Systémy kabelových žebříků

Komentáře

Transkript

Systémy kabelových žebříků
KTS | Katalog 2010/2011
Kabelové nosné systémy
Vítejte v zákaznickém servisu
Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ) resp. +421 (0)33 6486 222 (SK)
Telefax pro dotazy: +420 323 610 120 (CZ) resp. +421 (0)33 6486 220
Telefax pro zakázky: +420 323 610 121 (CZ) resp. +421 (0)33 6486 220
E-mail: [email protected]
Využijte přímou linku na zákaznický servis OBO! Na servisní lince
+420 323 610 111 (CZ) resp.
+421 (0)33 6486 222 (SK) vám
denně od 7.30 do 16.00 hodin
zodpovíme veškeré dotazy ohledně celého elektroinstalačního programu OBO. Nově strukturovaný
zákaznický servis OBO vám nabízí
kompletní program:
2
OBO
KTS
•
•
•
Kompetentní kontaktní osoby z
vašeho regionu
Veškeré informace o paletě výrobků OBO
Odborné poradenství při speciálních aplikačních dotazech
•
Rychlý a přímý přístup ke
všem technickým údajům výrobků OBO – nejlepší chceme
být i z hlediska blízkosti k zákazníkům!
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Internet: www.obo.cz
Obsah
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro projektování
5
Montážní systémy
139
Upevňovací systémy
185
Systémy kabelových žlabů
197
Systémy kabelových žlabů, pochozí
236
Systémy mřížových žlabů
245
Systémy kabelových žebříků
263
Systémy pro velká rozpětí
281
Systémy stoupacích žebříků
301
Nosné systémy svítidel
319
Stavebnicové systémy
327
Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A
335
Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A
381
Rejstříky
401
KTS
OBO
3
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
4
OBO
KTS
Popisné texty, informace o výrobcích a výrobkové listy
Usnadníme vám život: Rozsáhlým
výběrem materiálů, zpracovaných
na základě praktických zkušeností,
které vám poskytnou účinnou podporu již od samého počátku, například při projektování a kalkulaci
projektu. Patří k nim:
• Popisné texty
• Informace o výrobcích
• Instrukční listy
• Výrobkové listy
Tyto materiály neustále aktualizujeme a lze je stáhnout kdykoli
zdarma na stránkách www.obo.cz.
Popisné texty na internetu
Bezplatně lze vyvolat více než
10.000 zápisů z oblastí KTS, BSS,
TBS, LFS, EGS a UFS. Díky pravidelné aktualizaci a rozšiřování máte vždy obsáhlý přehled o výrobcích OBO. Přitom máte k dispozici
všechny běžné formáty souborů
(PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT,
XML, ÖNORM).
www.ausschreiben.de
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Semináře OBO KTS: Informace z
první ruky
Rozsáhlým programem školení a
seminářů týkajících se tématu kabelových nosných systémů pomáhá OBO uživatelům odbornými
znalostmi z první ruky. Kromě teoretických základů je součástí také
praktická realizace při běžné práci.
Předávání poznatků završují konkrétní příklady použití a výpočtů.
Obsah – pomůcky pro projektování a montáž
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Všeobecná pomůcka pro projektování
8
Montážní systémy
35
Upevňovací systémy
57
Systémy kabelových žlabů RKSM
63
Systém pochozích kabelových žlabů
79
Systémy mřížových žlabů
85
Systémy kabelových žebříků
97
Systémy pro velká rozpětí
103
Systémy stoupacích žebříků
111
Nosné systémy svítidel
117
Stavebnicové systémy
123
Systémy z ušlechtilé nerezové oceli
129
Další informace
132
KTS
OBO
5
Prostřednictvím softwaru OBO
Construct KTS založeném na
aplikaci AutoCAD nabízí firma
OBO projektantům, technikům
provádějícím instalaci i architektům zcela nové možnosti při
návrhu kabelových nosných systémů.
Vedle cílené pomoci při výběru optimálního kabelového nosného
systému poskytuje OBO Construct
KTS rovněž návody k projektování
kabelových tras pomocí integrovaného editoru tras a to včetně systémů pro zachování funkčnosti za
požáru.
podle potřeb uživatelů Vám poskytne fundovaný přehled o množství materiálu, který je třeba v projektu uvažovat a také o jejich brutto cenách.
•
Význačné vlastnosti softwaru:
• Vkládání kabelových tras (jednotlivě nebo pomocí programu)
• Výpočet užitečného průřezu
s množností ručního stanovení
libovolného osazení kabelu
• Automatický výpočet zatížení
standardních závěsných konstrukcí
• Integrovaný výběr výrobků KTS
pomocí nabídek
•
•
•
•
Generování podrobných kusovníků a převod do cenové
poptávky v aplikaci Microsoft
Excel
Integrované systémy pro zachování funkčnosti
Funkce automatického popisování
Snadné vkládání a úprava tvarových dílů
Jazykové varianty: němčina,
angličtina, francouzština, čeština. Tento výběr se neustále
rozšiřuje.
Podrobný seznam prvků sestavený
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
OBO Construct KTS: projektování, kreslení, generování
6
OBO
KTS
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Kromě projekčního softwaru OBO
Construct KTS si můžete ze stránek OBO stáhnout také užitečný
samostatný nástroj Cable Filling
sloužící k výběru optimálního kabelového nosného systému a k výpočtu osazení kabely i součinitele plnění.
Technická poznámka:
Software OBO Construct KTS si
lze objednat přímo u firmy OBO
nebo si jej stáhnout z domovských
stránek www.obo.cz. Pozor: Pro
běh našeho programu je nezbytný
program AutoCAD resp. AutoCAD
LT ve verzi od 2006 do 2010.
Software lze pro testovací účely
používat v celém funkčním rozsahu
po dobu 14 dní. Po vypršení doby
testování se software automaticky
vypne. Pro používání programu je
potřebná registrace. Registrace se
provede po zaplacení autorského
poplatku ve stanovené výši. Microsoft Windows a Excel jsou zapsané ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation, USA. AutoCAD je zapsaná ochranná známka
společnosti Autodesk Incorporation, USA.
KTS
OBO
7
Práce podle norem chrání
U firmy OBO naleznete kabelové
nosné systémy od profesionálů
pro profesionály: technický základ
zajišťuje norma EN 61537 (ČSN
EN 61537), která je nástupcem
DIN VDE 0639. Popisuje všechny
relevantní parametry, od oblasti
použití, přes zkušební podmínky,
až po odolnost vůči korozi a teplotní klasifikaci. Jako kompetentní výrobce kabelových nosných systémů si OBO staví přes sebe tyto
požadavky každý den. Pomocí následně popsaných zkoušek je zajištěno použití systémů odpovídajících normám.
Pro bezpečnou manipulaci při
přepravě a při zpracování se vyžaduje použití vhodného ochranného oděvu.
8
OBO
KTS
Shoda CE
Všechny výrobky v tomto katalogu
splňují požadavky značky CE. To
platí také pro normalizované díly,
jako jsou šrouby, podložky a matice, jež jsou součástí příslušného
systému. Příslušné prohlášení shody EU osvědčuje shodu s uvedenými směrnicemi nebo normami,
neobsahuje však žádnou záruku
vlastností. Při montáži a užívání je
třeba vždy respektovat všechny
bezpečnostní pokyny uváděné v informacích o výrobcích, stejně jako
veškeré všeobecné bezpečnostní
předpisy.
Zkoušky – vyrovnání potenciálů /
ochranné vodiče
Kabelové nosné systémy musí mít
dostatečnou vodivost. Je potřeba
zajistit, aby vyrovnání potenciálů a
spojení s uzemňovacím potenciálem bylo vyhovující. Snížení vodivosti vzniká především následkem
přechodových odporů ve stykových místech.
Abychom tyto přechodové odpory
u kabelových nosných systémů
OBO minimalizovali, klademe již
při vývoji maximální důraz na stabilní spojení bez přechodových odporů. Vyvíjené systémy jsou zkoušeny v laboratoři BET.
Otestované výrobky jsou v tomto
katalogu označeny vyobrazenou
zkušební značkou. Příslušné zkušební zprávy si můžete vyžádat
prostřednictvím naší hotline.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Normy, předpisy a zkoušky
ximální zatížitelnost v závislosti na
vzdálenostech podpěr a parametrech specifických podle výrobku,
jako např. rozměry prvků. Zobrazení je provedeno v diagramu, který
je přiložen ke každému prvku.
Další informace týkající se zkoušek
zatížení kabelových žlabů, výložníků a závěsů najdete v tomto katalogu. V uvedených hodnotách není
zohledněna odolnost vůči vlivům
okolního prostředí, jako je sníh, zatížení větrem a další obdobné vlivy.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Zátěžové zkoušky kabelových
nosných systémů
Všechny výrobky a systémy OBO
jsou podrobeny praktickým zátěžovým testům. Základem pro zkoušky kabelových nosných systémů
OBO je norma EN 61537 (ČSN
EN 61537), resp. DIN VDE 0639.
Po ukončení zátěžových zkoušek
je pro každý prvek stanovena ma-
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Zahrnutí ochranných opatření
KTS
OBO
9
V posledních letech neustále roste míra využívání elektronických
obvodů. Nezáleží na tom, zda se
jedná o průmyslová zařízení, lékařství, domácnost, telekomunikační zařízení, motorová vozidla
nebo elektrické domovní instalace – všude nalezneme výkonné
elektronické přístroje a zařízení,
která spínají stále větší proud,
disponují stále větším dosahem
bezdrátového přenosu a dokážou
na malém prostoru přenést ještě
více energie.
Při
používání
nejmodernějších
technologií však roste také složitost aplikací. Následkem je možnost stále většího vzájemného
ovlivňování
(elektromagnetického rušení) částí zařízení, kabelů a
vedení, které může následně vést
ke značným fyzickým škodám a tudíž i k ekonomickým ztrátám.
zdroje vyzařující rušení (emise),
které přijímají jiné přístroje nebo
zařízení (imise), pracující v tomto
případě jako přijímač (rušený spotřebič). V důsledku toho může dojít
k silnému ovlivnění funkce rušeného spotřebiče, což může v nejnepříznivějším případě vést k celkovému výpadku a ekonomickým
ztrátám. Rušení se mohou šířit jak
po vedeních, tak prostřednictvím
elektromagnetických vln.
Zde hovoříme o elektromagnetické kompatibilitě (EMC):
Elektromagnetická
kompatibilita
(EMC) je schopnost elektrického
zařízení uspokojivě fungovat ve
svém elektromagnetickém prostředí, aniž by toto prostředí, jehož
součástí jsou i jiná zařízení, nepřípustně ovlivňovalo. Z hlediska
standardizace je elektromagnetická kompatibilita upravena směrnicí
o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/ES. To znamená, že
elektrická zařízení fungují jako
Trasa rušení
Zdroj rušení (vyzařuje emise)
Vazba rušivých veličin (šíření rušení)
Rušený spotřebič (přijímá emise)
Například
· bezdrátové telefony
· spínací síťové adaptéry
· zapalovací soustavy
· frekvenční měniče
· úder blesku
· svářečky
·
·
·
·
·
·
·
·
·
10
OBO
KTS
Galvanická
Induktivní
Kapacitní
Elektromagnetická
Řídící počítač
Rádiové přijímače
Řídicí systémy
Měniče
Měřicí přístroje
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Definice elektromagnetické kompatibility (EMC)
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Zajištění elektromagnetické kompatibility
K zajištění elektromagnetické kompatibility je nezbytný systematický
přístup k projektování. Je nutné
identifikovat a kvantifikovat zdroje
rušení. Vazba popisuje šíření rušení z jeho zdroje až k ovlivňovanému přístroji – rušenému spotřebiči.
Úkolem projektování v oblasti EMC
je zajistit nezbytnými opatřeními u
zdroje, ve vazební trase i u rušeného spotřebiče požadovanou kompatibilitu. Projektanti a technici provádějící instalaci jsou v každodenní praxi s touto tematikou konfrontováni stále častěji. Elektromagnetická kompatibilita tak představuje
základní faktor již při projektování
instalace a kabeláže.
Kvůli značné složitosti tématu elektromagnetické kompatibility je nezbytné problémy s ní související
zpravidla analyzovat a řešit pomocí
zjednodušujících hypotéz, za využití zjednodušujících modelů, pokusů a měření.
Kabelové nosné systémy a jejich
příspěvek k elektromagnetické
kompatibilitě
Kabelové nosné systémy mohou
zásadně přispět ke zlepšení elektromagnetické kompatibility. Jsou
pasivní, díky čemuž trvale a spolehlivě pomáhají zlepšit vlastnosti v
oblasti elektromagnetické kompatibility: vedení uložená v kabelových
nosných systémech jsou těmito
systémy stíněna. Při ukládání vedení do kabelových nosných systémů
se velmi silně zmenšuje galvanická
vazba i vazby vznikající v důsledku
působení elektrických a magnetických polí. Kabelové nosné systémy díky tomu přispívají ke snížení
vzájemných vazeb mezi zdrojem a
spotřebičem. Stínicí účinek kabelových nosných systémů lze odpovídajícím způsobem popsat pomocí
vazebního odporu a útlumu stínění.
Projektant tak získává významné
návrhové parametry, důležité při
projektování v oblasti EMC.
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Zajištění elektromagnetické kompatibility
Bleskový výboj
Z vyhodnocení účinku elektromagnetické kompatibility v budovách
(EN 62305-4) je známo, že bleskový výboj patří mezi největší rušivé
vlivy, s nimiž je nutné počítat. Dochází při něm k přímému zavedení
proudu do celého systému vyrovnání potenciálů v budově a/nebo
k magnetické vazbě rušivého napětí do elektrických vedení. Právě
z hlediska těchto vazeb kabelové
nosné systémy účinně přispívají ke
snížení rušivého napětí.
KTS
OBO
11
Magnetické impulzní pole (H) s intenzitou 3 kA/m při definovaném pokusném modelu: vlevo bez
kabelového nosného systému, vpravo s kabelovým nosným systémem. 1 = pole H, 2 = U1 LzuPE
Magnetický útlum stínění kabelových nosných systémů je poměr mezi napětím indukovaným
do nechráněného kabelu a napětím indukovaným do stejného kabelu uloženého v kabelovém nosném systému, vyjádřený v decibelech (dB).
Pokusný model k určení magnetického útlumu stínění kabelových nosných systémů:
Nestíněné vedení (NYM-J 5 ×
6 mm²) je vystaveno magnetickému impulznímu poli 8/20 s intenzitou 3 kA/m. Následně se měří indukované napětí U1 v nestíněném
vedení. Stejné vedení se pak umístí do středu kabelového nosného
systému (jednou s víkem, jednou
bez víka) a vystaví se stejnému magnetickému impulznímu poli
s intenzitou 3 kA/m. Následně
se měří indukované napětí U2 v
nestíněném vedení.
Z naměřených hodnot vyplývá magnetický útlum stínění dle vzorce:
αS = 20 log (U1/U2) dB
vých nosných systémů (kabelových žlabů) s víkem.
Upozornění:
Útlum stínění proti elektrickým polím je stejně jako u Faradayovy
klece téměř dokonalý.
Výsledek pokusu:
Pomocí pokusů a simulace programem FEM byl jednoznačně prokázán magnetický stínicí účinek αS
kabelového nosného systému.
Nejlepšího výsledku ve výši přibližně 50 dB bylo dosaženo u kabelo-
Magnetický útlum stínění 8/20 dB
Typ kabelového žlabu / kabelového žebříku
bez víka
s víkem
RKSM 630 FS
20
50
MKS 630 FS
20
50
MKS 630 FT
20
50
MKSU 630 FS
20
50
MKSU 630 FT
20
50
MKSU 630 VA
20
50
GRM 55/300 FS
15
25
LG 630 NS FT
10
15
12
OBO
KTS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Magnetický útlum stínění kabelových nosných systémů
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Přenosová impedance kabelových nosných systémů
Pokusný model k měření přenosové impedance: 1 = délka l, 2 = U, 3 = I, 4 = zdroj impulzů 8/20
UStör: rušivé napětí naměřené v kabelu
IStör: rušivý proud, zavedený z vnějšku do stínění
(KTS)
L: délka kabelového nosného systému KTS
Přenosová impedance (vazební
odpor) kabelových nosných systémů
Přenosová impedance kabelového
nosného systému je poměr mezi
naměřeným napětím UStör, měřeným v podélném směru v kabelovém nosném systému, a vazebním
proudem IStör.
Přenosová impedance se určuje
analogicky k měření elektrické vodivosti dle kapitoly 11.1. normy EN
61537 (ČSN EN 61537).
Při úderu blesku do budovy protékají dílčí bleskové proudy celým
systémem vyrovnání potenciálů.
Instalované kabely a vedení se
ukládají do kabelového nosného
systému, z čehož vyplývají značné
Výsledek pokusu:
Pomocí pokusů byla jednoznačně
prokázána u kabelového nosného
systému účinnost potlačení galvanické vazby!
Nejlepšího výsledku bylo dosaženo u kabelových nosných systémů
(kabelových žlabů) s víkem.
výhody. Instalované kabelové nosné systémy jsou vždy zahrnuty do
systému vyrovnání potenciálů. Dílčí
bleskové proudy přitom protékají
kabelovým nosným systémem. Jen
velmi malý podíl těchto proudů
pak může ještě protékat vedeními
uloženými v kabelovém nosném
systému. Tento podíl je určován
přenosovou impedancí kabelového
nosného systému.
Pro přenosovou impedanci platí: ZT
= UStoer/(IStoer × L) [mΩ/m]
Uvedené hodnoty jsou založeny
na měřeních, při nichž je do definované délky kabelového nosného
systému zaveden impulsní proud s
průběhem 8/20.
Přenosová impedance při vlně 8/20 miliohmů/m
Typ kabelového žlabu / kabelového žebříku
bez víka
s víkem
MKS 630 FS
1,14
0,71
MKS 630 FT
1,14
0,71
MKSU 630 FS
0,44
0,09
MKSU 630 FT
0,44
0,09
GRM 55/300 FS
6,17
5,5
KTS
OBO
13
Kontrola povrchu / zkouška odolnosti proti solné mlze
Všechny prvky systému musí mít
dostatečnou odolnost vůči korozi v
souladu s normou EN 61537. Určení minimální tloušťky zinkové
vrstvy vyplývá z měření. Zařazení
do příslušné třídy najdete v tabulce
napravo. V horní tabulce na vedlejší stránce je zobrazena oblast použití a očekávaná rychlost koroze
zinku podle EN ISO 12944 (ČSN
EN ISO 12944).
14
OBO
KTS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Kontrola povrchu a stupně korozní agresivity atmosféry
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Kontrola povrchu a stupně korozní agresivity atmosféry
Stupně korozní agresivity atmosféry podle EN ISO 12944 (ČSN EN ISO 12944)
Stupeň
korozní
agresivity
Typické prostředí: vnitřní
Typické prostředí:
vnější
Zatížení
korozí
Rychlost
koroze
zinku (za
rok)
C1
Vyhřívané budovy s neutrálním prostředím, např. kanceláře, obchody, školy, hotely
-
nepodstatné
<0,1
µm/a
C2
Nevytápěné budovy, v nichž může vznikat kondenzace, např. sklady,
sportovní haly
Atmosféra s nízkým
znečištěním. Většinou
venkovské oblasti.
malá
0,1 až
0,7 µm/a
C3
Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a mírným znečištěním vzduchu,
například zařízení k výrobě potravin, prádelny, pivovary, mlékárny
Městské a průmyslové
prostředí, mírné znečištění kysličníkem siřičitým, pobřežní oblasti
s malým zatížením solí
mírná
0,7 až
2,1 µm/a
C4
Chemická zařízení, koupaliště, přístřešky pro malá plavidla nad mořskou hladinou.
Průmyslové a pobřežní
oblasti s malým zatížením solí
silná
2,1 až
4,2 µm/a
C 5-I
Budovy nebo prostory s téměř trvalou kondenzací a velkým znečištěním.
Průmyslové prostory s
vysokou vlhkostí a
agresivním prostředím
velmi silná (průmysl)
4,2 až
8,4 µm/a
C 5-M
Budovy nebo prostory s téměř trvalou kondenzací a velkým znečištěním.
Pobřežní oblasti nebo
oblasti na volném moři
zatížené solí.
velmi silná (moře)
>4,2 až
8,4 µm/a
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Třídění pro odolnost vůči korozi (podle normy EN 61537 ed. 2)
Třída
Reference - materiál a povrchová úprava
0*
žádná
1
elektrolyticky pokoveno na minimální tloušťku 5 µm
2
elektrolyticky pokoveno na minimální tloušťku 12 µm
3
předběžně pokoveno na stupeň 275 podle EN 10327 a EN 10326
4
předběžně pokoveno na stupeň 350 podle EN 10327 a EN 10326
5
dodatečně pokoveno na průměrnou tloušťku zinkového povlaku (minimum) 45 µm podle ISO 1461
6
dodatečně pokoveno na průměrnou tloušťku zinkového povlaku (minimum) 55 µm podle ISO 1461
7
dodatečně pokoveno na průměrnou tloušťku zinkového povlaku (minimum) 70 µm podle ISO 1461
8
Konečné pokovení na zinkové vrstvě o tloušťce (minimálně) 85 µm dle ISO 1461 (obvykle vysoce legovaná křemíková
ocel)
9A
nerezová ocel, vyrobená dle ASTM: A 240/A 240M – 95 a, označení S30403 dle EN 10088, stupeň 1-4301 bez konečné úpravy**
9B
nerezová ocel, vyrobená dle ASTM: A 240/A 240M – 95 a, označení S31603 nebo EN 10088, stupeň 1-4301 bez konečné úpravy**
9C
nerezová ocel, vyrobená dle ASTM: A 240/A 240M – 95 a, označení S30403 dle EN 10088, stupeň 1-4301 s konečnou
úpravou**
9D
nerezová ocel, vyrobená dle ASTM: A 240/A 240M – 95 a, označení S31603 dle EN 10088, stupeň 1-4404 s konečnou
úpravou**
* U materiálů, které nemají deklarovánu klasifikaci odolnosti vůči korozi
** Proces konečného zpracování se používá k vylepšení ochrany před spárovou korozí a před kontaminací jiných ocelí
KTS
OBO
15
Nezáleží na tom, zda projektujete
systémy do interiéru či do venkovního prostoru, do agresivních
atmosfér nebo speciálních hygienických podmínek: OBO nabízí
optimální provedení povrchu
a materiálu kabelového nosného
systému v souladu s vašimi požadavky. Kabelové nosné systémy OBO se vyrábějí z kvalitního
ocelového plechu, resp. ocelového drátu a dodávají se s různými
úpravami povrchu. Různé metody
zušlechtění, resp. povrchové
úpravy zajišťují dokonalou ochranu před korozí, střiženou na míru
danému účelu použití. Navíc jsou
k dispozici kabelové nosné systémy z nerezové oceli a barevně
upravená provedení.
16
OBO
KTS
Oblast použití - vnitřní prostředí
Pro vnitřní prostředí nabízí OBO
kabelové nosné systémy v provedení galvanicky pozinkovaném nebo v provedení pásově pozinkovaném. Jsou zvláště vhodné pro suché prostory bez působení agresivních vlivů.
Galvanické pozinkování
• Elektrolytické zinkování dle
normy EN 12329
• Střední hodnota tloušťky vrstvy
je přibližně 2,5–10 μm
• Podle směrnice RoHS
Součásti: mřížové žlaby a drobné
díly, jako jsou např. šrouby, podložky a matice.
Pásové pozinkování
• Žárové zinkování metodou pásového zinkování dle normy
EN 10327 (dříve ČSN EN
10147 a ČSN EN 10142).
• Střední hodnota tloušťky vrstvy
je přibližně 20 μm
• Řezy plechů jsou vůči korozi
chráněny katodickou ochranou
až do tloušťky materiálu
2,0 mm
Součásti: výrobky z plechu, jako
jsou např. kabelové žlaby, tvarové
díly a přepážky.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Povrchy pro použití v interiérech
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Oblast použití - vnější prostředí
Pro instalace ve vnějším prostředí
a ve vlhkých prostorách má OBO
připraveny provedení žárově pozinkovaná ponorem a metodou Double-Dip.
Žárové pozinkování ponorem
• Žárové zinkování ponorem dle
ČSN EN ISO 1461
• Tloušťka vrstvy dle ČSN EN
ISO 1461 cca 40–60 μm
• Plochy v místech řezů se musejí kvůli ochraně před korozí
dodatečně pozinkovat
Součásti: výrobky z plechu, jako
jsou např. kabelové žlaby a svařované součásti, např. závěsy a výložníky.
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Povrchy pro použití ve venkovním prostředí
Zinkování Double Dip
• Zušlechťování ponorem pomocí zinko-hliníkového potahu dle
normy EN 10327
• Střední hodnota tloušťky vrstvy
je přibližně 23 μm
• Řezy plechů jsou vůči korozi
chráněny katodickou ochranou
až do tloušťky materiálu
2,0 mm
Součásti: výrobky z plechu, jako
jsou např. víka, přepážky a výlisky.
KTS
OBO
17
Oblast použití – výstavba tunelů,
potravinářský a chemický průmysl
Pro zvláštní požadavky na hygienu,
kvalitu a pro speciální požadavky
na vzhled při viditelné instalaci,
jsou dostupné OBO systémy z nerezové oceli.
18
OBO
KTS
Ušlechtilá ocel, korozivzdorná
V2A
• Krátké označení OBO: V2A
• Evropské číslo materiálu:
1.4301
• Americké označení materiálu:
304
• Svařované části se dodatečně
pasivují
• Nesvařované části se oplachují
a odmašťují
Součásti: výběrový program V2A
pod pojmem »Systémy z ušlechtilé
oceli V2A«
Ušlechtilá ocel, korozivzdorná
V4A
• Krátké označení OBO: V4A
• Evropské číslo materiálu:
1.4571
• Americké označení materiálu:
316 / 316 T
• Svařované části se dodatečně
pasivují
• Nesvařované části se oplachují
a odmašťují
Součásti: výběrový program V4A
pod pojmem »Systémy z ušlechtilé
oceli V4A«
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Povrchy pro použití v tunelech, potravinářském či chemickém průmyslu
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Oblast použití – přísnější vizuální
požadavky nebo speciální namáhání okolním prostředím
Použití kabelových nosných systémů s barevným povlakem je oblíbené stále více. Povlak lze provést
z pohledových důvodů nebo z důvodů ochrany vůči korozi:
Barevné povrchové úpravy zajišťující ochranu před korozí
• Kabelový nosný systém v provedení FT (žárově zinkováno
ponorem)
• K dispozici jsou veškeré barvy
RAL
• Povrchová úprava pohledových ploch a/nebo celého systému
• Při otevřeném ukládání vhodné
k barevnému ztvárnění stavby
• Oddělení různých napětí / funkcí (např. modrá síť 230/400
V, červená slaboproud, jako
jsou telefonní a IT vedení)
Systémy s barevnou povrchovou
úpravou nejsou v tomto katalogu
speciálně vyznačeny. Potřebné
údaje k tomuto tématu vám rádi
poskytnou naši pracovníci na hotline +420 323 610 111 (CZ) resp.
+421 (0)33 6486 222 (SK)
KTS
OBO
19
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Povrchy pro přísnější vizuální požadavky nebo speciální namáhání okolním prostředím
Kabely nejsou stejné. Při výběru
optimálního kabelového nosného
systému je důležité vědět, jaký
druh kabelů se bude ukládat:
Jedná se o citlivá datová vedení,
která je nutné kvůli potřebnému
stínění uložit s určitým vzájemným odstupem? Nebo o silová
vedení, u nichž je nezbytné počítat se znatelným vývinem tepla?
Firma OBO má ve svém programu systémy na míru pro všechny
oblasti použití.
20
OBO
KTS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jaký typ kabeláže bude použit?
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Mřížové žlaby pro instalace lehkých vedení a kabelů
Oblasti použití: kabeláže IT, telefonní kabeláže a vedení MaR. Kromě toho jsou vhodné pro použití
nad podhledy a v dutých podlahách.
Kabelové žlaby a žebříky pro velká rozpětí - pro velké vzdálenosti
podpěr
Oblasti použití: pro instalace, u kterých vzdálenosti podpěr činí více
než tři metry, dáno stavební situací.
Stavebnicový systém pro zvláštní
požadavky
Program neomezených možností.
Spektrum výrobků umožňujících individuální kombinování se uplatní
zejména při komplexních požadavcích na instalaci.
Kabelové žebříky pro silová vedení s velkým průřezem
Oblasti použití: kabely a napájecí
vedení s velkými průřezy. Tato vedení lze upevnit pomocí třmenových příchytek k příčkám. Velká
nosnost a dobrá ventilace zajišťuje
kvalitní uložení vedení.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Kabelové žlaby pro univerzální
použití
Oblasti použití: od slaboproudé kabeláže až po silové napájení.
KTS
OBO
21
Užitečný průřez kabelů simuluje prázdný prostor při reálném ukládání
Důležitým kritériem pro výběr
správného kabelového nosného
systému je jeho plnění, tedy prostor, který musí být k dispozici pro
uložení daného množství kabelů.
Protože kabely neleží nikdy zcela
vedle sebe a absolutně paralelně,
nestačí vzít při výpočtu plnění kabely v úvahu jen průměr kabelu.
Reálný základ dimenzování poskytuje vzorec (2r)². Abychom vám
usnadnili práci, uvádíme dále průměr a užitečný průřez nejdůležitějších typů kabelů.
Důležité: Tyto hodnoty představují
hodnoty průměrné, které se mohou mezi jednotlivými výrobci kabelů lišit. Přesné hodnoty zjistíte z
katalogových údajů konkrétního
výrobce.
Průměr kabelu (1) a potřebné místo (2)
Výpočet pomocí vzorce (2r)²
Průměr vypovídá jen velmi málo o
skutečné potřebě místa pro kabel.
Vypočítejte: (2r)². Tato hodnota
odráží reálnou potřebu místa včetně nevyužitelných meziprostorů.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jak zjistím plnění kabely?
22
OBO
KTS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jak zjistím plnění kabely?
Izolovaná silnoproudá vedení
Izolované silnoproudé kabely
Typ
Průměr
mm
Užitečný
průřez
cm²
Sdělovací vedení
Typ
Průměr
mm
Užitečný
průřez
cm²
Typ
Průměr
mm
Užitečný
průřez
cm²
1x4
6,5
0,42
1 x 10
10,5
1,1
2 x 2 x 0,6
5
0,25
1x6
7
0,49
1 x 16
11,5
1,32
4 x 2 x 0,6
5,5
0,3
1 x 10
8
0,64
1 x 25
12,5
1,56
6 x 2 x 0,6
6,5
0,42
1 x 16
9,5
0,9
1 x 35
13,5
1,82
10 x 2 x 0,6
7,5
0,56
1 x 25
12,5
1,56
1 x 50
15,5
2,4
20 x 2 x 0,6
9
0,81
3 x 1,5
8,5
0,72
1 x 70
16,5
2,72
40 x 2 x 0,6
11
1,12
3 x 2,5
9,5
0,9
1 x 95
18,5
3,42
60 x 2 x 0,6
13
1,69
3x4
11
1,21
1 x 120
20,5
4,2
100 x 2 x 0,6
17
2,89
4 x 1,5
9
0,81
1 x 150
22,5
5,06
200 x 2 x 0,6
23
5,29
4 x 2,5
10,5
1,1
1 x 185
25
6,25
2 x 2 x 0,8
6
0,36
4x4
12,5
1,56
1 x 240
28
7,84
4 x 2 x 0,8
7
0,49
4x6
13,5
1,82
1 x 300
30
9
6 x 2 x 0,8
8,5
0,72
4 x 10
16,5
2,72
3 x 1,5
11,5
1,32
10 x 2 x 0,8
9,5
0,9
4 x 16
19
3,61
3 x 2,5
12,5
1,56
20 x 2 x 0,8
13
1,69
4 x 25
23,5
5,52
3 x 10
17,5
3,06
40 x 2 x 0,8
16,5
2,72
4 x 35
26
6,76
3 x 16
19,5
3,8
60 x 2 x 0,8
20
4
5 x 1,5
9,5
0,9
3 x 50
26
6,76
100 x 2 x 0,8
25,5
6,5
5 x 2,5
11
1,21
3 x 70
30
9
200 x 2 x 0,8
32
10,24
5x4
13,5
1,82
3 x 120
36
12,96
5x6
14,5
2,1
4 x 1,5
12,5
1,56
5 x 10
18
3,24
4 x 2,5
13,5
1,82
5 x 16
21,5
4,62
4x6
16,5
2,72
5 x 25
26
6,76
4 x 10
18,5
3,42
7 x 1,5
10,5
1,1
4 x 16
21,5
4,62
7 x 2,5
13
1,69
4 x 25
25,5
6,5
4 x 35
28
7,84
4 x 50
30
4 x 70
Datové vodiče typ, kat.
Typ
Průměr
mm
Užitečný
průřez
cm²
9
kat. 5
8
0,64
34
11,56
kat. 6
8
0,64
4 x 95
39
15,21
4 x 120
42
17,64
4 x 150
47
22
4 x 185
52
27
4 x 240
58
33,6
5 x 1,5
13,5
1,82
5 x 2,5
14,5
2,1
5x6
18,5
3,42
5 x 10
20,5
4,2
5 x 16
22,5
5,06
5 x 25
27,5
7,56
5 x 35
34
11,56
5 x 50
40
16
Koaxiální vedení (standard)
Typ
Průměr
mm
Užitečný
průřez
cm²
Vedení
SAT/BK
6,8
0,48
KTS
OBO
23
Výška kabelů
Výška kabelů nesmí překročit výšku hrany bočnice kabelového žlabu.
Rezerva plnění
Při výběru systému by jste měli pamatovat na minimálně 30% objemovou rezervu pro případné dodatečné instalace.
Odbočení
Při dimenzování odbočení je nutné
přihlédnout k přípustnému poloměru ohybu kabelů.
Oddělení systémových prostor
Při volbě prostoru se musí brát v
úvahu druh ukládaných vedení.
Aby bylo možné oddělit silová vedení od datových a podobně, musí
se respektovat potřebné vzájemné
vzdálenosti.
Stejný užitečný průřez, různé požadavky
Dále uvedená tabulka usnadňuje
výběr kabelového nosného systému s potřebnou kapacitou. Tato tabulka znázorňuje vztah šířky žlabu
nebo žebříku, výšky bočnice a užitečného průřezu. Přitom je třeba mít na paměti rozdíl při ukládání datových a energetických vedení při stejném plnění kabely: zatímco pro datová vedení se spíše volí
úzký vysoký žlab, pro energetická
vedení přichází do úvahy široké
ploché provedení. Při výběru nejvhodnějšího systému by jste měli
vždy uvažovat také požadavky dalších předmětových a projektových
norem. Přinášejí například informace o zahřívání vedení v závislosti
na jejich hromadění a na okolní
teplotě.
Příklady
Plochá, široká varianta:
• např. pro energetická vedení
• Šířka kabelového žlabu:
300 mm
• Výška bočnice: 35 mm
• Užitečný průřez: 103 cm2
Úzká, vysoká varianta:
• např. pro datová vedení
• Šířka kabelového žlabu:
100 mm
• Výška bočnice: 110 mm
• Užitečný průřez: 108 cm2
24
OBO
KTS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jak naleznu systém s potřebným plněním?
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Referenční způsoby uložení
Referenční způsoby uložení
Vždy je ale třeba brát také v úvahu
požadavky norem o společném
ukládání a chlazení resp. větrání
vedení a kabelů.
Referenční způsob ukládání: E
nebo F
Kabel nebo vedení na děrovaném
kabelovém žlabu vodorovně/svisle, např. typ RKS/MKS,
Referenční způsob ukládání: E, F
nebo G
Kabel / instalační vedení na mřížových žlabech, např. typu GR-Magic®
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Referenční způsob ukládání C
Kabel nebo instalační vedení na
neděrovaném kabelovém žlabu,
např. typu MKSU
KTS
OBO
25
100 mm = 15 kg/m
200 mm = 30 kg/m
300 mm = 45 kg/m
400 mm = 60 kg/m
500 mm = 75 kg/m
600 mm = 90 kg/m
Při výběru kabelového nosného
systému optimálně se hodícího pro
daný účel použití má význam také
zatížitelnost
systému.
Zatížitelnost musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti kabelů (včetně rezervy pro dodatečné instalace).
Pro zjištění hmotnosti kabelů jsou
k dispozici tři varianty:
T1 (kabelové nosné systémy) nabízí vzorec pro výpočet maximálního
přípustného zatížení kabely.
Níže uvedený vzorový výpočet určuje maximální přípustné zatížení
kabely pro kabelový žlab s rozměry 60 mm × 300 mm a užitečným
průřezem 178 cm².
Jedná se o průměrné hodnoty, které se mohou měnit od výrobce k
výrobci. Přesné hodnoty zjistíte z
katalogových údajů konkrétního
výrobce.
Varianta 1: orientace na empirické hodnoty
Průměrnou zatížitelnost kabelového žlabu lze zhruba zjistit na základě empirických hodnot. Přitom platí pro systém s výškou bočnice
60 mm na každý metr kabelového
žlabu nebo kabelového žebříku
hodnota 15 kg na každých
100 mm šířky. Spolehlivější než
orientace na základě empirických
hodnot je však zjištění zatížení kabely výpočtem podle vzorce z normy DIN VDE 0639 T1 (varianta 2)
nebo podle údajů výrobce (varianta 3).
Na obrázcích je uvedena zatížitelnost mající základ v empirických
hodnotách pro kabelový žlab s
výškou bočnice 60 mm, vztažená
k jeho šířkám od 100 do 600 mm.
Varianta 2: výpočtový vzorec podle VDE 0639 T1
Německá norma DIN VDE 0639
26
OBO
KTS
Varianta 3: přesný výpočet podle
údajů výrobce
Velmi přesnou možnost výpočtu
pro výpočet hmotností kabelů poskytuje většina výrobců, u nichž si
lze také vyžádat odpovídající katalogové listy nebo tabulky. Důležité
upozornění: tabulky uvedené dole
poskytují pouze hrubý přehled.
Zatížení kabely (F) =
1. Zatížení kabely (F) =
0,028 N
× užitečný průřez
m x mm²
0,028 N
× 17 800 mm² = 500 N/m
m × mm²
2. Přepočet z newtonů (N) na kilogramy (kg)
10 N ~ 1 kg – v našem příkladě to znamená: 500 N/m = 50 kg/m
3. Maximální vznikající zatížení = 50 kg/m
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jak vypočítám hmotnost kabelů?
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Izolovaná silnoproudá vedení
Typ
Zatížení kabely
kg/m
1x4
1x6
Izolované silnoproudé kabely
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Skutečná hmotnost různých typů kabelů
Sdělovací vedení
Typ
Zatížení kabely
kg/m
Typ
Zatížení kabely
kg/m
0,08
1 x 10
0,18
2 x 2 x 0,6
0,03
0,105
1 x 16
0,24
4 x 2 x 0,6
0,035
1 x 10
0,155
1 x 25
0,35
6 x 2 x 0,6
0,05
1 x 16
0,23
1 x 35
0,46
10 x 2 x 0,6
0,065
1 x 25
0,33
1 x 50
0,6
20 x 2 x 0,6
0,11
3 x 1,5
0,135
1 x 70
0,8
40 x 2 x 0,6
0,2
3 x 2,5
0,19
1 x 95
1,1
60 x 2 x 0,6
0,275
3x4
0,265
1 x 120
1,35
100 x 2 x 0,6
0,445
4 x 1,5
0,16
1 x 150
1,65
200 x 2 x 0,6
0,87
4 x 2,5
0,23
1 x 185
2
2 x 2 x 0,8
0,04
4x4
0,33
1 x 240
2,6
4 x 2 x 0,8
0,055
4x6
0,46
1 x 300
3,2
6 x 2 x 0,8
0,08
4 x 10
0,69
3 x 1,5
0,19
10 x 2 x 0,8
0,115
4 x 16
1,09
3 x 2,5
0,24
20 x 2 x 0,8
0,205
4 x 25
1,64
3 x 10
0,58
40 x 2 x 0,8
0,38
4 x 35
2,09
3 x 16
0,81
60 x 2 x 0,8
0,54
5 x 1,5
0,19
3 x 50
1,8
100 x 2 x 0,8
0,875
5 x 2,5
0,27
3 x 70
2,4
200 x 2 x 0,8
1,79
5x4
0,41
3 x 120
4
5x6
0,54
4 x 1,5
0,22
5 x 10
0,85
4 x 2,5
0,29
5 x 16
1,35
4x6
0,4
5 x 25
1,99
4 x 16
1,05
7 x 1,5
0,235
4 x 25
1,6
7 x 2,5
0,35
4 x 35
1,75
4 x 50
2,3
4 x 70
3,1
4 x 95
4,2
4 x 120
5,2
4 x 150
6,4
4 x 185
8,05
4 x 240
11
5 x 1,5
0,27
5 x 2,5
0,35
5x6
0,61
5 x 10
0,88
5 x 16
1,25
5 x 25
1,95
5 x 35
2,4
5 x 50
3,5
Datové vodiče typ, kat.
Typ
Zatížení kabely
kg/m
kat. 5
0,06
Kat. 6
0,06
Koaxiální vedení (standard)
Typ
Zatížení kabely
kg/m
Vedení SAT/BK
0,06
KTS
OBO
27
Vysvětlení piktogramů: 1 = zatížení v kN bez zatížení člověkem, 2 = rozestup podpěr v m, 3 = průhyb bočnice v mm
Zátěžové zkoušky kabelových
nosných systémů
Všechny výrobky a systémy OBO
jsou podrobeny praktickým zátěžovým testům. Základem pro zkoušky kabelových nosných systémů
OBO je norma EN 61537 (ČSN
EN 61537), resp. DIN VDE 0639.
Po ukončení zátěžových zkoušek
je pro každý prvek stanovena maximální zatížitelnost v závislosti na
vzdálenostech podpěr a parametrech specifických podle výrobku,
28
OBO
KTS
jako např. rozměry prvků. Znázornění má podobu diagramu přiloženého ke každé součásti.
Další informace o zatěžovacích
zkouškách kabelových žlabů, výložníků a závěsů naleznete v tomto
katalogu. V uvedených hodnotách
není zohledněna odolnost vůči vlivům okolního prostředí, jako je sníh,
zatížení větrem a další obdobné
vlivy.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jaký žlab a žebřík snáší jaké zatížení kabely?
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Informace 1: Zkušební metoda
Základem pro zkoušky kabelových
nosných systémů OBO je norma
EN 61537 (ČSN EN 61537), resp.
VDE 0639, část 1. Účelem zkoušek je stanovení jejich nejvyššího možného zatížení v závislosti na
šířce použité trasy, vzdálenosti
podpěrných konstrukcí apod., a
zanesení takto získaných údajů do
diagramů. V našem příkladu jsme
zvolili kabelový žlab MKS 60. Plocha s modrým podkladem představuje schéma pokusného modelu s variabilní vzdáleností podepření (L) ve střední části a faktorem
0,8 × L na předním a zadním konci
kabelového žlabu.
Informace 2: Zátěžové křivky vybraných šířek kabelových žlabů
nebo kabelových žebříků
Zatížitelnost kabelových žlabů v závislosti na vzdálenosti podpěr zjistíte z diagramu podle jednotlivých
zátěžových křivek – zde na příkladu kabelového žlabu MKS 60/...
pro šířky 100 až 600 mm. Podstatným faktorem zatížitelnosti kabelových žlabů je, kromě vzdálenosti
podepření a výšky bočnice, také
tloušťka materiálu, která se liší v
závislosti na typu.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Legenda k diagramu zatížení
1 = zatížení v kN/m
bez zatížení člověkem
2 = rozestup mezi podepřením v m
3 = průhyb bočnice v mm
4 = schematické znázornění
rozestupu mezi podepřením při
zkušební metodě
-- = přípustné zatížení v závislosti
na rozestupu mezi podepřením pro
různé šířky žlabů
-- = průhyb bočnice v závislosti na
rozestupu mezi podepřením
KTS
OBO
29
Informace 3: Možné rozestupy mezi podpěrami
Teoreticky možné vzdálenosti podpěr pro kabelový žlab jsou uvedeny na ose ve spodní části tabulky.
Podle zátěžových křivek lze snadno odečíst, v jakém rozsahu se
snižuje zatížitelnost systému se
vzrůstající vzdáleností podpěr. V
zásadě platí pro všechny kabelové
nosné systémy OBO (s výjimkou
žlabů pro velká rozpětí) doporučení podle možnosti nepřekračovat
vzdálenost podpěr 1,5 m.
Informace 4: Poměr zatížení / rozestupu mezi podepřením
Při jaké vzdálenosti podpěr je možné jaké zatížení? Příslušné informace lze snadno zjistit z diagramu. V
našem příkladu (zvýrazněný modrou barvou) vyplyne pro žlab MKS
při
vzdálenosti
podpěr
2,25 m maximální zatížitelnost
0,75 kN na běžný metr kabelového žlabu. Mějte na paměti, že v
tomto příkladu může možnost obsazení kabelového žlabu kabely
překročit přípustnou zátěž kabelového žlabu. Proto by se neměla,
podle doporučení OBO, překračovat doporučená obvyklá vzdálenost podpěr 1,5 m.
Informace 5: W = průhyb bočnice
V jaké míře způsobuje zatížení kabelového žlabu průhyb bočnice?
Tuto informaci poskytuje modrá
křivka (w) v podobě údaje v milimetrech (orientační hodnoty na
ose na pravé straně diagramu).
Jak rychle stoupá průhyb kabelového žlabu při rostoucí vzdálenosti
podpěr znázorňuje průběh modré
křivky. V našem příkladu byl označen průhyb pro vzdálenost podpěr
2,25 m, který zde činí přibližně
12 mm.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jaký žlab a žebřík snáší jaké zatížení kabely?
30
OBO
KTS
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jaký výložník snáší
jaké zatížení kabely?
Legenda k diagramu zatížení
1 = průhyb v mm na
špičce výložníku
2 = zatížení bez zatížení člověkem
v kN/m
-- = křivky zatížení pro
různé délky výložníků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Důležitou součástí kabelových nosných systémů OBO jsou montážní
komponenty a nich pak zvláště výložníky a závěsy. Jedná se o upevňovací prvky kabelových žlabů a
žebříků ke stěně i ke stropu a patří
tedy mezi důležité konstrukční součásti celého systému. Potřebujeteli určit zatížitelnost kabelového
nosného systému, musíte bezpodmínečně zohlednit také vlastnosti
výložníků a závěsů. Při výběru
správných výrobků je také zde
vhodnou pomůckou zkušební diagram.
KTS
OBO
31
Informace 1: Doporučené maximální zatížení výložníků
Výložník je součástí montážního
systému, na kterém je položen kabelový nebo mřížový žlab. Je spojen buď přímo se stěnou, nebo
prostřednictvím závěsů se stropem. O maximální zatížitelnosti výložníku informuje šedý sloupec na
pravém okraji diagramu.
Informace 4: Průhyb špičky výložníku při maximálním zatížení
Také průhyb výložníku při maximálním zatížení lze zjistit z diagramu.
Na našem oranžově označeném
příkladu činí hodnota průhybu výložníku o šířce 610 mm při maximálním zatížení cca 3,0 kN přibližně 4,5 mm. Chcete-li průhyb minimalizovat, mělo by se těžiště zatížení kabely nacházet vždy co nejblíže upevnění ke stěně, resp. co
nejblíže u závěsu.
32
OBO
KTS
Informace 2: Křivky zatížení pro
všechny šířky výložníků
Průhyb výložníku je závislý na jeho
šířce, která se může v našem příkladu pohybovat od 110 do
610 mm. Zátěžové křivky jsou přiřazené příslušnému typu výložníku.
Informace 3: Průhyb špičky výložníku při určitém zatížení
Křivka zatížení v diagramu poskytuje informace o průhybu výložníku
na špičce při určitém zatížení. Z
našeho příkladu (označena oranžovou tečkovanou čárou) vyplývá
pro výložník o šířce 610 mm při
zatížení 2 kN průhyb cca 3,1 mm.
V zásadě platí empirické pravidlo:
čím kratší je výložník, tím menší je
průhyb.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jaký výložník snáší
jaké zatížení kabely?
Pomůcka pro
projektování –
všeobecně
Jaký závěs snáší
jaké zatížení kabely?
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Legenda k diagramu zatížení
1 = průhyb v mm na
špičce výložníku
2 = zatížení bez zatížení člověkem
v kN/m
-- = křivky zatížení pro
různé délky výložníků
Informace 1: Různé délky profilů
a šířky výložníků
Nejen pouze šířka výložníku, ale
také délka závěsu má vliv na zatížitelnost kabelového nosného systému. Zátěžové křivky diagramu poskytují informace o zatížitelnosti závěsu s délkou 600, 1000, 1500,
resp. 2000 mm při zohlednění šířky výložníku.
Informace 2: Výpočet vychýlení
na příkladu
Zatížení celého systému závěs/výložník/kabelový žlab způsobí vychýlení závěsu od svislice. Hodnotu vychýlení lze odečíst na levém
okraji diagramu. V našem příkladu
(zvýrazněno modrou barvou) vznikne pro závěs délky 1500 mm v
kombinaci s výložníkem šířky
400 mm a zatížením 4 kN na konci závěsu vychýlení přibližně
14 mm.
Informace 3: Výpočet vychýlení
při maximálním zatížení na příkladu
Také vychýlení závěsu při maximálním zatížení lze odečíst v diagramu. Náš modře označený příklad
vykazuje pro závěs o délce
1500 mm v kombinaci s výložníkem o šířce 400 mm při maximálním zatížení kabely ve výši cca 5
kN vychýlení na konci závěsu ve
výši přibližně 18 mm
KTS
OBO
33
96
OBO
KTS
Systémy kabelových žebříků
98
Pomůcka pro montáž – systémy kabelových žebříků
KTS
OBO
97
Pomůcka pro projektování systémů kabelových žebříků
Pomůcka pro montáž – systém kabelových žebříků
táž se prokázala u integrovaného
upevnění kabelů a vedení pomocí
třmenových příchytek OBO na
příčkách, které jsou k dispozici v
různých provedeních. Systémy kabelových žebříků OBO se dodávají složené a zaručují úsporu místa
při dopravě a skladování. Systémy kabelových žebříků firmy OBO
se dodávají v délkách 3 m a 6 m,
ve všech běžných šířkách od 200
do 600 mm a výškách bočnic od
45 přes 60 až do 110 mm. Na
následujících stranách si můžete
v uvedených montážních schématech zvolit svoji preferovanou variantu montáže a v objednací části
sestavit příslušné výrobky.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Mezi základní přednosti systémů
kabelových žebříků OBO patří vysoká nosnost a dobrá ventilace, a
to zejména při instalaci silových
kabelů a vedení. Systémy kabelových žebříků OBO Bettermann
jsou univerzálně použitelné a nabízejí díky průchozímu děrování
bočnic a příček četné přednosti
při montáži. Zvlášť snadná mon-
98
OBO
KTS
Použití závěsů a zavěšení na závitové tyče
Použití shybka
Použití zavěšení na závitové tyče
Příklad montáže kabelových žebříků pomocí závěsů z profilů U a zavěšení na závitové tyče.
Realizace svislých odskoků pomocí kloubových
spojek, např. u průvlaků.
Zavěšení kabelového žebříku pomocí závitových tyčí a profilů U jako příčného profilu.
Zavěšení pomocí závěsu
Podélné spojení kabelových žebříků
Zavěšení kabelového žebříku pomocí závěsů a
výložníků.
Podélné spojení kabelových žebříků pomocí
podélných spojek typu LVG.
Vodorovné úhlové spojení kabelových
žebříků
Horizontální úhlové spojení pomocí podélných
a úhlových spojek typu LWVG.
Svislé úhlové spojení kabelových žebříků
Montáž kloubového oblouku svislého,
klesajícího
Kloubový oblouk svislý klesající pro překlenutí
výškových rozdílů. Kloubový oblouk se spojuje
pomocí kloubových spojek s kabelovým žebříkem.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Zhotovení svislého úhlového spojení pomocí
kloubových spojek typu LGVG.
Montáž odbočného dílu T
Montáž křížení
Montáž odbočného dílu T typu LT pro zhotovení
vodorovného výstupu. V místě tvarových dílů by
měly být použity další podpěry.
Montáž křížení typu LK pro zhotovení dvou výstupů. V místě tvarových dílů by měly být použity další podpěry.
Montáž oblouků kabelových žebříků
Spojení kabelových žebříků pomocí oblouku typu LBI 90. V místě tvarových dílů by měly být
použity další podpěry.
KTS
OBO
99
Pomůcka pro projektování systémů kabelových žebříků
Pomůcka pro montáž – systém kabelových žebříků
Montáž odbočení T
Odbočení T s rohovými plechy
Odbočení T s opěrkou
Zhotovení vodorovné odbočky T u dvou kabelových žebříků probíhajících v rozdílných výškách. Pro vzájemnou fixaci kabelových žebříků
je potřebný úhelník typu LAW.
Sestavení vodorovných dílů T u kabelových
žebříků probíhajících ve stejné výšce. Pro navýšení množství ukládaných kabelů se používají
rohové plechy typu LEB . V místě zavěšení by
měly být použity další podpěry.
Sestavení vodorovných dílů T u kabelových
žebříků probíhajících ve stejné výšce. Pro zvětšení dosedací plochy kabelů a pro ochranu kabelů se používají opěrky typu LALB. V místě zavěšení by měly být použity další podpěry.
Svislé odbočení na profilu/výložníku
Kabelová odbočka svislá
Bezšroubové upevnění přepážky
Montáž svislého odbočení v oblasti profil/výložník. Upevnění kabelového žebříku pomocí
úchytu typu LAL 70.
Při svislém odbočení kabelů nebo vedení se
používá odbočný plech typu LAB pro zvětšení
dosedací plochy kabelů a jejich ochranu.
Bezšroubové upevnění přepážky v kabelových
žebřících pomocí svorky typu KS KL.
Šroubové upevnění přepážky
Podélné spojení přepážek
Šroubová montáž přepážky TSG pomocí děrované příčky kabelového žebříku.
Bezšroubové podélné spojení přepážek v kabelových žebřících pomocí přepážkové spojky
TSGV.
Středový závěs kabelového žebříku s
profilem U
Montáž kabelového žebříku pomocí středového
závěsu MAHU a profilu U.
100
OBO
KTS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Pomůcka pro projektování systémů kabelových žebříků
Pomůcka pro montáž – systém kabelových žebříků
Pomůcka pro montáž – systém kabelových žebříků
Montáž vkládacího plechu
Montáž víka
Montáž vkládacích plechů typu ELB-L.
Položení a upevnění vík pomocí otočné západky typu DRL na kabelovém žebříku.
Stav při dodávce kabelových žebříků
Hotová montáž
Kabelové žebříky jsou dodávány složené.
Zobrazení hotové montáže kabelových žebříků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Středový závěs kabelového žebříku se
závitovou tyčí
Montáž kabelového žebříku pomocí středového
závěsu MAHU a závitové tyče.
KTS
OBO
101
Zkušební značky
Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Německo
FIMKO, Finsko
KEMA-KEUR, Nizozemí
Rakouský svaz pro elektrotechniku, Rakousko
Švýcarský inspektorát pro silnoproud, Švýcarsko
NEMKO, Norsko
SEMKO An Inchcape Testing Services Company, Švédsko
M
Označení metrických produktů
DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol, Dánsko
Sähkötarkastuskeskus Elinspektionscentralen Electrical Inspectorate, Finsko
Underwriters Laboratories Inc., USA
Underwriters Laboratories Inc., USA
Canadian Standards Association, Kanada
CEBEC, Belgie
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Polsko
Výzkumný a zkušební ústav materiálů, Německo
zkoušeno nárazem, Spolkový úřad pro civilní obranu, Německo
Německý institut pro stavební techniku Berlín, Německo
ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Česká republika
Další informace
Zkušební značka pro technické pracovní prostředky, Zkušební a certifikační institut VDE, Offenbach, Německo
132
OBO
KTS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Maďarsko
Vysvětlení piktogramů
Požární ochrana
Časová odolnost systému přepážek v minutách v
případě požáru
Časová odolnost systému přepážek v minutách v
případě požáru
Materiály
Plochá ocel
Úhelník
Ocel U
Materiály
hliník
Nerezová ocel 1.4113
Nerezová ocel 1.4301
Nerezová ocel 1.4303
Nerezová ocel 1.4310
Nerezová ocel 1.4401
Nerezová ocel 1.4404
Nerezová ocel 1.4435
Nerezová ocel 1.4529
Nerezová ocel 1.4571
Ocel
Povrchové úpravy
žárově zinkováno
galvanicky pozinkováno a žlutě chromátováno
zinkohliníkový potah, Double Dip
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
pásově zinkováno
galvanicky zinkováno
základní nátěr
žárově pozinkováno ponorem
zinkohliníkový potah, Galfan
Ostatní
Zkoušeno BET podle EN 61537
bez halogenů; bez chlóru, fluoru a bromu
Magnetický útlum stínění
prvek se snadnou montáží
KTS
OBO
133
Materiály kovy
Alu — hliník
VA (1.4113) — Nerezová ocel 1.4113
Materiál č. 1.4113
VA (1.4301) — Nerezová ocel 1.4301
VA (1.4303) — Nerezová ocel 1.4303
Materiál č. 1.4303
VA (1.4310) — Nerezová ocel 1.4310
VA (1.4401) — Nerezová ocel 1.4401
VA (1.4404) — Nerezová ocel 1.4404
VA (1.4435) — Nerezová ocel 1.4435
VA (1.4529) — Nerezová ocel 1.4529
VA (1.4571) — Nerezová ocel 1.4571
St
— Ocel
Další informace
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Zn — Zinek litý pod tlakem
134
OBO
KTS
Materiály plasty
Teplotní odolnost:
trvalá do 120°C, krátkodobá do cca 150°C
a do cca minus 30°C*.
Odolný vůči
Oleje a kyseliny
Neodolný vůči
Paliva
FA — Vláknový těsnící materiál
dle DIN 28091, neobsahuje asbest
Teplotní odolnost:
maximálně 300°C.
GFK — Plast zesílený skelnými vlákny GFK
Teplotní odolnost:
-50 až 130°C
Odolný vůči
vysoká chemická odolnost, korozivzdornost, odolnost vůči účinkům UV
záření
NR — Přírodní kaučuk
Teplotní odolnost:
trvalá do 80°C, krátkodobá do cca 120°C
a do cca minus 40°C*.
Odolný vůči
Většina kyselin
Neodolný vůči
Paliva, ředidla, oleje
PA — Polyamid
Teplotní odolnost:
trvalá do 90°C, krátkodobá do cca 130°C
a do cca minus 40°C*.
Chemická odolnost všeobecně jako u polyetylénu.
Odolný vůči
Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy a laky, oleje a tuky.
Neodolný vůči
Bělící louhy, většina kyselin, chlór.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků
solí.
U velmi vysušených dílů (vysoká teplota a extrémně nízká vlhkost
vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám a různým ředidlům.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
PA/GF — Polyamid, zesílený skelnými vlákny
Teplotní odolnost: trvalá do 100-110°C, krátkodobá do cca 160°C
a do cca minus 40°C*.
Odolný vůči
Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy a laky, oleje a tuky.
Malá náchylnost na vznik trhlin.
Neodolný vůči
Bělící louhy, většina kyselin, chlór.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků
solí.
U velmi vysušených dílů (vysoká teplota a extrémně nízká vlhkost
vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám a různým ředidlům.
PC — Polykarbonát
Teplotní odolnost:
trvalá do cca 110°C (ve vodě 60°C), krátkodobá do 125°C
a do cca minus 35°C*.
Odolný vůči
Benzín, terpentýn, většina slabých kyselin.
Neodolný vůči
Aceton, benzol, chlór, metylenchlorid, většina koncentrovaných kyselin.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Relativně malé,
mezi látky způsobující trhliny patří mimo jiné benzín, aromatické
uhlovodíky, metanol, butanol, aceton, terpentýn.
POM — Polyacetal
Teplotní odolnost:
trvalá do 100°C, krátkodobá do cca 130°C
a do cca minus 40°C*.
Odolný vůči
Aceton, éter, benzin, slabá kyselina octová, benzol, topný olej, oleje a
tuky, toluen.
Neodolný vůči
