MediaGoder Any Uideo Gonuerter Frr Subtitles Wizard K

Transkript

MediaGoder Any Uideo Gonuerter Frr Subtitles Wizard K
rltdE.Bq'Btr*ad
l@
sB
&6
lÚ'6
mte
rdr*
mG l.o!F3
EG!.oW!
m6l.olř3
ffiG l.0l.Ě3
ctf
(F
(l$
Cl$
@
M
@
Řd
1
@lMlelhŇlm:.1:l
ry
íiiíffi..*-_.--
mlo}
wlu
l**+
Ť*&
ld*l
oM+lFM
-ff
[t
Tbdeffi
b
Frw--ml
EE
Éc*
B
6ffi----;l
'we
uffi----lr6.wr
&rM&rqM+E
MediaGoder
llUllx
Převodfurmátůuideaa audia
PřeYod llUll na llivX
AnyUideoGonuerter
Fr
PřeuodÍormátů
uidea
pro převodfi|můz nechrá.
Da|šík|asikafreewaru dovede převádětjak mezi
Existujeňi|ión prográmků
hudebními,tak fi|movými formáty' Program ocení
něnýchDVD do formátuAV|,DivXa jiných.Úče|em
zá|ohyna disku. h|avně ti, kdo se troškuvyznajíve v|astnostechformátů
většin'ou
kvů|ivytvoření
bývázmenšenÍ
je 5tá|icí
Mezitěmitoprogramy
s minimemprob|émů a ví,z kteréstrany se do nastavovánípustit. A|e ani
programDVDx.Pokudse nenecháteodraditbarevným m é n ěf o r m á t o v ěg r a m o t n ís e n e m u s ít r á p i t ,s t a n d a r d n í
pozadím,
prácima|inkokomp|ikuje'
nastaveníVyhoVujeve většiněpřípadů.Zajímaváje
které
budetesi
Nenítřeba
nic nastavovat, s p o I u p r á c es m o b i I n í mzi a ř í z e n í moi .p r o t i W e b o v ý m
s programem
dobřerozumět.
všechno
fungujehnedpo insta|aci..Jen
dejtepozor,
ap|ikacímpro převod formátů má MediaCoder vyšší
mě|ity správnékodeky'
n a s t a v i t e l n o sits p o l e h l i v o s t .
abysteVe svémpočítači
Tentoprogramse specia|izuje
na převodvideoforr
patřÍjednoducho5t,
grafickápřitaŽ|
Kjeho k|adům
a množství
formátů.
Pracujes DVD,MPEG'AV|,Mo\
WMV DivXa XviD,umoŽňujeprácis flashovýmvide
v FLV,spo|upracuje
i s mobi|ními
zařízeními
a FLV.y
VideoConverterje
k dostání
takév p|acené
verzí,
vr
verzipro Mac,iPod,SonyPSP,vždyza 29,955'
E
Windows98/ME/NT/2000/XP/2003/ýista
Elil www.labdv.com/dvdx
E
Windows98/NT/2000/XP/r'ista
lGlil www.any-video-converter.com
6
mo l7,a1
Gol &il]
moils
Úo''9
mo'],&
ú0l lg's'
Ú0 2'ru
ňú',s
mila6
rú$&
B@o,3
Ú@!3€
m@a,@
m@2r2
meó'ň
@aasň
úŘ@s
Ú@.l@
ú@ag
maň'l7.
ú@á!ř
m@l'g
E
Eil
Windows 98/ ME/ 2ooolXP I 2003/r'ista
mediacoder.sourceforoe.net
SddCrydr
\ýllbn Ms
Peďb6*J
Ťeiffinbrd
<Ď'bffi}Míd(ó
Hd
dň.$bÚó&w
noren@eiEviB&.Fbvb
oňÉ
('o&b'Éwe.ó
.uo.óvďqbcĚiilú
s.|d
idd
ďE..d b. hddcďl
Út6W*p
clct Nd *l'|p
dbid.td.d
s F.Ů b diu
t! cflry*p
do dMb
DteisryBdd&
Nod.bFEĎqd&
Jndňíds
] :51:! 9*l::l :Y|1^rytY'.!Ť"b",
ÚFqdlb4M|
řfu
fu@
Milobú
iiffir"]iffi'a.ř*
Pj1ú':
] s{el
| Dfufu
Nďb''
Wffi
bffi
p dd
".r
l lel
neI
e'úú-'i
."ry'ry{*!J
gl
luJ*l'
gl
swl
:::-":lb
ltu
El
SubtitlesWizard
Pnice $ finrlky
l
UtG tflediaPlayer
Přďniváni uidea
K-LiteGodecPack
Ba|íěekkoddd
přehrávači
Mezi mu|timediá|ními
vyčnívá
VLC Media
V žádnéfreewarové
sbírcepro prácis videemnesmí
nejpříjemchybětap|ikacepro úpravutituIků'
Provětšinuzná.
PIayerhned na někoIikamístech.
UŽivateIsky
nějšíje
fakt,ženepotřebujeŽádnékodeky,vystačí
si se
mýchfi|můnajdetetituIkyna webu snadno,u někteknihovnami,
a to i k přehÍáVáníDVD.
rýchvzácnějších
kouskůa|ebývajíposunuté,
u|oŽené
svýmiv|astními
pracovní
verzimá naprostominimaIistické
ve šoatném
formátunebo nevhodnéznakovésadě.Pro V zák|adní
a Vo|ně
úpravusIožitějších
trablůbudetepotřebovatspeciaIizo- prostředí,
to se ovšemdá změnitnastavením
jakoje subtitlesWizard.Z d|ouhého
vanouap|ikaci,
se.
dostupnýmiskiny.Zv|ádái spoustuda|ších
funkcí,
videaa přehrávání
znamuvIastností
vyčnívá
moŽnostpřekIaduz jednoho
včetněpřehrávání
streamovaného
jazykado druhého.
DVBvysílání'
Codec(Česky
kodek)je zkratkoupro fráziCoder.De
code1zástupcikodekůjsou třeba D|VXa XviD.K-Li
CodecPackobsahujevšechnyběžněpoužívané
ko
Pokudtedy používáte
běžnýpřehrávač
videa(nap
VLCMedíaP|ayerto nep|atí),
s tímtodop|ňkemsi p
h|édnete
fi|myve většiněformátů.
Ba|ík
takéobsah
jednoduchý,
a|edobrýpřehrávač
MediaPlayerC|a
E
Windows95/98/ME/NT/2000/XP/ýista
lElil www.x-name.wz.cz
E
Windows98/ME/NT/2OOO/XP/r'ista
Mil codecouide.com/about
kl.htm
E
Windows98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
@il www.videolan.oro/vlc

