T3-CTK

Komentáře

Transkript

T3-CTK
T3-CTK
Radioimunoanalýza (RIA) pro kvantitativní stanovení celkového
množství trijodtyroninu (T3) v lidském séru (systém potažených
zkumavek)
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC)
Italy
Servis
Tel.: +39-0161-487-093
Fax: +39-0161-487-628
231-100
231-200
100 stanovení
200 stanovení
Uživatelská příručka pro T3-CTK
Datum: 19.02.2009
Tato verze nahrazuje všechny dřívější verze uživatelských příruček.
Změny obsahu ve srovnání s předchozí verzí
•
Nová verze
2-8°C
Obsah soupravy
231-100
231-200
100 stanovení
200 stanovení
A
1 x 23 mL
< 1 x 172 kBq
2 x 23 mL
< 2 x 172 kBq
Indikátor, jódem-125 značený roztok T3 v Tris
pufru, červená barva, připraveno k použití.
C
2 x 50
4 x 50
Potažené zkumavky (test. zkumavky), potažené
anti-T3 protilátkou (polyklonální, králičí), připraveno
k použití.
W
1 x 11 mL
2 x 11 mL
Promývací univerzální roztok, koncentrovaný.
S0 – S5
6 x 1,0 mL
6 x 1,0 mL
T3 standardy (lidské sérum), připraveny k použití,
koncentrace viz přiložená příbalová informace pro
kontrolu kvality.
K1, K2
2 x 1,0 mL
2 x 1,0 mL
T3 Kontrolní séra K1 a K2 (lidské sérum),
připraveno k použití, koncentrace viz přiloženou
příbalovou informaci pro kontrolu kvality.
DiaSorin S.p.A.
T3-CTK
Uživatelská příručka (verze 01cs)
Strana 1 ze 4
Úvod
T3-CTK je konkurenční imunoradiometrická analýza (RIA) pro
kvantitativní stanovení celkového množství trijodtyroninu (T3)
v lidském séru pomocí potažených zkumavek.
Během inkubační fáze bude trijodtyronin ze vzorku lidského séra
nebo standardu soupeřit s radioaktivně označeným antigenem
(indikátor) o vytvoření vazby s antigen-specifickou protilátkou na
vnitřním povrchu zkumavek.
Koncentrace indikátoru (relativní přebytek) a koncentrace
protilátek (relativní nedostatek) je stejná ve všech zkumavkách..
Jedinou proměnnou daného systému je proto koncentrace
neznačeného T3 ve vzorku (standardní séra pacientů).
Vysoká koncentrace neznačeného T3 ve vzorku povede ke
sníženému navázání jódem-125 značeného T3 na protilátku. To
znamená, že množství radioaktivity navázané na povrch
zkumavky bude nepřímo úměrné požadované koncentraci T3
v příslušném vzorku.
Po dokončení reakce se část indikátoru, která se nenavázala na
vnitřní povrch zkumavky, odstraní pomocí dekantace kapalné
fáze; zbytková radioaktivita ve zkumavce se změří pomocí
detektoru záření gama.
Na základě použitých standardů (známých koncentrací
neznačeného antigenu) se určí profil koncentrace radioaktivity
(standardní křivka). Z této křivky lze stanovit koncentraci antigenu
pacientských sér na základě jejich radioaktivity.
Důležité poznámky
Tato souprava obsahuje materiály lidského původu (např. lidské
sérum). Tyto materiály byly testovány na přítomnost HBsAg,
HIV I/II protilátek a HCV protilátek. Všechny testy byly negativní.
Přesto je nutné s činidly a vzorky od pacientů zacházet opatrně,
protože všechny materiály lidského původu jsou potenciálně
nebezpečné.
Tento produkt obsahuje radionuklid jód-125 ve formě otevřené
radioaktivní látky. Ionizující záření ve formě fotonového záření je
emitováno energií přibližně 30 keV. Poločas rozpadu je 60 dní.
Tento produkt je nutno uchovávat chráněný a zabezpečený proti
ztrátě. Musí se likvidovat jako radioaktivní odpad.
Pro zajištění přiměřené ochrany před zářením se musí zamezit
proniknutí radioaktivních látek do organizmu. Pracovní místnosti
se musí větrat. Je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při práci je nutno
používat zástěru a ochranné rukavice. Zamezte zbytečnému
setrvávání v blízkosti zdrojů záření. Doporučuje se vypočítat
osobní dávku použitím vhodných měřících zařízení, např.
filmových dozimetrů.
Příjem, nabytí, držení, použití a přeprava radioaktivního materiálu
podléhá specifickým normám každé země.
