LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky

Transkript

LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky
STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH
RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB
LindabConstruline
obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy
s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých desek
Fermacell a minerálních izolací Rockwool
Verze 0.3 - 3/2011
OBSAH
LindabConstruline – stavební systém pro stavby a nástavby
LindabConstruline – jak to funguje
ENERGETICKÁ NÁROČNOST
AKUSTIKA
POŽÁRNÍ ODOLNOST
PEVNOST A STABILITA
GEOMETRICKÁ PŘESNOST
HMOTNOST
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
TECHNICKÝ POPIS SYSTÉMU
Ocelová konstrukce skeletu
Obvodové stěny
Ocelová konstrukce
Geometrie panelu
Skladby stěn a jejich vlastnosti
Požární odolnost
Fasáda
Vnitřní nosné stěny
Ocelová konstrukce
Geometrie panelu
Skladby stěn a jejich vlastnosti
Požární odolnost
Vnitřní příčky
Ocelová konstrukce
Skladby stěn a jejich vlastnosti s požární odolností
Stropy
Ocelová konstrukce
Geometrie panelu
Skladby a jejich vlastnosti
Požární odolnost
Střecha
Prostorová tuhost objektů - zavětrování
Kotvení
Materiály
Realizace
LindabConstruline – stavební systém pro stavby a nástavby
Stavební systém LindabConstruline je systém pro suchou výstavbu montovaných objektů.
Je založený na použití tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů tvořících nosnou konstrukci objektu,
doplněnou o minerální izolaci, parotěsnou fólii a oplášťovací sádrovláknité desky pro vytvoření stavby s
požadovanými technickými vlastnostmi.
Každý z použitých materiálů plní svou dílčí funkci, čímž dochází k optimalizaci jejich použití, užitných
vlastností skladeb a následně i celkové efektivnosti stavby.
Výhody montovaných staveb jsou zřejmé zejména v těchto oblastech:
- energetická náročnost
- akustika
- požární odolnost
- pevnost a stabilita
- geometrická přesnost
- hmotnost
- životní prostředí
Systém montovaných staveb LindabConstruline přináší řadu výhod:
- oproti klasickému zdícímu materiálu (cihle, betonu) je hmotnost stavby nebo nástavby až 10x nižší, tedy
montované objekty jsou použitelné i tam, kde „klasiku“ stav základů budovy vylučuje, resp. lze použít
jednodušší způsoby zakládání objektů;
- při srovnatelných tepelně izolačních a protihlukových vlastnostech je tloušťka montované stěny cca o 50%
menší, což přináší finanční úsporu zvětšením užitné plochy oproti ploše zastavěné;
- suchý proces výstavby, lehké, skladné a recyklovatelné materiály, možnost prefabrikace mimo staveniště a
konstrukce „otevřená“ pro vedení instalací a rozvodů – to vše podstatně usnadňuje vlastní výstavbu a vede
tak ke zkrácení doby nutné pro celou realizaci až o polovinu a tím i snížení celkových nákladů
- použití pečlivě vybraných materiálů skladeb stěn, stropů i střech a 100% využití jejich vlastností vede
k vyladění celkových vlastností stavby na mimořádnou úroveň
- ocel pro nosnou konstrukci je lehčí než ostatní stavební materiály, při návrhu je optimalizován každý detail
konstrukce návrhovým softwarem
- použití oceli v kombinaci s dalšími vynikajícími materiály jako jsou sádrovláknité desky a minerální vlna,
garantuje provedení stavby s mimořádnými reálně dosažitelnými akustickými vlastnostmi
- ocel jako stavební materiál umožňuje snadnou kontrolu správného provedení konstrukce; lze ji použít v
nejnáročnějších klimatických podmínkách, každý profil je chráněn vrstvou zinku, která garantuje jeho funkci
stejně jako trvanlivost; ocel nepřipraví časem žádná nepříjemná překvapení
- ocel není obecně nejlevnějším stavebním materiálem – z dlouhodobého pohledu ale překvapí svou
odolností, stálostí svých vlastností a snadnou zpracovatelností
- ocel přináší kvalitu – stále stejné garantované materiálové vlastnosti
- prefabrikace ocelové konstrukce a prvků - profily vždy v přesných délkách – žádné úpravy na stavbě
LindabConstruline – jak to funguje
ENERGETICKÁ NÁROČNOST
Energetická náročnost objektu souvisí ve velké míře se schopností stěn zabránit přílišnému prostupu tepla
z teplého vnitřního do chladného venkovního prostředí. Je obecně známo, že ocel vede teplo 430x lépe než
dřevo a dokonce 1500x lépe než minerální vlna. Jak je tedy možno dosáhnout s ocelovou nosnou konstrukcí tak
vysokých tepelných odporů stěn?
Materiál
Ocel
l
W/mK
Relativní
hodnota
60
1500
Dřevo
0,14
3,5
Minerální vlna
0,04
1
Řešení spočívá v použití tenkostěnných ocelových profilů RY se systémem štěrbin ve stojinách. Tyto štěrbiny
prodlužují dráhu vedení tepla, což vede ke snížení původní hodnoty tepelné vodivosti ze 60 na 8 W/mK, což je
pouhých 13% původní hodnoty.
Druhým parametrem snižujícím prostup tepla je průřezová plocha profilu, která je v případě použití tloušťky oceli
1,0 mm pouze 1,7% plochy, kterou zaujímá dřevěný sloupek 45x145 mm ve dřevostavbě.
Jednoduchým srovnáním lze pak dostat následující hodnoty prostupu tepla ocelovým štěrbinovým profilem RY
a dřevěným sloupkem (jedná se o ilustrativní výpočet):
ocel RY:
l = 60 W/mK x 0,13 x 0,017 = 0,13 W/mK
dřevěný sloupek: l = 0,14 W/mK;
To znamená, že prostup tepla bude u stěny z profilů RY v místě sloupků o 7% lepší než u dřevostavby.
2
Obecně je pak výsledkem dosažení součinitelů prostupu tepla pod 0,18 W/m K u stěn tloušťek kolem 250 mm.
AKUSTIKA
Akustické vlastnosti lehkých montovaných stěn jsou díky různým materiálům použitým ve skladbách velmi
