Uzávěry dopravníkových zařízení

Komentáře

Transkript

Uzávěry dopravníkových zařízení
Koufiové zástûny
Koufiotûsné uzávûry
Textilní protipoÏární uzávûry
Uzávûry dopravníkov˘ch zafiízení
Potrubní pfiepaÏení
Sekãní protipoÏární vrata
Rychlo uzavírací protipoÏární vrata
Ovládání
Uzávûry dopravníkov˘ch zafiízení od firmy Stöbich…
… Ïádná
normální vrata, ale inovaãní fie‰ení
pro ãetné realizace pfiepáÏkové techniky
DosaÏení
ochranného cíle
Stavebnû
technické povolení
i pfiez pouÏíti
i pfies
vodivé a hofilavé
dopravníkové techniky
velké rozmûry
Bezporuchov˘
dopravní proces
Voln˘ prÛjezd
pomocí
i pfii
bezpeãného pfiepaÏení
v˘padku proudu
Stavebnû technicky
povolené ovládání
Bezpeãné odklizení
i pfies
i pfies
propojení dopravníkové techniky,
záloÏního zdroje proudu a uzávûru
rozliãné
dopravované zboÏí
DodrÏení zku‰ebních kritérií
i pfies
vysoké tlaky
RÛzné smûry uzavírání
a polohy osazení
Bezpeãné pfiepaÏení
i pro
komplikovanou
dopravníkovou techniku
Bezpeãné poÏárnûtechnické upevnûní
kvÛli
omezení místa
pro
rozliãnou kvalitu stûn
Tyto speciální poÏadavky jsou stanoveny ve specifick˘ch normách.
V Nûmecku to byla doposud norma DIN 4102 + smûrnice pro protipoÏární uzávûry
dopravníkov˘ch systémÛ se spojitou dráhou.
V budoucnu to bude upraveno evropskou normou EN–1366-7.
V Nûmecku je poÏadováno pfievzetí odborn˘m znalcem.
Typ Universal B
V˘hody systému
· Velké konstrukce, svûtlé otvory moÏné aÏ do velikosti 8 x 5 m
· Provedení z prvkÛ ve v˘‰ce stûn nebo zabudování v krytech
· Pfiemístitelná uzavírací rovina pfied rovinou stûny nebo zvût‰ení rámÛ
Omezená uzavírací síla a fiízená rychlost uzavírání
(moÏné venkovní provedení)
Typ Universal B
v kombinaci s rychlobûÏnou bránou
Konstrukce
· Ocelová konstrukce dimenzované velikosti odolná proti korozi
· ·oupátko a rámy jsou oboustrannû obloÏeny Promatectem H o síle 20 mm,
jsou moÏné speciální konstrukce, popfi. pfiizpÛsobení, napfi. teleskopické konstrukce
· ObloÏení Promatectov˘ch desek dle v˘bûru buì pozinkovan˘m ocelov˘m
plechem nebo plechem z u‰lechtilé oceli, popfi. opatfiené barevnou vrstvou
· Znovuotevfiení manuální, elektromotorem nebo pneumatické
· Systém tûsnûní Duplex (moÏná integrace kabelové pfiepáÏky)
Varianty pfiepaÏení pro dopravníkovou techniku
Typ G 5, spojené pásy,
kontinuální nosná
konstrukce pod tûsnící
rovinou
Typ K 3, kontinuální
kluzné plechy a traverzy,
zpûtná vûtev skrz
manÏetové tûsnûní
Typ K 5, kontinuální
kluzné plechy- dolní
pás skrz manÏetové
tûsnûní
TTyp G 11 – dopravní
pás, kontinuální nosné
traverzy, zpûtná vûtev
skrz manÏetové tûsnûní
Typ R 1 – ponorn˘
kotouã v rÛzn˘ch
smûrech uzavfiení
Typ R 2 – kontinuální
nosné traverzy,
ohraniãen˘ kotouã
Typ R 3 - kontinuální
nosné traverzy a hnací
prvky, kotouã mimo
Typ R 4 – pfieru‰en˘
dopravník s pfiemosÈovacím kotouãem
Typ K 2 - kontinuální
nosn˘ fietûzov˘ dopravník nebo pojezdov˘ vÛz
≥LB + 310
LB = 200 - 2500
6000
≥145
LH = 200 -2700
5000
≥100
a naopak
≥100
LH = 200 - 2700 ≥250
a naopak
u typu R0
≥200 LB = 200 - 2500 ≥455
zdivo
podle DIN 1053-1,
tlou‰Èka stûn
d 115 mm
5000
UÏivatelské
parametry
≥LH + 310
Typ R 0 – pfieru‰ené
