popullar průvodce pro učitele

Komentáře

Transkript

popullar průvodce pro učitele
POPULLAR
PRŮVODCE PRO UČITELE
POPULLAR – MOTIVACE STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL K VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ ZA
POMOCÍ RELEVANTNÍCH MÉDIÍ
OBSAH
ÚVOD DO PROBLEMATIKY................................................................................................... 3
ČÁST 1 – PRŮVODCE KROK ZA KROKEM ............................................................................... 5
1 FÁZE PROJEKTU ................................................................................................................ 5
1.1 PopuLLar v krocích z pohledu učitele............................................................................ 6
1.2 Fáze 1 – Vytvoření a nahrání písně ............................................................................... 8
Krok 1 – Výběr písně ................................................................................................. 8
Krok 2 – Vytvoření textu ve vašem rodném jazyce ................................................. 9
Krok 3 – Přeložení textu do cílového jazyka .......................................................... 11
Krok 4 – Natočení audia & videa ........................................................................... 12
Krok 5 – Nahrání a sdílení ...................................................................................... 13
1.3 Fáze 2 – Sdílení písní po celé Evrope .......................................................................... 14
Krok 1 – Výběr písně, která byla vytvořena jinými studenty ................................. 14
Krok 2 – Přeložení textu do vašeho rodného jazyka.............................................. 14
Krok 3 – Natočení audia & videa ........................................................................... 15
Krok 4 – Nahrání a sdílení písně ............................................................................ 15
ČÁST 2 – DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ............................. 17
1 NEŽ ZAČNEME ................................................................................................................ 17
1.1 Pět warm-up aktivit projektu PopuLLar ...................................................................... 18
Aktivita 1: Poslechové cvičení ............................................................................... 18
Aktivita 2: Posluchač a řečník ............................................................................... 19
Aktivita 3: Představivost, rytmy a zvuky ................................................................ 20
Aktivita 4: Napočítej do 10! ................................................................................... 21
Aktivita 5: Improvizační kruh ................................................................................ 22
2 JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT TEXT K VYBRANÉ PÍSNI ................................................................. 23
2.1 Ztraceno v překladu: Tipy a triky ................................................................................ 24
2.1.1 Užitečné nástroje pro překládání .................................................................. 26
3 JAK VYTVOŘIT AUDIO NAHRÁVKU .................................................................................. 29
3.1 Technologie audio nahrávání ...................................................................................... 30
3.2 Čtyři kroky k vaší audio nahrávce ............................................................................... 30
4 JAK VYTVOŘIT VAŠE TŘÍDNÍ VIDEO ................................................................................. 31
4.1 Záznamové zařízení ..................................................................................................... 31
4.2 Zorganizujte se! Zadávání úkolů ................................................................................. 32
4.3 Kamera! Jdeme na to! ................................................................................................. 32
4.4 Úprava vašeho třídního videa ..................................................................................... 33
4.5 Tři možné přístupy k úpravě videa.............................................................................. 34
4.6 Nezapomeňte! ............................................................................................................ 37
5 SDÍLENÍ VAŠICH VÝSLEDKŮ ............................................................................................. 38
5.1 Výhody sdílení ............................................................................................................. 38
5.2 Úroveň sdílení ............................................................................................................. 38
5.3 Jak povzbudit studenty, aby sdíleli svá videa.............................................................. 39
5.4 Proč YouTube a Wiki? ................................................................................................. 39
6 VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍHO SBORU ........................................................................................ 42
6.1 Jak začít ....................................................................................................................... 43
Krok 1 – Experimetování se zpěvem....................................................................... 43
Krok 2 – Rozluštění melodie ................................................................................... 43
Krok 3 – Jednoduché pohybové aktivity ................................................................. 45
6.2 Warm-up aktivity ........................................................................................................ 45
6.3 Cvičení dělá mistra ...................................................................................................... 46
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
2
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Průvodce pro učitele je navržen tak, aby vám podal jasné instrukce o tom, jak se spolu se studenty
zapojit do projektu PopuLLar. Je rozdělen do dvou částí:
1. Průvodce krok za krokem
2. Podklady a zdroje (obsahuje doplňkové materiály)
Projekt se skládá z řady po sobě jdoucích kroků. Každý z nich je jasně popsán na následujících
stránkách tohoto dokumentu včetně uvedení role studentů a učitele. Studentům je věnován jeden
samostatný průvodce, takže není nutné, aby se seznamovali s touto příručkou.
Podrobné informace o pedagogických podkladech a souvisejících materiálech naleznete
v dokumentu „Související materiály“.
VIDEO PRŮVODCE POPULLAR
http://www.youtube.com/watch?v=edTmiB9i7JY&list=PL7gHPYidiss2EdyC4spfaBuwMLeVm9gwx&in
dex=1
Pro účely jednoduchého sdělení informaci vytvořili partneři projektu video průvodce, který je
založený na datech, která jsou obsažena v příručkách pro učitele a studenty ve formě neformálního
úvodu do všech fází projektu. Celý průvodce se skládá z jednotlivých videí věnujících se daným
krokům.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
3
ČÁST I.
PRŮVODCE KROK ZA KROKEM
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
4
1 FÁZE PROJEKTU
PopuLLar se skládá z několika kroků, které jsou připraveny pro studenty. Projekt je připraven tak, aby
v něm studenti mohli pracovat autonomně a učitel vystupoval pouze jako zprostředkovatel.
Nicméně může do projektu aktivně zasáhnout v případě, že ho o to studenti sami požádají. Každý
krok je podrobně rozepsán v následujících kapitolách tohoto dokumentu, který zároveň nastiňuje
možnosti zapojení učitele.
Jednotlivé kroky projektu:
Fáze 1 – Vytvoření a nahrání písně

Krok 1 – Výběr písně

Krok 2 – Vytvoření textu ve vašem rodném jazyce

Krok 3 – Přeložení textu do cílového jazyka

Krok 4 – Natočení audia & videa

Krok 5 – Nahrání a sdílení písně
Fáze 2 – Sdílení písní po celé Evropě

Krok 1 – Výběr písně, která byla vytvořena jinými studenty

Krok 2 – Přeložení do vašeho rodného jazyka

Krok 3 – Natočení audia & videa

Krok 4 – Nahrání a sdílení písně
Kromě těchto kroků existuje řada dalších činností, o které mohou studenti svůj výstup obohatit
v případě zájmu. Informace o těchto činnostech najdete v druhé části dokumentu (část II.). Patří
mezi ně například:
A. Warm-up aktivity
B. Vytvoření sboru
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
5
1.1
POPULLAR V KROCÍCH Z POHLEDU UČITELE
Příprava
Je nutné, aby se učitel (jednotlivec nebo malý tým pedagogů) zapojený do projektu nejprve seznámil
s tímto průvodcem. Doporučujeme si také prohlédnout video průvodce, který zahrnuje zajímavé
informace o zmíněných krocích. Před zahájením samotného projektu je potřeba vyplnit následující
dotazník:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1fbVZtV3QzcGZXYXA0d1JLdDNCZ1E6M
Q.
Dotazník je důležitou součástí projektu, který nám umožní získat zpětnou vazbu. Podobný dotazník je
pro vás připraven taky na konci celého projektu.
Vaši studenti
Nedílnou součástí PopuLLar je seznámit studenty s jejich průvodcem Krok za krokem. Je nutné jim
zdůraznit, že na projektu by měli pracovat autonomně, ale že jim budete k dispozici v případě
potřeby. Poté by si měli prostudovat materiály a shlédnout připravená videa.
Skupina studentů
Studenti by se měli rozhodnout, zda se do projektu zapojí hromadně jako jedna skupina nebo vytvoří
několik skupinek, minimálně však s pěti členy. Projekt obsahuje velké množství úkolů a je důležité,
aby k jejich splnění přispěli všichni.
Seznam individuálních úkolů zahrnuje:

Napsání textu

Přeložení textu

Hru na hudební nástroje (tato možnost je pouze dobrovolná).

