Rozhovor s T. Savkou jen pro GymplNews (zit) Hlasujte v anketě o

Transkript

Rozhovor s T. Savkou jen pro GymplNews (zit) Hlasujte v anketě o
Rozhovor s T. Savkou jen
pro GymplNews (zit)
Hlasujte v anketì o nejoblíbenìjšího
a nejneoblíbenìjšího uèitele (jk)
ètìte na stranì 2
více na stranì 2
Úvod (jk)
A
Dialog (abc)
už je tu druhé èíslo nového školního èasopisu
GymplNews. Doufám, že sklidí vìtší úspìch než èíslo
první, protože jsme byli pouèeni, že zkratka pro
Studentský Senát SS je nevhodná a nesklidila valný úspìch u
uèitelského sboru, proto se polepšíme a nebudeme ji dále
užívat. Dále jsem se pokusil vylepšit grafické pasáže, abyste z
nich také nìco mìli; chci se tedy tímto omluvit za grafiku v
minulém èísle a doufám, že tentokrát je to lepší. Profesorskému
sboru se zase nelíbilo, že jsme se nepodepsali, proto je teï
všude zkratka toho, kdo to vytvoøil. Pøeji pøíjemnou èetbu...
Jak dlouho tady uèíte?
Tento školní rok je na Prvním èeském gymnáziu v
Karlových Varech, co se do poètu týká, mým tøetím. Je
to ovšem teprve druhý rok, kdy pracuji na plný úvazek.
V roce 2002/2003 jsem zaèínal s polovièním úvazkem,
který byl udìlen do dvou dnù.
Jak se vám tady líbí?
Mùj vztah ke škole je, do jisté míry, zvláštní s ohledem
na to, že jsem ji navštìvoval i jako student. Jsou tu vìci,
se kterými jsem spokojen i vìci, které se
mi líbí ménì. To ale není nic neobvyklého, protože každá mince má dvì strany.
Co uèíte nejradìji?
Oba pøedmìty které uèím (Tv-Z), mám moc rád. Za tohoto stavu, je tìžké urèit jeden, ke kterému bych mìl výraznì blíž.
Mùj vztah k obìma je vøelý a z hlediska sympatií, vyrovnaný.
Kolik trénujete florbalových týmù?
Trénuji jeden florbalový tým v rámci Centra sportu, který je
tvoøen studentkami a studenty Pèg v KV , pøièemž vìtšina z
nich spadá do kategorie zaèáteèníkù.
Šel vám ve škole zemìpis a tìlocvik?
Mùj zájem o Z a Tv je vázán na zaèátky støedoškolských
studií. Šlo mi to asi tak, že v rámci zemìpisu jsem byl
hodnocen výbornì èi chvalitebnì a z Tv výbornì. K
pøedmìtùm, které mì bavili musím pøipojit cizí jazyky a
dìjepis.
FOTO pana prof. Maška
Kolikrát jste byl tøídním uèitelem?
Moje 2.B je první tøídou se kterou pracuji jako tøídní uèitel.
1
Exkluzivní rozhovor s Tomášem Savkou (zit)
Odkud se vzala tvoje pøezdívka Tomíno?
Tak mi øíká dìda, už od malièka .
Mìl jsi od zaèátku jasno, že se staneš zpìvákem, nebo jsi se chtìl stát nìèím jiným?
Chtìl jsem být vždycky muzikantem,ale pøímo zpìvákem, to byl spíš takovej tajnej sen.
Za co jsi v osmé tøídì dostal dvojku z chování?
Øekl jsem uèitelce, co jsem nemìl. :)
Na co nejradìji vzpomínáš, když jsi jeden rok studoval v nìmeckém Ambergu na MaxReger-Gymnasiu?
Na všechno. Hroznì moc se mi tam líbilo. Bylo tam všude plno muziky a mìly moc dobøe
vybavený uèebny hudební technikou, nástroji.. a byla tam pohoda. : )
Jak se ti povedla maturita, kterou jsi složil 8.záøí?
Moc se mi nepovedla. Ale na to že jsem mìl málo èasu na pøípravu to ušlo -celková známka 3.
