Inspiration 3 - Macmillan Education

Komentáře

Transkript

Inspiration 3 - Macmillan Education
Inspiration 3
strana 1 z 12
Inspiration 3
Unit 1
accent
ambition
apartment
apologise
attack
bite off
boots
bother
brakes
bright
Canada
care about
championship
cheer
close
college
come out
completely
cool
cousin
crash
crime
do the dishes
drugs
either
energy
engine
environment
experience
fall asleep
fall off
fleece
freedom
friendship
funfair
grow up
half term
Hawaii
helmet
home game
human
in the open
incredible
inspire
jaw
kick
Latin America
leave someone
alone
look forward to
mate
memory
mile
mixture
přízvuk
ctižádost; touha; přání
byt
omluvit se komu za
napadení; útok;
napadnout
LÄ^fí=DflÑL=
utrhnout; ukousnout
LÄìWíëL=
kotníkové sportovní boty;
vysoké boty
LÄfla]L=
vzrušovat se;obtěžovat
(se); otravovat
LÄêÉfâëL=
brzdy
LÄê~fíL=
jasný; bystrý; zářivý
Lâôå]Ç]L=
Kanada
LâÉ]ê=]DÄ~ríL=
starat se o
Lípôãéá]åpáéL=
mistrovství; šampionát
Lípf]L=
povzbudit; fandit
Lâä]ròL=
blízký; důvěrný
LâfläfÇwL=
vysoká škola
Lâ¾ã=~ríL=
vyjít
Lâ]ãDéäáWíäáL=
zcela; úplně
LâìWäL=
chladný
Lâ¾òåL=
bratranec; sestřenice
LâêôpL=
narazit do; nabourat (se)
(auto); havárie
Lâê~fãL=
zločin
LÇìW=a]=DÇfpfòL=
umývat nádobí
LÇê¾ÖòL=
drogy; léky
L~fa]L=
kterýkoliv ze dvou; oba
LÉå]ÇwáL=
energie; síla
LÉåÇwfåL=
motor
LfåDî~fê]åã]åíL= životní prostředí
LfâDëéf]êá]åëL=
zážitek
LÑlWä=]DëäáWéL=
usnout
LÑlWä=DflÑL=
upadnout
LÑäáWëL=
ovčí vlna; fleece
LÑêáWÇ]ãL=
svoboda; volnost
LÑêÉåÇpféL=
přátelství
LѾåÑÉ]L=
lunapark; pouť
LÖê]r=¾éL=
vyrůst(at)
LÜ^WÑ=í‰WãL=
semestrální volno
LÜ]Dï~fL=
Hawai
LÜÉäã]íL=
helma; ochranná přilba
LÜ]rã=ÖÉfãL=
domácí hra
LÜàìWã]åL=
člověk; lidský
Lfå=aáW=]réåL=
venku
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
neuvěřitelný
LfåDëé~f]L=
inspirovat
LÇwlWL=
čelist
LâfâL=
kopat; kopnout (nohou)
Läôífå=]DãÉêfâ]L= Latinská Amerika
LäáWî=]Dä]råL=
někat někoho být; nechat
někoho o samotě
Lärâ=DÑlWï]Ç=í]L= těšit se na
LãÉfíL=
kamarád(ka)
LãÉã]êáL=
paměť
Lã~fäL=
míle
Lãfâëíp]L=
směsice
Lôâë]åíL=
LôãDÄfpåL=
L]Dé^Wíã]åíL=
L]Déflä]Çw~fòL=
L]DíôâL=
www.macmillan.cz/slovnicky
motorbike
musical
pain
personal
pier
politician
politics
power
professional
punch
range
recover
Lã]rí]Ä~fâL=
LãàìWòfâäL=
LéÉfåL=
Lé‰Wë]åäL=
Léf]L=
LéfläfDífpåL=
Léflä]ífâëL=
Lé~r]L=
Léê]DÑÉp]åäL=
Lé¾åípL=
LêÉfåÇwL=
LêfDâ¾î]L=
ride
root
rubbish
score
Lê~fÇL=
LêìWíL=
Lê¾ÄfpL=
LëâlWL=
scream
sense
shape
shock
skates
store
strength
suburb
take part
tears
train
trendy
truth
turn
vivid
warning
wolf
LëâêáWãL=
LëÉåëL=
LpÉféL=
LpflâL=
LëâÉfíëL=
LëílWL=
LëíêÉÏqL=
Lë¾Ä‰WÄL=
LíÉfâ=Dé^Wí=fåL=
Líf]òL=
LíêÉfåL=
LíêÉåÇáL=
LíêìWqL=
Lí‰WåL=
LîfîfÇL=
LïlWåfÏL=
LïräÑL=
motorka
hudební; muzikál
bolest; bolesti
osobní
molo; přístavní hráz
politik
politika
síla; moc
profesionál; profesionální
udeřit pěstí; procviknout
horské pásmo; pohoří
znovu získat; dostat
nazpátek
jet/jezdit na něčem
kořen
odpadky; smetí
vstřelit/dát branku/koš;
skórovat
(za)křičet; ječet
smysl; pocit; dojem
tvar; (tělesná) kondice
šok; leknutí
brusle
obchodní dům; sklad
síla
předměstí; okrajová část
(z)účastnit se
slzy; pláč
trénovat
módní
pravda
točit se; zabočit
živý; svěží; sugestivní
varování
vlk
Unit 1 – FEELINGS
angry
LôÏÖêáL=
bored
cheerful
depressed
embarrassed
excited
LÄlWÇL=
Lípf]Ñ]äL=
LÇfDéêÉëíL=
LfãDÄôê]ëíL=
LfâDë~fífÇL=
fed up
frightened
happiness
happy
lonely
miserable
nervous
pleased
sad
scared
terrified
tired
worried
LÑÉÇ=D¾éL=
LÑê~fí]åÇL=
LÜôéfå]ëL=
LÜôéáL=
Lä]råäáL=
Lãfòê]ÄäL=
Lå‰Wî]ëL=
LéäáWòÇL=
LëôÇL=
LëâÉ]ÇL=
LíÉêfÑ~fÇL=
Lí~f]ÇL=
Lï¾êfÇL=
rozhněvaný; rozzlobený;
rozčilený
znuděný; otrávený
veselý; radostný
sklíčený; postižený krizí
zahanbený; v rozpacích
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
otrávený; naštvaný
polekaný; vystrašený
štěstí; spokojenost
šťastný; spokojený
osamělý; opuštěný
nešťastný; utrápený
nervózní; úzkostlivý
potěšený; mající radost
smutný; nešťastný
vystrašený; vyděšený
vyděšený; vystrašený
unavený; vyčerpaný
ustaraný; znepokojený
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
strana 2 z 12
Unit 1 – LANGUAGE LEARNING
break
communicate
coursebook
discussion
examination
LÄêÉfâL=
Lâ]DãàìWåfâÉfíL=
LâlWëÄrâL=
LÇfëDâ¾påL=
LfÖòôãfDåÉfpåL=
get things wrong
grammar
group work
learn by heart
learner
organised
pair work
phrase
LÖÉí=qfÏò=êflÏL=
LÖêôã]L=
LÖêìWé=ï‰WâL=
Lä‰Wå=Ä~f=Ü^WíL=
Lä‰Wå]L=
LlWÖ]å~fòÇL=
LéÉ]=ï‰WâL=
LÑêÉfòL=
rule
LêìWäL=
porušit (pravidla/zákon)
sdělit; být ve styku
učebnice
diskuse
zkouška; lékařská
prohlídka
splést něco
gramatika
skupinová práce
naučit se nazpaměť
žák; student
organizovaný
práce ve dvojicích
(ustálené) slovní spojení;
fráze
pravidlo; řád; zásada
LÄäìWòL=
Lâ¾åíêá=]åÇ=
ïÉëíåL=
LÇê¾ãÄáWíL=
LÑ]râL=
LÖfDí^WL=
LãôåÇ]DäfåL=
Lêflâ=]å=Dê]räL=
blues
country (hudba)
bubnování; víření bubnů
folková hudba
kytara
mandolína
rokenrol (hudba i tanec)
Unit 1 – WATER (1)
lake
Pacific Ocean
splash
LäÉfâL=
Lé]DëfÑfâ=]rpåL=
LëéäôpL=
surf
surfboard
surfer
wave
Lë‰WÑL=
Lë‰WÑÄlWÇL=
Lë‰WÑ]L=
LïÉfîL=
jezero
Tichý oceán
otisknout v nápadné
úpravě
příboj; vlnobití
surfovací prkno
surfař
(za)mávat; vlna
Unit 1 – PHRASAL VERBS WITH GET
get away
get back
get on well
get to
get together
LÖÉí=]DïÉfL=
LÖÉí=ÄôâL=
LÖÉí=flå=ïÉäL=
LÖÉí=í]L=
LÖÉí==í]DÖÉa]L=
get up
LÖÉí=¾éL=
odejít; uniknout
vrátit se; získat zpět
dobře vycházet
dostat se; dorazit
sejít se; dát se
dohromady
vstát (ráno z postele);
postavit se
Unit 1 – PREFIXES DIS- and UNdisagree
disappear
uncomfortable
unfriendly
unhappy
unlucky
unpopular
unusual
LÇfë]DÖêáWL=
LÇfë]Déf]L=
L¾åDâ¾ãÑí]ÄäL=
L¾åDÑêÉåÇäáL=
L¾åDÜôéáL=
L¾åDä¾âfL=
L¾åDéfléà]ä]L=
L¾åDàìWwì]äL=
nesouhlasit
zmizet; ztratit se
nepohodlný
nepřátelský; nevlídný
nešťastný; smutný
nešťastný
nepopulární
neobvyklý
Unit 1 – CULTURE Identity
although
belong
border
citizen
confusing
LlWäDa]rL=
LÄfDäflÏL=
LÄlWÇ]L=
LëfífòåL=
Lâ]åDÑàìWòfÏL=
www.macmillan.cz/slovnicky
Lâêfífë~fòL=
LÇfÖå]íáL=
LáWâ]DåflãfâL=
fact
identify
identity
marks
nobody
Pakistani
particular
Pole
proud
religion
LÑôâíL=
L~fDÇÉåífÑ~fL=
L~fDÇÉåífíáL=
Lã^WâëL=
Lå]rÄflÇáL=
Lé^WâfDëí^WåáL=
Lé]Dífâà]ä]L=
Lé]räL=
Léê~rÇL=
LêfDäfÇw]åL=
soul
typically
Lë]räL=
LíféfâäáL=
kritizovat
důstojnost
ekonomický;
hospodářský; výnosný
skutečnost, fakt
rozpoznat
totožnost
známky; hodnocení
nikdo
Pákistánec/ka
jednotlivý; konkrétní
Polák; Polka
hrdý; pyšný
náboženství; vyznání;
víra
duše
typicky
Unit 1 – COUNTRIES (1)
Unit 1 – MUSIC
blues
country and
western
drumbeat
folk
guitar
