k ronik a obce–s az ené

Komentáře

Transkript

k ronik a obce–s az ené
KRONIKA
OBCE – S A Z E N É
POL-OKR-KRALUPY n-Vl
DÍL -II-
1
2
1933.
Počátkem roku obecní úřad vydával poukázky od okresního úřadu v Kralupech zaslané na podporu
v nezaměstnanosti. Obec přibrala nezaměstnané ku práci v lese, na cestách, v pískovně, na opravě mostu,
studánky, a připlácela k poukázce (=10,- Kč) z pokladny obecní denně 5,- Kč. Tím způsobem zaměstnala
obec 19 lidí, pro něţ přijala 220 poukázek po 10,- Kč. Kupci pak dostali za poukázky od okresního úřadu
2200,- Kč přímo. Mimo to rozdány byly poukázky na 80 bochníčků chleba po 1.20 kg, které si
nezaměstnaní přinášeli od pekařů z Velvar. Obec zaměstnávala tyto lidi dále i kdyţ uţ nebylo poukázek a
vyplatila celkem hotově 2311,50 Kč příplatků ze svého. Z podporovaných osob bylo úplně nemajetných 12,
s domkem 7, s domkem a polem 2 (z počtu 7), řemeslníků 10 (zedníci 3, obuvník 1, kameník 1, tesař 1,
pokrývači 2, klempíř 1, kamnář 1).
Události:
V lednu onemocněl obecní stráţník Josef Prejza srdeční vadou a záduchou. Lékař mu nařídil 3měsíční klid. Od 17/1 jej zastupoval ve sluţbě syn Oldřich za denní plat 5,- Kč. Od ¼ nastoupil stráţník
opět ve sluţbu.
Honitba byla pronajata Antonínu Košťálovi čp. 19 a společníkům (Kulka 33, Šimák 9, Hausman
ml. čp. 36) za ročních 6000,- + 300,- dar obecní knihovně. - Josef Kulka čp. 33 dal si zroubovati
třešňovku, asi 90 stromků, za studánkou proti obecnímu mostu, vedoucímu přes jalový potok na „ostrov“
(luka). Rouboval Petrţilka z Hleďsebe. – Josef Plzák ml. čp. 5 skácel dva staré vazy při vjezdu od potoka
do dvora. Vazy byly v roce 1929 poškozeny mrazem a hynuly pozvolna, aţ uschly. Na jejich místo zasadil 2
lípy 24/3. Dal za obě 10,- Kč.
-
20. května Süssmilich Jan čp. 115 a Komeda V. zastřelili večer na čekané na „kozelcích“ dvě mladé
lišky. Jednu darovali škole. Správa školy si ji dala vycpati proškolní sbírku od Škody, říd. učitele
v Kostomlatech p. Řipem. Potom ve ţních 7/8 vyhnali lidé Kulkovi na poli Řehákově nad
„myslivárnou“ starou lišku, která vyčkala v pšenici při sekání aţ do posledního řadu a pak utekla.
Dne 21. května v neděli dopoledne vyhořely bývalé panské stodoly, nyní majetek Jos. Plzáka 5
(půl), Václava Votavy čp. 77 (čtvrt) a Václava Petříčka v sousedství čp. 52 (čtvrt). Podle letopočtu na zdi
byly staré 260 let. Počasí bylo tenkráte jasné, vál slabý severní vítr. Nikdo nezpozoroval vznik poţáru, aţ
náhle z pod taškové krytiny vyrazil mohutný sloup černého dýmu, jenţ volně stoupal k obloze v kulovitých
vrstvách a šířil se v mrak. Pohled na něj z dáli připomínal obrázek soptícího Vesuvu. Majitelům shořela
sláma a píce a stroje hospodářské. Příčina poţáru nebyla zjištěna. Hašení se s účastnilo 6 stříkaček, z nich 2
motorové: z Velvar a Miletic. Velvary daly si zaplatiti 150,- Kč „za benzin“. Majetníci byli pojištěni u
banky Slavie v Praze. Josef Plzák zvýšil stodolu o 1 m a mlat asi o 40 cm. Vrata se nyní posouvají na
strany. Krov postavil arch. B. Fidler z Nové Vsi. Petříček a Votava postavili prostřed společného mlatu
příční zeď aţ do hřebenu střechy. V důsledku toho odbourali částečně zeď hlavní, aby rozšířili vjezdy do
svých stodol.
Zloději pokusili se několikráte o krádeţ: Dne 18. února u paní Aneţky Egerové čp. 93 vylomili
okno k silnici, ale utekli. Téţe noci chtěli se vloupati k Tučkovi Čeňkovi čp. 92 ale utekli prý směrem
k Loucké. –Dne 6/7 vloupali se zloději ke Studeným čp. 58 v noci následující po pohřbu majitele domku
Václava Studeného. Odnesli jedno malé prase, 12 kuřat a 8 slepic. Kuřata vrátila se 7/7 odpoledne sama
domů. Zloději nebyli vypátrání. –V noci ze soboty 12/8 na neděli byla větrná noc Na poli Kulkově
v Loucké polámali a odnesli zloději makovice z plochy asi ¼ strychu. Hlídač Josef Komeda při silném větru
nezpozoroval jejich přítomnost. Domněnka padala na lidi od Kladna. –9/9 z pátku 8/9 na sobotu vykradli
zloději lednici řezníka Josefa Pekárka na Petříčkově zahradě čp. 22 při silnici k Velvarům. Odnesli asi 60
3
kg sádla, maso a uzeninu v ceně 1500,- Kč. –Teprve 3. října byli zloději zjištěni. Ten den zatýkali četníci u
vdovy Vovsové na Chrţíně dva lupiče. Jeden se zastřelil, kdyţ četníci obklopili dům, druhého zatkli a
odvedli do Velvar. Zastřelený Ant. Proše z Motyčína byl zběh a léta hledaný lupič. Vykrádal hostince a
vily. Dle výpovědi Vovsové spáchal krádeţ u Studených 6/7 a v Pekárkově lednici 9/9. Také měl prý úmysl
vykrásti Kampeličku v Sazené, ale v zámku naproti otevřeli (u Malíků) okno a svítili, zloději odešli. –
10/10 vloupal se 13-letý hoch do sousedního domku čp 69, kde ukrad 80,- Kč a rozházel potraviny.
Dne 22/10 asi v 6 hodin ráno ozval se hasičský signál a zvonění na poplach. U Josefa Plzáka čp 5
hořel trám od komína a od něho i podlaha. Deputátnice Boţ. Šnýdrová krmila dobytek a cítila čoud,
zavolala hospodáře, ale nemohli hned nic najíti. Teprve aţ počal kouř pronikati dveřmi pokoje, učinili
poplach. Hasiči ulévali oheň tolik, aţ voda promáčela strop. Omítka spadla a poškodila nábytek.
V prosinci byly pořádány dva hony na zajíce. Nikdo z Prahy nebyl zván. Bylo zabito 296 zajíců.
Honcům placeno po 6- Kč.
Změna drţebnosti nenastala ţádná.
Stavby a přesídlení: Antonín Šťastný zvýšil svůj domek čp. 120 (chumberka) a dal nový krov.
Odkopal za dvorkem hlínu ve stráni a vyvezl. Postavil tam stodůlku a stáje. Do 1./5 bydlel v čp. 22. –
Kašpárek Antonín, kamnář, postavil si domek při silnici k Nové Vsi na odkopaném a vyvezeném pozemku
Václava Kašpárka, otce z čp. 46. Domek má číslo 65. Majitel se do něho nastěhoval 15/8 z domku paní
Egerové čp. 93. –Bohumil Poslt čp. 10 předělal jednosvislou střechu nad kůlnou na oboustrannou a rozšířil
ji dále aţ na střechu stodoly. –Dne 1. února zanechal Fr. Fíla ţivnosti hostinské u Kuchařů a přestěhoval
se do sousedního čp. 15, kde dále holil, ale jen jeden měsíc Od 1. března najal si holírnu v Kralupech. Za
hostinského se přihlásil do čp. 16 bývalý zdejší hostinský Karel Fuks, jenţ byl v tomto hostinci nájemcem
v letech 1910 aţ 1929. Svůj vlastní hostinec ve Zlosyni pronajal pivovaru Kralupskému na 10 let prý za
60000,- Kč. Byl tu jen se ţenou, dcera Vlasta léčila se v tu dobu v nemocnici roudnické s očima, syn Karel
se učí řezníkem. –V březnu se přestěhoval z „vinice“ čp. 48 Václav Kratochvíl do čp. 53 a do uprázdněného
bytu se nastěhoval Josef Šťastný z domu Kejřova čp. 80, a sem se ubytoval Antonín Kratochvíl také z
„vinice“. –1/3 přestala tu výpomocně vyučovati Marie Broţková, kdyţ po zdravotní dovolené nastoupil ve
sluţbu řídící učitel Jan Kocík. –25/4 vystěhoval se na Vepřek Václav Truhlář z domku čp. 116 a tím učinil
místo vlastníkovi domku Josefu Vlasákovi, ţelezničnímu
zřízenci v pensi. –28/4 Václav Komeda
nastěhoval se do čp. 20. –Do čp. 15 přistěhoval se 28/4 holič Frant. Fajfr jako zástupce Točíkův, jenţ je ve
stálém ošetřováni v nemocnici na Mělníce. Od 1./9 pak si najal Fajfr byt v čp. 17 za ročních 1000,- K jako
podnájemník Košťálův a holil tu pod firmou Točíkovou. Místnost u Zahajského zůstala neobydlena. –Dne
2/5 vrátil se do svého čp. 22 Antonín Petříček, hostinský z Nové Vsi. Tamější svůj hostinec pronajal
pivovaru kralupskému. –29/4 měl svatbu Josef Plzák mladší čp. 5 s Antonií Jindřichovou čp. 31. Před tím
odstěhoval se ze statku Josef Plzák starší do domku zvaného vila čp 15, jenţ v polovice náleţí jemu a
z polovice Antonínu Košťálovi čp. 19. –16/5 přistěhoval se kočí Bohumil Verner z Podhořan do čp. 12. –
Od 1. září bydlí učitelka ruč. prací Anna Milfaitová v čp. 107. –Na konci roku 1933 najal si Jan Podracký
mlýn v Okoři a odstěhoval se tam s matkou z čp. 2. –Také V. Šuda vystěhoval se z čp. 15 někam do Velvar.
–Chasa měnila hospodáře: Od Řeháka V. čp. 24 stěhoval se Kulich do čp. 4 a pracuje u Hausmana. Štros
přestěhoval se z čp 51 do čp. 2 a pracuje u Košťála. Do čp. 51 vrátila se dělnice Novotná se synem
Oldřichem a pracuje oba u Jindřicha čp 31.
