zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
MINISTERSTvo ŽryorxÍHo PRoSTŘnnÍ
l00 10 PRAHA 10- VRSOVICE.Vršovická65
dle rozdělovníku
Váš dopis značky:
Našeznačka:
180/ENV/15
Vyřizuje:
lng.Říčan/l.2486
PRAHA:
5 .1 . 2 0 r 5
Věc: Posuzování vlivů na Životni prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.o
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některych souvisejícíchzákonů,
ve znění pozdějších předpisů
zaháiení ziišt'ovacího řízení ke koncepci
pro
povodňových
povodí
zvládání
rizik
v
Labe..
..PIán
Jako příslušný úřad Vám v souladu s $ 10c odst.2 zákona č.100/2001Sb.'
posuzovárrí
o
vlivů na životníprostředía o změně některých souvisejícíclrzákorrťr(zákon
o posuzování vlivů na Životníprostředí),ve znění pozdějšíchpředpisů,zasíláme oznámení
koncepce ,,Plán pro zvládání povodňovÝch rizik v povodí Labe.o (dá|e téžjen..oznámení
koncepce..)zpracovanépodle pr*ílolry
č' 7 cit. zákona a sdělujemeVám' že tatokoncepcebude
podrobenazjišťovacímuřízení
podle $ i0d zákona o posuzovánívlivů naŽivotníprostředí.
Dotčenéúzemní samosprávné celky Žádáme ve smyslu $ 16 orlst.3 zákona
o posuzování vlivů na životníprostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznárnení
koncepce a o tom, kdy a kde je nrožnédo oznámeníkoncepce nalrlíŽetna úředníchdeskách
a nejméněještějedním v dotčeném'
izemi obvyklým způsobenr(v rnístnímtisku' rozhlase'
zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý rnůžeMinisterstvu životního
prostředí, odboru posuzování vlivů na životníprostředí a integrovanéprevence zaslat
své písemnélyjádření koznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejněníje nejrrréně
prodlouŽitllrůtupro zver'ejněnío dalších15 dnů.Zároveřt žádárne
15 dnů,ale doporučujeme
v souladu s $ 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání
vyrozumění o dni vyvěšeníinformace na úřednídesce. Toto vyrozunrěnírrrůŽe
být zaslirrro
elektronicky na emailovou adresu: [email protected].
Dá|e Žádáme dotčenéuzemnísamosprávnécelky a dotčenésprávní úřady ve sniysiu
vyjáclř.errí
$ 10c odst. 3 zákona o posuzovánívlivů na Životrríprostředí ozaslání písernného
k oznámeníkoncepce Ministerstvu Životníhoprostředí,odboru posuzování vlir.ťrna Životní
prostředía integrované
prevence'a to nejpozdějido 20 dnů ode dne zveřejnění oznárnení
koncepce podle $ 16 odst. 4 zákona o posuzovátrívlivů na Životníprostředí,tedy ode clne"
kdy bude koncepce zveřejněna na úřednídesce posledního kraje. Současněžádánte,aby
vyjádřeníobsahovaloi doporučení:
tel.
267 121ttl
ČNB Praha l
č.i].7628-00|l0710
IC:
0 0 16 4 8 0I
IDDS:
9gsaax4
1. Na kteréaspekty zpracovávanéa posuzovanékoncepce,sloŽky Životníhoprostr'edí
a jejich parametry, vlivy na Životrrí prostředí a veřejné zdravi by se mělo
vyhodnoceni zejménazarněřit.
2, Zda pŤicházejív úvahu varianty (alternativy) dosaŽení cílťrkoncepce, lišící
se svýrni vlivy na Životníprostředí,kteréby měly být předmětem vylrodnocení
a posouzení.
orgárry ochrany přírody' které k uvedenékoncepci vydaly stanoviska podle $ 45i
zákona č, |14lI992 Sb., o oclrraně přírody a kr.ajiny' ve znění pozdějšíchpt'edpisů,podle
rrichŽ nelze vyloučit význarnnévlivy tétokoncepce na evropsky význanrnélokality a ptačí
oblasti' žádáne, aby v případě,Že jsou si vědonry konkrétníchvlivů rra předrrrětyoclrrany
konkrétníchevropsky významnýclrlokalit a ptačíchoblastínebo je pr'edpokládají.tyto vlivy
specifikovaly. Pokud nadále ne|ze vyloučit význatnné negativní vlivy, mělo by být
ve vyjádřeníuvedeno zejménanásledující:
1. Návrh na případnézpracovánívariant (např.jejich negativníči pozitivrrívymezení,
tj. navrhnout, jaké lirnity nebo Útzenríby nemě|a rea|izace koncepce překročit
nebo naopak,jak by nrěla rcalrizacelokalitě prospět).
2. DalšípoŽadavky na proces z hlediska vylrodnocerrívlivů na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti (bliŽší poŽadavky na obsah a rozsalr posouzení,
resp.upozornění,co by nemělo být oponrenutovzhlederrrke konkrétnílokalitě).
Do oznámení koncepce lze také rralrlédnoutv InÍbrmačnírnsysténru SEA
pod kódern
na internetovýclrstránkáclr lrttp://porta|.cenia.czleiaseďviewlsEA10O_koncepce
koncepceMZP200K.
h.aje, dotčenéobce s rozšířenou
Pozn,: Tento dopis ll písenulépodobě obdrží c{otčené
obce obú.ží|enÍodopis pros|řednicfuínt
působnos|ía dotčené
správní úřady.ostaÍnído|čené
emailu.
oznámení koncepce na CD obdržídotčenéh"qfe, dotčenéobce s rozšířenoupůsobnosti
spróvní úřady' ostatní do|čenérlbce se mohou s oznámenínlkoncepce seznámiÍ
a clotčené
působttostí,
prostřednicÍvíminterneÍtlnebo tlprosIorcichobce s rozšíř.enott
oc\boryllŽr ie oznámeníkoncepcek dispozici na MŽP' odboruposuztlváníyliyť,t
Pro t]otčené
na ŽP a inlegrovanéprevence,kancelář.č'715, Vršol,ická65, 100 ]0 Praha ]0.
Příloha:
oznámení koncepcena CD
Ing. Petr SLEZAK v. r.
pověřen dočasnýrnzastupovánínr
při výkonu čirrností
ředitele odboru
prostř.eclí
posuzovánívlivů na Životr-rí
prevetrce
a integrované
\rY"VEsF}.lí.
SEJMLTTIT
g- -012015
n,vrA