mandolin
rock and roll
criticise
dignity
economic
ačkoli
patřit
hranice
občan
matoucí; zavádějící
Austria
Bosnia
Colombia
Great Britain
Northern Ireland
Pakistan
Palestine
LlWëíêf]L=
LÄflòåá]L=
Lâ]Dä¾ãÄá]L=
LÖêÉfí=ÄêfíåL=
LålWa]å=~f]ä]åÇL=
LéôâfëDí~WåL=
Léôä]Dëí~fåL=
Rakousko
Bosna
Kolumbie
Velká Británie
Severní Irsko
Pákistán
Palestina
LÖêÉfí=ÇáWäL=
L]Dâ~råíL=
L]DíÉåÇL=
L]DîlfÇL=
LÄôâÖê~råÇL=
LÄÉåípL=
LÄÉëí=]î=ä¾âL=
Lâôê]âí]L=
LípfléL=
LâflãÉåíL=
Lâ¾î]L=
Lâ‰WëL=
Lâ¾í=Ç^ìåL=
LÇfDéÉåÇL=
LÇêáWã=]îL=
LfDålWã]ëL=
Lfå?qàìWòfDôëífâL=
LfâDëéÉâíL=
LfâDëéÉêfã]åíL=
LfâDëéêÉpåL=
LÑ~fåäL=
LÑ~fåÇ]L=
LÑfíL=
LÖä]rÄL=
LÖ]räL=
LÖêáWâL=
LÜ^WÇ=Çê~fîL=
LÜáWífÇL=
Lfå=é]Dífâàrä]L=
Lfå=êfDí‰WåL=
LfåDâêáWëfÏL=
LfåDâêÉÇfÄäáL=
LfåDîÉëífÖÉfíL=
LâáWå=flåL=
spousta; mnoho
popis; vysvětlení
(z)účastnit se
vyhýbat; vyhnout se
pozadí; prostředí; původ
lavička; lavice
Hodně štěstí!
postava (v lit. a film. díle)
(roz)sekat; krájet
komentář; kritika
přikrýt; (za)krýt
proklínat
(po)kácet
záviset; záležet
snít o
obrovský; nesmírný
nadšený
očekávat; předpokládat
pokus
výraz
finále
nálezce
pasovat; sedět
glóbus; zeměkoule
branka; brána; gól; cíl
řecký; řečtina
pevná jednotka
prudký; vášnivý
především
na oplátku
vzrůstající; rostoucí
neuvěřitelně; neskutečně
vyšetřovat
(be ~) být nadšený;
milovat něco
Unit 2
great deal
account
attend
avoid
background
bench
Best of luck!
character
chop
comment
cover
curse
cut down
depend
dream of
enormous
enthusiastic
expect
experiment
expression
final
finder
fit
globe
goal
Greek
hard drive
heated
in particular
in return
increasing
incredibly
investigate
keen on
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
keep doing
something
kidnap
label
strana 3 z 12
LâáWé=ÇìWfÏL=
nepřestávat (v činnosti)
unést; únos
štítek; nálepka; etiketa;
viněta
lie
Lä~fL=
ležet (lie/lay/lain)
low
Lä]rL=
nízký; nízko
manage
LãôåfÇwL=
zvládat; dokázat
meeting
LãáWífÏL=
schůze; setkání; schůzka
micro-processor Lã~fâê]réê]rëÉë] mikroprocesor
LâfÇåôéL=
LäÉfÄäL=
monster
normal
note
obey
paperback
L=
Lãflåëí]L=
LålWãäL=
Lå]ríL=
L]DÄÉfL=
LéÉfé]ÄôâL=
pearl
pine tree
poet
pretend
produce
pulp
realistic
register
relaxed
remind
remove
report back
reporter
Lé‰WäL=
Lé~få=íêáWL=
Lé]rfíL=
LéêfDíÉåÇL=
Léê]DÇàìWëL=
Lé¾äéL=
Lêf]DäfëífâL=
LêÉÇwfëí]L=
LêfDäôâëíL=
LêfDã^fåÇL=
LêfDãìWîL=
LêfDéçWí=ÄôâL=
LêfDélWí]L=
risk
robot
rollers
secret
spelling
style
succeed
LêfëâL=
Lê]rÄ]íL=
Lê]rä]òL=
LëáWâê]íL=
LëéÉäfÏL=
Lëí~fäL=
Lë]âDëáWÇL=
suffer
sunset
superhero
take out
talent
tell the truth
try out
turn into
unique
virtual
volcanic
wonder
wood
worker
yoga
zombie
Lë¾Ñ]L=
Lë¾åëÉíL=
LëìWé]Üf]ê]rL=
LíÉfâ=D~ríL=
Líôä]åíL=
LíÉä=a]=íêìWqL=
Líê^f=D^ríL=
Lí‰Wå=fåí]L=
LàrDåáWâL=
Lî‰Wípr]äL=
LîfläDâôåfâL=
Lï¾åÇ]L=
LïrÇL=
Lï‰Wâ]L=
Là]rÖ]L=
LòflãÄáL=
příšera
obyčejný; normální
bankovka
poslouchat
brožovaná kniha; levné
vydání
perla
borovice
básník
předstírat
vyrobit; vyrábět
dužina; dřeň
realistický; střízlivý
třídní kniha
odpočatý
připomenout
odstranit; vyjmout
oznámit; referovat
reportér; zpravodaj;
hlasatel
risk
robot
kolečkové brusle
tajemství; tajný
pravopis; hláskování
učesat; vytvořit účes
mít úspěch; uspět;
podařit se
(u)trpět
západ slunce
superhrdina
vyndat; vytáhnout
nadání; talent
říci pravdu
vyzkoušet (si); otestovat
změnit se v co
jedinečný
virtuální
sopečný; vulkanický
podivovat se; divit se
dřevo
pracovník; dělník
jóga
živoucí mrtvola
Unit 2 – COUNTRIES (2)
Costa Rica
Kenya
Malaysia
Singapore
Vietnam
L?âflëí]DêáWâ]L=
LâÉåâà]L=
Lã]DäÉfòá]L=
LëfÏ]DélWL=
Lîá?ÉíDåôãL=
www.macmillan.cz/slovnicky
Kostarika
Keňa
Malajsie
Singapur
Vietnam
Unit 2 – FILMS
action film
animation
comedy
documentary
akční film
animace
komedie
dokumentární (film,
pořad)
drama
LÇê^Wã]L=
divadelní hra; drama
horror film
LÜflê]=ÑfäãL=
horor
musical
LãàìWòfâäL=
hudební; muzikál
romantic film
Lê]rDãôåífâ=ÑfäãL=romantický film
science fiction film Lë~f]åë=Ñfâpå=
science fiction
Lôâpå=ÑáäãL=
LôåfãÉfp]åL=
Lâflã]ÇáL=
LÇflâàìDãÉåíêáL=
ÑfäãL=
Unit 2 – OPINIONS
awful
boring
brilliant
LlWÑäL=
LÄlWêfÏL=
LÄêfäf]åíL=
disappointing
excellent
LÇfë]DélfåífÏL=
LÉâë]ä]åíL=
exciting
funny
interesting
scary
silly
terrible
terrific
LfâDë~fífÏL=
LѾåáL=
Lfåíê]ëífÏL=
LëâÉ]êáL=
LëfäáL=
LíÉêfÄäL=
LíÉDêfÑfâL=
thrilling
LqêfäfÏL=
strašný; otřesný
nudný; otravný
vynikající; báječný; velmi
nadaný
neuspokojivý
vynikající; skvělý;
výborný
vzrušující
legrační; divný
zajímavý
nahánějící strach
hloupý; pošetilý
hrozný; strašný
báječný; ohromný;
fantastický
vzrušující; napínavý
Unit 2 – PERFORMANCE/ DANCE
ballet
breakdancing
choreographer
coach
music business
partner
salsa
LÄôäÉfL=
LÄêÉfâÇ^WåëfÏL=
Lâflêá]DflÖê]Ñ]L=
Lâ]rípL=
LãàìWòfâ=Äfòå]ëL=
Lé^Wíå]L=
Lëôäë]L=
step
trainer
LëíÉéL=
LíêÉfå]L=
balet
breakdance (druh tance)
choreograf
trenér; trénovat (někoho)
hudební průmysl
partner; partnerka
druh latinsko-amerického
tance; salsa (ostrá
omáčka)
krok
trenér; cvičitel
Unit 2 – PHRASAL VERBS WITH UP
come up with
give up
grow up
look up
Lâ¾ã=¾é=ïfqL=
LÖfî=¾éL=
LÖê]r=¾éL=
Lärâ=¾éL=
pick up
set up
stand up
turn up
Léfâ=¾éL=
LëÉíD¾éL=
LëíôåÇ=¾éL=
Lí‰Wå=¾éL=
přijít s (řešením)
vzdát se; přestat
vyrůst(at)
vyhledat; najít co (ve
slovníku)
vyzvednout
vyrazit (na cestu)
vstát; stoupnout si
objevit se
Unit 2 – ADJECTIVE SUFFIXES -FULL & LESS
careful
careless
colourful
colourless
hopeful
hopeless
painful
LâÉ]Ñ]äL=
LâÉ]ä]ëL=
Lâ¾ä]ÑäL=
Lâ¾ä]ä]ëL=
LÜ]réÑäL=
LÜ]réä]ëL=
LéÉfåÑäL=
opatrný
neopatrný; nedbalost
pestrý; zajímavý; osobitý
bezbarvý
nadějný; optimistický
beznadějný
bolestivý
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
strana 4 z 12
painless
LéÉfåä]ëL=
successful
truthful
Lë]âDëÉëÑ]äL=
LíêìWqÑäL=
bezbolestný;
bezproblémový
úspěšný
pravdivý; pravdomluvný
REVIW UNIT 1-2
bring up
cost
LÄêfÏ=¾éL=
LâflëíL=
embarrassing
in the red
price
result
simple
survey
LfãDÄôê]ëfÏL=
Lfå=a]=êÉÇL=
Léê~fëL=
LêfDò¾äíL=
LëfãéäL=
Lë‰WîÉfL=
three-quarters
two-thirds
LqêáW=âïlWí]òL=
LíìW=q‰WÇòL=
vychovat; začít hovořit o
náklady; cena; stát (o
ceně)
trapný
ve ztrátě; v dluzích
cena
výsledek
jednoduchý; prostý
průzkum (veřejného
mínění)
tři čtvrtiny
dvě třetiny
Unit 3
aim
airline
annual
apology
army
as long as
boil
broken
bully
snažit se; usilovat
letecká linka
každoroční
omluva
armáda
dokud; pokud
vařit (se); vřít
rozbitý; porouchaný
týrat; zastrašovat;
šikanovat
bullying
LÄräáfÏL=
šikana
carpet
Lâ^WéfíL=
koberec
cheat
LípáWíL=
podvádět
cause
LâlWòL=
způsobit; příčina, důvod
cigar
LëfDÖ^WL=
doutník
climate
Lâä~fãfíL=