Podniky obecní: Společně s Jindřichem čp. 31 koupila obec 7 betonových rour světlosti 50 cm a
poloţila z nich potrubí přes dvorky čp. 51 a 73. –Obec prodala doubí na „horách“ na hranicích ouholických.
Kaţdý kupec posekal si dílec sám. Také byly prodány akáty nad cihelnou Plzákovou. Trţba byla dobrá. –
Babky na valu pod mostem dala obec oklestiti a mladé jasany tam poraziti. Platu za tuto práci pohltil
polovinu trţby. –Ke konci ledna dala obec proklestiti les na „kozelcích“. Klestiti mohl kdo se přihlásil, a
zaplatil za „klest“ 5,- Kč. Cena byla stanovena tak nízko, protoţe obec toho dopřávala potřebným občanům
spíše „z lásky“. Ţe však se čištění lesa dělo bez dohledu, lidé klestili více neţ bylo dovoleno a ujednáno, ke
4
škodě příštího vývoje lesa. –Dne 12. února orouboval Palan, dělník u zahradníka Krause z Velvar (vila
Květena) 160 obecních třešní po většině „v lográch“ nad Hausmanovou cihelnou, stromek po 80 h. Přišly
pak mrazy 10-12 stupňů C, sněhu napadlo as 20 cm. Přes to ujaly se rouby dobře. –Koncem března spravila
obec přepadní mostek přes mlýnskou strouhu vedle mostu silničního. Práci vedl stavitel Fidler z Nové Vsi
za 25% dělnické výplaty, tj. 297,- Kč. Na mzdě bylo vyplaceno 1188.-, za materiál 1838.50, daň obratová
68.45, úhrnem 3391.95. –Počátkem května opravila obec kapličku u studánky. Voda byla zachycena
v nádrţce asi 1 m dlouhé a tak široké jako je šířka kapličky u základu. Přes betonovou nádrţ jest poloţeno
prkno. Zahrada obecní od zámku k transformátoru byla opět vysázena stromovím. Je tam 89 švestek a sliv
a šest ořechů vlašských. Prostřed zahrady bylo ponecháno volné místo. Počítalo se s tím, ţe v zahradě bude
moţno pořádati veřejná shromáţděn, slavnosti, divadla, koncerty atd, k čemuţ budou vzrostlé ořechy
poskytovati příjemný stín.
Jiné záznamy: Dne 20. července začaly ţně. Rok byl suchý, řepa dala 30-40 q po strychu. Kampaň
cukerní ve Velvarech trvala od 14. do 26. října. –V září Elektrárenský svaz okr.stř.zabezpečoval dřevěné
sloupy elekt. vedení:shnilé části v zemi podepřel krátkými nástavky. –Asi od 1/11 má osobní auto Ant.
Hausman ml. –Dne 12/11 uspořádala Odbočka Ovocnické jednoty ve Velvarech přednášku v hostinci
Kratochvílově. Přednášel zahradník z Libochovic Inţ. Rublič.
Zábavy a kulturní podniky: 15/1 pořádali hasiči a baráčníci společný ples u Kratochvílů. Návštěva
byla prostřední, nevybralo se ani na krytí reţie. 29/1 konal se společný ples Sokola a Sportovního klubu S. u
Ţalmanů. Vydařil se asi jako 15/1, kaţdému spolku zbylo asi 50.- Kč. –5/3 hasiči sehráli divadlo „Děda
Štráchal píše psaníčko pani presidentovi“ na oslavu 83. narozenin presidentových. –Od 24/2 do 9/4 byly u
Ţalmanů kaţdou neděli odpoledne taneční hodiny, cvičil Václav Čermák, obchodník z Velvar. Dne 19/3
pořádali baráčníci (Vlasten. obec baráčníků ) taneční zábavu u Ţalmanů, tamtéţ pořádal zábaru taneční
SKS. –Dne 26/3 stály houpačky u mlýna asi 2 dny. –Dne 7/5 u Ţalmanů pořádal SKS máje, „máji“ vyhrál
v draţbě hostinský Fuks. –Od 3/5 do 6/6 hrál u Kratochvílů biograf „Kolumbus“. Dne 16/7 obec
baráčníků pořádala ţupní sjezd. Přijelo od Nové Vsi 6 ţebřiňáků obsazených hosty z Kralup, Veltrus a
odjinud, od Velvar jeden. Odpoledne konal se průvod s hudbou od domu Ant. Hofmana st. Na „Hradské“
(pantatínka) k pomníku padlých, potom byl koncert kapely Votavovy na zahradě mlýnské. Večer měli
taneční zábavu u Ţalmanů. –Dne 3/9 slavila se „pomníková pouť“ u Ţalmanů, prý na památku postavení
pomníku padlým v září 1924. –Rekruti, kteří 1/11 nastupovali do činné sluţby vojenské, pořádali taneční
zábavu 29/10 u Ţalmanů. Bylo jich 5: Fencl Jaroslav čp. 41, kameník, Süssmilich Oldřich, čp. 115, syn
zahradníkům, Kašpárek Jaroslav čp 46, tesař, Pekárek Ladislav čp 8, kupec, Hofman Oldřich čp. 73,
kamnář. –Dne 28/10 večer sehrála obec baráčnická u Kratochvílů divadlo „Karel Poslední“. Toho dne
odpoledne spolky zdejší: hasiči, baráčníci a Sokol uspořádali průvod přes ves k pomníku, u něhoţ Antonín
Hofman st. před vlajkou měl řeč a poloţil kytici k pomníku. –Dne 26/11 slavili jsme posvícení. U Ţalmanů
pořádal zábavu SKS a u Kratochvílů baráčníci. –Dne 10/12 Sokol uspořádal mikulášskou zábavu.
Vystavení kroniky
1-b
Kronika byla vystavena k veřejnému nahlédnutí občanstvu ve dnech 3.XII. – 9.XII. 1946 na M.N.V.
v Sazené.
5
1933
kronikář Jan Kocík
1-f
Řídící učitel ve výsluţbě zdejší školy Jan Kocík psal kroniku obce Sazené. Zápisy po něm v knize
sahají aţ do 10-XII ale záznamy z tohoto roku jsou aţ do 17-XI to vysvítá, ţe knihu i zbylé zápisy jsou
nesprávně vedené. Další jeho zápisy pokud se daly upravit sahají do 3-IX-45. Knihu přestal psáti svým
odchodem do Velvarského chorobince kam odešel na odpočinek. Jako učitel byl středních kvalit u obce a
kampeličky byl pokladnikem v této funkci pro svou přesnost byl znám jako puntičkář. Ve veřejném ţivotě
šel spíše váţně, přímo a nestranně. Jako vdovec ţil v obci velmi tiše a střídmě. Má dva syny Josefa a Jana
oba v dobrém postavení. Sám na své stáří je dosud čilý a zdravý.
Kronikář Louţecký Rud.
6
2-f
Převzal jsem v obci zápisy obecní kroniky 28.VII.46 od M.N.V. jsou neúplné. Neboť Jan Kocík je
psal do 3/9-45 od té doby aţ do dnešního dne to ji nepsal nikdo. Proto jsou zprávy skrovné a snad i
nepřesné a proto zaně také neručím. Já Rudolf Louţecký narozen v Sazené 14.VII-1913 syn Josefa
Louţeckého obuvnika z čp.103. Mám ještě dva sourozence Josefa mistra zednického a Václava vyučeného
zahradnikem. Vychodil jsem zdejší dvou třídní školu, kde mě učili oba mí předchůdci, kronikáři, Jan Fišer a
Jan Kocík. Do 14 let jsem navštěvoval zdejší školu teprve od 14 do 16 let jsem chodil do měšťanky do
Velvar. Vyučen nejsem nic, pracoval jsem střídavě na poli a u zedníků. 1 října 1935 nastupuji dvou letou
vojenskou sluţbu. Po příchodu z vojny nastupuji místo na poště, kde pracuji aţ do mobilisace v r. 1938.
Dne 16 prosince jsem propuštěn z vojny a z pošty také. Zůstávám pracovat doma aţ do r. 1940. Jelikoţ
zemřel otec a já po něm dědím, hospodařím samostatně aţ do r. 1946. V tomto roce pouštím najaté pole a
zastupuji k okresu za cestáře. To by z hruba ukazovalo můj ţivotopis pro čtenáře kroniky.
Umrtí
1-g
17.II. zemře nejstarší syn Marie Součkové, Bohumil 21 letý. Měl tuberkulósu kosti. Bydleli v Plzákovic
sušárně na zahradě nynějšího majitele Miloše Votavy čp.106.
umrtí
2-g
18.II do rána zemřel Václav Petříček čp. 96 ve stáří 92 roků, ale on sám tvrdil ţe má křestní list s rokem
narození 1841. Také psal svůj ţivotopis.
Svadba
1-c
Na Vepřek se přiţenil Antonín Pokorný z čp. 108 vzal si za manţelku Milenu Benešovou.
Umrtí
3-g
21.II zemřel Čenek Jakš v 71 roce, mlynář z Chrţína na odpočinku v Sazené v č.p. 30. Do obce k ceři se
přistěhoval počátkem prosince roku 1932.
Svadba
2-c
1.IV Anna Víšková z č.p. 114 se přivdala do obce Ledčic za Václava Kulicha.
Onemocnění
1-e
8.IV vrátila se z nemocnice z Roudnice Máňa Posltová, byla tam 14 dní, měla podráţdené slepé střevo.
Svadba
3-e
29.IV měl svadbu Josef Plzák čp. 5 s Antonii Jindřichovu z čp.31. Svadbu měli v Praze u sv. Jindřicha.
Josef Plzák starší se stěhuje na odpočinek do čp.14.
Umrtí
4-g
30.IV Václav Pokorný z čp. 11 byl vyučen pokrývačem, zemřel v 25letech na tuberkulósu plic.
7
Máje
2-b
7.V v hostinci u Ţalmanů se pořádali máje. Máj vyhrál Karel Fuksa hostinský u Kuchařů.
Umrtí
5-g
29.V zemřel Antonín Votruba z čp.75 vrchní topič Velvarského cukrovaru na odpočinku ve stáří 76 let.
Svadba
4-c
3.VI Marie Malíková z čp. 1 měla svadbu a přivdala se do Nové Vsi za Miloslava Hofmana.
Svadba
5-c
10.VI svadbu měla Helena Hodrová z čp. 97 a přivdala se do Prahy Nastávající manţel je člen unyf.
policie.
Onemocnění
2-e
16.VI odjel Jan Plzák čp.29 do nemocnice v Roudnici. Jeho dcera Jarmila 6-VI-odjela do mořských lázní
v Itálii. Vrátila se v sobotu 24-VI.
