Nepovedeni vtip starosty Koldie

Komentáře

Transkript

Nepovedeni vtip starosty Koldie
Nezdvisli
m6sicnik
proPrahu6
':,;,::l
;;xi
,
,:
:
1
i. i;
't
,,, - j
:.',
:..\:l:tt:l
1,..,'::a,
Plaeen6parkovfni
budevl6td
Kamnakolo
vkazeG
'6,,
]
Nepovedeni
vtip
starosty
Koldie
dalSi
DoraBondyd6lisvtijcasmezikapelu,
Zp6vaika
hudby.
Jeii
projekty,
alei psanitext0a skl6ddni
hudebni
je ovlivn6na
ale
neienl6sku,
kdenaSla
Brazilii,
prdce
Brazilci
sehodn6kontroluii,
k praci.,,Evropan6
i inspiraci
jsoumnohem
BavimEto
emotivn6iSi.
spont6nn6iSi,
jakmEto obohacuie,"
popisuie
Dora
pozorovat,
sledovat,
Bondy.
WwwwWwffiWryffi
Kaitanje kultovnfrnfsto
o
z
e
E
v
E
z
N
N
t
t
E.
4
3 KPraze 6 mfte profesni blizko' pied tomu, Zetam m6m zdzemi,m6mmoZnost
nedrivnemjste hrflavPiseck6 brfni, 16- tu zemi opravdu poznat. Nem6m osobnd
mocr6daten druh cestov6ni,kdy si dlovdk
da chodite na koncerty do Kaitanu.
Piseck6br6na m6 nadchla,byla tam W- koupi drahf ziiezd, bydli v hotelu, koupe
born6 atmosf6ra,piijemni lid6, hrdli jsme se v moii, ale jinak se nedostaneven,
vkr6sn6mprostoru.Prostiedije pro muzi- s nihim mistnim ani nepromlud, nic o t6
kanty drileZit6,tedy pro m6 rozhodndje. zemi nevi. Jd mohu opravdu posoudit
rozdil mezi Brazili a Ceskem.
Ka5tanmdm osobndmoc r6da, ale je5td a sror,ryral,
jsem tam nikdy nehr6la, i kdyZbych moc Konlr6tnd pro muzikantyje Brazilie velmi
zajimavfLzemE.
r6da.Toje prostdkultovni misto.
I Hodn6 iasu tr6vite v poslednich le- I A je vel\i rozdfl mezi ieskou a braziltech v BraziJti. do Zivota se v6m ,,do- skouhudbu?
VBrazflii Ziji sambou.SambajevBrazflii
stala" hned z n6kolika smdrtl...
jednou
jsme
skoro
tolik, co fotbal. Drtiv6 v6t3ina lidi
z
mych
s
Pied dtyimi lety
kapel Larika lyjeli na turn6 do Brazilie.
A osudto zaiidil tak, Zejedenz poiadatehi
md deskoubabidku,ale Zijecelli Zivottam.
Ale dftyvazbdna eeskozn6hodn6deslqic*r
kapel.A my se do sebejednodu5ezamilo'
vali. Brazilie je ale stra5nddaleko,takie
tam jezdim vZdy na delSi dobu. Ted mi
v tom dost br6nila Skola,ale do budoucna
zvahii, Zetambudu trdrvitvicedasu.Brazilie se mi ale opravdu do Zivota dostala
z vice stran nez6vislena sobd.KdyZjsem
d6valadohromadysvoji kapelu, tak jsem
htedalakytaristu.A ndjakoudobupied tim
semi ozval kluk, chv6lil mi koncert a prosil
mi, abychmu dalavdddt,kdybychvdddla
o ndkom, kdo hledS kytaristu. UZ podle
jm6naj sempoznala,Lepochfrziz Brazihe.
Potomjsem si na ndj vzpomn6la,oslovila
jsem ho, a dohodlijsme se na spolupr6ci.
A tieti moje propojeni s Brazilii tak6 souvisi s kapelou.Piibrali jsme do kapelyperkusistu, kteni miluje sambua do Brazilie
o4jel,udil setam a vystupovali na tamnim
karnevalu.
I V iem je Brazilie nejvic rozdilnd?
Braztlieje tak stra5nejind, neZ eesko
aLivottammh sv6Whodyi nerfihody.Diky
12 **-v*mww%-uw,
tyhle dvd vdci miluje a jsou na nd hrdi.
V Oeskutak6 m6metradidni pisnidky,ale
piipad6mi, Zejsou hodndv ftlumu, py5nf
tady na tradici snaduZ nikdo neni. Ato je
Skoda.
I Acorozdilvpovahich?
Evropan6se hodn6 kontroluji, Brazilci
jsou oprotitomu spontdnni,emotiuri. Thm
je tieba riplndbdZn6projevit naveiejnosti
Z6rlivost,a to sev5im v3udy.A souvisito
i s tou hudbou.Bavi md to pozorovat,sledovat,jak mdto obohacuje.Piiznilvdmafe,
i,e namd dolehlachudoba,kterrl v Brazilii
je. SociSlnirozdily mezi lidmi jsou tak ob-
rovsk6,Zeto v Ewop6vribecnetuSimea nev/aiimesi toho,comdme.Thmndkteil tid6
Zijiv neskutednfch,,pal6cich"
sez6stupem
sluZebnictva,
na druh6strandalev tot6lni
chudobd.
A A dokr{,Zetesi piedstavit, Ze byste se
v Brazilii usadila natrwalo?
J6 tam jezdim straind r6da.Ale velice
r6da setak6wacim domri.Miluju Prahu,
opustit ji navZdy,to si piedstavit nedok4.i.u.Kdyi, se prochdzimpo Staromdstsk6mndmdsti,geniusloci md zasdhnenaplno.1bje to, comi v Braziliischrizi.I mrii
piitel, kdyZsempiijedea chodimepo Praze,je nadSeny.Katdy drim tady m6 ndja-
kouhistorii,ndjak6tajemstvi.Prolidi Zijici
v Prazea obecn6
v Ewopdje kulturahodnd
dtieZitd. Lid6 tadynavicmaji k pam6tkdLm
vzLah.YBrazilii nejenZejich zdalekatolik
neni,alemistnimje tak n6jakvicjedno,jak
to kolemnich r,Tpad6,
v demZiji. Na obou
mistechje ndco,pro co stoji zato tam iit,
alemdje poi6do ndcobliZSiEwopa,Cesko,
Praha...
4irDostudovalajste pr6va, khudbi rnoc
blizko nemaji.
J6 si asinikdy fp1n6nevdiila, Zebych se
mohlahudbouuZivit.Onoto neni snadn6.
hlawrekdyZser.lovek
nechceuplrrczaprodat. Bylomi osmn6cta muselaserozhod-
;
:
.:.: ...
.l
tr
13
t:::: ..)i :.
!). ]
r. ': 1. ,: rr I.rl r r i. i::. 1,. t:,
.: ::r , l'l :. ,. i : 1., :i.;.l l'i' tl: r t.l 1, i,,,:i;i r.'
t r;., t i.' r l
.
T,.
w
$
v
jsem nen:ividdla! Obdas se md
1id6 ptaji, jak6 mrim v hudbd
m e t y . . i an r a m s p r ! t a k o v e, , n r e t i i . k y " .C h t e l ab v c h .r h y s e m i
povedlo r'ydat desku, aby se libila, aby mdla Sancizas6hnout
publikum. Chtdla bych u hudby
zristat.
4,1?
Letos pllnqjetelydat
svoji
pr"vni desku, jmenovat se bude Fool Moon... Jak jste s ni
daleko?
Deskar.yjdev druh6 prilce le'Ibdit
toSniho roku.
uZ jsem za-
iala, vychrizi z toho n6co, co
mn6 se libi, chtdla ttych deskou
sv6 tvorbd ddt jednotnf koncept. Natriiim asi itrn6ct pisni
dek, lryl:reru.iich alc nakonec
tak 5est.Od natrideni deslry m6
hodnd zclrZovalaSkola, ale letos uZ ji dotdhnu. Od chvile,
k d y . i s e nzr a c a l l n a t a c e tj.s e m
poznala spoustu dal5ich hodnd
zajimavf ch muzikantfr, takZe
moi,n6 bude vfsledek jeSid r,1ypadat.jinak,ncZisem zamf5lela.
#ea- " WL:'.;$:*
z
g
c
nout, co m6m v Zivotd d61at.
Kdybych se rozhodovala dnes,
rodidc to neradi uslyii, na r'l/sokou bych asi neSla.Ale rodide
jsou r,ysoko5koldci,dekalose to
ode md. Maminka je doktorka,
myslela jsem, Ze taky prijdu na
medicmu. Ale i kv&li muzirc
jsern si zvolila pr6va. Poprv6
jsem se tam ale nedostala,zadalajsem tedy studr-rvatekono-
mii a potom piibrala prriva. Ale
pro md ie hudba vic. Proto ted
clokoncezvatuji, zda nestudovat konzervator:v Pardubicich.
Musim se rozhodnor,rt.
:,4Mila jste po kom,,podidit"
rztah khudfr6?
Tlita hraj e poloprofesion6lnd
na banjo, m6ma trochu zpivala.
A k hudbd md vZdy vedli, i kdyZ
tieba povinnou hru na klavir
# Kari6ru zadalav seskupeniMaleedilXr,
odroku 2008 vystupuje s reggaekapelouLarika, sekterou v roce 2072 odehrdla
turne v Brazilii.Odroku 2O13zpivftseznol'uobnovenou
formaeiz 90.let ForbiddenFluit. Nyni se v6nuje zejm6naprojektu DoraBondy&theBondages,
ktery zaloiilavroce2013.
"
pr"vky
Vesvehudbdkombinq'e
latinskoamericke
hudby,reggae,soulu,popuajazzu. Spolupracovala
tieba s hudebniky
DanimRobinsonem,
Geoffem
Tlsonemdi Lushianem
Larroa.
*" Dorasevenujei skladbd
a psanirextfi.
' Jeji debutovddeskas nazvemFool
Moonlyjde v roce20 [ 6.
c
F
] N Z E R CVE6 . 0 3 9
1
o
h
,E
I
14
-rA,\ n
[a5e]O

