TCP/IP přístrojů - Emerson Climate Technologies

Komentáře

Transkript

TCP/IP přístrojů - Emerson Climate Technologies
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
Obsah
1. úvod do problematiky TCP/IP
1.1 připojení přístroje s Ethernet TCP/IP k PC
1.2 zobrazení webové stránky
1.3 uživatelské jméno a heslo
1.4 zvláštní funkce
1.4.1 grafy
1.4.2 záznamy údajů
1.4.3 pravidelné ukládání záznamů přístrojem
1.4.4 načítání a odesílání uložených dat
1.4.5 načtení zvoleného jazyka
1.4.6 nastavení času
2. nastavení adresy TCP/IP
2.1 nastavení DHCP a názvů
2.2 připojení přístroje
2.3 parametry NTP
2.4 zadání pro E-mail
2.5 adresy pro email
3. Java prostředí (JRE)
3.1 změna nastavení zabezpečení
4. zobrazení záznamů
5. stručně o FTP
5.1 základní pojmy
5.2 spouštění programu FTP
5.3 příklady
5.4 další způsoby
6. skutečné textové pojmenování
7. spojovací vodiče TCP/IP
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
9
10
11
Příloha č.1
Seznam vstupů, z kterých lze ukládat snímané údaje
Příloha č.2
Seznam poruchových hlášení
Příloha č.3
Práce s vyhledávačem Firefox Mozilly
Příloha č.4
Volba vhodného jazykového nastavení
Příloha č.5
IP Discover Utility
1. úvod do problematiky TCP/IP
Přístroje ALCO Controls řady EC2 a EC3 mohou být dodávány s vestavěnou možností zobrazování činností přístroje
prostřednictvím webového prohlížeče. Tato verze označovaná v popisu TCP/IP umožňuje zobrazovat údaje snímané
čidly ve formě diagramů, opticky kontrolovat stavy připojených ovládaných částí chladícího okruhu i měnit nastavení
soustavy v připojeném PC souběžně s možností změny přímo na přístroji. Údaje, které přístroje snímají mohou být
vysílány a ukládány v příslušném PC jako soubory Excel pro pozdější kontrolu a zpracování. Lze zobrazovat i aktuální
údaje a sledovat jejich okamžitý průběh. Přístroje samotné mají paměť s rozsahem záznamů v období 30 dnů.
Výhodou systému TCP/IP je, že nevyžadují zvláštní programové vybavení – současné běžné PC mají vhodný software
obvykle v základní výbavě. Není-li PC dostatečně vybaven, je možné příslušné pracovní prostředí a nastavení bezplatně
získat na internetu, na našich stránkách www.alfaco.cz, nebo i v databázi výrobce na adrese www.eCopeland.com
1.1 připojení přístroje s Ethernet TCP/IP k PC
připojení regulátoru k PC je možné třemi způsoby
• přímé připojení vodičem s vhodnými koncovkami z EC do PC - v takovém případě je nezbytné, aby internetové adresy
IP (internet protokol) byly složeny ze stejných číselných skupin – například EC má 192.168.1.101 a PC má
192.168.1.105, přičemž tři poslední číslice musí být mezi 0 až 254. Běžný vodič CAT.5 Ethernet není vhodný
• připojení prostřednictvím routeru (rozbočnice), který umožní připojit větší počet přístrojů k jednomu PC. Využívá se
jednoduchý Ethernet router se schopnostmi pracovat jako server, který sám automaticky přidělí správné adresy IP
všem připojeným částem – EC i PC
• v případě, kdy je PC připojen k internetu prostřednictvím běžné sítě pro jinou činnost, je možné použít internetový
vyhledávač jako dodatečný PC nazývající se proxy server, který zajistí spojení s EC. Aby PC rozpoznal přístroj EC
musí se spojení proxy serveru přerušit. Po ukončení komunikace PC – EC se musí spojení PC s okolím opět obnovit.
Přerušení spojení PC se provádí například v nabídce roletky „Nástroje“ funkce „Možnosti Internetu“ při použití
Exploreru. Objeví se okno :
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
otevřením spojení LAN se objeví další okno
V okně „Nastavení místní sítě LAN“ je nutno odznačit kolonky „Automaticky zjišťovat nastavení“ a „Použít pro síť LAN..“
Potvrzením nastavení je možno komunikovat s EC.
1.2 zobrazení webové stránky
Všechny přístroje EC s funkcí TCP/IP obsahují sadu webových stránek – monitorovací, alarmovou, nastavovací atd
včetně stránky pro nastavování systému TCP/IP. Po připojení přístroje se automaticky zobrazí úvodní strana „Monitor“,
která je přístupná bez vstupního hesla. Pro zobrazení
ostatních stránek vyjma přehledu poruch je nutné vložit
vstupní heslo. Aby bylo možno zobrazovat probíhající
činnosti je nutné, aby byl v PC instalován jazyk Java
nejméně verze 1.5. pro jazyk Java je v obrazu symbol
šálku s vroucí vodou v dolní liště obrazovky PC – viz
Při ztrátě spojení symboly zmizí a objeví se jen čárky.
obrázek
Navázat spojení je možné po restartu.
1.3 uživatelské jméno a heslo
Při otevření zabezpečeného okna se vždy objeví požadavek na zadání vstupního hesla :
Výrobce (ALCO) používá základní nastavení :
Uživatelské jméno (user name)
EmersonID
Heslo (password)
12
Po vložení hesel se již mohou otevírat a měnit všechny
stránky programu bez další žádosti o heslo.
1.4 zvláštní funkce
V programu EC je vestavěna řada dalších činností, ke
kterým je přístup po otevření nabídky v menu kliknutím
pravým tlačítkem myši
1.4.1 grafy
lze upravovat – přidávat, odebírat při otevření roletky
„Signal Selection“ a osy – měřítko lze nastavovat
pomocí další roletky „Grid Selection“.
Volbou „Internal log“ lze vykreslit graf z hodnot
zaznamenaných přístrojem a uložených v jeho vnitřní
paměti.
Volbou „Local file“ lze vykreslit graf z předem uložených
hodnot, viz. 1.4.2 záznamy údajů. Do pole se jen zapíše
jméno souboru se záznamy, musí být umístěn v adresáři
C:\Emerson.
První je v nabídce „View graphics“ = zobraz graf. Volbou
