Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod

Transkript

Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod
Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod 21
Kapitola IV.
DESATERO PRO POROVNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DVOU METOD.
Luděk Dohnal
Následující text nemá být "návodem" k počítání
nebo hodnocení. Pokouší se pouze zachytit podstatnější
myšlenky, které nacházejí uplatnění při porovnávání
výsledků dvou metod, tak často prováděného v laboratořích a to nejen klinické biochemie. Pokud to bylo
rozumně možné, jsou uvedeny stručné ilustrativní příklady.
Účelem porovnání dvou metod je zjistit jestli
výsledky testu získané jednou metodou na souboru
klinických vzorek jsou, v průměru, totožné s výsledky
získanými druhou metodou (7). Výsledným produktem
porovnání je zpráva - report o porovnání metod. Zpráva
může být určena jenom pro potřeby příslušné laboratoře, anebo pro prezentaci navenek - ústní sdělení, posterové sdělení, článek do odborného časopisu. Od účelu
zprávy se odvíjí rozsah a forma. V principu ale každá
zpráva má obsahovat 5 základních okruhů tém, popsaných v tabulce IV.1. Dále se budeme zabývat jenom
bodem 4 a částečně 5 z této tabulky.
Tabulka IV.1
Obsah reportu o porovnání výsledků dvou metod.
1.
2.
3.
4.
5.
Jaká byla motivace ke srovnání dvou metod
Popis analytických metod
Popis populační vzorky
Hodnocení shody metod
Odhad klinické ekvivalence
Porovnáváme výsledky dvou metod (např. metodu
A a metodu B pro stanovení téhož analytu v týchž materiálech). Máme k disposici materiály, v nichž jsou různé
koncentrace sledovaného analytu. Tyto koncentrace
pokrývají alespoň přibližně rovnoměrně celý rozsah, v
němž chceme znát porovnatelnost obou metod. Máme
tedy na paměti, že i závěry plynoucí z našich výsledků
platí pouze pro rozsah hodnot, ve kterém bylo porovnání provedeno. Jakákoliv extrapolace je přinejmenším
ošidná. Obrázek IV.1 korelačního grafu (correlation
plot) ukazuje, že stupnice je sice od 0 do 30, ale rozsah
měření je od 1 do 25.
1. Visuální posouzení dat
Na data se vždy nejprve "podíváme". Zkonstruujeme korelační graf, to jest závislost výsledků metodou
A na výsledcích metodou B. Každá dvojice výsledků je
tedy v tomto grafu representována jedním bodem. Skutečnosti odpovídá lépe než bod malý čtvereček resp.
obdélníček když si uvědomíme, že metody A i B mají
svoji neurčitost, chceme-li nejistotu, a tak dvojice výsledků není "bod" ale "obdélníček".
Z korelačního grafu usuzujeme, zda nejsou přítomny tzv. vlivné resp. vychýlené body. Bod, který je
silně vychýlený ve směru pouze jedné ze souřadnic,
často nazýváme odlehlý (outlier). Bod, který je vychýlený ve směru obou souřadnic, označujeme často jako
extrém. Terminologie není ustálená.
Vlivné body, jak praví už jejich název, mohou mít
silný vliv na výsledek srovnávání. V korelačním grafu s
vlivnými body (correlation plot with influence points)
na obrázku IV.2 je stejných 50 bodů jako na obrázku
IV.1, navíc jsou přítomny dva vlivné body, č. 51 - extrém a č. 52 - odlehlý (outlier).
Korelační bodový graf
30
Metoda_B
25
20
15
10
5
0
5
0
10
15
20
25
30
Metoda_A
Obrázek IV.1
Korelační graf s vychýlenými body
40 Metoda_B
35
51
30
25
20
52
15
10
5
0
0
5
10
15
20
Metoda_A
Obrázek IV.2
25
30
35
40
Štatistické metódy pre klinickú epidemiológiu a laboratórnu prax 22
2. Odlehlé body
Problém odlehlých bodů bývá často řešen tím, že
jsou ze souboru pozorování (měření) vyloučeny a to na
základě odhadu (jsou patrné už na výše zmíněném korelačním grafu). Jiný vhodný způsob je zkonstruování a
posouzení tzv. diagnostických grafů (6) (např. Pregibon,
Williams, Mc Culloch) nebo provedení numerických
testů (Dixon, Grubbs) (2). Při sestrojení krabicového
grafu jsou odlehlé hodnoty (outside values) a extrémy
(far out values) počítačovými programy zvlášť zakresleny. Odlehlé hodnoty jsou definovány jako hodnoty
