Dynatech omezovač rychlosti-návod CZ

Komentáře

Transkript

Dynatech omezovač rychlosti-návod CZ
DYNATECH
OMEZOVAČ RYCHLOSTI
STAR PLUS
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Obsah
1, Představení ............................................................................................................................. 3
2, Hlavní komponenty ................................................................................................................ 3
3, Provoz..................................................................................................................................... 4
4, Připevnění k rámu ................................................................................................................ 11
5, Technická data...................................................................................................................... 11
6, Rozměry pro připojení enkóderu .......................................................................................... 12
7, Vlastnosti enkóderu .............................................................................................................. 13
8, Typ seřízení .......................................................................................................................... 22
9, Instrukce pro použití a údržbu .............................................................................................. 22
10, Plán instalace ...................................................................................................................... 23
11, Osvědčení a typové zkoušce .............................................................................................. 25
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
1, Představení
Omezovač rychlosti STAR PLUS od společnosti DYNATECH je vyroben tak, aby mohl být
umístěn na kabinu nebo na rám, a aby se současně s nimi mohl pohybovat. Díky tomu prostor
pro omezovač ve strojovně není nutný a můžete odstranit i převáděcí kladku a závaží
v prohlubni šachty.
Použitím tohoto nového konceptu se bude omezovač pohybovat, zatímco lana zůstanou
fixována a ukotvena ke stropu šachty malým napínacím zařízením. Informace o nastavení
zařízení, se kterými se omezovač propojí, budou poskytnuty později.
Model omezovače rychlosti je navržen tak, aby byl schopen zjistit pozici kabiny v každém
okamžiku prostřednictvím enkóderu.
2, Hlavní komponenty
Každý omezovač rychlosti je sestaven s následujících komponentů: dvě kladky, odstředivý
systém, zařízení pro uzamčení, obal a komponenty pro připevnění omezovače na kabinu nebo
na rám.
Obrázek níže zobrazuje popis omezovače rychlosti:
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Vysvětlení:
(1) Vodící kladka
(2) Hlavní kladka
(3) Odstředivý systém
(4) Uzamykací systém
(5) Destička pro připevnění ke kabině nebo k rámu
(6) Enkóder
3, Provoz
Omezovač rychlosti je odstředivého typu a je schopen pracovat i směrem nahoru i směrem
dolů.
Jak již bylo zmíněno výše, bude zachycovač připevněn na kabinu nebo na rám výtahu a může
být umístěn i nad i pod ně. Lano, upevněné ke stropu a ke spodu šachty, prochází skrz
omezovač rychlosti, podél čelistí kladek. Takto, pokud kabina dosáhne určité rychlosti,
uzamkne omezovač pohyb lan. Toto uzamčení je řízeno zachycovačem a zastaví pohyb
kabiny.
Nákres provozu je následující:
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Systém propojení zajistí, že když rychlost kabiny převýší nastavenou rychlost (rychlost
omezovače), odstředivý systém se spolu s kladkami spojí s uzamykacím systémem
omezovače, který je připojen na řídící tyč přídavným komponentem. V tomto okamžiku se
hlavní zámky kladky a existující tření mezi lany a kladkou přenesou na zachycovač
přídavným komponentem a řídící tyčí. A poté zastaví omezovač rychlosti kabinu.
Je důležité si povšimnout, že spojení mezi omezovačem a zachycovačem není provedeno přes
lano omezovače, ale přes přídavný mechanický systém.
Detailní obrázek níže zobrazuje jedno z možných upevnění omezovače k výtahu a také i výše
zmíněné informace.
Na prvním obrázku je zobrazeno umístění omezovače pod kabinu.
(1) Vodící kladka
(2) Lano
(3) Omezovač rychlosti
(4) Odstředivý systém
(5) Uzamykací zařízení
(6) Přídavný systém
(7) Řídící tyč
(8) Zachycovač
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Omezovač rychlosti umístěný v nižší pozici pak bude takto:
Popisek tohoto obrázku se přesně shoduje s tím předchozím.
Pokud budou řídící tyč a zachycovač umístěny nad kabinou, bude to vypadat následovně:
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Na posledním obrázku to sice není zobrazeno, ale omezovač rychlosti má ochranný obal.
Mějte na paměti, že umístění omezovače v kabině záleží také na zákaznících, ale přídavný
systém, který připevňuje omezovač k řídící tyči, musí být vyroben výrobcem výtahů.
