Přepravní řád - POHL

Komentáře

Transkript

Přepravní řád - POHL
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
Tyto Smluvní přepravní podmínky (dále též i jen „přepravní podmínky“), vydané a vyhlášené
dopravcem P O H L KLADNO spol.s r.o., Malá Strana 1019, 273 09 Kladno - Švermov (dále též jen
„dopravce“) v souladu se zákonem o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s vyhláškou č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní
dopravu (dále též jen „přepravní řád“, platí pro pravidelnou přepravu osob, jejich zavazadel, věcí
a živých zvířat, a to na všech linkách provozovaných dopravcem.
Nárok na přepravu může cestující uplatňovat tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno. Přepravu osob
silně podnapilých, ve značně znečištěném oděvu či osob, které by byly pro znečištění a zápach
ostatním cestujícím na obtíž a osob s nasazenými kolečkovými bruslemi má dopravce právo
odmítnout.
Po celou dobu přepravy i v době výstupu z vozidla musí mít cestující platnou jízdenku u sebe
a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
Uzavření přepravní smlouvy
Přepravní smlouva je uzavřena:
-
Využije-li cestující svého práva k přepravě tím, že nastoupí do vozidla s platným jízdním
dokladem,
nebo
-
Nastoupí-li cestující do vozidla bez jízdenky a tu si ihned po nástupu zakoupí, převezme
a zkontroluje. Ceny jízdného jsou uvedeny v platném tarifu /ceníku jízdného).
Cestující je povinen se přesvědčit, zda mu byla vydána platná jízdenka dle jeho požadavku
a zejména o tom, jsou-li z ní patrny všechny potřebné skutečnosti.
Přepravní smlouva je závazkovým právním vztahem, na straně jedné vzniká závazek dopravce
přepravit cestujícího z nástupní zastávky do zastávky cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně
a včas a na straně druhé závazek cestujícího dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky
a zaplatit cenu za přepravu (jízdné) dle tarifu dopravce.
Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy v rozsahu definovaném přepravní
smlouvou. Přepravní smlouva je považována za splněnou též v případě, kdy přeprava je provedena
přepravy v jiném (zpravidla menším) než smluvním rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení
cestujícího z přepravy řidičem, nebo pověřenou osobou.
Jízdní doklad
Jízdním dokladem je:
•
jízdenka pro jednotlivou jízdu platná v daném spoji ze zastávky nástupní do zastávky cílové
•
časová jízdenka opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti v přesně
vymezeném rozsahu
•
průkaz, jehož držitel má dle zvláštního předpisu či tarifu právo na bezplatnou přepravu
Požaduje-li cestující slevu z jízdného, je povinen doložit nárok na slevu jak při nákupu jízdenky, tak při
případné přepravní kontrole, a to včetně dětí ve věku od 10 do 15 let. Doklad opravňující ke slevě musí
být platný i v den uskutečnění cesty. Je-li nárok na slevu vázán na konkrétní trasu/spoj, nelze jej použít
k získání slevy na jiné trase/jiném spoji.
Jízdenky pro jednotlivou jízdu je cestující povinen si zakoupit ihned po nástupu do vozidla
u řidiče, v předprodeji se neprodávají.
V zájmu plynulosti přepravy si cestující dopředu připraví, pokud to lze, přesnou částku k úhradě
jízdného u řidiče. Pokud cestující použije k úhradě jízdného u řidiče bankovku s hodnotou, na kterou
nebude mít řidič dostatek hotovosti k vrácení nazpět, má řidič možnost bankovku přijmout
a na dlužnou částku je zmocněn vydat a podepsat doklad "Uznání dluhu". Na základě předložení
originálu tohoto dokladu má cestující právo na vrácení dlužné částky, které uplatní nejdříve třetí
následující pracovní den poté, a to v době od 8 do 16 hodin (v pracovních dnech) v kanceláři
dopravce.
Cestující má na linkách provozovaných dopravcem možnost platit jízdné bezhotovostně čipovou
kartou vydanou dopravcem nebo některým z jeho partnerů. Dotazy ohledně použití čipových karet
zodpoví řidiči autobusů, případně lze odpovědi získat způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetových stránkách dopravce www.pohlkladno.cz.
