Aktuální verze (2016) ke stažení ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

Aktuální verze (2016) ke stažení ve formátu PDF
Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrá
Rybářský řád
pro samostatný revír
„Tovačovská jezera”
platný od 1. 1. 2016
Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s tímto řádem
a budu se jím řídit
Podpis lovícího .........................................................
Rybářský revír Tovačovská jezera je veden pod pořadovým číslem č. 15,
evidenční číslo 13 971 001 přiděleným Ministerstvem zemědělství ČR
dne 31. 1. 2005 pod č. j. 3.225/05 – 16.230.
Zakoupením povolenky na Tovačovská jezera stávají se tyto vody i prostorem Vašeho rybářského zájmu a proto byste neměli mlčky a netečně přihlížet
v případech, kdy někdo druhý zásadně porušuje tento rybářský řád a bere
podměrečné ryby, nedodržuje stanovený denní limit či postupně odnáší
úlovky do zaparkovaného vozidla. Pokud sami nedokážete sjednat pořádek,
kontaktujte pověřené osoby:
rybářského hospodáře
vedoucího ryb. stráže
člena ryb. stráže
výdejce povolenek
p. Jiřího Zahradníčka na tel.
p. Ferdinanda Svítka na tel.
p. Pavla Janáče na tel.
p. Petra Frömela na tel.
email: [email protected]
605 208 825
723 912 463
776 380 153
733 180 036
A. Každý lovící nákupem povolenky souhlasí bez výhrad s níže uvedenými
pravidly lovu a pobytu což je povinen stvrdit svým podpisem na povolence
k lovu a na konci tohoto řádu.
B. Jakákoliv povolenka k lovu na Tovačovská jezera může být vydána pouze
držiteli platného rybářského lístku. Povolenka k lovu je nevymahatelná
a nebude vydána lovícím, kteří v minulosti závažným způsobem porušili
pravidla lovu a pobytu na rybářském revíru Tovačovská jezera.
C. V případě porušení právního,a nebo rybářského řádu, spácháním přestupku, může být lovícímu vydaná povolenka bez náhrady odebrána.
D. Každý lovící musí mít pro uchování úlovku vlastní rybářský vezírek či sak.
E. Uchovávat trofejní a hájené ryby za jakýmkoliv účelem, je bez výslovného
souhlasu správce jezer a nebo vedoucího rybářské stráže přísně zakázáno.
Tento souhlas musí být dán ihned po ulovení ryby.
F. Ulovená ryba, pokud není vyháčkována přímo ve vodě, musí být položena
na vyháčkovací polstrovanou matraci o min. rozměrech 60 x100 cm. Matrace musí být v průběhu lovu připravena k okamžitému použití v blízkosti
prutů anebo v místě podebírání ryb. Před položením ryby musí být polita vodou. Focení ulovených ryb se provádí nad podložkou v pokleku
nebo ve vodě, a to ihned po ulovení. Maximální doba focení nesmí přesáhnout pět minut! S kapry nad 15 kilogramů se musí fotit pouze ve
vodě. Berte si tak prosím své vlastní prsačky. Děkujeme za pochopení.
G. V důsledku aktivní těžby štěrkopísku či jiných prací mohou být některá z míst
dočasně vyloučena z možnosti lovu, ač to text či vlastní mapka neříkají.
H. Před vrácením povolenky a to i krátkodobé doplňte laskavě hmotnost dosaženého úlovku, nemáte – li váhu, použijte orientační tabulku. Zapisujte
jen ryby, které skutečně od vody odnášíte!
I. Každý lovící je povinen seznámit se před započetím lovu s aktuálními informacemi vyvěšenými ve vývěsce ČMŠ a tyto respektovat.
J. Je zakázáno jakkoliv upravovat bez souhlasu provozovatele břehy a pobřežní pozemky, zejména je zakázáno rozebírání a úprava opevnění břehů.
K. Na revíru je vyhlášena fotosoutěž, zájemci mohou fotografie ne jen
trofejních úlovků zasílat na email: [email protected]
Přihláška fotografie do soutěže musí obsahovat: Jméno a Příjmení
lovce, parametry úlovku, datum a čas jeho ulovení, souhlas s použitím fotografie, „souhlasím s použitím mé fotografie pro potřeby
Českomoravského Štěrku“.
Vítěze vybere pořadatel a odmění jej hodnotnými cenami.
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Základní údaje .................................................................................................................5
Vymezení revíru .............................................................................................................6
Hájené úseky na jednotlivých jezerech .................................................................7
Hájení v rybářském revíru Tovačovská jezera .....................................................7
Podmínky ponechání si úlovku.................................................................................8
Denní doba lovu .............................................................................................................9
Rozsah platnosti jednotlivých druhů povolenek
a povolené množství úlovků................................................................................... 10
Přístup, příjezd a možnosti pobytu na revíru ................................................... 15
Všeobecné zásady lovu............................................................................................. 21
Mimořádné způsoby lovu na jezerech II a IV .................................................... 22
Povolené techniky lovu............................................................................................. 22
Zarybňování .................................................................................................................. 24
Kontaktní osoby rybářského revíru „Tovačovská jezera“ ............................ 25
Příloha č. 1 rybářského řádu pro samostatný revír „Tovačovská jezera“ ...... 25
Příloha č. 2 rybářského řádu pro samostatný revír „Tovačovská jezera“ ...... 27
Příloha č. 3 rybářského řádu pro samostatný revír „Tovačovská jezera”....... 30
Účinnost. ....................................................................................................................................... 32
Ceník povolenek na Tovačovská jezera 2016 ............................................................ 33
Ceník poskytovaných služeb držitelům povolenek ............................................... 34
Pomocná tabulka hmotnosti úlovků v kg
v závislosti na délce ulovené ryby. ................................................................................ 35
Mapa revíru se situačními zákresy (dvojlist, uprostřed)
-4-
1. Základní údaje
1.1.
Rybářský revír „Tovačovská jezera“ vyhlášený rozhodnutím Krajského úřadu
Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 1. 3.
2004 pod č.j. OŽPZ – 8043/10563/03 – Kva (nabytí právní moci 21. 6. 2004) obhospodařují a výkon rybářského práva v něm provádí Českomoravský štěrk
a.s., se sídlem Mokrá 359 PSČ 664 04, dále jen ČMŠ.
1.2.
Cílem je vytvořit optimální podmínky pro sportovní rybolov v lokalitách
mimopstruhového rybářského revíru, částečně omezených stávající těžbou
