Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s

Transkript

Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s
®
01 - 10.1
11.02.CZ
Ventily LDM
v provedení dle ANSI/ASME B16.5
s elektromechanickými pohony
-1-
®
Navrhování charakteristiky s ohledem
na zdvih ventilu
Výpoèet souèinitele Kv
Praktický výpoèet se provádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorcù níe
uvedených. Regulaèní ventil musí být navren tak, aby byl
schopen regulovat maximální prùtok pøi daných provozních
podmínkách. Pøitom je nutné kontrolovat, jestli nejmenší
regulovaný prùtok je ještì regulovatelný.
Podmínkou je, e regulaèní pomìr ventilu
Pro správnou volbu regulaèní charakteristiky ventilu je vhodné
provést kontrolu, jakých zdvihù bude dosahovat armatura pøi
rùzných pøedpokládaných provozních reimech. Tuto kontrolu
doporuèujeme provést alespoò pøi minimálním, nominálním a
maximálním uvaovaném prùtoèném mnoství. Orientaèním
vodítkem pøi volbì charakteristiky
je zásada vyhnout se, je-li to
moné, prvním a posledním 5 _: 10% zdvihu armatur.
r > Kvs / Kvmin
Pro výpoèet zdvihu pøi rùzných provozních reimech a jednotlivých charakteristikách je moné s výhodou pouít firemní
výpoètový program VENTILY. Program slouí ke kompletnímu
návrhu armatury od výpoètu Kv souèinitele a po urèení konkrétního typu armatur vèetnì pohonu.
Z dùvodu moné minusové tolerance 10% hodnoty Kv 100 proti
Kvs a poadavku na monost regulace v oblasti maximálního
prùtoku (sniování i zvyšování prùtoku) výrobce doporuèuje
volit hodnotu Kvs regulaèního ventilu vìtší ne maximální
provozní hodnotu Kv:
Kvs = 1.1 _: 1.3 Kv
Prùtoèné chrakteristiky ventilu
Pøitom je tøeba vzít v úvahu, jak dalece ji ve výpoètu uvaovaná hodnota Q maxobsahuje “bezpeènostní pøídavek”, který by
mohl mít za následek pøedimenzování výkonu armatury.
Kv/Kv 100
1
0.9
Vztahy pro výpoèet Kv (Cv)
Kapalina
Plyn
Kv =
Pøehøátá pára
Sytá pára
Tlaková ztráta
p2 > p1 /2
Dp > p1 /2
Q
100
Qn
rn .T1
5141 Dp.p2
Qm
v2
Dp
100
v2 .x
Qm
Dp
100
Ö
Ö
Ö
0.8
Tlaková ztráta
Dp =
> p1 /2
< p1/2
p2 =
0.7
0.6
r
0.5
Ö Dp
1
L
0.4
2.Qn
Ö r .T
5141.p1 n 1
Qm
2v
p1
100
Qm
2v.x
p1
100
P S
0.3
Ö
Ö
R
0.2
0.1
0
Cv = Kv / 0,865
0.1
0.2
L
Pøi tlakovém pomìru vìtším ne kritickém (p2 /p1 < 0.54) dosahuje rychlost proudìní v nejuším prùøezu rychlosti zvuku.
Tento jev mùe být pøíèinou zvýšené hluènosti. Pak je vhodné
pouít škrtící systém s nízkou hluèností (vícestupòová redukce
tlaku, tlumící clona na vstupu).
Velièiny a jednotky
Jednotka
3
-1
m .h
-1
US galon.min
3
-1
m .h
3
-1
m .h
3
-1
m .h
3
-1
m .h
3
Nm .h-1
kg.h -1
MPa
MPa
MPa
MPa
kg.m-3
kg.Nm-3
3
-1
m.kg
3
-1
m.kg
K
1
1
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
H/H100
- lineární charakteristika
Kv/Kv = 0.0183 + 0.9817 . (H/H100 )
R - rovnoprocentní charakteristika (4-procentní)
Kv/Kv100 = 0.0183 . e(4 . H/H100 )
P - parabolická charakteristika
Kv/Kv100 = 0.0183 + 0.9817 . (H/H100)2
S - LDMspline® charakteristika
Kv/Kv100 = 0.0183 + 0.269 . (H/H 100) - 0.380 . (H/H 100 )2
+ 1.096 . (H/H100 )3 - 0.194 . (H/H100 )4
- 0.265 . (H/H 100 )5 + 0.443 . (H/H100 )6
Nadkritické proudìní par a plynù
Oznaèení
Kv
Cv
Kv100
Kv min
Kvs
Q
Qn
Qm
p1
p2
ps
Dp
r1
rn
v2
v
T1
x
r
0.3
Název velièiny
Prùtokový souèinitel za jednotkových podmínek prùtoku
Prùtokový souèinitel za jednotkových podmínek prùtoku
Prùtokový souèinitel pøi jmenovitém zdvihu
Prùtokový souèinitel pøi minimálním prùtoku
Jmenovitý prùtokový souèinitel armatury
Objemový prùtok za provozního stavu (T1 ,p1 )
o
Objemový prùtok za normálního stavu (O C, 0.101 MPa)
Hmotnostní prùtok za provozního stavu (T1 ,p1 )
Absolutní tlak pøed regulaèním ventilem
Absolutní tlak za regulaèním ventilem
Absolutní tlak syté páry pøi dané teplotì (T1)
Tlakový spád na regulaèním ventilu (Dp = p1 - p2 )
Hustota pracovního média za provozního stavu (T1 ,p1 )
o
Hustota plynu za normálního stavu (O C, 0.101 MPa)
Mìrný objem páry pøi teplotì T1 a tlaku p 2
Mìrný objem páry pøi teplotì T1 a tlaku p2 /2
Absolutní teplota pøed ventilem(T1 =273 + t1 )
Pomìrný hmotnostní obsah syté páry v mokré páøe
Regulaèní pomìr
-2-
®
Zásady pro volbu typu kuelky
Ucpávky - Grafit
Kuelky s výøezy nepouívat v pøípadì nadkritických tlakových spádù pøi vstupním pøetlaku p1 >= 0,4 Mpa pro regulaci syté
páry. V tìchto pøípadech doporuèujeme pouít dìrovanou
kuelku. Tuto kuelku je nutné pouít také vdy,kdy hrozí nebezpeèí kavitace z dùvodu velkého tlakového spádu nebo eroze stìn tìlesa armatury z dùvodu vysokých rychlostí regulovaného média.
V pøípadì poití tvarované kuelky (z dùvodu malého Kvs) pro
pøetlak p1>=1,6 Mpa a nadkritický tlakový spád je nutné volit jak
kuelku tak sedlo opatøené návarem z tvrdokovu.
Tento typ ucpávky je moné pouít pøi teplotách a do 550 C.
Rozsah pH je 0 a 14. Ucpávky je moné “dotìsnit” dotaením
ucpávkového šroubu nebo pøidáním dalšího tìsnícího krouku.
Vzhledem k velkým tìsnícím silám je grafitová ucpávka vhodná
pouze pro pohony s velkou osovou silou.
o
Ucpávky - O - krouekEPDM
Ucpávka je urèena pro neagresivní média, provozované pøi
teplotách 0oa +140oC.Vyniká svou spolehlivostí a dlouhou tìsností. Má schopnost tìsnit i pøi mírnì poškozeném táhle ventilu.
Nízké tøecí síly ummoòují pouití pohonù s nízkou osovou
silou. ivotnost tìsnících kroukù je závislá na provozních
podmínkách a v prùmìru vyšší ne 400 000 cyklù.
Ucpávky - Vlnovec
Vlnovcová
ucpávka
