Sborový zpravodaj Informator parafialny

Komentáře

Transkript

Sborový zpravodaj Informator parafialny
Sborový
zpravodaj
Informator
parafialny
Farní sbor Slezské církve
evangelické a.v. v Bystřici
Prosinec 2013
8. ročník s novými
pravidly. POUZE finanční
příspěvky. Dárky se
zhotoví až na Ukrajině.
Prosinec 2013
Hle, přichází tvá spása!
V y, k t e ř í p ř i p o m í n á t e
Hospodina, nedopřávejte
si klidu! Projděte, projděte
branami! Připravte lidu cestu!
Vyrovnejte, vyrovnejte silnici!
Odstraňte kamení! Zvedněte
korouhev nad národy!
Hle, Hospodin dává slyšet
až do dálav země výzvu:
"Vyřiďte dceři sijónské: Hle,
přichází tvá spása!"
Izajáš 62:6,10-11
Milí členové našeho bystřického
sboru,
nechce se tomu věřit, ale máme
tady ADVENT. Doba přípravy a
očekávání na příchod Ježíše Krista.
V adventu si často připomínáme
slova starozákonních proroků, plná
naděje a touhy po Mesiáši. Toužíme
po něm i my? Neztrácíme někdy
onen nadějný výhled na spásu?
Celý advent nám ukazuje k světlu
naděje, jež v Božím Synu září do
temnot našeho živoření. On přišel,
abychom měli život, který je spojen
s Bohem a nezničí jej ani smrt. Kdo
má ve víře osobní vztah k Ježíši
jako Božímu Synu, kdo přijímá Boží
svědectví o něm jako kdysi Marie,
ten už teď má ve svém životě spojení
s věčností a smrt je mu branou
do života. Je jasné, že to největší
teprve přijde. A k tomu měli vyhlížet
posluchači Izajáše, ale k tomu máme
vyhlížet i my v době současné.
K Jeruzalému, ke zklamanému
Božímu lidu, se blíží pomoc. Přichází
Spasitel a není sám: má s sebou svou
mzdu, svůj výdělek, odměnu za svou
práci. Není to zlato a stříbro, ale živí
lidé, které pro sebe získal. Ti, kdo patří
do Boží rodiny, jdou ze všech stran s
ním a on je vede.
A tomuto vjezdu má celý Jeruzalém
pomáhat, navzdory své únavě a
malomyslnosti.
Ještě nikdo není vidět, ještě se
nic neděje, ale ta práce má začít
vybíráním kamení, opravou silnice,
přípravou cesty, protože On přichází:
"Zvedněte korouhev nad národy!"
Vážení, třebaže žijeme v jiné době,
Izajášovo slovo mluví i k nám. Je
pořád dost toho, co se dá odstranit
z cesty Kristu, který přichází. A jeho
korouhev, znamení jeho vítězství,
nemá ležet někde v koutě, ale má
03
vlát v našich sborech, v církvi, ale i v našich rodinách, má být vidět nad tímto
světem.
Možná, že jsme stejně unaveni jako ti jeruzalémští stavitelé, starosti na nás
doléhají, ale Spasitel je na cestě a církev má vybírat kamení a pozvedat jeho
prapor, vyhlašovat jeho vítězství nad viditelným i neviditelným zlem. Jakoby
i nám, církvi Kristově tohoto století Izajáš říkal:“ Nesmíte to vzdát! Zvedněte
korouhev národům! Vyhlašujte jeho panství, kažte evangelium všemu navzdory
a odstraňte překážky na jeho cestě za člověkem. On přichází!“
A ještě jeden zajímavý moment z toho textu ke mně promlouvá:
Na konci každých Služeb Božích je svoláván na nás všechny v Áronově
požehnání pokoj Boží, s nímž jdeme do své všednodennosti. Bůh v Kristu
nám dává pokoj a díky za něj. Izajáš však Boží lid vybízí, aby on Bohu pokoj
nedopřával. Zní to bezmála jako navádění k něčemu nedovolenému, ale právě
to Bůh chce, a tak to prorok vyřizuje jako Boží přání: "Vy, kteří připomínáte
Hospodina, nemlčte a nedávejte jemu pokoje, dokud neutvrdí a nezpůsobí, aby
Jeruzalém byl slavný na zemi."
Pán Bůh pokoj dává, ale my mu jej dávat nemáme. Nemáme se ostýchat
jej prosit o to, na co sami nestačíme. On chce, abychom jej trvale obtěžovali
v důvěře jeho dětí, abychom tloukli na jeho dveře a nedali mu pokoj, stále mu
připomínali jeho sliby, kterých se držíme. On přece potvrdil ve svém Synu, že
miluje svět a my mu to v přímluvných modlitbách za každého člověka našeho
sboru i této planety smíme připomínat. "Vy, kteří připomínáte Hospodina,
nemlčte a nedávejte jemu pokoje."
Přeji Vám požehnaný adventní čas, niterné prožití vánoční zvěsti o narození
Spasitele světa a radostné svátky Božího příklonu ke světu. Ať celý nový rok
2014 je prosáknutý Boží blízkostí.
Mgr. Roman Raszka
Žnivová slavnost
04
V sobotu 28.9. se opět
konala tradiční Žnivová
slavnost v PZKO Milíkov.
Téma letošní žnivovky bylo
„Opravdové bohatství“.
Základním textem byly
verše z 2. Timoteovi 6,610 - „Zbožnost, která se
spokojí s tím, co má, je už
sama velkým bohatstvím.