pole “Live data“ se zobrazí běžící stav snímaných. Grafy
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
1.4.2 záznamy údajů
Uživatel si může nastavit způsob zaznamenávání snímaných hodnot, jejich přehled a vytvořit si tak databázi provozních
stavů. Načtené údaje se ukládají v připojeném PC. Záznamy se spouštějí v nabídce Monitor, ale jsou činné pouze při
trvalém připojení PC k přístrojům prostřednictvím internetu nebo intranetu. Je-li požadováno zaznamenávat i další
skutečnosti je nutno otevřít novou stránku Internet Exploreru. Celkový počet proměnných a jejich složení se liší podle typu
přístroje EC. (Přehled je v příloze 1) Obvykle se zaznamenávají teploty chlazené látky na vstupu a výstupu z výměníku,
teploty chladiva, případně pro elektronický vstřikovací ventil jeho okamžitý stav (otevření, přehřátí atd). Zcela automaticky
se zaznamenává řídící teplota termostatu EC.
Vytvoření grafu
Aby bylo možno vytvořené soubory ukládat, musí se v připojeném PC vytvořit adresář, do kterého se budou záznamy
ukládat. Po nastavení systému PC-EC při použití souboru s jazykem Java z webové stránky eCopeland.com se vytvoří
automaticky adresář „Emerson“ spuštěním instalace Javy souborem „init.jar“. Bez jazyku Java nelze soubory záznamů
vytvořit. Není-li použit uvedený způsob načtení Javy, vytvoří se adresář Emerson běžným způsobem (C:\Emerson).
Pro vytvoření záznamu se otevře položka „Log“ v nabídce dle odstavce 1.4 – objeví se požadavek na heslo a jméno :
“username“ a „password“. Výrobce nastavil sestavu : EmersonID a 12 – potvrdí se OK a otevře se okno se žádostí o
zadání názvu souboru – například „test-17list04“ Tím lze zahájit záznamy zvolených veličin do souboru s uvedeným
názvem v adresáři C:\Emerson. Ukončení záznamu lze provést téměř shodným způsobem jako jeho zahájení : pravým
tlačítkem v menu se otevře nabídka zvláštních funkcí, označí se položka Log , (vloží heslo) a odsouhlasením OK se
zobrazí okno Monitor bez požadavku na jméno souboru. Běžící záznam je ukončen a uložen.
Zaznamenané hodnoty lze prohlížet obvyklým způsobem v programu Excel nebo Word. Náhradní způsob psaného
přehledu je také v programu Záznamník (WIN).
1.4.3 pravidelné ukládání záznam přístrojem
Každý EC termostat zaznamenává průběžně snímané údaje a ukládá po dobu 30 dnů ve formě textového souboru
(log.txt). Záznam se provádí každých 24 hodin (96 snímání po 15 minutách) a do PC se přenáší pomocí protokolu FTP.
Při výpadku napájení EC se neuložené údaje ztratí. Po uplynutí 30 dní se automaticky nejstarší záznam přepíše novým –
tento proces je trvalý a nepřerušený.
1.4.4 načítání a odesílání uložených dat
Veškeré nastavené činnosti v jednom EC mohou být načteny do připojeného PC a následně poslány dále do jiného EC
stejného typu. To umožňuje značně zjednodušené nastavování sítě podobných zařízení – například chlazeného nábytku
v prodejně. Jiná možnost je vytvořit si sadu typových nastavení pro různé typy EC a ty pak posílat k vhodným přístrojům
z jednoho centra. Vytváření souborů s údaji je obdobné jako souborů se záznamy. V nabídce dle odstavce 1.4 se označí
položka „Download config“ – nastavení načítaného souboru připojeného EC a po vložení hesel lze zvolit název souboru,
který se uloží v adresáři Emerson. Toto nastavení – soubor – lze následně načíst do jiného EC otevřením nabídky
„Upload config“ (nastavení odeslání), kam se vloží jméno souboru nastavení, který má být odeslán dále do jiného
termostatu. Přehled parametrů je vytvořen v textovém formátu, který je čitelný například Záznamníkem Windows. Lze
tudíž i text volně měnit a tím i nastavení. To je výhodná zejména v případech, kdy je používán zvláštní port pro vytváření
adres přístrojů.
1.4.5 načtení zvoleného jazyka
– podpora nahrání nových jazyků je od verze firmware 112 (první trojčíslí, které se zobrazí na displeji ihned po zapnutí
přístroje) Některé elektronické regulátory pro řízení provozu výparníku mohou mít různou jazykovou verzi. Jedná se o
přístroje :
EC2-112, 212, 312, 352
EC3-332, EC3-X32
Základní jazyky nastavené výrobcem jsou pouze 2 - anglický a německý jazyk. Při prvním nastavování přístroje
automaticky nabíhá angličtina. Druhý jazyk může být načten pomocí výběru z nabídky v roletce na stránce TCP/IP
Configuration (TCP/IP nastavení). Jako druhý jazyk lze nastavit češtinu a dále lze pracovat v českém prostředí.
Pokud je nutné použít opět výchozí anglický jazyk je postup shodný jako u volby češtiny. V nabídce jsou jazyky :
angličtina
(nelze vymazat)
němčina
de
bulharština
bg
polština
pl
čeština
cz
ruština
ru
francouzština
fr
řečtina
gr
holandština
nl
španělština
es
italština
it
turečtina
tk
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
Pozn.: Pro nastavení jazyka je nutné, aby v používaném počítači byl instalován jazyk Java, zabezpečení programu je
provedeno pomocí souboru „init.jar“ a český slovník musí být uložen v adresáři „C:\Emerson“. Lze jej získat z webových
stránek www.alfaco.cz či od výrobce www.ecopeland.com .
Postup načtení pracovního prostředí :
A – otevře se stránka Monitor
B – kliknout pravým tlačítkem myši – objeví se roletka
s nabídkou, v které se vybere položka
„upload
language“ (načíst jazyk) a objeví se požadavek na heslo
a vstupní kód „Emerson ID“ a „12“.
C – zvolí se čeština – CZ v z nabídky v roletě
D – objeví se nové okno oznamující, že byl jazyk načten
