Cyklo terorismus. Stezky už cyklistům nestačí. Začala válka o silnice

Transkript

Cyklo terorismus. Stezky už cyklistům nestačí. Začala válka o silnice
Exkluzivnirozhovors MirkemTopoldnkem
SCfBISbyse m6tzastietit
Z cy
nestaci
Zacalav6lka
osilnice
llllIliltiltilil]]||t||il
ill
9 '771210n994007t1
rfirr
I
Povstdni
pulrl
(arfi
#
rozvoiem
se
cyklistiky
Tailalabitvao Prahu.S postupnfm
Ne'
tdboryfidiifi a cyklistfi,
dosebestile drsn6jipouSt6ii
slySenich.
v ulic h i naveleinfch
napadajise
Setiiurdikami,
v ziipadniEvropd
eimto, kdyit6m6fvSude
ieiichsouiiti
fungujebezprobl6m&?
t^l tadlto jedno krdtk6 zatroubeni
u u praZsk6Zapovdulici to vie. ,,Pro\
lr-f troubenli" cyklista, ktery sjiZddlze
Strahovapiimo prostiedkemru5n6ulice,
rdzem zastavuje,pokliid6 kolo a dobyvii
se na iidide vonr za sebou.,,Stdhljsem
ok6nko, ale kdyZ jsem vid6l, iak b6sni,
radSijsem ho zasezaviel, popojel a odjel. Stejndmi stihl kopnout do auta. Piitom jsem to nemyslelnijak zle. Jen jsem
mu cht6l ddt najevo, Ze jsem za r'im a Le
bych ho rdd piedjel, aby s tim podital,"
popisujeruSnousc6nkuz minul6ho tydne
iidid Mirek, jeden z jejich akt6rit.
Drobndepizodaze Smichova,kterd na
pdr minut zbrzdila dopravu v jednom
sm6ru a jejimZ vysledkemje p;ir oddrek
na jednomaut6,alepiecejen neni tak zanedbatelnd.Ukazujena jedenze soudasnlich fenom6nridesk6hohlavniho mdsta
- a to postupn6a dastobolestn6sLiv|ni
automobilistri se stdle rostouci skupinou cyklistri.SZivdnioboustranndt6Z|<6.
K jednomu incidentu s cholerickfm cyklistou buSicimdo auta, kter6 si na n6ho
dovolilo zatroubit, lze totiL najit ndkolik piipadri v naprostoopadn6mgardu.
Bitva o mdstskf prostor v Praze ie aL
nedekan6tuh6. Piiklady z ciziny - piedevbim ze severskychzemi, ale i nedalek6 Vidnd - piitom ukazuji, jak jednoduchdkoexistenceto mtZe b'ft.
Zlodijiulic
Automobilisty vcelku logicky Stve,Ze je
cyklistickd lobby okriidii o prostor, zuZujejim ulice, stavi do cestynejrirzndjii
retard6rya vSelijakznepiijemfluiecestu
mEstem.,,Jeto tim, Zejsmepo desitkylet
byli v eesku, zejm6nave velklich mdstech,zvykli, Zesilnicejsou pro motorovS
vozidla a tedka. Byl to tedy motorista,
kterli jedinli m6l prdvo tudy jezdit. Kdo
EEEN re
vyjel v tak velk6m m6st6jako Praha na
kole, byl spi5eza exota.To se ted m6ni
a naru5enizaLit'ich poiddkir prostdjitii
emoce,"tvrdi mluvdi fstiedniho automotoklubu ruatrrtx) Igor Sirota.
Vinni podle n6ho ale zdalekanejsoujen
nesndSenlivimotorist6, kteii se nechtdji
vzddt sv6hoprostoru.Kliny mezi obd skupiny vriiZi paradoxndi magistrdta radnice
praZskfchmdstskfchd6stia jejich dostpochybnii koncepcebudovdni cyklostezek.
