Spina, Spencer aj. Úvod do islamu II

Transkript

Spina, Spencer aj. Úvod do islamu II
Anal!zy
Svody islámského ráje
Robert Spencer
Jakkoliv to m/$e Zápa(an/m p-ipadat podivné, zprávy o pannách slibovan%ch
islámsk%m mu'edník/m v Ráji nejsou $ádn%m m%tem nebo p-ekroucením islámské
teologie. Mohamed vykreslil sv%m následovník/m vizi otev-en* materiálního a
bujn* smyslového ráje, kter% obsahuje v"e, po 'em mohl pou"tní ko'ovník z arabské
pou"t* sedmého století tou$it: zlato a v*ci z jemn%ch materiál/, ovoce, víno, vodu,
$eny ... a chlapce.
Samoz-ejm* ne ka$d% byl ochoten sv/j $ivot za tento p-islib vym*nit, dokonce
ani za Mohamedov%ch dn/. B*hem jednoho st-etu s Kuraj"ovci (b*hem zákopové
bitvy) vyzval Mohamed své stoupence: „Kter% mu$ p/jde ven a zjistí, co nep-ítel
d*lá, a pak se vrátí zp*t?“ Slíbil, $e po$ádá Alláha, aby tento "peh „mohl b%t m%m
spole'níkem v Ráji“. #ádn% dobrovolník se ale nep-ihlásil a proto nakonec musel
na-ídit tento úkol jednomu ze sv%ch mu$/.
P-esto byl slib Ráje jedním z hlavních zp/sob/, kter%mi Mohamed své
stoupence motivoval. U'inil tím z boje d$ihádu situaci, která byla v$dy zisková:
pokud muslimsk% vále'ník zvít*zil, získal pozemskou ko-ist; pokud byl zabit, získal
prakticky stejnou odm*nu v posmrtném $ivot* - pouze v mnohem v*t"ím mno$ství.
B*hem bitvy u Badru vyz%val Mohamed p-íslibem Ráje: „P-i Alláhovi, v jeho$
rukách je Mohamed/v $ivot, $ádn% mu$ nebude v tento den boje proti nep-átel/m s
vytrvalou odvahou a na postupu, nikoliv na ústupu, zabit, proto$e Alláh ho p-ijme
do Ráje“.
Jeden z jeho bojovník/, Umajr bin al-Humam, kter% sed*l poblí$ a p-e$vykoval
datle, tím byl vzru"en. „Skv*lé, skv*lé!“ vyk-ikl. „Není mezi mnou a Rájem nic
jiného, ne$ zabití t*chto mu$/?“ Odhodil své datle, sp*chal do boje a rychle se
setkal se smrtí, kterou hledal.
Co je za dve-mi 'íslo jedna
Umajr bin al-Humam o'ekával, $e bude v ráji ozdoben „náramky zlat%mi a
perlami“ (korán 22:23) a „od*n do atlasu a brokátu“ (korán 44:53). Poté bude
spo'ívat „na podu"kách zelen%ch a kobercích p-ekrásn%ch“ (korán 55:76), sed*t „na
lehátkách, je$ zlatem vypleteny jsou“ (korán 56:15) a bude s ostatními sdílet „zlaté
nádoby i poháry“, v nich$ bude v"e, „po 'em du"e tou$í a co o'ím lahodí“, v'etn*
„ovoce hojnost“ (korán 43:71, 73) a „ovoce, palmy a jablka granátová“ (korán 55:68).
Pro nevegetariány bude „maso pta'í podle p-ání sv%ch“ (korán 56:21).
Pro ty, kdo $ili cel% $ivot na pou"ti, byla voda vzácností - a korán jí v Ráji slibuje
hojnost. Ráj sám je „zahradami, pod nimi$ -eky tekou“ (korán 3:198, 3:136, 13:35,
15:45, 22:23). „V nich obou prameny dva budou tryskat“ (korán 55:66).
122
Anal!zy
A nejen voda: Ráj nabízí r/zné nápoje. Krom* „-ek s vodou, je$ nezahnívá“, tam
budou také „-eky mléka, jeho$ chu. je nem*nná, a -eky vína, je$ rozko"í je pijícím,
a -eky medu o'i"t*ného“ (korán 47:15).
Víno? Nejsou alkoholické nápoje muslim/m zakázány? Ne-íká korán, $e víno je
„v*cí hnusnou z díla satanova“ (korán 5:90)? Jak je potom mo$né najít dílo
satanovo v Ráji?
Je t-eba pochopit, $e víno z ráje je odli"né, „v n*m opojnosti není“ a pijáci jím
proto „nebudou zmo$eni“ (korán 37:47).
To v"echno bude po$ehnan%m p-edlo$eno v dokonale klimatizovaném prost-edí:
„tam na podu"kách odpo'ívat budou a nespat-í tam ani slunce $ár, ani mráz
spalující a blízko nad nimi budou strom/ stíny a nízko budou se sklán*t plody
visící“ (korán 76:13-14).
Jídlo a pohodlí nikdy neskon'í: „pod zahradami jeho -eky tekou a plody trvalé
jsou stejn* jako stíny jeho“ (korán 13:35).
Radosti sexu
A a'koliv to v"echno m/$e vypadat p-ita$liv*, Umajr bin al-Humam po tom
v"em pravd*podobn* netou$il. Proto$e v*d*l, $e v Ráji na n*j 'ekají „dívky s pln%mi
+adry, v*kem s nimi stejné“ (korán 78:31); „dívky zrak klopící, okaté“ (korán 37:48),
„je$ rubín/m a perlám se budou podobat“ (korán 55:58), za n*$ budou „o$en*ni“
(korán 52:20), Tyto $eny budou „dívky sklopen%ch zrak/, jich$ p-edtím ani mu$, ani
d$in se nedotkl“ (korán 55:56). Alláh je „u'inil pannami“ (korán 56:36) a podle
islámské tradice jimi z/stanou nav$dy.
Ráj ale nebude nudn% ani pro muslimy s opa'nou sexuální orientací. Alláh jim
slibuje, $e „budou je tam chlapci obcházet, kte-í perlám st-e$en%m se budou
podobat“ (korán 52:24), „chlapci mládí v*'ného“ (korán 56:17); „p-i pohledu na n*
bys myslil, $e jsou to perly rozsypané“ (korán 76:19).
Neodsuzuje ale korán homosexualitu? Konec konc/, popisuje Lota, jak -íká
lidem ze Sodomy: „V$dy. vy z vá"n* své k mu$/m vcházíte místo k $enám! Vy v*ru
jste lid, jen$ v"echnu míru p-ekra'uje!“ (korán 7:81) a „Co$ se chcete jen k mu$/m z
lidstva v"eho p-ibli$ovat a man$elky své, je$ pro vás Pán vá" stvo-il, zanedbávat?
Ba, vy v*ru jste lid p-estupník/!“ (korán 26:165). Hadís na-izuje, $e „pokud je mu$,
kter% není $enat%, p-isti$en p-i páchání sodomie, bude ukamenován k smrti“. V
dal"ím hadísu Mohamed -íká, „Zabijte toho, kter% sodomizoval, a toho, kter%
dovolil, aby mu tak bylo u'in*no“. Tyto p-íkazy se propracovaly a$ do islámského
práva, co$ vedlo nap-íklad dva Saudy, kte-í se obávali ukamenování nebo v*zení, k
tomu, $e zavra$dili Pákistánce, kter% byl sv*dkem jejich „ostudn%ch 'in/“ tak, $e
ho p-ejeli autem, rozbili mu hlavu kamenem a poté ho zapálili.
Chlapci jako perly ale nechali vzniknout podivnému podvojnému p-ístupu k
homosexualit* v islámu. Velk% básník Abu Nuwas homosexualitu ve své básni
Navon*né zahrady otev-en* oslavuje:
„Ach radosti sodomie! Bu(te nyní sodomité, Arabové. Neodvracejte se od
123
Anal!zy
ní - je podivuhodn%m pot*"ením. Vezm*te si stydlivého mládence s
kade-emi na spáncích a projí$d*jte se na n*m jako gazela na své dru$ce.
Mládence, kterého mohou v"ichni vid*t opásaného me'em, ne jako va"e
d*vky, které musí b%t zahalené. Vezm*te si chlapce s hladk%mi
tvá-i'kami a nasedn*te na n* nejlépe, jak doká$ete, proto$e $eny jsou
prost-edníkem (ábl/!“
Tento paradoxní p-ístup k homosexualit* prochází celou muslimskou historií.
Dokonce i osmansk% sultán Mehmed II, dobyvatel Konstantinopole, projevoval svojí
orientaci otev-en*. Zatímco m*sto stále je"t* doutnalo, Mehmed odvrátil svojí mysl
od válek a boj/ a po$adoval, aby mu byl p-iveden proslule pohledn% nezletil% syn
byzantského d/stojníka Lukase Notarase. Notaras "el za sultánem -ekl mu, $e se
bude rad*ji dívat, jak jeho syn zabit p-ed jeho o'ima, ne$ aby ho ponechal na
pospas Mehmedov%m choutkám. Mehmed mu vyhov*l a poté nechal setnout i
Notarase.
Jak získat p-ístup do Ráje
Jak jsme vid*li, nejjist*j"í záruka Ráje je poskytována t*m, kte-í „zabíjejí a jsou
zabíjeni“ za Alláha: „jim budou dány zahrady ... A to je slib Jeho pravdiv%“ (korán
9:111) Mohamed také prohlásil, „V*zte, $e Ráj spo'ívá pod stínem me'/“. Uji".uje,
$e ti, kte-í zem-ou za Alláha, nejsou mrtví, ale $iv*j"í, ne$ kdy d-íve: „A ne-íkejte o
t*ch, kdo$ byli zabiti na stezce Bo$í: 'Jsou mrtvi!' Nikoliv; oni $ivi jsou, av"ak vy to
netu"íte.“ (korán 2:154)
Asasíni a svody ráje
Zhruba v 'asech k-í$ov%ch v%prav prosperovala notoricky známá sekta
ismailitsk%ch "íitsk%ch muslim/ znám%ch jako Asasíni. A'koliv politickou vra$du
nevynalezli, vra$d*ním po'etn%ch klí'ov%ch politick%ch osob, které se proti jejich
hnutí stav*ly, jí do politiky islámského sv*ta zavedli v masovém m*-ítku. Po
provedení takové vra$dy se tak-ka v$dy nechali s klidem chytit, a'koliv to v té dob*
znamenalo jistou smrt.
Co vedlo mladé mu$e, $e se k této sekt* p-idávali, a ob*tovali takov%m
zp/sobem své $ivoty? Za prvé, ismailité se pova$ovali za "i-itele „'istého islámu“,
za jeho$ obnovu pokládali své $ivoty. Je ale také mo$né, $e za jejich motivací stály
svody islámského Ráje. Kdy$ Marco Polo projí$d*l koncem t-ináctého století Asií,
zaznamenal, $e sly"el „mnoho lidí vypráv*t“ o temném v/dci Asasín/, Starci (neboli
"ejchovi) z hory:
Ud*lal v údolí mezi dv*ma horami nejv*t"í a nejkrásn*j"í zahradu,
která byla kdy spat-ena, osázel jí nejjemn*j"ím ovocem na sv*t* a
postavil v ní nejskvostn*j"í sídla a paláce, které byly kdy spat-eny,
124
Anal!zy
ozdobené zlatem a s obrazy toho nejkrásn*j"ího, co na sv*t* existuje, a
také se 'ty-mi potrubími, jedním s vínem, jedním s mlékem, jedním s
medem, a jedním s vodou. Byly zde krásné $eny a sle'ny, nejkrásn*j"í
na sv*t*, které nem*ly soupe-ky ve h-e na kter%koliv nástroj a ve zp*vu
a tanci. A dal sv%m mu$/m na v*domí, $e tato zahrada je Rájem. To je
d/vod, pro' jí ud*lal podle tohoto vzoru, proto$e Mohamed ujistil
Saracény, $e ti, kdo p/jdou do Ráje, budou mít krásné $eny, a najdou
tam -eky vína a mléka a medu a vody. ... Nikdo nevstoupil do t*chto
zahrad krom* t*ch, ze kter%ch si p-ál u'init Asasíny.
Je pravd*podobné, $e tento popis je více legendou, ne$ skute'ností. Muslim"tí
bojovníci byli ale v historii motivováni islámsk%m Rájem. Dokonce i únosce z 11.
zá-í 2001 Mohamed Atta si v onen osudn% den p-ibalil do svého zavazadla
„svatební oblek do ráje“, a'koliv si ho nemohl nasadit, proto$e aerolinky mu
povolily pouze jedno p-íru'ní zavazadlo. Dopis nalezen% v Attov* zavazadle hovo-il
o „svatb*“ s „$enami ráje ... oble'en%mi do t*ch nekrásn*j"ích "at/“.
Dodatek 1, Mohamed versus Je$í"
Nov% zákon, Jan, 3:16: „Nebo tak B/h miloval sv*t, $e Syna svého jednorozeného
dal, aby ka$d%, kdo$ v*-í v n*ho, nezahynul, ale m*l $ivot v*'n%.“
Korán, 9:111: „A B/h v*ru koupil od v*-ících jejich osoby i jejich majetky s tím, $e
jim budou dány zahrady. A oni bojují na cest* Bo$í - zabíjejí a jsou zabíjeni. A to je
slib Jeho pravdiv%, dan% v Tó-e, v Evangeliu, i v Koránu. A kdo v*rn*ji dodr$uje
slib sv/j ne$ B/h? Radujte se tedy z obchodu svého s Ním uzav-eného a to úsp*ch
je nesmírn%.“
Dodatek 2, Sebevra$ední d$ihádisté a Ráj
Slib Ráje t*m, kte-í „zabíjejí a jsou zabíjeni“ za Alláha je základním
ospravedln*ním sebevra$edn%ch útok/. Úto'níci si 'iní nárok na p-íslib Ráje tím,
$e zabíjejí Alláhovy nep-átele a p-itom jsou sami zabiti.
Muslim"tí mluv'í pochopiteln* v$dy p-isp*chají s tvrzením, $e islám sebevra$du
zakazuje: „Vy, kte-í v*-íte! Nepohlcujte si vzájemn* majetky své podvodn%m
zp/sobem ... a nep-ivozujte si smrt!“ (korán 29:30) Mohamed v hadísu dodává:
„Ten, kdo spáchá sebevra$du udu"ením, bude se bude sám nav$dy dusit v pekelném
ohni, a kdo spáchá sebevra$du ubodáním, se bude ubodávat v pekelném ohni“.
Vlivn% islámsk% u'enec Jusuf al-Qaradáví, jeho$ knihu Zakázané a povolené
vydala v &echách Islámská nadace v Praze, shrnuje roz"í-en*j"í názor na v*c.
Sebevra$edn%ch d$ihádist/ se zákaz sebevra$dy net%ká, proto$e jejich cílem není
zabít sebe, ale nep-ítele Alláha: „Není to sebevra$da, ale mu'ednictví ve jménu
Alláha. Islám"tí teologové a právníci o této otázce diskutovali a hovo-í o tom jako o
125
Anal!zy
form* d$ihádu, jako o ohro$ení $ivota mud$ahida. Je povoleno ohrozit sv/j $ivot,
zk-í$it cestu nep-íteli a b%t p-i tom zabit“.
Um Nidal, matka sebevra$edného d$ihádisty Hamasu Mohameda Farhata, vidí
vra$ednou smrt svého syna stejn%m zp/sobem - jako velké vít*zství: „D$ihád je
nábo$ensk%m p-íkazem, kter% na nás byl uvalen“, vysv*tlila. „Musíme tuto
my"lenku v"t*povat do du"í na"ich syn/, neustále ... Co vidíme ka$d% den masakry, ni'ení, bombardování domov/ - posílilo v du"ích m%ch syn/, obzvlá"t*
Mohameda, lásku k d$ihádu a mu'ednictví. ... Alláh bu( pochválen, jsem
muslimka a v*-ím v d$ihád. D$ihád je jedním z prvk/ víry a to je to, co m*
povzbudilo k ob*tování Mohameda v d$ihádu za Alláha. M/j syn nebyl zni'en, není
mrtv%; $ije ".astn*j"í $ivot, ne$ já“.
Um Nidal pokra'ovala: „Proto$e jsem svého syna milovala, povzbuzovala jsem
ho, aby zem-el smrtí mu'edníka za Alláha ... D$ihád je nábo$enskou povinností,
která na nás byla uvalena, a my ho musíme provád*t“.
Dodatek 3, Ráj stále lákadlem pro mladé mu$e
„Ameri'ané milují Pepsi-Colu, my milujeme smrt“, jásal Maulana Inyadulláh z
al-Kajdy. Muslimové milují smrt, proto$e Alláh jim na-izuje cenit si radostí ráje
více ne$ radostí tohoto sv*ta: „t*m, kdo $ivot pozemsk% více ne$ budoucí milují, od
cesty Bo$í odvád*jí, a aby k-ivá byla, si p-ejí. Ti v*ru daleko jsou zbloudilí!“ (korán
14:3).
Jakkoliv mohou b%t svody islámského Ráje k-iklavé, jsou stále p-ita$livé - tato
p-ita$livost je poci.ována nejost-eji dospívajícími chlapci. V roce 2004 -ekl
'trnáctilet% potenciální palestinsk% sebevra$edn% d$ihádista izraelsk%m voják/m,
kte-í ho odzbrojili: „Vyhodit se do vzduchu je jedinou "ancí, jak mít sex se
sedmdesáti dv*ma pannami v zahradách Ráje“. Dal"í 'trnáctilet% vysv*tlil, jak ho
d$ihádistick% nábor'í zapsal do íráckého d$ihádu: „,ekl mi o ráji, o pannách, o
islámu“.
Dodatek 4, Assasíni
Dal"í detaily o sekt* Assasín/ najdete na blogu 'eského arabisty Zde+ka
Müllera: Za asasíny do Íránu.27
27 http://zdmuller.blog.cz/0707/za-asasiny-do-iranu
126
Anal!zy
Muslimsk% otroká-sk% systém ve st-edov*ké Indii
K.S. Lal
K.S. Lal je znám% indick% historik, kter% zab%vá historií st*edov(ké Indie. Mnoho z jeho
knih je ve svém oboru pova$ováno za standard. Krom( knihy, ze které zde citujeme28,
napsal také obsáhlou studii o muslimském dob%vání Indie „The Legacy of Muslim Rule
in India“.29
P/vod muslimského otroká-ského systému
Od dne, kdy se Indie stala cílem muslimsk%ch nájezdník/, za'ali b%t její lidé
masov* zotro'ováni a prodáváni do cizích zemí, nebo zam*stnávání na r/zn%ch
pod-adn%ch i mén* pod-adn%ch pozicích v zemi. Abychom tento fenomén pochopili,
je nutné jít k po'átk/m a rozvoji islámského otroká-ského systému. Nebo.
kamkoliv muslimové p-i"li, v*t"inou jako dobyvatelé, ale také jako obchodníci,
rozvinuli systém otroká-ství p-izp/soben% místnímu klimatu, území a populaci.
Nap-íklad simultánn* s invazí Mohameda bin Kásima do Sindhu po'átkem 8.
století dosáhla expanze arabského islámu a$ do Egypta, severní Afriky a na
Iberijsk% poloostrov na západ*, a do S%rie, Malé Asie, Palestiny, Íráku, Khurusanu,
Sistanu a Transoxiany. Ve v"ech t*chto zemích se rozvinul muslimsk% otroká-sk%
systém specifick% pro dané místo. Ve st-edov*ku byla Indie a tyto zem* ve stálém
kontaktu. Nap-íklad ji$ od 'asn%ch nájezd/ otroká-sk%ch sultán/ Iltutmishe a
Balbana (1210-86) p-icházelo kv/li mongolské vln* ke sv%m dvor/m v Dilí velké
mno$ství princ/ se sv%mi stoupenci z Íráku, Khurasanu a Mawar-un-Nahr. Mnoho
'ástí Dilí a jeho okolí bylo osídleno t*mito elitami a jejich otroky, vojáky a u'enci. V
Balbanov* královském procesí pochodovalo 500 otrock%ch voják/ Sistan/, Ghaur/
a Samarkand/ s tasen%mi me'i jako poukázání na skute'nost, $e velké mno$ství
otrok/ z t*chto zemí p-i"lo v 13. a 14. století do Indie. Kdy$ za'ali Mughalové
dob%vat Indii, do"lo ke vzniku Osmanské -í"e, která na své v%"i obsahovala
sou'asnou Albánii, ,ecko, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko a n*kolik dal"ích
sousedních zemí. Pak zde byla safavidská -í"e v Íránu. Osmanská -í"e obchodovala
s Evropou a dová$ela odtud „nezbytné zásoby otrok/. Slovany (slave - otrok – pozn.
p-.) dodávali obchodníci z Verdunu, Benátek nebo odjinud z Itálie. Dal"í otroci byli
dová$eni z 'erné Afriky, v%chodní Evropy a turecké st-ední Asie“. Indi'tí
Mughalové m*li velmi úzké kontakty s tureckou Osmanskou a íránskou
safavidskou -í"í. Tyto kontakty zahrnovaly i v%m*nu otrok/ a p-edstav o
otroká-ství. Nicmén* jak%koliv pokus o studium této oblasti, která je tak "iroká a
spletitá, by nás odvrátil od na"eho hlavního tématu, které je omezeno na Indii.
M*li bychom se proto omezit na nejnutn*j"í informace o po'átku instituce
28 Muslim Slave System in Medieval India, http://www.bharatvani.org/books/mssmi/
29 The Legacy of Muslim Rule in India, http://www.bharatvani.org/books/tlmr/
127
Anal!zy
muslimského otroká-ství mimo Indii, které budou posta'ující pro pochopení
otroká-ského systému ve st-edov*ké Indii.
Prorok Mohamed na"el v Arábii funk'ní otroká-sk% systém a v Koránu ho
uznal. Po'átky muslimského otroká-ského systému tak lze vysledovat do Arábie,
p/vodní zem* muslim/, a do oblastí, do kter%ch se islám roz"í-il. P-íkazy Koránu,
islámské dob%vání a muslimské administrativní instituce mu poskytly trvalost a
legitimitu. Podle T.P. Hughese, „Otroká-ství je v naprostém souladu s duchem
islámu. … #e Mohamed zlep"il $ivotní podmínky otrok/, jak existovaly podle
pohanského práva Arábie, je bez pochybností; je ale stejn* jisté, $e arab"tí
zákonodárci z n*j cht*li u'init trvalou instituci“. D.S. Margoliouth rozvádí toto
téma, kdy$ dodává, $e „Vcelku … Mohamed zmírnil $ivotní podmínky zajatc/ …
propu"t*ní jím bylo prohlá"eno za akt zbo$nosti … a vra$da nebo t*$ké ublí$ení
otrokovi m*lo b%t trestáno odplatou“. V jednom ze sv%ch posledních kázání
Mohamed vyzval své stoupence takto: „A va"i otroci! Krmte je takov%m jídlem, jaké
sami jíte; a oblékejte je do "at/, které sami nosíte. A kdy$ u'iní chybu, kterou
nedoká$ete odpustit, prodejte je, proto$e jsou sluhy Pána a nejsou ur'eni k
tr%zn*ní“. Jeho první ortodoxní $ivotopisec Ibn Ishák nicmén* pí"e o transakcích,
které se pozd*ji staly precedentem pro islámsk% obchod s otroky: „Pak poslal
prorok Sada bin Zajda al-Ansari … s n*kter%mi chycen%mi $enami z kmene Banu
Kurajza do Najdu a ten je tam prodal za kon* a za zbran*“. #eny byly zajaty poté,
co byli jejich mu$i masov* zmasakrováni na tr$nici v Medín*.
Postavení otrok/ v islámu
Mohamedova $ádost obsahovala n*které fundamentální postoje k postavení
otrok/ v islámu. Uznávala otroky jako majetek svého pána. Otrok mohl b%t prodán,
jako s muslimem nebo sluhou Pána s ním nem*lo b%t zacházeno tvrd*. Zde je nutné
poznamenat, $e v rann%ch dnech islámu to byla spole'enská spodina, která se
kolem Mohameda shromá$dila a stala se jeho bojovou silou. „Korán p-ímo uznává,
$e prorokovi stoupenci byli spodinou spole'nosti“. Arabská aristokracie po n*m
po$adovala, aby tuto spodinu poslal pry', ne$ s ním byli ochotni jednat (stejn* tak
zacházela turecká vládnoucí t-ída s prvními muslimy v Indii). Mohamedovou misí
bylo ale roz"í-it své nábo$enství a jakákoliv nehumánní pravidla by ukazovala
islám zajatc/m ve velmi nep-íznivém sv*tle. To by odrazovalo od obracení na víru.
S muslimsk%mi otroky také nebylo mo$né zacházet po konverzi "patn*, proto$e by
to po"kozovalo reputaci nové víry a nové konvertity by to poko-ovalo. Jak byla tato
na-ízení pozd*ji dodr$ována nebo p-ehlí$ena muslimsk%mi nájezdníky a vládci v
jin%ch zemích je jiná otázka. V p/vodní zemi islámu, v Arábii, bylo p-ikázáno
nezacházet s otroky tvrd*; pánové byli namísto toho vyz%váni, aby vyu$ívali slu$by
mu$sk%ch otrok/ tím nejlep"ím zp/sobem a aby si u$ívali intimní spole'nosti
otroky+. Toto tolerantní zacházení nebylo bez podmínek. Otrok byl majetkem svého
pána. Jeho $ivot jím byl ur'ován. Nemohl se nap-íklad bez jeho svolení o$enit.
A'koliv se mohl voln* pohybovat, nemohl po-ádat zábavní události ani nav"t*vovat
své p-átele. Otrok nemohl poskytnout nebo dostat p/j'ku nebo jít na pou..
128
Anal!zy
Pokud se mu poda-ilo shromá$dit n*jak% majetek, nezd*dili ho jeho synové, ale
jeho pán. Teoreticky si otrok mohl koupit svobodu, ta byla ale ud*lena pouze
v%m*nou za peníze a dokud nebyla zaplacena celá 'ástka, nebyla mu ud*lena.
Otrok nemohl hledat svobodu út*kem, proto$e „Otrok, kter% utekl svému pánovi,
spáchal p-e'in nevíry“, -ekl Mohamed.
Emancipace otrok/ nebyla v p-edislámské Arábii neznámá. Mezi zbo$n*j"ími
Araby bylo star%m zvykem, $e jejich otroci budou po jejich smrti propu"t*ni. Pro
Mohameda bylo propu"t*ní otroka 'inem dobro'innosti jeho pána, nikoliv otázkou
spravedlnosti, a svobodu si zaslou$ili pouze v*-ící otroci.
Krátce, otroctví bylo v islámu trvalou a v*'nou institucí. Jak poukazuje
Margoliouth, „zru"ení otroctví bylo n*'im, co nikdy nevstoupilo do prorokovy
mysli“. „Skute'ností z/stává“, pí"e Ram Swarup, „$e Mohamed zavedením
konceptu nábo$enské války a pop-ením lidsk%ch práv nemuslim/, posv*til
otroká-ství v bezprecedentním rozsahu … a takov%ch obrovsk%ch rozm*r/. Zubajr,
blízk% prorok/v spole'ník, vlastnil v okam$ik své smrti tisíc otrok/. Prorok sám
vlastnil v jednom okam$iku nejmén* 49 otrok/, nepo'ítaje 39 sluh/, mu$ského i
$enského pohlaví. Mirkhond, Mohamed/v $ivotopisec z patnáctého století, je
v"echny ve své Rauzat-us-Safa jmenuje. Realitou je, $e otroká-ství, poplatky a
ko-ist se staly hlavní oporou nové arabské aristokracie …“. „Islámské otroká-ství je
propleteno v jeden systém se s+atkov%m zákonem, obchodním zákonem, d*dick%m
právem a jeho zru"ení by ude-ilo na samé základy mohamedánského práva“.
!í-ení islámského otroká-ství
Islámsk% otroká-sk% systém se "í-il a rozvíjel v"ude, kde byla zavedena
muslimská vláda. Ghulam nebo quallar (otrok) byl v%tvorem safavidského státu. V
Egypt* vznikli mameluci. V Osmanské -í"i byli naz%vání kapi-kulus. „Kapi-kulu
byli p/vodn* rekrutováni se sultánského podílu na vále'n%ch zajatcích a následn* z
pravidelné dan* (dev"irme) k-es.ansk%ch chlapc/. V*t"ina mláde$e vstoupila do
jani'á-sk%ch jednotech. K-es.an"tí otroci byli bráni z kruh/ gruzínsk%ch,
arménsk%ch a kavkazsk%ch zajatc/ nebo jejich potomk/“. &erní otroci pocházející z
v%chodní Afriky se naz%vali Zanj. V*t"ina otrok/, kte-í se dostali do Indie, byli
Turkové.
Okam$it* po svém zrození zapo'alo mohamedánství kariéru agresivního a
expanzionistického dob%vání. Jeho chalífové 'asto dob%vali nová území a následn*
zavád*li autokratické vlády vycházející z u'ení islámu. Dob%vání vy$adovalo velké
armády; despotické vlády nemohly b%t provozovány bez mno$ství byrokrat/.
Deváté a$ t-inácté století bylo v muslimské Asii obdobím hore'naté aktivity;
impéria byla budována a ni'ena; byla zakládána a ni'ena m*sta. Jin%mi slovy, celá
st-ední Asie, Transoxiánie a Turkistán byly ve st-edov*ku velmi neklidn%mi
oblastmi. Bylo pot-eba armád a velkého mno$ství byrokrat/, aby bylo mo$né
spravovat neustále se roz"i-ující islámská dominia. Pro takovou slu$bu se hodili
Turkové.
129
Anal!zy
Ture'tí otroci
Abbasidové vybudovali velmi velké impérium s hlavním m*stem v Baghdádu a
jeho provincie byly spravovány tureck%mi otrock%mi ú-edníky a tureck%mi
nájemn%mi vojáky. Chalífa al-Mutasim (833-842) zavedl do armády tureck%
element a byl prvním chalífou, kter% zam*stnával turecké otroky. Bylo toti$ brzy
zji"t*no, $e mladí otroci z Turkistánu a Mawar-un-Nahr p-edstavují pro takové
jednotky vynikající materiál.
Turkové je obecn% termín pro lidi r/zn%ch vyznání a kmen/. Turkistán
st-edov*k%ch historik/ byl rozsáhlou zemí. Na v%chod* hrani'il s &ínou, na západ*
se sultanátem Rûm (západní Turecko - pozn. p-.), na severu se zdmi Gog/ a
Magog/ a na jihu s horami Hindustánu. Turkové byli jako lidé jak civilizovaní
m*".ané, tak i migrující kmeny p-echázející pou"t* nebo divo'inu. S posouváním
hranice islámu na sever a na západ od Persie se jeden kmen za druh%m, jako
Turkové, Tata-i, Turkomeni a dokonce i Mongolové a Afghánci, dostávali do
pod-ízeného postavení. Získávali si pozornost sv%ch dobyvatel/ udatností a
odvá$nou povahou. Byli ve skupinách a davech odvád*ni jako otroci. Islám"tí
chalífové také kupovali turecké otroky, aby spravovali jejich rozsáhlé -í"e. Ture'tí
otrokové pomáhali v*ci islámu sv%m bojov%m duchem.
Jak ale jejich mno$ství rostlo, stali se neovladateln%mi. Nap-íklad strá$ chalífy
al-Mutasima se skládala ze 4000 Turk/; jejich po'et pozd*ji vzrostl na 70 000
otrock%ch $oldák/. S 'asem za'ala nar/stat tyranie, bezzákonnost a moc Turk/.
Bezohledná politika nábo$enského pronásledování chalífy Mutawakkila byla
zodpov*dná za odcizení pod-ízen%ch ras. Jeho vlastní syn se brzy spikl s Turky a
toto spiknutí skon'ilo v roce 861 chalífovou vra$dou. Chalífa Mutalid (892-902)
nebyl schopen moc Turk/ potla'it. Ke kone'nému úpadku chalífátu do"lo
bezprost-edn* po vra$d* Muqtadira v roce 932. „Ture'tí vojáci dosazovali a vra$dili
chalífy podle libosti“. Jak se impérium chalífátu ve t-etím století islámu rozpadalo,
jeho provin'ní guverné-i se stali nezávisl%mi.
Technicky byli ale tito ture'tí guverné-i pouze otroky a jejich moc závisela na
vojenské síle, nikoliv na jak%chkoliv morálních základech. Chalífové byli na druhou
stranu p-edm*tem respektu. První 'ty-i chalífové m*li p-ím% vztah k Mohamedovi.
Muawiya, zakladatel umajadského chalífátu, byl bratrancem Abbase, Mohamedova
str%ce. Abbas sám byl zakladatelem abbasidského chalífátu. Ture'tí otroci tudí$
pova$ovali za vhodné udr$ovat s chalífou zvlá"tní vztahy: platili mu da+ a hledali u
n*j uznání své vlastní „suverenity“. To je zp/sob, jak%m v pr/b*hu 'asu pevn*
ustanovili svojí vlastní politickou moc.
Zotro'ování Ind/ arabsk%mi a tureck%mi nájezdníky
Turkové nebyli prvními muslimy, kte-í Indii napadli. P-ed p-íchodem Turk/
napadl za'átkem osmého století arabsk% generál Mohamed bin Kásim Sindh. V
souladu s muslimskou tradicí Arabové zajímali a zotro'ovali Indy ve velk%ch
130
Anal!zy
mno$stvích. A zotro'ování, distribuce a prodej indick%ch zajatc/ bylo muslimsk%mi
nájezdníky a vládci systematicky praktikováno od dob Mohameda bin Kásima z
osmého století do dn/ Ahmeda !áha Abdaliho ve století osmnáctém. Jen jen
pochopitelné, $e tisícileté otroká-ské úsilí lze p-ipomenout jen stru'n* se
zd/razn*ním n*kter%ch charakteristick%ch vlastností systému.
Zotro'ování Araby
B*hem arabské invaze do Sindhu (712) napadl Mohamed bin Kásim nejprve
Debal, p-i'em$ toto slovo je odvozeno od slova deval, které znamená chrám. Ten byl
umíst*n na pob-e$í nedaleko moderního Kará'í. Byl st-e$en posádkou 4000
k"atrijsk%ch voják/ a obsluhován 3000 bráhmany. V"ichni mu$i star"í sedmnácti
let byli s.ati a jejich $eny a d*ti byly zotro'eny. „700 krásn%ch $en, které byly pod
ochranou (t.j. které se ukryly v chrámu), bylo zajato s jejich cenn%mi ozdobami a s
"aty ozdoben%mi "perky“. Mohamed poslal p*tinu ko-isti, mezi ní$ bylo sedmdesát
p*t dívek, Hajjajovi, zbylé 'ty-i p*tiny byly rozd*leny mezi vojáky. Kdekoliv poté
následn* zaúto'il, jako v Rawaru, Sehwanu, Dhalile, Brahmanabádu a Multanu,
indi'tí vojáci a ozbrojení mu$i byli pobiti, b*$ní lidé utekli, nebo bojovali, pokud to
nebylo mo$né, p-ijali islám, nebo platili da+ z hlavy, nebo zem-eli za své
nábo$enství. Mnoho $en z vy""ích t-íd se ob*tovalo ob-adem d$auhar, v*t"ina
ostatních se stala cenou pro vít*ze. Tyto $eny a d*ti byly zotro'ovány a
konvertovány, a po skupinách byly v pravideln%ch dodávkách posílány chalífovi.
Nap-íklad poté, co byl dobyt Rawar, Mohamed Kásim „se zde zastavil na t-i dny,
b*hem kter%ch zmasakroval 6000 (mu$/). Jejich stoupenci a p-íbuzní, a stejn* tak
$eny a d*ti, byli zajati“. Pozd*ji „byli otroci spo'ítáni a jejich po'et byl 60 000. Z
t*ch bylo 30 mlad%ch $en královské krve. … Mohamed Kásim je v"echny poslal
Hajjajovi“, kter% je poslal chalífovi Walidovi. „N*které z otroky+ královské krve
prodal, jiné rozdal jako dary“. Prodej otrok/ byl b*$nou praxí. „Od sedmého století
a obzvlá"t* b*hem kampaní Mohameda al-Kásima v letech 712-13“, pí"e Andre
Wink, „bylo zajato zna'né mno$ství D$at/ jako vále'n%ch zajatc/ a deportováno do
Íráku a jinam jako otroci“. Termín D$atové je zde zjevn* pou$íván jako ozna'ení
pro v"echny Indy. V Brahmanabádu „se -íká, $e bylo zabito asi "est tisíc bojovník/,
podle jin%ch jich ale bylo zabito "estnáct tisíc“ a jejich rodiny byly zotro'eny.
Posádka opevn*ného m*sta Multan byla zabita a rodiny ná'elník/ a bojovník/ z
Multanu, kter%ch bylo asi "est tisíc, byly zotro'eny.
#eny zajaté v Sindhu b*hem kampaní postupující armády byly konvertovány a
provdány za arabské vojáky, kte-í se usadili v koloniích zalo$en%ch na místech jako
Mansura, Kuzdar, Mahfuza a Multan. P-íkazy od Hajjaje Mohamedovi bin
Kásimovi -íkaly, aby „neposkytoval $ádné 'tvrti nev*-ícím, ale aby jim pod-ezával
krky“ a aby bral $eny a d*ji jako zajatce. V kone'né fázi dob%vání Sindhu, „kdy$
byla ko-ist a vále'ní zajatci p-ivezeni p-ed Kásima … byla vybrána jedna p*tina
zajatc/ a dána stranou; byli spo'ítáni a bylo jich 20 000 … (pat-ily k vy""ím
rodinám) a byly jim na tvá-e nasazeny závoje, a zbytek byl rozdán voják/m“. V
pr/b*hu arabské invaze do Sindhu bylo zjevn* zotro'eno n*kolik lakh/ (stovek
131
Anal!zy
tisíc/) $en.
Ghaznavidské zajímání indick%ch otrok/
Pokud byly zisky „mírného“ Mohameda bin Kásima p-i zotro'ování kaniz wa
ghulam v Sindhu takové, otroci zajatí Mahmudem z Ghazni, „tím divok%m a
neukojiteln%m dobyvatelem“, ve století po'ínajícím rokem 1000, musejí b%t po'ítání
na statisíce. Henry Elliot a John Dowson pro"li dostupné záznamy ze dobov%ch a
pozd*j"ích zdroj/ - z Utbiho Tarikh-i-Yamini, Tabqat-i-Akbari Nizamuddina
Ahmad, Tarikh-i-Alai a Khulasat-ut-Tawarikh k v%zkum/m rann%ch evropsk%ch
v%zkumník/. Tyto invaze také do detail/ studovali Mohammad Habib, Muhammad
Nazim, Wolseley Haig a já. V"echny d/kazy ukazují, $e b*hem sv%ch sedmnácti
invazí zotro'il Mahmud Ghaznavi velké mno$ství Ind/. A'koliv soudobí kroniká-i
nezaznamenali po'ty zajatc/ ze v"ech kampaní, n*které známé údaje o otrocích
zajat%ch Mahmudem hovo-í samy za sebe.
Kdy$ Mahmud Ghaznavi napadl v letech 1001-2 Waihind, zajal 500 000 osob
obou pohlaví. Toto 'íslo, které udává Abu Nasr Mohamed Utbi, Mahmud/v
sekretá- a kroniká-, je tak "okující, $e ho Elliot sní$il na 5000. Stojí za to
poznamenat, $e zajímání otrok/ bylo b*hem ka$dé expedice rutinou. Pozornost
kroniká-/ si údaje o zajat%ch otrocích získaly pouze tehdy, kdy$ bylo jejich
mno$ství vyjíme'n* velké. O Mahmudov* útoku na Nindunu v Pand$ábu (1014)
tedy Utbi -íká, $e „otrok/ bylo tolik, $e se stali velmi levn%mi; mu$i vysokého
postavení ve své rodné zemi (Indii) byli degradováni na otroky b*$n%ch obchodník/
(v Ghazni)“. Jeho tvrzení je potvrzováno pozd*j"ími kronikami, v'etn* Tabqat-iAkbari od Nizamuddina Ahmada, kter% -íká, $e Mahmud „získal velkou ko-ist a
velké mno$ství otrok/“. Podle Farishtana p-í"tí rok „p-ivedla mohamedánská
armáda do Ghazninu 200 000 zajatc/, tak$e hlavní m*sto vypadalo jako indické
m*sto, proto$e ka$d% voják m*l n*kolik otrok/ a otrock%ch dívek“. Otroci byli poté
zajímáni v Baranu, Mahabanu, Mathure, Kanauj, Asni atd. Kdy$ Mahmud dorazil
v roce 1019 do Ghazni, ko-ist se skládala (krom* obrovského bohatství) z 53 000
zajatc/. Utbi -íká, $e „mno$ství zajatc/ m/$e odvozeno od skute'nosti, $e jeden byl
prodáván za dva a$ deset dirham/. Otroci byli poté odvedeni do Ghazni, kde je
kupovali obchodníci z dal"ích m*st, tak$e zem* Mawarau-un-Nahr, Íráku a
Khurasanu se jimi naplnily“. Tarikh-i-Alfi dodává, $e pát% díl ko-isti pro chalífu
tvo-ilo 150 000 otrok/, celkové mno$ství zajatc/ tedy vychází na 750 000.
Ne$ p/jdeme dále, pokusme se najít odpov*( na dv* otázky, které z v%"e
uvedené studie vypl%vají. Zaprvé, jak je mo$né, $e byli lidé zotro'ováni v tak
velkém mno$ství? Nebyl zde $ádn% odpor? A za druhé, co vít*zové s t*mito davy
zajatc/ d*lali?
B*hem války nebylo pro muslimskou armádu jednoduché zajímat nep-átelské
vojáky. Byli to zdatní mu$i, silní a n*kdy „jako démoni“. Zdá se, $e zajímání
takov%ch mu$/ bylo velmi specializovanou 'inností. Bylo t-eba vyvinout zvlá"tní
snahu o obklí'ení jednotlivce nabo skupiny, spoutat je lasem nebo provazy a
znehybnit je spoutáním. Nebojovníci, $eny a d*ti mohli b%t poté, co byli bojovníci
132
Anal!zy
pobiti v bitv*, zajímáni mnohem snadn*ji. Zajatci byli ochromení hr/zou. Bylo
b*$nou praxí vr"it hromady lebek zabit%ch hromad*ním jejich hlav na hromady.
V"em zajatc/m byly svázány ruce a nohy a byli dr$eni pod p-ísn%m dohledem
ozbrojen%ch strá$í, dokud nebyl jejich duch zcela zlomen a oni mohli b%t prom*n*ni
v otroky, konvertováni, prodáni nebo u'in*ni slu$ebníky.
Hajjaj v dopise na-ídil Mohamedovi bin Kásimovi, jak jednat s protivníkem.
„Zp/sob, jak ud*lovat milost p-edepsanou zákonem, je sekat jim hlavy, kdy$ se s
nimi setkáte … p/sobit mezi nimi velké masakry … (Ti, které p-e$ijí) svázat okovy
… nedat milost $ádnému nep-íteli a neu"et-it nikoho z nich“, atd atd. #ivoty
n*kter%ch v*z+/ mohly b%t u"et-eny, nemohli ale b%t propu"t*ni. Tímto zp/sobem
mohli arab"tí nájezdníci zotro'it tisíce mu$/ a $en v Debalu, Rawaru a
Brahmanabádu. Poté, co bylo v Brahmanabádu mnoho lidí zabito, „byli v"ichni
zajatci do 30 let v*ku spoutáni -et*zy … V"ichni dal"í lidé schopní nést me' byli
setnuti a jejich stoupenci a p-íbuzní byli zajati“.
To je také zp/sob, jak%m mohl Mahmud z Ghazni zotro'it 500 000 „krásn%ch
mu$/ a $en“ ve Waihiru poté, co zabil 15 000 bojovník/ b*hem „nádherné akce“ v
listopadu 1001. Utbi nás informuje, $e D$ajpal, indick% král Kábulu, „jeho d*ti a
vnuci, jeho synovci, ná'elníci jeho kmene a jeho p-íbuzní, byli zajati, siln* svázáni
provazy a p-ivedeni p-ed sultána (Mahmuda) jako zlo'inci … N*kte-í m*li svázáni
ruce za zády, jiní byli p-ivázáni kolem krku, n*kte-í byli pohán*ní ranami do "íje“.
B*hem ka$dé Mahmudovy kampan* p-edcházely zotro'ování rozsáhlé masakry.
Pohled na stra"livé zabíjení zajatce zcela zlomil. Nejen $e byli fyzicky mu'eni,
byli také moráln* ot-eseni. Byli systematicky poni$ováni a vystavováni ve-ejnému
zesm*"+ování. Kdy$ byli chalífovi posláni zajatci ze Sindhu, „otroci, mezi nimi$
byly p-evá$n* dcery princ/ a vládc/, musely stát v jedné -ad* se sluhy“. Hodivala
poskytuje detaily o poní$ení D$ajpala Mahmudem. Pí"e, $e D$ajpal „byl ve-ejn*
vystaven na jednom tr$i"ti s otroky v Khurasanu stejn* jako tisíce dal"ích
indick%ch zajatc/ … Byl p-edvád*n tak, aby ho mohli vid*t jeho synové a ná'elníci,
zostuzeného, v poutech a v hanb* … 'ím$ ho ve-ejn* potupil, kdy$ ho ‘ve-ejn*
postavil mezi b*$né sluhy’“. #ádn% div, $e D$ajpal se nakonec sám ob*toval, proto$e
takové úmyslné poní$ení m*lo zni'it morálku v*z+/. Krátce, jakmile byli zavedeni
do takové tísn*, v*zni, a. u$ mladí nebo sta-í, o"kliví nebo hezcí, princové nebo
prostí lidé, mohli b%t biti, konvertováni, prodáni jako pomocníci nebo zam*stnáni
jako sluhové.
Lze -íct, $e Mahmud z Ghazni mohl zotro'ovat lidi po statisících, proto$e úto'il
náhle, kdy$ nestál proti dostate'né obran*. Ale i kdy$ postavení muslim/ nebylo
tak silné, jako -ekn*me b*hem kampan* Mahmudova syna v Hindustánu, kdy
„následovala divoká bitva, Ibrahim ale nakonec získal vít*zství a zabil mnoho z
nich. Ti, kte-í unikli, utekli do d$ungle. Bylo zajato tak-ka 100 000 jejich mu$/ a
$en …“. V tomto prohlá"ení le$í odpov*( na ná" první problém. Odpor existoval, a
to odhodlan% odpor, kdy spole'n* bojovali v"ichni 'lenové rodiny, vesnice nebo
m*sta. Pokud usp*li, úto'níka zahnali. Pokud ne, pokusili se uniknout do blízk%ch
les/. Pokud nemohli uniknout, byli v"ichni zajati. Neodd*lovali se jeden od
druhého ani v nehor"í hodin*. Nep-ítel je pochopiteln* zajal v"echny dohromady.
133
Anal!zy
Byli odhodláni spole'n* zvít*zit nebo zem-ít.
Krom* toho, podle pravidel z Mohamedov%ch dní a podle jeho instrukcí, pí"e
Margoliouth, „bylo odd*lení zajaté matky od jejího dít*te zakázáno … Odd*lení
bratr/, kdy$ byli prodáváni, bylo stejn* tak zakázáno. Na druhou stranu, zajatá
$ena se mohla stát soulo$nicí dobyvatele“. Tento p-íkaz neod*lovat od sebe zajaté
nebyl motivován humanitárn*, ale zv*t"oval jejich po'ty k prosp*chu vít*z/. Takto
bylo zotro'ováno velké mno$ství lidí.
A nyní k na"í druhé otázce - co d*lali vít*zové s otroky chycen%mi ve velk%ch
po'tech? Ve dnech rann%ch nájezdník/, jako byli Mohamed bin Kásim a Mahmud
Ghaznavi, byli p-evá$n* prodáváni na tr$i"tích s otroky, které vznikly v muslimy
ovládan%ch m*stech. Prodej otrok/ v cizích zemích p-iná"el velké zisky. Isami
poskytuje tuto informaci. Muhammad Nazim p-elo$il relevantní 'ást Isamiho
popisu. „(Mahmud) rozprá"il jedin%m útokem armádu Ind/ a vzal Rai D$ajpala za
zajatce. Odvezl ho do odlehlé 'ásti svého království Ghazni a p-edal ho
obchodníkovi s otroky. Sly"el jsem, $e na p-íkaz krále (Mahmuda) prodal obchodník
D$ajpala za 80 dinár/ a peníze z prodeje vlo$il do státní pokladnice“.
Kdy$ byla v Indii ustanovena muslimská vláda, prodej zajatc/ byl omezen.
Velké mno$ství se jich stávalo sluhy král/ a "lechtic/, pracovali jako d*lníci na
stavb* budov, vy-ezávali d$ungli a budovali cesty a podíleli se na mnoha dal"ích
pracích. Stále jich ale bylo dost. Ti, kte-í p-eb%vali, byli prodáváni do cizích zemí,
ve kter%ch byly trhy s otroky kvetoucím obchodem a kde na jejich prodeji
vyd*lávali vládcové.
Mahmud Ghazni pochodoval na Hindustán znovu a znovu, aby vedl d$ihád a
"í-il mohamedánskou víru, aby uko-istil jeho bohatství, zni'il jeho chrámy, zotro'il
jeho lidi, prodal je do zahrani'í a získal tak v%t*$ek, a aby posílil -ady muslim/
konverzí zajatc/. Dokonce tou$il po ustanovení své vlády nad Indií. Jeho 'innosti
byla tak mnohostranná, $e je t*$ké ur'it, jaké byly jeho priority. Velké mno$ství
jeho zajatc/ ale nazna'uje, $e zajímání otrok/ pat-ilo do jádra jeho schématu. Mohl
získávat jejich prodejem bohatství a posilovat jejich konverzí po'et muslim/.
134
Anal!zy
P/vod m%tu tolerantní pluralistické islámské spole'nosti
Bat Ye'or
P-ed deseti lety, kdy$ jsem kv/li uvedení své knihy „Dhimmizace: $idé a
