Kodex hodnocení

Komentáře

Transkript

Kodex hodnocení
International Pole Sports Federation
Mistrovství světa v Pole sport
Kodex hodnocení 2015
www.polesports.org
1
Tento dokument může být použit pouze pro soutěže schválené International Pole
Sports Federation. Jeho reprodukce nebo úpravy bez povolení IPSF jsou považovány
za trestný čin.
COPYRIGHT© IPSF AUGUST 2015
2
Obsah
Úvod ................................................................................................................................3
DEFINICE:..........................................................................................................................4
TECHNICKÉ BONUSY..........................................................................................................6
JEDNOTLIVCI – Jednotlivé bonusové body (přidělené za čas/opakování):........................................6
DVOJICE - Jednotlivé bonusové body (přidělené za čas/opakování):............................................... 7
SINGLES – Celkové bonusové body (přidělené jednou):.................................................................. 8
DOUBLES - Celkové bonusové body (přidělené jednou):.................................................................9
Doplňující bonusové body (Pouze pro dvojice):..............................................................................9
TECHNICKÉ SRÁŽKY...........................................................................................................9
JEDNOTLIVCI/DVOJICE – Jednotlivé srážky (sražené za čas/opakování):.........................................10
JEDNOTLIVCI/DVOJICE – Celkové srážky (sražené jednou):............................................................10
UMĚLECKÝ DOJEM A CHOREOGRAFIE...............................................................................11
JEDNOTLIVCI/ DVOJICE – Umělecké bonusy:.................................................................................11
JEDNOTLIVCI/ DVOJICE – Bonusy za choreografii:......................................................................... 12
JEDNOTLIVCI/ DVOJICE – Jednotlivé srážky (sražené za čas/opakování):........................................12
JEDNOTLIVCI/ DVOJICE – Celkové srážky (sražené jednou)............................................................ 13
POVINNÉ PRVKY..............................................................................................................13
Rozbor kategorie.........................................................................................................................14
Elitní divize požadavky na povinné prvky.....................................................................................14
Profesionální divize požadavky na povinné prvky.........................................................................14
Amatérská divize požadavky na povinné prvky............................................................................14
Povinné bonusové prvky:............................................................................................................ 15
DEFINICE POVINNÝCH PRVKŮ.......................................................................................... 16
ZAKÁZANÉ POHYBY A TRESTY:..........................................................................................17
TRESTY HLAVNÍHO ROZHODČÍHO:....................................................................................18
Povinné prvky – jednotlivci ............................................................................................. 20
Flexibilní prvky............................................................................................................................ 20
Silové prvky.................................................................................................................................35
Spiny na statické tyči ...................................................................................................................49
Spiny na spinové tyči....................................................................................................................54
Dead lifty.................................................................................................................................... 60
Povinné prvky – dvojice .................................................................................................. 61
Synchronizované paralelní prvky ..................................................................................................61
Synchronizované propojené prvky................................................................................................ 62
Synchronizované balanční partnerské prvky.................................................................................. 63
Partnerské prvky založené na balanci............................................................................................64
Balanční silové partnerské prvky...................................................................................................66
Prvky s letícím partnerem – pouze jeden partner může mít kontakt s tyčí.......................................68
Prvky s letícím partnerem – oba partneři mohou mít kontakt s tyčí................................................ 70
Prvky s podporou partnera ..........................................................................................................72
Partnerské prvky na podlaze ........................................................................................................74
POVINNÝ FORMULÁŘ HODNOCENÍ ................................................................................. 76
TECHNICKÁ PREZENTACE BONUSOVÝCH FOREM .............................................................. 80
Úvod
Systém hodnocení IPSF je rozdělen do čtyř částí; technické bonusy; technické srážky; umělecký dojem a prezentace
a povinné prvky. Sportovci budou během jejich vystoupení hodnoceni ve všech čtyřech kategoriích, proto sportovci,
kteří ukáží co nejvíce silných stránek ve všech čtyřech kategoriích, budou oceněni nejvyšším celkovým skóre.
(Celkové skóre je kombinací hodnocení za povinné prvky + technické bonusy + technické srážky + umělecký dojem a
choreografii). Je důležité, aby sportovec ve svém vystoupení propojil všechny tyto části, aby získal co nejvíce bodů.
Systém hodnocení podporuje a propaguje nejenom správně vyvážené vystoupení, ale také dobře trénované a
všestranné sportovce. Pro soutěžní rok 2015/2016 všichni sportovci (včetně dvojic) musí použít jednu statickou a
jednu spinovou ty (viz pravidla a předpisy pro uspořádání).
V přehledu níže je uvedeno všechno, na co se dívají rozhodčí při vystoupení sportovce. Detailní rozpis všech čtyř
sekcí se nachází v tomto dokumentu, aby umožnil sportovcům sestavit jejich choreografii a získat za ni co nejvíce
bodů.
0•Stanovený počet povinných prvků pro vybranou soutěžní kategorii
0•Povinné bonusy:
0• Provedení jednoho povinného prvku na statické tyči a jeho provedení ve spinu.
0• Spojení povinných prvků na spinové tyči.
0• Spojení povinných prvků na statické tyči a jejich provedení ve spinu.
0• Kombinace dvou povinných prvků bez kontaktu s podlahou; oba partneři musí změnit pozici (dvojice).
0• Provedení jednoho prvku s letícím partnerem na spinové tyči (dvojice)
0•Provedení synchronizovaného paralelního prvku na jedné nebo dvou statických tyčích a provést je ve
spinu. (dvojice)
0• Kombinace spinů s dalšími spiny nebo prvky/ synchronizovaně (dvojice)
0• Dynamické kombinace/Synchronizované dynamické paralelní kombinace (dvojice)
0• Acrobatic catches (akrobatické dopady)/ synchronizované (dvojice)
0•Flip out / flip on
0•Flip (od začátku do konce na stejné tyči)
0• Vyhození partnera na tyč/ chycení partnera při seskoku z tyče (dvojice)
0•Flexibilní prvky
0•Silové prvky
0•Spiny
0•Šplhání
0•Dropy / synchronizované(dvojice)
0•Re-gripy (přechycení) / synchonizované (dvojice)
0•Jump-out / jump-on / synchronizované (dvojice)
0•Přechody na tyči (pole transitions)
0•Partnerské dynamické kombinace (dvojice)
0•Synchronizované paralelní/propojené a balanční prvky (dvojice)
0• Prvky s partnerem ve vzduchu (dvojice)
0• Prvky s podporou partnera (dvojice)
0• Balanční partnerské prvky (dvojice)
0• Partnerské prvky na podlaze (dvojice)
0• Čisté linie a dobré provedení
0•Originalita výše uvedených prvků
0•Využití prostoru a práce s prostorem
0•Jedna taneční sekvence na podlaze 7-10 sekund/ synchronizovaně (dvojice)
0•Jeden akrobatický prvek na podlaze/ synchronizovaný (dvojice)
Pravidla pro hudbu, vlasy, makeup, kostým a grip viz Pravidla a předpisy
Poznámka: Sportovci budou trestání za nedodržení pravidel IPSF, předpisů a etického kodexu.
5
Definice:
Tolerance 20° (stupňů)
Povinný prvek bude uznán v případě, že se provedený stupeň/úhel těla neliší o více než
20° od požadovaného stupně/úhlu. V tomto případě bude oceněn jako splněný
minimální požadavek. Např. silový prvek s požadovaným úhlem těla 90° k tyči a paralelní
k podlaze bude proveden s úhlem 70°, tělo není zcela paralelní s podlahou, ale prvek je
stále platný a bodově ohodnocený. Nicméně budou uděleny srážky za provedení.
*Poznámka: Masters 50+ mají toleranci 20° ve všech úhlech a splitech pro povinné
silové a flexibilní prvky.
Aerial dead lift (DL)
Aerial dead lift je definovaný výchozí pozicí těla. Žádná část těla se nemůže dotýkat země. Tělo musí viset mimo
tyč před přechodem do aerial dead lift. Tyč nesmí být použita k podpoře dead lift a nohy nesmí být použity k
vytvoření spádu. Dead lift musí skončit v plně převrácené pozici. Tyto prvky mohou být provedeny na statické i
spinové tyči. V případě dvojic to musí být synchronizovaný aerial dead lift provedený oběma partnery.
Poznámka: povinné silové prvky nemohou být použity jako povinný aerial dead lift.
Úhly prvků
Prvky, které nebudou provedeny pod pro rozhodčí dobře viditelnými úhly, budou ohodnoceny bodovými srážkami.
Bonusy za umělecký dojem a choreografii
(0 = nízký, 0.5= mírný, 1 = dobrý, 1.5 = velmi dobrý a 2 = extrémní)
Toto hodnocení
odpovídá
množství
konkrétních
kritérií a je používáno během vystoupení.
0•0 = Poor,
refersmíře
to annebo
almost
non-existing
amount
0•0=nízký, odpovídá nízké úrovni
0•0.5 = mírný, odpovídá malému množství, menšímu než polovina vystoupení
0•1 = dobrý, odpovídá dostačujícímu množství, asi polovině vystoupení
0•1.5 = velmi dobrý, odpovídá velmi dobrému množství, více než polovina choreografie
0•2 = Extrémní, odpovídá vysoké míře, téměř celá choreografie
Balanční partnerské prvky (Doubles BLN 1-6)
Balanční partnerské prvky odpovídají prvkům, které nemohou být předváděny bez partnera a kde jsou partneři v
různých pozicích. (Výjimky BLN1)
Balanční silové partnerské prvky (Doubles BLN 7-15)
Balanční silové partnerské prvky odpovídají prvkům, které nemohou být předváděny bez partnera, kde jsou partneři
v různých pozicích a jeden z partnerů je v silové pozici.
Změna pozic (Dvojice)
Výměna pozic odpovídá změně celé pozice těla na jedné tyči, např. ze vzpřímené do
převrácené pozice.
Správný úhel ve splitech
Úhel/stupeň splitu je měřen linií vytvořenou vnitřními stehny, tělem a koleny.
6
Dead lift (DL)
Dead lift je definován výchozí pozicí těla. Chodidla se mohou dotýkat podlahy před přechodem do dead liftu. Tělo
musí být odtaženo od tyče před přechodem do dead liftu. Tyč NESMÍ být oporou při dead liftu a nohy nesmí být
použity k vytvoření spádu. Dead lift musí skončit v plně převrácené pozici. Dead lift může být proveden na statické
nebo spinové tyči. U dvojic musí provést synchronizovaný dead lift oba partneři.
Poznámka: povinné silové prvky nemohou být použity jako povinný dead lift.
Partnerské prvky na podlaze (Doubles FLR 1-9)
Zahrnují partnerské prvky na podlaze, kdy jeden nebo oba partneři stojí nebo leží.
Floor work
Floor work je definována jako všechny pohyby na podlaze, kdy se sportovec nenachází ve svoje. Může zahrnovat
pohyby, kdy je sportovec v kontaktu s tyčí.
Prvky s letícím partnerem (Doubles FLY 1-13)
Zahrnují zvedání partnera, kdy jeden partner drží druhého, který se dotýká nebo nedotýká tyče. K předvedení
nejvyššího stupně obtížnosti (LOD)rozhodčím, sportovci musí předvést zvedačky, které se skládají z náročných
silových nebo flexibilních prvků.
Celková délka těla
Celková délka těla zahrnuje hlavu, tělo, nohy a chodidla.
Držení pozice po dobu dvou sekund
Povinný prvek se počítá od doby, kdy je sportovec v požadované pozici. Pozici musí držet po 2 sekundy. Přesun do a
z povinného prvku se nepočítá do držení pozice. Poznámka: toto pravidlo je zamýšleno pro spravedlivé posuzování,
dává sportovci možnost ukázat správnou formu, provedení a sílu u povinných prvků, ale neodradit ho od plynulého
pohybu.
LOC
LOC odpovídá úrovni kreativity (Level of Creativity) vystoupení. Sportovec předvede svoji kreativitu vytvořením
nebo použitím originálních a inovativních nápadů při tvorbě choreografie. Čím vyšší úroveň kreativity, tím vyšší
bodové hodnocení bude za prvek získáno.
LOD
LOD odpovídá úrovni obtížnosti prvku (Level of Difficulty). Čím vyšší úroveň obtížnosti, tím více bodů za
prvek.
LOD za celkové bonusy
(0 = jednoduchý, 0.5= střední úroveň, 1 = obtížný, 1.5= velmi obtížný a 2 = extrémně obtížný):
To odpovídá celkové úrovni jednotlivých typů prvků během sportovcova vystoupení.
0• 0= Jednoduché, odpovídá prvkům s technickou hodnotou 0.1 - 0.2
7
0•0.5 = Přiměřené, odpovídá prvkům s technickou hodnotou 0.3 - 0.4
0•1 = Obtížené, odpovídá prvkům s technickou hodnotou 0.5 - 0.6
0•1.5 = Velmi obtížné, odpovídá prvkům s technickou hodnotou 0.7- 0.8
0•2 = Extrémně obtížné, odpovídá prvkům s technikou hodnotou 0.9 - 1.0
Většina
Odpovídá převážnému procentu jednoho aspektu ve vystoupení sportovce, např. 70% a více.
Spád spinu
Spád odpovídá rychlosti dosažené při provádění spinu. Dobrý spád spinu znamená rotaci ve vysoké rychlosti, která
odtlačuje tělo od tyče. Nedostatek spádu znamená, že rotace má nízkou rychlost a nechává tak tělo blízko tyče.
Spád pro dvojici odpovídá začátku konstantní rotace bez zpomalení spinu na minimálně 720°, aby byla považována
za spád spinu.
Prvky s podporou partnera (Doubles PSM 1-8)
Prvky s podporou partnera odpovídají prvkům, kdy je jeden partner plně podporován druhým. Oba partneři se
mohou dotýkat tyče, nicméně pouze jeden z partnerů využívá tyč jako oporu.
Špatně provedené prvky
Odpovídají prvkům, kde nebylo dosaženo plného provedení nebo prvkům, kde byla použita nepreferovaná
část těla.
Reverse grab
Spin provedený zády k tyči.
Spin
Pozice spinu na statické tyči musí být držena po 360° rotaci. Pozice spinu na spinové tyči musí být držena po
720° rotaci. Přechod do a z povinného spinu nebude započítán do požadované minimální rotace.
Stage work
Práce s prostorem je každý pohyb provedený na scéně bez doteku tyče. To zahrnuje i floor work, kdy se
sportovec nedotýká tyče.
Synchronizace/synchronnost (dvojice)
Synchronizace/ synchronnost odpovídá synchronizaci celého představení. To zahrnuje nástupy a výstupy na/z tyče,
práci okolo tyče a na scéně, stejně jako dobře spolupracující partnery po celou dobu vystoupení. Synchronizace také
odpovídá provedené úrovni partnerských triků a kombinací. Těmi mohou být jak prvky provedené sportovci na
jedné tyči, tak zrcadlově provedené triky a kombinace. Aby bylo dosaženo nejvyššího LOD (úroveň obtížnosti) u
rozhodčích, sportovci musí být jednotní v načasování, provedení a škále pohybů.
Synchonizované balanční prvky (Doubles SYN 7-10)
Synchonizované balanční prvky odpovídají prvkům, které nemohou být prováděny bez obou partnerů a kdy jsou
oba partneři ve stejné synchronizované pozici.
Synchronizované propojené prvky (Doubles SYN 4-6)
Synchronizované propojené prvky odpovídají prvkům, kdy jsou oba partneři spojeni k sobě
zavěšením/propletením a vytváří tak synchronizovanou pozici na jedné tyči. Viz definice synchronizace.
Synchronizované paralelní prvky (Doubles SYN 1-3)
Tyto prvky odpovídají prvkům s oběma partnery provádějícími prvky buď ve stejném směru nebo zrcadlově na
tyči. Obě varianty musí být předvedeny pod stejným úhlem k tyči. Sportovci mohou provádět prvky na jedné nebo
na dvou oddělených tyčích. Viz synchronizace.
Vyhození na tyč (Doubles)
8
Oba partneři musí začínat na podlaze. Chytající partner musí vyhodit letícího partnera silou na tyč. Musí zde dojít
k okamžiku, kdy letící partner není v kontaktu s podlahou, partnerem nebo tyčí před přistáním na tyči.
Přechod
Přechod je propojovacím pohybem mezi spiny, floor work, inverty a lifty.
Bonusy za technické provedení
Jako bonusy za technické provedení může být přiděleno maximálně 25.00 bodů. Tato sekce posuzuje stupeň
obtížnosti všech triků, kombinací triků, přechod z a do triků, stejně jako synchronizaci/propojení/balanci párových
triků u dvojic. Rozhodčí hledají triky provedené s jednoduchostí a grácií. Všichni sportovci musí vyplnit formulář
Bonusy za technické provedení, aby tak uvedli prvky v pořadí, v jakém je budou předvádět. Vzorový formulář se
nachází na konci Kodexu hodnocení. Tato sekce je rozdělena na následující oblasti:
JEDNOTLIVCI – JEDNOTLIVÉ BONUSOVÉ BODY (UDĚLENÉ ZA ČAS/OPAKOVÁNÍ):
Akrobatické úchopy (Acrobatic catches): AC
Jsou definovány jako uvolnění kontaktu s tyčí na krátký okamžik a přechycení (změna úchopu) tyče. Sportovec se
může buď pohybovat nahoru nebo dolů podél tyče a/nebo změnit směr/pozici v průběhu „catche“ . +0.5 (Max 1
bod)
Kombinace spinů s dalšími spiny na spinové tyči: SP/SP
Odpovídá všem spinům spojeným se spinem na spinové tyči (viz definice spinů). Každá spinová pozice v této
kombinaci se musí otáčet plných 720° před změnou další pozice a přechod musí být přímý. Spin se počítá od
okamžiku, kdy je pozice fixovaná. +0.5 (Max 2 body)
Kombinace spinů s dalšími spiny na statické tyči: SP/ST
Odpovídá všem spinům kombinovaným se spinem na statické tyči (viz definice spinů). Každý spin se musí otáčet
minimálně 360° a přechod musí být přímý. +0.5 (Max 2 body)
Kombinace spinů s ostatními prvky na statické tyči: SP/E/ST
Odpovídá všem dalším prvkům kombinovaným se spinem na statické tyči (viz definice spinů). Prvek musí být
krátce držen v zafixované pozici. +0.5 (Max 1.5 bodů)
Dropy: D
Rychlý kontrolovaný sjezd na tyči, který musí být minimálně 1 (jeden) metr. V průběhu dropu nesmí dojít k
žádnému kontaktu s tyčí. +0.2 (Max 1 bod)
Dynamické kombinace na spinové nebo statické tyči: DC
Dynamické kombinace odpovídají kombinacím dvou různých dynamických pohybů, kdy je tělo v silově kontrolovaném
spádu. Sportovec musí předvést vysokou úroveň kontroly odstředivé síly, kdy se nejméně jedna část těla nedotýká tyče.
Např. dynamickými pohyby mohou být dropy, akrobatická chycení (catches), přechody nohou a těla (leg and body
switch), odskoky (jump out) atd. Musí být provedeny v rychlém sledu bez pauzy mezi dvěma dynamickými pohyby, aby
byl získán bonus. Opakování dynamických kombinací bude oceněno max. dvakrát, např. jestliže sportovec provede
přechod nohou na přechod těla (leg and body change) a zopakuje tuto kombinaci třikrát, jako dynamická kombinace
budou oceněny pouze první dvě změny nohou a těla. Dalším příkladem může být, pokud sportovec šestkrát předvede
fonji (z shoulder mount do brass monkey/flag grip se počítá jako jeden pohyb), pouze první čtyři fonji (dvě kombinace)
budou oceněny. +0.5 (Max 3 body)
Flip-out / Flip-on: FO
Flip-out odpovídá flipu předvedenému z výchozí pozice na tyči a končícímu v pozici na podlaze. Flip-on odpovídá
flipu provedenému z výchozí pozice na podlaze a končícímu v pozici na tyči.
Flip-out i flip-on se musí plně přetočit hlavou přes paty bez kontaktu s tyčí nebo podlahou. Flipy mohou být prováděny
vpřed, vzad nebo stranou. Twisty jsou zakázány (viz tresty). +1.0 (Max 1 pt)
9
Jump-out / Jump-on: JO
Jump-out odpovídá skoku provedenému z výchozí pozice na podlaze na tyč a zpět na podlahu. Jump-on začíná na
tyči a končí na podlaze. Vzdálenost skoku musí být minimálně 1 (jeden) metr. +0.2 (Max 1.2 bodu)
Pole flip (začínající a končící na stejné tyči): F
Pole flip odpovídá obratu, který je předváděn z výchozí pozice na tyči, obratem vzad, vpřed nebo do strany končící
na téže tyči. Flip se musí točit s hlavou přes chodidla a bez kontaktu s tyčí nebo podlahou. Flipy mohou být
prováděny vpřed, vzad nebo stranou. Twisty jsou zakázány (viz tresty). +1.5 (Max 1.5 bodu)
Re-gripy: RG
Re-gripy jsou definované jako přerušení kontaktu s tyčí jednou rukou nebo paží na krátký okamžik a úmyslné
