IQ TREST IMPÉRIA VRCHOL ÍÍ !

Transkript

IQ TREST IMPÉRIA VRCHOL ÍÍ !
ččíísslloo 33 // 22000033
N
NA
AV
VIID
DĚ
ĚN
NO
OU
UV
VR
RO
OC
CE
E 22000044!!
IQ TREST IMPÉRIA VRCHOLÍ !
Exkurze do Botanické v Liberci, Vánoční
pohádka, Bratrstvo terciánů se vrací,
Bristol Scout, Sport Mr.Dannyho,
…a spousta dalších věcí.
R
REEDDAAKKCCEE N
NOOVVÉÉHHOO IIM
MPPÉÉRRIIA
AV
VÁ
ÁM
M PPŘŘEEJJEE H
HEEZZK
KÉÉ V
VÁÁNNOOCCEE AA ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝ NNOOVVÝÝ RROOKK 22000044 !!!!!!
JJaakk kkaažžddoorrooččnněě řřííkkáá nnaaššee ssttaarráá ppěěkknnáá rreekkllaam
maa nnaa CCooccaa CCoolluu :: V
Váánnooccee
jjssoouu ttaaddyy,,V
á
n
o
c
e
j
s
o
u
t
a
d
y
…
D
o
u
f
á
m
t
e
d
y
,
ž
e
s
e
p
o
ř
á
d
n
ě
v
á
n
o
č
n
ě
n
a
l
a
Vánoce jsou tady…Doufám tedy,že se pořádně vánočně naladdííttee..V
V
rrááddiiuu hhrraajjíí vváánnooččnníí kkoolleeddyy,,ssttrroom
mii aa vvyy ssii uu
meeččeekk zzáářříí vv rroohhuu ppookkoojjee vvššeem
mii bbaarrvvaam
vváánnooččnníícchh pprreeccllííkkůů pprrooččííttááttee ččaassáákk N
Noovvéé IIm
mppéérrkkoo..ČČeerrtt aa M
Miikkuulláášš jjssoouu zzaa nnáám
mii aa
nnáášš ooddcchhoodd nnaa pprráázzddnniinnyy zzaakkoonnččuujjee uužž ttrraaddiiččnníí vváánnooččnníí aakkaaddeem
miiee G
Gyym
mnnáázziiaa
TTeepplliiccee vv K
m tteerrcciiee A
A ppoo ssvvéé úússppěěššnnoossttii
Krruuššnnoohhoorrsskkéém
m ddiivvaaddllee..BBoohhuužžeell ttaam
vv pprriim
ě
(
R
o
d
i
n
a
B
o
h
n
i
c
ů
)
a
v
s
e
k
u
n
d
ě
(
R
o
m
č
a
a
J
u
l
č
a
)
k
v
ů
mě(Rodina Bohniců) a v sekundě(Romča a Julča) kvůllii nneesshhooddáám
m vvee ttřříídděě
aassii vvyyssttuuppoovvaatt nneebbuuddee..
PPřřeejjddeem
mee aallee kk hhllaavvnníím
muu hhřřeebbuu ŠŠttěěddrrééhhoo vveeččeerraa..CCeelláá nnaaššee rreeddaakkccee aallee
hhllaavvnněě SSííťťáákk ssee vváám
m oopprraavvdduu oom
mlloouuvváá ,,žžee jjssttee nnaa w
weebboovvéé ssttrráánnccee
ssw
m vvzznniikkllyy nneem
maalléé pprroobblléém
myy..BBuuďďttee
weebb..cczz//nnoovveeiim
mppeerriioo nniicc nneennaaššllii,,pprroottoožžee nnáám
tteeddyy ttrrppěělliivvíí aa jjiissttíí ssii,,žžee ppoo V
á
n
o
c
í
c
h
N
o
v
é
I
m
p
é
r
i
o
n
a
i
n
t
e
r
n
e
t
u
b
u
d
e
!
Vánocích Nové Império na internetu bude !
D
Dnneeššnníí ččíísslloo jjee zzaam
měěřřeennoo nnaa nnaaššii eexxkkuurrzzii ddoo BBoottaanniicckkéé zzaahhrraaddyy
vv LLiibbeerrccii ss ppaanníí pprrooffeessoorrkkoouu ŠŠiim
mkkoovvoouu aa M
Maacchhoovvoouu..U
Užž nnaa ssttrraanněě 44 ssee ddooččtteettee oo
nnaaššiicchh zzáážžiittccíícchh..V
V ttoom
mttoo ččííssllee ttaakkéé nnaalleezznneettee ppookkrraaččoovváánníí nnaaššeehhoo ttřřííddnnííhhoo
kkoom
miikkssuu BBRRRAAATTTRRRSSSTTTVVVOOO TTEEERRRCCCIIIÁÁÁNNNŮŮŮ..M
Meezzii ddaallššíím
mii ččlláánnkkyy ttaakkéé nnaajjddeettee ffiillm
m M
Meezzii
nnáám
mii dděěvvččaattyy,,m
mooddýýlleekk BBrriissttooll SSccoouutt,,vváánnooččnníí ppoohhááddkkuu oo jjeeddnnoom
m ssllaavvnnéém
m
eem
í
r
o
v
i
,
s
p
o
r
t
M
r
.