podnebí; klima
concentrate
Lâflåë]åDíêÉfíL=
soustředit se na co;
zaměřit se na
dirty
LljWíáL=
špinavý
disease
LÇf òáWòL=
nemoc; choroba
drinking water
LÇêfÏâfÏ=ïlWí]L= pitná voda
electricity
LfäÉâDíêfëfíáL=
elektřina
factory
LÑôâí]êáL=
továrna
fair
LÑÉ]L=
spravedlivý
farmer
LÑ^Wã]L=
farmář; zemědělec;
sedlák
fault
LÑlWäíL=
chyba
firmly
LщWãäáL=
přísně
floor
LÑälWL=
podlaha
for long
LÑ]=äflÏL=
nadlouho
get married
LÖÉí=ãôêfÇL=
oženit se; vdát se
greenhouse gas LÖêáWåÜ~rë=ÖôëL= skleníkové plyny
guilty
LÖfäíáL=
vinen
heating
LÜáWífÏL=
topení
host
LÜ]rëíL=
hostitel; pořadatel
I beg your
L~f=ÄÉÖ=à]=é^WÇ]åL=Prosím? Dovolte?
pardon?
ignore
LfÖålWL=
nevšímat si; ignorovat
in advance
Lfå=]ÇWî^WåëL=
dopředu; předem
intend
LfåDíÉåÇL=
zamýšlet; mít v úmyslu
interrupt
Lfåí]ê¾éíL=
přerušit; rušit
keep a secret
LâáWé=]=ëáWâêfíL=
nevyzradit tajemství
lighted
Lä~fífÇL=
zapálený
LÉfãL=
LÉ]ä~fåL==
Lôåàr]äL=
L]Déflä]ÇwáL=
L^WãáL=
L]ò=äflÏ=]òL=
LÄlfäL=
LÄê]râ]åL=
LÄräáL=
www.macmillan.cz/slovnicky
pravděpodobný;
pravděpodobně
limit
LäfãfíL=
hranice
lottery ticket
Läflí]êf=DífâfíL=
los
make a difference LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL= mýt význam
mask
Lã^WëâL=
maska
motor boat
Lã]rí]=Ä]ríL=
motorový člun
nasty
Lå^WëífL=
odporný; hnusný
nicely
Lå~fëäáL=
příjemně; hezky
on standby
L^å=ëíôåÇÄ~fL=
v pohotovosti
panic
LéôåfâL=
zděšení; zmatkovat
part-time
Lé^Wí=í~fãL=
na částečný úvazek
poor
Lér]L=
chudý; chudobný; nuzný
profile
Léê]rÑ~fäL=
profil; portrét
promise
LéêflãfëL=
slib; dát slib; (při)slíbit
purpose
Lé‰Wé]ëL=
účel
refrigerator
LêfDÑêfÇw]êÉfí]L= lednička; chladnička
respect
LêfDëéÉâíL=
ohled; hledisko
responsible
LêfDëéflåë]ÄäL=
(z)odpovědný
revision
LêfDîfwåL=
opakování
run
Lê¾åL=
běžet; utíkat
safety
LëÉfÑíáL=
bezpečí; bezpečnost
sand
LëôåÇL=
písek
secretly
LëáWâê]íäáL=
tajně
stay awake
LëíÉf=]DïÉfL=
zůstat vzhůru
string
LëíêfÏL=
provaz; šňůra
switch off
Lëïfíp=DflÑL=
vypnout; odpojit
take a break
LíÉfâ=]=DÄêÉfâL=
udělat si pauzu
take control
LíÉfâ=â]åDíê]räL= získat kontrolu nad
take time
LíÉfâ=í~fãL=
nespěchat; dát si pauzu
tell lies
LíÉä=ä~fòL=
lhát
texting
LíÉâëífÏL=
posílání textových zpráv
treat
LíêáWíL=
zacházet s (někým)
turn down
Lí‰Wå=Ç~råL=
ztlumit; ztišit; zeslabit
upset
L¾éDëÉíL=
rozrušený; zneklidněný;
rozčilený
vacation
Lî]DâÉfpåLîÉfDâÉfp dovolená
likely
Lä~fâäáL=
vacuum cleaner
viewer
weapon
whale-hunting
åL=
LîôâàìWã=âäáWå]L=
LîàìW]L=
LïÉé]åL=
LïÉfä=ܾåí¾fÏL=
vysavač
(televizní) divák
zbraň
lov velryb
Unit 3 – FOOD
chilli sauce
coconut
lemon
lobster
melon
prawn
salt
spaghetti
sugar
tomato sauce
tuna steak
Lípfäá=ëlWëL=
Lâ]râ]rå¾íL=
LäÉã]åL=
LäflÄëí]L=
LãÉä]åL=
LéêlWåL=
LëlWäíL=
Lëé]DÖÉíáL=
LprÖ]L=
Lí]Dã^Wí]r=ëlWëL=
LíàìWå]L=
čili omáčka
kokosový ořech
citrón
humr
meloun
garnát
sůl
špagety
cukr
rajčatová omáčka
steak z tuňáka
Unit 3 – LAWS
against the law
arrest
L]DÖÉåëí=a]=älWL=
L]DêÉëíL=
break a law
forbidden
illegal
LÄêÉfâ=]=älWL=
LÑ]DÄfÇåL=
LfDäáWÖäL=
proti zákonu
zatknout; zajistit
(podezřelého)
porušit zákon
zakázaný
nezákonný; protiprávní
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
law-breaking
No entry.
visa
strana 5 z 12
LälW=ÄêÉfâfÏL=
Lå]r=DÉåíêáL=
LîáWò]L=
porušování zákonů
vstup zakázán
vízum
Unit 3 – POLITICS
aid
LÉfÇL=
pomoc
developing world LÇfDîÉä]éfÏ=ï‰WäÇL=rozvojový svět
education
LÉÇwrDâÉfpåL=
výchova; (dosažené)
vzdělání
election
LfDäÉâpåL=
volby; zvolení
the EU (European LaáW=áW=àìWL=
EU (Evropská unie)
nion)
government
LÖ¾î]åã]åíL=
vláda
human rights
LÜàìWã]å=ê~fíëL= lidská práva
poverty
Léflî]íáL=
chudoba; bída; nouze
trade
LíêÉfÇL=
obchod; řemeslo; živnost
Unit 3 – PHRASAL VERBS WITH DOWN
calm down
let down
lie down
sit down
slow down
turn down
write down
Lâ^Wã=DÇ~råL=
LäÉí=DÇ^råL=
Lä~f=Ç~råL=
Lëfí=DÇ~råL=
Lëä]r=Ç~råL=
Lí‰Wå=Ç~råL=
Lê~fí=DÇ~råL=
zklidnit se; uklidnit se
nechat na holičkách
lehnout; ulehnout
sednout si
zpomalit
ztlumit; ztišit; zeslabit
zapsat si; poznamenat si
Unit 3 – ADJECTIVE PREFIXES IL-, IN- and
IMillegal
illogical
imperfect
impolite
impossible
incorrect
incredible
invisible
LfDäáWÖäL=
LfDäflÇwfâäL=
LfãDé‰WÑfâíL=
Lfãé]Dä~fí=
LfãDéflë]ÄäL=
LfÏâ]DêÉâíL=
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
LfåDîfò]ÄäL=
nezákonný; protiprávní
nelogický
nedokonalý
nezdvořilý
nemožný
špatný; chybný
neuvěřitelný
neviditelný
Unit 3 – CULTURE Great Novels
ankle
author
bald
belt
cab
collar
cry
detective
doorway
LôÏâäL=
LlWq]L=
LÄlWäÇL=
LÄÉäíL=
LâôÄL=
Lâflä]L=
Lâê~fL=
LÇfDíÉâífîL=
LÇlWïÉfL=
dramatic
enemy
excitedly
fall in love
gentleman
ground
handkerchief
handsome
heavily
heroine
knock
let go
lifetime
LÇê]DãôífâL=
LÉå]ãáL=
LfâDë~fífÇäáL=
LÑlWä=få=ä¾îL=
LÇwÉåíäã]åL=
LÖê~råÇL=
LÜôÏâ]ípfÑL=
LÜôåë]ãL=
LÜÉî]äfL=
LÜ]Dê]rfåL=
LåflâL=
LäÉí=Ö]rL=
Lä~fÑí~fãL=
literature
Läfíê]íp]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
kotník
autor
plešatý
pásek; řemen
taxi
límec
plakat; křičet
detektiv
dveře (dveřní otvor);
vchod
dramatický
nepřítel; odpůrce
nadšeně; vzrušeně
zamilovat se
gentleman
země; základ
kapesník
hezký; pěkný
silně; intenzivně
hrdinka
(za)klepat; (za)bušit
nechat; pustit
život (jednotlivce); doba
života; doživotní
literatura
master
memorable
mystery
nearby
owner
push
remain
safely
servant
shelter
shorthand
silk
slip
solve
turban
unknown
unlike
villain
well-educated
mistr
památný
záhada; tajemství
vedlejší; sousední
majitel
tlačit
zůstat
bezpečně; v pořádku
sluha; služka
(ú)kryt; přístřeší; útočiště
těsnopis; stenografie
hedvábí; hedvábný
schovat (do kapsy apod.);
uklouznout
LëfläîL=
(vy)řešit; (roz)luštit
Lí‰WÄ]åL=
turban
L¾åDå]råL=
neznámý
L¾åDä~fâL=
na rozdil od
Lîfä]åL=
darebák; padouch
LïÉä=ÉÇàìâÉfífÇL= velmi vzdělaný
Lã^Wëí]L=
LãÉã]ê]ÄäL=
Lãfëí]êáL=
Låf]Ä~fL=
L]rå]L=
LérpL=
Lêf?ãÉfåL=
LëÉfÑäáL=
Lë‰Wî]åíL=
LpÉäí]L=
LplWíÜôåÇL=
LëfäâL=
LëäféL=
Unit 4
adore
afterwards
anger
bang
bright
bruise
button
calculator
chance
cheek
clap
confess
confidence
control
crash
curly
dare
down-to-earth
drop
drown
fancy dress ball
fine
flashy
footstep
forward
get over
give in
give someone a
lift
heights
honeymoon
however
inquest
It makes no
difference.
It´s up to you.
juggle
zbožňovat; vroucně
milovat
L^WÑí]ï]ÇòL=
potom; později
LôÏÖ]L=
zlost; vztek
LÄôÏL=
bouchnout; prásknout
LÄê~fí=
jasný (bright light - jasné
světlo)
LÄêìWòL=
pohmožděnina
LľíåL=
knoflík; tlačítko
LâôäâàräÉfí]L=
kalkulačka
Líp^WåëL=
šance
LípáWâL=
tvář; líce
LâäôéL=
(za)tleskat; aplaudovat
Lâ]åDÑÉëL=
přiznat (se)
LâflåÑfÇ]åëL=
(sebe)důvěra; odvaha