štěrkopísku a také charakterem jezer jako I. či II. stupně PHO (pásma hygienické ochrany) vodního zdroje.
1.3.
Výkon rybářského práva je prováděn v souladu s ustanoveními zákona
č. 99/2004 Sb. o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství) a vyhlášky zveřejněné pod číslem 239/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 197/2004 Sb.
Dále se pak výkon rybářského práva řídí bližšími podmínkami lovu a
všemi přílohami uvedenými v tomto rybářském řádu.
Každý lovící je povinen znát výše uvedené předpisy, což musí stvrdit
svým podpisem na poslední straně tohoto řádu.
1.4.
Součástí popisu revíru je mapka s označením jednotlivých lokalit a červeně
vyznačenými místy, kde je rybolov zakázán. Na všech jezerech platí zákaz
vjezdu motorových vozidel, vjezd je povolen na ty úseky, které nejsou v mapce označeny žlutě a červeně, vždy je však nutno mít příslušné povolení.
-5-
2. Vymezení revíru
Revír tvoří jezera II, III, IV
2.1.
Jezero II (Troubky) se nachází po levé straně komunikace Troubky – Tovačov
u nového mostu přes řeku Bečvu. Jezero je místem přímého vodárenského
odběru a je PHO I. stupně vodního zdroje. Jezero je aktivním pracovištěm
z pohledu provozované těžební činnosti.
Počet lovících je zde omezen na 50 osob denně. Není povoleno přibírat osoby, které nejsou držiteli povolenky k lovu a ani domácí zvířata.
V případě většího tlaku ze strany lovících bude návštěvnost této lokality regulována místenkami, což bude uvedeno na tabulích na přístupových cestách. Na této lokalitě je nutno dodržovat všeobecná pravidla pro lov na vodárenských nádržích, mimo jiné zde není dovoleno vnadění či lov na nástrahy,
ohrožující kvalitu vody (masové červy, krevní deriváty a pod.).
2.2.
Jezero III (Annínské) se nachází po pravé straně příjezdové komunikace k administrativní budově Českomoravského štěrku, a.s. směrem k obci Tovačov.
Jezero je PHO II. stupně vodního zdroje.
2.3.
Jezero IV (Jih) se nachází nalevo od fy. Skanska. Jezero je PHO II. stupně vodního zdroje. Jezero je aktivním pracovištěm z pohledu provozované těžební
činnosti.
Lov povolen i v odkalovací části jezera IV. Při lovu na odkalovací části je žádoucí, aby lovící všechny ulovené ryby s výjimkou těch ryb, které si ponechá
(v souladu s pravidly uvedenými v tomto rybářském řádu), šetrně přenesl do
jezera IV. Cílem opatření je minimalizovat případný úhyn v důsledku ukládání
výpěrků.
Nedílnou součástí je i nově vznikající lokalita (dříve označována jako jezero
V), navazující na jezero IV směrem k obci Lobodice.
-6-
3. Hájené úseky na jednotlivých jezerech
3.1.
Jezero II – V místech doku, ze břehu od řeky Bečvy, do vzdálenosti cca 50
metrů, Ve vzdálenosti menší než 50 metrů od plovoucí hnízdní plošiny, a
v prostoru střediska ČMŠ. A ve vzdálenosti 100m na obě strany u čerpací stanice VAK. Vyznačeno v mapce. V těchto prostorách může lov povolit uživatel
revíru.
3.2.
Jezero III – Pod železniční vlečkou od staré čerpací stanice až po místo cca
100m od bývalého přejezdu trati u fy. Skanska. Dále od prostoru tzv. „KYPY“
včetně a po celé severní straně jezera, po roh v blízkosti mostu (vyznačeno
v mapce). Ve výjimečných případech může povolit lov v těchto prostorách
rybářský hospodář nebo správce jezera. V době natažení bojek v jimi vyhrazeném prostoru je zakázán rybolov od 8:00 do 20:00. V případě sporu s koupajícími má v tomto období absolutní přednost koupající.
3.3.
Jezero IV – Na celé části hráze podél pásového dopravníku a ze strany od řeky
Moravy v délce cca 300 metrů, dále ve vzdálenosti 50 metrů od přetěžovacího bagru a 50 metrů od kotvících lan. Na nově
vznikající lokalitě na části s neupravenými břehy a v oploceném prostoru
jachting klubu.
4. Hájení v rybářském revíru Tovačovská jezera
4.1.
Celoročně jsou hájeny mník jednovousý (nověji mník obecný), lín obecný, jeseter, lososovité druhy ryb a veškeré barevné mutace ryb.
4.2.
V době hlavního vysazování kapra, tj. od 16. října do 15. listopadu, je
možno lovit kapry na jezeře ANNÍN III jen systémem CHYŤ A PUSŤ. Na
jezerech Troubky a JIH hájení kapra neprobíhá – kapr se loví celoročně.
-7-
4.3.
Od 1. ledna do 15. června jsou v revíru hájeni:
bolen dravý
candát obecný
okoun říční
sumec velký
štika obecná
Od 16. března do 15. června je v revíru hájen:
jelec tloušť
Od 1. září do 30. listopadu je v revíru hájen:
úhoř říční
4.4.
Dále se hájení řídí zákonnými předpisy.
5. Podmínky ponechání si úlovku
5.1.
Všichni lovící jsou povinni zapsat neprodleně do úlovkového listu ponechanou rybu která má na revíru vyhlášenou nejmenší lovnou délku všechny
ostatní ponechané ryby se zapisují před odchodem od vody, v případě vícedenního pobytu po ukončení denního lovu. Dále je lovící povinen zakroužkovat v úlovkovém listu míru ryby, kterou již nemá lovící při sobě
a nemůže ji v případě kontroly předložit rybářské stráži. Nezakroužkování odvezeného úlovku bude považováno za hrubé porušení rybářského
řádu a může být postihováno členy RS.
5.2
Je povoleno ponechat si jako úlovek rybu, dosahující alespoň této délky:
amur bílý 60 cm * 100cm* (horní míra)
bolen dravý 40 cm
kapr obecný 45 cm * až 60 cm * (horní míra) na jezeře III. ANNÍN
kapr obecný 40 cm * až 60 cm * (horní míra) na jezerech II. TROUBKY A
IV. JIH
štika obecná 60 cm * 100cm* (horní míra)
candát obecný 45 cm
sumec velký 70 cm 190cm* (horní míra)
-8-
úhoř říční 45 cm
jelec tloušť 25 cm
cejn velký 25 cm
okoun říční – horní míra 40cm
* pro změnu lovné míry je udělena výjimka.
Za ušlechtilou rybu jsou na Tovačovských jezerech považovány tyto druhy:
amur bílý, candát obecný, kapr obecný, štika obecná a sumec velký.
5.3.
V případě ulovení dalších druhů ryb, které nejsou v seznamu uvedeny, platí
nejmenší lovné míry uvedené ve vyhlášce č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších
změn.
5.4.
Lovící si nesmí ponechat barevné mutace ryb, či ryb se značkou, sloužící k
identifikaci a kontrole růstu.
5.5.
Denní lov končí, ponecháním si dvou ušlechtilých ryb – tam kde je to dovoleno, případně naplněním maximálního denního váhového limitu 7 Kg
6. Denní doba lovu
6.1.
Pro držitele povolenky platí na všech jezerech následující doba lovu:
listopad, prosinec, leden, únor
od 7 do 18 hodin (středoevropského času)
březen, duben, září, říjen
od 5 do 21 hodin (středoevropského času)
od 6 do 22 hodin (letního času)
květen, červen, červenec, srpen
od 4 do 24 hodin (letního času)
Lovící se smí zdržovat u vody maximálně 30 minut před a po skončení stanovené doby lovu, potom je povinen prostor Tovačovských jezer opustit.
-9-
6.2.
