obecn í ú ř adst ř elice

Transkript

obecn í ú ř adst ř elice
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
stavební úřad
nám. Svobody 1, 664 47 Střelice
SPIS. ZN.:
Č. J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
STAV/0319/2010/Ba
1713/2010 - SU
Ing. Baar
547 427 415
[email protected]
DATUM:
23.4.2010
USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
Stavební úřad Střelice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zastavuje
územní řízení zahájené dne 27.1.2010 na základě ţádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby, kterou podal
DOLP Stavební společnost, s.r.o., IČ 49453190, Bednářova 30a, Horní Heršpice, 619 00
Brno-jih,
kterého zastupuje Eurotrace, s.r.o., IČ 27685837, Božetěchova 133, 612 00 Brno
(dále jen "ţadatel"), ve věci stavby
Komunikace a inž. sítě pro obytný soubor RD Troubsko
na pozemku parc. č. 1455/33, 1456/20, 1456/82, 1456/83, 1456/110, 1456/111, 1456/281, 1456/282 v
katastrálním území Troubsko.
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
DOLP Stavební společnost, s.r.o., Bednářova 30a, Horní Heršpice, 619 00 Brno-jih
Odůvodnění:
Dnem podání ţádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Ţadatel vzal dne
19.4.2010 svou ţádost zpět.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníky tohoto řízení stavební úřad vymezil v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 2
zák. č. 500/2004 Sb. tak, ţe přiznal právo účastníka řízení všem přímým sousedům, kteří by
mohli být podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona stavbou dotčeni a všem správcům sítí. Těmito
účastníky jsou:
Alfred Lauer, Hodakova 591/45, 664 41 Troubsko
Naděţda Lauerová, Hodakova 591/45, 664 41 Troubsko
Jan Knedlik, Rudenzstrasse 12, Nürnberg, Německo
Andrea Knedliková, Hodakova 535/42, 664 41 Troubsko
Zoher Ahmad, Hodakova 603/51, 664 41 Troubsko
Ing. Dalibor Bartoš, Munkova 33, 664 41 Troubsko
Renata Bartošová, Munkova 33, 664 41 Troubsko
Jiří Pavlík, Munkova 707/30D, 664 41 Troubsko
Simona Pavlíková, Munkova 707/30D, 664 41 Troubsko
Iva Mendelová, Munkova 632/30A, 664 41 Troubsko
Petr Kocián, Vodova 2696/51, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Č.j. 1713/2010 - SU
str. 2
Mgr. Ilona Kociánová, Munkova 651/31, 664 41 Troubsko
Eva Grabingerová, Hodakova 624/38, 664 41 Troubsko
Patrick Ian Cowley, Hodakova 625/43a, 664 41 Troubsko
Alena Cowley, Hodakova 625/43a, 664 41 Troubsko
Ing. Petr Chvátal, Hodakova 630/43, 664 41 Troubsko
Ivana Chvátalová, Hodakova 630/43, 664 41 Troubsko
Mgr. David Šeich, Štefánikova 652, 664 61 Rajhrad
Jakub Střecha, Hodakova 628/39a, 664 41 Troubsko
Karel Doleţal, Školní 15/30, 664 41 Troubsko
JUDr. Zuzana Hortová, Hodakova 654/41a, 664 41 Troubsko
JUDr. Petr Holub, Bohuslava Martinů 11, 602 00 Brno
E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Zemědělská vodohospodářská správa, Příční 14, 602 00 Brno 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 601 75 Brno
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76
odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Ing. Ivo Baar
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: .........................................
Zveřejněno dne ……………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Eurotrace, s.r.o., IDDS: 8754795
2. Obec Troubsko, IDDS: 7j6bawk
dotčené orgány
3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv
4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, IDDS: jaaai36
5. MěÚ Šlapanice, odbor výstavby - silniční správní úřad, IDDS: 2xfbbgj
6. MěÚ Šlapanice, Odbor ţivotního prostředí, IDDS: 2xfbbgj
7. Policie ČR, dopravní inspektorát Brno-venkov, IDDS: jydai6g
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou