Návod k obsluze CTEK XS 800

Komentáře

Transkript

Návod k obsluze CTEK XS 800
Nabíječka akumulátorů
CTEK
XS 800
Baterie je sulfatovaná. Pokud blikání trvá déle jak 60 min
nelze baterii zachránit a měla by být vyměněna
Jestliže jsou intervaly blikání diod delší než 10 vteřin, má
baterie vysoké samovybíjení a též by se měla vyměnit
Bezpečnost
Návod k použití
Blahopřejeme ke koupi profesionální nabíječky CTEK XS
800. Toto zařízení odpovídá poslednímu stavu techniky. Před
použitím si důkladně přečtěte tento návod.
Nabíjení
Připojení nabíječky na akumulátor v autě
1. Pokud připojujete nabíjecí kabely (+) a (–) na akumulátor,
síťový kabel musí být odpojen.
2. Zjistěte, který pól akumulátoru je uzemňovací, tedy
připojený na kostru auta (nejčastěji to bývá
minusový (-)).
3. Nabíjení přes mínus pól uzemněného akumulátoru.
Červený (+) kabel připojte na (+) pól na akumulátoru
a černý (-) kabel připojte na kovový nejlépe motorový díl,
který se zdá být dostatečně uzemněný.
Nepřipojujte na trubky paliva ani tenké plechové dílce.
4. Nabíjení přes plus pól uzemněného akumulátoru. Černý (-)
kabel připojte na (-) pól na akumulátoru
a červený (+) kabel připojte na kovový nejlépe motorový díl,
který se zdá být dostatečně uzemněný.
Nepřipojujte na trubky paliva ani tenké plechové dílce.
Připojení nabíječky na akumulátor vyjmutý/odpojený z auta
1. Pokud připojujete nabíjecí kabely (+) a (-) na akumulátor,
síťový kabel musí být odpojen.
2. Připojte červený (+) kabel nabíječky na (+) pól
akumulátoru a černý (-) kabel na (–) pól akumulátoru.
Začněte nabíjet
1. Nastavte správný proud a napětí stiskem tlačítka „Mode“
až se rozsvítí dioda u správného napětí.V odstavci
„Nastavení“ zjistíte jaké napětí je to pravé pro Vaši baterii.
2. V případě, že nezapojíte kabely správně, bude aktivován
systém ochrany opačné polarity, aby nebyl
poškozen ani akumulátor ani nabíječka. Tehdy se rozsvítí
varovná dioda ( ! )
Odpojte kabely a začněte znovu od začátku.
Jinak můžete zahájit nabíjení tím, že zapojíte síťový kabel
do zásuvky.
3. Nyní svítí bud dioda pro nabíjení
nebo pro
udržovací nabíjení
Pokud svítí dioda pro udržovací nabíjení, znamená to, že
baterie je již plně nabita. Jakmile napětí baterie klesne dodá
nabíječka nabíjecí impuls do baterie. Délka tohoto impulsu je
závislá na hloubce poklesu napětí. Takto je možno bezpečně
nechat nabíječku zapojenou k baterii třeba i mnoho měsíců
4. Když se nic neděje:
Překontrolujte, zda je síťová zásuvka pod proudem. Pokud
dioda indikující nabíjecí napětí svítí dál a žadná jiná dioda se
nerozsvítí může být důvodem špatné napojení na baterii nebo
že baterie je vadná.
5. Nabíjení může být kdykoliv přerušeno vytažením síťového
kabelu ze zásuvky. Vždy odpojte síťový kabel než odpojíte
bateriové kabely. Pokud ukončíte nabíjení baterie, která je
namontována ve vozidle, musíte vždy odpojit kabel na kostru
jako první
6. Jestli dioda pro nabíjení a dioda pro udržovací nabíjení
střídavě blikají :
Přerušení nabíjení z důvodu uvolněného kabelového spoje na
baterii anebo přerušení obvodu uvnitř baterie
• Nabíječka je určena k nabíjení akumulátorů s kapacitou 1,2
až 100Ah
• Nabíječka je určena k nabíjení olověných akumulátorů.
Nepoužívejte k jiným účelům.
• Používejte ochranné brýle při připojování akumulátoru
• Při nabíjení může akumulátor vypouštět výbušné plyny.
Zabraňte v blízkém okolí vzniku jisker nebo ohně.
• Při nabíjení zabezpečte dostatečnou ventilaci.
• Nabíječku nezakrývejte.
