103,9 fm cisn

Transkript

103,9 fm cisn
Analýzy agrárního zahraničního
obchodu ČR roku 2016
– výsledky AZO ČR za 1. pololetí roku 2016
(souhrnná pololetní informační publikace)
TÚ 59 (4224)
Výstup č. 3
Odpovědný řešitel:
Ing. Karina Pohlová
Spoluřešitelé:
Ing. Markéta Bříšková
Praha, srpen 2016
Obsah
Úvod.. .......................................................................................................................................................3
Metodické poznámky .............................................................................................................................4
Shrnutí .....................................................................................................................................................6
1
Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR ..............................................................................8
1.1
Vývoj celkového agrárního zahraničního obchodu ČR ........................................................8
Vývoj českého AZO bez HS 24 „tabáku a tabákových výrobků“ ...................................................9
Vývoj českého AZO vyjádřený v eurech a amerických dolarech ...................................................9
2
3
Komoditní skladba AZO ČR ......................................................................................................10
2.1
Komoditní skladba českého agrárního vývozu ..................................................................11
2.2
Komoditní skladba českého agrárního dovozu ..................................................................12
2.3
Komoditní skladba bilance českého AZO ..........................................................................13
Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu ČR .....................................................15
3.1
Teritoriální skladba českého agrárního vývozu .................................................................15
Podle skupin zemí ........................................................................................................................15
Podle zemí ...................................................................................................................................16
3.2
Teritoriální skladba českého agrárního dovozu .................................................................17
Podle skupin zemí ........................................................................................................................17
Podle zemí ...................................................................................................................................19
3.3
Teritoriální skladba bilance českého AZO .........................................................................19
Podle skupin zemí ........................................................................................................................19
Podle zemí ...................................................................................................................................20
3.4
Agrární obchod ČR s ostatními členy EU 28 .....................................................................21
3.5
Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi ...............................................................24
4
AZO ČR podle stupně zpracování ............................................................................................27
5
Vývozní a dovozní ceny .............................................................................................................30
Přílohy
2
Úvod
Předkládaná práce „Výsledky AZO ČR za 1. pololetí roku 2016“ je 3. výstupem TÚ 59 (4224)
„Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016“. Do loňského roku byly tyto zprávy
o českém AZO zpracovávány pravidelně ve čtvrtletní frekvenci. V roce 2016 budou mít tuto podobu
pouze za celá pololetí (tj. v květnu a srpnu) s tím, že za každé čtvrtletí je zároveň vypracován kratší
výstup TÚ v podobě stručného čtvrtletního komentáře s tabulkami určený pro web MZe.
Změnou oproti minulým zprávám je způsob sledování obchodu s třetími zeměmi. Vzhledem
k tomu, že v roce 2015 v českém AZO významně vzrostl objem obchodních operací, které nejsou
1
v databázi zahraničního obchodu ČSÚ přiřazeny konkrétní zemi a teritoriální skupině , jsou hodnoty
vývozu a dovozu do/z třetích zemí uváděny nově pouze za definovanou skupinu třetích zemí
(v databázi pod číselným kódem 57). Dříve používaným výpočtem (tj. rozdílem celkového obchodu
a obchodu s EU 28) by byly hodnoty obchodu s mimounijními zeměmi již příliš zkresleny. Součet
hodnot za EU 28 a za třetí země se tak od celkových hodnot vývozu nebo dovozu liší (větší měrou na
straně dovozu).
Změny celní nomenklatury v roce 2016 byly minimální a došlo k nim pouze v rámci agregací
HS 0602 „ostatních živých rostlin (tj. stromů, keřů, venkovních a pokojových rostlin), řízků, roubů
a podhoubí“, HS 0603 „řezaných květen“ a HS 2202 „limonád“.
Data za 1. pololetí roku 2016 a za rok 2015 jsou předběžná, data za předchozí roky jsou již
definitivní. Data za červen 2016 spolu s příslušnými aktualizacemi byla ČSÚ zveřejněna 8. srpna
2016.
1
„Rezervy a zásoby v rámci obchodu uvnitř Společenství“, „země a území neuváděné v rámci
obchodu s třetími zeměmi“, „země a území neuváděné v rámci obchodu uvnitř Společenství“
a „země a území neuváděné“.
3
Metodické poznámky
Za agrární zahraniční obchod je považován jak obchod s třetími zeměmi, tak obchod
s ostatními členy Evropské unie. Agrární zboží je vymezeno položkami celního sazebníku kapitol 01
až 24. Vedle zemědělských komodit (určených jak k potravinářskému, tak nepotravinářskému využití)
a potravinářských výrobků zahrnuje květiny a jiné dřeviny, ryby a plody moře, krmivo pro zvířata
a tabákové výrobky, viz Příloha 1. Ve společném celním sazebníku EU je zboží tříděno dle 8-místné
„Kombinované nomenklatury EU“ (KN), která vychází z 6-místného „Harmonizovaného systému
popisu a číselného označování zboží“ (HS).
Zdrojem dat je v této práci „Databáze zahraničního obchodu“, jež je veřejně dostupná na
webových stránkách ČSÚ - http://apl.czso.cz/pll/stazo/ STAZO.STAZO. Do úrovně 2-místných kódů
HS jsou hodnoty dovozu a vývozu v této databázi uváděny „včetně dopočtů“. Na úrovni 4-místných
kódů HS a podrobnější jsou v databázi data k dispozici pouze „bez dopočtů“. „Dopočty“ se rozumí
dovozy a vývozy (resp. terminologicky správně přijetí a odeslání) zboží za subjekty, které nemají
2
povinnost vykazovat svůj obchod na jednotném trhu s ostatními členy EU . Jedná se o subjekty, které
nejsou plátci DPH, nebo subjekty, které nedosahují stanové roční hodnoty přijatého nebo odeslaného
zboží. Tento práh od 1. 1. 2009 činí jak na straně přijetí, tak odeslání 8 mil. Kč. Podprahové obchody
ČSÚ dopočítává matematicko-statistickými metodami. Více viz metodická Příručka pro Intrastat CZ
2015.
Jednotkové vývozní a dovozní ceny nejsou cenami v pravém slova smyslu, nýbrž představují
průměry celkových hodnot vývozu resp. dovozu odpovídající deklarované množstevní jednotce.
Hodnoty exportu i importu v peněžním vyjádření jsou statistickými hodnotami FCO hranice
České republiky, tzn. FOB v případě vývozu (odeslání) a CIF v případě dovozu (přijetí). Více viz
metodika ČSÚ v databázi zahraničního obchodu.
Český agrární dovoz je sledován podle země původu, nikoliv podle země odeslání. Země
původu je zemí, ve které bylo zboží vyrobeno nebo zpracováno, zatímco země odeslání je zemí, ze
které bylo zboží zasláno, přičemž se zpravidla jedná o zemi, ve které má sídlo dodavatel (nejedná se
však o zemi, přes kterou je zboží převáženo).
Teritoriálně je český AZO sledován v základním členění na EU a třetí země. Zvlášť jsou pak
sledovány v rámci EU 28 „původní“ členové (EU 15) a „noví“ členové (EU 13) a v rámci třetích zemí
skupina rozvojových zemí, nejméně rozvinutých zemí, Společenství nezávislých států, ostatních států
s vyspělou tržní ekonomikou, Evropského sdružení volného obchodu a evropských tranzitivních
ekonomik. Přehled zemí, které spadají do uvedených skupin, uvádí Příloha 2.
Číselné hodnoty v tabulkách nebyly během výpočtů zaokrouhlovány, v důsledku čehož u nich
v některých případech nesouhlasí na desetinných místech součty a křížová kontrola. Názvy komodit
a komoditních agregací jsou v tabulkách a textu z důvodu jejich délky zkracovány. Pro jejich
upřesnění jsou uváděny číselné kódy. V textu jsou v názvech agregací a položek vynechávány
minoritní součásti (např. sourež u „pšenice a soureži“ nebo plantejny u „banánů a plantejnů“).
Termín netto-dovoz neboli čistý dovoz označuje pasivní obchodní bilanci. Netto-vývoz neboli
čistý vývoz představuje obchodní bilanci aktivní. Za zlepšení bilance se považuje nárůst jejího aktiva
nebo pokles pasíva. Za zhoršení pak snížení aktiva nebo zvýšení pasíva.
2
Obchod mezi zeměmi EU je sledován v rámci statistického systému Intrastat.
4
Pro zhodnocení AZO podle stupně zpracování bylo použito upravené nomenklaturní třídění
Regmi et al. (2005). Použité třídění definuje dvě kategorie zemědělských výrobků vykazujících
závislost na půdě a klimatických podmínkách a dvě kategorie zpracovaných výrobků, které vazbu na
půdu nemají a mohou být vyráběné kdekoliv, přičemž k jejich výrobě jsou potřeba především
technologické know-how, pracovní síly a kapitál. Mezi nezpracované komodity patří za prvé základní
velkoobjemové komodity a za druhé produkty zahradnictví včetně ovocnářství a zelinářství. Za
zpracované
výrobky
jsou
považovány
jednak
částečně
zpracované
výrobky
(polotovary
a meziprodukty) a dále zpracované výrobky, které jsou v této práci označovány pojmem vysoce
zpracované výrobky.
5
Shrnutí

V celkovém českém vývozu zaujímalo v 1. pololetí roku 2016 agrární zboží 5,0 % a v celkovém
českém dovozu tvořilo 6,5 %. Podíl agrárního zboží na obratu celkového zahraničního obchodu
ČR za posledních šest sledovaných let vzrostl, a to o 0,9 p. b. na 6,6 % na jednotném trhu Unie
a o 0,5 p. b. na 2,8 % mimo ní. K meziročnímu nárůstu podílu v 1. pololetí roku 2016 však došlo
pouze na straně dovozu.

Hodnota českého agrárního vývozu v první polovině roku 2016 činila 101,9 mld. Kč a hodnota
českého agrárního dovozu dosáhla 112,9 mld. Kč. Meziroční (procentický) nárůst na straně
českého agrárního vývozu i dovozu byl v první polovině roku 2016 výrazně nižší nežli
v předchozích dvou letech.

Schodek AZO ČR se v 1. pololetí roku 2016 v porovnáním se stejným obdobím předchozího roku
prohloubil o více než jednu třetinu na 11,0 mld. Kč, přičemž v samotném 2. čtvrtletí dosáhly
ukazatelé AZO příznivějšího vývoje nežli v předchozím 1. čtvrtletí.

V komoditním členění na kapitoly HS u tří z dvaceti čtyř došlo v první polovině roku 2016
k meziroční změně pasivní bilance na aktivní (u „přípravků z masa, ryb, korýšů apod.“
a „přípravků z obilí“ v rámci těch významnějších), na druhou stranu však u řady netto-vývozních
kapitol došlo ke zhoršení bilance (nejvíce „olejnatých semen a plodů“ a „obilovin“).

Dominantním teritoriem, kam ČR vyváží a odkud dováží agrární zboží, je nadále jednotný trh
Evropské unie, na straně exportu dosáhl v 1. pololetí roku 2016 její podíl 91,8 % a na straně
dovozu činil 85,3 %.

Nejvýrazněji se v 1. pololetí roku 2016 meziročně zhoršila pasivní bilance českého agrárního
obchodu s Německem a Polskem. Zpátky do záporných čísel se dostala bilance agrárního
obchodu s Francií (především vlivem nižšího vývozu cigaret a ostatních tabákových výrobků do
této země). Naproti tomu zlepšení aktivní bilance bylo zaznamenáno v obchodě s Itálií
a Slovenskem.

U řady komodit došlo v 1. pololetí roku 2016 k meziročnímu nárůstu průměrných jednotkových
cen, u některých však naopak v důsledku vysoké nabídky na trhu vývozní a dovozní ceny
výrazně poklesly. Týkalo se to zejména mléka, mlékárenských výrobků, masa a některých
obilovin („pšenice“ a „ječmene“).

Nejvyšší meziroční přírůstky hodnoty vývozu a dovozu zaznamenaly ve sledovaném pololetí
některé shodné komodity („cigarety“, „čokoláda a ostatní kakaové přípravky“ „řepkový olej“,
„cukrovinky bez kakaa“, „káva“, u níž však byl nárůst způsoben prakticky jen vyššími cenami,
nebo „ryby čerstvé, chlazené nebo zmrazené“).
Schodek bilance českého agrárního obchodu s EU 28 se na rozdíl od 1. pololetí roku 2015 ve
stejném období roku 2016 meziročně skokově navýšil (na 2,7 mld. Kč), zatímco s třetími zeměmi se
bilanční pasivum mírně snížilo (na 7,4 mld. Kč). V samotném 2. čtvrtletí 2016 však došlo
mezičtvrtletně (tj. vzhledem k 1. čtvrtletí) ke zřetelnému zlepšení agrárně obchodní bilance s Unií
i mimo ni, viz graf 1. Jak v případě obchodu s EU 28, tak s třetími zeměmi dosahovala hodnota
bilance ve 2. čtvrtletím roku 2016 řádově podobné úrovně jako ve 2. čtvrtletí roku 2015. V rámci
agrárního obchodu s Unií došlo v roce 2016 ve 2. čtvrtletí k nezvyklému mezičtvrtletnímu poklesu
6
hodnoty na straně dovozu, zatímco na straně vývozu došlo, stejně jako v předchozím roce,
k mezičtvrtletnímu nárůstu hodnoty.
V komoditním pohledu byla v meziročním porovnání bilance českého AZO v 1. pololetí roku
2016 negativně ovlivněna zejména poklesem aktiva v obchodě s „řepkovými semeny“ (o 2,4 mld. Kč),
jež byl zapříčiněn v převážné míře nižší hodnotou vývozu do Německa, dále (v řádově již nižších
hodnotách) v obchodě s „nezahuštěným mlékem a smetanou“, s „pšenicí“ (rovněž v obou případech
vlivem nižší hodnoty vývozu do Německa) a „cukrem“ (v důsledku poklesu exportu do řady zemí
v čele s Rakouskem a Slovenskem, ale i v roce 2016 nulovým vývozem do Egypta). Mimo to se
prohloubil schodek bilance v obchodě s „bramborami“ (vyšší hodnota dovozu z Německa, ale
i Francie) a „kukuřicí“ (patrný byl především pokles hodnoty vývozu do Německa a Rakouska). Naproti
tomu výrazný meziroční přírůstek hodnoty bilančního aktiva zaznamenal v první polovině roku 2016
obchod s „cigaretami“ (o 2,0 mld. Kč). Dále stojí za povšimnutí změna aktivní bilance zpátky na
zápornou u „potravinových přípravků jiných“ a naopak poprvé byla kladná bilance u skupiny
„pekařského zboží“ (zejména zásluhou vyšších vývozů „sladkých sušenek“). Netto-dovoz hlavní české
importní položky – „vepřového masa“ – se v hodnotě meziročně snížil o 10 %, v množstevním
vyjádření však stagnoval.
K meziročnímu zhoršení bilance v teritoriálním pohledu došlo v 1. pololetí roku 2016 zejména
v českém agrárním obchodu s Německem (o 2,8 mld. Kč) a Polskem (o 1,8 mld. Kč), z nichž došlo
k nárůstu hodnoty netto-dovozu, s Francií (v jejímž případě se vyrovnaná bilance posunula do
záporných čísel o 1,4 mld. Kč), a dále Rumunskem a Rakouskem (do nichž došlo k poklesu nettovývozu). Naopak zlepšení vykázal ve stejné době obchod s Itálií (o 2,1 mld. Kč), Slovenskem
(o 1,4 mld. Kč), dále Brazílií, Spojeným královstvím a Bulharskem. S výjimkou Brazílie došlo v případě
těchto zemí ke snížení hodnoty netto-vývozu.
Graf 1 – Vývoj bilance českého AZO s EU 28, EU 15, EU 13 a třetími zeměmi (v mld. Kč)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
7
1
1.1
Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR
Vývoj celkového agrárního zahraničního obchodu ČR
V 1. pololetí roku 2016 se obrat českého AZO meziročně, v souladu s dlouhodobě rostoucím
trendem, zvýšil o 5,0 %, viz tab. 1. Na straně vývozu vzrostla hodnota o 3,7 mld. Kč (tj. o 3,8 %),
zatímco na straně dovozu byla vyšší 6,5 mld. Kč (tj. o 6,1 %). Záporná bilance českého AZO se tak
prohloubila o 2,8 mld. Kč, tj. o více než jednu třetinu, na 11,0 mld. Kč. I tak se však její hodnota
výrazněji nelišila od průměrné hodnoty prvních pololetí předchozích pěti let. Stupeň krytí dovozu
vývozem se ve stejné době meziročně snížil o 2,0 p. b. na 90,3 % a podíl bilančního schodku na
vývozu se zvýšil o 2,5 p. b. na 10,8 %. V obou případech se jedná o mnohem příznivější hodnoty nežli
začátkem sledovaného období v roce 2011.
V samotném 2. čtvrtletí roku 2016 se hodnoty českého agrárního vývozu a dovozu meziročně
zvýšily o 1,5 mld. Kč, resp. o 1,6 mld. Kč. V obou případech tak vzrostly v procentickém vyjádření
stejnou měrou (o 2,9 %). V důsledku toho se bilanční schodek ve sledovaném čtvrtletí meziročně
zvýšil jen mírně (o 2,5 % na 4,3 mld. Kč) a stupeň krytí dovozu vývozem se nepatrně zlepšil
(o 0,1 p. b. na 92,3 %). Vůči 1. čtvrtletí roku 2016 se (na rozdíl od minulých let) bilanční schodek
snížil, a to o 35 %. Stupeň krytí dovozu vývozem byl v porovnání s 1. čtvrtletím vyšší o 3,9 p. b.
Graf 2 – Vývoj českého AZO podle čtvrtletí od roku 2011 (v mld. Kč)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Podíl agrárního zboží na celkovém českém exportu v 1. pololetí roku 2016 činil 5,0 %, tj.
meziročně o pouhých 0,1 p. b. méně a jeho participace na celkovém českém importu dosáhla 6,5 %,
tj. meziročně o 0,2 p. b. více. Meziroční nárůst celkového vývozu a dovozu z/do ČR totiž zaznamenal
odlišný vývoj nežli AZO, na straně exportu se zvýšil o 4,8 %, zatímco na straně importu jen o 1,5 %.
8
Tab. 1 – Český AZO v letech 2011 až 1. pol. 2016 (v mil. Kč)
Ukazatel
1. pol. 2011
1. pol. 2012
1. pol. 2013
1. pol. 2014
1. pol. 2015
1. pol. 2016
Obrat
132 424,6
154 550,4
163 191,8
184 511,9
204 605,6
214 819,4
Vývoz
56 948,3
71 809,7
76 219,5
88 347,8
98 216,3
101 930,4
Dovoz
75 476,3
82 740,7
86 972,3
96 164,1
106 389,3
112 889,0
Bilance
-18 528,0
-10 931,0
-10 752,8
-7 816,3
-8 173,0
-10 958,6
Stupeň krytí dovozu vývozem (%)
Podíl obratu AZO na obratu
celkového ZO (%)
Podíl agrárního vývozu na
celkovém vývozu (%)
Podíl agrárního dovozu na
celkovém dovozu (%)
Podíl netto-dovozu na dovozu (%)
75,5
86,8
87,6
91,9
92,3
90,3
4,8
5,2
5,7
5,5
5,6
5,7
4,0
4,6
5,0
4,9
5,1
5,0
5,7
5,9
6,5
6,2
6,3
6,5
24,5
13,2
12,4
8,1
7,7
9,7
Podíl netto-dovozu na vývozu (%)
32,5
15,2
14,1
8,8
8,3
10,8
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Vývoj českého AZO bez HS 24 „tabáku a tabákových výrobků“
Cigarety, které se staly hlavní českou agrární exportní položkou, spolu s ostatními tabákovými
výrobky ovlivňují výsledky českého AZO rostoucí měrou. Bez kapitoly HS 24 „tabák a tabákové
výrobky“ vzrostl český agrární vývoz v 1. pololetí roku 2016 v meziročním porovnání zcela
zanedbatelně (o 0,6 %). Na straně dovozu byl 5% nárůst za kapitoly HS 01-23 rovněž nižší nežli za
všechny kapitoly HS 01-24, viz tab. 2. Bez kapitoly HS 24 byl tak přirozeně zaznamenán i mírně vyšší
meziroční nárůst schodku bilance českého AZO.
Tab. 2 – AZO ČR bez HS 24 „tabáku a tabákových výrobků“, tj. za HS 01 až HS 23 (v mil. Kč)
1. pol. 2015
1. pol. 2016
Rozdíl
Index
(pro HS 01-23)
Index
(pro HS 01-24)
Obrat
178 618,8
179 602,0
983,2
100,6
105,0
Vývoz
89 309,4
89 801,0
491,6
100,6
103,8
Dovoz
102 132,4
107 232,5
5 100,1
105,0
106,1
Bilance
-12 823,0
-17 431,5
-4 608,5
135,9
134,1
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Vývoj českého AZO vyjádřený v eurech a amerických dolarech
Vzhledem k vývoji kurzu (viz graf 3) v posledních dvou letech se meziroční vývoj českého AZO
vyjádřeného v EUR a USD v 1. pololetí 2016 již tolik nelišil jako v předchozích dvou letech. Jak
v eurech, tak v amerických dolarech se hodnota českého agrárního vývozu a dovozu zvýšila pouze
mírně vyšší měrou nežli v českých korunách.
9
Tab. 3 – Meziroční vývoj českého AZO v 1. pololetí 2016 v závislosti na měně (v %)
Měna
Obrat
Vývoz
Dovoz
Bilance
v Kč
v EUR
v USD
105,0
106,8
106,9
103,8
105,5
105,7
106,1
107,9
108,0
134,1
136,3
136,5
Pozn.: Pro přepočet hodnot českého vývozu a dovozu na cizí měnu využívá ČSÚ ve své databázi kurz určený Českou národní
bankou (ČNB), který je zveřejňován na internetových stránkách Generálního ředitelství cel (www.celnisprava.cz).
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Bankovní rada se v srpnu 2016 rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj
uvolňování měnových podmínek. Potvrdila přitom závazek ČNB intervenovat v případě potřeby na
devizovém trhu na oslabení kurzu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 korun za
euro (viz web ČNB). Záměrné oslabování kurzu obecně podporuje uplatnění zboží vyváženého z ČR
do zahraničí a naopak zdražuje a znevýhodňuje zboží dovážené.
Graf 3 – Vývoj měsíčních kurzů CZK vůči EUR a USD (CZK/EUR, CZK/USD)
Pramen: Česká národní banka
2
Komoditní skladba AZO ČR
Základní přehled o zbožové struktuře českého AZO v členění podle kapitol HS v roce 2014
a 2015 poskytuje následující tab. 4 a tab. 8 v příloze. Přílohové tab. 10 a 12 uvádějí komoditní skladbu
AZO ČR podle kapitol HS zvlášť s EU 28 a zvlášť s třetími zeměmi. Za samotná 4. čtvrtletí jsou údaje
uvedeny ve stejné struktuře v přílohových tab. 14, 16 a 18.
Tab. 23 až 28 v příloze jsou přehledem vývozu, dovozu a bilancí u vybraných komodit
a komoditních skupin na úrovni 4-místného kódu HS v rámci AZO celkem a pro vybraná teritoria
a země, a to jak ve finančním, tak v množstevním vyjádření.
V členění podle kapitol HS se u jedenácti z dvaceti čtyřech bilance obchodu zlepšila (z toho u tří
došlo ke změně pasíva na aktivum) a u třinácti se zhoršila. K nejvýraznějšímu poklesu bilančního
aktiva došlo v obchodě s „olejnatými semeny a plody“ a „obilovinami“. Vedle toho se také prohloubilo
bilanční pasivum u „zeleniny“. Naproti tomu ke zlepšení došlo zejména u „tabáku a tabákových
výrobků“ (zvýšení netto-vývozu), „zbytků v potravinářském průmyslu a krmiva“ (pokles netto-dovozu)
a „přípravků z obilí“ (změna pasíva na aktivum).
10
Tab. 4 – Meziroční vývoj českého AZO v 1. pololetí 2016 (mil. Kč, %)
Název kapitoly
HS
Dovoz
mil. Kč
%
Bilance
%
mil. Kč
%
změna
107,2
-12,9
98,7
313,4
109,9
↑A
-226,7
92,9
-611,0
95,3
384,4
96,0
↓P
349,5
126,8
292,1
112,8
57,4
94,1
↓P
Mléko a mléčné výrobky, vejce
-889,2
90,9
-339,1
95,4
-550,1
77,2
↓A
05
Ostatní živočišné produkty
-207,1
72,7
-87,8
91,9
-119,3
136,3
↑P
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
-50,0
84,3
25,1
101,0
-75,2
103,3
↑P
07
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
295,4
118,8
1 137,3
115,7
-841,9
114,9
↑P
08
Ovoce, ořechy
247,0
112,1
552,1
106,8
-305,1
105,0
↑P
09
Káva, čaj, koření
10
Obiloviny
11
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
12
Olejnatá semena a plody
13
Rostlinné výtažky a šťávy
14
Rostlinné pletací materiály
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
17
Cukr a cukrovinky
18
19
20
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
21
Různé potravinové přípravky
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
107,5
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
308,7
24
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
01
Živá zvířata
Vývoz
mil. Kč
300,5
02
Maso a droby
03
Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí
04
524,6
112,2
440,0
107,9
84,6
93,4
↓P
-1 098,8
88,0
143,0
107,4 -1 241,8
82,8
↓A
51,5
102,6
140,2
114,7
91,2
↓A
-2 629,6
54,9
374,2
114,8 -3 003,8
9,1
↓A
35,9
104,7
-31,4
94,1
67,3
129,0
15,4
135,2
-20,2
68,7
35,6
-
1 103,1
118,6
1 308,2
126,5
-205,1
79,2
160,0
106,1
-43,2
98,4
203,1
-
-206,9
95,1
289,8
109,5
-496,7
56,8
Kakao a kakaové přípravky
1 083,5
131,4
1 210,7
124,5
-127,2
108,5
Přípravky z obilí
1 075,5
118,8
249,1
103,8
826,4
-
331,6
121,8
172,5
104,4
159,1
93,3
↓P
-189,8
97,2
-55,6
99,3
-134,1
112,2
↑P
101,4
266,4
103,7
-158,9
75,8
↓A
105,2
-299,2
95,6
607,9
27,1
↓P
3 222,6
136,2
1 399,6
132,9
1 823,0
139,2
↑A
3 714,2
103,8
6 499,7
106,1 -2 785,5
134,1
↑P
-88,7
↑A
P→A
↓A
P→A
↓A
↑P
P→A
Pozn. A – aktivní bilance. P – pasivní bilance.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
2.1 Komoditní skladba českého agrárního vývozu
Hlavními exportovanými položkami (resp. položkami, které mají největší podíl na hodnotě
českého agrárního vývozu ve finančním vyjádření) byly v první polovině roku 2016 „cigarety“,
3
„pšenice“, „řepkový olej“ , „pekařské zboží“, „káva“, „přípravky používané k výživě zvířat“, „čokoláda
4
a ostatní kakaové přípravky“, „potravinové přípravky jiné“ , „nezahuštěné mléko a smetana“ (surové
3
4
V rámci agregace HS 1514 „řepkový nebo hořčičný olej“ je samostatně nomenklaturně vymezen
HS 1514 11 a 19 „řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové“, dále však již nelze od sebe
odlišit olej hořčičný a řepkový s vysokým obsahem kyseliny erukové (HS 1514 91 a 99).
V rámci HS 2106 „potravinových přípravků jiných“ jsou nejvíce vyváženými, ale i dováženými,
položkami: KN 2106 90 92 „potravinové přípravky neobsahující mléčné tuky, sacharózu,
isoglukózu, glukózu a škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně
než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy a méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo
škrobu“ a KN 2106 90 98 „potravinové přípravky ostatní“. Dále do agregace HS 2106 patří
„bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky“, „aromatizované sirupy“ a „složené
alkoholické přípravky k výrobě nápojů“.
11
5
mléko z toho tvořilo, vypočteno z finančních hodnot, dvě třetiny), „pivo“, „cukrovinky bez kakaa“,
6
„limonády“, „živý skot“, „sýry a tvaroh“, „slad“, „masné přípravky a konzervy“ , „cukr“, „výtažky
a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi“, „semena řepky“, „uzenky a salámy“, „ječmen“,
„řepkové pokrutiny“, „zahuštěné mléko a smetana“ a „živá drůbež“.
V 1. pololetí roku 2016 se oproti stejnému období roku 2015 nejvýrazněji navýšila hodnota
vývozu „cigaret“ (o 3,5 mld. Kč, tj. o 44 %), „řepkového oleje“ (o 1,0 mld. Kč, tj. o 21 %), „čokolády
a ostatních kakaových přípravků“ (o 888,1 mil. Kč, tj. o 27 %), „pekařského zboží“ (o 880,8 mil. Kč, tj.
7
o 23 %) , dále „živého skotu“, „cukrovinek“, „kávy“ a „ryb (čerstvých, chlazených nebo zmrazených)“.
V případě „kávy“ je nutno poznamenat, že hodnota vývozu ve finančním vyjádření se sice zvýšila,
exportované množství však nepatrně pokleslo.
K jednoznačně nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu hodnoty vývozu došlo ve sledovaném
pololetí u „semen řepky“ (o 2,5 mld. Kč, tj. téměř o 70 %), dále v řádově nižších číslech
u „nezahuštěného mléka a smetany“ (týká se jak surového, tak konzumního mléka), „pšenice“
(exportované množství však současně mírně vzrostlo o 2,1 %), „cukru“ a „kukuřice“.
2.2 Komoditní skladba českého agrárního dovozu
Nejvíce importovaným zbožím byly v první polovině roku 2016 „vepřové maso“, „káva“,
„čokoláda a ostatní kakaové přípravky“, „pekařské zboží“, „cigarety“, „sýry a tvaroh“, „potravinové
přípravky jiné“, „přípravky používané k výživě zvířat“, „řepkový olej“, „maso a droby drůbeže“,
8
„limonády“, „banány“, „víno“, „citrusové plody“, „sójové pokrutiny“, „hovězí maso“, „lihoviny“ , „výtažky
9
a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi“, „přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka“ ,
„rajčata“, „cukrovinky bez kakaa“, „konzervované ovoce a ořechy“, „ryby (čerstvé, chlazené nebo
zmrazené)“, „venkovní a pokojové rostliny“, „papriky“, „omáčky, ochucovadla a hořčice“ a „kukuřice“.
V meziročním porovnání se v první polovině roku 2016 zvýšila především hodnota dovozu
„cigaret“ (o 1,5 mld. Kč, tj. o 63 %), „řepkového oleje“ (o 1,2 mld. Kč, tj. o 62 %), „čokolády a ostatních
kakaových výrobků“ (o 1,0 mld. Kč, tj. o 24 %), „brambor“ (o 578,1 mil. Kč, tj. na
2,5násobek), „cukrovinek“ (o 559,6 mil. Kč, tj. o 62 %), „ryb“ a „kávy“. Přírůstek hodnoty vývozu těchto
komodit ve finančním vyjádření přitom ovlivnily meziročně vyšší dovozní ceny.
Naproti tomu nejvýraznější meziroční snížení hodnoty dovozu vykázaly „vepřové maso“
(o 475,3 mil. Kč, tj. o 7 %), „maso a droby drůbeže“ (o 357,5 mil. Kč, tj. o 11 %), „sójové pokrutiny“
(o 309,2 mil. Kč, tj. o 15 %) a „nezpracovaný tabák“ (o 275,0 mil. Kč, tj. o 24 %). U obou uvedených
druhů masa se projevil pokles jejich cen, neboť množství importovaného „vepřového masa“ ve
sledovaném době stagnovalo a u „drůbežího masa a drobů“ mírně (o 3,2 %) vzrostlo.
5
6
7
8
9
Surové mléko nemá v celním sazebníku samostatnou položku a spadá do položky KN 0401 20 99
„mléko o obsahu tuku > 3 a ≤ 6 % v balení > 2 litry“.
HS 1602 „jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve“
V rámci toho hodnota vývozu „sladkých sušenek“ vzrostla o 851 mil. Kč a „neslazeného pečiva“
o 120 mil. Kč, zatímco „oplatek“ poklesla o 123 mil. Kč.
Položka „ethylalkohol nedenaturovaný méně než 80%, destiláty, likéry a jiné lihoviny“ (HS 2208) je
v této práci uváděna pod názvem „lihoviny“. Mimo ně je v celním sazebníku nomenklaturně zvlášť
vymezen ještě „ethylalkohol nedenaturovaný min. 80%“ (HS 2207 10) a „ethylalkohol
denaturovaný“ (HS 2207 20).
Zahrnuje mimo jiné “dětskou výživu“ nebo „směsi a těsta pro výrobu pekařského zboží“.
12
2.3 Komoditní skladba bilance českého AZO
Přehled komodit, u nichž dosáhla ČR v zahraničním obchodě v roce 2015 nejvyšších bilančních
pasiv a aktiv, uvádějí tab. 5 a 6.
Při hodnocení bilance jsou některé komoditní agregace sledovány podrobněji nežli v případě
vývozu a dovozu. Mezi netto-dovozními položkami jsou samostatně uvedeny „výtažky a koncentráty
z kávy“ bez naopak netto-vývozních „přípravků na jejich bázi“. Z pekařského zboží jsou pak mezi ně
zařazeny jako skupina „chleba, neslazené a slazené pečivo“. Naopak v tabulce netto-vývozních
10
komodit jsou samostatně sledovány „sladké sušenky“ , „jatečná prasata“, „pektiny“ a „jogurty“
(„selata“, „rostlinné výtažky a šťávy“ a „ostatní kysané mléčné výrobky“ jsou netto-dovozní).
Tab. 5 – Hlavní české agrární netto-dovozní komodity v 1. pololetí 2016 (v mil. Kč)
Kód
Název komodity
1. pol.
2015
1. pol.
2016
0203
0207
2204
2304
0805
0406
0702
0803
0201 a 0202
2208
0602
0709 60
1901
2401
2101 11
0603
1702 30 a 60
1806
2008
0701
1005
0901
0806
1905 90 30,
90 60 a 90 90
1604
0405 10
1517
2009
0304
Vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
Maso a droby drůbeže (čerstvé, chlaz. n. zmraz.)
Víno
Sójové pokrutiny
Citrusové plody
Sýry a tvaroh
Rajčata
Banány
Hovězí maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
Lihoviny
Venkovní a pokojové rostliny, řízky a rouby
Papriky
Přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka
Tabák (nezpracovaný)
Výtažky a koncentráty z kávy
Řezané květiny
*)
Glukóza, fruktóza a jejich sirupy
Čokoláda a ostatní kakaové přípravky
Konzervované a jinak připravené ovoce a ořechy
Brambory
Kukuřice
Káva (i pražená a dekofeinovaná)
Vinné hrozny (vč. rozinek)
-5 782,0
-2 247,5
-1 775,0
-1 871,5
-1 382,6
-1 307,4
-1 277,1
-927,1
-1 036,9
-711,8
-870,1
-875,8
-843,1
-1 111,3
-864,0
-763,7
-979,3
-728,2
-799,4
-244,6
-156,1
-712,8
-609,8
-5 406,0
-1 949,0
-1 775,1
-1 609,9
-1 550,3
-1 344,0
-1 233,7
-1 194,4
-1 008,1
-928,3
-926,1
-925,7
-879,4
-866,5
-845,8
-838,6
-824,0
-820,7
-810,6
-772,2
-680,3
-662,7
-661,0
0,0
261,6
-167,7
-36,6
43,4
-267,3
28,7
-216,5
-56,0
-49,9
-36,3
244,8
18,2
-74,9
155,3
-92,5
-11,2
-527,6
-524,1
50,1
-51,2
93,5
86,7
100,0
86,0
112,1
102,8
96,6
128,8
97,2
130,4
106,4
105,7
104,3
78,0
97,9
109,8
84,1
112,7
101,4
315,7
435,7
93,0
108,4
Chleba, slazené a neslazené pečivo
-710,4
-636,7
73,7
89,6
Přípravky a konzervy z ryb vč. kaviáru
Máslo
Margarín a směsi pokrmových tuků a olejů
Ovocné a zeleninové šťávy
Rybí filé aj. rybí maso
-637,7
-783,5
-720,2
-518,9
-698,1
-636,0
-632,8
-628,5
-596,1
-593,0
1,7
150,7
91,7
-77,2
105,1
99,7
80,8
87,3
114,9
84,9
Semena slunečnice
-346,5
-573,2
-226,7
165,4
1206
Rozdíl
Index
376,0
298,5
Pozn.: *) Pouze cukerné sirupy bez přísad a barviv. Cukerné sirupy aromatizované nebo s barvivy spadají do HS 2106.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „bez dopočtů“
10
Dříve byly společně se „sladkými sušenkami“ uváděny také „oplatky“ (HS 1905 32), ty se však
v roce 2015 staly po třech letech opět netto-dovozní agregací.
13
Tab. 6 – Hlavní české agrární netto-vývozní komodity v 1. pololetí 2016 (v mil. Kč)
Kód
2402 20
1001
2203
0401
1514 11 a 19
0102
1905 31
1107
1704
1003
2309
0402
2306 41 a 49
1205
0105
1904
1302 20
1701
2207 10
0103 92 19
2101 12
1207 91
0403 10
1601
1210
Název komodity
Cigarety
Pšenice
Pivo
Nezahuštěné mléko a smetana
z toho 0401 20 99 "mléko, tuk 3-6 %, nad 2 litry
Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové
Živý skot
Sladké sušenky
Slad
Cukrovinky bez kakaa
Ječmen
Přípravky používané k výživě zvířat
Zahuštěné mléko a smetana
Řepkové pokrutiny
Semena řepky
Živá drůbež
*)
Pufované výrobky, müsli, corn flakes apod.
Pektiny
Cukr
Líh min. 80%
Jatečná prasata
Přípravky na bázi výtažků a koncentrátů z kávy
Mák
Jogurty
Uzenky a salámy
Chmel
1. pol.
2015
1. pol.
2016
Rozdíl
5 478,8
6 354,0
2 818,9
3 405,6
2 599,5
2 713,6
1 752,0
542,3
1 352,7
1 118,8
1 019,5
798,4
1 061,2
786,6
3 230,6
863,6
479,6
469,3
1 086,1
508,9
460,5
325,1
520,5
300,2
352,2
7 445,7
5 655,0
3 009,8
2 660,7
2 073,5
2 494,5
2 093,0
1 399,8
1 301,3
1 023,9
1 001,7
995,0
847,0
821,9
790,4
680,5
546,9
504,1
485,1
482,9
462,7
456,7
425,6
416,3
415,1
1 966,9
-699,1
190,9
-744,9
-526,0
-219,2
340,9
857,4
-51,3
-95,0
-17,9
196,6
-214,2
35,2
-2 440,2
-183,2
67,3
34,8
-601,0
-26,0
2,1
131,6
-94,8
116,1
63,0
135,9
89,0
106,8
78,1
79,8
91,9
119,5
258,1
96,2
91,5
98,2
124,6
79,8
104,5
24,5
78,8
114,0
107,4
44,7
94,9
100,5
140,5
81,8
138,7
117,9
477,1
343,4
-133,7
72,0
Index
Pozn.: Tj. „výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice)
v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak
připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté“
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „bez dopočtů“
V 1. pololetí roku 2016 se v porovnání se stejným období roku 2015 zhoršila v důsledku
poklesu exportu především hodnota kladné bilance obchodu s „řepkovými semeny“, „nezahuštěným
mlékem a smetanou“, „pšenicí“ a „cukrem“ (změny jsou vyznačeny v tab. 5 a 6 tučně). Dále vlivem
vyšších importů vzrostla hodnota pasivní bilance u „brambor“ a vlivem nižších vývozů spolu s vyššími
dovozy vzrostla hodnota bilančního schodku u „kukuřice“. Dále stojí za povšimnutí změna aktivní
bilance zpátky na zápornou u „potravinových přípravků jiných“.
K meziročnímu zlepšení hodnoty bilance došlo v první řadě v obchodě s netto-vývozními
„cigaretami“, dále „sladkými sušenkami“ (za celou agregaci „pekařského zboží“ došlo ke změně
pasivní bilance na aktivní) a „živým skotem“. Mimo to se zlepšila také bilance s netto-dovozním
„vepřovým masem“ a „masem a droby drůbeže“. Za povšimnutí dále stojí změna znaménka ze
záporného na kladné u bilance obchodu s „marmeládami a džemy“, která byla způsobena především
vyššími vývozy (bilance je kladná od 3. čtvrtletí roku 2015).
14
V teritoriálním pohledu byly výše uvedené změny způsobeny u:

„Řepkových semen“, „nezahuštěného mléka a smetany“ a „pšenice“ – vlivem nižšího exportu
zejména do Německa.

„Cukru“ – v důsledku poklesu exportu do řady zemí v čele s Rakouskem a Slovenskem, ale
také nulovým vývozem do Egypta v první polovině roku 2016.

„Brambor“ – vlivem vyšší hodnoty dovozu z Německa, ale i Francie.

„Kukuřice“ – jako důsledek poklesu hodnoty vývozu do Německa a Rakouska.

„Cigaret“ – vzhledem k tomu, že nárůst hodnoty na straně vývozu byl výraznější nežli na
straně dovozu; export vzrostl zejména do Itálie a dále do Nizozemska a Spojeného království
(zatímco do Francie značně poklesl), dovoz byl vyšší hlavně z Rumunska.

„Sladkých sušenek“ – především zásluhou nárůstu exportu do Spojeného království, ale
i dalších zemí, zejména EU 15.

„Živého skotu“ – výraznějším přírůstkem hodnoty vývozu nežli (málo významného) dovozu;
a to do zejména do Turecka a Maďarska (do Rakouska byl zaznamenán naproti tomu
propad).

„Vepřového masa“ – zejména vlivem nižší hodnoty dovozu (při současném poklesu množství)
z Německa, třebaže ze Španělska naopak hodnota (i množství) importu vzrostly.

„Masa
a
drobů
drůbeže“
–
velmi
výrazným
poklesem
dovozu
z Brazílie,
který
nevykompenzoval ani značně vyšší import z Polska.

„Potravinových přípravků jiných“ – zejména nárůstem hodnoty dovozu a poklesem vývozu
z/do Polska (s tím, že i z/do řady dalších zemí byly importy a exporty vyšší, ale i nižší).

