Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží

Transkript

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
0101
P1
P23
P37
P50
P65
Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P38
P39
P4
P40
P41
P42
P51
P52
P53
P55
P56
P57
P66
P67
P68
P69
P7
P70
P16
P3
P43
P58
P8
P17
P30
P44
P59
P9
P18
P31
P45
P6
P19
P32
P46
P60
P2
P33
P47
P61
P20
P34
P48
P62
P21
P35
P49
P63
P22
P36
P5
P64
0112
P100
P86
Chomutov-záp.zhlaví (mimo) - Cheb (klášterecké staničení) (mimo)
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P79
P94
P80
P95
P81
P96
P82
P97
P83
P98
P84
P99
P85
0121
P101
P118
Tršnice (mimo) - Luby u Chebu (včetně)
P102
P103
P104
P105
P106
P119
P121
P122
P123
P125
0131
P129
P144
Sokolov-os.n. (mimo) - Kraslice st.hr.
P130
P131
P132
P133
P145
P146
P147
P148
P107
P126
P108
P127
P110
P111
P112
P113
P115
P116
P117
P135
P136
P137
P138
P139
P140
P141
P142
P143
0141
P149
P165
P180
P196
Karlovy Vary (mimo) - Johanngeorgenstadt (DBAG) (část)
P151
P152
P153
P154
P155
P156
P166
P167
P168
P169
P170
P171
P181
P182
P183
P185
P186
P187
P197
P198
P199
P200
P201
P202
P157
P172
P188
P203
P158
P173
P189
P204
P159
P174
P190
P8386
P160
P175
P191
P161
P176
P192
P162
P177
P193
P163
P178
P194
P164
P179
P195
0151
P205
Merklín (včetně) - Dalovice (mimo)
P206
P207
P208
P209
P210
P211
P212
P213
P215
P216
P217
P218
P219
0161
P221
P236
Krupá (mimo) - Kolešovice (včetně)
P222
P223
P224
P225
P237
P238
P239
P240
P226
P241
P227
P242
P228
P229
P230
P231
P232
P233
P234
P235
0171
P243
Lužná u Rakovníka (mimo) - Rakovník (mimo)
P244
P245
P246
P247
P249
0181
P250
Tršnice (mimo) - Františkovy Lázně (mimo)
P251
P252
0191
P253
Chodov-staniční kolejiště (mimo) - Nová Role (mimo)
P254
P255
P256
P257
P258
P259
0202
P2189
P275
Praha-Smíchov-v.1,2,3 (včetně) - Plzeň hl.n.-os.n.(včet.,bez seř.n.)
P261
P262
P263
P264
P265
P266
P267
P276
P277
P278
P279
P280
P281
P284
P268
P285
P269
P286
P270
P8381
P271
P8382
P272
P8384
P273
P8447
P274
0203
P288
P304
Plzeň hl.n.-os.n. (mimo) - Cheb (klášterec.staničení) (včetně)
P289
P290
P291
P292
P293
P294
P305
P306
P307
P308
P309
P8379
P296
P298
P299
P300
P301
P302
P303
0204
P310
Schirnding (DBAG) (část) - Cheb (velenické staničení) (mimo)
P311
P312
P313
P314
0211
P317
Bad Brambach (DBAG) (část) - Cheb (klášterecké staničení) (mimo)
P318
P319
P320
P321
P322
P323
0221
P324
Františkovy Lázně (mimo) - Selb-Plößberg (DBAG) (část)
P325
P326
P327
P328
P329
0222
P330
P345
Aš (mimo) - Hranice v Čechách (včetně)
P331
P332
P333
P334
P335
P346
P347
P336
P337
P338
P339
P340
P341
P342
P343
P344
0241
P348
P366
P381
P8433
Mariánské Lázně (mimo) - Karlovy Vary dol.n. (včetně)
P349
P350
P351
P352
P353
P354
P367
P368
P369
P370
P371
P372
P382
P383
P384
P385
P386
P387
P356
P373
P388
P357
P374
P389
P359
P375
P390
P360
P376
P391
P361
P377
P392
P362
P378
P393
P363
P379
P394
P365
P380
P395
0242
P396
Karlovy Vary dol.n. (mimo) - Karlovy Vary (mimo)
0251
P397
Krásný Jez (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (mimo)
P398
P399
P400
P401
P402
P404
P405
P406
P412
P413
P134
P403
P260
P295
1/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
0261
P414
P430
Pňovany (mimo) - Bezdružice (včetně)
P415
P416
P417
P418
P431
P432
P433
P434
P419
P435
P420
P436
P421
P438
P422
P439
P423
P440
P424
P441
P425
P442
P426
P443
P427
P444
P429
P445
0271
P447
P463
Chrást u Plzně (mimo) - Stupno (včetně)
P448
P449
P450
P451
P452
P453
P454
P455
P456
P457
P458
P459
P460
P461
0272
P464
Stupno (mimo) - Radnice (včetně)
P465
P466
P468
P469
P470
P471
P472
P473
0281
P474
P489
P504
P519
P534
P549
P564
Protivín (mimo) - Zdice (mimo)
P475
P476
P477
P478
P490
P491
P492
P493
P505
P506
P507
P508
P520
P521
P522
P523
P535
P536
P537
P538
P550
P551
P552
P553
P565
P566
P567
P8380
P479
P494
P509
P524
P539
P554
P480
P495
P510
P525
P540
P555
P481
P496
P511
P526
P541
P556
P482
P497
P512
P527
P542
P557
P483
P498
P513
P528
P543
P558
P484
P499
P514
P529
P544
P559
P485
P500
P515
P530
P545
P560
P486
P501
P516
P531
P546
P561
P487
P502
P517
P532
P547
P562
P488
P503
P518
P533
P548
P563
0291
P568
P584
Zadní Třebaň (mimo) - Lochovice (mimo)
P569
P570
P571
P572
P573
P585
P586
P587
P588
P589
P574
P590
P575
P591
P576
P592
P577
P593
P578
P594
P580
P595
P581
P596
P582
P597
P583
P8412
0301
P598
P615
P630
Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
P599
P600
P601
P602
P603
P604
P616
P617
P618
P619
P620
P621
P631
P632
P633
P634
P635
P636
P606
P622
P637
P607
P623
P638
P608
P624
P639
P609
P625
P640
P610
P626
P641
P611
P627
P642
P612
P628
P643
P613
P629
0311
P644
P659
Nýřany (mimo) - Heřmanova Huť (včetně)
P645
P646
P647
P648
P649
P660
P650
P651
P652
P653
P654
P655
P656
P657
P658
0321
P662
P679
Staňkov (mimo) - Poběžovice (mimo)
P664
P665
P666
P667
P680
P681
P683
P684
P669
P686
P670
P672
P673
P674
P675
P676
P677
P678
0331
P687
P702
P718
P733
P751
P766
Havlovice (včetně) (býv.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)
P688
P689
P690
P691
P692
P693
P703
P704
P705
P706
P707
P708
P719
P720
P721
P722
P723
P724
P734
P735
P736
P737
P738
P739
P752
P753
P754
P755
P756
P757
P767
P768
P769
P770
P771
P772
P694
P709
P725
P740
P758
P773
P695
P710
P726
P741
P759
P696
P712
P727
P742
P760
P697
P713
P728
P744
P761
P698
P714
P729
P745
P762
P699
P715
P730
P747
P763
P700
P716
P731
P748
P764
P701
P717
P732
P750
P765
0332
P775
Planá u Mar.Lázní (mimo) - Tachov (včetně)
P776
P777
P778
P779
P780
P781
P783
P784
P785
0341
P786
Svojšín (mimo) - Bor (mimo)
P787
P788
P789
P790
P792
P793
P794
P795
P796
P797
P799
0351
P800
P816
Janovice nad Úhlavou (mimo) - Domažlice (mimo)
P801
P802
P803
P804
P805
P806
P817
P818
P820
P823
P807
P808
P809
P810
P812
P813
P814
P815
0361
P824
P840
P855
P872
Bayerische Eisenstein(DBAG)(včetně) - Plzeň hl.n.-os.n. (mimo)
P825
P826
P827
P828
P829
P830
P841
P842
P843
P844
P845
P846
P856
P858
P859
P860
P861
P862
P873
P874
P875
P876
P877
P878
P831
P847
P864
P879
P832
P848
P865
P880
P833
P849
P866
P881
P834
P850
P867
P882
P835
P851
P868
P883
P836
P852
P869
P884
P837
P853
P870
P885
P839
P854
P871
P886
0371
P8385
P902
P917
P932
Horažďovice předměstí (mimo) - Klatovy (mimo)
P887
P888
P889
P890
P891
P903
P904
P905
P906
P907
P918
P919
P920
P921
P922
P933
P934
P935
P936
P937
P892
P908
P923
P938
P893
P909
P924
P939
P894
P910
P925
P941
P896
P911
P926
P942
P897
P912
P927
P898
P913
P928
P899
P914
P929
P900
P915
P930
P901
P916
P931
0381
P1000
P1020
P1037
P953
P969
P985
Strakonice (mimo) - Volary (mimo)
P1001
P1002 P1005
P1006
P1021
P1023 P1024
P1025
P1039
P1041 P1044
P1045
P954
P955
P956
P958
P970
P971
P972
P973
P986
P987
P988
P989
P1008
P1027
P944
P960
P975
P991
P1011
P1028
P945
P961
P977
P992
P1013
P1029
P946
P962
P978
P994
P1014
P1030
P947
P963
P979
P995
P1015
P1031
P948
P964
P980
P996
P1016
P1032
P949
P965
P981
P997
P1017
P1033
P950
P966
P982
P998
P1018
P1034
P951
P967
P983
P999
P1019
P1036
P952
P968
P984
P668
P685
P791
P1007
P1026
P943
P959
P974
P990
2/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
0391
P1047
P1062
P1077
Rakovník (mimo) - Blatno u Jesenice (mimo)
P1048
P1049 P1050
P1051
P1052
P1063
P1064 P1065
P1066
P1067
P1078
P1053
P1068
P1054
P1069
P1055
P1070
P1056
P1071
P1057
P1072
P1058
P1073
P1059
P1074
P1060
P1075
P1061
P1076
0401
P1079
P1094
P1109
P1124
P1140
P1155
P1170
P1186
P1201
Gmünd NÖ (ÖBB) (část) - Plzeň hl.n.-os.n. (mimo)
P1080
P1081 P1082
P1083
P1084
P1095
P1096 P1097
P1098
P1099
P1110
P1111 P1112
P1113
P1114
P1125
P1126 P1128
P1129
P1130
P1141
P1142 P1143
P1144
P1145
P1156
P1157 P1158
P1159
P1160
P1171
P1172 P1173
P1174
P1175
P1187
P1188 P1189
P1190
P1191
P1202
P1203 P1204
P1205
P1085
P1100
P1115
P1131
P1146
P1161
P1176
P1192
P1086
P1101
P1116
P1132
P1147
P1162
P1178
P1193
P1087
P1102
P1117
P1133
P1148
P1163
P1179
P1194
P1088
P1103
P1118
P1134
P1149
P1164
P1180
P1195
P1089
P1104
P1119
P1135
P1150
P1165
P1181
P1196
P1090
P1105
P1120
P1136
P1151
P1166
P1182
P1197
P1091
P1106
P1121
P1137
P1152
P1167
P1183
P1198
P1092
P1107
P1122
P1138
P1153
P1168
P1184
P1199
P1093
P1108
P1123
P1139
P1154
P1169
P1185
P1200
0411
P1207
P1222
P1237
P1253
Rokycany (mimo) - Nezvěstice (mimo)
P1208
P1209 P1210
P1211
P1223
P1224 P1225
P1226
P1239
P1240 P1241
P1242
P1254
P1255 P1256
P1257
P1212
P1227
P1243
P1258
P1213
P1228
P1244
P1259
P1214
P1229
P1245
P1260
P1215
P1230
P1246
P1261
P1216
P1231
P1247
P1217
P1232
P1248
P1218
P1233
P1249
P1219
P1234
P1250
P1220
P1235
P1251
P1221
P1236
P1252
0421
P1262
P1277
P1293
Blatná (mimo) - Nepomuk (mimo)
P1263
P1264 P1265
P1266
P1278
P1279 P1280
P1281
P1294
P1295 P1296
P1297
P1267
P1282
P1299
P1268
P1283
P1300
P1269
P1284
P1301
P1270
P1285
P1302
P1271
P1286
P1303
P1272
P1288
P1304
P1273
P1289
P1305
P1274
P1290
P8360
P1275
P1291
P1276
P1292
0431
P1306
P1322
P1337
P1352
P1367
P1384
Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)
P1307
P1308 P1309
P1310
P1323
P1324 P1325
P1326
P1338
P1339 P1340
P1341
P1353
P1354 P1355
P1356
P1368
P1369 P1370
P1371
P1385
P1386 P1387
P1388
P1311
P1327
P1342
P1357
P1372
P1389
P1312
P1328
P1343
P1358
P1373
P1390
P1313
P1329
P1344
P1359
P1374
P1391
P1314
P1330
P1345
P1360
P1375
P1393
P1315
P1331
P1346
P1361
P1376
P1394
P1316
P1332
P1347
P1362
P1377
P1396
P1317
P1333
P1348
P1363
P1378
P1397
P1318
P1334
P1349
P1364
P1380
P1398
P1320
P1335
P1350
P1365
P1381