,,Spolednlimprobl6mem motoristri
a cvklistir ie nesourodosta nedokonalost
Snimek
aletak6tiebas bruslaYi,
Cyklist6
nejens motoristy,
RIVALITA.
seobbasnesnesou
meziVelkouChuchlfaBarrandovem.
z cyklostezky
praZsklichcyklostezek.T! dostdastoznenaddni kondi na pom6rnd ru5n;ich a nepiehlednlich mistech a cyklista tak najednou nevi, co dil. eastotedy klidkuje,riskuje a z pohledumotoristy se objevi najednouna zcelaneodekdvan6m
mist6.To
je velmi nebezpedn6
a vadi to ob6maskupiniim," mini Sirota.Podobn6nedoieSe-
nfch mist jsou piitom v Praze desitky a:
stovky.PraktickykaZddvelkii kiiZovatka
Stezky
donikam
Cyklistick6trasyprost6dastonemajiSir
ndvaznosta cestum6stemneulehdujian
cyklistrim samfm. Piesv6ddilse o ton
ostatn6i sooluautortohototextu. Pii sv
,,NaveiejnoudiskusipiiSloasitiicet lidi' 'o
@
z
OSdiist
z
Auto*Matu,
byla
z
nich
ddst
I
BID a piiSli tak6 obdan6Prahy3. Bylo vi- o
d6t,jak jsou iid6 z OSBIDagresivni.Tiskli G
6
dezinterpretadniletdky, kter6 ddvali za
skla aut, psali nendvistn6 dliinky na web G
o
D-fens,"lidi mistostarostaPrahy3 Ondiej Eo
Rut ze Strany zelenlich atmosfdruv diva- o
dle Ponec.Priiv6 autoii z webu D-fens se Y
dlouhodob6,,obouvaji"do lidi, kteii aktr
tivn6 prosazuji rozvol cyklistiky na fkor
=
automobilov6dopravy.,,Rikdmejim cykloD-fens,
hulvdti," netaii se sdm autor webu
g
o
dlovdk,kterf se podle dostupnlichzdrojtr t6N
jmenuje Petr Jaro5a zasIAvAvfznamnou
G
N
manaZerskoupozici v ndmeck6firm6.
Cyklovetbei
vice neZ dtyiicetikilometrov6cestdPrahou po nejrrizn6jbichdruzich cyklotras
byl ndkolikrrit v koncich. N6kde se mu do
cestypostavilyschody,jinde ho chybdjici
zna(eni dovedlo na ru5nou silnici piimo
mezi autanebomu znadenoutrasuprost6
piehradil betonovf panel. Jinak iedeno:
to, co nakreslenov mapd vypadd jednodu5e,dokdZev redlu PiekvaPit.
K r i t i c i p r a Z s k f c h c y k l o s t e z e kv i d i
i moZnli drivod jejich nedokonalosti.
Trasy se podle nich ve m6std nebuduji
kvrili skutedn6mu pohodli kolaiit, ale
dasto ze zi5tnfch drivodir. Bud kvtili
snaze zaujmout volide pied volbami,
nebo s cilem prostav6tco nejvicependz.
Druh6mudtvodu by nahrdvali fakt, Ze
priivd v Prazese stavdjijedny znejdraLSichcyklostezekna sv6t6.Prim tu hraje
tiikllometrovd asfaltovdcyklomagistriila
ve Vysodanechdokondendv roce 2010.
Kvfrli sedmimostrim,kter6 na trasejsou,
se jeji cenavy5plhalana 150milionfi korun. V soudasn6dob6sena ni navic prakticky nelzedostat.V cest6ve smdruz centra ji zatarasilastavebniohradakolemdokondovan6vf5kov6 budovy. KdyZ tudy
projiZddl redaktor TYDNE, musel kolo
vytdhnout do prudklich schodir.
A je5t6jedenpiiklad cyklosnaZeni,kterli
bije do odi. Tentokr6t zcela aktudlni.
Takzvanf cyklogenerelPrahy 3, tedy jak6si adaptovdnit6to bezmdla devadesdtitisicov6dtvrti na cyklistickoudopravu.