24.VI zemřel Jan Plzák z čp 29 ve stáří 74 let. Jan Plzák zdejší hospodář v závěti daroval místní škole
1000 Kčs jako nadaci. Sbor dobrovolných hasičů dostal 1000 Kč, Jednota Sokol dostala 500 Kč hotově a
500 Kč bez úročnou půjčku. Býval předsedou honebního spolku v Sazené, byl zván na hony vynikajícími
osobnostmi, které také sám zval. Zval ak. Malíře Vil. Trska, sochaře Rouse, Jungra restauratéra z hotelu
Zlatá husa z Prahy. Sám jezdil na návštěvy a hony k hraběti Berchtoldovi z Nerdářova, k baronu
Wurmbrandtovi. Jeho sestra byla ţenou ak.malíře Slabého. V letech 1906 aţ 13 byl zde starostou obce a
předsedou místní šk. rady, dlouhá leta měl funkci starostenskou u hasičského zboru. Ve Velvarech působil
v okresní hospod. Záloţně. Jako starosta obce dal vystavěti silnici od Posltovic statku do hradské, zalesnil
obecní stráň nad studánkou „na dílečkách“. U studánky nechal zřídit nádrţ na vodu do které nechal
postavit čerpadlo. V době pozemkové reformě dával k disposici své drobné kousky pole za které získal za
stavením zalesněnou stráň.
Umrtí
7- g
26.VI zemřel Josef Kučera, dělník z Velvarského cukrovaru. Z čísla 107 ve stáří 67. Byl otcem čtyřem
dětem.
Umrtí
8-g
3.VII zemřel Václav Studený z čp 58 domkář stár 45 roků, zemřel na rakovinu v ţaludku. Studený se
hodně pozdě ţenil, po jeho smrti se jeho ţena znovu provdala za V. Hrušku. Majetek poněm z části dědí
jeho syn.
Umrtí
8
9-g
26.VII zemřela ţena „lidu mil“ Jůlie Řeháková z čp. 30 ve stáří 38 let za podezřelých okolností. Měla
nemocnou míchu. Stonala několik let rozená byla Jakšová. Těsně před smrtí zavolal Řehák lékaře, který ji
léčil Dr. Gellerta z Horních Beřkovic, který zjistil nenormální stav nemoci a chtěl ji dát injekci, ale neţ ji
podloţil hlavu Řeháková dotrpěla. Lékař se ptal Řeháka co zesnulá pila odpověť zněla ţe nic, lékař
projevil soustrast a odjel. Obvodní lékař Dr. Jaroslav Čihák nařídil soudní pitvu, které se zůčastnili: Dr.
Čihák, Dr. Gellert, Dr. Puluj dále Velvarský soudce Sttadtmajer a soudní zapisovatel Jansa (Jansa ţenatý
v Nové Vsi, zatčen gestapem a umučen). K ruce měli Aneţku Víškovou z čp. 114 a obecní stráţník Josef
Prejza starší z čp. 1 kterým obec dala 20 Kč platu za asistenci. Rozborem byla zjištěna otrava námelem.
Vyšetřování řídili četnictvo z Kladna spolu se stanicí v Nové Vsi. První vyslech se konal ve škole odkud
večer Františka Řeháka odvezli do Velvar a druhý den do Prahy. Zatčený Řehák po 14ti denním vězení je
propuštěn pro nedostatek důkazů, protoţe rodiče Jůlie Řehákové kvůli dětem svědčili pro něj. Poslední noc
u neboţky z Řehákem byla Marie Zauzová roz. Tajflová, která snad zná celé tajemství smrti Řehákové.
Závěť
3-f
17.VIII Jůlie Řeháková zanechala závěť z 28-X 1932 v níţ odkazuje svoji polovinu, dluhů prostou stejným
dílem dětem, mimo to Haně peřiny na dvě postele, nádobí a šatstvo (Hana je pojištěna na 20.000 Kčs) a
Františkovi peřiny na 1 postel. Poručnikem si v závěti ţádá Josefa Kulku st. čp. 33.
Výsadba stromů
1-d
26.IX Jaroslav Hůla st z čp.43 vysazuje na vinici do poloviny pole třešně.
Umrtí
10-g
28.IX byla na Chrţinském hřbitově pohřbená M.Jeřabková vdova po cihláři z čis.p 7. Poslední čas ţila ve
Velvarském chorobinci.
2-d
1.X František Slavík starší přestavuje stavení u kterého je starobylý sklep. Na klenbě dveří sklepa je
letopočet r. 1722.
Umrtí
11-g
3.X zemřela Antonie Votavová ve věku 75 let manţelka Václava Votavy kapelníka z čp.77.
onemocnění
3-e
13.X Karel Vinš zdejší obchodník odvezl autem Dětinského otce třech dětí bydlícího ve špýcharu do
Roudnické nemocnice na rakovinu ţaludku.
9
Onemocnění
4-e
11.X potloukl se na motociklu čišnický učeň Zdeněk Řehák z čp.24 toho času v Liběchově. Převezen do
nemocnice v Mělníce.
Svadba
6-e
6.XI se vdala Marie Pokorná z čp. 11 dcera Aloise Pokorného do Mlčechvost za Doleţala, plavce na
vltavských lodích.
Narukuvání
3-b
7.XI zaznamenáno ţe rukovali na vojnu 1-XI na jaře odvedení. Do Chomutova Süssmilich Oldřich,
Kašpárek Jaroslav, na Smíchov Hofman Oldřich, Fencl Jaroslav, do Děčína Pekárek Ladislav.
Onemocnění
5-e
9.XI odjel Antonín Průša, kočí Röslerův do nemocnice Slánské, operován byl na slepé střevo.
Onemocnění
6-e
10.XI Marie Koderlová, dcera Boţeny Koderlové u Jana Votavy čp. 21 ma nervovou nemoc, „tanec
sv.Víta“ je léčena v Kralupech u Masarykovy péče Ochrana matek a dětí.
Umrtí
12-g
17.XI zemřel rodině Vernerové syn Karel ve stáří 19 dní narozený 28-X v čp.12.
onemocnění
7-e
3.XII si zlomil na liţich levou nohu Josef Kulka ml. a jeho otec si rovněţ poranil levou nohu a děd také.
Konec roku 1933
10
1934
krádeţ
1-f
2.I zvěděl František Slavik mistr kovářský ţe Václav Šebesta z čp.68, proboural společnou příčku pod
střechou a vlez na půdu Slavíkovou, kde odcizil 3 aţ 5 balíků po 100 kusech ozubů do podkov. Šebesta je
prodával v Sazené i ve Velvarech. Byly mu zabaveny a uloţeny u soudu.
Ples
1-b
6.I konala obec baráčníků ples v hostinci u Ţalmanů.
Draţba
1-d
11
10.I a 18.I konala se draţba na dříví v háji, kde se probíraly modříny a proklestily dva průseky na ochranu
proti poţáru. Na průseky vysázela obec akáty. Za dříví se strţilo přes 5000 Kč, dělníkům bylo vyplaceno
922.50 Kč.
Ples
2-b
21.I pořádal sbor dobrovolných hasičů ples u Kratochvílů.
Draţba
2-d
25.I draţba na dříví se konala nad Kříčkovic z probírky, část dřeva si ponechala obec na obnovení mostku
obecní váhy.
Umrtí
1-g
27.I zemřelo děcko Václava Ekharta z čp 1. křetěná Milada a narozená byla 22.V-1933.
Svadba
1-c
3.II se vdala Boţena Vaňková čp.3 za Františka Datla, řezníka z Blevic, bydleti bude v čp 3. Datel zatím
praktikuje řemeslo v Kralupech.
Přistěhování
3-b
7.II přistěhoval se do čp.118 Václav Křtěn z Loucké jenţ si ten domek koupil od Rolnické záloţny
Velvarské za 14.000 Kč.
Počasí
3-d
8.II v noci porazil silný západní vítr obecní plot 3 pole a 2 pilíře, u Plzáků snesl tašky ze sušárny.
Ples
4-b
11-II S.K Sazená pořádal maškarní ples v hostinci u Ţalmanů. Průvod maškar šel s hudbou od Ţalmanů
k soše u Kratochvílů a zpět k Ţalmanovům.
Odstřel zvěře
2-f
13.II o masopustní úterý ráno zastřelil Jan Süssmilich třetí lišku na horách proti Votavovu poli, přes které
teče voda od Plzákova lesíka u pískovny, kdysi tam byvala chmelnice.
Biograf
5-b
20.II přijel biograf Kopecký do hostince u „Kratochvílů“ a odjel do Hospozína 5.III asi po 15ti
představeních.
Umrtí
2-g
8.III zemřela Barbora Tučková z čp.89 ve stáří 63 let. Tučková byla ţena dráţního zřízence na odpočinku
Pohřeb se konal 11-III na hřbitov chrţinský.
12
Koupě
4-d
Na vinici koupil pole od Václava Kunerta ml. z čp.94 Václav Kazenský a v neckách Jan Süssmilich.
Divadlo
6-b
111.III školní děti sehrály u Kratochvílů hru: Průcha „Krakonošova medicína“. Hrály dvě přectavení
v sobotu vybráno 88 Kč a v neděli 382 Kč.
Oprava cest
5-d
Obec povezla pískem obecní silnici na hradskou, opravila plot u zahrady u transformátoru.
Koupě
6-d
Nový motocykl si koupil Václav Kunert z čp 94.
Výsadba
7-d
V březnu vysadil Václav Kazetský zahradu 2 řady třešní na vinici na poli koup. od Václava Kunerta ml.
Na svém poli vedle Kazetského vysáze jednu řadu František Suk z čp. 70 také třešně. Jan Süssmilich
vysázel tak zvané tvrdé ovocné stromy na poli v neckách, pole koupil v únoru od Václava Kunerta ml.
Vysázel ve 3 řadách asi 140 stromů, ale poměrně hustě na
4 m vzdálenost, stromy sy vzájemně stíní.
Obec vysázela 3500 akátových sazenic na různých místech. Sazenice koupila od zahradníka Krause
z Velvar a 21 ovocný strom na vylepšení, jednu lípu k mostu.
Krádeţ
3-f
15.III přistihl Antonín Košťál při krádeţi bramborů svého kočího Antonína Kratochvíla a Antonína Kejře
dělníka, oba propustil a předal sudu k potrestání u hospodářů Kratochvíl místo jiţ nedostal. U Košťála
nastoupil Jaroslav Štros, jenţ bydlí v čp 2.
Divadlo
7-b
1.IV sehráli baráčnici u Ţalmanů divadlo „Zuzančin pan kaprál“.