P1399
P1321
P1336
P1351
P1366
P1383
0441
P1400
Rožmitál pod Třemšínem (včetně) - Přední Poříčí (mimo)
P1402
P1403 P1404
P1405
P1406
P1407
P1408
P1409
0451
P1411
Putim (mimo) - Ražice (mimo)
0461
P1412
P1428
P1443
P1460
P1476
P1492
P1507
Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně)
P1413
P1414 P1415
P1417
P1429
P1430 P1431
P1432
P1444
P1445 P1446
P1447
P1461
P1462 P1463
P1464
P1477
P1478 P1479
P1480
P1493
P1494 P1495
P1496
P1508
P1509 P1510
P1418
P1433
P1448
P1465
P1481
P1497
P1419
P1434
P1449
P1466
P1483
P1498
P1420
P1435
P1450
P1467
P1484
P1499
P1421
P1436
P1451
P1468
P1485
P1500
P1422
P1437
P1452
P1470
P1486
P1501
P1423
P1438
P1455
P1471
P1487
P1502
P1424
P1439
P1456
P1472
P1488
P1503
P1425
P1440
P1457
P1473
P1489
P1504
P1426
P1441
P1458
P1474
P1490
P1505
P1427
P1442
P1459
P1475
P1491
P1506
0471
P1511
P1526
Číčenice (mimo) - Týn nad Vltavou (včetně)
P1512
P1513 P1514
P1515
P1516
P1527
P1528 P1529
P1530
P1531
P1517
P1532
P1518
P1533
P1519
P1534
P1520
P1535
P1521
P1536
P1522
P1537
P1523
P1539
P1524
P1540
P1525
P1541
0481
P1542
P1557
Dívčice (mimo) - Netolice (včetně)
P1543
P1544 P1545
P1546
P1558
P1559 P1560
P1561
P1547
P1548
P1549
P1550
P1551
P1552
P1553
P1554
P1555
P1556
0491
P1562
P1577
P1593
P1608
P1624
P1639
P1654
Rožnov (mimo) - Černý Kříž (mimo)
P1563
P1564 P1565
P1566
P1578
P1579 P1580
P1581
P1594
P1595 P1596
P1597
P1609
P1610 P1611
P1612
P1625
P1626 P1627
P1628
P1640
P1641 P1642
P1643
P1655
P1656 P1657
P1658
P1567
P1582
P1598
P1613
P1629
P1644
P1659
P1568
P1583
P1599
P1615
P1630
P1645
P1660
P1569
P1584
P1600
P1616
P1631
P1646
P1661
P1570
P1585
P1601
P1617
P1632
P1647
P1662
P1571
P1586
P1602
P1618
P1633
P1648
P1663
P1572
P1587
P1603
P1619
P1634
P1649
P1664
P1573
P1589
P1604
P1620
P1635
P1650
P1665
P1574
P1590
P1605
P1621
P1636
P1651
P1666
P1575
P1591
P1606
P1622
P1637
P1652
P1667
P1576
P1592
P1607
P1623
P1638
P1653
0501
P1668
P1683
Plzeň hl.n.-seř.n.(včet.jen seř.n.) - Mladotice (včetně)
P1669
P1670 P1671
P1672
P1673
P1674
P1684
P1675
P1676
P1677
P1678
P1679
P1680
P1681
P1682
0502
P1685
P1700
P1715
Mladotice (mimo) - Žatec (mimo) (vč. Žatec západ)
P1686
P1687 P1688
P1689
P1690
P1691
P1701
P1702 P1703
P1704
P1705
P1706
P1716
P1717 P1718
P1719
P1720
P1721
P1692
P1707
P1722
P1693
P1708
P1723
P1694
P1709
P1724
P1695
P1710
P1725
P1696
P1711
P1697
P1712
P1698
P1713
P1699
P1714
3/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
0511
P1726
P1743
P1759
P1774
Rakona (mimo) - Mladotice (mimo)
P1727
P1728 P1729
P1730
P1744
P1745 P1746
P1747
P1760
P1761 P1762
P1763
P1775
P1776
P1732
P1749
P1765
P1734
P1751
P1766
P1735
P1752
P1767
P1736
P1753
P1768
P1737
P1754
P1769
P1738
P1755
P1770
P1739
P1756
P1771
P1740
P1757
P1772
P1741
P1758
P1773
0521
P1778
P1799
P1815
P1832
Blatno u Jesenice (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo)
P1779
P1780 P1781
P1784
P1785
P1786
P1800
P1801 P1802
P1803
P1804
P1805
P1816
P1818 P1820
P1821
P1822
P1823
P1833
P1834 P1836
P1837
P1838
P1839
P1787
P1806
P1824
P1841
P1788
P1807
P1825
P1789
P1808
P1826
P1790
P1809
P1827
P1791
P1810
P1828
P1795
P1811
P1829
P1796
P1812
P1830
P1798
P1813
P1831
0531
P1842
P1858
Protivec (mimo) - Bochov (včetně)
P1843
P1844 P1845
P1846
P1859
P1860 P1861
P1862
P1847
P1864
P1848
P1865
P1849
P1866
P1850
P1867
P1851
P1868
P1852
P1869
P1853
P1870
P1854
P1855
P1856
0541
P1871
P1886
Kaštice (mimo) - Kadaň - Prunéřov (mimo)
P1872
P1873 P1874
P1875
P1876
P1887
P1888 P1889
P1890
P1891
P1877
P1892
P1878
P1894
P1879
P1895
P1880
P1896
P1881
P1897
P1882
P1898
P1883
P1899
P1884
P1900
P1885
0551
P1901
Kadaňský Rohozec (včetně) - Vilémov u Kadaně (mimo)
P1902
P1903 P1904
P1905
P1906
P1907
P1908
P1909
P1910
P1911
P1912
P1913
P1914
P1915
0561
P1916
Postoloprty (mimo) - Louny (mimo) (vč. Louny předm.)
P1917
P1918 P1919
P1920
P1921
P1922
P1923
P1924
0581
P1925
Žatec (mimo) - České Zlatníky (mimo) (vč. Obrnice)
P1926
P1927 P1928
P1929
P1930
P1931
P1932
P1933
P1934
P1935
0588
P1936
žst. Ústí nad Labem západ - průmyslová kolej Ústí n.L.záp.
P1937
P1938
0591
P1939
Ústí nad Labem hl.n.(m.)(vč.Ú-záp.) - Most (mimo)
P1940
P1941 P1942
P1943
P1944
P1945
P1946
P1947
P1948
P1949
P1950
P1951
P1952
0597
P1953
Oldřichov u Duchcova (mimo) - Duchcov nákl.n. (včetně)
P1954
P1955 P1956
P1957
P1958
P1959
P1960
0598
P8389
n. Chabařovice staré - Bohosudov
0602
P1961
Most (včetně) - Chomutov-os.n. (včetně, bez seř.n.)
P1962
0611
P1963
Chomutov-os.n. (mimo) - Křimov (včetně)
P1964
P1965 P1966
P1967
P1968
P1969
P1970
P1971
P1972
0612
P1973
Křimov (mimo) - Bärenstein (DBAG) (část)
P1974
P1975 P1976
P1977
P1978
P1979
P1980
P1981
P1982
P1983
P1984
0631
P1985
Oldřichov u Duchcova (mimo) - Louka u Litvínova (mimo)
P1986
P1987
0632
P1989
Louka u Litvínova (mimo) - Horní Jiřetín (včetně)
P1991
P1992
0633
P1994
Dolní Rybník (mimo) - Jirkov (včetně)
P1995
P1996 P1997
0636
P1998
Chomutov město (mimo) - Chomutov-seř.n. (včetně jen seř.n.)
P1999
P2000
0637
P2001
Chomutov-seř.n. (mimo) - VT KONTRANS(dvl.)(vč.)(průmysl.kol)
P2002
P2003
0641
P2005
P2021
P2036
Děčín hl.n.(západ) (mimo) - Oldřichov u Duchcova (mimo)
P2006
P2007 P2008
P2009
P2010
P2011
P2022
P2023 P2024
P2025
P2026
P2027
P2037
P2038 P2039
P2040
P2041
P2042
P2012
P2028
P2043
P2013
P2029
P2044
P2014
P2030
P2045
P2016
P2031
P2046
P2017
P2032
P2047
P2018
P2033
P2048
P2019
P2034
P2049
P2020
P2035
0651
P2051
P2066
Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo)
P2052
P2053 P2054
P2055
P2067
P2068 P2069
P2070
P2057
P2072
P2058
P2073
P2059
P2074
P2060
P2075
P2061
P2062
P2063
P2064
P2065
0661
P2076
Ústí nad Labem západ-Trmice (mimo) - Bílina (mimo)
P2077
P2078 P2079
P2080
P2081
P2082
P2083
P2084
P2085
P2086
P2087
P2088
P2089
P2090
P1731
P1748
P1764
P2056
P2071
4/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
0671
P2091
Řetenice (mimo) - Úpořiny (mimo)
P2092
P2093 P2094
P2095
P2097
P2098
P2099
0681
P2100
Kralupy nad Vltavou předm. (mimo) - Velvary (včetně)
P2101
P2102 P2104
P2105
P2106
P2107
P2108
P2109
P2110
P2111
P2112
0691
P2113
Kralupy nad Vltavou (mimo) - Kralupy nad Vltavou předm. (včetně)
0692
P2114
Kralupy nad Vltavou předm. (mimo) - Podlešín (mimo)
P2115
P2116 P2117
P2118
P2119
P2120
P2121
P2122
P2123
P2124
P2125
P2126
P2127
0693
P2128
P2143
P2158
Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)
P2129
P2130 P2131
P2132
P2144
P2145 P2146
P2147
P2159
P2160 P2161
P2162
P2135
P2150
P2136
P2151
P2137
P2152
P2138
P2153
P2139
P2154
P2140
P2155
P2141
P2156
P2142
P2157
0694
P2165
Obrnice (mimo) - Most (mimo)
0702
P2166
Most nové nádraží (včetně) - Louka u Litvínova (mimo)
P2167
0703
P2168
P2184
Louka u Litvínova (včetně) - Dubí (včetně)
P2169
P2170 P2171
P2172
P2173
P2175
P2176
P2177
P2179
P2180
P2181
P2182
P2183
0704
P2186
Dubí (mimo) - Moldava v Krušných horách (včetně)
P2187
P2188
0711
P2190
Praha-Smíchov(spol.n.) (mimo) - Hostivice (mimo)(přes Prahu-Zličín)
P2191
P2192 P2193
P2194
P2195
P2196
P2197
P2198
P2199
P2200
P2201
0721
P2202
P2217
Beroun-Závodí (mimo) - Rudná u Prahy (mimo)
P2203
P2204 P2205
P2206
P2207
P2218
P2219 P2220
P2221
P2210
P2211
P2212
P2213
P2214
P2215
P2216
0741
P2222
P2238
Praha-Smíchov-jižní zhlaví (mimo) - Středokluky (mimo)(přes Rudnou u P)
P2223
P2224 P2225
P2226
P2227
P2228
P2229
P2230
P2239
P2240 P2241
P2242
P2243
P2244
P2245
P2246
P2231
P2247
P2232
P2248
P2233
P2234
P2236
P2237
0742
P2249
0743
P2264
Středokluky (včetně) - Podlešín (mimo)
P2250
P2251 P2252
P2253
P2254
P2255
Jeneček (mimo) - Jeneček stav.1 (mimo)(Jižní spojka)
0744
P2265
Jeneček (mimo) - Jeneček v.6 (mimo)(Sever.spojka)
0751
P2266
P2281
Lovosice (mimo) - Libochovice (včetně)
P2267
P2268 P2269
P2270
P2271
P2282
0752
P2283
P2298
Louny (mimo) - Libochovice (mimo)
P2284
P2285 P2286
P2287
P2299
P2301 P2302
P2303
P2096
P2133
P2148
P2163
P2134
P2149
P2164
P2174
P2208
P2209
P2256
P2257
P2258
P2259
P2260
P2261
P2262
P2263
P2272
P2273
P2274
P2275
P2276
P2277
P2278
P2279
P2280
P2288
P2304
P2289
P2305
P2290
P2306
P2291
P2307
P2292
P2308
P2293
P2309
P2294
P2310
P2295
P2311
P2296
P2297
0761
P2312
P2327
Beroun-os.n. (mimo) - Rakovník (včetně)
P2313
P2314 P2315
P2316
P2317
P2328
P2318
P2319
P2320
P2321
P2322
P2323
P2324
P2325
P2326
0762
P2330
P2346
Rakovník (mimo) - Louny předměstí (mimo)
P2331
P2332 P2333
P2334
P2335
P2347
P2348 P2349
P2350
P2351
P2336
P2352
P2337
P2353
P2338
P2354
P2339
P2355
P2340
P2356
P2341
P2357
P2342
P2358
P2343
P2344
0771
P2359
P2374
P2389
Čížkovice (mimo) - Obrnice (mimo)
P2360
P2361 P2362
P2363
P2375
P2376 P2377
P2378
P2390
P2391 P2392
P2365
P2380
P2366
P2381
P2367
P2382
P2368
P2383
P2369
P2384
P2370
P2385
P2371
P2386
P2372
P2387
P2373
P2388
0801
P2004
P2408
P2423
Praha Masarykovo nádraží st.4 (m.) - Děčín hl.n. (včetně)
P2393
P2394 P2396
P2397
P2398
P2399
P2409
P2410 P2411
P2412
P2413
P2414
P2424
P2425 P2426
P2427
P2428
P2429
P2400
P2415
P2430
P2401
P2416
P2431
P2402
P2417
P2432
P2403
P2418
P2433
P2404
P2419
P2434
P2405
P2420
P2435
P2406
P2421
P2407
P2422
P2364
P2379
5/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
0802
P2436
Děčín hl.n. (mimo) - Bad Schandau (DBAG) (část)
P2437
0804
P2438
Vraňany (mimo) - Lužec nad Vltavou (včetně)
P2439
P2440 P2441
0811
P2442
P2457
Kladno (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)
P2443
P2444 P2445
