Montážní návod

Transkript

Montážní návod
Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4, Czech Republic
Technické podmínky montáže svítidel řady
EXTEND-Ex-T, EXTEND-Ex-T-Em, MULTIEXTEND-Ex-T
Technické podmínky montáže svítidel řady
EXTEND-Ex-T, EXTEND-Ex-T-Em, MULTIEXTEND-Ex-T
Svítidla EXTEND-Ex-T jsou určená pro osvětlování prostorů s nebezpečím výbuchu a teplotou okolí -20°C až +40°C.
Svítidla EXTEND-Ex-T-Em a MULTIEXTEND-Ex-T jsou nouzová svítidla určená pro nouzové osvětlování prostorů nebezpečím
výbuchu s teplotou okolí 0°C až +40°C.
EXTEND-Ex-T-Em je svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení.
MULTIEXTEND-Ex-T je svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení.
Při montáži a provozu svítidel v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutné dodržovat příslušná bezpečnostní opatření dle
národních zřizovacích předpisů a norem.
Svítidla se nesmí instalovat do prostředí, kde se vyskytuje současně prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů a
hořlavých plynů a par. Nejsou určena pro instalaci do zóny 0.
Montáž svítidel:
1.
Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2.
Sejměte ochrannou fólii z trubky svítidla.
3.
Uvolněte čtyři imbusové šrouby na ucpávce svítidla, ucpávku vyndejte a odpojte ochranný vodič.
4.
Vysuňte reflektor svítidla z trubky.
5.
Vyndejte sáček s ucpávkovou vývodkou M20x1,5 a ucpávkovou zátkou M20x1,5. Vývodku a zátku našroubujte do
připravených otvorů se závity v ucpávkách a pevně dotáhněte.
6.
Kovové objímky svítidla připevněte jedním z možných způsobů uchycení.
7.
Do objímek zdrojů zasaďte příslušné zdroje (18/36/58W s paticí G13) a mírným přitlačením je zaaretujte do
provozní polohy.
8.
Protáhněte napájecí kabel skrz ucpávkovou vývodku M20, IP68. Přívodní kabel do svítidla musí mít vnější průměr
v rozmezí 6,5 až 9,5 mm, což je nutná podmínka pro řádnou funkci ucpávkové vývodky. Zapojte napájecí kabel do
volné části přívodní svorkovnice následovně:
EXTEND-Ex-T
na svorku L1
na svorku N
na svorku
- fázový vodič
- nulový vodič
- ochranný vodič
EXTEND-Ex-T-Em
na svorku L1
na svorku N
na svorku
MULTIEXTEND-Ex-T
- fázový vodič
- nulový vodič
- ochranný vodič
na svorku L1
- fázový vodič 1
na svorku L2
- fázový vodič 2
na svorku N
- nulový vodič
na svorku
- ochranný vodič
Dbejte na správné odizolování (9 – 10 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice. Svorkovnice je uzpůsobena pro připojování vodičů
do průřezu 4 mm2. V případě průběžného zapojení dbejte na maximální možný počet svítidel.
9.
Nasuňte reflektor zpět do trubky, taky aby na druhé straně zapadl do fixačních drážek v ucpávce.
10.
Připojte ochranný vodič.
11.
Ucpávku vložte zpět do trubky.
12.
Po dotažení šroubů ucpávky zkontrolujte, jestli gumový o-kroužek rovnoměrně doléhá na vnitřní stranu PC trubky.
13.
Řádně dotáhněte ucpávkové vývodky až do stavu částečné deformace těsnící pryžové podložky.
Upozornění pro montáž svítidel EXTEND-Ex-T, EXTEND-Ex-T-Em, MULTIEXTEND-Ex-T
Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti
v elektrotechnice.
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)
Pro zajištění správného chodu svítidla je nutno dodržet přiložený zápis zkoušení nouzových svítidel.
POZOR: Baterie ve svítidle smí být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!!
POZOR – potenciální nebezpečí elektrostatického nabíjení.; POZOR - svítidlo musí být umístěno, tak aby byl znemožněn
náhodný dotyk osob a částí svítidla.; POZOR – svítidlo je určeno pro pevnou instalaci.
Svítidlo lze uchytit čtyřmi možnými způsoby – skrz nosný podklad pomocí šroubů M8 (obr.1) nebo pomocí nerezových stropních
úchytů (obr.2).
Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
Údržba:
POZOR - svítidlo lze čistit pouze vlhkou utěrkou. Je nutné dodržovat pravidelné intervaly čištění svítidla.
