zde - Hotelová škola Brno

Transkript

zde - Hotelová škola Brno
Ročník IV, číslo 1, 2013
Volume IV, Number 1, 2013
Journal of
Tourism, Hospitality and
Commerce
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
College of Business and Hotel Management
Ltd.
ISSN 1804-3836
Journal of Tourism, Hospitality and Commerce
vědecko-odborný recenzovaný časopis
Vydavatel/Publisher:
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o
Bosonožská 9
62500 Brno
IČO: 25325078
REDAKCE ČASOPISU/EDITORIAL:
Mgr. Petra Trunečková
Nakladatelský editor/Executive editor:
PhDr. Ludmila Bartoňová
Odborný editor/Responsible editor:
Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Technický editor/Technical editor:
Mgr. Petra Trunečková
Předseda redakční rady /Editor in Chief:
Prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.
Členové redakční rady/Editorial Board members:
Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D.
Doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.
Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Vaníček, CSc.
Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Prof. Dr. Hab. Jan Wiktor
Frekvence vydání: 2krát ročně/Published twice a year
Distribuce/Distributor: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o
Počet výtisků: 60 ks/number of copies: 60 pieces
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19523/Registration No: MK ČR E 19523
1804-3836 (Print)
© Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
ISSN
Journal of Tourism, Hospitality and Commerce
Recenzenti čísla/reviewers of the issue:
Doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
EDITORIAL
Vážení čtenáři a přispěvatelé,
Stávající číslo časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce má výraznější
multitématický charakter a na rozdíl od předcházejících čísel některé příspěvky mají více
profesně odborný charakter než teoretický, čímž se naplňuje jeden z cílů časopisu –
stimulovat diskuzi nad děním v praxi, které zaostává za teorií a naopak. Například článek,
který se zabývá úrovní implementace digitálních technologií do praxe podniků cestovního
ruchu v České republice, je článkem, který může být výzvou nejenom pro podnikající
subjekty a státní správu v cestovním ruchu, ale výzvou i pro teoretiky pro zkoumání různých
skutečností majících vliv na daný stav. Do určité míry jsou některé myšlenky z tohoto článku
spojeny s článkem, věnujícím se inovaci produktu destinací. Výkonnost a kvalita v cestovním
ruchu je téma dalšího článku a dva úhly pohledu na pozici a vnímání zákazníka a pozici
gastronomických služeb v jedné destinaci jsou nastíněny v dalších článcích. Na význam
a trendy ve vzdělávání se zaměřují dva články – jeden z pohledu výuky cizích jazyků, druhý
je ilustrací inovací ve výuce geografických disciplin.
Květen 2013
Ludmila Bartoňová
Dear readers and contributors,
The current issue of Journal of Tourism, Hospitality and Commerce has distinct multithematic
character, and unlike the previous issues some contributions are more professional
as theoretical ones, thereby one of the Journal´s aim – to stimulate debate on the development
of practice, which lags behind the theory and on the contrary – is accomplished. For instance
the article that deals with the level of digital technology implementation in the practice of
companies and public administration organisations in tourism is of character, which can serve
as the challenge not only for the above mentioned subjects but also for future research of
theoreticians. To some extent the ideas of this article are linked to another article concerning
the issue of destination innovation. Performance and quality is the topic of another paper and
two views on position and perception of customer in tourism and position of gastronomic
services in one region are outlined in other two papers. Last two contributions focus on the
importance and trends in education – one from the point of view of the language teaching and
its development and the second one is an illustration of geographical disciplines education
innovation.
May 2013
Ludmila Bartoňová
Trendy ve výuce cizích jazyků a konkurenceschopnost v cestovním ruchu,
gastronomii a hotelnictví
Trends in the language teaching and competitveness in tourism, gastronomy
and hotel services
JANA JAŠKOVÁ
Abstrakt:
Na konkurenceschopnost v cestovním průmyslu má nezanedbatelný vliv úroveň znalostí
cizích jazyků všech jeho subjektů. Již po dlouhá léta se lidé snaží najít metodu, s jejíž pomocí
se budou moci naučit jakémukoliv jazyku za co možná nejkratší dobu, s co možná nejmenším
vypětím sil a přitom s maximální efektivitou. Příspěvek se zabývá zmapováním vývoje metod
cizojazyčné výuky od jejích prvopočátků až po současnost. Pozornost je zejména věnována
komunikační metodě a problému komunikační kompetence, které mají dominantní postavení
v současné cizojazyčné výuce. Článek se rovněž zaměřuje na tzv. post-komunikační éru
dnešní doby, která je charakteristická upouštěním od konceptu metod a preferováním
pluralismu metod s důrazem na autonomii studenta i pedagoga. Možnosti autonomního učení
cizích jazyků vysokoškolských studentů jsou shrnuty v závěru.
Klíčová slova: metoda, cizojazyčná výuka, komunikační metoda, komunikační kompetence,
post-komunikační éra
Abstract:
The competitiveness in tourism industry is highly influenced by the level of foreign language
knowledge of all its subjects. For a long time people have been trying to find a method with
the assistance of which they will be able to learn any language as fast as possible, with the