Podobné dokumenty

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát Hrnětcká237'Kciom|.v nádLabe Piedmělč|nm.t: vtéobecné segl.v€ n o k]31 i2'2013(vKčs přesiostlnadVěde*linnám|slá) ok.mžik.ostaveni: 242a14 1552:2a v knize podozvahových úětú A'4. lnfonac. podtés 7 o...

Více

re. Tesoro Colada

re. Tesoro Colada k|ávesáchpodsvíceny ultimate.m o poznání Roz|oŽení k|ávesse nedá téměř nic vytknout.Někohomožnámůže mrzetma|ák|ávesaEnter.Ve|kouvýje do5tupnost hodou tétok|ávesnice Iayoutu.Tesoro Českého tak mys|í...

Více

Od internetov6ho feudolismu k digitolnf demokrocii

Od internetov6ho feudolismu k digitolnf demokrocii Fne lidem, aby si mtorili vlastnia poslalin6mje. Dokoncejsne si koupili i nEj.koDinlemetovoukampana z@gisEovalikliaovi dova. A v'lbecoic se.esulo.nanal webchodipdrlidia nic ndm Jen:i tako io nefung...

Více

SmIouYa o budouGí smlouvě o dí - Orgamet

SmIouYa o budouGí smlouvě o dí - Orgamet BK203T isouboÍatyp.kMůe|eklÍolech. za.i2enÍ Y ppsloru recepcea vs|upu

Více

CKKP :: 2011.09.15.Pinnacle Studio 15 Ultimate Collection CZ

CKKP :: 2011.09.15.Pinnacle Studio 15 Ultimate Collection CZ prostorového zvuku 5.1. Pinnacle Studio HD Ultimate Collection v.15 nabízí export projektu do nejpoužívanějších formátů, export na Blu-Ray a jako naprostou novinku možnost zálohovánícelého projektu...

Více