OBSAH - Orientální ústav

Transkript

OBSAH - Orientální ústav
ORIENTÁLNÍ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR
ČÍNSKÁ LU SÜNOVA KNIHOVNA
Přírůstky čínské Lu Sünovy knihovny v letech 1999 - 2007
Praha, 11. 7. 2008
Zpracovala: Mgr. Věra Kiecová
OBSAH
Katalog přírůstků z let 1999 - 2007 ................................................................................................... 3
Rejstřík autorů ............................................................................................................................... 199
Rejstřík titulů ................................................................................................................................. 220
Rejstřík ISBN ................................................................................................................................ 251
Rejstřík ISBN ................................................................................................................................ 265
Rejstřík vydavatelství .................................................................................................................... 266
Rejstřík edic ................................................................................................................................... 273
Rejstřík signatur ............................................................................................................................. 277
2
1
1998 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce. (Ru Xin – Lu Xueyi – Shan Tianlun /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998 (1. dotisk 1. vyd.), 2, 8, 367 s., tb., gr., obsah též angl.
(Shehui Lanpishu)
ISBN: 7-80050-978-8
1998 年:中国社会形势分析与预测。(汝信、陆学艺、单天伦)。
北京,社会科学文献出版社 1998 (第1版,第2次印刷)。
(社会蓝皮书)
[VI 4866]
1989 nian shixuan.
Bejing, Renmin wenxue chubanshe 1991, 8, 437 s.
ISBN: 7-02-001141-1
1989 年诗选。
北京,人民文学出版社 1991。
[VI 4374]
1999 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce. (Ru Xin – Lu Xueyi – Shan Tianlun /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 4, 4, II, 491 s., tb., gr., obsah též angl.
(Shehui lanpishu)
ISBN: 7-80149-110-6
1999 年:中国社会形势分析与预测。(汝信、陆学艺、单天伦)。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(社会蓝皮书)
[VI 4867]
1999 nian Zhongguo: jingji xingshi fenxi yu yuce. (Liu Guoguang – Wang Luolin – Li Jingwen /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998 (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 5, 5, II, 371 s., tb., obsah
též angl.
(Jingji lanpishu)
ISBN: 7-80149-090-8
1999 年中国:经济形势分析与预测。(刘国光、王洛林、李京文)。
北京,社会科学文献出版社 1998 (1998第1版,1999第2次印刷)。
(经济蓝皮书)
[VI 4864/a,b]
2
2000 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce. (Ru Xin – Lu Xueyi – Shan Tianlun /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 4, 4, 2, 397 s., tb., gr., obsah též angl.
(Shehui lanpishu)
ISBN: 7-80149-243-9
2000 年:中国社会形势分析与预测。(汝信、陆学艺、单天伦)。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(社会蓝皮书)
[VI 4868]
2000 nian Zhongguo: jingji xingshi fenxi yu yuce. (Liu Guoguang – Wang Luolin – Li Jingwen /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000 (1. dotisk 1. vyd.), 6, 5, IV, 357 s., tb., obsah též angl.
(Jingji lanpishu)
ISBN: 7-80149-259-5
2000 年中国:经济形势分析与预测。(刘国光、王洛林、李京文)。
北京,社会科学文献出版社 2000 (第1版,第2次印刷)。
(经济蓝皮书)
[VI 4865]
3
2000 nian Zhongguo duanpian xiaoshuo jingxuan.
Wuhan, Changjiang wenyi chubanshe 2001 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2001), 2, 537 s.
ISBN: 7-5354-1792-2
2000 年中国短篇小说精选。
武汉,长江文艺出版社 2001 (2001第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4445]
2000 Zhongguo zuijia zhong duanpian xiaoshuo. (Lin Jianfa /sest./).
Shenyang, Liaoning renmin chubanshe 2001, 11, 1, 549 s.
(Taiyangniao wenxue nianxuan xilie)
ISBN: 7-205-04923-7
2000 中国最佳中短篇小说。(林建法)。
沈阳,辽宁人民出版社 2001。
(太阳鸟文学年选系列)
[VI 4444]
2000-2002 nian Zhongguo lüyou fazhan: fenxi yu yuce. Zhongguo shehui kexueyuan lüyou yanjiu zhongxin
yanjiu baogao. (Zhang Guangrui – Wei Xiaoan – Liu Deqian /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002 (1. dotisk 1. vyd.), 2, 2, 2, 410 s., tb., gr., obsah a název edice
též angl.
(Lüyou lüpishu/Green Book of China's Tourism)
ISBN: 7-80149-664-7
2000~2002 年中国旅游发展:分析与预测。中国社会科学院旅游研究中心研究报告。(张广瑞、
魏小安、刘德谦)。
北京,社会科学文献出版社 2002 (第1版,第2次印刷)。
(旅游绿皮书)
[VI 4875]
2001 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce. (Ru Xin – Lu Xueyi – Shan Tianlun /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 4, 4, 2, 371 s., tb., gr., obsah též angl.
(Shehui lanpishu)
ISBN: 7-80149-424-5
2001 年:中国社会形势分析与预测。(汝信、陆学艺、单天伦)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(社会蓝皮书)
[VI 4869]
2001-2003 nian Zhongguo lüyou fazhan: fenxi yu yuce. Zhongguo shehui kexueyuan lüyou yanjiu zhongxin
yanjiu baogao. (Zhang Guangrui – Wei Xiaoan – Liu Deqian /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 2, 2, 436 s., tb., gr., obsah a název edice též angl.
(Lüyou lüpishu/Green Book of China's Tourism)
ISBN: 7-80149-801-1
2001~2003 年中国旅游发展:分析与预测。中国社会科学院旅游研究中心研究报告。(张广瑞、
魏小安、刘德谦)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(旅游绿皮书)
[VI 4876]
2002 nian: Zhongguo renkou yu laodong wenti baogao. Chengxiang jiuye wenti yu duice/Employment
in Rural and Urban China: Issues and Options. (Cai Fang /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 2, 2, 11, 14, 372 s., tb., gr., resumé, obsah, podnázev
a edice též angl.
(Renkou yu laodong lüpishu/Green Book of Population and Labor)
ISBN: 7-80149-727-9
2002 年:中国人口与劳动问题报告。城乡就业问题与对策。(蔡昉)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(人口与劳动绿皮书)
[VI 4878]
4
2003 nian: Zhongguo jingji xingshi fenxi yu yuce. (Liu Guoguang – Wang Luolin – Li Jingwen /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 4, 4, 2, 298 s., tb., gr., obsah a název edice též angl.
(Jingji lanpishu/Blue Book of China's Economy)
ISBN: 7-80149-798-8
2003 年:中国经济形势分析与预测。(刘国光、王洛林、李京文)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(经济蓝皮书)
[VI 4871]
2003 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce. (Ru Xin – Lu Xueyi – Li Peilin /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 4, 3, 300 s., tb., gr., obsah a název edice též angl.
(Shehui lanpishu/Blue Book of the Chinese Society)
ISBN: 7-80149-799-6
2003 年:中国社会形势分析与预测。(汝信、陆学艺、李培林)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(社会蓝皮书)
[VI 4870]
2003 nian: Zhongguo wenhua chanye fazhan baogao. (Jiang Lansheng – Xie Shengwu /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 4, 372 s., tb., gr., obsah a název edice též angl.
(Wenhua lanpishu/Blue Book of China's Culture)
ISBN: 7-80149-804-6
2003 年:中国文化产业发展报告。(江蓝生、谢绳武)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(文化蓝皮书)
[VI 4872]
2003 nian kaifang geju xia de Zhongguo zhengquan shichang touzi celüe/Investment Strategies for China
Capital Markets in 2003, a Year of Open-up. (Liu Huimin /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 2, 6, 333 s., tb., gr., název též angl.
(Guotai Jun'an xilie baogao/Guotai Jun'an Research Series)
ISBN: 7-80149-903-4
2003 年开放格局下的中国证券市场投资策略。(刘慧敏)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(国泰君安系列报告)
[VI 4949]
21 shiji: Lu Xun he women.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2001, 2, 4, 546 s.
ISBN: 7-02-003357-1
21 世纪:鲁迅和我们。
北京,人民文学出版社 2001。
[VI 4814]
21 Shiji: shijie geju yu daguo guanxi. (Zhang Yunling /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 3, 3, 3, 357 s., název edice též angl.
(Ya-Tai yanjiu congshu/Asia – Pacific Research Series)
ISBN: 7-80149-439-3
21 世纪:世界格局与大国关系。(张蕴岭)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(亚太研究丛书)
[VI 4990]
21 shiji chu Zhongguo mianlin de zhongda lilun he duice wenti.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 4, 362 s.
ISBN: 7-80149-897-6
21 世纪初中国面临的重大理论和对策问题。
北京,社会科学文献出版社 2003。
[VI 4948]
5
8
80 niandai yu 90 niandai Zhongguo xiandai hanyu yufa yanjiu.
Beijing, Beijing yuyan xueyuan chubanshe 1992, 253 s.
80 年代与 90 年代中国现代汉语语法研究。
北京,北京语言学院出版社 1992。
[VI 4329]
A
A Lai: Chen'ai luoding.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998 (r. 2003 6. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 407 s.
ISBN: 7-02-002556-0
阿来:尘埃落定。
北京,人民文学出版社 1998 (1998第1版,2003第7次印刷)。
[VI 5044]
Aba Zangzu zizhizhou gaikuang.
Chengdu, Sichuan minzu chubanshe 1985, 2, 269 s., 1 mp., obr. příl.
(Zhongguo shaoshu minzu zizhi difang gaikuang congshu)
阿坝藏族自治州概况。
成都,四川民族出版社 1985。
(中国少数民族自治地方概况丛书)
[VI 4416]
AI Qing: Ai Qing shixuan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1984 (r. 1991 3. dotisk 2. vyd. z r. 1984), 12, 4, 325 s., obr. příl.
艾青:艾青诗选。
北京,人民文学出版社 1984 (1984第2版,1991第4次印刷)。
ISBN: 7-02-000398-2
[VI 4539]
AI Qing: Shi lun.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1980 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 235 s.
艾青:诗论。
北京,人民文学出版社 1980 (1980第1版,1983第3次印刷)。
[VI 4540]
AI Siqi: Ai Siqi wenji. Di yi, er juan.
Beijing, Renmin chubanshe 1981, 5, 4, 717 s., fotopříloha 8 s. (1), 1983, 5, 912 s. (2).
艾思奇:艾思奇文集。第一、二卷。
北京,人民出版社 1981 (一卷), 1983 (二卷)。
[VI 4377/1,2]
AN Qi – XUE Tianwei: Li Bai nianpu.
Jinan, Qi Lu shushe 1982, 2, 123 s.
安旗、薛天纬:李白年谱。
济南,齐鲁书社 1982。
[V 8968]
AO Junde: Zhonghua Renmin Gongheguo minzu quyu zizhifa shiyi.
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 175 s.
ISBN: 7-105-04475-6
敖俊德:中华人民共和国民族区域自治法释义。
北京,民族出版社 2001。
[V 9355]
6
B
BA Jin: Chuangzuo huiyilu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 12, 118 s., obr. příl.
(Mingjia zishu congshu)
ISBN: 7-02-002566-8
巴金:创作回忆录。
北京,人民文学出版社 1997。
(名家自述丛书)
[VI 4824]
BA Jin: Chun.
Shanghai, Pingming chubanshe 1953 (2. vyd.), 5, 2, 2, 547 s.
(Wenxue congshu)
巴金:春。
上海,平明出版社 1953。
(文学丛书)
[VI 4378]
BA Jin: Jia.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1981 (r. 2003 14. dotisk 3. vyd. z r. 1981), 2, 398 s.
ISBN: 7-02-001660-X
巴金:家。
北京,人民文学出版社 1981 (1981第3版,2003第15次印刷)。
[V 9392]
BA Jin: Qiu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1962 (r. 2001 7. dotisk 2. vyd. z r. 1962), 3, 562 s.
ISBN: 7-02-001662-6
巴金:秋。
北京,人民文学出版社 1962 (1962第2版,2001第8次印刷)。
[V 9391]
BA Jin: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Ba Jin juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2001 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 4, 269 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-003317-2
巴金:中华散文珍藏本·巴金卷。
北京,人民文学出版社 2001 (2001第1版,2002第2次印刷)。
[VI 4791]
Ba ∙ Yi wu zhe yi tian. (Wang Jiping /hl. ed./).
Beijing, Guangming ribao chubanshe 1985, 5, 483 s., obr. příl.
八·一五这一天。(王季平)。
北京,光明日报出版社 1985。
[V 9110]
BAI Juyi: Bai Juyi ji. Di yi ce – di si ce. (Gu Xuejie /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1979 (r. 1999 5. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 4, 127, 2, 321 s., obr. příl. (1),
s. 323-785 (2), s. 787-1196 (3), s. 1197-1632, 99 s. rejstřík (4).
(Zhongguo gudian wenxue jiben congshu)
ISBN: 7-101-00412-1
白居易:白居易集。第一册—第四册。(顾学颉 校点)。
北京,中华书局 1979 (1979第1版,1999第6次印刷)。
(中国古典文学基本丛书)
[VI 4745/1-4]
7
Bainian bai zhong youxiu Zhongguo wenxue tushu 1900 – 1999.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1999, 3, 4, 226 s., obr., bibl.
ISBN: 7-02-003054-8
百年百种优秀中国文学图书 1900~1999。
北京,人民文学出版社 1999。
[VI 4741]
Baokan yuyan jichu.
Beijing, Beijing yuyan xueyuan 1984, 3, 305 s., slovíčka též angl.
报刊语言基础。
北京,北京语言学院 1984。
[V 9059]
Bayu wenhua. Di yi, er ji.
Chongqing, Chongqing chubanshe 1989, 5, 377 s., obr. příl., obr. v textu, mp., předmluva a obsah
též angl. (1), 1991, 6, 496 s., obr. příl., obr. v textu, mp., předmluva a obsah též angl. (2).
ISBN: 7-5366-1048-3
巴渝文化。第一、二辑。
重庆,重庆出版社 1989 (一), 1991 (二)。
[VI 4538/1,2]
Bei Qi shu. (Li Baiyao /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 3, 13, 488 s.
北齐书。(李百药 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4665]
viz Ershisishi
Bei shi 1,2. (Li Tingshou /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 5, 65, 1068 s. (1), s. 1069-2224 (2).
北史 1, 2。(李廷寿 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4670/1,2]
viz Ershisishi
Beijing chengqu tu.
Beijing, Zhongguo Ditu Chubanshe 1996, mp.
北京城区图。
北京,中国地图出版社 1996。
[VIII 155]
Beijing fengwu chuanshuo gushi xuan. (Wang Wenbao /ed./).
Fuzhou, Fujian renmin chubanshe 1983, 3, 3, 189 s., obr.
(Minjian wenxue congshu)
北京风物传说故事选。(王文宝)。
福州,福建人民出版社 1983。
(民间文学丛书)
[V 9048]
Beijing hutong/Alleys in Beijing.
Beijing, Waiwen chubanshe/Beijing, Foreign Languages Press 2002, 71 s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-03143-0
北京胡同。
北京,外文出版社 2002。
[V 9276]
Beijing shi da mingsheng.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1983, 2, 203 s., 1 mp., obr. v textu.
北京十大名胜。
北京,中国青年出版社 1983。
[V 8998]
8
Beijing wenhua zonglan. (Ding Shouhe – Su Yunxing /hl. ed./).
Beijing, Beijing shifan xueyuan chubanshe 1990, 26, 514 s.
ISBN: 7-81014-434-0
北京文化综览。(丁守和、劳允兴)。
北京,北京师范学院出版社 1990。
[V 9330]
BINGXIN: Ji shi zhu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 3, 330 s., obr. příl.
(Mingjia zishu congshu)
ISBN: 7-02-002563-3
冰心:记事珠。
北京,人民文学出版社 1997。
(名家自述丛书)
[VI 4823]
BRAHM, J. Laurence [LONG Anzhi]: Zhongguo de shiji. Xia yi ge jingji qiangguo de jueqi/China's Century.
The Awakening of the Next Economic Powerhouse.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2001, 7, 425 s., gr., název též angl.
ISBN: 7-80113-833-3
龙安志:中国的世纪。下一个经济强国的崛起。
北京,五洲传播出版社 2001。
[VI 4945]
C
CAI Biming: Shenti yu ziran. Yi "Huangdi neijing Suwen" wei zhongxin lun gudai sixiang chuantong zhong
de shenti guan.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1997, 6, 380 s., tb., obr., bibl., angl. resumé.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 102)
ISBN: 957-00-8893-1
蔡璧名:身体与自然。以《黄帝内经素问》为中心论古代思想传统中的身体观。
台北,国立台湾大学出版委员会 1997。
(国立台湾大学文史丛刊 102)
[VI 4629]
CAI Dongfan: Cixi Taihou yanyi.
Hangzhou, Zhejiang renmin chubanshe 1980 (r. 1985 3. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 372 s.
蔡东藩:慈禧太后演义。
杭州,浙江人民出版社 1980 (1980第1版,1985第4次印刷)。
[V 9088]
CAI Dongfan: Qian Han tongsu yanyi. shang, xia ce.
Shanghai, Shanghai wenhua chubanshe 1955, 3, 6, 308 s. (1), s. 309-638 (2).
蔡东藩:前汉通俗演义。上、下册。
上海,上海文化出版社 1955。
[V 9049/1,2]
CAI Dongfan – XU Jinfu: Minguo tongsu yanyi. Di yi – di si ce.
Beijing, Zhonghua shuju 1973 (r. 1986 5. dotisk 1. vyd. z r. 1973), 17, 339 s. (1), s. 341-701 (2),
s. 703-1053 (3), s.1055-1472 (4).
蔡东藩、许廑父:民国通俗演义。第一—第四册。
北京,中华书局 1973 (1973第1版,1986第6次印刷)。
[VI 4427/1-4]
CAI Hongsheng: Tangdai Jiuxinghu yu Tujue wenhua.
Beijing, Zhonghua shuju 1998 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 4, 3, 1, 269 s., bibl., rejstřík.
ISBN: 7-101-01850-5
蔡鸿生:唐代九姓胡与突厥文化。
北京,中华书局 1998 (1998第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4859]
9
CAI Rang: Zangchuan fojiao xinyang yu minsu.
Beijing, Minzu chubanshe 1999, 2, 6, 278 s., obr. příl., obr., bibl.
(Fo ge nei-wai congshu)
ISBN: 7-105-03127-1
才让:藏传佛教信仰与民俗。
北京,民族出版社 1999。
(佛阁内外丛书)
[VI 4685]
CAI Yu: Gao Bing shixue yanjiu/TSAI Yu: A Study of Kao Ping's Poetics.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1990, 2, 297 s., tb.,
bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 85)
蔡瑜:高棅诗学研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1990。
(国立台湾大学文史丛刊 85)
[VI 4612]
CAI Yuanpei: Zhongguo lunlixue shi.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1999 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 2, 6, 224 s.
(Shangwu yinshuguan wenku)
ISBN: 7-100-02663-6
蔡元培:中国伦理学史。
北京,商务印书馆 1999 (1999第1版,2000第2次印刷)。
(商务印书馆文库)。
[VI 5058]
CAI Zejun: Shanxi siguan bihua/Temple Murals in Shanxi Province.
Beijing, Wenwu chubanshe 1997, 331 s., obr., mp., tb., název, obsah a popisy obr. též angl.
ISBN: 7-5010-0759-4
柴泽俊:山西寺观壁画。
北京,文物出版社 1997。
[VIII 158]
CAO Cao: Cao Cao ji yi zhu.
Beijing, Zhonghua shuju 1979, 5, 8, 248 s.
曹操:曹操集译注。
北京,中华书局 1979。
[V 8950]
CAO Cao – CAO Pi – CAO Zhi: San Cao shi yi shi. (Qiu Yingsheng, Gao Shuang /přelož. do souč. čínštiny
a okoment./).
Harbin, Heilongjiang renmin chubanshe 1982, 139 s.
曹操、曹丕、曹植:三曹诗译释。(邱英生、高爽)。
哈尔滨,黑龙江人民出版社 1982。
[V 8953]
CAO Cao – CAO Pi – CAO Zhi: San Cao shixuan. (Yu Guanying /sest. a okoment./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1979 (r. 1983 8. dotisk 2. vyd. z r. 1979), 25, 4, 104 s.
(Zhongguo gudian wenxue duben congshu)
曹操、曹丕、曹植:三曹诗选。(余冠英)。
北京,人民文学出版社 1979 (1979第2版,1983第9次印刷)。
(中国古典文学读本丛书)
[V 8951]
CAO Daoheng – LIU Yuejin: Nan-Bei chao wenxue biannian shi.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000, 5, 673 s., bibl.
ISBN: 7-02-003133-1
曹道衡、刘跃进:南北朝文学编年史。
北京,人民文学出版社 2000。
[VI 4736]
10
CAO Juren: Zhongguo xueshu sixiang shi suibi.
Beijing, Shenghuo ∙ dushu ∙ xinzhi sanlian shudian 1986 (r. 1996 3. dotisk 1. vyd. z r. 1986), 4, 3, 462 s., obr.
příl.
ISBN: 7-108-00739-8
曹聚仁:中国学术思想史随笔。
北京,生活·读书·新知三联书店 1986 (1986第1版,1996第4次印刷)。
[V 9351]
CAO Wenzhu: Nan-Bei wenzhu.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 273 s., obr. příl., gr., obr., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Nan-Bei chao juan)
ISBN: 7-101-02648-6
曹文柱:南北文柱。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·南北朝卷)
[V 9291/4]
CAO Wenzhu: Zhi luan shan ti.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 263 s., obr. příl., gr., obr., mp., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Wei Jin juan)
ISBN: 7-101-02647-8
曹文柱:治乱嬗替。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·魏晋卷)
[V 9291/3]
CAO Xueqin (orig.), (MAO Dun /zkr. verze/): Hongloumeng. Shang, xia.
Beijing, Baowentang shudian 1982, 2, 9, 2, 358 s. (1), 2, s. 359-808 (2).
(Zhongguo gudian wenxue puji congshu)
曹雪芹 (茅盾):红楼梦。上、下。
北京,宝文堂书店 1982。
(中国古典文学普及丛书)
[V 8974/1,2]
CHANG Renxia: Zhongguo gudian yishu.
Shanghai, Shanghai chuban gongsi 1954, 3, 144 s., obr. příl.
(Zhongguo wenyi yanjiu congshu)
常任侠:中国古典艺术。
上海,上海出版公司 1954。
(中国文艺研究丛书)
[V 9170]
CHANG Xin: Guimo xing jingzheng lun. Zhongguo jichu bumen jingzheng wenti/On Scale-typed
Competition. A Study on the Issue of Competition in China's Infrastructure Sector.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 5, 7, 10, 303 s., tb., gr., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 20)
ISBN: 7-80149-975-2
常欣:规模型竞争论。中国基础部门竞争问题。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(经济研究文库·20)
[VI 4944]
CHANG Zhenming – YANG Wei: Touzi yinhang de meili. Zhong-Mei touzi yinhangye bijiao yanjiu.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 7, 13, 340 s., tb.
(Ziben yunying congshu)
ISBN: 7-80149-470-9
常振明、杨巍:投资银行的魅力。中美投资银行业比较研究。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(资本运营丛书)。
[VI 4968]
11
Changcheng/The Great Wall.
Beijing, Waiwen chubanshe/Beijing, Foreign Languages Press 1997 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1997), b.s.,
obr., mp., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-02055-2
长城。
北京,外文出版社 1997 (1997第1版,2001第2次印刷)。
[V 9279]
Changjiang liuyu jingji wenhua chutan.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1999, 3, 538 s., tb., gr.
ISBN: 7-208-03076-6
长江流域经济文化初探。
上海,上海人民出版社 1999。
[VI 4983]
Changjiang Sanxia/Three Gorges on Yangtze River.
Beijing, Waiwen chubanshe/Beijing, Foreign Languages Press 1997 (r. 2001 3. dotisk 1. vyd. z r. 1997),
69 s., obr., mp., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-01847-7
长江三峡。
北京,外文出版社 1997 (1997第1版,2001第4次印刷)。
[V 9282]
Changjiang wenhua yu Zhonghua minzu. (Ye Shuzong – Ma Honglin – Zhu Minyan /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai shudian chubanshe 1996, 12, 219 s., obr. příl., tb.
ISBN: 7-80622-146-8
长江文化与中华民族。(叶书宗、马洪林、朱敏彦)。
上海,上海书店出版社 1996。
[V 9340]
Changpian xiaoshuo yanjiu zhuanji. Shang, zhong, xia ce. (Niu Yunqing /hl. ed./).
Jinan, Shandong daxue chubanshe 1990, 2, 4, 5, 526 s. (1), 2, 4, 5, 717 s. (2), 3, 9, 859 s. (3).
(Zhongguo dangdai wenxue yanjiu ziliao congshu)
ISBN: 7-5607-0315-1
长篇小说研究专集。上、中、下册。(牛运清)。
济南,山东大学出版社 1990。
(中国当代文学研究资料丛书)
[VI 4381/1-3]
Changyong tongyici fanyici cidian. (Xiudingben). (Wang Aishi /hl. ed./).
Jinan, Shandong youyi chubanshe 1998 (r. 1998 1. dotisk 2. vyd. z r. 1998), 1, 1, 70, 942 s.
ISBN: 7-80551-781-9
常用同义词反义词词典。(修订本)。(王爱世)。
济南,山东友谊出版社 1998 (1998第2版,1998第2次印刷)。
[V 9247]
Changyong yanyu cidian. (Zhang Yi /sest./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1987, 62, 420 s.
ISBN: 7-5326-0052-1
常用谚语词典。(张毅)。
上海,上海辞书出版社 1987。
[V 9235]
CHEN Binhe: Zhongguo wenzi yu shufa.
Wuhan, Wuhan shi guji shudian fuyin 1982, 4, 159 s., obr. příl. 42 s., dodatky.
陈彬和:中国文字与书法。
武汉,武汉市古籍书店复印 1982。
[V 9039]
12
CHEN Chao: Zhongguo jindai lishi (1840-1949).
Shanghai, Xuelin chubanshe 2001, 3, 4, 205 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo wenhua duben xilie)
ISBN: 7-80668-177-9
陈潮:中国近代历史 (1840~1949)。
上海,学林出版社 2001。
(中国文化读本系列)
[VI 4748/1]
CHEN Chen (orig.), (CHEN Xin /zkr. verze/): Shuihu hou zhuan (jieben).
Beijing, Baowentang shudian 1983 (r. 1984 1. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 7, 374 s., obr. v textu.
(Zhongguo gudian wenxue puji congshu)
陈忱,(陈新):水浒后传 (节本)。
北京,宝文堂书店 1983 (1983第1版,1984第2次印刷)。
(中国古典文学普及丛书)
[V 8972]
CHEN Cuiying: Shiqing xiaoshuo zhi jiazhiguan tan lun. Yi hunyin wei dingwei de kaocha.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1996, 3, 2, 320 s., bibl., angl. resumé.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 101)
ISBN: 957-9019-95-9
陈翠英:世情小说之价值观探论。以婚姻为定位的考察。
台北,国立台湾大学出版委员会 1996。
(国立台湾大学文史丛刊 101)
[VI 4628]

CHEN Erdong: Song ci zongtan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1987, 2, 97 s.
(Wenxue aihaozhe congshu)
陈迩冬:宋词纵谈。
北京,人民文学出版社 1987。
(文学爱好者丛书)
[V 9014]
CHEN Fangying: Mulian jiu mu gushi zhi yanjin jiqi youguan wenxue zhi yanjiu/CHEN Fang-Ying: The
Development of the Story of Mu-lien Saves His Mother and Its Position in Literature.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1983, 2, 188, 1 s., gr., tb., bibl.,
angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 65)
陈芳英:目连救母故事之演进及其有关文学之研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1983。
(国立台湾大学文史丛刊 65)
[VI 4593]
CHEN Gaohua – CHEN Zhichao aj.: Zhongguo gudai shi shiliaoxue.
Beijing, Beijing chubanshe 1983, 2, 2, 476 s., obr. příl. 4 s.
陈高华、陈智超 等:中国古代史史料学。
北京,北京出版社 1983。
[V 9020]
CHEN Guanglei – HU Qiguang – LI Xingjie: Zhongguo gudai mingju cidian (xiudingben).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002 (r. 2003 1. dotisk 2. vyd. z r. 2002), 13, 1099 s., obr. příl., rejstřík.
ISBN: 7-5326-1058-6
陈光磊、胡奇光、李行杰:中国古代名句辞典 (修订本)。
上海,上海辞书出版社 2002 (2002第2版,2003第2次印刷)。
[V 9268]
13
CHEN Hua: Nian luan zhi yanjiu/CHENG Hwa: A Study of the Nien Rebellion.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1979, 3, 145, 2 s., mp., bibl.,
angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 52)
陈华:捻乱之研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1979。
(国立台湾大学文史丛刊 52)
[VI 4581]
CHEN Jiangong: Jiangong sanwen jingxuan.
Beijing, Huaxia chubanshe 1997, (r. 1998 [1.] dotisk 1. vyd. z r. 1997), 5, 2, 473 s.
ISBN: 7-5080-1122-8
陈建功:建功散文精选。
北京,华夏出版社 1997 (1997第1版,1998〔第1次〕印刷)。
[VI 4373]
CHEN Jianmin: Hanyu kouyu.
Beijing, Beijing chubanshe 1984, 3, 6, 4, 395 s.
陈建民:汉语口语。
北京,北京出版社 1984。
[V 8995]
CHEN Jianmin: Shuohua de yishu (zengdingben).
Beijing, Yuwen chubanshe 1994, 2, 1, 219 s.
ISBN: 7-80006-824-2
陈健民:说话的艺术 (增订本)。
北京,语文出版社 1994。
[V 9384]
CHEN Li: Baihutong shuzheng. Shang, xia. (Wu Zeyu /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1994 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 4, 2, 11, 400 s. (1), s. 401-812 (2)
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-01022-9
陈立:白虎通疏证。上、下。(吴则虞 点校)。
北京,中华书局 1994 (1994第1版,1997第2次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4846/1,2]
CHEN Meilin: "Rulinwaishi" renwu lun.
Beijing, Zhonghua shuju 1998, 2, 2, 250 s.
(Wenshi zhishi wenku)
ISBN: 7-101-01522-0
陈美林:《儒林外史》人物论。
北京,中华书局 1998。
(文史知识文库)
[V 9409]
CHEN Menglei aj.: Gujin tushu jicheng yibu quanlu. Di er ce. Yijing zhushi (xia). (Juan si qi zhi juan
qi ling).
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1959 (r. 1983 3. dotisk 1. vyd. z r. 1959), 2, s. 904-1447, obr. v textu.
陈梦雷 等编:古今图书集成医部全录。第二册。医经注释 (下)。(卷四七至卷七 0)。
北京,人民卫生出版社 1959 (1959第1版,1983第4次印刷)。
[VI 4480/2]
14
CHEN Menglei aj.: Gujin tushu jicheng yibu quanlu. Di si, wu ce. Zangfu shenxing (shang, xia). (Juan
jiu san zhi juan yi wu si, juan yi wu wu zhi er yi liu).
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1959 (r. 1983 3. dotisk 1. vyd. z r. 1959), 53, 1374 s., obr. v textu (1),
1963 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1963), 58, s. 1376-2624, obr. v textu (2).
陈梦雷 等编:古今图书集成医部全录。第四、五册。脏腑身形 (上、下)。(卷九三至卷一五四,
卷一五五至卷二一六)。
北京,人民卫生出版社 1959 (1959第1版,1983第4次印刷) (上), 1963 (1963第1版,1983第3次印刷)
(下)。
[VI 4480/4,5]
CHEN Menglei aj.: Gujin tushu jicheng yibu quanlu. Di jiu ce. fuke. (Juan san ba yi zhi juan si ling ling).
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1963 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1963), 28, 526 s.
陈梦雷 等编:古今图书集成医部全录。第九册。妇科。(卷三八一至卷四 0 0)。
北京,人民卫生出版社 1963 (1963第1版,1983第3次印刷)。
[VI 4480/9]
CHEN Puqing: Zhongguo gudai yuyan shi.
Changsha, Hunan jiaoyu chubanshe 1983, 6, 2, 302 s.
陈蒲清:中国古代寓言史。
长沙,湖南教育出版社 1983。
[V 8941]
CHEN Qiguang: Bainian gong nong chanpin bijia yu nongcun jingji/Terms of Trade Between Industrial &
Agricultural Product During a Hundred Years in China, Its Impact on Rural Economy.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 3, 3, 5, 269 s., tb., gr., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 17)
ISBN: 7-80149-976-X
陈其广:百年工农产品比价与农村经济。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(经济研究文库·17)
[VI 4941]
CHEN Senfu: Xibei jun jianjun shi.
B.m., Hui ming dian da yinshua youxian gongsi 1976 (2. vyd.), 4, 220 s., obr. příl.
陈森甫:西北军建军史。
慧明电打印刷有限公司 1976 (第2版)。
[V 9111]
CHEN Shiqi: Mingdai guan shou gongye de yanjiu.
Wuhan, Hubei renmin chubanshe 1958, 183 s.
陈诗启:明代官手工业的研究。
武汉,湖北人民出版社 1958。
[V 9159]
CHEN Shiqiang: Zhongguo fojiao baike quanshu. Jingdian juan.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 2000, 3, 6, 450 s.
ISBN: 7-5325-2840-5
陈士强:中国佛教百科全书。经典卷。
上海,上海古籍出版社 2000。
[VI 4652/7]
Chen shu. (Yao Xilian /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 2, 10, 348 s.
陈书。(姚思廉 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4664]
viz Ershisishi
15
CHEN Wangdao: Lun xiandai Hanyu zhong de danwei he danwei ci.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1973 (r. 1974 1. dotisk 1. vyd. z r. 1973), 21 s.
陈望道:论现代汉语中的单位和单位词。
上海,上海人民出版社 1973 (1973第1版,1974第2次印刷)。
[VI 4433]
CHEN Wanyi: Jin Shengtan de wenxue piping kaoshu/CHEN Wan-i: The Literary Criticism of Chin
Shen-t'an (1607-1661).
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1976, 2, 3, 122, 2 s., bibl., část tiráže
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 42)
陈万益:金圣叹的文学批评考述。
台北,国立台湾大学文学院 1976。
(国立台湾大学文史丛刊 42)
[VI 4571]
CHEN Weizhao: Hongxue yu er shi shiji xueshu sixiang.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 4, 2, 289 s.
(Yanggu wencong)
ISBN: 7-02-002954-X
陈维昭:红学与二十世纪学术思想。
北京,人民文学出版社 2000 (2000第1版,2002第2次印刷)。
(旸谷文丛)
[V 9388]
CHEN Wenshi: Ming Hongwu Jiajing jian de haijin zhengce/The Sea-faring Prohibition Policy in the Early
Ming Dynasty.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1966, 3, 7, 176, 2 s., tb., angl. resumé,
část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 20)
陈文石:明洪武嘉靖间的海禁政策。
台北,国立台湾大学文学院 1966。
(国立台湾大学文史丛刊 20)
[VI 4553]
CHEN Xinghui: "Er shi nian mudu zhi guai xianzhuang" Yanjiu/CHEN Shin-Hwei: A Study on "Witnessed
Abnormal Social Phenomena in the Past Twenty Years".
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1982, 6, 2, 205, 1 s., bibl., tiráž
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 61)
陈幸蕙:《二十年目睹之怪现状》研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1982。
(国立台湾大学文史丛刊 61)
[VI 4590]
CHEN Yinke: Tangdai zhengzhi shi shu lungao.
Beijing, Shenghuo ∙ dushu ∙ xinzhi sanlian shudian 1956, 159 s.
陈寅恪:唐代政治史述论稿。
北京,生活·读书·新知三联试点 1956。
[VI 4534]
CHEN Yongfa: Yan'an de yinying/CHEN, Yung-fa: Yenan's Shadow.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Institute of Modern History Academia Sinica
1990, 6, 354 s., bibl., rejstřík, název též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 60)
ISBN: 957-9046-14-X
陈永发:延安的阴影。
台北,中央研究院近代史研究所 1990。
(中央研究院近代史研究所专刊 60)
[VI 4394]
16

CHEN Yuanpeng: Liang Song de "shang yi shi ren" yu "ru yi". Jian lun qi zai Jin Yuan de liu bian.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1997, 3, 324 s., tb., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 104)
ISBN: 957-00-8895-8
陈元朋:两宋的《尚医士人》与《儒医》。兼论其在金元的流变。
台北,国立台湾大学出版委员会 1997。
(国立台湾大学文史丛刊 104)
[VI 4631]
CHEN Zhihong: Deguo shijia Duoyisen (J. G. Droysen) de lishi sixiang yu xianshi yishi. Yi "Xilahua shidai
shi" wei yanjiu duixiang/CHEN Chih-hung: The Historical Thought and Presentism of J. G. Droysen:
An Analysis on His "Geschichte des Hellenismus".
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 2002, 2, 184 s., obr.,
bibl., část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 117)
ISSN: 1682-8461
陈致宏:德国史家朵伊森 (J. G. Droysen) 的历史思想与现实意识。以《希腊化时代史》为研究对象。
台北,国立台湾大学出版委员会 2002。
(国立台湾大学文史丛刊 117)
[VI 4642]
CHEN Zhongshi: Bai lu yuan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997 (r. 2003 13. dotisk 2. vyd. z r. 1997), 677 s., obr. příl.
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi )
ISBN: 7-02-002690-7
陈忠实:白鹿原。
北京,人民文学出版社 1997 (1997第2版,2003第14次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9318]
CHENG Liansheng: Zhongguo fanshiye zhengce yanjiu (1950-2000)/A Study of the Anti-Unemployment
Policies of China (1950-2000).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 7, 4, 7, 345 s., tb., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 14)
ISBN: 7-80149-718-X
程连升:中国反失业政策研究 (1950~2000)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(经济研究文库·14)
[VI 4938]
CHENG Qiang – DONG Naibin: Tang diguo de jingshen wenming. Minsu yu wenhua.
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 1996, 9, 562 s., bibl.
ISBN: 7-5004-1901-5
程蔷、董乃斌:唐帝国的精神文明。民俗与文化。
北京,中国社会科学出版社 1996。
[V 9383]
CHENG Shude: Lunyu jishi. Di yi – si ce. (Cheng Junying – Jiang Jianyuan /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1990 (r. 1997 3. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 2, 3, 2, 2, 2, 9, 360 s. (1), s. 361-734 (2),
s. 735-1047 (3), s. 1049-1430 (4).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00369-9
程树德:论语集释。第一册—第四册。(程俊英、蒋见元 点校)。
北京,中华书局 1990 (1990第1版,1997第4次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4835/1-4]
Chengde de chuanshuo.
Beijing, Zhongguo minjian wenyi chubanshe 1984, 3, 225 s., obr. v textu.
承德的传说。
北京,中国民间文艺出版社 1984。
[V 9095]
17
Chengshi dijia pinggu fangfa. Fazhan yu chuangxin. (Cai Bingbei – Ouyang Anjiao /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 4, 3, 352 s., tb., gr., bibl.
ISBN: 7-80149-755-4
城市地价评估方法。发展与创新。(蔡兵备、欧阳安蛟)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 5038]
Chengyu shuyu cidian. (Liu Yeqiu – Yuan Yuxin – Xu Zhensheng /ed./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1992 (r. 2002 5. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 3, 65, 515 s.
ISBN: 7-100-00074-2
成语熟语词典。(刘叶秋、苑育新、许振生)。
北京,商务印书馆 1992 (1992第1版,2002第6次印刷)。
[VI 4707]
Chengyu yingyong cidian. (Li Dingkai – Wang Zhijie /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002 (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 5, 2, 882 s.
ISBN: 7-5326-1004-7
成语应用词典。(李定凯、王治杰)。
上海,上海辞书出版社 2002 (2002第1版,2003第2次印刷)。
[V 9232]
Chi de gushi. (Du Fuxiang – Xie Guoming /hl. ed./).
Beijing, Kexue puji chubanshe 1983, 8, 144 s., obr v textu.
吃的故事。(杜福祥、谢帼明)。
北京,科学普及出版社 1983。
[V 9045]
CHI Li: Chi Li.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000 (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 2, 7, 405 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-003074-2
池莉:池莉。
北京,人民文学出版社 2000 (2000第1版,2003第2次印刷)。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4756]
CHU Binjie: Zhongguo gudai shenhua.
Shanghai, Shaonian ertong chubanshe 1979 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 2, 143 s., obr. v textu.
(Zhongguo gudian wenxue xiao congshu)
褚斌杰:中国古代神话。
上海,少年儿童出版社 1979 (1979第1版,1983第3次印刷)。
(中国古典文学小丛书)
[V 8937]
CHU Binjie: Zhongguo wenxue shi gangyao. Xian Qin, Qin, Han wenxue.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1986, 2, 342 s.
褚斌杰:中国文学史纲要。先秦、秦、汉文学。
北京,北京大学出版社 1986。
[VI 4342/1]
Chuancheng yu qiuxin – zongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jianjie/Tradition and Innovation:
A Guide to the Institute of History and Philology, Academia Sinica.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo 1998, 116 s., foto v textu, tb., mp.
传承与求新—中央研究院历史语言研究所简介。
台北,中央研究院历史语言研究所 1998。
[VII 1063]
18
Chuci/The Songs of the South. (Yang Shu'an /přel. do mod. čín./, Yang Xianyi – Dai Naidie /přel. do angl./).
Beijing, waiwen chubanshe 2001, 1, 5, 175 s., obr., text čín. a angl.
(Gushi yuan Han-Ying yicong /A Choice Selection of Ancient Poems (Chinese – English))
ISBN: 7-119-02822-7
楚辞。(杨书案 今译、杨宪益、戴乃迭 英译)。
北京,外文出版社 2001。
(古诗苑汉英译丛)
[V 9413]
Chunqiu Zuozhuan zhu. Yi – Si. (Xiudingben). (Yang Bojun /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 1990 (r. 2000 5. dotisk 2. vyd. z r. 1990), 2, 1, 56, 3, 28, 506 s. (1), s. 507-914 (2),
s. 915-1195 (3), s. 1197-1736 (4).
(Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu)
ISBN: 7-101-00262-5
春秋左传注。一—四。(修订本)。(杨伯峻)。
北京,中华书局 1990 (1990第2版,2000第6次印刷)。
(中国古典名著译注丛书)
[V 9307/1-4]
Cihai (1999 nian pujiben). Shang, zhong, xia.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1999 (r. 2002 5. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 38, 2036 s., obr., tb., mp. (1),
s. 2037-4098, obr., tb., mp. (2), s. 4099-6154, obr., tb., mp., dodatky, rejstříky (3).
ISBN: 7-5326-0574-4
辞海 (1999 年普及本)。上、中、下。
上海,上海辞书出版社 1999 (1999第1版,2002第6次印刷)。
[VII 1125/1-3]
Cihai (ju 1936 nian ban suoyin). Shang, xia.
Beijing, Zhonghua shuju 1981 (r. 1994 4. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 2, 2, 6, 2, 8, 1906 s. (1), s. 1907-3403, 1,
121, 87 s. (2).
ISBN: 7-101-00454-7
辞海 (据 1936 年版缩印)。上、下。
北京,中华书局 1981 (1981第1版,1994第5次印刷)。
[V 9217/1,2]
Cihai. Dili fence (lishi dili).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1982 (r. 1984 2. dotisk 2. vyd. z r. 1982), 2, 52, 434, 42 s., index, obr.
v textu.
辞海。地理分册 (历史地理)。
上海,上海辞书出版社 1982 (1982第2版,1984第3次印刷)。
[VI 4344]
Cihai. Jingji fence.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1980 (r. 1983 3. dotisk 2. vyd. z r. 1980), 47, 559, 46 s., index, mp.
v textu.
辞海。经济分册。
上海,上海辞书出版社 1980 (1980第2版,1983第4次印刷)。
[VI 4345]
Cihai. Yishu fence.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1980 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 35, 430, 33 s., index, obr.
v textu.
辞海。艺术分册。
上海,上海辞书出版社 1980 (1980第1版,1983第3次印刷)。
[VI 4346]
Cihai. Yiyao weisheng fence.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1981 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 2, 46, 492, 45 s., index, obr.
v textu.
辞海。医药卫生分册。
上海,上海辞书出版社 1981 (1981第1版,1983第3次印刷)。
[VI 4347]
19
Cihai. Zhexue fence.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1980 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 32, 458, 30 s., index, obr.
v textu.
辞海。哲学分册。
上海,上海辞书出版社 1980 (1980第1版,1982第2次印刷)。
[VI 4348]
CINGGALTAI [Qingge'ertai]: Minzu yanjiu wenji.
Beijing, Minzu chubanshe 1998, 3, 455 s.
ISBN: 7-105-02962-5
清格尔泰:民族研究文集。
北京,民族出版社 1998。
[VI 4858]
Ciyuan (xiudingben). 1-4 hedingben.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1988, (r. 1998 7. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 7, 1970, 285 s.
ISBN: 7-100-00540-X
辞源 (修订本)。1-4 合订本。
北京,商务印书馆 1988 (1988第1版,1998第8次印刷)。
[VII 1145]
CONG Weixi: Cong Weixi.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 475 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002280-0
从维熙:从维熙。
北京,人民文学出版社 1997。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4764]
CRYSTAL, David [Daiwei Kelisiteer]: Xiandai yuyanxue cidian/A Dictionary of Linguistics and Phonetics.
(Shen Jiaxuan /překlad/).
Beijing, Shangwu yinshuguan 2000, (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 13, 441 s., název též angl.
ISBN: 7-100-03055-2
戴维·克里斯特尔:现代语言学词典。(沈家煊 译)。
北京,商务印书馆 2000 (2000第1版,2002第2次印刷,根据 Blackwell Publishers Ltd. 1997第4版
译出)。
[V 9200]
D
Da biange zhong de xiangtu Zhongguo: nongcun zuzhi yu zhidu bianqian wenti yanjiu.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 2, 261 s., tb.
ISBN: 7-80149-104-1
大变革中的乡土中国:农村组织与制度变迁问题研究。
北京,社会科学文献出版社1999。
[VI 4889]
DAI Jingxian: Bei Song Zhou Zhang Er Cheng sixiang zhi fenxi/TAI Ching-Hsien: Analysis on the Thoughts
of Four Major Thinkers in North Song Period.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1979, 2, 161, 3 s., bibl., angl.
resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 53)
戴景贤:北宋周张二程思想之分析。
台北,国立台湾大学出版委员会 1979。
(国立台湾大学文史丛刊 53)
[VI 4582]
20
DAI Wangshu: Dai Wangshu shi quanbian. (Liang Ren /sest./).
Hangzhou, Zhejiang wenyi chubanshe 1989, 4, 7, 18, 703 s., fotopříloha 2 s.
ISBN: 7-5339-0184-3
戴望舒:戴望舒诗全编。(梁仁)。
杭州,浙江文艺出版社 1989。
[VI 4376]
Dalu gongzuo cankao ziliao.
Taibei, Xingzhengyuan dalu weiyuanhui 1997, 173 s.
ISBN: 957-00-8789-7
大陆工作参考资料。
台北,行政院大陆委员会 1997。
[VI 4525]
Dalu haikong yunshu chanye gaikuang.
Taibei, Xingzhengyuan dalu weiyuanhui 1996, 14, 8, 62, 70, 218, 40, 22, 82, 24 s. (každá kapitola má
samostatné stránkování), tb., obr., mp.
(Dalu jingmao congshu xilie shi)
ISBN: 957-00-8425-1
大陆海空运输产业概况。
台北,行政院大陆委员会 1996。
(大陆经贸丛书系列十)
[VI 4524]
Dalu zongjiao xiankuang jianjie.
Taibei, Xingzhengyuan dalu weiyuanhui 1996, 2, 4, 180 s., tb. v textu, dodatky.
ISBN: 957-00-8150-3
大陆宗教现况简介。
台北,行政院大陆委员会 1996。
[VI 4526]
Dangdai Hanyu cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2001, 2, 1605 s.
ISBN: 7-5326-0714-3
当代汉语词典。
上海,上海辞书出版社 2001。
[V 9215]
Dangdai wenxue gaiguan.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1980 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 3, 474 s.
当代文学概观。
北京,北京大学出版社 1980 (1980第1版,1983第3次印刷)。
[V 8976]
Dangdai Zhongguo zhengzhi yanjiu baogao II. (Huang Weiping – Wang Yongcheng /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 4, 2, 404 s., tb., bibl., 1 článek angl.
ISBN: 7-80149-907-7
当代中国政治研究报告 II。(黄卫平、王永成)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
[VI 4981/2]
Dangdai Zhongguo zongjiao jinji. (Zhu Yueli /hl. ed./).
Beijing, Minzu chubanshe 2001 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2001), 5, 4, 282 s.
ISBN: 7-105-03906-X
当代中国宗教禁忌。(朱越利)。
北京,民族出版社 2001 (2001第1版,2001第2次印刷)。
[V 9347]
21
Dangdai zuojia lun. Di yi juan.
Beijing, Zuojia chubanshe 1986, 516 s.
当代作家论。第一卷。
北京,作家出版社 1986。
[V 9082/1]
Daojiao jingdian jinghua (shang, xia ce). (Li Defan – Lin Shitian /ed./).
Beijing, Zongjiao wenhua chubanshe 1999, 2, 4, 410 s. (1), 6, s. 413-786 (2).
ISBN: 7-80123-203-8
道教经典精华 (上、下册)。(李德范、林世田)。
北京,宗教文化出版社 1999。
[VI 4650/1,2]
Daojiao yu chuantong wenhua.
Beijing, Zhonghua shuju 1992 (V 9084), 1992 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992) (V 9297), 2, 3, 383 s.
(Wenshi zhishi wenku)
ISBN: 7-101-00920-4
道教与传统文化。
北京,中华书局 1992 (V 9084), 1992 (1992第1版,1997第2次印刷) (V 9297)。
(文史知识文库)
[V 9084, V 9297]
Daoxu xiandai Hanyu cidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1987 (r. 2002 7. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 109, 1479 s.
ISBN: 7-100-00311-3
倒序现代汉语词典。
北京,商务印书馆 1987 (1987第1版,2002第8次印刷)。
[V 9182]
Daoxu xiandai hanyu zidian. (Liang Xingzhe /ed./).
Beijing, Shangwu yinshuguan guoji youxian gongsi 2002, 2, 71, 680 s., obr. příl.
ISBN: 7-80103-268-3
倒序现代汉语字典。(梁兴哲)。
北京,商务印书馆国际有限公司 2002。
[V 9180]
DENG Chengkang: Zhong hua (xiudingben).
Chengdu, Sichuan renmin chubanshe 1980, 6, 251 s., obr. v textu.
邓承康:种花 (修订本)。
成都,四川人民出版社 1980。
[V 9156]
DENG Yanchang – LIU Runqing: Yuyan yu wenhua. Ying-Han yuyan wenhua duibi/Language and Culture.
Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 1989 (r. 1997 3. dotisk 1. vyd. z r. 1989), v, 271 s., obr., tb.,
bibl., text čín. a angl.
ISBN: 7-5600-0430-X
邓炎昌、刘润清:语言与文化。英汉语言文化对比。
北京,外语教学与研究出版社 1989 (1989第1版,1997第4次印刷)。
[VI 5018]
DENG Youmei: Deng Youmei.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1996, 2, 2, 458 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002235-9
邓友梅:邓友梅。
北京,人民文学出版社 1996。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4763]
22
Di er ci Guo Gong hezuo. (Tong Xiaopeng /hl. ed./).
Beijing, Wenwu chubanshe 1985, b.s., foto v textu.
第二次国共合作。(童小鹏)。
北京,文物出版社 1985。
[VII 1022]
Di er jie Dunhuangxue guoji yantaohui lunwenji/Papers from the Second International Seminar
on Tun-huang Studies.
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Sudies 1991, 2, 656 s., obr. příl., obr. v textu, tb.,
bibl., tiráž též angl., jeden článek angl., jeden článek fr.
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan lunzhu lei di 2 zhong)
ISBN: 957-678-056-X
第二届敦煌学国际研讨会论文集。
台北,汉学研究中心 1991。
(汉学研究中心丛刊论著类第 2 种)
[VI 4492]
DING Ling: Ding Ling zixu. (Wang Zengru – Li Yanping /ed./).
Beijing, Tuanjie chubanshe 1998, 4, 3, 4, 2, 413 s., obr. příl.
(Shiji fengling congshu)
ISBN: 7-80061-445-X
丁玲:丁玲自叙。(王增如、李燕平 编)。
北京,团结出版社 1998。
(世纪风铃丛书)
[VI 4819]
DONG Naibin: Liujin suiyue.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 302 s., obr. příl., gr., obr., mp., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Tangdai juan)
ISBN: 7-101-02650-8
董乃斌:流金岁月。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·唐代卷)
[V 9291/6]
DU Fu: Du Fu shige xuan yi.
Chengdu, B.n. 1978, 3, 33 s., obr. v textu.
杜甫:杜甫诗歌选译。
成都, 1978。
[V 8965]
DU Fu: Du Fu shixuan xi. (Jin Qihua – Chen Meilin /sest. a okoment./).
Nanjing, Jiangsu renmin chubanshe 1981 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 3, 4, 227 s.
杜甫:杜甫诗选析。(金启华、陈美林)。
南京,江苏人民出版社 1981 (1981第1版,1982第2次印刷)。
[V 8966]
DU Fu: Du shi xiang zhu. Di yi ce – di wu ce. (Qiu Zhao'ao /komentář a poznámky/).
Beijing, Zhonghua shuju 1979 (r. 1999 4. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 4, 26, 40, 433 s. (1), s. 435-979 (2),
s. 981-1453 (3), s. 1455-1914 (4), s. 1915-2354,
23 s. rejstřík (5).
(Zhongguo gudian wenxue jiben congshu)
ISBN: 7-101-00485-7
杜甫:杜诗祥注。第一册—第五册。(仇兆鰲 注)。
北京,中华书局 1979 (1979第1版,1999第5次印刷)。
(中国古典文学基本丛书)
[VI 4744/1-5]
DU Lijun: Wenxin diaolong wenxue lilun yanjiu he yishi.
Beijing, Beijing chubanshe 1981 (r. 1983 1. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 3, 242 s.
杜黎均:文心雕龙文学理论研究和译释。
北京,北京出版社 1981 (1981第1版,1983第2次印刷)。
[VI 4323]
23
DU Mu: Du Mu shiwen xuanzhu. (Zhu Bilian – Wang Shujun /sest. a okoment./).
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1982, 4, 4, 109 s.
(Zhongguo gudian wenxue zuopin xuandu)
杜牧:杜牧诗文选注。(朱碧莲、王淑均)。
上海,上海古籍出版社 1982。
(中国古典文学作品选读)
[V 8962]
DU Pengcheng: Baowei Yan'an.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1956 (r. 2003 5. dotisk 2. vyd. z r. 1956), 27, 492 s., mp.
(Hongse jingdian)
ISBN: 7-02-002616-8
杜鹏程:保卫延安。
北京,人民文学出版社 1956 (1956第2版,2003第6次印刷)。
(红色经典)
[V 9397]
DU Pengcheng: Du Pengcheng.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 2, 2, 428 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002541-2
杜鹏程:杜鹏程。
北京,人民文学出版社 1998。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4765]
DUAN Baolin: Zhongguo minjian wenxue gaiyao. (Zengdingben).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1985, IV, 5, 308 s.
段宝林:中国民间文学概要。(增订本)。
北京,北京大学出版社 1985。
[VI 4426]
DUAN Desen: Shiyong gu Hanyu xuci.
Taiyuan, Shanxi jiaoyu chubanshe 1990, (r. 1996 1. dotisk 2. vyd. z r. 1990), 2, 9, 1031 s.
ISBN: 7-80578-222-9
段德森;实用古汉语虚词。
太原,山西教育出版社 1990 (1990第2版,1996第2次印刷)。
[VI 4702]
DUAN Yuming: Zhongguo simiao wenhua.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1994 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 8, 975 s., obr. příl., tb., gr.,
obr., mp., bibl.
ISBN: 7-208-01770-0
段玉明:中国寺庙文化。
上海,上海人民出版社 1994 (1994第1版,1997第2次印刷)。
[V 9290]
Duibi yuyanxue lunwenji. (Wang Fuxiang /ed./).
Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 1992, 2, 2, 402 s., bibl.
ISBN: 7-5600-0823-2
对比语言学论文集。(王福祥)。
北京,外语教学与研究出版社 1992。
[V 9381]
Dunhuang yishu zongmu suoyin xinbian.
Beijing, Zhonghua shuju 2000 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 1, 7, 2, 612, 4, 156 s.
ISBN: 7-101-02601-X
敦煌遗书总目索引新编。
北京,中华书局 2000 (2000第1版,2002第2次印刷)。
[VII 1134]
24
Duoyuan yujing zhong de jingshen tujing: jiu shi niandai wenxue pinglunji. (Ning Yiwen /ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2001, 2, 2, 358 s.
ISBN: 7-02-003498-5
多元语境中的精神图景:九十年代文学评论集。(宁亦文)。
北京,人民文学出版社 2001。
[VI 5047]
Duozhong yuyan duizhao jichu cihui. Han-Ying-Fa-Ri-E. (Wang Xun – Hu Xiang /hl. ed./).
Beijing, Huayu jiaoxue chubanshe/Sinolingua 2002, 720 s., tiráž též angl.
ISBN: 7-80052-853-7
多种语言对照基础词汇。汉英法日俄。(王洵、胡翔)。
北京,华语教学书出版社 2002。
[V 9255]
E
Emei shan de chuanshuo. (Zhang Chengye /sest./).
Beijing, Zhongguo minjian wenyi chubanshe 1982 (r. 1985 2. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 3, 166 s., obr.
峨眉山的传说。(张承业)。
北京,中国民间文艺出版社 1982 (1982第1版,1985第3次印刷)。
[V 9163]
English-Tibetan-Chinese Dictionary/Dbjin-bod-rgja gsum šan-sbjar-gji cchig-mdzod/Ying-Zang-Han
duizhao cidian. (Tashi Tshering/Bkra-ši-s
Cche-ring/Zaxi Ciren /ed./).
Beijing, Minzu chubanshe 1988 (r. 2002 3. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 24, 1233 s., text angl., tibet. a čín.
ISBN: 7-105-02798-3
英藏汉对照词典。(扎西次仁)。
北京,民族出版社 1988 (1988第1版,2002第4次印刷)。
[VI 4544]
Er shi shiji xiandai Hanyu yuyin lunzhu suoyin he zhiyao. (Wang Lijia /hl. ed./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 2003, 4, 6, 243 s.
(Er shi shiji xiandai hanyu yanjiu ziliao congshu)
ISBN: 7-100-03613-5
二十世纪现代汉语语音论著索引和指要。(王理嘉)。
北京,商务印书馆 2003。
(二十世纪现代汉语研究资料丛书)。
[VII 1070]
Er shi shiji Zhongguo zuojia biming lu. Zengdingben. Shang, xia ce. (Zhu Baoliang /hl. ed./)/TwentiethCentury Chinese Writers and Their Pen Names. Enlarged Edition. Volume I., II. (Chu, Pao-liang /hl. ed./).
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Studies 1989, XVII, 452 s. (1), 453-913 s. (2),
text čín. a angl.
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan, mulu lei di 8 zhong)
二十世纪中国作家笔名录。增订本。上、下册。(朱宝梁)。
台北,汉学研究中心 1989。
(汉学研究中心丛刊, 目录类第 8 种)
[VI 4382/1,2]
Er shi yi shiji: Zhongguo zhong xiao qiye de fazhan. (Luo Guoxun /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 3, 2, 2, 270 s., tb., gr.,
bibl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-112-2
二十一世纪:中国中小企业的发展。(罗国勋)。
北京,社会科学文献出版社 1999 (1999第1版,2001第2次印刷)。
(中国经济运行丛书)
[VI 4984]
25
Erhu duzou qu ji.
Beijing, Yinyue chubanshe 1957, 16 s.
二胡独奏曲集。
北京,音乐出版社 1957。
[VII 1043]
Erhu lianxi qu. (Wang Shouting – Zhang Yaocong /sest./).
Zhengzhou, Henan renmin chubanshe 1957, 56 s.
二胡练习曲。(王寿庭、张瑤淙)。
郑州,河南人民出版社 1957。
[VII 1042]
Ershisishi (jiantiziben). Quan 63 ce.
Beijing, Zhonghua shuju 2000.
ISBN: 7-101-02099-2
二十四史 (简体字本)。全 63 册。
北京,中华书局 2000。
[VI 4656/1-3 – VI 4679/1-6]
viz jednotlivé svazky
F
FAN Chengda: Fan Chengda shixuan. (Zhou Ruchang /vybral a komentářem opatřil/).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1984 (2. vyd.), 10, 43, 286 s., obr. příl.
(Zhongguo gudian wenxue duben congshu)
范成大:范成大诗选。(周汝昌)。
北京,人民文学出版社 1984 (第2版)。
(中国古典文学读本丛书)
[V 9089]
FANG Huifang: Cao Kun huixuan zhi yanjiu/FUANG Hui-Fuang: The Study of Ts'ao-K'un's Presidential
Election by Bribery, 1923.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1983, 5, 215, 2 s., tb., bibl., angl.
resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 64)
方惠芳:曹锟贿选之研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1983。
(国立台湾大学文史丛刊 64)
[VI 4592]
FANG Litian: Zhongguo fojiao yu chuantong wenhua.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1988 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 4, 461 s., obr. příl., gr.,
rejstříky.
ISBN: 7-208-00045-X
方立天:中国佛教与传统文化。
上海,上海人民出版社 1988 (1988第1版,1998第3次印刷)。
[V 9348]
FEI Siyan: You dianfan dao guifan: cong Mingdai zhenjie lienü de bianshi yu liuchuan kan zhenjie guannian
de yange hua.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1998, 3, 371 s., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 106)
ISBN: 957-02-2190-9
费丝言:由典范到规范:从明代贞节烈女的辨识与流传看贞节观念的严格化。
台北,国立台湾大学出版委员会 1998。
(国立台湾大学文史丛刊 106)
[VI 4633]
26
FENG Baozhi: Wenming shuguang.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 265 s., obr. příl., gr., obr., mp., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Shanggu Qin dai juan)
ISBN: 7-101-02645-1
冯宝志:文明曙光。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·上古秦代卷)
[V 9291/1]
FENG Lingyu – SHI Weimin: Zhongguo wenhua lüe ying.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2001, 135 s., obr v textu.
(Zhongguo jiben qingkuang congshu)
ISBN: 7-80113-813-9
冯凌宇、史卫民:中国文化掠影。
北京,五洲传播出版社 2001。
(中国基本情况丛书)
[VI 4418]
FENG Tianyu: Kongqiu jiaoyu sixiang pipan.
Beijing, Renmin chubanshe 1975 (r. 1976 1. dotisk 1. vyd. z r. 1975), 2, 106 s.
冯天瑜:孔丘教育思想批判。
北京,人民出版社 1975 (1975第1版,1976第2次印刷)。
[VI 4469]
FENG Tianyu: Zhongguo wenhua shi gang.
Beijing, Beijing yuyan xueyuan chubanshe 1994 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1994), III, 179 s., obr. příl.
ISBN: 7-5619-0393-6
冯天瑜:中国文化史纲。
北京,北京语言学院出版社 1994 (1994第1版,1996第2次印刷)。
[V 9332]
FENG Tianyu – YANG Hua: Zhongguo wenhua fazhan guiji.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 2000, 4, 368 s., obr. příl.
ISBN: 7-208-03460-5
冯天瑜、杨华:中国文化发展轨迹。
上海,上海人民出版社 2000。
[V 9328]
FENG Youlan: Zhongguo zhexue jianshi.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1996 (r. 2003 8. dotisk 2. vyd. z r. 1996), 8, 2, 295 s., obr. příl.
(Bei-Da mingjia mingzhu wencong)
ISBN: 7-301-02586-6
冯友兰:中国哲学简史。
北京,北京大学出版社 1996 (1996第2版,2003第9次印刷)。
(北大名家名著文丛)
[V 9323]
FENG Zikai: Feng Zikai zixu. (Yuan Xinghua /ed./).
Beijing, Tuanjie chubanshe 1996, 4, 3, 4, 414 s., obr. příl.
(Shiji fengling congshu)
ISBN: 7-80061-308-9
丰子恺:丰子恺自叙。(苑兴华 编)。
北京,团结出版社 1996。
(世纪风铃丛书)
[VI 4818]
Fojiao Yu Beijing simiao wenhua. (Tong Xun /hl. ed./).
Beijing, Zhongyang minzu daxue chubanshe 1997, 3, 8, 370 s., obr. příl., obr.
ISBN: 7-81056-063-8
佛教与北京寺庙文化。(佟洵)
北京,中央民族大学出版社 1997。
[VI 4805]
27
Fojiao yu zhongguo wenhua.
Beijing, Zhonghua shuju 1988 (r. 1992 1. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 2, 4, 448 s., obr. v textu (V 9083), 1988
(r. 1997 3. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 2, 4, 448 s. (V 9296).
(Wenshi zhishi wenku)
ISBN: 7-101-00179-3
佛教与中国文化。
北京,中华书局 1988 (1988第1版,1992第2次印刷) (V 9083), 1988 (1988第1版,1997第4次印刷)
(V 9296)。
(文史知识文库)
[V 9083, V 9296]
FU Huaiqing: Hanyu cihuixue shi.
Hefei, Anhui jiaoyu chubanshe 1996 (4. vyd.), 2, 4, 419 s., bibl.
(Hanyu fazhan shi congshu)
ISBN: 7-5336-1621-9
符淮青:汉语词汇学史。
合肥,安徽教育出版社 1996 (第4版)。
(汉语发展史丛书)
[VI 4800]
Fu shi juan/Dress and Personal Adornment. (Yang Shengmin /hl. ed./).
Hohhot, Nei Mongol renmin chubanshe 2001, 3, 4, 3, 5, 312 s., obr. příl., obr. v textu, název a edice též angl.
(Huanghe wenhua congshu/The Yellow River Culture Series)
ISBN: 7-204-04131-3
服饰卷。(杨圣敏)。
呼和浩特,内蒙古人民出版社 2001。
(黄河文化丛书)
[VI 4451]
FU Yashu: Liuzi jiaoshi.
Beijing, Zhonghua shuju 1998, 2, 4, 20, 628 s.
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-01480-1
傅亚庶:刘子校释。
北京,中华书局 1998。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4849]
G
GAO Erpin: Chihan he tade nüren.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1987, 225 s.
高尔品:痴汉和他的女人。
北京,人民文学出版社 1987。
[VI 4422]
GAO Ming: Boshu laozi jiaozhu.
Beijing, Zhonghua shuju 1996 (r. 2002 2. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 2, 1, 3, 6, 2, 14, 478, 2 s.
(Xinbian zhuzi jicheng)
ISBN: 7-101-01343-0
高明:帛书老子校注。
北京,中华书局 1996 (1996第1版,2002第3次印刷)。
(新编诸子集成)
[VI 4854]
GAO Shirong: Xibei tusi zhidu yanjiu.
Beijing, Minzu chubanshe 1999, 2, 4, 243 s.
ISBN: 7-105-03513-7
高士荣:西北土司制度研究。
北京,民族出版社 1999。
[VI 4683]
28
GAO Song: Dunhuang Tang ren shiji canjuan kaoshi.
Yinchuan, Ningxia renmin chubanshe 1982 (1984 1. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 3, 130 s., tb., mp.
高嵩:敦煌唐人诗集残卷考释。
银川,宁夏人民出版社 1982 (1982第1版,1984第2次印刷)。
[V 9148]
GAO Xin: Zhongguo jingju shuyao.
Jinan, Shandong daxue chubanshe 2001, 3, 3, 337 s., dodatky.
ISBN: 7-5607-2224-5
高新:中国京剧述要。
济南,山东大学出版社 2001。
[V 9321]
GAO Yunlan: Xiaocheng chunqiu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 12, 374 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002436-X
高云览:小城春秋。
北京,人民文学出版社 1997。
[V 9401]
GE Fei: Ge Fei.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000, 2, 7, 434 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002990-6
格非:格非。
北京,人民文学出版社 2000。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4761]
GE Xiaoyin: Zhongguo mingsheng yu lishi wenhua/Chinese Scenic Spots and History & Culture.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1999 (r. 2001 1. dotisk 2. vyd. z r. 1999), 7, 530 s., bibl., název též angl.
ISBN: 7-301-00934-8
葛晓音:中国名胜与历史文化。
北京,北京大学出版社 1999 (1999第2版,2001第2次印刷)。
[V 9326]
GENG Yufang: Xizang 50 nian. Wenxue juan.
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 14, 3, 396 s., obr. příl., bibl.
ISBN: 7-105-04458-6
耿予方:西藏 50 年。文学卷。
北京,民族出版社 2001。
[VI 4751/4]
GESANG Jumian – GESANG Yangjing: Zangyu fangyan gailun/An Introduction to Tibetan Dialects/Bod-kji
jul-skad rnam-bšad.
Beijing, Minzu chubanshe 2002, 6, 9, 12, 284 s., dodatky, tb. v textu, název též anglicky a tibetsky, obsah
též anglicky.
ISBN: 7-105-05095-0
格桑居冕、格桑央京:藏语方言概论。
北京,民族出版社 2002。
[V 9140]
GONG Qianyan: Zhongguo yufaxue shi (xiudingben).
Beijing, Yuwen chubanshe 1997, 6, 11, 3, 479 s., bibl.
(Zhongguo yuyanxue shi congshu)
ISBN: 7-80126-180-1
龚千炎:中国语法学史 (修订本)。
北京,语文出版社 1997。
(中国语言学史丛书)
[VI 4807]
29
GONG Tingxian: Wan bing huichun.
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1984, 12, 497 s., obr. v textu.
龚廷贤:万病回春。
北京,人民卫生出版社 1984。
[V 9134]
Gongsun Longzi yizhu. (Tan Yeqian /překlad a komentář/).
Beijing, Zhonghua shuju 1997, 2, 3, 3, 121 s., bibl.
(Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu)
ISBN: 7-101-01532-8
公孙龙子译注。(谭业谦 译注)。
北京,中华书局 1997。
(中国古典名著译注丛书)
[V 9302]
GU Cheng: Mingmo nongmin zhanzheng shi.
B.m., Zhongguo shehui kexue chubanshe 1984, 2, 4, 420 s., dodatky.
顾诚:明末农民战争史。
中国社会科学出版社 1984。
[VI 4466]
Gu Hanyu changyongzi duoyong zidian. (Zhou Guoguang /hl. ed./).
Hefei, Anhui jiaoyu chubanshe 2000 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 2, 2, 24, 780 s.
ISBN: 7-5336-1393-7
古汉语常用字多用字典。(周国光)。
合肥,安徽教育出版社 2000 (2000第1版,2002第2次印刷)。
[VI 4710]
Gu Hanyu changyongzi zidian. Xiudingban.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1993, (r. 1996 27. dotisk opr. vyd. z r. 1993), 2, 55, 505 s.
ISBN: 7-100-00790-9
古汉语常用字字典。修订版。
北京,商务印书馆 1993 (1993修订版,1996第28次印刷)。
[V 9221]
Gu Hanyu da cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2000, (r. 2002 5. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 49, 2613 s.
ISBN: 7-5326-0571-X
古汉语大词典。
上海,上海辞书出版社 2000 (2000第1版,2002第6次印刷)。
[VI 4696]
Gu Hanyu tongshi yiming cidian. (Yang Shishou – Yang Beining /sest./).
B.m., Jilin jiaoyu chubanshe 1994, (r. 1995 1. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 3, 5, 14, 2, 54, 1265 s.
ISBN: 7-5383-2120-9
古汉语同实异名词典。(杨士首、杨北宁)。
吉林教育出版社 1994 (1994第1版,1995第2次印刷)。
[VI 4704]
Gu Hanyu xuci cidian.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1996, (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 28, 505 s.
ISBN: 7-301-03049-5
古汉语虚词词典。
北京,北京大学出版社 1996 (1996第1版,1999第2次印刷)。
[VI 4701]
30
GU Hua: Furong zhen.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1981 (r. 2003 9. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 2, 223 s., obr. příl.
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi )
ISBN: 7-02-002570-6
古华:芙蓉镇。
北京,人民文学出版社 1981 (1981第1版,2003第10次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9314]
GU Jiegang: Lun Bashu yu Zhongyuan de guanxi.
Chengdu, Sichuan renmin chubanshe 1981, 2, 93 s.
(Bashu shi yanjiu congshu)
顾颉刚:论巴蜀与中原的关系。
成都,四川人民出版社 1981。
(巴蜀史研究丛书)
[V 9012]
GU Jiegang: Meng Jiangnü gushi yanjiu ji.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1984, 7, 6, 5, 297 s., obr.
顾颉刚:孟姜女故事研究集。
上海,上海古籍出版社 1984。
[VI 4504]
GU Jiegang: Suzhou shi zhi biji. (Wang Xuhua /sest./).
B.m., Jiangsu guji chubanshe 1987, 2, 3, 12, 221 s., obr. příl.
ISBN: 7-80519-070-4
顾颉刚:苏州史志笔记。(王煦华 辑)。
江苏古籍出版社 1987。
[V 9144]
GU Jiegang: Zhongguo shanggushi yanjiu jiangyi.
Beijing, Zhonghua shuju 1988, 5, 3, 17, 380 s., tb.
顾颉刚:中国上古史研究讲义。
北京,中华书局 1988。
[VI 4471]
GU Qingmei: Huang Lizhou zhi shengping jiqi xueshu sixiang/GU Ching Mei: On the Life and Academic
Thoughts of Huang Lee Chou.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1978, 4, 4, 174, 2 s., bibl., angl. resumé,
část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan Daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 49)
古清美:黄梨洲之生平及其学术思想。
台北,国立台湾大学文学院 1978。
(国立台湾大学文史丛刊 49)
[VI 4578]
Gu shu diangu cidian.
Nanchang, Jiangxi renmin chubanshe 1984, 2, 55, 547 s.
古书典故辞典。
南昌,江西人民出版社 1984。
[VI 4349]
Gu-jin Hanyu cidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 2000, (r. 2002 4. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 46, 2043 s.
ISBN: 7-100-02822-1
古今汉语词典。
北京,商务印书馆 2000 (2000第1版,2002第5次印刷)。
[VI 4697]
31
Gu-jin Hanyu zidian. (Li Runsheng /hl. ed./).
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 1993, (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 5, 50, 1167 s.
ISBN: 7-5432-0054-6
古今代汉字典。(李润生)。
上海,汉语大词典出版社 1993 (1993第1版,1996第2次印刷)。
[V 9218]
Guangdong caidian xuanbian.
Shanghai, Shanghai kexue jishu chubanshe 1979, 9, 346 s., obr. příl.
广东菜点选编。
上海,上海科学技术出版社 1979。
[VI 4355]
Guangxi. Zhongguo xibu.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2000, 122 s., obr., mp.
ISBN: 7-80113-764-7
广西。中国西部。
北京,五洲传播出版社 2000。
[VI 5022]
Guanzhi de huanghun. Zhongguo dianxinye wan yi yuan chongzu shilu.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 295 s.
("Caijing" zazhi congshu)
ISBN: 7-80149-879-8
管制的黄昏。中国电信业万亿元重组实录。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(《财经》杂志丛书)
[VI 4952]
Gudai baihua xiaoshuo xuan. Shang, xia.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1983 (r. 1985 1. dotisk 2. vyd. z r. 1983), 8, 2, 436 s. (1),
2, s. 438-1003 (2).
古代白话小说选。上、下。
上海,上海古籍出版社 1983 (1983第2版,1985第2次印刷)。
[V 8982/1,2]
Gudai Hanyu. Shang, xia ce. (Zhu Xing /hl. ed./).
Tianjin, Tianjin renmin chubanshe 1980 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 3, 333 s. (1), 1980
(r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 5, 248 s. (2).
古代汉语。上、下册。(朱星)。
天津,天津人民出版社 1980 (1980第1版,1982第2次印刷) (上册), 1980 (1980第1版,1983第3次印刷)
(下册)。
[VI 4350/1,2]
Gudai Hanyu. Shang, zhong, xia ce.
Beijing, Beijing chubanshe 1981 (r. 1986 4. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 2, 2, 3, 377 s. (1), 1982 (r. 1986
4. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 2, s. 379-720 (2), 1983 (r. 1986 3. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 5, s. 721-1088 (3).
古代汉语。上、中、下册。
北京,北京出版社 1981 (1981第1版,1986第5次印刷) (上册), 1982 (1982第1版,1986第5次印刷)
(中册), 1983 (1983第1版,1986第4次印刷) (下册)。
[VI 4336/1-3]
Gudai Hanyu changyongci bianxi cidian. (Liu Naishu /hl. ed./).
B.m., Jilin jiaoyu chubanshe 1998, 2, 9, 398 s.
(Jinding gongjushu xi)
ISBN: 7-5383-3451-3
古代汉语常用词辨析词典。(刘乃叔)。
吉林教育出版社 1998。
(金鼎工具书系)。
[VI 4705]
32
Gudai Hanyu cidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1998, (r. 2002 9. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 59, 2087 s.
ISBN: 7-100-01549-9
古代汉语词典。
北京,商务印书馆 1998 (1998第1版,2002第10次印刷)。
[VI 4699]
Gudai Hanyu cidian (daziben).
Beijing, Shangwu yinshuguan 2002, (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 59, 2087 s.
ISBN: 7-100-03515-5
古代汉语词典 (大字本)。
北京,商务印书馆 2002 (2002第1版,2003第2次印刷)。
[VII 1148]
Gudai Hanyu xuci cidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1999, (r. 2001 3. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 2, 6, 909 s.
ISBN: 7-100-02041-7
古代汉语虚词词典。
北京,商务印书馆 1999 (1999第1版,2001第4次印刷)。
[VI 4700]
Gudai Hanyu zidian. (Zhang Shuangdi – Chen Tao /hl. ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1998, (r. 2001 2. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 18, 82, 1165 s.
ISBN: 7-301-03074-6
古代汉语字典。(张双棣、陈涛)。
北京,北京大学出版社 1998 (1998第1版,2001第3次印刷)。
[V 9219]
Gudai jingji zhuanti shihua. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1983 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 2, 1, 337 s., obr., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01696-0
古代经济专题史话。(吴晗)。
北京,中华书局 1983 (1983第1版,1997第3次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9368/a,b]
Gudai kexuejia zhuanji. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1996 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 2, 1, 274 s., obr., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01373-2
古代科学家传记。(吴晗)。
北京,中华书局 1996 (1996第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9371/a,b]
Gudai lizhi fengsu mantan (yi – si).
Beijing, Zhonghua shuju 1983 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 2, 3, 238 s., obr. (1), 1986 (r. 1997
2. dotisk 1. vyd. z r. 1986), 2, 4, 359 s., obr. (2), 1992 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 2, 3, 274 s.,
obr. (3), 1992 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 2, 3, 316 s., obr. (4).
(Wenshi zhishi wenku)
ISBN: 7-101-00496-2 (1), 7-101-00497-0 (2), 7-101-00921-2 (3), 7-101-00922-0 (4)
古代礼制风俗漫谈 (一—四)。
北京,中华书局 1983 (1983第1版,1997第3次印刷) (一), 1986 (1986第1版,1997第3次印刷) (二),
1992 (1992第1版,1997第2次印刷) (三), 1992 (1992第1版,1997第2次印刷) (四)。
(文史知识文库)
[V 9299/1-4]
33
Gudai lüxingjia de gushi. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1983 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 2, 1, 227 s., obr., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01697-9
古代旅行家的故事。(吴晗)。
北京,中华书局 1983 (1983第1版,1997第3次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9370]
Gudai mingjiang zhuan. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1983 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 2, 325 s., obr., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01695-2
古代名将传。(吴晗)。
北京,中华书局 1983 (1983第1版,1997第3次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9373]
Gudai minzu yingxiong. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1997 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 2, 1, 321 s.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01372-4
古代民族英雄。(吴晗)。
北京,中华书局 1997 (1997第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9372]
Gudai sixiangjia zhuanji. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1987 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 424 s., obr.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-00109-2
古代思想家传记。(吴晗)。
北京,中华书局 1987 (1987第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9376/a,b]
Gudai wenhua zhuanti shihua. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1987 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 339 s., obr. příl., obr.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-00112-2
古代文化专题史话。(吴晗)。
北京,中华书局 1987 (1987第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9369]
Gudai wenxue zuopin jianshang.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1988, 6, 10, 712 s.
ISBN: 7-5325-0196-5
古代文学作品鉴赏。
上海,上海古籍出版社 1988。
[V 9287]
Gudai wenxuejia zhuanji. Shang, xia ce. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1992 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 2, 1, 374 s., obr., (1), s. 377-711, obr., (2).
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-00667-1
古代文学家传记。上、下册。(吴晗)。
北京,中华书局 1992 (1992第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9375/1a,b,2a,b]
34
Gudai yao ji gaishu. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1987 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 259 s., tb., obr.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-00108-4
古代要籍概述。(吴晗)。
北京,中华书局 1987 (1987第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9379/a,b]
Gudai yishu san bai ti.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1989 (r. 2000 4. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 1, 14, 720 s., obr.
ISBN: 7-5325-0671-1
古代艺术三百题。
上海,上海古籍出版社 1989 (1989第1版,2000第5次印刷)。
[VI 4793]
Gudai zhengzhijia zhuanji. Shang, xia ce. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1988 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 2, 2, 326 s., obr., mp. (1), s. 329-677, obr.,
mp. (2).
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-00337-0
古代政治家传记。上、下册。(吴晗)。
北京,中华书局 1988 (1988第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9374/1a,b,2a,b]
Gudai zhuming shijian. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1996 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 2, 1, 395 s., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01371-6
古代著名事件。(吴晗)。
北京,中华书局 1996 (1996第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9380/a,b]
Gudai zhuming zhanyi. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1982 (r. 1997 3. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 2, 238 s., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01690-1
古代著名战役。(吴晗)。
北京,中华书局 1982 (1982第1版,1997第4次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9364/a,b]
Gudian wenxue san bai ti.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1986 (r. 1987 2. dotisk 1. vyd. z r. 1986), 2, 18, 860 s.
古典文学三百题。
上海,上海古籍出版社 1986 (1986第1版,1987第3次印刷)。
[V 9362]
Guilin.
Beijing, Waiwen chubanshe/Beijing, Foreign Languages Press 1998 (r. 2002 2. dotisk 1. vyd. z r. 1998),
71 s., obr., mp., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-02096-X
桂林。
北京,外文出版社 1998 (1998第1版,2002第3次印刷)。
[V 9284]
35
Guizhou Miaozu linye qiyue wenshu huibian (1736-1950 nian). Di yi, er juan: shiliao bian, di san juan:
shiliao bian ∙ yanjiu bian. (Tang Li, Yang Yougeng, Wunei Fangsi /ed./)/Old Forestry Contracts of the Miao
in Guizhou, 1736-1950. Volume 1, 2: Document Collection, Volume 3: Document Collection, Research
Papers. (Daniels, Christian, Yang Yougeng, Fusaji, Takeuchi /ed./).
Dongjing, Waiguoyu daxue guoli Ya-Fei yuyan wenhua yanjiusuo/Tokyo, The Institute for the Study of the
Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies/Tokjo, Tokjo Gaikokugo
Daigaku, Adžia-Afurika Gengo Bunka Kenkjúdžo 2002, 5, 26 s., 279 dvoulistů (u dvoulistů jedna strana
vždy fotokopie dokumentu), obr. příl, tiráž též angl. a jap., úvod též jap. (1), 277 dvoulistů, 87 dvoulistů
(u dvoulistů jedna strana vždy fotokopie dokumentu), tiráž též angl. a jap. (2), 2003, 55 dvoulistů,
89 dvoulistů, 45 dvoulistů, 20 dvoulistů (u dvoulistů jedna strana vždy fotokopie dokumentu), 190 s., obr.
příl., obr., mp., tb., titulní list též angl., tiráž též jap., část textu jap (3).
ISBN: 4-87297-808-0 (1), 4-87297-812-9 (2), 4-87297-832-3 (3)
贵州苗族林业契约文书汇编 (1736-1950年)。第一、二卷:史料编。(唐立、杨有赓、武内房司)、
第三卷;史料编·研究编。
东京,外国语大学国立亚非语言文化研究所 2002 (第一、二卷), 2003 (第三卷)。
[VII 1044/1-3]
Guji mulu. 1949 nian 10 yue zhi 1976 nian 12 yue.
Beijing, Zhonghua shuju 1980 (r. 1985 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 2, 498 s.
古籍目录。1949 年 10 月至 1976 年 12 月。
北京,中华书局 1980 (1980第1版,1985第2次印刷)。
[VI 4330]

GUO Jizhu: Huoshui dong yin hua dangnian.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1974, 58 s.
郭季竹:祸水东引话当年。
上海,上海人民出版社 1974。
[V 9115]
Guo ju lianpu/Facial Symbolism in Chinese Opera.
Taibei, Guoli Taiwan shuguan/Taipei, The National Taiwan Arts Center 1961 (2. vyd.), b.s., obr. v textu, text
souběžně čín. a angl.
国剧脸谱。
台北,国立台湾术馆 1961 (再版)。
[VII 1051]
GUO Moruo: Hufu (wu mu huaju).
Beijing, Zhongguo xiju chubanshe 1957 (r. 1960 2. dotisk 1. vyd. z r. 1957), 146 s.
郭沫若:虎符 (五幕话剧)。
北京,中国戏剧出版社 1957 (1957第1版,1960第3次印刷)。
[V 9092]
GUO Qi: Nanjing da tusha. Quan yi ce.
Taibei, Zhongwai tushu chubanshe 1979, 3, 7, 230 s., obr. v textu.
(Zhongwai wenshi congshu)
郭歧:南京大屠杀。全一册。
台北,中外图书出版社 1979。
(中外文史丛书)
[VI 4472]
GUO Qingfan: Zhuangzi jishi. Di yi – si ce. (Wang Xiaoyu /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1961 (r. 1997 7. dotisk 1. vyd. z r. 1961), 2, 2, 8, 310 s. (1), s. 311-534 (2),
s. 535-768 (3), s. 769-1118 (4).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00531-4
郭庆藩:庄子集释。第一册—第四册。(王孝鱼 点校)。
北京,中华书局 1961 (1961第1版,1997第8次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4840/1-4]
36
GUO Yongliang: Aomen Xianggang zhi zaoqi guanxi/KWOK, Philip: Macao and the Birth of Hong Kong.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Institute of Modern History Academia Sinica
1990, 2, 4, 129 s., bibl., 1 mp., 5 obr. příl., název též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo shiliao congkan 9)
郭永亮:澳门香港之早期关系。
台北,中央研究院近代史研究所 1990。
(中央研究院近代史研究所史料丛刊 9)
[VI 4392]
GUO Yushi: Zhongguo gudai xiaoshuo lunji.
Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe 1987 (2. vyd.), 2, 5, 5, 408 s.
郭豫适:中国古代小说论集。
上海,华东师范大学出版社 1987 (第2版)。
[V 8942]
GUO Zhengzhong: Ouyang Xiu.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1982, 1, 2, 88 s., obr. příl.
(Zhongguo gudian wenxue jiben zhishi congshu)
郭正忠:欧阳修。
上海,上海古籍出版社 1982。
(中国古典文学基本知识丛书)
[V 8960]
Gushi guanzhi.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1993 (r. 1996 3. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 3, 1, 18, 981 s.
ISBN: 7-5325-1463-3
古诗观止。
上海,上海辞书出版社 1993 (1993第1版,1996第4次印刷)。
[VI 4829]
Guwen jianshang cidian. Shang ce. Xian Qin liang Han Wei Jin Nan-Bei chao Sui Tang Wudai.
(Chen Zhenpeng – Zhang Peiheng /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1997 (r. 2002 6. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 7, 7, 1148 s., obr. příl.
ISBN: 7-5326-0416-0
古文鉴赏辞典。上册。先秦两汉魏晋南北朝隋唐五代。(陈振鹏、章培恒)。
上海,上海辞书出版社 1997 (1997第1版,2002第7次印刷)。
[V 9261/1]
Guwen jianshang cidian. Xia ce. Song Jin Yuan Mingdai Qingdai. (Chen Zhenpeng – Zhang Peiheng
/hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1997 (r. 2002 7. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 7, s. 1152-2093, dodatky,
bibl., rejstřík.
ISBN: 7-5326-0467-5
古文鉴赏辞典。下册。宋金元明代清代。(陈振鹏、章培恒)。
上海,上海辞书出版社 1997 (1997第1版,2002第8次印刷)。
[V 9261/2]
H
Han da shangwu Hanyu xin cidian.
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe; Xianggang, Shangwu yinshuguan 1996, 8, 1279 s.
ISBN: 7-5432-0209-3
汉大商务汉语新词典。
上海,汉语大词典出版社、香港,商务印书馆 1996。
[V 9193]
HAN Jiantang: Zoujin Zhongguo chuantong yishu/Approaching Traditional Chinese Art.
Beijing, Huayu jiaoxue chubanshe 2001, 2, 5, 366 s., obr. příl., obr., tb., mp., bibl., název též angl.
ISBN: 7-80052-754-9
韩鉴堂:走近中国传统艺术。
北京,话语教学出版社 2001。
[VI 5060]
37
Han shu 1-3. (Ban Gu /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 5, 4, 19, 1027 s. (1), s. 1029-2071 (2), s. 2073-3134 (3).
汉书 1-3。(班固 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4657/1-3]
viz Ershisishi
Han Wei Liu Chao shi jianshang cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1992 (r. 2003 13. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 15, 19, 1705 s., obr. příl.,
obr., bibl., rejstříky.
ISBN: 7-5326-0147-1
汉魏六朝诗鉴赏辞典。
上海,上海辞书出版社 1992 (1992第1版,2003第14次印刷)。
[V 9262]
HAN Zuyin – LIU Jian: Zhongguo yangliuqing muban nianhua xuan.
Tianjin, Tianjin yangliuqing huashe 1999 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 85 s., název, obsah a popisy
též angl.
ISBN: 7-80503-444-3
韩祖荫、刘见:中国杨柳青木版年画选。
天津,天津杨柳青画社 1999 (1999第1版,2001第2次印刷)。
[VII 1040]
Han-Ying da cidian. Shang, xia juan. (Wu Guanghua /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai jiaotong daxue chubanshe 1993 (r. 1997 5. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 3, 11, 30, 26, 26,
1810 s. (1), s. 1812-3514 (2).
ISBN: 7-313-01162-8
汉英大词典。上、下卷。(吴光华)。
上海,上海交通大学出版社 1993 (1999第1版,1997第6次印刷)。
[VII 1027/1,2]
Han-Ying shuangjie xinhua zidian/Xinhua Dictionary With English Translation. (Yao Naiqiang /hl. ed./).
Beijing, Shangwu yinshuguan guoji youxian gongsi 2000 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 82, 928 s.
ISBN: 7-80103-198-9
汉英双解新华字典。(姚乃强)。
北京,商务印书馆国际有限公司 2000 (2000第1版,2000第2次印刷)。
[V 9254]
Han-Ying zhongyiyao da cidian/A Comprehensive Chinese–English Dictionary of Traditional Chinese
Medicine. (Li Zhaoguo /hl. ed./).
Beijing, Guangzhou, Shanghai, Xi'an, Shijie tushu chuban gongsi 1997, 75, 1218 s., část dodatků též angl.
ISBN: 7-5062-2931-5
汉英中医药大词典。(李照国)。
北京、广州、上海、西安,世界图书出版公司 1997。
[V 9417]
Han-Zang duizhao foxue cidian/Rgja-bod šan-sbjar sangs-rgjas čhos-gžung-gi cchig-mdzod. (Ma Xueren
/hl. ed./).
Lanzhou, Gansu minzu chubanshe 2000, 2, 31, 909 s., text čín. a tibet.
ISBN: 7-5421-0725-9
汉藏对照佛学词典 (马学仁)。
兰州,甘肃民族出版社 2000。
[VI 4543]
Hanyu changyong dongci dapei cidian (Yingyu zhushi)/A Collocational Dictionary of Common Chinese
Verbs (With English Explanations).
Bejing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 1984, 18, 588 s.
汉语常用动词搭配词典 (英语注释)。
北京,外语教学与研究出版社 1984。
[V 9018]
38
Hanyu changyong jiancheng cidian (Yingyu jieshi)/A Dictionary of Common Chinese Abbreviations
(With English Explanations). (Li Zhenjie /hl.ed./).
Beijing, Beijing yuyan xueyuan chubanshe 1993, 252 s.
ISBN: 7-5619-0234-4
汉语常用简称词典 (英语解释)。(李振杰)。
北京,北京语言学院出版社 1993。
[V 9185]
Hanyu changyongci yongfa cidian.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1997, (r. 2002 2. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 36, 1057 s.
ISBN: 7-301-03091-6
汉语常用词用法词典。
北京,北京大学出版社 1997 (1997第1版,2002第3次印刷)。
[V 9203]
Hanyu changyongyu cidian. (Wen Duanzheng /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1996 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 9, 2, 22, 1411 s.
ISBN: 7-5326-0364-4
汉语常用语词典。(温端政)。
上海,上海辞书出版社 1996 (1996第1版,1998第2次印刷)。
[V 9233]
Hanyu chengyu cidian.
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 1978 (r. 1979 1. dotisk 1. vyd. z r. 1978), 88, 889 s.
汉语成语词典。
上海,上海教育出版社 1978 (1978第1版,1979第2次印刷)。
[V 8988]
Hanyu chengyu cidian. (Zengdingben).
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 1986, 105, 880 s.
汉语成语词典。(增订本)。
上海,上海教育出版社 1986。
[V 9177]
Hanyu chengyu da cidian.
Beijing, Zhonghua shuju 2002 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 19, 1551 s.
ISBN: 7-101-03117-X
汉语成语大词典。
北京,中华书局 2002 (2002第1版,2002第2次印刷)。
[VI 4706]
Hanyu chengyu kaoshi cidian. (Liu Jiexiu /sest./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1989 (r. 2003 5. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 200, 1668 s.
ISBN: 7-100-00747-X
汉语成语考释词典。(刘洁修)。
北京,商务印书馆 1989 (1989第1版,2003第6次印刷)。
[V 9229/a,b]
Hanyu da cidian. Di 1–12 juan + Fulu. Suoyin. (Luo Zhufeng /hl. ed./).
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 1990 (r. 1993 2. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 29, 1744 s. (1), 1988 (r. 1993
1. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 12, 1622 s. (2), 1989, 14, 1662 s. (3), 1989, 14, 1387 s. (4), 1990, 14, 1528 s. (5),
1990, 14, 1619 s. (6), 1991, 14, 1554 s. (7), 1991, 14, 1361 s. (8), 1992, 14, 1450 s. (9), 1992, 12, 1392 s.
(10), 1993, 14, 1442 s. (11), 1993, 18, 1517 s. (12), 1994, 163 s. (13).
ISBN: 7-5432-0000-7 (1), 7-5432-0001-5 (2), [7-5432-0001-5] (3), 7-5432-0003-1 (4), 7-5432-0004-X (5),
7-5432-0005-8 (6), 7-5432-0006-6 (7), 7-5432-0007-4 (8), 7-5432-0008-2 (9), 7-5432-0009-0 (10),
7-5432-0010-8 (11), 7-5432-0011-2 (12), 7-5432-0010-4 (13)
汉语大词典。 第1—12卷 + 附录。索引。(罗竹风)。
上海,汉语大词典出版社 1988-1994。
[VII 949/1a,2a,3,4a,5a,6a,7-13]
39
Hanyu da cidian. Di yi juan. Shang, xia ce – di shi er juan. Shang, xia ce, fulu ∙ suoyin. (Luo Zhufeng
/hl. ed./).
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 2001 (r. 2003 1. dotisk 2. vyd. z r. 2001), 29, 917 s. (1 – di yi juan,
shang ce), s. 918-1744 (2 – di yi juan, xia ce), 12, 851 s. (3 – di er juan, shang ce), s. 852-1662 (4 – di er
juan, xia ce), 14, 812 s. (5 – di san juan, shang ce), s. 813-1662 (6 – di san juan, xia ce), 14, 1387 s. (7 – di si
juan), 14, 780 s. (8 – di wu juan, shang ce), s. 781-1528 (9 – di wu juan, xia ce), 14, 798 s. (10 – di liu juan,
shang ce), s. 799-1619 (11 – di liu juan, xia ce), 14, 815 s. (12 – di qi juan, shang ce), s. 816-1554 (13 – di qi
juan, xia ce), 14, 1361 s. (14 – di ba juan), 14, 774 s. (15 – di jiu juan, shang ce), s. 755-1450 (16 – di jiu
huan, xia ce), 12, 1392 s. (17 – di shi juan), 14, 744 s. (18 – di shi yi juan, shang ce), s. 745-1442 (19 – di shi
yi juan, xia ce), 18, 796 s. (20 – di shi er juan, shang ce), s. 797-1517 (21 – di shi er juan, xia ce), 163 s. (22 –
fulu, suoyin).
ISBN: 7-5432-0016-3
汉语大词典。第一卷。上、下册 — 第十二卷。上、下册。附录·索引。(罗竹风)。
上海,汉语大词典出版社 2001 (2001第2版,2003第2次印刷)。
[VII 1122/1-22]
Hanyu dongci – jieguo buyu dapei cidian/A Dictionary of Chinese Verb – Resultative Complement Phrases.
(Wang Yannong – Jiao Qun – Pang Yong /ed./).
Beijing, Yuyan xueyuan chubanshe/The Beijing Language Institute Press 1987, 2, 3, 8, 420 s., text čín.
a angl.
汉语动词—结果补语搭配词典。(王砚农、焦群、庞颙)。
北京,北京语言学院出版社 1987。
[V 9252]
Hanyu dongci yongfa cidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1999, (r. 2003 2. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 29, 495 s.
ISBN: 7-100-02245-2
汉语动词用法词典。
北京,商务印书馆 1999 (1999第1版,2003第3次印刷)。
[VI 4693]
Hanyu fangyan cihui (di er ban).
Beijing, Yuwen chubanshe 1995, (r. 1995 1. dotisk 2. vyd. z r. 1995), 58, 628 s.
ISBN: 7-80006-310-0
[Poznámka: přeházené stránky 5-20.]
汉语方言词汇 (第二版)。
北京,语文出版社 1995 (1995第2版,1995第2次印刷)。
[VII 1146]
Hanyu huihua shouce. Xia ce/Chinese Conversation. Part II.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1982, 1, 166 s., text čín. a angl.
汉语会话手册。下册。
北京,商务印书馆 1982。
[V 8992/2]
Hanyu jiaokeshu. Di si, wu ce.
Beijing, Beijing daxue waiguo liuxuesheng Hanyu jiaoyanshi b.r., 261 s., čín.-angl. slovíčka u jednotl.
kapitol (4), Beijing daxue waiguo liuxuesheng Hanyu jiaocai bianxiezu 1979, 421 s., čín.-angl. slovíčka
u jednotl. kapitol (5).
汉语教科书。第四、五册。
北京,北京大学外国留学生汉语教研室 (第四册),北京大学外国留学生汉语教材编写组 1979
(第五册)。
[VI 4351/4,5]
Hanyu jiedaiyi cidian. (Han Chenqi /sest./).
Guangzhou, Guangdong jiaoyu chubanshe 1995, (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 2, 27, 75, 605 s.
ISBN: 7-5406-3201-1
汉语借代义词典。(韩陈其)。
广州,广东教育出版社 1995 (1995第1版,1996第2次印刷)。
[V 9196]
40
Hanyu kouyu. Shang, xia ce.
Beijing, Beijing daxue waiguo liuxuesheng Hanyu jiaoyanshi 1981, 216 s. (1), 1982, 185 s. (2), čín.-angl.
slovíčka u jednotl. kapitol.
汉语口语。上、下册。
北京,北京大学外国留学生汉语教研室 1981 (上册),1982 (下册)。
[VI 4352/1,2]
Hanyu pinyin fang'an (cao'an).
Beijing, Renmin jiaoyu chubanshe 1956, 20 s.
汉语拼音方案 (草案)。
北京,人民教育出版社 1956。
[V 9161]
Hanyu shuiping kaoshi cidian. (Shao Jingmin /hl. ed./).
Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe 2000, 5, 3, 1037 s.
ISBN: 7-5617-2078-5
汉语水平考试词典。(邵敬敏)。
上海,华东师范大学出版社 2000。
[V 9183/a,b]
Hanyu sizige cidian. (Jiang Dewu /sest./).
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 2000, 4, 5, 349 s.
ISBN: 7-5619-0783-4
汉语四字格词典。(姜德梧)。
北京,北京语言文化大学出版社 2000。
[V 9234]
Hanyu tongyici fanyici duizhao cidian. (Bao Keyi /sest./).
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 1996, (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 2, 3, 2, 660, 95 s.
ISBN: 7-5432-0210-6
汉语同义词反义词对照词典。(鲍克怡)。
上海,汉语大词典出版社 1996 (1996第1版,1998第3次印刷)。
[V 9195]
Hanyu wailaici cidian/A Dictionary of Loan Words and Hybrid Words in Chinese.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1984, 23, 422 s., název též angl.
汉语外来词词典。
上海,上海辞书出版社 1984。
[V 9187]
Hanyu weiwanyu cidian. (Zhang Gonggui /hl. ed./).
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 1996, 34, 266 s.
ISBN: 7-5619-0484-3
汉语委婉语词典。(张拱贵)。
北京,北京语言文化大学出版社 1996。
[V 9194]
Hanyu xinciyu cidian. (Li Daren – Li Zhenjie – Liu Shiqin /hl.ed./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1993 (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 23, 794 s.
ISBN: 7-100-00761-5
汉语新词语词典。(李达仁、李振杰、刘士勤)。
北京,商务印书馆 1993 (1993第1版,1999第2次印刷)。
[VI 4692]
Hanyu yanyu cidian/Chinese Proverb Dictionary.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1990 (r. 1991 2. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 6, 135, 634 s., na obálce název
též angl.
ISBN: 7-301-00695-0
汉语谚语词典。
北京,北京大学出版社 1990 (1990第1版,1991第3次印刷)。
[VI 4708]
41
Hanyu zhishi.
Beijing, Renmin jiaoyu chubanshe 1979 (r. 1980 5. dotisk 2. vyd. z r. 1979), 2, 8, 332 s.
汉语知识。
北京,人民教育出版社 1979 (1979第2版,1980第6次印刷)。
[V 9030]
Hanzi gujinyi hejie zidian. (Xu Weihan – Chen Qiuxiang /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 2002, 3, 25, 17, 1475 s.
ISBN: 7-5320-7039-5
汉字古今义合解字典。(许威汉、陈秋祥)。
上海,上海教育出版社 2002。
[VI 4654]
Hanzi jian fantizi ji tongyong yitizi duizhao shouce. (Zhou Xingjian /ed./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 2000, ii, 227 s.
ISBN: 7-100-00071-8
汉字简繁体字及通用异体字对照手册。(周行健)。
北京,商务印书馆 2000。
[V 9248]
Hanzi pinyin jianzi. (Zengdingben).
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 1980 (r. 1984 1. dotisk 3. nového vyd. z r. 1980), 20, 281 s.
汉子拼音检字。(增订本)。
上海,上海教育出版社 1980 (1980新3版,1984第2次印刷)。
[V 8989]
Hanzi xiefa guifan zidian. (Fei Jinchang – Huang Youyuan – Zhang Jingxian /sest./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1992, (r. 2002 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 7, 615 s.
ISBN: 7-5326-0119-6
汉字写法规范字典。(费锦昌、黄佑源、张静贤)。
上海,上海辞书出版社 1992 (1992第1版,2002第5次印刷)。
[V 9209]
Hanzi xingyi fenxi zidian. (Cao Xianzhuo – Su Peicheng /hl. ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1999, 26, 736 s.
ISBN: 7-301-02425-8
汉字形义分析字典。(曹先擢、苏培成)。
北京,北京大学出版社 1999。
[VII 1071/a,b]
Hanzi xinxi zidian/A Dictionary of Chinese Character Information.
Beijing, Kexue chubanshe 1988, 174, 1346 s., název též angl.
ISBN: 7-03-000869-3
汉字信息字典。
北京,科学出版社 1988。
[V 9213]
HAO Ran: Hao Ran.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 2, 18, 419 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002473-4
浩然:浩然。
北京,人民文学出版社 1997。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4766]
HAO Ran: Yuanmeng.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 457 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002592-7
浩然:圆梦。
北京,人民文学出版社 1998。
[V 9395]
42
HE Guangru: Wei Moshen sixiang tanjiu. Yi chuantong jingdian de quan shuo wei taolun zhongxin.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1999, 4, 281 s., tb., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 109)
ISBN: 957-02-4653-7
贺广如:魏默深思想探究。以传统经典的诠说为讨论中心。
台北,国立台湾大学出版委员会 1999。
(国立台湾大学文史丛刊 109)
[VI 4635]
HE Jingzhi: He Jingzhi shixuan (xiudingben).
Jinan, Shandong wenyi chubanshe 1984, 8, 4, 494 s., obr. příl.
贺敬之:贺敬之诗选 (修订本)。
济南,山东文艺出版社 1984。
[VI 4542]
HE Jingzhi: He Jingzhi wenyi lunji.
Beijing, Hongqi chubanshe 1986, 4, 3, 449 s.
贺敬之:贺敬之文艺论集。
北京,红旗出版社 1986。
[VI 4541]
HE Ning: Huainanzi jishi. Shang, zhong, xia.
Beijing, Zhonghua shuju 1998, 2, 2, 12, 502 s., obr. příl. (1), s. 503-1042 (2), s. 1043-1553 (3).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-01342-2
何宁:淮南子集释。上、中、下。
北京,中华书局 1998。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4847/1-3]
HE Qizhi: Wenxue bianji si shi nian.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2001, 2, 6, 4, 491 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-003383-0
何启治:文学编辑四十年。
北京,人民文学出版社 2001。
[VI 5057]
HE Shanmeng: Zhuzi bai jia mingpian songdu.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002 (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 3, 1, 4, 221 s.
(Gudai jingdian songdu)
ISBN: 7-5326-1040-3
何善蒙:诸子百家名篇诵读。
上海,上海辞书出版社 2002 (2002第1版,2003第2次印刷)。
(古代经典诵读)
[V 9294]
HE Zeheng: Ouyang Xiu zhi jing shi xue/HO Chak-hang: Ou-yang Hsiu: Scholar of the Classics
and Historian.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1980, 4, 233, 3 s., dodatek, bibl.,
angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 54)
何泽恒:欧阳修之经史学。
台北,国立台湾大学出版委员会 1980。
(国立台湾大学文史丛刊 54)
[VI 4583]
HE Zhuoqiong: Huoshui.
Guangzhou, Huacheng chubanshe 1989, 297 s.
何桌琼:祸水。
广州,花城出版社 1989。
[V 9028]
43
Heilongjiang shaoshu minzu jianshi. (Fang Yan /hl. ed./).
Beijing, Zhongyang minzu xueyuan chubanshe 1993, 3, 3, 4, 347 s.
ISBN: 7-81001-566-4
黑龙江少数民族简史。(方衍)。
北京,中央民族学院出版社 1993。
[V 9339]
Heimu yu xianjing.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 296 s.
("Caijing" zazhi congshu)
ISBN: 7-80149-878-6
黑幕与陷阱。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(《财经》杂志丛书)
[VI 4954]
Heping jiefang Xizang wu shi zhounian jinian wenji. (Zhang Yuxin /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 2001, 7, 387 s., obr. příl.
ISBN: 7-80057-487-3
和平解放西藏五十周年纪念文集。(张羽新)。
北京,中国藏学出版社 2001。
[VI 4831]
HONG Guoliang: Wang Guowei zhi shi shu xue/HONG Kuo-liang: A Study of Wang Kuo-Wei's Researches
in Shih Ching and Shang Shu.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1984, 302 s., bibl., tiráž
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 66)
洪国梁:王国维之诗书学。
台北,国立台湾大学出版委员会 1984。
(国立台湾大学文史丛刊 66)
[VI 4594]
HONG Shuling: Guan gong minjian zaoxing zhi yanjiu. Yi Guan gong chuanshuo wei zhongxin de kaocha.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1995, 4, 620 s., bibl., angl. resumé.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 96)
ISBN: 957-9019-74-6
洪淑苓:关公民间造型之研究。以关公传说为重心的考察。
台北,国立台湾大学出版委员会 1995。
(国立台湾大学文史丛刊 96)
[VI 4623]
Hongloumeng jianshang cidian.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1988, 4, 50, 799 s.
ISBN: 7-5325-0136-1
红楼梦鉴赏辞典。
上海,上海古籍出版社 1988。
[V 9260]
Hongloumeng sizige cidian. (Gao Zengliang /sest./).
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 1996, IV, 799 s.
ISBN: 7-5619-0403-7
《红楼梦》四字格辞典。(高增良)。
北京,北京语言文化大学出版社 1996。
[VI 4717]
Hongloumeng xiqu ji. Shang, xia ce. (A Ying /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 1978, 1, 4, 429 s. (1), s. 432-820 (2).
红楼梦戏曲集。上、下册。(阿英)。
北京,中华书局 1978。
[VI 4399/1,2]
44
Hongyifashi.
B.m., Wenwu chubanshe 1984, 15, 322 s., obr. příl.
弘一法师。
文物出版社 1984。
[VII 1039]
Hou Han shu 1-3. (Fan Ye /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 4, 39, 799 s. (1), s. 801-1659 (2), s. 1661-2522 (3).
后汉书 1-3。(范晔 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4659/1-3]
viz Ershisishi
HOU Yunlong: Wenyanwen zhishi biaojie.
Guiyang, Guizhou renmin chubanshe 1982 (r. 1983 1. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 4, 170 s.
侯云龙:文言文知识表解。
贵阳,贵州人民出版社 1982 (1982第1版,1983第2次印刷)。
[V 8993]
HU Dijing: Zai Meiguo chenggong de Zhongguo ren.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1994, 104 s., obr. příl., obr. v textu.
ISBN: 7-5006-1743-7
胡迪菁:在美国成功的中国人。
北京,中国青年出版社 1994。
[V 9080]
HU Feng: Hu Feng huiyilu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 5, 427 s., obr. příl.
(Mingjia zishu congshu)
ISBN: 7-02-002567-6
胡风:胡风回忆录。
北京,人民文学出版社 1997。
(名家自述丛书)
[VI 4825]
HU Feng: Hu Feng pinglung ji. Shang.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1984, 4, 450 s., obr. příl.
胡风:胡风评论集。上。
北京,人民文学出版社 1984。
[VI 4505/1]
HU Guorui: Wei Jin Nan-Bei chao wenxue shi.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1980 (r. 1983 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 4, 286 s.
胡国瑞:魏晋南北朝文学史。
上海,上海文艺出版社 1980 (1980第1版,1983第2次印刷)。
[V 8949]
HU Haiyan – CHEN Bo: Xizang 50 nian. Lüyou juan.
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 14, 2, 248 s., obr. příl., tb., bibl.
ISBN: 7-105-04459-4
胡海燕、陈波:西藏 50 年。旅游卷。
北京,民族出版社 2001。
[VI 4751/5]
HU Jiayong: Yi zhi lingqiao de shou: Lun zhengfu zhuanxing/A Dexterous Hand: Government
Transformation.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 2, 3, 263 s., tb., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 13)
ISBN: 7-80149-662-0
胡家勇:一只灵巧的手:论政府转型。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(经济研究文库·13)
[VI 4937]
45
HU Pingsheng: Liang Cai shisheng yu huguo zhi yi.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1976, 4, 2, 232, 2 s., tb., bibl., část tiráže
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 44)
胡平生:梁蔡师生与护国之役。
台北,国立台湾大学文学院 1976。
(国立台湾大学文史丛刊 44)
[VI 4573]
HU Pu'an: Zhongguo wenzixue shi. Shang, xia ce.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1998 (r. 1937 1. vyd, r. 1998 reprint), 5, 19, 257 s., obr. příl. (1),
s. 259-618 (2).
ISBN: 7-100-01555-3
胡朴安:中国文字学史。上、下册。
北京,商务印书馆 1998 (1937第1版,1998影印第1版,第1次印刷)。
[V 9361/1,2]
HU Pu'an: Zhongguo xunguxue shi.
Shanghai, Shanghai shudian 1984 (reprint vyd. z r. 1939), 5, 18, 359 s.
(Zhongguo wenhua shi congshu. Di er ji)
胡朴安:中国训诂学史。
上海,上海书店 1984 (1939复印)。
(中国文化史丛书。第二辑)
[V 9097]
HU Shi: Hu Shi xueshu wenji. Yuyan wenzi yanjiu. (Shen Ji /ed. svazku/, Jiang Yihua /hl.ed. edice/).
Beijing, Zhonghua shuju 1993 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 6, 28, 1, 360 s., obr. příl., tb., gr.
(Zhongguo jindai renwu wenji congshu)
ISBN: 7-101-01057-1
胡适:胡适学术文集。语言文字研究。(沈寂 本卷编者、姜义华 主编)。
北京,中华书局 1993 (1993第1版,1998第2次印刷)。
(中国近代人物文集丛书)
[VI 4815]
HU Shi: Hu Shi xueshu wenji. Zhongguo foxue shi. (Zhang Qing – Wu Genliang /ed. svazku/, Jiang Yihua
/hl.ed. edice/).
Beijing, Zhonghua shuju 1997, 29, 1, 6, 636 s.
(Zhongguo jindai renwu wenji congshu)
ISBN: 7-101-01567-0
胡适:胡适学术文集。中国佛学史。(章清、吴根梁 本卷编者、姜义华 主编)。
北京,中华书局 1997。
(中国近代人物文集丛书)
[VI 4816]
HU Shi: Hu Shi xueshu wenji. Zhongguo zhexue shi. Shang, xia ce. (Zhang Qing – Wu Genliang
/ed. svazku/, Jiang Yihua /hl.ed. edice/).
Beijing, Zhonghua shuju 1991 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1991), 3, 28, 1, 599 s., obr. příl. (1),
s. 601-1235 (2).
(Zhongguo jindai renwu wenji congshu)
ISBN: 7-101-00739-2
胡适:胡适学术文集。中国哲学史。上、下册。(章清、吴根梁 本卷编者、姜义华 主编)。
北京,中华书局 1991 (1991第1版,1998第2次印刷)。
(中国近代人物文集丛书)
[VI 4817/1,2]
46
Hu Shi yu Guomindang. (Li Youning /hl. ed./)/Hu Shi and The Kuomintang. (Li Yu-ning /hl. ed./).
Niuyue, Tianwai chubanshe/New York, Outer Sky Press 1998, 5, 335 s., foto v textu, zadní strana obálky
angl.
(Hu Shi yanjiuhui congshu)
ISBN: 09622934-6-6
胡适与国民党。(李又宁)。
纽约,天外出版社 1998。
(胡适研究会丛书)
[VI 4370]
Hu Shi yu minzhu renshi. (Li Youning /hl. ed./)/Hu Shi and Advocates for Democracy. (Li Yu-ning /hl. ed./).
Niuyue, Tianwai chubanshe/New York, Outer Sky Press 1998, 3, 329 s., foto v textu, zadní strana obálky
angl.
(Hu Shi yanjiuhui congshu)
ISBN: 09622934-7-4
胡适与民主人士。(李又宁)。
纽约,天外出版社 1998。
(胡适研究会丛书)
[VI 4369]
Hu Shizhi xiansheng nianpu changbian chugao. Di yi – shi ce. (Hu Songping /sest./). 
Taibei, Lianjing chuban shiye gongsi 1990 (r. 1990 2. dotisk rev. vyd. z r. 1990), 6, 75, 4, 322 s., 30 s.
dodatky (1), s. 333-697, 26 s. dodatky (2), s. 699-1114, 25 s. dodatky (3), s. 1115-1556, 31 s. dodatky (4),
s. 1157-1951, 31 s. dodatky (5), s. 1953-2360, 30 s. dodatky (6), s. 2361-2795, 30 s. dodatky (7),
s. 2797-3137, 21 s. dodatky (8), s. 3139-3424, 25 s. dodatky (9), s. 3425-4033, 29 s. dodatky (10).
ISBN: 957-08-0513-7
胡适之先生年谱长编初稿。第一—十册。(胡颂平)。
台北,联经出版事业公司 1990 (1990校订版,1990第3次印刷)。
[VI 4367/1-10]
Hu Shizhi xiansheng wannian tanhua lu. (Hu Songping /sest./).
Taibei, Lianjing chuban shiye gongsi 1984 (r. 1985 2. dotisk poč. vyd. z r. 1984), 2, 1, 322 s.
胡适之先生万年谈话录。(胡颂平)。
台北,联经出版事业公司 1984 (1984第初版,1985第3次印刷)。
[VI 4368]
Huake wenhua/Chinese – Hakka Culture. (Zhang Weigeng – Pan Xiaoluo /hl. ed./).
Guangzhou, Zhongshan daxue chubanshe 1994, 5, 2, 395 s., obr. příl., slovník, text čín. a angl.
ISBN: 7-306-00843-9
华客文化。(张维耿、潘小洛)。
广州,中山大学出版社 1994。
[V 9341]
HUANG Chongyue: Huangdi, Yao, Shun he Da Yu de chuanshuo.
Beijing, Shumu wenxian chubanshe 1983, 4, 40.
("Weida zuguo" lishi jiangzuo)
黄崇岳:黄帝、尧、舜和大禹的传说。
北京,书目文献出版社 1983。
("伟大祖国" 历史讲座)
[V 9164]
HUANG Fude: Mainieke de guojia guannian/HUANG Fu-teh: Friedrich Meinecke (1862-1954): His Idea
of "State" and His Response to the Changing World.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1985, 1, 155 s., bibl.,
angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 69)
黄福得:迈湼克的国家观念。
台北,国立台湾大学出版委员会 1985。
(国立台湾大学文史丛刊 69)
[VI 4597]
47
HUANG Hao – LIU Hongji: Xizang 50 nian. Lishi juan.
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 14, 3, 288 s., obr. příl., tb.
ISBN: 7-105-04456-X
黄颢、刘洪记:西藏 50 年。历史卷。
北京,民族出版社 2001。
[VI 4751/2]
HUANG Hui: Lunheng jiaoshi (fu Liu Pansui jijie). Yi – si.
Beijing, Zhonghua shuju 1990 (r. 1995 1. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 2, 1, 10, 21, 5, 4, 312 s. (1),
s. 313-691 (2), s. 693-1026 (3), s. 1027-1166 (4).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00418-0
黄晖:论衡校释 (附刘盼遂集解)。一—四。
北京,中华书局 1990 (1990第1版,1995第2次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4837/1-4]
HUANG Jianhua: Cidian lun (xiudingban)/Studies in Lexicography.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2001, 2, 2, 3, 216 s., tb., gr., bibl.
ISBN: 7-5326-0753-4
黄建华:词典论(修订版)。
上海,上海辞书出版社 2001。
[VI 5021]
HUANG Jinwen: Fangyan jiechu yu Min beifang yan yanbian/HUANG Chin-wen: Language Contact
and the Phonological Changes in North Min.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 2001, xix, 370 s., mp.,
tb., dodatky, bibl., část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 116)
ISBN: 957-02-9193-1 
黄金文:方言接触与闽北方言演变。
台北,国立台湾大学出版委员会 2001。
(国立台湾大学文史丛刊 116)
[VI 4641]
HUANG Jishu – ZHAO Yuanling – SU Lili: Di yi ge zongtong. Shang, zhong, xia.
Tianjin, Baihua Wenyi Chubanshe 1984, 551 s. (1), 1984, 521 s. (2), 1986 755 s. (3).
黄继树、赵元龄、苏理立:第一个总统。上、中、下。
天津,白花文艺出版社 1984 (上、中), 1986 (下)。
[VI 4417/1-3]
HUANG Kewu: Yi ge bei fangqi de xuanze: Liang Qichao tiaoshi sixiang zhi yanjiu/HUANG Ko-Wu:
The Rejected Path: A Study of Liang Ch'i-Ch'ao's Accommodative Thinking.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Institute of Modern History Academia Sinica
1994, 4, 3, 217, 17 s., bibl., rejstřík, 1 obr., název též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 70)
ISBN: 957-671-201-7
黄克武:一个被放弃的选择:梁启超调适思想之研究。
台北,中央研究院近代史研究所 1994。
(中央研究院近代史研究所专刊 70)
[VI 4396]
HUANG Kuanzhong: Wan Song chao ju dui guoshi de zhengyi. Li Zong shidai de he zhan, bianfang
yu liumin/HUANG K'uan-Chung: The Controversies of Late Sung Dynasty Officials Concerning National
Affairs. The Problems of Compromise, Border Defense and Refugees During the Reign of Li Tsung.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1978, 4, 4, 188, 3 s., bibl., angl. resumé,
část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 50)
黄宽重:晚宋朝巨对国是的争议。理宗时代的和战、边防与流民。
台北,国立台湾大学文学院 1978。
(国立台湾大学文史丛刊 50)
[VI 4579]
48
HUANG Meiyin: Tangdai Jiangxi diqu kaifa yanjiu.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1996, 2, IX, 275 s., mp., tb., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 99)
ISBN: 957-9019-93-2
黄玫茵:唐代江西地区开发研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1996。
(国立台湾大学文史丛刊 99)
[VI 4626]
HUANG Minzhi: Tangdai siyuan jingji de yanjiu/HUANG Min-chich: Economic Aspects of Buddhist
Monasteries During the T'ang Dynasty.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1971, 3, 2, 158, 2, 5 s., bibl., angl.
resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 33 [a])
黄敏枝:唐代寺院经济的研究。
台北,国立台湾大学文学院 1971。
(国立台湾大学文史丛刊 33[a])
[VI 4560]
HUANG Peirong: Zhou shu Zhou yue pian zhu cheng de shidai ji youguan sanzheng wenti de yanjiu.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1972, 2, 118, 5 s., tb., gr., bibl., angl.
resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 37)
黄沛荣:周书周月篇著成的时代及有关三正问题的研究。
台北,国立台湾大学文学院 1972。
(国立台湾大学文史丛刊 37)
[VI 4566]


HUANG Qinglian: Yuandai huji zhidu yanjiu/HUANG Ch'ing-lien: The Household System of the Yüan
Dynasty.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1977, 3, 231, 2 s., tb., dodatky, bibl.,
angl. resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 45)
黄清连:元代户计制度研究。
台北,国立台湾大学文学院 1977。
(国立台湾大学文史丛刊 45)
[VI 4574]
HUANG Ranwei: Yin li kao shi/A Study on the Rites Applied by the Shang People.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1967, 124 s., mp., gr., bibl., část tiráže
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 23)
黄然伟:殷礼考实。
台北,国立台湾大学文学院 1967。
(国立台湾大学文史丛刊 23)
[VI 4554]
HUANG Shaoqing: Zhuangzu dangdai wenxue yinlun.
Guilin, Guangxi shifan daxue chubanshe 1993, 4, VIII, 403 s.
ISBN: 7-5633-1474-1
黄绍清:壮族当代文学引论。
桂林,广西师范大学出版社 1993。
[V 9079]
HUANG Wenfei: Weike "xin kexue" zhi zhonggu xing.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 2000, 2, 138 s., dodatek, bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 112)
ISBN: 957-02-6734-8
黄文斐:维科《新科学》之中古性。
台北,国立台湾大学出版委员会 2000。
(国立台湾大学文史丛刊 112)
[VI 4637]
49