smallest possible effort and at the same time with maximal efficiency. The contribution deals
with the mapping of the development of foreign language teaching-learning methods from
their outset up to the present. The attention is mainly paid to the communicative method and
the problem of communicative competence, which have a dominant position in current
foreign language teaching-learning. The article is also focused on so called post-method era of
today, which is characteristic by abandoning the concept of methods and preferring method
pluralism with the emphasis on student’s as well as pedagogue’s autonomy. The possibilities
of university students’ autonomous learning of foreign languages are summarized in
conclusion.
Key words: method, foreign language teaching-learning, communicative method,
communicative competence, post-method era
JEL classification: A23, I 21,
ZDROJE
Bagaričová, V., et Djigunovičová, J. M. (2007). Defining communicative competence.
Metodika, 8(1), 94-103.
Dakowska, M. (2011). Teaching English as a Foreign Language. Warsawa: Wydavnictwo
naukowe PWN.
Hanušová,
S.
(2006).
Metody
cizojazyčné
výuky.
Dostupné
z
http://svp.muni.cz/ukazat.php?docId=301
Hladík, J. (2010). Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. Pedagogická orientace,
20(4), 27-47.
Hrdá, M., et Šíp, R. (2011). Komunikace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem:
Změna pohledu. In ……. (vyjde tiskem jako součást publikace doktorandů a vyučujících
Katedry sociální pedagogiky MU).
Hrdlička, M. (2005). K otázce komunikační metody a komunikativnosti. Dostupné
z http://www.auccj.cz/starestranky/kotazcekomunikac.htm
Choděra, R., et Ries, L. (1999). Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava:
Ostravská univerzita.
Choděra, R. (2006). Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia.
Janík, T. (2009). Oborové a předmětové didaktiky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická
encyklopedie (pp. 656-660). Praha: Portál.
Janík, T., et Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních
vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), 5-32.
Janíková, V. (2011a). Mnohojazyčnost v jazykovém vzdělávání a ve výzkumu. In Európske
dimenzie v jazykovom vzdelávaní II: Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie (pp. 100-108). Nitra: SPU.
Janíková, V. (2011b). Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka. In V. Janíková a kol. (Ed.),
Výuka cizích jazyků (pp. 50-77). Praha: Grada.
Kumaravadivelu, B. (2005). Understanding Language Teaching: From Method to
Postmethod. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Lachout, M. (2011a). Neurolingvistika ve vztahu k vyučování cizím jazykům. In V. Janíková
a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp. 15-30). Praha: Grada.
Lachout, M. (2011b). Řečová produkce při osvojování cizích jazyků. In V. Janíková a kol.
(Ed.), Výuka cizích jazyků (pp. 31-49). Praha: Grada.
Píšová, M. (2011). Didaktika cizích jazyků: otázky identity. Pedagogická orientace, 21(2),
142-155.
Reimannová, I. (2011). Blended learning ve výuce obchodní angličtiny. Pardubice:
Univerzita Pardubice.
Tuček, A. (1996). Povolání a způsobilost učitele primární školy. In V. Spilková a kol. (Ed.),
Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole (pp. 57-70). Praha:
Pedagogická fakulta UK.
Kontaktní údaje
Mgr. Jana Jašková
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.
Bosonožská 9
625 00 Brno
[email protected]
Vnímání zákazníka a faktory konkurenceschopnosti – komparativní
analýza sektorů služeb
Perception of customer and factors of competitiveness – comparative analysis of
services sectors
Alena Klapalová, Maciej Mitrega
Abstrakt:
V článku jsou prezentovány výsledky komparativní analýzy vybraných faktorů
konkurenceschopnosti a vnímání zákazníka, konkrétně na jedné straně podniků ze sektoru
cestovního ruchu a pohostinství a na druhé straně podniků z dalších sektorů odvětví služeb.
Odpovědi z dotazníkového šetření realizovaného v letech 2009 a 2010-2011 ukazují na určité
odlišnosti (přičemž některé odlišnosti jsou statisticky významné) mezi porovnávanými
skupinami, které se týkají zejména míry vnímání důležitosti zákazníka, míry intenzity
konkurenčního boje a typu aplikované strategie. Výsledky taktéž ukazují, že podniky ze
sektoru cestovního ruchu a pohostinství se hodnotí lépe jako flexibilní v rámci adaptování
produktů a služeb na požadavky zákazníků, vnímají vyšší vyjednávací sílu zákazníků a větší
intenzitu konkurenčního boje ve srovnání s podniky nabízejícími jiný typ služeb. Pro získání
odpovědi na hypotézu, že podniky ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství z důvodu
existence určitých specifik tohoto typu služeb se liší v některých aspektech komplexního
konceptu vnímání zákazníka a řízení vztahu se zákazníkem a k nim vztaženým oblastem od
jiných typů služeb bylo využito několik statistických metod. Konkrétně četnosti, relativní
četnosti, průměry a standardní odchylky v rámci deskriptivní statistiky a t-test pro porovnání
průměrů. Kódovaná data byla analyzována pomocí statistického softwaru SPSS v. 18.
Klíčová slova: zákazník, konkurenční boj, strategie, konkurenceschopnost, cestovní ruch
pohostinství, služby
Abstract:
Paper presents results of comparative analysis of chosen factors of competitiveness and
perception of customers, concretely of companies from the tourism and hospitality branches
compared to companies from other services branches. Outcomes from the questionnaire
survey realized in the years 2009 and 2010-2011 show some differences (some are
statistically significant) between compared groups, that concern mainly the perception of