Kresba níže zachycuje 5 kotvících děr přídavného systému k uzamykacímu zařízení.
Vodící kladka je používána k znovu odklonění lana směrem k napínáku, které jsou umístěny
v šachtě. Tato kladka rotuje, pokud se kabina pohybuje, i když je hlavní kladka uzamčena.
Tímto můžeme zajistit, že kladka následuje přesně pohyby kabiny.
Tento fakt je velmi důležitý, protože dovoluje zjistit pozici výtahu kdykoliv prostřednictvím
enkóderu v kladce.
Další důležitou částí omezovače je napínací systém lan. Vysvětlení naleznete níže.
Napínací systém lana
Lano je ukotveno ke spodu šachty a také ke stropu šachty pružinovým napínacím zařízením
tak, aby ani závaží ani vodící kladka už nebyly potřebné.
Kontakty uvolnění budou dány dohromady. Tyto kontakty musí být spojeny paralelně, v sérii,
s bezpečnostním obvodem zařízení.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Cílem těchto dvou kontaktů je zjistit poškození nebo napětí lan, kdy budou obě pružiny řídit
kontakty. V případě zaklínění se jedna pružina uvolní a druhý bude utažená. Výsledkem poté
bude, že pouze jeden ze dvou kontaktů bude otevřen bez modifikace sériové linie.
Níže je zobrazen obrázek napínacího zařízení šachty:
(1) Lano
(2) Řídící destička
(3) Místo kontaktu
(4) Kontakt uvolnění
(5) Nosná destička
(6) Seřizovací matice
(7) Napínací pružina
Napínání je provedeno seřizovací maticí, která stlačí pružinu na maximální pozici, kterou
povoluje řídící destička.
Během procesu nastavení je rozumné napínat lana manuálně, co nejvíce to jde, předtím než
použijete napínací pružinu. Takto bude zajištěno, že délka ukotvení lana bude dostatečná pro
napnutí.
Napnutí musí být provedeno na obou napínácích.
Výše vysvětlená maximální pozice je zobrazena na následujícím obrázku:
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
(1) vzdálenost uvolnění
Pokud se lana uvolní nebo poškodí, pružina (pokud je zachována její délka), dovolí, aby byly
kontakty řízeny destičkou, aby bylo zajištěno zastavení kabiny.
Napínací zařízení, které musí být umístěno na stropě šachty, má přesně ten samý tvar a funkci
jako to, které bylo popsáno předtím.
Napínací systém pružiny je citlivý na délku lan a proto, pokud máte dlouhá lana, bude nutné
je napnout vícekrát.
Dálkový vybavovací systém
V zachycovači je zabudován dálkový vybavovací systém, pro test správného vybavení
omezovače a následného vybavení zachycovače.
Skládá se z dálkového vybavovacího elektromagnetu, který může být řízen ze strojovny. Pro
pomoc při instalaci, jsou přípustné 3 verze systému:
• Cívka o 24 V DC (přímý proud). Proud musí být 1,1 A
• Cívka o 48 V DC (přímý proud). Proud musí být 1,1 A
• Cívka o 190 V DC (přímý proud). Proud musí být 1,1 A
Poznámka: Jen pár sekund je potřebných k zapnutí omezovače. Po jeho aktivaci musí být
proud, dodávaný do cívky, vypnut, aby se předešlo přehřátí.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Obrázek cívky (1) a také její umístění, je zobrazen níže:
Kontakt překročení rychlosti
Omezovač je umístěn v kontaktu překročení rychlosti. Mějte na paměti, že omezovač
rychlosti bude umístěn v kabině a kontakt bude mít automatický návrat. V každém případě by
poté měla autorizovaná osoba provést počáteční start, ale bez přímého přístupu omezovače.
Následující obrázek ukazuje umístění kontaktu překročení rychlosti, kde (1) je kontakt
automatického navrácení.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
4, Připevnění k rámu
Následující obrázek ukazuje ukotvení omezovače k rámu výtahu. Mírou jsou milimetry.
Omezovač musí být ukotven 4 šrouby M10 kvality 8.8. Vhodná vzdálenost je mezi 30 a 40
metry. Utahovací kroutivý moment síly je 80 Nw-m.
Je doporučeno použít Autoblock matice, abyste se vyhnuli možnému uvolnění šroubů.