Ziikladni my5lenkou projektu, s nimZ
piiSel architekt a cyklista Tom65 Cach,
je omezit rychlost automobiltrve velk6
diisti praZsk6hoZiLkova na 30 kilometrir v hodin6, demuZby pomdhalonapiiklad vdt5i mnoZstvi novych zpomalovacich pdsri,tzv. retard6rt.
Kolav kopci
Zdroveilby mdlobft vytvoieno vice p6sir
pro kolaie, tzv. cykloobousm6reks omezenim automobilov6dopravy v iednom
sm6ru, tedy s povolenoujizdou cyklistti
v protismdru. To v5e v mEstsk6diisti,
kterd ie charakteristickdsvlim pomdrnd
kopcovitym ter6nem, fzkfmi ulicemi
a hustou dopravou.Rozruchproto vzbudila uZ jen debatao radnidnim zdm6ru,
kterd probdhlana konci dervnav LiLkovsk6m divadle Ponec. Stietli se zde propagdtoii cyklistiky z iniciativy Auto*Mat
a jejich odpfirci ze sdruZeni Obdan6za
svobodnoua bezpednouindividuiilni dopravu (OSBID).
Svou angaZovanostproti kolaiirm md {
zjevn6jako hobby.Stejn6jako milovnici cyklisLiky,ktefi sena ilovdka,ienZjedesdm d
v aut6,divaji ve vdtSindpiipadri jako na krimindlnika, je on naopakmilovnikem automobilov6dopravy.A urputnli boj proti ,'cyberejakosv6ideov6posldni.
kloteroristtrm"
,,CykloverbeZLiie z dolacia grantt, nemusi ndjaklich osm aZ dvaniict hodin pracovatna chl6bvezdeiSi,obdasnakopiruii
ndjak6 mapy z Googlu a sepiSouideologick6 sra...jako architekt Cach a prodaji
to mdstu za va5eprachy.To vSakneznamend, Ze by se pied nimi mdlY a muselY
skl6dat zbran!," neberesi D-fensservitky
v dl6nku, v ndmZ referujeprdvd o LiLkovsk6m cyklogenerelu.
BEZnf obdanpodle jeho ndzoru v6t5inou ani nepostiehne,Ze se odehrdlondjak6 veiejn6projedndvdni,protoZe,,informace byla zasuta ndkde na magistrdtnim
webu za hromadouiinfch informaci, a tak
snadno dopusti, aby se dostavila vyhajandcykloklakaa zatleskalanSvrhu,kterf
sama radnici piedloZila".OSBIDpak na
sv6m webu dod6vd, Ze cyklogenerelprezentovalijen jeho piiznivci z radnicenebo
z Auto*Matudi iniciativy Prahounakole.cz.
Iniciiitor a mistostarosta Ondfej Rut
se hdtf Lim,Le materiSlbyl konzultovdn
s odbornou veiejnosti. VzApEIivdak dodAv6.,Le tdmito zdstupci isou skutedn6
iniciativy.
j en procyklistickyangaZovan6
jinlim
konzultoto
chtEli
byste
klim
,,S
vat?"divi seRut.Podlendhopodobn6pldnovdni nem6cenuieiit s policistynebo )
1e E@
zdchrandii,ty zajimajijen konkr6tni projekty. ,,A navicpolicist6jsou v t6to otdzce
vZdy proti v5emu,"doddvii.
PodleautoracyklogenereluTomd5eCacha, kter6mu mdstskd UsI za jeho niivrh
zaplatiIa229tisic korun, jsou piinosy nov6
koncepcenaprostonesporn6.,,Z|kladnimi principy jsou zklidiovdni provozu
a sdiieni prostoru,vdetn6 ochrany slabSicha zraniteln6jSichuZivatelt, piedevSim
cyklistri a chodctr,pied automobily,ale
tak6 chodcripied cyklisty,"piSeseve studii. Podobndopatieni,kterii jsou v pldnu
v rdmci cyklogenerelu, uZ funguji tieba
v praZsk6m Karlin6. Ve studii se navic
upozoriuje, Ze pro podobndopatienf se , ; _ a ^ + . : t r : f f i a
a l\
je vyd6vdno
v minulosti uZ vyslovilai Evropskdunie. A OHCIALN|CESTAPROKOLAEE.
