Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6

Transkript

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6
Milí farníci!
V měsíci červnu nás čeká radostná událost. Pro naši českobudějovickou diecézi bude
13. června 2015 v 9:30 vysvěcen na biskupa Mons. Vlastimil Kročil. Chci vás pozvat,
abyste se této slavnosti zúčastnili. Bohužel já sám přítomen nebudu, protože ve stejný termín
jsou na Klokotech již domluvené svatby. Můžete se přidat a jet autobusem, který vypraví
farnost Jistebnice. Kontaktní osobou je přímo otec Mikuláš Selvek, OPraem (775 348 346).
Velmi zajímavý bude určitě také jednodenní výlet do Rakouska (27. 6.) s otcem Karlem
Zaiserem, omi.
Rád bych vám také doporučil 10dílný dokument „Země kadidlové stezky“, který uvádí ČT 2,
v sobotu po obědě. Můžete jej také najít na internetu v archivu České televize. Je zajímavé
se dovědět, odkud pochází kadidlo, k čemu se používá a jak se k nám dostávalo a dostává.
V modlitbě P. Jiří, omi a oblátská komunita
1. ČERVNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

6. června 2015
s P. Petrem Plášilem, farářem v Bechyni
16.00 modlitba Klokotských zpívaných hodinek
16.30 růženec a svátost smíření
17.00 mše svatá
Poté: svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda
Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie
13. 6. 2015
16.00 modlitba Klokotských zpívaných hodinek
16.30 růženec a svátost smíření
18.00 malé občerstvení před kostelem
17.00 mše svatá – celebruje P. Jiří Můčka, omi
Nové webové stránky oblátů
21. května oslavila celá oblátská rodina liturgickou slavnost našeho zakladatele
sv. Evžena de Mazenod.
U této příležitosti jsme spustili zbrusu nové oblátské webové stránky: www.oblati.cz
Plnomocné odpustky (u příležitosti Roku zasvěceného života),
můžete získat na Klokotech v červnu:
 7.6. – neděle - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
 12.6. – pátek - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
 19.6. – pátek - Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna
za tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce, když navštívíte Klokoty a budete se veřejně modlit liturgii hodin anebo se po
přiměřenou dobu budete věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš,
vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie
(např. modlitbou Zdrávas Maria).
Odpustky získáváte jak pro sebe, tak pro duše v očistci.
Koncert pěveckého sboru ZUŠ ONDRÁŠEK
Ladislav Šotek
Ve čtvrtek 7. května se konal v klokotském kostele koncert pěveckého sboru ZUŠ
ONDRÁŠEK z Nového Jičína. Koncertní sbor má cca 55 členů ve věku 13 až 20 let
s padesátiletou tradicí. Ročně vystupuje cca na 40 koncertech v České republice, ale
i v zahraničí. V minulých 20 letech procestoval téměř celou Evropu včetně Vatikánu, zpíval
v Číně, Japonsku, v Jižní Africe. Před rokem se vrátil z úspěšného turné po USA. Sbor je
laureátem prestižních mezinárodních soutěží (Arezzo, Llangollen, Tours, La Valetta,
Montreux,
Guangzhou,
Washington…) V ZUŠ je
systematická příprava dětí pro
sborový zpěv od 5 let ve 3
dalších sborech, a to :
* Hrášek - cca 60 členů ve věku
od 5 do 7 let,
* Rarášek – cca 55 členů ve
věku 7 až 9 let,
* Kulihrášek – cca 55 členů ve
věku 9 až 13 let.
Tento program pro sborový
zpěv dětí a mládeže přináší
velké úspěchy, které především koncertní sbor sklízí téměř po celém světě.
Jeho současným sbormistrem a uměleckým vedoucím je Josef Zajíček, absolvent Vojenské
konzervatoře v Roudnici nad Labem (lesní roh) a konzervatoře v Brně (sólový zpěv). K
Táboru a především ke Klokotům má vřelý vztah, protože tu v letech 1980 -1988 bydlel a
působil jako hornista Posádkové hudby Tábor a zároveň zpěvák – sólista. Byl vyhledávaným