dopravníkové systémy
Beton
podle DIN 1045,
tlou‰Èka stûn
d 100 mm
Kovové hrázdûné stûny
6000
Rozmûry: ãervená = technická realizace
Bílá = dle povolení
Kvalita stûn
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Typ RGT
V˘hody systému
· Otevfiené konstrukce, díky tomu dobr˘ pfiístup k obsluze
· Omezená uzavírací síla a fiízená rychlost uzavírání
· V horizontálním smûru uzavírání je moÏné zapu‰tûní ‰oupátka v uzavírací oblasti
v pozici uzavfiení, tím vznikne nepatrná ‰tûrbina pro unikání koufie
· Vhodné pro ve‰keré dopravníkové systémy, napfi. fietûzov˘ dopravník
Konstrukce
· Speciální pozinkované ocelové profily pro rámy a ohraniãení ‰oupátka
· âásti ‰oupátka jsou sendviãové konstrukce z minerálního plného jádra a vápennosilikátov˘ch desek Promatect H
· ·oupátko je dle v˘bûru obloÏeno pozinkovan˘m ocelov˘m plechem nebo
plechem z u‰lechtilé oceli, popfi. je opatfieno barevnou vrstvou
· Znovuotevfiení manuální, elektromotorem nebo pneumatické
Varianty pfiepaÏení pro dopravníkovou techniku
Typ R 0 – pfieru‰ené
dopravníkové systémy
Typ G 5, spojené pásy,
kontinuální nosná
konstrukce pod tûsnící
rovinou
Typ K 3, kontinuální
kluzné plechy a traverzy,
zpûtná vûtev skrz
manÏetové tûsnûní
Typ K 5, kontinuáln
kluzné plechy- dolní
pás skrz manÏetové
tûsnûní
Typ G 11 – dopravní
pás, kontinuální nosné
traverzy, zpûtná vûtev
skrz manÏetové tûsnûní
Typ R 2 – kontinuální
nosné traverzy,
ohraniãen˘ kotouã
Typ R 3 - kontinuální
nosné traverzy a hnací
prvky, kotouã mimo
Typ K 2 – kontinuální
nosn˘ fietûzov˘ dopravník nebo pojezdov˘ vÛz
Typ KS – závûsn˘ fietûz
pro desky z oceli a
umûlé hmoty
Typ S – kontejnerov˘
dopravníkov˘ systém,
pevné koleje
UÏivatelské
parametry
≥ LB + 400
LB =
200 - 2500
≥ 220
≥ LH =
200 - 2700
5000
≥ 100
≥ 100
a naopak
5000
LH =
200 - 2700
≥
340
≥ LH + 400
a naopak
u typu R0
≥ 400
LB = 200 - 2500
≥ 240
Zdivo
podle DIN 1053-1,
tlou‰Èka stûn
d 175 mm
Beton
podle DIN 1045,
tlou‰Èka stûn
d 140 mm
6000
6000
Rozmûry: ãervená = technická realizace
Bílá = dle povolení
Kvalita stûn
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Typ RGT/K
V˘hody systému
· Pro kontinuální okruÏní dopravníkové zafiízení, jako kfiíÏové kloubové fietûzy,
fietûzy Overhead, zafiízení Power + free
· Horizontální uzavírání, stejnû jako uzavírání zespodu
· Otevfiené konstrukce, díky tomu dobr‡ pfiístup k obsluze
· Omezená uzavírací síla a fiízená rychlost uzavírání
· Hnací mechanismus leÏící nahofie v systému ‰oupátka, díky tomu
Ïádné poruchy v podlahové ãásti
Konstrukce
· Stálé pfiepaÏení pro kontinuální dopravníkov˘ systém s integrovan˘mi
stavebními díly, jako teplopohlcující komponenty konstrukãního materiálu
· V ‰oupátkovém listu integrované kolejnice, které jsou vedeny na
pojezdov˘ch kladkách na stûnû, stejnû jako ve stálém pfiepaÏení
· Speciální pozinkované ocelové profily pro rámy a ohraniãení ‰oupátka
· âásti ‰oupátka jsou sendviãové konstrukce z desek z minerální vlny a
Z vápenno-silikátov˘ch desek promatect H
· ·oupátko je dle v˘bûru obloÏeno pozinkovan˘m ocelov˘m plechem
nebo plechem z u‰lechtilé oceli, popfi. je opatfieno barevnou vrstvou