Za cyklostezku
kdeco.Tiebai niibieZi
Pastu Karlova
mostu
Obatdbory, tedy Auto*Mat na strand cykIistir a OSBIDna stran6 automobilistri,
ideovdrozd6lujepiedev5imspor o to, co
je a k demu md slouZit veiejnli prostor.
Cyklist6poukazuji na to, Ze v ndkterlich
klidovych ddstechmetropole auta jasnd
dominujfa nediivajiprostorjinfm.
O tom se ostatndpiesvdddilioba autoii
textu, kdyZ na kole projiZddli po Smetanovd niibieZi. NiibieZi je klidovou spojkou hezky upravenycha souvislychcyklostezekvedoucichna jih a vychodm6sta.
Piestoje jizda po n6m o strach.Skolemtu
stojitev kolond mezi auty a tramvajemi,
s nimiZ tak6 vjiZdite do fzk6ho prtjezdu
domempied Karlovlim mostem.Cestaje
to naprostooficidlni a v mapd hrd6 znadeniifialovlim pruhem, piestoneexistuje
moc mist v hlavnim m6st6,kde by si cyklista piipadal zranitelnEjSi.
Auto*Mat md pro takovd mista ie5eni.
pln6aut,tramvaji
u Karlova
mostu,
a skupin
turistt.
Osobni dopravaby se zde mdla omezit na
minimum. ,,Prodmii blit veiejnli prostor
pro auta?Kai;d'i, kdo s autem v centru zaparkuje,vlastn6privatizujeveiejnf prostor.
Konkr6tndna SmetanovdndbieZiby stadilo
povolit vjezd jen pro zdsoboviinia cyklist6,
chodci a lid6 pouZfvajiciMHD by m6li daIeko komfortndjSi pohyb," iikd PR koordindtor Vit Masarez iniciativy Auto*Mat.
Zauir6me
i je pron6svzorou-lm
m6stems dokooucyklistickou
infrastrukturou,
k nZ ale
mdmev Opav6daleko,posteskne
si Du5an
Vaculdk,
cyklokoordindtor
z opavsk6ho
magisvideiskllch
se datrdtu.Pocdtky
cyklostezek
d6lkadinilapoutujiodroku1972kdyjejich
hych11 kilometr0,
aleuZv roce1986to bylo
170a dnesje to viceneZ1200kilometr0
cest.
Vestejn6rovinat6Opav6,kdekolorovn6Z
WuZ-rv6
vdt5inaobwatelm6sta,v5akmajlvesrovn6nis VfdnIzpoZdEnI
dvacetaZtiicetlet.
stezekjsmezadaliv roce
,,Su.istavbou
@l
zo
ijakodoicykl
lll
K praZskllch
lJprav
obyvatel,
86tedyasi desetinaPraZan0.
jednoutydn6aZ
hemsezonyjezdi
alespoh
200tisfcobyvatelhlavnlhomdsta.Takzni
provedendho
25v6rypr0zkumu
agenturou
GfKpropraZskli
magistrdtmezizhrubatisicovkouPraZan0
vevdku15ai 69let.
Pokud jde o Smetanovo ndbieZi, pied
tiemi lety se objevilai jind my5lenka,jak Auto*Mat totiL v zAii wpoiddd happeni
prov6stpod6l Vltavy stiedemmdstaauta - ndkolik sobot po sobd Smetanovor
i koia. Poditalas tim, Zeby byla piimo na bieZi riplnd uzavie. Pro cyklistu, kter6
Vltavdpod niibieLri zdi v ybudovdnapon- ddvd Auto*Mat za piiklad, tedy toho, k
tonovdcyklostezka,kterii by prodlouZila bicykl pouZivii pro cestu do prdce,se t
ndplavkuod Jirdskovamostu aZ k Rudol- nezmdnfvribecnic. MoZndna n6hobud
jen iididi vice troubit.
finu. Zfistalo vSakpouze u vize.
