bruce spri n gstee n 2 0

Komentáře

Transkript

bruce spri n gstee n 2 0
Sym boly
KYTA RA
B
A S A
B R U CE
S P RI N GST E E N 2 0
Tama I ron Cobra & Camco
Lubo¿ Hnát sebral v¿echny síly
40
a otestoval ¿est ¿lapek najednou!
Eric Carr
44
Sly¿el jsem spoustu sól od vynikajících
lidí, ale sóla mají tendenci nudit. Dost
çasto jsou to cviçení bez návaznosti.
Vê‡ím tomu, æe sólo by mêlo bÿt
vybudováno do crescenda a jakmile tam
jsi − zakonçi to.
B
I
C
ï
D E C H Y
K LÅV E S Y
Z
P
ë
V
V kapele KISS byl jedenáct let a jistê by
v ní byl dodnes, kdyby ho 24. 11 . 1 991
v jedenaçty‡iceti letech nezabila záke‡ná
rakovina. Jeho pravé jméno bylo Paul
N O TA C E
Charles Caravello.
KA P E LY
Tohle a mnoho dal¿ího se dozvíte ve
skvêlém profilu Lubo¿e Hnáta.
Profi l K. K. Weisse.
Pearl Masters
Poslední novou ‡adu firmy Pearl −
48
MASTERS − p‡edcházela vÿborná
T
E
S
T
I
N
F
povêst.
Zda povêsti dostála çi nikoliv se
O
I nformaçn í servis
Obdræel jsem ¿ifrovanou depe¿i, æe
76
v Çechách by mêl dávat koncert slavnÿ
Van Damme. T‡i dny jsem marnê
P O Ç ï T A Ç
R E C E N Z E
zji¿ƒoval, jakého charakteru by mohla bÿt
Já osobnê nap‡íklad povaæuji za nejvêt¿í
umêní (alespoñ v oblasti vÿtvarné) Pontiac Firebird a krabici od Novell Netware.
Dopis çtená‡e
78
Môæem Vám vymenovaƒ x punkovÿch
kapiel, ktoré v æivote nevedeli hraƒ na
gitarách a bicích a aj tak boli ospe-
4
Y L L A S
Custom, Tama Artstar ES.
77
A WARHOLOVI ZVLÅ¢Të
N O VO TY
68
druhé kope do obliçeje.
Z Pau lova zápisn íku
P R O F I L
Dru mSHOP
Pearl Masters, Yamaha Recording
produkce chlápka, kterÿ se æiví tím, æe
POP ARTU ZDAR
S T U D I O
dozvíte v testu Lubo¿e Hnáta.
vované. Z tÿch novÿch napr. Green Day
alebo Pearl Jam. To nevadí nikomu?
m u zi k u s
7/ 9 5
Novoty
6
Odpovêdna al ias Yl las
62
M uzitip
80
Soutêæ o aparatus reverbatum
agregatus mechanicum
I nzerce
Soukromá burza muzikantû
81
M uzi kus
Pete Townshend
Nemám romantické názory,
28
co se tÿçe
nástrojû − je to prostê d‡evo, o nêco víc
uæiteçné, neæ cokoli jiného. . .
Naposledy se setkáme s tímto
60
Kromê standardních recenzí na kapely
a sólisty ( tentokrát se jedná jmenovitê
o Scorpions, Joey Tempesta, Chrise
Whitleyho a projekt Hanky Panky) , se
setkáte v dne¿ních recenzích i se
destruktivním velikánem v profilu
zhodnocením, çi lépe ‡eçeno sezná-
Vítêzslava ¢tefla.
Pre amp Jaku b
Recenze
mením se t‡emi video¿kolami na bicí
36
Na p‡edzesilovaç témê‡ domácí pro-
nástroje, které se objevily na na¿em
trhu.
venience ( Slovensko) se podrobnê
podíval Vladimír ¢vanda. Co uz‡el
uvnit‡ tohoto vÿrobku zjistíte v jeho
testu.
Black Box PM −4
Taktéæ Ji‡í Charypar se tentokrát
38
64
( midiak = midi maniak)
zamê‡il na domácí produkci
a otestoval zkreslovaç firmy Edge.
Sabine AX 800
Dr. M I D I
Dal¿í otázky a odpovêdi midiakûm
52
M I D I komun i kace s I BM PC 67
Jan Markoviç vás v tomto díle seznámí
s názvoslovím pouæívanÿm ve svêtê
MIDI.
Teorie a praxe samplerû
Jak obstála v testu patrnê nejmen¿í
chromatická ladiçka na svêtê se
D ig itech RP 5
Novÿ multiefekt testoval taktéæ
72
Bond se blíæí.
Dal¿í díl nauçného seriálu
73
Petra Zemana
Re d a kç n í ra d a
L u b o ¿ H n át − b i c í
V l a d i m ír ¢ va n d a − kyt a ry
D a n i e l Fo r ró − k l áve sy, s of t
D o p i s ovate l é
L u b o ¿ A n d r¿t
Voj t ê c h E c ke rt
Pav l a Fo rst ová
J i ‡ í C h a ry p a r
M i k i J e l ín e k
M oj m ír M o h a p l
V l a d i m ír Pe c h a
Ad a m R o m á n e k
R i c h a rd S c h e u f l e r
Pave l S ká l a
V ít êz s l av ¢t ef l
K . K . We i s s
Pet r Z e m a n
G ra f i c ká ú p rava
Pa u l S c h e n ze r
Foto g ra f i e
Pet r To l a r, I va n P ro ko p
Saz ba
M i l a n Svat o ¿
J o s ef D o l a n s kÿ
P l a c e n á i n ze rc e
I va N ová ková
D i st r i b u c e a p ‡e d p l a t n é
J o s ef Va l e n t a
Ro z ¿ i ‡uj e
P N S , KA PA , H I T B OX ,
p ro d ej n y h u d e b n íc h n á st roj û .
P ‡e d p l at n é , o bj e d n áv ky
a i n ze rc i vy ‡ i z u j e re d a kc e .
54
Ji‡í Charypar.
Kytarová i mprovizace
Z á st u p c e ¿ éf re d a kto ra
Pa u l S c h e n ze r
S e kret á ‡ka re d a kc e
Pav l ín a J e rs á ková
Díl 006 seriálu Daniela Forró. James
dozvíte v testu Ji‡ího Charypara.
¢ éf re d a kto r
Dan i e l An d e l
Dokken
Sedm otázek poloæil této americké
skupinê osobnê Vladimír ¢vanda
32
Ad re s a re d a kc e
M u z i k u s , P ‡ íst av n í 1 8
1 7 0 0 0 P ra h a 7
t e l : (0 2 ) 8 0 8 7 8 0
f ax : (0 2 ) 8 7 6 1 3 0
ç ís l o 7, V. ro ç n í k
O b c h o d n í d i st r i b u c e
p ro M o rav u
H I T B OX 4 8 6 , 6 6 0 8 6 B r n o
t e l /fax : (0 5) 74 5 8 6 1
Yamaha REV 1 00
O b c h o d n í d i st r i b u c e
p ro S l ove n s ko
I F M M e l o d i a , L az a ret s ká 4
8 1 1 0 8 B rat i s l ava
t e l : (0 7 ) 3 6 4 9 6 4
fax : (0 7) 3 6 8 8 1 6
Tisk
VA M B ¢t ê c h ov i c e
R e g i st ra c e M K Ç R 5 74 2
i n d ex : 4 7 8 9 9 TS : 6 C
I SS N 1 2 1 0 − 1 443
34
Digitální reverb v testu Daniela Forró
FATAR Stud io 2001
Masterkeyboard podrobil testu
Miki Jelínek
Teorie a praxe
klávesovÿch nástrojû
48. díl seriálu Daniela Forró
50
Joan Jett
a nêkolik dal¿ích
kytarovÿch dêv
Carm ine Appice
Rol l ing Stones
70
− bicí‡
− reportáæ
z domova dûchodcû
a obvyklá dávka testû
m u zi k u s
7/ 9 5
N evyæ á d a n é m at e r i á l y
a r u ko p i sy n ev ra c ím e .
Z a o b s a h ovo u st rá n k u ç l á n k û
r u ç í a u t o r.
Po d ává n í n ov i n ovÿc h z á s i l e k
p ovo l e n o ” e d i t e l stv ím
p o ¿t ov n í p ‡e p ravy P ra h a ç . j .
8 7 3/9 3 z d n e 1 7. 3 . 1 9 9 3
Po d áva n i e n ov i n ovÿc h z á s i e l o k
p ovo l e n é R i a d i t e l st vo m
p o ¿t ovej p re p ravy B rat i s l ava
ç . j . 5 0 7 − R P P/9 5 zo d ñ a
24 . 2 . 1 995
5