k-es.ané pod vládou islámu“ p-ijela do Ameriky, byla jsem zasa$ena nápisem na
budov* archívu ve Washingtonu: „Minulost je p-edmluva“. Myslela jsem si alespo+ na za'átku mého v%zkumu - $e mé téma se zab%vá vzdálenou minulostí,
ale uv*domila jsem si, $e sou'asné události tuto minulost rychle modernizují.
Muslimské zem*, kde bylo islámské právo - "aría - nahrazeno moderní jurisdikcí
zavedenou evropsk%mi koloniálními mocnostmi, odvrhovaly sekularizující trendy a
v mno$ství oblastí $ivota je nahrazovaly islamizací. Tento dojem z návratu
minulosti se stal je"t* naléhav*j"ím, kdy$ jsem pracovala na dal"í knize
publikované v roce 1991, její$ anglická verze vyjde v roce 1996 pod názvem:
„Úpadek v%chodního k-es.anství pod islámem - 7. a$ 20. století: od d$ihádu k
dhimmizaci“.
V této studii jsem se pokusila analyzovat po'etné procesy, které prom*nily
bohaté mocné k-es.anské civilizace v islámské zem*, a jejich dlouhodob% efekt,
kter% zredukoval rodilé k-es.anské men"iny do roztrou"en%ch nábo$ensk%ch
men"in sm*-ujících k úplnému zániku. Tento komplexní islamiza'ní proces, kter%
zasáhl zem* a civilizace na obou stranách St-edozemního mo-e - a v Íráku a
Arménii - jsem nazvala procesem „dhimmizace“; a civilizaci t*chto lidí, kte-í pro"li
takovou prom*nou, jsem pojmenovala „civilizací dhimmizace“. Domorodí lidé byli
$idé a k-es.ané (ortodoxní, katolíci, nebo z dal"ích v%chodních k-es.ansk%ch církví).
Muslim"tí právníci se na n* na v"echny odkazují jako na „Lidi knihy“ - knihou je
mín*na Bible - a pod islámsk%m zákonem byli pod-ízeni stejn%m podmínkám. Jsou
ozna'ováni arabsk%m slovem dhimmi: „chrán*ní lidé“, proto$e islámské právo
chrání jejich $ivoty a majetek za podmínky, $e se pod-ídí islámské vlád*. Ale je to
práv* toto islámské právo, které zavádí proces dhimmizace a sebedestrukce.
Nebudu zde zacházet do detail/, proto$e jde o velmi obsáhlé a komplexní téma,
ale abychom pochopili srbskou situaci, je t-eba v*d*t, $e se Srby bylo po polovinu
tisíciletí zacházeno stejn* jako s dal"ími $idovsk%mi a k-es.ansk%mi dhimmi.
Podíleli se na civilizaci dhimmizace. Je d/le$ité pochopit, $e civilizace dhimmizace
vyr/stá ze dvou hlavních a navzájem propojen%ch nábo$ensk%ch institucí: z
d$ihádu a "aríe, které zavád*jí ur'it% ideologick% systém, kter% si vynucuje jako
povinnost - b*hem operací d$ihádu - pou$ívání teroru, masového zabíjení,
deportace a otroctví. A Srbové - proto$e o nich dnes mluvím - neunikli tomuto
osudu, kter% byl stejn% pro v"echny tyto lidi kolem St-edozemního mo-e, porá$ce
d$ihádem. Po staletí Srbové bojovali, aby osvobodili své zem* od zákon/ d$ihádu a
dhimmi, které uzákonily jejich útlak v jejich vlastních zemích.
Tak$e zatímco jsem analyzovala a psala o t*chto procesech dhimmizace a
civilizaci dhimmizace - zatímco jsem poslouchala rádio, sledovala televizi, 'etla
noviny - m*la jsem nep-íjemn% pocit, $e se hodiny otá'ejí pozpátku. Moderní
135
Anal!zy
politikové, sofistikovaní auto-i - pou$ívající telefony, letadla, po'íta'e a v"echny
ostatní moderní technologie - se zdáli vracet se o n*kolik století zp*t, s parukami a
tvrd%mi límci, a s pou$itím stejn%ch zka$en%ch argument/, stejn%ch pokroucen%ch
krátkodob%ch politik, které i d-íve p-isp*ly k postupné islamizaci velkého mno$ství
nemuslimsk%ch lidí. Musela jsem sebou zalomcovat, abych dokázala odli"it
minulost od p-ítomnosti.
Je tedy minulost v$dy p-edmluvou? Jsme zatraceni k tomu, abychom
donekone'na z/stali v*zni stejn%ch chyb? Pokud neznáme minulost, pak zcela jist*.
A tato minulost - dlouh% a agonizující proces anihilace k-es.an/ zákony d$ihádu a
dhimmizace - je tabuizovanou historií, nejen v islámsk%ch zemích, ale p-edev"ím
na Západ*. Byla poh-bena pod m%ty vymy"len%mi západními politiky,
nábo$ensk%mi v/dci a u'enci, aby tak mohli prosazovat své vlastní národní,
strategické, ekonomické a osobní zájmy.
Tento m%tus kuriózn* za'al v devatenáctém století v Bosn*-Hercegovin*. Tvrdí,
$e turecká vláda nad k-es.any ve sv%ch evropsk%ch provincích byla spravedlivá a
zákonná. #e osmansk% re$im, kter% byl islámsk%, byl p-irozen* „tolerantní“ a sv%m
k-es.ansk%m poddan%m byl p-ízniv* naklon*n; $e jeho právo bylo spravedlivé, a $e
pod islámsk%m zákonem byla k-es.an/m zaru'ena bezpe'nost jejich $ivot/ a
majetku. Osmanská vláda byla vydávána za nejvhodn*j"í re$im pro balkánské
k-es.any.
Tato teorie byla prosazována evropsk%mi politiky aby v Evrop* zajistili
rovnováhu moci, a aby zablokovali rusk% postup ke St-edozemnímu mo-i. Aby
ospravedlnili turecké jho nad Slovany, toto jho muselo b%t ve-ejnosti p-edvedeno
jako spravedlivá vláda. Osmanská -í"e byla turkofily zobrazována jako model
multietnické a multinábo$enské -í"e. Realita byla samoz-ejm* zcela odli"ná!
Zaprvé, Osmanská -í"e byla vytvo-ena staletími d$ihádu proti k-es.ansk%m
populacím; následn* byla na pod-ízené k-es.anské a $idovské populace tureckoislámsk%ch dr$av aplikována pravidla d$ihádu, která byla rozpracována arabskomuslimsk%mi teology mezi 8. a 10. stoletím. Tyto regulace jsou sou'ástí islámské
legislativy zab%vající se pora$en%mi nemuslimsk%mi lidmi, a proto jsou mezi
arabsk%mi a tureck%mi -í"emi zna'n* homogenní - a evidentn* i muslimské Ázii.
Civilizace dhimmizace, na které se Srbové podíleli, m*la mnoho aspekt/, které
se vyvinuly z m*nících se politick%ch situací. Trp*li stejn%mi utiskujícími zákony a
p-edsudky, které zat*$ovaly v"echny k-es.any a $idy v islámsk%ch -í"ích. Od
t-icát%ch let devatenáctého století za'ali Osmané zavád*t reformy (Tanzimat),
které m*ly jejich k-es.anskou dhimmi populaci zrovnoprávnit. Ned*lali to ze své
vlastní v/le, byli donuceni k jejich p-ijetí evropsk%mi mocnostmi. A nebylo to z
humanitních d/vod/, pro' si evrop"tí politici p-áli zru"ení poni$ujících podmínek,
za kter%ch k-es.ané $ili; prosazovali tyto reformy, aby zabránili Rus/m osvobodit se
z osmanského útlaku.
V srbském regionu byli nejfanati't*j"ími odp/rci k-es.anské emancipace
bosen"tí muslimové. Bojovali proti právu k-es.an/ vlastnit zemi, a mít - v právních
zále$itostech - stejná práva jako oni. Stav*li se proti t*mto reformám na základ*
toho, $e pod star%m systémem, kter% jim dával nad k-es.ansk%mi dhimmi plnou
136
Anal!zy
vládu, $ili muslimové a k-es.ané v dru$ném bratrství. A tento argument je dnes
stále pou$íván bosensk%m prezidentem Izetbegovi'em a dal"ími. Opakovan* tvrdil,
$e polovina tisíciletí k-es.anské dhimmizace byla obdobím míru a nábo$enské
harmonie.
Postavme nyní tento m%tus proti realit*. Budu citovat n*kolik fakt/ z n*kter%ch
dokument/ z mé nadcházející knihy.
Systematick% pr/zkum $ivotních podmínek k-es.an/ byl v Osmanské -í"i
proveden v "edesát%ch letech devatenáctého století britsk%mi konzuly. Británie
byla tehdy nejsiln*j"ím spojencem Turecka; bylo v jejím zájmu, aby byl útisk
k-es.an/ odstran*n, aby tak zabránila vliv/m Ruska nebo Rakouska.
22. 'ervence 1860 zaslal konzul James Zohrab z Bosna-Seraje (Sarajeva)
dlouhou zprávu svému velvyslanci v Konstantinopoli Siru Henry Bulwerovi, ve
které analyzoval administrativu provincií Bosny a Hercegoviny. Uvedl, $e mezi lety
1463 a 1850 bosen"tí muslimové po$ívali v"ech privilegií feudalismu: „B*hem
tak-ka t-ísetletého období byli k-es.ané vystavování velkému útlaku a krutostem.
Neexistovalo pro n* $ádné jiné právo ne$ vrtoch jejich pán/“.
M*li bychom p-ipomenou systém dev"irme, kter% je dob-e znám. Byl zaveden
osmansk%m sultánem Orkhanem (1326-1359), a existoval po dobu asi 300 let. Byl
pravideln%m odvodem k-es.ansk%ch d*tí z balkánsk%ch k-es.ansk%ch populací.
Tito mladíci ve v*ku mezi 'trnácti a dvaceti lety byli islamizováni a zotro'ováni k
vojensk%m ú'el/m. Pravidelné odvody, ke kter%m docházelo po tisícech lidí, se
následn* staly ka$doro'ními. Aby se zabránilo út*k/m, byly d*ti odvá$eny do
vzdálen%ch provincií a sv*-ovány muslimsk%ch pán/m, voják/m, kte-í s nimi
zacházeli tvrd* jako s otroky. Fungoval dal"í soub*$n% systém odvod/: odvád*l d*ti
ve v*ku mezi "esti a deseti lety, které byly vyhrazeny pro sultán/v palác. Sv*-eny
eunuch/m podstoupily 'trnáct let trvající tyransk% v%cvik. V Africe existoval
podobn% systém zotro'ující 'erné d*ti k-es.an/ a animist/, jak ukazují dal"í
dokumenty zve-ejn*né v mé knize. Druh systému dev"irme stále je"t* existuje v
Súdánu a byl popsán a odsouzen zvlá"tním zpravodajem OSN Gasparem Birem v
jeho hlá"ení z roku 1994, a v 'lánku v The Times of London (Súdán"tí k-es.ané
prodáváni jako otroci, 25. srpen 1995).
V roce 1850 se bosen"tí v/dci postavili osmanské vlád* a reformám. Byli
pora$eni sultánovou armádou vedenou Omarem Pa"ou podpo-enou k-es.any.
Robota zavedená bosensk%mi pány pro jejich pod-ízené k-es.any byla zru"ena,
stejn* tak i jejich feudální privilegia. K-es.ané doufali, $e osmanská p-ímá
administrativa zlep"í jejich postavení, ale p-inesla jim st*$í n*jak% u$itek. Co více,
bez ohledu na svojí pomoc sultánov* armád* byli odzbrojeni, zatímco muslimové,
kte-í proti sultánovi bojovali, si své zbran* mohli nechat. K-es.ané z/stali
utiskováni stejn* jako p-edtím. S odkazem na reformu Zohrab -íká: „Je mo$né
bezpe'n* -íct, $e prakticky z/stala mrtv%m kusem papíru“.
Konzul Zohrab se ve stejné zpráv* vyjad-uje k beztrestnosti zaru'ené sultánem
muslim/m:
137
Anal!zy
„Tato beztrestnost, i kdy$ neumo$+uje, aby bylo s k-es.any zacházeno
stejn* jako d-íve, je stále nesnesitelná a nespravedlivá, nebo.
muslim/m umo$+uje olupovat je velk%mi poplatky. Fale"ná uv*z+ování
(uv*z+ování z fale"n%ch d/vod/) jsou provád*na ka$dodenn*. K-es.ané
mají jen malou "anci se ospravedlnit, pokud je oponentem muslim …
D/kazy k-es.an/ jsou jako pravidlo stále odmítány … K-es.an/m je
nyní umo$n*no vlastnit nemovit% majetek, ale p-eká$ky, se kter%mi se
setkávají, kdy$ se pokou"ejí ho získat, jsou tak po'etné a nep-íjemné, $e
jen málo z nich si trouflo je p-ekonat.
Takov% je, obecn* -e'eno, kurz prosazovan% vládou v/'i k-es.an/m v
hlavním m*st* (Sarajevu) provincie, kde sídlí konzulové r/zn%ch
mocností a kde mají ur'it% vliv, a lze z toho usuzovat, do jaké míry trpí
k-es.ané v odlehl%ch okresech vládou Mudir/ (guvernér/), obecn*
fanatick%ch a neznal%ch (nov%ch reforem) práva“.
Pokud jde o získávání p/dy - nového práva k-es.an/ - -íká:
„K-es.ané mohou získávat majetek; je to tehdy, kdy$ dal svojí zemi do
po-ádku, nebo kdy$ muslim, kter% ji prodal, aby p-ekonal finan'ní
problémy, které ho k prodeji p-inutily, kdy k-es.ané poci.ují bezmocnost
svého postavení a pokrytectví vlády. P/vodním vlastníkem, nebo jeho
p-íbuzn%m, jsou podniknuty kroky ke znovuzískání zem* od k-es.ana,
obecn* na základ* t*chto obvin*ní: … $e proces p-evodu byl chybn% a
právn* k prodeji nedo"lo. Pomocí jednoho 'i druhého z t*chto obvin*ní
byl k-es.an v devatenácti z dvaceti p-ípad/ vyvlastn*n, a mohl se
pova$ovat za ".astného, pokud dostal zp*t 'ástku, kterou zaplatil. Málo,
velmi málo, jich bylo schopno dosáhnout spravedlnosti; musím ale -íct,
$e v*t"ina z nich nevd*'í za své "t*stí oprávn*nosti svého p-ípadu, ale
vlivu mocného muslima.
D/kazy k-es.an/ p-ed med$lisy (provinciálními soudy) byly
p-íle$itostn* vysly"eny, ale pravidlem bylo jejich odmítnutí, a. u$ p-ímo
nebo nep-ímo, s odkazem na Mehkemeh. K-es.ani, kte-í si toho byli
v*domi, obecn* p-icházeli s dop-edu p-ipraven%mi muslimsk%mi sv*dky.
P-ípady, kdy bylo sv*dectví k-es.an/ odmítnuto, jsou po'etné“.
Jak ale Zohrab komentuje, „Je pravda, $e p-ed dvaceti lety nem*li $ádné právo
krom* vrtochu sv%ch pán/ … P-ípady útisku jsou 'asto v%sledkem muslimského
fanatismu, ale za ty musí nést zodpov*dnost (turecká) vláda, nebo. kdyby byli
viníci trestáni, útisk by se nutn* stal vzácn%m“.
Na ja-e 1861 sultán ohlásil nové reformy v Hercegovin* a slíbil mimo jiné
svobodu stav*t kostely, pou$ívat kostelní zvony a p-íle$itost pro k-es.any získávat
zemi. Konzul William Holmes ve svém komentá-i Siru Henry Bulwerovi z 21.
138
Anal!zy
kv*tna 1861 napsal, $e tyto sliby jsou dávány 'asto, ani$ by pak byly pln*ny.
Zmi+uje, $e Srb/m, nejv*t"í komunit*, bylo odmítáno právo postavit v Bosn*-Seraji
kostel.
K právu kupovat pozemky napsal:
„Do cesty nákupu zem* k-es.any jsou stále stav*ny v"echny
p-edstavitelné p-eká$ky, a není $ádn%m tajemstvím, $e na základ* té 'i
oné nespravedlivé záminky je jim p/da brána“.
Konzul Longworth napsal Siru Henry Bulwerovi 14. 'ervna 1860 z B*lehradu:
„Vláda se zdá prost-ednictvím v%nos/ prosazovat takovou reformu;
mám ale velké pochybnosti, zda z vyhlá"ení sociální rovnosti, která je za
sou'asného stavu v*cí a vztah/ ve spole'nosti moráln* nemo$ná,
nepovstane více zlého ne$ dobrého.
Rovnost p-ed zákonem je tím, co musí b%t ustanoveno; jedin% druh
rovnosti, kter% m/$e b%t ve skute'nosti za sou'asného stavu v*cí
realizován. A ve spojení s tím se dostáváme ke stí$nosti petice - jejímu
jedinému opodstatn*nému bodu - vztahujícímu se k odmítání sv*dectví
k-es.an/ p-ed osmansk%mi soudy. V tomto ohledu nelze pop-ít, $e je zde
prostor pro novelu zákona, nejen ve Widdinu, ale v ka$dé provincii -í"e“.
Poté komentuje „laxní a zvrácen% princip, podle kterého jednají muslimské
soudy, kde jako jedin% zp/sob, jak se m/$ou k-es.ané dobrat spravedlnosti, je
povolení, aby za n* sv*d'ili fale"ní muslim"tí sv*dkové. Zru"ení této praxe by
mnohem více ne$ cokoliv jiného o'istilo tyto tribunály; toho m/$e ale b%t prakticky
dosa$eno pouze p-ijímáním d/kaz/ od k-es.an/ namísto k-iv%ch sv*dectví
muslim/ jako právní nutnosti“.
Pokra'uje tím, $e -íká, $e násilné únosy k-es.ansk%ch dívek „a otázka d/kaz/
k-es.an/ jsou dv*ma hlavními body, na které by se m*la jako$to na zdroje ho-k%ch
pocit/ a diskuse zam*-it pozornost osmanské vlády“.
Srovnává $ivotní podmínky k-es.an/ v r/zn%ch provinciích a -íká: „v Bosn* je
ale otázka privilegií komplikována nábo$ensk%mi okolnostmi, "lechta zde v
minul%ch dobách p-ijala mohamedánství, aby uchránila sv/j majetek, kter% jim byl
takto podmín*n* zaji"t*n. Ka$dá z ostatních provincií pro"la tímto mimo-ádn%m
zá$itkem“.
Od konzula Blunta - pí"ícího 14. 'ervence 1860 z Pristiny svému vyslanci Siru
Henry Bulwerovi o $ivotních podmínkám v Makedonské provincii - se dozvídáme,
$e: „Po dlouhou dobu byla provincie ob*tí loupe$nictví: k-es.anské kostely a
klá"tery, m*sta a obyvatelé, jsou nyní drancováni, masakrováni a m*sta
vypalována albánsk%mi hordami, stejn* jako tomu bylo p-ed deseti lety. …
(K-es.an/m) není povoleno nosit zbra+. To je spolu s pot-ebou dobré policie
vystavuje je"t* více útok/m loupe$ník/.
139
Anal!zy
D/kazy k-es.an/ ve sporech mezi muslimy a nemuslimy nejsou u místních
soud/ uznávány“.
Na n*kolika p-íkladech poté ukazuje d/sledky takového systému na ka$dodenní
$ivot:
„Asi p-ed sedmnácti m*síci tureck% voják zavra$dil mohamedána,
starého mu$e, kter% pracoval na poli. Jediné osoby, celkem dv*, které
byly sv*dky tohoto 'inu, byli k-es.ané. Med$lis v Uscupu jejich
sv*dectví nep-ijal.
Zhruba ve stejné dob* se zaptieh (voják) pokusil násilím konvertovat k
islámu bulharskou dívku. Kdy$ prohlásila p-ed med$lisem v Camanov*,
$e nehodlá zavrhnout své nábo$enství, zabil ji v samotném sousedství
Mudirova domu. Tato tragédie vyvolala v provincii velkou senzaci.
Med$lisy v Camanove a Prisrendu nep-ijaly sv*dectví k-es.an/ a byla
vyvinuta velká snaha o vojákovu záchranu.
P-ed "esti m*síci byl bez provokace z jeho strany v okrese Camanovo
napaden dv*ma Albánci Bulhar. T*$ce ho zranili; med$lis se tímto
p-ípadem odmítl zab%vat, proto$e sv*dectví pocházelo pouze od
k-es.an/.
P-ed deseti lety nebylo povoleno stav*ní kostel/; a lze odhadovat
toleranci praktikovanou v t*ch dobách podle toho, $e 'lov*k musí
podlézat dve-mi vysok%mi st*$í 'ty-i stopy. Bylo trestn%m 'inem jet
p-ed Turkem; zk-í$it mu cestu nebo se p-ed ním nepostavit bylo stejn*
"patné“.
Sir Henry Elliot ve své zpráv* z 10. -íjna 1873 z Konstantinopole pí"e
ministrovi zahrani'í Earlovi Granvillemu, $e „formální rovnost muslim/ a
k-es.an/ p-ed zákonem, která v praxi nikdy neexistovala, je dnes v mnoha
provinciích iluzorn*j"í, ne$ byla p-ed n*kolika lety“.
Z dal"í zprávy z 30. prosince 1875 od konzula Edwarda Freemana z BosnaSeraje se dozvídáme, $e bosen"tí muslimové poslali sultánovi petici, ve které
prohla"ují, $e p-ed reformami „$ili s k-es.anskou populací jako brat-i. Ve
skute'nosti se zdá, $e jejich cílem je p-ivedení k-es.an/ do stavu p/vodního
nevolnictví“. Znovu jsme tedy p-ivedeni zp*t k m%tu. Situace se nezm*nila a v roce
1875 se velk% vezír Mahmed Pa"a p-iznal britskému vyslanci v Konstantinopoli, $e
„není mo$né umo$nit k-es.an/m sv*d'it p-ed bosensk%mi soudy“. Vyslanec
poznamenal: „Ve-ejn* vyhla"ovaná rovnost k-es.an/ a muslim/ je nicmén*
iluzorní, dokud bude toto rozli"ování udr$ováno“.
Tato právní situace m*la kv/li právnímu systému vá$né d/sledky, jak vysv*tlil:
„Tento bod je pro k-es.any velmi d/le$it%; proto$e (muslimské) nábo$enské soudy
nep-ijímají psané d/kazy, ani nep-ijímají d/kazy od k-es.an/, mohou od nich
140
Anal!zy
o'ekávat jen málo spravedlnosti“.
T*$kost v prosazování reforem v tak rozsáhlé -í"i vyprovokovala tento
zklaman% komentá- (12. prosince 1875) Sira P. Francise, generálního konzula a
soudce Britského konzulárního soudu v Konstantinopoli: „Samoz-ejm*, moderní
zka$enost orientální p-edstavy spravedlnosti je ústupkem $alobci prost-ednictvím
zdvo-ilosti a p-ízn*, a nikoliv prohlá"ením práva na základ* zákona a následku
rovnosti“.
Kdy$ 'teme dobové záznamy, vidíme, $e p-eká$ka srbského, -eckého a dal"ích
k-es.ansk%ch osvobozeneck%ch hnutí, byla zako-en*na ve dvou hlavních
argumentech:
1. K-es.an"tí dhimmi se od p-írody nehodí k nezávislosti a sebevlád*. Proto
by tedy m*li z/stat pod islámskou vládou.
2. Osmanská vláda je dokonal%m modelem multinábo$enské a multietnické
spole'nosti.
To jsou pochopiteln* islámské argumenty ospravedl+ující d$ihád, nebo. $ádní
nemuslim"tí lidé by nem*li získat politickou nezávislost, proto$e jejich zákony jsou
"patné a musejí b%t nakonec nahrazeny islámskou vládou. Stejn% druh
argumentace najdeme ve Spole'enské smlouv* hnutí Hamas z roku 1988, která
potvrzuje, $e pouze islám m/$e k-es.an/m a $id/m p-inést mír. Tyto argumenty
jsou v právní a teologické literatu-e velmi b*$né, a jsou moderními islámisty
rozvíjeny.
Vid*li jsme po'átek m%tu, jeho politickou funkci a u$ite'nost - a konfrontovali
jsme tento m%tus s realitou, popsanou dobov%mi pozorovateli z devatenáctého
století. Je zajímavé v"imnout si dohody mezi na jedné stran* evropsk%mi
mocnostmi, bránícími teritoriální celistvost Osmanské -í"e kv/li vlastním
národním zájm/m; a na druhé stran* politiky muslim/ sm*-ujícími k udr$ení
k-es.anské populace v poddanství.
S rozpadem turecké -í"e po první sv*tové válce m%tus nezem-el. Namísto toho
na sebe p-ijal novou formu: formu arabského národního hnutí, které prosazovalo
arabskou spole'nost, ve které muslimové a k-es.ané $ijí v dokonalém souladu.
Znovu "lo o v%mysl evropsk%ch politik/, spisovatel/ a duchovenstva. A stejn%m
zp/sobem, jako byl vytvo-en m%tus osmanského politického ráje, aby byla
zablokována nezávislost balkánsk%ch národ/, tak bylo arabské multinábo$enské
bratrství argumentem ke zni'ení národních osvobozeneck%ch hnutí nearabsk%ch
lidí na Blízkém v%chod* (Kurd/, Armén/, Asy-an/, Maronit/ a stejn* tak i #id/).
A a'koliv od za'átku tohoto (dvacátého – pozn. p-.) století a$ do t-icát%ch let
proudil z Turecka, Íráku a S%rie proud uprchlík/ utíkajících p-ed masakry a
genocidami, m%tus dále kvetl, $iven p-evá$n* arabsk%mi k-es.ansk%mi spisovateli
a duchovními. Poté, co Izraelci úsp*"n* osvobodili svojí zemi od zákon/ d$ihádu a
dhimmizace, se m%tus znovuobjevil ve form* multikulturní a multinábo$enské
bratrské Palestiny, která by m*la nahradit stát Izrael (Arafat/v projev p-ed OSN
roku 1975). Jeho zhoubn% efekt vedl k destrukci k-es.an/ v Libanonu.
141
Anal!zy
Bylo by mo$né si myslet, $e zde m%tus skon'í, ale nedávná krize v Jugoslávii
náhle nabídla novou "anci pro jeho znovuzrození v muslimy dominovaném,
multinábo$enském, multietnickém stát*. Jaká "ance! Znovu muslimsk% stát v srdci
Evropy. A zbytek známe, utrpení, bída, zkou"ky války, které tento m%tus znovu p-i
svém probuzení p-inesl. Rozhodnutí OSN z roku 1992 uznat „multietnick%“,
„multinábo$ensk%“, muslimsk% stát v b%valé Jugoslávii se zdá b%t vyrovnáním
nabídnutém muslimskému sv*tu za zni'ující válku v zálivu v roce 1991. Zni'ení
íránského jaderného, chemického a bakteriologického arzenálu, a stejn* tak jeho
ekonomické infrastruktury, se zdá b%t „rovn*“ vyvá$eno masivním bombardováním
bosensk%ch Srb/ NATO, i kdy$ tyto dv* situace nemohou b%t srovnávány.
Abych to uzav-ela, -eknu n*kolik posledních slov. Civilizace dhimmizace
nevznikne naráz. Je to dlouh% proces, kter% zahrnuje mnoho prvk/ a specifické
mentální úpravy. Dochází k n*mu, kdy$ lidé nahradí historii m%ty, kdy$ za udr$ení
t*chto zni'ujících m%t/ bojují více ne$ za své vlastní hodnoty, proto$e jsou zmateni
tím, $e p-em*nili l$i v pravdu. Dr$í se t*chto m%t/, jako kdyby byly jedinou
zárukou jejich p-e$ití, zatímco ve skute'nosti jsou cestou ke konci. Zhrozeni d/kazy
a lekcemi z historie ji tito lidé rad*ji zni'í, ne$ aby se jí postavili. Nahradí historii
pohádkami pro d*ti a tak $ijí v amnézii a vym%"lejí morální ospravedln*ní
vlastního sebezni'ení.
142
Anal!zy
Andalúsk% m%tus, eurábijská realita
Bat Ye'or a Andrew Bostom
18. dubna 2004 do"lo k této odhalující v%m*n* mezi odcházejícím "pan*lsk%m
premiérem Jose Maria Aznarem a Chrisem Wallacem z Fox News:
Chris Wallace: „V byt*, kter% byl vyhozen do vzduchu, na"la policie
videonahrávku, na které teroristé mluvili o !pan*lsku jako o Andalúsii,
jak bylo naz%váno muslimsk%mi Maury p-ed tím, ne$ byli v roce 1492
vyhnáni“.
Jose Maria Aznar (prost*ednictvím p*ekladatele): „To tedy znamená, $e
Írák je pro n* jenom záminkou. Z pohledu islámského terorismu proti
Západu je !pan*lsko velmi d/le$it%m územím, proto$e oni cítí, $e získat
!pan*lsko pro n* znamená získat zp*t 'ást svého území“.
Islámsk% u'enec Mordechai Nisan nedávno hovo-il o tvrzení zakladatele
Institutu islámského vzd*lávání Amira Aliho, $e st-edov*ké !pan*lsko bylo
muslimsk%mi silami, které „svrhly jeho tyrany“, ve skute'nosti „osvobozeno“. Nisan
tento ahistorick% p-íb*h extrapoloval do budoucnosti a zap-emítal: „Pokud jde o 11.
b-ezna, kdy muslimsk% terorismus zabil v Madridu 200 a zranil 1 400 lidí, by
'lov*ka zajímalo, jestli jednoho dne bude tato událost p-ipomínána jako
osvobozující“.
I události obklopující dokon'ení nové Granadské me"ity, které bylo 10. 'ervence
2003 oslaveno oznámením „… návratu islámu do !pan*lska“, jsou v souladu s
Nisanov%m temn%m dumáním. Na konferenci pojmenované „Islám v Evrop*“, která
otev-ení me"ity doprovázela, pronesli evrop"tí muslim"tí v/dci znepokojující
v%roky. Obzvlá"t* hlavní -e'ník konference, Omar Ibrahim Vadillo, "pan*lsk%
muslimsk% v/dce, vyzval muslimy, aby p-ivodili západním ekonomikám kolaps tím,
$e p-estanou pou$ívat západní m*ny a místo nich za'nou pou$ívat zlaté dináry,
zatímco n*meck% muslimsk% v/dce Abu Bark Rieger -ekl muslimsk%m
náv"t*vník/m, aby se vyh%bali p-izp/sobování sv%ch nábo$ensk%ch praktik
evropsk%m hodnotám.
Krátce po této události sloupka- Wall Street Journalu ve velmi p-ekrouceném
chvalozp*vu na muslimské !pan*lsko zmínil „pankonfesioná-sk% humanismus“
andalúského islámu a dokonce ujistil: „bylo by mo$né tvrdit, $e zde probíhala 'asto
oplakávaná chyb*jící ‘reformace’ islámu, ne$ byla ukon'ena Inkvizicí“.
María Rosa Menocal, profesorka "pan*l"tiny a portugal"tiny na Yale, ve své
hagiografii muslimského !pan*lska „Ozdoba sv*ta“ dále tvrdí, $e „nová islámská
forma vlády nejen $e umo$nila #id/m a k-es.an/m p-e$ít, ale na základ* p-íkaz/
koránu je chránila“.
143
Anal!zy
V*-íme, $e znovuopakování t*chto ahistorick%ch r/$ov%ch tvrzení o
muslimském !pan*lsku podporuje sou'asn% program islamist/ a zpomaluje v%voj
liberálního, reformovaného „euro-islámu“, kter% by byl zcela v souladu s
postosvíceneck%mi západními hodnotami.
Ibérie (!pan*lsko) byla dobyta v letech 710-716 arabsk%mi kmeny pocházejícími
ze severní, st-ední a ji$ní Arábie. Po dobytí následovala masivní berberská a
arabská imigrace a kolonizace Iberského poloostrova. V*t"ina kostel/ byla
konvertována na me"ity. A'koliv bylo dobytí plánováno a provedeno spole'n* se
silnou frakcí královsk%ch ibersk%ch k-es.ansk%ch disident/, v'etn* biskupa,
probíhalo jako klasick% d$ihád s masivním plen*ním, zotro'ováním, deportacemi a
zabíjením.
Toledo, které bylo Arab/m pod-ízeno poprvé v roce 711 nebo 712, se v roce 713
vzbou-ilo. M*sto bylo potrestáno vyplen*ním a v"em v%znamn%m lidem byl
pod-íznut krk. V roce 730 bylo vydrancováno Cerdagne a biskup byl upálen za$iva.
Ve v"ech oblastech pod stabilní islámskou vládou byli #idé a k-es.ané tolerováni
jako dhimmi - jako kdekoliv jinde v islámsk%ch zemích - a nemohli stav*t nové
kostely nebo synagogy, ani opravovat staré. Byli segregováni do zvlá"tních 'tvrtí,
museli nosit odli"ující oble'ení. K-es.an"tí venkované, vystavení t*$k%m daním,
vytvo-ili nevolnickou t-ídu p-ipojenou k arabsk%m dr$avám; mnoho z nich opustilo
svojí zemi a uteklo do m*st. Mozarabové (k-es.an"tí dhimmi) byli tvrd* trestáni
mrza'ením a k-i$ováním za volání o pomoc ke k-es.ansk%m král/m. Co více, pokud
jeden dhimmi po"kodil muslima, celá komunita p-i"la o ochranu a byla otev-ená
plen*ní, zotro'ování a zabíjení.
Na konci osmého století vládcové severní Afriky a Andalúsie zavedli "kolu
Maliki, jednu z nejp-ísn*j"ích "kol islámské jurisprudence, a následn* potla'ili
ostatní "koly. Evariste Lévi-Provençal, p-ední odborník na Andalúsii, p-ed t-emi
'tvrtinami století, kdy$ historick%m publikacím a diskusi je"t* nevládla politická
korektnost, napsal: „Muslimsk% andalúsk% stát se tak od sv%ch nejran*j"ích
po'átk/ zdá b%t obráncem a bojovníkem za $árlivou ortodoxii, stále více a více
zkostnat*l% ve slepém respektu k p-ísné doktrín*, ji$ p-edem podez-ívající a
odsuzující ty nejmen"í snahy o racionální hloubání“.
Poni$ující postavení uvalené na dhimmi a konfiskace jejich zem* vyprovokovaly
mnohá povstání, která byla potrestána masakry, jako v Toledu (761, 784-86, 797).
Po dal"ím toledském povstání v roce 806 bylo popraveno sedm stovek obyvatel.
Vzpoury vypukly v Saragose mezi lety 781 a$ 881, Codob* (805), Merid* (805-813,
828 a v následujících letech, a pozd*ji v 868) a znovu v Toledu (811-819); vzbou-enci
byli k-i$ováni, jak p-íkazuje ver" koránu 5:33.
Vzpoura v Cordob* z roku 818 byla rozdrcena t-emi dny masakr/ a plen*ní, kdy
bylo uk-i$ováno 300 v%znamn%ch osobností a 20 000 rodin bylo vyhnáno. Msty mezi
r/zn%mi 'ástmi populace byly v andalúsk%ch m*stech b*$né: mezi arabsk%mi a
berbersk%mi kolonizátory, ibersk%mi muslimsk%mi konvertity (mulawadun) a
k-es.ansk%mi dhimmi (mozarab). V Cordóbském emirátu (756-912) byla období
míru jen vzácná.
144
Anal!zy
Al-Andalús p-edstavuje zemi d$ihádu par excellence. Ka$d% rok, n*kdy dvakrát
ro'n*, byly posílány nájezdní v%pravy, aby plenily k-es.anská "pan*lská království
na severu v baskické oblasti, nebo do Francie a údolí R%na, a p-iná"ely zp*t ko-ist
a otroky. Andalús"tí korzá-i úto'ili a podnikali invaze na sicilská a italská pob-e$í,
dokonce a$ k Egejsk%m ostrov/m, a cestou loupili a pálili. Do otroctví v Andalúsii,
kde chalífa udr$oval armádu slo$enou z tisíc/ k-es.ansk%ch otrok/ dovezen%ch ze
v"ech 'ástí k-es.anské Evropy a harém slo$en% z chycen%ch k-es.anek, byly
deportovány tisíce lidí. Spole'nost byla ost-e rozd*lena podél etnick%ch a
nábo$ensk%ch linií, p-i'em$ arabské kmeny stály na vrcholu hierarchie,
následovány Berbery, kte-í nebyli nikdy pova$ováni za rovné, bez ohledu na jejich
islamizaci; ní$e stáli mulawadun"tí konvertité a na spodku se nacházeli k-es.an"tí
a $idov"tí dhimmi.
Andalúsk% maliksk% právník Ibn Abdun (zem-el 1134) p-i"el kolem roku 1100 s
t*mito právními názory na #idy a k-es.any v Seville:
„#ádn% … #id nebo k-es.an nem/$e nosit oble'ení aristokrata, ani
právníka, ani bohatého 'lov*ka; naopak, musí b%t nenávid*ni a je t-eba
se jim vyh%bat. Je zakázáno [zdravit] je [v%razem] ‘Mír s tebou’. Satan
je ovládl a dal jim zapomenout na p-ipomenutí Bo$í; 'a oni pat-í ke
stran* satanov*. Co$ v"ak strana satanova ztrátu neutrpí?' (korán
58:19). Musí jim b%t vnuceny odli"ující znamení, aby mohli b%t
rozpoznáni, a to pro n* bude formou potupy“.
Abn Abdun také zakázal prodej v*deck%ch knih dhimmi po záminkou, $e je
p-ekládali a p-ipisovali sv%m souv*rc/m a biskup/m. Plagiarismus je ve
skute'nosti t*$ké dokázat, proto$e byly vyloupeny a zni'eny celé $idovské a
k-es.anské knihovny. Dal"í prominentní andalúsk% právník, Ibn Hamz z Cordoby
(zem-el 1064), napsal, $e Alláh dal nev*-ícím majetek jenom proto, aby poskytl
muslim/m ko-ist.
Granad"tí $idov"tí vizí-i Samuel Ibn Maghrela a jeho syn Josef, kte-í chránili
$idovskou komunitu, byli oba mezi lety 1056 a 1066 zavra$d*ni a poté následovalo
vyhlazení $idovské populace místními muslimy. Odhaduje se, $e p-i pogromu, kter%
následoval po vra$d* z roku 1066, bylo zabito a$ p*t tisíc #id/. Toto 'íslo se rovná
nebo p-ekra'uje mno$ství #id/ údajn* zabit%ch k-i$áky b*hem jejich plen*ní
Por%ní o n*jak%ch t-icet let pozd*ji na po'átku první k-í$ové v%pravy.
Granadsk% pogrom byl pravd*podobn* 'áste'n* podnícen ho-kou proti$idovskou
ódou Abu Ishaka, dob-e známého muslimského právníka a básníka své doby, kter%
napsal: „Vra.te je tam, kam pat-í a poni$te je na nejmen"í z nejmen"ích … obra.te
své o'i k jin%m muslimsk%m zemím a zjistíte, $e #idé jsou tam "tvaní psi … Jejich
zabíjení nepova$ujte za poru"ení nábo$enství … Poru"ili na"í smlouvu s nimi, jak
byste tedy mohli b%t viníky proti znesv*titel/m?“
Muslim"tí berber"tí Almohadé ve !pan*lsku a severní Africe (1130-1232) se
ukájeli obrovskou destrukcí $idovské i k-es.anské populace. Ni'ení - masakry,
zajímání a nucené konverze - byly popsány $idovsk%m kroniká-em Abrahamem Ibn
145
Anal!zy
Daudem a básníkem Abrahamem Ibn Ezrou. Podezíraví k up-ímnosti $idovsk%ch
konvertit/ k islámu odebírali muslim"tí „inkvizito-i“ (kte-í p-edcházeli své
k-es.anské "pan*lské prot*j"ky o t-i století) z takov%ch rodin d*ti a dávali je do
pé'e muslimsk%m vychovatel/m. Maimonides, renomovan% filosof a léka-, pro$il
almohadské pronásledování a musel v roce 1148 utéct z Cordoby s celou rodinou a
do'asn* pob%vat ve Fezu - vydávaje se za muslima - aby nakonec na"el azyl ve
fátimidském Egypt*.
A'koliv je Maimonides 'asto pou$íván jako vzor $idovského úsp*chu
usnadn*ného osvícenou vládou Andalúsie, jeho vlastní slova tento utopick% pohled
na zacházení muslim/ s #idy vyvracejí: „… Arabové nás tvrd* pronásledovali a
prosazovali proti nám zhoubnou a diskriminující legislativu… Nikdy nás $ádn%
národ nesu$oval, nepoko-oval, neponi$oval a nenávid*l tolik, jako oni…“.
Správné shrnutí mezinábo$ensk%ch vztah/ v muslimském !pan*lsku a
sou'asn%ch proud/ zodpov*dn%ch za zaml$ování této historie, lze nalézt v poutavé
knize Richarda Fletchera Maurské !pan*lsko. Fletcher nabízí tyto st-ízlivé a
nepopíratelné post-ehy:
„Sv*dectví t*ch, kte-í p-e$ili hr/zy berberského dob%vání, andalúské
anarchie po'átku jedenáctého století a almoravidské invaze - abychom
zmínili pouze n*kolik ni'iv%ch epizod - usv*d'ují [t.j. r/$ov% pohled na
muslimské !pan*lsko] ze l$i. Prostou a ov*-itelnou historickou pravdou
je, $e maurské !pan*lsko bylo mnohem 'ast*ji zemí nepokoj/, ne$ klidu.
… Tolerance? Zeptejte se #id/ z Granady, kte-í byli zmasakrováni v roce
1066, nebo k-es.an/, kte-í byli v roce 1126 deportováni Almoravidy do
Maroka. … V druhé polovin* dvacátého století se objevuje nov% agent
zatem+ování: vina liberálního v*domí, která vidí zlo kolonialismu p-edpokládané spí"e ne$ skute'né - nastín*né k-es.ansk%m dobytím alAndalúsie a pronásledováním muslim/ (kupodivu ale nikoliv maurské
dob%vání a kolonizaci). Smíchejte tuto sm*s dob-e dohromady a dejte jí
zdarma d/v*-iv%m akademick%m a mediálním osobnostem v západním
sv*t*. Pak ji "t*d-e p-elijte p-es pravdu … za kulturních podmínek,
které dnes na západ* p-eva$ují, musí b%t minulost prodávána, a aby
mohla b%t prodána úsp*"n*, musí b%t atraktivn* zabalena.
St-edov*kému !pan*lsku ve své nahot* chybí p-ita$livost. Pohodlné
okouzlující fantazie … ud*lají s tímto obrazem divy. Maurské !pan*lsko
ale nebylo tolerantní a osvícenou spole'ností ani ve svém
nejkultivovan*j"ím období“.
Sociopolitická historie Andalúsie byla charakterizována obzvlá"t* utiskující
dhimmizací, která je v naprostém rozporu s moderním pojetím rovnosti mezi lidmi.
Na po'átku 21. století musíme trvat na tom, aby se muslimové na Západ*
p-izp/sobili postosvíceneck%m spole'ensk%m standard/m rovnosti, ne „tolerance“,
a prov$dy odvrhli hagiografii brutálních, diskrimina'ních standard/
praktikovan%ch klasick%mi právníky "koly Maliki v „osvícené“ Andalúsii.
146
Úvahy o islámu
Úvahy o islámu
Islámsk% slovník pro nev*-ící
Wolfgang Bruno
Autor knihy „D*dictví d$ihádu“ Andrew G. Bostom poznamenává, $e prezident
Bush opakovan* zd/raznil nejvy""í d/le$itost prosazování svobody na Blízkém
v%chod*. Bostom nicmén* poukazuje na to, $e hurija, arabsky „svoboda“, a unikátní
západní koncept svobody „jsou zcela v rozporu“. Hurija - „svoboda“ - je, jak to
vyjád-il Ibn Arabi (zem-el 1240), obdivovan% súfijsk% mistr, „dokonal%m otroctvím“
p-ed v/lí Alláhovou. Bernard Lewis ve své anal%ze hurijy pro uctívanou
Encyklopedii islámu tvrdí, $e:
„… není zde stále $ádná p-edstava toho, $e subjekt má jakékoliv právo
podílet se na utvá-ení nebo provád*ní vlády - politické svobod* nebo
ob'anství ve smyslu, kter% tvo-í základ politického sm%"lení Západu“.
Mezitím n*mecko-syrsk% odborník Bassam Tibi, muslimsk% reformátor, varuje
Západ p-ed plan%mi nad*jemi v jeho „dialogu“ s muslimy. „Dialog neprobíhá dob-e
kv/li dvoutvá-nosti v*t"iny muslimsk%ch mluv'ích na jedné stran* a d/v*-ivosti
pozitivn* sm%"lejících idealist/ na stran* druhé“.
Aby zaml$ili skute'nosti války proti nemuslim/m, muslimové 'asto tvrdí, $e
„islám znamená mír“. Slovo islám samoz-ejm* pochází ze stejného arabského
ko-ene (slm), jako slovo „salaam“, mír. „Islám“ nicmén* znamená pod-ízení se v/li
Alláha prost-ednictvím jeho bo$ského a v*'ného zákona, "aríe. Nep-ítomnost "aríe
je nep-ítomností míru. Bassam Tibi vysv*tluje:
„Nejprve by ob* strany m*ly jasn* p-iznat, $e a'koliv mohou pou$ívat stejné
termíny, ty mohou pro ka$dou stranu znamenat n*co jiného. Slovo 'mír' nap-íklad
pro muslima znamená roz"í-ení Dar al-Islam - neboli domu islámu - na cel% sv*t“,
vysv*tlil Tibi. „To je zcela odli"né od osvíceneckého konceptu míru, kter% dominuje
západnímu my"lení, a kter% byl rozvinut Immanuelem Kantem“, filosofem z 18.
století. „Podobn* kdy$ muslimové a západní d*dici osvícenství mluví o toleranci,
mohou mít na mysli r/zné v*ci. V islámské terminologii se tento termín vztahuje
na toleranci neislámsk%ch monoteist/, jako k-es.an/, #id/ a zoroastriánc/, jako
druho-ad%ch ob'an/. Jsou 'dhimmi', chrán*nou, nicmén* politicky nedosp*lou,
men"inou“. Podle Tibiho je snaha o konvertování celého sv*ta k islámu pevnou
sou'ástí muslimského pohledu na sv*t. Pouze a$ bude tento úkol dokon'en, a$ se
sv*t stane „Dar al-Islam“, stane se také „Dar al-Salam“, neboli domem míru.
Jde o strategii klamání nemuslim/ p-ekrucováním slov, aby byl zakryt skute'n%
islámsk% program, zatímco muslimové nejsou dost silní, aby prosadili svojí v/li
147
Úvahy o islámu
posv*cenou islámsk%mi texty. IslamOnline cituje !ejka Atijáha Saqra, b%valého
p-edstaveného Rady pro fatwy na al-Azharu, jak prohlásil:
„Lhaní je zakázané, pokud není nutností. V tom p-ípad* platí princip
'nutnost 'iní nezákonné povolen%m'. … N*které z t*chto p-ijateln%ch l$í
jsou tím, co naz%váme vedlej"ími v%znamy, slovy, která nesou dvojí
v%znam. Muslimové mohou pou$ít pozitivní, a ne negativní, v%znam
slova“.
Robert Spencer, kter% poskytuje p-íklady ve své knize „Onward Muslim
Soldiers“, to potvrzuje:
„Nábo$enské klamání nev*-ících je vskutku u'eno samotn%m Koránem:
'Nech. si v*-ící neberou nev*-ící za p-átele místo v*-ících! Kdo tak u'iní,
nedostane se mu od Boha ni'eho, leda v p-ípad*, $e byste se od nich
obávali n*jaké hrozby.' (3:28) Jin%mi slovy, nep-átelte se s nev*-ícími
krom* p-ípadu '$e byste se od nich obávali n*jaké hrozby': p-edstírejte,
$e jste jejich p-átelé, abyste se proti nim mohli posílit. V%znamn%
koránsk% komentátor Ibn Kathir vysv*tlil, $e tento ver" u'í, $e pokud
'v*-ící, kte-í se v n*jaké oblasti nebo 'ase obávají o svojí bezpe'nost ze
strany nev*-ících', mohou 'vn*j"kov* projevovat nev*-ícím p-átelství,
nikdy ale vnit-n*'“.
Zdá se, $e na dhimmi z Evropské unie, kte-í nyní prosazují oficiální slovník,
kter% má b%t pou$íván, kdy$ se pí"e o islámu, to funguje dosti dob-e. „D$ihád
znamená n*co pro m* a pro vás, a znamená n*co jiného pro muslima. D$ihád je