customer´s importance, the intensity of competition and of type of applied strategy. Results
also show that companies from tourism and hospitality sector evaluate themselves as to be
more flexible to adapt products and services to the requirements of customers, they perceive
higher bargaining power of customers and stronger competition in comparison to companies
offering other types of services. To get the answer to hypothesis that companies from tourism
and hospitality services sector due to some specificities of this kind of services differ in some
aspects of complex concept of perception of customer and customer relationship management
and related areas from other types of services several statistical methods were applied,
specifically descriptive statistics (frequencies, relative frequencies, Means and standard
deviations) and t-test for equality of Means. The coded data were analyzed in SPSS v.18.
Key words: customer, competition, strategy, competiveness, tourism, hospitality, services
JEL classification: L 25, L 60, L 83, M 30
ZDROJE
[1] Ambastha, A. et Momaya, A. K. (2004), Competitiveness of Firm: Review of Theory,
Frameworks and Models, Singapore Management Review, Vol 26, No. 1, pp. 46-61.
[2] Arnulf, J.K. (2005), What´s measured is not necessarily managed: Cognitive contingencies
of organizational measurement, Scandinavian Journal of Psychology, No. 46, pp. 59-68.
[3] Blažek, L. (2007), Metodická východiska a realizace empirického šetření na podnicích.
In: Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. 1.vyd.
Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Ekonomicko-správní
fakulta Masarykovy univerzity.
[4] Carrillat, F.A. et al. (2004), Market-driving organizations: A Framework, Academy of
Marketing Science Review, č. 5, pp. 1 – 16.
[5] Frambach, R.T., Prabhu, J.C. et Verhallen, T.M.M. (2003), The influence of business
strategy on new product activity: The role of market orientation, International Journal of
Research in Marketing. No. 4, pp. 377-397.
[6] Greenley, G.G. et Foxall, G.R. (1997), Multiple stakeholder orientation in UK companies
and the implications for copany performance, Journal of Management Studies, No. 2, pp. 259
– 284.
[7] Haarla, A. (2003), Product Differentiation: Does it Provide Competitive Advantage for a
Printing Paper Company? Dissertation. Espoo: Helsinki University of Technology.
Hamel, G. et Prahalad, C.K. (2007) in Gibbon, R. (ed.), Nový obraz budoucnosti. 3. vyd.
Praha: Management Press
[8] Larimo, J. et Pulkkinen, J. (2002), Global orientation, competitive advantages and export
strategies of different types of SMEs: Empirical evidence from Finland. The 28th EIBA
Annual Conference in Athens, Greece, 8th-10th of December 2002.
[9] Porter, M. (1994), Konkurenční strategie, 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s.
[10] Porter, M. E. et Kramer, M.R. (2006), Strategy and society: the link between competitive
advantage and corporate socila responsibility, Harvard Business Review, December, s. 78-93.
Readman, J. et Grantham, A. (2004), Strategy Frameworks and the Positioning of UK
Electronic Games Super Developers. Centrim working paper 01/04. Brighton: The Freeman
Centre (University of Sussex campus).
[11] Šiška, L. (2008), Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS.
Working paper. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity.
[12] Zahra, S.A. (2000), Competitiveness in the 21st century: reflections of the growing
debate about globalization, Advances in Competitiveness Research, Vol. 8, No. 1, pp. 14 – 33.
Kontaktní údaje
Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Instituce: Vysoká škola obchodní a hotelová
Poštovní adresa: Bosonožská 9, Brno
E-mailová adresa: [email protected]
Dr. hab. Maciej Mitręga, Ph.D.
Uniwersytet ekonomiczny v Katowicach
l.1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
[email protected]
Vplyv exogénnych a endogénnych faktorov
na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu
The influence of exogenous and endogenous factors
on products innovations of the tourism destinations
Tomáš Makovník
Abstrakt: Objektom skúmania sú inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu.
Subjektom skúmania je vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na inovácie produktov
cieľových miest cestovného ruchu. Cieľom príspevku je identifikovať exogénne a endogénne
faktory a analyzovať ich vplyv na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu.
Vplyv týchto faktorov ilustrujeme na výsledkoch primárneho prieskumu v horských
strediskách cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách – Starý Smokovec a Tatranská Lomnica,
ktorý sme uskutočnili v roku 2011.
Kľúčové slová: Cieľové miesta. Endogénne faktory. Exogénne faktory. Inovácie. Produkty.
Abstract: The object of our research are products innovations of the tourism destinations.
The subject of the research is the influence of exogenous and endogenous factors on products
innovations of the tourism destinations. The aim of the article is to identify exogenous and
endogenous factors and analyze their influence on products innovations of the tourism
destinations. We illustrate the influence of these factors with the results of our primary
research in the mountain tourism destinations in High Tatras – Starý Smokovec and Tatranská
Lomnica, which took place in 2011.
Key words: Destinations. Endogenous factors. Exogenous factors. Innovations. Products.
JEL classification: L83, O31, R11
Literatúra
[1]
DUPAĽ, A. a kol. 1997. Manažment inovácií podniku. Bratislava : Ekonóm, 1997.
