23. ročník, úloha IV . E MacGyver a teploměr !!! chybí statistiky !!! Z

Transkript

23. ročník, úloha IV . E MacGyver a teploměr !!! chybí statistiky !!! Z
Fyzikální korespondenční seminář UK MFF
http://fykos.mff.cuni.cz
23 . IV . E
23. ročník, úloha IV . E . . . MacGyver a teploměr !!! chybí statistiky !!!
Z materiálů, které máte doma k dispozici, zkonstruujte funkční teploměr a pomocí vhodných
známých teplot nakalibrujte jeho stupnici. Nezapomeňte nám poslat fotografii výsledku vašeho
snažení.
organizátoři se usnesli, že konstrukční úloha dlouho nebyla.
Teorie
Pro měření teploty můžeme využít mnoho jednoduchých principů. V běžném životě se
nejčastěji setkáte s teploměry využívajícími roztažnost kapalin a dnes čím dál tím rozšířenějœ
šími elektronickými teploměry. Méně obvyklé, ale také využívané, jsou bimetalové teploměry.
V tomto řešení zkonstruujeme jeden z možných elektronických teploměrů, který bude využívat
závislosti velikosti schodku napětí na PN přechodu křemíkové diody na teplotě.
Přiložíme-li k sobě dva polovodiče s různou vodivostí, vytvoříme tzv. PN-přechod. Ustaví se
na něm rovnováha v difuzních tocích nosičů náboje, jejímž výsledkem je skok napětí v oblasti
přechodu. Protože difuze je teplotně závislá, bude na teplotě záviset i velikost schodku napětí.
Experiment
Pro provedení kalibrace teploměru nepotřebujeme příliš mnoho vybavení. Stačí vhodná
dioda (v našem případě přechod báze-emitor tranzistoru 2N2222A, který se dodává v provedení
s kovovým pouzdrem, což je pro naši aplikaci výhodné – přenos tepla je efektivnější a budoucí
teploměr bude mít rychlejší odezvu), pár spojovacích drátů, voltmetr a teploměr. Voltmetr
přepneme do režimu zkoušečky diod, kdy měří přímo napěťový schodek na PN-přechodu.
Pomocí vařící vody a kostek ledu si dokážeme namíchat libovolnou teplotu z rozsahu
0–100 ◦C. Teplotu vzniklé směsi měříme rtuťovým teploměrem se stejným rozsahem. Musíme
dávat pouze pozor na to, aby se nám kvůli teplotě vzduchu v okolí směs neohřívala či nechladila
příliš rychle, důležité je také měřit oběma měřidly přibližně ve stejné oblasti. Naměříme tak
několik bodů kalibrační závislosti, které najdete v tabulce. Chybu měření odhadujeme na 1 ◦C,
resp. 1 mV.
Tabulka výsledků měření
◦
T [◦C]
T [ C]
U [mV]
100
80
60
40
20
0
540
2
768
10
750
20
724
32
696
42
674
50
654
62
629
72
605
86
569
91
559
naměřená data
kalibrační přímka
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
U [mV]
Obr. 1. Fitovaný graf závislosti napětí na teplotě
Po vynesení do grafu (obr. 1) vidíme, že kalibrační závislostí bude přímka popsaná závislostí
T (U ) = −aU + b, kde a a b jsou konstanty a U napětí na PN přechodu. Fitováním v programu
gnuplot1 získáme hodnoty konstant a a b. Výsledek je
T (U ) = (−0,426U + 329) C ,
1)
Návod najdete např. na našich stránkách v Sekci experimentů.
-1-
Fyzikální korespondenční seminář UK MFF
http://fykos.mff.cuni.cz
23 . IV . E
přičemž za napětí U dosazujeme v milivoltech. Přesnost kalibrace je dána zejména přesností
kalibračního teploměru, bude tedy přibližně 1 ◦C.
Poznámky k řešením
Většina vypracovaných řešení byla velmi pěkná (sešlo se mnoho různých teploměrů, od
klasických kapalinových, přes bimetalové po diody a termočlánky) a bylo vidět, že jste si na
experimentu dali záležet. Nejčastější chybou bylo zamlčení toho, jak jste kalibrovali – pokud
jste používali jiný teploměr na zjištění hodnot, bylo vhodné napsat jaký a s jakou chybou měřil.
Výsledek založený na odhadu nemá příliš velký význam.
Aleš Podolník
[email protected]
Fyzikální korespondenční seminář je organizován studenty UK MFF. Je zastřešen Oddělením
pro vnější vztahy a propagaci UK MFF a podporován Ústavem teoretické fyziky
UK MFF, jeho zaměstnanci a Jednotou českých matematiků a fyziků.
-2-

Podobné dokumenty

Zde

Zde 5 Postup m¥°ení Pro ov¥°ování zákon· zachování energie a hybnosti pouºijte sestavu se dv¥ma vozíky, pro kaºdý z nich jeden pohybový senzor. Instalaci pohybového senzoru ukazuje Obr. 2 (vlevo). P°ed...

Více

součástky

součástky Ročník 2003 Kód časopisu A B C D E F G H J K L M O Q R S T U V W X Y

Více

Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu

Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu Bodové náboje se budou přitahovat silami 6,25 ∙ 10-6 N.

Více

Intellisensor Pro.qxd

Intellisensor Pro.qxd přičemž VLOŽTE lepenku mezi čidlo sloupků a povrch. Při tomto postupu je také důležité, abyste měli druhou volnou ruku v dostatečné vzdálenosti od nástroje.

Více

Moderní regresní metody

Moderní regresní metody modelu regresní přímky jen tím, že v ní místo kvantitativní proměnné X používáme k vysvětlování hodnot proměnné Y kvalitativní proměnnou (faktor) X. Parametr b ovšem v takovém případě nemůže být je...

Více

Výfuk, XXV.IV.6 Odporný odpor

Výfuk, XXV.IV.6 Odporný odpor nakonec zapíšeme výsledný odpor R = (233,33 ± 5,56) Ω .

Více

Step-by-step návod na redukci dat pozorování

Step-by-step návod na redukci dat pozorování levý dolní a následně pravý horní roh obdélníkové oblasti, která by měla obsahovat dobře viditelnou úzkou spektrální čaru, ze které bude program schopen určit automaticky její zakřivení. Po výběru ...

Více