je vhodná pro nízké i vysoké teploty v rozo
o
sahu -50 a 550 C. Je zde zaruèena absolutní tìsnost ventilu
vzhledem k vnìjšímu okolí. Standardnì se pouívá s bezpeènostní ucpávkou PTFE. Nevyaduje velké ovládací síly.
Pro CV 2xx
Ucpávky - DRSpack Ò (PTFE)
DRSpack Ò (Direct Radial Sealing pack) je ucpávka s vysokou
tìsnící schopností pøi nízkých i vysokých provozních tlacích.
Nejpouívanìjší typ ucpávky vhodný pro teploty 0o a 260 oC.
Rozsah pH je 0 a 14. Ucpávka umoòuje pouití pohonù s
nízkou osovou silou. Konstrukce umoòuje jednoduchou
výmìnu celé ucpávky. Prùmìrná ivotnost ucpávky DRSpackÒt
je vyšší ne 500 000 cyklù.
Pouití vlnovcové ucpávky
Vlnovcová ucpávka je vhodná na aplikace pro silnì agresivní,
jedovatá nebo jinak nebezpeèná média, u kterých je vyadovaná absolutní tìsnost ventilu vzhledem k vnìjšímu okolí. V
tìchto pøípadech je nutné rovnì provìøit snášenlivost pouitých materiálù tìlesa a vnitøních èástí armatury s daným
médiem. U obzvláštì nebezpeèných tekutin se doporuèuje
pouít vlnovec s bezpeènostní ucpávkou, která zabrání úniku
média pøi porušení vlnovce.
Vlnovec je rovnì výborným øešením pøi teplotách média pod
bodem mrazu, kdy namrzání táhla zpùsobuje pøedèasné znièení ucpávky, nebo pøi vysokých teplotách, kde slouí rovnì
jako chladiè.
ivotnost vlnovcové ucpávky
Materiál vlnovce
o
1.4541
1.4571
200 C
100 000
90 000
Teplota
o
400 C
28 000
22 000
o
300 C
40 000
34 000
o
500 C
7 000
13 000
550oC
není vhodný
8 000
kolem støední polohy pouze v èásteèném rozsahu zdvihu, je
ivotnost vlnovce a nìkolikanásobnì vyšší a závisí na konkrétních podmínkách.
Hodnoty v tabulce jsou zaruèené minimálními poèty cyklù pøi
plném zdvihu ventilu, kdy dochází k maximálnímu prodlouení
a stlaèení vlnovce. pøi regulaci, kdy se kuelka ventilu pohybuje
-3-
®
Zjednodušený postup návrhu
dvoucestného regulaèního ventilu
Urèení autority zvoleného ventilu
DpVENTIL H100 27
a= Dp
=
= 0,34
80
VENTIL H0
Dáno: médium voda, 155 oC, statický tlak v místì pøipojení
1000kPa (10 bar),DpDISP = 80 kPa (0,8 bar), DpPOTRUBÍ=15
kPa (0,15 bar), DpSPOTØEBIÈ = 25 kPa (0,25 bar),nominální
3 -1
3 -1
prùtok QNOM=13 m.h
, minimální prùtok QMIN =1,3 m.h
.
pøièem a by mìlo být rovno nejménì 0,3. Kontrola zvoleného
ventilu vyhovuje.
Upozornìní: výpoèet autority regulaèního ventilu je tøeba
vztahovat k tlakovému rozdílu na ventilu v zavøeném stavu,
tedy k dispoziènímu tlaku vìtve DpDISP pøi nulovém prùtoku.
Nikoli tedy k tlaku èerpadla DpÈERPADLO,protoe DpDISP< DpÈERPADLOvlivem tlakových ztrát potrubí sítì a k místu napojení regulované vìtve. V tomto pøípadì pro jednoduchost uvaujeme
DpDISP H100 =DpDISP H0 = DpDISP.
DpDISP = Dp VENTIL+ DpSPOTØEBIÈ + DpPOTRUBÍ
DpVENTIL=DpDISP - DpSPOTØEBIÈ -DpPOTRUBÍ = 80 - 25 - 15 = 40 kPa (0,4 bar)
3 -1
Kv = QNOM = 13 = 20,6 m.h
DpVENTIL
0,4
Bezpeènostní pøídavek na výrobní tolerance (za pøedpokladu,
e prùtok Q nebyl pøedimenzován):
Kontrola regulaèního pomìru
3 -1
Provedeme stejný výpoèet pro minimální prùtok Q MIN = 1,3 m.h.
Jeliko tlakové ztráty pevných odporù klesají s druhou
mocninou prùtoku, minimálnímu prùtoku odpovídají tlakové
ztráty DpPOTR QMIN = 0,40 kPa, Dp SPOTØ QMIN = 0,66 kPa, Dp VENTIL QMIN =
80 - 0,4 - 0,66 = 78,94 = 79 kPa.
3 -1
Kvs = (1,1 a 1,3) . Kv = (1,1 a 1,3) . 20,6 = 22,7 a 26,8 m.h
Ze sériovì vyrábìné øady Kv hodnot vybereme nejbliší Kvs
3 -1
hodnotu, tj.Kvs = 25 m.h
(odpovídá Cvs = Kvs / 0,865 = 29 US
galon.min-1 ).Této hodnotì odpovídá svìtlost NPS 1-1/2.. Vybereme-li pøírubový venti s hrubou tìsnící lištou Class 150 z lité
uhlíkové oceli, s tìsnìním v sedle kov-PTFE, ucpávkou PTFE a
prùtoènou charakteristikou rovnoprocentní, dostáváme typové
èíslo:
KVMIN=
Potøebný regulaèní pomìr
r = Kvs = 25 =17,1
KvMIN
1,46
CV 220 XXX 1123 R1 15/220-112
XXX v kódu ventilu znaèí provedení pohonu, který je volen podle
potøeb regulaèního systému ( typ, výrobce, napìtí, zpùsob øízení,
potøebná ovládací síla apod.)
má být menší ne udávaný regulaèní pomìr ventilu r = 50.
Kontrola vyhovuje.
Volba vhodné charakteristiky
Urèení tlakové ztráty zvoleného ventilu
pøi plném otevøení a daném prùtoku
2
DpVENTIL H100 =
3 -1
QMIN
= 1,3 = 1,46 m.h
DpVENTIL QMIN
0,79
Na základì vypoètených hodnot KvNOM a KvMIN je moné z grafu
prùtoèných charakteristik odeèíst hodnotu pøíslušných zdvihù
ventilu pro jednotlivé charakteristiky a podle nich zvolit nejvhodnìjší køivku. Zde pro rovnoprocentní charakteristiku hNOM = 95%,
h MIN = 29%. V tomto pøípadì vyhoví lépe charkteristika LDMsplineÒ (94% a 17% zdvihu). Tomuto odpovídá typové èíslo:
2
(QKvs( = (1325 (= 0,27 bar (27 kPa)
NOM
Takto vypoèítaná skuteèná tlaková ztráta regulaèní armatury
by mìla být zohledòena v hydraulickém výpoètu sítì.
CV 220 XXX 1123 S1 15/220-112
Typické schéma uspoøádání regulaèní smyèky s pouitím dvoucestného regulaèního ventilu
Poznámka: Podrobnìjší pokyny pro výpoèet a návrh regulaèních armatur LDM jsou uvedeny ve výpoètové smìrnici 01-12.0.
Všechny výše uvedené vztahy platí zjednodušenì pro vodu. Pøesný výpoèet je výhodnìjší provést pomocí
výpoètového softwaru VENTILY, který obsahuje té potøebné kontrolní výpoèty, a který je k dispozici zdarma na vyádání.
-4-
®
CV 200 line
CV 2x0 E
Regulaèní ventily
NPS 1/2 a 6, Class 150, Class 300
s elektromechanickými pohony
Popis
Pracovní média
Regulaèní ventily CV 220 a CV 230 (dále jen CV 2x0) jsou
jednosedlové armatury urèené k regulaci prùtoku média.