„Marmelád a džemů“ – především zásluhou exportů „homogenizovaných přípravků s obsahem
cukru max. 13 % z netropického ovoce“ (KN 2007 10 99) do Itálie, kam se do té doby
nevyvážely.
3
Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu ČR
3.1 Teritoriální skladba českého agrárního vývozu
Podle skupin zemí
Většina agrárního zboží je ČR vyvážena a dovážena do/z EU 28. Celá Unie v první polovině
roku 2016 participovala na celkovém českém agrárním exportu 91,8 % s tím, že zastoupení zemí
původních členských zemí (EU 15) a nových členů (EU 13) bylo zhruba vyrovnané (podíl EU 15
o 2,0 p. b. poklesl na 46,0 %, zatímco participace EU 13 o 2,3 p. b. vzrostla na 45,7 %), viz tab. 7.
Z tabulky je rovněž patrné, že na začátku sledované časové řady byl o něco vyšší podíl EU 13 nežli
EU 15 a od 1. poloviny roku 2014 je tomu naopak.
Z třetích zemí jsou nejvýznamnějšími teritorii pro český agrární export RZ (s 2,7 % v 1. pololetí
roku 2016), OSVTE (2,3 %) a nadále SNS (1,8 %), viz tab. 8. Hodnota vývozu do RZ se (na rozdíl od
předchozího roku) meziročně v první polovině roku 2016 snížila o 216,2 mil. Kč, tj. o 7 %, do OSVTE
opět vzrostla o 354,9 mil. Kč, tj. o 18 %, a do SNS (po propadu v předešlém roce) stagnovala na
15
1,9 mld. Kč. Podíl méně významné skupiny ESVO se (v důsledku nižší hodnoty exportu do ní o 17 %)
snížil o 0,2 p. b. na 0,7 %.
Tab. 7 – Teritoriální struktura českého agrárního vývozu v 1. pololetí 2011 až 2016 (v %)
Teritorium
EU 28
EU 15
EU 13
z toho: Chorvatsko
ESVO
z toho: Švýcarsko
OSVTE
z toho: USA
Turecko
ETE
RZ bez NRZ a SNS
z toho: Brazílie
Čína
NRZ
SNS (a Gruzie)
z toho: Rusko
Ukrajina
1. pol. 2011
92,5
42,7
49,8
0,7
0,9
0,6
1,5
0,5
0,3
0,4
1,8
0,0
0,2
0,1
2,6
1,6
0,6
1. pol. 2012
1. pol. 2013
91,6
44,1
47,5
0,5
0,8
0,5
1,4
0,4
0,2
0,3
3,0
0,0
0,4
0,3
2,6
1,5
0,6
91,2
45,5
45,8
0,6
0,8
0,5
1,8
0,5
0,2
0,4
2,9
0,0
0,2
0,1
2,7
1,6
0,6
1. pol. 2014
1. pol. 2015
91,5
46,8
44,7
0,7
0,9
0,6
1,8
0,5
0,1
0,4
2,5
0,0
0,2
0,1
2,7
1,7
0,5
1. pol. 2016
91,4
48,0
43,4
0,8
0,9
0,6
2,1
0,4
0,4
0,4
3,0
0,0
0,3
0,3
1,9
1,2
0,3
91,8
46,0
45,7
0,8
0,7
0,5
2,3
0,4
0,8
0,4
2,7
0,0
0,3
0,2
1,8
1,3
0,3
Pozn.: Země do tab. 7 až 11 byly vybrány na základě hodnoty obratu s nimi.
Skupina ETE uvažována po celou dobu bez Chorvatska, ačkoliv do EU vstoupilo až v roce 2013.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Tab. 8 – Český agrární vývoz v teritoriálním členění v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč)
Teritorium
EU 28
EU 15
EU 13
z toho: Chorvatsko
ESVO
z toho: Švýcarsko
OSVTE
z toho: USA
Turecko
ETE
RZ bez NRZ a SNS
z toho: Brazílie
Čína
NRZ
SNS (a Gruzie)
z toho: Rusko
Ukrajina
1. pol. 2011
52 687,8
24 303,7
28 384,1
383,0
531,2
322,0
865,6
264,5
161,1
243,4
1 053,2
2,8
110,9
79,4
1 482,0
935,4
336,3
1. pol. 2012
1. pol. 2013
65 772,9
31 668,7
34 104,2
325,8
582,6
359,4
1 017,1
290,2
136,3
198,2
2 144,6
5,0
254,2
198,1
1 872,4
1 111,4
445,7
69 536,8
34 656,7
34 880,1
455,8
642,9
407,2
1 402,8
390,1
166,8
267,2
2 234,2
14,5
177,8
73,4
2 044,3
1 196,8
491,1
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
16
1. pol. 2014
80 846,7
41 314,0
39 532,7
591,9
799,4
548,1
1 617,1
401,8
120,3
332,6
2 218,2
6,9
203,2
112,4
2 411,3
1 508,9
480,3
1. pol. 2015
89 771,4
47 106,5
42 664,9
780,5
899,8
582,3
2 027,6
426,8
405,5
426,9
2 948,1
33,1
314,8
255,1
1 873,2
1 152,2
325,1
1. pol. 2016
93 550,5
46 919,3
46 631,3
830,0
747,6
494,1
2 382,5
388,8
780,6
426,1
2 731,9
11,5
300,1
220,1
1 861,2
1 284,4
300,8
Podle zemí
V členění na jednotlivé země český agrární vývoz směřoval v první polovině roku 2016
především na Slovensko (23,0 %), do Německa (17,1 %) a Polska (12,5 %), dále do Itálie (9,4 %),
Rakouska (5,4 %), Maďarska (4,6 %) a Spojeného království (3,6 %). Z třetích zemí bylo
nejdůležitějším obchodním partnerem nadále Rusko (1,3 %) a svou pozici posílilo Turecko (0,8 %).
Graf 4 – Agrární vývoz ČR do vybraných zemí v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Meziročně se v první polovině roku 2016 nejvýrazněji snížila hodnota českého agrárního
exportu do Německa (o 2,8 mld. Kč, tj. o 14 %) a Francie (o 1,3 mld. Kč, tj. o 37 %), dále v řádově
nižších číslech do Rakouska (v procentech o 11 %) a Belgie (o 14 %).
Naopak meziroční nárůst hodnoty zaznamenal ve stejné době zejména export do Itálie
(o 2,8 mld. Kč, tj. o 42 %), na Slovensko (o 1,3 mld. Kč, tj. o 6 %), do Polska (o 1,2 mld. Kč, tj.
o 10 %), Nizozemska (o 48 %), Spojeného království (o 29 %), Bulharska (o 78 %), Maďarska (17 %),
Turecka (o 93 %) a Řecka (na dvojnásobek). Nárůst v procentech může být přirozeně výraznější do
méně významným destinací, do zavedených partnerských zemí bývá tempo růstu, navzdory vyšším
hodnotám přírůstku, nižší.
3.2 Teritoriální skladba českého agrárního dovozu
Podle skupin zemí
Na českém agrárním dovozu se v 1. pololetí roku 2016 celá EU 28 podílela 85,3 %, což je
zhruba stejná hodnota jako v 1. polovině roku 2014, viz tab. 9. Mírný meziroční nárůst podílu byl
způsoben vyšším podílem EU 13 o 1,6 p. b., neboť zastoupení EU 15 se naopak o 0,9 p. b. snížilo.
17
Dlouhodobě má v českém dovozu agrárních výrobků větší význam EU 15 nežli EU 13, v průběhu let
však lze pozorovat určité sbližování podílů.
V rámci třetích zemí jsou pro ČR nejvýznamnějšími uskupeními RZ (ačkoliv jejich podíl
meziročně poklesl z 9,1 % na 8,0%) a OSVTE (jejichž zastoupení se snížilo z 3,5 % na 3,0 %). Nad
hranicí 1 % se udržuje podíl ESVO. Hodnota dovozu z RZ meziročně poklesla o 662,3 mil. Kč, tj.
o 7 %, a z OSVTE byla nižší o 330,3 mil. Kč, tj. o 9 %. Z ostatních sledovaných skupin zemí hodnota
českého agrárního importu meziročně vzrostla.
Tab. 9 – Teritoriální struktura českého agrárního dovozu v 1. pololetí 2011 až 2016 (v %)
Teritorium
EU 28
EU 15
EU 13
z toho: Chorvatsko
ESVO
z toho: Švýcarsko
OSVTE
z toho: USA
Turecko
ETE
RZ bez NRZ a SNS
z toho: Brazílie
Čína
NRZ
SNS (a Gruzie)
z toho: Rusko
Ukrajina
1. pol. 2011
84,4
57,3
27,1
0,1
1,0
0,5
3,5
1,0
1,1
0,4
9,9
2,5
1,5
0,3
0,5
0,1
0,2
1. pol. 2012
1. pol. 2013
84,7
56,8
27,8
0,1
1,1
0,6
3,4
1,0
1,2
0,5
9,4
2,4
1,5
0,3
0,4
0,1
0,2
85,6
56,8
28,9
0,1
1,2
0,5
3,2
1,0
1,1
0,4
8,5
1,9
1,3
0,3
0,7
0,1
0,3
1. pol. 2014
85,5
56,9
28,6
0,2
1,2
0,5
3,4
1,2
1,2
0,3
8,1
1,8
1,4
0,5
0,8
0,2
0,3
1. pol. 2015
1. pol. 2016
84,6
54,6
30,0
0,1
1,1
0,4
3,5
1,2
1,2
0,3
9,1
2,1
1,3
0,5
0,8
0,2
0,3
85,3
53,7
31,6
0,1
1,2
0,3
3,0
0,9
1,1
0,3
8,0
1,2
1,2
0,6
0,9
0,2
0,4
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Tab. 10 – Český agrární dovoz v teritoriálním členění v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč)
Teritorium
EU 28
EU 15
EU 13
z toho: Chorvatsko
ESVO
z toho: Švýcarsko
OSVTE
z toho: USA
Turecko
ETE
RZ bez NRZ a SNS
z toho: Brazílie
Čína
NRZ
SNS (a Gruzie)
z toho: Rusko
Ukrajina
1. pol. 2011
63 705,9
43 257,9
20 447,9
100,4
729,9
350,2
2 640,1
768,6
829,3
316,8
7 474,0
1 852,2
1 110,2
189,0
376,5
72,2
182,9
1. pol. 2012
1. pol. 2013
70 058,1
47 034,2
23 024,0
85,3
943,7
516,9
2 792,4
821,9
1 010,7
376,3
7 797,7
2 013,5
1 207,3
236,6
364,1
73,3
145,0
74 463,1
49 361,9
25 101,3
74,3
1 080,4
438,0
2 766,3
832,0
977,7
312,6
7 418,9
1 632,4
1 129,1
236,6
599,7
125,7
219,4
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
18
1. pol. 2014
82 244,3
54 763,5
27 480,8
160,1
1 122,9
434,1
3 263,8
1 136,2
1 173,7
305,4
7 780,5
1 738,2
1 310,9
498,2
793,2
217,2
266,9
1. pol. 2015
90 013,9
58 116,9
31 897,0
154,3
1 136,7
416,3
3 701,3
1 268,5
1 224,7
273,9
9 665,7
2 233,6
1 395,7
518,0
867,7
185,5
268,4
1. pol. 2016
96 244,7
60 579,0
35 665,7
150,5
1 368,0
347,1
3 371,0
1 037,9
1 235,9
320,8
9 003,5
1 327,7
1 388,7
622,9
1 067,8
202,9
456,9
Podle zemí
Český agrární dovoz v první polovině roku 2016 pocházel ve sledovaném pololetí především
z Německa (20,2 %) a Polska (19,5 %), dále z Nizozemska (7,6 %), Slovenska (6,2 %), Španělska
(5,8 %), Itálie (5,5 %), Rakouska (3,5 %), Maďarska (3,4 %) a Francie (3,2 %). V rámci třetích zemí
byly nejdůležitějšími dodavateli Čína (1,2 %), Brazílie (1,2 %), Turecko (1,1 %) a Spojené státy
(0,9 %).
Graf 5 – Agrární dovoz ČR z vybraných zemí v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
V meziročním porovnání se v 1. pololetí roku 2016 navýšila především hodnota dovozu
z Polska (o 2,9 mld. Kč, tj. o 15 %), Rumunska (o 969,1 mil. Kč, tj. na 2,6násobek) a Itálie
(o 738,0 mil. Kč, tj. o 13 %), dále Nizozemska, Španělska a Norska (v procentech o výrazných 47 %).
Naopak k nejvýraznějšímu poklesu hodnoty došlo v případě importu z Brazílie (o 906,0 mil. Kč, což
představovalo cca 40 %) a v menší míře ze Spojených států (o téměř jednu pětinu).
3.3 Teritoriální skladba bilance českého AZO
Podle skupin zemí
Pasivní bilanci agrárního obchodu má ČR se skupinou původních členských zemí, zatímco se
skupinou nových členů ji má aktivní. V rámci AZO s třetími zeměmi dosahuje netto-vývozu do SNS
a několik let již také do ETE. S ostatními uskupeními - s RZ, OSVTE, ESVO a RZ - vykazuje bilanční
schodek.
V meziročním porovnání se v 1. pololetí roku 2016 snížila zejména hodnota pasivní bilance
obchodu s RZ (o 446,0 mil. Kč, tj. o 7 %) a s OSVTE (o 685,2 mil. Kč, tj. o 41 %). S ESVO se naopak
schodek prohloubil o 383,5 mil. Kč na 2,6násobek. Aktivní bilance obchodu se SNS byla meziročně
19
nižší o 212,1 mil. Kč, tj. o více než jednu pětinu (z Ruska se hodnota netto-dovozu navzdory embargu
zvýšila, došlo však ke změně aktivní bilance na pasivní v obchodě s Ukrajinou).
Tab. 11 – Bilance AZO ČR v teritoriálním členění v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč)
Teritorium
1. pol. 2011
EU 28
EU 15
EU 13
z toho: Chorvatsko
ESVO
z toho: Švýcarsko
OSVTE
z toho: USA
Turecko
ETE
RZ bez NRZ a SNS
z toho: Brazílie
Čína
NRZ
SNS (a Gruzie)
z toho: Rusko
Ukrajina
-11 018,0
-18 954,2
7 936,1
282,6
-198,6
-28,2
-1 774,5
-504,1
-668,2
-73,5
-6 420,7
-1 849,4
-999,3
-109,6
1 105,4
863,2
153,4
1. pol. 2012
-4 285,3
-15 365,5
11 080,2
240,5
-361,1
-157,5
-1 775,3
-531,7
-874,4
-178,1
-5 653,1
-2 008,5
-953,2
-38,5
1 508,4
1 038,0
300,7
1. pol. 2013
-4 926,4
-14 705,2
9 778,9
381,5
-437,6
-30,8
-1 363,6
-441,9
-810,9
-45,4
-5 184,6
-1 618,0
-951,3
-163,2
1 444,6
1 071,2
271,7
1. pol. 2014
-1 397,6
-13 449,6
12 051,9
431,8
-323,5
114,0
-1 646,7
-734,4
-1 053,5
27,2
-5 562,3
-1 731,3
-1 107,7
-385,8
1 618,2
1 291,7
213,4
1. pol. 2015
1. pol. 2016
-242,5
-11 010,4
10 767,9
626,2
-236,9
166,0
-1 673,7
-841,7
-819,2
153,0
-6 717,6
-2 200,5
-1 080,9
-262,9
1 005,5
966,7
56,8
-2 694,2
-13 659,7
10 965,5
679,6
-620,5
147,0
-988,5
-649,1
-455,3
105,3
-6 271,6
-1 316,2
-1 088,6
-402,9
793,4
1 081,5
-156,1
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Podle zemí
Přehledy zemí, s nimiž ČR zaznamenala v roce 2015 nejvyšší agrárně obchodní bilanční pasiva
a aktiva, jsou uvedeny v tab. 12 a 13. Šedou barvou jsou v nich označeny mimounijní země.
Tab. 12 – Hlavní netto-dodavatelé agrárních výrobků do ČR v 1. pololetí 2016 (v mil. Kč)
Země
Polsko
Nizozemsko
Německo
Španělsko
Francie
Brazílie
Belgie
Čína
Norsko
Ekvádor
USA
Irsko
1. pol. 2015
-7 555,4
-6 088,8
-2 570,3
-5 052,5
5,6
-2 200,5
-665,2
-1 080,9
-388,2
-712,7
-841,7
-496,6
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
20
1. pol. 2016
-9 314,9
-5 759,9
-5 408,3
-5 363,2
-1 431,4
-1 316,2
-1 190,4
-1 088,6
-769,0
-680,0
-649,1
-561,9
Rozdíl
-1 759,5
328,9
-2 838,0
-310,7
-1 437,0
884,3
-525,2
-7,7
-380,8
32,7
192,6
-65,3
Index
123,3
94,6
210,4
106,1
59,8
179,0
100,7
198,1
95,4
77,1
113,2
Tab. 13 – Hlavní netto-odběratelé agrárních výrobků z ČR v 1. pol. 2016 (v mil. Kč)
Země
Slovensko
Itálie
Spojené království
Rakousko
Bulharsko
Rumunsko
Maďarsko
Chorvatsko
Irák
Japonsko
Švédsko
Litva
Finsko
1. pol. 2015
14 984,1
1 305,2
900,0
2 377,1
691,4
966,7
179,4
626,2
555,6
662,7
419,4
168,5
218,4
1. pol. 2016
16 419,2
3 395,6
1 751,9
1 533,6
1 486,3
1 081,5
863,3
679,6
566,7
563,4
279,2
274,0
259,3
Rozdíl
1 435,1
2 090,4
851,9
-843,5
794,9
114,8
683,9
53,4
11,1
-99,3
-140,2
105,5
40,9
Index
109,6
260,2
194,7
64,5
215,0
111,9
481,3
108,5
102,0
85,0
66,6
162,6
118,7
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Graf 6 – Bilance AZO ČR s vybranými zeměmi v 1. pololetí 2011 až 2016 (v mil. Kč)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Meziročně se v 1. pololetí roku 2016 prohloubila ČR zejména pasivní bilance agrárního
obchodu s Německem a Polskem (zbožová struktura vývozu a dovozu viz přílohové tabulky). Mimo to
se změnila vyrovnaná bilance obchodu s Francií na zápornou (především v důsledku menšího vývozu
„cigaret“ a dalších tabákových výrobků do této země) a pokleslo bilanční aktivum v obchodě
s Rumunskem (vlivem vyššího dovozu „cigaret“ z této země) a Rakouskem.
Naproti tomu k meziročnímu zlepšení došlo v českém agrárním obchodě s netto-odběrateli Itálií, Slovenskem a v menší míře Spojeným královstvím (zejména vlivem nárůstu exportu „řepkového
oleje“, „cigaret“ a „sladkých sušenek“ do této země), Bulharskem (jako důsledek exportu „řepkového
21
oleje“) a Maďarskem (v jehož případě způsobila změnu celá řada komodit v čele se „slunečnicovým
olejem“, neboť se již neopakoval mimořádně vysoký dovoz z 1. pololetí roku 2015). Kromě toho se
výrazně snížila pasivní bilance obchodu s Brazílií (což ovlivnil hlavně pokles dovozu „masa a drobů
drůbeže“ a v 1. pololetí roku 2016 nulový dovoz „denaturovaného lihu“).
3.4 Agrární obchod ČR s ostatními členy EU 28
Na jednotný trh EU 28 vyvezla ČR v 1. pololetí roku 2016 agrární zboží v hodnotě
93,6 mld. Kč, tj. o 4,2 % více (o 3,8 mld. Kč) než ve stejném období roku 2015, viz tab. 14. Naproti
tomu dovoz z ní činil 96,2 mld. Kč, tj. meziročně více o 6,9 % (o 6,2 mld. Kč). Záporná bilance
agrárního obchodu s Unií v posledních letech značně kolísala a ve sledovém pololetí se meziročně
navýšila z dosavadního minima loňského roku na 2,7 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se mírně
snížil o 2,5 p. b. na 97,2 % a podíl bilančního schodku na vývozu vzrostl o 2,6 p. b. na 2,9 %.
V samotném 2. čtvrtletí roku 2016 došlo k meziročnímu nárůstu hodnoty českého agrárního
vývozu a dovozu o 3,3 %, resp. o 3,2 %, což představovalo v obou případech nižší tempo růstu než za
celé pololetí. Bilanční pasivum se ve 2. čtvrtletí (na rozdíl od 1. čtvrtletí) v meziročním porovnání
snížilo z 226,2 mil. Kč na 190,9 mil. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem dosáhl ve 2. čtvrtletí 2016 cca
100 %. Nepatrně aktivní bilanci agrárního obchodu s EU 28 měla ČR doposud pouze v 1. čtvrtletí roku
2014 a pak zhruba vyrovnanou (případně s nepatrným pasivem) ještě v 1. až 3. čtvrtletí roku 2015, viz
graf 7. Z tohoto grafu je mimo jiné patrný obvyklý, alespoň mírný, nárůst bilančního pasiva vždy
ve 2. čtvrtletí vůči 1. čtvrtletí, v roce 2016 se však ve 2. kvartálu schodek naopak mezičtvrtletně snížil.
Na meziročně horší bilanci českého agrárního obchodu s EU 28 v 1. pololetí roku 2016 měly
největší podíl pokles hodnoty netto-vývozu „řepkového semene“, a dále „nezahuštěného mléka
a smetany“ a „pšenice“ spolu s nárůstem hodnoty netto-dovozu „kukuřice“ a „brambor“, což pouze
z části kompenzoval vyšší netto-export „cigaret“ a „sušenek“.
Tab. 14 – Český agrární obchod s EU 28 v 1. pololetí let 2011 až 2016 (v mil. Kč)
Ukazatel
1. pol. 2011
1. pol. 2012
1. pol. 2013
1. pol. 2014
1. pol. 2015
1. pol. 2016
Obrat
116 393,7
135 831,0
143 999,9
163 091,0
179 785,3
189 795,3
Vývoz
52 687,8
65 772,9
69 536,8
80 846,7
89 771,4
93 550,5
Dovoz
63 705,9
70 058,1
74 463,1
82 244,3
90 013,9
96 244,7
Bilance
-11 018,0
-4 285,3
-4 926,4
-1 397,6
-242,5
-2 694,2
Stupeň krytí dovozu vývozem (%)
Podíl obratu AZO na obratu
celkového ZO (%)
Podíl agrárního vývozu na
celkovém vývozu (%)
Podíl agrárního dovozu na
celkovém dovozu (%)
Podíl netto-dovozu na dovozu (%)
82,7
93,9
93,4
98,3
99,7
97,2
5,7
6,3
6,8
6,5
6,6
6,6
4,4
5,2
5,6
5,5
5,6
5,5
7,5
7,8
8,5
8,0
8,0
8,2
17,3
6,1
6,6
1,7
0,3
2,8
Podíl netto-dovozu na vývozu (%)
20,9
6,5
7,1
1,7
0,3
2,9
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Podíl agrárního zboží na celkovém exportu a importu ČR do/z EU 28 se v první polovině roku
2016 meziročně v prvním případě nepatrně snížil (o 0,1 p. b.) na 5,5 % a ve druhém zvýšil (0,2 p. b.)
na 8,2 %. Zastoupení agrárních produktů v celkovém českém zahraničním obchodu je ve vztahu
22
k Unii stabilně mnohem vyšší než vůči třetím zemím. Dlouhodobě je také značně vyšší na straně
importu nežli exportu, zatímco mimo Unii je tomu naopak.
Graf 7 – Vývoj českého agrárního obchodu s EU 28 podle čtvrtletí (v mld. Kč)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Nejvýznamnější položky českého agrárního obchodu s EU 28 v 1. pololetí 2016 a jejich podíl na
celkovém agrárním obchodu ČR s EU 28:
Vývoz
KN
2402 20
1001
1514 11 a 19
1905
0901
1806
2309
0401
2106
2203
1704
2202
0406
0102
1602
1205
1601
1003
1107
Název komodity
Cigarety
Pšenice
Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové
Pekařské zboží
Káva (i pražená a dekofeinovaná)
Čokoláda a ostatní kakaové přípravky
Přípravky používané k výživě zvířat
Mléko a smetana nezahuštěné
z toho 0401 20 99 "mléko, tuk 3-6 %, v balení nad 2 litry
Přípravky potravinové jiné
Pivo
Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)
Limonády
Sýry a tvaroh
Živý skot
Masné přípravky a konzervy
Semena řepky
Uzenky a salámy
Ječmen
Slad
23
mil. Kč
10 732,2
5 686,1
5 658,3
4 438,2
4 417,0
4 107,3
3 379,8
3 261,2
2 168,1
3 149,5
2 525,9
2 193,9
2 158,1
1 879,8
1 626,3
1 179,5
1 105,0
1 092,0
1 083,5
1 048,3
%
12,2
6,5
6,4
5,0
5,0
4,7
3,8
3,7
2,5
3,6
2,9
2,5
2,5
2,1
1,8
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
2306 41 a 49 Řepkové pokrutiny
2101 11 a 12 Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi
0105
Živá drůbež (a to jak jatečná, tak jednodenní kuřata nebo jatečné krůty)
0203
Maso vepřové (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
0403
Kysané mléčné výrobky
1701
Cukr
0207
Maso a droby drůbeže (čerstvé, chlazené nebo zmraz.)
0803
Banány
Celkem uvedené komodity
1 033,0
989,4
941,1
859,3
849,4
843,3
817,8
781,3
67 836,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
77,0
mil. Kč
6 221,9
4 894,1
4 008,2
3 980,7
3 836,9
3 548,7
3 158,7
2 846,9
2 535,3
2 492,9
1 871,4
1 648,5
1 540,8
1 538,6
1 443,1
1 348,4
1 280,0
1 265,3
1 258,5
1 069,2
1 067,8
988,9
951,3
941,6
912,5
850,3
781,7
%
6,9
5,4
4,4
4,4
4,2
3,9
3,5
3,1
2,8
2,8
2,1
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
58 281,9
64,5
Dovoz
KN
0203
1806
1905
2402 20
0901
0406
1514 11 a 19
2309
2106
0207
2202
2204
0805
2304
1901
1704
2208
2101 11 a 12
0201 a 0202
0602
0702
1005
0701
2103
0709 60
2008
1702 30 až 60
Název komodity
Maso vepřové (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
Čokoláda a ostatní kakaové přípravky
Pekařské zboží
Cigarety
Káva (i pražená a dekofeinovaná)
Sýry a tvaroh
Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové
Přípravky používané k výživě zvířat
Přípravky potravinové jiné
Maso a droby drůbeže (čerstvé, chlaz. nebo zmraz.)
Limonády
Víno
Citrusové plody (nejvíce pomeranče, mandarinky a citróny)
Sójové pokrutiny
Přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka
Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)
Lihoviny
Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi
Maso hovězí (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
Venkovní a pokojové rostliny, řízky a rouby
Rajčata
Kukuřice
Brambory
Omáčky, přípravky pro ně, ochucovadla a hořčice
Papriky
Konzervované a jinak připravené ovoce a ořechy
Glukóza, fruktóza a jejich sirupy
Celkem uvedené komodity
3.5 Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi
V AZO s třetími zeměmi se v 1. pololetí roku 2016, na rozdíl od předchozího roku, schodek
bilance meziročně snížil, a to o 4,5 % na 7,4 mld. Kč, viz tab. 15. Příčinou byl výraznější pokles
hodnoty na straně dovozu nežli vývozu. Hodnota českého agrárního exportu do třetích zemí se totiž
meziročně snížila jen o 0,7 %, zatímco hodnota českého agrárního importu z třetích zemí poklesla
o 2,5 %. Stupeň krytí dovozu vývozem se v první polovině roku v meziročním porovnání mírně navýšil
o 0,9 p. b. na 53,1 % a podíl bilančního schodku na vývozu poklesl o 3,5 p. b. na 88,2 %.
24
Podobný vývoj českého AZO mimo Unii byl zaznamenán i za samotné 2. čtvrtletí 2016. Na
straně vývozu došlo k poklesu o 1,0 % a na straně dovozu o 3,6 %. Záporná bilance se tak mírně
zlepšila (o 6,5 %) na 3,6 mld. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se zlepšil (o 1,5 p. b.) na 53,8 %.
Vývoj českého AZO s mimounijními zeměmi podle čtvrtletí znázorňuje graf 8.
Podíl agrárního zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR s třetími zeměmi se v první
polovině roku 2016 meziročně výrazněji nezměnil - na straně vývozu zůstal na 2,6 % a na straně
dovozu dosáhl 2,9 % (pouze o 0,1 p. b. více).
Tab. 15 – Český AZO s třetími zeměmi v 1. pololetí let 2011 až 2016 (v mil. Kč)
Ukazatel
1. pol. 2011
1. pol. 2012
1. pol. 2013
1. pol. 2014
1. pol. 2015
1. pol. 2016
Obrat
15 981,7
18 523,8
19 079,4
21 255,1
24 593,9
24 123,3
Vývoz
4 254,8
6 013,0
6 664,8
7 491,0
8 430,7
8 369,3
Dovoz
11 727,0
12 510,8
12 414,6
13 764,0
16 163,3
15 754,0
Bilance
-7 472,2
-6 497,8
-5 749,8
-6 273,0
-7 732,6
-7 384,7
Stupeň krytí dovozu vývozem (%)
Podíl obratu AZO na obratu
celkového ZO (%)
Podíl agrárního vývozu na
celkovém vývozu (%)
Podíl agrárního dovozu na
celkovém dovozu (%)
Podíl netto-dovozu na dovozu (%)
36,3
48,1
53,7
54,4
52,2
53,1
2,3
2,4
2,5
2,5
2,7
2,8
1,9
2,1
2,3
2,4
2,6
2,6
2,5
2,6
2,7
2,7
2,8
2,9
63,7
51,9
46,3
45,6
47,8
46,9
Podíl netto-dovozu na vývozu (%)
175,6
108,1
86,3
83,7
91,7
88,2
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
Graf 8 – Vývoj českého AZO s třetími zeměmi podle čtvrtletí (v mld. Kč)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „s dopočty“
25
Nejvýznamnější položky AZO ČR s třetími zeměmi v 1. pololetí 2016 a jejich podíl na celkovém
AZO s těmito zeměmi:
Vývoz
KN
Název komodity
2309
Přípravky používané k výživě zvířat
0102
Živý skot
2203
Pivo
2402 20
Cigarety
0402
Mléko a smetana zahuštěné
1302 20
Pektiny
1701
Cukr
1210
Chmel
0406
Sýry a tvaroh
2106
Přípravky potravinové jiné
1107
Slad
0407
Vejce ve skořápkách
1704
Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)
1905
Pekařské zboží
0404 10
Syrovátka (i slazená)
1207 91
Mák
2202
Limonády
2101 11 a 12 Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi
1806
Čokoláda a ostatní kakaové přípravky
1904
Pufované výrobky, müsli, corn flakes apod.
Celkem uvedené komodity
mil. Kč
916,4
723,1
663,0
635,8
484,7
379,3
362,9
360,9
331,8
315,5
307,0
292,6
290,9
232,9
230,0
214,7
192,2
120,7
112,5
107,2
7 274,3
%
10,9
8,6
7,9
7,6
5,8
4,5
4,3
4,3
4,0
3,8
3,7
3,5
3,5
2,8
2,7
2,6
2,3
1,4
1,3
1,3
86,9
Dovoz
KN
0803
2106
0302 a 0303
0901
0304
0806
0802 11 až 22
2309
0702
2008
2401
2208
1006
0805
2204
1302 20
1604
0207
0201 a 0202
2101 11 a 12
11
Název komodity
Banány
Přípravky potravinové jiné
Ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
Káva (i pražená a dekofeinovaná)
Filé aj. rybí maso
Vinné hrozny vč. rozinek
Lískové oříšky a mandle11
Přípravky používané k výživě zvířat
Rajčata
Konzervované a jinak připravené ovoce a ořechy
Tabák (nezpracovaný)
Lihoviny
Rýže
Citrusové plody (nejvíce grapefruity vč. pomel, pomeranče a citróny)
Víno
Pektiny
Přípravky a konzervy z ryb vč. kaviáru
Maso a droby drůbeže (čerstvé, chlazené nebo zmraz.)
Maso hovězí (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi
mil. Kč
1 562,7
984,8
798,6
685,8
540,9
532,8
386,8
453,7
393,2
375,6
361,5
357,6
329,9
304,2
299,1
169,1
286,0
285,3
282,9
234,0
%
10,2
6,4
5,2
4,5
3,5
3,5
2,5
3,0
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,0
2,0
1,1
1,9
1,9
1,8
1,5
Hodnota dovozu skořápkového ovoce celkem (HS 0801 a 0802) z třetích zemí činila 640,6 mil. Kč,
podíl „lískových oříšků“ a „mandlí“ tak činil (vypočteno z finanční hodnoty) 60 %.
26
0709 60
2304
2202
0713
1602
0504
Papriky
Sójové pokrutiny
Limonády
Luštěniny (nejvíce čočka)
Masné přípravky a konzervy
Střeva, měchýře a žaludky zvířat (ne ryb)
154,3
198,0
195,0
161,9
159,9
151,0
Celkem uvedené komodity
10 644,5
1,0
1,3
1,3
1,1
1,0
1,0
69,4
K předchozímu výčtu doplňujeme, že významnou agregací netuzemského ovoce
importovaného z třetích zemí, a to v rostoucí míře, jsou HS 0804 „datle, fíky, ananas, avokádo,
kvajáva, mango a mangostany“. Dříve této skupině dominoval „ananas“, v současné době jej
předstihlo „avokádo“.
Do meziročního vývoje záporné bilance českého AZO mimo Unii se v 1. pololetí nejvýrazněji
pozitivně promítl pokles hodnoty netto-dovozu „masa a drobů drůbeže“, „rybího filé“ a „kávy“ spolu
s nárůstem netto-vývozu „živého skotu“. Naopak nepříznivě ji ovlivnila meziročně vyšší hodnota
netto-importu „čerstvých nebo chlazených ryb“ a „banánů“ a nižší hodnotou netto-exportu „cukru“
a „zahuštěného mléka a smetany“.
V teritoriálním pohledu byly výše uvedené změny způsobeny u:

„Masa a drobů drůbeže“ – zejména poklesem hodnoty dovozu z Brazílie (o 69 %).

„Rybího filé“ – především v důsledku nižší hodnoty dovozu z USA a dále z Norska. (Z Ruska se
snížila hodnota dovozu, zatímco importované množství vzrostlo.)

„Kávy“ – v hodnotovém vyjádření primárně vlivem nižšího importu z hlavní mimounijní
dodavatelské země - Brazílie V množstevním vyjádření však nejvýrazněji poklesly dovozy
z Indonésie a dále mimo Brazílii i z Madagaskaru a Hondurasu. Nárůst hodnoty však zaznamenal
dovoz z Etiopie, a to 4,5krát.

„Živého skotu“ – v první řadě vyššími exporty do Turecka (v hodnotě o 135 %).

„Čerstvých nebo chlazených ryb“ – nárůstem importu z Norska, které je jejich dominantním
dodavatelem v rámci třetích zemí, na dosavadní maximum.

„Banánů“ – změnami na straně dovozu, kdy vzrostla jeho hodnota zejména z Kostariky, Kolumbie
a Panamy, zatímco jen v menší míře poklesla z Kamerunu nebo Ekvádoru.

„Cukru“ – nulovým exportem do Egypta (v 1. pololetí roku 2015 se do této země vyvezl „cukr“ za
160 mil. Kč) a dále nižším vývozem do Kazachstánu, což bylo do jisté míry tlumeno vyšším
vývozem do Izraele. Mimo to došlo v 1. pololetí 2016 po roční přestávce k opětovnému, doposud
nejvyššímu, dovozu „cukru“ ze Srbska.