dobré a byly ověřeny velkým množství zkoušek řadou výrobců (zejména to platí pro dělící příčky).
Obecně lehké stěny redukují výtečně zvuk o vysokých frekvencích. Nízké frekvence lze pak tlumit různými
kombinacemi použitých materiálů.
Pozitivní vliv na zvukový útlum má:
- oplášťovací sádrokartonové nebo sádrovláknité desky
- dvojitá nosná konstrukce stěn
- izolace minerální vlnou
- pružné stojky vylepšují vysokofrekvenční útlum
- pevné stojky vylepšují nízkofrekvenční útlum
Negativní vliv na zvukový útlum má:
- hmotnost oplášťovacích desek (nižší hmotnost – nižší útlum)
- opláštění dřevěnými deskami
- vzduchová netěsnost
- okna a dveře
- zavěšené stropy
- instalace (ventilace, elektroinstalace, vodovodní potrubí, rozvody vytápění)
Stanovení zvukové neprůzvučnosti pro obvodové stěny je komplikované a to zejména z důvodu velkého
množství otvorů v obvodových stěnách, jako jsou okna a dveře, které mají na zvukovou neprůzvučnost celé
stěny mnohem větší vliv než vlastní stěna.
Použití štěrbinových profilů pro obvodové stěny však dává překvapující výsledky. Ve srovnání s dřevěnou
konstrukcí dává stěna s ocelí o 6-9 dB větší zvukový útlum.
Jämförelse
av reduktionskurvor
för yttervägg
Křivka akustického
útlumu obvodové
stěny
70,0
60,0
RY 145/0.7
RY 145/1.0
Reduktionstal (dB)
50,0
Trä 45x145
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
10
100
1000
Frekvens
frekvence
Hz(Hz)
10000
POŽÁRNÍ ODOLNOST
Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou závislé na mnoha faktorech, zejména však na výšce
objektů, dispozici, půdorysné ploše a účelům, ke kterým objekty slouží. Tyto požadavky pak mohou vést na
předepsanou odolnost nosných konstrukcí proti požáru od 0 až po 120 minut.
Vyhovující požární odolnosti tenkostěnných ocelových konstrukcí se dosahuje vhodnou tepelnou izolací mezi
profily (minerální vata) a hlavně vhodným typem, počtem a tloušťkou desek, kterými je konstrukce opláštěna.
U nosných stěn je požární odolnost závislá i na statickém zatížení dané stěny, proto je nutno základní odolnost
ověřit zkouškami.
Zkoušky konstrukcí Lindab s deskami Fermacell a minerálními izolacemi Rockwool byly provedeny ve zkušebně
Fires, Batizovce.
Kombinací tenkostěnných profilů Lindab RY, resp. Lindab C šířky 120 mm, s minerální vlnou Rockwool o
3
objemové hmotnosti 50 kg/m mezi profily a oboustranných opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell (tl.
15 mm, resp. kombinace tl. 15+12,5 mm) bylo při zkouškách nosných stěn dosaženo požárních odolností REI
30, resp. REI 60, u stropů REI 60.
PEVNOST A STABILITA
U systémů tenkostěnných ocelových konstrukcí se na přenosu zatížení (vlastní hmotnost, užitné zatížení, sníh,
vítr) podílí každý profil ve stěně, stropu nebo střeše. Vzhledem k tomu, že profily jsou ve stěnách umístěny
s roztečí kolem 0,6 m a ve stropech a střechách do 1,2 m, rozděluje se zatížení do velkého počtu profilů. Pak je
zatížení každého z profilů nízké a je možno používat profily tlouštěk mezi 0,7 a 1,5 mm, u krokví a stropů do
2,5 mm.
Stabilita objektů je zajištěna vhodným rozmístěním jednotlivých nosných stěn. Každá ze stěn totiž přenáší nejen
svislé zatížení, ale díky opláštění konstrukce deskami i smykové působení ve své rovině. Tato funkce je
případně doplněna diagonálními pásy.
GEOMETRICKÁ PŘESNOST
Kompletní návrh konstrukce staveb lehkých konstrukcí Lindab je prováděn s použitím nejmodernějších 3D CAD
systémů. Ty umožňují nejen rychlý a operativní návrh a zpracování realizační dokumentace, ale také
automaticky generují přesnou specifikaci materiálu. Každý z profilů je vyráběn dle této specifikace na zakázku
pro konkrétní objekt. To znamená, že má přesný požadovaný rozměr a je řádně označen. Společně s nízkou
hmotností profilů je tak usnadněna montáž, čímž dále klesají celkové náklady na výstavbu.
HMOTNOST
Hmotnost montovaných staveb je ve srovnání s klasickými stavebními materiály o mnoho nižší. Například
kompletní stěna s ocelovou nosnou konstrukcí bude až 10x lehčí než obdobná stěna z klasických zdících
materiálů. To přináší spoustu výhod nejen pro montážníky, kteří tak manipulují s lehčími materiály:
- menší hmotnost znamená nižší spotřebu materiálu a tím menší zatížení životního prostředí při jeho výrobě
- nižší náklady na dopravu materiálu
- menší nároky na zdvihací zařízení
- nižší fyzická pracnost
- menší celková hmotnost umožňuje realizaci nástaveb i na objektech, kde by přitížení klasickými materiály bylo
nepřípustné
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Systém pro obytné nástavby Lindab je systémem suché výstavby. Nepoužívá žádný organický materiál. To
snižuje pravděpodobnost problémů s vlhkostí, plísní a houbami.
Ocel, sádra a minerální vlna jsou 100% recyklovatelné. Technologie lehkých konstrukcí Lindab využívá pouze
25% přírodních zdrojů ve srovnání se stavěním klasickými technologiemi.
Minimum odpadu přináší čisté stavební prostředí a nízká hmotnost je příjemná pro stavbaře.
Technický popis systému
Ocelová konstrukce skeletu
Konstrukce skeletu je tvořena převážně tenkostěnnými ocelovými pozinkovanými profily tvarovanými za
studena.
2
Profily jsou vyrobeny z oceli s mezí kluzu 350 MPa a vrstvou zinku 275 g/m (ocel S350GD + Z275 dle EN
10 326) a dodávají se v přesných délkách daných výrobní dokumentací.
krov
vnitřní nosné
stěny
vnitřní příčky
stropy
obvodové nosné
stěny