přechycení tyče jinou rukou/nebo úchopem paže, např. elbow grip na hand grip. Aby byl re-grip uznán, sportovec
musí být schopen držet pozici těla, když přeruší úchop. Je nezbytné nevypadnout z pozice a nemít jiný kontakt s
tyčí než úchop (grip). +0.2 (Max 0.8 bodu)
DVOJICE – JEDNOTLIVÉ BONUSOVÉ BODY (UDĚLENÉ ZA ČAS/OPAKOVÁNÍ):
*Poznámka: všechny vysvětlivky viz výše platí i pro dvojice
Synchronizované akrobatické dopady (catches): AC/SYN
Oba partneři musí předvést akrobatické dopady synchronizovaně. +0.5 (Max 1 bod)
Flip-out / Flip on: FO
Pouze jeden z partnerů musí předvést flip-out / flip-on, aby získal bonus. +1.0 (Max 1 bod)
Kombinace spinů s ostatními spiny synchronizovaně: SP/SYN
Oba partneři musí předvést spiny, aby získali bonus. Tyto spiny mohou být předvedeny buď na jedné nebo na dvou
spinových nebo statických tyčích (viz definice spinů). +0.5 (Max 1 bod)
Kombinace spinů s dalším prvky synchronizovaně: SP/E/SYN
Oba partneři musí předvést spin, aby získali bonus. Tyto spiny mohou být předvedeny buď na stejné tyči nebo na
dvou tyčích (viz definice spinů). Prvek musí být krátce držen v zafixované poloze. +0.5 (Max 1 bod)
Dropy in synchronizovaně: D/SYN
Oba partneři musí provést dropy synchronizovaně. +0.2 (Max 1 bod)
Jump-out / Jump-on synchronizovaně: JO/SYN
Oba partneři musí předvést jump-out / jump-on synchronizovaně. +0.2 (Max 1.2 bodu)
Chycení partnera z tyče/ jeho vyhození na tyč : PCT
Chycení partnera odpovídá tomu, kdy jeden partner začíná v pozici na tyči a skočí do náruče druhému partnerovi,
který je na podlaze. Vyhození partnera odpovídá tomu, kdy oba partneři začínají z pozice na podlaze a jeden partner
vyhodí druhého do pozice na tyči. (Viz definice vyhození) +0.4 (Max 0.8 bodu)
Partnerské dynamické kombinace: PDC
Oba partneři musí zvlášť i společně využít jeden druhého k dosažení dynamických pohybů v této kombinaci. +0.5
(Max 1 bod)
Re-gripy synchronizovaně: RG/SYN
Oba partneři předvedou synchronizovaně re-gripy. +0.2 (Max 1 bod)
Synchronizované paralelní dynamické kombinace na spinové nebo statické tyči: DC/SYN
Ty musí být provedeny paralelně a plně synchronizovaně. +0.5 (Max 1 bod)
JEDNOTLIVCI – CELKOVÉ BONUSOVÉ BODY (UDĚLENÉ JEDNOU):
10
Úroveň obtížnosti (LOD) odpovídá prvkům a kombinacím prvků. (Viz definice LOD). Poznámka: Sportovci
budou oceněni body na základě průměru LOD prvků v jejich vystoupení. 0 = jednoduché 0.5 =přiměřené 1
= náročné 1.5 = velmi náročné 2 = extrémně náročné.
Šplhy
Šplhy odpovídají způsobu pohybu sportovce nahoru a dolů po tyči při použití rukou a nohou nebo pouze rukou.
Šplhy mohou být prováděny vertikálně, invertovaně, podél tyče atd. Max +2
Příklady šplhu
Arm climb
11
Arm climb without
elbow
Outside leg hang climb
Basic climb
Side climb
Caterpillar climb
Walking climb
Flexibilní pohyby
Flexibilní pohyby odpovídají flexibilitě nohou, zad a ramenou. Aby bylo dosaženo nejvyšší LOD, sportovec musí
předvést pohyby, kombinace a přechody s plným rozsahem a mobilitou, které jsou plynulé a vyváženě použité v
představení. Max +2
Přechody na tyči (pole transitions)
Přechody odpovídají přechodům do a z prvků, z tyče a na tyč, z podlahy na tyč a z tyče na podlahu. Aby bylo
předvedeno nejvyšší LOD, sportovec musí předvést plynulé pohyby a dobré umístění těla. Sportovec musí
předvést přechody s precizností a lehkostí. Max +2
Spiny
Pozice spinu musí být držena po stanovený počet otáček vymezený v kritériích každého spinu. Přechod do a z spinu
se nepočítá do minimálních požadovaných otáček. Viz definice spinů na s. 6
Max +2
Silové prvky
Odpovídají síle paží, středu těla a nohou. Aby bylo dosaženo maximálního LOD, sportovec musí předvést sílu
horní části těla i středu těla v prvcích a kombinacích. Držení a kontrola silových prvků jako jsou flag (vlajka) na 2
vteřiny a více mohou získat vyšší úroveň LOD. Max +2
DVOJICE CELKOVÉ BONUSOVÉ BODY (UDĚLENY JEDNOU):
*Poznámka: Všechna vysvětlení uvedená výše v jednotlivcích platí i pro dvojice. LOD každého partnera bude
zprůměrováno do finálního skóre.
Šplhy
Šplhy obou partnerů budou brány v potaz a průměrovány. Max +2
Flexibilní prvky
Flexibilita obou partnerů bude brána v potaz a průměrována. Max +2
Partnerské prvky na podlaze
Viz definice na s.4 Max +2
Prvky s letícím partnerem
Viz definice na s.5. Max +2
Přechody na tyči
Přechody obou partnerů budou brány v potaz a průměrovány. Max +2
Silové prvky
Silové prvky obou partnerů budou brány v potaz a průměrovány. Max +2
Synchronizované paralelní/ propojené a balanční prvky
Viz definice na s. 6. Max +2
DOPLŇUJÍCÍ BONUSOVÉ BODY
(POUZE DVOJICE):
Dvojice budou oceněny body za:
0• Oba partneři předvedou jejich dopad (catch) a let během vystoupení. +1
Srážky za technické provedení
Maximálně 25.00 bodů může být sraženo za technické provedení. Tato sekce odečítá body za špatné provedení
všech prvků (včetně povinných). Rozhodčí jsou také požádáni odečítat body za ztrátu rovnováhy, pády, nesplnění
12
požadovaného prvku, např. minimálně jeden aerial dead lift. Počet odečtených bodů závisí na míře porušení.
Pohyby jsou rozděleny do následujících sekcí:
JEDNOTLIVCI/DVOJICE - JEDNOTLIVÉ SRÁŽKY (ODEČTENÉ ZA ČAS/OPAKOVÁNÍ):
Osušování rukou o kostým, tělo, tyč nebo podlahu a nebo úprava vlasů či kostýmu
Osušování nebo otírání zpocených, špinavých nebo mastných rukou o kostým, tělo, tyč nebo podlahu a odhrnování
vlasů z obličeje nebo krku, stahování nebo úprava kostýmu. -1
Pád
Definice pádu je náhlý, rychlý a neřízený dopad na podlahu. Může být z jakékoliv pozice na nebo mimo tyč. Rozdíl
mezi pádem a dropem je v kontrole pohybu. -3
Nedostatek synchronizace prvku (dvojice)
Nedostatek synchronizace prvku odpovídá nekoordinovanému partnerskému provedení prvku. -0.5
Špatné provedení a nesprávná linie
Provedení
na tyči
musí obsahovat
následující:
0•Kneeprvku
and toe
alignment
– The knee
and toe should be aligned. There should be a straight line from
0• Postavení kolena a palce – Koleno a palec musí být v jedné linii. Chodidlo a palec musí být propnuté. Palce
nesmí být sevřené nebo ukazovat napětí. Bez zbytečného chytání a svírání tyče. -0.2
0•Čisté linie– Nohy a paže musí být správně umístěny a plně protaženy, chodidla a palce musí být propnuté.
Prsty a palce nesmí vykazovat napětí a chodidla nesmí být flexovaná kromě provedení aerial walk nebo
pokud je taková volba choreografie. -0.2
0•Protažení – nohou, paží, zad, krku a zápěstí a linie trupu musí být plně protažené. Ramena a/nebo
záda musí být zakulacená a hlava musí být vysoko bez napětí. -0.2
0•Postavení – Správné postavení těla musí být dodrženo na tyči i mimo ni. Bez
nekontrolovaných pohybu. -0.2
0• Umístění těla – Tělo musí být ve správné pozici pro trik vzhledem k tyči. -0.2
Špatné provedení prvku
Viz definice na s. 5. -0.5
Špatný přechod do/z prvků a na tyč/z tyče
Špatný přechod je, když sportovec neprovede začátek a konec prvku hladce, např. náhlý nekontrolovaný začátek nebo
konec neprovedený s lehkostí a grácií. Přechod musí vypadat nenuceně. -0.5
Uklouznutí nebo ztráta rovnováhy
Definice uklouznutí nebo ztráty rovnováhy je, když sportovec provádí pohyb a dočasně a neúmyslně ztratí kontrolu
rovnováhy a nebo pozice těla nebo části těla na tyči nebo mimo tyč. To může být jenom na krátký okamžik a sportovec
je schopný opravit jeho pozici téměř okamžitě. -1
JEDNOTLIVCI/DVOJICE – JEDNOTLIVÉ SRÁŽKY (ODEČÍTANÉ ZA ČAS/OPAKOVÁNÍ):
Přílišné opakování prvků
Odpovídá prvkům, které se opakovaně vyskytují ve vystoupení a které nevyžadují dodatečné opakování. Nemůže
být zaměňováno s opakovanými prvky, které vyžadují velké množství síly a vysokou úroveň kondice. Nesmí být
zaměňováno s opakováním prvků, které vyžadují velkou sílu a vysokou kondici. -2
Nesplnění spinů na statické tyči / Nesplnění spinů se spádem na spinové tyči (pouze jednotlivci)
Sportovec bude penalizován za nesplnění minimálně jednoho spinu na statické (viz definice spinu) a za provedení
spinu bez spádu na spinové tyči minimálně jednou za vystoupení. Sportovec musí být schopen provést spin na
obou tyčích v obrácené i vzpřímené pozici. Sportovci s vysokou úrovní dovedností jsou schopni provádět spiny na
obou tyčích rovnoměrně, aniž by byl zřejmý rozdíl mezi statickou a spinovou tyčí (viz definice spádu). -2 / -2
Nedostatek synchronizace (dvojice)
13
Sportovcům budou sraženy body, jestliže neprovedou synchronizovaně minimálně 70% jejich vystoupení. Společně
na jedné tyči, na dvou tyčích nebo na podlaze. -3
Nerovnoměrné používání obou tyčí
Jednotlivci i dvojice musí být rovnoměrně zruční na statické i na spinové tyči a to se musí odrážet v
rovnoměrném používání obou tyčí, nemůže být upřednostňována pouze jedna. Dvojice musí také pracovat
souběžně na dvou tyčích, ale synchronizovaně. -2
Využití méně než 70% tyče
Všichni sportovci obdrží bodové srážky, jestliže nebudou využívat celou délku tyče, min. dvakrát během
vystoupení. U dvojic musí pouze jeden z partnerů využít celou délku tyče. -2
Umělecký dojem a choreografie
Maximálně 20.00 bodů může být přiděleno za umělecký dojem a choreografii. Tato sekce posuzuje umělecký
dojem sportovce, interpretaci a provedení na scéně. Umělecký dojem je způsob, jakým se sportovec vyjadřuje a
prezentuje rozhodčím. Rozhodčí budou hodnotit sportovcovu schopnost vystihnout emoce a vyjádření skrze pohyb.
Musí být jistí, zaujatí, zábavní a ukázat vysokou úroveň vystupování v každém prvku na tyči i mimo ni. Kostým,
hudba a vystoupení se musí vzájemně reflektovat. Sportovec musí vytvořit originální vystoupení a ukázat unikátní
styl. Celé vystoupení musí souvisle plynout a snadno dokazovat, že jsou předvedeny jeho výšky i hloubky.
Prezentace choreografie je definována všemi pohyby provedenými u tyče, na scéně, jejím povrchu, ale ne v
kontaktu s tyčí. Rozhodčí budou hodnotit schopnost sportovce předvést tanec či gymnastiku s představivostí,
plynulostí a stylem.
Všechny prvky, které sportovec provádí bez kontaktu s tyčí musí být omezeny max. na 30 sekund celkové délky
vystoupení. Viz tresty hlavního rozhodčího.
JEDNOTLIVCI/DVOJICE (UMĚLECKÉ BONUSY)
Úroveň kreativity odpovídá celému vystoupení na tyči i mimo ni.
Poznámka: Sportovci budou oceněni body na základě převážné většiny vystoupení.
=0
1 = dobrý
1.5 = velmi dobrý
0 nedostatečný 0.5 = malý
=
0 nedostatečný
Téměř žádný, méně než 20% vystoupení.
0.5 = malý
Malé množství mezi 20% -40% vystoupení.
1 = dobrý
Přiměřené množství, mezi 40% - 60% vystoupení
1.5 = velmi
dobrý
Velké množství, mezi 60% - 80% vystoupení
2 = extrémní
Obrovské množství, přes 80% vystoupení
2=
extrémní
Vyrovnanost
Vyrovnanost odpovídá schopnosti sportovce vytvořit vyvážené vystoupení, které má vyrovnané množství různých prvků.
Sportovec musí vytvořit vyrovnané vystoupení složené z různých typů triků, např. flexibilních, silových, spinů,
dynamických prvků, akrobatických prvků, floor work a přechodů, spojujících je do choreografie předváděné na scéně s
uměleckým obsahem s využitím statické i spinové tyče. Max +2
Důvěra
Důvěra odpovídá úrovni důvěry sportovce v jeho vystoupení. Sportovec nesmí ukázat nervozitu, ale chovat se
sebevědomě, zaujatě a s kontrolou situace, aby celé vystoupení působilo věrohodně. Max +2
Plynulost
Plynulost odpovídá schopnosti sportovce vytvořit souvislé a přirozeně působící vystoupení. Sportovec musí ukázat
plynulost na tyči, mezi tyčemi, z podlahy na tyč, z tyče na podlahu, při vstávání z podlahy nebo přesunu na podlahu.
14
Sekvence, triky, přechody, choreografie a/nebo gymnastika a akrobatické pohyby musí plynout souvisle, hladce,
přirozeně, dokonale a ladně. Přechod do prvku a z prvku musí být proveden bezchybně. Vystoupení nesmí vypadat
nesouvisle. Sportovec obdrží srážky, jestliže předvede prvek a bude čekat na potlesk. Max +2
Interpretace
Interpretace odpovídá schopnosti sportovce interpretovat hudbu, výrazu tváře, emocím, choreografii a vytvoření
postavy a příběhu. Sportovec musí vytvořit choreografii, která ukazuje světlo, stín, pocit a emoce hudby a pohybů.
Musí se spojit s hudbou a ukázat výraz skrze jejich kostým, tělo a výraz tváře. Musí ukázat, že mohou pracovat v
choreografii s rytmem a frázemi hudby a melodie. Max +2
Originalita celkové prezentace
Odpovídá originalitě celého vystoupení, triků a kombinací, originalitě pohybu na tyči i mimo ni a originalitě
choreografie v průběhu celého vystoupení. Sportovec musí vytvořit originální kombinace triků a vytvořit nová
témata v choreografii. Rozhodčí nehledají pouze jeden unikátní trik nebo unikátní triky, ale celou originalitu ve
všech prvcích vystoupení. Max +2
Originalita přechodu do a z prvků
Odpovídá originalitě všech přechodů, vstupů a výstupů z triků a kombinací v celém vystoupení. Sportovec musí
vytvořit nové a originální pohyby pro přechody do a z triků a na a z tyče. Max +2
Vystupování na scéně a charisma
Sportovec musí ovládnout scénu. Musí mít absolutně pod kontrolou svoje představení a chovat působivě,
zaujatě a charismaticky. Max +2
JEDNOTLIVCI/DVOJICE BONUSY ZA CHOREOGRAFII
Náročnost akrobatických prvků
Úroveň náročnosti akrobatických prvků odpovídá akrobatickému prvku provedeném na podlaze bez kontaktu s
tyčí. Příklady akrobatických prvků na podlaze jsou cartwheels, walkovers, handsprings a singular salto atd.
Dvojice musí předvést stejné akrobatické prvky odděleně v synchronizaci. Max +2
Náročnost taneční sekvence
Úroveň taneční náročnosti tanečních sekvencí odpovídá choreografickým kombinacím tanečních kroků a pohybů
provedených bez kontaktu s tyčí. Délka taneční sekvence musí trvat mezi 7- 10 sekundami a musí být provedena v
jedné souvislé sekvenci bez přestávky. Zahrnuje, ale není omezena pouze na taneční choreografii. Sportovec musí
vytvořit taneční pohyby, které jdou dohromady s rytmem hudby, který odráží vystoupení a je chytlavý a zábavný.
Dvojice musí provést stejnou taneční sekvenci zvlášť, ale synchronizovaně. Max +2
Využití scény
Využití scény odpovídá tomu, že sportovec využívá celý prostor scény, když není na tyči. Sportovec musí využívat
celou scénu, zadní, přední i středovou část. Využití vertikálních prvků a floorwork musí být vyrovnané. Max +2
Poznámka: Všechny dead lifty musí být prováděny podle tabulky na s. 60.
Silové prvky nemohou být použity jako povinné aerial dead lifty.
JEDNOTLIVCI/DVOJICE – JEDNOTLIVÉ SRÁŽKY (ODEČÍTANÉ ZA ČAS/OPAKOVÁNÍ):
Vyrušení způsobené hlasovým projevem
Definice hlasového projevu je vrčení, povzbuzování, výskání a vyslovení slov, které působí vyrušování. -1
Selhání kostýmu a vyrušování
Definice selhání kostýmů je, když část kostýmu náhodně spadne, sveze se, odhalí část těla nebo narušuje
vystoupení sportovce. Nesmí být zaměňováno s odkládáním oblečení, které je přímým narušením pravidel IPSF
15
o neodkládání oděvu a může vést k okamžité diskvalifikaci ze soutěže. -1
Vystoupení/hudba bez logického začátku a konce a začátek vystoupení před hudbou nebo konec před jejím
dozněním
Je důležité, aby sportovec upravil svoji hudbu tak, aby korespondovala se začátkem i koncem choreografie. Ta musí mít
logický začátek a konec, který odpovídá hudbě. Sportovec musí začít jeho vystoupení v pozici na scéně, viditelně pro
rozhodčí. Musí začít vystoupení, když začne hrát hudba a skončit, když přestane hrát hudba. -1
Dotýkání se lanoví a nosného systému během vystoupení.
Je přísně zakázáno se dotýkat lanoví a závěsného systému během vystoupení. Sportovci mohou být v kontaktu
pouze s tyčí a podlahou. -1
JEDNOTLIVCI /DVOJICE – VŠECHNY SRÁŽKY (ODEČÍTANÉ JEDNOU)
Kostým bez sebemenší snahy
Je důležité, aby byl kostým sportovce vhodný pro soutěž a ne na trénink. Při výběru kostýmu na soutěž je potřeba
vzít v úvahu styl, střih a zdobení. -1
Povinné prvky
Všichni sportovci musí předvést přidělené množství prvků. Bodové hodnocení v rozmezí + 0.1 and +1.0 bude
uděleno pouze v případě, že budou splněny minimální požadavky, např. pozice držena 2 sekundy, správný split/úhel
těla. Je odpovědností každého sportovce jasně ukázat povinné prvky rozhodčím. Jestliže je povinný prvek na hraně,
nebude ohodnocen. Prvky s hodnotou +0.1 jsou jednodušší než ty s hodnotou +1.0. Extra body budou uděleny,
jestliže sportovec předvede jakékoliv povolené povinné bonusy povinných prvků. Technická hodnota povinných
povolených prvků závisí na věkové kategorii a divizi. Viz rozdělení kategorií níže.
Elitní kategorie
Senioři, Junioři and Masters
Sportovci si musí vybrat 11 prvků:
o čtyři (4) flexibilní prvky
o čtyři (4) silové prvky
o jeden (1) spin na spinové tyči
o jeden (1) spin na statické tyči
o jeden (1) aerial dead lift
Dvojice
Nováčci
Sportovci si musí vybrat 9
prvků:
o tři (3) flexibilní prvky
o tři (3) silové prvky
o jeden (1) spin na
spinové tyči
o jeden (1) spin na
statické tyči
o jeden(1) dead lift
Sportovci si musí vybrat 11 prvků:
- tři (3) synchronizované partnerské prvky, rozdělené následovně:
0- jeden (1) synchronizovaný paralelní prvek
0-jeden (1) synchronizovaný propojený prvek
0-jeden (1) synchronizovaný balanční prvek
- dva (2) balanční partnerské prvky, rozdělené následovně:
0-jeden (1) partnerský prvek založený na balanci
0-jeden (1) balanční silový partnerský prvek
- tři (3) prvky s letícím partnerem zahrnující:
0-jeden (1) letící prvek s jedním dotýkajícím se partnerem (one-partner contact flying
element)
0-jeden(1) Letící prvek s oběma dotýkajícími se partnery (both partner contact flying
element)
0-jeden (1) „letící prvek“ dle výběru
o jeden (1) prvek s podporou partnera
o jeden (1) prvek floor work
o jeden (1) synchronizovaný aerial dead lift
16
Profesionálové
viz výše – není zde kategorie nováčci
Amatéři
Senioři, Junioři, Nováčci a Masters
Sportovci si musí vybrat 9 prvků:
o
o
o
o
tři (3) flexibilní prvky
tři (3) silové prvky
jeden (1) spin na spinové tyči
jeden (1) spin na statické tyči
o
jeden (1) dead lift
Dvojice
Sportovci si musí vybrat 9 prvků:
- tři (3) synchronizované partnerské prvky zahrnující:
0-jeden (1) synchronizovaný paralelní prvek
0-jeden (1) synchronizovaný spojený prvek
0-jeden (1) prvek dle výběru sportovců
0-jeden 1) partnerský prvek založený na
balanci
- dva (2) prvky s letícím partnerem, sportovci si mohou vybrat:
0-jeden (1) letící prvek s jedním dotýkajícím se partnerem (one-partner contact flying element)
0-jeden (1) letící prvek s oběma dotýkajícími se partnery (both partner contact flying element)
o jeden (1) prvek s podporou partnera
o jeden (1) prvek floor work
o jeden (1) synchronizovaný dead lift
ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ
Senioři, Junioři, Masters a Dvojice:
Elitní sportovci si musí vybrat prvky s technickou hodnotou mezi +0.5 a +1.0
*Elitní sportovci si musí vybrat aerial dead lift s třetinovou nebo vyšší hodnotou. Viz s.60.
Profesionální sportovci si musí vybrat povinné prvky s technickou hodnotou mezi +0.3 a +0.8
Amatérští sportovci si musí vybrat povinné prvky s technickou hodnotou mezi +0.1 a +0.5
Poznámka: Kategorii Masters 50+ ve všech divizích bude poskytnuta 20° tolerance na všechny úhly těla.
Nováčci:
Elitní sportovci si musí vybrat povinné prvky s technickou hodnotou mezi +0.3 a +0.8
Amatérští sportovci si musí vybrat povinné prvky s technickou hodnotou mezi +0.1 a +0.5
Poznámka: profesionál kategorie se nepřihlašuje do nováčků
Poznámka: sportovci si nemůžou vybrat stejné prvky dvakrát, dokonce ani pokud je dělají pod různými úhly např. F6
(splity 160°)/F22 (splity 180°). To samé platí i pro toleranci např. F64 (20° tolerance) /F71 (žádná tolerance)
POVINNÉ BODOVÉ POŽADAVKY PRO ELITNÍ DIVIZI
Senioři musí mít celkovou hodnotu mezi 7.7 a 11 body (včetně) v jejich povinném dotazníku.
Masters musí mít celkovou hodnotu mezi 6.6 a 9.9 body (včetně) v jejich povinném dotazníku .
Junioři musí mít celkovou hodnotu mezi 5.5 a 8.8 body (včetně) v jejich povinném dotazníku .
Nováčci musí mít celkovou hodnotu mezi 4.4 a7.2 body (včetně) v jejich povinném dotazníku.
POVINNÉ BODOVÉ POŽADAVKY PRO PROFESIONÁLNÍ DIVIZI
Profesionálové musí mít celkovou hodnotu mezi 5.5 a 8.8 body
17
POVINNÉ BODOVÉ POŽADAVKY PRO AMATÉRSKOU DIVIZI
Amatéři 1 musí mít celkovou hodnotu mezi 1.1 a2.7 body (včetně) v jejich povinném dotazníku
Amatéři 2 musí mít celkovou hodnotu mezi 2.7 a 4.5 body (včetně) v jejich povinném dotazníku
*Povinné bodové požadavky se nevztahují na dvojice v žádné soutěžní divizi.
Poznámka: Povinné bodové požadavky nezahrnují povinné bonusové body.
Srážky
Sportovec může obdržet následující srážky:
0• Nesplní jeden z vybraných povinných prvků, nebo prvek není uznán jako povinný prvek. -3
0•Nesprávné vyplnění povinného formuláře před soutěží (viz s. 77 a 78 vzorový formulář). -1