Zpěv (doporučujeme zpívání ve skupině)

Nahrávání a úprava videa

Nahrávání a úprava audia
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
6
Zapojení učitele:
Učitel může vstoupit do procesu vytváření skupiny v případě, že se studentům nepodaří
domluvit se mezi sebou.
Další informace
Do druhé části těchto materiálů jsme zařadili několik warm-up aktivit, které můžete použít pro
uvolnění atmosféry ve třídě.
1.2
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
7
FÁZE 1 – VYTVOŘENÍ A NAHRÁNÍ PÍSNĚ
KROK 1 – VÝBĚR PÍSNĚ
Skupina studentů by měla nejprve vybrat písničku. Mohou si vybrat jakoukoli skladbu, kterou mají
rádi - pop, metal, dance, folk, atd. Nicméně píseň musí obsahovat text. Jelikož bude originální text ze
zvukové stopy odstraněn, nezáleží na původním obsahu písničky.
Pokud se studentům nedaří dohodnout se na výběru písničky, můžou své návrhy napsat na
papír, a poté hlasovat v jednom nebo ve více kolech. Je samozřejmě nutné, aby byla nakonec vybrána
jedna společná písnička.
Existuje mnoho způsobů, jak mohou studenti vybrat píseň, na které budou pracovat:

Napíšou kompletní píseň sami (hudbu a slova).

Najdou písničku na YouTube http://www.youtube.com nebo na stránkách, které obsahují
písničky bez autorských práv jako např.: Soundcloud http://soundcloud.com/ nebo The Free
Music Archive http://freemusicarchive.org/.

Použijí jeden z návrhů, který je nabízen v rámci projektu.
Zapojení učitele:
V této fázi by se učitelé měli snažit nezasahovat do procesu, aby měli studenti pocit co
největší svobody při výběru písně. V případě, že se skutečně nedaří docílit finálního rozhodnutí, je
potřeba, aby učitel například moderoval hlasování nebo usměrnil studenty při jejich výběru.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
8
KROK 2 – VYTVOŘENÍ TEXTU VE VAŠEM RODNÉM JAZYCE
Pro tuto kreativní část projektu navrhujeme následující postup:
1. Jestliže si studenti vyberou známou píseň (je doporučeno), najdou její karaoke verzi např. na
serveru YouTube. V případě, že se jim nepodaří najít karaoke verzi, je možné nahrát hudbu
znovu za pomoci jednoduchých nástrojů (viz kapitola nahrávání audia). 1
2. Hudba hraje (bez zpěvu) a studenti si mohou na papír zaznamenat, co jim daná melodie
evokuje a na jaké téma by mohl jejich autorský text vzniknout. Poté se mohou podělit o své
nápady.
3. Studenti se seznámí se všemi svými návrhy, které vymysleli a dohodnou se, o čem budou ve
svém textu zpívat.
4. Nakonec přistoupí k samotnému psaní textu. Slova mohou psát všichni dohromady nebo ve
skupinách vytvářet jednotlivé kapitoly, ale měli by neustále myslet na to, aby jejich text
správně zapadal do jimi vybrané melodie.
Pokud studentům připadá píseň příliš dlouhá, nemusí vymýšlet celý text, ale po určitých intervalech
ho mohou zopakovat. Vše je opět jen na jejich rozhodnutí.
Zapojení učitele:
Součástí tohoto materiály jsou již zmiňované warm-up aktivity, které by případně mohly
pomoci nastartovat tvůrčí náladu v případě, že se studentům nedaří najít vhodné téma pro jejich
autorský text.
Ve svém průvodci jsou studenti informování o tom, které prvky jsou v jejich textu považovány
za nevhodné. Při testování projektu se ukázalo, že studenti přirozeně pochopili, co se do textu
nehodí. Konkrétně je zapotřebí vyvarovat se zmínek o nadávkách, sexu, drogách, alkoholu, rasismu,
sexismu nebo xenofobii. Lze použít pouliční slang, neboť je nedílnou součástí autentického používání
jazyka. Všechny tyto informace by studenti měli mít na paměti i při překládání písně do cílového
jazyka ve třetím kroku.
Při překladu písně do cílového jazyka může být trochu obtížnější použití slangu, takže se
snažte najít vhodný kompromis u obou verzí (rodného a cílového jazyka). V každém případě musí být
finální verze písně předvedena učiteli, aby ověřil vhodnost. Snažte se být co nejvíce tolerantní, ale
Při realizaci projektu se povedlo studentům oslovit přímo zpěváka dané písně, který jim s karaoke verzí
pomohl, ale jedná se spíše o výjimku, při jejímž domlouvání můžete ztratit spoustu času.
1
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
9
v případě pochybností neváhejte píseň upravit. Pokud se studenti dostanou do slepé uličky při psaní
textu, zkuste jim pomoci, určitě to ocení.
Další informace
Další nápady a techniky naleznete v druhé části tohoto dokumentu v sekci, která se věnuje pomoci
studentům při psaní textu.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
10
KROK 3 – PŘELOŽENÍ TEXTU DO CÍLOVÉHO JAZYKA
Překlad textu do cílového cizího jazyka je bezesporu nejtěžší částí projektu. Studenti tedy mohou při
překladu zvážit původní znění a provést úpravy ve verzi jejich rodného jazyka.
V průvodci pro studenty je řečeno, že překlad textu do cílového jazyka nemusí být totožný,
stačí dodržet téma původní verze. Je ale nutné, aby i v tomto případě text souhlasil s vybranou
melodií. Tím bude finální výsledek mnohem kvalitnější a studenti z něho budou mít větší radost.
Stejně tak jako v reálných písních, dokonalá gramatika není důležitá. Studenti by ale měli
svou písničku složit tak, aby na ni mohli být hrdí.
Zapojení učitele:
I v tomto případě je potřeba, aby finální výsledek ověřil učitel před přistoupením ke kroku 4.
Snažte se opět zasahovat do studentské práce minimálně a pouze v situacích, kdy je to nutné.
V tomto kroku je možné, že po vás studenti budou potřebovat pomoc, a to ve dvou případech:
1. Počáteční fáze – připomenutí studentům, že přesný překlad textu z rodného do cílového
jazyka není nutný. Soulad melodie a textu má zde mnohem větší důležitost.
2. Intervence – překlad by neměl být považován za formu cvičení v hodině. Je potřeba, aby k
němu student přistoupili s radostí a vlastní iniciativou.
Další informace
Dokument obsahuje zdroje a návody, které vám ulehčí proces překladu.