Následující činidla soupravy obsahují konzervační látku azid
sodný v koncentracích < 0,1 hmotnostních procent: indikátor A,
standardy a kontroly. Tato činidla se nesmí požívat a je třeba
zabránit kontaktu s kůží nebo sliznicemi.
V případě, že souprava s činidly obsahuje skleněné lahvičky,
výslovně zdůrazňujeme, že u nich existuje riziko rozbití a
následného poranění.
Činidla a odpad vznikající při testu je nutno likvidovat v souladu
se specifikacemi místních orgánů.
Výsledky získané z této analýzy se musí vždy vyhodnotit v
kombinaci s klinickým vyšetřením, anamnézou pacienta a
ostatními nálezy ještě před provedením závažných opatření.
Standardizace a referenční rozsahy
U analýzy T3-CTK je referenční rozsah hladin séra T3 pro zdravé
štítné žlázy 1,23-3,08 nmol T3/L séra.
Především musí být posouzena závislost hladin séra T3 na
vazných bílkovinách (především TBG). Dále je třeba
poznamenat, že u starších pacientů je hladina séra T3 o něco
nižší než u pacientů ve středním věku.
Navíc, i v případě eutyreózy může být hladina T3 zvýšená (např.
zvýšená hladina vyrovnávací T3 v případě nedostatku jódu) nebo
snížená (snížená konverze T4/T3 v důsledku těžkých onemocnění
nepostihujících štítnou žlázu nebo působení léků).
V případě hypertyreózy může být hladina T3 v normálním
rozsahu.
Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila vlastní referenční
rozsahy na reprezentativním vzorku pacientů a/nebo provedla
test validity dat komerčně dostupné testovací soupravy výrobce.
Toto umožní identifikaci lokálních vlastností a variací při
prevalenci určitých nemocí štítné žlázy a dysfunkcí, a rovněž
poslouží jako test metodologické kvality jednotlivých laboratoří a
testovacích souprav. Údaje poskytnuté pro T3-CTK by proto měly
být považovány za orientační.
DiaSorin S.p.A.
T3-CTK
Kontrola jakosti: Musí se dodržet národní předpisy na zajištění
jakosti pro kvantitativní testy ve zdravotnické laboratoři (současná
verze). Například, správnost a přesnost testu lze monitorovat
pomocí laboratorních kontrolních materiálů v rámci vlastního
pracoviště a/nebo použitím komerčně dostupných kontrolních
materiálů. Kontroly obsažené v soupravě musí například být
použity pro každou dávku a výsledky musí ležet v přijatelném
rozsahu, který je uvedený v příbalové informaci pro kontrolu
kvality. Při získání neakceptovatelných kontrolních hodnot
postupujte tak, jak je uvedeno ve standardních laboratorních
diagnostických postupech pro určení příčiny, a implementujte
nápravná opatření.
Literatura
1.
J.H. Keffer: Preanalytical considerations in testing thyroid function.
Clin.Chem. 42 (1): 125-134 (1996)
2.
G.G. Klee: Clinical usage recommendations and analytic
performance goals for total and free triiodothyronine measurements. Clin.Chem. 42 (1): 155-159 (1996)
3.
G. Lindstedt, G. Berg, S. Jansson, O. Törring, S. Valdemarsson, B.
Warin, E. Nyström: Clinical Use of Laboratory Thyroid tests and
Invstigations. JIFCC. 6 (4): 136-141 (1994)
4.
M.L. Piketty, M. D`Herbomez, D. Le Guillouzic, R. Lebtahi, E.
Cosson, A. Dumant, A. Dilouya, B.O. Helal: Clinicla comparison of
three labeled-antibody immunoassays of free triiodothryonine.
Clin.Chem. 42 (6): 933-941 (1996)
5.
G. H. White: Recent Advances in Routine Thyroid Function
Testing.CRC Critical Reviews of Clinical Laboratory Sciences. 24
(4): 315-362 (1987)
Uživatelská příručka (verze 01cs)
Strana 2 ze 4
Stabilita a skladovací podmínky
Všechna činidla a potažené zkumavky uchovávejte až do
doby použití při teplotě 2 až 8°C v původních přepravních
obalech. Dodržte doby použitelnosti uvedené na hlavním obalu a
na štítcích lahviček. Doba použitelnosti soupravy je určena dobou
použitelnosti indikátoru.
Naředěný promývací roztok lze použít do 4 týdnů, pokud byl