D
a
n
n
y
h
o
a
s
m
a
t
e
m
a
t
i
c
k
o
u
p
ř
e
s
n
o
s
t
í
ř
e
c
k
é
h
o
f
i
l
o
s
o
f
mírovi,sport Mr.Dannyho a s matematickou přesností řeckého filosofaa
PPyytthhaaggoorraassee,,m
moozzkkoovvýým
mii zzáávviittyy A
Allbbeerrttaa EEiinnsstteeiinnaa ssii zzkkuussttee ddaallššíí ččáásstt IIQ
Q ttrreessttuu
IIm
p
é
r
i
a
!
V
ý
s
l
e
d
k
y
u
v
e
ř
e
j
n
í
m
e
u
ž
p
ř
í
š
t
ě
!
mpéria !Výsledky uveřejníme už příště!
N
myyssllíím
m,,žžee vvááss uužž uu ttoohhoohhllee nnuuddnnééhhoo úúvvoodduu nneebbuudduu zzddrržžoovvaatt aa
Noo,,jjáá m
hhnneedd ssee ppřřeessuunneem
m ddááll..
PPěěkknnéé ppooččtteennííččkkoo aa hheezzkkéé V
Váánnooččkkyy vváám
m ppřřeejjee ššééffrreeddááčč FFrraannttaa..
WWWW
EEX
XK
KU
UR
RZZEE
jjD
DO
OB
BO
OTTA
AN
NIIC
CK
KÉÉ V
V LLIIB
BEER
RC
CII
aneb
cesta kolem světa za jednu hodinu
Venku před obrovskými skleníky Botanické zahrady v Liberci nám paní profesorka Šimková rozdala jakési pracovní papíry asi s dvaceti
otázkami.Připadalo mi to až komické ,jak jsme všichni chodili po jednotlivých pavilonech ,v ruce drželi tužky a na kolenou muchlali
papíry.Výsledky?No,všechny otázky neměl vyřešené nikdo a když se to tak vezme,skoro všichni měli na otázky stejné odpovědi.Myslím,že se opisovalo
vždycky,opisuje se a opisovat se bude ještě hodně dlouho.Tomu prostě nikdo nezabrání.Mezitím,co jsme pořád hleděli do těch papírů,jsem ještě stihl
zamířit hledáček foťáku na různé objekty.Měl jsem dost radost,když mi v pohodě vyšli všechny fotky z tropického pavilonu.Hledáček se mi totiž vždycky
zamlžil a objekt fotky byl v čudu.Proto chtělo foťák rychle schovat,
pak rychle zase vyndat z pouzdra,střelhbitě namířit a cvak!Výsledek?Fotka
bambusů vlevo nahoře .V tropech jsme se tedy pořádně zapotili.Dobře se naopak fotilo v pavilonu kaktusů a sukulentů(foto na následující stránce
vlevo).A co si potom nezalétnout třeba do australské buše?
V různých botanických zahradách jsou pavilony různých,všelijakých ekosystémů,ale určitě tam nebudete cestovat do minulosti.A to do dob před
3 milióny let!Otevřeli se nám dveře do pravěku.Mohutné palmy neznámého druhu otevíraly pohled na třpytící se vodu padající z velkého vodopádu(foto
vpravo nahoře vedle nadpisu).Akorát dinosauři chyběli.
Viděli jste už naživo masožravky světa? Další dveře otevíraly pavilon láčkovek a různých takových dalších potvor (názvy jsem zapomněl).
V botanických se většinou pěstují květiny,ale tady měli i zvířata.Tedy konkrétně ryby.Hned naproti vchodu jsme vstoupili do místnosti plné
akvárií ,která se rozšiřovala až nad naše hlavy.Tam plavali jeseteři.Mezi dalšími menšími rybkami nás zaujal perutýn,to byla totiž odpověď na druhou
otázku.Uvězněni tu ještě byli například rejnoci nebo pyrani.
Schody do prvního patra skrývají dlouho očekávanou lavičku.Jak vidíte na fotce,už byla zabraná.
V prvním patře rostly nebo také vlastně kvetly další sukulenty a ve vitrínách se prášilo na fosílie z doby předkamenné.
Tím byla jakási cesta kolem světa dokončena.Musím říct,že jsme těch pár kiláků přes Amazonii,tropickou Afriku a Asii,Austrálii a pouštní
sukulenty s kaktusy ze sebe vydali.