naprosto pozitivním konceptem boje proti zlu v sob*“, -ekl p-edstavitel EU.
Skute'n*? Arthur Jeffery, pí"ící p-ed více ne$ "edesáti lety, prohlásil takov% pokus
o p-epsání krvavé reality d$ihádu za „naprostou fale"“:
„… ranné arabské zdroje zcela jasn* a bez obalu popisují expedice jako
vojenské v%pravy, a nikomu by tenkrát ani nep-i"lo na mysl, aby je
vykládali jako n*co jiného …“
Ozbrojen% d$ihád není v*cí minulosti. Pozorovatelé zkoumající sou'asné
egyptské u'ebnice poznamenávají, $e „koncept d$ihádu je v egyptsk%ch "kolních
osnovách vykládán tak-ka v%hradn* jako vojenské úsilí“. Muslimsk% u'enec Majid
Khaduri, jeho$ pojednání o d$ihádu z roku 1955 z/stává jednou z nejvíce
respektovan%ch anal%z tohoto konceptu, shrnul koncensus takto:
„Bylo zaznamenáno, $e prorok Mohamed prohlásil, ‘n*kte-í z m%ch lidí
budou pokra'ovat ve vít*zném boji za pravdu, dokud poslední z nich
nebude bojovat s antikristem’. Dokud nebude dosa$eno tohoto
okam$iku, d$ihád v té 'i oné form* z/stane trvalou poviností celé
148
Úvahy o islámu
muslimské komunity. Existence celého Dar al-Harb je podle islámského
právního -ádu postavena mimo zákon. Dar al-Islam je trvale pod
poviností d$ihádu, dokud neustane existence Dar al-Harb …
Univerzalita islámu je ve své v"eobsahující ví-e uvalena na v*-ící jako
pokra'ující proces války, psychologické a politické, pokud ne striktn*
vojenské“.
Pozorovatelé poznamenávají o egyptsk%ch u'ebnicích: „Mír je obecn* v
egyptsk%ch u'ebnicích vyzdvihován jako lidská i islámská hodnota. Je prohla"ován
za cíl Egypta. Kdy$ je ale prozkoumán více do hloubky, uká$e se, $e jde o
podmín*nou hodnotu, jak na politické, tak i na nábo$enské úrovni. Na politické
úrovni závisí mír na vzájemnosti s nep-ítelem, která je interpretována jako p-ijetí
po$adavk/ Arab/. Na nábo$enské úrovni závisí mír na zájmech muslim/ v ka$dé
dané chvíli. Pokud jsou muslimové siln*j"í, ne$ nep-ítel, mír m/$e b%t podle práva
odmítnut. V%znam míru samotného - jak je prezentován egyptsk%m student/m nevylu'uje válku, a v n*kolika p-ípadech je ve jménu míru válka obhajována“.
V roce 2006 íráck% duchovní Ajatoláh Amhad Husejní al-Baghdádí vysv*tlil, $e
z pohledu islámského práva jsou dva druhy d$ihádu: Nejen obranná válka v
p-ípad*, kdy n*kdo muslimy napadne v jejich vlastních zemích, ale také „d$ihád
iniciovan% muslimy, kter% znamená napadání sv*ta s cílem "í-it v n*m zprávu, $e
'není $ádn% b/h krom* Alláha a Mohamed je jeho prorokem'“. Jin%mi slovy:
kone'n%m cílem d$ihádu není pouze udr$ovat islám doma, ale "í-it ho po sv*t*,
kdy$ jsou muslimové v pozici, kdy tak mohou 'init: „Pokud se objeví objektivní i
osobní podmínky, jsou k dispozici vojáci, zbran* a peníze - i kdy$ to znamená
pou$ití biologick%ch, chemick%ch a bakteriálních zbraní - dobudeme sv*t, tak$e
zpráva 'Není $ádného boha krom* Alláha, a Mohamed je jeho prorokem’ bude
vít*zn* znít nad Moskvou, Washingtonem a Pa-í$í“.
Sou'asní muslim"tí teologové jako Jusuf al-Qaradáví, „duchovní“ v/dce
Muslimského bratrstva a populární televizní osobnost al-D$azíry, oslavovan%
n*kter%mi lidmi na Západ* jako umírn*n% hlas, schvaluje bombové útoky proti
izraelsk%m ob'an/m za pou$ití kritérií d$ihádu, které jsou zcela v souladu s t*mi,
které pou$ívali klasi'tí právníci. Argumentuje, $e v moderní válce nejsou $ádní
civilisté, proto$e v"echny sektory spole'nosti jsou nápomocné, kdy$ je zem*
n*jak%m zp/sobem v konfrontaci s muslimy. Co$ také znamená, $e v"ichni
nemuslim"tí ob'ané se stávají legitimními cíli islámsk%ch útok/. Qaradáví -íká:
„Islámsk%m právem bylo ur'eno, $e krev a majetek lidí z Dar al-Harb
nejsou chrán*né … v moderní válce je celá spole'nost se v"emi sv%mi
t-ídami a etnick%mi skupinami mobilizována k podílu na válce, k
podpo-e jejího pokra'ování a k poskytování materiální a lidské pomoci,
která je pot-ebná k zaji"t*ní vít*zství státu bojujícího proti sv%m
nep-átel/m“.
149
Úvahy o islámu
Je t-eba -íct, $e tento zp/sob uva$ování m/$e b%t snadno pou$it islámsk%mi
skupinami k obhajov* teroristick%ch útok/ jako byl ten na Sv*tové obchodní
centrum v New Yorku. V jejich o'ích nezabili nevinné civilisty, proto$e v USA $ádní
nevinní civilisté nejsou. To je t-eba si p-ipomínat, kdy$ posloucháte „umírn*né“
muslimské v/dce, kdy$ se usmívají a prohla"ují, $e islám je striktn* proti zabíjení
nevinn%ch civilist/. Pochopiteln* jsou i takoví muslimové, kte-í budou
argumentovat, $e v"ichni nemuslimové, p-inejmen"ím ti, kte-í n*kdy zaslechli
poselství islámu a p-esto nekonvertovali, jsou vinni vzpourou proti Alláhovi a proto
legitimním cílem.
Tajné vy"et-ování zaznamenalo, jak v/dci radikálních islámsk%ch skupin ve
Spojeném království podn*cují mladé britské muslimy, aby se stali teroristy. Jeden
z jejich v/dc/ prohlásil, $e je povinností muslim/ „plnit srdce nemuslim/ hr/zou“ a
dodal: „Jsem terorista. Jako muslim jsem samoz-ejm* terorista“. Ve ve-ejn%ch
rozhovorech stejn% mu$ vysv*tloval, $e ve skute'nosti mluvil o nevinn%ch jako
pouze o muslimech: „Ano, odsuzuji zabíjení nevinn%ch lidí, ne ale nev*-ících“.
Skupina americk%ch islámsk%ch v/dc/ vydala fatwu, neboli islámské
nábo$enské rozhodnutí, proti „terorismu a extrémismu“. Organizace naz%vaná
Rada severní Ameriky pro nábo$enská rozhodnutí vydala fatwu a Rada pro
americko-islámské vztahy (CAIR) zorganizoval tiskovou konferenci, na které
prohlásil, $e fatwu p-ijalo n*kolik velk%ch americk%ch muslimsk%ch skupin. Podle
odborníka na terorismus Stevena Emersona je nicmén* tato fatwa podvodem:
„Neodsuzuje a dokonce ani nep-iznává existenci kultury islámského d$ihádu, která
proniká me"itami a skupinami mlad%ch muslim/ po celém sv*t*. Nevzdává se
d$ihádu samotného a ani nep-iznává, $e je pou$íván k ospravedln*ní islámsk%ch
teroristick%ch 'in/“.
Po teroristick%ch útocích z Lond%na, které provedli muslimové, Rada pro
ve-ejné muslimské zále$itosti prohlásila, $e „islám pova$uje pou$ití terorismu k
jakémukoliv ú'elu za nep-ijatelné“. Je zde jen jedin% problém: není to pravda.
Mohamed sám -ekl, „Dosáhl jsem vít*zství terorem (vr$en%m do srdcí nep-ítele)“
(Buchari, 4:52:220). Korán také opakovan* vyz%vá k pou$ívání této taktiky, jako ve
ver"i 8:12: „A hle, Pán tv/j vnukl and*l/m: 'Jsem s vámi, podpo-te tedy ty, kdo$
uv*-ili! Já vrhnu do srdcí t*ch, kdo$ nev*-í, hr/zu a vy bijte je po "íjích a bijte je po
v"ech prstech!'“
Andrew Bostom, kter% studoval historii d$ihádu na t-ech kontinentech po více
ne$ tisíc let, -íká, $e „terorismus byl 'asto p-edehrou k dob%vání“. Terorismus je
psychologickou válkou, která má v nemuslimech vyvolat strach z muslim/, oslabit
jejich odpor a zabránit jim v uskute'n*ní skute'né obrany a$ do doby, kdy
muslimové pozd*ji povedou opravdovou válku s cílem kolonizovat a pod-ídit si je.
Fyzické útoky jako teroristické útoky v Madridu nebo v Lond%n*, ale také obrovská
zu-ivost kv/li nevinn%m karikaturám Mohameda v dánském listu Jyllands-Posten,
by m*ly b%t vid*ny v tomto sv*tle.
Podle odborníka Bassama Tibiho „je ve svém jádru islám nábo$enskou misí pro
celé lidstvo. Muslimové mají nábo$enskou povinnost "í-it islámskou víru po sv*t*.
‘A vyslali jsme t* k lidem v"em’ (34:28). Pokud se nemuslimové pod-ídí konverzí
150
Úvahy o islámu
nebo pod-ízením, m/$e b%t tato v%zva (dawa) prosazována mírumilovn*. Pokud ne,
muslimové mají povinnost vést proti nim válku. V islámu mír vy$aduje, aby se
nemuslimové pod-ídili v%zv* islámu, bu(to konverzí, nebo p-ijetím postavení
nábo$enské men"iny (dhimmi) a placením dan* z hlavy, d$izji“.
V rozhovoru pro Wall Street Journal Hassam El-Masalmeh z palestinské
d$ihádistické organizace Hamas potvrdil plán organizace na znovuzavedení
poni$ující d$izji pro nemuslimy pod-ízené d$ihádem. Arabsk% lexikograf po pe'livé
anal%ze termínu prohlásil: „Da+ je vybírána od nemuslim/ muslimskou vládou,
'ím$ oni stvrzují dohodu, která jim zaji".uje ochranu, jako kdyby "lo o náhradu za
to, $e nebudou zabiti“.
Toto pod-ízení nemuslim/ nábo$enskému apartheidu a druho-adé ob'anství v
jejich vlastních zemích je sou'ástí "aríi, islámského práva. A tato volba je dostupná
pouze k-es.an/m a #id/m, nikoliv hinduist/m, buddhist/m a dal"ím, kte-í si
m/$ou zvolit pouze mezi p-ijetím islámu nebo smrtí. Muslimové se cítí
„utiskováni“, kdy$ nemohou na Západ* pln* praktikovat své nábo$enské zákony.
Proto$e tyto zákony ale nakonec po$adují pod-ízení nemuslim/, „svoboda
nábo$enství“ pro muslimy v zásad* znamená svobodu u'init druhé nesvobodn%mi.
Podle Tibiho, „sv*tového míru, poslední fáze dawy (v%zvy k p-ijetí islámu), je
dosa$eno pouze konverzí nebo pod-ízením celého lidstva islámu … Muslimové v*-í,
$e "í-ení islámu válkou není agresí, ale napl+ováním islámsk%ch na-ízení "í-it
islám jako cestu k míru. Uchylování se k síle jako zp/sobu "í-ení islámu není válka
(harb), toto slovo je pou$íváno pouze k pou$ívání síly nemuslimy. Islámské války
nejsou hurub, ale futuhat, akty 'otevírání' sv*ta islámu a projevem islámského
d$ihádu. Vztahy mezi Dar al-Islam, domem míru, a Dar al-Harb, sv*tem
nev*-ících, se nicmén* podle koránu a autoritativních komentá-/ islámsk%ch
právník/ neodehrávají ve stavu války. Nev*-ící, kte-í stojí v cest*, jsou p-eká$kou
dawy, a jsou viníky války, proto$e pokud by se pod-ídili, dawa by mohla b%t
provád*na mírumilovn*. Jin%mi slovy, ti, kte-í odporují islámu, vyvolávají války a
jsou za n* zodpov*dní. Pouze tehdy, kdy$ jsou muslimové slabí, je povoleno 'do'asné
p-ím*-í' (hudna, islám"tí právníci se li"í v definici 'do'asnosti')“.
Tato slova se odrá$í v my"lenkách mnoha dne"ních islámsk%ch skupin. „Bush
-íká, $e chceme zotro'it lidi a potla'ovat jejich svobodu projevu“, -íká Abu Abduláh,
vysoce postaven% 'len Hizb ut-Tahrir, Strany osvobození. „My ale chceme osvobodit
v"echny lidi z otroctví 'lov*ka a u'init je otroky Aláha“. „Islám ukládá muslim/m
b%t u moci, aby mohli zastra"ovat - ne-ekl bych terorizovat - nep-átele islámu“, -ekl
Abu Mohamed, aktivista Hizb ut-Tahrir. „A kdy$ po ve"keré diskusi a vyjednávání
stále odmítají, pak je poslední volbou "í-ení ducha a vlády islámu d$ihád“, -ekl s
úsm*vem. „To je 'in*no v zájmu v"ech lidí, aby byli vyvedeni z temnoty do sv*tla“.
V u'ebnicích, které se v roce 2006 pou$ívají v Saudské Arábii, se uvádí, $e
„d$ihád na stezce Alláhov* - kter% sestává z boje proti neví-e, útisku,
nepravedlnosti a t*m, kte-í je provád*jí - je zavr"ením islámu. Toto nábo$enství
povstalo z d$ihádu a d$ihádem byla jeho vlajka pozvednuta. Jde o nejvzne"en*j"í
'iny, které 'lov*ka p-ivád*jí blí$e k Alláhovi“.
151
Úvahy o islámu
V"imn*te si, jak jsou slova „nevíra, útisk a nespravedlnost“ pou$ívána jako
synonyma. Omlouva'i islámu na Západ* neustále opakují mantru „d$ihád není
bojem proti nemuslim/m, ale bojem proti tyranii a nespravedlnosti“. Znovu je zde
problém, $e v muslimsk%ch o'ích není mezi t*mito r/zn%mi termíny takov% rozdíl.
Kdy$ muslimové na Západ* musejí stejn* jako rodilí nev*-ící $ít podle stejn%ch
sekulárních zákon/ a podle nikoliv "aríe, jde o „útisk“, a „nespravedlost“ nakonec
ozna'uje v"echny spole'nosti, které nejsou poslu"n* pod-ízeny Alláhov* v/li.
„Nespravedlnost“ tak m/$e b%t pou$ita k ozna'ení v"ech neislámsk%ch systém/,
nap-íklad západní demokracie.
Saudsk% zástupce ministra pro nábo$enství Abd Al-Rahman Al-Matroudi v
rozhovoru pro saudskou televizi v roce 2005 prohlásil, $e „definice terorismu, která
se nás t%ká, je, $e jde o jak%koliv akt nebo prohlá"ení, které jsou v rozporu s
koránem nebo sunnou, a. u$ v my"lence nebo v 'inu“. Také -ekl, $e muslimové by
m*li „prosazovat svojí kulturu“, a $e mírumilovné zp/soby by m*ly b%t pou$ívány
pouze tehdy, kdy$ nebudou dostate'n* silní: „Pokud jste dost silní na to, abyste se
ubránili, musíte tak u'init … Otázka: a prosazovat va"í kulturu … Al-Matroudi:
Ano, a prosazovat va"í kulturu. Otázka: Skv*lé. Al-Matroudi: A kdy$ nemáte tolik
síly, m*li byste d*lat v"echno, co m/$ete, abyste dostali to, co chcete, mírov%mi a
diplomatick%mi zp/soby“.
Agrese je n*co, co d*lají pouze nev*-ící. K-i$áci byli krátkou a ojedin*lou
epizodou evropské historie, zatímco d$ihád byl trval%m rysem islámského sv*ta po
více ne$ 1300 let, je zakotven v koránu a v islámsk%ch kanonick%ch textech. P-esto
muslimové cht*jí, aby se Evropané za k-í$ové v%pravy omluvili, a'koliv byly, jak
Bernard Lewis a dal"í poukázali, opo$d*nou a obrannou reakcí na staletí islámské
agrese. To proto, jak ukázal Tibi, $e kdy$ muslimové zaúto'í na nemuslimy, není to
vnímáno jako válka. Práv* naopak, je to vnímáno jako agrese, kdy$ nemuslimové
vzdorují islamizaci ve vlastních zemích a tak „staví p-eká$ky do cesty“ "í-ení
islámu. Odporují v/li Alláha. Proto$e jedin* pod-ízení se islámu m/$e p-inést mír,
muslimové sami si myslí, $e „"í-í mír“, kdy$ p-epadají, mrza'í a zabíjejí od Evropy
a$ po st-ední Asii.
Podle Jusufa al-Qaradávího byla muslimská komunita „vystavena hrozivé
invazi a agresivním útok/m, z nich$ jeden byl misioná-skou invazí, jejím$ cílem
bylo vyko-enit muslimskou komunitu jako takovou“. Proto pova$uje slovní
nenásilné pokusy o konverzi muslim/ k jin%m nábo$enstvím za formu agrese. To je
také d/vodem, pro' zem* jako Al$írsko prosadily zákony, které zakazují p-ijímání
jiného nábo$enství ne$ islámu. Qaradáví také z-ejm* podporuje tradi'ní islámsk%
postoj, $e ti, kte-í opustí islám, by m*li b%t popraveni. Zajímavé je, $e muslimové v
zemích nev*-ících pova$ují za akt agrese, kdy$ se jim neda-í konvertovat
nemuslimy.
Jak jsem uvedl v p-edchozích pojednáních, d$ihád je, jednodu"e -e'eno, cokoliv
je podnikáno kv/li "í-ení islámu, mírumilovn* 'i ne. Co$ znamená, $e d$ihád je
v$dy p-ítomen, i kdy$ násilí m/$e b%t do'asn* nep-ítomno, proto$e muslimové jsou
na pou$ití síly p-íli" slabí. Na druhou stranu, „agrese“ je cokoliv d*lají
nemuslimové, aby stav*li p-eká$ky postupu islámu, nenásiln* 'i ne.
152
Úvahy o islámu
Na základ* t*chto informací bychom mohli navrhnout slovník, kter% vysv*tluje,
co si mnoho muslim/ doopravdy myslí, kdy$ pou$ívají r/zné termíny, které
zápa(ané a nev*-ící chápou odli"n*:
Mír: „Mír“ znamená v islámu pod-ízení se v/li Alláha prost-ednictvím bo$ského a
v*'ného zákona, "aríe, a roz"í-ení Dar al-Islam - neboli domu islámu - na cel% sv*t.
Nep-ítomnost "aríe je nep-ítomností míru. Proto$e je v/lí Alláhovou, $e islám bude
vládnout celé planet*, vstupování do nemuslimsk%ch zemí za ú'elem pod-izování
jejich populace a ni'ení jejich zkorumpované nev*-ící kultury není muslimy vid*no
jako „vedení války“, ale jako "í-ení míru.
Svoboda: Hurija, svoboda, znamená osvobození v"ech lidí z otroctví lidsk%ch zákon/
a jejich pod-ízení v/li Aláhov* a jeho zákon/ v dokonalém otroctví.
Nábo!enská svoboda: Pod-ízení nemuslim/ nábo$enskému apartheidu a druho-adé
ob'anství v jejich vlastních zemích pod islámsk%m právem. Tato volba je dostupná
pouze k-es.an/m a #id/m, nikoliv hinduist/m, buddhist/m a dal"ím, kte-í mají
pouze mo$nost p-ijmout islám nebo zem-ít. Muslimové musí dodr$ovat "aríu.
Proto$e tyto zákony po$adují pod-ízení nemuslim/, „svoboda vyznání“ znamená pro
muslimy v zásad* svobodu u'init ostatní nesvobodn%mi.
D!ihád: Mírumilovná vnit-ní snaha, která na indickém subkontinentu zabila a$ 80
milión/ lidí a v pr/b*hu 1350 let zotro'ila a zabila desítky milión/ dal"ích na t-ech
kontinentech. M/$e b%t násiln%, ale pouze k obrann%m ú'el/m, jako kdy$ si
muslimové bránili sv/j postup z Arabského poloostrova k hranicím &íny a cestou
ni'ili místní kultury.
Agrese: Kdy$ nemuslimové d*lají cokoliv na záchranu svojí kultury a odporují
islamizaci sv%ch zemí. I kdy$ je „agrese“ nenásilná, jako v p-ípad* oti"t*ní
karikatur kritick%ch k islámu, na tuto netolerovatelnou urá$ku islámské
nad-azenosti na zemi m/$e b%t muslimy odpov*zeno násilím. Proto$e odmítání
pod-ídit se "aríí je vzpourou proti Alláhovi, na samotnou existenci nemuslimsk%ch
komunit lze pohlí$et jako na akt agrese.
153
Úvahy o islámu
„Islámofobie“ je útok ad hominem
Ali Sina
Jeden p-ítel m* upozornil na diskusi probíhající na Wikipedii o neologismu
„islámofobie“. N*kte-í z diskutujících navrhovali, $e by m*la b%t tato kategorie
odstran*na, proto$e termín „islámofobie“ je rozd*lující, podn*cující a je 'asto
pou$íván k potla'ování zcela oprávn*né kritiky islámu.
Tento návrh byl pochopiteln*, jak bylo mo$né o'ekávat, zamítnut muslimy, kte-í
ji$ islamizovali v"e v'etn* Wikipedie. Tento p-ítel m* po$ádal o m/j názor na v*c.
Zde je, co si myslím:
Islám je ideologie. Odmítnutí ideologie nelze klasifikovat jako fobii. ,íct o
oponentovi ideologie, $e trpí fobií, je blud. V"echny ideologie mají své kritiky,
nesly"íme ale k-es.any, $e by ozna'ovali kritiky k-es.anství za kristofoby,
komunisty ozna'ovat své kritiky za komunitofoby, nebo hinduisty naz%vat ty své
hindofoby. Termín „islámofobie“ je nesprávn% a zavád*jící jak technicky, tak i
logicky.
Podle slovníkové definice je fobie „vytrval%m, abnormálním a iracionálním
strachem ze specifické v*ci nebo situace, kter% nutí 'lov*ka se jim vyh%bat, bez
ohledu na v*domí a uji".ování o jejich bezpe'nosti“. Neologismus „islámofobie“ tak
-íká, $e islám není nebezpe'n%, a $e strach z n*j je iracionální.
Toto tvrzení nebylo potvrzeno a nepanuje o n*m v"eobecn% souhlas. Je mnoho
lidí, kte-í tvrdí, $e islám je opravdu nebezpe'nou ideologií, a toto tvrzení dokládají
v*cn%mi a logick%mi argumenty. Ozna'ovat je za islámofoby znamená nazna'ovat,
$e jejich kritika byla ji$ vyvrácena a $e byla potvrzena iracionalita jejich strachu z
islámské hrozby. Jejich nesouhlas je tak ozna'ován za nelogick% a za du"evní
chorobu.
Ka$dá ideologie má své oponenty. Je ryzí arogancí naz%vat kritiku jakékoliv
ideologie fobií. To by znamenalo, $e platnost této ideologie ji$ byla potvrzena a
ka$d%, kdo se proti ní staví, zastává iracionální postoj a pot-ebuje pomoc
psychiatra.
Takové iracionality a arogance jsou schopni pouze muslimové. V"ichni si
vzpomínáme na Mohameda Abdulláha, Afghánce, kter% konvertovat ke
k-es.anství, a hrozila mu za to poprava. Kdy$ byla vláda Afghánistánu dotla'ena k
jeho propu"t*ní, zachránila si tvá- tím, $e ho obvinila z "ílenství a tudí$
neschopnosti stanout p-ed soudem. V myslích muslim/ m/$e s islámem
nesouhlasit pouze "ílenec. To je ryzí arogance.
Buddhismus je ve v"ech sm*rech mírumilovné nábo$enství, p-esto má ale své
kritiky, a my je nikdy neozna'ujeme za buddhofoby.
Neologismus islámofobie nedává naprosto $ádn% smysl. Je hanliv% a je pou$íván
pejorativním zp/sobem k diskreditaci kritik/ islámu.
154
Úvahy o islámu
Fobie je nemoc. Zde je krátk% seznam n*kolika fobií: achluofobie (strach z
temnoty), acrofobie (strach z v%"ek), androfobie (strach z mu$/), aviafobie (strach z
létání, klaustrofobie (strach z uzav-en%ch prostor), koitofobie (strach z koitu),
decidofobie (strach z rozhodování), demofobie (strach z lidí), equinofobie (strach z
koní), gynofobie (strach z $en), hadefobie (strach z pekla - fobie, která postihuje
v"echny muslimy), iatrofobie (strach z ordinace léka-e nebo doktor/), nekrofobie
(strach ze smrti), neofobie (strach z 'ehokoliv nového), panfobie (strach ze v"eho),
xenofobie (strach 'i odpor k cizinc/m, a$ strach ze v"eho cizího), atd.
Jak by mohla kritika islámu spadat do této kategorie? To v"e jsou iracionální
strachy, které vy$adují terapii. Nazna'ují muslimové, $e kritici islámu by m*li b%t
lé'ení? Nesouhlas s islámem nelze klasifikovat jako fobii. Islám je ideologie. Fobie
je iracionální strach z v*cí, lidí nebo situací, nikoliv ale z ideologie. Nem/$ete mít
fobii ze systému víry. Víry nejsou samy o sob* d*sivé. Jsou to lidé, kte-í r/zné
zlo'inné víry zastávají, kte-í jsou nebezpe'ní a d*siví. Jak je mo$né vid*t, samotn%
termín „islámofobie“ je hloup%, proto$e islám je systém víry a není mo$né mít fobii
ze systému víry.
Muslimové trpí iracionálním strachem z #id/. Muslimské d*ti jsou u'eny, $e
#idé jsou zlí, $e jí muslimské d*ti a d*lají z jejich krve pe'ivo. #idé jsou karikováni
hanobícím a démonizujícím zp/sobem, jsou zobrazováni jako krvela'ná monstra. V
televizním po-adu vysílaném v palestinské televizi se zeptali t-íletého d*v'ete,
koho nenávidí nejvíce, ona odpov*d*la „#idy“, a noviná-i poté, co to zaslechli,
chválili Alláha. Neologismus $idofobie je proto legitimní, proto$e popisuje
iracionální strach z #id/, kter% je muslim/m v"t*pován od d*tství. Muslimové
touto chorobou velmi trpí.
Pokud by byly d*ti kdekoliv vedeny ke strachu z muslim/ stejn%m zp/sobem,
jak%m jsou muslimské d*ti u'eny strachu z #id/, pak bychom mohli smyslupln*
hovo-it o muslimofobii. To ale není ná" p-ípad. Islám je systémem víry. Je lidsk%m
právem nesouhlasit s jakoukoliv vírou. Naz%vat tento nesouhlas „fobií“ je logick%m
bludem. Islám je jedinou ideologií, její$ stoupenci se sna$í zdiskreditovat své
kritiky tím, $e jejich naz%vají jejich kritiku „fobií“.
Slovo islámofobie je naprosto nesmyslné. Je stejn* bezv%znamné, jako
„fa"ofobie“. Lidé mají právo nesouhlasit s jakoukoliv ideologií a kritizovat jí, a. u$
je dobrá nebo "patná. Správnost ideologie spo'ívá v oku hodnotícího. Uml'ovat
kritiku ideologie je potla'ováním základního lidského práva, jím$ je svoboda
projevu.
Absurdita muslimské mysli spo'ívá v tom, $e si myslí, $e je v naprostém
po-ádku podn*covat nenávist k nemuslim/m obecn*, a k #id/m obzvlá"t*, a p-esto
není správné, kdy$ jiní jejich ideologii nenávisti kritizují.
Co spo'ívá za touto paranoiou a fobií z kritiky? Je to neschopnost muslim/
postavit se právoplatné kritice islámu. Kdy$ takto sel$ou, uch%lí se k útoku ad
hominem a sna$í se zdiskreditovat své kritiky po"pin*ním jejich charakteru.
Ozna'ením kritiky islámu jako du"evní choroby se zbavují nutnosti odpovídat na
právoplatnou kritiku svojí víry.
155
Úvahy o islámu
Neologismus „islámofobie“ je proto známkou intelektuální smrti muslimsk%ch
oponent/, kte-í nejsou schopni p-ijít s logick%mi argumenty a bránit islám p-ed
kritikou racionálním zp/sobem. „Islámofobie“ je útokem ad hominem. Je logick%m
bludem a urá$kou vrhanou na kritiky islámu. Zd/raz+uje skute'nost, $e islám je
le$, která není schopná ustát kritiku. To je d/vod, pro' muslimové pot-ebují kritiku
a musí zni'it pravdu brutální silou, a. u$ právní, nebo fyzickou, aby svojí le$
uchránili.
Samotná existence tohoto neologismu je nevysloven%m p-iznáním muslim/, $e
islám je le$, kterou nelze logicky obhájit, a jedinou cestou k její obran* jsou ad
hominem útoky a cenzura.
156
Úvahy o islámu
Islámofobie?
Hugh Fitzgerald
Slovo „islámofóbie“ musí b%t vystaveno zkoumání a jeho u$ivatelé neustále
dotazováni, jak p-esn* ho definují. Kv/li pou$ívání tohoto slova, jeho$ jasn%m
ú'elem je uml'ovat kritiky, by m*li b%t zahnáni do defenzívy.
Tak$e se jich zeptejme, kterou z následujících kritik islámu pova$ují za
islámofóbii:
1) Mohamed je vzorem 'lov*ka pro v"echny 'asy. Mohamed si vzal Ai"u, kdy$ jí
bylo "est, a m*l s ní pohlavní styk, kdy$ jí bylo dev*t. Pova$uji za d*sivé, $e
muslimové pokládají tento akt za 'in 'lov*ka, kter% je v ka$dém ohledu vzorem,
kter% by m*l b%t napodobován. Obzvlá"t* jsem zhrozen tím, $e prvním 'inem
Ajatoláha Chomejního, velmi ortodoxního a vzd*laného teologa, bylo sní$ení
legálního v*ku pro vstup dívek v Íránu do man$elství na dev*t let - proto$e,
pochopiteln*, to bylo Ai"ino stá-í v okam$iku, kdy s ní m*l Mohamed sexuální
pom*r.
2) Shledávám hroziv%m, $e islám prosazuje ur'it% druh totální regulace pro cel%
vesmír, tak$e jeho stoupenci se musí neustále ptát, zda, nap-íklad, mohou nosit
vlasy upravené ur'it%m zp/sobem, p*stovat si vousy ur'it%m zp/sobem, nebo p-át
nev*-ícím ".astné Vánoce (rozhodn* ne!).
3) Shledávám hrozivou nábo$ensky schválenou doktrínu takíja - doktrínu, která
má p/vod v koránu samotném (3:28 a 16:106)
4) Shledám hroziv%mi mnoho 'in/, které Mohamed spáchal, v'etn* masakru
kmene Banu Kurajza, jím na-ízen%ch vra$d t*ch, které pova$oval za oponenty,
dokonce i starého mu$e, $eny nebo kohokoliv, o kom si myslel, $e se mu t-eba i jen
posmíval.
5) Shledávám hrozivou nenávist vyjad-ovanou koránem, hadísy a sírou v/'i
nev*-ícím - v"em nev*-ícím.
6) Hnusí se mi historické uvalování dan* (d$izja) na nev*-ící, po$adavek, aby nosili
"aty, které je identifikují, to, $e jim nebylo umo$n*no stav*t nebo opravovat
svatostánky bez povolení muslimsk%ch autorit, $e v museli jezdit na oslech bokem
a v p-ítomnosti muslim/ sesednout, $e v právních sporech nem*li $ádného zastání,
proto$e si p-ed zákonem nebyli s muslimy rovni - a stovky dal"ích v*cí, které m*ly
zajistit jejich trvalé, jak -íkají kanonické texty, poní$ení. Praktiky minulosti,
-íkáte? Nebo praktiky, které stále mohou b%t v mnoha p-ípadech zaznamenány v
bídném zacházení s nemuslimy v celém muslimském sv*t*, od "patného zacházení
157
Úvahy o islámu
s Kopty, Asyrci, Chaldejsk%mi, Maronity, Arménci, #idy, hinduisty, buddhisty, a$ k
p-evle'ené dani d$izja systému bumpitura v Malajzii.
7) Shledávám masovou vra$du 60-70 milión/ Ind/ b*hem 250 let mughalské vlády,
a destrukci desítek tisíc/ artefakt/ a hinduistick%ch a buddhistick%ch chrám/, z
nich$ n*které jsou uvedené v dvou svazcích editovan%ch Sita Ram Goelem a
dal"ími, hrozivou.
8) Shledávám 1300 letou historii pronásledování zoroastriánc/, která podle Mary
Boyce, expertky na zoroastriánství, pokra'uje do dne"ních dn/, a vedla k redukci
stoupenc/ tohoto nábo$enství na pouh%ch 150 000, za odsouzeníhodnou. Její práce
obsahuje pikantní detaily, v'etn* úmyslného mu'ení a zabíjení ps/ (kte-í jsou
zoroastriánstvím ct*ni) dokonce i mal%mi muslimsk%mi d*tmi, které jsou k tomuto
jednání vychovánány.
9) Zji".uji, $e chybí záznamy o intelektuálních úsp*"ích muslim/, a p-ipisuji to
selhání v podpo-e svobodnému a skeptickému bádání, které je nutné pro, mimo jiné
v*ci, vytvo-ení moderní v*dy. Shledávám p-esv*d'ujícím argument, $e v
nemuslimsk%ch zemích docházelo k ur'ité intelektuální aktivit* po n*kolik století
po jejich dobytí, dokud k-es.ané a $idé (na Blízkém v%chod*) m*li stále v%znamn% a
plodn% vliv, a $e poté, co byli potla'eni, tato aktivita ustala.
10) Odsuzuji zákaz zobrazování $iv%ch bytostí v socha-ství a malí-ství. Odsuzuji
hroziv% vandalismus a ni'ení k-es.ansk%ch, $idovsk%ch, zoroastriánsk%ch,
hinduistick%ch a buddhistick%ch míst, od tisíc/ chrám/ a$ po nedávné zni'ení
Buddh/ v Bamiyanu v Afghánistánu, p-edislámsk%ch archeologick%ch nalezi".
zni'en%ch po celém Íráku. I v samotné Evrop* se kostely a ve-ejné sochy staly
objekty útok/ a destrukce.
11) Odsuzuji tu 'ást muslimského práva, která 'iní v"echny smlouvy mezi
nev*-ícími a muslimy z pohledu nev*-ících bezcenn%mi, a'koliv z pohledu muslim/
mají velkou cenu, proto$e oni podepisují pouze to, 'emu -íkají „hudna“, do'asnou
smlouvu o p-ím*-í, spí"e ne$ skute'nou smlouvu o míru - a proto$e musí vést válku
proti nev*-ícím, nebo proti nim vést d$ihád jin%mi zp/soby, podle modelu smlouvy z
al-Hudajbíje, $ádn% nev*-ící stát nebo osoba nem/$e nikdy smlouv* s muslimy
v*-it.
12) Odsuzují proslov b%valého malajzijského premiéra Mahathira Mohammada,
kter% p-ed n*kolika lety sklidil takov% potlesk, ve kterém volal po „rozvoji“ nikoliv
lidského potenciálu, nikoliv um*ní a v*dy, ale v zbra+ov%ch technologií, a po
spojení a povzbuzení muslimské „intelektuální síly“ za jedin%m ú'elem pora$ení
nev*-ících, jak 'tení celého proslovu 'iní zcela jasn%m. Chcete, abych jí p-e'etl p-ed
publikem?
158
Úvahy o islámu
13) Odsuzuji skute'nost, $e muslimové jsou u'eni my"lence, a mnoho z nich si jí
bere k srdci, $e by m*li nabízet svou loajalitu pouze muslim/m, muslimské obci, a
nikdy nev*-ícím osobám nebo nev*-ícím národním stát/m, kter%m dali slib
v*rnosti - takov% slib evidentn* musí b%t k-ivou p-ísahou, proto$e taková loajalita
není mo$ná. M%lím se? Uka$te mi, 'emu p-esn* jsem na islámu neporozumn*l.
14) Odsuzuji k-ik radosti na akty terorismu, pot*"ení p-edvád*né radostn%mi a
oslavujícími davy v Káhi-e, Ramaláhu, Chart/mu, Bejr/tu, Dama"ku, Baghdádu a
samoz-ejm* po celé Saudské Arábii, kdy$ dorazily zprávy o útoku na New York - a
pokud si p-ejete, m/$u dodat zprávy z t*chto hlavních m*st, které ukazují, $e k
tomu do"lo. P-ipisuji nad"ená prohlá"ení o tom, $e si to nev*-ící zaslou$ili, tomu, $e
islám vidí sv*t jako válku mezi v*-ícími a nev*-ícími.
15) Z toho d/vodu odsuzuji "ílené rozd*lení sv*ta na dar al-Islam (sv*t islámu) a
dar al-Harb (sv*t války), a po$adavek na nekompromisní nep-átelství mezi t*mito
a$ do kone'ného triumfu prvního, a trvalé podrobení a za'len*ní druhého.
16) Odsuzuji sexuální nerovnost a "patné zacházení s $enami, o kterém m/$u
prokázat, $e má jasn% základ v kanonick%ch islámsk%ch textech, a není jednodu"e,
jak tvrdí Ebadi a dal"í pseudoreformáto-i, „kulturní“ zále$itostí.
17) Odsuzuji skute'nost, $e nev*-ící se cítí, oprávn*n*, ohro$eni tak-ka v ka$dé
muslimské zemi, ale muslimové se naproti tomu chovají k zemím nev*-ících a jejich
obyvatel/m s pohrdáním, arogancí a nekone'n%mi po$adavky na p-izp/sobení se
tomu, co muslimové po$adují - a. u$ jde o odstra+ování k-í$/, zm*nu sv*tsk%ch
zákon/ ve Francii, nebo po$adavky na roz"í-ení zákon/ o „'inech z nenávisti“ v
Británii, aby zabránili jakékoliv vá$né a st-ízlivé kritice islámu.
18) Odsuzuji d/raz kladen% na kolektiv a nenávist k individuální automii.
Obzvlá"t* v*-ím, $e n*kdo, kdo se do islámu narodil, má plné právo islám opustit,
pokud si tak zvolí - a $e by nem*l b%t potrestán, tím mén* potrestán smrtí, jak se
tak 'asto d*je.
19) Shledávám záznamy muslimského politického despotismu tak-ka kompletními
- s v%jimkou t*ch muslimsk%ch zemí a re$im/, které, jako to ud*lal Ataturk,
zavedly opat-ení k omezení a svázání islámu.
20) Odsuzuji skute'nost, $e a'koliv muslimové mluví o islámu jako o
„univerzálním“ nábo$enství, ve skute'nosti bylo prost-edkem arabského
imperialismu, v n*kter%ch p-ípadech dovedlo dobyté a islamizované do
zapomenutí, nebo k nete'nosti 'i dokonce k násilí v/'i vlastní p-edislámské
historii. Po$adavek na to, $e korán musí b%t 'ten v arab"tin* (první v*c, kterou
Ataturk ud*lal, bylo vydání tureckého koránu a tafsíru, neboli komentá-/), a víra
mnoha muslim/, $e ideální spole'nost m/$e b%t odvozena ze sunny Arábie 7.
159
Úvahy o islámu
století, a $e jejich spole'nosti za moc nestojí, je imperialismem, kter% úto'í na
kulturu a historii a je nejhor"ím a tak-ka kompletním druhem imperialismu.
21) Odsuzuji útoky na exmuslimy, kte-í 'asto musí $ít ve strachu. Odsuzuji útoky
na Theo van Gogha a dal"í, a absenci vá$né debaty o podstat* islámu a jeho
reform* - s v%jimkou pou$ití takové diskuse k dal"ímu balamut*ní a rozptylování
nev*-ících, kte-í se za'ínají o celou zále$itost zajímat.
22) Odsuzuji prázdnotu „cita'ních“ argument/ v/'i k-es.an/m a $id/m, zalo$en%ch
na lstivé citaci pasá$í - nap-íklad Levitiku - které byly po 2000 let zcela ignorovány
a nepou$ívány, a odsuzuji p-episování historie takov%m zp/sobem, $e muslimsk%
profesor m/$e -íct americk%m univerzitním student/m, $e „Ku Klux Klan
uk-i$ovával (!) 'erné Ameri'any, zatímco v"ichni stáli okolo k-í$e a zpívali
k-es.anské hymny (!)“.
23) Odsuzuji fale"ná uji"t*ní, $e „v"ichni sdílíme stejnou Abrahámovu víru“ a
„pat-íme ke t-em monoteistick%m nábo$enstvím“, kdy$, podle mého názoru,
k-es.ané a $idé se toho mohou mnohem mén* obávat od polyteistick%ch hinduist/,
a nakonec toho skute'n* zásadního s nimi mají mnohem více spole'ného ne$ s
islámem.
24) Odsuzuji skute'nost, $e islám je zalo$en na my"lence dobytí sv*ta, nikoliv na
p-izp/sobivosti, a $e jeho stoupenci nev*-í v západní pluralismus s v%jimkou
p-ípad/, kdy m/$e b%t pou$it jako do'asn* neju$ite'n*j"í nástroj k ochran* pozice
islámu, dokud se jeho stoupenci pevn* ve spole'nosti nezavedou.
25) Odsuzuji pohled, $e v islámu nejde p-i praxi dawy, neboli volání k islámu, o
záchranu individuální du"e, ale o to, co nejvíce ze v"eho p-ipomíná zápis do
islámské armády. Není t-eba si p-e'íst poznámky vyti"t*né drobn%m písmem; není
t-eba znát islámskou v*rouku; není t-eba 'íst nebo v*d*t, co je napsáno v sí-e a
hadísech a je"t* mén* v koránu; je t-eba odrecitovat jedinou v*tu. To neukazuje
hlubok% zájem o podstatu konverze (tedy vlastn* „reverze“).
26) Odsuzuji p-edstavu, $e „islám by m*l dominovat, a nem*lo by mu b%t
dominováno“. Odsuzuji Mohamedovu p-edstavu, $e „válka je klam“. Odsuzuji to, co
se stalo b*hem 1350 let na území, které bylo zapln*no k-es.any, $idy, zoroastriány,
hinduisty a buddhisty, a které je dnes tak-ka monotón* muslimské. Nemyslím si,
$e islám vítá jakoukoliv rozmanitost, pokud by m*la znamenat rovnost pro
nev*-ící.
27) Odsuzuji skute'nost, $e otroctví je v islámu povoleno, $e je diskutováno v
Koránu, a $e v Arábii bylo potla'eno a$ v 19. století pouze díky vlivu Britské
námo-ní síly v Zálivu; $e v Saudské Arábii bylo formáln* zru"eno a$ v roce 1962; $e
stále existuje v Mali, Súdánu a dokonce v Mauretánii; $e m/$e existovat v
160
Úvahy o islámu
arabském vnitrozemí. Zacházení s thajsk%mi, filipínsk%mi, indick%mi a dal"ími
domácími pomocníky v arabsk%ch domácnostech se rovná otroctví a není náhodou,
$e nikdy nebyl $ádn% muslimsk% William Wilberforce.
Tak bych mohl pokra'ovat, a jsem p-ipraven citovat z historie a kanonick%ch
text/. A stejn* tak stovky tisíc/ nev*-ících, kte-í se seznámili s islámem, nebo ve
sv%ch vlastních zemích s muslimskou populací, která u'inila jejich $ivoty mén*
p-íjemn%mi a více nebezpe'n%mi a drah%mi, ne$ by byly bez ní.
Pokud toto je „islámofóbie“ - uka$te mi, co p-esn* je na ní iracionálního (t.j.
nezalo$eného na faktech, pozorovatelném chování, nebo studiu islámu). Uka$te mi,
pro' jde o „iracionální“ odpor, nebo dokonce nenávist, k islámu. Pokud to nem/$ete
prokázat, pak byste toto slovo rad*ji nem*li pou$ívat. Ale pokud ho pou$ijete,
p-ipravte si pro poslucha'e dostatek citát/ z koránu, hadís/ a síry, aby mohli
soudit sami za sebe, bez „vedení“ omouva'/ islámu, a. u$ muslimsk%ch nebo ne.
161
Ex-muslimové hovo!í
Ex-muslimové hovo-í
Pro' nejsem muslim
Ibn Warraq
Ibn Warraq je odpadlík od islámu a odborník na islám. Vydal *adu knih, které se
zab%vají islámem jak z pohledu klasické islámské teologie, tak i z pohledu vzácného
oboru kritick%ch studií islámu, koránu a Mohameda. Následující text je za&átkem jeho
knihy Pro& nejsem muslim, která vy"la i v &e"tin(.
P-edmluva
Narodil jsem se v muslimské rodin* a vyr/stal jsem ve stát*, kter% se te(
ozna'uje za islámskou republiku. Mí nejbli$"í p-íbuzní se pova$ují za muslimy ?
n*kte-í za více, jiní za mén* ortodoxní. Mé nejstar"í vzpomínky z d*tství se t%kají
mé ob-ízky a prvního dne v koránské "kole, psychoanalytici si o tom mohou myslet
své. Korán jsem se nau'il 'íst v arab"tin* d-ív, ne$ jsem se nau'il 'íst a psát ve
svém rodném jazyce. P-itom jsem nerozum*l ani slovu z toho, co jsem 'etl. Je to
ostatn* b*$ná zku"enost tisíc/ muslimsk%ch d*tí. Jakmile jsem byl schopen
vlastního úsudku, odvrhl jsem v"echna nábo$enská dogmata, která se mi sna$ili
vnutit. Nyní se pova$uji za sekulárního humanistu, kter% v"echna nábo$enství
pova$uje za sny nemocn%ch lidí - za sny fale"né, a to prokazateln* fale"né, a k tomu
zhoubné.
Tolik tedy o mém p/vodu a o mém sm%"lení. Tím by to pro m* skon'ilo, neb%t
zále$itosti Salmana Rushdieho a vzestupu islámu. Tyto skute'nosti m* p-im*ly,
abych sepsal tuto knihu - p-ed tím jsem nikdy $ádnou nenapsal. Mnozí z mé
generace, narozené po válce, si asi kladli otázku, jak bychom se osobn* zachovali v
ideologicky nabité atmosfé-e t-icát%ch let. Byl bych nacistou, komunistou, byl bych
zastáncem svobody a demokracie, bojoval bych za krále a vlast, 'i bych byl
antiimperialistou? B*hem svého $ivota nemíváme p-íli" 'asto p-íle$itost ukázat, na
které stran* stojíme v n*jaké otázce, v ní$ jde o $ivot nebo o smrt. Ale aféra kolem
Salmana Rushdieho a vzestup islámu takovou otázkou jsou a má kniha je m%m
stanoviskem. Pokud n*kdo lituje, $e ne$il v t-icát%ch letech a nemohl ukázat, na
které stran* stojí, m/$e to ukázat dnes. Jde p-edn* o aféru Rushdieho, ale jde
rovn*$ o válku, která probíhá v Al$írsku, Súdánu, Íránu, Saudské Arábii a
Pákistánu - o válku, jejími$ prvními ob*.mi jsou muslimové - muslimské $eny,
muslim"tí intelektuálové, spisovatelé, oby'ejní slu"ní lidé. Tato kniha je m%m
p-ísp*vkem k této válce. Kdykoli jsem zapochyboval o tom, zda je moudré ji napsat,
dov*d*l jsem se o dal"ích vra$dách ve jménu boha a islámu - a. u$ to bylo v
162
Ex-muslimové hovo!í
Al$írsku, Íránu, Turecku 'i Súdánu - a to m* p-im*lo, abych ve svém psaní
pokra'oval.
Nejhor"ím aspektem Rushdieho aféry byla záplava 'lánk/ a knih psan%ch
západními apologety islámu - noviná-i, u'enci, cestovateli, konvertity (n*kte-í byli
p-edtím komunisté) - kte-í tvrdili, $e mluví za muslimy. Z t*chto knih a 'lánk/ mi
bylo zle a vyvolávaly ve mn* opravdov% hn*v. Jedná se o blahosklonnost toho
nejhor"ího druhu a p-itom zalo$enou na l$i: tito pisatelé nemluví za v"echny