Vzhledem k široké škále pouitých pohonù jsou vhodné pro
regulaci pøi nízkých i vysokých tlakových spádech pøi nejrozmanitìjších provozních podmínkách. Prùtoèné charakteristiky
Kvs souèinitele a netìsnost odpovídají mezinárodním standardùm.
Ventily typu CV 2x0 jsou svým provedením uzpùsobeny pro
pøipojení elektromechanických pohonù výrobcù Auma,
Schiebel, Rotork a EMG - Drehmo.
Ventily øady CV 2x0 jsou urèeny k regulaci prùtoku a tlaku
kapalin, plynù a par jako je voda, pára, vzduch a jiná média
kompatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatur. Pro
kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporuèuje zaøadit do
potrubí pøed ventil filtr mechanických neèistot, èi jiným vhodným zpùsobem zajistit, e regulované médium neobsahuje
abrazivní pøímìsi nebo jiné mechanické neèistoty.
Montání polohy
Ventil musí být namontován do potrubí vdy tak, aby smìr toku
média souhlasil se šipkami na tìlese.
Montání poloha je libovolná kromì polohy,
kdy je pohon pod
o
ventilem. pøi teplotách média nad 150 C je nutné chránit pohon
pøed nadmìrným pùsobením tepla od potrubí, napø. vhodnou
izolací potrubí a ventilu a vyklonìním pohonu ze svislé osy.
Pouití
Tyto ventily jsou urèeny pro pouití v topenáøské a klimatizaèní
technice, energetice a chemickém prùmyslu. Dle provozních
podmínek je moné pouít provedení ventilù z lité uhlíkové
oceli, lité CrMoV oceli a austenitické nerez oceli.
Nejvyšší dovolené pracovní pøetlaky jsou urèeny normou
ASME B.16.5-1996 viz. str 22 tohoto katalogu.
Technické parametry
Konstrukèní øada
Provedení
Rozsah svìtlostí
Jmenovité tlaky
Materiál tìlesa
Rozsah pracovních teplot
Stavební délky
Pøipojovací pøíruby
Tìsnící plochy pøíruby
Typ kuelky
Prùtoèná charakteristika
Hodnoty Kvs
Netìsnost
Regulaèní pomìr r
Ucpávkové tìsnìní
CV 220
CV 230
Jednosedlový regulaèní ventil dvoucestný
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6
Class 150, Class 300
Litá uhlíková ocel
Litá CrMoV ocel
Litá korozivzdorná ocel
A216 Grade WCB
A217 Grade WC6
A351 Grade CF8M
o
o
o
-20 a 400 C
-20 a 550 C
-20 a 500 C
ÈSN-EN 558-2 øada 37, 38
ANSI/ASME B16.5
ANSI/ASME B16.5 - RF (raised face)
ANSI/ASME B16.5 - RTJ - (ring type joint)
Válcová s výøezy, tvarovaná, dìrovaná
Lineární, rovnoprocentní, LDMsplineÒ, parabolická
0.1 a 360 m 3/hod
ANSI/FCI 70-2-1991
Regulaèní ventil s tìsnìním v sedle kov - kov: Class III
Regulaèní ventil s tìsnìním v sedle kov - PTFE: Class IV
50 : 1
o
o
â
O - krouek EPDM t max =140oC, DRSpack (PTFE) t max =260 C, Exp. grafit, vlnovec t max =550 C
-5-
®
Prùtokové souèinitele Kvs a diferenèní tlaky
Hodnota Dpmax je maximální tlakový spád na ventilu, pøi
kterém je zaruèeno spolehlivé otevøení a zavøení. Z dùvodu ivotnosti sedla a kuelky se doporuèuje, aby trvalý
Další informace o ovládání
viz katalogové listy pohonù
tlakový spád na ventilu nepøekroèil hodnotu 1,6 MPa. V
opaèném pøípadì je vhodné pouít dìrovanou kuelku
nebo dosedací plochy sedla a kuelky s navaøenou
vrstvou tvrdokovu.
Ovládání (pohon)
AUMA
Schiebel
Oznaèení v typovém èísle
NPS
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1
1-1/2
2
1-1/2
3
4
6
H
1
--4.0 1)
----16
6.3 1)
--10.0
25.0
40.0
25
63.0
100.0
40 160.0
360.0
2
2.5 1)
----4.0 1)
----6.3 2)
16.0
25.0
40.0
63.0
100.0
250.0
3
1.6 1)
--2.5 1)
------4.0 2)
10.0
16.0
25.0
40.0
63.0
160.0
Auma, Rotork,Auma, Rotork,Auma, Rotork,
Schiebel, EMGSchiebel, EMGSchiebel, EMG
EAA,EAB,EAC,EAA,EAB,EAC,EAA,EAB,EAC,EAA,EAB,EAC,
EAD,EZA,EZB,EAD,EQA,EQB,EAD,EQA,EQB,EAD,EQA,EQB,
EZC,EZD,EZE,EZA,EZB,EZC,EZA,EZB,EZC,EZA,EZB,EZC,
EZF,EZG,EDH, EZD,EZE,EZF, EZD,EZE,EZF, EZD,EZE,EZF,
EZG,EZH,EDA,EZG,EZH,EDA,EZG,EZH,EDA,
EDB,EDC,EDD,EDB,EDC,EDD,EDB,EDC,EDD,
EDI, EDK
EDI, EDK
EDI, EDK
Osová síla
Kvs[m3/hod]
8
9
6
4
5
7
1.0 1) 0.6 1) 0.4 1) 0.25 1) 0.16 3) 0.1 3)
------------1.6 1) 1.0 1) 0.6 1) ------------------------------------2.5 1) 1.6 1) ---------------------------------------------------------------------------------------
5 kN
D pmax
kov PTFE
4.00 --4.00 --4.00 --4.00 --4.00 --4.00 --4.00 4.00
2.90 3.15
1.69 1.88
1.00 1.15
--- ----- ----- ---
7,5 kN
D pmax
kov PTFE
4.00 --4.00 --4.00 --4.00 --4.00 --4.00 --4.00 4.00
4.00 4.00
2.76 2.95
1.65 1.80
1.01 1.13
0.63 0.73
0.26 0.33
10 kN
D pmax
kov PTFE
--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --3.82 4.00
2.30 2.45
1.46 1.58
0.92 1.02
0.39 0.46
15 kN
D pmax
kov PTFE
--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --4.00 4.00
3.60 3.75
2.36 2.48
1.50 1.61
0.66 0.73
Pro ventily Class 150 nesmí Dp pøekroèit hodnotu 1,6 MPa.
kov
- provedení sedla s tìsnìním kov - kov
PTFE - provedení sedla s tìsnìním kov - PTFE (nelze pouít
pro tvarované kuelky)
Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsou urèeny pro
ucpávku PTFE nebo O-krouek. Pro vlnovcové provedení
ucpávky je nutné Dpmax konzultovat s výrobcem. Rovnì pøi
pouití grafitové ucpávky, blíí-li se poadovaný Dp maximálním hodnotám uvedeným v tabulce je vhodné u výrobce
provìøit pouití této ucpávky.
Hodnoty Dpmax jsou stanoveny pro nejnepøíznivìjší stav tlakových pomìrù na ventilu PN 40, avšak v konkrétních pøípadech
mùe být skuteèná hodnota Dpmax vyšší ne jsou hodnoty v
tabulce.
1) tvarovaná kuelka
2) válcová kuelka s lineární charakteristikou, tvarovaná kuelka s rovnoprocentní, LDMspline® a parabolickou charakteristikou
3) ventil s mikroškrtícím systémem. Provedení s Kvs 0.01 a