Jízdenka, kterou cestující obdrží, musí obsahovat obchodní jméno dopravce, nástupní
a cílovou zastávku, druh a výši jízdného, údaj o slevě na jízdném, údaj o platnosti a další údaje
umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití, tedy zejména číslo linky, spoje, identifikaci
řidiče, datum apod.
Jízdní doklad je neplatný, jestliže:
•
cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem
či těmito smluvními podmínkami,
•
nejsou vyplněné předepsané údaje,
•
je používán bez vyžadované fotografie,
•
je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
•
údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly záměrně pozměněny,
•
je použit neoprávněnou osobou,
•
uplynula doba jeho platnosti (doba platnosti průkazu pro žáky od 15 do 26 let je maximálně
1 rok od data počátku platnosti i v případě, že je v průkazu vyplněno datum, které nastane
později),
•
nejde o originál.
Jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, kterou lze použít jen ve spojení
s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně
neprokáže.
Neplatnou jízdenku je pověřená osoba (řidič nebo jiná osoba pověřená dopravcem) oprávněna
odebrat proti potvrzení. Je-li neplatnost jízdenky způsobena vinou dopravce, vydá pověřená osoba
cestujícímu druhopis jízdenky.
Řidič vozidla veřejné linkové osobní dopravy, nebo jiná osoba pověřená dopravcem vybavená
odznakem kruhového tvaru s vyobrazením autobusu, nápisem "KONTROLA" a "VEŘEJNÁ SILNIČNÍ
DOPRAVA ČESKÁ REPUBLIKA" je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich
bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících a plynulosti dopravy. Na vyžádání se pověřená
osoba prokazuje průkazem s fotografií a kontrolním číslem. Průkaz jiné osoby pověřené dopravcem
má podobu plastové karty fialové barvy s výrazným nápisem REVIZOR včetně jeho anglického
ekvivalentu.
Pověřená osoba je oprávněna:
•
vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním
dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
•
vyloučit z přepravy cestujícího, nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes
upozornění nedodržuje přepravní řád, tyto smluvní přepravní podmínky, pokyny a příkazy
pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, nebo svým chováním obtěžuje ostatní cestující
a narušuje bezpečnost přepravy; vyloučením z přepravy nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti
a zdraví cestujícího,
•
nepřipustit k přepravě, nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího, nebo zvíře
s ním přepravované, pokud jsou překážkou pohodlné a bezpečné přepravy ostatních
cestujících, nebo ohrožují zdraví cestujících, nebo pokud jejich přepravu neumožňují
přepravní podmínky (k úkonu vyloučení z přepravy, resp. nepřipuštění k přepravě postačí
naplnění byť jen jedné zde uvedené podmínky),
•
uložit cestujícímu, který se neprokáže platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku, nebo
vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti.
Cestující je zejména povinen:
•
dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti
a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti, nebo bezpečnosti ostatních cestujících
•
na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se platným
dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo prokázat totožnost k pozdějšímu vymáhání
•
na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení přepravního řádu, přepravních
podmínek, za znečištění vozidla, za rušení a jiné obtěžování ostatních cestujících,
za nedodržení pokynu a příkazu pověřené osoby.
Výše přirážky k jízdnému
Cestující, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem,
je povinen uhradit přirážku k jízdnému. Za cestujícího bez platného jízdního dokladu je považován
též cestující, který si jízdenku obstaral, ale tuto při kontrole nepředloží.
Výše přirážky činí 1 000 Kč, v případě úhrady ihned na místě se přirážka snižuje na 500 Kč. Zároveň