muslimy. Mnoho odvá$n%ch jednotlivc/ z muslimského sv*ta Rushdieho
podporovalo a dosud podporuje. Egyptsk% 'asopis Rose al-Youssef dokonce v lednu
1994 publikoval v%+atky ze Satansk%ch ver"/. Má práce se pokou"í zasít kapku
pochybností do oceánu dogmatick%ch jistot tím, $e se neúprosn* a kriticky podívá
na tém*- v"echna základní tvrzení islámu. O'ekávám kritiku a mohu jen citovat
velkého Johna Stuarta Milla a slova jeho nejv*t"ího moderního obdivovatele von
Hayeka. Ve spise „O svobod*“ Mill pí"e: „Zvlá"tní je, $e lidé sice p-iznávají
oprávn*nost argument/ ve svobodné diskusi, ale namítají, $e tyto argumenty
nemají b%t 'hnány do extrém/'. Nevidí, $e nejsou-li d/vody dobré pro extrémní
p-ípad, nejsou dobré pro $ádn% p-ípad.“ A je"t* jednou z Milla:
Pokud n*kdo potla'uje vyjád-ení n*jakého názoru, je to zvlá"t* zlé z
toho d/vodu, $e tím okrádá lidské pokolení, potomstvo i sou'asnou
generaci. Okrádá více ty, kte-í s dan%m názorem nesouhlasí, ne$ ty,
kte-í ho zastávají. Pokud se toti$ jedná o názor správn%, nemají lidé
p-íle$itost zam*nit blud za pravdu; pokud se jedná o názor "patn%,
p-icházejí o mo$nost vnímat pravdu jasn*ji, a to je tém*- stejn* veliká
ztráta. St-etne-li se toti$ pravda s bludem, vystoupí z-eteln*ji. Nikdy si
toti$ nem/$eme b%t zcela jisti, zda názor, kter% se sna$íme potla'it, je
bludn%. Ale i kdybychom o tom m*li jistotu, i pak je jeho potla'ování
n*'ím "patn%m.
A nyní von Hayek:
Svoboda my"lení bude mít p-ím% v%znam asi jen pro malou men"inu, a.
u$ se jedná o jakoukoli spole'nost. Z toho ale neplyne, $e je tu n*kdo,
kdo je oprávn*n vybírat ty, jim$ je tato svoboda vyhrazena. Sni$ovat
hodnotu intelektuální svobody jen proto, $e stejn* nedá ka$dému tuté$
mo$nost nezávislého uva$ování, znamená nepochopit, v 'em hodnota
této intelektuální svobody spo'ívá. Má-li plnit svou úlohu, toti$ b%t
prvním hybatelem intelektuálního pokroku, pak pro ni není podstatné,
$e kdokoli smí myslet 'i psát cokoli. Podstatné je, $e jakákoli my"lenka
m/$e najít svého zastánce. Není-li nesouhlas potla'en, v$dy se najde
n*kdo, kdo bude zkoumat my"lenky ovládající jeho sou'asníky a kdo
bude p-edkládat nové my"lenky, které pak diskuse i propaganda
vyzkou"ejí.
163
Ex-muslimové hovo!í
Úvod
A$ budete 'íst tuto knihu, nezapomínejte na to, $e je rozdíl mezi teorií a praxí.
Mezi tím, co by muslimové d*lat m*li, a tím, co ve skute'nosti d*lají. Mezi tím,
'emu by m*li v*-it a co by m*li d*lat, a tím, 'emu opravdu v*-í a co opravdu d*lají.
M/$eme mluvit o islámu '. 1, islámu '. 2 a islámu '. 3. Islám '. 1 je to, co u'il
Prorok, tedy jeho u'ení obsa$ené v Koránu. Islám '. 2 je nábo$enství vykládané a
rozvíjené teology skrze tradice (hadíth). Sem nále$í "aría a islámské právo. Islám '.
3 je to, co muslimové opravdu d*lali a 'eho dosáhli. Jin%mi slovy, islámská
civilizace.
Základní teze, je$ vyplyne z této knihy, zní, $e islám '. 3 'asto dosáhl ú$asn%ch
v%"in navzdory islámu '. 1 a '. 2, a nikoli díky n*mu. Islámská filozofie a literatura
nebo islámské um*ní by nedosáhly on*ch v%"in, kdyby spo'ívaly pouze na islámu '.
1 a '. 2. Vezm*me ku p-íkladu poezii. P-inejmen"ím ve svém raném období
Mohamed básníky pohrdal: „Ti, kte-í bloudí, následují básníky“ (súra 26.224).
Podle sbírky tradic zvané Mi"kat Mohamed pr% -ekl: „B-icho plné hnisu je lep"í ne$
b-icho plné poezie.“ Kdyby se básníci dr$eli islámu '. 1 a islámu '. 2, nem*li
bychom krásné básn* Abú Nuwáse op*vující víno a krásné h%$d* chlapc/ ani $ádné
jiné z krásn%ch básní o vín*, je$ arabskou literaturu právem proslavily.
Pokud jde o islámské um*ní, Islámsk% slovník (Dictionary of Islam - DOI)
uvádí, $e Mohamed proklel ty, kdo malují a kreslí lidi a zví-ata (Mi"kat 7, kap. 1,
odd. 1), a proto je t-eba je pova$ovat za nezákonné. Ettinghausen uvádí ve své
P-edmluv* k Arabskému malí-ství, $e hadíth je pln% odsudk/ „tv/rc/ figurálních
obraz/“ a naz%vá je „nejhor"ími z lidí“. Odsuzuje je za to, $e se cht*jí rovnat bohu,
jen$ je jedin%m Stvo-itelem. Kanonické stanovisko neponechává $ádn% prostor pro
figurální malbu. Kontakt se star"ími civilizacemi, s jejich bohat%mi um*leck%mi
tradicemi na"t*stí 'erstvé konvertity k islámu vedl k tomu, aby na toto ortodoxní
stanovisko nedbali. Díky tomu se nám zachovala taková mistrovská díla jako
perské a mogulské miniatury.
Tv/r'í podn*ty, které jsou za islámsk%m um*ním, islámskou filozofií, v*dou a
literaturou, nemají tedy sv/j zdroj v islámu '. 1 'i islámu '. 2, n%br$ ve star"ích
civilizacích, které mají bohat"í d*dictví. V Arábii um*lecké, filozofické 'i v*decké
tradice zcela chyb*ly. Z arabské minulosti se zachovala pouze poezie; její tv/r'í
v%voj ale nebyl nikterak inspirován islámem jako takov%m. Islámské um*ní by
neexistovalo bez um*ní byzantského 'i sásánského - islám '. 1 i islám '. 2 se k
n*mu stav*ly nep-átelsky. Podobn* by islámská filozofie a islámská v*da
neexistovaly bez filozofie a v*dy -ecké. Islám '. 1 a islám '. 2 t*mto „cizím v*dám“
rozhodn* nebyl naklon*n. Pro pravov*rné byla islámská filozofie protimluvem a
islámská v*da marností.
Nejv*t"í p-edstavitelé t*chto obor/ nebo ti, kte-í sehráli klí'ovou roli p-i jejich
v%voji, byli bu( nemuslimové nebo lidé, kte-í se stav*li nep-átelsky bu( ke v"em,
nebo alespo+ k n*kter%m pilí-/m islámu '. 1 a '. 2. Tak nap-íklad Hunajn Ibn
Isháq (809 - 873), nejv%znamn*j"í p-ekladatel -ecké filozofie do arab"tiny, byl
k-es.an. Ibn-al-Mukafa (zem-el 757), kter% p-ekládal z pahlaví do arab"tiny a
164
Ex-muslimové hovo!í
kter% je pova$ován za „jednoho z tv/rc/ arabské prózy,“ byl manicheista, kter%
napsal útok na Korán. Nicholson se zab%val následujícími p*ti básníky,
pova$ovan%mi za nejtypi't*j"í pro období abbásovc/: Mutí Ibn Ijás, Abú Nuwás,
Abú-l-Atahija, al-Mutanabbí a al-Ma-arrí. V"ichni byli obvin*ni 'i podezíráni z
kací-ství a rouhání. Více o nich v 10. kapitole. V 11. kapitole se budeme zab%vat ArRazím, nejv*t"ím st-edov*k%m léka-em (jak ve sv*t* evropském, tak ve sv*t*
islámském) a sou'asn* nejv*t"ím p-edstavitelem islámské v*dy. Razí se stav*l
zcela nep-átelsky ke v"em pilí-/m islámu '. 1 a islámu '. 2 a dokonce popíral, $e by
Mohamed byl prorok.
Zacházení s $enami, nemuslimy, nev*-ícími a otroky obou pohlaví bylo stra"livé
jak v teorii, tak v praxi. Jin%mi slovy: islám '. 1., '. 2 i '. 3 zasluhují v této oblasti
odsouzení. To, jak se islámská civilizace odporn* chovala k $enám, nemuslim/m,
kací-/m a otrok/m, je p-ím%m d/sledkem zásad obsa$en%ch v Koránu a
rozvíjen%ch islámsk%mi právníky. Islámské právo je totalitní teoretická konstrukce,
je$ má kontrolovat ka$d% aspekt $ivota jednotlivce od narození a$ do smrti.
Na"t*stí se neuplat+ovalo v$dycky doslovn* ? jinak by tu asi $ádná islámská
civilizace ani nebyla. Islám '. 1 a '. 2, Korán a islámské právo, teoreticky zavrhují
pití vína a homosexualitu - ve skute'nosti islámská civilizace obé toleruje. Nicmén*
"aría stále ovládá jednání v ur'it%ch oblastech lidského $ivota - kup-íkladu v
rodin* (man$elství, rozvod aj.).
V n*kter%ch oblastech $ivota byla islámská praxe dokonce je"t* p-ísn*j"í ne$
bylo dle "aríi nutné. Korán ob-ízku nezmi+uje a v*t"ina právník/ ji nanejv%"
doporu'uje; p-esto jsou v"ichni muslim"tí chlapci bez v%jimky ob-ezáni. Ani o
$enské ob-ízce není v Koránu nic; p-esto tato praxe v n*kter%ch islámsk%ch zemích
p-etrvává. Korán v%slovn* mluví o rovnosti v"ech dosp*l%ch muslim/. Realita byla
bohu$el zcela jiná, co$ muslimové nearabského p/vodu velmi dob-e poznali v
raném období islámu. V t*chto v*cech islám '. 1 a '. 2 obsahovaly morální zásady,
které islám '. 3 nerespektoval.
1. Aféra Rushdie
P-ed 14. únorem 1989
Roku 1280 po Kr. se v Bagdádu objevila pozoruhodná arabsky psaná kniha
$idovského filozofa a léka-e Ibn Kammúny. V*t"inou je známa jako Zkoumání t-ech
v*r. Je pozoruhodná pro svou v*deckou objektivitu a pro kritick% postoj jak k
judaismu a k-es.anství, tak p-edev"ím k islámu. Toto malé dílko je prostoupeno
deismem, jen$ je na samé hranici agnosticismu.
Prorok Mohamed je vylí'en jako n*kdo nep-íli" originální. „Nedá se -íci, $e
(Mohamed) p-isp*l k poznání Boha a k poslu"enství Bohu n*'ím, co by ji$ nebylo
zjeveno v d-ív*j"ích nábo$enstvích.“ Prorok není dokonal%: „Nemáme $ádn% d/kaz,
$e Mohamed dosáhl dokonalosti nebo $e by k ní mohl dopomoci ostatním, jak se
tvrdívá.“ Lidé se stávají muslimy zpravidla pouze „ze strachu, proto$e tou$í po
moci, cht*jí se vyhnout t*$kému zdan*ní, cht*jí uniknout poni$ování, nebo proto$e
165
Ex-muslimové hovo!í
padli do zajetí, 'i $e je okouzlila muslimská $ena.“ Bohat% nemuslim, kter% dob-e
zná svou vlastní víru i islám, se nestane muslimem z $ádného jiného d/vodu ne$ z
n*kterého z v%"e uveden%ch. A kone'n*, zdá se, $e muslimové nejsou schopni
p-inést dobré argumenty - ne-ku-li d/kazy - pro tvrzení, $e Mohamed je prorok.
Jak muslimové reagovali na tento skepticismus? Kroniká- Fuwátí (1244 - 1323)
popisuje události, k nim$ do"lo 'ty-i roky po publikaci tohoto spisku.
Toho roku (1284) se v Bagdádu rozneslo, $e #id Ibn Kammúna napsal
spis, v n*m$ se dopou"t*l nestoudností p-i pojednávání o proroctvích.
B/h nedopus., abychom opakovali, co -íkal. Rozezlen% dav povstal a
shromá$dil se, aby napadl jeho d/m a jej samého zabil. Emír a skupinka
vysok%ch ú-edník/ odjeli do madrasy Mustansiríja a povolali nejvy""ího
soudce a u'itele zákona, aby celou v*c vy"et-ili. Hledali Ibn Kammúnu,
ten se v"ak schoval. Bylo to v pátek. Nejvy""í soudce se vypravil na
modlitby, ale dav mu zastoupil cestu. Proto se vrátil do Mustansiríje.
Emír se sna$il zástupy uklidnil - lidé mu v"ak za'ali nadávat a obvinili
ho, $e Ibn Kammúnovi straní a $e ho obhajuje. Proto emír na-ídil, aby
se po celém Bagdádu rozhlásilo, $e Ibn Kammúna bude druh% den ráno
za hradbami m*sta upálen. Dav se roze"el, a pak u$ se o Ibn
Kammúnovi nic nesly"elo.
Ibn Kammúnu dali do bedny pokryté k/$í a odnesli ho do Hilly, kde byl
jeho syn ú-edníkem. V Hille setrval a$ do své smrti.
Fuwátího vypráv*ní je p-íkladem, jak v d*jinách islámu oby'ejní muslimové nejen tedy n*jací takzvaní fundamentalisté - reagovali na domn*lé urá$ky svého
nábo$enství. Slavn% americk% ekonom Kenneth Galbraith, kter% byl v letech 1961 63 americk%m velvyslancem v Indii, se dostal do potí$í, kdy$ dal svému kocourovi
jméno „Ahmed“ - to je toti$ jedno z jmen, které se pou$ívalo i pro Mohameda. Kdy$
noviny Deccan Herald, vycházející v Bangalore, uve-ejnily krátkou povídku
„Blázen Mohamed“, muslimové vypálili redakci. P-itom p-íb*h se v/bec net%kal
Proroka, ale n*jakého "ílence, které byl po n*m pojmenován. Nedávno bylo v
emirátu !arjáh uv*zn*no deset Ind/, kte-í uvedli malajalamskou hru s názvem
Mravenci, kte-í $erou mrtvoly, je$ dle mín*ní ú-ad/ obsahovala poznámky
namí-ené proti Mohamedovi.
Muslimové, kte-í se opová$ili n*co na islámu kritizovat, byli zpravidla s.ati,
uk-i$ováni nebo upáleni. Útrapy n*kter%ch z nich popí"i v 10. kapitole, a$ budu
pojednávat o Zlatém v*ku islámu. Zde se omezím na pom*rn* sou'asné p-íklady,
kdy sami muslimové kritizovali islám.
Mnohé p-íklady, které uvádím, jsem p-evzal z v%borné knihy Daniela Pipese
Aféra Rushdie. Pipes popisuje, jak ty muslimské autory a myslitele, kte-í byli za
svá kací-ská díla potrestáni, tak ty, kte-í trestu unikli. Ne$ popí"i tragick% osud
Dashtiho, zmíním pozoruhodnou kritiku, které Per"an Dashti podrobil n*které z
v*rou'n%ch 'lánk/, jich$ si muslimové cení nejvíce, ve svém klasickém díle
166
Ex-muslimové hovo!í
T-iadvacet let. Kniha byla sepsána ji$ roku 1937, poprvé v"ak vy"la a$ v roce 1974,
pravd*podobn* v Bejrútu. V letech 1971 a$ 1977 toti$ platil zákaz íránského "áha
publikovat jakoukoli kritiku nábo$enství. Po íránské revoluci z roku 1979 Dashti
autorizoval vydání této knihy ilegálními opozi'ními skupinami. Název jeho knihy je
odvozen od Mohamedovy prorocké kariéry. V letech 1980-1986 se prodalo více ne$
p/l milionu tajn* po-ízen%ch v%tisk/ této knihy.
Dashti nejprve obhajuje racionální my"lení obecn* a kritizuje slepou víru, nebo.
„víra m/$e otupit lidsk% rozum i soudnost“ dokonce i u vzd*lan%ch lidí. Racionální
my"lení p-edpokládá „nestranné studium“. Dashti vehementn* popírá zázraky,
p-ipisované Mohamedovi pozd*j"ími muslimsk%mi komentátory, kte-í se nechali
unést svou horlivostí. Dále kriticky zkoumá ortodoxní názor, $e Korán je slovo
samotného Boha a $e je zázra'n% jednak pro krásu svého podání, jednak pro
p-edm*t, jeho$ se t%ká. Dokládá, $e i n*kte-í muslim"tí u'enci z po'átku islámu ?
otev-en* uznávali, $e uspo-ádání a skladba Koránu není zázra'ná a $e jiní
bohabojní lidé by mohli sepsat díla stejná nebo vy""í hodnoty. Pozd*ji ale p-evá$ila
bigotnost a nadsázka.
Korán dále obsahuje neúplné v*ty, jim$ není mo$no porozum*t bez komentá-/;
obsahuje i cizí slova, slova v arab"tin* nezvyklá a slova, která mají v%znam jin% ne$
obvykl%, p-ídavná jména a slovesa ve tvarech nerespektujících pohlaví a 'íslo,
nelogicky a gramaticky nesprávn* pou$itá zájmena, která se k ni'emu nevztahují,
nebo p-ísudky, které jsou ve ver"ovan%ch 'ástech mnohdy velmi vzdálené od
podm*t/. Tyto a jiné chyby podobného rázu vedly n*které ke kritice, která
v%te'nost Koránu popírá. Shrnuto, Korán obsahuje více ne$ stovku proh-e"k/ proti
správnému pravopisu.
A co nárok, $e p-edm*t Koránu je zázra'n%? Dashti podobn* jako Ibn Kammúna
zd/raz+uje, $e Korán neobsahuje $ádné my"lenky, které by u$ nevyjád-ili jiní.
V"echno morální u'ení Koránu je samoz-ejmé a v"eobecn* p-ijímané. Jeho p-íb*hy
jsou vesm*s p-evzaty z literatury $idovské nebo k-es.anské - v$dy. Mohamed se na
sv%ch cestách do S%rie setkával jak s rabíny, tak s mnichy. Jiné pocházejí od národ/
„Ád a Thamúd“. Nicmén* v oblasti morálního vyu'ování nelze Korán pova$ovat za
zázra'n%. Mohamed opakoval principy, na které ji$ p-i"lo lidstvo d-íve a na
nejr/zn*j"ích místech. Konfucius, Buddha, Zarathu"tra, Sokrates, Moj$í" a Je$í"
u$ podobné v*ci vyslovili. Mnohé z povinností a rituál/ islámu jsem p-evzaty z
praxe, kterou pohan"tí Arabové p-evzali od #id/.
Dashti se vysmívá pov*r'iv%m aspekt/m mnoha rituál/, zvlá"t* t*ch, které jsou
spjaty s poutí do Mekky. Mohamed sám z jeho kritiky vychází jako 'lov*k
pochybného charakteru, kter% se sní$í i k politick%m vra$dám a k likvidaci v"ech
oponent/. Co se t%'e jeho následovník/, pak se zabíjení chápalo jako „slu$ba
islámu“. Dashti se dále zab%vá postavením $en a konstatuje, $e se jedná o
postavení pod-adné. Kritizuje islámské pojetí Boha. B/h Koránu je krut%, hn*viv%
a py"n% - to v*ru nejsou vlastnosti hodné obdivu. Je z-ejmé, $e Korán není bo$í
slovo, nebo. obsahuje mnoho míst, z nich$ není jasné, zda mluví B/h nebo
Mohamed.
167
Ex-muslimové hovo!í
Dashti zem-el v roce 1984. P-ed tím strávil t-i roky v Chomejního $alá-ích, kde
byl mu'en, a'koli mu bylo osmdesát t-i let. P-ed svou smrtí -ekl svému p-íteli:
„Kdyby byl b%val "áh dovolil, aby takovéto knihy mohly vycházet a aby je lidé
mohli 'íst, nemusela b%t $ádná islámská revoluce.“
Alí Abd ar-Razík, "ejk ze slavné Islámské univerzity al-Azhar v Káhi-e, vydal v
roce 1926 knihu Islám a principy vlády. V této knize ar-Razík nabádal k odd*lení
nábo$enství a politiky. Byl up-ímn* p-esv*d'en, $e je to správné chápání islámu.
Nicmén* tento názor se ukázal b%t nep-ijateln%m a ar-Razík byl souzen tribunálem
slo$en%m z jin%ch "ejk/, kte-í ho odsoudili za bezbo$nost. Propustili ho z univerzity
a zakázali mu zastávat jakékoli nábo$enské funkce.
Jin%m absolventem univerzity al-Azhar byl egyptsk% u'enec Taha Husajn.
Studoval ve Francii, kde si osvojil kritické my"lení. Kdy$ se vrátil do Egypta,
podrobil tamní tradice s$íravé kritice. Jeho názory byly pro nábo$ensk%
establishment nep-ijatelné a Husajn byl p-inucen opustit v"echny ve-ejné funkce.
Ve své knize P-edislámská poezie napsal, $e zmínky Koránu o Abrahamovi a
Izmaelovi „nesta'í jako d/kaz, $e skute'n* existovali“.
V dubnu 1967, t*sn* p-ed Válkou "esti dn/, vy"el v jednom 'ísle syrského
armádního 'asopisu Jajá" a"-!áb 'lánek, jen$ úto'il nejen na islám, ale i na Boha a
nábo$enství jako takové s tím, $e se jedná o „mumie, které by m*ly b%t odkázány do
muzeí“. Nastalo n*co podobného jako v p-ípad* Ibn Kammúny. Davy ve v"ech
v*t"ích syrsk%ch m*stech vy"ly do ulic a nepokoje doprovázelo násilí, stávky a
zat%kání.
Ani star% trik, toti$ tvrzení, $e se jedná o spiknutí Sionist/ a Ameri'an/,
nepomohl násilí uklidnit. Autor 'lánku Ibráhím Chalás a dva z redaktor/ 'asopisu
byli souzeni vojensk%m soudem. Rozsudek zn*l do$ivotí v pracovním tábo-e.
Na"t*stí byli pozd*ji propu"t*ni.
Roku 1969 ? poté, co Izrael u"t*d-il v roce 1967 Arab/m drtivou porá$ku, p-i"el
syrsk% marxistick% intelektuál Sadík al-Azm s brilantní kritikou nábo$enského
my"lení. Tento mu$ studoval nejprve na Americké univerzit* v Bejrútu a pozd*ji
získal doktorát univerzity v Yale. Napsal práci o britském filozofovi biskupu
Berkeleym. Sunitsk% establishment v Bejrútu pochopiteln* nebyl nijak pot*"en alAzmovou zdrcující kritikou nábo$enství obecn* a islámu zvlá".. Al-Azm byl souzen
za podn*cování k nábo$ensk%m nepokoj/m. Byl v"ak osvobozen, patrn* díky
konexím s v%znamnou a politicky vlivnou syrskou rodinou. Nicmén* rad*ji se na
del"í dobu uch%lil do ciziny.
Sadík al-Azm arabsk%m v/dc/m vy'ítá, $e nerozvíjeli u sv%ch poddan%ch
kritické my"lení. Vy'ítá jim i jejich nekritick% postoj k islámu a p-ekonané my"lení.
Arab"tí reakcioná-i pou$ívají nábo$enské my"lení jako ideologickou zbra+, p-itom
ale jejich vlastní my"lení nebylo nikdy podrobeno kritické, v*decké anal%ze, je$ by
musela vyjevit podvrhy, které umo$+ují vyko-is.ovat prosté Araby. Vládcové se
nikdy nev*novali kritickému zhodnocení arabského intelektuálního a
spole'enského d*dictví. Pod plá"tíkem ochrany národních tradic, hodnot, um*ní,
nábo$enství a morálky bylo arabské osvobozenecké hnutí zneu$ito k hájení
zpáte'nick%ch institucí, st-edov*ké kultury a tmá-sk%ch ideologií.
168
Ex-muslimové hovo!í
Ka$d% muslim se musí n*jak vyrovnat s v%zvou, kterou p-iná"í rozvoj v*dy v
posledních sto padesáti letech. V*decké poznání je v celé -ad* otázek v p-ímém
rozporu s tím, 'emu muslimové v*-í. Zásadn*j"í rozdíl se v"ak t%ká metodologie.
Islám spo'ívá na slepé ví-e a nekritickém p-ijímání nábo$ensk%ch text/, zatímco
pilí-i v*dy jsou kritické my"lení, pozorování a dedukce. V*da vy$aduje, aby její
nálezy byly vnit-n* koherentní a odpovídaly skute'nosti. Nelze stále odmítat
kritiku nábo$enského my"lení; v"echny posvátné texty musí b%t v*decky
prozkoumány. Jinak budeme stále zahled*ni do minulosti a nábo$enství bude i
nadále tmá-sk%m ospravedln*ním intelektuální a politické stagnace.
Al-Azmova kniha je d/le$itá a zasluhuje si pozornosti. Pokud ale vím, nebyla
dosud p-elo$ena z arabského originálu. Nedávno Sadík al-Azm odvá$n* hájil
Rushdieho 'lánek v 'asopise Die Welt des Islams 31 (1991).
I dal"í pokus reformovat islám zevnit- skon'il tragicky. Súdánsk% teolog
Mahmúd Muhammad Táhá se pokusil minimalizovat roli Koránu co by zdroje
zákon/. Taha usoudil, $e nastal 'as pro nové zákony, které by více odpovídaly
národním pot-ebám ve dvacátém století. Táhá zalo$il Republikánské bratrstvo, je$
m*lo "í-it jeho názory. Nábo$enské autority v Chartúmu se v"ak k Táhov%m
my"lenkám nepostavily p-ízniv* a Táhá byl v roce 1968 odsouzen za odpadlictví. Za
to je podle islámského práva trest smrti. Táhovy spisy byly spáleny. Táhovi
samotnému se sedmnáct let da-ilo unikat poprav*. Nakonec byl znovu souzen a v
lednu 1985 byl v Chartúmu ve-ejn* ob*"en. Bylo mu "estasedmdesát let.
Snad nejslavn*j"í sou'asn% muslim, jeho$ Pipes zmi+uje, je libyjsk% v/dce
Muammar al-Kaddáfí. Jeho v%roky o Mohamedovi, Koránu a islámu jsou mnohem
v*t"ím rouháním ne$ v"e, co jsme zatím zmínili. Kaddáfí omezil "aríu na soukromé
zále$itosti. Ve ve-ejném $ivot* prosazoval své vlastní my"lenky a p-edstavy.
Kaddáfí zm*nil islámsk% kalendá-, poutníky do Mekky prohla"oval za ?naivky?,
kritizoval Mohameda a tvrdil, $e sám dosáhl v*t"ích v*cí ne$ Prorok. Celkov* se dá
-íci, $e byl zna'n* kritick% ke Koránu a dokonce i k podrobnostem z Prorokova
$ivota. Nábo$en"tí v/dcové sice Kaddáfího prohlásili za protiislámského a odsoudili
jeho „l$i a k-ivop-íse$nictví“, nicmén* nikdo nevolal po jeho smrti a ani jeho spisy
nebyly zakázány. Kdyby byla CIA chyt-ej"í, pak mohla - cht*la-li bojovat proti
Kaddáfímu - tisknout a rozdávat jeho rouhavé my"lenky o islámu.
Fundamentalisté by se o dal"í u$ postarali.
Dal"í dva skeptici zpochyb+ovali schopnost islámu reagovat na moderní
problémy. V roce 1986 napsal káhirsk% právník Núr Farvád$ 'lánek kritizující
islámské právo "aríu jako$to „sbírku reakcioná-sk%ch kmenov%ch zásad
nevhodn%ch pro moderní spole'nost“. V tém$e roce vydal egyptsk% právník a
esejista Farad$ Fada pamflet s provokativním názvem Ne "aríi. Pamflet nabádal k
odluce nábo$enství a státu, proto$e islám není schopen zajistit sv*tsk% ústavní
rámec nezbytn% pro fungování moderního státu. Fad/v polemick% 'lánek byl velice
úsp*"n% a stal se stejn* populárním jako spisy dogmatického !ejka Ka"ka. Byl
p-elo$en do ture'tiny, per"tiny, urdu i dal"ích jazyk/ islámského sv*ta.
Je"t* jedna práce vydaná p-ed únorem 1989 si zaslou$í na"i pozornost. V knize
L'Islam en Questions (Grasset, 1986) odpovídá 'ty-iadvacet arabsk%ch autor/ na
169
Ex-muslimové hovo!í
následujících p*t otázek:
1. Má islám stále univerzální platnost?
2. M/$e b%t islám systémem vlády v moderním stát*?
3. Je islámsk% systém vlády nezbytn%m v%vojov%m krokem pro islámské a
arabské národy?
4. Je „návrat k islámu“, jeho$ jsme v posledním desetiletí sv*dky ve v*t"in*
muslimsk%ch zemí, n*'ím pozitivním?
5. Jak% je dnes hlavní nep-ítel islámu?
Z odpov*dí u'enc/ je z-ejmé, $e v*t"ina t*chto arabsk%ch intelektuál/
nepova$uje islám za vhodnou odpov*( na sociální, ekonomické a politické
problémy, je$ trápí islámsk% sv*t. V*t"ina dotázan%ch vá"niv* hájí sv*tsk% stát. Na
druhou otázku (M/$e b%t islám systémem vlády v moderním stát*?) odpov*d*lo
dev*t dotázan%ch kategorick%m ne. Dal"ích "est se vyslovilo naprosto jednozna'n*
ve prosp*ch sv*tského státu. I ti auto-i, kte-í odpov*d*li na druhou otázku kladn*,
do sv%ch odpov*dí zapracovali ur'ité podmínky, jako nap-. „za p-edpokladu, $e jsou
respektována práva“ nebo „pokud se p-ikloníme k moderní interpretaci islámu“
apod. Tém*- v"ichni pova$ují „návrat k islámu“ za jev negativní. Nábo$ensk%
fanatismus pova$ují za nejv*t"í nebezpe'í pro v"echny muslimy. Jedním z
dotázan%ch je Ra"íd Bud$ejra, romanopisec, autor divadelních her, esejista,
komunista a ateista. S$írav* kritizuje nábo$ensk% $ivot v Al$írsku a úto'í na
pokrytectví v*t"iny - jak sám uvádí, na osmdesát procent „v*-ících“. Ti pouze
p-edstírají, $e se o svatém postním m*síci Ramadánu modlí, na pou. do Mekky
chodí jen proto, $e je to spole'ensky v%hodné, pijí a smilní, a p-esto se prohla"ují za
dobré muslimy. Na otázku „m/$e b%t islám systémem vlády v moderním stát*“?
odpovídá Bud$ejra jednozna'n*:
Ne, v $ádné p-ípad*. Je to nemo$né - a to není jen n*jaké soukromé
mín*ní, to je objektivní fakt. Vid*li jsme, $e kdy$ Numejrí (súdánsk%
vládce) cht*l zavést "aríu, nefungovalo to. Po té, co pár lidem usekli ruce
nebo nohy, ten experiment náhle skon'il. Dokonce i -adoví muslimové
m*li odpor k takov%m v*cem jako je kamenování $en. To je n*co, k 'emu
málokdy dochází - s v%jimkou Saudské Arábie, ale i tam je to -ídké?
Islám je s moderním státem naprosto neslu'iteln%? Ne, nedoká$u si
p-edstavit, $e by islám mohl b%t zp/sobem vlády.
V*t"inou není známo, $e ji$ v roce 1983 byla proti Bud$ejrovi vyhlá"ena fatwa.
P-esto$e je jeho $ivot ohro$en, z/stává Bud$ejra v Al$írsku a sna$í se fungovat co
nejnormáln*ji. Nicmén* musí se pohybovat v p-estrojení z místa na místo. Aby své
„bludy“ zavr"il, napsal Bud$ejra v roce 1992 ostr% útok na islamistickou stranu
FIS, je$ m*la v roce 1992 vyhrát volby. Odhalil ji jako extrémistickou,
nedemokratickou stranu a dokonce ji p-irovnal k nacist/m t-icát%ch let. Pro ty, kdo
o t*chto v*cech ml'í, nemá Bud$ejra nic ne$ pohrdání. Staví se nejen proti t*m, kdo
170
Ex-muslimové hovo!í
nekriticky p-ijímají islamisty, ale i proti t*m, kte-í v návratu ke st-edov*ku
spat-ují cosi „plodného“. Fatwa z roku 1983 vedla zcela p-irozen* k fatw* z roku
1989.
Po 14. únoru 1989
Jaro 1989 z/stane ve sv*tov%ch d*jinách i v d*jinách my"lení v%znamn%m
zlomem. V únoru 1989 vydal ajatolláh Chomejní svou hanebnou fatwu proti
Salmanu Rushdiemu. Hned na to vy"la -ada krátk%ch rozhovor/ a 'lánk/ od
západních intelektuál/, arabist/ a islamolog/, kte-í tvrdili, $e Rushdie si za tento
barbarsk% odsudek m/$e sám; vyslou$il si ho sv%mi Satansk%mi ver"i. John
Esposito, americk% odborník na islám, prohlásil, $e „nezná $ádného západního
odborníka na islám, kter% by pochyboval o tom, $e v%roky Rushdieho vyvolají
bou-i.“ To je 'iré pokrytectví od 'lov*ka, jen$ sám publikoval v%ta$ky z v%"e
citované knihy Sadíka al-Azma, je$ si rovn*$ dovolila islám kritizovat.
N*kte-í pisatelé trousili blahosklonné poznámky o tom, jak chápou utrpení
muslim/, kte-í byli v n*kter%ch p-ípadech vyz%váni, aby Rushdieho n*kde zmlátili.
Profesor Trevor-Roper dokonce ml'ky souhlasil s brutální v%zvou k vra$d*
britského ob'ana: „Kladu si otázku, jak se asi v t*chto dnech Salmanu Rushdiemu
da-í. Chrání ho britské zákony a britská policie, na kterou byl tak sprost%. Doufám,
$e p-íli" dob-e ne. Sám bych rozhodn* slzu neprolil, kdyby si na n*j brit"tí
muslimové po'íhali v n*jaké temné uli'ce a trochu ho umravnili. Pokud by to vedlo
k tomu, $e by pak své pero lépe kontroloval, spole'nosti by to prosp*lo a literatura
by tím neutrp*la.“
Nikde v t*chto 'láncích nenajdeme kritiku v%zvy k vra$d*. Je"t* hor"í byla
ov"em doporu'ení, aby byla Rushdieho kniha zakázána 'i sta$ena z ob*hu.
Kupodivu se neozval nikdo na obranu jedné z hlavních zásad demokracie - zásady,
bez které by nebylo lidského pokroku, toti$ svobody projevu. M*l jsem za to, $e
spisovatelé a intelektuálové budou práv* za tuto zásadu ochotni polo$it $ivot.
Probudí se onen „salonní chuligán“ Trevor-Roper ze své sebespokojené d-ímoty,
a$ budou ti „ubozí zran*ní muslimové“ po$adovat odstran*ní jemu drah%ch klasik/
západní literatury a d*jin my"lení, s tím, $e urá$ejí jejich islámskou citlivost?
Za'nou tito muslimové pálit Gibbona, kter% napsal: „(Korán je) nekone'nou a
nesouvislou sn/"kou báchorek, nau'ení a v%rok/, je$ málokdy vyvolávají n*jak%
pocit 'i n*jakou my"lenku, a která se n*kdy vle'e prachem a jindy se ztrácí v
oblacích.“ Jinde Gibbon poznamenává, $e „medínsk% Prorok ve sv%ch zjeveních
pou$ívá drsn*j"í a barvit*j"í tóny, co$ dokazuje, $e jeho d-ív*j"í umírn*nost byla
projevem slabosti.“ Mohamedovo tvrzení, $e je bo$ím apo"tolem, je „nezbytnou
fikcí“.
P-i "í-ení víry se nez-ídka pou$ívalo podvod/ a l$í, krutosti a nespravedlnosti.
Mohamed souhlasil 'i dokonce na-izoval, aby #idé 'i modlá-i, jim$ se poda-ilo
uprchnout z bitevního pole, byli povra$d*ni. Jeliko$ se takové v*ci opakovaly, musel
tím b%t Mohamed/v charakter trvale poskvrn*n. V posledních letech svého $ivota
se u$ nechal uná"et sv%mi ambicemi, a politik ho podezírá, $e se asi tajn* usmíval
171
Ex-muslimové hovo!í
(on, vít*zn% podvodník) nad nad"ením své mláde$e a d/v*-ivosti t*ch, které získal
na svou stranu. Ve svém soukromém $ivot* Mohamed hov*l sv%m mu$sk%m
choutkám a nedbal na nároky kladené na proroky. Zvlá"tní zjevení ho osvobodilo od
zákon/, jim$ podrobil sv/j národ. #enské pohlaví bylo zcela vydáno na pospas jeho
p-áním.
A co Roper/v milovan% Hume, jen$ napsal: „(Korán je) divoké a absurdní
p-edstavení. V"imn*me si toho, co nám (Mohamed) povídá. Brzy shledáme, $e
vychvaluje takové p-ípady zrady, nelidskosti, krutosti, pomsty a bigotnosti, které
jsou s civilizovanou spole'ností zcela neslu'itelné. Zdá se, $e se ne-ídí $ádn%mi
nem*nn%mi zásadami. V"e je vychvalováno nebo zavrhováno jen podle toho, zda to
vyhovuje nebo p-eká$í prav%m v*-ícím.“ Hume rovn*$ hovo-í o Mohamedovi jako o
„samozvaném prorokovi“. Te( u$ by m*lo b%t ka$dému jasné, $e pova$ovat Korán
za dílo Mohamedovo a za jeho vypráv*ní je zcela rouhavé.
A co Hobbes, jen$ byl toho názoru, $e „aby mohl Mohamed zavést své nové
nábo$enství, p-edstíral, $e má sch/zky s Duchem svat%m ve form* holubice“.
A co Bo$ská komedie, nejv*t"í básnické dílo západní literatury. „Pohle(te, jak je
Mohamed znetvo-en! P-ede mnou krá'í pla'ící Alí, s tvá-í rozpolcenou od brady a$
k 'elu. I v"ichni ostatní, které zde vidí", rozsévali b*hem svého $ivota pohor"ení a
roztr$ky, a proto jsou nyní tak rozpolcení.“
Mark Musa, kter% p-elo$il Bo$skou komedii, shrnuje ve sv%ch poznámkách
d/vody, které vedly Danta k tomu, aby umístil Mohameda do pekla: „Za
Mohamedov%m trestem, jen$ spo'íval v rozseknutí obli'eje od 'ela k brad*, a za
podobn%m trestem pro Alího je Dantovo p-esv*d'ení, $e tito mu$ové byli p/vodci
velké roztr$ky mezi k-es.anskou církví a mohamedánstvím. Mnozí z Dantov%ch
sou'asník/ byli p-esv*d'eni, $e Mohamed byl p/vodn* k-es.anem, dokonce
kardinálem, jen$ tou$il po pape$ství.“
I Carlyle a Voltaire mluvili o Koránu a Mohamedovi velmi nelichotiv*. Nicmén*
v roce 1989 západní apologeti islámu bu( piln* úto'ili na Rushdieho nebo
nekriticky p-e$v%kávali díla islámské propagandy. Pokud mluví o „islámském
fundamentalismu“, vysv*tlují jej jako d/sledek hospodá-ské bídy nebo pomocí
termín/ jako je „ztráta identity“, „pocit ohro$ení západem“ 'i „bíl% rasismus“. Tak
tito apologeti legitimizují barbarské chování. Nemohlo to vést k ni'emu jinému ne$
k tomu, $e odpov*dnost se p-esunula z muslim/ na západní sv*t. „Problém není v
islámu,“ tvrdí se nyní, „n%br$ v tom, $e Koránu se zmocnili extrémisté. Islám je
tolerantní nábo$enství a Ajatolláh Chomejní se ne-ídí skute'n%m duchem 'i
zásadami islámu. To, co tak nestoudn* v Íránu zavedl, není ve skute'nosti islám,
n%br$ jeho karikatura. Islám byl v$dy tolerantní v/'i lidem jiného sm%"lení.“
Je"t* hanebn*j"í je snaha vyvinit islám jako takov% - zejména pou$íváním
v%razu jako „islámsk% fundamentalista“, „muslimsk% fanatik“ apod.
Sám v%raz „islámsk% fundamentalista“ je zcela nepat-i'n%, proto$e mezi
k-es.anstvím a islámem je nebety'n% rozdíl. V*t"ina k-es.an/ opustila doslovn%
v%klad Bible, pro v*t"inu z nich „to tak nutn* není“. Pak tedy m/$eme oprávn*n*
rozli"ovat mezi fundamentalistick%mi a nefundamentalistick%mi k-es.any.
Muslimové ale doslovnou interpretaci Koránu neopustili - v"ichni muslimové, tedy
172
Ex-muslimové hovo!í
nejen n*jaká skupinka, kterou naz%váme „fundamentalisty“, v*-í, $e Korán je
doslovn* slovo bo$í.
V%"e uvedené p-íklady davov%ch nepokoj/ ukazují, jak snadno se -adoví
muslimové urá$ejí nad tím, co pova$ují za hanobení své svaté knihy, svého Proroka
a svého nábo$enství. V*t"ina -adov%ch muslim/ podporovala fatwu, kterou
Chomejní proti Rushdiemu vydal.
Umírn*ní muslimové spolu se západními liberály a zoufale popleten%m
k-es.ansk%m duchovenstvem argumentují podobn*, toti$ $e to, co Chomejní zavedl
v Íránu, není islám. Nicmén* umírn*ní muslimové nemohou chtít, aby se vlk
na$ral a koza p-itom z/stala celá. Nep-ijatelné, nestravitelné a barbarské aspekty
islámu nezmizí, a. u$ provádíme jakoukoli mentální gymnastiku 'i intelektuální
podloudnosti. Islámsk% „fundamentalista“ je alespo+ logick% a up-ímn%, vychází-li
z p-edpokladu, $e Korán je bo$í slovo. To, co d*lal Chomejní, ve skute'nosti odrá$í
u'ení islámu, a. u$ to pochází z Koránu, z 'in/ a v%rok/ Prorokov%ch, nebo z
islámského práva, které je na tom v"em zalo$eno. Ne$ vyslovili fatwu proti
Rushdiemu, fatwu, která vlastn* obsahuje v%zvu k vra$d*, zkoumali írán"tí mluv'í
podrobnosti Mohamedova $ivota. Na"li celou -adu precedent/ pro politické vra$dy,
v'etn* vra$d básník/, kte-í psali satirické ver"e proti Prorokovi (budeme se tím
zab%vat ve 4. kapitole). Chomejní ostatn* západním apologet/m a umírn*n%m
muslim/m odpovídá sám:
Podle islámu je povinností ka$dého dosp*lého muslimského mu$e, kter%
není invalidou, b%t p-ipraven k dob%vání (jin%ch) zemí, tak, aby
islámské právo platilo ve v"ech zemích sv*ta.
Ti, kte-í studují islámskou svatou válku, pochopí, pro' islám usiluje o
dobytí celého sv*ta. Ti, kdo o islámu nic nev*dí, p-edstírají, $e islám je
proti válce. Kdo (toto tvrdí,) je nechápav%. Islám -íká: Zabijte v"echny
nev*-ící, v$dy. jinak oni zabijí vás! Znamená to snad, $e muslimové mají
sed*t a 'ekat, a$ je (nev*-ící) poz-ou? Islám -íká: Zabijte je (nemuslimy),
pou$ijte proti nim me' a rozpra"te (jejich armády). Znamená to, $e
máme sed*t a 'ekat, ne$ nás (nemuslimové) p-emohou? Islám -íká: Ve
slu$b* Alláhov* zabijte ty, kdo by mohli zatou$it po smrti va"í! Znamená
to, $e se máme vzdát nep-íteli? Islám -íká: Ve"keré dobro, které
existuje, existuje jen díky me'i a ve stínu me'e! Jinak ne$ me'em lidi k
poslu"nosti nedonutíte! Me' je klí'em Ráje, a ten se otvírá jen svat%m
vále'ník/m! V Koránu jsou stovky jin%ch $alm/ a hadíth/ (Prorokov%ch
v%rok/), které vedou muslimy k tomu, aby si vá$ili války a aby bojovali.
Co$ to v"echno znamená, $e islám je nábo$enství, které mu$/m brání v
boji? Plivu na ty bláznivé du"e, které n*co takového tvrdí.
Chomejní p-ímo cituje Korán a podává tém*- slovníkovou definici islámského
pojetí d$ihádu. Vyhlá"en% Slovník islámu (Dictionary of Islam) definuje d$ihád
takto: „D$ihád je nábo$enská válka z Mohamedova pov*-ení, namí-ená proti
173
Ex-muslimové hovo!í
nev*-ícím. Je to nábo$enská povinnost daná Koránem a tradicemi; je to bo$ské
na-ízení, je$ slou$í "í-ení islámu a ochran* muslim/ p-ed zlem.?
Je-li Korán bo$ím slovem, jak tomu v*-í Chomejní a v"ichni muslimové, a
vy$adují-li jeho p-íkazy absolutní poslu"nost, kdo je pak logi't*j"í - Chomejní nebo
umírn*ní muslimové a západní apologeti islámu? Myslím, $e je to jasné.
Podobnou neup-ímnost m/$eme pozorovat v uboh%ch pokusech modernistick%ch
muslimsk%ch intelektuál/ - a. u$ mu$/ 'i $en - tvrdit, $e „skute'n% islám zachází
se $enami dob-e“ a $e není $ádn% rozpor mezi demokracií a islámem a mezi
lidsk%mi právy a islámem. (V 7. kapitole se budeme t*mito rozpory zab%vat
podrobn*ji.)
V roce 1991 vydal americk% islamolog z Holy Cross University John Esposito
knihu s v%mluvn%m názvem Islámská hrozba - m%tus 'i skute'nost? Kniha je
zalo$ena na stejném pokrytectví jako „m*kká“ pornografie. Má velmi odvá$n%
název, kter% nazna'uje víc, ne$ se pak dovídáme. Nemusíme knihu ani otvírat,
abychom v*d*li, k jakému záv*ru autor dojde. Od Rushdieho aféry víme velmi
dob-e, $e nakladatelství oxfordské university (Oxford University Press) by nikdy
nevydalo knihu troufající si islám kritizovat. Pan Esposito by si netroufl 'elit
hn*vu celého islámského sv*ta. Co Esposito a ostatní západní apologeti islámu
nedoká$í pochopit, je, $e islám je hrozba, a $e je to hrozba tisíc/m muslim/. Jak
pí"e Amir Tahérí, „v*t"ina ob*tí 'svatého teroru' jsou muslimové.“ Jeden autor ze
zem* s islamistickou vládou nedávno prosil: „Bra+te Rushdieho, nebo. bráníte-li
jeho, bráníte nás.“ Íránsk% spisovatel Fahimeh Farsaie upozor+uje, $e soust-edímeli se pouze na Rushdieho, zapomínáme na trpk% osud stovek spisovatel/ po celém
sv*t*. Jenom v Íránu bylo nedlouho po 14. únoru 1989 „mnoho lidí, spisovatel/
nebo noviná-/, popraveno a poh-beno v masov%ch hrobech s ostatními politick%mi
v*zni jen za to, $e v n*jaké knize 'i 'lánku vyjád-ili sv/j vlastní názor. Jenom pár
jmen: Amir Nikaiin, Monu'ér Behzádí, D$avid Misání, Abutorab Bagherzadeh. ?
Sdíleli ho-k% osud sv%ch mlad%ch koleg/, kte-í byli uneseni, mu'eni a n*kolik
m*síc/ p-ed smrtí ostatních za temné noci zast-eleni. Byli to dva básníci, Sajd
Soltanpúr a Rahmán Hatéfí.“
Srovnáme-li vyh%bavé a podlézavé v%roky západních apologet/ jako jsou
Edward Mortimer a Esposito, kte-í ze v"eho vinili Rushdieho, s následujícím
prohlá"ením Íránc/, vynikne zbab*lost a ne'estnost apologet/ a odvaha autor/
prohlá"ení.
Jsou tomu u$ t-i roky, co spisovatel Salman Rushdie $ije pod hrozbou smrti,
kterou vyslovil Chomejní. Za celou tu dobu Íránci nepodnikli nic, 'ím by odsoudili
onen barbarsk% v%nos. Jeliko$ ten odporn% a promy"len% útok na svobodu projevu
pochází z Íránu, soudíme, $e írán"tí intelektuálové by m*li odsoudit tuto fatwu a
bránit Salmana Rushdieho siln*ji ne$ jakákoli jiná skupina na sv*t*.
Signatá-i tohoto prohlá"ení, kte-í r/zn%mi zp/soby podpo-ili Salmana
Rushdieho v minulosti a kte-í ho podporují i nyní, jsou p-esv*d'eni, $e svoboda
projevu je jedním z nejv*t"ích v%dobytk/ lidstva. Zd/raz+ují, jako kdysi Voltaire, $e
174
Ex-muslimové hovo!í
tato svoboda by nem*la smysl, pokud by nezahrnovala svobodu rouhat se. #ádn%
jednotlivec ani skupina nemají právo bránit této svobod* ve jménu té 'i oné
posvátnosti.
Zd/raz+ujeme, $e rozsudek smrti vysloven% Chomejním je nep-ípustn%
a $e p-i posuzování um*leckého díla je t-eba pou$ívat pouze estetick%ch