0• Neprovedení povinných prvku v sekvenci uvedené v povinném formuláři.* -1
*Jestliže dva prvky, které jsou ve formuláři za sebou, jsou zaměněny (např. sportovec provádí prvek 1, potom prvek
3 a pak prvek 2), dva prvky, které byly zaměněny obdrží skóre 0 a srážku -1 za změnu pořadí dvou prvků. Srážka-1 je
udělena za záměnu. Jestliže je prvek součástí vystoupení, ale není proveden ve správném pořadí a jeho pořadí je
zaměněno o více než jedno místo, bude považován za chybějící prvek a obdrží srážku -3.
Následující
skutečnosti
vést
k tomu,
povinný
prvek
uznán:
position
of a compulsory
element
foržethe
required
twonebude
(2) seconds,
according to the minimum
requirements
inmohou
the description
under
‘criteria’.
0• Nesplnění požadovaného splitu a/nebo úhlu těla: Sportovec nezíská body, jestliže neprovede povinný prvek
v požadovaném splitu a/nebo úhlu těla podle minimálních požadavků v popisu kritérií.
0•Nesplnění držení spinu po dobu uvedenou v kritériích: Sportovec neobdrží žádné body, jestliže nebude
držet pozici povinného prvku v souladu s minimálními požadavky v popisu kritérií.
0•Nesplnění dalších minimálních požadavků: Sportovec nedostane body, jestliže nesplní další minimální
požadavky uvedené v popisu kritérií
POVINNÉ BONUSOVÉ BODY:
Každý povinný bonus může být udělen maximálně dvakrát. Jakýkoliv bonus kromě uvedeného maxima nebude brán
v úvahu. Povinné bonusy mohou být uznány, jestliže povinné prvky splní minimální požadavky. Povinné bonusy jsou
následující:
Jednotlivci
CBS1: Kombinace povinných prvků na spinové tyči
Kombinace dvou (2) nebo více povinných prvků a provedení každého prvku v rotaci plných 360°. Přechod z
prvního do druhého prvku musí být přímý. Viz definice spinu na s. 6. +1 (Max +2)
*Poznámka: povinné bonusy neplatí pro povinné spiny nebo dead lifty
**Poznámka: při kombinaci tří (3) povinných prvků pro tento bonus, musí každý prvek rotovat plných 360°. Viz
jak vyplnit povinný formulář pod „popis bonusů“.
***Poznámka: Variace jména stejného prvku nemohou být kombinovány pro povinné bonusy, např. dragon tail
split na dragon tail fang nebo iron x na iron x passé.
CBS2: Kombinace povinných prvků ve spinu na statické tyči
Kombinace dvou (2) nebo více povinných prvků a provedení každého prvku v otočce plných 360°. Přechod z prvního
do druhého prvku musí být přímý. Druhý prvek musí být stále ve spinu a musí splnit minimální požadavek na to, aby
byl oceněn bonusem. Viz definice spinu na s. 6. +2 (Max +4)
*Poznámka: povinné bonusy neplatí pro povinné spiny nebo dead lifty
**Poznámka: při kombinaci tří (3) povinných prvků pro tento bonus, musí každý prvek rotovat plných 360°. Viz
jak vyplnit povinný formulář pod „popis bonusů“.
CBS3: Provedení jednoho povinného prvku ve spinu na statické tyči
Viz definice spinu na s.6. +0.5 (Max +1)
*Poznámka: povinné bonusy neplatí pro povinné spiny nebo dead lifty.
18
Dvojice
CBD1: Kombinace dvou povinných prvků bez kontaktu s podlahou, oba partneři změní pozici
Přechod z prvního do druhého prvku musí být přímý. Oba partneři změní pozici. Viz definice změny pozice na s. 4.
+1 (Max 2 body)
*Poznámka: povinné bonusy neplatí pro povinné spiny nebo dead lifty.
CBD2: Provedení jednoho prvku s letícím partnerem se spádem na spinové tyč
Tento prvek s letícím partnerem se musí otočit plných 360°, aby získal bonus +1 (Max 2 body)
*Poznámka: povinné bonusy neplatí pro povinné spiny nebo dead lifty.
CBD3: Provedení synchronizovaného paralelního povinného prvku ve spinu na jedné statické tyči
Oba partneři předvedou paralelní prvek synchronizovaně v plné rotaci 360°. Viz definice spinu na s. 6. +1 (Max 2
body)
*Poznámka: povinné bonusy neplatí pro povinné spiny nebo dead lifty.
19
Definice povinných prvků
Arm grips:
20
back support
Iguana grip
baseball grip
over grip
basic grip
split grip
cup grip
twisted grip
elbow grip
wrap grip
flag hold
forearm grip
underarm grip
Pozice těla:
ユ Vnitřní noha/chodidlo/paže/ruka a vnější noha/chodidlo/paže/ruka
ユ Přední, zadní, pozpátku a předem
Pozice nohou:
21
Attitude (jedna nebo obě nohy
trochu pokrčené)
Pike (Obě nohy protažené
před tělem, boky v pravém
úhlu)
Chair (Obě nohy skrčené v úhlu
90° a zavřené)
Ring (jedna noha je pokrčená
dozadu směrem k hlavě, buď
se dotýká hlavy nebo je za
hlavou)
Diamond (Nohy tvoří trojúhelník
s koleny směrem od sebe a
dotýkajícími se palci)
Split (nohy v pozici splitu v
daném stupni)
Fang (obě nohy jsou ohnuté
dozadu, chodidla dozadu za
hlavu)
Straddle (obě nohy jsou
protažené v pozici bočního
splitu)
Passé (jedna noha ohnutá)
Tuck (kolena přitažená k
hrudníku)
Povinný klíč kodexu
F = Flexibilní prvek
S = Silový prvek
ST = Spin na statické tyči
SP = Spin na spinové tyči
DL = Dead lift / Aerial dead lift
SYN = Synchronizovaný partnerský prvek
BLN = Balanční partnerský prvek
FLY = Prvek s letícím partnerem
PSM = Prvek s podporou partnera
FLR = Partnerský prvek na podlaze
Zakázané pohyby a tresty:
0• Všechny typy liftů a balancí s protaženými pažemi, kde je zvedaný partner ve vzpřímené stojící pozici, jsou
zakázané (výjimkou je, když je zvedaný partner držen za tělo nebo spodní část zad, např. povinný prvek
FLR9).
0•Všechny lifty využívající tyč jako dopomoc a fixované liftové pozice jsou zakázány. Tyto lifty jsou povoleny
pouze jako přechod na tyč bez fixování této pozice.
0•Vyhození partnera do vzduchu a jeho chycení bez kontaktu s tyčí je zakázáno.
0•Veškeré prvky, kde sportovec není v kontaktu s tyčí musí být omezeny na maximum 30 sekund z celkové délky
vystoupení.
0•Točené a dvojité salto (Twisting saltos, double saltos) a další jsou zakázány jak na tyči, tak mimo ni.
Trest: Jestliže nejsou dodržena výše uvedená pravidla, bude udělena hlavním soudcem pokaždé srážka -2 a
nebude udělena žádná hodnota za obtížnost.
22
Tresty hlavního rozhodčího:
Sportovec může být potrestán z rozhodnutí hlavního rozhodčího během soutěže za následujíc
porušení:
1. Porušení pravidel a předpisů a etického kodexu. Tresty záleží na závažnosti porušení.
(Min -3 / Max diskvalifikace)
0•-1 Malé/nevážné narušení ostatních pravidel a předpisů.
0•-3 Užití obscénních gest, nadávek nebo použití neuctivých výrazů (záleží na tom,
jak, co, kde a komu).
0•-5 Uhození/pokus o uhození úředníka/soutěžícího/diváka nebo trenéra (sportovci dostanou
trest a výstrahu diskvalifikací za další násilí). Užití obscénních gest, nadávek nebo
neuctivých výrazů (záleží na tom, jak, co, kde a komu). Narušení práv města, státu nebo
země hostujícího IPSF (záleží na závažnosti činu). Velké /hlavní narušení pravidel a
předpisů.
0•-10 Úmyslná účast nebo podněcování ostatních sportovců a/nebo diváků k účasti na
násilných činech. Užití obscénních gest, nadávek nebo neuctivých výrazů (záleží na tom,
jak, co, kde a komu). Narušení práv města, státu nebo země hostujícího IPSF (záleží na
závažnosti činu). Závažné/extrémní porušení pravidel a předpisů.
0•Diskvalifikace: Užívání léků (kromě zdravotních důvodů), konzumace alkoholu před nebo v
průběhu soutěže, udeření nebo fyzické napadení úředníka, soutěžícího, diváka nebo
trenéra. Užití obscénních gest, nadávek nebo neuctivých výrazů (záleží na tom, jak, co, kde
a komu). Narušení práv města, státu nebo země hostujícího IPSF (záleží na závažnosti
činu). Předvádění nahoty před, během nebo po soutěži. Několikanásobná nebo závažná
porušení pravidel a předpisů
2. Poskytnutí lživých nebo nepřesných informací v přihlášce. Tresty závisí na závažnosti porušení. (Min -5 /
Max diskvalifikace)
0•-5 za lživou nebo nepřesnou poskytnutou informaci
0•Diskvalifikace: jestliže je poskytnuta lživá informace o věku
3. Nesportovní chování (-3 za výskyt)
0•např. odmítnutí spolupráce s médii, pokus o diskuzi o skóre s rozhodčími,
nerespektování ostatních sportovců
4. Nesplnění minimálních nebo přesažení maximálních požadavků na čas vystoupení. (Min -3 / Max
0-5)
0•-3 jestliže je to o 5 sekund nebo méně
0•-5 jestliže je to o 5 sekund nebo více
5. Přesažení maxima 30 sekund, kdy sportovec není v kontaktu s tyčí (-2)
6. Nevhodná choreografie, kostým, vlasy, makeup podle zveřejněných pravidel. Tresty závisí na
závažnosti narušení. (Min -1 / Max diskvalifikace)
0•-1 vlasy zakrývající obličej
0•-3 propagační slova, loga, jakékoliv negativní nebo náboženské konotace,
maska, barva na těle na jedné části těla, např. noze.
0•-5 dotýkání se vlastního nebo partnerova těla (ne genitálií) erotickým
způsobem, exotický kostým, užití barvy na tělo na více částech těla.
0•Diskvalifikace: Příliš sexy nebo erotická choreografie, užití barvy na celém
těle.
7. Přítomnost šperku nebo rekvizit v souladu se zveřejněnými pravidly. (Min -3 / Max - 10)
0•-3 Přítomnost šperku
0•-10 Užití rekvizit
8. Nedodržení pravidel ohledně nošení sportovní soupravy nebo nošení nevhodné soupravy podle zveřejněných
pravidel. (-5 )
0•-1 Loga v nesouladu se zveřejněnými pravidly
23
9.
0•-3 Souprava nesplňuje požadovaná kritéria
0•-5 Nenošení soupravy
Pozdní příchod: (Min -1 / Max - diskvalifikace)
0•-1 pozdní příchod na scénu před soutěžením
0•-3 pozdní příchod na registraci bez předchozí domluvy
0•-5 pozdní příchod na trénink bez předchozí domluvy
9. Pozdní příchod na scénu po ohlášení
0•-1 do 30 sekund zpoždění
0•-3 30 – 60 sekund
0•-10 více než 60 sekund
0•Diskvalifikace jestliže sportovec nedorazí v čase určeném pro jeho vystoupení
10. Použití zakázaných gripů a/nebo aplikace gripů přímo na tyč
(Min -10 / Max - diskvalifikace)
0•-10 aplikace gripů přímo na tyč
0•Diskvalifikace použití zakázaných gripů
11. Začátek a konec vystoupení mimo scénu (-1)
12. Hudba není v souladu s Pravidly a předpisy s kapitolou 2.5 (-3)
13. Hudba uložená po termínu (-1 za každý den zpoždění)
14. Povinný dotazník odevzdaný po termínu
0•-1 za každý den (max. 5 dní)
0•Diskvalifikace za více než pětidenní zpoždění
Zranění během vystoupení
Jestliže je podle názoru hlavního rozhodčího nutná zdravotní péče, hlavní rozhodčí musí zastavit program, jestliže to
sportovec ještě neudělal. Sportovec má právo pokračovat okamžitě na místě přerušení nebo pokud to není možné, je
mu povolena doba 5-10 vteřin před pokračováním. Jestliže sportovec není schopen dokončit program, nebude mu
připočteno žádné skóre a sportovec bude považován za odstupujícího. To samé platí pro situace, kdy je sportovci dána
šance pokračovat v programu z místa přerušení a on není ani podruhé schopen program dokončit.
Nejsou povoleny opakované starty s výjimkou selhání hudby.
24
Povinné prvky jednotlivci
Kresby jsou použity pouze informativně. Je nezbytné se řídit minimálními
požadavky v kritériích prvku.
FLEXIBILNÍ PRVKY
Kód
číslo
Název
Prvek
Technic Kritéria
ká
hodnota
F1
Inside
leg
hang
0.1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní noha, bok
trupu, zadní část paže
- Pozice paží/grip : ruce se
nedotýkají tyče
- Pozice nohou je : vnitřní noha
vtočená, zadní noha je v atitudě
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : 160°
F2
Side
pole
straddle
base
0.1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, klenba
obou chodidel
- Pozice paží/grip : baseball grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně propnuté v roznožené pozici se
spodní nohou na podlaze a klenba
horní nohy je v kontaktu s tyčí
- Pozice těla je : tělo je odtažené od
tyče
Úhel splitu: minimum 160°
°
F3
25
Ballerina
sit
attitude
0.2
- Držení pozice : minimum 2 sek.
- Místa kontaktu : vnitřní podpaží,
bok trupu, vnitřní noha
Pozice paží/grip : vnitřní paže drží
vnější nohu, ta je plně protažená
- Pozice nohou je : vnitřní noha je
stočená, vnější noha je protažená v
atitudě
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 160°
F4
Inside
leg
hang
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní noha, bok
trupu,zadní část paže
- Pozice paží/grip : bez kontaktu paží
- Pozice nohou je : vnitřní noha je
stočená, vnější noha je v atitudě
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F5
Side
pole
straddle
base
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, obě
nohy
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené v roznožené pozici
se spodní nohou na podlaze a
klenba horní nohy je v kontaktu s
tyčí
- Pozice těla je : trup je odtažený od
tyče
- Úhel splitu je : minimum 180°
F6
Hip
hold
split
0.3
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : stehno vnitřní
nohy, bok trupu, zadní část paže
- Pozice paží/grip : bez kontaktu
rukou
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené v pozici splitu
- Pozice těla je : paralelní s podlahou
- Úhel splitu je : minimum 160°
F7
Pole
straddle
0.3
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : ruce, nohy,
kotníky (ne klenba nohy)
- Pozice paží/grip : baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené v roznožené pozici
- Pozice těla je : horní polovina těla
musí být v úhlu 90° k tyči a paralelní
k podlaze
- Úhel splitu je : minimum 160°
F8
Split
on
pole
0.3
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : nohy, ruce,
předloktí
- Pozice paží/grip : baseball grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené v pozici splitu
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 180°
26
F9
Allegra
passé
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní paže a
stehno vnitřní nohy, vnější paže.
- Pozice paží/grip : vnitřní ruka drží
tyč nad vnitřní nohou, vnější ruka je
protažená a drží vnější nohu
- Pozice nohou: vnitřní protažená
noha, vnější noha v atitudě
- Pozice těla je : zadní prohnutí
- Úhel splitu je : minimum 160°
F10
Capezio
passé
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : podpaží zadní
paže, záda, stehno vnitřní nohy
- Pozice paží/grip : ruce se
nedotýkají tyče, stejná ruka drží
protaženou zadní nohu, druhá ruka
drží druhou nohu.
- Pozice nohou je : split s přední
nohou protaženu, zadní noha je
pokrčená
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 160°
F11
Cocoon
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : zadní strana
kolene, trup
- Pozice paží/grip : paže jsou plně
protažené a drží zadní nohu.
- Pozice nohou je : split s přední
nohou držící tyč u kolene, zadní
noha je protažená
- Pozice těla je : převrácená, zadní
prohnutí
- Úhel splitu je : minimum 160°
F12
Cross
bow
elbow
hold
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : kotníky (ne klenba
nohy), loket, trup
- Pozice paží/grip : elbow grip
- Pozice nohou je : obě nohy plně
protažené, roznožená pozice
- Pozice těla je : horní polovina těla
musí být v úhlu 90° a paralelně k
podlaze
F13
Inside
leg
hang
back
split
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní noha, bok
trupu, rameno
- Pozice paží/grip : ruce se
nedotýkají tyče, paže jsou plně
protažené a drží chodidlo vnější
nohy
- Pozice nohou je : vnitřní noha je
sbalená, obě jsou pokrčené
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 160°
27
F14
Inverted
front
split
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě nohy a obě
ruce
- Pozice paží/grip : baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené ve splitu
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F15
Pole
straddle
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : kotníky, ne klenba
- Pozice paží/grip : baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené v roznožené pozici
- Pozice těla je : horní polovina těla
je v úhlu 90° k tyči a paralelně k
podlaze
- Úhel splitu je : minimum 180°
F16
Split
grip
leg
through
split
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, jeden
kotník
- Pozice paží/grip : split grip
- Pozice nohou je :obě nohy jsou
plně protažené ve splitu
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 160°
ve p
F17
Superman
crescent
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, vnitřní
stehna
- Pozice paží/grip : baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené a zavřené
- Pozice těla je : zadní klenba s boky
a oběma nohama paralelníma k
podlaze
F18
Underarm
hold
pike
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : podpaží a/nebo
ruce, trup
- Pozice paží/grip : podpaží a/nebo
ruka
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené a paralelní k tyči s
chodidly přes hlavu
- Pozice těla je : horní část těla je
vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 1x0°
28
F19
Allegra
passé
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : dlaň vnitřní paže,
tehno vnitřní nohy, vnější paže
- Pozice paží/grip : vnitřní ruka drží
tyč nad vnější nohou, vnější paže je
protažená a drží vnější nohu
- Pozice nohou je : vnitřní noha je
plně protažená, vnější noha je v
atitudě
- Pozice těla je : zadní prohnutí
- Úhel splitu je : minimum 180°
F20
Chopstick
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : podpaží, bok
trupu, horní část stehna
- Pozice paží/grip : underarm grip s
opačnou rukou držící kotník vnitřní
nohy
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
Protaženy ve splitu
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 160°
F21
Front
split
layback
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě nohy a obě
ruce
- Pozice paží/grip : baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : horní část těla svírá
úhel 90° s tyčí a je paralelní k
podlaze
- Úhel splitu je : minimum 180°
F22
Hip
hold
split
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : stehno vnitřní
nohy, bok trupu, bok vnitřní paže
- Pozice paží/grip : ruce bez
kontaktu s tyčí, vnitřní paže je plně
protažená, protější ruka drží
protější paži
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : paralelní k podlaze
- Úhel splitu je : minimum 180°
F23
Inverted
split
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní paže,
vnitřní noha, chodidlo vnější nohy
- Pozice paží/grip : elbow grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 160°
29
F24
Split
grip
leg
through
split
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce a jedno
lýtko
- Pozice paží/grip : split grip s
plně protaženýma rukama
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F25
Allegra
0.6
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : ruka vnitřní paže,
stehno vnitřní nohy, vnější paže
- Pozice paží/grip : vnitřní ruka drží
tyč nad vnitřní nohou, vnější paže je
protažená a drží vnější chodidlo
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : zadní prohnutí
- Úhel splitu je : minimum 180°
F26
Capezio
passé
0.6
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : podpaží zadní
paže, záda, stehno vnitřní nohy
- Pozice paží/grip : ruce se
nedotýkají tyče, stejná ruka drží
zadní nohu a je plně protažená,
protější ruka drží přední nohu
- Pozice nohou je : split s
plně protaženou přední nohou a
zadní noha je pokrčená
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F27
Chopstick
passé
0.6
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní podpaží,
bok těla, stehno vnitřní nohy
- Pozice paží/grip : ruce bez
kontaktu s tyčí, vnější ruka drží
protější nohu, vnitřní ruka drží
kotník zadní nohy
- Pozice nohou je : split s vnitřní
nohou plně protaženou a zadní
nohou pokrčenou, linie nohou je
paralelní s podlahou
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F28
Cocoon
0.6
- Držení pozice : minimum 2 sek
- Místa kontaktu : zadní strana
kolena, stehno, trup
- Pozice paží/grip : paže jsou plně
protaženy a drží zadní nohu
- Pozice nohou je : split s přední
nohou držící tyč u kolene, zadní
noha je plně protažená
- Pozice těla je: převrácená, zadní
prohnutí
30
- Úhel splitu je : minimum 180°
F29
Handstand
vertical
split
0.6
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : záda, jedna noha
- Pozice paží/grip : jedna ruka je v
kontaktu s podlahou, druhá drží
kotník přední nohy. Paže na podlaze
je plně protažená
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená, stoj na
rukou
- Úhel splitu je : minimum 160°
- Výchozí pozice: na podlaze
F30
Inside
leg
hang
back
split
0.6
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní noha, bok
těla, rameno, jedna ruka
- Pozice paží/grip :obě paže jsou
plně
protaženy a drží zadní nohu
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
pokrčené, zadní noha je přes hlavu
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F31
Inverted
front
split
body
up
and
parallel
to
floor
0.6
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě nohy a obě
ruce
- Pozice paží/grip : baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená, horní
část těla svírá úhel 90° s tyčí a je
paralelní s podlahou
- Úhel splitu je : minimum 180°
F32
Back
split
to
pole
ring
position
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě nohy a obě
ruce
- Pozice paží/grip : baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou je : split s přední