zpěvákem a spolupracoval s řadou dalších hudebních těles (Keramička, Budějovická
kapela…), ale i často byl slyšet z kostelního kůru v táborských Klokotech.
Klokotský koncert byl pro posluchače nevšedním zážitkem. Téměř absolutní intonace sboru
a dynamika skladeb, citlivé aranžmá skladeb, skromné a disciplinované vystupování tělesa,
- to jsou věci, které se hned tak a zvláště u těchto sborů nevidí. Nelze opomenout ani skvělý
výkon obou sólistek - klavír, hoboj - , které přispěly k tomu, že zážitek z koncertu byl
nádherný.
Upřímné díky všem účinkujícím, klokotské farnosti, ale i Městu Tábor, které koncert
podpořilo a zařadilo do oslav 70. výročí ukončení 2. světové války.
Velikonoční svíce z včelího vosku – paškál
MVDr. Rytíř
Za paškál musíme poděkovat našemu souputníkovi, jehož stopa se objevuje již před
několika miliony let, VČELE MEDONOSNÉ. Včelstvo přináší nektar, pyl, propolis, ale
vosk si vyrábí. Vosk vzniká ve voskových žlázách u 12-16denních včel jako velmi tenké
šupinky. Včela si takto vyrábí sama stavební materiál a staví z něho buňky. Na
10 dekagramů vosku potřebuje 125 000 voskových šupinek a z toho vyrobí včely
80 000 buněk. Protože tedy každý kilogram velikonoční svíce ze včelího vosku obsahuje
1,25 milionu těchto šupinek a váží-li náš paškál 3 kilogramy, padlo na jeho tvorbu 3 750 000
voskových šupinek. Proto je nutné vyslovit včelám za tuto píli uznání.
Stávat se chlebem života
Ing. Eva Bulířová
V souladu s programem KLOKOTY 2015 byl
v sobotu 2.5.2015 pozván P. Martin Sedloň,
provinční vikář Kongregace Misionářů oblátů, aby
v hodinové promluvě přiblížil velmi zajímavé
a významné téma: STÁVAT SE CHLEBEM
ŽIVOTA.
Otec Martin má neuvěřitelný způsob jak
vysvětlit a přiblížit posluchačům Boží slovo. Na
grafickém zobrazení slova EUCHARISTIE, které
bylo rozděleno podle jednotlivých písmen pod sebe
řazených, měl u každého písmene latinský citát či úryvek, který přibližoval či vysvětloval
dané téma. Slovo Eucharistie znamená díkůvzdání. Je to ta největší koncentrace Boží
lásky na Zemi, největší sytost pravdy a nejmocnější přítomnost Boží síly i slabosti na zemi.
Slovo Boží nás vede do ticha, k nám samým, k setkání s Ním, ale neodděluje nás od sebe
navzájem.
Musíme stále Pánu děkovat za to, co nám daroval. Když Ježíš lámal chléb
a rozděloval, chtěl tím poukázat na svou oběť na záchranu světa. Kdo se účastní mše svaté,
je povolán, aby se stal jako Kristus chlebem „který je lámán pro spásu bratří“. Když Kristus
ustanovil v předvečer své smrti eucharistii, chtěl církvi dát pokrm, kterým se měla stále živit
a kterým sama měla mít účast na životě Zmrtvýchvstalého.
Zdá se mi, že lidé současnosti potřebují důtklivé posílení ve víře, a k tomu promluva
otce Martina velmi přispěla. Děkujeme otcům oblátům a především o. Martinovi za krásnou
a milou promluvu.
Cesta na Filipíny a zase zpět
Přednáška o Filipínách Hanky Koukalové mě velmi zaujala, a to
hned z několika důvodů. Dozvěděl jsem se, jak lidé z druhé
strany zeměkoule žijí, jak se stravují, v jakých podmínkách bydlí
atd. Dále nám Hanka přinesla životní příběhy dětí, ale i
dospělých, kteří to opravdu nemají jednoduché. Uvědomil jsem
si, jak i přes tu velkou vzdálenost jsme si navzájem blízko, že
pomoc skrze Papežské misijní dílo je pro ně, ale i pro nás velkým
Božím obdarováním. Tahle přednáška mě moc povzbudila - to
jak Bůh skrze druhé lidi jde k těm na okraji společnosti, aby jim
dal naději... Děkuji Hani
Vladimír Fojt
Táborské sochy
MVDr. Rytíř
12. května přednášel v Emauzích Mgr. Jiří Kohout, předseda Klubu sběratelů, slovem
i obrazem na téma Starobylé táborské sochy, pomníky a památníky. Se zájmem sledovalo
pořad 25 účastníků.
Mgr. Jiří Kohout je autorem knih, věnovaných historii táborských měst a vesnic,