P2446
P2447
P2458
P2459 P2460
P2461
P2462
P2448
P2463
P2449
P2464
P2450
P2465
P2451
P2466
P2452
P2467
P2453
0821
P2468
Kralupy nad Vltavou (mimo) - Neratovice (mimo)
P2469
P2470 P2471
P2472
P2473
P2474
P2475
P2476
P2477
P2478
P2479
0831
P2480
P2496
P2511
P2526
Libochovice (mimo) - Vraňany (mimo)
P2481
P2482 P2483
P2484
P2497
P2498 P2499
P2500
P2512
P2513 P2514
P2515
P2527
P2528 P2529
P2530
P2486
P2502
P2517
P2532
P2487
P2503
P2518
P2533
P2488
P2504
P2519
P2534
P2489
P2505
P2520
P2535
P2490
P2506
P2521
P2536
0841
P2537
P2552
Roudnice nad Labem (mimo) - Straškov-odbočka (mimo)
P2538
P2539 P2540
P2541
P2542
P2543
P2553
P2554
P2544
P2545
P2546
0851
P2555
P2570
Straškov (mimo) - Zlonice (mimo)
P2556
P2557 P2558
P2559
P2571
P2572 P2573
P2574
P2561
P2562
P2563
0861
P2576
P2591
P2606
P2621
Děčín hl.n. (mimo) - Jedlová(mimo)(vč.Děčín vých-hor.n.)
P2577
P2578 P2579
P2580
P2581
P2582
P2592
P2593 P2594
P2595
P2596
P2597
P2607
P2608 P2609
P2610
P2611
P2612
P2622
P2623 P2624
P2625
P2626
P2627
P2583
P2598
P2613
P2628
0871
P2633
P2648
Benešov nad Ploučnicí (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo)
P2634
P2635 P2636
P2637
P2638
P2639
P2649
P2650
0901
P2652
P2667
P2682
P2697
P2713
P2454
P2455
P2456
P2491
P2507
P2522
P2492
P2508
P2523
P2494
P2509
P2524
P2495
P2510
P2525
P2547
P2548
P2549
P2550
P2551
P2564
P2565
P2566
P2567
P2568
P2569
P2584
P2599
P2614
P2629
P2585
P2600
P2615
P2630
P2586
P2601
P2616
P2631
P2587
P2602
P2617
P2632
P2588
P2603
P2618
P2589
P2604
P2619
P2590
P2605
P2620
P2640
P2641
P2642
P2643
P2644
P2645
P2646
P2647
Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skály jen část)
P2653
P2654 P2655
P2656
P2657
P2658
P2668
P2669 P2670
P2671
P2672
P2673
P2683
P2684 P2685
P2686
P2687
P2688
P2698
P2699 P2701
P2702
P2703
P2704
P2714
P2715 P2716
P2717
P2718
P2719
P2659
P2674
P2689
P2705
P2720
P2660
P2675
P2690
P2706
P2721
P2661
P2676
P2691
P2707
P2722
P2662
P2677
P2692
P2708
P2723
P2663
P2678
P2693
P2709
P2724
P2664
P2679
P2694
P2710
P2665
P2680
P2695
P2711
P2666
P2681
P2696
P2712
0911
P2725
P2740
P2756
Čelákovice (mimo) - Neratovice (mimo)
P2726
P2727 P2728
P2729
P2730
P2741
P2743 P2744
P2745
P2746
P2757
P2758 P2759
P2761
P2762
P2731
P2747
P2763
P2732
P2748
P2764
P2733
P2749
P2765
P2734
P2750
P2766
P2735
P2751
P2736
P2752
P2737
P2753
P2738
P2754
P2739
P2755
0913
P2768
Čelákovice (mimo) - Mochov (včetně)
P2769
P2770 P2771
0921
P2772
Lysá nad Labem (mimo) - Všetaty (mimo)
P2773
P2774 P2775
P2776
P2777
P2778
P2779
P2780
P2781
P2782
P2783
P2784
P2785
0931
P2786
P2801
Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo)
P2787
P2788 P2789
P2790
P2791
P2792
P2802
P2803 P2804
P2805
P2806
P2807
P2793
P2794
P2795
P2796
P2797
P2798
P2799
P2800
0941
P2808
Liberec (mimo) - Zittau (DBAG) (mimo)
P2809
P2810 P2811
P2812
P2813
P2814
P2815
P2816
0951
P2817
P2832
P2849
Liberec (mimo) - Zawidów (PKP) (část)
P2818
P2819 P2820
P2821
P2833
P2835 P2836
P2837
P2850
P2851 P2852
P2853
P2823
P2840
P2856
P2824
P2841
P2857
P2825
P2842
P2858
P2826
P2843
P2827
P2844
P2828
P2845
P2829
P2846
P2830
P2847
P2831
P2848
0961
P2859
P2875
Raspenava (mimo) - Bílý Potok pod Smrkem (včetně)
P2860
P2861 P2862
P2863
P2864
P2865
P2876
P2866
P2867
P2869
P2870
P2871
P2872
P2873
P2874
0971
P2877
P2893
P2912
Frýdlant v Čechách (mimo) - Jindřichovice pod Smrkem (včetně)
P2878
P2879 P2880
P2881
P2882
P2883
P2884
P2894
P2895 P2897
P2899
P2900
P2901
P2902
P2914
P2915 P2916
P2917
P2918
P2919
P2920
P2885
P2903
P2886
P2904
P2887
P2905
P2888
P2906
P2890
P2907
P2891
P2908
P2892
P2909
P2485
P2501
P2516
P2531
P2560
P2575
P2822
P2839
P2855
6/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
0991
P2921
Lysá nad Labem (mimo) - Milovice (včetně)
P2922
P2923 P2924
P2925
P2926
1001
P2928
P2943
P2959
P2974
P2989
Všetaty (mimo) - Děčín-P.Žleb(mimo)(vč.Děč.v.dol.n.)
P2929
P2930 P2931
P2932
P2933
P2934
P2944
P2945 P2946
P2947
P2948
P2949
P2960
P2961 P2962
P2963
P2964
P2965
P2975
P2976 P2977
P2978
P2979
P2980
P2990
P2991 P2992
P2993
P2994
P2995
1002
P2999
Mělník (mimo) - Mělník Labe (včetně)
P3000
P3001
1011
P3002
P3017
P3032
Mělník (mimo) - Mšeno (včetně)
P3003
P3004 P3005
P3006
P3018
P3019 P3020
P3021
P3033
P3034 P3035
P3036
P3007
P3022
P3037
1012
P3038
Mšeno (mimo) - Skalsko (včetně)
P3039
P3040 P3041
P3042
P2927
P2935
P2950
P2966
P2981
P2996
P2936
P2951
P2967
P2982
P2997
P2937
P2952
P2968
P2983
P2998
P2938
P2953
P2969
P2984
P8450
P2939
P2954
P2970
P2985
P2940
P2956
P2971
P2986
P2941
P2957
P2972
P2987
P2942
P2958
P2973
P2988
P3008
P3023
P3009
P3024
P3010
P3025
P3011
P3026
P3012
P3027
P3013
P3028
P3014
P3029
P3015
P3030
P3016
P3031
P3043
P3044
P3045
P3046
P3047
1013
P3048
Skalsko (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo)
P3049
P3050 P3051
P3053
P3054
P3055
P3056
P3057
P3058
P3059
P3060
P3061
1051
P3062
P3081
P3098
P3113
Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
P3065
P3066 P3067
P3068
P3082
P3083 P3084
P3086
P3099
P3100 P3101
P3102
P3069
P3087
P3103
P3070
P3088
P3104
P3072
P3089
P3105
P3073
P3090
P3106
P3074
P3092
P3107
P3075
P3093
P3108
P3076
P3094
P3109
P3077
P3095
P3110
P3079
P3096
P3111
P3080
P3097
P3112
1061
P3114
P3129
Ostroměř (mimo) - Jičín (včetně)
P3115
P3116 P3117
P3118
P3130
P3131 P3133
P3134
P3119
P3135
P3120
P3121
P3122
P3123
P3124
P3125
P3126
P3127
P3128
1063
P3136
Jičín (mimo) - Libuň (včetně)
P3137
P3138 P3139
P3140
P3141
P3142
P3143
P3144
P3145
P3146
P3147
P3148
P3149
P3150
1071
P3151
P3167
P3182
Libuň (mimo) - Turnov (mimo)
P3152
P3153 P3154
P3155
P3168
P3169 P3170
P3171
P3183
P3156
P3172
P3157
P3173
P3158
P3174
P3159
P3175
P3160
P3176
P3161
P3177
P3162
P3178
P3163
P3179
P3165
P3180
P3166
P3181
1091
P3184
P3201
Dolní Bousov (mimo) - Zálučí (mimo)
P3185
P3186 P3187
P3188
P3202
P3204 P3205
P3189
P3190
P3191
P3193
P3194
P3195
P3196
P3197
P3199
P3200
1101
P3206
P3222
P3238
P3254
P3270
Bakov nad Jizerou (mimo) - Jiříkov (včetně)
P3207
P3208 P3209
P3210
P3211
P3223
P3224 P3225
P3226
P3227
P3239
P3240 P3241
P3243
P3244
P3255
P3256 P3257
P3259
P3260
P3271
P3272 P3273
P3275
P3276
P3212
P3228
P3245
P3261
P3277
P3214
P3229
P3246
P3262
P3278
P3215
P3231
P3247
P3263
P3279
P3216
P3232
P3248
P3264
P3280
P3217
P3233
P3249
P3265
P3281
P3218
P3234
P3250
P3266
P3282
P3219
P3235
P3251
P3267
P3283
P3220
P3236
P3252
P3268
P3284
P3221
P3237
P3253
P3269
P8401
1111
P3285
P3301
P3316
P3332
Kamensko (mimo) - Dolní Bousov (mimo)
P3286
P3287 P3288
P3289
P3290
P3302
P3303 P3304
P3305
P3306
P3317
P3318 P3319
P3320
P3321
P3292
P3307
P3322
P3293
P3308
P3323
P3294
P3309
P3324
P3295
P3310
P3325
P3296
P3311
P3327
P3297
P3312
P3328
P3298
P3313
P3329
P3299
P3314
P3330
P3300
P3315
P3331
1131
P3334
P3350
P3366
P3383
Lovosice (mimo) - Česká Lípa město(vč.)(bez Č.L.hl.n)
P3335
P3336 P3337
P3338
P3339
P3340
P3352
P3353 P3354
P3355
P3356
P3357
P3367
P3368 P3369
P3370
P3372
P3373
P3384
P3385 P8451
P3341
P3358
P3374
P3342
P3359
P3375
P3343
P3360
P3376
P3344
P3361
P3378
P3345
P3362
P3379
P3346
P3363
P3380
P3347
P3364
P3381
P3349
P3365
P3382
1132
P3389
Žalhostice (mimo) - Velké Žernoseky (mimo)
1141
P3390
P3407
P3423
Česká Lípa hl.n. (mimo) - Liberec (mimo)
P3391
P3392 P3393
P3394
P3395
P3408
P3409 P3410
P3411
P3412
P3424
P3426 P3428
P3429
P3433
P3396
P3413
P3434
P3398
P3414
P3435
P3399
P3415
P3436
P3400
P3416
P3437
P3401
P3417
P3438
P3402
P3418
P3403
P3419
P3404
P3420
P3406
P3421
1142
P3440
Mimoň (mimo) - Mimoň staré nádraží (včetně)
P3441
P3442 P3443
P3444
P3445
P3446
7/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
1151
P3447
P3463
Rybniště (mimo) - Zittau (DBAG) (včetně)
P3448
P3449 P3450
P3451
P3452
P3464
P3465 P3466
P3467
P3468
P3453
P3469
P3454
P3470
P3455
P3471
1152
P3478
Varnsdorf (mimo) - Varnsdorf staré nádraží st.hr.
P3479
P3480 P3481
P3482
P3483
P3484
P3485
P3486
1161
P3488
Panský (mimo) - Krasná Lípa (mimo)
P3489
P3490 P3491
P3492
P3494
P3495
P3496
P3498
1171
P3499
P3514
P3529
Mikulášovice dolní nádraží (mimo) - Rumburk (mimo) (přes Panský)
P3500
P3501 P3502
P3503
P3504
P3505
P3506
P3515
P3516 P3517
P3518
P3519
P3520
P3521
P3507
P3522
1181
P3531
P3551
P3568
Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG) (část)(přes Šluknov)
P3532
P3533 P3535
P3537
P3538
P3540
P3552
P3554 P3555
P3556
P3557
P3558
P3569
P3570 P8374
P3541
P3560
1191
P3571
P3587
P3603
Kolín(mimo)(Kolín - Kol.-Zálabí vč) - Lysá nad Labem (včetně)
P3572
P3573 P3575
P3576
P3577
P3578
P3588
P3590 P3591
P3592
P3593
P3594
P3604
P3605 P3606
P3607
P3608
P3609
P3579
P3595
P8350
1192
P2767
Lysá nad Labem (mimo) - Pha-Vysočany (mimo)(Skály jen část)
P3610
P3611 P3612
P3613
P3614
P3615
P3616
1194
P3618
Babín (mimo) - Nymburk hl.n.-seř.n. (m.)(odj.kol.)
1201
P3619
P3635
P3650
P3665
P3680
P3695
P3710
P3725
Retz (ÖBB) (část) - Kolín (mimo)
P3620
P3621 P3622
P3623
P3636
P3637 P3638
P3639
P3651
P3652 P3653
P3654
P3666
P3667 P3668
P3669
P3681
P3682 P3683
P3684
P3696
P3697 P3698
P3699
P3711
P3712 P3713
P3714
P3726
P3727 P3728
P3729
1211
P3731
P3747
Čáslav-místní nádr. (mimo) - Žleby (včetně)
P3732
P3733 P3734
P3735
P3736
P3748
P3493
P3624
P3640
P3655
P3670
P3685
P3700
P3715
P3730
P3457
P3472
P3458
P3473
P3459
P3474
P3460
P3475
P3461
P3476
P3462
P3477
P3508
P3523
P3509
P3524
P3510
P3525
P3511
P3526
P3512
P3527
P3513
P3528
P3542
P3561
P3543