nohou plně protaženou, zadní noha
je pokrčená, chodidlo se musí
dotýkat hlavy
- Pozice těla je : prohnutí vzad
- Úhel splitu je : minimum 180°
F33
Bird
of
paradise
inverted
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : stehno, bok trupu,
záda, vnější ruka
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
pokrčené nad hlavou, paže jsou
spojené nad hlavou, ruce jsou
spojené za hlavou
31
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v diagonálním splitu
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F34
Capezio
split
0.7
- Místa kontaktu : podpaží zadní
ruky, záda, stehno vnitřní nohy
- Pozice paží/grip : ruce nejsou v
kontaktu s tyčí, stejná ruka drží
zadní nohu a je plně protažená,
protější paže drží přední nohu,
stejná paže drží zadní kotník, ne
nohu
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F35
Chopsticks
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : podpaží, bok těla,
horní část stehna
- Pozice paží/grip : ruce bez
kontaktu s tyčí, arm grip s protější
paží držící kotník vnitřní nohy, volná
paže je plně protažená a nedotýká
se tyče
- Pozice nohou je : obě nohy plně
protaženy ve splitu a jsou paralelní s
podlahou
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F36
Dragon
tail
split
0.7
- Držení pozice : minimum sekundy
F37
Elbow
hold
frontal
split
0.7
- Držení pozice : minimum 2 sekundy
32
- Místa kontaktu : obě ruce, bok
trupu, horní část stehna
- Pozice paží/grip : split grip za zády,
vnitřní paže je plně protažená,
vnější paže drží tyč za zády
- Pozice nohou je : obě nohy plně
protaženy ve splitu a paralelní s
podlahou
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 180°
- Místa kontaktu : rameno, krk, loket
- Pozice paží/grip: ruce nejsou v
kontaktu s tyčí, elbow grip s protější
rukou držící kotník opačné nohy,
volná ruka je plně protažená a
nedotýká se tyče
- Pozice nohou je : obě nohy plně
protaženy v předním splitu
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum of 180°
F38
Handstand
vertical
split
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : zadní noha, záda
- Pozice paží/grip : jedna ruka je v
kontaktu s podlahou, druhá drží
nohu protaženou vpřed
Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená, stoj na
rukou
- Úhel splitu je : minimum 180°
- Výchozí pozice: na podlaze
F39
Hip
hold
split
passé
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : stehno vnitřní
nohy, bok těla, zadní strana vnitřní
paže
- Pozice paží/grip : paže bez
kontaktu s tyčí. Protější ruka drží
protější nohu, ruka držící zadní nohu
je plně protažená
- Pozice nohou je : split s přední
nohou plně protaženou, zadní noha
pokrčená
- Pozice těla je : paralelní s podlahou
- Úhel splitu je : minimum 180°
F40
Inverted
split
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě nohy, obě
chodidla, vnitřní paže
- Pozice paží/grip : vnitřní paže
stočená kolem tyče a nohy
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 180°
oh
F41
Oversplit
on
pole
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : chodidlo přední
nohy, pánev, zadní noha, obě ruce
- Pozice paží/grip : baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou je : split s přední
nohou pokrčenou, zadní noha plně
protažená
- Pozice těla je : převrácená, zadní
prohnutí
- Úhel splitu je : minimum 190°
F42
Pegasus
split
facing
ceiling
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : spodní část
předloktí, spodní část paže, krk,
rameno, horní předloktí
- Pozice paží/grip : ruka držící vyšší
nohu elbow gripem, spodní noha
drží tyč baseball gripem
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
em
33
plně protaženy v diagonálním splitu
- Pozice těla je : horní část těla je
natočená ke stropu
- Úhel splitu je : minimum 180°
F43
Superman
V
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě stehna, jedna
paže
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy, stejná ruka drží
stejnou nohu na úrovni brady (mezi
kotníkem a kolenem). Ruce nejsou v
kontaktu s tyčí
- Pozice nohou je :zadní noha je plně
protažená, druhé noha je na passé
- Pozice těla je : vzpřímená, musí
tvořit V
F44
Underarm
hold
split
0.7
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : podpaží vnitřní
paže, kotníky na tyči (ne klenba)
- Pozice paží/grip : underarm hold
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v roznožení
- Pozice těla je : horní část těla svírá
úhel 90° s tyčí a je paralelní k
podlaze, hrudník směřuje nahoru
F45
Bird
of
paradise
upright
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : stehno přední
nohy, bok trupu, záda, zadní strana
krku, vnitřní paže
- Pozice paží/grip : ruce jsou spojené
za hlavou, ohyb vnější paže je v
kontaktu s tyčí zepředu
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v diagonálním splitu
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F46
Dragon
tail
fang
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce
- Pozice paží/grip : split grip za zády,
vnitřní paže je plně protažená,
zadní paže drží tyč za zády
- Pozice nohou je : fang s oběma
nohama dozadu, palce se dotýkají
ramen nebo temene
- Pozice těla je : převrácená
F47
Eagle
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : přední noha, bok
trupu, zadní strana ramen
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy a drží zadní nohu
- Pozice nohou je : přední noha je
stočená, zadní noha musí být
34
protažená přes hlavu nebo v kruhu
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F48
Floor
K
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : jedna ruka a
ploska
chodidla
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy, jedna ruka v
kontaktu s podlahou, druhá se
dotýká tyče.
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená, stoj na
jedné ruce
- Úhel splitu je : minimum 160°
- Výchozí pozice: na podlaze
F49
Half
back
split
on
pole
0.8
Držení pozice : minimum 2 sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, zadní
noha, pánev, přední strana stehna
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy a drží tyč nad
hlavou, ve výšce kotníku
- Pozice nohou je : zadní noha je
protažená, nižší noha je na passé
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F50
Machine
gun
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : jedna ruka, bok
trupu,stehno
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
pokrčené, jedna ruka drží tyč, druhá
drží nohu protaženou vpřed za lýtko
nebo kotník
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : paralelní s podlahou
- Úhel splitu je : minimum 180°
F51
Pegasus
split
facing
floor
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : stehno zadní
nohy,
loket zadní paže, zadní strana
ramen/krk, spodní předloktí a ruka
- Pozice paží/grip : zadní paže
předloktí
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v diagonálním splitu
- Pozice těla je : horní část těla je
natočená k podlaze.
- Úhel splitu je : minimum 180°
35
F52
Russian
split
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu :ploska chodidla,
obě ruce
- Pozice paží/grip : cup grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : paralelní s
podlahou, bez tolerance
- Úhel splitu je : minimum 160°
F53
Russian
split
elbow
lock
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : loket a ploska
chodidla
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
pokrčené a ruce spojené, horní ruka
elbow grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy, úhel splitu je 45° k
podlaze
- Pozice těla je : převrácená, celé
tělo v úhlu 45° k podlaze
- Úhel splitu je : minimum 180°
F54
Split
grip
leg
through
frontal
split
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce a přední
noha
- Pozice paží/grip : split grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : horní část těla je
paralelní s podlahou
- Úhel splitu je : minimum 180°
F55
Underarm
split
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : ruka vnější paže,
podpaží vnitřní paže, stehno jedné
nohy
- Pozice paží/grip : ruka vnější paže
drží tyč, obě paže jsou pokrčené,
protější ruka je otočená kolem nohy
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy
- Pozice těla je : paralelní s podlahou
s 20° tolerancí
- Úhel splitu je : minimum 180°
u
F56
36
Vertical
jade
0.8
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : ruka vnější paže,
podpaží vnitřní paže, hýždě, jedna
noha
- Pozice paží/grip : vnější ruka drží
tyč kolem horní a protější nohy,
vnitřní paže je kolem tyče a nohy, s
podpažím v kontaktu s tyčí.
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy, nižší noha musí
držet tyč zezadu.
- Pozice těla je : vzpřímená
- Úhel splitu je : minimum 180°
nin
F57
Back
elbow
vertical
split
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : krk, horní část zad
a loket
- Pozice paží/grip : loket drží tyč
vzadu za zády, opačná ruka drží
opačnou nohu
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená
- Úhel splitu je : minimum 180°
F58
Back
split
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Pozice paží/grip : obě ruce drží tyč
za nohama
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené ve splitu
- Pozice těla je : horní část těla je
prohnutá vzad
- Úhel splitu je : minimum 180°
F59
Back
split
overhead
hold
on
pole
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, obě
nohy
- Pozice paží/grip : obě paže
protaženy přes hlavu drží tyč na
úrovni kotníku/lýtka
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : vzpřímená s zadním
prohnutím
- Úhel splitu je : minimum 180°
F60
Dragon
tail
back
bent
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce
- Pozice paží/grip : vnitřní paže je
plně protažená, vnější ruka drží tyč
za zády
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené, otevřené a paralelní
s podlahou
- Pozice těla je : převrácená
F61
Elbow
hold
split
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce
- Pozice paží/grip : vnitřní paže je
plně protažená, vnější ruka drží tyč
za zády
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené, otevřené a paralelní
s podlahou
- Pozice těla je : převrácená
37
F62
Floor
K
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : ruka a ploska
chodidla
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy, jedna ruka je v
kontaktu s podlahou, druhá ruka v
kontaktu s tyčí
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená, stoj na
jedné ruce
- Úhel splitu je : minimum 180°
- Výchozí pozice: na podlaze
F63
Handspring
split
on
pole
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
Místa kontaktu : jedna noha, obě
ruce
- Pozice paží/grip : split grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu, linie nohou
je paralelní s podlahou, celá ploska
musí být na tyči
- Pozice těla je : převrácená
- úhel splitu je : minimum 180°
F64
Rainbow
Marchenco
back
bent
scissor
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní paže a
zadní strana stehna
- Pozice paží/grip : vnitřní paže je
flag grip, vnější je plně protažena a
drží zadní nohu
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy
- Pozice těla je : převrácená
F65
Russian
split
hand
release
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : jedna ruka, jedno
chodidlo
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy, jedna ruka drží tyč,
druhá je protažená nad hlavou
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : diagonálně směrem
dolů
- Úhel splitu je : minimum 180°
38
F66
Russian
split
horizontal
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : ploska jednoho
chodidla, obě ruce
- Pozice paží/grip : cup grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : paralelní s
podlahou.
Může mít 20° toleranci
- Úhel splitu je : minimum 180°
F67
Wenson
split
0.9
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : jedna ruka
- Pozice paží/grip : jedna paže je
plně protažená a má kontakt s
podlahou, ruka druhé paže je v
kontaktu s tyčí
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu, linie splitu
je paralelní s podlahou
- Pozice těla je : převrácená, stoj na
rukou
- Úhel splitu je : minimum 80°
- Výchozí pozice: na podlaze
F68
Floor
based
Marchenko
1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : podpaží vnitřní
paže, bok trupu, zadní strana stehna
- Pozice paží/grip : podpaží, obě
paže
jsou plně protažené
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená, stoj na
rukou, hrudník je paralelní s
podlahou
- úhel splitu je : minimum 180°
- Výchozí pozice: na podlaze
st o
F69
39
Crossbow
1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : oba kotníky, zadní
část ramen (ne krk)
- Pozice paží/grip :obě paže jsou
plně
protaženy a otevřeny bez kontaktu s
tyčí
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v roznožení s kotníky
na tyči (ne klenbou), palce jsou
propnuté
- Pozice těla je : trup svírá úhle 90°
úhel s tyčí
F70
Low
back
crossbow
1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : klenba obou
chodidel, spodní část zad/hýždě
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy a otevřeny bez
kontaktu s tyčí
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v roznožení
- Pozice těla je : trup svírá úhel 90° s
tyčí
ot
F71
Rainbow
Marchenco
back
bent
pencil
1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : podpaží a ruka
vnitřní paže, bok trupu, stehna
- Pozice paží/grip : vnitřní paže je
flag grip, vnější paže je plně
protažená a drží nohy
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy a paralelní s
podlahou
- Pozice těla je : převrácená, hrudník
paralelní s podlahou
F72
Rainbow
Marchenco
split
1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : podpaží a ruka
vnitřní paže, bok trupu, zadní strana
stehna
- Pozice paží/grip : vnitřní paže je v
flag grip, vnější paže je plně
protažená a drží kotník
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu, paralelní s
podlahou
- Pozice těla je : převrácená, hrudník
paralelně s podlahou
- Úhel splitu je : minimum 180°
hr u
F73
Russian
split
horizontal
1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : jedna noha, obě
ruce
- Pozice paží/grip : baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou je : plně protažená
ve splitu, paralelně s podlahou, bez
tolerance
- Pozice těla je : paralelní s podlahou
, bez tolerance
- Úhel splitu je : minimum 180°
F74
Superman
crescent
attitude
1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě stehna, jedno
lýtko
- Pozice paží/grip : paže jsou plně
protaženy nad hlavou, ruce drží
horní
chodidlo
40
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
pokrčené v atitudě
- Pozice těla je : vzpřímená, horní
část těla je prohnutá dozadu, spodní
část těla a boky jsou paralelní s
podlahou
SILOVÉ PRVKY
SILOVÉ PRVKY
Kód číslo Název
S1
Basic
invert
no
hands
Prvek
Technic Kritéria
ká
hodnota
0.1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě nohy
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy od těla
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy a drží tyč
- Pozice těla je : převrácená
S2
Inverted
straddle
0.1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, vnitřní
paže, trup, stehno
- Pozice paží/grip :obě paže jsou
plně protaženy a drží tyč
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v roznožení
- Pozice těla je : převrácená
S3
Outside
knee
hook,
passé
0.1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : ruka vnitřní paže,
horní stehno, opačné koleno
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy, ruka vnitřní paže
drží tyč, vnější paže je nad hlavou
- Pozice nohou je : přední noha je
kolem tyče na passé, zadní noha
je plně protažená dozadu
- Pozice těla je : převrácená a v úhlu
od tyče
S4
Pole
hug
pencil
0.1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě předloktí,
obě paže, trup
- Pozice paží/grip : obě paže elbow
pencil grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy a zavřeny
- Pozice těla je : vzpřímená
41
S5
Split
grip
cradle
tuck
0.1
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, boky,
horní stehna
- Pozice paží/grip : split grip
- Pozice nohou je : zasunuté
- Pozice těla je :tělo je v 90° úhlu k
tyči a paralelní s podlahou
S6
Basic
brass
monkey
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce,
předloktí vnější paže, podpaží
vnitřní paže, bok trupu, koleno
vnitřní nohy a zadní strana stehna
- Pozice paží/grip : flag grip
- Pozice nohou je : fang, vnitřní
noha zavěšená na tyči
- Pozice těla je : převrácená
S7
Butterfly
split
grip
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, jedna
noha, trup
- Pozice paží/grip : split grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
pokrčené, jedna noha je zavěšená
na tyči
- Pozice těla je : převrácená
S8
Cupid
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní koleno,
chodidlo vnější nohy
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy bez kontaktu s tyčí
- Pozice nohou je : vnitřní noha je
zavěšená na tyči u kolene, vnější
noha je plně protažená s ploskou v
kontaktu s tyčí
- Pozice těla je : vzpřímená,
diagonálně k tyči
S9
Inside
leg
hang
flatline
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : ruka vnitřní paže,
bok trupu, vnitřní noha
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy, ruka vnitřní paže
drží tyč, vnější paže je protažená
nad hlavou
- Pozice nohou je : vnitřní noha je
zavěšená na tyči, vnější noha je
plně protažená a paralelní s
podlahou
- Pozice těla je : paralelní s podlahou
42
S10
Knee
banner
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě kolena
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
pokrčené, horní koleno kolem tyče,
spodní koleno tlačí proti tyči,
chodidla se mohou dotýkat
- Pozice těla je : odtažená od tyče
S11
Layback
crossed
knee
release
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě stehna, lýtko
jedné nohy
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy
- Pozice nohou je : jedna noha je
plně protažená, druhá noha je
otočená kolem tyče a překřížená
přes druhou nohu.
- Pozice těla je : převrácená
S12
Outside
knee
hang
back
passé
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnější noha, bok
trupu, zadní strana vnitřní paže,
rameno
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy
- Pozice nohou je : vnější noha je
pokrčená otočená kolem tyče,
vnitřní noha je plně protažená a
paralelní s podlahou
- Pozice těla je : převrácená
S13
Pole
straddle
split
grip
0.2
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy, ruce split grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v roznožení
- Pozice těla je : vzpřímená
S14
Basic
superman
0.3
Držení pozice : minimum 2 sekundy
- Místa kontaktu : obě vnitřní
stehna, jedna ruka
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy, pouze jedna ruka
drží tyč
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy a zavřeny
- Pozice těla je : boky a nohy jsou
paralelně s podlahou
43
S15
Butterfly
extention
0.3
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce a jedna
pata
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy ve split grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy ve splitu
- Pozice těla je : převrácená
S16
Flag
grip
side
attitude
0.3
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě paže a přední
strana hrudníku
- Pozice paží/grip : flag grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou v
atitudě
- Pozice těla je : paralelní s podlahou
S17
Layback
crossed
ankle
release
0.3
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu :obě vnitřní stehna
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy a zavřeny se
zkříženými kotníky
- Pozice těla je : převrácená
S18
Shoulder
mount
pencil/strad
dle
0.3
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce, jedno
rameno
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
pokrčené v cup grip
- Pozice nohou je : straddle nebo
pencil
- Pozice těla je : horizontalní, pokud
končí v roznožení, nebo vertikální a
převrácená,jestli končí v pencil
S19
Split
grip
hang
0.3
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy ve split grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené a zavřené
- Pozice těla je : hrudník a boky
směřují od tyče
S20
44
Underarm
hold
hang
0.3
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní podpaží
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy
- Pozice nohou je : jedna noha plně
protažená, paralelní s podlahou,
druhá noha pokrčená
- Pozice těla je : vzpřímená
S21
Back
support
tuck
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní paže, bok
trupu, ruka vnější paže