„Zahuštěného mléka a smetany“ –
zejména vlivem poklesu hodnoty vývozu do Kolumbie,
Thajska a Libanonu spolu s nulovým vývozem do Indonésie. Do Bangladéše, který je významným
odběratelem této komodity z ČR, se hodnota vývozu meziročně snížila, ačkoliv exportované
množství bylo vyšší. Na druhou stranu se v 1. pololetí roku 2016 realizoval (po propadu v roce
2014) vyšší vývoz na Kubu.
27
4
AZO ČR podle stupně zpracování
V dále připojených tab. 16, 17 a 18 je uveden vývoj českého AZO v členění na velkoobjemové
komodity, produkty zahradnictví (vč. ovocnářství a zelinářství), částečně zpracované výrobky a vysoce
zpracované výrobky, a to v rámci obchodu celkem, s EU 28 a s třetími zeměmi.
Přehled komodit, které patří do jednotlivých kategorií, obsahuje Příloha 3. Základem je třídění
Regmi et al. (2005), které bylo upraveno tak, aby se vztahovalo na kapitoly celního sazebníku 01 až
24. Mimo to bylo z kategorie vysoce zpracovaných výrobků přesunuto do kategorie částečně
zpracovaných výrobků „mléko s obsahem tuku 3-6 % v balení nad 2 l“, které zahrnuje zejména surové
mléko. Dále je třeba zdůraznit, že podle Regmi et al. spadají mezi částečně zpracované výrobky i živá
zvířata a mezi vysoce zpracované produkty např. med nebo vejce.
Tab. 16 – Český AZO celkem v členění na zpracované a nezpracované produkty
Ukazatel
Typ komodity
Velkoobjemové komodity
1. pol. 2015
9 649,3
14,4
10,0
3 834,1
4 101,2
4,1
4,3
17 274,6
13 750,6
18,5
14,3
Částečně zpracované výrobky
20 747,6
21 822,7
22,2
22,6
Vysoce zpracované výrobky
55 243,2
60 847,9
59,2
63,1
Celkem zpracované výrobky
75 990,8
82 670,6
81,5
85,7
Celkem agrární vývoz (bez dopočtů)
93 265,4
96 421,2
100,0
100,0
5 302,8
5 337,4
5,3
5,0
Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství
16 381,1
18 065,6
16,4
16,9
Celkem nezpracované výrobky
21 683,9
23 403,0
21,7
22,0
Částečně zpracované výrobky
15 225,0
16 452,1
15,2
15,4
Vysoce zpracované výrobky
63 140,2
66 756,6
63,1
62,6
Celkem zpracované výrobky
78 365,1
83 208,7
78,3
78,0
100 049,1
106 611,7
100,0
100,0
8 137,7
4 311,9
-12 547,0
-13 964,3
-4 409,3
-9 652,4
5 522,6
5 370,6
Vysoce zpracované výrobky
-7 897,0
-5 908,7
Celkem zpracované výrobky
-2 374,4
-538,1
Celkem bilance AZO (bez dopočtů)
-6 783,7
-10 190,5
Celkem agrární dovoz (bez dopočtů)
Velkoobjemové komodity
Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství
Celkem nezpracované výrobky
Bilance
1. pol. 2016
Celkem nezpracované výrobky
Velkoobjemové komodity
Dovoz
1. pol. 2015
%
13 440,5
Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství
Vývoz
1. pol. 2016
mil. Kč
Částečně zpracované výrobky
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, vlastní zpracování, data „bez dopočtů“
V meziročním porovnání došlo v 1. pololetí roku 2016 na straně českého agrárního vývozu
k nejvýraznějším změnám podílů u velkoobjemových komodit (pokles o 4,4 p. b.) a vysoce
zpracovaných výrobků (nárůst o 3,9 p. b.), viz tab. 16. Hodnota vývozu prvně jmenovaných se snížila
o 28 %, zatímco u druhé skupiny se zvýšila o 10 % (tj. zvýšení podílu vysoce zpracovaných výrobků
nebylo zásluhou pouze nižšího vývozu velkoobjemových komodit).
28
Na straně dovozu došlo k méně výrazným změnám a podíly jednotlivých skupin výrobků se
meziročně změnily maximálně o 0,5 p. b., a to u produktů zahradnictví, jejichž zastoupení se
meziročně zvýšilo na 16,9 %, a u vysoce zpracovaných výrobků, kde navzdory nárůstu hodnoty jejich
dovozu o 5,7 %, podíl poklesl na 62,6 % (takže byl v 1. pololetí 2016, na rozdíl od předchozího roku,
nižší nežli na straně vývozu).
Kladná bilance obchodu s velkoobjemovými komoditami se ČR ve sledovaném pololetí
meziročně snížila o téměř jednu polovinu, zatímco bilanční aktivum u částečně zpracovaných výrobků
bylo nižší jen mírně (o 2,8 %). Záporná bilance v obchodě s produkty zahradnictví se navýšila o více
než jednu desetinu a bilanční schodek u vysoce zpracovaných výrobků se naopak snížil o jednu
čtvrtinu.
Situace v agrárním obchodě s EU 28, která tvoří převážnou část celkového AZO ČR se příliš
nelišila, a to zejména na straně vývozu. V porovnání s celkovým AZO byly v 1. pololetí 2016 (ale
i 2015) v rámci obchodu s Unií o něco výraznější rozdíly na straně dovozu zejména u produktů
zahradnictví, v jejichž případě byl jejich podíl nižší o 2,3 p. b., a u vysoce zpracovaných výrobků,
jejichž participace je v něm naopak o 2,6 p. b. vyšší.
Tab. 17 – Český AZO s EU 28 v členění na zpracované a nezpracované produkty
Ukazatel
Typ komodity
Velkoobjemové komodity
1. pol. 2015
mil. Kč
%
9 332,5
15,5
10,6
3 698,4
4,0
4,2
Celkem nezpracované výrobky
16 481,9
13 030,9
19,4
14,8
Částečně zpracované výrobky
18 780,4
19 420,4
22,1
22,1
Vysoce zpracované výrobky
49 559,8
55 593,9
58,4
63,1
Celkem zpracované výrobky
68 340,2
75 014,3
80,6
85,2
Celkem agrární vývoz (bez dopočtů)
84 822,1
88 045,2
100,0
100,0
3 568,0
3 888,3
4,2
4,3
Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství
11 885,3
13 220,0
14,1
14,6
Celkem nezpracované výrobky
15 453,3
17 108,4
18,4
18,9
Částečně zpracované výrobky
13 242,6
14 359,1
15,7
15,9
Vysoce zpracované výrobky
55 418,5
58 948,4
65,9
65,2
Celkem zpracované výrobky
68 661,1
73 307,5
81,6
81,1
Celkem agrární dovoz (bez dopočtů)
84 114,4
90 415,9
100,0
100,0
Velkoobjemové komodity
9 540,8
5 444,1
-8 512,2
-9 521,6
Celkem nezpracované výrobky
1 028,6
-4 077,5
Částečně zpracované výrobky
5 537,8
5 061,3
-5 858,7
-3 354,5
-320,9
1 706,8
707,7
-2 370,7
Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství
Bilance
1. pol. 2016
3 373,1
Velkoobjemové komodity
Dovoz
1. pol. 2015
13 108,8
Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství
Vývoz
1. pol. 2016
Vysoce zpracované výrobky
Celkem zpracované výrobky
Celkem bilance AZO (bez dopočtů)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, vlastní zpracování, data „bez dopočtů“
V rámci AZO ČR s třetími zeměmi, v němž je struktura zpracovaných a nezpracovaných
výrobků dlouhodobě odlišná od obchodu s EU 28, se na straně vývozu v 1. pololetí roku 2016 podíl
29
vysoce zpracovaných výrobků vzhledem k poklesu hodnoty exportu o 7,6 % meziročně snížil
o 4,6 p. b. na 62,7 %. I tak zůstává jeho hodnota výrazně vyšší než na straně dovozu, kde pokleslo
podílové zastoupení vysoce zpracovaných výrobků o 2,8 p. b. na 45,5 % (hodnota jejich dovozu byla
nižší o 8,3 %). Stejně jako z Unie vykázal i agrární import z třetích zemí meziročně vyšší zastoupení
produktů zahradnictví, v tomto případě dokonce o 3,2 p. b.
Aktivní bilance obchodu s velkoobjemovými komoditami (které mají na straně vývozu v rámci
AZO s třetími zeměmi menší význam nežli s Unií, zatímco na straně dovozu je tomu naopak) se
meziročně snížila o 18,7 %, záporná bilance s produkty zahradnictví se prohloubila o 10,6 %,
výjimečně aktivní bilance s částečně zpracovanými výrobky v minulém roce se změnila zpět na
pasivní a bilanční schodek u vysoce zpracovaných výrobků se zmenšil o 10,7 %.
Tab. 18 – Český AZO s třetími zeměmi v členění na zpracované a nezpracované produkty
Ukazatel
Typ komodity
1. pol. 2015
mil. Kč
Dovoz
Bilance
1. pol. 2015
1. pol. 2016
%
Velkoobjemové komodity
331,6
316,9
3,9
3,8
Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství
461,0
402,8
5,5
4,8
Celkem nezpracované výrobky
Vývoz
1. pol. 2016
792,6
719,7
9,4
8,6
Částečně zpracované výrobky
1 961,7
2 402,3
23,3
28,7
Vysoce zpracované výrobky
5 676,4
5 247,3
67,3
62,7
Celkem zpracované výrobky
7 638,1
7 649,6
90,6
91,4
Celkem agrární vývoz (bez dopočtů)
8 430,7
8 369,3
100,0
100,0
Velkoobjemové komodity
1 724,9
1 449,1
11,0
9,5
Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství
4 469,4
4 837,8
28,4
31,6
Celkem nezpracované výrobky
6 194,2
6 286,8
39,3
41,0
Částečně zpracované výrobky
1 952,0
2 073,6
12,4
13,5
Vysoce zpracované výrobky
7 602,9
6 968,3
48,3
45,5
Celkem zpracované výrobky
9 554,8
9 041,9
60,7
59,0
Celkem agrární dovoz (bez dopočtů)
15 749,1
15 328,7
100,0
100,0
Velkoobjemové komodity
-1 393,3
-1 132,2
Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství
-4 008,3
-4 434,9
Celkem nezpracované výrobky
-5 401,6
-5 567,2
Částečně zpracované výrobky
9,7
328,7
Vysoce zpracované výrobky
-1 926,5
-1 721,0
Celkem zpracované výrobky
-1 916,8
-1 392,2
Celkem bilance AZO (bez dopočtů)
-7 318,4
-6 959,4
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, vlastní zpracování, data „bez dopočtů“
30
5
Vývozní a dovozní ceny
V této práci uváděné a analyzované vývozní a dovozní ceny jsou jednotkovými cenami, které
odráží jak samotnou úroveň cen, tak sortiment vývozu a dovozu sledovaných komodit, resp.
komoditních agregací. Vývoj vývozních a dovozních cen pro vybrané 4-místné kódy HS v rámci AZO
ČR celkem, s EU 28 a s třetími zeměmi uvádějí přílohové tab. 33 až 35. Součástí těchto tabulek je
také index vyjadřující, o kolik procent je pro danou skupinu položek HS vyšší nebo nižší vývozní cena
v porovnání s cenou dovozní.
Průměrné vývozní a dovozní ceny v rámci AZO s třetími zeměmi jsou v některých případech
značně meziročně proměnlivé, často vycházejí z malých obchodovaných objemů a i jejich zbožová
struktura se mění. Některé komodity nejsou mimo Unii obchodovány vůbec, a proto není tab. 35
kompletní.
Z tab. 33 je patrné, že v celkovém českém AZO u řady komodit a komoditních agregací došlo
v 1. pololetí roku 2016 k meziročnímu nárůstu průměrných jednotkových vývozních a dovozních cen,
u jiných však ceny výrazně poklesly, což se týkalo zejména mléka, mlékárenských výrobků, masa,
vajec (větší měrou těch „ve skořápce“) a na straně vývozu obilovin (s výjimkou „kukuřice“). Nižší
vývozní cenu vykázal také „slad“ (o 7,3 %) a ze sledovaných olejnin „řepková semena“ (o 4,8 %). Na
straně dovozu pak i „pšeničná mouka“ (o 14 %). Meziročně „levnější“ byly rovněž pokrutiny, a to jak
exportní „řepkové“ (o 6,2 %), tak importní „sójové“ (o 6,1 %)
V rámci masa zaznamenalo v 1. pololetí roku 2016 meziročně vyšší cenu pouze „maso
12
hovězí“, a to jenom na straně vývozu (o 12 %) . Cena „vepřového masa“ byla meziročně nižší na
straně dovozu o 6,7 % a na straně vývozu o 7,8 %. U „masa a drobů drůbeže“ činil pokles dovozní
ceny 14 % a v případě vývozní ceny dosáhl propad 27 %. Z grafů 11 a 12, které ilustrují vývoj
vývozních a dovozních cen podle čtvrtletí u vybraných položek masa, je však již u řady z nich ve
2. čtvrtletí patrné určité oživení ceny. Ceny zemědělských výrobků
vepřového masa na
reprezentativních trzích EU se dle dat Evropské komise již rovněž zvyšovaly. Ceny masných výrobků
v průměru spíše klesaly, popř. stagnovaly, s tím, že na straně vývozu došlo k mírnému meziročnímu
navýšení ceny „uzenek a salámů“ (o 3,0 %)
Co se týká odvětví mlékárenských výrobků, v průměru se v první polovině roku 2016 meziročně
větší měrou snížily ceny mléka nežli výrobků z něj (nejmenší pokles vývozní a dovozní ceny vykázaly
v rámci sledovaných agregací „kysané mléčné výrobky“, a to o 6,7 %, resp. o 8,1 %). Vývozní cena
surového mléka (resp. položky KN 0401 20 99) se v 1. pololetí roku 2016 meziročně propadla o téměř
jednu pětinu. Průměrná exportní cena „sýrů a tvarohu“ byla nižší o 13,8 %, zatímco jejich importní
cena poklesla „jen“ o 9,4 %. Grafy 9 a 10 uvádějí vývoj vývozních a dovozních cen za vybrané položky
mléka a mlékárenských výrobků podle čtvrtletí. Na základě nich lze konstatovat, že až na výjimky se
ceny snižovaly i ve 2. čtvrtletí.
V obou směrech se ve sledovaném pololetí meziročně vyvíjely ceny zeleniny a ovoce. Na
straně jejich významnějšího dovozu se ceny snížily u „rajčat“, „okurek“, „lilku“ nebo „mrkve“, ale
i „raných brambor“. Naopak vyšší ceny byly vykázány např. u „česneku“, „zelí“, „celeru“ a „starých
brambor“. V rámci ovoce došlo k nárůstu dovozní ceny mimo jiné u „citrónů“ a „limet“, „třešní“ a „višní“,
„borůvek“ a „brusinek“, zatímco snížení zaznamenaly u „grapefruitů vč. pomel“, „melounů“, „jablek“ a
12
Nárůst ceny způsobily nové (květnové a červnové) vývozy do Maďarska s vysokou jednotkovou
cenou. Na unijním trhu jinak ceny zemědělských výrobků hovězího masa nadále klesaly.
31
„hrušek“, „broskví“ a „nektarinek“, „jahod“, „malin“ a „rybízu“ a mírně i u „banánů“. Ze skořápkového
ovoce pak např. u „mandlí“ a „lískových oříšků“. Vývoz (často reexport) je mnohem nižší nežli vývoz
a jeho ceny se v některých případech vyvíjely odlišně (např. u „rajčat“ a „jablek“).
Rozdílně se v meziročním porovnání v první polovině roku 2016 změnily také některé vývozní
a dovozní ceny v rámci přípravků z obilí, shodně však poklesly u „těstovin“ (větší měrou na straně
exportu nežli importu – 18 % vs. 6 %). Poměrně zřetelně se zvýšila v první polovině roku 2016 vývozní
a dovozní cena u „cukru“ (v případě „cukrovinek“ se zvýšila pouze na straně dovozu). Odlišný vývoj
vykázaly i ceny „potravinových přípravků jiných“ – vývozní vzrostla o 16 %, zatímco dovozní se snížila
o 14 %.
Výrazný nárůst průměrné vývozní ceny byl zaznamenán u „zmrzlin“ (o 23 %). Dovozní cena se
pak zřetelně zvýšila např. u „omáček, ochucovadel a hořčic“ (o 43 %). Jak v případě vývozu, tak
dovozu se meziročně snížila cena zbožové skupiny „polévky, bujóny a homogenizované potravinové
směsi“ (o 17 %, resp. o 12 %). U agregací zpracovaných výrobků se změny sortimentu promítají do
vývoje průměrných jednotkových cen přirozeně ještě větší měrou nežli u zemědělských komodit. Je
tak obtížné posoudit, zda-li se vůbec jednalo o změnu cen, nebo struktury.
V rámci nápojů stojí za povšimnutí meziročně vyšší vývozní cena „vína“ (o 43 %) a nižší
dovozní cena „piva“ (o 17 %). Vzhledem k velkému významu „cigaret“ se v českém AZO projevilo
i jejich mírnější snížení ceny, které na straně exportu činilo 6,0 % a na straně dovozu 7,8 %.
V tab. 19 a 20 jsou uvedeny průměrné jednotkové vývozní a dovozní ceny dle nejpodrobnějšího
8-místného kódu KN za v 1. pololetí 2016 za nejvíce vyvážené a dovážené komodity. Vzhledem
k velmi vysokému počtu kódů na této úrovni zaujímají v tabulce představené komodity na straně
(méně diferenciovaného) českého agrárního vývozu dvě třetiny, zatímco na straně dovozu tvoří
necelou jednu polovinu.
Obě tabulky dokládají výrazný meziroční pokles cen mléka a mlékárenských výrobků, ačkoliv
uvedení zástupci této skupiny produktů se na straně vývozu a dovozu liší. Dále tab. 19 ukazuje
značný pokles vývozních cen obilovin (konkrétně „pšenice“ a „ječmene“) a pečiva, dále nárůst ceny
„cukru“ a čokolády a kakaových výrobků. V rámci cukrovinek se ceny meziročně vyvíjely v obou
směrech, pokles u „dražé“ však způsobily extrémně nízké ceny vývozu do Polska
13
v dubnu a květnu
2016, což je možnou chybou v datech. V obou směrech se rovněž meziročně změnily vývozní (ale
i dovozní) ceny uvedených položek krmiva pro zvířata.
Z tab. 20 je také patrný velmi výrazný meziroční nárůst dovozní ceny „brambor“ a „citrónů“.
Vyšší cenu „omáček a ochucovadel ostatních“ mohla z velké části zapříčinit změna sortimentu, neboť
se jedná o velmi nesourodou skupinu výrobků. Nárůst dovozní (ale i vývozní) ceny „lososa“ ilustruje
meziročně vyšší ceny většiny čerstvých a zmrazených ryb (ceny „rybího filé“ zůstaly meziročně
prakticky stejné). Cena dovážené i vyvážené „pražené kávy“, která během let 2014 a 2015 rostla,
v průběhu roku 2016 klesala, ačkoliv meziročně byla v 1. pololetí roku nadále vyšší (u „nepražené
kávy“ nižší).
13
2,83 Kč/kg v dubnu a 1,40 Kč/kg květnu.
32
Tab. 19 – Průměrné jednotkové vývozní ceny (v Kč/kg)
1. pol.
2015
Název položky
KN
24022090
09012100
15141110
10019900
10011900
04012099
23091051
21069092
22030001
21069098
22021000
11071099
17019910
10039000
23064100
19053191
19059060
17049061
08039010
12051090
01022949
17049065
22030010
18063100
15141990
22030009
13022010
16010099
19053199
18069019
24031910
15141190
18069060
19059090
22029019
21011292
03021400
23099051
23091090
01022991
22071000
04021019
18069039
12079190
01039219
04069099
21011100
19053211
23091011
04012011
02013000
Cigarety obsahující tabák (neobsahující hřebíček)
Káva, pražená (kromě dekofeinované)
Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, surový pro tech. účely
Pšenice a sourež (ne k setí a ne pšenice tvrdá)
Pšenice tvrdá (ne k setí) 1)
Mléko, tuk > 3 % a ≤ 6 %, v balení > 2 litry
Výživa pro psy a kočky, pro drobný prodej, škrob > 30 %, mléč. výr. < 10 %
Potravinové přípravky ostatní, viz pozn. pod čarou na str. 11
Pivo, v lahvích ≤ 10 litrů
Potravinové přípravky ostatní, viz pozn. pod čarou na str. 11
Voda, vč. minerálních vod a sodovek, slazené nebo aromatizované
Slad (kromě praženého, z pšenice a ve formě mouky)
Bílý cukr
Ječmen (ne k setí)
Řepkové pokrutiny s nízkým obsahem kyseliny erukové
Sladké dvojité (slepované) sušenky plněné
Slazené pečivo (ovocné koláče, hrozinkový chleba, mazance, vánočky apod.)
Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé
Banány čerstvé
Řepková semena s nízkým obsahem kyseliny erukové
Živý skot, hmotnost > 160 kg a ≤ 300 kg, ne k porážce
Gumovité cukrovinky a želé
Pivo ze sladu, v nádobách o obsahu > 10 litrů
Čokoláda v blocích, tabulkách nebo tyčinkách ≤ 2 kg, plněná
Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, rafinovaný, pro potrav. účely
Pivo ze sladu, v nádobách ≤ 10 litrů (ne v lahvích)
Pektinové látky, pektináty a pektany v suchém stavu
Uzenky, salámy apod., tepelně upravené
Sladké sušenky, mléč. tuk < 8 %, nepolévané, neslepované
Čokoládové bonbóny, též plněné, bez alkoholu
Tabák ke kouření, v balení ≤ 500 g
Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, surový pro potrav. účely
Pasty (pomazánky) obsahující kakao
Neslazené pečivo (pšeničné pečivo, slané koláče apod.)
Nealkoholické nápoje neobsahující mléč. složku 2)
Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů z kávy
Losos obecný a hlavatka podunajská čerství nebo chlazení
Přípravky k výživě zvířat ostatní, škrob > 30 %, mléč. výr. < 10 %
Výživa pro psy a kočky ostatní, pro drobný prodej (viz celní sazebník)
Živý skot - býci a voli, hmotnost >300 kg, k porážce
Ethylalkohol nedenaturovaný min. 80%
Mléko v pevné formě, tuk ≤ 1,5 % , v balení > 2 kg
Čokoládové výrobky, neplněné
Maková semena, též drcená (kromě semen k setí)
Živá domácí prasata, hmotnost ≥ 50 kg (jatečná prasata)
Sýry ostatní, obsah tuku ≤ 40 % (viz celní sazebník)
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy
Oplatky a malé oplatky, polévané nebo potažené, hmotnost ≤ 85 g
Výživa pro psy a kočky, pro drobný prodej, škrob ≤ 10 %, mléč. výr. < 10 %
Mléko, tuk > 1 % a ≤ 3 %, v balení ≤ 2 litry
Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené, vykostěné
588,16
164,84
18,75
4,75
4,62
8,48
35,71
165,44
16,78
97,05
7,12
10,49
10,38
4,67
6,13
62,77
76,25
63,84
25,77
9,93
83,07
56,94
10,27
108,19
20,32
14,70
277,20
67,68
49,95
192,13
366,88
18,43
110,79
43,73
87,97
145,97
8,10
16,73
51,20
17,85
59,06
164,65
51,29
29,52
107,59
307,42
93,96
21,28
10,07
137,26
Pozn.: 1) Patrně se jedná o nomenklaturně špatně zařazovanou pšenici obyčejnou, nikoliv pšenici tvrdou.
2) V roce 2016 nový kód, viz celní sazebník.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „bez dopočtů“
33
1. pol.
2016
552,56
186,10
20,70
4,11
4,04
6,86
31,78
187,68
16,55
118,82
7,18
9,71
12,05
4,33
5,79
51,10
76,01
40,37
24,47
10,15
95,36
65,69
10,27
128,73
21,03
14,39
313,42
68,04
49,48
220,91
267,85
19,58
123,96
39,79
35,29
92,40
197,29
8,00
23,83
48,71
18,26
47,78
182,53
41,33
27,64
92,24
273,43
85,68
24,45
8,80
170,28
Index
93,9
112,9
110,4
86,5
87,3
80,9
89,0
113,4
98,6
122,4
100,9
92,6
116,1
92,8
94,4
81,4
99,7
63,2
95,0
102,3
114,8
115,4
100,0
119,0
103,5
97,9
113,1
100,5
99,1
115,0
73,0
106,3
111,9
91,0
105,0
135,2
98,8
142,4
95,1
102,3
80,9
110,9
80,6
93,6
85,7
88,9
91,2
114,9
87,4
124,1
Tab. 20 – Průměrné jednotkové dovozní ceny (v Kč/kg)
1. pol.
2015
Název položky
KN
09012100
24022090
02031955
15141110
08039010
23040000
21069098
21069092
07020000
21011100
02013000
19059060
07096010
22021000
19059090
18069019
18063100
21039090
02031110
03021400
07019090
23091051
22029019
18069060
04069023
08061010
09011100
07070005
19011000
17019910
23091011
08055010
08051020
04051011
02031211
19053211
02032955
10051015
21050010
24031990
23099096
08101000
18063290
18069039
24012035
19019099
08081080
17049065
15171090
18069031
12060099
23091031
Káva pražená (kromě dekofeinované)
Cigarety obsahující tabák (neobsahující hřebíček)
Vepřové maso1), čerstvé nebo chlazené, vykostěné
Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, surový pro tech. účely
Banány čerstvé (ne plantejny)
Sójové pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet
Potravinové přípravky ostatní, viz pozn. pod čarou na str. 11
Potravinové přípravky ostatní, viz pozn. pod čarou na str. 11
Rajčata čerstvá nebo chlazená
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy
Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené, vykostěné
Slazené pečivo (ovocné koláče, hrozinkový chleba, mazance, vánočky apod.)
Sladká paprika čerstvá nebo chlazená
Voda, vč. minerálních vod a sodovek, slazené nebo aromatizované
Neslazené pečivo (pšeničné pečivo, slané koláče apod.)
Čokoládové bonbóny, též plněné, bez alkoholu
Čokoláda v blocích, tabulkách nebo tyčinkách ≤ 2 kg, plněná
Omáčky a přípravky pro ně, směsi koření a přísad ostatní (viz celní sazebník)
Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené, v celku a půlené
Losos obecný a hlavatka podunajská čerství nebo chlazení
Brambory čerstvé nebo chlazené (ne sadbové, škrobové a rané)
Výživa pro psy a kočky, pro drobný prodej, škrob > 30 %, mléč. výr. < 10 %
Nealkoholické nápoje neobsahující mléč. složku (viz celní sazebník) 2)
Pasty (pomazánky) obsahující kakao
Eidam
Stolní hrozny čerstvé
Káva nepražená (kromě dekofeinované)
Okurky salátové čerstvé nebo chlazené
Přípravky pro dětskou výživu, pro drobný prodej
Bílý cukr
Výživa pro psy a kočky, pro drobný prodej, škrob ≤ 10 %, mléč. výr. < 10 %
Citrony čerstvé nebo sušené
Pomeranče čerstvé, sladké
Přírodní máslo, obsah tuku ≤ 85 %, v balení ≤ 1 kg
Vepřové kýty a kusy z nich, čerstvé nebo chlazené
Oplatky a malé oplatky, polévané nebo potažené, hmotnost ≤ 85 g
Vepřové maso zmrazené, vykostěné
Kukuřice, jednoduché hybridy, osivo
Zmrzlina a podobné výrobky, též s kakaem, mléč. tuky < 3 %
Tabák ke kouření, v balení > 500 g
Ostatní přípravky používané k výživě zvířat (viz sazebník)
Jahody čerstvé
Čokoláda v blocích, tabulkách nebo tyčinkách ≤ 2 kg, neplněná, bez přísad
Čokoládové výrobky, neplněné
Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu, odřapíkovaný
Přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka ostatní (viz celní sazebník)
Jablka čerstvá (kromě moštových)
Gumovité cukrovinky a želé
Margarín, mléč. tuk ≤ 10 % (kromě tekutého)
Čokoládové výrobky, plněné
Slunečnicová semena, též drcená (ne k setí, loupaná nebo bíle proužkovaná)
Výživa pro psy a kočky, pro drobný prodej, škrob ≤ 30 %, mléč. výr. < 10 %
Pozn.: 1) Vepřové maso ve všech případech z domácích druhů.
2) V roce 2016 nový kód, viz celní sazebník.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „bez dopočtů“
34
156,71
327,55
63,64
19,25
21,54
10,22
73,41
174,26
29,79
213,43
131,11
73,60
38,83
11,52
40,10
156,91
110,73
29,06
44,14
139,25
2,77
28,43
86,51
70,29
49,10
78,14
17,45
126,16
10,77
26,95
20,51
14,51
87,10
48,54
83,93
44,24
89,31
44,64
171,20
20,41
42,74
106,33
192,61
158,19
40,49
12,80
68,85
25,31
137,81
10,58
37,99
1. pol.
2016
171,40
304,79
59,38
20,20
21,24
9,59
78,25
96,56
27,02
218,92
133,11
73,93
41,24
12,58
40,61
173,65
123,10
55,24
43,79
191,48
5,59
27,55
14,02
107,93
59,10
50,02
66,23
16,80
127,14
12,52
32,60
33,69
15,07
71,83
44,06
85,78
38,22
88,23
47,74
163,63
18,28
41,04
112,03
183,35
162,81
38,43
12,42
90,71
24,77
206,42
11,29
40,15
Index
109,4
93,0
93,3
105,0
98,6
93,9
106,6
55,4
90,7
102,6
101,5
100,5
106,2
109,2
101,3
110,7
111,2
190,1
99,2
137,5
201,6
96,9
124,8
84,1
101,9
84,8
96,3
100,8
116,3
121,0
164,3
103,9
82,5
90,8
102,2
86,4
98,8
107,0
95,6
89,6
96,0
105,4
95,2
102,9
94,9
97,0
131,7
97,9
149,8
106,7
105,7
Graf 9 – Vývoj vývozních cen vybraných mléčných výrobků a mléka podle čtvrtletí (Kč/kg)
Pozn.: SOM – sušené odstředěné mléko čísla KN 0402 10 19 a SPM sušené plnotučné mléko čísla KN 0402 21 18.
Surové mléko vymezeno položkou KN 0401 20 99 „mléko o obsahu tuku 3-6 % v balení nad 2 litry“.
Sýry ostatní (> 40 %) čísla KN 0406 90 99.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „bez dopočtů“
Graf 10 – Vývoj dovozních cen vybraných mléčných výrobků a mléka podle čtvrtletí (Kč/kg)
Pozn.: „Mozzarella“ neměla do roku 2015 samostatný kód.
Sýry ostatní (> 40 %) čísla KN 0406 90 99.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „bez dopočtů“
35
Graf 11 – Vývoj vývozních cen vybraných položek masa podle čtvrtletí (Kč/kg)
Pozn.: Drůbeží maso ve všech případech druhu Gallus domesticus.
Není-li uvedeno maso jako zmrazené, jedná se o maso čerstvé nebo chlazené.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „bez dopočtů“
Graf 12 – Vývoj dovozních cen vybraných položek masa podle čtvrtletí (Kč/kg)
Pozn.: Drůbeží maso ve všech případech druhu Gallus domesticus.
Není-li uvedeno maso jako zmrazené, jedná se o maso čerstvé nebo chlazené.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, data „bez dopočtů“
36
Seznam tabulek v příloze
Tab. 1
Celkový a agrární zahraniční obchod ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 podle měsíců
Tab. 2
Agrární zahraniční obchod ČR s EU 28 v 1. pololetích 2015 a 2016 podle měsíců
Tab. 3
Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi v 1. pololetích 2015 a 2016 podle měsíců
Tab. 4
Nejvýznamnější dodavatelé agrárního zboží do ČR v 1. pololetí 2016
Tab. 5
Nejvýznamnější odběratelé agrárního zboží z ČR v 1. pololetí 2016
Tab. 6
Nejvýznamnější dodavatelé agrárního zboží do ČR ve 2. čtvrtletí 2016
Tab. 7
Nejvýznamnější odběratelé agrárního zboží z ČR ve 2. čtvrtletí 2016
Tab. 8
Komoditní struktura AZO ČR celkem v 1. pololetích 2015 a 2016
Tab. 9
Komoditní agregace s nejvyšší hodnotou bilančního schodku v AZO ČR celkem v 1. pololetí 2016
Tab. 10
Komoditní struktura AZO ČR s EU 28 v 1. pololetích 2015 a 2016
Tab. 11
Komoditní agregace s nejvyšší hodnotou bilančního schodku v agrárního obchodu ČR s EU 28
v 1. pololetí 2016
Tab. 12
Komoditní struktura AZO ČR s třetími zeměmi v 1. pololetích 2015 a 2016
Tab. 13
Komoditní agregace s nejvyšší hodnotou bilančního schodku v AZO ČR s třetími zeměmi v 1. pololetí
2016
Tab. 14
Komoditní struktura AZO ČR celkem ve 2. čtvrtletích 2015 a 2016
Tab. 15
Komoditní agregace mající největší podíl na záporné bilanci AZO ČR celkem ve 2. čtvrtletí 2016
Tab. 16
Komoditní struktura AZO ČR s EU 28 ve 2. čtvrtletích 2015 a 2016
Tab. 17
Komoditní agregace mající největší podíl na záporné bilanci agrárního obchodu ČR s EU 28 ve 2. čtvrtletí
2016
Tab. 18
Komoditní struktura AZO ČR s třetími zeměmi ve 2. čtvrtletích 2015 a 2016
Tab. 19
Komoditní agregace mající největší podíl na záporné bilanci AZO ČR s třetími zeměmi ve 2. čtvrtletí 2016
Tab. 20
Teritoriální struktura vývozu v členění podle kapitol HS v 1. pololetích 2015 a 2016
Tab. 21
Teritoriální struktura dovozu v členění podle kapitol HS v 1. pololetích 2015 a 2016
Tab. 22
Teritoriální struktura bilance AZO ČR podle kapitol HS v 1. pololetích 2015 a 2016
Tab. 23
Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Tab. 24
Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (tuny)
Tab. 25
Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Tab. 26
Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (tuny)
Tab. 27
Obchodní bilance u vybraných agrárních komodit v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Tab. 28
Obchodní bilance u vybraných agrárních komodit v 1. pololetích 2015 a 2016 (tuny)
Tab. 29
Hlavní vývozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním vývozu ČR v 1. pololetí 2016
Tab. 30
Hlavní dovozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním dovozu ČR v 1. pololetí 2016
Tab. 31
Hlavní vývozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním vývozu ČR ve 2. čtvrtletí 2016
Tab. 32
Hlavní dovozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním dovozu ČR ve 2. čtvrtletí 2016
Tab. 33
Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v AZO ČR celkem v 1. pololetích
2015 a 2016
Tab. 34
Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v agrárním obchodě ČR s EU 28 v 1.
pololetích 2015 a 2016
Tab. 35
Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v AZO ČR s třetími zeměmi
v 1. pololetích 2015 a 2016
37
Seznam grafů v příloze
Graf 1
Bilance AZO ČR v členění podle kapitol HS v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Graf 2
Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Graf 3
Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Graf 4
Bilance AZO ČR u vybraných komodit v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Grafy vývoje vývozu vybraných komodit podle měsíců
Grafy vývoje dovozu vybraných komodit podle měsíců
Grafy vývoje vývozních a dovozních cen podle měsíců
38
Příloha 1 - Kapitoly 01 až 24 celního sazebníku
TŘÍDA I
ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY
01
Živá zvířata
02
Maso a jedlé droby
03
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde
neuvedené ani nezahrnuté
05
Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
TŘÍDA II
ROSTLINNÉ PRODUKTY
06
Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobně; řezané květiny a okrasná zeleň
07
Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy
08
Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů
09
Káva, čaj, maté a koření
10
Obiloviny
11
Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
12
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé
rostliny; sláma a pícniny
13
Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
14
Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté
TŘÍDA III
ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ
JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO
ROSTLINNÉ VOSKY
15
Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky;
živočišné nebo rostlinné vosky
TŘÍDA IV
VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY
A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
16
Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
17
Cukr a cukrovinky
18
Kakao a kakaové přípravky
19
Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo
20
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
21
Různé jedlé přípravky
22
Nápoje, lihoviny a ocet
23
Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo
24
Tabák a vyrobené tabákové náhražky
39
Příloha 2 - Seznam teritoriálních skupin a výčet jejich zemí
ESVO
Evropské sdružení volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko
ETE
Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Srbsko
EU
Evropská Unie
EU 28
(Unie) = EU 15 a EU 13
EU 15
Evropská unie po rozšíření v roce 1995: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie (původní členové)
EU 13
Státy přistoupivší do Evropské unie 1. 5. 2004:, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko, 1. 1. 2007: Bulharsko a Rumunsko a 1. 7. 2013: Chorvatsko
(noví členové)
NRZ
Nejméně rozvinuté země: Afghánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso, Burundi, Čad,
Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Haity, Jemen,
Jižní Súdán, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie,
Mosambik, Myanmar, Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somálsko,
Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Togo, Tuvalu,
Uganda, Vanuatu, Východní Timor, Zambie.
OSVTE Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou: Andorra, Austrálie, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Izrael,
Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Nový Zéland, San Marino, USA, Turecko, Svatý stolec.
SNS
Společenství nezávislých států: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko,
Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán. Uvažován i Turkmenistán (který přerušil své členství v roce 2005 a je
přidruženým členem), Gruzie (která vystoupila v roce 2008) a Ukrajina, která o vystoupení ze SNS uvažuje.
RZ
Rozvojové země (bez NRZ a SNS): Alžírsko, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla,
Antarktida, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Bermudy, Bolívie,
Bonaire, Svatý Eustach a Saba, Botswana, Bouvetův ostrov, Brazílie, Britské indickooceánské území, Britské
Panenské ostrovy, Brunej Darussalam, Ceuta, Cookovy ostrovy, Curacao, Čína, Dominika, Dominikánská
republika, Egypt, Ekvádor, Falklandské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská jižní území, Francouzská
Polynésie, Gabon, Ghana, Grenada, Guam, Guatemala, Guyana, Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy,
Honduras, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy,
Jižní Korea, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kokosové ostrovy, Kolumbie,
Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Libanon, Libye, Macao, Malajsie,
Maledivy, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mayotte, Melilla, Menší odlehlé ostrovy USA, Mexiko,
Mikronésie, Mongolsko,
Montserrat, Namibie, Nauru, Nigérie, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nová Kaledonie,
Okupované palestinské území, Omán, Pákistán, Palau, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru,
Pitcairn, Pobřeží slonoviny, Saint Pierre a Miquelon, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie, Severní Mariany,
Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svatá Helena, Ascension a Tristan da
Cunha, Svatá Lucie, Svatý Bartoloměj, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin (nizozemská část), Svatý Vincenc
a Grenadiny, Svazijsko, Sýrie, Thajsko, Tchaj-wan, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turks
a Caicos, Uruguay, Vánoční ostrov, Venezuela, Wallis a Futuna, Vietnam, Západní Sahara a Zimbabwe.
Třetí země (mimounijní země) – vše kromě EU 28
40
Příloha 3 – Upravené třídění Regmi et al. (2005)
Základní velkoobjemové komodity
0901 1
0902
0903
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1201
1202
1204 - 1207
1404 2
1801
2401
káva (nepražená)
čaj
maté
pšenice
žito
ječmen
oves
kukuřice
rýže
čirok
ostatní obiloviny
sója
arašídy
olejniny
krátká bavlna
kakaové boby
tabák
Produkty zahradnictví vč. ovocnářství a zelinářství
0601 - 0602
0603 - 0604
0701 - 0709
0714
0801
0802
0803 - 0810
0813
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
1210
1212 91, 93, 94
1212 92, 99
živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny apod.
řezané květiny a poupata, dekorativní listoví
zelenina
kořeny, hlízy
kokosové ořechy, para ořechy, kešu
ostatní skořápkové ovoce (mandle, lískové oříšky, vlašské ořechy, pistácie atd.)
ovoce
sušené ovoce
pepř a paprika
vanilka
skořice
hřebíček
muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy
anýz, badyán, fenykl, koriandr, kmín kořenný kmín, jalovcové bobulky
zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari , ostatní koření a směsi koření
chmel, lupulin
cukrová řepa, cukrová třtina, kořeny čekanky
svatojánský chleba, jiné rostlinné produkty
Částečně zpracované výrobky
0101 - 0106
0209
0301
0501 - 0503
0504 - 0511
0713
0901 9
1101 - 1103
1108
1109
1203
živá zvířata
vepřový tuk
živé ryby
vlasy, štětiny, chlupy, žíně
další výrobky živočišného původu jinde neuvedené
luštěniny
kávové slupky a kávové náhražky
mouka, krupice, krupička a pelety z obilovin
škroby a inulin
pšeničný lepek
kopra
41
1208
1209
1211
1213, 1214
1301, 1302
1401 - 1404
1501 - 1503, 1505, 1506
1507 - 1516
1518
1520
1521
1522
1701 1
1802 - 1805
2301
2302 - 2303
2304 - 2306
2307
2308
2309
mouka a krupice z olejnin (ne hořčičné)
semena, plody a výtrusy k výsevu
rostliny a části rostlin ve voňavkářském, farmaceutickém průmyslu apod.
sláma a plevy, pícniny
šelak, přírodní gumy, pryskyřice atd.
rostlinné pletací materiály, rostlinné produkty jinde neuvedené
živočišné tuky
rostlinné tuky
nepoživatelné tuky a oleje
glycerol surový
vosk
degras
surový cukr
výrobky z kakaa
moučky, šroty a pelety z masa, drobů, ryb apod.
odpady potravinářského průmyslu
pokrutiny z olejnin
vinný kal
odpady rostlinné
přípravky k výživě zvířat
Vysoce zpracované výrobky
0201 - 0208
0210
0302
0303 až 0305
0306 a 0307
0401 - 0406
0407 - 0408
0409
0410
0710 - 0712
0811, 0812, 0814
0901 2, 0901 4
1104 - 1107
1212 2
1504, 1517
1601 - 1603
1604, 1605
1701 9 - 1704
1806
1901
1902
1903
1904 - 1905
2001 - 2005
2007 - 2009
2101 - 2106
2201 - 2208
2209
2402 - 2403
maso
zpracované maso
ryby čerstvé nebo chlazené
rybí maso
korýši a měkkýši živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení apod.
mléko a mléčné výrobky
ptačí vejce (ve skořápkách i bez skořápek)
přírodní med
ostatní živočišné produkty jinde neuvedené
zpracovaná zelenina (zmrazená, prozatímně konzervovaná, sušená)
zpracované ovoce (zmrazené, prozatímně konzervované), kůra citrusových plodů nebo
melounů
káva pražená
obilná zrna jinak zpracovaná, obilné klíčky, ve vločkách nebo drcené,
mouka, krupice, vločky a pelety z brambor, z luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo
hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly HS 08
chaluhy a jiné řasy
tuky a oleje z ryb nebo mořských savců, margarín, směsi tuků a olejů
výrobky z masa, drobů nebo krve
výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů apod.
cukr (ne surový), ostatní cukry, melasy, cukrovinky
čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
sladový výtažek, potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu
těstoviny
tapioka
výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením, obilná zrna (ne kukuřice), ve formě vloček
nebo jinak zpracované, předvařené nebo jinak připravené, pekařské zboží, pečivo, sušenky
apod.
zelenina zpracovaná
ovoce zpracované
různé potravinové přípravky
nápoje, lihové tekutiny
ocet
tabákové výrobky
42