sestavených z historických pohlednic jeho sbírek s doprovodným textem. Z bohatství
táborských sochařských děl, zmíněných v hodinové přednášce, uvedeme alespoň některé.
Například PIETA, socha Sedmibolestné Panny Marie stojí u mohutných kaštanů vedle
táborského kostela. Byla sem přenesena v r. 1850 z krypty augustiánského kláštera na
tehdejším Klášterním náměstí, který byl zrušen v r. 1816. Po stranách stojí pískovcové sochy
světců: barokní socha sv. Donáta, učitele franckých králů, který zemřel v r. 876,
a sv. Floriána, umučeného pro křesťanství v r. 304.
Na kašně Žižkova náměstí stojí socha Zbrojnoše, v níž spatřují mnozí některou
z táborských osobností, jde však o obdobu sošek tzv. Rollandů z jiných měst, což je znakem
městských práv, hlavně trhového. V průčelí kostela Narození Panny Marie na dnešním
náměstí Mikuláše z Husi (bývalém Klášterním), jsou ve výklencích dvě sochy: sv.
Augustina, syna křesťanky a pohana z r. 354, pozdějšího biskupa, a jeho matky sv. Moniky,
s černým závojem. Na budově banky v Tyršově ulici postavil akademický sochař Jan
Vítězslav Dušek podle modelů členů Sokola 2 sochy v nadživotní velikosti. Ztvárnil tak
majitele cukrárny Josefa Kroužka a Annu Stockou-Šechtlovou. V přízemí vytvořil z kamene
symbolické znaky Čech, Moravy, Podkarpatské Rusi, Prahy a Tábora.
Před budovou Královské české hospodářské akademie, dnešní zemědělské školy,
která byla otevřena v r. 1866, byl vztyčen v r. 1909 Meteorologický sloup prof.
V. Suchomela, v červnu 1935 putoval však do sadů před nádražím a v roce 2014 byl přeložen
na Křižíkovo náměstí. Před zemědělskou školu byla v r. 1935 postavena socha Antonína
Švehly od sochaře Duška. Švehla byl předsedou agrární strany, bojoval za práva venkova.
Socha však byla v době nacizmu přenesena do sklepů muzea, a když ji v poválečných letech
chtěli bývalí studenti vrátit zpět (podle očitého svědka p. Vávrovského z Božejovic), nebyla
nalezena. Následný totalitní režim postihl celou agrární stranu, tato socha patří mezi další
mnohé zmizelé památky.
Pomník padlým od sochaře Duška u klokotského kostela ve tvaru husitské pavézy byl
odhalen v r. 1925. Poslední uvedený Václav Říha nar. 1898, byl těžce zraněn a pohřben u
vsi Nikolajevka na Ukrajině. Přednášky Mgr. Jiřího Kohouta vždy poodhalí pohled do
historie.
Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti,
a za všechny děti, které to potřebují, za naše rodiny a naše farnosti k účasti
na „Modlitebním triduu Modliteb matek“,
ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa.
- v pátek 26.6.2015 v 15.45 hod. v Emauzích – odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy,
po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci nebo venkovní křížové cestě
- v sobotu 27.6.2015 v 15.45 hod. v Emauzích –modlíme se za ty, kteří ubližují
nám a našim dětem, po mši sv. krátká adorace
- a v neděli 28. 6. 2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech v 15 hod.
Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem i v životě našich dětí.
Eugenmeeting v Česku
Pravidelné každoroční setkání asociovaných laiků z celé Středoevropské provincie
(Eugenmeeting) proběhlo letos od 30. dubna do 3. května poprvé v Česku, v jihočeském
Táboře. Úlohy hostitelů se výborně ujali naši asociovaní laici, kteří setkání připravovali
několik měsíců předem. Bylo třeba zajistit ubytování a stravu a připravit program pro
osmdesát lidí.
Z nejrůznějších koutů Německa
dorazilo přes padesát asociovaných. Spolu
s nimi přijel i o. Dirk Fey, OMI
zodpovědný za asociované naší Provincie a
další čtyři spolubratři. Setkání spolu
s o. Dirkem moderoval šéf našich laiků
Jaroslav
Lorman.
Tématem,
které
prostupovalo celým setkáním, byl
Kompromis. Fenomenologii kompromisu
se věnoval ve své přednášce o. Heinrich