- Pozice paží/grip : back support
(boční opora)
- Pozice nohou je : kolena nebo
hrudník
- Pozice těla je : paralelní s podlahou
S22
Butterfly
twist
one
hand
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : jedna ruka, jedna
noha, hrudník
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy, jedna ruka drží tyč,
druhá ruka drží chodidlo zadní nohy
- Pozice nohou je : obě nohy
pokrčené, jedna je stočená kolem
tyče, druhá je protažená dozadu a
držená protější rukou
- Pozice těla je : převrácená
S23
Flag
grip
side
straddle
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě paže, hrudník
- Pozice paží/grip : flag grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v roznožení
- Pozice těla je : horní část těla je
paralelní s podlahou
S24
Handspring
straddle/pe
ncil
(grip
of
choice)
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě ruce
- Pozice paží/grip : arm grip dle
výběru
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy
- Pozice těla je : převrácená
S25
45
Iguana
deadlift
from
the
floor
0.4
- Místa kontaktu : obě ruce, záda
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy a drží tyč v
převrácené pozici za zády
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy a zavřeny
- Pozice těla je : končí v převrácené
pozici pencil
- Výchozí pozice: na podlaze zády k
tyči, zvedání jako dead lift
S26
Superman
one
side
0.4
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : jedna ruka,
vnitřní koleno, obě horní části
stehen
- Pozice paží/grip :
- Pozice nohou je : vnitřní noha je
na passé, vnější noha je plně
protažená, obě nohy jsou
na stejné straně tyče
- Pozice těla je : boky a jedna noha
jsou paraleně s podlahou
S27
Back
support
split
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu:záda, vnější ruka
a vnitřní paže
- Pozice paží/grip : back support
(zadní opora)vnější paže
split
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy s vnitřní paží držící
lýtko
- Pozice těla je : vzpřímená
S28
Flag
grip
side
passé
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě paže, hrudník
- Pozice paží/grip : flag grip
- Pozice nohou je : horní noha je
plně protažená, spodní noha je na
passé
ob
- Pozice těla je : horní část těla a
noha jsou paralelní s podlahou
S29
Forarm
grip
inverted
straddle/pe
ncil
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : trup, vnitřní
předloktí, vnější ruka
- Pozice paží/grip : elbow grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v roznožené nebo
pencil pozici
- Pozice těla je : převrácená
46
S30
S31
Handspring
pencil/strad
dle
with
deadlift
from
floor
(grip
of
choice)
0.5
Hiphold
half
split
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy V závěrečné pozici
- Místa kontaktu : obě ruce
- Pozice paží/grip : grip dle výběru
- Pozice nohou je : závěrečná
pozice má obě nohy plně protaženy
v roznožení nebo pozici pencil
ddle
- Pozice těla je : závěrečná pozice je
převrácená
- Výchozí pozice: z podlahy, dead lift
bez spádu
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : vnitřní strana
pasu, bok, vnitřní noha
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
plně protaženy
- Pozice nohou je : vnější noha je
plně protažená, vnitřní noha je na
passé, pozice je držená tlakem
vnitřní nohy proti tyči a není
zavěšená za koleno
- Pozice těla je : záklon
S32
Shoulderm
ount
plank
straddle
lower
or
lift
0.5
- Držení pozice : minimum 2
sekundy v závěrečné pozici
- Místa kontaktu : obě ruce, jedno
rameno
- Pozice paží/grip : obě ruce cup
grip
- Pozice nohou je: závěrečná pozice
s oběma protaženýma nohama
- Pozice těla je : tělo svírá úhle 90°
tyči a je paralelně s podlahou,
dokončí kontrolovaný lift nebo
snížení pozice bez spádu
S33
47
Superpassé
0.5
- Držení pozice : minimum 2 sekundy
- Místa kontaktu : stehno jedné nohy a lýtko
druhé
- Pozice paží/grip : obě paže jsou plně
protaženy, s protější rukou držící protější
nohu
- Pozice nohou je : jedna noha je plně
protažená, druhé je pokrčená kolem tyče
- Pozice těla je : horní část těla paralelní s
podlahou
S34
Elbow
grip
straddle
0.6
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : jedna ruka a
jedno předloktí
- Pozice paží/grip : jedna paže je
plně protažená a drží tyč nad
hlavou, druhá paže je v elbow grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protaženy v roznožení
- Pozice těla je : převrácená
S35
Elbow
hold
passé
0.6
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : horní část
předloktí, spodní část paže a zadní
strana krku
- Pozice paží/grip : obě paže jsou
pokrčené, horní ruka drží tyč u
předloktí, nižší paže drží tyč rukou
- Pozice nohou je : horní noha plně
protažená a paralelní s podlahou
- Pozice těla je : horní část těla je
paralelní s podlahou
S36
Flag
grip
pencil
0.6
- Držení pozice : minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : obě paže, hrudník
- Pozice paží/grip : flag grip
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené a zavřené
- Pozice těla je : tělo svírá úhel 90°
s tyčí a je paralelní s podlahou
S37
Janeiro
0.6
- Držení pozice :minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu : jedna paže, záda
- Pozice paží/grip : vnitřní paže je
pokrčená s podpažím a rukou k
tyči, vnější paže je plně protažená
- Pozice nohou je : obě nohy jsou
plně protažené a otevřené
- Pozice těla je : záda jsou na tyči a
bok je na předloktí
S38
No
hands
superman
0.6
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: vnitřní
stehna, chodidlo
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené
Pozice nohou: obě nohy jsou
pokrčené a drží tyč vnitřními stehny
a chodidly, nohy jsou zkřížené,
boky a stehna jsou paralelní s
podlahou
- Pozice těla: horní část těla
prohnutá dozadu
48
S39
Twist
grip
handspring
pencil/strad
dle
with
aerial
deadlift
0.6
- Držení pozice: minimum 2
sekundy v závěrečné pozici
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: twisted grip
- Pozice nohou: závěrečná pozice je
s oběma nohama plně protaženýma
v roznožení nebo pencil
- Pozice těla: převrácená
- Výchozí pozice: z aerial twisted
grip do dead lift, bez spádu do
handspring
S40
Back
support
plank
thigh
hold
0.7
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: vnitřní noha,
bok pasu, jedna ruka
- Pozice paží/grip: vnější ruka v
back support grip
- Pozice nohou: vnější noha je plně
protažená, vnitřní noha je na passé
a je v kontaktu s tyčí
- Pozice těla: tělo, vnitřní ruka a
vnější noha jsou paralelní s
podlahou
S41
Butterfly
extended
twist
one
hand
0.7
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, jedna ruka drží tyč
nad hlavou, druhá protažené od
těla
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené ve splitu
- Pozice těla: převrácená
S42
Cup
grip
handspring
pencil/strad
dle
with
aerial
deadlift
0.7
- Držení pozice: minimum 2
sekundy v závěrečné pozici
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: cup grip
- Pozice nohou: v závěrečné pozici
jsou obě nohy plně protaženy v
roznožení/pencil
- Pozice těla: převrácená
- Výchozí pozice: z aerial cup grip do
deadlift, bez spádu do armspring
S43
Elbow/neck
hold
straddle
0.7
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: oba lokty a
zadní část krku
- Pozice paží/grip: oba lokty jsou na
tyči
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení
- Pozice těla: horní část těla je v úhlu
90° k tyči a paralelní k podlaze.
49
S44
Iron
X
0.7
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené
Iron X - Pozice nohou: obě nohy
jsou plně protažené v roznožení,
boky jsou přirozeně srovnané, nohy
jsou protažené
- Pozice těla: horní část těla je v úhlu
90° k tyči a paralelní s podlahou
S45
Janeiro
plank
0.7
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
vnitřní paže, bok trupu
- Pozice paží/grip: vnitřní ruka drží
tyč - flag grip, vnější ruka je plně
protažená a drží tyč za zády
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a otevřené
- Pozice těla: tělo směřuje k
podlaze a je v úhlu 90° k tyči a
paralelně s podlahou
S46
Shoulder
stand
floor
based
straddle
0.7
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka,
jedno rameno
- Pozice paží/grip: vnější ruka je
plně protažená a v kontaktu s
podlahou a vnější ruka drží tyč
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení, paralelně s
podlahou
- Pozice těla: převrácená
- Výchozí pozice: z podlahy, deadlift
do shoulder stand floor based
straddle
S47
Back
grip
plank
straddle
0.8
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: ruce,vnitřní
strana pasu
- Pozice paží/grip: držení tyče za
zády
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a otevřené
- Pozice těla: paralelně s podlahou
S48
Back
support
plank
outside
leg
passé
0.8
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce, bok
pasu
- Pozice paží/grip: back support
- Pozice nohou: vnitřní noha je plně
protažená, vnější noha je na passé
- Pozice těla: vzad a celá délka těla
je v úhlu 90° k tyči a paralelně s
podlahou.
50
S49
Cross
grip
tulip
0.8
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
zkřížené v over grip
- Pozice nohou:obě nohy jsou plně
protažené v roznožené pozici
- Pozice těla: nohy, pánev a tělo
jsou na stejné straně tyče, horní
část těla je v úhlu 90° k tyči a
paralelně s podlahou
S50
Forarmgrip
pencil
aerial
deadlift
0.8
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: vnitřní
předloktí, vnější ruka
- Pozice paží/grip: forearmgrip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a zavřené
- Pozice těla: závěrečná pozice je
převrácená
- Výchozí pozice: z upright aerial
deadlift do převrácené vertikální
pozice
S51
Handstand
plank
jack
knife
0.8
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka,
vrchol hlavy
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené
- Pozice nohou: nohy jsou v pozici
closed pike a chodidla jsou nad
hlavou
- Pozice těla: tělo je v úhlu 90° k
podlaze a paralelně s podlahou
- Výchozí pozice: na podlaze
S52
Iguana
elbow
hold
straddle
no
hands
0.8
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: jedno
rameno, jeden loket, záda
- Pozice paží/grip: jedna ruka je
plně protažená, druhá drží tyč u
lokte za zády
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení
- Pozice těla: převrácená
S53
Iron
flag
bottom
leg
passé
0.8
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené
- Pozice nohou: horní noha je plně
protažená, spodní noha je na passé
- Pozice těla: tělo a horní noha je v
úhlu 90°k tyči a paralelní s
podlahou, s tolerancí do 20°
51
S54
Underarm
flag
plank
open
legs
0.8
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka a
jedno podpaží opačné ruky
- Pozice paží/grip: spodní ruka flag
grip, podpaží horní ruky drží tyč
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a otevřené
- Pozice těla: tělo a obě nohy
směřují k podlaze v úhlu 90° k tyči,
paralelně s podlahou
S55
X
pose
0.8
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě chodidla
- Pozice paží/grip: ruce nejsou v
kontaktu s tyčí
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené
- Pozice těla: horní část těla v 90° k
tyči, paralelně s podlahou
S56
Cupgrip
X
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: cup grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení, boky jsou
přirozeně srovnané, nohy taky
- Pozice těla: horní část těla je v 90°
k tyči, paralelně s podlahou
S57
Handstand
plank
side
split
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka,
vrchol hlavy
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, jedna ruka se
dotýká podlahy a jedna ruka se
dotýká tyče
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a otevřené v side split
- Pozice těla: úhel těla a spodní
noha jsou paralelně k podlaze
- Výchozí pozice: na podlaze
S58
Iguana
airwalk
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou ruce, krk,
rameno
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené v iguana hold a drží
tyč za zády
- Pozice nohou: walking motion
airwalk
- Pozice těla: Výchozí pozice je
převrácená, závěrečná paralelně s
52
podlahou
- Výchozí pozice: Z převrácené
vertikální pozice pomalý a plynulý
přechod do 90° k tyči
S59
Janeiro
plank
one
hand
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: vnitřní paže,
bok trupu
- Pozice paží/grip: vnitřní ruka v flag
grip, vnější ruka je plně protažená
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a otevřené
- Pozice těla: tělo směřuje k
podlaze,
90° k tyči, paralelně k podlaze
S60
One
shoulder
side
plang
legs
open
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: vnitřní paže,
ruka vnější paže, rameno
- Pozice paží/grip: vnitřní ruka je
plně protažená a v kontaktu s tyčí,
vnější ruka je pokrčená s rukou
držící tyč za zády
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a otevřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
paralelně k podlaze
S61
Shoulder
mount
plank
passé
hold
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
jedno rameno
- Pozice paží/grip: cup grip
- Pozice nohou:jedna noha je plně
protažená, druhá noha je na passé
v 90° k tyči
- Pozice těla: tělo a protažená noha
jsou v 90° k tyči, paralelně s
podlahou
- Výchozí pozice: z aerial shoulder
mount, deadlift nebo spodem do
plank
S62
Split
grip
reverse
plank
legs
open
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou obě ruce, bok
pasu
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, vnitřní ruka drží tyč
pod, vnější ruka drží tyč nad
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a otevřené
- Pozice těla: tělo směřuje dolů v
90° k tyči, paralelně s podlahou
53
S63
Split
grip
side
plank
legs
open
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce, bok
pasu
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, vnitřní drží tyč nad,
vnější drží tyč pod
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a otevřené
- Pozice těla: tělo směřuje k
podlaze v 90° k tyči, paralelně s
podlahou
S64
Underarm
flag
plank
closed
legs
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka a
podpaží
- Pozice paží/grip: spodní ruka je v
flag grip, horní ruka je
underarmgrip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, boky a nohy jsou
zavřené
- Pozice těla: tělo a obě nohy směřují
k podlaze v 90° k tyči, paralelně s
podlahou
S65
Wenson
straddle
0.9
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka
- Pozice paží/grip: spodní ruka je
plně protažená a je v kontaktu s
podlahou, ruka horní paže drží tyč
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení
- Pozice těla: horní část těla je
paralelní s podlahou
- Výchozí pozice: na podlaze
S66
Back
grip
plank
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou obě ruce,
vnitřní strana pasu
- Pozice paží/grip: obě ruce drží tyč
za zády
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, paralelní s podlahou,
boky a nohy jsou zavřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
paralelně s podlahou
A
S67
54
Back
support
plank
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce, bok
pasu
- Pozice paží/grip:
- Pozice nohou obě nohy jsou plně
protažené, paralelně s podlahou,
boky a nohy jsou zavřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
záda jsou paralelně s podlahou
S68
Cupgrip
plank
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
boky
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené drží tyč v cup grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, boky a nohy jsou
zavřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
paralelně s podlahou
S69
Elbow
plank
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: vnější loket,
krk
- Pozice paží/grip: horní ruka drží
tyč v elbow grip, spodní ruka je
plně protažená a paralelně s tělem
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, paralelně s podlahou,
boky a nohy jsou zavřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
paralelně s podlahou
S70
Floor
based
clock
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka
- Pozice paží/grip: jedna ruka v
kontaktu s tyčí, druhá s podlahou
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a zavřené
- Pozice těla: přetáčející se
- Výchozí pozice: Výchozí pozice dle
výběru s jednou rukou na tyči,
druhou na podlaze, kompletní
rotace těla a návrat do výchozí
pozice
S71
Handstand
plank
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka,
vrchol hlavy
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, jedna ruka se
dotýká tyče, druhá podlahy
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, paralelně s podlahou,
boky a nohy jsou zavřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
paralelně s podlahou
- Výchozí pozice: na podlaze
55
S72
Iguana
horizontal
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy v závěrečné pozici
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
jedno rameno
-Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, ruce drží tyč za
zády
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, boky a nohy zavřené
- Pozice těla:tělo v 90° k tyči,
paralelně s podlahou
- Výchozí pozice: z aerial deadlift
nebo spodem do 90°horizontálního
úhlu k tyči, paralelně s podlahou
S73
Iron
pencil
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené
- Pozice nohou obě nohy jsou plně
protažené, boky a nohy jsou
zavřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
paralelně s podlahou
S74
One
shoulder
side
plank
legs
closed
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: vnitřní
paže,ruka vnější paže, rameno
- Pozice paží/grip: vnitřní ruka je
plně protažená a v kontaktu s tyčí,
vnější ruka je pokrčená s rukou
držící tyč za hlavou
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a zavřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
paralelně s podlahou
S75
Shoulderm
ount
horizontal
1
Držení pozice: minimum 2 sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
jedno rameno
- Pozice paží/grip: cup grip nebo
baseball grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, boky a nohy zavřené
- Pozice těla: záda a nohy jsou v
90°
k tyči, paralelně s podlahou
- Výchozí pozice: z aerial shoulder
mount position, deadlift nebo
spodem do plank
56
S76
Split
grip
flag
1
- Držení pozice 2 sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
hrudník
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené a drží tyč ve split
grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, nohy a boky jsou
zavřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
paralelně s podlahou
p
S77
Split
grip
leg
through
plank
1
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
spodní část zad/hýždě v kontaktu s
tyčí
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené,drží tyč v split grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, boky a nohy jsou
zavřené
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči,
paralelně s podlahou
S78
Split
grip
reverse
plank
S79
Split
grip
side
plank
57
1
- Držení pozice: minimum 2 sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
vnitřní spodní trup
- Pozice paží/grip: vnitřní ruka drží
tyč zespodu, vnější ruka shora
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, boky a nohy jsou
zavřené
- Pozice těla: tělo směřuje k zemi, v
90° k tyči, paralelně s podlahou
- Držení pozice: minimum 2
sekundy
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
vnitřní spodní trup
- Pozice paží/grip: vnitřní ruka drží
tyč shora, vnější zespodu
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené, boky a nohy jsou
zavřené
- Pozice těla: tělo směřuje k
podlaze v 90° k tyči, paralelně s
podlahou
SPINY NA STATICKÉ TYČI
Kód číslo Název
ST1
Back
hook
spin
Prvek
Technic Kritéria
ká
hodnota
0.1
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou obě ruce,
vnitřní koleno, zadní strana
vnitřního stehna
- Pozice paží/grip: basic grip
- Pozice nohou: diamond
- Pozice těla: vzpřímená
ST2
Fireman
spin
crossed
ankle
0.1
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou obě ruce, oba
kotníky
- Pozice paží/grip: basic grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou
pokrčené a
jsou
v kontaktu s tyčí u kotníků
- Pozice těla: vzpřímená
ST3
Front
hook
spin
0.1
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
vnitřní koleno a zadní strana
vnitřního stehna
- Pozice paží/grip: basic grip
- Pozice nohou: diamond
- Pozice těla: vzpřímená
ST4
Attitude
spin
outside
heel
on
pole
0.2
- Držení pozice: minimum xxx°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
jeden kotník
- Pozice paží/grip: split grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou in
atitudě, paralelně s podlahou
- Pozice těla: vzpřímená
ST5
Chair
spin
0.2