· Znovuotevfiení manuální, elektromotorem nebo pneumatické
Varianty pfiepaÏení pro dopravníkovou techniku
Typ mk – kontinuální
kfiíÏov˘ dopravník
Typ mo – kontinuální
fietûzov˘ dopravník
Overhead
Typ mp – kontinuální
dopravník Power + free
a naopak
≥LB+700
LB 200-2500
≥200
≥ LH+250
LH 200-2700
≥
300
LH 200-2700
≥300
UÏivatelské
parametry
≥470
LB 200-2500
≥240
Zdivo
podle DIN 1053-1,
tlou‰Èka stûn
d 175 mm
Beton
podle DIN 1045,
tlou‰Èka stûn
d 140 mm
4000
6000
Rozmûry: ãervená = technická realizace
Bílá = dle povolení
Kvalita stûn
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Typ OS
V˘hody systému
·
·
·
·
·
Levná standardní varianta
Nízké nároky na místo pro pfiekrytí
Jednodu‰‰í transport 600 mm ‰irok˘ch prvkÛ, plechová konstrukce
RÛzné tfiídy protipoÏární odolnosti E130 – E190 (T30 – T90)
¤ízená rychlost uzavírání
Omnischott v kombinaci
s rychlobûÏ nou bránou
Konstrukce
· Plechové kazety vyplnûny minerální pûnou
· Konstrukce z prvkÛ, standardní v˘‰ka 600, popfi. 900 mm
· Pozinkovaná konstrukce z ocelového plechu, dle v˘bûru z u‰lechtilé
oceli, barevné obloÏení dle v˘bûru
· Horizontální spoje prvkÛ
· Znovuotevfiení standardnû motorické (na pfiání manuální)
Varianty pfiepaÏení pro dopravníkovou techniku
Typ R 0 – pfieru‰ené
dopravníkové systémy
Typ G 5, spojené pásy,
kontinuální nosná
konstrukce pod tûsnící
rovinou
Typ K 3, kontinuální
kluzné plechy a traverzy,
zpûtná vûtev skrz
manÏetové tûsnûní
Typ K 5, kontinuální
kluzné plechy- dolní
pás skrz manÏetové
tûsnûní
Typ G 11 – dopravní
pás, kontinuální nosné
traverzy, zpûtná vûtev
skrz manÏetové tûsnûní
Typ R 1 – ponorn˘
kotouã v rÛzn˘ch
smûrech uzavfiení
Typ R 2 – kontinuální
nosné traverzy,
ohraniãen˘ kotouã
Typ R 3 - kontinuální
nosné traverzy a hnací
prvky, kotouã mimo
Typ R 4 – pfieru‰en‡
dopravník s pfiemosÈovacím kotouã em
Typ K 2 - kontinuální
nosn˘ fietûzov˘ dopravník nebo pojezdov˘ vÛz
UÏivatelské
parametry
≥ LB + 200
LB =
200 - 2500
3800
≥ 175
≥ LH + 140
LH =
500 - 2700
Stûna z betonu
podle DIN 1045,
tlou‰Èka stûn
d 140 mm
4000
Zdivo
podle DIN 1053-1,
tlou‰Èka stûn
d 175 mm
≥ 120
≥ 120
a naopak
4000
LH =
200 - 2700
≥ 240
A naopak
U typu R0
≥175
LB = 500 - 2500
3800
Rozmûry: ãervená = technická realizace
Bílá = dle povolení
≥ 175
Pórobeton
podle DIN 4165,
tlou‰Èka stûn
d 200 mm
Kvalita stûn
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Typ Q
V˘hody systému
· Uzavírací hrana ‰oupátka ve tvaru jazyka, ideální pro dopravníky na zboÏí
s vysok˘mi postranními vodícími plechy
· Omezená uzavírací a otevírací síla zaloÏená na tlakovû-pruÏinovém systému
· Extrémnû nízké nároky na místo, protoÏe zaklapovaní list mÛÏe stát ve sûru dopravy
· Mechanické zablokování v pozici uzavfiení, nutné k ochranû pfiístupu
Konstrukce
·
·
·
·
·
·
Nosná ocelová konstrukce klapky chránûna proti korozi
Oboustranné obloÏení promatectem H o síle 20 mm
Uzavírací hrana klapky je pfiizpÛsobena prÛfiezu dopravníku
Kle‰Èové rámy, dráÏkovû uzpÛsobeny pro utûsnûní zaklepávacího listu
Oboustranná tlaková péra, uloÏení pfies 2 systémy kloubového závûsu
znovuotevfiení manuální nebo elektromotorem
Varianty pfiepaÏení pro dopravníkovou techniku