nižší než dolní kvartil mínus 1,5 násobek interkvartilového rozepětí, anebo větší než horní kvartil plus 1,5
násobek interkvartilového rozepětí. Extrémy jsou definovány obdobně s 3 násobkem interkvartilového rozepětí.
Pokud je dostatečné množství dat, je někdy účelné
odlehlý bod (body) vyloučit z dalšího hodnocení. Nikdy
bychom však neměli vlivný bod vyloučit, aniž bychom
vysvětlili příčinu jeho vzniku nebo se alespoň přesvědčili, že se jedná o artefakt (např. hrubá chyba).
3. Korelační koeficient
Pokud používáme korelační koeficient, je třeba
mít na paměti, že tento koeficient je pouze mírou lineární závislosti výsledků. "Pěkný" korelační koeficient
(hodnota blízká jedné nebo minus jedné) ještě vůbec
neznamená, že srovnávané metody dávají "pěkně"
shodné výsledky. Znamená to pouze silnou lineární
závislost mezi výsledky oběma metodami. "Špatný"
(malý v absolutní hodnotě) korelační koeficient vůbec
neznamená, že závislost je málo silná. Může (ale nemusí!) jít např. o silnou nelineární závislost, např. kvadratickou. V tab. IV.1 je toto tvrzení ilustrováno. Zatímco
proměnná se svým kvadrátem koreluje ještě s hodnotou
koeficientu 0.9746, se svou dvacátou mocninou koreluje
už pouze s hodnotou koeficientu 0.5795, přestože jde
stále o stoprocentně těsnou kausální závislost vyjádřenou matematickým vzorcem. Korelační koeficienty
(coefficients of correlation) pro několik mocninných
funkcí jsou uvedeny v tab. IV.2.
Lineární regrese provedená běžným způsobem je
dnes součástí nejen statistických programů, ale bývá
zabudována i v tabulkových kalkulátorech (spreadsheets) - např. Excel. Použití této regrese je vhodné
pouze v některých případech.
Řekněme, že chceme provést lineární regresi výsledků metodou A (= tzv. vysvětlované proměnné) na
výsledcích metodou B (tzv. vysvětlující proměnné).
Tato regrese má svoje oprávnění pouze tehdy, jestliže
rozptyl (neurčitost) při získávání (měření) hodnot vysvětlující proměnné je alespoň o řád menší než rozptyl
(neurčitost) při měření hodnot vysvětlované proměnné.
Důvod je docela prozaický. Uvědomme si, že při
výpočtu koeficientů optimální regresní čáry běžně používaným způsobem (metodou nejmenších čtverců) se
vlastně hledá taková regresní čára, aby součet čtverců
(druhých mocnin) odchylek jednotlivých (naměřených)
bodů od této čáry byl nejmenší možný. Matematicky
řečeno hledáme globální minimum. Drtivá většina algoritmů (počítačových programů) provádí měření vzdálenosti bodů od regresní čáry ve směru vysvětlované
proměnné. Jinak řečeno, postup výpočtu předpokládá,
že ve směru vysvětlující proměnné jsou neurčitosti
jednotlivých bodů zanedbatelné oproti směru vysvětlované proměnné.
Dále je třeba, aby každá proměnná měla v ideálním případě normální (Gaussovo) anebo v praxi alespoň
symetrické rozdělení dat. Při troše zkušenosti to poznáme už z korelačního grafu eventuelně z histogramu
příslušné proměnné. Pokud je přítomen např. extrémní
bod, může jeho vliv zcela zkreslit výsledky regrese. Na
obrázku IV.3 je ukázka lineární regrese (linear regression) a na obrázku IV.4 je táž regrese po přidání jediného
vlivného bodu - č. 51. Z tabulky IV.3 je patrné, jak se
přidáním tohoto vlivného bodu změnily parametry regresní přímky - úsek (intercept) a směrnice (slope). Pro
úplnost jsou uvedeny velikosti výběrů (sample size) a
korelační koeficienty (coefficient of correlation).
Korelační graf s lineární regresní čárou, n = 50
30
Metoda_B
Tabulka IV.2
Korelace výběrů
--------------------------------------------------------vzorka 1
vzorka 2 Korelační koeficient
--------------------------------------------------------x
x
1.0000
2
x
x
0.9746
10
x
x
0.6958
x
x20
0.5795
---------------------------------------------------------
4. Podmínky použití lineární regrese
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
Metoda_A
Obrázek IV.3
20
25
30
Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod 23
Metoda_B
25
20
15
51