Zvenku byly skleníky obklopeny různými rybníčky s lekníny,keříky a drobnými rostlinami,které měly zrovna teď na podzim (na konci října)
své vegetační období.Teď přišla řada na nějakou tu sváču.Skoro všichni už stáli u občerstvení a kupovali párky v rohlíku,hranolky a Alena dokonce
nějaké to kravské oko.No jo,jak malý děti.Je vidět, že Danovi párek v rohlíku skutečně chutnal,jako jediný se nám totiž na foťák otočil (foto na předešlé
straně vpravo dole) .
Jakmile dorazila paní profesorka Šimková a Machová ,nadešla chvíle pro společné foto.Asi deset minut trvalo,než se všichni
seřadili,popřípadě upravili.To se kluci nejdřív nechtěli seřadit takhle a holky zase takhle,dokonce to vypadalo,že to budu muset vyfotit na půlku!Ale
nakonec se to povedlo a jak pod nadpisem sami vidíte,HERMELÍN ze sebe vydali všichni.Tedy přímo takhle to pozadí nevypadalo.Chtělo to trochu
poupravit,aby to vypadalo,že jsme v té botanické vůbec byli.
A jaká byla cesta?No,doma jsem si myslel,že ty tři hodiny ve vlaku nesnesu,ale nakonec to uteklo jako gepard z travnatých savan.Nastoupili
jsme do přeplněného vlaku.Volná místečka jsme ale našli a já,Zdenda,Velký a Malý Johnny jsme opět vytvořili čtenářský klub.To víte,čtení o
počítačích a ábíčka vás prostě přímo pohltí.Asi v Benešově nad Ploučnicí nebo kde to bylo (už nevím) jsme museli kvůli výluce přestupovat na
bus.Zase přesně netušim,ale asi to bylo v Žandově,jsme si přestoupili do prázdného vlaku (tedy plného prázdných míst).Pak už to šlo rychle.Projeli
jsme polovinu Libereckého kraje přes Jablonné pod Ještědí a Zákupy,zastavili na nástupišti „XXX“ libereckého Hlavního nádraží,rychle nastoupili na
tramvaj číslo 2,a pak přes stanice Šaldovo náměstí,ulice 5.května a Severočeské muzeum jsme dorazili skoro až před práh Botanické zahrady.
Tou samou tramvají jsme jeli zase zpátky.Na náměstí E.Beneše jsme dostali krátký rozchod ,během kterého jsme měli najít Tesco a u něho se
sejít. Pak jsme přímo pěškobusem vyrazili na nádraží ,kde jsme na 2.nástupišti jen tak tak stihli náš vlak.Kupéčka jsme našli volná,hurá,to je
sláva.No,cesta byla vlastně stejná,kdyby se k nám po přestupu nepřipojily holky,tedy jako Sigi a Viky.Ty hned zatáhly závěsy a všichni venku si
mysleli, bůhvíco se u nás neděje.Kromě provokování Malého Johnnyho k ničemu nedošlo,jelikož je Johnny potrestal a po kolenech zfackoval.Pak už
nádražní rozhlas ohlásil: „Teplice v Čechách.Na nástupišti č.2 právě…“ a tak dále, a tak dále,to už nás myslím nezajímá.
Tak co,pojedete se podívat do Liberce?Já myslím,že to stojí zato.Ani Fernando Magalhaes by nedokázal obeplout svět rychleji.
Článek připravil z pohledu pololaika na biologii šéfredáč Franta.
Ahoj,lidi!Určitě pro vás nebude
novinkou,že Teplice v poháru UEFA
postoupily nejen přes FC Keiserslautern,ale i
přes obhájce minulého titulu v poháru
UEFA,Feyenoord Rotterdam. Nevím,co si
myslíte vy,ale můj názor je ten,že náš postup
byl v obou případech zasloužený.
Tak, to bychom měli úspěchy,ale na ně musím navázat tím,že Teplice
už sedm ligových kol nevyhrály.Je to škoda,protože začátek jsme měli
opravdu perfektní.Pak ale přijela Slavie ,která i přesto,že hrála 80 minut o
deseti hráčích a vystřelila jednou na bránu,dokázala gólem Karla Pitáka
vyhrát.
No,to by bylo krátce vše o sportu v tomto čísle.Tak,zatím ččaaoo !!
P.S.:Můžete mi psát na [email protected] .
HTU
UTH
I Q
TREST IMPÉRIA
2003
LLO
OG
GIIK
KA
A
O
Ottáázzkkaa čč..22 zzaa m
moozzeekk A
Allbbeerrttaa EEiinnsstteeiinnaa
Máš tři kovové skříňky.Na zlaté je napsáno : „Poklad je v této skříňce .“ Na stříbrné stojí : „Poklad není v této
skříňce.“ A na olovněné je vyryto: „Poklad není ve zlaté skříňce.“ Víš,že jen jedna z vět je pravdivá.
Otevřeš tu správnou truhlu s pokladem?