Možnosti uchycení svítidla
Obr.1
Obr.2
/12.8.2016/ Změna: 01
VYRTYCH a.s.
Použití svítidel:
Tato svítidla splňují požadavky nařízení vlády 116/2016 Sb. v platném znění (2014/34/EU).
Mají uplatnění v prostorách s nebezpečím výbuchu dle následující tabulky:
Klasifikace prostor
Prostor s nebezpečím výbuchu
Označení vnějších vlivů
Označení
Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů
BE3N1
ZÓNA 21, ZÓNA 22
Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par
BE3N2
ZÓNA 1, ZÓNA 2
Zřizovací předpis
ČSN EN 60079-14
ČSN EN 60079-10-2
ČSN EN 60079-14
ČSN EN 60079-10-1
Technická data
Dovolený rozsah provozních teplot EXTEND-Ex-T
Ta -20°C až +40°C
Dovolený rozsah provozních teplot MULTIEXTEND-Ex-T
Ta 0°C až +40°C
Stupeň krytí: IP67, Třída izolace: I
pro předřadníky BARELHFXE a HFX E1003:
220-250V, 0-60Hz
Jmenovité napětí a frekvence:
pro předřadníky BARELHFXE a HFX E1004:
110-127V, 0-60Hz
pro adresný modul CEAG:
220-254V, 50/60Hz, 195-250V, 0Hz
pro předřadníky CEAG 18-36W:
110-254V, 50/60Hz, 110-250V, 0Hz
pro předřadníky CEAG 58W:
110-254V, 50/60Hz, 195-250V, 0Hz
Podmínky provozu a údržby
Na svítidla, která jsou provozována v prostorách s výše uvedeným prostředím, se vztahují požadavky vyplývající ze zřizovacích
předpisů platných ČSN EN:
- Svítidlo nesmí být otevíráno, pokud je svorkovnice svítidla pod elektrickým napětím
- V prostředí s nebezpečím výbuchu lze čistit svítidlo pouze vlhkou utěrkou, přičemž musí být zajištěno el. uzemnění pracovníka
vykonávajícího čistící práce.
- Jakákoliv změna nebo výměna komponentů na svítidle ovlivňující ochranu před nebezpečím výbuchu je zakázána.
- Opravy svítidel smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací a pouze s originálními náhradními díly a v souladu
s nejnovějšími nařízeními.
- Provoz s prasklým ochranným krytem je zakázán, takto poničený kryt vyměňte!!!
- Ve svítidlech EXTEND-Ex-T lze používat průchozí zapojení dodávané výrobcem svítidla. Maximální počet svítidel zapojených
na jednofázově nebo třífázově je v tabulkách.
Na zařízení níže uvedených typů jsou vystaveny ze strany FTZÚ, AO 210, Ostrava – Radvanice osvědčení:
1)
Certifikát typu FTZÚ 10 ATEX 0144X ze dne 23.12.2010
2)
Dodatek č.1 k certifikátu o přezkoušení typu FTZÚ 10 ATEX 0144X ze dne 6.10.2011
3)
Dodatek č.2 k certifikátu o přezkoušení typu FTZÚ 10 ATEX 0144X ze dne 21.01.2016
Označení svítidel:
II 2G Ex db e mb II T4 Gb – s odpojovačem
II 2G Ex e mb T4 Gb
– bez odpojovače
II 2D Ex tb IIIC T70°C Db
Maximální dovolený počet průběžně jednofázově zapojených svítidel typu EXTEND-Ex-T
1x18W
23
1x36W
16
1x58W
16
2x18W
15
2x36W
10
2x58W
7
Maximální dovolený počet průběžně třífázově zapojených svítidel typu EXTEND-Ex-T
1x18W
18
1x36W
12
1x58W
12
2x18W
12
2x36W
8
2x58W
5
Výměna baterie:
Výměna baterie je nutná, jakmile svítidlo již nedodržuje požadavky jmenovité doby trvání provozu. V prostředí s nebezpečím výbuchu je přísně zakázáno odpojovat baterii
od nouzového modulu. Je dovoleno odpojit svítidlo od napájecího napětí a vyjmout kompletní reflektor ze svítidla.
1.
Zajistěte spolehlivé odpojení svítidla od napájecího napětí.
2.
Uvolněte šrouby na optickém krytu svítidla a odklopte jej.
3.
Uvolněte šrouby přidržující reflektor svítidla a vyndejte ho ze svítidla.
4.
V prostředí bez nebezpečí výbuchu odpojte baterii od nouzové jednotky ve svítidle v pořadí „-“ černý vodič a „+“ červený vodič.
5.
Odšroubujte starou baterii.
6.
Přišroubujte novou baterii (označte datum uvedení do provozu).
7.
Zapojte vodiče k baterii v pořadí „+“červený vodič a „-“ černý vodič.
8.
Reflektor nasaďte zpět do tělesa a zajistěte ho šrouby. U varianty s odpojovačem dbejte na správné otočení reflektoru směrem k odpojovacímu T-profilu na
optickém krytu svítidla.
9.
Zaklopte sklo a dotáhněte jej.