(Tomáš maturoval z Èeštiny, Angliètiny, Nìmèiny a samozøejmì z Hudebky )
Mezi tvé nejlépe zazpívané písnièky v soutìži Èesko hledá Superstar patøí písnì We are the
champions, Feel a Every breathe you take. Která z nich se ti zpívala nejlépe?
Nejlíp se mi zpívalo We are the Champions.
Píseò We are the champions se objeví na tvém prvním CD. Najdou na nìm Tví posluchaèi
také jiné songy, které jsi zpíval a už v soutìži Èesko hledá Superstar nebo na svých
koncertech?
Kromì téhle to budou vìci buï úplnì nový nebo neznámý. Teda snad jen Fuck it od Eamona je
asi dost známá. Bude ale èesky.
Kdy mùžeme oèekávat tvùj pilotní singl a videoklip k tvému oèekávanému CD?
To by mìlo vyjít koncem øíjna, singl už je natoèenej, klip ještì ne. Singl se ale nebude prodávat. Je
urèen do rádií a na diskotéky.
Je pravda, že na muzikálu Miss Saigon pøiletíš na jevištì vrtulníkem? Jak se do Goja Music
Hall vejde?
Je to malej vrtulníèek - asi 500 kg a nepøiletím na nìm, ale odletím. Sám jsem to ještì nezkoušel,
taky jsem zvìdavej : )
Vzal by jsi roli ve filmu?
Záleží na tom, jakou roli a hlavnì v jakým filmu. Už jsem mìl nìkolik nabídek, ale nevzal jsem to.
Nej, nej uèitelé (jk)
N
yní tu máme anketu o nejoblíbenìjšího a nejneoblíbenìjšího profesora a profesorku. Hlasovat
mùžete pomocí malého lísteèku, který vhodíte do schránky v mezipatøe nalevo od jídelny
(mezi pøízemím a suterénem), prosíme, aby lísteèky byly opravdu malé a aby každý student
nebo studentka hlasoval jen jednou pro regulérnost. Výsledky oèekávejte v každém èísle, V den, kdy
vyjde další èíslo se hlasy poèítají odznovu. Pokud se tento èasopis nedostane nìkomu do rukou,
prosíme aby jste ho seznámili s touto anketou, èím více studentù bude hlasovat, tím pravdivìjší
výsledky budeme moci publikovat.
2
I D O L Y - F I L M O V É I J I N É (mb)
A
 chceme nebo ne, jsme formováni milionem vlivù. K nim patøí i idoly našeho dìtství èi, chcete-li,
dospívání. Øíká se, že èlovìk potøebuje jen 1 minutu, aby zjistil, že se mu nìjaká osoba líbí, 1 hodinu,
aby ji správnì odhadl, 1 den, aby ji zaèal mít rád èi milovat, ale potøebuje (plus minus) celý život, aby na ni
zasezapomnìl. A tak se není co divit, že se pomalu, ale jistì dostáváme do vleku svých idolù.
Zaèíná to asi v okamžiku, kdy holèièka na pískovišti potká jinou holèièku a má dost rozumu na to, aby
usoudila, že je hezèí než ona. A co víc, že má krásné blonïaté vlásky a mnohem hezèí koèárek. Jeden z prvních
idolù hodných napodobování je tu. Holèièka dupe, že chce také takové šatièky a
takové culíèky a takovou panenku a když se nikdo nedívá, trénuje si grimasy a
zpùsob chùze té druhé. Èas bìží a idolem se stává modelka z titulní stránky nebo
Cameron Diaz. Ale pak se cosi stane a na scénu nastupuje opaèné pohlaví. Mùj
první idol se jmenoval Jonáš. Byl modrooký a chodili jsme spolu do školky. Vydrželo
mi to dlouho, ale ve škole jsem brzy pochopila, že takto pøízemní být nemùžu. Po
princi z pohádky Honzovi Èenském jsem se rozhodla, že idolem mého
srdce bude Josh Hartnett. S ním už jsem se mohla svým spolužaèkám
jaksepatøí pochlubit. Donutilo mì to zamyslet se nad tím, k èemu že ty
idoly tedy vlastnì jsou a zaèala jsem zkoumat dùsledek platonického
zbožòování na mém okolí.