Č
ČEEŠŠTTIIN
NA
A
O
Ottáázzkkaa čč..33 vvýým
měěnnoouu zzaa sspprráávvnněě uurrččeennéé zzáákkllaaddnníí vvěěttnnéé ččlleennyy
Které slovo nepatří mezi ostatní a proč ?
raketa – Rakovník – zrada – mrak – zázrak
PPO
OČ
ČTTY
Y
O
Ottáázzkkaa čč..44 ppřříím
moo oodd řřeecckkééhhoo ffiilloossooffaa PPyytthhaaggoorraassee
Jaké matematické znaménko musíš položit mezi číslice 5 a 9,aby vyšlo číslo větší než 5 a menší než 9 ?
O
OB
BČ
ČA
AN
NK
KA
A
O
Ottáázzkkaa čč..55 == ppoosslleeddnníí ,, ppoo m
maattiiccee ttrroocchhaa ssoouussttřřeedděěnníí
D
á
v
a
l
i
j
s
t
e
p
o
z
Dávali jste pozoorr ppřřii rrooddiinnnnéé vvýýcchhoovvěě??
Klářina babička z otcovy strany měla dvě děti.Každé z nich mělo další dvě děti.Babička z matčiny strany měla také
dvě děti a ty měli také každé dvě děti.Kolik sestřenic a bratranců má Klára?
Tak, trest ale ještě není u konce, protože výsledky přijdou už v lednovém čísle a nebo, pokud jste nedočkaví, koukněte
se na internet a porovnejte si IQ podle naší stupnice chytrosti.
Všechno je zase
normální?
Ne,nic mu neřikej,přijde sám.
Zmizelo to.
Tamhle jde Honza.
A fakt jsme se vrátili?
U
M
MEEZZII N
NÁ
ÁM
MII D
DĚĚV
VČ
ČA
ATTY
Y
Režie: Mark Waters
Hrají : Jamie Lee Curtis,Lindsay Lohan,Mark Harmon,Harold Gould,Chad Michael Murray,Stephen Tobolowsky.
komedie ,93 minut s českými titulky
Dr.Tess Coleman a její patnáctiletá dcera Anna spolu příliš nevycházejí.Nerozumí si v otázkách oblékání ,účesů,hudby a už vůbec ne ve výběru
partnerů.V jeden čtvrteční podvečer jejich vzájemná nevraživost dosáhne vrcholu.Anna zuří,protože má pocit,že matka nedostatečně podporuje její hudební
kariéru a Tess – vdova,která se chystá na nové vdavky – nechápe,proč Anna nemůže dát jejímu snoubenci ani na chvíli pokoj.Vše se ale změní po malém
incidentu v jedné restatauraci,kde si matka s dcerou omylem vymění sušenky s přáníčky.Páteční ráno je jako studená sprcha – Tess i Anna s hrůzou zjistí,že
si přes noc vyměnili těla.Po jednom dni stráveném v kůži své rodinné sokyně obě znovu nalézají vzájemný respekt.Sobotní svatba Tess se ale nezadržitelně
blíží a oběma nezbývá ,než rychle najít způsob ,jak se dostat zpět do svého těla.Román spisovatelky Mary Rodgers se vrací na stříbrné plátno ve zcela nové
moderní adaptaci.
Připravila Želva.
A
A TTEEĎĎ M
MA
ALLÝ
Ý PPO
OK
KU
USS O
OV
VY
YTTV
VO
OŘŘEEN
NÍÍ PPA
TV
MU
U ::
ARRO
OD
DIIEE N
NA
AT
V RREEKKLLAAM
V
Váánnooccee jjssoouu ttaaddyy,,
Váánnooccee jjssoouu ttaaddyy,,V
ccííttííšš ttyy ččáárryy m
m nnááss vvššeecchh,,
máárryy kkoolleem
vvýýbbuucchh vv llaabboorrccee,,jjee kkrráássnnéé ssllyyššeett ttoo zzppěětt,,
V
HC
Váánnooccee jjssoouu ttaaddyy,,H
Cll ssii vvyycchhuuttnneejj!!
JJssoouu ttaaddyy,,V
Váánnooccee jjssoouu ttaaddyy,,
ppuurrppuurraa ssee ssm
maažžíí uužž nnaa pplloottnněě,,
ccuukkrroovvíí ssee ppoom
maalliinnkkuu vv ttrroouubběě ppřřiippaalluujjee,,
pprrsskkaavvkkyy uužž ssrrššíí,, řříízzeekk ss ccoolloouu ssii
vvyycchhuuttnneejj!!
A
Váánnooccee jjssoouu ttaaddyy,, uužž jjssoouu zzaassee ttaaddyy,,
AV
D
Doolliinnoovváá hhlláássíí zzáá –– vvěějjee,,
PPaallm
miičč pprroottoo nnaa aakkaaddeem
miiii nneeppřřiijjeeddee
aa TToom
mkkaa m
mííssttoo ccoollyy vvyycchhuuttnnáávváá ssvvůůjj
d
á
r
c
i
g
a
M
Magic rád ..