Huangdi neijing suwen jiaoshi. Shang, xia ce.
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1982, 34, 654 s. (1), 2, s. 655-1381, tb., obr. v textu, dodatky (2).
皇帝内径素问校释。上、下册。
北京,人民卫生出版社 1982。
[V 9132/1,2]
Huanjing yingxiang de jingji fenxi. Lilun, fangfa yu shijian. (Zheng Yuxin /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 2, 252 s., tb., gr., bibl.
(Huanjing yu fazhan yanjiu congshu)
ISBN: 7-80149-863-1
环境影响的经济分析。理论、方法与实践。(郑玉歆)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(环境与发展研究丛书)
[VI 5042]
Huaxia ying jie bai ren zhuan.
[Lanzhou], Zhanshi chubanshe 1983, 5, 355 s., obr. v textu.
华夏英杰白人传。
〔兰州〕,战士出版社 1983。
[V 9037]
Hubei kaicai mei tie zongju ∙ Jingmen kuang wu zongju. Sheng Xuanhuai dang'an ziliao xuanji zhi er.
(Chen Xulu – Gu Tinglong – Wang Xi /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1981, II, 31, 500 s., obr. příl., dodatky.
湖北开采煤铁总局·荆门矿务总局。盛宣怀档案资料选辑之二。(陈旭麓、顾廷龙、汪熙)。
上海,上海人民出版社 1981。
[VI 4508]
Huitu ertong chenyu cidian. (Yang Yinshen /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1982, 18, 146 s.
绘图儿童成语词典。(杨荫深)。
上海,上海辞书出版社 1982。
[V 9044]
Huoban haishi duishou. Tiaozheng zhong de Zhong-Mei-Ri-E guanxi. (Zhang Yunling /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 3, 3, 5, 668 s., název edice též angl.
(Ya-Tai yanjiu congshu/Asia – Pacific Research Series)
ISBN: 7-80149-410-5
伙伴还是对手。调整中的中美日俄关系。(张蕴岭)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(亚太研究丛书)
[VI 4992]
J
JI Liuqi: Mingji nanlüe.
Beijing, Zhonghua shuju 1984, 20, 525, 81 s.
计六奇:明季南略。
北京,中华书局 1984。
[VI 4338]
JI Xianlin: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Ji Xianlin juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 2, 256 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-003023-8
季羡林:中华散文珍藏本·季羡林卷。
北京,人民文学出版社 2000 (2000第1版,2002第2次印刷)。
[VI 4786]
50
JI Xiufu /adapt./ – HUANG Peizhong /ilustr./: Huabi (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 30 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
季庥甫 改变、黄培中 绘画:画壁 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9125]
JIA Pingwa: Jia Pingwa.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 2, 496 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002351-7
贾平凹:贾平凹。
北京,人民文学出版社 1998。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4767]
JIA Pingwa: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Jia Pingwa Juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1995 (r. 2002 4. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 3, 265 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002193-X
贾平凹:中华散文珍藏本·贾平凹卷。
北京,人民文学出版社 1995 (1995第1版,2002第5次印刷)。
[VI 4776]
Jiaguwen jianming cidian. Buci fenlei duben. (Zhao Cheng /hl.ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1988, (r. 1999 3. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 2, 2, 372, 14 s.
ISBN: 7-101-00254-4
甲骨文简明词典。卜辞分类读本。(赵诚)。
北京,中华书局 1988 (1988第1版,1999第4次印刷)。
[VII 1149]
Jiaguwen jingcui xuandu. (Wang Yuxin – Yang Shengnan – Nie Yuhai /hl. ed./).
Beijing, Yuwen chubanshe 1996 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 14, 657 s., rejstříky.
ISBN: 7-80006-233-3
甲骨文精萃选读。(王宇信、杨升南、聂玉海)。
北京,语文出版社 1996 (1996第1版,1996第2次印刷)。
[V 9288]
JIAN Huimei: Weibo lun Zhongguo. "Zhongguo de zongjiao" chutan/JEAN, Monica: Max Weber on China.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1988, 196 s., tb., bibl.,
angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 80)
简惠美:韦伯论中国。《中国的宗教》初探。
台北,国立台湾大学出版委员会 1988。
(国立台湾大学文史丛刊 80)
[VI 4607]
JIANG Boqin: Dunhuang yishu zongjiao yu li yue wenming. Dunhuang xin shi san lun.
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 1996, 2, 9, 627 s., obr. příl., obr., tb., bibl. dodatky, rejstřík.
(Tang yanjiu jijinhui congshu)
ISBN: 7-5004-1917-1
姜伯勤:敦煌艺术宗教与礼乐文明。敦煌心史散论。
北京,中国社会科学出版社 1996。
(唐研究基金会丛书)
[V 9327]
51
JIANG Gongtao: Wang Yanzhou de shengping yu zhushu. Fulu:Yanzhou de kao shixue/KIANG Kung-Tao:
The Life and Writings of Wang Yan-chou.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1974, 3, 118 s., bibl., tb., část tiráže
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 39)
姜公韬:王弇州的生平与著书。附录:弇州的考史学。
台北,国立台湾大学文学院 1974。
(国立台湾大学文史丛刊 39)
[VI 4568]
JIANG Guangci: Jiang Guangci wenji. Di yi juan.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1982, 4, 2, 541 s.
将光慈:将光慈文集。第一卷。
上海,上海文艺出版社 1982。
[VI 4339/1]
JIANG Lansheng – CAO Guangshun: Tang Wudai yuyan cidian.
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 1997 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 3, 2, 2, 65, 480 s., rejstřík.
(Jindai Hanyu duandai yuyan cidian xilie)
ISBN: 7-5320-3614-6
江蓝生、曹广顺:唐五代语言词典。
上海,上海教育出版社 1997 (1997第1版,1998第2次印刷)。
(近代汉语断代语言词典系列)
[VI 4721]
JIANG Lansheng – LU Zunwu: Fanjiantizi yongfa zidian.
Xianggang, Shangwu yinshuguan 1995 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 62, 633 s.
ISBN: 962-07-0172-0
江蓝生、陆尊梧:繁简体字用法字典。
香港,商务印书馆 1995 (1995第1版,1998第3次印刷)。
[V 9033]
JIANG Liangfu: Guwenzixue.
Hangzhou, Zhejiang renmin chubanshe 1984, 4, 162 s., obr. příl.
姜亮夫:古文字学。
杭州,浙江人民出版社 1984。
[VI 4401]
JIANG Lihong: Shangjunshu zhuizhi.
Beijing, Zhonghua shuju 1986 (r. 2001 2. dotisk 1. vyd. z r. 1986), 2, 3, 4, 1, 164, 2 s.
(Xinbian zhuzi jicheng)
ISBN: 7-101-01475-5
蒋礼鸿:商君书锥指。
北京,中华书局 1986 (1986第1版,2001第3次印刷)。
(新编诸子集成)
[VI 4848]
JIANG Qiuhua: Song ren hong fan xue/CHIANG Chiu-hua: Sung Dynasty Views of the "Great Plan"
Chapter of the Book of Documents.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1986, 4, 269 s., obr., tb.,
bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 72)
蒋秋华:宋人洪范学。
台北,国立台湾大学出版委员会 1986。
(国立台湾大学文史丛刊 72)
[VI 4599]
52
JIANG Shuhui: Qiguo yi ming hui kao/CHIANG Shu Hvei: Researches of the Bronze Inscriptions of Chi.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1990, 6, 378 s., obr.,
bibl., tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 84)
江淑惠:齐国彝铭汇考。
台北,国立台湾大学出版委员会 1990。
(国立台湾大学文史丛刊 84)
[VI 4611]
Jianming shehui kexue cidian. (Song Yuanfang /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1984 (r. 1992 9. dotisk 2. vyd. z r. 1984), 2, 42, 1116, 44, 8 s., obr., tb.,
rejstříky.
ISBN: 7-5326-0136-6
简明社会科学词典。(宋原放)。
上海,上海辞书出版社 1984 (1984第2版,1992第10次印刷)。
[V 9273]
Jianming taoci cidian. (Wang Qingzheng /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1989 (r. 1997 5. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 26, 276 s., obr. příl., obr., mp.
ISBN: 7-5326-0059-9
简明陶瓷词典。(汪庆正)。
上海,上海辞书出版社 1989 (1989第1版,1997第6次印刷)。
[V 9271]
Jianming Zhongguo gudai shi (di san ban). (Zhang Chuanxi /hl. ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1999 (r. 2000 2. dotisk 3. vyd. z r. 1999), 2, 37, 709 s., obr., mp., gr.
ISBN: 7-301-03905-0
简明中国古代史 (第三版)。(张传玺)。
北京,北京大学出版社 1999 (1999第3版,2000第3次印刷)。
[V 9382]
Jianming Zhonghua baike quanshu. 1-3.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1996 (r. 1996 1. dotisk 2. vyd. z r. 1996), 2, 68, 481 s., obr.,
mp., tb. (1), s. 483-1030, obr., mp., tb. (2), s. 1031-1583, obr., mp., tb., dodatky, rejstříky (3).
ISBN: 7-5000-5263-4
简明中华百科全书。1-3。
北京,中国大百科全书出版社 1996 (1996第2版,1996第2次印刷)。
[VII 1118/1-3]
Jianming zhongyi cidian (shiyongben).
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1979 (r. 1982 2. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 1, 2, 96, 1009 s., obr., tb.,
dodatky.
简明中医辞典 (试用本)。
北京,人民卫生出版社 1979 (1979第1版,1982第3次印刷)。
[V 9135]
Jianming zhongyixue.
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1971 (r. 1974 2. dotisk 1. vyd. z r. 1971), 10, 414 s.
简明中医学。
北京,人民卫生出版社 1971 (1971第1版,1974第3次印刷)。
[V 9071]
JIAO Xun: Mengzi zhengyi. Shang, xia. (Shen Wenzhuo /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1987 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 3, 8, 536 s. (1), s. 537-1052 (2).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00099-1
焦循:孟子正义。上、下。(沈文倬 点校)。
北京,中华书局 1987 (1987第1版,1998第4次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4833/1,2]
53
Jiaoyu ziliao jikan. Di yi ji – di shi liu ji/Bulletin of National Institute of Education Materials.
Vol. I - Vol. XVI.
Taibei, Guoli jiaoyu ziliaoguan 1990 (2. vyd., 1. vyd. r. 1976), 548 s. (1), 1977, 612 s. (2), 1978, 566 s. (3),
1979, 594 s. (4), 1990 (2. vyd., 1. vyd. r. 1980), 605 s. (5), 1990 (2. vyd., 1. vyd. r. 1981), 618 s. (6), 1990 (2.
vyd., 1. vyd. r. 1982), 594 s. (7), 1990 (2. vyd., 1. vyd. r. 1983), 597 s. (8), 1984, 640 s. (9), 1985, 788 s. (10),
1986, 953 s. (11), 1987, 938 s. (12), 1991 (2. vyd., 1. vyd. r. 1988), 474 s. (13), 1991 (2. vyd., 1. vyd. r. 1989),
555 s. (14), 1991 (2. vyd.,1. vyd. r. 1990), 545 s. (15), 1991, 600 s. (16), od č. 2 název a obsah též. angl.
ISBN: 957-9074-02-X (15) + ISBN: 957-9074-12-7 (16)
教育资料季刊。第一辑—第十六辑。
台北,国立教育资料馆 1976-1991。
[VII 1057/1-16]
Jiawu Zhong-Ri zhanzheng. Shang, xia ce. Sheng Xuanhuai dang'an ziliao xuanji zhi san. (Chen Xulu –
Gu Tinglong – Wang Xi /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1980, III, 347 s., obr. příl. (1), 1982, 52, 664 s., obr. příl. (1).
甲午中日战争。上、下册。盛宣怀档案资料选辑之三。(陈旭麓、顾廷龙、汪熙)。
上海,上海人民出版社 1980 (上册), 1982 (下册)。
[VI 4509/1,2]
Jieri de chuanshuo. (Huang Po[Bo]cang /ed./).
Changsha, Hunan renmin chubanshe 1982 (r. 1983 1. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 7, 340 s.
节日的传说。(黄泊沧)。
长沙,湖南人民出版社 1982 (1982第1版,1983第2次印刷)。
[V 9117]
Jilin sheng ziran dili.
Changchun, Jilin renmin chubanshe 1960, 156 s., obr. příl., mp., tb., obr. v textu, dodatky.
吉林省自然地理。
长春,吉林人民出版社 1960。
[VI 4535]
JIN Jiaxi: Shuo yuan buzheng. 
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan 1962, 2, 240 s.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 2)
金嘉锡:说苑补正。
台北,国立台湾大学文学院 1962。
(国立台湾大学文史丛刊 2)
[VI 4546]
JIN Jingfang: Gu shi lunji.
Jinan, Qi Lu shushe 1981 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 2, 431 s., gr.
金景芳:古史论集。
济南,齐鲁书社 1981 (1981第1版,1982第2次印刷)。
[VI 4496]
Jin shi 1,2. (Tuotuo a další /sest./).
Beijing, Zhonggua shuju 2000, 1, 3, 46, 914 s. (1), s. 915-1944 (2).
金史 1, 2。(脱脱 等撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4676/1,2]
viz Ershisishi
JIN Shoushen: Lao Beijing de shenghuo.
Xianggang, Fanrong chubanshe 1990, 286 s.
金受申:老北京的生活。
香港,繁荣出版社 1990。
[V 9076]
54
Jin shu 1-3. (Fang Xuanling a další /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 4, 39, 707 s. (1), s. 709-1468 (2), s. 1469-2229 (3).
晋书 1-3。(房玄龄 等撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4668/1-3]
viz Ershisishi
JIN Yongxing: Juji yu kuosan. Wenzhou jianzhizhen chengshihua yanjiu.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 6, 2, 5, 481 s., obr. příl., tb., bibl.
ISBN: 7-80149-679-5
金勇兴:聚集与扩散。温州建制镇城市化研究。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4982]
Jin-xiandai Hanyu xinci ciyuan cidian/An Etymological Glossary of Selected Modern Chinese Words.
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 2001, 9, 426 s., bibl., název a úvod též angl.
ISBN: 7-5432-0475-4
近现代汉语新词词源词典。
上海,汉语大词典出版社 2001。
[V 9202]
Jindai Zhongguo chuqi lishi yantaohui lunwenji (shang, xia ce)/Proceedings of the Conference of the History
of Early China (Part I, II).
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1989, iv, 576 s., obr. příl., tb., mp., obr. v textu, tiráž též angl., jeden článek angl. (1), iv, s. 579-1096, tb.,
mp., obr. v textu, tiráž též angl. (2).
近代中国初期历史研讨会论文集 (上、下册)。
台北,中央研究院近代史研究所 1989。
[VII 1047/1,2]
Jindai Zhongguo funü yanjiu. Di er qi/Research on Women in Modern Chinese History.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1994, 341 s., tb., bibl., název též angl., některé články angl., jeden článek jap.
ISBN: 957-671-168-1
近代中国妇女研究。第二期。
台北,中央研究院近代史研究所 1994。
[VI 4493/2]
JING Benzhi: Gu Hanyu wenzixue zhishi.
Chengdu, Sichuan jiaoyu chubanshe 1984, 4, 3, 207 s., dodatek.
经本植:古汉语文字学知识。
成都,四川教育出版社 1984。
[V 9051]
JING Guxue: Jingju de hangdang.
Beijing, Baowentang shudian 1960, 82 s.
景孤血:京剧的行当。
北京,宝文堂书店 1960。
[V 9043]
Jingbian chengyu cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1995 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 1281 s.
ISBN: 7-5326-0273-7
精编成语词典。
上海,上海辞书出版社 1995 (1995第1版,1996第2次印刷)。
[V 9230]
55
Jingbian chengyu cidian. Suoyinben.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1996, 1281 s.
ISBN: 7-5326-0412-8
精编成语词典。缩印本。
上海,上海辞书出版社 1996。
[V 9241]
Jingji da cidian (bubianben). (Yu Guangyuan /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2000, 15, 407 s., tb., gr., dodatky, rejstřík.
ISBN: 7-5326-0495-0
经济大辞典 (补编本)。(于光远)。
上海,上海辞书出版社 2000。
[VII 1153]
Jingji da cidian. Gongye jingji juan.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1983, 49, 751 s.
经济大辞典。工业经济卷。
上海,上海辞书出版社 1983。
[V 8999]
Jingji da cidian. Shijie jingji juan. (Chu Baoyi /hl. ed./). 
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1985, 35, 595 s., dodatky.
经济大辞典。世界经济卷。(褚葆一)。
上海,上海辞书出版社 1985。
[V 9032]
Jingji fazhan, jiaotong yu huanjing/Economic Development, Mobility and Environment.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 2, 2, 381 s., obr. příl., tb., gr., text souběžně čín. a angl.
ISBN: 7-80149-472-5
经济发展、交通与环境。
北京,社会科学文献出版社 2001。
[VI 4955]
Jingji quanqiuhua yu fazhan Zhongguo jia. (Tan Shizhong – Wang Yaoyuan – Jiang Shixue /ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 4, 529 s., tb., bibl., část článků angl.
(Quanqiuhua luncong)
ISBN: 7-80149-621-3
经济全球化与发展中国家。(谈世中、王耀媛、江时学)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(全球化论丛)
[VI 4972]
Jingji quanqiuhua yu minzu wenhua duoyuan fazhan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 3, 470 s., bibl., část článků angl.
(Quanqiuhua luncong III)
ISBN: 7-80190-017-0
经济全球化与民族文化多元发展。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(全球化论丛 III)
[VI 4976]
Jingji quanqiuhua yu Zhong-Mei jingmao guanxi. (Guo Yiyao – Zheng Weimin /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 5, 2, 2, 456 s., tb., obsah a část článků též angl.
(Shijie jingji luntan)
ISBN: 7-80149-496-2
经济全球化与中美经贸关系。(郭益耀、郑伟民)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(世界经济论坛)。
[VI 5011]
56
Jingju xuanbian. Di si ji.
Beijing, Zhongguo xiju chubanshe 1980, 267 s.
京剧选编。第四集。
北京,中国戏剧出版社 1980。
[V 9094/4]
Jingshu qiantan. (Yang Bojun /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1984 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1984), 2, 132 s.
(Wenshi zhishi wenku)
ISBN: 7-101-00289-7
经书浅谈。(杨伯峻)。
北京,中华书局 1984 (1984第1版,1997第3次印刷)。
(文史知识文库)
[V 9408]
Jingxue yanjiu lunzhu mulu (1912-1987). Shang, xia ce. (Lin Qingzhang /hl. ed./)/Bibliography of Research
on the Classics. Volume I, II. (Lin, Ch'ing-chang /hl. ed./).
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Studies 1994 (2. vyd.), VI, 26, 496 s. (1),
s. 497-1003 s. (2), text čín. a angl.
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan, mulu lei di 9 zhong)
ISBN: 957-678-151-5 (1), 957-678-152-3 (2)
经学研究论著目录 (1912~1987)。上、下册。(林庆彰)。
台北,汉学研究中心 1994 (第2版)。
(汉学研究中心丛刊, 目录类第 9 种)
[VI 4383/1,2]
Jingxue yanjiu lunzhu mulu 1988-1992. Shang, xia ce. (Lin Qingzhang /hl. ed./)/Bibliography of Research
on the Classics 1988-1992. Vol. I, II. (Lin, Ch'ing-chang /hl. ed./).
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Studies 1995, XXII, 680 s. (1), XXII,
s. 681-1308, dodatky, rejstřík (2).
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan, mulu lei di 9-2 zhong)
ISBN: 957-678-192-2 (1), 957-678-193-0 (2)
经学研究论著目录 (1988~1992)。上、下册。(林庆彰)。
台北,汉学研究中心 1995。
(汉学研究中心丛刊, 目录类第 9-2 种)
[VI 4389/1,2]
Jingyikao suoyin. (Wu Zhengshang /sest./)/Index to Ching-I-K'ao. (Wu, Cheng-Shang /sest./).
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Studies 1992, 19, 453, 25 s.
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan, mulu lei di 11 zhong)
ISBN: 957-678-074-8
经义考索引。(吴政上)。
台北,汉学研究中心 1992。
(汉学研究中心丛刊, 目录类第 11 种)
[VI 4388]
Jinian Li Dazhao.
Beijing, Wenwu chubanshe 1985, b.s., foto v textu.
纪念李大钊。
北京,文物出版社 1985。
[VII 1021]
Jinpingmei cidian. (Wang Liqi /hl. ed./).
Changchun, Jilin wen shi chubanshe 1988, 55, 449, 5, 12, 62 s., rejstřík.
ISBN: 7-80528-109-2
金瓶梅词典。(王利器)。
长春,吉林文史出版社 1988。
[VI 4718]
57
Jinri Zhongguo/China Today 1998/1-12, 1999/1-12
Beijing, Zhongguo fulihui 1998, 1999.
ISSN: 1005-958X
今日中国。
北京,中国福利会 1998, 1999。
[XV 524/1,2]
Jinru 21 shiji de Zhongguo jinrong. (Wang Guogang /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 3, 2, 6, 517 s., tb., gr.
(Er shi yi shiji congshu)
ISBN: 7-80149-246-3
进入 21 世纪的中国金融。(王国刚)。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(二十一世纪丛书)
[VI 4903]
Jinshi jiazu yu zhengzhi bijiao lishi lunwenji (shang, xia ce)/Family Process and Political Process in Modern
Chinese History (Part I, II).
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1992, 2, iii, 619 s., bibl., tb. (1), iii, s. 621-1150, bibl., tb. (2), tiráž též angl., některé články angl.
ISBN: 957-671-055-3 (1), 957-671-057-X (2)
近世家族与政治比较历史论文集 (上、下册)。
台北,中央研究院近代史研究所 1992。
[VI 4491/1,2]
Jiu ling niandai de Taiwan shehui. Shehui bianqian jiben diaocha yanjiu xilie er (shang, xia). (Zhang Liyun –
Lü Yuxia – Wang Fuchang /ed./)/Taiwanese Society in 1990s. Taiwan Social Change Survey Symposium
Series II (Part I, II). (Chang Ly-Yun – Lu Yu-Hsia – Wang Fu-Chang /ed./).
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan shehuixue yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Sociology 1997,
360 s., bibl., tb., grafy (1), 340 s., bibl., tb., grafy (2), tiráž a obsah též angl., některé články angl.
(Zhongyang yanjiuyuan shehuixue yanjiusuo choubei chu zhuanshu di yi hao/The Preparatory Office
of the Institute of Sociology, Academia Sinica. Monograph Series No. 1)
ISBN: 957-671-497-4 (1), 957-671-499-0 (2)
九O年代的台湾社会。社会变迁基本调查研究系列二 (上、下)。(张笠云、吕玉瑕、王甫昌)。
台北,中央研究院社会学研究所 1997。
(中央研究院社会学研究所筹备处专书第一号)
[VI 4488/1,2]
Jiu Tang shu 1-4. (Liu Xu a další /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 3, 77, 849 s. (1), s. 851-1802 (2), s. 1803-2744 (3), s. 2745-3678 (4).
旧唐书 1-4。(刘昫 等撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4671/1-4]
viz Ershisishi
Jiu Wudai shi 1,2. (Xue Juzheng a další /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 4, 33, 679 s. (1), s. 681-1415 (2).
旧五代史 1, 2。(薛居正 等撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4672/1,2]
viz Ershisishi
JU Jinwen: Guoyou qiye: chanye fenbu yu chanye chongzu/The Industrial Distribution and Reorganization
of the State-owned Enterprises.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 3, 4, 2, 248 s., tb., gr., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 1)
ISBN: 7-80149-174-2
剧锦文:国有企业:产业分布与产业重组。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(经济研究文库·1)
[VI 4927]
58
JU Jinwen: Zhongguo jingji: lujing yu zhengce (1949-1999)/The Path and Policy of Chinese Economic
Development (1949-1999).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 2, 7, 9, 2, 458 s., tb., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 11)
ISBN: 7-80149-579-9
剧锦文:中国经济:路径与政策 (1949~1999)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(经济研究文库·11)
[VI 4935]
Juemiao haolian shangxi cidian. (Su Yuanlei /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1994 (r. 1999 3. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 3, 5, 24, 785 s., obr. příl.,
dodatky.
ISBN: 7-5326-0271-0
绝妙好联赏析辞典。(苏渊雷)。
上海,上海辞书出版社 1994 (1994第1版,1999第4次印刷)。
[VI 4727]
Juluo, zongzu yu zuqun guanxi. Di si jie guoji kejiaxue yantao lunwenji. (Xu Zhengguang /ed./)/Community,
Lineage and Ethnic Relations. Proceedings of International Conference on Hakkaology. (Hsu Cheng-Kuang
/ed./).
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo/Taipei, Institute of Ethnology, Academia Sinica 2000,
iii, 396 s., tb., mp., obr. v textu, bibl., editor a název též angl., jeden článek angl.
ISBN: 957-671-760-4
聚落、宗族与族群关系。第四届国际客家学研讨论文集。(徐正光)。
台北,中央研究院民族学研究所 2000。
[VI 4484]
K
KANG Le: Tangdai qianqi de bianfang/KANG Le: The Frontier Defense in Early T'ang China
(A. D. 618-755).
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1979, 4, 224, 2 s., tb., mp., bibl.,
angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 51)
康乐:唐代前期的边防。
台北,国立台湾大学出版委员会 1979。
(国立台湾大学文史丛刊 51)
[VI 4580]
KANG Yuhua – LAI Siping: Hanyu huihua 301 ju/Conversational Chinese 301. (Zhu Wenjun /přel./).
Beijing, Beijing yuyan daxue chubanshe/Beijing Language and Culture University Press 1999 (r. 2004
10. dotisk 1. vyd. z r. 1999), XII, 273 s., text čín. a angl., 6 audiokazet.
(Bei yu duiwai Hanyu jingban jiaocai/BLCU's Best-Selling Chinese Textbooks for Learners Overseas)
ISBN: 7-5619-0656-0
康玉华、来思平;汉语会话 301 句。(朱文俊 翻译)。
北京,北京语言大学出版社 1999 (1999第1版,2004第11次印刷)。
(北与对外汉语精版教材)
[VII 1069 + příl. 1-6]
KANG Yunmei: Zhongguo gudai siwang guan zhi tanjiu/An Exploration of the Ancient Chinese View
of Death.
Taibei, Guoli Taiwan Daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1994, 2, 260 s., bibl.,
angl. resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 95)
ISBN: 957-9019-50-9
康韵梅:中国古代死亡观之探究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1994。
(国立台湾大学文史丛刊 95)
[VI 4622]
59
Kang Zang jiufen dang'an xuanbian.
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 2000, 4, 63, 498 s., obr. příl., tb.
ISBN: 7-80057-379-6
康藏纠纷档案选编。
北京,中国藏学出版社 2000。
[VI 5049]
Kangxi zidian.
Beijing, Zhonghua shuju 1958 (r. 2002 10. dotisk 1. vyd. z r. 1958), 2, 1683 s.
ISBN: 7-101-00518-7
康熙字典。
北京,中华书局 1958 (1958第1版,2002第11次印刷)。
[V 9227]
Kangzhan shiqi shijie huawen wenxue ziliao. Dang'an huibian.
B.m, B.n. 1996, 2, 541 s.
抗战时期世界华文文学资料。档案汇编。
1996。
[VII 1033]
KE Ling: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Ke Ling Juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 3, 250 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002798-9
柯灵:中华散文珍藏本·柯灵卷。
北京,人民文学出版社 1998。
[VI 4783/a,b]
KENDE/KENT, Percy Horace: Zhongguo tielu fazhan shi. (Li Baohong a kol. /přel./ – překlad díla: Kent,
Percy Horace: Railway Enterprise in China. An Account of Its Origin and Development. London, Edward
Arnold 1907).
Beijing, Shenghuo ∙ dushu ∙ xinzhi sanlian shudian 1958, 3, 282 s., 1 mp., tb., rejstřík.
肯德:中国铁路发展史。(李抱宏 等)。
北京,生活·读书·新知三联书店 1958。
[V 9155]
L
LAI Fangling: Yuewei caotang biji yanjiu/LAI Fung-Ling: Study of Yüeh-wei Ts'ao-t'ang Pi-chi.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1982, 2, 125, 1 s., bibl., angl.
resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 60)
赖芳伶:阅微草堂笔记研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1982。
(国立台湾大学文史丛刊 60)
[VI 4589]
LAI Huimin: Tian huang guizhou – Qing huangzu de jieceng jiegou yu jingji shenghuo/LAI, Hui-min:
The Qing Imperial Lineage – Its Hierarchial Structure and Economic Life.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Institute of Modern History Academia Sinica
1997, 359 s., bibl., dodatky, rejstřík, tb. v textu.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 81)
ISBN: 957-671-519-9
赖惠敏:天黄贵胄—请皇族的阶层结構与经济生活。
台北,中央研究院近代史研究所 1997。
(中央研究院近代史研究所专刊 81)
[VI 4398]
60
Laizi changzheng lushang de baogao.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 4, 391 s., obr. příl., tb., gr.
ISBN: 7-80149-756-2
来自长征路上的报告。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4970]
Lao jiefangqu jiaoyu gongzuo huiyilu.
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 1979, 2, 322 s., obr.
老解放区教育工作回忆录。
上海,上海教育出版社 1979。
[VI 4465]
LAO She: Lao She shenghuo yu chuangzuo zishu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 3, 437 s., obr. příl.
(Mingjia zishu congshu)
ISBN: 7-02-002562-5
老舍:老舍生活与创作自述。
北京,人民文学出版社 1997。
(名家自述丛书)
[VI 4821]
LAO She: Luotuo Xiangzi.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1962 (r. 2002 4. dotisk 2. vyd. z r. 1962), 224 s., obr. příl., obr.
ISBN: 7-02-002811-X
老舍:骆驼祥子。
北京,人民文学出版社 1962 (1962第2版,2002第5次印刷)。
[VI 5045]
Lao zhanshi shi wenji. Di er, san ji.
Beijing, Xinhua chubanshe 1983, 1, 5, 442 s. (2), 2, 5, 514 s. (3).
老战士文集。第二、三集。
北京,新华出版社 1983。
[VI 4341/2,3]
LEI Xuan /adapt./ – LIU Guohui /ilustr./: A Bao (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 30 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
雷璇 改变、刘国辉 绘画:阿宝 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9120]
LI Bai: Li Bai shi xuandu. (Li Hui /sest. a okoment./).
Harbin, Heilongjiang renmin chubanshe 1980 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 3, 13, 245 s.
李白:李白诗选读。(李晖)。
哈尔滨,黑龙江人民出版社 1980 (1980第1版,1982第2次印刷)。
[V 8967]
LI Bingyin: Dangdai baogao wenxue liubian lun.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 6, 3, 341 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002425-4
李炳银:当代报告文学流变论。
北京,人民文学出版社 1997。
[V 9354]
61
LI Chenggui: Zhongguo nongye zhengce. Lilun kuangjia yu yingyong fenxi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 3, 222 s., tb., gr.
(Zhongguo shehui kexueyuan qingnian xuezhe wenku)
ISBN: 7-80149-079-7
李成贵:中国农业政策。理论框架与应用分析。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(中国社会科学院青年学者文库)
[VI 4911]
LI Chongxing – HUANG Shuxian – SHAO Zesui: Yuan yuyan cidian.
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 1998 (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 2, 4, 69, 464 s., bibl., rejstřík.
(Jindai Hanyu duandai yuyan cidian xilie)
ISBN: 7-5320-5361-X
李崇兴、黄树先、邵则遂:元语言词典。
上海,上海教育出版社 1998 (1998第1版,1999第2次印刷)。
(近代汉语断代语言词典系列)
[VI 4723]
LI Guoqi: Zhang Zhidong de waijiao zhengce/LEE Kuo-chi: Chang Chih-tung's Foreign Policy.
Taibei, Zhongyang Yanjiuyuan Jindai Shi Yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1984 (2. vyd.), 2, 4, 437 s., 1. obr., bibl., rejstřík, tiráž též angl.
(Zhongyang Yanjiuyuan Jindai Shi Yanjiusuo Zhuankan 27/Monograph Series No. 27)
李国祁:张之洞的外交政策。
台北,中央研究院近代史研究所 1984 (再版)。
(中央研究院近代史研究所专刊 27)
[VI 4510]
LI Guowen: Dongtian li de chuntian. Shang, xia.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1981 (r. 2001 4. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 454 s., obr. příl. (1),
s. 455-811 (2).
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi)
ISBN: 7-02-002608-7
李国文:冬天里的春天。上、下。
北京,人民文学出版社 1981 (1981第1版,2001第5次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9311/1,2]
LI Heihu – PAN Xinping: Jingji quanqiuhua dui Zhongguo de tiaozhan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001 (1. dotisk 1. vyd.), 4, 2, 2, 521 s., bibl.
ISBN: 7-80149-519-5
李黑虎、潘新平:经济全球化对中国的挑战。
北京,社会科学文献出版社 2001 (第1版,第2次印刷)。
[VI 4971]
LI Hejun: Zhongguo jingji zengzhang fangshi xuanze.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 3, 3, 170 s., tb., gr., bibl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-111-4
李贺军:中国经济增长方式选择。
北京,社会科学文献出版社 1999 (1999第1版,2001第2次印刷)。
(中国经济运行丛书)
[VI 4915]
LI Hongzhi: Fa lun fofa da yuan man fa.
Xinjiapo, Di yi yinshua youxian gongsi 1999, 151 s., obr. v textu.
ISBN: 981-04-1348-3
李洪志:法轮佛法大圆满法。
新加坡,第一印刷有限公司 1999。
[V 9145]
62
LI Hongzhi: Zhuan fa lun.
Xinjiapo, Di yi yinshua youxian gongsi 1999, 2, 4, 333 s.
ISBN: 981-04-1132-4
李洪志:转法轮。
新加坡,第一印刷有限公司 1999。
[V 9146]
LI Huimian: Wang Jide qu lun yanjiu.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1992, 6, 8, 342 s., tb., dodatek, bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 90)
ISBN: 957-9019-24-X

李惠绵:王骥德曲论研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1992。
(国立台湾大学文史丛刊 90)
[VI 4617]
LI Ji: Li Ji wenji. Di san juan.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1983, 5, 536 s.
李季:李季文集。第三卷。
上海,上海文艺出版社 1983。
[VI 4340/3]
LI Jianguo: Huaxia fang xing.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 311 s., obr. příl., gr., obr., mp., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Handai juan)
ISBN: 7-101-02646-X
李建国:华夏方兴。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·汉代卷)
[V 9291/2]
LI Jingwen: Dangdai Zhongguo jingji redian fenxi yu zhanwang.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 3, 3, 2, 545 s., tb., gr.
(Er shi yi shiji congshu)
ISBN: 7-80149-117-3
李京文:当代中国经济热点分析与展望。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(二十一世纪丛书)
[VI 4898]
LI Jingwen a další: Zhongguo jingji: "Shi wu" yuce yu 21 shiji zhanwang.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 4, 2, 498 s., tb., gr.
ISBN: 7-80149-462-8
李京文 等:中国经济:《十五》预测与21世纪展望。
北京,社会科学文献出版社 2001。
[VI 4896]
LI Jingwen a další.: Zhishi jingji yu juece kexue.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 307 s., gr., bibl.
(Tiaozhan zhishi jingji congshu)
ISBN: 7-80149-681-7
李京文 等:知识经济与决策科学。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(挑战知识经济丛书)
[VI 5037]
63
LI Junshan: Wei zheng lüe xun. Lun kangzhan chuqi Jing Hu diqu zuozhan.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1992, 2, 300 s., tb., dodatek, bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 92)
ISBN: 957-9019-26-6
李君山:为政略殉。论抗战初期京沪地区作战。
台北,国立台湾大学出版委员会 1992。
(国立台湾大学文史丛刊 92)
[VI 4619]
LI Ling: Wu Sunzi fawei.
Beijing, Zhonghua shuju 1997 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 1977), 2, 245 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu)
ISBN: 7-101-01061-X
李零:吴孙子发微。
北京,中华书局 1997 (1977第1版,2000第2次印刷)。
(中国古典名著译注丛书)
[V 9304]
LI Longxian: Jin Wen'gong fuguo dingba kao/LEE Long-Shin: The Duke of Chin, Wen: His Restoration
of Chin and Rise to Hegemon.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1988, 11, 518 s., tb.,
mp., bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 78)
李隆献:晋文公复国定霸考。
台北,国立台湾大学出版委员会 1988。
(国立台湾大学文史丛刊 78)
[VI 4605]
LI Miaogen: Ershisishi mingpian songdu.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002, 3, 2, 3, 248 s.
(Gudai jingdian songdu)
ISBN: 7-5326-1034-9
李妙根:二十四史名篇诵读。
上海,上海辞书出版社 2002。
(古代经典诵读)
[V 9293]
LI Ming – SHI Peiwen: Hanyu putonghua yuyin bianzheng.
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 1998 (r. 1998 6. dotisk 2. vyd. z r. 1998), 2, 1, 200 s.
+ 4 audiokazety.
ISBN: 7-5619-0622-6
李明、石佩雯:汉语普通话语音辨正。
北京,北京语言文化大学出版社 1998 (1998第2版,1998第7次印刷)。
[V 9009]
LI Mingsun: Gudai Hanyu zhong changjian de tongjiazi.
Lanzhou, Gansu renmin chubanshe 1984, 96 s.
李名隼:古代汉语中常见的通假字。
兰州,甘肃人民出版社 1984。
[V 9052]
LI Minsheng: Hanzi zhexue chutan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000 (2. vyd.), 4, 6, 371 s.
ISBN: 7-80050-964-8
李敏生:汉字哲学初探。
北京,社会科学文献出版社 2000 (2000第2版)。
[VI 5048]
64
LI Peifu: Li Peifu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1996, 404 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002339-8
李佩甫:李佩甫。
北京,人民文学出版社 1996。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4768]
LI Ping: Hanyu pinyin jiangyi. (Xiudingben).
Xi'an, Shaanxi renmin chubanshe 1973, (r. 1982 3. dotisk 1. vyd. z r. 1973), 2, 37 s.
李平:汉语拼音讲义。(修订本)。
西安,陕西人民出版社 1973 (1973第1版,1982第4次印刷)。
[V 9058]
LI Qi: Zuichu de tiankong. (Lin Mang /hl. ed./).
Shenyang, Chunfeng wenyi chubanshe 1998, 4, 16, 256 s., obr. příl.
(Zhongguo nüxing shige wenku. Li Qi ji)
ISBN: 7-5313-1802-4
李琦:最初的天空。(林莽)。
沈阳,春风文艺出版社 1998。
(中国女性诗歌文库。李琦集)
[VI 4439]
LI Rongtai: Xiangxiang Zeng shi yanjiu/LI Jung-tai: A Study of the Tseng Family of Hsiang-hsiang, Hunan.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1989, 5, 214 s., mp., tb.,
gr., bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 81)
李荣泰:湘乡曾氏研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1989。
(国立台湾大学文史丛刊 81)
[VI 4608]
LI Shen: Laozi yu daojia.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1996, III, 182 s., obr. příl.
(Zhongguo wenhua shi zhishi congshu)
ISBN: 7-100-02104-9
李申:老子与道家。
北京,商务印书馆 1996。
(中国文化史知识丛书)
[V 9350]
LI Shizhen: Bencao gangmu. Shang, xia ce. Fu: Yao ming suoyin, wanfang zhen xian. (Chongding).
Taibei, Wenhua tushu gongsi 1997, 22, 22, 4, 18, 299, 715 s. (1), s. 716-1622, 1, 1, 2, 118 s. (2).
(Zhongyi kaoshi bibei)
ISBN: 957-816-101-8
李时珍:本草纲目。上、下册。附:药名索引、万方针缐。(重订)。
台北,文化图书公司 1997。
(中医考试必备)
[VI 4360/1,2]
LI Shizhen yanjiu lunwenji.
B.m., Hubei kexue jishu chubanshe 1985, 370 s., obr., tb.
李时珍研究论文集。
湖北科学技术出版社 1985。
[VI 4468]
65
LI Weitai: Liang Han Shangshu xue jiqi dui dangshi zhengzhi de yingxiang/LI Wei-t'ai: The Study
of the Shang-shu in the Han Dynasty and Its Influence on Contemporary Politics.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1976, 4, 204, 2, 13 s., tb., bibl., angl.
resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 43)
李伟泰:两汉尚书学及其对当时政治的影响。
台北,国立台湾大学文学院 1976。
(国立台湾大学文史丛刊 43)
[VI 4572]
LI Wenhua – ZHAO Xianying: Zhongguo de ziran baohuqu.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1995 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), ii, 4, 299 s., obr. příl., dodatky.
(Zhongguo ziran dili zhishi congshu)
ISBN: 7-100-01490-5
李文华、赵献英:中国的自然保护区。
北京,商务印书馆 1995 (1995第1版,1996第2次印刷)。
(中国自然地利知识丛书)
[V 9389]
LI Xianqi – GUO Yinqiang: Luoyang xin huo muzhi.
[Beijing], Wenwu chubanshe 1996, 3, 416 s., obr.
ISBN: 7-5010-0911-2
李献奇、郭引强:洛阳新获墓志。
[北京],文物出版社 1996。
[VIII 157]
LI Xiaoming – HAN Anqing: Pingyuan qiangsheng.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1978 (r. 2001 3. dotisk 1. vyd. z r. 1978), 2, 588 s.
(Hongse jingdian)
ISBN: 7-02-002625-7
李晓明、韩安庆:平原枪声。
北京,人民文学出版社 1978 (1978第1版,2001第4次印刷)。
(红色经典)
[V 9399]
LI Xifan: Cao Xueqin he ta de Hongloumeng.
Xianggang, Zhonghua shuju 1973, 78 s.
李希凡:曹雪芹和他的红楼梦。
香港,中华书局 1973。
[VI 4470]
LI Xin – PENG Di: Jingju huazhuang changshi.
Beijing, Beijing xiju chubanshe 1960, 2, 52 s., obr. příl.
(Xiqu jiben zhishi xiao congshu)
黎新、朋弟:京剧化妆常识。
北京,北京戏剧出版社 1960。
(戏曲基本知识小丛书)
[V 9042]
LI Xinru: Minsu meishu yu ruxue wenhua.
Beijing, Zhongyang minzu xueyuan chubanshe 1992, 4, 233 s., obr. příl.
ISBN: 7-81001-249-5
李辛儒:民俗美术与儒学文化。
北京,中央民族学院出版社 1992。
[V 9406]
66
LI Xunxiang: Xian Qin de bingjia/LI Xun-Xiang: Military Specialists of the Late Eastern Chou Period.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1991, 4, 270 s., bibl.,
angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 88)
ISBN: 957-9019-04-5
李训详:先秦的兵家。
台北,国立台湾大学出版委员会 1991。
(国立台湾大学文史丛刊 88)
[VI 4615]
LI Yangzheng: Daojiao gaishuo.
Beijing, Zhonghua shuju 1989 (r. 2001 3. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 5, 3, 418 s.
ISBN: 7-101-00285-4
李养正:道教概说。
北京,中华书局 1989 (1989第1版,2001第4次印刷)。
[V 9346]
LI Yingke: Ruxue yu Zhongguo ren.
Xi'an, Shaanxi shifan daxue chubanshe 1989, 2, 161 s.
ISBN: 7-5613-0186-3
李颖科:儒学与中国人。
西安,陕西师范大学出版社 1989。
[V 9405]
LI Yongchi: Fuze Yuji shehui sixiang zhi yanjiu/LI Yeong-Chyh: A Summary of "A Study of Fukuzawa
Yukichi's Social Thoughts".
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1968, 4, 6, 372, 4 s., dodatky, bibl.,
angl. resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 24)
李永炽:福泽谕吉社会思想之研究。
台北,国立台湾大学文学院 1968。
(国立台湾大学文史丛刊 24)
[VI 4555]
LI Yuanzhen: Huang Shangu de shi yu shi lun.
Taibei, Guoli Taiwan Daxue Wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1972, 1, 2, 153 s., bibl., část tiráže
též angl.
(Guoli Taiwan Daxue Wenshi Congkan/History and Chinese Literature Series No. 36)
李元贞:黄山谷的诗与诗论。
台北,国立台湾大学文学院 1972。
(国立台湾大学文史丛刊 36)
[VI 4565]
LI Zhuomin: Lishi Zhongwen zidian.
Shanghai, Xuelin chubanshe 1981 (r. 1985 2. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 2, 22, 6, 62, 86, 370, 138 s.
李卓敏:李氏中文字典。
上海,学林出版社 1981 (1981第1版,1985第3次印刷)。
[VI 4519]
Li-Du shixuan. (Su Zhongxiang /vybral a poznámkami opatřil/).
Shanghai, Chunming chubanshe 1955, 16, 388 s., obr. příl.
(Zhongguo wenxue mingzhu congxuan)
李杜诗选。(苏仲翔 选注)。
上海,春明出版社 1955。
(中国文学名著从选)
[V 9172]
67

LIANG Gengyao: Nan Song de nongdi liyong zhengce/LIANG Ken-yao: Policy of Land Utilization
in Southern Sung Dynasty.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1977, 2, 200, 2 s., tb., bibl., angl.
resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 46)
梁庚尧:南宋的农地利用政策。
台北,国立台湾大学文学院 1977。
(国立台湾大学文史丛刊 46)
[VI 4575]
Liang Han wenxue zuopin xuan. (Cao Weiwen – Li Zhilin – Zhou Shuangli /sest./).
Changchun, Jilin renmin chubanshe 1980 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 237 s.
两汉文学作品选。(曹蔚文、李至林、周双立)。
长春,吉林人民出版社 1980 (1980第1版,1982第2次印刷)。
[VI 4325]
LIANG Heng: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Liang Heng juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 2, 245 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002737-7
梁衡:中华散文珍藏本·梁衡卷。
北京,人民文学出版社 1998。
[VI 4778]
LIANG Huixing: Zhongguo wuquanfa cao'an jianyi gao. Tiaowen, shuoming, liyou yu cankao lifali.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000 (r. 2001 2. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 2, 2, 832 s.
ISBN: 7-80149-275-7
梁慧星:中国物权法草案建议稿。条文、说明、理由与参考立法例。
北京,社会科学文献出版社 2000 (2000第1版,2001第3次印刷)。
[VI 4998]
LIANG Qichao: Zhongguo jin san bai nian xueshu shi.
Beijing, Beijing shi Zhongguo shudian 1985, 3, 364 s.
梁启超:中国近三百年学术史。
北京,北京市中国书店 1985。
[VI 4331]
Liang shu. (Yao Xilian /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 2, 16, 600 s.
梁书。(姚思廉 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4663]
viz Ershisishi
LIANG Shuming: Dongxi wenhua jiqi zhexue.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1999 (r. 2003 2. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 4, 254 s., obr. příl.
(Shangwu yinshuguan wenku/The Commercial Press Library)
ISBN: 7-100-02047-6
梁漱溟:东西文化及其哲学。
北京,商务印书馆 1999 (1999第1版,2003第3次印刷)。
(商务印书馆文库)
[VI 5002]
LIANG Shuming: Zhongguo wenhua yaoyi.
Shanghai, Xuelin chubanshe 1987 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 4, 6, 1, 331 s., obr. příl.
(Xuelin wenku)
ISBN: 7-80510-677-0
梁漱溟:中国文化要义。
上海,学林出版社 1987 (1987第1版,1996第2次印刷)。
(学林文库)
[VI 4797]
68
LIANG Yuchun: Lei yu xiao.
Shanghai, Shanghai shudian 1983 (reprint vyd. z r. 1934), 12, 3, 145 s.
(Zhongguo xiandai wenxue shi cankao ziliao)
梁遇春:泪与笑。
上海,上海书店 1983 (1934 复印)。
(中国现代文学史参考资料)
[V 9101]
LIANG Yuchun: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Liang Yuchun juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2001, 2, 205 s.
ISBN: 7-02-003218-4
梁遇春:中华散文珍藏本·梁遇春卷。
北京,人民文学出版社 2001。
[VI 4789]
LIANG Zhaotao – CHEN Qixin – YANG Heshu: Zhongguo minzuxue gailun.
Kunming, Yunnan renmin chubanshe 1985, 3, 3, 3, 448 s., bibl.
梁钊韬、陈启新、杨鹤书:中国民族学概论。
昆明,云南人民出版社 1985。
[VI 4446]
Liao shi. (Tuotuo a další /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 3, 22, 1067 s.
辽史。(脱脱 等撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4675]
viz Ershisishi
LIAO Zhongan: Tao Yuanming.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1979 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 74 s., obr. příl.
(Zhongguo gudian wenxue jiben zhishi congshu)
廖仲安:陶渊明。
上海,上海古籍出版社 1979 (1979第1版,1983第3次印刷)。
(中国古典文学基本知识丛书)
[V 8959]
Lidai ci cui. (Zhang Zhang /sest./, Huang She /okoment./).
Zhengzhou, Henan renmin chubanshe 1983 (r. 1984 1. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 7, 40, 539 s.
历代词萃。(张璋、黄畲)。
郑州,河南人民出版社 1983 (1983第1版,1984第2次印刷)。
[V 8936]
Lidai diwang zhuanji. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1990 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 2, 427 s., obr., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-00381-8
历代帝王传记。(吴晗)。
北京,中华书局 1990 (1990第1版,1997第3次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9377]
Lidai mingren bing chen cidian. (Long Qian'an – Li Xiaosong – Huang Hun /sest./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2001 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2001), 21, 329 s., rejstřík.
ISBN: 7-5326-0741-0
历代名人并称辞典。(龙潜庵、李小松、黄昏)。
上海,上海辞书出版社 2001 (2001第1版,2002第2次印刷)。
[VI 4725]
69
Lidai nongmin qiyi shihua. Shang, xia ce. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1985 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1985), 2, 239 s., mp. (1), s. 243-518, mp. (2).
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01691-X
历代农民起义史话。上、下册。(吴晗)。
北京,中华书局 1985 (1985第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9378/1,2]
Lidai shige xuan. Di yi ce – di si ce.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1980 (r. 1983 3. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 28, 8, 299 s. (1),
12, s. 301-692 (2), 12, s. 693-1042 (3), 10, s. 1043-1340 (4).
(Qingnian wenku)
历代诗歌选。 第一册—第四册。
北京,中国青年出版社 1980 (1980第1版,1983第4次印刷)。
(青年文库)
[V 8935/1-4]
Liji yijie. Shang, xia. (Wang Wenjin /překlad a komentář/).
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 2, 7, 478 s. (1), s. 479-955 (2).
(Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu)
ISBN: 7-101-01694-4
礼记译解。上、下。(王文锦 译解)。
北京,中华书局 2001。
(中国古典名著译注丛书)
[V 9306/1,2]
LIN Bin – WANG Guisen: Zenyang zixue zhongyi.
B.m., Zhejiang kexue jishu chubanshe 1982 (r. 1984 2. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 116 s., tb.
林斌、王贵森:怎样自学中医。
浙江科学技术出版社 1982 (1982第1版,1984第3次印刷)。
[V 9114]
LIN Ganquan – TIAN Renlong – LI Zude: Zhongguo gudai fenqi taolun wu shi nian (yi jiu er jiu –
yi jiu qi jiu nian).
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1982, 5, 486 s., rejstřík.
林甘泉、田人隆、李祖德:中国古代分期讨论五十年 (一九二九— 一九七九年)。
上海,上海人民出版社 1982。
[VI 4532]
LIN Geng: Shiren Qu Yuan jiqi zuopin yanjiu.
B.m., Tangdi chubanshe 1953 (5. vyd), 2, 190 s., 1 obr.
(Zhongguo gudian wenxue yanjiu congkan)
林庚:诗人屈原及其作品研究。
棠棣出版社 1953 (第5版)。
(中国古典文学研究丛刊)
[V 9174]
LIN Geng: Zhongguo wenxue jianshi.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1995, 5, 11, 737 s., obr. příl.
(Guoxue yanjiu congkan zhi yi)
ISBN: 7-301-02745-1
林庚:中国文学简史。
北京,北京大学出版社 1995。
(国学研究丛刊之一)
[VI 4792]
LIN Handa: Qian-Hou Han gushi xinbian. Xia.
Beijing, Zhonghua shuju 1978, s. 379-806, obr.
林汉达:前后汉故事新编。下。
北京,中华书局 1978。
[V 9147/2]
70
LIN Junrong: Wei Jin Nan-Bei chao wenxue zuopin xuan.
Changchun, Jilin renmin chubanshe 1980 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 6, 271 s.
林俊荣:魏晋南北朝文学作品选。
长春,吉林人民出版社 1980 (1980第1版,1982第2次印刷)。
[V 8948]
LIN Lizhen: Wang Bi jiqi yixue/LIN Li-Chen: Wang Pi and His Studies of the I Ching.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1977, 4, 2, 206, 7 s., bibl., angl. resumé,
část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 47)
林丽真:王弼及其易学。
台北,国立台湾大学文学院 1977。
(国立台湾大学文史丛刊 47)
[VI 4576]
LIN Manhong: Taiwan suocang Zhonghua Minguo jingji dang'an/LIN Man-houng: Taiwan's Holdings
of the Republic of China's Economic Historical Archives.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1995, xxxvii, 508 s., obr. příl., tb., rejstřík, tiráž též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo dang'an diaocha baogao 1)
ISBN: 957-671-360-9
林满红:台湾所藏中华民国经济档案。
台北,中央研究院近代史研究所 1995。
(中央研究院近代史研究所档案调查报告 1)
[VII 1052]
LIN Nengshi: Qing ji Hunan de xin zheng yundong (yi ba jiu wu – yi ba jiu ba)/The Political Reform
Movement in Hunan During Late Ch'ing Period.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1972, 2, 2, 146, 3 s., tb., bibl., angl.
resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 38)
林能士:清季湖南的新正运动 (一八九五—一八九八)。
台北,国立台湾大学文学院 1972。
(国立台湾大学文史丛刊 38)
[VI 4567]
LIN, Patrick P. – ZHOU Jian: Waiguoren Hanzi sucheng. Xiudingben/500 Basic Chinese Characters –
A Speedy Elementary Course.
Beijing, Huayu Jiaoxue Chubanshe/Sinolingua 1999 (r. 1996 1. vyd.), 18, 522 s., text čín. a angl.
ISBN: 7-80052-460-4
Lin, Patrick P. (林柏松)、周建:外国人汉字速成。修订本。
北京,华语教学出版社 1999 (第2版)。
[VII 1028]
LIN Ruiming: Wan Qing qianze xiaoshuo de lishi yiyi/LIN Juey-Ming: Historical Significance in Late
Ch'ing Fiction of Social Critique.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1980, 3, 242, 7 s., bibl., angl.
resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 56)
林瑞明:晚清谴责小说的历史意义。
台北,国立台湾大学出版委员会 1980。
(国立台湾大学文史丛刊 56)
[VI 4585]
LIN Yutang: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Lin Yutang juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 3, 257 s.
ISBN: 7-02-003032-7
林语堂:中华散文珍藏本·林语堂卷。
北京,人民文学出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4787]
71
LIN Zengping: Xinhai geming.
Beijing, Zhonghua shuju 1962 (r. 1962 1. dotisk 1. vyd. z r. 1962), 2, 120 s., obr. příl.
(Zhishi congshu)
林增平:辛亥革命。
北京,中华书局 1962 (1962第1版,1962第2次印刷)。
(知识丛书)
[V 9168]
LIN Zhengcai: Shoucheng lu zhu yi.
Beijing, Jiefangjun chubanshe 1990, 2, 5, 12, 364 s., obr. v textu., mp.
ISBN: 7-5065-1419-2
林正才:守城录注译。
北京,解放军出版社 1990。
[V 9075]
Linchuang changyong zhongyao shouce.
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1972 (r. 1972 4. dotisk 2. vyd. z r. 1972), 12, 364 s., tb. v textu.
临床常用中药手册。
北京,人民卫生出版社 1972 (1972第2版,1972第5次印刷)。
[V 9065]
Linchuang shiyong zhongyaoxue. (Yan Zhenghua /hl. ed./).
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1984, 18, 785 s., rejstříky.
临床实用中药学。(颜正华)。
北京,人民卫生出版社 1984。
[V 9136]
Lishi yanjiu/Historical Research 1998/1-6, 1999/1-6, 2000/1-6, 2002/1-6
Beijing, Zhongguo shehui kexue zazhi shi 1998-2000, 2002.
ISSN: 0459-1909
历史研究。
北京,中国社会科学杂志社 1998-2000, 2002。
[XV 499/12-14,16]
LIU Baiyu: Di er ge taiyang.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1987 (r. 2003 10. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 445 s., obr. příl.
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi )
ISBN: 7-02-002599-4
刘白羽:第二个太阳。
北京,人民文学出版社 1987 (1987第1版,2003第11次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9316]
LIU Baiyu: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Liu Baiyu juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 2, 261 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002984-1
刘白羽:中华散文珍藏本·刘白羽卷。
北京,人民文学出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4785]
LIU Ce – YU Zengde: Zhongguo de shiku.
Shanghai, Shanghai wenhua chubanshe 1997, 2, 140 s., obr. příl., tb.
(Shenzhou fengwu congshu)
ISBN: 7-80511-374-2
刘策、余增德:中国的石窟。
上海,上海文化出版社 1997。
(神州风物丛书)
[V 9404]
72
LIU Daoguang: Zhongguo fojiao baike quanshu. Diaosu juan.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 2001, 3, 8, 175 s., obr. příl. 53 s.
ISBN: 7-5325-2870-7
刘道广:中国佛教百科全书。雕塑卷。
上海,上海古籍出版社 2001。
[VI 4652/6]
LIU Delian – GAO Mingming: Quwei Hanyu yuedu/Reading Chinese Through Humorous Stories.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1994, (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 5, 125 s.
ISBN: 7-301-02596-3
刘德联、高明明:趣味汉语阅读。
北京,北京大学出版社 1994 (1994第1版,1997第3次印刷)。
[V 9004]
LIU Derong – GAO Xianjue[jiao] – WANG Mingfu: Xinbian Wenshan fengwuzhi.
Kunming, Yunnan renmin chubanshe 2000, 9, 233 s., obr. příl., 1 mp.
(Yunnan fengwuzhi congshu)
ISBN: 7-222-02966-4
刘德荣、高先觉、王明富:新编文山风物志。
昆明,云南人民出版社 2000。
(云南风物志丛书)
[V 9081]
LIU Guanghui: Hanyu putonghua jiaocheng: yuyin keben.
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 1997 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1997), III, 2, 6, 248 s.
ISBN: 7-5619-0586-6
刘广徽:汉语普通话教程:语音课本。
北京,北京语言文化大学出版社 1997 (1997第1版,1998第2次印刷)。
[VII 1030]
LIU Jiagui – CHENG Housi a další: Jingji lilun yu jingji shi yanjiu.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 521 s., tb., gr.
ISBN: 7-80149-900-X
刘家贵、程厚思 等:经济理论与经济史研究。
北京,社会科学文献出版社 2003。
[VI 4985]
LIU Junjie: Tongyuan zidian bu.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1999, 2, 46, 244 s.
ISBN: 7-100-01748-3
刘钧杰:同源字典补。
北京,商务印书馆 1999。
[V 9224]
LIU Kaiyang: Du Fu.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1978 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1978), 1, 97 s., obr. příl.
(Zhongguo gudian wenxue jiben zhishi congshu)
刘开扬:杜甫。
上海,上海古籍出版社 1978 (1978第1版,1983第3次印刷)。
(中国古典文学基本知识丛书)
[V 8964]
LIU Liqian: Zangchuan fojiao ge pai jiaoyi ji mi zong mantan.
Beijing, Minzu chubanshe 2000 (r. 2002 2. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 3, 1, 2, 224 s.
(Liu Liqian zangxue zhu yi wenji)
ISBN: 7-105-03797-0
刘立千:藏传佛教各派教义及密宗漫谈。
北京,民族出版社 2000 (2000第1版,2002第3次印刷)。
(刘立千藏学著译文集)
[VI 4689]
73
LIU Manrong: Gang-Ying zhengfu zhengzhi zhidu lun (1841-1985).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 12, 4, 4, 489 s., tb., bibl., dodatky.
ISBN: 7-80149-478-4
刘曼容:港英政府政治制度论 (1841~1985)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
[VI 4966]
LIU Qiu – WU Jizhi: Zhiwen bencao.
B.m., Zhongyi guji chubanshe 1984, 3, 9, 424 s., obr. v textu.
(Zhongyi zhenben congshu)
琉球、吴继志:质问本草。
中医古籍出版社 1984。
(中医珍本丛书)
[VI 4482]
LIU Rongcang: Tiaokong yu fazhan. Lilun ji zhengce yanjiu/Control and Development. Theory and Policy
Research.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 3, 3, 5, 2, 616 s., tb., bibl., název, abstract a obsah též angl.
(Zhongguo shehui kexueyuan ∙ Suozhang luncong)
ISBN: 7-80149-370-2
刘溶沧:调控与发展。理论及政策研究。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(中国社会科学院·所长论丛)
[VI 5039]
LIU Shaoqi: Liu zhuxi yulu.
Xianggang, Xianggang zilian chubanshe 1967, 2, 3, 2, 187 s., obr. příl.
刘少奇:刘主席语录。
香港,香港自联出版社 1967。
[V 9105]
LIU Shaotang: Cun fu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 428 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002421-1
刘绍棠:村妇。
北京,人民文学出版社 1997。
[V 9393]
LIU Shaotang: Liu Shaotang.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 464 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002519-6
刘绍棠:刘绍棠。
北京,人民文学出版社 1998。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4769]
LIU Shaoxiong: Nan Song Jiang Wu dianya ci pai xiangguan ci xue lunti zhi tantao.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1995, 4, 432 s., bibl., angl. resumé.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 97)
ISBN: 957-9019-73-8

刘少雄:南宋姜吴典雅词派相关词学论题之探讨。
台北,国立台湾大学出版委员会 1995。
(国立台湾大学文史丛刊 97)
[VI 4624]
74
LIU Shucheng: Fanrong yu wending. Zhongguo jingji bodong yanjiu/Prosperity and Stability. Studies
on Economic Fluctuation in China.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 3, 2, 3, 4, 4, 494 s., tb., gr., bibl., název, obsah a abstract
též angl.
(Zhongguo shehui kexueyuan ∙ Suozhang luncong)
ISBN: 7-80149-235-8
刘树成:繁荣与稳定。中国经济波动研究。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(中国社会科学院·所长论丛)
[VI 4959]
LIU Shucheng – ZHANG Ping: "Xin jingji" toushi/An Insight Into New Economy.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 2, 5, 4, 5, 527 s., tb., gr., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 10)
ISBN: 7-80149-534-9
刘树成、张平:《新经济》透视。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(经济研究文库·10)
[VI 4934]
LIU Wendian: Huainan honglie jijie. Shang, xia ce. (Feng Yi – Qiao Hua /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1989 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 2, 4, 2, 6, 1, 4, 4, 462 s. (1),
s. 463-925 (2).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00451-2
刘文典:淮南鸿烈集解。上、下册。(冯逸、乔华 点校)。
北京,中华书局 1989 (1989第1版,1997第2次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4838/1,2]
LIU Xiangdong: Muqin de deng.
Beijing, Zuojia chubanshe 1998, 5, 6, 279 s.
ISBN: 7-5063-1621-8
刘向东:母亲的灯。
北京,作家出版社 1998。
[VI 4441]
LIU Xiaoxuan: Zhongguo qiye fazhan baogao (1990-2000 nian)/Report of the Chinese Enterprise
Development 1990-2000.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 4, 6, 17, 366 s., tb., gr., název a obsah též angl.
ISBN: 7-80149-465-2
刘小玄:中国企业发展报告(1990~2000年)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
[VI 5023]
LIU Xinfeng: Kurong zhijian.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 262 s., obr. příl., gr., obr., mp., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Mingdai juan)
ISBN: 7-101-02655-9
刘新风:枯荣之间。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·明代卷)
[V 9291/11]
LIU Xinglong: Liu xinglong.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1999, 12, 480 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002744-X
刘醒龙:刘醒龙。
北京,人民文学出版社 1999。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4770]
75
LIU Xinjun: Nan Song Jinghu Nan Lu de bianluan zhi yanjiu/The Turmoil of Jinghu South Lu
in the Southern Sung.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1994, 4, 247 s., mp., tb.,
bibl., angl. resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 93)
ISBN: 957-9019-48-7
刘馨珺:南宋荆湖南路的变乱之研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1994。
(国立台湾大学文史丛刊 93)
[VI 4620]
LIU Xinwu: Zhonggulou.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1985 (r. 2003 8. dotisk 1. vyd. z r. 1985), 2, 419 s., obr. příl., obr.
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi )
ISBN: 7-02-002574-9
刘心武:钟鼓楼。
北京,人民文学出版社 1985 (1985第1版,2003第9次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9313]
LIU Yahu: Zhonghua minzu wenxue guanxi shi (nanfang juan).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 5, 456 s.
ISBN: 7-02-002786-5
刘亚虎:中华民族文学关系史 (南方卷)。
北京,人民文学出版社 1997。
[V 9402]
LIU Yizhi: Zhongguo wenhua shi. Shang, xia ce.
Shanghai, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1998, 3, 3, 17, 428 s., obr. příl. (1), 2, s. 429-874, tb. (2).
(Zhongguo xueshu congshu)
ISBN: 7-5000-0035-9 (1), 7-5000-0191-6 (2)
柳诒徵:中国文化史。上、下册。
上海,中国大百科全书出版社 1998。
(中国学术丛书)
[V 9285/1,2]
LIU Yongji: Zhongguo wenhua xiandaihua.
Baoding, Hebei daxue chubanshe 1997, 21, 8, 715 s.
(Makesi zhuyi yu Zhongguo xiandaihua xilie zhuanzhu)
ISBN: 7-81028-433-9
刘永佶:中国文化现代化。
保定,河北大学出版社 1997。
(马克思主义与中国现代化系列专著)
[V 9329]
LIU Yumin: Saodong zhi qiu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1991 (r. 2003 9. dotisk 2. vyd. z r. 1991), 7, 368 s., obr. příl.
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi )
ISBN: 7-02-002689-3
刘玉民:骚动之秋。
北京,人民文学出版社 1991 (1991第2版,2003第10次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9309]
LIU Zhenyun: Liu Zhenyun.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000, 1, 9, 454 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-003299-0
刘震云:刘震云。
北京,人民文学出版社 2000。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4760]
76
LIU Zongyuan: Liu Zongyuan ji. Di yi ce – di si ce.
Beijing, Zhonghua shuju 1979 (r. 2000 2. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 12, 51, 324 s., obr. příl. (1),
s. 325-721 (2), s. 723-1110 (3), s. 1111-1510 (4).
(Zhongguo gudian wenxue jiben congshu)
ISBN: 7-101-02443-2
柳宗元:柳宗元集。第一册—第四册。
北京,中华书局 1979 (1979第1版,2000第3次印刷)。
(中国古典文学基本丛书)
[VI 4746/1-4]
Liyu yinyu hanghua cidian. (Qu Yanbin /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1996, 6, 2, 11, 465 s.
ISBN: 7-5326-0395-4
俚语隐语行话词典。(曲彦斌)。
上海,上海辞书出版社 1996。
[V 9186]
LONG Anzhi [BRAHM, J. Laurence]: Zhongguo de shiji. Xia yi ge jingji qiangguo de jueqi/China's Century.
The Awakening of the Next Economic Powerhouse.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2001, 7, 425 s., gr., název též angl.
ISBN: 7-80113-833-3
龙安志:中国的世纪。下一个经济强国的崛起。
北京,五洲传播出版社 2001。
[VI 4945]
LONG Qian'an: Song Yuan yuyan cidian.
Shanghai, Cishu chubanshe 1985, 5, 2, 1023, 18 s.
龙潜庵:宋元语言词典。
上海,辞书出版社 1985。
[V 9086]
LONG Quanming: Zhongguo xin shi liubian lun. 1917-1949.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1999 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 5, 656 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-003018-1
龙泉明:中国新诗流变论。1917~1949。
北京,人民文学出版社 1999 (1999第1版,2002第2次印刷)。
[V 9386]
LU Fubo: Duiwai Hanyu changyong ciyu duibi lishi/Comparative Illustration of Common Chinese Words
and Expressions. (Hong Huiling – Liu Ping /překlad/).
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 2000, 13, 7, 756 s., text též angl.
ISBN: 7-5619-0079-2
卢福波:对外汉语常用词语对比例释。(洪惠玲、刘萍 英文翻译)。
北京,北京语言文化大学出版社 2000。
[V 9204]
LU Guizhen: Huiyuan, Sengzhao shengren xue yanjiu/LU Kuei-chen: A Study on the Sage Theory
of Seng-chao and Hui-yuan.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 2002, 5, 272 s., dodatek,
bibl., část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 119)
ISSN: 1682-8461
卢桂珍:慧远、僧肇圣人学研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 2002。
(国立台湾大学文史丛刊 119)
[VI 4643]
77
LU Kanru – FENG Yuanjun: Zhongguo shi shi. Shang, zhong, xia.
Beijing, Zuojia chubanshe 1956 (r. 1957 1. dotisk 1. vyd. z r. 1956), 2, 2, 252 s. (1), s. 255-522 (2),
s. 525-818 (3).
陆侃如、冯沅君:中国诗史。上、中、下。
北京,作家出版社 1956 (1956第1版,1957第2次印刷)。
[VI 4380/1-3]
LU Mingyu: San Li shenhua shige zhi yanjiu.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 2000, 5, 528 s., tb., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 113)
ISBN: 957-02-6735-6
卢明瑜:三李神话诗歌之研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 2000。
(国立台湾大学文史丛刊 113)
[VI 4638]
LU Qing /adapt./ – ZHAO Xucheng /ilustr./: Xiaocui (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 38 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
路青 改变、赵绪成 绘画:小翠 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9121]
LU Shuchao – WANG Liping: Suiyue ruge.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 433 s.
ISBN: 7-02-002682-6
鲁书潮、王丽萍:岁月如歌。
北京,人民文学出版社 1998。
[VI 5056]
LU Xun: Nahan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1979 (r. 1984 2. dotisk 1. vyd. z r. 1979), VI, 1, 150 s.
鲁迅:呐喊。
北京,人民文学出版社 1979 (1979第1版,1984第3次印刷)。
[VI 4328]
LU Xun: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Lu Xun juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 4, 275 s.
ISBN: 7-02-003075-0
鲁迅:中华散文珍藏本·鲁迅卷。
北京,人民文学出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4788]
Lu Xun yanjiu niankan 1979.
[Xi'an], Shaanxi renmin chubanshe [1979], 6, 587 s., obr. příl, obr. v textu, obsah též angl.
鲁迅研究年刊 1979。
西安,陕西人民出版社 [1979]。
[VII 1035]
Lu Xun yu shuji zhuangzheng.
Shanghai, Shanghai Renmin Meishu Chubanshe 1981, 88 s., obr. příl.
鲁迅与书籍装帧。
上海,上海人民美术出版社 1981。
[VII 1036]
78
LU Yao: Lu Yao.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 455 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002478-5
路遥:路遥。
北京,人民文学出版社 1998。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4772]
LU Yunzhong: Putonghua de qingsheng he erhua.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1995, 2, 182 s.
ISBN: 7-100-01431-X
鲁允中:普通话的轻声和儿化。
北京,商务印书馆 1995。
[V 9007]
Lun zhuanye hu.
Beijing, Jingji kexue chubanshe 1985, 4, 382 s.
论专业户。
北京,经济科学出版社 1985。
[V 9149]
Lunlixue da cidian. (Zhu Yiting /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002, 33, 1071 s., dodatky, rejstříky.
ISBN: 7-5326-0952-9
伦理学大辞典。(朱贻庭)。
上海,上海辞书出版社 2002。
[VII 1152]
Lunyu yizhu. (Yang Bojun /překlad a komentář/).
Beijing, Zhonghua shuju 1980 (r. 2002 15. dotisk 2. vyd. z r. 1980), 37, 316 s.
(Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu)
ISBN: 7-101-00334-6
论语译注。(杨伯峻 译注)。
北京,中华书局 1980 (1980第2版,2002第16次印刷)。
(中国古典名著译注丛书)
[V 9305/a,b]
LUO Changpei: Yuyan yu wenhua.
Beijing, Yuwen chubanshe 1989 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 6, 10, 182 s., bibl.
ISBN: 7-80006-092-6
罗常培:语言与文化。
北京,语文出版社 1989 (1989第1版,1996第2次印刷)。
[V 9359]
LUO Ergang: Taiping tianguo shiji diaocha ji.
Beijing, Shenghuo ∙ dushu ∙ xinzhi sanlian shudian 1958 (r. 1978 1. dotisk 1. vyd. z r. 1958), 393, obr. příl.
罗尔纲:太平天国史迹调查集。
北京,生活·读书·新知三联书店 1958 (1958第1版,1978第2次印刷)。
[VI 4420]
LUO Guanzhong: Sanguo zhi tongsu yanyi. Shang, xia. (Wang Yuanfang /interpunkce/).
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1980 (r. 1984 2. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 13, 7, 14, 582 s. (1),
s. 583-1162 (2).
罗贯中:三国志通俗演义。上、下。(汪原放)。
上海,上海古籍出版社 1980 (1980第1版,1984第3次印刷)。
[V 8973/1,2]
79
LUO Hui: Jiachang kuaican.
Guangzhou, Kexue puji chubanshe 1984, 4, 193 s.
(Jiating xiao baike congshu)
骆惠:家常快餐。
广州,科学普及出版社 1984。
(家庭小百科丛书)
[V 9109]
LUO Li – LA Can: Xizang 50 nian. Jingji juan.
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 14, 3, 297 s., obr. příl., tb., bibl.
ISBN: 7-105-04455-1
罗莉、拉灿:西藏 50 年。经济卷。
北京,民族出版社 2001。
[VI 4751/1]
LUO Longzhi: Jinshi ke yu tangdai de wenxue shehui/LO Lung-chih: The Influence of the Chin-shih
Examination on the Literature and Society of the T'ang Period.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1971, 1, 127, 2, 4 s., bibl., angl. resumé,
část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 34 [a])
罗龙治:进士科与唐代的文学社会。
台北,国立台湾大学文学院 1971。
(国立台湾大学文史丛刊 34[a])
[VI 4562]
LUO Shilie: Qin Han shihua.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1985, 4, 370 s., obr. příl., obr. v textu.
(Zuguo congshu)
罗世烈:秦汉史话。
北京,中国青年出版社 1985。
(祖国丛书)
[V 8925]
LUO Zhu: Da shui.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 15, 605 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002643-5
罗珠:大水。
北京,人民文学出版社 1998。
[VI 4811]
LÜ Bisong: Huayu jiaoxue jiangxi/Lectures on Teaching Chinese as a Second Language.
Beijing, Beijing yuyan xueyuan chubanshe 1992, 2, 174 s., 1 foto, název též angl.
ISBN: 7-5619-0207-7
吕必松:华语教学讲习。
北京,北京语言学院出版社 1992。
[VI 4521]
LÜ Cheng: Zhongguo foxue yuanliu lüejiang.
Beijing, Zhonghua shuju 1979 (r. 2002 6. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 2, 2, 396 s., dodatky, bibl.
ISBN: 7-101-00411-3
吕瀓:中国佛学源流略讲。
北京,中华书局 1979 (1979第1版,2002第7次印刷)。
[V 9349]
80
LÜ Chunsheng: Bei Qi zhengzhi shi yanjiu – Bei Qi shuaiwang yuanyin zhi kaocha/LEU Chuen Sheng:
Pei-chi Political History: Research for the Decline of Pei-chi Dynasty.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1987, 314 s., tb., mp.,
bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 75)
吕春盛:北齐政治史研究—北齐衰亡原因之考察。
台北,国立台湾大学出版委员会 1987。
(国立台湾大学文史丛刊 75)
[VI 4602]
LÜ Fangshang: Geming zhi zaiqi. Zhongguo Guomindang gaizu qian dui xin sichao de huiying
(1914-1924)/LÜ Fang-shang: Rekindle The Revolution. The Kuomintang's Response to New Thought Before
the Reorganization, 1914-1924.
Taibei, Zhongyang Yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1989, 3, 4, 615 s., tb., bibl., rejstřík, tiráž též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 57/Monograph Series No. 57)
吕芳上:革命之再起。中国国民党改组前对新思潮的回应 (1914~1924)。
台北,中央研究院近代史研究所 1989。
(中央研究院近代史研究所专刊 57)
[VI 4512]
LÜ Shiqiang: Ding Richang yu ziqiang yundong/LÜ Shih-ch'iang: Ting Jih-ch'ang and China's
Self-Strengthening.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1987 (2. vyd.), 4, 5, 416, 8 s., 1. obr., bibl., rejstříky, tiráž též angl., v angl. tiráži chybně uvedena část názvu
[Self-Strenthening].
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 30/Monograph Series No. 30)
吕实强:丁日昌与自强运动。
台北,中央研究院近代史研究所 1987 (再版)。
(中央研究院近代史研究所专刊 30)
[VI 4511]
LÜ Shuxiang – JIANG Lansheng: Jindai Hanyu zhidaici.
Shanghai, Xuelin chubanshe 1985, 3, 415 s., 1 foto.
吕叔湘 着、江蓝生 补:近代汉语指代词。
上海,学林出版社 1985。
[VI 4520]
LÜ Simian: Lü Simian dushi zhaji. Shang, xia.
Shanghai, Shanghai Guji Chubanshe 1982, 4, 19, 779 s. (1), s. 781-1308 (2).
吕思勉:吕思勉读史札记。上、下。
上海,上海古籍出版社 1982。
[VI 4435/1,2]
LÜ Simian: Zhongguo minzu shi.
Shanghai, Dongfang chuban zhongxin 1987 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 2, 245 s., 1. obr.
(Zhongguo xueshu shi)
ISBN: 7-5000-0469-9
吕思勉:中国民族史。
上海,东方出版中心 1987 (1987第1版,1996第2次印刷)。
(中国学术史)
[VI 4449]
LÜ Zhenyu: Zhongguo lishi jianggao.
Beijing, Renmin chubanshe 1984, 2, 2, 412 s.
吕振羽:中国历史讲稿。
北京,人民出版社 1984。
[V 8984]
81
M
MA Shaobo: Sanminzhuyi shiji.
Taibei, Zhaoming She Yinshua Chu 1963 (2. vyd.), 2, 1, 75 s.
马绍伯:三民主义世纪。
台北,昭明社印刷处 1963 (再版)。
[V 9154]
MA Zonghuo: Zhongguo jingxue shi.
Shanghai, Shanghai shudian 1984 (reprint vyd. z r. 1937), 2, 2, 158 s.
(Zhongguo wenhua shi congshu. Di yi ji)
马宗霍:中国经学史。
上海,上海书店 1984 (1937复印)。
(中国文化史丛书。第一辑)
[V 9096]
Mairu 21 shiji de Deguo yu Zhongguo/Deutschland und China: Gemeinsam in das 21. Jahrhundert. (Gu Junli
– Liu Liqun /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 2, 2, 4, 298 s., tb., název, obsah a část abstractů též něm.
(Guoji zhengzhi luntan)
ISBN: 7-80149-266-8
迈入21世纪的德国与中国。(顾俊礼、刘立群)。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(国际政治论坛)。
[VI 4967]
Mancheng Han mu.
Beijing, Wenwu chubanshe 1978, 81 s., obr. a mp. v textu, obr. příl.
满城汉墓。
北京,文物出版社 1978。
[VI 4425]
MAO Dun: Mao Dun wenyi zalun ji. Shang, xia ji.
Shanghai, Shanghai Wenyi Chubanshe 1981, 2, 6, 671 s., 1 foto (1), 6, s. 675-1267 (2).
矛盾:矛盾文艺杂论集。上、下集。
上海,上海文艺出版社 1981。
[V 9022/1,2]
MAO Limei: Jiangxi sheng Wanzai xian Tanfu xiang Chixi cun Hanzu Ding xing de "tiao xiao".
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1993, 198 s., obr. příl., obr. v textu.
(Minsu Quyi Congshu)
ISBN: 957-8892-21-7
毛礼镁:江西省万载县潭阜乡池溪村汉族丁姓的《跳魈》。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1993。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4452]
MAO Zedong: Mao Zedong sixiang yuanli jianghua.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1983 (r. 1984 2. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 16, 526 s.
(Qingnian wenku)
毛泽东:毛泽东思想原理讲话。
北京,中国青年出版社 1983 (1983第1版,1984第3次印刷)。
(青年文库)
[V 9074]
MAO Zedong: Mao Zedong Xizang gongzuo wenxuan.
Beijing, Zhongyang wenxian chubanshe, Zhongguo zangxue chubanshe 2001, 9, 221 s.
ISBN: 7-80057-500-4
毛泽东:毛泽东西藏工作文选。
北京,中央文献出版社、中国藏学出版社 2001。
[VI 5006]
82
MAO Zedong: Mao zhuxi shi ci.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1967, 3, 58 s., 1 obr.
毛泽东:毛主席诗词。
北京,人民文学出版社 1967。
[V 9103]
MAO Zedong: Mao zhuxi yulu.
Beijing, Zhongguo renmin jiefangjun zongzhengzhibu 1967, 3, 2, 270 s.
毛泽东:毛主席语录。
北京,中国人民解放军总政治部 1967。
[V 9104]
Mei Lanfang zhencang lao xiang ce.
Beijing, Waiwen chubanshe 2003, 223 s., obr. publikace.
ISBN: 7-119-03075-2
梅兰芳珍藏老像册。
北京,外文出版社 2003。
[VI 5046]
Meixue yu yishu jiangyan lu xu bian. (Jiang Binghai – Lin Tonghua /ed./).
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1989, 2, 540 s.
ISBN: 7-208-00050-6
美学与艺术讲演录续编。(蒋冰海、林同华)。
上海,上海人民出版社 1989。
[VI 5061]
Meixue yu yishu pinglun. Di er, san ji. (Jiang Kongyang /hl. ed./).
Shanghai, Fudan daxue chubanshe 1985, 3, 500 s. (2), 1986, 3, 448 s. (3).
美学与艺术评论。第二、三集。(桨孔阳)。
上海,复旦大学出版社 1985 (第二集), 1986 (第三集) 。
[VI 4436/2,3]
MENG Haoran: Meng Haoran ji.
Beijing, Wenxue guji kanxingshe 1954, 2, 1, 43 s.
孟浩然:孟浩然集。
北京,文学古籍刊行社 1954。
[VI 4379]
MENG Shikai: Xia Shang shihua.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1986, 4, 322 s., obr. příl., obr. v textu.
(Zuguo congshu)
孟世凯:夏商史话。
北京,中国青年出版社 1986。
(祖国丛书)
[V 8924]
Mengguzu tongshi. Shang, zhong, xia juan. (Xiudingban).
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 3, 4, 30, 437 s., obr. příl. (1), 3, 395 s. (2), 4, 556 s., dodatky (3).
ISBN: 7-105-04274-5
蒙古族通史。上、中、下卷。(修订版)。
北京,民族出版社 2001。
[V 9289/1-3]
Mengzi yizhu. Shang, xia. (Yang Bojun /překlad a komentář/).
Beijing, Zhonghua shuju 1960 (r. 2000 11. dotisk 1. vyd. z r. 1960), 18, 252 s. (1), s. 254-483 (2).
(Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu)
ISBN: 7-101-00397-4
孟子译注。上、下。(杨伯峻 译注)。
北京,中华书局 1960 (1960第1版,2000第12次印刷)。
(中国古典名著译注丛书)
[V 9301/1,2]
83
MIAO Fenglin: Zhongguo gongwenxue.
Jinan, Qi Lu shushe 1988 (r. 1988 1. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 3, 4, 10, 414 s.
ISBN: 7-5333-0040-8
苗枫林:中国公文学。
济南,齐鲁书社 1988 (1988第1版,1988第2次印刷)。
[VI 4421]
MIAO Jie /adapt./ – HE Cheng /ilustr./: Jiangcheng (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 54 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
苗杰 改变、贺成 绘画:江城 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9124]
MIAO Jie /adapt./ – HUANG Hongyi /ilustr./: Cuzhi (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 70 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
苗杰 改变、黄鸿仪 绘画:促织 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9128]
Ming cheng shihua. Shang, xia ce. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1984 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1984), 2, 275 s., obr., mp. (1), s. 279-544, obr.,
mp. (2).
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01693-6
名城史话。上、下册。(吴晗)。
北京,中华书局 1984 (1984第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9367/1a,b,2a,b]
Ming shi 1-6. (Zhang Tingyu a další /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 3, 144, 841 s. (1), s. 843-1723 (2), s. 1725-2723 (3), s. 2725-3713 (4), s.
3715-4704 (5), s. 4705-5793 (6).
明史 1-6。(张廷玉 等撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4679/1-6]
viz Ershisishi
Ming shi biecai ji. (Shen Deqian – Zhou Zhun /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 1975, 2, 6, 144 s.
明诗别裁集。(沈德潜、周准)。
北京,中华书局 1975。
[VII 1031]
Mingren mingyan cidian. Shuohua ∙ yanjiang ∙ xiezuo ∙ chushi bidu.
Chengdu, Sichuan wenyi chubanshe 1985 (r. 1986 [2.] dotisk 1. vyd. z r. 1985), 30, 540 s.
名人名言词典。说话·演讲·写作·处世必读。
成都,四川文艺出版社 1985 (1985第1版,1986第[3]次印刷)。
[V 9108]
Mingsheng guji shihua. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1984 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1984), 2, 294 s., obr. příl., obr., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01692-8
名胜古迹史话。(吴晗)。
北京,中华书局 1984 (1984第1版,1997第2次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9366]
84
Mingyan juanyu 5000 tiao. (He Gu – Zheng Fang /ed./).
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 1999, 4, 329 s.
ISBN: 7-5432-0301-4
名言隽语 5000 条。(合谷、争芳)。
上海,汉语大词典出版社 1999。
[VI 5017]
Minjian wenxue/Folk Literature 1998/1-12, ,1999/1-12, 2000/1-12, 2001/1-12, 2002/1-12.
Beijing, Minjian wenxue zazhi she 1998-2002.
ISSN: 0540-1151
民间文学。
北京,民间文学杂志社 1998-2002。
[XV 501/12-16]
Minjian xinyang yu Zhongguo wenhua guoji yantaohui lunwenji (shang, xia ce)/Proceedings of International
Conference on Popular Beliefs and Chinese Culture (I, II).
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Sudies 1994, 454 s., bibl., obr. v textu, tb., mp.
(1), s. 455-913, bibl., obr. v textu, tb., mp. (2), tiráž též angl., některé články angl.
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan lunzhu lei di 4 zhong/Center for Chinese Studies Reasearch Series No. 4)
ISBN: 957-678-156-6 (1), 957-678-157-4 (2)
民间信仰与中国文化国际研讨会论文集 (上、下册)。
台北,汉学研究中心 1994。
(汉学研究中心丛刊论著类第 4 种)
[VI 4490/1,2]
Minsheng zhuyi jingji taolun ji.
Taibei, Sanminzhuyi yanjiusuo 1961 (2. vyd.), 10, 2, 2, 266 s.
(Zhuanti yantao xuanji. Di san zhong)
民生主义经济讨论集。
台北,三民主义研究所 1961 (再版)。
(专题研讨选辑。第三种)
[VI 4506]
Minsu juan/Folklore. (Xue Maixi /hl. ed./).
Xi'an, Shaanxi renmin chubanshe 2001, 3, 4, 3, 3, 16, 694 s., obr. příl., název a edice též angl.
(Huanghe wenhua congshu/The Yellow River Culture Series)
ISBN: 7-224-03997-7
民俗卷。(薛麦喜)。
西安,陕西人民出版社 2001。
(黄河文化丛书)
[VI 4450]
Minzu huabao/Nationality Pictorial 1997/1-12, 1999/1-12, 2000/1-12, 2001/1-12.
Beijing, Minzu huabao she 1997, 1999-2001.
ISSN: 0540-1224
民族画报。
北京,民族画报社 1997, 1999-2001。
[XV 510/9,11-13]
Minzu lilun zhengce jichu. (Guo Shouzu /hl. ed./).
B.m., Guangxi minzu chubanshe 1998, 3, 190 s., dodatky.
ISBN: 7-5363-3382-X
民族理论政策基础。(郭寿祖)。
广西民族出版社 1998。
[VI 4447]
Minzu quyu zizhi zhidu de fazhan. "Minzu quyu zizhi fa" xiugai wenti yanjiu. (Wang Geliu /hl. ed./).
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 4, 4, 317 s., tb., dodatky.
ISBN: 7-105-03140-9
民族区域自治制度的发展。《民族区域自治法》修改问题研究。(王戈柳)。
北京,民族出版社 2001。
[V 9338]
85
MO Yingfeng: Jiangjun yin.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1983 (r. 2003 6. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 2, 658 s., obr. příl.
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi)
ISBN: 7-02-002558-7
莫应丰:将军吟。
北京,人民文学出版社 1983 (1983第1版,2003第7次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9312]
MO Yingfeng: Mo Yingfeng.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 5, 475 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002590-0
莫应丰:莫应丰。
北京,人民文学出版社 1998。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4771]
MOU Zhongjian – ZHANG Jian: Zhongguo zongjiao tongshi (xiudingben). Shang, xia juan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 7, 5, 10, 581 s. (1), 13, s. 584-1263, bibl. (2).
(Zongjiaoxue wenku)
ISBN: 7-80149-080-0
牟钟鉴、张践:中国宗教通史(修订本)。上、下卷。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(宗教学文库)
[V 9253/1,2]
MUGONGTAIYAN: Ri-Zhong wenhua jiaoliu shi. (Hu Xinian /přel. z jap./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1980, 3, 2, 6, 808 s., obr. příl., 1 mp., tb. v textu.
木宫泰彦:日中文化交流史。(胡锡年 译)。
北京,商务印书馆 1980。
[VI 4523]
N
Nan Qi shu. (Xiao Zixian /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 2, 13, 708 s.
南齐书。(萧子显 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4661]
viz Ershisishi
Nan shi 1,2. (Li Tingshou /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 5, 57, 649 s. (1), s. 651-1351 (2).
南史 1, 2。(李廷寿 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4669/1,2]
viz Ershisishi
Nan-Bei chao wenxue shi. (Cao Daoheng – Shen Yucheng /hl. ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1991 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1991), 2, 6, 536 s.
(Zhongguo wenxue tongshi xilie)
ISBN: 7-02-001287-6
南北朝文学史。(曹道衡、沈玉成)。
北京,人民文学出版社 1991 (1991第1版,1998第2次印刷)。
(中国文学通史系列)
[VI 4733]
86
NIE Hongyin: Saibei san chao.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 239 s., obr. příl., gr., obr., mp., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Liao Xia Jin juan)
ISBN: 7-101-02653-2
聂鸿音:塞北三朝。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·辽夏金卷)
[V 9291/9]
NIU Fengrui – SONG Yingchang – SHENG Guangyao: Xibu da kaifa jujiao zai chengzhen.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 10, 9, 16, 336 s., tb., bibl., obsah a úvod též angl.
ISBN: 7-80149-752-X
牛凤瑞、宋迎昌、盛广耀:西部大开发聚焦在城镇。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 5014]
NIU Zhifu: Xizang kexue jishu shi.
Lhasa, Xizang renmin chubanshe, Guangzhou, Guangdong keji chubanshe 2003, II, 10, 363 s., obr. příl., obr.
v textu, bibl., dodatky.
ISBN: 7-5359-2937-0
牛治富:西藏科学技术史。
拉萨,西藏人民出版社、广州, 广东科技出版社 2003。
[VI 4545]
Nü fu.
Changchun, Shidai wenyi chubanshe 1994 (2. vyd.), 595 s.
(Xin shiqi zhengming zuopin congshu)
ISBN: 7-5387-0271-7
女俘。
长春,时代文艺出版社 1994 (第2版)。
(新时期争鸣作品丛书)
[VI 4443]
O
OUYANG Shan: Sanjia xiang (you ming "Yidai fengliu"). Yi – si.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1999, 3, 3, 471 s. (1), 3, s. 473-986 (2), 3, s. 987-1474 (3),
3, s. 1475-1975 (4).
ISBN: 7-02-002800-4
欧阳山:三家巷 (又名《一代风流》)。一—四。
北京,人民文学出版社 1999。
[VI 4750/1-4]
P
PAN Guiming: Zhongguo fojiao baike quanshu. Zongpai juan.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 2000, 3, 3, 386 s.
ISBN: 7-5325-2839-1
潘桂明:中国佛教百科全书。宗派卷。
上海,上海古籍出版社 2000。
[VI 4652/3]
PAN Guiming – DONG Qun – MA Tianxiang: Zhongguo fojiao baike quanshu. Lishi juan.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 2000, 3, 8, 454 s.
ISBN: 7-5325-2826-X
潘桂明、董群、麻天祥:中国佛教百科全书。历史卷。
上海,上海古籍出版社 2000。
[VI 4652/2]
87
PAN Jun: Pan Jun.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000, 2, 3, 433 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-003031-9
潘军:潘军。
北京,人民文学出版社 2000。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4758]
PAN Tianshou: Pan Tianshou meishu wenji.
Beijing, Renmin meishu chubanshe 1983, 320 s., obr. příl., obr. v textu.
潘天寿:潘天寿美术文集。
北京,人民美术出版社 1983。
[VI 4411]
PAN Xinzao: Hubei sheng jianzhi yange.
Wuhan, Hubei renmin chubanshe 1987, 62, 936 s., mp., tb. v textu.
ISBN: 7-216-00022-6
潘新藻:湖北省建制沿革。
武汉,湖北人民出版社 1987。
[VI 4414]
PANG Shaoyuan – WANG Chao: Guangxi sheng Liuzhou shi gong nuo de wen-wu tan fashi.
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1995, VI, 366 s., tb., obr. příl., obr. v textu.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-71-3
庞绍元、王超:广西省柳州师公傩的文武坛法事。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1995。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4456]
PARNWELL, E. C.: Niujin tujie Ying-Han cidian. (Di Na /přel. a okoment./).
Guangzhou, Kexue puji chubanshe 1984, 115 s.
牛津图解英汉词典。(狄纳)。
广州,科学普及出版社 1984。
[V 8994]
PENG Bangjiong – XIE Qi: Zhanguo shihua.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1982, 4, 373 s., obr. v textu.
(Qingnian wenku)
彭邦炯、谢齐:战国史话。
北京,中国青年出版社 1982。
(青年文库)
[V 8927]
PENG Longxing: Zhongguo xiqu shihua.
Beijing, Zhishi chubanshe 1985, V, 4, 333 s., obr. v textu.
彭隆兴:中国戏曲史话。
北京,知识出版社 1985。
[V 9016]
PENG Meiling: Gudai lisu zuoyou zhi bian yanjiu. Yi san li wei zhongxin.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1997, 2, 305 s., obr., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 103)
ISBN: 957-00-8894-X
彭美玲:古代礼俗左右之辨研究。以三礼为中心。
台北,国立台湾大学出版委员会 1997。
(国立台湾大学文史丛刊 103)
[VI 4630]
88
PENG Yi: Qian Muzhai jianzhu Du shi bu.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan 1964, 12, 1, 249, 5 s.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 10)
彭毅:钱牧斋笺注杜诗补。
台北,国立台湾大学文学院 1964。
(国立台湾大学文史丛刊 10)
[VI 4549]
PENG Youyuan – ZHU Jiayu – ZHANG Shaohua: Duilian qu hua.
Wuhan, Hubei jiaoju chubanshe 1983, 160 s.
彭友元、朱家玉、张少华:对联趣话。
武汉,湖北教育出版社 1983。
[V 9093]
Pingyao gucheng/The Ancient City of Pingyao.
Beijing, Waiwen chubanshe/Beijing, Foreign Languages Press 2001, 70. s., obr., mp., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-02852-9
平遥古城。
北京,外文出版社 2001。
[V 9281]
Puxianxi Mulian jiu mu. (Liu Zhen /rev./).
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1994, 190 s.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-43-8
莆仙戏目连救母。(刘祯 校订)。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1994。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4461]
Q
QI Jianzhen: Zhishi jingji yu laogongye jidi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 4, 4, 3, 347 s., tb.
(Tiaozhan zhishi jingji congshu)
ISBN: 7-80149-480-6
齐建珍:知识经济与老工业基地。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(挑战知识经济丛书)
[VI 5036]
QI Weihan: Li Bai yanjiu.
Shanghai, Zhonghua shuju 1948, 2, 2, 94 s.
戚惟翰:李白研究。
上海,中华书局 1948。
[V 9171]
QI Yishou: Tao Yuanming de zhengzhi lichang yu zhengzhi lixiang/CH'I I-shou: Tao Yuan Ming's Political
Standpoint and Ideal.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1968, 1, 103, 4 s., bibl., angl. resumé,
část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 25)
齐益寿:陶渊明的政治立场与政治理想。
台北,国立台湾大学文学院 1968。
(国立台湾大学文史丛刊 25)
[VI 4556]
89
QIABAI Cidanpingcuo – NUOZHANG Wujian – PINGCUOCIREN: Xizang tongshi jianbian.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2000, 8, 311 s.
ISBN: 7-80113-727-2
恰白·次旦平措、诺章·吴坚、平措次仁:西藏通史简编。
北京,五洲传播出版社 2000。
[VI 4830]
QIAN Cai – JIN Feng: Shuo Yue quan zhuan. Shang, xia ce.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1985 (nové 3. vyd.), 362 s. (1), s. 363-751 (2).
钱彩、金丰:说岳全专。上、下册。
上海,上海古籍出版社 1985 (新3版)。
[V 8981/1,2]
QIAN Jin: Lixing chuji: Zhongguo qiye gaige fenxi/Rationality Hit Out: Analysis of Reforms in Chinese
Enterprises.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 2, 2, 4, 9, 337 s., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 2)
ISBN: 7-80149-175-0
钱津:理性出击:中国企业改革分析。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(经济研究文库·2)
[VI 4928]
QIAN Jin: Teshu faren: gongying qiye yanjiu/Extraordinary Legal Entities: A Study of Public Enterprises.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 2, 2, 4, 9, 337 s., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 5)
ISBN: 7-80149-363-X
钱津:特殊法人:公营企业研究。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(经济研究文库·5)
[VI 4930]
QIAN Jin: Zhuixun bi'an: zhengzhi jingjixue lungang.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 3, 4, 418 s., tb., obsah též angl.
ISBN: 7-80149-581-0
钱津:追寻彼岸:政治经济学论纲。
北京,社会科学文献出版社 2001。
[VI 5043]
QIAN Liqun: Zhou Zuoren zhuan.
Beijing, Beijing shi yue wenyi chubanshe 1990 (r. 1995 3. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 3, 590 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo xiandai zuojia zhuanji congshu)
ISBN: 7-5302-0178-6
钱理群:周作人传。
北京,北京十月文艺出版社 1990 (1990第1版,1995第4次印刷)。
(中国现代作家传记丛书)
[VI 4861]
QIAN Mu: Zhongguo jin san bai nian xueshu shi. Shang, xia ce.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1997 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 13, 4, 498 s. (1), 5, s. 499-855,
dodatky (2).
ISBN: 7-100-02165-0
钱穆:中国近三百年学术史。上、下册。
北京,商务印书馆 1997 (1997第1版,1997第2次印刷)。
[VI 4755/1,2]
QIAN Mu: Zhongguo wenhua shi daolun. Xiudingben.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1994 (r. 2002 5. dotisk opr. vyd. z r. 1994), 2, 7, 1, 261 s.
ISBN: 7-100-01659-2
钱穆:中国文化史导论。修订本。
北京,商务印书馆 1994 (1994修订版,2002第6次印刷)。
[VI 4794]
90
QIAN Qianyi: Lie chao shiji xiaozhuan. Shang, xia.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1983 (nové 1. vyd.), 2, 4, 370 s. (1), s. 371-820 (2).
钱谦益:列朝诗集小传。上、下册。
上海,上海古籍出版社 1983 (新1版)。
[V 8980/1,2]
QIAN Zhongshu: Guan zhui bian. Di yi ce – di wu ce.
Beijing, Zhonghua shuju 1986 (r. 1999 6. dotisk 2. vyd. z r. 1986), 2, 11, 400 s. (1), s. 401-851 (2),
s. 853-1214 (3), s. 1215-1558 (4), 277 s. (5).
ISBN: 7-101-00747-3
钱钟书:管锥编。第一册—第五册。
北京,中华书局 1986 (1986第2版,1999第7次印刷)。
[VI 4798/1-5]
QIAN Zhongshu: Weicheng.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1991 (r. 2003 23. dotisk 2. vyd. z r. 1991), 3, 1, 359 s.
ISBN: 7-02-002475-0
钱钟书:围城。
北京,人民文学出版社 1991 (1991第2版,2003第24次印刷)。
[VI 4810]
QIESAWUNIU [Wang Changfu]: Yizu gudai wenming shi.
Beijing, Minzu chubanshe 2002, 3, 9, 370 s., gr., tb., mp., obr., bibl.
ISBN: 7-105-05186-8
切萨乌牛[王昌富]:彝族古代文明史。
北京,民族出版社 2002。
[V 9342]
Qigong zazhi/Qigong Journal 1998/1-12, 1999/1-12, 2000/1-12.
Hangzhou, Zhejiang keji chubanshe 1998, Zhejiang Zhongyi Zazhi She 1999, 2000.
ISSN: 1000-825X
气功杂志。
杭州,浙江科技出版社 1998, 浙江中医杂志社 1999, 2000。
[XV 512/2-4]
Qin bingmayong/The Terracotta Army of Emperor Qin Shihuang.
Beijing, Waiwen chubanshe/Beijing, Foreign Languages Press 2000, 71. s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-02612-7
秦兵马俑。
北京,外文出版社 2000。
[V 9280]
QIN Bowei: Qian zhai yixue jianggao.
Shanghai, Shanghai kexue jishu chubanshe 1978 (r. 1978 2. dotisk 1. vyd. z r. 1978), 2, 2, 239 s.
秦伯未:谦斋医学讲稿。
上海,上海科学技术出版社 1978 (1978第1版,1978第3次印刷)。
[V 9066]
Qing chao fazhi shi. (Zhang Jinfan /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1998, 9, 27, 732 s.
ISBN: 7-101-01485-2
清朝法制史。(张晋藩)
北京,中华书局 1998。
[VI 4804]
Qing chu wu shi Dalai Lama dang'an shiliao xuanbian.
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 2000, 5, 26, 208 s., obr. příl.
ISBN: 7-80057-432-6
清初五世达赖喇嘛档案史料选编。
北京,中国藏学出版社 2000。
[VI 5050]
91
Qing ji ziqiang yundong yantaohui lunwenji (shang, xia ce)/Proceedings of the Conference
of the Self-Strengthening Movement in Late Ch'ing China, 1860-1894 (Part I, II).
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1988, v, 628 s., obr. příl., bibl., tb., mp. (1), v, s. 629-1211, tb. (2), tiráž též angl., některé články angl.
清季自强运动研讨会论文集 (上、下册)。
台北,中央研究院近代史研究所 1988。
[VII 1048/1,2]
Qing shi biecai ji. Shang, xia ce. (Shen Deqian /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 1975, 2, 16, 292 s. (1), s. 293-596 (2).
清诗别裁集。上、下册。(沈德潜)。
北京,中华书局 1975。
[VII 1032/1,2]
QINGGE'ERTAI [Cinggaltai]: Minzu yanjiu wenji.
Beijing, Minzu chubanshe 1998, 3, 455 s.
ISBN: 7-105-02962-5
清格尔泰:民族研究文集。
北京,民族出版社 1998。
[VI 4858]
QINZEWANGBU [mKhyen-brtse dBang-po]: Wei Zang daochang shengji zhi. (Liu Liqian /překlad
a poznámky/).
Beijing, Minzu chubanshe 2000, 3, 3, 3, 251 s., rejstřík.
(Liu Liqian zangxue zhu yi wenji)
ISBN: 7-105-03799-7
钦则旺布:卫藏道场胜迹志。(刘立千 译注)。
北京,民族出版社 2000。
(刘立千藏学著译文集)
[VI 4690]
QIU Pengsheng: Shi ba, shi jiu shiji Suzhou cheng de xinxing gong-shangye tuanti/CHIOU Peng-Sheng:
The New Associations of Merchants and Artisans in Suzhou, 1700-1900.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1990, 246 s., tb., bibl.,
angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 86)
邱澎生:十八、十九世纪苏州城的新兴工商业团体。
台北,国立台湾大学出版委员会 1990。
(国立台湾大学文史丛刊 86)
[VI 4613]
QU Bo: Linhai xueyuan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1964 (r. 2001 4. dotisk 3. vyd. z r. 1964), 2, 588 s.
(Hongse jingdian)
ISBN: 7-02-002615-X
曲波:林海雪原。
北京,人民文学出版社 1964 (1964第3版,2001第5次印刷)。
(红色经典)
[V 9396]
QU Wei: Chengshi zhi dao.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 5, 3, 496 s., obr.
ISBN: 7-80149-739-2
曲伟:成事之道。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4809]
Quan Qing ci chao. Shang, xia. (Ye Gongchuo[chao] /ed./). 
Beijing, Zhonghua shuju 1982, 3, 119, 1010 s. (1), s. 1011-2070 (2).
全清词钞。上、下。(叶恭绰)。
北京,中华书局 1982。
[VI 4365/1,2]
92
Quan Tang shi diangu cidian. Shang, xia juan. (Fan Zhilin – Wu Gengshun /hl. ed./).
B.m., Hubei cishu chubanshe 1989, 8, 4, 113, 1120 s. (1), s. 1121-2462 (2).
(Dian quan congshu)
ISBN: 7-5403-0017-5 (1), 7-5403-0018-3 (2)
全唐诗典故辞典。上、下卷。(范之麟、吴庚舜)。
湖北辞书出版社 1989。
(典诠丛书)
[VI 4719/1,2]
Quan Tang shi waibian. Shang, xia. (Wang Chongmin – Sun Wang – Tong Yangnian /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 1982, 2, 17, 322 s. (1), s. 323-710 (2).
全唐诗外编。上、下。(王重民、孙望、童养年)。
北京,中华书局 1982。
[VI 4335/1,2]
Quan zhen qi zi zhuanji. (Lin Shitian a kol. /sest./).
Beijing, Zongjiao wenhua chubanshe 1999, 2, 505 s., obr., obr. příl.
ISBN: 7-80123-247-X
全真七子传记。(林世田 等)。
北京,宗教文化出版社 1999。
[VI 4651]
Quanguo huojiang zhongpian xiaoshuo ji 1977-1980. Shang.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe b.r., 4, 2, 754 s.
全国获奖中篇小说集 1977~1980。上。
上海,上海文艺出版社。
[V 8977/1]
Quanqiuhua: xifang hua haishi Zhongguo hua. (Yu Keping /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 6, 307 s., tb., bibl.
(Quanqiuhua luncong II)
ISBN: 7-80149-690-6
全球化: 西方化还是中国化。(俞可平)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(全球化论丛 II)
[VI 4973]
Quanqiuhua: Zhongguo daolu. (Li Huibin /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 4, 307 s., tb., bibl.
(Quanqiuhua luncong II)
ISBN: 7-80149-886-0
全球化: 中国道路。(李惠斌)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(全球化论丛 II)
[VI 4974]
Quanqiuhua shidai de Zhongguo zhizao. (Zhu Gaofeng /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 4, 17, 355 s., tb., bibl.
ISBN: 7-80149-880-1
全球化时代的中国制造。(朱高峰)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
[VI 4947]
Quanqiuhua xia de Zhongguo yu Riben. Hai neiwai xuezhe de duoyuan sikao.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 5, 317 s., tb., gr., abstract též angl.
(Dongying qiusuo 2002 nian juan)
ISBN: 7-80149-967-0
全球化下的中国与日本。海内外学者的多元思考。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(东瀛求索 2002 年卷)。
[VI 4963]
93
Quanqiuhua yu 21 shiji. Shoujie "Zhong Fa xueshu luntan" lunwenji.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 5, 4, 5, 555 s., tb., gr., úvod a obsah též angl.
ISBN: 7-80149-784-8
全球化与21世纪。首届《中法学术论坛》论文集。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4989]
R
REN Zhaozhang: Jinrong fengxian fangfan yu kongzhi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 3, 7, 8, 313 s., tb., gr., bibl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-527-6
任兆璋:金融风险防范与控制。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(中国经济运行丛书)
[VI 4924]
Renmin huabao/China Pictorial 1997/1-12, 1998/1-12.
Beijing, Renmin huabao she 1997, 1998.
ISSN: 0448-9373
人民画报。
北京,人民画报社 1997, 1998。
[XV 505/10, 11]
Renmin ribao suoyin 1998/1-12, 1999/1-12, 2000/1-12, 2001/1-12.
Beijing, Renmin ribao chubanshe 1998-2001.
人民日报索引。
北京,人民日报出版社 1998-2001。
[XV 489/24-27]
Renshen de gushi.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1980, 2, 199 s., obr.
人参的故事。
北京,人民文学出版社 1980。
[V 9046]
Rentong yu guojia: jindai Zhong-Xi lishi de bijiao lunwenji/Identities and National Formation: Chinese
and Western Experiences in the Modern World.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1994, ii, 568, 14 s., tiráž též angl., některé články angl.
ISBN: 957-671-255-6
认同与国家:近代中西历史的比较论文集。
台北,中央研究院近代史研究所 1994。
[VI 4487]
RUAN Zhisheng: Cong Gongyang xue lun Chunqiu de xingzhi/YUAN Chih-Shen: On the Nature
of the "Ch'un Ch'iu": A Study Based on Kung-Yang Learning.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1969, 2, 218, 5 s., bibl., angl. resumé,
část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 28)
阮芝生:从公羊学论春秋的性质。
台北,国立台湾大学文学院 1969。
(国立台湾大学文史丛刊 28)
[VI 4557]
Rulinwaishi yanjiu ziliao. (Li Hanqiu /ed./).
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1984, 336 s., obr. příl.
儒林外史研究资料。(李汉秋)。
上海,上海古籍出版社 1984。
[V 9087]
94