Jedna kamarádka velmi rychle pochopila, že Josh neèeká právì na ni a zaèala horeènì shánìt kluka, který
by mu byl co nejpodobnìjší. Druhá zaèala pilovat angliètinu a chtìla se za svým idolem jen tak mimochodem
vydat do Hollywoodu. Kamarád si nechal narùst dlouhé vlasy a svou kytaru neustále opeèovával, aby byla co
nejpodobnìjší nástroji jeho rockové modly a další tráví hodiny kopáním do míèe, aby hrál jako David Beckham.
Každý se snažil svému idolu nìjak pøiblížit a každý doufal, že se jednoho dne pøihodí ten velký zázrak pùjde po
ulici, najednou HO (JI) potká, ON (ONA) se na nìj podívá a bude z toho pøátelství/láska na celý život. Smìšné?
Snad. Ale když se nad tím zamyslím, dochází mi, že náš život se opravdu skládá z potkávání a napodobování
jedincù, kteøí se stávají na kratší èi delší dobu našimi idoly.
A vlastnì není ani tak podstatné, jestli je tím idolem Milan Baroš èi Julia Roberts, Pepa Novák od sousedù
nebo Anièka z oktávy A. Každý z nich je nìèím jedineèný a to je to, co naše nejvnitønìjší já touží napodobit.
Samozøejmì, že filmové hvìzdy lákají nejvíc; pùvabem a šarmem. Èteme o nich, jejich fotkami si oblepujeme
stìny svých pokojù a dokud jsou svobodní, tajnì doufáme a když se ožení (vdají), doufáme dále, protože nic
netrvá vìènì. Nicménì každý z nás ve svém životì nìjaký ten idol mìl, popøípadì má. Nìkteøí si jen tak sní, jiní
èekají u zadního vchodu divadla. Ale nejvìtší procento se zhlédlo ve filmových hercích, kteøí navíc mají kolem
hlavy svatozáø Hollywoodu, auru tajemna. Protože všechno co je tajemné, láká a u idolù to platí dvojnásob.
A tak nás naše idoly formují, i když si to vlastnì vùbec neuvìdomujeme. Jsme to sice ještì poøád my, ale
formování milionem vlivù, které do nás dennodennì vnikají jako kosmické záøení. Èím jsme starší, tím je
vnímáme rozumovìji a z bezhlavého šílení se pomalu dostáváme k napodobování èi k pøebírání hezkého a
sympatického v nich. Nìkdy se ovšem stane, že se nám nìkdo zalíbí natolik, že se tak trochu pomineme a
pøemýšlíme, zda si jeho fotku povìsit nad postel, nebo ne. Ale proè vlastnì ne?
PS: Koho tam máte vy?
Inzerce (jk)
N
ìco jste ztratili? Nabízíte douèování, nebo douèování hledáte? Chcete prodat starou uèebnici nebo
knížku? Pak je tato rubrika právì pro vás! Své inzeráty posílejte na naší e-mailovou adresu:
[email protected] a to takto: jako pøedmìt uveïte "inzerát" a samotný text inzerátu do textu
e-mailu; nezapomeòte na sebe nechat kontakt nejlépe telefonní, ten nebude publikován, ale na vyžádání ho
vydáme zájemci o vaši nabídku. Pokud izeroš projde naší cenzurou a nebude pøíliš dlouhý bude mu pøidìlen
kód. Vyberete-li si z naší nabídky staèí najít Jakuba Koláøe nebo Milana Zítku z tercie A a pøedložit kód inzerátu.
Kontakt vám bude vydán.