Držitelé povolenek speciál, mohou na jezeru III (Anínnské jezero) setrvávat u
vody 24 hodin denně.
6.3.
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část revíru na dobu nezbytně nutnou
z důvodu pořádání rybářských závodů, prezentací, cvičení záchranných a
ozbrojených složek a podobných akcí. Tato skutečnost bude včas oznámena
ve vývěsních skříňkách ČMŠ a.s. a lovícím může být oznámena i prostřednictvím členů rybářské stráže.
7. Rozsah platnosti jednotlivých druhů povolenek
a povolené množství úlovků
7.1.
Možnosti nákupu povolenek dle věkových a jiných kategorií.
7.1.1.
Pro dospělé jsou prodávány základní povolenky (modré) roční, čtrnáctidenní, týdenní, třídenní a denní, nebo speciál povolenky (zelené) roční, čtrnáctidenní, týdenní, třídenní a denní (časové).
7.1.2.
Pro mladistvé, ZTP, ženy, lovící starší 75 roků a pracovníky ČMŠ se prodávají
roční povolenky základní i speciál se slevou.
7.1.3.
Dětem do 15 let se prodávají pouze povolenky základní, povolenky speciál
(zelené) se pro děti do 15 let se nevydávají.
7.2.
POVOLENKA ZÁKLADNÍ (modrá).
Platnost POVOLENEK ZÁKLADNÍCH ROČNÍCH I KRÁTKODOBÝCH je od
1. ledna do 31. prosince. POVOLENKA ZÁKLADNÍ (modrá) platí na jezerech II. Troubky a IV. Jih.
- 10 -
7.2.1.
Roční povolenka základní (modrá), její držitel si může ponechat celkem
35 kusů ušlechtilé ryby ročně (amur, kapr, štika, candát, sumec).
Denní úlovek je omezen na 2 kusy ušlechtilé ryby.
7.2.2.
Čtrnáctidenní povolenka základní (modrá), její držitel si může ponechat celkem 5 kusů ušlechtilé ryby. Týdenní úlovek je omezen na 3 kusy ušlechtilé
ryby a denní na 1 kus ušlechtilé ryby. Ponecháním si ušlechtilé ryby lov pro
tento den končí.
7.2.3.
Týdenní povolenka základní (modrá), její držitel si může ponechat 3 kusy
ušlechtilé ryby celkem, denně 1 kus ušlechtilé ryby. Ponecháním si ušlechtilé
ryby lov pro tento den končí.
7.2.4.
Třídenní povolenka základní (modrá), její držitel si může ponechat celkem 2 kusy
ušlechtilé ryby. Denně 1 kus ušlechtilé ryby, jejím ponecháním lov končí.
7.2.5.
Denní povolenka základní (modrá), její držitel si může ponechat 1 kus ušlechtilé ryby. Po jejím ponechání lov končí.
7.2.6.
Základní povolenka pro děti do 15 let (modrá) umožňuje lovit na 2 pruty. Roční úlovek může činit 10 kusů ušlechtilých ryb, týdenní úlovek je 3 kusy ušlechtilé ryby, denní 1 kus ušlechtilé ryby. Lov na přívlač je povolen jen na umělou
nástrahu či mrtvou rybku. Dětem do 15 let je lov na živou rybku povolen pouze pod dohledem osoby starší 18 let, která je držitelem platné povolenky.
Za doprovodu a pod dohledem držitele povolenky „Speciál“ je povoleno dětem do 15 let pobývat na jezeře III. Annín 24 hodin a lovit zde dle podmínek
daných tímto řádem v rozsahu povolenky „Speciál“.
7.3.
POVOLENKA SPECIÁL ROČNÍ (zelená).
Platnost povolenky SPECIÁL je od 1. ledna do 31. prosince.
7.3.1.
Roční povolenka speciál (zelená), její držitel si může ponechat celkem 25
- 11 -
kusů ušlechtilé ryby ročně (amur, kapr, štika, candát, sumec).
Týdenní úlovek je omezen na 3 kusy ušlechtilé ryby a denní na 1 kus ušlechtilé ryby. Denní lov končí naplněním denního limitu 7 Kg ponechaných ryb.
7.3.2
Platí ve stejném rozsahu jako povolenka ZÁKLADNÍ (modrá) s tím, že je
umožněn 24 hodinový pobyt na jezeru III – Annínském, na ostatní jezera platí pouze jako povolenka ZÁKLADNÍ. Držitel povolenky speciál není povinen
ukončit lov po ponechání povoleného úlovku, lovící může po ponechání
jedné ušlechtilé ryby, a při nepřekročení denního limitu 7 Kg všech ponechaných ryb, pokračovat v lovu jen kaprovitých ryb systémem CHYŤ A PUSŤ.
7.3.3.
Je povoleno použití lodě pro zavážení návnad a nástrah, přitom je nutno se
řídit Provozním řádem malých plavidel.
7.3.4.
Je povolen vjezd a parkování motorových vozidel do vybraných lokalit, a to
na základě vydaného povolení k vjezdu – parkovací karta se zeleným pruhem.
7.3.5.
Je umožněn za úplatu pronájem části pozemku k postavení ubytovacího
zařízení při 24 hodinovém pobytu. Při tom bude dodrženo pravidlo – 1 Povolenka = 1 auto + 1 ubytovací zařízení. Cena nájmu je zahrnuta v ceně povolenky speciál.
7.3.6.
POVOLENKA SPECIÁL KRÁTKODOBÁ (zelená).
Platnost povolenek SPECIÁL KRÁTKODOBÝCH je od 1. ledna do 31. prosince, 24 hodinový pobyt lze provozovat pouze na jezeru III – Annínském, na ostatních jezerech platí pouze jako KRÁTKODOBÁ ZÁKLADNÍ.
Na povolenky krátkodobé SPECIÁL je povolený rozsah úlovků shodný
s úlovky na krátkodobé povolenky základní viz. bod 7.2.2. až 7.2.5. tohoto řádu, s výjimkou že lovící může pokračovat v lovu po ponechání
ušlechtilé ryby, navíc je možno využít těchto rozšířených možností:
7.3.7.
Je povoleno používat lodě a využívat části pozemku k postavení ubytovacího zařízení viz body 7.3.2. a 7.3.4. tohoto řádu.
- 12 -
7.3.8.
Je povolen krátkodobý vjezd a parkování motorových vozidel.
7.3.9.
ZELENÁ KARTA
Krátkodobě umožňuje rozšíření roční základní povolenky na povolenku krátkodobou speciál. Ponechání úlovku se v tomto případě řídí body 7.2.2. –
7.2.5
7.4.
Lov sumců z lodě za použití vábničky.
Jedná se o specifický druh lovu sumců, který mohou vykonávat pouze
osoby starší 18 let. Pro lov mohou být použity pouze plavidla pevné a
nepotopitelné konstrukce. Tento způsob lovu je povolen od 16. června
do 31. prosince.
Lov s vábničkou je povolen z důvodů bezpečnosti pouze v době nesnížené viditelnosti v denních hodinách. Používat vábničku mimo takto
vymezenou dobu, jmenovitě v noci je zakázáno.
7.4.1.
Lov z lodě je umožněn pouze formou samostatné celosezónní povolenky
nebo samostatných krátkodobých povolenek.
7.4.2.
Lov sumců ze zakotvené lodě na bójky je povolen. Lovící z lodě je povinen
mít u sebe potřebné doklady a být za snížené viditelnosti osvětlen tak, aby
byl vidět ze všech stran. Tento způsob lovu je povolen od 16. června do 31.
prosince.
V případě většího počtu lovících má provozovatel právo lovícímu vymezit
prostor k lovu.
7.5. Lov z lodě přívlačí.
7.5.1.
Je zakázán, povolit jej může ve zvláštních případech hospodář revíru.
7.6. Množství ponechaného úlovku.
7.6.1
Ihned po příchodu k vodě je nutno zapsat do přehledu úlovků datum a místo
- 13 -
lovu. Jestliže si lovící neponechá žádný úlovek, musí být volný řádek před
zapsáním dalšího data lovu proškrtnut.
Lovící je povinen odevzdat sečtený sumář úlovků nejpozději 15 dnů po skončení platnosti povolenky, v opačném případě mu nebude vydána povolenka
nová. Povolenku je také možno poslat poštou na adresu:
Petr Frömel, Lobodice 118, PSČ 751 01.
Platí, že lovící si může přisvojit v jednom dnu nejvýše 7 kg všech druhů ryb.
V tomto úlovku smí být dle druhu povolenky 1-2 kusy ušlechtilé ryby. Pokud