Typ K 3, kontinuální kluzné Typ G 5, spojené pásy,
plechy a a traverzy, zpûtná kontinuální nosná
vûtev skrz manÏetové
konstrukce pod tûsnící
tûsnûní
Typ K 5, kontinuální kluzné
plechy/vodicí
plechy – spodní
pás skrz manÏetové tûsnûní
Typ K 2 – kontinuální
nosn˘ fieteˇzov˘
dopravník nebo
pojezdov˘ vÛz
Typ KC - kontejnerov˘
dopravníkov˘ systém
Typ KS – závûsn‡ fietûz
pro desky z oceli a
umûlé hmoty
Typ G 11 – dopravní pás,
kontinuální nosné traverzy,
zpûtná vûtev skrz
manÏetové tûsnûní
≥100
LH =
1000 - 1350
2500
≥250
UÏivatelské
parametry
Rozmûry:
ãervená = technická realizace
Bílá = dle povolení
≥190
LB = 800 - 1400
≥190
Zdivo
podle DIN 1053-1,
tlou‰Èka stûn
d 115 mm
Beton/Ïelezobeton
podle DIN 1045,
tlou‰Èka stûn
d 100 mm
4500
Kvalita stûn
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Typ OC
V˘hody systému
·
·
·
·
·
velmi nízké nároky na místo nad svûtl˘m otvorem
mohou se pfiepaÏit velmi velké otvory aÏ do velikosti 9 x 6 m
jednoduchá montáÏ ze segmentové konstrukce
v˘‰ka lamel 500 mm / 360 mm v rastru
omezená uzavírací síla a fiízená rychlost uzavírání
Konstrukce
·
·
·
·
·
segmentovaná konstrukce pfiepaÏovacích prvkÛ
pfiepaÏovaní elementy tvofií ocelové plechové kazety naplnûné minerální pûnou
segmenty jsou sloÏeny na konzole nad otvorem
elektromotorick˘ otevírací proces, uzavírací proces s fiízenou rychlostí
na uzavírací hranû nejspodnûj‰ího elementu je odpovídající pfiepaÏovací
element kontinuálního dopravníkového systému
· lamely a vodící koleje jsou pozinkovány, dle v˘beˇru v provedení z u‰lechtilé
oceli nebo pokryty vrstvou prá‰ku
Varianty pfiepaÏení pro dopravníkovou techniku
Typ R 0 – pfieru‰ené
dopravníkové systémy
Typ K 3, kontinuální kluzné
plechy a a traverzy, zpûtná
vûtev skrz manÏetové
tûsnûní
Typ K 5, kontinuální kluzné
plechy/vodicí plechy –
spodní pás skrz
manÏetové tûsnûní
Typ R 2 – kontinuální
nosné traverzy,
ohraniãen˘ kotouã
Typ R 3 - kontinuální nosné Typ R 4 – pfieru‰en˘
traverzy a hnací prvky,
dopravník s pfiemoskotouã mimo
Èovacím kotouãem
LH = 2000 - 5000
≥ 100
Rozmûry:
ãervená =
technická realizace
Typ K 2 - kontinuální nosn˘
fietûzov˘ dopravník nebo
pojezdov˘ vÛz
≥ 740
UÏivatelské
parametry
Typ G 11 – dopravní pás,
kontinuální nosné traverzy,
zpûtná vûtev skrz
manÏetové tûsnûní
≥ 230
LB = 1000 - 9000
≥ 230
Zdivo
podle DIN 1053-1
tlou‰Èka stûn d 240 mm
Beton/Ïelezobeton
podle DIN 1045,
tlou‰Èka stûn d 140 mm
Pórobeton, tvárnice
nebo obklady
podle DIN 4165,
tlou‰Èka stûn d 240 mm
Stûny z vyztuÏen˘ch,
leÏících nebo stojat˘ch
Ïelezobetonov˘ch
desek
tlou‰Èka stûn d 200 mm
Kvalita stûn
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Typ BZ
V˘hody systému
·
·
·
·
·
komplikované umûlohmotné skupiny pro transport novin budou bezpeãnû pfiepaÏeny
vestavba do stûny nebo do stropu
více dopravníkov˘ch taÏn˘ch prostfiedkÛ (aÏ 4 kusy) jedním uzavfiením
kontinuální vodící kolejnice pro vedení novin (podpora)
zabudováno zafiízení pro v˘hoz novin,
u stojícího dopravníkového systému kombinace se systémem
odblokování dopravníkové techniky
Konstrukce
· nosná ocelová konstrukce chránûná proti korozi, která je