P3562
P3544
P3563
P3545
P3564
P3546
P3565
P3547
P3566
P3550
P3567
P3580
P3596
P3581
P3597
P3582
P3598
P3583
P3599
P3584
P3600
P3585
P3601
P3586
P3602
P3617
P3625
P3641
P3656
P3671
P3686
P3701
P3716
P3626
P3642
P3657
P3672
P3687
P3702
P3717
P3627
P3643
P3658
P3673
P3688
P3703
P3718
P3628
P3644
P3659
P3674
P3689
P3704
P3719
P3629
P3645
P3660
P3675
P3690
P3705
P3720
P3630
P3646
P3661
P3676
P3691
P3706
P3721
P3632
P3647
P3662
P3677
P3692
P3707
P3722
P3633
P3648
P3663
P3678
P3693
P3708
P3723
P3634
P3649
P3664
P3679
P3694
P3709
P3724
P3737
P3738
P3739
P3741
P3742
P3743
P3744
P3745
P3746
1212
P3749
Žleby (mimo) (km 7,517 TÚ 1211) - Třemošnice (včetně)
P3750
P3751 P3752
P3753
P3754
P3755
P3757
P3758
P3759
P3760
P3761
P3762
1221
P3763
P3778
P3793
P3808
Havlíčkův Brod (mimo) - Humpolec (včetně)
P3764
P3765 P3766
P3767
P3768
P3779
P3780 P3781
P3782
P3783
P3794
P3795 P3796
P3797
P3798
P3769
P3784
P3799
P3770
P3785
P3800
P3771
P3786
P3801
P3772
P3787
P3802
P3773
P3788
P3803
P3774
P3789
P3804
P3775
P3790
P3805
P3776
P3791
P3806
P3777
P3792
P3807
1231
P3809
Dobronín (mimo) - Polná (včetně)
P3810
P3811 P3812
P3813
P3814
P3815
1241
P3816
P3831
P3846
P3865
Střelice (mimo) - Okříšky (mimo)
P3817
P3818 P3819
P3820
P3832
P3833 P3834
P3835
P3848
P3849 P3852
P3853
P3866
P3867 P3868
P3869
P3821
P3836
P3854
P3870
P3822
P3837
P3855
P3871
P3823
P3838
P3856
P3872
P3824
P3839
P3858
P3825
P3840
P3859
P3826
P3841
P3860
P3827
P3842
P3861
P3828
P3843
P3862
P3829
P3844
P3863
P3830
P3845
P3864
1251
P3873
P3889
Moravské Budějovice (mimo) - Jemnice (včetně)
P3874
P3875 P3876
P3877
P3878
P3890
P3891 P3892
P3893
P3894
P3879
P3895
P3880
P3896
P3881
P3897
P3883
P3898
P3884
P3899
P3885
P3886
P3887
P3888
1261
P3900
P3915
Studenec (mimo) - Křižanov (mimo)
P3901
P3902 P3903
P3904
P3916
P3917 P3918
P3919
P3906
P3921
P3907
P3922
P3908
P3923
P3909
P3910
P3911
P3912
P3913
P3914
1262
P3924
Oslavice (mimo) - Velké Meziříčí staré nádraží (vč.)
P3925
P3905
P3920
8/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
1271
P3926
P3941
Hrušovany nad Jevišovkou (mimo) - Brno-Hor.Heršpice-St.silnice (mimo)
P3927
P3928 P3929
P3930
P3931
P3932
P3933
P3942
P3943 P3944
P3945
P3946
P3947
1281
P3948
Moravské Bránice (mimo) - Oslavany (včetně)
P3949
P3950 P3951
P3952
P3953
P3934
P3935
P3936
P3937
P3938
P3939
P3940
P3955
P3956
P3957
P3958
P3959
P3960
1291
P3961
Hevlín (včetně) - Hrušovany nad Jevišovkou (mimo)
P3962
P3963 P3964
1301
P3965
Velký Osek (mimo) (stará spojka) - Chlumec nad Cidlinou (včetně)
P3966
P3967 P3968
P3969
P3970
P3971
P3972
P3973
P3974
P3975
P3976
P3977
P3978
P3979
1302
P3980
P3995
P4011
P4026
P4041
P4056
P4071
P4086
Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo)
P3981
P3982 P3983
P3984
P3985
P3986
P3996
P3997 P3998
P3999
P4000
P4001
P4012
P4013 P4014
P4015
P4016
P4017
P4027
P4028 P4029
P4030
P4031
P4032
P4042
P4043 P4044
P4045
P4046
P4047
P4057
P4058 P4059
P4060
P4061
P4062
P4072
P4073 P4074
P4075
P4076
P4077
P4087
P4088 P4089
P4090
P4091
P8358
P3987
P4002
P4018
P4033
P4048
P4063
P4078
P3988
P4003
P4019
P4034
P4049
P4064
P4079
P3989
P4004
P4020
P4035
P4050
P4065
P4080
P3990
P4005
P4021
P4036
P4051
P4066
P4081
P3991
P4006
P4022
P4037
P4052
P4067
P4082
P3992
P4007
P4023
P4038
P4053
P4068
P4083
P3993
P4008
P4024
P4039
P4054
P4069
P4084
P3994
P4010
P4025
P4040
P4055
P4070
P4085
1303
P4093
Velký Osek (mimo) - Kanín (mimo) (nová spojka)
P4094
P4095
1304
P4096
Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice (mimo)
1311
P4097
P4113
Častolovice (mimo) - Solnice (včetně)
P4099
P4100 P4101
P4102
P4114
P4115 P4116
P4117
P4105
P4106
P4107
P4108
P4109
P4110
P4111
P4112
1321
P4119
P4134
Doudleby nad Orlicí (mimo) - Rokytnice v Orl. horách (včetně)
P4120
P4121 P4122
P4123
P4124
P4125
P4126
P4136
P4137 P4138
P4139
P4140
P4141
P4142
P4127
P4144
P4128
P4129
P4130
P4131
P4132
P4133
1331
P4145
P4160
Hanušovice (mimo)(vč.Hanuš.-Morava) - Lichkov (mimo)
P4146
P4147 P4148
P4149
P4150
P4151
P4161
P4152
P4153
P4154
P4155
P4156
P4157
P4158
P4159
1341
P4164
P4180
Dolní Lipka (mimo) - Štíty (včetně)
P4165
P4166 P4167
P4168
P4181
P4182 P4183
P4184
P4171
P4187
P4172
P4188
P4173
P4189
P4175
P4190
P4176
P4191
P4177
P4178
P4179
1351
P4192
Morava (mimo) - Staré Město pod Sněžníkem (včetně)
P4193
P4194 P4195
P4196
P4197
P4198
1361
P4199
Olomouc hl.n. (mimo) - Šternberk (včetně)
P4200
P4201 P4202
P4203
P4204
P4205
P4206
P4207
P4208
1362
P4209
P4224
P4239
P4254
Šternberk (mimo) - Hanušovice (vč.)(bez Hanuš.-Morava)
P4210
P4211 P4212
P4213
P4214
P4215
P4225
P4226 P4227
P4228
P4229
P4230
P4240
P4241 P4242
P4243
P4244
P4245
P4255
P4256 P4257
P4258
P4259
P4260
P4216
P4231
P4246
P4261
P4217
P4232
P4247
P4218
P4233
P4248
P4219
P4234
P4249
P4220
P4235
P4250
P4221
P4236
P4251
P4222
P4237
P4252
P4223
P4238
P4253
1363
P4262
P4277
P4292
P4307
P4322
Hanušovice (mimo) - Głuchołazy (PKP) (včetně)
P4263
P4264 P4265
P4266
P4267
P4278
P4279 P4280
P4281
P4282
P4293
P4294 P4295
P4296
P4297
P4308
P4309 P4310
P4311
P4312
P4323
P4324 P4325
P4326
P4327
P4269
P4284
P4299
P4314
P4270
P4285
P4300
P4315
P4271
P4286
P4301
P4316
P4272
P4287
P4302
P4317
P4273
P4288
P4303
P4318
P4274
P4289
P4304
P4319
P4275
P4290
P4305
P4320
P4276
P4291
P4306
P4321
1364
P4329
Sudkov (mimo) - Chromeč (mimo)
1371
P4330
P4345
P4360
Lipová Lázně (mimo) - Bernartice u Javorníka (mimo)
P4331
P4332 P4333
P4334
P4335
P4336
P4346
P4347 P4348
P4349
P4350
P4351
P4361
P4362 P4363
P4364
P4365
P4366
P4337
P4352
P4368
P4338
P4353
P4369
P4339
P4354
P4370
P4340
P4355
P4371
P4341
P4356
P4372
P4342
P4357
P4373
P4343
P4358
P4374
P4344
P4359
1372
P4375
Bernartice u Javorníka (včetně) - Javorník ve Slezsku (včetně)
P4376
P4377 P4378
P4379
P4380
P4103
P4118
P4169
P4185
P3954
P4104
P4170
P4186
P4268
P4283
P4298
P4313
P4328
9/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
1373
P4381
Velká Kraš (mimo) - Vidnava (včetně)
P4382
P4383 P4384
P4385
P4386
P4387
P4388
P4389
P4390
1381
P4392
Mikulovice (mimo) - Zlaté Hory (včetně)
P4393
P4394 P4395
P4396
P4397
P4398
P4399
P4400
P4401
P4402
P4404
P4405
P4406
1391
P4407
P4422
Třemešná ve Slezsku (mimo) - Osoblaha (včetně)
P4408
P4409 P4410
P4411
P4412
P4423
P4424 P4425
P4426
P4427
P4413
P4428
P4414
P4429
P4415
P4430
P4416
P4431
P4417
P4418
P4419
P4420
P4421
1401
P4432
P4447
P4463
P4478
P4493
P4508
P4524
P4539
P4554
Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Trutnov střed-obvod Poříčí (mimo)
P4433
P4434 P4435
P4436
P4437
P4438
P4439
P4448
P4449 P4450
P4452
P4453
P4454
P4455
P4464
P4465 P4466
P4467
P4468
P4469
P4470
P4479
P4480 P4481
P4482
P4483
P4484
P4485
P4494
P4495 P4496
P4497
P4498
P4499
P4500
P4509
P4510 P4511
P4512
P4513
P4514
P4515
P4525
P4526 P4527
P4528
P4529
P4530
P4531
P4540
P4541 P4542
P4543
P4544
P4545
P4546
P4555
P4556 P4557
P4558
P4559
P4560
P4561
P4440
P4456
P4471
P4486
P4501
P4516
P4532
P4547
P4562
P4441
P4457
P4472
P4487
P4502
P4517
P4533
P4548
P4563
P4442
P4458
P4473
P4488
P4503
P4518
P4534
P4549
P4443
P4459
P4474
P4489
P4504
P4519
P4535
P4550
P4444
P4460
P4475
P4490
P4505
P4520
P4536
P4551
P4445
P4461
P4476
P4491
P4506
P4521
P4537
P4552
P4446
P4462
P4477
P4492
P4507
P4523
P4538
P4553
1411
P4564
Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Městec Králové (mimo)
P4565
P4566 P4567
P4568
P4569
P4570
P4571
P4572
P4573
P4574
P4575
P4576
1412
P4577
Obora (mimo) - Městec Králové (včetně)
P4578
P4579 P4581
P4582
P4583
P4584
P4585
P4586
P4587
P4588
P4589
P4590
P4592
1421
P4593
P4609
P4624
Veleliby (mimo) - Jičín (mimo)
P4594
P4595 P4597
P4598
P4610
P4611 P4612
P4613
P4625
P4626 P4627
P4629
P4600
P4615
P4631
P4601
P4616
P4632
P4602
P4617
P4633
P4603
P4618
P4634
P4604
P4619
P4605
P4620
P4606
P4621
P4607
P4622
P4608
P4623
1431
P4635
P4652
P4669
P4686
P4704
P4720
P4736
Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
P4636
P4637 P4638
P4639
P4640
P4642
P4643
P4653
P4654 P4655
P4656
P4657
P4658
P4659
P4670
P4671 P4672
P4673
P4674
P4675
P4676
P4687
P4688 P4689
P4691
P4692
P4693
P4694
P4705
P4706 P4707
P4708
P4709
P4710
P4711
P4721
P4722 P4723
P4724
P4725
P4726
P4727
P4644
P4660
P4677
P4695
P4712
P4728
P4645
P4661
P4679
P4696
P4714
P4730
P4646
P4662
P4681
P4698
P4715
P4731
P4647
P4663
P4682
P4699
P4716
P4732
P4648
P4664
P4683
P4700
P4717
P4733
P4649
P4666
P4684
P4701
P4718
P4734
P4650
P4667
P4685
P4702
P4719
P4735
1441
P4737
P4754
P4770
Martinice v Krkonoších (mimo) - Rokytnice nad Jizerou (včetně)
P4738
P4741 P4742
P4743
P4744
P4745
P4746
P4755
P4756 P4757
P4758
P4759
P4760
P4761
P4771
P4772 P4773
P4774
P4775
P4776
P4777
P4747
P4762
P4778
P4748
P4763
P4779
P4749
P4764
P4780
P4750
P4766
P4781
P4751
P4767
P4752
P4768
P4753
P4769
1451
P4782
Kunčice nad Labem (mimo) - Vrchlabí (včetně)
P4783
P4784 P4785
P4786
P4787
1461
P4788
Trutnov hl.n. (mimo) - Svoboda nad Úpou (včetně)
P4789
P4790 P4791
P4792
P4793
P4794
P4795
P4796
P4797
P4798
P4799
P4800
P4801
P4802
1471
P4803
P4819
P4837
P4854
Trutnov střed (mimo) - Teplice nad Metují (mimo)
P4804
P4805 P4806
P4808
P4809
P4810
P4820
P4821 P4822
P4823
P4826
P4827
P4840
P4841 P4842
P4843
P4844
P4845
P4855
P4856 P4857
P4811
P4828
P4846
P4812
P4829
P4847
P4813
P4830
P4848
P4814
P4831
P4849
P4815
P4832
P4850
P4816
P4833
P4851
P4817
P4835
P4852
P4818
P4836
P4853
1481
P4858