Lâ]åDíê]räL=
řídit; kontrola; dohled
LâêôpL=
spadnout (počítač)
Lâ‰WäáL=
kudrnatý; vlnitý
LÇÉ]L=
odvážit se
LÇ^råíìWD‰WqL=
s nohama na zemi
LÇêfléL=
klesnout; upustit
LÇê~råL=
utopit (se); utonout
LÑôåëá=ÇêÉë=ÄlWäL= maškarní bál; karneval
LÑ~fåL=
pokuta
LÑäôpáL=
třpytivý; blýskavý;
výstřední
LÑríëíÉéL=
krok (zvuk)
LÑlWï]ÇL=
dopředu
LÖÉí=D]rî]L=
dostat se z (nemoci,
deprese)
LÖfî=fåL=
vzdát se
LÖfî ]=äfÑíL=
svést někoho
L]DÇlWL=
LÜ^fíëL=
LܾåfãìWåL=
LÜ~rDÉî]L=
LfÏâïÉëíL=
Lfí=ãÉfâë=å]r=
ÇfÑê]åëL=
Lfíë=¾é=í]=à]L=
LÇw¾ÖäL=
výšky
svatební cesta; líbánky
nicméně; avšak
soudní vyšetřování
To nemá význam.
Je to na tobě. To záleží
na tobě.
žonglovat
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
keep in touch
kite
knob
ladder
lorry
nail
notice
presence
press
prove
put on
rational
registration
number
reply
role
rough
steady
suicide
take no notice
take over
trouble
tunnel
turn off
unconscious
verdict
wig
strana 6 z 12
volat si; psát si;
informovat se navzájem
Lâ~fíL=
(papírový) drak
LåflÄL=
uzel; tlačítko
LäôÇ]L=
žebřík
LäflêáL=
dodávka
LåÉfäL=
hřebík; nehet
Lå]rífëL=
všimnout si
LéêÉò]åëL=
přítomnost; účast
LéêÉëL=
stisknout; zmáčknout
(knoflík; tlačítko)
LéêìWîL=
ukázat se; projevit se
Lérí=flåL=
vzít na sebe; nasadit si
LêôpåäL=
racionální
LêÉÇwfDëíêÉfpå=
registrační číslo; státní
å¾ãÄ]L=
poznávací značka
LêfDéä~fL=
odpovědět
Lê]räL=
role
Lê¾ÑL=
drsný; hrubý
LëíÉÇfL=
stálý; věrný
LëìWfë~fÇL=
sebevražda
LíÉfâ=å]r=å]rífëL= nevšímat si; ignorovat
LíÉfâ=D]rî]L=
převzít; ujmout se
(funkce)
Líê¾ÄäL=
potíž; nesnáz
Lí¾åäL=
tunel; chodba
Lí‰Wå=flÑL=
vypnout; zhasnout
L¾åDâflåp]ëL=
v bezvědomí
Lî‰WÇfâíL=
výrok poroty; rozsudek
LïfÖL=
paruka
LâáWé=få=Dí¾ípL=
Unit 4 – ADVERBS
absolutely
accidentally
frequently
fully
gently
impatiently
LôÄë]DäìWíäáL=
LôâëfDÇÉåíäfL=
LÑêáDâïÉåíäáL==
LÑräfL=
LÇwÉåíäfL=
LfãDéÉfp]åíäáL=
rozhodně; úplně
náhodou; náhodně
často
zcela; plně
jemně
netrpělivě
Unit 4 – FLIGHT
airfield
control tower
controls
instruments
land
runway
LÉ]ÑáWäÇL=
Lâ]åDíê]rä=í~r]L=
Lâ]åDíê]räòL=
Lfåëíê]ã]åíL=
LäôåÇL=
Lê¾åïÉfL=
take off
LíÉfâ=DflÑL=
throttle
LqêflíäL=
letiště
kontrolní věž
ovládače
nástroj; přístroj
přistát
rozjezdová/přistávací
dráha
sundat (si); zout (si)
(boty); vzlétnout (letadlo)
ventil; škrtící klapka
Unit 4 – OCCUPATIONS
diver
housekeeper
instructor
investigator
painter
LÇ~fî]L=
LÜ^rëâáWé]L=
LfåDëíê¾âí]L=
LfåDîÉëífÖÉfí]L=
LéÉfåí]L=
potápěč
hospodyně
instruktor
vyšetřovatel
malíř
Unit 4 – SUPERSTITION
haunted
horoscope
lucky charm
prediction
LÜlWåífÇL=
LÜflê]ëâ]réL=
Lä¾âá=íp^WãL=
LéêfDÇfâpåL=
www.macmillan.cz/slovnicky
(be ~) straší tam
horoskop
talisman
předpověď; odhad
psychic
Lë~fâfâL=
supernatural
superstition
superstitious
Touch wood.
LëìWé]Dåôíp]êäL=
LëìWé]Dëífp]åL=
LëìWé]Dëífp]ëL=
Lí¾íp=ïrÇL=
týkající se
prapsychologických jevů
nadpřirozený
pověra
pověrčivý
Musím to zaklepat.
Unit 4 – PHRASAL VERBS WITH OUT
find out
go out
hold out
look out
read out
take out
try out
LÑ~fåÇ=~ríL=
LÖ]r=D~ríL=
LÜ]räÇ=D~ríL=
Lärâ=~ríL=
LêáWÇ=~ríL=
LíÉfâ=D~ríL=
Líê^f=D^ríL=
zjistit; objevit; vypátrat
vyjít si
natáhnout; podat
dávat pozor
přečíst nahlas
vyndat; vytáhnout
vyzkoušet (si); otestovat
REVIEW UNITS 3-4
aircraft
unnecessary
object
tidy
LÉ]âê^WÑíL=
L¾åDåÉë]ë]êáL=
LflÄÇwÉâíL=
Lí~fÇáL=
letadlo
nadbytečný; zbytečný
předmět
uklizený; uklidit
achieve
advertising
apparently
apply
beef
bouncy
career
challenging
champion
combine
contain
dream
edge
exhausting
face
fail
L]DípáWîL=
LôÇî]í~fòfÏL=
L]Déôê]åíäfL=
L]Déä~fL=
LÄfWÑL=
LÄ~råëáL=
Lâ]Dêf]L=
Lípôä]åÇwfÏL=
Lípôãéá]åL=
Lâ]ãDÄ~fåL=
Lâ]åDíÉfåL=
LÇêáWãL=
LÉÇwL=
LfâDòlWëífÏL=
LÑÉfëL=
LÑÉfäL=
float
LÑä]ríL=
fortunately
freshwater
giant
glad
grateful
guinea pig
hug
imagine
interviewer
line
litre
llama
magic
medal
overwhelming
pair
LÑlWíp]å]íäáL=
LÑêÉpïlWí]L=
LÇw~f]åíL=
LÖäôÇL=
LÖêÉfíÑ]äL=
LÖfåf=DéfÖL=
LܾÖL=
LfDãôÇwfåL=
Lfåí]îàìW]L=
Lä~fåL=
LäáWí]L=
Lä^Wã]L=
LãôÇwfâL=
LãÉÇäL=
L]rî]DïÉäãfÏL=
LéÉ]L=
rise
roast
Lê~fòL=
Lê]rëíL=
roll
Lê]räL=
dosáhnout (úspěchu)
reklama; propagace
očividně
podat (si) přihlášku
hovězí (maso)
živý; temperamentní
povolání; životní dráha
náročný; vyzývavý
přeborník; šampion
spojit; sloučit (se)
obsahovat
sen; ideál
hrana; okraj
vyčerpávající
čelit
neudělat; propadnout (u
zkoušky)
plout; vznášet se (ve
vodě; ve vzduchu)
naštěstí
sladkovodní
obrovský; veliký
rád; potěšený
vděčný
morče
objímat (se)
představit si; myslit si
reportér; tazatel
telefonní spojení
litr
lama
kouzlo; kouzelný
medaile
nesmírný; ohromný
pár; dvojice; označuje
podvojné předměty
vycházet (slunce)
péct; pečený; pečeně
(maso)
koulet
Unit 5
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
strana 7 z 12
roller coaster
ruins
runner
shore
speed
sphere
steep
steer
stone
strap
support
take up
uncontrollably
ups and downs
Lê]rä]=â]rëí]L=
LêìWfåòL=
Lê¾å]L=
LplWL=
LëéáWÇL=
LëÑf]L=
LëíáWéL=
Lëíf]L=
Lëí]råL=
LëíêôéL=
Lë]DélWíL=
LíÉfâ=D¾éL=
L¾åâ]åDíê]rä]ÄäL=
L¾éë=]å=DÇ~råòL=
valuable
well-paid
whizz
worth
Lîôäàì]ÄäL=
LïÉä=DéÉfÇL=
LïfòL=
Lï‰WqL=
horská dráha
trosky; zřícenina
běžec
břeh; pobřeží
rychlost
oblast; sféra
strmý; prudký; náhlý
řídit (loď, auto)
kámen
popruh
fandit; podporovat
zabrat; zabírat
nekontrolovaně
krušné a šťastné
okamžiky
cenný; hodnotný
dobře placený
svištět; hvízdat
(be~) mít hodnotu; stát za
(co)
Unit 5 – COUNTRIES (4)
Alaska
Argentina
Chile
the Czech
Republic
Ecuador
Kazakhstan
Mongolia
Peru
Slovakia
Ukraine
Uruguay
Venezuela
L]Däôëâ]L=
L^WÇw]åDíáWå]L=
LípfäáL=
La]=DípÉâ=
êfDé¾ÄäfâL=
LÉâï]ÇlWL=
LâôòôâDëí^WåL=
LãflÏDÖ]räá]L=
Lé]DêìWL=
Lëä]rDîôâá]L=
LàìWDâêÉfåL=
Làr]ê]Öï~fL=
LîÉå]DòïÉfä]L=
Aljaška
Argentina
Chile
Česká republika
Ekvádor
Kazachstán
Mongolsko
Peru
Slovensko
Ukrajina
Uruguay
Venezuela
Unit 5 – HEALTH
altitude sickness LDôäíf?íìWÇL=
first aid
LщWëí=ÉfÇL=
have an accident LÜôî=]å=
headache
injury
ôâëfÇ]åíL=
LÜÉÇÉfâL=
LfåÇw]êfL=
strach z výšek
první pomoc
mít nehodu
bolest/bolení hlavy
zranění
Unit 5 – SPORT
bungee jumping LľåÇwáW=
ice hockey
kite surfing
paragliding
paraskiing
sailing
Çw¾ãéfÏL=
L~fë=ÜflâáL=
Lâ~fí=ë‰WÖfÏL=
Léôê]?Öä~fÇfÏL=
Léôê]DëâffÏL=
LëÉfäfÏL=
skiing
snowboarding
sphereing
water-skiing
zorbing
LëâáWfÏL=
Lëå]r?ÄlWÇfÏL=
LëÑf]êfÏL=
LïlWí]=ëâffÏL=
LòlWÄfÏL=
bungee jumping
lední hokej
kite surfing
paragliding
paraskiing
plachtění; plachtařský
sport
lyžování
snowboarding
sférování
vodní lyžování
zorbing
Unit 5 – TRAVEL
hostel
motorcycle
route
LÜflëíäL=
Lã]rí]ë~fâäL=
LêìWíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