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
Metoda_A
Obrázek IV.4
Tabulka IV.3
Regresní koeficienty, n = velikost vzorky, r = korelační
koeficient
--------------------------------------------------------Obr. IV.3
Obr. IV.4
--------------------------------------------------------n
50
51
intercept
0,4225
0,8465
slope
1,0064
0,9527
r
0.9985
0.9791
--------------------------------------------------------5. Čím je lineární regrese "lineární"
Při provádění lineární regrese se většinou používá
přímkový model. Často může být vhodnější jiný než
lineární model (kvadratický, reciproční). Lineární regrese se nenazývá lineární proto, že regresní čárou je přímka. "Lineárnost" je míněna vzhledem ke koeficientům
regrese. Jinak řečeno, regresní koeficienty se v regresní
rovnici vyskytuji pouze v lineární kombinaci, nemohou
se vyskytnout např. jako exponent. Ještě jinak, funkce,
jejímž grafickým znázorněním je regresní čára, je lineární vzhledem k regresním koeficientům.
Jestliže máme vysvětlující proměnnou x, vysvětlovanou proměnnou y a koeficienty (parametry) např.
a,b,c, potom např. funkční závislost, kterou všichni
důvěrně známe
y=a+b.x
a,b ≠ 0
je funkčním vyjádřením přímky (přímkový model) a
současně je tato závislost lineární vzhledem k parametrům a,b, je tedy možným modelem lineární regrese.
Jiná funkční závislost
y = a + b . x + c . x2
a,b,c ≠ 0
je funkčním vyjádřením kvadratické paraboly (kvadratický model) a současně je tato závislost lineární vzhledem k parametrům a,b,c a tedy je možným modelem
lineární regrese. Ale např. funkční závislost
y = a + b . xc
a,b ≠ 0
0≠c≠1
není lineární vzhledem k parametru c a není tedy možným modelem lineární regrese, ale je možným modelem
regrese nelineární.
6. Statisticky významný rozdíl
Statisticky nevýznamný rozdíl mezi výsledky dvou
metod znamená nejčastěji následující skutečnost. Střední hodnota rozdílů (nejčastěji počítaná jako aritmetický
průměr) mezi jednotlivými páry výsledků je poměrně
malá a její interval spolehlivosti (řekněme její neurčitost) s vysokou pravděpodobností zahrnuje nulu. Naopak o statistiky významném rozdílu mluvíme, pokud
tento interval spolehlivosti nulu nezahrnuje.
Jestliže jsou rozdíly při statistickém testování
(vysoce) významné, nemusí to znamenat, že jsou tyto
rozdíly významné i interpretačně. A naopak, jestliže
rozdíly nejsou statisticky významné, neznamená to
automaticky, že nejsou významné interpretačně.
Na obrázku IV.5 jsou krabicové grafy (box and
whisker plots) výsledků stanovení draslíku v séru dvěma
metodami (vždy 10 paralelních měření). Pro připomenutí, střední čáry v krabicích symbolisují mediány, horní a
dolní okraje krabic symbolisují dolní a horní kvartily).
Box-and-whisker graphs - krabicové grafy
4,42
4,40
4,38
4,36
mmol/l
Korelační graf s lineární regresní čárou, n = 51
30
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
Metoda_A
Metoda_B
Obrázek IV.5.
Z obrázku a rovněž z tab. IV.3 je zřejmé, že se
jedná o statisticky vysoce významný rozdíl mezi výsledky obou metod. Střední rozdíl je 0.1 mmol/l při
hodnotách kolem 4.4 mmol/l. Avšak tento rozdíl je
klinicky zcela nevýznamný. Proto z klinického hlediska
jsou obě metody rovnocenné. Obsah tabulky IV.4 je
výstupem ze statistického programu MedCalc.
Tabulka IV.4
Two-Sample Analysis Results
Variable
: Metoda_A
Metoda_B
Sample size
=
9
9
Lowest value
=
4,3338
4,2455
Highest value
=
4,4066
4,3200
Arithmetic mean
=
4,3745
4,2792
95% CI for the mean
=
4,3536 to 4,3954
4,2626 to 4,2958
Median
=
4,3797
4,2764
95% CI for the median =
Štatistické metódy pre klinickú epidemiológiu a laboratórnu prax 24
4,3359 to 4,4039
4,2565 to 4,3060
Variance
=
0,0007
0,0005
Standard deviation
=
0,0272
0,0216
Relative standard deviation
=
0,0062 (0,62%)
0,0050 (0,50%)
Standard error of the mean
=
0,0091
0,0072
--------------------------------------Paired t-test
Mean difference
: 0,0953
Standard deviation : 0,0369
95 % CI
: 0,0669 to 0,1237