5, Technická data
Zařízení: Omezovač rychlosti
Model: STAR PLUS
Výrobce: DYNATECH, DYNAMICS TECHNOLOGY, S.L.
Rozsah použití:
• Maximální jmenovitá rychlost 2,3 m/s
• Maximální vybavovací rychlost: 2,66 m/s
• Minimální jmenovitá rychlost*: 0,4 m/s
• Minimální vybavovací rychlost: 0,6 m/s
*Norma dovoluje použití omezovače rychlosti s nominální rychlostí pod 0,4 m/s, pouze
při zachování vybavovací rychlosti dle Standardu UNE-EN 81.
Lana:
• Průměr 6mm
• Složení 6 x 19 + 1
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Předepnutí lana:
• 750 N
• Toto napnutí se vyvolá předepnutím pružin na koncích lana až do ustavené pozice.
Napětí lan při propojování: Vyšší než 300 N
Průměr kladky: 200 mm
Kontakt nadměrné rychlosti: Viz. Kapitola 3
Sériové dálkové vybavení: Viz. Kapitola 3
Možnost namontování enkoderu
Další charakteristiky:
• Omezovač má 3 připojovací body. Vzdálenost mezi dvěma následujícími body je
limitována na maximálně 200 mm.
• Omezovač rychlosti Star Plus je vždy montován s velmi kvalitními ložisky
Zachycovače, se kterými jej můžete použít
• Všechny zachycovače, jejichž vybavovací rychlost může být dosažena také
omezovačem rychlost
• Poznámka: Pro vybavovací rychlost pod 1 m/s (hlavně okamžitý zachycovač) bude
dodávána speciálně navržená pro nízkou rychlost (Star BV). (Tento omezovač
rychlosti má stejné rozměry a technické parametry jako ten standartní)
6, Rozměry pro připojení enkóderu
Zde naleznete rozměry pro umístění enkóderu v případě, že si jako zákazník instalujete vlastní
enkóder
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
7, Vlastnosti enkóderu
ROTAČNÍ ENKÓDER E6B2-C
Nový pravidelný rotační enkóder
•
•
•
•
•
•
Široký rozsah napětí od 5 do 24 VDC (otevřený
sběrný režim)
Rozlišení 2000 pulsů/otáček v 40 mm krytu
Fáze Z může být seřízena jednoduše s použitím
původní indikační funkce
Je povoleno zatížení 30 N v radiálním směru a 20 N
v silovém směru
Krátký oběh a zpětné spojení ochranného oběhu
zajišťuje velmi spolehlivé fungování
Je možný model výstupu liniový řidič (Kabely
prodlouženy na 100 m)
Zdroj napájení
5 až 24 VDC
12 až 24 VDC
5 až 12 VDC
5 VDC
Výstupní
konfigurace
NPN výstup
otevřeného sběrače
Rozlišení
Model
10/20/30/40/50/60/100/200/300/
360/400/500/600/720/800/1000/
1024/1200/1500/1800/2000
100/200/360/500/600/1000/2000
PNP výstup
otevřeného sběru
Výstup napětí
E6B2-CWZ6C
E6B2-CWZ5B
10/20/30/40/50/60/100/200/300/
E6B2-CWZ3E
360/400/500/600/1000/1200/1500/
1800/2000
10/20/30/40/50/60/100/200/300/
E6B2-CWZ1X
360/400/500/600//1000/1024/1200/
1500/1800/2000
Výstup liniového
řidiče
Poznámka: Při objednávce specifikujte rozlišení spolu s číslem modelu
Příslušenství (objednávejte jednotlivě)
Název
Spojení
Příruba
Montovací držák
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
Model
E69-C06B
E69-C68B
E69-C610B
E69-C06M
E69-FBA
E69-FBA02 (včetně držáku E69-2)
E69-2
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Příklad aplikace
Specifikace
Elektrické vlastnosti
Položka
Zdroj
napájení
napětí
Spotřeba
proudu (viz.
poznámka3)
Rozlišení
E6B2-CWZ6C
Od 5 VDC – 5% do 24
VDC+15%
E6B2-CWZ5B
OD 12 VDC–
10% do24
VDC+15%
70 mA max.
E6B2-CWZ3E
E6B2-CWZ1X
Od 5 VDC – 5% do
12 VDC+10%
80 mA max
5 VDC ± 5%
130 mA max.