ze v‰ech stran obloÏena deskami z promatectu H
· ‰oupátko a pevn˘ díl s patentovanou, teplotou fiízenou aktivací
pûnovacího procesu
· 280 mm hluboká konstrukce pro ‰oupátko a pevné pfiepaÏení
· zpûtn˘ chod pfies pevné pfiepaÏení, které je obloÏeno
stavební hmotou
· znovuotevfiení manuální, elektromotorem nebo pneumatické
Varianty pfiepaÏení pro dopravníkovou techniku
Typ BZ – kontinuální
transportér novin
≥830
420
LH=
100-350
≥620
UÏivatelské
parametry
Rozmûry:
ãervená = technická realizace
Bílá = dle povolení
≥200
LB=400-700
5000
≥430
Zdivo
podle DIN 1053-1,
tlou‰Èka stûn
d 115 mm
Stûny z betonu
podle DIN 1045,
tlou‰Èka stûn
d 100 mm
Stropy ze Ïelezobetonu
nach DIN 1045,
tlou‰Èka stropu
d 140 mm
Kvalita stûn
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Typ EH
V˘hody systému
· kontinuální hliníkové nebo ocelové koleje vãetnû pfiívodní kolejnice
· Ïádné pohyblivé kolejnicové ãásti, jako jsou nutné napfi. u vychylování
(opotrˇebení/hluk)
· Ïádné omezování nosnosti dopravníkového systému
· minimální nároky na místo pro dvoukfiídlé dvefie pfii otevfiení 90°
· pfii omezení dopravníkového systému (napfi. oblouk, otoãné kfiídlo akãního okruhu)
pouÏití posuvn˘ch vrat
· kombinovatelé s jednodíln˘mi posuvn˘mi prvky
Konstrukce
·
·
·
·
·
2 poloskofiepinové manÏety zahrnují v uzavfieném stavu kontinuální koleje
dvoukfiídlé otáãivé nebo posuvné dvefie s integrovan˘mi manÏetami
manÏety chránûny oboustrann˘mi kryty
posuvná vrata s termomechanick˘m uzavfiením
fiízen˘ uzavírací postup u dvefií s otoãn˘m kfiídlem
Varianty pfiepaÏení pro dopravníkovou techniku
Zdivo
podle DIN 1053-1,
tlou‰Èka stûn
d 240 mm
Typ A 1 – kontinuální
hliníková elektrická
závûsná dráha
Beton/Ïelezobeton
podle DIN 1045,
tlou‰Èka stûn
d 140 mm
Typ S 1 – kontinuální
ocelová elektrická
závûsná dráha
Kvalita stûn
≥ 200
LB =
1500 - 2500
3.250
≥ 200
2000 - 6000
4000
LH = 1700 - 3000
≥295
UÏivatelské
parametry
≥ LB +600
2
Rozmûry: ãervená = technická realizace
Bílá = dle povolení
LB =
≥ LB +600
2500 - 8500
2
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Speciální konstrukce
V˘hody systému
·
·
·
·
veliké otevfiení, napfi. 15 x 1 m
otvorem mÛÏe probíhat více systémÛ dopravníkové techniky
pevné hluboké pfiepáÏky s komponenty
pfiepáÏka jefiábové dráhy (posuvná vrata a otoãná klapka)
Sklopn˘ skofiepinov˘ dopravník
Konstrukce
· kombinace rÛzn˘ch stavebních druhÛ uzávûrÛ dopravníkov˘ch zafiízení
· kombinace rÛzn˘ch smûrÛ uzavfiení,
napfi. dole horizontální posuvné a shora zaklapovaní
· mnohostranné konstrukce na základû více neÏ 100 poÏárních zkou‰ek
· znovuotevfiení manuální, elektromotorem nebo pneumatické
·achtov˘ pásov˘ dopravník
Kontinuální podpodlahov˘ dopravník
papírov˘ch rolí
Textilní protipoÏární pfiepáÏka
pro pfieru‰ovan˘ dopravníkov˘ systém
EtáÏov˘ zvedák
Posuvná pfiepáÏková rovina u kruhového
dopravníku s textilním protipoÏárním uzávûrem
EtáÏov˘ zvedák
Jefiábová dráha
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Voln˘ prÛjezd a odklízení
Problémovû orientovan˘ voln˘ prostor uzavírací oblasti
U dále bûÏících
dopravníkov˘ch
systémÛ je poÏadován
nouzov˘ energetick˘