Ztraceno v překladu: Tipy a triky

Užitečné nástroje pro student při procesu překládání.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
11
KROK 4 – NATOČENÍ AUDIA & VIDEA
Video průvodce obsahuje několik pasáží, které se věnují přímo:

Nahrávání a upravování audia

Nahrávání a upravování videa

Sdílení nahrávek
Mimo jiné se studentům nabízí možnost zpívat sborově. Informace o tom, jak správně vytvořit sbor
naleznete v projektových materiálech. Nahrávání, úprava a sdílení videa je velice důležitou součástí
projektu, při které mohou studenti prokázat svoje tvůrčí schopnosti a začít spolupracovat se studenty
z jiné evropské země. Tento krok nelze přeskočit.
Je vhodné, aby studenti prošli tímto procesem následujícím způsobem:
1. Zkouška hudby a zpěvu – je potřeba se rozhodnout, kdo bude zpívat, kdo případně hrát a kdo
připraví podmínky pro natáčení.
2. Zkouška audio/video nahrávání – při zkoušce hudby a zpěvu doporučujeme zároveň
vyzkoušet záběry kamer a načasování. Zvuk může být zachycen ve stejnou dobu jako obraz
nebo přidán do snímku zvlášť. V průvodci Krok za krokem jsou brány v potaz všechny
varianty.
3. Závěrečné nahrávání
4. Úpravy a finalizace videa (studenti mohou přidávat titulky, atp.)
Zapojení učitele:
V tomto kroku mohou být učitelé požádáni o poskytnutí prostor, nahrávacího zařízení nebo
hudebních nástrojů. Měli byste to mít na paměti a být připraveni. Případně se o to mohou studenti
postarat sami. V rámci možností by si měli studenti sami vybrat prostor, kde chtějí natáčet (s
výjimkou omezení bezpečnosti a ochrany zdraví). Také je potřeba respektovat všechny pravidla
ochrany osobních dat platné ve vaší zemi.
Měli byste vidět studentské video, a to před úpravami a po nich, abyste opět zkontrolovali
jeho vhodnost.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
12
Další informace
Průvodce Krok za krokem poradí studentům, jak nahrát zvuk a video nebo jak vhodně použít digitální
fotoaparáty pro zaznamenání hudby a zpěvu:

Jak vytvořit zvukový záznam

Jak vytvořit své vlastní třídní video
KROK 5 – NAHRÁNÍ A SDÍLENÍ
1. Nahrání na YouTube
2. Vložení audia a videa na PopuLLar Wikispaces
Zapojení učitele:
Je potřeba, aby se učitelé přihlásili na Youtube kanál a Wikispaces tak, aby umožnili
studentům nahrát na tyto platformy svá videa. Budete muset požádat projektový tým, aby vám
připravil Wikispaces stránku pro vaši školu. Zde jsou připraveny tutoriály, které vám s tímto procesem
pomohou:
Nahrání na YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Jwv6j0v6iQ8
Vložení videa http://www.youtube.com/watch?v=AgeE65X22ww
Vložení audia http://www.youtube.com/watch?v=C7oU2ZdOtZ0
kromě zaregistrování mohou všechny body splnit sami studenti.
Projektový tým vám dodá přístupové údaje na Wikispaces. Prosím, přesvědčte se, že jsou
chráněny a přístupny pouze pro učitele.
Další informace
V kapitole Sdílení vašich výstupů naleznete další informace o tom, jak správně postupovat při sdílení
videa.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
13
1.3
FÁZE 2 – SDÍLENÍ PÍSNÍ PO CELÉ EVROPĚ
Tato fáze projektu je stejně důležitá jako fáze 1, protože poskytuje studentům motivaci a přispívá
k základní myšlence spolupráce napříč EU. Studenti by měli být podporování v tom, aby vyjadřovali
své názory na jiná školní videa v podobě komentářů, které lze vkládat do každé záložky školy na
Wikispaces. Je žádoucí, aby studenti vkládali pouze vhodné a slušné příspěvky.
KROK 1 – VÝBĚR PÍSNĚ, KTERÁ BYLA VYTVOŘENA JINÝMI STUDENTY
Databáze všech videí je pro studenty přístupná na platformě Wikispaces. Zde mohou všechna videa
komentovat, a zároveň vybírat školu, se kterou by rádi spolupracovali. Poté by se všichni studenti ve
skupině měli dohodnout na výběru jednoho videa, které budou upravovat.
Toto rozhodnutí by mělo být provedeno podle jejich osobního výběru, nicméně není možné
zvolit školu, která sídlí v jejich zemi nebo školu, jejíž cílový jazyk je stejný jako jejich rodný (např.
spolupráce mezi školami v Rakousku a Německu). Je tedy zapotřebí, aby se cílový jazyk zvolené
písničky shodoval s jazykem, který studují.
Zapojení učitele:
V případě potřeby může učitel zasáhnout do procesu rozhodování. Studenti možná budou
potřebovat materiální zabezpečení v podobě kopírování textů, atp.
KROK 2 – PŘELOŽENÍ TEXTU DO VAŠEHO RODNÉHO JAZYKA
Tento krok je velmi podobný jako v první fázi projektu. Úkolem studentů bude přeložit text písně,
který souvisí s jejich nově vybraným videem. V této fázi by překlad měl být jednodušší, neboť budou
studenti překládat z cizího do rodného jazyka. Studenti by se v tomto případě měli snažit co nejvíce
zachovat původní obsah textu.
Pro usnadnění kroku je možné použít informace pro překladatele obsažené v průvodci pro studenty.
Zapojení učitele:
Zapojení učitele je v tomto bodě podobné jako v první etapě projektu.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
14
KROK 3 – NATOČENÍ AUDIA & VIDEA
Tato fáze obsahuje totožné úkoly i zapojení učitele jako v první etapě projektu.
KROK 4 – NAHRÁNÍ A SDÍLENÍ PÍSNĚ
Tato pasáž se skládá ze stejných aktivit jako v první etapě projektu včetně zapojení učitele. Po sdílení
písně je potřeba kontaktovat učitele z vaší partnerské školy a požádat ho, aby si studenti prohlédli
vaši verzi a okomentovali ji.
V tomto případě existuje šance, že se komentáře ke studentským výtvorům rozšíří v další
komunikaci, která může ještě umocnit jazykový přínos celého projektu pro všechny účastníky.
http://popullar.wikispaces.com/
Teď je načase vyplnit závěrečný dotazník pro učitele, který naleznete online na níže
uvedené adrese:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhldEJta18yWjNtZGRLdlloRW14Vn
c6MQ.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
15
ČÁST II.
DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
16
1 NEŽ ZAČNEME
Tato kapitola prozradí potenciálním účastníkům, proč a jak by se měli zapojit do projektu PopuLLar.
Kroky, které je nutné absolvovat, abyste se stali součástí PopuLLar, už znáte. Teď se pojďme podívat
na to, jak může tento projekt podpořit vaši kreativitu, jazykové znalosti a cit k hudbě.
Je jen na studentech, zda už mají na paměti nějakou ze svých oblíbených písní, kterou by rádi
navrhli svým spolužákům a přetvořili podle již zmíněných pravidel v rámci všech projektových roků.
Učitelé budou připraveni pomoci svým žákům v otázkách načasování, logistiky, požadovaného
vybavení, atp.
Než se účastníci pustí do práce, mohou se rozhodnout, že jejich „akční plán“ odstartují
nějakou warm-up aktivitou nebo hrou, která by mohla pomoci studentům:
•
Dostat se do kontaktu se svými spolužáky způsobem, který se liší od běžné každodenní
interakce;
•
Naslouchat si navzájem a lépe tak pochopit své záměry;
•
Užít si poslech hudby ve třídě;
•
Vychutnat si komunikaci o hudbě;
•
Přirozeně navázat dobrou náladu pro spolupráci.
Tyto aktivity jsou v následujících stránkách tohoto dokumentu podrobně popsány včetně
doporučené doby trvání pro každou z nich.
Rovněž jsme zpracovali všechny informace pro studenty, kteří se rozhodnou vytvořit v rámci
projektu pěvecký sbor.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
17
1.1 PĚT WARM-UP AKTIVIT PROJEKTU POPULLAR
Aktivita 1: Poslechové cvičení
Doba trvání: 20 - 30 minut, záleží na počtu studentů
Pro tuto aktivitu budete potřebovat CD přehrávač nebo počítač, notebook s reproduktory a audio
stopu, kterou chcete poslouchat. Pro tento případ doporučujeme, aby poslouchanou hudbu přinesl
učitel jako překvapení a nikdo jiný předtím o dané písni nevěděl. Například: Clair de Lune by Claude
Debussy
Krok 1
Přesuňte všechny lavice na stranu k jedné zdi a židle umístěte do kruhu uprostřed místnosti.
Studenti jsou připraveni na to, že budou poslouchat hudbu a mají v ruce tužku a zápisník.
Následují dva jednoduché kroky: a) sednou si pohodlně s rovnými zády, relaxují a hlavu mají
mírně nahnutou dopředu; b) zavřou svoje oči.
Krok 2
Nejprve si zhruba 50 nebo 60 vteřin užívají ticha. Poté co se studenti pustí do poslechu hudby,
začne v nich evokovat pocity a myšlenky na základě melodie.
Krok 3
Když hudba dohraje, studenti vše potichu zaznamenají na papír.
Krok 4
Každý student přečte nahlas své poznámky ostatním. Ze všech pocitů a myšlenek bude poté
možno vytvořit příběh.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
18
Aktivita 2: Posluchač a řečník
Doba trvání: 25 -30 minut
Krok 1
Učitel dá studentům úkol k zamyšlení, aby vybrali cokoli, na co často myslí. Poté se rozhodnou
jestli by byli radši posluchači nebo řečníky. Nesmí sdílet své myšlenky s ostatními: svoji
představu si nechají pro sebe. Poté se skupina rozdělí do dvojic a každý pár si sedne sám.
Krok 2
V každém páru bude jeden hovořit o zážitku nebo zkušenosti, zatímco ten druhý poslouchá.
Posluchač může vyjadřovat svůj zájem pouze očima, gesty a řečí těla. Dvojice se v průběhu času
ve svých rolích vystřídají. Každý hovor bude trvat 5 minut a je zahájen a ukončem učitelem.
Krok 3
Celá třída poté diskutuje o zkušenostech a poznatcích, které v průběhu hovorů zjistila.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
19
Aktivita 3: Představivost, rytmy a zvuky
Doba trvání – závisí na to, kolik kroků aktivita obsahuje. Celkově může trvat okolo 15 minut.
Krok 1
Studenti stojí v kruhu. Jeden z nich vytvoří imaginární objekt tím, že ho vykreslí do vzduchu. Poté
„hodí“ objekt na jiného studenta, který objekt upraví a zase pošle dál. Celý proces se opakuje,
dokud se nevystřídají všichni. Během této aktivity mezi sebou musí studenti udržovat oční
kontakt.
Krok 2
Student vytvoří nějaký rytmus. Tento rytmus předá dalšímu studentovi, který rytmus zopakuje a
přidá svoji část. Takto se celý cyklus opakuje, dokud se nevystřídají všichni. Studenti by se měli
snažit být co nejkreativnější – mohou používat ruce, prsty nebo celé tělo.
Krok 3
Student začne popěvovat libovolný zvuk. Může to být jakýkoliv druh zvuku, včetně zpěvu nebo
melodie, ať už jemně nebo hlasitě, pomalu nebo rychle. Další postup se opakuje stejně jako v
krocích 1 a 2.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
20
Aktivita 4: Napočítej do 10!
Doba trvání záleží na tom, za jak dlouho bude dosaženo cíle.
Krok 1
Studenti stojí v kruhu. Cílem je, aby skupina náhodně napočítala od jedné do deseti. Jeden
student řekne “jedna”, poté další “dva”, po něm “tři” a tak dále až do deseti.
Krok 2
Hra začíná tím, že se studenti pokusí odhadnout, kdo řekl jaké číslo. Kdokoliv z nich může
tipnout libovolné číslo, ale musí se postupovat podle číselného pořádku od jedné do deseti.
Pokud dva nebo více studentů řeklo číslici současně, je nutné začít znova, a to i v případě, že
skupina dopočítala i číslo 10.
Poznámka: studenti se na sebe mohou dívat, ale není dovoleno naznačovat gesty, které číslo
mají na mysli.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
21
Aktivita 5: Improvizační kruh
Doba trvání: 20-25 minut
Krok 1
Studenti začnou tím, že zpívají nějakou notoricky známou píseň, u které zná každý slova.
Vyzkouší si ji zazpívat alespoň třikrát nebo čtyřikrát, dokud se v písni necítí jistí.
Krok 2
Poté bude třída rozdělena do dvou nerovnoměrných skupin. Menší skupina bude uprostřed a ta
větší vytvoří kruh kolem ní.
Krok 3
Skupina studentů uprostřed začne zpívat známou nacvičenou písničku a studenti kolem v tu
chvíli vydávají různé zvuky (sh...sh... tra... tra... bum..bum..., bubnování na tělo...), kterými tvoří
doprovod k písni. Toto lze zopakovat několikrát dokola, dokud se všichni studenti nevystřídají v
obou částech kruhu. Pro výsledek je důležité pozorně poslouchat jeden druhého a vyzkoušet si
různou dynamiku (měkčí, hlasitější,…).
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
22
2 JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT TEXT K VYBRANÉ PÍSNI
Jelikož je psaní textu poměrně složitý úkol, nabízíme zde studentům stručný nástin toho, jak by tento
proces mohl vypadat. Samozřejmě se jím nemusí řídit. Tento postup může učitel využít v případě, že
ho studenti požádají o pomoc. Tento krok je velmi důležitý a výrazně se promítne v konečném
výstupu projektu.