Královec (mimo) - Žacléř (včetně)
P4859
P4860 P4861
P4862
P4863
P4864
P4865
1491
P4866
P4882
Choceň (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)
P4867
P4868 P4869
P4870
P4871
P8359
P4873
P4874
P4875
P4876
P4877
P4878
P4879
P4880
P4881
1501
P4886
P4901
P4916
P4932
Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)
P4887
P4888 P4889
P4890
P4891
P4892
P4893
P4902
P4903 P4904
P4905
P4906
P4907
P4908
P4917
P4918 P4919
P4920
P4921
P4923
P4924
P4933
P5209 P8352
P8361
P8391
P8396
P8426
P4894
P4909
P4925
P8441
P4895
P4910
P4926
P4896
P4911
P4927
P4897
P4912
P4928
P4898
P4913
P4929
P4899
P4914
P4930
P4900
P4915
P4931
1504
P4934
Praha-Běchovice (mimo) - Praha-Malešice (mimo)
1507
P4935
Pardubice (mimo) - Nemošice (včetně)
P8375
P4599
P4614
P4630
10/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
1512
P4936
Poříčany (mimo) - Nymburk město (včetně)
P4937
P4938 P4939
P4940
P4941
1513
P4951
Nymburk město (mimo) - Veleliby (mimo)
1514
P4953
Nymburk město (mimo) - Nymburk hl.n. (mimo)
1522
P4954
P4969
Pečky (mimo) - Zásmuky (včetně)
P4955
P4956 P4957
P4958
P4970
P4971 P4972
P4973
1523
P4979
Zásmuky (mimo) - Bečváry (mimo)
P4980
P4942
P4943
P4944
P4945
P4946
P4947
P4948
P4949
P4950
P4959
P4974
P4960
P4975
P4961
P4976
P4962
P4977
P4963
P4978
P4964
P4965
P4966
P4967
P4968
1524
P4981
Bošice (mimo) - Kouřim (včetně)
P4982
P4983 P4984
1531
P4985
P5000
P5015
Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)
P4986
P4987 P4988
P4989
P4990
P5001
P5002 P5003
P5004
P5005
P5016
P5017 P5018
P5019
P5020
P4991
P5006
P5021
P4992
P5007
P5022
P4993
P5008
P5023
P4994
P5009
P5024
P4995
P5010
P5025
P4996
P5011
P5026
P4997
P5012
P5027
P4998
P5013
P8376
P4999
P5014
1541
P5028
P5044
Přelouč (mimo) - Prachovice (včetně)
P5029
P5030 P5031
P5032
P5045
P5046 P5047
P5048
P5033
P5049
P5034
P5050
P5035
P5051
P5036
P5038
P5039
P5040
P5041
P5042
P5043
1551
P5052
P5067
Moravany (mimo) - Borohrádek (mimo)
P5053
P5054 P5055
P5056
P5057
P5068
P5069 P5070
P5071
P5072
P5058
P5073
P5059
P5074
P5060
P5075
P5061
P5076
P5062
P5077
P5063
P5078
P5064
P5079
P5065
P5066
1561
P5080
P5097
P5112
P5128
Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)
P5081
P5082 P5083
P5084
P5085
P5086
P5098
P5099 P5100
P5101
P5102
P5103
P5113
P5114 P5115
P5117
P5118
P5119
P5129
P5087
P5104
P5120
P5088
P5105
P5121
P5089
P5106
P5122
P5091
P5107
P5123
P5092
P5108
P5124
P5093
P5109
P5125
P5095
P5110
P5126
P5096
P5111
P5127
1562
P5130
P5145
Meziměstí (mimo) - Otovice zastávka (včetně)
P5131
P5132 P5133
P5134
P5135
P5136
P5137
P5138
P5139
P5140
P5141
P5142
P5143
P5144
1571
P5146
Dobruška (včetně) - Opočno pod Orlickými horami (mimo)
P5147
P5149 P5150
P5151
P5152
P5153
P5155
1581
P5156
P5171
P5186
Choceň (mimo) - Litomyšl (včetně)
P5157
P5158 P5159
P5160
P5172
P5173 P5174
P5175
P5187
P5188 P5189
P5190
P5161
P5176
P5191
P5162
P5177
P8351
P5163
P5178
P5164
P5179
P5165
P5180
P5166
P5181
P5167
P5182
P5168
P5183
P5169
P5184
P5170
P5185
1591
P5192
P5208
Letohrad (mimo) - Ústí nad Orlicí (mimo)
P5193
P5194 P5195
P5196
P5197
P5199
P5200
P5201
P5202
P5203
P5204
P5205
P5206
P5207
1601
P5210
P5225
P5241
P5257
Hradec Králové hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo)
P5211
P5212 P5213
P5214
P5215
P5226
P5227 P5228
P5229
P5230
P5242
P5243 P5244
P5245
P5247
P5216
P5231
P5248
P5217
P5232
P5249
P5218
P5233
P5250
P5219
P5235
P5251
P5220
P5236
P5252
P5221
P5237
P5253
P5222
P5238
P5254
P5223
P5239
P5255
P5224
P5240
P5256
1611
P5258
P5273
P5289
P5304
P5319
P5335
P5350
Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
P5259
P5260 P5261
P5262
P5263
P5264
P5265
P5266
P5274
P5275 P5276
P5277
P5278
P5279
P5280
P5281
P5290
P5291 P5292
P5293
P5294
P5295
P5296
P5297
P5305
P5306 P5307
P5308
P5309
P5310
P5311
P5312
P5320
P5321 P5322
P5323
P5324
P5325
P5326
P5327
P5336
P5337 P5338
P5339
P5340
P5341
P5342
P5343
P5267
P5282
P5298
P5313
P5328
P5344
P5268
P5284
P5299
P5314
P5329
P5345
P5269
P5285
P5300
P5315
P5330
P5346
P5270
P5286
P5301
P5316
P5332
P5347
P5271
P5287
P5302
P5317
P5333
P5348
P5272
P5288
P5303
P5318
P5334
P5349
1612
P5351
P5368
Rosice nad Labem-jižní zhlaví (vč.) - Hradec Králové hl.n. (mimo)
P5352
P5353 P5354
P5356
P5357
P5358
P5359
P5369
P5370 P5371
P5372
P5373
P5361
P5362
P5363
P5365
P5366
P5367
1613
P5374
Chrudim (mimo) - Chrudim město (mimo)
P5360
11/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
1631
P5376
P5391
P5407
Hradec Králové hl.n. (mimo) - Ostroměř (mimo)
P5377
P5378 P5379
P5380
P5381
P5392
P5393 P5394
P5395
P5396
P5408
P5409 P5410
P5411
P5412
P5382
P5397
P5413
P5383
P5398
P5384
P5399
P5385
P5401
P5386
P5402
P5387
P5403
P5388
P5404
P5389
P5405
P5390
P5406
1641
P5414
P5429
Hněvčeves (mimo) - Smiřice (mimo)
P5415
P5416 P5417
P5418
P5419
P5420
P5421
P5422
P5423
P5424
P5425
P5426
P5427
P5428
1651
P5430
P5445
P5461
P5476
Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)
P5431
P5432 P5433
P5434
P5446
P5447 P5448
P5450
P5462
P5463 P5464
P5465
P5477
P5478 P5479
P5480
P5435
P5451
P5466
P5482
P5436
P5452
P5467
P5484
P5437
P5453
P5468
P5485
P5438
P5454
P5469
P5486
P5439
P5455
P5470
P5487
P5440
P5456
P5471
P5488
P5441
P5457
P5472
P5490
P5442
P5458
P5473
P5443
P5459
P5474
P5444
P5460
P5475
1652
P5449
Václavice (mimo) - Starkoč (mimo)
1661
P5491
Železný Brod (mimo) - Tanvald (mimo)
P5492
P5493 P5494
P5495
P5496
P5497
1671
P5498
P5515
P5530
P5546
Liberec (mimo) - Szklarska Poręba (PKP) (část)
P5499
P5500 P5501
P5502
P5503
P5516
P5517 P5518
P5519
P5520
P5531
P5533 P5534
P5535
P5536
P5547
P5548 P5549
P5550
P5551
P5505
P5522
P5538
P5507
P5523
P5539
P5508
P5524
P5540
P5509
P5525
P5541
P5511
P5526
P5542
P5512
P5527
P5543
P5513
P5528
P5544
P5514
P5529
P5545
1681
P5553
Smržovka (mimo) - Josefův Důl (včetně)
P5554
P5555 P5556
P5557
1691
P5558
P5574
Summerau (ÖBB) (část) - České Budějovice (mimo)(Rožnov vč.)
P5559
P5560 P5561
P5562
P5563
P5564
P5565
P5575
P5576 P5577
P5578
P5579
P5580
P5581
P5566
P5567
P5569
P5570
P5571
P5572
P5573
1701
P5582
P5601
P5617
P5632
P5655
České Velenice (mimo) - Benešov u Prahy (mimo)
P5584
P5586 P5587
P5588
P5590
P5602
P5603 P5604
P5605
P5606
P5618
P5619 P5620
P5621
P5622
P5633
P5637 P5641
P5642
P5643
P5656
P5657 P5658
P5659
P5660
P5592
P5608
P5624
P5645
P5662
P5593
P5610
P5625
P5646
P5663
P5594
P5611
P5626
P5647
P5664
P5596
P5612
P5627
P5648
P5597
P5613
P5628
P5649
P5598
P5614
P5629
P5650
P5599
P5615
P5630
P5652
P5600
P5616
P5631
P5653
1704
P5665
Benešov u Prahy (včetně) - Praha hl.n. (vč.) (Vršov.jen os.n.)
P5666
P5667 P5668
P5669
P5670
P5671
P5672
P5673
P5674
P5675
P5730
P8377
P8378
1711
P5676
P5691
P5706
Čerčany (mimo) - Skochovice (mimo)
P5677
P5678 P5679
P5680
P5692
P5693 P5694
P5695
P5707
P5708 P5710
P5711
P5682
P5697
P5713
P5683
P5698
P5714
P5684
P5699
P5715
P5685
P5700
P5686
P5701
P5687
P5702
P5688
P5703
P5689
P5704
P5690
P5705
1712
P5721
Vrané nad Vltavou (včetně) - Praha-Modřany (mimo)
P5722
P5723 P5724
P5725
P5726
P5727
P5728
1713
P5729
Praha-Krč (mimo) - Praha-Modřany (včetně)
1721
P5717
P5742
P5757
Dobříš (včetně) - Vrané nad Vltavou (mimo)
P5718
P5719 P5720
P5731
P5732
P5743
P5744 P5745
P5746
P5747
P5758
P5759 P5760
P5762
P5763
1731
P5772
P5787
P5802
Ledečko (včetně) - Čerčany (mimo)
P5773
P5774 P5775
P5776
P5788
P5789 P5790
P5791
P5803
P5804 P5805
P5806
1732
P5808
P5823
Ledečko (mimo) - Kácov (včetně)
P5809
P5810 P5811
P5812
1733
P5824
P5840
P5855
P5870
P5885
P5681
P5696
P5712
P5504
P5521
P5537
P5591
P5607
P5623
P5644
P5661
P5733
P5748
P5764
P5734
P5749
P5765
P5735
P5750
P5766
P5736
P5751
P5767
P5737
P5752
P5768
P5738
P5753
P5769
P5739
P5754
P5770
P5740
P5755
P5771
P5741
P5756
P5777
P5792
P5807
P5778
P5793
P5779
P5794
P5780
P5795
P5781
P5796
P5782
P5797
P5783
P5798
P5784
P5799
P5785
P5800
P5786
P5801
P5813
P5814
P5815
P5816
P5817
P5818
P5819
P5820
P5821
P5822
Kácov (mimo) - Světlá nad Sázavou (mimo)
P5825
P5826 P5827
P5828
P5829
P5841
P5842 P5843
P5844
P5845
P5856
P5857 P5858
P5859
P5860
P5871
P5872 P5873
P5874
P5875
P5886
P5887 P5888
P5889
P5890
P5830
P5846
P5861
P5876
P5891
P5831
P5847
P5862
P5877
P5892
P5832
P5848
P5863
P5878
P5893
P5833
P5849
P5864
P5879
P5894
P5835
P5850
P5865
P5880
P5895
P5836
P5851
P5866
P5881
P5896
P5837
P5852
P5867
P5882
P5897
P5838
P5853
P5868
P5883
P5898
P5839
P5854
P5869
P5884
P5899
12/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
1741
P5901
P5916
P5931
P5946
Kolín (mimo) (vč.Kolín-Kol.míst.n.) - Rataje nad Sázavou odbočka (mimo)
P5902
P5903 P5904
P5905
P5906
P5907
P5908
P5917
P5918 P5919
P5920
P5921
P5922
P5923
P5932
P5933 P5934
P5935
P5936
P5937
P5938
P5947
P5948 P5949
P5950
P5951
P5952
P5953
1751
P5958
P5973
P5989
P6005
P6021
Kutná Hora hl.n. (mimo) - Zruč nad Sázavou (mimo)
P5959
P5960 P5961
P5962
P5963
P5964
P5974
P5975 P5976
P5977
P5978
P5979
P5990
P5991 P5992
P5993
P5994
P5995
P6006
P6007 P6008
P6009
P6010
P6011
P6022
P8367
1761
P6023
P6039
P6055
P5909
P5924
P5939
P5954
P5910
P5925
P5940
P5955
P5911
P5926
P5941
P5956
P5912
P5927
P5942
P5957
P5913
P5928
P5943
P5914
P5929
P5944
P5915
P5930
P5945
P5965
P5980
P5996
P6012
P5966
P5981
P5997
P6013
P5967
P5982
P5998
P6014
P5968
P5983
P5999
P6015
P5969
P5984
P6000
P6016
P5970
P5985
P6002
P6017
P5971
P5986
P6003
P6019
P5972
P5987
P6004
P6020
Benešov u Prahy (mimo) - Trhový Štěpánov (včetně)