Nic jsme si totiž na svět
nepřinesli, a také si nic
nemůžeme odnést. Máme-li jídlo
a oděv, spokojme se s tím. Kdo
chce být bohatý, upadá do osidel
pokušení a do mnoha nerozumných
a škodlivých tužeb, které strhují lidi do
zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho
zla je láska k penězům. Z touhy po
nich někteří lidé zbloudili z cesty víry
a způsobili si mnoho trápení.“
Vedení žnivovky měli na starosti
Daniel Szymeczek a Tomáš Hudziec.
Žnivová slavnost mě letos velmi
potěšila svým bohatým programem,
ve kterém nechyběly scénky, hudební
vystoupení Lidie Szymeczek za
doprovodu pastora Romana Raszky,
tradiční přestup dorostenců do
mládeže a Slovo Ericha Bocka.
Nejvíce mě na žnivovce oslovila
scénka dorostu, která byla založena
na písni „Postanowiłem pójć za
Jezusem“, kde dorostenci zahráli
situaci založenou na skutečném
příběhu, kde autor písně a zároveň
ústřední hrdina – Sadhu Sundar Singh
byl ochotný se vzdát všeho, dokonce
i své rodiny a svého vlastního života,
pro víru v Ježíše Krista. Tato scénka
pro mě jednoznačně shrnula celé
téma, kdy jsem si uvědomila, jak
velký poklad máme v Ježíši Kristu, a
jak moc se často opírám o sice dobré,
ale pomíjivé věci tohoto světa.
Jediné, co hodnotím na letošní
žnivové slavnosti záporně, je malá
účast střední generace, která by jistě
přinesla další obohacení slavnosti
a povzbudila nejenom mladé, ale i
všechny ostatní. Navzdory tomu mě
letos žnivová slavnost celkově moc
povzbudila a věřím, že se příští rok
opět setkáme společně jako sbor a
navzájem se tak obohatíme.
Marie Ponková
Mládežové bohoslužby, jak
mají být…
Je neděle, 20. 10. 2013, a do
našeho bystřického chrámu se
začínají po osmé hodině ráno scházet
zejména mladí lidé. Proč? No přece,
mají svoje mládežové bohoslužby. Ale
i my ostatní sborovníci jsme srdečně
vítáni.
Po úvodní písni PANE BOŽE
PŘIJĎ K NÁM je všem představeno
téma dnešních bohoslužeb a jsme
dvěma milými mladými sestřičkami
IVOU a SYLVOU BOSZCZYKOVÝMI
i mile přivítáni. Nezapomněly pozvat
mezi nás v modlitbě i našeho PÁNA
JEŽÍŠE.
Pro dnešní den byl určen a čten
také text z JOBA : 22. kapitoly, od
21. do 30. verše. Jsme jím vyzváni,
abychom se měli k BOHU důvěrněji.
Následuje blok písní, které zpíváme
společně všichni, mladí zpívají
vpředu. Poté si pro nás mladí
připravili skvělou evangelizačně
zaměřenou scénku. A už nastupuje
s hlavním Slovem milý host, vlastně
původem náš bývalý člen sboru, bratr
pastor VLASTÍK CIESAR z Gutů.
Jeho kázání bylo velmi obohacující,
na dnešní téma: BLÍŽ K TOBĚ, BOŽE
MŮJ.
Po oznámeních ještě vystoupily
sestry LIDZIA a ELA SZYMECZKOVY,
aby nám zazpívaly za houslového
doprovodu MARKA RUSZE a po
modlitbách za děti, mládež, dorost,
rodiny a seniory se už na začátku
jmenována děvčata s námi rozloučila.
PAMATUJME NA NAŠE MLADÉ
V MODLITBÁCH, NEUSTÁLE SI
JE PŘIPOMÍNEJME PŘED TVÁŘÍ
OTCE A SYNA A VYPROŠUJME
PRO NĚ DUCHA MOUDROSTI A
POZNÁNÍ!!!
Mgr. Jarmila Hejnochová
05
Africké sny
Již podruhé , tentokrát 20. 10. 2013, proběhlo v třineckém sborovém domě
Hutník v 16.30 setkání nazvané Africké sny. Nabitý sál svědčil o zájmu o tuto
činnost. Jedná se o
projekt Farního sboru SCEAV v
Třinci Děti Afriky, který je
spojen s oblastí v centrální Tanzanii,
kde podporujeme
především vzdělávání nejchudších
dětí a sirotků. Je
možnost stát se podporovatelem
konkrétního dítěte nebo
třeba přispět na stavbu nových tříd.
Celé setkání
probíhalo v Africkém duchu, hudební
skupina Daniela a Zuzky
Kaczmarczykových zpívala africké
písně, promlouvali
zajímaví hosté, mohli jsme se
dozvědět informace
o probíhajících projektech, co je
nového, shlédnout video a zlatým hřebem programu byla návštěva pastora
Zaka Malekwy, kterému se podařilo přijet z Tanzanie, a který nás svým osobitým
způsobem pozdravil, povzbudil a zazpíval. Celé setkání bylo v duchu vděčnosti
našemu Pánu za tuto práci a za Jeho milost, která platí pro lidi ze všech
národů…
Více informací o projektu najdete na www.detiafriky.cz
Výlet nedělní besídky
06
CENIZOK?
Říká Vám to něco?