Tab. 1 - Celkový a agrární zahraniční obchod ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 podle měsíců (mil. Kč)
Leden
2015
Březen
Únor
2016
2015
2016
2015
Květen
Duben
2016
2015
2016
2015
Červen
2016
2015
Celkem
2016
Obrat AZO
30 686,9
33 997,2
32 439,3
35 855,8
37 082,2
37 545,4
34 565,0
34 975,4
34 326,5
36 204,1
35 505,7
36 241,6
2015
2016
204 605,6
214 819,5
Agrární vývoz
14 812,5
16 058,6
15 615,5
16 856,5
17 702,6
17 469,8
16 510,4
16 674,2
16 507,0
17 306,0
17 068,2
17 565,3
98 216,2
101 930,5
Agrární dovoz
15 874,4
17 938,6
16 823,8
18 999,3
19 379,5
20 075,6
18 054,6
18 301,2
17 819,5
18 898,1
18 437,5
18 676,3
106 389,3
112 889,0
Bilance AZO
-1 061,9
-1 880,0
-1 208,3
-2 142,8
-1 676,9
-2 605,8
-1 544,2
-1 627,0
-1 312,4
-1 592,0
-1 369,3
-1 110,9
-8 173,1
-10 958,6
Zahraničně-obchodní obrat celkem
569 870,5
590 092,9
580 435,8
621 222,5
656 331,7
650 594,6
605 105,4
628 584,7
573 648,7
614 631,1
644 628,4
644 122,6
3 630 020,5
3 749 248,4
Vývoz celkem
301 292,0
320 943,1
309 019,7
333 221,1
349 526,4
351 416,0
325 113,3
341 083,2
301 478,8
328 235,2
342 646,2
347 370,3
1 929 076,4
2 022 268,9
Dovoz celkem
268 578,6
269 149,8
271 416,1
288 001,4
306 805,3
299 178,7
279 992,1
287 501,4
272 169,9
286 395,9
301 982,1
296 752,3
1 700 944,1
1 726 979,5
Bilance celkem
Podíl obratu AZO na celkovém
obratu (%)
Podíl agrárního vývozu na celkovém
vývozu (%)
Podíl agrárního dovozu na celkovém
dovozu (%)
32 713,4
51 793,4
37 603,6
45 219,7
42 721,1
52 237,3
45 121,2
53 581,8
29 308,9
41 839,3
40 664,1
50 618,0
228 132,3
295 289,5
5,4
5,8
5,6
5,8
5,6
5,8
5,7
5,6
6,0
5,9
5,5
5,6
5,6
5,7
4,9
5,0
5,1
5,1
5,1
5,0
5,1
4,9
5,5
5,3
5,0
5,1
5,1
5,0
5,9
6,7
6,2
6,6
6,3
6,7
6,4
6,4
6,5
6,6
6,1
6,3
6,3
6,5
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 2 - Agrární zahraniční obchod ČR s EU 28 v 1. pololetích 2015 a 2016 podle měsíců (mil. Kč)
Leden
2015
Březen
Únor
2016
2015
2016
2015
Květen
Duben
2016
2015
2016
2015
Červen
2016
2015
Celkem
2016
2015
2016
Obrat AZO
26 665,3
29 979,3
28 643,9
31 700,5
32 612,6
33 283,8
30 049,2
30 947,7
30 438,2
31 971,2
31 376,1
31 912,7
179 785,3
189 795,3
Agrární vývoz
13 483,9
13 181,4
14 723,2
14 291,6
15 364,1
16 177,3
16 142,9
15 213,6
15 938,1
15 692,3
15 996,2
89 771,4
93 550,5
14 352,3
16 336,4
16 435,3
17 140,9
14 912,8
15 136,4
15 386,0
15 256,2
15 561,6
15 224,7
16 033,1
15 683,8
15 916,5
90 013,9
96 244,7
302,5
-533,0
-60,7
-972,3
-258,0
-998,0
-223,6
-175,6
-11,1
-94,9
8,5
79,7
-242,4
-2 694,2
86,9
88,2
88,3
88,4
87,9
88,6
86,9
88,5
88,7
88,3
88,4
88,1
87,9
88,4
91,0
91,7
91,5
91,1
91,4
92,4
90,3
92,3
92,2
92,1
91,9
91,1
91,4
91,8
83,0
85,0
85,3
86,0
84,8
85,4
83,8
85,0
85,4
84,8
85,1
85,2
84,6
85,3
Agrární dovoz
Bilance AZO
Podíl EU 28 na celkovém obratu AZO
(%)
Podíl EU 28 na celkovém agrárním
vývozu (%)
Podíl EU 28 na celkovém agrárním
dovozu (%)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 3 - Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi v 1. pololetích 2015 a 2016 podle měsíců (mil. Kč)
Leden
2015
Březen
Únor
2016
2015
2016
2015
Květen
Duben
2016
2015
2016
2015
Červen
2016
2015
Celkem
2016
2015
2016
Obrat AZO
3 985,6
3 894,6
3 767,7
4 055,6
4 440,1
4 108,0
4 474,6
3 887,7
3 863,6
4 021,7
4 062,4
4 155,7
24 593,9
Agrární vývoz
1 326,0
2 659,6
1 333,4
1 320,8
1 492,2
1 523,0
1 324,3
1 288,0
1 293,4
1 367,7
1 369,8
1 563,7
8 430,7
8 369,3
2 561,2
2 447,0
2 563,4
2 917,1
2 783,7
1 597,7
2 877,0
2 599,7
2 570,1
2 654,0
2 692,5
2 592,0
16 163,3
15 754,0
-1 333,6
-1 227,9
-1 126,2
-1 071,2
-1 394,1
-1 459,4
-1 279,3
-1 311,7
-1 276,7
-1 286,2
-1 322,7
-1 028,3
-7 732,6
-7 384,7
13,0
11,5
11,6
11,3
12,0
10,9
12,9
11,1
11,3
11,1
11,4
11,5
12,0
11,2
9,0
8,3
8,5
8,9
8,6
7,6
9,7
7,7
7,8
7,9
8,0
8,9
8,6
8,2
16,8
14,3
14,5
13,5
15,1
13,9
15,9
14,2
14,4
14,0
14,6
13,9
15,2
14,0
Agrární dovoz
Bilance AZO
Podíl třetích zemí na celkovém
obratu AZO (%)
Podíl třetích zemí na celkovém
agrárním vývozu (%)
Podíl třetích zemí na celkovém
agrárním dovozu (%)
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
24 123,3
Tab. 4 - Nejvýznamnější dodavatelé agrárního zboží do ČR v 1. pololetí 2016
Země/skupina zemí
EU 28
Německo
Polsko
Nizozemsko
Slovensko
Španělsko
Itálie
Rakousko
Maďarsko
Francie
Belgie
Spojené království
Rumunsko
Třetí země
Čína
Brazílie
Turecko
USA
Norsko
Ekvádor
Maroko
Kostarika
Vietnam
Ukrajina
Indie
1. pol. 2015
mil. Kč
%
90 013,9
22 818,9
19 103,6
8 016,6
7 143,1
6 161,5
5 472,5
3 776,9
3 810,6
3 494,1
2 883,1
1 933,7
619,7
16 163,3
1 395,7
2 233,6
1 224,7
1 268,5
663,0
712,9
551,1
252,7
458,3
280,0
359,0
84,6
21,4
18,0
7,5
6,7
5,8
5,1
3,6
3,6
3,3
2,7
1,8
0,6
15,2
1,3
2,1
1,2
1,2
0,6
0,7
0,5
0,2
0,4
0,3
0,3
1. pol. 2016
mil. Kč
%
96 244,7
22 831,3
22 028,1
8 612,5
7 023,3
6 542,4
6 210,5
3 965,0
3 810,6
3 633,9
3 090,9
1 901,6
1 588,9
15 754,0
1 388,7
1 327,7
1 235,9
1 037,9
975,8
680,2
531,6
527,7
513,7
465,1
440,2
85,3
20,2
19,5
7,6
6,2
5,8
5,5
3,5
3,4
3,2
2,7
1,7
1,4
14,0
1,2
1,2
1,1
0,9
0,9
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
Tab. 5 - Nejvýznamnější odběratelé agrárního zboží z ČR v 1. pololetí 2016
1. pol. 2015
mil. Kč
%
EU 28
89 771,4
Slovensko
22 127,2
Německo
20 248,6
Polsko
11 548,2
Itálie
6 777,7
Rakousko
6 153,9
Maďarsko
3 989,9
Spojené království
2 833,7
Nizozemsko
1 927,8
Francie
3 499,7
Belgie
2 218,0
Třetí země
8 430,7
Rusko
1 152,2
Turecko
405,5
Japonsko
693,9
Irák
555,6
Švýcarsko
582,3
USA
426,8
Ukrajina
325,1
Čína
314,8
Izrael
163,1
Spojené arabské emiráty
207,4
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Země/skupina zemí
91,4
22,5
20,6
11,8
6,9
6,3
4,1
2,9
2,0
3,6
2,3
8,6
1,2
0,4
0,7
0,6
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
1. pol. 2016
mil. Kč
%
93 550,5
23 442,6
17 423,0
12 713,2
9 606,0
5 498,6
4 673,9
3 653,5
2 852,6
2 202,5
1 900,5
8 369,3
1 284,4
780,6
592,9
567,5
494,1
388,8
300,8
300,1
274,2
254,1
91,8
23,0
17,1
12,5
9,4
5,4
4,6
3,6
2,8
2,2
1,9
8,2
1,3
0,8
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
Tab. 6 - Nejvýznamnější dodavatelé agrárního zboží do ČR ve 2. čtvrtletí roku 2016
II. Q. 2015
mil. Kč
%
EU 28
46 044,8
84,8
Německo
11 445,2
21,1
Polsko
10 146,0
18,7
Nizozemsko
4 252,5
7,8
Slovensko
3 445,2
6,3
Itálie
2 848,4
5,2
Španělsko
2 987,5
5,5
Rakousko
1 857,2
3,4
Maďarsko
2 028,0
3,7
Francie
1 702,2
3,1
Belgie
1 492,4
2,7
Spojené království
965,8
1,8
Třetí země
8 139,6
15,0
Brazílie
1 161,3
2,1
Čína
638,6
1,2
Turecko
567,9
1,0
Norsko
339,1
0,6
USA
605,4
1,1
Ekvádor
354,3
0,7
Kostarika
130,3
0,2
Vietnam
223,5
0,4
Indie
214,3
0,4
Maroko
266,3
0,5
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Země/skupina zemí
II. Q. 2016
mil. Kč
%
47 511,2
85,0
11 296,6
20,2
10 374,1
18,6
4 487,2
8,0
3 493,7
6,3
3 286,8
5,9
3 154,2
5,6
2 052,6
3,7
1 880,4
3,4
1 711,5
3,1
1 646,4
2,9
892,8
1,6
7 845,7
14,0
687,5
1,2
667,3
1,2
562,4
1,0
522,0
0,9
514,1
0,9
326,8
0,6
294,4
0,5
270,1
0,5
250,6
0,4
231,8
0,4
Tab. 7 - Nejvýznamnější odběratelé agrárního zboží z ČR ve 2 čtvrtletí roku 2016
II. Q. 2015
mil. Kč
%
EU 28
45 818,6
91,5
Slovensko
11 138,0
22,2
Německo
10 370,5
20,7
Polsko
6 180,2
12,3
Itálie
3 603,0
7,2
Rakousko
2 836,1
5,7
Maďarsko
2 132,1
4,3
Spojené království
1 352,3
2,7
Nizozemsko
985,9
2,0
Francie
1 703,0
3,4
Belgie
1 088,3
2,2
Bulharsko
518,7
1,0
Rumunsko
846,6
1,7
Třetí země
4 260,9
8,5
Rusko
630,1
1,3
Turecko
235,5
0,5
Švýcarsko
304,7
0,6
Irák
255,9
0,5
Japonsko
243,0
0,5
Izrael
77,2
0,2
USA
208,8
0,4
Saúdská Arábie
115,1
0,2
Spojené arabské emiráty
111,6
0,2
Ukrajina
155,7
0,3
Čína
136,1
0,3
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Země/skupina zemí
II. Q. 2016
mil. Kč
%
47 320,3
91,8
11 405,8
22,1
8 693,3
16,9
6 565,5
12,7
5 212,6
10,1
2 713,8
5,3
2 646,9
5,1
1 665,1
3,2
1 399,6
2,7
1 124,5
2,2
959,6
1,9
949,0
1,8
887,8
1,7
4 219,4
8,2
643,4
1,2
469,8
0,9
264,4
0,5
250,4
0,5
220,4
0,4
212,3
0,4
208,0
0,4
152,9
0,3
128,5
0,2
128,3
0,2
123,5
0,2
Tab. 8 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetích 2015 a 2016
Kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Název kapitoly
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí
Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Káva, čaj, maté a koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Vývoz
Dovoz
Bilance (mil.Kč)
mil. Kč
%
mil. Kč
%
mil. Kč
%
mil. Kč
%
1. pol. 2015
1. pol. 2016
1. pol. 2015
1. pol. 2016
1. pol. 2015 1. pol. 2016
4 188,9
4,3
4 489,4
4,4
1 008,5
0,9
995,6
0,9
3 180,4
3 493,8
3 195,7
3,3
2 969,1
2,9 12 875,1
12,1 12 264,1
10,9
-9 679,4
-9 295,0
1 302,1
1,3
1 651,6
1,6
2 274,8
2,1
2 566,9
2,3
-972,7
-915,3
9 790,6
10,0
8 901,4
8,7
7 380,1
6,9
7 041,0
6,2
2 410,6
1 860,5
758,3
0,8
551,2
0,5
1 087,1
1,0
999,3
0,9
-328,8
-448,1
317,8
0,3
267,8
0,3
2 574,6
2,4
2 599,7
2,3
-2 256,7
-2 331,9
1 573,6
1,6
1 869,0
1,8
7 222,4
6,8
8 359,7
7,4
-5 648,8
-6 490,7
2 037,9
2,1
2 284,9
2,2
8 131,9
7,6
8 684,0
7,7
-6 094,0
-6 399,1
4 299,8
4,4
4 824,3
4,7
5 582,3
5,2
6 022,3
5,3
-1 282,5
-1 198,0
9 148,2
9,3
8 049,4
7,9
1 922,5
1,8
2 065,5
1,8
7 225,7
5 983,9
1 961,8
2,0
2 013,4
2,0
951,8
0,9
1 091,9
1,0
1 010,1
921,4
5 824,9
5,9
3 195,3
3,1
2 521,1
2,4
2 895,3
2,6
3 303,8
300,0
762,2
0,8
798,1
0,8
530,0
0,5
498,6
0,4
232,2
299,5
43,8
0,0
59,2
0,1
64,6
0,1
44,4
0,0
-20,9
14,8
5 919,3
6,0
7 022,3
6,9
4 933,5
4,6
6 241,7
5,5
985,7
780,6
2 640,0
2,7
2 799,9
2,7
2 729,5
2,6
2 686,3
2,4
-89,5
113,6
4 192,2
4,3
3 985,3
3,9
3 042,0
2,9
3 331,8
3,0
1 150,2
653,5
3 448,3
3,5
4 531,8
4,4
4 936,0
4,6
6 146,7
5,4
-1 487,8
-1 615,0
5 733,0
5,8
6 808,4
6,7
6 525,9
6,1
6 774,9
6,0
-792,9
33,5
1 518,9
1,5
1 850,6
1,8
3 906,0
3,7
4 078,5
3,6
-2 387,0
-2 227,9
6 891,5
7,0
6 701,7
6,6
7 995,2
7,5
7 939,6
7,0
-1 103,7
-1 237,8
7 799,5
7,9
7 907,0
7,8
7 142,5
6,7
7 408,9
6,6
657,0
498,1
5 961,2
6,1
6 269,9
6,2
6 795,2
6,4
6 495,9
5,8
-833,9
-226,0
8 906,8
9,1 12 129,5
11,9
4 256,9
4,0
5 656,5
5,0
4 649,9
6 472,9
98 216,2
100,0 101 930,4
100,0 106 389,3
100,0 112 889,0
100,0
-8 173,1
-10 958,6
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 9 - Komoditní agregace s nejvyšší hodnotou bilančního schodku
v AZO ČR v 1. pololetí 2016 (mil. Kč)
Kód
02
07
08
06
20
18
21
09
Název kapitoly
Maso a droby
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Živé rostliny a květinářské výrobky
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Kakao a kakaové přípravky
Různé potravinové přípravky
Káva, čaj, maté a koření
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
1. pol. 2015
-9 679,4
-5 648,8
-6 094,0
-2 256,7
-2 387,0
-1 487,8
-1 103,7
-1 282,5
1. pol. 2016
-9 295,0
-6 490,7
-6 399,1
-2 331,9
-2 227,9
-1 615,0
-1 237,8
-1 198,0
Tab. 10 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR s EU 28 v 1. pololetích 2015 a 2016
Kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Název kapitoly
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí
Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Káva, čaj, maté a koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Vývoz
mil. Kč
%
mil. Kč
%
1. pol. 2015
1. pol. 2016
3 683,5
4,1
3 660,7
3,9
3 149,3
3,5
2 922,1
3,1
1 283,6
1,4
1 635,9
1,7
8 195,6
9,1
7 524,4
8,0
662,1
0,7
468,3
0,5
315,9
0,4
265,0
0,3
1 547,0
1,7
1 834,9
2,0
2 035,2
2,3
2 277,8
2,4
4 252,9
4,7
4 744,0
5,1
9 074,7
10,1
7 977,3
8,5
1 586,6
1,8
1 643,1
1,8
5 073,7
5,7
2 543,0
2,7
380,0
0,4
385,2
0,4
43,5
0,0
57,9
0,1
5 906,0
6,6
7 008,4
7,5
2 577,4
2,9
2 746,0
2,9
3 404,9
3,8
3 318,8
3,5
3 323,3
3,7
4 419,1
4,7
5 368,3
6,0
6 440,6
6,9
1 442,9
1,6
1 790,4
1,9
6 376,9
7,1
6 139,4
6,6
6 770,2
7,5
6 916,2
7,4
5 123,4
5,7
5 344,3
5,7
8 194,6
9,1 11 487,3
12,3
89 771,4
100,0 93 550,5
100,0
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 11 - Komoditní agregace s nejvyšší hodnotou bilančního schodku
v AZO ČR s EU 28 v 1. pololetí 2016 (mil. Kč)
Kód
02
07
08
06
20
18
23
21
Název kapitoly
Maso a droby
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Živé rostliny a květinářské výrobky
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Kakao a kakaové přípravky
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
Různé potravinové přípravky
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
1. pol. 2015
-8 377,3
-4 694,3
-2 562,4
-2 069,6
-1 708,3
-1 499,3
-827,0
-133,6
1. pol. 2016
-8 361,2
-5 507,6
-2 504,8
-2 145,4
-1 635,6
-1 556,1
-334,9
-248,1
Dovoz
Bilance (mil.Kč)
mil. Kč
%
mil. Kč
%
1. pol. 2015
1. pol. 2016
1. pol. 2015 1. pol. 2016
987,8
1,1
985,1
1,0
2 695,7
2 675,6
11 526,6
12,8 11 283,3
11,7
-8 377,3
-8 361,2
936,4
1,0
1 050,2
1,1
347,2
585,7
7 227,1
8,0
6 976,3
7,2
968,4
548,1
789,4
0,9
690,2
0,7
-127,3
-221,8
2 385,5
2,7
2 410,4
2,5
-2 069,6
-2 145,4
6 241,3
6,9
7 342,6
7,6
-4 694,3
-5 507,6
4 597,7
5,1
4 782,6
5,0
-2 562,4
-2 504,8
4 333,4
4,8
4 416,0
4,6
-80,5
328,0
1 559,7
1,7
1 685,7
1,8
7 515,0
6 291,6
883,3
1,0
1 014,2
1,1
703,2
629,0
2 155,7
2,4
2 500,1
2,6
2 918,0
43,0
219,9
0,2
198,5
0,2
160,1
186,7
45,3
0,1
28,2
0,0
-1,8
29,7
4 752,0
5,3
6 002,4
6,2
1 154,0
1 006,0
2 061,1
2,3
2 210,7
2,3
516,3
535,3
2 820,8
3,1
3 035,7
3,2
584,1
283,1
4 822,6
5,4
5 975,2
6,2
-1 499,3
-1 556,1
6 320,6
7,0
6 594,6
6,9
-952,3
-154,0
3 151,2
3,5
3 426,0
3,6
-1 708,3
-1 635,6
6 510,5
7,2
6 387,5
6,6
-133,6
-248,1
5 919,5
6,6
6 323,7
6,6
850,7
592,4
5 950,4
6,6
5 679,3
5,9
-827,0
-334,9
3 816,0
4,2
5 246,2
5,5
4 378,6
6 241,1
90 013,9
100,0 96 244,7
100,0
-242,5
-2 694,2
Tab. 12 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR s třetími zeměmi v 1. pololetích 2015 a 2016
Kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Název kapitoly
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí
Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Káva, čaj, maté a koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Vývoz
mil. Kč
%
mil. Kč
%
1. pol. 2015
1. pol. 2016
505,4
6,0
828,7
9,9
43,2
0,5
45,0
0,5
18,4
0,2
15,7
0,2
1 590,9
18,9
1 368,3
16,3
96,2
1,1
82,9
1,0
1,9
0,0
2,7
0,0
26,6
0,3
34,0
0,4
2,6
0,0
7,1
0,1
46,9
0,6
80,3
1,0
73,4
0,9
72,1
0,9
375,3
4,5
370,2
4,4
751,2
8,9
652,2
7,8
382,2
4,5
412,8
4,9
0,3
0,0
1,3
0,0
7,9
0,1
14,0
0,2
61,6
0,7
54,0
0,6
787,3
9,3
666,4
8,0
124,7
1,5
112,6
1,3
364,5
4,3
367,8
4,4
76,0
0,9
60,2
0,7
514,6
6,1
562,3
6,7
1 029,3
12,2
990,9
11,8
837,8
9,9
925,6
11,1
712,2
8,4
642,2
7,7
8 430,7
100,0
8 369,3
100,0
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 13 - Komoditní agregace s nejvyšší hodnotou bilančního schodku
v AZO ČR s třetími zeměmi v 1. pololetí 2016 (mil. Kč)
Kód
08
03
07
21
09
02
20
16
Název kapitoly
Ovoce a ořechy
Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Různé potravinové přípravky
Káva, čaj, maté a koření
Maso a droby
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
1. pol. 2015
-3 531,2
-1 315,0
-932,9
-905,0
-1 149,3
-1 301,5
-678,0
-606,5
1. pol. 2016
-3 893,8
-1 493,3
-977,6
-943,3
-932,8
-798,2
-591,2
-421,7
Dovoz
Bilance (mil.Kč)
mil. Kč
%
mil. Kč
%
1. pol. 2015
1. pol. 2016
1. pol. 2015 1. pol. 2016
20,7
0,1
10,5
0,1
484,7
818,2
1 344,7
8,3
843,2
5,4
-1 301,5
-798,2
1 333,4
8,2
1 509,0
9,6
-1 315,0
-1 493,3
152,9
0,9
64,1
0,4
1 438,0
1 304,2
280,9
1,7
294,7
1,9
-184,7
-211,8
186,9
1,2
189,2
1,2
-185,0
-186,5
959,4
5,9
1 011,7
6,4
-932,9
-977,6
3 533,8
21,9
3 900,9
24,8
-3 531,2
-3 893,8
1 196,1
7,4
1 013,1
6,4
-1 149,3
-932,8
355,0
2,2
379,7
2,4
-281,5
-307,6
68,3
0,4
77,7
0,5
307,0
292,5
357,4
2,2
390,0
2,5
393,7
262,2
309,4
1,9
299,2
1,9
72,8
113,6
19,4
0,1
16,2
0,1
-19,0
-15,0
168,6
1,0
237,5
1,5
-160,8
-223,5
668,1
4,1
475,6
3,0
-606,5
-421,7
220,1
1,4
295,6
1,9
567,2
370,8
106,9
0,7
108,6
0,7
17,8
4,0
204,6
1,3
179,7
1,1
159,9
188,1
754,0
4,7
651,4
4,1
-678,0
-591,2
1 419,6
8,8
1 505,6
9,6
-905,0
-943,3
1 218,4
7,5
1 074,4
6,8
-189,1
-83,5
843,6
5,2
816,0
5,2
-5,7
109,6
441,0
2,7
410,3
2,6
271,3
231,8
16 163,3
100,0 15 754,0
100,0
-7 732,6
-7 384,7
Tab. 14 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR ve 2. čtvrtletích let 2015 a 2016
Kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Název kapitoly
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí
Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Káva, čaj, maté a koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Vývoz
mil. Kč
%
mil. Kč
%
II. Q. 2015
II. Q. 2016
2 141
4,3
2 286
4,4
1 589
3,2
1 599
3,1
648
1,3
829
1,6
4 847
9,7
4 347
8,4
402
0,8
298
0,6
167
0,3
145
0,3
817
1,6
987
1,9
998
2,0
1 112
2,2
2 242
4,5
1 682
3,3
4 274
8,5
4 428
8,6
1 065
2,1
1 090
2,1
3 316
6,6
1 448
2,8
444
0,9
396
0,8
26
0,1
23
0,0
3 277
6,5
3 511
6,8
1 314
2,6
1 355
2,6
1 939
3,9
1 918
3,7
1 563
3,1
2 080
4,0
2 873
5,7
3 557
6,9
754
1,5
936
1,8
3 492
7,0
3 522
6,8
4 371
8,7
4 589
8,9
2 888
5,8
3 094
6,0
4 640
9,3
6 313
12,2
50 085,7
100,0 51 545,5
100,0
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 15 - Komoditní agregace s nejvyšší hodnotou bilančního schodku
v AZO ČR ve 2. čtvrtletí 2016 (mil. Kč)
Kód
02
07
08
06
20
21
18
09
Název kapitoly
Maso a droby
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Živé rostliny a květinářské výrobky
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Různé potravinové přípravky
Kakao a kakaové přípravky
Káva, čaj, maté a koření
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
II. Q. 2015
-4 881,6
-3 109,0
-3 097,9
-1 198,8
-1 292,9
-663,1
-665,3
-659,9
II. Q. 2016
-4 762,1
-3 316,9
-3 278,4
-1 226,8
-1 179,9
-717,3
-681,7
-674,8
Dovoz
mil. Kč
%
mil. Kč
%
II. Q. 2015
II. Q. 2016
520,6
1,0
508,6
0,9
6 470,5
11,9
6 361,1
11,4
1 167,5
2,1
1 305,6
2,3
3 706,5
6,8
3 389,4
6,1
549,2
1,0
519,1
0,9
1 366,0
2,5
1 371,7
2,5
3 926,0
7,2
4 304,2
7,7
4 095,9
7,5
4 390,4
7,9
2 901,4
5,3
2 356,8
4,2
671,4
1,2
692,2
1,2
489,7
0,9
589,4
1,1
997,4
1,8
1 203,0
2,2
262,4
0,5
239,8
0,4
28,4
0,1
25,4
0,0
2 785,9
5,1
3 105,8
5,6
1 347,1
2,5
1 379,9
2,5
1 556,0
2,9
1 531,2
2,7
2 228,7
4,1
2 761,5
4,9
3 415,1
6,3
3 485,2
6,2
2 046,5
3,8
2 116,0
3,8
4 155,1
7,7
4 239,7
7,6
3 749,1
6,9
3 896,7
7,0
3 515,0
6,5
3 281,3
5,9
2 360,2
4,3
2 821,5
5,0
54 311,6
100,0 55 875,5
100,0
Bilance (mil.Kč)
II. Q. 2015
1 620,0
-4 881,6
-519,1
1 140,3
-147,3
-1 198,8
-3 109,0
-3 097,9
-659,9
3 602,1
574,8
2 319,0
181,9
-2,4
490,7
-33,3
382,8
-665,3
-541,7
-1 292,9
-663,1
621,6
-626,8
2 280,1
-4 225,9
II. Q. 2016
1 777,1
-4 762,1
-476,4
958,1
-221,1
-1 226,8
-3 316,9
-3 278,4
-674,8
3 736,2
500,8
245,4
155,8
-2,7
405,3
-25,0
386,4
-681,7
71,3
-1 179,9
-717,3
692,7
-187,2
3 491,2
-4 330,0
Tab. 16 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR s EU 28 ve 2. čtvrtletích 2015 a 2016
Kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Název kapitoly
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí
Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Káva, čaj, maté a koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Vývoz
mil. Kč
%
mil. Kč
%
II. Q. 2015
II. Q. 2016
1 840,9
4,0
1 808,7
3,8
1 568,6
3,4
1 575,6
3,3
640,0
1,4
822,4
1,7
4 019,7
8,8
3 665,0
7,7
333,2
0,7
265,6
0,6
166,0
0,4
143,3
0,3
805,1
1,8
971,1
2,1
996,9
2,2
1 109,7
2,3
2 210,8
4,8
1 639,7
3,5
4 245,2
9,3
4 402,8
9,3
862,1
1,9
934,0
2,0
3 079,4
6,7
1 234,5
2,6
208,2
0,5
182,6
0,4
25,9
0,1
21,5
0,0
3 266,5
7,1
3 503,1
7,4
1 278,7
2,8
1 326,8
2,8
1 545,6
3,4
1 478,3
3,1
1 507,7
3,3
2 032,2
4,3
2 697,4
5,9
3 356,8
7,1
718,4
1,6
905,0
1,9
3 228,0
7,0
3 252,7
6,9
3 762,9
8,2
4 017,8
8,5
2 492,4
5,4
2 635,1
5,6
4 318,9
9,4
6 036,2
12,8
45 818,6
100,0 47 320,3
100,0
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 17 - Komoditní agregace s nejvyšší hodnotou bilančního schodku
v AZO ČR s EU 28 ve 2. čtvrtletí 2016 (mil. Kč)
Kód
02
07
08
06
20
18
23
21
Název kapitoly
Maso a droby
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Živé rostliny a květinářské výrobky
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Kakao a kakaové přípravky
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
Různé potravinové přípravky
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
II. Q. 2015
-4 185,0
-2 647,7
-1 411,3
-1 101,2
-929,2
-672,6
-528,5
-200,1
II. Q. 2016
-4 134,7
-2 883,7
-1 364,3
-1 127,0
-877,9
-648,1
-214,2
-198,7
Dovoz
mil. Kč
%
mil. Kč
%
II. Q. 2015
II. Q. 2016
514,0
1,1
501,8
1,1
5 753,6
12,5
5 710,3
12,0
494,8
1,1
525,6
1,1
3 612,4
7,8
3 350,8
7,1
401,6
0,9
350,7
0,7
1 267,3
2,8
1 270,3
2,7
3 452,9
7,5
3 854,8
8,1
2 408,1
5,2
2 474,0
5,2
2 221,9
4,8
1 658,5
3,5
467,8
1,0
522,0
1,1
447,5
1,0
554,2
1,2
817,6
1,8
1 009,8
2,1
111,1
0,2
94,8
0,2
18,3
0,0
16,0
0,0
2 676,7
5,8
3 001,1
6,3
1 092,2
2,4
1 124,3
2,4
1 454,5
3,2
1 358,9
2,9
2 180,2
4,7
2 680,3
5,6
3 306,6
7,2
3 387,1
7,1
1 647,6
3,6
1 783,0
3,8
3 428,2
7,4
3 451,4
7,3
3 079,9
6,7
3 371,1
7,1
3 020,9
6,6
2 849,3
6,0
2 169,1
4,7
2 611,4
5,5
46 044,8
100,0 47 511,2
100,0
Bilance (mil.Kč)
II. Q. 2015
1 327,0
-4 185,0
145,2
407,3
-68,4
-1 101,2
-2 647,7
-1 411,3
-11,1
3 777,4
414,6
2 261,8
97,2
7,6
589,8
186,5
91,1
-672,6
-609,2
-929,2
-200,1
683,0
-528,5
2 149,8
-226,2
II. Q. 2016
1 306,9
-4 134,7
296,8
314,3
-85,1
-1 127,0
-2 883,7
-1 364,3
-18,8
3 880,8
379,9
224,6
87,7
5,5
502,0
202,5
119,4
-648,1
-30,3
-877,9
-198,7
646,7
-214,2
3 424,8
-190,9
Tab. 18 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR s třetími zeměmi ve 2. čtvrtletích 2015 a 2016
Kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Název kapitoly
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí
Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce a ořechy
Káva, čaj, maté a koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Vývoz
mil. Kč
%
mil. Kč
%
II. Q. 2015
II. Q. 2016
299,6
7,0
477,0
11,3
20,3
0,5
23,4
0,6
8,4
0,2
6,8
0,2
826,4
19,4
676,7
16,0
68,6
1,6
32,3
0,8
1,1
0,0
1,7
0,0
11,9
0,3
16,2
0,4
1,2
0,0
2,3
0,1
30,8
0,7
42,4
1,0
28,3
0,7
25,6
0,6
202,4
4,8
156,3
3,7
237,0
5,6
213,8
5,1
236,1
5,5
213,0
5,0
0,1
0,0
1,2
0,0
4,8
0,1
8,0
0,2
35,1
0,8
28,1
0,7
393,2
9,2
439,3
10,4
55,7
1,3
47,6
1,1
176,0
4,1
199,7
4,7
35,1
0,8
31,1
0,7
264,0
6,2
269,7
6,4
607,8
14,3
571,5
13,5
395,7
9,3
459,0
10,9
321,4
7,5
276,6
6,6
4 260,9
100,0
4 219,4
100,0
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 19 - Komoditní agregace s nejvyšší hodnotou bilančního schodku
v AZO ČR s třetími zeměmi ve 2. čtvrtletí 2016 (mil. Kč)
Kód
08
03
21
02
07
09
20
16
Název kapitoly
Ovoce a ořechy
Ryby, korýši, měkkýši a ost. vodní bezobratlí
Různé potravinové přípravky
Maso a droby
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Káva, čaj, maté a koření
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
II. Q. 2015
-1 686,3
-661,5
-430,8
-694,5
-452,0
-609,4
-363,7
-219,8
II. Q. 2016
-1 913,7
-769,1
-500,0
-495,4
-432,7
-341,5
-301,9
-227,5
Dovoz
mil. Kč
%
mil. Kč
%
II. Q. 2015
II. Q. 2016
6,6
0,1
6,8
0,1
714,8
8,8
518,8
6,8
670,0
8,2
775,9
10,2
94,1
1,2
38,1
0,5
136,1
1,7
161,1
2,1
97,5
1,2
101,4
1,3
463,9
5,7
448,8
5,9
1 687,5
20,7
1 916,0
25,1
640,2
7,9
383,9
5,0
203,7
2,5
170,2
2,2
42,1
0,5
35,3
0,5
174,5
2,1
190,6
2,5
150,6
1,9
144,3
1,9
10,1
0,1
9,5
0,1
96,3
1,2
103,9
1,4
254,9
3,1
255,6
3,3
100,9
1,2
171,9
2,3
44,7
0,5
52,8
0,7
108,1
1,3
97,9
1,3
398,8
4,9
333,0
4,4
694,8
8,5
769,7
10,1
665,1
8,2
518,4
6,8
493,5
6,1
431,6
5,7
191,0
2,3
0,2
0,0
8 139,6
100,0
7 635,7
100,0
Bilance (mil.Kč)
II. Q. 2015
293,0
-694,5
-661,5
732,3
-67,5
-96,4
-452,0
-1 686,3
-609,4
-175,3
160,4
62,5
85,4
-10,0
-91,6
-219,8
292,3
11,0
67,9
-363,7
-430,8
-57,2
-97,8
130,4
-3 878,7
II. Q. 2016
470,2
-495,4
-769,1
638,6
-128,8
-99,7
-432,7
-1 913,7
-341,5
-144,6
121,0
23,3
68,7
-8,3
-95,9
-227,5
267,4
-5,1
101,9
-301,9
-500,0
53,1
27,4
276,3
-3 416,3
Tab. 20 - Teritoriální struktura čekého agrárního vývozu v členění podle kapitol HS v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Kód
Název kapitoly
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
03
Ryby, korýši, měkýši a ost. vod. bezobratlí
04
Mléko a mléč. výrobky, ptačí vejce, med
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
07
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny, hlízy
08
Ovoce a ořechy
09
Káva, čaj, maté, koření
10
Obilí
11
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
12
Olejnatá semena a plody
13
Rostlinné výtažky a šťávy
14
Rostlinné pletací materiály
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
17
Cukr a cukrovinky
18
Kakao a kakaové přípravky
19
Přípravky z obilí
20
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů apod.
21
Různé potravinové přípravky
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
24
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
EU 15
2 044,7
1 965,2
493,9
524,9
585,4
846,8
4 737,2
4 073,4
321,7
289,7
84,2
53,7
193,2
261,9
200,5
258,4
959,0
1 205,5
7 763,9
6 751,6
645,6
662,5
4 213,8
1 543,9
306,3
304,7
4,8
14,6
2 397,7
2 154,6
433,0
498,4
2 012,3
1 801,3
1 164,1
1 089,5
2 198,8
3 052,6
237,4
500,8
3 122,7
2 930,1
2 896,5
2 720,1
2 902,3
2 999,0
7 187,4
10 416,1
47 106,5
46 919,3
Německo
663,5
788,3
168,4
190,8
135,4
118,4
2 876,7
2 336,5
225,1
202,4
55,1
28,4
126,8
145,2
92,5
92,3
233,7
616,7
6 334,5
5 099,6
296,0
326,9
3 270,3
1 002,9
84,4
80,9
0,0
7,5
462,2
521,6
137,7
155,4
493,4
564,3
338,3
377,9
580,7
754,8
35,9
71,4
661,4
769,3
1 266,4
1 127,8
1 393,0
1 521,1
317,1
522,5
20 248,6
17 423,0
Rakousko Nizozemsko
910,1
744,2
66,2
63,1
162,0
194,2
111,7
126,0
20,4
17,5
6,4
8,5
35,7
45,5
15,2
14,0
164,6
50,8
1 165,7
1 348,0
55,2
93,5
511,8
249,3
7,0
5,2
3,0
4,3
1 256,2
943,1
157,7
179,2
407,1
271,8
125,6
108,4
131,7
135,7
137,2
155,5
308,7
278,8
223,8
279,2
82,3
113,3
88,8
69,6
6 153,9
5 498,6
63,9
41,5
154,5
213,2
54,7
2,7
191,3
138,8
13,2
19,9
3,3
0,2
9,3
31,8
26,8
65,1
1,6
17,3
5,0
2,4
4,2
9,4
198,5
63,7
18,9
18,6
0,0
0,0
151,4
85,6
9,8
2,4
131,6
81,2
113,9
85,3
76,3
102,9
17,7
37,3
280,9
221,0
162,9
242,2
172,1
288,0
66,0
1 082,1
1 927,8
2 852,6
Itálie
89,1
83,5
5,6
4,1
51,0
51,7
1 107,0
1 147,1
21,7
14,7
12,5
11,6
4,8
17,6
22,4
31,7
0,7
7,4
204,2
263,7
17,2
25,5
62,0
62,2
32,9
34,9
1,3
2,7
240,5
139,6
0,2
0,6
44,1
20,1
15,3
8,5
155,6
206,7
9,5
150,0
365,6
273,5
345,5
119,9
459,2
182,2
3 509,8
6 746,8
6 777,7
9 606,0
EU 13
1 638,8
1 695,5
2 655,5
2 397,2
698,1
789,1
3 458,3
3 451,1
340,4
178,7
231,7
211,4
1 353,8
1 573,1
1 834,7
2 019,4
3 293,9
3 538,6
1 310,8
1 225,7
941,0
980,6
859,9
999,2
73,6
80,5
38,7
43,3
3 508,3
4 853,7
2 144,5
2 247,6
1 392,6
1 517,5
2 159,2
3 329,7
3 169,5
3 388,0
1 205,4
1 289,6
3 254,2
3 209,3
3 873,7
4 196,0
2 221,0
2 345,3
1 007,2
1 071,2
42 664,9
46 631,3
Slovensko
604,4
620,7
2 308,1
1 954,4
371,7
330,9
2 211,2
1 881,9
36,4
72,5
206,1
176,5
1 089,9
1 271,2
1 296,0
1 427,6
1 048,6
2 096,9
500,9
268,1
158,8
164,5
342,2
289,1
29,0
26,4
20,0
20,9
568,2
819,4
1 408,4
1 553,1
645,6
829,5
1 082,5
1 506,5
1 777,3
1 858,7
641,6
654,6
1 654,2
1 704,8
2 190,9
2 140,8
1 190,2
1 128,1
745,1
645,5
22 127,2
23 442,6
Polsko
475,4
401,1
149,6
164,0
75,6
117,3
636,2
859,4
69,2
78,0
9,6
15,5
106,1
73,5
184,6
218,2
1 598,2
1 104,1
745,4
883,4
535,4
576,4
408,6
592,2
24,5
38,6
18,3
22,1
2 374,4
2 616,8
132,4
113,6
334,8
299,5
622,7
1 159,3
613,6
598,1
211,2
227,1
640,3
464,9
822,0
1 082,7
714,8
790,4
45,3
217,1
11 548,2
12 713,2
Maďarsko
233,0
335,0
133,4
230,5
107,1
140,9
219,2
215,4
87,0
1,8
6,6
8,5
39,5
111,6
59,8
114,9
211,9
185,4
11,5
27,5
151,7
163,7
34,7
43,8
6,3
3,1
0,3
0,2
392,6
407,8
372,3
387,9
268,9
207,4
251,3
418,1
311,1
377,6
225,2
243,2
247,5
324,8
386,7
506,8
119,9
179,3
112,7
38,6
3 989,9
4 673,9
Rusko
5,4
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
260,4
248,1
0,1
0,7
0,7
0,0
2,0
0,4
0,0
0,0
5,6
22,3
1,1
0,1
31,0
25,4
234,2
245,3
26,0
45,2
0,0
0,0
5,1
4,2
30,6
17,7
43,6
39,4
6,0
10,6
34,8
37,9
16,2
12,3
65,3
82,9
177,3
215,7
205,8
261,5
1,0
1,8
1 152,2
1 284,4
Brazílie
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,3
6,9
0,6
1,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,4
0,0
0,2
0,0
0,1
0,5
6,3
2,9
0,0
0,2
0,0
0,0
33,1
11,5
USA
13,7
22,9
0,0
0,0
1,5
2,0
2,6
3,6
0,7
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,9
5,0
0,0
0,0
14,6
14,0
28,7
28,0
62,7
64,9
0,0
1,1
0,0
4,3
0,9
1,7
61,6
83,6
33,4
6,4
26,4
15,1
11,4
0,2
41,4
11,2
125,5
122,8
0,7
1,1
0,0
0,0
426,8
388,7
Čína
1,4
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
17,9
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0,8
105,6
80,7
99,9
109,2
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,7
0,0
0,1
0,0
0,8
3,3
7,5
0,0
0,8
1,6
9,7
85,1
60,6
13,9
8,4
0,0
0,0
314,8
300,1
Turecko
280,5
652,7
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
4,6
5,3
0,0
0,0
0,4
1,0
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
3,8
0,9
0,0
10,9
4,3
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
1,2
1,0
9,5
1,6
6,5
10,6
1,9
0,2
59,2
53,7
8,4
3,9
18,8
37,3
0,8
0,9
405,5
780,6
Tab. 21 - Teritoriální struktura českého agrárního dovozu v členění podle kapitol HS v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Kód
Název kapitoly
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
03
Ryby, korýši, měkýši a ost. vod. bezobratlí
04
Mléko a mléč. výrobky, ptačí vejce, med
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
07
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny, hlízy
08
Ovoce a ořechy
09
Káva, čaj, maté, koření
10
Obilí
11
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
12
Olejnatá semena a plody
13
Rostlinné výtažky a šťávy
14
Rostlinné pletací materiály
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
17
Cukr a cukrovinky
18
Kakao a kakaové přípravky
19
Přípravky z obilí
20
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů apod.
21
Různé potravinové přípravky
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
24
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
EU 15
698,8
672,5
7 680,8
6 960,7
580,9
624,6
4 018,1
3 924,1
516,3
493,5
2 269,0
2 290,3
5 159,1
6 177,1
4 070,5
4 245,8
1 849,4
2 129,3
815,3
862,0
531,3
586,8
1 323,4
1 600,9
184,2
178,9
37,2
21,7
1 814,3
2 042,9
1 156,0
1 215,9
1 358,1
1 542,5
3 289,1
3 578,4
3 797,5
3 963,9
2 232,5
2 467,5
4 217,9
4 223,6
4 056,1
4 492,3
4 675,1
4 242,7
1 786,1
2 041,0
58 116,9
60 579,0
Německo
306,4
252,7
3 375,4
2 699,1
189,8
180,3
2 657,9
2 557,6
310,3
264,9
262,0
350,4
1 044,6
1 488,9
817,4
918,2
1 237,1
1 029,3
86,6
84,2
256,3
182,4
462,5
521,0
82,5
80,8
11,6
5,4
607,3
706,5
604,5
590,9
621,2
670,5
1 202,6
1 260,1
1 615,0
1 671,0
666,5
712,7
1 845,2
1 692,3
853,8
1 113,1
3 005,0
2 584,6
697,3
1 214,5
22 818,9
22 831,3
Rakousko Nizozemsko
32,6
53,5
797,2
759,7
1,0
1,3
92,0
99,9
67,4
66,8
46,2
38,3
43,0
60,6
18,2
20,7
127,3
129,0
110,1
99,3
112,6
147,2
319,3
214,6
1,7
1,7
0,5
7,2
185,9
178,0
46,6
65,3
221,6
167,9
340,3
370,8
275,9
276,9
270,0
290,5
255,8
289,3
215,2
360,4
196,6
266,0
0,0
0,0
3 776,9
3 965,0
62,3
36,6
749,5
674,9
67,7
69,2
329,4
338,2
22,1
35,7
1 740,5
1 631,4
1 081,8
1 325,7
311,9
290,1
51,1
155,5
12,8
12,2
68,0
126,5
163,9
479,3
4,5
6,6
9,5
6,6
348,6
449,0
43,5
56,3
122,4
276,9
665,5
673,5
269,4
316,3
257,6
300,5
455,1
467,1
441,3
322,8
412,5
361,1
325,6
200,6
8 016,6
8 612,5
Itálie
0,5
66,1
195,9
203,7
66,9
58,5
289,2
270,3
45,0
47,9
105,0
106,8
589,3
702,5
573,1
542,6
214,6
585,4
245,8
268,6
25,3
53,7
54,2
52,7
16,8
25,1
0,2
0,0
157,3
151,2
144,3
144,2
25,0
39,9
236,8
238,0
638,1
725,5
393,6
391,8
372,5
449,6
771,2
815,4
305,9
256,1
6,1
14,8
5 472,5
6 210,5
EU 13
289,0
312,7
3 845,8
4 322,6
355,5
425,6
3 209,0
3 052,2
273,1
196,6
116,5
120,1
1 082,3
1 165,4
527,2
536,8
2 484,1
2 286,7
744,4
823,8
352,0
427,4
832,3
899,2
35,7
19,6
8,1
6,5
2 937,6
3 959,4
905,1
994,8
1 462,7
1 493,2
1 533,5
2 396,8
2 523,1
2 630,7
918,7
958,6
2 292,6
2 163,9
1 863,4
1 831,4
1 275,3
1 436,5
2 029,9
3 205,2
31 897,0
35 665,7
Slovensko
132,6
187,1
404,5
501,8
22,0
31,5
1 097,0
954,2
132,7
74,2
31,8
16,2
207,0
188,6
196,0
174,7
246,7
201,2
370,6
257,3
211,4
286,5
391,5
534,0
12,4
11,7
5,8
4,2
262,7
186,0
94,8
144,6
601,9
499,8
426,1
534,5
688,7
727,6
212,4
234,6
471,3
426,2
748,4
623,7
172,0
208,3
2,8
14,9
7 143,1
7 023,3
Polsko
67,4
42,7
3 162,5
3 451,5
253,0
292,7
1 927,9
1 903,2
98,5
85,6
43,1
43,1
661,6
758,2
244,4
298,2
2 064,4
2 015,8
167,0
229,0
90,1
94,6
133,4
176,2
17,0
4,0
0,7
0,9
2 310,1
3 346,5
581,5
641,2
273,2
572,1
902,5
1 634,6
1 421,9
1 461,6
544,8
549,4
1 415,7
1 383,8
562,8
569,5
679,4
760,3
1 480,6
1 713,3
19 103,6
22 028,1
Maďarsko
89,1
82,9
239,1
338,7
3,6
13,6
45,7
32,0
16,2
15,9
21,6
37,1
145,5
154,2
17,4
19,1
89,1
43,9
166,8
274,4
27,0
13,5
269,6
122,0
4,5
2,1
1,6
1,4
317,9
327,9
156,7
126,1
497,7
368,7
146,9
174,4
270,2
275,7
132,1
137,3
308,9
262,3
457,7
524,9
352,0
366,3
33,5
96,1
3 810,6
3 810,6
Rusko
0,1
0,0
0,0
0,0
72,1
63,2
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,5
4,2
0,1
2,1
1,5
0,9
0,0
0,0
2,0
4,4
10,8
9,4
1,5
1,6
0,1
0,0
10,4
9,3
0,0
0,0
8,0
9,7
0,3
3,5
0,0
0,1
4,7
0,0
32,2
46,3
25,3
33,9
4,0
3,6
11,0
10,4
185,5
202,9
Brazílie
0,0
0,0
1 017,8
479,2
4,0
1,8
0,1
0,3
4,3
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
106,4
312,5
165,7
0,0
0,0
0,0
0,1
2,6
2,0
0,5
2,2
0,0
0,0
4,4
4,3
293,5
151,3
2,7
3,5
0,0
0,0
0,2
0,0
22,0
22,9
12,2
64,5
208,3
0,9
145,5
204,5
103,0
114,2
2 233,6
1 327,7
USA
Čína
3,4
3,3
46,0
32,2
225,8
62,7
15,0
12,4
12,7
12,8
8,0
9,0
6,3
6,3
267,0
225,4
1,2
1,4
13,0
20,2
22,1
22,6
25,7
24,5
23,7
31,0
0,0
1,3
23,4
17,6
5,6
0,6
5,7
6,7
9,4
8,8
3,1
3,8
59,5
46,4
206,9
178,6
151,4
167,7
98,5
107,1
35,1
35,6
1 268,5
1 037,9
0,2
1,3
48,0
27,6
95,7
127,9
23,3
3,2
218,5
208,2
4,2
3,5
87,7
137,7
102,8
119,2
110,2
78,7
2,4
4,1
5,3
5,5
98,7
56,9
56,5
48,9
10,1
4,9
4,9
1,7
9,3
6,4
20,8
35,4
1,8
3,5
8,9
12,3
165,6
164,2
176,8
144,3
16,6
30,8
112,7
153,0
14,8
9,5
1 395,7
1 388,7
Turecko
0,0
0,0
0,0
0,0
35,1
42,7
0,0
0,0
6,0
5,8
1,3
0,4
24,4
118,2
262,5
229,8
5,8
9,0
1,6
1,8
0,0
0,4
3,3
5,8
0,0
0,3
0,0
0,4
0,1
0,2
0,0
0,0
81,0
79,7
24,6
20,5
57,8
34,9
208,4
177,6
426,4
444,4
32,0
15,2
0,2
1,0
53,9
47,9
1 224,7
1 235,9
Tab. 22 - Teritoriální struktura bilance AZO ČR v členění podle kapitol HS v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
Kód
Název kapitoly
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
03
Ryby, korýši, měkýši a ost. vod. bezobratlí
04
Mléko a mléč. výrobky, ptačí vejce, med
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny a květinářské výrobky
07
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny, hlízy
08
Ovoce a ořechy
09
Káva, čaj, maté, koření
10
Obilí
11
Mlýnské výrobky, slad, škroby apod.
12
Olejnatá semena a plody
13
Rostlinné výtažky a šťávy
14
Rostlinné pletací materiály
15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
17
Cukr a cukrovinky
18
Kakao a kakaové přípravky
19
Přípravky z obilí
20
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů apod.
21
Různé potravinové přípravky
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
23
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
24
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
EU 15
1 346,0
1 292,8
-7 186,9
-6 435,8
4,5
222,2
719,1
149,2
-194,7
-203,9
-2 184,8
-2 236,7
-4 965,8
-5 915,2
-3 870,0
-3 987,4
-890,4
-923,8
6 948,6
5 889,6
114,3
75,8
2 890,4
-57,0
122,2
125,8
-32,4
-7,1
583,3
111,7
-723,1
-717,5
654,3
258,8
-2 124,9
-2 488,9
-1 598,7
-911,3
-1 995,1
-1 966,6
-1 095,2
-1 293,5
-1 159,6
-1 772,2
-1 772,7
-1 243,7
5 401,3
8 375,1
-11 010,4
-13 659,7
Německo
357,1
535,6
-3 207,0
-2 508,3
-54,5
-61,9
218,9
-221,1
-85,2
-62,5
-207,0
-322,0
-917,8
-1 343,7
-724,9
-825,9
-1 003,3
-412,6
6 247,9
5 015,4
39,7
144,5
2 807,8
481,9
1,9
0,2
-11,6
2,1
-145,1
-184,8
-466,9
-435,5
-127,8
-106,2
-864,3
-882,2
-1 034,3
-916,3
-630,5
-641,3
-1 183,8
-922,9
412,6
14,7
-1 612,0
-1 063,5
-380,2
-691,9
-2 570,3
-5 408,3
Rakousko Nizozemsko
877,6
690,7
-731,0
-696,6
161,0
192,9
19,7
26,0
-47,0
-49,2
-39,8
-29,8
-7,3
-15,1
-2,9
-6,7
37,2
-78,2
1 055,5
1 248,7
-57,4
-53,7
192,5
34,7
5,3
3,5
2,5
-2,9
1 070,3
765,1
111,1
113,9
185,5
103,8
-214,7
-262,4
-144,2
-141,3
-132,8
-135,0
52,9
-10,5
8,6
-81,3
-114,3
-152,7
88,8
69,6
2 377,1
1 533,6
1,6
4,9
-595,0
-461,7
-13,0
-66,5
-138,1
-199,4
-9,0
-15,8
-1 737,3
-1 631,2
-1 072,5
-1 293,9
-285,1
-224,9
-49,6
-138,2
-7,8
-9,8
-63,8
-117,1
34,6
-415,6
14,4
12,0
-9,5
-6,6
-197,2
-363,4
-33,8
-53,9
9,3
-195,7
-551,7
-588,1
-193,1
-213,4
-239,9
-263,2
-174,2
-246,2
-278,4
-80,6
-240,3
-73,2
-259,6
881,5
-6 088,8
-5 759,9
Itálie
88,6
17,4
-190,3
-199,6
-15,8
-6,8
817,8
876,8
-23,3
-33,2
-92,5
-95,2
-584,5
-684,9
-550,7
-510,9
-213,9
-578,0
-41,7
-4,9
-8,1
-28,2
7,8
9,4
16,0
9,8
1,1
2,6
83,3
-11,6
-144,1
-143,6
19,1
-19,8
-221,5
-229,5
-482,4
-518,9
-384,1
-241,8
-6,8
-176,1
-425,7
-695,5
153,3
-73,9
3 503,7
6 732,0
1 305,2
3 395,6
EU 13
1 349,7
1 382,8
-1 190,3
-1 925,4
342,7
363,4
249,3
398,9
67,3
-18,0
115,2
91,3
271,5
407,6
1 307,5
1 482,6
809,8
1 251,9
566,4
402,0
588,9
553,2
27,6
100,0
37,9
60,9
30,6
36,8
570,6
894,3
1 239,3
1 252,8
-70,2
24,4
625,7
932,9
646,4
757,3
286,8
331,0
961,6
1 045,4
2 010,3
2 364,6
945,7
908,8
-1 022,6
-2 134,0
10 767,9
10 965,5
Slovensko
471,9
433,6
1 903,6
1 452,6
349,7
299,5
1 114,2
927,7
-96,3
-1,7
174,3
160,3
882,9
1 082,5
1 100,0
1 252,9
801,9
1 895,7
130,3
10,8
-52,6
-122,0
-49,3
-245,0
16,5
14,7
14,2
16,7
305,5
633,4
1 313,6
1 408,5
43,7
329,7
656,4
972,0
1 088,6
1 131,1
429,2
420,0
1 182,9
1 278,6
1 442,5
1 517,1
1 018,1
919,8
742,3
630,6
14 984,1
16 419,2
Polsko
408,0
358,4
-3 012,8
-3 287,5
-177,4
-175,4
-1 291,7
-1 043,8
-29,3
-7,6
-33,5
-27,6
-555,5
-684,8
-59,8
-80,0
-466,2
-911,7
578,4
654,4
445,3
481,7
275,2
416,0
7,4
34,6
17,6
21,2
64,3
-729,7
-449,1
-527,6
61,6
-272,6
-279,8
-475,3
-808,3
-863,5
-333,6
-322,3
-775,4
-918,9
259,2
513,2
35,4
30,1
-1 435,3
-1 496,3
-7 555,4
-9 314,9
Maďarsko
143,9
252,2
-105,8
-108,2
103,5
127,3
173,5
183,4
70,8
-14,0
-14,9
-28,6
-105,9
-42,6
42,3
95,8
122,7
141,4
-155,3
-246,9
124,7
150,2
-235,0
-78,3
1,7
1,0
-1,4
-1,2
74,8
79,8
215,6
261,8
-228,8
-161,4
104,4
243,7
40,9
101,8
93,1
106,0
-61,4
62,5
-71,0
-18,1
-232,2
-187,0
79,2
-57,5
179,4
863,3
Rusko
5,3
12,7
0,0
0,0
-72,1
-63,2
260,4
248,1
-0,9
0,7
0,7
0,0
1,5
-3,7
-0,1