10/20/30/40/50/60/100/
200/300/ 360/400/500/
600/720/800/1000/1024/
1200/1500/1800/2000P/R
A, B a Z (Oboustranný)
100/200/360/
500/600/1000/
2000P/R
10/20/30/40/50/60/10
0/200/300/360/400/50
0/600/1000/1200/150
0/ 1800/2000 P/R
10/20/30/40/50/60/100/
200/300/360/400/500/
600/1000/1024/1200/
1500/ 1800/2000 P/R
, ̅
A, A, B, Ā, Výstupní
konfigurace
Otevřený sběrač
Otevřený
sběrač
Napětí
Liniový řidič (viz pozn.
2)
Výstupní
kapacita
30 VDC max.
35 mA max.
Zbytkové napětí 0,4 V
max
35 mA max
Zbytkové
napětí 0,4 V
max
20 mA max.
Zbytkové napětí 0,4
V max.
Max.
frekvence
odezvy
Rozdíl fáze na
výstupu
100 kHz
50 kHz
100kHz
AM26LS31 ekvivalentní
Výstupní proud:
Vysoký level Io=-20mA
Nízký level Is=20mA
Výstupní napětí:
Vysoký level Vo=2,5V
min
Nízký level Vs=0,5V
max
100kHz
Amplituda
výstupu
1 µs max
1 µs max
1 µs max
Kontrolní výstupní napětí Délka kabelu
Délka kabelu 0,5m
5V
2m, l sink:10mA lsink:10mA max
Odpor nákladu 1 kΩ
max
Délka kabelu 0,5 m
20 MΩ min. (v 500 VDC) mezi nosnými částmi a skříní
Výstupní fáze
Odpor izolace
Síla elektrické
ochrany
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
90°±45° mezi A a B (1/4T±1/8T)
0,1 µs max
Délka kabelu 0,5m
Io= -20mA
Is= 20 mA
500 VAC, 50/60 Hz pro 1 min mezi nosnými částmi a skříní
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Poznámky:
1. Maximální elektrická odezva otáčky je dána rozlišením a maximální frekvencí odezvy
jako následovně: Maximální elektrická frekvence odezvy – Maximální frekvence
odezvy/rozlišení x 60
Toto znamená, že E6B2 rotační enkóder nebude pracovat elektricky, pokud jeho
otáčky převýší maximální elektrickou odezvu otočení
2. Výstupem Line driver je oběh přenosu dat kompatibilní s RS-422A a dlouhý přenos je
možný s krouceným kabelem
3. Nápor proudu je přibližně 8A a bude téct přibližně 0,3 ms, pokud je zapnuto napájení
Mechanické vlastností
Položka
E6B2-CWZ6C
Zatížení hřídele
Okamžik setrvačnosti
E6B2-CWZ5B
E6B2-CWZ3E
E6B2-CWZ1X
Radial: 30N
Thrust: 20N
1 x 10 -6 kg x m2, 3x 10 -7 x m2 max. v 600 P/R max.
Startovací kroutivý
moment síly
Max. povolené otáčky
980 µN x m max.
Odpor vibrací
Odpor trhnutí
Destrukce: 10 až 5000 Hz, 150 m/s2 nebo 2-mm dvojitá amplituda pro 11
min. 3 krát v X, Y a Z
Destrukce: 1000 m/s2 3 krát v X, Y a Z
Váha
Přibližně 100 g max. (délka kabelu 0,5 m)
6000 rpm
Prostředí
Položka
E6B2-CWZ6C
E6B2-CWZ5B
E6B2-CWZ3E
Okolní teplota
Pro práci: od -10 °C do 70 °C (bez namrzání)
Skladovací: -25 ° C do 85 ° C (bez namrzání)
Okolní vlhkost
Pro práci: od 35% do 85% (bez kondenzace)
Stupeň ochrany
IEC60529 IP50
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
E6B2-CWZ1X
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Výstupní oběh
E6B-CWZ6C
E6B-CWZ5B
E6B-CWZ3E
E6B-CWZ1X
Časové diagramy
Výstup otevřeného sběrače
E6B-CWZ6C
E6B-CWZ5B
Směr nebo oběh: CW
(Jak lze vidět na konci šachty)
Poznámka: Fáze A je 1/4±1/8T rychlejší než
fáze B. ON na výše uvedeném diagramu
znamená, že výstupní tranzistor je zapnut a
OFF znamená, že je výstupní tranzistor
vypnut
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
Směr nebo oběh: CCW
(Jak lze vidět na konci šachty)
Poznámka: Fáze A je 1/4 ± 1/8 pomalejší než
fáze B
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Výstup napětí
Směr nebo oběh: CW
(Jak lze vidět na konci šachty)
E6B-CWZ3E
Směr nebo oběh: CCW
(Jak lze vidět na konci šachty)
Poznámka: Fáze A je 1/4 ± 1/8 rychlejší než
fáze B
Poznámka: Fáze A je 1/4 ± 1/8 pomalejší než
fáze B
Výstup liniového řidiče
Směr nebo oběh: CW
(Jak lze vidět na konci šachty)
E6B-CWZ1X
Směr nebo oběh: CW
(Jak lze vidět na konci šachty)
Poznámka: Výstupní oběh liniového řidiče je oběh pro přenos dat RS-42A sestávající se ze
dvou výstupních linií. Vztah mezi těmito dvěma výstupními liniemi je rovnovážný. To
znamená, že pokud úroveň signálu na jedné linii je H, úroveň signálu na druhé linii je L.