Přesně toto heslo
jsme si přečetli
na autobusovém
stanovišti v Třinci,
když jsme vyřešili
křížovku, kterou
připravily naše
tety a strýc. Zkuste
přečíst CENIZOK
odzadu a hned
pochopíte, kam
jsme se vydali dne
28.10., ve státní
svátek.
Státní svátek
m o ž n á p r o
některé byl dnem
odpočinku, ale pro
nedělní besídku
to byl den výletu.
Setkali jsme se u
pošty v Bystřici, a pak jsme jeli vlakem do Třince. Následně jsme se prošli na
autobusové stanoviště v Třinci a autobusem jsme dojeli do Oldřichovic. Pak už
nám postačily nohy, abychom došli na Kozinec. Před výstupem nás však čekalo
řešení hádanek a křížovek, ze kterých jsme se dozvěděli, jak vysoká je hora a jak
se jmenuje. Zkuste si vyřešit tyto hádanky také (viz dole)
Sluníčko svítilo, byl nádherný podzim, a tak nám nic nebránilo v tom,
abychom se vydali na cestu. Během náročného výstupu jsme mohli obdivovat
krásy přírody, ale také si povídat s našimi kamarády. Uběhla pouze hodina a
již jsme viděli chatu. To bylo radostí. Hned jsme se všichni pustili do výborných
dobrůtek, které pro nás připravily naše maminky. Někteří si pochutnali na
řízku, jiní zase na rajčatech a okurce. Po vydařeném odpočinku, jsme si sedli
u chaty na lavičky a teta nám začala vyprávět příběh O žabičce (škoda že byla
plyšová), která sbírala houby, které byly pro její život velmi nebezpečné. A tak
jsme si zase připomněli, že hřích, i když je často lákavý, nás může „otrávit“
jako muchomůrka zelená. Po příběhu jsme se mohli modlit a zpívat písničky z
nedělní besídky. Po společných písních jsme si zahráli hry. Pak nás čekalo další
dobrodružství. Bylo třeba jít dál. A tak jsme si sbalili všechny věci a vydali jsme
se na cestu zpátky. Ta nás dovedla až na Milíř. Cestu jsme si zpříjemnili bojovou
hrou a písněmi. Bůh nám požehnal a dal nám hezký den.
Děti nedělní besídky
Více foto na: www.nebebystrice.webnode.cz
Křížovky z výletu:
07
Potravinová banka - poděkování
Potravinová banka v Ostravě si dovoluje touto cestou srdečně poděkovat
všem členům sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici za projevenou
ochotu, vstřícnost a štědrost při aktivním zápojení do sbírky potravin pro
potřebné, která proběhla v měsíci říjnu, v rámci akcí konaných u příležitosti
Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.
Výtěžek sbírky Jablunkovského seniorátu SCEAV je 517 kg potravin (z toho
SCEAV v Návsí 136 kg, SCEAV v Hrádku 128 kg, SCEAV v Písku 119 kg a
SCEAV v Bystřici 134 kg). Potravinová sbírka, která proběhla v rámci seniorátu,
byla rozdána ve střediscích Slezské diakonie. Konkrétně se jedná o následující
střediska: BETHEL Třinec-Kanada, JORDÁN, SARA Třinec, Sociální asistence
Třinec, Jablunkov, Frýdek-Místek, HOSANA Karviná, POHODA Karviná,
Sociální asistence Ostrava, Bohumín, LYDIE, BETHEL Bruntál.
08
Žijeme ve světě víry. Ten svět
víry je někde uvnitř nás, ale také ho
obýváme společně s druhými. Ve
sboru, církvi, rodině, s přáteli, ve
skupině mládeže… Něco je pro nás
všechny důležité, jdeme podobným
směrem, v modlitbě společně
říkáme Otče náš… Víra je dar od
Pána Boha. Ale cesta k ní vede
většinou skrz lidi a poznání docela
lidské. Je to cesta hledání, učení
se, rozhovorů. Katecheze, česky
vyučování. Jedním z míst, kde k takovému společnému hledání a vyučování
dochází, je příprava ke konfirmaci
Děti starší 12 let řadíme mezi konfirmandy. Konfirmace je církevní slavnost,
při níž církev uznává konfirmanda za samostatného plnoprávného člena (ač si
na výkon všech práv bude ještě muset počkat do 18 let).
Konfirmovat znamená pak potvrdit. Třeba výsledky lékařského vyšetření (jak
na tom pacient je). Nebo let letadlem (že cestující poletí) nebo platbu v bance
(že chci opravdu zaplatit). V protestantských církvích to znamená potvrdit křest
nebo přiznat se ke křtu, o který požádali rodiče na základě své víry.
Letos máme v našem sboru 16 mladých lidí procházejících tímto procesem
vzdělávání. Součástí naší konfirmační přípravy je ucelený výklad základů
křesťanství. Ke schůzkám konfirmandů také patří rozhovor a výchova k
samostatnému a kritickému myšlení. Pozornost věnujeme také modlitbě. Čas
od času skupinu konfirmandů navštíví dorostenci v zájmu navázání nových
vztahů, přičemž je zvou na své různé aktivity. V souvislosti s výše uvedeným
jsme si vědomi toho, že skupinka letošních konfirmandů tvoří podstatnou část
naší komunity a tudíž bude minimálně prospěšné ne-li nutné, aby náš sbor nesl
tyto mladé lidi na modlitbách. Představujeme Vám tedy letošní konfirmandy a
předem děkujeme za Vaše modlitby.
