Přehled ubytování v okolí

Komentáře

Transkript

Přehled ubytování v okolí
Accommodation possibilities
Unterkunftsmˆglichkeiten
Přehled ubytování v regionu Slovácko
Accommodation overview in the region Moravian Slovakia
Übersicht der Unterkunft in den Region Mährische Slowakei
www.slovacko.cz
2
SLOVÁCKO
Pahorky a roviny s mozaikou polí, sadů a vinohradů, zalesněné svahy Chřibů a Ždánického lesa, klikaté meandry řeky Moravy lemované lužními lesy, písčitá oblast Moravské Sahary a úbočí Bílých Karpat
s orchidejovými loukami a vzácnou florou a faunou – to všechno je Slovácko, oblast v jihovýchodním cípu
České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem. Je to kraj slunce, vína a živých folklorních tradic,
dosud neobjevený a přesto slibující mnohá potěšení. Jeho jedinečnou atmosféru dotváří vinařská turistika,
stavební památky církevní i světské architektury, zajímavé archeologické lokality, stezky pro pěší i cyklisty
a také řada folklorních akcí a festivalů.
MORAVIAN SLOVAKIA
The hills and lowlands with a mosaic of fields, orchards and vineyards, wooded slopes of the Chřiby
and Ždánický Forest Mountains, zigzagging meanders of the Morava River fringed by swamp forests,
the sandy area of the Moravian Sahara and the hillsides of the White Carpathians with orchid meadows and
rare flora and fauna – all this is Slovácko – Moravian Slovakia, the region in the south-eastern corner of
the Czech Republic, near the border with Austria and Slovakia. It’s a region of sun, wine and living folklore
traditions, still undiscovered, though promising many pleasures. Its unique atmosphere is supplemented by
the wine tourism, monuments of sacral and secular architecture, interesting archaeological localities, routes
for hikers and cyclists and numerous folklore events and festivals.
MÄHRISCHE SLOWAKEI
Hügel und Ebenen, eine bunte Mosaik aus Feldern, Parkanlagen und Weingärten, sowie bewaldete
Abhänge, Chřiby und Ždánický les genannt, das gewundene Flussbett der March mit ihren Auwäldern, die sandige Gegend der Mährischen Sahara, bis zu den Abhängen der Weißen Karpaten und ihren Orchideenwiesen, wo man eine einzigartige Fauna und Flora findet – ja, das alles ist Slovácko – Mährische Slowakei, die Region an den Grenzen zu Österreich und der Slowakei, im südöstlichen Zipfel der Tschechischen
Republik. Ein sonniges Land, bis heute noch nicht richtig entdeckt, mit seinem Wein und der lebendigen
Folkloretradition jedoch viel Freude versprechend. Seine einzig rtige Atmosphäre rundet nicht nur der Weintourismus ab, sondern auch unzählige Baudenkmäler der sakralen, sowie der weltlichen Architektur prägen
die, ebenfalls archäologisch interessante, Gegend. Man findet hier Wanderpfade, Radwege und eine ganze
Reihe von Festivals und Folkloreveranstaltungen.
3
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI
Babí lom
om – nejvyšší bod Kyjovské pahorkatiny (417 m),
m) poblíž Sportland Babylon u Strážovic,
Strážovic lanové centrum, dětský areál.
Baťův kanál – historický plavební kanál, vyhlídkové plavby, výletní loď Konstancie kotvící v Přístavišti U Jezu
v Hodoníně, turistické pobytové programy, pronájem plavidel, pravidelná lodní doprava. Zajímavá technická
památka, výklopník v Sudoměřicích z roku 1939 určený k překládání lignitového uhlí z železničních vagonů
na lodě.
Blatnice pod sv. Antonínkem – historická památková rezervace vinných sklepů, poutní místo na kopci
sv. Antonínka.
Blatnička – Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel, tématické výstavy čerpající z venkovského života,
zhotovování a údržba krojů a doplňků tradičním způsobem.
Bukovanský mlýn – větrný mlýn, v interiéru reprezentační sál, výstavní síň a muzeum obce; kongresová
turistika.
Cimburk – zřícenina gotického hradu, který v minulosti sloužil jako pevnost proti tureckým nájezdům.
Nyní v péči občanského sdružení Polypeje, které se snaží o záchranu, dokumentaci a zpřístupnění památky.
Čejkovice – gotická templářská tvrz ze 13. století s původním, 650 m dlouhým sklepem s vinařským
zařízením, vinným archivem a sklepní vinárnou. V zámku hotel a vinotéka, v obci domek T. G. Masaryka
s expozicí.
Čejkovické Špidláky – zajímavá přírodní lokalita, tři samostatné ostrůvky prudkých svahů o celkové rozloze 14 ha ve volné krajině mezi Čejčí a Čejkovicemi, vzácná stepní vegetace.
Dubňany – stálá expozice o historii hornictví a sklářství v Dubňanech a na Hodonínsku, instalovaná v Základní umělecké škole v Komenského ulici.
Folklorní slavnosti – Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně (historické, folkové a folklorní programy,
lidový jarmark), dále výstavy, hody, fašanky, jízdy králů, církevní poutě, vinobraní, degustace vín, pálenek,
kysaného zelí a místních specialit, festivaly, košty.
Hodonín – s 26 000 obyvateli patří mezi největší města jihovýchodní Moravy. Historickým centrem je
Masarykovo náměstí s barokním kostelem sv. Vavřince a radnicí ve stylu norimberské secese s restaurací
a vyhlídkovou věží, která bývá přístupná o srpnových Svatovavřineckých slavnostech. V zámečku sídlí Masarykovo muzeum s ojedinělou expozicí, věnovanou nejslavnějšímu hodonínskému rodákovi T. G. Masarykovi, zakladateli československého státu a jeho prvnímu prezidentovi. V památkově chráněné vile z let
1911–1913, v jejíž architektuře se zajímavě prolínají prvky místní lidové architektury se secesním stylem,
sídlí Galerie výtvarného umění se stálou expozicí českého malířství a sochařství 20. století. Návštěvníky
lázeňského města láká rovněž parkově upravený židovský hřbitov či nově otevřené Muzeum naftového
dobývání a geologie.
Hvězdárna Veselí nad Moravou – založena v roce 1960, pravidelná pozorování noční oblohy, programy
pro školy, astronomické kurzy.
Kněždub – rodný dům malíře Joži a sochaře Franty Úprkových s expozicí, oba umělci pochováni na
blízkém hřbitově „Slovácký Slavín“, společně s malířem Antošem Frolkou; rodný dům s Frolkovými díly a
ukázkami typických kněždubských výšivek.
Kuželov – zděný větrný mlýn s otáčivou střechou z roku 1842 s kompletním vnitřním vybavením. V domku mlynáře stálá expozice mlynářství a života na Horňácku, pobočka Technického muzea v Brně.
Kyjov – město s více než dvanácti tisíci obyvateli, je společně se Strážnicí střediskem lidové kultury Slovácka. Jednou za čtyři roky se právě tady koná folklorní festival Slovácký rok, který patří k nejvýznamnějším národopisným slavnostem na Moravě, navíc v Kyjově působí celá řada muzik a souborů a veškeré folklorní dění v této oblasti má staleté tradice. K vyhledávaným kyjovským turistickým cílům patří zejména
renesanční zámeček se sgrafitovou výzdobou, dnes sídlo Vlastivědného muzea, v němž jsou instalovány
expozice věnované historii Kyjovska, přírodě a etnografii. Zajímavou ukázku moderní architektury představují konstruktivistické vily z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. Na hlavním Masarykově náměstí si pozornost zaslouží půvabná renesanční radnice s věží a barokní kostel Nanebevzetí Panny
Marie, sv. Cyrila a Metoděje při bývalém kapucínském klášteře.
Lázně Hodonín – jedno z nejmladších lázeňských středisek České republiky, léčba přírodní jodobromovou vodu s vysokým obsahem jodových solí. Moderní vodoléčebný pavilon s rehabilitačním bazénem
a vířivkami, doprovodné programy.
Mezinárodní folklorní festival Strážnice – nejstarší a nejznámější tuzemský folklorní festival, tradice
lidové kultury Čech, Moravy, jiných národů, národnostních menšin a etnických minorit. Koná se ve Strážnici každoročně koncem června.
Milotice – jeden z nejkrásnějších barokních zámků České republiky, areál s čestným nádvořím, jízdárnou,
konírnou a dvěma oranžériemi, kolem zámku francouzský park a bažantnice s několika drobnými stavbami.
Výstava historických kočárů, bryček a saní, galerie vín.
4
Mlýn Starý Poddvorov – technická památka, veřejnosti přístupný rekonstruovaný dřevěný sloupový
mlýn německého typu z 19. století.
Moravské vinařské stezky – Kyjovská, Mutěnická a Bzenecká vinařská stezka patří do ucelené sítě
značených cyklotras na území devíti vinařských oblastí jižní Moravy, všechny propojuje páteřní stezka ze
Znojma do Uherského Hradiště.
Mutěnické búdy, Dubňanská hora – historické komplexy vinných sklepů, lisoven a dalších vinařských
staveb.
Muzeum oskeruší v Tvarožné Lhotě – expozice věnovaná chráněným stromům jeřábů oskeruší a jejich
plodům, výstavy fotografií, ochutnávky, prodej sazenic a oskerušových výrobků, vycházky po oskerušové
naučné stezce podhůřím Bílých Karpat do Radějova.
Národní kulturní památník Mikulčice-Valy – hradiště z doby Velkomoravské říše, odkryté základy
dvanácti svatyní, prohlídkový okruh pod širým nebem, archeologická expozice.
Rozhledna a salaš Travičná – výletní areál, malé muzeum kopaničářských roubených staveb, ekologická naučná stezka, arboretum s původními dřevinami Bílých Karpat, lávky, lanovky, horolezecký strom,
přírodní amfiteátr, tábořiště, vyjížďky na koních.
Skanzen Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici – model osídlené krajiny s objekty
z různých částí jižní Moravy, unikátní areál vinohradnických sklepů a búd. Modrotisková dílna, kovárna,
tkalcovská dílna, technické vodní stavby, doprovodný program se zvykoslovnými pořady.
