Ceník měřicích přístrojů Metravolt 2015

Komentáře

Transkript

Ceník měřicích přístrojů Metravolt 2015
Maloobchodní ceník - mĘŐicí technika
platný od: 1.4.2010
platný od: 1.4. 2015
Elektrické veliþiny
PĜístroje NF CORPORATION
Spektrální analyzátory
Osciloskopy
Maloobchodní
ceník
- mĘŐicí
technika
digitální,
stolní)
Multimetry (analogové,
Servisní pĜístroje pro motoristy, pĜíslušenství
KlešĢové multimetry pĜevodníky, wattmetry, analyzátory,
RLC mČĜiþe
Elektrické
veliþiny
Maloobchodní
ceník- -mĘŐicí
mĘŐicítechnika
technika
Univerzální
mČĜicí systémy
Maloobchodní
ceník
Spektrální
analyzátory
Modulární a systémové pĜístroje
str. 4
Osciloskopy - miliohmetry
Milivoltmetry
(analogové, digitální, stolní)
Multimetry
ýítaþe
a generátory
Elektrické
veliþiny
Elektrické
veliþiny
KlešĢové
multimetry,
pĜevodníky, wattmetry, analyzátory
Signální
generátory
PĜístroje
NF
CORPORATION
PĜístroje
NF
CORPORATION
RLC mČĜiþe zdroje
Laboratorní
Spektrální
analyzátory
Spektrální
analyzátory
Univerzální
mČĜicí systém
kalibrátory
Osciloskopy
Osciloskopy
PĜíslušenství,
kabely,
hroty,
krokosvorky
Maloobchodní
- mĘŐicí
technika
Milivoltmetry
- ceník
miliohmetry
Multimetry
(analogové,
digitální,
stolní)
(analogové,
digitální,
stolní)
Pájecí
ýítaþesoupravy
a Multimetry
generátory
Servisní
pĜístroje
pro
motoristy,
pĜíslušenství
Servisní
pĜístroje
pro
motoristy,
pĜíslušenství
SignálnípĜístroje
generátory
Revizní
KlešĢové
multimetry
pĜevodníky,
wattmetry,
analyzátory,
pĜevodníky,
wattmetry,
analyzátory,
KlešĢové
Laboratorní
zdrojemultimetry
str. 2
(str. katalogu 3 - 8)
str. 2
(str. katalogu 9 -20)
str. 3 - 5
(str. katalogu 21 - 64)
str. 6 - 7
(str. katalogu 66 - 99)
str. 6 - 7
(str. katalogu 100
-101)
platný
od: 1.4.2015
str. 7 - 8
(str. katalogu 102 až 130)
str. 9
(str. katalogu 131 - 140)
str. 9
str. 2
str. 9
str. str.
10 3 - 5
(str. katalogu 143)
(str. katalogu 2 -8)
(str. katalogu 144 - 146)
katalogu
(str.(str.
katalogu
147)9 - 32)
str. str.
10 6 - 7
katalogu
- 54)
(str.(str.
katalogu
148 -35
163)
str. str.
10 7 - 8
platný
1.4.2011
platný
od:od:
1.4.2011
str. str.
12 9
katalogu
- 74)
(str.(str.
katalogu
164 -54
167)
(str.
katalogu
str.str.
2 2(str.
katalogu
3 -38)- 8)
katalogu
-81)
(str.
katalogu
168(str.
-75
184)
(str.
katalogu
9 -20)
str.str.
2 2(str.
(str.
katalogu
9 -20)
katalogu
(str.
katalogu
185
-82)
186)
str. str.
12 10
- 5 katalogu
(str.
katalogu
- 64)
str.str.
3 -3(str.
5katalogu
(str.
katalogu
21 21
- 64)
(str.
187
-82
188)
- 83)
str. str.
12 10
(str.
katalogu
- 99)
str.str.
6 -6(str.
7- 7 katalogu
(str.
katalogu
66 66
- 99)
(str.katalogu
189
- 84
193)
- 91)
platný
od:
1.4.2015
str. str.
11 9
- 7 katalogu
(str.
katalogu
100
-101)
str.str.
6 -6(str.
7katalogu
(str.
katalogu
100
-101)
(str.
194
-92)
242)
(str.
katalogu
102
130)
str.str.
7 -7(str.
8- 8 katalogu
(str.
katalogu
102
až až
130)
str. 11
93
- 102)
mČĜicí pĜístroje - Neelektrické veliþiny
str. 16 - 18
(str. katalogu 243 - 300)
RLC
mČĜiþe
(str.
katalogu
131
- 140)
RLC
mČĜiþe
str.str.
9 9(str. katalogu
(str.
katalogu
131
- 140)
Kalibrátory
str. 11
103)
Spektrální Univerzální
analyzátorymČĜicí systémy
str. 2
(str. katalogu 2 -8)
(str.
katalogu
143)
mČĜicí
pĜístroje
- mČĜicí systémy
str. 18 - 22
(samostatný
katalog)
Univerzální
str.str.
9 9
(str.
katalogu
143)
str.312
(str.katalogu
katalogu9104
-143)
Osciloskopy
str.
- 5- 14
(str.
- 32)
Modulární
a
systémové
pĜístroje
str.
9
(str.
katalogu
144
- 146)
Modulární
a
systémové
pĜístroje
str.
9
(str.
katalogu
144
- 146)
VýbČr
pĜístrojĤ
Amprobe
str. 23
(samostatný katalog)
MultimetryMilivoltmetry
(analogové, digitální,
stolní)
str.
- 7- 17
(str.
- 54)
str.615
(str.katalogu
katalogu35
144
-katalogu
184)
- miliohmetry
(str.
147)
Milivoltmetry - miliohmetry
str.str.
10 10
(str.
katalogu
147)
Ceny
kalibrací
str.23
KlešĢové
multimetry,
pĜevodníky, wattmetry, analyzátory
str. 7 - 8
(str. katalogu 54 - 74)
ýítaþe
generátory
(str.
katalogu
148
- 163)
ýítaþe
aa
generátory
str.str.
10 10
(str.
katalogu
148
- 163)
str. 17 - 21
(samostatný katalog)
RLC mČĜiþe
str. 9
(str.
katalogu 75
-81)
Signální
generátory
str.
(str.
katalogu
164
- 167)
Signální generátory
str. 10 10
(str.
katalogu
164
- 167)
MICRONIX spol. s r.o., Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4
str.922
(samostatný
Univerzální
mČĜicí systém
str.
(str.
katalogukatalog)
82)
Laboratorní
zdroje
(str.
katalogu
168
- 184)
Laboratorní
zdroje
str.str.
11 11
(str.
katalogu
168
- 184)
»
Maloobchod:
otevĜeno: po,st,þt 8-12,12.30-17; út 8-12,12.30-18; pá 8-12,12.30-16
Milivoltmetry
- miliohmetryAntala Staška 33a,140 00 Praha 4, tel., tel.: 225 282str.
(str. katalogu 82
- 83)
str.10
22fax. 225
Kalibrátory
(str.
katalogu
185
- 186)
703,
282
724
»
Velkoobchod:
Kalibrátory
str.str.
12 12
(str.
katalogu
185
- 186)
mobil: +420
605
410 84 - 91)
ýítaþe a generátory
str. 10605 295 404,
(str.295
katalogu
PĜíslušenství,
kabely,
hroty,
krokosvorky
(str.
katalogu
187
- 188)
PĜíslušenství,
hroty,
krokosvorky
str.str.
12 12
(str.
katalogu
187
- 188)
MICRONIX
spol. s kabely,
r.o., Antala
Staška
33a, 140
00 Praha
4 navázána na ýMI
»
Kalibraþní
laboratoĜ:
Kalibrace
- kalibraþní
protokoly;
laboratoĜ
Signální
generátory
str. 10
(str. katalogu 92)
pĜístrojĤ:
i pozáruþní
servis.
»
Servis
Pájecí
soupravy Na pĜístroje uvedené v ceníku poskytujeme vlastní záruþní
(str.katalogu
189
- 193)
Pájecí
soupravy
str.str.
12 12
(str.katalogu
189
- 193)
Maloobchod:
otevĜeno: pĜijímáme
po,st,þt 8 -telefonicky,
17 hodin; út
8 - 18
hodin; pá
8 - 16 hodin
Objednávky
faxem,
e-mailem.
Zboží
»»
Objednávky,expedice:
Laboratorní
zdroje
str. 11je možné vyzvednout
(str. katalogu 93 - 102)
Antala poslat
StaškapĜepravní
33a,140 službou
00 PrahaPPL.
4, tel: 225 282 703, fax: 225str.
282
724
Velkoobchod:
»
str.
- 15
(str.
katalogu
194
- 242)
osobnČ,
13 13
- 15
(str.
katalogu
194
- 242)
Kalibrátory
str.
11
(str. katalogu 103)
mobil:
605 295
404, 605
410, 731
492 357
vČtšinou
skladem.
»
Dodání zboží:
Zboží
uvedené
v ceníku
bývá295
»
Kalibraþní laboratoĜ:
- kalibraþní
protokoly;
laboratoĜ
navázána
na ýMI,
tel:str.
+420
225
282
736
V Kalibrace
pĜípadČ vyprodání
nČkterého
pĜístroje
z dĤvodĤ
zvýšeného
zájmu,
Vám
str.
16
18
(str.
katalogu
243
- 300)
16 - 18
(str. katalogu 243 - 300)
12 - 14
katalogu 104 -143)
termín
jeho dodání.
Micronix
sdČlí nejbližší
»
Servis pĜístrojĤ:
Na pĜístroje
uvedenémožný
v ceníku
poskytujeme
vlastnístr.
záruþní
i pozáruþní(str.
servis.
str. str.
13 -10
15
Elektrické veliþiny
Revizní pĜístroje
mČĜicí pĜístroje - Neelektrické veliþiny
mČĜicí pĜístroje -
VýbČr pĜístrojĤ Amprobe
Ceny kalibrací
ReviznípĜístroje
pĜístroje
Revizní
mČĜicí
pĜístroje
Neelektrickéveliþiny
veliþiny
pĜístroje - -Neelektrické
ReviznímČĜicí
pĜístroje
Internet:
http://www.micronix.cz
e-mail: [email protected]
»»
Objednávky,expedice:
pĜijímáme telefonicky,
faxem, e-mailem. Zboží je možné
vyzvednout
mČĜicípĜístroje
pĜístroje
18
- katalogu
22
(samostatný
katalog)
mČĜicí
- Objednávky
18(str.
- 22
(samostatný
mČĜicí pĜístroje
- Neelektrické
veliþiny
str. 15 - 17 str.str.
144
- 184)katalog)
osobnČ, poslat
pĜepravní službou DPD.
Micronix
s.r.o., Slovenská republika
e-mail:
[email protected]
» ZastoupeníDodání
zboží:
Zboží
uvedené
v
ceníku
bývá
vČtšinou
skladem.
VýbČrpĜístrojĤ
pĜístrojĤ
Amprobe
(samostatný
katalog)
VýbČr
str.str.
23 23
(samostatný
katalog)
Banská
Bystrica,
+421nČkterého
48 47257 pĜístroje
30, +421484725739
Jegorovova 37/14036,
V pĜípadČ
vyprodání
z dĤvodu str.
zvýšeného
mČĜicí pĜístroje
- 97401,Amprobe
17 - 21 zájmu Vám
(samostatný katalog)
Cenykalibrací
kalibrací Micronix sdČlí nejbližší možný termín jeho dodání.
Ceny
str.str.
23 23
VýbČr
pĜístrojĤ
Amprobehttp://www.micronix.cz e-mail: [email protected]
str. 22
(samostatný katalog)
»
Internet:
Novinky2011
2011
Novinky
str.str.
24 24
Ceny
kalibrací
Zastoupení
Micronix s.r.o., Slovenská republika
e-mail: [email protected] 22
Jegorovova 37/14036, 97401, Banská Bystrica, +421 48 47257 30, +421484725739
MICRONIX
spol.
s r.o.,
Antala
Staška
33a,
140
0033a,
Praha
4 0000
MICRONIX
spol.
s r.o.,
Antala
Staška
33a,
140
Praha
MICRONIX
spol.
s +421
r.o.,
Antala
140
Praha
4 4
Púchovská 8,
831
06
Bratislava,
253
414Staška
270
»
»
»
»
»
»
»
Maloobchod:otevĜeno: po,st,þt
otevĜeno:
po,
þt 88-12,
12.30-17;
12.30-18;
8-12,
12.30-16
Maloobchod:
8 - 17
- 18
hodin; pá
8 -8-12,
1612.30-18;
hodin
» »
Maloobchod:
otevĜeno:
po,hodin;
st, st,
þt út
8-12,
12.30-17;
út út
8-12,
pá pá
8-12,
12.30-16
Antala
Staška
33a,
Praha
tel:
225
282
703,
fax:
225
282
724
Velkoobchod:
Antala StaškaAntala
33a,140
00 Praha
4,140
tel:
225
282
703,
fax:
225
282
724
Velkoobchod:
Staška
33a,
140
00 00
Praha
4, 4,
tel:
225
282
703,
fax:
225
282
724
» »
Velkoobchod:
mobil: +420
+420
605
295
404,
605
295
410
mobil: 605 295 404, 605 295 410, 731 492 357
mobil:
605
295
404,
605
295
410
Kalibraþní
laboratoĜ:
Kalibrace
- kalibraþní
protokoly;
laboratoĜ
navázána
ýMI,
tel:
+420
225
282
736
Kalibraþní
laboratoĜ:
Kalibrace - kalibraþní
protokoly;
laboratoĜ
navázána
na navázána
ýMI,
tel: +420
225tel:
282
736
» »
Kalibraþní
laboratoĜ:
Kalibrace
- kalibraþní
protokoly;
laboratoĜ
na na
ýMI,
+420
225
282
736
Servis
pĜístrojĤ:
pĜístroje
uvedené
v ceníku
poskytujeme
záruþní
i pozáruþní
servis.
Servis
Na pĜístroje uvedené
v ceníku
poskytujeme
vlastní
záruþní
ivlastní
pozáruþní
servis.
» » pĜístrojĤ:
Servis
pĜístrojĤ:
NaNa
pĜístroje
uvedené
v ceníku
poskytujeme
vlastní
záruþní
i pozáruþní
servis.
Objednávky,expedice:
Objednávky
pĜijímáme
telefonicky,
faxem,
e-mailem.
Zboží
je možné
vyzvednout
Objednávky,expedice:
Objednávky pĜijímáme
telefonicky,
faxem,
e-mailem.
Zboží
je možné
vyzvednout
» »
Objednávky,expedice:
Objednávky
pĜijímáme
telefonicky,
faxem,
e-mailem.
Zboží
je možné
vyzvednout
osobnČ,
poslat
pĜepravní
službou
DPD.
osobnČ, poslat
pĜepravní
službou
DPD.službou
osobnČ,
poslat
pĜepravní
DPD.
Dodání
zboží:
uvedené
v ceníku
bývá
vČtšinou
skladem.
Dodání
zboží:
Zboží uvedené
vZboží
ceníku
býváv vČtšinou
skladem.
» »
Dodání
zboží:
Zboží
uvedené
ceníku
bývá
vČtšinou
skladem.
V pĜípadČ
vyprodání
nČkterého
pĜístroje
z dĤvodĤ
zvýšeného
zájmu,
Vám
V pĜípadČ vyprodání
nČkterého
pĜístroje
z dĤvodu
zvýšeného
zájmu
Vám zájmu,
V pĜípadČ
vyprodání
nČkterého
pĜístroje
z dĤvodĤ
zvýšeného
Vám
Micronix
sdČlí
nejbližší
možný
termín
jeho
dodání.
Micronix sdČlíMicronix
nejbližší
možný
termínmožný
jeho
dodání.
sdČlí
nejbližší
termín
jeho
dodání.
Internet: http://www.micronix.cz
http://www.micronix.cz
e-mail:[email protected]
[email protected]
Internet:
e-mail: [email protected]
» »
Internet:
http://www.micronix.cz
e-mail:
Zastoupení
Micronix
s.r.o.,
Slovenská
republika
e-mail:
[email protected]
Zastoupení Micronix
s.r.o.,
Slovenská
republika
e-mail: [email protected]
Zastoupení
Micronix
s.r.o.,
Slovenská
republika
e-mail:
[email protected]
Jegorovova
37/14036,
97401,
Banská
Bystrica,
+421
484
725
730,
+421
484
725
739
Jegorovova 37/14036,
97401,
Banská
Bystrica,
+421
48 47257
30,484
+421484725739
Jegorovova
37/14036,
97401,
Banská
Bystrica,
+421
725
730,
+421
484
725
739
Púchovská
831
06
Bratislava,
+421
253
414
270
Změna
cen
vyhrazena
Púchovská 8,Púchovská
831
06 Bratislava,
253 414
270
8, 8,
831
06+421
Bratislava,
+421
253
414
270
Strana Elektrické veliþiny
Elektrické veličiny
Spektrální analyzátory (str. 2 až 8)
MODEL
ŠíĜka pásma
(MHz)
Rigol, Hameg, Spectran, GW Instek
Specifikace
Cena v Kþ
bez DPH
Cena vþetnČ
21 % DPH
(str. 2 až 7)
Rigol DSA 815
9 kHz –1,5 GHz
pĜedzes., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.
29 624
Rigol DSA 815-TG
9 kHz –1,5 GHz
pĜedzes.,tr. gen., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.
34 188
35 845
41 367
Rigol DSA 875
9 kHz –7,5 GHz
pĜedzes.,tr. gen., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.
164 080
198 537
Hameg HMS-X
100 kHz - 1.6 GHz
RBW 1kHZ -1MHz; dyn. rozsah 134 dB; 8 markerĤ; 7 detektorĤ; USB; RS232; DVI
59 352
71 816
rozšíĜení rozsahu HMS-X do 3GHz
26 332
31 862
Hameg HMS-3G
100 kHz - 3 GHz
Hameg HMS-TG
Hameg HMS-EMC
tracking generátor pro HMS-X
17 632
SW klíþ pro mČĜení EMC vþ. pĜedzesilovaþe k HMS-X
20 532
24 844
82 930
100 345
Rigol DSA 1030
9 kHz – 3 GHz
tr. gen. opt.,RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.
Rigol DSA 1030A
Rigol DSA TG3
Ultra Spectrum
DSA Utility kit
VB 1020
VB 1040
DSA 1000-AMK
DSA 800-AMK
DSA 1000-EMI
DSA 1000-SCBA
9 kHz – 3 GHz
9 kHz – 3 GHz
pĜedzes., tr. gen. opt.,RBW 10 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.
3 GHz trracking generator pro DSA 1030, DSA 1030A
SW pro spektrální analyzátory Rigol
sada pĜíslušenství pro osciloskopy Rigol
VSWR mĤstek 1MHz - 2GHz
VSWR mĤstek 1MHz - 3GHz
SW klíþ pro rozšíĜení možností pro DSA 1000
SW klíþ pro rozšíĜení možností pro DSA 800
EMI lfiltr pro DSA 800
mČkké pouzdro pro DSA 1000
108
22
5
17
14
19
12
12
14
3
890
848
640
640
670
200
270
240
670
321
21 335
131
27
6
21
17
23
14
14
17
4
757
646
824
344
751
232
847
810
751
018
Spectran NF5030
1Hz - 1MHz (30MHz opt.)
RBW min. 0,3 Hz, demodulace AM/FM, FFT, USB
29 990
36 288
Spectran HF2025E
700 MHz - 2,5 GHz
RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB
14 990
18 138
Spectran HF4040
100 MHz - 4 GHz
RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB
17 990
21 768
Spectran HF6060V4
10 MHz - 6 GHz
RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB
29 990
36 288
Spectran HF60100V4
10 MHz - 9,4 GHz
RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB
44 940
54 377
Spectran option 001
rozšíĜení pamČti 1MB
2 990
3 618
Spectran option 002
0,5 TCXO pĜesná þasová základna
5 990
7 248
Spectran option 020
15 dB nízkošumový pĜedzesilovaþ pro HF6060V4 a HF60100V4
2 990
3 618
Spectran option UBBV1
40 dB externí pĜedzesilovaþ 1MHz - 1GHz pro HF6060V4 a HF60100V4
14 990
18 138
Spectran option UBBV2
40 dB externí pĜedzesilovaþ DC - 8GHz pro HF6060V4 a HF60100V4
29 990
36 288
RBW 30 kHz - 1 MHz, USB, RS232
25 340
30 661
RF a signální generátor pro výuku na spektálních analyzátorech
10 500
12 705
30 682
812
1 392
23 432
42 582
55 042
4 002
5 452
37 125
983
1 684
28 353
51 524
66 601
4 842
6 597
GSP 730
150 kHz – 3 GHz
GRF 1300
PĜíslušenství k spektrálním analyzátorĤm Hameg (str. 9)
HM 6050-2
HZ 520
HZ 525
HZ 530
HZ 540
HZ 550
HZ 560
HZ 575
zdroj - umČlá síĢ - 240V / 16A, 50 Ÿ, 9kHz - 30MHz (rušení generované spotĜebiþem)
prutová anténa k spektr. analyzátorĤm
50ȍ zakonþovací þlen, DC až 6 GHz
sada 3 sond blízkého pole do 1 GHz
sada 3 sond blízkého pole do 3 GHz
sada 4 sond blízkého pole a antény do 3 GHz
pĜenosový omezovaþ, 150 kHz až 30 MHz, útlum 10 dB
impedanþní konvertor 75ȍ na 50ȍ
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana Elektrické veliþiny
Elektrické veliþiny
Elektrické
veličiny
Osciloskopy
Osciloskopy
MODEL
MODEL
ŠíĜka pásma
ŠíĜka
pásma
(MHz)
(MHz)
Poþ.
Poþ.
kan.
kan.
Specifikace
Specifikace
20
20
20
30
30
30
30
50
50
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5mV - 5V/díl, 0,2ms - 0,5s/díl
5mV -0,2ms
5V/díl,- 0,5s/díl
0,2ms - +
0,5s/díl
5mV - 5V/díl,
gen. do 1MHz
5mV -- 5V/díl,
5V/díl, 0,2µs
0,2ms- -0,5s/díl
0,5s/díl++þítaþ
gen.do
do30MHz
1MHz
1mV
1mV
- 5V/díl,
0,2µs0,2µs
- 0,5s/díl
+ þítaþ
do 30MHz
1mV
- 20V/díl,
- 0,5s/díl,
RS-232C
1mV -- 20V/díl,
20V/díl, 0,2µs
0,2µs -- 0,5s/díl,
0,5s/díl, RS-232C
RS-232C
1mV
1mV - 20V/díl, 0,2µs - 0,5s/díl, RS-232C
50
50
50
50
100
100
100
100
50
50
70
70
70
70
100
100
100
100
70
70
70
70
100
100
100
100
70
70
100
100
200
200
70
70
70
70
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300
70
70
70
70
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300
500
500
500
500
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300
500
500
500
500
600
600
600
600
1000
1000
1000
1000
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2mV/díl - 5V/díl; 5ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar. display
2mV/díl - 5V/díl; 5ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar. display
2mV/díl - 5V/díl; 5ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar.; log. anal
2mV/díl - 5V/díl; 5ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar.; log. anal