262 s. ISBN 80-225-0841-1.
[2] DRUCKER, P. F. 1993. Inovacie a podnikavost: praxe a principy. Praha : Management
Press, 1993. 266 s. ISBN 80-85603-29-2.
[3] FUCHS, SCHWADORF. 2010. Trh ubytovacích služieb v Nemecku. In: Ekonomická
revue cestovného ruchu, roč. 4, 2010, č. 4. ISSN 0139-8660. s. 205 – 216.
[4] GÚČIK, M. a kol. 2007. Manažment regionálneho cestovného ruchu. Banská Bystrica :
Slovak – Swiss Tourism, 2007. 290 s. ISBN 978-80-89090-34-1.
[5]
Informácie o hospodárení Mesta Vysoké Tatry. [online]. [2012-06-20]. Dostupné na
internete: <http://www.vysoketatry.sk/informacie-o-hospodareni-mesta-vysoke-tatry.phtml?i
d3=59694>
[6] Kabínková lanovka Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso. [online]. [2012-06-06].
Dostupné na internete: <http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=17>
[7] Kalamita v Tatrách. [online]. [2012-06-20]. Dostupné na internete:
< http://www.hagy.sk/view.php?cisloclanku=2006080002>
[8] KIERNAN, M. J. 1998. Inovuj, nebo nepřežiješ! Zásady strategického řízení pro 21.
století. Praha : Management Press, 1998. 254 s. ISBN 80-85943-56-5.
[9] KUKUČÍK, R., SZOJKA, L., PAJDLHAUSER, D. 1987. Cesta k lanovke. Praha :
Nakladatelství dopravy a spojů, 1987. 104 s. [Bez ISBN].
[10] MAKOVNÍK, T., DOROCÁK. O. 2012. Podmienky inovácie produktov horského
strediska Tatranská Lomnica. In: Folia Turistica. 2. Zborník vedeckých prác z medzinárodnej
vedeckej konferencie, 2012. ISSN 978-80-557-0351-0. s. 176 – 182.
[11] OLEXA, L., SLAVKOVSKÝ D. 1997. Bulletin k 60. výročiu osláv Visutej lanovej
dráhy Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso. Poprad : Slza, spol. s r. o., 1997. 16 s. [Bez
ISBN].
[12] POMPUROVÁ, K. 2011. Manažment prevádzky cestovnej kancelárie. Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. 140 s. ISBN 978-80-557-0341-5.
[13] SMUTNÁ, E. 2011. Inovácie na konkurenčnom trhu pri rešpektovaní exogénnych
a endogénnych faktorov rozvoja cestovného ruchu. In: Scientia Iuventa. Zborník abstraktov
z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 2011. ISSN 978-80-557-0190-5. s. 53 – 54.
[14] Tatranská Lomnica začne výstavbu novej lanovky. [online]. [2012-06-06]. Dostupné na
internete: < http://www.lanovky.sk/?page=rep&id=728>
[15] Visutá lanovka Skalnaté pleso – Lomnický štít. [online]. [2012-06-06]. Dostupné na
internete: <http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=16>
Kontaktné údaje:
Ing. Tomáš Makovník, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, Slovensko
[email protected]
Digitální technologie v cestovním ruchu
Digital technologies in tourism
Peter Stoličný
Abstrakt:
Digitální technologie změnily svět, ovšem obor cestovního ruchu je jakoby inhertní, jako by
se ho to netýkalo. Ke škodě rozvoje cestovního ruchu v ČR nejsou dostatečně mezi sebou
propojeny informační systémy, není rozšířen systém úhrady za služby pomocí terminálů a
platebních karet. Nové informační technologie, jako je tagování a používání QR code, nebo
augmentovaná realita, to jsou pro oblasti cestovního ruch bohužel neznámé pojmy. Je však
nutné začít se v oblasti virtuálních systémů orientovat a především, vzdělávat studenty na
vysokých školách s oborem cestovního ruchu.
Klíčová slova: QR Code, tagování, augmentová realita, software, digitální systémy, platební
terminály, GPS, GSM, PayPal
Abstract
Digital technologies have changed the world, but the branch of tourism seems to be inherent,
as if it would not concern it. To the detriment of the development of tourism in the Czech
Republic, information systems are not sufficiently interconnected; the system of payments for
services using terminals and payment cards is not extended. New information technologies
such as tagging and using QR Codes, or augmented reality are unfortunately unknown terms
in the branch of tourism. However, it is necessary to start focusing on the field of virtual
systems, and mainly to educate students at universities in the branch of tourism.
Key words: QR Code, tagging, augmented reality, software, digital systems, payment
terminals, GPS, GSM, PayPal
JEL classification: L 83, O 31, O 33
ZDROJE
[1] BAČUVČÍK, R., Kultura a my : vztahy na poptávkové straně trhů kultury produktů. Zlín:
VeRBuM 2009. ISBN 978-80-904273-2-7
[2] JAHODOVÁ, H., PŘIKRYLOVÁ, J., Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada
2010. ISBN 978-80-247-3622-8
[3] JIRÁK, J. KOPPLOVÁ, B., Média a společnost. Praha: Portál 2003. ISBN 80-7178-6977
[4] KASHANI K., Proč už neplatí tradiční marketing. Brno: Computer Press 2007. ISBN
978-80-251-1536-7
[5] KUNZ V., Propagace společensky odpovědného podnikání v ČR. Zlín. In: Tradiční a nové
v marketingové komunikaci. VeRBuM 2011. ISBN 978-80-87500-04-0
[6] LEM S., Solaris. Praha: Academia ISBN: 978-80-200
[7] ROTHBARD M.N., Zásady ekonomie. Praha: Liberální institut, 2005. ISBN 80-86389-278
[8] STOLIČNÝ P., Marketingová komunikace v oboru služeb. Praha: VŠH 2006. ISBN 8086578-58-5
[9] STOLIČNÝ P. Marketingová komunikace na počátku kyberkulturního věku. Zlín. In:
Tradiční a nové v marketingové komunikaci. VeRBuM 2011. ISBN 978-80-87500-04-0
www.arcane-technologies.com/en/
www.atic.cz
www.brittanica.com
www.byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko z 21.09.2011
www.csu.cz
www.czechtourism.cz
www.dohaje.cz
www.entracta.com
www.kudyznudy.cz
www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
www.wikipedia.cz
www.wikipedia.com
Kontaktní údaje
doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD.
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.
Bosonožská 9
625 00 BRNO
[email protected]
Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu
Quality and performance of companies in tourism
Petr Suchánek
Abstrakt:
Předmětem článku je kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu. Cílem článku je
analyzovat kvalitu a výkonnost podniků v cestovním ruchu a komparovat ji s kvalitou a
výkonností podniků v jiných odvětvích, v tomto případě v potravinářském průmyslu. Dílčím
cílem článku je identifikace odchylek a naznačení příčin těchto odchylek tak, aby bylo možné
identifikovat specifika podniků v cestovním ruchu s ohledem na kvalitu a výkonnost. To by
mělo následně umožnit managementu lépe zacílit nástroje řízení a zvýšit výkonnost podniků
v oblasti cestovního ruchu. Pří výzkumu bylo využito metody dotazníku, dále základních
metod finanční analýzy (konkrétně analýzy poměrových ukazatelů) a statistických metod.
Klíčová slova: kvalita, výkonnost, cestovní ruch
Abstract:
Subject of this paper is the quality and performance of enterprises in tourism. This article
aims to analyze quality and business performance in tourism and with it to compare the
quality and performance of enterprises in other sectors, in this case in the food industry. The
partial aim of the article is to identify deviations and suggest the causes of these variations in
order to identify specific companies in the tourism in terms of quality and performance. This
would then enable management to better target management tools and improve business
performance in the tourism area. The research method used was a questionnaire, basic
methods of financial analysis (specifically analysis of ratios) and statistical methods.
Key words: quality, performance, tourism
JEL classification:
ZDROJE
[1] Backman, S. J., Veldkamp, C. (1995), Examination of the Relationship between service
quality and user loyalty, Journal of Park and Recreation Administration, roč. 13, čís. 2, s. 2941.
[2] Bade, F. J. (1986), The Economic Importance of Small Business and Medium Firms in the
Federal Republic of Germany, New Firms and Regional Development in Europe, London:
Croom Helm, s. 256–274.
[3] Barney, J. (1991), Firm Resource and Sustained Competitive Advantage, Journal of
Management, roč. 17, čís.1, s. 99 – 120.
[4] Bittner, M., Booms, B., Tetreault, M. (1990), The Service Encounter: Diagnosing
Favorable and Unfavorable Incidents, Journal of Marketing, roč. 54, s. 71-84.
[5] Cronin, J. J., Taylor, S. A. (1996), Measuring service quality: a reexamination and
extension, Journal of Marketing, roč. 56, s. 55–68.
[6] Crosby, P. B. (1979), Quality is free: The art of making quality certain. 1. vyd. McGraw
Hill Custom Publishing: New York.
[7] Davidson, P. (1991), Continued Entrepreneurship: Ability, Need and Opportunity as
Determinants of Small Firm Growth, Journal of Business Venturing, roč. 6, s. 405–429.
[8] Deng, S., Dart, J. (1994), Measuring market orientation: A multi-factor, multi-item
approach, Journal of Marketing Management, roč. 10, čís. 8, s. 725-742.
[9] Duschesnau, D. A., Gartner, W. B. (1990), A Profile of New Venture Succes and Failure
in an Emerging Industry, Journal of Business Venturing. roč. 5, s. 297 – 312.
[10] Fick, G. R., Brent-Ritchie, B.J.R. (1991), Measuring service quality in the travel and
tourism industry, Journal of Travel Research, roč. 30, čís. 2, s. 2–9.
[11] Haber, S., Reichel, A. (2005), Identifying Performance Measures of Small Ventures –
The Case of the Tourism Industry, Journal of Small Business Management, roč. 43, čís. 3, s.
257–286.
[12] Johannisson, B. (1993), Designing supportive contexts for emerging enterprises, Small
Business Dynamics, London: Routledge, s. 117-142.
[13] Kean, R, Gaskill, L., Leistritz, L., Jasper, C., Bastow-Shoop, H., Jolly, L., Sternquist, B.
(1998), Effects of Community Characteristics, Business Environment and Competitive
Strategies on Rural Retail Business Performance, Journal of Small Business Management,
roč. 36, čís. 2, s. 45-57.
[14] Lewis, R. C., Booms, B. H. (1983), The marketing aspect of service quality. Emerging
perspectives on services marketing, American Marketing, s. 99-107.
[15] Loscocco, K. A., Leicht, K. T. (1993), Gender, Work-Family Linkages and Economic
among Small Business Owners, Journal of Marriage and The Family, roč. 5, s. 875–887.
[16] Mackay, K. J., Crompton, J. L. (1990), Measuring the quality of recreation services,
Journal of Park and Recreation Administration, roč. 8, čís. 3, s. 47-56.
[17] Miller, A., Willson, B., Adams, M. (1988), Financial Performance Patterns of New
Corporate Ventures: An Alternative to Traditional Measures, Journal of Business Venturing,
roč. 3, čís. 4, s. 287 – 299.
[18] Mohr, J., Spekman, R. (1994), Characteristics of Partnership Succes: Partnership
Attributes, Communication Behavior and Conflict Resolution Techniques, Strategic
Management Journal, roč. 15, s. 135 – 152.
[19] O´Farrel, P. (1986), The Nature of New Firms in Ireland: Empirical Evidence and Policy
Implications, New Firms and Regional Development in Europe, London: Croom Helm, s.
151–183.
[20] Orser, B. J., Hogarth-Scott, S., Riding, A. L. (2000), Performance, Firm Size and
Management Problem Solving, Journal of Small Business Management, roč. 38, čís. 4, s. 42–
58.
[21] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985), A conceptual model of service
quality and its implications for future research, The journal of Marketing, roč. 49, čís. 4, s.
41-50.
[22] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1988), SERVQUAL: a multiple item scale
for measuring customer perceptions of service quality, Journal of Retailing, roč. 64, čís. 1, s.