ubytovna
motorka
cesta; směr cesty; trať;
dráha; trasa
trail
travel
trek
LíÉfäL=
LíêôîäL=
LíêÉâL=
stezka; pěšina; stopa
cestovat; cestování
namáhavá dlouhá cesta
Unit 5 – NOUN SUFFIX -ITY
activity
electricity
nationality
popularity
possibility
reality
responsibility
speciality
LôâDífîfíáL=
LfäÉâDíêfëfíáL=
Låôp]DåôäfíáL=
LéfléàrDäôê]íáL=
Léflë]DÄfä]íáL=
LêfDôä]íáL=
Lêfëéflåë]DÄfä]íáL=
LëéÉpáDôä]íá=L=
činnost; aktivita
elektřina
národnost
oblíbenost; popularita
možnost
skutečnost; realita
odpovědnost
zvláštnost
Unit 5 – CULTURE Your holiday, their home
afford
bargain
bikini
culture
distance
dress
free
import
in favour of
increase
L]DÑlWÇL=
LÄ^WÖfåL=
LÄfDâáWåáL=
Lâ¾äíp]L=
LÇfëí]åëL=
LÇêÉëL=
LÑêáWL=
LfãDélWíL=
Lfå=ÑÉfî]ê=]îL=
LfåDâêáWë=L=
local
millionaire
offend
preach
private
reduce
resort
tap
turn on
Lä]râäL=
Lãfäà]DåÉ]L=
L]DÑÉåÇL=
LéêáWípL=
Léê~fî]íL=
LêfDÇàìWëL=
LêfDòlWíL=
LíôéL=
Lí‰Wå=flåL=
dovolit si; dopřát si
výhodná koupě
bikiny
kultura
vzdálenost
šaty (dámské)
volný; bezplatný
dovoz; dovážet
ve prospěch něčeho
zvětšovat se; růst;
přibývat
místní
milionář
urazit
kázat
soukromý; důvěrný
snížit; omezit
uchýlit se; sáhnout k (to)
kohoutek
zapnout
Unit 6
ad
advantage
appliance
Arabic
attempt
blind
bottle top
brick
broccoli
brush
campaign
cards
carpenter
chamber
clockwork
complicated
compose
LôÇL=
L]ÇDî^WåífÇwL=
L]Déä~f]åëL=
Lôê]ÄfâL=
L]DíÉãéíL=
LÄä~fåÇL=
LÄflíä=ífléL=
LÄêfâL=
LÄflâ]äáL=
LÄê¾pL=
LâôãDéÉfåL=
Lâ^WÇòL=
Lâ^Wéfåí]L=
LípôãÄ]L=
Lâäflâï‰WâL=
Lâflãéäf?âÉfífÇL=
Lâ]ãDé]ròL=
connect
connection
construct
consume
countless
deaf
design
Lâ]DåÉâíL=
Lâ]DåÉâpåL=
Lâ]åDëíê¾âíL=
Lâ]åDëàìWãL=
Lâ~råíä]ëL=
LÇÉÑL=
LÇfDò~fåL=
reklama; inzerát
výhoda
zařízení; přístroj
arabský; arabština
pokus
slepý
uzávěr lahve
cihla
brokolice
kartáč; smeták
kampaň
karty
tesař
místnost; sněmovna
hodinový stroj
složitý; komplikovaný
složit; (z)komponovat
(hudbu)
spojit
spojení
sestrojit
strávit; spotřebovat
nespočetný
hluchý
navrhnout; projektovat;
(na)plánovat
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
detailed
disabled
dot
dye
electrical
electronics
endless
explode
flag
force
full-scale
genius
glove
heat
strana 8 z 12
podrobný; detailní
invalidní
tečka; bod
barva; barvivo; obarvit
elektrický
elektronika
nekonečný
vybuchnout; explodovat
vlajka; prapor
síla
totální; nejvýššího stupně
genius; genialita
rukavice
ohřát; teplota (stupeň
zahřátí)
hen
LÜÉåL=
slepice
imaginative
LfDãôÇwfå]ífîL= nápaditý; vynalézavý
in the first place Lfå=a]=щWëí=éäÉfëL= na prvním místě
inspiration
LfåëéfDêÉfpåL=
inspirace; vzor
introduce
Lfåíê]DÇàìWëL=
zavést
lamp
LäôãéL=
lampa; světlo
list
LäfëíL=
seznam
material
Lã]Díf]êá]äòL=
látka; hmota; materiál
medical
Lã]DÇfëfåäL=
léčivý; léčebný
mend
LãÉåÇL=
opravit; spravit
nominate
LåflãfåÉfíL=
jmenovat; navrhnout
kandidáta
not only...but also Lå]í=]råäá ľí=
nejen…, ale i…
on display
operation
pick
poll
LÇáWíÉfäÇL=
LÇfëDÉfÄäÇL=
LÇflíL=
LÇ~fL=
LfDäÉâíêfâäL=
LfäÉâDíêflåfâëL=
LÉåÇä]ëL=
LfâDëéä]rÇL=
LÑäôÖL=
LÑlWëL=
LÑräDëâÉfäL=
LÇwáWåf]ëL=
LÖä~¾îL=
LÜáWíL=
lWäë]rL=
Lflå=ÇfDëéäÉfL=
Lflé]DêÉfpåL=
LéfâL=
Lé]räL=
k vidění
operace
trhat; česat
průzkum veřejného
mínění
powered
Lé^r]ÇL=
poháněný
powerful
Lé~r]Ñ]äL=
mocný; silný
practical
LéêôâífâäL=
praktický
printer
Léêfåí]L=
tiskař; tiskárna
process
Léê]rëÉëL=
zpracovat; zpracovávat
product
LéêflǾâíL=
výrobek; produkt
put into practice Lérí=fåí]=éêôâífëL=uplatnit v praxi;
zrealizovat
pyramid
Léfê]ãfÇL=
pyramida
raised
LêÉfòÇL=
(po)zvednutý; vytažený
recorder
LêfDâlWÇ]L=
zobcová flétna; rekordér
recycle
LêfDë~fâäL=
recyklovat
LêfDë~fâäÇL=
recyklovaný
recycled
replace
LêfDéäÉfëL=
nahradit; zaměnit; vrátit
na původní místo
reported
LêfDélWífÇL=
ohlášený; hlášený
resource
LêfDòlWëL=
zdroj
run into
Lê¾å=fåí]L=
narazit (na co); náhodou
potkat
self-propelled
LëÉäÑ=éê]DéÉäÇL=
samohybný
shortlist
LplWíäfëíL=
užší výběr; užší sezna
shut
Lp¾íL=
zavřít
sign language
Lë~få=äôÏÖïfÇwL= znaková řeč
simplify
LëfãéäfÑ~fL=
zjednodušit
sketch
LëâÉípL=
náčrtek; skica; (komický)
výstup
skins
LëâfåëL=
kůže
soldier
Lë]räÇw]L=
voják
sophisticated
Lë]DÑfëífâÉfífÇL= kultivovaný; exkluzivní
www.macmillan.cz/slovnicky
spin
stylish
supply
LëéfåL=
Lëí^fäfpL=
Lë]Déä~fL=
surface
system
test
Lë‰WÑfëL=
Lëfëí]ãL=
LíÉëíL=
throw away
tram
tyre
vehicle
war
waste
wear out
workout
yoghurt
Lqê]r=]DïÉfL=
LíêôãL=
Lí~f]L=
LîáW]âäL=
LïlWL=
LïÉfëíL=
LïÉ]ê=~ríL=
Lï‰Wâ=~ríL=
LàflÖ]íL=
točit (se); kroutit
elegantní; moderní
dodávat; dodávky;
zásoby
povrch
systém
test; testovat; provádět
zkoušku
zahodit; promeškat
tramvaj
pneumatika
dopravní prostředek
válka; boj
plýtvat; mrhat
opotřšbovat (se); obnosit
trénink; cvičení
jogurt
Unit 6 – ADVERBS
approximately
dramatically
entirely
highly
interestingly
L]Déêflâëfã]íäáL=
LÇê]DãôífâäáL=
LfåDí^f]äfL=
LÜ~fäfL=
Lfåíê]ëífÏäáL=
přibližně; asi
dramaticky
zcela; naprosto
vysoce; značně
zajímavě
Unit 6 – CONTAINERS
bag
basket
bottle
can
carton
pencil case
pot
LÄôÖL=
LÄ^WëâfíL=
LÄflíäL=
LâôåL=
Lâ^WíåL=
LéÉåëä=âÉfëL=
LéflíL=
taška
koš; košík
láhev
plechovka
krabice (např. džusu)
penál; pouzdro na tužky
hrnec
Unit 6 – INVENTIONS and DISCOVERIES
aqualung
Lôâï]ä¾ÏL=
potápěčský dýchací
přístroj
atomová bomba
(jízdní) kolo
braillovo slepecké písmo
autoalarm
počítač
helikoptéra
motor s vnitřním
spalováním
atomic bomb
bicycle
Braille
car alarm
computer
helicopter
internal
combustion
engine
invention
iron
light bulb
mobile phone
nuclear bomb
parachute
penicillin
plastic surgery
printing
robot
telephone
television
World Wide Web
L]Díflãfâ=ÄflãL=
LÄ~fëfâäL=
LÄêÉfäL=
Lâ^Wê=]Dä^WãL=
Lâ]ãDéàìWí]L=
LÜÉäfâfléí]L=
Lfåí‰Wåä=
â]ãDľëíp]å=
ÉåÇwfåL=
LfåDîÉåpåL=
vynález
L~f]åL=
žehlit; žehlička; železo
Lä~fí=ľäÄL=
žárovka
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil
LåàìDâäá]=ÄflãL= nukleární bomba
Léôê]pìWíL=
padák
LéÉå]DëfäfåL=
penicilín
Léäôëífâ=ë‰WÇw]êáL= plastická chirurgie
LéêfåífÏL=
tiskařský (průmysl)
Lê]rÄ]íL=
robot
LíÉä]Ñ]råL=
telefon
LíÉä]îfwåL=
televize/ televizor
Lï‰WäÇ=ï~fÇ=ïÉÄL= internet
Unit 6 – MATERIALS
cotton
LâflíåL=
denim
LÇÉåfãL=
bavlna; bavlník; bavlněná
tkanina
džínovina
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
strana 9 z 12
glass
leather
metal
paper
plastic
LÖä^WëL=
LäÉa]L=
LãÉíäL=
LéÉfé]L==
LéäôëífâL=
rubber
wood
wool
Lê¾Ä]L=
LïrÇL=
LïräL=
sklo; sklenice
kůže
kov; kovový
papír; papírový
umělá hmota; plast;
plastový
guma; pryž; gumový
dřevo
vlna
Unit 6 – PHRASES WITH DO
do damage
LÇìW=ÇôãfÇwL=