cestující uhradí i případný doplatek jízdného, a to ve výši rozdílu jízdného, na které prokáže
právoplatný nárok a částky již za jízdné uhrazené.
Za nedodržení přepravního řádu, přepravních podmínek, neuposlechnutí pokynu pověřené osoby,
znečištění vozidla, rušení klidné a bezpečné přepravy, nebo jiné obtěžování cestujících je cestující
povinen zaplatit přirážku 500 Kč. Tím není dotčeno právo dopravce na vymáhání úhrady vzniklé
škody, kterou cestující způsobil.
Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
Porušením přepravních podmínek se rozumí zejména následující skutečnosti, kdy cestující:
•
nemá zakoupenou jízdenku ani nedoloží nárok na bezplatnou přepravu,
•
nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku na místě,
•
odmítá uvolnit místo vyhrazené pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace
těmto osobám v případě, že není sám takovouto osobou,
•
mluví za jízdy na řidiče,
•
vyhazuje, nebo nechává z vozidla vyčnívat předměty,
•
nastupuje do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,
•
uvádí bezdůvodně v činnost signalizační zařízení ve vozidle,
•
zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče, nebo v prostoru kde znemožňuje
řidiči bezpečný výhled a řízení vozidla,
•
brání ostatním cestujícím ve výstupu nebo nástupu do vozidla,
•
kouří ve vozidle (včetně užití elektronické cigarety),
•
chová se hlučně, obtěžuje ostatní cestující, reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě
audiovizuální techniku,
•
svým nevhodným chováním nebo oděvem znečišťuje vozidlo či cestující,
•
poškozuje vozidlo, vnitřní prostory vozidla, snaží se násilím otevírat dveře vozidla,
•
vnáší do vozidla nebalené potraviny a otevřené nápoje v neuzavíratelných obalech, které
mohou poškodit či znečistit vozidlo nebo cestující.
Cestující, který ve vozidle stojí, je povinen se za jízdy držet zařízení vozidla k tomu určených.
Je-li místo k sezení vybaveno bezpečnostním pásem, je cestující povinen jej užít. Cestující může
do vozidla nastoupit, nebo z něj vystoupit jen v zastávce a není-li vozidlo v pohybu.
Jedná-li se o zastávku na znamení, musí cestující na zastávce zvednutím paže dát najevo,
že hodlá do vozidla nastoupit, cestující, který je ve vozidle a chce vystoupit, musí včas použít
signalizační zařízení ve vozidle k tomu určené.
Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanovenou zastávku, smí cestující vystoupit nebo
nastoupit jen se souhlasem řidiče, popř. jiné pověřené osoby.
Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení.
Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení
ve vozidle vyhrazených a označených pro přepravu těchto osob.
Přeprava dětí
Děti do šesti let věku lze přepravovat jen v doprovodu osoby starší 10 let. Cestující s dítětem do 6 let,
které je dle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení,
nejsou-li ostatní místa volná. Dětem do 12 let věku, nebo výšky do 150 cm není z bezpečnostních
důvodů povoleno obsazovat první řadu sedadel v autobusu.
Děti od 6 let do dne předcházejícího dni 15. narozenin se přepravují za zlevněné jízdné
pro děti. Děti od dovršeného 10. roku do dne předcházejícího 15. narozeninám prokazují
na vyžádání řidiče nebo pověřené osoby svůj věk nárok na zlevněné jízdné jedním z následujících
průkazů:
•
průkazem vydaným nebo ověřeným dopravcem,
•
průkazem vydaným jiným dopravcem, včetně ČD,
•
občanským průkazem pro občany mladší 15 let,
•
cestovním pasem.
Zároveň musí být splněna podmínka, že takový průkaz obsahuje: Jméno a příjmení držitele, fotografii
zachycující aktuální podobu držitele, datum narození držitele.
Přeprava rodičů k návštěvě dětí v ústavech
Rodiče (nebo opatrovníci) se k návštěvě dětí v ústavech (a zpět) přepravují za zlevněné jízdné
stanovené tarifem za podmínek stanovených přepravním řádem. Nárok na slevu je nutno doložit
příslušným průkazem a potvrzením o návštěvě, je-li tak v přepravním řádu stanoveno
Přeprava dětských kočárků
Na všech spojích je umožněna přeprava minimálně jednoho kočárku s dítětem. Tento musí být