S
Sanguo zhi. (Chen Shou /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 5, 20, 1108 s.
三国志。(陈寿 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4658]
viz Ershisishi
Sanxia kuqu kechixu fazhan yu keji jinbu. (Wang Chongju – Pan Fusheng /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 269 s., obr. příl., tb., mp., bibl.
ISBN: 7-80149-754-6
三峡库区可持续发展与科技进步。(王崇举、潘复生)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4964]
Shandong fengwuzhi.
Jinan, Shandong meishu chubanshe 1984, 3, 412 s., mp, obr. v textu.
(Zhongguo fengwuzhi congshu)
山东风物志。
济南,山东美术出版社 1984。
(中国风物志丛书)
[VI 4404]
SHANG Jiaowei: Guoyou shangye yinhang: kunjing, chulu yu fazhan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 3, 326 s., tb., gr., bibl.
(Caijin luncong. Di er ji II)
ISBN: 7-80149-746-5
尚教蔚:国有商业银行:困境、出路与发展。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(财金论丛·第二辑 II)
[VI 5028]
Shanghai.
Beijing, Waiwen chubanshe/Beijing, Foreign Languages Press 1999 (r. 2002 4. dotisk 1. vyd. z r. 1999),
71 s., obr., mp., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-02221-0
上海。
北京,外文出版社 1999 (1999第1版,2002第5次印刷)。
[V 9283]
Shanghai mingren cidian. 1840-1998. (Wu Chengping /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2001, 2, 2, 21, 577 s., tb.
ISBN: 7-5326-0596-5
上海名人辞典。1840~1998。(吴成平)。
上海,上海辞书出版社 2001。
[VI 4997]
Shanghai zhanggu cidian. (Xue Liyong /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1999 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 2, 2, 1, 1, 21, 796 s., obr., tb.,
dodatky, rejstřík.
ISBN: 7-5326-0513-2
上海掌故辞典。(薛理勇)。
上海,上海辞书出版社 1999 (1999第1版,2000第2次印刷)。
[VI 4726]
95
SHAO Hong: Dunhuang shishi jiangjingwen yanjiu/SHAO Hung: A Study on the Buddhist Sutra Narration
(Chiang-Ching-Wen) Found in the Tun-huang Caves.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1970, 2, 134, 2 s., tb., bibl., angl.
resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan Daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 33 [b])
邵红:敦煌石室讲经文研究。
台北,国立台湾大学文学院 1970。
(国立台湾大学文史丛刊 33[b])
[VI 4561]
SHAO Yanxiang: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Shao Yanxiang juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 3, 238 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002776-8
邵燕祥:中华散文珍藏本·邵燕祥卷。
北京,人民文学出版社 1998。
[VI 4781]
Shehui jingji tongji cidian. (Xiong Dafeng – Yan Richu /hl. ed./).
Wuhan, Hubei renmin chubanshe 1985, 19, 644 s., tb v textu.
社会经济统计词典。(熊大凤、颜日初)。
武汉,湖北人民出版社 1985。
[V 9061]
SHEN Congwen: Congwen zizhuan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 2, 164 s., obr. příl.
(Mingjia zishu congshu)
ISBN: 7-02-002565-X
沈从文:从文自传。
北京,人民文学出版社 1997。
(名家自述丛书)
[VI 4822]
SHEN Dong: Nanguan yinyue tizhi ji lishi chutan/SHEN Tung: An Preliminary Investigation of The History
of Nanguan Music in Fukien Province.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1986, 2, 250 s., obr.
příl., bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 73)
沈冬:南管音乐体制及历史初探。
台北,国立台湾大学出版委员会 1986。
(国立台湾大学文史丛刊 73)
[VI 4600]
SHEN Songqiao: Xueheng pai yu wusi shiqi de fan xinwenhua yundong/SHEN Sung-chiao: The Critical
Review Group: A Conservative Alternative to the New Culture Movement in the May Fourth Era.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1984, 312 s., tb., bibl.,
angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 68) 
沈松侨:学衡派与五四时期的反新文化运动。
台北,国立台湾大学出版委员会 1984。
(国立台湾大学文史丛刊 68)
[VI 4596]
SHEN Wenzhong: Zhonghua Renmin Gongheguo jianshi.
Shanghai, Xuelin chubanshe 2001, 3, 2, 3, 183 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo wenhua duben xilie)
ISBN: 7-80668-177-9
沈文忠:中华人民共和国简史。
上海,学林出版社 2001。
(中国文化读本系列)
[VI 4748/5]
96
SHEN Zhenhui: Zhongguo wenhua gaishuo.
Shanghai, Xuelin chubanshe 2001, 3, 2, 3, 178 s., obr. příl.
(Zhongguo wenhua duben xilie)
ISBN: 7-80668-177-9
沈振辉:中国文化概说。
上海,学林出版社 2001。
(中国文化读本系列)
[VI 4748/2]
Sheng Xuanhuai shiye pengliao hangao (shang, zhong, xia). (Wang Ermin – Wu Lun Ni Xia /sest./)/Letters
from Business Associates and Acquaitances to Sheng Hsuan Huai, 1974-1914 (Vol. I, II, III). (Wang Erh-min
– Lung Ng, Alice /sest./).
Xianggang, Xianggang Zhongwen daxue Zhongguo wenhua yanjiusuo/Hong Kong, Chinese University
of Hong Kong, Institute of Chinese Studies 1997, 3, 4, 6, 14, 684 s. (1), s. 685-1418 (2), s. 1419-2108 (3),
zadní strana obálky též angl.
(Xianggang Zhongwen daxue Zhongguo wenhua yanjiusuo shiliao congkan ba/Collection of Historical
Materials No.8)
ISBN: 957-671-493-1
盛宣怀实业朋僚函稿 (上、中、下)。(王尔敏、吴伦霓霞)。
香港,香港中文大学中国文化研究所 1997。
(香港中文大学中国文化研究所史料丛刊八)
[VI 4517/1-3]
Shequ minzhu yu zhili: anli yanjiu/Research on Cases of Community Democratic Governance. (Lin Shangli
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 2, 325 s., tb., gr., název též angl.
(Zhongguo minzhu zhili anli yanjiu congshu)
ISBN: 7-80149-831-3
社区民主与治理:案例研究。(林尚立)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(中国民主治理案例研究丛书)
[VI 4988]
Shi ci qu mingju cidian. (Xu Peijun – Fan Minsheng /hl. ed./).
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 1996, 3, 12, 86, 1156, 5 s., obr. příl.
ISBN: 7-5432-0205-0
诗词曲名句辞典。(徐培均、范民声)。
上海,汉语大词典出版社 1996。
[V 9259]
Shi da xiaoshuojia. (He Manzi /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1989, 5, 222 s.
("Shi da" xilie congkan)
ISBN: 7-5325-0677-0
十大小说家。(何满子)。
上海,上海古籍出版社 1989。
(《十大》系列丛刊)
[V 9013]
SHI Guangheng – WANG Shaoxin: Xinwen Hanyu daodu/Guided Reading in Journalistic Chinese. (Xiong
Wenhua – Liang Xiao /angl. překlad/).
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 1993 (r. 1996 2. dotisk 1. vyd. z r. 1993), VIII, 268 s.,
rejstříky, text. čín. a angl.
ISBN: 7-5619-0287-5
施光亨、王绍新:新闻汉语导读。(熊文华、梁骁)。
北京,北京语言文化大学出版社 1993 (1993第1版,1996第3次印刷)。
[V 9005]
97
SHI Hang – WANG Bingde aj.: Tamen banzhe chunfeng lai.
Shenyang, Liaoning renmin chubanshe 1984, 3, 215 s.
(Dangdai qingnian gushi congshu)
史航、王秉德 等着:她们伴着春风来。
沈阳,辽宁人民出版社 1984。
(当代青年故事丛书)
[V 8975]
SHI Nai'an – LUO Guanzhong: Shuihu zhuan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1990 (r. 2002 8. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 2, 4, 768 s.
ISBN: 7-02-001501-8
施耐庵、罗贯中:水浒传。
北京,人民文学出版社 1990 (1990第1版,2002第9次印刷)。
[VI 4812]
SHI Niu /adapt./ – DU Ziling /ilustr./: Gong Mengbi (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 38 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
石牛 改变、杜滋龄 绘画:宫梦弼 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9169]
SHI Tiesheng: Shi Tiesheng.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 1, 3, 405 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002437-8
史铁生:史铁生。
北京,人民文学出版社 1997。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4773]
SHI Zhonglian: Sishu Wujing mingpian songdu.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002 (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 3, 2, 4, 195 s.
(Gudai jingdian songdu)
ISBN: 7-5326-1027-6
施忠连:四书五经名篇诵读。
上海,上海辞书出版社 2002 (2002第1版,2003第2次印刷)。
(古代经典诵读)
[V 9292]
Shichanghua yu hongguan wending/Market-oriented Reform and Macro-economic Stability.
(Zhang Shuguang /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 4, 5, 11, 447 s., tb., gr., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 12)
ISBN: 7-80149-631-0
市场化与宏观稳定。(张曙光)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(经济研究文库·12)
[VI 4936]
Shiji 1-3. (Sima Qian /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 2, 1, 4, 6, 824 s. (1), s. 825-1693 (2), s. 1695-2545 (3).
史记 1-3。(司马迁 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4656/1-3]
viz Ershisishi
98
Shijie Huawen wenxue gaiyao. (Gong Zhong /hl. ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000 (r. 2002 2. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 4, 11, 615 s., bibl.
ISBN: 7-02-003124-2
世界华文文学概要。(公仲)。
北京,人民文学出版社 2000 (2000第1版,2002第3次印刷)。
[V 9334]
Shijie jindai shi cidian. (Guang Renhong /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1998, 33, 3, 710 s., obr. příl, dodatky, rejstříky.
ISBN: 7-5326-0452-7
世界近代史词典。(光仁洪)。
上海,上海辞书出版社 1998。
[VII 1150]
Shijie shi jianbian (zengdingben). (Liu Minghan – Hai Sizhong /hl. ed./).
Jinan, Shandong jiaoyu chubanshe 1987 (r. 1997 3. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 8, 966 s.
ISBN: 7-5328-0026-1
世界史简编 (增订本)。(刘明翰、海思忠)。
济南,山东教育出版社 1987 (1987第1版,1997第4次印刷)。
[VI 5003]
Shijing xuan. (Zhou Xifu /sest. a okoment./).
B.m., Guangdong renmin chubanshe 1984, 21, V, 307 s.
诗经选。(周锡 )。
广东人民出版社 1984。
[V 8970]
Shiren Liu Xiangdong.
Shijiazhuang, Huashan wenyi chubanshe 2000, 5, 324 s.
ISBN: 7-80611-907-8
诗人刘向东。
石家庄,花山文艺出版社 2000。
[VI 4440]
Shiyong tongyi cidian. (Chen Yantian – Zhou Kuijie /hl. ed./).
Lanzhou, Changzheng chubanshe 1988, 11, 983, 196, 31, 4 s.
ISBN: 7-80015-064-X
实用同义词典。(陈彦田、周奎杰)。
兰州,长征出版社 1988。
[V 9197]
Shiyong wenyan cidian. (He Jiuying – Li Xuemin /sest./).
Guangzhou, Guangdong jiaoyu chubanshe 1994 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 45, 752 s.
ISBN: 7-5406-2813-8
实用文言词典。(何九盈、李学敏)。
广州,广东教育出版社 1994 (1994第1版,1996第2次印刷)。
[V 9222]
Shouhuo/Harvest Magazine 1998/1-6, 1999/1-6, 2000/1-6, 2001/1-6, 2002/1-6.
Shanghai, Shouhuo wenxue zazhi she 1998-2002.
ISSN: 0583-1288
收获。
上海,收获文学杂志社 1998-2002。
[XV 520/2-6]
Shuangxu quanneng chengyu cidian. (Chen Jiazhen /hl. ed./).
Yanji, Yanbian daxue chubanshe 1998, 10, 448 s.
ISBN: 7-5634-0951-3
双序全能成语词典。(陈家桢)。
延吉,延边大学出版社 1998。
[V 9231]
99
Shuxin yongyu cidian. (Jiang Zhusun /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002 (r. 2003 2. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 2, 3, 2, 38, 418 s., dodatky,
rejstřík.
ISBN: 7-5326-0823-9
书信用语词典。(蒋竹荪)。
上海,上海辞书出版社 2002 (2002第1版,2003第3次印刷)。
[V 9269]
SHU Ying /adapt./ – HU Pozong[zeng] /ilustr./: Ge Jin (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming
gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 37 s.
(Liaozhai gushi)
舒瑛 改变、胡博综 绘画:葛巾 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9127]
SHU Ying /adapt./ – NIE Xiugong /ilustr./: Wang Gui'an (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming
gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 38 s.
(Liaozhai gushi)
舒瑛 改变、聂秀功 绘画:王桂庵 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9119]
SHU Ying /adapt./ – PAN Xiaoqing /ilustr./: Lianhua gongzhu (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi"
tongming gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 38 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
舒瑛 改变、潘小庆 绘画:莲花公主 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9126]
SHU Ying /adapt./ – SHEN Qipeng /ilustr./: Yingning (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 38 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
舒瑛 改变、沈启鹏 绘画:婴宁 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9129]
SHU Ying /adapt./ – WANG Mengqi /ilustr./: Luosha haishi (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming
gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 30 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
舒瑛 改变、王孟奇 绘画:罗刹海市 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9122]
Sichuan caidian xuanbian.
Shanghai, Shanghai kexue jishu chubanshe 1979, 9, 263 s., obr. příl.
四川菜点选编。
上海,上海科学技术出版社 1979。
[VI 4356]
100
Sichuan sheng suocun Xizang he Zang Shi dang'an shiliao mulu (1388-1949). (Li Pengnian – Li Shigen
/hl.ed./).
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 2000, 4, 326 s., obr. příl.
ISBN: 7-80057-429-6
四川省所存西藏和藏事档案史料目录 (1388~1949)。(李鹏年、李仕根)。
北京,中国藏学出版社 2000。
[VII 1139]
SIMA Guang: Baihua Zizhi tongjian. Di yi ce – di er shi ce. (Shen Zhihua – Zhang Hongru /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1993 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 8, 2, 28, 272 s. (1), s. 273-621 (2),
s. 623-991 (3), s. 993-1340 (4), s. 1341-1743 (5), s. 1745-2108 (6), s. 2109-2523 (7), s. 2525-3000 (8),
s. 3001-3374 (9), s. 3375-3774 (10), s. 3775-4113 (11), s. 4115-4523 (12), s. 4525-4900 (13), s. 4901-5295
(14), s. 5297-5612 (15), s. 5613-6013 (16), s. 6015-6421 (17), s. 6423-6776 (18), s. 6777-7165 (19),
s. 7167-7392, 6 s. (20).
ISBN: 7-101-01030-X
司马光:白话资治通鉴。第一册 — 第二十册。(沈志华、张宏儒)。
北京,中华书局 1993 (1993第1版,1997第2次印刷)。
[VI 4680/1-20]
Song ci/Song Proses. (Nie Xinsen /přel. do mod. čín./, Yang Xianyi – Dai Naidie /přel. do angl./).
Beijing, Waiwen chubanshe 2001, 3, 5, 312 s., obr., text čín. a angl.
(Gushi yuan Han-Ying yicong /A Choice Selection of Ancient Poems (Chinese – English))
ISBN: 7-119-02819-7
宋词。(聂鑫森 今译、杨宪益、戴乃迭 英译)。
北京,外文出版社 2001。
(古诗苑汉英译丛)
[V 9412]
Song ci mingpian shangxi. (Zang Weixi /sest. a okoment./).
Hefei, Anhui renmin chubanshe 1984, 4, 4, 327 s.
宋词名篇赏析。(臧维熙)。
合肥,安徽人民出版社 1984。
[V 8957]
Song Liao Jin huajia shiliao. (Chen Gaohua /sest./).
Beijing, Wenwu chubanshe 1984, 4, 5, 13, 853 s.
宋辽金画家史料。(陈高华)。
北京,文物出版社 1984。
[VI 4407]
Song Ming lixue shi. Shang juan. (Hou Wailu – Qiu Hansheng – Zhang Qizhi /hl. ed./).
Beijing, Renmin chubanshe 1984, 6, 774 s.
宋明理学史。上卷。(侯外庐、邱汉生、张岂之)。
北京,人民出版社 1984。
[VI 4501/1]
Song shi 1-11. (Tuotuo a další /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 4, 154, 845 s. (1), s. 847-1860 (2), s. 1861-2877 (3), s. 2879-3909 (4), s.
3911-4969 (5), s. 4971-5953 (6), s. 5955-6980 (7), s. 6981-7999 (8), s. 8001-9025 (9), s. 9027-10032 (10), s.
10033-10992 (11).
宋史 1-11。(脱脱 等撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4677/1-11]
viz Ershisishi
Song shi biecai ji. (Zhang Jingxing – Yao Peiqian – Wang Yongqi /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 1975 (reprint díla: Song Shi Bai Yi Chao z r. 1761), 1, 5, 137 s.
宋诗别裁集。(张景星、姚培谦、王永琪)。
北京,中华书局出版社 1975 (1761:宋诗百一钞)。
[VII 1049]
101
Song shi jianshang cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1987 (r. 2003 21. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 14, 21, 1610 s., obr. příl.,
obr., mp., bibl., dodatky, rejstříky.
ISBN: 7-5326-0030-0
宋诗鉴赏辞典。
上海,上海辞书出版社 1987 (1987第1版,2003第22次印刷)。
[V 9265/a,b]
Song shi jishi. Shang, xia. (Li E /sest./).
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1983, 4, 54, 1246 s. (1), s. 1247-2377, 52 s. dodatky (2).
宋诗纪事。上、下。(厉鹗)。
上海,上海古籍出版社 1983。
[VI 4412/1,2]
Song shu 1,2. (Shen Yue /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 5, 24, 797 s. (1), s. 799-1647 (2).
宋书 1, 2。(沈约 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4660/1,2]
viz Ershisishi
SONG Zengzhang: Jindai Taiwan zhi jianshe.
Taibei, Taiwan sheng wenxian weiyuanhui 1982, 2, 8, 308 s., mp., tb.
宋增璋:近代台湾之建设。
台北,台湾省文献委员会 1982。
[VI 4476]
SONG Zhaolin – LI Jiafang – DU Yaoxi: Zhongguo yuanshi shehui shi.
Beijing, Wenwu chubanshe 1983, 3, 4, 499 s., obr. v textu, 2 mp., tb.
宋兆麟、黎家芳、杜耀西:中国原始社会史。
北京,文物出版社 1983。
[VI 4400]
Songdai wenxue shi. Shang, xia. (Sun Wang – Chang Guowu /hl. ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1996 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 2, 4, 490 s. (1), 5, 528 s. (2).
(Zhongguo wenxue tongshi xilie)
ISBN: 7-02-002118-2 (1), 7-02-002119-0 (2)
宋代文学史。上、下。(孙望、常国武)。
北京,人民文学出版社 1996 (1996第1版,2001第2次印刷)。
(中国文学通史系列)
[VI 4734/1,2]
STOROŽUK, Aleksandr Georgijevič: Vveděnije v kitajskuju ieroglifiku/Hanzixue rumen.
Sankt-Petěrburg, Karo 2002, 591 s., tb., obr. v textu, samostatná příloha, název též čínsky.
ISBN: 5-89815-172-9
汉字学入门。
[VII 1045]
SU Faxiang: Qingdai zhi Zang zhengce yanjiu.
Beijing, Minzu chubanshe 2001 (r. 2001 1. dotisk 2. vyd. z r. 2001), 5, 3, 6, 2, 3, 253 s., tb., bibl., obsah
a resumé též angl.
ISBN: 7-105-03422-X
苏发祥:清代治藏政策研究。
北京,民族出版社 2001 (2001第2版,2001第2次印刷)。
[VI 4687]
102
SU Tong: Su Tong.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 1, 2, 24, 507 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-003325-3
苏童:苏童。
北京,人民文学出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4762]
SU Yigong: Zhong fa xi yong. Zhongguo chuantong falü ji xiguan zai Xianggang/Chinese Law Applied
by Westerns. Traditional Chinese Law and Custom in Hong Kong.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 3, 3, 3, 9, 2, 2, 454 s., bibl., název, obsah a abstract
též angl.
(Zhongguo shehui kexueyuan qingnian xuezhe wenku ∙ Zhengfa xilie)
ISBN: 7-80149-757-0
苏亦工:中法西用。中国传统法律及习惯在香港。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(中国社会科学院青年学者文库·政法系列)
[VI 4999]
SU Yu: Chunqiu fanlu yizheng. (Zhong Zhe /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1992 (r. 2002 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 2, 1, 7, 2, 4, 526, 2 s.
(Xinbian zhuzi jicheng)
ISBN: 7-101-00857-7
苏舆:春秋繁露义证。(钟哲 点校)。
北京,中华书局 1992 (1992第1版,2002第3次印刷)。
(新编诸子集成)
[VI 4853]
Sui shu 1,2. (Wei Zheng /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 3, 20, 612 s. (1), s. 613-1275 (2).
隋书 1, 2。(魏徵 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4667/1,2]
viz Ershisishi
SUN Changwu: Daojiao yu Tangdai wenxue.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2001, 2, 551 s.
(Zhongguo gudian wenxue yanjiu congshu)
ISBN: 7-02-002951-5
孙昌武:道教与唐代文学。
北京,人民文学出版社 2001。
(中国古典文学研究丛书)
[VI 4806]
SUN Guoying – XU Zhengzhong – WANG Zheng: Jiaoyu caizheng: zhidu chuangxin yu fazhan qushi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 4, 321 s., tb., gr., bibl.
(Caijin luncong. Di yi ji III)
ISBN: 7-80149-745-7
孙国英、许正中、王铮:教育财政:制度创新与发展趋势。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(财金论丛·第一辑 III)
[VI 5026]
SUN Jing: Zhongguo wenxue jianggao. Yi. (Gudai Bufen).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1986, 2, 370 s.
孙静:中国文学讲稿。一。(古代部分)。
北京,北京大学出版社 1986。
[V 9073/1]
103
SUN Jingchen: Zhongguo wudao shi. Xian Qin bufen.
Beijing, Wenhua yishu chubanshe 1983, 2, 158 s., obr. příl., obr. v textu.
孙景琛:中国舞蹈史。先秦部分。
北京,文化艺术出版社 1983。
[VI 4353]
SUN Jinzhu: Nei Menggu dili.
Beijing, Kexue puji chubanshe 1957, 46 s., obr. příl., mp.
孙金铸:内蒙古地理。
北京,科学普及出版社 1957。
[V 9152]
SUN Li: Sun Li zixu. (Jin Mei /ed./).
Beijing, Tuanjie chubanshe 1998, 4, 3, 5, 377 s., obr. příl.
(Shiji fengling congshu)
ISBN: 7-80061-446-8
孙犁:孙犁自叙。(金梅 编)。
北京,团结出版社 1998。
(世纪风铃丛书)
[VI 4820]
SUN Li: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Sun Li juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 3, 235 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002797-0
孙犁:中华散文珍藏本·孙犁卷。
北京,人民文学出版社 1998。
[VI 4782]
SUN Wei: Shengchan ziyuan peizhi xiaolü. Shengchan qianyan mian lilun jiqi yingyong.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 3, 4, 4, 3, 240 s., tb., gr., bibl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-326-5
孙巍:生产资源配置效率。生产前沿面理论及其应用。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(中国经济运行丛书)
[VI 4921]
SUN Yirang: Mozi xiangu. Shang, xia. (Sun Qizhi /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 2, 8, 8, 2, 5, 402 s. (1), s. 403-762, 2 (2).
(Xinbian zhuzi jicheng)
ISBN: 7-101-01949-8
孙诒让:墨子闲诂。上、下。(孙启治 点校)。
北京,中华书局 2001。
(新编诸子集成)
[VI 4856/1,2]
SUN Zhongtian: Lun Mao Dun de shenghuo yu chuangzuo.
Tianjin, Baihua wenyi chubanshe 1980 (r. 1983 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 372 s., dodatky.
孙中田:论矛盾的生活与创作。
天津,百花文艺出版社 1980 (1980第1版,1983第2次印刷)。
[VI 4522]
Sunzi bingfa xinzhu.
Beijing, Zhonghua shuju 1977 (r. 1996 9. dotisk 1. vyd. z r. 1977), 13, 168 s., dodatky.
(Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu)
ISBN: 7-101-00642-6
孙子兵法新注。
北京,中华书局 1977 (1977第1版,1996第10次印刷)。
(中国古典名著译注丛书)
[V 9303]
104
Suyu cidian. (Xu Zongcai – Ying Junling /sest./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1994 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 7, 126, 1043 s.
ISBN: 7-100-00348-2
俗语词典。(徐宗才、应俊玲)。
北京,商务印书馆 1994 (1994第1版,1998第4次印刷)。
[V 9237]
T
Taida zhongwenxue bao. Chuangkan hao – di shi yi qi, di shi san qi – di shi qi qi/Bulletin of The Department
of Chinese Literature, National Taiwan University. Number 1-11, 13-17.
Taibei, Guoli Taiwan daxue Zhongguo wenxue xi/Taipei, National Taiwan University, The Department
of Chinese Literature 1985, 426 s., tb., obr. (1), 1988, 428 s., obr. (2), 1989, 560 s., tb., obr., (vadný výtisk chybí s. 66, 67, 70, 71, 90, 91, 94, 95) (3), 1991, 398 s. (4), 1992, 328 s., mp., obr. (5), 1994, 398 s., obr. (6),
1995, 378 s., tb. (7), 1996, 236 s. (8), 1997, 282 s. (9), 1998, 346 s. (10), 1999, 394 s., tb., obr. (11), 2000,
186 s., tb., část textu angl. (13), 2001, 258 s., tb., část textu angl. (14), 2001, 320 s., tb., část textu angl. (15),
2002, 250 s., tb., část textu angl. (16), 2002, 326 s., tb., část textu angl. (17), tiráž a obsah též angl. (Od roku
2001 vychází 2x ročně).
ISSN: 1013-2422 (ISSN od č. 4)
台大中文学报。创刊号—第十一期、第十三期—第十七期。
台北,国力台湾大学中国文学系 1985, 1988, 1989, 1991, 1992, 1994-2002。
[XV 525/1-11,13-17]
Taiping tianguo shiliao zhuan ji. "Zhonghua wen shi luncong" zengkan/Taiping Heavenly Kingdom a Source
Book. Supplement to "Collections of Essays on Chinese Literature and History".
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1979, 4, 2, 570 s., název a obsah též angl.
太平天国史料专辑。《中华文史论丛》增刊。
上海,上海古籍出版社 1979。
[VI 4419]
Taiwan diqu dushi wenti yu zhengce zhi yanjiu.
Taibei, Xingzhengyuan yanjiu fazhan kaohe weiyuanhui 1982, XII, 348 s., tb., mp., bibl.
台湾地区都市问题与政策之研究。
台北,行政院研究发展考核委员会 1982。
[VI 4479]
Taiwan diqu Hanxue lunzhu xuanmu huibian ben (Minguo qi shi liu nian – ba shi nian)/Selected
Bibliography of Chinese Studies in Taiwan, Cumulative 1987-1991.
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Studies 1992, III, 619s., rejstřík.
ISBN: 957-678-090-X
台湾地区汉学论著选目汇编本 (民国七十六年—八十年)。
台北,汉学研究中心 1992。
[VI 4391]
Taiwan diqu Hanxue lunzhu xuanmu huibian ben (Minguo qi shi yi nian – qi shi wu nian)/Selected
Bibliography of Chinese Studies in Taiwan, Cumulative 1982-1986.
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Studies 1990, VI, II, 552s., rejstřík.
ISBN: 957-678-024-1
台湾地区汉学论著选目汇编本 (民国七十一年—七十五年)。
台北,汉学研究中心 1990。
[VI 4390]
Taiwan diqu shehuixue lunwen zhaiyao (1986-1993). Han shehui xinlixue (shang, xia ce). (Zhang Yinghua –
Yu Anbang – Lü Yuxia /ed./)/Sociological Abstracts in Taiwan (1986-1993). Including Social Psychology
(I, II). (Chang Ying-hwa – Yu An-bang – Lu Yu-hsia /ed./).
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo ∙ shehuixue yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute
of Ethnology & Institute of Sociology 1998, X, 446 s. (1), X, s. 447-871 (2), tiráž též angl.
ISBN: 957-671-582-2 (1), 957-671-583-0 (2)
台湾地区社会学论文摘要 (1986-1993)。含社会心理学 (上、下册)。(章英华、余安邦、吕玉瑕)。
台北,中央研究院民族学研究所·社会学研究所 1998。
[VII 1054/1,2]
105
Taiwan diqu tushuguan shiye xiankuang. Zhonghua Minguo tushuguan nianjian diaocha lu.
Taibei, Guoli zhongyang tushuguan 1980, 2, 2, 10, 238 s., tb.
台湾地区图书馆事业现况。中华民国图书馆年鉴调查录。
台北,国立中央图书馆 1980。
[VII 1059]
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (yi, er). Anli-Dashe wenshu. Shang, xia. (Huang Fusan /hl. ed./).
Taibei, Guoli Taiwan daxue 1997, xx, 434 s. (1), s. 435-854 (2).
ISBN: 957-00-8889-3 (1), 957-00-8890-7 (2)
台湾史档案·文书目录 (一、二)。岸里大社文书。上、下。(黄富三)。
台北,国立台湾大学 1997。
[VII 1056/1,2]
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (san). Guoli Taiwan daxue cang Yineng wenku mulu. Fu: Fandi kaifa
diaocha baogao shu. (Wu Micha /hl. ed./).
Taibei, Guoli Taiwan daxue 1997, xxxiv, 248 s.
ISBN: 957-00-9283-1
台湾史档案·文书目录 (三)。国立台湾大学藏伊能文库目录。附:蕃地开发调查报告书。(吴密察)。
台北,国立台湾大学 1997。
[VII 1056/3]
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (si, wu). Yuezhe dang. Shang, xia. (Zhuang Jifa – Xu Xueji /hl. ed./).
Taibei, Guoli Taiwan daxue 1997, xx, 480 s. (4), s. 481-984 (5).
ISBN: 957-00-9285-8 (4), 957-00-9287-4 (5)
台湾史档案·文书目录 (四、五)。月折档。上、下。(庄吉发、许雪姬)。
台北,国立台湾大学 1997。
[VII 1056/4,5]
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (liu, qi). Junjichu dang yuezhebao. Shang, xia. (Xu Xueji /hl. ed./).
Taibei, Guoli Taiwan daxue 1997, xx, 458 s. (6), s. 459-1248 (7).
ISBN: 957-00-9313-7 (6), 957-00-9315-3 (7)
台湾史档案·文书目录 (六、七)。军机处档月折包。上、下。(许雪姬)。
台北,国立台湾大学 1997。
[VII 1056/6,7]
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (ba, jiu). Gong zhong dang. Shang, xia. (Xu Xueji /hl. ed./).
Taibei, Guoli Taiwan daxue 1997, xx, 752 s. (8), s. 753-1450 (9).
ISBN: 957-00-9317-X (8), 957-00-9319-6 (9)
台湾史档案·文书目录 (八、九)。宫中档。上、下。(许雪姬)。
台北,国立台湾大学 1997。
[VII 1056/8,9]
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (shi). Helan Dong Yindu gongsi youguan Taiwan dang'an mulu.
(Cao Yonghe[huo] – Bao Leshi – Jiang Shusheng /hl. ed./).
Taibei, Guoli Taiwan daxue 1997, xxxii, 18, 212 s., úvod též angl.
ISBN: 957-00-9321-8
台湾史档案·文书目录 (十)。荷兰东印度公司有关台湾档案目录。(曹永和、包乐史、江树生)。
台北,国立台湾大学 1997。
[VII 1056/10]
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (shi yi). Riben gongcang Taiwan guanxi dang'an mulu. Gongwen leiju,
gongwen zazuan, caiyu gongwen, waiwusheng jilu, jiu luhaijun guanxi wenshu. (Wu Micha /hl. ed./).
Taibei, Guoli Taiwan daxue 1997, xxv, 626 s.
ISBN: 957-00-9358-7
台湾史档案·文书目录 (十一)。日本公藏台湾关系档案目录。公文类聚、公文杂纂、采余公文、
外务省记录、旧陆海军关系文书。(吴密察)。
台北,国立台湾大学 1997。
[VII 1056/11]
106
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (shi er). Meiguo gongcang ji Lianheguo dang'an guansuo cang youguan
Taiwan shiwu dang'an mulu. (Fei Delian/Fix – Douglas /hl. ed./).
Taibei, Guoli Taiwan daxue 1997, xxvi, 196 s., obsah a úvod též angl.
ISBN: 957-00-9346-3
台湾史档案·文书目录 (十二)。美国公藏及联合国档案馆所藏有关台湾事务档案目录。(费德廉)。
台北,国立台湾大学 1997。
[VII 1056/12]
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (shi san). Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo cang neige daku
youguan Taiwan dang'an. (Liu Zhengyun /hl. ed./).
Taibei, Guoli Taiwan daxue 1997, xviii, 472 s.
ISBN: 957-00-9348-X
台湾史档案·文书目录 (十三)。中央研究院历史语言研究所藏内阁大库有关台湾档案。(刘铮云)。
台北,国立台湾大学 1997。
[VII 1056/13]
Taiwan yanjiu shumu. 1998.
Taibei, Nantian shuju youxian gongsi 1998.
台湾研究书目。1998。
台北,南天书局有限公司 1998。
[VI 4529]
TANG Degang: Hu Shi zayi.
Taibei, Fengyun shidai chuban gongsi 1990, 2, 357 s.
(Fengyun sichao, 36)
ISBN: 957-645-035-7
唐德刚:胡适杂忆。
台北,风云时代出版公司 1990。
(风云思潮, 36)
[VI 4371]
TANG Rongchuan: Xue zheng lun.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1977, 2, 211 s.
唐容川:血证论。
上海,上海人民出版社 1977。
[V 9112]
Tang shi/Tang Poems. (A Cheng /přel. do mod. čín./, Yang Xianyi – Dai Naidie /přel. do angl./).
Beijing, Waiwen chubanshe 2001 (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2001), 3, 5, 292 s., obr., text čín. a angl.
(Gushi yuan Han-Ying yicong /A Choice Selection of Ancient Poems (Chinese – English))
ISBN: 7-119-02820-0
唐诗。(阿成 今译、杨宪益、戴乃迭 英译)。
北京,外文出版社 2001 (2001第1版,2003第2次印刷)。
(古诗苑汉英译丛)
[V 9411]
Tang shi bai shou zhu xi. (Han Jingyang /sest. a okoment./).
Hohhot, Nei Mongol renmin chubanshe 1982, 9, 5, 272 s.
唐诗百首注析。(韩景阳)。
呼和浩特,内蒙古人民出版社 1982。
[V 8955]
Tang shi jianshang cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1983 (r. 2003 28. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 8, 20, 1536 s., obr. příl., obr.,
mp., bibl., dodatky, rejstříky.
ISBN: 7-5326-0075-0
唐诗鉴赏辞典。
上海,上海辞书出版社 1983 (1983第1版,2003第29次印刷)。
[V 9264]
107
Tang shi yi bai shou.
Shanghai, Zhonghua shuju 1959 (r. 1960 3. dotisk 1. vyd. z r. 1959), 4, 4, 111 s.
(Gudian wenxue puji duwu)
唐诗一百首。
上海,中华书局 1959 (1959第1版,1960第4次印刷)。
(古典文学普及读物)
[V 8954]
Tang Song ci jianshang cidian. Nan Song Liao Jin.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1988 (r. 2003 22. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 15, s. 1222-2657, obr., bibl.,
dodatky, rejstříky.
ISBN: 7-5326-0016-5
唐宋词鉴赏辞典。南宋辽金。
上海,上海辞书出版社 1988 (1988第1版,2003第23次印刷)。
[V 9263/2]
Tang Song ci jianshang ji.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1983 [r. 1983 1. vyd. Beijing, r. 1983 1. výtisk Tianjin], 8, 486 s.
(Zhongguo gudian wenxue jianshang congkan)
唐宋词鉴赏集。
北京,人民文学出版社 1993 [1983北京第1版,1983天津第1次印刷]。
(中国古典文学鉴赏丛刊)
[VI 4326]
Tang Song ci xinshang. (Xia Chengdao /sest. a okoment./).
Tianjin, Baihua wenyi chubanshe 1980 (r. 1984 3. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 160 s.
唐宋词欣赏。(夏承焘)。
天津,百花文艺出版社 1980 (1980第1版,1984第4次印刷)。
[V 8956]
Tangdai wenxue xiwen lunzhu xuanmu. (Nihaoshi /hl. ed./)/Bibliography of Selected Western Works
on T'ang Dynasty Literature. (Nienhauser, Wiliam H., jr. /hl. ed./).
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Studies 1988, I, 113 s., rejstřík, text čín. a angl.
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan, mulu lei di 7 zhong)
唐代文学西文论著选目。(倪豪士)。
台北,汉学研究中心 1988。
(汉学研究中心丛刊, 目录类第 7 种)
[VI 4385]
TAO Liming: Zhongguo gudai zhexue.
Shanghai, Xuelin chubanshe 2001, 3, 2, 207 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo wenhua duben xilie)
ISBN: 7-80668-177-9
陶黎铭:中国古代哲学。
上海,学林出版社 2001。
(中国文化读本系列)
[VI 4748/6]
TAO Min – LI Yifei: Sui Tang Wudai wenxue shiliao xue.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 5, 5, 414 s., bibl.
(Zhongguo gudian wenxue shiliao yanjiu congshu)
ISBN: 7-101-02934-5
陶敏、李一飞:隋唐五代文学史料学。
北京,中华书局 2001。
(中国古典文学史料研究丛书)
[VI 4737]
108
TIAN Jujian: Luanshi fengyun.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 2, 231 s., obr. příl., gr., obr., mp., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Wudai shi guo juan)
ISBN: 7-101-02651-6
田居俭:乱世风云。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·五代十国卷)
[V 9291/7]
Tian'anmen geming shi chao.
Xianggang, Wenhua ziliao gongying she 1978, 4, 7, 344 s.
天安门革命诗抄。
香港,文化资料供应社 1978。
[V 9091]
TIE Ning: Tie Ning.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 2, 9, 486 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-003104-8
铁凝:铁凝。
北京,人民文学出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4757]
Tong Bao/T'oung Pao. International Journal of Chinese Studies/Revue internationale de sinologie. Vol.
LXXXIV/1-5 (1998), Vol. LXXXV/1-5 + [6: HENDRIKS, A. G.: Index to Volumes LVI-LXXXIV
(1970-1998)] (1999), Vol. LXXXVI/1-5 (2000), Vol. LXXXVII/1-5 (2001), Vol. LXXXVIII/1-5 (2002)
Leiden, Brill 1998-2002.
ISSN: 0082-5433
通报。
[XV 481/75-85]
TONG Shuye: Chunqiu Zuozhuan yanjiu.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1980, 6, 7, 386 s.
童书业:春秋左传研究。
上海,上海人民出版社 1980。
[VI 4495]
Tongshang geguan Huayang maoyi zongce (1884-1911).
[Shanghai], Tongshang haiguan 1885-1912.
通商各关华洋贸易总册 (1884~1911)。
[上海],通商海关 1885-1912。
[XVII 2044/1-36]
Tongxiang gongping jingzheng zhilu. Zhongguo zhuangui qijian shichang zhixu yanjiu. (Guo Dongle –
Song Ze /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 4, 4, 491 s., tb., gr.
(Er shi yi shiji congshu)
ISBN: 7-80149-580-2
通向公平竞争之路。中国转轨期间市场秩序研究。(郭冬乐、宋则)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(二十一世纪丛书)
[VI 4902]
Tongyici bianxi cidian. (Xu Anchong – Zhao Dapeng /hl. ed./).
Beijing, Yuwen chubanshe 1997, 4, 2, 32, 647 s.
ISBN: 7-80126-018-X
同义词辨析词典。(徐安崇、赵大鹏)。
北京,语文出版社 1997。
[V 9246]
109
TUO Xiuming – YANG Qixiao – WANG Qiugui: Guizhou sheng Cengong xian Pingzhuang xiang Gelaozu
nuotan guozhi yishi diaocha baogao.
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1993, 6, 426 s., tb., obr. v textu, obr. příl.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-09-8
庹修明、杨启孝、王秋桂:贵州省岑巩县平庄乡仡佬族傩坛过职仪式调查报告。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1993。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4458]
V
VIEVEGH, Michal: 6 feng Bulage ditie de qingshu (Román pro ženy). (Lin Shihui /přel./).
Taibei, Dakuai wenhua 2003, 306 s.
ISBN: 986-7975-77-4
米哈·威杨珍:6 封布拉格地铁的情书。(林莳慧 译)。
台北,大块文化 2003。
[VI 4653]
W
Waishang zai Hua touzi fagui he touzi zhengce.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2001 (2. vyd.), 337 s.
ISBN: 7-80113-929-1
外商在华投资法规和投资政策。
北京,五洲传播出版社 2001 (第2版,第1次印刷)。
[VI 5004]
WANG Baoshu – CUI Qinzhi: Zhongguo gongsi fa yuanli.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000 (r. 2002 3. dotisk 3. vyd. z r. 2000), 2, 2, 5, 455 s.
(21 shiji faxue wenku)
ISBN: 7-80149-073-8
王保树、崔勤之:中国公司法原理。
北京,社会科学文献出版社 2000 (2000第3版,2002第4次印刷)。
(21 世纪法学文库)
[VI 4884]
WANG Bihua: Wang Hui yanjiu/WANG Pi-Hua: The Study on Wang Hui.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1982, 3, 3, 118, 4 s., obr. příl.,
bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 62)
王碧华:王翚研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1982。
(国立台湾大学文史丛刊 62)
[VI 4591]
WANG Changfu [Qiesawuniu]: Yizu gudai wenming shi.
Beijing, Minzu chubanshe 2002, 3, 9, 370 s., gr., tb., mp., obr., bibl.
ISBN: 7-105-05186-8
王昌富[切萨乌牛]:彝族古代文明史。
北京,民族出版社 2002。
[V 9342]
110
WANG Daocheng: Keju shihua.
Beijing, Zhonghua shuju 1988 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 2, 3, 187 s., obr. příl.
(Wenshi zhishi wenku)
ISBN: 7-101-00176-9
王道成:科举史话。
北京,中华书局 1988 (1988第1版,1997第3次印刷)。
(文史知识文库)
[V 9410]
WANG Fengxin: Han-Ying kouyi jiaocheng/A Coursebook for Chinese-English Interpretation.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1992, (r. 1996 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 2, 5, 413 s., název též angl.
ISBN: 7-301-01914-9
王逢鑫:汉英口译教程。
北京,北京大学出版社 1992 (1992第1版,1996第3次印刷)。
[V 9003]
WANG Fu: Qianfulun jian jiaozheng. (Wang Jipei /komentář a poznámky/, Peng Duo /korektury a úprava/).
Beijing, Zhonghua shuju 1985 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1985), 2, 4, 3, 2, 492 s.
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-01680-4
王符:潜夫论笺校正。(汪继培 笺、彭铎 校正)。
北京,中华书局 1985 (1985第1版,1997第2次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4852]
WANG Gang: Putong yuyanxue jichu/Foundations of General Linguistics.
Changsha, Hunan jiaoyu chubanshe 1988 (r. 1997 5. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 6, VIII, 265 s., název též angl.
ISBN: 7-5355-0538-4
王钢:普通语言学基础。
长沙,湖南教育出版社 1988 (1988第1版,1997第6次印刷)。
[V 9006]
WANG Guan: Gongsun Longzi xuanjie.
Beijing, Zhonghua shuju 1992 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 2, 2, 2, 92 s.
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00847-3
王琯:公孙龙子悬解。
北京,中华书局 1992 (1992第1版,1996第2次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4842]
WANG Guiling: Tao Yuanming jiqi shi de yanjiu/A Study of Tao Yuan-ming and His Poetry.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1966, 2, 102, 2 s., angl. resumé, část
tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 18)
王贵苓:陶渊明及其诗的研究。
台北,国立台湾大学文学院 1966。
(国立台湾大学文史丛刊 18)
[VI 4551]
WANG Guoan – SHI Guofeng: Zhongguo gudai wenxue.
Shanghai, Xuelin chubanshe 2001, 3, 4, 176 s., obr. příl.
(Zhongguo wenhua duben xilie)
ISBN: 7-80668-177-9
王国安、施国峰:中国古代文学。
上海,学林出版社 2001。
(中国文化读本系列)
[VI 4748/4]
111

WANG Guogang: Zhongguo chuangyeban shichang yanjiu.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 4, 281 s.
ISBN: 7-80149-787-2
王国刚:中国创业板市场研究。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4961]
WANG Hongtai: "Sanyanerpai" de jingshen shi yanjiu/The World of San Yen Er Pai – A New Approach
Toward the History of Mentality.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1994, 241 s., bibl., angl.
resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 94)
ISBN: 957-9019-49-5
王鸿泰:《三言二拍》的精神史研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1994。
(国立台湾大学文史丛刊 94)
[VI 4621]
WANG Huning: Dangdai Zhongguo cunluo jiazu wenhua – dui Zhongguo shehui xiandaihua de yixiang
tansuo.
Shanghai, Shanghai renmin wenxue chubanshe 1991 (r. 1999 2. dotisk 1. vyd. z r. 1991), 3, 8, 588 s., mp., tb.,
gr., bibl.
ISBN: 7-208-01135-4
王沪宁:当代中国村落家族文化—对中国社会现代化的一项探索。
上海,上海人民文学出版社 1991 (1991第1版,1999第3次印刷)。
[VI 4827]
WANG Huo: Zhanzheng he ren. Yi, er, san.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1993 (r. 2003 7. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 2, 701 s., obr. příl. (1),
638 s. (2), 695 s. (3).
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi )
ISBN: 7-02-002693-1
王火:战争和人。一、二、三。
北京,人民文学出版社 1993 (1993第1版,2003第8次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9317/1-3]
WANG Huo: Zhanzheng he ren. Di yi bu: Yueluo niao ti shuang mantian, di er bu: Shanzai xuwu piaomiao
jian, di san bu: Feng ye di hua qiu sese.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1993 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 2, 782 s., 1 obr. (1), 703 s.,
1 obr. (2), 795 s., 1 obr. (3).
ISBN: 7-02-001640-5
王火:战争和人。第一部:月落鸟啼霜满天、第二部:山在虚无缥渺间、第三部:枫叶荻花秋
瑟瑟。
北京,人民文学出版社 1993 (1993第1版,1997第3次印刷)。
[VI 4494/1-3]
WANG Jiajian: Wei Yuan dui Xifang de renshi jiqi haifang sixiang.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan 1964, 3, 2, 194, 3 s., tb., angl. resumé.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 9)

王家俭:魏源对西方的认识及其海防思想。
台北,国立台湾大学文学院 1964。
(国立台湾大学文史丛刊 9)
[VI 4548]
112
WANG Jianwen: Zhanguo zhuzi de gu sheng wang chuanshuo jiqi sixiang shi yiyi/WANG Chien-wen:
The Chan Kuo Philosophers' Theories about the Ancient Sage-kings and Their Meanings in Chinese
Intellectual History.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1987, 167 s., bibl., angl.
resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan Daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 76)
王健文:战国诸子的古圣王传说及其思想史意义。
台北,国立台湾大学出版委员会 1987。
(国立台湾大学文史丛刊 76)
[VI 4603]
WANG Jiguang: Anduo [Amdo] Zangqu tusi jiazu pu jilu yanjiu.
Beijing, Minzu chubanshe 2000, 3, 190 s.
(Xibei minzu xueyuan jianxiao 50 zhounian xianli xueshu congshu)
ISBN: 7-105-03861-6
王继光:安多藏区土司家族谱辑录研究。
北京,民族出版社 2000。
(西北民族学院建校 50 周年献礼学术丛书)
[VI 4686]
WANG Li: Hanyu ci de shehui yuyanxue yanjiu.
Beijing, Shangwu yinshuguan 2003, 6, 5, 267 s., tb., gr.
ISBN: 7-100-03847-2
王立:汉语词的社会语言学研究。
北京,商务印书馆 2003。
[VI 4647]
WANG Li: Hanyu yinyun.
Beijing, Zhonghua shuju 1980 (r. 1980 1. dotisk 2. vyd. z r. 1980), 3, 165 s., tb. v textu.
王力:汉语音韵。
北京,中华书局 1980 (1980第2版,1980第2次印刷)。
[V 9072]
WANG Li: Shi ci gelü.
Beijing, Zhonghua shuju 1977 (r. 1982 5. dotisk 2. vyd z r. 1977), 2, 164 s.
(Zhongguo wenxue shi zhishi congshu)
王力:诗词格律。
北京,中华书局 1977 (1977第2版,1982第6次印刷)。
(中国文学史知识丛书)
[V 8943]
WANG Li: Shi ci gelü gaiyao.
Beijing, Beijing chubanshe 1979 (r. 1983 1. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 2, 195 s.
(Yuwen xiao congshu)
王力:诗词格律概要。
北京,北京出版社 1979 (1979第1版,1983第2次印刷)。
(语文小丛书)
[V 8944]
WANG Li: Tongyuan zidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1982 (r. 2002 5. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 2, 695 s.
ISBN: 7-100-01124-8
王力:同源字典。
北京,商务印书馆 1982 (1982第1版,2002第6次印刷)。
[V 9223]
Wang Li gu Hanyu zidian. (Wang Li /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, (r. 2002 2. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 110, 1817 s.
ISBN: 7-101-01219-1
王力古汉语字典。(王力)。
北京,中华书局 2000 (2000第1版,2002第3次印刷)。
[VI 4698]
113
Wang Li yuyanxue cidian.
Jinan, Shandong jiaoyu chubanshe 1995, (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 5, 2, 93, 754 s.
ISBN: 7-5328-2145-5
王力语言学词典。
济南,山东教育出版社 1995 (1995第1版,1997第2次印刷)。
[VI 4695]
WANG Liqi: Wenzi shuyi.
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 2, 2, 16, 5, 538, 2 s.
(Xinbian zhuzi jicheng)
ISBN: 7-101-01839-4
王利器:文子疏义。
北京,中华书局 2000。
(新编诸子集成)
[VI 4855]
WANG Liqi: Xinyu jiaozhu.
Beijing, zhonghua shuju 1986 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1986), 2, 18, 2, 252 s.
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-01484-4
王利器:新语校注。
北京,中华书局 1986 (1986第1版,1997第3次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4850]
WANG Liqi: Yantielun jiaozhu (dingben). Shang, xia. (Wang Liqi /kritický komentář/).
Beijing, Zhonghua shuju 1992 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 2, 3, 38, 436 s. (1), s. 437-840 (2).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00906-9
王利器:盐铁论校注 (定本)。上、下。(王利器 校注)。
北京,中华书局 1992 (1992第1版,1996第2次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4845/1,2]
WANG Luolin a další: Zhongguo gongye liyong waishang touzi yanjiu baogao/A Research Report
on the Utilization of Foreign Investment by Chinese Industry.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 254 s., tb., gr., název též angl.
(Ziben yunying congshu)
ISBN: 7-80149-142-4
王洛林 等:中国工业利用外商投资研究报告。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(资本运营丛书)
[VI 4897]
WANG Meng: Chouchu de jijie.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997 (r. 2000 2. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 402 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002472-6
王蒙:踌躇的季节。
北京,人民文学出版社 1997 (1997第1版,2000第3次印刷)。
[VI 5053]
WANG Meng: Lian'ai de jijie.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1993 (r. 2001 4. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 440 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-001552-2
王蒙:恋爱的季节。
北京,人民文学出版社 1993 (1993第1版,2001第5次印刷)。
[VI 5051]
114
WANG Meng: Shitai de jijie.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1994 (r. 2001 4. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 450 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-001976-5
王蒙:失态的季节。
北京,人民文学出版社 1994 (1994第1版,2001第5次印刷)。
[VI 5052]
WANG Meng: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Wang Meng juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 3, 260 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002814-4
王蒙:中华散文珍藏本·王蒙卷。
北京,人民文学出版社 1998。
[VI 4784]
WANG Ming: Baopuzi neipian jiaoshi (zengdingben).
Beijing, Zhonghua shuju 1985 (r. 2002 4. dotisk 2. vyd. z r. 1985), 2, 22, 399, 2 s.
(Xinbian zhuzi jicheng)
ISBN: 7-101-00491-1
王明:抱朴子内篇校释 (增订本)。
北京,中华书局 1985 (1985第2版,2002第5次印刷)。
(新编诸子集成)
[VI 4839]
WANG Ming: Shi ge xuanji 1913-1974/VAN Min: Izbrannyje stichi.
Mosike, Jinbu chubanshe/Moskva, Izdatel'stvo Progress 1979, 495 s., 1 obr., autor, název a tiráž též rusky.
王明:诗歌选集 1913~1974。
莫斯科,进步出版社 1979。
[V 9077]
WANG Qiugui – TUO Xiuming: Guizhou sheng Cengong xian Zhuxi xiang Cenwang cun Laowuji xi
nuoshen diaocha baogao.
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1995, 5, VI, 408 s., tb., mp., obr. příl.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-73-X
王秋桂、庹修明:贵州省岑巩县注溪乡岑王村老屋基喜傩神调查报告。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1995。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4457]
WANG Quangen: Zhongguo xingshi de wenhua jiexi.
Beijing, Tuanjie chubanshe 2000, 4, 6, 388 s., tb., mp., dodatky.
(Zhu zi zhai congshu)
ISBN: 7-80130-331-8
王泉根:中国姓氏的文化解析。
北京,团结出版社 2000。
(煮字斋丛书)
[VI 4808]
WANG Renxiang: Xian Qin liang Han de yin yi.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1995, 2, 264 s., tb., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 98)
ISBN: 957-9019-72-X 
王仁祥:先秦两汉的隐逸。
台北,国立台湾大学出版委员会 1995。
(国立台湾大学文史丛刊 98)
[VI 4625]
115
WANG Rongbao: Fayan yishu. Shang, xia. (Chen Zhongfu /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1987 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 7, 4, 2, 2, 2, 308 s. (1), s. 309-628 (2).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00151-3
汪荣宝:发言义疏。上、下。(陈仲夫 点校)。
北京,中华书局 1987 (1987第1版,1997第3次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4834/1,2]
WANG Runhua: Wang Runhua wenji. Dongnan Ya Huawen wenxue daxi ∙ Xinjiapo juan. (Huang Mengwen
/hl. ed./).
Xiamen, Lujiang chubanshe 1995, 3, 3, 200 s., 1 obr.
ISBN: 7-80610-151-9
王润华:王润华文集。东南亚华文文学大系·新加坡卷。(黄孟文)。
厦门,鹭江出版社 1995。
[VI 4502]
WANG Shengduo: Liang jing meng hua.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 314 s., obr. příl., gr., obr., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Songdai juan)
ISBN: 7-101-02652-4
汪圣铎:两京梦华。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·宋代卷)
[V 9291/8]
WANG Shizong: Nan Song Gaozong chao bianluan zhi yanjiu/WANG Shih-tsung: On the Rebellions
and Riots in the Period of Sung Kao-tsung.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1989, 200 s., tb., bibl.,
tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 82)
王世宗:南宋高宗朝变乱之研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1989。
(国立台湾大学文史丛刊 82)
[VI 4609]
WANG Shuizhao: Su Shi.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1981 (r. 1983 1. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 152 s., obr. příl.
(Zhongguo gudian wenxue jiben zhishi congshu)
王水照:苏轼。
上海,上海古籍出版社 1981 (1981第1版,1983第2次印刷)。
(中国古典文学基本知识丛书)
[V 8961]
WANG Su: Da he gungun.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 262 s., obr. příl., gr., obr., mp., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Suidai juan)
ISBN: 7-101-02649-4
王素:大河滚滚。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·隋代卷)
[V 9291/5]
WANG Xiaju – JIN Yaozhang: Xiqu qiemo yu wutai zhuangzhi.
Beijing, Beijing xiju chubanshe 1960, 2, 40 s., obr. příl.
(Xiqu jiben zhishi xiao congshu)
王遐举、金耀章:戏曲切末与舞台装置。
北京,北京戏剧出版社 1960。
(戏曲基本知识小丛书)
[V 9041]
116
WANG Xiangdong: Xinxihua: Zhongguo 21 shiji de xuanze/Informationalization. The Choice of China
in the 21th Century.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 4, 3, 389 s., tb., gr.
(IT da qushi congshu)
ISBN: 7-80149-100-9
汪向东:信息化:中国 21 世纪的选择。
北京,社会科学文献出版社 1998 (1998第1版,2002第2次印刷)。
(IT大趋势丛书)
[VI 4885]
WANG Xiangyuan: Dongfang wenxue shi tonglun.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1994 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 4, 8, 467 s., obr. příl., bibl.
ISBN: 7-5321-1107-5
王向远:东方文学史通论。
上海,上海文艺出版社 1994 (1994第1版,1997第2次印刷)。
[VI 4742]
WANG Xianqian: Xunzi jijie. Shang, xia. (Shen Xiaohuan – Wang Xingxian /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1988 (r. 1997 3. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 2, 3, 4, 56, 264 s., tb. (1), s. 265-559 (2).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00402-4
王先谦:荀子集解。上、下。(沈啸寰、王星贤 点校)。
北京,中华书局 1988 (1988第1版,1997第4次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4836/1,2]
WANG Xianqian – LIU Wu: Zhuangzi jijie ∙ Zhuangzi jijie neipian buzheng. (Shen Xiaohuan /komentář
a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1987 (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 2, 2, 2, 299, 1, 198 s.
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00075-4
王先谦·刘武:庄子集解·庄子集解内篇补正。(沈啸寰 点校)。
北京,中华书局 1987 (1987第1版,1999第2次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4841]
WANG Xiaonuo: Xiehouyu he Han wenhua.
Beijing, Shangwu yinshuguan 2001, 2, 2, 270 s.
ISBN: 7-100-03275-X
王晓娜:歇后语和汉文化。
北京,商务印书馆 2001。
[VI 4646]
WANG Xuetai: Huaxia yinshi wenhua.
Beijing, Zhonghua shuju 1993 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 2, 2, 293 s.
(Wenshi zhishi wenku)
ISBN: 7-101-00958-1
王学泰:华夏饮食文化。
北京,中华书局 1993 (1993第1版,1997第2次印刷)。
(文史知识文库)
[V 9298]
WANG Xuetai: Zhenjiuxue shouce. (Zuixin xiudingben).
Xianggang, Shangwu yinshuguan 1966 (r. 1973 reprint), 4, 236 s., obr. a tb. v textu.
王雪苔:针灸学手册。(最新修订本)。
香港,商务印书馆出版社 1966 (1973重印)。
[V 9063]
117
WANG Yanhui: Chengshi jingji zhidao guanli.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 3, 4, 3, 3, 5, 253 s., tb., gr., bibl., úvod též angl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-274-9
王延辉:城市经济制导管理。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(中国经济运行丛书)
[VI 4919]
WANG Yao: Zhongguo wenxue shi lunji.
Shanghai, Shanghai gudian wenxue chubanshe 1956, III, 196 s.
王瑶:中国文学史论集。
上海,上海古典文学出版社 1956。
[VI 4533]
WANG Yongcheng: Shuangchong zhuanxing: "jiu qi" yilai Xianggang de xingzheng gaige yu fazhan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 9, 9, 350 s., tb., gr., bibl.
ISBN: 7-80149-738-4
王永成:双重转型:《九七》以来香港的行政改革与发展。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4969]
WANG Yun: Shuowen judou. Di yi – di si ce.
Shanghai, Shanghai guji shudian 1983, 696 s. (1), s. 697-1312 (2), s. 1313-2018 (3), s. 2019-2486 (4).
王荺:说文句读。第一—第四册。
上海,上海古籍书店 1983。
[V 8978/1-4]
WANG Yun: Shuowen shili. Shang, xia ce.
Beijing, Beijing shi Zhongguo shudian 1983, 2, 2, 469 s. (1), s. 471-961 (2).
王荺:说文释例。上、下册。
北京,北京市中国书店 1983。
[V 8979/1,2]
WANG Yunxi – LI Baojun: Li Bai.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1979 (r. 1981 1. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 104 s., obr. příl.
(Zhongguo gudian wenxue jiben zhishi congshu)
王运熙、李宝均:李白。
上海,上海古籍出版社 1979 (1979第1版,1981第2次印刷)。
(中国古典文学基本知识丛书)
[V 8963]
WANG Zengqi: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Wang Zengqi juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 2, 264 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002739-3
汪曾祺:中华散文珍藏本·汪曾祺卷。
北京,人民文学出版社 1998。
[VI 4779]
WANG Zhaoqian – WANG Qiugui: Anhui sheng Guichi shi Liujie xiang Yuanxi cun Cao, Jin, Ke san
xingjia de nuo xi.
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1993, 231 s., tb., mp., obr. příl.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-33-0
王钊千、王秋贵:安徽省贵池市刘街乡源溪村曹、金、柯三姓家的傩戏。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1993。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4454]
118
WANG Zhongyu: Zhao Shangzhi (shang). Zhongguo de Xia Boyang.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 2, 3, 324 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002345-2
王忠瑜:赵尚志 (上)。中国的夏伯阳。
北京,人民文学出版社 1997 (1997第1版,1998第2次印刷)。
[VI 4860/1]
WANG Zhongyu: Zhao Shangzhi (xia). Zongsiling de beiju.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 3, 389 s.
ISBN: 7-02-002345-2
王忠瑜:赵尚志 (下)。总司令的悲剧。
北京,人民文学出版社 1997 (1997第1版,1998第2次印刷)。
[VI 4860/2]
WANG Ziqiang: Rongyi yongcuo de zi.
Shanghai, Huadong renmin chubanshe 1954 (3. vyd.), 32 s.
(Tongsu yuwen xiao congshu)
王自强:容易用错的字。
上海,华东人民出版社 1954 (第3版)。
(通俗语文小丛书)
[V 9160]
Wei Jin Nan-Bei chao lishi gushi. (Cao Zhixiong /sest./).
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 1984, 2, 188 s.
(Zhongxuesheng wenku)
魏晋南北朝历史故事。(曹治雄)。
上海,上海教育出版社 1984。
(中学生文库)
[V 8947]
WEI Jingchao: Shuidao bingyuan shouce. (Xiudingben).
Beijing, Kexue chubanshe 1975 (r. 1975 4. dotisk 2. vyd. z r. 1975), xv, 300 s., obr. v textu, rejstříky.
魏景超:水稻病原手册。(修订本)。
北京,科学出版社 1975 (1975第2版,1975第5次印刷)。
[V 9064]
Wei shu 1,2. (Wei Shou /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 4, 42, 1001 s. (1), s. 1003-2038 (2).
魏书 1, 2。(魏收 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4662/1,2]
viz Ershisishi
WEI Suwen: Guangxi minjian wenxue.
Nanning, Guangxi renmin chubanshe 1996, 2, 2, 132 s.
(Guangxi wenhua lishi congshu)
ISBN: 7-219-03473-3
韦苏文:广西民间文学。
南宁,广西人民出版社 1996。
(广西文化历史丛书)
[V 9078]
WEI Wei: Dongfang. Shang, zhong, xia.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1985 (r. 2003 8. dotisk 2. vyd. z r. 1985), 5, 6, 398 s., obr. příl. (1),
s. 401-947 (2), s. 951-1344 (3).
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi )
ISBN: 7-02-002580-3
魏巍:东方。上、中、下。
北京,人民文学出版社 1985 (1985第2版,2003第9次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9310/1-3]
119
WEI Wei: Huo fenghuang.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 4, 6, 753 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002241-3
魏巍:火凤凰。
北京,人民文学出版社 1997。
[V 9394]
WEI Xiuming: Guoyu yanbian zhi yanjiu/WEI Hsiu-Ming: Changes in the Mandarin Language in Taiwan.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1983, 2, 153 s., tb.,
bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 67)
魏岫明:国语演变之研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1983。
(国立台湾大学文史丛刊 67)
[VI 4595]
Weilai lan chou. Zhongguo hangye longtou yanjiu/Future Blue-Chip Companies. Study of Industry Leaders
of China. (Liu Huimin /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 4, 2, 529 s., tb., gr., název a obsah též angl.
(Guotai Jun'an xilie baogao/Guotai Jun'an Research Series)
ISBN: 7-80149-781-3
未来蓝筹。中国行业龙头研究。(刘慧敏)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(国泰君安系列报告)
[VI 4950]
Wen bai duizhao daojiao Shisanjing (shang, zhong, xia). (Ning Zhixin /hl. ed./).
Shijiazhuang, Hebei renmin chubanshe 1994 (r. 1995 1. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 23, 615 s. (1), s. 617-1007
(2), s. 1009-1421 (3).
ISBN: 7-202-01597-8
文白对照道教十三经 (上、中、下)。(宁志新)。
石家庄,河北人民出版社 1994 (1994第1版,1995第2次印刷)。
[VI 4648/1-3]
WEN Guangyi: Tang Song ci changyong ci cidian.
Hohhot, Nei Mongol renmin chubanshe 1988, 2, 2, 510 s.
ISBN: 7-204-00524-4
温广义:唐宋词常用词辞典。
呼和浩特,内蒙古人民出版社 1988。
[V 9085]
WENG Jiayin: Taiwan Hanren wuzhuang kang Ri shi yanjiu (yi ba jiu wu – yi jiu ling er)/WENG Chia-in:
Taiwanese Armed Resistances under the Early Japanese Rule (1895-1902). 
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1986, 4, 235 s., tb., gr.,
dodatek, bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 74)
翁佳音:台湾汉人武装抗日史研究 (一八九五—一九0二)。
台北,国立台湾大学出版委员会 1986。
(国立台湾大学文史丛刊 74)
[VI 4601]
Wenhua yu yuyan (lunwenji). (Wang Fuxiang – Wu Hanying /ed./).
Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 1994 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 2, 1, 393 s., bibl.
ISBN: 7-5600-0753-8
文化与语言(论文集)。(王福祥、吴汉樱)。
北京,外语教学与研究出版社 1994 (1994第1版,1997第2次印刷)。
[VI 5019]
120
Wenwu/Cultural Relics 1996/1-12, 1997/1-12, 1998/1-12.
Beijing, Wenwu chubanshe 1996-1998.
ISSN 0511-4772
文物。
北京,文物出版社 1996-1998。
[XV 410/41 a,b - 43 a,b]
Wenxue yanjiu jikan. Di yi ce – di wu ce.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1955 (r. 1957 3. dotisk 1. vyd. z r. 1955), 144 s., obr. příl. (1), 1956
(r. 1957 1. dotisk 1. vyd. z r. 1956) (2-4), 274 s., obr. příl. (2), 326 s., obr. příl. (3), 346 s., obr. příl. (4), 1957
(r. 1957 1. dotisk 1. vyd. z r. 1957), 375 s., obr. příl. (5).
文学研究季刊。第一册—第五册。
北京,人民文学出版社 1955 (1955第1版,1957第4次印刷) (一), 1956 (1956第1版,1957第2次印刷)
(二—四), 1957 (1957第1版,1957第2次印刷) (五)。
[VI 4537/1-5]
Wenxue yishu dang'an guoji zhinan (Zhongguo bufen).
Beijing, Wenhua yishu chubanshe 1996, 2, 8, 3, 273 s.
ISBN: 7-5039-1497-1
文学艺术档案国际指南 (中国部分)。
北京,文化艺术出版社 1996。
[VI 4518]
WTO yu Zhongguo shichang jingji fazhi (shang, xia ce). (Sun Xianzhong /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 4, 453 s. (1), 4, s. 456-887 (2).
ISBN: 7-80149-672-8
WTO与中国市场经济法制 (上、下册)。(孙宪忠)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4881/1,2]
WU Cheng'en: Xiyouji.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1990 (r. 2002 6. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 18, 5, 4, 722 s.
ISBN: 7-02-001500-X
吴承恩:西游记。
北京,人民文学出版社 1990 (1990第1版,2002第7次印刷)。
[VI 4813]
WU Chongyang: Zhongguo xiandai shaoshu minzu wenxue gailun.
Beijing, Zhongyang minzu xueyuan chubanshe 1992, 5, 276 s., bibl.
ISBN: 7-81001-247-9
吴重阳:中国现代少数民族文学概论。
北京,中央民族学院出版社 1992。
[V 9336]
WU Chunshan: Chen Tongfu de sixiang/A Study on the Thought of Chen Tung-Fu.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1971, 4, 224, 4 s., bibl., angl. resumé,
část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 35)
吴春山:陈同甫的思想。
台北,国立台湾大学文学院 1971。
(国立台湾大学文史丛刊 35)
[VI 4564]
WU Daying – YANG Haijiao a další: You Zhongguo tese de shehui zhuyi minzhu zhengzhi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 2, 439 s.
ISBN: 7-80149-149-1
吴大英、杨海蛟 等:有中国特色的社会主义民主政治。
北京,社会科学文献出版社 1999。
[VI 4912]
121
WU Ge: Qin Shihuang ling yu bingmayong.
Xi'an, Shaanxi renmin chubanshe 1982, (r. 1986 1. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 107 s., obr. příl., obr. v textu, tb.
(Shaanxi lishi wenwu congshu)
无戈:秦始皇陵与兵马俑。
西安,陕西人民出版社 1982 (1982第1版,1986第2次印刷)。
(陕西历史文物丛书)
[VI 4402]
WU Han: Wu Han wenji. Di er juan. lishi. (Li Hua – Yang Zhao – Zhang Xikong /ed./).
Beijing, Beijing chubanshe 1988, 572 s., obr. příl.
ISBN: 7-200-00462-6
吴晗:吴晗文集。第二卷。历史。(李华、杨钊、张习孔)。
北京,北京出版社 1988。
[VI 4463/2]
WU Han: Wu Han wenji. Di si juan. Zawen, xiju. (Su Shuangbi – Chen Wutong /ed./).
Beijing, Beijing chubanshe 1988, 4, 515 s., obr. příl., tb.
ISBN: 7-200-00464-2
吴晗:吴晗文集。第四卷。杂文、戏剧。(苏双碧、陈梧桐)。
北京,北京出版社 1998。
[VI 4463/4]
WU Huilian: Dong Jin Liu Song shiqi zhi Bei fu/WU Hui-lien: A Study of the Pei Fu During the Period
of Eastern Chin and Liu Sung (A.D. 317-479).
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1985, 3, 244 s., mp., tb.,
dodatky, bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 70)
吴慧莲:东晋刘宋时期之北府。
台北,国立台湾大学出版委员会 1985。
(国立台湾大学文史丛刊 70)
[VI 4598]
Wu jia wenxue zuopin xuandu. Di yi, er fence + cihui zongbiao.
Beijing, Beijing daxue waiguo liuxuesheng Hanyu jiaoyanshi [1982] 1983, 294 s. (1), 1983, 248 s. (2), 1983,
146 s. (3).
五家文学作品选读。第一、二分册、词汇总表。
北京,北京大学外国留学生汉语教研室 [1982] 1983。
[VI 4327/1-3]
WU Lifu: Zhongguo hua lun yanjiu.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1983, 7, 291 s., obr. příl.
(Wenyi weixue congshu)
伍蠡甫:中国画论研究。
北京,北京大学出版社 1983。
(文艺美学丛书)
[VI 4408]
WU Qian a kol.: Yizong jinjian. Shang, xia ce.
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1985 (5. dotisk 2. vyd.), 16, 1137, 7 s., obr. v textu, rejstříky (1), 1982
(4. dotisk 2. vyd.), s. 1141-2346, 23 s., obr. v textu, rejstříky (2).
吴谦 等编:医宗金鉴。上、下册。
北京,人民卫生出版社 1985 (1985第2版,1985第6次印刷) (上册), 1982 (1982第2版,1982第5次印刷)
(下册)。
[V 9133/1,2]
122
WU Qiming: Liu Zongyuan sanwen jingpin xuan (yuanwen ∙ zhushi ∙ yiwen ∙ shangxi).
Xi'an, Shaanxi renmin chubanshe 1995 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 4, 2, 2, 180 s.
(Tang Song ba dajia sanwen jingpin congshu)
ISBN: 7-224-03883-0
吴企明:柳宗元散文精品选 (原文·注释·译文·赏析)。
西安,陕西人民出版社 1995 (1995第1版,1996第2次印刷)。
(唐宋八大家散文精品丛书)
[VI 4442]
WU Sansheng: Gujin ciyu tongsu leijie.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1995, 2, 4, 404 s., rejstřík.
ISBN: 7-5326-0331-8
吾三省:古今词语通俗类解。
上海,上海辞书出版社 1995。
[VI 4796]
WU Shanming: Yangzhou guwan.
[Yangzhou], b.v. 1992, 2, 4, 230 s., tb., mp.
邬山明:扬州古玩。
[扬州], 1992。
[V 9158]
WU Shenghui: Zhonghua xingshi dadian.
Shijiazhuang, Hebei renmin chubanshe 2000, 7, 57, 987 s., dodatky, rejstřík.
ISBN: 7-202-02737-2
巫声惠:中华姓氏大典。
石家庄,河北人民出版社 2000。
[VII 1155]
WU Shimin: Xibu da kaifa yu minzu wenti.
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 3, 4, 278 s.
ISBN: 7-105-04304-0
吴仕民:西部大开发与民族问题。
北京,民族出版社 2001。
[VI 5012]
WU Yonggang: Kuaguo gongsi: chanquan chongzu yu ziyuan peizhi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 4, 4, 3, 12, 325 s., gr., bibl., abstract též angl.
(Caijin luncong ∙ di er ji I)
ISBN: 7-80149-746-5
伍永刚:跨国公司:产权重组与资源配置。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(财金论丛·第二辑 I)
[VI 5027]
Wu Yue shihua. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1982 (r. 1997 3. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 2, 222 s., obr. příl., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01689-8
五岳史话。(吴晗)。
北京,中华书局 1982 (1982第1版,1997第4次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9365]
WU Zheng: Zhongguo de shamo.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1995 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), ii, 2, 105 s., obr. příl., mp., tb., obr.
(Zhongguo ziran dili zhishi congshu)
ISBN: 7-100-01489-1
吴正:中国的沙漠。
北京,商务印书馆 1995 (1995第1版,1996第2次印刷)。
(中国自然地理知识丛书)
[V 9403]
123
WU Zhou – XIAN Guoyi: Zhongguo duiwai jingji maoyi/China's Foreign Trade and Economic Cooperation.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2001, 64 s., obr. příl., tb., gr., název též angl.
ISBN: 7-80113-953-4
吴洲、冼国义:中国对外经济贸易。
北京,五洲传播出版社 2001。
[VI 4986]
X
XI Jinyou: Shi ci jiben zhishi.
Hohhot, Nei Mongol renmin chubanshe 1980 (r. 1982 2. dotisk [1. vyd. z r. 1980]), 6, 436 s.
席金友:诗词基本知识。
呼和浩特,内蒙古人民出版社 1980 (1980第1版,1981第2版,1982第3次印刷)。
[VI 4324]
Xi wen xu lu. (Wang Jinshan /připravil/, Peng Fei – Zhu Jianming /ed./).
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1993, 24, 321 s.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-29-2
戏文叙录。(王进珊 筹划、彭飞、朱建明 编辑)。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1993。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4462]
XIA Zhangpu: Liang Han ruxue yanjiu/HSIA Chang-Pwu: A Study of the Confucianism in the Han
Dynasty. 
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1978, 4, 2, 164 s., tb., bibl., část tiráže
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 48)
夏长朴:两汉儒学研究。
台北,国立台湾大学文学院 1978。
(国立台湾大学文史丛刊 48)
[VI 4577]
Xian Qin Han Wei Jin Nan-Bei chao shi. Shang, zhong, xia. (Lu Qinli /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 1983 (r. 1984 1. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 4, 17, 6, 9, 848 s. (1), s. 849-1821 (2),
s. 1823-2794 (3).
先秦汉魏晋南北朝诗。上、中、下。(逯钦立)。
北京,中华书局 1983 (1983第1版,1984第2次印刷)。
[VI 4364/1-3]
Xian Qin wenxue shi. (Chu Binjie – Tan Jiajian /hl. ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1988, 2, 5, 537 s.
(Zhongguo wenxue tongshi xilie)
ISBN: 7-02-002434-3
先秦文学史。(褚斌杰、谭家健)。
北京,人民文学出版社 1988。
(中国文学通史系列)
[VI 4732]
Xiandai Beijing kouyu cidian. (Chen Gang – Song Xiaocai –Zhang Xiuzhen /ed./).
Beijing, Yuwen chubanshe 1997, (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 16, 475 s.
ISBN: 7-80006-135-3
现代北京口语词典。(陈刚、宋孝才、张秀珍)。
北京,语文出版社 1997 (1997第1版,1998第2次印刷)。
[V 9188]
124
Xiandai Hanyu.
Beijing, Beijing shifan daxue xiandai Hanyu jiaoyanshi 1980, 5, 374 s.
现代汉语。
北京,北京师范大学现代汉语教研室1980。
[V 9015]
Xiandai Hanyu.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1993 (r. 2002 4. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 2, 444 s., tb. v textu.
ISBN: 7-100-00940-5
现代汉语。
北京,商务印书馆 1993 (1993第1版,2002第5次印刷)。
[VI 4486]
Xiandai Hanyu. Shang, xia ce. Gaodeng xuexiao wenke jiaocai. (Huang Bai[Bo]rong – Liao Xudong
/hl. ed./).
Lanzhou, Gansu renmin chubanshe 1981 (r. 1982 3. dotisk 2. vyd. z r. 1981), 4, 275 s., mp., tb., obrázky
v textu, dodatky (1), 1981 (r. 1981 2. dotisk 2. vyd. z r. 1981), s. 277-508, tb. (2).
现代汉语。上、下册。高等学校文科教材。(黄百荣、廖序东)。
兰州,甘肃人民出版社 1981 (1981第2版,1982第4次印刷) (上册), 1981 (1981第2版,1981第3次印刷)
(下册)。
[V 9031/1,2]
Xiandai Hanyu ba bai ci. (Lü Shuxiang /hl. ed./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1980, (r. 1996 5. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 1, 3, 668 s.
ISBN: 7-100-01309-7
现代汉语八百词。(吕叔湘)。
北京,吕商务印书馆 1980 (1980第1版,1996第6次印刷)。
[VI 4694]
Xiandai Hanyu changyongci yongfa cidian/A Dictionary of Chinese Usage. (Li Yimin /hl. ed./).
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 1995, (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 38, 1652 s., název
též angl.
ISBN: 7-5619-0279-4
现代汉语常用词用法词典。(李忆民)。
北京,北京语言文化大学出版社 1995 (1995第1版,1997第2次印刷)。
[V 9212]
Xiandai Hanyu ci ming tan yuan cidian. (Wang Ailu /sest./).
Taiyuan, Shanxi renmin chubanshe 2000, 1, 7, 1, 278 s.
ISBN: 7-203-03970-6
现代汉语词名探源词典。(王艾录)。
太原,山西人民出版社 2000。
[V 9207]
Xiandai Hanyu cidian. 2002 nian zengbuben.
Beijing, Shangwu yinshuguan 2002 (r. 2003 307. dotisk opr. a rozšíř. 3. vyd. z r. 2002), 6, 62, 1767 s.
ISBN: 7-100-03477-9
现代汉语词典。2002年增补本。
北京,商务印书馆 2002 (2002修订第3版 增补本,2003北京第308次印刷)。
[V 9178/a,b]
Xiandai Hanyu cidian. Han-Ying shuang yu. (2002 nian zengbuben)/The Contemporary Chinese Dictionary.
Chinese-English Edition.
Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe/Foreign Language Teaching and Research Press 2002 (r. 2002
2. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 83, 2698 s.
ISBN: 7-5600-3195-1
现代汉语词典。汉英双语。(2002 年增补本)。
北京,外语教学与研究出版社 2002 (2002第1版,2002第3次印刷)。
[VI 4711]
125
Xiandai Hanyu cidian. Xiudingben.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1996 (r. 1996 184. dotisk 3. oprav. vyd. z r. 1996), 5, 62, 1722 s.
ISBN: 7-100-01777-7
现代汉语词典。修订本。
北京,商务印书馆 1996 (1996修订第3版,1996第185次印刷)。
[V 9000]
Xiandai Hanyu da cidian. Shang, xia ce.
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 2000 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 35, 1700 s. (1),
s. 1701-3309 (2).
ISBN: 7-5432-0387-1
现代汉语大词典。上、下册。
上海,汉语大词典出版社 2000 (2000第1版,2002第2次印刷)。
[VII 1126/1,2]
Xiandai Hanyu dapei cidian. (Mei Jiaju /hl. ed./).
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 1999, 4, 37, 1346 s.
ISBN: 7-5432-0348-0
现代汉语搭配词典。(梅家驹)。
上海,汉语大词典出版社 1999。
[V 9199]
Xiandai Hanyu fenlei cidian.
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 1998, 56, 1434 s.
ISBN: 7-5432-0289-1
现代汉语分类词典。
上海,汉语大词典出版社 1998。
[VI 4357]
Xiandai Hanyu mofan zidian. (Xu Jialu /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 2000, 48, 752 s.
ISBN: 7-5004-2824-3
现代汉语模范字典。(许嘉璐)。
北京,中国社会科学出版社 2000。
[V 9208]
Xiandai Hanyu shici dapei cidian. (Zhang Shoukang – Lin Xingguang /hl. ed./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1992, (r. 2002 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 9, 31, 1782 s.
ISBN: 7-100-00943-X
现代汉语实词搭配词典。(张寿康、林杏光)。
北京,商务印书馆 1992 (1992第1版,2002第3次印刷)。
[V 9198]
Xiandai Hanyu tongyong zidian. Zhengzi, zhengyin, shiyi, fenpin, gouci, jianyun.
Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 1987, 75, 745 s.
ISBN: 7-5600-0285-4
现代汉语通用字典。正字、正音、释义、分频、构词、检韵。
北京,外语教学与研究出版社 1997。
[V 9206]
Xiandai Hanyu tongyongzi zidian. (Xiao Jia /ed./).
Xi'an, San Qin chubanshe 1997, 2, 46, 632 s.
ISBN: 7-80628-005-7
现代汉语通用字字典。(萧嘉)。
西安,三秦出版社 1997。
[V 9001]
Xiandai Hanyu xinci cidian. (Yu Genyuan /hl. ed./).
Beijing, Beijing yuyan xueyuan chubanshe 1994, (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 14, 983 s.
ISBN: 7-5619-0424-X
现代汉语新词词典。(于根元)。
北京,北京语言学院出版社 1994 (1994第1版,1996第2次印刷)。
[V 9189]
126
Xiandai Hanyu xiuci zhishi.
Wuhan, Hubei renmin chubanshe 1972, (r. 1973 1. dotisk 1. vyd. z r. 1972), 3, 112 s.
现代汉语修辞知识。
武汉,湖北人民出版社 1972 (1972第1版,1973第2次印刷)。
[V 9057]
Xiandai Hanyu xuci cidian. (Hou Xuechao /ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1998, 4, 17, 800 s., bibl.
ISBN: 7-301-03436-9
现代汉语虚词词典。(侯学超)。
北京,北京大学出版社 1998。
[V 9205]
Xiandai Hanyu xuci cidian. (Wang Ziqiang /sest./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1998 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 4, 10, 4, 300, 11, 2 s.
ISBN: 7-5326-0470-5
现代汉语虚词词典。(王自强)。
上海,上海辞书出版社 1998 (1998第1版,2001第2次印刷)。
[V 9249/a,b]
Xiandai Hanyu xuexi cidian. (Sun Quanzhou /hl.ed./).
Shanghai, Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe 1995 (r. 1996 2. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 2, 96, 1935 s.
ISBN: 7-81009-480-7
现代汉语学习词典。(孙全洲)。
上海,上海外语教育出版社 1995 (1995第1版,1996第3次印刷)。
[V 9184]
Xiandai Hanyu yi'nanci cidian. (Li Linding /sest./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1999, 7, 535 s.
ISBN: 7-100-02796-9
现代汉语疑难词词典。(李临定)。
北京,商务印书馆 1999。
[V 9210]
Xiandai Hanyu yixingci guifan cidian. (Li Xingjian /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002, 49, 25, 733s.
ISBN: 7-5326-1079-9
现代汉语异形词规范词典。(李行健)。
上海,上海辞书出版社 2002。
[V 9251]
Xiandai Hanyu yuyi huoyong cidian. (Zhang Li /hl. ed./).
B.m., Jilin jiaoyu chubanshe 1998, 2, 2, 65, 396 s.
(Jinding gongjushu xilie)
ISBN: 7-5383-3399-1
现代汉语语义活用词典。(张黎)。
吉林教育出版社 1998。
(金鼎工具书系列)
[V 9216]
Xiandai yangsheng 2002/1-12 (bývalý Zhongguo qigong).
Beidaihe, Xiandai yangsheng bianjibu 2002.
ISSN: 1671-0223
现代养生 (原《中国气功》)。
北戴河,现代养生编辑部 2002。
[XV 521/6]
127
Xiandaihua, quanqiuhua yu Zhongguo daolu. (Cao Dayu /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 2, 2, 6, 418 s., tb., bibl.
(Quanqiuhua luncong III)
ISBN: 7-80190-044-8
现代化、全球化与中国道路。(曹大予)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(全球化论丛 III)
[VI 4975]
XIANG Hongjia: Han-Ying – Ying-Han zangxue cihui/Tibetological Terminology Chinese-English –
English-Chinese.
Beijing, Waiwen chubanshe 1997, 273 s., dodatky.
ISBN: 7-119-01980-5
向红笳:汉英·英汉藏学词汇。
北京,外文书出版社 1997。
[V 9256]
XIANG Ping: Depict 3000 (Hanzi bishun zidian).
Wuhan, Huazhong shifan daxue chubanshe/Central China Normal University Press 2000, 204 s., text. angl.
ISBN: 7-5622-2238-X
向平:Depict 3000 (汉字笔顺字典)。
武汉,华中师范大学出版社 2000。
[V 9250]
Xianggang: wenming de yanxu yu duanlie. (Gao Chengshu – Chen Jiexuan /hl. ed./).
Taibei, Lianjing 1997, xii, 352 s., tb., bibl.
(Shehui yu jingji congkan 2)
ISBN: 957-08-1700-3
香港:文明的延续与断裂。(高承恕、陈介玄)。
台北,联经 1997。
(社会与经济丛刊 2)
[VI 4498]
Xianggang Aomen guanxi tiaoli ji xiangguan banfa.
Taibei, Xingzhengyuan dalu weiyuanhui 1997, 129 s., tb. v textu.
ISBN: 957-02-0105-3
香港澳门关系条例暨相关办法。
台北,行政院大陆委员会 1997。
[V 9162]
Xianggang wenxue shi. (Liu Denghan /hl. ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1999, 7, 3, 759 s.
ISBN: 7-02-002765-2
香港文学史。(刘登翰)。
北京,人民文学出版社 1999。
[V 9286]
Xiangzhenzhang xuanju fangshi gaige: anli yanjiu/Research on Cases of Reform of Electoral Way
of Township Chiefs. (Huang Weiping – Zou Shubin /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 2, 313 s., název též angl.
(Zhongguo minzhu zhili anli yanjiu congshu)
ISBN: 7-80149-832-1
乡镇长选举方式改革:案例研究。(黄卫平、邹树彬)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(中国民主治理案例研究丛书)
[VI 4987]
128
Xianzhe Mingyan. Zhongguo xianzhe wenci jingcui/Chinese Maxims. Golden Sayings of Chinese Thinkers
over Five Thousand Years. (Gong Dafei – Feng Yu /hl. ed./).
Beijing, Huayu jiaoxue chubanshe 1994, 14, 256 s., text čín. a angl.
ISBN: 7-80052-424-8
贤哲名言。中国先哲文辞精粹。(宫达非、冯禹)。
北京,华语教学出版社 1994。
[VI 5020]
XIAO Difei: Han Wei Liu chao yuefu wenxue shi.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1984, 5, 2, 4, 325 s.
萧涤非:汉魏六朝乐府文学史。
北京,人民文学出版社 1984。
[VI 4437]
XIAO Fan: Chunqiu zhi liang Han shiqi Zhongguo xiang nanfang de fazhan/HSIAO Fan: China's Southward
Expansion from about 700 B. C. to 220 A. D.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1973, 2, 240, 2 s., tb., bibl., část tiráže
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 41)
萧璠:春秋至两汉时期中国向南方的发展。
台北,国立台湾大学文学院 1973。
(国立台湾大学文史丛刊 41)
[VI 4570]
XIAO Nanhuai: Da xitong lun. Yuce juece guanli fangfa.
Guangzhou, Guangdong renmin chubanshe 1986, 3, 14, 374 s.
萧南槐:大系统论。预测决策管理方法。
广州,广东人民出版社 1986。
[VI 4464]
XIAO Qiqing: Xiyuren yu Yuan chu zhengzhi/Hsi-yü Jen or the "Westerners" and the Politics of the Early
Yüan Dynasty.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1966, 2, 2, 136, 2 s., bibl., angl. resumé,
část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 19)
萧启庆:西域人与元初政治。
台北,国立台湾大学文学院 1966。
(国立台湾大学文史丛刊 19)
[VI 4552]
XIAO Yan /adapt./ – FU Xiaoshi /ilustr./: Huangying (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi).
B.m., Jiangsu meishu chubanshe 1984, 38 s., úvod též angl.
(Liaozhai gushi)
晓燕 改变、傅小石 绘画:黄英 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)。
江苏美术出版社 1984。
(聊斋故事)
[V 9123]
Xibu kaifa yu ziben shichang/Development of Western Part of China and Capital Market. (Zhao Gongqing –
Wang Tongsan /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 4, 309 s., tb., bibl., název též angl.
ISBN: 7-80149-726-0
西部开发与资本市场。(赵公卿、汪同三)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4960]
129

XIE Bixia: Shuihu xiqu er shi zhong yanjiu/HSIEH Bih-hsya: A Study on the 20 Plays Related to Water
Margin.
Taibei, Guoli taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1981, 9, 367 s., bibl., tiráž
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 59)
谢碧霞:水浒戏曲二十种研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1981。
(国立台湾大学文史丛刊 59)
[VI 4473, VI 4588]
XIE Cheng: Shiyong xin zhenjiuxue.
Xianggang, Yiyao weisheng chubanshe 1975, 8, 278 s., obr. a tb. v textu.
谢成:实用新针灸学。
香港,医药卫生出版社 1975。
[VI 4424]
XIE Mingyang: Ming yimin de Zhuangzi dingwei lunti/HSIEH Ming-yang: Ming Loyalists' Interpretations
of Zhuangzi's Place in Chinese Philosophy.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 2001, 3, 334 s., obr.
příl., bibl., část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 115)
ISBN: 957-02-9192-3
谢明阳:明遗民的庄子定位论题。
台北,国立台湾大学出版委员会 2001。
(国立台湾大学文史丛刊 115)
[VI 4640]
XIE Peifen: Bei Song shi xue zhong "xieyi" keti yanjiu.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1998, 3, 528 s., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 107)
ISBN: 957-02-2191-7
谢佩芬:北宋诗学中《写意》课题研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1998。
(国立台湾大学文史丛刊 107)
[VI 4634]
Xiehouyu daquan. (Qing Chuan /sest./).
Beijing, Changzheng chubanshe 2002 (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 4, 309 s., obr.
(Su ∙ yu ∙ shu ∙ xi)
ISBN: 7-80015-742-3
歇后语大全。(青川)。
北京,长征出版社 2002 (2002第1版,2003第2次印刷)。
(俗·语·书·系)
[V 9416]
Xiezuo da cidian. (Zhuang Tao – Hu Dunhua – Liang Guanqun /hl. ed./).
Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe 1992 (r. 1997 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 3, 2, 66, 1221 s., rejstřík.
ISBN: 7-5432-0052-X
写作大辞典。(庄涛、胡敦骅、梁冠群)。
上海,汉语大词典出版社 1992 (1992第1版,1997第4次印刷)。
[VI 4716]
Xiezuo jiejian cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1988 (r. 1992 4. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 2, 6, 489 s.
ISBN: 7-5326-0067-X
写作借鉴辞典。
上海,上海辞书出版社 1988 (1988第1版,1992第5次印刷)。
[V 9258]
130
Xin ci xin yu cidian. (Li Hang[Xing]jian – Cao Congsun – Yun Jingkui /hl. ed./).
Beijing, Yuwen chubanshe 1993 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 5, 80, 590 s.
ISBN: 7-80006-536-7
新词新语词典。(李行建、曹聪孙、云景魁)。
北京,语文出版社 1993 (1993第1版,1998第5次印刷)。
[V 9002]
Xin ciyu xiao cidian. (He Guowei – Zhang Zhiyun /sest./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2003, 3, 2, 276 s.
ISBN: 7-5326-1160-4
新词语小词典。(贺国伟、张志云)。
上海,上海辞书出版社 2003。
[V 9244]
Xin guan yongyu cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1996, 6, 471 s.
ISBN: 7-5326-0370-9
新惯用语词典。
上海,上海辞书出版社 1996。
[V 9214]
Xin Jie-Han cidian/Nový česko-čínský slovník.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1998 (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 10, 1534 s.
ISBN: 7-100-01962-1
新捷汉词典。
北京,商务印书馆 1998 (1998第1版,1999第2次印刷)。
[VI 4343/a,b]
Xin shiji Xianggang yu Ya-Tai. (Wei Yanshen /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 3, 2, 3, 332 s., tb., gr., název edice též angl.
(Ya-Tai yanjiu congshu/Asia – Pacific Research Series)
ISBN: 7-80149-355-9
新世纪香港与亚太。(魏燕慎)。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(亚太研究丛书)
[VI 4991]
Xin Tang shu 1-5. (Ouyang Xiu – Song Qi /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 4, 86, 933 s. (1), s. 935-1979 (2), s. 1981-2923 (3), s. 2925-3930 (4), s.
3921-4895 (5).
新唐书 1-5。(欧阳修、宋祁 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4673/1-5]
viz Ershisishi
Xin Wudai shi. (Ouyang Xiu /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 4, 21, 616 s.
新五代史。(欧阳修 撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4674]
viz Ershisishi
Xinbian gu-jin Hanyu da cidian. (Hu Yushu /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1995, (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 2, 2, 30, 1202 s.
ISBN: 7-5326-0242-7
新编古今汉语大词典。(胡裕树)。
上海,上海辞书出版社 1995 (1995第1版,1996第2次印刷)。
[VII 1147]
131
Xinbian Han-Ying fenlei cihui shouce.
Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 1983, 15, 667 s.
新编汉英分类词汇手册。
北京,外语教学与研究出版社 1983。
[V 8987]
Xinbian hanyu cidian.
Changsha, Hunan renmin chubanshe 1988, 7, 1564 s.
ISBN: 7-217-00360-1
新编汉语词典。
长沙,湖南人民出版社 1988。
[V 9211]
XING Didi: Zhongguo gudai lishi.
Shanghai, Xuelin chubanshe 2001, 3, 8, 199 s., obr. příl., dodatky.
(Zhongguo wenhua duben xilie)
ISBN: 7-80668-177-9
邢蒂蒂:中国古代历史。
上海,学林出版社 2001。
(中国文化读本系列)
[VI 4748/3]
XING Han: Damo yanchen.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 272 s., obr. příl., gr., obr., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Yuandai juan)
ISBN: 7-101-02654-0
星汉:大漠烟尘。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·元代卷)
[V 9291/10]
Xinhai geming qian-hou. Sheng Xuanhuai dang'an ziliao xuanji zhi yi. (Chen Xulu – Gu Tinglong – Wang Xi
/hl. ed./).
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1979 (1981 1. dotisk 1. vyd. z r. 1979), II, 23, 371 s., obr. příl.
辛亥革命前后。盛宣怀档案资料选辑之一。(陈旭麓、顾廷龙、汪熙)。
上海,上海人民出版社 1979 (1979第1版,1981第2次印刷)。
[VI 4507]
Xinhai Wuchang qiyi.
B.m., Wenwu chubanshe 1986, b.s., obr.
辛亥武昌起义。
文物出版社 1986。
[VII 1065]
Xinhua cidian. 2001 nian xiudingban.
Beijing, Shangwu yinshuguan 2001 (r. 2001 40. dotisk opr. 3. vyd. z r. 2001), 4, 84, 1390 s.
ISBN: 7-100-03248-2
新华词典。2001 年修订版。
北京,商务印书馆 2001 (2001修订第3版,2001北京第41次印刷)。
[V 9181]
Xinhua zidian. (1979 nian xiuding chongpaiben).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1979 (r. 1980 34. dotisk 5. rev. vyd. z r. 1979), 88, 635 s.
新华字典。(1979 年修订重排本)。
北京,商务印书馆 1979 (1979修订5版,1980第35次印刷)。
[V 8986]
Xinhua tongyici cidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 2003, (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2003), 24, 329 s.
ISBN: 7-100-03622-4
新华同义词词典。
北京,商务印书馆 2003 (2003第1版,2003第2次印刷)。
[V 9192]
132
Xinhua xiezi zidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 2001, (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2001), 34, 331 s.
ISBN: 7-100-03247-4
新华写字字典。
北京,商务印书馆 2001 (2001第1版,2001第2次印刷)。
[V 9191]
Xinhua xinciyu cidian. 2003 nian ban.
Beijing, Shangwu yinshuguan 2003, (r. 2003 2. dotisk 1. vyd. z r. 2003), 28, 455 s.
ISBN: 7-100-03659-3
新华新词语词典。2003 年版。
北京,商务印书馆 2003 (2003第1版,2003第3次印刷)。
[V 9190]
Xinhua zhengfan chengyu xiao cidian. (Ju Mujing /hl. ed./).
Beijing, Jingguan jiaoyu chubanshe 1995, 2, 2, 124, 568 s.
ISBN: 7-81027-334-5
新华正反成语小词典。(鞠慕敬)。
北京,警官教育出版社 1995。
[V 9242]
Xinhua zidian. (1998 nian xiudingben).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1998 (r. 2003 196. dotisk 3. vyd. z r. 1998), 93, 700 s.
ISBN: 7-100-02601-6
新华字典。(1998 年修订本)。
北京,商务印书馆 1998 (1998第3版,2003第197次印刷)。
[V 9243]
Xinjiang ge zu lishi wenhua cidian. (Yu Taishan – Chen Gaohua – Xie Fang /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1996, 3, 18, 46, 505 s., mp., dodatky, rejstřík.
ISBN: 7-101-01176-4
新疆各族历史文化词典。(余太山、陈高华、谢方)。
北京,中华书局 1996。
[VI 4728]
Xinwenjie renwu (liu). Kang Youwei, Liang Qichao.
Beijing, Xinhua chubanshe 1985, 2, 152 s., obr. příl.
新闻界人物 (六)。康有为、梁启超。
北京,新华出版社 1985。
[V 9118/6]
Xinwenjie renwu (si). Lin Baishui, Wang Yunsheng, Hu Zhengzhi.
Beijing, Xinhua chubanshe 1984, 2, 154 s.
新闻界人物 (四)。林白水、王芸生、胡政之。
北京,新华出版社 1984。
[V 9118/4]
Xinwenjie renwu (wu). Deng Tuo.
Beijing, Xinhua chubanshe 1985, 2, 148 s., obr. příl.
新闻界人物 (五)。邓拓。
北京,新华出版社 1985。
[V 9118/5]
Xinyue shixuan. (Chen Mengjia /sest./).
Shanghai, Shanghai shudian 1981 (r. 1985 2. dotisk 1. vyd. z r. 1981, reprint vyd. z r. 1931), 32, 12, 264 s.
(Zhongguo xiandai wenxue shi cankao ziliao)
新月诗选。(陈梦家)。
上海,上海书店 1981 (1981第1版,1985第3次印刷,1931复印)。
(中国现代文学史参考资料)
[V 9099]
133
Xizang. Bai ti wenda.
[Beijing], Xinxing chubanshe 2001, 140 s., obr. příl., obr. v textu.
ISBN: 7-80148-353-7
西藏。百题问答。
[北京],新星出版社 2001。
[V 9139]
Xizang 50 nian.
(Jingji juan, Lishi juan, Shengtai juan, Wenxue juan, Lüyou juan).
西藏 50 年。
(经济卷、历史卷、生态卷、文学卷、旅游卷)。
[VI 4751/1-5]
viz jednotlivé svazky
Xizang bowuguan/Tibet Museum.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 2001, 215 s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-5000-6480-2
西藏博物馆。
北京,中国大百科全书出版社 2001。
[VII 1067]
Xizang fengjian nongnu zhi yanjiu lunwenxuan.
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 1991, 4, 3, 565 s., tb.
ISBN: 7-80057-055-X
西藏封建农奴制研究论文选。
北京,中国藏学出版社 1991。
[V 9358]
Xizang jingji jianshi. (Duojiecaidan – Jiangcunluobu /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 1995, 3, 887 s., tb., bibl.
ISBN: 7-80057-230-7
西藏经济简史。(多杰才旦、江村罗布)。
北京,中国藏学出版社 1995。
[VI 5000]
Xizang qi bai nian. Shang, zhong, xia/Tibet: 700 Years of History (1-3).
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2000, 448 s., tb., název též angl. (1), 2001, s. 449-885, název též angl.
(2), 2001, s. 887-1319 název též angl. (3).
ISBN: 7-80113-757-4 (1), 7-80113-809-0 (2), 7-80113-832-5 (3)
西藏七百年。上、中、下。
北京,五洲传播出版社 2000 (上), 2001 (中、下)。
[VI 4681/1-3]
Xizang shehui fazhan yanjiu.
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 1997, 2, 468 s., tb., gr., mp.
(Shehui yu fazhan yanjiu congshu)
ISBN: 7-80057-321-4
西藏社会发展研究。
北京,中国藏学出版社 1997。
(社会与发展研究丛书)
[V 9357]
Xizang shehui lishi Zangwen dang'an ziliao yiwenji.
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 1997, 1, 14, 242 s., obr. příl.
ISBN: 7-80057-325-7
西藏社会历史藏文档案资料译文集。
北京,中国藏学出版社 1997。
[V 9400]
134
Xizang wenhua de fazhan.
Beijing, Zhonghua Renmin Gongheguo guowuyuan Xxnwen bangongshi 2000, 26 s.
ISBN: 7-80148-293-X
西藏文化的发展。
北京,中华人民共和国国务院新闻办公室 2000。
[V 9356]
Xizang zizhiqu ditu ce/Bod-lzongs sa-khrai deb-tho.
Beijing, Zhongguo Ditu Chubanshe 1996 (r. 2000 2. dotisk 1. vyd. z r. 1966), 166 s., název též tibet.
ISBN: 7-5031-1769-9
西藏自治区地图册。
北京,中国地图出版社 1996 (1996第1版,2002第3次印刷)。
[V 9175]
XU Beihong: Xu Beihong sumiao.
Beijing, Renmin Meishu Chubanshe 1980, (r. 1984 4. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 10 s., obr. příl. 153 s.
(Zhongguo Meishujia Congshu)
徐悲鸿:徐悲鸿素描。
北京,人民美术出版社 1980 (1980第1版,1984第5次印刷)。
(中国美术家丛书)
[V 9050]
XU Chi: Xu Chi wenji (juan yi – si).
Wuhan, Changjiang Wenyi Chubanshe 1993 (r. 1994 1. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 6, 285 s. (1), 2, 411 s. (2),
2, 426 s. (3), 2, 369 s. (4).
ISBN: 7-5354-0926-1 (1), 7-5354-0927-X (2), 7-5354-0928-8 (3), 7-5354-0929-6 (4)
徐尺:徐尺文集 (卷一—四)。
武汉,长江文艺出版社 1993 (1993第1版,1994第2次印刷)。
[VI 4372/1-4]
XU Fangmin: Shiming yanjiu/HSÜ Fang-min: Studies of the Shih Ming.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1989, iv, 265 s., bibl.,
tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 83)
徐芳敏:释名研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1989。
(国立台湾大学文史丛刊 83)
[VI 4610]
XU Fengxian: Kua shiji nanti: Zhongguo quyu jingji fazhan chaju/Knotty Problems Across the Centuries:
Studies on the Differentials of China's Regional Economic Development.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 7, 5, 7, 451 s., tb., gr., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 3)
ISBN: 7-80149-202-1
徐逢贤:跨世纪难题:中国区域经济发展差距。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(经济研究文库·3)
[VI 4929]
XU Fengxiang: Xizang 50 nian. Shengtai juan.
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 14, 2, 5, 215 s., obr. příl., mp., tb., obr., bibl.
ISBN: 7-105-04457-8
徐凤翔:西藏 50 年。生态卷。
北京,民族出版社 2001。
[VI 4751/3]
135
XU Hongtu: Zhejiang sheng Pan'an xian Yangtou cun de xifangyue.
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1995, II, 196 s., obr. příl.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-53-5
徐宏图:浙江省磐安县仰头村的西方月。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1995。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4455]
XU Huaizhong: Women bozhong aiqing.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1957 (r. 1958 1. dotisk 1. vyd. z r. 1957), 327 s., obr.
徐怀中:我们播种爱情。
北京,中国青年出版社 1957 (1957第1版,1958第2次印刷)。
[VI 4477]
XU Jialu: Gudai wenti changshi.
Beijing, Beijing chubanshe 1980, 2, 1, 157 s.
(Yuwen xiao congshu)
许嘉璐:古代文体常识。
北京,北京出版社 1980。
(语文小丛书)
[V 8939]
XU Lianggao: Zhongguo minzu wenhua yuan xintan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002 (r. 2002 2. vyd.), 2, 6, 2, 2, 355 s., tb., mp., gr., bibl., resumé
angl.
(Zhongguo shehui kexueyuan qingnian xuezhe wenku ∙ Wen shi xilie)
ISBN: 7-80149-211-0
徐良高:中国民族文化源新探。
北京,社会科学文献出版社 2002 (2002第2版)。
(中国社会科学院青年学者文库·文史系列)
[V 9337]
XU Min: Wang Chong zhexue sixiang tansuo.
Beijing, Shenghuo ∙ dushu ∙ xinzhi sanlian shudian 1979, 176 s.
徐敏:王充哲学思想探索。
北京,生活·读书·新知三联书店 1979。
[V 9113]
XU Qing: Gudian shilü shi.
Xining, Qinghai renmin chubanshe 1980 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 3, 230 s.
徐青:古典诗律史。
西宁,青海人民出版社 1980 (1980第1版,1982第2次印刷)。
[V 8938]
XU Shoukai: Gudai wenyi sixiang man hua.
Hangzhou, Zhejiang Wenyi Chubanshe 1984, 4, 302 s.
徐寿凯:古代文艺思想漫话。
杭州,浙江文艺出版社 1984。
[VI 4322]
XU Xiaobin: Dunhuang yimeng.
Shijiazhuang, Huashan Wenyi Chubanshe 1997, 2, 5, 244 s., 1. foto.
(Zhongguo Dangdai Qingnian Zuojia Changpian Xinzuo Congshu)
ISBN: 7-80611-490-4
徐小彬:敦煌遗梦。
石家庄,华山文艺出版社 1997。
(中国当代青年作家长篇新作丛书)
[VI 4531]
136
XU Xiaofeng – LI Fuqiang – MENG Bin: Ziyuan zichanhua guanli yu kechixu fazhan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 3, 3, 4, 375 s., tb., bibl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-234-X
许晓峰、李富强、孟斌:资源资产化管理与可持续发展。
北京,社会科学文献出版社 1999 (1999第1版,2001第2次印刷)。
(中国经济运行丛书)
[VI 4918]
XU Xiaojie: Xin shiji de youqi diyuan zhengzhi. Zhongguo mianlin de jiyu yu tiaozhan/Geopolitics of Oil
and Gas in the New Century: A Closer Look at Challenges Facing China.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998, 3, 6, 31, 194 s., tb., slovníček, název a úvod též angl.
(Er shi yi shiji congshu)
ISBN: 7-80050-994-X
徐小杰:新世纪的油气地缘政治。中国面临的机遇与挑战。
北京,社会科学文献出版社 1998。
(二十一世纪丛书)
[VI 4901]
XU Xinxin: Dangdai Zhongguo shehui jiegou bianqian yu liudong.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 6, 3, 340 s., tb., gr., bibl., dodatky.
(Xiandai shehuixue wenku)
ISBN: 7-80149-356-7
许欣欣:当代中国社会结构变迁与流动。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(现代社会学文库)
[VI 4887]
XU Zhengzhong: Gaoxin jishu chanye: caizheng zhengce yu fazhan zhanlüe.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 4, 366 s., tb., bibl.
(Caijin luncong ∙ di yi ji I)
ISBN: 7-80149-745-7
许正中:高新技术产业:财政政策与发展战略。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(财金论丛·第一辑 I)
[VI 5024]
XU Zhengzhong: Shehui yiliao baoxian: zhidu xuanze yu guanli moshi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 6, 5, 257 s., tb., gr., bibl.
(Caijin luncong ∙ di er ji III)
ISBN: 7-80149-746-5
许正中:社会医疗保险:制度选择与管理模式。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(财金论丛·第二辑 III)
[VI 5029]
XU Zhengzhong – YUAN Guangrui – SUN Guoying: Caizheng fenquan: lilun jichu yu shijian.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 4, 354 s., tb., gr., bibl.
(Caijin luncong ∙ di yi ji II)
ISBN: 7-80149-745-7
许正中、苑广睿、孙国英:财政分权:理论基础与实践。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(财金论丛·第一辑 II)
[VI 5025]
XU Zhigang: Shi ci yunlü.
Jinan, Jinan chubanshe 1992, 3, 5, 735 s.
ISBN: 7-80572-689-2
徐志刚:诗词韵律。
济南,济南出版社 1992。
[VI 4363]
137
XU Zhimo: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Xu Zhimo juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2001 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2001), 2, 291 s.
ISBN: 7-02-003220-6
徐志摩:中华散文珍藏本·徐志摩卷。
北京,人民文学出版社 2001 (2001第1版,2002第2次印刷)。
[VI 4790]
Xuesheng gu Hanyu cidian. (Lu Yuan – Shen Hengzhong – Zhang Weizhi /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1988, (r. 1992 2. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 2, 40, 1109, 34 s.
ISBN: 7-5326-0058-0
学生古汉语词典。(卢元、沈蘅仲、张伪之)。
上海,上海辞书出版社 1988 (1988第1版,1992第3次印刷)。
[V 9220]
Y
Ya-Tai diqu fazhan baogao No. 3 (2002). Xingshi yu redian wenti toushi. (Zhang Yunling – Sun Shihai
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 3, 2, 398 s., tb., gr., název edice a obsah též angl.
(Ya-Tai lanpishu/Blue Book of Asia–Pacific)
ISBN: 7-80149-873-9
亚太地区发展报告 No. 3 (2002)。形势与热点问题透视。(张蕴岭、孙士海)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(亚太蓝皮书)
[VI 4956]
YAN Lin: Zhengfu zuzhi jiegou tiaozheng yu jingji fazhan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 3, 10, 3, 170 s., tb., bibl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-199-8
阎林:政府组织结构调整与经济发展。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(中国经济运行丛书)
[VI 4916]
YAN Wenjing: Xiao xi liu de ge.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1979 (1979 2. dotisk 2. vyd. z r. 1979), 2, 6, 332 s., obr.
严文井:小溪流的歌。
北京,人民文学出版社 1979 (1979第2版,1979第3次印刷)。
[VI 4503]
YAN Xuequn: Minzu yanjiu wenji.
Beijing, Minzu chubanshe 1997, 2, 418 s.
ISBN: 7-105-02679-0
严学宭:民族研究文集。
北京,民族出版社 1997。
[VI 4857]
YANG Bojun: Liezi jishi.
Beijing, Zhonghua shuju 1979 (r. 1997 4. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 2, 4, 6, 8, 350 s.
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00879-1
杨伯峻:列子集释。
北京,中华书局 1979 (1979第1版,1997第5次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4844]
138
YANG Chengzu: Zhang Jiuling nianpu. Fu lun wu zhong/YANG Ch'eng-tsu: Chronological Biography
of Chang Chiu-ling.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1964, 2, 1, 1, 162, 3 s., tb, dodatek, angl.
resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 11)
扬承祖:张九龄年谱。附论五种。
台北,国立台湾大学文学院 1964。
(国立台湾大学文史丛刊 11)
[VI 4550]
YANG Cuihua: Zhongjihui dui kexue de zanzhu/YANG Tsui-hua: Patronage of Sciences: The China
Foundation for the Promotion of Education and Culture.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1991, 2, 6, 4, 267, 15 s., tb., bibl., rejstřík, tiráž též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 65/Monograph Series No. 65)
ISBN: 957-9046-95-6
杨翠华:中基会对科学的赞助。
台北,中央研究院近代史研究所 1991。
(中央研究院近代史研究所专刊 65)
[VI 4513]
YANG Cuntian: Zhongguo fengsu gaiguan.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1994 (r. 2003 2. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 3, 2, 352 s., obr. příl., tb.,
dodatky.
ISBN: 7-301-02317-0
杨存田:中国风俗概观。
北京,北京大学出版社 1994 (1994第1版,2003第3次印刷)。
[V 9333]
YANG Daili: Zenyang jiuzheng bingju.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1975, 76 s.
杨岱励:怎样纠正病句。
上海,上海人民出版社 1975。
[V 9055]
YANG Diankui – XIA Guangzhou – LIN Zhijin: Gudai wenhua changshi.
Jinan, Shandong jiaoyu chubanshe 1984 (r. 1984 1. dotisk 2. vyd. z r. 1984), 2, 21, 361 s.
杨殿奎、夏广洲、林治金:古代文化常识。
济南,山东教育出版社 1984 (1984第2版,1984第2次印刷)。
[V 8932]
YANG Huiyuan: Hanyu tingli shuohua jiaoxuefa.
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 1996 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 3, VI, 369 s.
ISBN: 7-5619-0456-8
杨惠元:汉语听力说话教学法。
北京,北京语言文化大学出版社 1996 (1996第1版,1997第2次印刷)。
[V 9010]
YANG Lin: Hanyu cihui yu Huaxia wenhua.
Beijing, Yuwen chubanshe 1996, 2, 2, 5, 266 s., obr.
ISBN: 7-80126-057-0
杨琳:汉语词汇与华夏文化。
北京,语文出版社 1996。
[V 9335]
YANG Ming: Dizu shi.
B.m., Jilin jiaoyu chubanshe 1991, 2, 217 s., obr. příl., mp., tb., bibl.
(Zhongguo shaoshu minzu wenku)
ISBN: 7-5383-1329-X
杨铭:氐族史。
吉林教育出版社 1991。
(中国少数民族文库)
[V 9173]
139

YANG Mingzhao: Baopuzi waipian jiaojian. Xia.
Beijing, Zhonghua shuju 1997, 2, 806 s.
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-01563-8
杨明照:抱朴子外篇校笺。下。
北京,中华书局 1997。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4851/2]
YANG Rubin: Xian Qin daojia "dao" de guannian de fazhan/YANG Rur Bin: The Development of the Idea
of Tao in Pre-Chin Period.  
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1987, 166 s., bibl., angl.
resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 77)
杨儒宾:先秦道家《道》的观念的发展。
台北,国立台湾大学出版委员会 1987。
(国立台湾大学文史丛刊 77)
[VI 4604]
YANG Shangshan: Huangdi neijing taisu.
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1983 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 2, 6, 5, 617 s.
杨上善:黄帝内径太素。
北京,人民卫生出版社 1983 (1983第1版,1983第3次印刷)。
[VI 4481]
YANG Shuo: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Yang Shuo juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 2, 243 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002761-X
杨朔:中华散文珍藏本·杨朔卷。
北京,人民文学出版社 1998 (1998第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4780]
YANG Wanjiang: Weiji yu chulu: Zhongguo liangshi jiegou yu nongye fazhan xinlun.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 3, 3, 7, 294 s., tb., gr.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-219-6
杨万江:危机与出路:中国粮食结构与农业发展新论。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(中国经济运行丛书)
[VI 4917]
YANG Wanjiang – XU Xingming: Nongye xiandaihua ceping.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 3, 3, 4, 443 s., tb., gr.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-541-1
杨万江、徐星明:农业现代化测评。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(中国经济运行丛书)
[VI 4925]
YANG Ye - QING, Gu: Zhongguo lishi gushi. Liang Song weiguo yingxiong de gushi.
Beijing, Tongsu duwu chubanshe 1955, 72 s., obr.
杨叶、青谷:中国历史故事。两宋卫国英雄的故事。
北京,通俗读物出版社 1955。
[V 9165]
YANG Yi: Zhongguo gudian xiaoshuo shi lun.
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 1995 (r. 1997 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 6, 541 s.
ISBN: 7-5004-1756-X
杨义:中国古典小说史论。
北京,中国社会科学出版社 1995 (1995第1版,1997第2次印刷)。
[V 9353]
140
YANG Yueqing: Gudai wenji mingpian songdu.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002 (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 3, 1, 3, 201 s.
(Gudai jingdian songdu)
ISBN: 7-5326-1041-1
杨月清:古代文集名篇诵读。
上海,上海辞书出版社 2002 (2002第1版,2003第2次印刷)。
(古代经典诵读)
[V 9295]
YANG Zhen: Qing chao huangwei jicheng zhidu.
Beijing, Xue yuan chubanshe 2001, 6, 630 s., bibl., dodatky.
ISBN: 7-5077-1784-4
杨珍:清朝皇位继承制度。
北京,学苑出版社 2001。
[VI 4655]
Yangjiafu yanyi.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1980 (r. 1985 2. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 2, 2, 5, 303 s.
(Zhongguo gudian xiaoshuo yanjiu ziliao congshu)
杨家府演义。
上海,上海古籍出版社 1980 (1980第1版,1985第3次印刷)。
(中国古典小说研究资料丛书)
[V 8985]
Yangsheng yuekan/Health Preserving 2002/1-12 (bývalý Qigong Zazhi).
Hangzhou, Zhejiang zhongyi zazhi she 2002.
ISSN: 1671-1734
养生月刊 (原《气功杂志》)。
杭州,浙江中医杂志社 2002。
[XV 512/6]
Yantielun jiaozhu (dingben). Shang, xia. (Wang Liqi /kritický komentář/).
Beijing, Zhonghua shuju 1992 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 2, 3, 38, 436 s. (1), s. 437-840 (2).
(Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji))
ISBN: 7-101-00906-9
盐铁论校注 (定本)。上、下。(王利器 校注)。
北京,中华书局 1992 (1992第1版,1996第2次印刷)。
(新编诸子集成 (第一辑))
[VI 4845/1,2]
YAO Hanming: Xin ciyu ∙.shehui ∙ wenhua.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1998, 2, 2, 3, 221 s.
ISBN: 7-5326-0534-5
姚汉铭:新词语·社会·文化。
上海,上海辞书出版社 1998。
[VI 4826]
Yaoyong zhiwu zaipei.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1977, 2, 2, 495 s., obr. a tb. v textu.
药用植物栽培。
上海,上海人民出版社 1977。
[V 9067]
YAO Yufang – HE Juhuang a další: Zhongguo jingji zengzhang yu kechixu fazhan. Lilun, moxing
yu yingyong.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998 (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 3, 2, 2, 208 s., tb., gr.,
bibl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-049-5
姚愉芳、贺菊煌 等:中国经济增长与可持续发展。理论、模型与应用。
北京,社会科学文献出版社 1998 (1998第1版,1999第2次印刷)。
(中国经济运行丛书)
[VI 4914]
141
Yazhou jinrong weiji: zuixin fenxi yu duice. (He Bingmeng – Liu Rongcang – Liu Shucheng /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998, 2, 491 s., tb.
ISBN: 7-80149-052-5
亚洲金融危机:最新分析与对策。(何秉孟、刘溶沧、刘树成)。
北京,社会科学文献出版社 1998。
[VI 5041]
Yazhou xiandaihua toushi. (Zhang Yunling /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 3, 3, 4, 643 s., tb., název edice též angl.
(Ya-Tai yanjiu congshu/Asia – Pacific Research Series)
ISBN: 7-80149-490-3
亚洲现代化透视。(张蕴岭)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(亚太研究丛书)
[VI 4993]
YE Guoliang: Song ren yi jinggai jingkao/YAP Kuo-liang: A Research on the Customs of Suspecting
and Emending the Classics by the Scholars of Sung Dynasty.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1980, 3, 208 s., dodatky, bibl.,
tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 55)
叶国良:宋人疑经改经考。
台北,国立台湾大学出版委员会 1980。
(国立台湾大学文史丛刊 55)
[VI 4584]
YE Junjian: Jijing de qunshan. Shancun. Kuangye. Yuancheng (san bu qu).
Zhengzhou, Huanghe wenyi chubanshe 1989, 899 s.
ISBN: 7-5400-0123-2
叶君健:寂静的群山。山村。旷野。远程 (三部曲)。
郑州,黄河文艺出版社 1989。
[V 9011]
YE Luhua – DONG Qun: Zhongguo fojiao baike quanshu. Jiaoyu juan, renwu juan.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 2000, 3, 5, 455 s., tb.
ISBN: 7-5325-2865-0
业露华、董群:中国佛教百科全书。教义卷、人物卷。
上海,上海古籍出版社 2000。
[VI 4652/1]
YE Shuxian: Zhongguo shenhua zhexue.
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 1992 (r. 1997 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), 3, 7, 363 s., obr., gr.,
tb.
(Sheke xueshu wenku)
ISBN: 7-5004-0831-5
叶舒宪:中国神话哲学。
北京,中国社会科学出版社 1992 (1992第1版,1997第3次印刷)。
(社科学术文库)
[V 9322]
YE Xianchun: Changyong zhong chengyao.
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1976, iii, xii, 394 s., tb. v textu.
也显纯:常用中成药。
上海,上海人民出版社 1976。
[V 9069]
142
YE Zhaoyan: Ye Zhaoyan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000, 1, 16, 406 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-003231-1
叶兆言:叶兆言。
北京,人民文学出版社 2000。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4759]
Yi ge Zhongguo de yuanze yu Taiwan wenti.
Beijing, Xinxing chubanshe 2000, 24 s.
ISBN: 7-80148-269-7
一个中国的原则与台湾问题。
北京,新星出版社 2000。
[VI 5009]
Yi jiu jiu yi nian Beijing Zhongguo zangxue taolunhui. Lunwen tiyao ji.
Beijing, Zhongguo zangxue yanjiu zhongxin 1991, 2, 81 s., tb.
一九九一年北京中国藏学讨论会。论文提要集。
北京,中国藏学研究中心 1991。
[VII 1055]
YI Xianrong: Jingji yu jingjixue de misi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 7, 264 s., tb., bibl.
(Yi Xianrong jingji kuai ping ji)
ISBN: 7-80149-696-5
易宪容:经济与经济学的迷思。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(易宪容经济快评集)
[VI 4978]
YI Xianrong: Kuozhan shichang: jingji fanrong de quanyuan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 7, 219 s., tb., bibl.
(Yi Xianrong jingji kuai ping ji)
ISBN: 7-80149-696-5
易宪容:扩展市场:经济繁荣的泉源。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(易宪容经济快评集)
[VI 4977]
YI Xianrong: Toushi bianhuan zhong de jinrong shichang.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 7, 277 s., tb.
(Yi Xianrong jingji kuai ping ji)
ISBN: 7-80149-696-5
易宪容:透视变幻中的金融市场。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(易宪容经济快评集)
[VI 4979]
Yiheyuan/The Summer Palace.
Beijing, Waiwen chubanshe/Beijing, Foreign Languages Press 1997, b.s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-02036-6
颐和园。
北京,外文出版社 1997。
[V 9278]
Yiheyuan changlang caihua gushi jingxuan (Ying-Han Duizhao)/Long Corridor Paintings at Summer Palace.
Beijing, Waiwen chubanshe/Foreign Language Press 1996 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 143 s., obr.,
text. čín. a angl.
ISBN: 7-119-01859-0
颐和园长廊彩画故事精选 (英汉对照)。
北京,外文书出版社 1996 (1996第1版,1998第2次印刷)。
[VII 1154]
143
YIJING: Da Tang Xiyu qiufa gaoseng zhuan jiaozhu. (Wang Bangwei /kritický komentář/).
Beijing, Zhonghua shuju 1988 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 1988), 4, 302 s., mp., dodatky, rejstříky, bibl.
(Zhongwai jiaotong shiji congkan, 7)
ISBN: 7-101-00420-2
义净:大唐西域求法高僧传校注。(王邦维 校注)。
北京,中华书局 1988 (1988第1版,2000第2次印刷)。
(中外交通史籍丛刊, 7)
[VI 4688]
YIN Naiping: Zhongguo jinrong tizhi jianlun.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 4, 4, 227 s., tb., bibl., název edice též angl.
(Zhongguo jingji yanjiu congshu/China Economic Research Series)
ISBN: 7-80149-398-2
殷乃平:中国金融体制简论。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(中国经济研究丛书)
[VI 4909]
YIN Weixian: Mingdai Zangzu shi yanjiu.
Beijing, Minzu chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 2, 2, 259 s.
(Xibei minzu xueyuan jianxiao 50 zhounian xianli xueshu congshu)
ISBN: 7-105-03860-8
尹伟先:明代藏族史研究。
北京,民族出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
(西北民族学院建校 50 周年献礼学术丛书)
[VI 4682]
YING Yongshen – WANG Guimin – YANG Shengnan: Chunqiu shihua.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1982, 6, 5, 385 s., obr. v textu.
(Qingnian wenku)
应永深、王贵民、杨升南:春秋史话。
北京,中国青年出版社 1982。
(青年文库)
[V 8926]
Ying-Han jishu cidian/An English-Chinese Dictionary of Technology.
B.m., Guofang gongye chubanshe 1985, XIV, 1098 s., reprint.
英汉技术词典。
国防工业出版社 1985。
[V 9019]
Ying-Zhong huihua/English-Chinese Conversation.
Beijing, Waiwen chubanshe/Peking, Foreign Languages Press 1958, 176 s.
英中会话。
北京,外文出版社 1958。
[V 9106]
Yingguo, Eguo yu Zhongguo Xizang/England, Russian and China Tibet. (Zhou Weizhou /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 2001 (1. dotisk 1. vyd.), 13, 8, 649 s., obr. příl., bibl., rejstříky, název
též angl.
ISBN: 7-80057-330-3
英国、俄国与中国西藏。(周伟洲)。
北京,中国藏学出版社 2001 (第1版,第2次印刷)。
[VI 4832]
Yingyong Hanyu cidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 2000 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 69, 1708 s.
ISBN: 7-100-01747-5
应用汉语词典。
北京,商务印书馆 2000 (2000第1版,2000第2次印刷)。
[V 9179]
144
Yinyue biaoqing shuyu zidian. (Zhang Ninghe – Luo Jilan /sest./).
Beijing, Yinyue chubanshe 1958, 110 s.
音乐膘情术语字典。(张宁和、罗吉兰)。
北京,音乐出版社 1958。
[V 9102]
Yinyue zhishi cidian.
Lanzhou, Gansu renmin chubanshe 1981 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 840 s.
音乐知识词典。
兰州,甘肃人民出版社 1981 (1981第1版,1982第2次印刷)。
[V 8990]
Yonghegong/Lamasery of Harmony and Peace.
Beijing, Waiwen chubanshe/Beijing, Foreign Languages Press 1999, 71 s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-02393-4
雍和宫。
北京,外文出版社 1999。
[V 9277]
Youxiu baogao wenxue nianxuan 1990-1991. (Liu Yin – Zhou Ming – Li Bingyin /sest./).
Beijing, Zuojia chubanshe 1992, 1, 630 s.
ISBN: 7-5063-0494-5
优秀报告文学年选 1990~1991。(刘茵、周明、李炳银)。
北京,作家出版社 1992。
[VI 4438]
YU Keping: Quanqiuhua yu zhengzhi fazhan/Globalization and Political Development.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 223 s., název a obsah též angl.
(Zhuangui zhengzhixue luncong)
ISBN: 7-80149-981-6
俞可平:全球化与政治发展。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(转轨政治学论丛)
[VI 4994]
YU Keping: Zengliang minzhu yu shanzhi. Zhuanbian zhong de Zhongguo zhengzhi/Incremental Democracy
and Good Governance.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 2, 2, 279 s., název a obsah též angl.
(Zhuangui zhengzhixue luncong)
ISBN: 7-80149-982-4
俞可平:增量民主与善治。转变中的中国政治。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(转轨政治学论丛)
[VI 4995]
YU Keping: Zhengzhi yu zhengzhixue/Politics and Political Science.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 2, 2, 298 s., název a obsah též angl.
(Zhuangui zhengzhixue luncong)
ISBN: 7-80149-983-2
俞可平:政治与政治学。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(转轨政治学论丛)
[VI 4996]
YU Lishang: Beijing tongsu shihua.
Beijing, Beijing Yanshan chubanshe 1993, 4, 330 s., tb., mp.
ISBN: 7-5402-0657-8
余荔裳:北京通俗史话。
北京,北京燕山出版社 1993。
[V 9331]
145
YU Tianbai: Daduhui.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 3, 6, 726 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002407-6
俞天白:大都会。
北京,人民文学出版社 1997。
[VI 5054]
YU Xianhao – SHI Shuangyuan a další: Zhonghua wen shi zhishi shiyong shouce.
Nanjing, Jiangsu renmin chubanshe 1997, 2, 16, 931 s., tb.
ISBN: 7-214-01887-X
郁贤皓、史双元 等:中华文史知识实用手册。
南京,江苏人民出版社 1997。
[VI 4795]
YU Yi: Sichuan sheng Lushan xian Qingyuan xiang Lushan qingtan tianye diaocha baogao.
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1994, 254 s., mp., obr. příl.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-65-9
于一:四川省芦山县清源乡芦山庆坛田野调查报告。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1994。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4459]
YU Yingshi: Zhongguo jindai sixiang shi shang de Hu Shi.
Taibei, Lianjing chuban shiye gongsi 1984 (r. 1990 3. dotisk 1. vyd. z r. 1984), 2, 110 s.
余英时:中国近代思想史上的胡适。
台北,联经出版事业公司 1984 (1984第1版,1990第4次印刷)。
[VI 4361]
YU Zhiying – ZHOU Jinwen: Tongsu Zhongguo gudai shi.
Zhengzhou, Henan renmin chubanshe 1991, 2, 5, 432 s.
ISBN: 7-215-01368-5
玉质英、周锦文:通俗中国古代史。
郑州,河南人民出版社 1991。
[V 9360]
YUAN Bin: Song yuyan cidian.
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 1997 (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 2, 56, 376 s., bibl., rejstřík.
(Jindai Hanyu duandai yuyan cidian xilie)
ISBN: 7-5320-4864-0
袁宾:宋语言词典。
上海,上海教育出版社 1997 (1997第1版,1999第2次印刷)。
(近代汉语断代语言词典系列)
[VI 4722]
YUAN Fan: Zhongguo changjian wenyan ju shi jiangjie.
B.m., Xinlei chubanshe 1988, s. 4, 283 s.
ISBN: 7-5307-0145-2
远帆:中国常见文言句式讲解。
新蕾出版社 1988。
[V 9029]
Yuan Ming Qing shi jianshang cidian. Liao ∙ Jin ∙ Yuan ∙ Ming.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1994 (r. 1999 4. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 13, 11, 774 s., obr. příl., obr.
ISBN: 7-5326-0336-9
元明清诗鉴赏辞典。辽·金·元·明。
上海,上海辞书出版社 1994 (1994第1版,1999第5次印刷)。
[V 9266/1]
146
Yuan Ming Qing shi jianshang cidian. Qing ∙ Jindai.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1994 (r. 2002 7. dotisk 1. vyd. z r. 1994), 15, s. 778-1863, obr., dodatky,
rejstříky.
ISBN: 7-5326-0337-7
元明清诗鉴赏辞典。清·近代。
上海,上海辞书出版社 1994 (1994第1版,2002第8次印刷)。
[V 9266/2]
Yuan qu jianshang cidian. (Jiang Xingyu /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1990 (r. 2002 16. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 4, 19, 1492 s., obr. příl., obr.,
dodatky, bibl., rejstříky.
ISBN: 7-5326-0091-2
元曲鉴赏辞典。(蒋星煜)。
上海,上海辞书出版社 1990 (1990第1版,2002第17次印刷)。
[V 9267]
Yuan shi 1-3. (Song Lian a další /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 2000, 1, 3, 82, 973 s. (1), s. 975-2061 (2), s. 2063-3130 (3).
元史 1-3。(宋濂 等撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4678/1-3]
viz Ershisishi
Yuan shi biecai ji. (Zhang Jingxing – Yao Peiqian – Wang Yongqi /sest./).
Beijing, Zhonghua shuju 1975 (reprint díla: Yuan shi bai yi chao z r. 1764), 1, 6, 136 s.
元诗别裁集。(张景星、姚培谦、王永琪)。
北京,中华书局 1975 (1764: 元诗百一钞)。
[VII 1050]
YUAN Zhen: Yuan Zhen ji. Shang, xia ce. (Ji Qin /komentář a interpunkce/).
Beijing, Zhonghua shuju 1982 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 6, 3, 34, 418 s., obr. příl. (1), s. 419-846,
17 s. rejstřík (2).
(Zhongguo gudian wenxue jiben congshu)
ISBN: 7-101-02506-4
元缜:元缜集。上、下册。(冀勤 点校)。
北京,中华书局 1982 (1982第1版,2000第2次印刷)。
(中国古典文学基本丛书)
[VI 4747/1,2]
Yuandai wenxue shi. (Deng Shaoji /hl. ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1991 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1991), 2, 5, 610 s.
(Zhongguo wenxue tongshi xilie)
ISBN: 7-02-001271-X
元代文学史。(邓绍基)。
北京,人民文学出版社 1991 (1991第1版,1998第2次印刷)。
(中国文学通史系列)
[VI 4735]
Yuanjian leihan. Di yi ce – di shi ba ce. (Zhang Ying – Wang Shizhen aj. /sest./).
Beijing, Beijing shi Zhongguo shudian 1985 (fotoreprint z r. 1887), b. s.
渊鉴类函。第一册—第十八册。(张英、王士祯)。
北京,北京市中国书店 1985 (据1887年上海同文书局石印本影印)。
[VI 4334/1-18]
Yue Fei de chuanshuo.
Hangzhou, Hangzhou shi Yue Fei mu (miao) wenwu baoguansuo 1983, 60 s., obr. v textu.
岳飞的传说。
杭州,杭州市岳飞墓 (庙) 文物保管所 1983。
[V 8969]
147
Yuefu/Yuefu Songs with Regular Five-Syllable Lines. (Lin Xi /přel. do mod. čín./, Yang Xianyi – Dai Naidie
/přel. do angl./).
Beijing, Waiwen chubanshe 2001, 2, 5, 217 s., obr., text čín. a angl.
(Gushi yuan Han-Ying yicong /A Choice Selection of Ancient Poems (Chinese – English))
ISBN: 7-119-02821-9
乐府。(林希 今译、杨宪益、戴乃迭 英译)。
北京,外文出版社 2001。
(古诗苑汉英译丛)
[V 9414]
Yufa xiuci.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1973, 3, 165 s.
语法修辞。
北京,商务印书馆 1973。
[V 9054]
Yuwen jichu zhishi.
[Wuhan], Hubei renmin chubanshe 1973, (r. 1973 2. dotisk 2. vyd. z r. 1973), 4, 250 s.
语文基础知识。
武汉,湖北人民出版社 1973 (1973第2版,1973第3次印刷)。
[V 9053]
Yuwen zhishi shouce.
Nanchang, Jiangxi renmin chubanshe 1983 (r. 1984 1. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 8, 505 s., tb., dodatky.
语文知识手册。
南昌,江西人民出版社 1983 (1983第1版,1984第2次印刷)。
[VI 4799]
Yuyan jiaoxue yu yanjiu/Language Teaching and Linguistic Studies 1998/1-4, 1999/1-4, 2000/1-4, 2002/1-6.
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 1998-2000, Beijing yuyan wenhua daxue yuyan yanjiusuo
2002.
ISSN: 0257-9448
语言教学与研究。
北京,北京语言文化大学出版社 1988-2000, 北京语言文化大学语言研究所 2002。
[XV 518/5-7,9]
Yuyan wenzi guifan shouce.
Beijing, Yuwen chubanshe 1997, 2, 2, 351 s. (r. 1997 6. dotisk 3. vyd.).
ISBN: 7-80126-131-3
语言文字规范手册。
北京,语文出版社 1997 (1997第3版,1997第7次印刷)。
[VI 4645]
Yuyanxue baike cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1993 (r. 1994 1. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 2, 2, 47, 704 s.
ISBN: 7-5326-0177-3
语言学百科词典。
上海,上海辞书出版社 1993 (1993第1版,1994第2次印刷)。
[VI 4359]
Yuyinxue he yinxixue cidian/A Dictionary of Phonetics and Phonology. (Trask, R. L. [Telasike] /ed./).
Beijing, Yuwen chubanshe 2000, VII, 410 s., bibl.
ISBN: 7-80126-545-9
语音学和音系学词典。(R.L.特拉斯克)。
北京,语文出版社 2000。
[V 9201]
148
Z
ZANG Kejia: Zang Kejia shixuan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1994 (r. 1999 1. dotisk 4. vyd. z r. 1994), 11, 7, 541 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002002-X
臧克家:臧克家诗选。
北京,人民文学出版社 1994 (1994第4版,1999第2次印刷)。
[V 9387]
Zangxue yanjiu.
Beijing, Zhongyang minzu xueyuan zangxue yanjiusuo 1987, 321 s.
藏学研究。
北京,中央民与学院藏学研究所 1987。
[V 9142/1987]
Zangxue yanjiu.
Tianjin, Tianjin guji chubanshe 1990, 380 s., index.
ISBN: 7-80504-154-7
藏学研究。
天津,天津古籍出版社 1990。
[V 9142/1990]
Zangxue yanjiu wenji. Di si ji.
Beijing, Zhongyang minzu xueyuan zangxue yanjiusuo 1986, 332 s.
藏学研究文集。第四集。
北京,中央民与学院藏学研究所 1986。
[V 9141/4]
Zangzu da cidian/Bod-rigs cchig-mdzod chen-mo.
Lanzhou, Gansu renmin chubanshe 2003, 2, 2, 4, 98, 1130 s., obr. v textu, název knihy a názvy jednotlivých
hesel též v tibet.
ISBN: 7-226-02030-0
藏族大辞典。
兰州,甘肃人民出版社 2003。
[VII 1066]
ZENG Huabi: Min chu shiqi de Yan Xishan. Minguo yuannian zhi shi liu nian/TSENG Hua-pi: Yen Hsi-shan
in the Early Republican China (1912-1927 AD).
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1981, 4, 204, 3 s., bibl., angl.
resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 57)
曾华璧:民初时期的阎锡山。民国元年至十六年。
台北,国立台湾大学出版委员会 1981。
(国立台湾大学文史丛刊 57)
[VI 4586]
ZENG Yangqing: Wu shan wu e de lixiang daode zhuyi.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1992, 2, 188 s., tb., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 91)
ISBN: 957-9019-25-8
曾阳晴:无善无恶的理想道德主义。
台北,国立台湾大学出版委员会 1992。
(国立台湾大学文史丛刊 91)
[VI 4618]
Zengyan cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1990 (r. 1993 3. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 3, 417 s., obr.
ISBN: 7-5326-0142-0
赠言词典。
上海,上海辞书出版社 1990 (1990第1版,1993第4次印刷)。
[V 9240]
149
Zenyang liyong tushuguan.
Beijing, Beijing daxue tushuguan 1982, 32 s., tb. v textu.
怎样利用图书馆。
北京,北京大学图书馆 1982。
[V 9090]
ZHAN Furui: Zhongguo wenxue lilun fanchou.
Baoding, Hebei daxue chubanshe 1997, 2, 17, 314 s., bibl.
ISBN: 7-81028-439-8
詹福瑞:中国文学理论范畴。
保定,河北大学出版社 1997。
[VI 4803]
ZHAN Ying: Tang shi.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1979 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 2, 128 s.
(Zhongguo gudian wenxue jiben zhishi congshu)
詹锳:唐诗。
上海,上海古籍出版社 1979 (1979第1版,1983第3次印刷)。
(中国古典文学基本知识丛书)
[V 8958]
ZHANG Chengzhi: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Zhang Chengzhi juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 2, 255 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002551-X
张承志:中华散文珍藏本·张承志卷。
北京,人民文学出版社 1997。
[VI 4777]
ZHANG Chishan – YE Wanzhong – LIAO Zhihao: Suzhou fengwuzhi/Scenic Wonders of Suzhou.
B.m., Jiangsu guji chubanshe 1982 (r. 1988 2. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 4, 223 s., obr. v textu, foto příloha
8 s., název též angl.
张墀山、叶万忠、廖志豪:苏州风物志。
江苏古籍出版社 1982 (1982第1版,1988第3次印刷)。
[V 9017]
ZHANG Dexin: Zhongwai yuyan wenhua manyi.
Beijing, Huayu jiaoxue chubanshe 1996, 3, 3, 3, 432 s.
ISBN: 7-80052-296-2
张德鑫:中外语言文化漫议。
北京,华语教学出版社 1996。
[VI 5015]
ZHANG Guangfu: Zhongguo meishu shi.
Beijing, Zhishi chubanshe 1982, 9, V, 478 s., obr. příl., obr. v textu, dodatek.
张光福:中国美术史。
北京,知识出版社 1982。
[VI 4405]
ZHANG Guangyu: Xian Qin quanbi wenzi bianyi/CHEUNG Kwong Yu: A Study of the Authenticity
of the Chinese Numisma Characters of the Pre-Ch'in Period.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1970, 2, 183, 6 s., obr., tb., bibl., angl.
resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 34 [b])
张光裕:先秦泉币文字辨疑。
台北,国立台湾大学文学院 1970。
(国立台湾大学文史丛刊 34[b])
[VI 4563]
150
ZHANG Hongsheng – ZHANG Liguo: Zhongguo fojiao baike quanshu. Shijie juan, shu-hua juan.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 2000, 3, 19, 515 s., obr. příl. 50 s.
ISBN: 7-5325-2820-0
张宏生、章利国:中国佛教百科全书。诗偈卷、书画卷。
上海,上海古籍出版社 2000。
[VI 4652/5]
ZHANG Hui – LIN Xin – GU Nianzhi: Zhongguo lishi gushi. Goutong zhongwai jingji wenhua de gushi.
Beijing, Tongsu duwu chubanshe 1955, 59 s., obr. v textu.
章回、林新、顾念之:中国历史故事。沟通中外经济文化的故事。
北京,通俗读物出版社 1955。
[V 9167]
ZHANG Jie: Chenzhong de chibang.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1984 (r. 2003 5. dotisk 2. vyd. z r. 1984), 4, 369 s., obr. příl.
(Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi )
ISBN: 7-02-003118-8
张洁:沉重的翅膀。
北京,人民文学出版社 1984 (1984第2版,2003第6次印刷)。
(茅盾文学奖获奖书系)
[V 9315]
ZHANG Kangkang: Zhang Kangkang.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 2, 3, 425 s., obr. příl., bibl.
(Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu)
ISBN: 7-02-002554-4
张抗抗:张抗抗。
北京,人民文学出版社 1998。
(中国当代作家选集丛书)
[VI 4774]
ZHANG Keli: San Cao nianpu.
Jinan, Qi Lu shushe 1983, 237 s.
张可礼:三曹年谱。
济南,齐鲁书社 1983。
[V 8952]
ZHANG Longzhi: Zuqun guanxi yu xiangcun Taiwan. Yi ge Qingdai Taiwan Pingpu zuqun shi de chongjian
he lijie/CHANG Lung-chih: Ethnicity & Rural Taiwan – An Ethno-Historical. Study of the Pazeh in Ch'ing
Dynasty.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1991, 3, 246 s., mp., tb.,
bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 87)
ISBN: 957-9019-03-7
张隆志:族群关系与乡村台湾。一个清代台湾平埔族群史的重建和理解。
台北,国立台湾大学出版委员会 1991。
(国立台湾大学文史丛刊 87)
[VI 4614]
ZHANG Meixia: Shuozi shici tan wenhua (yi – si)/Chinese Characters, Words and Culture. Book
One – Four.
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 2000, 3, 123 s. (1), 2, 130 s. (2), II, 110 s. (3), 132 s. (4),
obr., rejstřík, název a slovník též angl.
ISBN: 7-5619-0851-2
张美霞:说字释词谈文化 (一—四)。
北京,北京语言文化大学出版社 2000
[V 9407/1-4]
151
ZHANG Mingming: Hanzi shuxie rumen/Rudiments of Chinese Character Writing.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1997, 4, 196 s., text čín. a angl.
ISBN: 7-307-03330-3
张明明:汉字书写入门。
北京,北京大学出版社 1997。
[VII 1029]
ZHANG Pengyuan: Guo Tingyi, Fei Zhengqing, Wei Muting. Taiwan yu Meiguo xueshu jiaoliu gean
chutan/CHANG Peng-yuan: Triangular Partnership: Kuo Ting-yee, John K. Fairbank, and C. Martin Wilbur
and Their Contribution to Taiwan-U.S. Academic Exchange.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Academia Sinica, Institute of Modern History
1997, ii, vi, ii, 186, 21 s., bibl., rejstřík, dodatky (část též angl.), tiráž též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 80/Monograph Series No. 80)
ISBN: 957-671-504-0
张朋园:郭廷以、费正清、韦慕庭。台湾与美国学术交流个案初探。
台北,中央研究院近代史研究所 1997。
(中央研究院近代史研究所专刊 80)
[VI 4514]
ZHANG Ping: Zengzhang yu fenxiang. Jumin shouru fenpei lilun he shizheng/Growing and Sharing Income
Distribution Theory, Events and Policy.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 4, 4, 254 s., tb., gr., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 19)
ISBN: 7-80149-977-2
张平:增长与分享。居民收入分配理论和实证。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(经济研究文库·19)
[VI 4943]
ZHANG Ping – ZHANG Xiaojing a další: Zhimian fuhao jingji/Facing Symbol Economy.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 3, 4, 3, 274 s., tb., gr., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 18)
ISBN: 7-80149-871-2
张平、张晓晶 等:直面符号经济。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(经济研究文库·18)
[VI 4942]
ZHANG Ruide: Zhongguo jindai tielu shiye guanli de yanjiu - zhengzhi cengmian de fenxi (1876-1937)/
CHANG Jui-te: Railroads in Modern China: Polical Aspects of Railroad Administration, 1876-1937.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Institute of Modern History Academia Sinica
1991, 7, 299, 13s., 1 mp, bibl., rejstřík, 2 tb.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 63)
ISBN: 957-9046-35-2
张瑞德:中国近代铁路事业管理的研究—政治层面的分析 (1876~1937)。
台北,中央研究院近代史研究所 1991。
(中央研究院近代史研究所专刊 63)
[VI 4395]
ZHANG Ruoyu: Chiren shuomeng.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 3, 7, 308 s.
ISBN: 7-02-002419-X
张若愚:痴人说梦。
北京,人民文学出版社 1997。
[VI 5055]
152
ZHANG Shouan: Yili daili – Ling Tingkan yu Qing zhongye ruxue sixiang zhi zhuanbian/CHANG, So-An:
Ling T'ing-k'an and the Transition of Confucian Philosophy in mid-Ch'ing Period.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Institute of Modern History Academia Sinica
1994, VI, II, 196, 16 s., bibl., název též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 72)
ISBN: 957-671-229-7
张寿安:以礼代理—凌廷堪与清中叶儒学思想之转变。
台北,中央研究院近代史研究所 1994。
(中央研究院近代史研究所专刊 72)
[VI 4397]
ZHANG Shouyi a další: Shichang jingji yu jingji yuce.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 3, 6, 6, 471 s., tb., gr.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-325-7
张守一 等:市场经济与经济预测。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(中国经济运行丛书)
[VI 4920]
ZHANG Shuhuan: Zhongguo nongye shengtai jingji yu kechixu fazhan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 3, 4, 4, 7, 14, 331 s., tb.,
gr., bibl., abstract též angl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-334-6
张淑焕:中国农业生态经济与可持续发展。
北京,社会科学文献出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
(中国经济运行丛书)
[VI 4922]
ZHANG Suqing: Zuozhuan cheng shi yanjiu/CHANG Su-ch'ing: Poetic Recitation in the Tso Chuan.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1991, 5, 316 s., tb.,
bibl., rejstřík, angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 89)
ISBN: 957-9019-05-3
张素卿:左转称诗研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1991。
(国立台湾大学文史丛刊 89)
[VI 4616]
ZHANG Weiping: Ji Yun yu Qian-Jia xueshu.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1998, 2, 3, 343 s., tb., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 105)
ISBN: 957-02-2189-5
张维屏:纪昀与乾嘉学术。
台北,国立台湾大学出版委员会 1998。
(国立台湾大学文史丛刊 105)
[VI 4632]
ZHANG Xingsheng: Jingji zhuanxing yu jinrong zhichi/The Financial Supporting Policy in Economy
Transition.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 3, 3, 5, 345 s., tb., gr., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 8)
ISBN: 7-80149-658-2
张兴胜:经济转型与金融支持。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(经济研究文库·8)
[VI 4933]
153
ZHANG Yanmin: Shichang jingji tizhi gaige jincheng.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 3, 2, 2, 3, 321 s., tb., gr.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-557-8
张燕敏:市场经济体制改革进程。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(中国经济运行丛书)
[VI 4926]
ZHANG Yongmin – YAO Ying: Zhongguo 20 shiji wenxue.
Shanghai, Xuelin chubanshe 2001, 3, 2, 175 s., obr. příl.
(Zhongguo wenhua duben xilie)
ISBN: 7-80668-177-9
张永敏、要英:中国 20 世纪文学。
上海,学林出版社 2001。
(中国文化读本系列)
[VI 4748/7]
ZHANG Yunling: Tanqiu bianhua zhong de shijie/Exploring a Changing World.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 3, 2, 522 s., tb., gr., název též angl.
(Zhongguo shehui kexueyuan ∙ Suozhang luncong)
ISBN: 7-80149-556-X
张蕴岭:探求变化中的世界。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(中国社会科学院·所长论丛)
[VI 5040]
ZHANG Zhaoyi: Nicai yu Lu Xun sixiang fazhan/CHEUNG Chiu-yee: Nietzsche and the Development
of Lu Xun's Thought.
Xianggang, Qing wen shuwu 1987, viii, 144 s., bibl., autor, název a obsah též angl.
ISBN: 962-7258-06-7
张钊贻:尼采与鲁迅思想发展。
香港,青文书屋 1987。
[V 9143]
ZHANG Zhuanxi – YANG Ji'an: Zhongguo gudai shi jiaoxue cankao dituji. Zhongyang guangbo dianshi
daxue. Fu: Zhongguo gujin diming duizhao biao.
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1984, (2.vyd.), 3, 199 s., 62 mp.
张传玺、杨济安:中国古代史教学参考地图集。中央广播电视大学。府:中国古今地名对照表。
北京,北京大学出版社 1984 (第2版)。
[VI 4403]
ZHAO Baofeng: Qigong liaofa yi ling ling wen.
Lanzhou, Gansu renmin chubanshe 1984, 5, 95 s., obr. v textu.
赵宝峰:气功疗法一OO问。
兰州,甘肃人民出版社 1984。
[V 8996]
ZHAO Botao: Lengyue qingfeng.
Beijing, Zhonghua shuju 2001, 4, 3, 307 s., obr. příl., gr., obr., tb.
(Zhonghua lishi tonglan ∙ Qingdai juan)
ISBN: 7-101-02656-7
赵伯陶:冷月清风。
北京,中华书局 2001。
(中华历史通览·清代卷)
[V 9291/12]
ZHAO Erxun a kol.: Qing shigao. Yi – si.
Beijing, Zhonghua shuju 1998, 932 s. (1), s. 933-1891 (2), s. 1893-2970 (3), s. 2971-3768, 216 s. (4).
ISBN: 7-101-01674-X
赵尔巽 等撰:清史稿。一—四。
北京,中华书局 1998。
[VII 1151/1-4]
154
ZHAO Jianxin: Long dongnan yingzi xi chubian.
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1994, XVI, 606 s., obr. příl.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-39-X
赵建新:陇东南影子戏初编。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1994。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4460]
ZHAO Jie: Dongfang wenhua yu Dong Ya minzu.
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 2000, 20, 230 s., obr. příl, tb.
ISBN: 7-5619-0881-4
赵杰:东方文化与东亚民族。
北京,北京语言文化大学出版社 2000。
[V 9344]
ZHAO Ping – XU Wenhui: Jianming Xizang difang shi.
Beijing, Minzu chubanshe 2000, 4, 8, 334 s.
ISBN: 7-105-04048-3
赵萍、续文辉:简明西藏地方史。
北京,民族出版社 2000。
[VI 4684]
ZHAO Qiaoliang: Zhishi jingji yu guoji guanxi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 4, 2, 4, 273 s., tb., gr., bibl.
(Tiaozhan zhishi jingji congshu)
ISBN: 7-80149-182-3
赵桥梁:知识经济与国际关系。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(挑战知识经济丛书)
[VI 5032]
ZHAO Qingge: Bai she zhuan.
Shanghai, Shanghai wenhua chubanshe 1956 (r. 1983 7. dotisk 1. vyd. z r. 1956), 3, 130 s., obr. v textu.
赵清阁:白蛇传。
上海,上海文化出版社 1956 (1956第1版,1983第8次印刷)。
[V 8971]
ZHAO Shuli a kol.: Wang jia po (shuochang).
Beijing, Huabei renmin chubanshe 1953, 60 s.
赵树理 等:王家坡 (说唱)。
北京,华北人民出版社 1953。
[V 9116]
ZHAO Yashu: Songdai de tianfu zhidu yu tianfu shouru zhuangkuang/CHAO Yea-shu: The Structure
and Income of the Sung Dynasty Land Tax.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1969, 2, 172, 2 s., tb., angl. resumé, část
tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 30)
赵雅书:宋代的田赋制度与田赋收入状况。
台北,国立台湾大学文学院 1969。
(国立台湾大学文史丛刊 30)
[VI 4558]
ZHAO Yuan: Kechixu nengyuan fazhan zhanlüe.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 3, 3, 2, 4, 248 s., tb., gr., mp., bibl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-389-3
赵媛:可持续能源发展战略。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(中国经济运行丛书)
[VI 4923]
155