Metylenchlorid, trichloretylen, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná,
kyselina sírová.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Malá
PE — Polyetylén
Teplotní odolnost:
tvrdé druhy trvale do cca 90°C, krátkodobě do cca 105°C,
měkké druhy trvale do cca 80°C, krátkodobě do cca 100°C a do minus
cca 40°C*.
Odolný vůči
Louhy a anorganické kyseliny.
Podmíněně odolný vůči
Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů.
Neodolný vůči
Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Relativně vysoké.
Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, různými alkoholy,
kyselinou mravenčí, etanolem, benzínem, benzolem, kyselinou máslovou,
kyselinou octovou, formaldehydem, různými oleji, petrojelem,
propanolem, kyselinou dusičnou, kyselinou solnou, kyselinou sírovou,
roztoky mýdla, terpentýnem, trichlóretylénem, kyselinou citronovou.
PBPT — Polybutylentereftalát
Termoplastický polyester
Teplotní odolnost: trvalá do 120°C, krátkodobá do cca 140°C
a do cca minus 40°C*.
Odolný vůči
Benzín, nafta, většina slabých kyselin, oleje a tuky.
Podmíněně odolný vůči
Aceton, amoniak, benzol.
Neodolný vůči
Silné kyseliny, chlór, fluor, bromové výpary, bělící louhy, trichloretylén,
metylenchlorid.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Malá.
PS — Polystyrol
Teplotní odolnost:
Vzhledem k poměrně vysoké citlivosti vůči chemickým vlivům nelze
doporučit používání při teplotách překračujících normální pokojovou
teplotu resp. cca 25°C. Odolnost proti chladu: do cca minus 40°C*.
Odolný vůči
Alkálie, většina kyselin, alkohol.
Podmíněně odolný vůči
Oleje a tuky.
Neodolný vůči
Kyselina máselná, koncentrovaná kyselina dusičná, koncentrovaná
kyselina octová, aceton, éter, benzín a benzol, ředidla barev a laků, chlór,
nafta.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Relativně vysoké.
Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, éterem, benzínem,
cyklohexanem, heptanem, metanolem, propanolem, a změkčovadly
některých PVC kabelových směsí.
PVC — Polyvinylchlorid
Teplotní odolnost:
trvalá do 65°C, krátkodobá do cca 75°C a do cca minus 30°C*.
Odolný vůči
Slabé kyseliny, louhy, oleje a tuky, benzín.
Neodolný vůči
Silné kyseliny, benzol, aceton, jód, toluen, trichloretylén.
Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím
Malé, pouze při působení některých ředidel jako benzolu a acetonu.
KTS
OBO
135
Další informace
CR — Chloroprénový kaučuk
Materiály plasty
SBR — Styrolbutadienový kaučuk
Teplotní odolnost:
trvalá do 80°C, krátkodobá do cca 120°C
a do cca minus 30°C*.
Odolný vůči
Většina kyselin
Neodolný vůči
Paliva, ředidla, oleje
* Záporné teploty platí pouze pro díly v klidu, bez většího rázového
namáhání. Neexistuje plast odolný vůči všem chemikáliím. Uvedené
materiály představují pouze malý výběr. Je třeba mít na paměti, že
plastové díly jsou ohroženy zejména při současném působení
chemických vlivů a vysokých teplot. Tehdy mohou vznikat, mimo jiné,
trhliny. V případě nejistoty lze vyžádat podrobné údaje.
Další informace
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Vznik trhlin z pnutí: mohou vznikat, pokud je plastový díl zatížený
tahovým napětím podroben vlivu chemikálií. Obzvlášť ohrožené jsou v
takových případech díly z polystyrénu a polyetylénu. Trhliny z pnutí
mohou být dokonce způsobeny i látkami, před kterými je plastový díl bez
mechanického napětí odolný. K typickým prvkům, které jsou po montáži
trvale mechanicky tahově namáhány patří příchytky, šroubení kabelových
vývodek, stahovací páska a pod.
136
OBO
KTS
KTS
OBO
137
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
262
OBO
KTS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Systémy kabelových žebříků
Výška bočnice 45 mm
Výška bočnice 60 mm
Výška bočnice 110 mm
264
m,
m,
265
m,
m,
265
Tvarové díly, výška bočnice 45 mm
267
normální příčka, délka žebříku 3,0 m,
tloušťka bočnice 1,5 mm
normální příčka, délka žebříku 6,0 m,
tloušťka bočnice 1,5 mm
zesílená příčka, délka žebříku 3,0 m,
tloušťka bočnice 1,5 mm
zesílená příčka, délka žebříku 6,0 m,
tloušťka bočnice 1,5 mm
Spojka, výška bočnice 60 mm
268
Tvarové díly, výška bočnice 60 mm
270
zesílená příčka, délka žebříku 3,0 m,
tloušťka bočnice 1,5 mm
zesílená příčka, délka žebříku 6,0 m,
tloušťka bočnice 1,5 mm
Spojka, výška bočnice 110 mm
Tvarové díly, výška bočnice 110 mm
273
Svorky
Úchyty
Vkládací plechy
Víko
276
269
269
273
275
277
277
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Příslušenství pro výšku bočnice 45,
60, 110 mm
normální příčka, délka žebříku 3,0
tloušťka bočnice 1,25 mm
normální příčka, délka žebříku 6,0
tloušťka bočnice 1,25 mm
normální příčka, délka žebříku 3,0
tloušťka bočnice 2,0 mm
normální příčka, délka žebříku 6,0
tloušťka bočnice 2,0 mm
Spojka, výška bočnice 45 mm
KTS
OBO
263
Výška bočnice 45 mm
Kabelový žebřík LG 45
Typ
Šířka
mm
Tloušťka Délka Užitečný Dov. zatížení:
bočnice
prů1,5m 2,0 m 2,5 m 3,0m
řez
mm
mm
cm² kN/m kN/m kN/m kN/m
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 m
LG 420 NS 3000FS
LG 430 NS 3000FS
LG 440 NS 3000FS
LG 450 NS 3000FS
LG 460 NS 3000FS
200
300
400
500
600
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
3000
3000
3000
3000
3000
68
103
138
173
208
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,0 0,55
1,0 0,55
1,0 0,55
1,0 0,55
1,0 0,55
188,300
202,500
216,700
243,700
260,800
6200 50 8
6200 51 1
6200 51 4
6200 51 7
6200 52 0
LG 420 NS 6000FS
LG 430 NS 6000FS
LG 440 NS 6000FS
LG 450 NS 6000FS
LG 460 NS 6000FS
200
300
400
500
600
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
6000
6000
6000
6000
6000
68
103
138
173
208
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,0 0,55
1,0 0,55
1,0 0,55
1,0 0,55
1,0 0,55
188,500
205,500
216,800
243,800
260,800
6200 58 3
6200 58 6
6200 58 9
6200 59 2
6200 59 5
LG 420 NS FT
LG 430 NS FT
LG 440 NS FT
LG 450 NS FT
LG 460 NS FT
200
300
400
500
600
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
6000
6000
6000
6000
6000
68
103
138
173
208
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,0 0,55
1,0 0,55
1,0 0,55
1,0 0,55
1,0 0,55
203,000
218,000
233,000
261,300
278,000
6200 60 5
6200 60 8
6200 61 1
6200 61 4
6200 61 7
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/m
Kabelový žebřík s výškou bočnice 45 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky.
Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.
Kabelový žebřík je dodáván složený.
Systémy kabelových žebříků
Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu LG 45 NS
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Rozpětí podpěr v mm
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
Schéma zatížení při zkušební
metodě
Křivka zatížení s šířkou
kabelového žlabu/žebříku v
mm
Křivka průhybu bočnice v
závislosti na rozestupu mezi
podepřením
264
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Výška bočnice 45 mm
Kabelový žebřík SLG 45
Typ
Šířka
mm
Tloušťka Délka Užitečný Dov. zatížení:
bočnice
prů1,5m 2,0 m 3,0m 4,0 m
řez
mm
mm
cm² kN/m kN/m kN/m kN/m
Č. výr.
Hmotnost
kg/100 m
SLG 420 NS 3 FS
SLG 430 NS 3 FS
SLG 440 NS 3 FS
SLG 450 NS 3 FS
SLG 460 NS 3 FS
200
300
400
500
600
2
2
2
2
2
3000
3000
3000
3000
3000
68
103
138
173
208
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
281,800
295,800
310,200
337,200
354,200
6200 54 0
6200 54 3
6200 54 6
6200 54 9
6200 55 2
SLG 420 NS 6 FS
SLG 430 NS 6 FS
SLG 440 NS 6 FS
SLG 450 NS 6 FS
SLG 460 NS 6 FS
200
300
400
500
600
2
2
2
2
2
6000
6000
6000
6000
6000
68
103
138
173
208
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
281,800
295,800
310,200
337,200
354,200
6200 62 3
6200 62 6
6200 62 9
6200 63 2
6200 63 5
SLG 420 NS FT
SLG 430 NS FT
SLG 440 NS FT
SLG 450 NS FT
SLG 460 NS FT
200
300
400
500
600
2
2
2
2
2
6000
6000
6000
6000
6000
68
103
138
173
208
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
295,700
310,700
325,700
354,000
372,300
6200 64 6
6200 64 9
6200 65 2
6200 65 5
6200 65 8
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/m
Kabelový žebřík s výškou bočnice 45 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky.
Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.
Systémy kabelových žebříků
Kabelový žebřík je dodáván složený.
Vhodnou třmenovou příchytku typu 2056 N najdete v oddílu Systémy stoupacích žebříků.
Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu SLG 45 NS
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Rozpětí podpěr v mm
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
Schéma zatížení při zkušební
metodě
Křivka zatížení s šířkou
kabelového žlabu/žebříku v
mm
Křivka průhybu bočnice v
závislosti na rozestupu mezi
podepřením
Ochranný kryt
Typ
Bal.
Hmotnost
pár
kg/100 párů
Č. výr.
48
Barva
SKH 45 OR pastelová oranžová
30
40
0,800 6222 50 2
PE Polyetylén
€/pár
Ochranný kryt k zakrytí konců kabelových žebříků s výškou bočnice 45 mm.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Podélné spojky
Typ
Výška
bočnice
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LVG 45 FS
45
20
16,000 6200 83 2
LVG 45 FT
45
20
15,200 6200 83 5
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Podélná spojka jako vnější spojka pro spojení kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou
bočnice 45 mm s průchozím děrováním bočnice.
Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS
OBO
265
Výška bočnice 45 mm
Úhlové spojky
Typ
Výška
bočnice
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LWVG 45 FS
45
20 17,600 6200 88 2
LWVG 45 VA4301
45
20 17,600 6200 88 5
St Ocel
V2A Nerezová ocel 1.4301
FS pásově zinkováno bez povrchové úpravy
€/ks
Úhlová spojka jako vnější spojka pro spojení kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou bočnice 45 mm a průchozím děrováním bočnice.
Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.
Kloubová spojka
Typ
Výška
bočnice
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LGVG 45 FS
45
LGVG 45 FT
45
St Ocel
Č. výr.
10 22,000 6200 92 6
10 24,000 6200 92 9
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Kloubová spojka jako vnější spojka pro spojení kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou
bočnice 45 mm a průchozím děrováním bočnice. Úhel svisle nastavitelný.
Příchytka
50
Typ
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LAS 45 FS
10 13,000 6221 30 0
LAS 45 FT
10 13,000 6221 31 9
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
52
50.3
Systémy kabelových žebříků
Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.
37
€/ks
Příchytka pro dodatečně zhotovovaná odbočení ve stejné rovině.
Použijí se k navýšení kabelového uložení v kombinaci s rohovým plechem typu LEB .
Přepážka
Typ
Rozměr Rozměr
H
L
mm
mm
Bal.
Hmotnost
m
kg/100 m
Č. výr.
TSG 30 FS
30 3000
45
0,000 6062 05 0
TSG 30 DD
30 3000
45
0,000 6062 31 4
St Ocel
FS pásově zinkováno DD zinkohliníkový potah, Double Dip
€/m
Přepážka pro oddělení kabelů a vedení s různými napětími a funkcemi.
Spojka přepážky
Typ
TSGV VA4310
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
10
Č. výr.
1,000 6067 97 0
V2A Nerezová ocel 1.4310
€/ks
Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG ve všech výškách bočnic.
Typ
KS KL VA4310
V2A Nerezová ocel 1.4310
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
30
Č. výr.
0,512 6062 28 4
€/100 ks
Spona pro bezšroubové upevnění přepážek v kabelových žebřících.
266
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Spona pro upevnění přepážky
Výška bočnice 45 mm
Oblouk 90°
150
150
R 490
B
Typ
Šířka
Bal.
mm
kus
LBI 90 420 FS
LBI 90 430 FS
LBI 90 440 FS
LBI 90 450 FS
LBI 90 460 FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
238,000
286,000
316,000
376,000
446,000
6203 02 7
6203 03 5
6203 04 3
6203 05 1
6203 07 8
LBI 90 420 FT
LBI 90 430 FT
LBI 90 440 FT
LBI 90 450 FT
LBI 90 460 FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
251,000
302,000
333,000
396,000
470,000
6203 12 4
6203 13 2
6203 14 0
6203 15 9
6203 16 7
St Ocel
Č. výr.
Hmotnost
kg/100 ks
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Oblouk 90°, horizontální, pro všechny typy kabelových žebříků s výškou bočnice 45 mm.
Spojky je nutné zvlášť objednat.
Díl T
Typ
Šířka
Bal.
mm
kus
LT 420 FS
LT 430 FS
LT 440 FS
LT 450 FS
LT 460 FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
437,000
513,000
570,000
637,000
731,000
6205 53 4
6205 54 2
6205 55 0
6205 56 9
6205 57 7
LT 420 FT
LT 430 FT
LT 440 FT
LT 450 FT
LT 460 FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
460,000
540,000
600,000
671,000
770,000
6205 62 3
6205 63 1
6205 65 8
6205 66 6
6205 67 4
Č. výr.
kg/100 ks
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
Systémy kabelových žebříků
St Ocel
Hmotnost
€/ks
Díl T, vodorovný, pro všechny typy kabelových žebříků s výškou bočnice 45 mm.
Spojky je nutné zvlášť objednat.
Křížení
Typ
Šířka
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LK 420 FT
LK 430 FT
LK 440 FT
LK 450 FT
LK 460 FT
200
300
400
500
600
St Ocel
1 640,000
1 750,000
1 820,000
1 900,000
1 1020,000
FT žárově zinkováno ponorem
Č. výr.
6206 12 3
6206 13 1
6206 15 8
6206 16 6
6206 17 4
€/ks
Křížení, horizontální, pro všechny typy kabelových žebříků s výškou bočnice 45 mm.
Spojky je nutné zvlášť objednat.
Kloubový oblouk, svislý
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
R 580
R 580
Typ
Šířka
Bal.
mm
kus
LGBV 420 FS
LGBV 430 FS
LGBV 440 FS
LGBV 450 FS
LGBV 460 FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
165,000
186,000
202,000
233,000
252,000
6205 03 8
6205 04 6
6205 05 4
6205 06 2
6205 07 0
LGBV 420 FT
LGBV 430 FT
LGBV 440 FT
LGBV 450 FT
LGBV 460 FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
174,000
196,000
213,000
246,000
266,000
6205 12 7
6205 13 5
6205 14 3
6205 15 1
6205 17 8
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
€/ks
Kloubový oblouk 90°, svislý, pro všechny typy kabelových žebříků s výškou bočnice 45 mm.
Tvarový díl je dodáván nesmontovaný včetně kloubových spojek a šroubů.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS
OBO
267
Výška bočnice 60 mm
Kabelový žebřík LG 60 NS
Typ
Šířka
mm
Tloušťka Délka
bočnice
mm
mm
Dov. zatížení:
2,0 m 2,5 m 3,0m 4,0 m
kN/m kN/m kN/m kN/m
Č. výr.
Hmotnost
kg/100 m
LG 620 NS 3000FS
LG 630 NS 3000FS
LG 640 NS 3000FS
LG 650 NS 3000FS
LG 660 NS 3000FS
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3000
3000
3000
3000
3000
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
253,800
268,000
282,200
308,800
325,500
6208 50 6
6208 50 9
6208 51 2
6208 51 5
6208 51 8
LG 620 NS 6000FS
LG 630 NS 6000FS
LG 640 NS 6000FS
LG 650 NS 6000FS
LG 660 NS 6000FS
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6000
6000
6000
6000
6000
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
253,800
268,000
282,200
308,800
325,500
6208 58 1
6208 58 4
6208 58 7
6208 59 0
6208 59 3
LG 620 NS 6000FT
LG 630 NS 6000FT
LG 640 NS 6000FT
LG 650 NS 6000FT
LG 660 NS 6000FT
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6000
6000
6000
6000
6000
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
270,000
285,000
300,000
328,300
345,800
6208 60 3
6208 60 6
6208 60 9
6208 61 2
6208 61 5
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/m
Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky.
Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.
Systémy kabelových žebříků
Kabelový žebřík je dodáván složený.
Vhodnou třmenovou příchytku typu 2056 N najdete v oddílu Systémy stoupacích žebříků.
Zatěžovací diagram LG 60 NS
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Rozpětí podpěr v mm
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
Schéma zatížení při zkušební
metodě
Křivka zatížení s šířkou
kabelového žlabu/žebříku v
mm
Křivka průhybu bočnice v
závislosti na rozestupu mezi
podepřením
268
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Výška bočnice 60 mm
Kabelový žebřík LG 60 VS
Šířka
Tloušťka Délka
bočnice
Dov. zatížení:
2,0 m 2,5 m 3,0m 4,0 m
Hmotnost
Č. výr.
kN/m kN/m kN/m kN/m
kg/100 m
LG 620 VS 3000FS
LG 630 VS 3000FS
LG 640 VS 3000FS
LG 650 VS 3000FS
LG 660 VS 3000FS
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3000
3000
3000
3000
3000
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
281,700
306,000
330,000
354,300
378,300
6208 53 8
6208 54 1
6208 54 4
6208 54 7
6208 55 0
LG 620 VS 3000FT
LG 630 VS 3000FT
LG 640 VS 3000FT
LG 650 VS 3000FT
LG 660 VS 3000FT
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3000
3000
3000
3000
3000
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
298,300
324,300
350,000
376,000
401,700
6208 56 2
6208 56 6
6208 57 0
6208 57 4
6208 57 8
LG 620 VS 6000FS
LG 630 VS 6000FS
LG 640 VS 6000FS
LG 650 VS 6000FS
LG 660 VS 6000FS
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6000
6000
6000
6000
6000
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
273,800
298,000
322,200
346,300
370,500
6208 62 7
6208 63 0
6208 63 3
6208 63 6
6208 63 9
LG 620 VS 6000FT
LG 630 VS 6000FT
LG 640 VS 6000FT
LG 650 VS 6000FT
LG 660 VS 6000FT
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6000
6000
6000
6000
6000
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
1,5 1,15
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
290,000
315,800
334,200
367,500
393,300
6208 65 0
6208 65 3
6208 65 6
6208 65 9
6208 66 1
mm
St Ocel
mm
mm
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/m
Systémy kabelových žebříků
Typ
Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky.
Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.
Kabelový žebřík je dodáván složený.
Vhodnou třmenovou příchytku typu 2056 najdete v oddílu Systémy stoupacích žebříků.
Zatěžovací diagram LG 60 VS
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Rozpětí podpěr v mm
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
Schéma zatížení při zkušební
metodě
Křivka zatížení s šířkou
kabelového žlabu/žebříku v
mm
Křivka průhybu bočnice v
závislosti na rozestupu mezi
podepřením
Ochranný kryt
63
Typ
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
30
Barva
SKH 60 OR pastelová oranžová
Bal.
Hmotnost
pár
kg/100 párů
40
Č. výr.
1,100 6222 53 7
PE Polyetylén
€/pár
Ochranný kryt k zakrytí konců kabelových žebříků s výškou bočnice 60 mm.
Podélné spojky
Typ
Výška
bočnice
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LVG 60 FS
60
20
20,000 6208 84 0
LVG 60 FT
60
20
22,000 6208 84 3
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Podélná spojka jako vnější spojka pro spojení kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou
bočnice 60 mm a průchozím děrováním bočnice.
Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS
OBO
269
Výška bočnice 60 mm
Úhlové spojky
Typ
Výška
bočnice
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LWVG 60 FS
60
20 24,000 6208 89 5
LWVG 60 VA4301
60
20 24,000 6208 89 8
St Ocel
V2A Nerezová ocel 1.4301
FS pásově zinkováno bez povrchové úpravy
€/ks
Úhlová spojka jako vnější spojka pro spojení kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou bočnice 60 mm a průchozím děrováním bočnice.
Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.
Kloubová spojka
Typ
Výška
bočnice
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LGVG 60 FS
60
LGVG 60 FT
60
St Ocel
Č. výr.
10 27,000 6208 94 1
10 29,000 6208 94 4
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Kloubová spojka jako vnější spojka pro spojení kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou
bočnice 60 mm a průchozím děrováním bočnice. Úhel svisle nastavitelný.
Systémy kabelových žebříků
Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.
Příchytka
50
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
Č. výr.
65.3
Typ
LAS 60 FS
10 15,000 6221 35 1
LAS 60 FT
10 15,000 6221 37 8
St Ocel
52
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
37
€/ks
Příchytka pro dodatečně zhotovovaná odbočení ve stejné rovině.
Použijí se k navýšení kabelového uložení v kombinaci s rohovým plechem typu LEB .
Přepážka
Typ
Rozměr Rozměr
H
L
mm
mm
Bal.
Hmotnost
m
kg/100 m
Č. výr.
TSG 45 FS
45 3000
45
0,000 6062 03 3
TSG 45 DD
45 3000
45
0,000 6062 32 1
St Ocel
FS pásově zinkováno DD zinkohliníkový potah, Double Dip
€/m
Přepážka pro oddělení kabelů a vedení s různými napětími a funkcemi.
Spojka přepážky
Typ
TSGV VA4310
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
10
Č. výr.
1,000 6067 97 0
V2A Nerezová ocel 1.4310
€/ks
Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG ve všech výškách bočnic.
Typ
Šířka
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LBI 90 620 NS FS
LBI 90 630 NS FS
LBI 90 640 NS FS
LBI 90 650 NS FS
LBI 90 660 NS FS
200
300
400
500
600
1 297,000
1 351,000
1 404,000
1 470,000
1 544,000
6211 03 8
6211 04 6
6211 05 4
6211 06 2
6211 07 0
LBI 90 620 NS FT
LBI 90 630 NS FT
LBI 90 640 NS FT
LBI 90 650 NS FT
LBI 90 660 NS FT
200
300
400
500
600
1 313,000
1 370,000
1 426,000
1 495,000
1 573,000
6211 12 7
6211 13 5
6211 14 3
6211 15 1
6211 17 8
St Ocel
Č. výr.
150
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
150
R 490
B
€/ks
Oblouk 90°, horizontální, pro kabelové žebříky s příčkami NS a výškou bočnice 60 mm.
Spojky je nutné zvlášť objednat.
270
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Oblouk 90°
Výška bočnice 60 mm
Oblouk 90°
150
Typ
Šířka
Bal.
mm
kus
LBI 90 620 VS FS
LBI 90 630 VS FS
LBI 90 640 VS FS
LBI 90 650 VS FS
LBI 90 660 VS FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
358,000
412,000
497,000
558,000
664,000
6211 22 4
6211 23 2
6211 24 0
6211 25 9
6211 26 7
LBI 90 620 VS FT
LBI 90 630 VS FT
LBI 90 640 VS FT
LBI 90 650 VS FT
LBI 90 660 VS FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
380,000
437,000
526,000
592,000
704,000
6211 32 1
6211 34 8
6211 35 6
6211 36 4
6211 37 2
150
R 490
B
St Ocel
Č. výr.
Hmotnost
kg/100 ks
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Oblouk 90°, horizontální, pro kabelové žebříky s příčkami VS a výškou bočnice 60 mm.
Spojky je nutné zvlášť objednat.
Díl T
150
150
R490
B
Typ
Šířka
Bal.
mm
kus
LT 620 NS FS
LT 630 NS FS
LT 640 NS FS
LT 650 NS FS
LT 660 NS FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
583,000
662,000
731,000
836,000
895,000
6213 52 9
6213 53 7
6213 54 5
6213 55 3
6213 56 1
LT 620 NS FT
LT 630 NS FT
LT 640 NS FT
LT 650 NS FT
LT 660 NS FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
614,000
697,000
770,000
880,000
943,000
6213 63 4
6213 64 2
6213 65 0
6213 66 9
6213 67 7
St Ocel
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
Systémy kabelových žebříků
640 + B
B
1280 + B
€/ks
Díl T, vodorovný, pro kabelové žebříky s příčkami NS a výškou bočnice 60 mm.
Spojky je nutné zvlášť objednat.
Šířka
Typ
mm
640 + B
B
1280 + B
150
150
R490
B
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LT 620 VS FS
LT 630 VS FS
LT 640 VS FS
LT 650 VS FS
LT 660 VS FS
200
300
400
500
600
1 677,000
1 789,000
1 871,000
1 952,000
1 1094,000
6213 72 3
6213 73 1
6213 75 8
6213 76 6
6213 77 4
LT 620 VS FT
LT 630 VS FT
LT 640 VS FT
LT 650 VS FT
LT 660 VS FT
200
300
400
500
600
1 718,000
1 837,000
1 924,000
1 1009,000
1 1160,000
6213 82 0
6213 83 9
6213 84 7
6213 85 5
6213 86 3
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Díl T, vodorovný, pro kabelové žebříky s příčkami VS a výškou bočnice 60 mm.
Spojky je nutné zvlášť objednat.
R 490
B
Typ
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LK 620 NS FS
LK 630 NS FS
LK 640 NS FS
LK 650 NS FS
LK 660 NS FS
200
300
400
500
600
1 798,000
1 950,000
1 978,000
1 1064,000
1 1187,000
6214 02 9
6214 03 7
6214 04 5
6214 05 3
6214 06 1
LK 620 NS FT
LK 630 NS FT
LK 640 NS FT
LK 650 NS FT
LK 660 NS FT
200
300
400
500
600
1 840,000
1 1000,000
1 1030,000
1 1185,000
1 1250,000
6214 13 4
6214 14 2
6214 15 0
6214 16 9
6214 17 7
1280 + B
150
150
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
B
Křížení
Šířka
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
Č. výr.
€/ks
Křížení, horizontální, pro kabelové žebříky s příčkami NS a výškou bočnice 60 mm.
Spojky je nutné zvlášť objednat.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS
OBO
271
Výška bočnice 60 mm
Křížení
Typ
Šířka
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LK 620 VS FS
LK 630 VS FS
LK 640 VS FS
LK 650 VS FS
LK 660 VS FS
200
300
400
500
600
1 935,000
1 1080,000
1 1175,000
1 1271,000
1 1445,000
6214 22 3
6214 23 1
6214 25 8
6214 26 6
6214 27 4
LK 620 VS FT
LK 630 VS FT
LK 640 VS FT
LK 650 VS FT
LK 660 VS FT
200
300
400
500
600
1 993,000
1 1145,000
1 1247,000
1 1348,000
1 1533,000
6214 32 0
6214 33 9
6214 34 7
6214 35 5
6214 36 3
St Ocel
B
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
150
1280 + B
Č. výr.
150
R 490
B
€/ks
Křížení, horizontální, pro kabelové žebříky s příčkami VS a výškou bočnice 60 mm.
Spojky je nutné zvlášť objednat.
Systémy kabelových žebříků
Kloubový oblouk, svislý
Typ
Šířka
Bal.
mm
kus
LGBV 620 NS FS
LGBV 630 NS FS
LGBV 640 NS FS
LGBV 650 NS FS
LGBV 660 NS FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
217,000
238,000
254,000
285,000
304,000
6213 02 2
6213 03 0
6213 04 9
6213 05 7
6213 06 5
LGBV 620 NS FT
LGBV 630 NS FT
LGBV 640 NS FT
LGBV 650 NS FT
LGBV 660 NS FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
229,000
251,000
268,000
315,000
321,000
6213 13 8
6213 14 6
6213 15 4
6213 16 2
6213 17 0
St Ocel
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Kloubový oblouk 90°, svislý, pro kabelové žebříky s příčkou NS a výškou bočnice 60 mm.
Tvarový díl je dodáván nesmontovaný včetně kloubových spojek a šroubů.
Šířka
Bal.
Typ
mm
kus
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
LGBV 620 VS FS
LGBV 630 VS FS
LGBV 640 VS FS
LGBV 650 VS FS
LGBV 660 VS FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
262,000
289,000
317,000
344,000
372,000
6213 22 7
6213 23 5
6213 24 3
6213 25 1
6213 27 8
LGBV 620 VS FT
LGBV 630 VS FT
LGBV 640 VS FT
LGBV 650 VS FT
LGBV 660 VS FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
276,000
305,000
334,000
363,000
392,000
6213 32 4
6213 33 2
6213 34 0
6213 35 9
6213 36 7
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Kloubový oblouk 90°, svislý, pro kabelové žebříky s příčkou VS a výškou bočnice 60 mm.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Tvarový díl je dodáván nesmontovaný včetně kloubových spojek a šroubů.
272
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Výška bočnice 110 mm
Kabelový žebřík LG 110
Tloušťka Délka Užitečný Dov. zatížení:
bočnice
prů- 2,0 m 3,0m 4,0 m 5,0 m
řez
mm
mm
cm² kN/m kN/m kN/m kN/m
Šířka
mm
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 m
LG 112 3000 FS
LG 113 3000 FS
LG 114 3000 FS
LG 115 3000 FS
LG 116 3000 FS
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3000
3000
3000
3000
3000
188
283
378
475
568
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
382,000
406,000
430,300
454,300
478,700
6216 40 4
6216 40 7
6216 41 0
6216 41 3
6216 41 6
LG 112 3000 FT
LG 113 3000 FT
LG 114 3000 FT
LG 115 3000 FT
LG 116 3000 FT
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3000
3000
3000
3000
3000
188
283
378
475
568
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
405,000
430,700
456,700
482,300
508,300
6216 42 3
6216 42 6
6216 42 9
6216 43 2
6216 43 5
LG 112 6000 FS
LG 113 6000 FS
LG 114 6000 FS
LG 115 6000 FS
LG 116 6000 FS
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6000
6000
6000
6000
6000
188
283
378
475
568
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
382,000
406,200
430,300
454,500
478,700
6216 44 2
6216 44 5
6216 44 8
6216 45 1
6216 45 4
LG 112 6000 FT
LG 113 6000 FT
LG 114 6000 FT
LG 115 6000 FT
LG 116 6000 FT
200
300
400
500
600
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6000
6000
6000
6000
6000
188
283
378
475
568
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
405,000
430,800
456,700
482,500
508,300
6216 46 5
6216 46 8
6216 47 1
6216 47 4
6216 47 7
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/m
Systémy kabelových žebříků
Typ
Kabelový žebřík s výškou bočnice 110 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky.
Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.
Kabelový žebřík je dodáván složený.
Vhodnou třmenovou příchytku typu 2056 najdete v oddílu Systémy stoupacích žebříků.
Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu LG 110 VS
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Rozpětí podpěr v mm
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
Schéma zatížení při zkušební
metodě
Křivka zatížení s šířkou
kabelového žlabu/žebříku v
mm
Křivka průhybu bočnice v
závislosti na rozestupu mezi
podepřením
Ochranný kryt
Typ
Barva
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
SKH 110 OR pastelová oranžová
Bal.
Hmotnost
pár
kg/100 párů
20
Č. výr.
1,400 6222 55 3
PE Polyetylén
€/pár
Ochranný kryt k zakrytí konců kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm.
Podélné spojky
Typ
Výška
bočnice
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LVG 110 FS 110
20
41,600 6216 54 5
LVG 110 FT
20
44,900 6216 54 8
St Ocel
110
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Podélná spojka jako vnější spojka pro spojení kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou
bočnice 110 mm a průchozím děrováním bočnice.
Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS
OBO
273
Výška bočnice 110 mm
Úhlové spojky
Typ
LWVG 110 FS
Výška
bočnice
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
Č. výr.
110
20 48,800 6216 58 7
LWVG 110 VA4301 110
20 48,800 6216 59 0
St Ocel
V2A Nerezová ocel 1.4301
FS pásově zinkováno bez povrchové úpravy
€/ks
Úhlová spojka jako vnější spojka ke spojování kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou
bočnice 110 mm s průběžným děrováním.
Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.
Kloubová spojka
Typ
Výška
bočnice
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LGVG 110 FS 110
10 61,000 6216 65 0
LGVG 110 FT
10 65,000 6216 65 3
110
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Kloubová spojka jako vnější spojka pro spojování kabelových žebříků a tvarových dílů s výškou
bočnice 110 mm s průchozím děrováním bočnice. Úhel je svisle nastavitelný.
Příchytka
52
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LAS 110 FS
10 20,000 6221 41 6
LAS 110 FT
10 20,000 6221 42 4
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
115.3
Typ
37
50
Systémy kabelových žebříků
Potenciálové vyrovnání je zajištěno sešroubováním.
Příchytka pro dodatečně zhotovovaná odbočení ve stejné rovině.
K navýšení množství ukládaných kabelů se používá v kombinaci s rohovým plechem typu LEB.
Přepážka
Typ
Rozměr Rozměr
H
L
mm
mm
Bal.
Hmotnost
m
kg/100 m
Č. výr.
TSG 85 FS
85 3000
45
0,000 6062 11 4
TSG 85 DD
85 3000
45
0,000 6062 33 1
St Ocel
FS pásově zinkováno DD zinkohliníkový potah, Double Dip
€/m
Přepážka pro oddělení kabelů a vedení s různými napětími a funkcemi.
Spojka přepážky
Typ
TSGV VA4310
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
10
Č. výr.
1,000 6067 97 0
V2A Nerezová ocel 1.4310
€/ks
Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG ve všech výškách bočnic.
Typ
KS KL VA4310
V2A Nerezová ocel 1.4310
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
30
Č. výr.
0,512 6062 28 4
€/100 ks
Spona pro bezšroubové upevnění přepážek v kabelových žebřících.
274
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Spona pro upevnění přepážky
Výška bočnice 110 mm
Oblouk 90°
150
Typ
Šířka
Bal.
mm
kus
LBI 90 112 FS
LBI 90 113 FS
LBI 90 114 FS
LBI 90 115 FS
LBI 90 116 FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
498,000
562,000
655,000
726,000
840,000
6217 62 1
6217 64 8
6217 65 6
6217 66 4
6217 67 2
LBI 90 112 FT
LBI 90 113 FT
LBI 90 114 FT
LBI 90 115 FT
LBI 90 116 FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
528,000
595,000
694,000
762,000
890,000
6217 72 9
6217 73 7
6217 74 5
6217 75 3
6217 76 1
150
R 490
B
St Ocel
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
Oblouk 90°, horizontální, pro všechny typy kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm.
Spojky je nutné objednat samostatně.
Díl T
150
R 490
B
Typ
Šířka
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LT 112 FS
LT 113 FS
LT 114 FS
LT 115 FS
LT 116 FS
200
300
400
500
600
1 893,000
1 1068,000
1 1159,000
1 1188,000
1 1409,000
6219 22 5
6219 23 3
6219 24 1
6219 26 8
6219 27 6
LT 112 FT
LT 113 FT
LT 114 FT
LT 115 FT
LT 116 FT
200
300
400
500
600
1 940,000
1 1132,000
1 1228,000
1 1251,000
1 1493,000
6219 32 2
6219 33 0
6219 34 9
6219 35 7
6219 36 5
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
Č. výr.
Systémy kabelových žebříků
150
640 + B
B
1280 + B
€/ks
Díl T, vodorovný, pro všechny kabelové žebříky s výškou bočnice 110 mm.
Spojky je nutné objednat samostatně.
150
150
R 490
B
Typ
Šířka
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LK 112 FS
LK 113 FS
LK 114 FS
LK 115 FS
LK 116 FS
200
300
400
500
600
1 1221,000
1 1362,000
1 1465,000
1 1568,000
1 1853,000
6219 52 7
6219 53 5
6219 54 3
6219 55 1
6219 57 8
LK 112 FT
LK 113 FT
LK 114 FT
LK 115 FT
LK 116 FT
200
300
400
500
600
1 1286,000
1 1434,000
1 1543,000
1 1651,000
1 1963,000
6219 62 4
6219 63 2
6219 64 0
6219 65 9
6219 66 7
1280 + B
B
Křížení
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
Č. výr.
€/ks
Křížení, horizontální, pro všechny kabelové žebříky s výškou bočnice 110 mm.
Spojky je nutné objednat samostatně.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Kloubový oblouk, svislý
Typ
Šířka
Bal.
mm
kus
LGBV 112 FS
LGBV 113 FS
LGBV 114 FS
LGBV 115 FS
LGBV 116 FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
402,000
431,000
460,000
489,000
519,000
6218 82 2
6218 83 0
6218 84 9
6218 85 7
6218 86 5
LGBV 112 FT
LGBV 113 FT
LGBV 114 FT
LGBV 115 FT
LGBV 116 FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
426,000
457,000
488,000
519,000
540,000
6218 93 8
6218 94 6
6218 95 4
6218 96 2
6218 97 0
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
€/ks
Kloubový oblouk 90°, svislý, pro všechny typy kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm.
Tvarový díl je dodáván nesmontovaný včetně kloubových spojek a šroubů.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS
OBO
275
Příslušenství pro výšku bočnice 45, 60, 110 mm
Středový závěs, univerzální
Typ
Šířka
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
MAHU 200 FS
MAHU 300 FS
MAHU 400 FS
MAHU 500 FS
MAHU 600 FS
200
300
400
500
600
20 26,400
20 39,300
20 68,800
20 85,800
15 102,800
6358 85 3
6358 85 6
6358 86 0
6358 86 4
6358 86 8
MAHU 200 FT
MAHU 300 FT
MAHU 400 FT
MAHU 500 FT
MAHU 600 FT
200
300
400
500
600
20 29,400
20 43,300
20 75,800
20 94,800
15 112,800
6358 88 4
6358 88 8
6358 89 2
6358 89 6
6358 90 0
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
Č. výr.
€/ks
Středový závěs univerzální, k upevnění na závitové tyče a závěsy.
Přednostní použití tohoto středového závěsu v kombinaci s kabelovými žebříky a mřížovými žlaby.
Svorka
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LKS 40 FS
50
3,400 6221 07 6
LKS 40 FT
50
3,400 6221 08 4
St Ocel
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
Svorka pro upevnění kabelových žebříků.
Typ
LKS60 4 FT
€/ks
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
50
8,000 6221 12 2
FT žárově zinkováno ponorem
60
€/ks
7x7
6.5
St Ocel
Č. výr.
30
Systémy kabelových žebříků
Typ
Svorka pro upevnění kabelových žebříků.
Upevnění na výložníky typu MWA 12, AW 15, AW 30 a AW 55 pomocí přiloženého upevňovacího šroubu FRSB M6x20.
Kluzná matice
Typ
Závit
Provedení
pro lištu s šířkou výřezu
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
5015 M6 OS VA M6 bez šroubu
11 -12
100
Č. výr.
0,440 1141 10 4
V2A Nerezová ocel 1.4301
€/100 ks
Kluzná matice pro profilové lišty se šířkou výřezu 11 - 12 mm.
Pro příčky NS, shora montovatelná.
pro lištu s šířkou výřezu
Závit
ProTyp
vedení
mm
5017 M6 OS VA M6 bez šroubu
16 -17
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
100
Č. výr.
0,985 1143 12 3
V4A Nerezová ocel 1.4571
€/100 ks
Úchyt
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
Č. výr.
70
LAL 70 FS
20 10,200 6221 00 9
LAL 70 VA4301
20 10,200 6221 01 7
St Ocel
V2A Nerezová ocel 1.4301
FS pásově zinkováno
7 x 20
50
Typ
€/ks
Úchyt pro upevnění stoupajících nebo klesajících kabelových žebříků.
Úhelník
Typ
LAW FT
Hmotnost
kus
kg/100 ks
Č. výr.
50
10 10,000 6221 51 3
FT žárově zinkováno ponorem
€/ks
50
St Ocel
Bal.
Úhelníkový úchyt pro dodatečné zhotovení odbočky.
276
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Kluzná matice pro profilové lišty se šířkou výřezu 16 - 17 mm.
Pro příčku VS, montovatelná shora.
Příslušenství pro výšku bočnice 45, 60, 110 mm
Opěrka
Typ
Šířka
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LALB 20 FT
LALB 30 FT
LALB 40 FT
LALB 50 FT
LALB 60 FT
200
300
400
500
600
St Ocel
10 36,000
10 53,000
10 70,000
10 86,000
10 116,000
FT žárově zinkováno ponorem
Č. výr.
6221 85 8
6221 86 6
6221 87 4
6221 88 2
6221 89 0
€/ks
Opěrka pro zvětšení dosedací plochy kabelů.
Odbočný plech
Typ
Šířka
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
LAB 20 FT
LAB 30 FT
LAB 40 FT
LAB 50 FT
LAB 60 FT
200
300
400
500
600
St Ocel
20 40,000
25 60,000
25 79,000
15 98,000
15 117,000
FT žárově zinkováno ponorem
Č. výr.
6220 43 6
6220 44 4
6220 45 2
6220 46 0
6220 47 9
€/ks
Systémy kabelových žebříků
Odbočný plech pro montáž na příčku při svislých odbočeních kabelů nebo vedení.
Rohový plech
a
Typ
Poloměr
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
Č. výr.
LEB 25 FS
LEB 50 FS
250
500
1 64,300 6221 20 3
1 206,200 6221 24 6
LEB 25 DD
LEB 50 DD
250
500
1 64,300 6221 21 6
1 206,200 6221 25 9
St Ocel
FS pásově zinkováno DD zinkohliníkový potah, Double Dip
€/ks
Rohový plech ke zvětšení poloměru ohybu a navýšení kabelového uložení.
Vkládací plech
Typ
Šířka
mm
Tloušťka Délka
plechu
Č. výr.
mm
kg/100 m
ELB-L 20 FS
ELB-L 30 FS
ELB-L 40 FS
ELB-L 50 FS
ELB-L 60 FS
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
3000
3000
3000
3000
3000
129,000
202,000
270,000
339,000
396,000
6103 23 5
6103 25 1
6103 28 6
6103 31 6
6103 33 2
ELB-L 20 FT
ELB-L 30 FT
ELB-L 40 FT
ELB-L 50 FT
ELB-L 60 FT
200
300
400
500
600
1
1
1
1
1
3000
3000
3000
3000
3000
140,000
222,000
300,000
373,000
436,000
6103 42 1
6103 44 8
6103 45 6
6103 46 4
6103 48 0
St Ocel
mm
Hmotnost
FS pásově zinkováno FT žárově zinkováno ponorem
€/m
Vkládací plech ke vložení do kabelových žebříků.
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Víko
Typ
Šířka
mm
Tloušťka Délka
plechu
mm
mm
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 m
DRL 200 FS
DRL 300 FS
DRL 400 FS
DRL 500 FS
DRL 600 FS
200
1 3000
300
1 3000
400
1 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000
179,800
258,300
336,800
518,500
616,700
6052 20 7
6052 30 4
6052 40 1
6052 50 9
6052 60 6
DRL 200 DD
DRL 300 DD
DRL 400 DD
DRL 500 DD
DRL 600 DD
200
1 3000
300
1 3000
400
1 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000
179,800
258,300
336,800
518,400
616,700
6052 70 9
6052 71 2
6052 71 5
6052 71 8
6052 72 4
St Ocel
FS pásově zinkováno DD zinkohliníkový potah, Double Dip
€/m
Víko kabelových žlabů a kabelových žebříků se 3 páry otočných západek.
Při zvýšeném zatížení větrem musí být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření.
Příčné prolisy od šířky 500 mm.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS
OBO
277
Příslušenství pro výšku bočnice 45, 60, 110 mm
Otočná západka
Typ
Bal.
Hmotnost
kus
kg/100 ks
Č. výr.
DRLM 316 DD
10
2,800 6222 36 6
DRLM 316 VA4301
10
2,800 6222 35 8
St Ocel
V2A Nerezová ocel 1.4301
DD zinkohliníkový potah, Double Dip
€/ks
Otočná západka k dodatečné montáži.
Jednostranná otočná západka. Použitelná u vík o šířkách 50 - 600 mm.
Víko oblouku 90°
Typ
Šířka
Bal.
mm
kus
BID 90 200 FT
BID 90 300 FT
BID 90 400 FT
BID 90 500 FT
BID 90 600 FT
200
300
400
500
600
St Ocel
1
1
1
1
1
Hmotnost
Č. výr.
kg/100 ks
180,000
400,000
570,000
760,000
980,000
FT žárově zinkováno ponorem
6239 15 3
6239 16 1
6239 18 8
6239 19 6
6239 21 8
€/ks
Víko s otočnými západkami pro zakrytí oblouků 90° kabelových žebříků.
Systémy kabelových žebříků
Víko dílu T
Typ
Šířka
Bal.
Hmotnost
mm
kus
kg/100 ks
T D 200 FT
T D 300 FT
T D 400 FT
T D 500 FT
T D 600 FT
200
300
400
500
600
St Ocel
1 480,000
1 650,000
1 1075,000
1 1202,000
1 1510,000
FT žárově zinkováno ponorem
Č. výr.
6239 77 3
6239 78 1
6239 80 3
6239 81 1
6239 83 8
€/ks
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Víko s otočnými západkami pro zakrytí dílů T.
278
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS
OBO
279
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
400
OBO
KTS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
Rejstříky
Abecední rejstřík
402
Číselný rejstřík
406
Seznam podle typů
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 15/10/2010 (LLExport_01137)
418
KTS
OBO
401
Abecední rejstřík
Boční držák, 255, 364, 396
Č
Článek řetězu, 324
D
Děrovaný montážní pás, 325
Děrovaný pás, 181
Děrovaný pás, ohnutý, 253
Díl T, 267, 271, 275, 322, 369
Dutinka chemické kotvy, 193
Dvousložková injektážní malta, 192
H
Hákovitý šroub, 253, 260, 364
I
Identifikační štítek, 256
K
Kabelový žebřík LG 110, 273
Kabelový žebřík LG 45, 264
Kabelový žebřík LG 60, 368, 397
Kabelový žebřík LG 60 NS, 268
Kabelový žebřík LG 60 VS, 269
Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKL 200, 296
Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110, 288, 374
Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 160, 291
Kabelový žebřík SLG 45, 265
Kabelový žlab DKS, 208, 217, 354, 391
Kabelový žlab EKS, 205
Kabelový žlab IKS, 209
Kabelový žlab MKS, 199, 204, 216, 222, 352
Kabelový žlab MKSU, 206, 352
Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110, 282, 371
Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 160, 285, 372
Kabelový žlab RKSM, 351, 390
Kabelový žlab RKS-Magic®, 198, 203
Kabelový žlab SKS, 205, 216, 222, 353, 391
Kabelový žlab SKSU, 207, 223
Kabelový žlab SKSU 110, 239
Kabelový žlab SKSU 60, 238
Kloubová spojka, 200, 210, 218, 224, 266, 270, 274, 282, 286, 289,
292, 305, 355, 368, 371, 373, 375-376, 392, 397
Kloubový oblouk 90°, svislý, 214, 221, 227, 356
Kloubový oblouk, svislý, 267, 272, 275
Kluzná matice, 189, 276, 348
Konstrukční a závěsný profil, 181-182
Kotevní tyč, 193
Kotva, 191, 349, 389
Kotva do dutých stropů, 192
Kotva pro velká zatížení, 191
Křížení, 213, 226-227, 267, 271-272, 275, 290, 298, 322
Kuželový vrták, 193
L
Lanové oko, 325
M
Matice kombi, 188, 253, 260, 349, 364, 388
Minikanál AZ, 378
Montážní deska, 229-230, 255, 357, 365
Montážní úhelník 45°, 261, 366
Montážní úhelník 90°, 261, 367
Motorový připojovací sloup, 330
Mřížový úhelník, 256
Mřížový žlab C, 366
Mřížový žlab C CGR, 259
Mřížový žlab GR-Magic®, 246-247, 250, 360-361, 394
402
OBO
KTS
M
Mřížový žlab GR-Magic® s přepážkou, 248
Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 125 mm, 258, 362
Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 150 mm, 258, 362
Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 50 mm, 258, 361
Mřížový žlab Magic G, výška bočnice 75 mm, 258, 361
N
Nástěnný a podlahový upevňovací prvek, 254, 364
Nástěnný a stropní držák TP, 143-144, 336
Nástěnný a svěrný výložník AWSS, 167
Nástěnný a závěsový výložník AW 15, 162, 344, 386
Nástěnný a závěsový výložník AW 30, 164, 346, 388
Nástěnný a závěsový výložník AW 55, 165, 346
Nástěnný a závěsový výložník AWG 15, 163, 345, 387
Nástěnný a závěsový výložník MWA 12, 159
Nástěnný a závěsový výložník MWAG 12, 161
Nástěnný a závěsový výložník MWAM 12, 160
Nástěnný úhelník, 142, 305, 377
Nástěnný výložník AW 80, 166
Nástěnný výložník, variabilní AWV FT, 167
Nástěnný výložník, variabilní AWVL FS, 166
Nástěnný výložník, variabilní AWVL FT, 166
Nosná lišta svítidel, 321
Nosná svorka, 172, 310
Nosný žlab svítidel, 320
O
Objímka, 172, 310
Oblouk 45°, 201, 211, 219, 224-225, 355-356
Oblouk 90°, 201, 212, 219-220, 225, 240-241, 267, 270-271, 275,
283, 287, 289, 293, 297, 322, 356, 369
Oblouk 90° mřížových žlabů, 249, 251
Oblouk 90°, svislý, klesající, 293
Oblouk 90°, svislý, stoupající, 293
Ocelové napínací lano, 324
Ochranný kroužek, 209, 218, 321, 328-329, 354, 378
Ochranný kryt, 147, 149, 152, 155, 169, 179-181, 265, 269, 273, 288,
305-307, 309, 338, 340, 342, 348, 368, 374, 376, 382,
384, 397
Odbočný díl, 201, 212, 220, 225-226, 241-242, 283, 287, 356
Odbočný díl T, 213, 226, 290, 293, 298
Odbočný plech, 277, 370
Oko, 325
Opěrka, 277
Opěrná deska, 188
Otočná západka, 232, 278, 295, 299, 329, 358, 370, 378-379
P
Pásový chránič hran, 194, 230
Pérová podložka, 188
Plech dna, 229, 357
Podélná opěrka, 316
Podélné a úhlové spojky, 218, 224, 321, 328, 378
Podélné spojky, 200, 210, 265, 269, 273, 282, 285, 288, 291, 296,
305, 321, 328, 355, 368, 371, 373-374, 376, 392,
397
Podložka, 187, 349
Přepážka, 199, 207, 209, 217-218, 223, 239, 246, 249-250, 259, 266,
270, 274, 283, 286, 289, 292, 297, 353-354, 362, 369,
371, 375, 392, 395, 398
Přepážková spojka, 199, 207, 217, 223, 239, 246, 249-250, 259, 266,
270, 274, 283, 286, 289, 292, 297, 353-354, 362,
369, 372, 375, 392, 395, 398
Příchytka, 266, 270, 274, 369
Příčka CK 40, 309
Příčka CPS 4, 308
Příčka WSK 40, 310
Přídavný díl, 168, 176-177
Přídavný díl, asymetrický, 158, 172
Přídavný díl, symetrický, 157, 171
Přístrojová deska, 330
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/09/2010 (LLExport_01137)
B
Abecední rejstřík
P
Profil BKK, bez děrování bočnic, řada A, 331
Profil IS 8, 170
Profil TP / nástěnný výložník a závěs, 146-147, 337
Profil US 3, 306, 338, 382
Profil US 3 FS, 150
Profil US 3 FT, 150
Profil US 5, 153, 306, 340, 384
Profil US 7, 156, 307, 343
Profilová lišta, 178-179, 347
Profilová lišta, děrovaná, 180
Profilová lišta, těžká, 179
Protipožární šroubová kotva, 192
Prvek kloubového oblouku, svislý, 202, 215, 221, 228
R
S
Stropní držák, 140, 323
Stropní háky, 140, 323
Stropní třmen variabilní, 140, 323
Svěrný úhelník KWH, 175
Svěrný úhelník KWS, 175
Svislý oblouk 90°, 202, 214, 220-221, 227
Svorka, 252-253, 255-256, 260-261, 276, 290, 293, 297, 363, 366367, 369, 375, 395-396, 398
Svorka pro upevnění přepážky, 199, 207, 217, 223, 246, 249-250,
259, 266, 274, 283, 286, 289, 292,
297, 353, 363, 369, 372, 375, 392,
395, 398
Svorka spojovací pro ocelová lana, 325
Systém minikanálů AZ 100, 328
Systém minikanálů AZ 50, 328
T
Redukční úhelník a zakončení, 201, 211, 219, 224, 355
Rohová spojka, 200, 211, 218, 224, 253, 355, 364, 393, 396
Trapézový úchyt, 140, 324, 337
Rohové upevnění, 168
Třmen, 142, 254, 347, 388, 396
Rohový plech, 277
Třmenová příchytka, 377
Rohový vestavný díl, 284, 287, 372-373, 375
Třmenová příchytka (příchytka BBS), 312-316
Rozpěrka, 148, 150, 153-154, 156-157, 337, 339, 341, 343-344, 383,
385
Rychlospojka, 252, 363, 395
Úchyt, 276, 370
Rychloupínací šroub, 186
Úchyt příček, 308
Úhelník, 276, 348
Úhlová spojka 45°, svislá, 296
Sada podélných spojek, 200, 210, 240, 320
Úhlová spojka 45°, vodorovná, 285, 296
Úhlová svorka, 347
Úhlové spojky, 200, 210, 266, 270, 274, 282, 288, 291, 305, 355,
Šestihranná matice, 188-189, 349
368, 371, 373, 375-376, 392, 397
Úhlový profil, 181
Ú
S
Š
S
Spojka, 141, 252, 260, 324, 332, 363, 366, 379, 395
Spojka mřížového žlabu, dlouhá, 252
Spojka pro profil I, 170, 309
Spojka profilu U, 150, 153, 156, 306-307, 339, 343, 383
Spojka Scharnier, 332, 379
Spojovací lišta, 229, 284, 287, 357, 372-373, 393
Spojovací vedení, 323
Spona víka, 231, 329
Spona víka, univerzální, 231, 256, 357, 365, 393
U
Univerzální vrták, 191, 350
Upevňovací spona, 260
Upevňovací spona, svislá, 363
Upevňovací spona, vodorovná, 364
Upevňovací šroub, 177
Upevňovací svorka, svislá BFK 132, 176
Upevňovací svorka, svislá BFK 166, 175
Upevňovací svorka, vodorovná BFK 153, 175
Upevňovací svorka, vodorovná BFK 187, 176
Upevňovací třmen, 175, 330
Šroub s hákovitou hlavou, 190
Upevňovací úhelník, 172, 311, 377
Šroub s hlavou T, 190
Upevňovací úhelník BW 60, 158
Šroub s plochou kulovou hlavou, 148, 151, 154, 158, 332, 339, 341, Upevňovací úhelník BW 70, 158
343, 383
Upínací čelist, lehká TKH, 175
Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi, 186, 379, 388
Upínací čelist, lehká TKS, 176
Šroub s plochou kulovou hlavou s maticí kombi V2A, 348
Upínací čelist, těžká TKH, 176
Šroub s plochou kulovou hlavou, s podložkou a maticí, 186, 348, 389
Upínací čelist, těžká TKS, 176
Šroub se šestihrannou hlavou, 140, 148, 151, 154, 158, 186, 324,
Uzemňovací příchytka, 253
339, 341, 344, 383, 385
Uzemňovací šroub, 195, 254
Šroub se šestihrannou hlavou, podložkou a maticí, 187
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/09/2010 (LLExport_01137)
Š
Štípací kleště, 257
S
Stoupací žebřík, 376
Stoupací žebřík Industrie C40, 309
Stoupací žebřík Industrie W40, 309
Stoupací žebřík lehký, 3000 mm, 302
Stoupací žebřík lehký, 6000 mm, 303
Stoupací žebřík středně těžký, 6000 mm, 304
Stoupací žebřík těžký, 3000 mm, 306
Středicí hrdlo, 193
Středový závěs, 255, 320, 365, 396
Středový závěs kabelového žlabu MAH, 141
Středový závěs kabelového žlabu MAH 35, 141
Středový závěs kabelového žlabu MAH 60, 141
Středový závěs univerzální, 141
Středový závěs, univerzální, 276
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
V
Vějířová podložka, 188
Velkoplošná podložka, 187-188
Víko, 277, 294, 299
Víko dílu T, 278, 294, 322
Víko křížení, 234, 295, 322
Víko oblouku 45°, 232, 358
Víko oblouku 90°, 232-233, 278, 294, 322, 358
Víko odbočného dílu, 233, 294, 359
Víko odbočného dílu T, 233-234
Víko pro motorový připojovací sloup, 330
Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 110, 235
Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 35, 235
Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 60, 235
Víko pro svislý oblouk 90° klesající, výška bočnice 85, 235
Víko pro svislý oblouk 90° stoupající, 234
KTS
OBO
403
Abecední rejstřík
V
Víko s distančním držákem, 305
Víko s otočnou západkou, 231, 320, 329, 358, 370, 378
Víko s rýhovaným plechem, 242
Víko s rýhovaným plechem pro oblouk 90°, 242
Víko s rýhovaným plechem pro vestavný odbočný díl, 243
Víko, neděrované, 230-231, 256, 329, 357, 365, 393
Vkládací plech, 277, 295, 374
Výložník AS 15, 173
Výložník AS 30, 173
Výložník AS 55, 174
Vytlačovací pistole, 193
Z
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/09/2010 (LLExport_01137)
Základ sloupu, 330
Základní profil BKK, 379
Základní profil BKK, s děrováním pro spojku, řada B, 331-332
Základní profil BKK, standardní, 331
Základová deska, 150, 339, 341, 383, 385
Základová deska US 5, 153
Základová deska US 5 NOK, 153
Základová deska, lehké provedení, 156
Základová deska, navařovací, 157, 171
Základová deska, podélná, 170
Základová deska, příčná, 170
Základová deska, těžké provedení, 156, 343
Základová deska, variabilní, 151, 153, 157, 171, 339, 343, 383
Základová deska, variabilní podélná, 171
Základová deska, variabilní příčná, 171
Západka pro trapézové upevnění, 140, 324, 337
Zatloukací kotva, 191, 350, 389
Zatloukací trn, 191, 350
Závěs IS 8, 169
Závěs TP, 145, 336
Závěs U 5, 384
Závěs US 3, 149, 338, 382
Závěs US 5, 152, 340
Závěs US 7, 155, 342
Závěs z profilu TP, 147
Závěsné oko TS, 325
Závěsný řetěz, 324
Závěsný třmen, 143
Závěsný úhelník, 321
Závitová tyč, 140, 254, 323, 349, 364
Zinkový sprej, 194
404
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku
KTS
OBO
405
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 23/09/2010 (LLExport_01137)
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
5038290
5038351
5836353
5038412
5036678
5036739
5036791
5036852
5038474
5038535
5038597
5052814
5038658