0.063 mono dodat po konzultaci s výrobcem.
Rovnoprocentní, LDMspline® a parabolická charakteristika od
Kvs => 1.0
Dìrované kuelky je mono dodat pouze u takto oznaèených
hodnot Kvs
s následujícími omezeními:
- hodnoty Kvs 2.5 a 1.6 m 3 /hod pouze s lineární charakteristikou
- dle hodnoty Kvs ve sloupci è.2 je moné dodat dìrovanou
kuelku pouze s lineární nebo parabolickou charakteristikou
-6-
®
Rozmìry a hmotnosti ventilù CV 2x0
C
mm
14.2
15.8
17.5
20.6
22.4
25.4
28.5
31.8
36.6
b
mm
15.8
19.1
19.1
22.4
19.1
22.4
22.4
22.4
22.4
b
mm
15.8
15.8
15.8
15.8
19.1
19.1
19.1
19.1
22.4
n
4
4
4
4
4
4
4
8
8
R
mm
35.1
42.9
50.8
73.2
92
104.7
127
157.2
215.9
L1
mm
184
184
184
222
254
276
208
352
451
R
K
P
mm mm mm
4 35.1 50.8 34.1
4 42.9 63.5 42.9
4 50.8 69.9 50.8
4 73.2 90.4 68.3
92 108 82.6
8
8 104.7 127 101.6
127 146.1 123.8
8
8 157.2 174.8 149.2
12 215.9 214.3 211.1
n
Class 150
d
D
mm mm
65
H
mm
16
25
40
V
mm
51
54
58
75
85
93
105
118
150
V2
mm
90
90
100
100
132
132
164
164
200
#)
V2
mm
257
257
267
267
339
339
482
482
518
V
mm
220
220
230
230
262
262
294
294
330
Class 300
#)
d
L1
L2
D
H
V1
V2
V2
mm mm mm mm mm mm mm mm
191 202
51 90 257
194 207
54 90 257
16
197 210
58 100 267
235 248
75 100 267
267 283 65
85 100 339
25
292 308
93 100 339
317 333
105 164 482
368 384
40 118 164 482
473 489
150 200 518
M10x1
O
B
mm mm
95.3 66.6
1/2
3/4 117.4 82.6
124 88.9
1
1-1/2 155.5 114.3
165.1 127
2
2-1/2 190.5 149.4
209.6 168.2
3
254 200.2
4
317.5 269.8
6
NPS
C
mm
9.7
10.4
11.2
14.2
15.8
17.5
19.1
23.9
25.4
M16x1,5
B
mm
60.5
69.9
79.3
98.6
120.7
139.7
152.4
190.5
241.3
M10x1
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6
O
mm
88.9
98.6
108
127
152.4
177.8
190.5
228.6
279.4
M16x1,5
NPS
#)
V3
mm
387
387
397
397
469
469
612
612
648
V3
mm
220
220
230
230
262
262
294
294
330
#)
m
kg
5
5.5
7
9
19
24
37
49
92
V3
m
mm kg
387 5.5
387 7
397 8.5
397 12
469 22
469 28
612 43
612 58
648 113
#)
mv
kg
3.5
3.5
3.5
3.5
4
4
4.5
4.5
5
#)
mv
kg
3.5
3.5
3.5
3.5
4
4
4.5
4.5
5
#)
- platí pro provedení s vlnovcovou ucpávkou
mv - hmotnost, kterou je nutno pøièíst k váze ventilu pøi vlnovcovém provedení ucpávky
pozn. ostatní pøipojení dle ANSI/ASME B16.5 je moné na
zvláštní poadavek zákazníka
-7-
®
CV 200 line
CV 2x2 E
Regulaèní ventily
NPS 1 a 6, Class 150, Class 300
s elektromechanickými pohony
Popis
Pracovní média
Regulaèní ventily CV 222 a CV 232 ( dále jen CV 2x2) jsou
jednosedlové armatury s tlakovì odlehèenou kuelkou,
urèené k regulaci prùtokù média. Toto provedení ventilù
umoòuje i pøi nízkých silách pouitých pohonù regulaci pøi
vysokých tlakových spádech. Prùtoèné charakteristiky, Kvs
souèinitele a netìsnost odpovídají mezinárodním standardùm.
Ventily typu CV 2x2 jsou svým provedením uzpùsobeny pro
pøipojení elektromechanických pohonù Auma, Schiebel,
Rotork a EMG Drehmo.
Ventily øady CV 2x2 jsou urèeny k regulaci prùtoku a tlaku
kapalin, plynù a par jako je voda, pára, vzduch a jiná média
kompatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatury.Pro
kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporuèuje zaøadit do
potrubí pøed ventil filtr mechanických neèistot, èi jiným vhodným zpùsobem zjistit, e regulované médium neobsahuje
abrazivní pøímìsi nebo jiné mechanické neèistoty.
Montání polohy
Ventil musí být namontován do potrubí vdy tak,aby smìr toku
média souhlasil se šipkami na tìlese.
Montání poloha je libovolná kromì polohy, kdy je pohon pod
ventilem. Pøi teplotách média nad 150°C je nutné chránit pohon
pøed nadmìrným pùsobením tepla od potrubí, napø. vhodnou
izolací potrubí a ventilu a vyklonìním pohonu ze svislé osy.
Pouití
Tyto ventily jsou urèeny pro pouití v topenáøské a klimatizaèní
technice,energetice a chemickém prùmyslu. Dle provozních
podmínek je moné pouít provedení ventilù z lité uhlíkové
oceli, lité CrMoV oceli a z austentické nerez oceli.
Nejvyšší dovolené pracovní pøetlaky jsou urèeny normou
ASME B16.5 - 1996 viz.strana 22 tohoto katalogu.
Technické parametry
Konstrukèní øada
Provedneí
Rizsah svìtlostí
Jmenovité tlaky
Materiál tìlesa
Rozsah pracovních teplot
Stavební délka
Pøipojovací potrubí
Tìsnící plochy pøírub
Typ kuelky
Prùtoèná charakteristika
Hodnoty Kvs
Netìsnost
Regulaèní pomìr r
Ucpávkové tìsnìní
CV 222
CV 232
Jednosedlový regulaèní ventil dvoucestný s tlakovì odlehèenou kuelkou
NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3,4,6
Class 150, Class 300
Litá uhlíková ocel
Litá CrMoV ocel
Litá korozivzdorná ocel
A 216 Grade WCB
A 217 Grade WC6
A 315 Grade CF8M
o
-20 a 260 C
ÈSN-EN 558-2 øada 37,38
ANSI/ASME B16.5
ANSI/ASME B16.5 - RF (raised face)
ANSI/ASME B16.5 - RTJ (ring type joint)
Válcová s výøezy, dìrovaná
Lineární,rovnoprocentní, LDMspline â , parabolická
4.0 a 360 m3 /hod
ANSI/FCI 70-2-1991
Regulaèní ventily s tìsnìním v sedle kov - kov: Class III
Regulaèní ventily s tìsnìním v sedle kov - PTFE: Class IV
50:1
o
o
o
O - krouek EPDM tmax=140 C, DRSpack â (PTFE) t max =260 C, Vlnovec t max =260 C
-8-
®
Prùtokové souèinitele Kvs a diferenèní tlaky
Hodnota Dpmax je maximální tlakový spád na ventilu, pøi
kterém je zaruèeno spolehlivé otevøení a zavøení. Z dùvodu ivotnosti sedla a kuelky se doporuèuje, aby trvalý
Další informace o ovládání
viz katalogové listy pohonù
Ovládání (pohon)
Oznaèení v typovém
èísle
NPS
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6
H
1
10.0
25.0
40.0
63.0
100.0
160.0
360.0
16
25
40
Osová síla
3
Kvs[m/hod]