ZHAO Yuanren (DING Bangxin /přel. z angl./): Zhongguo hua de wenfa (zengdingben) (čínský překlad
knihy A Grammar of Spoken Chinese vydané University of California Press roku 1968).
Xianggang, Xianggang Zhongwen daxue 2002 (2002 opravené a rozšířené vydání, 1. vyd.. r. 1980), xiv,
490 s., bibl., rejstříky.
赵元任 (丁邦新 译):中国话的文法 (增订本)。
香港,香港中文大学 2002 (1998初版,2002增订版)。
[VII 1064]
ZHAO Yunchang: Zenyang xiugai bingju.
Tianjin, Nankai daxue chubanshe 1984, 3, 6, 239 s.
赵运昌:怎样修改病句。
天津,南开大学出版社 1984。
[V 9056]
Zhejiang renwu jianzhi. Xia.
Hangzhou, Zhejiang renmin chubanshe 1984, 9, 382 s.
浙江人物简志。下。
杭州,浙江人民出版社 1984。
[VI 4423/2]
Zheng cao li zhuan siti zidian.
Shanghai, Shanghai shudian 1982 (r. 1984 6. dotisk 1. vyd. z r. 1982, reprint vyd. z r. 1948 v Qing Ming
Shudian), 2, 8, 482 s.
正草隶篆四提字典。
上海,上海书店 1982 (1982第1版,1984第7次印刷)。
[V 8991]
ZHENG Guo: Fojiao jiben zhishi.
Fuzhou, Zhongguo fojiao xiehui Fujian sheng fenhui 1982, 388 s.
正果 法师:佛教基本知识。
福州,中国佛教协会福建省分会 1982。
[VI 4527]
ZHENG Yaru: Qinggan yu zhidu: Wei Jin shidai de mu zi guanxi/CHENG Ya-ju: Emotions and Institutions:
The Bond between Mothers and Sons in Wei-Jin China.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 2001, 2, 250 s., tb.,
bibl., část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 114)
ISBN: 957-02-9191-5
郑雅如:情感与制度:魏晋时代的母子关系。
台北,国立台湾大学出版委员会 2001。
(国立台湾大学文史丛刊 114)
[VI 4639]
ZHENG Yuyu: Liu chao wen qi lun tanjiu/CHENG Yu-Yu: "Literary Ch'i" in Six Dynasties Literary Theory.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 1988, 182, 1 s., tb.,
bibl., angl. resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 79)
郑毓瑜:六朝文气论探究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1988。
(国立台湾大学文史丛刊 79)
[VI 4606]
Zheng Zhenduo. (Zheng Erkang /ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1992, 2, 5, 313 s., fotopříloha 8 s.
(Zhongguo xiandai zuojia xuanji)
ISBN: 7-02-001443-7
郑振铎。(郑尔康)。
北京,人民文学出版社 1992。
(中国现代作家选集)
[VI 4375]
156
ZHENG Zhenduo: Zhongguo suwenxue shi. Shang, xia ce.
Shanghai, Shanghai shudian 1984 (reprint vyd. z r. 1938), 1, 270 s. (1), 1, 462 s. (2).
(Zhongguo Wenhua shi congshu. Di Er Ji).
郑振铎:中国俗文学史。上、下册。
上海,上海书店 1984 (1938复印)。
(中国文化史丛书。第二辑)
[V 9098/1,2]
ZHENG Zhenduo: Zhongguo wenxue yanjiu. Shang, xia ce.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 2000, 3, 728 s., obr. příl., tb. (1), 500 s., tb. (2).
ISBN: 7-02-002862-4
郑振铎:中国文学研究。上、下册。
北京,人民文学出版社 2000。
[VI 4731/1,2]
Zhengzhi changshi shiyong shouce. (Li Xingmin – Deng Qinrong /hl. ed./).
Guangzhou, Kexue puji chubanshe 1985, 19, 580 s.
政治常识实用手册。(利兴民、邓钦荣)。
广州,科学普及出版社 1985。
[V 9060]
Zhengzhi jingjixue yanjiu baogao 2. Jingji quanqiuhua de zhengzhi jingjixue fenxi. (Wang Zhenzhong
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 2, 3, 426 s., tb., gr., bibl., obsah též angl.
ISBN: 7-80149-503-9
政治经济学研究报告 2。经济全球化的政治经济学分析。(王振中)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
[VI 4980/2]
Zhengzhi jingjixue yanjiu baogao 3. Zhuangui jingji de zhengzhi jingjixue yanjiu. (Wang Zhenzhong
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 4, 528 s., tb., gr., bibl., obsah též angl.
ISBN: 7-80149-723-6
政治经济学研究报告 3。转轨经济的政治经济学研究。(王振中)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4980/3]
Zhengzhi jingjixue yanjiu baogao 4. Shichang jingji de ziben lilun yanjiu. (Wang Zhenzhong /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 3, 446 s., tb., gr., bibl., obsah též angl.
ISBN: 7-80149-973-5
政治经济学研究报告 4。市场经济的资本理论研究。(王振中)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
[VI 4980/4]
Zhenjiu dacheng jiaoshi.
Beijing, Renmin weisheng chubanshe 1984, 2, 5, 3, 2, 7, 1312 s., tb., obr. v textu.
针灸大成校释。
北京,人民卫生出版社 1984。
[V 9130]
Zhenjiu jiayijing jiaoshi. Shang, xia ce.
B.m., Renmin weisheng chubanshe 1979 (r. 1983 1. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 24, 733 s. (1), 1980,
3, s. 735-1499 (2).
针灸甲乙经校释。上、下册。
北京,人民卫生出版社 1979 (1979第1版,1983第2次印刷) (上册), 1980 (下册)。
[V 9131/1,2]
Zhenjiu zhiliao shouce.
Shanghai, Shanghai shi chuban geming zu 1970, 12, 192 s., obr. v textu.
针灸治疗手册。
上海,上海市出版革命组 1970。
[V 8997]
157
Zhenjiuxue. Xinbian zhongyixue jiaocai.
Xianggang, Shangwu yinshuguan 1975, 12, 450 s., obr. příl., obr. a tb. v textu, dodatky.
针灸学。新编中医学教材。
香港,商务印书馆 1975。
[V 9070]
Zhexue da cidian (xiudingben). Shang, xia.
Shanghai, Shanghai Cishu Chubanshe 2001, 194, 1110 s., obr., tb., gr. (1), s. 1112-2435, obr., tb., gr.,
dodatky, rejstříky (2).
ISBN: 7-5326-0755-0
哲学大辞典 (修订本)。上、下。
上海,上海辞书出版社 2001。
[VII 1144/1,2]
Zhexue yanjiu/Philosophical Research 1998/1-12.
Beijing, Zhexue Yanjiu Zazhi She 1998.
ISSN: 1000-0216
哲学研究。
北京,哲学研究杂志社 1998。
[XV 493/11]
Zhexue yu wenhua. (Chen Yunquan – Liu Ben /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 1996, 2, 335 s., gr.
ISBN: 7-5004-1880-9
哲学与文化。(陈筠泉、刘奔)。
北京,中国社会科学出版社 1996。
[V 9324]
ZHI Xia: Tiedao youjidui.
Shanghai, Xin wenyi chubanshe 1955 (r. 1958 3. dotisk 1. vyd. z r. 1955), II, 578 s., 1. mp.
知侠:铁道游击队。
上海,新文艺出版社 1955 (1955第1版,1958第4次印刷)。
[VI 4478]
Zhishi jingji gailun. (Li Jingwen /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 4, 3, 368 s., tb., gr., bibl.
(Tiaozhan zhishi jingji congshu)
ISBN: 7-80149-218-8
知识经济概论。(李京文)。
北京,社会科学文献出版社 1999 (1999第1版,2001第2次印刷)。
(挑战知识经济丛书)
[VI 5033]
Zhishi jingji yu chanye jiegou tiaozheng.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 4, 2, 3, 255 s., tb., gr., bibl.
(Tiaozhan zhishi jingji congshu)
ISBN: 7-80149-316-8
知识经济与产业结构调整。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(挑战知识经济丛书)
[VI 5034]
Zhishi jingji yu jinrong.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 4, 4, 320 s., tb., bibl.
(Tiaozhan zhishi jingji congshu)
ISBN: 7-80149-319-2
知识经济与金融。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(挑战知识经济丛书)
[VI 5035]
158
Zhishi jingji yu kechixu fazhan.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 4, 3, 4, 338 s., tb., gr., bibl.
(Tiaozhan zhishi jingji congshu)
ISBN: 7-80149-162-9
知识经济与可持续发展。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(挑战知识经济丛书)
[VI 5031]
Zhishi jingji yu zhishi chanpin.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998, 4, 4, 4, 249 s., tb., gr., bibl.
(Tiaozhan zhishi jingji congshu)
ISBN: 7-80149-107-6
知识经济与知识产品。
北京,社会科学文献出版社 1998。
(挑战知识经济丛书)
[VI 5030]
ZHONG Mingshan: Zhongguo shufa jianshi.
Shijiazhuang, Hebei meishu chubanshe 1983, 2, 9, 128 s., obr. příl. 178 s.
钟明善:中国书法简史。
石家庄,河北美术出版社 1983。
[V 9040]
ZHONG Shuquan – XIN Bin: Changyong yang shen zhongyao.
Nanning, Lijiang chubanshe 1984, (r. 1984 2. dotisk 2. vyd. z r. 1984), 2, 90 s., obr v textu, dodatek.
钟树权、辛斌:常用养身中药。
南宁,漓江出版社 1984 (1984第2版,1984第3次印刷)。
[V 9034]
Zhong-Han guanxi Zhongwen lunzhu mulu (Huang Kuanzhong /hl. ed./)/Bibliography of Chinese
Publications on Sino-Korean Relations. (Huang, Kuan-chung /hl. ed./).
Taibei, Hanxue yanjiu ziliao ji fuwu zhongxin/Taipei, Resource & Information Center for Chinese Studies
1987, IV, 87 s., tiráž též angl.
(Hanxue yanjiu ziliao ji fuwu zhongxin congkan, Mulu Lei Di 5 Zhong)
中韩关系中文论著目录。(黄宽重)。
台北,汉学研究资料及服务中心 1987。
(汉学研究资料及服务中心丛刊, 目录类第 5 种)
[VI 4384]
Zhong-Mei guanxi shi luncong/The History of Sino-American Relations: Selected Essays. (Wang Xi
/hl. ed./).
Shanghai, Fudan daxue chubanshe 1985, V, 395 s., tb. v textu, název a obsah též angl.
(Zhong-Mei guanxi yanjiu congshu)
中美关系史论从。(汪熙)。
上海,复旦大学出版社 1985。
(中美关系研究丛书)
[VI 4430]
Zhongguo 21 shiji renkou yu fazhan.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2000, 24 s.
ISBN: 7-80113-776-0
中国 21 世纪人口与发展。
北京,五洲传播出版社 2000。
[VI 5007]
159
Zhongguo baike da cidian. 1-10.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1999 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 2, 1, 784 s., obr.,
mp., tb. (1), s. 785-1578, obr., mp., tb. (2), s. 1579-2372, obr., mp. (3), s. 2373-3166, mp., tb. (4),
s. 3167-3960, mp., tb. (5), s. 3961-4754, mp., tb. (6), s. 4755-5548, obr., mp., tb. (7), s. 5549-6374, obr., mp.,
tb. (8), s. 6375-7204, mp., tb. (9), s. 7205-7643, obr. (10).
ISBN: 7-5000-6212-5
中国百科大辞典。1-10。
北京,中国大百科全书出版社 1999 (1999第1版,2000第2次印刷)。
[VII 1121/1-10]
Zhongguo bianjiang minzu diqu wenwu jicui. (Ma Zishu /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1999, 502 s., obr.
ISBN: 7-5326-0616-3
中国边疆民族地区文物集萃。(马自树)。
上海,上海辞书出版社 1999。
[VII 1135]
Zhongguo caizheng zhichu jiegou gaige. (He Zhenyi – Yan Kun /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 3, 2, 234 s.
(Ziben yunying congshu)
ISBN: 7-80149-380-X
中国财政支出结构改革。(何振一、阎坤)。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(资本运营丛书)
[VI 4908]
Zhongguo chanye zhengce shizheng fenxi. (Zhao Ying /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 6, 3, 4, 292 s., tb.
ISBN: 7-80149-359-1
中国产业政策实证分析。(赵英)。
北京,社会科学文献出版社 2000。
[VI 4886]
Zhongguo cunzhuang de gongyehua moshi.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 2, 4, 276 s., tb.
ISBN: 7-80149-675-2
中国村庄的工业化模式。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4888]
Zhongguo da baike quanshu.
中国大百科全书。
[VII 933/1b,2b – VII 941/b, VII 951/b, VII 1072 – VII 1117]
viz jednotlivé svazky
Zhongguo da baike quanshu. Caizheng, shuishou, jinrong, jiage.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 40, 17,
633 s., obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5956-6
中国大百科全书。财政、税收、金融、价格。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第2次印刷)。
[VII 1087]
Zhongguo da baike quanshu. Daqi kexue, haiyang kexue, shuiwen kexue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 24, 17,
923 s., obr. příl., obr., mp., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5976-0
中国大百科全书。大气科学、海洋科学、水文科学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 1115]
160
Zhongguo da baike quanshu. Diangong.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 7, 16, 717 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5985-X
中国大百科全书。电工。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1102]
Zhongguo da baike quanshu. Dianying.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 6, 21, 588 s.,
obr. příl., obr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5963-9
中国大百科全书。电影。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1079]
Zhongguo da baike quanshu. Dianzixue yu jisuanji. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 17, 20,
511 s., obr. příl., obr., tb., gr. (I), s. 513-1078, obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5986-8
中国大百科全书。电子学与计算机。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 1103/1,2]
Zhongguo da baike quanshu. Dilixue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 9, 15, 589 s.,
obr. příl., obr., mp., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5974-4
中国大百科全书。地理学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1113]
Zhongguo da baike quanshu. Dizhixue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 11, 18,
752 s., obr. příl., obr., mp., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5975-2
中国大百科全书。地质学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1112]
Zhongguo da baike quanshu. Fangzhi.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 10, 13,
422 s., obr. příl., obr., tb., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5990-6
中国大百科全书。纺织。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1099]
Zhongguo da baike quanshu. Faxue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 6. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 14, 16,
914 s., obr. příl., obr., tb.
ISBN: 7-5000-5953-1
中国大百科全书。法学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第7次印刷)。
[VII 1086]
Zhongguo da baike quanshu. Guti diqiu wulixue, cehuixue, kongjianxue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 4, 10, 504 s.,
obr. příl., obr., mp., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5977-9
中国大百科全书。固体地球物理学、测绘学、空间学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1114]
161
Zhongguo da baike quanshu. Hangkong, hangtian.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 8, 18, 670 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5995-7
中国大百科全书。航空、航天。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1105]
Zhongguo da baike quanshu. Huagong.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 7, 21, 862 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5988-4
中国大百科全书。化工。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1098]
Zhongguo da baike quanshu. Huanjing kexue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 5, 12, 537 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5982-5
中国大百科全书。环境科学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 1116]
Zhongguo da baike quanshu. Huaxue. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 4, 38, 640 s.,
obr. příl., obr., tb., gr. (I), s. 641-1362, obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5972-8
中国大百科全书。化学。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1110/1,2]
Zhongguo da baike quanshu. Jianzhu, yuanlin, chengshi, guihua.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 20, 17,
649 s., obr. příl., obr., mp., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5992-2
中国大百科全书。建筑、园林、城市、规划。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 951/b]
Zhongguo da baike quanshu. Jiaotong.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 6, 15, 712 s.,
obr. příl., obr., tb., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5994-9
中国大百科全书。交通。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 1094]
Zhongguo da baike quanshu. Jiaoyu.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 14, 14,
628 s., obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5965-5
中国大百科全书。教育。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 941/b]
Zhongguo da baike quanshu. Jingjixue. I-III.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 27, 35, 488 s.,
obr. příl., obr., tb. (I), s. 489-1044, obr. příl., obr., tb. (II), s. 1045-1594, obr. příl., obr., tb., rejstříky (III).
ISBN: 7-5000-5955-8
中国大百科全书。经济学。I-III。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 935/1b-3b]
162
Zhongguo da baike quanshu. Jixie gongcheng. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 6, 23, 512 s.,
obr. příl., obr., tb., gr. (I), s. 513-1047, obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5984-1
中国大百科全书。机械工程。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 1101/1,2]
Zhongguo da baike quanshu. Junshi. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 23, 45,
732 s., obr. příl., obr., mp., tb. (I), s. 733-1539, obr. příl., obr., mp., tb., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5954-X
中国大百科全书。军事。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1088/1,2]
Zhongguo da baike quanshu. Kaoguxue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 5. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 21, 20,
815 s., obr. příl., obr., tb., mp., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5949-3
中国大百科全书。考古学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第6次印刷)。
[VII 1083]
Zhongguo da baike quanshu. Kuang ye.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 20, 946 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5983-3
中国大百科全书。矿冶。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 1097]
Zhongguo da baike quanshu. Lixue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 4, 13, 652 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5971-X
中国大百科全书。力学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 1109]
Zhongguo da baike quanshu. Meishu. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 16, 30,
622 s., obr. příl., obr. (I), s. 623-1305, obr. příl., obr., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5959-0
中国大百科全书。美术。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1076/1,2]
Zhongguo da baike quanshu. Minzu.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 11, 18,
699 s., obr. příl., obr., tb., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5947-7
中国大百科全书。民族。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 938/b]
Zhongguo da baike quanshu. Nongye. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 7, 38, 918 s.,
obr. příl., obr., tb. (I), s. 919-1903, obr. příl., obr., mp., tb., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5979-5
中国大百科全书。农业。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1093/1,2]
163
Zhongguo da baike quanshu. Qinggong.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 7, 16, 735 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5989-2
中国大百科全书。轻工。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1100]
Zhongguo da baike quanshu. Shehuixue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 28, 15,
570 s., obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5948-5
中国大百科全书。社会学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1090]
Zhongguo da baike quanshu. Shengwuxue. I-III.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1998 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 12, 55,
794 s., obr. příl., obr., tb., gr. (I), s. 795-1704, obr. příl., obr., tb., gr. (II), s. 1705-2571, obr. příl., obr., tb., gr.,
rejstříky (III).
ISBN: 7-5000-5978-7
中国大百科全书。生物学。I-III。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1111/1-3]
Zhongguo da baike quanshu. Shijie dili.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 13, 19,
796 s., obr. příl., obr., mp., rejstřík.
ISBN: 7-5000-5944-2
中国大百科全书。世界地理。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 1072]
Zhongguo da baike quanshu. Shuili.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 5, 15, 595 s.,
obr. příl., obr., tb., mp., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5993-0
中国大百科全书。水利。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1096]
Zhongguo da baike quanshu. Shuxue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 3, 13, 935 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5969-8
中国大百科全书。数学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1107]
Zhongguo da baike quanshu. Tianwenxue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 5. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 8, 18, 650 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5973-6
中国大百科全书。天文学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第6次印刷)。
[VII 1106]
164
Zhongguo da baike quanshu. Tiyu.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 6. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 6, 14, 615 s.,
obr. příl., obr., tb., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5966-3
中国大百科全书。体育。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第7次印刷)。
[VII 1092]
Zhongguo da baike quanshu. Tumu gongcheng.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 4, 18, 765 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5991-4
中国大百科全书。土木工程。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1095]
Zhongguo da baike quanshu. Tushuguanxue, qingbaoxue, dang'anxue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 28, 21,
679 s., obr. příl., obr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5968-X
中国大百科全书。图书馆学、情报学、档案学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1081]
Zhongguo da baike quanshu. Waiguo lishi. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 15, 40,
586 s., obr. příl., obr. (I), s. 587-1313, obr. příl., obr., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5942-6
中国大百科全书。外国历史。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1073/1,2]
Zhongguo da baike quanshu. Waiguo wenxue. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 5. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 740 s., obr.
příl., obr. (I), s. 741-1261, 142 s., obr. příl., obr., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5958-2
中国大百科全书。外国文学。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第6次印刷)。
[VII 934/1b,2b]
Zhongguo da baike quanshu. Wenwu, bowuguan.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 24, 30,
879 s., obr. příl., obr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5950-7
中国大百科全书。文物、博物馆。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1080]
Zhongguo da baike quanshu. Wulixue. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 14, 27,
688 s., obr. příl., obr., tb., gr. (I), s. 689-1379, obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5970-1
中国大百科全书。物理学。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 1108/1,2]
Zhongguo da baike quanshu. Xiandai yixue. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 14, 25,
1026 s., obr. příl., obr., tb. (I), s. 1027-1958, obr. příl., obr., tb., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5981-7
中国大百科全书。现代医学。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第2次印刷)。
[VII 1085/1,2]
165
Zhongguo da baike quanshu. Xiju.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 10, 20,
583 s., obr. příl., obr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5962-0
中国大百科全书。戏剧。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1078]
Zhongguo da baike quanshu. Xinlixue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 10, 13,
644 s., obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5951-5
中国大百科全书。心理学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1091]
Zhongguo da baike quanshu. Xinwen chuban.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 15, 24,
650 s., obr. příl., obr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5967-1
中国大百科全书。新闻出版。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1082]
Zhongguo da baike quanshu. Xiqu quyi.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 16, 19,
659 s., obr. příl., obr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5961-2
中国大百科全书。戏曲曲艺。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 939/b]
Zhongguo da baike quanshu. Yinyue, wudao.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 16, 27,
1040 s., obr. příl., obr., tb., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5960-4
中国大百科全书。音乐、舞蹈。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1077]
Zhongguo da baike quanshu. Yuyan wenzi.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 5, 15, 605 s.,
obr. příl., obr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5964-7
中国大百科全书。语言文字。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 940/b]
Zhongguo da baike quanshu. Zhengzhixue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 19, 16,
667 s., obr. příl., obr., tb., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5952-3
中国大百科全书。政治学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第2次印刷)。
[VII 1089]
Zhongguo da baike quanshu. Zhexue. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 29, 33,
652 s., obr. příl., obr. (I), s. 653-1372, obr. příl., obr., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5945-0
中国大百科全书。哲学。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 936/1b,2b]
166
Zhongguo da baike quanshu. Zhongguo chuantong yixue.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 6, 14, 754 s.,
obr. příl., obr., tb., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5980-9
中国大百科全书。中国传统医学。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1084]
Zhongguo da baike quanshu. Zhongguo dili.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 1. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 9, 22, 867 s.,
obr. příl., obr., mp., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5943-4
中国大百科全书。中国地理。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第2次印刷)。
[VII 1074]
Zhongguo da baike quanshu. Zhongguo lishi. I-III.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1997 (r. 1992 1. vyd., r. 1998 2. dotisk opr. vyd. z r. 1997),
2, 2, 28, 42, 540 s., obr. příl., obr., mp. (I), s. 541-1170, obr. příl., obr., mp. (II), s. 1171-1793, obr. příl., obr.,
mp., rejstříky (III).
ISBN: 7-5000-5941-8
中国大百科全书。中国历史。I-III。
北京,中国大百科全书出版社 1997 (1992第1版,1997修订本,1998第3次印刷)。
[VII 1075/1-3]
Zhongguo da baike quanshu. Zhongguo wenxue. I, II.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 11, 39,
671 s., obr. příl., obr. (I), s. 673-1431, obr. příl., obr., rejstříky (II).
ISBN: 7-5000-5957-4
中国大百科全书。中国文学。I, II。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 933/1b,2b]
Zhongguo da baike quanshu. Zidonghua kongzhi yu xitong gongcheng.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 3. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 6, 16, 702 s.,
obr. příl., obr., tb., gr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5987-6
中国大百科全书。自动化控制与系统工程。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第4次印刷)。
[VII 1104]
Zhongguo da baike quanshu. Zong suoyin.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 1, 1, 1058 s.
ISBN: 7-5000-5996-5
中国大百科全书。总索引。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第3次印刷)。
[VII 1117]
Zhongguo da baike quanshu. Zongjiao.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1992), ii, 2, 9, 18, 642 s.,
obr. příl., obr., rejstříky.
ISBN: 7-5000-5946-9
中国大百科全书。宗教。
北京,中国大百科全书出版社 1992 (1992第1版,1998第5次印刷)。
[VII 937/b]
Zhongguo dangdai sanwen jinghua.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1989 (r. 2001 6. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 10, 3, 4, 571 s.
ISBN: 7-02-000897-6
中国当代散文精华。
北京,人民文学出版社 1989 (1989第1版,2001第7次印刷)。
[V 9319]
167
Zhongguo dangdai wenxue zuopin cidian. (She Shusen – Niu Yunqing /hl. ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1990 (r. 1992 1. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 38, 1010 s.
ISBN: 7-301-01349-3
中国当代文学作品辞典。(佘树森、牛运清)。
北京,北京大学出版社 1990 (1990第1版,1992第2次印刷)。
[V 9257]
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jingxuan (1949-1999). Zengdingben. (Xie Mian – Hong Zicheng /hl. ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 2002 (r. 2003 1. dotisk 2. vyd. z r. 2002), 2, 6, 583 s.
ISBN: 7-301-02712-5
中国当代文学作品精选 (1949~1999)。增订本。(谢冕、洪子诚)。
北京,北京大学出版社 2002 (2002第2版,2003第2次印刷)。
[VI 4738]
Zhongguo daojiao shi (zengdingben). Shang, xia juan. (Ren Jiyu /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 2001, 8, 5, 533 s., tb. (1), 3, s. 538-1019, tb., dodatky,
rejstřík (2).
ISBN: 7-5004-3009-4
中国道教史 (增订本)。上、下卷。(任继愈)。
北京,中国社会科学出版社 2001。
[VI 4649/1,2]
Zhongguo de nongcun fupin kaifa.
Beijing, Xinxing chubanshe 2001, 33 s.
ISBN: 7-80148-393-6
中国的农村扶贫开发。
北京,新星出版社 2001。
[VI 5008]
Zhongguo di er lishi dang'anguan suocun Xizang he Zang shi dang'an mulu (shang, xia ce). (Li Pengnian –
Zhou Zhongxin /hl.ed./).
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 2000, 5, 932 s., obr. příl. (1), s. 933-1871 (2).
ISBN: 7-80057-431-8
中国第二历史档案馆所存西藏和藏事档案目录 (上、下册)。(李鹏年、周忠信)。
北京,中国藏学出版社 2000。
[VII 1141/1,2]
Zhongguo di yi lishi dang'anguan suocun Xizang he Zang shi dang'an mulu (Man, Zang wen bufen).
(Li Pengnian – Wu Yuanfeng /hl.ed./).
Beijing, Zhongguo zangxue chubanshe 1999, 4, 773 s., obr. příl.
ISBN: 7-80057-381-8
中国第一历史档案馆所存西藏和藏事档案目录 (满、藏文部分)。(李鹏年、吴元丰)。
北京,中国藏学出版社 1999。
[VII 1140]
Zhongguo dianying nianjian 1981, 1982, 1984.
Beijing, Zhongguo dianying chubanshe 1982, VIII, 792 s., 2 barev. příl. 48 s (1981), 1983, VIII, 823 s.,
3 barev. příl. 48 s. (1982), 1985, XII, 826 s., 4 barev. příl. 64 s. (1984).
中国电影年鉴 1981, 1982, 1984。
北京,中国电影出版社 1982 (1981), 1983 (1982), 1985 (1984)。
[VII 1024/1981,1982,1984]
Zhongguo difang fengwu chuanshuo xuan (di er ji).
Beijing, Zhongguo minjian wenyi chubanshe 1983, 8, 521 s., obr.
中国地方风物传说选 (第二集)。
北京,中国民间文艺出版社 1983。
[VI 4467/2]
Zhongguo dongwu gushi ji. Zhongguo minjian wenxue zuopin xuanbian.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1978, (r. 1983 4. dotisk 1. vyd. z r. 1978), 10, 292 s., obr. v textu.
中国动物故事集。中国民间文学作品选编。
上海,上海文艺出版社 1978 (1978第1版,1983第5次印刷)。
[V 9047]
168
Zhongguo fengjing mingsheng gushi cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1995 (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 3, 35, 658 s., obr. příl., mp.,
rejstřík.
ISBN: 7-5326-0317-2
中国风景名胜故事词典。
上海,上海辞书出版社 1995 (1995第1版,1999第2次印刷)。
[V 9272]
Zhongguo fojiao. Di yi, er ji.
Beijing, Zhishi chubanshe 1980 (r. 1986 1. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 3, 394 s. (1), 1982 (r. 1986 1. dotisk
1. vyd. z r. 1982), 5, 399 s. (2).
中国佛教。 第一、二集。
北京,知识出版社 1980 (1980第1版,1986第2次印刷) (第一集), 1982 (1982第1版,1986第2次印刷)
(第二集)。
[VI 4332/1,2]
Zhongguo fojiao baike quanshu.
中国佛教百科全书。
VI 4652/1-8
viz jednotlivé svazky
Zhongguo fojiao baike quanshu. Jianzhu juan, mingshan mingsi juan.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 2001, 3, 15, 353 s., obr. příl 75 s.
ISBN: 7-5325-2872-3
中国佛教百科全书。建筑卷、名山名寺卷。
上海,上海古籍出版社 2001。
[VI 4652/8]
Zhongguo fojiao baike quanshu. Yi gui juan.
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 2001. 3, 5, 340 s.
ISBN: 7-5325-2871-5
中国佛教百科全书。仪轨卷。
上海,上海古籍出版社 2001。
[VI 4652/4]
Zhongguo fojiao renming da cidian. Zhenhua fashi yigao.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1999 (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 10, 71, 1176 s.
ISBN: 7-5326-0585-X
中国佛教人名大辞典。震华法师遗稿。
上海,上海辞书出版社 1999 (1999第1版,2002第1次印刷)。
[VII 1138]
Zhongguo fojiao wenhua daguan. (Fang Guangchang /hl.ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 2001, 8, 4, 2, 4, 651 s., obr. příl., obr., bibl., dodatky, předmluva k edici
též angl.
(Zhongguo wenhua daguan xilie 7/A Grand Exposition of Chinese Culture Series 7)
ISBN: 7-301-04542-5
中国佛教文化大观。(方广锠)。
北京,北京大学出版社 2001。
(中国文化大观系列 7)
[VII 1123/7]
Zhongguo fuwu maoyi fanglüe. (Bai Zhongyao /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1998), 2, 3, 6, 264 s., tb.
(Er shi yi shiji congshu)
ISBN: 7-80149-041-X
中国服务贸易方略。(白仲尧)。
北京,社会科学文献出版社 1998 (1998第1版,2001第2次印刷)。
(二十一世纪丛书)
[VI 4900]
169
Zhongguo ge minzu yuanshi zongjiao ziliao jicheng. Kaogu juan. (Yu Jinxiu – Yang Shurong /hl.ed./).
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 1996, (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 46, 873 s., obr. příl.,
obr., mp., předmluva též angl.
ISBN: 7-5004-1696-2
中国各民族原始宗教资料集成。考古卷。(于锦绣、杨淑荣)。
北京,中国社会科学出版社 1996 (1996第1版,1999第2次印刷)。
[VII 1137/1]
Zhongguo ge minzu yuanshi zongjiao ziliao jicheng. Yizu juan ∙ Baizu juan ∙ Jinuozu juan. (He Yaohua –
Zhan Chenxu – Du Yuting /hl.ed./).
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 1996, 22, 6, 984 s., obr. příl., obr., tb., předmluva též angl.
ISBN: 7-5004-1819-1
中国各民族原始宗教资料集成。彝族卷·白族卷·基诺族卷。(何耀华、詹承绪、杜玉亭)。
北京,中国社会科学出版社 1996。
[VII 1137/2]
Zhongguo gongchandang guanyu minzu wenti de jiben guandian he zhengce (ganbu duben).
Beijing, Minzu chubanshe 2002 (2. dotisk 1. vyd.), 4, 7, 313 s.
ISBN: 7-105-04856-5
中国共产党关于民族文体的基本观点和政策 (干部读本)。
北京,民族出版社 2002 (第1版,第3次印刷)。
[VI 5005]
Zhongguo gudai geyan xiao cidian. (Ren Guanhua – Cao Yuting – Zhong Jialing /ed./).
Xi'an, Shaanxi renmin chubanshe 1988, 3, 67, 393 s.
ISBN: 7-224-00158-9
中国古代格言小辞典。(任关华、曹予庭、钟嘉陵)。
西安,陕西人民书出版社 1988。
[V 9226]
Zhongguo gudai jianzhu shi. (Liu Dunzhen /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo jianzhu gongye chubanshe 1980 (r. 1983 2. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 418 s., obr. v textu,
bibl., dodatky.
中国古代建筑史。(刘敦桢)。
北京,中国建筑工业出版社 1980 (1980第1版,1983第3次印刷)。
[VII 1038]
Zhongguo gudai jingji wenxuan. (Di er, san fence). (Chen Shaowen /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1981 (r. 1985 2. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 5, 342 s. (2), 1982 (r. 1985
2. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 5, 267 s. (3).
中国古代经济文选。(第二、三分册)。(陈绍闻)。
上海,上海人民出版社 1981 (1981第1版,1985第3次印刷) (第二分册), (1982第1版,1985第3次印刷)
(第三分册)。
[VI 4432/2,3]
Zhongguo gudai mingju cidian. (Cheng Guanglei – Hu Qiguang – Li Xingjie /sest./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1986 (r. 1988 2. dotisk 1. vyd. z r. 1986), 2, 2, 3, 1108, 249 s., obr. příl.
ISBN: 7-5326-0066-1
中国古代名句辞典。(陈光磊、胡奇光、李行杰)。
上海,上海辞书出版社 1986 (1986第1版,1988第3次印刷)。
[V 9225]
Zhongguo gudai mingyan juanyu da cidian.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1997, (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1997), 27, 1447 s., bibl.
ISBN: 7-100-01068-3
中国古代名言隽语大辞典。
北京,商务印书馆 1997 (1997第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4703]
170
Zhongguo gudai qingtongqi xiao cidian. (Du Naisong /sest./).
Beijing, Wenwu Chubanshe 1980, 95 s., obr. v textu.
中国古代青铜器小辞典。(杜乃松)。
北京,文物出版社 1980。
[V 9036]
Zhongguo gudai sanwen. (Wang Guangzu – Zhang Delin – Zhu Wenpin /komentář a vysvětlivky/).
Shanghai, Shaonian ertong chubanshe 1984, 3, 4, 227 s., obr. v textu.
(Zhongguo gudian wenxue xiao congshu)
中国古代散文。(王光祖、张德林、祝文品)。
上海,少年儿童出版社 1984。
(中国古典文学小丛书)
[V 9026]
Zhongguo gudai shi changshi. Sui Tang Wudai Song Yuan bufen.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1979 (r. 1984 4. dotisk 1. vyd. z r. 1979), 2, 6, 384 s., obr. v textu.
(Qingnian wenku)
中国古代史常识。隋唐五代宋元部分。
北京,中国青年出版社 1979 (1979第1版,1984第5次印刷)。
(青年文库)
[V 8931]
Zhongguo gudai shi changshi. Xian Qin bufen.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1978 (r. 1984 4. dotisk 1. vyd. z r. 1978), 2, 4, 283 s., obr. v textu.
(Qingnian wenku)
中国古代史常识。先秦部分。
北京,中国青年出版社 1978 (1978第1版,1984第5次印刷)。
(青年文库)
[V 8930]
Zhongguo gudai wenhua shi. Yi, er, san. (Yin Falu – Xu Shu'an /hl. ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1989 (r. 2003 9. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 3, 4, 422 s., obr. příl., gr., mp., tb.
(1), 1991 (r. 2003 8. dotisk 1. vyd. z r. 1991), III, 459 s., obr., gr., tb. (2), 1991 (r. 2003 8. dotisk 1. vyd.
z r. 1991), IV, 531 s., obr., tb. (3).
ISBN: 7-301-00969-0 (1), 7-301-01354-X (2), 7-301-01584-4 (3)
中国古代文化史。一、二、三。(阴法鲁、许树安)。
北京,北京大学出版社 1989 (1989第1版,2003第10次印刷) (一), 1991 (1991第1版,2003第9次印刷)
(二、三)。
[VI 4730/1-3]
Zhongguo gudai wenxue cidian. Di yi juan.
Nanning, Guangxi renmin chubanshe 1986, 6, 13, 6, 410 s., rejstříky.
中国古代文学词典。第一卷。
南宁,广西人民出版社 1986。
[VI 4497/1]
Zhongguo gudai wenxue zuopin xuan. Er. Zhongyang guangbo dianshi daxue jiaocai. (Xie Meng /sest./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1984, 2, 10, 306 s.
中国古代文学作品选。二。中央广播电视大学教材。(谢孟)。
北京,北京大学出版社 1984。
[V 9151/2]
Zhongguo gudai yuyan (Wei Jinzhi /sest./).
Shanghai, Shaonian ertong chubanshe 1980 (r. 1983 16. dotisk 3. přeprac. vyd. z r. 1980), 9, 168 s., obr.
v textu.
(Zhongguo gudian wenxue xiao congshu)
中国古代寓言。(魏金枝)。
上海,少年儿童出版社 1980 (1980修订第3版,1983第17次印刷)。
(中国古典文学小丛书)
[V 9027]
171
Zhongguo gudai yuyan xuan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1981 (r. 1982 1. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 7, 14, 217 s.
中国古代寓言选。
北京,人民文学出版社 1981 (1981第1版,1982第2次印刷)。
[V 8940]
Zhongguo gudian wenxue cidian. (Liao Zhongan – Liu Guoying /hl. ed./).
Beijing, Beijing chubanshe 1989 (r. 1990 1. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 4, 2, 40, 1152 s., tb., rejstříky.
ISBN: 7-200-00938-5
中国古典文学辞典。(廖仲安、刘国盈)。
北京,北京出版社 1989 (1989第1版,1990第2次印刷)。
[VI 4713]
Zhongguo gudian wenxue congkao. Di yi ji.
Shanghai, Fudan daxue chubanshe 1985, 2, 421 s., tb.
中国古典文学丛考。第一辑。
上海,复旦大学出版社 1985。
[VI 4516/1]
Zhongguo gudian wenxue mingzhu tijie.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1980 (r. 1984 2. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 30, 589 s.
(Qingnian wenku)
中国古典文学名著题解。
北京,中国青年出版社 1980 (1980第1版,1984第3次印刷)。
(青年文库)
[V 8928]
Zhongguo gudian wenxue yanjiu shi.
Beijing, Zhonghua shuju 1995 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 29, 8, 683 s., bibl.
ISBN: 7-101-01381-3
中国古典文学研究史。
北京,中华书局 1995 (1995第1版,2000第2次印刷)。
[VI 4802]
Zhongguo guizhi yu jingzheng: lilun he zhengce. (Zhang Xinzhu /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 8, 4, 6, 377 s., tb., gr., bibl., obsah též angl.
(Guizhi yu jingzheng yanjiu congshu)
ISBN: 7-80149-335-4
中国规制与竞争:理论和政策。(张昕竹)。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(规制与竞争研究丛书)
[VI 4910]
Zhongguo haiyang fazhan shi lunwenji. Di san ji (Zhang Yanxian /ed./).
Taibei, Nangang, Zhongyang yanjiuyuan sanminzhuyi yanjiusuo 1988, 2, 493 s. mp., tb.
(Zhongyang yanjiuyuan sanminzhuyi yanjiusuo congkan 24)
中国海洋发展史论文集。第三辑。(张炎宪)。
台北、南港,中央研究院三民主义研究所 1988。
(中央研究院三民主义研究所丛刊 24)
[VI 4530/3]
Zhongguo haiyang fazhan shi lunwenji. Di wu ji (ed. Zhang Bincun – Liu Shiji /ed./)/Essays in Chinese
Maritime History. Vol. V (Chang, Pin-tsun – Liu Shih-chi /ed./).
Taibei, Nangang, Zhongyang yanjiuyuan Zhongshan renwen shehui kexue yanjiusuo/Taipei, Nankang,
Academia Sinica, Sun Yat-sen Institute for Social Sciences and Philosophy 1993, ii, 740 s., mp., tb., bibl.,
tiráž též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan Zhongshan renwen shehui kexue yanjiusuo zhuanshu 30/SunYat-sen Institute
for Social Sciences and Philosophy Academia Sinica, Book Series 30)
中国海洋发展史论文集。第五辑。(张彬村、刘石吉)。
台北、南港,中央研究院中山人文社会科学研究所 1993。
(中央研究院中山人文社会科学研究所专书 30)
[VI 4530/5]
172
[HSK] Zhongguo Hanyu shuiping kaoshi cihui dagang Hanyu 8000 ci cidian/Chinese Proficiency Test
Vocabulary Guideline. A Dictionary of Chinese Usage: 8000 Words.
Beijing, Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 2000, 74, 1709 s., název též angl.
ISBN: 7-5619-0794-X
[HSK]中国汉语水平考试词汇大纲汉语 8000 词词典。
北京,北京语言文化大学出版社 2000。
[VI 4691]
Zhongguo Hanzi wenhua daguan. (He Jiuying – Hu Shuangbao – Zhang Meng /hl.ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1995, (r. 2002 2. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 5, 11, 410 s., obr. příl., obr., tb.,
gr., bibl., předmluva k edici též angl.
(Zhongguo wenhua daguan xilie 1/A Grand Exposition of Chinese Culture Series 1)
ISBN: 7-301-02019-8
中国汉字文化大观。(何九盈、胡双宝、张猛)。
北京,北京大学出版社 1995 (1995第1版,2002第3次印刷)。
(中国文化大观系列 1)
[VII 1123/1]
Zhongguo hongguan jingji fenxi baogao/A Report of China's Macroeconomic Analyses. (Zhang Shuguang
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 2, 215 s., tb., gr., název, obsah, úvod a dodatky též angl.
ISBN: 7-80149-213-7
中国宏观经济分析报告。(张曙光)。
北京,社会科学文献出版社 1999。
[VI 4958/1]
Zhongguo hongguan jingji fenxi baogao No. 3/A Report of China's Macroeconomic Analyses No. 3.
(Zhang Shuguang /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 4, 6, 5, 449 s., tb., gr., název, úvod a dodatky též angl.
ISBN: 7-80149-807-0
中国宏观经济分析报告 No. 3。(张曙光)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
[VI 4958/3]
Zhongguo hongguan jingji zhengce xuanze/The Choice of China's Macroeconomic Policy. (Yang Jianbai
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 3, 4, 4, 279 s., tb., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 15)
ISBN: 7-80149-808-9
中国宏观经济政策选择。(杨坚白)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(经济研究文库·15)
[VI 4939]
Zhongguo huajia da cidian.
Beijing, Beijing shi Zhongguo shudian 1982, (reprint z r. 1934), 2, 4, 752 s.
中国画家大辞典。
北京,北京市中国书店 1982 (据神州国光社1934年8月版影印)。
[VI 4406]
Zhongguo huihua qutan. (Hu Haichao /sest./).
Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe 1984, 3, 220 s., obr. v textu.
中国绘画趣谈。(胡海超)。
上海,上海教育出版社 1984。
[VI 4410]
173
Zhongguo jianzhu wenhua daguan. (Luo Zhewen – Wang Zhenfu /hl.ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 2001, 6, 13, 551 s., obr. příl., obr., bibl., dodatky, předmluva k edici
též angl.
(Zhongguo wenhua daguan xilie 5/A Grand Exposition of Chinese Culture Series 5)
ISBN: 7-301-02770-2
中国建筑文化大观。(罗哲文、王振复)。
北京,北京大学出版社 2001。
(中国文化大观系列 5)
[VII 1123/5]
Zhongguo jianzhu yishu shi. Shang, xia/Chinese Architectural Art History. 1, 2. (Xiao Mo /hl. ed./).
Beijing, Wenwu chubanshe/Cultural Relics Publishing House 1999, 586 s., obr. příl., obr., titulní list a úvod
též angl. (1), s. 591-1260, obr. příl., obr. (2).
(Zhexue shehui kexue ba wu guojia zhongdian xiangmu/The 8-5 Chinese National Important Research
Project of Philosophical and Social Science and Artistic Studies)
ISBN: 7-5010-1115-X
中国建筑艺术史。上、下。(萧默)。
北京,文物出版社 1999。
(哲学社会科学八五国家重点项目)
[VII 1129/1,2]
Zhongguo jiaoyu nianjian 1982-1984/China Education Yearbook 1982-1984.
Changsha, Hunan jiaoyu chubanshe 1986, V, 5, 7, 370 s., tb. v textu, obr. příl., název, úvod a obsah též angl.
中国教育年鉴 1982~1984。
长沙,湖南教育出版社 1986。
[VII 1037]
Zhongguo jiating zhi yanjiu lunzhu mulu. (Li Yiyuan – Zhuang Yingzhang /ed./)/Bibliography of Studies
of the Chinese Family. (Li, Yih-yuan – Chuang, Ying-chang /ed./).
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Studies 1987, IX, 86 s., rejstřík, název též angl.
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan, mulu lei di 6 zhong)
中国家庭之研究论著目录。(李亦园、庄英章)。
台北,汉学研究中心 1987。
(汉学研究中心丛刊, 目录类第 6 种)
[VI 4386]
Zhongguo jin bainian wenxue tishi liubian shi. Shang, xia. (Feng Guanglian /hl. ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1999, 5, 6, 897 s. (1), 5, 745 s. (2).
ISBN: 7-02-002997-3
中国近百年文学体式流变史。上、下。(冯光廉)。
北京,人民文学出版社 1999。
[V 9415/1,2]
Zhongguo jindai jingji sixiang ziliao xuanji. Shang, zhong, xia ce. (Zhao Jing – Yi Menghong /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1982 (r. 1986 4. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 2, 7, 408 s. (1), 1982 (r. 1985 3. dotisk
1. vyd. z r. 1982), 5, 496 s. (2), 1982 (r. 1987 5. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 4, 413 s. (3).
ISBN: 7-101-00135-1 (3)
中国近代经济思想资料选辑。上、中、下册。(赵靖、易梦虹)。
北京,中华书局 1982 (1982第1版,1986第5次印刷) (上册), 1982 (1982第1版,1985第4次印刷) (中册),
1982 (1982第1版,1987第6次印刷) (下册)。
[VI 4362/1, VI 4431/2, VI 4362/2]
Zhongguo jindai wenxue lunwenji (1919-1949). Gailun ∙ shiwen juan. (Niu Yangshan /ed./).
B.m., Zhongguo shehui kexue chubanshe 1988, 2, 23, 591 s.
(Zhongguo jindai wenxue yanjiu ziliao congshu)
ISBN: 7-5004-0263-5
中国近代文学论文集 (1919~1949)。概论·诗文卷。(牛仰山)。
中国社会科学出版社 1988。
(中国近代文学研究资料丛书)
[V 9023]
174
Zhongguo jindai wenxue lunwenji (1949-1979). Gailun juan.
B.m., Zhongguo shehui kexue chubanshe 1981, 2, 2, 25, 350 s.
(Zhongguo jindai wenxue yanjiu ziliao congshu)
中国近代文学论文集 (1949~1979)。概论卷。
中国社会科学出版社 1981。
(中国近代文学研究资料丛书)
[V 9024]
Zhongguo jingji gaige yu shehui jiegou tiaozheng. Guoji xueshu yantaohui lunji. (Hu Yaosu – Lu Xueyi
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000 (1. dotisk 1. vyd.), 2, 3, 556 s., tb., gr.
ISBN: 7-80149-276-5
中国经济改革与社会结构调整。国际学术研讨会论集。(胡耀苏、陆学艺)。
北京,社会科学文献出版社 2000 (第1版,第2次印刷)。
[VI 4882]
Zhongguo jingji qianjing fenxi – 1999 nian chunji baogao. (Liu Guoguang – Wang Luolin – Li Jingwen
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 3, 15, 193 s., tb., gr.
(Jingji lanpishu chunji hao)
ISBN: 7-80149-177-7
中国经济前景分析 — 1999 年春季报告。(刘国光、王洛林、李京文)。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(经济蓝皮书春季号)
[VI 4890]
Zhongguo jingji qianjing fenxi – 2003 nian chunji baogao. (Liu Guoguang – Wang Luolin – Li Jingwen
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 1, 2, 263 s., tb., gr.
(Jingji lanpishu chunji hao)
ISBN: 7-80149-994-8
中国经济前景分析 —2003 年春季报告。(刘国光、王洛林、李京文)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(经济蓝皮书春季号)
[VI 4891]
Zhongguo jingji redian yanjiu baogao 1/A Research Report on China's Hot Economic Issues 1. (Hu Shuzhen
/hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 2, 4, 4, 464 s., název a obsah též angl.
ISBN: 7-80149-416-4
中国经济热点研究报告 1。(胡淑珍)。
北京,社会科学文献出版社 2000。
[VI 4957]
Zhongguo jingji tizhi gaige nianjian 1990.
Beijing, Gaige chubanshe 1990, 14, 683 s., obr. příl.
ISBN: 7-80072-087-X
中国经济体制改革年鉴 1990。
北京,改革出版社 1990。
[VII 1026/1990]
Zhongguo jingji xi jin. (Zhao Gongqing – Wang Tongsan – Wei Jianguo /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 4, 7, 524 s., tb., obr. příl.
ISBN: 7-80149-481-4
中国经济西进。(赵公卿、汪同三、魏建国)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
[VI 4883]
175
Zhongguo jingji zengzhang de lilun yu zhengce. (Li Jingwen /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998, 3, 2, 249 s., tb., gr., bibl.
(Zhongguo jingji yunxing congshu)
ISBN: 7-80149-053-3
中国经济增长的理论与政策。(李京文)。
北京,社会科学文献出版社 1998。
(中国经济运行丛书)
[VI 4913]
Zhongguo jingju fushi/Costumes of Peking Opera. (Zhao Shaohua /hl. ed./).
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe b. r., 102 s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-80113-628-4
中国京剧服饰。(赵少华)。
北京,五洲传播出版社。
[VII 1130]
Zhongguo jingtou 2001.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2002, 118 s., obr.
ISBN: 7-5085-0047-4
中国镜头 2001。
北京,五洲传播出版社 2002。
[VI 5010]
Zhongguo jinrong kaifang de zhanlüe jueze. (Tan Shizhong /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 3, 6, 476 s., tb., gr., bibl.
(Er shi yi shiji congshu)
ISBN: 7-80149-660-4
中国金融开放的战略抉择。(谈世中)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
(二十一世纪丛书)
[VI 4899]
Zhongguo jinrong lilun qianyan. (Li Yang – Wang Songqi /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000 (1. dotisk 1. vyd.), 2, 2, 4, 517 s., tb., bibl.
(Zhongguo jingji kexue qianyan congshu)
ISBN: 7-80149-286-2
中国金融理论前沿。(李扬、王松奇)。
北京,社会科学文献出版社 2000 (第1版,第2次印刷)。
(中国经济科学前沿丛书)
[VI 4893]
Zhongguo jumin shouru fenpei shizheng fenxi/Positive Analysis on Distribution of Income in China.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 2, 2, 2, 3, 297 s., tb., gr., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 6)
ISBN: 7-80149-367-2
中国居民收入分配实证分析。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(经济研究文库·6)
[VI 4931]
Zhongguo lidai biji yinghua. Shang, zhong, xia. (Ren Shubao /hl. ed./).
Beijing, Jinghua chubanshe 1998, 6, 521 s. (1), s. 525-1015 (2), s. 1019-1511 (3).
ISBN: 7-80600-326-6
中国历代笔记英华。上、中、下。(任叔宝)。
北京,京华出版社 1998。
[VI 4749/1-3]
Zhongguo lidai guancheng cidian. (Zhao Deyi – Wang Xingming /hl. ed./).
Beijing, Tuanjie chubanshe 1999 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 158, 614 s., rejstříky, dodatky, bibl.
ISBN: 7-80130-292-3
中国历代官称辞典。(赵德义、汪兴明)。
北京,团结出版社 1999 (1999第1版,2000第2次印刷)。
[VI 4709]
176
Zhongguo lidai shihua xuan. Er.
Changsha, Yuelu Shushe 1985, s. 509-1106.
中国历代诗话选。二。
长沙,岳麓书社 1985。
[VI 4515/2]
Zhongguo lidai wenxue zuopin xuan (jianbianben). Shang, xia ce. Gaodeng xuexiao wenke jiaocai.
(Zhu Dongrun /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1981 (r. 1990 11. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 7, 393 s. (1), 10, 393 s. (2).
ISBN: 7-5325-0150-7 (1), 7-5325-0151-5 (2)
中国历代文学作品选 (简编本)。上、下册。高等学校文科教材。(朱东润)。
上海,上海古籍出版社 1981 (1981第1版,1990第12次印刷)。
[V 9025/1,2]
Zhongguo lidai wenxue zuopin xuan. Zhong bian. Di er ce. Gaodeng xuexiao wenke jiaocai.
(Zhu Dongwang /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1980 (r. 1986 6. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 7, 438 s.
中国历代文学作品选。中编。第二册。高等学校文科教材。(朱东汪)。
上海,上海古籍出版社 1980 (1980第1版,1986第7次印刷)。
[V 9157/2]
Zhongguo lishi da cidian. Shang, xia juan.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2000 (r. 2000 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 309, 1694 s., obr., tb. (1),
s. 1695-3502, obr., tb. (2).
ISBN: 7-5326-0453-5
中国历史大辞典。上、下卷。
上海,上海辞书出版社 2000 (2000第1版,2000第2次印刷)。
[VII 1046/1a,b,2a,b]
Zhongguo lishi da cidian. Qing shi juan (xia).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1992, 2, 76, 792 s., obr. příl., obr.
ISBN: 7-5326-0151-X
中国历史大辞典。清史卷 (下)。
上海,上海辞书出版社 1992。
[V 9274/2]
Zhongguo lishi dashi nianbiao. Gudai juan. (Shen Qiwei /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2001, 3, 911 s., rejstřík.
ISBN: 7-5326-0562-0
中国历史大事年表。古代卷。(沈起炜)。
上海,上海辞书出版社 2001。
[VI 4724/1]
Zhongguo lishi dashi nianbiao. Jindai juan. (Shen Weibin /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1999, 4, 897 s., rejstřík.
ISBN: 7-5326-0492-6
中国历史大事年表。近代卷。(沈渭滨)。
上海,上海辞书出版社 1999。
[VI 4724/2]
Zhongguo lishi dashi nianbiao. Xiandai juan. (Tang Peiji /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1997, 2, 1154 s., rejstřík.
ISBN: 7-5326-0411-X
中国历史大事年表。现代卷。(唐培吉)。
上海,上海辞书出版社 1997。
[VI 4724/3]
177
Zhongguo lishi de tongnian. (Wu Han /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1982 (r. 1997 3. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 2, 211 s., obr., mp.
(Zhongguo lishi xiao congshu heji)
ISBN: 7-101-01676-6
中国历史的童年。(吴晗)。
北京,中华书局 1982 (1982第1版,1997第4次印刷)。
(中国历史小丛书合集)
[V 9363]
Zhongguo lishi dituji. Di er ce. Qin, Xi Han, Dong Han shiqi/The Historical Atlas of China. Volume II. Qin
Dynasty Period, Western Han and Eastern Han Dynasties Period. (Tan Qixiang /hl. ed./).
Shanghai, Ditu chubanshe 1982, 67 dvoustran, s. 68-88, mp., rejstříky, text čín. a angl.
中国历史地图集。第二册。秦、西汉、东汉时期。(谭其骧)。
上海,地图出版社 1982。
[VII 1020/2]
Zhongguo lishi gushi. Ming chao weiguo yingxiong de gushi.
Beijing, Tongsu duwu chubanshe 1955, 108 s., obr.
中国历史故事。明朝卫国英雄的故事。
北京,通俗读物出版社 1955。
[V 9166]
Zhongguo lishi tonglan.
Shanghai, Zhongguo da baike quanshu chubanshe . Shanghai Fenshe 1994, 12, 955 s.
ISBN: 7-5000-0424-9
中国历史通览。
上海,中国大百科全书出版社。上海分社 1994。
[VI 4366]
Zhongguo lishixue nianjian 1979.
Beijing, Renmin chubanshe 1981, X, 544 s., obr., tb. v textu, dodatky.
中国历史学年鉴 1979。
北京,人民出版社 1981。
[VI 4434]
Zhongguo lüyou baike quanshu.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1999, 22, 796 s., obr. příl., tb.
ISBN: 7-5000-6006-8
中国旅游百科全书。
北京,中国大百科全书出版社 1999。
[VII 1120]
Zhongguo meishu da cidian. (Shao Luoyang /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002, 11, 39, 675 s., obr., rejstřík.
ISBN: 7-5326-1098-5
中国美术大辞典。(邵洛羊)。
上海,上海辞书出版社 2002。
[VII 1132]
Zhongguo minghua jianshang cidian. (Wu Lifu /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1993 (r. 1997 4. dotisk 1. vyd. z r. 1993), 68, 10, 11, 1253 s., obr. příl.,
obr.
ISBN: 7-5326-0213-3
中国名画鉴赏辞典。(伍蠡甫)。
上海,上海辞书出版社 1993 (1993第1版,1997第5次印刷)。
[VII 1133]
178
Zhongguo mingjian gongyi gushi xuan. (Hua Jiqing /ed./).
Fuzhou, Fujian renmin chubanshe 1984, 4, 2, 216 s., obr. v textu.
(Minjian wenxue congshu)
中国民间工艺故事选。(华积庆)。
福州,福建人民出版社 1984。
(民间文学丛书)
[V 9035]
Zhongguo mingsheng cidian. Di er ban.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1986 (r. 1992 8. dotisk 2. vyd. z r. 1986), 10, 86, 1215 s., obr. příl., obr.,
mp., dodatky, rejstřík.
ISBN: 7-5326-0062-9
中国名胜词典。第二版。
上海,上海辞书出版社 1986 (1986第2版,1992第9次印刷)。
[V 9270]
Zhongguo mingsheng cidian. Jingbianben.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2001 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2001), 2, 93, 1451 s., obr. příl., obr.,
mp., dodatky, rejstřík.
ISBN: 7-5326-0710-0
中国名胜词典。精编本。
上海,上海辞书出版社 2001 (2001第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4729]
Zhongguo mingsheng guji gailan. Shang, xia.
Beijing, Zhongguo lüyou chubanshe 1982, 2, 34, 373, 128 s., rejstříky (1), 1983, 25, 293, 83 s., rejstříky (2).
中国名胜古迹概览。上、下。
北京,中国旅游出版社 1982 (上), 1983 (下)。
[VI 4354/1,2]
Zhongguo mingyan daguan. (Wang Shushan /hl. ed./).
Taiyuan, Shanxi renmin chubanshe 1988, 2, 2, 832 s.
ISBN: 7-203-00194-3
中国名言大观。(王树山)。
太原,山西人民出版社 1988。
[VII 1128]
Zhongguo miyu jicheng (shang). (Yu Hongnian /sest./).
Jinan, Mingtian chubanshe 1985, 9, 2, 7, 650 s.
中国谜语集成 (上)。(于洪年)。
济南,明天出版社 1985。
[VI 4500/1]
Zhongguo nongcun fazhan yanjiu baogao 1-3/China's Rural Development Report 1-3.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 2, 3, 4, 4, 402 s., tb., název, obsah a úvod též angl. (1),
2001, 3, 3, 5, 411 s., tb., název a obsah též angl. (2), 2002, 3, 3, 377 s., tb., bibl., název též angl. (3).
ISBN: 7-80149-348-6 (1,2), 7-80149-692-2 (3)
中国农村发展研究报告 1-3。
北京,社会科学文献出版社 2000-2002。
[VI 4863/1-3]
Zhongguo nongxue shulu. (Wang Yuhu /sest./).
Beijing, Nongye chubanshe 1964 (r. 1979 1. dotisk 1. vyd. z r. 1964), 2, 4. 351 s.
中国农学书录。(王毓瑚)。
北京,农业出版社 1964 (1964第1版,1979北京第2次印刷)。
[VI 4536]
Zhongguo nongye nianjian 1992, 1993.
Beijing, Nongye chubanshe 1992, 9, 624 s., obr. příl. (1992), 1993, 8, 513 s., obr. příl. (1993).
ISBN: 7-109-02733-3 (1992), 7-109-03000-8 (1993).
中国农业年鉴1992, 1993。
北京,农业出版社 1992, 1993。
[VII 1025/1992,1993]
179
Zhongguo qigong 1998/1-12, 2000/1-12.
Beidaihe, Zhongguo qigong zazhi she 1998, 2000.
ISSN: 1000-8268
中国气功。
北戴河,中国气功杂志社 1998, 2000。
[XV 521/2,4]
Zhongguo qiye dabinggou. Shi dabinggou shangzhan shilu. (Jing Linbo /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2002, 7, 2, 273 s., tb., gr.
ISBN: 7-80149-740-6
中国企业大并购。十大并购商战实录。(荆林波)。
北京,社会科学文献出版社 2002。
[VI 4951]
Zhongguo ren de jiazhiguan guoji yantaohui lunwenji. Shang, xia ce/Proceedings of International Conference
on Values in Chinese Societies (Part I, II).
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Sudies 1992, xi, 516 s., bibl., tb. (1), s. 519-1032,
tb. (2), tiráž též angl., některé články angl.
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan lunzhu lei di 3 zhong/Center for Chinese Studies Reasearch Series No. 3)
ISBN: 957-678-085-3 (1), 957-678-086-1 (2)
中国人的价值观国际研讨会论文集。上、下册。
台北,汉学研究中心 1992。
(汉学研究中心丛刊论著类第 3 种)
[VI 4489/1,2]
Zhongguo renkou liudong fangshi yu tujing (1990-1999 nian). (Cai Fang /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 3, 3, 348 s., tb., gr.
ISBN: 7-80149-545-4
中国人口流动方式与途径 (1990~1999 年)。(蔡昉)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
[VI 4862]
Zhongguo renkou yu laodong wenti baogao No. 4 (2003). Zhuangui zhong de chengshi pinkun wenti/Urban
Poverty in Transitional China. (Cai Fang /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 2, 2, 8, 11, 345 s., tb., gr., resumé, obsah, podnázev
a edice též angl.
(Renkou yu laodong lüpishu/Green Book of Population and Labor)
ISBN: 7-80190-025-1
中国人口与劳动问题报告 No. 4 (2003)。转轨中的城市贫困问题。(蔡昉)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(人口与劳动绿皮书)
[VI 4877]
Zhongguo renmin jiefangjun jianshi.
Beijing, Zhanshi Chubanshe 1982, 96 s.
中国人民解放军简史。
北京,战士出版社 1982。
[V 9107]
Zhongguo renwen shehui kexue qianyan baogao No. 2 (2001 nian juan)/The Advanced Report on Humanities
and Social Sciences in China (2001). (Li Tieying /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 6, 4, 631 s., název též angl.
ISBN: 7-80149-968-9
中国人文社会科学前沿报告 No. 2 (2001 年卷)。(李铁映)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
[VI 4946/2]
180
Zhongguo "rushi" yanjiu baogao: jinru WTO de Zhongguo chanye/The Research Report on China's Entry
into WTO. The Analysis of the China's Industries. (Yu Yongding – Zheng Bingwen /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 13, 18, 3, 17, 612 s., tb.,
gr., bibl., název, obsah a abstract též angl.
ISBN: 7-80149-269-2
中国 《入世》研究报告:进入WTO的中国产业。(余永定、郑秉文)。
北京,社会科学文献出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4962]
Zhongguo ruxue baike quanshu/Encyclopedia of Confucianism in China.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1997, 2, 2, 1, 22, 1018 s., obr., dodatky, rejstříky, název
též angl.
ISBN: 7-5000-5720-2
中国儒学百科全书。
北京,中国大百科全书出版社 1997。
[VII 1119]
Zhongguo ruxue wenhua daguan. (Tang Yijie – Zhang Yaonan – Fang Ming /hl.ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 2001, 8, 4, 10, 909 s., obr. příl., obr., bibl., dodatky, předmluva k edici
též angl.
(Zhongguo wenhua daguan xilie 6/A Grand Exposition of Chinese Culture Series 6)
ISBN: 7-301-04722-3
中国儒学文化大观。(汤一介、张耀南、方铭)。
北京,北京大学出版社 2001。
(中国文化大观系列 6)
[VII 1123/6]
Zhongguo shanshui wenhua daguan. (Duan Baolin – Jiang Rong /hl.ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1995, (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 28, 17, 1088 s., obr. příl., obr.,
bibl., rejstřík, předmluva k edici též angl.
(Zhongguo wenhua daguan xilie 2/A Grand Exposition of Chinese Culture Series 2)
ISBN: 7-301-01858-4
中国山水文化大观。(段宝林、江溶)。
北京,北京大学出版社 1995 (1995第1版,1996第2次印刷)。
(中国文化大观系列 2)
[VII 1123/2]
Zhongguo shaoshu minzu yishu cidian.
Beijing, Minzu chubanshe 1991, 62, 715 s., obr. příl., obr., mp., dodatky.
ISBN: 7-105-01053-3
中国少数民族艺术词典。
北京,民族出版社 1991。
[VII 1136/a,b]
Zhongguo shehui baozhang fazhan baogao (1997-2001)/China Social Security System Development Report.
(Chen Jiagui /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 4, 5, III, 369 s., tb., gr., bibl.
(Shehui baozhang lüpishu)
ISBN: 7-80149-554-3
中国社会保障发展报告 (1997~2001)。(陈佳贵)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(社会保障绿皮书)
[VI 4892]
Zhongguo shehui fuli yu shehui jinbu baogao (1999, 2000, 2001, 2002). (Shi Zhengxin /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 2, 346 s., tb. (1999), 2000, 3, 3, 405 s. (2000), 2001, 3, III,
375 s. (2001), 2002, 3, 431 s., tb., gr. (2002).
(Shehui fuli huangpishu)
ISBN: 7-80149-232-3 (1999), 7-80149-393-1 (2000), 7-80149-591-8 (2001), 7-80149-806-2 (2002)
中国社会福利与社会进步报告 (1999, 2000, 2001, 2002)。(时正新)。
北京,社会科学文献出版社 2000-2002。
(社会福利黄皮书)
[VI 4907 (1999), VI 4894 (2000), VI 4905 (2001), VI 4906 (2002)]
181
Zhongguo shehui kexue/Social Sciences in China 1980/1-6.
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 1980.
中国社会科学。
北京,中国社会科学出版社 1980。
[XV 494/2]
Zhongguo shehui kexue qianyan baogao (1998).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1998, 2, 4, 392 s.
ISBN: 7-80149-071-1
中国社会科学前沿报告 (1998)。
北京,社会科学文献出版社 1998。
[VI 4895]
Zhongguo shengqing.
Beijing, Gongshang chubanshe 1986, 2, 972 s., tb. v textu.
中国省情。
北京,工商出版社 1986。
[VI 4415]
Zhongguo Shenzhen fazhan baogao (2003). (Yue[Le] Zheng /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 4, 3, 364 s., tb., gr., obsah a název edice též angl.
(Shenzhen lanpishu/Blue Book of Shenzhen)
ISBN: 7-80190-040-5
中国深圳发展报告 (2003)。(乐正)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(深圳蓝皮书)
[VI 4873]
Zhongguo shi da gudian beiju ji (shang, xia). (Wang Jisi /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1982 (1985 2. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 1, 500 s., obr. (1), s. 507-1050,
obr. (2).
中国十大古典悲剧集 (上、下)。(王季思)。
上海,上海文艺出版社 1982 (1982第1版,1985第3次印刷)。
[V 9150/1,2]
Zhongguo shi da gudian xiju ji. (Wang Jisi /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1982 (r. 1985 2. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 1, 23, 634 s., obr. v textu.
中国十大古典喜剧集。(王季思)。
上海,上海文艺出版社 1982 (1982第1版,1985第3次印刷)。
[V 9021]
Zhongguo shixue mingzhu tijie. (Zhang Shunhui /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1984, 8, 478 s.
(Qingnian wenku)
中国史学名著题解。(张舜徽)。
北京,中国青年出版社 1984。
(青年文库)
[V 8929, V 9038]
Zhongguo shoudu Beijing/Beijing, the Capital of China. (Wang Guang /hl. ed./).
Beijing, Hongqi chubanshe/Beijing, The Red Flag Publishing House 1986, 343 s., foto v textu, text souběžně
čín. a angl.
(Zhongguo chengshi gaige congshu/China's Urban Reform Series)
中国首都北京。(王光)。
北京,红旗出版社 1986。
(中国城市改革丛书)
[VII 1058]
182
Zhongguo shufa wenhua daguan. (Jin Kaicheng – Wang Yuechuan /hl.ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1995, (r. 2003 2. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 8, 12, 964 s., obr. příl., obr.,
bibl., dodatky, předmluva k edici též angl.
(Zhongguo wenhua daguan xilie 3/A Grand Exposition of Chinese Culture Series 3)
ISBN: 7-301-02404-5
中国书法文化大观。(金开诚、王岳川)。
北京,北京大学出版社 1995 (1995第1版,2003第3次印刷)。
(中国文化大观系列 3)
[VII 1123/3]
Zhongguo Sichou zhi lu Cidian. (Xue Li /hl.ed./).
Ürümqi, Xinjiang renmin chubanshe 1994, 4, 2, 71, 1193, 93 s.
ISBN: 7-228-03038-9
中国丝绸之路辞典。(雪犁)。
乌鲁木齐,新疆人民出版社 1994。
[VI 4358]
Zhongguo siying qiye fazhan baogao No. 1 (1978-1998), (Zhang Houyi – Ming Lizhi /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 2, 4, 2, 397 s., tb., gr.,
název edice též angl.
(Siying Qiye Lanpishu/Blue Book of Private Enterprises)
ISBN: 7-80149-119-X
中国私营企业发展报告 No. 1 (1978~1998)。(张厚义、明立志)。
北京,社会科学文献出版社 1999 (1999第1版,2001第2次印刷)。
(私营企业蓝皮书)
[VI 4879/1]
Zhongguo siying qiye fazhan baogao No. 2 (1999). (Zhang Houyi – Ming Lizhi /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 2, 3, 3, 379 s., tb., gr.,
obsah a název edice též angl.
(Siying qiye lanpishu/Blue Book of Private Enterprises)
ISBN: 7-80149-308-7
中国私营企业发展报告 No. 2 (1999)。(张厚义、明立志)。
北京,社会科学文献出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
(私营企业蓝皮书)
[VI 4879/2]
Zhongguo siying qiye fazhan baogao No. 4 (2002). (Zhang Houyi – Ming Lizhi – Liang Chuanyun /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 3, 3, 412 s., tb., gr., název edice též angl.
(Siying qiye lanpishu/Blue Book of Private Enterprises)
ISBN: 7-80149-864-X
中国私营企业发展报告 No. 4 (2002)。(张厚义、明立志、梁传运)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(私营企业蓝皮书)
[VI 4879/4]
Zhongguo suyu da cidian. (Wen Duanzheng /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1989 (r. 1996 5. dotisk 1. vyd. z r. 1989), 3, 12, 2, 15, 1252, 165 s., obr.
příl.
ISBN: 7-5326-0096-3
中国俗语大辞典。(温端政)。
上海,上海辞书出版社 1989 (1989第1版,1996第6次印刷)。
[V 9239/a,b]
Zhongguo tese shehui zhuyi fazhi tonglun. (Li Buyun /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 2, 471 s.
(21 shiji faxue wenku)
ISBN: 7-80149-128-9
中国特色社会主义法制通论。(李步云)。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(21 世纪法学文库)
[VI 4880]
183
Zhongguo tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di san ce. (Xiudingben). Fengjian shehui (er). Wei Jin Nan-Bei
chao. (Tang Chang[Zhang]ru /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1983 (r. 1986 6. dotisk 2. vyd. z r. 1983), 11, 426 s., tb., dodatky.
中国通史参考资料。古代部分第三册。(修订本)。封建社会 (二)。魏晋南北朝。(唐长孺)。
北京,中华书局 1983 (1983第2版,1986第7次印刷)。
[VI 4429/3]
Zhongguo tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di si ce. (Xiudingben). Fengjian shehui (san). Sui tao Wudai
mo. (Dong Jiazun /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1984 (r. 1985 3. dotisk 2. vyd. z r. 1984), 11, 323 s., dodatky.
中国通史参考资料。古代部分第四册。(修订本)。封建社会 (三)。隋到五代末。(董家遵)。
北京,中华书局 1984 (1984第2版,1985第4次印刷)。
[VI 4429/4]
Zhongguo tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di wu ce. Fengjian shehui (si). Song Liao Jin.
(Deng Guangming /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1982 (r. 1985 3. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 13, 509 s., dodatky.
中国通史参考资料。古代部分第五册。封建社会 (四)。宋辽金。(邓广铭)。
北京,中华书局 1982 (1982第1版,1985第4次印刷)。
[VI 4429/5]
Zhongguo tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di liu ce. Fengjian shehui (wu). Yuan. (Han Rulin /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1981 (r. 1986 5. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 13, 282 s., dodatky.
中国通史参考资料。古代部分第六册。封建社会 (五)。元。(韩孺林)。
北京,中华书局 1981 (1981第1版,1986第6次印刷)。
[VI 4429/6]
Zhongguo Tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di ba ce. Fengjian shehui (qi). Qing (yapian zhanzheng qian).
(Zheng Tianting /hl. ed./).
Beijing, Zhonghua shuju 1966 (r. 1986 5. dotisk 1. vyd. z r. 1966), 6, 294 s., dodatky.
中国通史参考资料。古代部分第八册。封建社会 (七)。清 (鸦片战争前)。(郑天挺)。
北京,中华书局 1966 (1966第1版,1986第6次印刷)。
[VI 4429/8]
Zhongguo tongshi gangyao. (Bai Shouyi /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1980 (r. 2002 30. dotisk 1. vyd. z r. 1980), 2, 5, 525 s., gr., rejstřík.
ISBN: 7-208-00136-7
中国通史纲要。(白寿彝)。
上海,上海人民出版社 1980 (1980第1版,2002第31次印刷)。
[V 9345]
Zhongguo wenhua duben/Chinese Culture: A Reader. (Song Bo[Bai]nian – Shi Baoyi /hl. ed./).
Beijing, Shangwu yinshuguan 1999, 8, 569 s., název a slovníček též angl.
ISBN: 7-100-02684-9
中国文化读本。(宋柏年、施宝义)。
北京,商务印书馆 1999。
[VI 4753]
Zhongguo wenxue/Chinese Literature 2000/1-6.
Beijing, Zhongguo wenxue chubanshe/Chinese Literature Press 2000, text čín. a angl.
ISSN: 0009-4617
中国文学。
北京,中国文学出版社 2000。
[XV 523]
Zhongguo wenxue da cidian. Shang, xia ce. Xiudingben.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2000 (r. 2001 1. dotisk 1. vyd. z r. 2000), 6, 148, 1180 s. (1),
s. 1182-2324, dodatky, rejstřík (2).
ISBN: 7-5326-0609-0
中国文学大辞典。上、下册。修订本。
上海,上海辞书出版社 2000 (2000第1版,2001第2次印刷)。
[VI 4712/1,2]
184
Zhongguo wenxue yanjiu. Di er ji, di san ji, di wu qi – di shi qi, di shi er qi – di shi liu qi/Studies in Chinese
Literature. Vol. II, III, V-X, XII-XVI.
Taibei, Guoli Taiwan daxue Zhongguo wenxue yanjiusuo/Taipei, National Taiwan University, Graduate
Institute of Chinese Literature 1988, 310 s., tb. (2), 1989, 239 s., tb. (3), 1991, 302 s., tb., obr. (5), 1992, 294
s., tb., obr. (6), 1993, 268 s., tb. (7), 1994, 346 s., tb. (8), 1995, 214 s., tb., obr., část textu angl. (9), 1996,
250 s., tb. (10), 1998, 290 s., tb. (12), 1999, 356 s., tb. (13), 2000, 306 s., tb. (14), 2001, 239 s. (15), 2002,
286 s., tb., mp, obr., část textu angl. (16), od č. 2 tiráž a obsah též angl.
ISSN: 1017-1320 (ISSN od č. 8)
中国文学研究。第二辑、第三辑、第五期—第十期、第十二期—第十六期。
台北,国力台湾大学中国文学研究所 1988, 1989, 1991-1996, 1998-2002。
[XV 526/2, 3, 5-10, 12-16]
Zhongguo wenxuejia cidian. Gudai. Di er fence.
Chengdu, Sichuan renmin chubanshe 1983, 17, 21, 533 s.
中国文学家辞典。古代。第二分册。
成都,四川人民出版社 1983。
[V 8933/2]
Zhongguo wenxuejia cidian. Xiandai. Di yi, er, san fence.
Chengdu, Sichuan renmin chubanshe 1979, 10, 14, 624 s. (1), 1982, 15, 19, 1010 s. (2), Chengdu, Sichuan
Wenyi Chubanshe 1985, 28, 626 s. (3).
中国文学家辞典。现代。第一、二、三分册。
成都,四川人民出版社 1979 (第一分册), 1982 (第二分册), 四川文艺出版社 1985 (第三分册)。
[V 8934/1-3]
Zhongguo wenyi cidian. (Sun Lianggong /ed./).
Shanghai, Shanghai shudian 1985 (genju Minzhi shuju 1931 nian chubanben fuyin), 4, 978, 2, 62, 74 s., obr.,
tb., rejstříky, dodatky.
中国文艺辞典。(孙良工)。
上海,上海书店 1985 (根据民智书局1931年初版本复印)。
[VI 4483]
Zhongguo xian-dangdai wenxue zuopin xuan. Shang juan yi: Xiaoshuo (1917-1949) (1), xia juan yi:
Xiaoshuo (1949-1995) (2), shang juan er: Shige, sanwen, xiju (1919-1949) (3), xia juan er: Shige, sanwen,
xiju (1949-1995) (4). (Qian Gurong /hl. ed./).
Shanghai, Huadong shifan daxue chubanshe 1999 (r. 2002 6. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 2, 3, 766 s. (1), 2, 638
s. (2), 2, 4, 462 s. (3), 4, 391 s. (4).
ISBN: 7-5617-2116-1 (1), 7-5617-2117-X (2), 7-5617-2135-8 (3), 7-5617-2104-8 (4)
中国现当代文学作品选。上卷一:小说 (1917~1949)、下卷一:小说 (1949 ~1995)、上卷二:
诗歌、散文、戏剧 (1919~1949)、下卷二:诗歌、散文、戏剧 (1949~1995)。(钱谷融)。
上海,华东师范大学出版社 1999 (1999第1版,2002第7次印刷)。
[VI 4739/1-4]
Zhongguo xiandai shi (yi jiu yi jiu – yi jiu si jiu). Shang ce.
Beijing, Beijing shifan daxue chubanshe 1983 (r. 1986 2. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 9, 471 s.
中国现代史 (一九一九—一九四九)。上册。
北京,北京师范大学出版社 1983 (1983第1版,1986第3次印刷)。
[VI 4428/1]
Zhongguo xiandai wenxue cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1990 (r. 1991 1. dotisk 1. vyd. z r. 1990), 39, 983 s., tb., rejstřík.
ISBN: 7-5326-0019-X
中国现代文学词典。
上海,上海辞书出版社 1990 (1990第1版,1991第2次印刷)。
[VI 4714]
185
Zhongguo xiandai wenxue shi. Shang, xia ce. (Lin Zhihao /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo renmin daxue chubanshe 1984 (r. 1991 12. dotisk 2. vyd. z r. 1984), 2, III, 459 s. (1), 1984
(r. 1990 10. dotisk 2. vyd. z r. 1984), 3, s. 461-837 (2).
ISBN: 7-300-00079-7 (1), 7-300-00080-0 (2)
中国现代文学史。上、下册。(林志浩)。
北京,中国人民大学出版社 1984 (1984第2版,1991第13次印刷) (上册), 1984 (1984第2版,1990第11
次印刷) (下册)。
[VI 4740/1,2]
Zhongguo xiandai zhiming xuezhe chuanshi wendian. Shang, xia juan. (Xu Ruqi /ed./).
Beijing, Tuanjie chubanshe 1999, 7, 484 s. (1), s. 486-974 (2).
ISBN: 7-80130-288-5
中国现代知名学者传世文典。上、下卷。(徐如麒)。
北京,团结出版社 1999。
[V 9390/1,2]
Zhongguo xibu kaifa shihua.
Beijing, Minzu chubanshe 2001, 6, 2, 4, 307 s.
(Xibu kaifa zhanlüe yanjiu congshu)
ISBN: 7-105-04305-9
中国西部开发史话。
北京,民族出版社 2001。
(西部开发战略研究丛书)。
[VI 5013]
Zhongguo xiehouyu da cidian. (Wen Duanzheng /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002 (r. 2003 2. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 50, 1395 s., dodatky, bibl.
ISBN: 7-5326-1036-5
中国歇后语大词典。(温端政)。
上海,上海辞书出版社 2002 (2002第1版,2003第3次印刷)。
[V 9176, V 9236]
Zhongguo xiju nianjian 1990-1991.
Beijing, Zhongguo xiju chubanshe 1991, 5, 7, 487 s., obr. příl.
ISBN 7-104-00434-3
中国戏剧年鉴 1990~1991。
北京,中国戏剧出版社 1991。
[VII 1023/1990-1991]
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di si, wu ji. Xiaoshuo ji er, san. Duanpian juan.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1984, 3, 901 s. (4), 3, 937 s. (5).
中国新文学大系 1927~1937。第四、五集。小说集二、三。短篇卷。
上海,上海文艺出版社 1984。
[VI 4333/4,5]
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di liu, qi ji. Xiaoshuo ji si, wu. Zhongpian juan.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1984, 1, 817 s. (6), 1, 873 s. (7).
中国新文学大系 1927~1937。第六、七集。小说集四、五。中篇卷。
上海,上海文艺出版社 1984。
[VI 4333/6,7]
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di ba, jiu ji. Xiaoshuo ji liu, qi. Changpian juan.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1984, 1, 778 s. (8), 1, 840 s. (9).
中国新文学大系 1927~-937。第八、九集。小说集六、七。长篇卷。
上海,上海文艺出版社 1984。
[VI 4333/8,9]
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi er ji. Zawen ji.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1985, 30, 866 s.
中国新文学大系 1927~1937。第十二集。杂文集。
上海,上海文艺出版社 1984。
[VI 4333/12]
186
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi san ji. Baogao wenxue ji.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1985, 11, 889 s.
中国新文学大系 1927~1937。第十三集。报告文学集。
上海,上海文艺出版社 1984。
[VI 4333/13]
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi si ji. Shiji.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1985, 32, 616 s.
中国新文学大系 1927~1937。第十四集。诗集。
上海,上海文艺出版社 1984。
[VI 4333/14]
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi wu, shi liu ji. Xiju ji yi, er.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1985, 20, 804 s. (15), 2, 905 s. (16).
中国新文学大系 1927~1937。第十五、十六集。戏剧集一、二。
上海,上海文艺出版社 1984。
[VI 4333/15,16]
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi qi, shi ba ji. Dianying ji yi, er.
Shanghai, Shanghai wenyi chubanshe 1984, 12, 711 s. (17), 1, 789 s. (18).
中国新文学大系 1927~1937。第十七、十八集。电影集一、二。
上海,上海文艺出版社 1984。
[VI 4333/17,18]
Zhongguo xiqu quyi cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1981 (r. 1983 1. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 81, 823 s., rejstřík 55 s., obr.
v textu, obr. příl.
中国戏曲曲艺词典。
上海,上海辞书出版社 1981 (1981第1版,1983第2次印刷)。
[V 9138]
Zhongguo xiqu xuan. Shang, zhong, xia. (Wang Qi /hl. ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1998, 4, 5, 460 s. (1), 5, s. 461-858 (2), 3, s. 859-1201 (3).
(Zhongguo gudian wenxue duben congshu)
ISBN: 7-02-002692-3
中国戏曲选。上、中、下。(王起)。
北京,人民文学出版社 1998。
(中国古典文学读本丛书)
[VI 4743/1-3]
Zhongguo Xizang 1997/1-6, 1998/1-6.
Beijing, Zhongguo Xizang zazhi she 1997, 1998.
ISSN: 1002-9591
中国西藏。
北京,中国西藏杂志社 1997, 1998。
[XV 517/7,8]
Zhongguo Xizang simiao/Monasteries in China's Tibet. (Xiao Huaiyuan /hl.ed./).
Beijing, Waiwen chubanshe/Foreign Languages Press 2001, 119 s., obr., mp., text čín. a angl.
ISBN: 7-119-01948-1
中国西藏寺庙。(肖怀远)。
北京,外文出版社 2001。
[VII 1143]
Zhongguo yinyue wenhua daguan. (Jiang Jing – Guan Jianhua – Qian Rong /hl.ed./).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 2001, 6, 14, 732 s., obr. příl., obr., bibl., dodatky, předmluva k edici
též angl.
(Zhongguo wenhua daguan xilie 4/A Grand Exposition of Chinese Culture Series 4)
ISBN: 7-301-02791-5
中国音乐文化大观。(蒋菁、管建华、钱茸)。
北京,北京大学出版社 2001。
(中国文化大观系列 4)
[VII 1123/4]
187
Zhongguo yishu yanjiuyuan shoujie yanjiusheng. Shuoshi xuewei lunwenji. Meishu juan.
Beijing, Wenhua yishu chubanshe 1985, 418 s., obsah též angl.
中国艺术研究院首届研究生。硕士学位论文集。美术卷。
北京,文化艺术出版社 1985。
[VI 4499]
Zhongguo yisilan wenhua.
Beijing, Zhonghua shuju 1996, 1, 3, 234 s., obr. příl., tb., obr.
ISBN: 7-101-01561-1
中国伊斯兰文化。
北京,中华书局 1996。
[V 9343]
Zhongguo yu shijie jingji fazhan baogao (2003 nian). Rushi yi Nianlai Zhongguo jingji zhengce he shichang
huanjing/China and the World Economy Development Report (2003). China Economic Policies and Business
Environments in post-WTO era. (Wang Changsheng /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 2, 3, 335 s., tb., gr., titulní list a obsah též angl.
(Jingji xinxi lüpishu/Green Book of Economy Information)
ISBN: 7-80149-892-5
中国与世界经济发展报告 (2003 年)。入世一年来中国经济政策和市场环境。(王长胜)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(经济信息绿皮书)
[VI 4874]
Zhongguo yu Zhong Ya. (Xue Jundu – Xing Guangcheng /hl. ed./)/China and Central Asia (Hsueh Chun-tu –
Xing Guang-cheng /hl. ed./)
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 2, 2, 2, 2, 275 s. , tb., bibl., název a obsah též angl.
(Guoji zhengzhi luntan)
ISBN: 7-80149-168-8
中国与中亚。(薛君度、邢广程)。
北京,社会科学文献出版社 1999。
(国际政治论坛)
[VI 5016]
Zhongguo Zang Mibao dian. 1-6.
Beijing, Minzu chubanshe 2001, (r. 2002 1. dotisk 1. vyd. z r. 2001), 473 s. (1), 555 s. (2), 548 s. (3),
584 s. (4), 550 s. (5), 602 s. (6).
ISBN: 7-105-04192-7
中国藏密宝典。1-6。
北京,民族出版社 2001 (2001第1版,2002第2次印刷)。
[VI 4752/1-6]
Zhongguo Zangzu wenhua yishu caihui daguan tushuo mingjing. (Zongzhelajie /hl.ed./).
Beijing, Minzu chubanshe 2002, 2, 18, 540 s., obr. příl., text v obr. příl. i tibet. a angl.
ISBN: 7-105-04079-3
中国藏族文化艺术彩绘大观图说明镜。(宗者拉杰)。
北京,民族出版社 2002。
[VII 1142]
Zhongguo zhexue shi. Di yi ce. Xian Qin bufen, di er ce. Liang Han Wei Jin Nan-Bei chao bufen, di san ce.
Sui Tang Wudai Song Yuan Ming bufen. (Ren Jiyu /hl. ed./).
Beijing, Renmin chubanshe 1979 (r. 1979 5. dotisk 3. vyd. z r. 1979), VI, 31, 270 s. (1), 1979 (r. 1979
4. dotisk 2. vyd. z r. 1979), V, 301 s. (2), 1964 (r. 1979 3. dotisk 1. vyd. z r. 1964), V, 374 s. (3).
中国哲学史。第一册。先秦部分、第二册。两汉魏晋南北朝部分、第三册。隋唐五代宋元明部分。
(任继愈)。
北京,人民出版社 1979 (1979第3版,1979第6次印刷) (第一册), 1979 (1979第2版,1979第5次印刷)
(第二册), 1964 (1964第1版,1979第4次印刷) (第三册)。
[VI 4321/1-3]
188
Zhongguo zhexue shi jiaoxue ziliao xuanji. Shang, xia ce.
Beijing, Zhonghua shuju 1981 (r. 1986 5. dotisk 1. vyd. z r. 1981) 2, 7, 543 s. (1), 1982 (r. 1985 3. dotisk
1. vyd. z r. 1982) 8, 582 s. (2).
中国哲学史教学资料选集。上、下册。
北京,中华书局 1981 (1981第1版,1986第6次印刷) (上册), 1982 (1982第1版,1985第4次印刷)
(下册)。
[VI 4337/1,2]
Zhongguo ziran wenhua yichan ziyuan guanli. (Zhang Xiao – Zheng Yuxin /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2001, 2, 3, 6, 437 s., tb., gr., bibl.
(Huanjing yu fazhan yanjiu congshu)
ISBN: 7-80149-508-X
中国自然文化遗产资源管理。(张晓、郑玉歆)。
北京,社会科学文献出版社 2001。
(环境与发展研究丛书)
[VI 4965]
Zhonghua chengyu da cidian.
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1987 (r. 2002 28. dotisk 1. vyd. z r. 1987), 2, 20, 1989 s., obr. příl.
ISBN: 7-5326-0028-9
中华成语大辞典。
上海,上海辞书出版社 1987 (1987第1版,2002第29次印刷)。
[V 9228]
Zhonghua chuantong gushi leibian. (Zhuang Wei – Wu Cisheng /sest./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1995, 20, 928 s.
ISBN: 7-5326-0269-9
中华传统故事类编。(庄葳、吴慈生)。
上海,上海辞书出版社 1995。
[V 9385]
Zhonghua chuantong wenhua daguan.
Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1996 (r. 1996 1. dotisk 2. vyd. z r. 1996), 3, 80, 4, 726 s.,
obr. příl.
ISBN: 7-5000-5770-9
中华传统文化大观。
北京,中国大百科全书出版社 1996 (1996第2版,1996第2次印刷)。
[VII 1127]
Zhonghua Minguo. Neizheng gaiyao.
[Taibei], Neizhengbu bianyin 1982, 72 s., obr., tb., grafy v textu.
中华民国。内政概要。
[台北],内政部编印 1982。
[VI 4413]
Zhonghua mingyan mingju cidian.
Beijing, Waiwen chubanshe 2000, 8, 740 s.
ISBN: 7-119-02575-9
中华名言名句词典。
北京,外文出版社 2000。
[VI 4720]
Zhonghua minzu duoyuan yiti geju (Xiudingben)/The Pattern of Diversity in Unity of the Chinese Nation.
(Fei Xiaotong /hl. ed./).
Beijing, Zhongyang minzu daxue chubanshe 1999, 11, 17, 372 s., 2 obr., tb. v textu, název a obsah též angl.
(Zhongyang minzu daxue xueshu wenku)
ISBN: 7-81056-368-8
中华民族多元一体格局 (修订本)。(费孝通)。
北京,中央民族大学出版社 1999。
(中央民族大学学术文库)
[VI 4448]
189
Zhonghua qigong 1999/1-12, 2000/1-12.
Beijing, Zhonghua qigong zazhi she 1999, 2000.
ISSN: 1000-4610
中华气功。
北京,中华气功杂志社 1999, 2000。
[XV 522/3,4]
Zhonghua Renmin Gongheguo ditu.
Beijing, Zhongguo ditu chubanshe 1995, (r. 1995 2. dotisk 1. vyd. z r. 1995), mp.
ISBN: 7-5031-0841-X
中华人民共和国地图。
北京,中国地图出版社 1995 (1995第1版,1995第3次印刷)。
[VIII 156]
Zhonghua Renmin Gongheguo ditu.
Beijing, Zhongguo ditu chubanshe 2001 (r. 2001 9. dotisk 3. vyd. z r. 2001), 1 mp.
ISBN: 7-5031-2400-8
中华人民共和国地图。
北京,中国地图出版社 2001 (2001第3版,2001第10次印刷)
[VII 1041]
Zhonghua Renmin Gongheguo ziliao shouce (1949 – 1999)/Handbook on People's Republic of China
(1949-1999). (Jiang Jianhua – Feng Wanzhen – Ji Hong /hl.ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, II, I, 43, 1722 s., tb., dodatky, rejstříky, název též angl.
ISBN: 7-80149-204-8
中华人民共和国资料手册 (1949~1999)。(蒋建华、冯婉蓁、季弘)。
北京,社会科学文献出版社 1999。
[VII 1124]
Zhonghua sanwen bainian jinghua.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1999 (r. 2003 10. dotisk 1. vyd. z r. 1999), 10, 704 s.
ISBN: 7-02-002883-7
中华散文百年精华。
北京,人民文学出版社 1999 (1999第1版,2003第11次印刷)。
[V 9320]
Zhonghua sanwen zhencangben.
(Ba Jin juan, Ji Xianlin juan, Jia Pingwa juan, Ke Ling juan, Liang Heng juan, Liang Yuchun juan,
Lin Yutang juan, Liu Baiyu juan, Lu Xun juan, Shao Yanxiang juan, Sun Li juan, Wang Meng juan,
Wang Zengqi juan, Xu Zhimo juan, Yang Shuo juan, Zhang Chengzhi juan, Zhou Tao juan).
中华散文珍藏本。
(巴金卷、季羡林卷、贾平凹卷、柯灵卷、梁衡卷、梁遇春卷、林语堂卷、刘白羽卷、鲁迅卷、
邵燕祥卷、孙犁卷、王蒙卷、汪曾祺卷、徐志摩卷、杨朔卷、张承志卷、周涛卷)。
[VI 4775 – VI 4791]
viz jednotlivé svazky
Zhonghua suyu yuanliu da cidian. (Li Yongyan – Li Yahong /sest./).
Beijing, Zhongguo gongren chubanshe 1992, 97, 693 s.
ISBN: 7-5008-0870-4
中华俗语源流大辞典。(李泳炎、李亚虹)。
北京,中国工人出版社 1992。
[V 9238]
Zhonghua wenming duben. (Liu Che /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 1999, 48, 6, 615 s.
ISBN: 7-80149-078-9
中华文明读本。(刘车)。
北京,社会科学文献出版社 1999。
[VI 4754]
190
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Cai/Designs of Chinese Blessings. Wealth. (Huang Quanxin /hl. ed./,
Li Yingchun /přel./).
Beijing, Huayu jiaoxue chubanshe 2003, 245 s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-80052-893-6
中华五福吉祥图典。财。(黄全信 主编、李迎春 译)。
北京,华语教学出版社 2003。
[VI 4828/5]
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Fu/Designs of Chinese Blessings. Good Fortune. (Huang Quanxin /hl. ed./,
Zhou Ye /přel./).
Beijing, Huayu jiaoxue chubanshe 2003, 245 s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-80052-889-8
中华五福吉祥图典。福。(黄全信 主编、周晔 译)。
北京,华语教学出版社 2003。
[VI 4828/1]
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Lu/Designs of Chinese Blessings. High Salary. (Huang Quanxin /hl. ed./,
Zhou Ye /přel./).
Beijing, Huayu jiaoxue chubanshe 2003, 245 s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-80052-891-X
中华五福吉祥图典。禄。(黄全信 主编、周晔 译)。
北京,华语教学出版社 2003。
[VI 4828/2]
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Shou/Designs of Chinese Blessings. Longevity. (Huang Quanxin /hl. ed./,
Li Yingchun /přel./).
Beijing, Huayu jiaoxue chubanshe 2003, 245 s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-80052-890-1
中华五福吉祥图典。寿。(黄全信 主编、李迎春 译)。
北京,华语教学出版社 2003。
[VI 4828/3]
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Xi/Designs of Chinese Blessings. Happiness. (Huang Quanxin /hl. ed./,
Li Yingchun /přel./).
Beijing, Huayu jiaoxue chubanshe 2003, 245 s., obr., text čín. a angl.
ISBN: 7-80052-892-8
中华五福吉祥图典。喜。(黄全信 主编、李迎春 译)。
北京,华语教学出版社 2003。
[VI 4828/4]
Zhonghua yangsheng baojian 2001/1-12, 2002/1-12 (bývalý Zhonghua Qigong).
Beijing, Zhonghua yangsheng baojian zazhi she 2001, 2002.
ISSN: 1009-8011
中华养生保健 (原《中华气功》)。
北京,中华养生保健杂志社 2001, 2002。
[XV 522/5,6]
Zhonghua yishu wenhua cidian. (Yan Yunshou /hl. ed./).
Hefei, Anhui wenyi chubanshe 1995, 16, 2, 4, 2, 2, 62, 2, 59, 1004 s., obr. příl.
ISBN: 7-5396-1017-1
中华艺术文化辞典。(严云受)。
合肥,安徽文艺出版社 1995。
[VII 1131]
Zhonghua yixue da cidian. Shang, xia juan. (Xie Guan /hl. ed./).
Shenyang, Liaoning kexue jishu chubanshe 1994, 207, 610 s., obr. v textu. (1), s. 611-1620, obr. v textu (2).
ISBN: 7-5381-1868-3
中华医学大辞典。上、下卷。(谢观)。
沈阳,辽宁科学技术出版社 1994。
[VII 1068/1,2]
191
Zhongwai bijiao wenxue de lichengbei. (Li Dasan [J. J. Deeney] – Luo Gang /hl. ed./).
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1997, 2, 9, 499 s.
ISBN: 7-02-002469-6
中外比较文学的里程碑。(李达三、罗钢)。
北京,人民文学出版社 1997。
[VI 5059]
Zhongwai Liu chao wenxue yanjiu wenxian mulu. Zengdingben. (Hong Shunlong /hl. ed./)/Bibliography
of Chinese and Foreign Studies on Literature of the Six Dinasties. Revised Edition. (Hung, Shune-lung
/hl. ed./).
Taibei, Hanxue yanjiu zhongxin/Taipei, Center for Chinese Studies 1992, IX, VII, 357 s., rejstříky, název
též angl.
(Hanxue yanjiu zhongxin congkan, mulu lei di 10 zhong)
ISBN: 957-678-088-8
中外六朝文学研究文献目录。增订本。(洪顺隆)。
台北,汉学研究中心 1992。
(汉学研究中心丛刊, 目录类第 10 种)
[VI 4387]
Zhongwai wenxue mingzhu cidian. (Chen Anhu /hl. ed./).
Wuchang, Wuhan daxue chubanshe 1988, 2, 3, 37, 13, 40, 469 s., rejstříky.
ISBN: 7-307-00189-6
中外文学名著词典。(陈安湖)。
武昌,武汉大学出版社 1988。
[VI 4715]
Zhongwen gongjushu shiyong fa.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1982, (r. 1984 2. dotisk 1. vyd. z r. 1982), 263 s., dodatky.
中文工具书使用法。
北京,商务印书馆 1982 (1982第1版,1984第3次印刷)。
[VII 1034]
Zhongyang yanjiuyuan. Jianjie/Academia Sinica.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan 1996, 220 s., obr. příl., mp., obr. v textu, text souběžně čín. a angl.
中央研究院。简介。
台北,中央研究院 1996。
[VII 1053]
Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo tongren zhuzuo mulu/Publications by the Reasearch Staff
of the Institute of Modern History, Academia Sinica.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo 1999, 213 s.
中央研究院近代史研究所同仁着作目录。
台北,中央研究院近代史研究所 1999。
[VI 4528]
Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo chuban pin mulu/Publication of the Institute of History
and Philology, Academia Sinica.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo 1998, 118 s.
中央研究院历史语言研究所出版品目录。
台北,中央研究院历史语言研究所 1998。
[VII 1062]
Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo tongren zhuzuo mulu/Bibliography of Publication by Members
of the Institute of History and Philology, Academia Sinica.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo 1998, 133 s.
中央研究院历史语言研究所同仁着作目录。
台北,中央研究院历史语言研究所 1998。
[VII 1061]
192
Zhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo chuban pin mulu.
Taibei, Nangang, Zhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo 1997, 34 s.
中央研究院民族学研究所出版品目录。
台北,南港,中央研究院民族学研究所 1997。
[VII 1060]
Zhongyaocai zaipei jishu.
Wuhan, Hubei renmin chubanshe 1976, 217 s., obr. v textu, 2 tb.
中药材栽培技术。
武汉,湖北人民出版社 1976。
[V 9068]
Zhongyi mingci shuyu cidian.
Xianggang, Shangwu yinshuguan 1975 (1976 reprint), 4, 585, dodatky.
中医名词属于词典。
香港,商务印书馆 1975 (1975第1版,1976重印)。
[V 9062]
ZHOU Dengcheng: Xinbian zhongyao gejue.
Harbin, Heilongjiang renmin chubanshe 1980, 3, 546 s., rejstřík.
周登成:新编中药歌诀。
哈尔滨,黑龙江人民出版社 1980。
[V 9137]
ZHOU Fumei: Mozi jiajie zi ji zheng.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan 1963, 2, 10, 317 s.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 6)