5486190
5051732
5052630
1104 26 8
1104 28 4
1104 29 2
1104 30 6
1104 31 0
1104 31 5
1104 32 0
1104 32 5
1104 34 9
1104 35 7
1104 37 3
1104 39 1
1104 40 3
1104 41 1
1104 42 7
1104 43 5
5052692
5038719
5694458
5038771
1104 44 5
1104 45 4
1104 49 7
1104 50 0
5036975
5037033
5037095
5037156
5037217
5037279
5037330
5037392
1109 78 2
1109 79 0
1109 80 4
1109 81 2
1109 82 0
1109 83 9
1109 84 7
1109 85 5
5037934 1109 86 3
5041771 1109 87 1
Cena
E
€/100 ks
€/100 m
€/100 ks
€/100 m
5053897 1110 00 2
5043157
5043270
5043393
5632597
5632535
1112 02 3
1112 12 0
1112 22 8
1112 70 8
1112 75 9
5046936 1118 02 1
5047056 1118 12 9
5047179 1118 22 6
5047599 1119 65 6
5053958 1119 67 2
5056119
5059295
5059356
5059417
5060253
5060376
5060611
5060673
1119 67 5
1119 67 8
1119 68 1
1119 68 4
1119 68 7
1119 69 0
1119 69 3
1119 69 6
5047650 1119 70 2
5047711 1119 72 9
€/100 ks
€/100 m
5047773 1120 20 4
5048732
5049210
5462491
5049272
5049333
5049937
5049999
5050179
5050230
1121 22 7
1121 46 4
1121 47 2
1121 48 0
1121 49 9
1121 89 8
1121 90 1
1121 96 0
1121 97 9
5050735
5050742
5502517
5502579
1122 48 3
1122 48 7
1122 74 2
1122 74 6
5668114 1124 50 2
5668121 1124 55 3
5668138 1124 56 1
5052999 1140 01 9
5053057 1140 21 3
406
OBO
KTS
€/100 ks
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
Stran EAN-C.
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
178
178
178
178
178
178
178
178
č. výr.
5053231 1141 10 4
5119920 1143 12 3
5053712 1144 10 3
5053774 1144 11 1
5053835 1144 13 8
5054559
5054610
5054672
5084129
5084150
5084907
5084167
5054795
5054856
5054917
5054979
5084174
5084181
5084211
5084228
5055037
5055099
5055150
5055211
5055273
5055334
5055396
1146 50 5
1146 51 3
1146 52 1
1146 55 6
1146 55 8
1146 56 0
1146 56 2
1146 60 2
1146 61 0
1146 62 9
1146 63 7
1146 64 6
1146 64 8
1146 65 0
1146 65 2
1146 71 8
1146 72 6
1146 73 4
1146 74 2
1146 80 7
1146 81 5
1146 82 3
5057017 1151 01 0
179 5057079 1151 02 9
179 5057253 1151 21 5
5057314 1151 22 3
178 5057437 1151 25 8
5057499 1151 40 1
178 5057550 1151 42 8
178 5057673 1151 44 4
178 5057796 1151 62 2
178 5057918 1151 64 9
178 5057970 1151 70 3
5058038 1151 71 1
178
178 5058335 1153 41 2
178 5058397 1153 42 0
5058458 1153 43 9
178 5058755 1153 61 7
178 5058816 1153 62 5
5058878 1153 63 3
178 5058939 1153 64 1
178
178 5059714 1154 41 9
178 5059776 1154 42 7
178 5059837 1154 43 5
178 5060017 1154 60 5
178 5060079 1154 61 3
178 5060130 1154 62 1
5060192 1154 64 8
347 5463399 1154 99 0
347
5062714 1156 00 4
179 5062776 1156 01 2
5062837 1156 02 0
179 5062899 1156 03 9
180 5062950 1156 04 7
180 5063018 1156 05 5
347 5063070 1156 06 3
347 5063131 1156 07 1
180 5063193 1156 09 8
347 5063254 1156 10 1
347 5063315 1156 12 8
180 5063377 1156 13 6
5063438 1156 14 4
180 5063490 1156 15 2
180 5063551 1156 16 0
180
180 5063612 1159 51 8
5063674 1159 52 6
5063735 1159 53 4
179 5063797 1159 54 2
180 5063858 1159 55 0
180 5063919 1159 56 9
5063971 1159 57 7
189 5064039 1159 58 5
189 5064091 1159 59 3
Cena
E
€/100 ks
Stran EAN-C.
č. výr.
276 5064152 1159 60 7
5064213 1159 61 5
276 5064275 1159 62 3
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
253
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
377
377
377
377
377
377
377
377
377
E
€/100 ks
Stran EAN-C.
č. výr.
5066972
5067030
5067092
5067153
5067214
5067276
5067337
1162 12 8
1162 16 0
1162 22 5
1162 28 4
1162 34 9
1162 40 3
1162 46 2
5067399
5067450
5067511
5067573
5067634
5067696
5067757
5067818
5067870
5067931
5067993
1163 12 4
1163 16 7
1163 22 1
1163 28 0
1163 34 5
1163 39 6
1163 46 9
1163 52 3
1163 58 2
1163 64 7
1163 70 1
5068297
5068358
5068419
5068471
5068532
5068594
5068655
5068716
5068778
1164 12 0
1164 16 3
1164 22 8
1164 28 7
1164 34 1
1164 40 6
1164 46 5
1164 51 1
1164 58 9
377 5072799 1175 16 5
377 5072850 1175 21 1
377 5072911 1175 28 9
5072973 1175 34 3
312 5073031 1175 40 8
312 5073093 1175 46 7
312 5073154 1175 52 1
312 5073215 1175 58 0
312 5073277 1175 64 5
312 5073338 1175 69 6
312 5073390 1175 76 9
312 5073451 1175 82 3
312 5073512 1175 90 4
312 5073574 1175 99 8
312
312 5073635 1176 12 9
312 5073697 1176 16 1
312 5073758 1176 22 6
312 5073819 1176 28 5
5073871 1176 33 1
313 5073932 1176 40 4
313 5073994 1176 46 3
313 5074052 1176 52 8
313 5074113 1176 58 7
313
313 5074175 1177 12 5
313 5074236 1177 16 8
313 5074298 1177 22 2
313 5074359 1177 28 1
313 5074410 1177 34 6
5074472 1177 40 0
313 5074533 1177 45 1
313
313 5074595 1178 50 4
313 5074656 1178 51 2
313 5074717 1178 52 0
313 5074779 1178 53 9
313 5074830 1178 54 7
5074892 1178 55 5
312 5074953 1178 56 3
312 5075011 1178 57 1
312 5075073 1178 59 8
312 5075134 1178 60 1
312 5075196 1178 62 8
312 5075257 1178 63 6
312
312 5075431 1180 12 6
312 5075493 1180 16 9
312 5075554 1180 22 3
312 5075615 1180 28 2
5075677 1180 34 7
312 5075738 1180 40 1
312 5075790 1180 46 0
312 5075851 1180 52 5
312 5075912 1180 58 4
312 5075974 1180 64 9
312 5076032 1180 68 1
312 5076094 1180 76 2
312 5076155 1180 82 7
312 5076216 1180 90 8
5070634
5070696
5070757
5070818
5070870
5070931
5070993
5071051
5071112
5071174
5071235
5071297
5071358
5071419
1169 12 2
1169 16 5
1169 21 1
1169 28 9
1169 34 3
1169 40 8
1169 46 7
1169 52 1
1169 58 0
1169 64 5
1169 69 6
1169 76 9
1169 82 3
1169 90 4
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
5071532
5071594
5071655
5071716
5071778
5071839
5071891
5071952
1170 12 0
1170 16 3
1170 22 8
1170 28 7
1170 34 1
1170 40 6
1170 46 5
1170 51 1
316
316
316
316
316
316
316
316
5072737 1175 12 2
314
189 5064459 1160 12 5
189 5064510 1160 16 8
189 5064572 1160 22 2
5064633 1160 28 1
189 5064695 1160 34 6
189 5064756 1160 40 0
189 5064817 1160 45 1
348 5064879 1160 52 4
348 5064930 1160 58 3
348 5064992 1160 64 8
348 5065050 1160 70 2
189 5065111 1160 76 1
189 5065173 1160 82 6
189 5065234 1160 90 7
189 5065296 1160 99 0
348
348 5065357 1161 12 1
348 5065418 1161 16 4
348 5065470 1161 22 9
189 5065531 1161 28 8
189 5065593 1161 34 2
189 5065654 1161 40 7
189 5065715 1161 46 6
189 5065777 1161 52 0
189 5065838 1161 57 1
189 5065890 1161 64 4
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
Cena
Individuální kód EAN-C 5647589
Cena
E
€/100 ks
Stran
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
5076339
5076391
5076452
5076513
5076575
5076636
5076698
5076759
5076810
1181 12 2
1181 16 5
1181 21 1
1181 28 9
1181 34 3
1181 40 8
1181 46 7
1181 52 1
1181 58 0
315
315
315
315
315
315
315
315
315
5077299
5077350
5077411
5077473
5077534
5077596
5077657
5077718
5077770
5077831
5435310
5435372
5435495
5435556
5435617
1183 20 6
1183 21 4
1183 22 2
1183 23 0
1183 24 9
1183 25 7
1183 26 5
1183 27 3
1183 28 1
1183 30 3
1183 31 1
1183 33 8
1183 38 9
1183 39 7
1183 40 0
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
314
314
314
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
5435679
5435730
5435792
5435853
5435914
5435976
1183 41 9
1183 42 7
1183 43 5
1183 44 3
1183 45 1
1183 47 8
5081371
5081432
5081494
5081555
5081616
5081678
5081739
5081791
5081852
5081913
5081975
1195 12 3
1195 16 6
1195 22 0
1195 27 1
1195 34 4
1195 40 9
1195 46 8
1195 52 2
1195 58 1
1195 64 6
1195 70 0
5137597
5137658
5137719
5137771
5137832
1465 76 7
1465 77 5
1465 79 1
1465 80 5
1465 82 1
Cena
E
€/100 ks
€/100 m
€/ks
5138679 1471 12 0
5138730 1471 17 1
5138792 1471 26 0
5518419 2362 97 0
5253334
5119982
5123583
5123644
5253396
5253457
5023456
5023579
5594437
3141 12 8
3141 13 6
3141 14 0
3141 14 4
3141 20 9
3141 30 6
3141 31 0
3141 31 2
3141 31 4
G
E
€/100 ks
5297970
5298038
5298090
5298151
5298212
5298274
5298397
5298458
5298519
5298571
3400 04 2
3400 05 0
3400 06 9
3400 08 5
3400 10 7
3400 12 3
3400 34 4
3400 35 2
3400 36 0
3400 37 9
5300496
5300557
5300618
5300670
5300731
5300793
181 5300854
181 5300915
181
181 5867913
181 5867975
5868033
181 5868095
5868156
5868217
325 5868279
325 5868330
325
5301639
325 5301691
325 5301752
325 5301813
3402 30 4
3402 31 2
3402 32 0
3402 33 9
3402 44 4
3402 45 2
3402 46 0
3402 47 9
5302292
194 5302353
5302414
5302476
3405 06 0
3405 08 7
3405 10 9
3405 12 5
140
140
140
140
140
140
254
254
254
3160 20 3
3160 30 0
3160 40 8
3160 50 5
3160 60 2
3160 73 4
3160 74 2
3160 75 0
3160 79 3
186
186
186
186
186
187
187
187
154
5317418 3164 02 0
5297673 3397 06 8
5297734 3397 08 4
3404 06 4
3404 08 0
3404 10 2
3404 12 9
3488 29 2
3488 29 8
3488 30 6
3488 30 8
3488 31 2
3488 40 3
3488 45 2
3488 46 2
3488 46 4
3488 46 8
3488 51 5
5437499 3488 52 5
5318910 3488 52 7
5454038
5454090
5454151
5025177
5025184
3492 03 6
3492 06 0
3492 09 5
3492 14 5
3492 15 0
186 5454397 3492 33 8
186 5454458 3492 36 2
186 5454519 3492 39 7
5454212 3492 62 1
187 5454274 3492 66 4
187 5454335 3492 69 9
187
177 5963929
5963981
349 5964049
349 5964100
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
E
5307150 3463 06 0
5256816
5256939
5257059
5257110
5257172
5257233
5257295
5257356
5505631
5258070 3163 09 1
5258131 3163 11 3
5258254 3163 15 6
H
€/100 ks
5306979 3462 86 2
5307037 3462 88 9
3158 20 9
3158 24 1
3158 30 6
3158 62 4
3158 63 2
3158 64 0
5257592 3162 30 3
5257714 3162 40 0
5257776 3162 50 8
Cena
3403 02 5
3403 04 1
3403 07 6
3403 08 4
3403 09 2
3403 12 2
3403 13 0
3403 16 5
5513315 3453 82 0
5256212
5256274
5256335
5256571
5256632
5256694
H
č. výr.
5297796 3397 10 6
5297857 3397 11 4
5437376
5437383
5714316
187 5437390
187 5437406
187
5319276
186
186 5437437
186 5714255
187 5437444
187 5437451
187 5437468
5255857 3156 49 4
5255970 3156 51 6
5256038 3156 52 4
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
314
314
314
314
314
314
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
5137955 1466 26 7
5138310 1470 12 4
5138372 1470 17 5
5138433 1470 26 4
Stran EAN-C.
3498 10 7
3498 12 3
3498 15 8
3498 20 4
€/ks
€/100 ks
€/ks
€/100 ks
€/ks
€/100 ks
Stran EAN-C.
č. výr.
349 5964162 3498 26 3
349 5461890 3498 42 5
5693192 3498 46 8
188 5504252 3498 48 4
188 5706069 3498 48 7
188 5888437 3498 50 6
188 5706076 3498 50 9
188 5888499 3498 54 9
188 5888550 3498 58 1
189 5049500 3498 59 7
189 5888611 3498 65 4
189 5489139 3498 74 3
189 5598930 3498 76 0
5599111 3498 76 4
349 5692713 3498 82 4
349 5688808 3498 83 5
349 5692652 3498 85 9
349
187 5386056 5043 10 7
187
187 5413950 5301 03 3
187
5414551 5302 02 1
188
188
188 5414971 5303 20 6
188
188
188
188 5650591 6000 05 4
188 5467700 6000 05 5
5467731 6000 05 6
188 5470724 6000 05 7
188 5470731 6000 05 9
188 5624813 6000 06 0
188 5037149 6000 06 2
5037170 6000 06 3
188 5037187 6000 06 4
188 5037194 6000 06 6
188 5624820 6000 06 9
188 5037200 6000 07 1
5037231 6000 07 2
5037248 6000 07 3
140 5037255 6000 07 5
5360759 6000 08 7
325 5360766 6000 08 9
325 5360773 6000 09 0
5360780 6000 09 1
325
6317233 6001 04 0
193 6317356 6001 04 4
193 6317479 6001 04 7
193 6323531 6001 05 0
193 6323838 6001 05 3
193 6324132 6001 05 6
6324439 6001 05 9
192 5430933 6001 07 0
6101290 6001 07 2
193 6101351 6001 07 4
193 6101412 6001 07 6
193 6101771 6001 07 8
193 6102198 6001 08 0
193 6102259 6001 08 2
6102310 6001 08 5
193 5431046 6001 08 7
193 5166016 6001 08 8
5166023 6001 09 0
5166061 6001 09 1
191 5166078 6001 09 3
191 5166085 6001 09 5
191 5166122 6001 09 7
350 5166139 6001 09 9
350 5430940 6001 41 5
6814879 6001 41 6
191 6078912 6001 41 8
191 6814930 6001 42 0
191 5045281 6001 42 1
191 6815050 6001 42 4
191 6815111 6001 42 8
191 6815173 6001 43 2
6815234 6001 43 6
5430957 6001 44 1
192 6858552 6001 44 2
192 6078974 6001 44 4
192 6858613 6001 44 6
192 5045274 6001 44 7
Cena
E
€/100 ks
Stran EAN-C.
192
191
191
191
349
191
349
191
191
191
191
191
192
192
349
349
349
253
325
325
€/100 m
K
€/m
324
360
360
360
360
360
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
394
394
394
394
247
247
247
247
247
247
247
360
360
360
360
360
360
360
360
394
394
394
394
394
394
394
394
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
č. výr.
Cena
6858675
6858736
6858798
6858859
6001 44 8
6001 45 0
6001 45 2
6001 45 4
6352630
6352692
6352753
6352814
6352876
6352937
6624799
6001 92 0
6001 93 9
6001 94 7
6001 95 5
6001 96 3
6001 97 1
6001 99 8
6001699
6027248
6001750
6001811
6001873
6001934
6001996
6002054
6027361
6002115
6002177
6002238
6002290
6002351
5456230
5456247
5456254
5456261
5456278
5456285
5456292
5456308
6002 21 8
6002 22 2
6002 22 6
6002 23 4
6002 24 2
6002 25 0
6002 26 9
6002 30 7
6002 31 1
6002 31 5
6002 32 3
6002 33 1
6002 35 8
6002 36 6
6002 37 0
6002 37 2
6002 37 4
6002 37 6
6002 37 8
6002 38 0
6002 38 2
6002 38 4
6020270
6020393
6020515
6020638
6020751
6020997
6021116
6021239
6021352
6021475
6021598
6021710
6021956
6022076
5149620
5149637
5149644
5149675
5149682
6002 40 2
6002 40 4
6002 40 6
6002 40 8
6002 41 0
6002 41 5
6002 41 7
6002 43 1
6002 43 3
6002 43 5
6002 43 7
6002 43 9
6002 44 3
6002 44 5
6002 45 1
6002 45 7
6002 46 0
6002 46 3
6002 46 6
6002955 6003 81 8
6003013
6003075
6049448
6049561
6049806
6049929
6079889
6079896
6079902
6079919
6003 85 0
6003 86 9
6003 87 1
6003 87 3
6003 87 7
6003 87 9
6003 88 0
6003 88 4
6003 88 8
6003 89 2
5686392
5686408
5686415
5686422
5686439
5686446
5686453
5686460
5686477
5686484
5686491
5686507
6005 52 0
6005 52 3
6005 52 6
6005 52 9
6005 53 5
6005 53 8
6005 54 1
6005 54 4
6005 55 0
6005 55 3
6005 55 6
6005 55 9
K
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
5438649 6006 39 5
5438656 6006 39 6
5438663 6006 39 7
KTS
Stran
247
247
247
247
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
361
361
361
361
361
256
256
256
363
364
363
364
176
175
175
176
258
258
258
258
258
258
258
258
361
361
362
362
248
248
248
OBO
407
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
6150854
6151219
6151578
6151936
6152292
6006 45 3
6006 45 5
6006 45 6
6006 45 7
6006 45 8
6933259
6933310
6933372
6933433
6006 48 6
6006 48 7
6006 48 8
6006 48 9
6006014
6006076
6006137
6006199
6006250
6006311
6006373
6006434
6007 24 4
6007 25 2
6007 26 0
6007 27 9
6007 28 7
6007 29 5
6007 30 9
6007 31 7
5439448 6007 49 6
5439479 6007 49 8
6007097
6007158
6007219
6007271
6007332
6007394
6007455
6007516
6007578
6629718
6356058
6007639
6007691
6007752
6007813
6007875
6007936
6007998
6008056
6008117
6008 04 6
6008 05 4
6008 06 2
6008 07 0
6008 08 9
6008 09 7
6008 10 0
6008 11 9
6008 12 7
6008 22 4
6008 23 2
6008 24 0
6008 25 9
6008 26 7
6008 27 5
6008 28 3
6008 29 1
6008 30 5
6008 31 3
6008 32 1
6146116
6146178
6146239
6146291
6168859
6168798
6168736
6168675
6168613
6168552
6168491
5433965
5433972
5433989
5434023
5434030
5434047
5434085
5434092
5434108
5434146
6010 46 6
6010 47 4
6010 48 2
6010 49 0
6010 50 4
6010 51 2
6010 52 0
6010 53 9
6010 54 7
6010 55 5
6010 56 3
6010 62 0
6010 62 2
6010 62 4
6010 62 6
6010 62 8
6010 63 0
6010 63 2
6010 63 4
6010 63 6
6010 63 8
6358632
6358694
6011230
6011292
6011353
6011414
6011476
6011537
6011599
6011650
6011711
6011773
6011834
6011896
6011957
6012015
6012077
6012138
6013 38 4
6013 39 2
6013 40 6
6013 41 4
6013 42 2
6013 43 0
6013 44 9
6013 45 7
6013 46 5
6013 47 3
6013 48 1
6013 84 8
6013 85 6
6013 86 4
6013 87 2
6013 88 0
6013 89 9
6013 90 2
408
OBO
KTS
Cena
K
€/m
€/ks
€/pár
€/ks
€/m
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
Stran EAN-C.
č. výr.
248 6012190 6013 91 0
248 6012251 6013 92 9
248
248
248 6012312 6015 17 4
6421398 6015 26 3
255 6785353 6015 27 1
255 6965847 6015 27 6
365 6965908 6015 27 8
365 6937394 6015 28 0
6608539 6015 33 6
308 6951970 6015 33 8
308 6952038 6015 34 0
308 6608591 6015 36 0
308 6608652 6015 37 9
308 6940875 6015 40 0
308 6940936 6015 40 2
308 6940998 6015 40 4
308 6941056 6015 40 6
6941117 6015 40 8
308 6952090 6015 41 8
308 6952151 6015 41 9
6952212 6015 42 0
6952274 6015 42 1
310 6952335 6015 42 2
310 6649990 6015 42 5
310 6650057 6015 43 3
310 6746118 6015 50 6
310 6746170 6015 51 4
310 6746231 6015 52 2
310 6746293 6015 53 0
310 6746354 6015 54 9
310 5239154 6015 55 2
309 5239161 6015 55 5
309 6785414 6015 56 5
309 6785476 6015 57 3
309 6785537 6015 58 1
309 6785599 6015 60 3
309 6785650 6015 61 1
309 5239208 6015 61 4
309 5239215 6015 61 7
309 6937455 6015 63 0
309 6937516 6015 63 2
309 6937578 6015 63 3
6937639 6015 63 4
6961528 6015 64 6
306 6042845 6015 64 8
306 6961580 6015 65 4
306 6042968 6015 65 6
306 6279371 6015 65 8
306 6043088 6015 66 0
306 6961641 6015 66 2
306 6043200 6015 66 4
306 6961702 6015 67 0
306 6043323 6015 67 2
306 6961764 6015 68 9
306 6043446 6015 69 1
304 5239222 6015 69 3
304 5239260 6015 69 5
304 5239277 6015 69 7
304 5239284 6015 69 9
304
304
304 6012671 6016 20 0
304 6012732 6016 23 5
304 6012794 6016 25 1
304
6012855 6016 27 8
309 6012916 6016 30 8
309 6013036 6016 42 1
309 6013098 6016 52 9
309 6518111 6016 54 5
309 6518050 6016 55 3
309 6517992 6016 56 1
309 6520510 6016 59 6
309 6013159 6016 63 4
309 6013210 6016 64 2
309 6120079 6016 64 8
309 5694052 6016 67 4
309 5694069 6016 67 6
309 6052578 6016 68 0
309 6054251 6016 68 4
309 6054312 6016 68 8
309 6307876 6016 71 5
309 6013272 6016 72 3
309 6013333 6016 73 1
Cena
K
€/m
€/ks
€/m
€/ks
Stran EAN-C.
č. výr.
309 6120253 6016 76 4
309 6013395 6016 82 0
6013456 6016 83 9
7261436 6016 85 5
261 6120437 6016 85 9
255
255 6307937 6017 03 7
255 6013579 6017 04 5
255 6013630 6017 06 1
396 6120499 6017 09 2
255 6295630 6017 13 4
255 6013692 6017 32 0
364 6013753 6017 33 9
142 6013814 6017 34 7
142 6013876 6017 35 5
255 6326112 6017 37 1
255
255 6013937 6017 42 8
255 6013999 6017 43 6
255 6014057 6017 44 4
255 6295692 6017 45 2
255 6014118 6017 46 0
255
255
255 6931330 6017 70 0
255
255 5164630 6017 70 2
142 5164647 6017 70 5
142
142 6014231 6018 30 0
142 6014293 6018 37 8
142 6014354 6018 40 8
142 6446896 6018 50 5
142 6229154 6018 51 3
142 5706007 6018 51 7
142 5618454 6018 52 0
142 6014415 6018 96 3
142
142 6014477 6019 06 4
142 6014538 6019 52 8
142 6014590 6019 56 0
347 6014651 6019 58 7
347 6014712 6019 61 7
347 6014774 6019 66 8
347 6014835 6019 70 6
142
142
142 5069225 6040 31 4
142 6453191 6040 32 2
142 6449835 6040 34 9
142 6453672 6040 35 7
142 6379392 6040 40 3
142 6502639 6040 41 1
142 6379453 6040 43 8
142 6379514 6040 44 6
142
142
142 6990382 6042 91 0
142
142
142 6050116 6043 03 8
6050178 6043 06 2
6050239 6043 11 9
366
366 6926657 6043 12 3
366
6050291 6043 12 7
367 6050352 6043 13 5
367 6050413 6043 20 8
254 6050475 6043 21 6
367 6050536 6043 22 4
252 6050598 6043 23 2
252 6051014 6043 40 2
252 6051076 6043 41 0
252 6051137 6043 42 9
252 6051199 6043 43 7
363 6051618 6043 60 7
395 6051670 6043 61 5
253 6051731 6043 62 3
363 6051793 6043 63 1
252 6052035 6043 70 4
252 6052097 6043 71 2
363 6052158 6043 72 0
253 6052219 6043 75 5
253 6052271 6043 76 3
364 6052332 6043 77 1
Cena
K
€/ks
€/m
G
€/ks
K
R
K
R
K
R
Individuální kód EAN-C 5647589
Stran EAN-C.
č. výr.
396 6052394 6043 79 8
252
363
252 5390848 6047 41 7
395 5390855 6047 43 3
5390862 6047 46 0
253 5390879 6047 61 1
363
253 5706083 6047 61 3
396 5706113 6047 61 4
369
261 5391197 6047 63 0
366
261 5706120 6047 63 2
261 5706137 6047 63 3
253
5391203 6047 63 8
259
259 5706144 6047 64 0
259 5706175 6047 64 1
259
259 5391210 6047 65 4
5706182 6047 65 6
257 5706199 6047 65 7
256 5391227
256
5706205
170 5706236
156
343 5391234
153
150 5706243
339 5706250
383
172 5391241
6047 68 9
6047 69 1
6047 69 2
6047 71 9
6047 72 1
6047 72 2
6047 73 5
172
172
158
377
305
377
158
5706267 6047 73 7
5706298 6047 73 8
201
201
201
201
212
212
212
212
6385577 6052 02 9
210
200
210
201
201
201
201
212
212
212
212
213
213
213
213
213
213
213
213
201
201
201
211
211
211
6057559 6050 36 0
6936137 6050 37 0
6936199 6050 37 5
6057856
6029655
6057979
6029716
6058099
6030019
6058150
6030071
6058273
6031399
6058396
6031511
6058518
6031634
6058631
6031696
6058754
6031757
6052 05 3
6052 05 6
6052 09 6
6052 10 3
6052 15 0
6052 15 3
6052 20 7
6052 21 0
6052 30 4
6052 30 7
6052 40 1
6052 40 5
6052 50 9
6052 51 2
6052 56 8
6052 57 1
6052 60 6
6052 60 9
6657490
6657551
6657612
6657674
6336678
6336739
6336791
6336852
6336913
6038718
6038770
6038831
6038893
6038954
6039012
6039074
6039135
6039197
6052 64 0
6052 64 3
6052 64 7
6052 65 0
6052 65 6
6052 66 2
6052 66 8
6052 67 1
6052 67 4
6052 70 0
6052 70 3
6052 70 6
6052 70 9
6052 71 2
6052 71 5
6052 71 8
6052 72 1
6052 72 4
Cena
R
€/ks
€/m
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
€/100 ks
€/m
R
K
Stran
211
198
198
198
203
351
390
203
351
390
203
351
390
203
351
390
203
351
390
203
351
390
203
351
390
324
324
324
231
231
230
231
230
231
230
231
230
231
230
231
230
231
230
231
230
231
230
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
5078784
5078814
5078821
5078838
5078845
5078968
5078999
6031818
6031931
6031993
6032051
6032174
6032235
6032297
6032358
6058877
6058938
6058990
6059058
6059119
6059171
5021124
5021155
5021162
5021216
5021223
5021247
6052 75 0
6052 75 2
6052 75 5
6052 75 7
6052 75 9
6052 76 1
6052 76 3
6052 82 1
6052 82 4
6052 82 8
6052 83 1
6052 83 4
6052 83 7
6052 84 1
6052 84 4
6052 87 8
6052 89 4
6052 90 8
6052 93 2
6052 95 9
6052 97 5
6052 99 1
6052 99 3
6052 99 4
6052 99 5
6052 99 6
6052 99 8
6059232
6059294
6386352
6059355
6059416
6386598
6053 04 1
6053 10 6
6053 16 5
6053 20 3
6053 30 0
6053 51 3
6059478 6053 54 8
6386659 6053 57 2
6059539 6053 59 9
6059591 6053 63 7
6387618 6055 05 2
6059652 6055 10 9
6387731 6055 14 1
6059713
6059775
6059836
6059898
6055 20 6
6055 30 3
6055 40 0
6055 50 8
6387854 6055 51 6
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
6059959 6055 52 4
6060016
6387915
6060078
6060139
6388035
6388097
6388219
6943876
6943937
5163329
6055 53 2
6055 55 9
6055 57 5
6055 61 3
6055 66 4
6055 69 9
6055 71 0
6055 81 0
6055 81 2
6055 82 0
6389292
6389353
6389414
6389476
6389537
6389599
6060191
6542659
6389711
6060252
6114672
6060313
6389834
6060375
6625215
6060436
6625277
6056 01 6
6056 02 4
6056 04 0
6056 05 9
6056 07 5
6056 08 3
6056 10 5
6056 14 8
6056 15 6
6056 20 2
6056 22 9
6056 29 6
6056 32 6
6056 40 7
6056 42 3
6056 50 4
6056 52 0
Cena
K
€/m
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
Stran EAN-C.
č. výr.
6060498
6389896
6389957
6390014
6390076
6390137
6060559
6060610
6060672
6120550
6120611
6120673
6120734
6120796
6120857
6050048
6044887
6050161
6050284
6050406
6050529
6333677
6333738
6333790
6333493
6333554
6333615
6056 60 1
6056 62 8
6056 63 6
6056 64 4
6056 65 2
6056 67 9
6056 69 5
6056 71 7
6056 73 3
6056 73 5
6056 73 7
6056 73 9
6056 74 2
6056 74 4
6056 74 6
6056 75 0
6056 75 5
6056 75 7
6056 75 9
6056 76 1
6056 76 3
6056 77 6
6056 79 2
6056 80 6
6056 97 0
6056 98 9
6056 99 7
6060733
6060795
6060856
6060917
6060979
6061037
6057 10 1
6057 20 9
6057 30 6
6057 40 3
6057 50 0
6057 53 5
199 6061099
6061150
199 6061211
199 6061273
6061334
6061396
204 6061457
6061518
204 6061570
6061631
204 6061693
6061754
204
204
204 6061815
204 6061877
6061938
204 6061990
6062058
204 6062119
6058 10 8
6058 20 5
6058 30 2
6058 39 6
6058 50 7
6058 60 4
6058 62 0
6058 64 7
6058 66 3
6058 69 8
6058 72 8
6058 74 4
242
242
242
242
242
242
242
357
357
357
357
357
357
357
357
358
358
358
358
358
358
393
393
393
393
393
393
199
199
199
199
199
199
199
204
204
204
204
204
204
204
320
320
320
6062171
6062232
6062294
6062355
6062416
6062478
6062539
6062591
6062652
6062713
352 6062775
352 6062836
352
352 5694441
352 5694472
352 5694489
205
205 5694496
205
205 5694502
205 5694533
205
205 5694540
205
205 5694557
205 5694564
205
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
6060 10 2
6060 19 6
6060 30 7
6060 40 4
6060 41 2
6060 52 8
6061 10 9
6061 20 6
6061 30 3
6061 40 0
6061 50 8
6061 55 9
6061 60 5
6061 62 1
6061 65 6
6061 67 2
6061 70 2
6061 72 9
6062 02 5
6062 02 8
6062 03 3
6062 05 0
6062 05 2
6062 05 4
6062 06 8
6062 08 4
6062 08 6
Cena
K
€/m
R
K
R
K
R
K
R
K
Stran EAN-C.
205
205
205
205
205
205
205
205
205
353
353
353
353
353
353
391
391
391
391
391
391
205
205
205
205
205
205
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
č. výr.
5694571 6062 11 4
5694588 6062 12 2
5694595 6062 13 2
5694601 6062 17 3
5694618 6062 28 0
5694625 6062 28 2
5694656 6062 28 4
5694663
5694670
5694687
5694694
5694700
5694717
6062 31 4
6062 32 1
6062 32 7
6062 33 1
6062 33 5
6062 33 8
6063611
6394630
6063673
6063734
6063796
5060369
5060390
5060406
6063857
6063918
6395231
6395293
6395354
6395415
6395477
5038702
6063970
6064038
6064090
6064151
6064212
6064274
5060413
6063 16 0
6063 17 9
6063 18 7
6063 20 9
6063 22 5
6063 23 4
6063 23 6
6063 23 8
6063 24 1
6063 27 6
6063 40 3
6063 43 8
6063 45 4
6063 47 0
6063 49 7
6063 50 0
6063 77 2
6063 78 0
6063 79 9
6063 84 5
6063 86 1
6063 88 8
6063 95 0
6396795
5069836
6026760
6396856
6050888
6396979
5069843
6397099
5069874
6308958
6397273
6397754
6397877
6397990
5069690
6398232
6102433
6064 30 2
6064 30 7
6064 31 9
6064 34 5
6064 35 3
6064 39 6
6064 40 9
6064 42 6
6064 43 5
6064 51 5
6064 52 3
6064 79 5
6064 83 3
6064 88 4
6064 92 2
6064 96 5
6064 97 3
6064335
6064397
6064458
6064519
6064632
6064694
6517930
6517879
6517817
6517756
6517213
6065 00 7
6065 10 4
6065 11 2
6065 14 7
6065 30 9
6065 31 7
6065 50 3
6065 51 1
6065 53 8
6065 54 6
6065 55 4
354 6441372 6065 60 0
392 6617050 6065 61 0
209
199
6064755 6066 04 6
362 6064816 6066 05 4
395
207 6935895 6066 50 5
353 6064991 6066 55 0
392 6065059 6066 56 9
5049623 6066 61 5
Cena
R
€/m
K
€/100 ks
€/m
€/ks
€/100 ks
X
€/ks
K
€/100 ks
€/ks
Stran EAN-C.
č. výr.
Cena
217 6046089 6066 62 3
223 6065110 6066 70 4
6065172 6066 71 2
286
362 6065233 6066 93 3
6084432 6066 94 1
199
246
266 6065356 6067 08 5
6065417 6067 09 3
199 6065479 6067 10 7
209 6065530 6067 11 5
207 6065592 6067 12 3
217 6065653 6067 13 1
223
286 6065714 6067 30 1
6065776 6067 32 8
206 6065899 6067 60 3
206 6065950 6067 61 1
206 6066018 6067 65 4
206 6066070 6067 66 2
206 6343157 6067 66 4
207 6955459 6067 67 5
207 6066131 6067 81 6
207 6066193 6067 91 3
207 6066254 6067 95 6
207 5694724 6067 97 0
223 6066315 6067 97 2
223 6066377 6067 98 0
223 6066438 6067 99 9
223
223 6066490 6068 02 2
223 5021483 6068 05 4
352
352 6066551 6068 08 1
352 6066612 6068 10 3
352 6066674 6068 11 1
352 6066735 6068 13 8
352
207 6049325 6068 14 6
6897070 6068 15 0
206
207 6066797 6068 15 4
206 6066858 6068 16 2
206 6066919 6068 17 0
207 6066971 6068 18 9
206 6067039 6068 19 7
207 6067091 6068 20 0
206 6067152 6068 21 9
207
207 5074526 6068 35 1
207 5074557 6068 35 5
223 5074564 6068 35 9
223 5074571 6068 36 3
223 5074588 6068 36 7
223 5074618 6068 37 1
223 5074625 6068 37 5
223 5079002 6068 77 1
5079019 6068 77 3
5079026 6068 77 5
232 5079057 6068 77 7
329 5079064 6068 77 9
329 5079071 6068 78 1
232 5079088 6068 78 9
378 5079118 6068 79 1
379 5079125 6068 79 3
231 5079132 6068 79 5
231 5079149 6068 79 7
231 5079170 6068 79 9
231
231 6067633 6069 30 4
6067756 6069 32 0
231 6067817 6069 33 9
231 6337033 6069 41 0
332 6068234 6070 24 8
379 6068296 6070 34 5
6068357 6070 44 2
6068418 6070 77 9
321 6068470 6070 78 7
6068531 6070 79 5
321
378 6068593 6071 24 4
321 6068654 6071 34 1
KTS
K
€/ks
X
R
K
R
K
R
K
Stran
321
321
209
379
332
200
210
200
210
218
224
200
200
210
210
355
355
392
392
218
224
200
199
211
218
224
355
393
200
200
200
200
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
200
218
224
211
X
€/m
331
331
331
379
379
379
331
331
OBO
409
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
6068715 6071 44 9
6068777 6072 24 0
6068838 6072 34 8
6068890 6072 44 5
6295579 6072 89 5
6295395 6072 90 9
5453451
5453468
5453475
5453482
5453512
5453529
6074 90 1
6074 91 2
6074 92 1
6074 95 2
6074 96 1
6074 97 2
6935956
6936014
5247135
6068951
6069019
6069071
6069132
6069194
6069255
6075 00 0
6075 00 5
6075 02 4
6075 09 6
6075 14 2
6075 15 0
6075 23 1
6075 25 8
6075 30 4
Cena
X
€/m
K
€/100 m
€/ks
€/m
6069316 6076 14 9
6069378 6076 24 6
6069439
6405916
6084135
6069491
6069552
6406098
6084197
6069613
6080 13 8
6080 15 4
6080 15 8
6080 19 7
6080 22 7
6080 23 5
6080 23 9
6080 29 4
6069736
6069798
6069859
6069910
6069972
6070039
6070091
6070152
6070213
6070275
6070336
6070398
6070459
6070510
6070572
6070633
6070695
6070756
6181933
6343218
6955510
5020998
5021001
5021032
6085 01 6
6085 03 2
6085 05 9
6085 20 2
6085 22 9
6085 24 5
6085 32 6
6085 34 2
6085 36 9
6085 51 2
6085 53 9
6085 55 5
6085 60 1
6085 62 8
6085 63 6
6085 64 4
6085 65 2
6085 66 0
6085 66 8
6085 67 2
6085 67 3
6085 67 5
6085 67 7
6085 67 9
6071173
6071234
6071296
6071357
6071418
6071470
6086 47 0
6086 49 7
6086 51 9
6086 65 9
6086 67 5
6086 69 1
6168439
6335053
6335114
6335176
6087 11 6
6087 13 2
6087 14 0
6087 15 9
6346639 6087 96 5
6299171
6299232
6901814
6299294
6299355
6897018
410
6091 16 4
6091 18 0
6091 22 9
6091 31 8
6091 33 4
6091 33 8
OBO
KTS
€/ks
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
Stran EAN-C.
331 6309610
6309672
331
331
332 6351435
6351497
6351558
194 6351619
194 6351671
6351732
6370030
322 6034277
322 6034031
322 6033973
322 5683506
322 5683513
322 5683520
5683568
5683575
321
321 6033676
321 6351916
328 6351978
328 6352036
378 6352098
328 6352159
328 6352210
378 6624737
6352272
328 6352333
328 6352395
6352456
329 6352517
329 6352579
329 6000975
378 6001033
329 6001095
329 6001156
329 6001217
378 6001279
5242512
208 5242529
208 5242536
208
208 6334810
208 6812059
208 6808939
208 6808397
208 6808335
208 6810734
208 6766390
208 6766451
208 6656059
354 6656295
354 5683582
354 5683599
354 5683605
354 5683612
354 5683629
391
391 6335237
391 6335299
391 6335350
391 6335411
391 6335473
6335534
217 6656417
217 6656479
217 6656530
217 6656592
217 6656653
217 6656714
6335596
209 6335657
209 6335718
209 6335770
209 6335831
6335893
209 6656776
6657018
282 5242543
282 5242550
371 5696346
282
282
371 6159314
č. výr.
6091 37 7
6091 39 3
6098 11 1
6098 11 5
6098 11 9
6098 12 3
6098 12 7
6098 14 1
6098 14 5
6098 14 9
6098 15 3
6098 15 7
6098 16 1
6098 16 5
6098 16 9
6098 17 3
6098 17 7
6098 30 4
6098 30 8
6098 31 2
6098 31 6
6098 32 0
6098 34 4
6098 34 8
6098 35 2
6098 35 6
6098 36 0
6098 40 5
6098 40 9
6098 41 3
6098 41 7
6098 42 1
6098 44 5
6098 44 9
6098 45 3
6098 45 7
6098 46 1
6098 47 5
6098 47 9
6098 48 3
6098 50 1
6098 50 5
6098 50 9
6098 51 3
6098 51 7
6098 55 0
6098 55 4
6098 55 8
6098 56 2
6098 56 6
6098 57 1
6098 57 3
6098 57 5
6098 57 7
6098 57 9
6098 70 3
6098 70 7
6098 71 1
6098 71 5
6098 71 9
6098 73 0
6098 73 4
6098 73 8
6098 74 2
6098 74 6
6098 80 0
6098 80 4
6098 80 8
6098 81 2
6098 81 6
6098 82 7
6098 83 1
6098 83 5
6098 83 9
6098 84 3
6098 86 0
6098 86 4
6098 86 8
6101 20 0
Cena
K
€/ks
€/m
€/ks
€/m
€/ks
€/m
Stran EAN-C.
č. výr.
282 6514038 6101 20 8
282 5022114 6101 21 6
5022121 6101 22 3
6524952 6101 23 2
282
282 6420735 6103 23 5
282 6420858 6103 25 1
282 6420971 6103 28 6
282 6421091 6103 31 6
282 6421213 6103 33 2
282 6289455 6103 42 1
282 6308651 6103 44 8
282 6308590 6103 45 6
282 6308538 6103 46 4
371 6308477 6103 48 0
371 5037354 6103 61 4
371 5037361 6103 61 8
371 5037378 6103 62 2
371 5037385 6103 62 6
5037415 6103 63 0
283
283
283
283 5122340 6108 10 2
283 5122395 6108 10 4
283 5122500 6108 10 9
283 5122586 6108 11 4
283 5123118 6108 15 2
283 5123163 6108 15 4
283 5123248 6108 15 9
283 5123354 6108 16 4
283
283
283
283 5063483 6200 50 8
283 5063513 6200 51 1
283 5063520 6200 51 4
283 5063537 6200 51 7
283 5063544 6200 52 0
283 5063575 6200 54 0
284 5063582 6200 54 3
284 5063599 6200 54 6
372 5063605 6200 54 9
5063636 6200 55 2
285 5063643 6200 58 3
285 5063650 6200 58 6
285 5063667 6200 58 9
285 5063698 6200 59 2
285 5063704 6200 59 5
285 5063711 6200 60 5
285 5063728 6200 60 8
285 5063759 6200 61 1
285 5063766 6200 61 4
285 5063773 6200 61 7
372 5063780 6200 62 3
372 5063827 6200 62 6
372 5063834 6200 62 9
372 5063841 6200 63 2
372 5063872 6200 63 5
5063889 6200 64 6
287 5063896 6200 64 9
287 5063902 6200 65 2
287 5063933 6200 65 5
287 5063940 6200 65 8
287
287 5065197 6200 83 2
287 5065463 6200 83 5
287 5065494 6200 88 2
287 5065500 6200 88 5
287 5065517 6200 92 6
287 5065524 6200 92 9
287
287 6126378 6203 02 7
287 6126439 6203 03 5
287 6126491 6203 04 3
287 6126552 6203 05 1
287 6126613 6203 07 8
287 6126736 6203 12 4
287 6126798 6203 13 2
287 6126859 6203 14 0
287 6126910 6203 15 9
287 6126972 6203 16 7
373
6132133 6205 03 8
6132195 6205 04 6
397 6132256 6205 05 4
Cena
K
€/m
D
€/ks
K
€/m
€/ks
Individuální kód EAN-C 5647589
Stran EAN-C.
397
397
397
397
6132317
6132379
6132492
6132553
6132614
6132676
6132737
6133574
6133635
6133697
6133758
6133819
6133932
6133994
6134052
6134113
6134175
č. výr.
6205 06 2
6205 07 0
6205 12 7
6205 13 5
6205 14 3
6205 15 1
6205 17 8
6205 53 4
6205 54 2
6205 55 0
6205 56 9
6205 57 7
6205 62 3
6205 63 1
6205 65 8
6205 66 6
6205 67 4
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
374
374
374
374 6135370 6206 12 3
374 6135431 6206 13 1
6135493 6206 15 8
6135554 6206 16 6
6135615 6206 17 4
323
323
323 5063957 6208 50 6
323 5063964 6208 50 9
323 5063995 6208 51 2
323 5064008 6208 51 5
323 5064015 6208 51 8
323 5064022 6208 53 8
5064053 6208 54 1
5064060 6208 54 4
5064077 6208 54 7
264 5064084 6208 55 0
264 5434153 6208 56 2
264 5434160 6208 56 6
264 5434207 6208 57 0
264 5434214 6208 57 4
265 5434221 6208 57 8
265 5064114 6208 58 1
265 5064121 6208 58 4
265 5064138 6208 58 7
265 5064145 6208 59 0
264 5064176 6208 59 3
264 5064183 6208 60 3
264 5064190 6208 60 6
264 5064206 6208 60 9
264 5064237 6208 61 2
264 5064244 6208 61 5
264 5064251 6208 62 7
264 5064268 6208 63 0
264 5064299 6208 63 3
264 5064305 6208 63 6
265 5064312 6208 63 9
265 5064329 6208 65 0
265 5064350 6208 65 3
265 5064367 6208 65 6
265 5064374 6208 65 9
265 5064381 6208 66 1
265 5064411 6208 70 0
265 5064428 6208 70 3
265 5064435 6208 70 6
265 5064442 6208 70 9
5064473 6208 71 2
265
265 6666799 6208 83 5
266 5065555 6208 84 0
266 5065562 6208 84 3
266 5065579 6208 84 6
266 5022084 6208 89 1
5065586 6208 89 5
267 5065616 6208 89 8
267 5046370 6208 93 2
267 5065623 6208 94 1
267 5065630 6208 94 4
267 5065647 6208 94 7
267
267 6142996 6211 03 8
267 6143054 6211 04 6
267 6143115 6211 05 4
267 6143177 6211 06 2
6143238 6211 07 0
267 6143351 6211 12 7
267 6143412 6211 13 5
267 6143474 6211 14 3
Cena
K
€/ks
Stran
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
€/m
€/ks
268
268
268
268
268
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
368
368
368
368
368
397
269
269
368
397
270
270
397
270
270
368
270
270
270
270
270
270
270
270
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Číselný rejstřík
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
EAN-C.
č. výr.
Cena
K
€/ks
Stran EAN-C.
6143535
6143597
6143719
6143771
6143832
6143894
6143955
6144075
6144136
6144198
6144259
6144310
6211 15 1
6211 17 8
6211 22 4
6211 23 2
6211 24 0
6211 25 9
6211 26 7
6211 32 1
6211 34 8
6211 35 6
6211 36 4
6211 37 2
6148752
6148813
6148875
6148936
6148998
6149117
6149179
6149230
6149292
6149353
6149476
6149537
6149599
6149650
6149711
6149834
6149896
6149957
6150014
6150076
6150199
6150250
6150311
6150373
6150434
6150557
6150618
6150670
6150731
6150793
6150915
6150977
6151035
6151097
6151158
6151271
6151332
6151394
6151455
6151516
6213 02 2
6213 03 0
6213 04 9
6213 05 7
6213 06 5
6213 13 8
6213 14 6
6213 15 4
6213 16 2
6213 17 0
6213 22 7
6213 23 5
6213 24 3
6213 25 1
6213 27 8
6213 32 4
6213 33 2
6213 34 0
6213 35 9
6213 36 7
6213 52 9
6213 53 7
6213 54 5
6213 55 3
6213 56 1
6213 63 4
6213 64 2
6213 65 0
6213 66 9
6213 67 7
6213 72 3
6213 73 1
6213 75 8
6213 76 6
6213 77 4
6213 82 0
6213 83 9
6213 84 7
6213 85 5
6213 86 3
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
6151639
6151691
6151752
6151813
6151875
6151998
6152056
6152117
6152179
6152230
6152353
6152414
6152476
6152537
6152599
6152711
6152773
6152834
6152896
6152957
6214 02 9
6214 03 7
6214 04 5
6214 05 3
6214 06 1
6214 13 4
6214 14 2
6214 15 0
6214 16 9
6214 17 7
6214 22 3
6214 23 1
6214 25 8
6214 26 6
6214 27 4
6214 32 0
6214 33 9
6214 34 7
6214 35 5
6214 36 3
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
5064480
5064497
5064503
5064534
5065203
5065210
5065227
5065258
5065265
5065272
6216 40 4
6216 40 7
6216 41 0
6216 41 3
6216 41 6
6216 42 3
6216 42 6
6216 42 9
6216 43 2
6216 43 5
€/m
270
270
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
č. výr.
5065289
5065319
5065326
5065333
5065340
5065371
5065388
5065395
5065401
5065432
6216 44 2
6216 44 5
6216 44 8
6216 45 1
6216 45 4
6216 46 5
6216 46 8
6216 47 1
6216 47 4
6216 47 7
5065678
5065685
5065692
5065708
5065739
5065746
6216 54 5
6216 54 8
6216 58 7
6216 59 0
6216 65 0
6216 65 3
6157273
6157334
6157396
6157457
6157518
6157631
6157693
6157754
6157815
6157877
6217 62 1
6217 64 8
6217 65 6
6217 66 4
6217 67 2
6217 72 9
6217 73 7
6217 74 5
6217 75 3
6217 76 1
6160150
6160211
6160273
6160334
6160396
6160518
6160570
6160631
6160693
6160754
6218 82 2
6218 83 0
6218 84 9
6218 85 7
6218 86 5
6218 93 8
6218 94 6
6218 95 4
6218 96 2
6218 97 0
6160877
6160938
6160990
6161058
6161119
6161232
6161294
6161355
6161416
6161478
6161591
6161652
6161713
6161775
6161836
6161959
6162017
6162079
6162130
6162192
6219 22 5
6219 23 3
6219 24 1
6219 26 8
6219 27 6
6219 32 2
6219 33 0
6219 34 9
6219 35 7
6219 36 5
6219 52 7
6219 53 5
6219 54 3
6219 55 1
6219 57 8
6219 62 4
6219 63 2
6219 64 0
6219 65 9
6219 66 7
6163397
6163458
6163519
6163571
6163632
6220 43 6
6220 44 4
6220 45 2
6220 46 0
6220 47 9
6164417
6164479
6164530
6164592
6164653
6015252
6524839
6164714
6089116
6164837
6089239
6164950
6165018
6165070
6165131
6165193
6165254
6165315
6165438
6221 00 9
6221 01 7
6221 07 6
6221 08 4
6221 12 2
6221 13 0
6221 15 7
6221 20 3
6221 21 6
6221 24 6
6221 25 9
6221 30 0
6221 31 9
6221 35 1
6221 37 8
6221 38 6
6221 41 6
6221 42 4
6221 51 3
Cena
K
€/m
€/ks
Stran EAN-C.
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
6166152
6166213
6166275
6166336
6166398
č. výr.
6221 85 8
6221 86 6
6221 87 4
6221 88 2
6221 89 0
6167173 6222 35 8
6333134 6222 36 6
5667995 6222 50 2
5668008 6222 53 7
273 5668015 6222 55 3
273
274
274 6169092 6227 02 3
274 6169153 6227 03 1
274 6169214 6227 05 8
6169276 6227 06 6
275 6169337 6227 07 4
275 6169399 6227 12 0
275 6169450 6227 13 9
275 6169511 6227 14 7
275 6169573 6227 15 5
275 6169634 6227 16 3
275 6169696 6227 42 2
275 6169757 6227 43 0
275 6169818 6227 44 9
275 6169870 6227 45 7
6169931 6227 46 5
275 6072613 6227 60 0
275 6072736 6227 60 4
275 6072910 6227 60 8
275 6073092 6227 61 2
275 6073276 6227 61 6
275
275 6170296 6227 62 7
275 6170470 6227 70 8
275 6170531 6227 71 6
275 5684107 6227 72 4
6170838 6227 85 6
275 6170890 6227 86 4
275 5696353 6227 86 8
275 6170951 6227 90 2
275 6171019 6227 91 0
275 5696360 6227 91 4
275 6171071 6227 95 3
275 6171132 6227 96 1
275 5696407 6227 96 5
275
275 6171798 6229 33 6
275 6171859 6229 34 4
275 6171910 6229 35 2
275 6171972 6229 36 0
275 6172030 6229 37 9
275 6172092 6229 42 5
275 6172153 6229 43 3
275 6172214 6229 44 1
275 6172276 6229 46 8
275 6172337 6229 47 6
275 6172696 6229 72 7
6172757 6229 73 5
277 6172818 6229 74 3
277 6172870 6229 75 1
277 6172931 6229 77 8
277
277 6173891 6230 42 3
6173952 6230 43 1
276 6174010 6230 45 8
276 6174072 6230 46 6
276 6174133 6230 47 4
276 6174492 6230 72 5
276 6174553 6230 73 3
375 6174614 6230 74 1
398 6174676 6230 76 8
277 6174737 6230 77 6
277
277 6503711 6231 46 2
277 6503773 6231 47 0
266 6503834 6231 48 9
266 6503896 6231 49 7
270 6503957 6231 50 0
270 6504015 6231 52 7
369 6504077 6231 53 5
274 6504138 6231 54 3
274 6504190 6231 55 1
276 6504251 6231 57 8
Cena
K
€/ks
€/pár
€/m
€/ks
Stran EAN-C.
č. výr.
Cena
K
€/ks
Stran
6504619
6504671
6504732
6977420
6977482
6505210
6505272
6505333
6505395
6505456
6080410
6080472
6080533
6080595
6080656
6080717
6080779
6080830
6080892
6080953
6231 66 7
6231 67 5
6231 68 3
6231 69 1
6231 70 5
6231 80 2
6231 81 0
6231 82 9
6231 83 7
6231 84 5
6231 90 0
6231 90 4
6231 90 8
6231 91 2
6231 91 6
6231 92 2
6231 92 6
6231 93 0
6231 93 4
6231 93 8
6174799
6174850
6174911
6174973
6175031
6073450
6073634
6073696
6073757
6073993
6232 02 7
6232 03 5
6232 04 3
6232 05 1
6232 07 8
6232 38 0
6232 38 4
6232 38 8
6232 39 2
6232 39 6
6175390
6175512
6175574
6175758
6175819
6175932
6232 43 4
6232 48 5
6232 50 7
6232 60 4
6232 61 2
6232 66 3
6176298
6176359
6176410
6176472
6176533
6176595
6176656
6176717
6176779
6176830
6176892
6176953
6177011
6177073
6177134
6233 42 2
6233 43 0
6233 44 9
6233 45 7
6233 46 5
6233 62 7
6233 63 5
6233 64 3
6233 65 1
6233 67 8
6233 72 4
6233 73 2
6233 74 0
6233 75 9
6233 76 7
297
297
297
297
297
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
6445691
6445752
6445813
6445875
6445936
6446414
6446476
6446537
6446599
293 6446650
293
293
293 5668022
293
293
293 6883035
293 6883097
293 6883158
293 6883219
6883271
294 6883332
294 6883394
294 6883455
294 6883516
294 6883578
294 5037262
294 5037293
294 5037309
294 5037316
294 5037323
6239 15 3
6239 16 1
6239 18 8
6239 19 6
6239 21 8
6239 77 3
6239 78 1
6239 80 3
6239 81 1
6239 83 8
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
277
277
277
277
277
278
232
265
269
273
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
295
285
285
373
285
285
373
285
285
373
286
286
373
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
6310 39 8
6311 00 8
6311 01 2
6311 01 6
6311 02 0
6311 02 4
6311 05 9
6311 06 3
6311 06 7
6311 07 1
6311 07 5
6311 20 2
6311 20 6
6311 21 0
6311 21 4
6311 21 8
KTS
€/m
€/ks
€/pár
€/m
OBO
294
294
294
294
294
295
295
295
295
295
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
296
296
296
296
296
299
299
299
299
299
299
290
296
296
296
296
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
374
374
374
374
374
411
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
6301874
6301935
6301997
6302055
6302116
6302178
6302239
6302291
6302352
6302413
6302475
6302536
6302598
6304271
6302659
6302710
6302772
6302833
6302895
6302956
6303311
6303373
6303434
6303496
6303557
6312 33 0
6312 34 9
6312 35 7
6312 36 5
6312 37 3
6312 43 8
6312 44 6
6312 45 4
6312 46 2
6312 47 0
6312 63 2
6312 64 0
6312 65 9
6312 66 7
6312 67 5
6312 71 3
6312 72 1
6312 74 8
6312 75 6
6312 76 4
6312 93 4
6312 94 2
6312 95 0
6312 96 9
6312 97 7
6182770
6182831
6182893
6182954
6183012
6183074
6183135
6183197
6183258
5804550
5805038
5934936
6183494
5934752
6183616
5934875
5934219
6183791
6183852
6183913
6337 03 1
6337 05 8
6337 06 6
6337 07 4
6337 08 2
6337 09 0
6337 10 4
6337 11 2
6337 12 0
6337 13 9
6337 14 7
6337 15 5
6337 16 3
6337 17 1
6337 19 8
6337 20 1
6337 22 8
6337 23 6
6337 24 4
6337 25 2
5668039 6338 45 8
5668046 6338 46 2
5668060
5668077
6185412
6185474
6185535
6185597
6185658
6185719
6185771
6185832
6185894
6185955
6186013
6186136
6186198
6186495
6338 49 7
6338 51 9
6338 60 7
6338 61 5
6338 62 3
6338 63 1
6338 65 8
6338 66 6
6338 67 4
6338 68 2
6338 69 0
6338 70 4
6338 71 2
6338 73 9
6338 74 7
6338 80 1
6186556
6186617
6186679
6186730
6186792
6186853
6186914
6186976
6187034
6187096
6187157
6187218
6187270
6187331
6187393
6187454
6187515
6187577
6339 01 8
6339 03 4
6339 05 0
6339 07 7
6339 09 3
6339 11 5
6339 13 1
6339 16 6
6339 18 2
6339 19 0
6339 20 4
6339 21 2
6339 22 0
6339 23 9
6339 24 7
6339 25 5
6339 26 3
6339 27 1
412
OBO
KTS
Cena
K
€/ks
Stran EAN-C.
289
289
289
289
289
289
289
289
289
289
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
R
K
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
149
152
155
169
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
č. výr.
6187638 6339 29 8
Cena
K
€/ks
Stran EAN-C.
6341 60 8
6341 61 6
6341 62 4
6341 63 2
5705635
5705642
5705659
5618461
5705666
5705673
5705680
5705697
5705352
5705369
5705376
5705383
5705390
5705406
5705413
5705420
5705437
6225491
5705703
5705710
5705727
5705765
5705772
5706373
5705789
5705826
5705833
5705840
5705871
5618478
5395355
6342 37 5
6342 37 9
6342 38 1
6342 38 9
6342 39 1
6342 39 3
6342 39 5
6342 39 7
6342 40 1
6342 40 3
6342 40 5
6342 40 7
6342 40 9
6342 41 1
6342 41 3
6342 41 5
6342 41 7
6342 45 0
6342 45 5
6342 45 7
6342 46 0
6342 46 3
6342 46 6
6342 46 8
6342 48 5
6342 48 8
6342 49 1
6342 49 4
6342 49 7
6342 50 5
6342 53 0
6536832
6536894
6340156
5703938
6346813
6346875
6346 71 5
6346 73 1
6346 75 8
6346 76 3
6346 80 4
6346 82 0
6190515
6190577
152 6190638
152 6190874
152
152 6190935
152 6190997
152 6465972
152 6466092
6347 05 3
6347 06 1
6347 08 8
6347 84 3
6187690
6187751
6187812
6187874
6187935
6187997
6188055
6188116
6188178
6188239
6188291
6188352
6188413
6188475
6188536
6188598
6188659
6188710
6188772
6188833
6188895
6458233
6959006
6959068
6959129
6959181
6601752
6043927
6044047
6044160
6284177
6437597
6437658
6446957
6437719
6340 01 6
6340 03 2
6340 05 9
6340 07 5
6340 09 1
6340 11 3
6340 14 8
6340 16 4
6340 18 0
6340 19 9
6340 20 2
6340 21 0
6340 22 9
6340 23 7
6340 24 5
6340 25 3
6340 26 1
6340 28 8
6340 29 6
6340 31 8
6340 37 7
6340 39 3
6340 88 1
6340 90 3
6340 91 1
6340 93 8
6340 94 6
6340 95 0
6340 95 4
6340 95 8
6340 96 2
6340 96 6
6340 97 0
6340 98 9
6340 99 7
155 6536351
6536290
156 6536238
156 6536177
156
156 6189137
156 6189434
156 6189731
156 6190034
156 6190096
156 6190157
156
156 6221776
156 6222018
156 6222070
156 6222315
156 6222377
156 6222438
156 6222490
156 6223510
156 6223572
156 6223633
156 6224296
156 5710905
153 6224418
153
153 6224470
153 6224531
153 6224593
153 6224654
153 6224715
153 6224777
153 6225019
153 6225071
153 6225132
153 6225378
153 6225439
5020981
6181995
6182053
6183319
6237135
6183371
5022305
6081554
6081615
6081677
6081738
6081851
6081912
6081974
6082094
6082155
6082216
6082278
6815531
6815593
6815654
6815715
6815890
6816194
6816316
6816439
6459919
6816552
6816613
6477135
6644230
6350292
6350414
6350476
6350537
6350599
6624492
6350711
6350773
6350834
6341 05 3
6341 05 5
6341 05 7
6341 05 9
6341 06 3
6341 06 5
6341 07 3
6341 10 1
6341 10 5
6341 10 9
6341 11 3
6341 12 1
6341 12 5
6341 12 9
6341 13 3
6341 13 7
6341 14 1
6341 15 2
6341 20 9
6341 21 3
6341 21 7
6341 22 1
6341 22 5
6341 22 8
6341 23 3
6341 23 7
6341 24 1
6341 24 5
6341 24 9
6341 35 8
6341 36 2
6341 36 6
6341 37 0
6341 37 4
6341 37 8
6341 38 2
6341 38 6
6341 39 0
6341 39 4
6341 39 8
384
384
384
384
384
384
384
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
384
384
384
384
384
384
384
384
384
384
384
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
6536771
6536719
6536658
6536597
6536535
6536474
6536412
6341 52 7
6341 53 5
6341 54 3
6341 55 1
6341 57 8
6341 58 6
6341 59 4
R
č. výr.
6341 76 4
6341 81 0
6341 86 1
6341 95 0
6341 96 9
6341 99 3
6342 30 2
6342 30 4
6342 30 6
6342 30 8
6342 31 0
6342 31 2
6342 31 4
6342 31 6
6342 31 8
6342 32 8
6342 33 8
6342 34 0
6342 34 5
6342 35 1
6342 35 3
6342 35 5
6342 35 7
6342 35 9
6342 36 2
6342 36 4
6342 36 6
6342 36 8
6342 37 0
6342 37 2
6348 10 6
6348 15 7
6348 40 8
6348 44 0
Cena
R
€/ks
K
R
K
Individuální kód EAN-C 5647589
Stran EAN-C.
č. výr.
Cena
K
€/ks
Stran
6340217
5706014
5706021
5354826
5354833
5706038
5395393
6168910
6901456
5018360
5018452
6437771
6437832
6348 87 4
6348 87 6
6348 87 7
6348 88 1
6348 88 3
6348 88 4
6348 88 5
6348 90 4
6348 92 0
6348 92 5
6348 92 7
6348 93 9
6348 94 7
6191352
6191413
6191475
6191536
6191598
6191659
6191710
6191772
6191833
6191895
6191956
6192076
149 6192199
149 6192250
149
149 6194292
149 6194353
149 6194414
149
149
149 6194476
149 6194537
149 6194599
6194650
382 6194711
382 6194773
382 6194834
382 6194896
382 6194957
382 6195015
382 6195077
382 6195138
338 6195190
338 6195251
338 6195312
338 6195374
338 6195435
338 6195497
338 6195558
338 6195619
338 6114498
150 6114610
338 6579075
338 6579259
338
338
338 5373070
338 6195671
382 6295753
382 6295876
382 6295814
382 6471195
382
382 6296354
382 6296415
5523666
176 5523673
176 5523680
168 5523727
168
157 6765553
158 6874699
6765676
170 6765737
170 6765799
171 5364061
171 5364078
5364085
171 6939374
171 6939435
188 6939497
188 6939558
6349 05 6
6349 10 2
6349 15 3
6349 19 6
6349 21 8
6349 27 7
6349 40 4
6349 41 2
6349 43 9
6349 44 7
6349 46 3
6349 81 1
6349 84 6
6349 85 4
156
156
157
343
157
343
180
180
180
180
180
347
347
347
6354 10 6
6354 11 4
6354 12 2
175
175
175
152
152
152
152
343
343
343
343
343
343
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
6355 02 1
6355 04 8
6355 05 6
6355 06 4
6355 07 2
6355 21 8
6355 22 6
6355 23 4
6355 24 2
6355 25 0
6355 30 7
6355 31 5
6355 32 3
6355 33 1
6355 35 8
6355 40 4
6355 41 2
6355 42 0
6355 43 9
6355 44 7
6355 80 0
6355 80 4
6355 80 8
6355 81 2
6356 05 5
6356 10 9
6356 31 1
6356 36 2
6356 39 7
6356 91 5
€/pár
€/ks
150
339
383
151
151
339
383
153
153
341
385
153
341
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
176
176
176
175
140
140
330
330
330
330
6357 00 8
6357 01 6
6357 50 6
6357 51 6
6357 53 6
6357 53 8
330
330
140
337
140
337
6358 50 0
6358 51 0
6358 52 7
6358 53 5
6358 54 3
6358 69 0
6358 69 2
6358 69 4
6358 70 5
6358 70 9
6358 71 3
6358 71 7
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
6947171
6947232
6947294
6947355
5268611
5435761
5435778
5435785
5435815
5435822
5435839
5435846
5435877
5435884
5435891
6358 75 2
6358 75 6
6358 76 0
6358 76 4
6358 81 0
6358 85 3
6358 85 6
6358 86 0
6358 86 4
6358 86 8
6358 88 4
6358 88 8
6358 89 2
6358 89 6
6358 90 0
6196333
6196395
6196456
6196517
6196579
6196630
6196692
6196753
6196814
6196876
6196937
6196999
6197057
6197118
6197170
6197231
6197293
6197415
6361 02 1
6361 05 6
6361 07 2
6361 09 9
6361 11 0
6361 13 7
6361 15 3
6361 18 8
6361 21 8
6361 23 4
6361 25 0
6361 27 7
6361 29 3
6361 31 5
6361 33 1
6361 36 6
6361 38 2
6361 42 0
6198610 6363 80 6
6198672 6363 81 4
6198733 6363 82 2
5076858
5076865
5076896
6881413
6148219
6881475
6881536
6881598
6363 86 1
6363 86 5
6363 86 9
6363 90 3
6363 90 7
6363 91 1
6363 93 8
6363 94 6
6198979
6199037
6199099
6199273
6199334
6199396
6199457
6364 10 1
6364 15 2
6364 20 9
6364 30 6
6364 32 2
6364 34 9
6364 36 5
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
6473717 6364 40 3
6473779 6364 50 0
6473830 6364 60 8
5668084 6364 62 5
Cena
K
€/ks
Stran EAN-C.
141
141
141
141
320
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
R
K
R
K
R
K
6627615
6545353
6545292
6079032
5076957
5076964
5076971
5076988
5617785
5617792
5617808
5617815
č. výr.
6366 02 3
6366 03 1
6366 06 6
6366 09 0
6366 13 1
6366 13 5
6366 13 9
6366 14 3
6366 14 5
6366 14 6
6366 14 8
6366 14 9
146
146
146
146
145
145
145
145
145
145
147
6473892
6473953
6474011
6555673
6282739
5617730
5617860
5617877
6364 65 9
6364 66 7
6364 67 5
6364 68 3
6364 80 2
6364 84 8
6364 85 0
6364 85 2
6511754
6042609
6511815
6984329
5076902
5076919
5076926
5617747
5617754
5617761
5617778
6365 90 6
6365 91 4
6365 92 2
6365 94 9
6365 97 7
6365 98 1
6365 98 5
6365 98 9
6365 99 1
6365 99 3
6365 99 5
144
144
144
144
144
144
144
336
336
336
336
6627554 6366 01 5
147
146
146
146
146
147
336
336
336
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
K
€/ks
5668091 6372 88 1
5668107 6372 89 8
6199631 6373 06 2
6199693 6373 07 0
6199754 6373 10 0
5614159 6373 10 3
6817634
6817696
6817757
6817818
6817870
6817931
6049080 6404 00 6
6049202 6404 01 4
6077595
6078370
6199877
6616152
6077717
6078431
6199990
6200054
6200115
6200238
6200290
6291311
6817573
6200351
6603077
6200412
6200474
6200535
6200597
6200658
6064328
6200719
6200771
6200832
6200894
6822072
6437894
5045243
6201198
6201259
6201310
6201372
€/m
€/ks
6392 00 8
6392 01 6
6392 02 4
6392 03 2
6392 04 0
6392 05 9
6199815 6406 12 2
143 5059585 6406 12 5
143 6563111 6406 13 0
143 5059561 6406 13 3
143
143
143
143
143
143
143
143
Cena
6406 13 8
6406 14 2
6406 15 7
6406 18 1
6406 18 9
6406 19 3
6406 20 3
6406 25 4
6406 27 0
6406 52 1
6406 55 6
6406 56 4
6406 58 0
6406 60 2
6406 61 0
6406 69 6
6406 71 8
6406 72 6