– přitom se nesmí přerušit spojení s PC.
E – proběhne-li načtení úspěšně, objeví se nové okno
s potvrzením úspěšnosti akce
F – aby byl nový jazyk trvalý je nutno prohlížeč zavřít a
opět otevřít před vlastním nastavováním přístroje
v nastavovacím okně. Pokud by nebyl prohlížeč zavřen,
načte se opět automaticky jako druhý jazyk němčina a
předchozí volba zmizí.
G – pokud proběhne postup správně při zavření se objeví potvrzení správnosti
H – otevře se opět prohlížeč, zadá se adresa TCP/IP a hesla EmersonID a 12. Znovu se rozbalí jazyková roletka a
nastaví se čeština. Teprve nyní lze nastavovat přístroj a všechny funkce jsou v českém jazyce.
1.4.6 nastavení času
Při připojení přístroje k internetu se aktuelní čas a datum načte ze sítě a objeví se v dolní liště okna.
2. nastavení adresy TCP/IP
Před zahájením spolupráce PC s přístroji EC je nutné nastavit spojení. To spočívá především v přidělení
adres jednotlivým přístrojům ve vytvořené síti. Bez adresy nelze přístroje ani nastavovat ani sledovat v
připojeném PC. Nastavení lze provádět pouze na samotném přístroji pomocí jeho tlačítek. Pro zadání
odpovídajících adres slouží nabídka „TCP/IP configuration“, která je poslední vpravo v úvodní obrazovce
Monitor. Jako příklad může posloužit nabídka EC3-332.
2.1 nastavení DHCP a názvů
Název „host name“ a MAC adresa
jsou
přiděleny danému přístroji výrobcem –
Emerson Climate Technologies / ALCO. Tyto
údaje lze změnit na srozumitelnější pro
uživatele, například název může být „chladírna
1“. Adresa MAC je ale pevná. Měnitelné údaje
mají okna vysvícená, pevné údaje jsou
podbarveny šedě.
Výrobce nastavil automatické přidělení IP
adresy ze serveru DHCP (hodnota=1) s časem
obnovování 60 vteřin. Jestliže přístroj
nenaváže spojení se serverem v počátku
připojení,
nastaví
automaticky
základní
hodnotu IP adresy 192.168.1.101 a „Subnet
Mask“ adresu 255.255.255.0. Jestliže přístroj
obdrží dynamickou adresu, ale následně ztratí
spojení se serverem, zůstává v paměti
posledně známá IP adresa, pokud nedojde
k opětnému připojování sítě za předpokladu, že
není překročena doba připojení serveru.
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
V takových případech server přidělí novou adresu při nejbližší příležitosti. Uživatel sítě musí změny konzultovat se
správcem sítě. V uvedeném případě je přístroj – termostat připojen k PC prostřednictvím routeru (rozbočnice), známého
též jako gateway. Adresa se objevuje v políčku „Gateway address“ např. 192.168.0.1 a aktuelní hodnota je automaticky
načtena z nastavení routeru.
2.2 připojení přístroje
Před připojením napájení přístroje je nutné jej připojit na
síť Ethernet, nebo přímo k PC – podle situace (viz
odstavec 1.1)
Obvykle se používají dva druhy vodičů – vodič CAT.5
RJ45 pro přístroje EC3-332 (pos 1) nebo vodič ECXN60 pro ostatní přístroje řady EC2 a EC3 s funkcí
TCP/IP (pos 2). Stejným vodičem jako EC3-332 (pos 1)
se připojí k routeru (pos 3) i PC.
Při prvním zapnutí napájení přístrojů po připojení k PC přes DHCP přidělí server DHCP adresu přístroji. Na displeji
přístroje se objeví písmena IP a pak následuje načítání adresy ve formě 12 místného číselného kódu rozděleného do čtyř
skupin po třech číslech (192.168.0.101 – prostřední „0“ se zapisuje jen jednou). Protože se celé číslo na displej přístroje
EC nevejde, objevuje se vždy po dvojicích ubíhajících zprava doleva. Postup vypadá na displeji následovně :
poté se začnou objevovat číslice - displeje 3 až 14 čteno shora dolů
Na displeji se objevují i oddělující tečky vždy za skupinou 3 číslic.
Jestliže server chybí, přístroj se pokouší opakovaně získat adresu po nastaveném hledacím čase – 60 vteřin nastavuje
výrobce – v průběhu první hodiny a pak každou další započtou hodinu. Je-li nastaven hledací interval na 0, přístroj
novou adresu nevyžaduje.
Nastavení portu routeru – výrobcem nastavená adresa portu je 1030, která umožňuje bezproblémovou komunikaci
s routerem. Je-li k routeru připojeno více přístrojů, musí být nastaveno i více adres – pro každý přístroj vlastní adresu
portu, ke kterému je EC připojen. Doporučuje se v takovém případě první adresu ponechat min 1031 a další vždy vyšší.
2.3 parametry NTP
Je-li přístroj – termostat připojen k internetu, je možné sladit reálný čas s údaji přístroje prostřednictvím sítě NTP
(Network Time Protokol). Čas je seřizován podle GMT (Greenwich Meantime) to je podle časového etalonu a proto musí
být opraven o časový posun daného časového pásma. Do políčka „Time Shift“ (posun času) v nastavení v okně TCP/IP
configuration se zadává konkrétní odchylka od GMT. Pro ČR platí v zimě GMT + 1 a v létě GMT + 2 hodiny. Datum a čas
je vidět v časovém okénku na obrazovce PC.
2.4 zadání pro E-mail
Je-li přístroj – termostat připojen k internetu nebo intranetu prostřednictvím emailového serveru, musí se zadat adresa
tohoto serveru do okénka „Server address“, aby bylo možno pracovat s hlášeními poruch, které mohou v průběhu
provozu nastat. Hlášení lze poslat adresátovi formou emailu. Volba jazyka usnadní komunikaci s adresátem.
Políčko „Subjekt“ je vyhrazeno k určení místa nasazení daného přístroje – například McD Praha, nebo TESCO Hradec.
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
Základní pojmy jsou následující :
xdata mailStringsSource {
"Node\0
","Knoten\0
","misto\0
",// OBJECTS
"Thermostat\0
","Thermostat\0
","termostat\0
",
"Defrost\0