周富美:墨子假借字集证。
台北,国立台湾大学文学院 1963。
(国立台湾大学文史丛刊 6)
[VI 4547]
ZHOU Jianjiang: Bei chao wenxue shi.
Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe 1997, 3, 2, 3, 306 s., resumé angl.
ISBN: 7-5004-2059-5
周建江:北朝文学史。
北京,中国社会科学出版社 1997。
[V 9352]
ZHOU Libo: Baofeng zhouyu.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1956 (r. 2001 4. dotisk 2. vyd. z r. 1956), 457 s.
(Hongse jingdian)
ISBN: 7-02-002624-9
周立波:暴风骤雨。
北京,人民文学出版社 1956 (1956第2版,2001第5次印刷)。
(红色经典)
[V 9398]
Zhou shu. (Linghu Defen a další /sest./).
Beijing, Zhonghua Shuju 2000, 1, 5, 13, 632 s.
周书。(令狐德棻 等撰)。
北京,中华书局 2000。
[VI 4666]
viz Ershisishi
ZHOU Tao: Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Zhou Tao juan.
Beijing, Renmin wenxue chubanshe 1995 (r. 1998 2. dotisk 1. vyd. z r. 1995), 2, 277 s., obr. příl.
ISBN: 7-02-002189-1
周涛:中华散文珍藏本·周涛卷。
北京,人民文学出版社 1995 (1995第1版,1998第3次印刷)。
[VI 4775]
193
ZHOU Xianshen: Zhongguo wenxue jianggao. Er. (Gudai bufen).
Beijing, Beijing daxue chubanshe 1986, 2, 365 s.
周先慎:中国文学讲稿。二。(古代部分)。
北京,北京大学出版社 1986。
[V 9073/2]
ZHOU Xuewu: Tang shuozhai yanjiu/CHOU Hsieu-Wu: The Study of T'ang Shuo-tzui.
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1973, 2, 128 s., tb., bibl., část tiráže
též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 40)
周学武:唐说斋研究。
台北,国立台湾大学文学院 1973。
(国立台湾大学文史丛刊 40)
[VI 4475, VI 4569]
ZHOU Xuqi: Yi jiu yi ling – yi jiu er ling niandai duhui xin funü shenghuo fengmao. Yi "funü zazhi" wei
fenxi shili.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1996, 2, 247 s., obr., tb., bibl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 100)
ISBN: 957-9019-94-0
周叙琪:一九一0—一九二0年代都会新妇女生活风貌。以《妇女杂志》为分析实例。
台北,国立台湾大学出版委员会 1996。
(国立台湾大学文史丛刊 100)
[VI 4627]
ZHOU Youguang: Hanyu pinyin fang'an jichu zhishi.
Beijing, Yuwen chubanshe 1995 (r. 1996 1. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 4, 4, 113 s.
(Yuyan wenzi guifanhua zhishi congshu)
ISBN: 7-80006-680-0
周有光:汉语拼音方案基础知识。
北京,语文出版社 1995 (1995第1版,1996第2次印刷)。
(语言文字规范化知识丛书)
[V 9008]
ZHOU Zhenfu: Shi ci lihua.
Beijing, Zhongguo qingnian chubanshe 1979 (r. 1982 6. dotisk 2. vyd. z r. 1979), 2, 410 s.
周振甫:诗词例话。
北京,中国青年出版社 1979 (1979第2版,1982第7次印刷)。
[V 8945]
ZHOU Zhenfu: Zhongguo xiucixue shi.
Beijing, Shangwu yinshuguan 1991 (r. 1999 1. dotisk 1. vyd. z r. 1991), 6, 596 s.
(Shangwu yinshuguan wenku/The Commercial Press Library)
ISBN: 7-100-02664-4
周振甫:中国修辞学史。
北京,商务印书馆 1991 (1991第1版,1999第2次印刷)。
(商务印书馆文库)
[VI 5001]
ZHOU Zhenhe – YOU Rujie: Fangyan yu Zhongguo wenhua (xiudingben).
Shanghai, Shanghai renmin chubanshe 1986 (r. 1998 4. dotisk 1. vyd. z r. 1986), 2, 3, 2, 295 s., tb., gr., mp.
(Zhongguo wenhua shi congshu)
ISBN: 7-208-00965-1
周振鹤、游汝杰:方言与中国文化 (修订本)。
上海,上海人民出版社 1986 (1986第1版,1998第5次印刷)。
(中国文化史丛书)
[VI 4801]
194
ZHU Hengpeng: Qianyan sisuo: Zhongguo jingji fei junheng fenxi/The Disequilibria of Chinese Economy:
A Theoretical and Empirical Analysis.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2000, 2, 6, 3, 3, 369 s., tb., gr., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 7)
ISBN: 7-80149-399-0
朱恒鹏:前沿思索:中国经济非均衡分析。
北京,社会科学文献出版社 2000。
(经济研究文库·7)
[VI 4932]
ZHU Hongyuan: Tongmenghui de geming lilun "Minbao" gean yanjiu/CHU, Hong-yuan: Revolutionary
Theory of T'ung-Meng Hui: The "Min Pao" as a Case Study.
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo/Taipei, Institute of Modern History Academia Sinica
1995 (2. vyd.), 4, 5, 2, 3, 416, 19 s., bibl., dodatky, rejstřík, 1 tb., názeb též angl.
(Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 50)
ISBN: 957-671-331-5
朱浤源:同盟会的革命理论《民报》个案研究。
台北,中央研究院近代史研究所 1995 (再版)。
(中央研究院近代史研究所专刊 50)
[VI 4393]
ZHU Jianming: Shanghai xian Shengtang Daoyuan jiqi Taiping gongjiao kaocha jishi.
Taibei, Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui 1993, 216 s., obr. příl.
(Minsu quyi congshu)
ISBN: 957-8892-07-1
朱建明:上海县圣堂道院及其太平公醮考查记实。
台北,财团法人施合郑民俗文化基金会 1993。
(民俗曲艺丛书)
[VI 4453]
ZHU Qianzhi: Laozi jiaoshi.
Beijing, Zhonghua shuju 1984 (r. 2000 4. dotisk 1. vyd. z r. 1984), 2, 6, 2, 5, 21, 340, 2 s.
(Xinbian zhuzi jicheng)
ISBN: 7-101-00877-1
朱谦之:老子校释。
北京,中华书局 1984 (1984第1版,2000第5次印刷)。
(新编诸子集成)
[VI 4843]
Zhu Xiang shuxinji. (Luo Niansheng /vybral a komentářem opatřil/).
Shanghai, Shanghai shudian 1983 (reprint vyd. z r. 1936), 2, 2, 214 s., obr. příl.
(Zhongguo xiandai wenxue shi cankao ziliao)
朱湘书信集。(罗念生)。
上海,上海书店 1983 (1936复印)。
(中国现代文学史参考资料)
[V 9100]
ZHU Yifei – WANG Hanchang: Zhongguo wenhua shengji gushi/Places of Historical and Cultural Interest
in China. (Sun Li – Wu Yiyun /překlad/).
Shanghai, Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe/Shanghai Foreign Language Education Press 1996 (r. 1999
2. dotisk 1. vyd. z r. 1996), 5, 5, 7, 646 s., obr., mp., text čín. a angl.
(Zhongguo wenhua gushi congshu – Han-Ying duizhao/Stories of Chinese Culture – A Bilingual Series)
ISBN: 7-81009-944-9
朱一飞、汪涵昌:中国文化胜迹故事。(孙骊、巫漪云 翻译)。
上海,上海外语教育出版社 1996 (1996第1版,1999第3次印刷)。
(中国文化故事丛书—汉英对照)
[V 9325]
195
ZHUANG Jiayi – NIE Chongzheng: Zhongguo huihua. Wusheng shi li song qianqiu.
Beijing, Wuzhou chuanbo chubanshe 2000, 145 s., obr. v textu.
(Zhongguo jiben qingkuang congshu)
ISBN: 7-80113-715-9
庄嘉怡、聂崇正:中国绘画。无声诗里诵千秋。
北京,五洲传播出版社 2000。
(中国基本情况丛书)
[VI 4409]
ZHUANG Jifa: Jingshi daxue tang/CHUANG Chi-fa: A History of Ching Shih Ta Hsüeh T'ang (former
Peking University).
Taibei, Guoli Taiwan daxue wenxueyuan/Taipei, Taiwan University 1970, 2, 3, 201, 3 s., tb., gr., bibl.,
dodatky, angl. resumé, část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. [32] /v tiráži chybně
označeno jako 33/)
庄吉发:京师大学堂。
台北,国立台湾大学文学院 1970。
(国立台湾大学文史丛刊〔32〕)
[VI 4559]
ZHUANG Mingxing: Zhongguo zhonggu de Dizang xinyang.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui 1999, 4, 242 s., dodatky, bibl., obr. příl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 110)
ISBN: 957-02-4654-5
庄明兴:中国中古的地藏信仰。
台北,国立台湾大学出版委员会 1999。
(国立台湾大学文史丛刊 110)
[VI 4636]
ZHUANGZI: Zhuangzi yuyan xuan. (Ma Da /přelož. do souč. čínštiny a okoment./).
Chongqing, Chongqing chubanshe 1984, 6, 4, 125 s.
庄子:庄子寓言选。(马达)。
重庆,重庆出版社 1984。
[V 8946]
Zhuangzi jinzhu jinyi. Shang, zhong, xia. (Chen Guying /překlad a komentář/).
Beijing, Zhonghua shuju 1983 (r. 2001 7. dotisk 1. vyd. z r. 1983), 2, 2, 3, 229 s., obr. příl. (1), s. 231-590
(2), s. 591-910, bibl. (3).
(Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu)
ISBN: 7-101-00388-5
壮子今注今译。上、中、下。(陈鼓应 注译)。
北京,中华书局 1983 (1983第1版,2001第8次印刷)。
(中国古典名著译注丛书)
[V 9300/1-3]
Zhuanxing, fazhan yu zhengfu/Transition, Development and Government. (Hu Jiayong /hl. ed./).
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 2, 2, 3, 3, 495 s., tb., gr., bibl., název a obsah též angl.
(Jingji yanjiu wenku ∙ 16)
ISBN: 7-80149-809-7
转型、发展与政府。(胡家勇)。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(经济研究文库·16)
[VI 4940]
Zhuanxing Zhongguo.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 417 s.
("Caijing" zazhi congshu)
ISBN: 7-80149-883-6
转型中国。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(《财经》杂志丛书)
[VI 4953]
196
ZHUO Qingfen: Qing mo si dajia cixue ji cizuo yanjiu/CHO Ching-fen: Study of the Poetics and Poetry
of Four Poets in Late Qing.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, National Taiwan University 2003, 2, 434 s., obr.
příl., bibl., část tiráže též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 120)
ISSN: 1682-8461
卓清芬:清末四大家词学及词作研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 2003。
(国立台湾大学文史丛刊 120)
[VI 4644]
Zidi shu congchao. Shang, xia bian. (Guan Dedong – Zhou Zhongming /sest./).
Shanghai, Shanghai guji chubanshe 1984, 5, 3, 18, 400 s. (1)s. 401-832 (2).
子弟书丛钞。上、下编。(关德栋、周中明)。
上海,上海古籍出版社 1984。
[V 8983/1,2]
Zongjiao da cidian. (Ren Jiyu /hl. ed./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 1998, 16, 13, 165, 1272 s., obr. příl., obr., dodatky, rejstříky.
ISBN: 7-5326-0398-9
宗教大辞典。(任继愈)。
上海,上海辞书出版社 1998。
[VII 1156]
Zongjiao, yuyan yu yinyue. Di si jie guoji kejiaxue yantao lunwenji. (Xu Zhengguang /ed./)/Religion,
Language and Musics. (Hsu Cheng-Kuang /ed./).
Taibei, Zhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo/Taipei, Institute of Ethnology, Academia Sinica 2000,
iii, 469 s., tb., mp. v textu, bibl, dodatky, editor a název též angl., část článků též angl.
ISBN: 957-671-776-0
宗教、语言与音乐。第四届国际客家学研讨论文集。(徐正光)。
台北,中央研究院民族学研究所 2000。
[VI 4485]
ZOU Jichu: Zhongguo caizheng zhidu gaige zhi tansuo.
Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe 2003, 3, 5, 185 s., tb., bibl.
(Ximalaya xueshu wenku ∙ Jingji tansuo xilie)
ISBN: 7-80149-862-3
邹继础:中国财政制度改革之探索。
北京,社会科学文献出版社 2003。
(喜马拉雅学术文库·经济探索系列)
[VI 4904]
ZOU Jiwan: Liang Han tudi wenti yanjiu/TSOU Jih Wann: A Study on the Land Problems of West and East
Han Dynasties.
Taibei, Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui/Taipei, Taiwan University 1981, 2, 265, 5 s., tb., bibl., angl.
resumé, tiráž též angl.
(Guoli Taiwan daxue wenshi congkan/History and Chinese Literature Series No. 58)
邹纪万:两汉土地问题研究。
台北,国立台湾大学出版委员会 1981。
(国立台湾大学文史丛刊 58)
[VI 4474, VI 4587]
Zuguo de Guizhou.
Guiyang, Guizhou renmin chubanshe 1955, 8, 292 s., obr. příl., mp.
祖国的贵州。
贵阳,贵州人民出版社 1955。
[V 9153]
197
Zuijia xinli miaoxie cidian. (Qian Wei – Ni Wenjie /hl. ed./).
Beijing, Zhongguo guoji guangbo chubanshe 1988, 2, 2, 8, 606 s., rejstřík.
ISBN: 7-80035-070-3
最佳心理描写词典。(钱巍、倪文杰)。
北京,中国国际广播出版社 1988。
[V 9275]
Zuixin liuxingyu xiao cidian. (Kang Shiyong – Liu Hairun /sest./).
Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 2002 (r. 2003 1. dotisk 1. vyd. z r. 2002), 2, 338 s.
ISBN: 7-5326-1060-8
最新流行语小词典。(亢世勇、刘海润)。
上海,上海辞书出版社 2002 (2002第1版,2003第2次印刷)。
[V 9245]
Zuozhuan yiwen. (Shen Yucheng /překlad/).
Beijing, Zhonghua shuju 1981 (r. 1997 4. dotisk 1. vyd. z r. 1981), 2, 600 s.
(Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu)
ISBN: 7-101-00094-0
左传译文。(沈玉成 译)。
北京,中华书局 1981 (1981第1版,1997第5次印刷)。
(中国古典名著译注丛书)
[V 9308]
198
Rejstřík autorů (kurzívou jsou uvedena jména editorů, sestavovatelů, autorů komentářů,
překladatelů apod.)
A Cheng /přel. do mod. čín./ 阿成 V 9411 (s. 107)
A Lai 阿来 VI 5044 (s. 6)
A Ying /sest./ 阿英 VI 4399/1,2 (s. 44)
Ai Qing 艾青 VI 4539 (s. 6); VI 4540 (s. 6)
Ai Siqi 艾思奇 VI 4377/1,2 (s. 6)
An Qi 安旗 V 8968 (s. 6)
Ao Junde 敖俊德 V 9355 (s. 6)
Ba Jin 巴金 V 9391 (s. 7); V 9392 (s. 7); VI 4378 (s. 7); VI 4791 (s. 7); VI 4824 (s. 7)
Bai Juyi 白居易 VI 4745/1-4 (s. 7)
Bai Shouyi /hl. ed./ 白寿彝 V 9345 (s. 184)
Bai Zhongyao /hl. ed./ 白仲尧 VI 4900 (s. 169)
Ban Gu /sest./ 班固 VI 4657/1-3 (s. 38)
Bao Keyi /sest./ 鲍克怡 V 9195 (s. 41)
Bao Leshi /hl. ed./ 包乐史 VII 1056/10 (s. 106)
Bingxin 冰心 VI 4823 (s. 9)
Bkra-ši-s Cche-ring viz Tashi Tshering, Zaxi Ciren
Brahm, J. Laurence [Long Anzhi] 龙安志 VI 4945 (s. 9, 77)
Cai Biming 蔡璧名 VI 4629 (s. 9)
Cai Bingbei /hl. ed./ 蔡兵备 VI 5038 (s. 18)
Cai Dongfan 蔡东藩 V 9049/1,2 (s. 9); V 9088 (s. 9); VI 4427/1-4 (s. 9)
Cai Fang /hl. ed./ 蔡昉 VI 4862 (s. 180); VI 4877 (s. 180); VI 4878 (s. 4)
Cai Hongsheng 蔡鸿生 VI 4859 (s. 9)
Cai Rang 才让 VI 4685 (s. 10)
Cai Yu 蔡瑜 VI 4612 (s. 10)
Cai Yuanpei 蔡元培 VI 5058 (s. 10)
Cai Zejun 柴泽俊 VIII 158 (s. 10)
Cao Cao 曹操 V 8950 (s. 10); V 8951 (s. 10); V 8953 (s. 10)
Cao Congsun /hl. ed./ 曹聪孙 V 9002 (s. 131)
Cao Daoheng 曹道衡 VI 4736 (s. 10); Cao Daoheng /hl. ed./ 曹道衡 VI 4733 (s. 86)
Cao Dayu /hl. ed./ 曹大予 VI 4975 (s. 128)
Cao Guangshun 曹广顺 VI 4721 (s. 52)
Cao Juren 曹聚仁 V 9351 (s. 11)
Cao Pi 曹丕 V 8951 (s. 10); V 8953 (s. 10)
Cao Weiwen /sest./ 曹蔚文 VI 4325 (s. 68)
Cao Wenzhu 曹文柱 V 9291/3,4 (s. 11)
Cao Xianzhuo /hl. ed./ 曹先擢 VII 1071/a,b (s. 42)
Cao Xueqin 曹雪芹 V 8974/1,2 (s. 11)
Cao Yonghe[huo] /hl. ed./ 曹永和 VII 1056/10 (s. 106)
Cao Yuting /ed./ 曹予庭 V 9226 (s. 170)
Cao Zhi 曹植 V 8951 (s. 10); V 8953 (s. 10)
Cao Zhixiong /sest./ 曹治雄 V 8947 (s. 119)
Chang Guowu /hl. ed./ 常国武 VI 4734/1,2 (s. 102)
Chang Jui-te viz Zhang Ruide
Chang Lung-chih viz Zhang Longzhi
Chang Ly-Yun viz Zhang Liyun
Chang Pin-tsun viz Zhang Bincun
Chang Renxia 常任侠 V 9170 (s. 11)
Chang So-An viz Zhang Shouan
Chang Su-ch'ing viz Zhang Suqing
Chang Xin 常欣 VI 4944 (s. 11)
Chang Zhenming 常振明 VI 4968 (s. 11)
Chao Yea-shu viz Zhao Yashu
Chen Anhu /hl. ed./ 陈安湖 VI 4715 (s. 192)
Chen Binhe 陈彬和 V 9039 (s. 12)
Chen Bo 陈波 VI 4751/5 (s. 45)
Chen Chao 陈潮 VI 4748/1 (s. 13)
Chen Chen 陈忱 V 8972 (s. 13)
Chen Chih-hung viz Chen Zhihong
Chen Cuiying 陈翠英 VI 4628 (s. 13)
Chen Erdong 陈迩冬 V 9014 (s. 13)
Chen Fangying 陈芳英 VI 4593 (s. 13)
Chen Fang-Ying viz Chen Fangying
199
Chen Gang /ed./ 陈刚 V 9188 (s. 124)
Chen Gaohua 陈高华 V 9020 (s. 13); Chen Gaohua /sest./ 陈高华 VI 4407 (s. 101); Chen Gaohua /hl. ed./ 陈高华
VI 4728 (s. 133)
Chen Guanglei 陈光磊 V 9268 (s. 13)
Chen Guying /překlad a komentář/ 陈鼓应 V 9300/1-3 (s. 196)
Chen Hua 陈华 VI 4581 (s. 14)
Chen Jiagui /hl. ed./ 陈佳贵 VI 4892 (s. 181)
Chen Jiangong 陈建功 VI 4373 (s. 14)
Chen Jianmin陈建民 V 8995 (s. 14); V 9384 (s. 14)
Chen Jiazhen /hl. ed./ 陈家桢 V 9231 (s. 99)
Chen Jiexuan /hl. ed./ 陈介玄 VI 4498 (s. 128)
Chen Li 陈立 VI 4846/1,2 (s. 14)
Chen Meilin 陈美林 V 9409 (s. 14); Chen Meilin /sest. a okoment./ 陈美林 V 8966 (s. 23)
Chen Mengjia /sest./ 陈梦家 V 9099 (s. 133)
Chen Menglei 陈梦雷 VI 4480/2,4,5,9(s. 14, 15)
Chen Puqing 陈蒲清 V 8941 (s. 15)
Chen Qiguang 陈其广 VI 4941 (s. 15)
Chen Qiuxiang /hl. ed./ 陈秋祥 VI 4654 (s. 42)
Chen Qixin 陈启新 VI 4446 (s. 69)
Chen Senfu 陈森甫 V 9111 (s. 15)
Chen Shaowen /hl. ed./ 陈绍闻 VI 4432/2,3 (s. 170)
Chen Shin-Hwei viz Chen Xinghui
Chen Shiqi 陈诗启 V 9159 (s. 15)
Chen Shiqiang 陈士强 VI 4652/7 (s. 15)
Chen Shou /sest./ 陈寿 VI 4658 (s. 95)
Chen Tao /hl. ed./ 陈涛 V 9219 (s. 33)
Chen Wan-i viz Chen Wanyi
Chen Wangdao 陈望道 VI 4433 (s. 16)
Chen Wanyi 陈万益 VI 4571 (s. 16)
Chen Weizhao 陈维昭 V 9388 (s. 16)
Chen Wenshi 陈文石 VI 4553 (s. 16)
Chen Wutong /ed./ 陈梧桐 VI 4463/4 (s. 122)
Chen Xin /zkr. verze/ 陈新 V 8972 (s. 13)
Chen Xinghui 陈幸蕙 VI 4590 (s. 16)
Chen Xulu /hl. ed./ 陈旭麓 VI 4507 (s. 132); VI 4508 (s. 50); VI 4509/1,2 (s. 54)
Chen Yantian /hl. ed./ 陈彦田 V 9197 (s. 99)
Chen Yinke 陈寅恪VI 4534 (s. 16)
Chen Yongfa 陈永发 VI 4394 (s. 16)
Chen Yuanpeng 陈元朋 VI 4631 (s. 17)
Chen Yung-fa viz Chen Yongfa
Chen Yunquan /hl. ed./ 陈筠泉 V 9324 (s. 158)
Chen Zhenpeng /hl. ed./ 陈振鹏 V 9261/1,2 (s. 37)
Chen Zhichao 陈智超 V 9020 (s. 13)
Chen Zhihong 陈致宏 VI 4642 (s. 17)
Chen Zhongfu /komentář a interpunkce/ 陈仲夫 VI 4834/1,2 (s. 116)
Chen Zhongshi 陈忠实 V 9318 (s. 17)
Cheng Guanglei /sest./ 陈光磊 V 9225 (s. 170)
Cheng Housi 程厚思 VI 4985 (s. 73)
Cheng Hwa viz Chen Hua
Cheng Junying /komentář a interpunkce/ 程俊英 VI 4835/1-4 (s. 17)
Cheng Liansheng 程连升 VI 4938 (s. 17)
Cheng Qiang 程蔷 V 9383 (s. 17)
Cheng Shude 程树德 VI 4835/1-4 (s. 17)
Cheng Ya-ju viz Zheng Yaru
Cheng Yu-Yu viz Zheng Yuyu
Cheung Chiu-yee viz Zhang Zhaoyi
Cheung Kwong Yu viz Zhang Guangyu
Chi Li 池莉 VI 4756 (s. 18)
Chiang Chiu-hua viz Jiang Qiuhua
Chiang Shu Hvei viz Jiang Shuhui
Chiou Peng-Sheng viz Qiu Pengsheng
Cho Ching-fen viz Zhuo Qingfen
Chou Hsieu-Wu viz Zhou Xuewu
Chu Baoyi /hl. ed./ 褚葆一 V 9032 (s. 56)
Chu Binjie褚斌杰 V 8937 (s. 18);VI 4342/1 (s. 18); Chu Binjie /hl. ed./ 褚斌杰 VI 4732 (s. 124)
Chu Hong-yuan viz Zhu Hongyuan
200
Chu Pao-liang viz Zhu Baoliang
Chuang Chi-fa viz Zhuang Jifa
Chuang Ying-chang viz Zhuang Yingzhang
Ch'i I-shou viz Qi Yishou
Cinggaltai [Qingge'ertai] 清格尔泰 VI 4858 (s. 20, 92)
Cong Weixi 从维熙 VI 4764 (s. 20)
Cui Qinzhi 崔勤之 VI 4884 (s. 110)
Crystal, David V 9200 (s. 20)
Dai Jingxian 戴景贤 VI 4582 (s. 20)
Dai Naidie /přel. do angl./ 戴乃迭 V 9411 (s. 107), V 9412 (s. 101); V 9413 (s. 19); V 9414 (s. 148)
Dai Wangshu 戴望舒 VI 4376 (s. 21)
Daiwei Kelisiteer 戴维·克里斯特尔 viz Crystal, David
Daniels, Christian viz Tang Li
Deeney, J. J. viz Li Dasan
Deng Chengkang 邓承康 V 9156 (s. 22)
Deng Guangming /hl. ed./ 邓广铭 VI 4429/5 (s. 184)
Deng Qinrong /hl. ed./ 邓钦荣 V 9060 (s. 157)
Deng Shaoji /hl. ed./ 邓绍基 VI 4735 (s. 147)
Deng Yanchang 邓炎昌 VI 5018 (s. 22)
Deng Youmei 邓友梅 VI 4763 (s. 22)
Di Na /přel. a okoment./ 狄纳 V 8994 (s. 88)
Ding Bangxin /přel. z angl./ 丁邦新 VII 1064 (s. 156)
Ding Ling 丁玲 VI 4819 (s. 23)
Ding Shouhe /hl. ed./ 丁守和 V 9330 (s. 9)
Dong Jiazun /hl. ed./ 董家遵 VI 4429/4 (s. 184)
Dong Naibin 董乃斌 V 9291/6 (s. 23); V 9383 (s. 17)
Dong Qun 董群 VI 4652/1,2 (s. 142, 87)
Du Fu 杜甫 V 8965 (s. 23); V 8966 (s. 23); VI 4744/1-5 (s. 23)
Du Fuxiang /hl. ed./ 杜福祥 V 9045 (s. 18)
Du Lijun 杜黎均 VI 4323 (s. 23)
Du Mu 杜牧 V 8962 (s. 24)
Du Naisong /sest./ 杜乃松 V 9036 (s. 171)
Du Pengcheng 杜鹏程 V 9397 (s. 24); VI 4765 (s. 24)
Du Yaoxi 杜耀西 VI 4400 (s. 102)
Du Yuting /hl.ed./ 杜玉亭 VII 1137/2 (s. 170)
Du Ziling /ilustr./ 杜滋龄 V 9169 (s. 98)
Duan Baolin 段宝林 VI 4426 (s. 24); Duan Baolin /hl.ed./ 段宝林 VII 1123/2 (s. 181)
Duan Desen 段德森 VI 4702 (s. 24)
Duan Yuming 段玉明 V 9290 (s. 24)
Duojiecaidan /hl. ed./ 多杰才旦 VI 5000 (s. 134)
Fan Chengda 范成大 V 9089 (s. 26)
Fan Minsheng /hl. ed./ 范民声 V 9259 (s. 97)
Fan Ye /sest./ 范晔 VI 4659/1-3 (s. 45)
Fan Zhilin /hl. ed./ 范之麟 VI 4719/1,2 (s. 93)
Fang Guangchang /hl.ed./ 方广锠 VII 1123/7 (s. 169)
Fang Huifang 方惠芳 VI 4592 (s. 26)
Fang Litian 方立天 V 9348 (s. 26)
Fang Ming /hl.ed./ 方铭 VII 1123/6 (s. 181)
Fang Xuanling /sest./ 房玄龄 VI 4668/1-3 (s. 55)
Fang Yan /hl. ed./ 方衍 V 9339 (s. 44)
Fei Delian /hl. ed./ 费德廉 VII 1056/12 (s. 107)
Fei Jinchang /sest./ 费锦昌 V 9209 (s. 42)
Fei Siyan 费丝言 VI 4633 (s. 26)
Fei Xiaotong /hl. ed./ 费孝通 VI 4448 (s. 189)
Feng Baozhi 冯宝志 V 9291/1 (s. 27)
Feng Guanglian /hl. ed./ 冯光廉 V 9415/1,2 (s. 174)
Feng Lingyu 冯凌宇 VI 4418 (s. 27)
Feng Tianyu 冯天瑜 V 9328; V 9332 (s. 27); VI 4469 (s. 27)
Feng Wanzhen /hl.ed./ 冯婉蓁 VII 1124 (s. 190)
Feng Yi /komentář a interpunkce/ 冯逸 VI 4838/1,2 (s. 75)
Feng Youlan 冯友兰 V 9323 (s. 27)
Feng Yu /hl. ed./ 冯禹 VI 5020 (s. 129)
Feng Yuanjun 冯沅君 VI 4380/1-3 (s. 78)
Feng Zikai 丰子恺 VI 4818 (s. 27)
Fix, Douglas viz Fei Delian
201
Fu Huaiqing 符淮青 VI 4800 (s. 28)
Fu Xiaoshi /ilustr./ 傅小石 V 9123 (s. 129)
Fu Yashu 傅亚庶 VI 4849 (s. 28)
Fuang Hui-Fuang viz Fang Huifang
Fusaji, Takeuchi viz Wunei Fangsi
Gao Chengshu /hl. ed./ 高承恕 VI 4498 (s. 128)
Gao Erpin 高尔品 VI 4422 (s. 28)
Gao Ming 高明 VI 4854 (s. 28)
Gao Mingming 高明明 V 9004 (s. 73)
Gao Shirong 高士荣 VI 4683 (s. 28)
Gao Shuang /přelož. do souč. čínštiny a okoment./ 高爽 V 8953 (s. 10)
Gao Song 高嵩 V 9148 (s. 29)
Gao Xianjue[jiao] 高先觉 V 9081 (s. 73)
Gao Xin 高新 V 9321 (s. 29)
Gao Yunlan 高云览 V 9401 (s. 29)
Gao Zengliang /sest./ 高增良 VI 4717 (s. 44)
Ge Fei 格非 VI 4761 (s. 29)
Ge Xiaoyin 葛晓音 V 9326 (s. 29)
Geng Yufang 耿予方 VI 4751/4 (s. 29)
Gesang Jumian 格桑居冕 V 9140 (s. 29)
Gesang Yangjing 格桑央京 V 9140 (s. 29)
Gong Dafei /hl. ed./ 宫达非 VI 5020 (s. 129)
Gong Qianyan 龚千炎 VI 4807 (s. 29)
Gong Tingxian 龚廷贤 V 9134 (s. 30)
Gong Zhong /hl. ed./ 公仲 V 9334 (s. 99)
Gu Cheng 顾诚 VI 4466 (s. 30)
Gu Ching Mei viz Gu Qingmei
Gu Hua 古华 V 9314 (s. 31)
Gu Jiegang 顾颉刚 V 9012 (s. 31); V 9144 (s. 31); VI 4471 (s. 31); VI 4504 (s. 31)
Gu Junli /hl. ed./ 顾俊礼 VI 4967 (s. 82)
Gu Nianzhi 顾念之 V 9167 (s. 151)
Gu Qingmei 古清美 VI 4578 (s. 31)
Gu Tinglong /hl. ed./ 顾廷龙 VI 4507 (s. 132); VI 4508 (s. 50); VI 4509/1,2 (s. 54)
Gu Xuejie /komentář a interpunkce/ 顾学颉 VI 4745/1-4 (s. 7)
Guan Dedong /sest./ 关德栋 V 8983/1,2 (s. 197)
Guan Jianhua /hl.ed./ 管建华 VII 1123/4 (s. 187)
Guang Renhong /hl. ed./ 光仁洪 VII 1150 (s. 99)
Guo Dongle /hl. ed./ 郭冬乐 VI 4902 (s. 109)
Guo Jizhu 郭季竹 V 9115 (s. 36)
Guo Moruo 郭沫若 V 9092 (s. 36)
Guo Qi 郭歧 VI 4472 (s. 36)
Guo Qingfan 郭庆藩 VI 4840/1-4 (s. 36)
Guo Shouzu /hl. ed./ 郭寿祖 VI 4447 (s. 85)
Guo Yinqiang 郭引强 VIII 157 (s. 66)
Guo Yiyao /hl. ed./ 郭益耀 VI 5011 (s. 56)
Guo Yongliang 郭永亮 VI 4392 (s. 37)
Guo Yushi 郭豫适 V 8942 (s. 37)
Guo Zhengzhong 郭正忠 V 8960 (s. 37)
Hai Sizhong /hl. ed./ 海思忠 VI 5003 (s. 99)
Han Anqing 韩安庆 V 9399 (s. 66)
Han Chenqi /sest./ 韩陈其 V 9196 (s. 40)
Han Jiantang 韩鉴堂 VI 5060 (s. 37)
Han Jingyang /sest. a okoment./ 韩景阳 V 8955 (s. 107)
Han Rulin /hl. ed./ 韩孺林 VI 4429/6 (s. 184)
Han Zuyin 韩祖荫 VII 1040 (s. 38)
Hao Ran 浩然 V 9395; VI 4766 (s. 42)
He Bingmeng /hl. ed. 何秉孟 VI 5041 (s. 142)
He Cheng /ilustr./ 贺成 V 9124 (s. 84)
He Gu /ed./ 合谷 VI 5017 (s. 85)
He Guangru 贺广如 VI 4635 (s. 43)
He Guowei /sest./ 贺国伟 V 9244 (s. 131)
He Jingzhi 贺敬之 VI 4541 (s. 43); VI 4542 (s. 43)
He Jiuying /sest./ 何九盈 V 9222 (s. 99); He Jiuying /hl.ed./ 何九盈 VII 1123/1 (s. 173)
He Juhuang 贺菊煌 VI 4914 (s. 141)
202
He Manzi /hl. ed./ 何满子 V 9013 (s. 97)
He Ning 何宁 VI 4847/1-3 (s. 43)
He Qizhi 何启治 VI 5057 (s. 43)
He Shanmeng 何善蒙 V 9294 (s. 43)
He Yaohua /hl.ed./ 何耀华 VII 1137/2 (s. 170)
He Zeheng 何泽恒 VI 4583 (s. 43)
He Zhenyi /hl. ed./ 何振一 VI 4908 (s. 160)
He Zhuoqiong 何桌琼 V 9028 (s. 43)
Ho Chak-hang viz He Zeheng
Hong Guoliang 洪国梁 VI 4594 (s. 44)
Hong Huiling /překlad/ 洪惠玲 V 9204 (s. 77)
Hong Kuo-liang viz Hong Guoliang
Hong Shuling 洪淑苓 VI 4623 (s. 44)
Hong Shunlong /hl. ed./ 洪顺隆 VI 4387 (s. 192)
Hong Zicheng /hl. ed./ 洪子诚 VI 4738 (s. 168)
Hou Wailu /hl. ed./ 侯外庐 VI 4501/1 (s. 101)
Hou Xuechao /ed./ 侯学超 V 9205 (s. 127)
Hou Yunlong 侯云龙 V 8993 (s. 45)
Hsia Chang-Pwu viz Xia Zhangpu
Hsieh Bih-hsya viz Xie Bixia
Hsiao Fan viz Xiao Fan
Hsieh Bih-hsya viz Xie Bixia
Hsieh Ming-yang viz Xie Mingyang
Hsueh Chun-tu viz Xue Jundu
Hsu Cheng-Kuang viz Xu Zhengguang
Hsü Fang-min viz Xu Fangmin
Hu Bozong[zeng] /ilustr./ 胡博综 V 9127 (s. 100)
Hu Dijing 胡迪菁 V 9080 (s. 45)
Hu Dunhua /hl. ed./ 胡敦骅 VI 4716 (s. 130)
Hu Feng 胡风 VI 4505/1 (s. 45); VI 4825 (s. 45)
Hu Guorui 胡国瑞 V 8949 (s. 45)
Hu Haichao /sest./ 胡海超 VI 4410 (s. 173)
Hu Haiyan 胡海燕 VI 4751/5 (s. 45)
Hu Jiayong 胡家勇 VI 4937 (s. 45); Hu Jiayong /hl. ed./ 胡家勇 VI 4940 (s. 196)
Hu Pingsheng 胡平生 VI 4573 (s. 46)
Hu Pu'an 胡朴安 V 9097 (s. 46); V 9361/1,2 (s. 46)
Hu Qiguang 胡奇光 V 9268 (s. 13); Hu Qiguang /sest./ 胡奇光 V 9225 (s. 170)
Hu Shi 胡适 VI 4815 (s. 46); VI 4816 (s. 46); VI 4817/1,2 (s. 46)
Hu Shuangbao /hl.ed./ 胡双宝 VII 1123/1 (s. 173)
Hu Shuzhen /hl. ed./ 胡淑珍 VI 4957 (s. 175)
Hu Songping /sest./ 胡颂平 VI 4367/1-10 (s. 47); VI 4368 (s. 47)
Hu Xiang /hl. ed./ 胡翔 V 9255 (s. 25)
Hu Xinian /přel. z jap./ 胡锡年 VI 4523 (s. 86)
Hu Yaosu /hl. ed./ 胡耀苏 VI 4882 (s. 175)
Hu Yushu /hl. ed./ 胡裕树 VII 1147 (s. 131)
Hua Jiqing /ed./ 华积庆 V 9035 (s. 179)
Huang Bai[Bo]rong /hl. ed./ 黄百荣 V 9031/1,2 (s. 125)
Huang Chin-wen viz Huang Jinwen
Huang Chongyue 黄崇岳 V 9164 (s. 47)
Huang Ch'ing-lien viz Huang Qinglian
Huang Fu-teh viz Huang Fude
Huang Fude 黄福得 VI 4597 (s. 47)
Huang Fusan /hl. ed./ 黄富三 VII 1056/1,2 (s. 106)
Huang Hao 黄颢 VI 4751/2 (s. 48)
Huang Hongyi /ilustr./ 黄鸿仪 V 9128 (s. 84)
Huang Hui 黄晖 VI 4837/1-4 (s. 48)
Huang Hun /sest./ 黄昏 VI 4725 (s. 69)
Huang Jianhua 黄建华 VI 5021 (s. 48)
Huang Jinwen 黄金文 VI 4641 (s. 48)
Huang Jishu 黄继树 VI 4417/1-3 (s. 48)
Huang Kewu 黄克武 VI 4396 (s. 48)
Huang Ko-wu viz Huang Kewu
Huang Kuan-chung viz Huang Kuanzhong
Huang Kuanzhong 黄宽重 VI 4579 (s. 48); Huang Kuanzhong /hl. ed./ 黄宽重 VI 4384 (s. 159)
Huang K'uan-Chung viz Huang Kuanzhong
Huang Mengwen /hl. ed./ 黄孟文 VI 4502 (s. 116)
203
Huang Meiyin 黄玫茵 VI 4626 (s. 49)
Huang Min-chich viz Huang Minzhi
Huang Minzhi 黄敏枝 VI 4560 (s. 49)
Huang Peirong 黄沛荣 VI 4566 (s. 49)
Huang Peizhong /ilustr./ 黄培中 V 9125 (s. 51)
Huang Po[Bo]cang /ed./ 黄泊沧 V 9117 (s. 54)
Huang Qinglian 黄清连 VI 4574 (s. 49)
Huang Quanxin /hl. ed./ 黄全信 VI 4828/1-5 (s. 191)
Huang Ranwei 黄然伟 VI 4554 (s. 49)
Huang Shaoqing 黄绍清 9079 (s. 49)
Huang She /okoment./ 黄畲 V 8936 (s. 69)
Huang Shuxian 黄树先 VI 4723 (s. 62)
Huang Weiping /hl. ed./ 黄卫平 VI 4981/2 (s. 21); VI 4987 (s. 128)
Huang Wenfei 黄文斐 VI 4637 (s. 49)
Huang Youyuan /sest./ 黄佑源 V 9209 (s. 42)
Hung Shune-lung viz Hong Shunlong
Jean, Monica viz Jian Huimei
Ji Hong /hl.ed./ 季弘 VII 1124 (s. 190)
Ji Liuqi 计六奇 VI 4338 (s. 50)
Ji Qin /komentář a interpunkce/ 冀勤 VI 4747/1,2 (s. 147)
Ji Xianlin 季羡林 VI 4786 (s. 50)
Ji Xiufu /adapt./ 季庥甫 V 9125 (s. 51)
Jia Pingwa 贾平凹 VI 4767 (s. 51); VI 4776 (s. 51)
Jian Huimei 简惠美 VI 4607 (s. 51)
Jiang Binghai /ed./ 蒋冰海 VI 5061 (s. 83)
Jiang Boqin 姜伯勤 V 9327 (s. 51)
Jiang Dewu /sest./ 姜德梧 V 9234 (s. 41)
Jiang Gongtao 姜公韬 VI 4568 (s. 52)
Jiang Guangci 将光慈 VI 4339/1 (s. 52)
Jiang Jianhua /hl.ed./ 蒋建华 VII 1124 (s. 190)
Jiang Jianyuan /komentář a interpunkce/ 蒋见元 VI 4835/1-4 (s. 17)
Jiang Jing /hl.ed./ 蒋菁 VII 1123/4 (s. 187)
Jiang Kongyang /hl. ed./ 桨孔阳 VI 4436/2,3 (s. 83)
Jiang Lansheng 江蓝生 V 9033 (s. 52); VI 4520 (s. 81); VI 4721 (s. 52); Jiang Lansheng /hl. ed./ 江蓝生 VI 4872 (s. 5)
Jiang Liangfu 姜亮夫 VI 4401 (s. 52)
Jiang Lihong 蒋礼鸿 VI 4848 (s. 52)
Jiang Qiuhua 蒋秋华 VI 4599 (s. 52)
Jiang Rong /hl.ed./ 江溶 VII 1123/2 (s. 181)
Jiang Shixue /ed./ 江时学 VI 4972 (s. 56)
Jiang Shuhui 江淑惠 VI 4611 (s. 53)
Jiang Shusheng /hl. ed./ 江树生 VII 1056/10 (s. 106)
Jiang Xingyu /hl. ed./ 蒋星煜 V 9267 (s. 147)
Jiang Yihua /hl.ed. edice/ 姜义华 VI 4815 (s. 46); VI 4816 (s. 46); VI 4817/1,2 (s. 46)
Jiang Zhusun /hl. ed./ 蒋竹荪 V 9269 (s. 100)
Jiangcunluobu /hl. ed./ 江村罗布 VI 5000 (s. 134)
Jiao Qun /ed./ 焦群 V 9252 (s. 40)
Jiao Xun 焦循 VI 4833/1,2 (s. 53)
Jin Feng 金丰 V 8981/1,2 (s. 90)
Jin Jiaxi 金嘉锡 VI 4546 (s. 54)
Jin Jingfang 金景芳 VI 4496 (s. 54)
Jin Kaicheng /hl.ed./ 金开诚 VII 1123/3 (s. 183)
Jin Mei /ed./ 金梅 VI 4820 (s. 104)
Jin Qihua /sest. a okoment./ 金启华 V 8966 (s. 23)
Jin Shoushen 金受申 V 9076 (s. 54)
Jin Yaozhang 金耀章 V 9041 (s. 116)
Jin Yongxing 金勇兴 VI 4982 (s. 55)
Jing Benzhi 经本植 V 9051 (s. 55)
Jing Guxue 景孤血 V 9043 (s. 55)
Jing Linbo /hl. ed./ 荆林波 VI 4951 (s. 180)
Ju Jinwen 剧锦文 VI 4927; VI 4935 (s. 59)
Ju Mujing /hl. ed./ 鞠慕敬 V 9242 (s. 133)
Kang Le 康乐 VI 4580 (s. 59)
Kang Shiyong /sest./ 亢世勇 V 9245 (s. 198)
Kang Yuhua 康玉华 VII 1069 + příl. 1-6 (s. 59)
204
Kang Yunmei 康韵梅 VI 4622 (s. 59)
Ke Ling 柯灵 VI 4783/a,b (s. 60)
Kende 肯德 V 9155 (s. 60)
Kent, Percy Horace viz Kende
Kiang Kung-Tao viz Jiang Gongtao
Kwok, Philip viz Guo Yongliang
La Can 拉灿 VI 4751/1 (s. 80)
Lai Fangling 赖芳伶 VI 4589 (s. 60)
Lai Fung-Ling viz Lai Fangling
Lai Hui-min viz Lai Huimin
Lai Huimin 赖惠敏 VI 4398 (s. 60)
Lai Siping 来思平 VII 1069 + příl. 1-6 (s. 59)
Lao She 老舍 VI 4821; VI 5045 (s. 61)
Lee, Kuo-chi viz Li Guoqi
Lee Long-Shin viz Li Longxian
Lei Xuan /adapt./ 雷璇 V 9120 (s. 61)
Leu Chuen Sheng viz Lü Chunsheng
Li Bai 李白 V 8967 (s. 61)
Li Baohong /přel./ 李抱宏 V 9155 (s. 60)
Li Baiyao /sest./ 李百药 VI 4665 (s. 8)
Li Baojun 李宝均 V 8963 (s. 118)
Li Bingyin 李炳银 V 9354 (s. 61); Li Bingyin /sest./ 李炳银 VI 4438 (s. 145)
Li Buyun /hl. ed./ 李步云 VI 4880 (s. 183)
Li Chenggui 李成贵 VI 4911 (s. 62)
Li Chongxing 李崇兴 VI 4723 (s. 62)
Li Daren /hl.ed./ 李达仁 VI 4692 (s. 41)
Li Dasan [Deeney, J. J.] /hl. ed./ 李达三 VI 5059 (s. 192)
Li Defan /ed./ 李德范 VI 4650/1,2 (s. 22)
Li Dingkai /hl. ed./ 李定凯 V 9232 (s. 18)
Li E /sest./ 厉鹗 VI 4412/1,2 (s. 102)
Li Fuqiang 李富强 VI 4918 (s. 137)
Li Guoqi 李国祁 VI 4510 (s. 62)
Li Guowen 李国文 V 9311/1,2 (s. 62)
Li Hang[Xing]jian /hl. ed./ 李行建 V 9002 (s. 131)
Li Hanqiu /ed./ 李汉秋 V 9087 (s. 94)
Li Heihu 李黑虎 VI 4971 (s. 62)
Li Hejun 李贺军 VI 4915 (s. 62)
Li Hongzhi 李洪志 V 9145 (s. 62); V 9146 (s. 63)
Li Hua /ed./ 李华 VI 4463/2 (s. 122)
Li Hui /sest. a okoment./ 李晖 V 8967 (s. 61)
Li Huibin /hl. ed./ 李惠斌 VI 4974 (s. 93)
Li Huimian 李惠绵 VI 4617 (s. 63)
Li Ji 李季 VI 4340/3 (s. 63)
Li Jiafang 黎家芳 VI 4400 (s. 102)
Li Jianguo 李建国 V 9291/2 (s. 63)
Li Jingwen 李京文 VI 4896 (s. 63); VI 4898 (s. 63); VI 5037 (s. 63); Li Jingwen /hl. ed./ 李京文 VI 4864/a,b (s. 3);
VI 4865 (s. 3); VI 4871 (s. 5); VI 4890 (s. 175); VI 4891 (s. 175); VI 4913 (s. 176); VI 5033 (s. 158)
Li Jung-tai viz Li Rongtai
Li Junshan 李君山 VI 4619 (s. 64)
Li Linding /sest./ 李临定 V 9210 (s. 127)
Li Ling 李零 V 9304 (s. 64)
Li Longxian 李隆献 VI 4605 (s. 64)
Li Miaogen 李妙根 V 9293 (s. 64)
Li Ming 李明 V 9009 (s. 64)
Li Mingsun 李名隼 V 9052 (s. 64)
Li Minsheng 李敏生 VI 5048 (s. 64)
Li Peifu 李佩甫 VI 4768 (s. 65)
Li Peilin /hl. ed./ 李培林 VI 4870 (s. 5)
Li Pengnian /hl.ed./ 李鹏年 VII 1139 (s. 101); VII 1140 (s. 168); VII 1141/1,2 (s. 168)
Li Ping 李平 V 9058 (s. 65)
Li Qi 李琦 VI 4439 (s. 65)
Li Rongtai 李荣泰 VI 4608 (s. 65)
Li Runsheng /hl. ed./ 李润生 V 9218 (s. 32)
Li Shen 李申 V 9350 (s. 65)
Li Shigen /hl.ed./ 李仕根 VII 1139 (s. 101)
205
Li Shizhen 李时珍 VI 4360/1,2 (s. 65)
Li Tieying /hl. ed./ 李铁映 VI 4946/2 (s. 180)
Li Tingshou /sest./ 李廷寿 VI 4669/1,2 (s. 86); VI 4670/1,2 (s. 8)
Li Wei-t'ai viz Li Weitai
Li Weitai 李伟泰 VI 4572 (s. 66)
Li Wenhua 李文华 V 9389 (s. 66)
Li Xianqi 李献奇 VIII 157 (s. 66)
Li Xiaoming 李晓明 V 9399 (s. 66)
Li Xiaosong /sest./ 李小松 VI 4725 (s. 69)
Li Xifan 李希凡 VI 4470 (s. 66)
Li Xin 黎新 V 9042 (s. 66)
Li Xingjian /hl. ed./ 李行健 V 9251 (s. 127)
Li Xingjie 李行杰 V 9268 (s. 13); Li Xingjie /sest./ 李行杰 V 9225 (s. 170)
Li Xingmin /hl. ed./ 利兴民 V 9060 (s. 157)
Li Xinru 李辛儒 V 9406 (s. 66)
Li Xuemin /sest./ 李学敏 V 9222 (s. 99)
Li Xun-Xiang viz Li Xunxiang
Li Xunxiang 李训详 VI 4615 (s. 67)
Li Yahong /sest./ 李亚虹 V 9238 (s. 190)
Li Yang /hl. ed./ 李扬 VI 4893 (s. 176)
Li Yangzheng 李养正 V 9346 (s. 67)
Li Yanping /ed./ 李燕平 VI 4819 (s. 23)
Li Yeong-Chyh viz Li Yongchi
Li Yifei 李一飞 VI 4737 (s. 108)
Li Yih-yuan viz Li Yiyuan
Li Yimin /hl. ed./ 李忆民 V 9212 (s. 125)
Li Yingchun /přel./ 李迎春 VI 4828/3-5 (s. 191)
Li Yingke 李颖科 V 9405 (s. 67)
Li Yiyuan /ed./ 李亦园 VI 4386 (s. 174)
Li Yongchi 李永炽 VI 4555 (s. 67)
Li Yongyan /sest./ 李泳炎 V 9238 (s. 190)
Li Youning /hl. ed./ 李又宁 VI 4369 (s. 47); VI 4370 (s. 47)
Li Yu-ning viz Li Youning
Li Yuanzhen 李元贞 VI 4565 (s. 67)
Li Zhaoguo /hl. ed./ 李照国 V 9417 (s. 38)
Li Zhenjie /hl.ed./ 李振杰 V 9185 (s. 39); VI 4692 (s. 41)
Li Zhilin /sest./ 李至林 VI 4325 (s. 68)
Li Zhuomin 李卓敏 VI 4519 (s. 67)
Li Zude 李祖德 VI 4532 (s. 70)
Liang Chuanyun /hl. ed./ 梁传运 VI 4879/4 (s. 183)
Liang Gengyao 梁庚尧 VI 4575 (s. 68)
Liang Guanqun /hl. ed./ 梁冠群 VI 4716 (s. 130)
Liang Heng 梁衡 VI 4778 (s. 68)
Liang Huixing 梁慧星 VI 4998 (s. 68)
Liang Ken-yao viz Liang Gengyao
Liang Qichao 梁启超 VI 4331 (s. 68)
Liang Ren /sest./ VI 4376 (s. 21)
Liang Shuming 梁漱溟 VI 4797 (s. 68); VI 5002 (s. 68)
Liang Xiao /angl. překlad/ 梁骁 V 9005 (s. 97)
Liang Xingzhe /ed./ 梁兴哲 V 9180 (s. 22)
Liang Yuchun 梁遇春 V 9101 (s. 69); VI 4789 (s. 69)
Liang Zhaotao 梁钊韬 VI 4446 (s. 69)
Liao Xudong /hl. ed./ 廖序东 V 9031/1,2 (s. 125)
Liao Zhihao 廖志豪 V 9017 (s. 150)
Liao Zhongan 廖仲安 V 8959 (s. 69); Liao Zhongan /hl. ed./ 廖仲安 VI 4713 (s. 172)
Lin Bin 林斌 V 9114 (s. 70)
Lin Ch'ing-chang viz Lin Qingzhang

Lin Ganquan 林甘泉 VI 4532 (s. 70)
Lin Geng 林庚 V 9174 (s. 70); VI 4792 (s. 70)
Lin Handa 林汉达 V 9147/2 (s. 70)
Lin Jianfa /sest./ 林建法 VI 4444 (s. 4)
Lin Juey-Ming viz Lin Ruiming
Lin Junrong 林俊荣 V 8948 (s. 71)
Lin Li-Chen viz Lin Lizhen
Lin Lizhen 林丽真 VI 4576 (s. 71)
206
Lin Man-houng viz Lin Manhong
Lin Mang /hl.ed./ 林莽 VI 4439 (s. 65)
Lin Manhong 林满红 VII 1052 (s. 71)
Lin Nengshi 林能士 VI 4567 (s. 71)
Lin, Patrick P.VII 1028 (s. 71)
Lin Qingzhang /hl. ed./ 林庆彰 VI 4383/1,2 (s. 57); VI 4389/1,2 (s. 57)
Lin Ruiming 林瑞明 VI 4585 (s. 71)
Lin Shangli /hl. ed./ 林尚立 VI 4988 (s. 97)
Lin Shihui /přel./ 林莳慧 VI 4653 (s. 110)
Lin Shitian /ed./ 林世田 VI 4650/1,2 (s. 22); Lin Shitian /sest./ 林世田 VI 4651 (s. 93)
Lin Tonghua /ed./ 林同华 VI 5061 (s. 83)
Lin Xi /přel. do mod. čín./ 林希 V 9414 (s. 148)
Lin Xin 林新 V 9167 (s. 151)
Lin Xingguang /hl. ed./ 林杏光 V 9198 (s. 126)
Lin Yutang 林语堂 VI 4787 (s. 71)
Lin Zengping 林增平 V 9168 (s. 72)
Lin Zhengcai 林正才 V 9075 (s. 72)
Lin Zhihao /hl. ed./ 林志浩 VI 4740/1,2 (s. 186)
Lin Zhijin 林治金 V 8932 (s. 139)
Linghu Defen /sest./ 令狐德棻 VI 4666 (s. 193)
Liu Baiyu 刘白羽 V 9316 (s. 72); VI 4785 (s. 72)
Liu Ben /hl. ed./ 刘奔 V 9324 (s. 158)
Liu Ce 刘策 V 9404 (s. 72)
Liu Che /hl. ed./ 刘车 VI 4754 (s. 190)
Liu Daoguang 刘道广 VI 4652/6 (s. 73)
Liu Delian 刘德联 V 9004 (s. 73)
Liu Denghan /hl. ed./ 刘登翰 V 9286 (s. 128)
Liu Deqian /hl. ed./ 刘德谦 VI 4875 (s. 4); VI 4876 (s. 4)
Liu Derong 刘德荣 V 9081 (s. 73)
Liu Dunzhen /hl. ed./ 刘敦桢 VII 1038 (s. 170)
Liu Guanghui 刘广徽 VII 1030 (s. 73)
Liu Guoguang /hl. ed./ 刘国光 VI 4864/a,b (s. 3); VI 4865 (s. 3); VI 4871 (s. 5); VI 4890 (s. 175); VI 4891 (s. 175)
Liu Guohui /ilustr./ 刘国辉 V 9120 (s. 61)
Liu Guoying /hl. ed./ 刘国盈 VI 4713 (s. 172)
Liu Hairun /sest./ 刘海润 V 9245 (s. 198)
Liu Hongji 刘洪记 VI 4751/2 (s. 48)
Liu Huimin /hl. ed./ 刘慧敏 VI 4949 (s. 5); VI 4950 (s. 120)
Liu Jiagui 刘家贵 VI 4985 (s. 73)
Liu Jian 刘见 VII 1040 (s. 38)
Liu Jiexiu /sest./ 刘洁修 V 9229/a,b (s. 39)
Liu Junjie 刘钧杰 V 9224 (s. 73)
Liu Kaiyang 刘开扬 V 8964 (s. 73)
Liu Liqian 刘立千 VI 4689 (s. 73); Liu Liqian /překlad a poznámky/ 刘立千 VI 4690 (s. 92)
Liu Liqun /hl. ed./ 刘立群 VI 4967 (s. 82)
Liu Manrong 刘曼容 VI 4966 (s. 74)
Liu Minghan /hl. ed./ 刘明翰 VI 5003 (s. 99)
Liu Naishu /hl. ed./ 刘乃叔 VI 4705 (s. 32)
Liu Ping /překlad/ 刘萍 V 9204 (s. 77)
Liu Qiu 琉球 VI 4482 (s. 74)
Liu Rongcang 刘溶沧 VI 5039 (s. 74); Liu Rongcang /hl. ed./ 刘溶沧 VI 5041 (s. 142)
Liu Runqing 刘润清 VI 5018 (s. 22)
Liu Shaoqi 刘少奇 V 9105 (s. 74)
Liu Shaotang 刘绍棠 V 9393 (s. 74); VI 4769 (s. 74)
Liu Shaoxiong 刘少雄 VI 4624 (s. 74)
Liu Shih-chi viz Liu Shiji
Liu Shiji /ed./ 刘石吉 VI 4530/5 (s. 172)
Liu Shiqin /hl.ed./ 刘士勤 VI 4692 (s. 41)
Liu Shucheng 刘树成 VI 4934 (s. 75); VI 4959 (s. 75); Liu Shucheng /hl. ed./ 刘树成 VI 5041 (s. 142)
Liu Wendian 刘文典 VI 4838/1,2 (s. 75)
Liu Wu 刘武 VI 4841 (s. 117)
Liu Xiangdong 刘向东 VI 4441 (s. 75)
Liu Xiaoxuan 刘小玄 VI 5023 (s. 75)
Liu Xinfeng 刘新风 V 9291/11 (s. 75)
Liu Xinglong 刘醒龙 VI 4770 (s. 75)
207
Liu Xinjun 刘馨珺 VI 4620 (s. 76)
Liu Xinwu 刘心武 V 9313 (s. 76)
Liu Xu /sest./ 刘昫 VI 4671/1-4 (s. 58)
Liu Yahu 刘亚虎 V 9402 (s. 76)
Liu Yeqiu /ed./ 刘叶秋 VI 4707 (s. 18)
Liu Yin /sest./ 刘茵 VI 4438 (s. 145)
Liu Yizhi 柳诒徵 V 9285/1,2 (s. 76)
Liu Yongji 刘永佶 V 9329 (s. 76)
Liu Yuejin 刘跃进 VI 4736 (s. 10)
Liu Yumin 刘玉民 V 9309 (s. 76)
Liu Zhen /rev./ 刘祯 VI 4461 (s. 89)
Liu Zhengyun /hl. ed./ 刘铮云 VII 1056/13 (s. 107)
Liu Zhenyun 刘震云 VI 4760 (s. 76)
Liu Zongyuan 柳宗元 VI 4746/1-4 (s. 77)
Lo Lung-chih viz Luo Longzhi
Long Anzhi viz Brahm, J. Laurence
Long Qian'an 龙潜庵 V 9086 (s. 77); Long Qian'an /sest./ 龙潜庵 VI 4725 (s. 69)
Long Quanming 龙泉明 V 9386 (s. 77)
Lu Fubo 卢福波 V 9204 (s. 77)
Lu Guizhen 卢桂珍 VI 4643 (s. 77)
Lu Kanru 陆侃如 VI 4380/1-3 (s. 78)
Lu Kuei-chen viz Lu Guizhen
Lu Mingyu 卢明瑜 VI 4638 (s. 78)
Lu Qing /adapt./ 路青 V 9121 (s. 78)
Lu Qinli /sest./ 逯钦立 VI 4364/1-3 (s. 124)
Lu Shuchao 鲁书潮 VI 5056 (s. 78)
Lu Xueyi /hl. ed./ 陆学艺 VI 4866 (s. 3); VI 4867 (s. 3); VI 4868 (s. 3); VI 4869 (s. 4); VI 4870 (s. 5); VI 4882 (s. 175)
Lu Xun 鲁迅 VI 4328(s. 78); VI 4788 (s. 78)
Lu Yao 路遥 VI 4772 (s. 79)
Lu Yu-Hsia viz Lü Yuxia
Lu Yuan /hl. ed./ 卢元 V 9220 (s. 138)
Lu Yunzhong 鲁允中 V 9007 (s. 79)
Lu Zunwu 陆尊梧 V 9033 (s. 52)
Lung Ng, Alice viz Wu Lun Ni Xia
Luo Changpei 罗常培 V 9359 (s. 79)
Luo Ergang 罗尔纲 VI 4420 (s. 79) 
Luo Gang /hl. ed./ 罗钢 VI 5059 (s. 192)
Luo Guanzhong 罗贯中 V 8973/1,2 (s. 79); VI 4812 (s. 98)
Luo Guoxun /hl. ed./ 罗国勋 VI 4984 (s. 25)
Luo Hui 骆惠 V 9109 (s. 80)
Luo Jilan /sest./ 罗吉兰 V 9102 (s. 145)
Luo Li 罗莉 VI 4751/1 (s. 80)
Luo Longzhi 罗龙治 VI 4562 (s. 80)
Luo Niansheng /vybral a komentářem opatřil/ 罗念生 V 9100 (s. 195)
Luo Shilie 罗世烈 V 8925 (s. 80)
Luo Zhewen /hl.ed./ 罗哲文 VII 1123/5 (s. 174)
Luo Zhu 罗珠 VI 4811 (s. 80)
Luo Zhufeng /hl. ed./ 罗竹风 VII 949/1a-13 (s. 39); VII 1122/1-22 (s. 40)
Lü Bisong 吕必松 VI 4521 (s. 80)
Lü Cheng 吕瀓 V 9349 (s. 80)
Lü Chunsheng 吕春盛 VI 4602 (s. 81)
Lü Fang-shang viz Lü Fangshang
Lü Fangshang 吕芳上 VI 4512 (s. 81)
Lü Shih-ch'iang viz Lü Shiqiang
Lü Shiqiang 吕实强 VI 4511 (s. 81)
Lü Shuxiang 吕叔湘 VI 4520 (s. 81); Lü Shuxiang /hl. ed./ 吕叔湘 VI 4694 (s. 125)
Lü Simian 吕思勉 VI 4435/1,2 (s. 81); VI 4449 (s. 81)
Lü Yuxia /ed./ 吕玉瑕 VI 4488/1,2 (s. 58); VII 1054/1,2 (s. 105)
Lü Zhenyu 吕振羽 V 8984 (s. 81)
Ma Da /přelož. do souč. čínštiny a okoment./ 马达 V 8946 (s. 196)
Ma Honglin /hl. ed./ 马洪林 V 9340 (s. 12)
Ma Shaobo 马绍伯 V 9154 (s. 82)
Ma Tianxiang 麻天祥 VI 4652/2 (s. 87)
Ma Xueren /hl. ed./ 马学仁 VI 4543 (s. 38)
Ma Zishu /hl. ed./ 马自树 VII 1135 (s. 160)
208
Ma Zonghuo 马宗霍 V 9096 (s. 82)
Mao Dun 茅盾 V 9022/1,2 (s. 82); Mao Dun /zkr. verze/ 茅盾 V 8974/1,2 (s. 11)
Mao Limei 毛礼镁 VI 4452 (s. 82)
Mao Zedong 毛泽东 V 9074 (s. 82); V 9103 (s. 83); V 9104 (s. 83); VI 5006 (s. 82)
Mei Jiaju /hl. ed./ 梅家驹 V 9199 (s. 126)
Meng Bin 孟斌 VI 4918 (s. 137)
Meng Haoran 孟浩然 VI 4379 (s. 83)
Meng Shikai孟世凯 V 8924 (s. 83)
Miao Fenglin 苗枫林 VI 4421 (s. 84)
Miao Jie /adapt./ 苗杰 V 9124 (s. 84); V 9128 (s. 84)
Ming Lizhi /hl. ed./ 明立志 VI 4879/1,2,4 (s. 183)
mKhyen-brtse dBang-po viz Qingze Wangbu
Mo Yingfeng 莫应丰 V 9312 (s. 86); VI 4771 (s. 86)
Mou Zhongjian 牟钟鉴 V 9253/1,2 (s. 86)
Mugongtaiyan 木宫泰彦 VI 4523 (s. 86)
Ni Wenjie /hl. ed./ 倪文杰 V 9275 (s. 198)
Nie Chongzheng 聂崇正 VI 4409 (s. 196)
Nie Hongyin 聂鸿音 V 9291/9 (s. 87)
Nie Xinsen /přel. do mod. čín./ 聂鑫森 V 9412 (s. 101)
Nie Xiugong /ilustr./ 聂秀功 V 9119 (s. 100)
Nie Yuhai /hl. ed./ 聂玉海 V 9288 (s. 51)
Nienhauser, Wiliam H., jr. viz Nihaoshi
Nihaoshi /hl. ed./ 倪豪士 VI 4385 (s. 108)
Ning Yiwen /ed./ 宁亦文 VI 5047 (s. 25)
Ning Zhixin /hl. ed./ 宁志新 VI 4648/1-3 (s. 120)
Niu Fengrui 牛凤瑞 VI 5014 (s. 87)
Niu Yangshan / ed./ 牛仰山 V 9023 (s. 174)
Niu Yunqing /hl. ed./ 牛运清 V 9257 (s. 168); VI 4381/1-3 (s. 12)
Niu Zhifu 牛治富 VI 4545 (s. 87)
Nuozhang Wujian 诺章·吴坚 VI 4830 (s. 90)
Ouyang Anjiao /hl. ed./ 欧阳安蛟 VI 5038 (s. 18)
Ouyang Shan 欧阳山 VI 4750/1-4 (s. 87)
Ouyang Xiu /sest./ 欧阳修 VI 4673/1-5 (s. 131); VI 4674 (s. 131)
Pan Fusheng /hl. ed./ 潘复生 VI 4964 (s. 95)
Pan Guiming 潘桂明 VI 4652/2,3 (s. 87)
Pan Jun 潘军 VI 4758 (s. 88)
Pan Tianshou 潘天寿 VI 4411 (s. 88)
Pan Xiaoluo /hl. ed./ 潘小洛 V 9341 (s. 47)
Pan Xiaoqing /ilustr./ 潘小庆 V 9126 (s. 100)
Pan Xinping 潘新平 VI 4971 (s. 62)
Pan Xinzao 潘新藻 VI 4414 (s. 88)
Pang Shaoyuan 庞绍元 VI 4456 (s. 88)
Pang Yong /ed./ 庞颙 V 9252 (s. 40)
Parnwell, E. C. V 8994 (s. 88)
Peng Bangjiong 彭邦炯 V 8927 (s. 88)
Peng Di 朋弟 V 9042 (s. 66)
Peng Duo /korektury a úprava/ 彭铎 VI 4852 (s. 111)
Peng Fei /ed./ 彭飞 VI 4462 (s. 124)
Peng Longxing 彭隆兴 V 9016 (s. 88)
Peng Meiling 彭美玲 VI 4630 (s. 88)
Peng Yi 彭毅 VI 4549 (s. 89)
Peng Youyuan 彭友元 V 9093 (s. 89)
Pingcuociren 平措次仁 VI 4830 (s. 90)
Qi Jianzhen 齐建珍 VI 5036 (s. 89)
Qi Weihan 戚惟翰 V 9171 (s. 89)
Qi Yishou 齐益寿 VI 4556 (s. 89)
Qiabai Cidanpingcuo 恰白·次旦平措 VI 4830 (s. 90)
Qian Cai 钱彩 V 8981/1,2 (s. 90)
Qian Gurong /hl. ed./ 钱谷融 VI 4739/1-4 (s. 185)
Qian Jin 钱津 VI 4928 (s. 90); VI 4930 (s. 90); VI 5043 (s. 90)
Qian Liqun 钱理群 VI 4861 (s. 90)
Qian Mu 钱穆 VI 4755/1,2 (s. 90); VI 4794 (s. 90)
Qian Qianyi 钱谦益 V 8980/1,2 (s. 91)
Qian Rong /hl.ed./ 钱茸 VII 1123/4 (s. 187)
209
Qian Wei/hl. ed./ 钱巍 V 9275 (s. 198)
Qian Zhongshu 钱钟书 VI 4798/1-5 (s. 91); VI 4810 (s. 91)
Qiao Hua /komentář a interpunkce/ 乔华 VI 4838/1,2 (s. 75)
Qiesawuniu 切萨乌牛 [Wang Changfu 王昌富] V 9342 (s. 91, 110)
Qin Bowei 秦伯未 V 9066 (s. 91)
Qing Chuan /sest./ 青川 V 9416 (s. 130)
Qing Gu 青谷 V 9165 (s. 140)
Qingge'ertai viz Cinggaltai
Qingzewangbu 钦则旺布 VI 4690 (s. 92)
Qiu Hansheng /hl. ed./ 邱汉生 VI 4501/1 (s. 101)
Qiu Pengsheng 邱澎生 VI 4613 (s. 92)
Qiu Yingsheng /přelož. do souč. čínštiny a okoment./ 邱英生 V 8953 (s. 10)
Qiu Zhao'ao /komentář a poznámky/ 仇兆鰲 VI 4744/1-5 (s. 23)
Qu Bo 曲波 V 9396 (s. 92)
Qu Wei 曲伟 VI 4809 (s. 92)
Qu Yanbin /hl. ed./ 曲彦斌 V 9186 (s. 77)
Ren Guanhua /ed./ 任关华 V 9226 (s. 170)
Ren Jiyu /hl. ed./ 任继愈 VI 4321/1-3 (s. 188); VI 4649/1,2 (s. 168); VII 1156 (s. 197)
Ren Shubao /hl. ed./ 任叔宝 VI 4749/1-3 (s. 176)
Ren Zhaozhang 任兆璋 VI 4924 (s. 94)
Ru Xin /hl. ed./ 汝信 VI 4866 (s. 3); VI 4867 (s. 3); VI 4868 (s. 3); VI 4869 (s. 4); VI 4870 (s. 5)
Ruan Zhisheng 阮芝生 VI 4557 (s. 94)
Shan Tianlun /hl. ed./ 单天伦 VI 4866 (s. 3); VI 4867 (s. 3); VI 4868 (s. 3); VI 4869 (s. 4); VI 4870 (s. 5)
Shang Jiaowei 尚教蔚 VI 5028 (s. 95)
Shao Hong 邵红 VI 4561 (s. 96)
Shao Hung viz Shao Hong
Shao Jingmin /hl. ed./ 邵敬敏 V 9183/a,b (s. 41)
Shao Luoyang /hl. ed./ 邵洛羊 VII 1132 (s. 178)
Shao Yanxiang 邵燕祥 VI 4781 (s. 96)
Shao Zesui 邵则遂 VI 4723 (s. 62)
She Shusen /hl. ed./ 佘树森 V 9257 (s. 168)
Shen Congwen 沈从文 VI 4822 (s. 96)
Shen Deqian /sest./ 沈德潜 VII 1031 (s. 84); VII 1032/1,2 (s. 92)
Shen Dong 沈冬 VI 4600 (s. 96)
Shen Hengzhong /hl. ed./ 沈蘅仲 V 9220 (s. 138)
Shen Ji /ed. svazku/ 沈寂 VI 4815 (s. 46)
Shen Jiaxuan /překlad/ 沈家煊 V 9200 (s. 20)
Shen Qipeng /ilustr./ 沈启鹏 V 9129 (s. 100)
Shen Qiwei /hl. ed./ 沈起炜 VI 4724/1 (s. 177)
Shen Songqiao 沈松侨 VI 4596 (s. 96)
Shen Sung-chiao viz Shen Songqiao
Shen Tung viz Shen Dong
Shen Weibin /hl. ed./ 沈渭滨 VI 4724/2 (s. 177)
Shen Wenzhong 沈文忠 VI 4748/5 (s. 96)
Shen Wenzhuo /komentář a interpunkce/ 沈文倬 VI 4833/1,2 (s. 53)
Shen Xiaohuan /komentář a interpunkce/ 沈啸寰 VI 4836/1,2 (s. 117); VI 4841 (s. 117)
Shen Yue /sest./ 沈约 VI 4660/1,2 (s. 102)
Shen Yucheng /hl. ed./ 沈玉成 VI 4733 (s. 86); Shen Yucheng /překlad/ 沈玉成 V 9308 (s. 198)
Shen Zhenhui 沈振辉 VI 4748/2 (s. 97)
Shen Zhihua /hl. ed./ 沈志华 VI 4680/1-20 (s. 101)
Sheng Guangyao 盛广耀 VI 5014 (s. 87)
Shi Baoyi /hl. ed./ 施宝义 VI 4753 (s. 184)
Shi Guangheng 施光亨 V 9005 (s. 97)
Shi Guofeng 施国峰 VI 4748/4 (s. 111)
Shi Hang 史航 V 8975 (s. 98)
Shi Nai'an 施耐庵 VI 4812 (s. 98)
Shi Niu /adapt./ 石牛 V 9169 (s. 98)
Shi Peiwen 石佩雯 V 9009 (s. 64)
Shi Shuangyuan 史双元 VI 4795 (s. 146)
Shi Tiesheng 史铁生 VI 4773
Shi Weimin 史卫民 VI 4418 (s. 27)
Shi Zhengxin /hl. ed./ 时正新 VI 4894 (s. 181); VI 4905 (s. 181); VI 4906 (s. 181); VI 4907 (s. 181)
Shi Zhonglian 施忠连 V 9292 (s. 98)
Shu Ying /adapt./ 舒瑛 V 9119 (s. 100); V 9122 (s. 100); V 9126 (s. 100); V 9127 (s. 100); V 9129 (s. 100)
210
Sima Guang 司马光 VI 4680/1-20 (s. 101)
Sima Qian /sest./ 司马迁 VI 4656/1-3 (s. 98)
Song Bo[Bai]nian /hl. ed./ 宋柏年 VI 4753 (s. 184)
Song Lian /sest./ 宋濂 VI 4678/1-3 (s. 147)
Song Qi /sest./ 宋祁 VI 4673/1-5 (s. 131)
Song Xiaocai /ed./ 宋孝才 V 9188 (s. 124)
Song Yingchang 宋迎昌 VI 5014 (s. 87)
Song Yuanfang /hl. ed./ 宋原放 V 9273 (s. 53)
Song Ze /hl. ed./ 宋则 VI 4902 (s. 109)
Song Zengzhang 宋增璋 VI 4476 (s. 102)
Song Zhaolin 宋兆麟 VI 4400 (s. 102)
Storožuk, Aleksandr Georgijevič VII 1045 (s. 102)
Su Faxiang 苏发祥 VI 4687 (s. 102)
Su Lili 苏理立 VI 4417/1-3 (s. 48)
Su Peicheng /hl. ed./ 苏培成 VII 1071/a,b (s. 42)
Su Shuangbi /ed./ 苏双碧 VI 4463/4 (s. 122)
Su Tong 苏童 VI 4762 (s. 103)
Su Yigong 苏亦工 VI 4999 (s. 103)
Su Yu 苏舆 VI 4853 (s. 103)
Su Yuanlei /hl. ed./ 苏渊雷 VI 4727 (s. 59)
Su Yunxing /hl. ed./ 劳允兴 V 9330 (s. 9)
Su Zhongxiang /vybral a poznámkami opatřil/ 苏仲翔 V 9172 (s. 67)
Sun Changwu 孙昌武 VI 4806 (s. 103)
Sun Guoying 孙国英 VI 5025 (s. 137); VI 5026 (s. 103)
Sun Jing 孙静 V 9073/1 (s. 103)
Sun Jingchen 孙景琛 VI 4353 (s. 104)
Sun Jinzhu 孙金铸 V 9152 (s. 104)
Sun Li 孙犁 VI 4782 (s. 104); VI 4820 (s. 104)
Sun Li /překlad/ 孙骊 V 9325 (s. 195)
Sun Lianggong /ed./ 孙良工 VI 4483 (s. 185)
Sun Qizhi /komentář a interpunkce/ 孙启治 VI 4856/1,2 (s. 104)
Sun Quanzhou /hl.ed./ 孙全洲 V 9184 (s. 127)
Sun Shihai /hl. ed./ 孙士海 VI 4956 (s. 138)
Sun Wang /hl. ed./ 孙望 VI 4734/1,2 (s. 102); Sun Wang /sest./ 孙望 VI 4335/1,2 (s. 93)
Sun Wei 孙巍 VI 4921 (s. 104)
Sun Xianzhong /hl. ed./ 孙宪忠 VI 4881/1,2 (s. 121)
Sun Yirang 孙诒让 VI 4856/1,2 (s. 104)
Sun Zhongtian 孙中田 VI 4522 (s. 104)
Tai Ching-Hsien viz Dai Jingxian
Tan Jiajian /hl. ed./ 谭家健 VI 4732 (s. 124)
Tan Qixiang /hl. ed./ 谭其骧 VII 1020/2 (s. 178)
Tan Shizhong /hl. ed./ 谈世中 VI 4899 (s. 176); Tan Shizhong /ed./ 谈世中 VI 4972 (s. 56)
Tan Yeqian /překlad a komentář/ 谭业谦 V 9302 (s. 30)
Tang Chang[Zhang]ru /hl. ed./ 唐长孺 VI 4429/3 (s. 184)
Tang Degang 唐德刚 VI 4371 (s. 107)
Tang Li /ed./ 唐立 VII 1044/1-3 (s. 36)
Tang Peiji /hl. ed./ 唐培吉 VI 4724/3 (s. 177)
Tang Rongchuan 唐容川 V 9112 (s. 107)
Tang Yijie /hl.ed./ 汤一介 VII 1123/6 (s. 181)
Tao Liming 陶黎铭 VI 4748/6 (s. 108)
Tao Min 陶敏 VI 4737 (s. 108)
Tashi Tshering viz Zaxi Ciren, Bkra-ši-s Cche-ring
Telasike viz Trask, R. L.
Tian Jujian 田居俭 V 9291/7 (s. 109)
Tian Renlong 田人隆 VI 4532 (s. 70)
Tie Ning 铁凝 VI 4757 (s. 109)
Tong Shuye 童书业 VI 4495 (s. 109)
Tong Xiaopeng /hl. ed./ 童小鹏 VII 1022 (s. 23)
Tong Xun /hl. ed./ 佟洵 VI 4805 (s. 27)
Tong Yangnian /sest./ 童养年 VI 4335/1,2 (s. 93)
Trask, R. L. /ed./ R.L.特拉斯克 V 9201 (s. 148)
Tsai Yu viz Cai Yu
Tseng Hua-pi viz Zeng Huabi
Tsou Jih Wann viz Zou Jiwan
Tuo Xiuming 庹修明 VI 4457 (s. 115); VI 4458 (s. 110)
211
Tuotuo /sest./ 脱脱 VI 4675 (s. 69); VI 4676/1,2 (s. 54); VI 4677/1-11 (s. 101)
Van Min viz Wang Ming
Vievegh, Michal 米哈·威杨珍 VI 4653 (s. 110)
Wang Ailu /sest./ 王艾录 V 9207 (s. 125)
Wang Aishi /hl. ed./ 王爱世 V 9247 (s. 12)
Wang Bangwei /kritický komentář/ 王邦维 VI 4688 (s. 144)
Wang Baoshu 王保树 VI 4884 (s. 110)
Wang Bihua 王碧华 VI 4591 (s. 110)
Wang Bingde 王秉德 V 8975 (s. 98)
Wang Changfu viz Qiesawuniu
Wang Changsheng /hl. ed./ 王长胜 VI 4874 (s. 188)
Wang Chao 王超 VI 4456 (s. 88)
Wang Chien-wen viz Wang Jianwen
Wang Chongju /hl. ed./ 王崇举 VI 4964 (s. 95)
Wang Chongmin /sest./ 王重民 VI 4335/1,2 (s. 93)
Wang Daocheng 王道成 V 9410 (s. 111)
Wang Erh-min viz Wang Ermin
Wang Ermin /sest./ 王尔敏 VI 4517/1-3 (s. 97)
Wang Fengxin 王逢鑫 V 9003 (s. 111)
Wang Fu 王符 VI 4852 (s. 111)
Wang Fu-chang viz Wang Fuchang
Wang Fuchang /ed./ 王甫昌 VI 4488/1,2 (s. 58)
Wang Fuxiang /ed./ 王福祥 V 9381 (s. 24); VI 5019 (s. 120)
Wang Gang 王钢 V 9006 (s. 111)
Wang Geliu /hl. ed./ 王戈柳 V 9338 (s. 85)
Wang Guan 王琯 VI 4842 (s. 111)
Wang Guang /hl. ed./ 王光 VII 1058 (s. 182)
Wang Guangzu /komentář a vysvětlivky/ 王光祖 V 9026 (s. 171)
Wang Guiling 王贵苓 VI 4551 (s. 111)
Wang Guimin 王贵民 V 8926 (s. 144)
Wang Guisen 王贵森 V 9114 (s. 70)
Wang Guoan 王国安 VI 4748/4 (s. 111)
Wang Guogang 王国刚 VI 4961 (s. 112); Wang Guogang /hl. ed./ 王国刚 VI 4903 (s. 58)
Wang Hanchang 汪涵昌 V 9325 (s. 195)
Wang Hongtai 王鸿泰 VI 4621 (s. 112)
Wang Huning 王沪宁 VI 4827 (s. 112)
Wang Huo 王火 V 9317/1-3 (s. 112); VI 4494/1-3 (s. 112)
Wang Jiguang 王继光 VI 4686 (s. 113)
Wang Jiajian 王家俭 VI 4548 (s. 112)
Wang Jianwen 王健文 VI 4603 (s. 113)
Wang Jinshan /připravil/ 王进珊 VI 4462 (s. 124)
Wang Jipei /komentář a poznámky/ 汪继培 VI 4852 (s. 111)
Wang Jiping /hl. ed./ 王季平 V 9110 (s. 7)
Wang Jisi /hl. ed./ 王季思 V 9021 (s. 182); V 9150/1,2 (s. 182)
Wang Li 王力 V 8943 (s. 113); V 8944 (s. 113); V 9072 (s. 113); V 9223 (s. 113); VI 4647 (s. 113); Wang Li /hl. ed./ 王力
VI 4698 (s. 113)
Wang Lijia /hl. ed./ 王理嘉 VII 1070 (s. 25)
Wang Liping 王丽萍 VI 5056 (s. 78)
Wang Liqi 王利器 VI 4845/1,2 (s. 114); VI 4850 (s. 114); VI 4855 (s. 114); Wang Liqi /hl. ed./ 王利器 VI 4718 (s. 57);
Wang Liqi /kritický komentář/ 王利器 VI 4845/1,2 (s. 114, 141)
Wang Luolin 王洛林 VI 4897 (s. 114); Wang Luolin /hl. ed./ 王洛林 VI 4864/a,b (s. 3); VI 4865 (s. 3); VI 4871 (s. 5);
VI 4890 (s. 175); VI 4891 (s. 175)
Wang Meng 王蒙 VI 4784 (s. 115); VI 5051 (s. 114); VI 5052 (s. 115); VI 5053 (s. 114)
Wang Mengqi /ilustr./ 王孟奇 V 9122 (s. 100)
Wang Ming 王明 V 9077 (s. 115); VI 4839 (s. 115)
Wang Mingfu 王明富 V 9081 (s. 73)
Wang Pi-Hua viz Wang Bihua
Wang Qi /hl. ed./ 王起 VI 4743/1-3 (s. 187)
Wang Qingzheng /hl. ed./ 汪庆正 V 9271 (s. 53)
Wang Qiugui 王秋贵 VI 4454 (s. 118)
Wang Qiugui 王秋桂 VI 4457 (s. 115); VI 4458 (s. 110)
Wang Quangen 王泉根 VI 4808 (s. 115)
Wang Renxiang 王仁祥 VI 4625 (s. 115)
Wang Rongbao 汪荣宝 VI 4834/1,2 (s. 116)
Wang Runhua 王润华 VI 4502 (s. 116)
212
Wang Shaoxin 王绍新 V 9005 (s. 97)
Wang Shengduo 汪圣铎 V 9291/8 (s. 116)
Wang Shih-tsung viz Wang Shizong
Wang Shizhen /sest./ 王士祯 VI 4334/1-18 (s. 147)
Wang Shizong 王世宗 VI 4609 (s. 116)
Wang Shouting /sest./ 王寿庭 VII 1042 (s. 26)
Wang Shuizhao 王水照 V 8961 (s. 116)
Wang Shujun /sest. a okoment./ 王淑均 V 8962 (s. 24)
Wang Shushan /hl. ed./ 王树山 VII 1128 (s. 179)
Wang Songqi /hl. ed./ 王松奇 VI 4893 (s. 176)
Wang Su 王素 V 9291/5 (s. 116)
Wang Tongsan /hl. ed./ 汪同三 VI 4883 (s. 175); VI 4960 (s. 129)
Wang Wenbao /ed./ 王文宝 V 9048 (s. 8)
Wang Wenjin /překlad a komentář/ 王文锦 V 9306/1,2 (s. 70)
Wang Xi /hl. ed./ 汪熙 VI 4430 (s. 159); VI 4507 (s. 132); VI 4508 (s. 50); VI 4509/1,2 (s. 54)
Wang Xiaju 王遐举 V 9041 (s. 116)
Wang Xiangdong 汪向东 VI 4885 (s. 117)
Wang Xiangyuan 王向远 VI 4742 (s. 117)
Wang Xianqian 王先谦 VI 4836/1,2 (s. 117); VI 4841 (s. 117)
Wang Xiaonuo 王晓娜 VI 4646 (s. 117)
Wang Xiaoyu /komentář a interpunkce/ 王孝鱼 VI 4840/1-4 (s. 36)
Wang Xingming /hl. ed./ 汪兴明 VI 4709 (s. 176)
Wang Xingxian /komentář a interpunkce/ 王星贤 VI 4836/1,2 (s. 117)
Wang Xuetai 王雪苔 V 9063 (s. 117)
Wang Xuetai 王学泰 V 9298 (s. 117)
Wang Xuhua /sest./ 王煦华 V 9144 (s. 31)
Wang Xun /hl. ed./ 王洵 V 9255 (s. 25)
Wang Yanhui 王延辉 VI 4919 (s. 118)
Wang Yannong /ed./ 王砚农 V 9252 (s. 40)
Wang Yao 王瑶 VI 4533 (s. 118)
Wang Yaoyuan /ed./ 王耀媛 VI 4972 (s. 56)
Wang Yongcheng 王永成 VI 4969 (s. 118); Wang Yongcheng /hl. ed./ 王永成 VI 4981/2 (s. 21)
Wang Yongqi /sest./ 王永琪 VII 1049 (s. 101); VII 1050 (s. 147)
Wang Yuanfang /interpunkce/ 汪原放 V 8973/1,2 (s. 79)
Wang Yuechuan /hl.ed./ 王岳川 VII 1123/3 (s. 183)
Wang Yuhu /sest./ 王毓瑚 VI 4536 (s. 179)
Wang Yun 王荺 V 8978/1-4 (s. 118); V 8979/1,2 (s. 118)
Wang Yunxi 王运熙 V 8963 (s. 118)
Wang Yuxin /hl. ed./ 王宇信 V 9288 (s. 51)
Wang Zengqi 汪曾祺 VI 4779 (s. 118)
Wang Zengru /ed./ 王增如 VI 4819 (s. 23)
Wang Zhaoqian 王钊千 VI 4454 (s. 118)
Wang Zhenfu /hl.ed./ 王振复 VII 1123/5 (s. 174)
Wang Zheng 王铮 VI 5026 (s. 103)
Wang Zhenzhong /hl. ed./ 王振中 VI 4980/2 (s. 157)
Wang Zhijie /hl. ed./ 王治杰 V 9232 (s. 18)
Wang Zhongyu 王忠瑜 VI 4860/1,2 (s. 119)
Wang Ziqiang 王自强 V 9160 (s. 119); Wang Ziqiang /sest./ 王自强 V 9249/a,b (s. 127)
Wei Hsiu-Ming viz Wei Xiuming
Wei Jianguo /hl. ed./ 魏建国 VI 4883 (s. 175)
Wei Jingchao 魏景超 V 9064 (s. 119)
Wei Jinzhi /sest./ 魏金枝 V 9027 (s. 171)
Wei Shou /sest./ 魏收 VI 4662/1,2 (s. 119)
Wei Suwen 韦苏文 V 9078 (s. 119)
Wei Wei 魏巍 V 9310/1-3 (s. 119); V 9394 (s. 120)
Wei Xiaoan /hl. ed./ 魏小安 VI 4875 (s. 4); VI 4876 (s. 4)
Wei Xiuming 魏岫明 VI 4595 (s. 120)
Wei Yanshen /hl. ed./ 魏燕慎 VI 4991 (s. 131)
Wei Zheng /sest./ 魏徵 VI 4667/1,2 (s. 103)
Wen Duanzheng /hl. ed./ 温端政 V 9176 (s. 186); V 9233 (s. 39); V 9236 (s. 186); V 9239/a,b (s. 183)
Wen Guangyi 温广义 V 9085 (s. 120)
Weng Chia-in viz Weng Jiayin
Weng Jiayin 翁佳音 VI 4601 (s. 120)
Wu Cheng-Shang viz Wu Zhengshang
213
Wu Cheng'en 吴承恩 VI 4813 (s. 121)
Wu Chengping /hl. ed./ 吴成平 VI 4997 (s. 95)
Wu Chongyang 吴重阳 V 9336 (s. 121)
Wu Chunshan 吴春山 VI 4564 (s. 121)
Wu Cisheng /sest./ 吴慈生 V 9385 (s. 189)
Wu Daying 吴大英 VI 4912 (s. 121)
Wu Ge 无戈 VI 4402 (s. 122)
Wu Gengshun /hl. ed./ 吴庚舜 VI 4719/1,2 (s. 93)
Wu Genliang /ed. svazku/ 吴根梁 VI 4816 (s. 46); VI 4817/1,2 (s. 46)
Wu Guanghua /hl. ed./ 吴光华 VII 1027/1,2 (s. 38)
Wu Han 吴晗 VI 4463/2,4 (s. 122); Wu Han /hl. ed./ 吴晗 V 9363 (s. 178); V 9364/a,b (s. 35); V 9365 (s. 123); V 9366 (s. 84);
V 9367/1a,b,2a,b (s. 84); V 9368/a,b (s. 33); V 9369 (s. 34); V 9370 (s. 34); V 9371/a,b (s. 33); V 9372 (s. 34); V 9373 (s. 34);
V 9374/1a,b,2a,b (s. 35); V 9375/1a,b,2a,b (s. 34); V 9376/a,b (s. 34); V 9377 (s. 69); V 9378/1,2 (s. 70); V 9379/a,b (s. 35);
V 9380/a,b (s. 35)
Wu Hanying /ed./ 吴汉樱 VI 5019 (s. 120)
Wu Huilian 吴慧莲 VI 4598 (s. 122)
Wu Hui-lien viz Wu Huilian
Wu Jizhi 吴继志 VI 4482 (s. 74)
Wu Lifu 伍蠡甫 VI 4408 (s. 122); Wu Lifu /hl. ed./ 伍蠡甫 VII 1133 (s. 178)
Wu Lun Ni Xia /sest./ 吴伦霓霞 VI 4517/1-3 (s. 97)
Wu Micha /hl. ed./ 吴密察 VII 1056/3,11 (s. 106)
Wu Qian 吴谦 V 9133/1,2 (s. 122)
Wu Qiming 吴企明 VI 4442 (s. 123)
Wu Sansheng 吾三省 VI 4796 (s. 123)
Wu Shanming 邬山明 V 9158 (s. 123)
Wu Shenghui 巫声惠 VII 1155 (s. 123)
Wu Shimin 吴仕民 VI 5012 (s. 123)
Wu Yiyun /překlad/ 巫漪云 V 9325 (s. 195)
Wu Yonggang 伍永刚 VI 5027 (s. 123)
Wu Yuanfeng /hl.ed./ 吴元丰 VII 1140 (s. 168)
Wu Zeyu /komentář a interpunkce/ 吴则虞 VI 4846/1,2 (s. 14)
Wu Zheng 吴正 V 9403 (s. 123)
Wu Zhengshang /sest./ 吴政上 VI 4388 (s. 57)
Wu Zhou 吴洲 VI 4986 (s. 124)
Wunei Fangsi /ed./ 武内房司 VII 1044/1-3 (s. 36)
Xi Jinyou 席金友 VI 4324 (s. 124)
Xia Chengdao /sest. a okoment./ 夏承焘 V 8956 (s. 108)
Xia Guangzhou 夏广洲 V 8932 (s. 139)
Xia Zhangpu 夏长朴 VI 4577 (s. 124)
Xian Guoyi 冼国义 VI 4986 (s. 124)
Xiang Hongjia 向红笳 V 9256 (s. 128)
Xiang Ping 向平 V 9250 (s. 128)
Xiao Difei 萧涤非 VI 4437 (s. 129)
Xiao Fan 萧璠 VI 4570 (s. 129)
Xiao Huaiyuan /hl.ed./ 肖怀远 VII 1143 (s. 187)
Xiao Jia /ed./ 萧嘉 V 9001 (s. 126)
Xiao Mo /hl. ed./ 萧默 VII 1129/1,2 (s. 174)
Xiao Nanhuai 萧南槐 VI 4464 (s. 129)
Xiao Qiqing 萧启庆 VI 4552 (s. 129)
Xiao Yan /adapt./ 晓燕 V 9123 (s. 129)
Xiao Zixian /sest./ 萧子显 VI 4661 (s. 86)
Xie Bixia 谢碧霞 VI 4473 (s. 130);VI 4588 (s. 130)
Xie Cheng 谢成 VI 4424 (s. 130)
Xie Fang /hl. ed./ 谢方 VI 4728 (s. 133)
Xie Guan /hl. ed./ 谢观 VII 1068/1,2 (s. 191)
Xie Guoming /hl. ed./ 谢帼明 V 9045 (s. 18)
Xie Meng /sest./ 谢孟 V 9151/2 (s. 171)
Xie Mian /hl. ed./ 谢冕 VI 4738 (s. 168)
Xie Mingyang 谢明阳 VI 4640 (s. 130)
Xie Peifen 谢佩芬 VI 4634 (s. 130)
Xie Qi 谢齐 V 8927 (s. 88)
Xie Shengwu /hl. ed./ 谢绳武 VI 4872 (s. 5)
Xin Bin 辛斌 V 9034 (s. 159)
Xing Didi 邢蒂蒂 VI 4748/3 (s. 132)
Xing Guang-cheng viz Xing Guangcheng
214
Xing Guangcheng /hl. ed./ 邢广程 VI 5016 (s. 188)
Xing Han 星汉 V 9291/10 (s. 132)
Xiong Dafeng /hl. ed./ 熊大凤 V 9061 (s. 96)
Xiong Wenhua /angl. překlad/ 熊文华 V 9005 (s. 97)
Xu Anchong /hl. ed./ 徐安崇 V 9246 (s. 109)
Xu Beihong 徐悲鸿 V 9050 (s. 135)
Xu Chi 徐尺 VI 4372/1-4 (s. 135)
Xu Fangmin 徐芳敏 VI 4610 (s. 135)
Xu Fengxian 徐逢贤 VI 4929 (s. 135)
Xu Fengxiang 徐凤翔 VI 4751/3 (s. 135)
Xu Hongtu 徐宏图 VI 4455 (s. 136)
Xu Huaizhong 徐怀中 VI 4477 (s. 136)
Xu Jialu 许嘉璐 V 8939 (s. 136); Xu Jialu /hl. ed./ 许嘉璐 V 9208 (s. 126)
Xu Jinfu 许廑父 VI 4427/1-4 (s. 9)
Xu Lianggao 徐良高 V 9337 (s. 136)
Xu Min 徐敏 V 9113 (s. 136)
Xu Peijun /hl. ed./ 徐培均 V 9259 (s. 97)
Xu Qing 徐青 V 8938 (s. 136)
Xu Ruqi /ed./ 徐如麒 V 9390/1,2 (s. 186)
Xu Shoukai 徐寿凯 VI 4322 (s. 136)
Xu Shu'an /hl. ed./ 许树安 VI 4730/1-3 (s. 171)
Xu Weihan /hl. ed./ 许威汉 VI 4654 (s. 42)
Xu Wenhui 续文辉 VI 4684 (s. 155)
Xu Xiaobin 徐小彬 VI 4531 (s. 136)
Xu Xiaofeng 许晓峰 VI 4918 (s. 137)
Xu Xiaojie 徐小杰 VI 4901 (s. 137)
Xu Xingming 徐星明 VI 4925 (s. 140)
Xu Xinxin 许欣欣 VI 4887 (s. 137)
Xu Xueji /hl. ed./ 许雪姬 VII 1056/4-9 (s. 106)
Xu Zhengguang /ed./ 徐正光 VI 4484 (s. 59); VI 4485 (s. 197)
Xu Zhengzhong 许正中 VI 5024 (s. 137); VI 5025 (s. 137); VI 5026 (s. 103); VI 5029 (s. 137)
Xu Zhensheng /ed./ 许振生 VI 4707 (s. 18)
Xu Zhigang 徐志刚 VI 4363 (s. 137)
Xu Zhimo 徐志摩 VI 4790 (s. 138)
Xu Zongcai /sest./ 徐宗才 V 9237 (s. 105)
Xue Jundu /hl. ed./ 薛君度 VI 5016 (s. 188)
Xue Juzheng /sest./ 薛居正 VI 4672/1,2 (s. 58)
Xue Li /hl.ed./ 雪犁 VI 4358 (s. 183)
Xue Liyong /hl. ed./ 薛理勇 VI 4726 (s. 95)
Xue Maixi /hl. ed./ 薛麦喜 VI 4450 (s. 85)
Xue Tianwei 薛天纬 V 8968 (s. 6)
Yan Kun /hl. ed./ 阎坤 VI 4908 (s. 160)
Yan Lin 阎林 VI 4916 (s. 138)
Yan Richu /hl. ed./ 颜日初 V 9061 (s. 96)
Yan Wenjing 严文井 VI 4503 (s. 138)
Yan Xuequn 严学宭 VI 4857 (s. 138)
Yan Yunshou /hl. ed./ 严云受 VII 1131 (s. 191)
Yan Zhenghua /hl. ed./ 颜正华 V 9136 (s. 72)
Yang Beining /sest./ 杨北宁 VI 4704 (s. 30)
Yang Bojun 杨伯峻 VI 4844 (s. 138); Yang Bojun /sest./ 杨伯峻 V 9307/1-4 (s. 19); Yang Bojun /hl. ed./ 杨伯峻
V 9408 (s. 57); Yang Bojun /překlad a komentář/ 杨伯峻 V 9301/1,2 (s. 83); V 9305/a,b (s. 79)
Yang Chengzu 扬承祖 VI 4550 (s. 139)
Yang Ch'eng-tsu viz Yang Chengzu
Yang Cuihua 杨翠华 VI 4513 (s. 139)
Yang Cuntian 杨存田 V 9333 (s. 139)
Yang Daili 杨岱励 V 9055 (s. 139)
Yang Diankui 杨殿奎 V 8932 (s. 139)
Yang Haijiao 杨海蛟 VI 4912 (s. 121)
Yang Heshu 杨鹤书 VI 4446 (s. 69)
Yang Hua 杨华 V 9328 (s. 27)
Yang Huiyuan 杨惠元 V 9010 (s. 139)
Yang Ji'an 杨济安 VI 4403 (s. 154)
Yang Jianbai /hl. ed./ 杨坚白 VI 4939 (s. 173)
Yang Lin 杨琳 V 9335 (s. 139)
215
Yang Ming 杨铭 V 9173 (s. 139)
Yang Mingzhao 杨明照 VI 4851/2 (s. 140)
Yang Qixiao 杨启孝 VI 4458 (s. 110)
Yang Rubin 杨儒宾 VI 4604 (s. 140)
Yang Rur Bin viz Yang Rubin
Yang Shangshan 杨上善 VI 4481 (s. 140)
Yang Shengmin /hl. ed./ 杨圣敏 VI 4451 (s. 28)
Yang Shengnan 杨升南 V 8926 (s. 144); Yang Shengnan /hl. ed./ 杨升南 V 9288 (s. 51)
Yang Shishou /sest./ 杨士首 VI 4704 (s. 30)
Yang Shu'an /přel. do mod. čín./ 杨书案 V 9413 (s. 19)
Yang Shuo 杨朔 VI 4780 (s. 140)
Yang Shurong /hl.ed./ 杨淑荣 VII 1137/1 (s. 170)
Yang Wanjiang 杨万江 VI 4917 (s. 140); VI 4925 (s. 140)
Yang Wei 杨巍 VI 4968 (s. 11)
Yang Xianyi /přel. do angl./ 杨宪益 V 9411 (s. 107); V 9412 (s. 101); V 9413 (s. 19); V 9414 (s. 148)
Yang Ye 杨叶 V 9165 (s. 140)
Yang Yi 杨义 V 9353 (s. 140)
Yang Yinshen /hl. ed./ 杨荫深 V 9044 (s. 50)
Yang Yougeng /ed./ 杨有赓 VII 1044/1-3 (s. 36)
Yang Yueqing 杨月清 V 9295 (s. 141)
Yang Zhao /ed./ 杨钊 VI 4463/2 (s. 122)
Yang Zhen 杨珍 VI 4655 (s. 141)
Yao Hanming 姚汉铭 VI 4826 (s. 141)
Yao Naiqiang /hl. ed./ 姚乃强 V 9254 (s. 38)
Yao Peiqian /sest./ 姚培谦 VII 1049 (s. 101); VII 1050 (s. 147)
Yao Xilian /sest./ 姚思廉 VI 4663 (s. 68); VI 4664 (s. 15)
Yao Ying 要英 VI 4748/7 (s. 154)
Yao Yufang 姚愉芳 VI 4914 (s. 141)
Yap Kuo-liang viz Ye Guoliang
Ye Gongchuo[chao] /ed./ 叶恭绰 VI 4365/1,2 (s. 92)
Ye Guoliang 叶国良 VI 4584 (s. 142)
Ye Junjian 叶君健 V 9011 (s. 142)
Ye Luhua 业露华 VI 4652/1 (s. 142)
Ye Shuxian 叶舒宪 V 9322 (s. 142)
Ye Shuzong /hl. ed./ 叶书宗 V 9340 (s. 12)
Ye Wanzhong 叶万忠 V 9017 (s. 150)
Ye Xianchun 也显纯 V 9069 (s. 142)
Ye Zhaoyan 叶兆言 VI 4759 (s. 143)
Yi Menghong /hl. ed./ 易梦虹 VI 4362/1,2 (s. 174);VI 4431/2 (s. 174)
Yi Xianrong 易宪容 VI 4977 (s. 143); VI 4978 (s. 143); VI 4979 (s. 143)
Yijing 义净 VI 4688 (s. 144)
Yin Falu /hl. ed./ 阴法鲁 VI 4730/1-3 (s. 171)
Yin Naiping 殷乃平 VI 4909 (s. 144)
Yin Weixian 尹伟先 VI 4682 (s. 144)
Ying Junling /sest./ 应俊玲 V 9237 (s. 105)
Ying Yongshen 应永深 V 8926 (s. 144)
You Rujie 游汝杰 VI 4801 (s. 194)
Yu Anbang /ed./ 余安邦 VII 1054/1,2 (s. 105)
Yu Genyuan /hl. ed./ 于根元 V 9189 (s. 126)
Yu Guangyuan /hl. ed./ 于光远 VII 1153 (s. 56)
Yu Guanying /sest. a okoment./ 余冠英 V 8951 (s. 10)
Yu Hongnian /sest./ 于洪年 VI 4500/1 (s. 179)
Yu Jinxiu /hl.ed./ 于锦绣 VII 1137/1 (s. 170)
Yu Keping 俞可平 VI 4994 (s. 145); VI 4995 (s. 145); VI 4996 (s. 145); Yu Keping /hl. ed./ 俞可平 VI 4973 (s. 93)
Yu Lishang 余荔裳 V 9331 (s. 145)
Yu Taishan /hl. ed./ 余太山 VI 4728 (s. 133)
Yu Tianbai 俞天白 VI 5054 (s. 146)
Yu Xianhao 郁贤皓 VI 4795 (s. 146)
Yu Yi 于一 VI 4459 (s. 146)
Yu Yingshi 余英时 VI 4361 (s. 146)
Yu Yongding /hl. ed./ 余永定 VI 4962 (s. 181)
Yu Zengde 余增德 V 9404 (s. 72)
Yu Zhiying 玉质英 V 9360 (s. 146)
Yuan Bin 袁宾 VI 4722 (s. 146)
216
Yuan Chih-Shen viz Ruan Zhisheng
Yuan Fan 远帆 V 9029 (s. 146)
Yuan Guangrui 苑广睿 VI 5025 (s. 137)
Yuan Xinghua /ed./ 苑兴华 VI 4818 (s. 27)
Yuan Yuxin /ed./ 苑育新 VI 4707 (s. 18)
Yuan Zhen 元缜 VI 4747/1,2 (s. 147)
Yue[Le] Zheng /hl. ed./ 乐正 VI 4873 (s. 182)
Yun Jingkui /hl. ed./ 云景魁 V 9002 (s. 131)
Zang Kejia 臧克家 V 9387 (s. 149)
Zang Weixi /sest. a okoment./ 臧维熙 V 8957 (s. 101)
Zaxi Ciren /ed./ 扎西次仁 VI 4544 (s. 25)
Zeng Huabi 曾华璧 VI 4586 (s. 149)

Zeng Yangqing 曾阳晴 VI 4618 (s. 149)
Zhan Chenxu /hl.ed./ 詹承绪 VII 1137/2 (s. 170)
Zhan Furui 詹福瑞 VI 4803 (s. 150)
Zhan Ying 詹锳 V 8958 (s. 150)
Zhang Bincun /ed./ 张彬村 VI 4530/5 (s. 172)
Zhang Chengye /sest./ 张承业V 9163 (s. 25)
Zhang Chengzhi 张承志 VI 4777 (s. 150)
Zhang Chishan 张墀山 V 9017 (s. 150)
Zhang Chuanxi /hl. ed./ 张传玺 V 9382 (s. 53)
Zhang Delin /komentář a vysvětlivky/ 张德林 V 9026 (s. 171)
Zhang Dexin 张德鑫 VI 5015 (s. 150)
Zhang Gonggui /hl. ed./ 张拱贵 V 9194 (s. 41)
Zhang Guangfu 张光福 VI 4405 (s. 150)
Zhang Guangrui /hl. ed./ 张广瑞 VI 4875 (s. 4); VI 4876 (s. 4)
Zhang Guangyu 张光裕 VI 4563 (s. 150)
Zhang Hongru /hl. ed./ 张宏儒 VI 4680/1-20 (s. 101)
Zhang Hongsheng 张宏生 VI 4652/5 (s. 151)
Zhang Houyi /hl. ed./ 张厚义 VI 4879/1,2,4 (s. 183)
Zhang Hui 章回 V 9167 (s. 151)
Zhang Jian 张践 V 9253/1,2 (s. 86)
Zhang Jie 张洁 V 9315 (s. 151)
Zhang Jinfan /hl. ed./ 张晋藩 VI 4804 (s. 91)
Zhang Jingxian /sest./ 张静贤 V 9209 (s. 42)
Zhang Jingxing /sest./ 张景星 VII 1049 (s. 101); VII 1050 (s. 147)
Zhang Kangkang 张抗抗 VI 4774 (s. 151)
Zhang Keli 张可礼 V 8952 (s. 151)
Zhang Li /hl. ed./ 张黎 V 9216 (s. 127)
Zhang Liguo 章利国 VI 4652/5 (s. 151)
Zhang Liyun /ed./ 张笠云 VI 4488/1,2 (s. 58)
Zhang Longzhi 张隆志 VI 4614 (s. 151)
Zhang Meixia 张美霞 V 9407/1-4 (s. 151)
Zhang Meng /hl.ed./ 张猛 VII 1123/1 (s. 173)
Zhang Mingming 张明明 VII 1029 (s. 152)
Zhang Ninghe /sest./ 张宁和 V 9102 (s. 145)
Zhang Peiheng /hl. ed./ 章培恒 V 9261/1,2 (s. 37)
Zhang Pengyuan 张朋园 VI 4514 (s. 152)
Zhang Ping 张平 VI 4934 (s. 75); VI 4942 (s. 152); VI 4943 (s. 152)
Zhang Qing /ed. svazku/ 章清 VI 4816 (s. 46); VI 4817/1,2 (s. 46)
Zhang Qizhi /hl. ed./ 张岂之 VI 4501/1 (s. 101)
Zhang Ruide 张瑞德 VI 4395 (s. 152)
Zhang Ruoyu 张若愚 VI 5055 (s. 152)
Zhang Shaohua 张少华 V 9093 (s. 89)
Zhang Shouan 张寿安 VI 4397 (s. 153)
Zhang Shoukang /hl. ed./ 张寿康 V 9198 (s. 126)
Zhang Shouyi 张守一 VI 4920 (s. 153)
Zhang Shuangdi /hl. ed./ 张双棣 V 9219 (s. 33)
Zhang Shuguang /hl. ed./ 张曙光 VI 4936 (s. 98); VI 4958/1,3 (s. 173)
Zhang Shuhuan 张淑焕 VI 4922 (s. 153)
Zhang Shunhui /hl. ed./ 张舜徽 V 8929 (s. 182); V 9038 (s. 182)
Zhang Suqing 张素卿 VI 4616 (s. 153)
Zhang Tingyu /sest./ 张廷玉 VI 4679/1-6 (s. 84)
Zhang Weigeng /hl. ed./ 张维耿 V 9341 (s. 47)
217
Zhang Weiping 张维屏 VI 4632 (s. 153)
Zhang Weizhi /hl. ed./ 张伪之 V 9220 (s. 138)
Zhang Xiao /hl. ed./ 张晓 VI 4965 (s. 189)
Zhang Xiaojing 张晓晶 VI 4942 (s. 152)
Zhang Xikong /ed./ 张习孔 VI 4463/2 (s. 122)
Zhang Xingsheng 张兴胜 VI 4933 (s. 153)
Zhang Xinzhu /hl. ed./ 张昕竹 VI 4910 (s. 172)
Zhang Xiuzhen /ed./ 张秀珍 V 9188 (s. 124)
Zhang Yanmin 张燕敏 VI 4926 (s. 154)
Zhang Yanxian /ed./ 张炎宪 VI 4530/3 (s. 172)
Zhang Yaocong /sest./ 张瑤淙 VII 1042 (s. 26)
Zhang Yaonan /hl.ed./ 张耀南 VII 1123/6 (s. 181)
Zhang Yi /sest./ 张毅 V 9235 (s. 12)
Zhang Ying /sest./ 张英 VI 4334/1-18 (s. 147)
Zhang Yinghua /ed./ 章英华 VII 1054/1,2 (s. 105)
Zhang Yongmin 张永敏 VI 4748/7 (s. 154)
Zhang Yunling 张蕴岭 VI 5040 (s. 154); Zhang Yunling /hl. ed./ 张蕴岭 VI 4956 (s. 138); VI 4990 (s. 5); VI 4992 (s. 50);
VI 4993 (s. 142)
Zhang Yuxin /hl. ed./ 张羽新 VI 4831 (s. 44)
Zhang Zhang /sest./ 张璋 V 8936 (s. 69)
Zhang Zhaoyi 张钊贻 V 9143 (s. 154)
Zhang Zhiyun /sest./ 张志云 V 9244 (s. 131)
Zhang Zhuanxi 张传玺 VI 4403 (s. 154)
Zhao Baofeng 赵宝峰 V 8996 (s. 154)
Zhao Botao 赵伯陶 V 9291/12 (s. 154)
Zhao Cheng /hl.ed./ 赵诚VII 1149 (s. 51)
Zhao Dapeng /hl. ed./ 赵大鹏 V 9246 (s. 109)
Zhao Deyi /hl. ed./ 赵德义 VI 4709 (s. 176)
Zhao Erxun 赵尔巽 VII 1151/1-4 (s. 154)
Zhao Gongqing /hl. ed./ 赵公卿 VI 4883 (s. 175); VI 4960 (s. 129)
Zhao Jianxin 赵建新 VI 4460 (s. 155)
Zhao Jie 赵杰 V 9344 (s. 155)
Zhao Jing /hl. ed./ 赵靖 VI 4362/1,2 (s. 174); VI 4431/2 (s. 174)
Zhao Ping 赵萍 VI 4684 (s. 155)
Zhao Qiaoliang 赵桥梁 VI 5032 (s. 155)
Zhao Qingge 赵清阁 V 8971 (s. 155)
Zhao Shaohua /hl. ed./ 赵少华 VII 1130 (s. 176)
Zhao Shuli 赵树理 V 9116 (s. 155)
Zhao Xianying 赵献英 V 9389 (s. 66)
Zhao Xucheng /ilustr./ 赵绪成 V 9121 (s. 78)
Zhao Yashu 赵雅书 VI 4558 (s. 155)
Zhao Ying /hl. ed./ 赵英 VI 4886 (s. 160)
Zhao Yuan 赵媛 VI 4923 (s. 155)
Zhao Yuanling 赵元龄 VI 4417/1-3 (s. 48)
Zhao Yuanren 赵元任 VII 1064 (s. 156)
Zhao Yunchang 赵运昌 V 9056 (s. 156)
Zheng Bingwen /hl. ed./ 郑秉文 VI 4962 (s. 181)
Zheng Erkang /ed./ 郑尔康 VI 4375 (s. 156)
Zheng Fang /ed./ 争芳 VI 5017 (s. 85)
Zheng Guo 正果 VI 4527 (s. 156)
Zheng Tianting /hl. ed./ 郑天挺 VI 4429/8 (s. 184)
Zheng Weimin /hl. ed./ 郑伟民 VI 5011 (s. 56)
Zheng Yaru 郑雅如 VI 4639 (s. 156)