Podobné dokumenty

?xl0 Duedur_sfl m

?xl0 Duedur_sfl m musica taki jejichidolybylipiedev$im FerlinHus- 2.STRANA (Musti) jimv5akudaroval ky,CarlSmitha LeftyFrizzell. Doslova Hank Wiljako stejnE on chtEli B. Bryrant zpivat pisnidky a hriit vlastni tak a ...

Více

Lov kapit6lniho ldoura v Turccku

Lov kapit6lniho ldoura v Turccku svdtov'i kioufiZiv6 nez30cm.Jenprozajimavost kapilelni Evropd dosahuii a v Turecku kiour Zkuseni zdlezitost. neni vite, iednoducha zbrani v l\4ad?trsku, me delku uloven)t hmolnosti aZ300kg a d6llry...

Více

Napsal/a: Anushka VloĹľeno: 28. 12. 2010 13:20:00

Napsal/a: Anushka VloĹľeno: 28. 12. 2010 13:20:00 Jednoho dne se faraónovi poddaní vzbourili a zabili monstrum, ve které se jejich panovník promenil. Amen-Ra byl mumifikován a jak jeho telo, tak i duse byly proklety. Po smrti faraóna následoval ch...

Více

Untitled - Rhino Resource Center

Untitled - Rhino Resource Center i6dn€ zk&;enosti, byl i nedostatek znalosti muZe bjt osud populace na poidtku 80. z biologie, hlavnd z etologie a rozmno2or alet. t j. v dobd za(inaiici mezinfuodni ochra- ni tohoto druhu. Z celkov...

Více

Kategorie

Kategorie CYKLO PROFI

Více