Treziak, OMI, náš dvorní filozof, z biblického pohledu rozebral kompromis o. Dirk Fey a
vztahem kompromisu a charismatu sv. Evžena se ve své přednášce zabýval o. Vlastimil
Kadlec, OMI. O kompromisu ve všedním životě se ale mluvilo i ve volných chvílích, při
jídle nebo u piva v hospodě.
Při společném slavení eucharistie v poutním kostele na Klokotech vstoupilo v sobotu
večer do formace asociovaných osm mladých lidí ze společenství mládeže OMIGang.
Neuvěřitelně srdečné a lidsky hluboké setkání vyvrcholilo v neděli farní eucharistií na
Klokotech a závěrečným okamžikem sdílení a společné reflexe.
Kterak Mamba běžela maraton
Mgr. Lucie Bartůšková
(redakčně zkráceno)
Třetího května jsem stála na Václaváku se startovním číslem na břiše,
v kapse mp3, mobil a stovku pro strýčka Příhodu. Všechno ostatní jsem
nechala u Martina v autě a cítila se fakt jako poutník. Ostatní kolem měli
na pásech lahvičky s ionťáky a tubičky s gely, já měla na krku
svatojakubskou mušli a doopravdy nepřemýšlela o tom, kde a kdy
zastavím. Byla jsem prostě v Boží ruce. Pokud to doběhnu, splním svůj
slib Panně Marii a v krámku na Klokotech k půlmaratonské medaili
přibude maratonská.
Miluju to. Byla jsem součástí pestrobarevné řeky deseti tisíc bláznů, co se vydali
pokořit 42 kilometrů. Přemýšlet o něčem je na maratonu hrozná věc. Člověk běží strašně
moc dlouho a mozek potřebuje stále něco přemílat. Zachraňují mě Stouni z mp3. Když se
řádně napiju na občerstvovačce a do uší mi Mick Jagger vykřikne Start me up, krize je
zažehnána a mohu pokračovat. Po další hodině míjím metu půlmaratonu. Mám skončit?
Vidím, že kolem mě všichni chvílemi přecházejí do chůze a tak se rozhodnu pokračovat
indiánským během do třicítky a tam zavolat Martinovi, aby si mě na Andělu vyzvedl. Ale,
ALE.. Na třicátém se mi to nechce vzdát. Nechce se mi sem příští rok znova. A slíbila jsem
Panně Marii tu medaili. Prostě se valím dál. V mobilu mi přistane Martinova smska:
„Mambo, vydrž!“ A tak držím. Třicátý první kilometr – tlačí mě fusekle. Třicátý druhý
kilometr – tlačí mě běžecký živůtek. Třicátý třetí kilometr – tlačí mě šátek do ucha. Třicátý
čtvrtý kilometr – tlačí mě úplně všechno! Třicátý pátý – mám hlad. Hrozný. Zachraňuje mě
Praha 5, před jejíž radnicí rozdávají maratoncům sušenky. Takhle mi Mila ještě nechutnala.
S přibývajícími kilometry už všichni stále častěji jdeme. Na devětatřicátém kilometru
vypadáme jak zástup zombíků. Někdo kulhá, někdo pajdá, ale všichni se suneme pomalu,
ale jistě kupředu. Konečně na kilometrovníku vystřídá trojku čtyřka. Zombíci ožijí. Poslední
občerstvovačka a už je vidět věže týnského chrámu. U Rudolfina se na nás zubí hlídkující
policista: „Zaberte, už je to jen pět set metrů!“ Znovu se rozbíháme. Pařížskou ulici lemují
doopravdy davy. Tady se fandí všem. A na modrém koberci klečí nejmíň čtyři fotografové
s obrovskými objektivy jako na Oscarech. Škoda, že si to nemůžu tak užít, jak jsem si to
představovala. Jediné na co myslím je, že už za chvíli můžu přestat běžet. Když mi kolem
krku věší medaili, napadne mi, že vypadá jako muffin. Uběhla jsem maraton….
A tak Ti, moje milovaná Panno Maria Klokotská, můžu splnit svůj slib. Přináším Ti
maratonskou medaili. Děkuju Ti za všechno, za mou rodinu i přátele. Ne mě, ale svému
jménu, Hospodine, zjednej slávu…
Římskokatolická farnost Chýnov Vás zve na
ZÁJEZD DO RAKOUSKA
v sobotu 27. června
Otec Karel nám ukáže krásná místa:
PÖGGSTALL - dva gotické kostely s gotickými oltáři, ve
hřbitovním kostele budeme mít mši
MAUER BEI MELK - poutní kostel – gotický
vyřezávaný oltář
údolí Wachau, nejkrásnější část kolem Dunaje,
prohlédneme si klášter SCHÖNBÜHEL
EGGENBURG - staré město se zachovalými hradbami,
gotický kostel