Počasí
8-d
Duben byl velmi teplý, ve stínu 27 stupňů nad.0 na slunci 39 stupňů.
Divadlo
8-b
6.V sehráli hasiči u Kratochvílů divadlo „Zámecké strašidlo“ při slabé návštěvě.
Odvod
9-b
12.V byl odvod branců ze Sazené: z 8 branců byli odvedení Václav Šindler čp.96 a Václav Hofman čp. 13
oba roč. 1913.
Máje
10-b
20.V máje u Ţalmanů pořádal Sportovní Klub Sazená „fodbalisté“.
13
Čis.potoka
9-d
Zdejší hospodáři vyvezli náplav z jalového potoka pod mostem.
Divadlo
11-b
17.VI Sportovní Klub Sazená spolu s ochotníky z Prahy sehrál divadlo „U bílého koníčka“ divadlo se hrálo
v přírodě na ostrůvku, na pozemku Františka Votavy za slabé účasti. Počasí poslouţilo, byl krásný slunný
den.
Stavba
10-d
U domu čp.77 postavil Jiří Votava krám na zboţí krejčovské.
Ţně
11-d
4.VII první ţitné panáky na Hradské na byvalém panském poli a současně na horách.
Tan.zábava
12-b
6.VII taneční zábavu pořádal u Ţalmanů Spor.Klub Sazená. Ranní hodinách a celé odpoledne pořádali
fodbalisté pohárový zápas. S.K. Sazená, S.K. Ledčice, S.K. Velká Bučina, S.K. Hleďsebe.
Svadba
2-c
8.VII měl svadbu v Ledčicích Václav Hájek čp.55 s Annou Kučerovou z Ledčic, bývalou sluţkou od
Kulků. Autem je vezl Josef Kulka ml.
onemocnění
1-e
20.VII sjel večer u Vítova ze silnice autem František Řehák z čp 30. Auto se převrátilo při čemţ se rozbilo
sklo. Řehák se pořezal na levé ruce, v neděli odjel do Roudnické nemocnice, měl otravu krve. V nemocnici se
zdrţel do 18.VIII. Příčina nehody: Auto jedoucí proti Františku Řehákovi neztlumilo světla, která jej
oslnila.
Vystěhování
13-b
1.VIII dal Bohumil Poslt soudně vystěhovat Bedřicha Hadrbolce z čp.12-Nábytek mu uloţili do hasičského
skladiště, postiţeného Hadrbolce přijal do domu Josef Kříček z čp.54.
onemocnění
2-e
3.VIII si zlomil levou ruku Jaroslav Opřátko 14letý, Karel Vinš jej ošetřil a odvezl do Slánské nemocnice.
K nehodě přišel u Josefa Kuchaře čp.16 při mlácení obilí.
Umrtí
3-g
5.VIII zemřel ve mlýně Václav Šedivý soukromník stár 72 roky. Pohřben ve středu 8.VIII na praţský
hřbitov „na Lišce“
14
onemocnění
3-e
25.VIII do nemocnice v Slaném odjel Bohumil Císař čp.32 a Marta Císařová čp.32. Záškrtem stůně mladší
syn Ladislava Podrackého a Josef Otýlie Baigotová rovněţ v nemocnici Slánské.
Prodej 12-d
2.IX prodávala paní Litomiská Karolína z čp 40 nábytek. Myslivárnu prodala Ing. Karlu Rosenkranzovi.
Vystěhování
14-b
5.IX odstěhoval autem Černík z Velvar rodinu Hadrbolcovou a její nábytek uloţený v hasičském skladišti
do Skorkova u Ml.Boleslavě za 360.- Kč.
Onemocnění
4-e
14.IX záškrtem onemocněla Věra Süssmilichová čp. 115, odvezena do Roudnické nemocnice.
Vystěhování
15-b
19.IX odstěhoval se hostinský Karel Fuks od Kuchařů do Zlosyně, kde bude mít vlastní hostinec. U
Kuchařů se stal hostinskym František Nezbeda, pojišťovací zřízenec od pojišťovny „Lípa“.
Svadba
3-c
29.IX měla svadbu Anna Šelichová z čp.71 s Kubíčkem krejčím z Velvar. Kubíček je rodem ze Slovenska.
Divadlo
16-b
30.XI sehráli sportovci divadlo u Ţalmanů „Láska si nedá poroučet“.
Vystěhování
17-b
3.X odstěhovala se z myslivárny Karolina Zitomiská. Košťál Josef zastřelil jeho psa jenţ měl býti předán
novému majiteli Rosenkrancovi. Úředně oprávněný mistr zednický z Nové Vsi provádí v myslivárně značné
opravy, parkety do všech místností.
Narození
1-a
22.X rodině Vernerové z čp.12 se narodil syn v akátech nad domkem Hofmanovým čp.108.
besídka
18-b
28.X školní děti sehrály besídku u Kratochvílů při volném vstupu. Před začátkem představení promluvil
Antonín Hofman st. jménem všech korporací a k 28. říjnu. Nápravnik Emil zdejší řidicí vzpomenul umrtí 3
našich zahraničních přátel – krále srbského, Alexandra Sjednotitele a Barthou Ludvik franc.min.zahraničí
Poincaré, franc. bývalý presidenta republiky. Dále zemřelého Adolfa Prokůpka, presidenta zemědělské rady.
Návštěva byla velmi četná.
Výsadba
13-d
5.XI obec vysázea po návsi za vyhynulé hrušky nové stromy z okresní školky v ceně 285.- Kč. Od vysázení
zaplaceno 122.50Kč
15
narození
2-a
7.XI se narodil syn rodině Oldřicha Bečváře.
Umrtí
4-g
14.XI zemřela Jůlie Kubíčková roz. Kytková čp.26 ve stáří 70 let. Pohřeb v pátek 16.XI odpoledne.
Pohřeb
5-g
16.XI odpoledne měla pohřeb na Chrţíně Bedřiška Vránková švadlena asi 20letá, zemřela na tuberkulosu
plic. Bedřiška se na Chrţín odstěhovala se svou babičkou ze Sazené.
Posvícení
19-b
25.XI posvícenskou taneční zabavu u Šeflů pořádal hostinský, hudba hrála Hrachoviny z Velvar.
V hostinci u Ţalmanů pořádal S.K.Sazená, měl dvě hudby jednu objednal František Řehák ml. Plachého
z Velvar, Zdeněk Vosmík, Šimrala z Nové Vsi, hrálo se po oba dny.
Přistěhování
20-b
Přistěhoval se do Nezbedova domku čp.96 elektromonter B. Voděnka, ţenatý bezdětný z Mělníka.
Svadba
4-c
Vdala se Jarmila Tlustá čp.49 za Václava Karpfa pasíře z Prahy.
Narození
3-a
Narodila se dceruška křtěná Hana, Anně Vojtěchovské rozené Kulhavé – zemřela Hanička 29.XI u
Führerů.
Hon
4-f
15.XII byl hon na zajíce, zastřeleno 167 zajíců.
Kabaret
20-b
16.XII v neděli pořádal S.K.Sazena mikulášskou zábavu „kabaret“ u Ţalmanů.
Odstěhoval
21-b
Odstěhoval se Datel řezník zeť Václava Vaňka do Vraňan.
Stavba
14-d
Novou krytinu z leteckých falcových tašek dával Josef Kuchař.
Narození
4-a
Dceruška křtěná Jiřinka se narodila Součkové-Novákové z čp.106.
16
Svadba
5-c
26.XII se oţenil Josef Novák řezník z čp.70 s Jiřinou Sukovou z čp.1.
umrtí
6-g
29.XII zemřela Marie Chacevičová rozená Králová, na zánět mozkových blan. Pohřeb byl na nový rok.
Draţba
15-d
Obec draţbou prodávala modřínový les nad studánkou „na dílečkách“ na stojato. Utrţilo se asi 5000 Kč.
Les se pokácel protoţe byl nemocný.
Sucho
16-d
Rok 1934 byl hospodářsky nepříznivý = suchá zima, jaro málo vlhké a horké, léto suché, podzim mírně
vlhký. Neúroda obilím od 40-80%, řepy od 20 do 40%. Suchem postiţeno bylo v republice 45 okresů.
Rolníkům byla dána výpomoc na nákup krmiva hlavně slámy, pak slíbena sleva daní a přiráţek.
Konec roku 1934
1935
ples
1-b
6.I pořádala jednota Sokol ples v hostinci u Ţalmanů s dobrým peněţním vysledkem.
Soc.pomoc
2-b
Obec Sazená dostala první příděl 60 lístků po 10 Kč pro nezaměstnané.
V obci se leduje
1-d
14.I začali vozit led, Josef Ţalman hostinský na malé straně, Gustaf Šefl hostinský u Kratochvílů, Jan
Šafránek řezník v nájmu u Josef Košťála, Josef Pekárek řezník, František Nezbeda hostinský u Josefa
Kuchaře. Mrazy jsou mírné, blízko pod nulou.
Svadba
1-c
19.I měla svadbu Marie Šeflová 21letá, dcera hostinského čp.35 s Jar. Němcem krejčím z Velvar, jenţ
t.č.byl na jedno měsiční dovolené z vojny.
Svadba 2-c
Jednatel banky Slávie František Řehák z čp.30, s Helenou Novotnou, majitelkou hostince z Mlčechvost.měl
svadbu.
Ples
3-b
20.I byl ples obce baráčnické v hostinci u Kratochvílů.
17
Ples
4-b
3.II pořádaly hasiči ples v hostinci u Kratochvílů, Na tento den byl v noci velký vítr se sněhovými
vánicemi. K ránu v půl 6. se silně zablesklo a zahřmělo.
Přistěhování
5-b
9.II se přistěhoval dvěma auty nábytek do myslivárny Ing Rosenkranz.
Onemocnění
1-e
11.II roztonal se stráţník Josef Prejza starší. Dle lékařského vysvědčení (Dr. Pavlik z Velvar) má rozedmu
plic, nebude moci aspoň 3 týdny konati sluţbu, nikdy pak uţ ne sluţbu noční.
(on ji nekonal stejně).
Ples
6-b
23.II se pořádal maškarní ples v hostinci u Ţalmanů pořadatelé Sportovní Klub Sazená vyšli se strátou.
Ustanovení
1-f
Obecní zastupitelstvo ustanovilo stráţníkem Františka Šindlera z čp.126. Šindler je ruský legionář z první
světové války.
Onemocnění
2-e
13.III ranila mrtvice na levou půli těla Zdeňka Císaře z čp.74. Byl odvezen do nemocnice v Roudnici
k dalšímu ošetřování.