3
Universální dìlení profesorek (boz)
Po bedlivém zkoumání a provìøování dospìla naše redaktorka k nevyvratitelnému závìru…
Profesorky se dìlí podle ozdoby, kterou se na krku pøikrášlují a to na ŠÁTKAØKY a ØETÍZKÁØKY. Logicky :
Šátkaøky nosí na krku šátek a Øetízkáøky øetízek. Nyní jednoduchá charakteristika:
Šátkaøky se dìlí na dvì podtøídy:
1) Ty mají špatnou náladu nejvíce tøikrát za školní rok, na studenty bezdùvodnì nevyjíždìjí, mají pochopení pro
vìtu : ,, Paní profesorko, dneska ne. Nám vèera nešla elektrika a já jsem se nemohl/a uèit! “ a podobnì. Ve své
inteligenci (kterou navzdory názoru nìkterých studentù stoprocentnì mají) se neomezují pouze na své
pøedmìty, ale mají zájem na svém vzdìlání i v oboru širším. U studentù jsou tedy oblíbeny.
Pozn.: Pod šátkem mohou mít øetízek!!!
Výjimky pøipouštím!!!
2) Bývají také vìtšinou inteligentí a na tom zakládají veškeré své vyuèující metody. Nikdy nepøipustí svou
chybu. Èasto vštìpují studentùm své politické názory. U studentù jsou neoblíbeny, což jim není neznámo,
jenže s tím nehodlají nic dìlat, protože ony pøece nebudou brát ohledy na partu puberákù. Omezují se pouze
na své pøedmìty a tìch si váží nadevše. Ony v našem vìku vyhrály všechny možné olympiády a soutìže
týkající se jejich pøedmìtù a z toho samozøejmì vyplývá, že mi budeme jejich pøedmìty milovat a dokonale
chápat. Jsou zákìøné a u studentù neoblíbené.
Pozn.: Nìkdy mohou šátek nechat doma a vzít si øetízek, což je maskovací taktika!!!
Je jich málo a proto žádné výjimky neexistují!!!
Øetízkáøky se na žádné podtøídy nedìlí.
Inteligenci projevují pouze ve svých pøedmìtech a to jen chatrnou. Zkoušení snadno wokecáte, jak se øíká.
Když chcete z jejich pøedmìtu maturovat máte smùlu, protože vás nic nenauèí. Pøesto bývají oblíbené. V
uèitelském sboru pøevládají. Na jejich písemky se ani uèit nemusíte, protože prùmìrnì dobøe schovaný tahák
vše vyøeší. Postupem èasu se mohou vyvinout na šátkaøku 1.
Pozn.: Používají stejné maskovací taktiky jako šátkaøky 2 (vìtšinou neúmyslnì)!!!
Poznáte je na sto honù. Když ne podle výuky, tak podle zápachu!!!
Jejich inteligence není moc vysoká, pøesto ji nepodceòujte, mohou pøekvapit!!!
Pokud s jejím dìlením naprosto nesouhlasíte nebo jste našli zásadní chyby, obrate se pøímo na ni.
(Názor redaktorky nemusí vyjadøovat názor celé redakèní rady)
Snowborïáci (mb)
N
ový èeský teenagerský film režiséra Karla Janáka je
o dvou klucich, Rendymovi a Jáchymovi, kteøí
odjíždìjí po Vánocích na hory na vytouženou
dovolenou bez
rodièù..Celý týden si
užívají tak, jak si
vysnili
paøí, balí
h o l k y, j e z d í n a
snowboardu a
doufají v první
sexuální zkušenost.
Ovšem ne vše se
vydaøí, jak si vysnili.
V hlavních rolích
uvidíme ve slušném podání Vojtìcha Kotka (Pojišovna
štìstí), Jiøího Mádla, Ester Geislerovou (Krysaø, Svìdek) a v
neposlední øadì taky Jiøího Langmajera èi Lucii
Vondráèkovou. Na druhou stranu je film místy zdlouhavý a to
nezdá jen špatnì støihanou hudbou. Každopádnì kdo máte
rádi zimní prostøedí a rádi se díváte na trapasy druhých, je
tenhle film právì pro vás!
4
Anakonda: Honba za krvavou orchidejí (mb)
D
obrodružný thriller je menší kopii
Anakondy z pùvodního filmu, který
alespoò nabýzel hvìzdnìjší obsazení.