Skipark Filipov – moderní skipark ve Filipově údolí u obce Javorník na úpatí Bílých Karpat, sjezdovka 550
m (převýšení 85 m), dětská sjezdovka 80 m (převýšení 8 m), snowboarding, umělé zasněžování, noční
lyžování, občerstvení, parkoviště.
Slovácký rok v Kyjově – oblíbená folklorní a národopisná slavnost s mezinárodním významem. Přehlídka dechových hudeb, stavění máje, lidový jarmark, krojovaný průvod městem, jízda králů, kácení máje.
Akce se koná jednou za čtyři roky (2011) a účastní se jí desítky národopisných souborů.
Slovácká izba Skoronice – národopisné muzeum v nejstarším dochovaném domě v obci.
Strážnice – klasicistní zámek s parkem, sídlo Národního ústavu lidové kultury, expozice lidových hudebních nástrojů. Zbytky středověkého opevnění, židovská čtvrť s rituální lázní, synagogou a hřbitovem,
válcový mlýn, zámecké vinné sklepy.
Veselí nad Moravou – město považované za jednu z bran Bílých Karpat s přibližně dvanácti tisíci obyvateli leží na březích řeky Moravy. Veselí protíná historická turistická vodní cesta Baťův kanál s pravidelnou
lodní dopravou i nabídkou výletních plaveb; Rezervační a informační centrum Baťova kanálu najdete na
břehu řeky u malebného přístaviště. Na ostrově uprostřed řeky stojí klasicistní zámek, obklopený anglickým parkem a francouzskou zahradou. Při procházkách zde objevíte řady drobných romantických staveb,
například památník generála Laudona. Na Bartolomějském náměstí sídlí Městské muzeum s vlastivědnou
expozicí. Soubor církevních památek zahrnuje tři kostely – sv. Andělů strážných, sv. Bartoloměje a Panny Marie. Mimochodem právě ve Veselí byl v letech 1817–1818 postaven první zděný most přes řeku
Moravu.
Vinařská turistika – návštěvy vinných sklepů, degustační programy, vinotéky; Habánské vinné sklepy
Vracov, Vinařství Bzenec, Šardice, Milotice, Vinný sklep U Petra, areál vinných sklepů Šidleny.
Vinné sklepy Plže v Petrově – ojedinělý komplex historických vinných sklepů s bohatými slováckými
ornamenty. V roce 1983 byly Plže vyhlášeny vůbec první vesnickou památkovou rezervaci v České republice.
ZOO Hodonín – zoologická zahrada na jihozápadním okraji města ve čtvrti Bažantnice, zajímavý mořský
svět s obrovskými akvárii, pavilon opic, pavilon exotického ptactva a pavilon kočkovitých šelem, dětská
ZOO, dětský koutek a hřiště, řada atrakcí.
Žarošice – barokní kostel sv. Anny s gotickou madonou, Milostnou Pannou Marií, korunovanou papežem
Janem Pavlem II. Každoročně v září pouť Zlatá sobota. Další významné poutě v Kelčanech a Skoronicích.
Ždánice – v přízemí zámku Vrbasovo muzeum, kulturně-historické a národopisné sbírky, řada napoleonských památek a kuriozit.
Petrov-Plže
Žarošice
5
SIGHTSEEING
Babí lom
om – the highest peak of the Kyjov Highlands (417 m)
m), nearby Sportland Babylon by Strážovice,
Strážovice rope
centre, children’s complex.
Bata Canal – historic water canal, outlook sailing, outlook boat “Constance” at anchor in the berth
“U Jezu” (“At the Weir”) in Hodonín, tourist programmes, boat hire, regular boat transport. Interesting
technical monument, a tipper in Sudoměřice from 1939 for transloading of lignite from railway wagons
to boats.
Blatnice pod St. Antonínkem – historical preservation zone of wine cellars, pilgrimage destination
on St. Anthony hill.
Blatnička – The centre of the school of folk creativity and handicrafts, special exhibition of country life,
production and repairs of folk costumes and additions traditional method.
Bukovany Mill – wind mill with a ceremonial hall, exhibition hall and the village museum; congress
tourism.
Cimburk – Gothic castle ruins, once a fortress against Turkish raids. Nowadays looked after by the Polypeje
association, which puts its effort into its protection, documentation and making the site accessible.
Čejkovice – the Gothic Templar fortress from the 13th century with original 650 meters long cellar with
wine-making equipment, wine bottles storage and a wine bar. The chateau houses a hotel and a wine
shop. House of T. G. Masaryk with an exposition.
Čejkovické Špidláky – interesting natural locality, three individual islands of steep slopes covering an
area of 14 ha in the countryside between Čejč and Čejkovice, rare steppe flora.
Dubňany – permanent exposition about history of mining and glass-making in Dubňany and in the
Hodonín region, found in the elementary school in Komenského Street.
Folklore celebrations – St. Lawrence celebrations in Hodonín (historic, folk and folklore programmes,
fair), exhibitions, feasts, rides of kings, pilgrimages, vintage festivals, wine-tasting, tasting of spirits, sour
cabbage and local specialities, folk-costume feasts.
Hodonín with a population of 26,000 is one of the biggest towns in south-eastern Moravia. The historic
centre is composed of the Masaryk Square with the Baroque church of St. Lawrence and the Town Hall in
the style of Nuremberg Art-Nouveau with a restaurant and a look-out tower, which is accessible during
the St. Lawrence Festival in August. The chateau houses the Masaryk museum with a unique exposition dedicated to the most famous countryman T. G. Masaryk, the founder of Czechoslovakia and its first
president. The villa from 1911–1913, an interesting merger of the local folk architecture elements with
Art-Nouveau style, houses the Art Gallery with a permanent exhibition of Czech painting and sculpture of
the 20th century. Visitors to the spa town can also visit the Jewish cemetery composed as a park, and the
newly-opened Museum of oil-mining and geology.
Hodonín Spa – one of the youngest spas in the Czech Republic with local natural healing iodine-bromine
water with a high content of iodine salts. Modern water treatment pavilion, wellness pool, whirlpool,
accompanying programmes.
Kněždub – the house of the brothers Úprka, painter Joža and sculptor Franta, exposition. Both artists lie
in the local cemetery “Moravian-Slovak Slavín”, as well as the painter Antoš Frolka; the house with Frolka’s
paintings and exhibition of typical local embroideries.
Kuželov – brick wind mill with rotary roof from 1842 with complete equipment. A permanent exposition
of milling and life in the Horňácko region at the miller’s house, branch of the Technical Museum in Brno.
Kyjov – a town with more than twelve thousand inhabitants, is together with Strážnice the centre of
folklore culture in the Moravian Slovakia region – Slovácko. Once every four years the folklore festival “The
Moravian-Slovak Year in Kyjov” is held here, one of the most significant festivals in Moravia. Kyjov is also a
place, where many ensembles and bands have their home-stage. One of the popular tourist destinations
is the Renaissance chateau with graffiti, which houses the Museum of Homeland Study – exhibitions
dedicated to the history of the Kyjov region, nature and ethnography. Interesting examples of modern
architecture are the constructivist villas from the turn of the 1920s and 1930s. Worth mentioning is the
charming Renaissance Town Hall with a tower situated on the Masaryk Square and the Baroque church of
the Assumption of the Virgin Mary, St. Cyril and Method by the former Capuchin monastery.
Look-out tower and chalet Travičná – a holiday resort, small museum of the local wooden structures,
ecological nature path, arboretum with original wood species of the White Carpathians, over-pass,
funiculars, rock-climbing tree, natural amphitheatre, camping site, and horse riding.
Mill Starý Poddvorov – technical monument, accessible to the public, reconstructed wooden Germantype mill from the 19th century.
Milotice – one of the most beautiful Baroque chateaus in the Czech Republic, a complex with a courtyard,
a riding school, horse stables and two orangeries, a French park and a pheasantry with several small
architectonic structures. Exhibition of historic carriages, buggies and sleighs.
6
Moravian-Slovak chamber (Slovácká izba) Skoronice – ethnographic museum in the oldest preserved
house in the village.
The Moravian-Slovak Year in Kyjov – a popular folklore and ethnical celebration of international
popularity with brass music, May pole raising, folk fair, folk costume parade through the town, kings’ ride
and a pulling down of the May pole. The event takes place every four years (2011) and dozens of ethnical
ensembles participate in it.
Moravian wine trails – the Kyjov, Mutěnice and Bzenec routes belong to a network of cycling routes
through nine wine-growing regions of Sou h Moravia, connected by the backbone wine path from Znojmo
to Uherské Hradiště.
Museum of service trees in Tvarožná Lhota – exposition dedicated to the protected service trees and
their berries, photo exhibitions, tasting, sale of young plants and service berry products, hikes along the
service tree nature trail through the foothills of the White Carpathians to Radějov.
Mutěnické búdy, Dubňanská hora – historic complexes of wine cellars, wine presses and other winemaking structures.
National cultural monument Mikulčice-Valy – large fortified settlement from the time of the
Great Moravian Empire, excavated foundations of 12 churches, open-air sightseeing tour, archaeological
exposition.
Observatory Veselí nad Moravou – founded in 1960, regular observation of the sky by night,
programmes for schools, astronomy courses.
Open-Air Museum of the Village of South-East Moravia – a model of settled countryside with
structures from various parts of South Moravia, unique complex of wine cellars and cottages. Blue-print
workshop, black-smithy, weaver‘s workshop, technical water structures, accompanying programme
about traditions.
Skipark Filipov – modern ski-park in Filipov Valley near the Javorník village at the foothills of the White
Carpathians, ski-slope 550 m (drop 85 m), children’s ski-slope 80 m (drop 8 m), snowboarding, artificial
snow, evening skiing, refreshments, parking.
Strážnice – Classicist chateau with a park, seat of the National institute of folk culture, exposition of
folk musical instruments. Remains of the medieval fortification wall, Jewish quarter with a ritual spa,
a synagogue and a cemetery, a bowl mill, chateau wine cellars.