MARIA DREIEICHEN - barokní poutní kostel.
Program se ještě může mírně změnit. Oběd z vlastních zásob.
Odjezd z Chýnova 6:15, z Tábora od nádraží v 6:30, z Klokot od Velké hospody 6:40,
návrat kolem 22 h.
Cena zájezdu 450,- Kč. Přihlášky na faře v Chýnově (tel. 381 297 334, 776 016 769),
nebo v sakristii na Klokotech
Setkání dětí 5. - 6. června na Klokotech
(pořádá Vikariátní katechetické středisko)
Pátek 5. června 18:00 – zahájení
Sobota 6. června 16:00-17: 00 vyzvedávání dětí
Program zahrnuje hry, tvoření, společnou modlitbu a mnoho dalšího. Uskuteční se
v budovách v poutním areálu u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech.
Doporučený příspěvek: 150 Kč; Děti přihlašujte prosím do 1. června:
Marie Šittová 776 707 268; Markéta Frejlachová 739 182 739, [email protected]
Biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila - 13. 6. 2015
sobota - České Budějovice
Odjezd autobusu z Jistebnice 7:00; Tábor – Klokoty (od kostela) 7:20
Jídlo, pití, rybářskou židličku a kancionál s sebou. Cena: 200,Na náměstí budou velkoplošné obrazovky. Zažít tuto událost naživo má velkou cenu.
Neváhejte jet s námi a podpořit našeho nového biskupa!
Přihlaste se u P. Mikuláše Selveka, OPraem. M. 775 348 346
4. národní pouť přátel LIKVIDACE LEPRY 6. června 2015 – sobota - Klokoty
11:30 hod. mše sv.
www.lepra.cz
13:00 prezentace činnosti LL v ambitech
14:00 beseda v Emauzích
15:00 rozloučení s poutníky
13.6.2015 – 13. celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí – Vranov nad Dyjí – také
přednáška s o. Güntherem Ecklbauerem, omi
více na www.missio.cz
TÁBORÁK
26.6. (pátek)
zveme všechny rodiče, prarodiče a děti na mši svatou v 17 h. jako
poděkování na konci školního roku a prosbu o požehnané
prázdniny,
po mši svaté v 18 hod. na zahradě u Emauz táborák.
OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot:
 2.6. – Ekonomická rada – 18 h. – řeholní dům
 5. 6. – První pátek v měsíci – celodenní adorace - 11-16.30 h.,17.30-18.45 h.
adorace s modlitbami a zpěvem, 18.45 - 20.30 h. tichá adorace. Při mši sv. katecheze
jako příprava na národní eucharistický kongres – Obnovení slavení Eucharistie
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).
 Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30 – 20.30 h.
 7.6. - Těla a Krve Páně– Eucharistický průvod – prosíme holčičky, přineste
si kytičky na posýpání
 9. 6. – úterý – 18.00 h. - Emauzy – Farní rada
 10. 6. – středa – 17.45 h. - Emauzy – posezení u čaje nad Biblí
 13.6. – sobota – Malá pouť k Neposkvrněnému srdci P. Marie
16.00 modlitba Klokotských zpívaných hodinek, 16.30 růženec a svátost
smíření, 17.00 mše svatá, 18 .00 malé občerstvení před kostelem
 19.6.- Emauzy – 15 h. – Kající bohoslužba pro děti
 21.6. oslavujeme Den otců
 21.6. - Poutní mše v Dražicích – 10 h.
 21.6. – setkání CHO v Emauzích v 18.00
 24. 6. – Emauzy - 17.45 - Setkání seniorů
 26. 6. – sobota - 17.45 h. - venkovní Klokotská křížová cesta
 28. 6. – neděle – 16 h. – řeckokatolická mše sv.
Z Kroniky – před 50 lety
MVDr. Rytíř
Byla provedena nejnutnější oprava varhan financovaná z kostelních sbírek.
Byla opravena krytina kostela, dobré tašky byly ještě použity na opravu střechy
děkanského chrámu a kostela sv. Jakuba. Výměnu však prováděli jen dobrovolníci, vázly
klempířské práce, třetina zůstala nedokončena. Byly natřeny nazeleno všechny klokotské
věžičky, provedl L. Bartáček z Dolních Hrachovic. Celková oprava stála 50 000 Kč,
diecézní podpůrný fond zaplatil 40 000 Kč, zbytek hradily dotace státní a dary. Velkou část
rezidence měl v pronájmu Okresní národní výbor jako dům odpočinku pro přestárlé. Přesto
že byl vznesen požadavek na příspěvek na tuto část, nebyly žádné peníze zaslány.
Domov měl dosazeného státního správce. O cca 25 starých a těžce nemocných žen se