Vraţda sebe vraţda
1-g
27.III ve středu asi o půl 11 hodině dopoledne skončila svůj ţivot 20letá Růţena Pokorná z čp.112 dcera
Aloise Pokorného. Ţivot Růţeny a svůj ukončil tak zvaným telecím řezem (podřezáním) Alois Hennem
z Prahy, zřízencem elektr.drah, ţenatým a otcem 1 dítěte. Od pondělka pobyvali spolu v okolí Sazené, ve
středu mluvil s nimi na cestě ke studánce Ant.Kašpárek z čp.65. Václav Pokorný a Jůlie Pokorná z čp. 101,
která zvala Růţenu, aby se vrátila domů. Ta vzkázala matce, aby si pro ni přišla. Pak šli oba zpět od
Hůlovy zahrádky ke studánce a krátce potom v místě, kde se odděluje do lesa cesta k poli Václava Řeháka,
viděli je lidé padati k zemi. Nejblíţe byl asi 150 kroků stráţník František Šindler, který přicházel po cestě
od „hor“. Neţ došel stráţník knim byla Růţena i vrah sebe vrah mrtvi. 29 měla Růţena Pokorná pohřeb na
Chrţíně u sv. Klimenta z márnice, kam byla převezena z místě činu, obřady se konaly ve 2 hodiny
odpoledne. V 1 hodinu přišla bouře s blesky a hřměním se sněhovou vánicí, přitom byl veliký vítr, který trval
s přeháňkami aţ do večera. K večeru klesla teplota na 0 stupňů a vyjasnilo se. Aloise Henna dala převézti
jeho ţena do Prahy.
Onemocnění
3-e
30.III Jiří Hausman, právník čp.4 byl odvezen do nemocnice na Bulovku v Praze. Nemocen byl chřipkou
asi 14 dní. Po chřipce dostavily se těţké následky.
18
Prodej
2-d
Václav Kunert čp. 94 a 95 vyprodal hospodářské nářadí a stroje, pokouší se prodati také pole a budovy.
Výsadba
3-d
Josef Plzák z čp. 5 vysadil ovocný sad (třešna, višně) ve strţi běţící od „hor“. Sadbu koupil od f.Košak
z Berouna.
Umrtí
2-g
4.IV zemřel v Praze na Bulovce (nemocnice) právník Jiří Hausman ze Sazené čp. 4 po chřipce, k níţ se
přidruţil zánět mozkových blan. Právě měl nastoupiti do sluţby soudcovské. Stár byl 29 roků, sloţil
všechny 3 státní zkoušky. Spopelněn byl v Praze.
Umrtí
3-g
6.IV zemřel Josef Kunert z čp. 94 ve stáří 82 let. Jeho majetek přešel na vnuka Václava Kunerta, který
připravil opravdu špatné stáří svému dědovi, trochu hladu a bídy za takový majetek. (jedno patrový dům a
kolem 24 korců pole). Pohřeb se konal za slabé účasti na hřbitov Chrţinský.
Odstěhování
7-b
13.IV se odstěhovala Boţena Kunertová z čp.,94-95 do Prahy a krátce na to i její syn Václav, který půjde
na vojenské cvičen. Dům i neprodané pole pronajal.
Přestěhování
8-b
20.IV se přestěhovala do čp.96 vdova Dětinská s dcerou z Vinšovy sýpky. Platiti bude 600 Kč.
Draţba
4-d
22.IV byla draţba na obecní trávu, strţilo se asi 600 Kč.
Ţivelní
5-d
25.IV při odpolední bouři v1 hod. sjel blesk po hromosvodu Cinkových a přerazil jeden drát elektr.vedení.
Téhoţ dne počal elektrárenský svaz vyměňovati dřevěné sloupy sekunderního vedení a bude stavěti sloupy
betonové.
Koupě
6-d
26.IV koupila obec od Novotného Josefa z Chrţína pole asi 1 ½ korce pod Kozelci za 1500 Kč. Starosta
Antonín Košťal podepsal kupní smlouvu za obec Sazenou.
Onemocnění
4-c
30.IV při práci na poli v Myčíně protrhl si kýlu Ant. Horman z čp. 109. – 1.V jej odvezli na operaci do
nemocnice v Roudnici, kde byl ihned operován, vrátil se 22.V.
19
umrtí
4-g
5.V zemřel šestiletý Miroslav Votava z čp 117. V lednu onemocněl mozkovou chřipkou, byl v nemocnici
v Praze na Bulovce, zemřel doma. Pohřben na hřbitově u sv. Klimenta, drůţičky byli jen malé.
Koupě
7-d
11.V Václav Kunert čp. 94-95 má zánovní nákladní auto „ševrolet“. 13.V František Řehák z čp. 30 má
nové auto osobní šestiválc.limusínu zn. „Praga“.
Odvob branců
9-b
15.V se konal odvod branců roč. 1913, 1914, odvody byly ve Velvarech v hotelu Rolnická záloţna. Ze
dvanácti jsou odvedeni tři Rudolf Louţecký dělník, František Slavik čišnik a Oldřich Prejza tesař. Eger
Jaroslav řezník a mistr Čech v boxu za těţkou váhu šel k odvodu rovněţ za III třídu ale odveden nebyl.
Druhá třída jsou branci: Prejza František automechanik, Fencl Alois zedník, Šebesta Václav za Novou
Ves dělník, Vosmík Zdeněk strojník, Řehák František zedník z č. 30m Souček Václav Dělník, Votava Josef
rolník z. čp. 21. Branci šli s kapelou a v hostinci u Ţalmanů na malé straně pořádali taneční zábavu.
Onemocnění
5-e
17.V odvezl Karel Vinš do nemocnice Šeflovou hostinskou č. 35 na operaci do Slaného, vrátila se 6.VI.35.
volby
10-b
19.V ve voličských seznamech pro obec Sazenou je zapsáno 366 voličů t.j. 180 ţen a 186 muţů. Z nich
volilo 179 muţů a 1 náhradní člen volební komise za stranu kommunistickou z Nové Vsi Ludvik
Koktan.Pro sněmovnu poslaneckou odevzdáno bylo 349 obálek, 1 prázdná, 348 platných hlasů. Pro senát
bylo 153 muţů a 1 z Nové Vsi, 149 ţen celkem 302 voliči. Hlasů obdrţeli strany:
pro sněm
pro senát
1. Republikánská strana
108
96
2. Čs.demokr.social.strana
89
72
3. Čs.národ.sociál.strana
41
33
4.Komunistická strana
30
29
5. Čs.lidová strana
12
12
6.Kand.der.socialdem.Arbaitspartie
8.Kand.der.Bundes.der Zadwirk.
9. Kand.der deutschen Christiozialen
10. Čs.str.ţivnost.obchod.střestavovská
49
48
11. Kand. Der Sudeten-deutschen.
12. Kand.der.Christl.soc.Landespar.
13. Národní obec fašistická
2
15.Kand.der Wirtschaftspart.
16. Národní sjednocení
17
13
----------------------------------349
303 hlas.
Bouře
8-d
11.VI odpoledne ve 3 hodiny bylo ve stínu 33 stupňů C, ve 4 hodiny vyvstala buře, pršelo hodinu a krou
s deštěm padaly půl hodiny. Bylo mnoho vody, která pobořila hraniční zeď mezi Pekárkem a Votavou,
20
v délce 10 m. Silný příval běţící rigolem od Kučery ucpal mostekpřed školními vraty a voda vystoupila aţ
na dvůr školní odkud vnikla do školních sklepů, kde byla půl m vysoko. Hasiči vodu zčásti vypumpovali a
zčásti se vsákla do dlaţby. Nad cihelnou Hausmanovou protrhla voda hráz slouţící jako přejezd přes
Hausmanovou rokel, voda tekla přes 3 hodiny do potoka, valila se po celé šíři silnice u transformátoru
nanesla mnoho bahna a podemlela jeden patník se zábradlím. Od pískovny u Bečvářů čp. 62 převalila se
přes silnici a zanesla ji velkými kameny opukovými. Oldřichovi Bečvářovi porazila voda horní plot a
zatopila dvůr. Také se vylila voda z mlýnského potoka. Pole Františka Řeháka nad myslivárnou bylo
strháno a voda vnikla přes všechny ochranné hráze do myslivárny. Cesta pod „horama“ jest hluboce vymleta.
Škoda způsobená krupobitím i povodní je velká.
Umrtí
4-g
24.VI zemřel Bohumil Císař, rolník na odpočinku z čp. 32 po dlouhé nemoci ve věku 73 let. Pohřeb se konal
na hřbitov evangelický v Ledčicích.
Onemocnění
6-e
30.VI byl odvezen do roudnické nemocnice Antonín Hausman st. z čp. 4. Onemocněl zánět moč.měchýře.
onemocnění
7-e
1.VII odešel Pokorný František čp. 108 do lázní Bohdaneč, léčí revma na Léčebný fond. Řehák František
z čp. 30 odešel do lázní Gräfenbergu v zemi Moravskoslezské.
Přestavba
9-d
9.VII Karel Vinš pokryl střechu obchodu taškami leteckými, staré dal na špejchar, který pronajme na sklad
obilí Hospodářskému druţstvu z Velvar. Druţstvo zařídilo eletrickou zdviţ na obilí.
Svadba
3-e
15.VII měla svadbu Anna Košťálová z čp. 19 se Zdeňkem Hudečkem statkářem z Černuce.
Umrtí
5-g
9.VIII zemřela Emilie Bečvářová,zemřela na nezhojitelnou nemoc padoucnici bylo jí 26 let.
Dcera Jaroslava Bečváře pokrejvače z čp. 56 měla pohřeb v neděli 11-VIII na hřbitov v chrţíně.
Přestavba
10-d
27.VIII stavitelský podnik Fidler a Potůček z Nové Vsi sbourali střechu na čp. 106 a polovinu domku
zvýšili a pocelém domku udělali rovnou sřechu.
Nastoupení
2-f
5.IX Josef Prejza nastoupil opět sluţbu jako noční hlídač. Šindler Frant.zůstává stráţníkem dále.
Nastoupení
3-f
1.IX byl přijat k finanční strázi Václav Řehák. Chodil do kursu a od 1.XII je na hranicích v Schönbachu u
Podmokel.
21
Narození
1-a
7.IX se narodil Františkovi Nezbedovi syn křtěný Václav.
Svadba
4-c
14.IX se vdala Růţena Pokorná z čp. 108 do Kralup n/Vl za Karla Šmída řezníka.
Odh.desky
11-b
22.IX byla odhalena pamětní deska na hřbitově chţinském u sv. Klimenta Dru Ant.Strnadovi hvězdáři
praţskému, který zemřel r. 1799 v Sazené
divadlo
12-b
28.IX sportovní klub Sazená sehrál u Ţalmanů v hostinci na malé straně „Tulácké dobrodruţství“ od
K.Piskoře.