2mV/díl - 5V/díl; 2ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar display
2mV/díl - 5V/díl; 2ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar display
2mV/díl - 5V/díl; 2ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar.,log an.
2mV/díl - 5V/díl; 2ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar.,log an.
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, gener. 2 kan
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, gener. 2 kan
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, gen. 2 kan
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, gen. 2 kan
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal.
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal.
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal. gen. 2 kan
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal. gen. 2 kan
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal.
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal.
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal. gen. 2 kan
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal. gen. 2 kan
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp
2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp
2mV/díl - 10V/díl; 2ns - 50s/díl; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp
2mV/díl - 10V/díl; 2ns - 50s/díl; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp
2mV/díl - 10V/dí; 1ns až 50s/díl; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp
2mV/díl - 10V/dí; 1ns až 50s/díl; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, gen 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, gen 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, gen 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, gen 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, gen 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, gen 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, gen 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, gen 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, log. anal.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, log. anal.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, log. anal.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, log. anal.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, log. anal.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, log. anal.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, log. anal.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodĤ pamČĢ, log. anal.
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan
0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, log.anal.
2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodĤ pamČĢ, dek. sbČr. opt.
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodĤ,USB; bar.; log. anal, dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodĤ,USB,RS232,LAN, bar.;dek. sbČr. opt.
software pro výkonová mČĜení na síti
software pro výkonová mČĜení na síti
software pro dekódování seriových sbČrnic I2C, SPI, UART
software pro dekódování seriových sbČrnic I2C, SPI, UART
analogové - Hameg / GoodWill (str. 10)
analogové - Hameg / GoodWill (str.
10)
20
GOS 620
GOS
GOS 620
620FG
GOS
GOS 620FG
630FC
GOS
630FC
GRS 6032
GRS
GRS 6032
6052
GRS 6052
digitální - Rigol (str. 11 až 16)
digitální
DS
1052E - Rigol (str. 11 až 16)
DS 1052E
DS 1052D
DS 1052D
DS 1102E
DS 1102E
DS 1102D
DS 1102D
DS 1054Z
DS 1054Z
DS 1074Z
DS 1074Z
DS 1074Z-S
DS 1074Z-S
DS 1104Z
DS 1104Z
DS 1104Z-S
DS 1104Z-S
MSO 1074Z
MSO 1074Z
MSO 1074Z-S
MSO 1074Z-S
MSO 1104Z
MSO 1104Z
MSO 1104Z-S
MSO 1104Z-S
DS 1074B
DS 1074B
DS 1104B
DS 1104B
DS 1204B
DS 1204B
DS 2072A
DS 2072A
DS 2072A-S
DS 2072A-S
DS 2102A-S
DS 2102A-S
DS 2102A-S
DS 2102A-S
DS 2202
DS 2202
DS 2202A-S
DS 2202A-S
DS 2302
DS 2302
DS 2302A-S
DS 2302A-S
MSO 2072A
MSO 2072A
MSO 2072A-S
MSO 2072A-S
MSO 2102A
MSO 2102A
MSO 2102A-S
MSO 2102A-S
MSO 2202A
MSO 2202A
MSO 2202A-S
MSO 2202A-S
MSO 2302A
MSO 2302A
MSO 2302A-S
MSO 2302A-S
DS 4012
DS 4012
DS 4014
DS 4014
DS 4022
DS 4022
DS 4024
DS 4024
DS 4032
DS 4032
DS 4034
DS 4034
DS 4052
DS 4052
DS 4054
DS 4054
MSO 4012
MSO 4012
MSO 4014
MSO 4014
MSO 4022
MSO 4022
MSO 4024
MSO 4024
MSO 4032
MSO 4032
MSO 4034
MSO 4034
MSO 4032
MSO 4032
MSO 4034
MSO 4034
DS 6062
DS 6062
DS 6064
DS 6064
DS 6102
DS 6102
DS 6104
DS 6104
Cena v Kþ
Cena
v Kþ
bez DPH
bez DPH
10
10
12
12
11
11
20
20
27
27
Cena vþetnČ
Cena
21 %vþetnČ
DPH
21 % DPH
130
130
330
330
230
230
220
220
960
960
12
12
14
14
13
13
24
24
33
33
257
257
919
919
588
588
466
466
832
832
8 390
8 390
13 412
13 412
9 490
9 490
17 528
17 528
9 800
9 800
12 600
12 600
17 612
17 612
16 100
16 100
21 084
21 084
19 020
19 020
24 330
24 330
22 710
22 710
27 990
27 990
18 760
18 760
21 140
21 140
25 340
25 340
19 880
19 880
25 648
25 648
27 048
27 048
32 200
32 200
38 528
38 528
42 616
42 616
38 528
38 528
55 440
55 440
26 320
26 320
33 768
33 768
32 788
32 788
40 236
40 236
43 064
43 064
50 484
50 484
55 692
55 692
63 140
63 140
52 669
52 669
60 605
60 605
59 360
59 360
66 220
66 220
88 900
88 900
98 000
98 000
107 240
107 240
134 260
134 260
66 724
66 724
75 488
75 488
82 768
82 768
91 252
91 252
122 360
122 360
141 036
141 036
163 856
163 856
191 856
191 856
121 970
121 970
152 432
152 432
163 436
163 436
199 990
199 990
10
10
16
16
11
11
21
21
11
11
15
15
21
21
19
19
25
25
23
23
29
29
27
27
33
33
22
22
25
25
30
30
24
24
31
31
32
32
38
38
46
46
51
51
46
46
67
67
31
31
40
40
39
39
48
48
52
52
61
61
67
67
76
76
63
63
73
73
71
71
80
80
107
107
118
118
129
129
162
162
80
80
91
91
100
100
110
110
148
148
170
170
198
198
232
232
147
147
184
184
197
197
241
241
152
152
229
229
483
483
209
209
858
858
246
246
311
311
481
481
512
512
014
014
439
439
479
479
868
868
700
700
579
579
661
661
055
055
034
034
728
728
962
962
619
619
565
565
619
619
082
082
847
847
859
859
673
673
686
686
107
107
086
086
387
387
399
399
729
729
332
332
826
826
126
126
569
569
580
580
760
760
455
455
736
736
340
340
149
149
415
415
056
056
654
654
266
266
146
146
584
584
443
443
758
758
988
988
20
20
32
32
25
25
38
38
36
36
44
44
53
53
64
64
45
45
55
55
55
55
64
64
86
86
95
95
98
98
124
124
12
12
12
12
24
24
39
39
31
31
46
46
44
44
53
53
64
64
78
78
54
54
66
66
66
66
78
78
105
105
115
115
119
119
150
150
14
14
14
14
611
611
023
023
145
145
137
137
286
286
434
434
941
941
408
408
740
740
683
683
683
683
590
590
125
125
870
870
609
609
173
173
883
883
883
883
digitální - GoodWill (str. 17 až 18)
digitální
GDS
2072A- GoodWill (str. 17 až 18) 70
GDS 2072A
70
GDS 2074A
70
GDS 2074A
70
GDS 2102A
100
GDS 2102A
100
GDS 2104A
100
GDS 2104A
100
GDS 2202A
200
GDS 2202A
200
GDS 2204A
200
GDS 2204A
200
GDS 2302A
300
GDS 2302A
300
GDS 2304A
300
GDS 2304A
300
GDS 3152
150
GDS 3152
150
GDS 3154
150
GDS 3154
150
GDS 3252
250
GDS 3252
250
GDS 3254
250
GDS 3254
250
GDS 3352
350
GDS 3352
350
GDS 3354
350
GDS 3354
350
GDS 3502
500
GDS 3502
500
GDS 3504
500
GDS 3504
500
DS3-PWR
DS3-PWR
DS3-SBD
DS3-SBD
Strana
1
Změna
Strana 1
cen vyhrazena
Strana 340
340
250
250
740
740
130
130
600
600
160
160
670
670
800
800
240
240
110
110
110
110
950
950
880
880
760
760
850
850
110
110
300
300
300
300
Elektrické veliþiny
Osciloskopy
MODEL
ŠíĜka pásma
(MHz)
Poþ.
kan.
Specifikace
Cena v Kþ
bez DPH
Cena vþetnČ
21 % DPH
digitální - Hameg - (str. 19 až 22)
HMO 1002
50
2/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodĤ, USB; RS232, log. anal.
23 142
28 002
HMO 722
70
2/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodĤ, USB; RS232, log. anal.
34 742
42 038
HMO 724
70
4/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodĤ, USB; RS232, log. anal.
43 442
52 565
HMO 1022
100
2/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodĤ, USB; RS232, log. anal.
38 802
46 950
4/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodĤ, USB; RS232, log. anal.
50 692
61 337
HMO 1024
100
HMO 1522
150
2/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodĤ, USB; RS232, log. anal.
46 342
56 074
HMO 1524
150
4/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodĤ, USB; RS232, log. anal.
59 102
71 513
HMO 2022
200
2/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodĤ, USB; RS232, log. anal.
52 142
63 092
HMO 2022
200
4/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodĤ, USB; RS232, log. anal.
65 192
78 882
HMO 3032
300
2/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodĤ, USB; LAN, log. anal.
90 422
109 411
HMO 3034
300
4/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodĤ, USB; LAN, log. anal.
106 662
129 061
HMO 3042
400
2/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodĤ, USB; LAN, log. anal.
99 412
120 289
HMO 3044
400
4/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodĤ, USB; LAN, log. anal.
118 262
143 097
HMO 3052
500
2/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodĤ, USB; LAN, log. anal.
117 102
141 693
HMO 3054
500
4/16
1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodĤ, USB; LAN, log. anal.
142 042
171 871
8 642
10 457
• HOO10
dekod. sbČrnic I2C, SPI a UART/RS-232 na anal. i dig. vst. u osc. HMO
• HOO11
dekodér sbČrnic I2C, SPI a UART/RS-232 na anlog. vstupech osc. HMO
5 742
6 948
• HOO12
dekodér sbČrnic CAN/LIN na anlog. i dig. vstupech osc. HMO
14 442
17 475
• HZ46
Panel pro zabudování pĜístroje
5 162
6 246
• HO730
dvojité rozhraní USB/Ethernet
7 192
8 702
• HO740
galvanicky oddČlené rozhraní GPIB
8 642
10 457
• HO3508
8 kanálová logická sonda
8 932
10 808
• HO3516
2x 8 kanálová logická sonda - SET
16 182
19 580
digitální - Tektronix (str. 23 až 28)
TBS 1052B
TBS 1072B
TBS 1102B
TBS 1152B
TBS 1064
TBS 1104
TBS 1104
TDS 2002C
TDS 2004C
TDS 2012C
TDS 2014C
TDS 2022C
TDS 2024C
Software Scope XP
TPS 2012B
TPS 2014B
TPS 2024B
MSO 2012B
MSO 2014B
MSO 2024B
DPO 2012B
DPO 2014B
DPO 2024B
MDO 3012
MDO 3014
MDO 3022
MDO 3024
MDO 3032
MDO 3034
MDO 3052
MDO 3054
MDO 3102
MDO 3104
MDO 4014B-3
MDO 4034B-3
MDO 4054B-3
MDO 4054B-6
MDO 4104B-3
MDO 4104B-6
50
70
100
150
60
100
150
70
70
100
100
200
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
200
300
300
500
500
1000
1000
100
300
500
500
1000
1000
2
2
2
2
4
4
4
2
4
2
4
2
4
2
4
4
2/14
4/16
4/16
2
4
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
10mV - 5V/díl,500 MS/s, 5ns - 5s/díl,barevný monitor, USB,FFT
10mV - 5V/díl,1 GS/s, 5ns - 5s/díl,barevný monitor, USB,FFT
10mV - 5V/díl,1 GS/s, 5ns - 5s/díl,barevný monitor, USB,FFT
10mV - 5V/díl,1 GS/s, 5ns - 5s/díl,barevný monitor, USB,FFT
2mV - 5V/díl,1 GS/s, 5ns - 5s/díl,barevný monitor, USB,FFT
2mV - 5V/díl,1 GS/s, 5ns - 5s/díl,barevný monitor, USB,FFT
2mV - 5V/díl,1 GS/s, 5ns - 5s/díl,barevný monitor, USB,FFT
10mV - 5V/díl,1GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB
10mV - 5V/díl,1GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB
1GS/s, 2mV - 5V/díl, FFT, barevný monitor, USB
2GS/s, 2mV - 5V/díl, FFT, barevný monitor, USB
10mV - 5V/díl,2GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB
10mV - 5V/díl,2GS/s, 5ns - 5s/díl, barevný monitor, USB
soft. podpora TDS, þeská verze
1GS/s, 2mV - 5V/dílek, FFT, RS232, USB, COLOR , plovoucí vstupy
1GS/s, 2mV - 5V/dílek, FFT, RS232, USB, COLOR, plovoucí vstupy
2GS/s, 2mV - 5V/dílek, FFT, RS232, USB, COLOR, plovoucí vstupy
2mV - 5V/dílek; 4ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S
2mV - 5V/dílek; 4ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S
2mV - 5V/dílek; 2ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S
2mV až 5V/dílek; 4ns až 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S
2mV - 5V/dílek; 4ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S
2mV - 5V/dílek; 2ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr .anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr .anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spekr. anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr .anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spekr. anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr .anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spekr. anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr .anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr .anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr .anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spekr. anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spekr. anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spekr. anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr .anal.
1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr .anal.
Změna cen vyhrazena
Strana 11
18
24
31
21
31
38
24
38
30
45
43
52
9
69
91
109
57
74
85
37
55
66
77
91
92
102
158
191
199
257
241
319
216
316
392
476
484
579
500
600
920
900
000
900
300
800
900
200
300
400
600
048
000
500
000
600
400
600
800
100
000
000
900
000
400
700
000
900
000
000
000
000
400
000
000
000
000
13
22
30
38
25
38
46
30
47
36
54
52
63
10
83
110
131
69
90
103
45
66
79
93
111
111
123
192
231
241
310
291
385
261
382
474
575
585
700
915
506
153
599
410
599
343
008
069
542
813
514
646
948
490
715
890
696
024
576
738
671
860
170
199
320
904
027
110
879
970
610
990
360
844
320
960
640
590
Elektrické
veliþiny
Elektrickéveliþiny
veličiny
Osciloskopy
Multimetry
MODEL
ŠíĜka pásma
(MHz)
Poþ.
kan.
Uss
pĜíslušenství
k osciloskopĤm
MODEL
digit (str. 29)
(V)
MODEL
Cena v Kþ
bez DPH
Specifikace
Iss
(A)
DČlicí pomČr
HZ
050
analogové
- Summit, Meterman (str. 71)
HZ
051
SAM
50
analog 1200 0,6
Sonda
HZ
154
10 : 1, 1 -: 1
AM8B
analog
500
Sonda HZ 51
10 : 1
pr. sonda k SAM 50
• SCA 50
Sonda HZ 52
10 : 1
VN sonda k SAM 50
• HV 12K (A12K)
Sonda HZ 53
100 : 1
Sonda HZ 115
100 : 1
Ust
(V)
Ist
(A)
R
(M Ÿ)
Funkce
Rozsah
proudová mČĜící klešĢová sonda 20/30A DC/AC
proudová-mČĜící klešĢová
sonda 1000A
DC/AC
Option
kV, I (HV 12k, SCA50)
600
2
100 MHz
500
2
Test baterií
1,5V - 9V; Cat II 300V
150 MHz
6A, 12A,30A, 150A, 300A
250 MHz
12 kV
100 MHz
100 MHz
digitální - Metex, Mastech, Amprobe, Appa, Escort, Fluke, Beha, Protek ( str. 72 - 87)
MS 8205F
3 3/4
1000
Scopemetry
MS 8201G
3 3/4
ŠíĜka
pásma1000
Poþ.
MODEL
DM73B
3(MHz)
1/2
600
kan.
MY 68 ( automat )
3 1/2
1000
Owon (str. 30)
10001
MY 64 HDS 1021M
3 1/2
OWON
20
MY 65 HDS 1022M
4 1/2
10002
OWON
20
OWON
HDS( 2062M
60
M 3270D
automat )
3 1/2
10002
M 3800
3 1/2
1000
Goodwill(str.
31)
DM 3900
3 1/2
10002
GDS
207
70
GDS
207
70
M 3890D
3 3/4
10002
GDS
210
100
2
pĜísluš. k M3890D
GDS 310
100
2
1000
TD 2200
4 1/2
GDS 320
200
2
MS 8215
3 200
3/4
10002
GDS
320
MS 8217
3 3/4
1000
ME 31 (RS 232, automat)
3 3/4
1000
Fluke
(str. 32 až 33)
APPA 82R
3 3/4
1000
20
2
Fluke 123
APPA 97R
3 3/4
1000
20
2
Fluke 123 /S
APPA 124
106
4 1/2
10002
Fluke
40
APPA
109N
4
1/2
1000
Fluke 124/S
40
2
APPA 125
303
4 3/4
10002
Fluke
40
40
Fluke
APPA 125/S
305
4 3/4
10002
60
Fluke
10002
Escort190-062
98
4 4/5
Fluke
60
Escort190-062/S
99
4 4/5
10002
Fluke 190-102
100
2
FLUKE 113
3 3/4
600
Cena vþetnČ
21 % DPH
Cena v Kþ
bez DPH
Cena vþetnČ
20 % DPH
Cena v Kþ
Cena vþetnČ
bez DPH
21 % DPH
13 282
16 071
13 282
16 071
1 265
1 518
1 102395
1 333 474
1 102
1 333
919
1 103
1 972
2 386
679
815
1 682
2 035
12 412
15 019
C, f, hFE
10
750
10
40
940
1 128
C, f, T
10
700
10
200
Cena v Kþ 690Cena vþetnČ 828
Specifikace
34
1 230 21 % DPH 1 476
600
mČĜení diod, test spojitosti
bez DPH
10
500
10
32,6
690
828
f, C
10
700 100 MS/s,
10
200 6k bodĤ pamČti, LCD,
C, RS232,
f, hFE, USB,
dioda,
color,
fceT DMM
7 995480
9 674 576
C,
f,
hFE,
dioda
10
200
1
230
1
10
700 100 MS/s,
color, 6k bodĤ pamČti, LCD, RS232, USB, fce DMM
12 337
14 928 476
250
color, 6k40bodĤ pamČti, LCD, RS232, USB,
14 990
18 138
hFE, fce
C, fDMM + SCC290
20
750MS/s,20
1 670
2 004
hFE
20
700
20
20
1 090
1 308
parametry
u Mmultimetru
3800
10
10
750
2mV - 10V/díl,
5 20
ns - 100s/díl; 1M bodĤ
na kanál,jako
funkce
25 868512
31 300 614
2mV - 10V/díl,
5 40
ns - 100s/díl; 5M bodĤ
na kanál,
funkce multimetru
32 335
39 125
TRMS,
hFE,dioda,C,f,T
20
2 940
3 528
20
750
2mV
10V/díl,
5
ns
100s/díl;
1M
bodĤ
na
kanál,
funkce
multimetru
32
335
39 125 827