Vyberte takovou melodii, která bude jasně evokovat myšlenky a pocity.

Vyberte téma písně (může to být cokoli od zlomeného srdce až po zážitky z dovolené).

Je vhodné, aby se na tématu podílelo co nejvíc studentů – pro tento účel lze použít
brainstorming.

Všechny nápady a myšlenky si zapište.

Naučte se popěvovat melodii, analyzovat části písně, které se opakují nebo verše, které byste
mohli použít v refrénu.

Snažte se postupovat při tvorbě textu od slov k větám, a to i s ohledem na melodii a tón celé
písně. Vybírejte pečlivě a účelně každé slovo. Nezapomeňte průběžně kontrolovat, jestli se
všechny slabiky hodí do verše a melodie. Doporučujeme začínat od posledního slova, které
tvoří rým a poté navázat zbytek věty.

Zvažte, kdy se budou verše a rýmy v rámci celé písně opakovat.

Kontrolujte zpětně, jestli váš text dává smysl v souvislosti s nově vzniklými řádky.

Zkuste si každou část zazpívat, abyste vyzkoušeli, zda je vše v pořádku.

Nezapomeňte na korekturu celého textu - dobra písnička má základ v dobrém textu.

Zazpívejte si písničku celou, abyste zjistili, jestli jsou jednotlivé sekce v pořádku.