uchováván při teplotě 2-8°C. Kontaminovaný promývací roztok se
nesmí používat. Jedná se o případ, kdy je tekutina kalná nebo
hodnota pH je < 6.
Vzhledem k fotosenzitivitě jódotyrinů je třeba zabránit přímé
expozici
slunečnímu
světlu
během
jejich
radioimunologického stanovení v séru.
Postup testu
Schéma inkubace
1. Očíslujte
potažené
zkumavky (a, b)
2. Napipetujte
nulový standard µL –
standardy
µL –
séra pacientů
µL –
3. Napipetujte
T
0
1-5
6 atd.
100
–
–
–
100
–
–
–
100
indikátor
µL 200 200
(připraveno k použití)
200
200
4. Inkubujte
–
1 h ± 15 min při
pokojové teplotě
(18-25°C)
v horizontální
třepačce
(170-250 ot/min)
5. Aspirujte nebo dekantujte
–
Pomocí odsávacího
zařízení odsajte
dosucha nebo
dekantujte a
nechejte odkapat na
savý papír.
6. Napipetujte promývací roztok
7. Opakujte krok 5
mL –
2
2
2
–
8. Změřte radioaktivitu (doporučený čas odečtu: 1 min)
Výpočet výsledků
Manipulace se vzorky
Sražená, lipemická, hemolytická, ikterická nebo kontaminovaná
séra se nesmí používat.
Doporučuje se použít sérum. Pokud se použije plazma, musí se
vytvořit samostatné referenční hodnoty.
Pokud vzorky séra nejsou analyzovány bezprostředně po
přípravě, lze je uchovávat 3 dny při teplotě 2-8°C nebo déle při
teplotě –20°C. Zkumavky se vzorky musí být vždy utěsněny. Musí
se zamezit opakovanému zmražení a rozmražení.
Poznámky k provedení testu
Nepoužívejte žádná činidla po uplynutí doby použitelnosti
vytištěné na štítku.
Jednotlivé komponenty soupravy jsou dokonale vzájemně
sladěny. Pokud se zamění nebo smíchají komponenty z různých
šarží, společnost DiaSorin S.p.A. nenese žádnou odpovědnost za
přesnost výsledků. Promývací roztok lze běžně zaměňovat mezi
soupravami T3-CTK, T4-CTK, fT4-CTK, TSH-CTK a Tg-CTK.
Ve větších testovacích sériích se činidla se stejným označením
šarže kombinují.
Je nutné dodržet vyznačenou posloupnost jednotlivých kroků.
Vzorky pacientů o koncentraci vyšší než je měřící rozsah se musí
označit jako “> nejvyšší standard”. Výsledek se nesmí
extrapolovat. Příslušný vzorek pacienta se musí zředit a znovu
otestovat. Další informace lze získat v oddělení zákaznických
služeb společnosti DiaSorin S.p.A.
DiaSorin S.p.A.
T3-CTK
Postup testu
1.
Příprava
– Všechny komponenty soupravy a vzorky pacienta
nechte zahřát na pokojovou teplotu.
– Všechna tekutá činidla - včetně sér pacientů - před
použitím lehce zamíchejte (zabraňte tvorby pěny).
– Očíslujte potažené zkumavky (pokud možno
použitím a, b pro duplikáty). Nepotažené zkumavky
(T a, b) slouží pro měření celkové radioaktivity.
– Připravte promývací roztok: nařeďte 11 mL
koncentrátu s destilovanou vodou pro získání
550 mL. Před použitím jiných promývacích roztoků
důrazně doporučujeme nejdříve kontaktovat
výrobce nebo distributora.
2.
Do každé testovací zkumavky 0 a, b ... 5 a, b,
napipetujte 100 µL standardu se vzestupnými
koncentracemi T3; do každé testovací zkumavky 6 a, b
atd., napipetujte 100 µL kontrolního séra nebo
100 µL séra pacienta.
Aby nedošlo k přenosu do následujících vzorků, pro
každý vzorek použijte novou plastovou špičku.
3.
Do každé zkumavky – včetně T a, b – napipetujte
200 µL indikátoru (připravený k použití). Zkumavky
T a, b dále nezpracovávejte, dokud nebude změřena
radioaktivita (viz krok 8).
4.
Zkumavky
důkladně
promíchejte
pomocí
homogenizátoru vzorků, zkumavky zakryjte lepicí fólií
a inkubujte na horizontální rotační třepačce (170250 ot/min) po dobu 1 hodiny ± 15 minut při
pokojové teplotě (18-25°C).
5.
Testovací zkumavky dekantujte – kromě T a, b –
nebo odsajte dosucha pomocí odsávacího zařízení.
Zkumavky/stojany odsávejte/dekantujte ve stejném
pořadí, v jakém jste přidávali indikátor.
6.
Do všech zkumavek (kromě T a, b) přidejte 2 mL
promývacího roztoku.
7.
Poté opakujte krok 5
Poznámka Pokud dáváte přednost dekantaci, umožněte