Tady hrají nováèci
a ne jedna, ale více
Anakond, které k napínavosti moc nepøidají.
Režizér Dwight Little vybral k natáèení Fidži, ale
pøíbìh se odehrává v Borneu, kde se v džungli
údajnì vyskytuje vzácná rudá orchidej, která je
klíèem k vìènému mládí. Skupina vìdcù se ji
vydá hledat s pomocí místního drsòáka a
ztroskotance Billa (Johnny Messner). Chtìjí si
tak zajistit profesní úspìch a velké bohatství.
Jenže proti nim není jen nepøíznivé poèasí a
hustý porost. Nebezpeèný predátor je smrtící
hrozbou pro každého,
kdo vstoupí do jeho
teritoria. Film vás
nejspíš vyleká, ale
dohromady nepøinese
nic nového.
Programy kin na mìsíc Listopad (zit)
Kino Èas
Karlovy Vary
1.11. - 3.11.
4.11. - 7.11.
5.11. - 6.11.
6.11. - 7.11.
8.11. - 10.11.
11.11. - 14.11.
12.11. - 13.11.
13.11. - 14.11.
15.11. - 17.11.
17.11.
18.11. - 21.11.
18.11. - 21.11.
19.11. - 20.11.
22.11. - 25.11.
26.11. - 27.11.
26.11. - 28.11.
27.11. - 28.11.
29.11. - 30.11.
Vesnice
Catwoman
Muž v ohni
Shrek 2
Sexbomba od vedle
Hellboy
Vaterland - Lovecký deník
U nás na farmì
Anakonda: Honba za krvavou orchydejí
Mistøi
Snowboarïáci
Pøíbìh žraloka
Já, robot
Horem pádem
Fahrenheit 9/11
Zlodìji pamìti
Garfield
Bournùv mýtus
17:00, 19:30 h
17:00, 19:30 h
21:45 h
14:30 h
17:00, 19:30 h
17:30, 19:30 h
22:00 h
14:30 h
17:30, 19:30 h
15:00 h
17:00, 19:30 h
14:30 h
21:30 h
17:00, 19:30 h
21:30 h
17:30, 19:30 h
14:30 h
17:30, 19:30 h
Kino Drahomíra
Karlovy Vary
2.11. - 3.11.
4.11.
5.11. - 6.11.
7.11. - 8.11.
9.11. - 10.11.
11.11.
12.11. - 13.11.
13.11. - 14.11.
14.11. - 15.11.
16.11. - 17.11.
18.11.
19.11. - 20.11.
21.11. - 22.11.
23.11. - 24.11.
26.11. - 28.11.
27.11. - 28.11.
29.11. - 1.12.
Company
Šastné dny
(Filmový klub)
Hellboy
Dùm z písku a mlhy
Carmen: Divoká vášeò
Abrahamovo údolí
(Filmový klub)
Pád do ticha
U nás na farmì
Silnice
Vaterland Lovecký deník
Nezapomenutelné léto
(Filmový klub)
Nièeho nelituji
Modrý samet
Krajina mého srdce
Inverze barbarù
(Filmový klub)
Pøíbìh žraloka
Purpurové øeky 2: Andìlé apokalypsy
19:30 h
19:30 h
19:30 h
19:30 h
19:30 h
19:30 h
19:30 h
15:00 h
19:30 h
19:30 h
19:30 h
19:30 h
19:30 h
19:30 h
19:30 h
15:00 h
19:30 h
Riddick: Kronika temna
Shrek 2
Catwoman
Fahrenheit 9/11
Stepfordské panièky
Terminál
Garhield
17:30, 20:00 h
17:30, 20:00 h
17:30, 20:00 h
17:30, 20:00 h
17:30, 20:00 h
17:30, 20:00 h
17:30 h
Kino Nejdek
3.11. - 4.11.
8.11. - 9.11.
11.11.
15.11.
23.11. - 24.11.
25.11. - 26.11.
29.11.