Zheng Yuxin /hl. ed./ 郑玉歆 VI 4965 (s. 189); VI 5042 (s. 50)
Zheng Yuyu 郑毓瑜 VI 4606 (s. 156)
Zheng Zhenduo 郑振铎 V 9098/1,2 (s. 157); VI 4731/1,2 (s. 157)
Zhi Xia 知侠 VI 4478 (s. 158)
Zhong Jialing /ed./ 钟嘉陵 V 9226 (s. 170)
Zhong Mingshan 钟明善 V 9040 (s. 159)
Zhong Shuquan 钟树权 V 9034 (s. 159)
Zhong Zhe /komentář a interpunkce/ 钟哲 VI 4853 (s. 103)
Zhou Dengcheng 周登成 V 9137 (s. 193)
Zhou Fumei 周富美 VI 4547 (s. 193)
Zhou Guoguang /hl. ed./ 周国光 VI 4710 (s. 30)
218
Zhou Jian 周建 VII 1028 (s. 71)
Zhou Jianjiang 周建江 V 9352 (s. 193)
Zhou Jinwen 周锦文 V 9360 (s. 146)
Zhou Kuijie /hl. ed./ 周奎杰 V 9197 (s. 99)
Zhou Libo 周立波 V 9398 (s. 193)
Zhou Ming /sest./ 周明 VI 4438 (s. 145)
Zhou Ruchang /vybral a komentářem opatřil/ 周汝昌 V 9089 (s. 26)
Zhou Shuangli /sest./ 周双立 VI 4325 (s. 68)
Zhou Tao 周涛 VI 4775 (s. 193)
Zhou Weizhou /hl. ed./ 周伟洲 VI 4832 (s. 144)
Zhou Xianshen 周先慎 V 9073/2 (s. 194)
Zhou Xifu /sest. a okoment./ 周锡 V 8970 (s. 99)
Zhou Xingjian /ed./ 周行健 V 9248 (s. 42)
Zhou Xuewu 周学武 VI 4475 (s. 194); VI 4569 (s. 194)
Zhou Xuqi 周叙琪 VI 4627 (s. 194)
Zhou Ye /přel./ 周晔 VI 4828/1,2 (s. 191)
Zhou Youguang 周有光 V 9008 (s. 194)
Zhou Zhenfu 周振甫 V 8945 (s. 194); VI 5001 (s. 194)
Zhou Zhenhe 周振鹤 VI 4801 (s. 194)
Zhou Zhongming /sest./ 周中明 V 8983/1,2 (s. 197)
Zhou Zhongxin /hl.ed./ 周忠信 VII 1141/1,2 (s. 168)
Zhou Zhun /sest./ 周准 VII 1031 (s. 84)
Zhu Baoliang /hl. ed./ 朱宝梁 VI 4382/1,2 (s. 25)
Zhu Bilian /sest. a okoment./ 朱碧莲 V 8962 (s. 24)
Zhu Dongrun /hl. ed./ 朱东润 V 9025/1,2 (s. 177)
Zhu Dongwang /hl. ed./ 朱东汪 V 9157/2 (s. 177)
Zhu Gaofeng /hl. ed./ 朱高峰 VI 4947 (s. 93)
Zhu Hengpeng 朱恒鹏 VI 4932 (s. 195)
Zhu Hongyuan 朱浤源 VI 4393 (s. 195)
Zhu Jiayu 朱家玉 V 9093 (s. 89)
Zhu Jianming 朱建明 VI 4453 (s. 195); Zhu Jianming /ed./ 朱建明 VI 4462 (s. 124)
Zhu Minyan /hl. ed./ 朱敏彦 V 9340 (s. 12)
Zhu Qianzhi 朱谦之 VI 4843 (s. 195)
Zhu Wenjun /přel./ 朱文俊 VII 1069 + příl. 1-6 (s. 59)
Zhu Wenpin /komentář a vysvětlivky/ 祝文品 V 9026 (s. 171)
Zhu Xing /hl. ed./ 朱星 VI 4350/1,2 (s. 32)
Zhu Yifei 朱一飞 V 9325 (s. 195)
Zhu Yiting /hl. ed./ 朱贻庭 VII 1152 (s. 79)
Zhu Yueli /hl. ed./ 朱越利 V 9347 (s. 21)
Zhuang Jiayi 庄嘉怡 VI 4409 (s. 196)
Zhuang Jifa 庄吉发 VI 4559 (s. 196); Zhuang Jifa /hl. ed./ 庄吉发 VII 1056/4,5 (s. 106)
Zhuang Mingxing 庄明兴 VI 4636 (s. 196)
Zhuang Tao /hl. ed./ 庄涛 VI 4716 (s. 130)
Zhuang Wei /sest./ 庄葳 V 9385 (s. 189)
Zhuang Yingzhang /ed./ 庄英章 VI 4386 (s. 174)
Zhuangzi 庄子 V 8946 (s. 196)
Zhuo Qingfen 卓清芬 VI 4644 (s. 197)
Zongzhelajie /hl.ed./ 宗者拉杰 VII 1142 (s. 188)
Zou Jichu 邹继础 VI 4904 (s. 197)
Zou Jiwan 邹纪万 VI 4474 (s. 197); VI 4587 (s. 197)
Zou Shubin /hl. ed./ 邹树彬 VI 4987 (s. 128)
219
Rejstřík titulů
1998 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce 1998 年:中国社会形势分析与预测 VI 4866 (s. 3)
1989 nian shixuan 1989 年诗选 VI 4374 (s. 3)
1999 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce 1999 年:中国社会形势分析与预测 VI 4867 (s. 3)
1999 nian Zhongguo: jingji xingshi fenxi yu yuce 1999 年中国:经济形势分析与预测 VI 4864/a,b (s. 3)
2000 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce 2000 年:中国社会形势分析与预测 VI 4868 (s. 3)
2000 nian Zhongguo: jingji xingshi fenxi yu yuce 2000 年中国:经济形势分析与预测 VI 4865 (s. 3)
2000 nian Zhongguo duanpian xiaoshuo jingxuan 2000 年中国短篇小说精选 VI 4445 (s. 4)
2000 Zhongguo zuijia zhong duanpian xiaoshuo 2000 中国最佳中短篇小说 VI 4444 (s. 4)
2000-2002 nian Zhongguo lüyou fazhan: fenxi yu yuce. Zhongguo shehui kexueyuan lüyou yanjiu zhongxin yanjiu
baogao 2000~2002 年中国旅游发展:分析与预测。中国社会科学院旅游研究中心研究报告 VI 4875 (s. 4)
2001 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce 2001 年:中国社会形势分析与预测 VI 4869 (s. 4)
2001-2003 nian Zhongguo lüyou fazhan: fenxi yu yuce. Zhongguo shehui kexueyuan lüyou yanjiu zhongxin yanjiu
baogao 2001~2003 年中国旅游发展:分析与预测。中国社会科学院旅游研究中心研究报告 VI 4876 (s. 4)
2002 nian: Zhongguo renkou yu laodong wenti baogao. Chengxiang jiuye wenti yu duice 2002 年:中国人口与劳动
问题报告。城乡就业问题与对策 VI 4878 (s. 4)
2003 nian: Zhongguo jingji xingshi fenxi yu yuce 2003 年:中国经济形势分析与预测 VI 4871 (s. 5)
2003 nian: Zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce 2003 年:中国社会形势分析与预测 VI 4870 (s. 5)
2003 nian: Zhongguo wenhua chanye fazhan baogao 2003 年:中国文化产业发展报告 VI 4872 (s. 5)
2003 nian kaifang geju xia de Zhongguo zhengquan shichang touzi celüe 2003年开放格局下的中国证券市场投资策略
VI 4949 (s. 5)
21 shiji: Lu Xun he women 21 世纪:鲁迅和我们 VI 4814 (s. 5)
21 shiji: shijie geju yu daguo guanxi 21 世纪:世界格局与大国关系 VI 4990 (s. 5)
21 shiji chu Zhongguo mianlin de zhongda lilun he duice wenti 21世纪初中国面临的重大理论和对策问题
VI 4948 (s. 5)
500 Basic Chinese Characters - A Speedy Elementary Course viz Waiguoren hanzi sucheng. Xiudingben
6 feng Bulage ditie de qingshu 6 封布拉格地铁的情书 VI 4653 (s. 110)
80 niandai yu 90 niandai Zhongguo xiandai Hanyu yufa yanjiu 80 年代与 90 年代中国现代汉语语法研究
VI 4329 (s. 6)
A Bao (genju pu songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 阿宝 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事) V 9120 (s. 61)
Aba Zangzu zizhizhou gaikuang 阿坝藏族自治州概况 VI 4416 (s. 6)
Academia Sinica viz Zhongyang yanjiuyuan. Jianjie
Advanced Report on Humanities and Social Sciences in China (2001) [The] viz Zhongguo renwen shehui kexue
qianyan baogao No. 2 (2001 nian juan)
Ai Qing shixuan 艾青诗选 VI 4539 (s. 6)
Ai Siqi wenji. Di yi, er juan 艾思奇文集。第一、二卷 VI 4377/1,2 (s. 6)
Alleys in Beijing viz Beijing hutong
Analysis on the Thoughts of Four Major Thinkers in North Song Period viz Bei Song Zhou Zhang Er Cheng sixiang zhi
fenxi
Ancient City of Pingyao [The] viz Pingyao gucheng
Anduo [Amdo] Zangqu tusi jiazu pu jilu yanjiu 安多藏区土司家族谱辑录研究 VI 4686 (s. 113)
Anhui sheng Guichi shi Liujie xiang Yuanxi cun Cao, Jin, Ke san xingjia de nuo xi 安徽省贵池市刘街乡源溪村曹、
金、柯三姓家的傩戏 VI 4454 (s. 118)
Aomen Xianggang zhi zaoqi guanxi 澳门香港之早期关系 VI 4392 (s. 37)
Approaching Traditional Chinese Art viz Zoujin Zhongguo chuantong yishu
Ba ∙ Yi wu zhe yi tian 八·一五这一天 V 9110 (s. 7)
Bai Juyi ji. Di yi ce – di si ce 白居易集。第一册—第四册 VI 4745/1-4 (s. 7)
Bai lu yuan 白鹿原 V 9318 (s. 17)
Bai she zhuan 白蛇传 V 8971 (s. 155)
Baihua Zizhi tongjian. Di yi ce – di er shi ce 白话资治通鉴。第一册 — 第二十册 VI 4680/1-20 (s. 101)
Baihutong shuzheng. Shang, xia 白虎通疏证。上、下 VI 4846/1,2 (s. 14)
Bainian bai zhong youxiu Zhongguo wenxue tushu 1900 – 1999 百年百种优秀中国文学图书 1900~1999
VI 4741 (s. 8)
Bainian gong nong chanpin bijia yu nongcun jingji 百年工农产品比价与农村经济 VI 4941 (s. 15)
Baofeng zhouyu 暴风骤雨 V 9398 (s. 193)
Baokan yuyan jichu 报刊语言基础 V 9059 (s. 8)
Baopuzi neipian jiaoshi (zengdingben) 抱朴子内篇校释 (增订本) VI 4839 (s. 115)
Baopuzi waipian jiaojian. Xia 抱朴子外篇校笺。下 VI 4851/2 (s. 140)
Baowei Yan'an 保卫延安 V 9397 (s. 24)
Bayu wenhua. Di yi, er ji 巴渝文化。第一、二辑 VI 4538/1,2 (s. 8)
Bei Chao wenxue shi 北朝文学史 V 9352 (s. 193)
Bei Qi shu 北齐书 VI 4665 viz Ershisishi
Bei Qi zhengzhi shi yanjiu – Bei Qi shuaiwang yuanyin zhi kaocha 北齐政治史研究—北齐衰亡原因之考察
VI 4602 (s. 81)
Bei shi 1,2 北史 1, 2 VI 4670/1,2 (s. 8) viz Ershisishi
Bei Song shi xue zhong "xieyi" keti yanjiu 北宋诗学中《写意》课题研究 VI 4634 (s. 130)
220
Bei Song Zhou Zhang Er Cheng sixiang zhi fenxi 北宋周张二程思想之分析 VI 4582 (s. 20)
Beijing, the Capital of China viz Zhongguo shoudu Beijing
Beijing chengqu tu 北京城区图 VIII 155 (s. 8)
Beijing fengwu chuanshuo gushi xuan 北京风物传说故事选 V 9048 (s. 8)
Beijing hutong 北京胡同 V 9276 (s. 8)
Beijing shi da mingsheng 北京十大名胜 V 8998 (s. 8)
Beijing tongsu shihua 北京通俗史话 V 9331 (s. 145)
Beijing wenhua zonglan 北京文化综览 V 9330 (s. 9)
Bencao gangmu. Shang, xia ce. Fu: yao ming suoyin, wanfang zhen xian. (Chongding) 本草纲目。上、下册。
附:药名索引、万方针缐。(重订) VI 4360/1,2 (s. 65)
Bibliography of Chinese and Foreign Studies on Literature of the Six Dinasties. Revised Edition viz Zhongwai Liu chao
wenxue yanjiu wenxian mulu. Zengdingben
Bibliography of Chinese Publications on Sino-Korean Relations viz Zhong-Han guanxi Zhongwen lunzhu mulu
Bibliography of Publications by Members of the Institute of History and Philology, Academia Sinica viz Zhongyang
yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo tongren zhuzuo mulu
Bibliography of Research on the Classics. Volume I, II viz Jingxue yanjiu lunzhu mulu (1912-1987). Shang, xia ce
Bibliography of Research on the Classics 1988-1992. Vol. I, II viz Jingxue yanjiu lunzhu mulu 1988-1992. Shang, xia ce
Bibliography of Selected Western Works on T'ang Dynasty Literature viz Tangdai wenxue xiwen lunzhu xuan mu
Bibliography of Studies of the Chinese Family viz Zhongguo jiating zhi yanjiu lunzhu mulu
Bod-kji jul-skad rnam-bšad viz Zangyu fangyan gailun
Bod-lzongs sa-khrai deb-tho viz Xizang zizhiqu ditu ce
Bod-rigs cchig-mdzod chen-mo viz Zangzu da cidian
Boshu Laozi jiaozhu 帛书老子校注 VI 4854 (s. 28)
Bulletin of The Department of Chinese Literature, National Taiwan University viz Taida zhongwenxue bao
Bulletin of National Institute of Education Materials viz Jiaoyu ziliao jikan
Caizheng fenquan: lilun jichu yu shijian 财政分权:理论基础与实践 VI 5025 (s. 137)
Cao Cao ji yi zhu 曹操集译注 V 8950 (s. 10)
Cao Kun huixuan zhi yanjiu 曹锟贿选之研究 VI 4592 (s. 26)
Cao Xueqin he ta de Hongloumeng 曹雪芹和他的红楼梦 VI 4470 (s. 66)
Chan Kuo Philosophers' Theories about the Ancient Sage-kings and Their Meanings in Chinese Intellectual History
[The] viz Zhanguo zhu zi de gu sheng wang chuanshuo jiqi sixiang shi yiyi
Chang Chih-tung's Foreign Policy viz Zhang Zhidong de waijiao zhengce
Changcheng 长城 V 9279 (s. 12)
Changes in the Mandarin Language in Taiwan viz Guoyu yanbian zhi yanjiu
Changjiang liuyu jingji wenhua chutan 长江流域经济文化初探 VI 4983 (s. 12)
Changjiang Sanxia 长江三峡 V 9282 (s. 12)
Changjiang wenhua yu Zhonghua minzu 长江文化与中华民族 V 9340 (s. 12)
Changpian xiaoshuo yanjiu zhuanji. Shang, zhong, xia ce 长篇小说研究专集。上、中、下册 VI 4381/1-3 (s. 12)
Changyong tongyici fanyici cidian. (Xiudingben) 常用同义词反义词词典。(修订本) V 9247 (s. 12)
Changyong yang shen zhongyao 常用养身中药 V 9034 (s. 159)
Changyong yanyu cidian 常用谚语词典 V 9235 (s. 12)
Changyong zhong chengyao 常用中成药 V 9069 (s. 142)
Chen shu 陈书 VI 4664 (s. 15) viz Ershisishi
Chen Tongfu de sixiang 陈同甫的思想 VI 4564 (s. 121)
Chen'ai luoding 尘埃落定 VI 5044 (s. 6)
Chengde de chuanshuo 承德的传说 V 9095 (s. 17)
Chengshi dijia pinggu fangfa. Fazhan yu chuangxin 城市地价评估方法。发展与创新 VI 5038 (s. 18)
Chengshi jingji zhidao guanli 城市经济制导管理 VI 4919 (s. 118)
Chengshi zhi dao 成事之道 VI 4809 (s. 92)
Chengyu shuyu cidian 成语熟语词典 VI 4707 (s. 18)
Chengyu yingyong cidian 成语应用词典 V 9232 (s. 18)
Chenzhong de chibang 沉重的翅膀 V 9315 (s. 151)
Chi de gushi 吃的故事 V 9045 (s. 18)
Chi Li 池莉 VI 4756 (s. 18)
Chiren shuomeng 痴人说梦 VI 5055 (s. 152)
Chihan he tade nüren 痴汉和他的女人 VI 4422 (s. 28)
China and Central Asia viz Zhongguo yu Zhong Ya
China and the World Economy Development Report (2003). China Economic Policies and Business Environments
in Post-WTO Era viz Zhongguo yu shijie jingji fazhan baogao (2003 nian). Rushi yi nianlai Zhongguo jingji zhengce
he shichang huanjing
China Education Yearbook 1982-1984 viz Zhongguo jiaoyu nianjian 1982-1984
China Pictorial viz Renmin huabao
China Social Security System Development Report viz Zhongguo shehui baozhang fazhan baogao (1997-2001)
China Today viz Jinri Zhongguo
China's Century. The Awakening of the Next Economic Powerhouse viz Zhongguo de shiji. Xia yi ge jingji qiangguo
de jueqi
China's Foreign Trade and Economic Cooperation viz Zhongguo duiwai jingji maoyi
China's Rural Development Report 1–3 viz Zhongguo nongcun fazhan yanjiu baogao 1 – 3
221
China's Southward Expansion from about 700 B.C. to 220 A.D. viz Chunqiu zhi liang Han shiqi Zhongguo xiang
nanfang de fazhan
Chinese Architectural Art History. 1, 2 viz Zhongguo jianzhu yishu shi. Shang, xia
Chinese Characters, Words and Culture. Book One – Four viz Shuozi shici tan wenhua (yi – si)
Chinese Conversation. Part II viz Hanyu huihua shouce. Xia ce
Chinese Culture: A Reader viz Zhongguo wenhua duben
Chinese – Hakka Culture viz Huake wenhua
Chinese Law Applied by Westerns. Traditional Chinese Law and Custom in Hong Kong viz Zhong fa xi yong. Zhongguo
chuantong falü ji xiguan zai Xianggang
Chinese Literature viz Zhongguo wenxue
Chinese Maxims. Golden Sayings of Chinese Thinkers over Five Thousand Years viz Xianzhe mingyan. Zhongguo
xianzhe wenci jingcui
Chinese Proficiency Test Vocabulary Guideline. A Dictionary of Chinese Usage: 8000 Words viz [HSK] Zhongguo
Hanyu shuiping kaoshi cihui dagang Hanyu 8000 ci cidian
Chinese Proverb Dictionary viz Hanyu yanyu cidian
Chinese Scenic Spots and History & Culture viz Zhongguo mingsheng yu lishi wenhua
Choice of China's Macroeconomic Policy [The] viz Zhongguo hongguan jingji zhengce xuanze
Chouchu de jijie 踌躇的季节 VI 5053 (s. 114)
Chronological Biography of Chang Chiu-ling viz Zhang Jiuling nianpu. Fu lun wu zhong
Chuancheng yu qiuxin – Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jianjie 传承与求新—中央研究院历史语言
研究所简介 VII 1063 (s. 18)
Chuangzuo huiyilu 创作回忆录 VI 4824 (s. 7)
Chuci/The Songs of the South 楚辞 V 9413 (s. 19)
Chun 春 VI 4378 (s. 7)
Chunqiu fanlu yizheng 春秋繁露义证 VI 4853 (s. 103)
Chunqiu shihua 春秋史话 V 8926 (s. 144)
Chunqiu zhi liang Han shiqi Zhongguo xiang nanfang de fazhan 春秋至两汉时期中国向南方的发展 VI 4570 (s. 129)
Chunqiu Zuozhuan yanjiu 春秋左传研究 VI 4495 (s. 109)
Chunqiu Zuozhuan zhu. Yi – si. (Xiudingben) 春秋左传注。一—四。(修订本) V 9307/1-4 (s. 19)
Cidian lun (xiudingban) 词典论(修订版) VI 5021 (s. 48)
Cihai (1999 nian pujiben). Shang, zhong, xia 辞海 (1999 年普及本)。上、中、下 VII 1125/1-3 (s. 19)
Cihai (ju 1936 nian ban suoyin). Shang, xia 辞海 (据 1936 年版缩印)。上、下 V 9217/1,2 (s. 19)
Cihai. Dili fence (lishi dili) 辞海。地理分册 (历史地理) VI 4344 (s. 19)
Cihai. Jingji fence 辞海。经济分册 VI 4345 (s. 19)
Cihai. Yishu fence 辞海。艺术分册 VI 4346 (s. 19)
Cihai. Yiyao weisheng fence 辞海。医药卫生分册 VI 4347 (s. 19)
Cihai. Zhexue fence 辞海。哲学分册 VI 4348 (s. 20)
Cixi Taihou yanyi 慈禧太后演义 V 9088 (s. 9)
Ciyuan (xiudingben). 1-4 hedingben 辞源 (修订本)。1-4 合订本 VII 1145 (s. 20)
Collocational Dictionary of Common Chinese Verbs (With English Explanations) [A] viz Hanyu changyong dongci
dapei cidian (Yingyu zhushi)
Community, Lineage and Ethnic Relations. Proceedings of International Conference on Hakkaology viz Juluo, zongzu
yu zuqun guangxi. Di si jie guoji kejiaxue yantao lunwenji
Comparative Illustration of Common Chinese Words and Expressions viz Duiwai Hanyu changyong ciyu duibi lishi
Comprehensive Chinese–English Dictionary of Traditional Chinese Medicine [A] viz Han-Ying zhongyiyao da cidian
Cong Gongyang xue lun Chunqiu de xingzhi 从公羊学论春秋的性质 VI 4557 (s. 94)
Cong Weixi 从维熙 VI 4764 (s. 20)
Congwen zizhuan 从文自传 VI 4822 (s. 96)
Contemporary Chinese Dictionary. Chinese-English Edition [The] viz Xiandai Hanyu cidian. Han-Ying shuang yu.
(2002 nian zengbuben)
Control and Development. Theory and Policy Research viz Tiaokong yu fazhan. Lilun ji zhengce yanjiu
Controversies of Late Sung Dynasty Officials Concerning National Affairs. The Problems of Compromise, Border
Defense and Refugees During the Reign of Li Tsung [The] viz Wan Song chao ju dui guoshi de zhengyi. Li Zong
shidai de he zhan, bianfang yu liumin
Conversational Chinese 301 viz Hanyu huihua 301 ju
Costumes of Peking Opera viz Zhongguo jingju fushi
Coursebook for Chinese-English Interpretation [A] viz Han-Ying kouyi jiaocheng
Critical Review Group: A Conservative Alternative to the New Culture Movement in the May Fourth Era [The] viz
Xueheng pai yu wusi shiqi de fan xinwenhua yundong
Cultural Relics viz Wenwu
Cun fu 村妇 V 9393 (s. 74)
Cuzhi (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 促织 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)
V 9128 (s. 84)
Da biange zhong de xiangtu Zhongguo: nongcun zuzhi yu zhidu bianqian wenti yanjiu 大变革中的乡土中国:农村
组织与制度变迁问题研究 VI 4889 (s. 20)
Da he gungun 大河滚滚 V 9291/5 (s. 116)
Da shui 大水 VI 4811 (s. 80)
Da Tang Xiyu qiufa gaoseng zhuan jiaozhu 大唐西域求法高僧传校注 VI 4688 (s. 144)
222
Da xitong lun. Yuce juece guanli fangfa 大系统论。预测决策管理方法 VI 4464 (s. 129)
Daduhui 大都会 VI 5054 (s. 146)
Dai Wangshu shi quanbian 戴望舒诗全编。(梁仁) VI 4376 (s. 21)
Dalu gongzuo cankao ziliao 大陆工作参考资料 VI 4525 (s. 21)
Dalu haikong yunshu chanye gaikuang 大陆海空运输产业概况 VI 4524 (s. 21)
Dalu zongjiao xiankuang jianjie 大陆宗教现况简介 VI 4526 (s. 21)
Damo yanchen 大漠烟尘 V 9291/10 (s. 132)
Dangdai baogao wenxue liubian lun 当代报告文学流变论 V 9354 (s. 61)
Dangdai Hanyu cidian 当代汉语词典 V 9215 (s. 21)
Dangdai wenxue gaiguan 当代文学概观 V 8976 (s. 21)
Dangdai Zhongguo cunluo jiazu wenhua – dui Zhongguo shehui xiandaihua de yixiang tansuo 当代中国村落家族
文化—对中国社会现代化的一项探索 VI 4827 (s. 112)
Dangdai Zhongguo jingji redian fenxi yu zhanwang 当代中国经济热点分析与展望 VI 4898 (s. 63)
Dangdai Zhongguo shehui jiegou bianqian yu liudong 当代中国社会结构变迁与流动 VI 4887 (s. 137)
Dangdai Zhongguo zhengzhi yanjiu baogao II 当代中国政治研究报告 II VI 4981/2 (s. 21)
Dangdai Zhongguo zongjiao jinji 当代中国宗教禁忌 V 9347 (s. 21)
Dangdai zuojia lun. Di yi juan 当代作家论。第一卷 V 9082/1 (s. 22)
Daojiao gaishuo 道教概说 V 9346 (s. 67)
Daojiao jingdian jinghua (shang, xia ce) 道教经典精华 (上、下册) VI 4650/1,2 (s. 22)
Daojiao yu chuantong wenhua 道教与传统文化 V 9084 (s. 22); V 9297 (s. 22)
Daojiao yu Tangdai wenxue 道教与唐代文学 VI 4806 (s. 103)
Daoxu xiandai Hanyu cidian 倒序现代汉语词典 V 9182 (s. 22)
Daoxu xiandai Hanyu zidian 倒序现代汉语字典 V 9180 (s. 22)
Dbjin-bod-rgja gsum šan-sbjar-gji cchig-mdzod viz Ying-Zang-Han duizhao cidian
Deguo shijia Duoyisen (J. G. Droysen) de lishi sixiang yu xianshi yishi. Yi "Xilahua shidai shi" wei yanjiu duixiang
德国史家朵伊森 (J. G. Droysen) 的历史思想与现实意识。以《希腊化时代史》为研究对象 VI 4642 (s. 17)
Deng Youmei 邓友梅 VI 4763 (s. 22)
Depict 3000 (Hanzi bishun zidian) (汉字笔顺字典) V 9250 (s. 128)
Designs of Chinese Blessings. Good Fortune viz Zhonghua wu fu jixiang tudian. Fu
Designs of Chinese Blessings. Happiness viz Zhonghua wu fu jixiang tudian. Xi
Designs of Chinese Blessings. High Salary viz Zhonghua wu fu jixiang tudian. Lu
Designs of Chinese Blessings. Longevity viz Zhonghua wu fu jixiang tudian. Shou
Designs of Chinese Blessings. Wealth viz Zhonghua wu fu jixiang tudian. Cai
Deutschland und China: Gemeinsam in das 21. Jahrhundert viz Mairu 21 shiji de Deguo yu Zhongguo
Development of the Idea of Tao in Pre-Chin Period [The] viz Xian Qin daojia "dao" de guannian de fazhan
Development of the Story of Mu-lien Saves His Mother and Its Position in Literature [The] viz Mulian jiu mu gushi zhi
yanjin jiqi youguan wenxue zhi yanjiu
Development of Western Part of China and Capital Market viz Xibu kaifa yu ziben shichang
Dexterous Hand: Government Transformation [A] viz Yi zhi lingqiao de shou: lun zhengfu zhuanxing
Di er ci Guo Gong hezuo 第二次国共合作 VII 1022 (s. 23)
Di er ge taiyang 第二个太阳 V 9316 (s. 72)
Di er jie dunhuangxue guoji yantaohui lunwenji 第二届敦煌学国际研讨会论文集 VI 4492 (s. 23)
Di yi ge zongtong. Shang, zhong, xia 第一个总统。上、中、下 VI 4417/1-3 (s. 48)
Dictionary of Chinese Character Information [A] viz Hanzi xinxi zidian
Dictionary of Chinese Usage [A] viz Xiandai Hanyu changyongci yongfa cidian
Dictionary of Chinese Verb – Resultative Complement Phrases [A] viz Hanyu dongci – jieguo buyu dapei cidian
Dictionary of Common Chinese Abbreviations (With English Explanations) [A] viz Hanyu changyong jiancheng cidian
(Yingyu jieshi)
Dictionary of Linguistics and Phonetics [A] viz Xiandai yuyanxue cidian
Dictionary of Loan Words and Hybrid Words in Chinese [A] viz Hanyu wailaici cidian
Dictionary of Phonetics and Phonology [A] viz Yuyinxue he yinxixue cidian
Ding Ling zixu 丁玲自叙 VI 4819 (s. 23)
Ding Richang yu ziqiang yundong 丁日昌与自强运动 VI 4511 (s. 81)  
Disequilibria of Chinese Economy: A Theoretical and Empirical Analysis [The] viz Qianyan sisuo: Zhongguo jingji fei
junheng fenxi
Dizu shi 氐族史 V 9173 (s. 139)
Dong Jin Liu Song shiqi zhi Bei fu 东晋刘宋时期之北府 VI 4598 (s. 122)
Dongfang. Shang, zhong, xia 东方。上、中、下 V 9310/1-3 (s. 119)
Dongfang wenhua yu Dong Ya minzu 东方文化与东亚民族 V 9344 (s. 155)
Dongfang wenxue shi tonglun 东方文学史通论 VI 4742 (s. 117)
Dongtian li de chuntian. Shang, xia 冬天里的春天。上、下 V 9311/1,2 (s. 62)
Dongxi wenhua jiqi zhexue 东西文化及其哲学 VI 5002 (s. 68)
Dress and Personal Adornment viz Fu shi juan
Du Fu 杜甫 V 8964 (s. 73)
Du Fu shige xuan yi 杜甫诗歌选译 V 8965 (s. 23)
Du Fu shixuan xi 杜甫诗选析 V 8966 (s. 23)
Du Mu shiwen xuanzhu 杜牧诗文选注 V 8962 (s. 24)
223
Du Pengcheng 杜鹏程 VI 4765 (s. 24)
Du shi xiang zhu. Di yi ce – di wu ce 杜诗祥注。第一册—第五册 VI 4744/1-5 (s. 23)
Duibi yuyanxue lunwenji 对比语言学论文集 V 9381 (s. 24)
Duilian qu hua 对联趣话 V 9093 (s. 89)
Duiwai Hanyu changyong ciyu duibi lishi 对外汉语常用词语对比例释 V 9204 (s. 77)
Duke of Chin, Wen: His Restoration of Chin and Rise to Hegemon [The] viz Jin Wen'gong fuguo dingba kao
Dunhuang shishi jiangjingwen yanjiu 敦煌石室讲经文研究 VI 4561 (s. 96)
Dunhuang Tang ren shiji canjuan kaoshi 敦煌唐人诗集残卷考释 V 9148 (s. 29)
Dunhuang yimeng 敦煌遗梦 VI 4531 (s. 136)
Dunhuang yishu zongjiao yu li yue wenming. Dunhuang xin shi san lun 敦煌艺术宗教与礼乐文明。敦煌心史散论
V 9327 (s. 51)
Dunhuang yishu zongmu suoyin xinbian 敦煌遗书总目索引新编 VII 1134 (s. 24)
Duoyuan yujing zhong de jingshen tujing: jiu shi niandai wenxue pinglunji 多元语境中的精神图景:九十年代
文学评论集 VI 5047 (s. 25)
Duozhong yuyan duizhao jichu cihui. Han-Ying-Fa-Ri-E 多种语言对照基础词汇。汉英法日俄 V 9255 (s. 25)
Economic Aspects of Buddhist Monasteries During the T'ang Dynasty viz Tangdai siyuan jingji de yanjiu
Economic Development, Mobility and Environment viz Jingji fazhan, jiaotong yu huanjing
Emei shan de chuanshuo 峨眉山的传说 V 9163 (s. 25)
Emotions and Institutions: The Bond between Mothers and Sons in Wei-Jin China viz Qinggan yu zhidu: Wei Jin shidai
de mu zi guanxi
Encyclopedia of Confucianism in China viz Zhongguo ruxue baike quanshu
England, Russian and China Tibet viz Yingguo, Eguo yu Zhongguo Xizang
English-Chinese Conversation viz Ying-Zhong huihua
English-Chinese Dictionary of Technology [An] viz Ying-Han jishu cidian
English-Tibetan-Chinese Dictionary viz Ying-Zang-Han duizhao cidian
"Er shi nian mudu zhi guai xianzhuang" yanjiu《二十年目睹之怪现状》研究 VI 4590 (s. 16)
Er shi shiji xiandai Hanyu yuyin lunzhu suoyin he zhiyao 二十世纪现代汉语语音论著索引和指要 VII 1070 (s. 25)
Er shi shiji Zhongguo zuojia biming lu. Zengdingben. Shang, xia ce 二十世纪中国作家笔名录。增订本。上、下册
VI 4382/1,2 (s. 25)
Er shi yi shiji: Zhongguo zhong xiao qiye de fazhan 二十一世纪:中国中小企业的发展 VI 4984 (s. 25)
Erhu duzou qu ji 二胡独奏曲集 VII 1043 (s. 26)
Erhu lianxi qu 二胡练习曲 VII 1042 (s. 26)
Ershisishi (jiantiziben). Quan 63 ce 二十四史 (简体字本)。全 63 册 VI 4656/1-3 – VI 4679/1-6 viz jednotlivé svazky
Ershisishi mingpian songdu 二十四史名篇诵读 V 9293 (s. 64)
Essays in Chinese Maritime History. Vol. 3, Vol. 5 viz Zhongguo haiyang fazhan shi lunwenji. Di san, wu ji
Ethnicity & Rural Taiwan – An Ethno-Historical. Study of the Pazeh in Ch'ing Dynasty viz Zu qun guanxi yu xiangcun
Taiwan. Yi ge Qingdai Taiwan ping pu zu qun shi de chongjian he lijie
Etymological Glossary of Selected Modern Chinese Words [An] viz Jin-xiandai Hanyu xinci ciyuan cidian
Exploration of the Ancient Chinese View of Death [An] viz Zhongguo gudai siwang guan zhi tanjiu
Exploring a Changing World viz Tanqiu bianhua zhong de shijie
Extraordinary Legal Entities: A Study of Public Enterprises viz Teshu faren: gongying qiye yanjiu
Fa lun fofa da yuan man fa 法轮佛法大圆满法 V 9145 (s. 62)
Facial Symbolism in Chinese Opera viz Guo ju lianpu
Facing Symbol Economy viz Zhimian fuhao jingji
Family Process and Political Process in Modern Chinese History (Part I, II) viz Jinshi jiazu yu zhengzhi bijiao lishi
lunwenji (shang, xia ce)
Fan Chengda shixuan 范成大诗选 V 9089 (s. 26)
Fangyan jiechu yu Min beifang yan yanbian 方言接触与闽北方言演变 VI 4641 (s. 48)
Fangyan yu Zhongguo wenhua (xiudingben) 方言与中国文化 (修订本) VI 4801 (s. 194)
Fanjiantizi yongfa zidian 繁简体字用法字典 V 9033 (s. 52)
Fanrong yu wending. Zhongguo jingji bodong yanjiu 繁荣与稳定。中国经济波动研究 VI 4959 (s. 75)
Fayan yishu. Shang, xia 发言义疏。上、下 VI 4834/1,2 (s. 116)
Feng Zikai zixu 丰子恺自叙 VI 4818 (s. 27)
Financial Supporting Policy in Economy Transition [The] viz Jingji zhuanxing yu jinrong zhichi
Fojiao jiben zhishi 佛教基本知识 VI 4527 (s. 156)
Fojiao yu Beijing simiao wenhua 佛教与北京寺庙文化 VI 4805 (s. 27)
Fojiao yu Zhongguo wenhua 佛教与中国文化 V 9083 (s. 28); V 9296 (s. 28)
Folk Literature viz Minjian wenxue
Folklore viz Minsu juan
Foundations of General Linguistics viz Putong yuyanxue jichu
Friedrich Meinecke (1862-1954): His Idea of "State" and His Response to the Changing World viz Mainieke de guojia
guannian
Frontier Defense in Early T'ang China (A.D. 618-755) [The] viz Tangdai qianqi de bianfang
Fu shi juan 服饰卷 VI 4451 (s. 28)
Furong zhen 芙蓉镇 V 9314 (s. 31)
Future Blue-Chip Companies. Study of Industry Leaders of China viz Weilai lan chou. Zhongguo hangye longtou yanjiu
Fuze Yuji shehui sixiang zhi yanjiu 福泽谕吉社会思想之研究 VI 4555 (s. 67)
Gang-Ying zhengfu zhengzhi zhidu lun (1841-1985) 港英政府政治制度论 (1841~1985) VI 4966 (s. 74)
224
Gao Bing shixue yanjiu 高棅诗学研究 VI 4612 (s. 10)
Gaoxin jishu chanye: caizheng zhengce yu fazhan zhanlüe 高新技术产业:财政政策与发展战略 VI 5024 (s. 137)
Ge Fei 格非 VI 4761 (s. 29)
Ge Jin (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 葛巾 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事) V 9127 (s. 100)
Geming zhi zaiqi. Zhongguo Guomindang gaizu qian dui xin sichao de huiying (1914-1924) 革命之再起。中国
国民党改组前对新思潮的回应 (1914~1924) VI 4512 (s. 81)
Geopolitics of Oil and Gas in the New Century: A Closer Look at Challenges Facing China viz Xin shiji de youqi
diyuan zhengzhi. Zhongguo mianlin de jiyu yu tiaozhan
Globalization and Political Development viz Quanqiuhua yu zhengzhi fazhan
Gong Mengbi (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 宫梦弼 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)
V 9169 (s. 98)
Gongsun Longzi xuanjie 公孙龙子悬解 VI 4842 (s. 111)
Gongsun Longzi yizhu 公孙龙子译注 V 9302 (s. 30)
Great Wall [The] viz Changcheng
Growing and Sharing Income Distribution Theory, Events and Policy viz Zengzhang yu fenxiang. Jumin shouru fenpei
lilun he shizheng
Gu Hanyu changyongzi duoyong zidian 古汉语常用字多用字典 VI 4710 (s. 30)
Gu Hanyu changyongzi zidian. Xiudingban 古汉语常用字字典。修订版 V 9221 (s. 30)
Gu Hanyu da cidian 古汉语大词典 VI 4696 (s. 30)
Gu Hanyu tongshi yiming cidian 古汉语同实异名词典 VI 4704 (s. 30)
Gu Hanyu wenzixue zhishi 古汉语文字学知识 V 9051 (s. 55)
Gu Hanyu xuci cidian 古汉语虚词词典 VI 4701 (s. 30)
Gu-jin Hanyu cidian 古今汉语词典 VI 4697 (s. 31)
Gu-jin Hanyu zidian 古今代汉字典 V 9218 (s. 32)
Gu shi lunji 古史论集 VI 4496 (s. 54)
Gu shu diangu cidian 古书典故辞典 VI 4349 (s. 31)
Guan gong minjian zaoxing zhi yanjiu. Yi guan gong chuanshuo wei zhongxin de kaocha 关公民间造型之研究。以关
公传说为重心的考察 VI 4623 (s. 44)
Guan zhui bian. Di yi ce – di wu ce 管锥编。第一册—第五册 VI 4798/1-5 (s. 91)
Guangdong caidian xuanbian 广东菜点选编 VI 4355 (s. 32)
Guangxi. Zhongguo xibu 广西。中国西部 VI 5022 (s. 32)
Guangxi minjian wenxue 广西民间文学 V 9078 (s. 119)
Guangxi sheng liuzhou shi gong nuo de wen-wu tan fashi 广西省柳州师公傩的文武坛法事 VI 4456 (s. 88)
Guanzhi de huanghun. Zhongguo dianxinye wan yi yuan chongzu shilu 管制的黄昏。中国电信业万亿元重组实录
VI 4952 (s. 32)
Gudai baihua xiaoshuo xuan. Shang, xia 古代白话小说选。上、下 V 8982/1,2 (s. 32)
Gudai Hanyu. Shang, xia ce 古代汉语。上、下册 VI 4350/1,2 (s. 32)
Gudai Hanyu. Shang, zhong, xia ce 古代汉语。上、中、下册 VI 4336/1-3 (s. 32)
Gudai Hanyu changyongci bianxi cidian 古代汉语常用词辨析词典 VI 4705 (s. 32)
Gudai Hanyu cidian 古代汉语词典 VI 4699 (s. 33)
Gudai Hanyu cidian (daziben) 古代汉语词典 (大字本) VII 1148 (s. 33)
Gudai Hanyu xuci cidian 古代汉语虚词词典 VI 4700 (s. 33)
Gudai Hanyu zhong changjian de tongjiazi 古代汉语中常见的通假字 V 9052 (s. 64)
Gudai Hanyu zidian 古代汉语字典 V 9219 (s. 33)
Gudai jingji zhuanti shihua 古代经济专题史话 V 9368/a,b (s. 33)
Gudai kexuejia zhuanji 古代科学家传记 V 9371/a,b (s. 33)
Gudai lisu zuoyou zhi bian yanjiu. Yi san li wei zhongxin 古代礼俗左右之辨研究。以三礼为中心 VI 4630 (s. 88)
Gudai lizhi fengsu mantan (yi – si) 古代礼制风俗漫谈 (一—四) V 9299/1-4 (s. 33)
Gudai lüxingjia de gushi 古代旅行家的故事 V 9370 (s. 34)
Gudai mingjiang zhuan 古代名将传 V 9373 (s. 34)
Gudai minzu xingxiong 古代民族英雄 V 9372 (s. 34)
Gudai sixiangjia zhuanji 古代思想家传记 V 9376/a,b (s. 34)
Gudai wenhua changshi 古代文化常识 V 8932 (s. 139)
Gudai wenhua zhuanti shihua 古代文化专题史话 V 9369 (s. 34)
Gudai wenji mingpian songdu 古代文集名篇诵读 V 9295 (s. 141)
Gudai wenti changshi 古代文体常识 V 8939 (s. 136)
Gudai wenxue zuopin jianshang 古代文学作品鉴赏 V 9287 (s. 34)
Gudai wenxuejia zhuanji. Shang, xia ce 古代文学家传记。上、下册 V 9375/1a,b,2a,b (s. 34)
Gudai wenyi sixiang man hua 古代文艺思想漫话 VI 4322 (s. 136)
Gudai yao ji gaishu 古代要籍概述 V 9379/a,b (s. 35)
Gudai yishu san bai ti 古代艺术三百题 VI 4793 (s. 35)
Gudai zhengzhijia zhuanji. Shang, xia ce 古代政治家传记。上、下册 V 9374/1a,b,2a,b (s. 35)
Gudai zhuming shijian 古代著名事件 V 9380/a,b (s. 35)
Gudai zhuming zhanyi 古代著名战役 V 9364/a,b (s. 35)
Gudian shilü shi 古典诗律史 V 8938 (s. 136)
225
Gudian wenxue san bai ti 古典文学三百题 V 9362 (s. 35)
Guided Reading in Journalistic Chinese viz Xinwen Hanyu daodu
Guilin 桂林 V 9284 (s. 35)
Guimo xing jingzheng lun. Zhongguo jichu bumen jingzheng wenti 规模型竞争论。中国基础部门竞争问题
VI 4944 (s. 11)
Guizhou Miaozu linye qiyue wenshu huibian (1736-1950 nian). Di yi, er juan: shiliao bian, di san juan: shiliao bian ∙
yanjiu bian 贵州苗族林业契约文书汇编 (1736~1950 年)。第一、二卷:史料编、第三卷:史料编·研究编
VII 1044/1-3 (s. 36)
Guizhou sheng Cengong xian Pingzhuang xiang Gelaozu nuotan guozhi yishi diaocha baogao 贵州省岑巩县平庄
乡仡佬族傩坛过职仪式调查报告 VI 4458 (s. 110)
Guizhou sheng Cengong xian Zhuxi xiang Cenwang cun Laowuji xi nuoshen diaocha baogao贵州省岑巩县注溪乡
岑王村老屋基喜傩神调查报告 VI 4457 (s. 115)
Guji mulu. 1949 nian 10 yue zhi 1976 nian 12 yue 古籍目录。1949 年 10 月至 1976 年 12 月 VI 4330 (s. 36)
Gujin ciyu tongsu leijie 古今词语通俗类解 VI 4796 (s. 123)
Gujin tushu jicheng yibu quanlu. Di er ce. Yijing zhushi (xia). (Juan si qi zhi juan qi ling) 古今图书集成医部全录。
第二册。医经注释 (下)。(卷四七至卷七 0) VI 4480/2 (s. 14)
Gujin tushu jicheng yibu quanlu. Di si, wu ce. Zangfu shenxing (shang, xia). (Juan jiu san zhi juan yi wu si, juan yi wu
wu zhi er yi liu) 古今图书集成医部全录。第四、五册。脏腑身形 (上、下)。(卷九三至卷一五四,卷一五五至卷
二一六) VI 4480/4,5 (s. 15)
Gujin tushu jicheng yibu quanlu. Di jiu ce. Fuke. (Juan san ba yi zhi juan si ling ling) 古今图书集成医部全录。第九
册。妇科。(卷三八一至卷四 0 0) VI 4480/9 (s. 15)
Guo ju lianpu 国剧脸谱 VII 1051 (s. 36)
Guo Tingyi, Fei Zhengqing, Wei Muting. Taiwan yu Meiguo xueshu jiaoliu gean chutan 郭廷以、费正清、韦慕庭。
台湾与美国学术交流个案初探 VI 4514 (s. 152)
Guoyou qiye: chanye fenbu yu chanye chongzu 国有企业:产业分布与产业重组 VI 4927 (s. 58)
Guoyou shangye yinhang: kunjing, chulu yu fazhan 国有商业银行:困境、出路与发展 VI 5028 (s. 95)
Guoyu yanbian zhi yanjiu 国语演变之研究 VI 4595 (s. 120)
Gushi guanzhi 古诗观止 VI 4829 (s. 37)
Guwen jianshang cidian. Shang ce. Xian Qin liang Han Wei Jin Nan-Bei chao Sui Tang Wudai 古文鉴赏辞典。上册。
先秦两汉 魏晋南北朝隋唐五代 V 9261/1 (s. 37)
Guwen jianshang cidian. Xia ce. Song Jin Yuan Mingdai Qingdai 古文鉴赏辞典。下册。宋金元明代清代
V 9261/2 (s. 37)
Guwenzixue 古文字学 VI 4401 (s. 52)
Han da shangwu Hanyu xin cidian 汉大商务汉语新词典 V 9193 (s. 37)
Han shu 1-3 汉书 1-3 VI 4657/1-3 (s. 38) viz Ershisishi
Han Wei Liu chao shi jianshang cidian 汉魏六朝诗鉴赏辞典 V 9262 (s. 38)
Han Wei Liu chao yuefu wenxue shi 汉魏六朝乐府文学史 VI 4437 (s. 129)
Han-Ying da cidian. Shang, xia juan 汉英大词典。上、下卷 VII 1027/1,2 (s. 38)
Han-Ying kouyi jiaocheng 汉英口译教程 V 9003 (s. 111)
Han-Ying shuangjie xinhua zidian 汉英双解新华字典 V 9254 (s. 38)
Han-Ying – Ying-Han zangxue cihui 汉英·英汉藏学词汇 V 9256 (s. 128)
Han-Ying zhongyiyao da cidian 汉英中医药大词典 V 9417 (s. 38)
Han-Zang duizhao foxue cidian 汉藏对照佛学词典 VI 4543 (s. 38)
Handbook on People's Republic of China (1949 – 1999) viz Zhonghua Renmin Gongheguo ziliao shouce (1949 – 1999)
Hanyu changyong dongci dapei cidian (Yingyu zhushi) 汉语常用动词搭配词典 (英语注释) V 9018 (s. 38)
Hanyu changyong jiancheng cidian (Yingyu Jieshi) 汉语常用简称词典 (英语解释) V 9185 (s. 39)
Hanyu changyongci yongfa cidian 汉语常用词用法词典 V 9203 (s. 39)
Hanyu changyongyu cidian 汉语常用语词典 V 9233 (s. 39)
Hanyu chengyu cidian 汉语成语词典 V 8988 (s. 39)
Hanyu chengyu cidian. (Zengdingben) 汉语成语词典。(增订本) V 9177 (s. 39)
Hanyu chengyu da cidian 汉语成语大词典 VI 4706 (s. 39)
Hanyu chengyu kaoshi cidian 汉语成语考释词典 V 9229/a,b (s. 39)
Hanyu ci de shehui yuyanxue yanjiu 汉语词的社会语言学研究 VI 4647 (s. 113)
Hanyu cihui yu huaxia wenhua 汉语词汇与华夏文化 V 9335 (s. 139)
Hanyu cihuixue shi 汉语词汇学史 VI 4800 (s. 28)
Hanyu da cidian. Di 1 juan – di 12 juan, fulu. Suoyin 汉语大词典。 第 1—12 卷、附录。索引 VII 949/1a-13 (s. 39)
Hanyu da cidian. Di yi juan. Shang, xia ce – di shi er juan. Shang, xia ce, fulu ∙ suoyin 汉语大词典。第一卷上、下册
— 第十二卷。上、下册。附录·索引 VII 1122/1-22 (s. 40)
Hanyu dongci – jieguo buyu dapei cidian 汉语动词—结果补语搭配词典 V 9252 (s. 40)
Hanyu dongci yongfa cidian 汉语动词用法词典 VI 4693 (s. 40)
Hanyu fangyan cihui (di er ban) 汉语方言词汇 (第二版) VII 1146 (s. 40)
Hanyu huihua 301 ju 汉语会话 301 句 VII 1069 + příl. 1-6 (s. 59)
Hanyu huihua shouce. Xia ce 汉语会话手册。下册 V 8992/2 (s. 40)
Hanyu jiaokeshu. Di si, wu ce 汉语教科书。第四、五册 VI 4351/4,5 (s. 40)
Hanyu jiedaiyi cidian 汉语借代义词典 V 9196 (s. 40)
226
Hanyu kouyu 汉语口语 V 8995 (s. 14)
Hanyu kouyu. Shang, xia ce 汉语口语。上、下册 VI 4352/1,2 (s. 41)
Hanyu pinyin fang'an (cao'an) 汉语拼音方案 (草案) V 9161 (s. 41)
Hanyu pinyin fang'an jichu zhishi 汉语拼音方案基础知识 V 9008 (s. 194)
Hanyu pinyin jiangyi. (Xiudingben) 汉语拼音讲义。(修订本) V 9058 (s. 65)
Hanyu putonghua jiaocheng: yuyin keben 汉语普通话教程:语音课本 VII 1030 (s. 73)
Hanyu putonghua yuyin bianzheng 汉语普通话语音辨正 V 9009 (s. 64)
Hanyu shuiping kaoshi cidian 汉语水平考试词典 V 9183/a,b (s. 41)
Hanyu sizige cidian 汉语四字格词典 V 9234 (s. 41)
Hanyu tingli shuohua jiaoxuefa 汉语听力说话教学法 V 9010 (s. 139)
Hanyu tongyici fanyici duizhao cidian 汉语同义词反义词对照词典 V 9195 (s. 41)
Hanyu wailaici cidian 汉语外来词词典 V 9187 (s. 41)
Hanyu weiwanyu cidian 汉语委婉语词典 V 9194 (s. 41)
Hanyu xinciyu cidian 汉语新词语词典 VI 4692 (s. 41)
Hanyu yanyu cidian 汉语谚语词典 VI 4708 (s. 41)
Hanyu yinyun 汉语音韵 V 9072 (s. 113)
Hanyu zhishi 汉语知识 V 9030 (s. 42)
Hanzi gujinyi hejie zidian 汉字古今义合解字典 VI 4654 (s. 42)
Hanzi jian fantizi ji tongyong yitizi duizhao shouce 汉字简繁体字及通用异体字对照手册 V 9248 (s. 42)
Hanzi pinyin jianzi. (Zengdingben) 汉子拼音检字。(增订本) V 8989 (s. 42)
Hanzi shuxie rumen 汉字书写入门 VII 1029 (s. 152)
Hanzi xiefa guifan zidian 汉字写法规范字典 V 9209 (s. 42)
Hanzi xingyi fenxi zidian 汉字形义分析字典 VII 1071/a,b (s. 42)
Hanzi xinxi zidian 汉字信息字典 V 9213 (s. 42)
Hanzixue rumen viz Vveděnije v kitajskuju ieroglifiku
Hanzi zhexue chutan 汉字哲学初探 VI 5048 (s. 64)
Hao Ran 浩然 VI 4766 (s. 42)
Harvest Magazine viz Shouhuo
He Jingzhi shixuan (xiudingben) 贺敬之诗选 (修订本) VI 4542 (s. 43)
He Jingzhi wenyi lunji 贺敬之文艺论集 VI 4541 (s. 43)
Health Preserving viz Yangsheng yuekan
Heilongjiang shaoshu minzu jianshi 黑龙江少数民族简史 V 9339 (s. 44)
Heimu yu xianjing 黑幕与陷阱 VI 4954 (s. 44)
Heping jiefang Xizang wu shi zhounian jinian wenji 和平解放西藏五十周年纪念文集 VI 4831 (s. 44)
Historical Atlas of China. Volume II. Qin Dynasty Period, Western Han and Eastern Han Dynasties Period [The]
viz Zhongguo lishi ditu ji. Di er ce. Qin, Xi Han, Dong Han shiqi
Historical Research viz Lishi yanjiu
Historical Significance in Late Ch'ing Fiction of Social Critique viz Wan Qing qianze xiaoshuo de lishi yiyi
Historical Thought and Presentism of J. G. Droysen: An Anylysis on His "Geschichte des Hellenismus" [The] viz Deguo
shijia Duoyisen (J. G. Droysen) de lishi sixiang yu xianshi yishi. Yi "Xila hua shidai shi" wei yanjiu duixiang
History of Ching Shih Ta Hsüeh T'ang (former Peking University) [A] viz Jingshi daxue tang
History of Sino-American Relations: Selected Essays [The] viz Zhong-Mei guanxi shi luncong
Hongloumeng. Shang, xia 红楼梦。上、下 V 8974/1,2 (s. 11)
Hongloumeng jianshang cidian 红楼梦鉴赏辞典 V 9260 (s. 44)
Hongloumeng sizige cidian 《红楼梦》四字格辞典 VI 4717 (s. 44)
Hongloumeng xiqu ji. Shang, xia ce 红楼梦戏曲集。上、下册 VI 4399/1,2 (s. 44)
Hongxue yu er shi shiji xueshu sixiang 红学与二十世纪学术思想 V 9388 (s. 16)
Hongyifashi 弘一法师 VII 1039 (s. 45)
Hou Han shu 1-3 后汉书 1-3 VI 4659/1-3 (s. 45) viz Ershisishi
Household System of the Yüan Dynasty [The] viz Yuandai huji zhidu yanjiu
Hsi-yü Jen or the "Westerners" and the Politics of the Early Yüan Dynasty viz Xiyu ren yu yuan chu zhengzhi
Hu Feng huiyilu 胡风回忆录 VI 4825 (s. 45)
Hu Feng pinglung ji. Shang 胡风评论集。上 VI 4505/1 (s. 45)
Hu Shi and Advocates for Democracy viz Hu Shi yu minzhu renshi
Hu Shi and The Kuomintang viz Hu Shi yu Guomindang
Hu Shi xueshu wenji. Yuyan wenzi yanjiu 胡适学术文集。语言文字研究 VI 4815 (s. 46)
Hu Shi xueshu wenji. Zhongguo foxue shi 胡适学术文集。中国佛学史 VI 4816 (s. 46)
Hu Shi xueshu wenji. Zhongguo zhexue shi. Shang, xia ce 胡适学术文集。中国哲学史。上、下册 VI 4817/1,2 (s. 46)
Hu Shi yu Guomindang 胡适与国民党 VI 4370 (s. 47)
Hu Shi yu minzhu renshi 胡适与民主人士 VI 4369 (s. 47)
Hu Shi zayi 胡适杂忆 VI 4371 (s. 107)
Hu Shizhi xiansheng nianpu changbian chugao. Di yi ce – di shi ce 胡适之先生年谱长编初稿。第一—十册
VI 4367/1-10 (s. 47) 
Hu Shizhi xiansheng wannian tanhua lu 胡适之先生万年谈话录 VI 4368 (s. 47)
Huabi (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 画壁 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)
V 9125 (s. 51)
227
Huainan honglie jijie. Shang, xia ce 淮南鸿烈集解。上、下册 VI 4838/1,2 (s. 75)
Huainanzi jishi. Shang, zhong, xia 淮南子集释。上、中、下 VI 4847/1-3 (s. 43)
Huake wenhua 华客文化 V 9341 (s. 47)
Huang Lizhou zhi shengping jiqi xueshu sixiang 黄梨洲之生平及其学术思想 VI 4578 (s. 31)
Huang Shangu de shi yu shi lun 黄山谷的诗与诗论 VI 4565 (s. 67)
Huangying (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 黄英 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)
V 9123 (s. 129)
Huangdi neijing suwen jiaoshi. Shang, xia ce 皇帝内径素问校释。上、下册 V 9132/1,2 (s. 50)
Huangdi neijing taisu 黄帝内径太素 VI 4481 (s. 140)
Huangdi, Yao, Shun he Da Yu de chuanshuo 黄帝、尧、舜和大禹的传说 V 9164 (s. 47)
Huanjing yingxiang de jingji fenxi. Lilun, fangfa yu shijian 环境影响的经济分析。理论、方法与实践 VI 5042 (s. 50)
Huaxia fang xing 华夏方兴 V 9291/2 (s. 63)
Huaxia ying jie bai ren zhuan 华夏英杰白人传 V 9037 (s. 50)
Huaxia yinshi wenhua 华夏饮食文化 V 9298 (s. 117)
Huayu jiaoxue jiangxi 华语教学讲习 VI 4521 (s. 80)
Hubei kaicai mei tie zongju ∙ Jingmen kuang wu zongju. Sheng Xuanhuai dang'an ziliao xuanji zhi er 湖北开采
煤铁总局·荆门矿务总局。盛宣怀档案资料选辑之二 VI 4508 (s. 50)
Hubei sheng jianzhi yange 湖北省建制沿革 VI 4414 (s. 88)
Hufu (wu mu huaju) 虎符 (五幕话剧) V 9092 (s. 36)
Huitu ertong chenyu cidian 绘图儿童成语词典 V 9044 (s. 50)
Huiyuan, Sengzhao shengren xue yanjiu 慧远、僧肇圣人学研究 VI 4643 (s. 77)
Huo fenghuang 火凤凰 V 9394 (s. 120)
Huoban haishi duishou. Tiaozheng zhong de Zhong-Mei-Ri-E guanxi 伙伴还是对手。调整中的中美日俄关系
VI 4992 (s. 50)
Huoshui 祸水 V 9028 (s. 43)
Huoshui dong yin hua dangnian 祸水东引话当年 V 9115 (s. 36)
Identities and National Formation: Chinese and Western Experiences in the Modern World viz Rentong yu guojia:
jindai Zhong-Xi lishi de bijiao lunwenji
Incremental Democracy and Good Governance viz Zengliang minzhu yu shanzhi. Zhuanbian zhong de Zhongguo
zhengzhi
Index to Ching-I-K'ao viz Jingyikao suoyin
Industrial Distribution and Reorganization of the State-owned Enterprises [The] viz Guoyou qiye: chanye fenbu yu
chanye chongzu
Influence of the Chin-shih Examination on the Literature and Society of the T'ang Period [The] viz Jinshi ke yu Tangdai
de wenxue shehui
Informationalization. The Choice of China in the 21th Century viz Xinxihua: Zhongguo 21 shiji de xuanze
Insight Into New Economy [An] viz "Xin jingji" toushi
Introduction to Tibetan Dialects [An] viz Zangyu fangyan gailun
Investment Strategies for China Capital Markets in 2003, a Year of Open-up 2003 viz 2003 nian kaifang geju xia
de Zhongguo zhengquan shichang touzi celüe
Izbrannyje stichi 1913-1974 viz Shi ge xuanji 1913-1974
Ji shi zhu 记事珠 VI 4823 (s. 9)
Ji Yun yu Qian-Jia xueshu 纪昀与乾嘉学术 VI 4632 (s. 153)
Jia 家 V 9392 (s. 7)
Jia Pingwa 贾平凹 VI 4767 (s. 51)
Jiachang kuaican 家常快餐 V 9109 (s. 80)
Jiaguwen jianming cidian. Buci fenlei duben 甲骨文简明词典。卜辞分类读本 VII 1149 (s. 51)
Jiaguwen jingcui xuandu 甲骨文精萃选读 V 9288 (s. 51)
Jiang guangci wenji. Di yi juan 将光慈文集。第一卷 VI 4339/1 (s. 52)
Jiangcheng (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 江城 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)
V 9124 (s. 84)
Jiangjun yin 将军吟 V 9312 (s. 86)
Jiangong sanwen jingxuan 建功散文精选 VI 4373 (s. 14)
Jiangxi sheng Wanzai xian Tanfu xiang Chixi cun Hanzu Ding xing de "tiao xiao" 江西省万载县潭阜乡池溪村汉族丁
姓的《跳魈》 VI 4452 (s. 82)
Jianming shehui kexue cidian 简明社会科学词典 V 9273 (s. 53)
Jianming taoci cidian 简明陶瓷词典 V 9271 (s. 53)
Jianming Xizang difang shi 简明西藏地方史 VI 4684 (s. 155)
Jianming Zhongguo gudai shi (di san ban) 简明中国古代史 (第三版) V 9382 (s. 53)
Jianming Zhonghua baike quanshu. 1-3 简明中华百科全书。1-3 VII 1118/1-3 (s. 53)
Jianming zhongyi cidian (shiyongben) 简明中医辞典 (试用本) V 9135 (s. 53)
Jianming zhongyixue 简明中医学 V 9071 (s. 53)
Jiaoyu caizheng: zhidu chuangxin yu fazhan qushi 教育财政:制度创新与发展趋势 VI 5026 (s. 103)
Jiaoyu ziliao jikan. Di yi ji – di shi liu ji 教育资料季刊。第一辑—第十六辑 VII 1057/1-16 (s. 54)
Jiawu Zhong-Ri zhanzheng. Shang, xia ce. Sheng Xuanhuai dang'an ziliao xuanji zhi san 甲午中日战争。上、下册。
盛宣怀档案资料选辑之三 VI 4509/1,2 (s. 54)
228
Jieri de chuanshuo 节日的传说 V 9117 (s. 54)
Jijing de qunshan. Shancun. Kuangye. Yuancheng (san bu qu) 寂静的群山。山村。旷野。远程 (三部曲)
V 9011 (s. 142)
Jilin sheng ziran dili 吉林省自然地理 VI 4535 (s. 54)
Jin Shengtan de wenxue piping kaoshu 金圣叹的文学批评考述 VI 4571 (s. 16)
Jin shi 1,2 金史 1, 2 VI 4676/1,2 (s. 54) viz Ershisishi
Jin shu 1-3 晋书 1-3 VI 4668/1-3 (s. 55) viz Ershisishi
Jin Wen'gong fuguo dingba kao 晋文公复国定霸考 VI 4605 (s. 64)
Jin-xiandai Hanyu xinci xiyuan cidian 近现代汉语新词词源词典 V 9202 (s. 55)
Jindai Hanyu zhidaici 近代汉语指代词 VI 4520 (s. 81)
Jindai Taiwan zhi jianshe 近代台湾之建设 VI 4476 (s. 102)
Jindai Zhongguo chuqi lishi yantaohui lunwenji (shang, xia ce) 近代中国初期历史研讨会论文集 (上、下册)
VII 1047/1,2 (s. 55)
Jindai Zhongguo funü yanjiu. Di er qi 近代中国妇女研究。第二期 VI 4493/2 (s. 55)
Jingbian chengyu cidian 精编成语词典 V 9230 (s. 55)
Jingbian chengyu cidian. Suoyinben 精编成语词典。缩印本 V 9241 (s. 56)
Jingji da cidian (bubianben) 经济大辞典 (补编本) VII 1153 (s. 56)
Jingji da cidian. Gongye jingji juan 经济大辞典。工业经济卷 V 8999 (s. 56)
Jingji da cidian. Shijie jingji juan 经济大辞典。世界经济卷 V 9032 (s. 56)
Jingji fazhan, jiaotong yu huanjing 经济发展、交通与环境 VI 4955 (s. 56)
Jingji lilun yu jingji shi yanjiu 经济理论与经济史研究 VI 4985 (s. 73)
Jingji quanqiuhua dui Zhongguo de tiaozhan 经济全球化对中国的挑战 VI 4971 (s. 62)
Jingji quanqiuhua yu fazhan Zhongguo jia 经济全球化与发展中国家 VI 4972 (s. 56)
Jingji quanqiuhua yu minzu wenhua duoyuan fazhan 经济全球化与民族文化多元发展 VI 4976 (s. 56)
Jingji quanqiuhua yu Zhong-Mei jingmao guanxi 经济全球化与中美经贸关系 VI 5011 (s. 56)
Jingji yu jingjixue de misi 经济与经济学的迷思 VI 4978 (s. 143)
Jingji zhuanxing yu jinrong zhichi 经济转型与金融支持 VI 4933 (s. 153)
Jingju de hangdang 京剧的行当 V 9043 (s. 55)
Jingju huazhuang changshi 京剧化妆常识 V 9042 (s. 66)
Jingju xuanbian. Di si ji 京剧选编。第四集 V 9094/4 (s. 57)
Jingshi daxue tang 京师大学堂 VI 4559 (s. 196)
Jingshu qiantan 经书浅谈 V 9408 (s. 57)
Jingxue yanjiu lunzhu mulu (1912-1987). Shang, xia ce 经学研究论著目录 (1912~1987)。上、下册
VI 4383/1,2 (s. 57)
Jingxue yanjiu lunzhu mulu 1988-1992. Shang , xia ce 经学研究论著目录 (1988~1992)。上、下册 VI 4389/1,2 (s. 57)
Jingyikao suoyin 经义考索引 VI 4388 (s. 57)
Jinian Li Dazhao 纪念李大钊 VII 1021 (s. 57)
Jinpingmei cidian 金瓶梅词典 VI 4718 (s. 57)
Jinri Zhongguo 1998/1-12, 1999/1-12 今日中国 XV 524/1, 2 (s. 58)
Jinrong fengxian fangfan yu kongzhi 金融风险防范与控制 VI 4924 (s. 94)
Jinru 21 shiji de Zhongguo jinrong 进入21世纪的中国金融 VI 4903 (s. 58)
Jinshi jiazu yu zhengzhi bijiao lishi lunwenji (shang, xia ce) 近世家族与政治比较历史论文集 (上、下册)
VI 4491/1,2 (s. 58)
Jinshi ke yu Tangdai de wenxue shehui 进士科与唐代的文学社会 VI 4562 (s. 80)
Jiu ling niandai de Taiwan shehui. Shehui bianqian jiben diaocha yanjiu xilie er (shang, xia) 九O年代的台湾社会。
社会变迁基本调查研究系列二 (上、下) VI 4488/1,2 (s. 58)
Jiu Tang shu 1-4 旧唐书 1-4 VI 4671/1-4 (s. 58) viz Ershisishi
Jiu Wudai shi 1,2 旧五代史 1, 2 VI 4672/1,2 (s. 58) viz Ershisishi
Juemiao haolian shangxi cidian 绝妙好联赏析辞典 VI 4727 (s. 59)
Juji yu kuosan. Wenzhou jianzhizhen chengshihua yanjiu 聚集与扩散。温州建制镇城市化研究 VI 4982 (s. 55)
Juluo, zongzu yu zuqun guangxi. Di si jie guoji kejiaxue yantao lunwenji 聚落、宗族与族群关系。第四届国际客家学
研讨论文集 VI 4484 (s. 59)
Kang Zang jiufen dang'an xuanbian 康藏纠纷档案选编 VI 5049 (s. 60)
Kangxi zidian 康熙字典 V 9227 (s. 60)
Kangzhan shiqi shijie huawen wenxue ziliao. Dang'an huibian 抗战时期世界华文文学资料。档案汇编 VII 1033 (s. 60)
Kechixu nengyuan fazhan zhanlüe 可持续能源发展战略 VI 4923 (s. 155)
Keju shihua 科举史话 V 9410 (s. 111)
Knotty Problems Across the Centuries: Studies on the Differentials of China's Regional Economic Development
viz Kua shiji nanti: Zhongguo quyu jingji fazhan chaju
Kongqiu jiaoyu sixiang pipan 孔丘教育思想批判 VI 4469 (s. 27)
Kua shiji nanti: Zhongguo quyu jingji fazhan chaju 跨世纪难题:中国区域经济发展差距 VI 4929 (s. 135)
Kuaguo gongsi: chanquan chongzu yu ziyuan peizhi 跨国公司:产权重组与资源配置 VI 5027 (s. 123)
Kuozhan shichang: jingji fanrong de quanyuan 扩展市场:经济繁荣的泉源 VI 4977 (s. 143)
Kurong zhijian 枯荣之间 V 9291/11 (s. 75)
Laizi changzheng lushang de baogao 来自长征路上的报告 VI 4970 (s. 61)
229
Lamasery of Harmony and Peace viz Yonghegong
Language and Culture viz Yuyan yu wenhua. Ying-Han yuyan wenhua duibi
Language Contact and the Phonological Changes in North Min viz Fangyan jiechu yu Min beifang yan yanbian
Language Teaching and Linguistic Studies viz Yuyan jiaoxue yu yanjiu
Lao Beijing de shenghuo 老北京的生活 V 9076 (s. 54)
Lao jiefangqu jiaoyu gongzuo huiyilu 老解放区教育工作回忆录 VI 4465 (s. 61)
Lao She shenghuo yu chuangzuo zishu 老舍生活与创作自述 VI 4821 (s. 61)
Lao zhanshi shi wenji. Di er, san ji 老战士文集。第二、三集 VI 4341/2,3 (s. 61)
Laozi jiaoshi 老子校释 VI 4843 (s. 195)
Laozi yu daojia 老子与道家 V 9350 (s. 65)
Lectures on Teaching Chinese as a Second Language viz Huayu jiaoxue jiangxi
Lei yu xiao 泪与笑 V 9101 (s. 69)
Lengyue qingfeng 冷月清风 V 9291/12 (s. 154)
Letters from Business Associates and Acquaitances to Sheng Hsuan Huai, 1974 - 1914 (Vol. I, II, III) viz Sheng
Xuanhuai shiye peng liao han gao (shang, zhong, xia)
Li Bai 李白 V 8963 (s. 118)
Li Bai nianpu 李白年谱 V 8968 (s. 6)
Li Bai shi xuandu 李白诗选读 V 8967 (s. 61)
Li Bai yanjiu 李白研究 V 9171 (s. 89)
Li Ji wenji. Di san juan 李季文集。第三卷 VI 4340/3 (s. 63)
Li Peifu 李佩甫 VI 4768 (s. 65)
Li Shizhen yanjiu lunwenji 李时珍研究论文集 VI 4468 (s. 65)
Li-Du shixuan 李杜诗选 V 9172 (s. 67)
Lian'ai de jijie 恋爱的季节 VI 5051 (s. 114)
Liang Cai shisheng yu huguo zhi yi 梁蔡师生与护国之役 VI 4573 (s. 46)
Liang Han ruxue yanjiu 两汉儒学研究 VI 4577 (s. 124)
Liang Han Shangshu xue jiqi dui dangshi zhengzhi de yingxiang 两汉尚书学及其对当时政治的影响 VI 4572 (s. 66)
Liang Han tudi wenti yanjiu 两汉土地问题研究 VI 4474 (s. 197); VI 4587 (s. 197)
Liang Han wenxue zuopin xuan 两汉文学作品选 VI 4325 (s. 68)
Liang jing meng hua 两京梦华 V 9291/8 (s. 116)
Liang shu 梁书 VI 4663 (s. 68) viz Ershisishi
Liang Song de "shang yi shi ren" yu "ru yi". Jian lun qi zai Jin Yuan de liu bian 两宋的《尚医士人》与《儒医》。
兼论其在金元的流变 VI 4631 (s. 17)
Lianhua gongzhu (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 莲花公主 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名
故事) V 9126 (s. 100)
Liao shi 辽史 VI 4675 (s. 69) viz Ershisishi
Lidai ci cui 历代词萃 V 8936 (s. 69)
Lidai diwang zhuanji 历代帝王传记 V 9377 (s. 69)
Lidai mingren bing chen cidian 历代名人并称辞典 VI 4725 (s. 69)
Lidai nongmin qiyi shihua. Shang, xia ce 历代农民起义史话。上、下册 V 9378/1,2 (s. 70)
Lidai shige xuan. Di yi ce – di si ce 历代诗歌选。第一册—第四册 V 8935/1-4 (s. 70)
Lie chao shiji xiaozhuan. Shang, xia 列朝诗集小传。上、下册 V 8980/1,2 (s. 91)
Liezi jishi 列子集释 VI 4844 (s. 138)
Life and Writings of Wang Yan-chou [The] viz Wang Yanzhou de shengping yu zhushu. Fulu: Yanzhou de kao shixue
Liji yijie. Shang, xia 礼记译解。上、下 V 9306/1,2 (s. 70)
Linchuang changyong zhongyao shouce 临床常用中药手册 V 9065 (s. 72)
Linchuang shiyong zhongyaoxue 临床实用中药学 V 9136 (s. 72)
Ling T'ing-k'an and the Transition of Confucian Philosophy in mid-Ch'ing Period viz Yi li daili - Ling Tingkan yu Qing
zhongye ruxue sixiang zhi zhuanbian
Linhai xueyuan 林海雪原 V 9396 (s. 92)
Lishi yanjiu 1998/1-6, 1999/1-6, 2000/1-6, 2002/1-6 历史研究 XV 499/12-14, 16 (s. 72)
Lishi Zhongwen zidian 李氏中文字典 VI 4519 (s. 67)
"Literary Ch'i" in Six Dynasties Literary Theory viz Liu chao wen qi lun tanjiu
Literary Criticism of Chin Shen-t'an (1607-1661) [The] viz Jin Shengtan de wenxue piping kaoshu
Liu chao wen qi lun tanjiu 六朝文气论探究 VI 4606 (s. 156)
Liu Shaotang 刘绍棠 VI 4769 (s. 74)
Liu Xinglong 刘醒龙 VI 4770 (s. 75)
Liu Zhenyun 刘震云 VI 4760 (s. 76)
Liu zhuxi yulu 刘主席语录 V 9105 (s. 74)
Liu Zongyuan ji. Di yi ce – di si ce 柳宗元集。第一册—第四册 VI 4746/1-4 (s. 77)
Liu Zongyuan sanwen jingpin xuan (yuanwen ∙ zhushi ∙ yiwen ∙ shangxi) 柳宗元散文精品选 (原文·注释·译文·
赏析) VI 4442 (s. 123)
Liujin suiyue 流金岁月 V 9291/6 (s. 23)
Liuzi jiaoshi 刘子校释 VI 4849 (s. 28)
Lixing chuji: Zhongguo qiye gaige fenxi 理性出击:中国企业改革分析 VI 4928 (s. 90)
230
Liyu yinyu hanghua cidian 俚语隐语行话词典 V 9186 (s. 77)
Long Corridor Paintings at Summer Palace viz Yiheyuan changlang caihua gushi jingxuan (Ying-Han duizhao)
Long dongnan yingzi xi chubian 陇东南影子戏初编 VI 4460 (s. 155)
Lu Xun yanjiu niankan 1979 鲁迅研究年刊 1979 VII 1035 (s. 78)
Lu Xun yu shuji zhuangzheng 鲁迅与书籍装帧 VII 1036 (s. 78)
Lu Yao 路遥 VI 4772 (s. 79)
Luanshi fengyun 乱世风云 V 9291/7 (s. 109)
Lun Bashu yu Zhongyuan de guanxi 论巴蜀与中原的关系 V 9012 (s. 31)
Lun Mao Dun de shenghuo yu chuangzuo 论矛盾的生活与创作 VI 4522 (s. 104)
Lun xiandai Hanyu zhong de danwei he danwei ci 论现代汉语中的单位和单位词 VI 4433 (s. 16)
Lun zhuanye hu 论专业户 V 9149 (s. 79)
Lunheng jiaoshi (fu liu pansui jijie). Yi – si 论衡校释 (附刘盼遂集解)。一—四 VI 4837/1-4 (s. 48)
Lunlixue da cidian 伦理学大辞典 VII 1152 (s. 79)
Lunyu jishi. Di yi – si ce 论语集释。第一册—第四册 VI 4835/1-4 (s. 17)
Lunyu yizhu 论语译注 V 9305/a,b (s. 79)
Luosha haishi (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 罗刹海市 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)
V 9122 (s. 100)
Luotuo Xiangzi 骆驼祥子 VI 5045 (s. 61)
Luoyang xin huo muzhi 洛阳新获墓志 VIII 157 (s. 66)
Lü Simian dushi zhaji. Shang, xia 吕思勉读史札记。上、下 VI 4435/1,2 (s. 81)
Macao and the Birth of Hong Kong viz Aomen Xianggang zhi zaoqi guanxi
Mainieke de guojia guannian 迈湼克的国家观念 VI 4597 (s. 47)
Mairu 21 shiji de Deguo yu Zhongguo 迈入 21 世纪的德国与中国 VI 4967 (s. 82)
Mancheng Han mu 满城汉墓 VI 4425 (s. 82)
Mao Dun wenyi zalun ji. Shang, xia ji 矛盾文艺杂论集。上、下集 V 9022/1,2 (s. 82)
Mao Zedong sixiang yuanli jianghua 毛泽东思想原理讲话 V 9074 (s. 82)
Mao Zedong Xizang gongzuo wenxuan 毛泽东西藏工作文选 VI 5006 (s. 82)
Mao zhuxi shi ci 毛主席诗词 V 9103 (s. 83)
Mao zhuxi yulu 毛主席语录 V 9104 (s. 83)
Market-oriented Reform and Macro-economic Stability viz Shichanghua yu hongguan wending
Max Weber on China viz Weibo lun Zhongguo. "Zhongguo de zongjiao" chutan
Mei Lanfang zhencang lao xiang ce 梅兰芳珍藏老像册 VI 5046 (s. 83)
Meixue yu yishu jiangyan lu xu bian 美学与艺术讲演录续编 VI 5061 (s. 83)
Meixue yu yishu pinglun. Di er, san ji 美学与艺术评论。第二、三集 VI 4436/2,3 (s. 83)
Meng Haoran ji 孟浩然集 VI 4379 (s. 83)
Meng Jiangnü gushi yanjiu ji 孟姜女故事研究集 VI 4504 (s. 31)
Mengguzu tongshi. Shang, zhong, xia juan. (Xiudingban) 蒙古族通史。上、中、下卷。(修订版) V 9289/1-3 (s. 83)
Mengzi yizhu. Shang, xia 孟子译注。上、下 V 9301/1,2 (s. 83)
Mengzi zhengyi. Shang, xia 孟子正义。上、下 VI 4833/1,2 (s. 53)
Military Specialists of the Late Eastern Chou Period viz Xian Qin de bingjia
Min chu shiqi de yan xishan. Minguo yuannian zhi shi liu nian 民初时期的阎锡山。民国元年至十六年
VI 4586 (s. 149)
Ming cheng shihua. Shang, xia ce 名城史话。上、下册 V 9367/1a,b,2a,b (s. 84)
Ming Hongwu Jiajing jian de haijin zhengce 明洪武嘉靖间的海禁政策 VI 4553 (s. 16)
Ming Loyalists' Interpretations of Zhuangzi's Place in Chinese Philosophy viz Ming yimin de zhuangzi dingwei lunti
Ming shi 1-6 明史 1-6 VI 4679/1-6 (s. 84) viz Ershisishi
Ming shi biecai ji 明诗别裁集 VII 1031 (s. 84)
Ming yimin de Zhuangzi dingwei lunti 明遗民的庄子定位论题 VI 4640 (s. 130)
Mingdai guan shou gongye de yanjiu 明代官手工业的研究 V 9159 (s. 15)
Mingdai Zangzu shi yanjiu 明代藏族史研究 VI 4682 (s. 144)
Mingji nanlüe 明季南略 VI 4338 (s. 50)
Mingmo nongmin zhanzheng shi 明末农民战争史 VI 4466 (s. 30)
Mingren mingyan cidian. Shuohua ∙ yanjiang ∙ xiezuo ∙ chushi bidu 名人名言词典。说话·演讲·写作·处世必读
V 9108 (s. 84)
Mingsheng guji shihua 名胜古迹史话 V 9366 (s. 84)
Minguo tongsu yanyi. Di yi ce – di si ce 民国通俗演义。第一—第四册 VI 4427/1-4 (s. 9)
Mingyan juanyu 5000 tiao 名言隽语 5000 条 VI 5017 (s. 85)
Minjian wenxue 1998/1-12, ,1999/1-12, 2000/1-12, 2001/1-12, 2002/1-12 民间文学XV 501/12-16 (s. 85)
Minjian xinyang yu Zhongguo wenhua guoji yantaohui lunwenji (shang, xia ce) 民间信仰与中国文化国际研讨会
论文集 (上、下册) VI 4490/1,2 (s. 85)
Minsheng zhuyi jingji taolun ji 民生主义经济讨论集 VI 4506 (s. 85)
Minsu juan 民俗卷 VI 4450 (s. 85)
Minsu meishu yu ruxue wenhua 民俗美术与儒学文化 V 9406 (s. 66)
Minzu huabao 1997/1-12, 1999/1-12, 2000/1-12, 2001/1-12 民族画报 XV 510/9, 11-13 (s. 85)
Minzu lilun zhengce jichu 民族理论政策基础 VI 4447 (s. 85)
231
Minzu quyu zizhi zhidu de fazhan. "Minzu quyu zizhi fa" xiugai wenti yanjiu 民族区域自治制度的发展。《民族区域
自治法》修改问题研究 V 9338 (s. 85)
Minzu yanjiu wenji 民族研究文集 VI 4857 (s. 138)
Minzu yanjiu wenji 民族研究文集 VI 4858 (s. 20, 92)
Mo Yingfeng 莫应丰 VI 4771 (s. 86)
Monasteries in China's Tibet viz Zhongguo Xizang simiao
Mozi jiajie zi ji zheng 墨子假借字集证 VI 4547 (s. 193)
Mozi xiangu. Shang, xia 墨子闲诂。上、下 VI 4856/1,2 (s. 104)
Mulian jiu mu gushi zhi yanjin jiqi youguan wenxue zhi yanjiu 目连救母故事之演进及其有关文学之研究
VI 4593 (s. 13)
Muqin de deng 母亲的灯 VI 4441 (s. 75)
Nahan 呐喊 VI 4328 (s. 78)
Nan Qi shu 南齐书 VI 4661 (s. 86) viz Ershisishi
Nan shi 1,2 南史 1, 2 VI 4669/1,2 (s. 86) viz Ershisishi
Nan Song de nongdi liyong zhengce 南宋的农地利用政策 VI 4575 (s. 68)
Nan Song gaozong chao bianluan zhi yanjiu 南宋高宗朝变乱之研究 VI 4609 (s. 116)
Nan Song Jiang Wu dianya ci pai xiangguan ci xue lunti zhi tantao 南宋姜吴典雅词派相关词学论题之探讨
VI 4624 (s. 74)
Nan Song Jinghu Nan Lu de bianluan zhi yanjiu 南宋荆湖南路的变乱之研究 VI 4620 (s. 76)
Nan-Bei chao wenxue biannian shi 南北朝文学编年史 VI 4736 (s. 10)
Nan-Bei chao wenxue shi 南北朝文学史 VI 4733 (s. 86)
Nan-Bei wenzhu 南北文柱 V 9291/4 (s. 11)
Nanguan yinyue tizhi ji lishi chutan 南管音乐体制及历史初探 VI 4600 (s. 96)
Nanjing da tusha. Quan yi ce 南京大屠杀。全一册 VI 4472 (s. 36)
Nationality Pictorial viz Minzu huabao
Nei Menggu dili 内蒙古地理 V 9152 (s. 104)
New Associations of Merchants and Artisans in Suzhou, 1700-1900 [The] viz Shi ba, shi jiu shiji Suzhou cheng
de xinxing gong-shangye tuanti
Nian luan zhi yanjiu 捻乱之研究 VI 4581 (s. 14)
Nicai yu Lu Xun sixiang fazhan 尼采与鲁迅思想发展 V 9143 (s. 154)
Nietzsche and the Development of Lu Xun's Thought viz Nicai yu Lu Xun sixiang fazhan
Niujin tujie Ying-Han cidian 牛津图解英汉词典 V 8994 (s. 88)
Nongye xiandaihua ceping 农业现代化测评 VI 4925 (s. 140)
Nový česko-čínský slovník viz Xin Jie-Han cidian
Nü fu 女俘 VI 4443 (s. 87)
Old Forestry Contracts of the Miao in Guizhou, 1736-1950. Volume 1, 2: Document Collection viz Guizhou Miaozu
linye qiyue wenshu huibian (1736-1950 nian). Di yi, er juan: shiliao bian
Old Forestry Contracts of the Miao in Guizhou, 1730-1950. Volume 3: Document Collection, Research Papers viz
Guizhou Miaozu linye qiyue wenshu huibian (1736-1950 nian). Di san juan: shiliao bian, yanjiu bian
On the Life and Academic Thoughts of Huang Lee Chou viz Huang Lizhou zhi shengping jiqi xueshu sixiang
On the Nature of the "Ch'un Ch'iu": A Study Based on Kung-Yang Learning viz Cong Gong-Yang xue lun Chunqiu
de xingzhi
On the Rebellions and Riots in the Period of Sung Kao-tsung viz Nan Song Gaozong chao bianluan zhi yanjiu
On Scale-typed Competition. A Study on the Issue of Competition in China's Infrastructure Sector viz Guimo xing
jingzheng lun. Zhongguo jichu bumen jingzheng wenti
Ou-yang Hsiu: Scholar of the Classics and Historian viz Ouyang Xiu zhi jing shi xue
Ouyang Xiu 欧阳修 V 8960 (s. 37)
Ouyang Xiu zhi jing shi xue 欧阳修之经史学 VI 4583 (s. 43)
Pan Jun 潘军 VI 4758 (s. 88)
Pan Tianshou meishu wenji 潘天寿美术文集 VI 4411 (s. 88)
Papers from the Second International Seminar on Tun-huang Studies viz Di er jie dunhuangxue guoji yantaohui
lunwenji
Path and Policy of Chinese Economic Development (1949-1999) [The] viz Zhongguo jingji: lujing yu zhengce
(1949-1999)
Patronage of Sciences: The China Foundation for the Promotion of Education and Culture viz Zhong ji hui dui kexue
de zanzhu
Pattern of Diversity in Unity of the Chinese Nation [The] viz Zhonghua minzu duoyuan yiti geju (Xiudingben)
Pei-chi Political History: Research for the Decline of Pei-chi Dynasty viz Bei Qi zhengzhi shi yanjiu – Bei Qi
shuaiwang yuanyin zhi kaocha
Philosophical Research viz Zhexue yanjiu
Pingyao gucheng 平遥古城 V 9281 (s. 89)
Pingyuan qiangsheng 平原枪声 V 9399 (s. 66)
Places of Historical and Cultural Interest in China viz Zhongguo wenhua shengji gushi
Poetic Recitation in the Tso Chuan viz Zuozhuan cheng shi yanjiu
Policy of Land Utilization in Southern Sung Dynasty viz Nan Song de nongdi liyong zhengce
Political Reform Movement in Hunan During Late Ch'ing Period [The] viz Qing ji Hunan de xin zheng yundong
(yi ba jiu wu – yi ba jiu ba)
Politics and Political Science viz Zhengzhi yu zhengzhixue
232
Positive Analysis on Distribution of Income in China viz Zhongguo jumin shouru fenpei shizheng fenxi
Preliminary Investigation of The History of Nanguan Music in Fukien Province [A] viz Nanguan yinyue tizhi ji lishi
chutan
Proceedings of the Conference of the History of Early China (Part I, II) viz Jindai Zhongguo chuqi lishi yantaohui
lunwenji (shang, xia ce)
Proceedings of the Conference of the Self-Strengthening Movement in Late Ch'ing China, 1860-1894 (Part I, II)
viz Qing ji ziqiang yundong yantaohui lunwenji (shang, xia ce)
Proceedings of International Conference on Popular Beliefs and Chinese Culture (I, II) viz Minjian xinyang yu
Zhongguo wenhua guoji yantaohui lunwenji (shang, xia ce)
Proceedings of International Conference on Values in Chinese Societies (Part I, II) viz Zhongguo ren de jiazhiguan
guoji yantaohui lunwenji. Shang, xia ce
Prosperity and Stability. Studies on Economic Fluctuation in China viz Fanrong yu wending. Zhongguo jingji bodong
yanjiu
Publication of the Institute of History and Philology, Academia Sinica viz Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan
yanjiusuo chuban pin mulu
Publications by the Research Staff of the Institute of Modern History, Academia Sinica viz Zhongyang yanjiuyuan
jindai shi yanjiusuo tongren zhuzuo mulu
Putong yuyanxue jichu 普通语言学基础 V 9006 (s. 111)
Putonghua de qingsheng he erhua 普通话的轻声和儿化 V 9007 (s. 79)
Puxianxi Mulian jiu mu 莆仙戏目连救母 VI 4461 (s. 89)
Qian Han tongsu yanyi. Shang, xia ce 前汉通俗演义。上、下册 V 9049/1,2 (s. 9)
Qian-Hou Han gushi xinbian. Xia 前后汉故事新编。下 V 9147/2 (s. 70)
Qian Muzhai jianzhu Du shi bu 钱牧斋笺注杜诗补 VI 4549 (s. 89)
Qian zhai yixue jianggao 谦斋医学讲稿 V 9066 (s. 91)
Qianfulun jian jiaozheng 潜夫论笺校正 VI 4852 (s. 111)
Qianyan sisuo: Zhongguo jingji fei junheng fenxi 前沿思索:中国经济非均衡分析 VI 4932 (s. 195)
Qigong Journal viz Qigong zazhi
Qigong liaofa yi ling ling wen 气功疗法一OO问 V 8996 (s. 154)
Qigong zazhi 1998/1-12, 1999/1-12, 2000/1-12 气功杂志 XV 512/2-4 (s. 91)
Qiguo yi ming hui kao 齐国彝铭汇考 VI 4611 (s. 53)
Qin bingmayong 秦兵马俑 V 9280 (s. 91)
Qin Han shihua 秦汉史话 V 8925 (s. 80)
Qin Shihuang ling yu bingmayong 秦始皇陵与兵马俑 VI 4402 (s. 122)
Qing chao fazhi shi 清朝法制史 VI 4804 (s. 91)
Qing chao huangwei jicheng zhidu 清朝皇位继承制度 VI 4655 (s. 141)
Qing chu wu shi Dalai Lama dang'an shiliao xuanbian 清初五世达赖喇嘛档案史料选编 VI 5050 (s. 91)
Qingdai zhi zang zhengce yanjiu 清代治藏政策研究 VI 4687 (s. 102)
Qing Imperial Lineage - Its Hierarchial Structure and Economic Life [The] viz Tian huang guizhou - Qing huangzu
de jieceng jiegou yu jingji shenghuo
Qing ji Hunan de xin zheng yundong (yi ba jiu wu – yi ba jiu ba) 清季湖南的新正运动 (一八九五—一八九八)
VI 4567 (s. 71)
Qing ji ziqiang yundong yantaohui lunwenji (shang, xia Ce) 清季自强运动研讨会论文集 (上、下册)
VII 1048/1,2 (s. 92)
Qing mo si dajia cixue ji cizuo yanjiu 清末四大家词学及词作研究 VI 4644 (s. 197)
Qing shi biecai ji. Shang, xia ce 清诗别裁集。上、下册 VII 1032/1,2 (s. 92)
Qing shigao. Yi – si 清史稿。一—四 VII 1151/1-4 (s. 154)
Qinggan yu zhidu: Wei Jin shidai de mu zi guanxi 情感与制度:魏晋时代的母子关系 VI 4639 (s. 156)
Qiu 秋 V 9391 (s. 7)
Quan Qing ci chao. Shang, xia 全清词钞。上、下 VI 4365/1,2 (s. 92)
Quan Tang shi diangu cidian. Shang, xia juan 全唐诗典故辞典。上、下卷 VI 4719/1,2 (s. 93)
Quan Tang shi waibian. Shang, xia 全唐诗外编。上、下 VI 4335/1,2 (s. 93)
Quan zhen qi zi zhuanji 全真七子传记 VI 4651 (s. 93)
Quanguo huojiang zhongpian xiaoshuo ji 1977-1980. Shang 全国获奖中篇小说集 1977~1980。上 V 8977/1 (s. 93)
Quanqiuhua: xifang hua haishi Zhongguo hua 全球化: 西方化还是中国化 VI 4973 (s. 93)
Quanqiuhua: Zhongguo daolu 全球化: 中国道路 VI 4974 (s. 93)
Quanqiuhua shidai de Zhongguo zhizao 全球化时代的中国制造 VI 4947 (s. 93)
Quanqiuhua xia de Zhongguo yu Riben. Hai neiwai xuezhe de duoyuan sikao 全球化下的中国与日本。海内外
学者的多元思考 VI 4963 (s. 93)
Quanqiuhua yu 21 shiji. Shoujie "Zhong Fa xueshu luntan" lunwenji 全球化与 21 世纪。首届《中法学术论坛》
论文集 VI 4989 (s. 94)
Quanqiuhua yu zhengzhi fazhan 全球化与政治发展 VI 4994 (s. 145)
Quwei hanyu yuedu 趣味汉语阅读 V 9004 (s. 73)
Railroads in Modern China: Polical Aspects of Railroad Administration, 1876-1937 viz Zhongguo jindai tielu shiye
guanli de yanjiu - zhengzhi cengmian de fenxi (1876-1937)
Rationality Hit Out: Analysis of Reforms in Chinese Enterprises viz Lixing chuji: Zhongguo qiye gaige fenxi
Reading Chinese Through Humorous Stories viz Quwei Hanyu yuedu
233
Rejected Path: A Study of Liang Ch'i-Ch'ao's Accommodative Thinking [The] viz Yi ge bei fanqi de xuanze: Liang
Qichao tiaoshi sixiang zhi yanjiu
Rekindle The Revolution. The Kuomintang's Response to New Thought Before the Reorganization, 1914 -1924
viz Geming zhi zaiqi. Zhongguo Guomindang gaizu qian dui xin sichao de huiying (1914 -1924)
Religion, Language and Musics viz Zongjiao, yuyan yu yinyue. Di si jie guoji kejiaxue yantao lunwenji
Renmin huabao 1997/1-12, 1998/1-12 人民画报 XV 505/10, 11 (s. 94)
Renmin ribao suoyin 1998/1-12, 1999/1-12, 2000/1-12, 2001/1-12 人民日报索引 XV 489/24-27 (s. 94)
Renshen de gushi 人参的故事 V 9046 (s. 94)
Rentong yu guojia: jindai Zhong-Xi lishi de bijiao lunwenji 认同与国家:近代中西历史的比较论文集 VI 4487 (s. 94)
Report of China's Macroeconomic Analyses [A] viz Zhongguo hongguan jingji fenxi baogao
Report of China's Macroeconomic Analyses No. 3 [A] viz Zhongguo hongguan jingji fenxi baogao No. 3
Report of the Chinese Enterprise Development 1990 – 2000 viz Zhongguo qiye fazhan baogao (1990 – 2000 nian)
Research on Cases of Community Democratic Governance viz Shequ minzhu yu zhili: anli yanjiu
Research on Cases of Reform of Electoral Way of Township Chiefs viz Xiangzhenzhang xuanju fangshi gaige: anli
yanjiu
Research on the Customs of Suspecting and Emending the Classics by the Scholars of Sung Dynasty [A] viz Song ren
yi jing gai jing kao
Research on Women in Modern Chinese History viz Jindai Zhongguo funü yanjiu. Di er qi
Research Report on China's Entry into WTO. The Analysis of the China's Industries [The] viz Zhongguo "rushi" yanjiu
baogao: jinru WTO de Zhongguo chanye
Research Report on China's Hot Economic Issues 1 [A] viz Zhongguo jingji redian yanjiu baogao 1
Research Report on the Utilization of Foreign Investment by Chinese Industry [A] viz Zhongguo gongye liyong
waishang touzi yanjiu baogao
Researches of the Bronze Inscriptions of Chi viz Qiguo yi ming hui kao
Revolutionary Theory of T'ung-Meng Hui: The "Min Pao" as a Case Study viz Tongmeng Hui de geming lilun "Min
bao" gean yanjiu
Rgja-bod šan-sbjar sangs-rgjas čhos-gžung-gi cchig-mdzod viz Han-Zang duizhao foxue cidian
Ri-Zhong wenhua jiaoliu shi 日中文化交流史 VI 4523 (s. 86)
Román pro ženy viz 6 feng Bulage ditie de qingshu
Rongyi yongcuo de zi 容易用错的字 V 9160 (s. 119)
Rudiments of Chinese Character Writing viz Hanzi shuxie rumen
"Rulinwaishi" renwu lun 《儒林外史》人物论 V 9409 (s. 14)
Rulinwaishi yanjiu ziliao 儒林外史研究资料 V 9087 (s. 94)
Ruxue yu Zhongguo ren 儒学与中国人 V 9405 (s. 67)
Saibei san chao 塞北三朝 V 9291/9 (s. 87)
San Cao nianpu 三曹年谱 V 8952 (s. 151)
San Cao shi yi shi 三曹诗译释 V 8953 (s. 10)
San Cao shixuan 三曹诗选 V 8951 (s. 10)
Sanguo zhi 三国志 VI 4658 (s. 95) viz Ershisishi
Sanguo zhi tongsu yanyi. Shang , xia 三国志通俗演义。上、下 V 8973/1,2 (s. 79)
Sanjia xiang (you ming "Yidai fengliu"). Yi – si 三家巷 (又名《一代风流》)。一—四 VI 4750/1-4 (s. 87)
San Li shenhua shige zhi yanjiu 三李神话诗歌之研究 VI 4638 (s. 78)
Sanminzhuyi shiji 三民主义世纪 V 9154 (s. 82)
Sanxia kuqu kechixu fazhan yu keji jinbu 三峡库区可持续发展与科技进步 VI 4964 (s. 95)
"Sanyanerpai" de jingshen shi yanjiu《三言二拍》的精神史研究 VI 4621 (s. 112)
Saodong zhi qiu 骚动之秋 V 9309 (s. 76)
Scenic Wonders of Suzhou viz Suzhou fengwuzhi
Sea-faring Prohibition Policy in the Early Ming Dynasty [The] viz Ming Hongwu Jiajing jian de haijin zhengce
Selected Bibliography of Chinese Studies in Taiwan, Cumulative 1982-1986 viz Taiwan diqu hanxue lunzhu xuan mu
huibian ben (Minguo qi shi yi nian - qi shi wu nian)
Selected Bibliography of Chinese Studies in Taiwan, Cumulative 1987-1991 viz Taiwan diqu hanxue lunzhu xuan mu
huibian ben (Minguo qi shi liu nian - ba shi nian)
Shandong fengwuzhi 山东风物志 VI 4404 (s. 95)
Shanghai 上海 V 9283 (s. 95)
Shanghai mingren cidian. 1840-1998 上海名人辞典。1840~1998 VI 4997 (s. 95)
Shanghai xian Shengtang Daoyuan jiqi Taiping gongjiao kaocha jishi 朱建明:上海县圣堂道院及其太平公醮考查
记实 VI 4453 (s. 195)
Shanghai zhanggu cidian 上海掌故辞典 VI 4726 (s. 95)
Shangjunshu zhuizhi 商君书锥指 VI 4848 (s. 52)
Shanxi siguan bihua 山西寺观壁画 VIII 158 (s. 10)
Shehui jingji tongji cidian 社会经济统计词典 V 9061 (s. 96)
Shehui yiliao baoxian: zhidu xuanze yu guanli moshi 社会医疗保险:制度选择与管理模式 VI 5029 (s. 137)
Sheng Xuanhuai shiye pengliao hangao (shang, zhong, xia) 盛宣怀实业朋僚函稿 (上、中、下) VI 4517/1-3 (s. 97)
Shengchan ziyuan peizhi xiaolü. Shengchan qianyan mian lilun jiqi yingyong 生产资源配置效率。生产前沿面理论
及其应用 VI 4921 (s. 104)
Shenti yu ziran. Yi "Huangdi neijing Suwen" wei zhongxin lun gudai sixiang chuantong zhong de shenti guan 身体
与自然。以《黄帝内经素问》为中心论古代思想传统中的身体观 VI 4629 (s. 9)
Shequ minzhu yu zhili: anli yanjiu 社区民主与治理:案例研究 VI 4988 (s. 97)
234
Shi ba, shi jiu shiji Suzhou cheng de xinxing gong-shangye tuanti 十八、十九世纪苏州城的新兴工商业团体
VI 4613 (s. 92)
Shi ci gelü 诗词格律 V 8943 (s. 113)
Shi ci gelü gaiyao 诗词格律概要 V 8944 (s. 113)
Shi ci jiben zhishi 诗词基本知识 VI 4324 (s. 124)
Shi ci lihua 诗词例话 V 8945 (s. 194)
Shi ci qu mingju cidian 诗词曲名句辞典 V 9259 (s. 97)
Shi ci yunlü 诗词韵律 VI 4363 (s. 137)
Shi da xiaoshuojia 十大小说家 V 9013 (s. 97)
Shi ge xuanji 1913-1974 诗歌选集 1913~1974 V 9077 (s. 115)
Shi lun 诗论 VI 4540 (s. 6)
Shi Tiesheng 史铁生 VI 4773 (s. 98)
Shichang jingji tizhi gaige jincheng 市场经济体制改革进程 VI 4926 (s. 154)
Shichang jingji yu jingji yuce 市场经济与经济预测 VI 4920 (s. 153)
Shichanghua yu hongguan wending 市场化与宏观稳定 VI 4936 (s. 98)
Shiji 1-3 史记 1-3 VI 4656/1-3 (s. 98) viz Ershisishi
Shijie Huawen wenxue gaiyao 世界华文文学概要 V 9334 (s. 99)
Shijie jindai shi cidian 世界近代史词典 VII 1150 (s. 99)
Shijie shi jianbian (zengdingben) 世界史简编 (增订本) VI 5003 (s. 99)
Shijing xuan 诗经选 V 8970 (s. 99)
Shiming yanjiu/Studies of the Shih Ming 释名研究 VI 4610 (s. 135)
Shiqing xiaoshuo zhi jiazhiguan tan lun. Yi hunyin wei dingwei de kaocha 世情小说之价值观探论。以婚姻为定位
的考察 VI 4628 (s. 13)
Shiren Liu Xiangdong 诗人刘向东 VI 4440 (s. 99)
Shiren Qu Yuan jiqi zuopin yanjiu 诗人屈原及其作品研究 V 9174 (s. 70)
Shitai de jijie 失态的季节 VI 5052 (s. 115)
Shiyong gu Hanyu xuci 实用古汉语虚词 VI 4702 (s. 24)
Shiyong tongyi cidian 实用同义词典 V 9197 (s. 99)
Shiyong wenyan cidian 实用文言词典 V 9222 (s. 99)
Shiyong xin zhenjiuxue 实用新针灸学 VI 4424 (s. 130)
Shoucheng lu zhu yi 守城录注译 V 9075 (s. 72)
Shouhuo 1998/1-6, 1999/1-6, 2000/1-6, 2001/1-6, 2002/1-6 收获 XV 520/2-6 (s. 99)
Shuangchong zhuanxing: "Jiu qi" yilai Xianggang de xingzheng gaige yu fazhan 双重转型:《九七》以来香港
的行政改革与发展 VI 4969 (s. 118)
Shuangxu quanneng chengyu cidian 双序全能成语词典 V 9231 (s. 99)
Shuidao bingyuan shouce. (Xiudingben) 水稻病原手册。(修订本) V 9064 (s. 119)
Shuihu hou zhuan (jieben) 水浒后传 (节本) V 8972 (s. 13)
Shuihu xiqu er shi zhong yanjiu 水浒戏曲二十种研究 VI 4473 (s. 130); VI 4588 (s. 130)
Shuihu zhuan 水浒传 VI 4812 (s. 98)
Shuowen judou. Di yi ce – di si ce 说文句读。第一—第四册 V 8978/1-4 (s. 118)
Shuowen shili. Shang, xia ce 说文释例。上、下册 V 8979/1,2 (s. 118)
Shuo yuan buzheng 说苑补正 VI 4546 (s. 54)
Shuo Yue quan zhuan. Shang, xia ce 说岳全专。上、下册 V 8981/1,2 (s. 90)
Shuohua de yishu (zengdingben) 说话的艺术 (增订本) V 9384 (s. 14)
Shuozi shici tan wenhua (yi – si) 说字释词谈文化 (一—四) V 9407/1-4 (s. 151)
Shuxin yongyu cidian 书信用语词典 V 9269 (s. 100)
Sishu Wujing mingpian songdu 四书五经名篇诵读 V 9292 (s. 98)
Sichuan caidian xuanbian 四川菜点选编 VI 4356 (s. 100)
Sichuan sheng Lushan xian Qingyuan xiang Lushan qingtan tianye diaocha baogao 四川省芦山县清源乡芦山庆坛田野
调查报告 VI 4459 (s. 146)
Sichuan sheng suocun Xizang he Zang shi dang'an shiliao mulu (1388-1949) 四川省所存西藏和藏事档案史料目录
(1388~1949) VII 1139 (s. 101)
Sociological Abstracts in Taiwan (1986-1993). Including Social Psychology (I, II) viz Taiwan diqu shehuixue lunwen
zhaiyao (1986-1993). Han shehui xinlixue (shang, xia ce)
Song ci/Song Proses 宋词 V 9412 (s. 101)
Song ci mingpian shangxi 宋词名篇赏析 V 8957 (s. 101)
Song ci zongtan 宋词纵谈 V 9014 (s. 13)
Song Liao Jin huajia shiliao 宋辽金画家史料 VI 4407 (s. 101)
Song Ming lixue shi. Shang juan 宋明理学史。上卷 VI 4501/1 (s. 101)
Song ren hong fan xue 宋人洪范学 VI 4599 (s. 52)
Song ren yi jinggai jingkao 宋人疑经改经考 VI 4584 (s. 142)
Song shi 1-11 宋史 1-11 VI 4677/1-11 (s. 101) viz Ershisishi
Song shi biecai ji 宋诗别裁集 VII 1049 (s. 101)
Song shi jianshang cidian 宋诗鉴赏辞典 V 9265/a,b (s. 102)
Song shi jishi. Shang, xia 宋诗纪事。上、下 VI 4412/1,2 (s. 102)
235
Song shu 1,2 宋书 1, 2 VI 4660/1,2 (s. 102) viz Ershisishi
Song Yuan yuyan cidian 宋元语言词典 V 9086 (s. 77)
Song yuyan cidian 宋语言词典 VI 4722 (s. 146)
Songdai de tianfu zhidu yu tianfu shouru zhuangkuang 宋代的田赋制度与田赋收入状况 VI 4558 (s. 155)
Songdai wenxue shi. Shang, xia 宋代文学史。上、下 VI 4734/1,2 (s. 102)
Structure and Income of the Sung Dynasty Land Tax [The] viz Songdai de tianfu zhidu yu tianfu shouru zhuangkuang
Studies in Lexicography viz Cidian lun (Xiudingban)
Studies of the Shih Ming viz Shi Ming yanjiu
Study of the Anti-Unemployment Policies of China (1950-2000) [A] viz Zhongguo fanshiye zhengce yanjiu (1950-2000)
Study of the Authenticity of the Chinese Numisma Characters of the Pre-Ch'in Period [A] viz Xian Qin quan bi wenzi
bian yi
Study of the Confucianism in the Han Dynasty [A] viz Liang Han ruxue yanjiu
Study of Kao Ping's Poetics [A] viz Gao Bing shi xue yanjiu
Study of the Nien Rebellion [A] viz Nian luan zhi yanjiu
Study of the Pei Fu During the Period of Eastern Chin and Liu Sung (A.D. 317-479) [A] viz Dong Jin Liu Song shiqi
zhiBei Fu
Study of the Poetics and Poetry of Four Poets in Late Qing viz Qing mo si dajia cixue ji cizuo yanjiu
Study of the Shang-shu in the Han Dynasty and Its Influence on Contemporary Politics [The] viz Liang Han Shangshu
xue jiqi dui dangshi zhengzhi de yingxiang
Study of Tao Yuan-ming and His Poetry [A] viz Tao Yuanming jiqi shi de yanjiu
Study of Ts'ao-K'un's Presidential Election by Bribery [The] viz Cao Kun huixuan zhi yanjiu
Study of Yüeh-wei Ts'ao-t'ang Pi-chi viz Yuewei caotang biji yanjiu
Study on Wang Hui [The] viz Wang Hui yanjiu
Study of Wang Kuo-Wei's Researches in Shih Ching and Shang Shu [A] viz Wang Guowei zhi hi shu xue
Study on the Buddhist Sutra Narration (Chiang-Ching-Wen) Found in the Tun-huang Caves [A] viz Dunhuang shishi
Jiangjingwen yanjiu
Study on the Land Problems of West and East Han Dynasties [A] viz Liang Han tudi wenti yanjiu
Study on the Rites Applied by the Shang People [A] viz Yin li kao shi
Study on the Sage Theory of Seng-chao and Hui-yuan [A] viz Huiyuan, Sengzhao shengren xue yanjiu
Study on the Thought of Chen Tung-Fu [A] viz Chen Tongfu de sixiang
Study on the 20 Plays Related to Water Margin [A] viz Shuihu xiqu er shi zhong yanjiu
Study on "Witnessed Abnormal Social Phenomena in the Past Twenty Years" [A] viz "Er shi nian mudu zhi guai
xianzhuang" yanjiu
Su Shi 苏轼 V 8961 (s. 116)
Su Tong 苏童 VI 4762 (s. 103)
Sui shu 1,2 隋书 1, 2 VI 4667/1,2 (s. 103) viz Ershisishi
Sui Tang Wudai wenxue shiliao xue 隋唐五代文学史料学 VI 4737 (s. 108)
Suiyue ruge 岁月如歌 VI 5056 (s. 78)
Summary of "A Study of Fukuzawa Yukichi's Social Thoughts" [A] viz Fuze Yuji shehui sixiang zhi yanjiu
Summer Palace [The] viz Yiheyuan
Sun Li zixu 孙犁自叙 VI 4820 (s. 104)
Sung Dynasty Views on the "Great Plan" Chapter of the Book of Documents viz Song ren hong fan xue
Sunzi bingfa xinzhu 孙子兵法新注 V 9303 (s. 104)
Suyu cidian 俗语词典 V 9237 (s. 105)
Suzhou fengwuzhi 苏州风物志 V 9017 (s. 150)
Suzhou shi zhi biji 苏州史志笔记 V 9144 (s. 31)
Taida zhongwenxue bao. Chuangkan hao – di shi yi qi, di shi san qi – di shi qi qi 台大中文学报。创刊号—第十一
期、第十三期—第十七期 XV 525/1-11, 13-17 (s. 105)
Taiping Heavenly Kingdom a Source Book. Supplement to "Collections of Essays on Chinese Literature and History"
viz Taiping tianguo shiliao zhuan ji. "Zhonghua wen shi luncong" zengkan
Taiping tianguo shiji diaocha ji 太平天国史迹调查集 VI 4420 (s. 79)
Taiping tianguo shiliao zhuan ji. "Zhonghua wen shi luncong" zengkan 太平天国史料专辑。《中华文史论丛》
增刊 VI 4419 (s. 105)
Taiwan diqu dushi wenti yu zhengce zhi yanjiu 台湾地区都市问题与政策之研究 VI 4479 (s. 105)
Taiwan diqu hanxue lunzhu xuanmu huibian ben (Minguo qi shi yi nian – qi shi wu nian)台湾地区汉学论著选目汇编
本 (民国七十一年—七十五年) VI 4390 (s. 105)
Taiwan diqu hanxue lunzhu xuanmu huibian ben (Minguo qi shi liu nian – ba shi nian) 台湾地区汉学论著选目
汇编本 (民国七十六年—八十年) VI 4391 (s. 105)
Taiwan diqu shehuixue lunwen zhaiyao (1986-1993). Han shehui xinlixue (shang, xia ce) 台湾地区社会学论文摘要
(1986~1993)。含社会心理学 (上、下册) VII 1054/1,2 (s. 105)
Taiwan diqu tushuguan shiye xiankuang. Zhonghua Minguo tushuguan nianjian diaocha lu 台湾地区图书馆事业
现况。中华民国图书馆年鉴调查录 VII 1059 (s. 106)
Taiwan Hanren wuzhuang kang Ri shi yanjiu (yi ba jiu wu – yi jiu ling er) 台湾汉人武装抗日史研究
(一八九五—一九0二) VI 4601 (s. 120)
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (yi, er). Anli-Dashe wenshu. Shang, xia 台湾史档案·文书目录 (一、二)。
岸里大社文书。上、下 VII 1056/1,2 (s. 106)
236
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (san). Guoli Taiwan daxue cang Yineng wenku mulu. Fu: Fandi kaifa diaocha
baogao shu 台湾史档案·文书目录 (三)。国立台湾大学藏伊能文库目录。附:蕃地开发调查报告书
VII 1056/3 (s. 106)
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (si, wu). Yuezhe dang. Shang, xia 台湾史档案·文书目录 (四、五)。月折档。
上、下 VII 1056/4,5 (s. 106)
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (liu, qi). Junjichu dang yuezhebao. Shang, xia 台湾史档案·文书目录 (六、七)。
军机处档月折包。上、下 VII 1056/6,7 (s. 106)
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (ba, jiu). Gong zhong dang. Shang, xia 台湾史档案·文书目录 (八、九)。宫中
档。上、下 VII 1056/8,9 (s. 106)
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (shi). Helan Dong Yindu gongsi youguan Taiwan dang'an mulu 台湾史档案·文书
目录 (十)。荷兰东印度公司有关台湾档案目录 VII 1056/10 (s. 106)
Taiwan shi dang'an ∙ Wenshu mulu (shi yi). Riben gongcang Taiwan guanxi dang'an mulu. Gongwen leiju, gongwen
zazuan, caiyu gongwen, waiwusheng jilu, jiu luhaijun guanxi wenshu 台湾史档案·文书目录 (十一)。日本公藏台湾
关系档案目录。公文类聚、公文杂纂、采余公文、外务省记录、旧陆海军关系文书 VII 1056/11 (s. 106)
Taiwan Shi Dang'an ∙ Wenshu mulu (shi er). Meiguo gongcang ji Lianheguo dang'an guansuo cang youguan Taiwan
shiwu dang'an mulu 台湾史档案·文书目录 (十二)。美国公藏及联合国档案馆所藏有关台湾事务档案目录
VII 1056/12 (s. 107)
Taiwan Shi Dang'an ∙ Wenshu mulu (shi san). Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo cang neige daku youguan
Taiwan dang'an 台湾史档案·文书目录 (十三)。中央研究院历史语言研究所藏内阁大库有关台湾档案
VII 1056/13 (s. 107)
Taiwan suocang Zhonghua Minguo jingji dang'an 台湾所藏中华民国经济档案 VII 1052 (s. 71)
Taiwan yanjiu shumu. 1998 台湾研究书目。1998 VI 4529 (s. 107)
Taiwanese Armed Resistances under the Early Japanese Rule (1895-1902) viz Taiwan Hanren wuzhuang kang Ri shi
yanjiu (yi ba jiu wu – yi jiu ling er)
Taiwanese Society in 1990s. Taiwan Social Change Survey Symposium Series II (Part I, II) viz Jiu ling niandai de
Taiwan shehui. Shehui bianqian jiben diaocha yanjiu xilie er (shang, xia)
Taiwan's Holdings of the Republic of China's Economic Historical Archives viz Taiwan suo zang Zhonghua Minguo
jingji dang'an
Tamen banzhe chunfeng lai 她们伴着春风来 V 8975 (s. 98)
Tang diguo de jingshen wenming. Minsu yu wenhua 唐帝国的精神文明。民俗与文化 V 9383 (s. 17)
Tang shi 唐诗 V 8958 (s. 150)
Tang shi 唐诗 V 9411 (s. 107)
Tang shi bai shou zhu xi 唐诗百首注析 V 8955 (s. 107)
Tang shi jianshang cidian 唐诗鉴赏辞典 V 9264 (s. 107)
Tang shi yi bai shou 唐诗一百首 V 8954 (s. 108)
Tang shuozhai yanjiu 唐说斋研究 VI 4475 (s. 194); VI 4569 (s. 194)
Tang Song ci changyong ci cidian 唐宋词常用词辞典 V 9085 (s. 120)
Tang Song ci jianshang cidian. Nan Song Liao Jin 唐宋词鉴赏辞典。南宋辽金 V 9263/2 (s. 108)
Tang Song ci jianshang ji 唐宋词鉴赏集 VI 4326 (s. 108)
Tang Song ci xinshang 唐宋词欣赏 V 8956 (s. 108)
Tang Wudai yuyan cidian 唐五代语言词典 VI 4721 (s. 52)
Tangdai Jiangxi diqu kaifa yanjiu 唐代江西地区开发研究 VI 4626 (s. 49)
Tangdai Jiuxinghu yu Tujue wenhua 唐代九姓胡与突厥文化 VI 4859 (s. 9)
Tangdai qianqi de bianfang 唐代前期的边防 VI 4580 (s. 59)
Tangdai siyuan jingji de yanjiu 唐代寺院经济的研究 VI 4560 (s. 49)
Tangdai wenxue xiwen lunzhu xuanmu 唐代文学西文论著选目 VI 4385 (s. 108)
Tangdai zhengzhi shi shu lungao 唐代政治史述论稿 VI 4534 (s. 16)
Tanqiu bianhua zhong de shijie 探求变化中的世界 VI 5040 (s. 154)
Tao Yuan Ming's Political Standpoint and Ideal viz Tao Yuanming de zhengzhi lichang yu zhengzhi lixiang
Tao Yuanming 陶渊明 V 8959 (s. 69)
Tao Yuanming de zhengzhi lichang yu zhengzhi lixiang 陶渊明的政治立场与政治理想 VI 4556 (s. 89)
Tao Yuanming jiqi shi de yanjiu 陶渊明及其诗的研究 VI 4551 (s. 111)
Temple Murals in Shanxi Province viz Shanxi siguan bihua
Terms of Trade Between Industrial & Agricultural Product During a Hundred Years in China, Its Impact on Rural
Economy viz Bainian gong nong chanpin bijia yu nongcun jingji
Terracotta Army of Emperor Qin Shihuang [The] viz Qin bingmayong
Teshu faren: gongying qiye yanjiu 特殊法人:公营企业研究 VI 4930 (s. 90)
Three Gorges on Yangtze River viz Changjiang San Xia
Tian huang guizhou – Qing huangzu de jieceng jiegou yu jingji shenghuo 天黄贵胄—请皇族的阶层结構与经济生活
VI 4398 (s. 60)
Tian'anmen geming shi chao 天安门革命诗抄 V 9091 (s. 109)
Tiaokong yu fazhan. Lilun ji zhengce yanjiu 调控与发展。理论及政策研究 VI 5039 (s. 74)
Tibet: 700 Years of History (1-3) viz Xizang qi bai nian. Shang, zhong, xia
Tibet Museum viz Xizang bowuguan
Tibetological Terminology Chinese-English – English-Chinese viz Han-Ying – Ying-Han zangxue cihui
Tie Ning 铁凝 VI 4757 (s. 109)
Tiedao youjidui 铁道游击队 VI 4478 (s. 158)
237
Ting Jih-ch'ang and China's Self-Strengthening viz Ding Richang yu ziqiang yundong
Tong Bao/T'oung Pao. International Journal of Chinese Studies/Revue internationale de sinologie. 1998/1-5, 1999/1-6,
2000/1-5, 2001/1-5, 2002/1-5 通报 XV 481/75-85 (s. 109)
Tongmenghui de geming lilun "Minbao" gean yanjiu 同盟会的革命理论《民报》个案研究 VI 4393 (s. 195)
Tongshang geguan Huayang maoyi zongce (1884-1911) 通商各关华洋贸易总册 (1884~1911) XVII 2044/1-36 (s. 109)
Tongsu Zhongguo gudai shi 通俗中国古代史 V 9360 (s. 146)
Tongxiang gongping jingzheng zhilu. Zhongguo zhuangui qijian shichang zhixu yanjiu 通向公平竞争之路。中国转轨
期间市场秩序研究 VI 4902 (s. 109)
Tongyici bianxi cidian 同义词辨析词典 V 9246 (s. 109)
Tongyuan zidian 同源字典 V 9223 (s. 113)
Tongyuan zidian bu 同源字典补 V 9224 (s. 73)
Toushi bianhuan zhong de jinrong shichang 透视变幻中的金融市场 VI 4979 (s. 143)
Touzi yinhang de meili. Zhong-Mei touzi yinhangye bijiao yanjiu 投资银行的魅力。中美投资银行业比较研究
VI 4968 (s. 11)
T'oung Pao. International Journal of Chinese Studies/Revue internationale de sinologie viz Tong Bao
Tradition and Innovation: A Guide to the Institute of History and Philology, Academia Sinica viz Chuancheng yu
qiuxin – Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jianjie
Transition, Development and Government viz Zhuanxing, fazhan yu zhengfu
Triangular Partnership: Kuo Ting-yee, John K. Fairbank, and C. Martin Wilbur and Their Contribution to Taiwan-U.S.
Academic Exchange viz Guo Tingyi, Fei Zhengqing, Wei Muting. Taiwan yu Meiguo xueshu jiaoliu gean chutan
Turmoil of Jinghu South Lu in the Southern Sung [The] viz Nan Song Jinghu Nan Lu de bianluan zhi yanjiu
Twentieth-Century Chinese Writers and Their Pen Names. Enlarged Edition. Volume I., II. viz Er shi shiji Zhongguo
zuojia biming lu. Zengtingben. Shang, xia ce
Urban Poverty in Transitional China viz Zhongguo renkou yu laodong wenti baogao No. 4 (2003). Zhuangui zhong
de chengshi pinkun wenti
Vveděnije v kitajskuju ieroglifiku/Hanzixue Rumen 汉字学入门 VII 1045 (s. 102)
Waiguoren Hanzi sucheng. Xiudingben 外国人汉字速成。修订本 VII 1028 (s. 71)
Waishang zai Hua touzi fagui he touzi zhengce 外商在华投资法规和投资政策 VI 5004 (s. 110)
Wan bing huichun 万病回春 V 9134 (s. 30)
Wang Chong zhexue sixiang tansuo 王充哲学思想探索 V 9113 (s. 136)
Wang Gui'an (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 王桂庵 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)
V 9119 (s. 100)
Wang jia po (shuochang) 王家坡 (说唱) V 9116 (s. 155)
Wan Qing qianze xiaoshuo de lishi yiyi 晚清谴责小说的历史意义 VI 4585 (s. 71)
Wan Song chao ju dui guoshi de zhengyi. Li Zong shidai de he zhan, bianfang yu liumin 晚宋朝巨对国是的争议。
理宗时代的和战、边防与流民 VI 4579 (s. 48)
Wang Bi jiqi yixue 王弼及其易学 VI 4576 (s. 71)
Wang Guowei zhi shi shu xue 王国维之诗书学 VI 4594 (s. 44)
Wang Hui yanjiu 王翚研究 VI 4591 (s. 110)
Wang Jide qu lun yanjiu 王骥德曲论研究 VI 4617 (s. 63)
Wang Li gu Hanyu zidian 王力古汉语字典 VI 4698 (s. 113)
Wang Li yuyanxue cidian 王力语言学词典 VI 4695 (s. 114)
Wang Pi and His Studies of the I Ching viz Wang Bi jiqi yixue
Wang Runhua wenji. Dongnan Ya Huawen wenxue daxi ∙ Xinjiapo juan 王润华文集。东南亚华文文学大系·新加坡
卷 VI 4502 (s. 116)
Wang Xiaonuo 王晓娜 VI 4646 (s. 117)
Wang Yanzhou de shengping yu zhushu. Fulu: Yanzhou de kao shixue 王弇州的生平与著书。附录:弇州的考史学
VI 4568 (s. 52)
Wei Jin Nan-Bei chao lishi gushi 魏晋南北朝历史故事 V 8947 (s. 119)
Wei Jin Nan-Bei chao wenxue shi 魏晋南北朝文学史 V 8949 (s. 45)
Wei Jin Nan-Bei chao wenxue zuopin xuan 魏晋南北朝文学作品选 V 8948 (s. 71)
Wei Moshen sixiang tanjiu. Yi chuantong jingdian de quan shuo wei taolun zhongxin 魏默深思想探究。以传统经典
的诠说为讨论中心 VI 4635 (s. 43)
Wei shu 1,2 魏书 1, 2 VI 4662/1,2 (s. 119) viz Ershisishi
Wei Yuan dui Xifang de renshi jiqi haifang sixiang 魏源对西方的认识及其海防思想 VI 4548 (s. 112)
Wei Zang daochang shengji zhi 卫藏道场胜迹志 VI 4690 (s. 92)
Wei zheng lüe xun. Lun kangzhan chuqi Jing Hu diqu zuozhan 为政略殉。论抗战初期京沪地区作战 VI 4619 (s. 64)
Weibo lun Zhongguo. "Zhongguo de zongjiao" chutan 韦伯论中国。《中国的宗教》初探 VI 4607 (s. 51)
Weicheng 围城 VI 4810 (s. 91)
Weiji yu chulu: Zhongguo liangshi jiegou yu nongye fazhan xinlun 危机与出路:中国粮食结构与农业发展新论
VI 4917 (s. 140)
Weike "xin kexue" zhi zhonggu xing 维科《新科学》之中古性 VI 4637 (s. 49)
Weilai lan chou. Zhongguo hangye longtou yanjiu 未来蓝筹。中国行业龙头研究 VI 4950 (s. 120)
Wen bai duizhao daojiao Shisanjing (shang, zhong, xia) 文白对照道教十三经 (上、中、下) VI 4648/1-3 (s. 120)
Wenhua yu yuyan (lunwenji) 文化与语言(论文集) VI 5019 (s. 120)
Wenming shuguang 文明曙光 V 9291/1 (s. 27)
Wenwu 1996/1-12, 1997/1-12, 1998/1-12 文物 XV 410/41 a,b-43 a,b (s. 121)
238
Wenxin diaolong wenxue lilun yanjiu he yishi 文心雕龙文学理论研究和译释 VI 4323 (s. 23)
Wenxue bianji si shi nian 文学编辑四十年 VI 5057 (s. 43)
Wenxue yanjiu jikan. Di yi ce – di wu ce 文学研究季刊。第一册—第五册 VI 4537/1-5 (s. 121)
Wenxue yishu dang'an guoji zhinan (Zhongguo bufen) 文学艺术档案国际指南 (中国部分) VI 4518 (s. 121)
Wenyanwen zhishi biaojie 文言文知识表解 V 8993 (s. 45)
Wenzi shuyi 文子疏义 VI 4855 (s. 114)
Women bozhong aiqing 我们播种爱情 VI 4477 (s. 136)
World of San Yen Er Pai – A New Approach toward the History of Mentality [The] viz "San yan er pai" de jingshen
shi yanjiu
WTO yu Zhongguo shichang jingji fazhi (shang, xia ce) WTO与中国市场经济法制 (上、下册) VI 4881/1,2 (s. 121)
Wu Han wenji. Di er juan. Lishi 吴晗文集。第二卷。历史 VI 4463/2 (s. 122)
Wu Han wenji. Di si juan. Zawen, xiju 吴晗文集。第四卷。杂文、戏剧 VI 4463/4 (s. 122)
Wu jia wenxue zuopin xuandu. Di yi, er fence, cihui zongbiao 五家文学作品选读。第一、二分册、词汇总表
VI 4327/1-3 (s. 122)
Wu shan wu e de lixiang daode zhuyi 无善无恶的理想道德主义 VI 4618 (s. 149)
Wu Sunzi fawei 吴孙子发微 V 9304 (s. 64)
Wu Yue shihua 五岳史话 V 9365 (s. 123)
Xi wen xu lu 戏文叙录 VI 4462 (s. 124)
Xia Shang shihua 夏商史话 V 8924 (s. 83)
Xian Qin daojia "dao" de guannian de fazhan 先秦道家《道》的观念的发展 VI 4604 (s. 140)
Xian Qin de bingjia 先秦的兵家 VI 4615 (s. 67)
Xian Qin Han Wei Jin Nan-Bei chao shi. Shang, zhong, xia 先秦汉魏晋南北朝诗。上、中、下 VI 4364/1-3 (s. 124)
Xian Qin liang Han de yin yi 先秦两汉的隐逸 VI 4625 (s. 115)
Xian Qin quanbi wenzi bianyi 先秦泉币文字辨疑 VI 4563 (s. 150)
Xian Qin wenxue shi 先秦文学史 VI 4732 (s. 124)
Xiandai Beijing kouyu cidian 现代北京口语词典 V 9188 (s. 124)
Xiandai Hanyu 现代汉语 V 9015 (s. 125)
Xiandai Hanyu 现代汉语 VI 4486 (s. 125)
Xiandai Hanyu. Shang, xia ce. Gaodeng xuexiao wenke jiaocai 现代汉语。上、下册。高等学校文科教材
V 9031/1,2 (s. 125)
Xiandai Hanyu ba bai ci 现代汉语八百词 VI 4694 (s. 125)
Xiandai Hanyu changyongci yongfa cidian 现代汉语常用词用法词典 V 9212 (s. 125)