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: basic grip
- Pozice nohou: pozice židle v 90°
- Pozice těla: vzpřímená
58
ST6
Forwards
attitude
spin
0.2
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: basic grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou v
atitudě paralelně s podlahou
- Pozice těla: vzpřímená
ST7
Back
spin
attitude
0.3
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: vnější ruka,
vnitřní předloktí a ruka
- Pozice paží/grip: forearmgrip
- Pozice nohou: obě nohy jsou v
atitudě, paralelně s podlahou
- Pozice těla: vzpřímená
ST8
Body
spiral
reverse
grab
attitude
0.3
- Držení pozice: minimum 360°
rotace v závěrečné pozici
- Místa kontaktu jsou: obě ruce Pozice paží/grip: reverse spin
začínající s jednou rukou na tyči ve
split grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou
atitudě v závěrečné pozici
- Pozice těla: vzpřímená, v úhlu od
tyče
ST9
Carousel
fang
0.3
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: split grip
- Pozice nohou: diamond
- Pozice těla: vzpřímená
ST10
Chairspin
pike
both
legs
stretched
0.3
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: basic grip
- Pozice nohou: obě nohy plně
protažené a zavřené v pozici pike,
paralelně s podlahou
- Pozice těla: vzpřímená
ST11
Cradle
spin
split
grip
tuck
0.3
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
bokya horní část stehen
- Pozice paží/grip: split grip
- Pozice nohou:
- Pozice těla: paralelně s podlahou
59
ST12
Knee
hook
spin
passé
0.3
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě
ruce,zadní strana kolene, jedno
stehno
- Pozice paží/grip: basic grip
-Pozice nohou: spodní noha je plně
protažená za tyčí
- Pozice těla: vzpřímená
ST13
Body
spiral
attitude
one
hand
0.4
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou vnitřní paže a
ruka, záda
- Pozice paží/grip: underarmgrip
- Pozice nohou: obě nohy jsou
atitudě
- Pozice těla: vzpřímená
ST14
Cradle
spin
split
grip
straddle
0.4
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou obě ruce,
boky
- Pozice paží/grip: split grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení
- Pozice těla: horní část těla je
paralelně s podlahou
ST15
Reverse
grab
pencil
0.4
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce, obě
paže, zadní strana ramen
- Pozice paží/grip: reverse spin
začínající pencil, s jednou rukou na
tyči do pozice twisted grip
- Pozice nohou: obě nohy končí v
plně protažené pozici pencil
- Pozice těla: protažená v pencil
v úhlu od tyče
ST16
Split
grip
straddle
0.4
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: split grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení nad boky
- Pozice těla: vzpřímená
60
ST17
Reverse
grab
straddle
into
pencil
0.5
- Držení pozice: minimum 360°
rotace, jednou v pozici pencil
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: split grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení, potom v
pencil
- Pozice těla: vzpřímená, v úhlu od
tyče
ST18
Spinning
into
a
shoulder
mount
straddle
0.5
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
jedno rameno
- Pozice paží/grip: baseball nebo
cup grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožené pozici,
paralelně s podlahou
- Pozice těla: paralelně s podlahou
ST19
Cup
grip
spin
pencil
0.6
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: obě ruce v cup
grip
- Pozice nohou: obě nohy plně
protažené a zavřené
- Pozice těla: protažená v pencil
v úhlu od tyče
ST20
Phoenix
spin
1
0.6
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: spin začíná s
jednou rukou na tyči v twisted grip
handspring bez kontaktu s
podlahou
- Pozice nohou: nohy končí v
libovolné pozici
- Pozice těla: tělo přejde do
převrácené pozice po handspringu
ST21
Cradle
spin
into
extended
butterfly
0.7
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
nohy, horní část stehen,
přecházející na obě ruce, jeden
kotník
- Pozice paží/grip: split grip
- Pozice nohou: zasunutá pozice
následovaná splitem
- Pozice těla: Kritéria pro cradle spin
butterfly extension
61
ST22
Double
reverse
grab
body
spiral
0.8
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: reverse spin
začínající s jednou rukou na tyči,
ruka přechytí tyč a opakuje
obrácený spin bez kontaktu s
podlahou
- Pozice nohou: libovolná pozice
- Pozice těla: vzpřímená, v úhlu od
tyče
ST23
Phoenix
spin
2
ST24
Chinese
grip
phoenix
1
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: začátek s oběma
rukama v cup grip, spodní ruka
přechytí tyč na Chinese grip.
Během přechodu do cup grip,
dead lift bez kontaktu s podlahou
- Pozice nohou: spin začíná v pencil,
končí v libovolné pozici nohou
- Pozice těla: pencil pro spin,
převrácená pro závěrečnou pozici
ST25
Double
reverse
grab
into
phoenix
1
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: Kritéria double
reverse grab, končící v twisted grip
dead lift handspring bez kontaktu
s podlahou
- Pozice nohou: libovolná pozice
nohou
- Pozice těla: vzpřímená
přecházející převrácená
62
- Držení pozice: minimum 360°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: reverse spin
začínající s jednou rukou na tyči do
twisted grip dead lift handspring
bez kontaktu s podlahou
- Pozice nohou: nohy končí v
libovolné pozici
- Pozice těla: zády k tyči na Reverse
spin, tělo přechází do převrácené
pozice po handspringu
SPINY NA SPINOVÉ TYČI
Kód číslo Název
SP1
Fireman
spin
chair
Prvek
Technic Kritéria
ká
hodnota
0.1
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce, obě
kolena
- Pozice paží/grip: basic grip
- Pozice nohou: stehna paralelně s
podlahou a nohy zavřené
- Pozice těla: vzpřímená
SP2
Outside
knee
hang
closed
fang
0.2
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: jedno koleno
a jedno stehno
- Pozice paží/grip: obě ruce drží obě
chodidla
- Pozice nohou: fang
- Pozice těla: převrácená
- Výchozí pozice: z podlahy
SP3
Pencil
forearm
grip
0.2
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
jedno podpaží
- Pozice paží/grip: forearm grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a zavřené v pencil
- Pozice těla: vzpřímená
- Držení pozice: minimum 720°
SP4
Ballerina
passé
0.3
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: vnitřní
stehna, jedna
ruka, vnitřní paže, bok trupu, záda
- Pozice paží/grip: vnitřní ruka je
otočená kolem tyče před tělem,
vnější ruka je pokrčené a drží tyč
na úrovni hlavy nebo výše
- Pozice nohou: sed s pokrčenýma a
zasunutýma nohama na jedné
straně tyče
- Pozice těla: vzpřímená
SP5
Carousel
spin
elbow
grip
0.3
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: jeden loket a
jedna ruka
- Pozice paží/grip: elbow grip
- Pozice nohou: diamond
- Pozice těla: vzpřímená
63
SP6
Inverted
straddle
0.3
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou obě ruce, bok
trupu
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené v baseball grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení, paralelně k
podlaze
- Pozice těla: převrácená
SP7
Seated
side
tuck
0.3
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: vnitřní stehna
- Pozice paží/grip: ruce zabalené
kolem nohou
- Pozice nohou: zasunutá, s tyčí
mezi vnitřními stehny v sedu
- Pozice těla:tělo je v 90° k tyči
a paralelně s podlahou
SP8
Underarm
hold
0.3
- Držení pozice: minimum 720°
rotace, spin může být proveden v
rotaci v jiném směru
- Místa kontaktu jsou: vnitřní
podpaží, vnitřní horní stehno,
vnitřní koleno, vnější chodidlo
- Pozice paží/grip: underarmgrip
- Pozice nohou: jedna noha je plně
protažená podél tyče, druhá je
pokrčená vzad
- Pozice těla vzpřímená
SP9
Body
spiral
no
hands
0.4
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: vnitřní
podpaží, vnitřní koleno a zadní
strana stehna
- Pozice paží/grip: underarmgrip s
vnitřní paží, vnější ruka je plně
protažená
- Pozice nohou: vnější noha je plně
protažená, vnitřní noha je otočená
kolem tyče u kolena
- Pozice těla: vzpřímená, zadní záklon
SP10
Craddle
spin
tuck
no
hands
0.4
- Držení pozice: minimum 720°
- Místa kontaktu jsou: boky, trup,
horní část stehen
- Pozice paží/grip: paže jsou
sbalené kolem nohou
- Pozice nohou: zasunutá
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči
a paralelně s podlahou
64
SP11
Inverted
bodyspiral
outside
leg
stretched
behind
pole.
0.4
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: vnitřní paže a
ruka, vnější loket, bok trupu, záda
- Pozice paží/grip: vnitřní ruka drží
tyč, vnější loket je v kontaktu s tyčí
- Pozice nohou: vnitřní noha je na
passé před tyčí, vnější noha je plně
protažená za tyčí
,
- Pozice těla: převrácená
SP12
Inverted
thigh
hold
tuck
0.4
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: vnitřní
stehna, přední část trupu
- Pozice paží/grip: ruce ovinuté
kolem nohou bez kontaktu s tyčí
- Pozice nohou: převrácená,
zasunutá
- Pozice těla: převrácená zády k
podlaze
sSP13
Outside
knee
hang
closed
fang
0.4
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou:jedno koleno
a jedno stehno
- Pozice paží/grip: obě ruce drží obě
chodidla
- Pozice nohou: fang
- Pozice těla: převrácená
- Výchozí pozice: na tyči
SP14
Craddle
spin
pike
no
hands
legs
fully
stretched
0.5
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou:boky, trup,
horní část stehen
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
ovinuté kolem nohou
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a zavřené v pike
- Pozice těla: ovinuté kolem tyče
a paralelně s podlahou
SP15
Craddle
spin
one
handed
pike
0.5
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka a
jedna paže, boky, trup
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, vnitřní ruka drží
tyč, vnější ruka je protažená od těla
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a zavřené v pike
- Pozice těla:ovinutá okolo tyče
a paralelně s podlahou
65
SP16
Elbow
spin
attitude
0.5
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou oba lokty,
lopatky
- Pozice paží/grip: elbow grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou v
atitudě paralelně s podlahou
- Pozice těla: záda jsou k tyči, tělo
je paralelně s podlahou
SP17
Iguana
fang
0.5
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
jedno rameno
- Pozice paží/grip: iguana grip
- Pozice nohou: obě jsou pokrčené fang
- Pozice těla: převrácená, prohnutí
vzad
SP18
Pencil
spin
baseball
grip
0.5
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: baseball grip
grip
- Pozice nohou obě nohy jsou plně
protažené a zavřené v pencil
- Pozice těla: vzpřímená
SP19
Straddle
spin
2
hands
up
0.6
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: baseball grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení, paralelní s
podlahou nebo výše než jsou boky
- Pozice těla: vzpřímená
SP20
Elbow
attitude
spin
0.7
- Držení pozice: minimum
720°rotace
- Místa kontaktu jsou: vnitřní loket
- Pozice paží/grip: jedna ruka v
elbow grip, druhá ruka je v
libovolné pozici bez kontaktu s tyčí
- Pozice nohou: přední noha je v
atitudě,zadní noha je plně
protažená
- Pozice těla: vzpřímená v úhlu od
tyče
SP21
Parallel
split
spin
0.7
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, basic grip
- Pozice nohou:obě nohy jsou plně
protažené ve splitu paralelně k tyči
- Pozice těla: vzpřímená
66
SP22
Tuck
through
spin
pike
0.7
- Držení pozice: minimum 20°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce,
zadní strany obou nohou
- Pozice paží/grip: split grip, paže se
nedotýkají nohou
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v zavřené pozici pike
- Pozice těla: tělo a nohy jsou před
tyčí v 90° k tyči paralelně s
podlahou
SP23
Cradle
spin
no
hands
0.8
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: boky a
vrcholky stehen
- Pozice paží/grip: ruce se
nedotýkají těla, ani tyče
- Pozice nohou: zasunutá
- Pozice těla: tělo je v 90° k tyči a
paralelně s podlahou
SP24
Cupgrip
pencil
0.8
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: obě ruce jsou v
cup grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v pencil
- Pozice těla: vzpřímená v úhlu od
tyče
SP25
Reverse
butterfly
extension
0.8
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka
vnitřní kotník
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, s jednou rukou
držící tyč a druhou držící přední
nohu
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené ve splitu
- Pozice těla: převrácená
SP26
Titanic
support
0.8
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: jedna noha,
jedno rameno/bok krku, spodní část
zad
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené vzad, a nedotýkají
se tyče
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené
- Pozice těla: vzpřímená, horní část
těla je záklonu
67
SP27
Cross
bow
2
hands
on
pole
0.9
- Držení pozice: minimum
720°rotace
-Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip:
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené v roznožení bez kontaktu
s tyčí
- Pozice těla : 90° a paralelně s
podlahou
SP28
Supported
sailor
0.9
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: oba kotníky,
holeň, lýtko a ruka
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, jedna ruka se
nedotýká tyče
- Pozice nohou: plně protažené a
zavřené
- Pozice těla: převrácená
SP29
Crossed
hands
plank
1
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu: jsou kyčelní svaly
and obě
ruce
- Pozice paží/grip: over grip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a zavřené, paralelně s
podlahou
- Pozice těla: paralelně s podlahou
SP30
Inverted
split
spin
1
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: podpaží
vnitřní paže, jedna noha, jedno
chodidlo, spodní část zad
- Pozice paží/grip: obě paže drží
přední nohu, vnitřní underarmgrip
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené ve splitu
- Pozice těla: převrácená
SP31
One
handed
spin
1
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: jedna ruka
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené, jedna ruka se
dotýká tyče, druhá ruka je
protažená
- Pozice nohou: obě nohy jsou plně
protažené a zavřené v pencil
- Pozice těla: vzpřímená k tyči,
paralelní k tyči
68
SP32
Pole
based
clock
1
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou: obě ruce
- Pozice paží/grip: split grip
- Pozice nohou: začíná v vzpřímené
pozici. Nohy rotují v kruhu
(fan kick/flair), procházejí přes
převrácenou pozici s boky nad
hlavou, končí v pike (jack knife)
přes hlavu, 2x
- Pozice těla:
vzpřímená /převrácená/vzpřímená
/převrácená
SP33
Sailor
1
- Držení pozice: minimum 720°
rotace
- Místa kontaktu jsou oba kotníky,
holeň a lýtko
- Pozice paží/grip: obě paže jsou
plně protažené
- Pozice nohou: plně protažené a
zavřené
- Pozice těla: převrácená
DEAD LIFTY
Kód číslo Název
DL1
Dead
lift
from
shoulder
mount
grip
DL2
Dead
lift
from
twist
grip
DL3
Dead
lift
from
forearm
grip
69
Prvek
Technic Kritéria
ká
hodnota
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
Dead lift je definovaný výchozí pozicí
těla. Chodidlo se musí dotknout
podlahy před přechodem do dead
liftu. Tělo je odtažené od tyče před
přechodem do dead
liftu.
Tyč nemůže být použita jako opora u
dead liftu a nohy nemohou být
použity k vytvoření spádu nebo ke
zhoupnutí se.
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
Dead lift musí končit v plně
převrácené pozici. Dead lift může být
prováděn na statické nebo spinové
tyči.
Nejnižší bodové hodnocení za dead
lift (z podlahy) s pokrčenýma
nohama.
Druhá bodová hodnota je za dead
lift (z podlahy) s oběma nohama
protaženýma.
Třetí bodová hodnota je za dead
lift (z podlahy) s oběma nohama
protaženýma a zavřenýma.
Dead
lift
from
forearm
handspring
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
AERIAL DEAD LIFT
DL5
Dead
lift
from
iguana
grip
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
Čtvrtá bodová hodnota je pro aerial
dead lift s pokrčenýma nohama.
Pátá bodová hodnota je pro aerial
dead lift s oběma nohama
protaženýma.
Šestá bodová hodnota je pro aerial
dead lift s oběma nohama
protaženýma a zavřenýma.
DL|6
Dead
lift
from
neck
hold
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
DL7
Dead
lift
from
cup
grip
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
DL4
70
Aerial dead lift je definovaný
výchozí pozicí těla. Žádná část těla se
nedotýká podlahy. Tělo musí být
zavěšené na tyči předtím, než přejde
do aerial dead lift. Tyč nesmí sloužit
jako opora u dead
liftu a nohy nemohou být použity k
vytvoření spádu nebo zhoupnutí se.
Dead lift musí končit v plně
převrácené pozici. Dead lift může být
prováděn na statické nebo spinové
tyči a může být prováděn jako
statická pozice nebo pozice ve
spinu.
DL8
71
Dead
lift
from
elbow
hold
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
POVINNÉ PRVKY DVOJICE
SYNCHRONIZOVANÉ PARALELNÍ PRVKY
Kód
číslo
Název
SYN1
Different
direction
to
the
pole
0.1/
1.0
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb tvořený oběma sportovci
- Stejná paralelní pozice dle výběru
směřující libovolným směrem
- Tento pohyb je vybraný z
povinných prvků jednotlivců a je
hodnocená jeho daná technická
hodnota
*Prosím všimněte si požadavků
jednotlivých kategorií na s.14
SYN2
Horizontal
position
0.1/
1.0
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb provedený horizontálně k
podlaze a paralelně jeden k
druhému
- Tento pohyb je vybraný z
povinných prvků jednotlivců a je
hodnocená jeho daná technická
hodnota
*Prosím všimněte si požadavků
jednotlivých kategorií na s.14
SYN3
Vertical
to
the
pole
0.1/
1.0
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb provedený horizontálně k
podlaze a paralelně jeden k
druhému
Tento pohyb je vybraný z
povinných prvků jednotlivců a je
hodnocená jeho daná technická
hodnota
*Prosím všimněte si požadavků
jednotlivých kategorií na s.14
72
Prvek
Technick Kritéria
á
hodnota
SYNCHRONIZOVANÉ
PROPOJENÉ PRVKY
Kód
číslo
Název
Prvek
Technick Kritéria
á
hodnota
SYN4
Floor
based
position
0.5
Držení pozice 2 sekundy
- Partneři jsou spojení v
synchronizované spojené pozici,
jejímž základem je kontakt s
podlahou (interlocking inverted
floorbased
position)
- Nohy mohou být v libovolné
pozici
- Partneři jsou vzájemným
zrcadlovým odrazem
SYN5
Inverted
aerial
position
0.6
- Držení pozice 2 sekundy
- Partneři jsou spojení v
synchronizované pozici na tyči
- Nohy/tělo/paže mohou být v
libovolné pozici
- Partneři jsou vzájemným
zrcadlovým
odrazem
SYN6
Upright
aerial
position
0.6
- Držení pozice 2 sekundy
- Partneři jsou spojení v
synchronizované interlocking
upright aerial position na tyči
- Nohy/tělo/paže jsou v libovolné
pozici
- Partneři jsou vzájemným
zrcadlovým
odrazem
SYNCHRONIZOVANÉ BALANČNÍ PRVKY ZALOŽENÉ NA
PARTNEROVI
SYN7
73
Balance
facing
each
other
0.6
Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb směrem k sobě založený
na balanci,který nemůže být
prováděn bez partnera
- Partneři jsou vzájemným
zrcadlovým odrazem
SYN8
Balance
in
different
directions
0.6
- Držení pozice 2 sekundy
Balance – pohyb založený na
balanci, který nemůže
být prováděný bez partnera
- Partneři k sobě směřují různým
směrem
SYN9
Balance
backs
to
each
other
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb, kdy partneři směřují k
sobě zády, založený na balanci,
který nemůže být prováděný bez
partnera
- Partneři jsou vzájemným
zrcadlovým odrazem
SYN10
Balance
in
upright
position
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb směrem k sobě založený
na balanci, který nemůže být
prováděný bez partnera
- Partneři jsou vzájemným
zrcadlovým odrazem
PARTNERSKÉ PRVKY ZALOŽENÉ NA BALANCI
BLN1
74
Superman
position
0.4
- Držení pozice 2 sekundy
- Balanční pohyb s partnery v
různých
směrech
- Horní partner je v pozici
supermana
a drží druhému partnerovi pouze
nohy,
boky a nohy jsou paralelní s
podlahou.
Spodní partner se drží koleny a
podporuje
horního partnera rukou
Oba partneři mají kontakt s tyčí
- Horní partner nemůže držet
pozici
bez spodního partnera
BLN2
Layback
position
0.5
- Držení pozice 2 sekundy
- Balance s partnery v různých
směrech
- Horní partner je v záklonu a drží
se pouze nohama, boky a nohy
jsou paralelní s podlahou
- Spodní partner je v libovolné
vzpřímené
pozici, drží se jednou rukou tyče
a druhou vytváří podporu
partnerovi . Oba partneři jsou v
kontaktu s tyčí.
- Horní partner nemůže držet
pozici bez spodního partnera.
BLN3
Shoulder
mount
position
0.5
- Držení pozice 2 sekundy
- Balance s partnery v různých
směrech
- Spodní partner drží horního
tlačením
nohama do boků
- Oba partneři musí být v plném
napětí
- Oba partneři mají kontakt s tyčí
- Pozice nemůže být prováděna
bez partnera
BLN4
Layback
position