-2,1
4,2
21,4
1,1
0,1
29,1
21,0
223,4
235,9
24,5
43,6
-0,1
0,0
-5,3
-5,1
30,6
17,7
35,6
29,7
5,7
7,1
34,8
37,8
11,5
12,2
33,0
36,6
152,0
181,8
201,8
257,9
-10,0
-8,6
966,7
1 081,5
Brazílie
0,1
0,0
-1 017,8
-479,2
-4,0
-1,8
-0,1
-0,3
-4,3
-4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
-106,4
-312,5
-165,7
0,0
0,0
25,3
6,8
-2,0
-1,0
-0,3
-2,2
0,0
0,0
-4,4
-4,3
-293,5
-151,3
-2,7
-3,5
0,0
0,0
0,2
0,0
-21,8
-22,9
-12,1
-64,0
-202,1
2,0
-145,5
-204,3
-103,0
-114,2
-2 200,5
-1 316,2
USA
10,3
19,6
-46,0
-32,2
-224,3
-60,7
-12,4
-8,8
-11,9
-12,2
-8,0
-9,0
-6,3
-6,2
-267,0
-225,3
-0,3
3,6
-13,0
-20,2
-7,5
-8,6
3,1
3,5
39,0
33,9
0,0
-0,3
-23,3
-13,3
-4,7
1,1
56,0
76,9
23,9
-2,4
23,3
11,3
-48,1
-46,2
-165,5
-167,3
-25,9
-44,9
-97,9
-106,0
-35,1
-35,6
-841,7
-649,1
Čína
1,2
0,5
-48,0
-27,6
-95,7
-127,9
-21,3
14,7
-218,5
-208,2
-4,0
-3,3
-87,7
-137,7
-102,7
-119,0
-110,2
-78,6
-66,8
-240,9
63,9
0,0
-276,4
-313,8
34,3
25,5
-10,1
-4,9
-4,9
-1,0
-9,3
-5,7
-20,8
-35,4
-1,8
-2,7
-5,6
-4,8
-165,6
-163,4
-175,2
-134,6
68,5
29,7
-98,7
-144,6
-14,8
-9,5
-1 080,9
-1 088,6
Turecko
280,5
652,7
0,0
0,0
-35,1
-42,4
0,0
0,0
-1,4
-0,5
-1,3
-0,4
-24,0
-117,3
-262,5
-225,8
-5,8
-9,0
-1,6
-1,8
1,6
3,4
-2,4
-5,8
10,9
3,9
0,0
-0,4
0,0
-0,1
0,0
0,0
-79,8
-78,7
-15,1
-18,9
-51,3
-24,3
-206,5
-177,4
-367,2
-390,7
-23,7
-11,4
18,6
36,3
-53,1
-46,9
-819,2
-455,3
Tab. 23 - Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
(data bez dopočtů)
Kód
Název zboží
0102
Živý skot
0103
Živá prasata
0105
0201,
0202
Živá drůbež
0203
Vepřové maso
0207
Maso a droby drůbeže
0301
0302,
0303
Ryby živé
Ryby (čerstvé, chlazené
nebo zmrazené)
0304
0402
Filé aj. rybí maso
Ryby sušené, solené,
uzené, moučky
Mléko, smetana
nezahuštěné, neslazené
Mléko, smetana
zahuštěné nebo slazené
0403
Kysané mléčné výrobky
0405
Máslo a mléčné pomazánky
0406
Sýry a tvaroh
0407
Vejce ve skořápkách
0408
Vejce bez skořápek
0409
Med přírodní
0603
Květiny řezané
0701
Brambory
0702
0704
Rajčata
Cibule, šalotka,
česnek, pór apod.
Zelí, květák, brokolice,
kapusta, kedluben apod.
0707
Okurky a nakládačky
0803
Banány (i sušené)
0805
Citrusové plody (i sušené)
0806
Vinné hrozny (vč. rozinek)
0305
0401
0703
Hovězí maso
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
1 863,0
2 349,4
613,8
565,2
1 145,3
972,3
471,4
654,4
962,3
863,0
888,2
829,2
313,5
339,1
370,4
708,3
341,9
303,7
19,7
21,4
4 005,2
3 275,8
1 201,0
1 009,3
826,3
850,1
127,2
197,8
2 240,3
2 212,4
497,0
450,9
26,8
33,7
32,0
47,8
27,9
29,2
143,0
193,5
164,6
227,3
100,4
143,0
90,9
114,3
68,1
63,8
787,0
781,3
284,0
295,1
118,5
134,8
EU 28
1 495,7
1 626,3
609,6
563,5
1 064,2
941,1
471,3
653,9
960,1
859,3
877,0
817,8
296,5
324,8
370,4
708,2
340,9
303,7
19,4
21,2
3 996,7
3 261,2
613,0
524,6
824,4
849,4
118,2
188,2
1 874,4
1 879,8
169,3
155,6
26,8
33,7
31,1
42,8
27,9
29,2
141,9
192,6
164,6
227,3
100,2
142,8
90,9
114,3
68,1
63,8
787,0
781,3
282,8
294,3
118,4
134,7
Německo
216,7
254,6
92,0
181,1
255,9
252,1
18,2
12,3
21,7
19,9
63,5
81,8
84,8
71,8
1,1
0,1
0,3
0,7
0,0
0,2
2 473,0
2 013,0
62,0
38,6
27,8
23,6
0,2
0,5
127,8
114,7
27,1
27,4
0,0
0,0
0,1
7,7
8,2
0,1
5,5
2,6
0,2
1,6
0,5
1,0
1,2
1,1
1,8
1,2
1,0
1,0
0,2
5,2
0,2
3,5
Slovensko
36,8
63,9
195,4
173,3
315,4
302,3
250,5
292,1
802,0
741,4
676,8
622,1
21,1
25,0
102,6
90,0
170,6
129,9
14,6
15,4
713,2
511,5
159,1
136,0
306,5
305,9
76,2
42,9
656,8
585,2
38,1
27,2
24,9
30,7
16,1
17,7
18,3
22,9
109,6
163,7
148,9
196,5
77,2
103,5
77,2
87,9
55,7
50,0
531,2
550,9
228,7
238,4
89,7
89,5
Polsko
48,8
42,5
19,2
32,1
337,9
271,7
47,2
39,7
40,6
15,4
14,5
13,5
16,2
33,8
3,1
19,4
45,1
49,7
0,0
0,0
170,6
193,3
37,3
53,8
57,0
183,1
0,0
3,9
255,8
302,0
60,7
62,9
0,1
0,0
1,0
0,9
1,2
3,6
15,3
7,8
2,0
1,0
3,1
3,0
4,2
9,1
4,7
0,4
28,2
18,8
16,8
16,5
10,2
13,4
Třetí země
367,3
723,1
4,2
1,7
81,1
31,2
0,1
0,4
2,2
3,7
11,2
11,5
17,0
14,3
0,0
0,1
1,0
0,0
0,3
0,2
7,1
12,3
587,9
484,7
1,2
0,7
9,0
9,5
364,3
331,8
327,7
292,6
0,0
0,0
0,9
5,0
0,0
0,0
1,2
1,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,7
0,1
0,1
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
257,7
248,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Brazílie
USA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
1,1
0,0
1,5
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. pokračování tab. 23
Kód
0808
Název zboží
0901
Jablka, hrušky, kdoule
Meruňky, třešně, višně,
broskve, švestky
Káva (i pražená,
též dekofeinovaná)
0902
Čaj (i aromatizovaný)
1001
Pšenice
1002
Žito
1003
Ječmen
1004
Oves
1005
Kukuřice
1006
Rýže
1101
Mouka pšeničná
1102
1103
Mouky obilné jiné
Krupice, krupička a pelety
z obilovin
1107
Slad
1108
Škroby a inulin
1201
Boby sojové
1205
Semena řepky
1206
1209
Semena slunečnice
Semena, plody
a výtrusy k výsevu
1210
Šištice chmelové
1507
Olej sojový
1511
Olej palmový
Olej slunečnicový, světlic.
nebo bavlníkový
0809
1512
1514
1517
1601
1602
Olej řepkový nebo hořčičný
Margarín a směsi pokrm.
tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky
z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy
z masa, drobů, krve
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
120,4
113,7
34,2
32,1
3 999,4
4 443,5
80,6
97,9
6 410,5
5 687,1
41,6
23,4
1 123,4
1 090,8
102,3
128,1
728,7
334,0
167,5
211,9
132,0
157,4
8,1
10,5
12,1
13,3
1 394,7
1 355,3
78,7
90,4
36,5
41,3
3 564,2
1 105,4
113,0
90,4
335,9
379,9
493,9
409,4
3,7
0,5
6,3
11,3
493,8
533,1
4 775,9
5 662,5
47,3
38,5
1 005,0
1 094,0
1 205,9
1 219,8
EU 28
120,2
113,3
34,2
32,1
3 983,7
4 417,0
74,0
74,5
6 398,4
5 686,1
41,6
23,4
1 120,0
1 083,5
90,1
106,4
724,2
333,2
126,1
170,8
131,1
156,9
7,4
10,4
12,1
13,3
1 067,9
1 048,3
58,2
76,7
33,5
38,0
3 564,2
1 105,0
112,3
90,3
285,1
330,5
63,9
48,5
3,7
0,5
6,3
11,3
493,8
532,5
4 768,3
5 660,4
47,2
38,4
1 000,7
1 092,0
1 154,4
1 179,5
Německo
15,4
15,9
0,1
0,1
206,8
581,4
1,9
6,6
4 969,9
4 020,2
32,3
19,3
681,3
627,1
59,2
75,7
290,6
87,8
13,3
16,6
32,0
32,7
0,4
0,2
0,1
0,0
148,8
154,6
7,6
7,7
9,7
2,8
2 817,6
618,2
74,3
48,7
31,2
53,8
18,9
16,8
0,0
0,0
0,0
0,5
35,6
138,9
345,6
298,0
0,1
3,4
10,9
12,2
83,8
91,8
Slovensko
88,4
82,3
21,9
25,7
924,3
1 978,0
26,4
18,7
233,5
60,7
0,4
0,2
95,3
48,6
5,0
1,8
23,0
16,2
91,8
118,8
54,3
72,1
5,1
6,0
1,7
2,7
13,5
14,1
17,3
16,7
4,3
11,2
111,4
42,4
12,5
27,8
76,7
78,2
1,7
2,9
2,7
0,1
5,9
9,5
43,4
46,6
302,9
580,6
43,5
28,5
665,0
755,5
555,3
568,7
Polsko
10,0
0,5
0,6
0,0
1 538,9
1 005,9
26,1
28,0
426,8
570,4
0,7
0,0
153,2
109,0
2,7
11,6
32,8
22,8
4,9
11,1
40,7
49,4
0,9
1,3
10,1
10,4
435,9
451,4
4,6
10,6
1,8
0,2
204,2
386,0
8,9
7,5
35,3
37,2
1,3
1,3
1,1
0,4
0,4
1,3
159,5
205,3
2 055,4
2 259,9
1,4
2,1
42,3
33,9
44,6
39,7
Třetí země
0,2
0,4
0,0
0,0
15,7
26,6
6,6
23,4
12,0
1,1
0,0
0,0
3,4
7,3
12,2
21,8
4,5
0,8
41,3
41,1
0,9
0,4
0,6
0,0
0,1
0,0
326,8
307,0
20,5
13,7
3,0
3,3
0,0
0,5
0,6
0,1
50,8
49,4
430,0
360,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
2,2
2,2
0,1
0,1
3,4
2,0
51,5
40,3
Rusko
Brazílie
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
2,2
4,4
20,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,7
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0
30,3
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,4
12,5
45,9
73,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
27,9
14,4
USA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,3
6,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
0,8
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
6,1
4,6
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
2,5
7,2
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
1,0
2. pokračování tab. 23
Kód
Název zboží
Přípravky a konzervy z ryb,
1604
kaviár, jeho náhražky
Cukr třtinový nebo řepný,
1701
sacharóza
Cukry ostatní, sirupy,
1702
umělý med, karamel apod.
Cukrovinky bez kakaa
1704
(vč. bílé čokolády)
Čokoláda a ostatní kakaové
1806
přípravky
Přípravky z mouky, krupice,
1901
škrobu, mléka, slad. výtažek
Těstoviny (i nadívané)
1902
a kuskus
Pečivo, sušenky,
1905
oplatky apod.
2002, 2004,Konzerv. zelenina vč. brambor
2005
(ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovoce a ořechy konzervované
2008
a jinak připravené
2009
2104
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky, koncentr. kávy, čaje
a maté (přípr. na jejich bázi)
Omáčky, přípravky pro ně,
ochucovadla, hořčice
Polévky, bujóny, přípravky pro
ně, homogeniz. potr. směsi
2106
Potravinové přípravky jiné
2202
Limonády
2203
Pivo
2204
Víno
Ethylalkohol (min 80%) ,
denatur. destiláty
Lihoviny (méně než 80%),
destiláty, likéry
Moučka apod. z masa,
a drobů ryb, nepoživatelné
Pokrutiny a šroty po extrakci
sójového oleje
Pokrutiny a šroty po extrakci
sluneč., řepk. a dalších olejů
Přípravky používané
k výživě zvířat
Tabák nezpracovaný,
odpad tabákový
Doutníky a cigarety
z tabáku, náhražek
2101
2103
2207
2208
2301
2304
2306
2309
2401
2402
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Celkem
256,3
259,5
1 854,8
1 206,2
136,8
155,2
2 020,1
2 484,7
3 331,6
4 219,8
533,0
586,6
337,3
344,1
3 790,3
4 671,1
470,0
524,0
427,9
415,2
116,2
135,3
1 139,1
1 165,3
691,7
682,4
311,5
384,3
3 719,6
3 465,1
2 229,0
2 350,2
3 059,1
3 188,9
280,3
172,6
560,5
547,1
838,4
715,1
94,4
100,2
174,3
126,8
1 108,2
1 130,9
3 982,4
4 296,2
30,9
0,6
7 894,1
11 369,9
EU 28
249,7
249,2
1 324,6
843,3
127,0
142,6
1 772,7
2 193,9
3 206,8
4 107,3
510,1
567,8
329,8
335,1
3 570,1
4 438,2
443,2
507,3
408,5
402,0
113,2
132,7
1 083,4
1 043,8
656,4
644,5
260,2
309,9
3 354,0
3 149,5
1 970,6
2 158,1
2 460,8
2 525,9
251,4
153,6
560,3
546,4
752,0
643,3
94,4
100,2
174,3
126,8
1 108,2
1 130,1
3 146,4
3 379,8
30,9
0,0
7 184,8
10 733,8
Německo
3,7
5,9
281,0
211,0
55,8
56,9
133,4
278,5
330,1
368,7
23,2
100,0
14,4
15,4
370,3
441,4
2,3
4,3
20,4
27,8
2,4
13,5
135,7
185,7
57,8
69,3
56,4
63,8
371,9
406,3
203,2
185,0
688,9
738,4
14,5
11,2
292,8
125,4
37,5
46,3
56,5
56,7
0,0
0,3
876,8
836,9
180,0
366,7
0,0
0,0
124,8
311,2
Slovensko
124,4
123,7
256,1
148,4
18,7
25,8
277,4
586,5
1 021,7
1 438,0
312,0
309,8
123,1
128,8
1 028,0
1 072,2
199,7
217,2
124,0
110,0
45,5
54,4
244,2
178,5
210,2
218,2
86,7
91,0
690,4
713,0
719,7
798,2
510,1
494,8
177,5
67,8
89,0
81,2
306,1
302,7
12,8
4,4
173,5
108,3
9,2
12,8
867,1
898,8
7,5
0,0
717,7
644,9
Polsko
28,6
24,1
127,2
50,8
27,1
25,6
168,2
209,4
600,8
992,6
16,7
20,2
152,5
146,1
357,4
319,5
60,6
54,0
47,1
50,2
39,9
48,0
104,3
55,4
69,0
58,3
11,2
33,0
343,3
231,9
327,3
308,9
275,9
306,4
25,6
43,5
12,9
166,4
55,8
69,4
6,1
0,0
0,3
0,0
1,2
2,1
625,7
694,5
3,3
0,0
23,9
215,1
Třetí země
6,6
10,3
530,2
362,9
9,8
12,6
247,3
290,9
124,7
112,5
22,8
18,8
7,5
8,9
220,2
232,9
26,8
16,7
19,4
13,2
3,0
2,5
55,7
121,4
35,3
37,9
51,3
74,4
365,5
315,5
258,4
192,2
598,3
663,0
28,9
19,1
0,2
0,7
86,3
71,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
836,0
916,4
0,0
0,0
709,3
636,1
Rusko
2,7
3,4
0,0
0,3
0,5
0,0
43,1
39,2
6,0
10,6
14,3
6,8
1,4
3,5
3,9
18,7
3,2
2,5
8,2
7,1
0,4
0,2
14,4
39,0
2,3
0,9
21,0
18,3
25,9
21,3
2,2
3,5
165,3
200,1
0,1
0,0
0,0
0,6
1,5
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
205,8
258,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Brazílie
USA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,4
0,0
0,0
6,3
2,9
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
61,6
83,6
33,4
6,4
0,0
0,0
0,0
0,1
7,8
2,0
8,8
0,0
2,6
0,0
0,0
0,1
0,0
0,5
0,7
1,3
0,0
0,0
40,5
8,1
2,7
4,0
94,7
91,6
0,7
0,5
0,0
0,0
18,7
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Tab. 24 - Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (tuny)
(data bez dopočtů)
Kód
Název zboží
0102
Živý skot
0103
Živá prasata
0105
0201,
0202
Živá drůbež
0203
Vepřové maso
0207
Maso a droby drůbeže
0301
0302,
0303
Ryby živé
Ryby (čerstvé, chlazené
nebo zmrazené)
0304
0402
Filé aj. rybí maso
Ryby sušené, solené,
uzené, moučky
Mléko, smetana
nezahuštěné, neslazené
Mléko, smetana
zahuštěné nebo slazené
0403
Kysané mléčné výrobky
0405
Máslo a mléčné pomazánky
0406
Sýry a tvaroh
0407
Vejce ve skořápkách
0408
Vejce bez skořápek
0409
Med přírodní
0603
Květiny řezané
0701
Brambory
0702
0704
Rajčata
Cibule, šalotka,
česnek, pór apod.
Zelí, květák, brokolice,
kapusta, kedluben apod.
0707
Okurky a nakládačky
0803
Banány (i sušené)
0805
Citrusové plody (i sušené)
0806
Vinné hrozny (vč. rozinek)
0305
0401
0703
Hovězí maso
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
34 136,6
38 659,0
19 333,6
18 990,8
22 894,4
21 483,6
4 301,2
5 353,0
18 254,2
17 754,3
14 675,1
18 720,9
2 494,1
2 966,8
2 629,1
3 761,2
2 284,2
1 666,2
186,2
227,7
420 156,0
407 732,9
19 997,9
20 205,1
30 454,3
33 586,5
1 530,2
3 051,6
23 561,0
27 001,8
7 260,9
8 368,5
709,7
929,4
331,6
507,5
137,4
172,1
19 616,7
26 810,9
5 160,8
6 940,3
5 996,3
8 469,8
6 237,1
6 711,0
2 948,2
2 939,8
30 489,7
31 886,4
14 126,8
13 806,4
2 450,7
2 781,3
EU 28
29 757,8
31 027,3
19 310,2
18 984,6
22 517,6
21 367,1
4 301,1
5 331,2
18 110,2
17 555,0
14 447,0
18 329,4
2 373,3
2 915,5
2 629,1
3 759,2
2 263,8
1 666,1
185,4
227,1
419 667,3
406 836,3
11 089,6
11 269,2
30 415,0
33 578,0
1 435,3
2 924,9
20 421,5
24 016,8
4 105,9
4 931,1
709,7
929,4
324,0
430,7
137,4
172,1
19 492,7
26 730,9
5 160,8
6 940,3
5 974,1
8 445,6
6 237,1
6 711,0
2 948,2
2 939,8
30 489,6
31 886,0
14 085,6
13 803,4
2 450,5
2 781,1
Německo
4 846,7
5 872,6
2 943,3
5 762,4
8 650,7
8 996,3
276,5
138,4
1 069,9
973,4
980,0
1 386,0
987,0
787,3
16,2
0,5
0,8
2,7
0,1
0,7
269 700,7
271 694,0
1 834,4
1 459,3
4 409,8
4 579,2
2,8
4,2
1 280,3
1 544,5
1 077,2
1 586,2
0,0
0,1
0,5
63,2
13,9
0,3
758,5
228,2
5,3
49,7
27,7
49,9
40,2
55,2
257,5
215,9
31,2
30,9
11,2
276,8
2,0
76,8
Slovensko
548,9
1 063,0
6 602,6
6 431,5
4 964,0
5 174,7
1 752,9
2 074,4
13 995,0
14 182,5
10 109,3
14 148,0
213,7
301,4
779,0
599,4
1 366,8
1 036,1
138,8
170,2
66 397,2
51 461,5
2 515,8
2 635,7
10 433,1
10 991,5
849,6
544,4
8 068,6
7 908,3
1 258,0
1 041,3
677,0
887,4
149,9
169,4
114,9
148,7
15 445,7
14 906,0
4 342,6
5 986,6
4 882,5
7 362,3
5 476,3
5 081,4
2 091,3
2 163,6
20 790,5
22 689,6
11 097,1
10 988,4
1 636,6
1 652,2
Polsko
808,8
1 090,9
634,1
1 031,9
8 082,0
6 710,8
492,0
438,4
728,1
278,9
258,0
253,2
371,2
684,9
19,8
92,7
198,4
194,1
0,0
0,0
19 606,3
23 191,4
737,1
1 296,8
1 419,4
5 529,4
0,0
59,1
2 373,9
3 218,8
875,9
1 037,6
0,8
0,0
3,6
3,5
8,1
20,8
1 664,5
849,7
491,4
39,9
119,1
182,0
219,5
675,4
233,4
27,7
1 083,2
762,1
968,0
847,9
451,5
559,8
Třetí země
4 378,8
7 631,7
23,5
6,2
376,8
116,5
0,1
21,8
144,0
199,3
228,1
391,5
120,8
51,3
0,0
2,0
20,4
0,1
0,9
0,7
367,4
822,6
8 908,2
8 935,9
21,6
8,5
94,9
126,6
3 115,6
2 980,7
3 154,9
3 281,9
0,0
0,0
7,5
76,9
0,0
0,0
124,0
80,0
0,0
0,0
22,2
24,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,4
41,2
3,0
0,2
0,2
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,1
0,0
2 528,5
2 806,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Brazílie
USA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,6
0,0
0,2
0,0
0,0
10,0
0,0
14,4
41,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
1. pokračování tab. 24
Kód
0808
Název zboží
0901
Jablka, hrušky, kdoule
Meruňky, třešně, višně,
broskve, švestky
Káva (i pražená,
též dekofeinovaná)
0902
Čaj (i aromatizovaný)
1001
Pšenice
1002
Žito
1003
Ječmen
1004
Oves
1005
Kukuřice
1006
Rýže
1101
Mouka pšeničná
1102
1103
Mouky obilné jiné
Krupice, krupička a pelety
z obilovin
1107
Slad
1108
Škroby a inulin
1201
Boby sojové
1205
Semena řepky
1206
1209
Semena slunečnice
Semena, plody
a výtrusy k výsevu
1210
Šištice chmelové
1507
Olej sojový
1511
Olej palmový
Olej slunečnicový, světlic.
nebo bavlníkový
0809
1512
1514
1517
1601
1602
Olej řepkový nebo hořčičný
Margarín a směsi pokrm.
tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky
z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy
z masa, drobů, krve
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
14 804,7
11 294,2
884,2
852,4
24 219,9
24 021,7
298,7
493,4
1 364 183,6
1 392 519,2
9 663,1
5 642,1
239 964,2
250 848,8
16 711,9
24 039,9
170 068,5
53 368,0
7 875,3
10 409,4
19 705,7
23 382,7
459,5
550,6
1 723,3
1 846,0
131 654,5
137 989,1
5 768,1
6 089,4
2 521,0
3 058,0
359 989,5
117 227,8
10 317,9
6 456,7
4 906,3
5 859,1
1 943,4
1 474,0
170,0
24,1
207,4
407,9
23 488,4
22 857,5
251 822,2
274 607,5
1 510,9
939,3
13 305,8
14 062,2
16 537,3
17 718,5
EU 28
14 783,9
11 254,7
884,2
852,4
24 021,0
23 642,8
269,4
401,8
1 362 047,8
1 392 278,4
9 663,1
5 642,1
239 636,4
249 593,7
14 854,7
20 085,9
169 079,0
53 363,1
6 773,8
9 321,0
19 629,6
23 346,0
457,6
549,0
1 720,4
1 843,4
101 483,8
107 745,6
4 444,2
5 512,3
2 405,6
2 954,0
359 989,5
117 153,5
10 296,3
6 456,5
4 435,6
5 342,1
242,9
186,0
170,0
24,1
207,3
407,9
23 488,4
22 832,3
251 480,6
274 539,0
1 508,9
936,8
13 264,6
14 044,8
15 902,8
17 214,9
Německo
4 427,5
4 402,8
1,2
1,9
1 378,2
2 721,9
6,9
22,4
1 040 327,0
981 770,8
7 767,4
4 898,2
151 692,1
139 375,5
10 272,5
14 946,3
76 726,3
16 070,8
583,1
724,0
5 755,9
6 008,5
8,2
3,2
3,0
0,4
15 475,7
17 082,9
470,5
674,1
721,6
167,7
273 654,7
65 804,8
8 411,4
4 636,6
571,9
1 325,4
87,4
66,5
0,0
0,0
0,7
25,2
1 632,1
5 854,1
18 017,9
14 794,3
0,7
3,4
113,5
99,1
906,6
954,1
Slovensko
5 411,6
5 451,7
614,7
735,2
5 573,3
9 566,8
79,6
63,2
53 047,3
14 865,4
71,7
11,8
17 991,1
9 652,8
628,3
186,6
3 767,7
1 925,4
5 259,7
6 919,4
7 560,6
9 494,3
372,5
430,3
42,3
107,9
1 289,7
1 313,5
1 342,6
1 149,5
374,2
1 085,1
10 830,5
3 992,2
579,7
1 252,0
727,2
922,5
8,3
8,0
104,0
2,1
187,7
336,5
1 722,5
1 811,5
15 156,1
27 485,0
1 451,4
849,7
9 207,3
9 812,9
7 326,1
7 790,2
Polsko
4 133,6
26,6
32,1
0,0
8 786,5
5 678,6
133,4
262,5
99 841,8
151 058,6
195,5
2,1
31 538,9
28 481,0
369,8
1 990,4
4 602,4
2 583,3
196,3
546,6
5 466,0
7 438,1
29,9
53,4
1 671,4
1 731,6
43 664,1
47 087,2
421,6
881,9
184,3
21,8
19 914,6
41 656,8
441,5
266,1
457,5
205,1
3,5
1,9
66,0
22,0
18,4
44,9
7 602,5
8 773,3
103 172,2
108 322,0
20,1
40,3
415,4
345,5
755,3
686,6
Třetí země
20,8
39,5
0,0
0,0
198,9
378,9
29,3
91,6
2 109,5
240,8
0,0
0,0
327,8
1 255,1
1 857,2
3 954,0
989,5
4,8
1 101,5
1 088,4
76,2
36,7
1,9
1,6
3,0
2,7
30 170,7
30 243,5
1 323,9
577,0
115,4
104,0
0,0
74,3
21,6
0,2
470,6
517,0
1 700,5
1 288,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,2
73,8
68,5
2,0
2,5
35,6
17,4
634,3
503,7
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
14,8
21,5
83,3
187,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
45,7
34,3
0,0
0,0
2,5
1,5
2 641,5
2 255,9
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,1
66,2
178,4
231,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,4
56,0
1,2
1,2
0,0
0,0
237,7
148,6
Brazílie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 391,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
USA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,5
1,1
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
153,4
455,5
254,6
108,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
1,8
28,0
25,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
2,2
2. pokračování tab. 24
Kód
Název zboží
Přípravky a konzervy z ryb,
1604
kaviár, jeho náhražky
Cukr třtinový nebo řepný,
1701
sacharóza
Cukry ostatní, sirupy,
1702
umělý med, karamel apod.
Cukrovinky bez kakaa
1704
(vč. bílé čokolády)
Čokoláda a ostatní kakaové
1806
přípravky
Přípravky z mouky, krupice,
1901
škrobu, mléka, slad. výtažek
Těstoviny (i nadívané)
1902
a kuskus
Pečivo, sušenky,
1905
oplatky apod.
2002, 2004,Konzerv. zelenina vč. brambor
2005
(ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovoce a ořechy konzervované
2008
a jinak připravené
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
2009
Ovocné a zeleninové šťávy
1.pol. 2016
Výtažky, koncentr. kávy, čaje
1.pol. 2015
2101
a maté (přípr. na jejich bázi)
1.pol. 2016
Omáčky, přípravky pro ně,
1.pol. 2015
2103
ochucovadla, hořčice
1.pol. 2016
Polévky, bujóny, přípravky pro 1.pol. 2015
2104
ně, homogeniz. potr. směsi
1.pol. 2016
1.pol. 2015
2106
Potravinové přípravky jiné
1.pol. 2016
1.pol. 2015
2202
Limonády (tis. l)
1.pol. 2016
1.pol. 2015
2203
Pivo (tis. l)
1.pol. 2016
1.pol. 2015
2204
Víno (tis. l)
1.pol. 2016
Ethylalkohol (min 80%),
1.pol. 2015
2207
denatur. destiláty (tis. l)
1.pol. 2016
Lihoviny (méně než 80%),
1.pol. 2015
2208
destiláty, likéry (tis. LPA)
1.pol. 2016
Moučka apod. z masa,
1.pol. 2015
2301
a drobů ryb, nepoživatelné
1.pol. 2016
Pokrutiny a šroty po extrakci
1.pol. 2015
2304
sójového oleje
1.pol. 2016
Pokrutiny a šroty po extrakci
1.pol. 2015
2306
sluneč., řepk. a dalších olejů
1.pol. 2016
Přípravky používané
1.pol. 2015
2309
k výživě zvířat
1.pol. 2016
Tabák nezpracovaný,
1.pol. 2015
2401
odpad tabákový
1.pol. 2016
Doutníky a cigarety
1.pol. 2015
2402
z tabáku, náhražek
1.pol. 2016
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Celkem
2 900,7
2 937,1
174 620,8
96 256,7
8 589,8
8 684,7
30 005,2
42 694,6
27 162,8
31 139,4
8 102,1
8 231,1
15 770,7
19 631,4
60 281,6
81 490,2
12 038,5
13 938,8
8 448,6
8 123,0
4 422,7
4 920,9
8 367,7
9 070,1
20 703,9
19 882,8
3 592,6
5 117,3
33 817,7
27 101,1
238 272,6
244 807,0
212 449,3
225 553,6
6 254,5
2 695,4
39 186,7
37 154,0
4 877,1
3 848,3
8 015,4
9 622,6
15 369,4
12 191,4
173 785,1
192 239,7
199 278,1
206 139,3
699,5
446,3
13 422,4
20 574,6
EU 28
2 839,7
2 841,2
117 445,8
60 418,2
8 242,4
8 275,6
26 324,0
37 865,3
26 364,8
30 439,6
7 771,8
7 979,5
15 367,2
19 161,9
57 648,8
78 453,2
11 776,9
13 809,9
8 247,0
7 959,7
4 208,2
4 788,0
7 941,5
7 941,0
20 131,4
19 370,9
3 124,9
4 206,2
31 332,9
25 510,8
221 915,3
232 710,4
182 819,5
189 903,4
6 090,8
2 545,8
39 184,7
37 152,2
4 518,7
3 589,9
8 015,4
9 622,5
15 369,4
12 191,4
173 785,1
192 118,4
180 784,9
185 645,9
699,5
90,8
12 442,8
19 792,5
Německo
49,4
66,5
19 357,0
13 583,8
3 843,3
3 806,0
1 888,5
2 847,2
2 622,2
2 794,8
366,9
794,1
419,2
445,0
5 332,3
6 900,4
124,6
84,4
341,5
424,1
76,4
428,7
1 612,1
1 972,3
1 423,6
1 545,8
502,9
579,9
3 461,1
2 813,5
45 728,5
43 475,9
45 128,6
47 494,3
364,3
113,5
21 797,6
9 049,7
325,5
384,4
3 784,8
3 810,4
0,0
26,2
142 482,0
145 466,6
5 321,6
7 203,2
0,0
0,0
660,1
1 530,2
Slovensko
1 423,5
1 422,5
21 358,2
9 658,9
525,5
879,5
3 323,5
4 974,5
8 336,2
10 871,5
4 441,3
4 622,2
6 154,1
9 681,5
16 891,6
18 777,2
5 797,6
6 288,0
1 975,4
1 983,6
1 786,5
2 173,9
1 080,2
952,7
6 612,4
6 716,6
1 033,9
1 172,6
8 576,6
7 790,3
97 130,5
105 316,2
55 964,5
56 901,5
4 949,0
1 465,1
5 079,3
4 679,7
1 895,7
1 723,6
1 659,4
838,5
15 284,3
10 382,1
1 393,0
2 018,5
88 395,3
85 968,1
53,7
0,0
1 717,1
1 447,0
Polsko
275,0
231,1
12 862,2
4 540,8
2 147,5
1 689,2
3 590,5
12 446,7
5 930,6
8 094,4
338,7
348,4
7 159,1
7 172,0
5 726,6
6 111,7
1 635,3
1 944,3
1 006,5
967,4
1 213,8
1 365,4
496,3
239,7
2 535,8
2 305,5
192,4
643,1
3 027,1
2 328,5
26 887,1
20 030,2
19 857,4
20 723,4
306,3
560,2
806,5
11 415,2
191,8
382,4
574,4
0,0
27,8
0,0
152,8
288,3
44 407,4
40 536,3
23,3
0,0
134,4
628,4
Třetí země
61,0
95,9
57 175,0
35 838,5
347,4
409,0
3 681,2
4 829,4
794,7
699,8
328,7
251,7
403,5
469,5
2 632,8
3 037,0
261,6
129,0
201,6
163,3
214,5
132,9
426,2
1 129,1
572,4
512,0
467,7
911,1
2 484,8
1 590,3
16 357,3
12 096,6
29 629,8
35 650,2
163,7
149,6
1,9
1,8
358,4
258,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
121,3
18 493,2
20 493,4
0,0
355,5
979,6
782,2
Rusko
17,4
23,5
0,0
7,7
19,0
0,0
761,8
713,1
32,9
56,4
133,3
104,9
79,7
179,3
68,2
168,2
82,7
47,3
114,9
112,0
30,4
17,9
191,8
542,4
26,2
26,5
235,4
234,5
131,8
94,2
207,6
261,7
7 671,6
9 205,6
0,5
0,2
0,0
0,5
7,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 828,7
5 918,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Brazílie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
1,2
0,0
6,7
0,0
0,0
219,7
122,4
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
USA
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
814,0
1 377,0
234,4
30,4
0,1
0,1
0,1
0,6
78,8
22,3
107,1
0,1
12,0
0,0
0,2
0,7
0,0
3,2
9,2
9,9
0,1
0,7
481,1
34,3
153,6
149,9
5 492,0
5 534,6
6,2
5,0
0,0
0,0
60,9
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Tab. 25 - Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
(data bez dopočtů)
Kód
Název zboží
0102
Živý skot
0103
Živá prasata
0105
0201,
0202
Živá drůbež
0203
Vepřové maso
0207
Maso a droby drůbeže
0301
0302,
0303
Ryby živé
Ryby (čerstvé, chlazené
nebo zmrazené)
0304
0402
Filé aj. rybí maso
Ryby sušené, solené,
uzené, moučky
Mléko, smetana
nezahuštěné, neslazené
Mléko, smetana
zahuštěné nebo slazené
0403
Kysané mléčné výrobky
0405
Máslo a mléčné pomazánky
0406
Sýry a tvaroh
0407
Vejce ve skořápkách
0408
Vejce bez skořápek
0409
Med přírodní
0603
Květiny řezané
0701
Brambory
0702
0704
Rajčata
Cibule, šalotka,
česnek, pór apod.
Zelí, květák, brokolice,
kapusta, kedluben apod.
0707
Okurky a nakládačky
0803
Banány (i sušené)
0805
Citrusové plody (i sušené)
0806
Vinné hrozny (vč. rozinek)
0305
0401
0703
Hovězí maso
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
110,9
256,5
334,6
174,5
281,6
291,8
1 508,2
1 662,5
6 744,4
6 269,0
3 135,6
2 778,2
73,0
80,6
704,9
1 112,4
1 040,0
896,7
101,7
123,2
599,7
615,1
139,7
162,3
686,4
561,0
910,7
830,5
3 547,7
3 556,4
538,5
493,7
182,2
184,5
152,5
77,0
791,6
867,9
387,6
965,7
1 441,7
1 461,0
484,3
684,2
554,9
597,3
617,9
630,4
1 714,1
1 975,8
1 666,5
1 845,3
728,2
795,8
EU 28
110,9
256,5
334,5
174,5
281,6
291,8
1 249,6
1 258,5
6 712,6
6 221,9
2 334,2
2 492,9
36,3
46,6
251,0
312,0
307,4
354,0
98,4
121,3
599,7
615,1
137,9
161,7
686,3
560,9
910,7
830,5
3 542,8
3 548,7
538,5
493,7
177,9
184,4
29,2
34,8
689,6
749,8
382,6
951,3
1 092,7
1 067,8
448,8
605,3
533,0
577,0
613,3
627,8
401,3
413,1
1 399,9
1 540,8
219,2
263,0
Německo
3,3
0,3
129,2
80,6
109,9
100,0
175,0
130,4
2 730,2
2 088,1
210,6
230,8
3,9
1,7
31,6
29,7
84,2
83,8
33,4
33,4
155,4
226,0
54,2
56,9
376,6
305,0
363,6
381,8
1 477,6
1 386,0
68,4
8,4
27,0
26,2
14,4
18,6
2,3
62,6
140,6
454,5
171,4
185,6
94,4
116,3
91,9
90,3
90,0
73,9
80,6
55,5
162,5
193,8
78,3
115,8
Slovensko
6,6
34,2
2,6
0,8
74,2
92,0
13,0
17,5
72,3
195,4
284,6
187,0
10,0
13,1
0,9
0,7
0,4
1,7
0,2
2,2
257,9
225,2
26,1
27,4
77,9
50,7
107,9
67,5
346,6
358,0
157,3
115,5
9,5
5,2
3,0
2,6
6,6
5,0
1,7
4,8
29,3
37,8
17,5
16,8
3,6
6,1
4,6
3,8
1,4
0,9
0,1
0,0
19,1
22,1
Polsko
0,0
0,0
36,7
5,1
6,4
9,3
329,4
385,0
915,5
900,5
1 418,1
1 654,5
1,2
3,9
7,2
22,2
134,1
148,8
52,4
72,7
118,6
88,5
34,0
42,2
153,6
133,0
221,4
231,8
986,5
956,9
219,3
269,9
69,7
63,8
0,2
0,4
8,0
7,3
0,1
2,8
29,2
12,5
12,3
28,9
96,8
113,4
28,5
18,3
12,5
17,0
0,7
0,0
0,4
0,9
Třetí země
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
256,8
282,9
30,5
33,5
801,4
285,3
36,7
34,0
453,4
798,6
731,4
540,9
3,2
1,9
0,0
0,0
1,8
0,6
0,1
0,0
0,0
0,0
4,9
7,7
0,0
0,0
4,2
0,1
123,3
42,2
99,9
118,1
5,0
14,4
348,9
393,2
35,5
78,9
6,1
17,5
4,7
2,6
1 312,9
1 562,7
266,6
304,2
509,0
532,8
Rusko
Brazílie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
1,1
69,4
56,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44,9
56,1
0,0
0,0
793,7
244,4
0,4
0,2
1,7
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
10,2
26,3
37,2
1,2
2,6
USA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,8
29,4
2,9
2,8
0,0
0,0
0,1
0,3
3,7
3,7
219,2
56,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,9
22,4
1. pokračování tab. 25
Kód
0808
Název zboží
0901
Jablka, hrušky, kdoule
Meruňky, třešně, višně,
broskve, švestky
Káva (i pražená,
též dekofeinovaná)
0902
Čaj (i aromatizovaný)
1001
Pšenice
1002
Žito
1003
Ječmen
1004
Oves
1005
Kukuřice
1006
Rýže
1101
Mouka pšeničná
1102
1103
Mouky obilné jiné
Krupice, krupička a pelety
z obilovin
1107
Slad
1108
Škroby a inulin
1201
Boby sojové
1205
Semena řepky
1206
1209
Semena slunečnice
Semena, plody
a výtrusy k výsevu
1210
Šištice chmelové
1507
Olej sojový
1511
Olej palmový
Olej slunečnicový, světlic.
nebo bavlníkový
0809
1512
1514
1517
1601
1602
Olej řepkový nebo hořčičný
Margarín a směsi pokrm.
tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky
z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy
z masa, drobů, krve
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
816,6
621,0
321,4
329,1
4 712,2
5 106,3
234,7
211,0
56,5
32,2
53,3
31,4
103,9
89,1
1,4
3,3
884,8
1 014,3
656,5
715,1
257,0
340,9
27,6
40,8
30,0
40,7
42,0
54,0
163,5
210,4
199,9
408,2
333,6
315,0
459,4
663,6
532,7
576,2
16,8
66,0
83,3
85,7
200,7
260,6
478,4
449,1
2 065,6
3 169,4
767,5
667,0
652,8
678,9
976,5
932,1
EU 28
729,8
591,2
302,5
306,2
3 824,4
3 836,9
162,6
147,6
54,1
32,0
53,3
31,4
103,7
88,9
1,4
2,7
850,3
988,9
353,0
385,2
237,7
328,2
26,7
35,6
28,6
38,3
41,9
54,0
152,4
191,9
188,1
403,0
333,6
301,5
437,4
641,9
518,1
560,3
14,7
53,9
82,9
82,3
198,4
257,5
415,2
323,3
2 056,5
3 162,1
764,9
663,6
652,8
678,8
696,3
772,2
Německo
124,3
74,4
55,1
64,5
1 121,6
896,6
45,5
51,6
7,0
0,3
0,2
0,2
7,8
22,5
0,1
0,5
59,4
26,3
3,3
21,8
4,0
5,0
4,4
6,7
1,5
1,2
3,2
4,2
37,7
28,9
82,2
59,9
3,0
34,0
4,0
47,4
207,0
232,9
14,2
50,4
64,0
73,6
65,1
54,9
15,7
8,5
34,2
18,1
119,8
114,8
216,8
210,7
211,5
202,3
Slovensko
68,2
69,4
1,6
0,7
206,6
164,4
3,3
1,4
33,5
15,0
3,0
0,7
10,2
2,7
0,3
1,2
302,1
216,4
5,4
6,1
104,3
160,6
1,9
8,5
4,6
6,2
33,7
38,1
31,1
29,3
6,8
6,8
188,8
16,5
95,2
446,9
18,6
11,7
0,0
0,3
0,0
0,0
0,1
0,1
71,1
21,0
71,9
56,7
50,6
43,5
72,4
104,1
8,8
22,0
Polsko
109,6
149,2
0,0
0,1
1 947,8
1 873,4
53,6
56,4
10,2
11,5
44,9
28,0
0,8
1,2
0,4
0,2
15,2
80,1
51,5
56,8
31,0
30,0
10,3
0,5
16,9
25,8
0,0
0,0
0,8
1,1
4,6
10,2
13,0
31,2
3,7
13,7
10,7
19,1
0,1
0,1
0,0
0,0
5,0
4,2
4,1
4,4
1 885,8
2 975,6
271,9
181,7
153,3
147,4
243,9
300,1
Třetí země
86,8
29,9
18,9
22,9
839,8
685,8
72,1
63,4
0,6
0,2
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,6
28,8
25,4
303,5
329,9
19,4
12,7
0,9
0,0
1,4
2,4
0,0
0,0
11,0
18,5
11,8
5,2
0,0
13,5
21,7
21,7
14,4
15,7
2,1
12,1
0,4
3,4
2,3
3,1
63,3
125,8
0,0
7,3
2,6
3,3
0,0
0,0
280,2
159,9
Rusko
Brazílie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,5
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,4
0,0
0,0
0,0
294,7
151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
265,3
150,3
USA
0,0
0,0
0,1
0,0
0,5
0,3
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
4,3
5,3
6,0
19,3
12,5
0,6
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
6,7
5,1
3,9
1,2
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
2,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2. pokračování tab. 25
Kód
Název zboží
Přípravky a konzervy z ryb,
1604
kaviár, jeho náhražky
Cukr třtinový nebo řepný,
1701
sacharóza
Cukry ostatní, sirupy,
1702
umělý med, karamel apod.
Cukrovinky bez kakaa
1704
(vč. bílé čokolády)
Čokoláda a ostatní kakaové
1806
přípravky
Přípravky z mouky, krupice,
1901
škrobu, mléka, slad. výtažek
Těstoviny (i nadívané)
1902
a kuskus
Pečivo, sušenky,
1905
oplatky apod.
2002, 2004,Konzerv. zelenina vč. brambor
2005
(ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovoce a ořechy konzervované
2008
a jinak připravené
2009
2104
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky, koncentr. kávy, čaje
a maté (přípr. na jejich bázi)
Omáčky, přípravky pro ně,
ochucovadla, hořčice
Polévky, bujóny, přípravky pro
ně, homogeniz. potr. směsi
2106
Potravinové přípravky jiné
2202
Limonády
2203
Pivo
2204
Víno
Ethylalkohol (min 80%) ,
denatur. destiláty
Lihoviny (méně než 80%),
destiláty, likéry
Moučka apod. z masa,
a drobů ryb, nepoživatelné
Pokrutiny a šroty po extrakci
sójového oleje
Pokrutiny a šroty po extrakci
sluneč., řepk. a dalších olejů
Přípravky používané
k výživě zvířat
Tabák nezpracovaný,
odpad tabákový
Doutníky a cigarety
z tabáku, náhražek
2101
2103
2207
2208
2301
2304
2306
2309
2401
2402
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Celkem
894,0
895,5
768,7
721,1
1 116,1
979,2
901,3
1 460,9
4 059,8
5 040,5
1 376,1
1 466,0
633,3
689,8
3 963,7
4 080,0
1 297,3
1 412,9
1 227,3
1 225,9
635,1
731,3
1 728,9
1 596,8
1 017,4
1 028,1
265,6
257,9
3 430,8
3 547,2
1 925,0
2 070,0
240,3
179,1
2 055,3
1 947,7
304,5
465,3
1 550,1
1 643,4
280,7
381,4
2 045,8
1 736,6
266,9
276,8
3 184,0
3 301,2
1 142,2
867,1
2 501,3
4 018,1
EU 28
552,9
609,6
734,9
617,7
1 054,8
914,9
791,4
1 348,4
3 959,0
4 894,1
1 355,4
1 443,1
556,0
623,0
3 870,0
4 008,2
1 199,8
1 291,9
740,8
850,3
549,3
643,0
1 560,8
1 351,1
939,9
941,6
223,2
193,7
2 389,5
2 535,3
1 699,5
1 871,4
229,6
162,1
1 717,7
1 648,5
67,7
329,7
1 204,0
1 280,0
249,8
354,8
1 853,8
1 538,6
257,0
256,2
2 802,5
2 846,9
765,7
505,6
2 447,9
3 980,7
Německo
134,3
135,2
219,7
219,6
126,2
117,3
250,7
312,2
1 126,3
1 144,8
547,3
612,5
79,7
77,4
891,6
886,9
189,8
207,3
170,2
200,1
70,3
91,7
701,7
553,6
169,9
176,0
30,7
46,3
589,9
607,3
308,5
347,4
56,3
31,6
175,6
178,3
28,3
244,3
226,3
236,8
107,1
127,8
1 834,7
1 430,2
12,1
13,8
787,8
796,6
1,7
0,1
637,4
905,0
Slovensko
2,9
11,2
181,9
159,7
335,8
296,9
46,1
32,0
417,0
521,2
87,9
65,9
41,6
32,7
513,3
573,6
47,1
54,4
56,1
69,4
46,9
44,6
45,3
7,6
98,7
90,7
73,8
63,6
174,5
193,1
312,7
238,1
1,0
1,1
96,7
78,5
0,9
17,4
112,7
72,7
40,3
47,6
0,3
5,2
49,2
49,4
16,3
63,9
0,9
13,1
0,0
0,5
Polsko
140,8
146,3
101,3
106,0
20,7
21,2
101,1
421,0
870,3
1 459,4
79,2
90,9
11,5
12,9
1 165,0
1 199,4
215,2
223,8
102,4
86,9
138,9
166,2
174,5
153,5
312,4
291,9
37,3
22,3
449,8
512,7
367,5
405,9
117,2
77,5
4,2
0,1
0,7
3,1
13,4
13,5
10,7
23,1
1,3
0,5
128,4
147,7
472,7
513,0
10,5
2,9
1 287,0
1 556,7
Třetí země
341,0
286,0
33,3
103,1
60,7
64,1
109,8
112,5
94,4
83,5
20,7
23,0
77,3
66,7
93,1
71,2
97,4
120,5
485,8
375,6
85,8
88,3
168,1
245,7
67,8
74,2
42,4
64,2
1 001,2
984,8
221,7
195,0
10,4
15,8
337,5
299,1
236,9
135,5
345,9
357,6
30,9
26,6
191,9
198,0
10,0
20,6
380,3
453,7
376,5
361,5
53,4
37,4
Rusko
Brazílie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
9,7
0,3
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
2,0
0,0
0,4
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
7,4
8,0
0,0
0,0
0,1
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,1
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
11,0
10,4
0,0
0,0
1,3
3,1
0,0
0,1
1,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
22,0
22,5
11,7
46,9
0,0
0,0
0,0
17,4
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207,2
0,0
1,0
0,8
0,0
0,0
140,4
167,0
0,0
0,0
4,2
0,3
103,0
114,2
0,0
0,0
USA
5,6
0,6
0,1
0,1
1,0
2,3
3,6
2,9
8,1
7,4
2,1
1,2
0,2
0,2
0,2
1,6
0,8
0,8
56,7
41,4
0,2
2,1
9,2
6,3
4,4
7,0
0,1
0,0
180,5
158,9
24,7
43,9
0,0
0,7
7,3
7,6
0,0
0,0
113,8
110,0
0,0
0,0
5,2
2,7
0,0
0,0
89,2
101,2
33,6
34,6
1,4
0,7
Tab. 26 - Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (tuny)
(data bez dopočtů)
Kód
Název zboží
0102
Živý skot
0103
Živá prasata
0105
0201,
0202
Živá drůbež
0203
Vepřové maso
0207
Maso a droby drůbeže
0301
0302,
0303
Ryby živé
Ryby (čerstvé, chlazené
nebo zmrazené)
0304
0402
Filé aj. rybí maso
Ryby sušené, solené,
uzené, moučky
Mléko, smetana
nezahuštěné, neslazené
Mléko, smetana
zahuštěné nebo slazené
0403
Kysané mléčné výrobky
0405
Máslo a mléčné pomazánky
0406
Sýry a tvaroh
0407
Vejce ve skořápkách
0408
Vejce bez skořápek
0409
Med přírodní
0603
Květiny řezané
0701
Brambory
0702
0704
Rajčata
Cibule, šalotka,
česnek, pór apod.
Zelí, květák, brokolice,
kapusta, kedluben apod.
0707
Okurky a nakládačky
0803
Banány (i sušené)
0805
Citrusové plody (i sušené)
0806
Vinné hrozny (vč. rozinek)
0305
0401
0703
Hovězí maso
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
1 294,7
3 013,7
7 016,7
3 392,7
2 431,4
3 196,8
12 266,3
13 746,9
124 494,5
124 071,9
56 377,7
58 178,7
426,4
597,7
7 566,0
8 783,2
11 089,0
9 559,9
618,2
927,3
37 960,5
45 552,3
3 118,0
4 139,1
20 711,1
18 418,9
10 742,4
11 408,2
42 511,5
47 027,5
15 275,5
16 484,8
4 805,5
4 927,0
1 948,4
989,1
5 067,1
6 442,6
109 646,7
155 505,1
48 393,6
54 064,6
44 171,8
58 191,3
43 042,8
43 332,2
35 567,1
37 714,2
79 443,8
92 823,2
95 874,2
91 328,3
14 986,8
15 864,4
EU 28
1 294,7
3 013,7
7 016,7
3 392,7
2 431,4
3 196,8
10 920,2
11 683,5
124 249,2
123 659,7
46 172,9
53 285,2
410,8
583,2
3 797,5
4 054,6
3 027,4
3 054,9
603,6
916,6
37 960,1
45 552,3
3 107,1
4 138,2
20 710,2
18 418,5
10 742,4
11 408,2
42 472,9
46 945,9
15 275,3
16 484,8
4 761,6
4 925,8
242,6
271,5
4 422,8
5 550,5
109 246,3
154 061,2
38 626,1
41 183,1
43 065,0
55 319,5
42 150,6
41 100,8
35 193,1
37 401,6
19 195,4
20 079,2
82 007,1
76 556,9
4 415,8
5 145,0
Německo
32,9
2,0
2 669,2
1 602,4
256,2
202,3
1 411,8
1 008,9
51 449,8
41 014,0
4 499,5
4 436,6
21,0
2,7
305,4
431,2
668,4
620,4
105,4
107,4
7 252,5
13 839,0
1 224,0
1 463,6
11 116,9
9 739,0
4 027,4
5 139,3
20 533,0
21 396,6
2 224,8
80,6
478,1
458,7
104,1
117,5
12,6
313,1
59 728,3
86 638,8
3 904,8
4 684,6
15 109,5
13 123,9
9 135,3
6 031,2
3 912,0
3 397,5
3 226,4
2 210,5
6 805,4
7 051,9
1 456,3
1 917,6
Slovensko
144,2
868,8
109,5
40,4
2 032,4
2 812,6
281,7
378,2
1 713,3
5 007,7
4 141,9
2 707,5
62,2
86,7
8,0
14,2
5,8
16,1
1,7
60,4
21 952,5
23 182,1
972,2
1 072,1
2 364,9
1 523,4
1 429,7
989,4
3 353,2
3 642,9
2 933,2
2 081,4
150,2
99,0
39,9
32,9
59,2
47,7
854,2
706,2
659,4
843,0
952,2
1 427,2
278,2
421,0
252,2
222,4
41,8
41,6
6,1
0,1
395,1
421,9
Polsko
0,0
0,0
1 266,7
167,3
31,8
17,7
3 331,6
4 144,4
12 962,9
14 478,1
29 830,5
37 834,7
14,4
54,9
134,4
180,0
1 018,1
905,6
456,8
712,2
6 450,0
4 528,3
627,9
807,8
5 261,9
5 140,8
2 707,4
3 353,0
12 841,5
14 021,4
7 801,7
11 049,4
2 349,5
2 226,2
1,7
4,0
39,6
39,5
26,3
497,0
1 475,0
814,1
2 432,6
4 578,3
12 008,7
11 522,3
994,0
1 244,1
534,7
770,0
49,2
0,0
11,5
18,8
Třetí země
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 333,3
1 631,6
226,9
293,9
10 204,7
4 893,5
15,6
14,6
3 766,5
4 722,2
8 058,3
6 498,1
14,1
10,7
0,3
0,0
10,8
0,4
0,9
0,4
0,0
0,0
38,7
81,6
0,2
0,0
43,8
1,2
1 705,8
717,6
639,4
892,1
400,4
1 443,0
9 767,5
12 881,6
1 106,8
2 871,8
463,4
2 137,7
374,0
312,6
60 248,4
72 744,0
13 867,1
14 754,9
10 570,9
10 719,3
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
11,3
431,4
584,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Brazílie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154,8
305,5
0,0
0,0
10 115,6
4 398,5
0,1
0,1
10,9
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78,3
488,4
823,2
762,5
30,8
59,8