Dejte textu chytlavý název.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
23
2.1 ZTRACENO V PŘEKLADU: TIPY A TRIKY
Přestože snad budou studenti nabuzeni ke splnění všech výše zmíněných kroků, může se stát, že s
překladem textu budou mít problém. Nebude jednoduché skloubit jejich myšlenky v rýmech s
rytmem písně, a zároveň alespoň s částečnou gramatickou správností cílového cizího jazyka. Učitel
může získat pocit, že by měl zasáhnout do tohoto procesu, přesto ale doporučujeme, aby skutečně
počkal až na žádost o pomoc přímo od studentů.
Dvě nejnáročnější etapy budou pravděpodobně:
A. Připravit se na překlad
B. Samotná překladová fáze
A. JAK PŘIPRAVIT SKUPINU NA PŘEKLÁDÁNÍ
V případě, že studenti budou potřebovat pomoct najít správný úhel pohledu, může učitel zdůraznit,
že je nutné vnímat text písně jako celek. Nicméně my jsme pro vás připravili několik tipů a nápadů,
které vám pomohou správně pochopit celou tuto fázi i bez přítomnosti učitele:
•
Poslechněte si pečlivě celou píseň a dejte průchod svým představám o scéně, postavách, místě,
situaci, atp. Pokuste se vytvořit si jednotný obraz ve své mysli.
•
Uvědomte si, jaké pocity ve vás situace vzbudila
•
Nezapomeňte se vcítit do rytmu, skladby a uvolněte své emoce.
Jakmile si skupina utvoří jednotnou představu o vybrané písni, je čas začít vytvářet skupinovou
práci. Doporučujeme využít dostatek prostoru, utvořit příjemnou atmosféru pro diskuzi a podělit
se o své pocity z předcházejících etap. Pravděpodobně vznikne několik pohledů na vybranou
skladbu, ze kterých je potřeba vybrat jeden směr, kterým se bude celá třída ubírat. Pro tyto účely je
velmi vhodné využít metodu brainstormingu.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
24
B. PŘEKLADOVÁ FÁZE
Studenti by měli mít na paměti, že naprosto dokonalý a přesný překlad není v tomto případě důležitý.
Naopak by se měli zaměřit na zachování myšlenky a ústředního tématu, který musí souhlasit s
melodií a rytmem písně.
Tato fáze vyžaduje, aby studenti maximálně využili svůj hudební sluch a jazykový cit. Skupina
by se nejdříve měla zamyslet nad použití konkrétních rýmu v rámci celého textu a až potom začít
pracovat na celých větách tak, aby dobře seděli ve skladbě. Proto je dobré mít melodii neustále v
hlavě. Několikrát bylo již zmíněno, že je například možné rozdělit původní jednu slabiku na dvě v
rychlejším rytmu nebo naopak. Celá třída by se měla soustředit na klíčová slova a ústřední téma
celého textu, které vzniklo při brainstormingu. Například u slova “déšť” můžete hledat příbuzná slova
jako “šedé mraky”, “bouře”, apod. Přestože je to komplikovaná činnost, je správné, aby na ní
pracovali studenti sami autonomně.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
25
2.1.1 UŽITEČNÉ NÁSTROJE PRO PŘEKLÁDÁNÍ
Vytvoření textu v cizím jazyce je pro studenty velká výzva. Zde je několik užitečných tipů, které by jim
mohli zpříjemnit tento proces.
RÝMOVACÍ SLOVNÍKY
Rýmovací slovníky lze používat ve spoustě jazykových verzí, které jsou ještě navíc většinou zdarma
online. Zde uvádíme odkaz na jeden z nich, který lze používat v italštině, němčině, turečtině,
angličtině, španělštině a dalších jazycích. Stačí pouze zadat počet písmen a začít vyhledávat slova,
které se rýmují.
http://www.alcor.com.au/rhyming_dictionary.asp
SLOVNÍKY SYNONYM
Slovník synonym seřazuje slova do skupin podle podobnosti jejich významu (synonyma a občas
antonyma) na rozdíl od klasického slovníku, který obsahuje pouze definice a výslovnosti jednotlivých
slov.
www.wordreference.com (v několika jazycích)
http://thesaurus.com/ (angličtina)
www.openthesaurus.de (němčina)
www.sinonimos.org (španělština)
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
26
AKTIVÁTORY
Jazykový aktivátor je novým konceptem slovníkových knih. Pomáhá správně používat zadaná slova
(ve správné situaci a správně gramaticky upravené) a najít přesně to slovo, které je potřebné do dané
situace. Obsahuje také koncepční jazykové mapy.
http://de.vionto.com/show/me/Regen (němčina)
http://de.vionto.com/show/ (španělština)
http://www.ideasafines.com.ar/do-buscar.php
JEDNOJAZYČNÉ SLOVNÍKY
Jednojazyčné slovníky jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické potřeby student, kteří se učí cizí
jazyk.
www.dictionary.com (angličtina)
http://www.websters-online-dictionary.org (angličtina)
http://www.rae.es/rae.html (španělština)
www.dwds.de (němčina)
DVOJJAZYČNÉ SLOVNÍKY
Dvojjazyčné nebo překladové slovníky jsou specializovanými nástroji, které se používají pro
překládání slov a frází z jednoho do druhého jazyka.
www.wordreference.com
www.pons.eu
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
27
VÍCEJAZYČNÉ SLOVNÍKY
www.wordreference.com
http://diccionario.reverso.net/ (angličtina, španělština, francouzština, italština, ruština, němčina,
čínština)
http://www.sozluk.net/ceviri (turečtina, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština,
atd.)
http://translation.babylon.com (turečtina, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština,
atd.)
ONLINE PŘEKLADAČE (OBECNĚ)
Online překladače nabízejí okamžité převádění textu nebo webových stránek v různých jazycích.
http://translate.google.com/
http://www.etranslator.ro/tr/turkce-almanca-online-ceviri.php
http://tr.bab.la/sozluk/turkce-almanca/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=ES (včetně hlasových možností)
SLOVNÍKY IDIOMŮ A USTÁLENÝCH VÝRAZŮ
http://www.redensarten-index.de/suche.php (němčina)
http://www.dean-dictionaries.com/index_de.php
KOTROLA PŘEKLEPŮ
Kontrola pravopisu a překlepů je aplikace, která označuje slova v dokumentu vyhodnocená jako
nesprávná. Tyto aplikace jsou schopny pracovat nezávisle na odstavcích nebo větších částech textu.
Mohou být i součástí softwaru, e-mailu, elektronického slovníku nebo webového vyhledavače.
www.correctorortografico.com
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
28
3 JAK VYTVOŘIT AUDIO NAHRÁVKU
Průvodce vám již podal racionální důvody, proč lze považovat používání hudby za velmi vhodný
nástroj do jazykové učebny. Využití multimédií sahá ještě dál. Multimédii rozumíme v této souvislosti
audio a video nahrávky vaší písně. Díky nim budete disponovat dokonalým záznamem o tom, co jste
vyrobili.
3.1 TECHNOLOGIE AUDIO NAHRÁVÁNÍ
Zvukový záznam můžeme zařadit mezi technologie, které jsou přístupné a především snadné pro
použití. Většina moderních telefonů již disponuje nástrojem na nahrávání zvuku. Stejně tak lze využít
notebooky s vestavěnými mikrofony nebo zvukové záznamníky. Poté lze nahrávky velmi jednoduše
nahrát a sdílet.
Pokud se studentům nechce ukazovat se na videu, je nahrání audio nahrávky dobrou volbou.
Můžete použít například free-warový nástroj s názvem Audacity (www.audacity.sourceforge.net).
Následující videa vás provedou celým procesem nahrávání:
http://www.youtube.com/watch?v=defh45J7Z8o
http://www.youtube.com/watch?v=-gMiatvoQ_o
http://www.youtube.com/watch?v=uKd44whzavM
http://www.youtube.com/watch?v=YrUPH7UoIFw
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
29
3.2 ČTYŘI KROKY K VAŠÍ AUDIO NAHRÁVCE
1. Připravte si zvukové zařízení: Doporučujeme provést nejdříve testovací nahrávku. Ujistěte
se, že jste dostatečně blízko u mikrofonu, aby byla kvalita zvuku co nejlepší. Před nahráváním
ještě nabijte baterie, abyste nebyli omezeni dobou nahrávání.
2. Nahrajte píseň: Procvičte si ve skupině skladbu a můžete začít nahrávat. Ujistěte se, že se
během záznamu nedotýkáte mikrofonu, abyste nevytvářeli rušivé zvuky. Stiskněte tlačítko
pro nahrávání s dostatečným předstihem a vypněte s krátkou rezervou, aby se nestalo, že
bude začátek nebo konec skladby chybět.
3. Zkontrolujte svou nahrávku: Až budete hotovi, zkontrolujte kvalitu nahrávání. Pokud budete
spokojeni s výsledkem, vraťte se zpět ke kroku č. 2 a nahrajte ještě druhou skladbu.
4. Sdílejte: Písničku teď můžete sdílet například na SoundCloud, http://soundcloud.com/ nebo
na jinou podobnou platformu. Nezapomeňte nahrávku nahrát na Wikispaces (vice informací
naleznete v páté kapitole).
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
30
4 JAK VYTVOŘIT VAŠE TŘÍDNÍ VIDEO
Zaznamenávání zvuku je poměrně jasná činnost, která nepotřebuje příliš přípravy. Nejnáročnější je
připravit techniku, kterou chcete použít. Zamyslete se nad tím, jaká technika je dostupná v rámci
školy nebo co konkrétně mohou obstarat studenti sami. Poté doporučujeme porovnat kvalitu
záznamu jednotlivých zařízení. Účelové přístroje jsou obvykle nejlepší, ale můžete použít také počítač
nebo chytrý telefon. Externí mikrofony by vám mohly pomoci zaznamenat kvalitnější zvuk.
4.1 ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ
Stejně jako u nahrávání zvuku použijte zařízení, které je pro vás běžně dostupné. Prvním krokem
nahrávání není běžet do obchodu s elektronikou a koupit si nejmodernější videokameru. Pro záznam
obrazu můžete bez problémů použít váš fotoaparát, chytrý telefon nebo účelovou videokameru.
Záleží jen na vás, kterou z možností si zvolíte. Kvalita videa není primárním cílem tohoto projektu, ale
ujistěte se, že textu skladby je dobře rozumět, aby ho mohli ostatní dobře pochopit.
Pokud máte k dispozici více nahrávacích zařízení, můžete nahrávat písničku z více úhlů ve více
skupinách, a tím připravit co nejlepší záběry pro závěrečné úpravy.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
31
4.2 ZORGANIZUJTE SE! ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ
Pokud se rozhodnete zapojit do svého projektu nahrávání videa, což doporučujeme, je důležité dobře
promyslet všechny organizační prvky. Například mohou studenti pracovat v malých týmech na
jednotlivých fázích procesu tvorby videa.
Je vhodnější připravit si nejdřív jednoduchý scénář, než jen točit různé záběry a získat tak
spoustu nepřehledného materiálu. Proto by se nejprve studenti měli poradit, co přesně chtějí
nahrávat a vytvořit si hrubý plán nebo nástin toho, jaké záběry chtějí pořídit.
4.3 KAMERA! JDEME NA TO!
Nahrávání videa může být velmi zábavný a tvůrčí proces, při kterém by měli být studenti velmi
kreativní a používat nahrávací zařízení všemi možnými způsoby. Můžou experimentovat s obrazem,
nahrávat v různých polohách a výšce. Pro lepší představivost se podívejte na toto video:
http://youtu.be/qVEnqoRJRLU.
Několik kroků při tvorbě videa:

Příprava na natáčení: Ujistěte se, že je vaše nahrávací zařízení připraveno a má dostatek
volné paměti na natočení vašeho videa.

Natáčení videa: Nejprve natočte hudební klip na jeden zátah. Stejně jako při nahrávání zvuku
se ujistěte, že jste začali nahrávat s dostatečným předstihem, aby ve finální podobě kus videa
nechyběl. Naopak doporučujeme nechat běžet nahrávací zařízení v průběhu celého klipu,
nežádoucí části potom můžete jednoduše vystřihnout.

Kontrola videa: Zkontrolujte finální verzi vašeho videa, a pokud s ním nejste spokojeni,
pokuste se ho nahrát znovu.

Úprava a sdílení videa: Můžete buď nahrát video přímo z vašeho zařízení anebo převést do
příslušného formátu na vašem počítači.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
32
4.4 ÚPRAVA VAŠEHO TŘÍDNÍHO VIDEA
Úprava vašeho videa může znamenat velmi důležitý prvek při snaze dosáhnout co nejlepšího
výsledku. Video můžete také obohatit různými nápisy a názvy a případně přidat i titulky, při jejichž
tvoření dbejte na jazykovou správnost. Pro tyto úpravy není potřeba žádný drahý software.
Moviemaker
a
iMovie
jsou
pro
začátek
ideální
(užitečný
odkaz
na
tutoriál:
http://youtu.be/Y9uVx2t8ihI.
Jak se pustit do úprav? Nejprve je nutné dostat vaše záběry v příslušném formátu do vašeho
počítače. Pro tento účel použijte USB disk nebo paměťovou kartu. Jakmile importujete veškerý
materiál do PC, můžete začít upravovat. Vyberte jednotlivé snímky, sestříhejte je a případně doplňte
zmíněnými texty. Jestliže budete se svým výtvorem spokojeni, můžete ho začít sdílet.
Pokud chcete vytvořit sofistikovanější video s prolínáním jednotlivých snímků a vytvářením
statických záběrů, budete potřebovat nainstalovat software na rozšířenou verzi, například Premiere
Elements, Magix Video nebo Pinnacle Studio. Výroba tohoto typu videa je časově velmi náročná a
pro účely tohoto projektu zbytečná.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
33
4.5 TŘI MOŽNÉ PŘÍSTUPY K ÚPRAVĚ VIDEA
Přístup 1
NAHRÁVKA V JEDNOM ZÁBĚRU (BEZ ÚPRAV)
Shrnutí
Nahrajte svoji skladbu v jednom záběru bez upravování.
Požadavky
Videokamera / nahrávací zařízení, počítač s připojením k internetu, nebo
chytrý telefon.
Důležité
Zaměřte se na použití různých pohledů a snažte se příliš netřást s obrazem,
ideálně použít stativ. Použijte svoji tvořivost, aby bylo video co
nejzáživnější.
Příklad
http://www.youtube.com/watch?v=3mZ1zV1l2KQ
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
34
Přístup 2
NAHRÁVKA V JEDNOM ZÁBĚRU S ÚPRAVAMI
Shrnutí
Nahrajte svůj klip jednou kamerou v jednom záběru a obohaťte finální
produkt o titulky a název (to ještě stale není příliš náročné).
Požadavky
Videokamera / nahrávací zařízení, počítač s připojením k internetu, nebo
chytrý telefon, program na vytváření titulků.
Důležité
Osvojte si práci s vaším programem na úpravy a ujistěte se, že je
kompatibilní s formátem natočeného videa.
Příklad
http://youtu.be/NKTn9db93ao
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
35
Přístup 3
VYTVOŘENÍ VÍCE ZÁBĚRŮ S VĚTŠÍMI ÚPRAVAMI
Shrnutí
Nahrajte své záběry několikrát na několik různých zařízení z různých úhlů
pohledu, abyste měli dostatek různorodého materiál pro upravování.
Požadavky
Důležité
Videokamera / nahrávací zařízení, počítač s připojením k internetu, nebo
chytrý telefon, program na úpravu videa (např. Moviemaker nebo iMovie
pro jednodušší práci nebo Premiere Elements, Magix Video nebo Pinnacle
Studio pro náročnější uživatele), internet pro sdílení online.
Už při natáčení přemýšlejte nad tím, jak by závěrečné úpravy mohly
vypadat. Nebojte se prostříhávat i statické snímky.
Příklad
http://youtu.be/kz5dfzqC3J4
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
36
4.6 NEZAPOMEŇTE!
Připravili jsme pro vás několik bodů, které byste měli brát v potaz.

V jednoduchosti je krása! Nezačínejte velké a složité věci, na které potom nebudete mít čas a
nestihnete vaše video dokončit. Projektem PopuLLar byste se měli bavit, ne jím být
frustrováni. Pokud se vám výsledek nebude líbit, můžete video přetočit ještě jednou a poučit
se tak z předchozích chyb. Až budete spokojeni, můžete video nahrát na Wikispaces.