Xiandai Hanyu ci ming tan yuan cidian 现代汉语词名探源词典 V 9207 (s. 125)
Xiandai Hanyu cidian. 2002 nian zengbuben 现代汉语词典。2002 年增补本 V 9178/a,b (s. 125)
Xiandai Hanyu cidian. Han-Ying shuang yu. (2002 nian zengbuben) 现代汉语词典。汉英双语。(2002 年增补本)
VI 4711 (s. 125)
Xiandai Hanyu cidian. Xiudingben 现代汉语词典。修订本 V 9000 (s. 126)
Xiandai Hanyu da cidian. Shang, xia ce 现代汉语大词典。上、下册 VII 1126/1,2 (s. 126)
Xiandai Hanyu dapei cidian 现代汉语搭配词典 V 9199 (s. 126)
Xiandai Hanyu fenlei cidian 现代汉语分类词典 VI 4357 (s. 126)
Xiandai Hanyu mofan zidian 现代汉语模范字典 V 9208 (s. 126)
Xiandai Hanyu shici dapei cidian 现代汉语实词搭配词典 V 9198 (s. 126)
Xiandai Hanyu tongyong zidian. Zhengzi, zhengyin, shiyi, fenpin, gouci, jianyun 现代汉语通用字典。正字、正音、
释义、分频、构词、检韵 V 9206 (s. 126)
Xiandai Hanyu tongyongzi zidian 现代汉语通用字字典 V 9001 (s. 126)
Xiandai Hanyu xinci cidian 现代汉语新词词典 V 9189 (s. 126)
Xiandai Hanyu xiuci zhishi 现代汉语修辞知识 V 9057 (s. 127)
Xiandai Hanyu xuci cidian 现代汉语虚词词典 V 9205 (s. 127)
Xiandai Hanyu xuci cidian 现代汉语虚词词典 V 9249/a,b (s. 127)
Xiandai Hanyu xuexi cidian 现代汉语学习词典 V 9184 (s. 127)
Xiandai Hanyu yi'nanci cidian 现代汉语疑难词词典 V 9210 (s. 127)
Xiandai Hanyu yixingci guifan cidian 现代汉语异形词规范词典 V 9251 (s. 127)
Xiandai Hanyu yuyi huoyong cidian 现代汉语语义活用词典 V 9216 (s. )
Xiandai yangsheng 2002/1-12 (bývalý Zhongguo qigong) 现代养生 (原《中国气功》) XV 521/6 (s. 127)
Xiandai yuyanxue cidian 现代语言学词典 V 9200 (s. 20)
Xiandaihua, quanqiuhua yu Zhongguo daolu 现代化、全球化与中国道路 VI 4975 (s. 128)
Xianggang: wenming de yanxu yu duanlie 香港:文明的延续与断裂 VI 4498 (s. 128)
Xianggang Aomen guanxi tiaoli ji xiangguan banfa 香港澳门关系条例暨相关办法 V 9162 (s. 128)
Xianggang wenxue shi 香港文学史 V 9286 (s. 128)
Xiangxiang Zeng shi yanjiu 湘乡曾氏研究 VI 4608 (s. 65)
Xiangzhenzhang xuanju fangshi gaige: anli yanjiu 乡镇长选举方式改革:案例研究 VI 4987 (s. 128)
Xianzhe mingyan. Zhongguo xianzhe wenci jingcui 贤哲名言。中国先哲文辞精粹 VI 5020 (s. 129)
Xiaocheng chunqiu 小城春秋 V 9401 (s. 29)
Xiaocui (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 小翠 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)
V 9121 (s. 78)
239
Xiao xi liu de ge 小溪流的歌 VI 4503 (s. 138)
Xibei jun jianjun shi 西北军建军史 V 9111 (s. 15)
Xibei tusi zhidu yanjiu 西北土司制度研究 VI 4683 (s. 28)
Xibu da kaifa jujiao zai chengzhen 西部大开发聚焦在城镇 VI 5014 (s. 87)
Xibu da kaifa yu minzu wenti 西部大开发与民族问题 VI 5012 (s. 123)
Xibu kaifa yu ziben shichang 西部开发与资本市场 VI 4960 (s. 129)
Xiehouyu daquan 歇后语大全 V 9416 (s. 130)
Xiehouyu he Han wenhua 歇后语和汉文化 VI 4646 (s. 117)
Xiezuo da cidian 写作大辞典 VI 4716 (s. 130)
Xiezuo jiejian cidian 写作借鉴辞典 V 9258 (s. 130)
Xin ci xin yu cidian 新词新语词典 V 9002 (s. 131)
Xin ciyu ∙ shehui ∙ wenhua 新词语·社会·文化 VI 4826 (s. 141)
Xin ciyu xiao cidian 新词语小词典 V 9244 (s. 131)
Xin guan yongyu cidian 新惯用语词典 V 9214 (s. 131)
Xin Jie-Han cidian 新捷汉词典 VI 4343/a,b (s. 131)
"Xin jingji" toushi 《新经济》透视 VI 4934 (s. 75)
Xin shiji de youqi diyuan zhengzhi. Zhongguo mianlin de jiyu yu tiaozhan 新世纪的油气地缘政治。中国面临的机遇
与挑战 VI 4901 (s. 137)
Xin shiji Xianggang yu Ya-Tai 新世纪香港与亚太 VI 4991 (s. 131)
Xin Tang shu 1-5 新唐书 1-5 VI 4673/1-5 (s. 131) viz Ershisishi
Xin Wudai shi 新五代史 VI 4674 (s. 131) viz Ershisishi
Xinbian gu-jin Hanyu da cidian 新编古今汉语大词典 VII 1147 (s. 131)
Xinbian Han-Ying fenlei cihui shouce 新编汉英分类词汇手册 V 8987 (s. 132)
Xinbian Hanyu cidian 新编汉语词典 V 9211 (s. 132)
Xinbian Wenshan fengwuzhi 新编文山风物志 V 9081 (s. 73)
Xinbian zhongyao gejue 新编中药歌诀 V 9137 (s. 193)
Xinhai geming 辛亥革命 V 9168 (s. 72)
Xinhai geming qian-hou. Sheng Xuanhuai dang'an ziliao xuanji zhi yi 辛亥革命前后。盛宣怀档案资料选辑之一
VI 4507 (s. 132)
Xinhai Wuchang qiyi 辛亥武昌起义 VII 1065 (s. 132)
Xinhua cidian. 2001 nian xiudingban 新华词典。2001 年修订版 V 9181 (s. 132)
Xinhua Dictionary With English Translation viz Han-Ying Shuangjie Xinhua Zidian
Xinhua tongyici cidian 新华同义词词典 V 9192 (s. 132)
Xinhua xiezi zidian 新华写字字典 V 9191 (s. 133)
Xinhua xinciyu cidian. 2003 nian ban 新华新词语词典。2003 年版 V 9190 (s. 133)
Xinhua zhengfan chengyu xiao cidian 新华正反成语小词典 V 9242 (s. 133)
Xinhua zidian. (1979 nian xiuding chongpaiben) 新华字典。(1979 年修订重排本) V 8986 (s. 132)
Xinhua zidian. (1998 nian xiudingben) 新华字典。(1998 年修订本) V 9243 (s. 133)
Xinjiang ge zu lishi wenhua cidian 新疆各族历史文化词典 VI 4728 (s. 133)
Xinwen Hanyu daodu 新闻汉语导读 V 9005 (s. 97)
Xinwenjie renwu (liu). Kang Youwei, Liang Qichao 新闻界人物 (六)。康有为、梁启超 V 9118/6 (s. 133)
Xinwenjie renwu (si). Lin Baishui, Wang Yunsheng, Hu Zhengzhi 新闻界人物 (四)。林白水、王芸生、胡政之
V 9118/4 (s. 133)
Xinwenjie renwu (wu). Deng Tuo 新闻界人物 (五)。邓拓 V 9118/5 (s. 133)
Xinxihua: Zhongguo 21 shiji de xuanze 信息化:中国 21 世纪的选择 VI 4885 (s. 117)
Xinyu jiaozhu 新语校注 VI 4850 (s. 114)
Xinyue shixuan 新月诗选 V 9099 (s. 133)
Xiqu qiemo yu wutai zhuangzhi 戏曲切末与舞台装置 V 9041 (s. 116)
Xiyouji 西游记 VI 4813 (s. 121)
Xiyuren yu Yuan chu zhengzhi 西域人与元初政治 VI 4552 (s. 129)
Xizang. Bai ti wenda 西藏。百题问答 V 9139 (s. 134)
Xizang 50 nian. Jingji juan 西藏 50 年。经济卷 VI 4751/1 (s. 80)
Xizang 50 nian. Lishi juan 西藏 50 年。历史卷 VI 4751/2 (s. 48)
Xizang 50 nian. Lüyou juan 西藏 50 年。旅游卷 VI 4751/5 (s. 45)
Xizang 50 nian. Shengtai juan 西藏 50 年。生态卷 VI 4751/3 (s. 135)
Xizang 50 nian. Wenxue juan 西藏 50 年。文学卷 VI 4751/4 (s. 29)
Xizang bowuguan 西藏博物馆 VII 1067 (s. 134)
Xizang fengjian nongnu zhi yanjiu lunwenxuan 西藏封建农奴制研究论文选 V 9358 (s. 134)
Xizang jingji jianshi 西藏经济简史 VI 5000 (s. 134)
Xizang kexue jishu shi 西藏科学技术史 VI 4545 (s. 87)
Xizang qi bai nian. Shang, zhong, xia 西藏七百年。上、中、下 VI 4681/1-3 (s. 134)
Xizang shehui fazhan yanjiu 西藏社会发展研究 V 9357 (s. 134)
Xizang shehui lishi zangwen dang'an ziliao yiwenji 西藏社会历史藏文档案资料译文集 V 9400 (s. 134)
Xizang tongshi jianbian 西藏通史简编 VI 4830 (s. 90)
Xizang wenhua de fazhan 西藏文化的发展 V 9356 (s. 135)
240
Xizang zizhiqu ditu ce 西藏自治区地图册 V 9175 (s. 135)
Xu Beihong sumiao 徐悲鸿素描 V 9050 (s. 135)
Xu Chi wenji (juan yi – juan si) 徐尺文集 (卷一—四) VI 4372/1-4 (s. 135)
Xue zheng lun 血证论 V 9112 (s. 107)
Xueheng pai yu wusi shiqi de fan xinwenhua yundong 学衡派与五四时期的反新文化运动 VI 4596 (s. 96)
Xuesheng gu Hanyu cidian 学生古汉语词典 V 9220 (s. 138)
Xunzi jijie. Shang, xia 荀子集解。上、下 VI 4836/1,2 (s. 117)
Ya-Tai diqu fazhan baogao No. 3 (2002). Xingshi yu redian wenti toushi 亚太地区发展报告 No. 3 (2002)。形势
与热点问题透视 VI 4956 (s. 138)
Yan'an de yinying 延安的阴影 VI 4394 (s. 16)
Yangjiafu yanyi 杨家府演义 V 8985 (s. 141)
Yangsheng yuekan 2002/1-12 (bývalý Qigong zazhi) 养生月刊 (原《气功杂志》) XV 512/6 (s. 141)
Yangzhou guwan 扬州古玩 V 9158 (s. 123)
Yantielun jiaozhu (dingben). Shang, xia. 盐铁论校注 (定本)。上、下 VI 4845/1,2 (s. 114, 141)
Yaoyong zhiwu zaipei 药用植物栽培 V 9067 (s. 141)
Yazhou jinrong weiji: zuixin fenxi yu duice 亚洲金融危机:最新分析与对策 VI 5041 (s. 142)
Yazhou xiandaihua toushi 亚洲现代化透视 VI 4993 (s. 142)
Ye Zhaoyan 叶兆言 VI 4759 (s. 143)
Yen Hsi-shan in the Early Republican China (1912-1927 AD) viz Min chu shiqi de Yan Xishan. Minguo yuannian zhi
shi liu nian
Yenan's Shadow viz Yan'an De Yinying
Yi ge bei fangqi de xuanze: Liang Qichao tiaoshi sixiang zhi yanjiu 一个被放弃的选择:梁启超调适思想之研究
VI 4396 (s. 48)
Yi ge Zhongguo de yuanze yu Taiwan wenti 一个中国的原则与台湾问题 VI 5009 (s. 143)
Yi jiu jiu yi nian Beijing Zhongguo zangxue taolunhui. Lunwen tiyao ji 一九九一年北京中国藏学讨论会。论文提要
集 VII 1055 (s. 143)
Yi jiu yi ling – yi jiu er ling niandai duhui xin funü shenghuo fengmao. Yi "funü zazhi" wei fenxi shili
一九一0~一九二0年代都会新妇女生活风貌。以《妇女杂志》为分析实例 VI 4627 (s. 194)
Yili daili – Ling Tingkan yu Qing zhongye ruxue sixiang zhi zhuanbian 以礼代理—凌廷堪与清中叶儒学思想之转变
VI 4397 (s. 153)
Yi zhi lingqiao de shou: lun zhengfu zhuanxing 一只灵巧的手:论政府转型 VI 4937 (s. 45)
Yiheyuan/The Summer Palace 颐和园 V 9278 (s. 143)
Yiheyuan changlang caihua gushi jingxuan (Ying-Han duizhao) 颐和园长廊彩画故事精选 (英汉对照) VII 1154 (s. 143)
Yin li kao shi 殷礼考实 VI 4554 (s. 49)
Ying-Han jishu cidian 英汉技术词典 V 9019 (s. 144)
Yingning (genju Pu Songling "Liaozhai zhiyi" tongming gushi) 婴宁 (根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事)
V 9129 (s. 100)
Ying-Zang-Han duizhao cidian 英藏汉对照词典 VI 4544 (s. 25)
Ying-Zhong huihua 英中会话 V 9106 (s. 144)
Yingguo, Eguo yu Zhongguo Xizang 英国、俄国与中国西藏 VI 4832 (s. 144)
Yingyong Hanyu cidian 应用汉语词典 V 9179 (s. 144)
Yinyue biaoqing shuyu zidian 音乐膘情术语字典 V 9102 (s. 145)
Yinyue zhishi cidian 音乐知识词典 V 8990 (s. 145)
Yizong jinjian. Shang, xia ce 医宗金鉴。上、下册 V 9133/1,2 (s. 122)
Yizu gudai wenming shi 彝族古代文明史 V 9342 (s. 91, 110)
Yonghegong 雍和宫 V 9277 (s. 145)
You dianfan dao guifan: cong Mingdai zhenjie lienü de bianshi yu liuchuan kan zhenjie guannian de yange hua 由典范
到规范:从明代贞节烈女的辨识与流传看贞节观念的严格化 VI 4633 (s. 26)
You Zhongguo tese de shehui zhuyi minzhu zhengzhi 有中国特色的社会主义民主政治 VI 4912 (s. 121)
Youxiu baogao wenxue nianxuan 1990-1991 优秀报告文学年选 1990~1991 VI 4438 (s. 145)
Yuan Ming Qing shi jianshang cidian. Liao ∙ Jin ∙ Yuan ∙ Ming 元明清诗鉴赏辞典。辽·金·元·明 V 9266/1 (s. 146)
Yuan Ming Qing shi jianshang cidian. Qing ∙ Jindai 元明清诗鉴赏辞典。清·近代 V 9266/2 (s. 147)
Yuan qu jianshang cidian 元曲鉴赏辞典 V 9267 (s. 147)
Yuan shi 1-3 元史 1-3 VI 4678/1-3 (s. 147) viz Ershisishi
Yuan shi biecai ji 元诗别裁集 VII 1050 (s. 147)
Yuan yuyan cidian 元语言词典 VI 4723 (s. 62)
Yuan Zhen ji. Shang, xia ce 元缜集。上、下册 VI 4747/1,2 (s. 147)
Yuandai huji zhidu yanjiu 元代户计制度研究 VI 4574 (s. 49)
Yuandai wenxue shi 元代文学史 VI 4735 (s. 147)
Yuanjian leihan. Di yi ce – di shi ba ce 渊鉴类函。第一册—第十八册 VI 4334/1-18 (s. 147)
Yuanmeng 圆梦 V 9395 (s. 42)
Yue Fei de chuanshuo 岳飞的传说 V 8969 (s. 147)
Yuefu 乐府 V 9414 (s. 148)
Yuefu Songs with Regular Five-Syllable Lines viz Yuefu
Yuewei caotang biji yanjiu 阅微草堂笔记研究 VI 4589 (s. 60)
241
Yufa xiuci 语法修辞 V 9054 (s. 148)
Yuwen jichu zhishi 语文基础知识 V 9053 (s. 148)
Yuwen zhishi shouce 语文知识手册 VI 4799 (s. 148)
Yuyan jiaoxue yu yanjiu 1998/1-4, 1999/1-4, 2000/1-4, 2002/1-6 语言教学与研究 XV 518/5-7, 9 (s. 148)
Yuyan wenzi guifan shouce 语言文字规范手册 VI 4645 (s. 148)
Yuyan yu wenhua 语言与文化 V 9359 (s. 79)
Yuyan yu wenhua. Ying-Han yuyan wenhua duibi 语言与文化。英汉语言文化对比 VI 5018 (s. 22)
Yuyanxue baike cidian 语言学百科词典 VI 4359 (s. 148)
Yuyinxue he yinxixue cidian 语音学和音系学词典 V 9201 (s. 148)
Zai Meiguo chenggong de Zhongguo ren 在美国成功的中国人 V 9080 (s. 45)
Zang Kejia shixuan 臧克家诗选 V 9387 (s. 149)
Zangchuan fojiao ge pai jiaoyi ji mi zong mantan 藏传佛教各派教义及密宗漫谈 VI 4689 (s. 73)
Zangchuan fojiao xinyang yu minsu 藏传佛教信仰与民俗 VI 4685 (s. 10)
Zangxue yanjiu [1987, 1990] 藏学研究 V 9142/1987, 1990 (s. 149)
Zangxue yanjiu wenji. Di si ji 藏学研究文集。第四集 V 9141/4 (s. 149)
Zangyu fangyan gailun 藏语方言概论 V 9140 (s. 29)
Zangzu da cidian 藏族大辞典 VII 1066 (s. 149)
Zengliang minzhu yu shanzhi. Zhuanbian zhong de Zhongguo zhengzhi 增量民主与善治。转变中的中国政治
VI 4995 (s. 145)
Zengyan cidian 赠言词典 V 9240 (s. 149)
Zengzhang yu fenxiang. Jumin shouru fenpei lilun he shizheng 增长与分享。居民收入分配理论和实证
VI 4943 (s. 152)
Zenyang jiuzheng bingju 怎样纠正病句 V 9055 (s. 139)
Zenyang liyong tushuguan 怎样利用图书馆 V 9090 (s. 150)
Zenyang xiugai bingju 怎样修改病句 V 9056 (s. 156)
Zenyang zixue zhongyi 怎样自学中医 V 9114 (s. 70)
Zhang jiuling nianpu. Fu lun wu zhong 张九龄年谱。附论五种 VI 4550 (s. 139)
Zhang Kangkang 张抗抗 VI 4774 (s. 151)
Zhang Zhidong de waijiao zhengce 张之洞的外交政策 VI 4510 (s. 62)
Zhanguo shihua 战国史话 V 8927 (s. 88)
Zhanguo zhuzi de gu sheng wang chuanshuo jiqi sixiang shi yiyi 战国诸子的古圣王传说及其思想史意义
VI 4603 (s. 113)
Zhanzheng he ren. Yi, er, san 战争和人。一、二、三 V 9317/1-3 (s. 112)
Zhanzheng he ren. Di yi bu: Yueluo niao ti shuang mantian, di er bu: Shanzai xuwu piaomiao jian, di san bu: Feng ye
di hua qiu sese 战争和人。第一部:月落鸟啼霜满天、第二部:山在虚无缥渺间、第三部:枫叶荻花秋瑟瑟
VI 4494/1-3 (s. 112)
Zhao Shangzhi (shang). Zhongguo de Xia Boyang 赵尚志 (上)。中国的夏伯阳 VI 4860/1 (s. 119)
Zhao Shangzhi (xia). Zongsiling de beiju 赵尚志 (下)。总司令的悲剧 VI 4860/2 (s. 119)
Zhejiang renwu jianzhi. Xia 浙江人物简志。下 VI 4423/2 (s. 156)
Zhejiang sheng Pan'an xian Yangtou cun de xifangyue 浙江省磐安县仰头村的西方月 VI 4455 (s. 136)
Zheng cao li zhuan siti zidian 正草隶篆四提字典 V 8991 (s. 156)
Zheng Zhenduo 郑振铎 VI 4375 (s. 156)
Zhengfu zuzhi jiegou tiaozheng yu jingji fazhan 政府组织结构调整与经济发展 VI 4916 (s. 138)
Zhengzhi changshi shiyong shouce 政治常识实用手册 V 9060 (s. 157)
Zhengzhi jingjixue yanjiu baogao 2. Jingji quanqiuhua de zhengzhi jingjixue fenxi 政治经济学研究报告 2。经济
全球化的政治经济学分析 VI 4980/2 (s. 157)
Zhengzhi jingjixue yanjiu baogao 3. Zhuangui jingji de zhengzhi jingjixue yanjiu 政治经济学研究报告 3。转轨经济
的政治经济学研究 VI 4980/3 (s. 157)
Zhengzhi jingjixue yanjiu baogao 4. Shichang jingji de ziben lilun yanjiu 政治经济学研究报告 4。市场经济的资本
理论研究 VI 4980/4 (s. 157)
Zhengzhi yu zhengzhixue 政治与政治学 VI 4996 (s. 145)
Zhenjiu dacheng jiaoshi 针灸大成校释 V 9130 (s. 157)
Zhenjiu jiayijing jiaoshi. Shang, xia ce 针灸甲乙经校释。上、下册 V 9131/1,2 (s. 157)
Zhenjiu zhiliao shouce 针灸治疗手册 V 8997 (s. 157)
Zhenjiuxue. Xinbian zhongyixue jiaocai 针灸学。新编中医学教材 V 9070 (s. 158)
Zhenjiuxue shouce. (Zuixin xiudingben) 针灸学手册。(最新修订本) V 9063 (s. 117)
Zhexue da cidian (xiudingben). Shang, xia 哲学大辞典 (修订本)。上、下 VII 1144/1,2 (s. 158)
Zhexue yanjiu 1998/1-12 哲学研究 XV 493/11 (s. 158)
Zhexue yu wenhua 哲学与文化 V 9324 (s. 158)
Zhi luan shan ti 治乱嬗替 V 9291/3 (s. 11)
Zhimian fuhao jingji 直面符号经济 VI 4942 (s. 152)
Zhishi jingji gailun 知识经济概论 VI 5033 (s. 158)
Zhishi jingji yu chanye jiegou tiaozheng 知识经济与产业结构调整 VI 5034 (s. 158)
Zhishi jingji yu guoji guanxi 知识经济与国际关系 VI 5032 (s. 155)
Zhishi jingji yu jinrong 知识经济与金融 VI 5035 (s. 158)
242
Zhishi jingji yu juece kexue 知识经济与决策科学 VI 5037 (s. 63)
Zhishi jingji yu kechixu fazhan 知识经济与可持续发展 VI 5031 (s. 159)
Zhishi jingji yu laogongye jidi 知识经济与老工业基地 VI 5036 (s. 89)
Zhishi jingji yu zhishi chanpin 知识经济与知识产品 VI 5030 (s. 159)
Zhiwen bencao 质问本草 VI 4482 (s. 74)
Zhong fa xi yong. Zhongguo chuantong falü ji xiguan zai Xianggang 中法西用。中国传统法律及习惯在香港
VI 4999 (s. 103)
Zhong hua (xiudingben) 种花 (修订本) V 9156 (s. 22)
Zhong-Han guanxi Zhongwen lunzhu mulu 中韩关系中文论著目录 VI 4384 (s. 159)
Zhong-Mei guanxi shi luncong 中美关系史论从 VI 4430 (s. 159)
Zhonggulou 钟鼓楼 V 9313 (s. 76)
Zhongguo 20 shiji wenxue 中国 20 世纪文学 VI 4748/7 (s. 154)
Zhongguo 21 shiji renkou yu fazhan 中国 21 世纪人口与发展 VI 5007 (s. 159)
Zhongguo baike da cidian. 1-10 中国百科大辞典。1-10 VII 1121/1-10 (s. 160)
Zhongguo bianjiang minzu diqu wenwu jicui 中国边疆民族地区文物集萃 VII 1135 (s. 160)
Zhongguo caizheng zhichu jiegou gaige 中国财政支出结构改革 VI 4908 (s. 160)
Zhongguo caizheng zhidu gaige zhi tansuo 中国财政制度改革之探索 VI 4904 (s. 197)
Zhongguo changjian wenyan ju shi jiangjie 中国常见文言句式讲解 V 9029 (s. 146)
Zhongguo chanye zhengce shizheng fenxi 中国产业政策实证分析 VI 4886 (s. 160)
Zhongguo chuangyeban shichang yanjiu 中国创业板市场研究 VI 4961 (s. 112)
Zhongguo cunzhuang de gongyehua moshi 中国村庄的工业化模式 VI 4888 (s. 160)
Zhongguo da baike quanshu 中国大百科全书 VII 933/1b,2b – VII 941/b, VII 951/b, VII 1072 – VII 1117 (s. 167) viz jednotlivé
svazky
Zhongguo da baike quanshu. Caizheng, shuishou, jinrong, jiage 中国大百科全书。财政、税收、金融、价格
VII 1087 (s. 160)
Zhongguo da baike quanshu. Daqi kexue, haiyang kexue, shuiwen kexue 中国大百科全书。大气科学、海洋科学、
水文科学 VII 1115 (s. 160)
Zhongguo da baike quanshu. Diangong 中国大百科全书。电工 VII 1102 (s. 161)
Zhongguo da baike quanshu. Dianying 中国大百科全书。电影 VII 1079 (s. 161)
Zhongguo da baike quanshu. Dianzixue yu jisuanji. I, II 中国大百科全书。电子学与计算机。I, II VII 1103/1,2 (s. 161)
Zhongguo da baike quanshu. Dilixue 中国大百科全书。地理学 VII 1113 (s. 161)
Zhongguo da baike quanshu. Dizhixue 中国大百科全书。地质学 VII 1112 (s. 161)
Zhongguo da baike quanshu. Fangzhi 中国大百科全书。纺织 VII 1099 (s. 161)
Zhongguo da baike quanshu. Faxue 中国大百科全书。法学 VII 1086 (s. 161)
Zhongguo da baike quanshu. Guti diqiu wulixue, cehuixue, kongjianxue 中国大百科全书。固体地球物理学、
测绘学、空间学 VII 1114 (s. 161)
Zhongguo da baike quanshu. Hangkong, hangtian 中国大百科全书。航空、航天 VII 1105 (s. 162)
Zhongguo da baike quanshu. Huagong 中国大百科全书。化工 VII 1098 (s. 162)
Zhongguo da baike quanshu. Huanjing kexue 中国大百科全书。环境科学 VII 1116 (s. 162)
Zhongguo da baike quanshu. Huaxue. I, II 中国大百科全书。化学。I, II VII 1110/1,2 (s. 162)
Zhongguo da baike quanshu. Jianzhu, yuanlin, chengshi, guihua 中国大百科全书。建筑、园林、城市、规划
VII 951/b (s. 162)
Zhongguo da baike quanshu. Jiaotong 中国大百科全书。交通 VII 1094 (s. 162)
Zhongguo da baike quanshu. Jiaoyu 中国大百科全书。教育 VII 941/b (s. 162)
Zhongguo da baike quanshu. Jingjixue. I-III 中国大百科全书。经济学。I-III VII 935/1b-3b (s. 162)
Zhongguo da baike quanshu. Jixie gongcheng. I, II 中国大百科全书。机械工程。I, II VII 1101/1,2 (s. 163)
Zhongguo da baike quanshu. Junshi. I, II 中国大百科全书。军事。I, II VII 1088/1,2 (s. 163)
Zhongguo da baike quanshu. Kaoguxue 中国大百科全书。考古学 VII 1083 (s. 163)
Zhongguo da baike quanshu. Kuang ye 中国大百科全书。矿冶 VII 1097 (s. 163)
Zhongguo da baike quanshu. Lixue 中国大百科全书。力学 VII 1109 (s. 163)
Zhongguo da baike quanshu. Meishu. I, II 中国大百科全书。美术。I, II VII 1076/1,2 (s. 163)
Zhongguo da baike quanshu. Minzu 中国大百科全书。民族 VII 938/b (s. 163)
Zhongguo da baike quanshu. Nongye. I, II 中国大百科全书。农业。I, II VII 1093/1,2 (s. 163)
Zhongguo da baike quanshu. Qinggong 中国大百科全书。轻工 VII 1100 (s. 164)
Zhongguo da baike quanshu. Shehuixue 中国大百科全书。社会学 VII 1090 (s. 164)
Zhongguo da baike quanshu. Shengwuxue. I-III 中国大百科全书。生物学。I-III VII 1111/1-3 (s. 164)
Zhongguo da baike quanshu. Shijie dili 中国大百科全书。世界地理 VII 1072 (s. 164)
Zhongguo da baike quanshu. Shuili 中国大百科全书。水利 VII 1096 (s. 164)
Zhongguo da baike quanshu. Shuxue 中国大百科全书。数学 VII 1107 (s. 164)
Zhongguo da baike quanshu. Tianwenxue 中国大百科全书。天文学 VII 1106 (s. 164)
Zhongguo da baike quanshu. Tiyu 中国大百科全书。体育 VII 1092 (s. 165)
Zhongguo da baike quanshu. Tumu gongcheng 中国大百科全书。土木工程 VII 1095 (s. 165)
Zhongguo da baike quanshu. Tushuguanxue, qingbaoxue, dang'anxue 中国大百科全书。图书馆学、情报学、档案学
VII 1081 (s. 165)
Zhongguo da baike quanshu. Waiguo lishi. I, II 中国大百科全书。外国历史。I, II VII 1073/1,2 (s. 165)
243
Zhongguo da baike quanshu. Waiguo wenxue. I, II 中国大百科全书。外国文学。I, II VII 934/1b,2b (s. 165)
Zhongguo da baike quanshu. Wenwu, bowuguan 中国大百科全书。文物、博物馆 VII 1080 (s. 165)
Zhongguo da baike quanshu. Wulixue. I, II 中国大百科全书。物理学。I, II VII 1108/1,2 (s. 165)
Zhongguo da baike quanshu. Xiandai yixue. I, II 中国大百科全书。现代医学。I, II VII 1085/1,2 (s. 165)
Zhongguo da baike quanshu. Xiju 中国大百科全书。戏剧 VII 1078 (s. 166)
Zhongguo da baike quanshu. Xinlixue 中国大百科全书。心理学 VII 1091 (s. 166)
Zhongguo da baike quanshu. Xinwen chuban 中国大百科全书。新闻出版 VII 1082 (s. 166)
Zhongguo da baike quanshu. Xiqu quyi 中国大百科全书。戏曲曲艺 VII 939/b (s. 166)
Zhongguo da baike quanshu. Yinyue, wudao 中国大百科全书。音乐、舞蹈 VII 1077 (s. 166)
Zhongguo da baike quanshu. Yuyan wenzi 中国大百科全书。语言文字 VII 940/b (s. 166)
Zhongguo da baike quanshu. Zhengzhixue 中国大百科全书。政治学 VII 1089 (s. 166)
Zhongguo da baike quanshu. Zhexue. I, II 中国大百科全书。哲学。I, II VII 936/1b,2b (s. 166)
Zhongguo da baike quanshu. Zhongguo chuantong yixue 中国大百科全书。中国传统医学 VII 1084 (s. 167)
Zhongguo da baike quanshu. Zhongguo dili 中国大百科全书。中国地理 VII 1074 (s. 167)
Zhongguo da baike quanshu. Zhongguo lishi. I-III 中国大百科全书。中国历史。I-III VII 1075/1-3 (s. 167)
Zhongguo da baike quanshu. Zhongguo wenxue. I, II 中国大百科全书。中国文学。I, II VII 933/1b,2b (s. 167)
Zhongguo da baike quanshu. Zidonghua kongzhi yu xitong gongcheng 中国大百科全书。自动化控制与系统工程
VII 1104 (s. 167)
Zhongguo da baike quanshu. Zong suoyin 中国大百科全书。总索引 VII 1117 (s. 167)
Zhongguo da baike quanshu. Zongjiao 中国大百科全书。宗教 VII 937/b (s. 167)
Zhongguo dangdai sanwen jinghua 中国当代散文精华 V 9319 (s. 167)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin cidian 中国当代文学作品辞典 V 9257 (s. 168)
Zhongguo dangdai wenxue zuopin jingxuan (1949-1999). Zengdingben 中国当代文学作品精选 (1949~1999)。
增订本 VI 4738 (s. 168)
Zhongguo daojiao shi (zengdingben). Shang, xia juan 中国道教史(增订本)。上、下卷 VI 4649/1,2 (s. 168)
Zhongguo de nongcun fupin kaifa 中国的农村扶贫开发 VI 5008 (s. 168)
Zhongguo de shamo 中国的沙漠 V 9403 (s. 123)
Zhongguo de shiji. Xia yi ge jingji qiangguo de jueqi 中国的世纪。下一个经济强国的崛起 VI 4945 (s. 9, 77)
Zhongguo de shiku 中国的石窟 V 9404 (s. 72)
Zhongguo de ziran baohuqu 中国的自然保护区 V 9389 (s. 66)
Zhongguo di er lishi dang'anguan suocun Xizang he Zang shi dang'an mulu (shang, xia ce) 中国第二历史档案馆所存
西藏和藏事档案目录 (上、下册) VII 1141/1,2 (s. 168)
Zhongguo di yi lishi dang'anguan suocun Xizang he Zang shi dang'an mulu (Man, Zang wen bufen) 中国第一历史
档案馆所存西藏和藏事档案目录 (满、藏文部分) VII 1140 (s. 168)
Zhongguo dianying nianjian 1981, 1982, 1984 中国电影年鉴 1981, 1982, 1984 VII 1024/1981,1982,1984 (s. 168)
Zhongguo difang fengwu chuanshuo xuan (di er ji) 中国地方风物传说选 (第二集) VI 4467/2 (s. 168)
Zhongguo dongwu gushi ji. Zhongguo minjian wenxue zuopin xuanbian 中国动物故事集。中国民间文学作品选编
V 9047 (s. 168)
Zhongguo duiwai jingji maoyi 中国对外经济贸易 VI 4986 (s. 124)
Zhongguo fanshiye zhengce yanjiu (1950-2000) 中国反失业政策研究 (1950~2000) VI 4938 (s. 17)
Zhongguo fengjing mingsheng gushi cidian 中国风景名胜故事词典 V 9272 (s. 169)
Zhongguo fengsu gaiguan 中国风俗概观 V 9333 (s. 139)
Zhongguo fojiao. Di yi, er ji 中国佛教。 第一、二集 VI 4332/1,2 (s. 169)
Zhongguo fojiao baike quanshu 中国佛教百科全书 VI 4652/1-8 viz jednotlivé svazky
Zhongguo fojiao baike quanshu. Diaosu juan 中国佛教百科全书。雕塑卷 VI 4652/6 (s. 73)
Zhongguo fojiao baike quanshu. Jianzhu juan, mingshan mingsi juan 中国佛教百科全书。建筑卷、名山名寺卷
VI 4652/8 (s. 169)
Zhongguo fojiao baike quanshu. Jiaoyu juan, renwu juan 中国佛教百科全书。教义卷、人物卷 VI 4652/1 (s. 142)
Zhongguo fojiao baike quanshu. Jingdian juan 中国佛教百科全书。经典卷 VI 4652/7 (s. 15)
Zhongguo fojiao baike quanshu. Lishi juan 中国佛教百科全书。历史卷 VI 4652/2 (s. 87)
Zhongguo fojiao baike quanshu. Shijie juan, shu-hua juan 中国佛教百科全书。诗偈卷、书画卷 VI 4652/5 (s. 151)
Zhongguo fojiao baike quanshu. Yi gui juan 中国佛教百科全书。仪轨卷 VI 4652/4 (s. 169)
Zhongguo fojiao baike quanshu. Zongpai juan 中国佛教百科全书。宗派卷 VI 4652/3 (s. 87)
Zhongguo fojiao renming da cidian. Zhenhua fashi yigao 中国佛教人名大辞典。震华法师遗稿 VII 1138 (s. 169)
Zhongguo fojiao wenhua daguan 中国佛教文化大观 VII 1123/7 (s. 169)
Zhongguo fojiao yu chuantong wenhua 中国佛教与传统文化 V 9348 (s. 26)
Zhongguo foxue yuanliu lüejiang 中国佛学源流略讲 V 9349 (s. 80)
Zhongguo fuwu maoyi fanglüe 中国服务贸易方略 VI 4900 (s. 169)
Zhongguo ge minzu yuanshi zongjiao ziliao jicheng. Kaogu juan 中国各民族原始宗教资料集成。考古卷
VII 1137/1 (s. 170)
Zhongguo ge minzu yuanshi zongjiao ziliao jicheng. Yizu juan ∙ Baizu juan ∙ Jinuozu juan 中国各民族原始宗教资料
集成。彝族卷·白族卷·基诺族卷 VII 1137/2 (s. 170)
Zhongguo gongchandang guanyu minzu wenti de jiben guandian he zhengce (ganbu duben) 中国共产党关于民族文体
的基本观点和政策 (干部读本) VI 5005 (s. 170)
Zhongguo gongsi fa yuanli 中国公司法原理 VI 4884 (s. 110)
244
Zhongguo gongwenxue 中国公文学 VI 4421 (s. 84)
Zhongguo gongye liyong waishang touzi yanjiu baogao 中国工业利用外商投资研究报告 VI 4897 (s. 114)
Zhongguo gudai fenqi taolun wu shi nian (yi jiu er jiu – yi jiu qi jiu nian) 中国古代分期讨论五十年
(一九二九— 一九七九年)VI 4532 (s. 70)
Zhongguo gudai geyan xiao cidian 中国古代格言小辞典 V 9226 (s. 170)
Zhongguo gudai jianzhu shi 中国古代建筑史 VII 1038 (s. 170)
Zhongguo gudai jingji wenxuan. (Di er, san fence) 中国古代经济文选。(第二、三分册) VI 4432/2,3 (s. 170)
Zhongguo gudai lishi 中国古代历史 VI 4748/3 (s. 132)
Zhongguo gudai mingju cidian 中国古代名句辞典 V 9225 (s. 170)
Zhongguo gudai mingju cidian (xiudingben) 中国古代名句辞典 (修订本) V 9268 (s. 13)
Zhongguo gudai mingyan juanyu da cidian 中国古代名言隽语大辞典 VI 4703 (s. 170)
Zhongguo gudai qingtongqi xiao cidian 中国古代青铜器小辞典 V 9036 (s. 171)
Zhongguo gudai sanwen 中国古代散文 V 9026 (s. 171)
Zhongguo gudai shenhua 中国古代神话 V 8937 (s. 18)
Zhongguo gudai shi changshi. Sui Tang Wudai Song Yuan bufen 中国古代史常识。隋唐五代宋元部分 V 8931 (s. 171)
Zhongguo gudai shi changshi. Xian Qin bufen 中国古代史常识。先秦部分 V 8930 (s. 171)
Zhongguo gudai shi jiaoxue cankao dituji. Zhongyang guangbo dianshi daxue. Fu: Zhongguo gujin diming duizhao biao
中国古代史教学参考地图集。中央广播电视大学。府:中国古今地名对照表 VI 4403 (s. 154)
Zhongguo gudai shi shiliaoxue 中国古代史史料学 V 9020 (s. 13)
Zhongguo gudai siwang guan zhi tanjiu 中国古代死亡观之探究 VI 4622 (s. 59)
Zhongguo gudai wenhua shi. Yi, er, san 中国古代文化史。一、二、三 VI 4730/1-3 (s. 171)
Zhongguo gudai wenxue 中国古代文学 VI 4748/4 (s. 111)
Zhongguo gudai wenxue cidian. Di yi juan 中国古代文学词典。第一卷 VI 4497/1 (s. 171)
Zhongguo gudai wenxue zuopin xuan. Er. Zhongyang guangbo dianshi daxue jiaocai 中国古代文学作品选。二。中央
广播电视大学教材 V 9151/2 (s. 171)
Zhongguo gudai xiaoshuo lunji 中国古代小说论集 V 8942 (s. 37)
Zhongguo gudai yuyan 中国古代寓言 V 9027 (s. 171)
Zhongguo gudai yuyan shi 中国古代寓言史 V 8941 (s. 15)
Zhongguo gudai yuyan xuan 中国古代寓言选 V 8940 (s. 172)
Zhongguo gudai zhexue 中国古代哲学 VI 4748/6 (s. 108)
Zhongguo gudian wenxue cidian 中国古典文学辞典 VI 4713 (s. 172)
Zhongguo gudian wenxue congkao. Di yi ji 中国古典文学丛考。第一辑 VI 4516/1 (s. 172)
Zhongguo gudian wenxue mingzhu tijie 中国古典文学名著题解 V 8928 (s. 172)
Zhongguo gudian wenxue yanjiu shi 中国古典文学研究史 VI 4802 (s. 172)
Zhongguo gudian xiaoshuo shi lun 中国古典小说史论 V 9353 (s. 140)
Zhongguo gudian yishu 中国古典艺术 V 9170 (s. 11)
Zhongguo guizhi yu jingzheng: lilun he zhengce 中国规制与竞争:理论和政策 VI 4910 (s. 172)
Zhongguo haiyang fazhan shi lunwenji. Di san, wu ji 中国海洋发展史论文集。第三、五辑 VI 4530/3,5 (s. 172)
[HSK] Zhongguo Hanyu shuiping kaoshi cihui dagang Hanyu 8000 ci cidian [HSK]中国汉语水平考试词汇大纲汉语
8000 词词典 VI 4691 (s. 173)
Zhongguo Hanzi wenhua daguan 中国汉字文化大观 VII 1123/1 (s. 173)
Zhongguo hongguan jingji fenxi baogao 中国宏观经济分析报告 VI 4958/1 (s. 173)
Zhongguo hongguan jingji fenxi baogao No. 3 中国宏观经济分析报告 No. 3 VI 4958/3 (s. 173)
Zhongguo hongguan jingji zhengce xuanze 中国宏观经济政策选择 VI 4939 (s. 173)
Zhongguo hua de wenfa (zengdingben) 中国话的文法 (增订本) VII 1064 (s. 156)
Zhongguo hua lun yanjiu 中国画论研究 VI 4408 (s. 122)
Zhongguo huajia da cidian 中国画家大辞典 VI 4406 (s. 173)
Zhongguo huihua. Wusheng shi li song qianqiu 中国绘画。无声诗里诵千秋 VI 4409 (s. 196)
Zhongguo huihua qutan 中国绘画趣谈 VI 4410 (s. 173)
Zhongguo jianzhu wenhua daguan 中国建筑文化大观 VII 1123/5 (s. 174)
Zhongguo jianzhu yishu shi. Shang, xia 中国建筑艺术史。上、下 VII 1129/1,2 (s. 174)
Zhongguo jiaoyu nianjian 1982-1984 中国教育年鉴 1982~1984 VII 1037 (s. 174)
Zhongguo jiating zhi yanjiu lunzhu mulu 中国家庭之研究论著目录 VI 4386 (s. 174)
Zhongguo jin bainian wenxue tishi liubian shi. Shang, xia 中国近百年文学体式流变史。上、下 V 9415/1,2 (s. 174)
Zhongguo jin san bai nian xueshu shi 中国近三百年学术史 VI 4331 (s. 68)
Zhongguo jin san bai nian xueshu shi. Shang, xia ce 中国近三百年学术史。上、下册 VI 4755/1,2 (s. 90)
Zhongguo jindai jingji sixiang ziliao xuanji. Shang, zhong, xia ce 中国近代经济思想资料选辑。上、中、下册
VI 4362/1 (s. 174); VI 4431/2 (s. 174); VI 4362/2 (s. 174)
Zhongguo jindai lishi (1840 – 1949) 中国近代历史 (1840~1949) VI 4748/1 (s. 13)
Zhongguo jindai sixiang shi shang de Hu Shi 中国近代思想史上的胡适 VI 4361 (s. 146)
Zhongguo jindai tielu shiye guanli de yanjiu – zhengzhi cengmian de fenxi (1876-1937) 中国近代铁路事业管理
的研究—政治层面的分析 (1876~1937) VI 4395 (s. 152)
Zhongguo jindai wenxue lunwen li (1919-1949). Gailun ∙ shiwen juan 中国近代文学论文集 (1919~1949)。概论·
诗文卷 V 9023 (s. 174)
245
Zhongguo jindai wenxue lunwenji (1949-1979). Gailun juan 中国近代文学论文集 (1949~1979)。概论卷
V 9024 (s. 175)
Zhongguo jingji: lujing yu zhengce (1949 – 1999) 中国经济:路径与政策 (1949~1999) VI 4935 (s. 59)
Zhongguo jingji: "Shi wu" yuce yu 21 shiji zhanwang 中国经济:《十五》预测与 21 世纪展望 VI 4896 (s. 63)
Zhongguo jingji gaige yu shehui jiegou tiaozheng. Guoji xueshu yantaohui lunji 中国经济改革与社会结构调整。国际
学术研讨会论集 VI 4882 (s. 175)
Zhongguo jingji qianjing fenxi – 1999 nian chunji baogao 中国经济前景分析—1999 年春季报告 VI 4890 (s. 175)
Zhongguo jingji qianjing fenxi – 2003 nian chunji baogao 中国经济前景分析—2003 年春季报告 VI 4891 (s. 175)
Zhongguo jingji redian yanjiu baogao 1 中国经济热点研究报告 1 VI 4957 (s. 175)
Zhongguo jingji tizhi gaige nianjian 1990 中国经济体制改革年鉴 1990 VII 1026/1990 (s. 175)
Zhongguo jingji xi jin 中国经济西进 VI 4883 (s. 175)
Zhongguo jingji zengzhang de lilun yu zhengce 中国经济增长的理论与政策 VI 4913 (s. 176)
Zhongguo jingji zengzhang fangshi xuanze 中国经济增长方式选择 VI 4915 (s. 62)
Zhongguo jingji zengzhang yu kechixu fazhan. Lilun, moxing yu yingyong 中国经济增长与可持续发展。理论、模型
与应用 VI 4914 (s. 141)
Zhongguo jingju fushi 中国京剧服饰 VII 1130 (s. 176)
Zhongguo jingju shuyao 中国京剧述要 V 9321 (s. 29)
Zhongguo jingtou 2001 中国镜头 2001 VI 5010 (s. 176)
Zhongguo jingxue shi 中国经学史 V 9096 (s. 82)
Zhongguo jinrong kaifang de zhanlüe jueze 中国金融开放的战略抉择 VI 4899 (s. 176)
Zhongguo jinrong lilun qianyan 中国金融理论前沿 VI 4893 (s. 176)
Zhongguo jinrong tizhi jianlun 中国金融体制简论 VI 4909 (s. 144)
Zhongguo jumin shouru fenpei shizheng fenxi 中国居民收入分配实证分析 VI 4931 (s. 176)
Zhongguo lidai biji yinghua. Shang, zhong, xia 中国历代笔记英华。上、中、下 VI 4749/1-3 (s. 176)
Zhongguo lidai guancheng cidian 中国历代官称辞典 VI 4709 (s. 176)
Zhongguo lidai shihua xuan. Er 中国历代诗话选。二 VI 4515/2 (s. 177)
Zhongguo lidai wenxue zuopin xuan (jianbianben). Shang, xia ce. Gaodeng xuexiao wenke jiaocai 中国历代文学作品
选 (简编本)。上、下册。高等学校文科教材 V 9025/1,2 (s. 177)
Zhongguo lidai wenxue zuopin xuan. Zhong bian. Di er ce. Gaodeng xuexiao wenke jiaocai中国历代文学作品选。
中编。第二册。高等学校文科教材 V 9157/2 (s. 177)
Zhongguo lishi da cidian. Shang, xia juan 中国历史大辞典。上、下卷 VII 1046/1a,b,2a,b (s. 177)
Zhongguo lishi da cidian. Qing shi juan (xia) 中国历史大辞典。清史卷 (下) V 9274/2 (s. 177)
Zhongguo lishi dashi nianbiao. Gudai juan 中国历史大事年表。古代卷 VI 4724/1 (s. 177)
Zhongguo lishi dashi nianbiao. Jindai juan 中国历史大事年表。近代卷 VI 4724/2 (s. 177)
Zhongguo lishi dashi nianbiao. Xiandai juan 中国历史大事年表。现代卷 VI 4724/3 (s. 177)
Zhongguo lishi de tongnian 中国历史的童年 V 9363 (s. 178)
Zhongguo lishi dituji. Di er ce. Qin, Xi Han, Dong Han shiqi 中国历史地图集。第二册。秦、西汉、东汉时期
VII 1020/2 (s. 178)
Zhongguo lishi gushi. Goutong zhongwai jingji wenhua de gushi 中国历史故事。沟通中外经济文化的故事
V 9167 (s. 151)
Zhongguo lishi gushi. Liang Song weiguo yingxiong de gushi 中国历史故事。两宋卫国英雄的故事 V 9165 (s. 140)
Zhongguo lishi gushi. Ming chao weiguo yingxiong de gushi 中国历史故事。明朝卫国英雄的故事 V 9166 (s. 178)
Zhongguo lishi jianggao 中国历史讲稿 V 8984 (s. 81)
Zhongguo lishi tonglan 中国历史通览 VI 4366 (s. 178)
Zhongguo lishixue nianjian 1979 中国历史学年鉴 1979 VI 4434 (s. 178)
Zhongguo lunlixue shi 中国伦理学史 VI 5058 (s. 10)
Zhongguo lüyou baike quanshu 中国旅游百科全书 VII 1120 (s. 178)
Zhongguo meishu da cidian 中国美术大辞典 VII 1132 (s. 178)
Zhongguo meishu shi 中国美术史 VI 4405 (s. 150)
Zhongguo minghua jianshang cidian 中国名画鉴赏辞典 VII 1133 (s. 178)
Zhongguo mingsheng cidian. Di er ban 中国名胜词典。第二版 V 9270 (s. 179)
Zhongguo mingsheng cidian. Jingbianben 中国名胜词典。精编本 VI 4729 (s. 179)
Zhongguo mingsheng guji gailan. Shang, xia 中国名胜古迹概览。上、下 VI 4354/1,2 (s. 179)
Zhongguo mingsheng yu lishi wenhua 中国名胜与历史文化 V 9326 (s. 29)
Zhongguo mingyan daguan 中国名言大观 VII 1128 (s. 179)
Zhongguo minjian gongyi gushi xuan 中国民间工艺故事选 V 9035 (s. 179)
Zhongguo minjian wenxue gaiyao. (Zengdingben) 中国民间文学概要。(增订本) VI 4426 (s. 24)
Zhongguo minzu shi 中国民族史 VI 4449 (s. 81)
Zhongguo minzu wenhua yuan xintan 中国民族文化源新探 V 9337 (s. 136)
Zhongguo minzuxue gailun 中国民族学概论 VI 4446 (s. 69)
Zhongguo miyu jicheng (shang) 中国谜语集成 (上) VI 4500/1 (s. 179)
Zhongguo nongcun fazhan yanjiu baogao 1-3 中国农村发展研究报告 1-3 VI 4863/1-3 (s. 179)
Zhongguo nongxue shulu 中国农学书录 VI 4536 (s. 179)
Zhongguo nongye nianjian 1992, 1993 中国农业年鉴 1992, 1993 VII 1025/1992,1993 (s. 179)
Zhongguo nongye shengtai jingji yu kechixu fazhan 中国农业生态经济与可持续发展 VI 4922 (s. 153)
246
Zhongguo nongye zhengce. Lilun kuangjia yu yingyong fenxi 中国农业政策。理论框架与应用分析 VI 4911 (s. 62)
Zhongguo qigong 1998/1-12, 2000/1-12 中国气功 XV 521/2, 4 (s. 180)
Zhongguo qiye dabinggou. Shi dabinggou shangzhan shilu 中国企业大并购。十大并购商战实录 VI 4951 (s. 180)
Zhongguo qiye fazhan baogao (1990-2000 nian) 中国企业发展报告 (1990~2000 年) VI 5023 (s. 75)
Zhongguo ren de jiazhiguan guoji yantaohui lunwenji. Shang, xia ce 中国人的价值观国际研讨会论文集。上、下册
VI 4489/1,2 (s. 180)
Zhongguo renkou liudong fangshi yu tujing (1990-1999 nian) 中国人口流动方式与途径 (1990~1999 年)
VI 4862 (s. 180)
Zhongguo renkou yu laodong wenti baogao No. 4 (2003). Zhuangui zhong de chengshi pinkun wenti 中国人口与劳动
问题报告 No. 4 (2003)。转轨中的城市贫困问题 VI 4877 (s. 180)
Zhongguo renmin jiefangjun jianshi 中国人民解放军简史 V 9107 (s. 180)
Zhongguo renwen shehui kexue qianyan baogao No. 2 (2001 nian juan) 中国人文社会科学前沿报告 No. 2
(2001 年卷) VI 4946/2 (s. 180)
Zhongguo "rushi" yanjiu baogao: jinru WTO de Zhongguo chanye 中国《入世》研究报告:进入 WTO 的中国产业
VI 4962 (s. 181)
Zhongguo ruxue baike quanshu/Encyclopedia of Confucianism in China 中国儒学百科全书 VII 1119 (s. 181)
Zhongguo ruxue wenhua daguan 中国儒学文化大观 VII 1123/6 (s. 181)
Zhongguo shanggushi yanjiu jiangyi 中国上古史研究讲义 VI 4471 (s. 31)
Zhongguo shanshui wenhua daguan 中国山水文化大观 VII 1123/2 (s. 181)
Zhongguo shaoshu minzu yishu cidian 中国少数民族艺术词典 VII 1136/a,b (s. 181)
Zhongguo shehui baozhang fazhan baogao (1997-2001) 中国社会保障发展报告 (1997~2001) VI 4892 (s. 181)
Zhongguo shehui fuli yu shehui jinbu baogao (1999, 2000, 2001, 2002) 中国社会福利与社会进步报告 (1999, 2000,
2001, 2002) VI 4907 (s. 181); VI 4894 (s. 181); VI 4905 (s. 181); VI 4906 (s. 181)
Zhongguo shehui kexue 1980/1-6 中国社会科学 XV 494/2 (s. 182)
Zhongguo shehui kexue qianyan baogao (1998) 中国社会科学前沿报告 (1998) VI 4895 (s. 182)
Zhongguo shengqing 中国省情 VI 4415 (s. 182)
Zhongguo shenhua zhexue 中国神话哲学 V 9322 (s. 142)
Zhongguo Shenzhen fazhan baogao (2003) 中国深圳发展报告 (2003) VI 4873 (s. 182)
Zhongguo shi da gudian beiju ji (shang, xia) 中国十大古典悲剧集 (上、下) V 9150/1,2 (s. 182)
Zhongguo shi da gudian xiju ji 中国十大古典喜剧集 V 9021 (s. 182)
Zhongguo shi shi. Shang, zhong, xia 中国诗史。上、中、下 VI 4380/1-3 (s. 78)
Zhongguo shixue mingzhu tijie 中国史学名著题解 V 8929 (s. 182); V 9038 (s. 182)
Zhongguo shoudu Beijing 中国首都北京 VII 1058 (s. 182)
Zhongguo shufa jianshi 中国书法简史 V 9040 (s. 159)
Zhongguo shufa wenhua daguan 中国书法文化大观 VII 1123/3 (s. 183)
Zhongguo Sichou zhi lu cidian 中国丝绸之路辞典 VI 4358 (s. 183)
Zhongguo simiao wenhua 中国寺庙文化 V 9290 (s. 24)
Zhongguo siying qiye fazhan baogao No. 1 (1978-1998) 中国私营企业发展报告 No. 1 (1978~1998) VI 4879/1 (s. 183)
Zhongguo siying qiye fazhan baogao No. 2 (1999) 中国私营企业发展报告 No. 2 (1999) VI 4879/2 (s. 183)
Zhongguo siying qiye fazhan baogao No. 4 (2002) 中国私营企业发展报告 No. 4 (2002) VI 4879/4 (s. 183)
Zhongguo suwenxue shi. Shang, xia ce 中国俗文学史。上、下册 V 9098/1,2 (s. 157)
Zhongguo suyu da cidian 中国俗语大辞典 V 9239/a,b (s. 183)
Zhonghua suyu yuanliu da cidian 中华俗语源流大辞典 V 9238 (s. 190)
Zhongguo tese shehui zhuyi fazhi tong1un 中国特色社会主义法制通论 VI 4880 (s. 183)
Zhongguo tielu fazhan shi 中国铁路发展史 V 9155 (s. 60)
Zhongguo tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di san ce (xiudingben). Fengjian shehui (er). Wei Jin Nan-Bei chao 中国
通史参考资料。古代部分第三册。(修订本)。封建社会 (二)。魏晋南北朝 VI 4429/3 (s. 184)
Zhongguo tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di si ce. (xiudingben). Fengjian shehui (san). Sui dao Wudai mo 中国通史
参考资料。古代部分第四册。(修订本)。封建社会 (三)。隋到五代末 VI 4429/4 (s. 184)
Zhongguo tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di wu ce. Fengjian shehui (si). Song Liao Jin中国通史参考资料。古代
部分第五册。封建社会 (四)。宋辽金 VI 4429/5 (s. 184)
Zhongguo tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di liu ce. Fengjian shehui (wu). Yuan 中国通史参考资料。古代部分
第六册。封建社会 (五)。元 VI 4429/6 (s. 184)
Zhongguo tongshi cankao ziliao. Gudai bufen di ba ce. Fengjian shehui (qi). Qing (yapian zhanzheng qian) 中国通史
参考资料。古代部分第八册。封建社会 (七)。清 (鸦片战争前) VI 4429/8 (s. 184)
Zhongguo tongshi gangyao 中国通史纲要 V 9345 (s. 184)
Zhongguo wenhua duben 中国文化读本 VI 4753 (s. 184)
Zhongguo wenhua fazhan guiji 中国文化发展轨迹 V 9328 (s. 27)
Zhongguo wenhua gaishuo 中国文化概说 VI 4748/2 (s. 97)
Zhongguo wenhua lüe ying 中国文化掠影 VI 4418 (s. 27)
Zhongguo wenhua shengji gushi 中国文化胜迹故事 V 9325 (s. 195)
Zhongguo wenhua shi. Shang, xia ce 中国文化史。上、下册 V 9285/1,2 (s. 76)
Zhongguo wenhua shi daolun. Xiudingben 中国文化史导论。修订本 VI 4794 (s. 90)
Zhongguo wenhua shi gang 中国文化史纲 V 9332 (s. 27)
Zhongguo wenhua xiandaihua 中国文化现代化 V 9329 (s. 76)
247
Zhongguo wenhua yaoyi 中国文化要义 VI 4797 (s. 68)
Zhongguo wenxue 2000/1-6 中国文学 XV 523 (s. 184)
Zhongguo wenxue da cidian. Shang, xia ce. Xiudingben 中国文学大辞典。上、下册。修订本 VI 4712/1,2 (s. 184)
Zhongguo wenxue jianggao. Yi, er. (Gudai bufen) 中国文学讲稿。一、二。(古代部分) V 9073/1,2 (s. 103, 194)
Zhongguo wenxue jianshi 中国文学简史 VI 4792 (s. 70)
Zhongguo wenxue lilun fanchou 中国文学理论范畴 VI 4803 (s. 150)
Zhongguo wenxue shi gangyao. Xian Qin, Qin, Han wenxue 中国文学史纲要。先秦、秦、汉文学 VI 4342/1 (s. 18)
Zhongguo wenxue shi lunji 中国文学史论集 VI 4533 (s. 118)
Zhongguo wenxue yanjiu. Di er ji, di san ji, di wu qi – di shi qi, di shi er qi – di shi liu qi 中国文学研究。第二辑、
第三辑、第五期—第十期、第十二期—第十六期 XV 526/2,3,5-10,12-16 (s. 185)
Zhongguo wenxue yanjiu. Shang, xia ce 中国文学研究。上、下册 VI 4731/1,2 (s. 157)
Zhongguo wenxuejia cidian. Gudai. Di er fence 中国文学家辞典。古代。第二分册 V 8933/2 (s. 185)
Zhongguo wenxuejia cidian. Xiandai. Di yi, er, san fence 中国文学家辞典。现代。第一、二、三分册
V 8934/1-3 (s. 185)
Zhongguo wenyi cidian 中国文艺辞典 VI 4483 (s. 185)
Zhongguo wenzi yu shufa 中国文字与书法 V 9039 (s. 12)
Zhongguo wenzixue shi. Shang, xia ce 中国文字学史。上、下册 V 9361/1,2 (s. 46)
Zhongguo wudao shi. Xian Qin bufen 中国舞蹈史。先秦部分 VI 4353 (s. 104)
Zhongguo wuquanfa cao'an jianyi gao. Tiaowen, shuoming, liyou yu cankao lifali 中国物权法草案建议稿。条文、
说明、理由与参考立法例 VI 4998 (s. 68)
Zhongguo xian-dangdai wenxue zuopin xuan. Shang juan yi: Xiaoshuo (1917-1949) (1), xia juan yi: Xiaoshuo
(1949-1995) (2), shang juan er: Shige, sanwen, xiju (1919-1949) (3), xia juan er: Shige, sanwen, xiju (1949- 1995) (4)
中国现当代文学作品选。上卷一:小说 (1917~1949)、下卷一:小说 (1949~1995)、上卷二:诗歌、散文、
戏剧 (1919~1949)、下卷二:诗歌、散文、戏剧 (1949~1995) VI 4739/1-4 (s. 185)
Zhongguo xiandai shaoshu minzu wenxue gailun 中国现代少数民族文学概论 V 9336 (s. 121)
Zhongguo xiandai shi (yi jiu yi jiu – yi jiu si jiu). Shang ce 中国现代史 (一九一九—一九四九)。上册
VI 4428/1 (s. 185)
Zhongguo xiandai wenxue cidian 中国现代文学词典 VI 4714 (s. 185)
Zhongguo xiandai wenxue shi. Shang, xia ce 中国现代文学史。上、下册 VI 4740/1,2 (s. 186)
Zhongguo xiandai zhiming xuezhe chuanshi wendian. Shang, xia juan 中国现代知名学者传世文典。上、下卷
V 9390/1,2 (s. 186)
Zhongguo xibu kaifa shihua 中国西部开发史话 VI 5013 (s. 186)
Zhongguo xiehouyu da cidian 中国歇后语大词典 V 9176 (s. 186); V 9236 (s. 186)
Zhongguo xiju nianjian 1990-1991 中国戏剧年鉴 1990~1991 VII 1023/1990-1991 (s. 186)
Zhongguo xin shi liubian lun. 1917-1949 中国新诗流变论。1917~1949 V 9386 (s. 77)
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di si, wu ji. Xiaoshuo ji er, san. Duanpian juan 中国新文学大系 1927~1937。
第四、五集。小说集二、三。短篇卷 VI 4333/4,5 (s. 186)
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di liu, qi ji. Xiaoshuo ji si, wu. Zhongpian juan 中国新文学大系 1927~1937。
第六、七集。小说集四、五。中篇卷 VI 4333/6,7 (s. 186)
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di ba, jiu ji. Xiaoshuo ji liu, qi. Changpian juan 中国新文学大系
1927~1937。第八、九集。小说集六、七。长篇卷VI 4333/8,9 (s. 186)
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi er ji. Zawen ji 中国新文学大系 1927~1937。第十二集。杂文集
VI 4333/12 (s. 186)
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi san ji. Baogao wenxue ji 中国新文学大系 1927~1937。第十三集。
报告文学集VI 4333/13 (s. 187)
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi si ji. Shiji 中国新文学大系 1927~1937。第十四集。诗集
VI 4333/14 (s. 187)
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi wu, shi liu ji. Xiju ji yi, er 中国新文学大系 1927~1937。第十五、
十六集。戏剧集一、二VI 4333/15,16 (s. 187)
Zhongguo xin wenxue daxi 1927-1937. Di shi qi, shi ba ji. Dianying ji yi, er 中国新文学大系 1927~1937。第十七、
十八集。电影集一、二VI 4333/17,18 (s. 187)
Zhongguo xingshi de wenhua jiexi 中国姓氏的文化解析 VI 4808 (s. 115)
Zhongguo xiqu quyi cidian 中国戏曲曲艺词典 V 9138 (s. 187)
Zhongguo xiqu shihua 中国戏曲史话 V 9016 (s. 88)
Zhongguo xiqu xuan. Shang, zhong, xia 中国戏曲选。上、中、下 VI 4743/1-3 (s. 187)
Zhongguo xiucixue Shi 中国修辞学史 VI 5001 (s. 194)
Zhongguo Xizang 1997/1-6, 1998/1-6 中国西藏 XV 517/7,8 (s. 187)
Zhongguo Xizang simiao 中国西藏寺庙 VII 1143 (s. 187)
Zhongguo xueshu sixiang shi suibi 中国学术思想史随笔 V 9351 (s. 11)
Zhongguo xunguxue shi 中国训诂学史 V 9097 (s. 46)
Zhongguo yangliuqing muban nianhua xuan 中国杨柳青木版年画选 VII 1040 (s. 38)
Zhongguo yinyue wenhua daguan 中国音乐文化大观 VII 1123/4 (s. 187)
Zhongguo yishu yanjiuyuan shoujie yanjiusheng. Shuoshi xuewei lunwenji. Meishu juan 中国艺术研究院首届
研究生。硕士学位论文集。美术卷 VI 4499 (s. )
Zhongguo yisilan wenhua 中国伊斯兰文化 V 9343 (s. 188)
248
Zhongguo yu shijie jingji fazhan baogao (2003 nian). Rushi yi nianlai Zhongguo jingji zhengce he shichang huanjing
中国与世界经济发展报告 (2003 年)。入世一年来中国经济政策和市场环境 VI 4874 (s. 188)
Zhongguo yu Zhong Ya 中国与中亚 VI 5016 (s. 188)
Zhongguo yuanshi shehui shi 中国原始社会史 VI 4400 (s. 102)
Zhongguo yufaxue shi (xiudingben) 中国语法学史 (修订本) VI 4807 (s. 29)
Zhongguo Zang Mibao dian. 1-6 中国藏密宝典。1-6 VI 4752/1-6 (s. 188)
Zhongguo Zangzu wenhua yishu caihui daguan tushuo mingjing 中国藏族文化艺术彩绘大观图说明镜
VII 1142 (s. 188)
Zhongguo zhexue jianshi 中国哲学简史 V 9323 (s. 27)
Zhongguo zhexue shi. Di yi ce. Xian Qin bufen 中国哲学史。第一册。先秦部分, Di er ce. Liang Han Wei Jin
Nan-Bei chao bufen 第二册。两汉魏晋南北朝部分, Di san ce. Sui Tang Wudai Song Yuan Ming bufen 第三册。
隋唐五代宋元明部分 VI 4321/1-3 (s. 188)
Zhongguo zhexue shi jiaoxue ziliao xuanji. Shang, xia ce 中国哲学史教学资料选集。上、下册 VI 4337/1,2 (s. 189)
Zhongguo zhonggu de Dizang xinyang 中国中古的地藏信仰 VI 4636 (s. 196)
Zhongguo ziran wenhua yichan ziyuan guanli 中国自然文化遗产资源管理 VI 4965 (s. 189)
Zhongguo zongjiao tongshi (xiudingben). Shang, xia juan 中国宗教通史(修订本)。上、下卷 V 9253/1,2 (s. 86)
Zhonghua chengyu da cidian 中华成语大辞典 V 9228 (s. 189)
Zhonghua chuantong gushi leibian 中华传统故事类编 V 9385 (s. 189)
Zhonghua chuantong wenhua daguan 中华传统文化大观 VII 1127 (s. 189)
Zhonghua Minguo. Neizheng gaiyao 中华民国。内政概要 VI 4413 (s. 189)
Zhonghua mingyan mingju cidian 中华名言名句词典 VI 4720 (s. 189)
Zhonghua minzu duoyuan yiti geju (xiudingben) 中华民族多元一体格局 (修订本) VI 4448 (s. 189)
Zhonghua minzu wenxue guanxi shi (nanfang juan) 中华民族文学关系史 (南方卷) V 9402 (s. 76)
Zhonghua qigong 1999/1-12, 2000/1-12 中华气功 XV 522/3,4 (s. 190)
Zhonghua Renmin Gongheguo ditu 中华人民共和国地图 社VIII 156 (s. 190)
Zhonghua Renmin Gongheguo ditu 中华人民共和国地图 VII 1041 (s. 190)
Zhonghua Renmin Gongheguo jianshi 中华人民共和国简史 VI 4748/5 (s. 96)
Zhonghua Renmin Gongheguo minzu quyu zizhifa shiyi 中华人民共和国民族区域自治法释义 V 9355 (s. 6)
Zhonghua Renmin Gongheguo ziliao shouce (1949-1999) 中华人民共和国资料手册 (1949~1999) VII 1124 (s. 190)
Zhonghua sanwen bainian jinghua 中华散文百年精华 V 9320 (s. 190)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Ba Jin juan 中华散文珍藏本·巴金卷 VI 4791 (s. 7)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Ji Xianlin juan 中华散文珍藏本·季羡林卷 VI 4786 (s. 50)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Jia Pingwa juan 中华散文珍藏本·贾平凹卷 VI 4776 (s. 51)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Ke Ling juan 中华散文珍藏本·柯灵卷 VI 4783/a,b (s. 60)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Liang Heng juan 中华散文珍藏本·梁衡卷 VI 4778 (s. 68)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Liang Yuchun juan 中华散文珍藏本·梁遇春卷 VI 4789 (s. 69)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Lin Yutang juan 中华散文珍藏本·林语堂卷 VI 4787 (s. 71)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Liu Baiyu juan 中华散文珍藏本·刘白羽卷 VI 4785 (s. 72)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Lu Xun juan 中华散文珍藏本·鲁迅卷 VI 4788 (s. 78)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Shao Yanxiang juan 中华散文珍藏本·邵燕祥卷 VI 4781 (s. 96)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Sun Li juan 中华散文珍藏本·孙犁卷 VI 4782 (s. 104)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Wang Meng juan 中华散文珍藏本·王蒙卷 VI 4784 (s. 115)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Wang Zengqi juan 中华散文珍藏本·汪曾祺卷 VI 4779 (s. 118)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Xu Zhimo juan 中华散文珍藏本·徐志摩卷 VI 4790 (s. 138)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Yang Shuo juan 中华散文珍藏本·杨朔卷 VI 4780 (s. 140)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Zhang Chengzhi juan 中华散文珍藏本·张承志卷 VI 4777 (s. 150)
Zhonghua sanwen zhencangben ∙ Zhou Tao juan 周涛卷中华散文珍藏本·周涛卷 VI 4775 (s. 193)
Zhonghua wen shi zhishi shiyong shouce 中华文史知识实用手册 VI 4795 (s. 146)
Zhonghua wenming duben 中华文明读本 VI 4754 (s. 190)
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Cai 中华五福吉祥图典。财 VI 4828/5 (s. 191)
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Fu 中华五福吉祥图典。福 VI 4828/1 (s. 191)
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Lu 中华五福吉祥图典。禄 VI 4828/2 (s. 191)
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Shou 中华五福吉祥图典。寿 VI 4828/3 (s. 191)
Zhonghua wu fu jixiang tudian. Xi 中华五福吉祥图典。喜 VI 4828/4 (s. 191)
Zhonghua xingshi dadian 中华姓氏大典 VII 1155 (s. 123)
Zhonghua yangsheng baojian 2001/1-12, 2002/1-12 (bývalý Zhonghua Qigong) 中华养生保健 (原《中华气功》)
XV 522/5,6 (s. 191)
Zhonghua yishu wenhua cidian 中华艺术文化辞典 VII 1131 (s. 191)
Zhonghua yixue da cidian. Shang, xia juan 中华医学大辞典。上、下卷 VII 1068/1,2 (s. 191)
Zhongwai bijiao wenxue de lichengbei 中外比较文学的里程碑 VI 5059 (s. 192)
Zhongwai Liu chao wenxue yanjiu wenxian mulu. Zengdingben 中外六朝文学研究文献目录。增订本 VI 4387 (s. 192)
Zhongwai wenxue mingzhu cidian 中外文学名著词典 VI 4715 (s. 192)
Zhongwai yuyan wenhua manyi 中外语言文化漫议 VI 5015 (s. 150)
Zhongwen gongjushu shiyong fa 中文工具书使用法 VII 1034 (s. 192)
Zhongyang yanjiuyuan. Jianjie 中央研究院。简介 VII 1053 (s. 192)
249
Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo tongren zhuzuo mulu 中央研究院近代史研究所同仁着作目录
VI 4528 (s. 192)
Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo chuban pin mulu 中央研究院历史语言研究所出版品目录
VII 1062 (s. 192)
Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo tongren zhuzuo mulu 中央研究院历史语言研究所同仁着作目录
VII 1061 (s. 192)
Zhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo chuban pin mulu 中央研究院民族学研究所出版品目录 VII 1060 (s. 193)
Zhongyaocai zaipei jishu 中药材栽培技术 V 9068 (s. 193)
Zhongyi mingci shuyu cidian 中医名词属于词典 V 9062 (s. 193)
Zhou shu 周书 VI 4666 (s. 193) viz Ershisishi
Zhou shu Zhou yue pian zhu cheng de shidai ji youguan sanzheng wenti de yanjiu 周书周月篇著成的时代及有关三正
问题的研究 VI 4566 (s. 49)
Zhou Zuoren zhuan 周作人传 VI 4861 (s. 90)
Zhu Xiang shuxinji 朱湘书信集 V 9100 (s. 195)
Zhuzi bai jia mingpian songdu 诸子百家名篇诵读 V 9294 (s. 43)
Zhuan fa lun 转法轮 V 9146 (s. 63)
Zhuangzi jijie ∙ Zhuangzi jijie neipian buzheng 庄子集解·庄子集解内篇补正 VI 4841 (s. 117)
Zhuangzi jinzhu jinyi. Shang, zhong, xia 壮子今注今译。上、中、下 V 9300/1-3 (s. 196)
Zhuangzi jishi. Di yi – si ce 庄子集释。第一册—第四册 VI 4840/1-4 (s. 36)
Zhuangzi yuyan xuan 庄子寓言选 V 8946 (s. 196)
Zhuangzu dangdai wenxue yinlun 族当代文学引论 9079 (s. 49)
Zhuanxing, fazhan yu zhengfu 转型、发展与政府 VI 4940 (s. 196)
Zhuanxing Zhongguo 转型中国 VI 4953 (s. 196)
Zhuixun bi'an: zhengzhi jingjixue lungang 追寻彼岸:政治经济学论纲 VI 5043 (s. 90)
Zidi shu congchao. Shang, xia bian 子弟书丛钞。上、下编 V 8983/1,2 (s. 197)
Ziyuan zichanhua guanli yu kechixu fazhan 资源资产化管理与可持续发展 VI 4918 (s. 137)
Zongjiao da cidian 宗教大辞典 VII 1156 (s. 197)
Zongjiao, yuyan yu yinyue. Di si jie guoji kejiaxue yantao lunwenji 宗教、语言与音乐。第四届国际客家学研讨
论文集 VI 4485 (s. 197)
Zoujin Zhongguo chuantong yishu 走近中国传统艺术 VI 5060 (s. 37)
Zuguo de Guizhou 祖国的贵州 V 9153 (s. 197)
Zuichu de tiankong 最初的天空 VI 4439 (s. 65)
Zuijia Xinli Miaoxie Cidian 最佳心理描写词典 V 9275 (s. 198)
Zuixin liuxingyu xiao cidian 最新流行语小词典 V 9245 (s. 198)
Zuozhuan cheng shi yanjiu 左转称诗研究 VI 4616 (s. 153)
Zuozhuan yiwen 左传译文 V 9308 (s. 198)
Zuqun guanxi yu xiangcun Taiwan. Yi ge Qingdai Taiwan Pingpu zuqun shi de chongjian he lijie 族群关系与乡村
台湾。一个清代台湾平埔族群史的重建和理解 VI 4614 (s. 151)
250
Rejstřík ISBN
ISBN: 09622934-6-6 VI 4370 (s. 47)
ISBN: 09622934-7-4 VI 4369 (s. 47)
ISBN: 4-87297-808-0 VII 1044/1 (s. 36)
ISBN: 4-87297-812-9 VII 1044/2 (s. 36)
ISBN: 4-87297-832-3 VII 1044/3 (s. 36)
ISBN: 5-89815-172-9 VII 1045 (s. 102)
ISBN: 7-02-000398-2 VI 4539 (s. 6)
ISBN: 7-02-000897-6 V 9319 (s. 167)
ISBN: 7-02-001141-1 VI 4374 (s. 3)
ISBN: 7-02-001271-X VI 4735 (s. 147)
ISBN: 7-02-001287-6 VI 4733 (s. 86)
ISBN: 7-02-001443-7 VI 4375 (s. 156)
ISBN: 7-02-001500-X VI 4813 (s. 121)
ISBN: 7-02-001501-8 VI 4812 (s. 98)
ISBN: 7-02-001552-2 VI 5051 (s. 114)
ISBN: 7-02-001640-5 VI 4494/1-3 (s. 112)
ISBN: 7-02-001660-X V 9392 (s. 7)
ISBN: 7-02-001662-6 V 9391 (s. 7)
ISBN: 7-02-001976-5 VI 5052 (s. 115)
ISBN: 7-02-002002-X V 9387 (s. 149)
ISBN: 7-02-002118-2 VI 4734/1 (s. 102)
ISBN: 7-02-002119-0 VI 4734/2 (s. 102)
ISBN: 7-02-002189-1 VI 4775 (s. 193)
ISBN: 7-02-002193-X VI 4776 (s. 51)
ISBN: 7-02-002235-9 VI 4763 (s. 22)
ISBN: 7-02-002241-3 V 9394 (s. 120)
ISBN: 7-02-002280-0 VI 4764 (s. 20)
ISBN: 7-02-002339-8 VI 4768 (s. 65)
ISBN: 7-02-002345-2 VI 4860/1,2 (s. 119)
ISBN: 7-02-002351-7 VI 4767 (s. 51)
ISBN: 7-02-002407-6 VI 5054 (s. 146)
ISBN: 7-02-002419-X VI 5055 (s. 152)
ISBN: 7-02-002421-1 V 9393 (s. 74)
ISBN: 7-02-002425-4 V 9354 (s. 61)
ISBN: 7-02-002434-3 VI 4732 (s. 124)
ISBN: 7-02-002436-X V 9401 (s. 29)
ISBN: 7-02-002437-8 VI 4773 (s. 98)
ISBN: 7-02-002469-6 VI 5059 (s. 192)
ISBN: 7-02-002472-6 VI 5053 (s. 114)
ISBN: 7-02-002473-4 VI 4766 (s. 42)
ISBN: 7-02-002475-0 VI 4810 (s. 91)
ISBN: 7-02-002478-5 VI 4772 (s. 79)
ISBN: 7-02-002519-6 VI 4769 (s. 74)
ISBN: 7-02-002541-2 VI 4765 (s. 24)
ISBN: 7-02-002551-X VI 4777 (s. 150)
ISBN: 7-02-002554-4 VI 4774 (s. 151)
ISBN: 7-02-002556-0 VI 5044 (s. 6)
ISBN: 7-02-002558-7 V 9312 (s. 86)
ISBN: 7-02-002562-5 VI 4821 (s. 61)
ISBN: 7-02-002563-3 VI 4823 (s. 9)
ISBN: 7-02-002565-X VI 4822 (s. 96)
ISBN: 7-02-002566-8 VI 4824 (s. 7)
ISBN: 7-02-002567-6 VI 4825 (s. 45)
ISBN: 7-02-002570-6 V 9314 (s. 31)
ISBN: 7-02-002574-9 V 9313 (s. 76)
ISBN: 7-02-002580-3 V 9310/1-3 (s. 119)
ISBN: 7-02-002590-0 VI 4771 (s. 86)
ISBN: 7-02-002592-7 V 9395 (s. 42)
ISBN: 7-02-002599-4 V 9316 (s. 72)
ISBN: 7-02-002608-7 V 9311/1,2 (s. 62)
ISBN: 7-02-002615-X V 9396 (s. 92)
ISBN: 7-02-002616-8 V 9397 (s. 24)
ISBN: 7-02-002624-9 V 9398 (s. 193)
ISBN: 7-02-002625-7 V 9399 (s. 66)
ISBN: 7-02-002643-5 VI 4811 (s. 80)
ISBN: 7-02-002682-6 VI 5056 (s. 78)
ISBN: 7-02-002689-3 V 9309 (s. 76)
ISBN: 7-02-002690-7 V 9318 (s. 17)
ISBN: 7-02-002692-3 VI 4743/1-3 (s. 187)
ISBN: 7-02-002693-1 V 9317/1-3 (s. 112)
251
ISBN: 7-02-002737-7 VI 4778 (s. 68)
ISBN: 7-02-002739-3 VI 4779 (s. 118)
ISBN: 7-02-002744-X VI 4770 (s. 75)
ISBN: 7-02-002761-X VI 4780 (s. 140)
ISBN: 7-02-002765-2 V 9286 (s. 128)
ISBN: 7-02-002776-8 VI 4781 (s. 96)
ISBN: 7-02-002786-5 V 9402 (s. 76)
ISBN: 7-02-002797-0 VI 4782 (s. 104)
ISBN: 7-02-002798-9 VI 4783/a,b (s. 60)
ISBN: 7-02-002800-4 VI 4750/1-4 (s. 87)
ISBN: 7-02-002811-X VI 5045 (s. 61)
ISBN: 7-02-002814-4 VI 4784 (s. 115)
ISBN: 7-02-002862-4 VI 4731/1,2 (s. 157)
ISBN: 7-02-002883-7 V 9320 (s. 190)
ISBN: 7-02-002951-5 VI 4806 (s. 103)
ISBN: 7-02-002954-X V 9388 (s. 16)
ISBN: 7-02-002984-1 VI 4785 (s. 72)
ISBN: 7-02-002990-6 VI 4761 (s. 29)
ISBN: 7-02-002997-3 V 9415/1,2 (s. 174)
ISBN: 7-02-003018-1 V 9386 (s. 77)
ISBN: 7-02-003023-8 VI 4786 (s. 50)
ISBN: 7-02-003031-9 VI 4758 (s. 88)
ISBN: 7-02-003032-7 VI 4787 (s. 71)
ISBN: 7-02-003054-8 VI 4741 (s. 8)
ISBN: 7-02-003074-2 VI 4756 (s. 18)
ISBN: 7-02-003075-0 VI 4788 (s. 78)
ISBN: 7-02-003104-8 VI 4757 (s. 109)
ISBN: 7-02-003118-8 V 9315 (s. 151)
ISBN: 7-02-003124-2 V 9334 (s. 99)
ISBN: 7-02-003133-1 VI 4736 (s. 10)
ISBN: 7-02-003218-4 VI 4789 (s. 69)
ISBN: 7-02-003220-6 VI 4790 (s. 138)
ISBN: 7-02-003231-1 VI 4759 (s. 143)
ISBN: 7-02-003299-0 VI 4760 (s. 76)
ISBN: 7-02-003317-2 VI 4791 (s. 7)
ISBN: 7-02-003325-3 VI 4762 (s. 103)
ISBN: 7-02-003357-1 VI 4814 (s. 5)
ISBN: 7-02-003383-0 VI 5057 (s. 43)
ISBN: 7-02-003498-5 VI 5047 (s. 25)
ISBN: 7-03-000869-3 V 9213 (s. 42)
ISBN: 7-100-00071-8 V 9248 (s. 42)
ISBN: 7-100-00074-2 VI 4707 (s. 18)
ISBN: 7-100-00311-3 V 9182 (s. 22)
ISBN: 7-100-00348-2 V 9237 (s. 105)
ISBN: 7-100-00540-X VII 1145 (s. 20)
ISBN: 7-100-00747-X V 9229/a,b (s. 39)
ISBN: 7-100-00761-5 VI 4692 (s. 41)
ISBN: 7-100-00790-9 V 9221 (s. 30)
ISBN: 7-100-00940-5 VI 4486 (s. 125)
ISBN: 7-100-00943-X V 9198 (s. 126)
ISBN: 7-100-01068-3 VI 4703 (s. 170)
ISBN: 7-100-01124-8 V 9223 (s. 113)
ISBN: 7-100-01309-7 VI 4694 (s. 125)
ISBN: 7-100-01431-X V 9007 (s. 79)
ISBN: 7-100-01489-1 V 9403 (s. 123)
ISBN: 7-100-01490-5 V 9389 (s. 66)
ISBN: 7-100-01549-9 VI 4699 (s. 33)
ISBN: 7-100-01555-3 V 9361/1,2 (s. 46)
ISBN: 7-100-01659-2 VI 4794 (s. 90)
ISBN: 7-100-01747-5 V 9179 (s. 144)
ISBN: 7-100-01748-3 V 9224 (s. 73)
ISBN: 7-100-01777-7 V 9000 (s. 126)
ISBN: 7-100-01962-1 VI 4343/a,b (s. 131)
ISBN: 7-100-02041-7 VI 4700 (s. 33)
ISBN: 7-100-02047-6 VI 5002 (s. 68)
ISBN: 7-100-02104-9 V 9350 (s. 65)
ISBN: 7-100-02165-0 VI 4755/1,2 (s. 90)
ISBN: 7-100-02245-2 VI 4693 (s. 40)
ISBN: 7-100-02601-6 V 9243 (s. 133)
ISBN: 7-100-02663-6 VI 5058 (s. 10)
ISBN: 7-100-02664-4 VI 5001 (s. 194)
ISBN: 7-100-02684-9 VI 4753 (s. 184)
252
ISBN: 7-100-02796-9 V 9210 (s. 127)
ISBN: 7-100-02822-1 VI 4697 (s. 31)
ISBN: 7-100-03055-2 V 9200 (s. 20)
ISBN: 7-100-03247-4 V 9191 (s. 133)
ISBN: 7-100-03248-2 V 9181 (s. 132)
ISBN: 7-100-03275-X VI 4646 (s. 117)
ISBN: 7-100-03477-9 V 9178/a,b (s. 125)
ISBN: 7-100-03515-5 VII 1148 (s. 33)
ISBN: 7-100-03613-5 VII 1070 (s. 25)
ISBN: 7-100-03622-4 V 9192 (s. 132)
ISBN: 7-100-03659-3 V 9190 (s. 133)
ISBN: 7-100-03847-2 VI 4647 (s. 113)
ISBN: 7-101-00075-4 VI 4841 (s. 117)
ISBN: 7-101-00094-0 V 9308 (s. 198)
ISBN: 7-101-00099-1 VI 4833/1,2 (s. 53)
ISBN: 7-101-00108-4 V 9379/a,b (s. 35)
ISBN: 7-101-00109-2 V 9376/a,b (s. 34)
ISBN: 7-101-00112-2 V 9369 (s. 34)
ISBN: 7-101-00135-1 VI 4362/2 (s. 174)
ISBN: 7-101-00151-3 VI 4834/1,2 (s. 116)
ISBN: 7-101-00176-9 V 9410 (s. 111)
ISBN: 7-101-00179-3 V 9083 (s. 28); V 9296 (s. 28)
ISBN: 7-101-00254-4 VII 1149 (s. 51)
ISBN: 7-101-00262-5 V 9307/1-4 (s. 19)
ISBN: 7-101-00285-4 V 9346 (s. 67)
ISBN: 7-101-00289-7 V 9408 (s. 57)
ISBN: 7-101-00334-6 V 9305/a,b (s. 79)
ISBN: 7-101-00337-0 V 9374/1a,b,2a,b (s. 35)
ISBN: 7-101-00369-9 VI 4835/1-4 (s. 17)
ISBN: 7-101-00381-8 V 9377 (s. 69)
ISBN: 7-101-00388-5 V 9300/1-3 (s. 196)
ISBN: 7-101-00397-4 V 9301/1,2 (s. 83)
ISBN: 7-101-00402-4 VI 4836/1,2 (s. 117)
ISBN: 7-101-00411-3 V 9349 (s. 80)
ISBN: 7-101-00412-1 VI 4745/1-4 (s. 7)
ISBN: 7-101-00418-0 VI 4837/1-4 (s. 48)
ISBN: 7-101-00420-2 VI 4688 (s. 144)
ISBN: 7-101-00451-2 VI 4838/1,2 (s. 75)
ISBN: 7-101-00454-7 V 9217/1,2 (s. 19)
ISBN: 7-101-00485-7 VI 4744/1-5 (s. 23)
ISBN: 7-101-00491-1 VI 4839 (s. 115)
ISBN: 7-101-00496-2 V 9299/1 (s. 33)
ISBN: 7-101-00497-0 V 9299/2 (s. 33)
ISBN: 7-101-00518-7 V 9227 (s. 60)
ISBN: 7-101-00531-4 VI 4840/1-4 (s. 36)
ISBN: 7-101-00642-6 V 9303 (s. 104)
ISBN: 7-101-00667-1 V 9375/1a,b,2a,b (s. 34)
ISBN: 7-101-00739-2 VI 4817/1,2 (s. 46)
ISBN: 7-101-00747-3 VI 4798/1-5 (s. 91)
ISBN: 7-101-00847-3 VI 4842 (s. 111)
ISBN: 7-101-00857-7 VI 4853 (s. 103)
ISBN: 7-101-00877-1 VI 4843 (s. 195)
ISBN: 7-101-00879-1 VI 4844 (s. 138)
ISBN: 7-101-00906-9 VI 4845/1,2 (s. 114, 141)
ISBN: 7-101-00920-4 V 9084 (s. 22); V 9297 (s. 22)
ISBN: 7-101-00921-2 V 9299/3 (s. 33)
ISBN: 7-101-00922-0 V 9299/4 (s. 33)
ISBN: 7-101-00958-1 V 9298 (s. 117)
ISBN: 7-101-01022-9 VI 4846/1,2 (s. 14)
ISBN: 7-101-01030-X VI 4680/1-20 (s. 101)
ISBN: 7-101-01057-1 VI 4815 (s. 46)
ISBN: 7-101-01061-X V 9304 (s. 64)
ISBN: 7-101-01176-4 VI 4728 (s. 133)
ISBN: 7-101-01219-1 VI 4698 (s. 113)
ISBN: 7-101-01342-2 VI 4847/1-3 (s. 43)
ISBN: 7-101-01343-0 VI 4854 (s. 28)
ISBN: 7-101-01371-6 V 9380/a,b (s. 35)
ISBN: 7-101-01372-4 V 9372 (s. 34)
ISBN: 7-101-01373-2 V 9371/a,b (s. 33)
ISBN: 7-101-01381-3 VI 4802 (s. 172)
ISBN: 7-101-01475-5 VI 4848 (s. 52)
ISBN: 7-101-01480-1 VI 4849 (s. 28)
253
ISBN: 7-101-01484-4 VI 4850 (s. 114)
ISBN: 7-101-01485-2 VI 4804 (s. 91)
ISBN: 7-101-01522-0 V 9409 (s. 14)
ISBN: 7-101-01532-8 V 9302 (s. 30)
ISBN: 7-101-01561-1 V 9343 (s. 188)
ISBN: 7-101-01563-8 VI 4851/2 (s. 140)
ISBN: 7-101-01567-0 VI 4816 (s. 46)
ISBN: 7-101-01674-X VII 1151/1-4 (s. 154)
ISBN: 7-101-01676-6 V 9363 (s. 178)
ISBN: 7-101-01680-4 VI 4852 (s. 111)
ISBN: 7-101-01689-8 V 9365 (s. 123)
ISBN: 7-101-01690-1 V 9364/a,b (s. 35)
ISBN: 7-101-01691-X V 9378/1,2 (s. 70)
ISBN: 7-101-01692-8 V 9366 (s. 84)
ISBN: 7-101-01693-6 V 9367/1a,b,2a,b (s. 84)
ISBN: 7-101-01694-4 V 9306/1,2 (s. 70)
ISBN: 7-101-01695-2 V 9373 (s. 34)
ISBN: 7-101-01696-0 V 9368/a,b (s. 33)
ISBN: 7-101-01697-9 V 9370 (s. 34)
ISBN: 7-101-01839-4 VI 4855 (s. 114)
ISBN: 7-101-01850-5 VI 4859 (s. 9)
ISBN: 7-101-01949-8 VI 4856/1,2 (s. 104)
ISBN: 7-101-02099-2 VI 4656/1-3 – VI 4679/1-6 (s. 84)
ISBN: 7-101-02443-2 VI 4746/1-4 (s. 77)
ISBN: 7-101-02506-4 VI 4747/1,2 (s. 147)
ISBN: 7-101-02601-X VII 1134 (s. 24)
ISBN: 7-101-02645-1 V 9291/1 (s. 27)
ISBN: 7-101-02646-X V 9291/2 (s. 63)
ISBN: 7-101-02647-8 V 9291/3 (s. 11)
ISBN: 7-101-02648-6 V 9291/4 (s. 11)
ISBN: 7-101-02649-4 V 9291/5 (s. 116)
ISBN: 7-101-02650-8 V 9291/6 (s. 23)
ISBN: 7-101-02651-6 V 9291/7 (s. 109)
ISBN: 7-101-02652-4 V 9291/8 (s. 116)
ISBN: 7-101-02653-2 V 9291/9 (s. 87)
ISBN: 7-101-02654-0 V 9291/10 (s. 132)
ISBN: 7-101-02655-9 V 9291/11 (s. 75)
ISBN: 7-101-02656-7 V 9291/12 (s. 154)
ISBN: 7-101-02934-5 VI 4737 (s. 108)
ISBN: 7-101-03117-X VI 4706 (s. 39)
ISBN: 7-104-00434-3 VII 1023/1990-1991 (s. 186)
ISBN: 7-105-01053-3 VII 1136/a,b (s. 181)
ISBN: 7-105-02679-0 VI 4857 (s. 138)
ISBN: 7-105-02798-3 VI 4544 (s. 25)
ISBN: 7-105-02962-5 VI 4858 (s. 20, 92)
ISBN: 7-105-03127-1 VI 4685 (s. 10)
ISBN: 7-105-03140-9 V 9338 (s. 85)
ISBN: 7-105-03422-X VI 4687 (s. 102)
ISBN: 7-105-03513-7 VI 4683 (s. 28)
ISBN: 7-105-03797-0 VI 4689 (s. 73)
ISBN: 7-105-03799-7 VI 4690 (s. 92)
ISBN: 7-105-03860-8 VI 4682 (s. 144)
ISBN: 7-105-03861-6 VI 4686 (s. 113)
ISBN: 7-105-03906-X V 9347 (s. 21)
ISBN: 7-105-04048-3 VI 4684 (s. 155)
ISBN: 7-105-04079-3 VII 1142 (s. 188)
ISBN: 7-105-04192-7 VI 4752/1-6 (s. 188)
ISBN: 7-105-04274-5 V 9289/1-3 (s. 83)
ISBN: 7-105-04304-0 VI 5012 (s. 123)
ISBN: 7-105-04305-9 VI 5013 (s. 186)
ISBN: 7-105-04455-1 VI 4751/1 (s. 80)
ISBN: 7-105-04456-X VI 4751/2 (s. 48)
ISBN: 7-105-04457-8 VI 4751/3 (s. 135)
ISBN: 7-105-04458-6 VI 4751/4 (s. 29)
ISBN: 7-105-04459-4 VI 4751/5 (s. 45)
ISBN: 7-105-04475-6 V 9355 (s. 6)
ISBN: 7-105-04856-5 VI 5005 (s. 170)
ISBN: 7-105-05095-0 V 9140 (s. 29)
ISBN: 7-105-05186-8 V 9342 (s. 91, 110)
ISBN: 7-108-00739-8 V 9351 (s. 11)
ISBN: 7-109-02733-3 VII 1025/1992 (s. 179)
ISBN: 7-109-03000-8 VII 1025/1993 (s. 179)
254
ISBN: 7-119-01847-7 V 9282 (s. 12)
ISBN: 7-119-01859-0 VII 1154 (s. 143)
ISBN: 7-119-01948-1 VII 1143 (s. 187)
ISBN: 7-119-01980-5 V 9256 (s. 128)
ISBN: 7-119-02036-6 V 9278 (s. 143)
ISBN: 7-119-02055-2 V 9279 (s. 12)
ISBN: 7-119-02096-X V 9284 (s. 35)
ISBN: 7-119-02221-0 V 9283 (s. 95)
ISBN: 7-119-02393-4 V 9277 (s. 145)
ISBN: 7-119-02575-9 VI 4720 (s. 189)
ISBN: 7-119-02612-7 V 9280 (s. 91)
ISBN: 7-119-02819-7 V 9412 (s. 101)
ISBN: 7-119-02820-0 V 9411 (s. 107)
ISBN: 7-119-02821-9 V 9414 (s. 148)
ISBN: 7-119-02822-7 V 9413 (s. 19)
ISBN: 7-119-02852-9 V 9281 (s. 89)
ISBN: 7-119-03075-2 VI 5046 (s. 83)
ISBN: 7-119-03143-0 V 9276 (s. 8)
ISBN: 7-200-00462-6 VI 4463/2 (s. 122)
ISBN: 7-200-00464-2 VI 4463/4 (s. 122)
ISBN: 7-200-00938-5 VI 4713 (s. 172)
ISBN: 7-202-01597-8 VI 4648/1-3 (s. 120)
ISBN: 7-202-02737-2 VII 1155 (s. 123)
ISBN: 7-203-00194-3 VII 1128 (s. 179)
ISBN: 7-203-03970-6 V 9207 (s. 125)
ISBN: 7-204-00524-4 V 9085 (s. 120)
ISBN: 7-204-04131-3 VI 4451 (s. 28)
ISBN: 7-205-04923-7 VI 4444 (s. 4)
ISBN: 7-208-00045-X V 9348 (s. 26)
ISBN: 7-208-00050-6 VI 5061 (s. 83)
ISBN: 7-208-00136-7 V 9345 (s. 184)
ISBN: 7-208-00965-1 VI 4801 (s. 194)
ISBN: 7-208-01135-4 VI 4827 (s. 112)
ISBN: 7-208-01770-0 V 9290 (s. 24)
ISBN: 7-208-03076-6 VI 4983 (s. 12)
ISBN: 7-208-03460-5 V 9328 (s. 27)
ISBN: 7-214-01887-X VI 4795 (s. 146)
ISBN: 7-215-01368-5 V 9360 (s. 146)
ISBN: 7-216-00022-6 VI 4414 (s. 88)
ISBN: 7-217-00360-1 V 9211 (s. 132)
ISBN: 7-219-03473-3 V 9078 (s. 119)
ISBN: 7-222-02966-4 V 9081 (s. 73)
ISBN: 7-224-00158-9 V 9226 (s. 170)
ISBN: 7-224-03883-0 VI 4442 (s. 123)
ISBN: 7-224-03997-7 VI 4450 (s. 85)
ISBN: 7-226-02030-0 VII 1066 (s. 149)
ISBN: 7-228-03038-9 VI 4358 (s. 183)
ISBN: 7-300-00079-7 VI 4740/1 (s. 186)
ISBN: 7-300-00080-0 VI 4740/2 (s. 186)
ISBN: 7-301-00695-0 VI 4708 (s. 41)
ISBN: 7-301-00934-8 V 9326 (s. 29)
ISBN: 7-301-00969-0 VI 4730/1 (s. 171)
ISBN: 7-301-01349-3 V 9257 (s. 168)
ISBN: 7-301-01354-X VI 4730/2 (s. 171)
ISBN: 7-301-01584-4 VI 4730/3 (s. 171)
ISBN: 7-301-01858-4 VII 1123/2 (s. 181)
ISBN: 7-301-01914-9 V 9003 (s. 111)
ISBN: 7-301-02019-8 VII 1123/1 (s. 173)
ISBN: 7-301-02317-0 V 9333 (s. 139)
ISBN: 7-301-02404-5 VII 1123/3 (s. 183)
ISBN: 7-301-02425-8 VII 1071/a,b (s. 42)
ISBN: 7-301-02586-6 V 9323 (s. 27)
ISBN: 7-301-02596-3 V 9004 (s. 73)
ISBN: 7-301-02712-5 VI 4738 (s. 168)
ISBN: 7-301-02745-1 VI 4792 (s. 70)
ISBN: 7-301-02770-2 VII 1123/5 (s. 174)
ISBN: 7-301-02791-5 VII 1123/4 (s. 187)
ISBN: 7-301-03049-5 VI 4701 (s. 30)
ISBN: 7-301-03074-6 V 9219 (s. 33)
ISBN: 7-301-03091-6 V 9203 (s. 39)
ISBN: 7-301-03436-9 V 9205 (s. 127)
ISBN: 7-301-03905-0 V 9382 (s. 53)
255
ISBN: 7-301-04542-5 VII 1123/7 (s. 169)
ISBN: 7-301-04722-3 VII 1123/6 (s. 181)
ISBN: 7-306-00843-9 V 9341 (s. 47)
ISBN: 7-307-00189-6 VI 4715 (s. 192)
ISBN: 7-307-03330-3 VII 1029 (s. 152)
ISBN: 7-313-01162-8 VII 1027/1,2 (s. 38)
ISBN: 7-5000-0035-9 V 9285/1 (s. 76)
ISBN: 7-5000-0191-6 V 9285/2 (s. 76)
ISBN: 7-5000-0424-9 VI 4366 (s. 178)
ISBN: 7-5000-0469-9 VI 4449 (s. 81)
ISBN: 7-5000-5263-4 VII 1118/1-3 (s. 53)
ISBN: 7-5000-5720-2 VII 1119 (s. 181)
ISBN: 7-5000-5770-9 VII 1127 (s. 189)
ISBN: 7-5000-5941-8 VII 1075/1-3 (s. 167)
ISBN: 7-5000-5942-6 VII 1073/1,2 (s. 165)
ISBN: 7-5000-5943-4 VII 1074 (s. 167)
ISBN: 7-5000-5944-2 VII 1072 (s. 164)
ISBN: 7-5000-5945-0 VII 936/1b,2b (s. 166)
ISBN: 7-5000-5946-9 VII 937/b (s. 167)
ISBN: 7-5000-5947-7 VII 938/b (s. 163)
ISBN: 7-5000-5948-5 VII 1090 (s. 164)
ISBN: 7-5000-5949-3 VII 1083 (s. 163)
ISBN: 7-5000-5950-7 VII 1080 (s. 165)
ISBN: 7-5000-5951-5 VII 1091 (s. 166)
ISBN: 7-5000-5952-3 VII 1089 (s. 166)
ISBN: 7-5000-5953-1 VII 1086 (s. 161)
ISBN: 7-5000-5954-X VII 1088/1,2 (s. 163)
ISBN: 7-5000-5955-8 VII 935/1b-3b (s. 162)
ISBN: 7-5000-5956-6 VII 1087 (s. 160)
ISBN: 7-5000-5957-4 VII 933/1b,2b (s. 167)
ISBN: 7-5000-5958-2 VII 934/1b,2b (s. 165)
ISBN: 7-5000-5959-0 VII 1076/1,2 (s. 163)
ISBN: 7-5000-5960-4 VII 1077 (s. 166)
ISBN: 7-5000-5961-2 VII 939/b (s. 166)
ISBN: 7-5000-5962-0 VII 1078 (s. 166)
ISBN: 7-5000-5963-9 VII 1079 (s. 161)
ISBN: 7-5000-5964-7 VII 940/b (s. 166)
ISBN: 7-5000-5965-5 VII 941/b (s. 162)
ISBN: 7-5000-5966-3 VII 1092 (s. 165)
ISBN: 7-5000-5967-1 VII 1082 (s. 166)
ISBN: 7-5000-5968-X VII 1081 (s. 165)
ISBN: 7-5000-5969-8 VII 1107 (s. 164)
ISBN: 7-5000-5970-1 VII 1108/1,2 (s. 165)
ISBN: 7-5000-5971-X VII 1109 (s. 163)
ISBN: 7-5000-5972-8 VII 1110/1,2 (s. 162)
ISBN: 7-5000-5973-6 VII 1106 (s. 164)
ISBN: 7-5000-5974-4 VII 1113 (s. 161)
ISBN: 7-5000-5975-2 VII 1112 (s. 161)
ISBN: 7-5000-5976-0 VII 1115 (s. 160)
ISBN: 7-5000-5977-9 VII 1114 (s. 161)
ISBN: 7-5000-5978-7 VII 1111/1-3 (s. 164)
ISBN: 7-5000-5979-5 VII 1093/1,2 (s. 163)
ISBN: 7-5000-5980-9 VII 1084 (s. 167)
ISBN: 7-5000-5981-7 VII 1085/1,2 (s. 165)
ISBN: 7-5000-5982-5 VII 1116 (s. 162)
ISBN: 7-5000-5983-3 VII 1097 (s. 163)
ISBN: 7-5000-5984-1 VII 1101/1,2 (s. 163)
ISBN: 7-5000-5985-X VII 1102 (s. 161)
ISBN: 7-5000-5986-8 VII 1103/1,2 (s. 161)
ISBN: 7-5000-5987-6 VII 1104 (s. 167)
ISBN: 7-5000-5988-4 VII 1098 (s. 162)
ISBN: 7-5000-5989-2 VII 1100 (s. 164)
ISBN: 7-5000-5990-6 VII 1099 (s. 161)
ISBN: 7-5000-5991-4 VII 1095 (s. 165)
ISBN: 7-5000-5992-2 VII 951/b (s. 162)
ISBN: 7-5000-5993-0 VII 1096 (s. 164)
ISBN: 7-5000-5994-9 VII 1094 (s. 162)
ISBN: 7-5000-5995-7 VII 1105 (s. 162)
ISBN: 7-5000-5996-5 VII 1117 (s. 167)
ISBN: 7-5000-6006-8 VII 1120 (s. 178)
ISBN: 7-5000-6212-5 VII 1121/1-10 (s. 160)
ISBN: 7-5000-6480-2 VII 1067 (s. 134)
256
ISBN: 7-5004-0263-5 V 9023 (s. 174)
ISBN: 7-5004-0831-5 V 9322 (s. 142)
ISBN: 7-5004-1696-2 VII 1137/1 (s. 170)
ISBN: 7-5004-1756-X V 9353 (s. 140)
ISBN: 7-5004-1819-1 VII 1137/2 (s. 170)
ISBN: 7-5004-1880-9 V 9324 (s. 158)
ISBN: 7-5004-1901-5 V 9383 (s. 17)
ISBN: 7-5004-1917-1 V 9327 (s. 51)
ISBN: 7-5004-2059-5 V 9352 (s. 193)
ISBN: 7-5004-2824-3 V 9208 (s. 126)
ISBN: 7-5004-3009-4 VI 4649/1,2 (s. 168)
ISBN: 7-5006-1743-7 V 9080 (s. 45)
ISBN: 7-5008-0870-4 V 9238 (s. 190)
ISBN: 7-5010-0759-4 VIII 158 (s. 10)
ISBN: 7-5010-0911-2 VIII 157 (s. 66)
ISBN: 7-5010-1115-X VII 1129/1,2 (s. 174)
ISBN: 7-5031-0841-X VIII 156 (s. 190)
ISBN: 7-5031-1769-9 V 9175 (s. 135)
ISBN: 7-5031-2400-8 VII 1041 (s. 190)
ISBN: 7-5039-1497-1 VI 4518 (s. 121)
ISBN: 7-5062-2931-5 V 9417 (s. 38)
ISBN: 7-5063-0494-5 VI 4438 (s. 145)
ISBN: 7-5063-1621-8 VI 4441 (s. 75)
ISBN: 7-5065-1419-2 V 9075 (s. 72)
ISBN: 7-5077-1784-4 VI 4655 (s. 141)
ISBN: 7-5080-1122-8 VI 4373 (s. 14)
ISBN: 7-5085-0047-4 VI 5010 (s. 176)
ISBN: 7-5302-0178-6 VI 4861 (s. 90)
ISBN: 7-5307-0145-2 V 9029 (s. 146)
ISBN: 7-5313-1802-4 VI 4439 (s. 65)
ISBN: 7-5320-3614-6 VI 4721 (s. 52)
ISBN: 7-5320-4864-0 VI 4722 (s. 146)
ISBN: 7-5320-5361-X VI 4723 (s. 62)
ISBN: 7-5320-7039-5 I 4654 (s. 42)
ISBN: 7-5321-1107-5 VI 4742 (s. 117)
ISBN: 7-5325-0136-1 V 9260 (s. 44)
ISBN: 7-5325-0150-7 V 9025/1 (s. 177)
ISBN: 7-5325-0151-5 V 9025/2 (s. 177)
ISBN: 7-5325-0196-5 V 9287 (s. 34)
ISBN: 7-5325-0671-1 VI 4793 (s. 35)
ISBN: 7-5325-0677-0 V 9013 (s. 97)
ISBN: 7-5325-1463-3 VI 4829 (s. 37)
ISBN: 7-5325-2820-0 VI 4652/5 (s. 151)
ISBN: 7-5325-2826-X VI 4652/2 (s. 87)
ISBN: 7-5325-2839-1 VI 4652/3 (s. 87)
ISBN: 7-5325-2840-5 VI 4652/7 (s. 15)
ISBN: 7-5325-2865-0 VI 4652/1 (s. 142)
ISBN: 7-5325-2870-7 VI 4652/6 (s. 73)
ISBN: 7-5325-2871-5 VI 4652/4 (s. 169)
ISBN: 7-5325-2872-3 VI 4652/8 (s. 169)
ISBN: 7-5326-0016-5 V 9263/2 (s. 108)
ISBN: 7-5326-0019-X VI 4714 (s. 185)
ISBN: 7-5326-0028-9 V 9228 (s. 189)
ISBN: 7-5326-0030-0 V 9265/a,b (s. 102)
ISBN: 7-5326-0052-1 V 9235 (s. 12)
ISBN: 7-5326-0058-0 V 9220 (s. 138)
ISBN: 7-5326-0059-9 V 9271 (s. 53)
ISBN: 7-5326-0062-9 V 9270 (s. 179)
ISBN: 7-5326-0066-1 V 9225 (s. 170)
ISBN: 7-5326-0067-X V 9258 (s. 130)
ISBN: 7-5326-0075-0 V 9264 (s. 107)
ISBN: 7-5326-0091-2 V 9267 (s. 147)
ISBN: 7-5326-0096-3 V 9239/a,b (s. 183)
ISBN: 7-5326-0119-6 V 9209 (s. 42)
ISBN: 7-5326-0136-6 V 9273 (s. 53)
ISBN: 7-5326-0142-0 V 9240 (s. 149)
ISBN: 7-5326-0147-1 V 9262 (s. 38)
ISBN: 7-5326-0151-X V 9274/2 (s. 177)
ISBN: 7-5326-0177-3 VI 4359 (s. 148)
ISBN: 7-5326-0213-3 VII 1133 (s. 178)
ISBN: 7-5326-0242-7 VII 1147 (s. 131)
ISBN: 7-5326-0269-9 V 9385 (s. 189)
257
ISBN: 7-5326-0271-0 VI 4727 (s. 59)
ISBN: 7-5326-0273-7 V 9230 (s. 55)
ISBN: 7-5326-0317-2 V 9272 (s. 169)
ISBN: 7-5326-0331-8 VI 4796 (s. 123)
ISBN: 7-5326-0336-9 V 9266/1 (s. 146)
ISBN: 7-5326-0337-7 V 9266/2 (s. 147)
ISBN: 7-5326-0364-4 V 9233 (s. 39)
ISBN: 7-5326-0370-9 V 9214 (s. 131)
ISBN: 7-5326-0395-4 V 9186 (s. 77)
ISBN: 7-5326-0398-9 VII 1156 (s. 197)
ISBN: 7-5326-0411-X VI 4724/3 (s. 177)
ISBN: 7-5326-0412-8 V 9241 (s. 56)
ISBN: 7-5326-0416-0 V 9261/1 (s. 37)
ISBN: 7-5326-0452-7 VII 1150 (s. 99)
ISBN: 7-5326-0453-5 VII 1046/1a,b,2a,b (s. 177)
ISBN: 7-5326-0467-5 V 9261/2 (s. 37)
ISBN: 7-5326-0470-5 V 9249/a,b (s. 127)
ISBN: 7-5326-0492-6 VI 4724/2 (s. 177)
ISBN: 7-5326-0495-0 VII 1153 (s. 56)
ISBN: 7-5326-0513-2 VI 4726 (s. 95)
ISBN: 7-5326-0534-5 VI 4826 (s. 141)
ISBN: 7-5326-0562-0 VI 4724/1 (s. 177)
ISBN: 7-5326-0571-X VI 4696 (s. 30)
ISBN: 7-5326-0574-4 VII 1125/1-3 (s. 19)
ISBN: 7-5326-0585-X VII 1138 (s. 169)
ISBN: 7-5326-0596-5 VI 4997 (s. 95)
ISBN: 7-5326-0609-0 VI 4712/1,2 (s. 184)
ISBN: 7-5326-0616-3 VII 1135 (s. 160)
ISBN: 7-5326-0710-0 VI 4729 (s. 179)
ISBN: 7-5326-0714-3 V 9215 (s. 21)
ISBN: 7-5326-0741-0 VI 4725 (s. 69)
ISBN: 7-5326-0753-4 VI 5021 (s. 48)
ISBN: 7-5326-0755-0 VII 1144/1,2 (s. 158)
ISBN: 7-5326-0823-9 V 9269 (s. 100)
ISBN: 7-5326-0952-9 VII 1152 (s. 79)
ISBN: 7-5326-1004-7 V 9232 (s. 18)
ISBN: 7-5326-1027-6 V 9292 (s. 98)
ISBN: 7-5326-1034-9 V 9293 (s. 64)
ISBN: 7-5326-1036-5 V 9176 (s. 186); V 9236 (s. 186)
ISBN: 7-5326-1040-3 V 9294 (s. 43)
ISBN: 7-5326-1041-1 V 9295 (s. 141)
ISBN: 7-5326-1058-6 V 9268 (s. 13)
ISBN: 7-5326-1060-8 V 9245 (s. 198)
ISBN: 7-5326-1079-9 V 9251 (s. 127)
ISBN: 7-5326-1098-5 VII 1132 (s. 178)
ISBN: 7-5326-1160-4 V 9244 (s. 131)
ISBN: 7-5328-0026-1 VI 5003 (s. 99)
ISBN: 7-5328-2145-5 VI 4695 (s. 114)
ISBN: 7-5333-0040-8 VI 4421 (s. 84)
ISBN: 7-5336-1393-7 VI 4710 (s. 30)
ISBN: 7-5336-1621-9 VI 4800 (s. 28)
ISBN: 7-5339-0184-3 VI 4376 (s. 21)
ISBN: 7-5354-0926-1 VI 4372/1 (s. 135)
ISBN: 7-5354-0927-X VI 4372/2 (s. 135)
ISBN: 7-5354-0928-8 VI 4372/3 (s. 135)
ISBN: 7-5354-0929-6 VI 4372/4 (s. 135)
ISBN: 7-5354-1792-2 VI 4445 (s. 4)
ISBN: 7-5355-0538-4 V 9006 (s. 111)
ISBN: 7-5359-2937-0 VI 4545 (s. 87)
ISBN: 7-5363-3382-X VI 4447 (s. 85)
ISBN: 7-5366-1048-3 VI 4538/1,2 (s. 8)
ISBN: 7-5381-1868-3 VII 1068/1,2 (s. 191)
ISBN: 7-5383-1329-X V 9173 (s. 139)
ISBN: 7-5383-2120-9 VI 4704 (s. 30)
ISBN: 7-5383-3399-1 V 9216 (s. )
ISBN: 7-5383-3451-3 VI 4705 (s. 32)
ISBN: 7-5387-0271-7 VI 4443 (s. 87)
ISBN: 7-5396-1017-1 VII 1131 (s. 191)
ISBN: 7-5400-0123-2 V 9011 (s. 142)
ISBN: 7-5402-0657-8 V 9331 (s. 145)
ISBN: 7-5403-0017-5 VI 4719/1 (s. 93)
ISBN: 7-5403-0018-3 VI 4719/2 (s. 93)
258
ISBN: 7-5406-2813-8 V 9222 (s. 99)
ISBN: 7-5406-3201-1 V 9196 (s. 40)
ISBN: 7-5421-0725-9 VI 4543 (s. 38)
ISBN: 7-5432-0000-7 VII 949/1a (s. 39)
ISBN: 7-5432-0001-5 VII 949/2a (s. 39)
[ISBN: 7-5432-0001-5 VII 949/3] (s. 39)
ISBN: 7-5432-0003-1 VII 949/4a (s. 39)
ISBN: 7-5432-0004-X VII 949/5a (s. 39)
ISBN: 7-5432-0005-8 VII 949/6a (s. 39)
ISBN: 7-5432-0006-6 VII 949/7 (s. 39)
ISBN: 7-5432-0007-4 VII 949/8 (s. 39)
ISBN: 7-5432-0008-2 VII 949/9 (s. 39)
ISBN: 7-5432-0009-0 VII 949/10 (s. 39)
ISBN: 7-5432-0010-4 VII 949/13 (s. 39)
ISBN: 7-5432-0010-8 VII 949/11 (s. 39)
ISBN: 7-5432-0011-2 VII 949/12 (s. 39)
ISBN: 7-5432-0016-3 VII 1122/1-22 (s. 40)
ISBN: 7-5432-0052-X VI 4716 (s. 130)
ISBN: 7-5432-0054-6 V 9218 (s. 32)
ISBN: 7-5432-0205-0 V 9259 (s. 97)
ISBN: 7-5432-0209-3 V 9193 (s. 37)
ISBN: 7-5432-0210-6 V 9195 (s. 41)
ISBN: 7-5432-0289-1 VI 4357 (s. 126)
ISBN: 7-5432-0301-4 VI 5017 (s. 85)
ISBN: 7-5432-0348-0 V 9199 (s. 126)
ISBN: 7-5432-0387-1 VII 1126/1,2 (s. 126)
ISBN: 7-5432-0475-4 V 9202 (s. 55)
ISBN: 7-5600-0285-4 V 9206 (s. 126)
ISBN: 7-5600-0430-X VI 5018 (s. 22)
ISBN: 7-5600-0753-8 VI 5019 (s. 120)
ISBN: 7-5600-0823-2 V 9381 (s. 24)
ISBN: 7-5600-3195-1 VI 4711 (s. 125)
ISBN: 7-5607-0315-1 VI 4381/1-3 (s. 12)
ISBN: 7-5607-2224-5 V 9321 (s. 29)
ISBN: 7-5613-0186-3 V 9405 (s. 67)
ISBN: 7-5617-2078-5 V 9183/a,b (s. 41)
ISBN: 7-5617-2104-8 VI 4739/4 (s. 185)
ISBN: 7-5617-2116-1 VI 4739/1 (s. 185)
ISBN: 7-5617-2117-X VI 4739/2 (s. 185)
ISBN: 7-5617-2135-8 VI 4739/3 (s. 185)
ISBN: 7-5619-0079-2 V 9204 (s. 77)
ISBN: 7-5619-0207-7 VI 4521 (s. 80)
ISBN: 7-5619-0234-4 V 9185 (s. 39)
ISBN: 7-5619-0279-4 V 9212 (s. 125)
ISBN: 7-5619-0287-5 V 9005 (s. 97)
ISBN: 7-5619-0393-6 V 9332 (s. 27)
ISBN: 7-5619-0403-7 VI 4717 (s. 44)
ISBN: 7-5619-0424-X V 9189 (s. 126)
ISBN: 7-5619-0456-8 V 9010 (s. 139)
ISBN: 7-5619-0484-3 V 9194 (s. 41)
ISBN: 7-5619-0586-6 VII 1030 (s. 73)
ISBN: 7-5619-0622-6 V 9009 (s. 64)
ISBN: 7-5619-0656-0 VII 1069 + příl. 1-6 (s. 59)
ISBN: 7-5619-0783-4 V 9234 (s. 41)
ISBN: 7-5619-0794-X VI 4691 (s. 173)
ISBN: 7-5619-0851-2 V 9407/1-4 (s. 151)
ISBN: 7-5619-0881-4 V 9344 (s. 155)
ISBN: 7-5622-2238-X V 9250 (s. 128)
ISBN: 7-5633-1474-1 V 9079 (s. 49)
ISBN: 7-5634-0951-3 V 9231 (s. 99)
ISBN: 7-80006-092-6 V 9359 (s. 79)
ISBN: 7-80006-135-3 V 9188 (s. 124)
ISBN: 7-80006-233-3 V 9288 (s. 51)
ISBN: 7-80006-310-0 VII 1146 (s. 40)
ISBN: 7-80006-536-7 V 9002 (s. 131)
ISBN: 7-80006-680-0 V 9008 (s. 194)
ISBN: 7-80006-824-2 V 9384 (s. 14)
ISBN: 7-80015-064-X V 9197 (s. 99)
ISBN: 7-80015-742-3 V 9416 (s. 130)
ISBN: 7-80035-070-3 V 9275 (s. 198)
ISBN: 7-80050-964-8 VI 5048 (s. 64)
ISBN: 7-80050-978-8 VI 4866 (s. 3)
259
ISBN: 7-80050-994-X VI 4901 (s. 137)
ISBN: 7-80052-296-2 VI 5015 (s. 150)
ISBN: 7-80052-424-8 VI 5020 (s. 129)
ISBN: 7-80052-460-4 VII 1028 (s. 71)
ISBN: 7-80052-754-9 VI 5060 (s. 37)
ISBN: 7-80052-853-7 V 9255 (s. 25)
ISBN: 7-80052-889-8 VI 4828/1 (s. 191)
ISBN: 7-80052-890-1 VI 4828/3 (s. 191)
ISBN: 7-80052-891-X VI 4828/2 (s. 191)
ISBN: 7-80052-892-8 VI 4828/4 (s. 191)
ISBN: 7-80052-893-6 VI 4828/5 (s. 191)
ISBN: 7-80057-055-X V 9358 (s. 134)
ISBN: 7-80057-230-7 VI 5000 (s. 134)
ISBN: 7-80057-321-4 V 9357 (s. 134)
ISBN: 7-80057-325-7 V 9400 (s. 134)
ISBN: 7-80057-330-3 VI 4832 (s. 144)
ISBN: 7-80057-379-6 VI 5049 (s. 60)
ISBN: 7-80057-381-8 VII 1140 (s. 168)
ISBN: 7-80057-429-6 VII 1139 (s. 101)
ISBN: 7-80057-431-8 VII 1141/1,2 (s. 168)
ISBN: 7-80057-432-6 VI 5050 (s. 91)
ISBN: 7-80057-487-3 VI 4831 (s. 44)
ISBN: 7-80057-500-4 VI 5006 (s. 82)
ISBN: 7-80061-308-9 VI 4818 (s. 27)
ISBN: 7-80061-445-X VI 4819 (s. 23)
ISBN: 7-80061-446-8 VI 4820 (s. 104)
ISBN: 7-80072-087-X VII 1026/1990 (s. 175)
ISBN: 7-80103-198-9 V 9254 (s. 38)
ISBN: 7-80103-268-3 V 9180 (s. 22)
ISBN: 7-80113-628-4 VII 1130 (s. 176)
ISBN: 7-80113-715-9 VI 4409 (s. 196)
ISBN: 7-80113-727-2 VI 4830 (s. 90)
ISBN: 7-80113-757-4 VI 4681/1 (s. 134)
ISBN: 7-80113-764-7 VI 5022 (s. 32)
ISBN: 7-80113-776-0 VI 5007 (s. 159)
ISBN: 7-80113-809-0 VI 4681/2 (s. 134)
ISBN: 7-80113-813-9 VI 4418 (s. 27)
ISBN: 7-80113-832-5 VI 4681/3 (s. 134)
ISBN: 7-80113-833-3 VI 4945 (s. 9, 77)
ISBN: 7-80113-929-1 VI 5004 (s. 110)
ISBN: 7-80113-953-4 VI 4986 (s. 124)
ISBN: 7-80123-203-8 VI 4650/1,2 (s. 22)
ISBN: 7-80123-247-X VI 4651 (s. 93)
ISBN: 7-80126-018-X V 9246 (s. 109)
ISBN: 7-80126-057-0 V 9335 (s. 139)
ISBN: 7-80126-131-3 VI 4645 (s. 148)
ISBN: 7-80126-180-1 VI 4807 (s. 29)
ISBN: 7-80126-545-9 V 9201 (s. 148)
ISBN: 7-80130-288-5 V 9390/1,2 (s. 186)
ISBN: 7-80130-292-3 VI 4709 (s. 176)
ISBN: 7-80130-331-8 VI 4808 (s. 115)
ISBN: 7-80148-269-7 VI 5009 (s. 143)
ISBN: 7-80148-293-X V 9356 (s. 135)
ISBN: 7-80148-353-7 V 9139 (s. 134)
ISBN: 7-80148-393-6 VI 5008 (s. 168)
ISBN: 7-80149-041-X VI 4900 (s. 169)
ISBN: 7-80149-049-5 VI 4914 (s. 141)
ISBN: 7-80149-052-5 VI 5041 (s. 142)
ISBN: 7-80149-053-3 VI 4913 (s. 176)
ISBN: 7-80149-071-1 VI 4895 (s. 182)
ISBN: 7-80149-073-8 VI 4884 (s. 110)
ISBN: 7-80149-078-9 VI 4754 (s. 190)
ISBN: 7-80149-079-7 VI 4911 (s. 62)
ISBN: 7-80149-080-0 V 9253/1,2 (s. 86)
ISBN: 7-80149-090-8 VI 4864/a,b (s. 3)
ISBN: 7-80149-100-9 VI 4885 (s. 117)
ISBN: 7-80149-104-1 VI 4889 (s. 20)
ISBN: 7-80149-107-6 VI 5030 (s. 159)
ISBN: 7-80149-110-6 VI 4867 (s. 3)
ISBN: 7-80149-111-4 VI 4915 (s. 62)
ISBN: 7-80149-112-2 VI 4984 (s. 25)
ISBN: 7-80149-117-3 VI 4898 (s. 63)
260
ISBN: 7-80149-119-X VI 4879/1 (s. 183)
ISBN: 7-80149-128-9 VI 4880 (s. 183)
ISBN: 7-80149-142-4 VI 4897 (s. 114)
ISBN: 7-80149-149-1 VI 4912 (s. 121)
ISBN: 7-80149-162-9 VI 5031 (s. 159)
ISBN: 7-80149-168-8 VI 5016 (s. 188)
ISBN: 7-80149-174-2 VI 4927 (s. 58)
ISBN: 7-80149-175-0 VI 4928 (s. 90)
ISBN: 7-80149-177-7 VI 4890 (s. 175)
ISBN: 7-80149-182-3 VI 5032 (s. 155)
ISBN: 7-80149-199-8 VI 4916 (s. 138)
ISBN: 7-80149-202-1 VI 4929 (s. 135)
ISBN: 7-80149-204-8 VII 1124 (s. 190)
ISBN: 7-80149-211-0 V 9337 (s. 136)
ISBN: 7-80149-213-7 VI 4958/1 (s. 173)
ISBN: 7-80149-218-8 VI 5033 (s. 158)
ISBN: 7-80149-219-6 VI 4917 (s. 140)
ISBN: 7-80149-232-3 VI 4907 (s. 181)
ISBN: 7-80149-234-X VI 4918 (s. 137)
ISBN: 7-80149-235-8 VI 4959 (s. 75)
ISBN: 7-80149-243-9 VI 4868 (s. 3)
ISBN: 7-80149-246-3 VI 4903 (s. 58)
ISBN: 7-80149-259-5 VI 4865 (s. 3)
ISBN: 7-80149-266-8 VI 4967 (s. 82)
ISBN: 7-80149-269-2 VI 4962 (s. 181)
ISBN: 7-80149-274-9 VI 4919 (s. 118)
ISBN: 7-80149-275-7 VI 4998 (s. 68)
ISBN: 7-80149-276-5 VI 4882 (s. 175)
ISBN: 7-80149-286-2 VI 4893 (s. 176)
ISBN: 7-80149-308-7 VI 4879/2 (s. 183)
ISBN: 7-80149-316-8 VI 5034 (s. 158)
ISBN: 7-80149-319-2 VI 5035 (s. 158)
ISBN: 7-80149-325-7 VI 4920 (s. 153)
ISBN: 7-80149-326-5 VI 4921 (s. 104)
ISBN: 7-80149-334-6 VI 4922 (s. 153)
ISBN: 7-80149-335-4 VI 4910 (s. 172)
ISBN: 7-80149-348-6 VI 4863/1,2 (s. 179)
ISBN: 7-80149-355-9 VI 4991 (s. 131)
ISBN: 7-80149-356-7 VI 4887 (s. 137)
ISBN: 7-80149-359-1 VI 4886 (s. 160)
ISBN: 7-80149-363-X VI 4930 (s. 90)
ISBN: 7-80149-367-2 VI 4931 (s. 176)
ISBN: 7-80149-370-2 VI 5039 (s. 74)
ISBN: 7-80149-380-X VI 4908 (s. 160)
ISBN: 7-80149-389-3 VI 4923 (s. 155)
ISBN: 7-80149-393-1 VI 4894 (s. 181)
ISBN: 7-80149-398-2 VI 4909 (s. 144)
ISBN: 7-80149-399-0 VI 4932 (s. 195)
ISBN: 7-80149-410-5 VI 4992 (s. 50)
ISBN: 7-80149-416-4 VI 4957 (s. 175)
ISBN: 7-80149-424-5 VI 4869 (s. 4)
ISBN: 7-80149-439-3 VI 4990 (s. 5)
ISBN: 7-80149-462-8 VI 4896 (s. 63)
ISBN: 7-80149-465-2 VI 5023 (s. 75)
ISBN: 7-80149-470-9 VI 4968 (s. 11)
ISBN: 7-80149-472-5 VI 4955 (s. 56)
ISBN: 7-80149-478-4 VI 4966 (s. 74)
ISBN: 7-80149-480-6 VI 5036 (s. 89)
ISBN: 7-80149-481-4 VI 4883 (s. 175)
ISBN: 7-80149-490-3 VI 4993 (s. 142)
ISBN: 7-80149-496-2 VI 5011 (s. 56)
ISBN: 7-80149-503-9 VI 4980/2 (s. 157)
ISBN: 7-80149-508-X VI 4965 (s. 189)
ISBN: 7-80149-519-5 VI 4971 (s. 62)
ISBN: 7-80149-527-6 VI 4924 (s. 94)
ISBN: 7-80149-534-9 VI 4934 (s. 75)
ISBN: 7-80149-541-1 VI 4925 (s. 140)
ISBN: 7-80149-545-4 VI 4862 (s. 180)
ISBN: 7-80149-554-3 VI 4892 (s. 181)
ISBN: 7-80149-556-X VI 5040 (s. 154)
ISBN: 7-80149-557-8 VI 4926 (s. 154)
ISBN: 7-80149-579-9 VI 4935 (s. 59)
261
ISBN: 7-80149-580-2 VI 4902 (s. 109)
ISBN: 7-80149-581-0 VI 5043 (s. 90)
ISBN: 7-80149-591-8 VI 4905 (s. 181)
ISBN: 7-80149-621-3 VI 4972 (s. 56)
ISBN: 7-80149-631-0 VI 4936 (s. 98)
ISBN: 7-80149-658-2 VI 4933 (s. 153)
ISBN: 7-80149-660-4 VI 4899 (s. 176)
ISBN: 7-80149-662-0 VI 4937 (s. 45)
ISBN: 7-80149-664-7 VI 4875 (s. 4)
ISBN: 7-80149-672-8 VI 4881/1,2 (s. 121)
ISBN: 7-80149-675-2 VI 4888 (s. 160)
ISBN: 7-80149-679-5 VI 4982 (s. 55)
ISBN: 7-80149-681-7 VI 5037 (s. 63)
ISBN: 7-80149-690-6 VI 4973 (s. 93)
ISBN: 7-80149-692-2 VI 4863/3 (s. 179)
ISBN: 7-80149-994-8 VI 4891 (s. 175)
ISBN: 7-80149-696-5 VI 4977 – VI 4979 (s. 143)
ISBN: 7-80149-718-X VI 4938 (s. 17)
ISBN: 7-80149-723-6 VI 4980/3 (s. 157)
ISBN: 7-80149-726-0 VI 4960 (s. 129)
ISBN: 7-80149-727-9 VI 4878 (s. 4)
ISBN: 7-80149-738-4 VI 4969 (s. 118)
ISBN: 7-80149-739-2 VI 4809 (s. 92)
ISBN: 7-80149-740-6 VI 4951 (s. 180)
ISBN: 7-80149-745-7 VI 5024 – VI 5026 (s. 103)
ISBN: 7-80149-746-5 VI 5027 – VI 5029 (s. 137)
ISBN: 7-80149-752-X VI 5014 (s. 87)
ISBN: 7-80149-754-6 VI 4964 (s. 95)
ISBN: 7-80149-755-4 VI 5038 (s. 18)
ISBN: 7-80149-756-2 VI 4970 (s. 61)
ISBN: 7-80149-757-0 VI 4999 (s. 103)
ISBN: 7-80149-781-3 VI 4950 (s. 120)
ISBN: 7-80149-784-8 VI 4989 (s. 94)
ISBN: 7-80149-787-2 VI 4961 (s. 112)
ISBN: 7-80149-798-8 VI 4871 (s. 5)
ISBN: 7-80149-799-6 VI 4870 (s. 5)
ISBN: 7-80149-801-1 VI 4876 (s. 4)
ISBN: 7-80149-804-6 VI 4872 (s. 5)
ISBN: 7-80149-806-2 VI 4906 (s. 181)
ISBN: 7-80149-807-0 VI 4958/3 (s. 173)
ISBN: 7-80149-808-9 VI 4939 (s. 173)
ISBN: 7-80149-809-7 VI 4940 (s. 196)
ISBN: 7-80149-831-3 VI 4988 (s. 97)
ISBN: 7-80149-832-1 VI 4987 (s. 128)
ISBN: 7-80149-862-3 VI 4904 (s. 197)
ISBN: 7-80149-863-1 VI 5042 (s. 50)
ISBN: 7-80149-864-X VI 4879/4 (s. 183)
ISBN: 7-80149-871-2 VI 4942 (s. 152)
ISBN: 7-80149-873-9 VI 4956 (s. 138)
ISBN: 7-80149-878-6 VI 4954 (s. 44)
ISBN: 7-80149-879-8 VI 4952 (s. 32)
ISBN: 7-80149-880-1 VI 4947 (s. 93)
ISBN: 7-80149-883-6 VI 4953 (s. 196)
ISBN: 7-80149-886-0 VI 4974 (s. 93)
ISBN: 7-80149-892-5 VI 4874 (s. 188)
ISBN: 7-80149-897-6 VI 4948 (s. 5)
ISBN: 7-80149-900-X VI 4985 (s. 73)
ISBN: 7-80149-903-4 VI 4949 (s. 5)
ISBN: 7-80149-907-7 VI 4981/2 (s. 21)
ISBN: 7-80149-967-0 VI 4963 (s. 93)
ISBN: 7-80149-968-9 VI 4946/2 (s. 180)
ISBN: 7-80149-973-5 VI 4980/4 (s. 157)
ISBN: 7-80149-975-2 VI 4944 (s. 11)
ISBN: 7-80149-976-X VI 4941 (s. 15)
ISBN: 7-80149-977-2 VI 4943 (s. 152)
ISBN: 7-80149-981-6 VI 4994 (s. 145)
ISBN: 7-80149-982-4 VI 4995 (s. 145)
ISBN: 7-80149-983-2 VI 4996 (s. 145)
ISBN: 7-80190-017-0 VI 4976 (s. 56)
ISBN: 7-80190-025-1 VI 4877 (s. 180)
ISBN: 7-80190-040-5 VI 4873 (s. 182)
ISBN: 7-80190-044-8 VI 4975 (s. 128)
262
ISBN: 7-80503-444-3 VII 1040 (s. 38)
ISBN: 7-80504-154-7 V 9142/1990 (s. 149)
ISBN: 7-80510-677-0 VI 4797 (s. 68)
ISBN: 7-80511-374-2 V 9404 (s. 72)
ISBN: 7-80519-070-4 V 9144 (s. 31)
ISBN: 7-80528-109-2 VI 4718 (s. 57)
ISBN: 7-80551-781-9 V 9247 (s. 12)
ISBN: 7-80572-689-2 VI 4363 (s. 137)
ISBN: 7-80578-222-9 VI 4702 (s. 24)
ISBN: 7-80600-326-6 VI 4749/1-3 (s. 176)
ISBN: 7-80610-151-9 VI 4502 (s. 116)
ISBN: 7-80611-490-4 VI 4531 (s. 136)
ISBN: 7-80611-907-8 VI 4440 (s. 99)
ISBN: 7-80622-146-8 V 9340 (s. 12)
ISBN: 7-80628-005-7 V 9001 (s. 126)
ISBN: 7-80668-177-9 VI 4748/1-7 (s. 13, 97, 132, 11, 96, 108, 154)
ISBN: 7-81001-247-9 V 9336 (s. 121)
ISBN: 7-81001-249-5 V 9406 (s. 66)
ISBN: 7-81001-566-4 V 9339 (s. 44)
ISBN: 7-81009-480-7 V 9184 (s. 127)
ISBN: 7-81009-944-9 V 9325 (s. 195)
ISBN: 7-81014-434-0 V 9330 (s. 9)
ISBN: 7-81027-334-5 V 9242 (s. 133)
ISBN: 7-81028-433-9 V 9329 (s. 76)
ISBN: 7-81028-439-8 VI 4803 (s. 150)
ISBN: 7-81056-063-8 VI 4805 (s. 27)
ISBN: 7-81056-368-8 VI 4448 (s. 189)
ISBN: 957-00-8150-3 VI 4526 (s. 21)
ISBN: 957-00-8425-1 VI 4524 (s. 21)
ISBN: 957-00-8789-7 VI 4525 (s. 21)
ISBN: 957-00-8889-3 VII 1056/1 (s. 106)
ISBN: 957-00-8890-7 VII 1056/2 (s. 106)
ISBN: 957-00-8893-1 VI 4629 (s. 9)
ISBN: 957-00-8894-X VI 4630 (s. 88)
ISBN: 957-00-8895-8 VI 4631 (s. 17)
ISBN: 957-00-9283-1 VII 1056/3 (s. 106)
ISBN: 957-00-9285-8 VII 1056/4 (s. 106)
ISBN: 957-00-9287-4 VII 1056/5 (s. 106)
ISBN: 957-00-9313-7 VII 1056/6 (s. 106)
ISBN: 957-00-9315-3 VII 1056/7 (s. 106)
ISBN: 957-00-9317-X VII 1056/8 (s. 106)
ISBN: 957-00-9319-6 VII 1056/9 (s. 106)
ISBN: 957-00-9321-8 VII 1056/10 (s. 106)
ISBN: 957-00-9346-3 VII 1056/12 (s. 107)
ISBN: 957-00-9348-X VII 1056/13 (s. 107)
ISBN: 957-00-9358-7 VII 1056/11 (s. 106)
ISBN: 957-02-0105-3 V 9162 (s. 128)
ISBN: 957-02-2189-5 VI 4632 (s. 153)
ISBN: 957-02-2190-9 VI 4633 (s. 26)
ISBN: 957-02-2191-7 VI 4634 (s. 130)
ISBN: 957-02-4653-7 VI 4635 (s. 43)
ISBN: 957-02-4654-5 VI 4636 (s. 196)
ISBN: 957-02-6734-8 VI 4637 (s. 49)
ISBN: 957-02-6735-6 VI 4638 (s. 78)
ISBN: 957-02-9191-5 VI 4639 (s. 156)
ISBN: 957-02-9192-3 VI 4640 (s. 130)
ISBN: 957-02-9193-1 VI 4641 (s. 48)
ISBN: 957-08-0513-7 VI 4367/1-10 (s. 47)
ISBN: 957-08-1700-3 VI 4498 (s. 128)
ISBN: 957-645-035-7 VI 4371 (s. 107)
ISBN: 957-671-055-3 VI 4491/1 (s. 58)
ISBN: 957-671-057-X VI 4491/2 (s. 58)
ISBN: 957-671-168-1 VI 4493/2 (s. 55)
ISBN: 957-671-201-7 VI 4396 (s. 48)
ISBN: 957-671-255-6 VI 4487 (s. 94)
ISBN: 957-671-229-7 VI 4397 (s. 153)
ISBN: 957-671-331-5 VI 4393 (s. 195)
ISBN: 957-671-360-9 VII 1052 (s. 71)
ISBN: 957-671-493-1 VI 4517/1-3 (s. 97)
ISBN: 957-671-497-4 VI 4488/1 (s. 58)
ISBN: 957-671-499-0 VI 4488/2 (s. 58)
ISBN: 957-671-504-0 VI 4514 (s. 152)
263
ISBN: 957-671-519-9 VI 4398 (s. 60)
ISBN: 957-671-582-2 VII 1054/1 (s. 105)
ISBN: 957-671-583-0 VII 1054/2 (s. 105)
ISBN: 957-671-760-4 VI 4484 (s. 59)
ISBN: 957-671-776-0 VI 4485 (s. 197)
ISBN: 957-678-024-1 VI 4390 (s. 105)
ISBN: 957-678-056-X VI 4492 (s. 23)
ISBN: 957-678-074-8 VI 4388 (s. 57)
ISBN: 957-678-085-3 VI 4489/1 (s. 180)
ISBN: 957-678-086-1 VI 4489/2 (s. 180)
ISBN: 957-678-088-8 VI 4387 (s. 192)
ISBN: 957-678-090-X VI 4391 (s. 105)
ISBN: 957-678-151-5 VI 4383/1 (s. 57)
ISBN: 957-678-152-3 VI 4383/2 (s. 57)
ISBN: 957-678-156-6 VI 4490/1 (s. 85)
ISBN: 957-678-157-4 VI 4490/2 (s. 85)
ISBN: 957-678-192-2 VI 4389/1 (s. 57)
ISBN: 957-678-193-0 VI 4389/2 (s. 57)
ISBN: 957-816-101-8 VI 4360/1,2 (s. 65)
ISBN: 957-8892-07-1 VI 4453 (s. 195)
ISBN: 957-8892-09-8 VI 4458 (s. 110)
ISBN: 957-8892-21-7 VI 4452 (s. 82)
ISBN: 957-8892-29-2 VI 4462 (s. 124)
ISBN: 957-8892-33-0 VI 4454 (s. 118)
ISBN: 957-8892-39-X VI 4460 (s. 155)
ISBN: 957-8892-43-8 VI 4461 (s. 89)
ISBN: 957-8892-53-5 VI 4455 (s. 136)
ISBN: 957-8892-65-9 VI 4459 (s. 146)
ISBN: 957-8892-71-3 VI 4456 (s. 88)
ISBN: 957-8892-73-X VI 4457 (s. 115)
ISBN: 957-9019-03-7 VI 4614 (s. 151)
ISBN: 957-9019-04-5 VI 4615 (s. 67)
ISBN: 957-9019-05-3 VI 4616 (s. 153)
ISBN: 957-9019-24-X VI 4617 (s. 63)
ISBN: 957-9019-25-8 VI 4618 (s. 149)
ISBN: 957-9019-26-6 VI 4619 (s. 64)
ISBN: 957-9019-48-7 VI 4620 (s. 76)
ISBN: 957-9019-49-5 VI 4621 (s. 112)
ISBN: 957-9019-50-9 VI 4622 (s. 59)
ISBN: 957-9019-72-X VI 4625 (s. 115)
ISBN: 957-9019-73-8 VI 4624 (s. 74)
ISBN: 957-9019-74-6 VI 4623 (s. 44)
ISBN: 957-9019-93-2 VI 4626 (s. 49)
ISBN: 957-9019-94-0 VI 4627 (s. 194)
ISBN: 957-9019-95-9 VI 4628 (s. 13)
ISBN: 957-9046-14-X VI 4394 (s. 16)
ISBN: 957-9046-35-2 VI 4395 (s. 152)
ISBN: 957-9046-95-6 VI 4513 (s. 139)
ISBN: 957-9074-02-X VII 1057/15 (s. 54)
ISBN: 957-9074-12-7 VII 1057/16 (s. 54)
ISBN: 962-07-0172-0 V 9033 (s. 52)