kritérií. Jednohlasn* pozvedáme sv/j hlas na obranu Salmana
Rushdieho a p-ipomínáme celému sv*tu, $e írán"tí spisovatelé, um*lci,
noviná-i a myslitelé, kte-í neopustili svou zemi, $ijí pod setrval%m a
neúprosn%m tlakem nábo$enské cenzury. Nezanedbateln% po'et t*chto
lidí byl uv*zn*n 'i dokonce popraven.
Jsme p-esv*d'eni, $e jakákoli tolerance prokazovaná systematickému
poru"ování lidsk%ch práv v Íránu nem/$e ne$ povzbudit a posílit
islámsk% re$im v jeho snahách expandovat a exportovat své teroristické
my"lenky a metody do celého sv*ta.
Podepsáno asi padesáti Íránci $ijícími v exilu.
Alespo+ tito lidé pochopili, $e aféra Rushdie je n*co víc ne$ vm*"ování se do
$ivota britského ob'ana, kter% se nedopustil $ádného poru"ení britsk%ch zákon/.
Jde dokonce i o víc ne$ jen o islámsk% terorismus. V Rushdieho afé-e jde o principy,
konkrétn* o svobodu my"lení a projevu; o principy, je$ jsou znameními, základními
charakteristikami svobody západní civilizace, ba dokonce ka$dé civilizované
spole'nosti.
Mnoho dal"ích autor/ a intelektuál/ islámského sv*ta odvá$n* podpo-ilo
Rushdieho. Daniel Pipes ve své knize shromá$dil celou -adu jejich stanovisek a
prohlá"ení. V roce 1993 vy"la ve Francii kniha Pro Rushdieho (Pour Rushdie), v ní$
stovka arabsk%ch a muslimsk%ch intelektuál/ podpo-ila Rushdieho a svobodu
projevu.
Mnozí se obávali, $e v d/sledku fatwy ji$ nebudou vycházet knihy a 'lánky
kritizující islám, Proroka 'i Korán. Tyto obavy se v"ak nenaplnily. Jedna kniha
Proroka zesm*"+uje, jiná ho lí'í jako pedofila (co$ je nará$ka na jeho devítiletou
nev*stu Ai"u). Jeden z autor/ pojal Alláha vylí'eného v Koránu jako jakéhosi
kosmického Saddáma Husajna. Kritické my"lení se nepoda-ilo potla'it.
Je mo$ná pochopitelné, nicmén* smutné, $e svobodu projevu podpo-ilo tak málo
akademik/ z oboru islamistick%ch studií. To, $e se odmítli do celé zále$itosti vlo$it,
pova$uji za pokrytecké. V$dy. sta'í pohled na seznam literatury ka$dé knihy
uvád*jící do islámu, abychom zjistili, $e mnohé z doporu'en%ch knih jsou
rouha'ské. Jako neutrální p-íklad nám m/$e poslou$it kní$ka Islám u'ence Gibba jedná se o krátk% úvod do islámské víry, kter% vydal Oxford University Press. Na
prvním míst* svého seznamu uvádí tento autor D*jiny arabské literatury (A
Literary History of the Arabs) od R. A. Nicholsona. V této knize najdeme mimo jiné
tuto rouhavou v*tu: „Korán je p-evelice lidsk% dokument.“ Jiná Nicholsonova kniha
175
Ex-muslimové hovo!í
uvedená v bibliografii jsou Islám"tí mystikové, v ní$ m/$eme 'íst: „Evropsk%m
'tená-/m Koránu nem/$e uniknout autorovo váhání a ned/slednosti, pokud jde o
-e"ení i t*ch nejzáva$n*j"ích problém/.“ V Gibbov* bibliografii jsem napo'ítal sedm
dal"ích knih, které by muslim nemohl neodsoudit. Rippin ve své nedávno vy"lé
knize Muslimové, jejich nábo$enské p-esv*d'ení a oby'eje (Muslims, Their
Religious Beliefs and Practices) uvedl asi t-icet p*t knih „k dal"í 'etb*“. Podle mého
názoru p-inejmen"ím patnáct z nich je pro muslimy urá$liv%ch. Skoro v"ichni velcí
u'enci minulosti - Nöldeke, Hurgronje, Goldziher, Caetani, Lammens a Schacht vyjad-ovali názory pro muslimy nep-ijatelné. Bez 'etby jejich v*deck%ch prací ale
nem/$eme islám studovat. Povzbudivá je skute'nost, $e v*t"ina t*chto prací je v
roce 1993 stále je"t* p-ístupná a n*které byly nedávno dokonce znovu vydány. K
nejv*t"í ironii pat-í mo$ná skute'nost, $e si je m/$ete koupit v Islámském
knihkupectví v Lond%n*, kde vás obslou$í muslimská dívka v tradi'ním závoji,
fundamentalisty tak milovaném!
Cht*jí-li ov"em akademici pokra'ovat neru"en* v práci, budou muset
akademické svobody a svobodu projevu hájit. Nem*li by nelogicky a pokrytecky
kritizovat Rushdieho, kdy$ sami pí"í 'i doporu'ují rouhavé knihy. Boj o Rushdieho
je i jejich bojem.
Trahison de clercs
Tato kniha je p-edev"ím uplatn*ním mého práva kritizovat na islámu v"echno a
cokoli - dokonce se i rouhat, chybovat 'i zesm*"+ovat. Muslimové i nemuslimové
mají právo kriticky zkoumat ko-eny, d*jiny i dogmata islámu. Muslimové uplat+ují
toto právo ve sv%ch 'ast%ch útocích na západní kulturu. Kdyby Evropan pou$il
tyté$ v%razy proti islámu, byl by ihned obvin*n z rasismu, neokolonialismu 'i
imperialismu. Nebude-li kritiky, z/stane islám v bezpe'í ve své dogmatické,
fanatické st-edov*ké pevnosti a zkostnatí ve své totalitní, netolerantní a
paranoidní minulosti. Nadále bude potla'ovat my"lení, lidská práva, individualitu,
originalitu i pravdu.
Západní u'enci a islamisté zcela selhali co se t%'e sv%ch intelektuálních
povinností. Zradili své poslání tím, $e kdy$ "lo o islám, zap-eli své kritické
schopnosti. Jak je"t* proká$i, n*kte-í z nich se dokonce vzdali i jakékoli snahy o
objektivitu.
N*kte-í islamologové ov"em tento hr/zn% trend sv%ch koleg/ zaregistrovali.
Karl Binswanger hovo-í o „dogmatické islamofilii“ v*t"iny arabist/. Ji$ v roce 1983
si st*$oval Jacques Ellul, $e ve Francii „ji$ není mo$no kritizovat islám 'i arabské
zem*“. Maxime Rodinson napsal ji$ v roce 1968: „Historik jako Norman Daniel
za-adil do v%'tu koncepcí prostoupen%ch st-edov*kostí 'i imperialismem i jakoukoli
kritiku Prorokov%ch morálních postoj/. Ze stejn%ch tendencí viní i jakékoli
pojednání o islámu, je$ pou$ívá b*$né mechanismy lidsk%ch d*jin. Zkrátka a dob-e
apologetika zcela vytla'ila porozum*ní.“
Patricia Crone a Ibn Rávandí poznamenali, $e západní v*da ztratila sv/j
kritick% postoj k pramen/m islámu n*kdy kolem první sv*tové války. John
176
Ex-muslimové hovo!í
Wansborough pí"e, $e „nástroje a techniky biblické kritiky nebyly na (Korán)
prakticky v/bec pou$ity“. V roce 1990 jsme na tom stále stejn*. Andrew Rippin to
popisuje takto:
&asto jsem se setkal s lidmi, kte-í p-istupují ke studiu islámu s
p-edchozí zku"eností ze studia hebrejské Bible 'i raného k-es.anství. Ti
vyjad-ují sv/j údiv nad nedostatkem kritického my"lení, s ním$ se
setkávají v úvodních u'ebnicích o islámu. Mnozí auto-i podobn%ch text/
stále jako by p-edpokládali, $e „islám se zrodil v jasném sv*tle d*jin“.
V"eobecn* se sice uznává, $e je t-eba n*jak smí-it odli"né historické
tradice. V*t"inou se zdá, $e nejde o víc ne$ o to, rozhodnout, co v dané
situaci „dává smysl“. Student/m znal%m takov%ch p-ístup/ jako je
kritika pramen/, ústního podání, literární anal%zy a strukturalismu,
které se v"echny p-i studiu judaismu a k-es.anství pou$ívají zcela
b*$n*, p-ipadá, $e p-istupuje-li se k d*jinám islámu s takovou naivitou,
pak rozhodn* akademická nestrannost p-ichází n*jak zkrátka.
Ruku v ruce s nekritick%m postojem k islámu krá'í i m%tus o jeho nad-azenosti:
o jeho v*t"í toleranci, racionalit*, o smyslu pro bratrství, o jeho vy""í spiritualit*, a
dále m%tus o tom, $e Mohamed byl moudr% a tolerantní zákonodárce. Je u$ite'né
zkoumat d/vody tohoto nekritického postoje k islámu, abychom pochopili, jak se
tyto m%ty zrodily. Za'nu d/vody obecn%mi a budu postupovat k t*m historicky
specifi't*j"ím.
Pot-eba a touha vid*t cizí kulturu jako n*jak%m zp/sobem nad-azenou je stejn*
velká jako pot-eba vid*t ji jako pod-adnou. Lidé tou$í po okouzlení stejn* jako po
znechucení. D/v*rná známost vlastní kultury skute'n* vede k tomu, abychom jí
pohrdali. D*tem se líbí domácnost jejich kamarád/ mnohem více ne$ jejich vlastní.
Dosp*lí, kte-í v cizí zemi shledávají, $e „oni“ d*lají v"echno lépe, jsou p-íkladem
podobného postoje. &lov*k má zcela p-irozen* sklon p-ehlí$et stinné stránky
kultury, kterou obdivuje. Cizinec uvidí v cizí zemi to, co tam vid*t chce - vedou ho k
tomu d/vody osobní, emocionální nebo teoretické. Margaret Meadová nacházela
„potvrzení“ sv%ch teorií o podstat* 'lov*ka na Samoi. Co psala ve své knize
Dospívání na Samoi „potvrzovalo na"e nad*je a obavy z budoucnosti sv*ta“. Mo$ná
to potvrzovalo na"e nad*je, nikoli v"ak fakta.
Jak -ekl Russell, „jeden z nejúporn*j"ích blud/ lidstva je p-esv*d'ení, $e n*jaká
jeho 'ást je moráln* lep"í 'i hor"í ne$ ty ostatní. (N*kte-í auto-i) mají sklon o sv%ch
sousedech 'i znám%ch sm%"let "patn*, a proto sm%"lejí dob-e o t*ch 'ástech lidstva,
k nim$ sami nepat-í.“
A' to tak na první pohled nevypadá, v*t"ina obyvatel západní Evropy a
Spojen%ch stát/ si podr$ela n*jaké, by. t-eba jen zbytkové nábo$enské p-esv*d'ení.
Podle pr/zkum/ Gallupova ústavu se pouze 9 procent Ameri'an/ prohla"uje za
ateisty, agnostiky 'i lidi bez jakéhokoli nábo$enství. Ve Francii je to 12 procent.
Není tedy divu, $e jak z kazatelen, tak z tisku se na nás denn* valí jakási
propaganda, kterou by ka$d% pova$oval za cynickou a nemorální, kdyby slou$ila
177
Ex-muslimové hovo!í
ú'el/m jin%m ne$ nábo$ensk%m. Neustále jsme vyz%váni, abychom p-ijímali
k-es.anské krédo ne proto, $e je pravdivé, ale proto, $e je prosp*"né. Nebo se tvrdí,
$e musí b%t pravdivé, proto$e je prosp*"né. Nábo$enství je vá$n* naka$eno
intelektuální nepoctivostí. Práv* v nábo$enství to snadno prochází, proto$e se
v"eobecn* p-edpokládá, $e poctivost plyne z nábo$enství a $e tedy nábo$enství
musí b%t poctivé ve v"em, co d*lá.
Celkov* jsou západní spole'nost v"eobecn* a média zvlá". zcela nekritická v/'i
nábo$enství. Podle Richarda Dawkinse panuje v"eobecné p-esv*d'ení, $e je t-eba
n*jak zvlá"t* dbát na nábo$enskou citlivost, a tak se nábo$enství "et-í zp/sobem,
jak%m se jiné p-edsudky ne"et-í. Pokud jde o nábo$enství, jsou i sekulární aktivisté
neuv*-iteln* zm*k'ilí. S feministkami se spojujeme v odsuzování pornografie,
proto$e sni$uje $eny. Ale nedot%káme se knihy, která nabádá, aby byly cizolo$nice
kamenovány (po té, co je odsoudil soud, v n*m$ $eny nesm*jí sv*d'it)! Bojovníci za
svobodu zví-at úto'í na laborato-e, které úzkostliv* pou$ívají umrtvující prost-edky
p-i v"ech operacích. Co ale rituální jatka, kde musí b%t zví-ata p-i plném v*domí,
kdy$ jim pod-ezávají hrdlo? Od nás ostatních se o'ekává, $e budeme své p-edsudky
hájit. Cht*jte ale po n*kom nábo$enském, aby svou víru zd/vodnil, a hned vás
obvi+ují, $e potla'ujete ?nábo$enskou svobodu?.
Nekritick% postoj v/'i islámu a zrod m%tu o jeho tolerantnosti musíme chápat
na pozadí v"eobecného kulturního pov*domí Evropy, kdy$ se poprvé setkala s
neevropsk%mi civilizacemi zejména v "estnáctém století, které bylo „dobou objev/“.
Tehdy se poprvé pln* rozvinula p-edstava „"lechetného divocha“. Ov"em u$ dlouho
p-ed objevením Ameriky m*li ,ekové a ,ímané podobné m%ty o „zlatém v*ku“, kdy
i barba-i byli plni ctnosti. Vyhnání Adama a Evy ze zahrady Eden je pouze ur'itou
variantou p-edstavy o prostot* zlatého v*ku a p-irozené ctnosti, kterou na"i
p-edkové pro$ívali v nezka$ené a ekologicky nepo"kozené divo'in*.
Ve svém díle Germania, psaném roku 98 po Kr., dává Tacitus do protikladu
ctnosti Germán/ s ne-estmi sou'asného ,íma; u"lechtilou jednoduchost teutonské
kultury se zka$eností a namy"leností -ímské civilizace. Jako$to „etnologické
pojednání to bylo neoby'ejn* nekoherentní,“ ale jako$to moralizující zkazka byl
tento spis velmi p/sobiv%. Ovlivnil takové lidi jako byli Montaigne, Rousseau 'i
Gibbon.
Skute'n%m zakladatelem u'ení o u"lechtilém divochovi, je$ se v 16. století
roz"í-ilo, byl mo$ná Peter Martyr Anglerius (1459 - 1525). Ve svém spise De Rebus
Oceanicis et Orbo Nove, napsaném roku 1516, kritizoval Peter Martyr "pan*lské
konkvistadory za jejich hrabivost, omezenost, netoleranci a krutost. Lí'il je v
protikladu k Indián/m, kte-í jsou „".astn*j"í, proto$e neznají peníze, zákony,
zrádné soudce, podvodné knihy a úzkost z nejisté budoucnosti.“
Byl to v"ak Montaigne, ovlivn*n% Peterem Martyrem, kdo rozvinul první
velkolep% portrét "lechetného divocha ve svém slavném eseji „O kanibalech“ (kolem
1580). Z tohoto eseje také vychází my"lenka kulturního relativismu. Montaigne
vycházel z nep-íli" v*rohodn%ch informací jistého prostého mu$e a popisoval
n*které dosti odporné zvyky brazilsk%ch Indián/. &iní pak tento záv*r:
178
Ex-muslimové hovo!í
Nejde mi o to, abychom si v"ímali hrozného barbarství t*chto 'in/; jde
mi spí"e o to, abychom - soudíme-li jejich chyby správn* - nebyli slepí
v/'i na"im vlastním. Pova$uji za barbar"t*j"í jíst n*koho za $iva ne$ jíst
n*koho mrtvého. Je hor"í mu'it na sk-ipci t*lo dosud pln* vnímající, je
hor"í pomalu ho sma$it a pak ho dát se$rat ps/m a sviním - a n*co
takového neznáme pouze z 'etby, n%br$ vid*li jsme to nedávno, a
odehrávalo se to nikoli mezi odv*k%mi nep-áteli, ale mezi sousedy a
spoluob'any, a co je nejhor"í, pod rou"kou zbo$nosti a nábo$enství ? tedy
pravím, je to hor"í, ne$ n*koho usma$it a sníst po té, co je ji$ mrtev.
Na jin%ch místech svého eseje vychvaluje Montaigne závid*níhodnou prostotu
Indián/, jejich 'istotu a nezka$enost. Dokonce i jejich „bojování je naprosto
"lechetné.“
A'koli má Montaigne, podobn* jako p-ed ním Tacitus a Peter Martyr, pon*kud
pochybné pov*domí o t*chto u"lechtil%ch divo"ích, je$ zná pouze z doslechu, jeho
skromné informace mu nebrání v kritizovaní a morálních odsudcích vlastní kultury
a civilizace: „Jejich barbarství p-ekonáváme v ka$dém ohledu.“
V sedmnáctém století se objevila první skute'n* pozitivní hodnocení islámu. Ta
nejvlivn*j"í z nich, je$ sepsali Jurieu a Bayle, slou$ila ov"em stejnému ú'elu jako
to, co psali Tacitus, Peter Martyr a Montaigne. Poslechn*me si pana Jurieua:
Dá se skute'n* -íci, $e krutost Saracén/ v/'i k-es.an/m nelze
srovnávat s krutostí pape$ství v/'i skute'n%m v*-ícím. Ve válce proti
Valdensk%m a p-i masakru o jediné Bartolom*jské noci bylo kv/li
nábo$enství prolito více krve, ne$ prolili Saracéni pronásledující
k-es.any. Je pot-eba zbavit lidi jejich p-edsudk/: Není pravda, $e
mohamedánství je krutá sekta, která se "í-ila tím, $e lidé byli postaveni
p-ed volbu: bu( smrt, nebo z-eknutí se k-es.anství. To není v/bec
pravda. Ve srovnání s pape$stvím se Saracéni chovali s evangelijní
pokorou, zatímco pape$ství svou krutostí p-ed'ilo kanibaly.
Celkové vyzn*ní Jurieuov%ch Lettres Pastorales (Past%-ské listy; 1686 - 89)
pochopíme, uv*domíme-li si, $e Jurieu byl hugenotsk% pastor a zap-isáhl% odp/rce
Bossuet/v. Psal z Holandska po zru"ení Nantského ediktu. Jurieu pí"e o údajné
tolerantnosti muslim/, aby kritizoval -ímské katolictví; „evangelijní pokora“
Saracén/ mu slou$í k tomu, aby upozornil na barbarskost katolík/, je$ se ukázala o
Bartolom*jské noci.
Jurieu siln* ovlivnil Pierra Bayla. Ten rozvíjel onen m%tus o islámské toleranci,
jen$ pak p-etrval a$ do sou'asnosti (viz 9. kapitola). Bayle srovnává toleranci,
kterou prokazují Turci, s tím, jak Portugalci pronásledují hinduisty v Indii a jaké
barbarství projevují !pan*lé v/'i Indián/m v Americe. „Muslimové v$dycky
zacházeli lid"t*ji s jin%mi nábo$enstvími ne$ k-es.ané.“ Bayle byl hlasatelem
tolerance - co$ se sám nestal ob*tí netolerance, je$ ho p-inutila uprchnout do
Holandska?
179
Ex-muslimové hovo!í
Pro Jurieua a Bayla, kte-í $ili v sedmnáctém století, platilo rovnítko Turek =
muslim. Tolerance, kterou projevovali Turci, se tak stala tolerancí, projevovanou
v"emi muslimy. Tito dva auto-i z-ejm* nev*d*li nic o muslimsk%ch ohavnostech ? o
raném pronásledování k-es.an/ a $id/, o masakrech hinduist/ a buddhist/ p-i
dob%vání indické provincie Sind, o netoleranci Almohád/, pronásledování
zoroastrovc/, zvlá"t* v provincii Chorásán. Tito Francouzi snad ani nev*d*li, jak
jimi milovaní Turci masakrovali k-es.any po pádu Ca-ihradu, kdy krev doslovn*
tekla ulicemi. Tehdy nebyla evangelijní pokora nikde k spat-ení. Tito auto-i
nezmi+ují ani nelidsk% systém dev"irme, uplat+ovan% v tehdej"í Turecké -í"i.
Mnoho nábo$ensk%ch skupin, pronásledovan%ch katolíky 'i pravoslavn%mi,
hledalo - a nalézalo - úto'i"t* v Osmanské -í"i: #idé poté, co byli v letech 1492 a
1496 vypov*zeni ze !pan*lska, Marranové, kalvinisté z Uher a jiní z Ruska 'i
Slezska. Tito p-ist*hovalci ov"em byli pouze tolerováni jako$to ob'ané druhého
-ádu. Více se budu této otázce v*novat v 10. kapitole. Musím ale dodat, $e to, jak
Jurieu a Bayle na základ* sv%ch nedostate'n%ch znalostí islámsk%ch d*jin mluvili o
muslimské toleranci, bylo zcela nepat-i'né. Nábo$enská situace se toti$ zna'n*
li"ila jedno století od druhého, li"ila se v jednotliv%ch zemích, li"ila se podle toho,
kdo byl zrovna u moci. Jedna v*c je jistá: Nikdy neexistovala utopie, kdy by se
v"echny víry navzájem tolerovaly.
Situace nebyla r/$ová ani v Turecku 17. století, o n*m$ Jurieu a Bayle pí"í. V
roce 1662 popsal anglick% velvyslanec v Ca-ihrad* podává následující zprávu:
Sou'asn% vezír nikterak nesní$il tyranii a p-ísnost, s ní$ panoval jeho
otec. Naopak, ve své nenávisti ke k-es.an/m a jejich nábo$enství ho
je"t* p-ekonává. P-ed dv*ma lety byly vypáleny dva kostely - v Galat* a
v Konstantinopoli. ,ekové, Arméni a katolíci ta místa kdysi vykoupili
od Velkého Sultána za obrovskou cenu. Nedostali ale povolení postavit
tam n*co jako kostel 'i tam po-ádat bohoslu$by. Proto$e v"ak byli p-íli"
horliví, postavili tam n*co kostel/m hodn* podobného a tém*- ve-ejn*
tam po-ádali bohoslu$by. To bylo pro vezíra vítanou p-íle$itostí, aby ta
místa srovnal se zemí - d*lal to skute'n* se zvlá"tní zlomyslností a
zaujetím. Hlavní viníky odsoudil k dlouholetému $alá-i - s v%jimkou
mého hlavního tlumo'níka.
Jeden badatel takto shrnul situaci „tolerantní“ Osmanské -í"e: „Turci ze
strategick%ch d/vod/ nutili obyvatele pohrani'ních oblastí - Makedonie a
severního Bulharska - ke konverzi k islámu, a to zejména v 16. a 17. století. Kdo
odmítl, byl popraven nebo za $iva upálen.“
Dopisy tureckého vyzv*da'e, je$ vy"ly koncem 17. století, zahájily módu, je$ se
pln* rozvinula ve století následujícím: Dopisy psané jakoby z ciziny. Pat-ily mezi n*
Montesquieuovy Lettres Persanes (Perské dopisy; 1721), Lettres d'une Peruvienne
(Peruán'iny dopisy) od Madame de Grafigny (okolo 1747), D'Argenovy Lettres
Chinoises (&ínské listy; 1750), Voltair/v „Asiat“ z Dictionnaire Philosophique
(Filozofick% slovník; 1764), „Dopis Xo-Ha, 'ínského filozofa v Lond%n*, p-íteli Lein180
Ex-muslimové hovo!í
&imu do Pekingu“, sepsan% Horacem Walpolem roku 1757, a Goldsmith/v Citizen
of the World, (Sv*toob'an; 1762), v n*m$ Lien &i Altangi proná"í filozofické a
satirické úvahy o chování Angli'an/.
V osmnáctém století se tedy u"lechtil% divoch stal jednoduch%m prost-edkem,
jak kritizovat a komentovat hlouposti vlastní civilizace. U$ to není n*jak%
pros.á'ek z d$ungle. Je to zjemn*l% a vzd*lan% pozorovatel evropské sou'asnosti.
Zd/raz+ováním zka$enosti, ne-esti a úpadku Evropan/ tito auto-i osmnáctého
století vytvá-eli p-edstavu nad-azené cizí kultury - lí'ili moudrost 'ínského,
perského 'i peruánského moralisty a komentátora. O cizí kultury jako takové se
tito evrop"tí auto-i nezajímali - ve skute'nosti jejich faktické znalosti byly v tomto
ohledu mizivé.
Nyní tedy ji$ m/$eme pochopit, pro' osmnácté století tak snadno p-ijalo m%tus
o Mohamedovi co by moudrém a tolerantním vlada-i a zákonodárci, s ním p-i"el
hrab* Henri de Boulainvilliers (1658 - 1722). Jeho apologetick% $ivotopis
Mohamed/v vy"el a$ po jeho smrti ? v Lond%n* roku 1730. V%znam této knihy pro
formování evropského názoru na islám a na jeho zakladatele Mohameda
nem/$eme p-ecenit. Tato kniha velmi siln* ovlivnila Voltaira a Gibbona.
Boulainvilliers arabsky neum*l a byl odkázán na prameny z druhé ruky. Jeho
kniha postrádá atributy v*decké práce. Naopak, je v ní mnoho omyl/ a „mnoho
kudrlinek“. Boulainvilliersovi se ale poda-ilo pou$ít Mohameda a po'átky islámu
jako „nástroj sv%ch vlastních teologick%ch p-edsudk/“ a jako zbra+ proti
k-es.anství obecn* a duchovenstvu zvlá".. Islám se mu jevil jako racionální ne$ádá, aby se v*-ilo nemo$nému. #ádná tajemství, $ádné zázraky. Mohamed sice
není bo$sk%, ale je to v*t"í státník a lep"í zákonodárce ne$ kdokoli, koho zplodilo
antické ,ecko.
Jeffery správn* charakterizoval tuto knihu jako „bombastické vychvalování
Mohameda za ú'elem sni$ování k-es.anství“. Hurgronje ji naz%vá „antiklerikální
romancí, materiálem, vznikl%m na základ* povrchní znalosti islámu zalo$ené na
zprost-edkovan%ch pramenech“. Stopy z Boulainvilliersova "t*tce m/$eme odhalit i
v Gibbonov%ch D*jinách sestupu a pádu ,ímské -í"e (History of the Decline and
Fall of the Roman Empire).
První p-esn% p-eklad Koránu do angli'tiny po-ídil George Sale roku 1734. Sale
pozorn* 'etl Boulainvilliers/v $ivotopis Mohamed/v a podobn* jako Boulainvilliers
byl p-esv*d'en, $e Araby „nechal povstat sám B/h, aby byli metlou k-es.anské
církve, která ne$ila podle nejsvat*j"ího nábo$enství, je$ jí bylo sv*-eno“.
Voltair/v p-ístup je p-íkladem nálad, je$ byly typické pro celé osmnácté století.
Zdá se, $e Voltaire pozd*ji litoval toho, co o Mohamedovi napsal ve své vulgární a
pro muslimy rouhavé divadelní h-e Mahomet (1742), je$ lí'í Proroka jako
podvodníka, kter% zotro'uje lidské du"e: „Nepochybn* jsem ho vylí'il jako hor"ího,
ne$ ve skute'nosti byl.“ Ve svém Eseji o mravech (Essai sur les Moeurs; 1756) a v
r/zn%ch heslech svého Filozofického slovníku lí'í Voltaire islám pozitivn*, a je
z-ejmé, $e je to dáno jeho kriti'ností v/'i k-es.anství obecn* a katolicismu zvlá"..
Voltaire 'etl jak Boulainvillierse, tak Sala, a podobn* jako oni pou$ívá islám k
tomu, aby mohl úto'it na k-es.anství, které pro n*j bylo „nejsm*"n*j"ím,
181
Ex-muslimové hovo!í
nejabsurdn*j"ím, a nejkrvav*j"ím nábo$enstvím, jaké kdy nakazilo sv*t“. Jako
mnoho jin%ch intelektuál/ osmnáctého století byl i Voltaire deista, tj. „v*-il v bo$í
existenci, ale stav*l se proti zjevenému nábo$enství - proti zázrak/m, dogmat/m a
kn*$ství jakéhokoli druhu“.
Ve svém „Kázání padesáti“ z roku 1762 Voltaire úto'í na k-es.anskou svátost
transsubstanciace jako na absurditu, k-es.anské zázraky odmítá jako n*co, 'emu
nelze v*-it, a Bibli vidí jako „knihu plnou rozpor/“. K-es.ansk% B/h je „krut%
tyran, pln% nenávisti“. Kázání pokra'uje: skute'n% B/h se p-ece „nemohl narodit
dívce, zem-ít na "ibenici a nelze ho jíst v kusu t*sta“. Také nemohl inspirovat
knihu „plnou rozpor/, "ílenství a hr/zy“.
Islámská dogmata jsou naproti tomu pro Voltaira jednoduchost sama: B/h je
jen jeden a Mohamed je jeho Prorok. Povrchní racionalita islámu p-itahovala
v"echny deisty: $ádné kn*$stvo, $ádné zázraky, $ádná tajemství. K tomu je"t*
p-istoupila fale"ná p-edstava o tom, jak je islám tolerantní k ostatním
nábo$enstvím - v protikladu ke k-es.anské netoleranci.
Zvlá"t* Boulainvilliers Gibbona hodn* ovlivnil. Ten byl ale poznamenán i
celkov%m sv*tonázorem 18. století s mnoha jeho fale"n%mi p-edstavami, jimi$ jsme
se v této kapitole ji$ zab%vali. Kdy$ se Gibbon dostal k sepisování sv%ch D*jin
(první díl Sestupu a pádu vy"el v roce 1776), byl ve vzduchu, jak to vyjád-il
Bernard Lewis, „prázdn% prostor volající po orientálním m%tu. Islám se hodil z celé
-ady d/vod/.“ Jak ale dopadli ji$ zmín*ní &í+ané, které Evropany rovn*$
fascinovali? Lewis shrnuje situaci v druhé polovin* osmnáctého století takto:
Zdá se, $e Evropa pot-ebovala n*jak% m%tus, aby mohla srovnávat a
kárat. Osvícenství osmnáctého století m*lo dva prototypy ? jednak
u"lechtilého divocha, jednak moudrého a zdvo-ilého orientálce. Na tu
druhou roli bylo ale více kandidát/. N*jakou dobu do této evropské
intelektuální stínohry v%born* zapadali &í+ané, vychvalovaní jezuity za
jejich ctnost a filozofy za jejich sv*tskou toleranci. Pak ale p-i"lo ur'ité
roz'arování, kdy$ se vrátili n*kte-í cestovatelé, jejich$ vnímání &íny
nebylo ur'eno ani jezuity, ani filozofií, n%br$ vlastní zku"eností. Kdy$
za'al psát Gibbon, byl zde prázdn% prostor volající po orientálním m%tu.
Islám se hodil z celé -ady d/vod/.
To, co pí"e Lewis o Gibbonovi, se dá vztáhnout na tém*- v"echny spisovatele
sedmnáctého a osmnáctého století, kte-í psali o islámu: „Jeho (Gibbonovo)
nedostate'né poznání a chatrn% stav evropské v*dy té doby poznamenal jeho dílo a
mnohdy otupil skepticismus, s nim$ jinak p-istupoval ke sv%m pramen/m a k
p-edm*t/m svého bádání. Muslimské nábo$enské m%ty obsa$ené v tradi'ní
$ivotopisné literatu-e, která byla konec konc/ jeho hlavním pramenem, se daly jen
obtí$n* odhalit. Pak jsou zde je"t* chyby ve vnímání a anal%ze, je$ historikovi
tehdej"í doby musíme prominout.“
Podobn* jako Voltaire i Gibbon vykreslil islám v co nejp-ízniv*j"ím sv*tle - v
kontrastu s k-es.anstvím. Tento anglick% historik zd/raz+oval Mohamedovo
182
Ex-muslimové hovo!í
lidství, 'ím$ nep-ímo kritizoval k-es.anskou nauku o Kristov* bo$ství.
Antiklerikalismus vedl Gibbona k tomu, aby zd/raz+oval skute'nost, $e v islámu
neexistuje ona prokletá t-ída, toti$ duchovenstvo ? byla to ov"em jen domn*nka.
Op*t zde vyvstává ji$ dob-e znám% vzorec: islám se pou$ívá jako zbra+ proti
k-es.anství.
Gibbonovo deistické pojetí islámu jako$to racionálního nábo$enství bez
duchovenstva s Mohamedem coby moudr%m a tolerantním zákonodárcem m*lo
nedozírn% vliv na to, jak se v následujících letech Evropané dívali na své sesterské
nábo$enství. Dá se dokonce -íci, $e dalo vznik m%t/m, které jsou v*dci i laiky
p-ijímány dodnes.
Jak Voltaire, tak Gibbon uv*-ili m%tu o muslimské tolerantnosti, co$ pro n*
znamenalo tureckou tolerantnost. Turecko osmnáctého století bylo ov"em daleko od
oné utopie, kdy se v"echny víry pokojn* sná"ejí. Cestovatel Carsten Niebuhr lí'il,
jak poni$ujícím zp/sobem Turci zacházejí s #idy. Jin% britsk% velvyslanec podává
roku 1758 z Ca-ihradu tuto zprávu: „Sám Velk% Sultán nám ukázal, $e je
rozhodnut prosadit své zákony. Zvlá"t* ty, které se t%kají oble'ení; ty se stále
opakují s pozoruhodn%m d/razem. První ob*tí byl #id, kter% sv*til sv/j "abat.
Velk% Sultán, kter% se procházel v p-estrojení, ho potkal a na míst* ho nechal
popravit - pod-ízli mu hrdlo. Následujícího dne na to doplatil Armén - poslali ho k
vezírovi. V"ude zavládla v"eobecná hr/za.“
Jin% velvyslanec pí"e z Konstantinopole roku 1770, $e v"ichni ,ekové, Arméni a
#idé, které n*kdo po setm*ní spat-í vn* jejich domu, mají b%t bez v%jimky ob*"eni.
T-etí velvyslanec podává roku 1785 zprávu, $e kdy$ k-es.ané tajn* opravovali své
kostely, nechaly ú-ady tyto kostely zbo-it kv/li protest/m muslimsk%ch dav/.
Mnozí pova$ují za první p-ejn% portrét islámského v/dce, vykreslen% západním
intelektuálem, Carlylovo pojednání o Mohamedovi v jeho knize Hrdinové a úcta k
hrdin/m (1841). Podle profesora Watta se Carlyle „vysmál my"lence, $e by n*jak%
podvodník mohl b%t zakladatelem jednoho z velk%ch sv*tov%ch nábo$enství“.
Nicmén* smích je "patn% argument a Carlyl/v esej jakoukoli argumentaci o'ividn*
postrádá. Nahrazuje je „divokou a v%bu"nou rétorikou“ a $van*ním o „tajemstvích
p-írody“. Pokud n*jaké argumenty uvádí, pak jsou to argumenty zavád*jící.
Mohamed pr% nemohl b%t podvodníkem. Ale pro'? Není pr% myslitelné, aby bylo
tak velké mno$ství lidí vedeno pouh%m "arlatánem s ne'ist%mi úmysly.
Mohamedova opravdovost je dána úsp*chem jeho nábo$enství - tedy po'ty dokazují
pravdivost. Carlyle nás chce ohromit údajem o velkém po'tu muslim/ - uvádí 'íslo
180 milion/ - a chce nám namluvit, $e Mohamed by nemohl p-esv*d'it tolik lidí,
aby p-ijali n*jaké fale"né nábo$enství. Ale Mohamed p-ece p-esv*d'il pouze
n*kolik tisíc - dal"í, kte-í následovali, prost* jeho nábo$enství p-ejímali jeden od
druhého. Mnoho muslim/ následuje slep* nábo$enství sv%ch otc/ jako n*co, co je
prost* dáno. My"lenka, $e velká v*t"ina zkoumala d/vody pro a proti Mohamedov*
up-ímnosti, je absurdní.
Rozhodovat o pravdivosti n*jakého u'ení na základ* po'tu lidí, kte-í mu v*-í, je
zcela sm*"né. Ka$d% rok stoupá po'et lidí, kte-í v*-í scientologii. Roste od roku
také její pravdivost? Celosv*tov* je k-es.an/ víc ne$ muslim/ - dokazuje to, $e jsou
183
Ex-muslimové hovo!í
pravdiv*j"í? Kdy$ vy"la kniha 100 autor/ proti Einsteinovi, Einstein poznamenal:
„Jestli se pletu, pak by sta'il jeden!“ Platí to ov"em i opa'n*.
„Nicmén* neup-ímn% 'lov*k by nemohl b%t tak úsp*"n%, i kdy$ pomineme
otázku, zda to, co kázal, je pravdivé nebo ne.“ I tento argument je evidentn* myln%.
Jak zjistíme, zda byl Mohamed up-ímn%? „Proto$e jinak by nesklidil takov%
úsp*ch.“ A pro' byl úsp*"n%? „Proto$e byl up-ímn%.“ To je evidentn* cyklick%
argument. ,íká se, $e L. Ron Hubbard se vsadil s Arthurem C. Clarkem, $e se mu
poda-í zalo$it nové nábo$enství. Hubbard, p/vodn* terapeut, se do toho pustil a
zalo$il scientologii. Obzvlá". t*$ké je rozpoznat, do jaké míry takoví "arlatáni sami
v*-í sv%m báchorkám. Televizní evangelisté, média, r/zní guru, Reverend Moon,
zakladatelé nábo$enství, kult/ a hnutí - v ka$dém z nich je kus Elmera Gantryho.
Carlyle m*l podobn* jako jeho p-edch/dci jen povrchní pov*domí o islámu.
M/$eme si dovolit bez rozpak/ -íci, $e jeho esej o Mohamedovi je z hlediska
v*deckého bezcenn%. Na rozdíl od sv%ch p-edch/dc/ ale pou$íval islám jako zbra+
proti materialismu a benthamovskému utilitarianismu. Carlyla hluboce
zneklid+oval mechanistick% sv*t, rodící se s pr/myslovou revolucí; proto se utíkal k
út*"nému m%tu o v%chodní moudrosti. Podobn* jako Flaubert/v Bouvard Carlyle
vyhlí$el a o'ekával, $e Orient probudí západ z jeho duchovní paral%zy. Carlyle
nastínil ur'ité my"lenky, které se pak budou vracet v devatenáctém i dvacátém
století. Tento historik vid*l v islámu jakousi zmatenou formu k-es.anství, jakéhosi
levobo'ka k-es.anství, opro"t*ného od absurdních prvk/. Dante a jeho sou'asníci
se dívali na islám jako na k-es.anské kací-ství, jako na n*co pod-adného. Carlyle
vid*l islám pozitivn*ji: „Naz%váme Machometovu víru druhem k-es.anství - a jsem
p-esv*d'en, $e je to lep"í druh ne$ ty ubohé syrské sekty s jejich $van*ním o
Homoiousion a Homousion, s hlavou plnou bezcenného hluku ale se srdcem
prázdn%m a mrtv%m!“
To, jak Carlyle lí'í Mohameda, je vlastn* nové vyjád-ení p-edstavy u"lechtilého
divocha - pouze je tato p-edstava od*na do nábo$enského hávu: je to n*kdo, kdo se
dot%ká samotn%ch tajemství bytí, $ivota a p-írody, n*kdo, kdo je pln mystické
intuice, kdo vnímá, jak v*ci ve skute'nosti jsou, 'eho$ my z civilizovaného a
skeptického západu nejsme schopni. „Spontánní, vá"niv%, nicmén* spravedliv% a
ryzí mu$! Pln% divok%ch schopností, ohn* a sv*tla, se svou nespoutanou hodnotou,
doposud nezjemn*lou, jen$ v hlubinách pou"t* pracuje na svém $ivotním díle. Slovo
takového mu$e je Hlasem p-ímo ze samotného srdce P-írody.“ Jinde mluví Carlyle
o Mohamedovi jako o „nep*st*ném polobarbarském Synu P-írody, v n*m$ stále
je"t* v*zí Beduín.“
Tento skotsk% esejista vidí Araby v"eobecn* jako lidi aktivní, ale i meditativní, s
divok%mi a siln%mi city - proto mají tu nejvy""í vlastnost, „nábo$nost“. Jejich
nábo$enství je nábo$enství srdce. Na tomto nábo$enství je nejd/le$it*j"í jeho
up-ímnost, nikoli pravdivost. Na tom, 'emu se v*-í, v podstat* moc nezále$í pokud se tomu v*-í s prudkostí, která se nenechá poutat rozumem. „I Machometovy
bludy jsou pravdiv*j"í ne$ pravdy (neup-ímného 'lov*ka).“
Russell a jiní spat-ovali v Carlylov%ch my"lenkách duchovní p-edch/dce
fa"ismu. Carlyl/v fa"ismus není patrn% pouze z jeho nekritického obdivu k silnému
184
Ex-muslimové hovo!í
v/dci, ale i v jeho sentimentální glorifikaci násilí, krutosti, extremismu a
iracionality; v jeho pohrdání rozumem: „Je v n*m up-ímná divokost - ten se s v*cmi
nepárá.“ Co ov"em p-ekvapí, je skute'nost, $e Carlylovo $van*ní lidé brali vá$n*.
Smutné je ov"em i to, $e muslimové tyto nesmysly vydávají jako zvlá"tní spisek,
jako$to n*co, co dokazuje, $e Evropan bere jejich Proroka vá$n*. Ov"em je to i
p-ekvapivé - kdy$ tu kapitolu 'teme pozorn*, zji".ujeme, $e Carlyle nelí'í
Mohameda ve sv*tle práv* lichotivém: není up-ímn% v$dy, jeho morální nau'ení
nejsou ta nejlep"í, z prorok/ není tím nejprav*j"ím apod. Mimo to tato kapitola
obsahuje známou urá$ku Koránu: „Nudné zmatené $van*ní, neohraban% v%tvor,
nekone'né opakování, rozvlá'nost, spletenina - zkrátka nesnesitelná hloupost!
Evropan se m/$e prokousat Koránem jen z pocitu povinnosti.“ Stejn* tak my
Carlylem!
Tím, $e byla tato kapitola vydána jako samostatn% spisek, byla v*t"ina muslim/
v*dom* 'i nev*dom* u"et-ena od pozoruhodné následující kapitoly nazvané
„Hrdina jako$to básník“, v ní$ Carlyle odvolává v"echno, co kdy o Mohamedovi
pozitivního napsal. Nejprve nám tento historik pí"e, $e 'lov*k musí b%t na velice
nízkém v%vojovém stupni, pokud v*-í na proroky. Za druhé, Mohamed „mluví k
velk%m masám lidí hrub%m dialektem, kter% je k tomu vhodn%m; dialektem pln%m
nesrovnalostí, neum*lostí a hloupostí - to m/$e p/sobit jedin* na masy, a to tak, $e
se v tom podivn* mísí dobro a zlo.“ Za t-etí, Mohamed/v vliv pohasíná:
Machometova p-edstava o tom, $e je nejvy""ím Prorokem, byla ve své
podstat* bludem. A$ dodnes je s tímto bludem neodd*liteln* spojena a
stále jej provází sple. bajek, ne'istoty, nesná"enlivosti, tak$e je pro m*
t*$ké nyní vystoupit a -íci, jak jsem to ji$ d-íve u'inil, $e Machometa lze
v/bec pova$ovat za n*jakého pravdivého Mluv'ího. Je spí"e "arlatán,
perversita, podvrh - nikoli Mluv'í, ale #vanil! P-edpokládám, $e i v
samotné Arábii se Machomet vy'erpá a bude zastaral%. Ach, uboh%
Machomet - jeho p-edstavy byly pouh% blud, marnost a nicotnost.
A kone'n* 'tvrté a poslední rouhání: „Jeho Korán se stal hloup%m kusem
rozvlá'né absurdity; na rozdíl od n*j nev*-íme, $e to sepsal B/h!“
V*t"ina evropsk%ch apologet/ islámu ze sedmnáctého a osmnáctého století
nem*la p-ístup k arabsk%m pramen/m a jejich znalost p-edm*tu byla pouze
povrchní. Islám pou$ívali jako zbra+ proti netoleranci, krutosti, dogmatu,
duchovenstvu a k-es.anství.
V devatenáctém a dvacátém století znali evrop"tí apologeti islámu toto
nábo$enství mnohem lépe. Na rozdíl od sv%ch p-edch/dc/ byli mnozí z nich
zbo$n%mi k-es.any - kn*$í, misioná-i, kuráti - kte-í si uv*domovali, $e mají-li b%t
konzistentní, musí islámu p-iznat právo na zna'nou míru nábo$enské rovnosti;
musí p-iznat, $e Mohamed m*l jak%si nábo$ensk% vhled. Uznávali, $e islám je
sesterské nábo$enství, je$ bylo $idok-es.ansk%mi my"lenkami siln* ovlivn*no.
Uznávali, $e islám a k-es.anství stojí a padají spolu. Uv*domovali si, $e kdyby
za'ali kritizovat dogmata, u'ení a absurdity islámu, za'ala by se drolit jejich
185
Ex-muslimové hovo!í
vlastní fantastická konstrukce a nakonec by se jim z-ítila. V n*kter%ch
ekonomick%ch, filozofick%ch a sociálních aspektech v%voje západu vid*li spole'né
ohro$ení. !lo o r/st racionalismu, skepticismu, ateismu, sekularismu, pr/myslovou
revoluci, bol"evickou revoluci a vzestup komunismu a materialismu. Sir Hamilton
Gibb pí"e o islámu jako k-es.an, kter% „pracuje na spole'ném duchovním podniku“.
Dejme si ale pozor na skepticismus:“?Jak k-es.anství, tak islám musí 'elit tlaku
sv*ta, útoku v*deck%ch ateist/ a jim podobn%ch,“ na-íká Norman Daniel.
Proto mají k-es.an"tí v*dci sklon b%t v/'i islámu nekriti'tí. Tento sklon je dán
touhou neurazit své muslimské p-átele a muslimské kolegy. Tak se n*kte-í
spisovatelé v%slovn* omlouvají za to, $e napsali n*co, co by mohlo b%t pro
muslimské o'i urá$livé, a pomocí r/zn%ch trik/ se sna$í vyhnout jasnému zaujetí
stanoviska a vyslovovat n*jaké soudy o tom, 'emu se v*nují. P-íkladem takového
manévrování je to, co pí"e profesor Watt ve své p-edmluv* k Mohamedov*
$ivotopisu: „Abych se vyhnul stanovisku k otázce, zda Korán je 'i není bo$í slovo,
nepou$ívám, pokud jde o Korán, v%razy 'B/h praví' a 'Mohamed praví', ale -íkám
jednodu"e 'Korán praví'.“ Bernard Lewis k tomu poznamenává, $e takové ohledy
'iní diskusi mezi moderními orientalisty „opatrnou a n*kdy a$ neup-ímnou“. To je
ale -e'eno p-inejmen"ím diplomaticky. Profesor Watt je zbo$n% k-es.an, kter%
nev*-í, $e je Korán bo$í slovo. Je"t* více "okuje, $e práce velk%ch islamolog/ byly
upravovány, aby neurá$ely muslimskou citlivost - dostává se nám uji"t*ní, $e smysl
textu „nebyl pozm*n*n“. Jak -ekl Richard Robinson, „Nábo$enství je vá$n*
naka$eno intelektuální nepoctivostí.“
K-es.ansk% u'enec Watt byl viká-em v St. Mary Boltons v Lond%n* a pak v
kostele Old St Paul's v Edinburghu - tedy ordinovan% anglikánsk% duchovní.
Obecn* je pova$ován za nejv*t"ího odborníka na islám v Británii a za jednoho z
nejvlivn*j"ích na celém západ*. Profesor Watt a Sir Hamilton Gibb pova$ovali
skepticismus, ateismus a komunismus za spole'né nep-átele ka$dého pravého
nábo$enství. Následovali Carlyla v nad*ji, $e z v%chodu p-ijde nová duchovní
inspirace. Watt mluví o stavu nábo$enství takto: „Islám - mo$ná bychom m*li
rad*ji -íci: V%chod - m*l sklon p-íli" zd/raznit bo$í svrchovanost, zatímco na
Západ* se - zvlá"t* v sou'asnosti - p-ipisoval p-íli" velk% vliv lidské v/li. Obojí
opustilo pravou cestu, by. ka$dé jin%m sm*rem. Mo$ná by se Západ mohl trochu
pou'it o t*ch rysech pravdy, které byly na V%chod* vnímány tak jasn*.“ (V"imn*te
si, jak má V%chod poslední slovo. V%chod snad nemá, v 'em se od Západu pou'it?)
Ve svém 'lánku „Nábo$enství a protinábo$enství“ profesor Watt ani p-íli"
neskr%vá své pohrdání sekularismem. „Vlna sekularismu a materialismu
