oznámení na web

Transkript

oznámení na web
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
OZNÁMENÍ
Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon)
oznamuje
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle
§ 33 téhož zákona, že byla vydána změna integrované povolení pro zařízení
„Kovošrot Group CZ – Zpracování odpadů Česká Lípa“
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s.,
Česká Lípa.
Rozhodnutí č.j.: KULK 27842/2016 ze dne 5. dubna 2016 nabylo právní moci dne 22.4.2016
a je k nahlédnutí na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
č. dv. 1224 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě
(tel.: 485 226 499, Bc. Svačinková).
Otisk úředního razítka
Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 444
e-mail: [email protected] • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 •
Datová schránka: c5kbvkw