Beata Kantor, Andrea Kotas, Noemi Sikora, Kristýna Hejnochová, Adéla
Ruszová, David Szmek, Zuzana Pietroszová, Pavel Ponek, Sebastian
Podolewski, Nikola Czerneková, Anna Bojková, Markéta Staňková, Jan
Javůrek, Kristína Klusová, Radek Heczko, Šárka Šulovská
Svědectví Nora BENJAMINA BJORSENA ANDY
Navštívit Českou republiku a zejména Slezsko, je vždy požehnáním,
počtvrté více než poprvé!!! Je pro mě velikou radostí, že já kněz – student, mohu
poznat své křesťanské bratry a sestry z ČR lépe. Skvělým svědectvím bylo také
slavit nedělní bohoslužbu ve SCEAVU v Bystřici a ten pocit, že jsme součástí
jedné církve! Největším povzbuzením pro mě, když jsem navštívil Slezsko, bylo
to, že jsme spolu s českými bratry a sestrami mohli pracovat pro evangelium
a šířit jej v Bystřici, Ostravě a nakonec v celé ČR. Snažili jsme se a udělali to, co
Bůh žádá, abychom udělali – a věřím, že Duch sv. zasel také některá semena v
srdcích žáků školy v Bystřici. To je nejdůležitější. A musíme mít na paměti, že
PÁN JEŽÍŠ slibuje, že bude s námi až do konce světů. Mt 28,16 – 20, 1. Kor. 1,9.
S přáním pokoje, Benjamin Bjornsen Anda.
Modlitební skupinka sester
„Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která
nás spojuje v Kristu Ježíši. Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v
nás přebývá“. ( 2. Timoteovi 1, 13-14).
Tato slova jsme dostaly od Pána pro tento rok. Vyjadřují opravdu to, co je i
cílem našich modlitebních setkávání. Ta probíhají každý týden ve čtvrtek buď v
18h-v létě, nebo v 16h-v zimě. Je to velký dar, že se můžeme nejen posilňovat
studiem Bible, ale také vzájemně sdílet, důvěřovat si a modlit se za naše rodiny,
za sbor, za naše obce a ostatní potřebné. Naše modlitební podpora nás ujišťuje
o tom, že jsou v blízkosti lidé, kteří nás vyslyší a pomohou v případě problémů.
Čas strávený na těchto chvílích nás posiluje a hlavně poznáváme více našeho
dobrého Pána. Věříme, že On nás nadále povede svojí cestou, abychom mohly
být Jeho dobrým nástrojem.
Irena Morcinková
Každé čtvrté úterý v měsíci se scházejí naše sestry
na pravidelném setkání u Slova Božího. 3. 12. však
došlo ke slavnostnímu ADVENTNÍMU SETKÁNÍ, nejen
našich sester, ale i sestřiček ze sboru SCEAV v Hrádku.
Celé setkání vedly naše dvě sestry A. Brcháňová a I.
Cieslarová.
Po uvítání zpíváme píseň Godzien jesteś, modlíme se
a děkujeme PÁNU za uplynulý rok. Sestra Marta Czyžová
pro nás připravila se svou skupinkou žen z Hrádku
nádherné háčkované dárečky, ale také biblický úvod na 12. verš 8. kapitoly
Janova evangelia, abychom následovaly našeho PÁNA, který je světlem světa.
Zapalujeme svíčky, zpíváme koledy a po děkovné modlitbě s. Aničky Piętakové
s chutí jíme večeři a výborné zákusky z naší Babiččiny pekárničky.Chvíli
vzpomínáme a smějeme se, starým dobrým časům u pasení krav v básni s.
Irenky Wantulokové. Přichází řada i na hosta, a tím je tentokrát paní farářka
Anna Bystrzycká. Vzpomínala na uplynulých 40 let, od 16. 9. 1973 až doposud,
co všechno za ty roky služby prožila a kde všude působila.
Nakonec přichází chvíle poděkování, nejen našemu hostu, ale také PÁNU
za naši vedoucí s. IRENKU CIESLAROVOU, která svou službu bere velmi
zodpovědně a věrně slouží PÁNU našemu!!! Veršem z Lukáše, 8. kapitoly:
„Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu ani nedá pod postel, ale dá
09
je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli SVĚTLO:“
Rády bychom, aby přicházely mezi nás i další sestry v našem bystřickém
společenství. Setkáváme se i nadále, v novém roce, každé čtvrté úterý v
měsíci, v zimním období v 16.00 hodin a v letním v 18.00 hodin. Také máme
dvakrát za rok velmi zdařilá kreativní setkání. A JAKO ODPOVĚĎ NA VÝZVU
Z JEREMIÁŠE : „ VOLEJ KE MNĚ A ODPOVÍM TI,“ CÍTÍME, ŽE MODLITBY
JSOU VELMI DŮLEŽITÉ, PROTO VÁS TAKÉ VOLÁME, PŘIJĎTE NA NAŠI
MODLITEBNÍ SKUPINKU, TU míváme každý čtvrtek v 16.00 hodin, v malé
místnosti pro děti, v budově Kanán, č. 105.
60 rocznica zwarcia związku małżeńskiego to wyjątkowa okazja do
podsumowań i refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem
dwojga ludzi. Jest to też okazja by wypowiedzieć kilka ciepłych słów życzeń.
