zde

Transkript

zde
LÉKOVÁ HYPERSENZITIVITA
Číslo protokolu: ..........................
Datum protokolu:........................
VYŠETŘUJÍCÍ:
Jméno:.................................................................................... Pracoviště:.......................................................................................
Adresa: .................................................................................. Tel / Fax / E-mail: ..........................................................................
PACIENT:
Jméno: ......................................................................................... Datum narození: ......................................... Věk: .............. let
Váha: ............... kg Výška: ................ cm
Povolání: ....................................................................................... Původ: ............................................. Pohlaví: □ M □ Ž
Riziková skupina: □ zdravotník □ farmaceutický průmysl □ farmář □ jiné / specifikujte ....................................................
NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ: ...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
LÉKOVÁ REAKCE:
DATUM REAKCE: ...............................................
(Lze zatrhnout více možností, ev. zdůrazněte podtržením; pořadí vyjádřete čísly)
■ KOŽNÍ PŘÍZNAKY:
■ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA:
□ makulopapulózní exantém
□ makulózní exantém
□ ........................................................................................
□ urtikariální exantém
□ AGEP (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza) □ ........................................................................................
□ ekzematózní exantém
□ erytema exudativum multiforme
□ ........................................................................................
□ bulózní exantém
□ Stevens-Johnsonův syndrom / TEN (M. Lyell)
□ fixní lékový exantém
■ SPOLUPŮSOBÍCÍ FAKTORY:
□ purpura - > počet trombocytů: ....................
□ virové infekce: □ chřipkovitá □ jiná: ...........................
□ palpovatelná □hemoragicko-nekrotická
□ horečka
□ postižení vnitřních orgánů: ............................................ □ fotosenzitivita? □ ne □ ano □ není známo
□ kontaktní dermatitis □ topická příčina □ hematogenní příčina □ .. □ stres
□ urtikariální vaskulitis
□ fyzická námaha
□ JEN pruritus
□ jiné / specifikujte: .........................................................
□ urtikarie
...........................................................................................
□ angioedém / lokalizace: ...............................................................
□ konjunktivitis
■ VÝVOJ:
□ jiné / specifikace: .........................................................................
□ morfologie / lokalizace: ...............................................................
..........................................................................................................
■ EFLORESCENCE: Distribuce / Dynamika ( ⇑ ⇓)
_
□ generalizované
■ GASTROINTESTINÁLNÍ A RESPIRAČNÍ PŘÍZNAKY
■ PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY:
□ nauzea / zvracení
□ postižení: □ jater □ ledvin □ jiné / specifikujte: ............
□ průjem
□ horečka ............ °C
□ břišní křeče
□ malátnost
□ bolest / pálení □ lokalizace: ..........................................
□ kašel
□ otok
□ lokalizace: ..........................................
□ dysfonie
□ artralgie / myalgie □ lokalizace: ...................................
□ dušnost PEF nebo FEV1: ........................................................... □ lymfadenopatie
□ pískoty / bronchospasmus
□ jiné / specifikujte: ..........................................................
□ rýma
■ KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍZNAKY:
□ výtok z nosu
□ kýchání
□ nosní obstrukce
□ jiné / specifikuje: ...........................................................................
■ PSYCHICKÉ PŘÍZNAKY:
□ strach / panická reakce
□ závrať
□ mdloba
□ parestezie / hyperventilace
□ pocení
□ jiné / specifikujte: ...........................................................................
□ tachykardie puls: .............. /min
□ hypotenze TK: ................................................mmHg
□ kolaps
□ arytmie
□ jiné / specifikujte: ......................................................
■ POSTIŽENÍ DALŠÍCH ORGÁNŮ:
(periferní neuropatie, postižení plic, cytopenie atd.)
□ ........................................................................................
□ ........................................................................................
□ ........................................................................................
■ KLINICKÝ PRŮBĚH: ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
■ Seznam všech léků včetně volně prodejných, přírodních léčivých prostředků a potravin obsahujících aditiva v době reakce:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
■ SUSPEKTNÍ LÉKY:
Generický název léku ±
Denní dávka / cesta podání / Interval mezi dávkou a
Předchozí léčba tímto
aditiva / indikace:
délka terapie:
reakcí
lékem:
1.
□ ne
□ není známo
.......... mg/d; .........; .......... d
□ ano ->
příznaky: ..............................
2.
□ ne
□ není známo
.......... mg/d; .........; .......... d
□ ano ->
příznaky: ..............................
3.
□ ne
□ není známo
.......... mg/d; .........; .......... d
□ ano ->
příznaky: ..............................
4.
□ ne
□ není známo
.......... mg/d; .........; .......... d
□ ano ->
příznaky: ..............................
5.
□ ne
□ není známo
.......... mg/d; .........; .......... d
□ ano ->
příznaky: ..............................
6.
□ ne
□ není známo
.......... mg/d; .........; .......... d
□ ano ->
příznaky: ..............................
.........................................................................................................................................................................................................
□ SOUČASNÁ MEDIKACE: ............................................................................ □ antihistaminika ..............................................
□ β-blokátory ....................................................
■ OPATŘENÍ POUŽITÁ KE ZVLÁDNUTÍ AKUTNÍ LÉKOVÉ REAKCE:
□ bez léčby
□ vysazení suspektního léku č. .................................................................................
□ antihistaminika
□ lokálně
□ systémově
□ kortikosteroidy
□ lokálně
□ systémově
□ bronchodilatancia
□ lokálně
□ systémově
□ léčba šoku
□ adrenalin
□ plazmaexpandéry □ jiné: ........
□ nahrazení jiným lékem:
□ typ / název: ............................................................................................
□ tolerance: ...............................................................................................
□ jiné / specifikujte: ..................................................................................
□ snížení dávky (lék ..........................) .....................................................................
□ jiná / specifikujte ...................................................................................................
...................................................................................................................................
OSOBNÍ ANAMNÉZA:
1) BYLY PODOBNÉ PŘÍZNAKY POZOROVÁNY I BEZ POŽÍVÁNÍ SUSPEKTNÍHO LÉKU? □ ano □ ne □ není známo
2) OSOBNÍ ANAMNÉZA:
□ astma
□ autoimunita (Sjögren, Lupus atd.)
□ urtikaria pigmentoza / syst. mastocytóza
□ nosní polypóza
□ lymfoproliferace (ALL, CLL, Hodgkin, atd.) □ chronická urtika
□ cystická fibróza
□ operace meziobratlové ploténky