způsobit škodu
do an exercise LÇìW=]å=Éâë]ë~fòL= dělat cvičení
do the shopping LÇrW=a]=pfléfÏL= nakupovat
do the washing up LÇìW=a]=ïflpfÏ=¾éL=umý(va)t nádobí
do some work
LÇrW=ë¾ã=ï‰WâL= trochu toho udělat
Unit 6 – PHRASES WITH MAKE
make an attempt LãÉfâ=]å=]DíÉãéíL=pokusit se
make a difference LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL= mýt význam
make friends
LãÉfâ==DÑêÉåÇòL= spřátelit se s
make a list
LãÉfâ=]=äfëíL=
udělat seznam
make a mistake LãÉfâ=]=ãfDëíÉfâL= (u)dělat chybu
make a sign
LãÉfâ=]=ë~fåL=
dát znamení
make sure
LãÉfâ=Dpr]L=
zkontrolovat; ujistit se
Unit 6 – NOUN SUFFIX -OR
actor
director
emperor
inventor
professor
translator
Lôâí]L=
LÇ~fDêÉâí]L=
LÉãé]ê]L=
LfåîÉåí]L=
Léê]DÑÉë]L=
LíêôåëDäÉfí]L=
herec
ředitel
císař
vynálezce
profesor
tlumočník; překladatel
Unit 6 – NOUN SUFFIX -ER
designer
engineer
eraser
explorer
LÇfDò~få]L=
LÉåÇwfDåf]L=
LfDêÉfò]L=
LfâDëéälWê]L=
listener
Läfëå]L=
painter
recycler
reporter
LéÉfåí]L=
LêfDë~fâä]L=
LêfDélWí]L=
ruler
runner
supporter
LêìWä]L=
Lê¾å]L=
Lë]DélWí]L=
návrhář
inženýr; technik
guma; zmizík
průzkumník; cestovatel;
badatel
posluchač; ten kdo
naslouchá
malíř
recyklovač
reportér; zpravodaj;
hlasatel
pravítko
běžec
přívrženec; stoupenec
Unit 6 – NOUN SUFFIX -IST
artist
journalist
novelist
scientist
tourist
L^WífëíL=
LÇw‰Wå]äfëíL=
Låflî]äfëíL=
Lë~f]åífëíL=
Lír]êfëíL=
výtvarník; umělec
novinář; žurnalista
romanopisec; spisovatel
vědec; přírodovědec
turista/turistka
REVIEW UNITS 5–6
case
company
crane
earn
passer-by
shoot
LâÉfëL=
Lâ¾ãé]åáL=
LâêÉfåL=
L‰WåL=
Lé^Wë]=Ä~fL=
LpìWíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
případ
společnost
jeřáb
vydělat; vydělávat
kolemjdoucí
střílet; vystřelit
sleepwalker
unnamed
vaccination
LëäáWéïlWâ]L=
L¾åDåÉfãÇL=
Lîôâë]DåÉfpåL=
náměsíčný
bezejmenný
očkování
Unit 7
attract attention
average
bracelet
bring back
přitahovat pozornost
průměr; průměrný
náramek
připomenout; oživit
vzpomínku
capsize
LâôéDë~fòL=
převrhnout se; převrátit
se
catch on
Lâôíp=DflåL=
přijít do módy; pochopit
command
Lâ]Dã^WåÇL=
poručit; přikázat
consider
Lâ]åDëfÇ]L=
zvážit; uvážit
contact
LâflåíôâíL=
kontaktovat (koho)
container
Lâ]åDíÉfå]L=
nádoba
correctly
Lâ]DêÉâíäáL=
správně; bezchybně
definite
LÇÉÑ]å]íL=
jednoznačný; konečný;
určitý
dial
LÇ~f]äL=
vytočit
dinghy
LÇáÏÖáL=
malý člun
direct
LÇ~fDêÉâíL=
přímý; přímočarý
dozen
LǾòåL=
tucet
effect
LfDÑÉâíL=
účinek; uskutečnit;
provést
LfDÑÉâífîL=
účinný; efekt(iv)ní
effective
enable
LfDåÉfÄäL=
umožnit
enormously
LfDålWã]ëäáL=
nesmírně
hold on
LÜ]räÇ=flåL=
počkat
household name LÜ~rëÜ]räÇ=åÉfãL= všeobecně známá věc,
pojem
Hungary
LܾÏÖ]êáL=
Maďarsko
in case of
Lfå=âÉfë=]îL=
v případě
in trouble
Lfå=íê¾ÄäL=
(be ~) být v nesnázích;
mít potíže
It´s early days. Lfíë=‰Wäá=ÇÉfòL=
Je příliš brzo.
junk
LÇw¾ÏâL=
harampádí
keyboard
LâáWÄlWÇL=
klávesnice
make up
LãÉfâ=D¾éL=
(vy)tvořit; vymyslet
media
LãáWÇf]L=
média
nerd
Lå‰WÇL=
nevychovanec; šprt
peak
LéáWâL=
vrchol; nejvyšší
stupeň/bod
phenomenal
LÑ]DåflãfåäL=
fenomenální; mimořádný
relationship
LêfDäÉfpåpféL=
vztah; poměr
remarkable
LêfDã^Wâ]Ä]äL=
pozoruhodný; významný
request
LêfDâïÉëíL=
žádost
research centre LêfDë‰Wíp=ëÉåí]L= výzkumné středisko
researcher
LêfDë‰Wíp]L=
badatel; výzkumník
respond
LêfDëéflåÇL=
odpovědět; ozvat se
right
Lê~fíL=
pravý; správný
run
Lê¾åL=
běžet; utíkat
sales
LëÉfäòL=
odbyt; výprodej
scheme
LëâáWãL=
program; projekt
serious
Lëf]êf]ëL=
vážný; uzavřený;
přemýšlivý
similar
Lëfã]ä]L=
podobný
single room
LëfÏÖä=êìWãL=
jednolůžkový pokoj
specific
Lëé]DëfÑfâL=
přesný; určitý
spread
LëéêÉÇL=
namazat; pomazánka;
rozprostřít
state
LëíÉfíL=
stav
stressful
LëíêÉëÑäL=
stresový
L]Díêôâí=]DíÉåpåL=
LôîêfÇwL=
LÄêÉfëä]íL=
LÄêfÏ=ÄôâL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
strana 10 z 12
symbol
tail
take off
LëfãÄäL=
LíÉfäL=
LíÉfâ=DflÑL=
tough
trunk
Lí¾ÑL=
Líê¾ÏâL=
Turkish
type
Lí‰WâfpL=
Lí~féL=
warehouse
watertight
LïÉ]Ü~rëL=
LïlWí]í~fíL=
symbol
ocas
sundat (si); zout (si)
(boty)
pevný; tuhý; neústupný
(lidský) trup; kmen
(stromu)
Turek; turecký; turečtina
psát (na stroji, na
počítači)
sklad
vodotěsný
Unit 7 – ANIMALS (1)
ape
cat
chimpanzee
dog
duck
elephant
gorilla
monkey
parrot
pig
snail
tiger
worm
zebra
LÉféL=
LâôíL=
LípfãéôåDòáWL=
LÇflÖL=
LǾâL=
LÉäfÑ]åíL=
LÖ]Dêfä]L=
Lã¾åâfL=
Léôê]íL=
LéfÖL=
LëåÉfäL=
Lí~fÖ]L=
Lï‰WãL=
LòÉÄê]L=
lidoop
kočka
šimpanz
pes
kachna
slon
gorila
opice
papoušek
prase
hlemýžď; šnek
tygr
červ
zebra
Unit 7 – EMAIL
attachment
L]Díôípã]åíL=
filter
Internet
ISP (Internet
Service Provider)
spam
virus
LÑfäí]L=
Lfåí]åÉíL=
L^f=Éë=éáWL=
LëéôãL=
Lî~fê]ëL=
silná nákonnost; úzký
vztah k
filtr
internet
poskytovatel
internetového připojení
spam; nevyžádaná pošta
vir
Unit 7 – MEDICAL and EMERGENCY
SERVICES
air ambulance
LÉ]ê=ôãà]ä]åëL=
ambulance control Lôãà]ä]åë=
coastguard
emergency
services
paramedic
save someone´s
life
vet
â]åDíê]räL=
Lâ]rëíÖ^WÇL=
LfDã‰WÇw]åëá=
ë‰Wîfë]òL=
Léôê]DãÉÇfâL=
LëÉfî=ë¾ãï¾åë=
ä~fÑL=
LîÉíL=
záchranářské letadlo
ambulantní kontrola
pobřežní hlídka
tísňové služby
zdravotník
zachránit někomu život
zvěrolékař; veterinář
Unit 7 – PHRASAL VERBS WITH GO
go ahead with
LÖ]r=]DÜÉÇ=ïfaL= pokračovat s něčím; dělat
go down
go into
LÖ]ì=Ç~råL=
LÖ]r=fåíìWL=
go on
go through
go up
LÖ]r=DflåL=
LÖ]r=DqêìWL=
LÖ]r=¾éL=
dál na něčem
snížit (se); (po)klesnout
vstoupit; vejít do
místnosti
pokračovat
projít; procházet
jet/jít nahoru; růst;
stoupat
Unit 7 – NOUN SUFFIX -TION
attention
L]DíÉåpåL=
www.macmillan.cz/slovnicky
pozornost
communication
description
information
instruction
invention
invitation
operation
position
situation
solution
Lâ]ãàìWåfDâÉfpåL=
LÇfDëâêfépåL=
LfåÑ]DãÉfpåL=
LfåDëíê¾âpåL=
LfåDîÉåpåL=
LfåîfDíÉfpåL=
Lflé]DêÉfpåL=
Lé]DífpåL=
LëfípìDÉfpåL=
Lë]DäìWpåL=
sdělení; komunikace
popis
informace
instrukce; pokyny
vynález
pozvání; pozvánka
operace
umístění
situace
řešení
Unit 7 – CULTURE Global English
broken English
call centre
dumb
electronically
giggle
global
growing
Hindi
importance
Internet café
manager
mother-to-be
next door
pregnant
report
shyly
speaker
stored
LÄê]râ]å=fÏÖäfpL= lámaná angličtina
LâlWä=ëÉåí]L=
zákaznická linka
LǾãL=
němý
Lf?äÉâDíêflåfâäáL= elektronicky
LÖfÖäL=
hihňat; chichotat se
LÖä]rÄ]äL=
celkový; globální
LÖê]rfÏL=
rostoucí
LÜfåÇáL=
hindština
LfãDélWí]åëL=
důležitost
Lfåí]åÉíL=
internetová kavárna
LãôåfÇw]=â]DÑÉfL= manažér, trenér
Lã¾a]=í]=ÄáWL=
nastávající matka
LåÉâëíÇlWL=
vedle
LéêÉÖå]åíL=
těhotná
LêfDélWíL=
zápis; zpráva
Lp~fäáL=