Misto toho je na spadnutiakce,kterii niZAStitunad akci navic pievzal mag
demunepomirZea jen piilije olej do ohn6. triit, potaZmo primiitor Tomii5 Huded
r Opava:
bojo silnicel. tiidy
Pied prvnf svdtovouv6lkou byla 0pava
hlavnimmistem Rakousk6hoSlezska
a slezskiimetropolese cht6la co nejvice
podobatVidni.A plati to dodnes.
r Koliklidijezd nakole
prokola0pavavybudovala
2OO4a zatfmmdmedvacetkilometr0,"
porovndvd
Vaculdik.
Vytydovdni
stezekjekomplikovan6,
nebotSedesdtitisicovd
Opava
nem6silnidnf
obchvat
a centrumm6staobt6Zujitakikasouvisl6kolonyaut. ,,Opavou
vede
toliksilnicl. tiidy,Zeje pii budovdni
cyklostezeknelzeignorovat,"
mi'niVaculdik.
Cyklistick6pruhy,kter6bynemotorist6
rSdividdli
i na pr0tazich
mdstem,
aleneminitrp6t
Reditelstvisilnica ddlnicCR.
se
nimivozy,autobusya kamiony.
,,Doprava
Poletitemsvdrumeziopavskfmikolaii
vllraznd
zklidnila,
se ukdza
souZiti
s cyklisty
a silniddii
se nynipodaiiloprosadit
alespoh
Silniddii
aledal
tvrdlVaculdik.
provozu
kompromis:
ve zkuSebnim
bylzlizen jakomoZn6,"
tistupky,,cykloterorist0
m" na cestdchl. tiidy
cyklopruh
na silnicil. tiidyRatiboiskS.
A pnf
v Opavdnemi'nid6lat,takZecyklist6se bus rlspdchem,
nebotiididicyklisty
v jasnd
doumuseti nad6levrhatrovnoumeziauta
pruhurespektujivice,
oznaden6m
neZkdyZ
lvanMotY
nebona Uzk6chodniky.
se diivenekoordinovand
motalimeziosob-
iikaji obecn6frdze,kter6jsou
1ibiv6,"mysli si Nosek.
Napdtisflf.KvfiliPraze
Hlavnf cyklokoordindtoriniciativy Auto*Mat Vit Masare
upozoriuje na to, Ze sdruZeni nechce zvlThodiovat
jen cyklisty, ale spiSekoncepdnEnahrazovat automobilovou dopravu jinfmi prostiedky. Siim prli vstoupil do
AutoxMatu pot6, co absolvoval studia ve francouzsk6m
Rennes.,,Tamje to fplnf opak
neZ tady a veiejnddopravaje
rovnom6rn6rozloZena.Tady
se v5evsadilona jednukartu,
osmdesdtprocent investic se
nacpalo do jednoho tunelu,"
zlobi se Masarev nardZcena
kontroverznivlistavbutunelu
Blanka. Prdv6ten je v odich
cyklonadSenct nejvdtSim
zlem.Obii stavbaza vice nel
30 miliard korun totiZ podle
kolairi odvedla penize z jinych,prosp6Sn6j
Sichprojektri.
jakokdyby
magistrdlu,
Jeto podobn6,
cestuprokolai na praZskou
jezdilytiebapo diilniciD1.
bicykly
(TOP09). V n6m vtbec ziskali cyklist6 velkou oporu.
Novopedenli 56f mdsta to
divd jasn6 na odiv, kdyZ se
po Prazeprohdni na sluZebnim elektrokole. ,,Ano, to
kolo je magistrdtu,snaZfmse
na n6mdo prdcejezditco nejvice, alespoi tiikrdt tydn6,"
iikd. SluZebnibicykly v hodnotd zhruba 25 tisic korun
pohiindn6elektiinou si poiidili i na radnici Prahy3. Jezdi
na nich tieba prdv6zmindnf
mistostarostaOndiej Rut di
jeho kolegaMat6j Stropnickli,
oba ze Stranyzelenfch.
Primdtor
naSlapkiich
CyklonadSenecHudedekale
rozhodn6 nehodlii zristat
pouze u sluZebnich elektrokol nebo obdasn6houzavir A.ni Smetanova niibieZi.