Strážnice International Folklore Festival – the oldest and the most famous local folklore festival,
folklore traditions of Bohemia, Moravia, other nations and ethnic minorities. Held in Strážnice every year
at the end of June.
Veselí nad Moravou – the town, which is one of the gateways to the White Carpathians with a population of 12,000, stretches on the banks of the Morava River. Veselí is cut by the historic water passage – Bata
Canal – with regular boat transport and tourist boat rides. Reservation and information centre of the Bata
Canal is found on the river bank by a picturesque berth. On an island on the Morava River there is a Classicist chateau surrounded by an English style park and a French garden. When strolling through the park
you can discover many small romantic structures, for example the memorial to General Laudon. Found
at the Bartholomew Square is the Town Museum. The set of sacred sites includes three churches – the
church of Holy Guardian Angels, of St. Bartholomew and of the Virgin Mary. By the way, just here in Veselí
in 1817–1818 the first brick bridge over the Morava River was built.
Wine cellars Plže in Petrov – a unique complex of historic wine cellars with rich Moravian Slovak
ornaments. In 1983 Plže was declared to be the very first rural preservation zone in the Czech Republic.
Wine tourism – visits to wine cellars, wine-tasting programmes, wine shops; Habánské wine cellars
Vracov, Wine restaurants Bzenec, Šardice, Milotice, Peter’s wine cellar (U Petra), complex of wine cellars
Šidleny.
ZOO Hodonín – zoo in the south-western part of the town in the Bažantnice quarter, interesting sea
world with enormous aquariums, monkey pavilion, pavilion of exotic birds and pavilion of felines,
children’s zoo, children’s playground, many attractions.
Žarošice – Baroque church of St. Ann with Gothic Madonna, Merciful Virgin Mary, crowned by Pope John
Paul II. Every year pilgrimage on Gold Saturday in September. Other significant pilgrimages in Kelčany and
Skoronice.
Ždánice – the Vrbas Museum in the chateau, cultural-historic and ethnographic collections, a number of
Napoleonic monuments and curiosities.
7
SEHENSWÜRDIGKEITEN
Aussichtsturm
chtsturm und Sennhütte „Travičná“
Travičná““ – In diesem Ausflugsgelände finden Sie: ein kleines Museum
der für diese Gegend typischen Holzblockbauten, einen ökologischen Lehrpfad, ein Arboretum mit dem
ursprünglichen Gehölz der Weißen Karpaten, Seilbahnen, Holzstege, einen Kletterbaum, ein natürliches
Amphitheater, Lagerstätten, Reitmöglichkeiten.
Babí lom – der höchste Punkt (417 m) des Hügellandes von Kyjov, in der Nähe das Sportland Babylon bei
Strážovice, eines Seilzentrum und ein Spielgelände für Kinder.
Baťa-Kanal – ein historischer Schifffahrtskanal, auf dem Schiff „Konstancie“ werden Aussichtsfahrten
angeboten, das Schiff ankert auf dem Anlegeplatz „ U Jezu“ (Am Wehr) in Hodonin, man kann individuelle
Tagesprogramme in Anspruch nehmen, Boote mieten, es gibt einen regelmäßigen Schiffverkehr vorort.
Man kann hier auch eine technische Einzigartigkeit aus dem Jahr 1939 bewundern, nämlich den Kipper in
Sudoměřice, der zum Verladen der Lignitkohle von der Eisenbahn auf Schiffe diente.
Blatnice pod sv. Antonínkem – ein historisches Schutzdenkmal auf dem „St. Anton Berg“, ein wahrer
Sammelspeicher an Weinkellern, eine Pilgerstätte, nach dem heiligen Anton benannt.
Blatnička – Das Schulzentrum für Volkskunst and Handwerk, thematische Ausstellungen, die aus dem
ländlichen Leben schöpfen, Anfertigung und Erhaltung von Volkstrachten and Zubehör in traditioneller
Weise.
Bukovanský mlýn – eine Windmühle. In den Innenräumen befinden sich ein repräsentativer Festsaal,
ein Ausstellungsraum und das Gemeindemuseum. Diese Lokalität ist für Kongresstouristik geeignet.
Cimburk – eine gotische Burgruine, einst Festung gegen Türkenstreifzüge. Zurzeit ist dieses Denkmal
in Pflege der Vereinigung „Polypeje.“ Die Rettung, Dokumentation und baldige Zugänglichkeit ist das
Hauptanliegen dieser Vereinigung.
Čejkovice – eine gotische Tempelfestung aus dem 13. Jahrhundert, mit dem ursprünglichen 650 Meter
langen Weinkeller samt Einrichtung, einem Weinarchiv und der Kellerweinstube. Im Schloss finden Sie ein
Hotel und eine Weinstube, im Dorf können Sie das Masaryk-Haus und eine unserem ersten Präsidenten
TGM gewidmete Ausstellung bewundern.
Čejkovické Špidláky – ein interessantes Naturgebiet, sozusagen drei selbstständige Inseln aus stark
abfallenden Hängen zwischen den Ortschaften Čejč und Čejkovice. In dieser freien Wildbahn, mit einer
Gesamtgröße von 14 Hektar, findet man eine seltene Steppenvegetation.
Dubňany – eine der Bergbaugeschichte und der Glaskunst in Dubňany und Umgebung von Hodonín
gewidmete Dauerausstellung. Sie ist in der Grundkunstschule in der Komenský-Straße zu finden.
Das Ebereschenmuseum in „Tvarožna Lhota“ – die Ausstellung ist den geschützten Ebereschen und
deren Früchten gewidmet. Es werden Fotos gezeigt, Verkostungen angeboten, Pflanzen und Vogelbeerenprodukte verkauft. Sie können von hier aus sogar mit der Begehung des Lehrpfades durch das Vorgebirge
der Weißen Karpaten beginnen. Er führt Sie bis nach Radějov.
Folklorefeste – In Hodonin sind es vornehmlich die Feierlichkeiten zu Ehren des heiligen Laurenz
(historisch – volkstümliche Veranstaltungen, Jahrmärkte), weiter Ausstellungen, historische Königsfahrten, Fasching- und Pfingstveranstaltungen, Kirchtage, Weinlesefeste, Weinverkostungen, sowie die
der verschiedensten Brände, weiter Sauerkrautverkostungen und die der örtlichen Spezialitäten überhaupt, Festivals und vieles mehr.
Freilichtmuseum, das lebendige Dorfmuseum im südöstlichen Mähren – das Modell einer
besiedelten Landschaft, mit Objekten aus allen Teilen Südmährens, eine Einzigartigkeit, bestehend aus
Weinkellern, Buschenschenken, einer Blaudruckwerkstätte, Eisenschmiede, Weberei, Wasserbauten und
einem Angebot an ländlichen Bräuchen und Sitten.
Hodonín, die Stadt mit ihren 26 000 Bewohnern gehört zu den größten in Südostmähren. Das historische
Zentrum bilden der Masaryk-Platz mit seiner Barockkirche, nach dem heiligen Laurenz benannt, sowie
das Rathaus mit dem Aussichtsturm, im Stil der Nürnberger Sezession gebaut. Der Aussichtsturm ist nur
im August, während der Feierlichkeiten zu Ehren des heiligen Laurenz, geöffnet. Im Schloss befindet sich
das Masaryk-Museum, wo man eine einzigartige dem berühmtesten Bürger von Hodonín gewidmete
Ausstellung findet. T.G. Masaryk gilt als Begründer des Tschechoslowakischen Staates und er war auch
sein erster Präsident. In einer unter Denkmalschutz stehenden Villa aus den Jahren 1911–1913 befindet sich eine Kunstgalerie mit einer Dauerausstellung der tschechischen Malerei und Bildhauerei des 20.
Jahrhunderts. Erwähnenswert bei dieser Villa ist die interessante Verknüpfung der Architekturelemente,
und zwar der volkstümlichen mit jenen des Sezessionsstils. Die Besucher unserer Kurstadt bewundern
sowohl den parkartig angelegten jüdischen Friedhof, als auch das neu eröffnete der Geologie und dem
Erdölabbau gewidmete Museum.
Die Kurort Hodonín – eines der jüngsten Kurzentren in der Tschechischen Republik. Die Behandlungen
werden mittels des natürlichen Jodbromwassers durchgeführt, das vor allem einen hohen Jodgehalt aufweist. Hier findet man einen modernen Heilwasserpavillon mit einem Rehabilitationsbecken und einem
Whirlpool. Zusätzliche Programme zu den Badkuren werden selbstverständlich ebenfalls angeboten.
8
Kněždub – Geburtshaus der Künstlerbrüder Uprka. Joža Úprka war Maler, Franta Úprka Bildhauer. Beide
sind am naheliegenden Friedhof begraben, der „mährisch-slowakischer Slavín“ genannt wird. Ebendort
liegt ein anderer Künstler, der Maler Antoš Frolka; in seinem Geburtshaus werden typische ländliche
Stickereien ausgestellt.
Kuželov – eine gemauerte Windmühle mit einem Drehdach aus dem Jahr 1842. Sie ist auch innen komplett ausgestattet, in dem ehemaligen Müllerhaus befindet sich eine Dauerausstellung, die das Mühlenwesen und das Leben in dieser Gegend veranschaulicht. Dieses kleine Museum ist eine Zweigstelle des
Technischen Museums in Brünn.
Kyjov – mit mehr als zwölftausend Einwohnern ist gemeinsam mit Strážnice das Zentrum der Volkskultur der Region Mährisch-Slowakei / Slovácko. Einmal innerhalb von vier Jahren wird gerade hier das
Folklorefestival „Das mährisch-slowakische Jahr“ veranstaltet, dass zu den bedeutendsten volkstümlichen
Feierlichkeiten in Mähren gehört. Zusätzlich wirkt in Kyjov eine Reihe von Musikern und Gruppen und das
gesamte Folkloregeschehen dieser Region hat eine hundertjährige Tradition. Zu den viel besuchten Fremdenverkehrszielen von Kyjov gehören insbesondere das Renaissanceschloss mit Sgrafitiverzierungen,
heute Sitz des Heimatkundemuseums, in dem sich solche Exponate befinden, die sich der Geschichte,
der Natur und der Ethnografie der Kyjov-Region widmen. Einen interessanten Auszug aus der modernen
Architektur stellen die konstruktivistischen Villen aus der Wende der zwanziger und dreißiger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts dar. Auf dem Masarykplatz verdient das anmutige Renaissancerathaus mit
dem Turm, die barocke Mariahimmelfahrtskirche der hl. Cyril und Method am ehemaligen Kapuzinerkloster unsere Aufmerksamkeit.