systém
U stojících
dopravníkov˘ch systémÛ
Gravitaãní válcová dráha
Voln˘ prÛjezd
Stop
M
Rozbití
dopravovaného
zboÏí
Ochranná
mfiíÏka
VytaÏení kusÛ
zboÏí
VytaÏení sypkého
zboÏí
KdyÏ válcové
dopravníkové systémy
se sklonem probíhají
uzávûrem, nabízí se
uzavfiení se
zpoÏdûním.
Pfiedpokladem k
tomu je, Ïe nemÛÏe
dojít k Ïádnému
opoÏdûní zboÏí aÏ do
roviny uzavfiení.
Jedna nebo více
diagonálnû
uspofiádan˘ch svûteln˘ch závor kontrolují
uzavírací rovinu. Pfii
nahlá‰ené mezefie
se dopravní systém
zastaví.
Ovládání závor pomocí
svûtla
PozdrÏení sypkého
zboÏí
Pro dopravované
zboÏí, které se mÛÏe
na základû sv˘ch
vlastností rozbít nebo
mÛÏe b˘t vytlaãeno
kinetickou energií,
nabízí odklízecí
systém „Typ A-Y1“
cenovû v˘hodnou
moÏnost.
Kusy zboÏí, které se za
sebou s rozestupy
pohybují na
dopravníkovém
systému, mohou b˘t
pomocí nahromadûné
energie vytaÏeny
z oblasti uzavfiení
usazenou pákou
zpûtného chodu.
Logistika
Do dopravníkového
procesu se vych˘lí
hrábû pohánûné
nahromadûnou
energií a vytáhnou
dopravované zboÏí.
Ovládání obsazenosti
Iniciátor
obsazen˘
Voln˘ chod
Stop
M
M
I
II
Zabezpeãení prÛjezdu
III
Parkovi‰tû
bezpeãnostní oblast
Vyfouknutí
dopravovanéhoz
boÏí
Lehké dopravované
zboÏí se mÛÏe
vyfouknout z oblasti
uzavírání pomocí
nahromadûného
stlaãeného vzduchu.
Iniciátor
voln˘
Dotaz
na pozici závûsu
Sypké zboÏí se mÛÏe
pozdrÏet pomocí
posunovaãe.
Posunovaã mÛÏe b˘t
v poloze pravoúhlé,
‰ikmé nebo podle
principu padajícího
snûhu. Teprve po
uvolnûní prostoru
bude dopravníkov˘
systém zastaven.
Je-li v dopravníkovém
procesu nasazeno
více oddûlen˘ch
dopravníkov˘ch
systémÛ, mÛÏe se
zastavením
pfiíjezdové dráhy a
pokraãováním
odvádûcí dráhy
uvolnit uzavírací
oblast.
Ovládání obsazenosti
je definováno pro
prostor, kter˘ je nutn˘
k tomu, aby byla
uzavírací oblast bez
dopravovaného
zboÏí.
Pfied a za tímto
prostorem
obsazenosti jsou
umístûny spínací
prvky, v pfiípadû
regulace pfiibliÏovací
vypínaãe (iniciátory).
U tohoto systému se
musí zajistit, aby byly
ve‰keré otvory pfii
uza-víracím procesu
volné ve stejnou
dobu. V závislosti na
rovnomûr-nosti
rozestupÛ zavû‰ení,
stejnû jako závûsÛ,
musí b˘t umístûny
vypínací elementy.
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Typ S
V˘hody systému
· Ïádné pohyblivé kolejnicové díly, tím minimální opotfiebení a nehluãnost
· bezpeãná funkce, málo pohybliv˘ch ãástí
· vestavba do stûny a stropu, v‰echny smûry uzavírání, také visutá pozice
jízdy
· omezená uzavírací síla a fiízená rychlost uzavírání
· integrovatelná kabelová pfiepáÏka
· kolejnicové spoje jen max. 4 mm
Konstrukce
· nosná ocelová konstrukce chránûná proti korozi
· rámy a ‰oupátko jsou oboustrannû obloÏeny promatectem H o síle 20 mm,
‰oupátko je dodateãnû obloÏeno 2 mm siln˘m pozinkovan˘m
ocelov˘m plechem
· pfiívodní / odvádûcí kolejnice, stejnû jako spojovací kolejnice jsou stálé
· síla uzavírání pfies hydraulick˘ samouzavírací mechanismus dvefií,
kter˘ leÏí uvnitfi
· znovuotevfiení manuální nebo elektromotorické motorem na
stejnosmûrn˘ proud a elektromagnetick˘m spojením
Varianty pfiepaÏení pro dopravníkovou technik
Zdivo
podle DIN 1053-1,