Narukování
13-b
1.X odešli na vojnu Louţecký Rudolf z čp. 103 a František Slavik čp. 42, Oldřich Prejza
čp. 1.
Besídka 14-b
27.X sehrály školní děti besídku na oslavu svátku svobody u Kratochvílů. Vybráno bylo na dobrovolném
256.10 Kč vylohy 20 Kč sál a 3.20 Kč u Votavy Jiřího za látku pro Kašpárka.
Krádeţ
5-f
8.XI asi ke 4 hodině z rána v Nové Vsi před hostincem Satranovým stáli 3 četnici. Proti nim jeli 3 cyklisté
beze světla, vrazili do četníků a váţně je zranili. Zanechali na místě kola a kořist. Ukázalo se, ţe ukradli
v Sazené v čp. 6 u Cinků slepice. Slepice, zabité, byly vráceny Cinkovům.
Umrtí
6-g
10.XI v neděli byl na Chrţíně v hostinci Eman Zahajský čp 15 raněn mrtvicí. Zemřel u své dcery Marie
provdané v Dolní Kamenici 12-XI pohřeb měl v pátek 15-XI odpoledne. Hudba novoveského podpůrného
spolku „Palacký“.
Odstěhování
14-b
12.XI odešel ze Sazené František Kejř čp. 21 prý do Roudnice. Kejř je nevlastní bratr po otci Josefa
Votavy.
Václav Kunert, jenţ se přestěhoval do Luţce s autem a šoférem, autem rozváţel minerální vodu. Právě se
prý znovu odstěhoval do Chrástu u Všetat, ale bez automobilu, který prodal.
Umrtí
7-g
29.XI zemřela v zámku Anna Šindlerová vdova po stráţníku v 72 letech. Pohřeb v neděli 1-XII odpoledne.
Byla členkou dobroč.obce baráčnické od které byla hudba.
22
Zábavava
15-b
8.XII na malé straně v hostinci u Ţalmanů byla mikulášská zábava, kterou pořádal Sportovní Klub
Sazená.
Soupis
6-f
22.XII Statistika zvířectva u 121 chovatele: hus 143, kachen 27, krůt 6, slepic 1.502, holubů 561,
Hovězího dobytka 240 kusů, z toho 17 volů, 2 byci k chovu, 34 koně, 135 koz, 300 prasat z toho 60 prasnic
a 2 plemenici (kanci).
Konec roku 1935
1936
přistěhování
16-b
1.I nastěhoval se Václav Komeda k otci do čp. 45 a ke konci lednu byl přijat za dělníka v továrně V.C.P.
v Nelahozevsi. Místo něho bydlí v čp. 20 Josef Novák, kočí Kulkův, z domku čp. 70. Tento domek koupil
Josef Kratochvíl (hrbatej) vyučený švecples
17-b
5.I ples hasičů u Kratochvilů.
Změna sluţ.
1-f
6.I nastoupil sluţbu František Šindler jako cestář na silnici do Mlčechvost a Vepřku. Josef Prejza koná
sluţbu stráţní i hlídací sám.
23
Odstěhování
1-b
12.I odstěhovali se Karpfovi a Tlustých do Prahy.
Umrtí
1-g
13.I zemřela Anna Kavková stará 65 let čp. 83. Pohřeb měla na hřbitov chrţinský ve čtvrtek 16.I.
ples
2-b
18.I se konal baráčnický ples u Ţalmanů.
Onemocnění
1-e
19.I vrátila se domů v České dětské nemocnice Blaţenka Pokorná čp. 11. Léčena byla na srdeční vadu.
Draţba
1-d
24.I prodal Jaroslav Plzák(Matouš přezdívka) čp. 29 na stojato v draţbě les na horách.
Onemocnění
2-e
26.I Anna Šimáková z čp 9 spadla se ţebříku a vyvrtla si levou nohu, levou ruku pohmoţdila.
Marie Ekhartová byla odvezena do Slánské nemocnice na zánět slepého střeva.
Ples
3-b
1.II se konal sokolský ples na malé straně u Ţalmanů.
Odstěhování
4-b
7.II odstěhoval se do Prahy Josef Svoboda, který má za ţenu Annu Vinšovou ze zámku, je vodoměřič u
města.
Zábava
5b
26.II Pořádal SKS maškarní zábavu u Ţalmanu v průvodem po vsi. Od Ţalmanu k Podrackým přes dvůr,
na silnici, pod háj a zpět podle Zahajských k Ţalmanovům. Masek bylo asi 15.
Umrtí
2g
18.II Zemřel Josef Řehák kdysi hostinský a sadař, potom rolník v Sazené čp 23 stár 71 let. Velmi dobře
rozuměl hrám v karty takţe spoluhráči jej ţertem nazývali „profesorem“ nebo „docentem“. Pohřeb 20/II do
Lečic.
Onemocnění
3e
27.II Antonín Kopecký, cihlář čp. 36 zlomil si nohu na hřišti SKS pod zámkem, postiţenou kostiţerem.
Poprvé kopal, srazil se s druhým hráčem.
24
Přestěhování
6b
29.II Přestěhoval se Josef Kušina z čp. 64 do Vinšovy sýpky 113 měl stavební komisi na přestavbu domku
oslava
2b
6.III V obci slavil 86 narozeniny přes. Masaryka hasičský sbor, hořicí hranici večer na myslivnou.
Krádeţ
1f
7.III V noci ze 6 na 7 březen vyloupeny byla ve škole pokladna kampeličky. Odcizeno 9000-. Po
pachatelích není stopy. Kromě obou četníků z Nové Vši byl tu okresní velitel Úţic a odpoledne přijela
pátrací stanice četnická z Kladna. Odnesla si část pancéřové desky, a kul bavlněné vesty kterou nalezli
v popelu. K večeru přijel téţ zástupce banky Slavie zjistit škodu.
Zábava
7b
7.III TJ. Sokol pořádala v neděli odpoledne tělocvičnou besídku v zámku.
Hlášení
Hlášení krádeţe
2f
10.III Přivezli čtyři četnici kladenští a velitel Novoveský asi 107- Kč, které nalezli v Lešanech u kohosi
podezřelého, ţe byl v tlupě chrţínské. Peníze byly u něho nalezeny ve chlívku ve skleničce. Podezřelý nebyl
doma.
18/III Hlásili četnici z Nové Vsi, ţe zatkli Böhma hlavního lupiče a nalezli v Lešanech asi polovinu
peněz.
Nález mincí
3f
11/III nalezl Josef Kušina, kdyţ boural domek poklad stříbrných a zlatých minci z doby Rudolfa II a
pozdější. Mince byly drobné i velké. Poklad váţil asi 4 kg. Nebyl v ţádné nádobě. Kdyţ Kušina odboural
nástavbu nad přízemní klenbou, povolilo zdivo a klenba se sesula. Tak se poklad vysypal ze zdi ven. Jsou
v něm peníze francouzské, také německé z monete aurea hamburgensis Nejstarší datum z 1677
zabaveni minci
4f
18/III zabavili četnici Kušinovům poklad asi 1.30 kg pro Památkový úřad.
Zábava
8b
22/III V neděli pořádal S.K.S. taneční zábavj na Malé straně u Ţalmanů.
Přestavba
2d
Josef Kušina č 64 provádí přestavbu ze základu. Vilem Erlich ml. č 91 přistavuje světnici. Josef Kuchař č
16 přistavuje na dvoře vedle výčepu 1 místnost pro hostinského F Nezbedu. Jarmila Plzáková č 106
přistavuje koupelnu. Petříček Václav č 52 přestavuje obytné stavení vchodem ke stodole.
25
Výsadba
3d
5/IV Obec v dubnu vysazuje stráň nad studánkou podle plánu lesního hospodářství, který pořídil lesní
z Dol.Beřkovic Eugen Profeld. Asi tisíc výkopku opatřila si obec doma, na Cinkovic břehu u potoka 5000
jasanu na horách 5000 bříz akáty 2000. Ostatní stromky duby 2000 javory 100 habry 2000 jasany 6000
vykopali s Prejzou naši lidé ve Veltruském háji (parku). Za 11.000 stromku zaplaceno bylo tři sta Kč.
Z toho dostal hajný 100 Kč a lesní 200 Kč. Celkem bylo vysázeno 17.400 lesních stromků a nůše ţaludů.
Sázel se ţalud ke stromečku.
Divadlo
9b
5/IV a 12/IV sehrála kočující divadelní společnost dvě představení. Přišli vţdy z Vetrus.
Umrtí
3g
11/IV zemřela Rosalie Šelichová 92 roky vdova po cestáři z č 71.
Stavba
4d
18/IV Stavěli zednici na účet obce pilíře u obojích vrat školních. Vrata spravili kováři František Slavik a
Václav Kubíček.
Draţba na dům č 15
5d
24/IV Byla soudní draţba na dům čp 15 (Zahajský) koupil jej obchodník z Velvar Vilímek pro záloţnu.
Odvod branců
10b
11/V šlo k odvodu 10 branců na 3 třídu: odvedeni byli: Alois Fencl, Antonín Křtěn, František Prejza,
Václav Souček, Václav Šebesta, Jan Víšek, Zdeněk Vosmik, Josef Votava. Nebyl odveden František Řehák
a ¨František Pokorný.
Onemocnění
4e
15/V Byla odvezena Vinšem do slanské nemocnice Boţena Koderlová, hospodyně u Jana Votavy č 21
nemoc ţlučová.
Hodnosť inţenyra
5f
30/V Jan Kocik syn řidicího učitele zdejší školy dostudoval na čes.technice s hodnosti inţenýra
s prospěchem velmi dobrým.
Sjezd
11b
28/VI Sjezd 9. ţupy hasičske v Sazené, veřejné vystoupení na hřišti S.K.S. u zámku odpoledne:cvičilo
ţactvo h. a d dorost, h+d, a hasiči. Po cvičeni byl koncert. V 5 hod. přiletělo letadlo m.e l. pilot Pánek
z Kralup a naznačil útok zápalnou bombou. Hasiči pak vykonali zkoušku s novou motorovou stříkačkou,
kterou právě koupil sbor zasičský od firmy Stratílek Vysoké Mýto. Starou stříkačku převzala firma v ceně
5000 Kč a na motorovou doplatil sbor hotově 17.000. Večer byla taneční zábava v hostinci u Kratochvílů.
Slavnost se vydařila při pěkném počasí. Odpoledne byl přítomen okresní hejtman vl. rada Dr. Bočánek a
s ním kontrolor oú Jar. Frank. Sbor hasičsky je pozval.
26
30/VI Byla stavební komise v č 15. Tento dům koupil Václav Dlabač pekař z Košíř a přistaví tam pekárnu
na chléb a bíle pečivo a cukrovinky.