A
Váánnooccee jjssoouu ttaaddyy,,V
A nnaappoosslleedd:: V
Váánnooccee
jjssoouu ttaaddyy,,
ccííttííšš ttoo kkoouuzzlloo V
m nnááss,,
Váánnoocc vvššee kkoolleem
tteenn ttřřppyytt aa lleesskk,,jjee kkrráássnnéé bbýýtt ssppoolluu zzaass,,
V
Váánnooccee jjssoouu ttaaddyy,,C
Coolluu ssii vvyycchhuuttnneejj!!
CooccaaC
Vánoční pohádka
EEM
MÍÍRR M
MAATTO
OU
UŠŠ
V jedné velmi daleké zemi bylo malé království ,které už skoro dávno zaniklo v pouštním písku.Nicméně aspoň hrstka
poddaných přežívala v podzemních úkrytech,v katakombách.Všichni vyznávali povinně islám,modlili se třikrát denně,ale v žádném
případě ne směrem k Mecce ,ale k paláci jejich velkého emíra.Tedy k paláci,bylo to ve skutečnosti pár cihel vyčnívajících z písku,které
tvořily nemalou pyramidku, byla dokonce menší než obyčejná chatrč.Nicméně zde dokázal jejich slavný emír žít v tom nejlepším
luxusu.Jmenoval se Matouš.Měl asi dvanáct služebnic ,které se o něj staraly jako o zrnko písku na té nejvyprahlejší
Sahaře.Například ho v létě,když se emír unáhlil a po přemlouvání služebnicemi se rozhodl vyjít ven z katakomb opalovat se,pečlivě
ho mazaly opalovací NIVEOU s faktorem -1.Matouš vždy nosil dlouhý vlněný, modrý plášť,kterého si velmi vážil.Byla to jediná
památka na jeho předky z Lahošťských nížin.Ale i tady můžeme v Obřím prameni najít pozůstatky velké a mocné pouštní
dynastie.Vraťme se ale k našemu emírovi.Na krku se mu také prášil vzácný tenisák,který mu byl v dětství asi stokrát ukraden.To
víte,Matouš a tenisák,to patří k sobě.Na hlavě měl krásnou rezavou korunu,která byla zlatem jen mírně potáhnutá a měď pod ní už
mezitím zkorodovala.Jeho obličej zdobil na ústech nepatrný šrám,jenž si odnesl z velké bitvy proti Mohamedovi.Nebyl pyšný ani
zlý.Byl jen trochu líný učit se novým věcem.Na druhou stranu byl zase velice ochotný.Když například si chtěla jedna z jeho
služebnic vyjít do pouštní oázy do světoznámého obchoďáku Saddámekspar,velice rád jí vyhověl,i když to pro něj znamenalo ztrátu
jedné služebnice.Každý den jste tu mohli narazit na nějakého frajera s granátama v uších.To víte takovéhle služebnice se shání
těžko,zvláště když pro emíra udělali úplně všechno,na co jen pomyslel.
Přejdeme ale už k hlavnímu příběhu.Emír Matouš měl tři dcery :Radkušku,Katyšku a Feninku.Jednoho krásného
přismahnutého dne si je nechal zavolat a ptá se jich ,jak dalece ho mají rády.Ta první,Radkuška,odpověděla: „Já tě mám ráda jako
rubidium.“Matouš na ní s úsměvem pohleděl: „Hm,to je vlastně skutečně vzácný alkalický kov vlastně.Dobře.A teď ty,Katyško,jak
ty mě máš vlastně ráda ?A prosim tě,směr koš,vyhoď tu žvejku!“ „Já tě mám tatínku ráda jako písek.“Matouš je opět
spokojen,protože nad písek v jeho zemi není. Teď přišla na řadu Feninka : „Já tě mám ráda jako,jako - (chvíle přemýšlení) – jako
písemky z chemie.Emír na ní s údivem pohleděl ,a pak se velmi zachmuřil :
„Cože,děláš si snad ze mě prču?Ven z mýho domu!Ven!Dělej!Ven na vyprahlou
poušť!A už my nelez na bulvy!“ Feninka se s pláčem vydala z korunovační síně,přeběhla
pouštní podhradí katakomb a vyšla na vyprahlé slunce.A jak tak šlapala pouští ,potkala
řidiče jakéhosi džípu.Jmenoval se Adam a jak to tak bývá ,když se dva potkají,hned se do sebe
zakoukají.
A tak naše Feninka vykopla starého Matouše z trůnu a byla svatba.Od té doby
tedy vládne v této suché a vyprahlé zemi emírka Feninka a emír Adámek Bohuš (po otci)
Matuš ( po tchánovi) a jestli jejich těla někdo nezakopal,tak tam leží dodnes.