6406 75 0
6406 76 9
6406 78 5
6406 80 7
6406 81 5
6406 82 3
6406 86 6
6406 87 0
6406 87 2
6406 90 7
6406 93 9
6406 96 3
6406 97 1
6406 99 8
6201433 6407 04 8
6201730 6407 47 1
6201792 6407 52 8
6201853 6407 53 6
6201914 6407 56 0
6201976 6407 57 9
6479535 6408 47 8
6202157 6408 51 6
€/100 ks
R
K
R
K
R
Stran EAN-C.
147
147
147
147
147
147
147
147
337
337
337
337
6479955
6480012
6480074
6480135
6623952
6078493
6078554
6078615
č. výr.
6408 70 2
6408 71 0
6408 72 9
6408 73 7
6408 95 8
6408 96 2
6408 96 6
6408 97 0
Cena
K
€/100 ks
6202218 6410 08 1
6202270 6410 10 3
6202331 6410 11 1
181
181 6229277
5706045
5618485
348 6818235
181 6202751
6202812
181 6894253
181 5018346
5018407
386 6202874
386 6202935
386
386 6202997
386
386 6555611
5617884
6416 44 6
6416 44 8
6416 45 0
6416 46 2
6416 48 9
6416 50 0
6416 50 4
6416 50 7
6416 51 1
6416 51 9
6416 52 7
6416 55 1
6416 58 6
6416 59 4
195 6203475 6417 75 2
195 6203536 6417 77 9
6203598 6417 79 5
6203659 6417 81 7
186 6203710 6417 83 3
186 6203772 6417 86 8
186 6203833 6417 88 4
186 6340279 6417 90 6
6340330 6417 91 0
348 6340392 6417 91 4
388 6340453 6417 91 8
186 6340514 6417 92 2
186 6340576 6417 92 6
348 6340637 6417 93 0
388 6340699 6417 93 4
186 6340750 6417 93 8
158
186 6348794 6418 24 4
348 6822133 6418 24 8
348 6437474 6418 25 0
389 6518470 6418 25 2
389 6204373 6418 27 9
348 6204434 6418 28 7
389 6204496 6418 29 5
348 6204557 6418 31 7
339 6204618 6418 36 8
348 6204670 6418 37 6
343 6204731 6418 55 4
348 6204793 6418 57 0
389 6204854 6418 59 7
348 6204915 6418 61 9
348 6204977 6418 62 7
348 6205035 6418 63 5
348 6205097 6418 65 1
383 6205158 6418 68 6
389 6205219 6418 70 8
186 6205271 6418 72 4
186
186 6205332 6418 75 9
186 6205394 6418 76 7
186 6205455 6418 77 5
6205516 6418 79 1
186 6205578 6418 81 3
186 6205639 6418 84 8
186 6205691 6418 85 6
6205752 6418 86 4
148
6481637 6418 87 2
151
186 6205813 6419 04 6
6205875 6419 06 2
158 6205936 6419 08 9
6205998 6419 10 0
148 6206056 6419 11 9
6206117 6419 12 7
Stran EAN-C.
R
K
R
K
Cena
6206179
6206230
6482412
6482474
5058663
5058687
5058731
5058786
5058809
5058670
5058724
5058748
5058793
5058847
6206292
6206353
6206414
6206476
6206537
6419 14 3
6419 17 8
6419 19 4
6419 20 8
6419 46 4
6419 46 8
6419 47 2
6419 47 6
6419 48 0
6419 50 1
6419 50 5
6419 50 9
6419 51 3
6419 51 7
6419 53 4
6419 55 0
6419 57 7
6419 59 3
6419 61 5
6206599
6206650
6206711
6206773
6206834
6206896
148 6206957
6419 70 4
6419 71 2
6419 72 0
6419 74 7
6419 76 3
6419 79 8
6419 82 8
148 6483730
337
6207015
166
166
166 6662470
166 6079155
166 6662531
166 6662593
166 6662654
167 6662715
167 6662777
167 5058373
167 5058380
167 5058427
167 5058434
167 5058502
167 5058540
167 5706304
5706311
140 5395362
339 5706052
151 5706328
151 5706359
344
158 6207077
158 6207138
158 6207190
344 6207251
344 6207312
165 6207374
165 6207435
165 6207497
165
165
165 6207558
165 6207619
165 6207671
165 5061953
165 5061960
5061977
173
173 6207732
173 6207794
173 6207855
173 6207916
173 6207978
173 6208036
173 6208098
6419 83 6
187
187
187
187
188
188
253
388
141
141
141
€/ks
č. výr.
150
339
383
385
341
153
154
341
385
156
343
6419 84 4
6420 60 6
6420 60 7
6420 60 8
6420 61 0
6420 61 2
6420 61 4
6420 61 6
6420 62 5
6420 62 8
6420 63 1
6420 63 4
6420 63 7
6420 64 0
6420 64 2
6420 64 4
6420 64 6
6420 64 8
6420 65 0
6420 65 2
6420 65 6
6420 66 4
6420 68 0
6420 71 0
6420 74 5
6420 78 8
6420 79 6
6420 82 6
6421 00 8
6421 02 4
6421 03 2
6421 03 6
6421 04 0
6421 04 4
6421 32 6
6421 33 4
6421 35 0
6421 38 5
6421 42 3
6421 46 6
6421 49 0
173
174
174
174
174
174
174
5438519 6424 54 8
5438526 6424 55 0
5438533 6424 55 2
5438540 6424 55 4
KTS
K
€/ks
R
K
R
K
R
K
R
K
€/100 ks
R
€/ks
OBO
Stran
174
174
174
174
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
167
167
167
167
167
164
164
164
164
164
164
164
164
164
163
163
163
163
163
163
163
345
345
345
345
345
345
387
387
387
387
387
387
162
162
162
162
162
162
162
162
344
344
344
344
344
344
173
173
173
173
173
173
173
186
160
160
160
413
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
5438571 6424 55 6
6324736
6325030
6325337
6325634
6424 60 0
6424 60 8
6424 61 6
6424 62 4
6636853
6636976
6637034
6637096
6424 71 6
6424 73 2
6424 74 0
6424 75 9
6208876 6437 10 9
6208937
6209057
6209118
6209170
6209231
6209293
6442 80 3
6442 83 8
6442 85 4
6442 87 0
6442 89 7
6442 91 9
6441433
6441495
6617111
6661091
6661152
6661879
6349753
6554478
5021049
6955879
5021094
5049722
5021100
6443 06 3
6443 06 7
6443 07 1
6443 07 5
6443 07 9
6443 08 3
6443 31 1
6443 34 6
6443 61 5
6443 62 1
6443 62 5
6443 62 6
6443 62 7
6210374
6210435
6210497
6818419
6818471
6818532
6210732
6210794
6210855
6818594
6818778
6818839
6211098
6211159
6211210
7000 38 3
7000 40 5
7000 42 1
7000 47 2
7000 49 9
7000 51 0
7000 52 9
7000 54 5
7000 56 1
7000 63 4
7000 65 0
7000 67 7
7000 68 5
7000 70 7
7000 71 5
6211630
6211692
6211753
6818891
6819317
6819379
6211999
6212057
6212118
6819430
6819492
6819553
6212354
6212415
6212477
7001 29 0
7001 30 4
7001 31 2
7001 76 2
7001 78 9
7001 80 0
7001 81 9
7001 83 5
7001 85 1
7001 89 4
7001 91 6
7001 93 2
7001 94 0
7001 96 7
7001 97 5
6212897
6212958
6213016
6819614
6819676
6819737
6213252
6213313
6213375
6819799
6819850
6819911
6213610
6213672
6213733
7002 39 4
7002 41 6
7002 43 2
7002 47 5
7002 49 1
7002 51 3
7002 52 1
7002 55 6
7002 57 2
7002 63 7
7002 65 3
7002 68 8
7002 69 6
7002 72 6
7002 73 4
6214150 7003 39 0
414
OBO
KTS
Cena
R
€/ks
K
R
K
R
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
Stran EAN-C.
160 6214211
6214273
161 6820153
161 6820214
161 6820276
161 6214877
6214938
159 6214990
159
159 6215416
159 6215478
6215539
6820511
254 6820573
6820634
346 6216130
346 6216192
346 6216253
346
346
346 6216314
6947416
346 6216376
346 6216437
346 6216499
346 6216550
346 6500239
346 6216611
388 6216673
388 6216734
388 6216796
388 6216857
388 6216918
388 6216970
388 6217038
6217090
6217151
211 6217212
211 6217274
211 6217335
219 6217397
219 6217458
219 6217519
219 6217571
219
219 6217878
224 6500352
224 6217939
224 6217991
225 6218059
225 6218110
225 6218172
6218233
212 6218295
212 6218356
212 6218417
219 6218479
219 6218530
219 6218592
220 6218653
220 6218776
220 6218837
225
225 5047315
225 5047322
225 5047339
225 5047346
225 5047377
5047384
212 5047391
212 5047407
212 5047438
220 5047445
220 5047452
220 5047469
220 5047490
220 5047506
220 5047513
225 5047520
225 5711414
225 5711421
226 5711438
226 5711445
226 5711452
5711469
213 5711476
č. výr.
7003 41 2
7003 43 9
7003 63 3
7003 66 8
7003 68 4
7003 69 2
7003 71 4
7003 72 2
Cena
R
€/ks
7004 39 7
7004 41 9
7004 43 5
7004 64 8
7004 66 4
7004 68 0
7004 69 9
7004 71 0
7004 72 9
7005 00 8
7005 01 6
7005 02 4
7005 04 0
7005 06 7
7005 32 6
7005 33 4
7005 34 2
7005 36 9
7005 38 5
7005 40 7
7005 42 3
7005 46 6
7005 48 2
7005 50 4
7005 52 0
7005 54 7
7005 56 3
7005 62 8
7005 64 4
7005 66 0
7005 68 7
7005 70 9
7005 71 7
7006 32 2
7006 33 0
7006 34 9
7006 36 5
7006 38 1
7006 41 1
7006 44 6
7006 46 2
7006 48 9
7006 50 0
7006 52 7
7006 54 3
7006 57 8
7006 62 4
7006 64 0
7006 68 3
7006 70 5
7007 00 1
7007 00 5
7007 00 9
7007 01 3
7007 01 7
7007 02 1
7007 02 5
7007 02 9
7007 05 1
7007 05 5
7007 05 9
7007 06 3
7007 06 7
7007 07 1
7007 07 5
7007 07 9
7007 17 0
7007 17 4
7007 17 8
7007 18 2
7007 18 6
7007 20 0
7007 20 4
Stran EAN-C.
5711483
5711513
5711520
5711537
5711544
5711575
5711582
5711599
5711605
5711636
5711643
5711650
5711667
5711698
5711704
5711711
5711728
5711759
5711766
5711773
5711780
5711810
5711827
5711834
5711841
5711872
5711889
7007 20 8
7007 21 2
7007 21 6
7007 23 0
7007 23 4
7007 23 8
7007 24 2
7007 24 6
7007 25 0
7007 27 0
7007 27 4
7007 27 8
7007 28 2
7007 28 6
7007 29 0
7007 31 0
7007 31 4
7007 31 8
7007 32 2
7007 32 6
7007 33 0
7007 35 0
7007 35 4
7007 35 8
7007 36 2
7007 36 6
7007 37 0
6990689
6990740
6926893
6990801
6990863
7065 07 8
7065 11 6
7065 16 7
7065 21 3
7065 31 0
6990924
6901579
6990986
6991044
6224838
6224890
6224951
7066 11 2
7066 15 8
7066 22 8
7066 31 7
7066 40 6
7066 50 3
7066 60 0
6991105
6991167
6991228
214 6225194
214 6225255
214 6225316
214
214 6991280
214 6991341
214 6991402
221 6225552
221 6225613
221 6225675
221
221
221 6079971
227 6094820
227 6094882
227 6094943
227 6095001
6095063
214 6095124
214 6095186
214
214 6095247
214 6095308
214 6095360
214 6095421
214 6095483
214 6095544
214 6095605
214 6095667
214 6095728
214 6095780
214 6095841
214 6095902
214 6095964
202 6096022
202 5021520
202 5021582
202 5021605
202 5021766
202 5021711
202 5021827
7067 11 9
7067 21 6
7067 31 3
7067 40 2
7067 49 6
7067 60 7
213
213
226
226
226
226
226
226
213
213
213
226
226
226
227
227
227
K
č. výr.
202
202
202
202
202
215
215
215
215
215
215
215
221
221
221
221
221
221
228
228
228
228
228
228
Cena
K
€/ks
7070 30 6
7070 31 0
7070 31 4
7070 31 8
7070 32 2
7070 32 6
7070 33 0
7070 33 4
7070 35 3
7070 36 1
7070 36 5
7070 36 9
7070 37 3
7070 38 1
7070 39 0
7070 39 2
7070 39 4
7070 39 6
7070 39 8
7070 40 0
Stran EAN-C.
R
K
č. výr.
Cena
K
€/ks
Stran
6227839
6227891
6947478
6227952
6228010
7074 05 0
7074 10 7
7074 15 8
7074 20 4
7074 30 1
6228072
6511877
6228133
6228195
6228256
6228317
6228379
7075 10 3
7075 15 4
7075 20 0
7075 30 8
7075 40 5
7075 50 2
7075 59 6
215
215
215
215
215
215
215
6228430
6228492
6228553
6228614
6228676
6228737
7076 09 6
7076 20 7
7076 30 4
7076 40 1
7076 50 9
7076 60 6
221
221
221
221
221
221
6228799
6228850
6228911
6228973
6229031
6229093
7077 10 6
7077 20 3
7077 30 0
7077 40 8
7077 50 5
7077 55 6
228
228
228
228
228
228
6229390
6984985
6229451
6229512
6229574
6229635
211 6229697
211
211 6229758
211 6229819
211 6229871
211 6229932
211 6229994
6230051
219
219 6230112
219 6230174
219 6230235
219 6230297
219 6230358
6230419
224
224
224 6230471
225 6230532
225 6230594
225 6230655
7079 10 9
7079 14 1
7079 20 6
7079 30 3
7079 40 0
7079 50 8
7079 60 5
214
214
214
214
214
214
214
7080 10 7
7080 20 4
7080 30 1
7080 40 9
7080 50 6
7080 60 3
221
221
221
221
221
221
7081 10 3
7081 20 0
7081 30 8
7081 40 5
7081 50 2
7081 55 3
227
227
227
227
227
227
6230716
6230778
6230839
6080113
6230891
6230952
7082 12 6
7082 22 3
7082 25 8
7082 26 5
7082 32 0
7082 43 6
202
202
202
220
220
220
220
220
220
221
221
221
221
221
221
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
201
201
201
201
201
7068 11 5
7068 21 2
7068 32 8
7068 40 9
7068 50 6
7068 55 7
7070 20 5
7070 20 9
7070 21 3
7070 21 7
7070 22 1
7070 22 5
7070 22 9
7070 23 3
Individuální kód EAN-C 5647589
229
229
229
229
229
229
229
229 6231010
6231072
229 6231133
229 6231195
229 6231256
229 6231317
229 6231379
229 6231430
229 6231492
229
357 6100934
357 6983728
357 6026883
357 6982943
357 6982882
357 6024254
393 6024490
393 6100996
393 6034635
393
393 6232031
393 6232093
7082 00 2
7082 01 0
7082 02 9
7082 03 7
7083 04 1
7083 10 6
7083 15 7
7083 20 3
7083 30 0
7083 40 8
7083 50 5
7083 55 6
7083 60 2
7083 61 6
7083 61 8
7083 62 2
7083 62 6
7083 63 0
7083 63 4
7083 63 8
7083 64 0
7083 64 2
7084 01 3
7084 04 8
R
K
R
K
202
202
202
202
202
200
210
218
224
200
210
355
392
218
224
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
357
357
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
6232154
6232215
6232277
6232338
6146772
6146833
6146895
6146956
5012245
7084 06 4
7084 08 0
7084 10 2
7084 12 9
7084 75 7
7084 76 5
7084 77 3
7084 78 1
7084 87 0
5163268
5163305
5286790
5163312
5166320
7085 10 8
7085 11 1
7085 11 2
7085 11 4
7085 13 3
6582136 7103 61 1
6468911 7103 64 3
Cena
K
€/ks
Z
€/m
6239955 7105 66 5
6240012 7105 96 7
7106 10 6
7106 11 0
7106 11 4
7106 11 8
7106 12 2
7106 12 6
7106 13 0
6240135
6240197
6240258
6988525
6240678
6240739
6240791
6240852
6240913
6240975
6241033
6241095
6241156
6241217
6241279
6241330
7107 01 3
7107 04 8
7107 06 4
7107 14 5
7107 31 5
7107 33 1
7107 36 6
7107 38 2
7107 40 4
7107 42 0
7107 45 5
7107 47 1
7107 50 1
7107 53 6
7107 55 2
7107 56 0
6241392
6241453
6241514
6241576
7108 05 2
7108 10 9
7108 20 6
7108 31 1
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
6241637 7109 10 5
6241699 7109 15 6
6241750
6241811
6241873
6241934
6241996
7109 20 2
7109 29 6
7109 40 7
7109 50 4
7109 60 1
6242054
6242115
6242177
6242238
6242290
6242351
7109 81 4
7109 83 0
7109 85 7
7109 87 3
7109 90 3
7109 93 8
6242412
6242474
6242535
6242597
6242658
6242719
7110 10 3
7110 20 0
7110 30 8
7110 40 5
7110 50 2
7110 61 8
357
357
357
357
230
230
229
230
229
K
€/ks
K
R
K
R
7111 09 6
7111 20 7
7111 30 4
7111 42 8
7111 50 9
7111 54 1
Cena
R
€/ks
K
Stran EAN-C.
224
224
224
224
224
224
č. výr.
6814756
6814817
6248414
6248476
6248537
7127 22 7
7127 32 0
7127 41 3
7127 49 9
7127 54 5
6248599
6526031
6248650
6248711
6248773
6248834
6248896
6248957
6249015
6526154
6249077
6249138
6249190
6249251
6249312
6249374
6249435
6845651
6249497
6249558
6249619
6249671
6249732
6249794
6249855
6526338
6249916
6249978
6250035
6250097
6250158
6250219
7128 21 5
7128 22 3
7128 23 1
7128 26 6
7128 28 2
7128 30 4
7128 31 2
7128 32 0
7128 42 8
7128 43 6
7128 44 4
7128 46 0
7128 48 7
7128 50 9
7128 51 7
7128 52 5
7128 61 4
7128 62 2
7128 63 0
7128 65 7
7128 67 3
7128 70 3
7128 71 1
7128 73 8
7128 81 9
7128 82 7
7128 83 5
7128 85 1
7128 88 6
7128 90 8
7128 91 6
7128 92 4
7113 11 0
7113 15 8
7113 21 8
7113 31 5
7113 40 4
7113 50 1
7113 60 9
6990085
6811878
181 6811939
182 6244454
6244515
182 6244577
182
182 6812356
6901692
181 6812417
181 6812479
6245055
6245116
6245178
211
211 6812714
211 6812776
211 6812837
211 6245772
211 6245833
211 6245895
7115 11 3
7115 21 0
7115 31 8
7115 40 7
7115 50 4
7115 55 5
226
226
226
227
227
227
7117 11 6
7117 16 2
7117 20 9
7117 30 6
7117 39 6
7117 50 7
7117 60 4
213
213
213
213
213
213
213
7119 11 9
7119 21 6
7119 31 3
7119 40 2
7119 49 6
7119 55 0
226
226
226
226
226
226
6812899
6812950
6813018
6813070
7120 06 0
7120 11 7
7120 21 4
7120 31 1
6813131
6027002
6813193
6813254
6246373
6246434
6246496
7121 10 9
7121 20 5
7121 21 0
7121 31 8
7121 40 7
7121 50 4
7121 60 1
6813315
6813377
6813438
6246731
6246793
201 6246854
201
201 6813490
201 6813551
6813674
211 6247097
6247158
211 6247219
7122 10 9
7122 21 3
7122 31 0
7122 40 3
7122 50 0
7122 60 8
6813858
6813919
6813971
6814039
7124 07 0
7124 12 0
7124 23 6
7124 32 5
6814091
6901753
6814152
6814336
6247691
6247752
6247813
7125 10 0
7125 18 9
7125 22 0
7125 30 5
7125 41 0
7125 52 6
7125 58 5
6814510
6814572
6814633
6248056
6248117
6248179
7126 12 7
7126 21 6
7126 30 1
7126 41 7
7126 51 4
7126 61 1
201
201 6250271 7129 30 0
201 6250332 7129 31 9
201 6015313 7129 32 7
6250394 7129 33 5
212 6250455 7129 35 1
212 6250516 7129 38 6
212 6250578 7129 40 8
212 6250639 7129 41 6
212 6250691 7129 42 4
212 6250752 7129 61 0
212 6526451 7129 62 9
6250813 7129 63 7
220 6250875 7129 65 3
220 6250936 7129 68 8
220 6250998 7129 71 8
220 6251056 7129 72 6
220 6251117 7129 73 4
220
6251179 7130 50 3
225 6251230 7130 51 1
225 6015436 7130 53 8
225 6251292 7130 54 6
226 6251353 7130 56 2
226 6251414 7130 58 9
226 6251476 7130 60 0
6251537 7130 61 9
201 6251599 7130 62 7
201 5079187 7130 74 1
201 5079194 7130 74 3
201 5079200 7130 74 5
5079231 7130 74 7
212 5079248 7130 74 9
212 5079255 7130 75 1
212 5079262 7130 75 3
212 5711896 7130 76 0
212 5711902 7130 76 4
212 5711933 7130 76 8
212 5711940 7130 77 2
5711957 7130 77 6
219 5047551 7130 80 1
219 5047568 7130 80 5
219 5047575 7130 80 9
220 5047582 7130 81 3
220 5047612 7130 81 7
220 5047629 7130 82 1
5047636 7130 82 5
225 5047643 7130 82 9
201
201
201
211
219
219
219
219
219
219
224
224
224
224
224
224
R
6242771
6242894
6243013
6243136
6243198
6243259
č. výr.
6991709
6901630
6991761
6991822
6243730
6243792
6243853
230
230
230
229
357
6239719 7104 36 7
6239771 7104 66 9
6239832 7104 96 0
6982820
6308170
6982769
6982707
6024612
6024735
6034697
Stran EAN-C.
211
211
211
211
211
355
355
355
355
355
355
219
219
219
219
219
219
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
7123 11 6
7123 21 3
7123 31 0
7123 39 6
7123 50 7
7123 55 8
6814695 7127 10 3
213
213
213
213
213
213
213
Cena
K
€/ks
Stran EAN-C.
225
225
225
225
225
233
233
233
233
234
234
234
234
233
233
233
233
233
233
233
233
234
234
234
234
234
234
234
234
232
232
232
232
232
232
232
232
č. výr.
Cena
K
€/ks
Stran
5047674
5047681
5047698
5047704
5047735
5047742
5047759
5047766
5711964
5711995
5712008
7130 84 7
7130 85 2
7130 85 6
7130 86 0
7130 86 4
7130 86 8
7130 87 2
7130 87 6
7130 99 0
7130 99 4
7130 99 8
5712015
5712022
5712039
5712046
5712053
5712060
5712077
5712084
5712091
6251711
6290413
6251773
6251834
6251896
6251957
6252015
6252077
6252138
6252190
6027484
6252251
6252312
6252374
6252435
6252497
6252558
5079293
5079309
5079316
5079323
5079354
5079361
5079378
6252619
6252671
6027125
6252732
6252794
6252855
6252916
6252978
6253036
7131 00 2
7131 00 6
7131 01 0
7131 03 0
7131 03 4
7131 03 8
7131 04 2
7131 04 6
7131 05 0
7131 08 9
7131 09 7
7131 10 0
7131 12 7
7131 14 3
7131 17 8
7131 18 6
7131 19 4
7131 29 1
7131 30 5
7131 31 0
7131 32 1
7131 34 8
7131 35 6
7131 36 4
7131 37 2
7131 38 0
7131 45 0
7131 45 2
7131 45 4
7131 45 6
7131 45 8
7131 46 0
7131 46 2
7131 80 1
7131 82 8
7131 83 6
7131 84 4
7131 86 0
7131 87 9
7131 88 7
7131 89 5
7131 90 9
235
235
235
235
235
235
235
235
235
234
234
234
234
234
234
234
234
233
233
233
233
233
233
233
233
233
243
243
243
243
243
243
243
232
232
232
232
232
232
232
232
232
7133 10 7
7133 12 0
7133 14 2
7133 23 5
7133 24 3
7133 25 1
7133 90 1
7133 92 8
7133 93 6
7133 94 4
7133 95 2
7133 97 9
355
355
355
356
356
356
358
358
358
358
358
358
7134 12 2
7134 13 0
7134 13 8
7134 23 1
7134 25 8
7134 26 6
7134 90 8
7134 91 6
7134 92 4
7134 93 2
7134 94 0
7134 96 7
356
356
356
356
356
356
358
358
358
358
358
358
7136 12 0
7136 13 3
7136 14 1
7136 24 2
7136 25 0
356
356
356
356
356
233
233
233
233
233
234
234
234
234
232
232
232
232
233
233
233
233 6820696
6820757
232 6820818
232 6253630
232 6253692
232 6253753
232 6253814
233 6253876
233 6253937
233 6253999
233 6254057
242 6254118
242
242 6820870
242 6820931
242 6820993
242 6254712
242 6254774
235 6254835
235 6254897
235 6254958
235 6255016
235 6255078
234 6255139
234 6255191
234
234 6821235
234 6821297
234 6821358
234 6256877
234 6256938
KTS
OBO
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
415
Číselný rejstřík
EAN-C.
č. výr.
Cena
K
€/ks
Stran
6256990
6257058
6257119
6257171
6257232
6257294
6257355
7136 26 9
7136 90 0
7136 91 9
7136 92 7
7136 93 5
7136 94 3
7136 97 8
6258499
6258550
6258611
6258673
6258796
7138 11 3
7138 12 1
7138 14 8
7138 15 6
7138 17 2
356
356
356
356
356
6259991
6260058
6260119
6260171
6260232
7160 04 6
7160 05 4
7160 06 2
7160 08 9
7160 09 7
369
369
369
369
369
6261079
6261130
6261192
6261253
6261314
7162 02 2
7162 04 9
7162 05 7
7162 07 3
7162 08 1
369
369
369
369
369
6261796
6261857
6261918
6261970
6262038
7164 01 7
7164 02 5
7164 03 3
7164 04 1
7164 06 8
370
370
370
370
370
5063223
5063230
5063247
5063278
5063285
7195 25 3
7195 25 7
7195 26 1
7195 26 5
7195 26 9
305
305
305
305
305
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 / LLExport_01137
€/m
356
359
359
359
359
359
359
416
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
OBO
417
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 13/08/2010 (LLExport_01107)
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
342 M10X20 G
342 M10X30 G
342 M10X40 G
342 M10X50 G
342 M10X60 G
342 M12X30 G
342 M12X40 G
342 M12X50 G
342 M8X20 G
342 M8X25 G
342 M8X30 G
M10 x 20 20 /
M10 x 30 30 /
M10 x 40 40 /
M10 x 50 50 /
M10 x 60 60 /
M12 x 30 30 /
M12 x 40 40 /
M12 x 50 50 /
M8 x 20 20 /
M8 x 25 25 /
M8 x 30 30 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
5256816
5256939
5257059
5257110
5257172
5257592
5257714
5257776
5256212
5256274
5256335
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
3160 20 3
3160 30 0
3160 40 8
3160 50 5
3160 60 2
3162 30 3
3162 40 0
3162 50 8
3158 20 9
3158 24 1
3158 30 6
Cena
H
€/100 ks
E
Strana Typ
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
939
300 / ocel / G
5386056 5043 10 7
946 3 G
3 21,5 / St / G
5413950 5301 03 3
325
947 3 F
3 20 / TG / F
5414551 5302 02 1
325
948 TG6
948 TG6
M6 6 / St / G
M6 6 / St / G
5513315 3453 82 0
5513315 3453 82 0
140
323
957 3 G
5,29 / St / G
5414971 5303 20 6
964 M10 G
964 M4 G
964 M5 G
964 M6 G
964 M6 G
964 M6 G
964 M8 G
964 M8 G
10,5 30-30
4,3 15-15
5,3 20-20
6,4 25-25
6,4 30-30
6,4 20-20
8,4 25-25
8,4 20-20
G
G
G
G
G
G
G
G
5868330
5867913
5867975
5868095
5868156
5868033
5868279
5868217
3403 16 5
3403 02 5
3403 04 1
3403 08 4
3403 09 2
3403 07 6
3403 13 0
3403 12 2
966 M10 F
966 M10 VA
966 M12 F
966 M12 VA
966 M6 F
966 M6 VA
966 M8 F
966 M8 VA
11 20-20 / St / F
M10 10,5 / V2A
13,5 24-24 / St / F
M12 13 / V2A
6,6 12-12 / St / F
M6 6,4 / V2A
9 16-16 / St / F
M8 8,4 / V2A
5300854
5300618
5300915
5300670
5300731
5300496
5300793
5300557
3402 46 0
3402 32 0
3402 47 9
3402 33 9
3402 44 4
3402 30 4
3402 45 2
3402 31 2
/
/
/
/
/
/
/
/
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
1268 L 1M FS
35 x 18 / St / FS
5694458 1104 49 7
1268 L 200 FS
35 x 18 / St / FS
5038290 1104 26 8
1268 L 2M FS
35 x 18 / St / FS
5038771 1104 50 0
1268 L 300 FS
1268 L 400 FS
1268 L 500 FS
1268 L 600 FS
1268 L 700 FS
1268 L 800 FS
1268 L 900 FS
1268 SK OR
1268 SL 150 FS
35 x 18 / St /
35 x 18 / St /
35 x 18 / St /
35 x 18 / St /
35 x 18 / St /
35 x 18 / St /
35 x 18 / St /
pastelová oranžová /
35 x 18 / St /
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
PE
FS
5038351
5836353
5038412
5036678
5036739
5036791
5036852
5668114
5038474
1104 28 4
1104 29 2
1104 30 6
1104 31 0
1104 31 5
1104 32 0
1104 32 5
1124 50 2
1104 34 9
1268 SL 1M FS
35 x 18 / St / FS
5052692 1104 44 5
1268 SL 200 FS
35 x 18 / St / FS
5038535 1104 35 7
1268 SL 2M FS
35 x 18 / St / FS
5038719 1104 45 4
1268 SL 300 FS
1268 SL 400 FS
1268 SL 500 FS
1268 SL 600 FS
1268 SL 800 FS
1268 SL 900 FS
35 x 18 /
35 x 18 /
35 x 18 /
35 x 18 /
35 x 18 /
35 x 18 /
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5038597
5052814
5038658
5486190
5051732
5052630
1104 37 3
1104 39 1
1104 40 3
1104 41 1
1104 42 7
1104 43 5
2056 100 FT
2056 12 ALU
2056 12 FT
2056 12 VA
2056 16 ALU
2056 16 FT
2056 16 VA
2056 2 12 ALU
2056 2 12 FT
2056 2 16 ALU
90-100 / St
8-12
8-12 / St
8-12 /
12-16
12-16 / St
12-16 /
8-12
8-12 / St
12-16
/ FT
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
/ Al
5065296
5077299
5064459
5063612
5077350
5064510
5063674
5435495
5065357
5435556
1160 99 0
1183 20 6
1160 12 5
1159 51 8
1183 21 4
1160 16 8
1159 52 6
1183 38 9
1161 12 1
1183 39 7
418
OBO
KTS
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
€/100 m
H
€/100 ks
253
324
188
188
188
188
188
188
188
188
187
349
187
349
187
349
187
349
E
€/100 m
€/100 ks
€/100 m
€/100 ks
€/100 m
€/100 ks
€/100 m
€/100 ks
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
312
313
312
377
313
312
377
314
313
314
2056 2 16 FT
2056 2 22 ALU
2056 2 22 FT
2056 2 28 ALU
2056 2 28 FT
2056 2 34 ALU
2056 2 34 FT
2056 2 40 ALU
2056 2 40 FT
2056 2 46 ALU
2056 2 46 FT
2056 2 52 ALU
2056 2 52 FT
2056 2 58 ALU
2056 2 58 FT
2056 2 64 FT
2056 22 ALU
2056 22 FT
2056 22 VA
2056 28 ALU
2056 28 FT
2056 28 VA
2056 3 12 FT
2056 3 16 FT
2056 3 22 FT
2056 3 28 FT
2056 3 34 FT
2056 3 40 FT
2056 3 46 FT
2056 34 ALU
2056 34 FT
2056 34 VA
2056 40 ALU
2056 40 FT
2056 40 VA
2056 46 ALU
2056 46 FT
2056 46 VA
2056 52 ALU
2056 52 FT
2056 52 VA
2056 58 ALU
2056 58 FT
2056 58 VA
2056 64 ALU
2056 64 FT
2056 64 VA
2056 70 ALU
2056 70 FT
2056 70 VA
2056 76 ALU
2056 76 FT
2056 76 VA
2056 82 FT
2056 90 FT
2056 M 100 FT
2056 M 12 FT
2056 M 16 FT
2056 M 22 FT
2056 M 28 FT
2056 M 34 FT
2056 M 40 FT
2056 M 46 FT
2056 M 52 FT
2056 M 58 FT
2056 M 64 FT
2056 M 70 FT
2056 M 76 FT
2056 M 82 FT
2056 M 90 FT
2056F 12 FT
2056F 16 FT
2056F 2 12 FT
2056F 2 16 FT
2056F 2 22 FT
2056F 2 28 FT
2056F 2 34 FT
2056F 2 40 FT
2056F 2 46 FT
2056F 2 52 FT
2056F 22 FT
2056F 28 FT
2056F 34 FT
2056F 40 FT
2056F 46 FT
2056F 52 FT
Rozměry/barva/růz.
12-16 / St
16-22
16-22 / St
22-28
22-28 / St
28-34
28-34 / St
34-40
34-40 / St
40-46
40-46 / St
46-52
46-52 / St
52-58
52-58 / St
58-64 / St
16-22
16-22 / St
16-22 /
22-28
22-28 / St
22-28 /
8-12 / St
12-16 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
28-34
28-34 / St
28-34 /
34-40
34-40 / St
34-40 /
40-46
40-46 / St
40-46 /
46-52
46-52 / St
46-52 /
52-58
52-58 / St
52-58 /
58-64
58-64 / St
58-64 /
64-70
64-70 / St
64-70 /
70-76
70-76 / St
70-76 /
76-82 / St
82-90 / St
90-100 / St
8-12 / St
12-16 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
46-52 / St
52-58 / St
58-64 / St
64-70 / St
70-76 / St
76-82 / St
82-90 / St
8-12 / St
12-16 / St
8-12 / St
12-16 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
46-52 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
46-52 / St
/ FT
/ Al
/ FT
/ Al
/ FT
/ Al
/ FT
/ Al
/ FT
/ Al
/ FT
/ Al
/ FT
/ Al
/ FT
/ FT
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
V2A
/ Al
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
Individuální kód EAN-C 5647589
EAN-C.
5065418
5435617
5065470
5435679
5065531
5435730
5065593
5435792
5065654
5435853
5065715
5435914
5065777
5435976
5065838
5065890
5077411
5064572
5063735
5077473
5064633
5063797
5066972
5067030
5067092
5067153
5067214
5067276
5067337
5077534
5064695
5063858
5077596
5064756
5063919
5077657
5064817
5063971
5077718
5064879
5064039
5077770
5064930
5064091
5077831
5064992
5064152
5435310
5065050
5064213
5435372
5065111
5064275
5065173
5065234
5063551
5062714
5062776
5062837
5062899
5062950
5063018
5063070
5063131
5063193
5063254
5063315
5063377
5063438
5063490
5070634
5070696
5071532
5071594
5071655
5071716
5071778
5071839
5071891
5071952
5070757
5070818
5070870
5070931
5070993
5071051
č. výr.
1161 16 4
1183 40 0
1161 22 9
1183 41 9
1161 28 8
1183 42 7
1161 34 2
1183 43 5
1161 40 7
1183 44 3
1161 46 6
1183 45 1
1161 52 0
1183 47 8
1161 57 1
1161 64 4
1183 22 2
1160 22 2
1159 53 4
1183 23 0
1160 28 1
1159 54 2
1162 12 8
1162 16 0
1162 22 5
1162 28 4
1162 34 9
1162 40 3
1162 46 2
1183 24 9
1160 34 6
1159 55 0
1183 25 7
1160 40 0
1159 56 9
1183 26 5
1160 45 1
1159 57 7
1183 27 3
1160 52 4
1159 58 5
1183 28 1
1160 58 3
1159 59 3
1183 30 3
1160 64 8
1159 60 7
1183 31 1
1160 70 2
1159 61 5
1183 33 8
1160 76 1
1159 62 3
1160 82 6
1160 90 7
1156 16 0
1156 00 4
1156 01 2
1156 02 0
1156 03 9
1156 04 7
1156 05 5
1156 06 3
1156 07 1
1156 09 8
1156 10 1
1156 12 8
1156 13 6
1156 14 4
1156 15 2
1169 12 2
1169 16 5
1170 12 0
1170 16 3
1170 22 8
1170 28 7
1170 34 1
1170 40 6
1170 46 5
1170 51 1
1169 21 1
1169 28 9
1169 34 3
1169 40 8
1169 46 7
1169 52 1
Cena
E
€/100 ks
Strana
313
314
313
314
313
314
313
314
313
314
313
314
313
314
313
313
313
312
377
313
312
377
313
313
313
313
313
313
313
313
312
377
313
312
377
313
312
377
313
312
377
313
312
377
313
312
377
313
312
377
313
312
377
312
312
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Typ
2056F 58 FT
2056F 64 FT
2056F 70 FT
2056F 76 FT
2056F 82 FT
2056F 90 FT
2056N 12 FT
2056N 16 FT
2056N 2 12 FT
2056N 2 16 FT
2056N 2 22 FT
2056N 2 28 FT
2056N 2 34 FT
2056N 2 40 FT
2056N 2 46 FT
2056N 2 52 FT
2056N 2 58 FT
2056N 22 FT
2056N 28 FT
2056N 34 FT
2056N 40 FT
2056N 46 FT
2056N 52 FT
2056N 58 FT
2056N 64 FT
2056N 70 FT
2056U 100 FT
2056U 12 FT
2056U 12 VA
2056U 16 FT
2056U 16 VA
2056U 2 12 FT
2056U 2 16 FT
2056U 2 22 FT
2056U 2 28 FT
2056U 2 34 FT
2056U 2 40 FT
2056U 2 46 FT
2056U 2 52 FT
2056U 2 58 FT
2056U 22 FT
2056U 22 VA
2056U 28 FT
2056U 28 VA
2056U 3 12 FT
2056U 3 16 FT
2056U 3 22 FT
2056U 3 28 FT
2056U 3 34 FT
2056U 3 40 FT
2056U 3 46 FT
2056U 34 FT
2056U 34 VA
2056U 40 FT
2056U 40 VA
2056U 46 FT
2056U 46 VA
2056U 52 FT
2056U 52 VA
2056U 58 FT
2056U 58 VA
2056U 64 FT
2056U 64 VA
2056U 70 FT
2056U 70 VA
2056U 76 FT
2056U 76 VA
2056U 82 FT
2056U 90 FT
2056W 12 FT
2056W 16 FT
2056W 2 12 FT
2056W 2 16 FT
2056W 2 22 FT
2056W 2 28 FT
2056W 2 34 FT
2056W 2 40 FT
2056W 2 46 FT
2056W 2 52 FT
2056W 2 58 FT
2056W 22 FT
2056W 28 FT
2056W 34 FT
2056W 40 FT
2056W 46 FT
2056W 52 FT
Rozměry/barva/růz.
52-58 / St
58-64 / St
64-70 / St
70-76 / St
76-82 / St
82-90 / St
8-12 / St
12-16 / St
8-12 / St
12-16 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
46-52 / St
52-58 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
46-52 / St
52-58 / St
58-64 / St
64-70 / St
90-100 / St
8-12 / St
8-12 /
12-16 / St
12-16 /
8-12 / St
12-16 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
46-52 / St
52-58 / St
16-22 / St
16-22 /
22-28 / St
22-28 /
8-12 / St
12-16 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
28-34 / St
28-34 /
34-40 / St
34-40 /
40-46 / St
40-46 /
46-52 / St
46-52 /
52-58 / St
52-58 /
58-64 / St
58-64 /
64-70 / St
64-70 /
70-76 / St
70-76 /
76-82 / St
82-90 / St
8-12 / St
12-16 / St
8-12 / St
12-16 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
46-52 / St
52-58 / St
16-22 / St
22-28 / St
28-34 / St
34-40 / St
40-46 / St
46-52 / St
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
EAN-C.
5071112
5071174
5071235
5071297
5071358
5071419
5067399
5067450
5068297
5068358
5068419
5068471
5068532
5068594
5068655
5068716
5068778
5067511
5067573
5067634
5067696
5067757
5067818
5067870
5067931
5067993
5073574
5072737
5074595
5072799
5074656
5073635
5073697
5073758
5073819
5073871
5073932
5073994
5074052
5074113
5072850
5074717
5072911
5074779
5074175
5074236
5074298
5074359
5074410
5074472
5074533
5072973
5074830
5073031
5074892
5073093
5074953
5073154
5075011
5073215
5075073
5073277
5075134
5073338
5075196
5073390
5075257
5073451
5073512
5075431
5075493
5076339
5076391
5076452
5076513
5076575
5076636
5076698
5076759
5076810
5075554
5075615
5075677
5075738
5075790
5075851
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
č. výr.
1169 58 0
1169 64 5
1169 69 6
1169 76 9
1169 82 3
1169 90 4
1163 12 4
1163 16 7
1164 12 0
1164 16 3
1164 22 8
1164 28 7
1164 34 1
1164 40 6
1164 46 5
1164 51 1
1164 58 9
1163 22 1
1163 28 0
1163 34 5
1163 39 6
1163 46 9
1163 52 3
1163 58 2
1163 64 7
1163 70 1
1175 99 8
1175 12 2
1178 50 4
1175 16 5
1178 51 2
1176 12 9
1176 16 1
1176 22 6
1176 28 5
1176 33 1
1176 40 4
1176 46 3
1176 52 8
1176 58 7
1175 21 1
1178 52 0
1175 28 9
1178 53 9
1177 12 5
1177 16 8
1177 22 2
1177 28 1
1177 34 6
1177 40 0
1177 45 1
1175 34 3
1178 54 7
1175 40 8
1178 55 5
1175 46 7
1178 56 3
1175 52 1
1178 57 1
1175 58 0
1178 59 8
1175 64 5
1178 60 1
1175 69 6
1178 62 8
1175 76 9
1178 63 6
1175 82 3
1175 90 4
1180 12 6
1180 16 9
1181 12 2
1181 16 5
1181 21 1
1181 28 9
1181 34 3
1181 40 8
1181 46 7
1181 52 1
1181 58 0
1180 22 3
1180 28 2
1180 34 7
1180 40 1
1180 46 0
1180 52 5
Cena
E
€/100 ks
Strana Typ
316
316
316
316
316
316
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
314
314
377
314
377
315
315
315
315
315
315
315
315
315
314
377
314
377
315
315
315
315
315
315
315
314
377
314
377
314
377
314
377
314
377
314
377
314
377
314
377
314
314
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
5075912
5075974
5076032
5076094
5076155
5076216
1180 58 4
1180 64 9
1180 68 1
1180 76 2
1180 82 7
1180 90 8
2058 12 LGR
2058 16 LGR
2058 22 LGR
2058 28 LGR
2058 34 LGR
2058 40 LGR
2058 46 LGR
2058 52 LGR
2058 58 LGR
2058 64 LGR
2058 70 LGR
8-12 2700 /
12-16 2700 /
16-22 2700 /
22-28 1800 /
28-34 1200 /
34-40 1200 /
40-46 1200 /
46-52 1200 /
52-58 1200 /
58-64 500 /
64-70 500 /
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
5081371
5081432
5081494
5081555
5081616
5081678
5081739
5081791
5081852
5081913
5081975
1195 12 3
1195 16 6
1195 22 0
1195 27 1
1195 34 4
1195 40 9
1195 46 8
1195 52 2
1195 58 1
1195 64 6
1195 70 0
2063 2M BK
2063 2M FS
2063 2M FT
2063 L 2M FS
2063 L 2M FT
35 x 18 / St
35 x 18 / St / FS
35 x 18 / St / FT
35 x 18 / St / FS
35 x 18 / St / FT
5043157
5043270
5043393
5632597
5632535
1112 02 3
1112 12 0
1112 22 8
1112 70 8
1112 75 9
2068 2M BK
2068 2M FS
2068 2M FT
2068 L 1M FT
35 x 18 / St
35 x 18 / St / FS
35 x 18 / St / FT
35 x 18 / St / FT
5046936
5047179
5047056
5053958
1118 02 1
1118 22 6
1118 12 9
1119 67 2
2068 L 200 FT
35 x 18 / St / FT
5060673 1119 69 6
2068 L 2M FT
2068 L 2M VA
35 x 18 / St / FT
35 x 18 / V2A
5047599 1119 65 6
5047650 1119 70 2
2068 L 300 FT
2068 L 400 FT
2068 L 500 FT
2068 L 600 FT
35 x 18 /
35 x 18 /
35 x 18 /
35 x 18 /
5060611
5060376
5060253
5059417
2056W 58 FT
2056W 64 FT
2056W 70 FT
2056W 76 FT
2056W 82 FT
2056W 90 FT
52-58
58-64
64-70
70-76
76-82
82-90
/
/
/
/
/
/
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
1119 69 3
1119 69 0
1119 68 7
1119 68 4
2068 L 6M VA
35 x 18 / V2A
5047711 1119 72 9
2068 L 700 FT
2068 L 800 FT
2068 L 900 FT
35 x 18 / St / FT
35 x 18 / St / FT
35 x 18 / St / FT
5059356 1119 68 1
5059295 1119 67 8
5056119 1119 67 5
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M10 2M G
2078 M10 2M G
2078 M10 VA
2078 M10 VA
2078 M10 VA
2078 M12 1M G
2078 M12 1M G
2078 M12 1M G
2078 M12 2M G
2078 M12 2M G
2078 M12 VA
2078 M12 VA
2078 M12 VA
2078 M8 1M G
2078 M8 1M G
2078 M8 1M G
2078 M8 2M G
2078 M8 2M G
2078 M8 VA
2078 M8 VA
2078 M8 VA
M10 10 / St / G
M10 10 / St / G
M10 10 / St / G
M10 10 / ocel / G
M10 10 / ocel / G
M10 10 / V2A
M10 10 / V2A
M10 10 / V2A
M12 12 / St / G
M12 12 / St / G
M12 12 / St / G
M12 12 / ocel / G
M12 12 / ocel / G
M12 12 / V2A
M12 12 / V2A
M12 12 / V2A
M8 8 / St / G
M8 8 / St / G
M8 8 / St / G
M8 8 / ocel / G
M8 8 / ocel / G
M8 8 / V2A
M8 8 / V2A
M8 8 / V2A
Strana
E
€/100 ks
315
315
315
315
315
315
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
€/100 m
€/100 ks
€/100 m
€/100 ks
€/100 m
€/100 ks
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
347
178
178
178
178
347
178
178
178
3141 20 9
3141 20 9
3141 20 9
3141 14 0
3141 14 0
3141 31 2
3141 31 2
3141 31 2
3141 30 6
3141 30 6
3141 30 6
3141 14 4
3141 14 4
3141 31 4
3141 31 4
3141 31 4
3141 12 8
3141 12 8
3141 12 8
3141 13 6
3141 13 6
3141 31 0
3141 31 0
3141 31 0
140
254
323
140
323
254
349
364
140
254
323
140
323
254
349
364
140
254
323
140
323
254
349
364
M6 22 / Zn / G
5307150 3463 06 0
325
2100 FT
46 x 24 / St / FT
5047773 1120 20 4
2110 FT
56 x 30 / St / FT
5048732 1121 22 7
M6 3,5 / St / G
M8 3,5 / St / G
5306979 3462 86 2
5307037 3462 88 9
5015 M6 OS VA
M6 / V2A
5053231 1141 10 4
276
5017 M6 OS VA
M6 / V4A
5119920 1143 12 3
276
2084 K M6
2990 M6 G
2990 M8 G
5253396
5253396
5253396
5123583
5123583
5023579
5023579
5023579
5253457
5253457
5253457
5123644
5123644
5594437
5594437
5594437
5253334
5253334
5253334
5119982
5119982
5023456
5023456
5023456
Cena
€/100 m
179
179
€/100 ks
KTS
OBO
325
325
419
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
5053835 1144 13 8
5053712 1144 10 3
5053774 1144 11 1
Cena
E
€/100 ks
Strana Typ
189 AS 30 11 FT
189 AS 30 16 FT
189 AS 30 21 FT
5019 M10 OS G
5019 M6 OS G
5019 M8 OS G
10 6 / St / G
6 4 / St / G
8 5 / St / G
5022 M10x25 F
5022 M10x30 F
5022 M10x40 F
5022 M12x30 G
5022 M12x40 G
5022 M6X25 F
5022 M6X30 F
5022 M8X25 F
5022 M8X30 F
5022 M8X40 F
M10 25 / St / F
M10 30 / St / F
M10 40 / St / F
M12 30 / St / G
M12 40 / St / G
M6 25 / St / F
M6 30 / St / F
M8 25 / St / F
M8 30 / St / F
M8 40 / St / F
5057499
5057550
5057673
5057796
5057918
5057017
5057079
5057253
5057314
5057437
1151 40 1
1151 42 8
1151 44 4
1151 62 2
1151 64 9
1151 01 0
1151 02 9
1151 21 5
1151 22 3
1151 25 8
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
5023 M10x30 G
5023 M10x35 G
5023 M10x40 G
5023 M12x30 G
5023 M12x35 G
5023 M12x40 G
5023 M12x50 G
M10 30 /
M10 35 /
M10 40 /
M12 30 /
M12 35 /
M12 40 /
M12 50 /
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
5058335
5058397
5058458
5058755
5058816
5058878
5058939
1153 41 2
1153 42 0
1153 43 9
1153 61 7
1153 62 5
1153 63 3
1153 64 1
190
190
190
190
190
190
190
5024 M10x30 G
5024 M10x35 G
5024 M10x40 G
5024 M12x30 G
5024 M12x35 G
5024 M12x40 G
5024 M12x50 G
M10 30 /
M10 35 /
M10 40 /
M12 30 /
M12 35 /
M12 40 /
M12 50 /
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
5059714
5059776
5059837
5060017
5060079
5060130
5060192
1154 41 9
1154 42 7
1154 43 5
1154 60 5
1154 61 3
1154 62 1
1154 64 8
190
190
190
190
190
190
190
5026 M6X20 G
5026 M8X25 G
M6 20 / St / G
M8 25 / St / G
5050 20X3 3M FT
5050 20X3 FT
3000 20 / St / FT
20 x 3 6,5x40 / St / FT
5050 25X3 3MFT
5050 30X3 3M FT
5050 30X4 3M FT
5050 40X4 3M FT
5050 SB30x3 FT
3000 25 /
3000 30 /
3000 30 /
3000 40 /
3000 30 /
5055 I FS
5055 II FS
5055 III FS
5055 L I 12
5055 L II 17
5055 L III 26
12 x 1 /
17 x 1 /
26 x 1,2 /
12 x 0,75 /
17 x 0,75 /
26 x 1 /
12005 M10 G
12005 M10 G
12005 M12 G
12005 M12 G
12005 M8 G
12005 M8 G
St
St
St
St
St
St
M10 10 /
M10 10 /
M12 12 /
M12 12 /
M8 8 /
M8 8 /
AHB 100 FT
AHB 150 FT
AHB 200 FT
AHB 300 FT
AHB 400 FT
100 6 /
150 8 /
200 8 /
300 8 /
400 8 /
AHB FT
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FS
FS
FS
FS
FS
FS
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
FT
FT
FT
FT
FT
/ St / F
AHIS 8 FT
AHIS 8 FT
/ St / FT
/ St / FT
AS 15 11 FT
AS 15 16 FT
AS 15 21 FT
AS 15 31 FT
AS 15 41 FT
AS 15 51 FT
AS 15 61 FT
420
St
St
St
St
St
OBO
110 50 /
160 55 /
210 60 /
310 65 /
410 70 /
510 75 /
610 80 /
KTS
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
5057970 1151 70 3
5058038 1151 71 1
5137597 1465 76 7
6326112 6017 37 1
5137658
5137719
5137771
5137832
5137955
5138310
5138372
5138433
5138679
5138730
5138792
6202270
6202270
6202331
6202331
6202218
6202218
6881413
6148219
6881475
6881536
6881598
1465 77 5
1465 79 1
1465 80 5
1465 82 1
1466 26 7
1470 12 4
1470 17 5
1470 26 4
1471 12 0
1471 17 1
1471 26 0
6410 10 3
6410 10 3
6410 11 1
6410 11 1
6410 08 1
6410 08 1
6363 90 3
6363 90 7
6363 91 1
6363 93 8
6363 94 6
6935895 6066 50 5
6014477 6019 06 4
6014477 6019 06 4
6207732
6207794
6207855
6207916
6207978
6208036
6208098
6421 32 6
6421 33 4
6421 35 0
6421 38 5
6421 42 3
6421 46 6
6421 49 0
AS 30 31 FT
AS 30 41 FT
AS 30 51 FT
AS 30 56 FT
AS 30 61 FT
110 60 /
160 65 /
210 70 /
310 80 /
410 80 /
510 90 /
560 100 /
610 100 /
AS 30 71 FT
710 100 / St / FT
AS 55 101 FT
AS 55 21 FT
AS 55 31 FT
AS 55 41 FT
AS 55 51 FT
AS 55 56 FT
AS 55 61 FT
AS 55 71 FT
AS 55 81 FT
AS 55 91 FT
AW 15 11 FT
AW 15 11 VA4301
AW 15 11 VA4571
AW 15 16 FT
AW 15 21 FT
190 AW 15 21 VA4301
190 AW 15 21 VA4571
€/100 m
K
€/ks
E
€/100 m
€/ks
K
€/100 ks
€/ks
€/100 ks
€/ks
R
181
253
AW 15 31 FT
AW 15 31 VA4301
AW 15 31 VA4571
AW 15 41 FT
181 AW 15 41 VA4301
181 AW 15 41 VA4571
181
181 AW 15 51 FT
181
325
325
325
325
325
325
141
324
141
324
141
324
AW 15 51 VA4301
AW 15 51 VA4571
AW 15 56 FT
AW 15 61 FT
AW 15 61 VA4301
AW 15 61 VA4571
AW 30 11 FT
AW 30 11 VA4301
AW 30 11 VA4571
AW 30 16 FT
AW 30 21 FT
AW 30 21 VA4301
143 AW 30 21 VA4571
143
143 AW 30 31 FT
143
143 AW 30 31 VA4301
321
AW 30 31 VA4571
AW 30 41 FT
172 AW 30 41 VA4301
310 AW 30 41 VA4571
173
173
173
173
173
173
173
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
AW 30 51 FT
AW 30 51 VA4301
AW 30 51 VA4571
AW 30 56 FT
AW 30 61 FT
AW 30 61 VA4301
1010 195 /
210 90 /
310 110 /
410 130 /
510 145 /
560 165 /
610 165 /
710 195 /
810 195 /
910 195 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Individuální kód EAN-C 5647589
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
110 50 / St / FT
6205332
6205394
6205455
6205516
6205578
6205639
6205691
6205752
č. výr.
6418 75 9
6418 76 7
6418 77 5
6418 79 1
6418 81 3
6418 84 8
6418 85 6
6418 86 4
6481637 6418 87 2
6482474
6205813
6205875
6205936
6205998
6206056
6206117
6206179
6206230
6482412
Cena
R
€/ks
K
110 50 / V2A
110 50 / V4A
6207558 6421 00 8
6817634 6392 00 8
160 55 / St / FT
210 60 / St / FT
6207138 6420 66 4
6207190 6420 68 0
210 60 / V2A
210 60 / V4A
6207619 6421 02 4
6817696 6392 01 6
310 65 / St / FT
6207251 6420 71 0
310 65 / V2A
310 65 / V4A
6207671 6421 03 2
6817757 6392 02 4
410 70 / St / FT
6207312 6420 74 5
410 70 / V2A
410 70 / V4A
5061953 6421 03 6
6817818 6392 03 2
510 75 / St / FT
6207374 6420 78 8
510 75 / V2A
510 75 / V4A
5061960 6421 04 0
6817870 6392 04 0
560 80 / St / FT
610 80 / St / FT
6207435 6420 79 6
6207497 6420 82 6
610 80 / V2A
610 80 / V4A
5061977 6421 04 4
6817931 6392 05 9
110 60 / St / FT
6206599 6419 70 4
110 60 / V2A
110 60 / V4A
6208937 6442 80 3
5021049 6443 61 5
160 65 / St / FT
210 70 / St / FT
6206650 6419 71 2
6206711 6419 72 0
210 70 / V2A
210 70 / V4A
6209057 6442 83 8
6349753 6443 31 1
310 80 / St / FT
6206773 6419 74 7
310 80 / V2A
310 80 / V4A
6209118 6442 85 4
6955879 6443 62 1
410 80 / St / FT
6206834 6419 76 3
410 80 / V2A
410 80 / V4A
6209170 6442 87 0
6554478 6443 34 6
510 90 / St / FT
6206896 6419 79 8
510 90 / V2A
510 90 / V4A
6209231 6442 89 7
5021094 6443 62 5
560 100 / St / FT
610 100 / St / FT
6207015 6419 84 4
6206957 6419 82 8
610 100 / V2A
6209293 6442 91 9
173
173
173
173
173
173
173
173
173
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
6419 20 8
6419 04 6
6419 06 2
6419 08 9
6419 10 0
6419 11 9
6419 12 7
6419 14 3
6419 17 8
6419 19 4
6207077 6420 65 6
Strana
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
162
344
386
162
162
344
386
162
344
386
162
344
386
162
344
386
162
162
344
386
164
346
388
164
164
346
388
164
346
388
164
346
388
164
346
388
164
164
346
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
AW 30 61 VA4571
AW 30 71 FT
AW 55 101 FT
AW 55 21 FT
AW 55 21 VA4301
AW 55 31 FT
AW 55 31 VA4301
AW 55 41 FT
AW 55 41 VA4301
AW 55 51 FT
AW 55 51 VA4301
AW 55 56 FT
AW 55 61 FT
AW 55 61 VA4301
AW 55 71 FT
AW 55 71 VA4301
AW 55 81 FT
AW 55 91 FT
AW 80 21 FT
AW 80 31 FT
AW 80 41 FT
AW 80 51 FT
AW 80 61 FT
AW 80 71 FT
AW 80 81 FT
AW G 15 11 FT
AW G 15 16 FT
AW G 15 21 FT
AW G 15 31 FT
AW G 15 41 FT
AW G 15 51 FT
AW G 15 61 FT
AW30 56 VA4571
AWG 15 11 VA4571
AWG 15 11VA4301
AWG 15 21 VA4571
AWG 15 21VA4301
AWG 15 31VA4301
AWG 15 31VA4571
AWG 15 41 VA4571
AWG 15 41VA4301
AWG 15 51 VA4571
AWG 15 51VA4301
AWG 15 61 VA4571
AWG 15 61VA4301
AWSS 101 FT
AWSS 21 FT
AWSS 31 FT
AWSS 41 FT
AWSS 51 FT
AWSS 61 FT
AWSS 71 FT
AWSS 81 FT
AWSS 91 FT
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
610 100 / V4A
710 100 / St / FT
1010 230 / St
210 90 / St
210 90 /
310 110 / St
310 110 /
410 130 / St
410 130 /
510 145 / St
510 145 /
560 165 / St
610 165 / St
610 165 /
710 195 / St
710 195 /
810 195 / St
910 215 / St
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
č. výr.
5021100 6443 62 7
6483730 6419 83 6
6203475
6203536
6203598
6203659
6203710
6203772
6203833
6417 75 2
6417 77 9
6417 79 5
6417 81 7
6417 83 3
6417 86 8
6417 88 4
110 50 /
160 55 /
210 60 /
310 65 /
410 70 /
510 75 /
610 80 /
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6662470
6079155
6662531
6662593
6662654
6662715
6662777
6420 60 6
6420 60 7
6420 60 8
6420 61 0
6420 61 2
6420 61 4
6420 61 6
1010 359 /
210 335 /
310 335 /
410 335 /
510 335 /
610 335 /
710 335 /
810 341 /
910 366 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
AZDR 50 FT
AZDR 50 VA4301
100-100 / St
100-100 /
50-50 / St
50-50 /
AZDU 100 DD
AZDU 50 DD
103 3000 / St / DD
53 3000 / St / DD
166
166
166 BEB 050 DD
166
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
AZK 050 FS
AZK 050 FT
AZK 050 VA4301
AZK 100 FS
AZK 100 FT
AZK 100 VA4301
AZK A 050 FT
AZK A 100 FT
B 33020
166 B 33020
166 B 33021
166 B 33021
163
163
163
163
163
163
163
BEB 050 FS
BEB 100 DD
BEB 100 FS
BEB 100 VA4301
BEB 150 DD
/ FT
V2A
/ FT
V2A
50 1,5 / St / FS
50 1,5 / St / FT
50 1,5 / V2A
100 1,5 / St / FS
100 1,5 / St / FT
100 1,5 / V2A
50 1,5 / St / FT
100 1,5 / St / FT
22 8 /
22 8 /
26 10 /
26 10 /
CuZn
CuZn
CuZn
CuZn
50 / St / DD
50 / St / FS
100 / St / DD
100 / St / FS
5706304
5058373
5706311
5058380
5058427
5395362
5706052
5058434
5706328
5058502
5706359
5058540
6420 64 2
6420 62 5
6420 64 4
6420 62 8
6420 63 1
6420 64 6
6420 64 8
6420 63 4
6420 65 0
6420 63 7
6420 65 2
6420 64 0
387
345
387
345
345
387
387
345
387
345
387
345
200 / St / DD
6340750
6340279
6340330
6340392
6340453
6340514
6340576
6340637
6340699
6417 93 8
6417 90 6
6417 91 0
6417 91 4
6417 91 8
6417 92 2
6417 92 6
6417 93 0
6417 93 4
167
167
167
167
167
167
167
167
167
6075 09 6
6075 14 2
6075 15 0
6075 23 1
6075 25 8
6075 30 4
6076 14 9
6076 24 6
6049080
6049080
6049202
6049202
6404 00 6
6404 00 6
6404 01 4
6404 01 4
300 / V2A
400 / St / DD
6232154 7084 06 4
6024254 7083 63 4
BEB 400 FS
400 / St / FS
6231317 7083 40 8
BEB 400 VA4301
BEB 500 DD
400 / V2A
500 / St / DD
6232215 7084 08 0
6024490 7083 63 8
BEB 500 FS
500 / St / FS
6231379 7083 50 5
BEB 500 VA4301
BEB 550 DD
500 / V2A
550 / St / DD
6232277 7084 10 2
6100996 7083 64 0
BEB 550 FS
550 / St / FS
6231430 7083 55 6
167
167 BEB 600 DD
167
167 BEB 600 FS
167
AWVL 11 FS
AWVL 11 FT
AWVL 16 FS
AWVL 16 FT
AWVL 21 FS
AWVL 21 FT
AWVL 31 FS
AWVL 31 FT
AWVL 41 FS
AWVL 41 FT
170 60 /
170 60 /
220 60 /
220 60 /
270 60 /
270 60 /
370 60 /
370 60 /
470 60 /
470 60 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
5058663
5058670
5058687
5058724
5058731
5058748
5058786
5058793
5058809
5058847
6419 46 4
6419 50 1
6419 46 8
6419 50 5
6419 47 2
6419 50 9
6419 47 6
6419 51 3
6419 48 0
6419 51 7
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
103 3000 / St / DD
103 3000 / St / FS
103 10 / V2A
53 3000 / St / DD
53 3000 / St / FS
53 10 / V2A
6406098
6069552
6069613
6405916
6069439
6069491
6080 23 5
6080 22 7
6080 29 4
6080 15 4
6080 13 8
6080 19 7
BEB 600 VA4301
BF 140 10 FT
BFK 132 58 FT
BFK 132 58 FT
BFK 132 58VA4301
BFK 153 33 FT
BFK 153 33 FT
BFK 153 33VA4301
BFK 166 58 20 FT
BFK 166 58 20 FT
BFK 166 58 20V2A
329 BFK 187 33 FT
329 BFK 187 33 FT
378 BFK 187 33VA4301
329
329 BID 90 200 FT
378 BID 90 300 FT
BID 90 400 FT
600 / St / DD
600 / St / FS
329
329
229
K
357
229
R
229
K
229
R
229
K
357
229
R
229
K
357
229
R
229
K
357
229
R
229
K
357
229
R
229
K
229
R
6231492 7083 60 2
229
229
R
6034635 7083 64 2
195
254
195
254
229
K
6231195 7083 20 3
BEB 300 VA4301
BEB 400 DD
6419 53 4
6419 55 0
6419 57 7
6419 59 3
6419 61 5
R
6982943 7083 62 6
6231256 7083 30 0
6206292
6206353
6206414
6206476
6206537
€/ks
6231072 7083 10 6
300 / St / FS
FT
FT
FT
FT
FT
€/100 ks
6983728 7083 61 8
BEB 300 FS
329
379
329
378
328
328
378
328
328
378
328
328
6231010 7083 04 1
6232093 7084 04 8
6982882 7083 63 0
/
/
/
/
/
€/m
6100934 7083 61 6
200 / V2A
300 / St / DD
St
St
St
St
St
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
6068951
6069019
6069071
6069132
6069194
6069255
6069316
6069378
Strana
K
€/ks
6084197 6080 23 9
6084135 6080 15 8
BEB 200 VA4301
BEB 300 DD
210 130 /
310 130 /
410 130 /
510 130 /
610 130 /
€/m
200 / St / FS
Cena
6065 10 4
6065 31 7
6065 11 2
6065 30 9
6231133 7083 15 7
150 / St / FS
BEB 200 FS
6064397
6064694
6064458
6064632
č. výr.
6232031 7084 01 3
6026883 7083 62 2
388 BEB 150 FS
BEB 200 DD
EAN-C.
100 / V2A
150 / St / DD
5049722 6443 62 6
AWV 21 FT
AWV 31 FT
AWV 41 FT
AWV 51 FT
AWV 61 FT
AZDMD 100 DD
AZDMD 100 FS
AZDMD 100 VA4301
AZDMD 50 DD
AZDMD 50 FS
AZDMD 50 VA4301
Rozměry/barva/růz.
388 AZDR 100 FT
164 AZDR 100 VA4301
165
165
346
165
346
165
346
165
346
165
165
346
165
346
165
165
/
/
/
/
/
/
/
V4A
V2A
V4A
V2A
V2A
V4A
V4A
V2A
V4A
V2A
V4A
V2A
Strana Typ
6418 72 4
6418 55 4
6443 06 3
6418 57 0
6443 06 7
6418 59 7
6443 07 1
6418 61 9
6443 07 5
6418 62 7
6418 63 5
6443 07 9
6418 65 1
6443 08 3
6418 68 6
6418 70 8
St
St
St
St
St
St
St
110 65 /
110 50 /
210 65 /
210 60 /
310 65 /
310 65 /
410 65 /
410 70 /
510 65 /
510 75 /
610 65 /
610 80 /
K
€/ks
6205271
6204731
6441433
6204793
6441495
6204854
6617111
6204915
6661091
6204977
6205035
6661152
6205097
6661879
6205158
6205219
210 110 /
310 145 /
410 165 /
510 195 /
610 210 /
710 235 /
810 260 /
560 100 / V4A
Cena
229
K
357
600 / V2A
6232338 7084 12 9
/ St / FT
6295876 6356 36 2
330
6079889
6079889
6049448
6079896
6079896
6049561
6079902
6079902
6049806
6079919
6079919
6049929
6003 88 0
6003 88 0
6003 87 1
6003 88 4
6003 88 4
6003 87 3
6003 88 8
6003 88 8
6003 87 7
6003 89 2
6003 89 2
6003 87 9
176
260
363
175
260
364
175
260
363
176
260
364
6445691 6239 15 3
6445752 6239 16 1
6445813 6239 18 8
278
278
278
132 99 / St
132 99 / St
132 99 /
153 101 / St
153 101 / St
153 101 /
166 133 / St
166 133 / St
166 133 /
187 135 / St
187 135 / St
187 135 /
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
V2A
200 / St / FT
300 / St / FT
400 / St / FT
KTS
OBO
421
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
BID 90 500 FT
BID 90 600 FT
BKK 104 FT
BKK 104 VA4301
BKK 150 FT
BKK 150 VA4301
BKK 200 FT
BKK 200 VA4301
BKK A 104 FT
BKK A 150 FT
BKK A 200 FT
BKK B 104 FT
BKK B 150 FT
BKK B 200 FT
500 / St / FT
600 / St / FT
1,5 104 x 25 / St
1,5 104 x 25 /
1,5 150 x 25 / St
1,5 150 x 25 /
1,5 200 x 25 / St
1,5 200 x 25 /
1,5 104 x 25 / St
1,5 150 x 25 / St
1,5 200 x 25 / St
1,5 104 x 25 / St
1,5 150 x 25 / St
1,5 200 x 25 / St
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
6445875 6239 19 6
6445936 6239 21 8
6068234
6068418
6068296
6068470
6068357
6068531
6068593
6068654
6068715
6068777
6068838
6068890
6070 24 8
6070 77 9
6070 34 5
6070 78 7
6070 44 2
6070 79 5
6071 24 4
6071 34 1
6071 44 9
6072 24 0
6072 34 8
6072 44 5
Cena
K
€/ks
X
€/m
K
€/ks
Strana Typ
CPS 4L 6M FT
CPS 4L 6M VA
331
379
331
379
331
379
331
331
331
331
331
332
CPS 5 G 220 FT
CPS 5 G 260 FT
CPS 5 G 260 VA
CPS 5 G 300 FT
CPS 5 G 340 FT
CPS 5 G 340 VA
CPS 5 G 380 FT
CPS 5 G 380 VA
CPS 5 L 2M FT
CPS 5 L 2M VA
CPS 5 L 6M FT
CPS 5 L 6M VA
BW 60 40 FT
BW 60 40 FT
BW 60 40 VA4301
/ St / FT
/ St / FT
/ V2A
6014590 6019 56 0
6014590 6019 56 0
6014651 6019 58 7
BW 70 40 FT
BW 70 40 FT
/ St / FT
/ St / FT
6014835 6019 70 6
6014835 6019 70 6
158
311 DB FT
6014538 6019 52 8
6014538 6019 52 8
172
311 DBL 50 100 FS
BW 80 55 FT
BW 80 55 FT
/ St / FT
/ St / FT
C30 L 1M FT
30 x 15 / St / FT
5037934 1109 86 3
C30 L 200 FT
30 x 15 / St / FT
5036975 1109 78 2
C30 L 2M FS
C30 L 2M FT
30 x 15 / St / FS
30 x 15 / St / FT
5053897 1110 00 2
5041771 1109 87 1
C30 L 300 FT
C30 L 400 FT
C30 L 500 FT
C30 L 600 FT
C30 L 700 FT
C30 L 800 FT
C30 L 900 FT
30 x 15 /
30 x 15 /
30 x 15 /
30 x 15 /
30 x 15 /
30 x 15 /
30 x 15 /
5037033
5037095
5037156
5037217
5037279
5037330
5037392
CGR 50 100 FT
CGR 50 100VA4301
CGR 50 200 FT
CGR 50 200VA4301
CGR 50 300 FT
CGR 50 400 FT
CGR 50 50 FT
CGR 50 50 VA4301
100 4,5 / St
100 4,5 /
200 4,5 / St
200 4,5 /
300 4,5 / St
400 4,5 / St
50 4,5 / St
50 4,5 /
CK 40 100 FT
CK 40 110 FT
CK 40 120 FT
CK 40 20 FT
CK 40 30 FT
CK 40 40 FT
CK 40 50 FT
CK 40 60 FT
CK 40 70 FT
CK 40 80 FT
CK 40 90 FT
CPS 4 SK OR
954 /
1054 /
1154 /
154 /
254 /
354 /
454 /
554 /
654 /
754 /
854 /
OBO
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
pastelová oranžová / PE
CPS 4 SPR 492 FT
CPS 4 SPR 592 FT
CPS 4 SPR 692 FT
CPS 4 SPR 792 FT
CPS 4 SPR 892 FT
CPS 4 SPR 992 FT
CPS 4 SPR1092 FT
CPS 4 SPR1192 FT
422
St
St
St
St
St
St
St
492 /
592 /
692 /
792 /
892 /
992 /
1092 /
1192 /
KTS
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6013999
6012732
6014057
6012794
6295692
6014118
6013937
6012671
6007998
6008056
6008117
6629718
6356058
6007639
6007691
6007752
6007813
6007875
6007936
1109 79 0
1109 80 4
1109 81 2
1109 82 0
1109 83 9
1109 84 7
1109 85 5
6017 43 6
6016 23 5
6017 44 4
6016 25 1
6017 45 2
6017 46 0
6017 42 8
6016 20 0
6008 30 5
6008 31 3
6008 32 1
6008 22 4
6008 23 2
6008 24 0
6008 25 9
6008 26 7
6008 27 5
6008 28 3
6008 29 1
5668121 1124 55 3
6006014
6006076
6006137
6006199
6006250
6006311
6006373
6006434
6007 24 4
6007 25 2
6007 26 0
6007 27 9
6007 28 7
6007 29 5
6007 30 9
6007 31 7
158
311 CPS 5 SK OR
377
DB FT
E
€/100 m
€/100 ks
€/100 m
€/100 ks
K
€/m
€/ks
E
€/100 ks
K
€/ks
179
178
178
179
178
178
178
178
178
178
178
DBL 50 100 FT
DBL 50 100VA4401
DBL 50 100VA4401