USA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175,4
141,2
22,3
22,2
0,0
0,0
0,0
0,1
34,7
34,0
2 974,7
828,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
43,8
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
21,1
0,2
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
1,6
0,9
491,5
343,9
1. pokračování tab. 26
Kód
0808
Název zboží
0901
Jablka, hrušky, kdoule
Meruňky, třešně, višně,
broskve, švestky
Káva (i pražená,
též dekofeinovaná)
0902
Čaj (i aromatizovaný)
1001
Pšenice
1002
Žito
1003
Ječmen
1004
Oves
1005
Kukuřice
1006
Rýže
1101
Mouka pšeničná
1102
1103
Mouky obilné jiné
Krupice, krupička a pelety
z obilovin
1107
Slad
1108
Škroby a inulin
1201
Boby sojové
1205
Semena řepky
1206
1209
Semena slunečnice
Semena, plody
a výtrusy k výsevu
1210
Šištice chmelové
1507
Olej sojový
1511
Olej palmový
Olej slunečnicový, světlic.
nebo bavlníkový
0809
1512
1514
1517
1601
1602
Olej řepkový nebo hořčičný
Margarín a směsi pokrm.
tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky
z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy
z masa, drobů, krve
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
59 074,5
46 732,9
9 593,7
10 427,8
35 167,8
35 530,9
1 311,0
1 082,2
14 938,0
6 771,8
13 331,6
8 465,6
20 291,8
15 506,7
155,9
263,8
63 604,7
72 322,7
39 615,7
45 070,7
24 521,4
37 765,0
3 008,7
2 680,4
3 816,2
6 983,1
3 642,5
5 118,5
13 382,3
15 704,0
17 548,4
41 653,8
31 883,1
27 801,1
38 595,2
54 827,2
2 462,7
3 146,1
96,0
227,6
4 241,7
4 674,9
8 239,1
11 071,1
21 306,3
18 732,3
105 964,4
156 142,4
28 083,5
24 583,2
7 065,9
7 357,0
11 125,6
10 659,4
EU 28
53 702,4
45 702,4
8 937,0
9 647,0
25 600,0
23 933,5
959,8
824,2
11 639,4
6 769,4
13 331,6
8 465,6
20 291,5
15 506,2
155,9
223,3
60 741,7
71 283,6
21 429,7
22 849,8
24 122,9
37 543,1
2 986,9
2 575,9
3 744,4
6 799,7
3 642,3
5 118,5
12 556,9
14 168,9
16 880,3
41 352,6
31 883,1
27 529,5
37 948,0
54 101,3
2 414,3
3 066,7
85,2
181,0
4 219,7
4 501,4
8 150,1
10 945,2
18 376,7
13 165,5
105 498,3
155 783,9
28 064,5
24 470,6
7 065,9
7 357,0
8 237,6
9 036,9
Německo
8 601,3
5 123,2
1 454,2
1 617,4
7 019,3
6 597,4
320,2
326,4
1 051,4
33,4
14,1
6,1
1 352,2
911,0
6,0
27,9
772,0
356,4
113,3
714,9
271,7
310,5
384,1
344,4
57,0
54,2
181,3
84,0
2 264,1
1 873,9
8 096,0
6 469,7
369,5
3 533,5
404,3
4 473,6
538,2
684,5
81,9
172,0
3 314,5
4 052,0
3 027,5
2 756,5
503,7
246,6
1 281,8
760,1
4 120,3
3 821,5
2 390,3
2 386,0
2 066,5
1 854,7
Slovensko
4 877,6
5 027,6
49,7
10,6
1 174,7
954,4
8,6
3,6
8 150,3
3 756,2
757,5
204,3
2 592,7
775,0
81,9
132,9
47 880,0
18 657,4
278,9
328,1
11 060,1
22 592,0
125,5
1 325,3
834,8
1 361,7
3 125,4
3 997,3
3 653,4
3 049,2
609,3
884,1
19 123,6
1 583,4
10 378,8
39 367,6
308,0
220,6
0,0
2,1
0,9
0,9
2,2
1,7
2 533,6
792,7
3 734,9
2 722,4
1 812,8
1 666,4
1 100,7
1 292,3
103,5
185,6
Polsko
11 171,4
14 233,1
0,0
1,3
14 307,8
11 460,2
358,9
339,6
1 853,2
2 397,5
11 568,8
7 914,0
165,7
266,2
33,0
19,5
3 551,3
17 036,7
2 593,9
3 114,0
4 411,5
4 733,9
1 967,5
45,4
2 547,4
5 176,2
0,0
0,0
32,7
62,1
475,1
1 120,7
1 193,4
3 017,8
184,4
1 666,5
134,7
325,8
0,9
0,4
0,0
0,0
208,5
163,5
179,9
147,3
97 911,1
147 323,9
11 211,2
7 874,9
2 079,0
2 147,2
3 665,1
4 523,4
Třetí země
5 372,1
1 030,5
656,7
780,8
9 301,8
8 698,8
351,2
258,0
47,2
2,5
0,0
0,0
0,3
0,5
0,0
40,5
1 505,0
1 039,1
18 186,0
22 221,0
398,6
221,9
21,7
104,6
71,8
183,4
0,2
0,0
821,4
1 535,1
668,0
301,2
0,0
271,6
595,8
725,9
48,3
78,4
10,8
46,6
22,0
173,5
88,9
126,0
2 929,6
5 566,8
0,1
358,5
19,0
112,6
0,0
0,1
2 887,8
1 622,4
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
3,0
1,9
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,0
109,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Brazílie
2 482,6
0,0
0,0
0,0
2 883,0
2 581,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
60,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 773,3
1 547,8
USA
0,0
0,0
0,8
0,0
1,3
0,7
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
172,0
216,1
182,0
219,5
398,4
212,0
9,8
78,1
1,1
0,5
0,1
0,0
0,5
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
21,0
20,8
31,6
9,1
2,2
7,7
0,0
0,0
0,0
0,2
0,7
0,3
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2. pokračování tab. 26
Kód
Název zboží
Přípravky a konzervy z ryb,
1604
kaviár, jeho náhražky
Cukr třtinový nebo řepný,
1701
sacharóza
Cukry ostatní, sirupy,
1702
umělý med, karamel apod.
Cukrovinky bez kakaa
1704
(vč. bílé čokolády)
Čokoláda a ostatní kakaové
1806
přípravky
Přípravky z mouky, krupice,
1901
škrobu, mléka, slad. výtažek
Těstoviny (i nadívané)
1902
a kuskus
Pečivo, sušenky,
1905
oplatky apod.
2002, 2004,Konzerv. zelenina vč. brambor
2005
(ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovoce a ořechy konzervované
2008
a jinak připravené
2009
2104
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky, koncentr. kávy, čaje
a maté (přípr. na jejich bázi)
Omáčky, přípravky pro ně,
ochucovadla, hořčice
Polévky, bujóny, přípravky pro
ně, homogeniz. potr. směsi
2106
Potravinové přípravky jiné
2202
Limonády (tis. l)
2203
Pivo (tis. l)
2204
Víno (tis. l)
Ethylalkohol (min 80%),
denatur. destiláty (tis. l)
Lihoviny (méně než 80%),
destiláty, likéry (tis. LPA)
Moučka apod. z masa,
a drobů ryb, nepoživatelné
Pokrutiny a šroty po extrakci
sójového oleje
Pokrutiny a šroty po extrakci
sluneč., řepk. a dalších olejů
Přípravky používané
k výživě zvířat
Tabák nezpracovaný,
odpad tabákový
Doutníky a cigarety
z tabáku, náhražek
2101
2103
2207
2208
2301
2304
2306
2309
2401
2402
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Celkem
10 869,2
10 281,0
66 535,4
53 512,8
109 848,2
89 998,3
10 485,4
13 954,1
37 698,5
43 238,4
24 746,3
28 547,2
19 087,0
22 233,3
71 425,9
73 550,0
50 612,2
57 971,7
25 113,4
24 876,6
25 651,2
29 768,4
9 729,4
8 926,1
33 332,6
23 487,0
3 400,1
3 735,9
34 787,3
41 731,1
124 420,4
133 869,3
16 251,9
14 627,5
74 017,8
68 868,7
13 339,3
26 322,8
7 559,6
6 847,4
35 389,6
24 070,1
200 195,6
181 009,2
50 105,0
55 773,8
118 539,2
120 726,8
9 394,2
7 583,5
7 434,5
12 948,8
EU 28
6 524,0
6 960,7
64 737,7
47 038,4
106 935,9
87 758,7
9 014,5
12 567,2
36 931,2
42 511,3
24 574,9
28 337,2
17 220,5
20 564,6
70 044,2
72 632,3
46 898,8
51 899,1
16 736,0
18 255,1
23 905,5
27 753,8
9 241,0
8 043,9
32 020,6
21 962,5
2 865,5
3 014,1
29 409,9
36 449,3
116 691,8
126 538,9
15 909,1
13 982,8
64 849,0
60 535,0
3 281,9
19 822,0
6 593,1
5 840,1
34 154,5
22 985,6
183 226,0
161 417,4
47 067,1
47 665,6
113 030,5
114 250,3
5 014,0
3 028,2
7 369,8
12 909,3
Německo
1 543,0
1 585,7
19 694,7
18 884,8
4 360,2
4 557,5
2 890,6
3 472,6
9 597,4
9 268,6
12 780,4
13 548,2
2 414,6
1 962,6
16 037,7
16 422,1
6 368,6
7 541,8
2 734,1
2 735,8
2 811,6
3 168,7
4 101,0
2 845,8
14 588,8
2 212,7
388,8
572,9
7 830,6
7 593,1
14 957,6
14 023,5
3 151,2
2 026,2
3 636,4
3 814,5
1 327,6
15 088,9
737,7
762,9
15 468,1
4 243,1
181 441,5
150 136,3
2 000,2
2 167,8
41 848,0
41 288,6
36,7
1,0
1 426,5
2 048,8
Slovensko
24,1
54,1
19 116,6
12 205,2
44 850,6
38 027,9
506,4
317,0
4 182,3
5 821,6
2 087,7
1 823,5
630,5
693,7
8 078,3
9 149,1
2 387,7
3 081,8
979,6
1 213,8
2 022,3
1 883,7
267,7
36,9
1 462,9
1 326,7
805,8
817,9
1 897,0
1 943,8
39 699,9
32 137,1
90,6
88,1
4 680,3
4 521,1
32,9
1 213,2
1 014,4
990,9
3 281,6
4 330,0
30,1
530,1
8 613,6
8 933,2
826,6
1 981,5
5,0
106,5
0,0
0,3
Polsko
1 938,5
1 979,2
7 813,0
7 843,7
3 160,6
2 225,6
1 018,6
2 835,2
8 123,1
11 059,8
1 590,0
4 379,3
377,9
402,8
22 837,8
23 805,9
9 174,4
9 635,5
1 866,1
1 613,3
10 988,7
13 549,3
1 649,5
1 449,7
9 698,4
8 863,0
605,8
744,3
8 248,6
9 571,2
34 271,7
38 835,2
9 627,1
8 824,4
62,9
12,3
33,4
167,5
896,0
178,8
8 880,5
7 243,9
198,4
127,5
24 741,8
28 944,9
16 148,0
18 876,2
126,4
43,1
4 238,0
4 559,3
Třetí země
4 344,5
3 320,2
1 795,5
6 470,7
2 864,4
2 234,2
1 470,8
1 386,9
733,1
570,0
171,4
209,9
1 866,6
1 668,7
1 380,7
916,4
3 711,4
6 050,7
8 376,2
6 621,5
1 745,6
2 014,5
488,4
882,2
1 243,3
1 413,0
534,6
721,9
5 253,2
5 151,3
7 676,5
7 288,2
333,7
586,2
9 168,5
8 333,5
10 057,4
6 500,9
964,0
1 003,3
1 235,1
1 084,5
16 969,6
19 591,8
3 037,9
8 082,9
5 496,5
6 472,8
4 380,2
4 555,3
64,7
39,5
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113,7
154,9
1,1
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
21,5
0,0
36,0
0,0
2,3
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
12,9
15,5
0,0
0,0
1,2
31,0
0,2
0,2
0,0
0,0
73,3
96,2
0,0
0,0
0,0
0,0
723,9
594,6
0,0
87,1
0,0
0,0
34,6
30,8
Brazílie
0,0
0,0
41,9
83,8
0,0
0,1
17,7
1,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,1
400,3
461,8
44,5
165,2
0,0
0,0
0,0
39,4
1,2
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
8 903,7
0,0
4,1
3,1
0,0
0,0
12 689,7
16 643,5
0,0
0,0
104,5
3,7
1 804,8
2 355,7
0,0
0,0
USA
100,2
2,9
0,1
0,1
11,7
19,8
9,8
10,4
40,7
40,2
25,7
19,8
0,8
0,8
0,8
8,3
10,3
13,0
436,9
286,8
0,4
19,2
3,1
3,5
42,2
60,4
0,2
0,0
542,3
497,8
782,0
1 366,1
0,0
13,3
68,0
83,3
0,0
0,0
271,8
272,7
0,0
0,0
459,9
286,7
0,0
0,0
1 487,0
1 670,7
979,0
509,0
0,7
0,4
Tab. 27 - Obchodní bilance u vybraných agrárních komodit v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
(data bez dopočtů)
Kód
Název zboží
0102
Živý skot
0103
Živá prasata
0105
0201,
0202
Živá drůbež
0203
Vepřové maso
0207
Maso a droby drůbeže
0301
0302,
0303
Ryby živé
Ryby (čerstvé, chlazené
nebo zmrazené)
0304
0402
Filé aj. rybí maso
Ryby sušené, solené,
uzené, moučky
Mléko, smetana
nezahuštěné, neslazené
Mléko, smetana
zahuštěné nebo slazené
0403
Kysané mléčné výrobky
0405
Máslo a mléčné pomazánky
0406
Sýry a tvaroh
0407
Vejce ve skořápkách
0408
Vejce bez skořápek
0409
Med přírodní
0603
Květiny řezané
0701
Brambory
0702
0704
Rajčata
Cibule, šalotka,
česnek, pór apod.
Zelí, květák, brokolice,
kapusta, kedluben apod.
0707
Okurky a nakládačky
0803
Banány (i sušené)
0805
Citrusové plody (i sušené)
0806
Vinné hrozny (vč. rozinek)
0305
0401
0703
Hovězí maso
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
1 752,0
2 093,0
279,3
390,7
863,6
680,5
-1 036,9
-1 008,1
-5 782,0
-5 406,0
-2 247,5
-1 949,0
240,5
258,6
-334,5
-404,1
-698,1
-593,0
-82,1
-101,8
3 405,6
2 660,7
1 061,2
847,0
139,9
289,1
-783,5
-632,8
-1 307,4
-1 344,0
-41,5
-42,8
-155,3
-150,8
-120,5
-29,2
-763,7
-838,6
-244,6
-772,2
-1 277,1
-1 233,7
-383,9
-541,2
-464,0
-483,0
-549,8
-566,6
-927,1
-1 194,4
-1 382,6
-1 550,3
-609,8
-661,0
EU 28
1 384,8
1 369,8
275,0
389,0
782,6
649,3
-778,3
-604,5
-5 752,5
-5 362,6
-1 457,3
-1 675,1
260,1
278,3
119,4
396,3
33,5
-50,3
-79,1
-100,1
3 397,1
2 646,1
475,2
362,9
138,1
288,5
-792,5
-642,3
-1 668,4
-1 668,9
-369,2
-338,1
-151,1
-150,6
1,9
7,9
-661,7
-720,6
-240,7
-758,8
-928,2
-840,5
-348,6
-462,5
-442,1
-462,7
-545,2
-564,0
385,8
368,2
-1 117,1
-1 246,4
-100,8
-128,3
Německo
213,4
254,3
-37,2
100,5
146,0
152,1
-156,9
-118,1
-2 708,4
-2 068,2
-147,1
-148,9
80,9
70,1
-30,5
-29,6
-84,0
-83,2
-33,4
-33,2
2 317,6
1 787,0
7,8
-18,3
-348,8
-281,4
-363,4
-381,4
-1 349,8
-1 271,4
-41,2
19,1
-27,0
-26,2
-14,3
-10,9
5,9
-62,5
-135,0
-451,9
-171,3
-184,1
-93,9
-115,3
-90,7
-89,2
-88,2
-72,7
-79,6
-54,5
-162,3
-188,6
-78,1
-112,3
Slovensko
30,3
29,7
192,9
172,4
241,2
210,4
237,5
274,7
729,7
546,0
392,3
435,2
11,1
11,9
101,6
89,3
170,3
128,2
14,4
13,2
455,3
286,3
133,1
108,6
228,7
255,2
-31,7
-24,7
310,2
227,1
-119,2
-88,3
15,3
25,5
13,1
15,1
11,7
17,9
107,9
158,8
119,7
158,7
59,7
86,7
73,6
81,9
51,1
46,1
529,9
550,1
228,6
238,4
70,6
67,4
Polsko
48,8
42,5
-17,5
27,0
331,5
262,5
-282,1
-345,3
-874,9
-885,1
-1 403,6
-1 641,0
15,0
29,9
-4,1
-2,7
-89,0
-99,1
-52,4
-72,7
52,0
104,8
3,3
11,6
-96,6
50,1
-221,4
-227,9
-730,7
-654,9
-158,6
-207,0
-69,7
-63,8
0,8
0,5
-6,8
-3,7
15,2
5,0
-27,2
-11,5
-9,2
-25,9
-92,7
-104,3
-23,8
-17,9
15,7
1,8
16,1
16,5
9,8
12,5
Třetí země
367,3
723,1
4,2
1,7
81,1
31,2
-256,8
-282,5
-28,3
-29,8
-790,2
-273,8
-19,7
-19,7
-453,4
-798,5
-730,4
-540,9
-2,9
-1,7
7,1
12,3
586,1
484,1
1,1
0,6
9,0
9,5
359,4
324,1
327,7
292,6
-4,2
-0,1
-122,4
-37,1
-99,9
-118,1
-3,9
-13,4
-348,9
-393,2
-35,3
-78,7
-6,1
-17,5
-4,7
-2,6
-1 312,9
-1 562,6
-265,5
-303,4
-509,0
-532,7
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
-1,1
-69,4
-56,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
257,7
248,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Brazílie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-44,9
-56,1
0,0
0,0
-793,7
-244,4
-0,4
-0,2
-1,7
-0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,8
-10,2
-26,3
-37,2
-1,2
-2,6
USA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-42,8
-29,4
-2,9
-2,8
0,0
0,0
1,4
1,7
-3,7
-3,7
-219,2
-56,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,4
0,0
0,0
1,1
0,0
1,5
3,4
0,0
0,0
-4,2
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,8
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-31,9
-22,4
1. pokračování tab. 27
Kód
0808
Název zboží
0901
Jablka, hrušky, kdoule
Meruňky, třešně, višně,
broskve, švestky
Káva (i pražená,
též dekofeinovaná)
0902
Čaj (i aromatizovaný)
1001
Pšenice
1002
Žito
1003
Ječmen
1004
Oves
1005
Kukuřice
1006
Rýže
1101
Mouka pšeničná
1102
1103
Mouky obilné jiné
Krupice, krupička a pelety
z obilovin
1107
Slad
1108
Škroby a inulin
1201
Boby sojové
1205
Semena řepky
1206
1209
Semena slunečnice
Semena, plody
a výtrusy k výsevu
1210
Šištice chmelové
1507
Olej sojový
1511
Olej palmový
Olej slunečnicový, světlic.
nebo bavlníkový
0809
1512
1514
1517
1601
1602
Olej řepkový nebo hořčičný
Margarín a směsi pokrm.
tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky
z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy
z masa, drobů, krve
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
-696,3
-507,3
-287,3
-296,9
-712,8
-662,7
-154,1
-113,0
6 354,0
5 655,0
-11,7
-7,9
1 019,5
1 001,7
100,9
124,8
-156,1
-680,3
-489,1
-503,2
-125,0
-183,5
-19,6
-30,3
-17,9
-27,3
1 352,7
1 301,3
-84,7
-120,0
-163,4
-366,9
3 230,6
790,4
-346,5
-573,2
-196,9
-196,3
477,1
343,4
-79,6
-85,2
-194,4
-249,3
15,3
84,0
2 710,3
2 493,2
-720,2
-628,5
352,2
415,1
229,4
287,7
EU 28
-609,6
-477,9
-268,4
-274,1
159,4
580,1
-88,6
-73,1
6 344,3
5 654,1
-11,7
-7,9
1 016,3
994,6
88,7
103,7
-126,2
-655,7
-226,8
-214,4
-106,6
-171,2
-19,3
-25,2
-16,6
-25,0
1 025,9
994,4
-94,2
-115,2
-154,6
-364,9
3 230,6
803,5
-325,0
-551,6
-233,1
-229,8
49,3
-5,4
-79,2
-81,8
-192,1
-246,2
78,6
209,2
2 711,8
2 498,2
-717,6
-625,3
347,9
413,1
458,0
407,3
Německo
-108,9
-58,4
-55,0
-64,4
-914,8
-315,2
-43,6
-45,0
4 962,9
4 019,9
32,1
19,0
673,5
604,6
59,1
75,2
231,2
61,5
10,1
-5,2
28,1
27,7
-4,1
-6,4
-1,4
-1,2
145,5
150,4
-30,1
-21,2
-72,5
-57,2
2 814,6
584,3
70,2
1,3
-175,9
-179,1
4,7
-33,6
-64,0
-73,6
-65,1
-54,4
19,9
130,4
311,4
279,9
-119,7
-111,4
-205,9
-198,5
-127,7
-110,5
Slovensko
20,2
12,8
20,3
25,0
717,7
1 813,6
23,0
17,3
200,0
45,7
-2,6
-0,6
85,1
46,0
4,7
0,6
-279,1
-200,2
86,4
112,6
-50,0
-88,4
3,2
-2,5
-2,9
-3,5
-20,1
-24,0
-13,8
-12,6
-2,5
4,4
-77,4
25,9
-82,8
-419,0
58,1
66,6
1,7
2,6
2,6
0,1
5,8
9,4
-27,8
25,6
231,0
523,9
-7,1
-15,0
592,5
651,3
546,5
546,7
Polsko
-99,6
-148,7
0,6
-0,1
-408,9
-867,6
-27,5
-28,4
416,7
558,9
-44,3
-28,0
152,5
107,9
2,3
11,4
17,6
-57,3
-46,6
-45,7
9,7
19,4
-9,3
0,8
-6,7
-15,4
435,9
451,4
3,8
9,5
-2,8
-10,0
191,2
354,8
5,2
-6,2
24,6
18,1
1,2
1,3
1,1
0,4
-4,5
-3,0
155,4
200,9
169,6
-715,7
-270,5
-179,6
-111,0
-113,5
-199,4
-260,4
Třetí země
-86,7
-29,4
-18,9
-22,9
-824,0
-659,2
-65,5
-39,9
11,4
0,9
0,0
0,0
3,2
7,1
12,2
21,2
-24,3
-24,6
-262,2
-288,8
-18,4
-12,3
-0,3
0,0
-1,3
-2,3
326,8
307,0
9,5
-4,8
-8,8
-1,9
0,0
-13,1
-21,0
-21,6
36,3
33,6
427,8
348,8
-0,4
-3,4
-2,3
-3,1
-63,3
-125,1
2,1
-5,1
-2,6
-3,2
3,4
2,0
-228,7
-119,5
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
1,7
4,0
19,7
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,7
0,4
0,0
0,0
-0,2
-0,8
30,3
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,7
14,4
12,4
45,9
73,6
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
0,0
2,1
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
27,9
14,4
Brazílie
-31,4
0,0
0,0
0,0
-294,7
-151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,3
6,9
0,0
-0,1
-0,5
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,0
0,0
-0,1
0,0
-0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-265,3
-150,3
USA
0,0
0,0
-0,1
0,0
-0,5
3,2
0,6
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4,2
-4,3
-5,3
-6,0
-19,3
-12,5
-0,6
-4,6
0,0
0,0
2,3
6,1
4,4
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-7,2
-6,7
-1,8
-1,4
6,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
0,0
0,0
-2,2
-0,8
0,0
0,0
0,9
1,0
2. pokračování tab. 27
Kód
Název zboží
Přípravky a konzervy z ryb,
1604
kaviár, jeho náhražky
Cukr třtinový nebo řepný,
1701
sacharóza
Cukry ostatní, sirupy,
1702
umělý med, karamel apod.
Cukrovinky bez kakaa
1704
(vč. bílé čokolády)
Čokoláda a ostatní kakaové
1806
přípravky
Přípravky z mouky, krupice,
1901
škrobu, mléka, slad. výtažek
Těstoviny (i nadívané)
1902
a kuskus
Pečivo, sušenky,
1905
oplatky apod.
2002, 2004,Konzerv. zelenina vč. brambor
2005
(ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovoce a ořechy konzervované
2008
a jinak připravené
2009
2104
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky, koncentr. kávy, čaje
a maté (přípr. na jejich bázi)
Omáčky, přípravky pro ně,
ochucovadla, hořčice
Polévky, bujóny, přípravky pro
ně, homogeniz. potr. směsi
2106
Potravinové přípravky jiné
2202
Limonády
2203
Pivo
2204
Víno
Ethylalkohol (min 80%),
denatur. destiláty
Lihoviny (méně než 80%),
destiláty, likéry
Moučka apod. z masa,
a drobů ryb, nepoživatelné
Pokrutiny a šroty po extrakci
sójového oleje
Pokrutiny a šroty po extrakci
sluneč., řepk. a dalších olejů
Přípravky používané
k výživě zvířat
Tabák nezpracovaný,
odpad tabákový
Doutníky a cigarety
z tabáku, náhražek
2101
2103
2207
2208
2301
2304
2306
2309
2401
2402
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Celkem
-637,7
-636,0
1 086,1
485,1
-979,3
-824,0
1 118,8
1 023,9
-728,2
-820,7
-843,1
-879,4
-296,0
-345,7
-173,4
591,2
-827,3
-889,0
-799,4
-810,6
-518,9
-596,1
-589,8
-431,6
-325,7
-345,7
45,9
126,4
288,8
-82,1
303,9
280,3
2 818,9
3 009,8
-1 775,0
-1 775,1
255,9
81,9
-711,8
-928,3
-186,2
-281,2
-1 871,5
-1 609,9
841,3
854,0
798,4
995,0
-1 111,3
-866,5
5 392,8
7 351,8
EU 28
-303,2
-360,4
589,7
225,6
-927,8
-772,3
981,4
845,5
-752,2
-786,8
-845,4
-875,2
-226,2
-287,9
-299,8
430,1
-756,6
-784,6
-332,4
-448,3
-436,1
-510,3
-477,4
-307,2
-283,5
-297,1
37,0
116,2
964,5
614,2
271,1
286,6
2 231,2
2 363,9
-1 466,3
-1 494,9
492,6
216,7
-452,0
-636,7
-155,3
-254,6
-1 679,5
-1 411,8
851,3
873,9
343,9
532,9
-734,9
-505,6
4 736,9
6 753,0
Německo
-130,7
-129,4
61,3
-8,6
-70,4
-60,4
-117,3
-33,6
-796,2
-776,1
-524,1
-512,5
-65,3
-62,0
-521,3
-445,5
-187,6
-203,0
-149,8
-172,3
-67,8
-78,2
-565,9
-367,9
-112,1
-106,7
25,7
17,5
-217,9
-201,0
-105,3
-162,3
632,6
706,8
-161,1
-167,1
264,5
-118,9
-188,8
-190,5
-50,7
-71,0
-1 834,7
-1 429,9
864,7
823,1
-607,8
-429,9
-1,7
-0,1
-512,5
-593,8
Slovensko
121,6
112,5
74,1
-11,4
-317,1
-271,1
231,4
554,5
604,7
916,8
224,0
244,0
81,5
96,0
514,7
498,6
152,6
162,8
67,9
40,6
-1,4
9,7
199,0
170,9
111,5
127,5
13,0
27,4
515,9
519,9
407,1
560,1
509,1
493,7
80,8
-10,7
88,1
63,7
193,4
230,0
-27,5
-43,1
173,1
103,2
-40,0
-36,6
850,8
834,9
6,7
-13,1
717,7
644,4
Polsko
-112,2
-122,3
26,0
-55,2
6,4
4,4
67,0
-211,6
-269,5
-466,7
-62,5
-70,6
141,0
133,2
-807,7
-879,9
-154,6
-169,7
-55,4
-36,7
-99,1
-118,2
-70,2
-98,1
-243,4
-233,7
-26,1
10,7
-106,5
-280,8
-40,2
-97,1
158,7
228,9
21,4
43,3
12,2
163,3
42,4
55,9
-4,6
-23,1
-0,9
-0,5
-127,2
-145,7
153,0
181,5
-7,2
-2,9
-1 263,1
-1 341,6
Třetí země
-334,4
-275,6
496,8
259,8
-50,9
-51,5
137,6
178,4
30,3
29,0
2,1
-4,2
-69,8
-57,8
127,1
161,7
-70,6
-103,8
-466,4
-362,4
-82,8
-85,8
-112,4
-124,3
-32,5
-36,3
8,9
10,2
-635,6
-669,3
36,7
-2,8
588,0
647,2
-308,6
-280,1
-236,7
-134,8
-259,6
-285,7
-30,9
-26,6
-191,9
-198,0
-10,0
-19,8
455,7
462,7
-376,5
-361,5
655,9
598,8
Rusko
2,7
3,4
0,0
0,3
0,5
0,0
35,1
29,4
5,7
7,1
14,3
6,8
1,4
3,5
3,9
18,7
3,2
2,5
5,5
7,1
-1,5
0,2
14,1
38,2
2,3
0,9
21,0
18,3
18,5
13,3
2,2
3,5
165,2
199,2
0,1
0,0
0,0
0,6
-23,7
-31,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,8
-1,2
205,8
257,6
0,0
0,0
-11,0
-10,4
Brazílie
0,0
0,0
-1,3
-3,1
0,0
-0,1
-1,1
-0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
-0,4
-22,0
-22,5
-11,7
-46,9
0,0
0,0
0,1
-17,3
-0,5
0,1
0,0
0,0
6,3
2,9
0,0
0,0
-207,2
0,0
-1,0
-0,8
0,0
0,0
-140,4
-167,0
0,0
0,0
-4,2
-0,3
-103,0
-114,2
0,0
0,0
USA
-5,6
-0,5
-0,1
-0,1
-1,0
-2,3
58,1
80,7
25,3
-1,0
-2,1
-1,2
-0,2
-0,1
7,6
0,4
8,0
-0,8
-54,1
-41,4
-0,2
-2,0
-9,2
-5,8
-3,7
-5,7
-0,1
0,0
-140,0
-150,7
-22,1
-39,9
94,7
91,0
-6,6
-7,2
0,0
0,0
-95,1
-93,3
0,0
0,0
-5,2
-2,7
0,0
0,0
-88,5
-100,0
-33,6
-34,6
-1,4
-0,7
Tab. 28 - Obchodní bilance u vybraných agrárních komodit v 1. pololetích 2015 a 2016 (tuny)
(data bez dopočtů)
Kód
Název zboží
0102
Živý skot
0103
Živá prasata
0105
0201,
0202
Živá drůbež
0203
Vepřové maso
0207
Maso a droby drůbeže
0301
0302,
0303
Ryby živé
Ryby (čerstvé, chlazené
nebo zmrazené)
0304
0402
Filé aj. rybí maso
Ryby sušené, solené,
uzené, moučky
Mléko, smetana
nezahuštěné, neslazené
Mléko, smetana
zahuštěné nebo slazené
0403
Kysané mléčné výrobky
0405
Máslo a mléčné pomazánky
0406
Sýry a tvaroh
0407
Vejce ve skořápkách
0408
Vejce bez skořápek
0409
Med přírodní
0603
Květiny řezané
0701
Brambory
0702
0704
Rajčata
Cibule, šalotka,
česnek, pór apod.
Zelí, květák, brokolice,
kapusta, kedluben apod.
0707
Okurky a nakládačky
0803
Banány (i sušené)
0805
Citrusové plody (i sušené)
0806
Vinné hrozny (vč. rozinek)
0305
0401
0703
Hovězí maso
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
32 841,9
35 645,3
12 317,0
15 598,1
20 463,0
18 286,8
-7 965,1
-8 393,9
-106 240,4
-106 317,6
-41 702,6
-39 457,8
2 067,7
2 369,1
-4 936,9
-5 022,0
-8 804,8
-7 893,8
-432,0
-699,6
382 195,5
362 180,6
16 879,9
16 065,9
9 743,3
15 167,7
-9 212,2
-8 356,6
-18 950,5
-20 025,7
-8 014,7
-8 116,3
-4 095,8
-3 997,5
-1 616,8
-481,5
-4 929,7
-6 270,5
-90 029,9
-128 694,2
-43 232,7
-47 124,4
-38 175,5
-49 721,5
-36 805,8
-36 621,2
-32 618,9
-34 774,4
-48 954,0
-60 936,9
-81 747,3
-77 521,9
-12 536,1
-13 083,1
EU 28
28 463,1
28 013,6
12 293,5
15 591,8
20 086,2
18 170,3
-6 619,1
-6 352,4
-106 139,1
-106 104,7
-31 726,0
-34 955,8
1 962,5
2 332,3
-1 168,4
-295,5
-763,6
-1 388,8
-418,3
-689,5
381 707,2
361 284,0
7 982,5
7 131,0
9 704,8
15 159,6
-9 307,1
-8 483,3
-22 051,3
-22 929,1
-11 169,4
-11 553,7
-4 051,9
-3 996,3
81,4
159,2
-4 285,4
-5 378,4
-89 753,5
-127 330,3
-33 465,2
-34 242,8
-37 090,9
-46 874,0
-35 913,5
-34 389,8
-32 244,9
-34 461,9
11 294,2
11 806,7
-67 921,4
-62 753,4
-1 965,3
-2 364,0
Německo
4 813,9
5 870,5
274,1
4 159,9
8 394,5
8 794,1
-1 135,3
-870,5
-50 380,0
-40 040,5
-3 519,6
-3 050,5
966,0
784,6
-289,2
-430,7
-667,6
-617,7
-105,4
-106,7
262 448,2
257 855,0
610,4
-4,2
-6 707,1
-5 159,8
-4 024,6
-5 135,1
-19 252,6
-19 852,1
-1 147,7
1 505,5
-478,1
-458,6
-103,6
-54,3
1,3
-312,8
-58 969,8
-86 410,7
-3 899,5
-4 634,9
-15 081,9
-13 074,0
-9 095,1
-5 976,0
-3 654,6
-3 181,5
-3 195,2
-2 179,6
-6 794,2
-6 775,0
-1 454,2
-1 840,8
Slovensko
404,7
194,2
6 493,1
6 391,1
2 931,6
2 362,1
1 471,2
1 696,2
12 281,7
9 174,8
5 967,4
11 440,4
151,5
214,7
771,0
585,2
1 361,0
1 020,0
137,1
109,8
44 444,8
28 279,4
1 543,7
1 563,6
8 068,2
9 468,2
-580,2
-445,0
4 715,5
4 265,4
-1 675,2
-1 040,1
526,8
788,4
110,0
136,5
55,7
101,1
14 591,6
14 199,9
3 683,2
5 143,6
3 930,3
5 935,1
5 198,1
4 660,4
1 839,0
1 941,2
20 748,7
22 648,0
11 091,0
10 988,2
1 241,4
1 230,3
Polsko
808,8
1 090,9
-632,5
864,6
8 050,2
6 693,2
-2 839,6
-3 706,0
-12 234,7
-14 199,1
-29 572,5
-37 581,4
356,7
630,0
-114,6
-87,3
-819,6
-711,5
-456,8
-712,2
13 156,3
18 663,2
109,2
489,0
-3 842,5
388,6
-2 707,4
-3 293,9
-10 467,5
-10 802,6
-6 925,8
-10 011,8
-2 348,7
-2 226,2
1,9
-0,5
-31,6
-18,7
1 638,2
352,7
-983,6
-774,2
-2 313,5
-4 396,3
-11 789,2
-10 846,9
-760,6
-1 216,4
548,5
-7,8
918,8
847,8
440,0
541,0
Třetí země
4 378,8
7 631,7
23,5
6,2
376,8
116,5
-1 333,2
-1 609,8
-82,9
-94,6
-9 976,6
-4 502,0
105,2
36,8
-3 766,5
-4 720,1
-8 037,9
-6 498,0
-13,2
-10,1
367,0
822,6
8 897,4
8 935,5
20,7
8,1
94,9
126,6
3 077,0
2 899,1
3 154,7
3 281,9
-43,8
-1,2
-1 698,3
-640,7
-639,4
-892,1
-276,4
-1 363,0
-9 767,5
-12 881,6
-1 084,6
-2 847,5
-463,4
-2 137,7
-374,0
-312,6
-60 248,2
-72 743,6
-13 825,9
-14 751,9
-10 570,8
-10 719,1
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,1
-11,3
-431,4
-584,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,1
0,0
2 528,5
2 806,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Brazílie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-154,8
-305,5
0,0
0,0
-10 115,6
-4 398,5
-0,1
-0,1
-10,9
-3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
-2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-78,3
-488,4
-823,2
-762,5
-30,8
-59,8
USA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-175,4
-141,2
-22,3
-22,2
0,0
0,0
1,0
0,1
-34,7
-34,0
-2 974,7
-828,5
0,0
0,0
0,2
0,6
0,0
-0,2
0,0
0,0
10,0
0,0
14,4
41,5
-0,2
0,0
-43,8
-1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-21,1
-0,2
-3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
-1,5
-0,7
-491,5
-343,9
1. pokračování tab. 28
Kód
0808
Název zboží
0901
Jablka, hrušky, kdoule
Meruňky, třešně, višně,
broskve, švestky
Káva (i pražená,
též dekofeinovaná)
0902
Čaj (i aromatizovaný)
1001
Pšenice
1002
Žito
1003
Ječmen
1004
Oves
1005
Kukuřice
1006
Rýže
1101
Mouka pšeničná
1102
1103
Mouky obilné jiné
Krupice, krupička a pelety
z obilovin
1107
Slad
1108
Škroby a inulin
1201
Boby sojové
1205
Semena řepky
1206
1209
Semena slunečnice
Semena, plody
a výtrusy k výsevu
1210
Šištice chmelové
1507
Olej sojový
1511
Olej palmový
Olej slunečnicový, světlic.
nebo bavlníkový
0809
1512
1514
1517
1601
1602
Olej řepkový nebo hořčičný
Margarín a směsi pokrm.
tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky
z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy
z masa, drobů, krve
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Celkem
-44 269,9
-35 438,8
-8 709,5
-9 575,5
-10 947,9
-11 509,3
-1 012,3
-588,8
1 349 245,6
1 385 747,3
-3 668,5
-2 823,5
219 672,4
235 342,1
16 556,0
23 776,0
106 463,8
-18 954,7
-31 740,3
-34 661,3
-4 815,7
-14 382,3
-2 549,1
-2 129,9
-2 092,9
-5 137,0
128 012,0
132 870,6
-7 614,2
-9 614,6
-15 027,4
-38 595,8
328 106,4
89 426,7
-28 277,3
-48 370,4
2 443,5
2 713,0
1 847,4
1 246,4
-4 071,7
-4 650,8
-8 031,7
-10 663,2
2 182,2
4 125,3
145 857,9
118 465,1
-26 572,6
-23 643,9
6 239,9
6 705,2
5 411,8
7 059,1
EU 28
-38 918,5
-34 447,7
-8 052,8
-8 794,6
-1 579,0
-290,7
-690,4
-422,4
1 350 408,4
1 385 509,0
-3 668,5
-2 823,5
219 344,9
234 087,5
14 698,8
19 862,5
108 337,3
-17 920,4
-14 655,9
-13 528,8
-4 493,3
-14 197,1
-2 529,3
-2 026,9
-2 024,0
-4 956,3
97 841,5
102 627,0
-8 112,7
-8 656,5
-14 474,7
-38 398,6
328 106,4
89 623,9
-27 651,6
-47 644,8
2 021,3
2 275,4
157,7
5,0
-4 049,7
-4 477,3
-7 942,8
-10 537,2
5 111,7
9 666,8
145 982,2
118 755,1
-26 555,6
-23 533,8
6 198,7
6 687,9
7 665,2
8 177,9
Německo
-4 173,8
-720,3
-1 453,0
-1 615,6
-5 641,1
-3 875,5
-313,2
-304,0
1 039 275,6
981 737,4
7 753,2
4 892,2
150 339,9
138 464,5
10 266,4
14 918,4
75 954,3
15 714,4
469,8
9,1
5 484,2
5 698,0
-375,9
-341,2
-54,0
-53,8
15 294,4
16 998,9
-1 793,6
-1 199,8
-7 374,4
-6 302,0
273 285,2
62 271,3
8 007,1
162,9
33,7
640,9
5,4
-105,5
-3 314,5
-4 052,0
-3 026,8
-2 731,3
1 128,4
5 607,5
16 736,1
14 034,2
-4 119,6
-3 818,1
-2 276,8
-2 286,9
-1 160,0
-900,7
Slovensko
534,0
424,1
565,0
724,6
4 398,6
8 612,4
71,0
59,6
44 897,0
11 109,2
-685,7
-192,5
15 398,3
8 877,8
546,4
53,6
-44 112,4
-16 732,1
4 980,7
6 591,3
-3 499,5
-13 097,8
247,0
-895,0
-792,4
-1 253,7
-1 835,7
-2 683,9
-2 310,8
-1 899,7
-235,1
200,9
-8 293,1
2 408,7
-9 799,1
-38 115,6
419,2
701,9
8,3
5,9
103,1
1,2
185,6
334,8
-811,1
1 018,7
11 421,2
24 762,6
-361,4
-816,8
8 106,6
8 520,7
7 222,6
7 604,6
Polsko
-7 037,7
-14 206,5
32,1
-1,3
-5 521,3
-5 781,6
-225,5
-77,2
97 988,6
148 661,1
-11 373,4
-7 912,0
31 373,1
28 214,9
336,7
1 970,9
1 051,2
-14 453,3
-2 397,6
-2 567,4
1 054,5
2 704,3
-1 937,6
8,0
-876,1
-3 444,5
43 664,1
47 087,2
388,9
819,8
-290,8
-1 098,9
18 721,2
38 639,0
257,1
-1 400,4
322,8
-120,8
2,6
1,5
66,0
22,0
-190,1
-118,6
7 422,5
8 626,0
5 261,1
-39 001,9
-11 191,2
-7 834,6
-1 663,6
-1 801,6
-2 909,8
-3 836,8
Třetí země
-5 351,4
-991,1
-656,7
-780,8
-9 103,0
-8 319,9
-321,8
-166,4
2 062,3
238,3
0,0
0,0
327,5
1 254,6
1 857,2
3 913,5
-515,6
-1 034,3
-17 084,5
-21 132,5
-322,4
-185,2
-19,8
-103,0
-68,9
-180,7
30 170,5
30 243,5
502,5
-958,1
-552,7
-197,2
0,0
-197,3
-574,2
-725,6
422,3
438,6
1 689,7
1 241,4
-22,0
-173,5
-88,9
-126,0
-2 929,5
-5 541,6
73,7
-290,0
-17,0
-110,1
35,6
17,4
-2 253,5
-1 118,7
Rusko
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
11,8
19,7
81,9
187,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
45,7
34,3
0,0
0,0
-19,5
-107,5
2 641,5
2 255,9
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-40,0
87,1
66,0
178,4
231,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-19,3
0,0
72,4
56,0
1,2
1,2
0,0
0,0
237,7
148,6
Brazílie
-2 482,6
0,0
0,0
0,0
-2 883,0
-2 581,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,3
0,0
0,0
2 391,0
700,0
0,0
-0,6
-60,0
-8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
2,7
0,0
-1,9
0,0
-9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2 773,3
-1 547,8
USA
0,0
0,0
-0,8
0,0
-1,3
7,8
1,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
-172,0
-216,1
-182,0
-219,5
-392,0
-212,0
-9,8
-78,1
-1,1
-0,5
153,3
455,5
254,1
107,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-21,0
-20,8
-30,3
-7,3
25,8
18,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
-0,7
-0,3
0,0
0,0
-0,5
-0,5
0,0
0,0
1,5
2,2
2. pokračování tab. 28
Kód
Název zboží
Přípravky a konzervy z ryb,
1604
kaviár, jeho náhražky
Cukr třtinový nebo řepný,
1701
sacharóza
Cukry ostatní, sirupy,
1702
umělý med, karamel apod.
Cukrovinky bez kakaa
1704
(vč. bílé čokolády)
Čokoláda a ostatní kakaové
1806
přípravky
Přípravky z mouky, krupice,
1901
škrobu, mléka, slad. výtažek
Těstoviny (i nadívané)
1902
a kuskus
Pečivo, sušenky,
1905
oplatky apod.
2002, 2004,Konzerv. zelenina vč. brambor
2005
(ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovoce a ořechy konzervované
2008
a jinak připravené
2009
2104
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky, koncentr. kávy, čaje
a maté (přípr. na jejich bázi)
Omáčky, přípravky pro ně,
ochucovadla, hořčice
Polévky, bujóny, přípravky pro
ně, homogeniz. potr. směsi
2106
Potravinové přípravky jiné
2202
Limonády (tis. l)
2203
Pivo (tis. l)
2204
Víno (tis. l)
Ethylalkohol (min 80%),
denatur. destiláty (tis. l)
Lihoviny (méně než 80%),
destiláty, likéry (tis. LPA)
Moučka apod. z masa,
a drobů ryb, nepoživatelné
Pokrutiny a šroty po extrakci
sójového oleje
Pokrutiny a šroty po extrakci
sluneč., řepk. a dalších olejů
Přípravky používané
k výživě zvířat
Tabák nezpracovaný,
odpad tabákový
Doutníky a cigarety
z tabáku, náhražek
2101
2103
2207
2208
2301
2304
2306
2309
2401
2402
Období
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
1.pol. 2015
1.pol. 2016
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Celkem
-7 968,5
-7 343,9
108 085,4
42 743,9
-101 258,4
-81 313,6
19 519,8
28 740,5
-10 535,6
-12 099,0
-16 644,2
-20 316,1
-3 316,4
-2 601,9
-11 144,3
7 940,2
-38 573,7
-44 032,8
-16 664,7
-16 753,6
-21 228,5
-24 847,5
-1 361,7
144,0
-12 628,7
-3 604,1
192,5
1 381,4
-969,5
-14 630,0
113 852,2
110 937,7
196 197,4
210 926,1
-67 763,2
-66 173,3
25 847,4
10 831,2
-2 682,5
-2 999,1
-27 374,2
-14 447,5
-184 826,3
-168 817,8
123 680,1
136 466,0
80 738,9
85 412,5
-8 694,7
-7 137,2
5 987,9
7 625,8
EU 28
-3 684,3
-4 119,5
52 708,0
13 379,9
-98 693,5
-79 483,1
17 309,5
25 298,0
-10 566,4
-12 071,7
-16 803,1
-20 357,8
-1 853,3
-1 402,7
-12 395,4
5 820,8
-35 121,9
-38 089,2
-8 489,0
-10 295,4
-19 697,4
-22 965,8
-1 299,5
-102,8
-11 889,1
-2 591,6
259,5
1 192,1
1 923,0
-10 938,5
105 223,5
106 171,5
166 910,4
175 920,6
-58 758,2
-57 989,2
35 902,8
17 330,2
-2 074,5
-2 250,2
-26 139,1
-13 363,1
-167 856,7
-149 226,0
126 718,0
144 452,9
67 754,4
71 395,6
-4 314,5
-2 937,4
5 073,0
6 883,2
Německo
-1 493,5
-1 519,3
-337,7
-5 301,0
-516,9
-751,5
-1 002,1
-625,4
-6 975,2
-6 473,8
-12 413,5
-12 754,0
-1 995,4
-1 517,6
-10 705,4
-9 521,7
-6 244,0
-7 457,4
-2 392,6
-2 311,7
-2 735,1
-2 740,1
-2 489,0
-873,5
-13 165,2
-666,9
114,0
7,1
-4 369,5
-4 779,6
30 770,9
29 452,4
41 977,4
45 468,1
-3 272,1
-3 701,0
20 470,0
-6 039,2
-412,3
-378,5
-11 683,3
-432,6
-181 441,5
-150 110,1
140 481,7
143 298,8
-36 526,4
-34 085,3
-36,7
-1,0
-766,4
-518,6
Slovensko
1 399,4
1 368,3
2 241,5
-2 546,3
-44 325,1
-37 148,3
2 817,0
4 657,5
4 153,9
5 049,8
2 353,6
2 798,7
5 523,6
8 987,8
8 813,3
9 628,2
3 409,9
3 206,2
995,7
769,8
-235,8
290,2
812,5
915,8
5 149,5
5 389,9
228,0
354,7
6 679,6
5 846,5
57 430,6
73 179,1
55 873,8
56 813,5
268,7
-3 055,9
5 046,3
3 466,6
881,3
732,7
-1 622,2
-3 491,5
15 254,2
9 852,0
-7 220,5
-6 914,6
87 568,7
83 986,6
48,7
-106,5
1 717,1
1 446,7
Polsko
-1 663,5
-1 748,1
5 049,2
-3 302,9
-1 013,1
-536,4
2 571,8
9 611,6
-2 192,5
-2 965,4
-1 251,3
-4 030,9
6 781,2
6 769,2
-17 111,2
-17 694,1
-7 539,1
-7 691,2
-859,7
-646,0
-9 775,0
-12 183,8
-1 153,2
-1 210,0
-7 162,7
-6 557,5
-413,4
-101,2
-5 221,5
-7 242,7
-7 384,6
-18 805,0
10 230,3
11 899,0
243,4
547,9
773,1
11 247,7
-704,1
203,6
-8 306,1
-7 243,9
-170,7
-127,5
-24 589,0
-28 656,6
28 259,4
21 660,1
-103,1
-43,1
-4 103,5
-3 930,9
Třetí země
-4 283,5
-3 224,4
55 379,5
29 367,8
-2 517,0
-1 825,2
2 210,4
3 442,5
61,6
129,9
157,3
41,7
-1 463,1
-1 199,2
1 252,1
2 120,6
-3 449,8
-5 921,7
-8 174,6
-6 458,2
-1 531,1
-1 881,6
-62,1
246,8
-670,9
-901,0
-66,9
189,2
-2 768,4
-3 561,0
8 680,8
4 808,4
29 296,1
35 064,0
-9 004,8
-8 183,9
-10 055,4
-6 499,0
-605,6
-744,9
-1 235,1
-1 084,4
-16 969,6
-19 591,8
-3 037,9
-7 961,6
12 996,7
14 020,6
-4 380,2
-4 199,8
914,9
742,6
Rusko
17,4
23,5
0,0
7,7
19,0
0,0
648,1
558,2
31,8
6,8
133,3
104,9
79,7
179,3
68,1
168,1
82,7
47,3
93,4
112,0
-5,6
17,9
189,5
538,2
26,2
26,5
235,4
234,5
118,8
78,7
207,6
261,7
7 670,4
9 174,6
0,3
0,0
0,0
0,5
-65,8
-94,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-723,9
-594,6
4 828,7
5 831,6
0,0
0,0
-34,6
-30,8
Brazílie
0,0
0,0
-41,9
-83,8
0,0
-0,1
-17,7
-1,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,0
0,0
0,0
0,0
1,1
-10,1
-400,3
-461,8
-44,5
-165,2
0,0
0,0
0,6
-38,2
-1,2
1,7
0,0
0,0
219,7
122,4
0,0
0,4
-8 903,7
0,0
-4,1
-3,1
0,0
0,0
-12 689,7
-16 643,5
0,0
0,0
-104,5
-3,7
-1 804,8
-2 355,7
0,0
0,0
USA
-100,2
-2,8
-0,1
-0,1
-11,7
-19,8
804,2
1 366,5
193,7
-9,8
-25,6
-19,6
-0,8
-0,2
78,1
14,0
96,8
-12,8
-424,9
-286,8
-0,3
-18,5
-3,1
-0,3
-33,0
-50,5
-0,1
0,7
-61,3
-463,6
-628,4
-1 216,2
5 491,9
5 521,3
-61,7
-78,3
0,0
0,0
-210,9
-232,8
0,0
0,0
-459,9
-286,7
0,0
0,0
-1 485,1
-1 658,6
-979,0
-509,0
-0,7
-0,4
Tab. 29 - Hlavní vývozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním vývozu ČR v 1. pololetí 2016
(data bez dopočtů)
Kód
2402 20
1001
1514 11 a 19
1905
0901
2309
1806
2106
0401
Název zboží
Cigarety
Pšenice
Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové
Pekařské zboží
Káva (i pražená a dekofeinovaná)
Přípravky používané k výživě zvířat
Čokoláda a ostatní kakaové přípravky
Potravinové přípravky jiné
Nezahuštěné mléko a smetana
z toho 0401 20 99 "mléko, tuk > 3 a ≤ 6 %, v balení nad 2 litry
2203
Pivo
1704
Cukrovinky bez kakaa
2202
Limonády
0102
Živý skot
0406
Sýry a tvaroh
1107
Slad
1602
Masné přípravky a konzervy
1701
Cukr
2101 11 a 12 Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi
1205
Semena řepky
1601
Uzenky a salámy
1003
Ječmen
2306 41 a 49 Řepkové pokrutiny
0402
Zahuštěné mléko a smetana
0105
Živá drůbež
0203
Vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
0403
Kysané mléčné výrobky
1904
Pufované výrobky, müsli, corn flakes apod.
0207
Maso a droby drůbeže
Celkem vybrané komodity
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
1. pol. 2015
mil. Kč
%
7 889,3
8,5
6 410,5
6,9
4 672,2
5,0
3 790,3
4,1
3 999,4
4,3
3 982,4
4,3
3 331,6
3,6
3 719,6
4,0
4 005,2
4,3
2 726,3
4,3
3 059,1
3,3
2 020,1
2,2
2 229,0
2,4
1 863,0
2,0
2 240,3
2,4
1 394,7
1,5
1 205,9
1,3
1 854,8
2,0
1 104,8
1,2
3 564,2
3,8
1 005,0
1,1
1 123,4
1,2
995,1
1,1
1 201,0
1,3
1 145,3
1,2
962,3
1,0
826,3
0,9
745,4
0,8
888,2
1,0
71 228,1
76,4
1. pol. 2016
mil. Kč
%
11 368,0
11,8
5 687,1
5,9
5 660,4
5,9
4 671,1
4,8
4 443,5
4,6
4 296,2
4,5
4 219,8
4,4
3 465,1
3,6
3 275,8
3,4
2 168,1
4,3
3 188,9
3,3
2 484,7
2,6
2 350,2
2,4
2 349,4
2,4
2 212,4
2,3
1 355,3
1,4
1 219,8
1,3
1 206,2
1,3
1 110,2
1,2
1 105,4
1,1
1 094,0
1,1
1 090,8
1,1
1 033,7
1,1
1 009,3
1,0
972,3
1,0
863,0
0,9
850,1
0,9
845,7
0,9
829,2
0,9
74 257,8
77,0
Tab. 30 - Hlavní dovozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním dovozu ČR v 1. pololetí 2016
(data bez dopočtů)
Kód
Název zboží
0203
Vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
0901
Káva (i pražená a dekofeinovaná)
1806
Čokoláda a ostatní kakaové přípravky
1905
Pekařské zboží
2402 20
Cigarety
0406
Sýry a tvaroh
2106
Potravinové přípravky jiné
2309
Přípravky používané k výživě zvířat
1514 11 a 19 Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové
0207
Maso a droby drůbeže
2202
Limonády
0803
Banány
2204
Víno
0805
Citrusové plody
2304
Sójové pokrutiny
0201 a 0202 Hovězí maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
2208
Lihoviny
2101 11 a 12 Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi
1901
Přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka (vč. sladového výtažku)
0702
Rajčata
1704
Cukrovinky bez kakaa
2008
Konzervované a jinak připravené ovoce a ořechy
0302 a 0303 Ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
0602
Venkovní a pokojové rostliny, řízky a rouby
0709 60
Papriky
2103
Omáčky, přípravky pro ně, ochucovadla a hořčice
1005
Kukuřice
0701
Brambory
1602
Masné přípravky a konzervy
0304
Rybí filé aj. rybí maso
1604