Připravila redakce Nového Impéria. Prosíme jenom, aby tercie A brala tuto pohádku i komiks Bratrstvo terciánů pouze jako srandu.
BRRIISSTTOOLL SCCOOUUTT
Vyškovská firma Formoplast se zaměřuje na malé modely typu parkflyer letounů z první světové války ,jedním z nich je i
stavebnice modelu Bristol Scout.
Když otevřete kartónovou krabici stavebnice ,zjistíte,že za vás už mnohé věci udělal výrobce.Všechny díly letadla jsou výrobcem
už nabarveny,výjimkou jsou ale kola a kulomety.Pak se už tedy stačí řídit podle návodu.
Slepíme pouze spodní křídlo k trupu ,vzpěry,na ně horní křídlo,výškovou ocasní plochu (VOP),směrovou ocasní plochu (SOP) a
podvozek.Jak výrobce dodává,ozdobné obtisky nalepíme raději až po dokončení modelu.Při stavbě tedy nejvíce času strávíme čekáním,až
vytvrdne lepidlo(doporučil bych použít pětiminutový epoxid).Po montáži pohonu a RC(radio control) vybavení je model připraven k letu.
Při práci vás určitě mile překvapí mezikřídelní přípravky,podle nichž se jednoduše sestaví spodní a horní křídla s velkou
přesností,což je u víceplošníků důležité.Přímo skvělým detailem jsou makety kulometů ,které na motorovém modelu vypadají velmi pěkně
.Velmi dobré by bylo vzít vážně v návodu uvedenou výzvu k vyšperkování modelu do létajícího kitu.Pěkným doplňkem je také figurka
pilota ,kterou před posazením do kabinky slepíme a nabarvíme.Vypleteme ještě křídla ,což nosné plochy zpevňuje .Modýlek ještě můžeme
vybavit přistávacími oblouky z ocelového drátu.
Model je velmi lehký ,a proto by bylo nejlepší zalétávat ho za bezvětří nebo pouze za mírného větru.Skutečně asi bude potřeba
ho trochu seřídit .Pak už je ale v „luftě“ jako doma.Okamžitě reaguje na přidání plynu ,v případě potřeby svižně stoupá a není problém
provést akrobatické prvky,jako například přemet.Výrobce v návodu upozorňuje na rezervu energie akumulátoru,kterou nezbytně
potřebujeme na přistání.Model spolehlivě přistává asi tak na čtvrtinu plynu.Jinak může prudce ztratit rychlost a tvrdě dopadnout na
podvozek.
Bristol létá pomalu,je vhodný především k rekreačnímu létání.Nedoporučil bych jej úplným začátečníkům,je totiž citlivý na vítr a
hlavně při přistání vyžaduje včasnou a správnou reakci.
Model Scouta nahoře patří panu Pospíšilovi z Teplic,který s ním má už za sebou mnoho startů i přistání.
Připravil šéfredáč.
O
Přímo strojovnou je model historického letadla
Fly Baby,které má už za sebou dlouhou
a bohatou historii.Po spadnutí do Barbory
se dostává do dílny pana Josefa Simmera,
který s ní létá,jako by se nic nestalo.
O
Už třetí dvoumotorák pana Martina Gála z Teplic.
Je to model jeho vlastní konstrukce a získal název
HF – 2003 – 1 .Jeho značka HF jednou vznikla,
protože se mu dobře vystřihávala.Od té doby
už značku nosí na sobě desítky jeho modelů.
Benzíňák AKRO 260 pana Punčocháře z Oseka.
Výkon motoru je skutečně výborný a se skvělým tahem vrtule se dají provádět ledajaké
akrobatické kousky.
ZZvvllááššttnnoossttii bbeezz vvyyssvvěěttlleenníí 22//22
U
U
U
U
U
U
Je fyzicky nemožné olíznout si vlastní loket.
Trávicí šťávy krokodýla dokáží rozložit i ocelový hřebík.
Nejvíce lidí ze všech divokých zvířat zabíjí hroch.
Všichni Američané snědí v průměru 18 akrů pizzy každý den.
Tvé oči jsou stejně velké jako při narození,ale tvůj nos a uši se nepřestávají zvětšovat.
Každý rok se v průměru 100 lidí udusí spolknutím své propisky nebo tužky.
V
Vttiippyy
U
U
U
k
K
miikkss nnaa ppookkrraaččoovváánníí 22//22
Koom
U
U
U
Připravila Viky.