Mährische Weinpfade – nach den Städten Kyjov, Mutěnice und Bzenec genannt, gehören zu dem
zusammengefügten Netz von gekennzeichneten Radwegen auf dem Gebiet der neun Weinregionen
Südmährens. Alle diese Weinpfade werden von einem von Znojmo nach Uherské Hradiště führenden
Hauptweg verbunden.
Das mährisch-slowakische Jahr in Kyjov – beliebte folkloristische und volkstümliche Feierlichkeit mit
internationaler Bedeutung. Schau der Blasmusik, Maibaumaufstellen, volkstümlicher Jahrmarkt, Trachtenumzug durch die Stadt, Königsfahrt, Umhauen des Maibaumes.Diese Veranstaltung findet einmal in vier
Jahren statt (2011) und es nehmen viele volkstümliche Gruppen daran teil.
Mährisch-slowakische Stube (Slovácká izba) Skoronice – ein volkstümliches Museum in dem ältesten
und zugleich gut erhaltenen Gemeindehaus.
Milotice – eines der schönsten Barockschlösser in der Tschechischen Republik, mit seinem Ehrenhofplatz, einer Reitschule und einem dazugehörigen Pferdestall, sowie zwei Orangerien. Das Schloss wird
von einem französischen Park und einer Fasanerie umgeben, wo ebenfalls kleine Bauten verstreut sind.
Man findet hier historische Kutschen, Birutschen, Schlittenwagen ausgestellt, sowie eine Weingalerie.
Mutěnické búdy, Dubňanská hora – Ein historischer Komplex von Weinkellern Weinpressen und weiteren Weinbauten.
Die Mühle „Starý Poddvorov“ – ein technisches Denkmal, eine rekonstruierte und der Öffentlichkeit
zugängliche Holzsäulenmühle der deutschen Art aus dem 19. Jahrhundert.
Das Nationalkulturdenkmal Mikulčice-Valy – eine Burgstätte aus der Zeit des Großmährischen
Reiches, die freigelegten Fundamente von zwölf Heiligtümern, eine archäologische Ausstellung in Form
eines Besichtigungsringes unter freiem Himmel.
Skipark Filipov – Ein moderner Skipark im Filiptal, nahe der Gemeinde Javorník, am Fuße der Weißen
Karpaten. Die Skipiste ist 550 m lang (Überhang 85 m), die Kinderpiste 80 m (Überhang 8 m). Auch Snowboarding, Kunstschnee, Nachtskilauf, einige Erfrischungsstätten und Parkplätze werden hier angeboten.
Strážnice – ein klassizistisches Parkschloss, Sitz des Nationalen Institutes für Volkskultur. Außerdem
finden Sie hier eine Ausstellung der volkstümlichen Musikinstrumente, die Reste einer mittelalterlichen
Festung, ein jüdisches Viertel mit einer Synagoge, einem Friedhof und einem Ritualbad, Walzenmühle,
Schlossweinkeller.
Das internationale Folklorefestival in Strážnice – Das bekannteste und älteste Festival der traditionellen Volkskultur in diesem Land. Nicht nur die tschechische und mährische Kultur wird hier präsentiert,
sondern auch die der anderen Völker, der Volksminderheiten und ethnischen Minoritäten. Alljährlich, wenn
der Monat Juni zu Ende geht, findet das Fest hier statt.
Die Sternwarte in Veselí nad Moravou – sie wurde 1960 gegründet. Hier finden regelmäßige Nachthimmelbeobachtungen, diverse Schulprogramme und astronomische Kurse statt.
Veselí nad Moravou – am Ufer der March liegt die Stadt Veseli nad Moravou, die eines der Tore zu den
Weißen Karpaten genannt wird. Ungefähr zwölftausend Einwohner leben hier. Durch die Stadt führt der
bereits erwähnte Bata-Kanal, mit einem regelmäßigen Schiffverkehr und einem Bootausflugsangebot.
Das Informations- und Reservierungszentrum finden Sie am Flussufer im malerischen Hafen. In der Mitte
des Flusses, also auf einer Insel steht ein klassizistisches Schloss, von einem englischen Gartenpark und
einem französischen Garten umgeben. Auf Ihren Spaziergängen entdecken Sie eine ganze Reihe von kleinen und romantischen Bauten, zum Beispiel das General Laudondenkmal. Auf dem Bartholomäusplatz
9
finden Sie das städtische Museum mit seiner volkstümlichen Ausstellung. Kirchendenkmäler gibt es hier
sogar drei –die Kirche der heiligen Schutzengel, die Bartholomäuskirche und die Kirche der Heiligen Maria. Übrigens, wissen Sie, dass die erste gemauerte Brücke über die March in Veseli 1817–1818 erbaut
wurde?
Die Weinkeller „Plže“ in Petrov – Ein historisch einzigartiger Weinkellerkomplex mit Folkloreornamenten dieser Gegend reichlich geschmückt. Im Jahr 1983 wurde die Weinkeller Plže zum ersten Dorfschutzgebiet in der Republik überhaupt erklärt.
Weintouristik – Weinkellerbesuche, Verkostungsprogramme,Weinstuben. Einige namentlich: die
Habán-Weinkellerei Vracov, der Winzervereine Bzenec, Šardice, Milotice, Weinkeller „Bei Peter“ und das
Weinkellergelände „Šidleny“.
ZOO Hodonín – Der Tiergarten befindet sich in „Bažantnice“, im südwestlichen Stadtviertel und bietet
die Meereswelt in riesengroßen Aquarien. Außerdem einen Affen- und Raubkatzenpavillon und einen
weiteren mit der exotischen Vogelwelt, einen Streichelzoo, eine Kinderecke, einen Sportplatz und eine
Reihe von weiteren Attraktionen.
Žarošice – die barocke St. Anna Kirche mit der gotischen Madonna, die heilige Jungfrau Maria darstellend, die vom Papst Johannes Paul II. gekrönt wurde. Alljährlich im September führt eine Pilgerfahrt,
unter dem Namen „Der goldene Samstag“ bekannt, hierher. Doch nicht nur diese, auch nach Kelčany und
Skoronice werden Pilgerfahrten veranstaltet.
Ždánice – im Erdgeschoss des Schlosses ist das Vrbas-Museum, mit seinen kulturhistorischen und volkstümlichen Sammlungen angesiedelt, hier finden Sie eine Reihe von Kuriositäten, sowie Interessantes aus
der Zeit Napoleons.
Milotice
Hodonín
Lázně | Spa | Kurort
Veselí nad Moravou
Skanzen | Open-Air Museum | Freilichtmuseum
Strážnice
Slovácký rok
The Moravian Slovak Year
Das mährisch-slowakische Jahr
Kyjov
10
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM
MOTOREST RYBNÍČEK
U koupaliště 856, 696 71 Blatnice pod sv. Ant.