5
GTA: San Andreas
(zit)
DATUM VYDÁNÍ PS2 VERZE: 29.øíjen 2004
DATUM VYDÁNÍ PC VERZE: kvìten 2005
Pro PS2 vyšla hra pouze na dvouvrstvém DVD (8,5GB), pro PC vyjde na dvouvrstvém DVD i
na 12 CD.
PØÍBÌH HRY:
Pøed pìti lety Carl Johnson utekl z stresuplného života v Los Santos, státu San Andreas.... Mìsta,
které je sužováno gangy, drogami a korupcí. Kde filmové hvìzdy a milionáøi udìlají vše proto, aby
se vyhnuli dealerùm a èlenùm gangu. Nyní, na zaèátku devadesátých let se Carl dostal domù.
Jeho matka byla zavraždìna, jeho rodina se rozpadla a jeho pøátelé z dìtství jsou všichni na cestì
pøímo do neštìstí. Pøi jeho návratu do dìtství, pár zkorumpovaných policajtù ho falešnì obvinilo z
vraždy. CJ je donucen k cestì která ho provede celým státem San Andreas, aby zachránil svou
rodinu a pøevzal vládu nad ulicemi.
Co asi ještì nevíte
-Modely postav mají nyní prsty.
-Ve høe bude více licencované hudby, než doposud v jakékoliv akèní høe.
-Hudby bude tøikrát více než v GTA3.
-Bude tam nukleární ponorka (nebude se moct øídit)
-R* tvrdí že potrvá cca 100 hodin, než dokonèíte hlavní pøíbìhové mise
-Žádné dvì budovy nejsou stejné (s výjimkou výbìru domù, které v reálu vypadají stejnì)
-Sekaèka na trávu je nejpomalejší vozidlo ve høe
-Ve høe najdete i pluh. CJ ho mùže použít na projetí skrz budovami, pøevracení aut a zpùsobení
chaosu všude možnì v SA
-Mùžete také výtvarnì tvoøit malby na svém autì v Transfenderu
-1 hodina ve høe = 1 minuta ve skuteènosti tzn. den ve høe trvá 24 minut
-Každé hlavní mìsto má letištì s auty k ukradení
-Novì se v GTA: San Andreas objeví proudová letadla.
-Ve høe se pochopitelnì objeví i mnoho nových zbraní. Pøibudou napøíklad lopaty, cihly, roury...
-Ve høe budou tøi mìsta: Los Angeles (Los Santos), San Fierro (San Francisco) a Las Venturra (Las
Vegas), ne všechny budou od zaèátku hry pøístupné, ale budou propojeny dálnicí, každé z tìchto
tøí mìst bude mnohem vìtší než celé Vice City a celé dohromady se to tedy bude jmenovat San
Andreas.
-Hra San Andreas bude pøístupná pro hráèe od 17 let
Minimum Hardware Requirements (Minimální hodnoty)
450 MHz Intel Pentium III or AMD Athlon processor
96 MB of RAM
16 MB video card with DirectX 8.1 compatible drivers
DirectX 8.1 compatible sound card
Keyboard
Mouse
Recommended Hardware Requirements (Doporuèené hodnoty)
700(+) MHz Intel Pentium III or AMD Athlon processor
128(+) MB of RAM
32(+) MB DirectX 8.1 hardware video card
DirectX 8.1 compatible sound card with surround sound
Gamepad (USB or Joystick Port)
Keyboard
Mouse
6
Vtipy (jk)
Kope hrobník hrob a najednou do nìj strèí kostra, hodí ho do hrobu, zasype a øíká "Kdo jinému jámu kopá, sám
do ní padá."
Mladík žádá o práci u podnikatele a ptá se na plat. "No teï dostanete asi 10 000, pozdìji tak 15 000". Mladík
pøemýšlí a povídá:
"Tak v tom pøípadì pøijdu pozdìji"
Psychiatr byl na pravidelné vizitì v ústavu. V jednom pokoji našel jednohopacienta, jak sedí na zemi a
pøedstírá, že øeže døíví. Druhý obyvatel pokoje visel za nohy z lustru. Doktor se ptá prvního:
- "Pane Vokurka, co to dìláte ?"
- "Snad vidíte, že øežu tohleto prkno, ne?"