LLÉÉTTA
AJJÍÍCCÍÍ ČČEESSTTM
MÍÍRR
I vesmírná tělesa hrají na babu .Se Zemí sdílí
oběžnou dráhu malý asteroid a prohání se s naší planetou
kolem Slunce.Jednou ji předežene ,podruhé se ji snaží
dohnat,srazit se však nemohou.Asteroid se jmenuje 2002
AA 29 a v průměru má asi sedm set metrů.Nedávno,kdy
se obě tělesa k sobě dostala nejblíže za posledních
pětadevadesát let,byla od sebe vzdálena 3.7 miliónů
mil.Na polohu asteroidu vůči Zemi má vliv zemská
gravitace,která přibližující se asteroid buď zpomaluje (to
ho Země dohání),nebo zrychlí (asteroid dohání
Zemi).Taková přiblížení probíhají jednou za několik
desetiletí.Někdy za šest set let se bude na krátkou dobu
(asi čtyřicet let)asteroid chovat skoro jako satelit
Země,pak se ale zase vrátí na oběžnou dráhu kolem
Slunce a bude hrát se Zemí na babu po další staletí.
H
HO
OPPEE –– X
X
Raketoplány, to není jenom NASA.V Japonsku se už od roku 1980 pracuje na
projektu raketoplánu, který by měl poprvé vyletět do vesmíru v roce 2008. Sympatie
k chystanému stroji vzrostly po tragédii amerického raketoplánu Columbia,neboť Hope –
X ,jak se japonský projekt jmenuje,je bezpilotní raketoplán.Nejistotu však vyvolává
skutečnost ,že čtyři metry dlouhý prototyp raketoplánu Hope – X se nedávno zřítil při
pokusném letu v severním Švédsku.Hope ale naštěstí znamená neděje.
N
NEEV
VIID
DIITTEELLN
NÁ
ÁK
KRRÁ
ÁSSA
A
Některé mikroskopické preparáty jsou malými uměleckými díly.Doslova
magicky třeba působí křehká krása rozsivek – jednobuněčných řas běžných ve sladkých
vodách i v oceánech.Jejich křemičité schránky roztodivných tvarů jsou dekorativní samy
o sobě .A což teprve,když je zručný laborant pečlivě naaranžuje na podložní sklíčko!Do
kruhu,jenž má pouhé dva milimetry v průměru,se jich vešlo více než 250.
O
OK
KO
OV
V PPÍÍSSK
KU
U
Mnoho živočichů ,zejména bezobratlých ,ale i některých obratlovců,má
schopnost přizpůsobit se zbarvením okolnímu prostředí.Patří mezi ně i mořští
jazykové(čeleď Soleidae ,na snímku středomořský druh Solea kleinii),kteří na písčitém
dně dokonale zmizí.Pigmentovaná svrchní strana těla věrně napodobí hrubý písek,na
kterém ryba leží.Navíc jsou schopni se pomocí ploutevního lemu po stranách těla rychle
zahrabat,takže za okamžik vyčnívají na povrch jen oči.Na své maskování spoléhají
natolik ,že pro potápěče není problém přiblížit se na nepatrnou vzdálenost - - pokud
ovšem dokonale maskovaného jazyka zpozorují.
V
Váánnooccee jjssoouu vvýýzznnaam
mnnýým
m kkřřeessťťaannsskkýým
m
m ssvvááttkkeem
m,,jjíím
mžž ssee 2255..pprroossiinnccee oossllaavvuujjee nnaarroozzeenníí JJeežžííššee K
Krriissttaa((ddaattuum
ssvvááttkkuu zzvvoolliillaa ccíírrkkeevv vvee ssnnaazzee ppoottllaaččiitt ssttaarroovvěěkkéé ppoohhaannsskkéé ssllaavvnnoossttii kkoonnaajjííccíí ssee vv ttééttoo rrooččnníí ddoobběě))..N
Neekkřřeessťťaannsskkéé oossllaavvyy
zziim
mnnííhhoo sslluunnoovvrraattuu ddooddnneess ppřřeežžíívvaajjíí vv ttrraaddiiccii zzddoobbeenníí vváánnooččnnííhhoo ssttrroom
meellíí,,cceessm
míínnyy aa bbřřeeččťťaannuu
meeččkkuu,,vv ppoouužžíívváánníí jjm
kk vvýýzzddoobběě,,vv hhooddoovváánníí aa ddáávváánníí ddáárrkkůů..
N
Neevvíím
m,,jjeessttllii ttoo ttaakk jjeeššttěě ddnneess kkaažžddýý pprroožžíívváá,,aallee m
mnněě ssee ss ppřřiibbýývvaajjííccíím
mii llééttyy
V
á
n
o
c
e
l
í
b
i
t
p
ř
e
s
t
á
v
a
j
á
ř
e
n
ý
c
h
í
.