","Abtauung\0
","odtavani\0
",
"Fan\0
","Lüfter\0
","ventilator\0
",
"Compressor\0
","Kompressor\0
","kompresor\0
",
"Display\0
","Anzeige\0
","displej\0
",
"Analog sensor\0
","Analog Sensor\0
","analogovy vstup\0 ",
"Evaporator\0
","Verdampfer\0
","vyparnik\0
",
"Digital sensor\0
","Digital Sensor\0
","digivstup\0
",
"Digital actuator\0 ","Digital Aktuator\0 ","digivystup\0
",
"Unknown\0
","Unbekannt\0
","neznamy\0
",
"Alarm\0
","Alarm\0
","alarm\0
",// ALARM TITLE
"Cleared\0
","gelöscht\0
","zrusit\0
",// ALARM CONTENT
"Alarm\0
","Alarm\0
","alarm\0
",
"Service time out 1\0","Wartungsintervall 1", "interv. servis 1\0 ",
"Service time out 2\0","Wartungsintervall 2", "interv. servis 2\0 ",
"Service time out 3\0","Wartungsintervall 3", "interv. servis 3\0 ",
"Low limit 1 clear\0 ","Unt. Grenze 1 klar\0","dolni mez 1 zrusena" ,
"Low limit 2 clear\0 ","Unt. Grenze 2 klar\0","dolni mez 2 zrusena" ,
"High limit 1 clear\0","Ob. Grenze 1 klar\0 ","horni mez 1 zrusena" ,
"High limit 2 clear\0","Ob. Grenze 2 klar\0 ","horni mez 2 zrusena" ,
"Low limit 1\0
","Untere Grenze 1\0
","dolni mez 1\0
",
"Low limit 2\0
","Untere Grenze 2\0
","dolni mez 2\0
",
"High limit 1\0
","Obere Grenze 1\0
","horni mez 1\0
",
"High limit 2\0
","Obere Grenze 2\0
","horni mez 2\0
",
"Null\0
","Null\0
","nula\0
",
"Priority\0
","Priorität\0
","vyznam\0
",// PRIORITY TITLE
"Low\0
","Niedrig\0
","nizky\0
",// PRIORITY CONTENT
"Medium\0
","Medium\0
","stredni\0
",
"High\0
","Hoch\0
","vysoky\0
",
"Critical\0
","Kritisch\0
","kriticky\0
"
2.5 adresy pro email
Řada příjemců emailových zpráv používá antivirové programy. Aby bylo hlášení poruch posílané prostřednictvím emailu
čitelné, musí být adresa příjemce zprávy ve tvaru přijatelném pro daný PC – nutno dohodnout s poskytovatelem spojení,
nebo jako adresa již známá a prověřená - například [email protected] . Důležitost významu zpráv lze předem
zvolit – malá, střední, vysoká , krizová. To také umožní posílat různě důležité zprávy různým adresátům zodpovědným za
řešení daného stupně nebezpečí. Seznam zpráv je uveden v příloze 2.
3 Java prostředí (JRE)
Základní podmínka pro činnost komunikace EC s PC je přítomnost jazyka (prostředí) Java. Java je program vytvořený
společností Sun Microsystem, který umožňuje aktivně zobrazovat údaje, které by normálně byly pouze statickou webovou
stránkou. Vzhledem ke smlouvě mezi Sun Microsystem a Microsoftem není Java automaticky do PC při jeho koupi
instalována. Příslušné instalační soubory je nutno stáhnout z internetu – www.eCopeland.com, www.alfaco.cz nebo
www.java.com. Instalační soubor má ca 15 MB a načíst jej vyžaduje někdy delší dobu. Po instalaci Javy na hard disk se
objeví nový adresář a ikona šálku s vroucím nápojem v dolní liště obrazovky PC.
3.1 změna nastavení zabezpečení
Aby bylo možno zapisovat soubory se záznamy údajů do PC, je nutno upravit stupeň zabezpečení prostředí Java. To lze
provést ručně změnou souboru „java.policy“ v textovém programu „Zápisník“ v nabídce „Příslušenství“. Soubor by měl být
při automatické instalaci umístěn :
C:\programy\Java\j2re1_06\lib\security
Úprava souboru spočívá v dopsání textu :
grant {
permission java.io.FilePermision :C\\Emerson\*“, “read, write“;
};
Jiná možnost je stáhnout ze stránek Copeland soubor „init.jar“ a zkopírovat do adresáře C spolu se souborem „tini.jar“.
Kliknutím dvakrát na „init.jar“ se „java.policy“ automaticky upraví, soubor „tini.jar“ se používá pro odinstalování úprav.
4 zobrazení záznamů
Pro zobrazení zapsaných údajů používají přístroje EC
obvykle program Microsoft Excel. V Excelu se otevře
nový soubor a v nabídce roletky Data/ Načíst externí data
/Importovat textový soubor se vyhledá předmětný uložený
soubor s daty v adresáři „Emerson“.
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
Objeví se nabídka na načtení souboru – je nutno zvolit funkci „všechny soubory (*.*)“ aby se objevit textový soubor se
záznamem „*.txt“. Dále se postupuje podle pokynů v načítání.
nabídka načtení
označit okénko „Oddělovač“
označit okénka „Tabulátor“ a „Středník“
3. krok načítání
dokončení načítání
formát nového souboru Excel
Vytvořený soubor lze vhodně pojmenovat – např. podle prostoru, v kterém je záznam vytvářen (chladírna 1) a uložit do
zvoleného adresáře. S údaji v souboru lze pracovat jako s běžným souborem Excel – vytvářet tabulky, grafy apod.
Nastanou-li problémy s formátem načtených údajů, lze od 3.kroku načítání upravit vstupní údaje pomocí tlačítka „Upravit“.
otevřít úpravy údajů
zvolit způsob zápisu desetinných míst
Nejvíce problémů dělá nesprávný způsob volby znaménka oddělujícího desetinná místa. Správná volba je důležitá pro
tvorbu grafů ze zapsaných údajů.
5 stručně o FTP
FTP je zkratka pro File Transfer Protocol, což znamená protokol, nebo systém pro přenášení souborů mezi různými
soustavami pomocí internetu. Většina operačních systémů osobních počítačů má program zvaný ftp, který se pro
přenos počítačových souborů používá. Obvykle bývá program uložen v adresáři Windows „system32“. Existuje celá řada
dalších ftp programů s interfacem ovládaným z menu. Program ftp může být používán jak na odesílání, tak i přijímání
souborů.
5.1 základní pojmy
Při ukládání záznamů naměřených hodnot čeká ftp program na příkaz, který umožní prohledat příslušný ftp server.
Existuje několik základních používaných povelů :