Jan i Zuzanna
Niemczykowie
Miejsce zamieszkania:
Bystrzyca 423
Ślub zawarty w kościele
ewangelickim w Wiśle
dnia 21.11. 1953
Kilka słów od strony krewnych:
Swoim rodzicom serdecznie dziękują za wychowanie, miłość i prowadzenie
do wiary w Pana Jezusa Chrystusa jak też i wsparcie w służbie Bogu i ludziom
ich dzieci: Jan, Helenka i Wanda.
Serdeczną podziękę za wszystko i wyrazy serdecznej miłości deklarują syn
Jan z Drahušką i wnuczki Markéta, Vlasta, Jana, dalej córka Hela z Milanem,
wnucy Sandra i Stefan z prawnuczką Sofinką, Radek i Ester z prawnuczką
Emily, Roman i Miriam, wnuk David. A także córka Wanda z Tadkiem, wnucy
Daniel i Markétka z prawnuczką Elišką, wnuczka Andrea i Daniel i prawnucy
Daniel, Michael, Lilianka i Andreas.
Niech Święty Duch wypełnia życie Wasze i jest mocą do życia i zbawienia.
Z poważaniem dzieci, wnucy i prawnucy
PSALM 71. 17-18
Kierownictwo zboru w Bystrzycy dołącza się do powyższych życzeń
powierzając drogich Jubilatów Bożej opiece życząc zarazem, aby wspólnie
obchodzili niejedne jeszcze urodziny, aby dopisywało im zdrowie i taka
pogoda ducha, jaką widzimy przy każdym spotkaniu.
List do Efezjan 6:10 Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
10
KŘTY ve sboru
Narození
Křest
12.08. 2013
31.08. 2013
29.12. 2012
20.07. 2013 02.08. 2013 23. 09. 2013 28.09. 2013
29.09. 2013
29.09. 2013
29.09. 2013
13.10. 2013
17.11. 2013
Emílie Heczková
František Sikora
Michal Kostka
Jan Šilhavý
Leontýna Skupieň Nikol Klusová
Jubilanti
Karol Szymeczek
Eva Ponková
Emilie Hudziecová
Adam Morcinek
Danuše Kufová
Jana Mrózková
Joanna Pietroszová
Eva Witasková
Anna Michejdová
Luboš Raszka
Jan Roik
Tadeusz Michejda
09.12.1963
11.12.1943
06.01. 1954
09.01. 1944
17.01.1964
28.01.1984
05.02. 1994
09.02. 1954
11.02. 1934
12.02. 1974
23.02. 1994
29.02. 1964
Sňatky
Martin Raszka 21.09. 2013 Magdaléna Baronová
Daniel Pietrosz 12.10. 2013
Beata Młynková
Petr Weissgärber 12.10. 2013
Michaela Walachová
Tomáš Szlaur 07.12. 2013
Tereza Kufová
11
Wycieczka do Ameryki.
od piekła oswobodził”.
Żadna z nas tam jeszcze nie była,
więc kiedy taka okazja się nadarzyła,
to do samachodów wsiadłyśmy
i w tamte strony pojechałyśmy.
Niedaleko to, wierzcie lub nie,
boć w Mostach u Jabłonkowa
restauracja z taką nazwą słynie.
Świetna zabawa,
sporo atrakcji, trampolina,
zjeżdzalnie, basen z piłkami,
duże klocki, kuchenka,
rowery i samochody,
z tego wszystkiego korzystać mogły
nasze ukochane dzieci
a mamusie, przy kawce, herbatce
gawędziły jak nasze życie leci
i jaką radość mają z dzieci.
Fajne chwile tam spędzilyśmy
i napewno się nie nudziłyśmy.
Czy chciałabyś razem z nami spędzać czas?
Więc zapraszamy, dołącz w czwartki do nas.
mamusie z dziećmi
Świąteczne nabożeństwo
szkółki niedzielnej, które odbyło się 8
grudnia, miało temat: „Bóg Cię
nigdy nie opuści”. Dzieci wraz
z nauczycielami przygotowały
bogaty program. Najpierw nas
przywitały dźwięki kolędy „Cicha
noc”, którą zagrały dzieci na
swoich instrumentach. Pierwszy
głos zabrały maluchy, które
zamieniły się w rybki. Zaś starsi
zapomocą swych cieni przedstawili
narodzenie Jezusa w Betlejem.
W programie nie brakowało piosenek dzieci.
Jedna ze śpiewanych piosenek miała słowa:
„Chrystus, Chrystus, nam się narodził, by nas
12
Właśnie w tym duchu przemawiała do
wszystkich ciocia Monika. Dużą niespodzianką
dla wszystkich jednak była dziecięca orkiestra,
która cały czas podgrywała
do wspólnych pieśni.
Dziękujemy dzieciom
za ich zapał i radość.
Wierzymy, że Bóg został
wywyższony przez naszych
najmłodszych.
Biblická lupa – TV pořad
Každý měsíc – vždy od prvního úterý v měsíci po dobu celého
týdne v IFKTV Třinec (v Bystřici, Třinci a Č. Těšíně) a na internetu
www.projektizrael.cz
Celostátní přenos bohoslužeb ze SCEAV na
vlnách na Českého rozhlasu Dvojka
19. ledna 2014 - z Olřichovic
22. června 2014 - z Třanovic
Slovo na cestu Český rozhlas Ostrava
každou sobotu cca 11:40
Głos Chrześcijan
Každý poslední pátek v měsíci: Český rozhlas Ostrava, po 19 hod.