Mfif piimo na komoru.Chytil setotiZ odviiZn6hondpadu
sv6hopiedchtdce Bohuslava
Svobody (ODS),a to ziLeni
praZsk6magistriily a jeji doplndni cyklistickymi pruhy.
Ty by m6ly byt vyznadenyod
PankrdceaZpo Hliivkrivmost
nejdiive pii5ti rok. VSeje zavisl6na tom, kdy stavbaiidokondi klidovy tunei BIanka,
ktery budepii cestdze severu
na jih m6stajistou alternativou magistrdly.
Po magistrdle nyni denn6
projedezhruba sto tisic lidi.
Hudedekpoditil,Zepokud by
tu piibyly cyklopruhy, procpalo by se tu jeStdo dvacet
tisic lidi vice. Jak k dislu do5el?,,Je spoditdno,Ze prirjezd tisice cyklistri za hod i n u j e v c y k l o p r u h us t a n dardni," vysvdtluje.Propodet
m;i ale jednu slabinu.V zimd
nebo za de5t6totiZ po magistrdle asi moc bicyklt jezdit nebude.Zato aut tu bude
cteinE
np-li
Y
Jist6je, Ze i kvrili Blance,
uzavirkdm Smetanova ndbieLi 6 ntLovAni magistrdly
napdtimeziobFmaskupinami
stiilesili. KdyZMasarereferuje
o zdjmechAuto*Matu,jiLpiedem nasazuieofenzivnit6n.
Sdmautoneviastni,a kdyZpotiebuje, jezdi taxikem nebo
vyuLivAIzv. car sharing,coZ
je sluZba,pii niZ se o auto d6Iite s vice lidmi a nemdtetakov6 niiklady jako pii vlastnictvi vozu.
D-fens naopak na sv6m
webu vzpomind, jak se mu
vlastnd ulevilo, kdyZ mu n6kdo bicykl, na kter6m diive
obdasjezdil, ukradl. ,,Cyklist6
jsou posedli svfm Zivotnim
prostorem.Vadi jim bruslaii,
mdmy s koddrky,dtichodcise
psy,vadi 1imsnadiipln6 kaZdli
kromd nich samotnfch," piSe
v jednom z dldnkir. Na cyklifrontd
sticko-automobilistick6
zjevn6 piituhuje.
Josef Kolina, Eva Hofiichterov6 I >
P L A C E N AI N Z E R C I
Chcib'ittiskovd
rriee
H u d e d e k p i i z n 6 , v 6 , ,L , e
krom6 pozitivnich reakci
zaznamenal i iadu negativnich ohlastr. ,,Jiibych je nenazval odporem,spiSetakovou piirozenouspoledenskou
nesnSSenlivostimezi motoristy a cyklisty.Myslim, Ze to
je chyba vlivoje spolednosti,
na ZApadEje spi5etendence
takov6 bari6ry bourat," komentujesporyHudedek.Podle
ndho je zdkladn(chybou,Ze
neexistujejednotndkoncepce
rozvojecyklistiky v Praze.
Lid6 z Auto*Matu ted doufaji, Le jim magistrdt vyjde
**
vstiic. Na jm6no nemohou
piijit ODS, konkr6tnd tieba
bfval6mu radnimu pro dopravu Josefu Noskovi. Ten
chtdl loni vlidaje na cyklistiku riplnd sebkrtat,nakonec
A VASNIVYKOIAR.Zaordua
cyklistri
bojujepiedevSim
sdruZeni na ni vydlenil 25 miliont koAuto*Mata jeho56fVit Masare.
run. ,,PraxeAuto*Matuje, Ze
21 @
L
ManualpraZskdho
cyklisty
Jaksevlastndu Prazeiezdinakole?A di{sev6iittomu,costojiv map6?
IYDEN
to zkusil.
Hlavnim
mistemjsmenajeli
42 kilometrri
a otestovalisnad
vSechny
druhycyklostezek.