Požádejte rodiče! Pravděpodobně budete potřebovat podpis svých rodičů, abyste mohli
publikovat své výsledky a dostali souhlas použitím záběrů. Za odměnu jim potom ukažte
finální výsledek.

Nezapomeňte na autorská práva! Pokud se rozhodnete použít pro projekt komerční hudbu,
nezapomínejte na autorská práva. Tento problém se dá řešit několika způsoby. Pokud se tím
nechcete zdržovat, použijte hudbu, na kterou se tyto práva nevztahují.

Sdílejte vaše video! Sdílením svého videa začněte u vás doma a u vašich přátel. Určitě vás
rádi uvidí ve vašem autorském videu.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
37
5 SDÍLENÍ VAŠICH VÝSLEDKŮ
Tato část příručky vysvětluje výhody sdílení výsledků vaší práce v projektu PopuLLar mezi ostatními
školami po celé Evropě a nastiňuje způsoby, jak to udělat co nejlépe.
5.1 VÝHODY SDÍLENÍ
Koncepce tohoto projektu zahrnuje sdílení studentských výsledků napříč Evropou. Tato myšlenka
vyvolává evropské pojetí projektu a především umožňuje studentům pracovat s hudbou, jejich
primárním zájmem, za použití cizího jazyka, a to především v autentickém prostředí, které není příliš
náročné a motivuje studenty k tomu, aby byla jejich práce co nejlepší.
Další nespornou výhodou je, že se studenti zdokonalí v oblasti ICT nástrojů pomocí metod
internetové sdílení, a to velmi přirozenou cestou.
5.2 ÚROVEŇ SDÍLENÍ
V PopuLLar je sdílení rozděleno do dvou rovin:
1. Škola může vytvořit vlastní píseň, nahrát audio a video a výsledný produkt včetně textu sdílet
na komunikační platformě projektu Wikispaces.
2. Škola vybere píseň jiné školy, poslechne si ji, okomentuje, přeloží do rodného jazyka a
nahraje jejich vlastní verzi. Tato část je velmi důležitým aspektem projektu, neboť ve
studentech vyvolává pocit soutěžení, a zároveň zvyšuje úroveň spolupráce nejenom v rámci
třídy, ale i v souvislosti s komunikací mezi partnerskými školami.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
38
5.3 JAK POVZBUDIT STUDENTY, ABY SDÍLELI SVÁ VIDEA
Je důležité, aby učitelé pochopili, že projekt je navržen tak, aby byl vytvořen pokud možno
autonomně student. Nicméně PopuLLar obsahuje několik aktivit, které budou pravděpodobně
vyžadovat asistenci učitele. Mělo by být například dohlédnuto na to, že se platformy projektu
(Wikispaces, Facebook,…) používají ke správným účelům a výstupy studentů jsou v pořádku s
ohledem na etický kodex projektu.
Jednou z těchto oblastí je právě nahrávání studentských prací. Pouze učitel by měl mít
přihlašovací údaje pro kanál YouTube a Wikispaces. Studenti samozřejmě mohou video nahrát sami,
ale vše by mělo být pod kontrolou učitele. Jakmile je video na YouTube, může být vloženo i na
PopuLLar Wikispaces včetně textu v daném jazyce a poznámek.
5.4 PROČ YOUTUBE A WIKI?
Jak pro učitele, tak i pro studenty je velmi důležitá znalost tzv. web 2.3 nástrojů. Jeden nástroj může
často velmi výrazně pomoci s plněním daného vzdělávacího záměru, stejně jako v PopuLLar, kdy jsme
využili kombinaci několika nástrojů, aby bylo dosaženo co nejkomplexnějšího výsledku. V praxi nabízí
web 2.0 nástroje v mnoha aspektech života včetně vzdělávání a kariéry, kdy kombinuje využití dané
aplikace a možnosti internetu.
Videa jsou obecně poměrně velké soubory, které většinou nelze nahrát přímo na dané
stránky. Z hlediska úložného prostoru by se to stalo velmi nákladným. Ideální je nahrát vaše video na
YouTube a pomocí odkazu přivést na vámi požadované místo. My jsme pro tyto účely zvolili
platformu Wikispaces.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
39
PopuLLar YouTube kanál
http://www.youtube.com/user/PopuLLarEU?feature=mhee
Heslo k PopuLLar YouTube kanálu bude zpřístupněno učiteli. Učitel může po přihlášení zpřístupnit
kanál studentům, kteří nahrají na kanál své video a přidají popisek. Učitel by měl ještě jednou
zkontrolovat nahrané video i popis od studentů, a poté video publikovat. Studenti by neměli znát
heslo PopuLLar YouTube kanálu.
Video manuál ‘Jak nahrát video na YouTube’ naleznete zde:
http://www.youtube.com/watch?v=Jwv6j0v6iQ8
Oficiální YouTube verze:
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=57924.
PopuLLar Wiki
http://popullar.wikispaces.com
PopuLLar Wiki je prostor, kde studenti a učitelé vkládají své výsledky. Wikispaces je místem, kde
studenti sdílí své videa, a zároveň vyhledávají videa, která by rádi přepracovali do svého rodného
jazyka.
Členové Wikispaces mohou upravovat stránku své instituce podle své představy. Nová škola,
která si přeje vstoupit do projektu, by měla požádat jednoho z partnerů projektu o vytvoření stránky
instituce, kde doporučujeme vložit krátký popis, fotky a odkazy. Každá taková stránka obsahuje také
diskusní fórum, kde se budou moci vyjadřovat učitelé a studenti na adresu studentských videí.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
40
Jakmile si jiná škola vybere vaše video a projde všemi kroky projektu – vytvořením textu v rodném
jazyce, nazpíváním a nahráním písně, může nahrát video na vaši stránku k porovnání s ostatními.
Kromě přepracování písničky jiné školy musí studenti vytvořit i dva vlastní výtvory – v rodném
a cílovém jazyce, které budou také přístupné k přepracování. Budou potom moci porovnat svou práci
s prací student z jiné země a zamyslet se nad kulturními a jazykovými rozdíly.
Zde naleznete tři krátká videa, která se věnují nahrávání videa, přidání zvuku a diskusního
fóra na Wiki.
http://www.youtube.com/watch?v=AgeE65X22ww
http://www.youtube.com/watch?v=C7oU2ZdOtZ0
http://youtu.be/GsNpIMV6lo0
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
41
6 VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍHO SBORU
PopuLLar je primárně vytvořený pro student všech typů středních škol, kteří aktivně studují druhý
jazyk. Proč tedy v rámci těchto větších tříd neuspořádat sbor a nenazpívat celé video sborově?
Vytvoření třídního sboru je pro tuto příležitost ideální variantou.
Pokud se na zpěvu bude podílet celá třída, může to napomoci k mnohem lepšímu a
kvalitnějšímu výslednému produktu, na který budou moci být pyšní všichni studenti. Samozřejmě, že
se ve skupině najde několik studentů, kteří jsou odborníky na hru na hudební nástroje nebo natáčení
videa. Ti můžou připravit skvělé podmínky pro zbytek účastníků, kteří by vytvořili sbor. A kdo ví, třeba
vás bude sborový zpěv bavit natolik, že v něm budete pokračovat i později. Nicméně vedle sboru se
nabízejí i klasické možnosti zpěvu – ať už ve skupině nebo sólově. Doporučujeme zamyslet se předem
nad organizací zpěvu, neboť může hrát velmi důležitou roli při formování výsledného videa.
Obecně lze říci, že nejdůležitějším faktorem při zpívání ve sboru je získat správný rytmický cit.
O tom, jak správně vytvořit sbor vás informuje také náš video průvodce.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
42
6.1 JAK ZAČÍT
Po konzultaci s profesionálními experty na hudbu jsme pro vás připravili několik praktických návrhů,
které vám pomohou se sborem v třídě plné studentů zaměřujících se na cizí jazyk. Zaprvé je nutné,
aby se každý podílel na účasti. Je důležité, aby třída vytvořila také pozitivní prostředí pro sborový
zpěv – doprovod na jednoduché hudební nástroje, atp. Někteří studenti by se mohli cítit trapně,
pokud ještě nikdy nezkoušeli zpívat ve sboru. Proto jsme vytvořili tuto kapitolu, která vám pomůže
klidně překonat tento experiment.
Pokud má učitel nějaké zkušenosti s vedením sboru, může vest svou třídu sám, ale jinak
doporučujeme kontaktovat specialistu nebo osobu, která má se sborem větší zkušenosti. Níže
naleznete pár kroků včetně warmp-up aktivit vhodných k použití ještě před ostrým zpěvem.
Krok 1 – Experimentování se zpěvem
Pro začátek si vyberte jednu tradiční a známou píseň v rodném jazyce, například Rolničky, rolničky
nebo Skákal pes, přes oves. Tuto písničku zpívejte všichni ve vybraném tónu, ale ne příliš nízko ani
příliš vysoko. Zkuste střídat tóninu a průběžně ji rozšiřovat, abyste zjistili, jaký je rozsah celého sboru.
Krok 2 – Rozluštění melodie
Jakmile si osvojíte zpívaní ve sboru, jeden z vás může začít mírně pozměňovat některý z typických
prvků ve vybrané písni. Je to důležité proto, aby si všichni studenti uvědomili, z jakých prvků se píseň
skládá, a že je lze velmi variabilně měnit:
a) Zazpívejte si píseň ještě jednou a používejte místo textu pouze hlásky (“lo” – “la”). Tím si
zcela uvědomíte, jaká je melodie skladby.
b) Recitujte text písně ve stejném rytmu při tleskání rukou.
c) Vyberte jen jednu část písně, kterou budete zpívat pořád dokola a mírně měnit melodii.
d) Použijte jen jedno slovo, které budete zpívat dokola a demonstrovat tím melodii celé písně
napříč jednotlivými částmi.
e) Měňte rychlost zpěvu – opakovaně zpomalujte a zrychlujte.
f)
Zpívejte potichu a hlasitěji. Ukazuje to další variabilitu, kterou můžete využít při zpívání.
g) Zpívejte a měňte u toho svou náladu tak, aby to bylo ve výsledku znát (štěstí, smutek, hněv,
pýcha, atd.)
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
43
h) Na závěr se snažte kombinovat všechny prvky zmíněné výše najednou. Zde je důležité, aby
jeden z vás vedl jednotlivé kroky.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
44
Krok 3 – Jednoduché pohybové aktivity
Při zpívání je velmi důležitá funkce lidského těla. Následující krok trvá asi pět minut a ilustruje, jak
může pomoci tělo k lepšímu výkonu při zpěvu.
a) Nezapomínejte na cvičení, které vám pomůže dobře se rozdýchat. Nasávejte vzduch nosem,
a pak pomalu vydechujte pusou. Ramena se mohou pohybovat nahoru a dolu.
b) Držte správný postoj. U zpívání můžete stát nebo sedět.
c) Uveďte své tělo do uvolněného stavu.
d) Nechte otevřená ústa, aby přirozeně vydávala zvuk a jazyk nechte v pozici u předních
spodních zubů.
e) Důležitá je také celková koordinace pohybů při zpívání (dýchání nosem, otevření pusy a tlak
na membránu, díky němuž začnete vydávat zvuk).
f)
Zaměřte se na nějaké jednoduché pohybové cvičení, které bude souviset se zpívanou
skladbou. Soustřeďte se na procvičení všech částí těla.
g) Video a audio nahrávky mohou být připraveny například z těchto zmíněných cvičení. Některé
záběry potom můžete použít při stříhání finálního klipu.
6.2 WARM-UP AKTIVITY
Zpěváci používají obvykle klasické aktivity pro zahřátí hrtanu a těla před zpěvem, stejně jako se
rozcvičují fotbalisti před svým zápasem. Klasické rozezpívání může působit poněkud abstraktně,
neboť obsahuje extrémně vysoké a nízké tóny, což je pro naše účely zbytečné.
Správné warm-up cvičení by mělo obsahovat všechny prvky zmíněné v části 6.1. Tyto aktivity
mohou být opakovány s pravidelným dýcháním a relaxačními prvky. Cílem je zajistit, aby se všichni
studenti zapojili do dění.
Zde jsou příklady krátkých zahřívacích aktivit, které mimo jiné obsahují základy pro
pochopení toho, jak správně propojit slova s hudbou. Použijeme opět nějakou notoricky známou
píseň.
a) Zpívejte váš vybraný text a meňte samohlásky v textu “a-i-o-u” or “la-li-lo-lu”. Vyzkoušejte
všechny možnosti a nezapomeňte při tom přidávat a ubírat na hlase.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
45
b) Zpívejte nejprve neustále dokola vybraný text, abyste si bezpečně zafixovali melodii. Poté
zaměňte text za obyčejnou větu a zpívejte dál při stejné melodii. Je to zábavná aktivita, díky
které si uvědomíte, jak vnímat melodii. Můžete také střídat jazyky. Opět do zpívání zapojte i
své pocity (smutek, radost, zaujetí, atd.).
c) Jakmile vyberete melodii pro projekt, zopakujte tato cvičení i ve vašem případě. Tím se
všichni studenti perfektně seznámí se skladbou, s kterou budou pracovat. Tímto
doporučeným postupem docílíte nejlepších výsledků.
6.3 CVIČENÍ DĚLÁ MISTRA
Opakování dýchacích cvičení a hlasových aktivit na začátku každé zkoušky umožní, že budou všichni
zpěváci obeznámeni s mechanismy, které jsou nutné pro dobrý výsledek. Také doporučujeme využít
zahřívacích aktivit pro dobré rozezpívání a naučení se skladby zpaměti.
Zkoušky se mohou lišit v mnoha směrech – načasování, interpretace, melodie, atp. Pro účely
projektu je dobré si všechny zkoušky nahrávat a na konci je případně použít při stříhání videa tak, aby
byl váš hudební klip co nejpestřejší.
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
46
This Teacher Guide is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 2.0 License. To view a
copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/
EU Project PopuLLar 518346-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
www.popullar.eu
47