P6024
P6025 P6027
P6028
P6029
P6030
P6040
P6041 P6042
P6043
P6044
P6046
P6056
P6057 P6058
P6059
P6060
P6061
P6031
P6047
P6062
P6032
P6048
P6063
P6033
P6049
P6034
P6050
P6035
P6051
P6036
P6052
P6037
P6053
P6038
P6054
1771
P6064
P6079
Olbramovice (mimo) - Sedlčany (včetně)
P6065
P6066 P6067
P6068
P6069
P6080
P6081 P6082
P6083
P6085
P6070
P6086
P6071
P6087
P6072
P6088
P6073
P6089
P6074
P6090
P6075
P6091
P6076
P6092
P6077
P6078
1781
P6093
Nemanice I. (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)
P6094
P6095 P6096
P6097
P6098
P6099
P6101
P6102
1791
P6107
P6122
Rybník (mimo) - Lipno nad Vltavou (včetně)
P6108
P6109 P6110
P6111
P6112
P6123
P6124 P6125
P6126
P6127
P6113
P6128
P6114
P6129
P6115
P6130
P6116
P6131
P6117
P6132
P6118
P6133
P6119
P6134
P6120
P6135
P6121
1801
P6136
P6151
P6166
P6182
P6197
P6214
P6233
Veselí nad Lužnicí (mimo) - Jihlava (mimo)
P6137
P6138 P6139
P6140
P6141
P6152
P6153 P6154
P6155
P6156
P6167
P6168 P6169
P6171
P6172
P6183
P6184 P6185
P6186
P6187
P6198
P6200 P6201
P6202
P6203
P6215
P6217 P6219
P6220
P6221
P6234
P6235
P6142
P6157
P6173
P6188
P6204
P6223
P6143
P6158
P6174
P6189
P6205
P6225
P6144
P6159
P6175
P6190
P6206
P6226
P6145
P6160
P6176
P6191
P6208
P6227
P6146
P6161
P6177
P6192
P6209
P6228
P6147
P6162
P6178
P6193
P6210
P6229
P6148
P6163
P6179
P6194
P6211
P6230
P6149
P6164
P6180
P6195
P6212
P6231
P6150
P6165
P6181
P6196
P6213
P6232
1811
P6236
P6251
P6266
P6281
Tábor (mimo) - Písek (mimo)
P6237
P6238 P6239
P6240
P6252
P6253 P6254
P6255
P6267
P6268 P6269
P6270
P6282
P6283 P6284
P6285
P6241
P6256
P6271
P6286
P6242
P6257
P6272
P6287
P6243
P6258
P6273
P6288
P6244
P6259
P6274
P6289
P6245
P6260
P6275
P6290
P6246
P6261
P6276
P6247
P6262
P6277
P6248
P6263
P6278
P6249
P6264
P6279
P6250
P6265
P6280
1821
P6291
P6306
P6321
Tábor (mimo) - Bechyně (včetně)
P6292
P6293 P6294
P6295
P6307
P6308 P6309
P6310
P6322
P6323 P6324
P6325
P6296
P6311
P6326
P6297
P6312
P6327
P6298
P6313
P6328
P6299
P6314
P6329
P6300
P6315
P6301
P6316
P6302
P6317
P6303
P6318
P6304
P6319
P6305
P6320
1851
P6330
P6345
P6361
P6377
P6392
Horní Cerekev (mimo) - Tábor (mimo)
P6331
P6332 P6333
P6334
P6346
P6347 P6348
P6349
P6362
P6363 P6364
P6365
P6378
P6379 P6380
P6381
P6393
P6394 P6395
P6396
P6335
P6350
P6366
P6382
P6397
P6336
P6351
P6367
P6383
P6398
P6337
P6352
P6368
P6384
P6399
P6338
P6353
P6369
P6385
P6400
P6339
P6354
P6370
P6386
P6401
P6340
P6355
P6372
P6387
P6402
P6341
P6356
P6373
P6388
P6403
P6342
P6357
P6374
P6389
P6404
P6343
P6359
P6375
P6390
P6405
P6344
P6360
P6376
P6391
1861
P6406
P6421
P6436
Kostelec u Jihlavy (mimo) - Telč (mimo)
P6407
P6408 P6409
P6410
P6411
P6422
P6423 P6424
P6425
P6426
P6437
P6412
P6427
P6413
P6428
P6414
P6429
P6415
P6430
P6416
P6431
P6417
P6432
P6418
P6433
P6419
P6434
P6420
P6435
1862
P6438
P6454
P6469
Slavonice (včetně) - Telč (včetně)
P6439
P6440 P6441
P6442
P6455
P6456 P6457
P6458
P6470
P6471 P6472
P6473
P6444
P6460
P6475
P6445
P6461
P6476
P6446
P6462
P6477
P6447
P6463
P6478
P6448
P6464
P6480
P6449
P6465
P6481
P6450
P6466
P6482
P6451
P6467
P6452
P6468
1871
P6483
Č.Třebová seř.n.-vjezd.sk. (mimo) - Č.Třebová seř.n.-sever (mimo)
1873
P4883
Č.Třebová seř.n.-sever (mimo) - Parník (mimo) (odjezdová kolej)
1881
P6484
Třebovice v Čechách (mimo) - Č.Třebová seř.n. (včetně)(bez os.n)
P6485
P6486 P6487
P6488
P6443
P6459
P6474
13/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
1891
P6489
P6504
P8392
Traťový úsek / Číslo přejezdu
Přerov (včetně) - Zebrzydowice (PKP) (část)(Ova-část)
P6490
P6491 P6492
P6493
P6494
P6495
P6496
P6497
P6498
P6505
P6506 P6507
P6508
P6509
P6510
P6511
P6512
P6513
P8393
1901
P6518
Česká Třebová os.n. (mimo) - Olomouc hl.n. (včetně)
P6519
P6520 P6521
P8448
P8449
1902
P6523
Přerov (mimo) - Olomouc hl.n. (mimo)
P6525
P6526 P6527
P6528
P6529
1904
P6533
Bohumín (mimo) - Chałupki (PKP) (část)
P6534
P6535
1906
P6537
Bohumín-Vrbice (mimo) - Bohumín st.hr.
P8429
1907
P6538
žst. Bohumín Vrbice - žst. Bohumín levé přednádraží
1911
P6540
P6555
P6570
P6585
P6602
P6617
P6633
Prostějov hl.n. (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)
P6541
P6542 P6543
P6544
P6545
P6546
P6556
P6557 P6558
P6559
P6560
P6561
P6571
P6572 P6573
P6574
P6575
P6576
P6586
P6587 P6588
P6589
P6590
P6591
P6603
P6604 P6605
P6606
P6607
P6608
P6618
P6619 P6620
P6621
P6622
P6623
P6634
P6635 P6636
P6637
P6638
P6639
1912
P8371
žst. Olomouc hl.n. - vlečkový areál Milo a Hodolany
P8397
1921
P6646
Rudoltice v Čechách (mimo) - Lanškroun (včetně)
P6647
1931
P6648
Zábřeh na Moravě (mimo) - Bludov (mimo)
P6649
P6650 P6651
P6652
P6653
1951
P6658
Červenka (mimo) - Litovel (včetně)
P6659
1952
P6660
P6675
Litovel (mimo) - Senice na Hané (mimo)
P6661
P6662 P6663
P6664
P6665
P6676
P6677 P6678
P6679
P6680
P6530
P6499
P6514
P6500
P6515
P6501
P6516
P6502
P6517
P6503
P6536
P6551
P6566
P6581
P6596
P6613
P6628
P6645
P6552
P6567
P6582
P6597
P6614
P6629
P8395
P6553
P6568
P6583
P6598
P6615
P6630
P6554
P6569
P6584
P6599
P6616
P6631
P6531
P6532
P6547
P6562
P6577
P6592
P6609
P6624
P6640
P6548
P6563
P6578
P6593
P6610
P6625
P6641
P6549
P6564
P6579
P6594
P6611
P6626
P6642
P6550
P6565
P6580
P6595
P6612
P6627
P6643
P6654
P6655
P6656
P6657
P8383
P6666
P6681
P6667
P6682
P6668
P6683
P6669
P6684
P6670
P6685
P6671
P6686
P6672
P6687
P6673
P6674
1953
P6688
Litovel předměstí (mimo) - Mladeč (včetně)
P6689
P6691 P6692
P6693
1961
P6695
P6712
P6728
P6745
Suchdol nad Odrou (mimo) - Budišov nad Budišovkou (včetně)
P6696
P6697 P6698
P6699
P6702
P6703
P6704
P6713
P6714 P6715
P6716
P6717
P6718
P6719
P6729
P6732 P6733
P6734
P6735
P6736
P6737
P6746
P6747 P6749
P6705
P6720
P6738
P6706
P6721
P6739
P6707
P6722
P6740
P6708
P6724
P6741
P6709
P6725
P6742
P6710
P6726
P6743
P6711
P6727
P6744
1971
P6751
P6767
Suchdol nad Odrou (mimo) - Fulnek (včetně)
P6752
P6753 P6754
P6755
P6756
P6768
P6760
P6761
P6762
P6763
P6764
P6765
P6766
1981
P6769
Studénka (mimo) - Bílovec (včetně)
P6770
P6771 P6772
P6773
P6758
P6759
P6775
P6776
1991
P6777
P6792
Suchdol nad Odrou (mimo) - Nový Jičín město (včetně)
P6778
P6779 P6780
P6781
P6782
P6783
P6793
P6784
P6785
P6786
P6787
P6788
P6789
P6790
P6791
2001
P6794
Břeclav předn. (mimo) - Brno hl.n. (včetně)
P6795
P6796 P6799
2002
P6801
P6816
P6831
Brno hl.n. (mimo) - Česká Třebová os.n. (mimo)
P6802
P6803 P6804
P6805
P6806
P6817
P6818 P6819
P6820
P6821
P6832
P6833 P6834
P6835
P8452
P6808
P6823
P6809
P6824
P6810
P6825
P6811
P6826
P6812
P6827
P6813
P6828
P6814
P6829
P6815
P6830
2003
P6797
Modřice (mimo) - Brno-H.Heršpice (m) (přes Brno jih)
P6774
P6807
P6822
14/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
2007
P6836
Brno-Židenice (mimo) - Posvitavské vlečky (dvl.) (včetně)
P6837
2011
P6838
P6853
P6868
P6883
P6899
P6915
P6930
Svitavy (mimo) - Žďárec u Skutče (mimo)
P6839
P6840 P6841
P6842
P6843
P6854
P6855 P6856
P6857
P6858
P6869
P6870 P6871
P6872
P6873
P6884
P6885 P6886
P6887
P6888
P6900
P6901 P6902
P6903
P6904
P6916
P6917 P6918
P6919
P6920
P6931
P6932 P6933
P6934
P6935
P6844
P6859
P6874
P6889
P6905
P6921
P6936
P6845
P6860
P6875
P6890
P6906
P6922
P8362
P6846
P6861
P6876
P6891
P6907
P6923
P6847
P6862
P6877
P6892
P6908
P6924
P6848
P6863
P6878
P6893
P6909
P6925
P6849
P6864
P6879
P6894
P6910
P6926
P6850
P6865
P6880
P6895
P6911
P6927
P6851
P6866
P6881
P6896
P6913
P6928
P6852
P6867
P6882
P6898
P6914
P6929
2021
P6937
P6952
P6968
Chornice (mimo) - Skalice nad Svitavou (mimo)
P6938
P6939 P6940
P6941
P6942
P6953
P6954 P6955
P6956
P6957
P6969
P6970 P6971
P6972
P6973
P6943
P6958
P6974
P6944
P6959
P6975
P6945
P6960
P6976
P6946
P6961
P6977
P6947
P6963
P6978
P6948
P6964
P6979
P6949
P6965
P6980
P6950
P6966
P6981
P6951
P6967
P6982
2031
P6983
Brno-Židenice (mimo) - Havlíčkův Brod (m)(vč.st.Tunel-H.B)
2041
P6984
Hrušovany u Brna (mimo) - Židlochovice (včetně)
P6985
P6986 P6987
2051
P6988
Vranovice (mimo) - Pohořelice (včetně)
P6989
P6990 P6991
P6992
P6993
P6996
P6997
P6998
P6999
P7000
P7001
P7002
2061
P7003
Šakvice (mimo) - Hustopeče u Brna (včetně)
P7004
P7006 P7007
P7008
2071
P7010
P7026
P7041
P7056
P7071
P7087
Žďár nad Sázavou (mimo) - Tišnov (mimo) (přes N.Město na M.)
P7011
P7012 P7013
P7015
P7016
P7017
P7018
P7027
P7028 P7029
P7030
P7031
P7032
P7033
P7042
P7043 P7044
P7045
P7046
P7047
P7048
P7057
P7058 P7059
P7060
P7061
P7062
P7063
P7072
P7073 P7074
P7075
P7076
P7077
P7079
P7088
P7089
P7019
P7034
P7049
P7064
P7080
P7020
P7035
P7050
P7065
P7081
P7021
P7036
P7051
P7066
P7082
P7022
P7037
P7052
P7067
P7083
P7023
P7038
P7053
P7068
P7084
P7024
P7039
P7054
P7069
P7085
P7025
P7040
P7055
P7070
P7086
2081
P7090
P7106
Břeclav (mimo) - Hrušovany nad Jevišovkou (včetně)
P7091
P7092 P7093
P7094
P7095
P7096
P7107
P7108 P7109
P7110
P7111
P7112
P7097
P7113
P7098
P7114
P7099
P7101
P7102
P7103
P7104
P7105
2082
P7115
Hrušovany nad Jevišovkou (mimo) - Znojmo (mimo)
P7116
P7117 P7118
P7119
P7120
P7121
P7122
P7123
P7124
P7125
P7126
P7127
P7128
2083
P7129
Boří les (mimo) - Lednice (včetně)
P7130
P7131 P7132
P7133
P7135
P7136
P7137
2091
P7138
P7154
P7170
Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo) (přes Mutěnice)
P7139
P7140 P7141
P7142
P7143
P7156
P7157 P7158
P7159
P7160
P7171
P7173 P7175
P7176
P7178
P7144
P7161
P8203
P7145
P7162
P8204
P7146
P7163
P7147
P7164
P7148
P7165
P7149
P7166
P7150
P7167
P7151
P7168
P7152