zajištěn proti pohybu a pod přímým dohledem osoby, která s kočárkem do vozidla nastoupila.
Případnou pomoc při nástupu a výstupu zajistí sám. Nástup cestujícího s kočárkem je možný pouze
k tomu uzpůsobenými dveřmi. Cestující si neprodleně po nástupu a zajištění kočárku zajistí odbavení
u řidiče. Dětský kočárek s dítětem do 6 let je přepravován vždy bezplatně.
Dětský kočárek bez dítěte je přepravován jako spoluzavazadlo dle těchto smluvních přepravních
podmínek, tedy rovněž bezplatně.
Přeprava jízdních kol
Jízdní kola jsou přepravována,
v prostoru pro cestující.
umožňuje-li
to
kapacita
vozidla,
jako
spoluzavazadla
Přeprava žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol
Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol (žákovské jízdné) mají žáci a studenti všech škol
do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání
ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia. Sleva
se poskytuje pro kategorie žák do 15 let, tedy do dne předcházejícího 15. narozeninám a žák
(student) od 15 do 26 let, tedy maximálně do dne předcházejícího 26. narozeninám.
Žákovské jízdné se poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou
na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna na trase uvedené v průkazu.
K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného. Řádně vyplněný
a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření v kanceláři dopravce.
Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány. Průkaz pro poskytování
žákovského jízdného je vydáván pro žáky od 6 do 15 let a od 15 let do 26 let. Výše jízdného
je uvedena v ceníku jízdného.
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace má právo na obsazení vyhrazeného místa
k sezení. Je-li takové místo obsazeno jiným cestujícím, je tento povinen na požádání cestujícího
s omezenou schopností pohybu a orientace takové místo uvolnit.
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se přepravují za zlevněné jízdné dle ceníku jízdného.
Přeprava osob na vozíku pro invalidy
Přepravu osob na invalidním vozíku je možné uskutečnit jen se souhlasem řidiče za těchto podmínek:
•
technické provedení vozidla, obsaditelnost vozidla, aktuální obsazenost vozidla a bezpečnost
přepravy takovou přepravu dovolují,
•
imobilní osoba je povinna zajistit si předem pomoc při nakládání a vykládání vozíku, případně
i doprovod
•
vozík musí být ve vozidle umístěn tak, aby neohrožoval bezpečnost spolucestujících, musí být
zabrzděn a zajištěn proti samovolnému pohybu,
•
požadavek na vystoupení z vozidla je nutno oznámit řidiči dostatečně včas před výstupní
zastávkou,
•
Je-li vozidlo vybaveno nájezdovou rampou nebo zvedací plošinou, nesmí cestující ani jeho
doprovod tato zařízení obsluhovat.
Přeprava zavazadel
Na linkách provozovaných dopravcem jsou zavazadla přepravována zdarma, a to jako ruční zavazadla,
nebo spoluzavazadla. Jeden cestující může jako spoluzavazadlo přepravit též 1 pár lyží s holemi
v ochranném obalu.
Jízdní kola se přepravují výhradně jako spoluzavazadlo, a to pouze tehdy, pokud to provozní poměry
na lince dovolí.
Ruční zavazadlo je takové (příruční) zavazadlo, které má cestující po dobu přepravy bezprostředně
u sebe, tedy např. na klíně, nad a nebo pod místem, které zaujímá.
Spoluzavazadlo je takové zavazadlo, které přesahuje rozměry ručního zavazadla a je přepravováno
v prostoru pro cestující.
V případě sporu rozhodne o přepravě zavazadla řidič.
Za případné škody, které budou způsobeny zavazadly z důvodu jejich nevhodného obsahu, zajištění
apod. odpovídá cestující, který je vzal s sebou.
Jako zavazadlo nelze přepravit nebezpečné věci, zejména nabité zbraně, věci výbušné, radioaktivní,
těkavé a žíravé a dále věci, které mohou způsobit nákazu, poškození vozidla, jakož i újmu na životě
a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci, které nelze umístit na místě určeném k umístění
zavazadel.
Přeprava živých zvířat
Přepravit lze pouze drobná domácí zvířata, a to výhradně pod dohledem cestujícího. Zvířata