odstranění zbytku tekutiny (zkumavky obraťte
dnem vzhůru na sací papír alespoň 2 až 5 minut a
umožněte odstranění kapiček).
8.
Změřte radioaktivitu každé zkumavky včetně T a, b.
Doporučený čas odečtu: 1 minuta.
Pečlivě dodržujte pokyny výrobce. Nesprávná manipulace
s činidly může zkreslit výsledky testu. Společnost DiaSorin S.p.A.
nepřijímá odpovědnost za chybné výsledky testu vyplývající
z nesprávného skladování, používání nebo manipulace.
Dodatečně požadováno
– mikropipety (100, 200 µL)
– dávkovač (2,0 mL)
– mixér vzorků (např. míchačka vortex)
– třepačka s krouživým pohybem
– detektor záření gama
Uživatelská příručka (verze 01cs)
Strana 3 ze 4
Výpočet výsledků
Pro počítačové vyhodnocení T3-CTK je třeba vybrat hodnotící
program (spline/unsmoothed), který vyhovuje specifické
kombinaci procesoru a použitého měřícího zařízení.
Pokud se vyhodnocení T3-CTK neprovádí pomocí počítače,
střední hodnota impulzu každého vzorku (B) se uvede do vztahu
ke střední hodnotě impulzu nulového standardu (B0) a zanese se
do grafu na milimetrový papír. Výsledek je hodnota vyjádřena
v procentech jako B/B0 (%).
Pro nulový standart platí: B/Bo = 100%.
Na polologaritmický milimetrový papír se nakreslí křivka
standardů
z vypočítaných
percentuálních
hodnot
B/B0
(podřadnice; lineární) a odpovídající koncentrace T3 (úsečka;
logaritmická). Obsah T3 neznámých pacientských sér je možné
přečíst v jednotkách nmol/L nebo ng/mL přímo z normální křivky,
a to podle příslušné procentuální hodnoty B/B0.
Převodní faktor: nmol/L = ng/mL x 1,54
Příklady výpočtů
Zkumavky
Celková aktivita T
IpM
(a)
37 222
IpM
(b)
36 980
IpM
(průměr)
37 101
B/B0
(%)
–
Nulový standard 0
Standard 1 [0,77 nmol/L]
Standard 2 [1,54 nmol/L]
Standard 3 [3,08 nmol/L]
Standard 4 [6,16 nmol/L]
Standard 5 [12,32 nmol/L]
Vzorek pacienta 6
12 980
9 222
6 934
4 558
2 689
1 726
4 294
13 200
9 196
6 822
4 368
2 799
1 689
4 189
13 090
9 209
6 878
4 463
2 744
1 712
4 242
100
70
53
34
21
13
32
Standardní křivka
B/B0 10 0
(%)
80
Vaznost analýzy se potvrdí pomocí výpočtu B0/T:
střední hodnota impulzu 0 a, b
B0
–– (%) = ––––––––––––––––––––––––––– x 100
T
střední hodnota impulzu T a, b
60
40
20
Ohledně technické podpory kontaktujte prosím zákaznický servis
společnosti DiaSorin S.p.A. nebo příslušného distribučního
partnera / obchodního zástupce.
0
,0 8
00 0.771,54
1.54 33.08
0 0.5 1
2
4 ,6 2
6 ,16
6.16
7,7
9 ,2 4
4
10 ,78
12 ,3 2
12.32
nmol T3 / L
8
ng T3 / mL
Charakteristiky testu
Tabulka 2:
- Rozsah měření
T3-CTK poskytuje rozsah měření sérových koncentrací 0-12,3
nmol/L.
- Senzitivita
Spodní limit detekce T3-CTK je nižší než 0,15 nmol/L.
Tento limit detekce je definován jako tři standardní odchylky nad
nulovým standardem. Jedná se o nejnižší staticky významnou
koncentraci T3, kterou lze ještě odlišit od nuly.
- Přesnost v rámci testů
Pro srovnání v rámci testů se provedlo 14 stanovení při různých
koncentracích T3. Získané výsledky jsou shrnuty v tabulce 1.
Tabulka 1:
Přesnost v rámci testů
Průměr
[nmol/L]
0,8
1,6
3,5
Standardní odchylka
[nmol/L]
0,04
0,05
0,10
VC
(%)
4,5
3,0
3,0
- Přesnost mezi testy
Mezilehlá přesnost byla stanovena pomocí lyofilizovaného
kontrolního materiálu z různých sérií za období 17 dnů.
Stanovené hodnoty jsou shrnuty v tabulce 2.
DiaSorin S.p.A.
T3-CTK
Přesnost mezi testy
Průměr
[nmol/L]
Standardní odchylka
[nmol/L]
0,8
1,6
3,5
0,06
0,08
0,21
Variační
koeficient
(%)
8,0
5,0
6,0
- Specificita
Zkřížená reaktivita použité polyklonální protilátky T3 je
následující:
D-T3
52,0%
0,2%
D-T4
L-T2
0,2%
0,06%
L-T4
Kyselina trijodthyrooctová 10,2%
Zkřížená reaktivita < 0,01% byla zjištěna u následujících látek:
L-tyrozin
difenylhydantoin
fenylbutazon
amiodaron
kyselina acetylsalicylová
salicylan sodný
anilino-sulfonová kyselina
r-T3
Uživatelská příručka (verze 01cs)
Strana 4 ze 4