Odstěhování
12b
2/VII Odstěhoval se z č 12 kočí Bohumil Verner do Ješína.
Odstěhování
6b
19/VII Odstěhoval se z č 15 J. Náměstek ţebrák na Uhy Nové.
Předání obch.
6f
1/VIII Převzal obchod od Karla Vinše Václav Pokorný z Dobříně u Roudnice. Před tím byl zaměstnán ve
„Duţce“ v Dobříni. Ten den se vrátila Boţena Šnýdrova z č 81 z porodnice s narozeným synkem.
Přestěhování
2b
6/VIII Přestěhoval se Václav Komeda z č 45 do č 114 do Mlíčnice k Víškovům.
Ţně
5d
8/VIII Václav Kubíček sklidil všecko obilí a vymlátil ţito a přenici. Pšenice sypala 4.20 q po korci
14/VIII Pořidila si Anna Opřátková č 67 elektrický motor ½ Ks k mandlu.
Odstěhování
7b
19/VIII Odstěhovala se Aneţka Egrova válečná vdova po krejčím z č 93 do Kladna ku své dceři Blaţeněš
provdané Pavelkové a do jejího domku se nastěhoval František Kulhavý tesař. Ten den po prvé pekl Václav
Dlabač chleba v č 15
socha
6d
26/VIII Sluţka Marie od Ladislava Podrackého srazila vozem sochu sv.Kateřiny s mostu do potoka
vyhýbala se proti jedoucímu povozu, sama vezla naloţené obilí.
Svatba
1e
29/VIII Oţenil se Josef Louţecký mistr zednický z č 104 do Prahy.
Onemocnění
5e
1/IX Přišel ze sanatoria v Prosečnici František Opřátko čišník, kde byl 3 měs na lečeni
onemocněni
6e
Koncem srpna onemocněl obecní stráţník Josef Prejza zápalem plic
27
Oprava sochy
6d
Ve dnech 14-15-16 září sestavil Václav Šnýdr z kusu a znovu na mostě postavil sochu sv.Kateřiny. viz
26/8. Kusy spojil cementem. Výlohy platí Ladislav Podracky. Příkaz k postaveni sochy dal Památkový
úřad v Praze.
Svatba
2c
26/IX Josef Řehák z č 245 syn rolnika dělník v Tukárně v Nelahozevsi odán ve Veltrusích s Jiřinou
Dětinskou z č 96.
Svatba
3c
27/IX Jaroslav Pekárek malorolník z č 8 odán na Chrţíně s Anou Fenclovou dcera cestáře z č 41
Nastoupení
7f
30/IX Odešel inţ. Jan Kocik na Slovensko do Bratislavy ke krajinskému úřadu
cukrovar
7d
5/X Začal cukrovar ve Velvarech přijímati cukrovku
vystěhování
17b
16/X Odstěhoval se Jaroslav Štros z č 95 u Kunertu do Černuce. Kočí od Košťálu, místo něho slouţí Václav
Šnydr.
Přestěhování
18b
19/X Přestěhovala se Boţena Šnýdrová ze zámku (ke) do č 95 ke Kunertovům. U Kunertu bydlí dělnici
kteří tu stavěji protiletadlové kryty.
Svatba
4c
25/X Měla svatbu Anna Petříčková ze zámku s Františkem Makovcem zednikem z Chrţína. Ten den
odpoledne měla pohřeb matka AdolfaFührera z č 69 hudbu hrál Rychtařík z Kralup
narukování
19b
Narukovali: Antonín Křten, Josef Votava, Jan Víšek, Václav Souček, František Prejza, Zdeněk Vosmik,
Alois Fencl.
Hon
8f
19/XII Hon v Sazené zastřeleno 334 zajicu
31/XII U 8 pěstitelu jest 90 úlů včelstva zazimovaných
Konec roku 1936
28
1937
přestěhování
1b
Nový rok začíná v pátek: u hospodářů vymeňují kočové místa. Josef Konrád kočí u Bohumila Poslta
nastoupil místo u Josefa Košťála a stěhoval se z čp 12 do čp 95. A do čísla 12 se přestěhoval Jaroslav Štros.
Ples
2b
2/I Hasičsky ples pořadaný u Kratochvílu se vydařil¨draţba
1d
6/I a 10 ledna se konala draţba na obecní babky na akáty, a doubí na horách
umrtí
1g
17/I Zemřela Julie Kazetská stáří 68 čp 60 vdova po obchodníku. Pohřbena bude na evangelický hřbitov do
Ledčic 19 ledna
poţár v čů 18
2d
21/1 V č 18 majetek Josefa Košťála, se na půdě od komína oheň. Schořelo 26 for vojtěšky v čísle tom bydlí
řezník Jan Šafránek který poţárem utrpěl škodu. Šafránek byl ten den v Praze v Košťál ve Velvarech.
Ples
3b
23/I Ples obce baráčnicke u Šeflu – Kratochvílů se pěkně vydařil.
Přestavba
3d
10 II Stavitel Minářík z Veltrus postavil krov na dům č 18 a druhý den zednici opravili zdi pod střechou a
postavili komín, který byl po poţáru strţen. Počasí bylo mírné teplota nad 0.
Poţár stohu
3d
10 II Po osmé hodině večerní schořel na Jálové stoh slámy Josefu Plzákovi čp 5. Balo v něm téţ 10 vozu
slámy Jindřichovy čp 31.
Divadlo 4b
14 II Ochotnici Sokola Novoveského sehráli u Šeflu Kratochvílů „My tři mušketýři“ ve prospěch
sazenského sokola a sboru hasičského.
Pokus sebevraţ
2g
19 II Pokusila se o otravu lysolem Anna Šimáková čp 9. Její muţ odrazil ji láhev od úst, tak ţe si jen
popálila ústa, z čehoţ se brzy zotavila.
Návrat z voj.
5b
27 II Vrátil se z činné sluţby vojenské Josef Votava z čp. 21
29
umrtí
3g
1 III Večer zemřel Antonín Hejlik mistr kolářský z čp 25 stáří 80 let. Se svoji ţenou ţil 56 let, měli spolu 2
syny a 6 dcer. Jako 4 dítě svých rodičj podědil chalupu, bylo dětí 8, šest synu a dvě dcery. Pohřeb bude ve
čtvrtek 4/3 na Chrţín.
Cirkus
6b
4 III V hostinci u Ţalmanu zastavil se na 3 dny cirkus Janeček, asi 30 zvířat s zrůdy
narození
1a
8 III Narodil se Josefu Řehakovi čp 96 syn Jiří Řehák pracuje v továrně na dyhy v Kralupech.
Vyzvědači
1f
19 III Rolník Antonín Rösler zpozoroval na Vinici dva vyzvědače, kteří tam fotografovali. Šel dolu do vsi
a s Antonínem Vosmikem obchodnikem z čp 35 se vrátil k ním. Odňali jím fotoaparát a vedli je do vsi,
předali vojákům, kteří tu právě byli. Ti odvedli oba muţe do Velvar. Z Velvar je četnici přivezli v autu zpět
do Sazené. Vyšetřili a odvezli je oba do Prahy.
Přestavba
5d
V březnu přestavěla obec mostek přes jalový potok u Košťálovy sušárny. Místo dřevěných trámců vystavěl
tam architekt Fidler z Nové Vsi z betonu rozpočet = 8 tisíc. V květnu se uţ muţe po něm jezditi.
Divadlo
7b
28 III Sehrali hasiči v hostinci u Šeflu-Kratochvílů veselohru „Jeji veličenstvo láska“
taneč. zábava
8b
29 III u Ţalmanů pořádali taneční zábavu na ukončení tanečních hodin.
Svatba
1c
5 IV Provdala se ovdovělá p. Růţena Studená čp 58 za Ant. Hrušku za zaměstnance dráhy ze Ţalova.
Umrtí 4g
6 IV Večer zemřela Rosalie Kotasová čp 10 stáři 83 roky. Matka pani Anny Šimákové a pani Marii
Kotasove. Byla rodem z Větrušic.
Narození
2a
7 IV Narodila se druhá dcera Bohumilu Řehákovi čp 23. Křtěná Marie.
Onemocnění
1e
Václav Štros u Josefa Plzáka čp 5 spadl s vozu a zlomil si kost holení a lýtkovou. Je v léčeni ve Slaném.
Onemocnění
2e
9 IV Odejel na operaci do Slaného se zánětem slepého střeva, kupec Václav Pokorný čp 82.
30
Socha
6d
23 IV Sochu sv. Kateřiny, na mostě, kterou lonského roku opravoval V. Šnydr, stratila půl hlavy. Hlava
byla puklá, a V. Šnýdr ji měl sejmouti.
Umrtí
5g
27 IV Ing. Karel Rosenkranz majitel myslivárny čp 40 zemřel v Praze 23 dubna a pohřben 27 dubna ve vší
tichosti na Olšanech.
Odvod branců
9b
30 IV Šlo k odvodu 10 branců, odvedeno 7: Jaroslav Kříček, holič, Jaroslav Řehák čp. 24 Jaroslav Šťastný
čp 120, Oldřich Čáp, klempíř, Václav Šelicha čp 71. Miroslav Kratochvíl řezník, čp 35 a František Hofman
čp 73. Odveden nebyl Antonín Novák číšník, Zdeněk Řehák čp 24 a Václav Fencl čp 70.
Umrtí
6g
5 V Zemřelo Václavu Šebestovi v Praze ve všeobecné nemocnici 9 měsíční nemanţelské děcko. Bydlí neodán
v čp 51.
Narození 3a
5 V Narodila se Marii Součkové nemanţelská dcera ţije neodaná s Hanslikem v čp 29 v domku bývalé
sušírně.
Máje
10b
9 V SK Sazená pořádal máje u Ţalmanů.
Divadlo
11b
16 V Boţí hod svatodušní – Sbor hasičů sehrál u Šeflu-Kratochvílů divadlo od Pavla Brázdy „Kdyţ srdce
láskou“.
Umrtí
7g
V Praze zemřel 30 dubna plukovní lékař Dr. Freja častý host p. Hausmana staršího, první kapitán SK
Slavie praţské a 8 května zemřel akd.malíř Vilem Trsek, letní host malíře Františka Slabého. Namaloval
mnoho krajin ze zdejšího katastru
Srna
2f
28 V František Hofman od Kulky dělník, přinesl postřelenou srnku a odevzdal ji revírníku Košťálovi.
Stavba přestavba
7d
V květnu opravil Poslt dům čp 10. V červnu stavěl Karel Vinš u sýpky garáţ a kryt – v poschodí pokoj a
balkon. Hůla Jaroslav stavěl stodůlku.