P7169
2101
P7179
P7195
P7211
Brno hl.n. (mimo) - Přerov (mimo) (přes Chrlice)
P7180
P7181 P7182
P7183
P7184
P7196
P7197 P7198
P7199
P7200
P7212
P7213 P7214
P7215
P7185
P7201
P7186
P7202
P7187
P7203
P7188
P7204
P7189
P7205
P7190
P7206
P7192
P7207
P7193
P7209
P7194
P7210
2111
P7216
Kojetín (mimo) - Tovačov (včetně)
P7217
P7218 P7219
P7220
P7222
P7223
P7224
P7225
P7226
P7227
P7228
P7229
P7230
2121
P7231
P7247
P7263
P7278
P7293
Kojetín (mimo) - Valašské Meziříčí (m.)(bezžstHulín)
P7232
P7233 P7235
P7236
P7237
P7238
P7248
P7249 P7250
P7252
P7253
P7254
P7264
P7265 P7266
P7267
P7268
P7269
P7279
P7280 P7281
P7282
P7283
P7284
P7294
P7295 P7296
P7297
P7298
P7299
P7239
P7255
P7270
P7285
P7300
P7240
P7256
P7271
P7286
P7301
P7241
P7257
P7272
P7287
P7302
P7242
P7258
P7273
P7288
P7303
P7243
P7259
P7274
P7289
P7244
P7260
P7275
P7290
P7245
P7261
P7276
P7291
P7246
P7262
P7277
P7292
2122
P7304
P7319
Kroměříž (mimo) - Zborovice (včetně)
P7305
P7306 P7307
P7308
P7320
P7321 P7322
P7323
P7310
P7326
P7311
P7327
P7312
P7328
P7313
P7314
P7315
P7316
P7317
P7318
2131
P7329
P7344
P7359
P7374
Valašské Meziříčí (mimo) - Frýdek-Místek (mimo)
P7330
P7331 P7332
P7333
P7334
P7345
P7346 P7347
P7348
P7349
P7360
P7361 P7362
P7363
P7364
P7375
P7376 P7377
P7378
P7379
P7335
P7350
P7365
P7380
P7336
P7351
P7366
P7381
P7337
P7352
P7367
P7382
P7338
P7353
P7368
P7383
P7339
P7354
P7369
P7384
P7340
P7355
P7370
P7385
P7341
P7356
P7371
P7386
P7342
P7357
P7372
P7387
P7343
P7358
P7373
P7388
P7134
P7221
P7309
P7325
P6995
15/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
P7391
P7392
P7393
P7394
Traťový úsek / Číslo přejezdu
P7395
P7451
P7508
P7389
P7390
2132
P7396
Ostrava hl.n.(m.)(od uhelného n.vč) - Frýdek-Místek (včetně)
P7397
P7398 P7399
P7400
P7401
P7402
P7403
P7404
P7405
P7406
P7407
P7408
P8357
2141
P7409
P7426
Valašské Meziříčí (mimo) - Rožnov pod Radhoštěm (včetně)
P7410
P7412 P7413
P7414
P7415
P7416
P7417
P7418
P7419
P7420
P7422
P7423
P7424
P7425
2161
P7454
P7472
Frýdlant nad Ostravicí (mimo) - Ostravice (včetně)
P7456
P7457 P7459
P7460
P7461
P7462
P7473
P7475 P7476
P7463
P7464
P7466
P7467
P7468
P7469
P7470
P7471
2171
P7477
P7492
Studénka (mimo) - Veřovice (mimo)
P7478
P7479 P7480
P7481
P7493
P7494 P7496
P7497
P7483
P7499
P7484
P7500
P7485
P7502
P7486
P7504
P7487
P7505
P7488
P7506
P7489
P7507
P7490
P8427
P7491
2172
P8434
Sedlnice obvod triangl - Mošnov, Ostrava Airport
2191
P7519
P7534
P7549
P7564
Olomouc hl.n.(m)(O.hl.n.Bělidla vč) - Krnov (mimo)
P7520
P7521 P7522
P7523
P7524
P7535
P7536 P7537
P7538
P7539
P7550
P7551 P7552
P7553
P7554
P7565
P7566 P7567
P7568
P7569
P7525
P7540
P7555
P7570
P7526
P7541
P7556
P7571
P7527
P7542
P7557
P7572
P7528
P7543
P7558
P7573
P7529
P7544
P7559
P7574
P7530
P7545
P7560
P7575
P7531
P7546
P7561
P7576
P7532
P7547
P7562
P7679
P7533
P7548
P7563
2201
P6522
P7591
Nezamyslice (mimo) - Olomouc hl.n. (mimo)
P7577
P7578 P7579
P7580
P7581
P7592
P7593 P7594
P7595
P7596
P7582
P7597
P7583
P7598
P7584
P7599
P7585
P7586
P7587
P7588
P7589
P7590
2211
P7600
P7615
P7630
P7645
Olomouc hl.n. (mimo) - Čelechovice na Hané (včetně)
P7601
P7602 P7603
P7604
P7605
P7606
P7616
P7617 P7618
P7619
P7620
P7621
P7631
P7632 P7633
P7634
P7635
P7636
P7646
P7647 P7648
P7649
P7650
P7651
P7607
P7622
P7637
P7652
P7608
P7623
P7638
P7653
P7609
P7624
P7639
P7654
P7610
P7625
P7640
P8409
P7611
P7626
P7641
P7612
P7627
P7642
P7613
P7628
P7643
P7614
P7629
P7644
2212
P7655
Kostelec na Hané (mimo) - Čelechovice na Hané (mimo)
P7656
P7657 P7658
P7659
P7660
2221
P7661
P7676
Valšov (mimo) - Rýmařov (včetně)
P7662
P7663 P7664
P7665
P7677
P7678
P7666
P7667
P7668
P7669
P7670
P7671
P7672
P7673
P7674
P7675
2231
P7680
P7695
Bruntál (mimo) - Malá Morávka (včetně)
P7681
P7682 P7683
P7684
P7685
P7696
P7697
P7686
P7687
P7688
P7689
P7690
P7691
P7692
P7693
P7694
2241
P7698
P7716
Milotice nad Opavou (mimo) - Vrbno pod Pradědem (včetně)
P7699
P7700 P7701
P7703
P7704
P7705
P7717
P7718 P7719
P7720
P7721
P7722
P7706
P8349
P7707
P7708
P7709
P7710
P7711
P7712
P7713
2251
P7724
P7739
Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně)
P7725
P7726 P7727
P7728
P7729
P7740
P7741 P7742
P7743
P7744
P7730
P7745
P7731
P8435
P7732
P7733
P7734
P7735
P7736
P7737
P7738
2252
P7746
P7761
Krnov (včetně) - Opava východ (mimo)
P7747
P7748 P7749
P7750
P7751
P7762
P7763 P7764
P7765
P7766
P7752
P7767
P7753
P7768
P7754
P7769
P7755
P7770
P7756
P7771
P7757
P7772
P7758
P7759
P7760
2253
P7773
P7789
P7804
Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo)
P7774
P7775 P7776
P7777
P7778
P7790
P7791 P7792
P7793
P7794
P7805
P7780
P7795
P7781
P7796
P7782
P7797
P7783
P7798
P7784
P7799
P7785
P7800
P7786
P7801
P7787
P7802
P7788
P7803
2261
P7806
Opava východ (mimo) - Hradec nad Moravicí (včetně)
P7807
P7808 P7809
P7810
P7812
P7813
P7814
P7815
P7816
P7817
2271
P7818
P7833
P7848
Moravice (mimo) - Svobodné Heřmanice (včetně)
P7819
P7820 P7821
P7822
P7823
P7834
P7835 P7836
P7837
P7838
P7849
P7850 P7851
P7852
P7853
P7824
P7839
P7854
P7825
P7840
P7855
P7826
P7841
P7859
P7827
P7842
P7860
P7828
P7843
P7861
P7829
P7844
P7830
P7845
P7831
P7846
P7832
P7847
2281
P7863
Kravaře ve Slezsku (včetně) - Opava východ (mimo)
P7864
P7865 P7866
P7867
P7868
P7869
P7870
P7871
P7872
2282
P7873
Kravaře ve Slezsku (mimo) - Hlučín (včetně)
P7874
P7875 P7876
P7877
P7878
P7880
P7881
P7882
P7883
P7884
P7885
P8387
P7482
P7498
P7879
16/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
2291
P7886
Chuchelná (včetně) - Kravaře ve Slezsku (mimo)
P7887
P7888 P7889
P7890
P7891
P7892
P7893
P7894
P7895
P7896
2302
P7897
P7912
P7928
P7943
P7959
P7974
P7989
P8004
Brno-Černovice zhl.Táborská - Vlárský průsmyk st.hr.
P7898
P7899 P7900
P7901
P7902
P7903
P7913
P7914 P7915
P7916
P7917
P7918
P7929
P7930 P7931
P7932
P7933
P7934
P7944
P7945 P7946
P7947
P7948
P7949
P7960
P7961 P7962
P7963
P7964
P7965
P7975
P7976 P7977
P7978
P7979
P7980
P7990
P7991 P7992
P7993
P7994
P7995
P8005
P8006 P8007
P8008
P8009
P8010
P7904
P7919
P7935
P7950
P7966
P7981
P7996
P8011
P7905
P7921
P7936
P7951
P7967
P7982
P7997
P8012
P7906
P7922
P7937
P7953
P7968
P7983
P7998
P8013
P7907
P7923
P7938
P7954
P7969
P7984
P7999
P8014
P7908
P7924
P7939
P7955
P7970
P7985
P8000
P8015
P7909
P7925
P7940
P7956
P7971
P7986
P8001
P8016
P7910
P7926
P7941
P7957
P7972
P7987
P8002
P8017
P7911
P7927
P7942
P7958
P7973
P7988
P8003
P8019
2306
P8018
Bzenec (mimo) - Moravský Písek (mimo)
2311
P8020
Nemotice (mimo) - Koryčany (včetně)
P8021
P8022 P8023
P8024
P8027
P8028
P8029
2331
P8030
Kunovice (mimo) - Staré Město u Uher. Hradiště (mimo)
P8031
P8032
2341
P8033
Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně)
P8034
P8035 P8036
P8037
P8038
P8039
P8040
P8041
P8042
P8043
P8044
P8045
P8046
P8047
2351
P8048
Bylnice (mimo) - Horní Lideč (mimo)
2361
P8049
Hranice na Moravě (mimo) - Vsetín (mimo)
P8050
P8051 P8052
P8053
P8054
P8055
P8056
P8057
P8058
P8059
P8060
2371
P8061
P8076
P8092
P8107
P8122
Vsetín-Bečva (mimo) - Velké Karlovice (včetně)
P8062
P8063 P8064
P8065
P8066
P8077
P8078 P8079
P8080
P8081
P8093
P8094 P8095
P8096
P8097
P8108
P8109 P8110
P8111
P8112
P8125
P8126 P8127
P8128
P8129
P8067
P8082
P8098
P8113
P8130
P8068
P8083
P8099
P8114
P8131
P8069
P8084
P8100
P8115
P8070
P8085
P8101
P8116
P8071
P8086
P8102
P8117
P8072
P8088
P8103
P8118
P8073
P8089
P8104
P8119
P8074
P8090
P8105
P8120
P8075
P8091
P8106
P8121
2391
P8132
P8147
Veselí nad Moravou (mimo) - Skalica na Slovensku (ŽSR) (mimo)
P8133
P8134 P8135
P8136
P8137
P8138
P8139
P8148
P8140
P8141
P8142
P8143
P8144
P8145
P8146
2401
P7251
P8164
P8179
Hohenau (ÖBB) (včetně) - Přerov (mimo)
P8149
P8150 P8151
P8152
P8153
P8165
P8166 P8167
P8168
P8169
P8370
2411
P8180
Rohatec (mimo) - Sudoměřice nad Moravou (mimo)
P8181
P8182 P8183
P8184
P8185
2421
P8186
P8201
Čejč-výhybka 101 (mimo) - Ždánice (včetně)
P8187
P8188 P8189
P8190
P8191
P8202
2452
P8221
Hodonín (mimo) - Holíč nad Moravou (ŽSR) (mimo)
2461
P8222
P8238
P8253
Otrokovice (mimo) - Vizovice (včetně)
P8223
P8224 P8226
P8227
P8239
P8240 P8241
P8242
P8254
P8255 P8256
P8257
P8025
P8026
P8155
P8170
P8156
P8171
P8157
P8172
P8158
P8173
P8159
P8174
P8160
P8175
P8161
P8176
P8162
P8177
P8163
P8178
P8192
P8193
P8194
P8195
P8196
P8197
P8198
P8199
P8200
P8228
P8243
P8258
P8229
P8244
P8259
P8230
P8245
P8260
P8231
P8246
P8261
P8232
P8247
P8262
P8233
P8248
P8398
P8234
P8249
P8235
P8250
P8236
P8251
P8237
P8252
2501
P8263
P8284
Čadca (ŽSR) (část) - Dětmarovice (mimo)
P8264
P8266 P8267
P8268
P8269
P8287
P8288 P8289
P8290
P8343
P8270
P8271
P8272
P8274
P8277
P8278
P8279
P8280
P8282
2505
P8291
Koukolná (mimo) - Závada (mimo)
2511
P8292
Petrovice u Karviné (mimo) - Karviná město (včetně)
P8293
P8294 P8295
2521
P8296
Český Těšín (mimo) - Ostrava-Kunčice (mimo)
P8297
P8298 P8453
2531
P8299
P8319
P8335
Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo)
P8300
P8301 P8302
P8304
P8305
P8320
P8321 P8322
P8324
P8325
P8336
P8337 P8338
P8339
P8340
P8307
P8327
P8342
P8308
P8328
P8355
P8309
P8329
P8356
P8310
P8330
P8311
P8331
P8315
P8332
P8316
P8333
P8318
P8334
P8306
P8326
P8341
17/18
Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží
Traťový úsek / Číslo přejezdu
2791
P8344
Myjava (ŽSR) (mimo) - Veselí nad Moravou (mimo)
2801
P8345
Břeclav (mimo) - Lanžhot st.hr.
P8346
P8348
18/18