12-40.
[23] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. (2006), Understanding and Improving Service
Quality: A Literature Review and Research Agenda. In B. Weitz and R. Wensley (Eds.),
Handbook of Marketing. London: Sage Publications.
[24] Philips, P. A. (1996), Strategic planning and business performance in the quoted UK
hotel sectorresults of an exploratory study, International Journal of Hospitality Management,
roč. 15, čís. 4, s. 347–362.
[25] Richard, O. C. (2000), Racial Diversity, Business Strategy and Firm Performance: A
ressource Based View, Academy of Management Journal, roč. 43, čís. 2, s. 164-177.
[26] Robinson, P. B., Sexton, E. A. (1994), The Effect of Education and Experience of SelfEmployment Succes, Journal of Business Venturing, roč. 9, čís. 2, s. 141 – 156.
[27] Smith, N. R., Bracker, J. S., Miner, J. B. (1987), Correlates of Firms and Entrepreneur
Succes in Technologically Innovative Companies, Frontiers of Entrepreneurship Research:
Babson Collage Press, s. 57 – 71.
[28] Srinivasan, R., Woo, C. Y., Cooper, A. C. (1994), Performance Determinants for Men
and Female Entrepreneurs, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, s. 4356.
[29] Suchánek, P., Špalek, J., Sedláček, M. (2010), Competitiveness factors in posttransformation period: The Case of Czech Enterprises. In Proceedings - International
Conference on Applied Business & Economics. 1. vyd. A Coruna, Spain: International
Strategic Management Association. s. 140
[30] Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., Berry, L. L. (1990), Delivering Quality Service:
Balancing Customer Perceptions and Expectations, New York: The Free Press.
Kontaktní údaje:
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
VŠOH v Brně
Bosonožská 9
Brno 625 00
E-mail: [email protected]
Aplikace projektového a komunitního přístupu prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – case study
vlivu strukturálních fondů na rozvoj lokality Deblínska
Application of project oriented and community participation through
Operational program Education for Competitiveness – influence of Deblín area
through structural funds
Jan Trávníček, Jakub Trojan, Břetislav Svozil, Alois Hynek
Abstrakt: Předkládaný projekt popisuje interdisciplinární geografické vzdělávání realizované
v rámci výuky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v
Brně s podporou dalších akademických institucí. Výuka trvalé udržitelnosti byla založena na
taxonomii Krathwohla zdůrazňujícího metody jako společná dedukce, indukce a abdukce v
týmové práci s podporou terénní výuky v lokalitě Deblína. Aktivity byly založeny také na
spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti, Základní školou Deblín a Městským úředem
Tišnov. Zapojeni byli také významní aktéři a stakeholdeři důležití pro pochopení širších
vztahů v rámci konceptu Millennium Ecosystem Assessment. S využitím pokročilých GIS
technologií coby součásti rámce geografického vzdělávání podpořeného veřejnými financemi
vznikly nové vědomosti aplikovatelné do praxe při udržitelném rozvoji lokality. Příspěvek se
zabývá dopadem strukturálních fondů na tyto aktivity, které vedly k posílení potenciálu
lidských zdrojů na Deblínsku investicí do rozvojových projektů místní základní školy.
Výzkum v oblasti dopadu strukturálních fondů na rozvoj lokalit byl finančně podpořené
Grantovou agenturou Vysoké školy obchodní a hotelové.
Klíčová slova: strukturální fondy, projektová výuka, lokality, Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, základní škola, Deblím
Abstract (in English): This educational project describes interdisciplinary geographical
activities in a study program undertaken by the Department of Geography, Faculty of Science,
Masaryk University, in the Moravian city of Brno with larger support of external institutions.
The sustainability teaching/learning was based on the educational taxonomy of Krathwohl
emphasizing such methods as joint deduction, induction and abduction in study groups, and
emphasizing fieldwork in the Deblin-town area, near the city of Brno. It was also based on the
cooperation of the university, the Deblin primary school and the Deblin town community. The
project also involved the municipal authorities of Tišnov, their Department of Environment
and the public administration of the Deblin microregion. We have included the main
stakeholders/actors for the Millennium Ecosystem Assessment for their important role in
cultural landscape ecosystems sustainability. Studying environmental perception and
participation and the application of GIS technology within the framework of multiple
methodology in geographical research based on field surveys provided new knowledge.
Financial support was undertaken by European Union grant schemes. Research in the field of
structural funds and its impact to localities was undertaken with support of Grant agency of
College of Business and Hotel management, Ltd.
Key words: structural funds, project training, localities, Operational Program Education for
competitiveness, primary school, Deblin
JEL klasifikace: I22, Q01, R51
Použitá literatura
[1] ALCAMO J. et al. (2003): Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human
Well-being. A Framework for Assessment. A Report of the Conceptual Framework
Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment. World Resource Institute,
Island Press, Washington, 266 pp.
[2] CLOKE, P., COOK, I., CRANG, P., GOODWIN, M., PAINTER, J., PHILO, C. (2004): Practising
Human Geography. Sage Publications, London. 416 p.
[3] GEERTZ, C. (1983): Local knowledge: further essays in interpretive anthropology. New