tlou‰Èka stûn
d 115 mm
Beton/Ïelezobeton
podle DIN 1045,
tlou‰Èka stûn
d 100 mm
Typ S 1 – stojatá jízda
Pórobeton
podle DIN 4165,
tlou‰Èka stûn
d 115 mm
Typ S 1 – závûsná jízda
Kovové hrázdûné stûny
Kvalita stûn
Universal T (buben)
UÏivatelské
parametry
LH + 210
a naopak
≥LB + 420
Rozmûry:
LB = 200 - 800
≥130
≥115
a naopak
LH =
400 - 900
≥115 LH = 400-900 ≥125
(Maße Universal S)
≥190
LB=200-800
≥345
Universal K (klapka)
Registraci najdete na www.stoebich.de/zulassung
Adresy
Na‰e historie
ProtipoÏární ochrana Stöbich byla zaloÏena v roce 1980 v Goslaru
/ Nûmecko.
JiÏ dfiíve patentovan˘m nápadem protipoÏárních uzávûrÛ
dopravníkovém zafiízení se této mladé firmû podafiil generaãní
skok k maximální protipoÏární bezpeãnosti.
Konstrukãní systematika umoÏÀuje více neÏ 70 úfiednû dovolen˘ch
fie‰ení. Systém se dá v˘hodnû pfiizpÛsobit na v‰echna
dopravníková zafiízení. 25 let star˘ a pfiece jiÏ nejzku‰enûj‰í a
nejinovativnûj‰í podnik na trhu.
Bezpeãná a úãinná uzavírací technika ae vyvinula v integrovan˘
systém ve spojení s dopravníkovou technikou. S bezpeãnostními
prvky integrovan˘mi do konceptu pfiepáÏek, jako napfi. technika
kontroly, napájení proudem a odklízecí technika, se uzávûry
dopravníkov˘ch zafiízení Stöbich staly prÛkopníkem tohoto oboru.
Poboãka Jih · Gewerbehof 8 · 73441 Bopfingen
Poboãka V˘chod · Geltestraße 12 · 06188 Halle/Queis
S v˘vojem protikoufiov˘ch zástûn, stejnû jako protikoufiov˘ch a
protipoÏárních uzávûrÛ byla zaloÏena dal‰í multiinovaãní generace
protipoÏární ochrany.
Poboãka Sever
Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Telefon (05321) 5708-19
Telefax (05321) 5708 88
Poboãka V˘chod
Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG
Geltestraße 12
06188 Halle/Queis
Telefon (034602) 552-0
Telefax (034602) 552 50
Poboãka Jih
Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG
Gewerbehof 8
73441 Bopfingen
Telefon (07362) 9614-0
Telefax (07362) 9614 50
Poboãka Západ
Stöbich BrandschutzGmbH & Co. KG
Südfeld 23-25
59174 Kamen
Telefon (02307) - 27700-0
Telefax (02307) - 27700-9
Dal‰í prodejní místa
Zastoupení
· Hessensko
· Rheinland Pfalz / Saarsko
· Hesensko / Por˘ní-Pfalz
· Hamburg /Schleswig Holstein
· Berlin
· Baden-Württemberg
· Severní Por˘ní-Vestfálsko
Poboãka Západ · Südfeld 23-25 · 59174 Kamen
Mezinárodní zastoupení
Belgie, Bosna,
Bulharsko,
âeská republika,
Dánsko, Francie,
Hong Kong,
Irsko, Itálie, Maìarsko,
Nizozemí,
Norsko, Polsko,
Portugalsko,
Rakousko, Rusko,
¤ecko, Singapur,
Slovensko,
·védsko / Finsko,
·v˘carsko,
Turecko, Ukrajina,
USA, Velká Británie
Vice informací
(CD nebo internet)
Leifer 2905/2004
Vût‰í blízkost k zákazníkÛm a rychlej‰í schopnost dodávky byly
v roce 1990 dÛvodem k nutnému zfiízení poboãky Jih
v Bopfingenu. Tady je stejnû jako v poboãce V˘chod, zaloÏené
v roce 1992 v Halle / Queis, nabízen kompletní balíãek v˘konÛ od
poradenství aÏ k produkci a údrÏbû. V roce 2001 byla v poboãce
Sever zdvojnásobena v˘robní stfiediska a tím produkãní kapacit.
V roce 2004 byla zaloÏena poboãka Západ / Kamen.
9 národních a 25 mezinárodních zastoupení zaruãují rychlou a
odbornou péãi o zákazníka.