Podobné dokumenty

úvod do průvodce

úvod do průvodce PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH ÚVOD DO PRŮVODCE.........................................................................................................

Více

Přehled odkazů je ke stažení - Inteftek

Přehled odkazů je ke stažení - Inteftek parlamentu Politika Evropské unie Portál Rady EU Statistický úřad evropské komunity Užitečné odkazy o postavení Spojeného království v EU Vše, co potřebujete vědět o Euru Bibliografické informace B...

Více

ISSUE 02 / 2012 – free PDF

ISSUE 02 / 2012 – free PDF ských článků se můžete seznámit s osobou, která je za jazykové prozření našich studentů zodpovědná, tedy jejich vyučujícím. O svých lektorech vytvořili studenti medailonky, a to jak v češtině, tak ...

Více

čeština - Web we want

čeština - Web we want Domácí úkol: Použijte pracovní list 1.3 s tabulkou, studentům přidělte jedno ze čtyř vybraných důležitých webových práv podle Charty EU. Studenti mají za úkol na Internetu vyhledat zákony platné v ...

Více

popullar související materiály

popullar související materiály Část II, Průvodce krok za krokem je praktickým průvodcem, který podává jasné a stručné informace o tom, jak postupovat v jednotlivých fázích projektu. Každý krok je zde detailně popsán včetně role ...

Více