10.
Připojte svítidlo na napájecí napětí.
POZOR: Baterie ve svítidle smí být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!!
1/2
Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4, Czech Republic
Technical conditions for series
EXTEND-Ex-T, EXTEND-Ex-T-Em, MULTIEXTEND-Ex-T
Technical conditions for series
EXTEND-Ex-T, EXTEND-Ex-T-Em, MULTIEXTEND-Ex-T
Series EXTEND-Ex-T used for lighting of areas with danger of explosion with temperature rate -20°C - +40°C.
Series EXTEND-Ex-T-Em and MULTIEXTEND-Ex-T - for emergency lighting of areas with danger of explosion with temperature
rate 0°C - +40°C.
Series EXTEND-Ex-T-Em - for non-maintained emergency mode.
Series MULTIEXTEND-Ex-T - for maintained emergency mode.
During operation in areas with danger of explosion it is necessary to keep correspondent safety measures in accordance with
directives.
The fixtures can not be installed in areas, where is common danger of flammable dust and and gas and vapour together. The
fixtures are not suitable for installation in Zone 0 hazardous area.
Mounting
1.
Take it from packing.
2.
Remove protective foil from the tube.
3.
Remove four inbus screws on sealing gland, take it out and disconnect protective wire.
4.
Take reflektor out from the tube.
5.
Equip the outlets with prepared cable gland M20x1,5 and sealing plug M20x1,5.
6.
Fix metal brackets. .
7.
Equip with lamps (18/36/58W with socket G13).
8.
Get supply cable through sealing cable gland M20, IP68. Supply cable must has outside diameter in rate 6,5 -9,5
mm.
Connect supply cable to free part feeding terminal block :
EXTEND-Ex-T
on connector L1
on connector N
on connector
-phase conductor
- neutral conductor
- protective conductor
EXTEND-Ex-T-Em
on connector L1
on connector N
on connector
MULTIEXTEND-Ex-T
-phase conductor
- neutral conductor
- protective conductor
on connector L1
- phase conductor 1
on connector L2
- phase conductor 2
on connector N
- neutral conductor
on connector
- protective conductor
Attend to correct stripping (9 – 10 mm) and connection on terminals. Terminal block is suitable for connection of conductors in cut
2
4 mm . In case of through-wiring connection attend to max.allowed number of fixtures.
10. Fix reflector inside of the tube.
11. Connect protective wire.
12. Equip with sealing end caps.
13. After screws fixation attend to correct position of O-ring inside of PC tube.
14. Fix sealing cable glands.
Warning for series EXTEND-Ex-T, EXTEND-Ex-T-Em, MULTIEXTEND-Ex-T
The fixtures can be installed by authorised persons only!
Producer included in recycling system provided by EKO-KOM company. (EK-F06022453)
For correct operation it is necessary to observe enclosed list about emergency lighting testing.
WARNING - the battery must be replaced with the same type or the same parameters only!
WARNING - potential danger of electrostatic charging.; WARNING - the lighting fixture must be installed in the position, which
does not allow the touch of persons and parts of the fixture.; WARNING - the lighting for fixed installation.
The fixture could be installed by means of possibilities as followed : directly on the base with screws M8 (picture 1) or with
stainless steel ceiling brackets (picture 2).
When the mounting instructions are not observed, the producer can not be responsible for incidental damages incurred.
Maintenance :
WARNING – the fixture should be cleaned with damp duster only. It is necessary to keep periodic cleaning intervals of lighting
fixture.
Area with danger of explosion
Danger of explosion of inflammable dust
Marking of
exterior ambient
BE3N1
Clasification of area
Marking
ZONE 21, ZONE 22
Compulsory regulation
ČSN EN 60079-14
ČSN EN 60079-10-2
ČSN EN 60079-14
ČSN EN 60079-10-1
Danger of explosion of inflammable gas
BE3N2
ZONE 1, ZONE 2