hmotnost 1 ponechané ušlechtilé ryby, anebo hmotnost všech ostatních ponechaných ryb přesáhne 7 kg, lov pro tento den končí.
Byla - li před tímto úlovkem zasáčkována i jiná ryba, je možno si ji ponechat,
i když celková hmotnost přesáhne denní limit 7 kg.
Platí, že každou ušlechtilou rybu je lovící povinen ihned po zasáčkování nebo
ponechání zapsat do přehledu úlovků a to včetně její hmotnosti i velikosti v cm.
Ostatní bílou rybu stačí zapsat až před odchodem od vody.
7.6.2
Lov dravců na bójky může být prováděn pouze na jezeru III Annínském.
Provozovatel revíru má právo povolit tento způsob lovu výjimečně i na
ostatních jezerech.
7.7.
Důležité upozornění
Pokud má na jezeru III Annínském proběhnout cvičení záchranné služby spojené se seskoky do vody a následnou záchranou za použití motorových lodí,
jsou všichni lovící povinni své vyvezené trhací bójky stáhnout ke břehu (kotvící bóje mohou zůstat) a předejít tak kolizím. Cvičení probíhá vždy v dopoledních hodinách, maximálně 5 dnů za rok. Kromě oznámení termínu cvičení
na úřední tabuli Tovačovských jezer budou lovící, hodinu před započetím
cvičení, upozorněni na jeho začátek vypálením 3 světlic.
Pokud někdo neuposlechne výzev a nestáhne své bójky, vystavuje se nebezpečí, že způsobená škoda na vlastní výbavě nebo majetku či zdraví osádky
cvičící lodě bude vždy jen k tíži lovícího.
- 14 -
8. Přístup, příjezd a možnosti pobytu na revíru
8.1.
Příjezd na pozemky ČMŠ je umožněn jen s platným povolením a povolenkou
kterou je při kontrole řidič vozidla povinen předložit, při porušení této zásady bude lovícímu odebraná povolenka.
8.2.
Přístup je povolen na všechny části revíru s výjimkou částí, které jsou aktivním pracovištěm štěrkoven, hájeným pásmem nebo jsou součástí I. ochranného pásma vodárenského zdroje. Na mapce revíru jsou vyznačeny červenou čarou.
8.3.
Parkovací kartu s modrým pruhem obdrží držitelé roční povolenky základní
(modré) zdarma. Umožňuje jim parkovat vozidlo na jezerech II. Troubky IV.
Jih dle bodu 1.4. Základní parkovací karta (s modrým pruhem) je celosezónní
povolení. Pokud lovící využívá parkovací kartu ČMŠ a.s. pro lov na jezeru I –
sever, obhospodařované ČRS, nesmí parkovat vozidlo mimo betonovou komunikaci (výjimkou jsou držitelé průkazu ZTP), což bude na parkovací kartě
vyznačeno. Cena parkovací karty je již zahrnuta v ceně základní povolenky.
8.4.
Pro držitele roční povolenky speciál (zelené) je určena parkovací karta se zeleným pruhem, která má stejný rozsah platnosti, jako je popsáno v bodu 8.3.
a navíc umožňuje parkování u vody na jezeru III. Cena parkovací karty speciál
je již zahrnuta v ceně speciál povolenky. Pro příjezd k jezeru I – sever platí
omezení shodné viz bod 8.3.
8.5.
Každá parkovací karta musí být viditelně umístěna za předním sklem vozidla.
8.6.
Na jezeru II je parkování vozidla povoleno s parkovací kartou (s modrým či
zeleným pruhem).
Na jezeru IV je parkování povoleno s parkovací kartou (s modrým či zeleným
pruhem).
Pro umístění parkovací karty platí stejné pravidla, jak již bylo uvedeno v bodu
8.5. Parkování zde bude umožněno jen na vyhrazených místech. Na jezeru IV
je nutno počítat s uzavřením některých přístupových cest.
- 15 -
8.7.
Přebývat přes noc u vody je povoleno na jezeru III Annínském jen držitelům
ročních či krátkodobých povolenek speciál, a to i za využití ubytovacího zařízení V ceně povolenky je již zahrnut poplatek za pronájem části příbřežního
pozemku.
8.8.
Použití stanu, bivaku, karavanu nebo motorového vozidla upraveného pro
obývání (dále jen obytného zařízení) na pronajaté části příbřežního pozemku, je povoleno jen za účelem lovu, a jen držitelům povolenek speciál. Za
obytné vozidlo je považováno též vozidlo, ve kterém lovící přespává, i když
nemá obytnou úpravu.
Je přísně zakázáno uvazovat a kotvit cokoliv k porostu. Zejména plachty, igelity, prádelní šňůry a podobně.
Pokud dojde k nepředvídatelné události, která lovícímu neumožňuje využívat obytné zařízení po dobu delší, než 3 hodiny, je povinen tuto okolnost
oznámit neprodleně p. Frömelovi (tel. 773 180 036) nebo jednomu z vyjmenovaných členů rybářské stráže kteří důvod okamžitě posoudí a rozhodnou
o jeho oprávněnosti. V případě, že důvod nebude uznán, je lovící povinen z
pronajaté části pozemku odstranit obytné zařízení a to i v případě, že se tak
stane ještě v průběhu sjednaného pronájmu. Provozovatel rybářského revíru
neručí za škody na takto volně ponechaném majetku – obytném zázemí a
rovněž si vymiňuje právo opuštěné obytné zařízení odstranit na náklady majitele zařízení a přitom neručit za případně vzniklé škody. Ponechání obytného zařízení nebude za žádných okolností tolerováno.
8.9.
Je nepřípustné využívat pronajaté místo za jiným účelem než umístění stanu,
bivaku nebo karavanu a rovněž využití takovéhoto zařízení jinak, než je stanoveno tímto rybářským řádem.
Obytné zařízení je možno na pronajatou část pozemku umísťovat jen v době
platného nájmu a za podmínek a k účelu výše uvedenému.
Porušení nebo nesplnění těchto podmínek je důvodem k jednostrannému
ukončení doby nájmu ze strany pronajímatele a to bez nároku na odškodnění.
8.10.
Táboření, vjezd motorových vozidel nebo využívání obytného zařízení na
pozemcích ČMŠ bez platného povolení a při nedodržování výše uvedených
pravidel je nepřípustné a nutná opatření můžou být řešena odebráním po-
- 16 -
volenky a nebo též v součinnosti s policií ČR. Za návštěvy odpovídá nájemce pozemku (lovící).
8.11.
Lodě není možno ponechávat ukotvené na místech bývalého lovu a tím
omezovat další lovící.
8.12.
V případě že lovící má u sebe při pobytu na RR TJ domácí zvíře, je povinen
zabezpečit ho tak, aby volným pohybem neobtěžovalo lovící a ostatní osoby.
Lovící je rovněž povinen uklidit všechny exkrementy. V případě neuposlechnutí tohoto nařízení bude lovící neprodleně vykázán od vody. Porušení může
vést k odebrání povolenky.
8.13.
Všechna jezera jsou stále pracovišti ČMŠ a.s. a důlními vodami a proto
zde platí ZÁKAZ KOUPÁNÍ, mimo vyhrazené části jezera III.
8.14.
Každý lovící je povinen po ukončení lovu uklidit místo lovu a případné odpadky odvézt. K uložení odpadků můžou lovící využít kontejner
umístěný v západní části jezera v prostoru Annínské louky a jihovýchodním rohu pod závodem Skanska.
9. Všeobecné zásady lovu
9.1.
Lov ryb je povolen na všech lokalitách na 2 pruty, přičemž na každém může
být použit pouze 1 návazec s jednoháčkem. Použitá zátěž musí být na vlasci
upevněny tak, aby při utržení (uříznutí) nezůstaly součástí udice, se kterou
ryba unikla.