t=7,736
DF=8
P = 0,0001
7. Základní statistiky
Pro každou proměnnou vždy spočítáme základní
statistiky (statistické veličiny) a zamyslíme se nad tím,
co nám říkají. Jejich minimální sadu tvoří velikost proměnné (počet hodnot v sadě, number of observations),
aritmetický průměr (mean, average), medián, směrodatná odchylka (standard deviation), směrodatná odchylka
průměru (standard error, standard error of mean), minimum, maximum, rozpětí (range), dolní (lower) kvartil,
horní (upper) kvartil, šikmost rozdělení (skewness of
distribution), špičatost rozdělení (kurtosis of distribution). Velikost proměnné je jakousi mírou solidnosti či
věrohodnosti. Dá se říct, že nejen příliš málo výsledků,
ale i příliš mnoho výsledků přináší problémy s
interpretací.
Aritmetický průměr je nejčastěji používanou statistikou pro výpočet střední hodnoty. Zde podotkněme
jenom tolik, že je dobrým odhadem střední hodnoty m.j.
jen tehdy, pokud sada hodnot, z níž je počítán, má normální (gaussovské) nebo alespoň symetrické rozdělení.
Ošidnost aritmetického průměru lze parafrázovat např.
takto: "Jsme dva, máme jedno upečené kuře. Sním ho
celé, tobě nic nedám. Já jsem přejedený, ty jsi hladový,
ale v průměru měl každý z nás půlku kuřete."
Medián je výrazně lepší statistikou pro výpočet
střední hodnoty právě v řadě případů, kdy z důvodů
nesymetrie rozdělení aritmetický průměr selhává.
Směrodatná odchylka sady výsledků je mírou
neurčitosti (rozptýlení) těchto výsledků. Často se rovněž
používá pojem rozptyl (variance), který je druhou mocninou směrodatné odchylky.
Směrodatná odchylka průměru je mírou neurčitosti střední hodnoty (spočítané jako aritmetický průměr)
téže sady hodnot.
Minimum, maximum a rozpětí asi nepotřebují
zvláštní komentář. Hodnoty těchto statistik nás mohou
upozornit na odlehlou či extrémní hodnotu.
Dolní kvartil má tu vlastnost, že seřadíme-li výsledky v sadě vzestupně podle velikosti, potom první
čtvrtina výsledků je menší (nebo rovna) dolnímu kvartilu. Analogicky horní kvartil je menší (nebo roven) poslední čtvrtině takto seřazených výsledků.
Šikmost je mírou sešikmení rozdělení, špičatost je
mírou jeho zašpičatění. Většinou slouží k porovnání s
šikmostí a špičatostí normálního (gaussovského) rozdělení pro posouzení, zda daná sada má alespoň přibližně
gaussovské rozdělení.
V tabulce IV.5 Souhrnné statistiky (Summary
Statistics) je ukázka základních statistik pro metodu A z
dat použitých pro konstrukci obrázku IV.1. Velikost
výběru (sample size), aritmetický průměr (average,
mean), medián (median), rozptyl (variance), směrodatná
odchylka (standard deviation),směrodatná odchylka
průměru (standard error), minimum a maximum (minimum, maximum), rozpětí (range), dolní a horní kvartil
(lower quartile, upper quartile), šikmost (skewness),
špičatost (kurtosis). Některé z nich jsou zakresleny v
grafu setříděných dat (line plot of sorted data) na obrázku IV.6.
Tabulka IV.5
Souhrnná statistika
Variable
: Metoda_A
Sample size
=
50
Lowest value
=
0,1000
Highest value
=
25,0000
Arithmetic mean
=
11,4860
95% CI for the mean =
9,4154 to 13,5566
Median
=
11,5000
95% CI for the median
=
6,7654 to 16,0469
Variance
=
53,0849
Standard deviation=
7,2859
Relative standard deviation
=
0,6343 (63,43%)
Standard error of the mean
=
1,0304
Skewness
0,2483
Kurtosis
-0,7268
---------------------------------Chi-square test for Normal distribution
:
accept Normality
(P=0,0930)
Chi-square=12,238 DF=7)
Percentiles:
2.5th = 0,6250
97.5th = 24,2500
5th
= 1,0000
95th
= 23,0000
10th
= 2,0000
90th
= 21,0500
25th
= 5,0000
75th
= 17,7000
Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod 25
Bodový graf setříděných dat
25 Metoda_A, hodnoty
Horní kvartil
15
Aritmetický průměr
Medián
10
5
Dolní kvartil
Rozdíl Metoda_A - Metoda_B
20
0,6
0,4
+1.96 SD
0,2
0,30
0,0
-0,2
-0,4
Mean
-0,6
-0,50
-0,8
-1,0
-1,2
-1.96 SD
-1,4
-1,30
-1,6
0
1 3 5 7 9 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50