Podobné dokumenty

vWĚŠENodne: sEJMuTo dno: 2$ .0Í 3ff`" 28

vWĚŠENodne: sEJMuTo dno: 2$ .0Í 3ff`" 28 k přepracování.Při zpracovánínovédokumentaceje třeba dostatečnězohlednitáVěr z.iišťovacího řizení, požadavky Vyp|ývajícíz obdrženýchWjádření k dokumentaci posudku' a doporučení zpracovate|e Přeprac...

Více

obvodni bansky ijrad

obvodni bansky ijrad 9b zákona č. 1 00/2001 Sb.. o posttzování vlir,ů na Životní prostředí a o znrěně některých l,livů na Žjvotní sotrviseiících zákonťr. ve zrrěrrí pozclě.išíchpředpisů (dáie ,,zákon o posuzovátrí pros...

Více

1,71 MB - Brantice

1,71 MB - Brantice a nejmóně ještě jedním v dotčenémuzemí obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva CTK apod.) současně s upozorněním, že kažďý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vliv...

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik

Plán pro zvládání povodňových rizik anejméně ještě jedním v dotčenémíazemi obvyklým způsobem (v mísfirím tisku, rozhlase, zpráva CTK apod.) současně s upozoměním, že každý můžeMinisterstvu životního prostředío odboru posuzování vlivŮ...

Více

obecní úřad Svatý Jan se sídlem v Drúžkově čp 33

obecní úřad Svatý Jan se sídlem v Drúžkově čp 33 SdělujemeVám, Že doručením návrhupaníIvany Sirotkovó ze dne18.8. 2014,bylo zahájenosprávníÍizení,ve věci zrušení údajeo místutrvaléhopobytu panaZbyřka Sirotkanar. 4.I0.1989 v Příbrami,na adrese: Sv...

Více

Obec Sta16 Jesendany

Obec Sta16 Jesendany DalSizdvainou v'fhradu m6me ke zpfrsobuzpracovdnihlukov6 studie, kterd nezohlediuje stiivajici hlukovou zdtdi obyvatel obce, kdy zdrojemhluku jsou letiSt€,silnicel/37 a Zeleznidnitrat'. Studietak z...

Více