Hluku vzdorný výstupní oběh liniového řidiče zajišťuje vysokorychlostní přenos dat.
Vstup více než jednoho počítadla z enkóderu (s výstupem napětí)
Použijte následující vzorec, abyste zjistili počet počítadel, která budou spojena single
k rotačnímu enkóderu E6B2-C.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Číslo počítadel (N) =
E: Napětí dodávané do rotačního enkóderu
V: Minimální vstupní napětí počítadla
R2: Výstupní odpor rotačního enkóderu
R1: Vstupní odpor počítadla
Původní označení
Je jednoduché seřídit pozici fáze Z s původní indikační funkcí. Následující obrázek (vlevo)
zobrazuje vztah mezi fází Z a původním označením. Nastavte fázi D k původní tak, jak je
ukázáno na obrázku (vpravo).
Výstupní ochranný oběh
E6B2-C (model otevřeného sběrače s výstupem napětí) zahrnuje ochranný obvod, který
chrání E6B2-C proti poškození v důsledku zkratu a opačného připojení.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Rozměry
Poznámka: Všechny jednotky jsou v milimetrech, pokud není napsáno jinak
E6B2-C
Spojení
E69-C06B
(součást dodávky)
E69-C08B
(prodáváno zvlášť, rozdílný rozměr)
Poznámka: Spojení je vyrobeno ze zpevněného skla PBI.
E69-C610B
(prodáváno zvlášť)
E69-C06M
(prodáváno zvlášť)
Příruba (prodáváno zvlášť)
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Montovací držák (3 kusy jako sada)
E69-2 (jedna sada je vybavena také E69-FBA02)
Instalace
Spojení
Zajistěte, abyste provedlo spojení externího
terminálu správně, jinak může dojít
k poškození rotačního enkóderu.
E9B2-CWZ1X
E6B2-CWZ6C/-CWZ5B/-CWZ3E
Barva
Barva
Terminál
Zdroj napájení (+Vcc)
Výstupní fáze A
Výstupní fáze B
Výstupní fáze Z
0 V (common)
Hnědá
Černá
Bílá
Oranžová
modrá
Terminál
Zdroj napájení
(+Vcc)
Výstupní fáze A
Výstupní fáze B
Výstupní fáze Z
Výstupní fáze Ā
Výstupní fáze Výstupní fáze ̅
Hnědá
Černá
Bílá
Oranžová
Černá/červené proužky
Bílá/červené proužky
Oranžová/červené
proužky
Modrá
0 V (common)
Poznámka:
1. Externí vodič (ochrana) ochranného kabelu není spojen k internímu vodiči ani ke kleci
2. Všechny fáze A, B a Z jsou na stejném oběhu
3. Spojte GND k linii 0-V nebo k uzemněnému terminálu (ground terminal)
Připojení k periferním zařízením
Spojení
Rotační
enkóder
Specifikace
Standartní typ
Interní
průměr
hřídele(mm)
Model
4(H8),13
6(H8),15
8(H8),19
10(H8),22
E69C04B
E69C06B
E69C08B
C
A
C
E6B2, 6mm průměr
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
Nestandardní
průměr otvoru
Kov
6/10(H8)
22
6(H8)
19.1
10(H8)
25,4
E69C10B
6/8
(H8)
19
E69C68B
E69C610B
E69C06M
E69C10M
C
B
B
B
C
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Poznámka:
A. Možno spojit přímo ve většině případů
B. Možno spojit, ale budete potřebovat nezávislý zdroj napájení nebo pull-up odpor
C. Spojení není možné
Příklady spojení
Spojení k počítadlu H7CR-CW
Vlastnosti počítadla H7CR-CW
DIN velikosti (DIN 48) počítadlo, které
zahrnuje funkci změny měřítka, která převádí
naměřené hodnoty na aktuální hodnoty.