(
!'rif
I
)t
I
"1
tl) Nuselskri
cyklostezka
Hezkii,pifiemndcestanuselskymrjdolfm.
O mlstose tu d6lites chodci,chodnfk
je
ale dost Sirotci.
I tadyse ukazujepraZskd
klasika- pii najiZddnf
do cyklopruhu
na
hlavniulicivds stezkaopustla pomozte
stsamt.
I
I
{\=t
@ ttriptavra
Procyklisty
mistozasllbend.
Bezaut,jen
s chodcia pifemnllmihosp0dkami.
I toto
pokulhdvd.
souZiti'ale
P65ibEZn6
chodi'
po pSsechdlaZby
urOenfch
cyklist0m,
ti
zasechodcemijejivevysok6rychlosti.
a
l
\\
f
2
mostu
@ fri;ezAu Karlova
Vedetudysice cyklotrasa,
alejde o misto
znadndnepiehledn6
a nebezpedn6.
Na cyklistyse tu tladitramvajei auta,Ker6 se
navicsnaZlvrjzk6ulicipiedjiZd6t.
@ Rohanskfostrov
Ide5lnitrasa.
Dalekood ru5n6silnice,piitom skvdkispojkacentra,Karl(naa LibnE.
SvtlmStErkoh
linitiimpovrchem uk6zka,ie
dobr6cyklostezky
nemusibyt nutn6drah6.
Rolrytka
@ Cyklostezka
NejdraZ5i'
cyklostezka
v Praze.lii kilomet
dlouhdtrasastdlamesto150 milion0
korun.Cestaje to vskutkuluxusni,ale
kv0fi stavbdvlZttku,kteriiji pietnula,
se na ni musipo schodech.
,.+' *r.ffi
ffii:.-
;,*'t:':fiill;+'
'i44iernokoste0eekd
podrtdznadeni
Misto,kdesices cyklisty
n a s i l n i c ia, l eu Zn e r i d i c iP. f in d j e z d u
do ru5n6kiiZovatky
totiz koloobjiZddji
ze vSechstranjakobynic,
,i:ffi. :
Uk1zka5patn6ho
znadeni
stezek.V mfst6,
kdeo traseneni'pochyb,
znadeno
skvdle.
Jakmilestezkaotddido prav6ho
rjhlu,znacenichybi.Poproklidkovdni
spoiilovsklTmi
vilamia piejezdu
magistrdly
ov5emcestu
ukondujivysok6stromy.
o
E
o
d
**
Jit
f
o
F
I
l
)
rig) Bramickd
cyltlostezka
DalSiidealnipraZskdcyklostezka.Nic ok6zal6ho, ale zkrdtkafunkcni-.Cyklistdtu
maji i nekolikpiejezdi pies ruSneulice.
Na poslednimkiiZovdnis Vrbovouulici
hraji ale cyklist6vabank.Do ulicevjiZdeji
bez rozhl6dnutia s6ze1(na to, Ze auto vZdy
zastavi,
N
i
6
o
z
u
@
q
Y
)o
d
b
;1gllUllodilanska4
cyklostezka
Pralsk6cyklomagistrd
la. ldeSl
ni spojka,
ale odpoledne
se po ni praktict<y
ned6jet,
je plndbruslai0,b6Zcr}
protoze
i chodc0.
Lt/l*Sazeiskai-[4ostivail
V map6zna\enatedkovanejako
t62k1i
ter6n,coZsedIbezezbytku.
Cestu
po chvilizalaras(betonovlT
panel,chybi
jede prostenai iak6koli
znadeni.
Clovdk
slepos tim,Zendkampiecedojetmusr.
rilFZatrrac.lm(
Mdsto
Cyklostezka
vedejednouz tamnichulic.
Nikolipo hlavni.Na kaZd6kiiZovatce
se tedyddvdpiednostzprava,
coZplati
i procyl<listy.
g) Hoiejii ndhieif
Cyklostezka
vedendpiimo jednou z nejru5nejSrchsmichovskychulic.Odbocitdoleva
k Andeluje o Zivot.jistejSije kolo pievdst
po prechodu.