Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací

Transkript

Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Rekonstrukce a údržba
pozemních komunikací
Diagnostika vozovky
Měření únosnosti
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Předpisy
•ČSN 73 6192 – Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
•TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
Deflektometr Carl Bro PRI 2100 FWD firmy Pavex Consulting; Zdroj:
http://bagry.cz/var/ezwebin_site/storage/images/clanky/fotoreportaze/bagry_na_zavodni_draze_automotodromu_brno_bl
eskova_rekonstrukce_zacala/mereni_unosnosti_deflektometrem_carl_bro_pri_2100_fwd_firmy_pavex_consulting/24137
6-1-cze-CZ/mereni_unosnosti_deflektometrem_carl_bro_pri_2100_fwd_firmy_pavex_consulting_galleryslide.jpg
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Předpisy
•Měření podle TP 87:
•Pouze rázová zařízení (Deflektometr FWD, dle ČSN 73 6192,
metoda A)
•Výstupem je průhybová čára
•Naměřená průhybová čára podléhá vlivům teploty, vlhkosti a dalších
náhodných vlivů
•Únosnost je důležitá pro navržení pro návrh oprav v projektové
úrovni.
Průhybová čára; Zdroj: http://www.silnicezeleznice.cz/UserFilesSilniceZeleznice/Image/2008/cervenec/def_06.jpg
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Měření
•Umístění bodů měření (vzájemná vzdálenost)
•25 m - při návrhu zesílení nebo opravě vozovek s konstrukčními
poruchami při měření v nejvíce zatíženém pruhu vícepruhových
komunikací nebo střídavě v obou pruzích dvoupruhových komunikací
•100 m - při posuzování vozovky pro rozhodnutí o provedení údržby
nebo opravy nebo v případě jinak prokázané dostatečné únosnosti
vozovky v nejvíce zatíženém jízdním pruhu nebo v pruhu, který
vykazuje větší rozsah poruch kvalitativně významnějších; měření
musí charakterizovat typy poruch i neporušená místa
•250 m - pro rozhodnutí o provedení údržby vozovky nebo opravy
(pro síťovou úroveň) a v případě výsledků měření bez výraznějších
změn v nejvíce zatíženém jízdním pruhu
•Body musí postihnout všechny místa s poruchami, které mohou mít vliv
na únosnost PK.
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Měření deflektometrem
•Deflektometr – (rázové zařízení) zařízení k měření průhybu netuhých
vozovek s živičným krytem
FWD CarlBro PRI2100; Zdroj: http://www.silnice-zeleznice.cz/UserFiles-SilniceZeleznice/Image/2008/cervenec/def_01.jpg
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Měření deflektometrem
•Zařízení FWD (Falling Weight Deflectometer)
•Zařízení tlumeným rázem zatěžuje na povrchu vozovky její konstrukční
vrstvy a případně podloží
•Zatížení odpovídá kolu jedné návrhové
nápravy
•Měří se samotné zatížení a jím vyvolaný
průhyb
FWD Dynatest 8000; Zdroj: http://www.silnice-zeleznice.cz/UserFiles-SilniceZeleznice/Image/2008/cervenec/def_02.jpg
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Měření deflektometrem
•Princip:
•Zdvih a uvolnění závaží na tlumiče
•Přenos sil na desku a na vozovku
•Změření průhybu snímači v různé vzdálenosti
Schéma rázového zařízení dle ČSN ; Zdroj: [1]
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Měření deflektometrem
•Technické parametry (FWD KUAB 2m – 150):
•Síla tlumeného rázu: 12 až 15 kN
•Trvání impulzu: 40 až 60 ms
•Průměr desky: 300 nebo 400 mm
•Snímače: 7 snímačů (přesnost 2%) – vzdálenosti 0, 30, 45, 60, 90,
120, 150 cm
•Teploměr a řídící počítač
FWD Dynatest 8000; Zdroj: [1]
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Znázornění zatížení a průhybové čáry lineárního vrstevnatého poloprostoru; Zdroj: [2] str. 33 obr. 5.3
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Měření pákovým
průhyboměrem
•přenosný mechanický přístroj
•měří průhyb a příčinkovou čáru průhybu na při zatížení zdvojenými koly
zadní nápravy nákladního automobilu
Schéma pákového průhyboměru; Zdroj: TP 87, příloha 8 obr. P8.3
Michal Šobr, 2012/2013
Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=BmmHCjDlPHk