SW + kabel k PC, teplotní sonda, kabel signálu (mČĜení prvkĤ)
689
2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl; 5M bodĤ na kanál, funkce multimetru
40 455
48 951
TRMS, hFE,dioda,C,f,T,L, USB
20
750
20
40
3 300
3 960
2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl; 1M bodĤ na kanál, funkce multimetru
43 181
52 249
dioda,
C multimetru
10
1 163
10
1000
2mV - 10V/díl,
5 40
ns - 100s/díl; 5M bodĤ na kanál,
funkce
53 998969
65 338
dioda, f, C, T
10
40
1 090
1 308
10
1000
test diod
20
750
20
40
1 320
1 584
10
40
2 333
10
750
TRMS, C,f,T, test diod
2 800
41 104
49 736
5mV - 500V/díl; 25MS/s; 20ns - 1min/díl; RS 232, 512 bodĤ pamČĢ
20
30
2 333
20
750
TRMS, test diod, IP 64
2 800
5mV - 500V/díl; 25MS/s; 20ns - 1min/díl; RS 232, 512 bodĤ pamČĢ + SCC120
53 648
64 914
10
40
3 790
10
750
TRMS,
C, f, 512
T, bodĤ
RPM,pamČĢ
test diod, IP 64
4 548
5mV - 500V/díl;
25MS/s;
RS 232,
47 488
57 460
2000
5
160
10
750 5mV 10
TRMS,
C,
f,
T,
test
diod,
IP
64
RS232,
data-logger
6 192
60 060
72 673
- 500V/díl; 25MS/s; RS 232, 512 bodĤ pamČĢ + SCC120
10
40
6 620
10
750
TRMS, C,f,T,
test
diod,
7 944
53 788
65 083
5mV - 500V/díl;
25MS/s; 10ns - 1min/díl;
RS 232,
512
bodĤRS232
pamČĢ
- 500V/díl;
- 1min/díl;
bodĤ
pamČĢ
+ SCC120
66 360
80 296
10 25MS/s;
40 10nsTRMS,
7 260
10 5mV750
C, f, RS
T,232,
test 512
diod,
RS232;
zákl.pĜ.
0,06%
8 712
USB,diod,
30k dB,
bodĤRS232
75 432
91 273
TRMS,625MS/s;
C,f, T, test
10
1000 2mV
10- 100V/díl;
50 10ns - 2min/díl;
7 490
8 988
2mV
100V/díl;
10ns
2min/díl;
625MS/s;
USB,
30k
bodĤ
+
SCC120
86
044
104
113
TRMS100kHz, C,f, T, test diod,dBn RS232
10
500
9 190
11 028
10
1000
2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodĤ
93 604
113 261
10 mF, 50kHz, DH, Min, Max, LoZ
40
3 100
3 720
600
Fluke 190-102/S
2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodĤ + SCC290
100
2
101,25GS/s;
mF, 50kHz,
DH,
Max
40 5ns - 2min/díl;
FLUKE190-104
114
3 100
3/4
600 4
600 2mV- - 100V/díl;
Fluke
USB,
30kMin,
bodĤ
10 mF,
DH,+ Min,
Max
10
40 - 2min/díl;TRMS,
FLUKE190-104/S
115
3 100
3/4
600 4 10
600
Fluke
2mV - 100V/díl;
5ns
1,25GS/s;
USB,50kHz,
30k bodĤ
SCC290
Fluke
190-202
2mV
100V/díl;
2
ns
2
min/díl;
2,5
GS/s;
USB,
30k
bodĤ
200
2
TRMS, 10 mF, 50kHz, µA, T, DH, Min, Max
40
FLUKE 116
3 3/4
600
600
Fluke 190-202/S
2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodĤ + SCC290
200
2
TRMS, 10 mF, 50kHz, DH, Min, Max
10
40
FLUKE 117
3 3/4
600
10
600
200
4
Fluke 190-204
2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodĤ
f, C, 30k
bargraf
10
Fluke190-204/S
175
3 200
3/4
10004 10
1000
Fluke
2mV - 100V/díl;
250
ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB,
bodĤ + SCC290
jako
175 +
podsvíc.
disp.
10 - 100V/díl;
50
Fluke190-502
177
3 500
3/4
10002 10
1000 2mV
Fluke
10ns - 2min/díl;
5GS/s;
USB,
30k bodĤ
f,
C,
T,
dále
jako
10
50
Fluke
179
3
3/4
1000
10
1000
Fluke 190-502/S
2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 5GS/s; USB, 30k bodĤ +177
SCC290
500
2
Fluke
USB, 30k bodĤ
TRMS,f,C,T,
10 - 100V/díl;
500 10ns - 2min/díl; 5GS/s;
Fluke190-504
287
4 500
3/4
10002 10
1000 2mV
Fluke
2mV - 100V/díl;
10ns - 2min/díl; 5GS/s;
USB, 30k bodĤ
+ SCC290
TRMS,f,C,T,
data-loger
10
500
Fluke190-504/S
289
4 500
3/4
10004 10
1000
(Další
pĜístroje a pĜíslušenství
jsou uvedeny
v þásti1000
ceníku 10
pĜístrojĤ
TRMS,f,C,T, data-loger, pĜíslušenství a SW
500"FLUKE")
Fluke 289/FVF
4 3/4
1000
10
10
50
Hexagon 520
3 5/6
1000
10
1000
TRMS, C, f, T, RS232; zákl.pĜ. 0,08%, data-loger
MS 8218
1000
10
1000
10
50
TRMS, C, f, dBm, RS232
4 4/5
TRMS,f,C,T,perioda,stĜída, data-loger, pĜísl.
1000
10
1000
10
20
PROTEK D620
5
20
50
MTX 3281
graf.
1000
20
1000
TRMS,f,C,
20
50
MTX 3282
graf.
1000
20
1000
TRMS,f,C, T, 6500 hodnot
20
50
MTX 3282 COM
graf.
1000
20
1000
TRMS,f,C,T, 6500 hodnot RS-232 + USB
20
50
MTX 3283
graf.
1000
20
1000
TRMS,f,C, T, 6500 hodnot
20
50
TRMS,f,C,T, 6500 hodnot, RS232 + USB
MTX 3283 COM
graf.
1000
20
1000
20
50
MTX 3283 BT
graf.
1000
20
1000
TRMS, f, C,T, 6500 hod, RS232 + USB, Bl. Tooth
Další multimetry FLUKE jsou uvedeny v samostatném ceníku pro katalogy "FLUKE"!
104
105
116
105
116
120
131
188
3 850
728
4 660
340
728
5 230
340
5 520
848
6 220
488
7 130
130 480
7 880
140 812
135 13
240240
145 14
320300
16 460
9 490
4 590
4 874
9 230
12 280
14 770
14 480
16 990
20 060
Multimetry lze dle vašeho pĜání kalibrovat též jen v urþitých veliþinách. Více informací na poslední stranČ tohoto ceníku
Strana 1
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 126 067
4620
127 931
5 592
140 771
127 931
6 276
140 771
6 624
146 226
7 464
159 100
8 556
157881
9 456
170383
163640
15 888
175837
17 160
19
11
5
5
11
14
17
17
20
24
752
388
508
849
076
736
724
376
388
072
Elektrické veliþiny
Elektrické veličiny
Multimetry
MODEL
digit
Uss
(V)
Iss
(A)
Ust
(V)
Ist
(A)
R
(M Ÿ)
Funkce
Cena v Kþ
bez DPH
Cena vþetnČ
21 % DPH
analogové - Summit, Chauvin Arnoux (str. 37)
SAM 50
• HV 12K (A12K)
MX-1
MX-1+ kufĜík
analog 1200
0,6
VN sonda k SAM 50
analog 1500
10
analog 1500
10
600
1500
1500
2
12 kV
10
0,02
10
0,02
test kontinuity, diodový test
test kontinuity, diodový test, kufĜík
990
490
5 320
6 670
1 198
593
6 437
8 071
dioda, f, C, T
dioda, f, C, T
mČĜení diod, test spojitosti
C, f, hFE, dioda, T
C, f, hFE, dioda
f, C
TRMS, C, f, dBm, RS232
TRMS, C,f,T, test diod
TRMS, test diod, IP 64
TRMS, C, f, T, RPM, test diod, IP 64
TRMS, C, f, T, test diod, IP 64 RS232, data-logger
TRMS, C, f, T, test diod, USB; datalogger
TRMS, C, f, T, test diod, USB; datalogger
10 mF, 50kHz, DH, Min, Max, LoZ
690
1 090
1 794
590
990
690
1 990
2 333
2 333
3 790
5 160
5 990
6 990
3 332
835
1 319
2 171
714
1 198
835
2 408
2 823
2 823
4 586
6 244
7 248
8 458
4 032
5 387
option kV, I (HV 12k, SCA50)
digitální - Mastech, Amprobe, Appa, Fluke, Matrix (str. 38 až 45)
MY 74
MS 8217
DM 73B
MY 64
MY 65
MY 68
DP 9960
APPA 82R
APPA 97R
APPA 106
APPA 109N
APPA 503
APPA 505
Fluke 113
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
5
3
3/4
3/4
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
1000
1000
600
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
-
1000
1000
600
700
700
500
1000
750
750
750
750
1000
1000
600
Fluke 114
3 3/4
Fluke 115
3 3/4
Fluke 116
3 3/4
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
-
40
40
34
200
200
32,6
50
40
30
40
2000
10
10
40
600
-
600
10
600
-
40
10 mF, 50kHz, DH, Min, Max
4 452
600
10
40
TRMS, 10 mF, 50kHz, DH, Min, Max
5 292
600
-
6 403
600
-
40
TRMS, 10 mF, 50kHz, NjA, T, DH, Min, Max
6 132
7 420
Fluke 117
3 3/4
600
10
600
10
40
TRMS, 10 mF, 50kHz, DH, Min, Max
Fluke 175
3 3/4
1000
10
1000
f, C, bargraf
10
50
jako 175 + podsvíc. disp.
Fluke 177
3 3/4
1000
10
1000
10
50
f, C, T, dále jako 177
Fluke 179
3 3/4
1000
10
1000
10
50
Fluke 287
4 3/4
1000
10
1000
10
500
TRMS,f,C,T,
Fluke 289
4 3/4
1000
10
1000
TRMS,f,C,T, data-loger
10
500
TRMS,f,C,T, data-loger, pĜíslušenství a SW
Fluke 289/FVF
4 3/4
1000
10
1000
10
500
TRMS,f,C,
MTX 3281B
graf.
1000
20
1000
20
50
TRMS,f,C, T, 6500 hodnot
MTX 3282B
graf.
1000
20
1000
20
50
TRMS,f,C,T, 6500 hodnot RS-232 + USB
MTX 3282B COM
graf.
1000
20
1000
20
50
TRMS,f,C, T, 6500 hodnot
MTX 3283B
graf.
1000
20
1000
20
50
TRMS,f,C,T, 6500 hodnot, RS232 + USB
MTX 3283 COM
graf.
1000
20
1000
20
50
TRMS, f, C,T, 6500 hod, RS232 + USB, Bl. Tooth
MTX 3283 BT
graf.
1000
20
1000
20
50
Další multimetry FLUKE jsou uvedeny v samostatném ceníku pro katalogy "FLUKE"!
6
5
6
7
16
17
20
9
12
15
14
17
20
Multimetry lze dle vašeho pĜání kalibrovat též jen v urþitých veliþinách. Více informací na poslední stranČ tohoto ceníku
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 412
572
860
644
156
388
300
380
480
030
700
560
350
7
6
8
9
19
21
24
11
15
18
17
21
24
759
742
301
249
549
039
563
350
101
186
787
248
624
Elektrické veliþiny
Elektrické veličiny
Multimetry
MODEL
digit
Uss
(V)
Iss
(A)
Ust
(V)
Ist
(A)
R
(M Ÿ)
Funkce
Cena v Kþ
bez DPH
Cena vþetnČ
21 % DPH
stolní - Metex, GoodWill, Rigol, Hameg, Fluke, (str. 48 až 54)
GDM 8342
MXD 4660A
GDM 8251
GDM 8255
GDM 8351
GDM 8261
DM 3058 E
DM 3058
DM 3068
HM 8112-3
Fluke 8845A
Fluke 8846A
Fluke 8808A
4
4
5
5
5
6
5
5
6
6
6
6
5
4/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
1000
1000
1000
10
20
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
1000
750
1000
1000
1000
1000
750
750
750
600
750
1000
1000
10
20
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
50
20
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
True RMS, C, f, USB, dioda
TRMS, hFE, f, RS 232
True RMS, C, f, RS232/USB
True RMS, C, f, RS232/USB
True RMS, C, f, RS232/USB
True RMS, C, f, RS232/USBB
mČĜ. C, f, periody, USB
mČĜ. C, f, periody, USB, LAN, RS232,GPIB
mČĜ. C, f, periody, USB, LAN, RS232,GPIB
True RMS, f, T, RS 232
f, RS 232, GPIB, LAN
f, C, RS 232, GPIB, LAN
f, C, RS 232, GPIB
11
6
13
16
9
21
13
15
18
30
28
37
19
900
928
500
180
200
990
550
904
284
972
700
800
180
14
8
16
19
11
26
16
19
22
37
34
45
23
399
383
335
578
132
608
396
244
124
476
727
738
208
KlešĢové multimetry a pĜevodníky (str. 57 až 64)
MODEL
digit
Uss
Iss
Ust
Ist
R
(V)
(A)
(V)
(A)
( Ÿ)
Funkce
Cena v Kþ
bez DPH
Cena vþetnČ
21 % DPH
Lutron
CM 9930
4
1000
2000
1000
2000
24M
pĜímý vstup NjA, f, C, True RMS, kleštČ, f 60mm
2 770
CM 9930R
4
1000
2000
1000
2000
24M
pĜímý vstup NjA, f, C, True RMS, kleštČ, f 60mm, RS232
3 370
4 078
CM 9940
4
1000
600
1000
600
24M
f, kleštČ, f 30mm
2 560
3 098
MS 2138
3 1/2
600
1000
600
1000
40
MIN, MAX, HOLD
1 590
1 924
MS 2138R
3 1/2
600
1000
600
1000
40
True RMS, MIN, MAX, HOLD
1 790
2 166
MS 2138R
3 1/2
600
1000
600
1000
40
True RMS, MIN, MAX, HOLD
1 990
2 408
Mastech
Prova
3 352
CM 02
3 3/4
600
200
600
200
40M
C, f, T, D-H, MIN/MAX
5 490
6 643
CM 03
Prova 11
3 3/4
3 3/4
400
30
400
400
60
30
400 Ÿ
-
D-H, MIN/MAX
True RMS, bargraf, MIN / MAX, od 1mA, f 23mm
4 990
6 700
6 038
8 107
Kyoritsu
KEW 2300R
3 3/4
-
100
-
100
-
bezdotová detekce AC
3 530
4 271
KEW 2033
3 3/4
-
300
-
300
-
rozlišení 10 mA
5 502
6 657
KEW 2031
3 3/4
-
200
-
200
-
rozlišení 10 mA
2 620
3 170
600
600
600
600
600
600
600
1000
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
300
300
300
40M
40M
40
-
2
2
3
2
4
4
5
2 767
3 340
4 102
3025
5 046
6 038
6 643
APPA, Metrel, EXTECH
APPA 36 II
APPA 36R II
MD 9230
APPA A1
EX 613
EX 622
EX 623
3
4
3
3
3
4
4
3/4
1/2
1/2
1/2
D - H, test kontinuity, f 36mm
True RMS, D - H, test kontinuity, f 36 mm
True RMS, MIN / MAX, C
Tru RMS, rozbČhový proud
Tru RMS, rozbČhový proud
Tru RMS, IR teplomČr
Tru RMS, IR teplomČr
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 287
760
390
500
170
990
490
Elektrické veliþiny
Elektrické veliþiny
Elektrické
veličiny
MODEL
MODEL
digit
digit
Uss
Uss
Iss
Iss
Ust
Ust
Ist
Ist
R
R
(V)
(V)
(A)
(A)
(V)
(V)
(A)
(A)
( Ÿ)
( Ÿ)
-
400
400
1000
1000
30
30
-
-
400
400
1000
1000
30
30
3000
3000
3000
3000
-
1/2
1/2
1/2
1/2
1000
1000
1000
1000
600
600
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
600
1000
1000
20k
20k
100k
100k
2009
2009
PROVA 21
PROVA 21
PROVA 23
PROVA 23
MD 9240
MD 9240
MD 9270
MD 9270
3 3/4
3 3/4
4
4
4
4
3 1/2
3 1/2
4
4
600
600
600
600
-
2500
2500
-
600
600
60
60
100
100
600
600
600
600
2100
2100
1000
1000
150
150
400ȍ
400ȍ
1M
1M
-
UT-71E
UT-71E
4 3/4
4 3/4
1000
1000
10
10
1000
1000
10
10
40
40
CA-501
CA-501
CA-502
CA-502
Prova 15
Prova 15
AFLEX 3030
AFLEX 3030
APPA sFlex-0
APPA sFlex-0
-
Cena v Kþ
Cena v Kþ
bez DPH
bez DPH
Funkce
Funkce
Cena vþetnČ
Cena vþetnČ
21 % DPH
21 % DPH
1 900
1 900
2 287
2 287
4 650
4 650
4 114
4 114
4 114
4 114
proudový pĜevodník 1mV =1 A; 3,33mV = 1A; 10kHz
proudový pĜevodník 1mV =1 A; 3,33mV = 1A; 10kHz
proudový pĜevodník
proudový pĜevodník
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
570
570
890
890
843
843
400
400
400
400
do 600kW,
do 600kW,
do 1MW, bargraf, spojitost
do 1MW, bargraf, spojitost
3
3
6
6
910
910
200
200
4
4
7
7
731
731
502
502
9
9
5
5
6
6
4
4
9
9
250
250
706
706
257
257
190
190
390
390
11
11
6
6
7
7
5
5
11
11
193
193
904
904
571
571
070
070
362
362
proudový pĜevodník 1mV =1 A, f 32mm
proudový pĜevodník 1mV =1 A, f 32mm
proudový pĜevodník 1mV =1 A, f 32mm
proudový pĜevodník 1mV =1 A, f 32mm
proudový pĜevodník 1mV =1 A, f 23mm, od 1mA
proudový pĜevodník 1mV =1 A, f 23mm, od 1mA
Wattmetry (str.65 až 69)
Wattmetry (str.65 až 69)
APPA
APPA
APPA
APPA
APPA
APPA
A18
A18
138
138
Prova, Metrel
Prova, Metrel
3
3
3
3
Multimetr s wattmetrem
Multimetr s wattmetrem
do
do
do
do
36
36
60
60
do 1200kW, analog. výstup
do 1200kW, analog. výstup
VA, VAr (rozlišení 1mW), Wh., fázový
VA, VAr (rozlišení 1mW), Wh., fázový
VA, VAr (rozlišení 1mW), Wh., fázový
VA, VAr (rozlišení 1mW), Wh., fázový
do 600kW, C, T, RS232
do 600kW, C, T, RS232
do 1000 kW, f,THD, unikající proudy
do 1000 kW, f,THD, unikající proudy
kW,
kW,
kW,
kW,
W,
W,
W,
W,
úhel
úhel
úhel
úhel
do 2500W, C, f, proud. sm.; USB, kabel pro mČĜení výkonu
do 2500W, C, f, proud. sm.; USB, kabel pro mČĜení výkonu
Stolní wattmetry a analyzátory kvality sítČ (str. 70 až 74)
Stolní wattmetry a analyzátory kvality sítČ (str. 70 až 74)
MODEL
MODEL
Specifikace
Specifikace
Lutron, Hameg, Chauvin Arnoux
Lutron, Hameg, Chauvin Arnoux
C.A 404
C.A 404
DW 6090
DW 6090
DW 6092
DW 6092
DW 6095
DW 6095
HM 8115-2
HM 8115-2
CA 8335
CA 8335
CA 8335 + MN 93
CA 8335 + MN 93
CA 8335 + MN 93A
CA 8335 + MN 93A
CA 8335 + AMP 450
CA 8335 + AMP 450
CA 8335 + AMP 800
CA 8335 + AMP 800
CA 8335 + PAC 93
CA 8335 + PAC 93
CA 8335 + C193
CA 8335 + C193
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
3f
1f wattmetr
1f wattmetr
1f wattmetr
1f wattmetr
3f wattmetr
3f wattmetr
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
1f wattmetr
1f wattmetr
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analyzátor sítČ
analog., 500 Watt, 60 V až 480 V, 0,5 a 1 A, 0 až 500 Hz
analog., 500 Watt, 60 V až 480 V, 0,5 a 1 A, 0 až 500 Hz
stolní, 6000 Watt, VA, VAr, kWh, R-20kŸ, 600VAC/DC, 10AAC/DC,RS 232,USB
stolní, 6000 Watt, VA, VAr, kWh, R-20kŸ, 600VAC/DC, 10AAC/DC,RS 232,USB
10 MWatt, VA, VAr, kWh, R-20kŸ, 600V AC/DC, 20/200/1200 AAC/DC,RS 232, USB, 3f. analýza
10 MWatt, VA, VAr, kWh, R-20kŸ, 600V AC/DC, 20/200/1200 AAC/DC,RS 232, USB, 3f. analýza
10 MWatt, VA, VAr, kWh, R-20kŸ, 600V AC/DC, 20/200/1200 AAC/DC,RS 232, USB, 3f. analýza, harm.
10 MWatt, VA, VAr, kWh, R-20kŸ, 600V AC/DC, 20/200/1200 AAC/DC,RS 232, USB, 3f. analýza, harm.
stolní, 500V, 16A, 8000W, 8000VAr, 8000VA, od 1mW, RS 232/USB, analog. Výstup
stolní, 500V, 16A, 8000W, 8000VAr, 8000VA, od 1mW, RS 232/USB, analog. Výstup
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 - bez kleští
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 - bez kleští
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští MN 93
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští MN 93
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, loger, scope, CA 8335 + sada kleští MN 93A
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, loger, scope, CA 8335 + sada kleští MN 93A
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští AMP 450
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští AMP 450
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští AMP 800
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští AMP 800
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští PAC 93
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští PAC 93
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští C193
0 - 10 MW, U, I, f, cos ij, THD, scope, loger, CA 8335 + sada kleští C193
Strana 1
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 4 790
4 790
Cena v Kþ
Cena v Kþ
bez DPH
bez DPH
13 450
13 450
6 500
6 500
21 990
21 990
35 900
35 900
16 472
16 472
102 816
102 816
118 664
118 664
126 560
126 560
123 732
123 732
132 328
132 328
140 420
140 420
137 060
137 060
5 796
5 796
Cena vþetnČ
Cena vþetnČ
21 % DPH
21 % DPH
16
16
7
7
26
26
43
43
19
19
124
124
143
143
153
153
149
149
160
160
169
169
165
165
275
275
865
865
608
608
439
439
931
931
407
407
583
583
138
138
716
716
117
117
908
908
843
843
Elektrickéveliþiny
veličiny
Elektrické
MČĜiþe RLC (str. 75 až- 80)