U
ž
t
o
n
e
n
í
j
e
n
o
m
o
d
ě
t
s
k
ý
c
h
r
o
z
z
Vánoce líbit přestávají.Už to není jenom o dětských rozzářených ooččíí uu
ssttrroom
meeččkkuu,,ppssaanníí ddooppiissůů JJeežžííšškkoovvii aa vvyyrráábběěnníí vváánnooččnníícchh oozzddoobb zz ppaappíírruu..TTaaddyy uužž
nnaassttáávváá kkrruuttáá rreeaalliittaa!!!!!!N
Neejjvvěěttššíí ssttaarroossttíí jjee ssaam
moozzřřeejjm
měě sshháánněěnníí ddáárrkkůů((kkddyyžž jjee ccoo
kkoouuppiitt,,nneejjssoouu pprraacchhyy –– nnaaooppaakk kkddyyžž uužž kkoonneeččnněě nněěccoo uušškkuuddllíím
mee ,,nneevvíím
mee,,ccoo m
máám
mee
kkoouuppiitt))..TTaakkžžee nnaa ŠŠttěěddrrýý vveeččeerr ddoossttaannee hhoolloohhllaavvýý ttaattíínneekk hhřřeebbeenn,,m
maam
miinnkkaa ttaabblleettyy nnaa
hhuubbnnuuttíí aa bbrraattřřííččeekk m
meejjddlloo..M
Myy jjeennoom
m ssm
muuttnněě kkoouukkáám
mee,,ccoo nnáám
m JJeežžííššeekk zzaass
a
p
r
a
j
s
e
m
s
e
j
í
s
t
o
d
n
a
u
č
i
l
a
nneeppřřiinneess..K
,
p
r
o
t
o
ž
e
p
ř
e
d
v
á
n
o
č
n
í
t
a
h
n
a
č
e
Kapra jsem se jíst odnaučila,protože předvánoční tah na česskkéé rryybbnnííkkyy m
mii
ppřřiijjddee kkrruuttýý aa jjsseem
p
r
o
t
i
h
r
o
m
a
d
n
é
m
u
v
y
m
í
r
á
n
í
r
y
b
i
č
e
k
z
a
ú
č
e
l
e
m
t
r
a
d
i
c
e
!
!
A
c
o
m proti hromadnému vymírání rybiček za účelem tradice !! A co ttyy
ttrraaddiiccee oossttaattnníí ??SSttrroom
m
meeččeekk nnáám
m rrookk oodd rrookkuu vvžžddyy 2244..pprroossiinnccee zzaažžeehhnnee ppřřeekkvvaappiivvýým
oohhnněěm
m aa m
myy nneessttaaččíím
mee zzaacchhrraaňňoovvaatt ččookkoollááddoovvéé oozzddoobbyy zz vvěěttvvíí..
TTaakkžžee ppooddttrržžeennoo,,sseeččtteennoo,,V
Váánnooccee uužž nneejjssoouu ssvvááttkkeem
m kklliidduu aa m
míírruu,,ttoo
m
y
s
v
á
n
o
č
n
í
a
t
m
o
s
f
é
r
a
,
a
l
e
t
u
s
i
p
r
o
s
í
m
z
a
t
y
l
í
m
k
a
ž
d
ý
u
z
n
á
.
J
e
t
u
s
i
c
e
j
e
š
t
ě
t
a
myslím každý uzná.Je tu sice ještě ta vánoční atmosféra,ale tu si prosím za ty oossttaattnníí
pprroobblléém
myy nneecchhttee!!JJaakkoo sskkeeppttiikk aa nneennaapprraavviitteellnnýý ppeessiim
m aa ppookkuudd ttyy
miissttaa ssee lloouuččíím
V
á
n
o
c
e
p
ř
e
ž
i
j
e
t
e
,
t
ě
š
í
m
s
e
n
a
v
á
s
z
a
s
e
p
ř
í
š
t
ě
.
Vánoce přežijete,těším se na vás zase příště.
PPřřiipprraavviillaa H
Huubbeennáá LLooddyyžžkkaa..
R
REED
DA
AK
KC
CEE Č
ČA
ASSO
OPPIISSU
UN
NO
OV
VÉÉ IIM
MPPÉÉR
RIIO
O ::
šéfredáč: Franta; Modellbau: Franta; sport: Mr.Danny; Funny: Viky; Filmové studio:
Želva; různé reportáže a články: Sigi a Hubená Lodyžka; počítače: Síťák
kontakt: [email protected]
HT
TH

Podobné dokumenty

4YOU, číslo 1

4YOU, číslo 1 A jak se s pomocí těchto křížů šifruje? Každý znak původního textu najdeme v kříži a zakreslíme tu část kříže, ve které znak leží (všimni si zvýrazněné mřížky). Např. pro písmeno P ve VPK nakreslím...

Více

pdf 6,09 MB

pdf 6,09 MB vnímáme prostorově.3D projekce není tedy nic jiného než ošálení našich smyslů.V projektoru je vše dvakrát.Probíhají jím dva filmové pásy a prosvětlují se dvěma objektivy posunutými ve vzdálenosti l...

Více

Vznik a vývoj projektivních technik.

Vznik a vývoj projektivních technik. První projektivní test, asociační experiment, použil r. 1879 Sir Francis Galton, a i když experimentoval jen v jeho kvantitativní podobě, tedy bez měření času, jednalo se o první využití projektivn...

Více