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Měření deflektografem
•Mobilní automatizovaný pákový průhyboměr
•Osazený na TNV
Deflektograf
1 – výstražný maják, 2 –
hydraulický rozvod, 3 – měřící
rám, 4 – vymezovací zařízení
rámu, 5 – nosné zařízení a
zvedací mechanismus, 6 – naviják
s vodící kladkou, 7 – zátěž zadní
nápravy, 8 – el. část deflektografu,
9 – dvě ramena měřícícho rámu,
10 – rampa se světlenou šipkou;
Zdroj:
http://www.dasys.cz/cz/images/vozidlo.
png
Michal Šobr, 2012/2013
Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=SQZCV6X3g34
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Stanovení únosnosti
•Do rovnice statického modulu pružnosti
•Dosadíme pružný průhyb naměřený při zkoušce.
•Výsledkem je ekvivalentní modul pružnosti celého systému vozovka +
podloží
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Stanovení únosnosti
Třída dopravního zatížení I
Celoroční průměr počtu přejezdů TNV v obou směrech za
24 hodin; TNV > 1501
Klasifikační
stupeň
Modul pružnosti
Eekv (Mpa)
Charakteristika
únosnosti
1
>1100
Výborná
2
951 – 1100
Velmi dobrá
3
851 – 950
Dobrá
4
800 – 850
Dostatečná
5
< 800
Nedostatečná
Stanovení únosnosti asfaltových vozovek zařízením FWD KUAB 2 m - 150; Zdroj: [1] str. 83 tab. 3.1
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Stanovení únosnosti
Třída dopravního zatížení II
Celoroční průměr počtu přejezdů TNV v obou směrech za
24 hodin; TNV = 1001 až 1500
Klasifikační
stupeň
Modul pružnosti
Eekv (Mpa)
Charakteristika
únosnosti
1
>950
Výborná
2
851 – 950
Velmi dobrá
3
751 – 850
Dobrá
4
700 – 750
Dostatečná
5
< 700
Nedostatečná
Stanovení únosnosti asfaltových vozovek zařízením FWD KUAB 2 m - 150; Zdroj: [1] str. 83 tab. 3.1
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Stanovení únosnosti
Třída dopravního zatížení III
Celoroční průměr počtu přejezdů TNV v obou směrech za
24 hodin; TNV = 501 až 1000
Klasifikační
stupeň
Modul pružnosti
Eekv (Mpa)
Charakteristika
únosnosti
1
>800
Výborná
2
721 – 800
Velmi dobrá
3
651 – 720
Dobrá
4
600 – 650
Dostatečná
5
< 600
Nedostatečná
Stanovení únosnosti asfaltových vozovek zařízením FWD KUAB 2 m - 150; Zdroj: [1] str. 83 tab. 3.1
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Stanovení únosnosti
Třída dopravního zatížení IV - VI
Celoroční průměr počtu přejezdů TNV v obou směrech za
24 hodin; TNV ≤ 500
Klasifikační
stupeň
Modul pružnosti
Eekv (Mpa)
Charakteristika
únosnosti
1
>750
Výborná
2
671 – 750
Velmi dobrá
3
601 – 670
Dobrá
4
550 – 600
Dostatečná
5
< 550
Nedostatečná
Stanovení únosnosti asfaltových vozovek zařízením FWD KUAB 2 m - 150; Zdroj: [1] str. 83 tab. 3.1
Michal Šobr, 2012/2013
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Informační zdroje
1. GSCHWENDT, Ivan. Vozovky: obnova, zesilování a rekonstrukce. 1. české vyd. Bratislava: Jaga, 2004, 166
s. ISBN 80-807-6005-5.
2. KUDRNA, Jan. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK: ÚNOSNOST VOZOVEK. Brno, 2008.
Dostupné z: http://lences.cz/skola/VUT_fast/Skripta/CM51Diagnostika%20a%20management%20vozovek%20%28DST%29/M03-%C3%9Anosnost%20vozovek.pdf
3. TP 87. Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2010.
4. TP 207. Experiment přesnosti zařízení pro měření povrchových vlastností a průhybů vozovek pozemních
komunikací. Praha: Ministerstvo dopravy, 2009. Dostupné z: http://www.pjpk.cz/TP%20207.pdf
5. ZAJÍČEK, Jan a Libor JACKO. Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek
a jejich možné řešení. Silnice a železnice [online]. 2012, roč. 7, č. 1 [cit. 2012-10-12]. ISSN 1803-8441.
Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/soucasne-problemy-provadeni-diagnostickeho-pruzkumunetuhych-vozovek-a-jejich-mozne-reseni/
6. MELUZIN, Petr. Kontrola průhybu nových asfaltových vozovek deflektometrem FWD. Silnice a železnice.
2008, roč. 3, č. 1. ISSN 1801-822X. Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/kontrola-pruhybunovych-asfaltovych-vozovek-deflektometrem-fwd/
Michal Šobr, 2012/2013