Podobné dokumenty

es prohlášení o shodě

es prohlášení o shodě ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Níže podepsaný, jménem a na zodpovědnost: Pověřený zástupce v rámci Evropského hospodářského prostoru:

Více

přístroje pro FYZIKÁLNí terApII

přístroje pro FYZIKÁLNí terApII JEDINEČNÝ MODULÁRNÍ SYSTÉM BTL-5000 BTL-5000 je vhodně navržené zařízení pro fyzikální terapii, které je schopno beze zbytku splnit všechny vaše nynější i budoucí terapeutické potřeby. Díky modular...

Více

(OKRASN\311 CIBULOVINY.XLS)

(OKRASN\311 CIBULOVINY.XLS) OKRASNÉ CIBULOVINY CENIK CISLO DRUH

Více

calendar of activities

calendar of activities Služeb vzdělávání učitelů (PDST) [3], vyvinula kurz pro učitele chemie, kteří jsou k tomuto povolání nebo nové revidované chemie osnov. Zaměřuje se na kvalitní výuku ve třídě a učení praxí, stejně ...

Více

článek - FitBee

článek - FitBee tuku, cožje osm kostek másla' Pravidelné jídlo, pestrý pohyb, relaxace, žádný stres. Během deseti dnů si organismus na jiný reŽim zr,rykl, přizpůsobil se' začal rychleji spalovat. A naučil se ijiné...

Více

IDEAL STANDARD_prohlášení o shodě_CE

IDEAL STANDARD_prohlášení o shodě_CE jsou ve shodě s ustanoveními následující směrnice ES Směrnice 89/106/EHS pro stavební výrobky a níže uvedenými normami: EN 997 ISO / IEC Směrnice 22 EN 45014 Informace o regulovaných charakteristik...

Více

七彩灵峰:全面进入蔬菜种植期

七彩灵峰:全面进入蔬菜种植期 ÚÀÛ¬ef];ùQÚí ÈÚÀ۬׏ÜgD–|h i¿ ¦=§QBC)vwåé˜ ÚÀÛ¬6‘=jkUFQll ö†é˜mn’ opÚÀÛ¬¿ RýþNÚÀ;ù2345 ;XÇæqqÎrQ Õ²žs~ ÚÀbt)J¯LYQå/eJ KurDvky„w¿žxy BIÞózQ {|JKz ‘¿ ~.æ¿ )Հ‘hiDxynQŸ vQBCY%/e}~×áDÚÀ Û¬×ác2‘DÜ¿...

Více

Baterie Avacom Two Ways Ni-Mh 6V 4200mAh

Baterie Avacom Two Ways Ni-Mh 6V 4200mAh Adresa : eSenzace s.r.o. Moskevská 1464/61 Praha 10

Více