open
otevřít
otevře spojení se serverem označeným jako „2nd argument“
dir
adresář
umožní procházení soubory
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
recv
výzva
pomáhá načítat soubory zadaných jako „2nd argument“
disconnect
odpojit
ukončí spojení se serverem
bye
nashle
zavře program
<hostname>
jméno
vypsat požadovanou adresu TCP/IP přístroje,který má být sledován
(space)
mezera
vynechat mezeru
[enter]
spustit
zahájí požadovanou činnost
5.2 spouštění programu FTP
Program ftp spouštěný souborem ftp.exe nemůže běžet pod běžným Windows. Vyžaduje MS-DOS, který se spouští
povelem „CMD.exe“ následovně : kliknutím na ikonu „Start“ v levém dolním rohu obrazovky WIN a dále na položku
„Spustit“ se objeví nabídka s volným okénkem, do kterého se vypíše
název spouštěcího souboru cmd.exe. po odsouhlasení se objeví DOSové
okno. Zápisem ftp.exe na příkazový řádek a odsouhlasením ENTER se
objeví další příkazový řádek.
5.3 příklady
Pro vysvětlení postupu lze uvést konkrétní příklad – předchozím postupem se došlo k příkazovému řádku, na který se
vypíše příkaz:
ftp [enter]
na příkazovém řádku by měl být zápis ftp> není-li, nebude PC spolupracovat
zvolí se vhodný adresář kam budou soubory s údaji ukládány
Lcd(space)C:\Emerson [enter] (space označuje pouze mezeru)
pro otevření spojení je nutno zadat adresu TCP/IP : 192.168.0.101
open(space) 192.168.0.101 [enter]
mělo by se objevit oznámení
„systém je připojen k 192.168.0.101“ nebo „connected to 192.168.0.101 220 connected to Emerson FTP server User
<192.168.0.101: <none>>“
Jestliže se neobjeví, termostat není typu TCP/IP.
Je nutné dále označit žadatele o spojení – výrobcem přednastavené „EmersonID“
EmersonID[enter]
mělo by se objevit další oznámení „<User192.168.0.101>:<none>>:EmersonID“ a následně :
331 Password required
Password:
Vypíše se do dalšího řádku heslo – výrobcem přednastavené číslo 12
12 [enter]
Z bezpečnostních důvodů se heslo neobjeví, ale mělo by se objevit „230 User logged in“ – heslo uloženo
Procházet obsahem ftp serveru umožní řádek
dir [enter]
pokračování by se mělo objevit něco jako :
200 port command successful
150 opening ASCII mode data connection for/bin/ls
-r- 1 Emerson Emerson 0 Jan 1 1980 log.txt
226 transfer komplete
ftp: 70 bytes received in 0,01 seconds 7,00 Kbytes/sec
Neobjeví-li se toto oznámení je server ftp vadný.
Pro načtení souboru se záznamy dat se vypíše řádek :
recv (space) log.txt [enter]
Mělo by se objevit :
200 port command successful
150 opening BINARY mode data connection (0 bytes)
226 transfer komplete
soubor se záznamy je nyní zkopírován v adresáři Emerson pod názvem „log.txt“
pro ukončení programování se zapíše řádek
disconnect [enter]
mělo by se objevit :
221 Service closing connection
jestliže se oznámení neobjeví, pokus se opakuje – toto ukončení je důležité, protože server je na správné ukončení
spojení citlivý
pro odchod z programu se vypíše další řádek
bye [enter]
a objeví se první řádek zápisu – před zapsáním povelu ftp
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
Příklad:
5.4 další způsoby
Existuje řada různých programů, které také zajišťují přenos souborů pomocí protokolu FTP. Jeden takový je například
program nazvaný „Total Commander“, shareware (programy šířené zdarma, registrace s poplatkem není povinná). Ten
lze stáhnout z domovské stránky dodavatele programu - www.ghisler.com . Práce s tímto programem je snadná, rychlá a
přehledná.
V obou oknech je nyní zobrazen disk C, práce se soubory probíhá podobně jako v Průzkumníku Windows. Pro ftp
připojení jsou dvě možnosti – tzv. rychlé a s uložením relace. Doporučujeme, obzvlášť při použití více TCP/IP přístrojů,
použít tento program a jednotlivé přístroje (relace) si pojmenovat, pro lepší orientaci.
V menu se zvolí „Net“ (síť) -> „ftp connect“ (ftp-připojit se) a objeví se okno „connect to ftp server“ s dosavadními
uloženými relacemi. Klikne se na tlačítko „New connection…“ (nové připojení) a do řádků se vyplní příslušné údaje.
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
Session (relace) – identifikace přístroje, např. jeho umístění „chladírna 1“
Host name (hostitel) – IP adresa přístroje
User name (jméno uživatele) - EmersonID – nastavené výrobcem
Password (heslo)– 12 – nastavené výrobcem
Po stisknutí tlačítka „OK“ se zpět objeví okno „connect to ftp server“, vlevo je již uložená relace „chladírna 1“. Klikněte na
ni a zvolte Connect (připojit). V jednom z oken se místo disku C objeví obsah přístroje se souborem „log.txt“. Označením
levým tlačítkem myši a stisknutím klávesy F3 je možné jeho prohlížení, klávesou F4 editace, F5 kopírování do zvoleného
adresáře v druhém okně Total commanderu, možno i tažením myší. Odpojení od přístroje se realizuje kliknutím na
tlačítko „disconnect“ (odpojení).
Tzv. Rychlé připojení – „Net“-> „FTP New connection“ je primárně bez uložení relace (možnost uložení se objeví při
odpojení), vyplní se pouze IP adresa, heslo a jméno uživatele dle pokynů na obrazovce.
6
skutečné textové pojmenování
Jak bylo popsáno, adresa TCP/IP je 12 místný číselný kód uspořádaný do 4 skupin po 3 číslicích
(192.168.0.101). Je-li připojeno více přístrojů, je pro uživatele obtížné pamatovat si který kód je přiřazen
kterému přístroji. Systém TCP/IP se používá až pro 15 připojených míst. Větší soustavy se řeší jinak – pomocí
serveru AMS.