DBL 50 100VA4401
DBL 50 150 FS
DBL 50 150 FT
DBL 50 200 FS
DBL 50 200 FT
DBL 50 200VA4401
DBL 50 200VA4401
DBL 50 200VA4401
DBL 50 300 FS
DBL 50 300 FT
DBL 50 300VA4401
DBL 50 300VA4401
DBL 50 300VA4401
DBL 50 400 FS
DBL 50 400 FT
DBL 50 400VA4401
DBL 50 400VA4401
DBL 50 400VA4401
DBL 50 500 FS
DBL 50 500 FT
DBL 50 600 FS
DBL 50 600 FT
259
366
259
366
259
259
259 DBLG 20 050 FS
366 DBLG 20 050 FS
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
180
308
308
308
308
308
308
308
308
DBLG 20 050 FT
DBLG 20 050 FT
DBLG 20 100 FS
DBLG 20 100 FS
DBLG 20 100 FT
DBLG 20 100 FT
DBLG 20 150 FS
DBLG 20 150 FS
DBLG 20 150 FT
DBLG 20 150 FT
DBLG 20 200 FS
DBLG 20 200 FS
DBLG 20 200 FT
DBLG 20 200 FT
DBLG 20 300 FS
DBLG 20 300 FS
DBLG 20 300 FT
DBLG 20 300 FT
DBLG 20 400 FS
DBLG 20 400 FS
DBLG 20 400 FT
DBLG 20 400 FT
DBLG 20 500 FS
DBLG 20 500 FS
DBLG 20 500 FT
DBLG 20 500 FT
DBLG 20 600 FS
DBLG 20 600 FS
DBLG 20 600 FT
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
278 CPS 4L 2M FT
278 CPS 4L 2M VA
/ St
40 x 22,5 /
/ St
40 x 22,5 /
50 x 30 / St
50 x 30 / St
50 x 30 /
50 x 30 / St
50 x 30 / St
50 x 30 /
50 x 30 / St
50 x 30 /
50 x 30 / St
50 x 30 /
50 x 30 / St
50 x 30 /
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
pastelová oranžová / PE
/ St / FT
/ St / FT
100 / St / FS
100 / St / FT
100 / V4A
100 / V4A
100 / V4A
150 / St / FS
150 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
200 / V4A
200 / V4A
200 / V4A
300 / St / FS
300 / St / FT
300 / V4A
300 / V4A
300 / V4A
400 / St / FS
400 / St / FT
400 / V4A
400 / V4A
400 / V4A
500 / St / FS
500 / St / FT
600 / St / FS
600 / St / FT
50 / St
50 / St
50 / St
50 / St
100 / St
100 / St
100 / St
100 / St
150 / St
150 / St
150 / St
150 / St
200 / St
200 / St
200 / St
200 / St
300 / St
300 / St
300 / St
300 / St
400 / St
400 / St
400 / St
400 / St
500 / St
500 / St
500 / St
500 / St
600 / ocel
600 / ocel
600 / ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Individuální kód EAN-C 5647589
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
č. výr.
5050230
5050179
5049937
5049999
1121 97 9
1121 96 0
1121 89 8
1121 90 1
6191710
6191772
6192076
6191833
6191895
6192199
6191956
6192250
6349 40 4
6349 41 2
6349 81 1
6349 43 9
6349 44 7
6349 84 6
6349 46 3
6349 85 4
5049210
5049272
5462491
5049333
1121 46 4
1121 48 0
1121 47 2
1121 49 9
5668138 1124 56 1
6195671 6356 10 9
6195671 6356 10 9
Cena
E
€/100 m
K
€/ks
E
€/100 m
€/100 ks
K
€/ks
Strana
180
347
180
347
180
180
347
180
180
347
180
347
180
347
180
347
180
140
323
6746118
6785414
6937455
6937455
6937455
6746170
6785476
6746231
6785537
6937516
6937516
6937516
6746293
6785599
6937578
6937578
6937578
6746354
6785650
6937639
6937639
6937639
5239154
5239208
5239161
5239215
6015 50 6
6015 56 5
6015 63 0
6015 63 0
6015 63 0
6015 51 4
6015 57 3
6015 52 2
6015 58 1
6015 63 2
6015 63 2
6015 63 2
6015 53 0
6015 60 3
6015 63 3
6015 63 3
6015 63 3
6015 54 9
6015 61 1
6015 63 4
6015 63 4
6015 63 4
6015 55 2
6015 61 4
6015 55 5
6015 61 7
142
142
347
388
396
142
142
142
142
347
388
396
142
142
347
388
396
142
142
347
388
396
142
142
142
142
6961528
6961528
6042845
6042845
6961580
6961580
6042968
6042968
6279371
6279371
6043088
6043088
6961641
6961641
6043200
6043200
6961702
6961702
6043323
6043323
6961764
6961764
6043446
6043446
5239222
5239222
5239260
5239260
5239277
5239277
5239284
6015 64 6
6015 64 6
6015 64 8
6015 64 8
6015 65 4
6015 65 4
6015 65 6
6015 65 6
6015 65 8
6015 65 8
6015 66 0
6015 66 0
6015 66 2
6015 66 2
6015 66 4
6015 66 4
6015 67 0
6015 67 0
6015 67 2
6015 67 2
6015 68 9
6015 68 9
6015 69 1
6015 69 1
6015 69 3
6015 69 3
6015 69 5
6015 69 5
6015 69 7
6015 69 7
6015 69 9
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
254
142
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
DBLG 20 600 FT
600 / ocel / FT
č. výr.
5239284 6015 69 9
Cena
K
€/ks
Strana Typ
Cena
Strana
K
€/ks
358
232
232
232
232
358
232
232
232
358
232
232
232
232
358
232
232
358
233
233
358
233
233
358
233
233
233
233
358
242
242
242
242
242
242
242
6254057
6252978
6250158
6253036
6250219
6254118
6251179
6251230
6250752
6254897
6015436
6526451
6251292
6250813
6254958
6251353
6250875
6255016
6251414
6250936
6255078
6251476
6250998
6255139
6251537
6251056
6251599
6251117
6255191
5079187
5079194
5079200
5079231
5079248
5079255
5079262
7133 95 2
7131 89 5
7128 91 6
7131 90 9
7128 92 4
7133 97 9
7130 50 3
7130 51 1
7129 61 0
7134 90 8
7130 53 8
7129 62 9
7130 54 6
7129 63 7
7134 91 6
7130 56 2
7129 65 3
7134 92 4
7130 58 9
7129 68 8
7134 93 2
7130 60 0
7129 71 8
7134 94 0
7130 61 9
7129 72 6
7130 62 7
7129 73 4
7134 96 7
7130 74 1
7130 74 3
7130 74 5
7130 74 7
7130 74 9
7130 75 1
7130 75 3
DFK 100 DD
DFK 100 FS
DFK 150 DD
DFK 150 FS
DFK 200 DD
DFK 200 FS
DFK 300 DD
DFK 300 FS
DFK 400 DD
DFK 400 FS
DFK 500 DD
DFK 500 FS
DFK 550 DD
DFK 550 FS
DFK 600 DD
DFK 600 FS
100 1 / St / DD
100 1 / St / FS
150 1 / St / DD
150 1 / St / FS
200 1 / St / DD
200 1 / St / FS
300 1 / St / DD
300 1 / St / FS
400 1,25 / St / DD
400 1,25 / St / FS
500 1,25 / St / DD
500 1,25 / St / FS
550 1,25 / St / DD
550 1,25 / St / FS
600 1,25 / St / DD
600 1,25 / St / FS
6251711
6249435
6290413
6845651
6251773
6249497
6251834
6249558
6251896
6249619
6251957
6249671
6252015
6249732
6252077
6249794
7131 08 9
7128 61 4
7131 09 7
7128 62 2
7131 10 0
7128 63 0
7131 12 7
7128 65 7
7131 14 3
7128 67 3
7131 17 8
7128 70 3
7131 18 6
7128 71 1
7131 19 4
7128 73 8
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
DFT 050 DD
DFT 100 DD
DFT 100 FS
DFT 150 DD
DFT 150 FS
DFT 200 DD
DFT 200 FS
DFT 300 DD
DFT 300 FS
DFT 400 DD
DFT 400 FS
DFT 500 DD
DFT 500 FS
DFT 550 DD
DFT 550 FS
232 DFT 600 DD
232 DFT 600 FS
50 1 / St / DD
100 1 / St / DD
100 1 / St / FS
150 1 / St / DD
150 1 / St / FS
200 1 / St / DD
200 1 / St / FS
300 1 / St / DD
300 1 / St / FS
400 1,25 / St / DD
400 1,25 / St / FS
500 1,25 / St / DD
500 1,25 / St / FS
550 1,25 / St / DD
550 1,25 / St / FS
600 1,25 / St / DD
600 1,25 / St / FS
6250271
6250332
6248599
6015313
6526031
6250394
6248650
6250455
6248711
6250516
6248773
6250578
6248834
6250639
6248896
6250691
6248957
7129 30 0
7129 31 9
7128 21 5
7129 32 7
7128 22 3
7129 33 5
7128 23 1
7129 35 1
7128 26 6
7129 38 6
7128 28 2
7129 40 8
7128 30 4
7129 41 6
7128 31 2
7129 42 4
7128 32 0
233
233
233
233
233
233
233
233
233
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
235
235
235
235
235
235
234
234
234
235
235
235
235
235
234
234
235
235
235
235
235
235
235
235
234
235
235
235
235
235
235
140
323
DFAA 050 DD
DFAA 100 DD
DFAA 100 FS
DFAA 100 VA4301
DFAA 150 DD
DFAA 150 FS
DFAA 200 DD
DFAA 200 FS
DFAA 200 VA4301
DFAA 300 DD
DFAA 300 FS
DFAA 300 VA4301
DFAA 400 DD
DFAA 400 FS
DFAA 400 VA4301
DFAA 500 DD
DFAA 500 FS
DFAA 500 VA4301
DFAA 550 DD
DFAA 550 FS
DFAA 600 DD
DFAA 600 FS
DFAA 600 VA4301
DFAA BKS100 DD
DFAA BKS200 DD
DFAA BKS300 DD
DFAA BKS400 DD
DFAA BKS500 DD
DFAA BKS550 DD
DFAA BKS600 DD
50 1 / St / DD
100 1 / St / DD
100 1 / St / FS
100 1 / V2A
150 1 / St / DD
150 1 / St / FS
200 1 / St / DD
200 1 / St / FS
200 1 / V2A
300 1 / St / DD
300 1 / St / FS
300 1 / V2A
400 1,25 / St / DD
400 1,25 / St / FS
400 1,25 / V2A
500 1,25 / St / DD
500 1,25 / St / FS
500 1,25 / V2A
550 1,25 / St / DD
550 1,25 / St / FS
600 1,25 / St / DD
600 1,25 / St / FS
600 1,25 / V2A
100 4,5 / Al / DD
200 4,5 / Al / DD
300 4,5 / Al / DD
400 4,75 / Al / DD
500 4,75 / Al / DD
550 4,75 / Al / DD
600 4,75 / Al / DD
6252138
6252190
6249015
6257058
6027484
6526154
6252251
6249077
6257119
6252312
6249138
6257171
6252374
6249190
6257232
6252435
6249251
6257294
6252497
6249312
6252558
6249374
6257355
5079293
5079309
5079316
5079323
5079354
5079361
5079378
7131 29 1
7131 30 5
7128 42 8
7136 90 0
7131 31 0
7128 43 6
7131 32 1
7128 44 4
7136 91 9
7131 34 8
7128 46 0
7136 92 7
7131 35 6
7128 48 7
7136 93 5
7131 36 4
7128 50 9
7136 94 3
7131 37 2
7128 51 7
7131 38 0
7128 52 5
7136 97 8
7131 45 0
7131 45 2
7131 45 4
7131 45 6
7131 45 8
7131 46 0
7131 46 2
233
233
233
359
233
233
233
233
359
233
233
359
233
233
359
233
233
359
233
233
233
233
359
243
243
243
243
243
243
243
DFB 45 050 DD
DFB 45 100 DD
DFB 45 100 FS
DFB 45 100VA4301
DFB 45 150 DD
DFB 45 150 FS
DFB 45 200 DD
DFB 45 200 FS
DFB 45 200VA4301
DFB 45 300 DD
DFB 45 300 FS
DFB 45 300VA4301
DFB 45 400 DD
DFB 45 400 FS
DFB 45 400VA4301
DFB 45 500 DD
DFB 45 500 FS
50 1 / St / DD
100 1 / St / DD
100 1 / St / FS
100 1 / V2A
150 1 / St / DD
150 1 / St / FS
200 1 / St / DD
200 1 / St / FS
200 1 / V2A
300 1 / St / DD
300 1 / St / FS
300 1 / V2A
400 1,25 / St / DD
400 1,25 / St / FS
400 1,25 / V2A
500 1,25 / St / DD
500 1,25 / St / FS
6252619
6252671
6249855
6253814
6027125
6526338
6252732
6249916
6253876
6252794
6249978
6253937
6252855
6250035
6253999
6252916
6250097
7131 80 1
7131 82 8
7128 81 9
7133 90 1
7131 83 6
7128 82 7
7131 84 4
7128 83 5
7133 92 8
7131 86 0
7128 85 1
7133 93 6
7131 87 9
7128 88 6
7133 94 4
7131 88 7
7128 90 8
232
358
232
232
232
232
358
232
232
358
232
232
358
232
232
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
č. výr.
500 1,25 / V2A
550 1,25 / St / DD
550 1,25 / St / FS
600 1,25 / St / DD
600 1,25 / St / FS
600 1,25 / V2A
50 1 / St / DD
100 1 / St / DD
100 1 / St / FS
100 1 / V2A
150 1 / St / DD
150 1 / St / FS
200 1 / St / DD
200 1 / St / FS
200 1 / V2A
300 1 / St / DD
300 1 / St / FS
300 1 / V2A
400 1,25 / St / DD
400 1,25 / St / FS
400 1,25 / V2A
500 1,25 / St / DD
500 1,25 / St / FS
500 1,25 / V2A
550 1,25 / St / DD
550 1,25 / St / FS
600 1,25 / St / DD
600 1,25 / St / FS
600 1,25 / V2A
100 4,5 / Al / DD
200 4,5 / Al / DD
300 4,5 / Al / DD
400 4,75 / Al / DD
500 4,75 / Al / DD
550 4,75 / Al / DD
600 4,75 / Al / DD
7130 80 1
7130 80 5
7131 03 0
7131 03 4
7131 03 8
7131 04 2
7131 04 6
7131 05 0
7130 80 9
7130 81 3
7130 81 7
7130 76 0
7130 76 4
7130 76 8
7130 77 2
7130 77 6
7130 82 1
7130 82 5
7130 84 7
7130 85 2
7130 85 6
7130 86 0
7130 86 4
7130 86 8
7130 87 2
7130 87 6
7130 82 9
7130 99 0
7130 99 4
7130 99 8
7131 00 2
7131 00 6
7131 01 0
6356 05 5
6356 05 5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
EAN-C.
DFB 45 550 DD
DFB 45 550 FS
DFB 45 600 DD
DFB 45 600 FS
DFB 45 600VA4301
DFB 90 050 DD
DFB 90 100 DD
DFB 90 100 FS
DFB 90 100VA4301
DFB 90 150 DD
DFB 90 150 FS
DFB 90 200 DD
DFB 90 200 FS
DFB 90 200VA4301
DFB 90 300 DD
DFB 90 300 FS
DFB 90 300VA4301
DFB 90 400 DD
DFB 90 400 FS
DFB 90 400VA4301
DFB 90 500 DD
DFB 90 500 FS
DFB 90 500VA4301
DFB 90 550 DD
DFB 90 550 FS
DFB 90 600 DD
DFB 90 600 FS
DFB 90 600VA4301
DFB BKS90100
DFB BKS90200
DFB BKS90300
DFB BKS90400
DFB BKS90500
DFB BKS90550
DFB BKS90600
5047551
5047568
5712046
5712053
5712060
5712077
5712084
5712091
5047575
5047582
5047612
5711896
5711902
5711933
5711940
5711957
5047629
5047636
5047674
5047681
5047698
5047704
5047735
5047742
5047759
5047766
5047643
5711964
5711995
5712008
5712015
5712022
5712039
5373070
5373070
50 0,75 / St
100 0,75 / St
100 0,75 / ocel
200 0,75 / ocel
300 0,75 / ocel
400 0,75 / ocel
500 0,75 / ocel
600 0,75 / ocel
150 0,75 / St
200 0,75 / St
300 0,75 / St
50 0,75 / ocel
100 0,75 / ocel
150 0,75 / ocel
200 0,75 / ocel
300 0,75 / ocel
400 0,75 / St
500 0,75 / St
50 0,75 / St
100 0,75 / St
150 0,75 / St
200 0,75 / St
300 0,75 / St
400 0,75 / St
500 0,75 / St
600 0,75 / St
600 0,75 / St
100 0,75 / ocel
200 0,75 / ocel
300 0,75 / ocel
400 0,75 / ocel
500 0,75 / ocel
600 0,75 / ocel
/ ocel
/ ocel
Rozměry/barva/růz.
254 DFB 45 500VA4301
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
DBV 050 S FS
DBV 100 S FS
DBV 110 100 F FS
DBV 110 200 F FS
DBV 110 300 F FS
DBV 110 400 F FS
DBV 110 500 F FS
DBV 110 550 F FS
DBV 150 S FS
DBV 200 S FS
DBV 300 S FS
DBV 35 050 F FS
DBV 35 100 F FS
DBV 35 150 F FS
DBV 35 200 F FS
DBV 35 300 F FS
DBV 400 S FS
DBV 500 S FS
DBV 60 050 F FS
DBV 60 100 F FS
DBV 60 150 F FS
DBV 60 200 F FS
DBV 60 300 F FS
DBV 60 400 F FS
DBV 60 500 F FS
DBV 60 600 F FS
DBV 600 S FS
DBV 85 100 F FS
DBV 85 200 F FS
DBV 85 300 F FS
DBV 85 400 F FS
DBV 85 500 F FS
DBV 85 600 F FS
DBV FS
DBV FS
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
DIN 128 A M10 G
DIN 128 A M12 G
DIN 128 A M6 G
DIN 128 A M8 G
DIN 6798 A M10 G
DIN 6798 A M12 G
DIN 6798 A M6 G
DIN 6798 A M8 G
DIN 934 M10 G
DIN 934 M10 VA
DIN 934 M12 G
DIN 934 M12 VA
10,5 18,1-18,1 / St / G
12,5 21,1-21,1 / St / G
6,3 11,8-11,8 / St / G
8,3 14,8-14,8 / St / G
10,5 18-18 / St / G
13 20,5-20,5 / St / G
6,4 11-11 / St / G
8,4 15-15 / St / G
10 8,4 / St / G
10 8,4 / V2A
12 10,8 / St / G
12 10,8 / V2A
5302414
5302476
5302292
5302353
5301752
5301813
5301639
5301691
5298212
5297796
5298274
5297857
3405 10 9
3405 12 5
3405 06 0
3405 08 7
3404 10 2
3404 12 9
3404 06 4
3404 08 0
3400 10 7
3397 10 6
3400 12 3
3397 11 4
H
€/100 ks
KTS
OBO
188
188
188
188
188
188
188
188
188
349
188
349
423
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
DIN 934 M4 G
DIN 934 M5 G
DIN 934 M6 G
DIN 934 M6 VA
DIN 934 M8 G
DIN 934 M8 VA
DIN440 11 F
DIN440 14 F
DIN440 7 F
DIN440 9 F
4 3,2 / St / G
5 4,7 / St / G
6 5,2 / St / G
6 5,2 / V2A
8 6,8 / St / G
8 6,8 / V2A
11 34-34
13,5 44-44
6,6 22-22
9 28-28
DIN934 M10 F
DIN934 M12 F
DIN934 M6 F
DIN934 M8 F
10 8,4 /
12 10,8 /
6 5,2 /
8 6,8 /
DKL 110 VA4310
DKL 35 VA4310
DKL 45 VA4310
DKL 60 VA4310
DKL 85 VA4310
/
/
/
/
St
St
St
St
ocel
ocel
ocel
ocel
120,9 /
50,9 /
60,9 /
75,9 /
95,9 /
DKS 610 FS
DKS 610 FT
DKS 610 VA4301
DKS 610 VA4571
DKS 620 FS
DKS 620 FT
DKS 620 VA4301
DKS 620 VA4571
DKS 630 FS
DKS 630 FT
DKS 630 VA4301
DKS 630 VA4571
DKS 640 FS
DKS 640 FT
DKS 640 VA4301
DKS 640 VA4571
DKS 650 FS
DKS 650 FT
DKS 650 VA4301
DKS 650 VA4571
DKS 660 FS
DKS 660 FT
DKS 660 VA4301
DKS 660 VA4571
DKS 810 FT
DKS 820 FT
DKS 830 FT
DKS 840 FT
DKS 850 FT
DKS 860 FT
/
/
/
/
/
/
/
/
F
F
F
F
F
F
F
F
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
100 1 / St / FS
100 1 / St / FT
100 0,8 / V2A
100 0,8 / V4A
200 1 / St / FS
200 1 / St / FT
200 0,8 / V2A
200 0,8 / V4A
300 1 / St / FS
300 1 / St / FT
300 0,8 / V2A
300 1 / V4A
400 1,5 / St / FS
400 1,5 / St / FT
400 1 / V2A
400 1 / V4A
500 1,5 / St / FS
500 1,5 / St / FT
500 1 / V2A
500 1 / V4A
600 1,5 / St / FS
600 1,5 / St / FT
600 1 / V2A
600 1 / V4A
100 1 / St / FT
200 1 / St / FT
300 1 / St / FT
400 1,5 / St / FT
500 1,5 / St / FT
600 1,5 / St / FT
DKU 120 VA4310
DKU 120 VA4310
DKU 120 VA4310
DKU 120 VA4310
DKU 120 VA4310
DKU 120 VA4310
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
DRL 050 DD
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
50 0,75 / St / DD
DRL 050 FS
50 0,75 / St / FS
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
5297970
5298038
5298090
5297673
5298151
5297734
3400 04 2
3400 05 0
3400 06 9
3397 06 8
3400 08 5
3397 08 4
6480074
6480135
6479955
6480012
6408 72 9
6408 73 7
6408 70 2
6408 71 0
5298519
5298571
5298397
5298458
3400 36 0
3400 37 9
3400 34 4
3400 35 2
6517213
6517930
6517879
6517817
6517756
6065 55 4
6065 50 3
6065 51 1
6065 53 8
6065 54 6
6069736
6070091
6070459
6181933
6069798
6070152
6070510
6343218
6069859
6070213
6070572
6955510
6069910
6070275
6070633
5020998
6069972
6070336
6070695
5021001
6070039
6070398
6070756
5021032
6071173
6071234
6071296
6071357
6071418
6071470
6085 01 6
6085 32 6
6085 60 1
6085 66 8
6085 03 2
6085 34 2
6085 62 8
6085 67 2
6085 05 9
6085 36 9
6085 63 6
6085 67 3
6085 20 2
6085 51 2
6085 64 4
6085 67 5
6085 22 9
6085 53 9
6085 65 2
6085 67 7
6085 24 5
6085 55 5
6085 66 0
6085 67 9
6086 47 0
6086 49 7
6086 51 9
6086 65 9
6086 67 5
6086 69 1
6617050
6617050
6617050
6617050
6617050
6617050
6441372
6441372
6441372
6441372
6441372
6441372
6065 61 0
6065 61 0
6065 61 0
6065 61 0
6065 61 0
6065 61 0
6065 60 0
6065 60 0
6065 60 0
6065 60 0
6065 60 0
6065 60 0
6038718 6052 70 0
6057856 6052 05 3
DRL 075 FS
DRL 075 FS
DRL 100 DD
75 0,75 / St / FS
75 0,75 / St / FS
100 0,75 / St / DD
6385577 6052 02 9
6385577 6052 02 9
6038770 6052 70 3
DRL 100 FS
100 0,75 / St / FS
6057979 6052 09 6
DRL 100 VA4301
DRL 150 DD
424
OBO
100 1 / V2A
150 1 / St / DD
KTS
6058877 6052 87 8
6038831 6052 70 6
Cena
H
€/100 ks
K
H
Strana Typ
Rozměry/barva/růz.
€/m
€/100 ks
R
K
R
K
č. výr.
DRL 200 DD
DRL 200 DD
200 1 / St / DD
200 1 / St / DD
6038893 6052 70 9
6038893 6052 70 9
DRL 200 FS
DRL 200 FS
200 1 / St / FS
200 1 / St / FS
6058150 6052 20 7
6058150 6052 20 7
187
187
187
187
DRL 200 VA4301
DRL 200 VA4301
DRL 300 DD
DRL 300 DD
200 1 / V2A
200 1 / V2A
300 1 / St / DD
300 1 / St / DD
6058938
6058938
6038954
6038954
300 1 / St / FS
300 1 / St / FS
6058273 6052 30 4
6058273 6052 30 4
300 1 / V2A
300 1 / V2A
6058990 6052 90 8
6058990 6052 90 8
/ St / FT
/ St / FT
6064519 6065 14 7
6064335 6065 00 7
400 1 / St / DD
400 1 / St / DD
6039012 6052 71 5
6039012 6052 71 5
400 1 / St / FS
400 1 / St / FS
6058396 6052 40 1
6058396 6052 40 1
DRL 150 FS
DRL 300 FS
189 DRL 300 FS
DRL 311 2 FT
DRL 311 FT
231
231 DRL 400 DD
231 DRL 400 DD
231
231 DRL 400 FS
DRL 400 FS
208
208
354
391
208
208
354
391
208
208
354
391
208
208
354
391
208
208
354
391
208
208
354
391
217
217
217
217
217
217
150 1 / St / FS
6058099 6052 15 0
6052 89 4
6052 89 4
6052 71 2
6052 71 2
DRL 400 VA4301
DRL 400 VA4301
DRL 500 DD
DRL 500 DD
400 1 / V2A
400 1 / V2A
500 1,25 / St / DD
500 1,25 / St / DD
6059058
6059058
6039074
6039074
6052 93 2
6052 93 2
6052 71 8
6052 71 8
DRL 500 FS
DRL 500 FS
500 1,25 / St / FS
500 1,25 / St / FS
6058518 6052 50 9
6058518 6052 50 9
DRL 500 VA4301
DRL 500 VA4301
DRL 550 DD
500 1,25 / V2A
500 1,25 / V2A
550 1,25 / St / DD
6059119 6052 95 9
6059119 6052 95 9
6039135 6052 72 1
DRL 550 FS
550 1,25 / St / FS
6058631 6052 56 8
DRL 600 DD
DRL 600 DD
600 1,25 / St / DD
600 1,25 / St / DD
6039197 6052 72 4
6039197 6052 72 4
DRL 600 FS
DRL 600 FS
600 1,25 / St / FS
600 1,25 / St / FS
6058754 6052 60 6
6058754 6052 60 6
DRL 600 VA4301
DRL 600 VA4301
DRL AB 230 FT SO
DRL AB 330 FT SO
DRL AB 430 FT SO
DRL AB 530 FT SO
DRL AB 630 FT SO
DRL BKS10 ALU
DRL BKS20 ALU
DRL BKS30 ALU
DRL BKS40 ALU
DRL BKS50 ALU
231 DRL BKS55 ALU
256 DRL BKS60 ALU
600 1,25 / V2A
600 1,25 / V2A
3000 200 / St / FT
3000 300 / St / FT
3000 400 / St / FT
3000 500 / St / FT
3000 600 / St / FT
100 2,5 / Al
200 2,5 / Al
300 2,5 / Al
400 2,5 / Al
500 2,5 / Al
550 2,5 / Al
600 2,5 / Al
6059171
6059171
5063223
5063230
5063247
5063278
5063285
5078784
5078814
5078821
5078838
5078845
5078968
5078999
6052 97 5
6052 97 5
7195 25 3
7195 25 7
7195 26 1
7195 26 5
7195 26 9
6052 75 0
6052 75 2
6052 75 5
6052 75 7
6052 75 9
6052 76 1
6052 76 3
DRLM 316 DD
DRLM 316 DD
DRLM 316 VA4301
DRLM 316 VA4301
DRLM 316 VA4301
/ St / DD
/ St / DD
/ V2A
/ V2A
/ V2A
6333134
6333134
6167173
6167173
6167173
6222 36 6
6222 36 6
6222 35 8
6222 35 8
6222 35 8
329
357
365
393
231
256
329
357
365
393
€/m
EAN-C.
188
188
188
349
188
349
189
189 DRL 300 VA4301
189 DRL 300 VA4301
K
€/ks
Individuální kód EAN-C 5647589
DRLU 050 DD
DRLU 050 DD
50 0,75 / St / DD
50 0,75 / St / DD
6657490 6052 64 0
6657490 6052 64 0
231 DRLU 050 FS
50 0,75 / St / FS
50 0,75 / St / FS
6029655 6052 05 6
6029655 6052 05 6
231
DRLU 050 FS
DRLU 050 VA4301
320 DRLU 050 VA4301
231 DRLU 100 DD
231 DRLU 100 DD
50 1 / V2A
50 1 / V2A
100 0,75 / St / DD
100 0,75 / St / DD
6031818
6031818
6657551
6657551
231 DRLU 100 FS
100 0,75 / St / FS
100 0,75 / St / FS
6029716 6052 10 3
6029716 6052 10 3
100 1 / V2A
6031931 6052 82 4
DRLU 100 FS
358
231 DRLU 100 VA4301
6052 82 1
6052 82 1
6052 64 3
6052 64 3
Cena
R
€/m
K
R
K
R
K
€/ks
€/m
R
K
R
K
R
K
R
K
€/ks
€/m
R
K
R
K
Strana
231
277
231
277
231
370
358
277
231
277
231
370
358
232
232
277
231
277
231
370
358
277
231
277
231
370
358
231
231
277
231
277
231
370
358
305
305
305
305
305
242
242
242
242
242
242
242
232
278
278
358
370
231
256
230
256
357
365
231
256
230
256
357
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
č. výr.
DRLU 100 VA4301
DRLU 100 VA4571
DRLU 150 DD
DRLU 150 DD
100 1 / V2A
100 1 / V4A
150 0,75 / St / DD
150 0,75 / St / DD
6031931
5021124
6657612
6657612
DRLU 150 FS
DRLU 150 FS
150 0,75 / St / FS
150 0,75 / St / FS
6030019 6052 15 3
6030019 6052 15 3
6052 82 4
6052 99 1
6052 64 7
6052 64 7
DRLU 150 VA4301
DRLU 150 VA4301
DRLU 200 DD
DRLU 200 DD
150 1 / V2A
150 1 / V2A
200 1 / St / DD
200 1 / St / DD
6031993
6031993
6657674
6657674
DRLU 200 FS
DRLU 200 FS
200 1 / St / FS
200 1 / St / FS
6030071 6052 21 0
6030071 6052 21 0
DRLU 200 VA4301
DRLU 200 VA4301
DRLU 200 VA4571
DRLU 300 DD
DRLU 300 DD
200 1 / V2A
200 1 / V2A
200 1 / V4A
300 1 / St / DD
300 1 / St / DD
6032051
6032051
5021155
6336678
6336678
DRLU 300 FS
DRLU 300 FS
300 1 / St / FS
300 1 / St / FS
6031399 6052 30 7
6031399 6052 30 7
DRLU 300 VA4301
DRLU 300 VA4301
DRLU 300 VA4571
DRLU 400 DD
DRLU 400 DD
300 1 / V2A
300 1 / V2A
300 1 / V4A
400 1 / St / DD
400 1 / St / DD
6032174
6032174
5021162
6336739
6336739
DRLU 400 FS
DRLU 400 FS
400 1 / St / FS
400 1 / St / FS
6031511 6052 40 5
6031511 6052 40 5
6052 82 8
6052 82 8
6052 65 0
6052 65 0
6052 83 1
6052 83 1
6052 99 3
6052 65 6
6052 65 6
6052 83 4
6052 83 4
6052 99 4
6052 66 2
6052 66 2
DRLU 400 VA4301
DRLU 400 VA4301
DRLU 400 VA4571
DRLU 500 DD
DRLU 500 DD
400 1 / V2A
400 1 / V2A
400 1 / V4A
500 1,25 / St / DD
500 1,25 / St / DD
6032235
6032235
5021216
6336791
6336791
DRLU 500 FS
DRLU 500 FS
500 1,25 / St / FS
500 1,25 / St / FS
6031634 6052 51 2
6031634 6052 51 2
DRLU 500 VA4301
DRLU 500 VA4301
DRLU 500 VA4571
DRLU 550 DD
500 1,25 / V2A
500 1,25 / V2A
500 1,25 / V4A
550 1,25 / St / DD
6032297
6032297
5021223
6336852
DRLU 550 FS
550 1,25 / St / FS
6031696 6052 57 1
DRLU 600 DD
DRLU 600 DD
600 1,25 / St / DD
600 1,25 / St / DD
6336913 6052 67 4
6336913 6052 67 4
DRLU 600 FS
DRLU 600 FS
600 1,25 / St / FS
600 1,25 / St / FS
6031757 6052 60 9
6031757 6052 60 9
DRLU 600 VA4301
DRLU 600 VA4301
DRLU 600 VA4571
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
DS 4 FS
600 1,25 / V2A
600 1,25 / V2A
600 1,25 / V4A
/ St / FS
6052 83 7
6052 83 7
6052 99 5
6052 66 8
6052 66 8
6052 84 1
6052 84 1
6052 99 6
6052 67 1
6032358 6052 84 4
6032358 6052 84 4
5021247 6052 99 8
6202997 6416 55 1
DS 4 FT
DS 4 VA4301
/ St / FT
/ V2A / FT
6555611 6416 58 6
5617884 6416 59 4
DSK 25 FT
DSK 25 VA4301
DSK 25 VA4571
DSK 45 FT
DSK 45 FT
DSK 45 VA4301
DSK 45 VA4301
DSK 45 VA4571
DSK 47 FT
DSK 47 VA4301
DSK 47 VA4571
DSK 61 FT
DSK 61 VA4301
/ St / FT
/ V2A
25 / V4A
/ St / FT
/ St / FT
/ V2A
/ V2A
/ V4A
/ St / FT
/ V2A / blk
/ V4A / blk
/ St / FT
/ V2A
6229277
5706045
5618485
6202812
6202812
6202751
6202751
6818235
6894253
5018346
5018407
6202874
6202935
6416 44 6
6416 44 8
6416 45 0
6416 50 0
6416 50 0
6416 48 9
6416 48 9
6416 46 2
6416 50 4
6416 50 7
6416 51 1
6416 51 9
6416 52 7
6542659
6333677
6114672
6333738
6056 14 8
6056 77 6
6056 22 9
6056 79 2
EKS 610 FS
EKS 610 FT
EKS 620 FS
EKS 620 FT
100 2 /
100 2 /
200 2 /
200 2 /
St
St
St
St
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Cena
K
€/m
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
€/ks
K
Strana Typ
365
393
231
256
EKS 630 FS
EKS 630 FT
EKS 640 FS
EKS 640 FT
EKS 650 FS
230 EKS 650 FT
256 EKS 660 FS
EKS 660 FT
357
365 ELB-L 20 FS
231 ELB-L 20 FS
256 ELB-L 20 FT
ELB-L 20 FT
230 ELB-L 30 FS
256 ELB-L 30 FS
357
365
393
231
256
230
256
357
365
393
231
256
230
256
357
365
393
231 FAZ II 10 10 GS
256 FAZ II 10 100
FAZ II 10 30
230 FAZ II 10/10GS V
256 FAZ II 10/10GS V
FAZ II 10/50 V4A
FAZ II 10/50 V4A
FAZ II 12 10
FAZ II 12/10 VA
FAZ II 12/10 VA
FAZ II 8 10 GS
230 FAZ II 8 30 GS
FAZ II 810VA4401
256 FAZ II 810VA4401
231 FAZ II 830VA4401
FAZ II 830VA4401
357
365
393
231
256
230
357
365
393
148
FCM F
FESP 50 5
FESP L 50 4 BK
FESP Q 50 4 BK
148
337 FH II 18X80
150
339
383
153
157
341
344
385
154
341
385
156
343
€/m
ELB-L 30 FT
ELB-L 30 FT
ELB-L 40 FS
ELB-L 40 FS
ELB-L 40 FT
ELB-L 40 FT
ELB-L 50 FS
ELB-L 50 FS
ELB-L 50 FT
ELB-L 50 FT
ELB-L 60 FS
ELB-L 60 FS
ELB-L 60 FT
ELB-L 60 FT
ELB-L20 VA4301
ELB-L30 VA4301
ELB-L40 VA4301
ELB-L50 VA4301
ELB-L60 VA4301
FHY M10
FHY M8
FIS A M10X110
FIS A M10X130
FIS A M12X120
FIS A M6X70
FIS A M8X90
FIS AK
FIS H 12X50 K
FIS H 12X85 K
FIS H 16X85 K
FIS H 20X85 K
205
205 FIS PBB
205
205 FIS PBZ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6389834
6333790
6625215
6333493
6625277
6333554
6389896
6333615
6056 32 6
6056 80 6
6056 42 3
6056 97 0
6056 52 0
6056 98 9
6056 62 8
6056 99 7
200 1 / St / FS
200 1 / St / FS
200 1 / St / FT
200 1 / St / FT
300 1 / St / FS
300 1 / St / FS
300 1 / St / FT
300 1 / St / FT
400 1 / St / FS
400 1 / St / FS
400 1 / St / FT
400 1 / St / FT
500 1 / St / FS
500 1 / St / FS
500 1 / St / FT
500 1 / St / FT
600 1 / St / FS
600 1 / St / FS
600 1 / St / FT
600 1 / St / FT
200 3000 / V2A
300 3000 / V2A
400 3000 / V2A
500 3000 / V2A
600 3000 / V2A
6420735
6420735
6289455
6289455
6420858
6420858
6308651
6308651
6420971
6420971
6308590
6308590
6421091
6421091
6308538
6308538
6421213
6421213
6308477
6308477
5037354
5037361
5037378
5037385
5037415
6103 23 5
6103 23 5
6103 42 1
6103 42 1
6103 25 1
6103 25 1
6103 44 8
6103 44 8
6103 28 6
6103 28 6
6103 45 6
6103 45 6
6103 31 6
6103 31 6
6103 46 4
6103 46 4
6103 33 2
6103 33 2
6103 48 0
6103 48 0
6103 61 4
6103 61 8
6103 62 2
6103 62 6
6103 63 0
300 2 /
300 2 /
400 2 /
400 2 /
500 2 /
500 2 /
600 2 /
600 2 /
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
M10 95 / St / G
M10 185 / St / G
M10 115 / St / G
M 10 90 / V4A
M 10 90 / V4A
M10 115 / V4A
M10 115 / V4A
M12 110 / St / G
M12 103 / V4A
M12 103 / V4A
M8 77 / St / G
M8 97 / St / G
M8 77 / V4A
M8 77 / V4A
M8 97 / V4A
M8 97 / V4A
5888499
5049500
5888550
5692713
5692713
5688808
5688808
5888611
5692652
5692652
5888437
5504252
5706076
5706076
5706069
5706069
M6x12 / ocel / F
5438519 6424 54 8
3000 5 / St
3000 4 / St
3000 4 / St
3498 54 9
3498 59 7
3498 58 1
3498 82 4
3498 82 4
3498 83 5
3498 83 5
3498 65 4
3498 85 9
3498 85 9
3498 50 6
3498 48 4
3498 50 9
3498 50 9
3498 48 7
3498 48 7
Cena
Strana
K
€/m
205
205
205
205
205
205
205
205
277
295
277
295
277
295
277
295
277
295
277
295
277
295
277
295
277
295
277
295
374
374
374
374
374
E
€/100 ks
K
186
Z
€/m
6239719 7104 36 7
6239832 7104 96 0
6239771 7104 66 9
191
191
191
349
389
349
389
191
349
389
191
191
349
389
349
389
E
€/100 ks
182
182
182
191
M12 120 / St / G
5489139 3498 74 3
M10 10 / St / G
M8 8 / St / G
5599111 3498 76 4
5598930 3498 76 0
192
192
5714316
5437390
5437406
5437376
5437383
3488 30 6
3488 30 8
3488 31 2
3488 29 2
3488 29 8
193
193
193
193
193
červená 5318910
3488 52 7
5437437
5437444
5714255
5437451
3488 45 2
3488 46 4
3488 46 2
3488 46 8
110 10 / St
130 10 / ocel
120 12 / ocel
70 6 / ocel
90 8 / ocel
12 50 /
12 85 /
16 75 /
20 85 /
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
PP
PP
PP
PP
15 1 / ocel
5437499 3488 52 5
/ PP
5437468 3488 51 5
€/ks
€/100 ks
€/ks
€/100 ks
KTS
OBO
193
193
193
193
193
193
193
425
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
5319276 3488 40 3
FIS V 360 S
FNA II 6X30 M6/5
FNA II 6X30/5
M6 6 / St / G
15 6 / ocel / G
FRS 10X20 F
FRS 10X20 VA4301
FRS 10X20 VA4401
FRS 10X20 VA4401
FRS 10X20SVA4401
FRS 10X25 F
FRS 10X25 F 8.8
FRS 10X25 F 8.8
FRS 10X25 F 8.8
M10 x 20 / St / F
M10 x 20 20 / V2A
M10 x 20 20 / V4A
M10 x 20 20 / V4A
M10 x 20 20 / V4A
M10 x 25 / St / F
M10 x 25 / St / F
M10 x 25 / St / F
M10 x 25 / St / F
FRS 10X25 F TPS
FRS 10X25 F TPS
M10 x 25 / St / F
M10 x 25 / St / F
FRS 10X25 VA4301
FRS 10X25 VA4301
FRS 10X25 VA4301
FRS 10X30 F
FRS 10X30 VA4301
FRS 12X25 F
FRS 12X25 F
FRS 12X25 VA4301
FRS 12X25 VA4301
FRS 12X25 VA4401
FRS 12X30 F
FRS 12X30 VA4301
FRS 6X12 VA4401
FRS 6X16 VA4401
FRS 6X20 VA4401
FRS 8X16 F 5.6
FRS 8X16 F 8.8
FRS 8X16 VA4301
FRS 8X20 F
FRS 8X20 VA4301
FRS 8X25 F
FRS 8X25 VA4301
FRS 8X35 F
FRS 8X35 VA4301
M10 x 25 25 / V2A
M10 x 25 25 / V2A
M10 x 25 25 / V2A
M10 x 30 / St / F
M10 x 30 30 / V2A
M12 x 25 / St / F
M12 x 25 / St / F
M12 x 25 25 / V2A
M12 x 25 25 / V2A
M 12 x 25 25 / V4A
M12 x 30 / St / F
M12 x 30 30 / V2A
M6 x 12 12 / V4A
M6 x 16 16 / V4A
M6 x 20 20 / V4A
M8 x 16 / St / F
M8 x 16 / St / F
M8 x 16 16 / V2A
M8 x 20 / St / F
M8 x 20 20 / V2A
M8 x 25 / St / F
M8 x 25 25 / V2A
M8 x 35 / St / F
M8 x 35 35 / V2A
FRSB 6X12 F
FRSB 6X12 F
M6 x 12 / St / F
M6 x 12 / St / F
6201730
6200894
6822072
6822072
6437894
6201792
6201914
6201914
6201914
6407 47 1
6406 86 6
6406 87 0
6406 87 0
6406 87 2
6407 52 8
6407 56 0
6407 56 0
6407 56 0
6201853 6407 53 6
6201853 6407 53 6
6200474
6200474
6200474
6201976
6200535
6200054
6200054
6200597
6200597
6064328
6200115
6200658
6291311
6817573
6603077
6201198
6201259
6200412
6201310
6200719
6201372
6200771
6201433
6200832
6406 71 8
6406 71 8
6406 71 8
6407 57 9
6406 72 6
6406 25 4
6406 25 4
6406 75 0
6406 75 0
6406 78 5
6406 27 0
6406 76 9
6406 56 4
6406 58 0
6406 61 0
6406 93 9
6406 96 3
6406 69 6
6406 97 1
6406 80 7
6406 99 8
6406 81 5
6407 04 8
6406 82 3
6199815 6406 12 2
6199815 6406 12 2
6077595
6200238
6077595
6078370
6406 13 8
6406 52 1
6406 13 8
6406 14 2
FRSB 6X12 VA4301
FRSB 6X12 VA4301
FRSB 6X12 VA4301
FRSB 6X12 VA4401
M6 x 12 /
M6 x 12 12 /
M6 x 12 /
M6 x 12 12 /
FRSB 6X12 VZ F
FRSB 6X12 VZ G
FRSB 6X12 VZ G
M6x12 / St / F
M6x12 / St / G
M6 x 12 / St / G
5059585 6406 12 5
5059561 6406 13 3
6563111 6406 13 0
FRSB 6X15 F
FRSB 6X15 F
FRSB 6X16 VA4301
FRSB 6X16 VA4301
FRSB 6X16 VA4301
FRSB 6X16 VA4401
FRSB 6X20 F
FRSB 6X20 F
FRSB 6X20 G
FRSB 6X20 VA4301
FRSB 6X30 F
M6 x 15 / St / F
M6 x 15 / St / F
M6 x 16 / V2A
M6 x 16 15 / V2A
M6 x 16 / V2A
M6 x 16 16 / V4A
M6 x 20 / St / F
M6 x 20 / St / F
M6 x 20 / St / G
M6 x 20 20 / V2A
M6 x 30 / St / F
6199877
6199877
6077717
6200290
6077717
6078431
6199990
6199990
6616152
6200351
5045243
FZEA II 10X40 G
FZEA II 10X40 VA
FZEA II 10X40 VA
FZEA II 12X40 G
FZEA II 12X40 VA
FZEA II 12X40 VA
FZEA II 14X40 G
FZED 10X40 G
FZED 10X40 G
FZED 12X40 G
FZED 12X40 G
FZED 14X40 G
426
OBO
KTS
V2A
V2A
V2A
V4A
5461890 3498 42 5
5693192 3498 46 8
6406 15 7
6406 15 7
6406 18 9
6406 55 6
6406 18 9
6406 19 3
6406 20 3
6406 20 3
6406 18 1
6406 60 2
6406 90 7
M8 10 / St / G
M8 10 / V4A
M8 10 / V4A
M10 12 / St / G
M10 12 / V4A
M10 12 / V4A
M12 14 / St / G
5454038
5025177
5025177
5454090
5025184
5025184
5454151
3492 03 6
3492 14 5
3492 14 5
3492 06 0
3492 15 0
3492 15 0
3492 09 5
/
/
/
/
/
5454212
5454212
5454274
5454274
5454335
3492 62 1
3492 62 1
3492 66 4
3492 66 4
3492 69 9
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
Cena
E
€/ks
€/100 ks
K
R
K
R
K
R
K
E
€/ks
Strana Typ
Individuální kód EAN-C 5647589
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
192 FZUB 10X40
10 10 /
10 10 /
12 10 /
12 10 /
14 10 /
St
St
St
St
St
5454397
5454397
5454458
5454458
5454519
3492 33 8
3492 33 8
3492 36 2
3492 36 2
3492 39 7
186
348
383
389
389
186
151
154
186
GEV 36 FT
GEV 36 G
GEV 36 VA4301
GEV 36 VA4401 SP
/ St / FT
/ St / G
/ V2A
/ V4A
6013272
6307876
6013333
6120253
6016 72 3
6016 71 5
6016 73 1
6016 76 4
G-GRM 125 75 FT
G-GRM 125 75 G
G-GRM 125 75 VA
G-GRM 150 100 FT
G-GRM 150 100 G
G-GRM 150 100 VA
G-GRM 50 50 FT
G-GRM 50 50 G
G-GRM 50 50 VA
G-GRM 75 50 FT
G-GRM 75 50 G
G-GRM 75 50 VA
75 125 / ocel / FT
75 125 / ocel / G
75 125 / V2A
100 155 / ocel / FT
100 155 / ocel / G
100 155 / V2A
55 55 / ocel / FT
55 55 / ocel / G
55 55 / V2A
53 73 / ocel / FT
53 73 / ocel / G
53 73 / V2A
5686415
5686453
5686491
5686422
5686460
5686507
5686392
5686439
5686477
5686408
5686446
5686484
6005 52 6
6005 54 1
6005 55 6
6005 52 9
6005 54 4
6005 55 9
6005 52 0
6005 53 5
6005 55 0
6005 52 3
6005 53 8
6005 55 3
FZUB 10X40
FZUB 12X40
191 FZUB 12X40
191 FZUB 14X40
148
186
339
341
348
186
348
158
186
343
348
389
186
348
389
389
389
186
186
348
186
348
186
348
186
348
GKB 34 G
GKB 34 VA
/ ocel / G
/ V2A
5694052 6016 67 4
5694069 6016 67 6
Cena
E
€/ks
K
€/m
€/ks
Strana
191
350
191
350
191
253
253
364
396
258
258
362
258
258
362
258
258
361
258
258
361
253
363
GKS 34 FT
GKS 34 FT
GKS 34 G
GKS 34 VA4301
GKS 34 VA4301
GKS 34 VA4401 SP
GKS 50 07 FS
GKS 50 07 FT
GKS 50 11 FS
GKS 50 FT
GKS 50 VA4404
/ St / FT
/ St / FT
/ St / G
/ V2A
/ V2A
/ V4A
7 / St / FS
7 / St / FT
11 / St / FS
11 / ocel / FT
11 / V4A
6013395
6013395
7261436
6013456
6013456
6120437
6421398
6785353
6965847
6965908
6937394
6016 82 0
6016 82 0
6016 85 5
6016 83 9
6016 83 9
6016 85 9
6015 26 3
6015 27 1
6015 27 6
6015 27 8
6015 28 0
252
260
252
363
366
395
255
255
255
255
396
GKT 38 FT
GKT 38 FT
GKT 38 G
GKT 38 VA4301
332 GKT 38 VA4401 SP
/ St / FT
/ St / FT
/ St / G
/ V2A
/ V4A
6013630
6013630
6307937
6013579
6120499
6017 06 1
6017 06 1
6017 03 7
6017 04 5
6017 09 2
253
260
253
363
396
186
348
348 GMH18 M10 G
379 GMH18 M10 VA
388 GMH18 M12 VA
GMH18 M6 G
10-10 /
10-10
12-12
6-6 /
6-6
8-8 /
8-8
St / G
/ V4A
/ V4A
St / G
/ V4A
St / G
/ V4A
5054672
5084907
5084167
5054559
5084129
5054610
5084150
1146 52 1
1146 56 0
1146 56 2
1146 50 5
1146 55 6
1146 51 3
1146 55 8
GMH22 M10 G
GMH22 M10 VA
GMH22 M12 G
GMH22 M12 VA
GMH22 M6 G
GMH22 M6 VA
GMH22 M8 G
GMH22 M8 VA
10-10 /
10-10
12-12 /
12-12
6-6 /
6-6
8-8 /
8-8
St / G
/ V4A
St / G
/ V4A
St / G
/ V4A
St / G
/ V4A
5054917
5084211
5054979
5084228
5054795
5084174
5054856
5084181
1146 62 9
1146 65 0
1146 63 7
1146 65 2
1146 60 2
1146 64 6
1146 61 0
1146 64 8
186 GMH18 M6 VA
186 GMH18 M8 G
186 GMH18 M8 VA
332
186
348
348
379
388
332
186
186
348
186
191
350
389
191
350
389
191
191
350
191
350
191
GMS 170 FS
GMS 170 VA4401
GMS 170 VA4401
GMS 170 VA4401
GMS 270 FS
GMS 270 VA4401
GMS 270 VA4401
GMS 270 VA4401
GMS 370 FS
GMS 370 VA4401
GMS 370 VA4401
GMS 370 VA4401
GMS 470 FS
GMS 470 VA4401
GMS 470 VA4401
GMS 470 VA4401
GMS 570 FS
170 / St / FS
170 / V4A
170 / V4A
170 / V4A
270 / St / FS
270 / V4A
270 / V4A
270 / V4A
370 / St / FS
370 / V4A
370 / V4A
370 / V4A
470 / St / FS
470 / V4A
470 / V4A
470 / V4A
570 / St / FS
6940875
6952090
6952090
6952090
6940936
6952151
6952151
6952151
6940998
6952212
6952212
6952212
6941056
6952274
6952274
6952274
6941117
6015 40 0
6015 41 8
6015 41 8
6015 41 8
6015 40 2
6015 41 9
6015 41 9
6015 41 9
6015 40 4
6015 42 0
6015 42 0
6015 42 0
6015 40 6
6015 42 1
6015 42 1
6015 42 1
6015 40 8
E
€/100 ks
189
348
348
189
348
189
348
189
348
189
348
189
348
189
348
K
€/ks
255
255
365
396
255
255
365
396
255
255
365
396
255
255
365
396
255
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
Cena
K
€/ks
Strana Typ
255 GRM 55 200 4.8 G
365 GRM 55 200 4.8FT
396 GRM 55 200 F
6952335 6015 42 2
6952335 6015 42 2
6952335 6015 42 2
GP 15 28 FT
/ St / FT
6296354 6357 00 8
330 GRM 55 200 G
GP 31 28 FT
/ St / FT
6296415 6357 01 6
330 GRM 55 200VA4401
GR BS
450 3-6,0 / St
6931330 6017 70 0
GRB 90 110 FT
GRB 90 110 G
GRB 90 115 FT
GRB 90 115 G
GRB 90 120 FT
GRB 90 120 G
GRB 90 130 FT
GRB 90 130 G
GRB 90 140 FT
GRB 90 140 G
GRB 90 145 G
GRB 90 150 FT
GRB 90 150 G
GRB 90 160 FT
GRB 90 160 G
GRB 90 510 FT
GRB 90 510 G
GRB 90 515 FT
GRB 90 515 G
GRB 90 520 FT
GRB 90 520 G
GRB 90 530 FT
GRB 90 530 G
GRB 90 540 FT
GRB 90 540 G
GRB 90 550 FT
GRB 90 550 G
GRB 90 560 FT
GRB 90 560 G
100 3,9 / St / FT
100 3,9 / ocel / G
150 3,9 / St / FT
150 3,9 / ocel / G
200 4,4 / St / FT
200 4,4 / ocel / G
300 4,8 / St / FT
300 4,8 / ocel / G
400 4,8 / St / FT
400 4,8 / ocel / G
450 4,8 / ocel / G
500 4,8 / St / FT
500 4,8 / ocel / G
600 4,8 / St / FT
600 4,8 / ocel / G
100 3,9 / St / FT
100 3,9 / St / G
150 3,9 / St / FT
150 3,9 / St / G
200 3,9 / St / FT
200 3,9 / St / G
300 4,4 / St / FT
300 4,4 / St / G
400 4,8 / St / FT
400 4,8 / St / G
500 4,8 / St / FT
500 4,8 / St / G
600 4,8 / St / FT
600 4,8 / St / G
6002054
5456230
6027361
5456247
6002115
5456254
6002177
5456261
6002238
5456278
5456285
6002290
5456292
6002351
5456308
6001699
6352630
6027248
6624799
6001750
6352692
6001811
6352753
6001873
6352814
6001934
6352876
6001996
6352937
6002 30 7
6002 37 0
6002 31 1
6002 37 2
6002 31 5
6002 37 4
6002 32 3
6002 37 6
6002 33 1
6002 37 8
6002 38 0
6002 35 8
6002 38 2
6002 36 6
6002 38 4
6002 21 8
6001 92 0
6002 22 2
6001 99 8
6002 22 6
6001 93 9
6002 23 4
6001 94 7
6002 24 2
6001 95 5
6002 25 0
6001 96 3
6002 26 9
6001 97 1
GRM 105 100 FT
GRM 105 100 G
GRM 105 150 FT
GRM 105 150 G
GRM 105 200 FT
GRM 105 200 G
GRM 105 300 FT
GRM 105 300 G
GRM 105 400 FT
GRM 105 400 G
GRM 105 500 FT
GRM 105 500 G
GRM 105 600 FT
GRM 105 600 G
GRM 35 100 FT
GRM 35 100 G
GRM 35 100VA4301
GRM 35 100VA4401
GRM 35 150 FT
GRM 35 150 G
GRM 35 150VA4301
GRM 35 150VA4401
GRM 35 200 FT
GRM 35 200 G
GRM 35 200VA4301
GRM 35 200VA4401
GRM 35 300 FT
GRM 35 300 G
GRM 35 300VA4301
GRM 35 300VA4401
GRM 35 50 FT
GRM 35 50 G
GRM 35 50VA4301
GRM 55 100 F
GRM 55 100 FT
GRM 55 100 G
GRM 55 100VA4301
GRM 55 100VA4401
GRM 55 150 F
GRM 55 150 FT
GRM 55 150 G
GRM 55 150VA4301
GRM 55 150VA4401
100 3,9 / St / FT
100 3,9 / St / G
150 3,9 / St / FT
150 3,9 / St / G
200 4,8 / St / FT
200 4,8 / St / G
300 4,8 / St / FT
300 4,8 / St / G
400 4,8 / St / FT
400 4,8 / St / G
500 4,8 / St / FT
500 4,8 / St / G
600 4,8 / St / FT
600 4,8 / St / G
100 3,9 / St / FT
100 3,9 / St / G
100 3,9 / V2A
100 3,9 / V4A
150 3,9 / St / FT
150 3,9 / St / G
150 3,9 / V2A
150 3,9 / V4A
200 3,9 / St / FT
200 3,9 / St / G
200 3,9 / V2A
200 3,9 / V4A
300 4,8 / St / FT
300 4,8 / St / G
300 4,8 / V2A
300 4,8 / V4A
50 3,9 / ocel / FT
50 3,9 / ocel / G
50 3,9 / V2A
100 3,9 / St / F
100 3,9 / St / FT
100 3,9 / St / G
100 3,9 / V2A
100 3,9 / V4A
150 3,9 / St / F
150 3,9 / St / FT
150 3,9 / St / G
150 3,9 / V2A
150 3,9 / V4A
6021239
6020270
6021352
6020393
6021475
6020515
6021598
6020638
6021710
6020751
6021956
6020997
6022076
6021116
5037200
5037149
5467700
5360759
5037231
5037170
5467731
5360766
5037248
5037187
5470724
5360773
5037255
5037194
5470731
5360780
5624820
5624813
5650591
6317233
6814879
6858552
6101290
5166016
6317356
6078912
6078974
6101351
5166023
6002 43 1
6002 40 2
6002 43 3
6002 40 4
6002 43 5
6002 40 6
6002 43 7
6002 40 8
6002 43 9
6002 41 0
6002 44 3
6002 41 5
6002 44 5
6002 41 7
6000 07 1
6000 06 2
6000 05 5
6000 08 7
6000 07 2
6000 06 3
6000 05 6
6000 08 9
6000 07 3
6000 06 4
6000 05 7
6000 09 0
6000 07 5
6000 06 6
6000 05 9
6000 09 1
6000 06 9
6000 06 0
6000 05 4
6001 04 0
6001 41 6
6001 44 2
6001 07 2
6001 08 8
6001 04 4
6001 41 8
6001 44 4
6001 07 4
6001 09 0
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
GRM 55 200 FT
GRM 55 200VA4301
G
K
€/m
257
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
GRM 55 300 F
GRM 55 300 FT
GRM 55 300 G
GRM 55 300VA4301
GRM 55 300VA4401
GRM 55 400 F
GRM 55 400 FT
GRM 55 400 G
GRM 55 400VA4301
GRM 55 400VA4401
GRM 55 50 FT
GRM 55 50 G
GRM 55 500 F
GRM 55 500 FT
GRM 55 500 G
GRM 55 500VA4301
GRM 55 500VA4401
GRM 55 50VA4301
GRM 55 50VA4401
GRM 55 600 F
GRM 55 600 FT
GRM 55 600 G
GRM 55 600VA4301
GRM 55 600VA4401
GRM105 100VA4301
GRM105 200VA4301
GRM105 300VA4301
GRM105 400VA4301
GRM105 500VA4301
GRM-2T 55 200 G
GRM-2T 55 300
GRM-2T 55 400 G
GRM-T 55 100 G
GRM-T 55 200 G
250 GRM-T 55 300 G
250 GRM-T 55 400 G
250 GRM-T 55 500 G
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
246
246
360
394
246
246
360
394
246
246
360
394
246
246
360
394
246
246
360
247
247
247
360
394
247
247
247
360
394
200 4,8 / St / G
200 4,8 / St / FT
200 3,9 / St / F
200 3,9 / St / FT
200 3,9 / St / G
200 3,9 / V2A
200 3,9 / V4A
300 4,8 / St / F
300 4,8 / St / FT
300 4,8 / St / G
300 4,8 / V2A
300 4,8 / V4A
400 4,8 / St / F
400 4,8 / St / FT
400 4,8 / St / G
400 4,8 / V2A
400 4,8 / V4A
50 3,9 / St / FT
50 3,9 / St / G
500 4,8 / St / F
500 4,8 / St / FT
500 4,8 / St / G
500 4,8 / V2A
500 4,8 / V4A
50 3,9 / V2A
50 3,9 / V4A
600 4,8 / St / F
600 4,8 / St / FT
600 4,8 / St / G
600 4,8 / V2A
600 4,8 / V4A
100 3,9 /
200 4,8 /
300 4,8 /
400 4,8 /
500 4,8 /
200 / ocel
300 / ocel
400 / ocel
100 59,5 / St
200 59,5 / St
300 199,5 / St
400 299,5 / St
500 399,5 / St
GRS 3.9 DD
GRS 4.4 DD
GRS 4.8 DD
GRV 245 DD
GRV 245 FS
GRV 245 VA4404
GRV 245 VA4404
HGMH18 M10 G
HGMH18 M12 G
HGMH18 M6 G
HGMH18 M8 G
HGMH22 M10 G
HGMH22 M12 G
HGMH22 M8 G
HMS-KS5X50
HS M6 VA4567
HS M6 VA4567
HS M6 VA4567
IKS 610 FS
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
/
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
G
/ St / DD
/ St / DD
/ St / DD
č. výr.
Cena
Strana
K
€/m
247
247
247
247
247
360
394
247
247
247
360
394
247
247
247
360
394
247
247
247
247
247
360
394
360
394
247
247
247
360
394
5045274
5045281
6317479
6814930
6858613
6101412
5166061
6323531
6815050
6858675
6101771
5166078
6323838
6815111
6858736
6102198
5166085
5430940
5430957
6324132
6815173
6858798
6102259
5166122
5430933
5431046
6324439
6815234
6858859
6102310
5166139
6001 44 7
6001 42 1
6001 04 7
6001 42 0
6001 44 6
6001 07 6
6001 09 1
6001 05 0
6001 42 4
6001 44 8
6001 07 8
6001 09 3
6001 05 3
6001 42 8
6001 45 0
6001 08 0
6001 09 5
6001 41 5
6001 44 1
6001 05 6
6001 43 2
6001 45 2
6001 08 2
6001 09 7
6001 07 0
6001 08 7
6001 05 9
6001 43 6
6001 45 4
6001 08 5
6001 09 9
5149620
5149637
5149644
5149675
5149682
6002 45 1
6002 45 7
6002 46 0
6002 46 3
6002 46 6
361
361
361
361
361
5438649
5438656
5438663
6150854
6151219
6151578
6151936
6152292
6006 39 5
6006 39 6
6006 39 7
6006 45 3
6006 45 5
6006 45 6
6006 45 7
6006 45 8
248
248
248
248
248
248
248
248
€/ks
6518111 6016 54 5
6518050 6016 55 3
6517992 6016 56 1
252
252
252
245 / St / DD
245 / St / FS
245 / V4A
245 / V4A
6054251
6052578
6054312
6054312
6016 68 4
6016 68 0
6016 68 8
6016 68 8
252
252
363
395
/ St / FT
/ St / FT
/ St / G
/ V2A
/ V2A
/ V4A
6013159
6013159
6520510
6013210
6013210
6120079
6016 63 4
6016 63 4
6016 59 6
6016 64 2
6016 64 2
6016 64 8
252
260
252
363
366
395
GSV 34 FT
GSV 34 FT
GSV 34 G
GSV 34 VA4301
GSV 34 VA4301
GSV 34 VA4401
GW 40 80 FT
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
570 / V4A
570 / V4A
570 / V4A
GMS 570 VA4401
GMS 570 VA4401
GMS 570 VA4401
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
EAN-C.
2000 / St / FT
10-10
12-12
6-6
8-8
10-10
12-12
8-8
/
/
/
/
/
/
/
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
€/m
6002955 6003 81 8
5055150
5055211
5055037
5055099
5055334
5055396
5055273
1146 73 4
1146 74 2
1146 71 8
1146 72 6
1146 81 5
1146 82 3
1146 80 7
E
€/100 ks
256
189
189
189
189
189
189
189
5 x 50 50 / St / G
5964100 3498 20 4
192
M6 / V2A
M6 / V2A
M6 / V2A
5463399 1154 99 0
5463399 1154 99 0
5463399 1154 99 0
253
260
364
100 1 / St / FS
K
€/m
6168439 6087 11 6
KTS
OBO
209
427
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
IKS 620 FS
IKS 630 FS
IKS 640 FS
200 1 / St / FS
300 1 / St / FS
400 1 / St / FS
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
6335053 6087 13 2
6335114 6087 14 0
6335176 6087 15 9
6183197
6183258
5804550
5805038
5934936
6183494
5934752
6183616
5934875
5934219
6183791
6182770
6183852
6182831
6182893
6182954
6183913
6183012
6183074
6183135
6196814
6196876
6196937
6196999
6197057
6197118
6197170
6197231
6197293
6196333
6197415
6196395
6196456
6196517
6196579
6196630
6196692
6196753
5668077
5668077
6337 11 2
6337 12 0
6337 13 9
6337 14 7
6337 15 5
6337 16 3
6337 17 1
6337 19 8
6337 20 1
6337 22 8
6337 23 6
6337 03 1
6337 24 4
6337 05 8
6337 06 6
6337 07 4
6337 25 2
6337 08 2
6337 09 0
6337 10 4
6361 21 8
6361 23 4
6361 25 0
6361 27 7
6361 29 3
6361 31 5
6361 33 1
6361 36 6
6361 38 2
6361 02 1
6361 42 0
6361 05 6
6361 07 2
6361 09 9
6361 11 0
6361 13 7
6361 15 3
6361 18 8
6338 51 9
6338 51 9
Cena
K
€/m
€/ks
Strana Typ
KM M6 VA4401
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
309
KNG G
4 / St / G
6936199 6050 37 5
KS 23 35 FT
KS 23 35 VA4301
/ St / FT
/ V2A
6012312 6015 17 4
6013098 6016 52 9
K 12 1818 FS
/ St / FS
6208876 6437 10 9
254
K 60 FT
60 50 / St / FT
6465972 6348 40 8
188 KSR-910 PE
K 70 FT
70 70 / St / FT
6466092 6348 44 0
188 KSR-910 PE
/ V2A
/ V2A
6013036 6016 42 1
6013036 6016 42 1
254 KSR-910 PE
364 KSR-915 PE
6346875
6346875
6536832
6536894
158 KSR-915 PE
172 KSR-DR 920 PE
176
176 KU 3 FT
/
/
140 /
270 /
St
St
St
St
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
168
177
168
KA-SY FT
KA-SY FT
/ St / FT
/ St / FT
6346813 6346 80 4
6346813 6346 80 4
157
171
KI 8 AOX FT
KI 8 FT
KI 8 NOK FT
KI 8 VLK FT
KI 8 VLP FT
KI 8 VQP FT
/
/
/
/
/
/
6190638
6190515
6190577
6190997
6190874
6190935
171
170
170
171
171
171
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6347 08 8
6347 05 3
6347 06 1
6348 15 7
6347 84 3
6348 10 6
5694625
5694625
5694625
5694625
5694625
5694625
6062 28 2
6062 28 2
6062 28 2
6062 28 2
6062 28 2
6062 28 2
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5694656
5694656
5694656
5694656
5694656
5694656
5694656
5694656
5694656
5694656
5694656
5694618
5694618
5694618
5694618
5694618
5694618
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 4
6062 28 0
6062 28 0
6062 28 0
6062 28 0
6062 28 0
6062 28 0
10 /
10 /
15 /
15 /
PVC
PVC
PVC
PVC
6295395
6295395
6295579
6295579
6072 90 9
6072 90 9
6072 89 5
6072 89 5
KSB 2 PVC
KSB 2 PVC
KSB 4 PVC
KSB 4 PVC
KS-GR150 VA4301
KS-GR250 VA4301
266
274
283
286
289
292
297
369
372
375
398
199
207
217
223
353
392
€/100 m
€/ks
194
230
230
194
256
256
150
151
151
339
383
339
383
KU 5 V FT
KU 5 V VA4301
KU 5 V VA4571
/ St / FT
/ V2A
/ V4A
6901456 6348 92 0
5018360 6348 92 5
5018452 6348 92 7
153
341
385
/
/
/
/
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
6191598
6191413
6191352
6191475
6191536
6349 21 8
6349 10 2
6349 05 6
6349 15 3
6349 19 6
157
156
156
157
343
/ St / FT
/ St / FT
/ V2A
/ V2A
6168910
6437771
6437832
6191659
6348 90 4
6348 93 9
6348 94 7
6349 27 7
153
153
341
343
6194537
6195138
6194599
6195190
6355 04 8
6355 31 5
6355 05 6
6355 32 3
6194292 6354 10 6
6194353 6354 11 4
6194414 6354 12 2
175
KTS
246
249
250
259
363
395
6348 87 4
6348 88 1
6348 88 3
6348 88 4
6348 88 5
6348 87 6
6348 87 7
256 KUS 5 FT
OBO
€/100 ks
261
367
6340217
5354826
5354833
5706038
5395393
5706014
5706021
6003075 6003 86 9
428
€/ks
/ St / FT
/ ocel / FS
/ ocel / FT
/ V2A
/ V4A
/ V2A
/ V4A
30 / St / FT
6078493 6408 96 2
6623952 6408 95 8
6078554 6408 96 6
324
KU 3 V FS
KU 3 V FT
KU 3 V VA4301
KU 3 V VA4571
KU 3 VA4301
KU 3 VA4571
KL 30 FT
6 6 / St / F
6 6 / St / G
6 6 / V2A
260
349
364
388
209
218
321
329
354
378
321
328
378
209
6003013 6003 85 0
KM M6 F
KM M6 G
KM M6 VA4301
5164630 6017 70 2
5164647 6017 70 5
Strana
6066 71 2
6066 71 2
6066 71 2
6066 71 2
6066 71 2
6066 71 2
6066 70 4
6066 70 4
6066 70 4
6087 96 5
20 / St / FT
KUS 5 NOK FT
175 KUS 5 NOK VA4301
175 KUS 7 VA4301
€/100 ks
150 100 / V2A
250 200 / V2A
K
€/100 ks
6065172
6065172
6065172
6065172
6065172
6065172
6065110
6065110
6065110
6346639
KL 20 FT
10 M10 x 40 / St / FT
15 M10 x 50 / St / FT
20 M10 x 50 / St / FT
1-2
1-2
1-4
1-4
Cena
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
KSR-910 PE
KU 7 AOX FT
KU 7 FT
KU 7 NOX FT
KU 7 VQP FT
256 KU 7 VQP VA4301
KL1 10 S FT
KL1 15 S FT
KL1 20 S FT
6408 96 6
6408 96 6
6408 96 6
6408 97 0
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
KSR-915 PE
6340156 6346 75 8
6340156 6346 75 8
5703938 6346 76 3
6078554
6078554
6078554
6078615
/
/
/
/
/
/
KSR-910 PE
400 / St / FT
400 / St / FT
/ ocel / FT
KA-E 45 FT
KA-E 45 FT
KA-EA FT
V2A
V2A
V2A
V4A
KS GR VA4310
KS GR VA4310
KS GR VA4310
KS GR VA4310
KS GR VA4310
KS GR VA4310
KSR-910 PE
6346 82 0
6346 82 0
6346 71 5
6346 73 1
č. výr.
66/
66/
66/
M 6/
1000 / St / FT
1100 / St / FT
1200 / St / FT
1300 / St / FT
1400 / St / FT
1500 / St / FT
1600 / St / FT
1700 / St / FT
1800 / St / FT
1900 / St / FT
2000 / St / FT
300 / St / FT
3000 / St / FT
400 / St / FT
500 / St / FT
600 / St / FT
6000 / St / FT
700 / St / FT
800 / St / FT
900 / St / FT
1000 / St / FT
1100 / St / FT
1200 / St / FT
1300 / St / FT
1400 / St / FT
1500 / St / FT
1600 / St / FT
1700 / St / FT
1800 / St / FT
200 / St / FT
2000 / St / FT
300 / St / FT
400 / St / FT
500 / St / FT
600 / St / FT
700 / St / FT
800 / St / FT
900 / St / FT
pastelová oranžová / PE
pastelová oranžová / PE
KA-ASY FT
KA-ASY FT
KA-AW 30 FT
KA-AW 80 FT
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
209 KM M6 VA4301
209 KM M6 VA4301
209 KM M6 VA4301
IS 8 100 FT
IS 8 110 FT
IS 8 120 FT
IS 8 130 FT
IS 8 140 FT
IS 8 150 FT
IS 8 160 FT
IS 8 170 FT
IS 8 180 FT
IS 8 190 FT
IS 8 200 FT
IS 8 30 FT
IS 8 300 FT
IS 8 40 FT
IS 8 50 FT
IS 8 60 FT
IS 8 600 FT
IS 8 70 FT
IS 8 80 FT
IS 8 90 FT
IS 8 K 100 FT
IS 8 K 110 FT
IS 8 K 120 FT
IS 8 K 130 FT
IS 8 K 140 FT
IS 8 K 150 FT
IS 8 K 160 FT
IS 8 K 170 FT
IS 8 K 180 FT
IS 8 K 20 FT
IS 8 K 200 FT
IS 8 K 30 FT
IS 8 K 40 FT
IS 8 K 50 FT
IS 8 K 60 FT
IS 8 K 70 FT
IS 8 K 80 FT
IS 8 K 90 FT
IS 8 KS OR
IS 8 KS OR
K12 1818 VA4301
K12 1818 VA4301
Individuální kód EAN-C 5647589
KWH 10 FT
188 KWH 10 VA4301
188 KWH 15 FT
253 KWH 15 VA4301
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
světle šedá
20 x 58 /
20 x 58 /
20 x 58 /
20 x 58 /
20 x 58 /
20 x 58 /
28 x 58 /
28 x 58 /
28 x 58 /
32 x 90 /
St
St
St
St
/
10 / St
10 /
15 / St
15 /
/ FT
V2A
/ FT
V2A
€/pár
175
347
175
347
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
č. výr.
KWH 20 FT
KWH 20 VA4301
KWH 25 FT
KWH 25 VA4301
KWH 5 FT
KWH 5 VA4301
20 / St
20 /
25 / St
25 /
5 / St
5/
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
6194650
6195251
6194711
6195312
6194476
6195077
6355 06 4
6355 33 1
6355 07 2
6355 35 8
6355 02 1
6355 30 7
KWS 10 FT
KWS 10 VA4301
KWS 15 FT
KWS 15 VA4301
KWS 20 FT
KWS 20 VA4301
KWS 25 FT
KWS 25 VA4301
KWS 5 FT
KWS 5 VA4301
10 / St
10 /
15 / St
15 /
20 / St
20 /
25 / St
25 /
5 / St
5/
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
6194834
6195435
6194896
6195497
6194957
6195558
6195015
6195619
6194773
6195374
6355 22 6
6355 41 2
6355 23 4
6355 42 0
6355 24 2
6355 43 9
6355 25 0
6355 44 7
6355 21 8
6355 40 4
LAB 20 FT
LAB 20 VA4301
LAB 30 FT
LAB 30 VA4301
LAB 40 FT
LAB 40 VA4301
LAB 50 FT
LAB 50 VA4301
LAB 60 FT
LAB 60 VA4301
200 / St
200 /
300 / St
300 /
400 / St
400 /
500 / St
500 /
600 / St
600 /
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
6163397
6261796
6163458
6261857
6163519
6261918
6163571
6261970
6163632
6262038
6220 43 6
7164 01 7
6220 44 4
7164 02 5
6220 45 2
7164 03 3
6220 46 0
7164 04 1
6220 47 9
7164 06 8
LAL 70 FS
LAL 70 VA4301
LAL 70 VA4301
LALB 20 FT
LALB 30 FT
LALB 40 FT
LALB 50 FT
LALB 60 FT
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
Strana Typ
175
347
175
347
175
347
500 / St / FT
500 / St / FS
500 / St / FT
500 / V2A
600 / St / FS
600 / St / FT
600 / St / FS
600 / St / FT
600 / V2A
6143535
6143894
6144259
6260171
6143238
6143597
6143955
6144310
6260232
6211 15 1
6211 25 9
6211 36 4
7160 08 9
6211 07 0
6211 17 8
6211 26 7
6211 37 2
7160 09 7
LEB 25 DD
LEB 25 FS
LEB 50 DD
LEB 50 FS
250 / St / DD
250 / St / FS
500 / St / DD
500 / St / FS
6089116
6164714
6089239
6164837
6221 21 6
6221 20 3
6221 25 9
6221 24 6
277
370
277
370
277
370
277
370
277
370
LG 112 3000 FS
LG 112 3000 FT
LG 112 6000 FS
LG 112 6000 FT
LG 113 3000 FS
LG 113 3000 FT
LG 113 6000 FS
LG 113 6000 FT
LG 114 3000 FS
LG 114 3000 FT
LG 114 6000 FS
LG 114 6000 FT
LG 115 3000 FS
LG 115 3000 FT
LG 115 6000 FS
LG 115 6000 FT
LG 116 3000 FS
LG 116 3000 FT
LG 116 6000 FS
LG 116 6000 FT
FT
FT
FT
FT
FT
6166152
6166213
6166275
6166336
6166398
6221 85 8
6221 86 6
6221 87 4
6221 88 2
6221 89 0
277
277
277
277 LG 420 NS 3000FS
277 LG 420 NS 6000FS
St / FS
St / FT
St / FS
St / FT
St / FS
St / FT
/ V2A
6165254
6165315
6164950
6165018
6165070
6165131
6165193
6221 41 6
6221 42 4
6221 30 0
6221 31 9
6221 35 1
6221 37 8
6221 38 6
274
274
266
266
270
270
369
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
LAW FT
/ St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
300 / St / FS
300 / St / FT
400 / St / FS
400 / St / FT
500 / St / FS
500 / St / FT
600 / St / FS
600 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
300 / St / FS
300 / St / FT