□ HIV pozitivita
□ diabetes
□ játra: .............................................................. □ ledviny: ..........................................................
□ jiné / specifikujte: ........................................................................................................................................................................
3) ALERGICKÉ NEMOCI: ...........................................................................................................................................................
(např. polinóza, atopická dermatitida, alergie na potraviny, jed blanokřídlého hmyzu, latex atd.)
4) REAKCE NA LÉKY PŘI PŘEDCHOZÍM CHIRURGICKĚM ZÁKROKU: .........................................................................
□ zubním
□ v lokální anestezii
□ v celkové anestezii (počet: .............)
5) REAKCE PŘI PŘEDCHOZÍM OČKOVÁNÍ: ..........................................................................................................................
□ dětská obrna
□ tetanus
□ zarděnky
□ spalničky
□ hepatitis B
□ záškrt
□ jiné: ...........................................
□ není známo
RODINNÁ ANAMNÉZA: alergie / lékové alergie:
.........................................................................................................................................................................................................
POZNÁMKY:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
VYŠETŘENÍ:
VÝSLEDKY
_
■ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ: (již provedená)
DATUM
V NORMĚ
PATOLOGICKÉ
SPORNÉ
□ Krev:
□ KO: □ Eosinofily:
.....................
□
□ hodnota: .......... relat; ....... abs.
□
□ další:
.....................
□
□ hodnota: .......... relat; ....... abs.
□
□ ECP (eosinof. kat. protein) .....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ CRP / FW
.....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ průtoková cytometrie (specifikujte: ......)
□
□ .........................
□
□ tryptáza
.....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ JT:
□ AST
.....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ ALT
.....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ GGT
.....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ ALP
.....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ ledviny / moč: □ kreatinin
.....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ methylhistamin
.....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ jiné: .............................
.....................
□
□ .........................
□
□ speciální:
□ mediátory a metabolity
(IL-4, IL-5, IL-10, IFNγ)
.....................
□
□ hodnota: ..........
□
□ imunokomplexy
.....................
□
□ .........................
□
□ komplement
.....................
□
□ .........................
□
□ kožní biopsie: ...............................................................................................................................................
■ VYŠETŘENÍ:
Kožní testy:
Krevní testy:
Buněčné testy:
NEGATIVNÍ
POZITIVNÍ
SPORNÉ
□ Prick: ......................................................
□
□ časná r. □ pozdní r.
□
....................................................................
□
□ časná r. □ pozdní r.
□
....................................................................
□
□ časná r. □ pozdní r.
□
□ intradermální: .........................................
□
□ časná r. □ pozdní r.
□
....................................................................
□
□ časná r. □ pozdní r.
□
□ scratch – patch: ......................................
□
□ časná r. □ pozdní r.
□
....................................................................
□
□ časná r. □ pozdní r.
□
....................................................................
□
□ časná r. □ pozdní r.
□
□ jiné: ........................................................
□
□ časná r. □ pozdní r.
□
□ celkové IgE
□ hodnota: .................................
□ specifické IgE na léky: □ CAP □ RAST
□ hodnota: .................................
....................................................................
□ hodnota: .................................
....................................................................
□ hodnota: .................................
....................................................................
□ hodnota: .................................
□ specifické IgG / Coombsův test přímý: ...............................................................................
□ Coombsův test nepřímý: ......................................................................................................
□ jiné: ......................................................................................................................................
□ lymfocytární transformační test (LTT): ...................... □
□ SI: ...............
□
......................................................................................... □
□ SI: ...............
□
......................................................................................... □
□ SI: ...............
□
□ test aktivace bazofilů (specifikujte: ...........................)
□ CAST test
□ jiné: ............................................................................
Provokační testy: □ lokální anestetika: ......................................................
□ NSAID: ......................................................................
........................................................................................
□ aspirin
□ paracetamol
□ nimesulid
□ β-laktamová antibiotika: ............................................
........................................................................................
□ jiné: ............................................................................
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
INTERPRETACE:
□ reakce I. typu (IgE mediovaná)
□ reakce II. typu (protilátkami mediovaná)
□ reakce III. typu (imunokomplexová)
□ reakce IV. typu (buněčná, pozdní)
□ cytotoxická reakce, buněčná
□ pseudoalergická reakce
□ farmakologická reakce
□ psychofyziologická reakce
□ jiná: .........................................................
na: A .................................................................................................
na: B .................................................................................................
na: C .................................................................................................
na: D .................................................................................................
na: E .................................................................................................
na: F .................................................................................................
na: G ................................................................................................
na: H ................................................................................................
na: I .................................................................................................
■ ŠKÁLA PRAVDĚPODOBNOSTI PŘÍČINNÉHO VZTAHU MEZI LÉKEM A REAKCÍ:
(na škále vyznačte lék písmenem)
jistý
pravděpodobný
možný
nejistý
nesouvisející / nehodnotitelný
⇓
Specifikujte: .................................................................................................................................................
□ POSÍLÁNO HLÁŠENÍ? □ ne
□ ano
□ komu?: ............................................................... datum: ..............................
POZNÁMKY: ............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Podobné dokumenty