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Balance s partnery v různých
směrech
- Spodní partner je v záklonu a
drží se
nohama
- Horní partner stojí nebo sedí na
spodním partnerovi a drží se
pouze jednou rukou nebo loktem
- Oba partneři jsou v kontaktu s
tyčí
- Pozice nemůže být prováděna
bez partnera
BLN5
Superman
position
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Balance s partnery v různých
směrech
- Spodní partner je v
supermanovi.
Drží se nohama, boky a nohy jsou
paralelně s podlahou
- Horní partner stojí nebo sedí na
spodním partnerovi, drží se
jednou rukou nebo loktem
- Oba partneři mají kontakt s tyčí
- Tato pozice nemůže být
držena bez partnera
75
BLN6
Superman
position
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Balance s partnery v různých
směrech
- Horní partner je v supermanovi a
drží se pouze nohama
- Spodní partner je v obrácené
pozici a drží se horního partnera
nohama a není v kontaktu s tyčí
- Pouze horní partner je v
kontaktu s tyčí
- Pozice nemůže být držena bez
partnera
BALANČNÍ PARTNERSKÉ SILOVÉ PRVKY
BLN7
Layback
position
0.5
- Držení pozice 2 sekundy
- Balance s partnery v různých
směrech
- Spodní partner je v
horizontálním záklonu a drží se
pouze nohama s
40° tolerancí úhlu těla, horní
partner je v obráceném stoji na
rukou s tělem opřeným o tyč
- Paže ani ruce se nedotýkají tyče
- Pozice nemůže být prováděna
bez obou partnerů
BLN8
Layback
plank
position
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Balance s partnery v různých
směrech
- Spodní partner je v horizontálním
záklonu a drží se pouze nohama,
horní partner je v obráceném stoji
na rukou s tělem opřeným o tyč
- Ruce ani paže se nedotýkají tyče
- Pozice nemůže být držena bez
obou partnerů
BLN9
Elbow
hold
balance
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- pozice s partnery v různých
směrech
- Spodní partner provádí jakýkoliv
silový prvek, kde je tělo paralelní
s podlahou, druhý partner je v
obráceném stoji na rukou a
balancuje na spodním partnerovi
- Horní partner nemůže držet
76
pozici bez spodního
BLN10
Layback
arch
balance
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Horní partner je v záklony bez
jakéhokoliv kontaktu rukou s tyčí
- Spodní partner provádí jakýkoliv
silový prvek a je v kontaktu s tyčí
pouze na jednom místě
- Oba partneři se dotýkají tyče
- partneři nemohou držet pozici
jeden bez
druhého
BLN11
Iron
X
position
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb s partnery v různých
směrech
- Spodní partner provádí iron x a
horní partner je paralelně s
podlahou, spodní partner je ve
vzpřímené pozici dle vlastního
výběru
- Oba partneři se mohou dotýkat
tyče pouze rukama
- Horní partner nemůže držet
pozici bez spodního
BLN12
Double
Russian
split
1
- Držení pozice 2 sekundy
- Oba partneři provádí Russian split
- Dotýkají se tyče pouze chodidly
- Partneři se drží za ruce bez
kontaktu s tyčí
- Tato pozice nemůže být
prováděna bez obou partnerů
BLN13
Elbow
grip/Iron
Pencil
1
- Držení pozice 2 sekundy
- Oba partneři balancují a drží se za
ruce
- Horní partner provádí elbow grip
flag
- Spodní partner provádí iron
pencil
BLN14
Iron
X
position
1
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb s partnery v různých
směrech
- Spodní partner provádí iron x,
zatímco horní partner je paralelně
s podlahou, horní partner je ve
vzpřímené pozici dle výběru bez
kontaktu s tyčí
- Pouze spodní partner se dotýká
tyče
- Horní partner nemůže držet
pozici bez spodního partnera
77
BLN15
Layback
balance
move,
partner
upright
position
1
PRVKY S LETÍCÍM PARTNEREM –
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb partnerů v různých
směrech
- Jeden z partnerů je v záklonu a
nohama se drží tyče
- Druhý partner je v obráceném
stoji na rukou bez kontaktu s tyčí
- Oba partneři mají plně protažené
ruce a nohy
- Horní partner nemůže držet
pozici bez spodního partnera
POUZE JEDEN PARTNER JE
V KONTAKTU S TYČÍ
FLY1
Seated
position
0.3
- Držení pozice 2 sekundy
- Držící partner je v sedu
- jednou rukou nebo loktem se drží
tyče
- Letící partner je v libovolné v
zpřímené pozici
- pouze jeden partner je v
kontaktu s tyčí
FLY2
Layback
inverted
position
0.4
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb s partnery v různých
směrech
- Horní partner je v záklonu v
horizontální pozici paralelně k
podlaze s 40° tolerancí a drží se
pouze stehny
- Spodní partner je v obrácené
letící pozici dle výběru a drží se
horního partnera jedním nebo
oběma chodidly
- Pouze jeden partner má kontakt
s tyčí
78
FLY3
Seated
position
0.6
- Držení pozice 2 sekundy
- Držící partner je v sedu
- Drží se rukou nebo loktem tyče
- Letící partner je v obrácené pozici
dle výběru
- Pouze jeden partner je v
kontaktu s tyčí
FLY4
Layback
inverted
position
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Pohyb s partnery v různých
směrech
- Horní partner je v horizontálním
záklonu paralelně s podlahou a
drží se pouze stehny
- Spodní partner je v obrácené
letící pozici dle výběru a drží se
horního partnera jedním nebo
oběma chodidly
- Pouze jeden partner je v
kontaktu s tyčí
FLY5
Inside
knee
hold
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Chytající partner je převrácený a
drží se koleny
- Letící partner může být v
převrácené pozici dle výběru a
musí mít alespoň chodidla nad
hlavou
- Pouze jeden partner má kontakt
s tyčí
FLY6
Only
hands
holding
0.8
- Držení pozice 2 sekundy.
- Chytající partner se drží rukama
a vnitřním podpažím
- Letící partner je v pozici dle
výběru
- Pouze jeden partner je v
kontaktu s tyčí
FLY7
Thigh/outside
knee
hold
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Chytající partner je v pozici
inverted thigh /outside knee hold
- Letící partner je v obrácené
pozici dle výběru
- Pouze jeden partner je v
kontaktu s tyčí
79
PRVKY S LETÍCÍM PARTNEREM
KONTAKT S TYČÍ
– OBA
PARTNEŘI MUSÍ MUSÍ MÍT
FLY8
Inverted
thigh
hold
0.4
- Držení pozice 2 sekundy
- Chytající partner je v inverted
thigh outside knee hold
- Spodní partner je v horizontal
lay back hold s jednou nohou
protaženou a druhou nohou na
passé
- Spodní partner nemůže mít
zkřížené nohy
- Oba partneři se nedotýkají
rukama tyče
FLY9
Seated
position
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Oba partneři jsou v kontaktu s
tyčí
- Chytající partner je v sedu
- Letící partner je v pozici dle
výběru
FLY10
Thigh/outside
knee
hold
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Oba partneři jsou v kontaktu s
tyčí
- Chytající partner je v pozici
inverted thigh /hold outside knee
hold
- Letící partner je v obrácené
pozici dle
výběru
FLY11
Layback
position
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Oba partneři jsou v kontaktu s
tyčí
- Chytající partner je v záklonu
- Letící partner je v pozici dle
výběru
FLY12
Only
hands
holding
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Oba partneři jsou v kontaktu s
tyčí
- Chytající partner se drží pouze
za ruce
- Letící partner je v libovolné
pozici
horizontálního splitu
80
FLY13
Inside
knee
hold
0.9
- Držení pozice 2 sekundy
- Oba partneři jsou v kontaktu s
tyčí
- Chytající partner je v pozici
inverted inside knee hold
- Letící partner v pozici dle výběru
PRVKY S PODPOROU PARTNERA
PSM1
Seated
support
0.4
- Držení pozice 2 sekundy
- Oba partneři jsou ve vzpřímené
pozici
- Jeden partner podporuje
druhého
partnera
- Pouze jeden partner je v
kontaktu s tyčí
PSM2
Upright
standing
support
0.5
- Držení pozice 2 sekundy
- Podporující partner je v
obrácené pozici
- Oba partneři jsou v kontaktu s
tyčí
PSM3
Ballerina
support
0.6
- Držení pozice 2 sekundy
- Držený partner je v pozici
baleríny
- Podporující partner je v pozici
dle výběru
- Pouze jeden partner je v
kontaktu s tyčí
PSM4
Layback
support
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Jeden partner se drží tyče v
pozici v leže
- Podporovaný partner je v ležící
pozici
podporované partnerem, který
se nedotýká rukama tyče
- Oba partneři mají kontakt s tyčí
81
PSM5
Upright
hanging
support
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Jeden z partnerů se drží tyče ve
vzpřímené pozici
- Podporovaný partner se nedrží
tyče a je
podpíraný partnerem
- Pouze jeden partner je v
kontaktu s tyčí
PSM6
Hanging
on
two
hands
support
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Jeden z partnerů se drží tyče
pouze jednou rukou ve vzpřímené
pozici
- Podporovaný partner je
obrácený směrem k tyči a je v
kontaktu s tyčí bez použití paží
nebo rukou
- Podporovaný partner je držen
tlakem
držícího partnera
PSM7
Hanging
on
two
hands
support
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Jeden z partnerů se drží tyče
pouze rukama ve vzpřímené
pozici
- Podporovaný partner je otočený
zády k tyči, bez kontaktu s tyčí
pomocí rukou a paží
- Podporovaný partner je držen
tlakem
držícího partnera
PSM8
Hanging
from
one
hand
support
1
- Držení pozice 2 sekundy
- Jeden z partnerů se drží tyče
pouze jednou rukou a je ve
vzpřímené pozici
- Podporovaný partner je čelem
k tyči a
nedotýká se tyče pomocí nohou
ani paží
- Podporovaný partner je držen
tlakem
držícího partnera
0.3
- Držení pozice 2 sekundy
- Zvedající partner leží
- Letící partner je v pozici ve
vzduchu dle
výběru a musí být zvedán min.
na délku
protažené paže od podlahy
PARTNERSKÉ PRVKY NA PODLAZE
FLR1
82
Lifting
partner
move
FLR2
Balancing
partner
move
0.4
- Držení pozice 2 sekundy
- Spojená balanční pozice s
partnery v
kontaktu s podlahou
- Pohyb nemůže být prováděn
bez obou
partnerů
- Stojící partner musí být
paralelně s
podlahou s tolerancí 45°
FLR3
Balancing
partner
horizontal
facing
down
0.6
- Držení pozice 2 sekundy
- Spojená balanční pozice s
oběma partnery v kontaktu s
podlahou
- Pohyb nemůže být proveden
bez obou
partnerů
- Stojící partner musí být
paralelně s
podlahou s 20° tolerancí.
FLR4
Balancing
partner
horizontal
facing
up
0.7
- Držení pozice 2 sekundy
- Spojená balanční pozice pouze
s jedním
partnerem v kontaktu s
podlahou
- Oba partneři jsou v horizontální
pozici
čelem vzhůru
- Tento pohyb nemůže být
prováděn bez obou partnerů
FLR5
Balancing
partner
horizontal
facing
down
in
same
direction
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Spojená balanční pozice pouze
s jedním
partnerem v kontaktu s
podlahou
- Oba partneři jsou v horizontální
pozici
čelem dolů, těla jsou ve stejné
horizontální pozici
- Tento pohyb nemůže být
prováděn bez
obou partnerů
FLR6
Strength
partner
balancing
0.8
- Držení pozice 2 sekundy
- Spojená pozice pouze s jedním
partnerem v kontaktu s
podlahou
- Balancující partner je v
libovolné pozici bez kontaktu s
podlahou
- Stojící partner musí balancovat
na jedné
noze
83
FLR7
Balancing
partner
Horizontal
facing
down
different
directions
0.9
- Držení pozice 2 sekundy
- Spojená pozice pouze s jedním
partnerem v kontaktu s
podlahou
- Oba partneři jsou v horizontální
pozici
obličejem dolů, těla jsou různými
směry
- Pohyb nemůže být proveden
bez partnera
FLR8
Balancing
partner
vertical
position
1
Držení pozice 2 sekundy
- Spojený balanční pohyb pouze
s jedním
partnerem v kontaktu s
podlahou
- Partneři musí být převráceni
vertikálně s tolerancí 20°
- Pohyb nemůže být prováděn
bez obou
partnerů
FLR9
Lifting
move
1
- Držení pozice 2 sekundy
- Zvedající partner stojí ve
vzpřímené pozici s plně
propnutýma rukama
- Letící partner musí být zvedán
z pozice
na zemi a držen pouze za spodní
část zad
- není povolená opora tyče
- Tělo letícího partnera (boky
směrem
vzhůru) musí být zvednuty nad
hlavu
84
Povinný formulář hodnocení
Instrukce, jak vyplnit povinný formulář hodnocení: Za nesprávně vyplněné formuláře jsou
udělovány srážky. Poznámka: formulář musí být vyplněn ve Wordu černým písmem.
0•Kategorie:
Zde sportovec napíše, v jaké kategorii z následujících soutěží: Senioři, Masters, Dvojice, Junioři nebo Nováčci,
muži, ženy nebo smíšená kategorie
0•Číslo prvku:
Odpovídá povinným prvků, které musí sportovec předvést ve svém vystoupení.
Prvek č. 1 = první povinný prvek předvedený na vystoupení.
Prvek č. 2 = druhý povinný prve předvedený na vystoupení atd.
0•Prvek Kód č:
Zde musí sportovec vyplnit č. kódu., které se nachází v povinném listu hodnocení. Důležité je jejich uvedení
ve správném pořadí, jak následují ve vystoupení. Jestliže si sportovec vybere kombinaci dvou povinných
prvků, musí je napsat do stejného políčka. První předvedený prvek v kombinaci musí být uveden jako první.
V tomto případě je důležité vynechat další řádek před vyplněním dalšího povinného prvku, aby číslo
povinných prvků korespondovalo správně s čísly prvku. (viz. Ukázkový formulář hodnocení).
*Dvojice: Kód č. SYN1, SYN2 & SYN3 musí být napsány společně s č. kódem vybraných povinných prvků
jednotlivců.
0•Název prvku:
Zde musí sportovec vyplnit název prvku, který se nachází na povinném listu hodnocení. Je důležité, aby
přesně odpovídal č. kódu. Jestliže název prvku neodpovídá číslu prvku uvedenému na formuláři, uvedené
číslo prvku určuje, jaký prvek bude posuzován a sportovec obdrží trest za nesprávné vyplnění formuláře.
0•Popis bonusů :
Zde sportovci vyplní bonus za povinné prvky nebo kombinaci dvou nebo více povinných prvků. Sportovci
musí specifikovat (2 nebo 3).
Příklad vyplnění (3) povinných prvků jako bonusu:
Kód prvku č.: F44 + F24 + F42
Název prvku: Dragon tail fang + Split grip leg through split + Oversplit on pole
Popis bonusů: CBS1
Technická hodnota: 0.8 + 0.5 + 0.7
Technická hodnota
(T.V.=Technical Value) za bonusy: +1 +1
Bonusové prvky musí být zapsány na stejném řádku. Řádek prvků musí zůstat prázdný, když je zahrnut bonus
(viz. Prvek č. 8/9 na povinném formuláři jednotlivců níže).
0•Technická hodnota:
Zde musí sportovec vyplnit technickou hodnotu povinného prvku, která se nachází na listu hodnocení
povinných prvků. Pro sportovce je důležité vyplnit správně technickou hodnotu odpovídající vybraným
prvkům. Jestliže sportovec zvolí kombinaci dvou povinných prvků, musí napsat technickou hodnotu do
stejného políčka. První prvek vystoupení musí být uveden jako první.
*Dvojice: Technická hodnota Kód č. SYN1, SYN2 & SYN3 jsou vybrány z povinných prvků jednotlivců. Prvek
např. SYN1/F44 = Technická hodnota +1.0
0•Technická hodnota (T.H.) za bonusy:
Zde musí sportovec vyplnit technickou hodnotu povinných bonusů, kterou najde na listu hodnocení
povinných prvků, kde musí předvést bonus za povinné prvky nebo kombinaci povinných prvků. Je důležité,
aby sportovec vyplnil správnou technickou hodnotu odpovídající vybraným povinným bonusům.
0•Podpis trenéra/sportovce:
Zde se musí podepsat oba, trenér i sportovec. Jestliže sportovec nemá trenéra, je jeho podpis pokládán
za dostačující.
85
PŘÍKLAD JAK VYPLNIT ARCH HODNOCENÍ JEDNOTLIVCE
POVINNÝ FORMULÁŘ HODNOCENÍ
Sportovec(
i):
Jméno
Země: UK
Kategori: Senior Woman Elite
Prvek
Prvek
Povinný
Prvek Název
č
Bonus Kód
Kód č.
Federace(pokud lze použít):
Rozhodčí: Jméno
Technick
á
Hodn
ota
T.H. za
Skóre
Bonusov
é
(pouze
Body
Bonusy
rozhod
čí)
1
F24
0.5
Splitgrip leg
through split
2
ST23
3
F20
0.9
Phoenix spin 2
0.5
Chopstick
4
F30
0.6
Inside leg hang
back split
5
SP26
0.8
Titanic support
6
S75
Shouldermount
CBS3
1.0
+0.5
horizontal
7
F64
8
S41+
S53
Rainbow
marchenco back
bent scissor
Butterfly ex. twist+
Iron flag bottom
0.9
CBS1
0.7 +
0.8
passe
9
10
S58
86
Iguana airwalk
0.9
+1
(pouze
rozhodčí)
PSUK
Č.
Pozná
mky
(Pouze rozhodčí)
DL2
11
Dead lift from
0.6
twist grip
Nesprávně vyplněný povinný formulář
hodnocení.
Špatné sekvence prvků
CELKOVÉ
SKÓRE
Podpis trenéra/sportovce: podpis zde!
87
Podpis rozhodčího:
JAK VYPLNIT ARCH HODNOCENÍ DVOJIC
POVINNÝ FORMULÁŘ HODNOCENÍ
Sportovec(i):
jméno
Federace (pokud lze
uvést):
Země: UK
Kategorie: Doubles Elite
Rozhodčí Jméno
PSU
K
Č.
Vyplňte formulář v pořadí prvků v choreografii. Použijte černé písmo.
Prvek
Prvek
Povinný
Prvek Název
č.
Technick
á
bonus Kód
Kód č.
T.H.
Za
Hodnota
Bonusy
Skóre
Bonusové
Poznámky
(Pouze rozhodčí)
Body
(Pouze rozhodčí)
(Pouze
rozhodčí)
1
SYN1
+
Janeiro
0.6
S37
2
SYN7
+
CBD1
0.6+0.8
+1
CBD2
0.8
+1
FLY7
3
4
FLY11
5
PSM3
0.6
6
FLR3
0.6
7
BLN15
1.0
8
SYN6
0.6
9
FLY3
0.6
10
BLN5
0.7
88
11
DL5
Dead lift from
0.8
iguana grip
Povinný formulář není správně vyplněn
Špatné pořadí sekvence
CELKOVÉ
SKÓRE
Podpisy trenéra/sportovce: Podpis zde!
89
Podpis rozhodčího:
POVINNÝ FORMULÁŘ HODNOCENÍ
Sportovec(i):
Země:
Kategorie:
Federace(pokud lze uvést):
Rozhodčí Jméno č
Prosím vyplňte sekvenci v pořadí choreografie. Použijte černé písmo.
Prvek
Prvek
Povinný
Prvek Název
Č
Kód č
Bonus Kód
(pokud lze
použít)
Technická
Hodnota
T.H. za
Bonusy
Skóre
Bonusové
Poznámky
(Pouze rozhodčí)
Body
(Pouze rozhodčí)
(Pouze
rozhodčí)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Povinný formulář není vyplněn správně
Špatné pořadí sekvence
CELKOVÉ
90
SKÓRE
Podpisy sportovce/trenéra:
91
Podpis rozhodčího:
Bonusy za technické provedení
Instrukce, jak vyplnit formulář bonusů za technické provedení: za špatně vyplněný formulář jsou udělovány
srážky. Poznámka: formulář musí být vyplněn ve Wordu černým písmem
0•Kategorie:
Zde sportovec napíše, v jaké kategorii z následujících soutěží: Senioři, Masters, Dvojice, Junioři nebo Nováčci, muži, ženy
nebo smíšená kategorie.
0•Divize:
Zde sportovec napíše, v jaké divizi z následujících soutěží: Senioři, Masters, Dvojice, Junioři nebo Nováčci, muži, ženy nebo
smíšená kategorie
0•Pořadí
Odpovídá technickým bonusům, které si sportovec vybírá do své sestavy svého vystoupení.
Pořadové č. 1 = první technický bonus předvedený na vystoupení.
Pořadové č. 2 = druhý technický bonus předvedený na vystoupení atd.
0•Bonus Kód:
Zde musí sportovec vyplnit kód bonusu, který se nachází na hodnotícím archu technických bonusů. Je důležité je uvést ve
správném pořadí sekvence vystoupení. Jestliže se sportovec rozhodne zkombinovat dva nebo více technických bonusů,
musí je napsat do stejného políčka. První bonus provedený v kombinaci, musí být uvedený jako první. (Viz vzorové
formuláře hodnocení).
* Bonusy a jejich kódy se nachází v technické prezentaci bonusů pod jednotlivými bonusovými prvky.
0•Technická hodnota:
Zde musí sportovec vyplnit technickou hodnotu technických bonusů, kterou najde na listu hodnocení technických bonusů.
Je důležité, aby sportovec vyplnil správnou technickou hodnotu odpovídající vybraným technickým bonusům. Jestliže
sportovec zvolí kombinaci dvou povinných prvků, musí napsat technickou hodnotu do stejného políčka. První prvek
vystoupení musí být uveden jako první.
* Bonusy a jejich technické hodnoty se nachází v sekci technické bonusy pod jednotlivými bonusovými prvky.
0•Podpis trenéra/sportovce:
Zde se musí podepsat oba, trenér i sportovec. Jestliže sportovec nemá trenéra, jej jeho podpis pokládán za dostačující.
92
PŘÍKLAD, JAK VYPLNIT FORMULÁŘ JEDNOTLIVCŮ ZA
TECHNICKÉ BONUSY
TECHNICKÉ BONUSY JEDNOTLIVCŮ
Země: UK
Sportovec(i): Jméno
Kategorie: Senior Women Elite
Federace: PSUK
Rozhodčí
jméno
č.
Maximum 25.00 bodů (k udělení/sražení)
Prosím vyplňte formulář v pořadí prvků v sestavě. Použijte doplňkové archy, jestli je to nutné . Použijte černé písmo.
Pořadí
1
2
3
4
5
Bonus Kód
SP/E/ST
SP/SP
JO
FO
FO
SP/SP +
SP/SP
D
DC + DC
F
SP/E/ST
RG + RG
D
Bonus TH
Skóre(pouze
rozhodčí)
Poznámky(pouze rozhodčí)
0.5
0.5
0.2
1
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jednotlivé bonusy celkem
(Maximum +15)
0.5 + 0.5
0.2
0.5 + 0.5
1.5
0.5
0.2 + 0.2
0.2
+
Celkové bonusové body (pouze rozhodčí)
0=
jednoduch
é,
0.5 = mírné, 1 =náročné, 1.5 = velmi náročné, 2 = extrémně náročné
Skóre (pouze
rozhodčí)
93
Flexibilní Prvky
Max +2
Silové Prvky
Max +2
Poznámky (pouze
rozhodčí)
Spiny
Max +2
Pole transitions
Max +2
Šplhy (Climbs)
Max +2
Všechny bonusy celkem (Maximum
+10)
Nesprávně vyplněný
formulář
-1
+
-
CELKEM
Podpisy trenéra/sportovce: Podpis zde!
94
Podpis rozhodčího:
JEDNOTLIVCI TECHNICKÉ BONUSY
Sportovec(i):
Země:
Federace:
Kategorie:
Rozhodčí Jméno č.
Maximum 25.00 bodů (k udělení/sražení)
Prosím vyplňte formulář v pořadí prvků v sestavě. Použijte doplňkové archy, jestli je to nutné . Použijte černé písmo.
Pořadí
Bonus Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jednotlivé bonusy celkem
(Maximum +15)
Bonus TH
Skóre (pouze
rozhodčí)
Poznámky(pouze rozhodčí)
+
Celkové bonusové body (pouze
rozhodčí)
0 = jednoduchý, 0.5 = mírný, 1 =náročný, 1.5 = velmi náročný, 2 = extrémně náročný
Skóre (pouze
rozhodčí)
95
Flexibilní Prvky
Max +2
Silové Prvky
Max +2
Spiny
Max +2
Pole transitions
Max +2
Poznámky (pouze
rozhodčí)
Šplhy (Climbs)
Max +2
Všechny bonusy celkem (Maximum
+10)
Nesprávně vyplněný
formulář
-1
CELKEM
Podpisy trenéra/sportovce:
96
+
-
Max 25
Podpis rozhodčího:

Podobné dokumenty

priprava na suchu bimova nepp

priprava na suchu bimova nepp V úvahu je nutno brát i váhu. V případě nadváhy, je vhodné držet se horní hranice výškového rozpětí, například při váze 48 kg na 150 cm je správnou volbou míč o průměru 45 cm, pokud při této výšce ...

Více

Srovnání aktivity břišních svalů u vybraných kineziologických a

Srovnání aktivity břišních svalů u vybraných kineziologických a (dále HKK) v addukci, záda jsou vzpřímená. Toto je výchozí poloha, ze které cvik začal. Následovalo zvednutí DKK 5–10 cm nad podložku bez dotyku HKK podložky s trupem co nejvíce napřímeným. Opaková...

Více

hodnocení mistrovství české republiky v pole sport 2016

hodnocení mistrovství české republiky v pole sport 2016 nejvyššího   hodnocení   za   obtížnost   prvků   by   soutěžící   měli   provést   prvky   na   flexibilitu   tak,   aby   ukázali  plnou  flexibilitu  celého  ...

Více

EXCELENT 20TH ANNIVERSARY MYSTIC SK8 CUP

EXCELENT 20TH ANNIVERSARY MYSTIC SK8 CUP Rockstar Energy, Osiris, Darkstar Skateboards, Ricta Wheels, Fkd Bearings, Independent, Mob Grip, Kicker, Oc Ramps, Rockwell

Více

Mula Bandha - Aikido Praha Sekai Dojo

Mula Bandha - Aikido Praha Sekai Dojo (stažení). A v tom je právě ten rozdíl: nejedná se o silové stažení řitních svalů, ale o umění dokázat jednoduše udržet uzavřený ánus a mít současně uvolněná ramena, krk, páteř a břicho.

Více