CERTIFIT<AT

Transkript

CERTIFIT<AT
ELEKTROTECHNI
CKÝ
ZKIJŠBgNÍ
Úsr
AV
ELECTROTECT{NICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPIJBLIC
ELEKTRoTECHMSCHE
PRÚFANSTALT
INsTITl.J"r ELECTRoTECHMQIJE
3JlEKTPoTExHl,+mloili
- TscHEcHIscHE
REPt,tsLIK
D'EssAls - RÉPUBLIQIJE TcHÉQt'E
I4cnbnATEIbHbfr
}il{cT'ÍIyr - qEuIcKAÍ PEcnyBJIl,{KÁ
PodLisem l29,l7l 02 PrahaS-Troja
CERTIFIT<AT
č.: l 100848
.,:::i:::j=ii
l ].r'.'].
i:.::í#iÉ:'j]:$i]},
::i.:.].;:.:iij
!
' 'llli'lil ]i..
'
htpqi'nw'Mirllťiflf.igiř,
íi]"+:.i€..
.:É
"#ffi
Výrobek:
StoŽárovávýzbroj
Typ:
SV-6.l6.4,SV-A(B).6.16.4,
ostatní
vaÍianty
SV + SV-A(B)
Jmenovitéhodnoty:
750v Ac' 830v DC' .25 až+55.C
objednavatel: E|ektro,výrobnídruŽstvov Bečověnad Teplou
Továmíl28,364 ó4 BečovnadTeplou,Českárepublika
Výrobce:
E|ektro,výrobnídružstvov BečověnadTeplou
Továmí l28, 3ó4 64 BečovnadTeplou,Českárepublika
Obchodníznačka:
Výsledkyzkoušekjsouuvedenyv protoko|uč.:004582.0l/0lze dne:29.|1.20L0
Vzorek zkoušeného
výrobkuje ve shoděs požadavky:
ČsN EN 60998.2.led'2:05;ČsN eN 60947-7-|ed'3:lo;ČsN EN ó0947-7-2ed.3:l0l
ČsN eN ó0439-3:95+A1:97+M:02:ČsN
3s zo3o:zz,ČsN pN +o-z:os
Certifikátbyl vydán na základěsplněnipožadavků
certifikačního
schématu,,EZÚcertifikát..a na základěsmlouvyč.004582mezi
objednavatelem
a Elektrotechnickým
zkušebním
ústavem.
-^-
Shoda výrobku s uvedenýminormami a předpisy zajišt'ujeshodu výrobku se zák|adnÍmipožadavkynařÍzenívlády č.|7D003
Sb. v p|atném
zněnÍa certiÍikátmůžebýt použitjako podk|adpro Proh|ášení
o shoděpodleákona č'.22197
Sb. o technických
požadavcÍch
na rrýrobky'v p|atnémznění.
-
-
f
:
-
-
n
!
-
l
-
I
I
-
P|rtnostcertiíikátuje omezenado: 30.l l.20l3
I
r
l'
I
.-.
--,
IIVI
I
-,
-,
-.
!-,_--
-
--
2.t2.20r0
V Prazedne
/,uIng.Jarmi|Mikulík
Zástupcevedoucíhocertifikačního
orgánu
ililtil
ilililil1
ililililIil1
lil|lilt
iltil
til]ilt
ililil|
004582-01