2
6.3 1)
16.0
25.0
40.0
63.0
100.0
250.0
tlakový spád na ventilu nepøekroèil hodnotu 1,6 MPa. V
opaèném pøípadì je vhodné pouít dìrovanou kuelku
nebo dosedací plochy sedla a kuelky s navaøenou
vrstvou tvrdokovu.
5 kN
D pmax
Auma, Rotork
Schiebel, EMG
EAA,EAB,EAC,EAD
EQA,EQB,EZA,EZB,EZC,EZD,
EZE,EZF,EZG,EZH
EDA,EDB,EDC,EDD,EDI,EDK
7,5 kN
D pmax
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
----4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
AUMA
Schiebell
EAA,EAB,EAC,EAD
EZA,EZB,EZC,EZD,EZE,EZF,
EZG,EZH
3
4.0 1)
10.0
16.0
25.0
40.0
63.0
160.0
1) pouze lineární charakteristika
Maximální diferenèní tlaky uvedené v tabulce jsou urèeny pro
ucpávku PTFE nebo O-krouek. Pro vlnovcové provedení
ucpávky je nutné Dpmax konzultovat s výrobcem.
Pro ventily Class 150 nesmí Dp pøekroèit hodnotu1,6 MPa.
Dìrované kuelky je mono dodat pouze u takto oznaèených
hodnot Kvs
s následujícím omezením :
- dle hodnoty Kvs ve sloupci è.2 je moné dodat dìrovanou
kuelku pouze s lineární nebo parabolickou charakteristikou
Rozmìry a hmotnosti ventilù CV 2x2
C
mm
17.5
20.6
22.4
25.4
28.5
31.8
36.6
b
mm
15.8
15.8
19.1
19.1
19.1
19.1
22.4
b
mm
19.1
22.4
19.1
22.4
22.4
22.4
22.4
n
4
4
4
4
4
8
8
R
mm
50.8
73.2
92
104.7
127
157.2
215.9
L1
mm
184
222
254
276
208
352
451
R
P
K
mm mm mm
4 50.8 69.9 50.8
4 73.2 90.4 68.3
92 108 82.6
8
8 104.7 127 101.6
127 146.1 123.8
8
8 157.2 174.8 149.2
12 215.9 214.3 211.1
n
Class 150
D
d
mm mm
65
H
mm
16
25
40
V
mm
58
75
85
93
105
118
150
V2
mm
100
100
132
132
164
164
200
#)
V2
mm
267
267
339
339
482
482
518
V
mm
230
230
262
262
294
294
330
Class 300
#)
V1
V2
L2
L1
d
D
H
V2
mm mm mm mm mm mm mm mm
197 210
58 100 267
16
235 248
75 100 267
267 283
85 132 339
25
292 308 65
93 132 339
317 333
105 164 482
368 384
40 118 164 482
473 489
150 200 518
M10x1
O
B
mm mm
124 88.9
1
1-1/2 155.5 114.3
165.1 127
2
2-1/2 190.5 149.4
209.6 168.2
3
254 200.2
4
317.5 269.8
6
NPS
C
mm
11.2
14.2
15.8
17.5
19.1
23.9
25.4
M16x1,5
B
mm
79.3
98.6
120.7
139.7
152.4
190.5
241.3
M10x1
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6
O
mm
108
127
152.4
177.8
190.5
228.6
279.4
M16x1,5
NPS
#)
V3
mm
397
397
469
469
612
612
648
V3
mm
230
230
262
262
294
294
330
#)
m
kg
7
9
19
24
37
49
92
V3
m
mm kg
397 9
397 11
469 22
469 28
612 45
612 59
648 116
#)
mv
kg
3.5
3.5
4
4
4.5
4.5
5
#)
mv
kg
3.5
3.5
4
4
4.5
4.5
5
#)
- platí pro provedení s vlnovcovou ucpávkou
mv - hmotnost, kterou je nutno pøièíst k váze ventilu pøi vlnovcovém provedení ucpávky
pozn. ostatní pøipojení dle ANSI/ASME B16.5 je moné na
zvláštní poadavek zákazníka
-9-
®
-10-
®
Schéma sestavení úplného typového èísla ventilù CV 2x0 a CV 2x2
1. Venti
2. Oznaèení typu
3. Typ ovládání
4. Pøipojení
5. Materiálové pøipojení
tìlesa
XX X X X
Regulaèní ventil
CV
Ventily z lité oceli A216 Gr.WCB, A 217 Gr.WC6
22
Ventily z korozivzdorné oceli A351 Gr.CF8M
23
Ventil pøímý
0
Ventil pøímý tlakovì odlehèený
2
Elektrický pohon
Elektrický pohon Auma SA 07.1
Elektrický pohon Auma SA Ex 07.1
Elektrický pohon Auma SAR 07.1
Elektrický pohon Auma SAR Ex 07.1
Elektrický pohon Schiebel AB3
Elektrický pohon Schiebel exAB3
Elektrický pohon Schiebel rAB3
Elektrický pohon Schiebel exrAB3
Elektrický pohon Schiebel AB5
Elektrický pohon Schiebel exAB5
Elektrický pohon Schiebel rAB5
Elektrický pohon Schiebel exrAB5
Elektrický pohon Rotork IQM 7
Elektrický pohon Rotork Ex IQM 7
Elektrický pohon EMG Drehmo D 30
Elektrický pohon EMG Drehmo D R 30
Elektrický pohon EMG Drehmo DMI 30
Elektrický pohon EMG Drehmo DMIR 30
Elektrický pohon EMG Drehmo D R 30 Ex
Elektrický pohon EMG Drehmo DMI R 30 Ex
ANSI/ASME B16.5 - RF (raised face)
ANSI/ASME B16.5 - RTJ (ring type joint)
jiné dle poadavku zákazníka
Litá uhlíková ocel A216 Gr.WCB (-20 a 400°C)
(-20 a 550°C)
Litá CrMoV ocel A217 Gr.WC6
(-20 a 500°C)
Nerezová ocel A351 Gr.CF8M
X X X X X X X X X - XX / XXX - XXX
E
E AA
EAB
EAC
EAD
EZA
EZB
EZC
EZD
EZE
EZF
EZG
EZH
EQA
EQB
EDA
EDB
EDC
EDD
EDI
EDK
1
2
9
1
2
3
(v závorkách jsou uvedeny
rozsah pracovních teplot)
6. Tìsnìní v sedle
1)
od DN 25; tmax =260°C
7. Druh ucpávky
2)
Nelze pouít pro CV 2x2
8. Prùtoèná charakteristika
9. Kvs
10. Jmenovitý tlak
11. Pracovní teplota [°C]
12. Jmenovitá svìtlost[in]
Kov - kov
Mìkké tìsnìní (kov - PTFE) 1)
Návar tìsnících ploch tvrdokovem
O - krouek EPDM
DRSpack Ò (PTFE)
Expandovaný grafit 2)
Vlnovec
Vlanovec s bezpeènostní ucpávkou PTFE
2)
Vlanovec s bezpeènostní ucpávkou Grafit
Lineární
Rovnoprocentní
LDMspline Ò
Parabolická
Lineární - dìrovaná kuelka
Rovnoprocentní- dìrovaná kuelka
Parabolická - dìrovaná kuelka
Èíslo sloupce dle tabulky Kvs souèinitelù
Class 150
Class 150
O - krouek EPDM
DRSpack Ò (PTFE), vlnovec
Ò
DRSpack (PTFE), vlnovec
Expandovaný grafit; vlnovec 2)
Expandovaný grafit; vlnovec 2)
Expandovaný grafit; vlnovec 2)
NPS (uvádí se kód dle následující tabulky)
1
2
3
1
3
5
7
8
9
L
R
S
P
D
Q
Z
X
15
30
140
220
260
300
400
550
XXX
Pøíklad objednávky: Regulaèní ventil NPS 2-1/2, Class 300, s elektrickým pohonem Rotork IQM7, materiálové provedení
A216 Gr. WCB, pøipojení dle ANSI/ASME B16.5 - RF, tìsnìní v sedle kov-kov, ucpávka PTFE, prùtoèná
charakteristika lineární, Kvs = 63 m3/hod se znaèí: CV 220 EQA 1113 L1 30/220-212.
-11-
®
Kódy jmenovitých svìtlostí v typovém èísle ventilu
Jmenovitá svìtlost je v typovém èísle ventilu vyjádøena v tøímístném kódu svìtlosti v palcích.
NPS