• Elektrolyt v akumulátoru je kyselina a je agresivní. Při
styku s pokožkou nebo očima vypláchněte velkým
množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
• Nikdy nenabíjejte zamrzlý akumulátor.
• Nikdy nenabíjejte poškozený akumulátor.
• Pokud používáte nabíječku v exteriéru, postavte ji vždy
ovládacím panelem nahoru
• V žádném případe nenechávejte při nabíjení nabíječku
položenou na akumulátoru.
• Pokud nabíječka nepřepne do 3 dní do režimu udržovacího
nabíjení, je to známka chybného akumulátoru. Odpojte
nabíječku a akumulátor. Nenechávejte proto napojenou
nabíječku dlouhodobě bez dohledu.
• Každý akumulátor má omezenou životnost. Běžná chyba
akumulátoru je při nabíjení rozeznána nabíječkou, ale může
se vyskytnout i taková chyba, která nebude automaticky
detekována.
Tepelná ochrana
Nabíječka má ochranu před přehřátím. Při zvýšení teploty
prostředí sníží nabíječka svůj výkon.
Specifikace
Napájení 220 – 240 V AC, 50-60 Hz
Nabíjecí napětí nominálně 12 V
14,4 V
Nabíjecí proud max. 0,8 A max
Proud ze sítě 0,6 A rms
Vybíjecí proud* < 1,3 mA
Okolní teplota -20°C až + 50°C při vyšších teplotách je
redukovaný výkon
Chlazení : Chladič zabudovaný
Typ nabíječky 3-stupňová, automatická
Rippelfrekvense max. 50 mV rms, 0,13 A
Typ akumulátorů všechny 12 V olověné akumulátory (mokré,
bezúdržbové, AGM, gelové)
Kapacita aku 1,2 Ah az 100 Ah
Třída IP 65 pro použití v interiéru
Hmotnost 0,3 kg
*vybíjecí proud je proud kterým nabíječka vyprázdni baterii
pokud zůstane napojena na baterii, ale odpojena ze sítě
Údržba
Nabíječka CTEK XS 800 je bezúdržbové zařízení. Při
otevření obalu ztrácíte nárok na záruku. Obal zařízení můžete
čistit měkkým hadrem, případně s použitím neagresivních
čisticích prostředků. Před čištěním odpojte ze sítě.
Nabijecí cyklus
Záruka
XS 800 ma třístupňovou plně automatickou nabíjecí
charakteristiku IUoUp
Na začátku nabíjení dodává nabíječka maximální nastavený
proud do baterie 0,8A
a nabíjecí napětí se během nabíjení stále zvyšuje až na
nastavenou horní mez 14,4 V . V tomto bodě nabíječka změní
napětí na konstantní a dodávaný proud pozvolna klesá.
V okamžiku, kdy proud už klesl na 0,4 A přepne nabíječka na
udržovací nabíjení Je-li baterie zatížena a napetí baterie
klesne na méně nez 12,8 V, se nabíječka automaticky vratí na
začátek třístupňové charakteristiky.
Při uplatnění záruky předložte nákupní doklad. Záruka se
vztahuje na samotné zařízení, nikdy ne na případné škody jím
způsobené ani na náklady spojené s jejím uplatněním. Záruka
zaniká, byla-li nabíječka používána jinak, než je uvedeno
v tomto návodu nebo pokud do zařízení vstoupila
neautorizovaná osoba.
Záruka trvá 60 měsíců od data prodeje.
Napětí
Stupně nabíjení:
Zakladní Absorbční Pulsní
Proud
Čas
Základní nabíjení
Při této fázi proběhne asi 80 % nabití. Nabíječka nabíjí při
maximálním proudu, dokud napětí na pólech
akumulátoru nestoupne na nastavenou hodnotu.
Absorbční nabíjení
Nabíjecí fáze až do 100 % nabití. Napětí zůstává neměnné,
přičemž klesá proud. Klesne-li proud pod stanovenou
hodnotu, přepne nabíječka do fáze udržovacího nabíjení.
Pulsní udržovací nabíjení
Nabití akumulátoru se udržuje v rozpětí 95 – 100 %.
Poklesne-li na 95 %, spustí se impuls nabíjení A. V tomto
režimu může akumulátor zůstat napojeni na nabíječku třeba i
několik měsíců. Nabíječka soustavně sleduje napětí na pólech
akumulátoru a při poklesu pod 12,7 V v režimu 14,4 V spustí
impuls nabíjení

Podobné dokumenty