plaše
LëéáWâ]L=
mluvčí; reproduktor
LëílWÇL=
nahromaděný; uložený do
technology
unborn
LíÉâDåflä]ÇwáL=
L¾åDÄlWåL=
slkadu
technologie
nenarozený
Unit 8
Aboriginal
Aborigine
affect
amount
announcement
aspirin
available
back away
breathe
brochure
colony
concerned
consequence
considerably
count sheep
crouch
cubic metre
currency
dentist
dollar
drive
LôÄ]DêfÇwfåäL=
LôÄ]DêfÇwfåáL=
L]DÑÉâíL=
L]Dã~råíL=
L]Då~råëã]åíL=
LôëéêfåL=
L]DîÉfä]ÄäL=
LÄôâ=]DïÉfL=
LÄêáWaL=
LÄê]rp]L=
Lâflä]åfL=
Lâ]åDë‰WåíL=
Lâflåëfâï]åÇL=
Lâ]åDëfÇ]ê]ÄäáL=
Lâ~råí=páWéL=
Lâê~rípL=
LâàìWÄfâL=
Lâ¾ê]åëáL=
LÇÉåífëíL=
LÇflä]L=
LÇê~fîL=
eastern
effort
essential
LáWëí]åL=
LÉÑ]íL=
LfDëÉåpäL=
exhibition
Gambia
LÉâëfDÄfpåL=
LÖôãÄá]L=
domorodý
domorodec (australský)
postihnout; poškodit
množství
oznámení
aspirin
dostupný; k dispozici
odstoupit (od myšlenky)
dýchat
brožura; leták
kolonie
znepokojený
následek
značně
počítat ovečky
čupnout si; přikrčit se
metr čtvereční
měna
zubař; zubní lékař
dolar
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
východní
úsilí; snaha
nezbytný; podstatný;
hlavní
výstava
Gambie
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
strana 11 z 12
hold hands
honey
in other words
lock
native
notice
photographic
preserve
raise
shelter
shortage
signal
store
structure
survive
take a deep
breath
tight
use
variety
LÜ]räÇ=ÜôåÇòL=
LܾåáL=
Lfå=¾a]=ï‰WÇòL=
LäflâL=
LåÉfífîL=
Lå]rífëL=
LÑ]DíflÖê]ÑfâL=
LéêfDò‰WîL=
LêÉfòL=
LpÉäí]L=
LplWífÇwL=
LëfÖåäL=
LëílWL=
Lëíê¾âíp]L=
Lë]Dî~fîL=
LíÉfâ=]=ÇáWé=ÄêÉqL=
držet se za ruce
med
jinými slovy
(u)zamknout
rodný; rodilý
všimnout si
fotografický
udržovat; uchovat
zvýšit; navýšit
(ú)kryt; přístřeší; útočiště
nedostatek
signál; znamení
skladovat; uchovávat
(slovní) vazba
přežít; zůstat na živu
zhluboka se nadechnout
Lí~fíL=
LàìWòL=
Lî]Dê~f]íáL=
work out
Lï‰Wâ~ríL=
těsný
(po)užívat
různorodost; (~ of) různé,
různorodé
trénovat; trénink
Unit 8 – ANIMALS (2)
brown bear
caribou
cassowary
crocodile
elk
emu
grizzly bear
kangaroo
koala
kookaburra
lizard
moose
platypus
polar bear
shark
sheep
snake
whale
wildlife
LÄê~rå=ÄÉ]L=
LâôêfDÄìWL=
Lâôë]DïÉ]êáL=
Lâêçâ]Ç~fäL=
LÉäâL=
LfãDàìWL=
LÖêfòäá=ÄÉ]L=
LâôÏÖ]DêìWL=
Lâ]rD^Wä]L=
Lârâ]Dľê]L=
Läfò]ÇL=
LãìWëL=
Léäôífé]ëL=
Lé]rä]=ÄÉ]L=
Lp^WâL==
LpáWéL=
LëåÉfâL=
LïÉfäL=
Lï~fäÇä~fÑL=
medvěd hnědý
severoamerický sob
kasuár (pták)
krokodýl
los
emu
medvěd grizzly
klokan
koala
ledňák obrovský
ještěrka
los
ptakopys
lední medvěd
žralok
ovce
had
velryba
divočina; divoká příroda
Unit 8 – GEOGRAPHICAL FEATURES
coral reef
Lâflê]ä=êáWÑL=
korálový útes
desert
LÇÉò]íL=
poušť
falls
LÑlWäòL=
vodopády
forest
LÑflêfëíL=
les
grassland
LÖê^WëäôåÇL=
pastvina; lučina
Great Barrier Reef LÖêÉfí=Äôêá]ê=êáWÑL==Velký korálový útes
Indian Ocean
LfåÇf]å=]rp]åL= Indický oceán
interior
LfåDíf]êf]L=
interiér
jungle
LÇw¾ÏÖ]äL=
džungle
mountain range Lã~råífå=êÉfåÇwL= horský hřeben
oasis
L]rDÉfëfëL=
oáza
outback
L~ríÄôâL=
(pusté) vnitrozemí
plain
LéäÉfåL=
nížina; planina
polar ice cap
Léflä]=~fë=âôéL=
polární ledovcový příkrov
prairie
LéêÉ]êáL=
prérie
rainforest
LêÉfåDÑflêfëíL=
deštný prales
river
Lêfî]L=
řeka
www.macmillan.cz/slovnicky
rocky
scenery
LêflâáL=
LëáWå]êáL=
semi-desert
tundra
waterfall
LëÉãáÇÉò]íL=
Lí¾åÇê]L=
LïlWí]ÑlWäL=
skalnatý
výprava (v divadle);
krajina; příroda
polopoušť
tundra
vodopád
Unit 8 – ILLNESSES and AILMENTS
cold
cough
headache
hiccoughs
sore throat
toothache
Lâ]räÇL=
LâflÑL=
LÜÉÇÉfâL=
LÜfâ¾éL=
LëlW=qê]ríL=
LíìWqÉfâL=
nachlazení; rýma
kašlat; kašel; zakašlání
bolest/bolení hlavy
škytavka
bolení v krku
bolest / bolení zubu /
zubů
Unit 8 – INDUSTRY and AGRICULTURE
agriculture
coal
copper
crops
industry
iron
mining
oil
motor vehicle
sheep farming
sugar cane
wheat
LôÖêfâ¾äíp]L=
Lâ]räL=
Lâflé]L=
LâêfléëL=
LfåÇ]ëíêáL=
L~f]åL=
Lã~fåfÏL=
LlfäL=
Lãflí]=îáWfâäL=
LpáWé=Ñ^WãfÏL=
LprÖ]=âÉfåL=
LïáWíL=
zemědělství
uhlí
měď
úroda
průmysl
žehlit; žehlička; železo
těžba
nafta; ropa; olej
motorové vozidlo
chov ovcí
cukrová třtina
pšenice
Unit 8 – LIVING SPACES
cave
hotel
LâÉfîL=
LÜ]rDíÉäL=
igloo
terraced house
tree house
LfÖäìWL=
LíÉê]ëí=DÜ^rëL=
LíêáW=Ü~rëL=
jeskyně
hotel (pozor na
výslovnost)
iglú
řadový domek
dům ve větvích (na hraní
pro děti)
Unit 8 – SURVIVAL KIT
candle
compass
first aid kit
insect spray
magnifying glass
LâôåÇäL=
Lâ¾ãé]ëL=
LщWëí=ÉfÇ=âfíL=
LfåëÉâí=ëéêÉfL=
LãôÖåfÑ~f=fÏ=
Öä^WëL=
map
LãôéL=
matches
LãôípfòL=
mirror
Lãfê]L=
needle and thread LåáWÇä=]åÇ=qêÉÇL=
penknife
LéÉåå^fÑL=
safety pin
LëÉfÑíá=éfåL=
sun cream
Lë¾å=âêáWãL=
torch
LílWípL=
whistle
LïfëäL=
svíčka
kompas
příruční lékárnička
sprej proti hmyzu
lupa
mapa; plán (města)
zápalky
zrcátko; zrcadlo
jehla a nit
kapesní nůž
zavírací špendlík
opalovací krém
baterka; pochodeň
píšťalka
Unit 8 – WATER (2)
dam
fresh water
frozen
hosepipe
rainwater
salt water
water
LÇôãL=
LÑêÉp=ïlWí]L=
LÑê]ròåL=
LÜ]ròé~féL=
LêÉfåïlWí]L=
Lëfläí=ïlWí]L=
LïlWí]L=
hráz; přehrada
sladká voda (ne mořská)
zmrzlý; mražený
hadice
dešťová voda
slaná voda
voda
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration
Inspiration 3
watering can
strana 12 z 12
LïlWí]êfÏ=âôåL=
kropicí konev
Unit 8 – WEATHER and CLIMATE
continental
cyclone
drought
hurricane
ice
lightning
minus
monsoon
rainfall
snow
sunshine
temperature
thunderstorm
tropical
wind
LâflåífDåÉåíäL=
Lë^fDâä]råL=
LÇê~ríL=
Lܾêfâ]åL=
L~fëL=
Lä~fíåfÏL=
Lã~få]ëL=
LãflåDëìWåL=
LêÉfåÑlWäL=
Lëå]rL=
Lë¾åp~fåL=
LíÉãéêfíp]L=
Lq¾åÇ]ëílWãL=
LíêfléfâäL=
LïfåÇL=
kontinentální
cyklón
sucho; období sucha
hurikán; uragán
led
blesk
mínus
monzunový déšť
množství srážek
sníh; sněžit
sluneční světlo/svit/záře
teplota
bouře; bouřka
tropický
vítr
Unit 8 – ADJECTIVE SUFFIX -AL
coastal
continental
electrical
environmental
Lâ]rëíäL=
přímořský
LâflåífDåÉåíäL=
kontinentální; pevninský
LfDäÉâíêfâäL=
elektrický
Lfå?î~fê]åDãÉåíäL= ekologický; týkající se
global
industrial
musical
natural
official
tropical
typical
LÖä]rÄ]äL=
LfåDǾëíêf]äL=
LãàìWòfâäL=
Låôíp]ê]äL=
LflÑfpäL=
LíêfléfâäL=
LíféfâäL=
životního prostředí
celkový; globální
průmyslový
hudební; muzikál
přirozený; přírodní
úřední; oficiální
tropický
typický
REVIEW UNIT 7-8
overhead
plenty
spot
sunlight
taipan
L]rî]DÜÉÇL=
LéäÉåíáL=
LëéflíL=
Lë¾åä~fíL=
Lí~féôåL=
waste
LïÉfëíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
vrchní; jsoucí nad hlavou
spousta; mnoho
všimnout si; zahlédnout
sluneční světlo/svit/záře
zahraniční obchodník,
který má důležité
postavení
plýtvat; mrhat
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/inspiration

