Adlibseno - Krmení koní

Transkript

Adlibseno - Krmení koní
Neomezenékrmenísenem–anonebone?
Jednouznejdiskutovanějšíchoblastívkrmeníkoníjemnožstvísena,kterébykůňměldenně
dostat. Vedle zastánců neomezeného předkládání sena stojí ti, kteří překrmování senem
striktněodsuzují.Tytodvanesmiřitelnétáborylidímajízasebouvětšinoukoně,kteřísvou
dobroukondicípodporujízrovnajejichnázor.Jakjetomožné?Jakto,ženěkterémukonistačí
5kgsenadenněajinému20kgpomalunestačí?
Jakovždy,ležípravdaněkdeuprostřed.Vjakékolioblastipráceskoňmijepotřebabrátvpotaz
individualitu koně, jeho plemeno, věk, pracovní zatížení, zdravotní a psychický stav.
Neexistujeuniverzálněplatnéřešení,kterévšichnitakusilovněhledají.Avevýživětoplatí
obzvlášť.
Konějakotakovíjsouuzpůsobeníneustálemupříjmumaléhomnožstvínutričněchudépíce.
Tatovětajeklíčemkpochopenísprávnéhokrmeníkoní.
1. Kontinuálnípříjemmaléhomnožstvípotravy
a. Koně, kteří žerou seno nárazově (nejčastěji 2x denně) budou potřebovat
mnohem větší množství sena, protože tento nefyziologický způsob krmení
zatěžujekoňskétráveníakůňkrmenínevyužívátakdobře,jakbymohl.Navíc
dochází ke značným ztrátám zašlapáním apod. Hladovění přes den a
nedostatečnýčasaklidnažrádlojejedenznejčastějšíchnešvarů,sekterýmse
ukonípotkávám.Titokoněčastožerourychleamálokoušou.
b. Koně,kteříjsoukrmeniněkolikamenšímidávkamisenadenněvystačísmenším
množstvímačastobývajíipopsychickéstráncemnohemvyrovnanějšíipokud
množstvísenajeoněcomenšínežbymělobýt(nejčastějisportovníkoně,kteří
jsoukrmenivyššímmnožstvímžlabovýchkrmiv)
c. Koně,kteřístojíshlavouzapíchnutouubalíkusenavevýběhuaprogramověse
přežírají–většinoukoně,kteřístojínamalýchhliněnýchvýbězích–nudísea
žerou,jakočlověkvečerutelevize.Malýhliněnývýběhnenífyziologickýzpůsob
Ing.MonikaMechová
www.krmeni-koni.cz
[email protected]
odchovu. Pusťte takového koně na pastvinu a nejspíš ho u sena ani
nezahlédnete.
2. Nutričněchudápíce
a. Pokud koně krmíme průměrně kvalitním nebo horším senem, bude ho
potřebovat více, než pokud máme krásné kvalitní různodruhové seno plné
bylinek, sklizené v optimální vegetační fázi rostlin a bezvadně technologicky
vyrobené a skladované. Superkvalitního sena koně tak k dosažení dobré
výživnékondicepotřebujíméně.Ovšempozor,abytakovíkoněsomezeným
množstvím krásného sena neměli hlad… Takové seno je nutné ředit senem
méně kvalitním nebo slámou. Případně sníženou dávku rozdělit do několika
denníchdílčíchdávek.
b. Primitivní plemena koní (a koně dobře záživní jako QH atp.) jsou extrémně
náchylnánadnešníspeciálnípastevnísměsiaznichdělanékvalitníseno.Na
těchto pastvinách bývají primitivní plemena koní tlustá a musí se jim pastva
omezovat. Je proto lepší tyto koně pást na chudých pastvinách s původním
porostemadávatjimživinověchudšíseno,abymohliuspokojitsvéfyziologické
potřebynažrádloanebylijakodělovékoule.Modernívyšlechtěníteplokrevníci
jsounatomsamozřejmějinak.
Ajaksevýšeuvedenéprojevujevpraxi?Pracujícíkoně,kteřímajívysokénárokynaenergii,a
protovyššídávkyžlabovýchkrmiv,majílogickynižšíspotřebupíce.Koňskýtrávicítraktnení
nafukovací.Navíckůňsenaučívyužívatprimárnětyživiny,kterédostávávnejvětšímmnožství.
Tzn.Kůň,kterýdostávádenně3kgovsanetrávítakefektivněvlákninuvpícijakokůňdržený
čistěnapastvěnebosennédietě.
Jako příklad světového jezdce, který odrazuje od neomezeného krmení senem, je často
uváděnaAnjaBeran.Jenžeonasvékoněkrmísuperkvalitnímnapařovanýmlučnímsenem6x
denně.Kdoznásmátakovépodmínky?
Píce,nejlépepastva,jeprokonětounejpřirozenějšístravouamělabytvořitzákladkrmné
dávky každého koně. Ať už je to vrcholový sportovec nebo domácí mazlíček. Konkrétní
Ing.MonikaMechová
www.krmeni-koni.cz
[email protected]
množstvísepakodvíjíodplemene,typupráce,podmínekustájení,metabolickéhotypukoně,
kvalitydostupnépíceamnohodalšího.
Říct,ženeomezenýpřístupksenujeřešenívšeho,jeomyl.Stejnětaktvrzení,žeprůměrnému
konistačíkezdraví6kgsenadenně.
Aradanazávěr?Pokudsebudeterozhodovat,jakékrmeníjeprávěprovašehokoněnejlepší,
ptejte se odborníků. Hledejte v praxi člověka, který má za sebou prokazatelně zdravé a
úspěšné koně ideálně v počtu kusů vyšší než 1. Hledejte člověka, který se nebojí vašich
všetečnýchotázek.Člověka,kterýsenebojíříct„nevím“nebo„nejsemsijistý“.Člověka,který
vámochotněukážesvojipráci,úspěchyineúspěchy,kterýsestáledálvzděláváaudržujesi
určitoupokoruvůčisvémuoboru,lidemikonímsamotným.
MonikaMechová
Ing.MonikaMechová
www.krmeni-koni.cz
[email protected]

Podobné dokumenty

Žaluzie, rolety - Okna, dveře, schody

Žaluzie, rolety - Okna, dveře, schody At a first glance, the classical interior aluminium blinds powered by a motor is due to this effect quite unique.

Více

ZÁSADY BARIÉROVÉ OŠETŘOVACÍ TECHNIKY Renata

ZÁSADY BARIÉROVÉ OŠETŘOVACÍ TECHNIKY Renata přísně dodržovat aseptické metody a postupy (např. převazy, zavedení a výměna kanyl, katétrů, injekční terapie, infúzní terapie, při péči o poškozenou oblast kůže)

Více

Korozivzdorné oceli v potravinářském a nápojářském průmyslu

Korozivzdorné oceli v potravinářském a nápojářském průmyslu tažením (jako je tomu např. u soudků na pivo), může být pro zlepšení tvařitelnosti oceli její obsah niklu zvýšen na 9% i více. Podobně jako u feritické oceli značky 1.4521 i u této austenitické kor...

Více

UKÁZKA PDF: Vše o koních

UKÁZKA PDF: Vše o koních Jaké druhy koně existují?  Jsou to plnokrevníci, chladnokrevníci a teplokrevníci. Ale s teplotou krve nemají tyto názvy  nic společného. Plnokrevník je obecný pojem pro citlivé a rychlé dostihové k...

Více