MODEL
digit
R (Z)
L
C
Specifikace
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
Mastech, Lutron, Motech, APPA, GoodWill
APPA 707
3 1/2
20 µH - 20 kH
20pF - 20 mF
5 700
6897
MS 6013
3 1/2
-
-
2nF - 20 mF
1 140
1 379
MY 6243A
3 1/2
20 Ÿ - 200 MŸ
-
2 mH - 20 H
2nF - 20 mF
1 250
1 513
LCR 9184
4 1/2
20 Ÿ - 20 MŸ
2 ȝH-20000 H
2 pF- 20 mF
RS 232, USB
5 170
6 256
MIC 4070D
3 1/2
1 mŸ - 20 MŸ
2 mH - 200 H
200 pF - 20 mF
D
3 600
4 356
APPA 701
4 1/2
0,001Ÿ - 20 MŸ
20 µH - 20 H
0,01 pF - 20 mF
(Q,D,Q) 10kHz, USB
4 990
6 038
APPA 703
4 1/2
0,001 Ÿ - 20 MŸ
20 µH - 20 H
0,01 pF - 20 mF
(Q,D,Q) 100kHz, USB
6 990
8 458
LCR 816
maticový displej
10 µŸ - 99 MŸ
0,00001 mH - 99 kH
0 - 99 mF
R/Q,C/D,C/R,L/Q, 2kHz
19 990
24 188
LCR 817
maticový displej
10 µŸ - 99 MŸ
0 - 99 kH
0 - 99 mF
R/Q,C/D,C/R,L/Q, 10kHz
33 260
40 245
LCR 819
maticový displej
10 µŸ - 99 MŸ
0 - 99 kH
0 - 99 mF
R/Q,C/D,C/R,L/Q, 100kHz
37 800
45 738
LCR 821
maticový displej
10 µŸ - 99 MŸ
0 - 99 kH
0 - 99 mF
R/Q,C/D,C/R,L/Q, 200kHz
56 310
68 135
LCR 826
maticový displej
10 µŸ - 99 MŸ
0,00001 mH - 99 kH
0 - 99 mF
R/Q,C/D,C/R,L/Q, 2kHz,
29 990
36 288
• TL 08A
sonda k MIC 4080A, SMD pinzeta
2 290
2 771
• TL 08B
sonda k MIC 4080A, D, (4 krokosvorky)
1 510
1 827
• TL 08C
sonda k MIC 4080A, (2 svorky,4 vodiþe)
2 690
3 255
• TL 06S
SMD pinzeta k MIC 4070D
HM 8118
duální displej
0,01 mŸ - 100 MŸ
0,01pF - 100 mF
10nH - 100 kH
R/Q,C/D,C/R,L/Q, 200kHz, RS232, USB
440
532
47 932
57 998
RLC dekády (str. 81)
R
Model
C
L
Specifikace
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
Cosinus, RCL
R1 1000SAB
1Ÿ - 11,111MŸ
1 watt
5 670
6 861
R1 3000SAB
1Ÿ - 11,111MŸ
3 watty, pojistka
7 800
9 438
C1 250SAB
100pF-11,111mF
7 250
8 773
L3 250SAB
1mH - 11,111H
16 900
20 449
L3 250SAB
1mH - 11,111H
16 900
20 449
RCL 01
1Ÿ - 999,999 kŸ
1 µH - 99,999 mH
10 pF - 999,99 nF
100 mA
4 725
5 717
RCL 01o
1Ÿ - 999,999 kŸ
1 µH - 99,999 mH
10 pF - 999,99 nF
100 mA
6 345
7 677
Univerzální mČĜicí systém (str. 82)
MODEL
Laborator. zdroj
F. generátor
ýítaþ
Multimetr
0-30V/3A, 5V/2A, 15V/1A
1Hz-10MHz
1Hz-2,7GHz
4 1/2dig., RS 232
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
Metex
MS 9170
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 21 984
26 601
Elektrické veliþiny
Elektrické veličiny
Milivoltmetry - miliohmetry (str. 147)
MODEL
Specifikace
Milivoltmetry (str. 82 až 83)
MCP MV2271
GVT 427B
GVT 417B
stĜídavý, 800NjV - 10V pĜi 9Hz - 1,200GHz, RS-232
stĜídavý, 300NjV - 100V pĜi 10Hz - 1MHz, -70dB +40dB, 2 kanál
stĜídavý, 300NjV - 100V, 10Hz - 1MHz, -70dB +40dB, 1 kanál
Miliohmmetry (str. 79)
GOM 802
GOM 802 G + R
GOM 801
PT - 100
MO 2001
30mŸ - 2MŸ, 4 1/2dig, 1A, rozlišení 1NjŸ
30mŸ - 2MŸ, 4 1/2dig, 1A, rozlišení 1NjŸ, RS232, GPIB
20mŸ - 20kŸ, 3 1/2dig, 1A, rozlišení 10NjŸ
sonda platinová Pt100, pro teplotní kompenzaci
200mŸ až 2000Ÿ 3 1/2dig, 100mA rozlišení 0,1mŸ
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
19 990
9 990
6 450
24 188
12 088
7 805
12
17
8
2
5
15
21
10
2
7
990
990
490
410
990
718
768
273
916
248
ýítaþe a generátory (str. 84 až 92)
MODEL
frekvence
Lutron, Mastech, Hameg
FC 2500
MS 6100
HM 8123
10Hz - 2,5GHz
10Hz - 1,3GHz
0 - 2,6GHz
Specifikace
8-místný LCD display, od 50mV, pĜíruþní provedení
8-místný LCD display, od 25mV, stolní provedení
progr. 2kan., 9 digit, A + B, A / B, RS232, USB
Goodwill, Rigol, Tektronix, Hameg
AFG 2005
AFG 2012
AFG 2025
AFG 2105
AFG 2112
AFG 2125
DG 1022
AFG 2225
DG 1032Z
DG 1062Z
DG 4062
DG 4102
DG 4162
DG 5101
DG 5102
DG 5251
DG 5251
DG 5351
DG 5352
AFG 3021C
AFG 3022C
HM 8135
1µHz až 5MHz
1kan., 20MSa/s; A/D pĜevodník 10 bitĤ; USB
1kan., 20MSa/s; A/D pĜevodník 10 bitĤ; USB
1µHz až 12MHz
1µHz až 25MHz
1kan., 20MSa/s; A/D pĜevodník 10 bitĤ; USB
1µHz až 5MHz
1kan., 20MSa/s; A/D pĜevodník 10 bitĤ; USB, þítaþ
1µHz až 12MHz
1kan., 20MSa/s; A/D pĜevodník 10 bitĤ; USB, þítaþ
1µHz až 25MHz
1kan., 20MSa/s; A/D pĜevodník 10 bitĤ; USB, þítaþ
1µHz - 20 MHz
2kan., 100MSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB
1µHz až 25MHz
2kan., 20MSa/s; A/D pĜevodník 10 bitĤ; USB, þítaþ
2kan., 200MSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN
1µHz - 300 MHz
1µHz - 300 MHz
2kan., 200MSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN
2kan., 500MSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN
1µHz - 60 MHz
1µHz - 100 MHz
2kan., 500MSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN
1µHz - 160 MHz
2kan., 500MSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN
1µHz - 100 MHz
1kan., 1GSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN,GPIB
1µHz - 100 MHz
2kan., 1GSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN,GPIB
1µHz - 250 MHz
1kan., 1GSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN,GPIB
2kan., 1GSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN,GPIB
1µHz - 250 MHz
1µHz - 350 MHz
1kan., 1GSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN,GPIB
1µHz - 350 MHz
2kan., 1GSa/s; A/D pĜevodník 14 bitĤ; USB,LAN,GPIB
1µHz až 25MHz 1 kanál, AM, FM,PM,FSK,PWM,rozmít, Rfpulz, USB, pamČĢová karta
1µHz až 25MHz 2 kanál, AM, FM,PM,FSK,PWM,rozmít, Rfpulz, USB, pamČĢová karta
1 Hz až 3 GHz VF syntetizér,frekv. pĜesnost ± 5 x 10-8, AM/FM/PM/GATE/FSK/PSK
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 10
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
5 190
2 900
29 522
6
9
10
8
10
11
9
13
13
16
19
23
30
83
96
143
175
210
280
38
56
107
720
190
970
850
990
970
790
750
972
772
068
856
910
600
100
100
300
500
900
000
500
822
6 280
3 509
35 722
8
11
13
10
13
14
11
16
16
20
23
28
37
101
116
173
212
254
339
45
68
130
131
120
274
709
298
484
846
638
906
294
072
866
401
156
281
151
113
705
889
980
365
465
Elektrické veliþiny
Elektrické
veličiny
Laboratorní zdroje (str. 93 až 102)
MODEL
NapČtí
Proud
Specifikace
2 x (0 - 40 V)
2 x 0 - 30 V,0 - 40 V, 5 V
0 - 2,5 A
0-2,5 A,0-1,5 A, 3 A
2 (4x LCD)
2 x 0 - 30 V,0 - 40 V, 5 V
2 x 0 - 30 V,0 - 40 V, 5 V
2 x 0 - 30 V,0 - 40 V, 5 V
0-2,5 A,0-1,5 A, 3 A
0-2,5 A,0-1,5 A, 3 A
0-2,5 A,0-1,5 A, 3 A
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
Statron
2229.2
3225.1
3225.2
3225.3
3225.4
3 x LCD
3 x analog
6 x LCD
7
15
15
16
277
242
242
650
8
18
18
20
805
443
443
147
6 x analog.
16 650
20 147
1 x LCD
2 250
4 250
6 050
2 723
5 143
7 321
Diametral.Metrel, GoodWill, Hameg, Rigol
R124R50E
P130R51D
P230R51D
0,9 - 24V
0 - 30V
0 - 2A
0 - 4A
2 x 0 - 30V, 5V
0 - 40V, 5V
2 x 0 - 40V, 5V
0- 30V
0 - 40V
0 - 4A
0 - 3A, 3A
0 - 3A, 3A
0 - 10A
0 - 10A
0 - 30V
0 - 255V AC
0 - 20A
1A
2 x LCD
2 x LCD, RS 232, jednokanálový stĜídavý
0 - 255V AC
0 - 243V
1A
3,1A
2 x LCD, RS 233, volitel. stabilita, jednokanál. stĜídavý
2 x analog
5 - 250V
5 - 250V
5 - 250V
0 - 260V
0 - 260V
0 - 60V
0 - 250V
0 - 600V
3,1A
10A
20A
4,5A
105A
0 - 15A
0 - 3A
0 - 1,5A
2 x analog
2 x analog
2 x analog
0 - 0,5A
0 - 3A
0 - 3A
0 - 3A
DP821A
DP811A
0 - 1000V
2x 0 - 30V, 0 - 5V
2x 0 - 30V, 0 - 5V
2x 0 - 30V, 0 - 8V
0 - 8V, 0 - 60V
0 - 20V, 0 - 40V
0 - 10A, 0 - 1A
0 - 10A, 0 - 5A
16 800
17 610
20 328
21 308
HMP2020
0 - 32V, 0 - 5,5V
0 - 10A, 0 - 5A
188W; rozl. proudu 0,2A; progr. prĤb.128bodĤ, RS232/USB
30 972
37 476
HMP2030
3 x 0 - 32V
0 - 5A
188W; rozl. pr. 0,1A; progr. prĤb. 128bodĤ, RS232/USB
37 352
45 196
HMP4030
3 x 0 - 32V
0 - 10A
384W; rozlišení proudu 0,2A; progr. prĤb. 128bodĤ, RS232//USB
43 152
52 214
HMP4040
4 x 0 - 32V
0 - 10A
384W; rozlišení proudu 0,2A; progr. prĤb. 128bodĤ, RS232/USB
50 112
60 636
L140R51D
L240R51D
V130R50D
V140R50D
Q130R50D
AC250K1D-C
AC250K1D-S-C
MA4804
RA1F250.031
RA1F250.100
RA1F250.200
HSN260/4,5
HSN260/10
GPR6015HD
GPR25H30D
GPR60H15D
GPR100H05D
DP832
DP832A
DP831A
2
4
2
4
2
2
x
x
x
x
x
x
LCD
LCD
LCD
LCD
LCD
LCD
autotransformátor bez galvanického oddČlení
autotransformátor bez galvanického oddČlení
2 x LCD
2 x LCD
2 x LCD
195W,
195W,
195W,
140W,
200W,
2 x LCD
programovatelný, USB,
programovatelný, USB,
programovatelný, USB,
programovatelný, USB,
programovatelný, USB,
LAN,
LAN,
LAN,
LAN,
LAN,
RS232
RS232
RS232
RS232
RS232
4
7
9
10
18
8
9
10
250
050
800
762
250
150
650
314
5
8
11
13
22
9
11
12
143
531
858
022
083
862
677
480
12 500
16 100
21 000
15 125
19 481
25 410
4
7
42
44
48
45
8
15
14
5
9
51
53
58
55
10
18
17
800
548
500
460
500
780
510
060
810
808
133
425
797
685
394
297
223
920
• HO730
dvojité rozhraní USB/LAN
7 192
8 702
• HO740
dvojité rozhraní USB/GPIB
8 642
10 457
• HZ10S
5 kusĤ þerných mČĜicích vodiþĤ
1 102
1 333
• HZ10R
5 kusĤ þervených mČĜicích vodiþĤ
1 102
1 333
panel pro zabudování pĜístroje pro typy 2020 a 2030
4 292
5 193
panel pro zabudování pĜístroje pro typ 4030
4 582
29 990
35 770
5 544
36 288
43 282
43
56
35
43
56
39
52
68
43
52
68
47
• HZ42
• HZ43
PPT3615G
PSW30-36
PSW30-72
PSW30-108
PSW80-13,5
PSW80-27
PSW80-40,5
PSW160-7,2
PSW160-14,4
PSW160-21,6
2 x 36V
0 - 30V
0 - 30V
0 - 30V
0 - 80V
0 - 80V
0 - 80V
0 - 160V
0 - 160V
0 - 160V
2 x 0 - 3A
0 - 36A
0 - 72A
0 - 108A
0 - 13,5A
digit. programovatelný, zvlnČní 1mV, GPIB
360W, programovatelný, LAN, USB, SCPI
720W, programovatelný, LAN, USB, SCPI
0 - 27A
0 - 40,5A
720W, programovatelný, LAN, USB, SCPI
1080W, programovatelný, LAN, USB, SCPI
0 - 7,2A
0 - 14,4A
0 - 21,6A
360W, programovatelný, LAN, USB, SCPI
720W, programovatelný, LAN, USB, SCPI
1080W, programovatelný, LAN, USB, SCPI
6mA - 60A
300W, RS232
1080W, programovatelný, LAN, USB, SCPI
360W, programovatelný, LAN, USB, SCPI
730
990
770
730
990
410
913
958
282
913
958
686
48 200
62 870
58 322
76 073
27 870
33 723
Goodwill - elektronická programovatelná zátČž
3 -60V
PEL300
Kalibrátory pro kontrolu v Ĝidících procesech (str. 103)
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
MODEL
CC 422
CC 421
CC PH
kalibrátor proudové smyþky 0-24mA, rozlišení 0,01mA
kalibrátor proudové smyþky 0-24mA, + mČĜí I(mA), -199mV až 199,9mV
simulace pH4, 7 a 10
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 11
3 490
4 390
2 940
4 223
5 312
3 557
Revizní
pĜístroje
Revizní přístroje
MODEL
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
Specifikace
MČĜiþe izolaþních odporĤ - Metra, Summit, Metrel, Illko, Megger, Fluke (str. 104 až 113)
PU 182.1
PU 186
PU 590
SAIT 25
SAIT 200
GIGATEST PRO
MI 3121
MI 3121H
MIT 200
MIT 210
MIT 220
MIT 230
MIT 300
MIT 310
MIT 310A
MIT 320
MIT 330
MIT 400
MIT 410
MIT 420
MIT 430
MIT 480
MIT 481
MIT 485
MIT 40X
APPA 605
APPA 607
FLUKE 1577
FLUKE 1587
FLUKE 1507
FLUKE 1503
MA 2060
MI 3200
MIT 515
MIT 1020
MIT 1025
megmet 100-250-500 V/ 1 999 MOhm
megmet 500-1000-2500 V/ 20 GOhm
megmet 100-250-500V/ 50 MOhm, i pro izolované sítČ
(vþetnČ kalibrace)
(vþetnČ kalibrace)
analogový, 1000V/400MOhm, 500V/200MOhm, 250V/100MOhm + nízkoohmové rozsahy 2 Ohm
analogový, 1000V/400MOhm, 500V/200MOhm, 250V/100MOhm + nízkoohmové rozsahy 2 Ohm
(vþetnČ kalibrace)
megmet 100-250-500V-1000V, mČĜ. pĜepČĢových ochran
(vþetnČ kalibrace)
mČĜení IZO, 1000V, spojitost, USB, RS232
(vþetnČ kalibrace)
mČĜení IZO, až 2500V, spojitost, USB, RS232
mČĜení IZO,500V, spojitost
mČĜení IZO, 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 250V, 500V, spojitost
mČĜení IZO,250V, 500V, 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 250V, 500V, spojitost
mČĜení IZO, 250V, 500V 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 250V, 500V 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 250V, 500V 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 250V, 500V 1000V, spojitost, pĜenos do PC
mČĜení IZO,250V, 500V, 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 50V, 100V, spojitost
mČĜení IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost
mČĜení IZO, 50V, spojitost
test. izolace 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 0,0M1Ÿ - 20GŸ, bargraf
DMM, 1000V , test. izolace 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 0,0M1Ÿ - 22GŸ, bargraf
DMM, 1000V , 0,4A/ AC,DC;10mF, 100kHz; izolace:0,1-600MOhm pĜi 500 a 1000V
DMM,1000V , 0,4A/ AC,DC; izolace:10Ohm-2GOhm pĜi 50,100,250, 500 a 1000V
50V (50MOhm), 100V(100MOhm),250V(200MOhm),500V(500MOhm), 1kV(10GOhm)
600V (AC/DC), 500V (500MOhm), 1000V(10GOhm), zem.o.:0,01-10 Ohm
(vþetnČ kalibrace)
mČĜ. izol. odporu do 500GŸ , 500V, 1000V, 2500V, 5000V
mČĜ. iz. odp. do 10TŸ, 500V-10kV, zk. pevnosti 500V - 10kV, USB
(vþetnČ kalibrace)
mČĜ. iz. odp do 10TŸ, 50V - 5kV, USB
mČĜ. iz. odp do 20TŸ, 50V - 5kV, USB
mČĜ. iz. odp do 20TŸ, 50V - 10kV, USB
000
200
000
320
990
400
180
870
990
990
330
780
060
860
410
960
620
850
250
660
180
180
260
780
380
990
990
380
488
972
724
990
700
220
370
570
8
20
8
4
4
7
14
20
12
12
12
13
13
16
16
19
22
15
17
20
23
23
26
29
19
7
8
19
23
16
12
36
66
71
94
125
470
812
470
017
828
744
738
413
088
088
499
044
383
771
226
312
530
549
243
159
208
208
935
984
820
248
458
820
580
906
976
288
187
656
828
320
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 20 % DPH
Specifikace
MODEL
7
17
7
3
3
6
12
16
9
9
10
10
11
13
13
15
18
12
14
16
19
19
22
24
16
5
6
16
19
13
10
29
54
59
78
103
VysokonapČĢové zdroje - Goodwill (str. 114 až 115)
GPT
GPT
GPT
GPT
GPT
GPT
GPT
GPT
9801
9802
9803
9804
9901
9902
9903
9904
200VA tester pĜiloženým napČtím, AC 0,1 - 5kV, mČĜení U, USB, RS232
200VA tester pĜiloženým napČtím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV,mČĜení U, USB, RS232
200VA tester pĜiloženým napČtím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, mČĜ. izol. 1kV, RS232, USB
200VA tester pĜiloženým napČtím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, mČĜ.izol. 1kV, RS232, USB
500VA tester pĜiloženým napČtím, AC 0,1 - 5kV, mČĜení U, USB, RS232
500VA tester pĜiloženým napČtím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV,RS232, USB
500VA tester pĜiloženým napČtím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, mČĜ. izol. 1kV, RS232, USB
500VA tester pĜiloženým napČtím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, , mČĜ.izol. 1kV, RS232, USB
25
29
36
54
50
58
72
107
790
740
260
290
960
500
020
820
31
35
43
65
61
70
87
130
206
985
875
691
662
785
144
462
MČĜení zemních odporĤ (str. 116)
MI 3123
MI 2126 EARTH 2/3
mČĜení zem. odporu pomocí sond i kleští, USB, RS232
mČĜení zem. odporu pomocí 2 i 3 sond, eliminace bludných proudĤ
(vþetnČ kalibrace)
(vþetnČ kalibrace)
13 990
7 490
16 928
9 063
19
35
41
19
19
28
34
24
42
50
24
24
34
42
188
991
312
176
176
906
093
6 350
7
5 990
7
6 690
8
výroba uonþena
5 990
7
684
248
095
KlešĢové mČĜiþe zemních odporĤ - Mastech, Megger, Chauvin Arnoux (str. 117 až 118)
MS 2301
DET 14C
DET 24C
KEW 4200
KEW 4202
C.A. 6416
C.A. 6417
kleštiny 45 x 32 mm, 0,01 - 1200Ÿ, 1mA - 30A , aut. rozsahy, pamČĢ
0,01 - 1500Ÿ, 1mA - 35A , aut. rozsahy, pamČĢ
0,01 - 1500Ÿ, 1mA - 35A , aut. rozsahy, pamČĢ
0,1 - 1200Ÿ, 1mA - 30A, True RMS, automatické rozsahy
0,1 - 1200Ÿ, 1mA - 30A, True RMS, automatické rozsahy
0,1 - 1500Ÿ, 1mA - 40A, True RMS, automatické rozsahy, pamČĢ
0,1 - 1500Ÿ, 1mA - 40A, True RMS, automatické rozsahy, pamČĢ a nastavení alarmĤ
990
530
580
980
980
848
788
MČĜiþe pĜechodových a malých odporĤ (str. 119)
DIGIOHM PRO
MPO 01A
MPO 02
ALF 10
MO 2001
pĜesný digitální ohmetr 0 - 200Ÿ
(vþetnČ kalibrace)
0 - 2000 mŸ, (min. 25A)
0 - 2000 mŸ, (min.10A) + volba prĤĜezu ochr. vodiþe
(vþetnČ kalibrace)
0 - 1,50 Ÿ/ 10A
digitální miliohmmetr 200mŸ až 2000Ÿ 3 1/2dig, 100mA rozlišení 0,1mŸ
Změna
Stranacen
1 vyhrazena
Strana 12
248
Revizní pĜístroje
Revizní
přístroje
MODEL
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
Specifikace
MČĜiþe impedance ochr. smyþky a proudových chrámiþĤ - Illko (str. 120)
Zerotest Pro
Fitest Pro
mČĜení impedance ochranné smyþky a zkratového proudu
mČĜení proudových chrániþĤ
(vþetnČ kalibrace)
(vþetnČ kalibrace)
6 200
5 990
7 502
7 248
PĜístroje pro kontrolu a revizi el. spotĜebiþĤ, ruþního náĜadí a strojĤ - Megger, Metra, Illko, Metrel (str. 121 až 129)
PAT 410
PAT 450
PU 284 delta
PU 294 DELTA
PD 294
• PD 294.1
• PD 294.2
• PD 294.3
• PD 294.4
• PD 294.5
• PD 294.6
• PD 294.7
• PD 294.8
REVEXplus
REVEXplus USB
REVEXprofi II
MI 3311
MI 3309 BT
MI 3321
Euro Z - A1143
MULTISERVICER MI 2170
MI 2094
revize el. pĜístrojĤ, USB,