and vapour
Technical data
Admissible range of operationg temperature EXTEND-Ex-T
Ta -20°C to +40°C
Admissible range of operationg temperature MULTIEXTEND-Ex-T
Ta -0°C to +40°C
Protection level: IP67, Insulation class:I
Rated voltage and frequency:
for ballasts BARELHFXE and HFX E1003:
220-250V, 0-60Hz
for ballasts BARELHFXE and HFX E1004:
110-127V, 0-60Hz
for watchdog unit CEAG:
220-254V, 50/60Hz, 195-250V, 0Hz
for ballasts CEAG 18-36W:
110-254V, 50/60Hz, 110-250V, 0Hz
for ballasts CEAG 58W:
110-254V, 50/60Hz, 195-250V, 0Hz
Operation and maintenance
The light fittings, which operate in areas of above mentioned premises, are under the requirements resulating from compulsory
regulations of valid ČSN EN:
- The lighting fitting must not be open alive
- In premises with danger of explosion, the light fittings can be cleaned with a damp duster. The person, clearing the light fitting,
has to be put to earth.
- Any change or replacement of components of the light fittings, which can influence the protection before the danger of
explosion, are forbidden.
- Attend to chemical resistence of the tube.
- The sealing can not come to the contact with solvent and thinner.
- The repair of the light fittings can be done only by person with relevant qualification, only with original spare parts and in
compliance with the latest regulations.
- In series EXTEND-Ex-T can be used through-wiring connection supplied by the producer of the lighting fittings. Maximum
number of light fittings connected with one-phase wiring connection is mentioned in the charts.
The fixtures are certified by FTZÚ, AO 210, Ostrava – Radvanice:
1)
Certificate FTZÚ 10 ATEX 0144X from date 23.12.2010
2)
Supplement No. 1 to certificate FTZU 04 ATEX 0144x, date of issue 6.10.2011
3)
Supplement No. 2 to certificate FTZU 04 ATEX 0144x, date of issue 21.01.2016
Marking lights:
II 2G Ex db e mb II T4 Gb – with off-load switch
II 2G Ex e mb T4 Gb
– without off-load switch
II 2D Ex tb IIIC T70°C Db
Maximum allowed number of EXTEND-Ex-T light fittings with one-phase through-wiring connection
1x18W
23
1x36W
16
1x58W
16
2x18W
15
2x36W
10
2x58W
7
Maximum allowed number of EXTEND-Ex-T light fittings with three-phase through-wiring connection
Fastening possibilitie
picture 1
Application
The explosion proof light fittings meet the standards according to the EU instructions 2014/34/EU.
They can be used in areas with danger of explosion according to the following chart:
picture 2
1x18W
18
1x36W
12
1x58W
12
2x18W
12
2x36W
8
2x58W
5
Battery change:
Battery change is necessary when the fixture doesn´t observe the conditions of rated operation period durability. In explosive area it is prohibited to disconnect battery for
emergency unit. It is allowed to disconnect the fixture from supply voltageand take remove reflector from the fixture.
1.
Disconnect the fixture from supply voltage.
2.
Release the screws on optical cover of the light fittings and flip it.
3.
Release screws holding the reflector of the light fittings and take out the reflector.
4.
Disconnect battery from emergency unit in non-explosive area as follows „-“ black conductor and „+“ red conductor.
5.
Remove the old battery.
6.
Screw the new battery (mark the date of operation start).
7.
Connect conductors to battery as follows „+“red conductor and „-“ black conductor.
8.
Insert the reflector back to the body and lock with screws. The alternative with disconnector – look out for the right rotation of reflector towards the
disconnecting T-profile on the optical cover of the light fitting.
9.
Close the glass and fasten it properly.
10.
Connect the fixture on supply voltage.
WARNING : The battery in the fixture can be changed for the same type or the same parameters only !!!
/12.8.2016/ Změna: 01
VYRTYCH a.s.
2/2