Podobné dokumenty

john paul jones 44

john paul jones 44 S e kret á ‡ka re d a kc e Pav l ín a J e rs á ková P l a c e n á i n ze rc e I va N ová ková D i st r i b u c e a p ‡e d p l a t n é J o s ef Va l e n t a Ro z ¿ i ‡uj e P N S , KA PA , H I T B OX...

Více

Evropské poháry 1956/57–2004/05

Evropské poháry 1956/57–2004/05 Pohárem mistrÛ evropsk˘ch zemí (PMEZ), ale nበmistr se jej nezúãastnil. Roãníkem 1956/58 zaãal Pohár veletrÏních mûst (aÏ do sezony 1960/61 bez na‰í úãasti), poãínaje roãníkem 1966/67 zmûnil název...

Více

Symboly - Muzikus.cz

Symboly - Muzikus.cz Z á st u p c e ¿ éf re d a kto ra Pa u l S c h e n ze r Re d a kç n í ra d a L u b o ¿ H n át − b i c í V l a d i m ír ¢ va n d a − kyt a ry D a n i e l Fo r ró − k l áve sy, s of t D o p i s ovate...

Více

02/2016 Bysterské noviny

02/2016 Bysterské noviny vymoæenosti, nelámalo hûl a s trpêlivostí je vedlo k lásce ke sportu. T‡eba se tak jednou poda‡í opêt zaplnit dnes prázdné têlocviçny a umen¿it dûsledky nedostateçného poçtu...

Více

Katalog klimatizace

Katalog klimatizace * Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m a s dobou ozvěny 0,3 s. Chladicí výkony pro teplotu vstupní vody 7/12 °C – Pokojová teplota 27 °C ST/19 °C MT Topné výkony pro teplotu vstupní vody 70/60 °C př...

Více