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6
Oznaèení v typovém èísle
012
034
100
112
200
212
300
400
600
-12-
®
Ventily CV 2x0
Øez ventilem s válcovou kuelkou
s výøezem
Øez ventilem s dìrovanou kuelkou
Ventily CV 2x2
Øez tlakovì vyváeným ventilem
s válcovou kuelkou s výøezy
Øez tlakovì vyváeným ventilem
s dìrovanou kuelkou
-13-
Øez ventilem s mikroškrtícím
systémem
®
EAA, EAB
EAC, EAD
Elektrické pohony SA 07.1,
SA Ex 07.1, SAR 07.1, SAR Ex 07.1
Auma
Technické parametry
SA 07.1
EAA
SA Ex 07.1
SAR 07.1
SAR Ex 07.1
EAB
EAC
EAD
380 nebo 400 V
50 Hz
viz specifikaèní tabulka
3 - bodové nebo signálem 4 - 20 mA
10 Nm ~ 5 kN; 15 Nm ~ 7,5 kN; 20 Nm ~ 10 kN
daný zdvihem ventilu 16, 25, 40 mm
IP 67
daná pouitou armaturou
o
o
o
o
-25 a 40 C
-25 a 60 C
-25 a 40 C
-25 a 80 C
100 %
20 kg
Typ
Oznaèení v typovém èísle ventilu
Napájecí napìtí
Frekvence
Výkon
Øízení
Jmenovitá síla
Zdvih
Krytí
Maximální teplota média
Pøípustná teplota okolí
Pøípustná vlhkost okolí
Hmotnost
Specifikace pohonù Auma
SA X XX
SA
R
Typ
regulaèní
ON - OFF
normální
nevýbušné
Funkce
Provedení
07.1
Ex
Výkonová øada pohonu
07.1
Tvar pøipojení A (závit TR 16x4 LH, pøíruba F07)
10-30 15-30
Nm
Nm
Výkon motoru [ kW ]
4
5,6
8
11
16
22
32
45
Vypínací moment
Výstupní otáèky
SA 07.1 SAR 07.1
SAEX 07.1SAREx07.1
SA 07.1
SA Ex 07.1
SAR 07.1
SAR Ex 07.1
0,025
0,025
0,045
0,045
0,09
0,09
0,18
0,18
0,025
0,025
0,045
0,045
0,09
0,09
0,18
0,18
0,025
0,025
0,045
0,045
0,09
0,09
0,18
0,18
0,025
0,025
0,045
0,045
0,09
0,09
0,18
0,18
Pøíslušenství
2 mikrospínaèe TANDEM
Pøevodovka pro signalizaci polohy
Mechanický ukazatel polohy
Potenciometr 1x200 W
Elektronický vysílaè RWG (vèetnì potenciometru), 4 - 20 mA, 2-vodiè
Elektronický vysílaè RWG (vèetnì potenciometru), 4 - 20 mA, 3/4-vodiè
Indukèní vysílaè polohy IWG, 4 - 20 mA
AUMATIC - pro spojitou regulaci (specifikace výbavy dle katalogu výrobce)
Další pøíslušenství dle katalogu výrobce pohonù.
-14-
®
Rozmìry pohonù Auma
Normální provedení
Provedení Ex
Provedení AUMATIC
Tvar pøipojení A
Pøipojovací tømen
-15-
®
EZA, EZB
EZC, EZD
EZE, EZF
EZG, EZH
Elektrické pohony ...AB3, ...AB5
Schiebel
Technické parametry
Typ
Oznaèení v typovém èísle ventilu
Napájecí napìtí
Frekvence
Výkon
Øízení
Jmenovitá síla
Zdvih
Krytí
Maximální teplota média
Pøípustná teplota okolí
Pøípustná vlhkost okolí
Hmotnost
exrAB3 exrAB5
exAB3
exAB5
rAB3
rAB5
EZB
EZF
EZC
EZG
EZD
EZH
400 / 230 V
400 / 230 V; 230 V
400 / 230 V
50 Hz
viz specifikaèní tabulka
3 - bodové nebo signálem 4 - 20 mA
10 Nm ~ 5 kN; 15 Nm ~ 7,5 kN; 20 Nm ~ 10 kN
daný zdvihem ventilu 16, 25, 40 mm
IP 65
IP 66
IP 65
IP 66
daná pouitou armaturou
o
o
o
o
-20 a 40 C
-25 a 80 C
-20 a 40 C
-25 a 80 C
90 % (tropické provedení 100 % s kondenzací)
16 kg
12 kg
16 - 18 kg
16 kg
AB3
AB5
EZA
EZE
400 / 230 V; 230 V
Specifikace pohonù
XX X AB3 A X + XXX
ex
nevýbušné
normální
regulaèní
ON - OFF
Provedení
Funkce
r
AB3
AB5
Výkonová øada pohonu
Vypínací moment
Výkon motoru [ kW ]
2,5
5
7,5
10
15
20
30
40
Výkon motoru [ kW ]
A
Vypínací moment
Výstupní otáèky
Výstupní otáèky
Tvar pøipojení (závit TR 16x4 LH, pøíruba F07)
AB3 rAB3
AB3
rAB3
exAB3 exrAB3
400/230V 230V 400/230V 230V 400/230V400/230V
exAB3 exrAB3
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
2,5
5
0,03
0,12
0,03
0,12
0,12
0,12
7,5
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
10-30 7,5-15
10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
Nm
Nm
15
0,09
0,09
0,09
0,18
0,09
0,09
20
0,09
0,18
0,09
0,37
0,09
0,09
30
0,55
0,25
0,25
0,25
0,37
0,18
40
0,55
0,25
0,25
0,25
0,37
0,18
AB5 rAB5
AB5
rAB5
exAB5 exrAB5
400/230V 230V 400/230V 230V 400/230V400/230V
exAB5 exrAB5
0,09
0,09
2,5
0,09
0,09
0,09
0,09
5
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
7,5
0,09
0,12
0,09
0,09
0,09
0,09
10-60 10-30
10
0,12
0,25
0,12
0,12
0,18
0,18
Nm
Nm
15
0,18
0,25
0,18
0,18
0,18
0,18
20
0,18
0,55
0,18
0,18
0,37
0,37
30
0,37
0,75
0,37
0,37
0,37
0,37
40
0,37
1,10
0,37
0,37
0,37
0,37
Potenciometr 1x1000 W
Dvojitý potenciometr
Pøíslušenství
Elektronický vysílaè 4 - 20 mA
Regulátor polohy ACTUMATIC R
2,5
5
7,5
10
15
20
30
40
-16-
F
FF
ESM21
CMR
®
Rozmìry pohonù ...AB3, ...AB5
Tvar pøipojení A
Pøipojovací tømen
-17-
®
EDA, EDB, EDC
EDD, EDI, EDK
Elektrické pohony D, DR, DMI, DMI R
EMG - Drehmo
Technické parametry
Typ
D30
EDA
Oznaèení v typ.è. ventilu
Napájecí napìtí
Frekvence
Výkon
Øízení
Jmenovitá síla
Zdvih
Krytí
Maximální teplota média
Pøípustná teplota okolí
-25 a 80°C
Pøípustná vlhkost okolí
18 kg
Hmotnost
DMI30
EDC
DR30
DMIR30
DR30Ex
EDB
EDD
EDI
380/400 V; 230 V
50Hz
viz. specifikaèní tabulka
3 - bodové nebo spojité 4 - 20mA
15 Nm ~7,5 kN; 20Nm ~10kN; 30 Nm ~15kN
daný zdvihem ventilu 16, 25, 40, 63 mm
IP 67 dle DIN 40050
daná pouitou armaturou
-20 a 70°C
-25 a 40°C
100% s kondenzací
28 kg
18 kg
28 kg
18 kg
DMIR30Ex
EDK
28 kg
Specifikace pohonù EMG - Drehmo
XXX X XX A XXX XX
D
DMI
R
Typ
D30...
DMI30...
DR30...
DMIR30...
10-30
Nm
Výkon motoru [kW]
5
10
16
25
32
40
50
80
120
160
Provedení
Vypínací moment
Výstupní otáèky
Drehmo Standart
Drehmo Matic
Funkce
regulaèní
ON - OFF
Výkonová øada pohonù
30 [Nm]
Tvar pøipojení A (závit TR 116x4 LH, pøíruba F07)
30
A
D30
DR30
DMI30
DR30Ex
DMIR30
DMIR30Ex
0,12
0,12
0,12
0,12
0,34
0,25
0,34
0,34
0,34
0,75
0,12
0,12
0,12
0,12
0,34
0,25
---------
normální
nevýbušné
5
10
16
25
32
40
50
80
120
160
Ex
Pøíslušenství
1. Momentové tandemové spínaèe DR11/DL21