Magazín ze Slezska Radio 7 (TWR)
Každý třetí pátek v měsíci v 16:30
13
Vyučování cizích jazyků se v
poslední době stává jednou z priorit
ve výchovně vzdělávacím procesu.
Od ledna 2014 se také v našem
sboru budou pořádat KURZY
ANGLICKÉHO JAZYKA pro
dospělé, děti a mládež (všeobecná
angličtina různých úrovní). Vaše
jazykové znalosti tak můžete snadno
zdokonalit. Cena za jednu hodinu
výuky činí 50,- Kč/člen SCEAV
Bystřice, 100,- Kč/nečlen SCEAV.
Výuka jednotlivých skupin bude
probíhat v rozmezí mezi 15.00-18.00
v zasedací místnosti ve druhém
patře farní budovy. Výuku povede
náš krajan, který žil dlouhá léta v
USA, a který si zároveň pomocí
vstupního pohovoru a testu rozdělí
zájemce podle jejich slovní a znalostní
vybavenosti do jednotlivých skupin.
Zájemci se můžou hlásit u sestry
Lidzi Sikorové do 30.12.2013.
14
Komunitní studium Bible
Studijní biblická hodina je
setkáním otevřeným všem zájemcům
o hlubší studium biblického textu
a ěroučných doktrín církve. Nabízí
solidní biblické studium vedoucí k
aplikaci v životě, k proměně pod
vlivem milosti zjevené v Kristu a
zapsané v Božím slovu.
Od ledna 2014 k tomuto účelu
vedení sboru vyčlenilo namísto
4. neděle v měsíci jeden pracovní
den, totiž vždy 4. čtvrtek v měsíci,
kdy se chceme zabývat širší
souvislostí textu, jeho historickým
a literárním pozadím, ale také jeho
dopadem na náš život a za tím
jdoucím různým biblickým principům.
Jednou měsíčně se tak můžete
vzdělávání účastnit i vy. Stačí přijít
každý čtvrtý čtvrtek v měsíci
večer v 18.00h do sborového
sálu v Bystřici. Cyklus biblického
vzdělávání povede náš presbyter
MUDr. David Polednik, který bude
zároveň i řečníkem.
Srdečně všechny zveme ke studiu
v naší komunitě.
KALENDÁRIUM AKCÍ
Na co se můžete těšit v nejbližších dnech a měsících v našem sboru?
20.12.2013 - Vánoční setkání konfirmandů (16.00)
21.12.2013 - Vánoční setkání dorostu a mládeže (16.00)
21.12.2013 - Vystoupení dětí z nedělní besídky v DPS Nýdek
22.12.2013 - Bohoslužby v Bystřici a v Nýdku
22.12.2013 - Vánoční besdíka v budově Kanaan (8.30)
22.12.2013 - Večer koled - Wieczór kolęd w Bystrzycy (16.00)
24.12.2013 - Štědrovečerní bohoslužba v kostele (21.30)
25.12.2013 - Bohoslužby v Bystřici
26.12.2013 - Bohoslužby v Bystřici
26,12.2013 - Celocírkevní slavnost ve svátek Štěpána v Bystřici (16.00)
28.12.2013 - Vánoční večírek sboru - centrum Hutník Třinec (16.00)
29.12.2013 - Bohoslužba v Bystřici
31.12.2013 - Silvestrovská bohoslužba (17.00)
31.12.2013 - Silvestrovský večer ve sborovém sále.
31.12.2013 - Silvestr dorostu a mládeže na faře
(po skončení silvestrovského večeru)
5.-12.1.2014 - Alianční týden modliteb
(rozpis míst konání najdete na úvodní straně zpravodaje)
11.1.2014
- Modlitební konference mladých
12.1.2014
- Rodinná bohoslužba s účastí a programem hostů z Wisły
15.1.2014
- Setkání křesťanských mužů - Kanaan
(18.00)
19.2.2014 - Setkání křesťanských mužů - Kanaan
(18.00)
REKREACE v BESKYDECH
Rekreační středisko Beskydská oáza, o.p.s. v Písku
u Jablunkova přijímá objednávky na rekreační pobyty. O
termínech rekreace je třeba se individuálně domluvil s paní
Jolantou Janik. ředitelkou BO. Rekreační pobyty lze hradit
také unišeky nebo stravenkami.
KONTAKT: [email protected]
[email protected]
Vedoucí střediska: Jolanta Janik
+420 734280935
15
Pařížské rohlíčky
Těsto:
• 3 vejce
• 30 dkg vlašských ořechů
• 30 dkg moučkového cukru
• 2 lžíce mouky
Na pečící papír zdobícím sáčkem tvoříme rohlíčky. Rohlíčky pečeme
raději 14 dní předem, aby změkly.
Poleva ( raději 2 dávky )
• 20 dkg čokolády na vaření
• 10 – 12 dkg tuku omega ( 100 % tuk)
Krém ( raději 2 dávky )
• 3 vejce
• 12 dkg cukru
• 3 dkg kakaa
1. Vše šlehat nad párou a nechat vychladnout
2. Ušleháme si 25 dkg másla a přidáme vychladlou kakaovou hmotu
3. Krémem zdobíme rohlíčky a polijeme kakaovou hmotou
Pečené „Rafaelo"
Ingredience
• 2 vejce
• 1 ¼ hrnku cukru krupice
• 1 vanilkový cukr
• 2 hrnky hladké mouky
• 1 prášek do pečiva
• 1 hrnek vlažného mléka
• 1 hrnek kokosu
• 1 vanilkový cukr
• 2 smetany
Postup
Rozšlehat vejce, 1 hrnek cukru a 1 vanilkový cukr. Do toho zamíchat
hladkou mouku, prášek do pečiva a vlažné mléko. Nalít na plech a
posypat směsí z kokosu, 1 vanilkového cukru a ¼ l hrnku cukru. Vše
upéct do zlatova. Ihned po upečení vylít na teplé těsto 2 smetany
a nechat vychladnout.