400 / St / FS
400 / St / FT
500 / St / FS
500 / St / FT
600 / St / FS
600 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
200 / V2A
300 / St / FS
300 / St / FT
300 / St / FS
300 / St / FT
300 / V2A
400 / St / FS
400 / St / FT
400 / St / FS
400 / St / FT
400 / V2A
500 / St / FS
6165438 6221 51 3
6157273
6157631
6157334
6157693
6157396
6157754
6157457
6157815
6157518
6157877
6126378
6126736
6126439
6126798
6126491
6126859
6126552
6126910
6126613
6126972
6142996
6143351
6143719
6144075
6259991
6143054
6143412
6143771
6144136
6260058
6143115
6143474
6143832
6144198
6260119
6143177
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
6217 62 1
6217 72 9
6217 64 8
6217 73 7
6217 65 6
6217 74 5
6217 66 4
6217 75 3
6217 67 2
6217 76 1
6203 02 7
6203 12 4
6203 03 5
6203 13 2
6203 04 3
6203 14 0
6203 05 1
6203 15 9
6203 07 8
6203 16 7
6211 03 8
6211 12 7
6211 22 4
6211 32 1
7160 04 6
6211 04 6
6211 13 5
6211 23 2
6211 34 8
7160 05 4
6211 05 4
6211 14 3
6211 24 0
6211 35 6
7160 06 2
6211 06 2
č. výr.
LBI 90 650 NS FT
LBI 90 650 VS FS
LBI 90 650 VS FT
LBI 90 650 VS VA
LBI 90 660 NS FS
LBI 90 660 NS FT
LBI 90 660 VS FS
175 LBI 90 660 VS FT
347 LBI 90 660 VS VA
175
347
175
347
175
347
175
347
€/ks
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
276
276
370
LAS 110 FS
LAS 110 FT
LAS 45 FS
LAS 45 FT
LAS 60 FS
LAS 60 FT
LAS 60 VA4301
LBI 90 112 FS
LBI 90 112 FT
LBI 90 113 FS
LBI 90 113 FT
LBI 90 114 FS
LBI 90 114 FT
LBI 90 115 FS
LBI 90 115 FT
LBI 90 116 FS
LBI 90 116 FT
LBI 90 420 FS
LBI 90 420 FT
LBI 90 430 FS
LBI 90 430 FT
LBI 90 440 FS
LBI 90 440 FT
LBI 90 450 FS
LBI 90 450 FT
LBI 90 460 FS
LBI 90 460 FT
LBI 90 620 NS FS
LBI 90 620 NS FT
LBI 90 620 VS FS
LBI 90 620 VS FT
LBI 90 620 VS VA
LBI 90 630 NS FS
LBI 90 630 NS FT
LBI 90 630 VS FS
LBI 90 630 VS FT
LBI 90 630 VS VA
LBI 90 640 NS FS
LBI 90 640 NS FT
LBI 90 640 VS FS
LBI 90 640 VS FT
LBI 90 640 VS VA
LBI 90 650 NS FS
K
€/pár
6164417 6221 00 9
6164479 6221 01 7
6164479 6221 01 7
/ St / FS
/ V2A
/ V2A
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
Cena
LG 420 NS FT
LG 430 NS 3000FS
LG 430 NS 6000FS
LG 430 NS FT
LG 440 NS 3000FS
LG 440 NS 6000FS
LG 440 NS FT
LG 450 NS 3000FS
LG 450 NS 6000FS
276 LG 450 NS FT
LG 460 NS 3000FS
275 LG 460 NS 6000FS
275 LG 460 NS FT
275
275
275
275
275
275
275
275
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
270
270
271
271
369
270
270
271
271
369
270
270
271
271
369
270
LG 620 NS 3000FS
LG 620 NS 6000FS
LG 620 NS 6000FT
LG 620 VS 3000FS
LG 620 VS 3000FS
LG 620 VS 3000FT
LG 620 VS 3000FT
LG 620 VS 6000FS
LG 620 VS 6000FS
LG 620 VS 6000FT
LG 620 VS 6000FT
LG 620 VS VA4301
LG 620 VS VA4301
LG 620 VS VA4571
LG 630 NS 3000FS
LG 630 NS 6000FS
LG 630 NS 6000FT
LG 630 VS 3000FS
LG 630 VS 3000FS
LG 630 VS 3000FT
LG 630 VS 3000FT
LG 630 VS 6000FS
LG 630 VS 6000FS
LG 630 VS 6000FT
LG 630 VS 6000FT
LG 630 VS VA4301
LG 630 VS VA4301
LG 630 VS VA4571
LG 640 NS 3000FS
LG 640 NS 6000FS
LG 640 NS 6000FT
LG 640 VS 3000FS
LG 640 VS 3000FS
Cena
Strana
K
€/ks
270
271
271
369
270
270
271
271
369
277
277
277
277
€/m
200 1,5 /
200 1,5 /
200 1,5 /
200 1,5 /
300 1,5 /
300 1,5 /
300 1,5 /
300 1,5 /
400 1,5 /
400 1,5 /
400 1,5 /
400 1,5 /
500 1,5 /
500 1,5 /
500 1,5 /
500 1,5 /
600 1,5 /
600 1,5 /
600 1,5 /
600 1,5 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
5064480
5065210
5065289
5065371
5064497
5065227
5065319
5065388
5064503
5065258
5065326
5065395
5064534
5065265
5065333
5065401
5065203
5065272
5065340
5065432
6216 40 4
6216 42 3
6216 44 2
6216 46 5
6216 40 7
6216 42 6
6216 44 5
6216 46 8
6216 41 0
6216 42 9
6216 44 8
6216 47 1
6216 41 3
6216 43 2
6216 45 1
6216 47 4
6216 41 6
6216 43 5
6216 45 4
6216 47 7
200 1,25 /
200 1,25 /
200 1,25 /
300 1,25 /
300 1,25 /
300 1,25 /
400 1,25 /
400 1,25 /
400 1,25 /
500 1,25 /
500 1,25 /
500 1,25 /
600 1,25 /
600 1,25 /
600 1,25 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FT
FS
FS
FT
FS
FS
FT
FS
FS
FT
FS
FS
FT
5063483
5063643
5063711
5063513
5063650
5063728
5063520
5063667
5063759
5063537
5063698
5063766
5063544
5063704
5063773
6200 50 8
6200 58 3
6200 60 5
6200 51 1
6200 58 6
6200 60 8
6200 51 4
6200 58 9
6200 61 1
6200 51 7
6200 59 2
6200 61 4
6200 52 0
6200 59 5
6200 61 7
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
200 1,5 / St / FS
200 1,5 / St / FS
200 1,5 / St / FT
200 1,5 / St / FS
200 1,5 / St / FS
200 1,5 / ocel / FT
200 1,5 / ocel / FT
200 1,5 / St / FS
200 1,5 / St / FS
200 1,5 / ocel / FT
200 1,5 / ocel / FT
200 1,5 / V2A
200 1,5 / V2A
200 1,5 / V4A
300 1,5 / St / FS
300 1,5 / St / FS
300 1,5 / St / FT
300 1,5 / St / FS
300 1,5 / St / FS
300 1,5 / ocel / FT
300 1,5 / ocel / FT
300 1,5 / St / FS
300 1,5 / St / FS
300 1,5 / ocel / FT
300 1,5 / ocel / FT
300 1,5 / V2A
300 1,5 / V2A
300 1,5 / V4A
400 1,5 / St / FS
400 1,5 / St / FS
400 1,5 / St / FT
400 1,5 / St / FS
400 1,5 / St / FS
5063957
5064114
5064183
5064022
5064022
5434153
5434153
5064251
5064251
5064329
5064329
5064411
5064411
6159314
5063964
5064121
5064190
5064053
5064053
5434160
5434160
5064268
5064268
5064350
5064350
5064428
5064428
6514038
5063995
5064138
5064206
5064060
5064060
6208 50 6
6208 58 1
6208 60 3
6208 53 8
6208 53 8
6208 56 2
6208 56 2
6208 62 7
6208 62 7
6208 65 0
6208 65 0
6208 70 0
6208 70 0
6101 20 0
6208 50 9
6208 58 4
6208 60 6
6208 54 1
6208 54 1
6208 56 6
6208 56 6
6208 63 0
6208 63 0
6208 65 3
6208 65 3
6208 70 3
6208 70 3
6101 20 8
6208 51 2
6208 58 7
6208 60 9
6208 54 4
6208 54 4
268
268
268
269
302
269
302
269
303
269
303
368
376
397
268
268
268
269
302
269
302
269
303
269
303
368
376
397
268
268
268
269
302
KTS
OBO
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
429
Seznam podle typů
Typ
LG 640 VS 3000FT
LG 640 VS 3000FT
LG 640 VS 6000FS
LG 640 VS 6000FS
LG 640 VS 6000FT
LG 640 VS 6000FT
LG 640 VS VA4301
LG 640 VS VA4301
LG 640 VS VA4571
LG 650 NS 3000FS
LG 650 NS 6000FS
LG 650 NS 6000FT
LG 650 VS 3000FS
LG 650 VS 3000FS
LG 650 VS 3000FT
LG 650 VS 3000FT
LG 650 VS 6000FS
LG 650 VS 6000FS
LG 650 VS 6000FT
LG 650 VS 6000FT
LG 650 VS VA4301
LG 650 VS VA4301
LG 650 VS VA4571
LG 660 NS 3000FS
LG 660 NS 6000FS
LG 660 NS 6000FT
LG 660 VS 3000FS
LG 660 VS 3000FS
LG 660 VS 3000FT
LG 660 VS 3000FT
LG 660 VS 6000FS
LG 660 VS 6000FS
LG 660 VS 6000FT
LG 660 VS 6000FT
LG 660 VS VA4301
LG 660 VS VA4301
LG 660 VS VA4571
400 1,5 / ocel / FT
400 1,5 / ocel / FT
400 1,5 / St / FS
400 1,5 / St / FS
400 1,5 / ocel / FT
400 1,5 / ocel / FT
400 1,5 / V2A
400 1,5 / V2A
400 1,5 / V4A
500 1,5 / St / FS
500 1,5 / St / FS
500 1,5 / St / FT
500 1,5 / St / FS
500 1,5 / St / FS
500 1,5 / ocel / FT
500 1,5 / ocel / FT
500 1,5 / St / FS
500 1,5 / St / FS
500 1,5 / ocel / FT
500 1,5 / ocel / FT
500 1,5 / V2A
500 1,5 / V2A
500 1,5 / V4A
600 1,5 / St / FS
600 1,5 / St / FS
600 1,5 / St / FT
600 1,5 / St / FS
600 1,5 / St / FS
600 1,5 / ocel / FT
600 1,5 / ocel / FT
600 1,5 / St / FS
600 1,5 / St / FS
600 1,5 / ocel / FT
600 1,5 / ocel / FT
600 1,5 / V2A
600 1,5 / V2A
600 1,5 / V4A
LGBV 112 FS
LGBV 112 FT
LGBV 113 FS
LGBV 113 FT
LGBV 114 FS
LGBV 114 FT
LGBV 115 FS
LGBV 115 FT
LGBV 116 FS
LGBV 116 FT
LGBV 420 FS
LGBV 420 FT
LGBV 430 FS
LGBV 430 FT
LGBV 440 FS
LGBV 440 FT
LGBV 450 FS
LGBV 450 FT
LGBV 460 FS
LGBV 460 FT
LGBV 620 NS FS
LGBV 620 NS FT
LGBV 620 VS FS
LGBV 620 VS FT
LGBV 630 NS FS
LGBV 630 NS FT
LGBV 630 VS FS
LGBV 630 VS FT
LGBV 640 NS FS
LGBV 640 NS FT
LGBV 640 VS FS
LGBV 640 VS FT
LGBV 650 NS FS
LGBV 650 NS FT
LGBV 650 VS FS
LGBV 650 VS FT
LGBV 660 NS FS
LGBV 660 NS FT
LGBV 660 VS FS
LGBV 660 VS FT
LGVG 110 FS
LGVG 110 FT
LGVG 45 FS
LGVG 45 FT
LGVG 60 FS
LGVG 60 FS
430
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
OBO
KTS
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
5434207
5434207
5064299
5064299
5064367
5064367
5064435
5064435
5022114
5064008
5064145
5064237
5064077
5064077
5434214
5434214
5064305
5064305
5064374
5064374
5064442
5064442
5022121
5064015
5064176
5064244
5064084
5064084
5434221
5434221
5064312
5064312
5064381
5064381
5064473
5064473
6524952
6208 57 0
6208 57 0
6208 63 3
6208 63 3
6208 65 6
6208 65 6
6208 70 6
6208 70 6
6101 21 6
6208 51 5
6208 59 0
6208 61 2
6208 54 7
6208 54 7
6208 57 4
6208 57 4
6208 63 6
6208 63 6
6208 65 9
6208 65 9
6208 70 9
6208 70 9
6101 22 3
6208 51 8
6208 59 3
6208 61 5
6208 55 0
6208 55 0
6208 57 8
6208 57 8
6208 63 9
6208 63 9
6208 66 1
6208 66 1
6208 71 2
6208 71 2
6101 23 2
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
200 /
200 /
200 /
200 /
300 /
300 /
300 /
300 /
400 /
400 /
400 /
400 /
500 /
500 /
500 /
500 /
600 /
600 /
600 /
600 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6160150
6160518
6160211
6160570
6160273
6160631
6160334
6160693
6160396
6160754
6132133
6132492
6132195
6132553
6132256
6132614
6132317
6132676
6132379
6132737
6148752
6149117
6149476
6149834
6148813
6149179
6149537
6149896
6148875
6149230
6149599
6149957
6148936
6149292
6149650
6150014
6148998
6149353
6149711
6150076
6218 82 2
6218 93 8
6218 83 0
6218 94 6
6218 84 9
6218 95 4
6218 85 7
6218 96 2
6218 86 5
6218 97 0
6205 03 8
6205 12 7
6205 04 6
6205 13 5
6205 05 4
6205 14 3
6205 06 2
6205 15 1
6205 07 0
6205 17 8
6213 02 2
6213 13 8
6213 22 7
6213 32 4
6213 03 0
6213 14 6
6213 23 5
6213 33 2
6213 04 9
6213 15 4
6213 24 3
6213 34 0
6213 05 7
6213 16 2
6213 25 1
6213 35 9
6213 06 5
6213 17 0
6213 27 8
6213 36 7
110-110 /
110-110 /
45 /
45 /
60 /
60 /
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FS
5065739
5065746
5065517
5065524
5065623
5065623
6216 65 0
6216 65 3
6200 92 6
6200 92 9
6208 94 1
6208 94 1
Cena
K
€/m
€/ks
Strana Typ
269
302
269
303
269
303
368
376
397
268
268
268
269
302
269
302
269
303
269
303
368
376
397
268
268
268
269
302
269
302
269
303
269
303
368
376
397
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
274
274
266
266
270
305
Individuální kód EAN-C 5647589
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
Cena
K
€/ks
Strana
270
305
368
376
397
LGVG 60 FT
LGVG 60 FT
LGVG 60 VA4301
LGVG 60 VA4301
LGVG 60 VA4571
60 / ocel / FT
60 / ocel / FT
60 / V2A
60 / V2A
60 / V4A
5065630
5065630
5065647
5065647
5046370
6208 94 4
6208 94 4
6208 94 7
6208 94 7
6208 93 2
LK 112 FS
LK 112 FT
LK 113 FS
LK 113 FT
LK 114 FS
LK 114 FT
LK 115 FS
LK 115 FT
LK 116 FS
LK 116 FT
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6161591
6161959
6161652
6162017
6161713
6162079
6161775
6162130
6161836
6162192
6219 52 7
6219 62 4
6219 53 5
6219 63 2
6219 54 3
6219 64 0
6219 55 1
6219 65 9
6219 57 8
6219 66 7
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
LK 420 FT
LK 430 FT
LK 440 FT
LK 450 FT
LK 460 FT
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
6135370
6135431
6135493
6135554
6135615
6206 12 3
6206 13 1
6206 15 8
6206 16 6
6206 17 4
267
267
267
267
267
LK 620 NS FS
LK 620 NS FT
LK 620 VS FS
LK 620 VS FT
LK 630 NS FS
LK 630 NS FT
LK 630 VS FS
LK 630 VS FT
LK 640 NS FS
LK 640 NS FT
LK 640 VS FS
LK 640 VS FT
LK 650 NS FS
LK 650 NS FT
LK 650 VS FS
LK 650 VS FT
LK 660 NS FS
LK 660 NS FT
LK 660 VS FS
LK 660 VS FT
200 /
200 /
200 /
200 /
300 /
300 /
300 /
300 /
400 /
400 /
400 /
400 /
500 /
500 /
500 /
500 /
600 /
600 /
600 /
600 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6151639
6151998
6152353
6152711
6151691
6152056
6152414
6152773
6151752
6152117
6152476
6152834
6151813
6152179
6152537
6152896
6151875
6152230
6152599
6152957
6214 02 9
6214 13 4
6214 22 3
6214 32 0
6214 03 7
6214 14 2
6214 23 1
6214 33 9
6214 04 5
6214 15 0
6214 25 8
6214 34 7
6214 05 3
6214 16 9
6214 26 6
6214 35 5
6214 06 1
6214 17 7
6214 27 4
6214 36 3
271
271
272
272
271
271
272
272
271
271
272
272
271
271
272
272
271
271
272
272
LKS 40 FS
LKS 40 FT
LKS 40 VA4301
LKS 60 4 VA4301
LKS 60 5 FT
LKS 60 5 FT
LKS 60 5 FT
/ St / FS
/ St / FT
/ V2A
/ V2A
/ St / FT
/ St / FT
/ St / FT
6164530
6164592
6295630
6015252
6175512
6175512
6175512
6221 07 6
6221 08 4
6017 13 4
6221 13 0
6232 48 5
6232 48 5
6232 48 5
276
276
369
375
290
293
297
LKS60 4 FT
LKS60 4 FT
LKS60 4 VA4571
/ St / FT
/ St / FT
/ V4A
6164653 6221 12 2
6164653 6221 12 2
6524839 6221 15 7
276
290
398
LT 112 FS
LT 112 FT
LT 113 FS
LT 113 FT
LT 114 FS
LT 114 FT
LT 115 FS
LT 115 FT
LT 116 FS
LT 116 FT
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6160877
6161232
6160938
6161294
6160990
6161355
6161058
6161416
6161119
6161478
6219 22 5
6219 32 2
6219 23 3
6219 33 0
6219 24 1
6219 34 9
6219 26 8
6219 35 7
6219 27 6
6219 36 5
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
LT 420 FS
LT 420 FT
LT 430 FS
LT 430 FT
LT 440 FS
LT 440 FT
LT 450 FS
LT 450 FT
LT 460 FS
LT 460 FT
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6133574
6133932
6133635
6133994
6133697
6134052
6133758
6134113
6133819
6134175
6205 53 4
6205 62 3
6205 54 2
6205 63 1
6205 55 0
6205 65 8
6205 56 9
6205 66 6
6205 57 7
6205 67 4
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
LT 620 NS FS
LT 620 NS FT
LT 620 VS FS
LT 620 VS FT
LT 620 VS VA4301
LT 630 NS FS
LT 630 NS FT
LT 630 VS FS
200 / St / FS
200 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
200 / V2A
300 / St / FS
300 / St / FT
300 / St / FS
6150199
6150557
6150915
6151271
6261079
6150250
6150618
6150977
6213 52 9
6213 63 4
6213 72 3
6213 82 0
7162 02 2
6213 53 7
6213 64 2
6213 73 1
271
271
271
271
369
271
271
271
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
č. výr.
LT 630 VS FT
LT 630 VS VA4301
LT 640 NS FS
LT 640 NS FT
LT 640 VS FS
LT 640 VS FT
LT 640 VS VA4301
LT 650 NS FS
LT 650 NS FT
LT 650 VS FS
LT 650 VS FT
LT 650 VS VA4301
LT 660 NS FS
LT 660 NS FT
LT 660 VS FS
LT 660 VS FT
LT 660 VS VA4301
300 / St / FT
300 / V2A
400 / St / FS
400 / St / FT
400 / St / FS
400 / St / FT
400 / V2A
500 / St / FS
500 / St / FT
500 / St / FS
500 / St / FT
500 / V2A
600 / St / FS
600 / St / FT
600 / St / FS
600 / St / FT
600 / V2A
6151332
6261130
6150311
6150670
6151035
6151394
6261192
6150373
6150731
6151097
6151455
6261253
6150434
6150793
6151158
6151516
6261314
LTK-K 10 G
LTK-K 25 G
2,6 / ocel / G
2,6 / St / G
6057559 6050 36 0
6936137 6050 37 0
LTR 3000 FS
LTR 6000 FS
LTR FSK RW
LTS 100 FS
LTS 50 FS
LTS 50 FT
LTS B DD
LTS DFB DD
LTS DFK DD
LTS DFT DD
LTS K DD
LTS T DD
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
6213 83 9
7162 04 9
6213 54 5
6213 65 0
6213 75 8
6213 84 7
7162 05 7
6213 55 3
6213 66 9
6213 76 6
6213 85 5
7162 07 3
6213 56 1
6213 67 7
6213 77 4
6213 86 3
7162 08 1
75 60-60 / ocel / FS
75 60-60 / St / FS
75 60-60 / ocel / FSK
6943876 6055 81 0
6943937 6055 81 2
5163329 6055 82 0
100 1,5 / ocel / FS
50 50 / St / FS
50 50 / St / FT
5247135 6075 02 4
6935956 6075 00 0
6936014 6075 00 5
50 50 /
50 50 /
50 50 /
50 50 /
50 50 /
50 50 /
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
/
/
DD
DD
DD
DD
DD
DD
5453451
5453482
5453529
5453512
5453475
5453468
6074 90 1
6074 95 2
6074 97 2
6074 96 1
6074 92 1
6074 91 2
Cena
K
€/ks
€/m
Strana Typ
271
369
271
271
271
271
369
271
271
271
271
369
271
271
271
271
369
€/ks
321
321 MKS 305 FS
321 MKS 305 FT
322
322
322
322
322
322
5065678
5065685
5065197
5065463
5065555
5065555
5065562
5065562
5065579
5065579
6666799
6216 54 5
6216 54 8
6200 83 2
6200 83 5
6208 84 0
6208 84 0
6208 84 3
6208 84 3
6208 84 6
6208 84 6
6208 83 5
273
273
265
265
269
305
269
305
368
376
397
LWVG 110 FS
LWVG 110 VA4301
LWVG 45 FS
LWVG 45 VA4301
LWVG 60 FS
LWVG 60 FS
LWVG 60 VA4301
LWVG 60 VA4301
LWVG 60 VA4301
LWVG 60 VA4301
LWVG 60 VA4571
110-110 / St / FS
110-110 / V2A
45 / St / FS
45 / V2A
60 / St / FS
60 / St / FS
60 / V2A
60 / V2A
60 / V2A
60 / V2A
60-60 / V4A
5065692
5065708
5065494
5065500
5065586
5065586
5065616
5065616
5065616
5065616
5022084
6216 58 7
6216 59 0
6200 88 2
6200 88 5
6208 89 5
6208 89 5
6208 89 8
6208 89 8
6208 89 8
6208 89 8
6208 89 1
274
274
266
266
270
305
270
305
368
376
397
6765553
6874699
6765676
6765737
6765799
5364061
5364078
5364085
6939374
6947171
6939435
6947232
6939497
6947294
6939558
6947355
5268611
6358 50 0
6358 51 0
6358 52 7
6358 53 5
6358 54 3
6358 69 0
6358 69 2
6358 69 4
6358 70 5
6358 75 2
6358 70 9
6358 75 6
6358 71 3
6358 76 0
6358 71 7
6358 76 4
6358 81 0
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
320
5435761
5435761
5435839
5435839
5435778
5435778
5435846
6358 85 3
6358 85 3
6358 88 4
6358 88 4
6358 85 6
6358 85 6
6358 88 8
141
276
141
276
141
276
141
MAHU 200 FS
MAHU 200 FS
MAHU 200 FT
MAHU 200 FT
MAHU 300 FS
MAHU 300 FS
MAHU 300 FT
200 /
200 /
200 /
200 /
300 /
300 /
300 /
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
MASD 90 FT
MKS 120 FS
320 MKS 130 FS
320 MKS 140 FS
320 MKS 150 FS
MKS 155 FS
110-110 / St / FS
110-110 / St / FT
45 / St / FS
45 / St / FT
60 / St / FS
60 / St / FS
60 / St / FT
60 / St / FT
60 / V2A
60 / V2A
60 / V4A
50-50 / St
75-75 / St
100-100 / St
150-150 / St
200-200 / St
100-100 M10 / ocel
200-200 M10 / ocel
300-300 M10 / ocel
100-100 M10 / St
100-100 M10 / St
150-150 M10 / St
150-150 M10 / St
200-200 M10 / St
200-200 M10 / St
300-300 M10 / St
300-300 M10 / St
75-75 M10 / ocel
MAS 140 10 FT
324
324 MKS 110 FS
LVG 110 FS
LVG 110 FT
LVG 45 FS
LVG 45 FT
LVG 60 FS
LVG 60 FS
LVG 60 FT
LVG 60 FT
LVG 60 VA4301
LVG 60 VA4301
LVG 60 VA4571
MAH 050 FS
MAH 075 FS
MAH 100 FS
MAH 150 FS
MAH 200 FS
MAH 35 100 FS
MAH 35 200 FS
MAH 35 300 FS
MAH 60 100 FS
MAH 60 100 FT
MAH 60 150 FS
MAH 60 150 FT
MAH 60 200 FS
MAH 60 200 FT
MAH 60 300 FS
MAH 60 300 FT
MAH LTR FS
MAHU 300 FT
MAHU 400 FS
MAHU 400 FS
MAHU 400 FT
MAHU 400 FT
MAHU 500 FS
MAHU 500 FS
MAHU 500 FT
MAHU 500 FT
MAHU 600 FS
MAHU 600 FS
MAHU 600 FT
MAHU 600 FT
MKS 310 FS
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
300 /
400 /
400 /
400 /
400 /
500 /
500 /
500 /
500 /
600 /
600 /
600 /
600 /
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
5435846
5435785
5435785
5435877
5435877
5435815
5435815
5435884
5435884
5435822
5435822
5435891
5435891
č. výr.
276
141
276
141
276
141
276
141
276
141
276
141
276
1400 / St / FT
6295753 6356 31 1
330
900 / St / FT
6471195 6356 91 5
330
100 1 /
200 1 /
300 1 /
400 1 /
500 1 /
550 1 /
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
6061815
6061877
6061938
6061990
6062058
6062119
50 1 / St / FS
50 1 / St / FT
6386598 6053 51 3
6059232 6053 04 1
100 1 / St / FS
6059478 6053 54 8
6059294 6053 10 6
6386659 6053 57 2
6386352 6053 16 5
MKS 320 FS
200 1 / St / FS
6059539 6053 59 9
200 1 / St / FT
300 1 / St / FS
6059416 6053 30 0
6387618 6055 05 2
6387854 6055 51 6
MKS 610 FS
100 1 / St / FS
6059652 6055 10 9
MKS 610 FT
MKS 610 VA4301
MKS 615 FS
MKS 615 FT
100 1 / St / FT
100 1 / V2A
150 1 / St / FS
150 1 / St / FT
6060016
6389292
6387731
6387915
MKS 620 FS
200 1 / St / FS
6059713 6055 20 6
MKS 620 FT
MKS 620 VA4301
200 1 / St / FT
200 1 / V2A
6060078 6055 57 5
6389353 6056 02 4
MKS 630 FS
300 1 / St / FS
6059775 6055 30 3
MKS 630 FT
MKS 630 VA4301
300 1 / St / FT
300 1 / V2A
6060139 6055 61 3
6389414 6056 04 0
MKS 640 FS
400 1 / St / FS
6059836 6055 40 0
MKS 640 FT
MKS 640 VA4301
400 1 / St / FT
400 1 / V2A
6388035 6055 66 4
6389476 6056 05 9
MKS 650 FS
500 1 / St / FS
6059898 6055 50 8
MKS 650 FT
MKS 650 VA4301
500 1 / St / FT
500 1 / V2A
6388097 6055 69 9
6389537 6056 07 5
MKS 660 FS
600 1 / St / FS
6059959 6055 52 4
MKS 660 FT
MKS 660 VA4301
600 1 / St / FT
600 1 / V2A
6388219 6055 71 0
6389599 6056 08 3
MKS 810 FS
MKS 820 FS
MKS 830 FS
MKS 840 FS
MKS 850 FS
MKS 860 FS
100 1 /
200 1 /
300 1 /
400 1 /
500 1 /
600 1 /
6060733
6060795
6060856
6060917
6060979
6061037
FS
FS
FS
FS
FS
FS
199
K
199
199
199
R
199
K
199
R
199
K
199
204
204
R
204
K
6055 53 2
6056 01 6
6055 14 1
6055 55 9
204
352
204
204
R
204
K
204
352
R
204
K
204
352
R
204
K
204
352
R
204
K
204
352
R
204
K
204
352
R
6057 10 1
6057 20 9
6057 30 6
6057 40 3
6057 50 0
6057 53 5
KTS
222
222
222
222
222
222
199
199
R
6059591 6053 63 7
300 1 / St / FT
50 1 / St / FS
50 1 / St / FT
/
/
/
/
/
/
K
6059355 6053 20 3
MKS 330 FT
MKS 605 FS
MKS 605 FT
St
St
St
St
St
St
R
€/m
6060 10 2
6060 19 6
6060 30 7
6060 40 4
6060 41 2
6060 52 8
100 1 / St / FT
150 1 / St / FS
150 1 / St / FT
MKS 330 FS
Strana
K
€/ks
6358 88 8
6358 86 0
6358 86 0
6358 89 2
6358 89 2
6358 86 4
6358 86 4
6358 89 6
6358 89 6
6358 86 8
6358 86 8
6358 90 0
6358 90 0
MKS 310 FT
MKS 315 FS
MKS 315 FT
MKS 320 FT
Cena
216
216
216
216
216
216
OBO
431
Seznam podle typů
Typ
MKSU 610 FS
MKSU 610 FT
MKSU 610 VA4301
MKSU 615 FS
MKSU 615 FT
MKSU 620 FS
MKSU 620 FT
MKSU 620 VA4301
MKSU 630 FS
MKSU 630 FT
MKSU 630 VA4301
MKSU 640 FS
MKSU 640 FT
MKSU 640 VA4301
MKSU 650 VA4301
MKSU 660 VA4301
100 1 / St / FS
100 1 / St / FT
100 0,8 / V2A
150 1 / St / FS
150 1 / St / FT
200 1 / St / FS
200 1 / St / FT
200 0,8 / V2A
300 1 / St / FS
300 1 / St / FT
300 0,8 / V2A
400 1 / St / FS
400 1 / St / FT
400 1 / V2A
500 1 / V2A
600 1 / V2A
MMS10X100
MMS10X80
10 x 100 / St / G
10 x 80 / St / G
MMS6X50
6 x 50 50 / St / GC
MMS-ST6X60
M6 6 x 60 / St / G
MP 225 UNI FS
MP FL DD
MP FL FS
MP UNI DD
MP UNI DD
MP UNI FS
MP UNI FS
MP UNI VA4301
MP WI GR. DD
MP WI GR. FS
MP WI KL. DD
MP WI KL. FS
115 225 / St / FS
235 120 / ocel / DD
235 120 / St / FS
6063 16 0
6064 30 2
6063 77 2
6063 17 9
6064 31 9
6063 18 7
6064 34 5
6063 78 0
6063 20 9
6064 39 6
6063 79 9
6063 22 5
6064 42 6
6063 84 5
6063 86 1
6063 88 8
5964049 3498 15 8
5963981 3498 12 3
Cena
K
€/m
E
€/100 ks
5963929 3498 10 7
206
206
352
206
206
206
206
352
206
206
352
206
206
352
352
352
K
€/ks
5163268 7085 10 8
6146772 7084 75 7
RAA 110 FS
200 / St / FS
200 / St / FS
6819850 7002 65 3
6819850 7002 65 3
RAA 120 FT
RAA 120 FT
200 / St / FT
200 / St / FT
6813551 7123 21 3
6813551 7123 21 3
RAA 130 FS
RAA 130 FS
300 / St / FS
300 / St / FS
6819911 7002 68 8
6819911 7002 68 8
RAA 130 FT
RAA 130 FT
300 / St / FT
300 / St / FT
6813674 7123 31 0
6813674 7123 31 0
RAA 140 FS
RAA 140 FS
400 / St / FS
400 / St / FS
6213610 7002 69 6
6213610 7002 69 6
RAA 140 FT
400 / St / FT
400 / St / FT
6247097 7123 39 6
6247097 7123 39 6
RAA 150 FS
192 RAA 150 FS
500 / St / FS
500 / St / FS
6213672 7002 72 6
6213672 7002 72 6
RAA 150 FT
RAA 150 FT
500 / St / FT
500 / St / FT
6247158 7123 50 7
6247158 7123 50 7
RAA 155 FS
230 RAA 155 FS
550 / St / FS
550 / St / FS
6213733 7002 73 4
6213733 7002 73 4
RAA 155 FT
229 RAA 155 FT
550 / St / FT
550 / St / FT
6247219 7123 55 8
6247219 7123 55 8
50 / St / FS
5069225 6040 31 4
192
192 RAA 140 FT
229
7085 11 2
7084 78 1
7085 11 1
7084 76 5
230 RAA 310 FS
230
230 RAA 310 FT
230
81 65 / St
81 65 /
111 95 / St
111 95 /
6933259
6933372
6933310
6933433
6006 48 6
6006 48 8
6006 48 7
6006 48 9
255
365 RAA 320 FT
255
365 RAA 330 FS
MS 41 LS 3M FT
MS 41 LS 6M FT
5502517 1122 74 2
5502579 1122 74 6
41x41 / ocel / FT
41x41 / ocel / FT
5050735 1122 48 3
5050742 1122 48 7
MW 45 SL10 FT
MW 45 SL10VA4301
/ St / FT
/ V2A
MW 90 SL17 FT
MW 90 SL17VA4301
MW 90 SL23 FT
MW 90 SL23VA4301
/ St
/
/ St
/
MWA 12 11S FS
MWA 12 21S FS
MWA 12 31S FS
MWA 12 41S FS
110 53 /
210 65 /
310 75 /
410 83 /
MWAG 12 11 FS
MWAG 12 21 FS
MWAG 12 31 FS
MWAG 12 41 FS
110 53 /
210 65 /
310 75 /
410 83 /
MWAM 12 11 FS
MWAM 12 21 FS
MWAM 12 31 FS
MWAM 12 41 FS
110 53 /
210 65 /
310 75 /
410 83 /
RAA 110 FS
St
St
St
St
St
St
St
St
ocel
ocel
ocel
ocel
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
100 / St / FS
KTS
6013692 6017 32 0
6013753 6017 33 9
6013814
6012855
6013876
6012916
6017 34 7
6016 27 8
6017 35 5
6016 30 8
6636853
6636976
6637034
6637096
6424 71 6
6424 73 2
6424 74 0
6424 75 9
6324736
6325030
6325337
6325634
5438526
5438533
5438540
5438571
6424 60 0
6424 60 8
6424 61 6
6424 62 4
6424 55 0
6424 55 2
6424 55 4
6424 55 6
6819799 7002 63 7
255
229 RAA 305 FS
255
357 RAA 305 FT
RAA 320 FS
K
€/ks
RAA 330 FT
K
R
50 / St / FT
100 / St / FS
100 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
300 / St / FS
300 / St / FT
6812899 7120 06 0
6453191 6040 32 2
6812950 7120 11 7
6449835 6040 34 9
6813018 7120 21 4
6453672 6040 35 7
6813070 7120 31 1
180 RAA 610 FS
180 RAA 610 FS
100 / St / FS
100 / St / FS
6379392 6040 40 3
6379392 6040 40 3
180 RAA 610 FT
180 RAA 610 FT
RAA 610 VA4301
100 / St / FT
100 / St / FT
100 / V2A
6813131 7121 10 9
6813131 7121 10 9
6821235 7136 12 0
RAA 615 FS
150 / St / FS
6502639 6040 41 1
261
366 RAA 615 FT
261 RAA 620 FS
367 RAA 620 FS
261
367 RAA 620 FT
R
6819799 7002 63 7
RAA 120 FS
RAA 120 FS
5286790
6146956
5163305
6146833
40x22,5 / ocel / FT
40x22,5 / ocel / FT
č. výr.
6813490 7123 11 6
6813490 7123 11 6
230
E
€/100 m
100 / St / FS
EAN-C.
100 / St / FT
100 / St / FT
240 200 / ocel / DD
240 200 / St / FS
210 120 / ocel / DD
210 120 / St / FS
/ FT
V4A
/ FT
V4A
Rozměry/barva/růz.
Individuální kód EAN-C 5647589
RAA 110 FT
RAA 110 FT
192
5964162 3498 26 3
5012245 7084 87 0
Strana Typ
7085 11 4
7085 11 4
7084 77 3
7084 77 3
7085 13 3
MS 22 L 3M FT
MS 22 L 6M FT
OBO
6063611
6396795
6063970
6394630
6026760
6063673
6396856
6064038
6063734
6396979
6064090
6063796
6397099
6064151
6064212
6064274
č. výr.
5163312
5163312
6146895
6146895
5166320
115 170 / ocel / DD
115 170 / ocel / DD
115 170 / St / FS
115 170 / St / FS
115 170 / V2A
MPG 65 FT
MPG 65 VA4404
MPG 90 FT
MPG 90 VA4404
432
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
150 / St / FT
6027002 7121 20 5
200 / St / FS
200 / St / FS
6379453 6040 43 8
6379453 6040 43 8
200 / St / FT
200 / St / FT
200 / V2A
6813193 7121 21 0
6813193 7121 21 0
6821297 7136 13 3
300 / St / FS
300 / St / FS
6379514 6040 44 6
6379514 6040 44 6
161
161 RAA 640 FS
161 RAA 640 FS
300 / St / FT
300 / St / FT
300 / V2A
6813254 7121 31 8
6813254 7121 31 8
6821358 7136 14 1
400 / St / FS
400 / St / FS
6212897 7002 39 4
6212897 7002 39 4
RAA 640 FT
160 RAA 640 FT
160
160 RAA 650 FS
160 RAA 650 FS
400 / St / FT
400 / St / FT
6246373 7121 40 7
6246373 7121 40 7
500 / St / FS
500 / St / FS
6212958 7002 41 6
6212958 7002 41 6
225 RAA 650 FT
500 / St / FT
6246434 7121 50 4
RAA 620 FT
RAA 620 VA4301
159
159 RAA 630 FS
159 RAA 630 FS
159
RAA 630 FT
RAA 630 FT
161 RAA 630 VA4301
Cena
R
€/ks
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
Strana
242
225
242
225
242
225
242
225
242
225
242
226
242
226
242
226
242
226
242
226
242
226
242
201
201
201
201
201
201
201
201
212
241
212
241
356
212
212
241
212
241
212
356
241
212
241
212
356
212
241
212
241
212
241
212
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
Rozměry/barva/růz.
RAA 650 FT
č. výr.
6246434 7121 50 4
RAA 660 FS
RAA 660 FS
600 / St / FS
600 / St / FS
6213016 7002 43 2
6213016 7002 43 2
RAA 660 FT
RAA 660 FT
600 / St / FT
600 / St / FT
6246496 7121 60 1
6246496 7121 60 1
RAA 810 FS
RAA 810 FT
RAA 820 FS
RAA 820 FT
RAA 830 FS
RAA 830 FT
RAA 840 FS
RAA 840 FT
RAA 850 FS
RAA 850 FT
RAA 860 FS
RAA 860 FT
RAAU 640 VA4301
RAAU 650 VA4301
RAAU 660 VA4301
100 / St / FS
100 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
300 / St / FS
300 / St / FT
400 / St / FS
400 / St / FT
500 / St / FS
500 / St / FT
600 / St / FS
600 / St / FT
400 / V2A
500 / V2A
600 / V2A
6819614 7002 47 5
6813315 7122 10 9
6819676 7002 49 1
6813377 7122 21 3
6819737 7002 51 3
6813438 7122 31 0
6213252 7002 52 1
6246731 7122 40 3
6213313 7002 55 6
6246793 7122 50 0
6213375 7002 57 2
6246854 7122 60 8
100 / St / FS
6818594 7000 63 4
RB 45 110 FT
100 / St / FT
6991280 7068 11 5
RB 45 120 FS
200 / St / FS
6818778 7000 65 0
200 / St / FT
6991341 7068 21 2
RB 45 130 FS
300 / St / FS
6818839 7000 67 7
RB 45 130 FT
300 / St / FT
6991402 7068 32 8
RB 45 140 FS
400 / St / FS
6211098 7000 68 5
RB 45 140 FT
400 / St / FT
6225552 7068 40 9
RB 45 150 FS
500 / St / FS
6211159 7000 70 7
RB 45 150 FT
500 / St / FT
6225613 7068 50 6
RB 45 155 FS
550 / St / FS
6211210 7000 71 5
RB 45 155 FT
RB 45 305 FT
550 / St / FT
50 / St / FT
6225675 7068 55 7
6990689 7065 07 8
RB 45 310 FS
100 / St / FS
6052035 6043 70 4
RB 45 310 FT
RB 45 315 FT
RB 45 320 FS
100 / St / FT
150 / St / FT
200 / St / FS
6990740 7065 11 6
6926893 7065 16 7
6052097 6043 71 2
RB 45 320 FT
200 / St / FT
6990801 7065 21 3
RB 45 330 FS
300 / St / FS
6052158 6043 72 0
RB 45 330 FT
300 / St / FT
6990863 7065 31 0
RB 45 610 FS
100 / St / FS
6052271 6043 76 3
RB 45 610 FT
100 / St / FT
6990924 7066 11 2
RB 45 615 FS
150 / St / FS
6052219 6043 75 5
RB 45 615 FT
150 / St / FT
6901579 7066 15 8
RB 45 620 FS
200 / St / FS
6052332 6043 77 1
RB 45 620 FT
200 / St / FT
Cena
K
€/ks
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
6256877 7136 24 2
6256938 7136 25 0
6256990 7136 26 9
RB 45 110 FS
RB 45 120 FT
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
500 / St / FT
EAN-C.
6990986 7066 22 8
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
R
Strana Typ
Rozměry/barva/růz.
241 RB 45 630 FS
300 / St / FS
212 RB 45 630 FT
241
300 / St / FT
RB 45 640 FS
212
241 RB 45 640 FT
400 / St / FS
400 / St / FT
220 RB 45 650 FS
500 / St / FS
220 RB 45 650 FT
500 / St / FT
220 RB 45 660 FS
600 / St / FS
220 RB 45 660 FT
600 / St / FT
220 RB 45 810 FS
100 / St / FS
220 RB 45 810 FT
100 / St / FT
220 RB 45 820 FS
200 / St / FS
220 RB 45 820 FT
200 / St / FT
220 RB 45 830 FS
300 / St / FS
220 RB 45 830 FT
300 / St / FT
220 RB 45 840 FS
400 / St / FS
220 RB 45 840 FT
400 / St / FT
356 RB 45 850 FS
356
356 RB 45 850 FT
500 / St / FS
RB 45 860 FS
600 / St / FS
224
500 / St / FT
EAN-C.
č. výr.
RB 90 130 FS
300 / St / FS
300 / St / FS
6819553 7001 93 2
6819553 7001 93 2
RB 90 130 FT
225 RB 90 130 FT
300 / St / FT
300 / St / FT
6814817 7127 32 0
6814817 7127 32 0
225 RB 90 140 FS
201 RB 90 140 FS
400 / St / FS
400 / St / FS
6212354 7001 94 0
6212354 7001 94 0
201 RB 90 140 FT
RB 90 140 FT
400 / St / FT
400 / St / FT
6248414 7127 41 3
6248414 7127 41 3
RB 90 150 FS
500 / St / FS
500 / St / FS
6212415 7001 96 7
6212415 7001 96 7
RB 90 150 FT
201 RB 90 150 FT
500 / St / FT
500 / St / FT
6248476 7127 49 9
6248476 7127 49 9
201 RB 90 155 FS
RB 90 155 FS
550 / St / FS
550 / St / FS
6212477 7001 97 5
6212477 7001 97 5
K
RB 90 155 FT
211 RB 90 155 FT
RB 90 305 FT
550 / St / FT
550 / St / FT
50 / St / FT
6248537 7127 54 5
6248537 7127 54 5
6813858 7124 07 0
R
RB 90 310 FS
100 / St / FS
6050239 6043 11 9
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
225
201
201 RB 90 150 FS
201
201
211
211
211 RB 90 315 FS
RB 90 310 FT
100 / St / FT
150 / St / FS
6813919 7124 12 0
6926657 6043 12 3
211 RB 90 320 FS
200 / St / FS
6050291 6043 12 7
211 RB 90 320 FT
200 / St / FT
219
R
6210855 7000 56 1
225 RB 90 130 FS
R
219
K
6225255 7067 49 6
6814756 7127 22 7
6814756 7127 22 7
219
R
6210794 7000 54 5
200 / St / FT
200 / St / FT
225
219
K
6225194 7067 40 2
RB 90 120 FT
225 RB 90 120 FT
K
219
R
6210732 7000 52 9
RB 90 120 FS
R
219
K
6991228 7067 31 3
6819492 7001 91 6
6819492 7001 91 6
219
R
6818532 7000 51 0
200 / St / FS
200 / St / FS
219
K
6991167 7067 21 6
224 RB 90 120 FS
K
219
R
6818471 7000 49 9
6814695 7127 10 3
6814695 7127 10 3
219
K
6991105 7067 11 9
100 / St / FT
100 / St / FT
224
211
R
6818419 7000 47 2
RB 90 110 FT
224 RB 90 110 FT
R
211
K
6224951 7066 60 0
RB 90 110 FS
K
211
R
6210497 7000 42 1
6819430 7001 89 4
6819430 7001 89 4
211
K
6224890 7066 50 3
100 / St / FS
100 / St / FS
211
R
6210435 7000 40 5
224 RB 90 110 FS
211
K
6224838 7066 40 6
219
K
219
R
225
241
K
225
241
R
225
241
K
225
241
R
225
241
K
225
241
R
225
241
K
225
241
R
225
241
K
225
241
R
225
241
K
225
241
201
R
201
K
201
201
R
201
K
6813971 7124 23 6
KTS
211
211
R
6210374 7000 38 3
6225316 7067 60 7
R
K
6991044 7066 31 7
600 / St / FT
224
Strana
R
€/ks
6052394 6043 79 8
RB 45 860 FT
K
Cena
201
OBO
433
Seznam podle typů
Typ
Rozměry/barva/růz.
RB 90 330 FS
300 / St / FS
RB 90 330 FT
300 / St / FT
EAN-C.
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
6050352 6043 13 5
6814039 7124 32 5
RB 90 610 FS
RB 90 610 FS
100 / St / FS
100 / St / FS
6050475 6043 21 6
6050475 6043 21 6
RB 90 610 FT
RB 90 610 FT
100 / St / FT
100 / St / FT
6814091 7125 10 0
6814091 7125 10 0
RB 90 615 FS
150 / St / FS
6050413 6043 20 8
RB 90 615 FT
150 / St / FT
6901753 7125 18 9
RB 90 620 FS
RB 90 620 FS
200 / St / FS
200 / St / FS
6050536 6043 22 4
6050536 6043 22 4
RB 90 620 FT
RB 90 620 FT
200 / St / FT
200 / St / FT
6814152 7125 22 0
6814152 7125 22 0
RB 90 630 FS
RB 90 630 FS
300 / St / FS
300 / St / FS
6050598 6043 23 2
6050598 6043 23 2
RB 90 630 FT
RB 90 630 FT
300 / St / FT
300 / St / FT
6814336 7125 30 5
6814336 7125 30 5
RB 90 640 FS
RB 90 640 FS
400 / St / FS
400 / St / FS
6211630 7001 29 0
6211630 7001 29 0
RB 90 640 FT
RB 90 640 FT
400 / St / FT
400 / St / FT
6247691 7125 41 0
6247691 7125 41 0
RB 90 650 FS
RB 90 650 FS
500 / St / FS
500 / St / FS
6211692 7001 30 4
6211692 7001 30 4
RB 90 650 FT
RB 90 650 FT
500 / St / FT
500 / St / FT
6247752 7125 52 6
6247752 7125 52 6
RB 90 660 FS
RB 90 660 FS
600 / St / FS
600 / St / FS
6211753 7001 31 2
6211753 7001 31 2
RB 90 660 FT
RB 90 660 FT
600 / St / FT
600 / St / FT
6247813 7125 58 5
6247813 7125 58 5
RB 90 810 FS
100 / St / FS
6818891 7001 76 2
RB 90 810 FT
100 / St / FT
RB 90 820 FS
200 / St / FS
RB 90 820 FT
200 / St / FT
RB 90 830 FS
300 / St / FS
RB 90 830 FT
300 / St / FT
RB 90 840 FS
400 / St / FS
RB 90 840 FT
400 / St / FT
6814510 7126 12 7
6819317 7001 78 9
6814572 7126 21 6
6819379 7001 80 0
6814633 7126 30 1
6211999 7001 81 9
6248056 7126 41 7
Cena
R
€/ks
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
Strana Typ
201 RBV 120 S FS
201
212
240
212
240
212
212
240
212
240
212
240
212
240
212
212
240
212
240
212
240
212
240
212
240
212
240
219
219
RBV 130 F FS
RBV 130 S FS
RBV 140 F FS
RBV 140 S FS
RBV 150 F FS
RBV 150 S FS
RBV 155 F FS
RBV 155 S FS
RBV 305 F FS
RBV 305 S FS
RBV 310 F FS
RBV 310 S FS
RBV 315 F FS
RBV 315 S FS
RBV 320 F FS
RBV 320 S FS
RBV 330 F FS
RBV 330 S FS
RBV 605 F FS
RBV 605 S FS
RBV 610 F FS
RBV 610 S FS
RBV 615 F FS
RBV 615 S FS
RBV 620 F FS
RBV 620 S FS
RBV 630 F FS
RBV 630 S FS
RBV 640 F FS
RBV 640 S FS
RBV 650 F FS
RBV 650 S FS
RBV 660 F FS
RBV 660 S FS
RBV 810 F FS
RBV 810 S FS
RBV 820 F FS
RBV 820 S FS
RBV 830 F FS
RBV 830 S FS
RBV 840 F FS
RBV 840 S FS
RBV 850 F FS
RBV 850 S FS
RBV 860 F FS
RBV 860 S FS
219 REV 110 DD
219
219
219
220
220
REV 110 FS
REV 35 DD
REV 35 FS
REV 60 DD
REV 60 FS
REV 60 VA4301
REV 60 VA4571
REV 85 DD
REV 85 FS
RGBEV 110 FS
RB 90 850 FS
500 / St / FS
6212057 7001 83 5
RB 90 850 FT
500 / St / FT
6248117 7126 51 4
RB 90 860 FS
600 / St / FS
6212118 7001 85 1
RB 90 860 FT
600 / St / FT
6248179 7126 61 1
RB45 610 VA4301
RB45 620 VA4301
RB45 630 VA4301
100 / V2A
200 / V2A
300 / V2A
6820696 7133 10 7
6820757 7133 12 0
6820818 7133 14 2
355 RGBEV 150 FT
355 RGBEV 155 FS
355 RGBEV 155 FT
RB90 610 VA4301
RB90 620 VA4301
RB90 630 VA4301
100 / V2A
200 / V2A
300 / V2A
6820870 7134 12 2
6820931 7134 13 0
6820993 7134 13 8
356 RGBEV 305 FT
356 RGBEV 310 FS
356 RGBEV 310 FT
RBU 45 640VA4301
RBU 45 650VA4301
RBU 45 660VA4301
RBU 90 640VA4301
RBU 90 650VA4301
RBU 90 660VA4301
400 /
500 /
600 /
400 /
500 /
600 /
6253630
6253692
6253753
6254712
6254774
6254835
356
356
356
356
356
356
RBV 110 F FS
RBV 110 S FS
RBV 120 F FS
434
OBO
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
100 1 / ocel / FS
100 1 / ocel / FS
200 1 / ocel / FS
KTS
7133 23 5
7133 24 3
7133 25 1
7134 23 1
7134 25 8
7134 26 6
5711810 7007 35 0
5711711 7007 31 0
5711827 7007 35 4
K
R
K
220 RGBEV 110 FT
RGBEV 120 FS
220 RGBEV 120 FT
RGBEV 130 FS
220 RGBEV 130 FT
RGBEV 140 FS
220 RGBEV 140 FT
RGBEV 150 FS
RGBEV 305 FS
RGBEV 315 FS
RGBEV 315 FT
RGBEV 320 FS
RGBEV 320 FT
RGBEV 330 FS
RGBEV 330 FT
RGBEV 610 FS
RGBEV 610 FT
227 RGBEV 615 FS
227 RGBEV 615 FT
227 RGBEV 620 FS
Individuální kód EAN-C 5647589
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
Cena
K
€/ks
Strana
227
227
227
227
227
227
227
227
227
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
221
220
221
220
221
220
221
220
221
220
221
220
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5711728
5711834
5711759
5711841
5711766
5711872
5711773
5711889
5711780
5711469
5711414
5711476
5711421
5711483
5711438
5711513
5711445
5711520
5711452
5047438
5047315
5047445
5047322
5047452
5047339
5047469
5047346
5047490
5047377
5047506
5047384
5047513
5047391
5047520
5047407
5711636
5711537
5711643
5711544
5711650
5711575
5711667
5711582
5711698
5711599
5711704
5711605
7007 31 4
7007 35 8
7007 31 8
7007 36 2
7007 32 2
7007 36 6
7007 32 6
7007 37 0
7007 33 0
7007 20 0
7007 17 0
7007 20 4
7007 17 4
7007 20 8
7007 17 8
7007 21 2
7007 18 2
7007 21 6
7007 18 6
7007 05 1
7007 00 1
7007 05 5
7007 00 5
7007 05 9
7007 00 9
7007 06 3
7007 01 3
7007 06 7
7007 01 7
7007 07 1
7007 02 1
7007 07 5
7007 02 5
7007 07 9
7007 02 9
7007 27 0
7007 23 0
7007 27 4
7007 23 4
7007 27 8
7007 23 8
7007 28 2
7007 24 2
7007 28 6
7007 24 6
7007 29 0
7007 25 0
110-110 / St / DD
110-110 / St / FS
35 / St / DD
35 / St / FS
60-60 / St / DD
60-60 / St / FS
60 / V2A
60-60 / V4A
85-85 / St / DD
85-85 / St / FS
6067817
6066438
6067633
6066254
6337033
6066315
6066490
5021483
6067756
6066377
6069 33 9
6067 99 9
6069 30 4
6067 95 6
6069 41 0
6067 97 2
6068 02 2
6068 05 4
6069 32 0
6067 98 0
224
224
200
200
211
211
355
393
218
218
6217274
6228799
6217335
6228850
6217397
6228911
6217458
6228973
6217519
6229031
6217571
6229093
6216314
6227839
6216376
6227891
6947416
6947478
6216437
6227952
6216499
6228010
6216550
6228072
6500239
6511877
6216611
7005 62 8
7077 10 6
7005 64 4
7077 20 3
7005 66 0
7077 30 0
7005 68 7
7077 40 8
7005 70 9
7077 50 5
7005 71 7
7077 55 6
7005 00 8
7074 05 0
7005 02 4
7074 10 7
7005 01 6
7074 15 8
7005 04 0
7074 20 4
7005 06 7
7074 30 1
7005 32 6
7075 10 3
7005 33 4
7075 15 4
7005 34 2
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
215
215
215
215
215
200 1 / ocel
300 1 / ocel
300 1 / ocel
400 1 / ocel
400 1 / ocel
500 1 / ocel
500 1 / ocel
600 1 / ocel
600 1 / ocel
50 1 / ocel
50 1 / ocel
100 1 / ocel
100 1 / ocel
150 1 / ocel
150 1 / ocel
200 1 / ocel
200 1 / ocel
300 1 / ocel
300 1 / ocel
50 / St
50 / St
100 / St
100 / St
150 / St
150 / St
200 / St
200 / St
300 / St
300 / St
400 / St
400 / St
500 / St
500 / St
600 / St
600 / St
100 1 / ocel
100 1 / ocel
200 1 / ocel
200 1 / ocel
300 1 / ocel
300 1 / ocel
400 1 / ocel
400 1 / ocel
500 1 / ocel
500 1 / ocel
600 1 / ocel
600 1 / ocel
100 /
100 /
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
550 /
550 /
50 /
50 /
100 /
100 /
150 /
150 /
200 /
200 /
300 /
300 /
100 /
100 /
150 /
150 /
200 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
RGBEV 620 FT
RGBEV 630 FS
RGBEV 630 FT
RGBEV 640 FS
RGBEV 640 FT
RGBEV 650 FS
RGBEV 650 FT
RGBEV 660 FS
RGBEV 660 FT
RGBEV 810 FS
RGBEV 810 FT
RGBEV 820 FS
RGBEV 820 FT
RGBEV 830 FS
RGBEV 830 FT
RGBEV 840 FS
RGBEV 840 FT
RGBEV 850 FS
RGBEV 850 FT
RGBEV 860 FS
RGBEV 860 FT
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
100 /
100 /
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6228133
6216673
6228195
6216734
6228256
6216796
6228317
6216857
6228379
6216918
6228430
6216970
6228492
6217038
6228553
6217090
6228614
6217151
6228676
6217212
6228737
7075 20 0
7005 36 9
7075 30 8
7005 38 5
7075 40 5
7005 40 7
7075 50 2
7005 42 3
7075 59 6
7005 46 6
7076 09 6
7005 48 2
7076 20 7
7005 50 4
7076 30 4
7005 52 0
7076 40 1
7005 54 7
7076 50 9
7005 56 3
7076 60 6
RGBV 110 FS
RGBV 110 FT
RGBV 120 FS
RGBV 120 FT
RGBV 130 FT
RGBV 140 FS
RGBV 140 FT
RGBV 150 FS
RGBV 150 FT
RGBV 155 FT
RGBV 610 FS
RGBV 610 FT
RGBV 610 VA4301
RGBV 615 FS
RGBV 615 FT
RGBV 620 FS
RGBV 620 FT
RGBV 620 VA4301
RGBV 630 FS
RGBV 630 FT
RGBV 630 VA4301
RGBV 640 FS
RGBV 640 FT
RGBV 640 VA4301
RGBV 650 FS
RGBV 650 FT
RGBV 660 FS
RGBV 660 FT
RGBV 660 VA4301
RGBV 810 FS
RGBV 810 FT
RGBV 820 FS
RGBV 820 FT
RGBV 830 FS
RGBV 830 FT
RGBV 840 FS
RGBV 840 FT
RGBV 850 FS
RGBV 850 FT
RGBV 860 FS
RGBV 860 FT
100 / St / FS
100 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
300 / St / FT
400 / St / FS
400 / St / FT
500 / St / FS
500 / St / FT
550 / St / FT
100 / St / FS
100 / St / FT
100 / V2A
150 / St / FS
150 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
200 / V2A
300 / St / FS
300 / St / FT
300 / V2A
400 / St / FS
400 / St / FT
400 / V2A
500 / St / FS
500 / St / FT
600 / St / FS
600 / St / FT
600 / V2A
100 / St / FS
100 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
300 / St / FS
300 / St / FT
400 / St / FS
400 / St / FT
500 / St / FS
500 / St / FT
600 / St / FS
600 / St / FT
6218592
6230112
6218653
6230174
6230235
6218776
6230297
6218837
6230358
6230419
6217878
6229390
6258499
6500352
6984985
6217939
6229451
6258550
6217991
6229512
6258611
6218059
6229574
6258673
6218110
6229635
6218172
6229697
6258796
6218233
6229758
6218295
6229819
6218356
6229871
6218417
6229932
6218479
6229994
6218530
6230051
7006 62 4
7081 10 3
7006 64 0
7081 20 0
7081 30 8
7006 68 3
7081 40 5
7006 70 5
7081 50 2
7081 55 3
7006 32 2
7079 10 9
7138 11 3
7006 33 0
7079 14 1
7006 34 9
7079 20 6
7138 12 1
7006 36 5
7079 30 3
7138 14 8
7006 38 1
7079 40 0
7138 15 6
7006 41 1
7079 50 8
7006 44 6
7079 60 5
7138 17 2
7006 46 2
7080 10 7
7006 48 9
7080 20 4
7006 50 0
7080 30 1
7006 52 7
7080 40 9
7006 54 3
7080 50 6
7006 57 8
7080 60 3
RGV 110 FS
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
110 / St / FS
6230655 7082 03 7
RGV 110 FT
110 / St / FT
6230952 7082 43 6
RGV 35 FS
35 / St / FS
6230471 7082 00 2
RGV 35 FT
35 / St / FT
6230716 7082 12 6
RGV 60 FS
60-60 / St / FS
6230532 7082 01 0
RGV 60 FT
RGV 60 VA4301
RGV 60 VA4571
60-60 / St / FT
60 / V2A
60 / V4A
6230778 7082 22 3
6230839 7082 25 8
6080113 7082 26 5
RGV 85 FS
85-85 / St / FS
6230594 7082 02 9
RGV 85 FT
85-85 / St / FT
6230891 7082 32 0
RK 110 FS
100 / St / FS
6820511 7004 64 8
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Cena
K
€/ks
Strana Typ
215
215
215
215
215
215
215
215
215
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
214
214
356
214
214
214
214
356
214
214
356
214
214
356
214
214
214
214
356
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
R
K
R
K
R
K
R
K
R
224
224
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
RK 110 FT
RK 120 FS
RK 120 FT
RK 130 FS
RK 130 FT
RK 140 FS
RK 140 FT
RK 150 FS
RK 150 FT
RK 155 FS
100 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
300 / St / FS
300 / St / FT
400 / St / FS
400 / St / FT
500 / St / FS
500 / St / FT
550 / St / FS
č. výr.
RK 615 FS
RK 615 FT
RK 620 FS
RK 620 FT
RK 630 FS
RK 630 FT
RK 640 FS
RK 640 FT
RK 650 FS
RK 650 FT
RK 660 FS
RK 660 FT
RKSM 310 FS
RKSM 320 FS
RKSM 330 FS
RKSM 610 FS
RKSM 610 VA4301
RKSM 610 VA4571
RKSM 615 FS
RKSM 615 VA4301
RKSM 615 VA4571
RKSM 620 FS
RKSM 620 VA4301
200 RKSM 620 VA4571
200 RKSM 630 FS
210 RKSM 630 VA4301
RKSM 630 VA4571
210
355 RKSM 640 FS
392
RKSM 640 VA4301
218 RKSM 640 VA4571
218 RKSM 650 FS
RKSM 650 VA4301
226 RKSM 650 VA4571
150 / St / FS
150 / St / FT
200 / St / FS
200 / St / FT
300 / St / FS
300 / St / FT
400 / St / FS
400 / St / FT
500 / St / FS
500 / St / FT
600 / St / FS
600 / St / FT
100 0,75 /
200 0,75 /
300 0,75 /
100 0,75 /
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
400 0,9 / V2A
400 0,9 / V4A
5706205 6047 69 1
5706236 6047 69 2
500 0,9 / ocel / FS
5391234 6047 71 9
500 0,9 / V2A
500 0,9 / V4A
213
R
213
K
213
R
€/m
6047 41 7
6047 43 3
6047 46 0
6047 61 1
5391227 6047 68 9
213
K
6243853 7113 60 9
400 0,9 / ocel / FS
213
R
6215539 7004 43 5
5706182 6047 65 6
5706199 6047 65 7
213
K
6243792 7113 50 1
300 0,75 / V2A
300 0,75 / V4A
213
R
6215478 7004 41 9
5391210 6047 65 4
213
K
6243730 7113 40 4
300 0,75 / ocel / FS
213
R
6215416 7004 39 7
5706144 6047 64 0
5706175 6047 64 1
213
K
6991822 7113 31 5
200 0,75 / V2A
200 0,75 / V4A
213
R
6051793 6043 63 1
5391203 6047 63 8
213
K
6991761 7113 21 8
200 0,75 / ocel / FS
213
R
6051731 6043 62 3
5706120 6047 63 2
5706137 6047 63 3
213
K
6901630 7113 15 8
150 0,75 / V2A
150 0,75 / V4A
227
R
6051618 6043 60 7
5391197 6047 63 0
227
K
6991709 7113 11 0
150 0,75 / ocel / FS
227
R
6216253 7004 72 9
5706083 6047 61 3
5706113 6047 61 4
227
K
6244515 7115 50 4
100 0,75 / V2A
100 0,75 / V4A
227
R
6216192 7004 71 0
5390848
5390855
5390862
5390879
227
K
6244454 7115 40 7
6051670 6043 61 5
226
R
6216130 7004 69 9
100 / St / FS
226
K
6811939 7115 31 8
RK 610 FS
226
R
6820634 7004 68 0
K
203
K
351
390
R
203
K
351
390
R
203
K
351
390
R
203
K
351
390
R
203
K
KTS
198
198
198
203
351
390
R
5706243 6047 72 1
5706250 6047 72 2
226
226
K
6811878 7115 21 0
6244577 7115 55 5
100 / St / FT
R
6820573 7004 66 4
550 / St / FT
Strana
K
€/ks
6990085 7115 11 3
RK 155 FT
RK 610 FT
Cena
351
390
OBO
435
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
RKSM 660 FS
600 0,9 / ocel / FS
RKSM 660 VA4301
RKSM 660 VA4571
600 0,9 / V2A
600 0,9 / V4A
RLVK 35 FS
35 / St / FS
RLVK 35 FT
35 / St / FT
RLVK 60 FS
60-60 / St / FS
RLVK 60 FT
RLVK 60 VA4301
RLVK 60 VA4571
60-60 / St / FT
60-60 / V2A
60-60 / V4A
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
5391241 6047 73 5
5706267 6047 73 7
5706298 6047 73 8
6065356 6067 08 5
6065714 6067 30 1
6065417 6067 09 3
6065899 6067 60 3
6066018 6067 65 4
6955459 6067 67 5
RLVL 110 FS
110-110 / St / FS
6065653 6067 13 1
RLVL 110 FT
110-110 / St / FT
6066193 6067 91 3
RLVL 85 FS
85-85 / St / FS
6065592 6067 12 3
RLVL 85 FT
85-85 / St / FT
6066131 6067 81 6
RT 110 FS
100 / St / FS
RT 110 FT
100 / St / FT
RT 120 FS
200 / St / FS
6820153 7003 63 3
6812714 7119 11 9
6820214 7003 66 8
RT 120 FT
200 / St / FT
6812776 7119 21 6
RT 130 FS
300 / St / FS
6820276 7003 68 4
RT 130 FT
300 / St / FT
RT 140 FS
400 / St / FS
RT 140 FT
400 / St / FT
RT 150 FS
500 / St / FS
RT 150 FT
500 / St / FT
RT 155 FS
550 / St / FS
RT 155 FT
550 / St / FT
6812837 7119 31 3
6214877 7003 69 2
6245772 7119 40 2
6214938 7003 71 4
6245833 7119 49 6
6214990 7003 72 2
6245895 7119 55 0
RT 610 FS
100 / St / FS
6051076 6043 41 0
RT 610 FT
100 / St / FT
6812356 7117 11 6
RT 615 FS
150 / St / FS
6051014 6043 40 2
RT 615 FT
150 / St / FT
6901692 7117 16 2
RT 620 FS
200 / St / FS
6051137 6043 42 9
RT 620 FT
200 / St / FT
6812417 7117 20 9
RT 630 FS
300 / St / FS
6051199 6043 43 7
RT 630 FT
300 / St / FT
6812479 7117 30 6
RT 640 FS
400 / St / FS
6214150 7003 39 0
RT 640 FT
400 / St / FT
6245055 7117 39 6
RT 650 FS
500 / St / FS
RT 650 FT
500 / St / FT
RT 660 FS
600 / St / FS
RT 660 FT
600 / St / FT
RV 305 FS
RV 310 FS
RV 320 FS
RV 330 FS
436
OBO
35 50 /
35 100 /
35 200 /
35 300 /
KTS
St
St
St
St
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
6214211 7003 41 2
6245116 7117 50 7
6214273 7003 43 9
6245178 7117 60 4
6066551
6066612
6066674
6066735
6068 08 1
6068 10 3
6068 11 1
6068 13 8
Cena
R
€/m
K
R
€/ks
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
Strana Typ
Rozměry/barva/růz.
203 RV 605 FS
RV 607 FS
351 RV 607 FS
390 RV 610 DD
60-60 50 / St / FS
60-60 75 / St / FS
60-60 75 / St / FS
60-60 100 / ocel / DD
RV 610 FS
60-60 100 / St / FS
200 RV 615 DD
60-60 150 / ocel / DD
200 RV 615 FS
60-60 150 / St / FS
210 RV 620 DD
60-60 200 / ocel / DD
210 RV 620 FS
355
392 RV 630 DD
60-60 200 / St / FS
60-60 300 / ocel / DD
RV 630 FS
60-60 300 / St / FS
224
224
218
218
RV 640 DD
RV 640 FS
RV 650 DD
RV 650 FS
60-60 400 / ocel / DD
60-60 400 / St / FS
60-60 500 / ocel / DD
60-60 500 / St / FS
226 RV 660 DD
60-60 600 / ocel / DD
226 RV 660 FS
60-60 600 / St / FS
226
226
226
226
226
226
226
RVS 110 10 DD
RVS 110 20 DD
RVS 110 30 DD
RVS 110 40 DD
RVS 110 50 DD
RVS 110 55 DD
RVS 60 10 DD
RVS 60 20 DD
RVS 60 30 DD
RVS 60 40 DD
RVS 60 50 DD
RVS 60 60 DD
100 110 /
200 110 /
300 110 /
400 110 /
500 110 /
550 110 /
100 60 /
200 60 /
300 60 /
400 60 /
500 60 /
600 60 /
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
226 RWEB 110 DD
110-110 100 / St / DD
226 RWEB 110 FS
110-110 100 / St / FS
226 RWEB 120 DD
110-110 200 / St / DD
RWEB 120 FS
110-110 200 / St / FS
213
213
213
213
213
213
213
213
RWEB 130 DD
RWEB 130 FS
RWEB 140 DD
RWEB 140 FS
RWEB 150 DD
RWEB 150 FS
RWEB 155 DD
110-110 300 / St / DD
110-110 300 / St / FS
110-110 400 / St / DD
110-110 400 / St / FS
110-110 500 / St / DD
110-110 500 / St / FS
110-110 550 / St / DD
Individuální kód EAN-C 5647589
EAN-C.
6049325
6897070
6897070
5074526
č. výr.
6068 14 6
6068 15 0
6068 15 0
6068 35 1
6066797 6068 15 4
5074557 6068 35 5
6066858 6068 16 2
5074564 6068 35 9
6066919 6068 17 0
5074571 6068 36 3
6066971 6068 18 9
5074588 6068 36 7
6067039 6068 19 7
5074618 6068 37 1
6067091 6068 20 0
5074625 6068 37 5
6067152 6068 21 9
5079088
5079118
5079125
5079132
5079149
5079170
5079002
5079019
5079026
5079057
5079064
5079071
6068 78 9
6068 79 1
6068 79 3
6068 79 5
6068 79 7
6068 79 9
6068 77 1
6068 77 3
6068 77 5
6068 77 7
6068 77 9
6068 78 1
6241033 7107 45 5
6242771 7111 09 6
6241095 7107 47 1
6242894 7111 20 7
6241156 7107 50 1
6243013 7111 30 4
6241217 7107 53 6
6243136 7111 42 8
6241279 7107 55 2
6243198 7111 50 9
6241330 7107 56 0
213 RWEB 305 FS
RWEB 155 FS
110-110 550 / St / FS
50 / St / FS
6243259 7111 54 1
6241392 7108 05 2
213 RWEB 310 DD
100 / St / DD
6240135 7107 01 3
213 RWEB 310 FS
100 / St / FS
213 RWEB 320 DD
200 / St / DD
213 RWEB 320 FS
200 / St / FS
213 RWEB 330 DD
300 / St / DD
RWEB 330 FS
300 / St / FS
200
200 RWEB 605 DD
200 RWEB 610 DD
200
RWEB 610 FS
6241453 7108 10 9
6240197 7107 04 8
6241514 7108 20 6
6240258 7107 06 4
6241576 7108 31 1
60-60 50 / ocel / DD
60-60 100 / St / DD
6988525 7107 14 5
6982820 7106 10 6
60-60 100 / St / FS
6241637 7109 10 5
Cena
K
€/ks
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
Strana
210
320
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
201
201
201
201
201
201
201
211
211
211
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
RWEB 610 VA4301
RWEB 615 DD
RWEB 615 FS
RWEB 620 DD
60-60 100 / V2A
60-60 150 / St / DD
60-60 150 / St / FS
60-60 200 / St / DD
6242054
6308170
6241699
6982769
č. výr.
7109 81 4
7106 11 0
7109 15 6
7106 11 4
RWEB 620 FS
60-60 200 / St / FS
6241750 7109 20 2
RWEB 620 VA4301
RWEB 630 DD
60-60 200 / V2A
60-60 300 / St / DD
6242115 7109 83 0
6982707 7106 11 8
RWEB 630 FS
60-60 300 / St / FS
6241811 7109 29 6
RWEB 630 VA4301
RWEB 640 DD
60-60 300 / V2A
60-60 400 / St / DD
6242177 7109 85 7
6024612 7106 12 2
RWEB 640 FS
60-60 400 / St / FS
6241873 7109 40 7
RWEB 640 VA4301
RWEB 650 DD
60-60 400 / V2A
60-60 500 / St / DD
6242238 7109 87 3
6024735 7106 12 6
RWEB 650 FS
60-60 500 / St / FS
6241934 7109 50 4
RWEB 650 VA4301
RWEB 660 DD
60-60 500 / V2A
60-60 600 / St / DD
6242290 7109 90 3
6034697 7106 13 0
RWEB 660 FS
60-60 600 / St / FS
6241996 7109 60 1
RWEB 660 VA4301
RWEB 810 DD
60-60 600 / V2A
100 / St / DD
6242351 7109 93 8
6240678 7107 31 5
RWEB 810 FS
100 / St / FS
6242412 7110 10 3
RWEB 820 DD
200 / St / DD
6240739 7107 33 1
RWEB 820 FS
200 / St / FS
6242474 7110 20 0
RWEB 830 DD
300 / St / DD
6240791 7107 36 6
RWEB 830 FS
300 / St / FS
6242535 7110 30 8
RWEB 840 DD
400 / St / DD
6240852 7107 38 2
RWEB 840 FS
400 / St / FS
6242597 7110 40 5
RWEB 850 DD
500 / St / DD
6240913 7107 40 4
RWEB 850 FS
500 / St / FS
6242658 7110 50 2
RWEB 860 DD
600 / St / DD
6240975 7107 42 0
RWEB 860 FS
600 / St / FS
6242719 7110 61 8
RWVL 35 FS
35-35 / St / FS
6065479 6067 10 7
RWVL 35 FT
35-35 / St / FT
6065776 6067 32 8
RWVL 60 FS
60-60 / St / FS
6065530 6067 11 5
Cena
K
€/ks
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
Strana Typ
SKS 10X110 G
211 SKS 10X110 G
355
211 SKS 10X120 F
SKS 10X120 F
211 SKS 10X25 F
SKS 10X30 F
355 SKS 10X40 F
211
SKS 10X60 F
211 SKS 10X60 F
355
211 SKS 10X80 F
211
355
211
211
355
219
SKS 110 FS
219 SKS 110 FT
SKS 120 FS
219 SKS 120 FT
219 SKS 12X100 F
SKS 12X100 F
219 SKS 12X100VA4401
SKS 12X110 F
219 SKS 12X110 F
SKS 12X110VA4401
219
SKS 12X130 F
219 SKS 12X130 F
219 SKS 12X30 F
SKS 12X40 F
219 SKS 12X40 G F
SKS 12X60 F
219
SKS 12X80 F