Přípravky a konzervy z ryb vč. kaviáru
0603
Řezané květiny
2401
Tabák (nezpracovaný)
1702 30 a 60 Glukóza, fruktóza a jejich sirupy
Celkem vybrané komodity
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
1. pol. 2015
mil. Kč
%
6 744,4
6,7
4 712,2
4,7
4 059,8
4,1
3 963,7
4,0
2 410,5
2,4
3 547,7
3,5
3 430,8
3,4
3 184,0
3,2
1 958,6
2,0
3 135,6
3,1
1 925,0
1,9
1 714,1
1,7
2 055,3
2,1
1 666,5
1,7
2 045,8
2,0
1 508,2
1,5
1 550,1
1,5
1 643,6
1,6
1 376,1
1,4
1 441,7
1,4
901,3
0,9
1 227,3
1,2
704,9
0,7
1 075,7
1,1
994,9
1,0
1 017,4
1,0
884,8
0,9
387,6
0,4
976,5
1,0
1 040,0
1,0
894,0
0,9
791,6
0,8
1 142,2
1,1
961,2
1,0
67 073,2
67,0
1. pol. 2016
mil. Kč
%
6 269,0
5,9
5 106,3
4,8
5 040,5
4,7
4 080,0
3,8
3 922,3
3,7
3 556,4
3,3
3 547,2
3,3
3 301,2
3,1
3 166,0
3,0
2 778,2
2,6
2 070,0
1,9
1 975,8
1,9
1 947,7
1,8
1 845,3
1,7
1 736,6
1,6
1 662,5
1,6
1 643,4
1,5
1 499,3
1,4
1 466,0
1,4
1 461,0
1,4
1 460,9
1,4
1 225,9
1,1
1 112,4
1,0
1 095,9
1,0
1 066,8
1,0
1 028,1
1,0
1 014,3
1,0
965,7
0,9
932,1
0,9
896,7
0,8
895,5
0,8
867,9
0,8
867,1
0,8
828,7
0,8
72 332,6
67,8
Tab. 31 - Hlavní vývozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním vývozu ČR ve 2. čtvrtletí roku 2016
(data bez dopočtů)
Kód
2402 20
1001
1514 11 19
1905
2309
1806
2203
2106
0401
Název zboží
Cigarety
Pšenice
Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové
Pekařské zboží
Přípravky používané k výživě zvířat
Čokoláda a ostatní kaakové přípravky
Pivo
Potravinové přípravky jiné
Nezahuštěné mléko a smetana
z toho 0401 20 99 "mléko, tuk >3 a≤ 6 %, v balení nad 2 litry"
0901
Káva (i pražená, dekofeinovaná)
2202
Limonády
0102
Živý skot
0406
Sýry a tvaroh
1704
Cukrovinky bez kakaa
1107
Slad
1701
Cukrovinky bez kakaa
1602
Masné přípravky a konzervy
1205
Semena řepky
2101 11 a 12 Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi
0402
Zahuštěné mléko a smetana
1601
Uzenky a salámy
2306 41 a 49 Řepkové pokrutiny
1003
Ječmen
0105
Živá drůbež
0203
Vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo zmarazené)
0207
Maso a droby drůbeže
1904
Pufované výrobky, mϋsli, corn flakes apod.
0803
Banány
0403
Kysané mléčné výrobky
Celkem vybrané komodity
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
II. Q. 2015
mil. Kč
%
4 116,7
8,6
2 927,8
6,1
2 602,5
5,5
1 909,1
4,0
1 912,0
4,0
1 510,1
3,2
1 778,7
3,7
1 793,8
3,8
1 983,8
4,2
1 381,5
2,9
2 113,5
4,4
1 330,1
2,8
984,5
2,1
1 117,9
2,3
979,2
2,1
755,8
1,6
802,2
1,7
595,7
1,3
2 432,0
5,1
606,6
1,3
599,0
1,3
523,6
1,1
529,0
1,1
614,0
1,3
578,6
1,2
407,7
0,9
464,9
1,0
372,3
0,8
402,4
0,8
414,9
0,9
37 158,2
78,0
II. Q. 2016
mil. Kč
%
5 915,3
12,1
3 226,8
6,6
2 793,3
5,7
2 485,1
5,1
2 114,0
4,3
1 881,0
3,9
1 866,0
3,8
1 761,8
3,6
1 563,1
3,2
1 038,1
2,1
1 500,5
3,1
1 363,1
2,8
1 225,5
2,5
1 118,4
2,3
1 034,2
2,1
738,6
1,5
731,5
1,5
599,9
1,2
595,2
1,2
575,8
1,2
535,6
1,1
531,1
1,1
523,9
1,1
506,9
1,0
488,8
1,0
483,1
1,0
444,0
0,9
439,9
0,9
421,6
0,9
417,2
0,9
37 881,0
77,7
Tab. 32 - Hlavní dovozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním dovozu ČR ve 2. čtvrtletí roku 2016
(data bez dopočtů)
Kód
Název zboží
0203
Vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
1806
Čokoláda a ostatní kakaové přípravky
1905
Pekařské zboží
2402 20
Cigarety
0901
Káva (i pražená a dekofeinovaná)
2106
Potravinové přípravky jiné
0406
Sýry a tvaroh
2309
Přípravky používané k výživě zvířat
1514 11 a 19 Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové
0207
Maso a droby drůbeže
2202
Limonády
0803
Banány
2204
Víno
0201 a 0202 Hovězí maso (čerstvé, chlazené a zmrazené)
0709 60
Papriky
2304
Sójové pokrutiny
2208
Lihoviny
2101 11 a 12 Výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi
0702
Rajčata
1901
Přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka (vč. sladových výtažku)
0805
Citrusové plody
2008
Konzervované a jinak připravené ovoce a ořechy
0302 a 0303 Ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
0602
Venkovní a pokojové rostliny, řízky a rouby
1704
Cukrovinky bez kakaa
0701
Brambory
2103
Omáčky, přípravky pro ně, ochucovadla a hořčice
2105
Zmrzlina
1604
Přípravky a konzervy z ryb vč. kaviáru
0603
Řezané květiny
1701
Cukr
1602
Masné přípravky a konzervy
Celkem vybrané komodity
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
II. Q. 2015
mil. Kč
%
3 385,0
6,6
1 842,1
3,6
2 068,2
4,1
1 428,2
2,8
2 506,3
4,9
1 704,3
3,3
1 790,5
3,5
1 596,3
3,1
1 203,4
2,4
1 591,2
3,1
1 012,4
2,0
831,5
1,6
1 072,5
2,1
757,7
1,5
537,9
1,1
1 070,3
2,1
771,9
1,5
831,6
1,6
825,5
1,6
731,5
1,4
573,0
1,1
660,6
1,3
344,9
0,7
565,1
1,1
445,4
0,9
236,0
0,5
503,0
1,0
501,0
1,0
381,9
0,7
411,7
0,8
379,2
0,7
495,0
1,0
33 055,2
64,8
II. Q. 2016
mil. Kč
%
3 238,3
6,2
2 176,1
4,1
2 105,0
4,0
1 923,9
3,7
1 905,7
3,6
1 807,5
3,4
1 780,8
3,4
1 650,7
3,1
1 532,5
2,9
1 331,5
2,5
1 191,9
2,3
1 015,5
1,9
1 003,0
1,9
940,1
1,8
537,8
1,0
890,7
1,7
850,2
1,6
799,5
1,5
759,9
1,4
729,4
1,4
678,2
1,3
628,3
1,2
623,4
1,2
604,2
1,1
557,8
1,1
543,2
1,0
529,3
1,0
520,4
1,0
458,1
0,9
441,8
0,8
418,7
0,8
278,0
0,5
34 451,2
65,5
Tab. 33 - Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v AZO ČR celkem v 1. pol. 2015 a 2016 (Kč/kg)
(data bez dopočtů)
Kód
0102
0103
0105
0201+0202
0203
0207
0210
0401
0402
0403
0405
0406
0407
0408
0701
0702
0703
0704
0707
0709
0710
0712
0803
0805
0806
0808
0809
0810
0811
0813
0901
0902
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1101
1104
1107
Název zboží
Živý skot
Živá prasata
Drůbež živá
Hovězí maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
Vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo mražené)
Maso a jedlé droby z drůbeže (čerstvé, chlazené nebo mražené)
Maso a droby sušené, solené nebo uzené, moučky, prášky
Mléko a smetana nezahuštěné a neslazené
Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené
Kysané mléčné výrobky
Máslo a mléčné pomazánky
Sýry a tvaroh
Vejce ve skořápkách
Vejce bez skořápek
Brambory
Rajčata
Cibule, šalotka, česnek, pórek apod.
Zelí, květák, brokolice, kapusta, kedluben apod.
Okurky a nakládačky
Zelenina ostatní (mj. papriky)
Zelenina (též vařená) zmrazená
Zelenina sušená, též kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku
Banány (i sušené)
Citrusové plody (i sušené)
Hrozny vinné (vč. rozinek)
Jablka, hrušky (vč. kdoulí)
Meruňky, třešně, višně, broskve, švestky a trnky
Ostatní ovoce čerstvé (jahody, bobuloviny, kiwi a exotické ovoce)
Ovoce a ořechy (též vařené) zmrazené, i slazené
Ovoce sušené (jiné než HS 0801 - 0860), směsi ořechů a sušeného ovoce
Káva (i pražená, též dekofeinovaná)
Čaj (i aromatizovaný)
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Kukuřice
Rýže
Pšeničná mouka
Obilná zrna jinak zpracovaná (loupaná, šrotovaná, vločky apod.), obilné klíčky
Slad (i pražený)
Vývoz
Dovoz
Index vývoz/dovoz (%)
1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016
54,57
60,77
85,66
85,10
63,7
71,4
31,75
29,76
47,68
51,42
66,6
57,9
50,02
45,26
115,84
91,29
43,2
49,6
109,59
122,24
122,96
120,94
89,1
101,1
52,72
48,61
54,17
50,53
97,3
96,2
60,52
44,29
55,62
47,75
108,8
92,8
88,35
79,20
88,02
78,89
100,4
100,4
9,53
8,03
15,80
13,50
60,3
59,5
60,05
49,95
44,81
39,20
134,0
127,4
27,13
25,31
33,14
30,46
81,9
83,1
83,14
64,81
84,78
72,80
98,1
89,0
95,08
81,93
83,45
75,62
113,9
108,3
68,45
53,89
35,25
29,95
194,2
179,9
37,80
36,29
37,91
37,45
99,7
96,9
7,29
7,22
3,54
6,21
206,2
116,2
31,89
32,76
29,79
27,02
107,1
121,2
16,74
16,89
10,96
11,76
152,7
143,6
14,58
17,03
12,89
13,78
113,1
123,6
23,09
21,71
17,37
16,71
132,9
129,9
40,52
45,92
36,87
37,01
109,9
124,1
23,39
24,08
19,78
21,01
118,3
114,7
20,49
20,94
31,39
79,66
65,3
26,3
25,81
24,50
21,58
21,29
119,6
115,1
20,10
21,37
17,38
20,21
115,6
105,8
48,34
48,46
48,59
50,16
99,5
96,6
8,13
10,07
13,82
13,29
58,8
75,8
38,63
37,71
33,50
31,56
115,3
119,5
35,11
50,13
43,18
37,80
81,3
132,6
35,39
34,92
44,45
38,25
79,6
91,3
83,61
98,17
128,43
110,90
65,1
88,5
165,13
184,98
133,99
143,71
123,2
128,7
269,87
198,49
179,04
194,95
150,7
101,8
4,70
4,08
3,78
4,75
124,3
86,0
4,30
4,16
4,00
3,70
107,7
112,2
4,68
4,35
5,12
5,75
91,5
75,7
6,12
5,33
8,70
12,45
70,3
42,8
4,28
6,26
13,91
14,02
30,8
44,6
21,27
20,36
16,57
15,87
128,3
128,3
6,70
6,73
10,48
9,03
63,9
74,6
6,78
7,58
10,18
13,28
66,6
57,1
10,59
9,82
11,52
10,54
91,9
93,1
Pokračování tab. 33
Kód
1108
1109
1205
1206
1210
1302
1512
1514
1517
1601
1602
1701
1702
1704
1806
1901
1902
1904
1905
2004
2005
2007
2008
2009
2101
2103
2104
2105
2106
2202
2203
2204
2207
2208
2304
2306
2309
2402
Název zboží
Škrob a inulin
Lepek
Semena řepky
Semena slunečnicová
Chmel
Rostlinné šťávy a výtažky, pektinové látky, pektináty a pektany apod.
Slunečnicový, světlicový nebo bavlníkový olej
Řepkový nebo hořčičný olej
Margarin a směsi pokrmových tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve
Cukr třtinový nebo řepný, chemicky čistá sacharóza
Ostatní cukry, cukerné sirupy, umělý med, karamel
Cukrovinky bez kakaa
Čokoláda a ost. kakaové přípravky
Přípravky z mouky, krupice, škrobu, sladový výtažek, přípravky z mléka
Těstoviny (i nadívané) a kuskus
Pufované obilné výrobky, corn flakes, müsli apod.
Pečivo, sušenky, oplatky apod.
Zelenina ostatní konzervovaná a jinak připravená, zmrazená *)
Zelenina ostatní konzervovaná a jinak připravená, nezmrazená *)
Džemy, marmelády apod.
Ovoce a ořechy konzervované a jinak připravené
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty kávy, čaje, maté (vč. přípravků na jejich bázi)
Omáčky, přípravky pro ně, směsi koření a přísad pro ochucení, hořčice
Polévky a bujóny, přípravky pro ně, homogenizované potravinové směsi
Zmrzlina, eskymo apod.
Potravinové přípravky jiné
Limonády (Kč/l)
Pivo (Kč/l)
Vína a mošt vinný jiný než čísla 2009 (Kč/l)
Ethylalkohol (min 80 %) a destiláty denaturované (Kč/l)
Lihoviny (max 80 %), destiláty a likéry (Kč/LPA)
Pokrutiny a šroty po extrahování sojového oleje
Pokrutiny a šroty po extrahování rostlinných olejů (mj. řepkového)
Přípravky a výrobky k výživě zvířat
Cigarety a doutníky
Vývoz
Dovoz
Index vývoz/dovoz (%)
1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016
13,65
14,84
12,22
13,40
111,7
110,8
34,58
39,07
35,32
38,60
97,9
101,2
9,90
9,43
10,46
11,33
94,6
83,2
10,95
14,00
11,90
12,10
92,0
115,7
254,15
277,76
175,01
289,89
145,2
95,8
291,50
327,25
245,58
283,50
118,7
115,4
21,02
23,32
22,46
23,97
93,6
97,3
18,97
20,62
19,49
20,30
97,3
101,6
31,29
40,96
27,33
27,13
114,5
151,0
75,53
77,80
92,39
92,27
81,8
84,3
72,92
68,85
87,77
87,45
83,1
78,7
10,62
12,53
11,55
13,48
91,9
93,0
15,93
17,87
10,16
10,88
156,8
164,3
67,32
58,20
85,95
104,69
78,3
55,6
122,65
135,51
107,69
116,57
113,9
116,2
65,78
71,26
55,61
51,35
118,3
138,8
21,39
17,53
33,18
31,02
64,5
56,5
55,85
56,30
51,33
49,92
108,8
112,8
62,88
57,32
55,49
55,47
113,3
103,3
21,36
20,62
20,85
21,00
102,5
98,2
51,48
51,55
30,76
29,30
167,4
175,9
40,82
45,92
45,38
45,46
89,9
101,0
50,64
51,12
48,86
49,27
103,6
103,8
26,28
27,49
24,76
24,57
106,1
111,9
136,13
128,47
177,70
178,89
76,6
71,8
33,41
34,32
30,52
43,77
109,5
78,4
86,71
75,10
78,12
69,03
111,0
76,4
61,78
76,00
49,44
52,71
125,0
144,2
109,99
127,86
98,62
85,00
111,5
150,4
9,35
9,60
15,47
15,46
60,5
62,1
14,40
14,14
14,78
12,25
97,4
115,4
44,81
64,05
27,77
28,28
161,4
226,5
14,30
14,73
22,83
17,68
62,6
83,3
171,90
185,83
205,05
240,00
83,8
77,4
11,34
10,40
10,22
9,59
111,0
108,4
6,38
5,88
5,33
4,96
119,7
118,5
19,98
20,84
26,86
27,34
74,4
76,2
588,13
552,62
336,45
310,30
174,8
178,1
Pozn.: *) konzervovaná jinak než v octě, zelenina kromě rajčat, avšak vč. brambor, cukrové kukuřice, luštěnin, oliv apod.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 34 - Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v agrárním obchodě ČR s EU 28 v 1. pol. 2015 a 2016 (Kč/kg)
(data bez dopočtů)
Kód
0102
0103
0105
0201+0202
0203
0207
0210
0401
0402
0403
0405
0406
0407
0408
0701
0702
0703
0704
0707
0709
0710
0712
0803
0805
0806
0808
0809
0810
0811
0813
0901
0902
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1101
1104
1107
Název zboží
Živý skot
Živá prasata
Drůbež živá
Hovězí maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
Vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo mražené)
Maso a jedlé droby z drůbeže (čerstvé, chlazené nebo mražené)
Maso a droby sušené, solené nebo uzené, moučky, prášky
Mléko a smetana nezahuštěné a neslazené
Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené
Kysané mléčné výrobky
Máslo a mléčné pomazánky
Sýry a tvaroh
Vejce ve skořápkách
Vejce bez skořápek
Brambory
Rajčata
Cibule, šalotka, česnek, pórek apod.
Zelí, květák, brokolice, kapusta, kedluben apod.
Okurky a nakládačky
Zelenina ostatní (mj. papriky)
Zelenina (též vařená) zmrazená
Zelenina sušená, též kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku
Banány (i sušené)
Citrusové plody (i sušené)
Hrozny vinné (vč. rozinek)
Jablka, hrušky (vč. kdoulí)
Meruňky, třešně, višně, broskve, švestky a trnky
Ostatní ovoce čerstvé (jahody, bobuloviny, kiwi a exotické ovoce)
Ovoce a ořechy (též vařené) zmrazené, i slazené
Ovoce sušené (jiné než HS 0801 - 0860), směsi ořechů a sušeného ovoce
Káva (i pražená, též dekofeinovaná)
Čaj (i aromatizovaný)
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Kukuřice
Rýže
Pšeničná mouka
Obilná zrna jinak zpracovaná (loupaná, šrotovaná, vločky apod.), obilné klíčky
Slad (i pražený)
Vývoz
Dovoz
Index vývoz/dovoz (%)
1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016
50,26
52,41
85,66
85,10
58,7
61,6
31,57
29,68
47,68
51,42
66,2
57,7
47,26
44,04
115,84
91,29
40,8
48,2
109,58
122,66
114,43
107,71
95,8
113,9
53,02
48,95
54,03
50,31
98,1
97,3
60,70
44,61
50,55
46,78
120,1
95,4
88,18
79,15
90,05
83,34
97,9
95,0
9,52
8,02
15,80
13,50
60,3
59,4
55,28
46,55
44,37
39,07
124,6
119,1
27,10
25,30
33,14
30,46
81,8
83,1
82,35
64,35
84,78
72,80
97,1
88,4
91,78
78,27
83,41
75,59
110,0
103,5
41,23
31,56
35,25
29,95
117,0
105,4
37,80
36,29
37,37
37,43
101,2
96,9
7,28
7,20
3,50
6,17
207,8
116,7
31,89
32,76
28,29
25,93
112,7
126,3
16,77
16,90
10,42
10,94
160,9
154,5
14,58
17,03
12,65
14,04
115,3
121,3
23,09
21,71
17,43
16,79
132,5
129,3
40,45
45,86
37,45
37,16
108,0
123,4
23,29
23,95
19,56
20,89
119,1
114,7
17,17
19,41
19,05
74,08
90,1
26,2
25,81
24,50
20,90
20,57
123,5
119,1
20,08
21,32
17,07
20,13
117,6
105,9
48,32
48,44
49,64
51,12
97,3
94,8
8,13
10,07
13,59
12,94
59,8
77,8
38,63
37,71
33,85
31,74
114,1
118,8
35,11
50,12
40,66
35,45
86,4
141,4
35,36
35,17
47,32
41,13
74,7
85,5
83,38
97,32
128,01
122,06
65,1
79,7
165,84
186,82
149,39
160,32
111,0
116,5
274,79
185,42
169,45
179,05
162,2
103,6
4,70
4,08
4,65
4,73
101,1
86,3
4,30
4,16
4,00
3,70
107,7
112,2
4,67
4,34
5,11
5,73
91,5
75,7
6,06
5,30
8,70
12,04
69,6
44,0
4,28
6,24
14,00
13,87
30,6
45,0
18,62
18,32
16,47
16,86
113,1
108,7
6,68
6,72
9,85
8,74
67,8
76,9
6,39
6,58
9,75
12,66
65,5
52,0
10,52
9,73
11,52
10,54
91,4
92,3
Pokračování tab. 34
Kód
1108
1109
1205
1206
1210
1302
1512
1514
1517
1601
1602
1701
1702
1704
1806
1901
1902
1904
1905
2004
2005
2007
2008
2009
2101
2103
2104
2105
2106
2202
2203
2204
2207
2208
2304
2306
2309
2402
Název zboží
Škrob a inulin
Lepek
Semena řepky
Semena slunečnicová
Chmel
Rostlinné šťávy a výtažky, pektinové látky, pektináty a pektany apod.
Slunečnicový, světlicový nebo bavlníkový olej
Řepkový nebo hořčičný olej
Margarin a směsi pokrmových tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve
Cukr třtinový nebo řepný, chemicky čistá sacharóza
Ostatní cukry, cukerné sirupy, umělý med, karamel
Cukrovinky bez kakaa
Čokoláda a ost. kakaové přípravky
Přípravky z mouky, krupice, škrobu, sladový výtažek, přípravky z mléka
Těstoviny (i nadívané) a kuskus
Pufované obilné výrobky, corn flakes, müsli apod.
Pečivo, sušenky, oplatky apod.
Zelenina ostatní konzervovaná a jinak připravená, zmrazená *)
*)
Zelenina ostatní konzervovaná a jinak připravená, nezmrazená
Džemy, marmelády apod.
Ovoce a ořechy konzervované a jinak připravené
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty kávy, čaje, maté (vč. přípravků na jejich bázi)
Omáčky, přípravky pro ně, směsi koření a přísad pro ochucení, hořčice
Polévky a bujóny, přípravky pro ně, homogenizované potravinové směsi
Zmrzlina, eskymo apod.
Potravinové přípravky jiné
Limonády (Kč/l)
Pivo (Kč/l)
Vína a mošt vinný jiný než čísla 2009 (Kč/l)
Ethylalkohol (min 80 %) a destiláty denaturované (Kč/l)
Lihoviny (max 80 %), destiláty a likéry (Kč/LPA)
Pokrutiny a šroty po extrahování sojového oleje
Pokrutiny a šroty po extrahování rostlinných olejů (mj. řepkového)
Přípravky a výrobky k výživě zvířat
Cigarety a doutníky
Vývoz
Dovoz
Index vývoz/dovoz (%)
1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016
13,10
13,91
12,14
13,54
108,0
102,7
35,72
38,28
35,43
38,61
100,8
99,1
9,90
9,43
10,46
10,95
94,6
86,1
10,91
13,99
11,53
11,87
94,7
117,9
263,20
260,71
172,06
297,81
153,0
87,5
285,23
313,94
248,62
253,47
114,7
123,9
21,02
23,32
22,59
24,56
93,1
95,0
18,96
20,62
19,49
20,30
97,3
101,6
31,29
40,94
27,25
27,12
114,8
151,0
75,44
77,75
92,39
92,27
81,7
84,3
72,59
68,52
84,53
85,45
85,9
80,2
11,28
13,96
11,35
13,13
99,3
106,3
15,41
17,23
9,86
10,42
156,2
165,3
67,34
57,94
87,79
107,29
76,7
54,0
121,63
134,93
107,20
115,12
113,5
117,2
65,63
71,16
55,16
50,92
119,0
139,7
21,46
17,49
32,29
30,30
66,5
57,7
54,12
55,83
54,69
55,25
99,0
101,0
61,93
56,57
55,25
55,18
112,1
102,5
17,20
17,76
20,81
20,94
82,7
84,8
51,44
51,51
31,01
29,53
165,9
174,4
40,01
45,91
47,25
45,84
84,7
100,2
49,53
50,51
44,26
46,57
111,9
108,5
26,90
27,72
22,98
23,17
117,1
119,7
136,43
131,45
168,90
167,96
80,8
78,3
32,61
33,27
29,35
42,87
111,1
77,6
83,27
73,68
77,90
64,28
106,9
114,6
61,55
75,40
49,38
52,71
124,6
143,1
107,04
123,46
81,25
69,56
131,8
177,5
8,88
9,27
14,56
14,79
61,0
62,7
13,46
13,30
14,43
11,59
93,3
114,8
41,27
60,33
26,49
27,23
155,8
221,5
14,30
14,71
20,61
16,64
69,4
88,4
166,43
179,19
182,61
219,17
91,1
81,8
11,34
10,40
10,12
9,53
112,1
109,1
6,38
5,88
5,46
5,37
116,8
109,5
17,40
18,21
24,79
24,92
70,2
73,1
577,43
542,32
332,15
308,36
173,8
175,9
Pozn.: *) konzervovaná jinak než v octě, zelenina kromě rajčat, avšak vč. brambor, cukrové kukuřice, luštěnin, oliv apod.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Tab. 35 - Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v AZO ČR s třetími zeměmi v 1. pol. 2015 a 2016 (Kč/kg)
(data bez dopočtů)
Kód
0102
0103
0105
0201+0202
0203
0207
0210
0401
0402
0403
0405
0406
0407
0408
0701
0702
0703
0704
0707
0709
0710
0712
0803
0805
0806
0808
0809
0810
0811
0813
0901
0902
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1101
1104
1107
Název zboží
Živý skot
Živá prasata
Drůbež živá
Hovězí maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
Vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo mražené)
Maso a jedlé droby z drůbeže (čerstvé, chlazené nebo mražené)
Maso a droby sušené, solené nebo uzené, moučky, prášky
Mléko a smetana nezahuštěné a neslazené
Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené
Kysané mléčné výrobky
Máslo a mléčné pomazánky
Sýry a tvaroh
Vejce ve skořápkách
Vejce bez skořápek
Brambory
Rajčata
Cibule, šalotka, česnek, pórek apod.
Zelí, květák, brokolice, kapusta, kedluben apod.
Okurky a nakládačky
Zelenina ostatní (mj. papriky)
Zelenina (též vařená) zmrazená
Zelenina sušená, též kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku
Banány (i sušené)
Citrusové plody (i sušené)
Hrozny vinné (vč. rozinek)
Jablka, hrušky (vč. kdoulí)
Meruňky, třešně, višně, broskve, švestky a trnky
Ostatní ovoce čerstvé (jahody, bobuloviny, kiwi a exotické ovoce)
Ovoce a ořechy (též vařené) zmrazené, i slazené
Ovoce sušené (jiné než HS 0801 - 0860), směsi ořechů a sušeného ovoce
Káva (i pražená, též dekofeinovaná)
Čaj (i aromatizovaný)
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Kukuřice
Rýže
Pšeničná mouka
Obilná zrna jinak zpracovaná (loupaná, šrotovaná, vločky apod.), obilné klíčky
Slad (i pražený)
Vývoz
Dovoz
Index vývoz/dovoz (%)
1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016
83,87
94,76
180,40
275,37
215,17
267,95
530,61
18,72
192,61
173,37
275,5
10,8
15,17
18,68
134,42
113,90
11,3
16,4
49,05
29,27
78,53
58,30
62,5
50,2
251,11
212,57
85,72
72,95
293,0
291,4
19,41
14,92
55,38
250,00
35,0
6,0
66,00
54,24
169,12
1 365,43
39,0
4,0
54,87
79,59
68,26
125,33
80,4
63,5
95,07
75,38
250,00
30,2
116,93
111,33
127,07
94,38
92,0
118,0
103,88
89,16
141,46
73,4
96,59
121,67
9,36
11,97
12,57
9,95
74,5
120,3
35,72
30,53
9,17
10,30
32,11
27,48
28,6
37,5
13,12
8,17
47,62
0,00
12,48
8,27
381,5
0,0
302,49
325,74
34,28
35,87
882,3
908,1
82,80
105,22
31,57
26,71
262,3
393,9
83,32
95,82
76,73
85,12
108,6
112,6
58,82
85,97
21,79
21,48
269,9
400,2
27,36
242,11
19,23
20,61
142,3
1174,5
300,00
436,55
48,15
49,70
623,0
878,3
8,67
10,92
16,16
28,97
53,6
37,7
90,91
28,82
29,29
315,4
128,21
216,87
70,96
74,61
180,7
290,7
62,85
21,87
40,74
35,52
154,3
61,6
100,99
123,54
128,82
99,48
78,4
124,2
78,96
70,16
90,28
78,84
87,5
89,0
224,71
255,86
205,20
245,73
109,5
104,1
5,68
4,37
12,31
61,66
46,1
7,1
10,28
5,82
613,86
454,37
1,7
1,3
6,59
5,50
14,72
37,4
4,56
162,42
19,15
24,43
23,8
664,7
37,53
37,77
16,69
14,85
224,9
254,4
12,24
11,69
48,62
57,41
25,2
20,4
19,46
37,77
18,25
18,87
106,6
200,2
10,83
10,15
183,43
5,9
-
Pokračování tab. 35
Kód
1108
1109
1205
1206
1210
1302
1512
1514
1517
1601
1602
1701
1702
1704
1806
1901
1902
1904
1905
2004
2005
2007
2008
2009
2101
2103
2104
2105
2106
2202
2203
2204
2207
2208
2304
2306
2309
2402
Název zboží
Škrob a inulin
Lepek
Semena řepky
Semena slunečnicová
Chmel
Rostlinné šťávy a výtažky, pektinové látky, pektináty a pektany apod.
Slunečnicový, světlicový nebo bavlníkový olej
Řepkový nebo hořčičný olej
Margarin a směsi pokrmových tuků a olejů
Uzenky, salámy aj. výrobky z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve
Cukr třtinový nebo řepný, chemicky čistá sacharóza
Ostatní cukry, cukerné sirupy, umělý med, karamel
Cukrovinky bez kakaa
Čokoláda a ost. kakaové přípravky
Přípravky z mouky, krupice, škrobu, sladový výtažek, přípravky z mléka
Těstoviny (i nadívané) a kuskus
Pufované obilné výrobky, corn flakes, müsli apod.
Pečivo, sušenky, oplatky apod.
Zelenina ostatní konzervovaná a jinak připravená, zmrazená *)
Zelenina ostatní konzervovaná a jinak připravená, nezmrazená *)
Džemy, marmelády apod.
Ovoce a ořechy konzervované a jinak připravené
Ovocné a zeleninové šťávy
Výtažky a koncentráty kávy, čaje, maté (vč. přípravků na jejich bázi)
Omáčky, přípravky pro ně, směsi koření a přísad pro ochucení, hořčice
Polévky a bujóny, přípravky pro ně, homogenizované potravinové směsi
Zmrzlina, eskymo apod.
Potravinové přípravky jiné
Limonády (Kč/l)
Pivo (Kč/l)
Vína a mošt vinný jiný než čísla 2009 (Kč/l)
Ethylalkohol (min 80 %) a destiláty denaturované (Kč/l)
Lihoviny (max 80 %), destiláty a likéry (Kč/LPA)
Pokrutiny a šroty po extrahování sojového oleje
Pokrutiny a šroty po extrahování rostlinných olejů (mj. řepkového)
Přípravky a výrobky k výživě zvířat
Cigarety a doutníky
Vývoz
Dovoz
Index vývoz/dovoz (%)
1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016 1.pol. 2015 1.pol. 2016
15,48
23,73
13,39
12,06
115,7
196,7
32,03
41,55
34,24
35,64
93,5
116,6
6,34
49,84
12,7
29,41
469,57
36,36
29,84
80,9
1573,7
252,85
280,22
198,28
259,16
127,5
108,1
297,74
340,22
243,51
319,68
122,3
106,4
103,45
24,83
21,60
22,59
478,9
109,9
29,12
31,60
222,97
20,23
13,1
156,2
32,21
50,10
139,66
29,75
23,1
168,4
94,59
116,17
368,42
333,33
25,7
34,9
81,20
80,07
97,02
98,53
83,7
81,3
9,27
10,13
18,56
15,93
50,0
63,6
28,31
30,88
20,96
28,68
135,0
107,6
67,19
60,23
74,64
81,13
90,0
74,2
156,92
160,77
128,71
146,44
121,9
109,8
69,35
74,51
120,47
109,33
57,6
68,2
18,52
19,02
41,42
39,97
44,7
47,6
67,77
59,79
19,09
16,66
354,9
358,9
83,64
76,68
67,44
77,64
124,0
98,8
131,41
260,61
37,16
54,55
353,7
477,8
56,42
56,71
22,21
20,79
254,0
272,8
47,89
45,92
39,39
43,51
121,6
105,5
96,12
80,89
58,00
56,72
165,7
142,6
13,98
19,09
49,17
43,83
28,4
43,5
130,66
107,53
344,23
278,53
38,0
38,6
61,69
73,98
54,52
52,48
113,1
141,0
109,69
81,64
79,31
88,89
138,3
91,8
85,36
110,75
177,49
76,19
48,1
145,4
147,11
198,42
190,58
191,18
77,2
103,8
15,80
15,89
28,88
26,76
54,7
59,4
20,19
18,60
31,14
26,98
64,9
68,9
176,40
127,39
36,81
35,89
479,2
354,9
88,65
374,38
23,55
20,85
376,4
1796,0
240,85
278,08
358,87
356,39
67,1
78,0
11,31
10,11
6,28
3,28
2,55
246,5
45,21
44,72
69,19
70,10
65,3
63,8
724,04
813,26
825,49
944,54
87,7
86,1
Pozn.: *) konzervovaná jinak než v octě, zelenina kromě rajčat, avšak vč. brambor, cukrové kukuřice, luštěnin, oliv apod.
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
Pramen: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
tabák a tabák. výrobky (KN 24)
zbytky potr. prům., krmivo (KN 23)
1. pol. 2015
nápoje, lihoviny,ocet (KN 22)
různé potravinové přípravky (KN 21)
-8 000
přípravky ze zeleniny, ovoce (KN 20)
přípravky z obilí (KN 19)
kakao a kakaové přípravky (KN 18)
cukr a cukrovinky (KN 17)
přípravky z masa a ryb (KN 16)
živoč. a rostl. tuky a oleje (KN 15)
rostl. pletací materiály (KN 14)
rostl. výtažky a šťávy (KN 13)
olejniny (KN 12)
mlýn. výrobky, slad, škroby (KN 11)
obilí (KN 10)
káva, čaj, koření (KN 09)
ovoce, a ořechy (KN 08)
zelenina apod. (KN 07)
živé rostliny, květin. výrobky (KN 06)
ostatní živočišné produkty (KN 05)
mléko a mléč. výrobky, vejce (KN 04)
ryby, korýši, měkkýši apod. (KN 03)
maso a droby (KN 02)
živá zvířata (KN 01)
Graf 1 - Bilance AZO ČR v členění podle kapitol HS v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
-6 000
1. pol. 2016
-10 000
pekařské zboží
těstoviny (vč. kuskusu)
čokoláda a ost. kakaové přípravky
cukrovinky bez kakaa
cukr
masné přípravky a konzervy
uzenky a salámy
margarín, pokrm. tuky a oleje
olej řepkový
olej slunečnicový
chmel
semena řepky
slad
kukuřice
ječmen
pšenice
jablka
okurky a nakládačky
přípravky k výživě zvířat
řepkové pokrutiny
sójové pokrutiny
lihoviny (< 80%), destiláty, likéry
1. pol. 2015
víno
pivo
ovocné a zeleninové šťávy
konzervované ovoce a ořechy
6 000
konzervovaná zelenina (ne v octě) *)
Pozn.: *) zmrazená i nezmrazená, vč. brambor, cukrové kukuřice, luštěnin, oliv apod.
Pramen: Statistika zahraničního obchodu ČSÚ
košťálová zelenina
cibulová zelenina
rajčata
brambory
vejce ve skořápkách
sýry a tvaroh
máslo a mléčné pomazánky
kysané mléčné výrobky
zahuštěné mléko a smetana
nezahuštěné mléko a smetana
maso a droby drůbeže
vepřové maso
hovězí maso
živá drůbež
živá prasata
živý skot
Graf 2 - Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
6 500
1. pol. 2016
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Pozn.: *) zmrazená i nezmrazená, vč. brambor, cukrové kukuřice, luštěnin, oliv apod.
Pramen: Statistika zahraničního obchodu ČSÚ
přípravky k výživě zvířat
řepkové pokrutiny
sójové pokrutiny
lihoviny (< 80%), destiláty, likéry
1. pol. 2015
víno
pivo
ovocné a zeleninové šťávy
konzervované ovoce a ořechy
6 500
konzervovaná zelenina (ne v octě) *)
pekařské zboží
těstoviny (vč. kuskusu)
čokoláda a ost. kakaové přípravky
cukrovinky bez kakaa
cukr
masné přípravky a konzervy
uzenky a salámy
margarín, pokrm. tuky a oleje
olej řepkový
olej slunečnicový
chmel
semena řepky
slad
kukuřice
ječmen
pšenice
jablka
okurky a nakládačky
košťálová zelenina
cibulová zelenina
rajčata
brambory
vejce ve skořápkách
sýry a tvaroh
máslo a mléčné pomazánky
kysané mléčné výrobky
zahuštěné mléko a smetana
nezahuštěné mléko a smetana
maso a droby drůbeže
vepřové maso
hovězí maso
živá drůbež
živá prasata
živý skot
Graf 3 - Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
7 000
1. pol. 2016
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Pozn.: *) zmrazená i nezmrazená, vč. brambor, cukrové kukuřice, luštěnin, oliv apod.
Pramen: Statistika zahraničního obchodu ČSÚ
přípravky k výživě zvířat
řepkové pokrutiny
sójové pokrutiny
lihoviny (< 80%), destiláty, likéry
1. pol. 2015
víno
pivo
ovocné a zeleninové šťávy
konzervované ovoce a ořechy
-5 000
konzervovaná zelenina (ne v octě) *)
pekařské zboží
těstoviny (vč. kuskusu)
čokoláda a ost. kakaové přípravky
cukrovinky bez kakaa
cukr
masné přípravky a konzervy
uzenky a salámy
margarín, pokrm. tuky a oleje
olej řepkový
olej slunečnicový
chmel
semena řepky
slad
kukuřice
ječmen
pšenice
jablka
okurky a nakládačky
košťálová zelenina
cibulová zelenina
rajčata
brambory
vejce ve skořápkách
sýry a tvaroh
máslo a mléčné pomazánky
kysané mléčné výrobky
zahuštěné mléko a smetana
nezahuštěné mléko a smetana
maso a droby drůbeže
vepřové maso
hovězí maso
živá drůbež
živá prasata
živý skot
7 000
Graf 4 - Bilance AZO ČR u vybraných komodit v 1. pololetích 2015 a 2016 (mil. Kč)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000
-2 000
-3 000
-4 000
1. pol. 2016
-6 000
Vývoj dovozu hovězího masa
3 300
460
množství
2 900
hodnota
410
2 700
360
t
2 500
310
2 300
2 100
mil. Kč
3 100
260
1 900
1 700
210
Vývoj dovozu vepřového masa
25 000
1 250
24 000
1 200
1 150
23 000
t
1 050
21 000
1 000
množství
20 000
950
hodnota
19 000
mil. Kč
1 100
22 000
900
Vývoj dovozu masa a drobů drůbeže
11 000
580
množství
hodnota
555
530
10 000
505
9 500
480
9 000
455
8 500
430
t
10 500
Pramen: ČSÚ
mil. Kč
11 500
Vývoj dovozu kysaných mléčných výrobků
4 000
120
3 800
3 600
množství
115
hodnota
110
t
100
3 200
95
3 000
mil. Kč
105
3 400
90
2 800
85
2 600
80
Vývoj dovozu tvarohu a sýrů
9 000
680
660
8 500
640
t
600
580
7 500
7 000
560
množství
540
hodnota
520
6 500
mil. Kč
620
8 000
500
Vývoj dovozu brambor
35 000
250
30 000
200
20 000
150
15 000
100
10 000
5 000
0
Pramen: ČSÚ
množství
50
hodnota
0
mil. Kč
t
25 000
Vývoj dovozu rajčat
11 000
množství
290
hodnota
270
10 000
250
t
9 000
230
8 000
7 000
210
6 000
190
5 000
170
mil. Kč
12 000
Vývoj dovozu paprik
5 000
4 800
množství
4 600
hodnota
200
180
4 400
t
4 000
140
3 800
120
3 600
mil. Kč
160
4 200
100
3 400
3 200
80
Vývoj dovozu banánů
množství
18 000
hodnota
17 000
16 000
t
450
19 000
15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
Pramen: ČSÚ
400
350
300
250
200
150
mil. Kč
20 000
Vývoj dovozu citrusových plodů
35 000
600
550
500
25 000
450
20 000
400
350
15 000
10 000
5 000
300
250
množství
mil. Kč
t
30 000
200
hodnota
150
0
100
Vývoj dovozu jablek
8 000
120
množství
7 000
hodnota
110
100
t
6 500
6 000
90
5 500
80
5 000
70
4 500
mil. Kč
7 500
60
4 000
3 500
50
3 000
40
Vývoj dovozu kávy
9 000
8 000
1 900
množství
hodnota
1 700
1 500
t
1 300
7 000
1 100
6 000
900
5 000
700
4 000
500
Pramen: ČSÚ
mil. Kč
10 000
Vývoj dovozu cukrovinek bez kakaa
3 400
430
3 200
množství
3 000
hodnota
330
t
2 600
280
2 400
2 200
230
2 000
mil. Kč
2 800
380
180
1 800
1 600
130
Vývoj dovozu čokolády a ostatních kakaových přípravků
9 000
1 200
8 500
1 100
8 000
900
7 000
t
800
6 500
6 000
množství
700
5 500
hodnota
600
5 000
mil. Kč
1 000
7 500
500
850
14 500
800
13 500
750
12 500
700
t
15 500
11 500
10 500
9 500
Pramen: ČSÚ
650
množství
hodnota
600
550
mil. Kč
Vývoj dovozu pekařského zboží
Vývoj dovozu ovocných a zeleninových šťáv
6 500
množství
140
hodnota
130
5 500
t
120
5 000
110
4 500
100
4 000
90
3 500
80
mil. Kč
6 000
150
Vývoj dovozu limonád
31 000
27 000
450
hodnota
25 000
400
tis. l
23 000
350
21 000
19 000
mil. Kč
29 000
500
množství
300
17 000
15 000
250
Vývoj dovozu vína
14 000
440
420
13 000
380
11 000
360
tis. l
340
10 000
9 000
8 000
7 000
Pramen: ČSÚ
320
300
množství
280
hodnota
260
240
mil. Kč
400
12 000
Vývoj dovozu lihovin
1 800
470
1 700
množství
1 600
hodnota
370
1 400
320
1 300
1 200
270
1 100
mil. Kč
LPA/100
1 500
420
220
1 000
900
170
Pozn.: LPA = litr čistého alkoholu
Vývoj dovozu sójových pokrutin
40 000
množství
38 000
hodnota
36 000
370
330
32 000
310
30 000
290
28 000
270
26 000
250
mil. Kč
350
34 000
t
390
Vývoj dovozu přípravků používaných k výživě zvířat
23 000
610
22 000
590
550
20 000
t
530
19 000
18 000
17 000
Pramen: ČSÚ
množství
hodnota
510
490
470
mil. Kč
570
21 000
Vývoj vývozu hovězího masa
1 100
164
1 050
množství
154
1 000
hodnota
144
950
124
850
t
114
800
104
750
700
94
650
84
600
74
mil. Kč
134
900
Vývoj vývozu vepřového masa
3 800
200
3 600
množství
190
3 400
hodnota
180
3 000
150
2 800
140
t
160
mil. Kč
170
3 200
130
2 600
120
2 400
110
2 200
100
3 200
160
3 000
150
2 800
140
2 600
130
t
170
2 400
2 200
Pramen: ČSÚ
množství
hodnota
120
110
mil. Kč
Vývoj vývozu masa a drobů drůbeže
3 400
Vývoj vývozu nezahuštěného mléka a smetany
78 000
74 000
hodnota
72 000
680
630
t
70 000
580
68 000
66 000
mil. Kč
76 000
730
množství
530
64 000
62 000
480
Vývoj vývozu zahuštěného mléka a smetany
4 300
200
190
3 800
180
170
160
t
150
2 800
140
130
2 300
množství
120
hodnota
110
1 800
mil. Kč
3 300
100
155
5 800
150
5 600
145
5 400
140
5 200
135
5 000
130
4 800
množství
125
4 600
hodnota
120
4 400
Pramen: ČSÚ
115
mil Kč
t
Vývoj vývozu kysaných mléčných výrobků
6 000
Vývoj vývozu tvarohu a sýrů
420
5 200
množství
410
5 000
hodnota
400
4 800
390
4 600
380
4 400
370
4 200
360
4 000
350
3 800
340
3 600
330
mil. Kč
t
5 400
Vývoj vývozu pšenice
300 000
1 300
280 000
množství
260 000
hodnota
220 000
1 000
200 000
900
180 000
800
160 000
mil. Kč
1 100
240 000
t
1 200
700
140 000
120 000
600
Vývoj vývozu sladu
30 000
26 000
t
24 000
270
hodnota
250
230
22 000
20 000
18 000
210
190
16 000
170
14 000
150
Pramen: ČSÚ
mil. Kč
28 000
290
množství
Vývoj vývozu semen řepky
550
50 000
množství
500
45 000
hodnota
450
40 000
400
35 000
350
30 000
300
25 000
250
20 000
200
15 000
150
10 000
100
mil. Kč
t
55 000
Vývoj vývozu chmele
600
140
množství
500
hodnota
400
120
100
mil. Kč
80
300
t
60
200
40
100
20
0
0
Vývoj vývozu řepkového oleje
51 000
1 050
49 000
1 000
47 000
t
43 000
900
41 000
850
39 000
800
37 000
35 000
množství
750
33 000
hodnota
700
31 000
Pramen: ČSÚ
650
mil. Kč
950
45 000
Vývoj vývozu uzenek a salámů
220
3 400
množství
3 200
hodnota
t
3 000
210
200
2 800
190
2 600
180
2 400
mil. Kč
3 600
170
2 200
160
2 000
1 800
150
Vývoj vývozu cukru
36 000
400
množství
32 000
350
hodnota
28 000
t
250
20 000
200
16 000
12 000
150
8 000
100
mil. Kč
300
24 000
Vývoj vývozu cukrovinek bez kakaa
9 500
t
8 500
7 500
6 500
620
množství
580
hodnota
540
500
460
420
380
5 500
4 500
Pramen: ČSÚ
340
300
mil. Kč
10 500
Vývoj vývozu čokolády a ostatních kakaových přípravků
1 150
7 500
množství
7 000
hodnota
t
6 500
1 050
950
850
6 000
750
5 500
650
5 000
4 500
550
4 000
450
mil. Kč
8 000
Vývoj vývozu pekařského zboží
16 000
900
15 000
850
14 000
t
750
12 000
11 000
množství
10 000
hodnota
9 000
700
mil.Kč
800
13 000
650
600
Pozn.: Údaj o vývozu v kg v únoru 2015 v databázi pravděpodobně chybný.
Vývoj vývozu limonád
55 000
tis. l
50 000
600
množství
hodnota
550
500
45 000
450
40 000
400
35 000
350
30 000
300
25 000
250
Pozn.: Údaj o vývozu v litrech v únoru 2015 v databázi pravděpodobně chybný.
Pramen: ČSÚ
mil.Kč
60 000
Vývoj vývozu piva
700
49 000
650
44 000
600
550
500
34 000
29 000
množství
450
hodnota
400
24 000
mil.Kč
tis. l
39 000
350
Vývoj vývozu řepkových pokrutin
250
36 000
množství
hodnota
210
32 000
t
230
190
28 000
170
24 000
150
20 000
130
mil.Kč
40 000
Vývoj vývozu přípravků používaných k výživě zvířat
36 000
760
35 000
740
720
34 000
680
32 000
660
t
31 000
30 000
29 000
Pramen: ČSÚ
množství
640
hodnota
620
600
mil.Kč
700
33 000
Hovězí maso - cenový vývoj
160
150
Kč/kg
140
130
120
110
100
dovozní cena
vývozní cena
Vepřové maso - cenový vývoj
56
54
52
Kč/kg
50
48
46
44
42
dovozní cena
vývozní cena
Kč/kg
Maso a droby drůbeže - cenový vývoj
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
dovozní cena
Pramen: ČSÚ
vývozní cena
Nezahuštěné mléko a smetana - cenový vývoj
20
18
16
Kč/kg
14
12
10
8
6
dovozní cena
vývozní cena
Zahuštěné mléko a smetana - cenový vývoj
60
55
50
Kč/kg
45
40
35
30
25
dovozní cena
vývozní cena
Kysané mléčné výrobky - cenový vývoj
36
34
32
Kč/kg
30
28
26
24
22
dovozní cena
Pramen: ČSÚ
vývozní cena
Máslo - cenový vývoj
85
80
Kč/kg
75
70
65
60
55
dovozní cena
vývozní cena
Sýry a tvaroh - cenový vývoj
95
90
Kč/kg
85
80
75
70
dovozní cena
vývozní cena
Pšenice - cenový vývoj
9 000
8 000
Kč/t
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
dovozní cena
Pramen: ČSÚ
vývozní cena
Slad - cenový vývoj
35 000
30 000
Kč/t
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
dovozní cena
vývozní cena
Semena řepky - cenový vývoj
20 000
18 000
16 000
Kč/t
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
dovozní cena
vývozní cena
Chmel - cenový vývoj
500
450
400
Kč/kg
350
300
250
200
150
100
dovozní cena
Pramen: ČSÚ
vývozní cena
Margarín - cenový vývoj
38
36
34
Kč/kg
32
30
28
26
24
22
dovozní cena
vývozní cena
Uzenky a salámy - cenový vývoj
110
100
Kč/kg
90
80
70
60
50
dovozní cena
vývozní cena
Kč/kg
Masné přípravky a konzervy - cenový vývoj
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
dovozní cena
Pramen: ČSÚ
vývozní cena
Cukr - cenový vývoj
15
14
14
13
Kč/kg
13
12
12
11
11
10
dovozní cena
vývozní cena
Cukrovinky neobsahující kakao - cenový vývoj
150
130
Kč/kg
110
90
70
50
30
dovozní cena
vývozní cena
Čokoláda a ostatní kakaové přípravky - cenový vývoj
160
150
140
Kč/kg
130
120
110
100
90
dovozní cena
Pramen: ČSÚ
vývozní cena
Pečivo, sušenky, oplatky apod. - cenový vývoj
66
64
62
Kč/kg
60
58
56
54
52
50
dovozní cena
vývozní cena
Džemy, marmelády apod. - cenový vývoj
50
48
Kč/kg
46
44
42
40
38
dovozní cena
vývozní cena
Ovocné a zeleninové šťávy - cenový vývoj
30
28
26
24
Kč/kg
22
20
18
16
14
12
dovozní cena
Pramen: ČSÚ
vývozní cena
Potravinové přípravky jiné (KN 2106) - cenový vývoj
160
140
Kč/kg
120
100
80
60
40
dovozní cena
vývozní cena
Limonády - cenový vývoj
19
17
Kč/l
15
13
11
9
7
dovozní cena
vývozní cena
Pivo - cenový vývoj
16
15
Kč/l
14
13
12
11
10
dovozní cena
Pramen: ČSÚ
vývozní cena
Víno - cenový vývoj
80
70
Kč/l
60
50
40
30
20
dovozní cena
vývozní cena
Lihoviny - cenový vývoj
270
250
Kč/LPA
230
210
190
170
150
dovozní cena
vývozní cena
LPA = litr čistého alkoholu
Přípravky používané k výživě zvířat - cenový vývoj
31
29
27
Kč/kg
25
23
21
19
17
dovozní cena
Pramen: ČSÚ
vývozní cena