Pořadí
0
5
10
15
20
25
30
Pruměr páru měření Metoda_A a Metoda_B
Obrázek IV.6
Obrázek IV.7 Bland-Altmanův graf z předešlých údajů.
8. Transformace dat
Reálná data často neodpovídají ani přibližně požadavku na normalitu. Protože řada statistických postupů funguje "dobře" jenom pro gaussovsky (normálně)
rozdělená data, je jednou z možných i když ne nejjednodušších cest transformace dat. Transformace dat
znamená, že skutečná data přepočítáme podle nějakého
"vhodného" funkčního vztahu tak, aby výsledná (transformovaná) data lépe vyhovovala podmínce normality.
Po provedení statistických analýz s transformovanými
"normálními" daty je třeba provést zpětnou transformaci
"výsledků", abychom dostali původní proměnnou.
10. Lež obyčejná, diplomatická a statistická
Ani sebelepším rozborem nekvalitních výsledků
nelze dosáhnout kvalitních závěrů. Nemá být účelem
oslňovat nejmodernějším statistickým aparátem. Účelem
má být získat z dat co nejvíce věrohodných informací.
Abychom nedopadli tak, že "v průměru" na tom budeme
všichni velmi dobře a současně mnoho z nás už skoro
nebude vůbec.
9. Rozdílový graf
Jedná se o jednoduchý graf, na jehož vodorovnou
osu vyneseme průměry párů měření metodou A a B a na
svislou osu rozdíly těchto párů. Je vhodné doplnit jej
zakreslením vodorovné přímky, která symbolisuje nulové rozdíly (hypotetický ideální stav).
Dále zakreslíme vodorovné přímky symbolisující
průměrný rozdíl a hranice jeho intervalu spolehlivosti
dané typicky dvojnásobkem směrodatné odchylky průměru (standard error).
A konečně zakreslíme vodorovné přímky symbolisující tzv. limity shody, t.j. průměrný rozdíl zvětšený
resp. zmenšený typicky o dvojnásobek směrodatné
odchylky rozdílů. Z rozdílového grafu je po získání
jistých zkušeností na první pohled patrná řada prakticky
významných skutečností, např. zda v rozdílech je nebo
není trend, zda jsou jsou rozdíly alespoň přibližně
symetricky rozdělené, zda existuje mezi metodami
statisticky významný rozdíl aj. Tento tzv. rozdílový graf
dle Blanda a Altmana byl podrobně popsán (1, 4, 5).
LITERATURA
1. Dohnal, L.: Porovnání výsledků dvou metod. Fons,
1998, č. 2, s. 27-31.
2. Dohnal, L.: Chybějící a odlehlé hodnoty, robustní
statistiky, neparametrické postupy. Fons, 1999, č. 3, s.
42-49.
3. Dohnal, L.: Porovnání. Desatero pro porovnání výsledků. Fons, 2000, č. 3, s. 27-32.
4. Hollis, S.: Analysis of method comparison studies.
JIFCC, 9, 1997, č. 1, s. 8-12.
5. Hyltoft Petersen, P., Stockl, D., Blaabjerg, O. et al.:
Graphical interpretation of analytical data from comparison of a field method with Reference Method by use
of difference plots. Clin Chem, 43, 1997, č. 11, s. 20392046. www.clinchem.org
6. Meloun, M., Militký, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. East Publishing, Praha, 1996, 850 s.
7. Noe, D.A.: Laboratory methods, s. 1-30, in: Noe,
D.A.: The logic of laboratory medicine. 2nd edition,
2001. www. users.rcn.com/dennisanoe
Štatistické metódy pre klinickú epidemiológiu a laboratórnu prax 26
Obrázek IV.8
Rozdielový graf pre S-kreatinín meraný referenčnou metódou (REF) a porovnávanou metódou (FIELD)
s rôznymi vypočítanými a zakreslenými limitmi (prevzaté z lit. 5). A. Očakávaná distribúcia 95% meraných bodov,
0 +- 2σ(δ) = +- 6,3 µmol/l (95% prediction interval); zároveň sú vyznačené čiary pre očakávanú distribúciu 68% meraných
bodov, 0 +- 1σ(δ) . B. To isté ako A, ale s pridaním simulovaných „meraných“ bodov (simulované z gaussovskej distribúcie
s priemerom –0,5 a σ = 3,0 µmol/l) . C. To isté ako B, ale s vyznačením štatistických 95% tolerančných limitov 95% konfidenčných limitov, 0 = 2,69σ(δ). D. To isté ako B, s pridaním kalkulovaných čiar podľa Blanda a Altmana, označujúcich priemer (d)
+- 2s(d), priemer (d) = - 0,84, s(d) = 3,27 µmol/l .
σ(δ) = teoretická hodnota σ odvodená v práci (5).
s(d) = standard error of differences = smerodajná odchýlka rozdielov.