Program Windows poskytuje možnost změnit číselnou adresu TCP/IP na textový název – například „chladírna
1“, což bude vlastně název webové stránky jako jakékoliv jiné webové adresy. Každému připojenému
místu tak lze přidělit vysvětlující označení, které je srozumitelné pro uživatele.
V adresáři C:\Windows\System32\Drivers\etc se najde příslušný soubor „hosts.ics“, který lze otevřít pomocí
programu Notepad (poznámkový blok).
Program otevře textové okno, v kterém lze dopsat jednotlivé IP adresy a přiřadit jim jména (zde 192.168.0.103 a
chladirna1), mezi IP adresou a jménem musí být alespoň jedna mezera. Nedoporučuje se použití diakritiky a spec. znaků.
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
Po vypsání všech údajů se soubor uloží a otevírání souboru ve webu bude pomocí hesla „chladírna 1“, které se vypíše do
řádku místo původního čísla. Získá se tak přehledný přístup do jednotlivých připojených míst (přístrojů).
7 spojovací vodiče TCP/IP
Pro propojení soustavy přístrojů s routerem a PC se používají různé kabely.Pro přístroje řady EC vyjma EC3-332 se
používají vodiče z nabídky ALCO označené ECX-N60 – 6 m dlouhé s koncovkami vhodnými pro PC a přístroj. Kabel
ECX-N60 má na jednom konci zástrčku RJ45 určenou pro PC a druhý konec je volný pro nasazení do svorkovnice, která
je součástí dodávky EC. Přístroje EC mají násuvné spoje, aby nebylo nutno šroubovat jednotlivé vodiče přímo k přístroji,
což je v řadě případů obtížné. Nastrčení spojky je záležitost značně jednodužší.
svorkovnice EC
konec pro EC
konec pro PC (RJ45)
Při pohledu shora na upevňovací šroubky svorkovnice pro EC (pro EC2 jsou v sadě K02-000 – obj.č.: 800 050) jsou
jednotlivé vodiče zapojeny do svorek :
První zleva je č.1 : 1 = hnědý, 2 = zelený, 3 = červený a 4 = oranžový
Pro přístroj EC3-332 se používá vodič s koncovkami RJ45 na obou koncích.
Příloha č.1
Seznam vstupů a výstupů, z kterých lze ukládat snímané údaje a následně zobrazovat
přístroj
EC2-112
EC2-212
EC2-292
EC2-312
EC2-352
EC2-392
EC2-512
EC2-542
EC2-552
EC2-712
EC2-742
EC3-112
EC3-332
EC3-612
EC3-642
EC3-672
EC3-752
EC3-812
vstupy a výstupy
digivstup 1
digivstup 2
čidlo tepl 1
čidlo tepl 2
čidlo tepl 3
tepl chladiva vstup
tepl chladiva vstup
tepl chladiva vstup
tepl sání
tepl sání
tepl sání
tepl chladiva výstup
tepl chladiva výstup
tepl chladiva výstup
kond teplota
kond teplota
kond teplota
přehřátí
přehřátí
přehřátí
přehřátí
přehřátí
přehřátí
otevření ventilu
otevření ventilu
otevření ventilu
tepl vstup
čidlo tepl 5
čidlo tepl 6
přehřátí
otevření ventilu
tepl chladiva výstup
kond teplota
kond teplota
kond teplota
kond teplota
tepl sání B
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
přehřátí
tepl sání A
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
EC3-922
EC3-X32
tepl sání
vypařovací tepl
kond teplota
přehřátí
digivýstup 1
tepl vzduchu vstup
tepl vzduchu vstup
tepl vzduchu vstup
tepl vzduchu vstup
tepl vzduchu vstup
sací tlak
sací tlak
sací tlak
kond tlak
kond tlak
čidlo tepl 1
teplota prostoru
sací tlak
sací tlak
sací tlak
vlhkost okolí
sací tlak B
sací tlak
přehřátí
digivýstup 2
tepl vzduchu výstup
tepl vzduchu výstup
tepl vzduchu výstup
tepl vzduchu výstup
tepl vzduchu výstup
kond tlak
kond tlak
kond tlak
jmen kond tlak
jmen kond tlak
čidlo tepl 2
spínací tepl
jmen sací tlak
jmen sací tlak
jmen sací tlak
tepl okolí
sací tlak A
kond tlak
vypařovací tlak
přístroj
EC2-112
EC2-212
EC2-292
EC2-312
EC2-352
EC2-392
EC2-512
EC2-542
EC2-552
EC2-712
EC2-742
EC3-112
EC3-332
EC3-612
EC3-642
EC3-672
EC3-752
EC3-812
EC3-922
EC3-X32
zapisované údaje
digivýstup 3
spínací tepl
spínací tepl
spínací tepl
spínací tepl
spínací tepl
jmen sací tlak
jmen sací tlak
jmen sací tlak
kond teplota
kond teplota
čidlo tepl 3
vypínací tepl
tepl sání
tepl sání
tepl sání
kond tlak
jmen sací tlak B
jmen sací tlak
otevření ventilu
digivýstup 4
vypínací tepl
vypínací tepl
vypínací tepl
vypínací tepl
vypínací tepl
jmen kond tlak
jmen kond tlak
jmen kond tlak
Fan command
čidlo tepl 4
tepl chladiva vstup
kond tlak
kond tlak
kond tlak
jmen kond tlak
jmen sací tlak A
jmen kond tlak
tepl chladiva výstup
Použitelné proměnné pro záznam do souboru “log.txt” :
FTP SERVER
EC2-112
EC2-212
EC2-292
EC2-312
EC2-352
EC2-392
EC2-512
EC2-542
EC2-552
EC2-712
EC2-742
FTP SERVER
řídící tepl vzduchu
řídící tepl vzduchu
řídící tepl vzduchu
řídící tepl vzduchu
řídící tepl vzduchu
řídící tepl vzduchu
sací tlak
sací tlak
sací tlak
kond tlak
kond tlak
EC3_112
EC3-332
EC3_612
EC3_642
EC3_672
EC3_752
EC3_812
EC3_922
EC3_X32
čidlo tepl 1
řídící tepl vzduchu
sací tlak
sací tlak
sací tlak
kond tlak
sací tlak
sací tlak
vypařovací tlak
Příloha č.2
Seznam poruchových hlášení
Nízkotlaká strana
obvod
význam
porucha čidla
porucha čidla odstraněna
porucha mimo přístroj
kompresor
porucha odstraněna
překročen čas odtávání
odtávání
porucha odstraněna
vnitřní porucha
porucha odstraněna
přehřátí
vnější porucha
porucha odstraněna
závada provozního režimu
ventilátor
režim upraven
příliš nízká teplota
teplota v normálu
příliš vysoká teplota
teplota snížena
termostat
provozní režim mimo povolenou oblast
porucha odstraněna
zůstaly otevřené dveře do chlazeného prostoru
dveře zavřeny
příliš nízká teplota
teplota v normálu
příliš vysoká teplota
termostat teplota snížena
AC
provozní režim mimo povolenou oblast
porucha odstraněna
zůstaly otevřené dveře do chlazeného prostoru