tel.: 518 331 675, fax: 518 331 415
e-mail: [email protected], www.motorest-rybnicek.com
! 17 x 5 $ 46 & 48
# 500 CZK
38HILPGO7QMZbc
dADot
TURISTICKÁ UBYTOVNA
696 71 Blatnice pod sv. Ant.onínem
tel.: 518 331 714, 777 001 106, fax: 518 331 714, e-mail: [email protected], www.ubytovna.genet.cz
! 44) 0 4 w 9 # 450 CZK
3HI7Qct
BUKOVANY
HOTEL BUKOVANSKÝ MLÝN ***
696 31 Bukovany 70
tel.: 518 618 011
e-mail: [email protected], www.bukovansky-mlyn.cz
! 66 (16) 0 16 w 6 $ 75 ( 75 * 25
" 990 CZK # 1290 CZK
348HILPNVY7UQN
ŲMZbdTĒŵDCùsĝ
tuÄÇĠÏÎÍÐţ
BZENEC
HOTEL JUNIOR
Náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
tel.: 518 384 527
e-mail: [email protected], www.hotelbzenec.cz
! 121 (2) / 1 0 11 w 32 x 1 $ 80 & 60
) 118
" 180–350 CZK # 360–600 CZK
038HILPNØYË7QM
ZadĒŵĝtuš
PENZION BETA
Náměstí Svobody 758, 696 81 Bzenec
tel.: 518 385 084, 728 308 401
e-mail: [email protected], www.penzionbeta.cz
! 11 (6) 0 3 w 1 x 1 $ 40
" 400–500 CZK # 700–800 CZK
03HIPGNVYË7QNZ
ųŴdhš
11 BALÁŠOVA PÁLENICE
Vracovská 355, 696 81 Bzenec
tel.: 518 384 343, 603 959 504
www.balasova-palenice.unas.cz
! 14 (3) / 3 0 4 w 1 x 1 $ 30
" 400–450 CZK # 650–700 CZK
038HIPGNEY7NM9
ZbcųdDCĝtĠŢ
DOMOV MLÁDEŽE PŘI VOŠ, SOŠ A SOU BZENEC
Těmická 1296, 696 81 Bzenec
tel.: 518 384 266
e-mail: [email protected], www.sps-bzenec.cz
! 420
3
SOU LESNICKÉ A RYBÁŘSKÉ BZENEC
Přívoz 735, 696 81 Bzenec
tel.: 518 309 462, 518 309 431, e-mail: [email protected] , www.soules-bzenec.cz
! 150 w 50
3HIYĒĝtĠ
UBYTOVNA SOKOLOVNA
696 81 Bzenec, tel.: 518 385 052
! 42 0 3 w 9 $ 70 " 120–150 CZK
03LVQZŴĒsĝĠ
ČEJČ
UBYTOVÁNÍ NA FRANCOUZSKÉ
Francouzská 31, 696 14 Čejč
tel.: 518 361 366, 777 989 033, fax: 518 361 366
e-mail: [email protected], www.ubytovanicejc.cz
! 14 w 3
" 250–300 CZK
03HIPONØYQNcd
qĝt
ČEJKOVICE
HOTEL A PENZION ALBOR
Masarykova 309, 696 15 Čejkovice
tel.: 518 362 333, fax: 518 362 654
e-mail: [email protected], www.albor.cz
! 53 (11) 0 25 x 1 $ 90 ( 50 * 50
" 900 CZK # 1300 CZK
32HILPONØVY7NŲ
MZbcdĒŵtÏÎÐÌš
12
HOTEL ZÁMEK
Templářská 1, 696 15 Čejkovice
tel.: 518 362 538, fax: 518 362 530
e-mail: [email protected], www.hotelcejkovice.cz
! 51 / 3 0 22 x 2 $ 80 ( 180 * 30
) 130
" 1100 CZK # 1690 CZK
013HILPGVYNŲ9Z
bcdTĒŵĝtÏÎÍÐÌţ
PENZION VINOPOL
Pod Zámkem 3, 696 15 Čejkovice
tel.: 602 505 866, 518 362 735, fax: 518 362 695
e-mail: [email protected], www.vinopol.cz
! 6 (2) 0 2 x 1
# 700 CZK
03HIPGØ7Q
PENZION V PARKU
Wurmova 724, 696 15 Čejkovice
tel.: 728 757 979, 518 362 648, fax: 518 362 648
e-mail: [email protected], www.penzionvparku.cz
! 10 0 5
" 450 CZK # 740 CZK
38HIPØY7QdDvzĝ
t
UBYTOVNA ZEMĚDĚLSKÉ A.S. ČEJKOVICE
Bílovická 950, 696 15 Čejkovice
tel.: 518 362 605, 724 202 033, fax: 518 362 507
e-mail: [email protected], www.zemedelskaas-cejkovice.cz
! 46 0 4 w 15 x 7 $ 70 ( 90
* 25 a 50 ) 500
# 500 CZK
34HIY7ZbcTĒŵĝš
UBYTOVÁNÍ NA ZLATÉM KOPEČKU
K Marku 330, 696 15 Čejkovice
tel.: 608 236 763, 608 748 018
e-mail: [email protected], www.zlatykopecek.com
! 4 (2) 0 2
" 350 CZK
32HIPOØY7Qc
13 ČELOŽNICE
REKREAČNÍ STŘEDISKO RELAXX
696 51 Čeložnice
tel.: 776 613 959, 518 610 001
e-mail: [email protected], www.relaxx.cz
! 75 (5) / 2 0 2 w 18 $ 30 * 70+70
" 135–300 CZK
3HIGVYË7QŲZdĒŵ
DCosĝtÇÊÉĠšŢţ
DOLNÍ BOJANOVICE
PENZION VÁCLAV
Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice
tel.: 518 573 133, 775 225 584, fax: 518 372 693
e-mail: [email protected], www.penzion-vaclav.cz
! 38 (11) / 1 0 9 w 11 x 1 & 23 ( 20
* 50
" 250 CZK # 350–800 CZK
03428HILPGONØË
7UQNMKZabcųĒŵA
DÀvĝtuÄĠÏÎÍšţ
CHALUPA S VINNÝM SKLEPEM
Vinařská , 696 17 Dolní Bojanovice
tel.: 606 237 126, 518 362 519
e-mail: [email protected], www.chalupasvinsklepem.cz
!6 01 w1
" 250 CZK
3YQcdt
DUBŇANY
PENZION LUDMILA
Nádražní 1217, 696 03 Dubňany
tel.: 518 365 146, fax: 518 364 965
e-mail: [email protected], www.livi-dubnany.cz
! 6 (4) $ 100
# 900 CZK
03HIP7UQŲMZcAĝ
tĠÏÎÍš
14
RODINNÝ PENZION J A M
Nádražní 1453, 696 03 Dubňany
tel.: 731 840 155, 736 777 095
e-mail: [email protected], www.ubytujmese.cz
! 4 (1) 0 2
" 250–300 CZK # 500–600 CZK
342PGOØYQcdĝtÉ
ĠšŢ
CAMP JOSEF
696 03 Dubňany, tel.: 776 160 774
e-mail: [email protected], www.campjosef.cz
+ (132)
" 50 CZK ! 6–20 CZK , 120 CZK - 60 CZK . 50 CZK
3ÓÔÕ7MHÙÜÞÖŶØà
ßZdCDosãÄĠĝt
HODONÍN
HOTEL KRYSTAL
Pančava 49, 695 01 Hodonín
tel.: 518 391 311, 606 632 898, fax: 518 391 391, e-mail: [email protected], www.hotel-krystal.cz
! 220 (10) / 25 0 58 w 25 x 1 $ 70 * 20
" 600 CZK # 680–1000 CZK
3428HILPGNV7U9ZŵikĝtÉĠÏÎÍ
ÐÌŢ
HOTEL PANON
Koupelní 4, 695 22 Hodonín
tel.: 518 341 243, fax: 518 341 248
e-mail: [email protected], www.hotelpanon.cz
! 216 0 52 w 34 x 4 $ 48 ( 48 ) 64
" 780 CZK # 480–980 CZK
342HILPGOVYË7U
QNŲ9ZųdTŵAĝt
HOTEL GRAND
Wilsonova 6, 695 01 Hodonín, tel.: 518 354 097
! 69 0 21 w 8 $ 30 * 20 # 390 CZK
0137QZŵ
PENZION BUDVARKA
Měšťanská 10, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 324, fax: 518 341 274
e-mail: [email protected], www.budvarka-hodonin.cz
! 18 (4) / 6 0 6 $ 40 ( 20 * 20
" 700 CZK # 800–1000 CZK
042HILPNEYŲZųŴ
dŵAÏÎÍÐÌš
15 PENZION KOLAŘÍK
Svatopluka Čecha 4A, 695 01 Hodonín
tel.: 777 732 280, 518 321 178, fax: 518 321 178
e-mail: [email protected]
! 40
" 200–500 CZK # 400–500 CZK
0HIØYËQK
PENZION LIPOVKA
Lipová alej 6, 695 01 Hodonín
tel.: 518 305 430, e-mail: [email protected], www.lipovka.cz
! 22 0 9 x 2 & 424
# 750–1050 CZK
4HIPN7ŲadhigkR
ÌÍÎÏÐ
ABP UBYTOVNA HODONÍN
U elektrárny 3066/1, 697 01 Hodonín
tel.: 603 509 190, 603 885 384
e-mail: [email protected], www.ubytovna-abp.cz
! 30 0 24 w 4
# 330 CZK
03HIØ
UBYTOVNA MUZEUM
Kasárenská 1022, 695 01 Hodonín
tel.: 732 628 735, 604 413 665
e-mail: [email protected], www.nocleh.webpark.cz
! 25 0 3 w 5 x 1
" 160–180 CZK
3ØQĒ
VESLAŘSKÝ KLUB HODONÍN
Legionářů 2132, 695 01 Hodonín
tel.: 731 483 635, 602 885 350
e-mail: [email protected], www.vkhodonin.wz.cz
! 52 / 1 0 6 w 8
" 150 CZK # 150 CZK
37ŴqrsĝtÉ
UBYTOVÁNÍ „U HAJNÍKA“
Měšťanská 53, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 435, 723 938 201
e-mail: [email protected], www.rajsky.wz.cz
!4 x1
" 550–600 CZK
03HIPOØVYQd
16
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ KNÁPKOVÁ
Scota Viatora 35, 695 01 Hodonín, tel.: 732 274 636
! 4 (2) " 150 CZK 0HI
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ „U PAZDERKŮ“
Očovská 2438/6, 695 01 Hodonín, tel.: 603 950 609, 737 383 745, e-mail: [email protected]
! 4 (2) w 2 03ØYQc
HOVORANY
RESTAURACEPENZION HARMONIE
696 12 Hovorany 137
tel.: 774 744 445
e-mail: [email protected] , www.penzionhovorany.cz
! 21 $ 30
" 330–360 CZK
03HINNŲZcdg
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ  LUDMILA ŠIMKOVÁ
696 12 Hovorany 108
tel.: 518 375 012, 607 766 389
e-mail: [email protected],
www.ubytovani-hovorany.cz
! 13 w 2 x 1
" 300 CZK
03HIØYNct
HROZNOVÁ LHOTA
PENZION U MALÉŘA
U vodojemu 413, 696 63 Hroznová Lhota
tel.: 777 255 887, 608 887 599, fax: 518 327 099
e-mail: [email protected], www.penzionumalera.com
! 6 (4) / 2 0 2
" 500 CZK # 800 CZK
13HIØYQNŲsĝtÇĠ