ustupuje,“ kvituje Watt s povd*kem. „V*t"ina vá$n* sm%"lejících lidí St-edního
v%chodu si uv*domuje záva$nost problém/ na"í doby. Chápou, $e pot-ebují
nábo$enství, je$ jim umo$ní vyrovnat se se situacemi, kdy se tyto problémy
dotknou jejich osobních $ivot/.“ Pak se Watt zab%vá prací Manfreda Halperna,
kter% mluví o Muslimském bratrstvu v Egypt*, S%rii i jinde, a o hnutích jako
Fedajjínsk% islám v Persii a Chaksarsu a D$amátí islám v Pákistánu jako o
neoislámském totalitarismu. Upozor+uje na podobnost t*chto hnutí s fa"ismem,
v'etn* nacionálního socialismu v hitlerovském N*mecku. Takov% pohled je snad
186
Ex-muslimové hovo!í
oprávn*n% z 'ist* politického hlediska. Podobnosti zde jist* jsou. Nicmén* pokud se
na v"e podíváme z "ir"í perspektivy, pak je toto srovnání zavád*jící. Ano, je pravda,
$e tato hnutí se n*kdy „soust-edí na vyvolávání vá"ní a násilí, aby vzrostla moc
charismatického v/dce a solidarita celého hnutí“. „Je pravda, $e volají po
hodnotách a emocích slavné minulosti, a p-itom potla'ují jakoukoli kritickou
anal%zu jak sv%ch ko-en/, tak sou'asn%ch problém/“. Nicmén* politická
neohrabanost 'i dokonce politické selhání je více ne$ vyvá$eno pozitivním
v%znamem, kter% tato hnutí mají, toti$ obnovou nábo$enství. Novoislámská masová
hnutí nejsou toto$ná s národním socialismem 'i fa"ismem - naopak, spí"e se stanou
d/le$itou p-eká$kou takového v%voje.
Watt vynalezl nádhern% eufemismus pro fa"ismus: „politická neohrabanost“.
#ádá po nás, abychom tento fa"ismus p-e"li ml'ením. Místo toho máme obdivovat
„pozitivní v%znam, toti$ obnovu nábo$enství“. Wattova podpora toho, co Amir
Tahérí naz%vá „svat%m terorismem“ si zasluhuje na"í pozornosti. Nem*li bychom
zapomenout, $e Muslimské bratrstvo byla teroristická organizace, její$ zakladatel
se netajil sv%m obdivem k Hitlerovi a Mussolinimu. Kdy$ skon'ila druhá sv*tová
válka, Hasanovo Muslimské bratrstvo podniklo sérii bombov%ch a $há-sk%ch útok/
na civilní cíle ? kina, hotely a restaurace. Na nevhodn* oble'ené $eny úto'ili no$i.
Tato skupina podnikla rovn*$ -adu vra$edn%ch atentát/.
P-esto se po nás chce, abychom to ve jménu obnovy nábo$enství p-ehlí$eli.
U Watta se setkáváme s je"t* vá$n*j"ími charakterov%mi vadami - s ned/v*rou
k intelektu a odmítáním d/le$itosti historické objektivity a pravdivosti:
„Pr/vodním jevem tohoto d/razu na historicitu je zanedbávání pravdy symbol/.
Mo$ná, $e 'symbolická' pravda má konec konc/ v*t"í v%znam ne$ 'pravda
historická'.“ V „Úvodu do Koránu“ u$ Watt zachází s pravdou velmi voln*. Dá se
-íci, $e ji$ zcela opou"tí objektivní pravdu a dává prostor totálnímu subjektivismu:
My"lenkové systémy #id/, k-es.an/, muslim/, buddhist/ a jin%ch jsou
v"echny pravdivé, pokud lidem umo$+ují, aby více 'i mén* uspokojiv*
„zakou"eli $ivot v jeho celistvosti“. Pokud m/$eme pozorovat, $ádn% z
t*chto systém/ není n*jak podstatn* hor"í nebo lep"í ne$ ostatní.
V"echny jsou tudí$ pravdivé. Pravdiv% je v tomto slova smyslu zvlá"t*
Korán. Fakt, $e koncepce bo$í jedine'nosti, jak je obsa$ena v Koránu, se
zdá b%t v rozporu s k-es.ansk%m pojetím jednoty Boha, neznamená, $e
jedna z t*chto dvou koncepcí je nesprávná. Správná mohou b%t ob*
pojetí.
Ob* pojetí jsou správná v tom smyslu, $e jsou sou'ástí systému, kter% je
správn%. Pokud se n*jaká koncepce ur'itého systému zdá b%t v rozporu
s p-ijat%m u'ením v*dy - nebo historie, pokud se jedná o objektivní
historii - pak je ten rozpor problémem pro p-íslu"níky daného systému.
Nedokazuje to v"ak, $e by ten systém jako celek byl hor"í ne$ ostatní.
Tak na p-íklad tvrzení Koránu, $e #idé Je$í"e nezabili, nedokazuje, $e
systém, k n*mu$ Korán pat-í, je celkov* hor"í ne$ systém k-es.anství - a
187
Ex-muslimové hovo!í
to dokonce i za p-edpokladu, $e uk-i$ování je objektivní skute'ností.
Je to pozoruhodn% v%raz intelektuální nepoctivosti. Watt provádí nejr/zn*j"í
kousky mentální gymnastiky, aby se zalíbil v"em a neurazil nikoho. I kdy$
ponecháme stranou mlhavost Wattovy terminologie („zakou"ení $ivota v jeho
celistvosti“, „koncepce“, „systém, k n*mu$ pat-í Korán“), m/$eme nyní pochopit,
pro' jsou brit"tí islamologové tak nekriti'tí v/'i islámu. Watt pokra'uje:
Nemuslimsk% u'enec ?není uhranut otázkou poslední pravdy, proto$e té, jak bylo
-e'eno, nem/$e 'lov*k dosáhnout. P-edpokládá, $e systém my"lenek obsa$en% v
Koránu je pravdiv% (mé zd/razn*ní) v práv* vysv*tleném relativním slova smyslu.?
Je-li tomu tak, pak v*dec nebude kritizovat $ádn% „systém víry“, pokud ten systém
hoví „duchovním pot-ebám“ toho, kdo jej zastává.
Postoj, kter% nám zde Watt tak brilantn* p-edvedl, demaskuje a napadá
Juliánem Bendou ve svém klasickém díle Zrada intelektuál/, jeho$ francouzsk%
název jsem zvolil jako motto této kapitoly. Benda napsal:
Moderní intelektuálové vystavili univerzální pravdu posm*chu lidstva,
a podobn* u'inili i s univerzální morálkou. Intelektuálové zde rozhodn*
projevili genialitu ve snaze poslou$it choutkám laik/. Pravda je
nepochybn* velkou p-eká$kou t*ch, kte-í cht*jí n*jak vyniknout, nebo.
jakmile pravdu p-ijmou, odsuzují sami sebe, aby se chápali jako sou'ást
celku. Jakou úlevou pro n* je, kdy$ se zjistí, $e tento celek je pouhá
chiméra, $e existují pouze díl'í pravdy, pravda lorrainská, pravda
provensálská, pravda breta+ská - jejich$ soulad vytvá-í v pr/b*hu
staletí to, co je dobré, ctihodné a pravdivé ve Francii.
Watt by dával dohromady muslimskou pravdu, k-es.anskou pravdu a tak dále.
V Islámském zjevení (Islamic Revelation) to vyjád-il takto: „Ka$dé (velké
nábo$enství) platí v ur'ité kulturní oblasti, ale ne za jejími hranicemi.“
Benda se sna$il bojovat proti rostoucímu nacionalismu dvacát%ch let, podobn*
jako Russell v knize P-edkové fa"ismu (The Ancestry of Fascism), v ní$ geniáln*
prokázal, $e opustíme-li my"lenku objektivní pravdy, povede to k fa"ismu. Pojetí
v*dy jako$to hledání objektivní pravdy nem*lo pro Hitlera $ádn% smysl. Hitler
r/zná u'ení p-ijímal 'i zavrhoval z d/vod/ politick%ch.
Hore'ka nacionalismu, která bez p-estání stoupala ji$ od roku 1848, je
jednou z forem kultu nerozumu. My"lenka univerzální pravdy byla
opu"t*na - existuje anglická pravda, francouzská pravda, n*mecká
pravda. Racionalita ve smyslu odvolání se na univerzální a neosobní
normu pravdy je pro blaho lidského druhu nav%sost d/le$itá, a to nejen
v dobách, kdy se jí da-í, ale je"t* více v on*ch mén* ".astn%ch dobách,
kdy jí pohrdají a kdy ji odmítají coby marn% sen lidí, kte-í nemají
odvahu zabíjet, pokud nesouhlasí.
188
Ex-muslimové hovo!í
I Karl Popper ozna'uje morální a intelektuální relativismus za hlavní
filozofick% neduh sou'asnosti. Jeho poznámky jsou v této souvislosti obzvlá".
d/le$ité - dokonce se zdá, jakoby Popper Wattovi p-ímo odpovídal. Popper se
zab%vá nejprve jedním klamn%m argumentem ve prosp*ch relativismu a` la Watt.
Popper cituje Xénofana a -íká, $e máme sklon vid*t své bohy a sv/j sv*t ze své
vlastní perspektivy - máme tendenci b%t subjektivní. Odtud je ale je"t* daleko k
záv*ru, $e na"e konkrétní historické a kulturní pozadí je nep-ekonatelnou
p-eká$kou objektivity:
Postupn* se m/$eme sv%ch p-edsudk/ ('i subjektivity) zbavovat, pokud
myslíme kriticky a zvlá"t* pokud nasloucháme kritice. Za druhé, lidé z
nejr/zn*j"ích kulturních pozadí mohou vstoupit do plodného rozhovoru,
za p-edpokladu, $e jim jde o to, aby se p-iblí$ili pravd* a $e jsou ochotni
jeden druhému naslouchat a vzájemn* se od sebe u'it. (Je té$ d/le$ité
pochopit), $e tento krok sm*rem ke kritice není krokem sm*rem k
relativismu. Pokud spolu dv* stany nesouhlasí, pak to m/$e znamenat,
$e se m%lí jedna z nich, nebo $e se m%lí ob*. Tak to vidí 'lov*k s
kritick%m postojem. Neznamená to ale, jak se domnívá relativista, $e
oba mohou mít stejn* pravdu. Nepochybn* se mohou oba stejn* m%lit, i
kdy$ ne nutn*. Kdokoli ale -íká, $e stejn* se m%lit znamená mít stejn*
pravdu, si jen hraje se slovy nebo s p-ím*ry.
Stát se sebekritick%m je velk% krok kup-edu: nau'it se p-ipou"t*t, $e
ten druh% m/$e mít pravdu - víc ne$ já. Je v tom ale velké nebezpe'í:
m/$eme dosp*t k záv*ru, $e má pravdu i on i my. Tento postoj vypadá
skromn* a sebekriticky, to je ale pouhé zdání. Mnohem
pravd*podobn*j"í je, $e ob* strany ?se m%lí. Sebekriti'nost by tedy
nem*la b%t zást*rkou lenosti a p-ijímání relativismu.
Mín*ní, které Watt zastává, má krom* sentimentálnosti a lenosti je"t* ur'ité
logické d/sledky, které by sám Watt nep-ijal. Pokud se „nábo$enská p-esv*d'ení“
nedají nijak porovnávat, pak je ve"keré mluvení o vy""ích a ni$"ích nábo$enstvích
pouhou namy"leností. Pozd*ji - v 10. kapitole - se zeptám, pro' je monoteismus
n*'ím vy""ím ne$ polyteismus? Pro' nep-iznat stejnou intelektuální d/stojnost
scientologické církvi, báhá'í 'i moonist/m; sekt* Reverenda Jonese, D*tem bo$ím 'i
kterékoli z on*ch sekt, je$ zmi+uje profesor Evans ve sv%ch Sektách nerozumu
(Cults of Unreason)? Watt se p-ipravil o právo pou$ívat pojmy „ni$"í“ a „vy""í“, 'i
dokonce pojem „pravdiv%“.
V takovém postoji je rovn*$ obsa$ena mimo-ádná blahosklonnost. Watt
p-istupuje k muslim/m i k-es.an/m jako k hloupou'k%m d*tem, jejich$ víru v
Mikulá"e 'i vílu Amálku bychom nem*li zpochyb+ovat, nebo. jim nijak neubli$uje a
p-iná"í jim út*chu. „Lidstvo nem/$e prosperovat díky sebeklamu, jakkoli
vyv%"enému, ale jen díky nezlomné odvaze p-i hledání pravdy,“ napsal Russell.
Watt nám stále znova tvrdí, $e d/le$itá je „symbolická pravda“ a nikoli pravda
189
Ex-muslimové hovo!í
historická. Toto v"ak v%slovn* odmítají jak muslimové, tak k-es.ané. J. L.
Thompson pí"e, $e „mnoho u'enc/, kte-í se zab%vali Star%m zákonem, se klonilo k
p-esv*d'ení, $e d*jiny nejsou úst-ední pouze pro zv*st Izraele, ale $e p-ijetí
historicity ran%ch izraelsk%ch tradic, zejména biblick%ch patriarch/, je pro
k-es.anskou víru n*'ím podstatn%m, ba dokonce $e víra ve vzk-í"ení je p-ímo
závislá na historické fakticit* zaslíbení daného patriarch/m.“ Roland de Vaux
n*kolikrát zd/raz+oval, $e v*decké potvrzení historick%ch základ/ t*chto
biblick%ch tradic je nesmírn* d/le$ité, nebo. „pokud historická víra Izraele
nespo'ívá na d*jinn%ch faktech, je to víra mylná, a pak je mylná i víra na"e“. De
Vaux pí"e, $e má-li víra p-e$ít, musí b%t zachován úzk% vztah mezi nábo$ensk%mi
d*jinami a objektivními d*jinami. Tvrdí, $e pokud zavrhneme historicitu
„nábo$ensk%ch d*jin“ Izraele, pak zpochyb+ujeme základ víry samotné?.
Jin%m p-íkladem, jen$ je podobn% Wattovu doublethinku, je práce jiného
západního apologeta islámu, Normana Daniele. Ten pí"e:
Je velmi d/le$ité, aby k-es.ané vid*li v Mohamedovi svatou postavu,
tedy aby ho vid*li tak, jak ho vidí muslimové. Pokud tak neu'iní,
zavírají si cestu, aby islám pochopili. Neznamená to, $e musí tvrdit, $e
Mohamed byl svat%, nebo si to dokonce myslet. Je mo$né nep-ijímat
jako pravdivé tvrzení muslim/, $e B/h mluvil skrze Mohameda; situaci,
která tím vznikla, jako pravdivou. Pokud si lidé myslí, $e n*co je
pravda, ono se to pravdiv%m sice nestane, nicmén* oni budou jednat,
jako kdyby to pravda byla? Pokud se takové duchovní a mentální
v%p/j'ky ned*jí, není mo$n% dal"í pokrok.
Jak správn* poznamenal Rodinson, apologetika potla'ila porozum*ní. Vypadá
to, $e pojem objektivní pravdy je n*co, co Daniel nechápe. Daniel a Watt spolu s
francouzsk%mi v*dci jako je Louis Massignon vesm*s zd/raz+ovali spole'n%
duchovní boj v"ech monoteistick%ch nábo$enství. Dokonce i II. Vatikánsk% koncil v
roce 1962 prohlásil, $e islám zprost-edkoval lidstvu d/le$ité pravdy o Bohu, Je$í"i
a prorocích.
Vzhledem k v%"e uveden%m skute'nostem nás u$ nep-ekvapuje, $e se k-es.an"tí
a $idov"tí nábo$en"tí v/dcové spojili a spole'n* Rushdieho odsoudili. !epot, $e
v%zva k vra$d* je n*'ím nek-es.ansk%m, nebyl tém*- sly"et. Noviny L'Osservatore
Romano, polooficiální orgán Vatikánu, kritizoval Rushdieho je"t* ost-eji ne$
ajatolláh. Newyorsk% kardinál John O'Connor katolíky vyz%val, aby jeho knihu
ne'etli, a lyonsk% kardinál Albert Decourtray nazval Satanské ver"e urá$kou
nábo$enství. Vrchní izraelsk% rabín a"kenazsk%ch #id/ Avraham !apira cht*l, aby
byla kniha zakázána: „Dnes se úto'í na jedno nábo$enství, zítra to bude jiné.“ O
n*co pozd*ji projevil arcibiskup z Canterbury Dr. Carey podobné pochopení pro
zran*né city muslim/, nebo. Rushdieho kniha pr% „obsahovala nehoráznou urá$ku
Proroka“.
Co si Dr. Carey po'ne s nehoráznou urá$kou Krista, kterou obsahuje Korán?
Korán uk-i$ování v%slovn* popírá. Rice dokonce -íká: „#ádn% jin% základní fakt
190
Ex-muslimové hovo!í
t%kající se Je$í"ova $ivota, jeho osoby a jeho díla není islámskou teologií tak
popírán, p-ekrucován 'i p-inejmen"ím ignorován jako fakt uk-i$ování.“ Muslimsk%
sv*t (Muslim World) to vyjád-il takto: „V jistém slova smyslu je islám jedin%m
protik-es.ansk%m nábo$enstvím.“ Vzdá se Dr. Carey svého zástupného pot*"ení z
trestání ateist/ a probudí se ze své dogmatické d-ímoty, a$ budou muslimové
roz-ezávat v Národní galerii obrazy uk-i$ování? Jakékoli uk-i$ování v jakékoli
podob* je p-ece urá$kou muslim/ a popírá pravdivost Koránu, kter% pro v"echny
muslimy z/stává „Slovem samotného boha“.
Jak napsal 'asopis Economist, „rabíni, kn*$í a mulláhové se z-ejm* spojili v boji
za omezení svobody slova, aby se n*jak% p-íslu"ník jejich spole'ného stáda
neurazil. Aféra Rushdie ukazuje, $e to nejsou pouze n*kte-í muslimové, kdo
nechápou v%znam svobody projevu. Mnozí západní duchovní jej nechápou rovn*$.“
Tato neo'ekávaná podpora od k-es.ansk%ch a $idovsk%ch duchovních byla v
Íránu vd*'n* p-ijata: „pochopili zám*ry a cíle t*chto kolonialistick%ch pokus/ o
popírání bo$sk%ch hodnot a urá$ku bo$sk%ch prorok/.“ Muslimové k-es.an/m
jejich podporu oplatili: v Istanbulu jsme mohli spat-it neobvykl% v%jev, kdy si
muslimové podali ruce s k-es.any ve spole'ném protestu proti promítání filmu
Poslední poku"ení Krista.
Ve dvacát%ch letech minulého století za'al západním levicov%m a liberálním
intelektuál/m evropsk% kolonialismus a imperialismus u$ opravdu hodn* vadit.
Russell poznamenal: „Pon*kud kuriózní podoba obdivu ke skupinám, k nim$ 'lov*k
sám nenále$í, je víra v jakousi vy""í hodnotu utla'ovan%ch - podroben%ch národ/.“
Jakákoli kritika islámu 'i islámsk%ch zemí byla ihned ozna'ena za rasistick% útok
'i, je"t* h/-, za spiknutí Západu se sionismem. Pouhé tvrzení, $e -ímské právo
ovlivnilo právo islámské, bylo nyní, abychom citovali Patricii Crone,
pova$ováno za pro islám urá$liv% etnocentrismus. ,ecko-ímské vlivy
jsou sice pova$ovány za n*co mén* urá$livého ne$ vlivy $idovské, ale bez
skr%va'ek 'i omluv o nich lze hovo-it pouze jen v souvislosti s
islámsk%m um*ním, v*dou a filozofií. (Tyto t-i oblasti pova$ují
muslimové za relativn* okrajové ve srovnání s teologií a právem.)
Staromódní orientalisté byli vytla'eni moderními historiky, arabisty 'i
sociology s velejemn%m postkoloniálním cít*ním, jim$ jde n*kdy a$ p-íli"
o to, aby nep-i"li o muslimskou p-íze+. A tak se postupn* vytratila
schopnost vid*t vznik a podstatu islámského sv*ta z hlediska Úrodného
p/lm*síce a islámská civilizace se studuje - a podobn* se o ní i vyu'uje s tém*- totálním opomíjením Blízkého v%chodu, kde se zrodila.
V polovin* "edesát%ch a na po'átku sedmdesát%ch let minulého století byla ji$ v
západní Evrop* rostoucí muslimská men"ina. V zájmu multikulturalismu jsme se
u'ili, $e ka$dá civilizace je jak%msi svébytn%m zázrakem. Na "kolách a
univerzitách se rozvíjely multikulturní seminá-e, kde pouhé pomy"lení na kritick%
p-ístup bylo zcela zapov*zeno. Kulturním relativismem, miltikulturalismem a
jejich katastrofálními d/sledky se bude více zab%vat v 17. kapitole. Zde se omezím
191
Ex-muslimové hovo!í
na konstatování, $e „kriti'nost“ byla v takovém klimatu pova$ována za rasismus,
neokolonialismus a fa"ismus.
V p-edve'er aféry Rushdie to bylo podobné jako ve dvacát%ch a$ padesát%ch
letech minulého století, kdy levicoví intelektuálové necht*li kritizovat ani teorii,
ani praxi komunismu. Praktikovalo se jakási „utajovací spiknutí“, jak to nazval
Russell. Kdy$ ve dvacát%ch letech vydal Russell svou odvá$nou knihu, kritizující
sov*tské Rusko a komunismus obecn*, postavila se k ní levice velmi nep-átelsky.
Kdy$ vydal V. S. Naipaul svou knihu Mezi v*-ícími (Amongst the Believers),
dostalo se mu podobného p-ijetí od intelektuál/ a islamofil/, nebo. se odvá$il
kritizovat íránskou revoluci a dokonce i samotn% islám.
George Orwell, Arthur Koestler a Robert Conquest upozor+ovali na to, $e
levicoví intelektuálové p-ijímají kdejaké l$i o Leninovi, Stalinovi a komunismu, a to
jen proto, aby nehráli do karet reakci. Modern* -e'eno, politická korektnost byla
d/le$it*j"í ne$ pravda. Kritika a diskuse je v takovém prost-edí tabu: „Jak%koli
kritick% v%rok pova$ovali tito uctíva'i za rouhání a zlo'in.“ Koestler mluví v této
souvislosti o „bezpodmíne'né kapitulaci kritick%ch schopností“.
Nezajdeme p-íli" daleko, srovnáme-li Sartr/v p-ístup k Stalinov%m
koncentrák/m s Foucaultov%m postojem ke krutostem, je$ páchal Chomejní. Sartre
byl p-esv*d'en, $e d/kazy o Stalinov%ch pracovních táborech je nutno ignorovat a
potla'ovat, aby to nedemoralizovalo francouzsk% proletariát. Foucault v -íjnu 1978
vyjad-oval nad"ení nad íránsk%mi událostmi, které „p-ipomínají n*co, co Západ
zapomenul ji$ od renesance a velk%ch krizí k-es.anství, toti$ mo$nost 'politické
duchovnosti'.“ Jedna íránská dívka napsala následující dopis, v n*m$ si takto
st*$uje na to, jak se Foucault dal islámem okouzlit:
To máme po p*tadvaceti letech ml'ení a útlaku íránského lidu volbu
pouze mezi Savakem (tajná policie svr$eného "áhova re$imu) a
nábo$ensk%m fanatismem? Duchovnost? Návrat k lidov%m zdroj/m
islámu? Saudská Arábie je t*mito zdroji p-ecpaná. Padají hlavy milenc/
a ruce zlod*j/. Západní levice tou$í po islámu - ale ne v jejich zemi.
Mnoho Íránc/ si podobn* jako já zoufá nad my"lenkou islámské vlády. A
(tito Íránci) v*dí, o 'em mluví. V zemích obklopujících Írán je islám
rou"kou pro feudální 'i pseudorevolu'ní útlak. V zemích jako je
Tunisko, Pákistán 'i Indonésie, podobn* jako v mé vlasti, je islám
bohu$el jedin%m vyjad-ovacím prost-edkem uml'en%ch lidí. Západní
liberální levice by si m*la uv*domit, jak%m t*$k%m b-emenem je
islámské právo pro spole'nost tou$ící po zm*n*, a nem*li by se nechat
svést k doporu'ování léku, jen$ je hor"í ne$ nemoc sama.
Foucault napsal nesrozumitelnou „odpov*(“ - nesrozumitelnou v tom smyslu, $e
neodpovídala na jedinou námitku vznesenou proti tomu, jak si levice islám
idealizuje. Dokonce ani tehdy, kdy$ u$ se Chomejní ujal moci a hlavy padaly po
tisících, z/stal Foucault neoblomn%, nic neodvolal a odmítl se vyjád-it kriticky o
Chomejního „politické spiritualit*“.
192
Ex-muslimové hovo!í
V"imn*me si, jak se ve spisech t*chto souputník/ komunismu a islámu stále
znovu vrací motiv nenávisti k Západu (Foucault: „n*co, co Západ zapomn*l“) a
starodávného m%tu o v%chodní duchovnosti („politická spiritualita“). Nenávist,
kterou západní intelektuálové mají k vlastní kultu-e, si zasluhuje zvlá"tní kapitolu
- jejich sebeponi$ování je vskutku pozoruhodné. Západ a jeho hodnoty kritizují
zp/sobem, kter% by odsuzovali a odmítali jako$to „imperialistick%“, „rasistick%“ 'i
„kolonialistick%“, kdyby n*kdo podobn* mluvil o civilizaci islámské. Nicmén* na
západních univerzitách za to je"t* pobírají slu"né platy.
Uzav-eme tuto kapitolu p-ípadem Rogera Garaudyho. Kdysi byl soudruh
Garaudy oficiálním filozofem francouzské komunistické strany a byl d/le$it%m
'lenem jejího politbyra. Jeden anglick% kritik ho charakterizoval takto: „P/vodn*
hlavní honi' 'arod*jnic, nyní udíle' posledního pomazání. P/vodn* p-ívr$enec
Stalin/v, kter% rychle p-estoupil na chru"'ovovskou víru.“ Poté, co komunistická
strana Garaudyho vylou'ila za frak'ní 'innost, stal se tento klasick% stalinista
p-ívr$encem nejr/zn*j"ích sm*r/. Nejprve flirtoval s „marxistick%m humanismem“,
ale nakonec konvertoval k islámu. Jednu formu totalitarismu zam*nil za druhou $ádn% t*$k% krok to konec konc/ nebyl. Doufejme, $e u$ sv/j názor nezm*ní, nebo.
za odpadnutí od islámu je trest smrti.
Vzhledem k jejich nekritickému postoji není divu, $e islamologové 'elí kritice
„reformist/ a sekularist/ za to, $e podporují a povzbuzují konzervativní a
fundamentalistické síly v jejich odporu v/'i zm*nám.“ Profesor Bernard Lewis
pokra'uje: „Ano, sly"el jsem tato obvin*ní - s hn*vem, pokud zaznívala od
neznám%ch lidí, s úzkostí, pokud zaznívala od p-átel - a musím p-iznat, $e na nich
n*co je, nebo. fundamentalisté si to myslí také.“ Toto tedy Lewis p-iznal, ale
vzáp*tí to v"e zase odvolává, kdy$ tvrdí: „To, $e islamologové a fundamentalisté
mají stejn% názor, je pouze zdání, ve skute'nosti tomu tak není. Reformisté nás
obvi+ují z podpory reakce jen proto, $e nerozli"ují mezi deskriptivními a
preskriptivními v%roky.“
Z toho, co jsem ji$ dolo$il v této kapitole, je z-ejmé, $e v*dci jako Watt, Daniel a
Esposito jsou spí"e apologeti ne$ objektivní historici. Watt mo$nost objektivity
odmítá v%slovn*. Kdy$ Watt ospravedl+uje to, $e muslimové pod Mohamedov%m
vedením povra$dili 600 a$ 900 #id/ klanu Bení Kurajzá, popisuje to Norman
Stillman takto: „Watt omlouvá Mohamedovo jednání p-i této p-íle$itosti se stejn%m
apologetick%m zaujetím, jaké bychom o'ekávali od zbo$ného muslima.“ Kdy$ Watt
takto triumfáln* lí'í st-etnutí al-Ghazzálího s -eckou filozofií: „z tohoto st-etnutí
vy"la islámská teologie vít*zn* a obohacena“, je to rovn*$ n*co víc ne$ objektivní
popis. Je zcela jasné, na 'í stran* Watt stojí. Profesor Lewis rozhodne opou"tí
deskriptivní oblast a ocitá se v oblasti preskriptivní, kdy$ doporu'uje na problémy
sou'asného St-edního v%chodu „k-es.ansk% lék“, toti$ odd*lení církve a státu.
Je"t* dal"í zneklid+ující v%voj posledních let vysv*tluje, pro' mají islamologové
nekritick% postoj v/'i islámu. Jedna britská univerzita propustila jistého
akademika, jen$ p-edná"el o islámu, proto$e saúdskoarabsk%m sponzor/m se
nelíbil zp/sob, jak o islámu vyu'oval.
193
Ex-muslimové hovo!í
Mám al$írského p-ítele, vzd*laného muslima, kter% v"ak není p-ehnan* zbo$n%.
Kdy$ si prohlí$el mou knihovnu, narazil na Russellovu knihu Pro' nejsem
k-es.anem (Why I Am Not a Christian). Se z-ejm%m pot*"ením se na ni vrhl. Jak
jsem se pozd*ji dov*d*l, m*l za to, $e tato kniha byla pro k-es.anství t*$kou ranou.
Neuv*domoval si, $e Russellovy argumenty lze pou$ít, mutatis mutandis, stejn*
dob-e proti islámu. &asto jsem si kladl otázku, co by se stalo, kdybych slovo „b/h“
zam*nil slovem „Alláh“? (Alláh je jednodu"e arabské ozna'ení Boha). Vylezl by m/j
arabsk% p-ítel ze své ochranné kukly? V následujícím oddílku z Nietzscheho jsem
pouze slovo „B/h“ nahradil slovem „Alláh“. !okovala by pozm*n*ná verze mého
p-ítele víc ne$ p/vodní? „Pojem Alláha byl doposud nejv*t"í p-eká$kou existence.
Popíráme Alláha, popíráme, $e jsme Alláhovi odpov*dni, a pouze tím zachra+ujeme
sv*t.“ A co Nietzschova v*ta „B/h je mrtev?“ Pozm*n*na zní „Alláh je mrtev?“
Je to jen absurdní fantazie, kterou chci muslimy p-im*t k tomu, aby si
uv*domili, $e nemohou z/stat nev"ímaví k intelektuálnímu, v*deckému a
spole'enskému v%voji Západu. Tento v%voj se dot%ká ka$dého. Muslimové se
nemohou nav$dy schovávat p-ed tím, na co p-i"li Nietzsche, Freud, Marx,
Feuerbach, Hennell, Strauss, Bauer, Wrede, Wells 'i Renan. To, co pí"e Hume o
zázracích, má stejnou platnost i v islámském kontextu - v$dy. i muslimové v*-í
Je$í"ov%m zázrak/m. V Koránu jsou zmínky o nejr/zn*j"ích starozákonních i
novozákonních postavách - o Abrahamovi, Izmaelovi, Izákovi, Jákobovi, Moj$í"ovi,
Davidovi, Joná"ovi, Enochovi, Noemovi a Je$í"ovi, abych zmínil alespo+ n*které. A
co vznik kritické metody v N*mecku v 19. století a její aplikace na Bibli a na
nábo$enství obecn*? Kdy$ bibli'tí badatelé tvrdí, $e Joná" nikdy neexistoval a $e
Moj$í" nenapsal Pentateuch, pak je nep-ímo zpochybn*na i pravdivost Koránu.
M/$e Korán obstát p-ed západním v*deck%m my"lením? Co Darwin a jeho
evolu'ní teorie, která zasadila rozhodující úder biblické zpráv* o 'lov*ku a o
stvo-ení? O Adamovi a Ev* mluví jak Bible, tak Korán. Mnoho k-es.an/ p-ijalo
v*decké v%sledky, podle toho modifikovalo svou víru a u$ netrvají na tom, $e jejich
bibli'tí rodi'e skute'n* existovali. Muslimy tento první krok teprve 'eká.
194
Ex-muslimové hovo!í
Pro' nelze islám reformovat
Ali Sina
Ali Sina je b%val% muslim a provozovatel internetového fóra Faith Freedom
International30, jeho$ cílem je pomáhat muslim,m vystoupit z islámu, a informovat
nemuslimy o nebezpe&ích islámu.
Dopis:
Vá$en% pane Sina,
jsem muslimka a $iji v USA. &tu n*které va"e 'lánky a v mnoha bodech
s vámi pln* souhlasím.
Stále se cítím jako muslimka, av"ak zárove+ mám na mnohé v*ci
vlastní názor. Myslím si, $e jediné, co nelze v islámu m*nit, je p*t pilí-/
islámu a "est pilí-/ víry. O v"em ostatním se musí za'ít diskutovat a
spousta z toho se musí zm*nit. Islám 'eká stejn% osud jako
anglikánskou církev, která se musela modernizovat. V*-ící ji neopustili,
jen ji p-izp/sobili moderní dob*. Nap-íklad p-edtím v ní nemohly $eny
vykonávat kn*$skou profesi, dnes mohou. Stejn* tak p-edtím existovalo
mnoho církevních dogmat, které pod-izovaly $enu mu$i, dnes v"ak $ije
mnoho feministek, které jsou zárove+ k-es.ankami a v*-í v Boha.
Podobn* se to stane i s islámem, tím jsem si jistá. Zde jsem shrnula
n*kolik bod/, které by se v islámu m*ly zm*nit:
1. Polygamie. Uznávám, $e polygamie je v islámu povolená. Ale
nap-íklad v Tunisku, jeho$ ústava je zalo$ená na islámském právu
"aría, je polygamie zakázaná jako zlo'in proti lidskosti. Jsem v"ak proti
tomu, aby právní systém jakéhokoliv státu by zalo$en na právu "aría.
!aría je p-e$itek a jsem si jistá, $e Alláh to chápe. Dnes se u$ ve Velké
Británii neupalují 'arod*jnice, p-esto to neznamená, $e by tam lidé
popírali Je$í"e Krista. Islám musí b%t pod-ízen sekulárním zákon/m.
2. Hid$áb - závoj. Není povinností muslimsk%ch $en nosit hid$áb. Já
osobn* závoj nenosím a nikdy jsem ho nenosila. Nenosí ho ani moje
dcera. Alláh chce od $en, ale stejn* tak i od mu$/, aby se chovali
zdr$enliv*. Já nap-íklad nenosím bikiny, proto$e by to bylo v rozporu s
mojí p-edstavou zdr$enlivého chování, ale moje dcera se ráda obléká do
sukní, t*sn%ch d$ín a tri'ek s krátk%m rukávem. Její zdr$enlivost a
30 http://www.faithfreedom.org/
195
Ex-muslimové hovo!í
cudnost to v"ak nijak neovliv+uje. To, $e tyto v*ci nosí, je"t*
neznamená, $e musí b%t hned prostitutkou. Pokud chcete nosit na hlav*
"átek a na tvá-i závoj, a pokud se tak cítíte pohodln*, tak prosím,
m/$ete si jich nosit, kolik chcete. Pokud si myslíte, $e se závojem se
budete chovat zdr$enliv*ji, prosím, noste ho. Povinné no"ení závoje je
v"ak u$ p-e$itkem. Myslím si, $e v dne"ní dob* by se takovéto praktiky
nem*li tolerovat. Pokud se bez závoje neumíte chovat cudn*, hid$áb
vám nepom/$e. Ani vás neochrání p-ed násilníky a chlipníky. Jsem toho
názoru, $e kdy$ se kdokoliv, ale nejpravd*podobn*ji vá" vlastní man$el,
rozhodne vás znásilnit, hid$áb mu v tom nezabrání.
3. Nev*-ící nep/jdu do nebe. Panny, které na v*-ící 'ekají v nebi. O
t*chto v*cech nemám co -íct, v$dy. kdo ví, jak to je. Jako 'lov*k
moderního sv*ta také v*-ím, $e ani sám Muhammad o posmrtném
$ivote nemohl nic v*d*t. Lidské bytosti takovéto v*ci nemohou pochopit
a proto si myslím, $e bychom se tím nem*li p-íli" zaobírat a rad"i se
soust-edit na ná" $ivot tady na zemi.
4. Zabíjení nev*-ících, pokud nep-ijmou islám. Tak to je 'ist% p-e$itek. V
moderním sv*t* tyto my"lenky nemají co hledat. Pat-í do sedmého
století, kdy vznikly, my v"ak díky Alláhovi $ijeme v dvacátém prvním
století!
5. Co je hlavní problém islámu? Problémem je, $e lidé berou toto
nábo$enství jako dané od Boha, a proto jsou p-esv*d'eni, $e ho nelze
kritizovat. My v"ak musíme p-ijat podobn% p-ístup, s jak%m se ke
svému nábo$enství postavili k-es.ané. P-íklad anglikánské církve je
velmi vhodn%.
6. Zabíjení odpadlík/ od víry. Toto je dal"í v*c, která je u$ zastaralá a v
dne"ní dob* ji nem/$eme tolerovat.
7. Mu$i se starají o ob$ivu, $eny o domácnost. Mu$i jsou hlavou rodiny.
Dal"í p-e$itek. Já osobn* nap-íklad vyd*lávám víc ne$ m/j arabsk%
man$el, kter% je typick%m peciválem. Podle m* by $eny m*ly mít
mo$nost v%b*ru. N*které preferují kariéru, n*které se rad"i vdají a
v*nují se rodin*. Já jsem se rozhodla tyto role zkombinovat. K-es.anství
se také dívá na $enu hlavn* jako na man$elku a matku, pochybuji v"ak,
$e britská královna Al$b*ta II., jako hlava anglikánské církve, je ideální
man$elkou a matkou. Nechci se u$ opakovat, ale mojí hlavní my"lenkou
je, $e islám se musí reformovat, modernizovat.
Mil% Ali, va"í práce si vá$ím. Obávám se v"ak, $e lidé jako vy, jinak
nádherní lidé, jsou schopni islám úpln* zni'it. Proto si myslím, $e pokud
196
Ex-muslimové hovo!í
se má toto nábo$enství zachovat, musí se reformovat. Modernizace je
mo$ná. To, co se d*je na Blízkém v%chod* je n*co odporného, a Západ se
musí sna$it pomoct t*mto oblastem a odstranit toto "ílenství. Jsem si
pln* v*domá, $e tam by m* za moje názory ukamenovali. A to je práv*
d/vod, pro' my, lidé $ijící na Západ*, máme povinnost s tím n*co ud*lat.
I kv/li nám sam%m. A také jsem vd*'ná, $e $ijeme v Americe a $e mám
mo$nost svobodn* vyjád-it sv/j názor. B/h $ehnej Americe. V*-ím v
Alláha a v*-ím na $ivot po smrti. Ale odmítám autority. S Bohem chci
komunikovat bez imám/ a mull/, které pova$uji za hrozbu pro lidstvo.
Napsala jsem svoje názory a doufám, $e mi odpovíte. V dob*, kdy $il ná"
prorok Muhammad, byly mo$ná v"echny jeho principy na míst*. Je to
tak i dnes? Vyhodnocujme, analyzujme, t-i(me. Vyberme si z nich ty,
které jsou vhodné pro na"i dobu. Nábo$enství bylo p-ece stvo-ené, aby
lidem p-iná"elo u$itek.
PS: Mil% Ali, pokud se ti bude zdát tento m/j e-mail vhodn% na
publikaci, ráda bych t* poprosila, aby jsi ho neza-azoval do sekce
„Názory muslim/“. S názory lidí, kte-í tam pí"í se neztoto$+uji. Bu( já
nejsem muslimka nebo oni nejsou muslimové.
V"echno dobré
Haifa, moderní muslimka.
Odpov*( Aliho Siny:
Milá Haifo,
d*kuji za v%sti$n% komentá-. S radostí ti oznamuji, $e jsi to TY, kdo není
muslimkou. P-ed mnoha roky jsem sám m*l p-esn* ty stejné názory jako te( ty.
Dokonce p-ed rokem 1979, tehdy v 'asech p-ed islámskou revolucí, byla drtivá
v*t"ina Íránc/ p-esn* jako ty. M*l jsem n*kolik p-íbuzn%ch, kte-í byli ajatolláhové,
ale byli umírn*ní, a jen jeden z m%ch p-íbuzn%ch byl fanatick%m muslimem. Moje
matka nikdy nenosila 'ádor, snad jen tehdy, kdy$ pot-ebovala sko'it do obchodu za
rohem, a necht*lo se jí kv/li tomu oblékat. Po revoluci se v"ak ze dne na den
v"echno zm*nilo. Z chlapc/ a d*v'at, kte-í je"t* p-ed nedávnem vymetali diskotéky
a tancovali rock’n‘roll, se najednou stali tvrdí islamisti, kte-í se pod Chomejního
vedením vyhrnuli do ulic a s ústy zp*n*n%mi nenávistí k-i'eli „Smrt Americe, smrt
Izraeli.“
Kdy$ se mohli zmodernizovat k-es.ané, pí"e", pro' by se nemohli i muslimové?
Odpov*( je jednoduchá: v Novém zákon* není tolik násilí a teroru jako v Koránu.
Nev*-ím, $e to, co je napsané v Bibli, je zalo$ené na faktech, naopak, jde v*t"inou o
197
Ex-muslimové hovo!í
m%ty a legendy. Av"ak bez ohledu na to, zda skute'n* existoval nebo ne, Je$í"
Kristus je v Bibli vykreslen% jako sv*tec, jako zt*lesn*né dobro. Pokud tedy nikomu
nevadí, $e musí v*-it pohádkám, k-es.anství ho m/$e p-ivést k tomu, aby se stal
dobr%m 'lov*kem. Samoz-ejm*, v"ude se najdou fanatici, odkaz Je$í"e Krista v"ak
nemá s fanatismem nic spole'ného. Sta'í si vzpomenout na p-íb*h s prostitutkou,
kterou cht*li Farizej"tí ukamenovat. Odpov*d*l jim: „Nech. ten, kdo je bez viny,
první hodí kamenem“. U'ení Krista d*lá lidi lep"ími, a to by m*lo b%t tím prav%m
ú'elem ka$dého nábo$enství.
Islám je v"ak úpln* odli"n%. Muhammad, autor islámu, byl skute'n%m
netvorem. Nebyl $ádnou mytologickou bytostí, o jeho reálné existenci existují
d/kazy, jeho skutky byly reáln* zaznamenané. P-ipisují se mu sice mnohé, 'asto
absurdní zázraky, av"ak kdy$ si v"echny ty nesmysly odmyslíme a analyzujeme
jeho skute'n% $ivot, objeví se p-ed námi obraz totálního psychopata. Muhammad v
$ádném p-ípad* nemohl b%t du"evn* v po-ádku. V celém jeho $ivot* nenajdeme ani
jeden jedin% pozitivní 'in, ani jedin% akt dobroty. V"echny projevy vlídnosti a
"t*drosti v jeho osob* byly jen prost-edkem manipulace a politiky.
Vezm*me si nap-íklad jeho "t*drost k obyvatel/m Mekky. Jednoho dne
Muhammadova armáda zaúto'ila na velk% kmen Hawazin/, p-i'em$ v*t"inu mu$/
z tohoto kmene pozabíjeli a zmocnili se jejich $en, d*tí i celého jejich majetku.
Sta-e"inové kmene potom p-i"li za Muhammadem a prosili ho o slitování. Aby m*li
v*t"í "anci na úsp*ch, vzali se sebou !himu, dceru jeho kojné Halimy, která ho p*t
rok/ kojila. !hima m*la Muhammadovi p-ipomenout v"echny ty roky jeho d*tství
mezi Hawaziny a jak vlídn* se k n*mu v"ichni v té dob* chovali, a tím obm*k'it
jeho srdce. Odpov*d*l jim, $e pokud konvertují na islám, m/$ou si vybrat, jestli
zachrání svoje $eny a d*ti, nebo sv/j majetek. No uznej, je to n*jaká volba?
Hawazinové si vybrali své p-íbuzné, a jejich majetek rozd*lil Muhammad mezi
bohaté a vlivné obyvatele Mekky. To se nelíbilo ostatním kmen/m, které se po jeho
boku zú'astnily v%pravy proti Hawazin/m, a za'aly se do$adovat svého podílu z
ko-isti. Aby se vyhnul hrozícím nepokoj/m ve vlastním tábo-e, spustil Muhammad
dojemné kázání, ve kterém jim mimo jiné pov*d*l: „Chci obm*k'it srdce Mekkánc/,
aby p-ijali islám“. T*m, kter%m se nedostalo nic z vojenské ko-isti, nabídl
svéráznou satisfakci: „Místo sv*tského bohatství tady máte Bo$ího proroka. Co má
pro vás v*t"í cenu? Bohatství tohoto sv*ta nebo zv*stovatel Alláh/v?“
Tento prohnan% mu$ byl odborníkem na podvody a manipulaci. Zni'il $ivoty
tisíc/ Hawazin/ a v"echen jejich majetek, v"echna jejich stáda a velbloudy dal
vlivn%m rodinám z Mekky, aby „obm*k'il jejich srdce pro islám“. V $ivot* tohoto
'lov*ka není jedin% p-íb*h, $e by n*co ud*lal z dobroty svého srdce. V"echno co
ud*lal, bylo naopak vypo'ítavé a manipulativní. Byl to psychopatick% narcis,
mnohem hor"í ne$ Hitler.
Rozdíl mezi k-es.anstvím a islámem, to je rozdíl mezi Je$í"em a
Muhammadem. Je to v"ak jako porovnávat den s nocí. Jak byl Je$í" symbolem
dobra, tak byl Muhammad zt*lesn*nou inkarnací v"eho odporného a zlého.
Ptá" se, zda se dá islám reformovat? Odpov*( je NE, nedá! Abychom mohli
islám reformovat, museli bychom se zbavit dvou v*cí, a to Muhammada a Koránu.
198
Ex-muslimové hovo!í
Velkou 'ást z této knihy bychom museli jednodu"e vy"krtnout. To v"ak nem/$eme
ud*lat, proto$e na to jednodu"e nemáme oprávn*ní.
Muhammad vyhlásil, $e své nábo$enství p-ivedl k dokonalosti. (Korán, 5:3)
Tak$e se nám nask%tá otázka: Jak m/$eme zlep"it n*co, co u$ je dokonalé? Korán
nem/$e" zm*nit. Nem/$e" ho reformovat. V"e, co m/$e" ud*lat, je sna$it se ho
reinterpretovat a tvá-it se p-itom, $e ver"e jako „zabíjejte nev*-ící, kdekoliv je
najdete,“ mají ve skute'nosti úpln* jin% v%znam.
Také m/$e" namítat, $e tyto 'ásti Koránu jsou zastaralé a u$ se do dne"ní doby
nehodí. Problémem v"ak z/stává ur'it, kdo je tím oprávn*n%m 'lov*kem, aby ur'il,
které 'asti Koránu jsou zastaralé, a které se naopak do na"í doby hodí. Kdo má
takovou autoritu, aby mohl u'init takovéto rozhodnutí? Kdy$ se bude" dr$et svého
sv*domí a poví" si, $e ty ver"e, které hlásají vra$d*ní jsou p-e$itkem, n*kdo jin%,
nap-íklad ajatolláh Chomejní m/$e namítat a -íct: „Pro' vy, mullové, následujete
jen ver"e o modlitbách a p/stech? Pro' 'tete jen ver"e o milosrdenství a ne ver"e o
zabíjení? Korán na-izuje: zabíjej, zajímej! Pro' se dr$íte jen t*ch 'ástí Koránu,
které hovo-í o milosrdenství? Milosrdenství je proti Bohu!“
Kdo má právo rozsoudit vás a -íct, $e ty má" pravdu a on ne? Nakonec, pokud si
i tak musí" sama vybrat, která u'ení jsou dobrá a které ne, na' pak pot-ebuje"
vyznávat jakékoliv nábo$enství? Kdy$ umí" sama ur'it, co je dobré a co je zlé,
nepot-ebuje" nikoho, aby t* vedl za ru'i'ku. Jsi dost zralá na to, aby jsi na"la svou
vlastní cestu, objevila sv/j vlastní vnit-ní kompas. Co ti v tom p-ípad* brání
podívat se i na ostatní nábo$enství a filozofické sm*ry a vybrat si i z nich jen to
dobré? Tak to d*lají lidé, jejich$ mysl je svobodná. Nepot-ebuje" $ádné nábo$enství.
Jsi sama sobe pr/vodcem i prorokem.
Turistická p-íru'ka, která nám n*kdy pomáhá a n*kdy nás zase plete, je "patná
turistická p-íru'ka. Kdy$ se zeptá" cizince na cestu a on uká$e na v"echny mo$né
sv*tové strany, m/$e" tomu 'lov*ku d/v*-ovat? Má jeho pomoc jakoukoliv
hodnotu? Samoz-ejm*, jeden ze sm*r/, na kter% ukazuje, je ur'it* ten správn%. Ale
kdy$ se i tak musí" dr$et svého vlastního rozumu, abys zjistila, kter% to je, jak% má
v/bec v%znam ptát se takového ned/v*ryhodného 'lov*ka? A co ti ostatní, kte-í
nem*li tolik d/vtipu jako ty a nechali se svést na nesprávnou cestu?