dveře zavřeny
analog
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
SNVT hlášení
AL_ALM_CONDITION
83
AL_NO_CONDITION
AL_ALM_CONDITION
22
AL_NO_CONDITION
AL_ALM_CONDITION
83
AL_NO_CONDITION
AL_ALM_CONDITION
83
AL_NO_CONDITION
AL_ALM_CONDITION
22
AL_NO_CONDITION
AL_ALM_CONDITION
83
AL_NO_CONDITION
AL_LOW_LMT_ALM_1
AL_LOW_LMT_CLR_1
AL_HIGH_LMT_ALM_1
105
AL_HIGH_LMT_CLR_1
AL_ALM_CONDITION
AL_NO_CONDITION
AL_ALM_CONDITION
22
AL_NO_CONDITION
AL_LOW_LMT_ALM_1
AL_LOW_LMT_CLR_1
AL_HIGH_LMT_ALM_1
105
AL_HIGH_LMT_CLR_1
AL_ALM_CONDITION
AL_NO_CONDITION
AL_ALM_CONDITION
22
AL_NO_CONDITION
důležitost
hodnota
2
nvoAnalogStatus
1
NviCompSafety
0
IntAlarm
2
nvoEvapStatus
1
nviSystemFailure
0
IntAlarm
nvoAlarmAirTemp
3
nvoAlarmAirTemp
nvoAirTemp
2
nviDoor
nvoAlarmAirTemp
3
nvoAlarmAirTemp
nvoAirTemp
1
2.10.06
nviDoor
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
Vysokotlaká strana
analogové porucha čidla
čidlo
porucha čidla odstraněna
příliš nízký tlak
tlak zvýšen
překročena mez vysokého tlaku
tlak snížen
závada snímače tlaku sání
snímač opraven nebo vyměněn
překročeno zpoždění hlášení vysokého tlaku
závada odstraněna
překročeno zpoždění hlášení nízkého tlaku
závada odstraněna
sdruženka závada snímače tlaku výtlaku
snímač opraven nebo vyměněn
přístroje porucha rychlé stabilizace chodu – vypínání kompresorů
řady
závada odstraněna
50, 60
porucha při střídání kondenzátorů – využití kondenzačního tepla
a 80
porucha odstraněna
příliš vysoká teplota výtlaku
teplota klesla
závada výkonové regulace
porucha odstraněna
porucha hlídání provozních hodin
závada odstraněna
pokles hladiny maziva
mazivo doplněno
přeplavení sběrače nebo odlučovače chladiva
závada odstraněna
83
83
30
105
83
51
83
83
AL_ALM_CONDITION
AL_NO_CONDITION
AL_LOW_LMT_ALM_1
AL_LOW_LMT_CLR_1
AL_HIGH_LMT_ALM_1
AL_HIGH_LMT_CLR_1
AL_LOW_LMT_ALM_1
AL_LOW_LMT_CLR_1
AL_HIGH_LMT_ALM_1
AL_HIGH_LMT_CLR_1
AL_LOW_LMT_ALM_1
AL_LOW_LMT_CLR_1
AL_ALM_CONDITION
AL_NO_CONDITION
AL_LOW_LMT_ALM_1
AL_LOW_LMT_CLR_1
AL_HIGH_LMT_ALM_2
AL_HIGH_LMT_CLR_2
AL_HIGH_LMT_ALM_2
AL_HIGH_LMT_CLR_2
AL_HIGH_LMT_ALM_2
AL_HIGH_LMT_CLR_2
AL_TOT_SVC_ALM_1
AL_NO_CONDITION
AL_ALM_CONDITION
AL_NO_CONDITION
AL_ALM_CONDITION
AL_NO_CONDITION
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
nvoAnalogStatus
vnitřní záležitost
nvoPressure
nvoPressure
nvoPressure
0
nvoPressure
2
nvoPressure
2
nvoPressure
1
DischargeEndTemp
2
0
1
0
vnitřní záležitost
nvoOperatTm
2
vnitřní záležitost
2
Příloha č.3
Práce s vyhledávačem Firefox Mozilly
Místo Microsoft Internet Exploreru je možno používat internetový vyhledávač Mozilly, který pracuje podobně jako
Explorer. Obvykle se však po vypsání adresy neobjeví stránka s monitorováním (podle verze software) a je nutné kliknout
na ikonu „Monitor“
pohled na obrazovku PC s Mozillou
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06
Návod k nastavení
TCP/IP přístrojů
Příloha č. 4
Volba vhodného jazykového nastavení přístroje – podpora nahrání nových jazyků je od verze firmware 112 (první trojčíslí,
které se zobrazí na displeji po zapnutí přístroje).
Kromě anglického jazyka, který je základní a neměnný lze do přístroje načíst a dále používat i jiný vhodný jazyk.
V nabídce jsou jazyky :
angličtina
(nelze vymazat)
němčina
de
bulharština
bg
polština
pl
čeština
cz
ruština
ru
francouzština
fr
řečtina
gr
holandština
nl
španělština
es
italština
it
turečtina
tk
Pozn.: Pro nastavení jazyka je nutné, aby v adresáři C:\Emerson byl zvolený jazyk uložen. Dostupné jazyky jsou na
webové stránce www.alfaco.cz/alco/software/tcp_ip.exe vč. jazyka Java, nebo www.ecopeland.com v položce ALCO
CONTROLS literature, TCP/IP Controllers Resource files – Language Files for all EC Controllers
(http://www.ecopeland.com/alcoliterature.cfm?section=alco6) , kde jsou jednotlivé jazykové soubory označeny národními
vlaječkami. Jazykový soubor je zipován – je nutné jej rozbalit do adresáře C:\Emerson, především české soubory :
nastavení regulátorů výparníků EC2 a EC3………………………………………. “Pagdic_cold_cz.jar”
nastavení regulátoru přehřátí EC3-X32 …………………………………………… “Pagdic_X32_cz.jar”
soubor jazykových Emailů ……………………………….……………………….. “MailLanguage_cz.txt”
Příloha č. 5
Vyhledávání přístroje v síti – IP Discovery Utility
ALCO nabízí v rámci podpory práce s regulátory TCP/IP podpůrný program pro vyhledávání jednotlivých přístrojů
připojených v síti k PC. Zjednodušuje to práci s přiřazením TCP/IP adres jednotlivým přístrojům, aby vyhledávač přístroj
snadno našel.
Načtení programu : stáhnout “DiscoverIP Utility.zip” do pomocného adresáře PC a tam soubor rozbalit. Dvojím kliknutím
na ikonu “Setup.exe” se program načte a je přístupný pomocí “Start>program files>DiscoverIP Utility”.
Při spuštění programu je každému přístroji přiřazeno okno A, kliknutím na ikonu „SEARCH“ (hledat) se najde další (B)
A
B
V zápatí okna je poznámka 3 x „Nothing“ (nic). Zde se objeví informace teprve po označení příslušné řádky přístroje.
V první části je tzv “Mac adresa” (00-12-0A-FD-00-25), v dalším “TCP/IP” adresa ( 192.168.0.114) a “Host Name”. Mac
adresa je přiřazena určitému označení objektu, kde se přístroj nachází - v tomto případě je označený objekt „test“. Toto
pojmenování si volí uživatel v nabídce nastavení přístroje. Pokud vyhledávač přístroj nenalezne v síti, objeví se vedlejší
informace – „nenalezen“.
Dokument č.: 6.5.106 Rev.: 03
2.10.06