York: Basic Books, Inc. 244 p.
[4] HOLT-JENSEN, A.: Geography – History and Concepts. A Student´s Guide. 3rd ed. SAGE
Publications, London. 2001. 228 p.
[5] HYNEK, A., HYNEK, N. (2007): Bridging the gap between the theory and practice of
regional sustainability: a political-conceptual analysis. Bratislava, Geografický časopis,
Vol. 59, No 1., pp. 49-64.
[6] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TOUŠEK, V., TROJAN, J., VÁGAI, T. (2010): Terénní
lokální studia - praktická rukověť. Brno: GÚ PřF MU, Informační systém PhD studia, 7 s.
[7] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2010): Sustainability Educational
Project: Case Study Deblín Rural Town, South Moravia, Czech Republic. In Proceedings
CD EDULEARN10 Conference 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. Valencia :
International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 30453054.
[8] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2009): Sustainable Deblín Region:
Educational Project. Envigogika, Praha : COŽP UK, 2009/IV, 2.
[9] KRATHWOHL D. (2002): A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory into
Practice, Vol. 41, No 4., pp. 212-218.
[10] SVOZIL, B. (2009a): Aplikace Trvale udržitelného rozvoje na Deblínsku – participace
veřejnosti. Rigorózní práce, Geografický ústav MU, Brno. 80 s.
[11] SVOZIL, B., HYNEK, A., VÁGAI, T., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2010): Glokalizace a
sustainability: východisko pro lokality? XXII. sjezd ČGS, Ostrava. V tisku.
[12] SVOZIL, B., TROJAN, J., TRÁVNÍČEK, J. (2010): Community participation in local
sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the
role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. In Best practices v
cestovním ruchu. Dobré zkušenosti a příklady pro rozvoj cestovního ruchu. Sborník
příspěvků z třetí mezinárodní konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o., s.
74-82, ISBN 978-80-87300-06-0.
[13] TRÁVNÍČEK, J., SVOZIL, B., ŠERÝ, O., BRAUN, M., KREJČÍKOVÁ, B. (2009): Významné
krajinné prvky v kontextu trvalé udržitelnosti na příkladu ´Deblínska´. In Mladí vedci 2009
- X. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV
UKF v Nitre, s. 1152-1160.
Kontaktní údaje
Mgr. Jan Trávníček
Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
Tel: 549 495 982
e-mail: [email protected]
Mgr. Bc. Jakub Trojan
Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová
Bosonožská 9, 625 00 Brno, Česká republika
Tel: 547 427 140
e-mail: [email protected]
RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D.
Základní škola a Mateřská škola, Deblín
Deblín 277, 664 75
Tel: 549 430 171
e-mail: [email protected]
doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec, Česká republika
Tel: 485 352 249
e-mail: [email protected]
Úvod do výzkumu pozice gastronomických služeb v cestovním ruchu –
region města Brna
Introduction to research of the position of gastronomic services in tourism – in
the Brno region
Tomáš Ulbrich
Abstrakt:
Cílem textu je seznámit čtenáře s problematikou metodologie výzkumu marketingové nabídky
gastronomických služeb ve statutárním městě Brně. Článek představí východiska realizace
výzkumu v oblasti cestovního ruchu z pohledu kulinární turistiky. Odkazuje se nejen na
historickou tradici české kuchyně, ale také poukazuje na gastronomii jako na produkt
využitelný k popularizaci domácího i zahraničního cestovního ruchu. Příspěvek je součástí
výzkumné úlohy Katedry hotelnictví a cestovního ruchu VŠOH, který je zaměřený na
problematiku pozice gastronomických služeb ve statutárním městě Brně.
Klíčová slova: cestovní ruch, gastronomické služby, kulinární turistika, restaurace, statutární
město Brno
Abstract:
The aim of the text is to make readers familiar with issues of research methodology marketing
offer of gastronomy and culinary services in statutory city of Brno. The article introduces
solutions to implementations of tourism from the perspective of culinary tourism. Refers to
historical traditions of Czech cuisine, indicates on gastronomy as a product usable for
popularization of domestic and foreign tourism. The contribution is a part of research task at
the Department of Hotel Industry and Tourism focused on issues of position culinary services
in statutory city of Brno.
Key words: culinary service, culinary tourism, gastronomy, tourism, statutory city of Brno
JEL klasifikace: L83, M39
ZDROJE
[1]Freedman, P. Jídlo – Dějiny chuti. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2008
[2]Matějka, M. Technologie přípravy pokrmů. 1.vyd. Praha: IQ 147, 1996
[3]Metz, R. Restaurace a host. 1.vyd. Praha: Európa – Sobotáles. 2008
[4]Ulbrich, T., Hoza, I. Technologie přípravy pokrmů. Brno: Vysoká škola obchodní a
hotelová, 2012
[5]Wünschová, F. In M. D. Rettigová. Domácí Kuchařka. 1.vyd. Praha: Odeon, 198
[6]Mikula, M. Do Česka přijelo loni rekordních 6,8 milionu zahraničních turistů.
[online] dne 14. 3. 2012. Dostupné na: http://www.czechtourism.cz/tiskovezpravy/do-ceska-prijelo-loni-rekordnich-68-milionu-zahranicnich-turistu.html
[7]Monitoring návštěvnosti v turistickém regionu Jižní Morava – 2010. [online] dne 12.
3. 2012. Dostupné na: http://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=148659&TypeID=2
Kontaktní údaje
Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D.
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
Katedra cestovního ruchu a hotelnictví
Bosonožská 9, 625 00 Brno
Tel: 00420 547 427 115
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník V, číslo 1-2, 2014 Volume V, Number 1-2, 2014