P-esn* tak funguje Korán a v"echny ostatní nábo$enské knihy. Nau'í t* mnoho
dobrého, ale sou'asn* s tím i mnoho zlého. Pot-ebujeme v/bec tato nábo$enství? U$
nám dál nepomáhají. V"echno, co nabízejí, je vágní slib n*jaké odm*ny po smrti,
co$ m/$e pomoct akorát tak t*m nejv*t"ím ubo$ák/m. Jak máme uv*-it takovému
slibu, kdy$ v"echno ostatní, co tato nábo$enství hlásají, se ukázalo jako
nepravdivé?
,íká", $e k-es.ané si p-esto dokázali vybrat z Bible jen ty dobré v*ci. Ano,
v*t"ina z nich to dokázala, ale ur'it* ne v"ichni. Stále se najde mnoho fanatick%ch
a hn*viv%ch k-es.an/, kte-í jsou p-esv*d'eni, $e do nebe se dá dostat jen skrze
Je$í"e Krista. Jejich po'et je na"t*stí dost nízk%, ale jasn* nám to ukazuje, $e
k-es.anství není zdaleka $ádnou zaru'enou cestou do Krajiny Osvícení.
Islám v"ak v $ádném p-ípad* reformovat nelze. Abys ho mohla zreformovat,
pot-ebovala bys na to n*koho se stejnou nebo v*t"í pravomocí ne$ Muhammad. To
199
Ex-muslimové hovo!í
je v"ak nemo$né, proto$e Muhammad prohlásil, $e on je tím posledním prorokem.
Shodou okolností jsem práv* dnes dostal e-mail od jednoho z 'tená-/, otce
Leviho, a ten navrhl, $e „zastavit expanzi islámského fa"ismu lze jen tím, $e
budeme podporovat sektu Ahmadovc/.“ Uvádím citát z jeho dopisu:
„Ahmadismus m/$e byt klí'em k vy-e"ení problému islamismu na
základ* dvou hlavních faktor/. Za prvé Ahmadové na rozdíl od b*$n%ch
muslim/ uznávají, $e Korán lze m*nit. Za druhé Ahmadové oficiáln*
odsuzují militantní d$ihád. D$ihád v/'i kafír/m (nev*-ícím) odsoudil
toti$ u$ zakladatel sekty, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) a vyhlásil
ho za harám (h-ích). Hlavní proud islámu nelze reformovat, nav$dy
z/stane barbarskou ideologií, kterou byl u$ na za'átku. Ahmadistick%
islám v"ak reformovat lze! Tento rozdíl je nenápadn%, p-itom v"ak
zásadní. Pokud civilizované národy investují do podpory ahmadismu,
m/$e to zachránit sv*t! Jeliko$ muslimové ur'it* nebudou konvertovat
na víru, která by se v%razn* odli"ovala od té, na kterou si zvykli, je
pot-eba, aby v islámském sv*te získala dominanci práv* sekta
Ahmadovc/.“
Já k tomu dodávám, $e podobn% p-ístup jako sekta Ahmadovc/ má nap-íklad i
islámská sekta Bahá‘í, i kdy$ Bahá‘íové se pova$ují za více univerzální
nábo$enství. Jejich u'ení se zdají b%t dosti moderní, prosazují nap-íklad rovnost
mezi mu$em a $enou.
Av"ak problém s Ahmadovci, Bahá’í i v"emi ostatními odno$emi islámu je ten…
$e jsou odno$emi islámu. I kdy$ se jejich stoupenci distancují od násilí, které je
obsa$ené v Koránu, dokonce v p-ípad* Bahá’í úpln* odmítají Korán a mají svoje
vlastní svaté knihy, kde po násilí nenajdete ani stopy, tato nábo$enství mají stále
své ko-eny v islámu a uznávají Muhammada jako proroka Bo$ího.
Bez solidních základ/ nem/$ete postavit p-íli" vysok% d/m. Základem t*chto
nábo$enství je islám a islám je podvod. Muhammad nebyl $ádn% prorok $ádného
boha. Je$í"i Kristu se p-ipisuje v%rok: „Jen pravda nás osvobodí.“ A. u$ tyto slova
-ekl on nebo kdokoliv jin%, ten 'lov*k velmi dob-e rozum*l princip/m, které stojí za
ka$d%m zrozením. V*-ím, $e toto je ta nejvy""í moudrost. JEN PRAVDA NÁS
OSVOBODÍ.
A proto problémem ahmadismu i bahá’í je, $e jsou zalo$ené na l$i. Kdy$ se
vyznava'/ bahá’í za'nete ptát na islám, budou se vyh%bat diskuzi. Jejich p-ístup se
dá charakterizovat jako „sejde z o'í, sejde z mysli.“ V"echno spojené s islámem
cht*jí vid*t jen v pozitivním sv*tle a odmítají se konfrontovat s jeho temn%mi
stránkami. Namísto toho se budou k-e'ovit* dr$et u'ení své mistra Bahá’u’lláha,
zakladatele sekty (1817-1892). Rad*j budou nav*ky strkat hlavy do písku, ne$ aby
uznali, $e Muhammad nebyl $ádn%m prorokem. Naru"ilo by to jejich základní víru,
$e pravda se postupn* odhaluje. Tato víra v"ak není podlo$ená ni'ím, je to 'ir%
v%mysl.
200
Ex-muslimové hovo!í
Bahá‘í m*li své mu'edníky. Sekta byla a je pronásledovaná, mnoho z jejích
stoupenc/ bylo mu'en%ch, a brutáln* zavra$d*n%ch, proto$e se odmítali z-íct svojí
víry. Bylo by teda pro n* p-íli" bolestivé se te( náhle probudit a zjistit, $e i oni se
stali ob*tí l$í. Obávám se, $e Ahmadovci a Bahá’í sa nacházejí ve smutné a
nezávid*níhodné situaci. Jsou hlavním ter'em pronásledování ze strany islámu,
zárove+ je v"ak jejich osud s islámem p-ímo spjat%. Kdy$ islám zvít*zí, jsou
ztracení – 'eká je pronásledování a likvidace. Kdy$ vyjde najevo, $e islám byl
zalo$en% na fale"n%ch doktrínách a islám prohraje, prohrají také. Tato nábo$enství
zkrátka nem/$ou vyhrát, nemají $ádnu budoucnost. To, co d*lají, je házením
hrachu na st*nu, hází ho v"ak z celé síly a s t*mi nejvzne"en*j"ími úmysly.
Tak jako ty, i oni tvrdí, $e Muhammad pat-il do jiné doby. Je to v"ak morální
relativismus. V jaké dob* bylo v po-ádku, kdy$ n*kdo bezd/vodn* úto'il na nevinné
neozbrojené civilisty, zabíjel je a znásil+oval a zotro'oval jejich $eny a d*ti? V 'ase
kdy $il Muhammad, i p-ed ním, $ilo mnoho spravedliv%ch a dobr%ch vládc/.
Nap-íklad Cyrus, král Persie, byl znám% tím, $e u$ 1 100 rok/ p-ed Muhammadem
sepsal první deklaraci lidsk%ch práv. &lov*k jako druh se od té doby mnoho
nezm*nil. Ve v"ech dobách $ili lidé dob-í i zlí. V na"ich 'asech také $ili monstra,
dokonce n*kte-í tyrani jsou stále je"t* u moci. O' jsou dne"ní mullové v Íránu lep"í
ne$ krvela'ní vládcové minulosti?
Ukrutnosti, kter%mi se Muhammad proslavil, p-ed'ili cokoliv, co lidé mohli
p-edtím za$ít. Jeho následovníci, "okovaní jeho bezohledností a absolutní
nep-ítomností sv*domí, si museli myslet, $e ho musí ochra+ovat n*jaká tajemná a
nadp-irozená sila. Nedokázali zkrátka pochopit, jak m/$e lidská bytost napáchat
tolik zv*rstev a zavra$dit tolik lidí a sou'asn* velebit Boha. B*$ní kriminálnici
toti$ nemají ústa plné Boha. &asto se v nich probudí v%'itky sv*domí a p-em/$ou je
pocity viny a lítosti. Není to tak jedin* v p-ípad* psychopat/. Psychopati v%'itky
sv*domí neznají. Myslí si, $e jsou oprávn*ni zabíjet a $e p-i tom dokonce konají bo$í
v/li. Pro ilustraci si p-e't*me, co v minulém století napsal Adolf Hitler:
„Ode dne"ka v*-ím, $e co 'iním, 'iním v souladu s v/lí V"emohoucího
Stvo-itele: kdy$ se bráním proti $id/m, bojuji a pracuji pro Pána“.
Muhammadovi se poda-ilo ve sv%ch následovnících vych%lit p-irozenou
rovnováhu mezi dobrem a zlem. Ka$d% 'lov*k má vnit-ní váhu, která mu ukazuje,
co je dobré a co zlé. V p-ípad* sv%ch stoupenc/ v"ak na ni Muhammad nalo$il tolik
zla, $e ji úpln* pokazil. Ru'i'ka se zasekla na nule. Muslimové u$ dál nedokázali
odli"it, co je dobré, a co zlé. Proto$e je t*$ké uv*-it, $e jeden 'lov*k m/$e b%t sám
od sebe takov% bezcitn%, p-esv*d'ili sami sebe, $e tento mu$ musí byt ur'it* ve
spojení s Bohem. Aby se v"ak nepozastavovali nad tím, jak m/$e b%t B/h tak
ukrutn%, pov*d*l jim, $e 'lov*ku nep-íslu"í, aby soudil Boha. Toto absurdní
vysv*tlení t*mto jednoduch%m lidem sta'ilo. Muselo sta'it, nebo. mnozí z nich
v*-ili, proto$e CHT)LI v*-it. Jedin%m zdrojem jejich ob$ivy byl toti$ práv*
Muhammad a jeho loupe$né nájezdy.
201
Ex-muslimové hovo!í
M*sto D$athrib (Medína) bylo v té dob* úpln* na dn*. Jeho p/vodní obyvatelé,
$idov"tí -emeslníci, obchodníci a farmá-i, tedy ti, kte-í kdysi -ídili m*sto a starali
se o jeho chod, v tom 'ase byli u$ bu( úpln* vyvra$d*ni nebo je vyhnali. Arabové,
kte-í p-edtím pracovali pro tyto #idy, najednou nem*li práci a celá jejich existence
závisela na tom, co se poda-í Muhammadovi uko-istit. Nechali se tedy uná"et
proudem, nechali se oklamat. Co je uji".ovalo ve ví-e, byl také fanatismus jejich
spoluv*-ících. Ka$d% ze stoupenc/ nového kultu posiloval ve ví-e ostatní, a$ vznikla
davová psychóza, která trvá dodnes. „Jak by se asi v"ichni ti lidé mohli m%lit?“
povzbuzovali se navzájem.
To stejné zd/vodn*ní racionality své víry pou$ívají muslimové i dnes, kdy$
cht*jí za ka$dou cenu udr$et své nábo$enství p-i $ivot*. P-esn* toto se d*je v
uzav-en%ch sektách. &lenové sekty ztrácejí svou individuální identitu a své
racionální my"lení ob*tují skupin*. Stávají se 'ástí skupiny a odrazem v/dce své
sekty. Sektá-sky charakter islámu se za posledních 1 400 rok/ nijak nezm*nil. I
dnes, kdy$ se rozhodnete vstoupit, p-ivítají vás srde'n* a radostn*, kdy$ se ale
rozhodnete odejít, budou vás pronásledovat, dokud vás nezabijí.
Tvrdí", $e v t*ch 'asech bylo násilí pova$ováno za normu. I kdyby to byla
pravda, co$ není, musíme si polo$it otázku: Bylo to, co d*lal Muhammad, jen
opakováním zlo'in/ lidí p-ed ním anebo to byl on, kdo zavedl nové normy zla?
Nejd/le$it*j"í otázkou, kterou je te( t-eba polo$it, je: Pro'? Pro' bychom m*li
zachovávat islám a vá$it si tohoto barbara? M/$eme snad ud*lat to stejné s
nacismem? M/$eme reformovat nacismus, p-edstírat, $e Hitler byl jen nevinnou
ob*tí své doby, m/$eme si vybrat jen ty dobré 'asti knihy Mein Kampf? Co v"echno
si jen musíme namlouvat… a k 'emu vlastn*?
Jediné co musíme pochopit je, $e Muhammad, podobn* jako Hitler, Mao, Stalin,
Attila, &ingischán, Saddám Hussain, Pol Pot, Jim Jones, David Koresh, Charles
Manson 'i milióny dal"ích a dal"ích kreatur byli v"echno psychopati'tí narcisové.
Tito „velcí mu$i“ nebyli du"evn* v po-ádku. Byli du"evn* velmi nemocní.
Dr. Sam Vaknin, psycholog a expert na narcismus, napsal:
„Narcismus je naka$liv%. Narcis si vytvo-í sv/j vlastní sv*t, vlastní
bublinov% vesmír. V jeho bublin* platí jeho vlastní pravidla, která se
'asto neshodují s pravidly venkovního sv*ta. Narcis pomocí komplexní
obrann%ch mechanism/ jako je nap-íklad projek'ní identifikace, nutí
své okolí – man$elku, známé, p-átele, kolegy – aby hráli roli, kterou jim
p-isoudil „B/h,“ tedy ná" narcis.
Narcis odm*+uje poslu"nost a krut* trestá jakékoliv nedodr$ování
vlastních pravidel. Jin%mi slovy, narcis p-etvá-í lidi okolo sebe. Pou$ívá
p-itom zastra"ování, pozitivní a negativní zp*tnou vazbu, v"eobecné
t%rání, skryté, nebo i kontrolující t%rání a ve-ejné, klasické t%raní. Pod
tímto tlakem za'ínají ob*ti narcis/ postupn* p-ijímat jeho zp/sob
my"lení a jeho zp/sob $ivota. Narcise m/$e" opustit, ale narcis nikdy
neopustí tebe. Skr%vá se v tob*, hluboko v tv%ch traumatizujících
202
Ex-muslimové hovo!í
vzpomínkách, 'íhá a 'eká na p-íle$itost, aby se projevil. Zm*nil t*
nav$dy. Ukradl ti t*lo, podobn* jako mimozem".ané v sci-fi filmech.“
Milá Haifo, umma se nejen m%lí, ale je i posti$ená. Psychopat Muhammad se
odrá$í v ka$dém z jeho následovník/. Máme tu co d*lat s cel%m spole'enstvem
psychopat/, s miliardou narcis/, s miliardou "ílenc/! V"ichni muslimové se
skr%vají v psychotickém „bublinovém vesmíru,“ kter% pro n* stvo-il Muhammad .
V"ichni hrajeme role, které nám tento du"evn* chor% 'lov*k naordinoval. V"ichni
následujeme jeho pravidla. Rituální modlitby a pilí-e víry, o kter%ch pí"e", jsou jen
pravidla psychopata, které si vymyslel, aby nás udr$el pod kontrolou. Má nás
v"echny v moci, stra"í nás sv%m Alláhem, vyu$ívá ná" strach a hrozí nám trestem
absurdního pekelného ohn*, a na druhé stran* vyu$ívá na"i sexualitu, aby nás
nalákal na sv/j vymy"len% ráj pln% smyslov%ch a orgastick%ch rozko"í.
Strach a chlípnost, to jsou nástroje narcis/. V"ichni jsme p-ijali Muhammad/v
narcistick% zp/sob my"lení a jeho modus operandi. Kdy$ si p-e'te" „Komentá-e
muslim/“ na této stránce, uvidí", $e jedinou motivací t*chto uboh%ch du"í je
STRACH. Nedoká$í p-em%"let, nedoká$í pou$ívat rozum, svoji racionalitu u$
ztratili. Jejich mozek je paralyzovan% strachem, kter% jim ten chor% 'lov*k tak
mistrovsky zasadil do myslí.
Kdy$ to shrnu, na tvoji jednu otázku mám dv* odpov*di. První odpov*( je: NE,
islám nelze reformovat. Druhá odpov*( je, $e k tomu není ani $ádn% d/vod. Jak%
má v%znam reformovat zvrácen% kult, kter% zalo$il psychopat a udr$ovat tak
na$ivu jeho památku?
Te( je"t* n*kolik slov k návrhu otce Leviho, kter% si myslí, $e bychom m*li
„podporovat sektu Ahmadovc/, abychom tak zastavili expanzi islámského
fa"ismu.“ Podle mého názoru konvertovat b*$né muslimy na ahmadovské muslimy
je je"t* náro'n*j"í, ne$ ud*lat z nich ateisty. To, co navrhuje otec Levi, je bojovat
proti jedné l$i dal"í l$í. Já vám v"ak dávím své slovo, $e pravda je siln*j"í ne$
v"echny l$i dohromady.
Sekty Ahmadovc/ a Bahá’í existují p-ibli$n* p/ldruhého století. Jejich u'ení
jsou mnohem lep"í ne$ u'ení islámu. Jsou logi't*j"í, pokrokov*j"í a humánn*j"í.
Nemají v"ak dohromady víc ne$ n*kolik milión/ následovník/. Na druhé stran*,
na"e „hnutí“ ex-muslim/ se rozr/stá závratnou rychlostí. U$ te( jsou nás po celém
sv*t* milióny. Nemáme $ádného v/dce, $ádnou organiza'ní strukturu, jsme hnutím
bez funkcioná-/. V pr/b*hu n*kolika let jsme se rozrostli víc, ne$ ob* zmi+ovaná
nábo$enství dohromady. Pokud chce" v*d*t, které je nejrychleji rostoucí
nábo$enství na sv*te (jestli se dá ateismus pova$ovat za druh nábo$enství), jsme to
my! Jak to $e jsme tak úsp*"ní? Proto$e -íkáme pravdu. Je to pravda, která nás
osvobozuje.
Islám nelze reformovat. Ale lze ho zni'it. Reformování islámu znamená
p-idávat k l$ím jen dal"í l$i. Jak dlouho vydr$í stát tento velk% chrám l$í?
Jsou staré budovy, které jsou skute'n%mi poklady. Pot-ebují jen citlivou
rekonstrukci a lze jim vrátit jejich b%val% lesk. Tyto domy jsou dob-e navr$ené,
dob-e postavené a mají pevné základy. Peníze vynalo$ené na jejich obnovu jsou
203
Ex-muslimové hovo!í
dobrou investicí. Jsou v"ak i domy, které nelze zachránit. Jejich struktury jsou
prohnilé, konstrukce nestabilní, design zanedban% a jejich základy chabé. Takové
domy jsou nebezpe'né a je t-eba je zbourat. Nezále$í p-i tom, kolik krásn%ch
vzpomínek se ti k nim vá$e, kolik nádhern%ch chvil jsi v nich za$ila. Nejen$e
nem/$e" ud*lat nic, aby je zachránila, ale ani to nemá v%znam. Je jednodu""í tyto
nepou$itelné budovy srovnat se zemí a na jejich míst* postavit domy nové, se
solidními základy, podle dobrého návrhu a z dobrého materiálu, a potom se o n*
starat, aby vydr$eli.
Podobn* existují i nábo$enství, která lze reformovat. Jejich „obyvatelé“ v nich
m/$ou najít mnoho hodnotného a pokud je trochu upraví, m/$ou z nich b%t dobrá
nábo$enství. V*-ím, $e k-es.anství m/$e b%t takov%m nábo$enstvím. Podobn*
zoroastrismus, buddhismus, hinduismus, sikhismus a dokonce i judaismus lze
reformovat, modernizovat a vylep"it tak, aby se jejich stoupenci mohli cítit moráln*
pozdvihnutí a inspirovaní. Není to v"ak p-ípad islámu. Islám stojí na pokraji
zhroucení a ohro$uje nejen své obyvatele, ale p-edstavuje nebezpe'í i pro v"echny
ostatní. Tento d/m lze opravit a ani nem/$e" na jeho st-e"e postavit nové poschodí.
D/m jménem islám musí b%t zni'en%, musí b%t srovnan% se zemí. Na"í úlohou je
v'as varovat jeho obyvatele a dostat je co nejd-ív ven. Musíme je zachránit, kolik
jen p/jde, a potom zdemolovat ten d/m d-ív, ne$ bude moci zni'it $ivoty dal"ím
lidem.
Nikdy v historii nestálo lidstvo p-ed katastrofáln*j"í v%zvou. Nacházíme se v
nejkriti't*j"ím bod* v%voje na"eho druhu. Pro'? Proto$e víc ne$ miliarda lidsk%ch
jedinc/ je posedlá duchem psychopata! Stali se z nich zombie bez vlastní v/le!
P-i"li o svoji du"i, p-i"li o schopnost p-em%"let. Následují pravidla psychopata a
nepoleví, dokud nezni'í cel% sv*t.
Haifo, nedovol, aby se to stalo. Opus. toho psychopata a pomo$ v tom i ostatním.
204
Jak porazit islám
Jak porazit islám
Ali Sina
V jednom svém 'lánku jsem napsal:
Slibuji, $e pokud budeme v této kampani diskreditace islámu a
odborník/ na islám pokra'ovat, islám bude pora$en za mén* ne$
'tvrtstoletí. Islám padne, stejn* jako padl komunismus. Poznamenejte
si tato slova, i kdy$ si myslíte, $e jsem úpln% cvok. Pokud budeme
pracovat v"ichni spole'n*, obzvlá"t* exmuslimové, doká$eme se islámu
zbavit d-íve, ne$ si doká$e kdokoliv p-edstavit. Írán je ji$ antiislámsk%.
Více ne$ polovina Íránc/ se ji$ neozna'uje za muslimy.
Ni'íme islám od jeho základ/. Zdá se, $e konstrukce je nedot'ená.
Nenechte se ale oklamat zjevem. Tato vysoká v*$ l$í spadne naráz.
Jeden p-ítel byl k mé jistot* skeptick%, a napsal:
Drah% Sino, je mi líto, $e utrácím vá" drahocenn% 'as. Nedávno m* ale
za'ala ni'it jedna my"lenka. ,íkáte, $e touto kampaní m/$eme islám
zni'it za n*kolik desetiletí.
Jste si tím ale tak jist%? Nezmarné nábo$enství, které má 1400 let,
m/$e b%t zni'eno za n*kolik desetiletí, jak by to bylo mo$né? Mluvíte o
exponenciálních -adách. To je v po-ádku, ale ne v"e, a p-edev"ím ne
nábo$enská hloupost, se -ídí matematikou.
&etl jsem v"echny va"e 'lánky, znovu a znovu. Siln* v*-ím, $e nejste ten
druh velkohubého 'lov*ka, kter% p-ehání jenom proto, aby z/stal na
v%sluní. Strávil jsem s Faith Freedom International asi deset m*síc/,
poslal jsem “dopis lidstvu” více ne$ 4000 lidem (a toto 'íslo ka$d%m
dnem roste), a p-ihlásil jsem se do r/zn%ch diskusních fór, do kter%m
jsem ho poslal, nyní ale pochybuji. Jak m/$ete tohoto cíle dosáhnout?
Jak by to bylo mo$né, -ekn*te mi?
,íkáte, “kdy$ budeme v"ichni pracovat spole'n*”, pokud ale musíte
pou$ít slovo “kdy$”, jak m/$ete slibovat. Jak si m/$ete b%t tak jist%?
Pane Sino, v rámci svého zam*stnání jsem b*hem svého $ivota p-i"el do
styku s mnoho r/zn%mi druhy osob r/zn%ch národností (a mentalit).
205
Jak porazit islám
Doká$u 'lov*ka odhadnout, kdy$ s ním mluvím (a 'tu to, co napsal).
Jsem si jist%, $e máte velkou d/v*ru v to, $e budete schopen islám
zni'it. Jaké je ale to “tajemství”, které nám ne-íkáte, a ze kterého va"e
jistota vypl%vá.
M/$ete prosím v*novat trochu 'asu odpov*di na tuto otázku, a$ budete
mít 'as? Po'kám si, to není problém, ale prosím, vyjasn*te mé
pochybnosti.
antiterrorism
Zde je moje odpov*(:
Drah% Antiterrorism:
Dovolte mi nejprve vyjasnit jedno nedorozum*ní. Netvrdil jsem, $e “já” vym%tím
islám. Nejsem megaloman s grandiózními p-edstavami. Jsem oby'ejn% skromn%
chlapík. Sta'í, kdy$ se zeptáte mojí ko'ky. To malé stvo-ení, které $ije se mnou a
zná m*, mi nev*nuje $ádnou pozornost. Ve skute'nosti se ke m* chová jako ke
svému sluhovi. Pokud se ke m* takto chová ko'ka, ur'it* si doká$ete p-edstavit,
jak musím b%t bezv%znamn%.
,ekl jsem, $e MY, jako lidstvo, m/$eme zni'it islám, pokud budeme pracovat
spole'n*, a tím jsem si jist%. Odkud tato jistota pochází? Jsem si jist% proto, $e
islám znám. Islám není ni'ím jin%m ne$ blufem a pompézností. Je star% 1400 let a
má 1,2 miliardy stoupenc/. P-esto je zalo$en na l$ích. Je jako vysok% mrakodrap,
kter% stojí na pohybliv%ch píscích. Dokud tyto písky z/stávají na míst*, budova
stojí. Jakmile se ale písky pohnou, nebo je odstraníte, celá budova se z-ítí dol/.
Islám je le$. Jeho b/h je le$ a jeho prorok byl lhá-. Nebyl to jen oby'ejn% lhá-,
ale také velmi "patn% 'lov*k. Kdy$ zbavíte k-es.anství v"ech pohádek a pov*r, a
odd*líte ho od 'in/ církve, uvidíte, $e obsahuje dobrá u'ení. Je$í"ova u'ení nejsou
zlá. Jakmile odd*líte fakta od fikce, zjistíte, $e esencí k-es.anství je láska, a to je
krásné.
Co z/stane z islámu, kdy$ odd*líte fakta od fikce? Kdy$ odstraníte sm*"ná
tvrzení o rozd*lení m*síce a p-íb*h o tom, jak Mohamed vy"plhal do sedmého nebe,
aby mohl smlouvat s Alláhem o po'tu modliteb, které musí muslimové b*hem dne
od-íkat, zjistíte, $e islám není ni'ím, krom* nenávisti, násilí a teroru.
Psychopatick% narcista nerozumí lásce. Rozumí strachu. Islám je zalo$en na
strachu.
Kdy$ potom srovnáte $ivot Mohameda s $ivotem Je$í"e, uvidíte, $e jsou
nesrovnatelné. První byl vzorem dobroty, zatímco druh% byl zt*lesn*ním zla.
Nesrovnáváme zde jablka s pomeran'i; mluvíme o protipólech.
Nechte m* pou$ít p-irovnání. P-edstavte si k-es.anství jako krásnou sexy $enu
zabalenou do hadr/. &ím více jí svlékáte, tím lépe vypadá. Kdy$ je zcela nahá, je
206
Jak porazit islám
tak p-ita$livá, $e se do ní zamilujete. Nyní si p-edstavte islám jako starou
'arod*jnici, o"klivou a nechutnou, oble'enou ale do krásn%ch "at/ a se sv/dnou
maskou. &ím více jí svlékáte, tím d*siv*ji vypadá. Kdy$ si sundá masku, chcete
utéct pry'.
S ohledem na to v"e je jasné, pro' by bylo chybou srovnávat islám s
k-es.anstvím. To, $e k-es.anství dokázalo p-e$ít kritiku, je"t* neznamená, $e jí
doká$e p-e$ít i islám.
V k-es.anství je dobro, které stojí za zachování. Dokonce i jako ateista a
racionalista mohu dát stranou pov*ry obklopující k-es.anství a ocenit jeho krásu a
duchovní u'ení. &asto cituji Kristova u'ení, ne kv/li jejich “autorit*”, ale proto, $e
jsou to dobrá u'ení. “Miluj svého souseda”, “odpou"t*j, aby ti bylo odpu"t*no”, “a.
první hodí kamenem, kdo je bez viny”, “pouze pravda t* osvobodí”, a mnoho dal"ích.
Jsou to dobrá u'ení. Lidstvo z nich m/$e mít prosp*ch. Pokud si tato u'ení vezme k
srdci, sv*t se stane lep"ím místem. Vezm*te si tato slova: “Bylo vám -e'eno
neh-e"te, já vám -íkám, nep-em%"lejte o h-íchu, nebo. tím pácháte h-ích ve va"í
mysli”. To je esence dobra. V"echno zlo za'íná nejprve my"lenkou. Pokud doká$eme
zastavit zlé my"lenky d-íve, ne$ se objeví, ve sv*t* nebude $ádné zlo. V islámu není
nic, co by se s tím dalo srovnat.
V*t"ina nábo$enství, jako hinduismus, buddhismus, judaismus, síkhismus,
zoroastránství, bahaismus atd. jsou sm*sí dobrého a "patného. M/$ete je p-irovnat
k rud*. Mnoho ne'istot, ale uprost-ed t*chto ne'istot jsou drahokamy a vzácné
kovy.
V islámu není nic dobrého. Islám je ryzí zlo, které je udr$ováno strachem. Nejen
$e jsou u'ení islámu zlá, Mohamed byl monstrum. O zakladatelích ostatních
nábo$enství to -íct nelze. Mohamed byl hor"í ne$ zakladatelé v*t"iny kult/. Lze ho
srovnávat s Shoko Asaharou a Charlesem Mansonem. Jak tedy vidíte, mezi
islámem a ostatními nábo$enstvími existuje zásadní rozdíl.
Nábo$enství se zbavit nem/$eme. B*$ní lidé pot-ebují v n*co v*-it. Pot-ebují
uji"t*ní, $e tímto sv*tem to v"echno nekon'í, a $e se op*t setkají se sv%mi
milovan%mi. My"lenka na zmizení v nicot* není p-íjemná. Minul% rok byly
objeveny poz/statky 'lov*ka staré 10 000 let. Vedle n*j byla poh-bena jeho ko'ka.
To ukazuje nejen to, $e tato malá chlupaté stvo-ení byla na"imi spole'níky po
dlouhou dobu, ale také to odhaluje, $e my lidé v*-íme v posmrtn% $ivot od doby, kdy
jsme se stali lidmi schopn%mi myslet a konceptualizovat. Ten 'lov*k musel na-ídit,
aby jeho ubohou ko'ku poh-bili s ním, aby se v p-í"tím sv*t* necítil osam*le.
V*-ím, $e nábo$enství zde z/stanou po staletí nebo tisíciletí. Mo$ná projdou
n*jak%mi zm*nami a 'asem se adaptují. Islám je ale odli"n%. Islám není
nábo$enství, ale politické hnutí v nábo$enském rou"e. Islám slibuje posmrtn% $ivot,
aby povzbudil své polo"ílené stoupence k vedení válek, zabíjení a k radostnému
umírání, a prosazuje megalomanské ambice psychopatick%ch rozm*r/. Je snadné
ho porazit. V"echno, co musíme d*lat, je -íkat pravdu. V"echno, co musíme d*lat, je
odhalovat jeho základy, odstra+ovat ty písky, které le$í pod ním, a on nakonec
padne sám. K-es.anství a ostatní nábo$enství jsou zako-en*ná v n*'em dobrém.
Základy t*chto nábo$enství jsou pevné. Islám ale $ádné základy nemá. Je zalo$en
207
Jak porazit islám
na ryzích l$ích a nefal"ovaném zlu.
Muslimové v*dí, $e islám padne, pokud bude odhalen. Podv*dom* v*dí, $e islám
je le$, kterou nelze logicky obhájit. To je d/vod, pro zpanika-í, kdy$ islám
kritizujete. M/$ete kritizovat ostatní nábo$enství, a v"e, 'eho tím dosáhnete, je, $e
zni'íte jejich p-edsudky a bludy. Základy t*chto nábo$enství z/stanou nedot'eny.
Ve skute'nosti t*mto nábo$enstvím kritika velmi prosp*la, a díky ní byla p-inucena
vzdát se v*t"iny sv%ch absurdních prvk/. P-izp/sobila se m*nícímu se sv*tu. Zlo
praxe sati v hinduismu, kamenování v judaismu a inkvizice v k-es.anství jsou v*cí
minulosti.
Islám ale kritizovat nem/$ete. Pokud se dotknete písk/, na kterém stojí, celá
budova spadne. Muslimové to v*dí. V*dí, $e islám nedoká$e kritiku ustát, a $e je
velmi k-ehk%. To je d/vod, pro' ho tak obhajují. To je d/vod, pro' mezi nimi
vypukne hysterie, kdy$ se objeví n*kolik kreseb Mohameda. To je d/vod, pro'
zavra$dili Theo van Gogha a vyhro$ují smrtí ka$dému, kdo odstra+uje tyto písky
l$í, na kter%ch islám stojí.
Ostatní nábo$enství jsou tvárná. Jsou jako $ivé stromy. M/$ete je proklestit a
tvarovat je, a ony se stávají lep"ími. Islám je mrtv%. Je jako zkamen*lina. Nem/$e
se zm*nit. Kdy$ se ho dotknete, rozpadne se. Z islámu nem/$ete odstranit jedinou
v*c, ani$ byste ho zcela nezni'ili. Je jako dome'ek z karet. Odstra+te jednu le$, a
celá v*c se rozpadne.
M/$ete se zeptat: “pokud muslimové ví, $e islám je le$, pro' ho brání?” To je
dobrá otázka. Odpov*( zní, $e tato le$ je v"e, co mají. Musí se jí dr$et a v*-it v ní,
dokonce i kdy$ je jim jasné, $e Mohamed byl zl% 'lov*k a v"e, co -ekl, byly l$i. Le$ je
jejich jedin%m záchrann%m stéblem slámy.
Mohamed byl psychopat. Psychopati cht*jí ovládat druhé. První, co ud*lají, je,
$e zni'í osobnosti sv%ch ob*tí. Muslimové nemají díky islámu $ádnou hrdost,
$ádnou sebeúctu, $ádnou d/stojnost, $ádnou 'est. Takoví lidé mohou b%t 'asto
nebezpe'ní. Nedostatek sebeúcty je p-í'inou ka$dého zla.
Lidé, kte-í mají respekt sami k sob* a znají svojí cenu a postavení, nepáchají
zlo'iny. Nezra+ují ostatní. Dobrotu lidí m/$ete m*-it jejich sebeúctou. &ím vy""í
sebeúcta, tím lep"í 'lov*k, tím soucitn*j"í, nápomocn*j"í a spolehliv*j"í. &ím ni$"í
sebeúcta, tím prohnan*j"í, bezcitn*j"í a egoisti't*j"í.
To je to, co 'iní z muslim/ tak "patné lidi. Je to jejich nedostatek sebeúcty.
Navenek jsou bezohlední a vyu$ívají druhé, tím ale pouze zakr%vají vnit-ní
vratkost a strach. Jsou to ne".astné a bojácné bytosti plné "rám/.
Muslimové jsou surovci. N*kte-í v%zkumníci do"li k chybnému záv*ru, $e
surovci trpí neopodstatn*n%m pocitem sebeúcty. Nic takového jako vysoká sebeúcta
neexistuje. Existuje pompéznost, dom%"livost, okázalost a prázdná p%cha. Ty
v"echny jsou rubem nízké sebeúcty. Lidé, kte-í nemají sebeúctu, nosí tyto masky,
aby jimi zakryli svá umrn*ná a poní$ená ega.
Mohamed vedl své stoupence k tomu, aby popírali svojí cenu. Jsou vedeni k ví-e,
$e bez islámu nejsou ni'ím. Jsou dokonce vedeni k opovr$ení kulturami a
civilizacemi sv%ch p-edk/. Narcista se sna$í zni'it osobnost sv%ch ob*tí, aby je na
sob* u'inil zcela závisl%mi.
208
Jak porazit islám
Muslimové nejsou hlupáci. Pouze se sna$í oklamat sami sebe. Doká$í vid*t, $e
islám je l$iv%. Uv*domují si, $e je v rozporu s jejich inteligencí, a $e nedává $ádn%
smysl, jsou v n*m ale chyceni tak, $e nemohou ven. Nutí sami sebe k ví-e, proto$e
bez ní jsou ztraceni.
Jeden muslim mi napsal, “N*které z ver"/ mohou zjevn* znít "patn* nebo
barbarsky. Je to ale Satan, kdo zp/sobuje, $e je vidíme tímto zp/sobem”. To
vysv*tluje patologii islámu. Muslimové vidí, $e islám je po"etil%, nedoká$í se ho ale
vzdát. Nedoká$í se ho vzdát proto, $e nemají nic jiného, 'eho by se mohli chytit.
Mohamed je okradl o jejich toto$nost a zni'il jejich osobnosti. Musí se dr$et islámu,
dokonce i kdy$ jasn* vidí, $e je l$iv%, proto$e je jedinou v*cí, kterou mají. Je to
jediné stéblo slámy v oceánu nejistot.
Musí se neustále uji".ovat a opakovat sami sob*, $e “islám je krásné
nábo$enství”, a $e “Mohamed byl dokonal% 'lov*k”. Toto uji".ování vyhledávají
dokonce i u druh%ch. Sbírají pochvalné komentá-e nemuslim/ (obzvlá"t* bíl%ch
nemuslim/, proto$e si myslí, $e b*lo"i jsou nad-azení), a dokonce lobují u politik/ a
politick%ch institucí, aby vydaly oficiální prohlá"ení, kter%mi uznají islám jako
“velké nábo$enství”. Povídejte mi n*co o pocitech nejistoty.
A pak je zde strach - strach z pekla a posmrtného trestu, kter% byl zasazován do
jejich myslí od d*tství. Tento strach ochromuje jejich schopnost myslet. Zavrhují
ka$dou pochybnost, jakmile se v jejich mysli objeví.
Sle'na Ruby je vzd*laná muslimka. Je advokátka. Pova$uje se za umírn*nou
muslimku, proto$e $ije v Americe, kde po$ívá v"ech svobod, a nemá $ádn% d/vod k
tomu stát se teroristkou.
Sle'na Ruby se zaregistrovala na fóru FFI v lednu. Napsala více ne$ 700 zpráv.
Po tolika diskusích 12. kv*tna napsala:
Zdravím své p-átele i nep-átele,
toto je m/j poslední p-ísp*vek, u$ívala jsem si to zde na FFI a za'ala
jsem pochybovat o svém nábo$enství … TO NENÍ DOBRÉ.
Proto dosv*d'uji, $e:
1) V*-ím, $e existuje jedin% Alláh
2) V*-ím v proroky
3) V*-ím ve 'ty-i písma seslané Alláhem
4) V*-ím v and*ly
5) V*-ím v den zmrtv%chvstání (Qayamat)
6) V*-ím v zmrtv%chvstání po Qayamatu
209
Jak porazit islám
Moje pozemská existence má smysl, a tím je slu$ba pouze Alláhovi … a
jeho POSLEDNÍM PROROKEM je Mohamed (nmb$).
Byla to chyba, $e jsem vstoupila na toto fórum, a budu se sna$it
zapomenout na to, $e jsem o slovu mého Alláha kdy pochybovala.
Bu(te ".astní a vyh%bejte se nenávisti.
Co z toho m/$eme vy'íst? Dv* v*ci. První, $e muslimové doká$í jasn* vid*t, $e
islám je l$iv%. Druhou, $e jsou v n*m chyceni. Mají mentální blok, kter% jim
neumo$+uje se islámu zbavit. Tento blok je psychologick%. Sle'na Ruby nedoká$e
p-e-íznout pupe'ní "+/ru, která jí s islámem spojuje. Myslí si, $e bez n*j p/jde do
pekla. Nenau'ila se, jak b%t nezávislá.
Sle'na Ruby a muslim, kterého jsem citoval d-íve, a miliony dal"ích muslim/,
kte-í jsou v jejich pozici, nicmén* pouze klamou sami sebe. Vím to, proto$e jsem
tam byl. A jsou dost inteligentní na to, aby to v*d*li. Kdy$ jsem 'etl korán a vid*l
jsem, $e je ta kniha nesmyslná, nejprve jsem za'al popírat svojí vlastní inteligenci.
Museli jste sly"et ten vtip o $en*, která vstoupí do lo$nice a najde svého
man$ela v posteli s jinou $enou. Man$el jí -íká: “V*-í" m*, nebo sv%m lhoucím
o'ím?” Odpov*( bude velmi zále$et na tom, jaké má ta $ena mo$nosti. Pokud m/$e
odejít, ur'it* to ud*lá, pokud ale nemá kam jít, p-inutí se v*-it nev*rnému
man$elovi a nechá se poní$it, stejn* jako v"echny muslimské $eny. Nemají p-íli"
práv, a proto ani mo$ností.
Muslimové nemají kam jít. V"echno jim bylo vzato. Musí klamat sami sebe, aby
nep-i"li o svojí víru v Mohameda.
Myslel jsem si, $e jsem zkou"en, a $e musím vytrvat tím, $e se budu nutit k
ví-e. Ukryl jsem korán za jin%mi knihami, abych ho nevid*l. Kniha na m*
“mrkala”. Byla jako prst pulsující bolestí a vysílající do m* impulsy bolesti. Zkou"el
jsem 'íst jiné knihy a odvrátit tak svojí pozornost. Zkou"el jsem myslet jenom na
pozitivní v*ci a zapomenout na v"echno, co jsem zjistil. Litoval jsem, $e jsem korán
'etl. Modlil jsem se intenzivn*ji. Ale stejn* jako se nebudete schopni vyhnout
my"lenkám na 'erného psa, kdy$ vám -eknu, abyste na n*j nemysleli, nedokázal
jsem se vyh%bat my"lenkám o tom, co jsem p-e'etl.
Zanechal jsem sle'n* Ruby zprávu, ve které jsem napsal: “Ni'emu z t*ch
nesmysl/ nev*-íte. U$ nikdy nebudete stejná. Jakmile se va"e v*domí roz"í-í, u$ se
nikdy nezmen"í. V*-te mi, sna$il jsem se o to dva roky, proto$e jsem se bál svobody,
nakonec jsem ale selhal (co$ znamená, $e jsem zvít*zil). Ty pochybnosti, které jste
za'ala mít, neodejdou. Ve skute'nosti se budou mno$it. Za'nete pochybovat
dokonce i o v*cech, které jste cel% vá" $ivot pova$ovala za samoz-ejmé. To je
zp/sob, jak%m lidé docházejí k osvícení. Najednou zji".ují, $e je t*$ké v*-it
pov*rám”.
V*d*l jsem, $e pro sle'nu Ruby u$ neexistuje cesta zp*t. Myslel jsem si, $e se za
pár m*síc/ vrátí a -ekne nám, $e u$ nadále nedoká$e l$i islámu sná"et a $e ho
opou"tí. Velmi jsem se zm%lil. Bez ohledu na to, $e -ekla své sbohem, se sle'na
210
Jak porazit islám
Ruby za n*kolik dní vrátila a pokra'ovala v konverzaci s p-áteli. 19. kv*tna, pouh%
t%den po svém rozlou'ení a znovupotvrzení své "ahady, napsala následující:
&etla jsem tvojí v%pov*( a s mnoha z t*ch pro$itk/ se emocionáln*
identifikuji. Také 'tu knihu “Prophet of Doom” (Prorok zkázy) a jsem
rozhn*vaná! … v"echny ty roky my bylo lháno a byla jsem podvád*na.
Hej, Mo není ve skute'nosti v/bec rasúl Alláh (Alláh/v posel)! … a je
fale"n%m samozvan%m prorokem zkázy. Musím se vám v"em k n*'emu
p-iznat, mo$ná, $e muslimové se s tímto pocitem také vnit-n* ztoto$ní.
Nikdy jsem necítila z koránu nebo z jakéhokoliv islámského spisu
vyza-ovat lásku! … ve skute'nosti kdy$ jsem 'etla korán, v$dy jsem se
cítila unavená a znud*ná a cht*lo se mi k-i'et!
Kdy$ p-em%"lím u Je$í"ovi (i kdy$ nejsem k-es.anka), v$dy se uvnitcítím dob-e, kdy$ na n*j myslím. Mo$ná proto, $e je hoden v*t"ího
respektu, ne$ Mo. To jsou prozatím mé pocity a emoce, zítra vám -eknu
více.
dobrou noc
A zde je to, co napsala 22. kv*tna 2006:
Ahoj lidi, tohle je m/j p-ísp*vek do této diskuse, -ekla jsem to ji$ v jiné,
ale ráda bych to zopakovala zde pro muslimy, kte-í jí budou 'íst.
1) P-iznávám, $e Mohamed znásilnil a m*l sex s nezletilou dívkou, která
nev*d*la, co to “sex” je, a nem*la ve svém v*ku b%t takovému napadnutí
svého t*la vystavena. (Aj"a)
2) P-iznávám, $e Mohamed plenil a bral si, co nebylo jeho, a byl tedy
zlod*jem.
3) P-iznávám, $e nem*l $ádné sympatie a ani gram soucitu s k%mkoliv,
kdo ho neposlechl, a proto podle definice NEMOHL b%t soucitn%.
4) P-iznávám, $e byl negramotn%m 'lov*kem tou$ícím po moci, kter%
trp*l p-eludy a nemohl dostávat od Alláha “zjevení”.
5) P-iznávám, $e islám je fra"ka, a nem/$e b%t mírumilovn%m
nábo$enstvím, proto$e muslimové práv* te( nejsou mírumilovní. Mohou
zabíjet a mrza'it, a dostat se do nebe a po'ítat s huriskami jako s
odm*nou za ni'ení.
211
Jak porazit islám
A. je to mezi v"emi muslimy známo, nejsem ji$ jednou z vás. Mohamed
nebyl ni'ím jin%m ne$ bastardem, kter% m*l rád SEX, SEX a JE!T)
VÍCE SEXU. Byl fale"n%m prorokem, kter% nám v"em lhal a proná"el
l$i.
Toto nábo$enství nem/$e vydr$et p-íli" dlouho. Pokud neud*láme n*co,
abysme ho zastavili, vyhladí zbytek lidské rasy. Zm*+te sami sebe, na
chvíli se zamyslete, p-em%"lejte rok, a pak hluboko v sob* objevte
odpov*di. &lov*k, kter% na-izuje zabití jin%ch lidí, není 'lov*kem.
To je v"e, co k tomu mohu -íct.
Jakmile zjistíte pravdu, neexistuje ji$ zp/sob, jak%m byste na ní mohli
zapomenout. P-echod od víry k osvícení je obtí$n%, je to ale ta nejv*t"í odyssea
na"ich $ivot/. Je to cesta, kterou musíme projít v"ichni. Je to osam*ná cesta. Je to
bolestná a únavná cesta. Je znovuzrozením inteligence. #ádn% porod není
bezbolestn%. Porodní bolesti sle'ny Ruby byly krátké. To proto, $e $ije na Západ*, a
její $ivot nebude ohro$en. Mnoho muslim/, kte-í $ijí v islámsk%ch zemích, tento
luxus nemají. Ví, $e odpadlictví znamená odvr$ení, ztrátu rodiny a d*tí, a mo$ná i
smrt. Budou se proto sna$it udr$et si svojí víru v islám je"t* siln*ji. Ale bez ohledu
na to, jak siln* se 'lov*k sna$í pop-ít pravdu, není to jednodu"e mo$né.
Ka$d% 'lov*k m/$e b%t zasa$en n*'ím jin%m. Já jsem sledoval persk% program,
provázen% skv*l%m Íráncem Bahramem Moshirim. Vzd*lává Íránce a jeho televizní
po-ad je do Íránu vysílán satelitem. Jeho tématem je Írán a demokracie. &asto
nicmén* dojde i na islám, a to proto, $e dne"ní politické strasti Íránu mají s
islámem mnoho spole'ného.
Jeden z divák/ zavolal z Íránu a -ekl, $e kdy$ mluvil o tom, $e Ali nev*d*l, jestli
po svém zran*ní ranou "avlí zem-e nebo p-e$ije, cítil se [divák] vypu"t*n. To je
persk% slangov% v%raz pro zara$en, odzbrojen. Je známo, $e Ali -ekl sv%m syn/m
poté, co byl zran*n, $e pokud zem-e, má b%t jeho vrah zasa$en "avlí a zabit, pokud
ale p-e$ije, vy-ídí si to s ním osobn*. To jasn* ukazuje, $e Ali nev*d*l, jestli bude $ít
nebo zem-e. Tolik k "íitskému m%tu, $e Ali znal budoucnost. !íit/m je -íkáno, $e
není $ádn%m tajemstvím, $e Ali sv/j osud neznal, zatímco n*kte-í z nich zachází v
obdivu k Alimu a$ tak daleko, $e v*-í tomu, $e byl Alláh. ,íká se jim Ali Allahi.
Je v tom samoz-ejm* rozpor. Milióny "íit/ ale v*-í v ob* tato protimluvná
tvrzení a nikdy je nenapadne, aby je postavili vedle sebe, aby posoudili, jestli jsou
slu'itelná. Jakmile byl tento rozpor na"emu Íránci prezentován tímto zp/sobem,
byl “vypu"t*n”. Jakmile byl “vypu"t*n”, jak také Moshiri poukázal, nikdo u$ tohoto
'lov*ka znovu nedoká$e nafouknout pov*rami. Byl vykopnut z ráje nev*domosti a
neexistuje ji$ pro n*j cesta zp*t.
Stejn* jako narození a smrt je i toto osamocená odyssea. Nikdo vám s tím
nem/$e pomoci. Napsal jsem nicmén* o své vlastní zku"enosti a zmapoval jsem
terén pro ty, kte-í na tuto cestu práv* nastoupili.
Jak si mohu b%t tak jist% tím, $e dny islámu jsou se'teny? Proto$e v*-ím v sílu
212
Jak porazit islám
pravdy. Pravda je obrovsky mocná. V jiném 'lánku mluvím o studentech z islámské
zem*. Byli osvíceni poté, co jim jejich u'itel vyhro$oval, místo aby jim odpov*d*l na
jejich otázky. A oni osvítí dal"í, a ti -eknou dal"ím. Vy sám -íkáte, $e jste roz"í-il
Dopis lidstvu mezi více ne$ 4 000 lidí a "í-íte ho mezi dal"í. Mnoho z t*ch, kter%m
jste pomohl, spat-í sv*tlo a ud*lá to samé. Kapky tvo-í pramínky, pramínky se
stávají proudy, z proud/ se stává záplava. Nikdy nepodce+ujte lidsk% potenciál a to,
co jedinec doká$e vykonat. Samoz-ejm*, pokud máme usp*t, pot-ebujeme více ne$
jen n*kolik jednotlivc/. Pot-ebujeme jich miliony. Tyto miliony se shroma$(ují a s
nimi i jejich síla.
213

