Lesy mírného pásu

Transkript

Lesy mírného pásu
Vegetace mírného pásu
Autor: Helena Holubová
Datum: 10. 5. 2014
Cílový ročník: 6.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Vzdělávací obor: Zeměpis
Tematický okruh: Přírodní sféra
Téma: Vegetace mírného pásu
Metodický list/anotace: Prezentace pojednává o dalších vegetačních
pásech a jejich charakteristikách. Zároveň uvádí příklady fauny a flóry pro
jednotlivé vegetační stupně.
Jazyk: český
Očekávaný výstup: Žák popisuje chod podnebí v dané oblasti a tím i
hustotu vegetace. Jmenuje tím vybrané zástupce zvířeny pro danou
oblast.
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 až 13 let
Lesy mírného pásu

Listnaté,
 Od
jihu a v nižších nadmoř. v.,

Smíšené,

Jehličnaté,
 Od
severu a ve vyšších nadmoř. v..

Naše krajina v ČR.


Buk, dub, bříza.
Smrk, borovice, modřín.

Jelen, srnec, divočák.

Užovka, zmije.
STEP

V mírném p. p..

Méně srážek.

Spíše tráva než stromy.

Dnes zemědělské oblasti.

S. Am.
prérie.

J. Am.
pampy.

Nej. – Ev. až As..

Step = obilnice světa,
 kukuřice,
pšenice.
Step - indiáni

U potoků,
 úrodná

Lovili bizony,
 využili

půda.
snad vše.
Pěstitelé 50 plodin
rozšířených do
okolního světa.

Vyhlazováni pro
půdu a zlato.
Spoj související pojmy a doplň text.
A) Bizoni,
1. Týpí,
B) Černozem,
2. Obilovina,
C) Indiáni,
3. Nejúrodnější půda,
D) Kukuřice.
4. Největší stepní zvíře.
Podnebí stepí je charakterizováno a) _____ množstvím
srážek, což způsobuje, že zde nerostou vysoké stromy, ale
převážně pouze b) _____ či c) _____ .
Výsledky: A4, B3, C1, D2, a) malým, b) tráva, c) keře.
Tajga
= Jehličnatý les.
 Jen na severní polokouli!
 Fauna – vlk, rys, medvěd, jelen, datel,…
 Pro zajímavost:

V
ČR byla ve většině případů zcela pozměněna
druhová skladba lesního porostu.
 Území s částečně přirozeným druhovým složením a
různou věkovou strukturou jsou chráněny.
Vyber pojmy typické pro lesy mírného
pásu.
Mrož, medvěd lední, medvěd hnědý, palma, želva,
lýkožrout, velbloud, smrk, olivovník, velryba, vlk, kreveta,
prase divoké, liána, subtropy, pižmoni, buk, dub, jezevec
lesní, liška polární, zajíc polní.
Výsledky:
Medvěd hnědý, lýkožrout, smrk, vlk, prase divoké, dub, buk,
jezevec lesní, zajíc polní.
Zdroje obrázků

Slide 3
Pospíšil, E.: Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les#mediaviewer/File:Karpatsk%C3%A1_ost%C5%99ic
ov%C3%A1_dubohab%C5%99ina.jpg
Fric, Z.: Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zmije_obecn%C3%A1#mediaviewer/File:Viperaberus
2.jpg

Slide 4
Dostupný pod licencí PD na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohelensk%C3%A1_hadcov%C3%A1_step#mediaviewe
r/File:Mohelno.jpg

Slide 5
Dostupný pod licencí PD na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makchie#mediaviewer/File:Gutturu_mannu_g3.jpg

Slide 7
Joonasl.: Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tajga#mediaviewer/File:Taiga.png

Podobné dokumenty

Seminární práce

Seminární práce hadce, horniny vzniklé přeměnou (serpentinizací) ultra bazických magmatických hornin. Tento proces probíhá za vysokých teplot (do 700 °C), vysokém tlaku a za přítomnosti vody. V oblasti Mohelna byl...

Více

Textová část

Textová část Navazuje na stávající plošné a prostorové i provozní uspo ádání sídla, na specifika venkovského prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních ekologických proces . Urba...

Více

15 - Krajinná sféra Země

15 - Krajinná sféra Země charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. Pracovní list navazuje na...

Více

Z pozŘstalosti GA Ďíµana: „PĐíroda Valašska“

Z pozŘstalosti GA Ďíµana: „PĐíroda Valašska“ Komplex les$ v údolí Jasenice a %ervenka ve Vsetín#. P#ed rokem 1989 tvo#ily tyto lesy ochrannou zónu Zbrojovky Vsetín. Tak#ka se zde net$žilo. Lesy za 50 let od založení Zbrojovky zestárly a p#ibl...

Více

Oborový workshop pro SŠ FYZIKA

Oborový workshop pro SŠ FYZIKA vztahu ; = ∙ ?, l je délka vodiče, S jeho průřez, a měrný elektrický odpor nebo rezistivita. Rezistivita je veličina, která souhrnně charakterizuje vnitřní vlastnosti vodiče (počet volných nosičů n...

Více

JEDOMLICE

JEDOMLICE rozvoj. Územním plánem jsou navr⌦eny v zastav⇤ném území plochy p⇧estavby s cílem umo⌦nit v t⇤chto plochách adekvátní vyu⌦ití. Zastavitelné plochy jsou p⇧ednostn⇤ vymezeny s ohledem potenciál rozvoj...

Více