obvodové stěny – profily se štěrbinami Lindab RY a SKY 120 – 200 mm
vnitřní nosné stěny – profily Lindab C a U 70 – 150 mm
vnitřní příčky – profily Lindab RdBX a UW
stropy – profily Lindab C a U 200 – 300 mm
krov – profily Lindab C a U 100 – 300 mm, resp. 70 mm pro příhradový vazník
doplňkové profily tvaru L, Z a OMEGA pro rošty, latě apod.
Spoje profilů jsou prováděny samořeznými šrouby:


šroub 4,8x16 mm - typ SL4 (SFS), B08 (Unite) – obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, vnitřní rošty
šroub 6,3x32 mm - typ SD6 (SFS), GT6 (Gunnebo) – spoje stěn, stropy, krovy
Podrobný přehled profilů skeletu Lindab a materiálů pro opláštění a zateplení je uveden v kapitole Materiály.
Obvodové stěny
Ocelová konstrukce
Obvodové stěny jsou provedeny technologií stěnových modulů z pozinkovaných profilů se štěrbinami ve
stojinách RY a SKY, základní šířky 150 mm.
Výchozí rozteč mezi profily a = 625 mm, lze ji však přizpůsobit formátu použitých desek opláštění.
Ve stěnách jsou vytvořeny výměny pro uchycení výplní otvorů.
Moduly sloužící k zajištění stability objektu jsou opláštěny deskami Fermacell a dle potřeby doplněny
diagonálním zavětrováním pásky BOVA BV/ZP – viz kapitola Prostorová tuhost objektu - zavětrování.
Geometrie panelu
Rozteč mezi stojkami:
- základní rozteč a = 625 mm
- poloviční rozteč a = 312,5 mm
Maximální rozměry (omezení výrobní délkou prvků):
- maximální délka panelu L = 10 500 mm
- maximální výška panelu H = 11 000 mm
Maximální doporučené rozměry:
a) modul montovaný na stavbě
- maximální délka panelu L = 8 000 mm
- maximální výška H = 3 200 mm
a) prefabrikovaný modul
- maximální délka panelu L = 6 500 mm
- maximální výška H = 2 900 mm
Rozměry otvorů jsou přizpůsobeny výplním:
- výška: výrobek + 20 + 30 = + 50 mm
- šířka: výrobek + 2x15 mm = + 30 mm
Maximální šířka otvoru 2,4 m. Pro větší šířky otvorů nutno konzultovat fy. Lindab.
Skladby stěn a jejich vlastnosti
Základní skladba stěny:
Skladba obsahuje 150 mm minerální vlny v konstrukci mezi profily a 50 mm na fasádě.
Součinitel prostupu tepla uvedené skladby je při zahrnutí vlivu tepelných mostů ocelovými profily
2
2
U = 0,204 W/m . Hmotnost uvedené skladby je cca 54 kg/m .
Další varianty šířky nosné konstrukce a tloušťky vnějšího zateplení jsou uvedeny v tabulkách na následujících
stranách.
Skladba stěny s instalační předstěnou:
Skladba obsahuje 150 mm minerální vlny v konstrukci mezi profily, 50 mm na fasádě a 40 mm v instalační
předstěně. Předstěna chrání parotěsnou fólii před porušením prostupy a instalacemi.
Součinitel prostupu tepla uvedené skladby je při zahrnutí vlivu tepelných mostů ocelovými profily
2
2
U = 0,166 W/m . Hmotnost uvedené skladby je cca 58 kg/m .
Další varianty šířky nosné konstrukce a tloušťky vnějšího zateplení jsou uvedeny v tabulkách na následujících
stranách.
Požární odolnost
Pro opláštění konstrukce Lindab deskami Fermacell jsou zkouškami stanoveny následující požární odolnosti
(PKO 09-095/AO204 a PKO 09-095.4):
REI 20
REI 30
REI 60
opláštění Fermacell 12,5 mm
opláštění Fermacell 15 mm
opláštění Fermacell 12,5 + 15 mm
Další informace o požární odolnosti stěn a dalších skladbách rozšířené aplikace lze získat na vyžádání.
Tabulka základních variant obvodových stěn Lindab – jednoduché opláštění
Hodnoty uvedené v tabulce platí pro:
- izolace fasády
Rockwool Fasrock
- izolace mezi profily
Rockwool Airrock ND
- izolace předstěny
Rockwool Airrock ND
- opláštění deskami Fermacell 15 mm
Typ stěny
izolace
fasády
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
Skladba
konstrukce instalační
předstěna
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
l = 0,039 W/mK
l = 0,035 W/mK
l = 0,035 W/mK
Vlastnosti
tloušťka hmotnost
U
stěny
W/m2K
200
53
0,240
230
55
0,199
250
56
0,179
270
57
0,163
290
58
0,150
310
59
0,138
230
54
0,204
260
56
0,174
280
57
0,159
300
58
0,146
320
59
0,135
340
60
0,125
250
55
0,191
280
56
0,164
300
57
0,151
320
58
0,139
340
59
0,129
360
60
0,120
280
56
0,175
310
57
0,153
330
58
0,141
350
59
0,131
370
60
0,122
390
61
0,114
245
57
0,189
275
58
0,163
295
59
0,150
315
60
0,138
335
61
0,128
355
62
0,120
275
58
0,166
305
59
0,146
325
60
0,135
345
61
0,126
365
62
0,117
385
63
0,110
295
58
0,157
325
60
0,139
345
61
0,129
365
62
0,120
385
63
0,113
405
64
0,106
325
59
0,146
355
61
0,130
375
62
0,121
395
63
0,113
415
64
0,107
435
65
0,101
požární
odolnost
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
REI / REW 30
Tabulka základních variant obvodových stěn Lindab – zdvojené opláštění
Hodnoty uvedené v tabulce platí pro:
- izolace fasády
Rockwool Fasrock
- izolace mezi profily
Rockwool Airrock ND
- izolace předstěny
Rockwool Airrock ND
- opláštění deskami Fermacell 15 + 12,5 mm
Typ stěny
izolace
fasády
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
50
80
100
120
140
160
Skladba
konstrukce instalační
předstěna
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 120 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 150 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 170 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 200 1,5
0
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 120 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 150 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 170 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
RY 200 1,5
45
l = 0,039 W/mK
l = 0,035 W/mK
l = 0,035 W/mK
Vlastnosti
tloušťka hmotnost
U
stěny
W/m2K
225
83
0,240
255
85
0,199
275
86