staralo několik starších řádových sester svatého Vincence většinou Slovenek. Ženy ležely
v přeplněných malých místnostech rezidence, jedna koupelna nevyhovující kuchyně
v přízemí, nošení jídla do podkroví, atd. Podmínky byly velmi náročné a vyčerpávající.
Sestry však sloužily s velkou laskavostí a přitom se ještě staraly o celý areál. Bydlely
v přízemí expositury, kněz a kostelník bydleli v prvním poschodí ve dvou místnostech.
Do výklenku kaple Dobrá Voda namaloval na plech pan Ladislav Šotek st. obraz
Klokotské Panny Marie, který byl zajištěn drátěnou sítí. Přemaloval rovněž korpusy na
hřbitovních křížích a Pannu Marii Klokotskou na kameni při cestě lipovou alejí.
V noci 11. září povalili a rozbili neznámí pachatelé jedno zastavení křížové cesty
v Lipové aleji. Vyšetřování bylo zastaveno, opravu hradili farníci.
V neděli 20. července byla prvně sloužena mše svatá podle II. vatikánského koncilu.
V tomto roce byly osídleny první tři panelákové domy, které byly postaveny vedle kasáren
na pozemcích klokotských, a byla zahájena výstavba Pražského sídliště.
PŘIJEĎ POMOCT TAM, KDE TO MÁ SMYSL
16. -22. 8. 2015
Manětín, Nečtiny, Plasy
Přihláška a více informací: http://workship.farnostplasy.cz
SPOLEČENSTVÍ-PŘÁTELSTVÍ – SDÍLENÍ – DŘINA – EVANGELIUM V PRAXI
SPOLUPRÁCE – DOMORDCI – KULTURNÍ VEČERY – KONCERT – DIVADLO
RYTÍŘI – ZDENĚK – LETNÍ KINO – VÝLET – SPORT – OMIGANG – KOMUNITA
VTĚLENÉHO SLOVA – MISIONÁŘI OBLÁTI – MANĚTÍN, NEČTINY, PLASY
Dovolíš? Děkuji a promiň
promluva papeže Františka 14.5. 2015
Pokud chybí v rodině slova dovolíš?, děkuji a promiň, vznikají trhliny, které mohou vztah
rozbít. Uvedl to papež František během středeční (14. května 2015) generální audience.
Vatikán: Na pomyslné vstupní bráně k pokojnému životu v rodině jsou napsána tři slova:
„dovolíš?“, „děkuji“ a „promiň“. Uvedl to papež František při středeční generální audienci,
během níž zahájil sérii katechezí o konkrétním životě rodin. Na Svatopetrském náměstí ve
Vatikánu si slova Svatého otce vyslechlo zhruba 40 tisíc lidí.
Podle Františka mohou jmenovaná slova ochránit domov i uprostřed zkoušek; jejich absence
postupně působí trhliny, které mohou vztah zničit.
Za těmito slovy však musí být zároveň upřímný postoj toho, kdo je vyslovuje. František v
této souvislosti připomněl, že i zdvořilost může být maskou, jež„ukrývá špatnosti“. I ďábel
se při pokoušení Ježíše zaštiťoval „chováním džentlmena“, avšak odváděl od pravdy o Boží
lásce.
Nepovažovat vše za samozřejmé
Důvěrnost podle papeže neopravňuje manžele k tomu, aby považovali vše za samozřejmé.
Čím hlubší je láska, tím více tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až
druhý otevře dveře svého srdce.
„Dříve, než uděláme v rodině nějakou věc, (zeptejme se): ´Dovolíš? Mohu to udělat? Líbí
se ti, když to udělám?´ Tato zdvořilá a láskyplná mluva je pro rodiny tak dobrá,“ prohlásil
František.
Křesťan, který nedokáže děkovat, zapomněl Boží mluvu
Druhým slovem je „děkuji“. Papež zkritizoval současnou situaci ve společnosti, kde bývá
vděčnost často pokládána za projev slabosti. Cesta k nápravě společnosti vede skrze
výchovu k vděčnosti v rodinách: „Této tendenci je třeba čelit v lůně rodiny samotné. (…)
Pokud se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také ze společnosti. Vděčnost je pro
věřícího samotným jádrem víry. Křesťan, který nedovede děkovat, zapomněl Boží mluvu. A
to je nepěkné. Připomeňme si otázku, kterou položil Ježíš po uzdravení deseti malomocných,
když se jenom jeden vrátil, aby poděkoval“.
Kde chybí omluva, začíná ubývat vzduchu
Ve třetí části se římský biskup zaměřil na slovo „promiň“. Pokud toto gesto chybí, podle