2. Odporový spínaè 22 W,B1
3. Elektronický vysílaè, napájení 24 V; výstup 0/4 - 20 mA
4. Mechanický ukazatel polohy
5. Náhon pro signalizaci polohy (nutné pro poloku 2. a 4.)
-18-
®
Rozmìry pohonù EMG - Drehmo
250; 352; 452
Provedení MATIC
250; 352; 452
Normální provedení
453
305
305
453
Tvar pøipojení A, pøíruba F07
Pøipojovací tømen
Æ 28
20
max Æ 26
Æ 55
272
Æ 70
Æ 90
110
4xM8
-19-
®
EQA, EQB
Elektrické pohony ... IQM7
Rotork
Technické parametry
IQM7
EQA
Typ
Oznaèení v typovém èísle ventilu
Napájecí napìtí
Frekvence
Výkon
Øízení
Jmenovitá síla
Zdvih
Krytí
Maximální teplota média
Pøípustná teplota okolí
Hmotnost
Ex IQM7
EQB
400 V
50Hz
viz. specifikaèní tabulka
0 - 5, 0 - 10, 0 - 20 mA; 0 - 5, 0 - 10 a 0 - 20 V
15 Nm ~7,5 kN; 20Nm ~10kN; 30 Nm ~15kN
daný zdvihem ventilu 16, 25, 40 mm
IP 68
daná pouitou armaturou
20 a 70°C
30 kg
Specifikace pohonù
XX IQM7 A X + XXX
Ex
nevýbušné
normální
Provedení
IQM7
Pøíslušenství
13,6-34
Nm
Výkon
motoru
[kW
Vypínací
moment
18
IQM7
[
Výstupní
otáèky
Výkonová øada pohonù
Tvar pøipojení ( závit TR 20x4 LH, pøíruba F10)
A
IQM7
Ex IQM7
0,05
0,05
Regulátor polohy Folomatic
Vysílaè polohy 4 - 20 mA
Vysílaè výstupního kroutícího momentu 4 - 20 mA
-20-
18
Folomatic
CPT
CTT
®
Rozmìry pohonù ... IQM7
Tvar pøipojení A
pohon ... IQM7
Rozmìry oznaèené * - prostor pro demontá krytu
Pøipojovací tømen
-21-
®
Maximální dovolené pracovní pøetlaky dle ASME B16.5 [bar]
Jmen.
tlak
Class
A216 Grade WCB 150
300
A217 Grade WC6
150
300
A351 Grade CF8M 150
300
Teplota [oC]
Materiáll
-28,8
a 37,8
19,65
51,02
19,99
51,71
18,96
49,64
93,3 148,9 204,4
17,93
46,54
17,93
51,71
16,20
42,75
15,86
45,16
15,86
49,64
14,82
38,61
13,79
43,78
13,79
47,92
13,44
35,51
315,5 343,3 371,1 398,9 426,6 454,4 482,2
260
11,72
41,37
11,72
45,85
11,72
33,09
9,65
37,92
9,65
41,71
9,65
31,03
8,62
36,89
8,62
40,68
8,62
30,68
7,58
36,89
7,58
39,3
7,58
29,65
6,55
34,82
6,55
36,54
6,55
29,30
----5,52
35,16
5,52
28,96
----4,48
33,44
4,48
28,96
----3,45
31,03
3,45
28,61
510 537,8
--------2,41 1,38
22,06 14,82
2,41
--26,55 ---
Materiály jednotlivých souèástí ventilù CV 220
Souèást
Tìleso
Sedlo
Kuelka
Táhlo
Víko
Vøetenovod
Matice pohonu
Ucpávkový šroub
Ucpávkové tìsnìní
Tìsnìní pod víko
Matice kuelky
Materiáll
dle ASTM
A216 Grade WCB
A217 Grade WC6
AISI 420 (A743 Grade CA 40)
AISI 420F (A743 Grade CA 40)
A167 Type 321
A216 Grade WCB
A217 Grade WC6
A283 Grade C
A47 Grade 22010
AISI 420F
EPDM, PTFE, graphite
Flexible graphite
AISI 420F
A216 Grade WCB
A217 Grade WC6
ÈSN 41 7023.6 (42 2906.5)
ÈSN 41 7027.6 (42 2906.5)
WN 1.4305
A216 Grade WCB
A217 Grade WC6
ÈSN 41 1373.1
ÈSN 42 2534
ÈSN 41 7027.6
EPDM, PTFE, grafit
Pruný grafit
ÈSN 41 7027.6
Materiály jednotlivých souèástí ventilù CV 222
Souèást
Tìleso
Sedlo
Kuelka
Vedení kuelky
Tìsnìní kuelky
Táhlo
Víko
Vøetenovod
Matice pohonu
Ucpávkový šroub
Ucpávkové tìsnìní
Tìsnìní pod víko
Matice kuelky
Materiál
A216 Grade WCB
A217 Grade WC6
ÈSN 41 7023.6 (42 2906.5)
ÈSN 41 7027.6 (42 2906.5)
ÈSN 41 7023.6 (42 2906.5)
PTFE
WN 1.4305
A216 Grade WCB
A217 Grade WC6
ÈSN 41 1373.1
ÈSN 42 2534
ÈSN 41 7027.6
EPDM, PTFE, grafit
Pruný grafit
ÈSN 41 7027.6
-22-
dle ASTM
A216 Grade WCB
A217 Grade WC6
AISI 420 (A743 Grade CA 40)
AISI 420F (A743 Grade CA 40)
AISI 420 (A743 Grade CA 40)
PTFE
A167 Type 321
A216 Grade WCB
A217 Grade WC6
A283 Grade C
A47 Grade 22010
AISI 420F
EPDM, PTFE, graphite
Flexible graphite
AISI 420F
®
Materiál jednotlivých souèástí ventilù CV 230
Souèást
Tìleso
Sedlo
Kuelka
Táhlo
Víko
Vøetenovod
Matice pohonu
Ucpávkový šroub
Ucpávkové tìsnìní
Tìsnìní pod víko
Matice kuelky
Materiál
A351 Grade CF8M
ÈSN 41 7347.4 (42 2941.4)
ÈSN 41 7347.4 (42 2941.4)
WN 1.4305
A351 Grade CF8M
ÈSN 41 7347.4
ÈSN 42 2534
ÈSN 41 7347.4
EPDM, PTFE, grafit
Pruný grafit
ÈSN 41 7347.4
dle ASTM
A351 Grade CF8M
A167 Type 316 Ti (A351 Grade CF8M)
A167 Type 316 Ti (A351 Grade CF8M)
A167 Type 321
A351 Grade CF8M
A167 Type 316 Ti
A47 Grade 22010
A167 Type 316 Ti
EPDM, PTFE, graphite
Flexible graphite
A167 Type 316 Ti
Materiál jednotlivých souèástí ventilù CV 232
Souèást
Materiál
A351 Grade CF8M
Tìleso
Sedlo
ÈSN 41 7347.4 (42 2941.4)
Kuelka
ÈSN 41 7347.4 (42 2941.4)
Vedení kuelky
ÈSN 41 7347.4 (42 2941.4)
PTFE
Tìsnìní kuelky
WN 1.4305
Táhlo
A351 Grade CF8M
Víko
Vøetenovod
ÈSN 41 7347.4
ÈSN 42 2534
Matice pohonu
Ucpávkový šroub
ÈSN 41 7347.4
Ucpávkové tìsnìní
EPDM, PTFE, grafit
Tìsnìní pod víko
Pruný grafi
Matice kuelky
ÈSN 41 7347.4
Poznámka: Napøání zákazníka je moné pouít i jiné materiály
-23-
dle ASTM
A351 Grade CF8M
A167 Type 316 Ti (A351 Grade CF8M)
A167 Type 316 Ti (A351 Grade CF8M)
A167 Type 316 Ti (A351 Grade CF8M)
PTFE
A167 Type 321
A351 Grade CF8M
A167 Type 316 Ti
A47 Grade 22010
A167 Type 316 Ti
EPDM, PTFE, graphite
Flexible graphite
A167 Type 316 Ti
®
LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
tel.: 465502511
fax: 465533001
E-mail: [email protected]
http://www.ldm.cz
LDM, spol. s r.o.
Kanceláø Praha
Tiskaøská 10
108 28 Praha 10 - Malešice
LDM, spol.s r.o.
Kanceláø Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
LDM servis, spol.s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
tel.: 234054190
fax: 234054189
tel.: 475650260
fax: 475650263
tel.: 465502411-3
fax: 465531010
E-mail: [email protected]
Váš partner
LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky a specifikace bez pøedchozího upozornìní.
-24-