0,179
295
87
0,163
315
88
0,150
335
89
0,138
255
84
0,204
285
86
0,174
305
87
0,159
325
88
0,146
345
89
0,135
365
90
0,125
275
85
0,191
305
86
0,164
325
87
0,151
345
88
0,139
365
89
0,129
385
90
0,120
305
86
0,175
335
87
0,153
355
88
0,141
375
89
0,131
395
90
0,122
415
91
0,114
270
87
0,189
300
88
0,163
320
89
0,150
340
90
0,138
360
91
0,128
380
92
0,120
300
88
0,166
330
89
0,146
350
90
0,135
370
91
0,126
390
92
0,117
410
93
0,110
320
88
0,157
350
90
0,139
370
91
0,129
390
92
0,120
410
93
0,113
430
94
0,106
350
89
0,146
380
91
0,130
400
92
0,121
420
93
0,113
440
94
0,107
460
95
0,101
požární
odolnost
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
REI / REW 60
Fasáda
Vnější fasádu lze provést jako kontaktní zateplovací systém s omítkou, resp. jako některou z variant
provětrávaných fasád s nejrůznějšími povrchovými materiály a systémy.
A) Kontaktní fasáda
Jako vnější kontaktní zateplení doporučujeme použití výhradně certifikovaných fasádních systémů, jako např.
Rockwool Ecorock na bázi použití minerální vlny a silikonové probarvené strukturované omítky. Použití
fasádních systémů na bázi pěnového polystyrenu (EPS) je méně vhodné z důvodu jeho neprodyšnosti, což
zabraňuje difuzi vodních par ze skladby stěn do okolí.
Typická skladba kontaktní fasády:
B) Provětrávaná fasáda
Provětrávaná fasáda obsahuje zateplený nosný rošt s větranou mazerou a vlastní obklad fasády. Ten může
být tvořen ocelovým profilovaným plechem, dřevěným obkladem, PVC obkladovými panely (VinylSiding),
cementotřískovými deskami (Cetris), keramickými deskami, obklady apod.
Obecně skladba fasády:
nosný rošt - vodorovně
minerální izolace
kontaktní difuzní fólie (v případě propustného fasádního materiálu či skladby)
provětrávaná mezera (min. 25 mm)
fasádní obklad
- varianta s vodorovným roštěm (pro svislý obklad)
- varianta se svislým dvojitým roštěm (pro vodorovný obklad)
- varianta se svislým jednoduchým roštěm (pro vodorovný obklad)
Vnitřní nosné stěny
Ocelová konstrukce
Vnitřní nosné stěny jsou součástí nosného skeletu konstrukce, jsou proto sestaveny z nosných profilů Lindab
C a U základní šířky 120 mm.
Slouží pro přenos svislého zatížení od konstrukce stropů, střechy a pro zajištění stability celého objektu.
Výchozí rozteč mezi profily a = 625 mm, lze ji však přizpůsobit formátu použitých desek opláštění.
Ve stěnách jsou vytvořeny výměny pro uchycení výplní otvorů.
Moduly sloužící k zajištění stability objektu jsou opláštěny deskami Fermacell a dle potřeby doplněny
diagonálním zavětrováním pásky BOVA BV/ZP - viz kapitola Prostorová tuhost objektu - zavětrování.
Geometrie panelu
Rozteč mezi stojkami:
- základní rozteč a = 625 mm
- poloviční rozteč a = 312,5 mm
Maximální rozměry (omezení výrobní délkou prvků):
- maximální délka panelu L = 10 500 mm
- maximální výška panelu H = 11 000 mm
Maximální doporučené rozměry:
a) modul montovaný na stavbě
- maximální délka panelu L = 8 000 mm
- maximální výška H = 3 200 mm
a) prefabrikovaný modul
- maximální délka panelu L = 6 500 mm
- maximální výška H = 2 900 mm
Rozměry otvorů jsou přizpůsobeny výplním:
- výška: výrobek + 20 + 30 = + 50 mm
- šířka: výrobek + 2x15 mm = + 30 mm
Maximální šířka otvoru 2,4 m. Pro větší šířky otvorů nutno konzultovat fy. Lindab.
Skladby stěn a jejich vlastnosti
Základní skladba stěny:
3
Stěny jsou vyplněny akustickou minerální vlnou o objemové hmotnosti cca 50 kg/m .
2
Hmotnost uvedené skladby je cca 48 kg/m .
Požární odolnost
Pro opláštění konstrukce Lindab deskami Fermacell jsou zkouškami stanoveny následující požární odolnosti
(PKO 09-095/AO204 a PKO 09-095.4):
REI 20
REI 30
REI 60
opláštění Fermacell 12,5 mm
opláštění Fermacell 15 mm
opláštění Fermacell 12,5 + 15 mm
Další informace o požární odolnosti stěn a dalších skladbách rozšířené aplikace lze získat ve
specializovaných podkladech společností Lindab a Fermacell, resp. na vyžádání.
Vnitřní příčky
Ocelová konstrukce
Vnitřní příčky jsou nenosné dělící příčky, které jsou navrženy jako lehké montované s nosnou konstrukcí
z profilů Lindab RdBX, opláštěné sádrovláknitými deskami Fermacell.
Skladby stěn a jejich vlastnosti s požární odolností
Základní příčka - typu 1S11 tloušťky 100 mm se zvukovou neprůzvučností 52 dB a požární odolností dle
tabulky:
Nosná konstrukce Tloušťka stěny
50 x 0,6 mm
75 mm
75 x 0,6 mm
100 mm
75 x 0,6 mm
100 mm
100 x 0,6 mm
125 mm
100 x 0,6 mm
125 mm
Opláštění
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Izolace
Požární odolnost
-3
tl. 40 mm / ρ = 20 kg.m
EI 30 DP1
-3
tl. 60 mm / ρ = 20 kg.m
EI 30 DP1
-3
tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m
EI 60 DP1
-3
tl. 60 mm / ρ = 20 kg.m
EI 30 DP1
-3
tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m
EI 60 DP1
Protokol o klasifikaci PKO-10-015/AO204.
2
Hmotnost uvedené skladby je cca 48 kg/m .
Příčky pro hlučné provozy - (např. oddělení dílen, garáží, společných prostor, technických místností apod.)
jsou z důvodu větších požadavků na zvukovou izolaci a mechanickou odolnost provedeny typu 1S31 tloušťky
125 mm se zvukovou neprůzvučností 64 dB a požární odolností dle tabulky:
Nosná konstrukce
75 x 0,6 mm
75 x 0,6 mm
100 x 0,6 mm
100 x 0,6 mm
Tloušťka stěny
120 mm
125 mm
145 mm
150 mm
Opláštění
12,5 + 10 mm
12,5 + 12,5 mm
12,5 + 10 mm
12,5 + 12,5 mm
Izolace
-3
tl. 60 mm / ρ = 30 kg.m
-3
tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m
-3
tl. 60 mm / ρ = 30 kg.m
-3
tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m
Požární odolnost