Podobné dokumenty

Microsoft PowerPoint - Mont\341\236n\355 n\341vod

Microsoft PowerPoint - Mont\341\236n\355 n\341vod Na svítidla, která jsou provozována v prostorách s výše uvedeným prostředím se vztahují požadavky vyplývající ze zřizovacích předpisů platných ČSN EN: - Svítidlo nesmí být otevíráno, pokud je svork...

Více

nbsp - Fotocz.cz

nbsp - Fotocz.cz Proměňte každý zachycený okamžik na dokonalou vzpomínku. A na fotografii, která vypadá, jako by ji nasnímal profesionál. Ať se jedná o pár přátel ze včerejšího večírku nebo odraz měsíce na hladině ...

Více

IP 66 EXTEND – Ex – P - LED

IP 66 EXTEND – Ex – P - LED Připojení: WAGO Ex svorkovnice, max. průřez vodičů 4mm, svítidlo je připraveno na smyčkování Standardní výbava: 1x ucpávková vývodka, 2x ucpávková zátka, dvojitá příchytka kabelu

Více

Montážní návod

Montážní návod B) pomocí závěsných ok – otvory pro zachycení závěsných ok, vyvrtejte pouze na předem označených místech na tělese. Do otvorů nasuňte nosná oka a zajistěte přiloženými maticemi s použitím kovových ...

Více

Induktivní koncový spínač typ 4746

Induktivní koncový spínač typ 4746 spínače se otevře a vstupní tlak pz postupuje z mikrospínače k výstupu A1 nebo A2. To znamená, že dojde k propojení vstupu 5 a výstupem 3 a pa1 = pz nebo pa2 = pz. Jakmile vačka uvolní páku spínače...

Více

Montážní návod pro svítidla typu

Montážní návod pro svítidla typu Postup zkoušky funkčnosti nouzového svítidla: Zkouška funkčnosti nouzového svítidla se provádí stisknutím červeného testovacího tlačítka v jakémkoliv režimu provozu. Pro zajištění správného chodu s...

Více

IP 65 EXCALIBUR – Ex

IP 65 EXCALIBUR – Ex Uchycení: Pomocí šroubů M8 skrz nosný podklad, závěsnými oky, podhledovým rámem, stropními

Více