š
JAVORNÍK
HOTEL FILIPOV
Filipovo údolí 44, 696 74 Javorník
tel.: 518 382 126, 603 172 590, fax: 518 382 126
e-mail: [email protected], www.hotel-filipov.com
! 60 (26) / 4 0 6 w 12 x 3 $ 70 & 40
* 60
" 200–440 CZK # 400–660 CZK
53HIPØYË7QZadĒ
ŵDCsĝtÄÅÇÉĠţ
17 JEŽOV
AUTOKEMPINK JEŽOV
696 48 Ježov 75
tel.: 732 329 657, e-mail: [email protected], www.jezov.cz
+ 12 (50) , 5 - 20
" 30 CZK ! 130–140 CZK , 50 CZK - 20 CZK
. 20 CZK
3ÓÔÕ7MHÙÜÞÖØàC
sãĝtÉ
KOSTELEC
PENZION POD LÍPAMI
696 51 Kostelec 148
tel.: 602 553 585, 518 615 521
e-mail: [email protected], www.penzion.com/podlipami
! 9 / 1 0 4 $ 40
" 300–350 CZK # 500–700 CZK
03HIPO7ZcdvĝtÇ
Ġ
PENZION POD SKLEPY
696 51 Kostelec
tel.: 736 265 850, e-mail: [email protected], www.vesklepe.cz
! 38 ( 45
" 350–500 CZK
3HINNŲcdĒùqĝt
KYJOV
HOTEL CLUB
Komenského 596, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 313, 777 596 000, fax: 518 616 982
e-mail: [email protected], www.hotel-club.cz
! 54 0 21 x 1 $ 200 ) 40, 15
" 780–850 CZK # 1050–1190 CZK
032HIPGNM9Zabc
ųŴĒŵeùogkÀxvĝt
ĠÏÎÍÐţ
HOTEL, PENZION, UBYTOVNA TRIFIN
Komenského 605, 697 01 Kyjov
tel.: 518 611 517, 606 888 135. fax: 518 611 515
e-mail: [email protected], www.trifin.cz
! 110 0 34 w 9
" 150–300 CZK # 300–400 CZK
03HIPØYË7QcųĒC
eRkÀvĝtÅÇÉĠ
18
PENZION U RADNICE
Svatoborská 66/1a, 697 01 Kyjov
tel.: 518 610 322, 732 238 777
e-mail: [email protected], www.penzion-kyjov.cz
! 8 (1) 0 1 w 2
" 800 CZK # 1100 CZK
03HIPGONYQNa
PENZION VILA
Komenského 2085, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 749, fax: 518 612 749
e-mail: [email protected], www.vila-kyjov.cz
! 12 0 5 x 1 $ 40 * 10
" 870 CZK # 1250 CZK
34HILPGEYZdŵCÏ
Î
RESTAURACE A PENZION BORŠOV
I. Javora 3018, 697 01 Kyjov, tel.: 518 616 193, e-mail: [email protected]
! 15 0 3 w 2 # 250–300 CZK
3HIPZųŴd
PENZION, CHALUPA, APARTMÁN, VINNÝ SKLEP U PETRA
Janáčkova 797, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 088, 605 123 318
e-mail: [email protected], www.ubytovanikyjov.cz
! 11 (2) 0 1 w 2 ( 25
" 300 CZK # 600 CZK
3HIPYcd
MĚSTSKÁ UBYTOVNA
Havlíčkova 178, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 093, 607 523 203
e-mail: [email protected], www.mestokyjov.cz
! 96 / 2 0 5 w 27 * 15
" 110–130 CZK
38PYQĒ
DOMOV MLÁDEŽE SOŠZ A S
Lidická 1101, 697 01 Kyjov
tel.: 604 567 158, 518 612 943
e-mail: [email protected]
! 100 w 26
" 170 CZK
034VYQNMĒŵs
19 UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ DOČEKALOVÁ
Kostelecká 2498, 697 01 Kyjov, tel.: 518 611 281
0 2 " 300 CZK
3HIPØ
LIPOV
SOKOLOVNA  TJ SOKOL
696 72 Lipov 390 tel.: 736 443 553
! 11 / 1 0 2 w 2 " 250 CZK # 250 CZK
03HIØYQZCoRsĝtÉĠ
MILOTICE
PENZION U ZÁMKU
696 05 Milotice 552
tel.: 728 037 845
e-mail: [email protected], www.penzionmilotice.cz
! 28 0 1 w 6
" 320–360 CZK
0134HINNt
UBYTOVNA ZŠ MILOTICE
696 05 Milotice 375
tel.: 518 619 490, 777 279 183, e-mail: [email protected]
! 18 0 1 w 2
" 100–150 CZK
8Øst
VINNÝ SKLEP  JIŘÍ CHYTIL
Sklepní areál Šidleny, 696 05 Milotice
tel.: 518 364 965, 602 523 871
e-mail: [email protected]
3HIcdt
20
MUTĚNICE
PENZION SAN MARCO POD BŮDAMA  P2
Vinařská 715, 696 11 Mutěnice
tel.: 777 243 423, 777 243 423, fax: 518 370 118
e-mail: [email protected], www.penzion-mutenice.cz
! 20 (2) / 5 0 5 w 8 $ 60 & 40 ( 50
* 20
" 450–520 CZK # 900–1040 CZK
538HIPGOEYË7UQ
NZcųŴdTĒŵeùvqs
ĝtuÄÊÉĠšţ
PENZION SAN MARCO NA BRNĚNSKÉ  P1
Brněnská 727, 696 11 Mutěnice
tel.: 777 243 423, 777 243 423, fax: 518 370 118
e-mail: [email protected], www.penzion-mutenice.cz
! 23 (4) / 3 0 3 w 7 $ 20 & 20 ( 50
* 20
" 300–370 CZK # 600–740 CZK
38PGOEØYË7UQNc
ųdĒŵeùvqsĝtuÄÊ
ÉĠšţ
PENZION U URBANA
Pod Búdama, 696 11 Mutěnice
tel.: 775 915 165, fax: 518 370 073
e-mail: [email protected], www.penzion-sklep.cz
! 19 0 5 w 3
" 600–900 CZK # 1200 CZK
3HIPGEY7QNcdĒt
Ţ
UBYTOVNA POD BÚDAMA
Areál fotbalového hřiště 1131, 696 11 Mutěnice
tel.: 777 915 164, fax: 518 370 474
e-mail: [email protected]
www.thermont-mutenice.cz
! 50 w 12
" 210 CZK
03ØQcĝt
NOVÝ PODDVOROV
PENZION U LÍPY
Nový Poddvorov 98, 696 16 Nový Poddvorov
tel.: 723 489 932, e-mail: [email protected]
! 12 0 2 w 2
" 350 CZK # 700 CZK
0HIØYQdt
21 PRUŠÁNKY
PENZION NECHORKA
Vinné sklepy Nechory, 696 21 Prušánky
tel.: 776 116 693, 739 442 266
e-mail: [email protected], www.vinovasicek.cz
! 24 0 6 w 3 ( 40
" 380 CZK
38HIØY7QNŲbcųd
ĝtu
UBYTOVÁNÍ „U SLUNEČNICE“
Dlážděná 656, 696 21 Prušánky
tel.: 723 421 924, 602 707 041, e-mail: [email protected], www.uslunecnice.info
! 9 (2) w 3
OØ7QcdDCoĝt
RADĚJOV
PENSION ROSETA RADĚJOV
697 67 Radějov 59
tel.: 518 337 010
e-mail: [email protected], www.roseta-pension.cz
! 16
" 790 CZK # 890 CZK
038HILPGN7NMZb
cdTĒŵDĝtÄÅÇĠ
PENZION QUEEN  BAR RADĚJOV
696 67 Radějov 180
tel.: 518 337 015, 606 314 619
e-mail: [email protected], www.queenbar.wz.cz
! 22 0 7
# 777 CZK
03HIPEØË7aųmĝt
ÄÅÇĠ
CHALUPA MLÝN
696 67 Radějov 64, tel.: 606 148 895, e-mail: [email protected]
! 7 " 200 CZK
013HIPNØYqĝtÅ
RS  CHATA NA LUČINĚ
Jiříkovec 801, 696 67 Radějov
tel.: 606 804 874, 606 161 000
e-mail: [email protected], www.nalucine.zde.cz
! 80 (20) 0 10 & 40
# 400 CZK
348ØYË7QZbCeùv
qrsĝtÉĠ
22
RATÍŠKOVICE
KLUB PENZION POHODA RATÍŠKOVICE
Vítězná 467, 696 02 Ratíškovice
tel.: 608 826 147, 518 367 393
e-mail: [email protected]
web.ubytovani.net/pohoda
! 10 (2) 0 3 w 1
" 600–700 CZK
3HIPGØY
UBYTOVNA NA KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNU
Baník Ratíškovice s.r.o., 696 02 Ratíškovice
tel.: 737 044 156
! 11 (6) 0 1 w 2
" 200 CZK
3HIØY7Zomvqzsĝ
tÉĠ
VILKA NA MLÝNĚ
Vítězná 880, 696 02 Ratíškovice
tel.: 518 367 462, 602 739 141, fax: 518 367 462
e-mail: [email protected], www.namlyne.com
! 13 (4) w 4 $ 55 * 60
" 300 CZK # 600 CZK
03LNEY7QNŲZcdĒ
ŵotu
SKALKA
VINNÝ SKLEP SKALÁK
696 48 Skalka
tel.: 777 740 143, 777 740 135, e-mail: [email protected]
! 48 0 23 x 1 ( 100
# 700 CZK
3HIcĒ
SKORONICE
UBYTOVNA SIMONA
696 41 Skoronice 137
tel.: 736 625 800, 736 625 767
e-mail: [email protected]
! 5 (ubytování pouze pro 4 a více osob)
" 180–250 CZK
3HIØYQct
23 STRÁŽNICE
HOTEL STRÁŽNICE
Předměstí 3, 696 62 Strážnice
tel.: 777 162 374, 518 322 444, fax: 518 325 069
e-mail: [email protected], www.hotelstraznice.cz
! 118 (39) / 10 0 49 x 11 $ 65 * 40
" 960 CZK # 1250 CZK
05348HILPGNEVY
Ë7QNŲM9ZabųdTĒ
ŵĝtuÏÎÍКŢţ
PENZION ARCHA
Masarykova 357, 696 62 Strážnice
tel.: 518 332 164, 606 871 133, fax: 518 332 972, e-mail: [email protected]
! 15 (2) 0 6 w 7 x 1 ( 35 ) 15 # 350–600 CZK
38HIPØË7QZųdTCùvs
PENZION JANA
Mlýnky 369, 696 62 Strážnice
tel.: 518 334 236, fax: 518 334 236
e-mail: [email protected], www.penzion-mlynky.cz
! 36 (13) 0 8 w 6 $ 50 & 30
# 470 CZK
3HIY7QMZaųdĒCe
oqsĝtÇÉšţ
PENZION LUDOR
Náměstí Svobody 484, 696 62 Strážnice
tel.: 518 334 983, fax: 518 334 782, e-mail: [email protected]
! 14 0 4 w 2
" 500 CZK # 800 CZK
013HIPOØYTDĝt
MOTOREST U CIOŠA
Skalická 1318, 696 62 Strážnice, tel.: 776 127 222, 518 334 379, e-mail: [email protected]
! 10 (5) 0 3 x 1 $ 40
38HIYË7QNMZdĝt
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE
Radějovská 848, 696 62 Strážnice
tel.: 518 334 241, 736 604 437
e-mail: [email protected], ddmstraznice.cz
! 40 0 1 w 4 * 40
" 80–120 CZK # 300–500 CZK
013ØY7ĒDCsĝt
24
INTERSTUDENT
Smetanova 1540, 696 62 Strážnice
tel.: 518 332 359, fax: 518 332 050
e-mail: [email protected], www.sosstr.cz
! 214 0 50 w 38
# 500 CZK
03HIYĝt
ZÁMECKÉ SKLEPY
Boženy Hrejskové 1201, 696 62 Strážnice
tel.: 518 370 589, 607 924 497, fax: 518 370 589
e-mail: [email protected]
! 10 (1) 0 3 w 1
04IPGY7ct
AUTOKEMP STRÁŽNICE
Bzenecká 1533, 696 62 Strážnice
tel.: 518 332 037, fax: 518 332 074
e-mail: [email protected], www.camp-straznice.cz
+ 56 (188) , 150 - 360
" 45–60 CZK ! 130–260 CZK , 60–70 CZK
- 50–65 CZK . 30–45 CZK
3ÓÔÕ87VMHÙÜÞÖŶ
ŷØàJÛZŴdoÃsĝtÉ
ĠÏÎÍ
SVATOBOŘICEMISTŘÍN
PENZION A RESTAURACE U ŠŤASTNÝCH
Vyhnálov 673, 696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 518 620 343
e-mail: [email protected], www.ustastnych.cz
! 10 (3) 0 5 $ 80 ( 50
" 325–400 CZK # 650–800 CZK
03HIPGYQNZabcŴ
dvzĝtuÏÎÍÐÌšŢţ
PENZION U FRÝDKŮ
Vyhnálov 699, 696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 604 872 964, 603 846 368
e-mail: [email protected], www.bfrydek.xf.cz
! 10 (2) 0 2 w 2 * 10
" 310 CZK # 310–620 CZK
34HIPGØY7QdŵtĠ
25 OBECNÍ PENZION
Hlavní 1080, 696 04 Svatobořice-Mistřín, tel.: 604 155 264, e-mail: [email protected], www.sklep-mistrin.cz
! 50 0 9 w 5 ( 130 " 250 CZK
03cù
RESTAURACE A PENZION U JEDLIČKŮ
Hlavní 23, 696 04 Svatobořice-Mistřín, tel.: 518 620 381, 777 947 708, e-mail: [email protected], www.u-jedlicku.wz.cz
! 20 / 1 0 6 w 1 x 2 $ 70
03HIZųd
SVATOBORSKÝ SKLÍPEK
Pod Sokolovnou 1185, 696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 604 452 983, 602 540 500
e-mail: [email protected]
www.svatoborskysklipek.cz
! 45 (14) / 3 0 13 w 5 ( 20 * 65
" 350–450 CZK # 700–900 CZK
3HIPGOVYËQNZbc
ųdTĒŵùĝtÉĠšŢţ
ŠARDICE
PENZION ŠARDICE
696 13 Šardice 786
tel.: 608 822 364, fax: 518 624 486
e-mail: [email protected], www.penzionsardice.cz
! 31 0 14 w 1 $ 50 ( 50
" 400 CZK # 650 CZK
3HINYQNŲbcųĒeĝ
tÄÊÉĠ
TASOV
TURISTICKÁ UBYTOVNA TASOV
696 63 Tasov
tel.: 728 420 661, fax: 518 327 336
e-mail: [email protected], www.tasov-ho.cz
! 30 (2) 0 4 w 9
" 100–150 CZK # 200–300 CZK
03HIPOØYËQNKdĒ
ĝtÉĠ
TĚMICE
UBYTOVNA SPORT
696 84 Těmice, tel.: 603 108 077, 724 162 279, e-mail: [email protected]
! 35 w 6 $ 40
3QZŴdos
26
TVAROŽNÁ LHOTA
HOTEL RADĚJOV
RO Lučina 400, 696 62 Tvarožná Lhota
tel.: 518 337 533, 602 lucina, fax: 518 337 030
e-mail: [email protected], www.hotel-radejov.cz
! 100 + 80
" 420 CZK
38HILPNYË7QNMZ
ųŴdTĒŵDmiRgkqĝ
tÄÉĠ
CHATY LUČINA
RO Lučina, 696 62 Tvarožná Lhota
tel.: 606 342 444, 602 738 130, e-mail: [email protected]
! 20 w 6 $ 120 ( 80
" 200 CZK
3PØY7QZbųŴdDCe
ùqrsĝtÅÊÉĠ
REKREAČNÍ STŘEDISKO HUTNÍK
RO Lučina, 696 62 Tvarožná Lhota
tel.: 602 885 287, 518 337 523, fax: 518 337 530
e-mail: [email protected], www.rs-hutnik.cz
+ 25 (100) , 4 - 10
" 45 CZK ! 150 CZK , 50 CZK - 45 CZK . 30 CZK
3ÓÔÕ7VMHÙÜÞÖØà
ZdDsqĝtÉĠÍ
REKREAČNÍ STŘEDISKO ANNA
RO Lučina , 696 62 Tvarožná Lhota
tel.: 518 337 537, 603 571 359, fax: 518 337 535
e-mail: [email protected], www.rs-anna.wz.cz
! 22
# 600 CZK
3HPGØË7QMZdqĝt
ÅÇÉĠ
AUTOKEMPINK LUČINA
RO Lučina, 696 62 Tvarožná Lhota č.p. 272
tel.: 518 337 525, 603 464 798
e-mail: [email protected], www.sweb.cz/atc.lucina
+ 0 (216) , 0,5 ha - 0,5 ha
ÓÔÕ87VMHÙÜÞÖØà
JÛáZŴdeDCzÃsãâ
qrĝtÄÉĠ
27 DANAJ  CHATOVÁ OSADA
RO Lučina, 696 62 Tvarožná Lhota
tel.: 723 759 001, 721 565 372
e-mail: [email protected], www.ubytovani.net/danaj
+ 5 (40)
! 150–170 CZK
3ÓÔ7MHÙÜÞØÛŴDC
qrĝtÄÉĠ
VESELÍ NAD MORAVOU
HOTEL VESELAN
Náměstí Míru 665, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 490, 777 844 433, fax: 518 325 069
e-mail: [email protected], www.hotelveselan.cz
! 90 0 38 w 5 $ 50 & 30 ( 20
" 200–480 CZK # 360–650 CZK
03HIPË7QZabųŴd
ŵţ
PENZION U ANDRÝSKŮ
Komenského 1053, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 324 390, fax: 518 326 823
e-mail: [email protected], www.hotelandrysek.eu
! 18 0 2 w 4 $ 20 & 50 ( 20
" 400 CZK # 740 CZK
034HIPGY7Zabd
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 324 084
e-mail: [email protected], www.ddmveseli.xf.cz
! 40
" 50 CZK
03YDC
SOŠE A SOU, VESELÍ NAD MORAVOU
Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou
tel.: 518 311 397, 602 574 315, fax: 518 322 937, e-mail: [email protected], www.oaveseli.cz
! 80 w 24 " 270 CZK 3HIØY
VRACOV
PENZION „NA STRÁŽNICKÉ“
Okružní 226, 696 42 Vracov, tel.: 606 351 002, 518 628 888
! 17 0 1 w 3 # 400 CZK
3HIPQd
28
PENZION „NA ŠTĚPÁNOVÉM“
Stará 817, 696 42 Vracov
tel.: 602 893 314
e-mail: [email protected], www.nastepanovem.cz
! 10 / 1 w 2
" 300 CZK # 600 CZK
032ØYNcdotÉĠ
PENZION REX
Náměstí Míru 61, 696 42 Vracov, tel.: 518 629 101, e-mail: [email protected]
! 11 (2) 0 2 w 2 $ 40 " 300 CZK # 600 CZK
03YQZdt
UBYTOVNA VPS VRACOV
Sokolská 900, 696 42 Vracov
tel.: 739 095 091, 518 628 413, fax: 518 628 543
e-mail: [email protected], www.vps-vracov.cz
! 43
" 100–110 CZK
03ØYQMcųŴogkÀv
rzsĝtÉĠ
VŘESOVICE
CHATA RADOST
696 48 Vřesovice 31
tel.: 518 324 084, 518 626 455
e-mail: [email protected], www.ddmveseli.xf.cz
! 44
# 160–180 CZK
38PYË7QMdĒDCvq
sĝtÅÉĠ
STODOLA POD LESEM
696 48 Vřesovice
tel.: 608 634 763, 518 626 824
e-mail: [email protected], www.stodolapodlesem.cz
! 10 w 2
" 260–320 CZK
3HIPØ7QdDCqsĝt
Ġ
29 LETNÍ TÁBOROVÁ ZÁKLADNA
696 48 Vřesovice 31
tel.: 518 324 084, 518 626 455
e-mail: [email protected], www.ddmveseli.xf.cz
+ 13 (6)
" 100–120 CZK
3ÓÔÕ7MHÙÜÞàdDC
vsqĝtÉĠ
ŽAROŠICE
PENZION KATOLICKÝ DŮM
696 34 Žarošice 208
tel.: 518 631 984, 602 545 616
e-mail: [email protected], www.meliorace.cz
! 18 (4) 0 9 $ 60 * 25 ) 250
# 490–890 CZK
0134HILPGONEY7
UNMZaųŴdTĒŵAvĝ
tÅÇÊĠÏÎÍÐÌš
Turistická informační centra
Tourist Information Centres | Touristische Informationszentren
HODONÍN – Informační centrum města Hodonína
Národní tř. 36, 695 35 Hodonín, tel.: +420 518 352 577, +420 518 351 437
e-mail: [email protected], http://www.hodonin.eu, http://www.hodoninsko.info
KYJOV – Informační centrum města Kyjova
Svatoborská 26, 697 01 Kyjov, tel.: +420 518 323 484 , +420 602 155 679
e-mail: [email protected]
http://www.ickyjov.cz, http://www.kyjovsko.cz, http://www.mestokyjov.cz
STRÁŽNICE – Turistické informační centrum Strážnicko
Předměstí 3, 696 62 Strážnice, tel.: +420 518 332 444, +420 722 804 151
e-mail: [email protected], http://www.straznicko.cz, http://www.straznice-mesto.cz
VESELÍ NAD MORAVOU – Turistické informační centrum Baťova kanálu
Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou, tel.: +420 518 325 330
e-mail: [email protected], http://www.batacanal.cz
VESELÍ NAD MORAVOU – Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou, tel.: +420 518 322 545
e-mail: [email protected], http://www.bilekarpaty.cz/vis
+420
Country Code of Czech Republic | Landesnummer der Tschechische Republik
REGIONY | REGIONS| REGIONEN
HODONÍN
HODO
NÍN
Í a okolí
k lí
KYJOV a okolí
STRÁŽNICE a okolí
VESELÍ NAD MORAVOU a okolí