Podobné dokumenty

New Inspiration 3

New Inspiration 3 as long as (conj) L]ò=DäflÏ=]òL=

Více

Global Intermediate - Macmillan Education

Global Intermediate - Macmillan Education matoucí; zavádějící potěšený zklamaný neuspokojivý zahanbený; v rozpacích trapný obrovský; nesmírný bývalá manželka vyčerpaný (po/roz)hádat se (s někým) okouzlený; fascinovaný okouzlující; strhujíc...

Více

Footprints 1 - Macmillan.cz

Footprints 1 - Macmillan.cz give hug I love mother Mum present special surprise thing

Více

New Inside Out Pre-Intermediate

New Inside Out Pre-Intermediate sklíčený; postižený krizí skličující; deprimující zahanbený; v rozpacích trapný nedočkavý; vzrušený; rozrušený; rozčilený zajímavý polekaný; vystrašený hrozivý; hrůzu nahánějící (be ~) zajímat se z...

Více

Gateway B2+ - Macmillan.cz

Gateway B2+ - Macmillan.cz přijít na; kápnout na (řešení) udržovat (co); pokračovat (v čem) okamžitě si vybavit naučit se; pochytit dát si dohromady (pravdu apod.) přemítat probrat; vysvětlit

Více

Inspiration 2 - Macmillan.cz

Inspiration 2 - Macmillan.cz světlo; osvětlení mít rád poslouchat bydlet; žít dívat se

Více

Motivate 3 - Macmillan.cz

Motivate 3 - Macmillan.cz Lâ]ãDàìWå]ífL=

Více

Straightforward Upper-Intermediate

Straightforward Upper-Intermediate get the bug for give a try be into be keen on be obsessed with passion supporter take up

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced blubber LÄä¾Ä]L= cheer (sb) up Lípf]ê=D¾éL= close to tears Líf]òL= Líf]ÑäL= come over all tearful cry one's eyes out = frighten the life = out of (sb)

Více

Metodická pomoc Informačního centra při zavádění ICT do výuky

Metodická pomoc Informačního centra při zavádění ICT do výuky II. Ukázky programů využitelných při výuce angličtiny  Langmaster – Angličtina Elements Tento výukový program je koncipován jako klasická učebnice. Je rozdělen do 5 úrovní, od začátečníků po pokro...

Více