Podobné dokumenty

databáze nových a progresivních diagnostických metod se

databáze nových a progresivních diagnostických metod se podélného tření povrchu vozovky, • vytvoření metodiky: Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na silnicích, mostech, v tunelech a na železnici – část 1, • vytvoření metodiky: Analýza ...

Více

sborník - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

sborník - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí v několika laboratořích. Studie dřevobetonové desky s vláknobetonem nebyly zatím publikovány. ZÁVĚR Cílem práce je vytvořit analytický návrhový model pro popis chování ocelobetonových a dřevobetono...

Více

CERTAIN workshop - arches

CERTAIN workshop - arches zapojení do pracovní skupiny WP2: Diagnostika a správa vozovek

Více

SZ T5-1

SZ T5-1 Použité zdroje: Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství PARTA, 2005, ISBN: 80-7320-079-1

Více

Doc. RNDr. Pavel BLÁHA, DrSc.

Doc. RNDr. Pavel BLÁHA, DrSc. Bláha P., Knejzlík J., Novosad S.: Geoakustická aparatura GAB70., Závěrečná zpráva o PÚTR 70.0072., Geotest, Brno, 1980, MS. Nešvara J., Bláha P.: Inženýrská geofyzika při studiu svahových deforma...

Více

Fyzikální chemie – Elektrochemie heterogenních soustav

Fyzikální chemie – Elektrochemie heterogenních soustav nIRedII + nIIOxI ↔ nIOxII + nIIRedI Potenciály příslušných redox elektrod se v tomto případě vyrovnají na hodnotě: E = Eo(MeOxI/MeRedI) – (RT/nIF).ln (aOxI/aRedI) = Eo(MeOxII/MeRedII) – (RT/nIIF).l...

Více

03_vokac

03_vokac Poruchy způsobují objemové změny materiálu:

Více

Energetické spektrum neutronů z reakce DD v plazmatickém

Energetické spektrum neutronů z reakce DD v plazmatickém uvidíme, užitečným nástrojem pro diagnostiku D-D reakce je jeden z jejích produktů – neutron.

Více

Sborník 09_edit - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Sborník 09_edit - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Výše uvedené analytické metody se od sebe příliš neliší, jak bylo zjištěno pomocí ručních výpočtů, tab. 1b. Příhradová analogie při výpočtu průhybů sice zohledňuje typ použitého lepidla, ale zanedb...

Více