Tiramisu (po česku)
16
Ingredience
• 2 balíčky piškotů (dětské nebo cukrářské)
• 2 pomazánková másla
• 2 tekuté šlehačky (celkem 500 ml)
• 200 g moučkového cukru (nebo podle chuti)
• silná káva
• rum
Postup
Pomazánková másla, šlehačku a cukr vyšleháme v krém. Dno nádoby
vyložíme piškoty namočenými v kávě s rumem. Navršíme část krému.
Postup ještě jednou zopakujeme a navrch uhladíme zbytek krému. Dáme
do chladu na 24 hodin uležet. Před podávání posypeme kakaem.
NIKDY NEPODCEŇUJ DÁREK DAROVANÝ Z LÁSKY
Slečna Thompsonová, učitelka, neměla Teddyho Stallarda moc ráda, přestože věděla,
že jeho matka zemřela a otec se o něj moc nestaral. O Vánocích dostala od Teddyho
dárek zabalený ve zmačkaném hnědém papíru přelepeném obyčejnou lepicí páskou.
Slečna Thompsonová jej rozbalila a našla v něm napůl vypotřebovanou lahvičku levného
parfému. Smích ostatních dětí přešla mlčením, kápla si trochu parfému na ruku a zvolala:
"To je příjemná vůně!" Teddy toho dne zůstal ve třídě poslední a řekl zjihlým hlasem:
"Slečno Thompsonová, voníte stejně jako moje maminka." Srdce slečny Thompsonové
se zlomilo. O to víc se začala věnovat svým studentům, hlavně těm pomalejším. Zvláštní
péči věnovala Teddymu Stallardovi. Do konce roku se jeho výsledky výrazně zlepšily. Za
několik let, když se MUDr. Teddy Stallard ženil, na čestném místě jeho maminky seděla
slečna Thompsonová.
Apoštol Pavel vyzývá Korinťany k štědrosti a tím nám dává řadu důležitých naučení.
Mezi jinými také to, že není ani tak důležitá hodnota nebo velikost daru, ale upřímnost
srdce, se kterou se dar dává.
Poděkování a výzva k další obětavosti
Publikováním ve Sbírce zákonů vstoupil v platnost zákon 428/2012 Sb. o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zákon poskytuje církvím možnost
zažádat o některý majetek zabavený v době nesvobody (tady je dobré si uvědomit, že
naše církev oproti církvi katolické, nedisponuje ničím takovým, co by se nám mohlo
navrátit, a co bychom mohli žádat. Jsou to jen zlomky a ne vždy možné zpět získat).
Zákon dále poskytuje církvím dohodnutou kompenzaci za majetek, který vydáván
nebude. Zároveň však zahajuje období, ve kterém bude postupně ukončována státní
dotace na provoz církví. Přijetí tohoto zákona se zásadně dotkne života naší církve a
sboru.
Ze zákona proto jednoduše řečeno vyplývá pro náš sbor jeden základní úkol:
dlouhodobým a nejdůležitějším cílem je směřování k úplné finanční soběstačnosti sborů
a celé církve. Tato potřeba je vyvolána postupným snižováním státní dotace na platy
zaměstnanců během příštích sedmnácti let (každým rokem o 5 %), kdy po tomto období
na platy ji ž církev nedostane ani korunu. Druhou oblastí je vyplácení tzv. kompenzací za
majetek, který dnes již nelze vydat. Tyto kompenzace budou vypláceny církvi po dobu 30ti let a to pevně stanovenou částkou. O tom, jak církev s těmito penězi naloží, se v těchto
dnech vedou ve vedení církve rozsáhlé diskuze. Konkrétní návrh připravuje tzv. Expertní
komise a tento bude předložen k diskusi a schválení na Synodu církve v příštím roce. Po
tomto období církev již žádné peníze od státu nebude dostávat.
Když si vezmeme pojem obětavosti jako takový, co v něm najdeme? Charakter
jednání, při němž jednající člověk výrazně potlačí vlastní zájmy ve prospěch cizího
či obecného dobra. Ušlechtilý a úctyhodný počin. Pokud nám nestačí toto střídmé
vysvětlení, můžeme si vypomoci podobenstvím o chudé vdově, která do chrámové
pokladnice dala vše, co měla (evangelium podle Marka 12,41-44). Její motivy nejsou
známy. Ale to, že peníze dala do chrámové pokladnice, mluví samo výmluvně o úctě, jíž
23
se těšil jeruzalémský chrám, než byl roku
70 zničen. Obětavost je to krajní, protože z
Ježíšova výkladu jejího počinu vyplývá jeho
takřka „sebevražedný“ charakter: „Všichni
totiž dali ze svého nadbytku, ta žena však ze
svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z
čeho měla být živa“.