Dvojháčky a trojháčky je povoleno používat pouze pro lov dravců vláčením
umělé nástrahy a při lovu na mrtvou anebo živou nástrahu od velikosti nástražní ryby minimálně 25 cm, a to od 16. června do 31. prosince.
Při lovu sumců je povoleno používat víceháčkový systém s nejvýše 3 háčky
(jedno, dvoj nebo trojháčky, včetně kombinace) při zachování minimální
velikosti nástražní ryby 25cm.
Při lovu přívlačí se loví na jeden prut, při tom žádný další nesmí být nastražen.
- 21 -
9.2.
V nočních hodinách musí být místo lovu označeno světlem.
Každý lovící je povinen mít u sebe vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky
úlovku, podběrákem o délce ramene 80 cm s jemnou síťkou průměr oka
max. 1,5 cm a vezírek s kruhy či ekosak, pokud chce ulovenou rybu držet živou. Každý lovící musí mít polstrovanou odháčkovací matraci, na které musí
vyháčkovávat a měřit ulovené ryby.
Kuchání a porcování ryb v prostorách revíru je zakázáno.
9.3.
Důležitá upozornění
Tovačovská jezera tvoří I. či II. stupeň PHO vodního zdroje a je zde kladen
velký důraz na dodržování pořádku a hygieny. Není zde povoleno rozdělávat
ohně jinak než v nadzemních zařízeních, při tom nesmí být použito dřevo ale
pouze dřevěné uhlí nebo brikety. Je zakázáno odhazovat odpadky či nedopalky cigaret.
Za vážný přestupek bude považováno i nešetrné zacházení s rybou.
Je přísně zakázáno přecházet železniční vlečku.
Při kontrole je lovící povinen mít u sebe platnou a podepsanou povolenku,
jejíž nedílnou součástí je podepsaný rybářský řád vydaný ČMŠ a.s., dále rybářský lístek a svoji totožnost musí prokázat hodnověrným dokladem s fotografií (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz). Kontrolní orgán je oprávněn
zkontrolovat na pozemcích ČMŠ i osobní zavazadlo lovícího a jeho případných návštěv, stan, karavan i auto, je-li vážné podezření na spáchání přestupku lovícím.
10. Mimořádné způsoby lovu na jezerech II a IV
10.1.
Může povolit uživatel revíru.
11. Povolené techniky lovu
11.1.
Na revíru je zakázáno zavážení návnad a nástrah kromě situací, které popisuje tento řád. V případě využití možnosti zavážení upřesněných v tomto
řádu je lovící povinen chovat se ohleduplně k ostatním a je přísně zaká-
- 22 -
záno vyvážet nástrahy a návnady jinak než přímo směrem na kolmici
k ose jezera – vyznačeno v mapce.
11.2.
Lov dravců za použití bójky – povoleno užívat všech druhů bójek včetně trhací, jako kotvící bójky nesmí být použito PET lahví.
Po ukončení lovu musí být bójky z vody odstraněny a to včetně zátěže. Je
povoleno vyvážet bójky ze břehu do vzdálenosti cca 150 metrů, ne však vějířovitě, aby tak znemožňovaly lov sousedním rybářům. Povolená nástraha
živá ryba či přírodní nástraha.
Držitelům příslušné platné povolenky je lov sumců na nástražní rybku povolen od 16. 6. do 31. 12.
11.3.
Lov sumců z lodě za použití vábničky – možno lovit po celé ploše jezera III,
lovící však musí dodržet minimální vzdálenost 50 metrů od nastražených
bójek a to i tyčových kaprových, jako nástraha může být použita živá ryba,
přírodní nástraha.
Lov povolen pouze v denních hodinách (tj. za nesnížené viditelnosti).
11.4.
Lov sumců ze zakotvené lodě – stejné jako v bodě 11.3.
V nočních hodinách však musí být loď osvětlena neoslňujícím bílým světlem
viditelným i ze břehu. Tento způsob lovu lze uplatňovat od 16. 6. do 31. 12.
11.5.
Lov dravců ze zakotvené či plovoucí lodě přívlačí – nadstandardní způsob
lovu, kdy lovící může lovit dravce přívlačí za použití umělých nástrah včetně
wobblerů či pilkerů. Tento způsob lovu je povolen pouze od 1. září do 31.
prosince.
11.6.
Lov nedravých ryb s označením místa lovu – jako bójka k označení lovného
místa je povolena pouze tyčová bóje – k připojení závaží může být použit jiný
materiál než ze kterého je bóje vyrobena nejvíce však v délce 5 cm od závaží,
použití jakékoliv jiné bóje bude považováno za vážné porušení rybářského
řádu. Tento způsob lovu mohou využít pouze držitelé povolenky speciál
nebo základní povolenky se zelenou kartou.
Vyvážení udic či vnadění z lodě není v žádném případě povoleno držitelům základní povolenky. Lovící, který nástrahu vyváží, je povinen rybu
- 23 -
zdolávat z lodě, loď musí být vybavena uzavíratelnou odháčkovací matrací a vhodným podběrákem o délce ramene 80 cm s jemnou síťkou
průměr oka max. 1,5 cm.
12. Zarybňování
Rozhodnutím KUOK, odbor ŽPZ ze dne 27. 03. 2007 pod č. j. KUOK/12496/2007
se stanovuje zarybňovací plán Tovačovských jezer pro jednotlivý kalendářní
rok dle druhu a množství následovně:
K3 (kapr tříletý)
15 000 ks 22 000 kg
Š1 (štika jednoletá)
1 000 ks 250 kg
Ca 2 (candát dvouletý)
1 200 ks 300 kg
Br (bílá ryba)
35 000 ks 3 500 kg
Mimo výše uvedené roční množství vysazovaných ryb bude do revíru v průběhu každých tří let vysazen úhoř říční v množství 1000 ks monté nebo 500
ks úhoře odkrmeného.
Rybí násada je vysazována do všech tří jezer, tvořících revír Tovačovská jezera v tomto poměru:
Jezero II (Troubecké) – 30% z celkového množství rybí násady
Jezero III (Annínské) – 40% z celkového množství rybí násady
Jezero IV (Jih) – 30% z celkového množství rybí násady
Zarybnění probíhá ve třech časových intervalech:
jarní – duben 15% z plánovaného množství
letní – červen 15% z plánovaného množství
podzimní – říjen 70% z plánovaného množství
- 24 -
13. Kontaktní osoby rybářského revíru „Tovačovská
jezera“
Rybářským hospodářem byl ustaven pan Jiří Zahradníček, bytem Prostějovská 234, Tovačov – tel. 605 208 825.
Velitel rybářské stráže –
Člen rybářské stráže –
Člen rybářské stráže –
pan Ferdinand Svítek, telefon: 723 912 463
pan Petr Frömel, telefon: 733 180 036
pan Vladimír Studnička, telefon: 775 349 472
Výdejce povolenek –
pan Petr Frömel, telefon: 733 180 036
14. Příloha č. 1 rybářského řádu pro samostatný revír „Tovačovská jezera“
PODMÍNKY PRO VYUŽÍTÍ POBŘEŽNÍCH POZEMKŮ ČMŠ a.s.
Držitelé rybářských povolenek SPECIÁL na rybářském revíru společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Tovačovská jezera (dále jen RR TJ) si mohou krátkodobě najmout část příbřežních pozemků jezera III (Annínské) ve vlastnictví
ČMŠ, a.s., vyznačených na vložené mapce, za účelem umístění bivaku, stanu
či karavanu určeného k přenocování při výkonu rybářského oprávnění (dále
jen bivak) na dobu sjednanou a to za podmínek stanovených nájemní smlouvou. Auta je možno parkovat pouze tak, že budou od vody vzdálena min. 5
metrů a podobně jako bivaky či karavany nebudou bránit volnému průchodu okolo jezer po upravené stezce.
Uzavření nájemní smlouvy: mezi držitelem rybářské povolenky SPECIÁL, jako
nájemcem části pozemku (dále jen nájemce) a Českomoravským štěrkem,