Více

Kvalita a výkonnost v podnicích cestovního ruchu

Kvalita a výkonnost v podnicích cestovního ruchu skupiny tvořili poučení hodnotitelé (studenti enogastronomie) a jednu skupinu tvořili nezkušení milovníci vína (studenti jiných oborů). Hodnocení proběhlo vždy ve stejný čas (který je považován za ...

Více

(EU) 2015/ 2345

(EU) 2015/ 2345 zmíněné přílohy u kategorie produktů D. Jelikož se však uznání nevztahuje na všechny složky, jež mohou být do Japonska zákonně dováženy a v něm zpracovávány, je vhodné uznat kontrolní subjekty pro ...

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Sluchem můžeme vnímat při referenčním kmitočtu zvuky o velmi malém akustickém výkonu 10 W,tzn. pW. Tato hodnota určuje práh slyšení. Naopak práh bolesti může vyvolat zvuk o výkonu větším než 1W. Po...

Více

Univerzitní příprava - FP|Katedra geografie

Univerzitní příprava - FP|Katedra geografie http://svp.muni.cz/ukazat.php?docId=226. Janík, Tomáš. 2009. Didaktické znaloti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno : Paido, 2009. str. 119. I...

Více

Desifrak - FP|Katedra geografie

Desifrak - FP|Katedra geografie prostorovostí můžeme vidět procesy, jež udržují či mění prostorové uspořádání přírody a společnosti. Je-li řeč o současné geografii, pak nejlepší představu o české geografii podávají výsledky sjezd...

Více

Scientia 4_12.indd

Scientia 4_12.indd Ekonomické přínosy klastrů a jejich vývoj v České republice a v mezinárodním srovnání Využití činností ovlivňujících míru fluktuace zaměstnanců v organizacích Informační a komunikační technologie ja...

Více