Podobné dokumenty

Stavebnicové regulační ventily SRV 22 DN 200

Stavebnicové regulační ventily SRV 22 DN 200 Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporuèuje zaøadit do potrubí pøed ventil filtr mechanických neèistot.

Více

Ventily LDM s elektromechanickými pohony

Ventily LDM s elektromechanickými pohony V případě použití tvarované kuželky (z důvodu malého Kvs) pro nadkritický tlakový spád je nutné volit jak kuželku tak sedlo opatřené návarem z tvrdokovu.

Více

rs 902 pokyny pro montáž a údržbu redukční stanice

rs 902 pokyny pro montáž a údržbu redukční stanice Pøed uvedením zaøízení do provozu je nezbytné zkontrolovat údaje na štítku pohonu a pozicioneru, pøedevším ovìøit maximální hodnotu tlaku napájecího vzduchu. Pokud tlak vzduchu v místním rozvodu má...

Více

Ventily LDM s pohony SPA Praha

Ventily LDM s pohony SPA Praha páry. V těchto případech doporučujeme použít děrovanou kuželku. Tuto kuželku je nutné použít také vždy, když hrozí nebezpečí kavitace z důvodu velkého tlakového spádu nebo eroze stěn tělesa armatur...

Více

ANT 11 ANT 5 - LDM Bratislava

ANT 11 ANT 5 - LDM Bratislava napìtí na urèené svorce. V nastavení pohonù s pøímým øízením je navíc moné definovat výchozí polohu v procentech zdvihu, do které se pohon po aktivaci nouzové funkce pøestaví. Všechny typy jsou vy...

Více

CZ - LDM

CZ - LDM vždy, když hrozí nebezpečí kavitace z důvodu velkého tlakového spádu nebo eroze stěn tělesa armatury z důvodu vysokých rychlostí regulovaného média. V případě použití tvarované kuželky (z důvodu ma...

Více

Regulační ventily a redukční stanice 500 line

Regulační ventily a redukční stanice 500 line Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schopen regulovat max...

Více

Ventily LDM s pohony Sauter

Ventily LDM s pohony Sauter páry. V tìchto pøípadech doporuèujeme pouít dìrovanou kuelku. Tuto kuelku je nutné pouít také vdy, kdy hrozí nebezpeèí kavitace z dùvodu velkého tlakového spádu nebo eroze stìn tìlesa armatur...

Více

skupina Číslo zboží Název zboží Číslo mototechny Stav MJ

skupina Číslo zboží Název zboží Číslo mototechny Stav MJ Klíč brzdy Levý Klíč brzdy Pravý Čep čelisti brzdy Karosa Páka brzdová MOM 2398-989 Páka brzdová MOM 2398-974 Páka brzdová MOM 2398-973 Páka brzdová MOM 2398-964 Páka brzdová MOM 2398-965 Klíč brzd...

Více