200 SKS 12X80 VA4401
200 SKS 130 FS
210
6065950 6067 61 1
6066070 6067 66 2
6343157 6067 66 4
SA CPS 4 FT
/ ocel / FT
5439448 6007 49 6
SAA CPS 4 FT
/ ocel / FT
5439479 6007 49 8
/ St / FT
6295814 6356 39 7
20 / St / FS
25 / St / FS
6649990 6015 42 5
6650057 6015 43 3
255
255
6608539
6951970
6952038
6952038
6015 33 6
6015 33 8
6015 34 0
6015 34 0
255
255
364
396
5668015
5667995
5668008
5668008
5668008
5668008
5668008
6222 55 3
6222 50 2
6222 53 7
6222 53 7
6222 53 7
6222 53 7
6222 53 7
SF 140 11 FT
SH KAB 20 FS
SH KAB 25 FS
SH M10 FS
SH M10 FT
SH M10 VA4401
SH M10 VA4401
SKH 110 OR
SKH 45 OR
SKH 60 OR
SKH 60 OR
SKH 60 OR
SKH 60 OR
SKH 60 OR
M10 / St / FS
M10 / St / FT
M10 / V4A
M10 / V4A
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
€/pár
210
355
392
308
308
€/ks
€/pár
SKS 10X80 F
SKS 10X80 F
SKS 10X80 VA4401
SKS 10X80 VA4401
SKS 10X80 VA4401
SKS 10X80 VA4401
SKS 10X90 F
SKS 10X90 F
SKS 10X90 F
219 SKS 12X80 F
330
273
265
269
305
368
376
397
SKS 130 FT
SKS 140 FS
SKS 140 FT
SKS 150 FS
SKS 150 FT
SKS 155 FS
SKS 155 FT
SKS 610 FS
SKS 610 FT
SKS 610 VA4301
SKS 610 VA4571
SKS 615 FS
SKS 615 FT
SKS 620 FS
SKS 620 FT
SKS 620 VA4301
SKS 620 VA4571
SKS 630 FS
SKS 630 FT
SKS 630 VA4301
SKS 630 VA4571
SKS 640 FS
SKS 640 FT
SKS 640 VA4301
SKS 640 VA4571
SKS 650 FS
SKS 650 FT
SKS 650 VA4301
SKS 650 VA4571
SKS 660 FS
SKS 660 FT
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
355 SKHW 110 OR
211 SKHW 110 OR
211
211
60-60 / St / FT
60 / V2A
60 / V4A
RWVL 60 FT
RWVL 60 VA4301
RWVL 60 VA4571
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
č. výr.
pastelová oranžová / PE
pastelová oranžová / PE
5668022 6310 39 8
5668022 6310 39 8
10 x 110 110 / St / G
10 x 110 110 / St / G
6348794 6418 24 4
6348794 6418 24 4
M10 x 120 120 /
M10 x 120 120 /
M10x25 25 /
M10x30 30 /
M10 x 40 40 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
F
F
F
F
F
M10 x 60 60 / St / F
M10 x 60 60 / St / F
5505631
5505631
5257233
5257295
5257356
3160 79 3
3160 79 3
3160 73 4
3160 74 2
3160 75 0
6418 25 0
6418 25 0
6418 25 0
6418 24 8
6418 24 8
6418 24 8
6418 24 8
6418 25 2
6418 25 2
6418 25 2
FS
FT
FS
FT
6062171
6062539
6062232
6062591
6061 10 9
6061 60 5
6061 20 6
6061 62 1
M12 x 100 100 / St / F
M12 x 100 100 / St / F
M12 x 100 100 / V4A
M12 x 110 110 / St / F
M12 x 110 110 / St / F
M12 x 110 110 / V4A
6204496
6204496
6204618
6204557
6204557
6204670
6418 29 5
6418 29 5
6418 36 8
6418 31 7
6418 31 7
6418 37 6
100 1,5 /
100 1,5 /
200 1,5 /
200 1,5 /
St
St
St
St
/
/
/
/
M12x130 130 / St / F
M12x130 130 / St / F
M12x30 30 /
M12 x40 40 /
M12 x 40 40 /
M12x60 60 /
St
St
St
St
/
/
/
/
F
F
F
F
M12 x 80 80 / St / F
M12 x 80 80 / St / F
M12 x 80 80 / V4A
300 1,5 / St / FS
300 1,5 / St / FT
400 1,5 / St / FS
400 1,5 / St / FT
500 1,5 / St / FS
500 1,5 / St / FT
550 1,5 / St / FS
550 1,5 / St / FT
100 1,5 / St / FS
100 1,5 / St / FT
100 1,5 / V2A
100 1,5 / V4A
150 1,5 / St / FS
150 1,5 / St / FT
200 1,5 / St / FS
200 1,5 / St / FT
200 1,5 / V2A
200 1,5 / V4A
300 1,5 / St / FS
300 1,5 / St / FT
300 1,5 / V2A
300 1,5 / V4A
400 1,5 / St / FS
400 1,5 / St / FT
400 1,5 / V2A
400 1,5 / V4A
500 1,5 / St / FS
500 1,5 / St / FT
500 1,5 / V2A
500 1,5 / V4A
600 1,5 / St / FS
600 1,5 / St / FT
6479535 6408 47 8
6479535 6408 47 8
5258070
5258131
5317418
5258254
€/ks
H
€/100 ks
R
K
€/ks
€/m
€/ks
€/100 ks
H
3163 09 1
3163 11 3
3164 02 0
3163 15 6
K
€/ks
6204434 6418 28 7
6204434 6418 28 7
6204373 6418 27 9
6062294
6062652
6062355
6062713
6062416
6062775
6062478
6062836
6060191
6389957
6120550
6050048
6389711
6390014
6060252
6390076
6120611
6044887
6060313
6390137
6120673
6050161
6060375
6060559
6120734
6050284
6060436
6060610
6120796
6050406
6060498
6060672
Strana
K
€/pár
6202157 6408 51 6
6202157 6408 51 6
6437474
6437474
6437474
6822133
6822133
6822133
6822133
6518470
6518470
6518470
M10 x 80 80 / St / F
M10 x 80 80 / St / F
M10 x 80 80 / St / F
M10 x 80 80 / V4A
M10 x 80 80 / V4A
M10 x 80 80 / V4A
M10 x 80 80 / V4A
M10 x 90 90 / St / F
M10 x 90 90 / St / F
M10 x 90 90 / St / F
Cena
€/m
6061 30 3
6061 65 6
6061 40 0
6061 67 2
6061 50 8
6061 70 2
6061 55 9
6061 72 9
6056 10 5
6056 63 6
6056 73 5
6056 75 0
6056 15 6
6056 64 4
6056 20 2
6056 65 2
6056 73 7
6056 75 5
6056 29 6
6056 67 9
6056 73 9
6056 75 7
6056 40 7
6056 69 5
6056 74 2
6056 75 9
6056 50 4
6056 71 7
6056 74 4
6056 76 1
6056 60 1
6056 73 3
KTS
OBO
288
374
140
324
154
187
187
187
187
148
187
151
154
187
339
341
383
385
151
154
187
222
222
222
222
158
187
344
158
187
344
158
187
187
187
177
187
158
187
344
222
222
222
222
222
222
222
222
205
205
353
391
205
205
205
205
353
391
205
205
353
391
205
205
353
391
205
205
353
391
205
205
437
Seznam podle typů
Typ
SKS 660 VA4301
SKS 660 VA4571
600 1,5 / V2A
600 1,5 / V4A
SKS 6X12 F
SKS 6X20 F
SKS 6X30 F
M6x12 12 / St / F
M6x20 20 / St / F
M6x30 30 / St / F
SKS 810 FS
SKS 810 FT
SKS 820 FS
SKS 820 FT
SKS 830 FS
SKS 830 FT
SKS 840 FS
SKS 840 FT
SKS 850 FS
SKS 850 FT
SKS 860 FS
SKS 860 FT
100 1,5 /
100 1,5 /
200 1,5 /
200 1,5 /
300 1,5 /
300 1,5 /
400 1,5 /
400 1,5 /
500 1,5 /
500 1,5 /
600 1,5 /
600 1,5 /
SKS 8X16 F
SKS 8X20 F
SKS 8X30 F
SLG 420 NS 3 FS
SLG 420 NS 6 FS
SLG 420 NS FT
SLG 430 NS 3 FS
SLG 430 NS 6 FS
SLG 430 NS FT
SLG 440 NS 3 FS
SLG 440 NS 6 FS
OBO
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
M8x16 16 / St / F
M8x20 20 / St / F
M8x30 30 / St / F
SKSU 110 FS
SKSU 110 FS
SKSU 110 FT
SKSU 110 FT
SKSU 120 FS
SKSU 120 FS
SKSU 120 FT
SKSU 120 FT
SKSU 130 FS
SKSU 130 FS
SKSU 130 FT
SKSU 130 FT
SKSU 140 FS
SKSU 140 FS
SKSU 140 FT
SKSU 140 FT
SKSU 150 FS
SKSU 150 FS
SKSU 150 FT
SKSU 150 FT
SKSU 155 FS
SKSU 155 FS
SKSU 160 FT
SKSU 160 FT
SKSU 610 FS
SKSU 610 FS
SKSU 610 FT
SKSU 610 FT
SKSU 620 FS
SKSU 620 FS
SKSU 620 FT
SKSU 620 FT
SKSU 630 FS
SKSU 630 FS
SKSU 630 FT
SKSU 630 FT
SKSU 640 FS
SKSU 640 FS
SKSU 640 FT
SKSU 640 FT
SKSU 650 FS
SKSU 650 FS
SKSU 650 FT
SKSU 650 FT
SKSU 660 FS
SKSU 660 FS
SKSU 660 FT
SKSU 660 FT
438
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
KTS
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
6120857 6056 74 6
6050529 6056 76 3
5255857 3156 49 4
5255970 3156 51 6
5256038 3156 52 4
6061099
6061457
6061150
6061518
6061211
6061570
6061273
6061631
6061334
6061693
6061396
6061754
6058 10 8
6058 62 0
6058 20 5
6058 64 7
6058 30 2
6058 66 3
6058 39 6
6058 69 8
6058 50 7
6058 72 8
6058 60 4
6058 74 4
5256571 3158 62 4
5256632 3158 63 2
5256694 3158 64 0
100 1,5 / St
100 1,5 / St
100 1,5 / St
100 1,5 / St
200 1,5 / St
200 1,5 / St
200 1,5 / St
200 1,5 / St
300 1,5 / St
300 1,5 / St
300 1,5 / St
300 1,5 / St
400 1,5 / St
400 1,5 / St
400 1,5 / St
400 1,5 / St
500 1,5 / St
500 1,5 / St
500 1,5 / St
500 1,5 / St
550 1,5 / St
550 1,5 / St
550 1,5 / St
550 1,5 / St
100 1,5 / St
100 1,5 / St
100 1,5 / ocel
100 1,5 / ocel
200 1,5 / St
200 1,5 / St
200 1,5 / ocel
200 1,5 / ocel
300 1,5 / St
300 1,5 / St
300 1,5 / ocel
300 1,5 / ocel
400 1,5 / St
400 1,5 / St
400 1,5 / ocel
400 1,5 / ocel
500 1,5 / St
500 1,5 / St
500 1,5 / ocel
500 1,5 / ocel
600 1,5 / St
600 1,5 / St
600 1,5 / ocel
600 1,5 / ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
FS
FS
FT
FT
6395231
6395231
6397754
6397754
6395293
6395293
6397877
6397877
6395354
6395354
6397990
6397990
6395415
6395415
5069690
5069690
6395477
6395477
6398232
6398232
5038702
5038702
6102433
6102433
5060369
5060369
5069836
5069836
5060390
5060390
6050888
6050888
5060406
5060406
5069843
5069843
5060413
5060413
5069874
5069874
6063857
6063857
6308958
6308958
6063918
6063918
6397273
6397273
6063 40 3
6063 40 3
6064 79 5
6064 79 5
6063 43 8
6063 43 8
6064 83 3
6064 83 3
6063 45 4
6063 45 4
6064 88 4
6064 88 4
6063 47 0
6063 47 0
6064 92 2
6064 92 2
6063 49 7
6063 49 7
6064 96 5
6064 96 5
6063 50 0
6063 50 0
6064 97 3
6064 97 3
6063 23 4
6063 23 4
6064 30 7
6064 30 7
6063 23 6
6063 23 6
6064 35 3
6064 35 3
6063 23 8
6063 23 8
6064 40 9
6064 40 9
6063 95 0
6063 95 0
6064 43 5
6064 43 5
6063 24 1
6063 24 1
6064 51 5
6064 51 5
6063 27 6
6063 27 6
6064 52 3
6064 52 3
200 2 /
200 2 /
200 2 /
300 2 /
300 2 /
300 2 /
400 2 /
400 2 /
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FT
FS
FS
FT
FS
FS
5063575
5063780
5063889
5063582
5063827
5063896
5063599
5063834
6200 54 0
6200 62 3
6200 64 6
6200 54 3
6200 62 6
6200 64 9
6200 54 6
6200 62 9
St
St
St
St
St
St
St
St
Cena
K
€/m
H
€/100 ks
K
€/m
H
€/100 ks
K
€/m
Strana Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
353 SLG 440 NS FT
391 SLG 450 NS 3 FS
400 2 /
500 2 /
500 2 /
500 2 /
600 2 /
600 2 /
600 2 /
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
2000 / St / FT
3000 / St / FT
SLG 450 NS 6 FS
SLG 450 NS FT
187 SLG 460 NS 3 FS
187 SLG 460 NS 6 FS
187 SLG 460 NS FT
SLH 42 FT
SLH 62 FT
SLL 620 CPS 4 FS
SLL 620 CPS 4 FT
SLL 630 CPS 4 FS
SLL 630 CPS 4 FT
SLL 640 CPS 4 FS
SLL 640 CPS 4 FT
SLL 650 CPS 4 FS
SLL 650 CPS 4 FT
SLL 660 CPS 4 FS
SLL 660 CPS 4 FT
187
187 SLM 50 C40 10 FT
187 SLM 50 C40 11 FT
223
239
223
239
223
239
223
239
223
239
223
239
223
239
223
239
223
239
223
239
223
239
223
239
207
238
207
238
207
238
207
238
207
238
207
238
207
238
207
238
207
238
207
238
207
238
207
238
200 6000 /
200 6000 /
300 6000 /
300 6000 /
400 6000 /
400 6000 /
500 6000 /
500 6000 /
600 6000 /
600 6000 /
St
St
St
St
St
St
St
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
/
/
/
Individuální kód EAN-C 5647589
FT
FS
FS
FT
FS
FS
FT
5063902
5063605
5063841
5063933
5063636
5063872
5063940
č. výr.
6200 65 2
6200 54 9
6200 63 2
6200 65 5
6200 55 2
6200 63 5
6200 65 8
6582136 7103 61 1
6468911 7103 64 3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
5433965
5434047
5433972
5434085
5433989
5434092
5434023
5434108
5434030
5434146
6010 62 0
6010 63 0
6010 62 2
6010 63 2
6010 62 4
6010 63 4
6010 62 6
6010 63 6
6010 62 8
6010 63 8
K
€/m
Z
K
Strana
265
265
265
265
265
265
265
181
182
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
SLM 50 C40 12 FT
SLM 50 C40 2 FT
SLM 50 C40 3 FT
SLM 50 C40 4 FT
SLM 50 C40 5 FT
SLM 50 C40 6 FT
SLM 50 C40 7 FT
SLM 50 C40 8 FT
SLM 50 C40 9 FT
1000 3000 /
1100 3000 /
1200 3000 /
200 3000 /
300 3000 /
400 3000 /
500 3000 /
600 3000 /
700 3000 /
800 3000 /
900 3000 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6168613
6168552
6168491
6146116
6146178
6146239
6146291
6168859
6168798
6168736
6168675
6010 54 7
6010 55 5
6010 56 3
6010 46 6
6010 47 4
6010 48 2
6010 49 0
6010 50 4
6010 51 2
6010 52 0
6010 53 9
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
SLS 80 C40 10 FT
SLS 80 C40 11 FT
SLS 80 C40 12 FT
SLS 80 C40 2 FT
SLS 80 C40 3 FT
SLS 80 C40 4 FT
SLS 80 C40 5 FT
SLS 80 C40 6 FT
SLS 80 C40 7 FT
SLS 80 C40 8 FT
SLS 80 C40 9 FT
SLS 80 W40 10 FT
SLS 80 W40 11 FT
SLS 80 W40 12 FT
SLS 80 W40 4 FT
SLS 80 W40 5 FT
SLS 80 W40 6 FT
SLS 80 W40 7 FT
SLS 80 W40 8 FT
SLS 80 W40 9 FT
1000 6000 /
1100 6000 /
1200 6000 /
200 6000 /
300 6000 /
400 6000 /
500 6000 /
600 6000 /
700 6000 /
800 6000 /
900 6000 /
1000 6000 /
1100 6000 /
1200 6000 /
400 6000 /
500 6000 /
600 6000 /
700 6000 /
800 6000 /
900 6000 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6011599
6011650
6011711
6358632
6358694
6011230
6011292
6011353
6011414
6011476
6011537
6012138
6012190
6012251
6011773
6011834
6011896
6011957
6012015
6012077
6013 46 5
6013 47 3
6013 48 1
6013 38 4
6013 39 2
6013 40 6
6013 41 4
6013 42 2
6013 43 0
6013 44 9
6013 45 7
6013 90 2
6013 91 0
6013 92 9
6013 84 8
6013 85 6
6013 86 4
6013 87 2
6013 88 0
6013 89 9
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
SSLB 100 DD
SSLB 100 DD
SSLB 100 DD
85 / St / DD
85 / St / DD
85 / St / DD
6095247 7070 30 6
6095247 7070 30 6
6095247 7070 30 6
SSLB 100 FS
SSLB 100 FS
SSLB 100 FS
85 / St / FS
85 / St / FS
85 / St / FS
6079971 7070 20 5
6079971 7070 20 5
6079971 7070 20 5
SSLB 100 VA4301
SSLB 100 VA4571
SSLB 150 DD
SSLB 150 DD
SSLB 150 DD
85 / V2A
85 / V4A
135 / St / DD
135 / St / DD
135 / St / DD
6095728
5021520
6095308
6095308
6095308
SSLB 150 FS
SSLB 150 FS
SSLB 150 FS
135 / St / FS
135 / St / FS
135 / St / FS
6094820 7070 20 9
6094820 7070 20 9
6094820 7070 20 9
SSLB 200 DD
SSLB 200 DD
265 SSLB 200 DD
185 / St / DD
185 / St / DD
185 / St / DD
6095360 7070 31 4
6095360 7070 31 4
6095360 7070 31 4
SSLB 200 FS
SSLB 200 FS
SSLB 200 FS
185 / St / FS
185 / St / FS
185 / St / FS
6094882 7070 21 3
6094882 7070 21 3
6094882 7070 21 3
185 / V2A
185 / V2A
6095780 7070 36 1
6095780 7070 36 1
265
265
265
265
265
265
265
Cena
SSLB 200 VA4301
SSLB 200 VA4301
7070 35 3
7070 39 0
7070 31 0
7070 31 0
7070 31 0
€/ks
R
K
R
K
R
K
229
284
287
229
284
287
357
393
229
284
287
229
284
287
229
284
287
229
284
287
372
373
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
č. výr.
SSLB 200 VA4301
SSLB 200 VA4571
SSLB 300 DD
SSLB 300 DD
SSLB 300 DD
185 / V2A
185 / V4A
285 / St / DD
285 / St / DD
285 / St / DD
6095780
5021582
6095421
6095421
6095421
SSLB 300 FS
SSLB 300 FS
SSLB 300 FS
285 / St / FS
285 / St / FS
285 / St / FS
6094943 7070 21 7
6094943 7070 21 7
6094943 7070 21 7
SSLB 300 VA4301
SSLB 300 VA4301
SSLB 300 VA4301
SSLB 300 VA4571
SSLB 400 DD
SSLB 400 DD
SSLB 400 DD
285 / V2A
285 / V2A
285 / V2A
285 / V4A
385 / St / DD
385 / St / DD
385 / St / DD
6095841
6095841
6095841
5021605
6095483
6095483
6095483
SSLB 400 FS
SSLB 400 FS
SSLB 400 FS
385 / St / FS
385 / St / FS
385 / St / FS
7070 36 1
7070 39 2
7070 31 8
7070 31 8
7070 31 8
7070 36 5
7070 36 5
7070 36 5
7070 39 4
7070 32 2
7070 32 2
7070 32 2
6095001 7070 22 1
6095001 7070 22 1
6095001 7070 22 1
SSLB 400 VA4301
SSLB 400 VA4301
SSLB 400 VA4301
SSLB 400 VA4571
SSLB 500 DD
SSLB 500 DD
SSLB 500 DD
385 / V2A
385 / V2A
385 / V2A
385 / V4A
485 / St / DD
485 / St / DD
485 / St / DD
6095902
6095902
6095902
5021766
6095544
6095544
6095544
SSLB 500 FS
SSLB 500 FS
SSLB 500 FS
485 / St / FS
485 / St / FS
485 / St / FS
6095063 7070 22 5
6095063 7070 22 5
6095063 7070 22 5
SSLB 500 VA4301
SSLB 500 VA4301
SSLB 500 VA4301
SSLB 500 VA4571
SSLB 550 DD
SSLB 550 DD
SSLB 550 DD
485 / V2A
485 / V2A
485 / V2A
485 / V4A
535 / St / DD
535 / St / DD
535 / St / DD
6095964
6095964
6095964
5021711
6095605
6095605
6095605
SSLB 550 FS
SSLB 550 FS
SSLB 550 FS
535 / St / FS
535 / St / FS
535 / St / FS
7070 36 9
7070 36 9
7070 36 9
7070 39 6
7070 32 6
7070 32 6
7070 32 6
7070 37 3
7070 37 3
7070 37 3
7070 39 8
7070 33 0
7070 33 0
7070 33 0
6095124 7070 22 9
6095124 7070 22 9
6095124 7070 22 9
SSLB 600 DD
SSLB 600 DD
SSLB 600 DD
585 / St / DD
585 / St / DD
585 / St / DD
6095667 7070 33 4
6095667 7070 33 4
6095667 7070 33 4
SSLB 600 FS
SSLB 600 FS
SSLB 600 FS
585 / St / FS
585 / St / FS
585 / St / FS
6095186 7070 23 3
6095186 7070 23 3
6095186 7070 23 3
SSLB 600 VA4301
SSLB 600 VA4301
SSLB 600 VA4301
SSLB 600 VA4571
SSV FT
SSV VA4301
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
SV DD
SV VA4301
T D 200 FT
T D 300 FT
T D 400 FT
T D 500 FT
T D 600 FT
T5012 M5x13 G
T5012 O.S. M5 G
TGK 30 42 FT
TGK 30 42 FT
TKH-L-25 FT
585 /
585 /
585 /
585 /
V2A
V2A
V2A
V4A
2 23 x 23 x 100 / St / FT
2 23 x 23 x 100 / V2A
2 86 x 23 / St / DD
2 86 x 23 / V2A
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
M5 / St / G
M5 / St / G
6096022
6096022
6096022
5021827
7070 38 1
7070 38 1
7070 38 1
7070 40 0
6064755 6066 04 6
6064816 6066 05 4
Cena
K
€/ks
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
X
Strana Typ
Rozměry/barva/růz.
357 TKH-S-30 FT
393
229 TKS-L-25 FT
284 TKS-S-30 FT
287
229 TPB 100 FS
284 TPB 100 FS
287 TPB 100 VA4301
372
373
357
393
229
284
287
TPB R FS
TPB R FS
TPB R VA4301
TPD 145 FS
TPD 145 FT
229 TPD 245 FS
284
287 TPD 245 FT
372
373
357
393
229
284
287
229
284
287
TPD 345 FS
6114610 6355 80 4
25 / St / FT
30 / St / FT
6579075 6355 80 8
6114498 6355 80 0
1,5 / ocel / FS
1,5 / ocel / FS
1,5 / V2A
1,5 0,8 / ocel / FS
1,5 0,8 / ocel / FS
1,5 0,8 / V2A
145 100-100 / St / FS
145 100-100 / ocel / FT
245 200-200 / St / FS
245 200-200 / ocel / FT
345 300-300 / St / FS
229 TPS 445 FT
284 TPS 445 VA4301
287
TPS 545 FS
229
284 TPS 545 FT
287 TPS 545 VA4301
229 TPS 645 FS
284
287 TPS 645 FT
TPS 645 VA4301
372
373 TPS KS OR
357
393 TPSA 145 FS
TPSA 145 FT
332
379 TPSA 195 FS
445 / St / FS
545 / St / FT
545 / V2A
6473779 6364 50 0
5617860 6364 85 0
645 / St / FS
6199457 6364 36 5
645 / St / FT
645 / V2A
6473830 6364 60 8
5617877 6364 85 2
pastelová oranžová / PE
5668084 6364 62 5
145 100-100 / St / FS
6198979 6364 10 1
379 TPSA 245 FS
245 200-200 / St / FS
TPSA 245 FT
245 200-200 / St / FT
5052999 1140 01 9
5053057 1140 21 3
/ St / FT
/ St / FT
6014415 6018 96 3
6014415 6018 96 3
25 / St / FT
6579259 6355 81 2
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
E
€/100 ks
K
€/ks
€/pár
278
278 TPSA 345 FS
278
278 TPSA 345 FT
278 TPSAG 145 FS
189
189
172
310
TPSAG 145 FT
TPSAG 145 VA4301
TPSAG 195 FS
TPSAG 195 FT
TPSAG 195 VA4301
TPSAG 245 FS
TPSAG 245 FT
TPSAG 245 VA4301
TPSAG 345 FS
TPSAG 345 FT
TPSAG 345 VA4301
175 TPSG 3000 FS
345 300-300 / St / FS
345 300-300 / St / FT
145 100-100 / St / FS
145 100-100 / ocel / FT
145 100-100 / V2A
195 150-150 / St / FS
195 150-150 / ocel / FT
195 150-150 / V2A
245 200-200 / St / FS
245 200-200 / ocel / FT
245 200-200 / V2A
345 300-300 / St / FS
345 300-300 / ocel / FT
345 300-300 / V2A
3000 / St / FS
143
K
143
144
144
336
144
336
144
144
336
144
144
336
147
R
145
K
145
336
R
145
K
145
336
R
145
K
145
336
R
147
146
K
6473892 6364 65 9
146
R
6199037 6364 15 2
146
K
6555673 6364 68 3
146
R
6199099 6364 20 9
146
K
6473953 6364 66 7
146
R
6199273 6364 30 6
6474011
6627554
5076957
5617785
6627615
5076964
5617792
6545353
5076971
5617808
6545292
5076988
5617815
143
R
6199334 6364 32 2
6199396 6364 34 9
6065233 6066 93 3
143
K
6282739 6364 80 2
545 / St / FS
195 150 / ocel / FS
143
R
6365 90 6
6365 97 7
6365 98 9
6365 91 4
6365 99 1
6365 92 2
6365 98 1
6365 99 3
6365 94 9
6365 98 5
6365 99 5
6473717 6364 40 3
5617730 6364 84 8
324
140
337
140
324
337
143
K
6198733 6363 82 2
445 / St / FT
445 / V2A
145 100-100 / St / FT
R
5076865 6363 86 5
6511754
5076902
5617747
6042609
5617754
6511815
5076919
5617761
6984329
5076926
5617778
3000 / St / FS
€/ks
6198672 6363 81 4
145 100-100 / St / FS
145 100-100 / ocel / FT
145 100-100 / V2A
195 150-150 / St / FS
195 150-150 / V2A
245 200-200 / St / FS
245 200-200 / ocel / FT
245 200-200 / V2A
345 300-300 / St / FS
345 300-300 / ocel / FT
345 300-300 / V2A
176
176
176
5076858 6363 86 1
TPDG 145 FS
TPDG 145 FT
TPDG 145 VA4301
TPDG 195 FS
TPDG 195 VA4301
TPDG 245 FS
TPDG 245 FT
TPDG 245 VA4301
TPDG 345 FS
TPDG 345 FT
TPDG 345 VA4301
Strana
K
€/pár
6198610 6363 80 6
5076896 6363 86 9
372
373
357
393
229 TPS 3000 FS
284
287 TPS 445 FS
Cena
6357 50 6
6357 50 6
6357 51 6
6357 53 6
6357 53 6
6357 53 8
345 300-300 / ocel / FT
195 150-150 / St / FT
K
5523666
5523666
5523673
5523680
5523680
5523727
TPD 345 FT
332 TPSA 195 FT
6239 77 3
6239 78 1
6239 80 3
6239 81 1
6239 83 8
č. výr.
30 / St / FT
6084432 6066 94 1
6446414
6446476
6446537
6446599
6446650
EAN-C.
146
K
6364 67 5
6366 01 5
6366 13 1
6366 14 5
6366 02 3
6366 13 5
6366 14 6
6366 03 1
6366 13 9
6366 14 8
6366 06 6
6366 14 3
6366 14 9
146
147
147
337
147
147
337
147
147
337
147
147
337
6079032 6366 09 0
147
KTS
OBO
439
Seznam podle typů
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
TSG 110 DD
TSG 110 DD
TSG 110 DD
TSG 110 DD
TSG 110 DD
110 3000 /
110 3000 /
110 3000 /
110 3000 /
110 3000 /
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
/
DD
DD
DD
DD
DD
5694700
5694700
5694700
5694700
5694700
6062 33 5
6062 33 5
6062 33 5
6062 33 5
6062 33 5
TSG 110 FS
TSG 110 FS
TSG 110 FS
TSG 110 FS
TSG 110 FS
110 3000 /
110 3000 /
110 3000 /
110 3000 /
110 3000 /
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5694588
5694588
5694588
5694588
5694588
6062 12 2
6062 12 2
6062 12 2
6062 12 2
6062 12 2
5694717
5694717
5694717
5694595
5694595
5694595
5694663
5694663
5694663
5694663
6062 33 8
6062 33 8
6062 33 8
6062 13 2
6062 13 2
6062 13 2
6062 31 4
6062 31 4
6062 31 4
6062 31 4
TSG 135 DD
TSG 135 DD
TSG 135 DD
TSG 135 FS
TSG 135 FS
TSG 135 FS
TSG 30 DD
TSG 30 DD
TSG 30 DD
TSG 30 DD
135 3000 / ocel / DD
135 3000 / ocel / DD
135 3000 / ocel / DD
135 3000 / ocel / FS
135 3000 / ocel / FS
135 3000 / ocel / FS
30 3000 / ocel / DD
30 3000 / ocel / DD
30 3000 / ocel / DD
30 3000 / ocel / DD
TSG 30 FS
TSG 30 FS
TSG 30 FS
TSG 30 FS
30 3000 /
30 3000 /
30 3000 /
30 3000 /
FS
FS
FS
FS
5694496
5694496
5694496
5694496
6062 05 0
6062 05 0
6062 05 0
6062 05 0
TSG 30 VA4301
TSG 30 VA4571
TSG 45 DD
TSG 45 DD
TSG 45 DD
TSG 45 FS
TSG 45 FS
TSG 45 FS
TSG 45 VA4301
TSG 45 VA4301
TSG 45 VA4301
TSG 45 VA4571
TSG 45 VA4571
TSG 60 DD
TSG 60 DD
TSG 60 DD
30 3000 / V2A
30 3000 / V4A
45 3000 / ocel / DD
45 3000 / ocel / DD
45 3000 / ocel / DD
45 3000 / ocel / FS
45 3000 / ocel / FS
45 3000 / ocel / FS
45 3000 / V2A
45 3000 / V2A
45 3000 / V2A
45 3000 / V4A
45 3000 / V4A
60 3000 / ocel / DD
60 3000 / ocel / DD
60 3000 / ocel / DD
5694502
5694533
5694670
5694670
5694670
5694489
5694489
5694489
5694441
5694441
5694441
5694472
5694472
5694687
5694687
5694687
6062 05 2
6062 05 4
6062 32 1
6062 32 1
6062 32 1
6062 03 3
6062 03 3
6062 03 3
6062 02 5
6062 02 5
6062 02 5
6062 02 8
6062 02 8
6062 32 7
6062 32 7
6062 32 7
TSG 60 FS
TSG 60 FS
TSG 60 FS
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
60 3000 / ocel / FS
60 3000 / ocel / FS
60 3000 / ocel / FS
5694540 6062 06 8
5694540 6062 06 8
5694540 6062 06 8
TSG 60 VA4301
TSG 60 VA4571
TSG 60 VA4571
TSG 85 DD
TSG 85 DD
TSG 85 DD
TSG 85 DD
TSG 85 DD
60 3000 / V2A
60 3000 / V4A
60 3000 / V4A
85 3000 / ocel / DD
85 3000 / ocel / DD
85 3000 / ocel / DD
85 3000 / ocel / DD
85 3000 / ocel / DD
5694557
5694564
5694564
5694694
5694694
5694694
5694694
5694694
6062 08 4
6062 08 6
6062 08 6
6062 33 1
6062 33 1
6062 33 1
6062 33 1
6062 33 1
TSG 85 FS
TSG 85 FS
TSG 85 FS
TSG 85 FS
TSG 85 FS
85 3000 /
85 3000 /
85 3000 /
85 3000 /
85 3000 /
5694571
5694571
5694571
5694571
5694571
6062 11 4
6062 11 4
6062 11 4
6062 11 4
6062 11 4
TSG 85 VA4301
TSG 85 VA4301
TSG 85 VA4301
OBO
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
85 3000 / V2A
85 3000 / V2A
85 3000 / V2A
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
440
ocel
ocel
ocel
ocel
ocel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
KTS
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5694601 6062 17 3
5694601 6062 17 3
5694601 6062 17 3
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
Cena
K
€/m
R
K
R
K
R
K
R
K
€/ks
Strana Typ
Rozměry/barva/růz.
223
239
286
292
297
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
223 TSGV VA4310
239 TSGV VA4310
286 TSGV VA4310
292
297 US 3 100 FS
286
292
297
286
292
297
199
246
259
266
199
246
259
266
362
395
209
249
270
209
249
270
354
362
369
392
398
207
218
239
US 3 100 VA4301
US 3 100 VA4571
US 3 150 FS
US 3 150 VA4301
US 3 150 VA4571
US 3 20 FS
US 3 200 FS
US 3 200 VA4301
US 3 200 VA4571
US 3 30 FS
US 3 30 VA4301
US 3 30 VA4571
US 3 300 FS
US 3 40 FS
US 3 50 FS
US 3 50 VA4301
US 3 50 VA4571
US 3 60 FS
US 3 600 FS
US 3 600 FT
US 3 600 FT
US 3 600 VA4301
US 3 600 VA4571
US 3 70 FS
US 3 80 FS
US 3 90 FS
US 3 K 100 FT
US 3 K 100VA4301
US 3 K 100VA4571
US 3 K 110 FT
US 3 K 120 FT
207 US 3 K 20 FT
218
239 US 3 K 20VA4301
353
392
395
217
250
274
283
289
US 3 K 20VA4571
US 3 K 30 FT
US 3 K 30VA4301
US 3 K 30VA4571
US 3 K 40 FT
Individuální kód EAN-C 5647589
EAN-C.
č. výr.
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
5694724
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
6067 97 0
1000 2 / St / FS
1000 2 / V2A
1000 2 / V4A
1500 2 / St / FS
1500 2 / V2A
1500 2 / V4A
200 2 / St / FS
2000 2 / St / FS
2000 2 / V2A
2000 2 / V4A
300 2 / St / FS
300 2 / V2A
300 2 / V4A
3000 2 / ocel / FS
400 2 / St / FS
500 2 / St / FS
500 2 / V2A
500 2 / V4A
600 2 / St / FS
6000 2 / St / FS
6000 2 / St / FT
6000 2 / St / FT
6000 2 / V2A
6000 2 / V4A
700 2 / St / FS
800 2 / St / FS
900 2 / St / FS
6223572
5705727
5705833
6223633
5705765
5705840
6221776
6224296
5705772
5705871
6222018
5705703
5705789
5710905
6222070
6222315
5705710
5705826
6222377
6224418
6225491
6225491
5706373
5618478
6222438
6222490
6223510
6342 31 8
6342 46 0
6342 49 1
6342 32 8
6342 46 3
6342 49 4
6342 30 2
6342 33 8
6342 46 6
6342 49 7
6342 30 4
6342 45 5
6342 48 5
6342 34 0
6342 30 6
6342 30 8
6342 45 7
6342 48 8
6342 31 0
6342 34 5
6342 45 0
6342 45 0
6342 46 8
6342 50 5
6342 31 2
6342 31 4
6342 31 6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1000 2 / St / FT
6225132 6342 36 8
1000 2 / V2A
1000 2 / V4A
5705437 6342 41 7
5705697 6342 39 7
1100 2 / St / FT
1200 2 / St / FT
200 2 / St / FT
6225378 6342 37 0
6225439 6342 37 2
6224470 6342 35 1
200 2 / V2A
200 2 / V4A
5705352 6342 40 1
5705635 6342 37 5
300 2 / St / FT
6224531 6342 35 3
300 2 / V2A
300 2 / V4A
5705369 6342 40 3
5395355 6342 53 0
400 2 / St / FT
6224593 6342 35 5
217 US 3 K 40VA4571
250
274 US 3 K 50 FT
283
289 US 3 K 50VA4301
400 2 / V2A
400 2 / V4A
5705376 6342 40 5
5705642 6342 37 9
500 2 / St / FT
6224654 6342 35 7
362
371 US 3 K 60 FT
375
500 2 / V2A
500 2 / V4A
5705383 6342 40 7
5705659 6342 38 1
600 2 / St / FT
6224715 6342 35 9
US 3 K 40VA4301
US 3 K 50VA4571
199
207
217
223
239
246
249
250
259
266
270
274
283
286
289
292
297
US 3 K 60VA4301
US 3 K 60VA4571
US 3 K 70 FT
US 3 K 70VA4301
US 3 K 70VA4571
US 3 K 80 FT
US 3 K 80VA4301
US 3 K 80VA4571
US 3 K 90 FT
US 3 K 90VA4301
US 3 K 90VA4571
US 3 KS OR
600 2 / V2A
600 2 / V4A
5705390 6342 40 9
5618461 6342 38 9
700 2 / St / FT
6224777 6342 36 2
700 2 / V2A
700 2 / V4A
5705406 6342 41 1
5705666 6342 39 1
800 2 / St / FT
6225019 6342 36 4
800 2 / V2A
800 2 / V4A
5705413 6342 41 3
5705673 6342 39 3
900 2 / St / FT
6225071 6342 36 6
900 2 / V2A
900 2 / V4A
5705420 6342 41 5
5705680 6342 39 5
pastelová oranžová / PE
5668039 6338 45 8
Cena
K
€/ks
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
Strana
353
354
362
369
372
375
392
395
398
150
338
382
150
338
382
150
150
338
382
150
338
382
150
150
150
338
382
150
150
150
306
338
382
150
150
150
149
338
382
149
149
149
338
382
149
338
382
149
338
382
149
338
382
149
338
382
149
338
382
149
338
382
149
338
382
338
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
Rozměry/barva/růz.
US 3 KS OR
US 3 KS OR
US 3 KS OR
US 5 100 FT
US 5 100 FT
US 5 100 VA4301
US 5 110 VA4301
US 5 120 VA4301
US 5 150 FT
US 5 150 FT
US 5 20 FT
US 5 20 FT
US 5 20 VA4301
US 5 200 FT
US 5 200 FT
US 5 30 FT
US 5 30 FT
US 5 30 VA4301
US 5 30 VA4571
US 5 300 FT
US 5 300 FT
US 5 300 VA4301
US 5 300 VA4571
US 5 40 FT
US 5 40 FT
US 5 40 VA4301
US 5 40 VA4571
US 5 50 FT
US 5 50 FT
US 5 50 VA4301
US 5 50 VA4571
US 5 60 FT
US 5 60 FT
US 5 60 VA4571
US 5 600 FT
US 5 600 FT
US 5 70 FT
US 5 70 FT
US 5 70 VA4301
US 5 80 FT
US 5 80 FT
US 5 80 VA4301
US 5 80 VA4571
US 5 90 FT
US 5 90 FT
US 5 90 VA4301
US 5 90 VA4571
1000 2,5 / St
1000 2,5 / St
1000 2,5 /
1100 2,5 /
1200 2,5 /
1500 2,5 / St
1500 2,5 / St
200 2,5 / St
200 2,5 / St
200 2,5 /
2000 2,5 / St
2000 2,5 / St
300 2,5 / St
300 2,5 / St
300 2,5 /
300 2,5 /
3000 2,5 / St
3000 2,5 / St
3000 2,5 /
3000 2,5 /
400 2,5 / St
400 2,5 / St
400 2,5 /
400 2,5 /
500 2,5 / St
500 2,5 / St
500 2,5 /
500 2,5 /
600 2,5 / St
600 2,5 / St
600 2,5 /
6000 2,5 / St
6000 2,5 / St
700 2,5 / St
700 2,5 / St
700 2,5 /
800 2,5 / St
800 2,5 / St
800 2,5 /
800 2,5 /
900 2,5 / St
900 2,5 / St
900 2,5 /
900 2,5 /
US 5 K 100 FT
1000 2,5 / St / FT
US 5 K 100VA4301
US 5 K 100VA4571
US 5 K 110 FT
US 5 K 110VA4301
US 5 K 110VA4571
US 5 K 120 FT
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
pastelová oranžová / PE
pastelová oranžová / PE
pastelová oranžová / PE
US 5 K 120VA4301
US 5 K 120VA4571
US 5 K 20 FT
US 5 K 20 VA4301
US 5 K 20 VA4571
US 5 K 30 FT
US 5 K 30 VA4301
US 5 K 30 VA4571
US 5 K 40 FT
US 5 K 40 VA4301
US 5 K 40 VA4571
US 5 K 50 FT
US 5 K 50 VA4301
US 5 K 50 VA4571
US 5 K 60 FT
/ FT
/ FT
V2A
V2A
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
V4A
/ FT
/ FT
V2A
V4A
/ FT
/ FT
V2A
V4A
/ FT
/ FT
V2A
V4A
/ FT
/ FT
V4A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
V2A
V4A
/ FT
/ FT
V2A
V4A
EAN-C.
č. výr.
5668039 6338 45 8
5668039 6338 45 8
5668039 6338 45 8
6284177
6284177
6082094
6082155
6082216
6437597
6437597
6959006
6959006
6081554
6437658
6437658
6959068
6959068
6081615
5020981
6446957
6446957
6082278
5022305
6959129
6959129
6081677
6181995
6959181
6959181
6081738
6182053
6601752
6601752
6183319
6437719
6437719
6043927
6043927
6081851
6044047
6044047
6081912
6237135
6044160
6044160
6081974
6183371
6340 96 2
6340 96 2
6341 13 3
6341 13 7
6341 14 1
6340 96 6
6340 96 6
6340 88 1
6340 88 1
6341 10 1
6340 97 0
6340 97 0
6340 90 3
6340 90 3
6341 10 5
6341 05 3
6340 98 9
6340 98 9
6341 15 2
6341 07 3
6340 91 1
6340 91 1
6341 10 9
6341 05 5
6340 93 8
6340 93 8
6341 11 3
6341 05 7
6340 94 6
6340 94 6
6341 05 9
6340 99 7
6340 99 7
6340 95 0
6340 95 0
6341 12 1
6340 95 4
6340 95 4
6341 12 5
6341 06 3
6340 95 8
6340 95 8
6341 12 9
6341 06 5
6536290 6341 61 6
1000 2,5 / V2A
1000 2,5 / V4A
6350711 6341 39 0
6459919 6341 24 1
1100 2,5 / St / FT
6536238 6341 62 4
1100 2,5 / V2A
1100 2,5 / V4A
6350773 6341 39 4
6816552 6341 24 5
1200 2,5 / St / FT
6536177 6341 63 2
1200 2,5 / V2A
1200 2,5 / V4A
6350834 6341 39 8
6816613 6341 24 9
200 2,5 / St / FT
6536771 6341 52 7
200 2,5 / V2A
200 2,5 / V4A
6477135 6341 35 8
6815531 6341 20 9
300 2,5 / St / FT
6536719 6341 53 5
300 2,5 / V2A
300 2,5 / V4A
6644230 6341 36 2
6815593 6341 21 3
400 2,5 / St / FT
6536658 6341 54 3
400 2,5 / V2A
400 2,5 / V4A
6350292 6341 36 6
6815654 6341 21 7
500 2,5 / St / FT
6536597 6341 55 1
500 2,5 / V2A
500 2,5 / V4A
6350414 6341 37 0
6815715 6341 22 1
600 2,5 / St / FT
6536535 6341 57 8
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Cena
R
€/ks
Strana Typ
382 US 5 K 60 VA4301
149 US 5 K 60 VA4571
307
US 5 K 70 FT
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
153
306
340
340
340
153
306
153
306
340
153
306
153
306
340
384
153
306
340
384
153
306
340
384
153
306
340
384
153
306
384
153
306
153
306
340
153
306
340
384
153
306
340
384
152
340
384
152
340
384
152
340
384
152
340
384
152
340
384
152
340
384
152
340
384
152
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
US 5 K 70 VA4301
US 5 K 70 VA4571
US 5 K 80 FT
US 5 K 80 VA4301
US 5 K 80 VA4571
US 5 K 90 FT
US 5 K 90 VA4301
US 5 K 90 VA4571
US 5 KS OR
US 5 KS OR
US 5 KS OR
US 5 KS OR
US 7 100 FT
US 7 100 FT
US 7 100 VA4301
US 7 110 FT
US 7 110 FT
US 7 120 FT
US 7 120 FT
US 7 130 FT
US 7 130 FT
US 7 140 FT
US 7 140 FT
US 7 150 FT
US 7 150 FT
US 7 150 VA4301
US 7 160 FT
US 7 160 FT
US 7 170 FT
US 7 170 FT
US 7 180 FT
US 7 180 FT
US 7 190 FT
US 7 190 FT
US 7 20 FT
US 7 20 FT
US 7 200 FT
US 7 200 FT
US 7 200 VA4301
US 7 30 FT
US 7 30 FT
US 7 300 FT
US 7 300 FT
US 7 300 VA4301
US 7 40 FT
US 7 40 FT
US 7 400 FT
US 7 400 FT
US 7 50 FT
US 7 50 FT
US 7 50 VA4301
US 7 60 FT
US 7 60 FT
US 7 600 FT
US 7 600 FT
US 7 600 VA4301
US 7 70 FT
US 7 70 FT
US 7 80 FT
US 7 80 FT
US 7 90 FT
US 7 90 FT
US 7 K 100 FT
US 7 K 100VA4301
US 7 K 110 FT
US 7 K 110VA4301
US 7 K 120 FT
US 7 K 120VA4301
US 7 K 130 FT
US 7 K 140 FT
US 7 K 140VA4301
US 7 K 150 FT
US 7 K 150VA4301
US 7 K 160 FT
č. výr.
600 2,5 / V2A
600 2,5 / V4A
6350476 6341 37 4
6815890 6341 22 5
700 2,5 / St / FT
6536474 6341 58 6
700 2,5 / V2A
700 2,5 / V4A
6350537 6341 37 8
6816194 6341 22 8
800 2,5 / St / FT
6536412 6341 59 4
800 2,5 / V2A
800 2,5 / V4A
6350599 6341 38 2
6816316 6341 23 3
900 2,5 / St / FT
6536351 6341 60 8
900 2,5 / V2A
900 2,5 / V4A
5668046
5668046
5668046
5668046
6338 46 2
6338 46 2
6338 46 2
6338 46 2
1000 4 / St
1000 4 / St
1000 4 /
1100 4 / St
1100 4 / St
1200 4 / St
1200 4 / St
1300 4 / St
1300 4 / St
1400 4 / St
1400 4 / St
1500 4 / St
1500 4 / St
1500 4 /
1600 4 / St
1600 4 / St
1700 4 / St
1700 4 / St
1800 4 / St
1800 4 / St
1900 4 / St
1900 4 / St
200 4 / St
200 4 / St
2000 4 / St
2000 4 / St
2000 4 /
300 4 / St
300 4 / St
3000 4 / St
3000 4 / St
3000 4 /
400 4 / St
400 4 / St
4000 4 / St
4000 4 / St
500 4 / St
500 4 / St
500 4 /
600 4 / St
600 4 / St
6000 4 / St
6000 4 / St
6000 4 /
700 4 / St
700 4 / St
800 4 / St
800 4 / St
900 4 / St
900 4 / St
1000 4 / St
1000 4 /
1100 4 / St
1100 4 /
1200 4 / St
1200 4 /
1300 4 / St
1400 4 / St
1400 4 /
1500 4 / St
1500 4 /
1600 4 / St
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
/ FT
V2A
/ FT
V2A
/ FT
6188178
6188178
6189434
6188239
6188239
6188291
6188291
6188352
6188352
6188413
6188413
6188475
6188475
6189731
6188536
6188536
6188598
6188598
6188659
6188659
6188710
6188710
6187690
6187690
6188772
6188772
6190034
6187751
6187751
6188895
6188895
6190096
6187812
6187812
6458233
6458233
6187874
6187874
6189137
6187935
6187935
6188833
6188833
6190157
6187997
6187997
6188055
6188055
6188116
6188116
6187034
6185894
6187096
6185955
6187157
6186013
6187218
6187270
6186136
6187331
6186198
6187393
6340 18 0
6340 18 0
6341 81 0
6340 19 9
6340 19 9
6340 20 2
6340 20 2
6340 21 0
6340 21 0
6340 22 9
6340 22 9
6340 23 7
6340 23 7
6341 86 1
6340 24 5
6340 24 5
6340 25 3
6340 25 3
6340 26 1
6340 26 1
6340 28 8
6340 28 8
6340 01 6
6340 01 6
6340 29 6
6340 29 6
6341 95 0
6340 03 2
6340 03 2
6340 37 7
6340 37 7
6341 96 9
6340 05 9
6340 05 9
6340 39 3
6340 39 3
6340 07 5
6340 07 5
6341 76 4
6340 09 1
6340 09 1
6340 31 8
6340 31 8
6341 99 3
6340 11 3
6340 11 3
6340 14 8
6340 14 8
6340 16 4
6340 16 4
6339 18 2
6338 69 0
6339 19 0
6338 70 4
6339 20 4
6338 71 2
6339 21 2
6339 22 0
6338 73 9
6339 23 9
6338 74 7
6339 24 7
Strana
K
€/ks
R
340
384
R
152
K
340
384
R
152
K
340
384
R
152
306
340
384
K
KTS
340
384
152
K
6624492 6341 38 6
6816439 6341 23 7
PE
PE
PE
PE
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
Cena
156
307
343
156
307
156
307
156
307
156
307
156
307
343
156
307
156
307
156
307
156
307
156
307
156
307
343
156
307
156
307
343
156
307
156
307
156
307
343
156
307
156
307
343
156
307
156
307
156
307
155
342
155
342
155
342
155
155
342
155
342
155
OBO
441
Seznam podle typů
Typ
Rozměry/barva/růz.
EAN-C.
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
č. výr.
1700 4 / St / FT
1800 4 / St / FT
1900 4 / St / FT
200 4 / St / FT
200 4 / V2A
2000 4 / St / FT
2000 4 / V2A
300 4 / St / FT
300 4 / V2A
400 4 / St / FT
400 4 / V2A
500 4 / St / FT
500 4 / V2A
600 4 / St / FT
600 4 / V2A
700 4 / St / FT
700 4 / V2A
800 4 / St / FT
800 4 / V2A
900 4 / St / FT
900 4 / V2A
pastelová oranžová / PE
pastelová oranžová / PE
pastelová oranžová / PE
6187454
6187515
6187577
6186556
6185412
6187638
6186495
6186617
6185474
6186679
6185535
6186730
6185597
6186792
6185658
6186853
6185719
6186914
6185771
6186976
6185832
5668060
5668060
5668060
6339 25 5
6339 26 3
6339 27 1
6339 01 8
6338 60 7
6339 29 8
6338 80 1
6339 03 4
6338 61 5
6339 05 0
6338 62 3
6339 07 7
6338 63 1
6339 09 3
6338 65 8
6339 11 5
6338 66 6
6339 13 1
6338 67 4
6339 16 6
6338 68 2
6338 49 7
6338 49 7
6338 49 7
VF AZK 50 DD
VF AZK 50 DD
VF AZK 50 FS
VF AZK 50 FS
VF AZK FT
VF AZK FT
VF AZK VA4301
/ St / DD
/ St / DD
/ St / FS
/ St / FS
/ St / FT
/ St / FT
/ V2A
6046089
6046089
5049623
5049623
6064991
6064991
6065059
6066 62 3
6066 62 3
6066 61 5
6066 61 5
6066 55 0
6066 55 0
6066 56 9
VIS 8 FT
VIS 8 FT
/ St / FT
/ St / FT
6014231 6018 30 0
6014231 6018 30 0
US 7 K 170 FT
US 7 K 180 FT
US 7 K 190 FT
US 7 K 20 FT
US 7 K 20 VA4301
US 7 K 200 FT
US 7 K 200VA4301
US 7 K 30 FT
US 7 K 30 VA4301
US 7 K 40 FT
US 7 K 40 VA4301
US 7 K 50 FT
US 7 K 50 VA4301
US 7 K 60 FT
US 7 K 60 VA4301
US 7 K 70 FT
US 7 K 70 VA4301
US 7 K 80 FT
US 7 K 80 VA4301
US 7 K 90 FT
US 7 K 90 VA4301
US 7 KS OR
US 7 KS OR
US 7 KS OR
VL-3Q1.5 10 SW
VL-3Q1.5 15 SW
VL-3Q1.5 3 SW
VL-3Q1.5 5 SW
VL-3Q2.5 10 SW
VL-3Q2.5 15 SW
VL-3Q2.5 3 SW
VL-3Q2.5 5 SW
5122500
5122586
5122340
5122395
5123248
5123354
5123118
5123163
6108 10 9
6108 11 4
6108 10 2
6108 10 4
6108 15 9
6108 16 4
6108 15 2
6108 15 4
Cena
K
€/ks
Strana Typ
155
155
155
155
342
155
342
155
342
155
342
155
342
155
342
155
342
155
342
155
342
155
307
342
321
328
321
328
321
328
378
WDRL 1116 20 DD
WDRL 1116 20 FS
WDRL 1116 30 DD
WDRL 1116 30 FS
WDRL 1116 40 DD
WDRL 1116 40 FS
WDRL 1116 50 DD
WDRL 1116 50 FS
WDRL 1116 60 DD
WDRL 1116 60 FS
WDTRL 200 DD
WDTRL 300 DD
WDTRL 400 DD
WDTRL 500 DD
WDTRL 600 DD
WEAS 110 FS
WEAS 110 FT
WEAS 110 VA4301
WEAS 110 VA4301
WEAS 160 FS
WEAS 160 FT
WEAS 160 VA4301
WESP 60 15 BK
K
323
323
323
323
323
323
323
323
WKL 2020 FT
WKL 2030 FT
WKL 2040 FT
WKL 2050 FT
WKL 2060 FT
WKLD 2020 DD
WKLD 2030 DD
WKLD 2040 DD
150 WKLD 2050 DD
307 WKLD 2060 DD
VUS 3 FT
VUS 3 FT
VUS 3 VA4301
VUS 3 VA4571
VUS 5 FT
VUS 5 FT
VUS 7 FT
VUS 7 FT
VUS 7 VA4301
/ St / FT
/ St / FT
/ V2A
/ V4A
/ St / FT
/ St / FT
/ St / FT
/ St / FT
/ V2A
6229154
6229154
5706007
5618454
6446896
6446896
6014293
6014293
6014354
6018 51 3
6018 51 3
6018 51 7
6018 52 0
6018 50 5
6018 50 5
6018 37 8
6018 37 8
6018 40 8
WAAD 200 DD
WAAD 200 FS
WAAD 300 DD
WAAD 300 FS
WAAD 400 DD
WAAD 400 FS
WAAD 500 DD
WAAD 500 FS
WAAD 600 DD
WAAD 600 FS
200 1,5 / St / DD
200 1,5 / St / FS
300 1,5 / St / DD
300 1,5 / St / FS
400 1,5 / St / DD
400 1,5 / St / FS
500 1,5 / St / DD
500 1,5 / St / FS
600 1,5 / St / DD
600 1,5 / St / FS
6080717
6080410
6080779
6080472
6080830
6080533
6080892
6080595
6080953
6080656
6231 92 2
6231 90 0
6231 92 6
6231 90 4
6231 93 0
6231 90 8
6231 93 4
6231 91 2
6231 93 8
6231 91 6
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
6014712 6019 61 7
6014774 6019 66 8
305
377
6504015
6503711
6504077
6503773
6504138
6503834
6504190
6503896
6504251
6503957
6231 52 7
6231 46 2
6231 53 5
6231 47 0
6231 54 3
6231 48 9
6231 55 1
6231 49 7
6231 57 8
6231 50 0
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
6505210
6505272
6505333
6505395
6231 80 2
6231 81 0
6231 82 9
6231 83 7
295
295
295 WKSG 120 FS
295 WKSG 120 FT
WB 30 75 FT
WB 30 75 VA4301
/ St / FT
/ V2A
WDBRL 90 20 DD
WDBRL 90 20 FS
WDBRL 90 30 DD
WDBRL 90 30 FS
WDBRL 90 40 DD
WDBRL 90 40 FS
WDBRL 90 50 DD
WDBRL 90 50 FS
WDBRL 90 60 DD
WDBRL 90 60 FS
200 1 / St / DD
200 1 / St / FS
300 1 / St / DD
300 1 / St / FS
400 1 / St / DD
400 1 / St / FS
500 1 / St / DD
500 1 / St / FS
600 1 / St / DD
600 1 / St / FS
WDKRL 200 DD
WDKRL 300 DD
WDKRL 400 DD
WDKRL 500 DD
442
OBO
200 1 /
300 1 /
400 1 /
500 1,25 /
KTS
St
St
St
St
/
/
/
/
DD
DD
DD
DD
339
383
153
306
156
307
343
WKLG 1120 FS
WKLG 1120 FT
WKLG 1120 VA4301
WKLG 1130 FS
WKLG 1130 FT
WKLG 1130 VA4301
WKLG 1140 FS
WKLG 1140 FT
WKLG 1140 VA4301
WKLG 1150 FS
WKLG 1150 FT
WKLG 1150 VA4301
WKLG 1160 FS
WKLG 1160 FT
WKLG 1160 VA4301
WKLG 1620 FS
WKLG 1620 FT
WKLG 1630 FS
WKLG 1630 FT
WKLG 1640 FS
WKLG 1640 FT
WKLG 1650 FS
WKLG 1650 FT
WKLG 1660 FS
WKLG 1660 FT
WKLK 2020 FT
WKLK 2030 FT
WKLK 2040 FT
WKLK 2050 FT
WKLK 2060 FT
č. výr.
600 1,25 / St / DD
6505456 6231 84 5
/ V2A
/ V2A
6175390 6232 43 4
6170296 6227 62 7
WDR 317 A VA4301
WDR 317 VA4301
170
309 WESP 50 20 BK
D
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
WDKRL 600 DD
Individuální kód EAN-C 5647589
6072613
6169696
6072736
6169757
6072910
6169818
6073092
6169870
6073276
6169931
6227 60 0
6227 42 2
6227 60 4
6227 43 0
6227 60 8
6227 44 9
6227 61 2
6227 45 7
6227 61 6
6227 46 5
DD
DD
DD
DD
DD
6504619
6504671
6504732
6977420
6977482
6231 66 7
6231 67 5
6231 68 3
6231 69 1
6231 70 5
110 / ocel / FS
110 / ocel / FT
110 / V2A
110 / V2A
160 / ocel / FS
160 / ocel / FT
160 / V2A / BK
5242512
5242529
5242536
5242536
5242543
5242550
5696346
6098 47 5
6098 47 9
6098 48 3
6098 48 3
6098 86 0
6098 86 4
6098 86 8
200 1 / St / DD
200 1 / St / FS
300 1 / St / DD
300 1 / St / FS
400 1 / St / DD
400 1 / St / FS
500 1,5 / St / DD
500 1,5 / St / FS
600 1,5 / St / DD
600 1,5 / St / FS
200 1 /
300 1 /
400 1 /
500 1,25 /
600 1,25 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
3000 4 / St
3000 4 / St
6239955 7105 66 5
6240012 7105 96 7
Cena
K
€/ks
Strana
295
299
295
€/m
€/ks
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
284
284
372
375
287
287
373
Z
€/m
K
181
181
296
296
296
296
296
200 2,5 /
300 2,5 /
400 2,5 /
500 2,5 /
600 2,5 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
6174799
6174850
6174911
6174973
6175031
6232 02 7
6232 03 5
6232 04 3
6232 05 1
6232 07 8
200 3000 /
300 3000 /
400 3000 /
500 3000 /
600 3000 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
DD
DD
DD
DD
DD
6073450
6073634
6073696
6073757
6073993
6232 38 0
6232 38 4
6232 38 8
6232 39 2
6232 39 6
299
299
299
299
299
200 2 / St / FS
200 2 / St / FT
200 2 / V2A
300 2 / St / FS
300 2 / St / FT
300 2 / V2A
400 2 / St / FS
400 2 / St / FT
400 2 / V2A
500 2 / St / FS
500 2 / St / FT
500 2 / V2A
600 2 / St / FS
600 2 / St / FT
600 2 / V2A
200 2 / St / FS
200 2 / St / FT
300 2 / St / FS
300 2 / St / FT
400 2 / St / FS
400 2 / St / FT
500 2 / St / FS
500 2 / St / FT
600 2 / St / FS
600 2 / St / FT
6883035
6883332
5037262
6883097
6883394
5037293
6883158
6883455
5037309
6883219
6883516
5037316
6883271
6883578
5037323
6169092
6169399
6169153
6169450
6169214
6169511
6169276
6169573
6169337
6169634
6311 00 8
6311 05 9
6311 20 2
6311 01 2
6311 06 3
6311 20 6
6311 01 6
6311 06 7
6311 21 0
6311 02 0
6311 07 1
6311 21 4
6311 02 4
6311 07 5
6311 21 8
6227 02 3
6227 12 0
6227 03 1
6227 13 9
6227 05 8
6227 14 7
6227 06 6
6227 15 5
6227 07 4
6227 16 3
288
288
374
288
288
374
288
288
374
288
288
374
288
288
374
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
6176892
6176953
6177011
6177073
6177134
6233 72 4
6233 73 2
6233 74 0
6233 75 9
6233 76 7
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
200 2 / St / FS
200 2 / St / FT
6351435 6098 11 1
6351732 6098 14 1
€/ks
€/m
298
298
298
298
298
282
282
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Seznam podle typů
Typ
WKSG 120 VA 4301
WKSG 130 FS
WKSG 130 FT
WKSG 130 VA 4301
WKSG 140 FS
WKSG 140 FT
WKSG 140 VA 4301
WKSG 150 FS
WKSG 150 FT
WKSG 150 VA 4301
WKSG 160 FS
WKSG 160 FT
WKSG 160 VA 4301
WKSG 162 FS
WKSG 162 FT
WKSG 162 VA 4301
WKSG 163 FS
WKSG 163 FT
WKSG 163 VA 4301
WKSG 164 FS
WKSG 164 FT
WKSG 164 VA 4301
WKSG 165 FS
WKSG 165 FT
WKSG 165 VA 4301
WKSG 166 FS
WKSG 166 FT
WKSG 166 VA 4301
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
200 2 / V2A
300 2 / St / FS
300 2 / St / FT
300 2 / V2A
400 2 / St / FS
400 2 / St / FT
400 2 / V2A
500 2 / St / FS
500 2 / St / FT
500 2 / V2A
600 2 / St / FS
600 2 / St / FT
600 2 / V2A
200 2 / St / FS
200 2 / St / FT
200 2 / V2A
300 2 / St / FS
300 2 / St / FT
300 2 / V2A
400 2 / St / FS
400 2 / St / FT
400 2 / V2A
500 2 / St / FS
500 2 / St / FT
500 2 / V2A
600 2 / St / FS
600 2 / St / FT
600 2 / V2A
5683506
6351497
6370030
5683513
6351558
6034277
5683520
6351619
6034031
5683568
6351671
6033973
5683575
6334810
6810734
5683582
6812059
6766390
5683599
6808939
6766451
5683605
6808397
6656059
5683612
6808335
6656295
5683629
č. výr.
6098 16 1
6098 11 5
6098 14 5
6098 16 5
6098 11 9
6098 14 9
6098 16 9
6098 12 3
6098 15 3
6098 17 3
6098 12 7
6098 15 7
6098 17 7
6098 50 1
6098 55 0
6098 57 1
6098 50 5
6098 55 4
6098 57 3
6098 50 9
6098 55 8
6098 57 5
6098 51 3
6098 56 2
6098 57 7
6098 51 7
6098 56 6
6098 57 9
WKV 35 FS
WKV 60 FS
35 / St / FS
60 / St / FS
6050116 6043 03 8
6050178 6043 06 2
WKV 60 FT
60 / St / FT
6990382 6042 91 0
Cena
K
€/m
R
€/ks
K
Strana Typ
371
282
282
371
282
282
371
282
282
371
282
282
371
285
285
372
285
285
372
285
285
372
285
285
372
285
285
372
200
210
210
WLT 1150 FS
WLT 1150 FT
WLT 1160 FS
WLT 1160 FT
WLT 1620 FT
WLT 1630 FT
WLT 1640 FT
WLT 1650 FT
WLT 1660 FT
WLT 2020 FT
WLT 2030 FT
WLT 2040 FT
WLT 2050 FT
WLT 2060 FT
500 /
500 /
600 /
600 /
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6304271
6302895
6302659
6302956
6172696
6172757
6172818
6172870
6172931
6176595
6176656
6176717
6176779
6176830
č. výr.
5000 / ocel / FT
2000 / St / FT
5614159 6373 10 3
6199754 6373 10 0
WP 40 65 FT
WP 40 65 VA4301
5000 / St / FT
5000 / V2A
6199693 6373 07 0
6199631 6373 06 2
WPK SL OR
WPK SL OR
WPK SR OR
WPK SR OR
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
pastelová oranžová /
Cena
PE
PE
PE
PE
5668107
5668107
5668091
5668091
6372 89 8
6372 89 8
6372 88 1
6372 88 1
Strana
K
€/ks
6312 66 7
6312 75 6
6312 67 5
6312 76 4
6229 72 7
6229 73 5
6229 74 3
6229 75 1
6229 77 8
6233 62 7
6233 63 5
6233 64 3
6233 65 1
6233 67 8
WP 30 35 5000 FT
WP 30 35 FT
290
290
290
290
293
293
293
293
293
298
298
298
298
298
181
181
€/m
€/ks
181
348
181
348
181
348
WRAA 120 FS
WRAA 120 FT
WRAA 130 FS
WRAA 130 FT
WRAA 140 FS
WRAA 140 FT
WRAA 150 FS
WRAA 150 FT
WRAA 160 FS
WRAA 160 FT
WRAA 162 FS
WRAA 162 FT
WRAA 163 FS
WRAA 163 FT
WRAA 164 FS
WRAA 164 FT
WRAA 165 FS
WRAA 165 FT
WRAA 166 FS
WRAA 166 FT
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6352395
6001033
6352456
6001095
6352517
6001156
6352579
6001217
6000975
6001279
6656653
6335770
6656714
6335831
6335596
6335893
6335657
6656776
6335718
6657018
6098 40 5
6098 44 5
6098 40 9
6098 44 9
6098 41 3
6098 45 3
6098 41 7
6098 45 7
6098 42 1
6098 46 1
6098 80 0
6098 82 7
6098 80 4
6098 83 1
6098 80 8
6098 83 5
6098 81 2
6098 83 9
6098 81 6
6098 84 3
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
WRB 90 120 FS
WRB 90 120 FT
WRB 90 130 FS
WRB 90 130 FT
WRB 90 140 FS
WRB 90 140 FT
WRB 90 150 FS
WRB 90 150 FT
WRB 90 160 FS
WRB 90 160 FT
WRB 90 162 FS
WRB 90 162 FT
WRB 90 163 FS
WRB 90 163 FT
WRB 90 164 FS
WRB 90 164 FT
WRB 90 165 FS
WRB 90 165 FT
WRB 90 166 FS
WRB 90 166 FT
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6033676
6352159
6351916
6352210
6351978
6624737
6352036
6352272
6352098
6352333
6335237
6335534
6335299
6656417
6335350
6656479
6335411
6656530
6335473
6656592
6098 30 4
6098 34 4
6098 30 8
6098 34 8
6098 31 2
6098 35 2
6098 31 6
6098 35 6
6098 32 0
6098 36 0
6098 70 3
6098 73 0
6098 70 7
6098 73 4
6098 71 1
6098 73 8
6098 71 5
6098 74 2
6098 71 9
6098 74 6
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
110 / St / FS
110 / St / FS
110 / St / FT
110 / St / FT
110-110 / V2A
110-110 / V2A
160 / St / FS
160 / St / FS
160 / St / FT
160 / St / FT
160 / V2A / BK
6299294
6299294
6299355
6299355
6897018
6897018
6171071
6171071
6171132
6171132
5696407
6091 31 8
6091 31 8
6091 33 4
6091 33 4
6091 33 8
6091 33 8
6227 95 3
6227 95 3
6227 96 1
6227 96 1
6227 96 5
282
289
282
289
371
375
286
292
286
292
373
200 / St / FT
6175574 6232 50 7
296
110 / St / FS
110 / St / FS
6299171 6091 16 4
6299171 6091 16 4
282
288
WLB 90 112 FS
WLB 90 112 FT
WLB 90 113 FS
WLB 90 113 FT
WLB 90 114 FS
WLB 90 114 FT
WLB 90 115 FS
WLB 90 115 FT
WLB 90 116 FS
WLB 90 116 FT
WLB 90 162 FS
WLB 90 162 FT
WLB 90 163 FS
WLB 90 163 FT
WLB 90 164 FS
WLB 90 164 FT
WLB 90 165 FS
WLB 90 165 FT
WLB 90 166 FS
WLB 90 166 FT
WLB 90 2020 FT
WLB 90 2030 FT
WLB 90 2040 FT
WLB 90 2050 FT
WLB 90 2060 FT
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
500 /
600 /
600 /
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FS
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6301874
6302178
6301935
6302239
6301997
6302291
6302055
6302352
6302116
6302413
6171798
6172092
6171859
6172153
6171910
6172214
6171972
6172276
6172030
6172337
6176298
6176359
6176410
6176472
6176533
6312 33 0
6312 43 8
6312 34 9
6312 44 6
6312 35 7
6312 45 4
6312 36 5
6312 46 2
6312 37 3
6312 47 0
6229 33 6
6229 42 5
6229 34 4
6229 43 3
6229 35 2
6229 44 1
6229 36 0
6229 46 8
6229 37 9
6229 47 6
6233 42 2
6233 43 0
6233 44 9
6233 45 7
6233 46 5
289
289
289
289
289
289
289
289
289
289
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
297
297
297
297
297
WLBF 90 162 FT
WLBF 90 163 FT
WLBF 90 164 FT
WLBF 90 165 FT
WLBF 90 166 FT
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
6174492
6174553
6174614
6174676
6174737
6230 72 5
6230 73 3
6230 74 1
6230 76 8
6230 77 6
293
293
293
293
293
WLBS 90 162 FT
WLBS 90 163 FT
WLBS 90 164 FT
WLBS 90 165 FT
WLBS 90 166 FT
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
6173891
6173952
6174010
6174072
6174133
6230 42 3
6230 43 1
6230 45 8
6230 46 6
6230 47 4
293
293
293 WRGV 110 FS
293 WRGV 110 FS
293 WRGV 110 FT
WLK 1120 FT
WLK 1130 FT
WLK 1140 FT
WLK 1150 FT
WLK 1160 FT
200 /
300 /
400 /
500 /
600 /
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
6303311
6303373
6303434
6303496
6303557
6312 93 4
6312 94 2
6312 95 0
6312 96 9
6312 97 7
290
290
290
290
290
WLT 1120 FS
WLT 1120 FT
WLT 1130 FS
WLT 1130 FT
WLT 1140 FS
WLT 1140 FT
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
FS
FT
FS
FT
FS
FT
6302475
6302710
6302536
6302772
6302598
6302833
6312 63 2
6312 71 3
6312 64 0
6312 72 1
6312 65 9
6312 74 8
290
290 WRV 200 FT
290
290 WRVL 110 FS
290 WRVL 110 FS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
WRGV 110 FT
WRGV 110 VA4301
WRGV 110 VA4301
WRGV 160 FS
WRGV 160 FS
WRGV 160 FT
WRGV 160 FT
290 WRGV 160 VA4301
KTS
OBO
443
Seznam podle typů
Struktura čísla EAN: Identifikátor země 40
Typ
EAN-C.
Rozměry/barva/růz.
WRVL 110 FT
WRVL 110 FT
WRVL 110 VA4301
WRVL 110 VA4301
WRVL 160 FS
WRVL 160 FS
WRVL 160 FT
WRVL 160 FT
WRVL 160 VA4301
WRWV 160 A FS
WRWV 160 A FS
WRWV 160 A FT
WRWV 160 A FT
WRWV 160 A V2A
WRWV 160 I FS
WRWV 160 I FS
WRWV 160 I FT
WRWV 160 I FT
WRWV 160 I V2A
WRWV 200 A FT
WRWV 200 I FT
WRWV 200 V FT
WRWVK 110 FS
WRWVK 110 FS
WRWVK 110 VA4301
WRWVK 110 VA4301
WRWVK 110 VA4301
WRWVK 110 VA4301
WSK 40 100 FT
WSK 40 110 FT
WSK 40 120 FT
WSK 40 40 FT
WSK 40 50 FT
WSK 40 60 FT
WSK 40 70 FT
WSK 40 80 FT
WSK 40 90 FT
č. výr.
K
€/ks
6091 18 0
6091 18 0
6091 22 9
6091 22 9
6227 70 8
6227 70 8
6227 71 6
6227 71 6
6227 72 4
160 / St / FS
160 / St / FS
160 / St / FT
160 / St / FT
160 / V2A / BK
160 / St / FS
160 / St / FS
160 / St / FT
160 / St / FT
160 / V2A / BK
200 / St / FT
200 / St / FT
200 / St / FT
110-110 / St / FS
110-110 / St / FS
110-110 / V2A
110-110 / V2A
110-110 / V2A
110-110 / V2A
6170838
6170838
6170890
6170890
5696353
6170951
6170951
6171019
6171019
5696360
6175758
6175819
6175932
6309610
6309610
6309672
6309672
6309672
6309672
6227 85 6
6227 85 6
6227 86 4
6227 86 4
6227 86 8
6227 90 2
6227 90 2
6227 91 0
6227 91 0
6227 91 4
6232 60 4
6232 61 2
6232 66 3
6091 37 7
6091 37 7
6091 39 3
6091 39 3
6091 39 3
6091 39 3
285
291
285
291
373
285
291
285
291
373
296
296
296
282
288
282
288
371
375
6007455
6007516
6007578
6007097
6007158
6007219
6007271
6007332
6007394
6008 10 0
6008 11 9
6008 12 7
6008 04 6
6008 05 4
6008 06 2
6008 07 0
6008 08 9
6008 09 7
310
310
310
310
310
310
310
310
310
6608591 6015 36 0
6608652 6015 37 9
142
142
St
St
St
St
St
St
St
St
St
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
5518419 2362 97 0
282
288
371
374
285
291
285
291
373
194
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
G
Individuální kód EAN-C 5647589
Strana
6299232
6299232
6901814
6901814
6170470
6170470
6170531
6170531
5684107
/ St / FS
/ St / FS
ZSF
Cena
110 / St / FT
110 / St / FT
110-110 / V2A
110-110 / V2A
160 / St / FS
160 / St / FS
160 / St / FT
160 / St / FT
160 / V2A
954 /
1054 /
1154 /
354 /
454 /
554 /
654 /
754 /
854 /
WW 100 15 FS
WW 100 20 FS
Identifikátor výrobce 1219 (pro objednací čísla, která začínají 0, platí: 1010)
444
OBO
KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
OBO
445
04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 20/10/2010 (LLExport_01137)
Pomocí kódu QR máte přímý přístup k našim výrobkům na internetu.
Další informace o kódu QR naleznete na našich webových stránkách www.obo.cz.
OBO Bettermann Praha s.r.o.
Modletice 81, P.O.Box 96
CZ 251 01 Říčany
OBO BETTERMANN Praha s.r.o
Tel. +420 323 610 111 (CZ) +421 (0)33 6486 222 (SK)
Fax +420 323 610 120 (CZ) +421 (0)33 6486 220 (SK)
www.obo.cz
© OBO BETTERMANN Obj. č. 9158007 01/2010 CZ
Kód QR