Podobné dokumenty

číslo 110 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

číslo 110 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací Za zahraniční obchod je považován jak obchod s třetími zeměmi, tako obchod s ostatními členskými státy EU. Agrární zboží je definováno kapitolami 01 a ž 24 celního sazebníku. Obchod na jednotném tr...

Více

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 Agrarian

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 Agrarian V roce 2013 byly hlavními českými exportními komoditami „cigarety“, „pšenice“, „nezahuštěné mléko a smetana“, „přípravky používané k výživě zvířat“, „řepkový olej“, „potravinové přípravky jiné“ (HS...

Více

číslo 105 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

číslo 105 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací chmele, ale i vývojem směnného kurzu české koruny vůči euru a jenu („chmel“ je vyvážen především do Japonska a do Německa). Meziroční pokles zaznamenala dále hodnota českého vývozu „sladu“, třebaže...

Více

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008 2005-07 zvýšil o 3,4 mld. Kč, a to především v důsledku prohlubující se pasivní bilance obchodu s RZ. Na vyšším bilančním schodku se podílel nejvíce nárůst importovaného masa a drobů drůbeže a masn...

Více

11/2011 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

11/2011 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací databáze na úrovni produktu BACI6 vychází z dat OSN, konkrétně z upravené databáze UN Comtrade7. Tato databáze sloužila zároveň jako alternativní zdroj dat. Údaje o produkci a počtu firem vyrábějíc...

Více

25. Srpen 1997, pondělí Po dvou dnech strávených

25. Srpen 1997, pondělí Po dvou dnech strávených Nemáme žádné kanadské dolary, ale stejně jen chceme přejet po dálnici kus Kanady. Je to směrem na Detroit kratší. Krajina je nudná a tak pouštíme rádio nebo kazety, které prozíravě Pavel vzal v poč...

Více

Co jste možná nevěděli o chemii

Co jste možná nevěděli o chemii Fotokatalýza je jev, při kterém dochází na speciálních materiálech, tzv. fotokatalyzátorech, k oxidativnímu odbourávání různých, nejčastěji pak organických látek. Výsledným produktem fotokatalýzy j...

Více