revize el. pĜístrojĤ, USB
revize elektrických pĜístrojĤ a náĜadí
(vþetnČ
(vþetnČ
revize elektrických pĜístrojĤ a náĜadí
doplnČk k PU 294 pro revize 3f spotĜebiþĤ
testovací modul k PU 294 pro ovČĜení funkce pĜístroje; simuluje spotĜebiþ
proudové kleštČ k PU 294
snímaþ otáþek k PU 294
snímaþ teploty (Pt 100) k PU 294
snímaþ þárového kódu k PU 194
adaptér pro pĜipojení modulu PD 291.1
pĜípravek pro mČĜení unikajících proudĤ
pĜípravek pro mČĜení sváĜeþek k PU 294
(vþetnČ
revize elektrických pĜístrojĤ a náĜadí
revize elektrických pĜístrojĤ a náĜadí, USB
(vþetnČ
(vþetnČ
revize elektrických pĜístrojĤ a náĜadí, USB
revize el. pĜístrojĤ, USB, bateriové napájení
(vþetnČ
revize el. pĜístrojĤ, USB, bateriové a síĢové napájení
(vþetnČ
multitester; pĜ. odp.>10A, IZO, test pĜíl.nap. do 2500V, þas vyb, RS232, USB
(vþetnČ
pĜesný tester impedance sítČ, doplnČk k pĜístrojĤm Metrel
(vþetnČ
multitester; pĜech odp.>10A, IZO, test pĜíl.nap. do 2500V, þas vybití, RS232
(vþetnČ
multitester; pĜech odp.>10A, IZO, test pĜíl.nap. do 5000V, þas vybití, RS232, US (vþetnČ
kalibrace)
kalibrace)
43
51
12
21
21
1
3
2
1
3
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
2
9
10
11
22
11
16
62
26
37
73
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
kalibrace)
19
27
19
20
28
32
51
44
850
380
000
300
500
700
600
700
700
300
900
200
200
900
980
450
850
700
300
490
990
530
53
62
14
25
26
2
4
3
2
3
1
2
11
13
14
27
14
20
75
32
45
88
059
170
520
773
015
057
356
267
057
993
089
662
132
189
496
165
339
207
383
053
968
971
990
950
490
990
990
990
490
490
276
450
850
200
900
600
300
900
760
200
800
800
400
700
830
830
780
490
650
990
930
24
33
23
25
35
39
62
53
188
820
583
398
078
918
303
833
334
595
449
662
509
566
203
089
920
912
228
968
904
687
264
264
984
893
347
798
095
Sdružené revizní pĜístroje pro rozvody nn - Metrel, Megger (str.132 až 138)
EUROTEST Combo MI 3125
EUROTEST Combo MI 3125 BT
EUROTEST EASI MI3100 S
EUROTEST EASI MI3100 SE
EUROTEST XE MI3102 BT
EUROTEST XE MI3102 H BT
EUROTEST XA MI3105 EU
EUROTEST XA MI3105 ST
• A 1012
• A 1019
• A 1111
• S 2026
• A 1160
• A 1169
• A 1191
• A 1192
• A 1096
• A 1143
• A 1018
• A 1110
• A 1197
• S 2027
• S 2099
• S 2099
Megger MFT 1815
Megger MFT 1825
Megger MFT 1835
EUROTEST MI3108 PS
EUROTEST PV MI3109 PS
IZO, LOOP, RCD, mČĜení U
IZO, ZMO, LOOP, RCD, mČĜení U
IZO, LOOP, RCD, mČĜení U
IZO, ZMO, LOOP, RCD, mČĜení U
IZO, ZMO vþ. kleští opt., LOOP, RCD, mČĜení U
IZO 2,5kV, ZMO vþ. kleští opt., LOOP, RCD, mČĜení U
IZO, ZMO, LOOP, RCD, mČĜení U, rozšíĜené pĜíslušenství vþ. A1018
IZO, ZMO, LOOP, RCD, mČĜení U
mČĜicí kabel 2m
proudové kleštČ budící
trojfázový adaptér
sada 20m, 3 vodiþe
sada 6 ks AA NiMH + nabíjeþka
sada 12 ks AA NiMH + nabíjeþka
pĜijímaþ lokátoru R10K
selektivní sonda pro lokátor
PC software EuroLink PRO
Euro Z290, adapter imp. smyþky od 0,1Ÿ
proudové kleštČ mČĜící
trojfázový kabel
hrotový ovladaþ
sada 50m, 3 vodiþe
Eurocheck, kalibraþní modul
Eurocheck, kalibraþní modul
IZO, LOOP, RCD, mČĜení U
IZO, ZMO, LOOP, RCD, mČĜení U
IZO, ZMO, LOOP, RCD, mČĜení U
IZO, ZMO, LOOP, RCD, mČĜení U, DC mČĜení na FV panelech
IZO, ZMO, LOOP, RCD, mČĜení U, DC mČĜení na FV panelech
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 13
(vþetnČ
(vþetnČ
(vþetnČ
(vþetnČ
(vþetnČ
(vþetnČ
(vþetnČ
(vþetnČ
5
2
2
2
4
4
27
6
(vþetnČ kalibrace)
(vþetnČ kalibrace)
2
4
6
6
24
30
36
60
57
6
3
2
3
5
5
1
32
8
2
5
8
8
29
36
44
73
70
Revizní pĜístroje
Revizní přístroje
MODEL
Specifikace
Cena v Kþ
bez DPH
Cena vþetnČ
21 % DPH
Bezdotykové zkoušeþky (str. 139)
Amprobe MT 2000E
FLUKE 1AC II VoltAlert
Fluke LVD1
Fluke LVD2
Flir VP52
bezkontaktní jednopólová zkoušeþka, LED a akustická indikace, indikace fáze
bezdot. zkouš. stĜ. napČtí , led., 200 - 1000V AC
bezkontaktní jednopólová zkoušeþka, 40 - 300V
bezkontaktní jednopólová zkoušeþka, 90 - 600V
bezkontaktní jednopólová zkoušeþka, 24 - 1000V
1 010
756
756
896
700
1 222
915
915
1 084
847
460
399
436
260
932
052
752
557
483
528
525
338
693
540
Testery napČtí a spojitosti obvodu, zkoušeþky (str.140 až 141)
SN-4
ZNF 01
ZN-11
FLUKE T90
Fluke T110
Fluke T130
Fluke T150
zkoušeþka napČtí 110V - 400V, sled fází
zkoušeþka napČtí, sloupec LED, 12-400V DC/AC
zkoušeþka napČtí, LCD displ., 0-400V, rozl. polarity, test spojitosti
zkoušeþka napČtí, sloupec LED, 12-690V DC/AC,test spoj. obvodu
zkoušeþka napČtí, sloupec LED, 12-690V DC/AC,test spoj. obvodu, vibrace
zkoušeþka napČtí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, LCD display, vibrace
zkoušeþka napČtí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, 0 - 1 999 Ÿ, LCD display, vibrace
1
1
3
3
1
2
3
4
Hledaþe vedení - Cauvin Arnoux, Amprobe, Fluke, Bosch, Metrel (str. 141 až 143)
C.A 6681
Unitest Wall scanner (9033)
FLUKE 2042
D tect 150
MI 2093 LINE TRACER
MS 6812
CB 933
souprava pro hledání vedení 12V - 400V, 0-60 Hz, signál 125 kHz
souprava pro hledání kovĤ a dĜeva ve zdi - bezdotyková
souprava pro hledání vedení 12V - 400V, 0-60 Hz, signál 125 kHz
vyhledávaþka kovĤ, vodiþĤ a plastových trubek ve zdi - pĜesné urþení hloubky)
vyhledávání a tĜídČní kabelĤ s urþením poruch
vyhledávání a tĜídČní kabelĤ
tĜídiþ kabelĤ, 16 žil, segmentová LED indikace
9
3
19
16
8
048
400
572
490
990
590
3 690
jednokanálový impulzový zamČĜovaþ, do 5 km, pĜesnost 0,1m
jednokanálový impulzový zamČĜovaþ, do 5 km, pĜesnost 0,1m
dvoukanálový impulzový zamČĜovaþ, do 20 km, pĜesnost 0,1m
jednokanálový impulzový zamČĜovaþ, do 5 km, pĜesnost 0,1m
17
29
66
68
10
4
23
19
10
948
114
682
953
878
714
4 465
Reflektometry (str. 143)
Megger
Megger
Megger
Megger
TDR500/3
TDR1000/3
TDR2000/3
TDR1000/3
220
652
892
740
20
35
80
83
836
879
939
175
Kalibrace pĜístrojĤ:
MICRONIX nabízí provádČní kalibrací pracovních mČĜidel a etalonĤ ve vlastní kalibraþní laboratoĜi se zajištČnou pĜímou návazností etalonĤ na ýMI podle zákona o
metrologii. Cena za provedení kalibrace je úþtována dle skuteþných nákladĤ v závislosti na typu pĜístroje, druhu veliþiny, poþtu rozsahĤ atd. PĜibližnou cenu Vám
na požádání rádi sdČlíme. Orientaþní ceny jsou na zadní stranČ tohoto ceníku
Na základČ dohody jsme Vám rovnČž ochotni zajistit kalibraci v s námi spolupracující akreditované laboratoĜi. Kontakt Ing. Pavel ěežábek 225 282 734
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 14
Neelektrické veliþiny
Revizní přístroje
MODEL
Rozsah
MČĜená veliþina
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH
21 % DPH
Posuvné mČĜidlo (str. 144)
Lutron DC-515
délka
150 mm, základní dig. posuvné mČĜítko
1 990
2 408
Lutron DC 516
SPI Tronic 360
délka
úhel sklonu
digitální mikrometr, 0 - 25 mm/ 0,001 mm
digitální sklonomČr 0 - 360°
2 290
7 990
2 771
9 668
PREXISO P20
DISTO D210
DISTO X310
DISTO D510
délka
délka
délka
délka
laserový 0,01 - 200m, ±3 mm,
laserový 0,05 - 80m, ±1,5mm, výpoþet obsahĤ a objemĤ
laserový 0,05 - 80m, ±1,5mm, výpoþet obsahĤ a objemĤ, sklonomČr
laserový 0,05 - 200m, ±1,5mm, výpoþet obsahĤ a objemĤ, sklonomČr
1
3
5
11
900
740
600
000
2
4
6
13
299
525
776
310
Minitest 650F
Minitest 650N
Minitest 650FN
MiniTest 70F
MiniTest 70FN
QNIX Handy
QNIX 1200
QNIX 1500
QNIX 1500 M
QNIX 4200
QNIX 4500
délka
délka
délka
délka
délka
délka
délka
délka
délka
délka
délka
do 3000 mm, ext. sonda, ocel, (RS 232)
do 3000 mm, ext. sonda, neželezo, (RS 232)
do 3000 mm, ext. sonda, oba materiály, (RS 232)
do 2 000 mm, magneticko induþní metoda pro ocel
do 2 000 mm, oba principy v jednom pĜístroji
do 0,5 mm, magneticko induþní metoda pro ocel
do 2 mm, magneticko induþní metoda pro ocel
do 5 mm, magneticko induþní metoda pro ocel i neželezo
do 5 mm, magneticko induþní metoda pro ocel i neželezo
do 3 mm, rozlišení 0,1 mm, magneticko induþní metoda pro ocel
do 3 mm, rozlišení 0,1 mm, magneticko induþní metoda pro ocel
19
21
30
14
16
11
15
22
25
15
19
169
896
244
003
235
500
630
900
950
500
500
23
26
36
16
19
13
18
27
31
18
23
194
494
595
944
644
915
912
709
400
755
595
Mikrometrické mČĜidlo a digitální sklonomČr (str. 144)
MČĜiþe vzdálenosti - Presiso, DISTO (str. 145)
TloušĢkomČry povrchových úprav (str. 146 až 147)
Specifikace
MODEL
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 20 % DPH
MČĜiþ tloušĢky materiálu - Starmans (str. 148)
DIO 570 standard (bez sond)
DIO 570 LC (bez sond)
PQ2x4-10/B2-50
PQ2x4-10/B1-50
16
15
4
4
800
000
500
500
20
18
5
5
328
150
445
445
bezkontaktní 5 - 99,999RPM; kontaktní 0,5 - 19,999 RPM;
laserový 5 až 100 000 RPM, 50 až 2000mm
5 až 19 999 RPM
laserový / dotykový 5-100 000 RPM, 5 až 19 999 RPM
laserový / dotykový 5-100 000 RPM, 5 až 19 999 RPM
bezkontaktní 5 - 99,999RPM; kontaktní 0,5 - 19,999 RPM;
9
4
3
5
3
3
185
550
980
590
940
500
11
5
4
6
4
4
114
506
816
764
767
235
100 až 10 000 RPM
20 - 10500 RPM, Ext. synchronizace, pamČĢ na 2 hodnoty, RS 232
100 až 100 000 RPM (ot/min )
5
6
7
9
8
980
350
120
250
850
7
7
8
11
10
236
684
615
193
709
8
11
13
11
260
390
200
390
9
13
15
13
995
782
972
782
ultrazvukový mČĜiþ tloušĢky 1 - 200mm dle sondy, rozl. 0,1 a 0,01 mm, podsvČtlení
ultrazvukový mČĜiþ tloušĢky 1 - 200mm dle typu sondy, rozlišení 0,1 a 0,01 mm
2-50 mm
sonda k pĜístroji DIO 570
10MHz
10MHz
sonda k pĜístroji DIO 570
1-50 mm
Digitální otáþkomČry (str. 148 až 149)
TACH 20
DT 2234BL
DT 2235B
DT 1236L
DT 2230
DT 2268
otáþky(bezdotyk, kontakt)
otáþky (bezdotykovČ)
otáþky (s dotykem)
otáþky(bezdotyk, kontakt)
otáþky(bezdotyk, kontakt)
otáþky(bezdotyk, kontakt)
Digitální stroboskopy (str. 150)
DT
DT
DT
DT
DT
2239A
2269
2259
2199
2289
stroboskop
stroboskop
stroboskop
stroboskop
bateriový stroboskop s LED 100 až 99.999 RPM; 5 místný LCD displej, ext. spouštČní
stroboskop a otáþkomČr stroboskop 100 - 10 000 ot/min, otáþkomČr 10 - 99.999 ot./min, ext.spouštČní
MČĜiþe vibrací (str. 151 až 152)
VB 8201HA
VB 8206 SD
VT 8204
BVB 8207 SD
0,5 - 200m/s , 0,5 -200 mm/s, 40 - 1000Hz
2
0 - 200m/s , 0 -200 mm/s, 10 - 1kHz, SD karta
0,5 - 200m/s2; 0,5 -200 mm/s; 10 - 1000Hz; 10 až 99999 RPM
4 kanály, mČĜí zrychlení do 200 m/s2, SD karta, USB, RS232
toþivý moment
toþivý moment
do 15 kgcm
10 - 100 kgcm
MČĜiþe toþivého momentu (str. 152)
TQ 8800
TQ 8801
2
zrychlení, vibrace
zrychlení, vibrace
zrychl., vibr., otáþky
zrychlení, vibrace
Digitální tlakomČry a mČĜiþe vakua (str. 153 až 154)
PS 9303 SD
manometr (tlak)
PM 9100
manometr (tlak)
barometr (tlak)
VC 9210 SD
manometr (tlak)
PM 9110 SD
manometr (tlak)
PM 9112 SD
manometr (tlak)
PM 9117 SD
barometr (tlak)
VC 9210 SD
barometr (tlak)
GMH 3161-002
barometr (tlak)
GMH 3181-002
MČĜiþe tíhové a tlakové síly (str. 155)
FG 6005 SD
tíhová, tlaková síla
FG 6020 SD
tíhová, tlaková síla
FG 6100 SD
tíhová, tlaková síla
FS 1001
0 - 50bar (dle použitého senzoru viz. str 12), SD karta
-2000 mbar až 2000 mbar
1mbar až 1500 mbar, SD karta
dif. 0 až 2000 mbar
dif. 0 až 200 mbar
dif. 0 až 7000 mbar
1mbar až 1500 mbar, SD karta
rozsah - 500 Pa až 500 Pa
rozsah - 500 Pa až 500 Pa, logger
10mm LCD,5 digits, 5000gx1g, SD karta
10mm LCD,5 digits, 20kgx10g, SD karta
10mm LCD,5 digits, 100Kgx0,1Kg, SD karta
testovací stojan pro pĜístroje FG-5000A a FG-5020
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 15
13 770
11 100
16 662
13 431
3
3
6
4
4
4
6
7
9
790
980
890
190
190
190
890
575
263
4
4
8
5
5
5
8
9
11
586
816
337
070
070
070
337
166
208
8
8
10
12
540
540
900
900
10
10
13
15
333
333
189
609
Neelektrické veličiny
veliþiny
Neelektrické
MČĜená veliþina
Rozsah
YK 80 AP
LM 81 AM
ABH 4224
AM 4207 SD
AM 4214 SD
proudČní plynĤ
proudČní plynĤ
proudČní, teplota, tlak, vlhkost
proudČní plynĤ
proudČní plynĤ
0,4 - 25,0 m/s , RS-232, USB
0,4 - 30,0 m/s, kompaktní provedení, D-H
0,9 až 35 m/s; T 0°C až 50 °C; Tlak 10 – 1100 hPa; Krytí IP-66
0,4 - 30,0 m/s, SD karta
SL 4023 SD
SC 941
MODEL
Anemometry (str. 156 až 157)
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
0 - 20,0 m/s (žhavený termoþlánek), þidlo na nepĜístupná místa, D-H, RS-232
3 890
1 510
5 100
7 590
7 590
4 707
1 827
6 171
6 490
9 184
akusický tlak
kalibrátor zvukomČrĤ
30 - 130 dB, tĜ. pĜesnosti III., RS 232, USB, SD karta
1 kHz , 94 dB
7 500
5 950
9 075
7 200
osvČtlení
osvČtlení
osvČtlení
osvČtlení
osvČtlení
0 - 40.000 lux / 0,4s, fotodioda, RS 232, USB
0 - 40.000 lux / 0,4s, fotodioda, volba typu svČtla, RS 232, USB
0 - 100.000 lux, fotodioda, RS 232, USB, SD karta
0 - 50.000 lux
0 až 100,000 lux, vþ. kalibrace
2 460
2 970
3 490
2 240
7 800
2 977
3 594
4 223
2 710
9 438
UV záĜení A
UV záĜení A + B
rozsah do 19,99 mW/cm2, 320 nm - 390 nm, RS 232, USB, SD karta
rozsah do 1,999 nebo 1,999 mW/cm2, 290 nm - 390 nm
9 990
3 220
12 088
3 896
-50 až 150°C (zapichovací)
-40 až 150°C (zapichovací)
-50 až 150°C (zapichovací)
- 199 až 200°C, Pt100
-200 až 1 370°C(dle sondy), vysoká pĜesnost
-200 až 1 770°C(dle sondy), vysoká pĜesnost
-50 až 1300°C, 3 kanály, SD karta
-100°C až 1300°C dle þidla K, J, T,E,R,S, SD karta
493
389
439
1 612
1 390
3 490
2 415
3 900
11 130
597
471
531
1 951
1 682
4 223
2 922
4 719
13 467
termoþlánek
zapichovací,ponorná
zapichovací,ponorná
dotyková
ponorný snímaþ
vzduchové plyn, þidlo
povrchové þidlo
povrchové þidlo
povrchové, ponor, vzduch
povrchové þidlo
ponorný snímaþ
ponorný snímaþ
ponorný snímaþ
zapichovací þidlo
zapichovací þidlo
termoþlánek
termoþlánek
povrchové þidlo s magnetem
-40 až 250°C
-50 až 900°C typ K
-50 až 1 200°C typ K
-50 až 400°C typ K
-50 až 400°C typ Pt100 pro TM 917 a TM 2000
-65 až 600°C, typ K
-65 až 500°C, typ K
-65 až 900°C, typ K
-65 až 500°C, typ K, pevná mČdČná ploška
-65 až 250°C, typ K, pružné Cu pásky
-65 až 400°C, typ K
-65 až 900°C, typ K
-65 až 1200°C, typ K
-65 až 900°C, typ K
-65 až 400°C, typ K
-65 až 300°C, typ K
-65 až 400°C, typ K
-65 až 250°C, typ K
185
890
875
1 290
2 690
1 641
1 537
1 641
951
1 755
1 755
980
1 441
1 015
951
348
348
1 090
224
1 077
1 059
1 561
3 255
1 986
1 860
1 986
1 151
2 124
2 124
1 186
1 744
1 228
1 151
421
421
1 319
T1, T2 ext. sonda
T1
T1
T1
-30 až 1000°C, laserový zamČĜovaþ
-18 až 400°C, laserový zamČĜovaþ, auto hold
-30 až 500°C, laserový zamČĜovaþ
-30 až 650°C, laserový zamČĜovaþ
5 990
2 805
2 492
2 772
7 248
3 394
3 015
3 354
HlukomČry, kalibrátor hlukomČru (str. 158)
Luxmetry (str. 159 až 160)
LX 1102
LX 1108
LX 1128 SD
LX 103
PU 550 + kalibrace
MČĜiþe UV záĜení (str. 160)
UV 365 SD
YK 35UV
Digitální teplomČry (str. 161 až 163)
SDT 8 (þerný, bílý)
SDT 9 (þerný, bílý)
SDT 312
GTH 175 Pt - T
TM 934 S
TM 917, (RS 232)
MTM 380 SD
TM 947 SD
BTM 4208 SD
T1
T1
T1
T1
rozdíl T1 a T2
T1
T1,T2,T3
T1,T2,T3,T4
12 kanálĤ
-199°C až 1300°C dle þidla K, J, Pt100; Min, Max a Data Hold, T1-T2, RS232, USB
Sondy k digitálním teplomČrĤm (str.164)
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
TP 01
TP 02
TP 03
TP 04
TP 100
GTL 130
GOF 130 CU
GOF 130
GOF 500
GOF 400 HO
GTF 400 VE
GTF 900
GTF 1200
GES 900
GES 130
GTF 300
GTF 300 GS
GMF 250
InfrateplomČry (str. 165)
Lutron TM 969
IR 608
FLUKE 62 MAX
FLUKE 62 MAX+
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 16
Neelektrické veliþiny
Neelektrické
veličiny
MODEL
MČĜená veliþina
Rozsah
Cena v Kþ Cena vþetnČ
bez DPH 21 % DPH
Termokamery (str. 168 až 173)
GUIDE EasiR 2
GUIDE EasIR 4
GUIDE EasIR 9
Fluke Ti90
Fluke Ti95
Fluke Ti100
Fluke Ti105
Fluke Ti110
Fluke Ti125
Fluke Ti200
Fluke Ti300
Fluke Ti32
Flir E4
Flir E5
Flir E6
Flir E8
Flir C2
Flir E40
Flir E50
Flir E60
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota
teplota -20 °C až 250 °C, þip 160 x 120, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 160 x 120, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 385 x 288, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 80 x 60, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 80 x 80, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 160 x 120, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 160 x 120, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 350 °C, þip 160 x 120, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 350 °C, þip 160 x 120, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 650 °C, þip 200 x 150, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 650 °C, þip 240 x 180, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 350 °C, þip 320 x 240, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 80 x 60, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 120 x 90, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 160 x 120, SD karta