a.s. se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá, IČ: 25502247, DIČ: CZ25502247, jako
pronajimatelem části pozemku (dále jen pronajímatel) se nájemní smlouva o
nájmu části pozemku uzavírá konkludentně (mlčky) okamžikem, kdy nájemce postaví svůj bivak na pozemku pronajímatele a to s následujícím obsahem
smlouvy (právy a povinnostmi smluvních stran):
1.
Předmětem nájmu (část pozemků pronajímatele vyznačených na mapě) je
vymezen místem postavení bivaku a čtvercem o délce strany 4m, opsaným
kolem místa postavení bivaku. Pokud je bivakem karavan s automobilem, je
- 25 -
předmět nájmu vymezen místem s automobilem a čtvercem o délce strany
8m, opsaným kolem místa postavení karavanu s automobilem (dále jen pozemek).
Při tom na místech kde to terén umožňuje, nesmí být automobil a ani
ubytovací zařízení postaveno blíže jak 5m od horní hrany břehu jezera.
Je přísný zákaz používání různých plachet, koberců mimo vnitřku ubytovacího zařízení.
2.
Doba nájmu se má za ujednanou podle ohlášení jejího trvání rybářskému
hospodáři nebo správci jezer, či rybářské stráži před vznikem smlouvy a nejméně činí jeden den. Pokud nájemce dobu nájmu předem neohlásí, je povinen bez ohledu na dobu trvání nájmu zaplatit nájemné 1000 Kč a to k výzvě
rybářského hospodáře nebo jeho zástupců.
3.
Cena pronájmu pozemku je již zahrnuta do ceny příslušné povolenky.
4.
Nájemce se zavazuje udržovat najatý pozemek v naprostém pořádku, jakkoliv ho neznečišťovat a veškeré odpadky soustřeďovat v nepropustném obalu.
Před ukončením nájmu je nájemce povinen odstranit veškeré odpadky z pozemku a okamžikem ukončení nájmu pozemek zcela vyklidit, případné odpadky odvézt. K uložení odpadků můžou lovící využít kontejner umístěný v západní části jezera v prostoru Annínské louky a jihovýchodním
rohu pod závodem Skanska.
Rovněž je přikázáno pro konání osobní potřeby využívat instalovaná WC, pokud nemá uživatel vlastní WC chemické. I další nájemci příbřežních pozemků
po vás chtějí pobývat v čistém a hygienickém prostředí.
5.
Za porušení povinností uvedených v čl. 4 se nájemce zavazuje zaplatit pronajimateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč a to hospodáři nebo správci jezer.
Nájemce v tom případě současně bere na vědomí, že po dobu dvou let mu
nebude umožněn nájem části pozemku.
6.
Kontrolou dodržování této smlouvy jsou pověřeni rybářský hospodář, správce jezer, rybářská stráž a vedoucí provozu ČMŠ, a.s. v Tovačově.
- 26 -
15. Příloha č. 2 rybářského řádu pro samostatný revír
„Tovačovská jezera“
PROVOZNÍ ŘÁD MALÝCH PLAVIDEL
na důlní vodě dobývacích prostorů ložiska štěrkopísků Tovačov v souvislosti
s výkonem rybářských oprávnění na rybářském revíru Českomoravský štěrk,
a.s. Tovačovská jezera.
Českomoravský štěrk, a.s. se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04, IČ 25502247, jako
provozovatel rybářského revíru Tovačovská jezera vydává pro účely vymezení podmínek a pravidel používání malých plavidel v souvislosti s výkonem
rybářských oprávnění na rybářském revíru Tovačovská jezera tento
PROVOZNÍ ŘÁD
Čl. I.
Základní ustanovení
1.
Používání malých plavidel, v souvislosti s výkonem rybářských oprávnění na
rybářském revíru Tovačovská jezera je povoleno pouze na Annínském jezeru
– dobývací prostor Tovačov III. Na ostatních částech rybářského revíru Tovačovská jezera je používání malých plavidel zakázáno. Povolit je může ve
výjimečných případech uživatel revíru.
2.
Vymezení malých plavidel a podmínky bezpečnosti provozu malých plavidel
jsou upraveny Řádem plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, tvořícího přílohu č. 1 k vyhlášce FMD č. 344/1991 Sb., vyhláškami FMD
223/1995 Sb. a 224/1995 Sb. a tímto řádem.
3.
Za oprávněné používání malých plavidel pro účely výkonu, příslušnou povolenkou založených rybářských oprávnění, se považuje vlastní aktivní lov ryb
z plavidla nebo zavážení návnad a nástrah při lovu ryb ze břehu.
4.
Každý provozovatel malého plavidla je povinen se seznámit a dodržovat
- 27 -
podmínky bezpečnosti provozu malých plavidel stanovené právními předpisy uvedenými v odst. 2 tohoto článku a podmínky stanovené tímto řádem.
5.
Rybářský hospodář, správce jezer a rybářská stráž jsou oprávněni ukončit
provoz malého plavidla, pokud jeho provozovatel porušuje podmínky bezpečnosti provozu stanovené právními předpisy a podmínky stanovené tímto
řádem.
Čl. II.
Vymezení malých plavidel a podmínky jejich vedení.
1.
Pro účely výkonu rybářských oprávnění může být provozováno malé plavidlo, jímž se rozumí veslice, pramička, nafukovací člun apod., o celkové hmotnosti do 1000 kg včetně zatížení. Konstrukční provedení těchto malých plavidel musí zajišťovat jejich nepotopitelnost v případě zatopení.
2.
K vedení malého plavidla vymezeného tímto řádem se nevyžaduje zvláštní
průkaz způsobilosti k vedení plavidla.
3.
Vůdce malého plavidla zejména odpovídá:
a) za výběr vhodného plavidla k zamýšlené činnosti,
b) za technickoprovozní stav malého plavidla,
c) za osoby na plavidle,
d) za nepřekročení povoleného zatížení malého plavidla,
e) za dodržování podmínek bezpečnosti plavby stanovené právními předpisy a tímto řádem,
f ) za včasné ukončení plavby v případě zhoršujících se povětrnostních podmínek,
g) a za vedení plavby tak, aby neohrozil sebe či jiné osoby a majetek jiných
osob,
4.
Během provozu malého plavidla je zakázána jakákoliv činnost, která by mohla ohrozit čistotu vody, či příbřežních pozemků. Zejména je zakázáno použití
spalovacího motoru.
- 28 -
Čl. III.
Výstroj malého plavidla.
1.
Plavidlo o celkové hmotnosti (včetně povoleného zatížení) do 500 kg, musí
být vybaveno nádobkou pro vylévání vody nebo houbou, vyvazovacím lankem nebo řetízkem o délce nejméně 5 metrů a alespoň jedním pádlem s výjimkou plavidla opatřeného vesly.
2.
Ostatní plavidla musí být vybavena vyvazovacím lankem o délce nejméně
15 metrů, bidlem, záchranným kruhem nebo jiným vhodným záchranným
prostředkem a nádobkou pro vylévání vody.
3.
Pro lov s vábničkou může být malé plavidlo vybaveno lodním elektromotorem do max. výkonu 4 kW. Malé plavidlo s lodním elektromotorem může vést
pouze osoba starší 15 let. Při lovu sumců s vábničkou musí mít rybář i ostatní
osoby na plavidle záchranné vesty.
Čl. IV.
Poznávací znaky malých plavidel.
Malé plavidlo používané k lovu ryb, které nepodléhá státní evidenci, musí
být označeno názvem provozovatele nebo jménem a adresou vlastníka na
vnější nebo vnitřní straně přední části plavidla.
Čl. V.
Zvláštní ustanovení k rybolovu.
1.