Dostupný je synchronizovaný výstup a
indikace ±.
Dostupné jsou modely s 6 místným displejem
a také s 4 místným displejem
Spojení k K3NR-NB□□□/K3NP-NB□□□Rotační inteligentní signální procesor
Vlastnosti K3NR/K3NP
Každý model nahrnuje funkci změny měřítka se vstupním rozsahem 50 kHz a s přesností
měření 0,006%.
Jsou dostupné různé vstupy, včetně relé, tranzistoru, BCD, lineárních a komunikačních
výstupů.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
8, Typ seřízení
Seřízení vybavovací rychlosti je prováděno regulačním šroubem, který napíná nebo povoluje
pružinu odstředivého systému. Když dochází k napínání pružiny, bude rychlost, potřebná
k řízení odstředivého systému, vyšší. Takto můžete seřídit vybavovací rychlost v rámci
rozsahu rychlostí.
Seřízení se provádí v továrně počítačovým měřícím systémem podle specifikace zákazníka.
Pokud dojde k ukončení seřízení a k jeho kontrole, dojde k zapečetění a nemůže jít dojít
k modifikaci.
9, Instrukce pro použití a údržbu
Umístění omezovače na rám může být různé: nahoru, dolů, v uhlopříčce nebo v horizontální
pozici… Konečné umístění závisí na kritériích výrobce rámů. Avšak musíte brát v úvahu
technické informace, dodané pro tento účel, aby omezovač pracoval správně.
Výrobce rámů musí poskytnout umístění řídicího systému mezi omezovačem a řídící tyčí. To
záleží na vzdálenosti mezi nimi, systém musí snést tlakové napětí vyvolané ukotvením bez
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
způsobení deformace. Proto, je doporučeno umístit omezovač co nejblíže k zachycovači, aby
byl řídící systém lehký, jednoduchý a nevyvolává nevhodný krouticí moment do omezovače.
Kontrola vybavovací rychlosti může být provedena zvýšením frekvence měniče a tím i
zvýšením rychlosti motoru, dokud nedojde k dosažení vybavovací rychlosti.
Abyste se vyhnuli nebezpečí, která můžou být způsobena nesprávnou funkcí omezovače,
musíte brát v úvahu dvě hlavní kritéria: čistění a sledování koroze. V každém omezovači jsou
pohybující se části, které provádí vybavení. Nahromaděná špína v těchto částech může
způsobit jejich selhání. Je velmi důležité, aby oba, instalatér i údržbář, udržovali tyto části
perfektně čisté.
Omezovače rychlosti Dynatech mají sice ochranu proti korozi ve všech komponentech, ale je
důležité, aby personál údržby sledoval možný vznik koroze, která může zasáhnout jakékoliv
mobilní části a zastavit jejich přirozený pohyb. Tato kontrola se provádí vizuální inspekcí
stavu povrchu a také kontrolou ukotvení, použitím dálkového vybavovacího systému.
Frekvence těchto kontrol záleží na uvážení personálu údržby, ale měly by být prováděny
častěji, pokud se zařízení nachází v korozním prostředí.
Společnost Dynatech neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržováním předpisů a
doporučení, které jsou popsány v tomto manuálu a také v ECC osvědčení o typové zkoušce.
10, Plán instalace
Následující kresby vám pomohou, když instalujete omezovač rychlosti STAR k rámu.
Pohled zepředu:
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Pohled zespoda:
Pohled ze strany:
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161

Podobné dokumenty

MANUAL MR13 - SICOR Manual pouziti a udrzby CZ

MANUAL MR13 - SICOR Manual pouziti a udrzby CZ elektromagnetu a na motoru, jak je ukázáno na následujícím obrázku.

Více