teplota -20 °C až 250 °C, þip 320 x 240, SD karta
teplota -20 °C až 150 °C, þip 80 x 60, SD karta
teplota -20 °C až 650 °C, þip 160 x 120, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 650 °C, þip 240 x 180, IR fusion, SD karta
teplota -20 °C až 650 °C, þip 320 x 240, IR fusion, SD karta
55 970
69 970
111 970
32 585
42 294
53 070
79 670
106 270
132 867
146 167
146 167
164 787
27 860
41 860
69 860
167 860
19 570
111 860
153 860
209 860
vzduš. 5 - 95% (vlhk.), -500 - 250°C(teplota)
vzduš. 10 - 95% (vlhk.), 0-50°C(teplota), SD karta
10 - 95% (vlhk.), 0-50°C(teplota), kompaktní provedení
vlhkost 10 % až 95 % RH; teplota -20 °C až 70 °C;
3
2
1
3
67
84
135
39
51
64
96
128
160
176
176
199
33
50
84
203
23
135
186
253
724
664
484
428
176
215
401
587
769
862
862
392
711
651
531
111
680
351
171
931
4
2
1
3
610
790
936
710
MČĜiþe vlhkosti, teploty (str. 174)
C 3120
MHT 381 SD
LM 81HT
GFTH 95
vlhkost,
vlhkost,
vlhkost,
vlhkost,
teplota
teplota
teplota
teplota
810
306
600
066
VlhkomČry dĜeva a stavebních hmot (str. 175 až 176)
GMH 3830
vlhk.dĜeva betonu ap.
4-100% velké množství staveb. MateriálĤ, dĜevo, papír, tkaniny
GMH 3851
vlhk.dĜeva betonu ap.
4-100%, tytéž parametry jako GMH 3830, navíc záznamové funkce
vlhk.dĜeva betonu ap.
GMH 3810
4-100% velké množství staveb. materiálĤ, dĜevo, papír, tkaniny, int. sondy
PĜíslušenství k vlhkomČrĤm GMH najdete v samostatném katalogu GREISINGER
MS 7003
vlhk.dĜeva, betonu
6-40% dĜevo, 0 - 100% beton, nedestruktivní mČĜení
GMK 100
vlhk.dĜeva betonu ap.
0-100% pro dĜevo, 0 - 8% pro beton , nedestruktivní mČĜení
6 656
10 017
4 756
8 054
12 121
5 755
3 880
3 947
4 695
4 776
2 019
2 740
350
127
6 160
3 500
2 443
3 315
424
154
7 454
4 235
MČĜiþe vodivosti, kvality a slanosti (str. 177)
WA 300
PWA 301
CD 14
GKL 100
CD 4306
YK 31SA
tester kvality vody
tester kvality vody
kalibraþní roztok
kalibraþní roztok
vodivost
mČĜiþ slanosti
0 - 1999mS, mČĜení vodivosti vody
rozsah 0 až 1999 NjS; D-H, Max, Min, IP 67
standardní vodivostní roztok 1,413 mS
standardní vodivostní roztok 1,413 mS
0,1-200NjS, 0,001mS-2mS, 0,01mS-20mS, 0,1-200mS
0 - 10% slanosti roztoku
MČĜiþ kyslíku a CO2 (str. 178)
YK 22DO
MCH 383 SD
GC 2028
AQ 9901 SD
kyslík / teplota
CO2 / teplota/vlhkost
kyslík / teplota
kyslík / teplota/vlhkost
0 - 100%, 0 - 20 mg/l, 0 - 50°C, RS 232
0 až 4000 ppm, 0 až 50°C, 10 až 95% Rh, SD karta
0 až 4000 ppm, 0 až 50°C,
0 až 4000 ppm, 0 až 50°C, 10 až 95% Rh, CO 0 až 1000 ppm, SD karta
8
4
8
13
350
578
350
142
10
5
10
15
104
539
104
902
4
5
11
7
934
072
858
127
Detektory CO a plynĤ (str. 180)
GCO 2008
GCO 100
PS 2611.1
CO/teplota
CO
koncentrace plynĤ
0 až 1000 ppm CO, 0 až 50°C
elektrochemický senzor CO
detektor hoĜlavých a výbušných plynĤ
4 078
4 192
9 800
chlor
mČĜiþ množství chloru, 0 až 3,5 ppm
5 890
pH metr
kompaktní provedení, vþetnČ sondy, 0 - 14 pH
0 až 14pH; 0 - 200mS; 0 - 100PPM; 0 - 20,0mg/l O2; 0 - 100,0% O2
0 - 14 pH, ORP-REDOX, SD karta
1 950
6 150
2 990
2 360
7 442
3 618
940
970
1 137
1 174
2 400
4
4 200
4
2 904
5
5 082
5
CL 2006
pH - metry (str. 180 až 181)
PH 222
YK 2005WA
PH 230 SD
pH, ORP,vodivost,TDS, O2
pH metr
Sondy k pH - metrĤm ( str. 181)
pH - elektroda pro PH - 201, 204
pH - elektroda pro PH - 201, 204
PE 03
PE 11
Alkoholtestery (str. 182)
CA 20FL
• Náústek k CA 20FL
QT 2010
• Náústek k QT 2010
alkohol
alkohol
digitální 0,0 - 4,0 ‰, polovodiþový senzor
VýmČnná hygienická ochrana
digitální 0,0 - 5,0 ‰, elektrochemický senzor
VýmČnná hygienická ochrana
MČĜiþe magnetického a elektromagnetického pole (str. 183 až 184)
EMF 827
EMF 828
EMF 839
EMF 819
GU 3001
MG 3002
magnet. pole
magnet. pole
el. magnet pole
el. magnet pole
magnet. pole
magnet. pole
mČĜiþ mg. pole, frekv. 30 Hz - 300 Hz, rozs. 20NjT/0,01NjT, 200NjT/0,1NjT, 2000NjT/1NjT, ext.sonda
3D mČĜiþ mg. pole, frekv. 30 Hz - 300 Hz, rozs. 20 NjT/0,01NjT, 200NjT/0,1NjT, 2000NjT/1NjT, ext.sonda
MČĜiþ elmag. vf pole 100 kHz až 3 GHz, rozs. 200V/m, 10W/m2, 10mW/cm2, nf a vf sonda
MČĜiþ elmag. vf pole 50 MHz až 3 GHz, rozs. 200V/m, 10W/m2, 10mW/cm2, ext. sonda
miligaussmetr, AC/DC mg. pole, AC/DC -3 mGauss až + 3 mGauss, frekv. DC až 10 kHz
mČĜiþ AC/DC mg. pole, rozs. DC 300mT/3000mT, AC 150 mT/1500mt, frekv. 50 Hz, , USB
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 17
3
4
20
8
8
3
220
320
490
990
660
090
3
5
24
10
10
3
896
227
793
878
479
739
MČĜicí
pĜístroje
MČĜicí
MěřícípĜístroje
přístrojeMODEL
MODEL
Cena v Kþ
Cena v Kþ
bez
bezDPH
DPH
Fluke
Fluke
725výhodné sady (str. 5 až 6)
65 500
Fluke725Ex
87V/E2
1679
184
Fluke
330
Fluke
87V/i410
15
484
Fluke 726
74
520
Fluke724
117/323 Kit
846
372
Fluke
520
Fluke712
179/TPAK
827
372
Fluke
230
Fluke
179/EDA2
Kit
8
708
Fluke 714
27 230
Fluke
179/MAG2
Kit
8
624
Fluke 4180
Novinka
na dotaz
Fluke4181
179/EDA2 Kit
8 360
Fluke
Novinka
na dotaz
Fluke 289/FVF
20 300
Fluke 4180 - CASE
Novinka
na dotaz
Fluke 287/FVF
18 844
Fluke 4180 - DCAS
Novinka
na dotaz
Systém Fluke Connect a sady (str 13 až 15)
Fluke 9142
Novinka
na dotaz
Fluke 3000 FC multimetr
8 764
Fluke 9143
Novinka
na dotaz
Fluke A3001 FC modul
4 676
Fluke 9144
Novinka
na dotaz
Fluke V3001 FC modul
4 088
Fluke 719 30G
72 670
Fluke A3000 FC modul
4 088
Fluke 719 100G
72 670
Fluke T3000 FC modul
4 088
Fluke 718 1G
67 970
Fluke IR3000
2 100
Fluke 718 30G
64 160
Fluke 3000 FC IND sada
26 320
Fluke 718 100G
65 160
Fluke3000 FC HVAC sada
17 528
Fluke 718 300G
67 970
Fluke 3000 FC GM sada
24 836
Fluke 718EX 30G
81 700
Fluke A3000 FC KIT sada
12 572
Fluke 718 EX100G
81 700
Fluke A3001 FC KIT sada
13 160
Fluke 717 (1G, 30G, 100G, 300G, 500G)
27 510
Fluke T3000 FC KIT sada
12 572
Fluke 717 (1000G, 1500G, 3000G,5000G)
30 990
Fluke V3000 FC KIT sada
12 572
Fluke 705
14 900
Multimetry (str 19 až 28)
Fluke 707
17 810
Fluke 287
16 156
Fluke
707Ex
23
820
Fluke 289
18 844
Fluke
230
Fluke715
289/FVF
2027
300
Fluke
790
Fluke771
287/FVF
1810
844
Fluke
787
21
010
FVF-SC2
6 776
Fluke
789
23
690
Fluke 233
8 260
FVF-SC2
5 180
Fluke 83V
11 956
700P00
150
Fluke 87V
1453
196
700P01
45
660
Fluke 87V/E2
16 184
700P01
Ex
59
300
Fluke 175
5 572
700P02
890
Fluke 177
641
860
700P22
660
Fluke 179
745
644
700P03
890
Fluke 179/EDA2 Kit
841
708
700P23
660
Fluke 179/MAG2 Kit
845
624
700P04
890
Fluke 113
341
332
700P24
660
Fluke 114
445
452
Fluke 115
559
292
700P24
Ex
300
Fluke 116
645
132
700P05
660
Fluke 117
659
412
700P05
Ex
300
Fluke 117/323 Kit
845
372
700P06
660
Fluke 27II
1259
348
700P06
Ex
300
Fluke 28II
1334
328
700P27
010
Fluke 77
1044
640
700P27
Ex IV
220
Fluke 88V/A
1845
844
700P07
660
Fluke 8845A
2845
700
700P08
660
Fluke 8845A/SU
3345
880
700P09
660
Fluke 8846A
3759
800
700P09
Ex
300
Fluke
8846A/SU
42
980
700PA3
51 410
Fluke 8808A
1951
180
700PA4
410
Fluke 8808A/SU
2466
500
700PA4
Ex
790
Fluke 8808A/TL
2151
420
700PA5
410
KlešĢové
multimetry
(str.
29
až
35)
700PA6
51 410
Fluke
325
5
572
700PV3
51 410
Fluke 324
451
172
700PV4
410
Fluke 323
351
612
700PD2
410
Fluke
381
15
708
700PD3
51 410
Fluke 365
651
888
700PD4
410
Fluke 373
648
132
700PD5
770
Fluke
374
9
156
700PD6
51
410
Fluke
375
10
976
700PD7
51 410
Fluke 376
13 104
700P29
78 190
Fluke i2500
3 080
700P29 Ex
101 550
Fluke 353
15 204
700P30
78 190
Fluke 355
20 468
700P31
78 190
Fluke 360
18 116
700LTP - 1
27 040
Fluke 902
7 392
700PTP - 1
17 550
700HTP - 1
25 440
700PRV - 1
22 360
Cena vþetnČ
Cena vþetnČ
21%
DPH
20 %
DPH
78 600
19
95583
196
18
89736
424
10
55130
824
10
32130
676
10
537
32 676
10 435
10 116
24 563
22 801
MODEL
MODEL
Zkoušeþky (str. 36 až 37)
Cena v Kþ
Cena vþetnČ
Cena v Kþ
Cena vþetnČ
bez DPH
DPH% DPH
bez DPH21% 20
Fluke
T90 - 1
1 26018 230
1 525
700HTH
21 876
Fluke
T110
1 932 1 880
2 3382 256
700ILF
Fluke
T130
3 05227 360
3 693
700PCK
32 832
Fluke
T150
3 752 6 710
4 5408 052
BP7235
Fluke
T5-600
4
564
5
522
BE9005 220
2 970
3 564
Fluke
T5-1000
6 200
MČĜicí
pĜístroje s certifikátem ATEX5 -124
str. 95 až 97
Fluke
T5-H5-1AC
5 57225 800
6 742
Fluke
87V Ex Kit
30 960
Fluke T5-600/62/1AC
7 252
8 775
Fluke 725Ex
79 330
95 196
Zkoušeþky (str. 38)
Fluke 707Ex
23 820
28 584
Fluke 1AC II
756
907
Fluke 718Ex
81 700
98 040
Fluke 1AC II 5PK
2 772
3 326
700P01Ex, 24Ex, 05Ex, 06Ex, 09Ex
59 310
71 172
Fluke 2AC
644
773
53 076
Fluke 700P27Ex
44 230
LVD1
756
907
Fluke 700P29Ex
101 560
121 872
LVD2
896
1 075
Fluke 700PA4Ex
66 800
80 160
Indikátory sledu fází, hledaþka (str. 39 až 40)
MČĜicí kabely, sondy a svorky - str. 98
Fluke 9040
5 432
6 573
TL910
1 490
1 788
Fluke 9062
4 676
5 658
TP912
650
780
Fluke 2042
19 572
23 682
TL40
1 100
1 320
Fluke 2042T
9 940
12 027
TL940
370
444
Testery izolace a uzemnČní (str. 41 až 48)
TL950
650
780
Fluke 1577
16 380
19 820
TL960
370
444
Fluke 1587
19 488
23 580
TL930
320
384
Fluke 1587T
19 488
23 580
TL932
370
444
Fluke 1503
10 724
12 976
TL935
1 120
1 344
Fluke 1507
13 972
16 906
H900
580
696
Fluke 1555
109 536
132 539
TL 80A
Fluke
1550C
100 380 1 430 121 4601 716
TP920
Fluke
1623
36 372 1 040 44 0101 248
TL970
Fluke
1623 Kit
61 572 1 430 74 5021 716
TL81A
Fluke
1625
30 172 3 410 36 5084 092
TLK287
Fluke
1625 Kit
88 172 3 460 106 6884 152
BP980
Fluke
1621
15 820 1 040 19 1421 248
MČĜicí
Fluke
1630kabely, sondy a svorky - str.
38100
284
46 324
TL71
50051)
600
Multifunkþní testery nn instalací (str. 49 až
TL75
Fluke
1654B
41 972 450 50 786 540
TL76
Fluke
1653B
35 644 840 43 1291 008
TL221
Fluke
1652C
27 188 650 32 897 780
TL222 pĜenosných el. spotĜebiþĤ (str. 52650
780
Testery
až 54)
TL224
780
není urþeno650
pro ýR
Fluke
6200
TL27
780
Fluke
6500 + pĜíslušenství
není urþeno650
pro ýR
Infraþervené
teplomČry (str. 55 až 61) 1 490
TL220
1 788
Fluke
572-2
16 772 1 490 20 2941 788
TL223
Fluke
63
6 944 1 490
8 4021 788
TL238
Fluke
61
4 900 2 810
5 9293 372
TLK-220
Fluke
FoodPro
2 856 2 990
3 4563 588
TLK-225
Fluke
FoodPro +
6 292 3 460
7 6134 152
TLK289
Fluke
62 Max
492
3 015
MČĜicí
kabely, sondy a svorky - str.2101
Fluke
62 Mex+
2 772 1 020
3 3541 224
ACC-T5-KIT
Fluke
116/62 Max+
11 116 1 750 13 4502 100
L215
Fluke
414D/ 62Max+
5 796 290
7 013 348
TP220
Fluke
62Max+/323/1AC-II
7 392 370
8 944 444
TP74
Fluke
T5-600/62Max+/1AC-II
7
252
8
7751 380
TLK290
1 150
Fluke
11 396 320 13 789 384
TP1566
Fluke
14 252 320 17 245 384
TP2568
Fluke
35 572 210 43 042 252
TP4568 EX
Digitální
teplomČry
(str.
62)
TP38
320
384
Fluke
51
II
8 624 730 10 435 876
TP80
Fluke
52 II
11 172 890 13 5181 068
AC220
Fluke
53 II B
12 572 650 15 212 780
AC280
Fluke
54 II B
14 924 810 18 058 972
AC283
C25
1 540 390
1 863 468
AC285
80PK-26
3 416 910
4 1331 092
AC87
80PK-25
3
080
3
7271 224
AC89
1 020
FVF-SC2
6 776 1 170
8 1991 404
TLK291
TPAK
1 008
1 220
AC72
370
444
10 604
5 658
4 946
87 204
4 946
87 204
4 946
81 564
2 541
76 992
31 847
78 192
21 209
81 564
30 052
98 040
15 212
98 040
15 924
33 012
15 212
37 188
15 212
17 880
21 372
19 549
28
584
22 801
32563
676
24
12801
948
22
25
212
8 199
28
428
9 995
216
146467
63177
780
17
54
792
19 583
71
160
6 742
50
268
8 301
54
792
9 249
50537
268
10
54435
792
10
50
268
4 032
54
792
5 387
6 403
71
160
7 420
54
792
7 759
71
160
10
54130
792
14
71941
160
16
40127
812
12
53874
064
22
54801
792
34
54727
792
40
54995
792
45
71738
160
52
006
61 692
23
61208
692
29
80645
148
25
61918
692
61 692
6
742
61 692
5 048
61
692
4 371
61
692
19
007
61 692
8 334
61
692
7 420
58
524
11
61079
692
13
281
61 692
15 856
93 828
3 727
Vizuální IR teplomČry (str. 63 až 65)
121 860
18 397
Fluke VT02
výroba ukonþena
93 828
24 766
Fluke VT04
13 970
16 904
93 828
21 920
Fluke VT04A
13 170
15 936
32 448
8 944
21 060
Strana 1
30 528
26 832
Změna
cen vyhrazena
Strana
18
Strana 1
MČĜicí
MČĜicípĜístroje
pĜístroje
Měřící
přístroje
Cena v Kþ
Cena vþetnČ
Cena v Kþ
Cena vþetnČ
Cena v Kþ
Cena vþetnČ
Cena v Kþ
Cena vþetnČ
MODEL
MODEL
MODEL
MODEL
bez DPH
21% DPH
bez DPH
21% DPH
bez DPH
20 % DPH
bez DPH
20 % DPH
Termokamery (str. 66 až 76)
PĜístroje na mČĜení kvality el. energie (str. 91 až 103)
Fluke 725
65 500
78 600
Fluke Ti 90
32 585
39 428
Fluke 345
42 672
51 633
Fluke
725Ex
7943330
95 52
196141
700HTH
-1
18
21
876
Fluke
Ti 95
092
Fluke 43B
99 230
764
120
714
89 64
424211
700ILF
1 880
227
256
Fluke
726
7453520
Fluke
Ti 100
067
Fluke VR1710
22
456
172
Fluke
724
46
520
55
824
700PCK
27
360
32
832
Fluke Ti 105
79 667
96 397
Fluke 434 II/Basic
111 636
135 080
Fluke
712
27
32128
676583
BP7235
6 710
8
052
Fluke
Ti 110
106230
267
Fluke 434 II
129
024
156
119
Fluke
714
27
32160
676769
BE9005
220II/Basic
2 970
3
564
Fluke
125
132230
867
Fluke 435
143
528
173
669
Fluke
Ti 200
176 862
Fluke 435
II
16095
916až 97
194 708
Fluke
4180
Novinka
na dotaz146 167
MČĜicí
pĜístroje
s certifikátem ATEX - str.
Fluke
Ti 300
164 787
199 392
Fluke87V
437Ex
II/Basic
201
516
243
834
Fluke
4181
Novinka
na dotaz
Fluke
25 800
30
960
Fluke
Ti 400
257 327
Fluke725Ex
437 II/Basic
218
904
264
874
Fluke
4180
- CASE
Novinka
na dotaz212 667
Fluke
79 330
95
196
Fluke
TiX -520
319 067
386 071
Fluke707Ex
1730/Basic
56 820
840
776
Fluke
4180
DCAS
Novinka
na dotaz
Fluke
23
2868
584
Fluke
TiX
560
425
467
514
815
Fluke
1730
64
960
78
602
Fluke 9142
Novinka
na dotaz
Fluke 718Ex
81 700
98 040
DálkomČry (str. 77 až 78)
Fluke 1735
84 084
101 742
Fluke 9143
Novinka
na dotaz
700P01Ex, 24Ex, 05Ex, 06Ex, 09Ex
59 310
71 172
Fluke 414D
3 640
4 404
Fluke 1743/Basic
97 384
117 835
Fluke 9144
Novinka
53 076
na dotaz
Fluke 700P27Ex
44 230
Fluke 419D
6 664
8 063
Fluke 1743
116 844
141 381
Fluke 719 30G
72 670
87 204
Fluke 700P29Ex
101 560
121 872
Fluke 424D
9 548
11 553
Fluke 1744/Basic
129 808
157 068
Fluke 719 100G
72 670
87 204
Fluke 700PA4Ex
66 800
80 160
Fluke 411D/62MAX+
5 796
7 013
Fluke 1744
154 140
186 509
Fluke
718 1G
81 564
MČĜicí
kabely, sondy a svorky - str. 98 189 840
MČĜiþe
kvality vzduchu v interiérech (str.67
79970
až 83)
Fluke 1745
229 706
Fluke
718
30G
64
160
76
992
TL910
1
490
1
788
Fluke 922
16 156
19 549
Fluke 1750/Basic
263 760
319
150
Fluke
718
100G
6518160
78 22
192835
TP912
780
Fluke
922/Kit
872
Fluke 1750
285 650
488
345
440
Fluke
718
300G
67 6970
81 564
TL40
1 100
1
320
Fluke
971
412
7 759
Fluke 1750-TF
311
304
376
678
Fluke 1760TR/Basic
420 370
168
508
403
Fluke
CO-220
792
Fluke
718EX
30G
8115700
98 19
040108
TL940
444
CO-205
396
5 319
Fluke 1760TR
468 650
776
567
219
Fluke
718 EX100G
81 4700
98 040
TL950
780
Fluke
111510
972
Fluke 345
41 370
085
49
713
Fluke
717985
(1G, 30G, 100G, 300G, 500G)
27
33135
012486
TL960
444
Fluke
RLD2
1
344
1
626
C1740
5
376
6
505
Fluke 717 (1000G, 1500G, 3000G,5000G)
30 990
37 188
TL930
320
384
Scopemetry
(str.
84
až
88)
C437-II
12
488
15
110
Fluke 705
14 900
17 880
TL932
370
444
Fluke
190-062
432
i 1A/10A CLAMP PQ3
13
916
838
Fluke
707
1775810
21 91
372273
TL935
1 120
116
344
Fluke 190-102
93 604
113 261
i 1A/10A CLAMP PQ4
18 704
22 632
Fluke 707Ex
23 820
28 584
H900
580
696
Fluke 190-202
10 728
12 981
i 5A/50A CLAMP PQ3
13 916
16 838
Fluke 715
27 230
32 676
TL 80A
1 430
1 716
Fluke 190-502
130 480
157 881
i 5A/50A CLAMP PQ4
18 704
22 632
Fluke 771
10 790
12 948
TP920
1 040
1 248
Fluke 190-062/S
86 044
104 113
i 20A/200A CLAMP PQ3
13 916
16 838
Fluke 787
21 010
25 212
TL970
1 430
1 716
Fluke 190-102/S
104 188
126 067
i 20A/200A CLAMP PQ4
18 704
22 632
Fluke
789
23
690
28
428
TL81A
3
410
4
092
Fluke 190-202/S
105 728
127 931
i430-flex-4PK
31 320
37
897
FVF-SC2
5 180
6170
216383
TLK287
37 460
4 152
Fluke 190-502/S
140
812
i400s
308
8 843
700P00
53
63127
780931
BP980
1 040
116
248
Fluke 190-104
105150
728
i5s
13
412
229
700P01
45
54159
792100
MČĜicí
Fluke 190-204
131660
488
i5sPQ3kabely, sondy a svorky - str. 100 32 200
38 962
700P01
59
71163
160640
TL71
500
600
Fluke Norma 4000 a 5000 (str. 104 )
Fluke Ex
190-504
135300
240
700P02
41
50140
268771
TL75
540
Fluke 190-104/S
116890
340
Fluke N4K 1PP42
147 450
504
178
480
Fluke 190-204/S
131660
488
Fluke N4K 3PP42
245 840
812
297
433
700P22
45
54159
792100