Podobné dokumenty

doislámu Úvod

doislámu Úvod Proti všem nevěřícím v islám a Aláha.......................................................... 95 Mohamedovo chování.................................................................... ...............

Více

Spina, Spencer aj. Úvod do islamu I

Spina, Spencer aj. Úvod do islamu I Je nám o d$ihádu -íkána pravda?........................................................... ........114 Záv*r............................................................................................

Více

O b S ah - trizuljak

O b S ah - trizuljak na náboženská tradícia stále nárokuje väčšinu populácie ako svojich nominálnych stúpencov, jednotlivci sa ešte stále môžu rozhodnúť pre prerušenie väzby na inštitúciu, ktorá danú tradíciu predstavu...

Více

stáhnout

stáhnout Naopak, idovské organizace byly proti takovm památkám. Otázka zní: Pro? Standardní vysvtlení tvrdí, e idé byli nacistickm holocaustem tak traumatizováni, e odmítali vzpomínku na nj. Ve sku...

Více

Afghanistan Topographic Maps with background (PI42-10)

Afghanistan Topographic Maps with background (PI42-10) Qeshleghak Qola-i-Yadgar Gardane Bakhara S

Více

prameny/fjordman, Eušifra podle Bat Ye`Or, Euarabská osa

prameny/fjordman, Eušifra podle Bat Ye`Or, Euarabská osa v Evropě, udělal by dobře, kdyby zaměřil svůj pohled na Brusel spíše než na Řím. Bylo by to mnohem zajímavější. Co následuje je krátké shrnutí tvrzení, se kterými přišla autorka Bat Ye’or ve své kn...

Více

Lékárna - Naturprodukt CZ

Lékárna - Naturprodukt CZ ve státech kolem Středozemního moře jsou na vysoké úrovni. Věda se tedy ve velkých studiích zaměřila na středomořskou kuchyni. Přitom máme na mysli tu kuchyni, která se tradičně vaří v těchto oblas...

Více

Stáhnout - Jurisprudence

Stáhnout - Jurisprudence K nárÛstu zájmu o ãlánek 7 EÚLP do‰lo postupnû od 90. let, kdy se k Evropskému soudu zaãaly dostávat kauzy t˘kající se legislativy nov˘ch ãlensk˘ch státÛ Rady Evropy vypofiádávající se se zloãiny ko...

Více