se přepravují uzavřena v koších, přenosných klecích nebo v jiných vhodných schránách
s pevným nepropustným dnem. Bez schrány může cestující vzít do vozidla psa s pevným bezpečným
náhubkem, přitom pes musí být současně držen nakrátko na vodítku. Ve vozidle lze přepravit
maximálně 2 psy, a to od stejného cestujícího. Pověřená osoba (tedy i řidič) může o přepravě psů
dále rozhodnout dle situace. Řidič, nebo jiná pověřená osoba může přepravu psa vyloučit z důvodu
obsazenosti vozidla, nebo bezpečnosti přepravy.
Z přepravy nelze vyloučit ani jinak nelze přepravu odmítnout, jde-li o vodícího psa doprovázejícího
nevidomou osobu, asistenčního psa doprovázejícího jinak postiženou osobu, jakož i služebního psa.
Tito psi nemusí být drženi na vodítko, ani nemusí mít náhubek.
Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
•
děti do 6 let věku; nárok na bezplatnou přepravu zaniká, jestliže jde o druhé a další dítě
v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, bylo-li dítěti na žádost doprovodu zajištěno
dopravcem samostatné místo k sezení, nebo zaujímá-li dítě s doprovodem v autobuse, jehož
místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení,
•
průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, viditelně označený asistenční pes; osoba,
která z titulu doprovodu držitele průkazu ZTP/P uplatňuje právo na bezplatnou přepravu,
nemůže zároveň uplatňovat právo na bezplatnou přepravu osoby, jejímž je průvodcem – toto
znamená, že držitelé průkazu ZTP/P nemohou být průvodci sobě navzájem (a nemohou oba
zároveň být přepraveni bezplatně).
•
zavazadlo (včetně dětského kočárku bez dítěte),
•
dětský kočárek s dítětem,
•
vozíky pro invalidy držitele průkazu ZTP a ZTP/P,
•
dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P,
•
tašky na kolečkách, které do vozidla s sebou bere držitel průkazu ZTP a ZTP/P.
Slevy z jízdného
Slevy z jízdného jsou poskytovány
v souladu s vyhláškou 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
a v souladu s platným cenovým výměrem MF ČR, jímž se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami. Výše slevy je uvedena v platném ceníku jízdného.
Práva z přepravní smlouvy, ověřování žákovských průkazů
Skutečnosti, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy, se potvrzují v sídle
dopravce. Potvrzení o zpoždění spoje vydá na žádost cestujícího řidič autobusu, pokud zpoždění činí
15 a více minut.
Ověřování průkazů je prováděno rovněž v sídle dopravce na adrese:
Malá Strana 1019, 273 09 Kladno - Švermov, a to v provozní době, jež je v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
Poplatek za ověření žákovského průkazu a za prodej tiskopisu průkazu je uveden v platném ceníku.
Platí ode dne 22.2.2016
POHL Kladno spol. s r.o.

Podobné dokumenty

28.02.2016 - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, sro

28.02.2016 - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, sro Přeprava zvířat a zavazadel. Drobná domácí a jiná malá živá zvířata (včetně psů a koček), lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího ve snadno přenosných a plně uzavřených klecích, koších nebo ji...

Více

zde - revisor.cz

zde - revisor.cz dovršení 15 roku prokazují svůj věk (nárok na slevu maximálně 50% obyčejného jízdného) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce, případně jiným průkazem ověřeným razítkem vydavatele, o...

Více

zde - Městská hromadná autobusová doprava v Třebíči

zde - Městská hromadná autobusová doprava v Třebíči b) zaplacením jízdného za jízdenku pro jednotlivou jízdu bezprostředně po nástupu do vozidla. Uzavřením této smlouvy vzniká mezi dopravcem a cestujícím závazkový právní vztah, zejména závazek dopr...

Více

smluvní přepravní podmínky

smluvní přepravní podmínky jako zavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla. Konečné rozhodnutí o přepravě náleží pověřené osobě. 3. Přeprava jízdních kol: Jízdní kola se na lince 580916 Teplice-Praha nepřepravují, ...

Více