Podobné dokumenty

TCP IP nastaveni

TCP IP nastaveni "Null\0 ","Null\0 ","nula\0

Více

Řídicí jednotky

Řídicí jednotky využít 8 základních řídicích sekvencí v závislosti na konfiguraci vzduchotechniky. Pořadí některých sekvencí lze zaměnit (např. sekvence ohřevu se sekvencí směšovací klapky). Tepelné čerpadlo nebo ...

Více

datasheet - Emerson Climate Technologies

datasheet - Emerson Climate Technologies požadovaným pro správné ur/ení p(eh(átí. ECN-N60 dává údaje v odpovídajících tolerancích s dostate/nou p(esností. Jiná /idla nemusí dané podmínky splLovat. Sníma/ je hermeticky t-sný s kovovým povr...

Více

Řídicí jednotky

Řídicí jednotky využít 8 základních řídicích sekvencí v závislosti na konfiguraci vzduchotechniky. Pořadí některých sekvencí lze zaměnit (např. sekvence ohřevu se sekvencí směšovací klapky). Tepelné čerpadlo nebo ...

Více

EC3-X32 ovládání přehřátí elektronického expanzního ventilu – TCP

EC3-X32 ovládání přehřátí elektronického expanzního ventilu – TCP Komunikaci umožňují vyhledávače Internet Explorer, Mozilla Firefox a jazyk JRE Java Runtime Environment, který lze stáhnout ze stránky www.java.com bezplatně. Je-li EC3-X32 připojen přímo k PC, nas...

Více

GEA MATRIX®.LON

GEA MATRIX®.LON Konfigurace modulu MATRIX.LON se provádí pomocí softwarového doplňku (plugin), který je součástí dodávky. K dispozici jsou 2 objekty LONMARK®, a to objekt Node (objekt typu #0) a objekt VariableNV ...

Více

datasheet - Emerson Climate Technologies

datasheet - Emerson Climate Technologies a životnost. Snímače teploty prostředí jsou v plastovém obalu, snímače teploty trubky - přehřátí a lamel výparníku – odtávání jsou kovová pro zajištění dostatečného přenosu tepla.Čidlo do lamel má ...

Více

Uživatelský návod STB - Albis

Uživatelský návod STB - Albis symbolizuje fakt, že na obrazovce uvidíte přehled pořadů jednoho nebo více programů. kanál = televizní program (např. ČT1, NOVA, Prima, ad.) PVR = personal video recorder = osobní video nahrávač = ...

Více

Nokia 9210

Nokia 9210 Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných...

Více