Podobné dokumenty

Kapitola VI. PASSING-BABLOK A TI DRUZÍ .

Kapitola VI. PASSING-BABLOK A TI DRUZÍ . vysvětlovanou proměnnou, vyjde nám ve většině případů dost jiná regresní přímka. Pro úplnost, na "klasický" (Pearsonův) korelační koeficient nemá záměna vysvětlující a vysvětlované proměnné vliv. D...

Více

APLIKACE KLASICKÝCH A MODERNÍCH ONTOLOGIÍ PŘI TVROBĚ

APLIKACE KLASICKÝCH A MODERNÍCH ONTOLOGIÍ PŘI TVROBĚ se podle své role v transformaci sdružují do tříd indikátorů (například třída indikátorů popisujících tělesnou výšku). Indikátory se vyskytují v  kontextu (například indikátory, které patří k jedno...

Více

Kurz SPSS: Jednoduchá analýza dat

Kurz SPSS: Jednoduchá analýza dat • → test dobré shody = porovnání očekávaných četností v jednotlivých polích tabulky - za předpokladu, že hodnoty obou sledovaných znaků na sobě nezávisí - a skutečných četností. • Pokud hypotéza ne...

Více

otevřít

otevřít Referenční metodou programu NGSP USA je metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC), označovaná jako referenční metoda DCCT (Diabetes Control and Complications Trial). Referenční materiály...

Více

Fulltext

Fulltext Ke smysluplné komunikaci a též jako součást souboru znalostí laboratorního pracovníka je nezbytné (nebo aspoň nadmíru užitečné) znát základní související terminologii a metodu získávaní referenčníc...

Více

Kapitola VII. ANALYSA ROZPTYLU – ANOVA.

Kapitola VII. ANALYSA ROZPTYLU – ANOVA. Jestliže je zjištěn významný rozdíl mezi skupinami (středními hodnotami skupin), ANOVA neodpovídá na otázku, které střední hodnoty (jedna či více) jsou odlišné od celkového průměru ani na otázku, z...

Více

Nově indikovaná vyšetření pro onkologické nemocné

Nově indikovaná vyšetření pro onkologické nemocné posunout ještě před změny genomu. Budeme se muset zaměřit na tzv. změny epigenetické. Buňky jimi postižené vypadají morfologicky zcela normálně, ale jejich DNA je již pozměněná, i  když k  detekci ...

Více

MODEL VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

MODEL VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY prvků. Stav těchto spínacích prvků patří do množiny stavu WEPS jako dynamického systému. Tyto spínací  prvky ovlivňují jiné prvky stavového vektoru, kterými jsou např proudy kotvy synchronního gene...

Více

T3-CTK

T3-CTK střední hodnota impulzu každého vzorku (B) se uvede do vztahu ke střední hodnotě impulzu nulového standardu (B0) a zanese se do grafu na milimetrový papír. Výsledek je hodnota vyjádřena v procentec...

Více

4 - Analýza kvantitativních dat

4 - Analýza kvantitativních dat • → test dobré shody = porovnání očekávaných četností v jednotlivých polích tabulky - za předpokladu, že hodnoty obou sledovaných znaků na sobě nezávisí - a skutečných četností. • Pokud hypotéza ne...

Více