ISBN: 962-7258-06-7 V 9143 (s. 154)
ISBN: 981-04-1132-4 V 9146 (s. 63)
ISBN: 981-04-1348-3 V 9145 (s. 62)
ISBN: 986-7975-77-4 VI 4653 (s. 110)
264
Rejstřík ISSN
ISSN: 0009-4617 XV 523 (s. 184)
ISSN: 0082-5433 XV 481/75-85 (s. 109)
ISSN: 0257-9448 XV 518/5-7, 9 (s. 148)
ISSN: 0448-9373 XV 505/10,11 (s. 94)
ISSN: 0459-1909 XV 499/12-14,16 (s. 72)
ISSN: 0511-4772 XV 410/41 a,b-43 a,b (s. 121)
ISSN: 0540-1151 XV 501/12-16 (s. 85)
ISSN: 0540-1224 XV 510/9,11-13 (s. 85)
ISSN: 0583-1288 XV 520/2-6 (s. 99)
ISSN: 1000-0216 XV 493/11 (s. 158)
ISSN: 1000-4610 XV 522/3,4 (s. 190)
ISSN: 1000-825X XV 512/2-4 (s. 91)
ISSN: 1000-8268 XV 521/2, 4 (s. 180)
ISSN: 1002-9591 XV 517/7,8 (s. 187)
ISSN: 1005-958X XV 524/1,2 (s. 58)
ISSN: 1009-8011 XV 522/5,6 (s. 191)
ISSN: 1013-2422 XV 525/4-11,13-17 (s. )
ISSN: 1017-1320 XV 526/8-10,12-16 (s. 185)
ISSN: 1671-1734 XV 512/6 (s. 141)
ISSN: 1671-0223 XV 521/6 (s. 127)
ISSN: 1682-8461 VI 4642 – VI 4644 (s. 197)
265
Rejstřík vydavatelství
Anhui jiaoyu chubanshe (Hefei) 安徽教育出版社 (合肥) VI 4710 (s. 30); VI 4800 (s. 28)
Anhui renmin chubanshe (Hefei) 安徽人民出版社 (合肥) V 8957 (s. 101)
Anhui wenyi chubanshe (Hefei) 安徽文艺出版社 (合肥) VII 1131 (s. 191)
Baihua wenyi chubanshe (Tianjin) 百花文艺出版社 (天津) V 8956 (s. 108); VI 4417/1-3 (s. 48); VI 4522 (s. 104)
Baowentang shudian (Beijing) 宝文堂书店 (北京) V 8972 (s. 13); V 8974/1,2 (s. 11); V 9043 (s. 55)
Beijing chubanshe (Beijing) 北京出版社 (北京) V 8939 (s. 136); V 8944 (s. 113); V 8995 (s. 14); V 9020 (s. 13);
VI 4323 (s. 23); VI 4336/1-3 (s. 32); VI 4463/2,4 (s. 122); VI 4713 (s. 172)
Beijing daxue chubanshe (Beijing) 北京大学出版社 (北京) V 8976 (s. 21); V 9003 (s. 111); V 9004 (s. 73); V 9073/1,2
(s. 103, 194); V 9151/2 (s. 171); V 9203 (s. 39); V 9205 (s. 127); V 9219 (s. 33); V 9257 (s. 168); V 9323 (s. 27); V 9326 (s. 29);
V 9333 (s. 139); V 9382 (s. 53); VI 4342/1 (s. 18); VI 4403 (s. 154); VI 4408 (s. 122); VI 4426 (s. 24); VI 4701 (s. 30); VI 4708
(s. 41); VI 4730/1-3 (s. 171); VI 4738 (s. 168); VI 4792 (s. 70); VII 1071/a,b (s. 42); VII 1029 (s. 152); VII 1123/1-7 (s. 173, 181, 183,
187, 174, 181, 169)
Beijing daxue tushuguan (Beijing) 北京大学图书馆 (北京) V 9090 (s. 150)
Beijing daxue waiguo liuxuesheng Hanyu jiaocai bianxiezu (Beijing) 北京大学外国留学生汉语教材编写组 (北京)
VI 4351/5 (s. 40)
Beijing daxue waiguo liuxuesheng Hanyu jiaoyanshi (Beijing) 北京大学外国留学生汉语教研室 (北京) VI 4327/1-3
(s. 122); VI 4351/4 (s. 40); VI 4352/1,2 (s. 41)
Beijing shi yue wenyi chubanshe (Beijing) 北京十月文艺出版社 (北京) VI 4861 (s. 90)
Beijing shi Zhongguo shudian (Beijing) 北京市中国书店 (北京) V 8979/1,2 (s. 118); VI 4331 (s. 68); VI 4334/1-18 (s. 147);
VI 4406 (s. 173)
Beijing shifan daxue chubanshe (Beijing) 北京师范大学出版社 (北京) VI 4428/1 (s. 185)
Beijing shifan daxue xiandai Hanyu jiaoyanshi (Beijing) 北京师范大学现代汉语教研室 (北京) V 9015 (s. 125)
Beijing shifan xueyuan chubanshe (Beijing) 北京师范学院出版社 (北京) V 9330 (s. 9)
Beijing xiju chubanshe (Beijing) 北京戏剧出版社 (北京) V 9041 (s. 116); V 9042 (s. 66)
Beijing Yanshan chubanshe (Beijing) 北京燕山出版社 (北京) V 9331 (s. 145)
Beijing yuyan daxue chubanshe (Beijing) 北京语言大学出版社 (北京) VII 1069 + příl. 1-6 (s. 59)
Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe (Beijing) 北京语言文化大学出版社 (北京) V 9005 (s. 97); V 9009 (s. 64); V 9010
(s. 139); V 9194 (s. 41); V 9204 (s. 77); V 9212 (s. 125); V 9234 (s. 41); V 9344 (s. 155); V 9407/1-4 (s. 151); VI 4691 (s. 173);
VI 4717 (s. 44); VII 1030 (s. 73); XV 518/5-7 (s. 148)
Beijing yuyan wenhua daxue yuyan yanjiusuo (Beijing) 北京语言文化大学语言研究所 (北京) XV 518/9 (s. 148)
Beijing yuyan xueyuan (Beijing) 北京语言学院 (北京) V 9059 (s. 8)
Beijing yuyan xueyuan chubanshe (Beijing) 北京语言学院出版社 (北京) V 9185 (s. 35); V 9189 (s. 126); V 9332 (s. 27);
VI 4329 (s. 6); VI 4521 (s. 80)
Brill (Leiden) XV 481/75-85 (s. 109)
Caituan faren Shi Hezheng minsu wenhua jijinhui (Taibei) 财团法人施合郑民俗文化基金会 (台北) VI 4452 (s. 82);
VI 4453 (s. 195); VI 4454 (s. 118); VI 4455 (s. 136); VI 4456 (s. 88); VI 4457 (s. 115); VI 4458 (s. 110); VI 4459 (s. 146); VI 4460
(s. 155); VI 4461 (s. 89); VI 4462 (s. 124)
Changjiang wenyi chubanshe (Wuhan) 长江文艺出版社 (武汉) VI 4372/1-4 (s. 135); VI 4445 (s. 4)
Changzheng chubanshe (Beijing) 长征出版社 (北京) V 9416 (s. 130)
Changzheng chubanshe (Lanzhou) 长征出版社 (兰州) V 9197 (s. 99)
Chongqing chubanshe (Chongqing) 重庆出版社 (重庆) V 8946 (s. 196); VI 4538/1,2 (s. 8)
Chunfeng wenyi chubanshe (Shenyang) 春风文艺出版社 (沈阳) VI 4439 (s. 65)
Chunming chubanshe (Shanghai) 春明出版社 (上海) V 9172 (s. 67)
Cishu chubanshe (Shanghai) 辞书出版社 (上海) V 9086 (s. 77)
Dakuai wenhua (Taibei) 大块文化 (台北) VI 4653 (s. 110)
Di yi yinshua youxian yongsi (Xinjiapo) 第一印刷有限公司 (新加坡) V 9145 (s. 62); V 9146 (s. 63)
Ditu chubanshe (Shanghai) 地图出版社 (上海) VII 1020/2 (s. 178)
Dongfang chuban zhongxin (Shanghai) 东方出版中心 (上海) VI 4449 (s. 81)
Fanrong chubanshe (Xianggang) 繁荣出版社 (香港) V 9076 (s. 54)
Fengyun shidai chuban songsi (Taibei) 风云时代出版公司 (台北) VI 4371 (s. 107)
Fudan daxue chubanshe (Shanghai) 复旦大学出版社 (上海) VI 4430 (s. 159); VI 4436/2,3 (s. 83); VI 4516/1 (s. 172)
Fujian renmin chubanshe (Fuzhou) 福建人民出版社 (福州) V 9035 (s. 179); V 9048 (s. 8)
Gaige chubanshe (Beijing) 改革出版社 (北京) VII 1026/1990 (s. 175)
Gansu minzu chubanshe (Lanzhou) 甘肃民族出版社 (兰州) VI 4543 (s. 38)
Gansu renmin chubanshe (Lanzhou) 甘肃人民出版社 (兰州) V 8990 (s. 145); V 8996 (s. 154); V 9031/1,2 (s. 125); V 9052
(s. 64); VII 1066 (s. 149)
Gongshang chubanshe (Beijing) 工商出版社 (北京) VI 4415 (s. 182)
Guangdong jiaoyu chubanshe (Guangzhou) 广东教育出版社 (广州) V 9196 (s. 40); V 9222 (s. 99)
Guangdong keji chubanshe (Guangzhou) 广东科技出版社 (广州) VI 4545 (s. 87)
Guangdong renmin chubanshe (Guangdong) 广东人民出版社 (广州) V 8970 (s. 99); VI 4464 (s. 129)
Guangming ribao chubanshe (Beijing) 光明日报出版社 (北京) V 9110 (s. 7)
Guangxi minzu chubanshe (b.m.) 广西民族出版社 VI 4447 (s. 85)
Guangxi renmin chubanshe (Nanning) 广西人民出版社 (南宁) V 9078 (s. 119); VI 4497/1 (s. 171)
Guangxi shifan daxue chubanshe (Guilin) 广西师范大学出版社 (桂林) V 9079 (s. 49)
Guizhou renmin chubanshe (Guiyang) 贵州人民出版社 (贵阳) V 8993 (s. 45); V 9153 (s. 197)
266
Guofang gongye chubanshe (b.m.) 国防工业出版社 V 9019 (s. 144)
Guoli jiaoyu ziliaoguan (Taibei) 国立教育资料馆 (台北) VII 1057/1-16 (s. 54)
Guoli Taiwan daxue (Taibei) 国立台湾大学 (台北) VII 1056/1-13 (s. 106, 107)
Guoli Taiwan daxue chuban weiyuanhui (Taibei) 国立台湾大学出版委员会 (台北) VI 4580 (s. 59); VI 4581 (s. 14);
VI 4582 (s. 20); VI 4583 (s. 43); VI 4584 (s. 142); VI 4585 (s. 71); VI 4586 (s. 149); VI 4587 (s. 197); VI 4588 (s. 130); VI 4589
(s. 60); VI 4590 (s. 16); VI 4591 (s. 110); VI 4592 (s. 26); VI 4593 (s. 13); VI 4594 (s. 44); VI 4595 (s. 120); VI 4596 (s. 96); VI 4597
(s. 47); VI 4598 (s. 122); VI 4599 (s. 52); VI 4600 (s. 96); VI 4601 (s. 120); VI 4602 (s. 81); VI 4603 (s. 113); VI 4604 (s. 140);
VI 4605 (s. 64); VI 4606 (s. 156); VI 4607 (s. 51); VI 4608 (s. 65); VI 4609 (s. 116); VI 4610 (s. 135); VI 4611 (s. 53); VI 4612 (s. 10);
VI 4613 (s. 92); VI 4614 (s. 151); VI 4615 (s. 67); VI 4616 (s. 153); VI 4617 (s. 63); VI 4618 (s. 149); VI 4619 (s. 64); VI 4620 (s. 76);
VI 4621 (s. 112); VI 4622 (s. 59); VI 4623 (s. 44); VI 4624 (s. 74); VI 4625 (s. 115); VI 4626 (s. 49); VI 4627 (s. 194); VI 4628 (s. 13);
VI 4629 (s. 9); VI 4630 (s. 88); VI 4631 (s. 17); VI 4632 (s. 153); VI 4633 (s. 26); VI 4634 (s. 130); VI 4635 (s. 43); VI 4636 (s. 196);
VI 4637 (s. 49); VI 4638 (s. 78); VI 4639 (s. 156); VI 4640 (s. 130); VI 4641 (s. 48); VI 4642 (s. 17); VI 4643 (s. 77); VI 4644 (s. 197)
Guoli Taiwan daxue wenxueyuan (Taibei) 国立台湾大学文学院 (台北) VI 4473 (s. 130); VI 4474 (s. 197); VI 4475 (s. 194);
VI 4546 (s. 54); VI 4547 (s. 193); VI 4548 (s. 112); VI 4549 (s. 89); VI 4550 (s. 139); VI 4551 (s. 111); VI 4552 (s. 129); VI 4553
(s. 16); VI 4554 (s. 49); VI 4555 (s. 67); VI 4556 (s. 89); VI 4557 (s. 94); VI 4558 (s. 155); VI 4559 (s. 196); VI 4560 (s. 49); VI 4561
(s. 96); VI 4562 (s. 80); VI 4563 (s. 150); VI 4564 (s. 121); VI 4565 (s. 67); VI 4566 (s. 49); VI 4567 (s. 71); VI 4568 (s. 52); VI 4569
(s. 194); VI 4570 (s. 129); VI 4571 (s. 16); VI 4572 (s. 66); VI 4573 (s. 46); VI 4574 (s. 49); VI 4575 (s. 68); VI 4576 (s. 71); VI 4577
(s. 124); VI 4578 (s. 31); VI 4579 (s. 48)
Guoli Taiwan daxue Zhongguo wenxue xi (Taibei) 国力台湾大学中国文学系 (台北) XV 525/1-11,13-17 (s. 105)
Guoli Taiwan daxue Zhongguo wenxue yanjiusuo (Taibei) 国力台湾大学中国文学研究所 (台北) XV 526/2,3,5-10,
12-16 (s. 185)
Guoli Taiwan shuguan (Taibei) 国立台湾术馆 (台北) VII 1051 (s. 36)
Guoli zhongyang tushuguan (Taibei) 国立中央图书馆 (台北) VII 1059 (s. 106)
Hangzhou shi Yue Fei mu (miao) wenwu baoguansuo (Hangzhou) 杭州市岳飞墓 (庙) 文物保管所 (杭州)
V 8969 (s. 147)
Hanxue yanjiu zhongxin (Taibei) 汉学研究中心 (台北) VI 4382/1,2 (s. 25); VI 4383/1,2 (s. 57); VI 4385 (s. 108); VI 4386
(s. 174); VI 4387 (s. 192); VI 4388 (s. 57); VI 4389/1,2 (s. 57); VI 4390 (s. 105); VI 4391 (s. 105); VI 4489/1,2 (s. 180); VI 4490/1,2
(s. 85); VI 4492 (s. 23)
Hanxue yanjiu ziliao ji fuwu zhongxin (Taibei) 汉学研究资料及服务中心 (台北) VI 4384 (s. 159)
Hanyu da cidian chubanshe (Shanghai) 汉语大词典出版社 (上海) V 9193 (s. 37); V 9195 (s. 41); V 9199 (s. 126); V 9202
(s. 55); V 9218 (s. 32); V 9259 (s. 97); VI 4357 (s. 126); VI 4716 (s. 130); VI 5017 (s. 85); VII 949/1a-13 (s. 39); VII 1122/1-22
(s. 40); VII 1126/1,2 (s. 126)
Hebei daxue chubanshe (Baoding) 河北大学出版社 (保定) V 9329 (s. 76); VI 4803 (s. 150)
Hebei meishu chubanshe (Shijiazhuang) 河北美术出版社 (石家庄) V 9040 (s. 159)
Hebei renmin chubanshe (Shijiazhuang) 河北人民出版社 (石家庄) VI 4648/1-3 (s. 120); VII 1155 (s. 123)
Heilongjiang renmin chubanshe (Harbin) 黑龙江人民出版社 (哈尔滨) V 8953 (s. 10); V 8967 (s. 61); V 9137 (s. 193)
Henan renmin chubanshe (Zhengzhou) 河南人民出版社 (郑州) V 8936 (s. 69); V 9360 (s. 146); VII 1042 (s. 26)
Hongqi chubanshe (Beijing) 红旗出版社 (北京) VI 4541 (s. 43); VII 1058 (s. 182)
Huacheng chubanshe (Guangzhou) 花城出版社 (广州) V 9028 (s. 43)
Huabei renmin chubanshe (Beijing) 华北人民出版社 (北京) V 9116 (s. 155)
Huadong renmin chubanshe (Shanghai) 华东人民出版社 (上海) V 9160 (s. 119)
Huadong shifan daxue chubanshe (Shanghai) 华东师范大学出版社 (上海) V 8942 (s. 37); V 9183/a,b (s. 41);
VI 4739/1-4 (s. 185)
Huanghe wenyi chubanshe (Zhengzhou) 黄河文艺出版社 (郑州) V 9011 (s. 142)
Huashan wenyi chubanshe (Shijiazhuang) 华山文艺出版社 (石家庄) VI 4440 (s. 99); VI 4531 (s. 136)
Huaxia chubanshe (Beijing) 华夏出版社 (北京) VI 4373 (s. 14)
Huayu jiaoxue chubanshe/Sinolingua (Beijing) 华语教学书出版社 (北京) V 9255 (s. 25); VI 4828/1-5 (s. 191); VI 5015
(s. 150); VI 5020 (s. 129); VI 5060 (s. 37); VII 1028 (s. 71)
Huazhong shifan daxue chubanshe (Wuhan) 华中师范大学出版社 (武汉) V 9250 (s. 128)
Hubei cishu chubanshe (b.m.) 湖北辞书出版社 VI 4719/1,2 (s. 93)
Hubei jiaoyu chubanshe (Wuhan) 湖北教育出版社 (武汉) V 9093 (s. 89)
Hubei kexue jishu chubanshe (b.m.) 湖北科学技术出版社 VI 4468 (s. 65)
Hubei renmin chubanshe (Wuhan) 湖北人民出版社 (武汉) V 9053 (s. 148); V 9057 (s. 127); V 9061 (s. 96); V 9068 (s. 193);
V 9159 (s. 15); VI 4414 (s. 88)
Hui ming dian da yinshua youxian gongsi (b.m.) 慧明电打印刷有限公司 V 9111 (s. 15)
Hunan jiaoyu chubanshe (Changsha) 湖南教育出版社 (长沙) V 8941 (s. 15); V 9006 (s. 111); VII 1037 (s. 174)
Hunan renmin chubanshe (Changsha) 湖南人民出版社 (长沙) V 9117 (s. 54); V 9211 (s. 132)
Jiangsu guji chubanshe (b.m.) 江苏古籍出版社 V 9017 (s. 150); V 9144 (s. 31)
Jiangsu meishu chubanshe (b.m.) 江苏美术出版社 V 9119 (s. 100); V 9120 (s. 61); V 9121 (s. 78); V 9122 (s. 100); V 9123
(s. 129); V 9124 (s. 84); V 9125 (s. 51); V 9126 (s. 100); V 9127 (s. 100); V 9128 (s. 84); V 9129 (s. 100); V 9169 (s. 98)
Jiangsu renmin chubanshe (Nanjing) 江苏人民出版社 V 8966 (s. 23); VI 4795 (s. 146)
Jiangxi renmin chubanshe (Nanchang) 江西人民出版社 (南昌) VI 4349 (s. 31); VI 4799 (s. 148)
Jiefangjun chubanshe (Beijing) 解放军出版社 (北京) V 9075 (s. 72)
Jilin jiaoyu chubanshe (b.m.) 吉林教育出版社 V 9173 (s. 139); V 9216 (s. 127); VI 4704 (s. 30); VI 4705 (s. 32)
Jilin renmin chubanshe (Changchun) 吉林人民出版社 (长春) V 8948 (s. 71); VI 4325 (s. 68); VI 4535 (s. 54)
Jilin wen shi chubanshe (Changchun) 吉林文史出版社 (长春) VI 4718 (s. 57)
Jinan chubanshe (Jinan) 济南出版社 (济南) VI 4363 (s. 137)
Jinbu chubanshe (Mosike)/Izdatel'stvo Progress (Moskva) 进步出版社 (莫斯科) V 9077 (s. 115)
Jingguan jiaoyu chubanshe (Beijing) 警官教育出版社 (北京) V 9242 (s. 133)
267
Jinghua chubanshe (Beijing) 京华出版社 (北京) VI 4749/1-3 (s. 176)
Jingji kexue chubanshe (Beijing) 经济科学出版社 (北京) V 9149 (s. 79)
Karo (Sankt-Petěrburg) VII 1045 (s. 102)
Kexue chubanshe (Beijing) 科学出版社 (北京) V 9064 (s. 119); V 9213 (s. 42)
Kexue puji chubanshe (Beijing) 科学普及出版社 (北京) V 9045 (s. 18); V 9152 (s. 104)
Kexue puji chubanshe (Guangzhou) 科学普及出版社 (广州)V 8994 (s. 88); V 9060 (s. 157); V 9109 (s. 80)
Lianjing (Taibei) 联经 (台北) VI 4498 (s. 128)
Lianjing chuban shiye gongsi (Taibei) 联经出版事业公司 (台北) VI 4361 (s. 146); VI 4367/1-10 (s. 47); VI 4368 (s. 47)
Liaoning kexue jishu chubanshe (Shenyang) 辽宁科学技术出版社 (沈阳) VII 1068/1,2 (s. 191)
Liaoning renmin chubanshe (Shenyang) 辽宁人民出版社 (沈阳) V 8975 (s. 98); VI 4444 (s. 4)
Lijiang chubanshe (Nanning) 漓江出版社 (南宁) V 9034 (s. 159)
Lujiang chubanshe (Xiamen) 鹭江出版社 (厦门) VI 4502 (s. 116)
Mingtian chubanshe (Jinan) 明天出版社 (济南) VI 4500/1 (s. 179)
Minjian wenxue zazhi shi (Beijing) 民间文学杂志社 (北京) XV 501/12-16 (s. 85)
Minzu chubanshe (Beijing) 民族出版社 (北京) V 9140 (s. 29); V 9289/1-3 (s. 83); V 9338 (s. 85); V 9342 (s. 91, 110); V 9347
(s. 21); V 9355 (s. 6); VI 4544 (s. 25); VI 4682 (s. 144); VI 4683 (s.); VI 4684 (s.); VI 4685 (s. 10); VI 4686 (s. 113); VI 4687 (s. 102);
VI 4689 (s. 73); VI 4690 (s. 92); VI 4751/1-5 (s. 80, 48, 135, 29, 45); VI 4752/1-6 (s. 188); VI 4857 (s. 138); VI 4858 (s. 20, 92);
VI 5005 (s. 170); VI 5012 (s. 123); VI 5013 (s. 186); VII 1136/a,b (s. 181); VII 1142 (s. 188)
Minzu huabao she (Beijing) 民族画报社 (北京) XV 510/9, 11-13 (s. 85)
Nankai daxue chubanshe (Tianjin) 南开大学出版社 (天津) V 9056 (s. 156)
Nantian shuju youxian gongsi (Taibei) 南天书局有限公司 (台北) VI 4529 (s. 107)
Nei Mongol renmin chubanshe (Hohhot) 内蒙古人民出版社 (呼和浩特) V 8955 (s. 107); V 9085 (s. 120); VI 4324 (s. 124);
VI 4451 (s. 28)
Neizhengbu bianyin [Taibei] 内政部编印 [台北] VI 4413 (s. 189)
Ningxia renmin chubanshe (Yinchuan) 宁夏人民出版社 (银川) V 9148 (s. 29)
Nongye chubanshe (Beijing) 农业出版社 (北京) VII 1025/1992,1993 (s. 179); VI 4536 (s. 179)
Pingming chubanshe (Shanghai) 平明出版社 (上海) VI 4378 (s. 7)
Qi Lu shushe (Jinan) 齐鲁书社 (济南) V 8952 (s. 151); V 8968 (s. 6); VI 4421 (s. 84); VI 4496 (s. 54)
Qing wen shuwu (Xianggang) 青文书屋 (香港) V 9143 (s. 154)
Qinghai renmin chubanshe (Xining) 青海人民出版社 (西宁) V 8938 (s. 136)
Renmin chubanshe (Beijing) 人民出版社 (北京) V 8984 (s. 81); VI 4321/1-3 (s. 188);VI 4377/1,2 (s. 6); VI 4434 (s. 178);
VI 4469 (s. 27); VI 4501/1 (s. 101)
Renmin huabao she (Beijing) 人民画报社 (北京) XV 505/10, 11 (s. 94)
Renmin jiaoyu chubanshe (Beijing) 人民教育出版社 (北京) V 9030 (s. 42); V 9161 (s. 41)
Renmin meishu Chubanshe (Beijing) 人民美术出版社 (北京) V 9050 (s. 135); VI 4411 (s. 88)
Renmin ribao chubanshe (Beijing) 人民日报出版社 (北京) XV 489/24-27 (s. 94)
Renmin weisheng chubanshe (Beijing) 人民卫生出版社 (北京) V 9065 (s. 72); V 9071 (s. 53); V 9130 (s. 157); V 9131/1,2
(s. 157); V 9132/1,2 (s. 50); V 9133/1,2 (s. 122); V 9134 (s. 30); V 9135 (s. 53); V 9136 (s. 72); VI 4480/2,4,5,9 (s. 14, 15); VI 4481
(s. 140)
Renmin wenxue chubanshe (Beijing) 人民文学出版社 (北京) V 8940 (s. 172); V 8951 (s. 10); V 9014 (s. 13); V 9046 (s. 94);
V 9089 (s. 26); V 9103 (s. 83); V 9286 (s. 128); V 9309 (s. 76); V 9310/1-3 (s. 119); V 9311/1,2 (s. 62); V 9312 (s. 86); V 9313 (s. 76);
V 9314 (s. 31); V 9315 (s. 151); V 9316 (s. 72); V 9317/1-3 (s. 112); V 9318 (s. 17); V 9319 (s. 167); V 9320 (s. 190); V 9334 (s. 99);
V 9354 (s. 61); V 9386 (s. 77); V 9387 (s. 149); V 9388 (s. 16); V 9391 (s. 7); V 9392 (s. 7); V 9393 (s. 74); V 9394 (s. 120); V 9395
(s. 42); V 9396 (s. 92); V 9397 (s. 24); V 9398 (s. 193); V 9399 (s. 66); V 9401 (s. 29); V 9402 (s. 76); V 9415/1,2 (s. 174); VI 4326
(s. 108); VI 4328 (s. 78); VI 4374 (s. 3); VI 4375 (s. 156); VI 4422 (s. 28); VI 4437 (s. 129); VI 4494/1-3 (s. 112); VI 4503 (s. 138);
VI 4505/1 (s. 45); VI 4537/1-5 (s. 121); VI 4539 (s. 6); VI 4540 (s. 6); VI 4731/1,2 (s. 157); VI 4732 (s. 124); VI 4733 (s. 86);
VI 4734/1,2 (s. 102); VI 4735 (s. 147); VI 4736 (s. 10); VI 4741 (s. 8); VI 4743/1-3 (s. 187); VI 4750/1-4 (s. 87); VI 4756 (s. 18);
VI 4757 (s. 109); VI 4758 (s. 88); VI 4759 (s. 143); VI 4760 (s. 76); VI 4761 (s. 29); VI 4762 (s. 103); VI 4763 (s. 22); VI 4764 (s. 20);
VI 4765 (s. 24); VI 4766 (s. 42); VI 4767 (s. 51); VI 4768 (s. 65); VI 4769 (s. 74); VI 4770 (s. 75); VI 4771 (s. 86); VI 4772 (s. 79);
VI 4773 (s. 98); VI 4774 (s. 151); VI 4775 (s. 193); VI 4776 (s. 51); VI 4777 (s. 150); VI 4778 (s. 68); VI 4779 (s. 118); VI 4780
(s. 140); VI 4781 (s. 96); VI 4782 (s. 104); VI 4783/a,b (s. 60); VI 4784 (s. 115); VI 4785 (s. 72); VI 4786 (s. 50); VI 4787 (s. 71);
VI 4788 (s. 78); VI 4789 (s. 69); VI 4790 (s. 138); VI 4791 (s. 7); VI 4806 (s. 103); VI 4810 (s. 91); VI 4811 (s. 80); VI 4812 (s. 98);
VI 4813 (s. 121); VI 4814 (s. 5); VI 4821 (s. 61); VI 4822 (s. 96); VI 4823 (s. 9); VI 4824 (s. 7); VI 4825 (s. 45); VI 4860/1,2 (s. 119);
VI 5044 (s. 6); VI 5045 (s. 61); VI 5047 (s. 25); VI 5051 (s. 114); VI 5052 (s. 115); VI 5053 (s. 114); VI 5054 (s. 146); VI 5055
(s. 152); VI 5056 (s. 78); VI 5057 (s. 43); VI 5059 (s. 192)
San Qin chubanshe (Xi'an) 三秦出版社 (西安) V 9001 (s. 126)
Sanminzhuyi yanjiusuo (Taibei) 三民主义研究所 (台北) VI 4506 (s. 85)
Shaanxi renmin chubanshe (Xi'an) 陕西人民出版社 (西安) V 9058 (s. 65); V 9226 (s. 170); VI 4402 (s. 122); VI 4442
(s. 123); VI 4450 (s. 85); VII 1035 (s. 78)
Shaanxi shifan daxue chubanshe (Xi'an) 陕西师范大学出版社 (西安) V 9405 (s. 67)
Shandong daxue chubanshe (Jinan) 山东大学出版社 (济南) V 9321 (s. 29); VI 4381/1-3 (s. 12)
Shandong jiaoyu chubanshe (Jinan) 山东教育出版社 (济南) V 8932 (s. 139); VI 4695 (s. 114); VI 5003 (s. 99)
Shandong meishu chubanshe (Jinan) 山东美术出版社 (济南) VI 4404 (s. 95)
Shandong wenyi chubanshe (Jinan) 山东文艺出版社 (济南) VI 4542 (s. 43)
Shandong youyi chubanshe (Jinan) 山东友谊出版社 (济南) V 9247 (s. 12)
Shanghai chuban gongsi (Shanghai) 上海出版公司 (上海) V 9170 (s. 11)
268
Shanghai cishu chubanshe (Shanghai) 上海辞书出版社 (上海) V 8999 (s. 56); V 9032 (s. 56); V 9044 (s. 50); V 9138 (s. 187);
V 9176 (s. 186); V 9186 (s. 77); V 9187 (s. 41); V 9209 (s. 42); V 9214 (s. 131); V 9215 (s. 21); V 9220 (s. 138); V 9225 (s. 170);
V 9228 (s. 189); V 9230 (s. 55); V 9232 (s. 18); V 9233 (s. 39); V 9235 (s. 12); V 9236 (s. 186); V 9239/a,b (s. 183), V 9240 (s. 149);
V 9241 (s. 56); V 9244 (s. 131); V 9245 (s. 198); V 9249/a,b (s. 127); V 9251 (s. 127); V 9258 (s. 130); V 9261/1,2 (s. 37); V 9262
(s. 38); V 9263/,2 (s. 108); V 9264 (s. 107); V 9265/a,b (s. 102); V 9266/1,2 (s. 146, 147); V 9267 (s. 147); V 9268 (s. 13); V 9269
(s. 100); V 9270 (s. 179); V 9271 (s. 53); V 9272 (s. 169); V 9273 (s. 53); V 9274/2 (s. 177); V 9292 (s. 98); V 9293 (s. 64); V 9294
(s. 43); V 9295 (s. 141); V 9385 (s. 189); VI 4344 (s. 19); VI 4345 (s. 19); VI 4346 (s. 19); VI 4347 (s. 19); VI 4348 (s. 20);VI 4359
(s. 148); VI 4696 (s. 30); VI 4712/1,2 (s. 184); VI 4714 (s. 185); VI 4724/1-3 (s. 177); VI 4725 (s. 69); VI 4726 (s. 95); VI 4727
(s. 59); VI 4729 (s. 179); VI 4796 (s. 123); VI 4826 (s. 141); VI 4829 (s. 37); VI 4997 (s. 95); VI 5021 (s. 48); VII 1046/1a,b,2a,b
(s. 177); VII 1125/1-3 (s. 19); VII 1132 (s. 178); VII 1133 (s. 178); VII 1135 (s. 160); VII 1138 (s. 169); VII 1144/1,2 (s. 158);
VII 1147 (s. 131); VII 1150 (s. 99); VII 1152 (s. 79); VII 1153 (s. 56); VII 1156 (s. 197)
Shanghai gudian wenxue chubanshe (Shanghai) 上海古典文学出版社 (上海) VI 4533 (s. 118)
Shanghai guji chubanshe (Shanghai) 上海古籍出版社 (上海) V 8958 (s. 150); V 8959 (s. 69); V 8960 (s. 37); V 8961 (s. 116);
V 8962 (s. 24); V 8963 (s. 118); V 8964 (s. 73); V 8973/1,2 (s. 79); V 8980/1,2 (s. 91); V 8981/1,2 (s. 90); V 8982/1,2 (s. 32);
V 8983/1,2 (s. 197); V 8985 (s. 141); V 9013 (s. 97); V 9025/1,2 (s. 177);V 9087 (s. 94); V 9157/2 (s. 177); V 9260 (s. 44); V 9287
(s. 34); V 9362 (s. 35); VI 4412/1,2 (s. 102); VI 4419 (s. 105); VI 4435/1,2 (s. 81); VI 4504 (s. 31); VI 4652/1-8 (s. 142, 87, 87, 169,
151, 73, 15, 169); VI 4793 (s. 35)
Shanghai guji shudian (Shanghai) 上海古籍书店 (上海) V 8978/1-4 (s. 118)
Shanghai Jiaotong daxue chubanshe (Shanghai) 上海交通大学出版社 (上海) VII 1027/1,2 (s. 38)
Shanghai jiaoyu chubanshe (Shanghai) 上海教育出版社 (上海) V 8947 (s. 119); V 8988 (s. 39); V 8989 (s. 42); V 9177
(s. 39); VI 4410 (s. 73); VI 4465 (s. 61); VI 4654 (s. 42); VI 4721 (s. 52); VI 4722 (s. 146); VI 4723 (s. 62)
Shanghai kexue jishu chubanshe (Shanghai) 上海科学技术出版社 (上海) V 9066 (s. 91); VI 4355 (s. 32); VI 4356 (s. 100)
Shanghai renmin chubanshe (Shanghai) 上海人民出版社 (上海) V 9055 (s. 139); V 9067 (s. 141); V 9069 (s. 142); V 9112
(s. 107); V 9115 (s. 36); V 9290 (s. 24); V 9328 (s. 27); V 9345 (s. 184); V 9348 (s. 26); VI 4432/2,3 (s. 170); VI 4433 (s. 16); VI 4495
(s. 109); VI 4507 (s. 132); VI 4508 (s. 50); VI 4509/1,2 (s. 54); VI 4532 (s. 70); VI 4801 (s. 194); VI 4983 (s. 12); VI 5061 (s. 83)
Shanghai renmin meishu chubanshe (Shanghai) 上海人民美术出版社 (上海) VII 1036 (s. 78)
Shanghai renmin wenxue chubanshe (Shanghai) 上海人民文学出版社 (上海) VI 4827 (s. 112)
Shanghai shi chuban geming zu (Shanghai) 上海市出版革命组 (上海) V 8997 (s. 157)
Shanghai shudian (Shanghai) 上海书店 (上海) V 8991 (s. 156); V 9096 (s. 82); V 9097 (s. 46); V 9098/1,2 (s. 157); V 9099
(s. 133); V 9100 (s. 195); V 9101 (s. 69); VI 4483 (s. 185)
Shanghai shudian chubanshe (Shanghai) 上海书店出版社 (上海) V 9340 (s. 12)
Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe (Shanghai) 上海外语教育出版社 (上海) V 9184 (s. 127); V 9325 (s. 195)
Shanghai wenhua chubanshe (Shanghai) 上海文化出版社 (上海) V 8971 (s. 155); V 9049/1,2 (s. 9); V 9404 (s. 72)
Shanghai wenyi chubanshe (Shanghai) 上海文艺出版社 (上海) V 8949 (s. 45); V 8977/1 (s. 93); V 9021 (s. 182); V 9022/1,2
(s. 82); V 9047 (s. 168); V 9150/1,2 (s. 182); VI 4333/4-9,12-18 (s. 186, 187); VI 4339/1 (s. 52); VI 4340/3 (s. 63); VI 4742 (s. 117)
Shangwu yinshuguan (Beijing) 商务印书馆 (北京) V 8986 (s. 132); V 8992/2 (s. 40); V 9000 (s. 126); V 9007 (s. 79); V 9054
(s. 148); V 9178/a,b (s. 125); V 9179 (s. 144); V 9181 (s. 132); V 9182 (s. 22); V 9190 (s. 133); V 9191 (s. 133); V 9192 (s. 132);
V 9198 (s. 126); V 9200 (s. 20); V 9210 (s. 127); V 9221 (s. 30); V 9223 (s. 113); V 9224 (s. 73); V 9229/a,b (s. 39); V 9237 (s. 105);
V 9243 (s. 133); V 9248 (s. 42); V 9350 (s. 65); V 9361/1,2 (s. 46); V 9389 (s. 66); V 9403 (s. 123); VI 4343/a, b (s. 131); VI 4486
(s. 125); VI 4523 (s. 86); VI 4646 (s. 117); VI 4647 (s. 113); VI 4692 (s. 41); VI 4693 (s. 40); VI 4694 (s. 125); VI 4697 (s. 31);
VI 4699 (s. 33); VI 4700 (s. 33); VI 4703 (s. 170); VI 4707 (s. 18); VI 4753 (s. 184); VI 4755/1,2 (s. 90); VI 4794 (s. 90); VI 5001
(s. 194); VI 5002 (s. 68); VI 5058 (s. 10); VII 1034 (s. 192); VII 1145 (s. 20); VII 1148 (s. 33); VII 1070 (s. 25)
Shangwu yinshuguan (Xianggang) 商务印书馆 (香港) V 9033 (s. 52); V 9062 (s. 193); V 9063 (s. 117); V 9070 (s. 158);
V 9193 (s. 37)
Shangwu yinshuguan guoji youxian gongsi (Beijing) 商务印书馆国际有限公司 (北京) V 9180 (s. 22); V 9254 (s. 38)
Shanxi jiaoyu chubanshe (Taiyuan) 山西教育出版社 (太原) VI 4702 (s. 24)
Shanxi renmin chubanshe (Taiyuan) 山西人民出版社 (太原) V 9207 (s. 125); VII 1128 (s. 179)
Shaonian ertong chubanshe (Shanghai) 少年儿童出版社 (上海) V 8937 (s. 18); V 9026 (s. 171); V 9027 (s. 171)
Shehui kexue wenxian chubanshe (Beijing) 社会科学文献出版社 (北京) V 9253/1,2 (s. 86); V 9337 (s. 136); VI 4754
(s. 190); VI 4809 (s. 92); VI 4862 (s. 180); VI 4863/1-3 (s. 179); VI 4864/a,b (s. 3); VI 4865 (s. 3); VI 4866 (s. 3); VI 4867 (s. 3);
VI 4868 (s. 3); VI 4869 (s. 4); VI 4870 (s. 5); VI 4871 (s. 5); VI 4872 (s. 5); VI 4873 (s. 182); VI 4874 (s. 188); VI 4875 (s. 4); VI 4876
(s. 4); VI 4877 (s. 180); VI 4878 (s. 4); VI 4879/1,2,4 (s. 183); VI 4880 (s. 183); VI 4881/1,2 (s. 121); VI 4882 (s. 175); VI 4883
(s. 175); VI 4884 (s. 110); VI 4885 (s. 117); VI 4886 (s. 160); VI 4887 (s. 137); VI 4888 (s. 160); VI 4889 (s. 20); VI 4890 (s. 175);
VI 4891 (s. 175); VI 4892 (s. 181); VI 4893 (s. 176); VI 4894 (s. 181); VI 4895 (s. 182); VI 4896 (s. 63); VI 4897 (s. 114); VI 4898
(s. 63); VI 4899 (s. 176); VI 4900 (s. 169); VI 4901 (s. 137); VI 4902 (s. 109); VI 4903 (s. 58); VI 4904 (s. 197); VI 4905 (s. 181);
VI 4906 (s. 181); VI 4907 (s. 181); VI 4908 (s. 160); VI 4909 (s. 144); VI 4910 (s. 172); VI 4911 (s. 62); VI 4912 (s. 121); VI 4913
(s. 176); VI 4914 (s. 141); VI 4915 (s. 62); VI 4916 (s. 138); VI 4917 (s. 140); VI 4918 (s. 137); VI 4919 (s. 118); VI 4920 (s. 153);
VI 4921 (s. 104); VI 4922 (s. 153); VI 4923 (s. 155); VI 4924 (s. 94); VI 4925 (s. 140); VI 4926 (s. 154); VI 4927 (s. 58); VI 4928
(s. 90); VI 4929 (s. 135); VI 4930 (s. 90); VI 4931 (s. 176); VI 4932 (s. 195); VI 4933 (s. 153); VI 4934 (s. 75); VI 4935 (s. 59);
VI 4936 (s. 98); VI 4937 (s. 45); VI 4938 (s. 17); VI 4939 (s. 173); VI 4940 (s. 196); VI 4941 (s. 15); VI 4942 (s. 152); VI 4943
(s. 152); VI 4944 (s. 11); VI 4946/2 (s. 180); VI 4947 (s. 93); VI 4948 (s. 5); VI 4949 (s. 5); VI 4950 (s. 120); VI 4951 (s. 180);
VI 4952 (s. 32); VI 4953 (s. 196); VI 4954 (s. 44); VI 4955 (s. 56); VI 4956 (s. 138); VI 4957 (s. 175); VI 4958/1,3 (s. 173); VI 4959
(s. 75); VI 4960 (s. 129); VI 4961 (s. 112); VI 4962 (s. 181); VI 4963 (s. 93); VI 4964 (s. 95); VI 4965 (s. 189); VI 4966 (s. 74);
VI 4967 (s. 82); VI 4968 (s. 11); VI 4969 (s. 118); VI 4970 (s. 61); VI 4971 (s. 62); VI 4972 (s. 56); VI 4973 (s. 93); VI 4974 (s. 93);
VI 4975 (s. 128); VI 4976 (s. 56); VI 4977 (s. 143); VI 4978 (s. 143); VI 4979 (s. 143); VI 4980/2-4 (s. 157); VI 4981/2 (s. 21);
VI 4982 (s. 55); VI 4983 (s. 12); VI 4984 (s. 25); VI 4985 (s. 73); VI 4987 (s. 128); VI 4988 (s. 97); VI 4989 (s. 94); VI 4990 (s. 5);
VI 4991 (s. 131); VI 4992 (s. 50); VI 4993 (s. 142); VI 4994 (s. 145); VI 4995 (s. 145); VI 4996 (s. 145); VI 4998 (s. 68); VI 4999
(s. 103); VI 5011 (s. 56); VI 5014 (s. 87); VI 5016 (s. 188); VI 5023 (s. 75); VI 5024 (s. 137); VI 5025 (s. 137); VI 5026 (s. 103);
VI 5027 (s. 123); VI 5028 (s. 95); VI 5029 (s. 137); VI 5030 (s. 159); VI 5031 (s. 159); VI 5032 (s. 155); VI 5033 (s. 158); VI 5034
(s. 158); VI 5035 (s. 158); VI 5036 (s. 89); VI 5037 (s. 63); VI 5038 (s. 18); VI 5039 (s. 74); VI 5040 (s. 154); VI 5041 (s. 142);
VI 5042 (s. 50); VI 5043 (s. 90); VI 5048 (s. 64); VII 1124 (s. 190)
Shenghuo ∙ dushu ∙ xinzhi sanlian shudian (Beijing) 生活·读书·新知三联书店 (北京) V 9113 (s. 136); V 9155 (s. 60);
V 9351 (s. 11); VI 4420 (s. 79); VI 4534 (s. 16)
Shidai wenyi chubanshe (Changchun) 时代文艺出版社 (长春) VI 4443 (s. 87)
269
Shijie tushu chuban gongsi (Beijing, Guangzhou, Shanghai, Xi'an) 世界图书出版公司 (北京、广州、上海、西安)
V 9417 (s. 38)
Shouhuo wenxue zazhi she (Shanghai) 收获文学杂志社 (上海) XV 520/2-6 (s. 99)
Shumu wenxian chubanshe (Beijing) 书目文献出版社 (北京) V 9164 (s. 47)
Sichuan jiaoyu chubanshe (Chengdu) 四川教育出版社 (成都) V 9051 (s. 55)
Sichuan minzu chubanshe (Chengdu) 四川民族出版社 (成都) VI 4416 (s. 6)
Sichuan renmin chubanshe (Chengdu) 四川人民出版社 (成都) V 8933/2 (s. 185); V 8934/1,2 (s. 185) V 9012 (s. 31);
V 9156 (s. 22)
Sichuan wenyi chubanshe (Chengdu) 四川文艺出版社 (成都) V 8934/3 (s. 185); V 9108 (s. 84)
Taiwan sheng wenxian weiyuanhui (Taibei) 台湾省文献委员会 (台北) VI 4476 (s. 102)
Tangdi chubanshe (b.m.) 棠棣出版社 V 9174 (s. 70)
Tianjin guji chubanshe (Tianjin) 天津古籍出版社 (天津) V 9142/1990 (s. 149)
Tianjin renmin chubanshe (Tianjin) 天津人民出版社 (天津) VI 4350/1,2 (s. 32)
Tianjin Yangliuqing huashe (Tianjin) 天津杨柳青画社 (天津) VII 1040 (s. 38)
Tianwai chubanshe (Niuyue) 天外出版社 (纽约) VI 4369 (s. 47); VI 4370 (s. 47)
Tongshang haiguan [Shanghai] 通商海关 [上海] XVII 2044/1-36 (s. 109)
Tongsu duwu chubanshe (Beijing) 通俗读物出版社 (北京) V 9165 (s. 140); V 9166 (s. 178); V 9167 (s. 151)
Tuanjie chubanshe (Beijing) 团结出版社 (北京) V 9390/1,2 (s. 186); VI 4709 (s. 176); VI 4808 (s. 115); VI 4818 (s. 27);
VI 4819 (s. 23); VI 4820 (s. 104)
Waiguoyu daxue guoli Ya-Fei yuyan wenhua yanjiusuo (Dongjing) 外国语大学国立亚非语言文化研究所 (东京)
VII 1044/1-3 (s. 36)
Waiwen chubanshe/Foreign Languages Press (Beijing) 外文书出版社 (北京) V 9106 (s. 144); V 9256 (s. 128); V 9276
(s. 8); V 9277 (s. 145); V 9278 (s. 143); V 9279 (s. 12); V 9280 (s. 91); V 9281 (s. 89); V 9282 (s. 12); V 9283 (s. 95); V 9284 (s. 35);
V 9411 (s. 107); V 9412 (s. 101); V 9413 (s. 19); V 9414 (s. 148); VI 4720 (s. 189); VI 5046 (s. 83); VII 1143 (s. 187); VII 1154
(s. 143)
Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe (Beijing) 外语教学与研究出版社 (北京) V 8987 (s. 132); V 9018 (s. 38); V 9206
(s. 126); V 9381 (s. 24); VI 4711 (s. 125); VI 5018 (s. 22); VI 5019 (s. 120)
Wenhua tushu gongsi (Taibei) 文化图书公司 (台北) VI 4360/1,2 (s. 65)
Wenhua yishu chubanshe (Beijing) 文化艺术出版社 (北京) VI 4353 (s. 104); VI 4499 (s. 188); VI 4518 (s. 121)
Wenhua ziliao gongying she (Xianggang) 文化资料供应社 (香港) V 9091 (s. 109)
Wenwu chubanshe (b.m.) 文物出版社 VII 1039 (s. 45); VII 1065 (s. 132)
Wenwu chubanshe (Beijing) 文物出版社 (北京) V 9036 (s. 171); VI 4400 (s. 102); VI 4407 (s. 101); VI 4425 (s. 82); VII 1021
(s. 57);VII 1022 (s. 23); VII 1129/1,2 (s. 174); VIII 157 (s. 66); VIII 158 (s. 10); XV 410/41 a,b-43 a,b (s. 121)
Wenxue guji kanxingshe (Beijing) 文学古籍刊行社 (北京) VI 4379 (s. 83)
Wuhan daxue chubanshe (Wuchang) 武汉大学出版社 (武昌) VI 4715 (s. 192)
Wuhan shi guji shudian fuyin (Wuhan) 武汉市古籍书店复印 (武汉) V 9039 (s. 12)
Wuzhou chuanbo chubanshe (Beijing) 五洲传播出版社 (北京) VI 4409 (s. 196); VI 4418 (s. 27); VI 4681/1-3 (s. 134);
VI 4830 (s. 90); VI 4945 (s. 9, 77); VI 4986 (s. 124); VI 5004 (s. 110); VI 5007 (s. 159); VI 5010 (s. 176); VI 5022 (s. 32); VII 1130
(s. 176)
Xiandai yangsheng bianjibu (Beidaihe) 现代养生编辑部 (北戴河) XV 521/6 (s. 127)
Xianggang Zhongwen daxue (Xianggang) 香港中文大学 (香港) VII 1064 (s. 156)
Xianggang Zhongwen daxue Zhongguo wenhua yanjiusuo (Xianggang) 香港中文大学中国文化研究所 (香港)
VI 4517/1-3 (s. 97)
Xianggang zilian chubanshe (Xianggang) 香港自联出版社 (香港) V 9105 (s. 74)
Xinlei chubanshe (b.m.) 新蕾出版社 V 9029 (s. 146)
Xin wenyi chubanshe (Shanghai) 新文艺出版社 (上海) VI 4478 (s. 158)
Xinxing chubanshe (Beijing) 新星出版社 (北京) VI 5008 (s. 168); VI 5009 (s. 143)
Xingzhengyuan dalu weiyuanhui (Taibei) 行政院大陆委员会 (台北) V 9162 (s. 128); VI 4524 (s. 21); VI 4525 (s. 21);
VI 4526 (s. 21)
Xingzhengyuan yanjiu fazhan kaohe weiyuanhui (Taibei) 行政院研究发展考核委员会 (台北) VI 4479 (s. 105)
Xinhua chubanshe (Beijing) 新华出版社 (北京) V 9118/4-6 (s. 133); VI 4341/2,3 (s. 61)
Xinjiang renmin chubanshe (Ürümqi) 新疆人民出版社 (乌鲁木齐) VI 4358 (s. 183)
Xinxing chubanshe [Beijing] 新星出版社 [北京] V 9139 (s. 134)
Xizang renmin chubanshe (Lhasa) 西藏人民出版社 (拉萨) VI 4545 (s. 87)
Xue yuan chubanshe (Beijing) 学苑出版社 (北京) VI 4655 (s. 141)
Xuelin chubanshe (Shanghai) 学林出版社 (上海) VI 4519 (s. 67); VI 4520 (s. 81); VI 4748/1-7 (s. 13, 97, 132, 111, 96, 108,
154); VI 4797 (s. 68)
Yanbian daxue chubanshe (Yanji) 延边大学出版社 (延吉) V 9231 (s. 99)
Yinyue chubanshe (Beijing) 音乐出版社 (北京) V 9102 (s. 145); VII 1043 (s. 26)
Yiyao weisheng chubanshe (Xianggang) 医药卫生出版社 (香港) VI 4424 (s. 130)
Yuelu shushe (Changsha) 岳麓书社 (长沙) VI 4515/2 (s. 177)
Yunnan renmin chubanshe (Kunming) 云南人民出版社 (昆明) V 9081 (s. 73); VI 4446 (s. 69)
Yuwen chubanshe (Beijing) 语文出版社 (北京) V 9002 (s. 131); V 9008 (s. 194);V 9188 (s. 124); V 9201 (s. 148); V 9246
(s. 109); V 9288 (s. 51); V 9335 (s. 139); V 9359 (s. 79); V 9384 (s. 14); VI 4645 (s. 148); VI 4807 (s. 29); VII 1146 (s. 40)
Yuyan xueyuan chubanshe (Beijing) 北京语言学院出版社 (北京) V 9252 (s. 40)
Zhanshi chubanshe (Beijing) 战士出版社 (北京) V 9107 (s. 180)
Zhanshi chubanshe [Lanzhou] 战士出版社 [兰州] V 9037 (s. 50)
270
Zhaoming she yinshua chu (Taibei) 昭明社印刷处 (台北) V 9154 (s. 82)
Zhejiang keji chubanshe (Hangzhou) 浙江科技出版社 (杭州) XV 512/2 (s. 91)
Zhejiang kexue jishu chubanshe (b.m.) 浙江科学技术出版社 V 9114 (s. 70)
Zhejiang renmin chubanshe (Hangzhou) 浙江人民出版社 (杭州) V 9088 (s. 9); VI 4401 (s. 52); VI 4423/2 (s. 156)
Zhejiang wenyi chubanshe (Hangzhou) 浙江文艺出版社 (杭州) VI 4322 (s. 136); VI 4376 (s. 21)
Zhejiang zhongyi zazhi she (Hangzhou) 浙江中医杂志社 (杭州) XV 512/3,4,6 (s. 91, 141)
Zhexue yanjiu zazhi she (Beijing) 哲学研究杂志社 (北京) XV 493/11 (s. 158)
Zhishi chubanshe (Beijing) 知识出版社 (北京) V 9016 (s. 88); VI 4332/1,2 (s. 169); VI 4405 (s. 150)
Zhongguo da baike quanshu chubanshe (Beijing) 中国大百科全书出版社 (北京) VII 933/1b,2b (s. 167); VII 934/1b,2b
(s. 165); VII 935/1b-3b (s. 162); VII 936/1b,2b (s. 166); VII 937/b (s. 167); VII 938/b (s. 163); VII 939/b (s. 166); VII 940/b (s. 166);
VII 941/b (s. 162); VII 951/b (s. 162); VII 1067 (s. 134); VII 1072 (s. 164); VII 1073/1,2 (s. 165); VII 1074 (s. 167); VII 1075/1-3
(s. 167); VII 1076/1,2 (s. 163); VII 1077 (s. 166); VII 1078 (s. 166); VII 1079 (s. 161); VII 1080 (s. 165); VII 1081 (s. 165); VII 1082
(s. 166); VII 1083 (s. 163); VII 1084 (s. 167); VII 1085/1,2 (s. 165); VII 1086 (s. 161); VII 1087 (s. 160); VII 1088/1,2 (s. 163);
VII 1089 (s. 166); VII 1090 (s. 164); VII 1091 (s. 166); VII 1092 (s. 165); VII 1093/1,2 (s. 163); VII 1094 (s. 162); VII 1095 (s. 165);
VII 1096 (s. 164); VII 1097 (s. 163); VII 1098 (s. 162); VII 1099 (s. 161); VII 1100 (s. 164); VII 1101/1,2 (s. 163); VII 1102 (s. 161);
VII 1103/1,2 (s. 161); VII 1104 (s. 167); VII 1105 (s. 162); VII 1106 (s. 164); VII 1107 (s. 164); VII 1108/1,2 (s. 165); VII 1109
(s. 163); VII 1110/1,2 (s. 162); VII 1111/1-3 (s. 164); VII 1112 (s. 161); VII 1113 (s. 161); VII 1114 (s. 161); VII 1115 (s. 160);
VII 1116 (s. 162); VII 1117 (s. 167); VII 1118/1-3 (s. 53); VII 1119 (s. 181); VII 1120 (s. 178); VII 1121/1-10 (s. 160); VII 1127
(s. 189)
Zhongguo da baike quanshu chubanshe (Shanghai) 中国大百科全书出版社 (上海) V 9285/1,2 (s. 76)
Zhongguo da baike quanshu chubanshe. Shanghai fenshe (Shanghai) 中国大百科全书出版社。上海分社 (上海)
VI 4366 (s. 178)
Zhongguo dianying chubanshe (Beijing) 中国电影出版社 (北京) VII 1024/1981,1982,1984 (s. 168)
Zhongguo ditu chubanshe (Beijing) 中国地图出版社 (北京) V 9175 (s. 135); VII 1041 (s. 190); VIII 155 (s. 8); VIII 156
(s. 190)
Zhongguo fojiao xiehui Fujian sheng fenhui (Fuzhou) 中国佛教协会福建省分会 (福州) VI 4527 (s. 156)
Zhongguo fulihui (Beijing) 中国福利会 (北京) XV 524/1, 2 (s. 58)
Zhongguo gongren chubanshe (Beijing) 中国工人出版社 (北京) V 9238 (s. 190)
Zhongguo guoji guangbo chubanshe (Beijing) 中国国际广播出版社 (北京) V 9275 (s. 198)
Zhongguo jianzhu gongye chubanshe (Beijing) 中国建筑工业出版社 (北京) VII 1038 (s. 170)
Zhongguo lüyou chubanshe (Beijing) 中国旅游出版社 (北京) VI 4354/1,2 (s. 179)
Zhongguo minjian wenyi chubanshe (Beijing) 中国民间文艺出版社 (北京) V 9095 (s. 17); V 9163 (s. 25); VI 4467/2
(s. 168)
Zhongguo gigong zazhi she (Beidaihe) 中国气功杂志社 (北戴河) XV 521/2, 4 (s. 180)
Zhongguo qingnian chubanshe (Beijing) 中国青年出版社 (北京) V 8924 (s. 83); V 8925 (s. 80); V 8926 (s. 144); V 8927
(s. 88); V 8928 (s. 172); V 8929 (s. 182); V 8930 (s. 171); V 8931 (s. 171); V 8935/1-4 (s. 70); V 8945 (s. 194); V 8998 (s. 8); V 9038
(s. 182); V 9074 (s. 82); V 9080 (s. 45); VI 4477 (s. 136)
Zhongguo renmin daxue chubanshe (Beijing) 中国人民大学出版社 (北京) VI 4740/1,2 (s. 186)
Zhongguo renmin jiefangjun zongzhengzhibu (Beijing) 中国人民解放军总政治部 (北京) V 9104 (s. 83)
Zhongguo shehui kexue chubanshe (Beijing) 中国社会科学出版社 (北京) V 9023 (s. 174); V 9024 (s. 175); V 9208 (s. 126);
V 9322 (s. 142); V 9324 (s. 158); V 9327 (s. 51); V 9352 (s. 193); V 9353 (s. 140); V 9383 (s. 17); VI 4466 (s. 30); VI 4649/1,2
(s. 168); VII 1137/1,2 (s. 170); XV 494/2 (s. 182)
Zhongguo shehui kexue zazhi shi (Beijing) 中国社会科学杂志社 (北京) XV 499/12-14,16 (s. 72)
Zhongguo wenxue chubanshe (Beijing) 中国文学出版社 (北京) XV 523 (s. 184)
Zhongguo xiju chubanshe (Beijing) 中国戏剧出版社 (北京) V 9092 (s. 36); V 9094/4 (s. 57); VII 1023/1990-1991 (s. 186)
Zhongguo Xizang zazhi she (Beijing) 中国西藏杂志社 (北京) XV 517/7,8 (s. 187)
Zhongguo zangxue chubanshe (Beijing) 中国藏学出版社 (北京) V 9357 (s. 134); V 9358 (s. 134); V 9400 (s. 134); VI 4831
(s. 44); VI 4832 (s. 144); VI 5000 (s. 134); VI 5006 (s. 82); VI 5049 (s. 60); VI 5050 (s. 91); VII 1139 (s. 101); VII 1140 (s. 168);
VII 1141/1,2 (s. 168)
Zhongguo zangxue yanjiu zhongxin (Beijing) 中国藏学研究中心 (北京) VII 1055 (s. 143)
Zhonghua qigong zazhi she (Beijing) 中华气功杂志社 (北京) XV 522/3,4 (s. 190)
Zhonghua Renmin Gongheguo guowuyuan xinwen bangongshi (Beijing) 中华人民共和国国务院新闻办公室
(北京) V 9356 (s. 135)
Zhonghua shuju (Beijing) 中华书局 (北京) V 8943 (s. 113); V 8950 (s. 10); V 9072 (s. 113); V 9083 (s. 28); V 9084 (s. 22);
V 9147/2 (s. 70); V 9168 (s. 72); V 9217/1,2 (s. 19); V 9227 (s. 60); V 9291/1-12 (s. 27, 63, 11, 11, 116, 23, 109, 116, 87, 132, 75,
154); V 9296 (s. 28); V 9297 (s. 22); V 9298 (s. 117); V 9299/1-4 (s. 33); V 9300/1-3 (s. 196); V 9301/1,2 (s. 83); V 9302 (s. 30);
V 9303 (s. 104); V 9304 (s. 64); V 9305/a,b (s. 79); V 9306/1,2 (s. 70); V 9307/1-4 (s. 19); V 9308 (s. 198); V 9343 (s. 188);
V 9346 (s. 67); V 9349 (s. 80); V 9363 (s. 178); V 9364/a,b (s. 35); V 9365 (s. 123); V 9366 (s. 84); V 9367/1a,b,2a,b (s. 84);
V 9368/a,b (s. 33); V 9369 (s. 34); V 9370 (s. 34); V 9371/a,b (s. 33); V 9372 (s. 34); V 9373 (s. 34); V 9374/1a,b,2a,b (s. 35);
V 9375/1a,b,2a,b (s. 34); V 9376/a,b (s. 34); V 9377 (s. 69); V 9378/1,2 (s. 70); V 9379/a,b (s. 35); V 9380/a,b (s. 35); V 9408 (s. 57);
V 9409 (s. 14); V 9410 (s. 111); VI 4330 (s. 36); VI 4335/1,2 (s. 93); VI 4337/1,2 (s. 189); VI 4338 (s. 50); VI 4362/1,2 (s. 174);
VI 4364/1-3 (s. 124); VI 4365/1,2 (s. 92); VI 4399/1,2 (s. 44); VI 4427/1-4 (s. 9); VI 4429/3-6,8 (s. 184); VI 4431/2 (s. 174); VI 4471
(s. 31);VI 4656/1-3 (s. 98); VI 4657/1-3 (s. 38); VI 4658 (s. 95); VI 4659/1-3 (s. 45); VI 4660/1,2 (s. 102); VI 4661 (s. 86);
VI 4662/1,2 (s. 119); VI 4663 (s. 68); VI 4664 (s. 15); VI 4665 (s. 8); VI 4666 (s. 193); VI 4667/1,2 (s. 103); VI 4668/1-3 (s. 55);
VI 4669/1,2 (s. 86); VI 4670/1,2 (s. 8); VI 4671/1-4 (s. 58); VI 4672/1,2 (s. 58); VI 4673/1-5 (s. 131); VI 4674 (s. 131); VI 4675
(s. 69); VI 4676/1,2 (s. 54); VI 4677/1-11 (s. 101); VI 4678/1-3 (s. 147); VI 4679/1-6 (s. 84); VI 4680/1-20 (s. 101); VI 4688 (s. 144);
VI 4698 (s. 113); VI 4706 (s. 39); VI 4728 (s. 133); VI 4737 (s. 108); VI 4744/1-5 (s. 23); VI 4745/1-4 (s. 7); VI 4746/1-4 (s. 77);
VI 4747/1,2 (s. 147); VI 4798/1-5 (s. 91); VI 4802 (s. 172); VI 4804 (s. 91); VI 4815 (s. 46); VI 4816 (s. 46); VI 4817/1,2 (s. 46);
VI 4833/1,2 (s. 53); VI 4834/1,2 (s. 116); VI 4835/1-4 (s. 17); VI 4836/1,2 (s. 117); VI 4837/1-4 (s. 48); VI 4838/1,2 (s. 75); VI 4839
(s. 115); VI 4840/1-4 (s. 36); VI 4841 (s. 117); VI 4842 (s. 111); VI 4843 (s. 195); VI 4844 (s. 138); VI 4845/1,2 (s. 114, 141);
VI 4846/1,2 (s. 14); VI 4847/1-3 (s. 43); VI 4848 (s. 52); VI 4849 (s. 28); VI 4850 (s. 114); VI 4851/2 (s. 140); VI 4852 (s. 111);
VI 4859 (s. 9); VII 1031 (s. 84); VII 1032/1,2 (s. 92); VII 1134 (s. 24); VII 1149 (s. 51); VII 1050 (s. 147); VII 1151/1-4 (s. 154)
271
Zhonghua shuju (Shanghai) 中华书局 (上海) V 8954 (s. 108); V 9171 (s. 89)
Zhonghua shuju (Xianggang) 中华书局 (香港) VI 4470 (s. 66)
Zhonghua yangsheng baojian zazhi She (Beijing) 中华养生保健杂志社 (北京) XV 522/5,6 (s. 191)
Zhongshan daxue chubanshe (Guangzhou) 中山大学出版社 (广州) V 9341 (s. 47)
Zhongwai tushu chubanshe (Taibei) 中外图书出版社 (台北) VI 4472 (s. 36)
Zhongyang minzu daxue chubanshe (Beijing) 中央民族大学出版社 (北京) VI 4448 (s. 189); VI 4805 (s. 27)
Zhongyang minzu xueyuan chubanshe (Beijing) 中央民族学院出版社 (北京) V 9336 (s. 121); V 9339 (s. 44); V 9406 (s. 66)
Zhongyang minzu xueyuan zangxue yanjiusuo (Beijing) 中央民与学院藏学研究所 (北京) V 9141/4 (s. 149);
V 9142/1987 (s. 149)
Zhongyang wenxian chubanshe (Beijing) 中央文献出版社 (北京) VI 5006 (s. 82)
Zhongyang yanjiuyuan (Taibei) 中央研究院 (台北) VII 1053 (s. 192)
Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo (Taibei) 中央研究院近代史研究所 (台北) VI 4392 (s. 37); VI 4393 (s. 195);
VI 4394 (s. 16); VI 4395 (s. 152); VI 4396 (s. 48); VI 4397 (s. 153); VI 4398 (s. 60); VI 4487 (s. 94); VI 4491/1,2 (s. 58); VI 4493/2
(s. 55); VI 4510 (s. 62); VI 4511 (s. 81); VI 4512 (s. 81); VI 4513 (s. 139); VI 4514 (s. 152); VI 4528 (s. 192); VII 1047/1,2 (s. 55);
VII 1048/1,2 (s. 92); VII 1052 (s. 71)
Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo (Taibei) 中央研究院历史语言研究所 (台北) VII 1061 (s. 192); VII 1062
(s. 192); VII 1063 (s. 18)
Zhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo (Taibei) 中央研究院民族学研究所 (台北) VI 4484 (s. 59); VI 4485 (s. 197)
Zhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo (Taibei, Nangang) 中央研究院民族学研究所 (台北、南港)
VII 1060 (s. 193)
Zhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo ∙ shehuixue yanjiusuo (Taibei) 中央研究院民族学研究所·社会学
研究所 (台北) VII 1054/1,2 (s. 105)
Zhongyang yanjiuyuan sanminzhuyi yanjiusuo (Taibei, Nangang) 中央研究院三民主义研究所 (台北、南港)
VI 4530/3 (s. 172)
Zhongyang yanjiuyuan shehuixue yanjiusuo (Taibei) 中央研究院社会学研究所 (台北) VI 4488/1,2 (s. 58)
Zhongyang yanjiuyuan Zhongshan renwen shehui kexue yanjiusuo (Taibei, Nangang) 中央研究院中山人文社会
科学研究所 (台北、南港) VI 4530/5 (s. 172)
Zhongyi guji chubanshe (b.m.) 中医古籍出版社 VI 4482 (s. 74)
Zongjiao wenhua chubanshe (Beijing) 宗教文化出版社 (北京) VI 4650/1,2 (s. 22); VI 4651 (s. 93)
Zuojia chubanshe (Beijing) 作家出版社 (北京) V 9082/1 (s. 22); VI 4380/1-3 (s. 78); VI 4438 (s. 145); VI 4441 (s. 75)
272
Rejstřík edic
21 shiji faxue wenku 世纪法学文库 VI 4880 (s. 183); VI 4884 (s. 110)
Bashu shi yanjiu congshu 巴蜀史研究丛书 V 9012 (s. 31)
Bei yu duiwai Hanyu jingban jiaocai/BLCU's Best-Selling Chinese Textbooks for Learners Overseas 北与对外汉语
精版教材 VII 1069 + příl. 1-6 (s. 59)
Bei-Da mingjia mingzhu wencong 北大名家名著文丛 V 9323 (s. 27)
Caijin luncong ∙ Di er ji 财金论丛·第二辑 VI 5027 (s. 123); VI 5028 (s. 95); VI 5029 (s. 137)
Caijin luncong ∙ Di yi ji 财金论丛·第一辑 VI 5024 (s. 137); VI 5025 (s. 137); VI 5026 (s. 103)
"Caijing" zazhi congshu 《财经》杂志丛书 VI 4952 (s. 32); VI 4953 (s. 196); VI 4954 (s. 44)
Dalu jingmao congshu xilie shi 大陆经贸丛书系列十VI 4524 (s. 21)
Dangdai qingnian gushi congshu 当代青年故事丛书 V 8975 (s. 98)
Dian quan congshu 典诠丛书 VI 4719/1,2 (s. 93)
Dongying qiusuo 2002 nian juan 东瀛求索2002年卷 VI 4963 (s. 93)
Er shi shiji xiandai Hanyu yanjiu ziliao congshu 二十世纪现代汉语研究资料丛书 VII 1070 (s. 25)
Er shi yi shiji congshu 二十一世纪丛书 VI 4898 (s. 63); VI 4899 (s. 176); VI 4900 (s. 169); VI 4901 (s. 137); VI 4902 (s. 109);
VI 4903 (s. 58)
Fengyun sichao 风云思潮 VI 4371 (s. 107)
Fo ge nei-wai congshu 佛阁内外丛书 VI 4685 (s. 10)
Guangxi wenhua lishi congshu 广西文化历史丛书 V 9078 (s. 119)
Gudai jingdian songdu 古代经典诵读 V 9292 (s. 98); V 9293 (s. 64); V 9294 (s. 43); V 9295 (s. 141)
Gudian wenxue puji duwu 古典文学普及读物 V 8954 (s. 108)
Guizhi yu jingzheng yanjiu congshu 规制与竞争研究丛书 VI 4910 (s. 172)
Guoji zhengzhi luntan 国际政治论坛 VI 4967 (s. 82); VI 5016 (s. 188)
Guoli Taiwan daxue wenshi congkan 国立台湾大学文史丛刊 VI 4473 (s. 130); VI 4474 (s. 197); VI 4475 (s. 194); VI 4546
(s. 54); VI 4547 (s. 193); VI 4548 (s. 112); VI 4549 (s. 89); VI 4550 (s. 139); VI 4551 (s. 111); VI 4552 (s. 129); VI 4553 (s. 16);
VI 4554 (s. 49); VI 4555 (s. 67); VI 4556 (s. 89); VI 4557 (s. 94); VI 4558 (s. 155); VI 4559 (s. 196); VI 4560 (s. 49); VI 4561 (s. 96);
VI 4562 (s. 80); VI 4563 (s. 150); VI 4564 (s. 121); VI 4565 (s. 67); VI 4566 (s. 49); VI 4567 (s. 71); VI 4568 (s. 52); VI 4569 (s. 194);
VI 4570 (s. 129); VI 4571 (s. 16); VI 4572 (s. 66); VI 4573 (s. 46); VI 4574 (s. 49); VI 4575 (s. 68); VI 4576 (s. 71); VI 4577 (s. 124);
VI 4578 (s. 31); VI 4579 (s. 48); VI 4580 (s. 59); VI 4581 (s. 14); VI 4582 (s. 20); VI 4583 (s. 43); VI 4584 (s. 142); VI 4585 (s. 71);
VI 4586 (s. 149); VI 4587 (s. 197); VI 4588 (s. 130); VI 4589 (s. 60); VI 4590 (s. 16); VI 4591 (s. 110); VI 4592 (s. 26); VI 4593
(s. 13); VI 4594 (s. 44); VI 4595 (s. 120); VI 4596 (s. 96); VI 4597 (s. 47); VI 4598 (s. 122); VI 4599 (s. 52); VI 4600 (s. 96); VI 4601
(s. 120); VI 4602 (s. 81); VI 4603 (s. 113); VI 4604 (s. 140); VI 4605 (s. 64); VI 4606 (s. 156); VI 4607 (s. 51); VI 4608 (s. 65);
VI 4609 (s. 116); VI 4610 (s. 135); VI 4611 (s. 53); VI 4612 (s. 10); VI 4613 (s. 92); VI 4614 (s. 151); VI 4615 (s. 67); VI 4616
(s. 153); VI 4617 (s. 63); VI 4618 (s. 149); VI 4619 (s. 64); VI 4620 (s. 76); VI 4621 (s. 112); VI 4622 (s. 59); VI 4623 (s. 44); VI 4624
(s. 74); VI 4625 (s. 115); VI 4626 (s. 49); VI 4627 (s. 194); VI 4628 (s. 13); VI 4629 (s. 9); VI 4630 (s. 88); VI 4631 (s. 17);
VI 4632 (s. 153); VI 4633 (s. 26); VI 4634 (s. 130); VI 4635 (s. 43); VI 4636 (s. 196); VI 4637 (s. 49); VI 4638 (s. 78); VI 4639
(s. 156); VI 4640 (s. 130); VI 4641 (s. 48); VI 4642 (s. 17); VI 4643 (s. 77); VI 4644 (s. 197)
Guotai Jun'an xilie baogao/Guotai Jun'an Research Series 国泰君安系列报告 VI 4949 (s. 5); VI 4950 (s. 120)
Guoxue yanjiu congkan zhi yi 国学研究丛刊之一 VI 4792 (s. 70)
Gushi yuan Han-Ying yicong/A Choice Selection of Ancient Poems (Chinese – English) 古诗苑汉英译丛
V 9411 (s. 107); V 9412 (s. 101); V 9413 (s. 19); V 9414 (s. 148)
Hanxue yanjiu zhongxin congkan 汉学研究中心丛刊 VI 4382/1,2 (s. 25); VI 4383/1,2 (s. 57); VI 4385 (s. 108); VI 4386
(s. 174); VI 4387 (s. 192); VI 4388 (s. 57); VI 4389/1,2 (s. 57); VI 4489/1,2 (s. 180); VI 4490/1,2 (s. 85); VI 4492 (s. 23)
Hanxue yanjiu ziliao ji fuwu zhongxin congkan 汉学研究资料及服务中心丛刊 VI 4384 (s. 159)
Hanyu fazhan shi congshu 汉语发展史丛书 VI 4800 (s. 28)
Hongse jingdian 红色经典 V 9396 (s. 92); V 9397 (s. 24); V 9398 (s. 193); V 9399 (s. 66)
Hu Shi yanjiuhui congshu 胡适研究会丛书 VI 4369 (s. 47); VI 4370 (s. 47)
Huanghe wenhua congshu/The Yellow River Culture Series 黄河文化丛书 VI 4450 (s. 85); VI 4451 (s. 28)
Huanjing yu fazhan yanjiu congshu 环境与发展研究丛书 VI 4965 (s. 189); VI 5042 (s. 50)
IT da qushi congshu IT大趋势丛书 VI 4885 (s. 117)
Jiating xiao baike congshu 家庭小百科丛书 V 9109 (s. 80)
Jinding gongjushu xi 金鼎工具书系 VI 4705 (s. 32)
Jinding gongjushu xilie 金鼎工具书系列 V 9216 (s. 127)
Jindai Hanyu duandai yuyan cidian xilie 近代汉语断代语言词典系列 VI 4721 (s. 52); VI 4722 (s. 146); VI 4723 (s. 62)
Jingji lanpishu/Blue Book of China's Economy 经济蓝皮书 VI 4864/a,b (s. 3); VI 4865 (s. 3); VI 4871 (s. 5)
Jingji lanpishu chunji hao 经济蓝皮书春季号 VI 4890 (s. 175); VI 4891 (s. 175)
Jingji xinxi lüpishu/Green Book of Economy Information 经济信息绿皮书 VI 4874 (s. 188)
Jingji yanjiu wenku 经济研究文库 VI 4927 (s. 58); VI 4928 (s. 90); VI 4929 (s. 135); VI 4930 (s. 90); VI 4931 (s. 176); VI 4932
(s. 195); VI 4933 (s. 153); VI 4934 (s. 75); VI 4935 (s. 59); VI 4936 (s. 98); VI 4937 (s. 45); VI 4938 (s. 17); VI 4939 (s. 173); VI 4940
(s. 196); VI 4941 (s. 15); VI 4942 (s. 152); VI 4943 (s. 152); VI 4944 (s. 11)
Liaozhai gushi 聊斋故事 V 9119 (s. 100); V 9120 (s. 61); V 9121 (s. 78); V 9122 (s. 100); V 9123 (s. 129); V 9124(s. 84); V 9125
(s. 51); V 9126 (s. 100); V 9127 (s. 100); V 9128 (s. 84); V 9129 (s. 100); V 9169 (s. 98)
Liu Liqian zangxue zhu yi wenji 刘立千藏学著译文集 VI 4689 (s. 73); VI 4690 (s. 92)
Lüyou lüpishu/Green Book of China's Tourism 旅游绿皮书 VI 4875 (s. 4); VI 4876 (s. 4)
Makesi zhuyi yu Zhongguo xiandaihua xilie zhuanzhu 马克思主义与中国现代化系列专著 V 9329 (s. 76)
Mao Dun wenxuejiang huojiang shu xi 茅盾文学奖获奖书系 V 9309 (s. 76); V 9310/1-3 (s. 119); V 9311/1,2 (s. 62); V 9312
(s. 86); V 9313 (s. 76); V 9314 (s. 31); V 9315 (s. 151); V 9316 (s. 72); V 9317/1-3 (s. 112); V 9318 (s. 17)
273
Mingjia zishu congshu 名家自述丛书 VI 4821 (s. 61); VI 4822 (s. 96); VI 4823 (s. 9); VI 4824 (s. 7); VI 4825 (s. 45)
Minjian wenxue congshu 民间文学丛书 V 9035 (s. 179); V 9048 (s. 8)
Minsu quyi congshu 民俗曲艺丛书 VI 4452 (s. 82); VI 4453 (s. 195); VI 4454 (s. 118); VI 4455 (s. 136); VI 4456 (s. 88);
VI 4457 (s. 115); VI 4458 (s. 110); VI 4459 (s. 146); VI 4460 (s. 155); VI 4461 (s. 89); VI 4462 (s. 124)
Qingnian wenku 青年文库 V 8926 (s. 144); V 8927 (s. 88); V 8928 (s. 172); V 8929 (s. 182); V 8930 (s. 171); V 8931 (s. 171);
V 8935/1-4 (s. 70); V 9038 (s. 182); V 9074 (s. 82)
Quanqiuhua luncong 全球化论丛 VI 4972 (s. 56)
Quanqiuhua luncong II 全球化论丛 II VI 4973 (s. 93); VI 4974 (s. 93)
Quanqiuhua luncong III 全球化论丛 III VI 4975 (s. 128); VI 4976 (s. 56)
Renkou yu laodong lüpishu/Green Book of Population and Labor 人口与劳动绿皮书 VI 4877 (s. 180); VI 4878 (s. 4)
Shaanxi lishi wenwu congshu 陕西历史文物丛书 VI 4402 (s. 122)
Shangwu yinshuguan wenku/The Commercial Press Library 商务印书馆文库 VI 5001 (s. 194); VI 5002 (s. 68);
VI 5058 (s. 10)
Sheke xueshu wenku 社科学术文库 V 9322 (s. 142)
Shehui baozhang lüpishu 社会保障绿皮书 VI 4892 (s. 181)
Shehui fuli huangpishu 社会福利黄皮书 VI 4894 (s. 181); VI 4905 (s. 181); VI 4906 (s. 181); VI 4907 (s. 181)
Shehui lanpishu/Blue Book of the Chinese Society 社会蓝皮书 VI 4866 (s. 3); VI 4867 (s. 3); VI 4868 (s. 3); VI 4869 (s. 4);
VI 4870 (s. 5)
Shehui yu fazhan yanjiu congshu 社会与发展研究丛书 V 9357 (s. 134)
Shehui yu jingji congkan 社会与经济丛刊 VI 4498 (s. 128)
Shenzhen lanpishu/Blue Book of Shenzhen 深圳蓝皮书 VI 4873 (s. 182)
Shenzhou fengwu congshu 神州风物丛书 V 9404 (s. 72)
"Shi da" xilie congkan 《十大》系列丛刊 V 9013 (s. 97)
Shiji fengling congshu 世纪风铃丛书 VI 4818 (s. 27); VI 4819 (s. 23); VI 4820 (s. 104)
Shijie jingji luntan 世界经济论坛 VI 5011 (s. 56)
Siying qiye lanpishu/Blue Book of Private Enterprises 私营企业蓝皮书 VI 4879/1,2,4 (s. 183)
Su ∙ yu ∙ shu ∙ xi 俗·语·书·系 V 9416 (s. 130)
Taiyangniao wenxue nianxuan xilie 太阳鸟文学年选系列 VI 4444 (s. 4)
Tang Song ba dajia sanwen jingpin congshu 唐宋八大家散文精品丛书 VI 4442 (s. 123)
Tang yanjiu jijinhui congshu 唐研究基金会丛书 V 9327 (s. 51)
Tiaozhan zhishi jingji congshu 挑战知识经济丛书 VI 5030 (s. 159); VI 5031 (s. 159); VI 5032 (s. 155); VI 5033 (s. 158);
VI 5034 (s. 158); VI 5035 (s. 158); VI 5036 (s. 89); VI 5037 (s. 63)
Tongsu yuwen xiao congshu 通俗语文小丛书 V 9160 (s. 119)
"Weida zuguo" lishi jiangzuo "伟大祖国”历史讲座 V 9164 (s. 47)
Wenhua lanpishu/Blue Book of China's Culture 文化蓝皮书 VI 4872 (s. 5)
Wenshi zhishi wenku 文史知识文库 V 9083 (s. 28); V 9084 (s. 22); V 9296 (s. 28); V 9297 (s. 22); V 9298 (s. 117); V 9299/1-4
(s. 33); V 9408 (s. 57); V 9409 (s. 14); V 9410 (s. 111)
Wenxue aihaozhe congshu 文学爱好者丛书 V 9014 (s. 13)
Wenxue congshu 文学丛书 VI 4378 (s. 7)
Wenyi meixue congshu 文艺美学丛书 VI 4408 (s. 122)
Xiandai shehuixue wenku 现代社会学文库 VI 4887 (s. 137)
Xianggang Zhongwen daxue Zhongguo wenhua yanjiusuo shiliao congkan 香港中文大学中国文化研究所史料丛刊
VI 4517/1-3 (s. 97)
Xibei minzu xueyuan jianxiao 50 zhounian xianli xueshu congshu 西北民族学院建校 50 周年献礼学术丛书
VI 4682 (s. 144); VI 4686 (s. 113)
Xibu kaifa zhanlüe yanjiu congshu 西部开发战略研究丛书 VI 5013 (s. 186)
Ximalaya xueshu wenku ∙ Jingji tansuo xilie 喜马拉雅学术文库·经济探索系列 VI 4904 (s. 197)
Xin shiqi zhengming zuopin congshu 新时期争鸣作品丛书 VI 4443 (s. 87)
Xinbian zhuzi jicheng 新编诸子集成 VI 4839 (s. 115); VI 4843 (s. 195); VI 4848 (s. 52); VI 4853 (s. 103); VI 4854 (s. 28);
VI 4855 (s. 114); VI 4856/1,2 (s. 104)
Xinbian zhuzi jicheng (di yi ji) 新编诸子集成 (第一辑) VI 4833/1,2 (s. 53); VI 4834/1,2 (s. 116); VI 4835/1-4 (s. 17);
VI 4836/1,2 (s. 117); VI 4837/1-4 (s. 48); VI 4838/1,2 (s. 75); VI 4840/1-4 (s. 36); VI 4841 (s. 117); VI 4842 (s. 111); VI 4844
(s. 138); VI 4845/1,2 (s. 114, 141); VI 4846/1,2 (s. 14); VI 4847/1-3 (s. 43); VI 4849 (s. 28); VI 4850 (s. 114); VI 4851/2 (s. 140);
VI 4852 (s. 111)
Xiqu jiben zhishi xiao congshu 戏曲基本知识小丛书 V 9041 (s. 116); V 9042 (s. 66)
Xuelin wenku 学林文库 VI 4797 (s. 68)
Ya-Tai lanpishu/Blue Book of Asia–Pacific 亚太蓝皮书 VI 4956 (s. 138)
Ya-Tai yanjiu congshu/Asia – Pacific Research Series 亚太研究丛书 VI 4990 (s. 5); VI 4991 (s. 131); VI 4992 (s. 50);
VI 4993 (s. 142)
Yanggu wencong 旸谷文丛 V 9388 (s. 16)
Yi Xianrong jingji kuai ping ji 易宪容经济快评集 VI 4977 (s. 143); VI 4978 (s. 143); VI 4979 (s. 143)
Yunnan fengwuzhi congshu 云南风物志丛书 V 9081 (s. 73)
Yuwen xiao congshu 语文小丛书 V 8939 (s. 136); V 8944 (s. 113)
Yuyan wenzi guifanhua zhishi congshu 语言文字规范化知识丛书 V 9008 (s. 194)
Zhexue shehui kexue ba wu guojia zhongdian xiangmu/The 8-5 Chinese National Important Research Project
of Philosophical and Social Science and Artistic Studies 哲学社会科学八五国家重点项目 VII 1129/1,2 (s. 174)
Zhishi congshu 知识丛书 V 9168 (s. 72)
274
Zhong-Mei guanxi yanjiu congshu 中美关系研究丛书 VI 4430 (s. 159)
Zhongwai jiaotong shiji congkan 中外交通史籍丛刊 VI 4688 (s. 144)
Zhongguo chengshi gaige congshu 中国城市改革丛书 VII 1058 (s. 182)
Zhongguo dangdai qingnian zuojia changpian xinzuo congshu 中国当代青年作家长篇新作丛书 VI 4531 (s. 136)
Zhongguo dangdai wenxue yanjiu ziliao congshu 中国当代文学研究资料丛书 VI 4381/1-3 (s. 12)
Zhongguo dangdai zuojia xuanji congshu 中国当代作家选集丛书 VI 4756 (s. 18); VI 4757 (s. 109); VI 4758 (s. 88); VI 4759
(s. 143); VI 4760 (s. 76); VI 4761 (s. 29); VI 4762 (s. 103); VI 4763 (s. 22); VI 4764 (s. 20); VI 4765 (s. 24); VI 4766 (s. 42); VI 4767
(s. 51); VI 4768 (s. 65); VI 4769 (s. 74); VI 4770 (s. 75); VI 4771 (s. 86); VI 4772 (s. 79); VI 4773 (s. 98); VI 4774 (s. 151)
Zhongguo fengwuzhi congshu (中国风物志丛书) VI 4404 (s. 95)
Zhongguo gudian mingzhu yizhu congshu 中国古典名著译注丛书 V 9300/1-3 (s. 196); V 9301/1,2 (s. 83); V 9302 (s. 30);
V 9303 (s. 104); V 9304 (s. 64); V 9305/a,b (s. 79); V 9306/1,2 (s. 70); V 9307/1-4 (s. 19); V 9308 (s. 198)
Zhongguo gudian wenxue duben congshu 中国古典文学读本丛书 V 8951 (s. 10);V 9089 (s. 26); VI 4743/1-3 (s. 187)
Zhongguo gudian wenxue jianshang congkan 中国古典文学鉴赏丛刊 VI 4326 (s. 108)
Zhongguo gudian wenxue jiben congshu 中国古典文学基本丛书 VI 4744/1-5 (s. 23); VI 4745/1-4 (s. 7); VI 4746/1-4 (s. 77);
VI 4747/1,2 (s. 147)
Zhongguo gudian wenxue jiben zhishi congshu 中国古典文学基本知识丛书 V 8958 (s. 150); V 8959 (s. 69); V 8960
(s. 37); V 8961 (s. 116); V 8963 (s. 118); V 8964 (s. 73)
Zhongguo gudian wenxue puji congshu 中国古典文学普及丛书 V 8972 (s. 13); V 8974/1,2 (s. 11)
Zhongguo gudian wenxue shiliao yanjiu congshu 中国古典文学史料研究丛书 VI 4737 (s. 108)
Zhongguo gudian wenxue xiao congshu 中国古典文学小丛书 V 8937 (s. 18); V 9026 (s. 171); V 9027 (s. 171)
Zhongguo gudian wenxue yanjiu congkan 中国古典文学研究丛刊 V 9174 (s. 70)
Zhongguo gudian wenxue yanjiu congshu 中国古典文学研究丛书 VI 4806 (s. 103)
Zhongguo gudian wenxue zuopin xuandu 中国古典文学作品选读 V 8962 (s. 24)
Zhongguo gudian xiaoshuo yanjiu ziliao congshu 中国古典小说研究资料丛书 V 8985 (s. 141)
Zhongguo jiben qingkuang congshu 中国基本情况丛书 VI 4409 (s. 196); VI 4418 (s. 27)
Zhongguo jindai renwu wenji congshu 中国近代人物文集丛书 VI 4815 (s. 46); VI 4816 (s. 46); VI 4817/1,2 (s. 46)
Zhongguo jindai wenxue yanjiu ziliao congshu 中国近代文学研究资料丛书 V 9023 (s. 174); V 9024 (s. 175)
Zhongguo jingji kexue qianyan congshu 中国经济科学前沿丛书 VI 4893 (s. 176)
Zhongguo jingji yanjiu congshu/China Economic Research Series 中国经济研究丛书 VI 4909 (s. 144)
Zhongguo jingji yunxing congshu 中国经济运行丛书 VI 4913 (s. 176); VI 4914 (s. 141); VI 4915 (s. 62); VI 4916 (s. 138);
VI 4917 (s. 140); VI 4918 (s. 137); VI 4919 (s. 118); VI 4920 (s. 153); VI 4921 (s. 104); VI 4922 (s. 153); VI 4923 (s. 155); VI 4924
(s. 94); VI 4925 (s. 140); VI 4926 (s. 154); VI 4984 (s. 25)
Zhongguo lishi xiao congshu heji 中国历史小丛书合集 V 9363 (s. 178); V 9364/a,b (s. 35); V 9365 (s. 123); V 9366 (s. 84);
V 9367/1a,b,2a,b (s. 84); V 9368/a,b (s. 33); V 9369 (s. 34); V 9370 (s. 34); V 9371/a,b (s. 33); V 9372 (s. 34); V 9373 (s. 34);
V 9374/1a,b,2a,b (s. 35); V 9375/1a,b,2a,b (s. 34); V 9376/a,b (s. 34); V 9377 (s. 69); V 9378/1,2 (s. 70); V 9379/a,b (s. 35);
V 9380/a,b (s. 35)
Zhongguo meishujia congshu 中国美术家丛书 V 9050 (s. 135)
Zhongguo minzhu zhili anli yanjiu congshu 中国民主治理案例研究丛书 VI 4987 (s. 128); VI 4988 (s. 97)
Zhongguo nüxing shige wenku. Li Qi ji 中国女性诗歌文库。李琦集 VI 4439 (s. 65)
Zhongguo shaoshu minzu wenku 中国少数民族文库 V 9173 (s. 139)
Zhongguo shaoshu minzu zizhi difang gaikuang congshu 中国少数民族自治地方概况丛书 VI 4416 (s. 6)
Zhongguo shehui kexueyuan ∙ Suozhang luncong 中国社会科学院·所长论丛 VI 4959 (s. 75); VI 5039 (s. 74); VI 5040
(s. 154)
Zhongguo shehui kexueyuan qingnian xuezhe wenku 中国社会科学院青年学者文库 VI 4911 (s. 62)
Zhongguo shehui kexueyuan qingnian xuezhe wenku ∙ Wen shi xilie 中国社会科学院青年学者文库·文史系列
V 9337 (s. 136)
Zhongguo shehui kexueyuan qingnian xuezhe wenku ∙ Zhengfa xilie 中国社会科学院青年学者文库·政法系列
VI 4999 (s. 103)
Zhongguo wenhua daguan xilie/A Grand Exposition of Chinese Culture Series 中国文化大观系列 VII 1123/1-7 (s. 173,
181, 183, 187, 174, 181, 169)
Zhongguo wenhua duben xilie 中国文化读本系列 VI 4748/1-7 (s. 13, 97, 132, 111, 96, 108, 154)
Zhongguo wenhua gushi congshu – Han-Ying duizhao 中国文化故事丛书—汉英对照 V 9325 (s. 195)
Zhongguo wenhua shi congshu 中国文化史丛书 VI 4801 (s. 194)
Zhongguo wenhua shi congshu. Di er ji 中国文化史丛书。第二辑 V 9097 (s. 46); V 9098/1,2 (s. 157)
Zhongguo wenhua shi congshu. Di yi ji 中国文化史丛书。第一辑 V 9096 (s. 82)
Zhongguo wenhua shi zhishi congshu 中国文化史知识丛书 V 9350 (s. 65)
Zhongguo wenxue mingzhu congxuan 中国文学名著从选 V 9172 (s. 67)
Zhongguo wenxue shi zhishi congshu 中国文学史知识丛书 V 8943 (s. 113)
Zhongguo wenxue tongshi xilie 中国文学通史系列 VI 4732 (s. 124); VI 4733 (s. 86); VI 4734/1,2 (s. 102); VI 4735 (s. 147)
Zhongguo wenyi yanjiu congshu 中国文艺研究丛书 V 9170 (s. 11)
Zhongguo xiandai wenxue shi cankao ziliao 中国现代文学史参考资料 V 9099 (s. 133); V 9100 (s. 195); V 9101 (s. 69)
Zhongguo xiandai zuojia xuanji 中国现代作家选集 VI 4375 (s. 156)
Zhongguo xiandai zuojia zhuanji congshu 中国现代作家传记丛书 VI 4861 (s. 90)
Zhongguo xueshu congshu 中国学术丛书 V 9285/1,2 (s. 76)
Zhongguo xueshu shi 中国学术史 VI 4449 (s. 81)
Zhongguo yuyanxue shi congshu 中国语言学史丛书 VI 4807 (s. 29)
Zhongguo ziran dili zhishi congshu 中国自然地利知识丛书 V 9389 (s. 66); V 9403 (s. 123)
275
Zhonghua lishi tonglan 中华历史通览 V 9291/1-12 (s. 27, 63, 11, 11, 116, 23, 109, 116, 87, 132, 75, 154)
Zhongwai wenshi congshu 中外文史丛书 VI 4472 (s. 36)
Zhongxuesheng wenku 中学生文库 V 8947 (s. 119)
Zhongyang minzu daxue xueshu wenku 中央民族大学学术文库 VI 4448 (s. 189)
Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo dang'an diaocha baogao 中央研究院近代史研究所档案调查报告
VII 1052 (s. 71)
Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo shiliao congkan 中央研究院近代史研究所史料丛刊 VI 4392 (s. 37)
Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo zhuankan 中央研究院近代史研究所专刊 VI 4393 (s. 195); VI 4394 (s. 16);
VI 4395 (s. 152); VI 4396 (s. 48); VI 4397 (s. 153); VI 4398 (s. 60); VI 4510 (s. 62); VI 4511 (s. 81); VI 4512 (s. 81); VI 4513 (s. 139);
VI 4514 (s. 152)
Zhongyang yanjiuyuan sanminzhuyi yanjiusuo congkan 中央研究院三民主义研究所丛刊 VI 4530/3 (s. 172)
Zhongyang yanjiuyuan shehuixue yanjiusuo choubei chu zhuanshu 中央研究院社会学研究所筹备处专书
VI 4488/1,2 (s. 58)
Zhongyang yanjiuyuan Zhongshan renwen shehui kexue yanjiusuo zhuanshu 中央研究院中山人文社会科学研究所
专书 VI 4530/5 (s. 172)
Zhongyi kaoshi bibei 中医考试必备 V 9029 (s. 146); VI 4360/1,2 (s. 65)
Zhongyi zhenben congshu 中医珍本丛书 VI 4482 (s. 74)
Zhu zi zhai congshu 煮字斋丛书 VI 4808 (s. 115)
Zhuangui zhengzhixue luncong 转轨政治学论丛 VI 4994 (s. 145); VI 4995 (s. 145); VI 4996 (s. 145)
Zhuanti yantao xuanji 专题研讨选辑。第三种 VI 4506 (s. 85)
Ziben yunying congshu 资本运营丛书 VI 4897 (s. 114); VI 4908 (s. 160); VI 4968 (s. 11)
Zongjiaoxue wenku 宗教学文库 V 9253/1,2 (s. 86)
Zuguo congshu 祖国丛书 V 8924 (s. 83); V 8925 (s. 80)
276
Rejstřík signatur
Signatura V:
V 8924 (s. 83)
V 8925 (s. 80)
V 8926 (s. 144)
V 8927 (s. 88)
V 8928 (s. 172)
V 8929 (s. 182)
V 8930 (s. 171)
V 8931 (s. 171)
V 8932 (s. 139)
V 8933/2 (s. 185)
V 8934/1-3 (s. 185)
V 8935/1-4 (s. 70)
V 8936 (s. 69)
V 8937 (s. 18)
V 8938 (s. 136)
V 8939 (s. 136)
V 8940 (s. 172)
V 8941 (s. 15)
V 8942 (s. 37)
V 8943 (s. 113)
V 8944 (s. 113)
V 8945 (s. 194)
V 8946 (s. 196)
V 8947 (s. 119)
V 8948 (s. 71)
V 8949 (s. 45)
V 8950 (s. 10)
V 8951 (s. 10)
V 8952 (s. 151)
V 8953 (s. 10)
V 8954 (s. 108)
V 8955 (s. 107)
V 8956 (s. 108)
V 8957 (s. 101)
V 8958 (s. 150)
V 8959 (s. 69)
V 8960 (s. 37)
V 8961 (s. 116)
V 8962 (s. 24)
V 8963 (s. 118)
V 8964 (s. 73)
V 8965 (s. 23)
V 8966 (s. 23)
V 8967 (s. 61)
V 8968 (s. 6)
V 8969 (s. 147)
V 8970 (s. 99)
V 8971 (s. 155)
V 8972 (s. 13)
V 8973/1,2 (s. 79)
V 8974/1,2 (s. 11)
V 8975 (s. 98)
V 8976 (s. 21)
V 8977/1 (s. 93)
V 8978/1-4 (s. 118)
V 8979/1,2 (s. 118)
V 8980/1,2 (s. 91)
V 8981/1,2 (s. 90)
V 8982/1,2 (s. 32)
V 8983/1,2 (s. 197)
V 8984 (s. 81)
V 8985 (s. 141)
V 8986 (s. 132)
V 8987 (s. 132)
V 8988 (s. 39)
V 8989 (s. 42)
V 8990 (s. 145)
V 8991 (s. 156)
277
V 8992/2 (s. 40)
V 8993 (s. 45)
V 8994 (s. 88)
V 8995 (s. 14)
V 8996 (s. 154)
V 8997 (s. 157)
V 8998 (s. 8)
V 8999 (s. 56)
V 9000 (s. 126)
V 9001 (s. 126)
V 9002 (s. 131)
V 9003 (s. 111)
V 9004 (s. 73)
V 9005 (s. 97)
V 9006 (s. 111)
V 9007 (s. 79)
V 9008 (s. 194)
V 9009 (s. 64)
V 9010 (s. 139)
V 9011 (s. 142)
V 9012 (s. 31)
V 9013 (s. 97)
V 9014 (s. 13)
V 9015 (s. 125)
V 9016 (s. 88)
V 9017 (s. 150)
V 9018 (s. 38)
V 9019 (s. 144)
V 9020 (s. 13)
V 9021 (s. 182)
V 9022/1,2 (s. 82)
V 9023 (s. 174)
V 9024 (s. 175)
V 9025/1,2 (s. 177)
V 9026 (s. 171)
V 9027 (s. 171)
V 9028 (s. 43)
V 9029 (s. 146)
V 9030 (s. 42)
V 9031/1,2 (s. 125)
V 9032 (s. 56)
V 9033 (s. 52)
V 9034 (s. 159)
V 9035 (s. 179)
V 9036 (s. 171)
V 9037 (s. 50)
V 9038 (s. 182)
V 9039 (s. 12)
V 9040 (s. 159)
V 9041 (s. 116)
V 9042 (s. 66)
V 9043 (s. 55)
V 9044 (s. 50)
V 9045 (s. 18)
V 9046 (s. 94)
V 9047 (s. 168)
V 9048 (s. 8)
V 9049/1,2 (s. 9)
V 9050 (s. 135)
V 9051 (s. 55)
V 9052 (s. 64)
V 9053 (s. 148)
V 9054 (s. 148)
V 9055 (s. 139)
V 9056 (s. 156)
V 9057 (s. 127)
V 9058 (s. 65)
V 9059 (s. 8)
V 9060 (s. 157)
V 9061 (s. 96)
V 9062 (s. 193)
V 9063 (s. 117)
278
V 9064 (s. 119)
V 9065 (s. 72)
V 9066 (s. 91)
V 9067 (s. 141)
V 9068 (s. 193)
V 9069 (s. 142)
V 9070 (s. 158)
V 9071 (s. 53)
V 9072 (s. 113)
V 9073/1,2 (s. 103, 194)
V 9074 (s. 82)
V 9075 (s. 72)
V 9076 (s. 54)
V 9077 (s. 115)
V 9078 (s. 119)
V 9079 (s. 49)
V 9080 (s. 45)
V 9081 (s. 73)
V 9082/1 (s. 22)
V 9083 (s. 28)
V 9084 (s. 22)
V 9085 (s. 120)
V 9086 (s. 77)
V 9087 (s. 94)
V 9088 (s. 9)
V 9089 (s. 26)
V 9090 (s. 150)
V 9091 (s. 109)
V 9092 (s. 36)
V 9093 (s. 89)
V 9094/4 (s. 57)
V 9095 (s. 17)
V 9096 (s. 82)
V 9097 (s. 46)
V 9098/1,2 (s. 157)
V 9099 (s. 133)
V 9100 (s. 195)
V 9101 (s. 69)
V 9102 (s. 145)
V 9103 (s. 83)
V 9104 (s. 83)
V 9105 (s. 74)
V 9106 (s. 144)
V 9107 (s. 180)
V 9108 (s. 84)
V 9109 (s. 80)
V 9110 (s. 7)
V 9111 (s. 15)
V 9112 (s. 107)
V 9113 (s. 136)
V 9114 (s. 70)
V 9115 (s. 36)
V 9116 (s. 155)
V 9117 (s. 54)
V 9118/4,5,6 (s. 133)
V 9119 (s. 100)
V 9120 (s. 61)
V 9121 (s. 78)
V 9122 (s. 100)
V 9123 (s. 129)
V 9124 (s. 84)
V 9125 (s. 51)
V 9126 (s. 100)
V 9127 (s. 100)
V 9128 (s. 84)
V 9129 (s. 100)
V 9130 (s. 157)
V 9131/1,2 (s. 157)
V 9132/1,2 (s. 50)
V 9133/1,2 (s. 122)
V 9134 (s. 30)
V 9135 (s. 53)
279
V 9136 (s. 72)
V 9137 (s. 193)
V 9138 (s. 187)
V 9139 (s. 134)
V 9140 (s. 29)
V 9141/4 (s. 149)
V 9142/1987,1990 (s. 149)
V 9143 (s. 154)
V 9144 (s. 31)
V 9145 (s. 62)
V 9146 (s. 63)
V 9147/2 (s. 70)
V 9148 (s. 29)
V 9149 (s. 79)
V 9150/1,2 (s. 182)
V 9151/2 (s. 171)
V 9152 (s. 104)
V 9153 (s. 197)
V 9154 (s. 82)
V 9155 (s. 60)
V 9156 (s. 22)
V 9157/2 (s. 177)
V 9158 (s. 123)
V 9159 (s. 15)
V 9160 (s. 119)
V 9161 (s. 41)
V 9162 (s. 128)
V 9163 (s. 25)
V 9164 (s. 47)
V 9165 (s. 140)
V 9166 (s. 178)
V 9167 (s. 151)
V 9168 (s. 72)
V 9169 (s. 98)
V 9170 (s. 11)
V 9171 (s. 89)
V 9172 (s. 67)
V 9173 (s. 139)
V 9174 (s. 70)
V 9175 (s. 135)
V 9176 (s. 186)
V 9177 (s. 39)
V 9178/a,b (s. 125)
V 9179 (s. 144)
V 9180 (s. 22)
V 9181 (s. 132)
V 9182 (s. 22)
V 9183/a,b (s. 41)
V 9184 (s. 127)
V 9185 (s. 39)
V 9186 (s. 77)
V 9187 (s. 41)
V 9188 (s. 124)
V 9189 (s. 126)
V 9190 (s. 133)
V 9191 (s. 133)
V 9192 (s. 132)
V 9193 (s. 37)
V 9194 (s. 41)
V 9195 (s. 41)
V 9196 (s. 40)
V 9197 (s. 99)
V 9198 (s. 126)
V 9199 (s. 126)
V 9200 (s. 20)
V 9201 (s. 148)
V 9202 (s. 55)
V 9203 (s. 39)
V 9204 (s. 77)
V 9205 (s. 127)
V 9206 (s. 126)
V 9207 (s. 125)
280
V 9208 (s. 126)
V 9209 (s. 42)
V 9210 (s. 127)
V 9211 (s. 132)
V 9212 (s. 125)
V 9213 (s. 42)
V 9214 (s. 131)
V 9215 (s. 21)
V 9216 (s. 127)
V 9217/1,2 (s. 19)
V 9218 (s. 32)
V 9219 (s. 33)
V 9220 (s. 138)
V 9221 (s. 30)
V 9222 (s. 99)
V 9223 (s. 113)
V 9224 (s. 73)
V 9225 (s. 170)
V 9226 (s. 170)
V 9227 (s. 60)
V 9228 (s. 189)
V 9229/a,b (s. 39)
V 9230 (s. 55)
V 9231 (s. 99)
V 9232 (s. 18)
V 9233 (s. 39)
V 9234 (s. 41)
V 9235 (s. 12)
V 9236 (s. 186)
V 9237 (s. 105)
V 9238 (s. 190)
V 9239/a,b (s. 183)
V 9240 (s. 149)
V 9241 (s. 56)
V 9242 (s. 133)
V 9243 (s. 133)
V 9244 (s. 131)
V 9245 (s. 198)
V 9246 (s. 109)
V 9247 (s. 12)
V 9248 (s. 42)
V 9249/a,b (s. 127)
V 9250 (s. 128)
V 9251 (s. 127)
V 9252 (s. 40)
V 9253/1,2 (s. 86)
V 9254 (s. 38)
V 9255 (s. 25)
V 9256 (s. 128)
V 9257 (s. 168)
V 9258 (s. 130)
V 9259 (s. 97)
V 9260 (s. 44)
V 9261/1,2 (s. 37)
V 9262 (s. 38)
V 9263/2 (s. 108)
V 9264 (s. 107)
V 9265/a,b (s. 102)
V 9266/1,2 (s. 146, 147)
V 9267 (s. 147)
V 9268 (s. 13)
V 9269 (s. 100)
V 9270 (s. 179)
V 9271 (s. 53)
V 9272 (s. 169)
V 9273 (s. 53)
V 9274/2 (s. 177)
V 9275 (s. 198)
V 9276 (s. 8)
V 9277 (s. 145)
V 9278 (s. 143)
V 9279 (s. 12)
281
V 9280 (s. 91)
V 9281 (s. 89)
V 9282 (s. 12)
V 9283 (s. 95)
V 9284 (s. 35)
V 9285/1,2 (s. 76)
V 9286 (s. 128)
V 9287 (s. 34)
V 9288 (s. 51)
V 9289/1-3 (s. 83)
V 9290 (s. 24)
V 9291/1 (s. 27)
V 9291/2 (s. 63)
V 9291/3 (s. 11)
V 9291/4 (s. 11)
V 9291/5 (s. 116)
V 9291/6 (s. 23)
V 9291/7 (s. 109)
V 9291/8 (s. 116)
V 9291/9 (s. 87)
V 9291/10 (s. 132)
V 9291/11 (s. 75)
V 9291/12 (s. 154)
V 9292 (s. 98)
V 9293 (s. 64)
V 9294 (s. 43)
V 9295 (s. 141)
V 9296 (s. 28)
V 9297 (s. 22)
V 9298 (s. 117)
V 9299/1-4 (s. 33)
V 9300/1-3 (s. 196)
V 9301/1,2 (s. 83)
V 9302 (s. 30)
V 9303 (s. 104)
V 9304 (s. 64)
V 9305/a,b (s. 79)
V 9306/1,2 (s. 70)
V 9307/1-4 (s. 19)
V 9308 (s. 198)
V 9309 (s. 76)
V 9310/1-3 (s. 119)
V 9311/1,2 (s. 62)
V 9312 (s. 86)
V 9313 (s. 76)
V 9314 (s. 31)
V 9315 (s. 151)
V 9316 (s. 72)
V 9317/1-3 (s. 112)
V 9318 (s. 17)
V 9319 (s. 167)
V 9320 (s. 190)
V 9321 (s. 29)
V 9322 (s. 142)
V 9323 (s. 27)
V 9324 (s. 158)
V 9325 (s. 195)
V 9326 (s. 29)
V 9327 (s. 51)
V 9328 (s. 27)
V 9329 (s. 76)
V 9330 (s. 9)
V 9331 (s. 145)
V 9332 (s. 27)
V 9333 (s. 139)
V 9334 (s. 99)
V 9335 (s. 139)
V 9336 (s. 121)
V 9337 (s. 136)
V 9338 (s. 85)
V 9339 (s. 44)
V 9340 (s. 12)
282
V 9341 (s. 47)
V 9342 (s. 91, 110)
V 9343 (s. 188)
V 9344 (s. 155)
V 9345 (s. 184)
V 9346 (s. 67)
V 9347 (s. 21)
V 9348 (s. 26)
V 9349 (s. 80)
V 9350 (s. 65)
V 9351 (s. 11)
V 9352 (s. 193)
V 9353 (s. 140)
V 9354 (s. 61)
V 9355 (s. 6)
V 9356 (s. 135)
V 9357 (s. 134)
V 9358 (s. 134)
V 9359 (s. 79)
V 9360 (s. 146)
V 9361/1,2 (s. 46)
V 9362 (s. 35)
V 9363 (s. 178)
V 9364/a,b (s. 35)
V 9365 (s. 123)
V 9366 (s. 84)
V 9367/1a,b,2a,b (s. 84)
V 9368/a,b (s. 33)
V 9369 (s. 34)
V 9370 (s. 34)
V 9371/a,b (s. 33)
V 9372 (s. 34)
7V 9373 (s. 34)
V 9374/1a,b,2a,b (s. 35)
V 9375/1a,b,2a,b (s. 34)
V 9376/a,b (s. 34)
V 9377 (s. 69)
V 9378/1,2 (s. 70)
V 9379/a,b (s. 35)
V 9380/a,b (s. 35)
V 9381 (s. 24)
V 9382 (s. 53)
V 9383 (s. 17)
V 9384 (s. 14)
V 9385 (s. 189)
V 9386 (s. 77)
V 9387 (s. 149)
V 9388 (s. 16)
V 9389 (s. 66)
V 9390/1,2 (s. 186)
V 9391 (s. 7)
V 9392 (s. 7)
V 9393 (s. 74)
V 9394 (s. 120)
V 9395 (s. 42)
V 9396 (s. 92)
V 9397 (s. 24)
V 9398 (s. 193)
V 9399 (s. 66)
V 9400 (s. 134)
V 9401 (s. 29)
V 9402 (s. 76)
V 9403 (s. 123)
V 9404 (s. 72)
V 9405 (s. 67)
V 9406 (s. 66)
V 9407/1-4 (s. 151)
V 9408 (s. 57)
V 9409 (s. 14)
V 9410 (s. 111)
V 9411 (s. 107)
V 9412 (s. 101)
283
V 9413 (s. 19)
V 9414 (s. 148)
V 9415/1,2 (s. 174)
V 9416 (s. 130)
V 9417 (s. 38)
284
Signatura VI:
VI 4321/1-3 (s. 188)
VI 4322 (s. 136)
VI 4323 (s. 23)
VI 4324 (s. 124)
VI 4325 (s. 68)
VI 4326 (s. 108)
VI 4327/1-3 (s. 122)
VI 4328 (s. 78)
VI 4329 (s. 6)
VI 4330 (s. 36)
VI 4331 (s. 68)
VI 4332/1,2 (s. 169)
VI 4333/4-9,12-18 (s. 186, 187)
VI 4334/1-18 (s. 147)
VI 4335/1,2 (s. 93)
VI 4336/1-3 (s. 32)
VI 4337/1,2 (s. 189)
VI 4338 (s. 50)
VI 4339/1 (s. 52)
VI 4340/3 (s. 63)
VI 4341/2,3 (s. 61)
VI 4342/1 (s. 18)
VI 4343/a,b (s. 131)
VI 4344 (s. 19)
VI 4345 (s. 19)
VI 4346 (s. 19)
VI 4347 (s. 19)
VI 4348 (s. 20)
VI 4349 (s. 31)
VI 4350/1,2 (s. 32)
VI 4351/4,5 (s. 40)
VI 4352/1,2 (s. 41)
VI 4353 (s. 104)
VI 4354/1,2 (s. 179)
VI 4355 (s. 32)
VI 4356 (s. 100)
VI 4357 (s. 126)
VI 4358 (s. 183)
VI 4359 (s. 148)
VI 4360 /1,2 (s. 65)
VI 4361 (s. 146)
VI 4362/1,2 (s. 174)
VI 4363 (s. 137)
VI 4364/1-3 (s. 124)
VI 4365/1,2 (s. 92)
VI 4366 (s. 178)
VI 4367/1-10 (s. 47)
VI 4368 (s. 47)
VI 4369 (s. 47)
VI 4370 (s. 47)
VI 4371 (s. 107)
VI 4372/1-4 (s. 135)
VI 4373 (s. 14)
VI 4374 (s. 3)
VI 4375 (s. 156)
VI 4376 (s. 21)
VI 4377/1,2 (s. 6)
VI 4378 (s. 7)
VI 4379 (s. 83)
VI 4380/1-3 (s. 78) 
VI 4381/1-3 (s. 12)
VI 4382/1,2 (s. 25)
VI 4383/1,2 (s. 57)
VI 4384 (s. 159)
VI 4385 (s. 108)
VI 4386 (s. 174)
VI 4387 (s. 192)
VI 4388 (s. 57)
VI 4389/1,2 (s. 57)
VI 4390 (s. 105)
VI 4391 (s. 105)
285
VI 4392 (s. 37)
VI 4393 (s. 195)
VI 4394 (s. 16)
VI 4395 (s. 152)
VI 4396 (s. 48)
VI 4397 (s. 153)
VI 4398 (s. 60)
VI 4399/1,2 (s. 44)
VI 4400 (s. 102)
VI 4401 (s. 52)
VI 4402 (s. 122)
VI 4403 (s. 154)
VI 4404 (s. 95)
VI 4405 (s. 150)
VI 4406 (s. 173)
VI 4407 (s. 101)
VI 4408 (s. 122)
VI 4409 (s. 196)
VI 4410 (s. 173)
VI 4411 (s. 88)
VI 4412/1,2 (s. 102)
VI 4413 (s. 189)
VI 4414 (s. 88)
VI 4415 (s. 182)
VI 4416 (s. 6)
VI 4417/1-3 (s. 48)
VI 4418 (s. 27)
VI 4419 (s. 105)
VI 4420 (s. 79)
VI 4421 (s. 84)
VI 4422 (s. 28)
VI 4423/2 (s. 156)
VI 4424 (s. 130)
VI 4425 (s. 82)
VI 4426 (s. 24)
VI 4427/1-4 (s. 9)
VI 4428/1 (s. 185)
VI 4429/3-6,8 (s. 184)
VI 4430 (s. 159)
VI 4431/2 (s. 174)
VI 4432/2,3 (s. 170)
VI 4433 (s. 16)
VI 4434 (s. 178)
VI 4435/1,2 (s. 81)
VI 4436/2,3 (s. 83) 
VI 4437 (s. 129)
VI 4438 (s. 145)
VI 4439 (s. 65)
VI 4440 (s. 99)
VI 4441 (s. 75)
VI 4442 (s. 123)
VI 4443 (s. 87)
VI 4444 (s. 4)
VI 4445 (s. 4)
VI 4446 (s. 69)
VI 4447 (s. 85)
VI 4448 (s. 189)
VI 4449 (s. 81)
VI 4450 (s. 85)
VI 4451 (s. 28)
VI 4452 (s. 82)
VI 4453 (s. 195)
VI 4454 (s. 118)
VI 4455 (s. 136)
VI 4456 (s. 88)
VI 4457 (s. 115)
VI 4458 (s. 110)
VI 4459 (s. 146)
VI 4460 (s. 155)
VI 4461 (s. 89)
VI 4462 (s. 124)
VI 4463/2,4 (s. 122)
286
VI 4464 (s. 129)
VI 4465 (s. 61)
VI 4466 (s. 30)
VI 4467/2 (s. 168)
VI 4468 (s. 65)
VI 4469 (s. 27)
VI 4470 (s. 66)
VI 4471 (s. 31)
VI 4472 (s. 36)
VI 4473 (s. 130)
VI 4474 (s. 197)
VI 4475 (s. 194)
VI 4476 (s. 102)
VI 4477 (s. 136)
VI 4478 (s. 158)
VI 4479 (s. 105)
VI 4480/2,4,5,9 (s. 14, 15)
VI 4481 (s. 140)
VI 4482 (s. 74)
VI 4483 (s. 185)
VI 4484 (s. 59)
VI 4485 (s. 197)
VI 4486 (s. 125)
VI 4487 (s. 94)
VI 4488/1,2 (s. 58)
VI 4489/1,2 (s. 180)
VI 4490/1,2 (s. 85)
VI 4491/1,2 (s. 58)
VI 4492 (s. 23)
VI 4493/2 (s. 55)
VI 4494/1-3 (s. 112)
VI 4495 (s. 109)
VI 4496 (s. 54)
VI 4497/1 (s. 171)
VI 4498 (s. 128)
VI 4499 (s. 188)
VI 4500/1 (s. 179)
VI 4501/1 (s. 101)
VI 4502 (s. 116)
VI 4503 (s. 138)
VI 4504 (s. 31)
VI 4505/1 (s. 45)
VI 4506 (s. 85)
VI 4507 (s. 132)
VI 4508 (s. 50)
VI 4509/1,2 (s. 54)
VI 4510 (s. 62)
VI 4511 (s. 81)
VI 4512 (s. 81)
VI 4513 (s. 139)
VI 4514 (s. 152)
VI 4515/2 (s. 177)
VI 4516/1 (s. 172)
VI 4517/1-3 (s. 97)
VI 4518 (s. 121)
VI 4519 (s. 67)
VI 4520 (s. 81)
VI 4521 (s. 80)
VI 4522 (s. 104)
VI 4523 (s. 86)
VI 4524 (s. 21)
VI 4525 (s. 21)
VI 4526 (s. 21)
VI 4527 (s. 156)
VI 4528 (s. 192)
VI 4529 (s. 107)
VI 4530/3,5 (s. 172)
VI 4531 (s. 136)
VI 4532 (s. 70)
VI 4533 (s. 118)
VI 4534 (s. 16)
VI 4535 (s. 54)
287
VI 4536 (s. 179)
VI 4537/1-5 (s. 121)
VI 4538/1,2 (s. 8)
VI 4539 (s. 6)
VI 4540 (s. 6)
VI 4541 (s. 43)
VI 4542 (s. 43)
VI 4543 (s. 38)
VI 4544 (s. 25)
VI 4545 (s. 87)
VI 4546 (s. 54)
VI 4547 (s. 193)
VI 4548 (s. 112)
VI 4549 (s. 89)
VI 4550 (s. 139)
VI 4551 (s. 111)
VI 4552 (s. 129)
VI 4553 (s. 16)
VI 4554 (s. 49)
VI 4555 (s. 67)
VI 4556 (s. 89)
VI 4557 (s. 94)
VI 4558 (s. 155)
VI 4559 (s. 196)
VI 4560 (s. 49)
VI 4561 (s. 96)
VI 4562 (s. 80)
VI 4563 (s. 150)
VI 4564 (s. 121)
VI 4565 (s. 67)
VI 4566 (s. 49)
VI 4567 (s. 71)
VI 4568 (s. 52)
VI 4569 (s. 194)
VI 4570 (s. 129)
VI 4571 (s. 16)
VI 4572 (s. 66)
VI 4573 (s. 46)
VI 4574 (s. 49)
VI 4575 (s. 68)
VI 4576 (s. 71)
VI 4577 (s. 124)
VI 4578 (s. 31)
VI 4579 (s. 48)
VI 4580 (s. 59)
VI 4581 (s. 14)
VI 4582 (s. 20)
VI 4583 (s. 43)
VI 4584 (s. 142)
VI 4585 (s. 71)
VI 4586 (s. 149)
VI 4587 (s. 197)
VI 4588 (s. 130)
VI 4589 (s. 60)
VI 4590 (s. 16)
VI 4591 (s. 110)
VI 4592 (s. 26)
VI 4593 (s. 13)
VI 4594 (s. 44)
VI 4595 (s. 120)
VI 4596 (s. 96)
VI 4597 (s. 47)
VI 4598 (s. 122)
VI 4599 (s. 52)
VI 4600 (s. 96)
VI 4601 (s. 120)
VI 4602 (s. 81)
VI 4603 (s. 113)
VI 4604 (s. 140)
VI 4605 (s. 64)
VI 4606 (s. 156)
VI 4607 (s. 51)
288
VI 4608 (s. 65)
VI 4609 (s. 116)
VI 4610 (s. 135)
VI 4611 (s. 53)
VI 4612 (s. 10)
VI 4613 (s. 92)
VI 4614 (s. 151)
VI 4615 (s. 67)
VI 4616 (s. 153)
VI 4617 (s. 63)
VI 4618 (s. 149)
VI 4619 (s. 64)
VI 4620 (s. 76)
VI 4621 (s. 112)
VI 4622 (s. 59)
VI 4623 (s. 44)
VI 4624 (s. 74)
VI 4625 (s. 115)
VI 4626 (s. 49)
VI 4627 (s. 194)
VI 4628 (s. 13)
VI 4629 (s. 9)
VI 4630 (s. 88)
VI 4631 (s. 17)
VI 4632 (s. 153)
VI 4633 (s. 26)
VI 4634 (s. 130)
VI 4635 (s. 43)
VI 4636 (s. 196)
VI 4637 (s. 49)
VI 4638 (s. 78)
VI 4639 (s. 156)
VI 4640 (s. 130)
VI 4641 (s. 48)
VI 4642 (s. 17)
VI 4643 (s. 77)
VI 4644 (s. 197)
VI 4645 (s. 148)
VI 4646 (s. 117)
VI 4647 (s. 113)
VI 4648/1-3 (s. 120)
VI 4649/1,2 (s. 168)
VI 4650/1,2 (s. 22)
VI 4651 (s. 93)
VI 4652/1 (s. 142)
VI 4652/2 (s. 87)
VI 4652/3 (s. 87)
VI 4652/4 (s. 169)
VI 4652/5 (s. 151)
VI 4652/6 (s. 73)
VI 4652/7 (s. 15)
VI 4652/ (s. 169)
VI 4653 (s. 110)
VI 4654 (s. 42)
VI 4655 (s. 141)
VI 4656/1-3 (s. 98)
VI 4657/1-3 (s. 38)
VI 4658 (s. 95)
VI 4659/1-3 (s. 45)
VI 4660/1,2 (s. 102)
VI 4661 (s. 86)
VI 4662/1,2 (s. 119)
VI 4663 (s. 68)
VI 4664 (s. 15)
VI 4665 (s. 8)
VI 4666 (s. 193)
VI 4667/1,2 (s. 103)
VI 4668/1-3 (s. 55)
VI 4669/1,2 (s. 86)
VI 4670/1,2 (s. 8)
VI 4671/1-4 (s. 58)
VI 4672/1,2 (s. 58)
289
VI 4673/1-5 (s. 131)
VI 4674 (s. 131)
VI 4675 (s. 69)
VI 4676/1,2 (s. 54)
VI 4677/1-11 (s. 101)
VI 4678/1-3 (s. 147)
VI 4679/1-6 (s. 84)
VI 4680/1-20 (s. 101)
VI 4681/1-3 (s. 134)
VI 4682 (s. 144)
VI 4683 (s. 28)
VI 4684 (s. 155)
VI 4685 (s. 10)
VI 4686 (s. 113)
VI 4687 (s. 102)
VI 4688 (s. 144)
VI 4689 (s. 73)
VI 4690 (s. 92)
VI 4691 (s. 173)
VI 4692 (s. 41)
VI 4693 (s. 40)
VI 4694 (s. 125)
VI 4695 (s. 114)
VI 4696 (s. 30)
VI 4697 (s. 31)
VI 4698 (s. 113)
VI 4699 (s. 33)
VI 4700 (s. 33)
VI 4701 (s. 30)
VI 4702 (s. 24)
VI 4703 (s. 170)
VI 4704 (s. 30)
VI 4705 (s. 32)
VI 4706 (s. 39)
VI 4707 (s. 18)
VI 4708 (s. 41)
VI 4709 (s. 176)
VI 4710 (s. 30)
VI 4711 (s. 125)
VI 4712/1,2 (s. 184)
VI 4713 (s. 172)
VI 4714 (s. 185)
VI 4715 (s. 192)
VI 4716 (s. 130)
VI 4717 (s. 44)
VI 4718 (s. 57)
VI 4719/1,2 (s. 93)
VI 4720 (s. 189)
VI 4721 (s. 52)
VI 4722 (s. 146)
VI 4723 (s. 62)
VI 4724/1-3 (s. 177)
VI 4725 (s. 69)
VI 4726 (s. 95)
VI 4727 (s. 59)
VI 4728 (s. 133)
VI 4729 (s. 179)
VI 4730/1-3 (s. 171)
VI 4731/1,2 (s. 157)
VI 4732 (s. 124)
VI 4733 (s. 86)
VI 4734/1,2 (s. 102)
VI 4735 (s. 147)
VI 4736 (s. 10)
VI 4737 (s. 108)
VI 4738 (s. 168)
VI 4739/1-4 (s. 185)
VI 4740/1,2 (s. 186)
VI 4741 (s. 8)
VI 4742 (s. 117)
VI 4743/1-3 (s. 187)
VI 4744/1-5 (s. 23)
290
VI 4745/1-4 (s. 7)
VI 4746/1-4 (s. 77)
VI 4747/1,2 (s. 147)
VI 4748/1 (s. 13)
VI 4748/2 (s. 97)
VI 4748/3 (s. 132)
VI 4748/4 (s. 111)
VI 4748/5 (s. 96)
VI 4748/6 (s. 108)
VI 4748/7 (s. 154)
VI 4749/1-3 (s. 176)
VI 4750/1-4 (s. 87)
VI 4751/1 (s. 80)
VI 4751/2 (s. 48)
VI 4751/3 (s. 135)
VI 4751/4 (s. 29)
VI 4751/5 (s. 45)
VI 4752/1-6 (s. 188)
VI 4753 (s. 184)
VI 4754 (s. 190)
VI 4755/1,2 (s. 90)
VI 4756 (s. 18)
VI 4757 (s. 109)
VI 4758 (s. 88)
VI 4759 (s. 143)
VI 4760 (s. 76)
VI 4761 (s. 29)
VI 4762 (s. 103)
VI 4763 (s. 22)
VI 4764 (s. 20)
VI 4765 (s. 24)
VI 4766 (s. 42)
VI 4767 (s. 51)
VI 4768 (s. 65)
VI 4769 (s. 74)
VI 4770 (s. 75)
VI 4771 (s. 86)
VI 4772 (s. 79)
VI 4773 (s. 98)
VI 4774 (s. 151)
VI 4775 (s. 193)
VI 4776 (s. 51)
VI 4777 (s. 150)
VI 4778 (s. 68)
VI 4779 (s. 118)
VI 4780 (s. 140)
VI 4781 (s. 96)
VI 4782 (s. 104)
VI 4783/a,b (s. 60)
VI 4784 (s. 115)
VI 4785 (s. 72)
VI 4786 (s. 50)
VI 4787 (s. 71)
VI 4788 (s. 78)
VI 4789 (s. 69)
VI 4790 (s. 138)
VI 4791 (s. 7)
VI 4792 (s. 70)
VI 4793 (s. 35)
VI 4794 (s. 90)
VI 4795 (s. 146)
VI 4796 (s. 123)
VI 4797 (s. 68)
VI 4798/1-5 (s. 91)
VI 4799 (s. 148)
VI 4800 (s. 28)
VI 4801 (s. 194)
VI 4802 (s. 172)
VI 4803 (s. 150)
VI 4804 (s. 91)
VI 4805 (s. 27)
VI 4806 (s. 103)
291
VI 4807 (s. 29)
VI 4808 (s. 115)
VI 4809 (s. 92)
VI 4810 (s. 91)
VI 4811 (s. 80)
VI 4812 (s. 98)
VI 4813 (s. 121)
VI 4814 (s. 5)
VI 4815 (s. 46)
VI 4816 (s. 46)
VI 4817/1,2 (s. 46)
VI 4818 (s. 27)
VI 4819 (s. 23)
VI 4820 (s. 104)
VI 4821 (s. 61)
VI 4822 (s. 96)
VI 4823 (s. 9)
VI 4824 (s. 7)
VI 4825 (s. 45)
VI 4826 (s. 141)
VI 4827 (s. 112)
VI 4828/1-5 (s. 191)
VI 4829 (s. 37)
VI 4830 (s. 90)
VI 4831 (s. 44)
VI 4832 (s. 144)
VI 4833/1,2 (s. 53)
VI 4834/1,2 (s. 116)
VI 4835/1-4 (s. 17)
VI 4836/1,2 (s. 117)
VI 4837/1-4 (s. 48)
VI 4838/1,2 (s. 75)
VI 4839 (s. 115)
VI 4840/1-4 (s. 36)
VI 4841 (s. 117)
VI 4842 (s. 111)
VI 4843 (s. 195)
VI 4844 (s. 138)
VI 4845/1,2 (s. 114, 141)
VI 4846/1,2 (s. 14)
VI 4847/1-3 (s. 43)
VI 4848 (s. 52)
VI 4849 (s. 28)
VI 4850 (s. 114)
VI 4851/2 (s. 140)
VI 4852 (s. 111)
VI 4853 (s. 103)
VI 4854 (s. 28)
VI 4855 (s. 114)
VI 4856/1,2 (s. 104)
VI 4857 (s. 138)
VI 4858 (s. 20, 92)
VI 4859 (s. 9)
VI 4860/1,2 (s. 119)
VI 4861 (s. 90)
VI 4862 (s. 180)
VI 4863/1-3 (s. 179)
VI 4864/a,b (s. 3)
VI 4865 (s. 3)
VI 4866 (s. 3)
VI 4867 (s. 3)
VI 4868 (s. 3)
VI 4869 (s. 4)
VI 4870 (s. 5)
VI 4871 (s. 5)
VI 4872 (s. 5)
VI 4873 (s. 182)
VI 4874 (s. 188)
VI 4875 (s. 4)
VI 4876 (s. 4)
VI 4877 (s. 180)
VI 4878 (s. 4)
292
VI 4879/1,2,4 (s. 183)
VI 4880 (s. 183)
VI 4881/1,2 (s. 121)
VI 4882 (s. 175)
VI 4883 (s. 175)
VI 4884 (s. 110)
VI 4885 (s. 117)
VI 4886 (s. 160)
VI 4887 (s. 137)
VI 4888 (s. 160)
VI 4889 (s. 20)
VI 4890 (s. 175)
VI 4891 (s. 175)
VI 4892 (s. 181)
VI 4893 (s. 176)
VI 4894 (s. 181)
VI 4895 (s. 182)
VI 4896 (s. 63)
VI 4897 (s. 114)
VI 4898 (s. 63)
VI 4899 (s. 176)
VI 4900 (s. 169)
VI 4901 (s. 137)
VI 4902 (s. 109)
VI 4903 (s. 58)
VI 4904 (s. 197)
VI 4905 (s. 181)
VI 4906 (s. 181)
VI 4907 (s. 181)
VI 4908 (s. 160)
VI 4909 (s. 144)
VI 4910 (s. 172)
VI 4911 (s. 62)
VI 4912 (s. 121)
VI 4913 (s. 176)
VI 4914 (s. 141)
VI 4915 (s. 62)
VI 4916 (s. 138)
VI 4917 (s. 140)
VI 4918 (s. 137)
VI 4919 (s. 118)
VI 4920 (s. 153)
VI 4921 (s. 104)
VI 4922 (s. 153)
VI 4923 (s. 155)
VI 4924 (s. 94)
VI 4925 (s. 140)
VI 4926 (s. 154)
VI 4927 (s. 58)
VI 4928 (s. 90)
VI 4929 (s. 135)
VI 4930 (s. 90)
VI 4931 (s. 176)
VI 4932 (s. 195)
VI 4933 (s. 153)
VI 4934 (s. 75)
VI 4935 (s. 59)
VI 4936 (s. 98)
VI 4937 (s. 45)
VI 4938 (s. 17)
VI 4939 (s. 173)
VI 4940 (s. 196)
VI 4941 (s. 15)
VI 4942 (s. 152)
VI 4943 (s. 152)
VI 4944 (s. 11)
VI 4945 (s. 9, 77)
VI 4946/2 (s. 180)
VI 4947 (s. 93)
VI 4948 (s. 5)
VI 4949 (s. 5)
VI 4950 (s. 120)
293
VI 4951 (s. 180)
VI 4952 (s. 32)
VI 4953 (s. 196)
VI 4954 (s. 44)
VI 4955 (s. 56)
VI 4956 (s. 138)
VI 4957 (s. 175)
VI 4958/1,3 (s. 173)
VI 4959 (s. 75)
VI 4960 (s. 129)
VI 4961 (s. 112)
VI 4962 (s. 181)
VI 4963 (s. 93)
VI 4964 (s. 95)
VI 4965 (s. 189)
VI 4966 (s. 74)
VI 4967 (s. 82)
VI 4968 (s. 11)
VI 4969 (s. 118)
VI 4970 (s. 61)
VI 4971 (s. 62)
VI 4972 (s. 56)
VI 4973 (s. 93)
VI 4974 (s. 93)
VI 4975 (s. 128)
VI 4976 (s. 56)
VI 4977 (s. 143)
VI 4978 (s. 143)
VI 4979 (s. 143)
VI 4980/2-4 (s. 157)
VI 4981/2 (s. 21)
VI 4982 (s. 55)
VI 4983 (s. 12)
VI 4984 (s. 25)
VI 4985 (s. 73)
VI 4986 (s. 124)
VI 4987 (s. 128)
VI 4988 (s. 97)
VI 4989 (s. 94)
VI 4990 (s. 5)
VI 4991 (s. 131)
VI 4992 (s. 50)
VI 4993 (s. 142)
VI 4994 (s. 145)
VI 4995 (s. 145)
VI 4996 (s. 145)
VI 4997 (s. 95)
VI 4998 (s. 68)
VI 4999 (s. 103)
VI 5000 (s. 134)
VI 5001 (s. 194)
VI 5002 (s. 68)
VI 5003 (s. 99)
VI 5004 (s. 110)
VI 5005 (s. 170)
VI 5006 (s. 82)
VI 5007 (s. 159)
VI 5008 (s. 168)
VI 5009 (s. 143)
VI 5010 (s. 176)
VI 5011 (s. 56)
VI 5012 (s. 123)
VI 5013 (s. 186)
VI 5014 (s. 87)
VI 5015 (s. 150)
VI 5016 (s. 188)
VI 5017 (s. 85)
VI 5018 (s. 22)
VI 5019 (s. 120)
VI 5020 (s. 129)
VI 5021 (s. 48)
VI 5022 (s. 32)
294
VI 5023
VI 5024
VI 5025
VI 5026
VI 5027
VI 5028
VI 5029
VI 5030
VI 5031
VI 5032
VI 5033
VI 5034
VI 5035
VI 5036
VI 5037
VI 5038
VI 5039
VI 5040
VI 5041
VI 5042
VI 5043
VI 5044
VI 5045
VI 5046
VI 5047
VI 5048
VI 5049
VI 5050
VI 5051
VI 5052
VI 5053
VI 5054
VI 5055
VI 5056
VI 5057
VI 5058
VI 5059
VI 5060
VI 5061
(s. 75)
(s. 137)
(s. 137)
(s. 103)
(s. 123)
(s. 95)
(s. 137)
(s. 159)
(s. 159)
(s. 155)
(s. 158)
(s. 158)
(s. 158)
(s. 89)
(s. 63)
(s. 18)
(s. 74)
(s. 154)
(s. 142)
(s. 50)
(s. 90)
(s. 6)
(s. 61)
(s. 83)
(s. 25)
(s. 64)
(s. 60)
(s. 91)
(s. 114)
(s. 115)
(s. 114)
(s. 146)
(s. 152)
(s. 78)
(s. 43)
(s. 10)
(s. 192)
(s. 37)
(s. 83)
295
Signatura VII:
VII 933/1b,2b (s. 167)
VII 934/1b,2b (s. 165)
VII 935/1b-3b (s. 162)
VII 936/1b,2b (s. 166)
VII 937/b (s. 167)
VII 938/b (s. 163)
VII 939/b (s. 166)
VII 940/b (s. 166)
VII 941/b (s. 162)
VII 949/1a,2a,3,4a,5a,6a,7-13 (s. 39)
VII 951/b (s. 162)
VII 1020/2 (s. 178)
VII 1021 (s. 57)
VII 1022 (s. 23)
VII 1023/1990-1991 (s. 186)
VII 1024/1981,1982,1984 (s. 168)
VII 1025/1992,1993 (s. 179)
VII 1026/1990 (s. 175)
VII 1027/1,2 (s. 38)
VII 1028 (s. 71)
VII 1029 (s. 152)
VII 1030 (s. 73)
VII 1031 (s. 84)
VII 1032/1,2 (s. 92)
VII 1033 (s. 60)
VII 1034 (s. 192)
VII 1035 (s. 78)
VII 1036 (s. 78)
VII 1037 (s. 174)
VII 1038 (s. 170)
VII 1039 (s. 45)
VII 1040 (s. 38)
VII 1041 (s. 190)
VII 1042 (s. 26)
VII 1043 (s. 26)
VII 1044/1,2,3 (s. 36)
VII 1045 (s. 102)
VII 1046/1a,b,2a,b (s. 177)
VII 1047/1,2 (s. 55)
VII 1048/1,2 (s. 92)
VII 1049 (s. 101)
VII 1050 (s. 147)
VII 1051 (s. 36)
VII 1052 (s. 71)
VII 1053 (s. 192)
VII 1054/1,2 (s. 105)
VII 1055 (s. 143)
VII 1056/1-13 (s. 106, 107)
VII 1057/1-16 (s. 54)
VII 1058 (s. 182)
VII 1059 (s. 106)
VII 1060 (s. 193)
VII 1061 (s. 192)
VII 1062 (s. 192)
VII 1063 (s. 18)
VII 1064 (s. 156)
VII 1065 (s. 132)
VII 1066 (s. 149)
VII 1067 (s. 134)
VII 1068/1,2 (s. 191)
VII 1069 (s. 59)
VII 1070 (s. 25)
VII 1071/a,b (s. 42)
VII 1072 (s. 164)
VII 1073/1,2 (s. 165)
VII 1074 (s. 167)
VII 1075/1-3 (s. 167)
VII 1076/1,2 (s. 163)
VII 1077 (s. 166)
VII 1078 (s. 166)
VII 1079 (s. 161)
296
VII 1080 (s. 165)
VII 1081 (s. 165)
VII 1082 (s. 166)
VII 1083 (s. 163)
VII 1084 (s. 167)
VII 1085/1,2 (s. 165)
VII 1086 (s. 161)
VII 1087 (s. 160)
VII 1088/1,2 (s. 163)
VII 1089 (s. 166)
VII 1090 (s. 164)
VII 1091 (s. 166)
VII 1092 (s. 165)
VII 1093/1,2 (s. 163)
VII 1094 (s. 162)
VII 1095 (s. 165)
VII 1096 (s. 164)
VII 1097 (s. 163)
VII 1098 (s. 162)
VII 1099 (s. 161)
VII 1100 (s. 164)
VII 1101/1,2 (s. 163)
VII 1102 (s. 161)
VII 1103/1,2 (s. 161)
VII 1104 (s. 167)
VII 1105 (s. 162)
VII 1106 (s. 164)
VII 1107 (s. 164)
VII 1108/1,2 (s. 165)
VII 1109 (s. 163)
VII 1110/1,2 (s. 162)
VII 1111/1-3 (s. 164)
VII 1112 (s. 161)
VII 1113 (s. 161)
VII 1114 (s. 161)
VII 1115 (s. 160)
VII 1116 (s. 162)
VII 1117 (s. 167)
VII 1118/1-3 (s. 53)
VII 1119 (s. 181)
VII 1120 (s. 178)
VII 1121/1-10 (s. 160)
VII 1122/1-22 (s. 40)
VII 1123/1 (s. 173)
VII 1123/2 (s. 181)
VII 1123/3 (s. 183)
VII 1123/4 (s. 187)
VII 1123/5 (s. 174)
VII 1123/6 (s. 181)
VII 1123/7 (s. 169)
VII 1124 (s. 190)
VII 1125/1-3 (s. 19)
VII 1126/1,2 (s. 126)
VII 1127 (s. 189)
VII 1128 (s. 179)
VII 1129/1,2 (s. 174)
VII 1130 (s. 176)
VII 1131 (s. 191)
VII 1132 (s. 178)
VII 1133 (s. 178)
VII 1134 (s. 24)
VII 1135 (s. 160)
VII 1136/a,b (s. 181)
VII 1137/1,2 (s. 170)
VII 1138 (s. 169)
VII 1139 (s. 101)
VII 1140 (s. 168)
VII 1141/1,2 (s. 168)
VII 1142 (s. 188)
VII 1143 (s. 187)
VII 1144/1,2 (s. 158)
VII 1145 (s. 20)
297
VII 1146 (s. 40)
VII 1147 (s. 131)
VII 1148 (s. 33)
VII 1149 (s. 51)
VII 1150 (s. 99)
VII 1151/1-4 (s. 154)
VII 1152 (s. 79)
VII 1153 (s. 56)
VII 1154 (s. 143)
VII 1155 (s. 123)
VII 1156 (s. 197)
298
Signatura VIII:
VIII 155 (s. 8)
VIII 156 (s. 190)
VIII 157 (s. 66)
VIII 158 (s. 10)
Signatura XVII:
XVII 2044/1-36 (s. 109)
Signatura XV:
XV 410/41a,b-43a,b (s. 121)
XV 481/75-85 (s. 109)
XV 489/24-27 (s. 94)
XV 493/11 (s. 158)
XV 494/2 (s. 182)
XV 499/12-14,16 (s. 72)
XV 501/12-16 (s. 85)
XV 505/10,11 (s. 94)
XV 510/9,11-13 (s. 85)
XV 512/2-4,6 (s. 91, 141)
XV 517/7,8 (s. 187)
XV 518/5-7,9 (s. 148)
XV 520/2-6 (s. 99)
XV 521/2,4,6 (s. 127, 180)
XV 522/3-6 (s. 190, 191)
XV 523 (s. 184)
XV 524/1,2 (s. 58)
XV 525/1-11,13-17 (s. 105)
XV 526/2,3,5-10,12-16 (s. 185)
299
ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC
ORIENTAL INSTITUTE
CHINESE LU XUN LIBRARY
Accessions to the Chinese Lu Xun Library in 1999 - 2007
Prague, 11. 7. 2008
Compiled by Mgr. Věra Kiecová
300
301

Podobné dokumenty