TL76
1
008
Fluke 190-504/S
145890
320
Fluke N4K 3PP50
396 650
480
479
741
700P03
41
50175
268837
TL221
780
SCC290
640
Fluke N5K 3PP50
504 650
616
610
585
700P23
4510660
54 12
792874
TL222
780
Fluke
123
41
104
49
736
Fluke
N5K
3PP54
471
828
570
912
700P04
41 890
50 268
TL224
650
780
Fluke 123/S
648
Fluke N5K 3PP64
570 650
108
689
831
700P24
4553660
54 64
792914
TL27
780
Fluke Ex
124
488
Fluke N5K 6PP54I
848
596
11
026
801
700P24
5947300
71 57
160460
TL220
1 490
788
Fluke Norma 4000/5000 pĜíslušenství (str. 105)
Fluke 124/S
60 060
72 673
700P05
45 660
54 792
TL223
1 490
1 788
Fluke 125
53 788
65 083
32A planar shunt
20 636
24 970
700P05 Ex
59 300
71 160
TL238
1 490
1 788
Fluke 125/S
66 360
80 296
Cables for 32A planar shunt
4 004
4 845
700P06
45 660
54 792
TLK-220
2 810
3 372
SCC120E
12 600
15 246
Norma 10A shunt traxial Shunt
30 212
36 557
700P06 Ex
59 300
71 160
TLK-225
2 990
3 588
OC4USB
4 368
5 285
Norma 30A shunt Traxial Shunt
33 348
40 351
700P27
34 7010
40 812
TLK289
3 460
458
152
PM9080
308
8 843
Norma 100A shunt
48
020
104
700P27
Ex
44 220
53 064
MČĜicí
sondy a svorky - str. 101 99 880
PĜíslušenství
ke scopemetrĤm (str. 89 až 90)
Normakabely,
150A shunt
120 855
700P07
45 3660
54 792
ACC-T5-KIT
1 020
1
224
VPS40
164
3 828
Norma 300A shunt
92
204
111
567
700P08
45 6660
54 792
L215
1 750
2
100
STL90
804
8 233
Norma 150A shunt
103
740
125
525
VPS410-R
208
6 302
Norma 300A shunt
92 290
204
111
567
700P09
45 5660
54 792
TP220
348
VPS410--B
5 208
6 302
Norma 500A shunt
103 740
125 525
700P09 Ex
59 300
71 160
TP74
370
444
VPS410-G
5 208
6 302
Norma Lg shunt/cbl
6 300
7 623
700PA3
51 410
61 692
TLK290
1 150
1 380
VPS-410V
5 208
6 302
Norma wye adapter
19 712
23 852
700PA4
51 410
61 692
TP1
320
384
Kalibrátory (str. 106 až 119)
BP290
6 440
7 792
700PA4 Ex
66 790
80 148
TP2
320
384
VPS101
5 936
7 183
Fluke 754
173 684
210 158
700PA5
51 5410
61 692
TP4
252
VPS210-R
936
7 183
Fluke 753
137 210
788
166
723
700PA6
51 5410
61 692
TP38
384
VPS210-G
936
7 183
Fluke 750SW
87 320
052
105
333
700PV3
51
410
61
692
TP80
730
876
VPS212-R
5 936
7 183
Fluke 700TLK
3 528
4 269
700PV4
51 5410
61 692
AC220
1
068
VPS212-G
936
7 183
Fluke 726
95 890
844
115
971
700PD2
51 5410
61 692
AC280
780
VPS220-R
936
7 183
Fluke 725
84 650
252
101
945
700PD3
51 5410
61 692
AC283
972
VPS220-G
936
7 183
Fluke 725Ex
102 810
032
123
459
PM9091
304
3 998
Fluke 724
59 390
808
72
368
700PD4
51 3410
61 692
AC285
468
PM9092
828
3 422
Fluke 714B
27 910
161
865
700PD5
48 2770
58 524
AC87
132
092
PM9093
904
2 304
Fluke 712B
27
160
864
700PD6
51 1410
61 692
AC89
1 020
132
224
PM9080
7
308
8
843
700PD7
51 410
61 692
TLK291
1 170
1 404
PM9081
1 348
1 631
700P29
78 190
93 828
AC72
370
444
PM9082
1 400
1 694
700P29 Ex
101 550
121 860
BP120MH
2 632
3 185
700P30
78 190
93 828
700P31
78 190
93 828
700LTP - 1
27 040
32 448
700PTP - 1
17 550
21 060
700HTP - 1
25 440
30 528
700PRV - 1
22 360
26 832cen vyhrazena
Změna
Strana
Strana 119
MČĜicí
pĜístroje
MČĜicí
pĜístroje
Měřící
přístroje
MODEL
MODEL
Cena v Kþ
bez DPH
Cena
vþetnČ
Cena
v Kþ
21% DPH
bez DPH
Fluke 719 30G
75 520
Termokamery - str. 53 až 58
Fluke 718 1G
71 260
Fluke
Fluke 718
30G,Ti10
100G
68 404
Fluke
Fluke 718
300GTi25
71 260
Fluke 718EX
30G
85 540
Fluke Ti40FT-20
Fluke 718
EX100G
85 540
Fluke
Ti45FT-20
Fluke 717
(1G,Ti50FT-20
30G, 100G, 300G, 500G)
35 420
Fluke
Fluke 717 (1000G, 1500G, 3000G,5000G
39 872
Fluke Ti55FT-20
Fluke 718 300G
77 000
Fluke TiR
Fluke 718EX 30G
92 538
Fluke
TiR1
Fluke 718
EX100G
92 538
Fluke
Fluke 717
(1G,TiR2/FT-20
30G, 100G, 300G, 500G)
34 733
38 390
Fluke 717
(1000G,
1500G, 3000G,5000G
Fluke
TiR3/FT-20
Fluke 721
1601
52
080
Fluke TiR4/FT-20
Fluke 721 - 3603
52 080
MČĜiþe kvality vzduchu v interiérech - str.
Fluke 721 - 3650
52 080
Fluke 975
Fluke 700G01
18 480
Fluke 975V
Fluke 700RG31
19 040
Fluke 709
22 400
975CK
Fluke 709H
36
540
975R
Fluke 705
19 600
975VP
Fluke 707
22 960
Fluke 922
Fluke 707Ex
30 660
Fluke 922/Kit
Fluke 715
35 056
Fluke 971
Fluke 771
13 994
Fluke CO-220
Fluke 772
18 368
Fluke 773
26 292
CO-205
Fluke 787
27 608
Fluke 983
Fluke 789
30 464
Scopemetry - str. 64 až 68
700P00
66 976
Fluke 192C
700P01
57 568
Fluke
196C
700P01 Ex
73 248
700P02 Fluke 199C
52 808
700P22 Fluke 215C
57 568
700P03 Fluke 225C
52 808
700P23
57 568
Fluke 192C/S
700P04
52 808
Fluke 196C/S
700P24
57 568
199C/S
700P24 Fluke
Ex
73 248
700P05 Fluke 215C/S
57 568
700P05 Fluke
Ex
73 248
225C/S
700P06 SCC190
57 568
700P06 Ex
73 248
SW90W
700P27
42 896
Fluke 123
700P27 Ex
54 684
700P07 Fluke 123/S
54 684
700P08 Fluke 124
57 568
700P09 Fluke 124/S
57 568
700P09 Fluke
Ex
73
248
125
700PA3
64 792
Fluke 125/S
700PA4
64 792
700PA4SCC120
Ex
84 168
700PA5OC4USB
64 792
700PA6PM9080
64 792
700PCKDP120
35 560
700PD2ITP120
61 488
700PD3SW90W
63 280
700PD4BHT190
62 664
700PD5PĜíslušenství ke scopemetrĤm -61
48869
str.
700PD6
61 488
VPS40
700PD7
61 488
700P29 VPS200-R
98 504
700P29 VPS200-G
Ex
125 468
700P30 VPS201
98 504
700P31 VPS100-R
98 504
700LTP VPS100
-1
35 168
700PRV - 1
28 023
VPS250
VPS121
DP120
PM8918/301
VPS210-R
VPS210-G
VPS212-R
VPS212-G
VPS220-R
VPS220-G
VPS201
PM9091
PM9092
PM9081
PM9082
91 379
86 225
82106
769 990
86160
225 550
103343
503 440
103423
503 000
42510
858 100
48 245
590 850
93 170
106 990
111 971
160
111 971 550
42331
027 370
46422
452 110
63527
017 670
63 017
59 až 63
63 017
41 240
22 361
46 750
23 038
27 104
11 940
44 213
3 720
23 716
8 610
27 782
12 380
37 099
14 490
42 418
4 940
16 933
12 120
22 225
31 813
3 310
33129
406 610
36 861
81 041
73 110
69 657
92 300
88 630
63106
898 780
69105
657 300
63117
898 180
69 657
88 160
63 898
101 250
69 657
88119
630 630
69117
657 750
88132
630 230
69 657
15 060
88 630
8 320
51 904
35 230
66 168
46 020
66 168
40 720
69 657
69 657
51 480
88 630
46 150
78 398
56 610
78 398
10 770
101 843
3 700
78 398
78 398
6 240
43 028
16 960
74 400
8 480
76 569
8 320
75 823
6 500
74 400
74 400
2 660
74 400
6 480
119 190
6
151 816 480
11 860
119 190
119 190
5 570
42 553
11 860
33 908
Cena vþetnČ MODEL
20 % DPH
Cena v Kþ
MODEL
bez
DPH
Cenav vþetnČ
21% DPH
MČĜicí pĜístroje s certifikátem ATEX (str. 120 až 122)
128 388
PM9093
Fluke 28IIEx
192 660
RS200
Fluke 725Ex
Fluke 707Ex
412 128
AS200-R
Fluke 718Ex
507 600
AS200-G
700P01Ex,
09Ex
61224Ex,
120 05Ex, 06Ex,
PM9080
Fluke 700P27Ex
709 020
OC4USB
Fluke 700P29Ex
128 388
PM9090
Fluke 700PA4Ex
Cena v Kþ
bez DPH
Cena vþetnČ
20 % DPH
1 590
3 570
2 660
2 660
6 260
3 700
1 620
192
660
PM9094
1 590
MČĜiþe vibrací (str. 123 až 125)
397 644
PAC91
8 480
Fluke 805
40 460
48 957
Fluke 810
238 756
288 895
506 532
BP120MH
2 270
MČĜiþ 633
radiace
(str.
126
až
127)
204
BP190
4 470
Fluke 481
69 300
83 853
PĜístroje na mČĜení kvality el. energie - str. 70 až 80
MČĜicí kabely, sondy a svorky (str. 129 )
49
488
Fluke
435/Basic
150
700
TL910
2 016
2 439
56 100
Fluke 435
158 970
TL40
1 484
1 796
TL940 14 328
504
610
Fluke 434/Basic
106 240
TL950
896
1 084
4 464
Fluke 434
114 510
TL960 10 332
504
610
Fluke 434/LOG
16 410
TL930
448
542
14 856
OC4USB
3 700
TL932
504
610
PM9080
6 240
TL935 17 388
1 512
1 830
5 928
GPS 430
27 460
H900
784
949
Fluke 1735
69 760
TL 80A 14 544
1 932
2 338
TL970
2 338
Fluke 1743 Basic 1 932
96 280
3 972
TL81A 155 532
4 508
5 455
Fluke 1743
114 640
TLK287
4 564
5 522
Fluke 1744 Basic
137 770
BP880
1 372
1 660
87 732
Fluke 1744
157 750
PrĤmyslové mČĜicí kabely a sondy (str. 130 až 132)
110
760
Fluke
1745
178 440
TL71
700
847
Fluke 1760 Basic 644
303 290
TL75 128 136
779
TL76 126 360
1 321
Fluke 1760TR Basic1 092
386 030
TL221 140 616
868
1
050
Fluke 1760
374 780
TL222
868
1 050
105 792
Fluke 1760TR
358 470
TL224
896
1 084
121 500
Fluke 345
33 490
TL27
896
1 084
Fluke 43B
79 150
TL220 143 556
2 016
2 439
Fluke VR1710
17 420
TL223 141 300
1 904
2 304
TL238 158 676
2 016
2 439
i 1A/10A CLAMP PQ3
10 760
TLK-220 18 072
3 696
4 472
i 1A/10A CLAMP PQ4
14 480
TLK-225
3 948
4 777
9 984
i 5A/50A CLAMP PQ3
10 760
TLK289
4 564
5 522
42 276
i 5A/50A CLAMP PQ4672
14 480
TL175
813
55 224
i 20A/200A CLAMP PQ3
10 760
TP74
504
610
i 20A/200A CLAMP1PQ4
14 480
TLK290 48 864
540
1 863
TP1
448
542Nadotaz
61 776
FS17xx
TP2
448
542
55 380
i3000 flex-4PK
26 520
TP38
448
542
67 932
i400s
5 540
TP80
980
1 186
12
924
i430-flex-4PK
8 250
AC220
1 176
1 423
4 440
i5sPQ3
24 760
AC280
896
1 084
AC283
1 092
321
7 488
Fluke Norma 4000
- str. 81 a1 82
AC285 20 352
644
Fluke N4K 1PP42 532
117 000
AC87
1 491
10 176
Fluke N4K 3PP42 1 232
195 000
AC89
1 626
9 984
Fluke N4K 3PP50 1 344
314 600
TLK291 7 800
1 568
897
Fluke Norma 5000
- str 81 a182
Fluke N5K 3PP50
400 400
3 192
Fluke N5K 3PP54
374 400
7 776
Fluke N5K 3PP64
452 400
7 776
Fluke N5K 6PP54I
673 400
14 232
Fluke Norma 4000/5000 pĜíslušenství str. 81 a 82
6 684
32A planar shunt
16 590
14 232
Cables for 32A planar shunt
3 180
11 860
14 232
Norma 10A shunt traxial Shunt
24 290
Norma 30A shunt Traxial Shunt
26 810
6 480
7 776
16 960
20 352
Norma 100A shunt
38 640
5 570
6 684
Norma 150A shunt
83 520
5 050
6 060
Norma 300A shunt
74 230
5 050
6 060
Norma 500A shunt
88 520
5 050
6 060
Norma Lg shunt/cbl
5 000
5 050
6 060
Norma meas cables
1 280
5 050
6 060
Norma wye adapter
15 840
5 050
6 060
Norma Print cable
5 070
11 860
14 232
Kalibrátory - str. 83 až 94
2 790
3 348
Fluke 741B
98 830
2 400
2 880
Fluke 743B
141 650
1 170
1 404
Fluke 744
159 360
1 170
1 404
700SW
66 770
Změna cen vyhrazena
Strana 20
Strana 1
32 228
102 032
30 660
85 540
73 248
54 684
125 468
84 168
38 996
123 459
37 099
103 503
88 630
66 168
151 816
101 843
19
42
31
31
75
44
19
19
10 1
27
53
180 8
190 7
127 4
137 4
19 6
44
74
32 9
83 7
115 5
137 5
165 3
189 3
214 1
363 9
463 2
449 7
430 1
40 1
94 9
20 9
12 9
17 3
12 9
17 3
12 9
17 3
31
6
9
29
8
6
9
7
140 4
234 0
377 5
480
449
542
808
4
2
8
0
19
3
29
32
46
100
89
106
6
1
19
6
9
8
1
1
3
2
0
2
0
5
0
0
118
169
191
80
5
9
2
1
MČĜicí
Měřící
přístroje
MČĜicípĜístroje
pĜístroje
MODEL
MODEL
Cena
Cena vv Kþ
Kþ
bez
bez DPH
DPH
Cena
CenavþetnČ
vþetnČ
21%
20 %DPH
DPH
PĜíslušenství
k automobilovým DMM (str.
Fluke
725
65 133)
500
TP81725Ex
Fluke
TP82726
Fluke
TP88724
Fluke
TP40712
Fluke
BP880
Fluke
714
BP881
Fluke 4180
Novinka
PV350
Fluke 4181
Novinka
TL28A
Fluke 4180 - CASE
Novinka
TLK281
Fluke 4180 - DCAS
Novinka
TLK282
Fluke 9142
Novinka
TL82
Fluke 9143
Novinka
90i-610s
Fluke 9144
Novinka
RPM80
Fluke 719 30G
SCC128
Fluke 719 100G
SCC198
Fluke 718 1G
Proudové kleštČ (str. 134 až 135)
Fluke 718 30G
i5s (1ks)
Fluke 718 100G
i200
Fluke 718 300G
i200s
Fluke 718EX 30G
i400
Fluke 718 EX100G
i400s
Fluke 717 (1G, 30G, 100G, 300G, 500G)
i800
Fluke 717 (1000G, 1500G, 3000G,5000G)
i1000s
Fluke 705
i2000flex
Fluke 707
i3000s flex-24
Fluke
707Ex
i3000s flex-36
Fluke
715
i3000s
Fluke
771flex-24
i6000s
Fluke
787flex-36
i6000s
Fluke
789
80i-110s
FVF-SC2
i30
700P00
i30s
700P01
i310s
700P01
i410 Ex
700P02
i1010
700P22
i410 Kit
700P03
i1010 Kit
700P23
PĜíslušenství k teplomČrĤm (str.
700P04
80PK-22
700P24
80PK-24
700P24
Ex
80PK-25
700P05
80PK-26
700P05
Ex
80PK-27
700P06
80PK-1
700P06
Ex
80PK-3A
700P27
80PK-8
700P27
80PK-9Ex
700P07
80PJ-9
700P08
80PK-11
700P09
80AK-A
700P09
Ex
80BK-A
700PA3
80TK
700PA4
80T-150U
700PA4
Ex RTD
80PR-60
700PA5
80CK-M
700PA6
80CJ-M
80PK-EXT
700PV3
80PJ-EXT
700PV4
80PT-EXT
700PD2
700PD3
700PD4
700PD5
700PD6
700PD7
700P29
700P29 Ex
700P30
700P31
700LTP - 1
700PTP - 1
700HTP - 1
700PRV - 1
1 400
79
330
1 400
74
520
364
46 520
1
064
27 230
27392
230
476
na dotaz
7 532
na dotaz
1 512
na dotaz
3 528
na dotaz
4 508
na dotaz
3 052
na dotaz
11 312
na dotaz
2 548
72 670
19 376
72 670
24 360
67 970
64 160
13 412
65 160
4 284
67 970
7 392
81 700
3 920
81 700
7 308
27 510
5 768
30 990
16 940
14 900
7 952
17 810
12 236
23 820
14 616
27376
230
19
10708
790
15
21948
010
17
23356
690
20
180
105248
53
150
14 532
45
660
8 932
59
300
7 476
41
890
12 012
45
660
7 728
41012
890
12
45 660
136 až 137)
41
890
2 632
45
660
3 416
59
300
3 080
45
660
3 416
59
300
9 828
45812
660
59
300
5 936
34
010
4 676
44
220
1 736
45
660
1 736
45
660
1 008
45812
660
59924
300
51
410
3 640
51
410
7 392
66
790
1 904
51644
410
51644
410
1 540
51
410
1 540
51
410
1 540
51
410
51 410
51 410
48 770
51 410
51 410
78 190
101 550
78 190
78 190
27 040
17 550
25 440
22 360
MODEL
MODEL
CenaCena
v Kþv Kþ Cena
CenavþetnČ
vþetnČ
bez bez
DPHDPH
21%
DPH
20 %
DPH
KufĜíky, brašny a pouzdra (str. 138 až 139)
78 600
195694
C12A700HTH - 1
840
196
18
230
189694
C23 700ILF
700
424
1 880
440
C25
1
540
55 824
700PCK
27 360
132287
C33 BP7235
756
676
6 710
474
C35
1
288
32 676
BE9005 220
2 970
576
C550
3 444
MČĜicí pĜístroje s certifikátem ATEX - str. 95 až 97
9 114
C43
2 184
Fluke 87V Ex
25 800
1 830
C50
1 092
Fluke 725Ex
79 330
4 269
C75
476
Fluke 707Ex
23 820
5 455
C90
1 092
Fluke 718Ex
81 700
3 693
C115
1 652
700P01Ex, 24Ex, 05Ex, 06Ex, 09Ex
59 310
13 688
C116
1 988
Fluke 700P27Ex
44 230
3 083
C125
1 372
87 204
Fluke 700P29Ex
101 560
23 445
C195
6 412
87 204
Fluke 700PA4Ex
66 800
29 476
C280
1 848
81 564
MČĜicí kabely, sondy a svorky - str. 98
C345
2 100
76 992
TL910
1 490
16 229
C550
3 444
78 192
TP912
650
5 184
C781
2 548
81 564
TL40
1 100
8 944
C789
4 872
98 040
TL940
370
4 743
C20
1 678
98 040
TL950
650
8 843
C100
1 876
33 012
TL960
370
6 979
C101
1 652
37 188
TL930
320
20 497
C190
6 944
17 880
TL932
370
9 622
C345
2 100
21 372
TL935
1 120
14 806
C800
1 904
28 584
H900
580
17 685
C1600
990
676
TL 80A
1 430
2332445
CXT80
4 508
12
948
TP920
1
040
19 007
CXT170
4 508
212
TL970
1 430
2125717
CXT280
4 508
428
3 410
2428631
C10 TL81A
700
216
TLK287
3 460
12 6400
H80M
1 092
63
780
BP980
1
040
17 584
H3
1 148
792
1054808
H5 MČĜicí kabely, sondy a svorky - str. 100 840
160
500
971046
H6 TL71
784
268
450
1450535
C510TL75
2 072
54
792
TL76
840
9 351
C520A
1 568
268
TL221 a další doplĖky (str. 132)
650
1450535
Software
54 792
TL222
650
FVF-UG
3 444
268
TL224
650
350185
FVF-SC2
6 776
54
792
TL27
650
4 133
FVF-SC4
7 392
160
TL220
1 490
371727
FVF-BASIC
3 920
792
TL223
1 490
454133
FVF-SC5
4 228
160
TL238
1 490
1171892
IR189USB
1 260
54983
792
TLK-220
2 810
ToolPack (TPAK)
1 008
160
2 990
771183
FOMTLK-225
Fiber Optic Meter
12 868
812
TLK289
3 460
540658
FOS-850
8 960
064
MČĜicí kabely, sondy a svorky - str. 101
253101
FOS-850/1300
21 980
792
ACC-T5-KIT
1 020
254101
Ostatní
pĜíslušenství (str. 133)
792
1 750
154220
L200L215
644
54983
792
290
L205TP220
784
160
370
171118
L206TP74
840
692
1 150
461404
L210TLK290
1 008
692
TP1
320
861944
SV225
1 792
148
320
280304
MC6TP2
336
61779
692
TP4
210
80K-6
4 200
61779
692
TP38
320
80K-40
7 672
161863
MC50
2 324
692
TP80
730
161863
692
AC220
890
161863
692
AC280
650
61 692
AC283
810
61 692
AC285
390
58 524
AC87
910
61 692
AC89
1 020
61 692
TLK291
1 170
93 828
AC72
370
121 860
93 828
93 828
32 448
21 060
30 528
26 832
Změna
cen vyhrazena
Strana
21 1
Strana
Strana
1 016
21
876
2847
256
1
863
32 832
915
8 052
13558
564
4 167
2 643
30 960
1 321
95 196
576
28 584
1 321
98 040
1 999
71 172
2 405
53 076
1 660
121 872
7 759
80 160
2 236
2 541
1 788
4 167
780
3 083
1 320
5 895
444
2 030
780
2 270
444
1 999
384
8 402
444
2 541
1 344
2 304
696
1 198
716
51455
1
248
5 455
716
51455
4847
092
152
14 321
1
248
1 389
1 016
600
949
540
2 507
1
008
1 897
780
780
4 167
780
8 199
780
8 944
788
41743
788
51116
788
11525
372
13220
588
153 570
152
104 842
26 596
1 224
2779
100
348
949
444
1 016
380
11220
384
2 168
384
407
252
5 082
384
9 283
2 812
876
1 068
780
972
468
1 092
1 224
1 404
444
výbČr pĜístrojĤ
Cena v Kþ
bez DPH
Digitální multimetry
15XP
35XP
30XR
33XR
34XR
37XR
38XR
38-SW
Hexagon 110
Hexagon 120
Hexagon 340
HD110C
HD160C
2
2
2
3
4
4
5
2
3
6
4
9
128
856
352
304
144
760
488
750
828
640
692
956
548
Cena v Kþ
bez DPH
Cena vþetnČ
21% DPH
2
3
2
3
5
5
6
3
4
8
5
11
575
456
846
998
014
760
640
908
422
404
097
997
553
KlešĢové mČĜiþe
Cena vþetnČ
21% DPH
CHB15-D
7 644
9 249
IR 608
TPP1-C
TPP2-C
2 492
532
532
3 015
644
644
2 100
4 816
2 541
5 827
Digitální teplomČry
TeplomČry s vlhkomČrem
TH 1
TR 300
OtáþkomČr
TACH 200
Analyzátor sítČ
PQ 55A
Strana 1
Změna cen vyhrazena
Strana 22
9 548
11 553
42 224
51 091