Podobné dokumenty

International Express Pre

International Express Pre appliance (n) zafiízení, pfiístroj around (adv) kolem, dokola, okolo arrive (v) pfiijet, pfiijít, dorazit automobile (n) automobil automotive (adj) automobilov˘ birth (n) narození box (n) krabice, skfií...

Více

LFS. Systémy protipožární ochrany

LFS. Systémy protipožární ochrany pro ukládání vedení z PVC. Pomocí libovolně tvarovatelných kabelových protipožárních polštářů lze přepážku namontovat velmi jednoduše, rychle a zcela čistě a bez prachu. Protože polštáře jsou namon...

Více

PŘIRUČKA K EL.MOTORU typ 5580

PŘIRUČKA K EL.MOTORU typ 5580 OdstraÀte nahofie na pohonu ãtyfii ‰rouby s podloÏkami (1). PfiiloÏte kolejnici (2) se západkov˘mi ãepy (3) nahoru osovû na pohon. PoloÏte fietûz (4) kolem dráÏky vedení fietûzu a pfies ozubené kolo (6)....

Více

Návody – Pohon garáÏov˘ch vrat model LiftMaster 1000A, 800A, 600A

Návody – Pohon garáÏov˘ch vrat model LiftMaster 1000A, 800A, 600A VAROVÁNÍ: Nemá-li Va‰e garáÏ boãní vchod, musíte nainstalovat externí nouzové odblokování, model 1702E. Toto odblokování umoÏÀuje pfii v˘padku elektrického proudu manuální provoz garáÏov˘ch vrat z v...

Více

IMHOTEP, STAVITEL NEJSTAR·Í PYRAMIDY NA SVůTů

IMHOTEP, STAVITEL NEJSTAR·Í PYRAMIDY NA SVůTů s tituly se nikdy nepojí Imhotepovo jméno, nemáme tak jistotu, Ïe na‰e závûry jsou správné. Jeho vlastní Ïivotní dráhu mÛÏeme rekonstruovat pouze na základû ãásteãn˘ch indicií. Je pravdûpodobné, Ïe...

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a • pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou) • pfiipojovací rozmûry pro PN 10, 16 dle EN 1092-2 (u DN 80 4 díry) • plastové vodicí patky klínu • celoplo‰nû pogumovan˘ klín • ‰oupátka DN 500 a DN 600...

Více

Stojany

Stojany Skládací stojan model 250 je speciálně navržený pro stroje 300 Compact a 1233. Pneumatické písty umožňují stroj rychle zvednout do pracovní výšky s minimální námahou. (Není vhodný pro použití se za...

Více

Karburátor a jeho příslušenství

Karburátor a jeho příslušenství regula ního roubu 13 setkávají ve sm ovací kom rce a vytvo í spolu bohatou sm s, je se odsává z jemného výtokového otvoru, ústícího asi 3 mm za p edním okrajem oupátka. Obr.9. Vstupní otvor vzduchu...

Více