VISINE l.r

VISINE l.r Deriváty imidazolu a triazolu

Více

Alergická onemocnění, léková alergie

Alergická onemocnění, léková alergie mechanismus-reakce přecitlivělosti I. typu- zprostředkována protilátkami IgE typy- lokalizovaná- alergická rýma, astma bronchiale, atopický ekzém systémová= systémová anafylaxe příčina- masivní deg...

Více

Intolerance - Pokroky v klinické imunologii

Intolerance - Pokroky v klinické imunologii nesprávného trávení, malnutrice, oxidačního stresu a potravinové intolerance. Lokální i celkový, systémový zánět může také způsobit zvýšení propustnosti střeva. Buňky přítomné v tenkém střevě mohou...

Více

Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii

Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP) a symetrické léky-navozené intertriginózní a flexurální exantémy (SDRIFE). Mohou postihovat vnitřní orgány buď samostatně nebo spolu s kožními příznaky...

Více

Moya-moya syndrom – typický průběh, diagnostika a

Moya-moya syndrom – typický průběh, diagnostika a Zobrazitelné pouze meningopiální kolaterály. Moyamoya není patrná.

Více

Mucosolvan® tablety (PDF verze) - Produkty

Mucosolvan® tablety (PDF verze) - Produkty Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)  nevolnost Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)  průjem, zvracení, trávicí potíže, bolesti břicha Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000) ...

Více

Příloha č - Contractubex

Příloha č - Contractubex hlášené nežádoucí účinky byly lokální reakce v místě léčby. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny z kohorty farmakoepidemiologické retrospektivní studie u 592 pacientů léčených přípravkem Contr...

Více

Petr Petráš - Stafylokokový Syndrom toxického šoku menstruální formy

Petr Petráš - Stafylokokový Syndrom toxického šoku menstruální formy z vaginálního výtěru S. aureus s hyper TSST-1 + hyper En A dg.: STŠ propuštěna po 9 dnech hospitalizace – po 14 dnech od začátku onemocnění deskvamace.

Více

První pomoc - Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

První pomoc - Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností kontaktní dermatitis, infekční hepatitis, virové exantémy 5. Tvorba protilátek proti receptorům – Graves-Basedowova choroba, myastenia gravis

Více