Podobné dokumenty

Maloobchodní ceník - měřicí technika Maloobchodní

Maloobchodní ceník - měřicí technika Maloobchodní službou PPL.út 8-12,12.30-18; pá 8-12,12.30-16 osobnČ, Antala Staškav 33a,140 00 Praha 4, tel: 225 282 703, fax: 225 282 724 vČtšinou skladem. Zboží uvedené ceníku bývá

Více

Nové digitální multimetry Amprobe - AMT Měřicí Technika, spol. S R.o.

Nové digitální multimetry Amprobe - AMT Měřicí Technika, spol. S R.o. nosměrná a střídavá naBližší podrobnější inforpětí do 1000 V, kapacity, kmi- ňují testovat proudové smyčky především k průmyslovým točet, činitele plnění, testuje 4–20 mA a provádějí test pro- apli...

Více

vydání č. 6 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 6 - Asociace prádelen a čistíren a ovČĜování výsledkĤ dalšího vzdČlávání. SouþasnČ se uskuteþnily první dva kurzy „Prádelenského minima“ – v podnicích Renatex CZ, a. s. Ostrava, a Prádelna a þistírna s.r.o. Jihlava, které svým cha...

Více

Rosemount 3051 - PĜevodník tlaku

Rosemount 3051 - PĜevodník tlaku Hodnoty pro dolní a horní meze mČĜicího rozsahu, pĜiĜazené k hodnotám 4 mA a 20 mA, mohou být nastaveny kdekoliv uvnitĜ pĜíslušného rozsahu, který je uveden v tabulce 1 a 2. Velikost rozpČtí však m...

Více

Řada Fluke 750

Řada Fluke 750 • Schopnost 5V měření na 4V rozsahu pro přesné měření od 1 V do 5 V • Digitální multimetr navržený tak, aby splňoval normu IEC 1010 CAT III – 1000 V • Přesný 1000V, 400mA digitální multimetr. Mě...

Více

8350CZCZ_COV_VRST 1

8350CZCZ_COV_VRST 1 Přesné multimetry Fluke 8845A/8846A S přesnými multimetry Fluke 8845A/8846A se 6,5místným displejem můžete díky jejich přesnosti a všestrannosti provádět nejnáročnější měření při stolních nebo v sy...

Více

Prevodník IPAQ-L / LX

Prevodník IPAQ-L / LX Nula: kdekoli v limitovaném rozsahu Výstup: 4-20mA, 20-4mA, teplotnČ lineární a zákaznicky nastavitelný Minimální rozsah: RTD: 10°C Potenciometr: 10 ȍ Termoþlánky, mV: 2mV Galvanická izolace: 1500 ...

Více