Podobné dokumenty

BRAHMS PCT-Q: Kurzanleitung

BRAHMS PCT-Q: Kurzanleitung při teplotě 2-8°C nebo déle při teplotě –20°C. Musí se zamezit opakovanému zmražení a rozmražení. Poznámky k provedení testu Nepoužívejte žádná činidla po uplynutí doby použitelnosti vytištěné na š...

Více

Program standardizace vitaminu D

Program standardizace vitaminu D b) jako RMS byl vybrán standardní materiál National Institute of Standards and Technology (NIST) Výsledek stanovení při použití tohoto materiálu a této metody je považován za pravdivou hodnotu kon...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Název výrobku: BILIÁRNÍ KATÉTR Katalogové

NÁVOD K POUŽITÍ Název výrobku: BILIÁRNÍ KATÉTR Katalogové Testování: pohledem zkontrolujte, zdali u katétru s naplněným balónkem po předchozím přesném nastavení stříkačky nedochází k úniku tekutiny buď z balónku nebo jiné části katétru. Upozornění: nenapl...

Více

Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod

Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod zpráva má obsahovat 5 základních okruhů tém, popsaných v tabulce IV.1. Dále se budeme zabývat jenom bodem 4 a částečně 5 z této tabulky. Tabulka IV.1 Obsah reportu o porovnání výsledků dvou metod.

Více

Cardiac Markers in 2005

Cardiac Markers in 2005 -present Editorial Board, Journal of Point-of-Care Testing and Near-Patient Technology

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka speciálně vyškolený v manipulaci s diagnostickými metodami IN VITRO. Ačkoli tento produkt není za normálních podmínek používání považován za přímo škodlivý nebo nebezpečný, k zajištění maximální be...

Více

Podklady k vytištění

Podklady k vytištění Existuje možnost korekce na „libovou“ tělesnou hmotnost podle hmotnosti a výšky Nyman, U. et al. (2008). The Lund-Malmo creatinine-based glomerular filtration rate prediction equation for adults a...

Více