Podobné dokumenty

Systémy mřížových žlabů

Systémy mřížových žlabů ximální zatížitelnost v závislosti na vzdálenostech podpěr a parametrech specifických podle výrobku, jako např. rozměry prvků. Zobrazení je provedeno v diagramu, který je přiložen ke každému prvku...

Více

List1 Strana 1 00001 Biro 00002 Biro 00003 Biro

List1 Strana 1 00001 Biro 00002 Biro 00003 Biro 00351 Kaqpo 00352 Kaqpo 00353 Kaqpo 00354 Kaqpo 00355 Kaqpo 00356 Archie 00357 Archie 00358 Archie 00359 Archie 00360 Archie 00361 Archie 00362 Archie 00363 marek786 00364 Archie 00365 janoval Stra...

Více

Systémy mřížových žlabů

Systémy mřížových žlabů stabilní jako tradiční šroubové spojení – i se stejně dokonalými elektrickými vlastnostmi.

Více

EGS | Spínací a připojovací systémy Modul 45

EGS | Spínací a připojovací systémy Modul 45 www.ausschreiben.de Bezplatně lze vyvolat více než 10.000 zápisů z oblastí KTS, BSS, TBS, LFS, EGS a UFS. Díky pravidelné aktualizaci a rozšiřování máte vždy obsáhlý přehled o výrobcích OBO. Přitom...

Více

Uzemňovací systémy

Uzemňovací systémy Usnadníme vám život: Rozsáhlým výběrem  materiálů, zpracovaných na základě praktických zkušeností, které vám poskytnou účinnou podporu již od samého počátku, například při projektování a kalkulaci ...

Více

TBS. Informace

TBS. Informace Směrnice pro použití přepěťových ochranných zařízení (SPD) třídy 1 (třídy požadavků B) v silových napájecích sytémech

Více

UFS | Systém kanálů uložených v mazanině EBK

UFS | Systém kanálů uložených v mazanině EBK Usnadníme vám život: Rozsáhlým výběrem materiálů, zpracovaných na základě praktických zkušeností, které vám poskytnou účinnou podporu již od samého počátku, například při projektování a kalkulaci p...

Více