EI 90 DP1
EI 90 DP1
EI 90 DP1
EI 90 DP1
Protokol o klasifikaci PKO-10-015/AO204
2
Hmotnost uvedené skladby je cca 78 kg/m .
Mezibytové příčky - bytových objektů mohou být navrženy ze zdvojené konstrukce nosného roštu a dvojitého
opláštění deskami Fermacell 2x12,5 mm – typ stěny 1S32 celkové tloušťky 210 mm se zvukovou
neprůzvučností > 64 dB – viz obr.
Nosná konstrukce
2 x 50 x 0,6 mm
2 x 50 x 0,6 mm
2 x 75 x 0,6 mm
2 x 75 x 0,6 mm
2 x 75 x 0,6 mm
Tloušťka stěny
150 mm
155 mm
150 mm
155 mm
155 mm
Opláštění
12,5 + 10 mm
12,5 + 12,5 mm
12,5 + 10 mm
12,5 + 10 mm
12,5 + 12,5 mm
Protokol o klasifikaci PKO-10-015/AO204
2
Hmotnost uvedené skladby je cca 78 kg/m .
Izolace
-3
tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m
-3
tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m
-3
tl. 60 mm / ρ = 30 kg.m
-3
tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m
-3
tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m
Požární odolnost
EI 90 DP1
EI 90 DP1
EI 90 DP1
EI 90 DP1
EI 90 DP1
Stropy
Ocelová konstrukce
Stropy systému LindabConstruline jsou montované z ocelových tenkostěnných C profilů Lindab uložených do
U profilů nad nosnými stěnami, resp. průvlaky.
Základním prvkem jsou stropnice – C profily Lindab, ukládané nad nosnými stěnami do U profilů. Ve spoji jsou
použity v rozích příložky z L profilů. Spoje jsou provedeny samořeznými šrouby. Výška C profilů se pohybuje
mezi 200, 250 a 300 mm, dle rozponu a zvoleného zatížení. Jednotlivé stropnice jsou rozmístěny s roztečí cca
600 mm a jsou vodorovně pokryty trapézovým plechem s výškou vlny 20 mm, který tvoří vlastní podporu
skladby podlahy.
Geometrie panelu
Rozteč mezi stropnicemi:
- základní rozteč a = 600 mm
- poloviční rozteč a = 300 mm
Maximální doporučené rozměry 1 panelu pro základní rozteč (a = 600 mm):
A
- maximální rozpon stropu* L = 6 000 mm
B
- maximální šířka* B = 10 000 mm
A
* větší rozpony možno dosáhnout použitím menší rozteče nebo zdvojením profilů stropnic
B
* panely lze skládat vedle sebe pro dosažení libovolné šířky stropu
Skladby a jejich vlastnosti
Skladba – suchá varianta
Ocelová konstrukce stropu je doplněná podhledem a skladbou podlahy Fermacell s akustickou a protipožární
izolací Rockwool.
Schéma skladby stropu:
Dutina mezi profily je vyplněna akustickou a protipožární izolací – minerální vlnou 2x50 mm. Na spodní straně
profilů stropu jsou přes pásky tuhé minerální vlny 25 mm kotveny latě S25 roštu podhledu, na ně pak dvě
vrstvy desek Fermacell 12,5 mm jako podhled.
Pochozí vrstva je provedena jako skladba suché podlahy Fermacell 2 E 31 s podsypem ve vlnách
trapézového plechu, kročejovou izolací dřevovláknitou deskou a dvojitou deskou Fermacell 10 mm.
Celková výška skladby stropu je pro stropnice:
C 200
C 250
C 300
335 mm + podlahová krytina
385 mm + podlahová krytina
435 mm + podlahová krytina
2
Hmotnost uvedené skladby je cca 83 kg/m .
2
Ve variantě s jednou deskou Fermacell 12,5 mm na podhledu je vlastní hmotnost 68 kg/m .
Pro orientační návrh stropů pro bytové účely lze použít následující tabulku:
rozpon
profil
4000 mm
C 200/1,5
4500 mm
C 200/2,0
5000 mm
C 200/2,5 (resp. C 250/2,0)
5500 mm
C 250/2,0
6000 mm
C 250/2,5
Předpoklady:
- skladba viz výše
- přitížení plovoucí podlahou
2
- užitné zatížení 1,5 kN/m
2
- zatížení SDK příčkami 0,5 kN/m
- stropnice jako prostý nosník s roztečí a = 600 mm
- kritérium průhybu 1/400
- stupeň využití profilu 66% (kritérium pro požární zk.)
Skladba – varianta Anhydrid
Ocelová konstrukce stropu je doplněná podlahou litou sádrovým potěrem Anhydrid a podhledem Fermacell s
akustickou a protipožární izolací Rockwool.
Schéma skladby stropu:
Dutina mezi profily je vyplněna akustickou a protipožární izolací – minerální vlnou 2x50 mm. Na spodní straně
profilů stropu jsou přes pásky tuhé minerální vlny 25 mm kotveny latě S25 roštu podhledu, na ně pak dvě
vrstvy desek Fermacell 12,5 mm jako podhled.
Celková výška skladby stropu je pro stropnice:
C 200
C 250
C 300
365 mm + podlahová krytina
415 mm + podlahová krytina
465 mm + podlahová krytina
2
Hmotnost uvedené skladby je cca 129 kg/m .
2
Ve variantě s dvojitým opláštěnímpodhledu Fermacell 12,5 mm na podhledu je vlastní hmotnost 144 kg/m .
Pro orientační návrh stropů pro bytové účely lze použít následující tabulku:
rozpon
profil
4000 mm
C 200/2,0
4500 mm
C 200/2,5
5000 mm
C 250/2,0
5500 mm
C 250/2,5
6000 mm
C 300/2,0 (resp. 2x C 250/2,0)
Předpoklady:
- skladba viz výše
- přitížení plovoucí podlahou
2
- užitné zatížení 1,5 kN/m
2
- zatížení SDK příčkami 0,5 kN/m
- stropnice jako prostý nosník s roztečí a = 600 mm
- kritérium průhybu 1/400
- stupeň využití profilu 66% (kritérium pro požární zk.)
Požární odolnost
Pro strop konstrukce Lindab s deskami Fermacell jsou zkouškou stanoveny následující požární odolnosti:
REI 60
REI 30
podhled 2x Fermacell 12,5 mm
podhled 1x Fermacell 12,5 mm
Pro dosažení uvedené požární odolnosti je nutno dodržet celkovou skladbu od podhledu po trapézový plech,,
zejména opláštění deskami Fermacell a způsob provedení izolace minerální vlnou Rockwool.
Střecha
Střecha systému LindabConstruline může být provedena celou řadou způsobů. Volba nosné konstrukce závisí
na provedení nosné konstrukce stěn nejvyššího podlaží a požadavcích na podstřešní prostor. Skladby závisí
na zvolené střešní krytině, sklonu střechy a opět požadavcích na podstřešní prostor (nezateplená půda,
zateplené podkroví…).
Základní typy střešních konstrukcí a skladeb:





plochá střecha, nebo střecha s minimálním spádem
šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – vaznicový systém
šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – krokvový systém
šikmá střecha – zateplení v rovině stropu – příhradové vazníky
šikmá střecha – podkroví – „Švédský“ vazník
A) Plochá střecha, nebo střecha s minimálním spádem
Konstrukce
Konstrukce je tvořena stropnicemi z profilů C 200, nad nosnými stěnami uloženými do vodících profilů U 200.
Stropnice jsou obvykle s roztečí 600 mm, nebo 1200 mm tloušťka profilu stropnice závisí na rozponu, vlastní
tíze střešního pláště a klimatickém zatížení.
Skladby
Příklad skladby:
2
Součinitel prostupu tepla UN = 0,156 W/m K.
2
Hmotnost uvedené skladby je cca 56 kg/m .
Požární odolnost skladby je REI 30 DP2 (viz PKO 10-017/AO 204)
2
S dvojitým opláštěním podhledu deskami Fermacell 12,5 mm se zvýší hmotnost na 71 kg/m a požární
odolnost na REI 60 DP2.
B) Šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – vaznicový systém
Konstrukce
Nosné stěny stavby jsou umístěny kolmo na hřeben střechy.
Konstrukce střechy je tvořena vaznicemi z profilů C 200, nad nosnými stěnami uloženými do vodících profilů
U 200.
Vaznice jsou obvykle s roztečí 600 mm, nebo 1200 mm, tloušťka profilu vaznice závisí na rozponu, vlastní tíze
střešního pláště a klimatickém zatížení.
Skladby
Příklad skladby:
2
Součinitel prostupu tepla UN = 0,191 W/m K.
2
Hmotnost uvedené skladby je 47 kg/m .
Požární odolnost skladby je REI 30 DP1 (viz PKO 10-149/AO 204)
2
S dvojitým opláštěním podhledu deskami Fermacell 12,5 mm se zvýší hmotnost na 62 kg/m a požární
odolnost na REI 60 DP1.
C) Šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – krokvový systém
Konstrukce
Nosné stěny stavby jsou umístěny rovnoběžně s hřebenem střechy.
Konstrukce střechy je tvořena krokvemi z profilů C 200, nad nosnými stěnami uloženými do vodících profilů
U 200, nebo jsou kotveny přes patky.
Krokve jsou obvykle s roztečí 600 mm, nebo 1200 mm, tloušťka profilu krokve závisí na rozponu, vlastní tíze
střešního pláště a klimatickém zatížení.
Skladby
Příklad skladby:
2
Součinitel prostupu tepla UN = 0,191 W/m K.
2
Hmotnost uvedené skladby je 47 kg/m .
Požární odolnost skladby je REI 30 DP1 (viz PKO 10-149/AO 204)
2
S dvojitým opláštěním podhledu deskami Fermacell 12,5 mm se zvýší hmotnost na 62 kg/m a požární
odolnost na REI 60 DP1.
E) Šikmá střecha – zateplení v rovině stropu – příhradový vazník
Konstrukce
Nosné stěny stavby jsou umístěny rovnoběžně s hřebenem střechy.
Konstrukce střechy je tvořena příhradovými vazníky – variantně montovanými z ocelových profilů C70 a U70,
nebo systémovými dřevěnými sbíjenými vazníky technologie Gang-nail.
Vazníky jsou do nosných stěn kotveny přes patky.
Vazníky jsou obvykle s roztečí 1200 mm. Geometrie vazníků obou typů závisí na rozponech, vlastní tíze
střešního pláště a klimatickém zatížení.
Skladby
Příklad skladby:
2
Součinitel prostupu tepla UN = 0,124 W/m K.
2
2
Hmotnost uvedené skladby je cca 70 kg/m (uvážena hmotnost vazníků 20 kg/m ).
Požární odolnost skladby je dána požárním podhledem – viz katalogy Fermacell.
F) Šikmá střecha – podkroví – „Švédský“ vazník
Konstrukce
Nosné stěny stavby jsou umístěny rovnoběžně s hřebenem střechy.
Konstrukce stropu a střechy podkroví je tvořena speciálními vazníky – tzv. „Švédský“ vazník - smontovanými
z ocelových C profilů rozměru 100 až 300 mm, dle rozponu, tvaru a zatížení vazníků – dimenze jsou dány
podrobným statickým výpočtem.
Vazníky jsou do nosných stěn kotveny přes patky.
Vazníky jsou obvykle s roztečí 900 až 1200 mm. Geometrie vazníků závisí na rozponu a zatížení.
Skladby
Skladba stropu viz kapitola Stropy.
Příklad skladby střechy:
2
Součinitel prostupu tepla UN = 0,191 W/m K.
2
Hmotnost uvedené skladby je 47 kg/m .
Požární odolnost skladby je REI 30 DP1 (viz PKO 10-149/AO 204)
2
S dvojitým opláštěním podhledu deskami Fermacell 12,5 mm se zvýší hmotnost na 62 kg/m a požární
odolnost na REI 60 DP1.
Střešní krytiny
Pro šikmé střechy lze použít všechny typy lehkých krytiny z ocelového plechu s povrchovou úpravou Lindab.
Vhodným dimenzováním krovu lze použíty i klasickou skládanou betonovou nebo pálenou tašku, stejně jako
rozličné typy krytin na bednění (šindel, cementové šablony apod…)
Prostorová tuhost objektů - zavětrování
Pro zajištění prostorové tuhosti objektu je nutno zajistit:
- dostatečný počet ztužujících prvků ve stěnách
- tuhou stropní desku.
Na okrajích ztužujícíh prvků je pak třeba zajistit dostatečné kotvení pro přenos tahových a smykových sil,
které v zavětrování vznikají.
Základní typy zavětrování:

zavětrování diagonálními kříži

zavětrování pomocí diafragma
Pro zjednodušený návrh u jednoduchých jednopodlažních objektů s délkou vnějších a vnitřních výztužných
stěn do 12m lze použít pravidlo z dřívějších německých předpisů:
- vzdálenost vnitřních výztužných stěn smí být nejvýše 6m
- v každé stěně musí být nejméně 3 výztužné pole o šířce 1 m
- ve vnějších stěnách musí být minimálně 1 výztužné pole v každém rohu budovy
- stropní konstrukce musí vykazovat dostatečnou pevnost a tuhost jako výztužná tabule
Podrobný výpočet stability objektu a výpočet sil do kotvení musí být proveden při návrhu ocelové
konstrukce skeletu statikem!
Kotvení
Kotvení se provádí kovovými kotvami pro středně těžká nebo těžká kotvení, nebo chemickými kotvami.
Základní pravidla pro umístění kotev
U zavětrování:
- nutno navrhnout kotvy na okrajích diagonálních pásů nebo výztužných tabulí na tahové síly od zavětrování
- obvykle se použijí v místě zavětrování 1-2 ks kotvy 12 mm
- kotvy připevnit přes ocelové U příložky, L konzoly nebo podložky s velkým průměrem
Mimo zavětrování:
- kotvou 10 mm kotvit panel na okrajích
- dále použít kotvu 10 mm u každé druhé stojky (cca á 1250 mm)
Kotvení musí být navrženo a posouzeno statikem s ohledem na velikost objektu, způsob zajištění
prostorové stability, založení objektu (resp. podkladní konstrukci u nástaveb) a klimatická zatížení!
Příklad kotvy:
Příklady kotvení:
Kotvení přes U příložku
Kotvení přes podložku
s velkým průměrem
Kotvení přes L konzolu
Běžné kotvení mimo
zavětrování
Materiály
Tato kapitola obsahuje přehled a základní vlastnosti materiálů skeletu Lindab, opláštění a zateplení.
PROFILY SKELETU
Všechny profily skeletu Lindab jsou vyrobeny z oceli S350GD + Z275 dle EN 10 326, s mezí kluzu 350 MPa a
2
zinkovou vrstvou 275 g/m . Dodávány jsou v rozměrech uvedných níže, resp. délkách dle požadavků
montážní dokumentace.
Obvodové stěny
RY – štěrbinová stojka obvodové stěny
Dostupná v rozměrech 100/120/150/170/200 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm. Statický návrh viz
software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností.
SKY – štěrbinový vodící profil obvodové stěny
Dostupná v rozměrech 100/120/150/170/200 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm. Statický návrh viz
software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností.
LPY – resp. L50/50/1,5 – L profil uchycení výměny okna
L profil je vyráběn v délkách odpovídajících šířce profilů stěny – 10 mm:
RY 100
RY 120
RY 150
RY 170
RY 200
90 mm
110 mm
140 mm
160 mm
190 mm
AA – výztuha stojky obvodové stěny
Dostupná v rozměrech 100/120/150/170/200 mm, tloušťka 0,7 mm.
C – profil výměny/průvlaku nadpraží otvoru
Používaný v rozměrech 120/150/200/250 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 mm. Statický návrh viz
software pro dimenzování DIMRoof, resp. tabulky únosností.
YVX – profil výměny/průvlaku nadpraží otvoru
Používaný v rozměrech 215/1,0, 235/1,5, 240/1,2, 285/1,5, 290/1,2 mm. Statický návrh viz
tabulka únosností.
RCY – U profil vnitřního roštu dodatečné izolace / instalační předstěny
Používaný v rozměrech 45/50/70/75 mm. Tloušťka 0,7 mm. Délka 3000 mm.
RZY – Z profil vnitřního roštu dodatečné izolace / instalační předstěny
Používaný v rozměrech 45/50/70/75 mm. Tloušťka 0,7 mm. Délka 3000 mm.
Vnitřní nosné stěny
C – stojka vnitřní nosné stěny
Používaná v rozměrech 100/120/150/200 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm. Statický návrh viz
software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností.
U4 –vodící profil vnitřní nosné stěny
Používaná v rozměrech 100/120/150/200 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm. Statický návrh viz
software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností.
LPY – resp. L50/50/1,5 – L profil uchycení výměny dveří
L profil je vyráběn v délkách odpovídajících šířce profilů stěny – 10 mm:
C 100
C 120
C 150
C 200
90 mm
110 mm
140 mm
190 mm
C – profil výměny/průvlaku nadpraží otvoru
Používaný v rozměrech 120/150/200/250 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 mm. Statický návrh viz
software pro dimenzování DIMRoof, resp. tabulky únosností.
YVX – profil výměny/průvlaku nadpraží otvoru
Používaný v rozměrech 215/1,0, 235/1,5, 240/1,2, 285/1,5, 290/1,2 mm. Statický návrh viz
tabulka únosností.
Vnitřní příčky
RdBX – stojka příčky (CW profil)
Akustický profil, „click“ systém pro snažší montáž. Dostupná v rozměrech 50, 75, 100 mm,
tloušťka 0,6 mm. Použitím dvou profilů dané délky získáte flexibilní teleskopickou stojku (např. 2x
1500 mm – výška 1500 až 2700 mm).
SK 55 –vodící profil příčky (UW profil)
Vodící „UW“ profil příčky – rozměr dle stojky 50, 75 a 100 mm. Tloušťka 0,6 mm.
Stropy
C – stropnice, průvlak
Používaná v rozměrech 100/120/150/200/250/300 mm (stropnice od 200 mm), tloušťka
1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky
únosností.
U4 – vodící profil stropu
Používaný v rozměrech odpovídající stropnici - 200/250/300 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm.
Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností.
VBY – resp. L80/80/2,0 – L profil uchycení stropnic
L profil je vyráběn v délkách odpovídajících výšce profilů stropu – 20 mm:
C 200
C 250
C 300
180 mm
230 mm
280 mm
S 25 – lať podhledu stropu
Výška latě 25 mm. Délka standardní 3800 mm. Tloušťka 0,6 mm. K dispozici také s označením
S7 25 s tloušťkou 0,7 mm.
LTP20 – trapézový plech stropu
Trapézový plech výšky vlny 20 mm, tloušťka 0,6 resp. 0,7 mm jako podkladová vrstva stropu na
stropnice. Krycí šířka 1020 mm.
Střecha
C – vaznice, krokev, průvlak, stojka uchyceni krokve (vaznice)
Používaná v rozměrech 70/100/120/150/200/250/300 mm (stropnice a vaznice od 150 mm),
tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp.
tabulky únosností.
Z – vaznice, krokev, průvlak, stojka uchyceni krokve (vaznice)
Používaná v rozměrech 70/100/120/150/200/250/300 mm (stropnice a vaznice od 150 mm),
tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp.
tabulky únosností.
U4 – vodící profil uchycení stojek, okrajový profil krokví, vodící profil vaznic apod.