Františka vznikají ve vztahu trhlinky, které se zvětšují, až se z nich stanou hluboké příkopy.
„V domě, kde se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, vznikají stojaté vody. Mnohé
zraněné city, mnohé trhliny v rodinách začínají, když se vytratí toto cenné slovo ´promiň´,“ uvedl papež.
Manželé by proto neměli uzavírat den, aniž by se usmířili. Podle Františka není hlavním
problémem vztahu, pokud se partneři hádají. „Problém vzniká, zůstane-li ten pocit do
druhého dne. Proto, pokud jste se hádali, nikdy v rodině nekončete den bez usmíření. Jak se
mám usmířit? Kleknout si na koleno? Ne! Stačí drobný projev něhy beze slov. Nikdy však
neskončit rodinný den bez usmíření,“ řekl František během své středeční generální audience.
(zdroj: Radio Vaticana, foto: CNA / Daniel Ibanez ) Autor: Ondřej Mléčka
Klokoty - události - červen 2015
Pokud není uvedeno jinak,
mše sv. každý den
po-so 17.00,
1.6. pondělí
2.6. úterý
3.6. středa
5.6. pátek
Památka sv. Justina, mučedníka
ne 10.00 h.
18 h. Ekonom.rada - řehol.dům, Emauzy - 15.45 h. Modl.matek
středa- nemocnice - 18.30 h.
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
První pátek v měsíci - adorace v kostele 11-16.30 h.,16.30 h. - růženec a svátost smíření, 17 h. mše
sv., 17.30-18.45 adorace s modlitbami, 18.45-20.30 tichá adorace
svátost smíření 17.30-20.30 h.
5.-6. pá-so Setkání dětí - Emauzy
6.6. sobota 1. sobota s P. Petrem Plášilem - 16.00 h.-Klokotské hodinky, 16.30 růženec, svátost smíření,
mše sv. v 17 h., poté svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda
7.6. neděle Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
mše sv. v 10 h. s eucharistickým průvodem
Sbírka na Národní eucharistický kongres
(plnomocné odpustky na Klokotech)
9.6. úterý
Emauzy - 18.00 h. Farní rada
10.6. středa
Emauzy - 17.45 h. posezení u čaje nad Biblí
11.6. čtvrtek Památka sv. Barnabáše, apoštola
12.6. pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (plnomocné odpustky na Klokotech)
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h.
13.6. sobota Malá pouť k velkému srdci Panny Marie - celebruje P. Jiří Můčka, omi
16 h. Klokotské hodinky, 16.30 růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., poté malé občerstvení
Č. Budějovice - biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila
Fatimský den
14.6. neděle 11. neděle v mezidobí
19.6. pátek Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
(plnomocné odpustky na Klokotech)
Kajicí bohoslužba pro děti - Emauzy - 15 h.
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30 h.
21.6. neděle 12. neděle v mezidobí
Den otců
dětská mše svatá v 10 h.
Dražice - 10 h. - poutní mše sv.
setkání CHO v 18.00 v Emauzích
24.6. středa Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Emauzy - 17.45 h. setkání seniorů
26.6. pátek 17 hod. mše pro děti - poděkování za školní rok a prosba o požehnané prázdniny, 18 h. oheň
na farní zahradě
Velká klokotská křížová cesta 17.45 h.
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30 h.
26.-27. pá-so Triduum Modliteb Matek od 15.45 h. v Emauzích
28.6. - neděle 13. neděle v mezidobí
15 h. v kostele Triduum modliteb matek
mše sv. v 10 h.
16 h. řeckokatolická mše sv.
29.6. pondělí
svátek o. Pavel Zahradníček
Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h., v pátek 17.30 - 20.30 nebo kdykoliv po domluvě.
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03,
tel: 381 232 584 e-mail: [email protected] http://www.klokoty.cz http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet Poštovní spořitelny 219811705/0300, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: 731 139 306
Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Diecézní ředitelka PMD
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Podobné dokumenty