Pro lov sumců na vábničku mohou být použity jen malá plavidla nepotopitelné pevné konstrukce (dřevěné, laminátové či kovové) s vyloučením jejich poškození při zdolávání ryby, či k přetížení ohrožující stabilitu malého plavidla.
2.
Před započetím vlastního rybolovu rozhodne rybářský hospodář o způsobilosti malého plavidla ke zdolání úlovku a na základě tohoto posouzení vydá
povolení k lovu ryb.
- 29 -
3.
Pro zavážení návnad a nástrah lze používat jen taková malá plavidla, která
splňují ustanovení shora uvedených plavebně provozních podmínek.
4.
Malé plavidlo používané k výkonu rybářského práva je-li mimo provoz, musí
být buď řádně vyvázáno ke břehu nebo vytaženo na břeh.
5.
Za rychlosti větru 7,5 – 10 m/s odpovídající rychlosti 27 – 35km/hod (rozpoznávací znak - na vodě se valí vlny se zpěněnými vrcholky), je lov ryb z malých
plavidel zakázán.
16. Příloha č. 3 rybářského řádu pro samostatný revír
„Tovačovská jezera”
Každá osoba, nacházející se v areálu Tovačovských jezer je povinna počínat si
tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí.
Každý držitel povolenky je proto v zájmu vlastního bezpečí a bezpečí
majetku, života a zdraví svého i jiných osob, povinen v případě nenadálých přírodních událostí (např. bouře, vichřice, záplava atp.) postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody na výše uvedeném, zejména
uposlechnout a postupovat v souladu s instrukcemi rybářské stráže, rybářského hospodáře, správce jezer, závodního lomu či instrukcemi vydanými
příslušnými orgány státní nebo komunální správy či Policie ČR. Stejně tak je
povinen postupovat dozví-li se o takovémto nebezpečí nebo hrozbě takovéhoto nebezpečí ze sdělovacích prostředků nebo jakýmkoliv jiným způsobem
(například prostřednictvím jiných než výše vyjmenovaných osob, telefonicky
a podobně).
Takový postup spočívá zejména v přesunutí automobilu, karavanu či
jiného majetku ze vzdálenosti možného dopadu padajících stromů či
větví, či drátů nebo sloupů elektrického vedení. Rovněž tak je nutné
dbát svého vlastního bezpečí či bezpečí ostatních osob ve své blízkosti
a nezdržovat se v místech spojených s takovýmto rizikem.
Jestliže dojde k vyhlášení povodňového nebezpečí je nutné ve vlastním
- 30 -
zájmu sledovat vývoj situace a nejpozději v případě vyhlášení třetího
povodňového stupně je nutné ohrožené území opustit. Ve všech těchto
případech je nutné mít na paměti, že se pohybujete v území s nezpevněnými
nebo jen částečně zpevněnými přístupovými plochami. Jejich zvodněním se
do značné míry stíží a v krajním případě až znemožní pohyb aut, v posledním
případě bez cizí pomoci. Nenechávejte proto věci na poslední chvíli, je to
nejenom nezodpovědné, ale i nebezpečné !
Rovněž mějte na paměti i tu skutečnost, že stejně mohou být ohroženy i přístupové cesty a veřejné komunikace k Tovačovu.
Společnost Českomoravský štěrk, a.s. nenese odpovědnost za způsobenou škodu v případě, že držitel povolenky nebo jím doprovázané osoby
nepostupují v souladu s výše uvedeným a poruší zde stanovené povinnosti.
Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s obsahem rybářského řádu
platného od 1. 1. 2016 a budu se jím řídit.
V Tovačově dne:……………………………
Jméno……………………..,
příjmení …………………………..,
rok narození …………….
Podpis ……………………………………………
- 31 -
17. Účinnost.
Tento rybářský řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016
V Mokré dne 1. 12. 2015
Ing. Karel Lorek
člen představenstva
Ing. Jan Šimek, BA
specialista správy nemovitostí
Ing. Vlastimil Polišenský
závodní lomu
Jiří Zahradníček
rybářský hospodář
Text tohoto rybářského řádu a během roku i celou řadu doplňujících informací najdete na internetových stránkách www.cmsterk.cz.
- 32 -
Ceník povolenek na Tovačovská jezera 2015
Roční povolenky (modré)
základní
základní se slevou – studenti, ZTP, ženy
základní – pracovníci ČMŠ, lovící nad 75 roků
děti do 15 let (2 pruty)
2 500 Kč
1 700 Kč
1 000 Kč
800 Kč
Krátkodobé povolenky základní
čtrnáctidenní
týdenní
třídenní
denní
1 500 Kč
1 000 Kč
500 Kč
250 Kč
Roční povolenky pro pobyt 24 hodin (zelené)
speciál
speciál se slevou – ZTP, ženy
speciál – pracovníci ČMŠ, studenti, lovící nad 75 roků
6 500 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
Krátkodobé povolenky speciál pro pobyt 24 hodin
čtrnáctidenní
týdenní
třídenní
denní (časová od – do)
2 600 Kč
1 800 Kč
1 000 Kč
500 Kč
Krátkodobé povolenky speciál k rozšíření základní modré povolenky.
(pouze pro držitele roční povolenky modré)
týdenní
900 Kč
třídenní
500 Kč
denní (časová od – do)
250 Kč
Lov sumců s vábničkou nebo lov ze zakotvené lodi a vláčení z lodi
celoroční pro lovící s roční povolenkou RRTJ
denní pro držitele jakékoliv povolenky RRTJ
třídenní pro držitele jakékoliv povolenky RRTJ
týdenní pro držitele jakékoliv povolenky RRTJ
roční pro ostatní lovící (bez povol. na RR TJ)
denní pro ostatní lovící (bez povol. na RR TJ)
- 33 -
1 000 Kč
100 Kč
250 Kč
500 Kč
2 000 Kč
250 Kč
Ceník poskytovaných služeb držitelům povolenek
Parkovací karta na označená parkoviště
(s modrým pruhem) celoroční je součástí roční základní povolenky
(samostatně neprodejné)
Parkovací karta speciál
(se zeleným pruhem) celoroční je součástí roční povolenky speciál
(samostatně neprodejné)
Parkovací karta pro ČRS na jezero „Sever“
500 Kč
Dále jen pro držitele povolenky roční speciál
Parkování dalšího auta u vody mimo obytných aut
roční
- 34 -
500 Kč
Pomocná tabulka hmotnosti úlovků v kg v závislosti na délce ulovené ryby.
délka cm
cejn
amur
kapr
štika
candát sumec
30
0,25
35
0,40
40
0,60
45
0,90
2,00
0,90
50
1,50
2,80
1,20
55
2,30
60
3,00
3,00
4,80
1,50
65
4,00
3,70
1,70
2,20
4,00
6,00
2,00
2,90
70
5,00
7,00
2,50
3,40
2,50
75
6,00
9,20
3,20
4,50
3,20
80
7,00
10,50
4,00
5,50
4,00
85
8,50
13,50
5,00
6,80
4,80
90
10,00
15,00
6,00
8,00
5,50
95
11,50
18,50
7,30
9,50
6,20
100
13,00
23,00
3,00
11,50
7,50
110
12,00
9,00
120
16,00
13,00
130
16,00
140
22,00
150
27,00
160
32,00
170
38,00
180
44,00
190
50,00
200
58,00
- 35 -
Rybářské potřeby Tovačov
Prodej povolenek na Tovačovská jezera
Zaměření: Kaprový, sumcový, vláčecí a feedrový program
Profesionální přístup – konzultace.
Otevírací doba
Březen – Květen
Po – Pa – 8:30 – 17:00, SO – 8:30 – 11:30
Červen – Září
Po – Pa – 8:30 – 17:00, SO – 8:30 – 11:30
Říjen – Prosinec
Po – Pa – 8:30 – 16:00, SO – 8:30 – 11:30
Prodej a infomace na Tovačovská jezera pouze v otevírací dobu!
Děkujeme za pochopení
Mimo pracovní dobu kontaktujte správce jezera
p. Petr Frömel na tel. 733 180 036
Kontakt:
Rybářské potřeby Tovačov – Radim Kurial
Cimburkova 344,750 01 Tovačov, Tel. 776 510 884, 775 443 272
Email: [email protected]
Nabízíme produkty těchto značek
a spoustu dalšího rybářského vybavení