Používaný v rozměrech 70/100/120/150/200/250/300 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm.
VBY – resp. L80/80/2,0 – L profil uchycení vaznic
L profil je vyráběn v délkách odpovídajících výšce vaznic – 20 mm:
C 150
C 200
C 250
C 300
130 mm
180 mm
230 mm
280 mm
S 25 – lať podhledu střechy (podkroví)
Výška latě 25 mm. Délka standardní 3800 mm. Tloušťka 0,6 mm. K dispozici také s označením
S7 25 s tloušťkou 0,7 mm.
S7 45 – střešní lať / kontralať na vaznice
Výška latě 45 mm. Délka standardní 3800 mm. Tloušťka 0,7 mm. Statický návrh viz software pro
dimenzování DIMRoof, resp. tabulky únosností.
Z50/45/35 –kontralať na krokve, vazníky
Výška kontralatě 45 mm. Délka standardní 2000, 3000 mm. Tloušťka 1,0 mm.
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Samovrtný šroub s nízkou hlavou 4,8x16 mm - typ SL4-F (SFS), B-08 (U-nite)
- vrtná kapacita 2x 0,56 až 2x 1,5 mm
- spoje stojek a vodících profilů obvodových a vnitřních nosných stěn
Samovrtný šroub se šestihranou hlavou 6,3x32(25) mm - typ SD-6 (SFS), GT-6 (Gunnebo), B42F (U-nite)
- vrtná kapacita 1,5 až 2x 3,0 mm
- spoje mezi moduly stěn
- kotvení stropnic do vodících profilů, L konzol, stěn
- spoje krovů
DESKY OPLÁŠTĚNÍ
Vnější i vnitřní opláštění nosné konstrukce stěn je tvořeno deskami Fermacell tloušťky 15 nebo 12,5 mm, nebo
jejich kombinací dle požadavku na požární odolnost.
Desky Fermacell jsou sádrovláknité desky, skládají se ze sádry a papírových vláken, která se získávají
recyklací. Na výrobních linkách se po přidání vody a bez dalších pojidel stlačuje homogenní směs těchto dvou
přírodních surovin pod vysokým tlakem na pevné desky, které se suší a řežou na příslušné formáty. Desky
jsou nehořlavé a splňují požadavky na třídu rekce na oheň A2 dle ČSN EN 13501-1.
Bližší informace o deskách a jejich aplikaci lze získat od výrobce společnosti Fermacell – viz www.fermacell.cz
IZOLACE
Izolace vnitřního prostoru konstrukce je tvořena minerální vlnou Rockwool Airrock ND.
Základní technické parametry:
souč. tepelné vodivosti lD
0,035 W/mK
třída reakce na oheň
A1
bod tání
> 1000 °C
objemová hmotnost
> 45 kg/m
3
Bližší informace o izolacích a jejich aplikaci lze získat od výrobce společnosti Rockwool – viz www.rockwool.cz
FÓLIE
Parotěsná fólie – DuPont Tyvek VCL-SD2
Základní technické parametry:
materiál
polypropylén a směsný polymer etylén-butylakrylát
gramáž
108 g/m
propustnost vodní páry
5m
odolnost UV záření
4 měsíce
2
Difuzní fólie – DuPont Tyvek Solid
Základní technické parametry:
materiál
Směs polyetylénu s vysokou hustotou a polypropylénu
gramáž
85 g/m
tloušťka funkční vrstvy
220 m
propustnost vodní páry
0,03 m
odolnost UV záření
4 měsíce
2
Realizace
Průběh realizace nástavby objektu systémem LindabConstruline bude demonstrována na nástavbě bytového
domu provedené ve Staré Boleslavi společností Rebac-Stav.
0)
Nultým krokem je stavební příprava stávající střechy a objektu pro realizaci nástavby.
1)
Prvním krokem je příprava jednotlivých modulů stěn - obvodových i vnitřních nosných. Tyto moduly lze
sestavit v dílně, nebo na rovné ploše přímo na staveništi. Je možno buď sestavit pouze ocelovou konstrukci
modulů, nebo přímo konstrukci z jedné, obvykle vnější strany, opláštit sádrovláknitými deskami, vyplnit
tepelnou izolací a potáhnout parotěsnou fólií. Takto připravené moduly lze pomocí jeřábu instalovat již přímo
na dům.
2)
Druhým krokem je instalace zahájení instalace konstrukce přímo na stavbě. Zde bylo nutno z dispozičních
důvodů instalovat pomocné ocelové rámy.
3)
Dále následuje instalace modulů vnitřních nosných stěn. Tyto moduly je třeba provizorně zavětrovat, protože
konstrukce dosud netvoří samonosný stabilizovaný celek.
4)
Čtvrtým krokem je pokračování instalace modulů obvodových stěn pro dokončení kompletního nosného
schématu stěn prvního podlaží. V případě, že se moduly ihned opláští z vnější strany deskami, tato
konstrukce již tvoří samonosný stabilizovaný celek.
5)
Pátým krokem je montáž stropních C profilů do připravených U profilů, nesených na obvodový stěnách,
vnitřních nosných stěnách a průvlacích. Na C profily se přikotví z horní strany trapézový plech, čímž vznikne
tuhá pochůzná stropní deska.
6)
Šestým krokem je instalace připravených modulů nosných stěn dalšího podlaží. Tyto stěny je opět nutno
provizorně zavětrovat.
7)
Sedmým krokem je dokončení instalace obvodových stěn dalšího podlaží.
8)
V osmém kroku následuje uložení případných průvlaků pokud to dispozice vyžaduje, čímž dokončíme přípravu
kompletní nosné konstrukce pro uchycení střešních krokví.
9)
Devátý krok spočívá v montáži podpůrných U a C profilů pro ukotvení krokví.
10)
Desátý krok je montáž úžlabní krokve.
11)
Krokem jedenáctým dokončíme montáž ocelové konstrukce nástavby montáží krokví.
12)
Ve dvanáctém kroku následuje montáž ocelových latí na krokve a položení difuzní fólie se střešní krytinou.
13)
Již po dokončení čtvrtého kroku může probíhat montáž instalací a postupně montáž vnějších desek, uložení
tepelné izolace a parotěsné zábrany do stěn a montáž vnitřních sádrokartonů a dělících příček, stejně jako
finální skladby podlah.
14)
Dokončená nástavba pak zpestřila své okolí a poskytuje příjemné bydlení svým novým obyvatelům.

Podobné dokumenty

LindabConstruline

LindabConstruline minerální vlna provětraná dřevěné obklady cemetovláknité desky – CETRIS trapézový plech fasádní kazety

Více

Dachrevue č.35, prosinec 2011

Dachrevue č.35, prosinec 2011 Construline, Coverline a Rainline, doplněných o vzduchotechniku Lindab Safe vytvořila skvělý základ. Při tvorbě

Více

Vaznice a paždíky

Vaznice a paždíky Tloušťka Cena/bal. Cena/bal. mm vč. DPH

Více

Tenkostěnné nosníky Z a C

Tenkostěnné nosníky Z a C Paždíky C jsou často používány u ocelových stavebních konstrukcí jako orámování oken a dveří, jako nosné prvky vnitřních stěn, okrajové vaznice i nosné prvky lehkých konstrukcí. Paždíky C mají rozd...

Více

ceník 2011

ceník 2011 se provádět z nejvyššího místa ( základního ) základů, a to v minimální tloušťce vrstvy 8 mm. Na tuto výšku budou vyrovnány všechna místa ve směru kladení zdících prvků. Tyto vyrovnávací pásy se vy...

Více