Přestože naše obětavost ve sboru
zajisté nejspíš pro nikoho z nás není oním
mimořádným, sebezapíravým, náročným
aktem, ve kterém bychom dávali dary
ze svého nedostatku (vezmeme-li v
úvahu existenční situaci vzpomenutého
evangelijního příběhu) ale je jakýmkoli
osobním finančním příspěvkem do sborové
pokladny, přesto je každý dar člena našeho
sboru neskutečně cenný ať je to stokoruna
či větší obnos, a za každý dar jsme vděční.
I když věřím, že nám všem je jasné, na
základě přijatého zákona soběstačnosti
církve, že na stokoruně (coby ročním
příspěvku) v dnešní době už lze jen stěží
viset a je třeba se pohnout dál, také s
navýšením příspěvků na sborové účely,
ze kterých je hrazen provoz sboru, jeho
investice a konec konců i další vyhlídnuté
cíle misijního charakteru, kvůli kterému jsme
loni zřídili Misijní fond.
Velké díky bych rád vyslovil
na tomto místě všem, kteří tuto
realitu vzali v potaz a vědomě se
zřekli nemalých obnosů, abychom
mohli splatit úvěr čerpaný při
rekonstrukci sborového domu
Kanán, kterého existenci si všichni
s povděkem užíváme. Děkuji za
obětavost a za dary, kterými jste
pomohli tento úvěr splatit. Je
třeba vyzdvihnout některé vdovy,
které svou obětavostí naplňují
výše zmíněné podobenství a
zahanbují mnohé členy sboru,
kteří jakoby zapomínají na finanční
spoluodpovědnost s celým sborem.
Připomínáme to z důvodu toho, že k
srpnu 2013 jsme již veškeré pohledávky
vůči bance uhradili.(detailní celkové částky
týkající se úvěru mi Věrka dodá odpoledne)
Doplnit jen celkovou částku úvěru s tím, že
podrobnější údaje budou předmětem jednání
sborového shromáždění.
Avšak jedna skutečnost nás má vést k další
neustálé štědrosti a obětavosti, totiž, abychom
zbytečně nepřepláceli na úrocích, byla jedna
splátka ve výši 500.000,- Kč zaplacena z
našeho rezervního fondu (finanční prostředky
za prodej několika málo pozemků před 7 lety)
a je tudíž více než žádoucí tuto částku navrátit
zpět, kde byla – na místo, pro případ potřeby
větších nečekaných investic jako je oprava
krovu a střechy kostela. Toto dědictví našich
předků je zapotřebí uchovat a stejně tak i
peníze, které jsme kdysi za prodej pozemků
získali.
Proto na jedné straně s radostí podáváme
ve známost, že investice Kanaan je již
ukončena a na straně druhé, vedení sboru
nezbývá nic jiného než prosit o pokračování
ve štědrosti s cílem nejen vrátit to, co bylo
půjčeno, ale z pohledu globálního směřování k
soběstačnosti života sboru, kde náš sbor bude
finančně opravdu nesen pouze z obětavostí
svých členů.
Naše výzva se týká i Vás, kdo jste se
zatím nezapojili. Nepřehlížejte nepatrné věci
a očekávejte veliké dílo. Protože i vy můžete
vykonat na tomto díle svou práci a službu. Jak
to pěkně řekl jeden kazatel: „Uchopte dílo,
kdekoliv vidíte, že má být něco vykonáno.
Ať už jste bohatí nebo chudí, slavní nebo
ponížení, Bůh vás vyzývá do aktivní služby,
v tom i finanční. Půjde o to vykonat, co je ve
vaší moci, to, co se vám naskytne k práci, čímž
se naše hřivny a schopnosti k dílu rozhojní.
Zanedbávání každodenních povinností vás
zeslabuje. To je důvod, proč je tak mnoho
neužitečných stromů v Boží zahradě.
Příležitosti se otvírají na každém kroku. Jděte
všude, kam vám Prozřetelnost otvírá cestu.
Oči musí být pomazány nebeskou mastí, aby
viděly a uvědomily si, poskytnuté jim příležitosti.
Cesty nám budou otevřeny. Máme hledat a
postřehnout tyto Prozřetelnosti nám poskytnuté
možnosti.“
NA PŘELOMU ROKU BIBLE a HUDBY
S r d e č n ě
zveme na
literárně
h u d e b n í
silvestrovský
v e č e r v e
sborovém sále
farní budovy.
18.00h
Součástí programu kromě čtení bible a duchovní hudby budou také mimo jiné krátká zamyšlení,
svědectví, chvály, projekce fotek a videa a taktéž losování biblických hesel na rok 2014.
Přijďte se rozloučit se starým ROKEM BIBLE a vyhlížet NOVÝ ROK HUDBY.
"Nasza nadzieja jest w Chrystusie,
przecież w Nim się spełniło to, na co
czekamy, jako obietnicę." (Augustyn)
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego
Roku życzymy Wszystkim naszym
zborownikom zdrowia, radości i
owocnych refleksji nad faktem, że
Bóg stał się człowiekiem i odtąd
zawsze jest z nami.
Požehnaný a pokojný adventní čas,
radostné a duchovně bohaté Vánoce
a mnoho dobrého v novém roce 2014
Vám přeje
vedení sboru SCEAV v Bystřici.
„Dnes
se
vám
S pasitel ,
Kristus Pán, v
městě D avidově .“
Lukáš 2,11
narodil
Redakce: Mgr. Jarmila Hejnochová
Grafika a sazba: Mgr. Roman Raszka
Tisk: Křesťanský život, Albrechtice
Pro vnitřní potřebu sboru SCEAV v Bystřici.

Podobné dokumenty