Podobné dokumenty

Smlouva o podnájmu (§ 719 obč - Gay

Smlouva o podnájmu (§ 719 obč - Gay pokud jsem nechtěl začít v nějakém lesbickém klubu,který svou specifickou atmosférou může přitahovat určitou část lesbické populace, ale zároveň možná klubové prostředí ukazuje jen 1

Více

Steina a Woody Vasulka : prazska retrospektiva

Steina a Woody Vasulka : prazska retrospektiva Sout62 jc cclostitm a mohou se j zd6astnit 6lcnovd i ncdcnov6 unit vt tvarnych umclcir CR a SR . Ocelem sout6ze je ziskini hodnotnc ho a tcchnickym pculminkim vyhovuwt ciho navrhu . Licnf strany mi...

Více

Zpravodaj

Zpravodaj v přenesené působnosti. Agenda báňských hejtmanství byla taxativně uvedena v § 4 cit. Zákona. Příslušelo jim zejména povolovat zřízení báňských revírů, propůjčovat dolové míry, řešit záležitosti tě...

Více

Pravidla 2016

Pravidla 2016 6) Zvláštní ceny –např.: nejtěžší kapr závodů, první bodovaná ryba, bezrybkový tým, ženská cena atd.. 7) Na výhru není právní nárok, je nepřenosná a vztahuje se vždy na konkrétní jména členů týmu.

Více

Rybářský řád soukromého revíru ,,Bambusova louže``

Rybářský řád soukromého revíru ,,Bambusova louže`` udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Ulovené ryby v rybářském revíru, které a) nedosahují nejmenší lovné míry b) dosahují horní míry (včetně) b)byly uloveny v době hájení m...

Více