U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1

Transkript

U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1
č.j. 144 EX 20317/11-94
ev. č. opr. 6120356511
U S N E S E N Í
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155
21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v
Náchodě č.j. 54 EC 360/2011-5 ze dne 16.08.2011 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu v
Náchodě ze dne 05.12.2011 č.j. 22 EXE 3819/2011-17 ve prospěch
oprávněného:
Generali Pojišťovna a.s.
sídlem Bělehradská 132, Praha 2, 120 00, IČO: 61859869
práv.zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát, Ladova 389/10, Olomouc-Lazce, 779 00
proti
povinnému:
Miloš Hlavatý
bytem Na Třešňovce 183, Velichovky, 552 11, dat.nar. 28.03.1963, IČO: 44438419
pro 830,- Kč s přísl.,
rozhodl t a k t o :
Dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 18.12.2013 v 11.30 hod. v sídle Exekutorského
úřadu Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, usnesením č.j. 144 EX 20317/11-85, jehož
předmětem měla být nemovitost, a to:
SJM
s e n e k o n á.
Odůvodnění
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením č.j. 144 EX 20317/11-85 vydal v souladu ust. § 336b odst.
1,2 OSŘ za použití ust. § 52 odst. 1,2 EŘ dražební vyhlášku, kterou stanovil termín dražebního jednání na den
18.12.2013 v 11.30 hod. s tím, že předmětem dražby budou nemovitosti uvedené ve výrokové části tohoto
usnesení.
Povinný před zahájením dražebního jednání celou pohledávku uhradil.
1
Poučení:
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Praze dne 11.12.2013
Úřední otisk razítka
JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Lucie Skalová
pověřená soudním exekutorem

Podobné dokumenty

briksa

briksa ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ USNESENÍ TÝKAJÍCÍ SE DRAŽBY Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exe...

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU 1

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU 1 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích č.j. 6 EC 360/2011-37 ze dne 26.03.2012 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresníh...

Více

Usnesení - JUDr. Milan Vlha

Usnesení - JUDr. Milan Vlha - zaplacení částky 8.455,70 Kč s 10,00 % úrokem z prodlení z částky 4.061,50 Kč od 01.09.1999 do zaplacení s 10,00 % úrokem z prodlení z částky 1.070,90 Kč od 01.09.1999 do zaplacení s 10,00 % úrok...

Více

Usnesení o příklepu 9757_13

Usnesení o příklepu 9757_13 Prahu 6 ze dne 20.08.2013 č.j. 38 EXE 2106/2013-30 ve prospěch oprávněného: SECAPITAL S. a.r.I. sídlem Avanue Charles de Gaulle 2, Luxembourg, L-1911, IČO: 00108305 práv.zast. Mgr. Tomáš Rašovský, ...

Více

usnesen í

usnesen í MS 400 H, Flash paměť 32 GB, 8ks batoh, 8 ks taška na notebook, repro LOGITECH Z520, repro LOGITECH Z523, repro EASY METRO ET - 615, 2 ks repro EASY REDSTAR RS - 303, repro REDSTAR RS -220, repro G...

Více

dražební rok - Exekutorský úřad Svitavy

dražební rok - Exekutorský úřad Svitavy vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Svitavách ze dne 20.08.2013, č.j. 6 C 160/2012-105 a vykonatelného usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 09.10.2013, č.j. 6 C 160/2012-118, který na...

Více

dražební vyhlášku - Exekutorský úřad Praha 3

dražební vyhlášku - Exekutorský úřad Praha 3 Okresního soudu v Teplicích ze dne 23.08.2010 č.j. 45 EXE 2335/2010-8 oprávněného: Danuše Kudrová bytem Scheinerova 1832, Teplice 1, PSČ: 415 01, dat. nar.: 15.03.1972, práv. zast. advokátem JUDr. ...

Více

úterý 20. října 2015

úterý 20. října 2015 Bezpečnostní rizika NGA sítí Tomáš Horváth, Petr Münster, Miloslav Filka; Vysoké učení technické v Brně

Více

Stáhnout

Stáhnout Štěpán Beneš, GRAPE SC, a.s.

Více

movité věci - Lázně Libverda

movité věci - Lázně Libverda 11.5.2012, č.j. 67 EXE 5189/2012 - 8, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 9.11.2011, č.j. 16 EC 273/2010-28, ve věci oprávněného: ...

Více