30
VYSVĚTLIVKY | LEGEND | ERKLÄRUNG
! XXX (XX)
/ XXX
0 XXX
w XXX
x XXX
$ XXX
& XXX
( XXX
) XXX
* XXX
" XXX–XXX CZK
# XXX–XXX CZK
%
Počet lůžek (přistýlek) | Number of beds (extra beds)
/ Bestand der Betten (Aufbettungen)
Počet jednolůžkových pokojů | Number of single rooms | Bestand der Einbettzimmer
Počet dvojlůžkových pokojů | Number of double bedded rooms |
Bestand der Zweibettzimmer
Počet vícelůžkových pokojů | Number of multiple-bedded rooms |
Bestand der Mehrbettzimmer
Počet apartmánů | Number of apartements | Bestand der Suiten
Kapacita – restaurace | Capacity – restaurant | Kapazität – Restaurant
Kapacita – kavárna | Capacity – café | Kapazität – Café
Kapacita – vinárna, bar | Capacity – wine-bar, bar | Kapazität – Weinstube, Bar
Kapacita – salónek | Capacity – lounge | Kapazität – Salon
Kapacita – kongresový sál | Capacity – congress hall | Kapazität – Kongresssaal
Cena – jednolůžkový pokoj | Price – single bedroom | Preis – Einbettzimmer (min – max)
Cena – dvojlůžkový pokoj | Price – double bedroom | Preis – Zweibettzimmer (min – max)
Snídaně v ceně | Breakfast included | Frühstück im Preis
Kempy | Camping sites | Campingplätze
+ XXX
- XXX
, XXX
$ XXX
" XXX – XXX CZK
! XXX – XXX CZK
- XXX – XXX CZK
, XXX – XXX CZK
. XXX – XXX CZK
Kapacita – chatky (počet lůžek) | Capacity – bungalows (beds) | Kapazität – Hütten (Betten)
Kapacita – stany | Capacity – tents | Kapazität – Zelte
Kapacita – karavany | Capacity – caravans | Kapazität – Wohnwagen
Kapacita – restaurace | Capacity – restaurant | Kapazität – Restaurant
Cena – osoba | Price – person | Preis – Person | (min – max)
Cena – chatka | Price – bungalow | Preis – Hütte | (min – max)
Cena – stany | Price – tent | Preis – Zelt | (min – max)
Cena – karavan | Price – caravan | Preis – Wohnwagen | (min – max)
Cena – automobil | Price – car | Preis – PKW | (min – max)
Piktogramy | Pictograms | Piktogramme
0 Centrální umístění v obci / Central location / Zentrallage
budova / Historic building /
1 Historická
Historischer Bau
3 Parkoviště / Parking / Parkplatz
parkoviště / Guarded parking /
4 Hlídané
Bewachter Parkplatz
2 Garáže / Garage / Garagen
přístup / Facilities for disabled /
8 Bezbariérový
Behindertengerecht
H WC na pokoji / Toilet in room / Toilette im Zimmer
na pokoji / Room with bathroom /
I Koupelna
Bad im Zimmer
na pokoji / Telephone in room /
L Telefon
Telephon im Zimmer
na pokoji / TV in room /
P Televizor
Fernseher im Zimmer
G Příjem satelitních programů / Satellite dish / Sat-Antenne
na pokoji / Radio in room /
O Rádio
Rundfunk im Zimmer
N Internet na pokoji / Internet / Internet
na pokoji / Minibar in room /
E Minibar
Minibar im Zimmer
samostatného vaření / Use of kitchen /
Ø Možnost
Küchenbenützung
V Trezor / Safe / Tresor
pokoje / Rooms for non smokers / Zimmer für
Y Nekuřácké
Nichtraucher
kategorií ubytování / More categories of accommodation
Ë Více
/ Mehrere Unterkunftskategorien
vstup povolen (po dohodě) / Dogs allowed by
7 Psům
arrangement / Hunde nach Übereinkunft erlaubt
služby / Secretarial services /
U Sekretářské
Sekretär-service
sledování televize / Possibility to watch TV /
Q Možnost
Fernseher verfügbar
použití internetu / Internet for hire /
N Možnost
Internet verfügbar
31 Ų WiFi
M Telefon k dispozici / Telephone / Telephon verfügbar
9 Směnárna / Exchange-office / Geldwechsel
K Kadeřník / Hairdresser / Friseur
Z Restaurace / Restaurant / Restaurant
a Kavárna / Coffee shop / Café
b Vinárna / Wine bar / Weinstube
c Vinný sklípek / Wine cellar / Weinkeller
ų Bar
Ŵ Pivnice / Pub / Bierstube
d Letní terasa / Summer terrace / Sommerterrasse
T Kongresový sál / Congress room / Kongresssaal
Ē Školicí místnost / Lecture room / Schulungraum
ŵ Salónek / Lounge / Salon
A Klimatizace / Air conditioning / Klimaanlage
D Dětský koutek / Kids’ corner / Kinderspielecke
C Dětské hřiště / Playground / Kinderspielplatz
e Diskotéka / Disco / Diskothek
ù Živá hudba / Live music / Live Music
o Plavecký bazén / Swimming pool / Schwimmbecken
h Vířivá koupel / Whirlpool / Whirlpool
i Sauna
R Solárium / Solarium / Solarium
g Masáže / Massage / Massage
k Fitness
À Bowling
x Squash
v Tenis / Tennis / Tennis
à Minigolf
koupaliště / Natural swimming pool /
q Přírodní
Bad im Freien
r Vodní sporty / Water sports / Wassersportarten
z Kuželna / Bowling / Kegelbahn
pro míčové hry / Playground for ball games /
s Hřiště
Ballspielplatz
ĝ Pěší turistika / Hiking / Bergtoutistik
t Cykloturistika / Cycling / Radwege
u Půjčovna kol / Bicycle hire / Fahrrad-Leihstelle
Ä Jízda na koni / Horse-riding / Reiten
Å Lyžařský vlek / Ski-tow / Skilift
lyžování / Cross-country skiing terrain /
Ç Běžecké
Langlaufgelände
È Půjčovna lyží / Ski hire / Ski-Leihstelle
Ê Lov zvěře / Hunting / Jagdmöglichkeit
É Rybolov / Fishing / Fischen
Ġ Houbaření / Mushroom picking / Pilzenernte
Ï Eurocard/Mastercard
Î VISA
Í American Express
Ð JCB
Ì Diners Club International
snídaně / Continental breakfast /
š Kontinentální
Kontinentales Frühstück
snídaně / English breakfast /
Ţ Anglická
Englisches Frühstück
ţ Švédský stůl / Buffet (smorgasboard) / Frühstücksbuffett
Piktogramy specifické pro kempy
Specific pictograms for camping sites
Spezifische Piktogramme für die Campingplätze
pro auta / Entrance for cars /
Ó Vjezd
Einfahrt für PKWs
pro motocykly / Entrance for motocycles / Einfahrt für
Ô Vjezd
der Mottoräde
pro autobusy / Entrance for buses /
Õ Vjezd
Einfahr für Büsse
H WC / Toilets / Toilette
Ù Sprchy / Shower / Dusche
Ü Teplá voda / Hot water / Warmes Wasser
Þ Pitná voda / Drinking water / Trinkwasser
Ö Přípojka el. proudu / Electricity hook-up / Stromanschluss
Ŷ Přípojka vody / Water connections / Wasseranschluss
ŷ Vypouštění odpadů / Drain / Wasserabfluss
Ø Kuchyňka / Kitchenette / Küche
à Společenská místnost / Lounge / Gesellschaftsraum
J Prádelna s pračkou / Washing machine / Waschmaschine
Û Prodejna potravin / Grocery store / Lebensmittelgeschäft
ã Stolní tenis / Table tennis / Tischtennis
â Půjčovna loděk / Boat hire / Bootverleih
Evropa
Europe
Europa
LV
S
RUS
LT
DK
BY
IRL
GB
PL
NL
UA
D
B
CZ
SK
A
F
MD
H
CH
SLO
RO
HR
BIH
SCG
BL
I
MK
E
P
AL
TR
GR
Česká republika | Czech Republic | Tschechische Republik
D
E442
Liberec
Ústí
nad Labem
E67
PRAHA
Karlovy Vary
E48
PL
E442
D8
E442
E48
Hradec
Králové
E67
D11
E442
E49
Plzeň
Pardubice
D5
D5
Ostrava
Olomouc E462
D1
E53
Brno
D1
E551
D
E442
E55
České
Budějovice
Zlín
D2
E50
E59
E461
E55
E75
E461
Jihlava
E49
SK
D1
A
Jihomoravský kraj | Southern Moravia Region | Landesbezirk Südmähren
Hradec Králové
Pardubice
19
E461
43
Praha
Berlin
Nürnberg
München
Warszawa
Olomouc
Ostrava
BLANSKO
VYŠKOV
D1
E50
BRNO
Warszawa
Olomouc
Ostrava
D2
Jihlava
E50
Zlín
54
Jihlava
E461
Uherské
Hradiště
Kyjov
71
E59
D1
53
HODONÍN
E461
52
ZNOJMO
BŘECLAV
E59
Wien
Strážnice Veselí
nad Moravou
55
Bratislava
414
SK
Wien
A
Wien
Bratislava
Budapest
Vydal Region Slovácko v roce 2008
Sazba a tisk: Artax a.s. Brno. Fotografie: archiv vydavatele

Podobné dokumenty