číslo 5/2015

číslo 5/2015 z Veselí Nad Lužnicí. Mezitím jak asi všichni víme, byl zvolen papežem Františkem na slavnost sv. Josefa 19. března českobudějovickým biskupem. Proto se omluvil, že nemůže tuto nabídku přijmout. Té...

Více

číslo 10/2013

číslo 10/2013 Rádi bychom udělali výzdobu kostela ke slavnosti poděkování za úrodu. Prosíme, přineste zeleninu nebo ovoce ze svých zahrádek k žehnání darů úrody do neděle 6. 10., případně pondělního rána.

Více

Ze zasedání zastupitelstva obce

Ze zasedání zastupitelstva obce se uèily nejen správnì prostírat, ale také si zopakovaly, kdy je slušné užívat slova jako prosím, dìkuji a další. Druhý projektový den se týkal rodokmenu, dìti se tedy snažily sestavit co „nejkošat...

Více

číslo 6/2016

číslo 6/2016 Československu, nikdo nemohl tušit, co se stane s jeho oblátským křížem, který – jako každý jiný oblát – obdržel v den svých věčných slibů. Obláti byli tehdy u nás přinuceni vymřít. Misijní kříž, k...

Více

číslo 6/2013

číslo 6/2013 po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci nebo venkovní křížové cestě - v sobotu 29.6.2013 v 15.45 hod. v Emauzích –modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem, po mši svaté bude ještě...

Více

Ze zasedání zastupitelstva obce

Ze zasedání zastupitelstva obce ního plánu obce Ratiboøské Hory, se již zuje tøetí osoba a splòuje podmínky „Vy- doplatku na podlimitní stav. Koncepce zazapojila do pøípravných prací. V souèasné hlášky è. 464/2012 Sb., o stanoven...

Více