- "A co dìlá pan Zelenka?"
- "Toho si nevšímejte, on je cvok. Myslí si, že je žárovka."
- "Mno, jestli vám na nìm jen trochu záleží, mìl byste mu pomoct dolù, podívejte, jak už je od pøekrvení rudý v
oblièeji."
- "Cože ? A to pak mám dìlat ve tmì ?"
Pøedstavení v kinì. Tma. Ženský hlas k sousedovi: "Prosím vás, pane, nemohl byste tu ruku dát nìkam
jinam?" - "Mohl, ale napoprvé jsem si netroufl."
Sony Ericsson K500 (zit)
S
ony Ericsson K500 je jeden z nejoèekávanìjších letošních mobilních telefonù. Pøedstavení
každého nového mobilního telefonu spoleènosti Sony Ericsson patøilo vždy mezi
nejoèekávanìjší události sezóny. Dìje se tak již od dob prvních Ericssonù a nezdá se, že by
tento trend ztrácel sílu do budoucna. Pøestože pøedevším v poslední dobì konkurenèní telefony
zaèínají šlapat jeden druhému hodnì na paty, jsou Sony Ericssony stále na èele
vašeho zájmu. A nejinak tomu bylo
také v pøípadì Sony Ericsson K500. Tento telefon je vzhledem - a koneckoncù i svými funkcemi hodnì podobný svému pøedchùdci Sony Ericsson K700. Podobnì i zde zabírá pøibližnì polovinu
pøední strany pøístroje barevný aktivní displej. Rozmìrovì je velmi malý,
hmotností patøí taky k tìm menším. Posuïte sami: 102 × 46 × 14 mm a 80
g. K dispozici je v nìkolika barevných variantách. Displej je aktivní, má
rozlišení 128 × 160 bodù a dokáže zobrazit pìtašedesát tisíc barev.Sony
Ericsson K500 je urèen pøedevším pro zábavu, výrobce ji rozdìluje na
ètyøi èásti: gaming (hraní), music (hudba), imaging (foto, video) a
messaging (zprávy). Pokud jde o ty nejzajímavìjší funkce, k dispozici je
MP3 pøehrávaè, 3D Java hry, témata, MMS, ètyøicetihlasé polyfonní
melodie, hlasitý odposlech atd. Nechybí samozøejmì vestavìný
fotoaparát, který disponuje VGA rozlišením, ètyønásobným pøiblížením a
možností nahrávat video. Stejnì jako ostatní novìjší mobily výrobce
dodržují koncept dvou stran: z jedné mobil, z druhé fotoaparát. Vnitøní
pamì má pouhých 12 MB, což není vzhledem k pøítomnosti MP3
pøehrávaèe mnoho. MP3 tak využijete jen pro vyzvánìní.
Co se týèe datových funkcí, k dispozici je GPRS tøídy 10 (4+2), wap 2.0,
infraèervený port a podpora USB nebo RS-232 kabelu. Podle výrobce
telefon vydrží až tøi sta hodin v pohotovosti a osm hodin pøi hovoru, reálné
hodnoty budou samozøejmì nižší. Sony Ericsson K500 je samozøejmì
triální, tedy s podporou sítí GSM 900/1800/1900 MHz. Stojí v rozmezí
sedmi až osmi tisíci.
7
Optický klam
(jk)
Pokud není øádnì vidìt, omlouváme se, ale bohužel kopírování obrázek znehodnotilo. V tomto
pøípadì vám popíšu, co by se mìlo dít: Zadíváte-li se na jedno z kol ostatní se vám zaènou pøed
oèima otáèet. Nejhezèí je to pravdìpodobnì, když se zadíváte na kolo uprostøed, to se zaènou
otáèet všechna ostatní. Avšak se domnívám, že nic neuvidíte, obrázek jsem totiž obdržel
barevnì, ale z dùvodu kopírování na èernobílé kopírce, která navíc nezvládá ani odstíny šedé,
musím všechny obrázky pøevádìt na body, a výsledkem je snížená kvalita obrazu.
8

Podobné dokumenty