Cvičení
12b
13 VI Sokolské okrskové cvičení na hřišti S.K.S. se pěkně vydařilo – Večer veselice u Ţalmanů.
31
Odjezd
3f
16 VI Odejel do Francie do Evianu u Ţenevskeho jezera Josef Pokorný čp 11. čísník 18 letý.
Odstěhování
13b
1 VII vystěhoval se František Hanţlik s Marií Součkovou ze sušárny z čp 106 – do Ješína.
Oslava
14 b
Oslava Zborova u pomníku – Promluvil Emilian Nápravnik řidicí učitel zdejší školy. Zpívaly dorostenky
státní hymnu – pořádal Sokol.
Bylo zjištěno, ţe u Zborova padl náš obecní příslušník, Václav Šelicha, obchodní příručí, zaměstnaný
v cukrovaru v Ústí n/L., narozený 2/9 1887, syn Josefa Šelichy, pekaře v Praze-Nuslích.
Onemocnění
3e
5 VII byl při kopané ve Velvarech kopnut do ţeber Slávek Pokorný čp 101, byl v nemocnici ve Slaném 3
dny
taneč.zábava
15b
Na „Malé straně“ pořádal Ţalman taneční zábavu
Umrtí
8g
7 VII Zemřela Anna Hejliková čp. 25 stáří 78 let vychovala 8 děti, Byla to tichá nenáročná ţena, ţila jen
svým dětem a své práci. Pohřeb v pátek 9/7
onemocnění
4e
10 VII Odjela Blaţenka Pokorných čp 11 do Košumberka, odzravovny u Vysokého Mýta na neurčitou
dobu.
Odstěhování
14b
14 VII Odstěhoval se do Černuce Josef Řehák dosud dělník v továrně na dyhy v Kralupech, bytem čp 58
k statkáři Zdeňku Hudečkovi jako šafář.
Umrtí
9g
21 VII Zemřel bratr pani Dlabačové (ţena pekaře) Jan Minařík poručík mimo sluţbu, narozen r 1895 Od
války byl stále v nemocnici, poslední dobu bydlel zde v Sazené čp 15.
Pronájem
8d
V červenci pronajal Ladislav Císař pozemky kromě chmelnice – průměrem za 200 kg přenice ze strychu.
Také pole, které dříve Císař obdělával jako majetek řid. Učitele Filippieho z Přelouče, propachtoval nynější
jejich majitel J.U.D. Jarmil Vondra advokát s Uhřiněvsi.
32
Krádeţ
4f
31 VII stráţník Prejza nalezl v Ledčicích u Kroupy 30 snopj přesnice, která náleţí Röslerovi a Kulkovi
učinil udání.
Umrtí
10g
Měla pohřeb Aneţka Egrová, vdova po krejčím. Bydlela na Kladně u dcery Blaţeny Pavelkové, nějaký čas
také u sestry v Unhošti, ošetřovaná byla v nemocnici slánské. V jejim domě čp 93 bydlí František Kulhavý
tesař.
Doţinky
15b
8 VIII pořádal spolek baráčníků doţinky. Z hostince Kuchařova vyšel průvod s hudbou na hřiště SKS u
zámku. Tam měl řeč Antonín Hofman st. o významu ţní , pak ţenci uvázali několik snopu a odvezli je na
voze k Ladislavu Císařovi čp 32, kde pokračovaly další proslovy dětí sekáčů, dělnic atd. a všichni byli
pohoštěni staročeskými koláči. (těch prý bylo připraveno 1500). Potom odvedla hudba průvodem spolek i
diváky do hostince Ţalmanova na Malou Stranu k taneční zábavě.
Bylo ten den jasno, vedro (31 stupňů) v hostinci nálada veselá a bouřlivá.
Přestavba
9d
11 VIII pani Novotná počala opravovati obytné stavení čp 17. Ze dvou oken k silnici vybourali jedno
široké, snesli střechu, zvýšili zdi, znova omítli obytné stavení a sýpku při silnici. Stavbu řídil Minařík
z Veltrus.
Taneč.zábava
16b
29 VIII v hostinci u Ţalmanů pouťová taneční zábava.
Odstěhování
17b
31 VIII odstěhoval se ze zámku čp 1 s rodinou Josef Šťastný do Ješína. Poškodil byt jak na vinici čp 48 tak
v zámku. Dluţen obci zůstal 500,. Kč.
Učitel J.Kocik
5f
1.IX přestal vyučovati Jan Kocík, říd.učitel, jenţ od tohoto dne jest dán na trvalý odpočinek. Působil na
sazenské škole 32 let. Zůstane nám v dobré paměti tichý a skromný pan učitel. Po něm vede správu školy
Emilian Nápravník.
Odstěhování
19b
Odstěhovala se od Antonína Kučery učitelka dom.nauk Boţena Petříčková do Veltrus. Po ni převzala byt
nová uč. literní Irena Čmoliková rodem z Libušína. Novou učitelkou dom.nauk jest pani StanislavováHlaká, která sem bude dojíţděti z Kralup n/Vlt.
Biograf
20b
8 IX biograf u Ţalmanů Jana Tříšky zdrţel se týden za slabé návštěvy.
33
Umrtí
10g
14 IX ve 3 hodiny 29 minut ráno zemřel v Lánech náš první president Osvoboditel T.G.Masaryk. Prapory
černé byly vyvěšeny na škole, u Kuchařu v čp 36 obecní úřad, u Ladislava Císaře u Jana Kocíka.
Smut.projev
21b
17 IX smuteční projev vzpomínka za zesnulého presidenta. Uspořádalo obecní zastupitelstvo a pozvalo
všecky spolky. Projev konal se v 8 hodin večer ve škole ve II třídě. Promluvil řid učitel E. Nápravník
vlastní vzletnou řeč, ve druhé části přečetl projev Dr. Hodţi, předsedy vlády čsl.který promluvil ve schůzi
minist.rady dr.Hodţa dne 15/9. Mezi jednotlivými částmi projevu hrálo radio z desek gramofonových p.
mlynáře Šedivého váţné hudební skladby. Projev zakončen byl státní hymnou.
Svatba
2c
19 IX měl svatbu František Hofman zednik s Františkou Zachovou sluţebná v čp 33 Horman odchází do
činné vojenské sluţby na dva roky do Komárna
20 IX večer zaţehl sbor hasičů na hříšti S.K.S. „Poslední Masarykovu vatru“
21 IX v 9 ½ vyzváněl zvonek na počest presidentova pohřbu současně se zvony svatovítskými.
Smut.projev
22b
Ze Sazené zůčastnili se pohřbu 4 sokolové a 1 sokolka v kroji ve špalíru u 3ilsonova nádraţí (Císař
Ladislav, Císařová Marta, Adolf Führer, Emilian Nápravník, Šnydr Václav) legionař jeden (Šindler
František:) za svazky samosprávné na Staroměstské náměstí obecní starosta Antonín Hausmann.
Dodatky = 17/9 při smutečním projevu byly hrány z gramofonových desek, začátkem Gounodovo cellové
solo Ave Maria, závěrem Godardovo cellovo solo Berceuse.- Kupec Václav Pokorný v čp 82 vyzdobil svůj
výkladec květinami a smutkem kolem obrazu presidentova. – Prapory černé byly vyvěšeny na domech. –
V občanském obleku bylo při pohřbu v Praze 16 osob = Nápravníková se dvěma dětmi čp 39 Hausmanová,
čp 36 Řeháková s dcerou čp 30. Řehák František, Kocík Jan, Komeda Václav, Jindřich Václav Šafránek
Jan tito vesměs jako hosté účetního Oldřicha Karla v Karlově ulici čp 2 Petříčková Anna čp 1 jako host
v jednotkovém domě „Ara“ Vlasta Sukova čp 1 jako dívák na Václavském náměstí.
Odstěhování
23b
23 IX ve čtvrtek odstěhoval se z čp 96 František Nezbeda do Mnětěše kde převzal hostinec. Jiţ týden před
tím zanechal hostinstvi u „Kuchařů“ čp 16 hostinským po něm je František Datel, řeznik, zeť Václava
Vaňka čp 3.
Svatba
3c
Svatbu měl Oldřich Horman kamnářský dělník, s Perlíkovou Ludmilou z Nové Vsi, kam se přestěhoval
Trest
6f
27 IX odseděl si Jaroslav Plzák z čp 29 vězeni 4 dny za pokácení lesa a 2 dny za vyhroţování revolverem
Miloši a Ladislavu Votavovi.
Svatba
4c
Svatbu měl Oldřich Kašpárek a Marie Bálkova dcera krejčího čp 44
34
Taneční zábava
24b
28 IX Taneční zábava u Ţalmanů na rozloučení branců, kteří jdou na vojnu.
Návrat zu vojny
25b
29 IX z vojenské činné sluţby se vrátili: Slavik František, Prejza Oldřich, Louţecký Rudolf čp 102.
Přistěhování
26b
4 X přistěhovala se Marie Novotna z Lysolejich u Prahy do svého domu čp 17 a bude znovu hospodařit
umrti
11g
25 X zemřela Anna Bečvářová, čp 61. vdova po pokrývači, stará 91 rok. Pohřeb měla 28 října.
Nemoc
5e
30 X vrátila se 13ti letá Blaţenka Pokorná čp 11 ze sanatoria z Košumberka.
Onemocnění 6e
10 XI Blaţenka Pokorná čp 11 šla do dětské nemocnice v Praze. Váţí 22 kg., je jí více neţ 13 let.sadba
10d
11 XI přivezli Chrţínští svou a naši lesní sadbu (jehličnany většinou = 19500, a listnaté sazenice)
z Modřan, 30 000 dar Zemědělské rady – sázeno nejdříve na hora na prázdné svahy, pak vylepšeno u
studánky asi 10.000
Od prvního listopadu na polích mezi Chrţínem a Sazenou nad hájem, kvete chrpa v hořčici, ohnice,
heřmánek, řebříček, vlčí mák – v háji zvonek, jetel červený, hvozdík (=slzičky P.M.), smolnička.Zaječí hon
7f
14 XI byl uspořádán zaječí hon před posvícením. Zastřelili 52 zajíce.
Svatba
6c
23 XI ţenil se Josef Votava čp 21 s Anastasií Křtěnovou čp 66 mají spolu dceru Haničku
1 1/2r.
taneční zábava
27b
22 XI posvícení – taneční zábava u Ţalmanů četně navštívena 22 i 23 listopadu
přeměna čísel
8f
Číslo domovní 119, které měl původně nový domek Truhlářův pod hájem, nyní Křtěnův, bylo v dubnu
přeměneno na cihelnu Hausmanovu (bydlí tam jeho bývalý cihlář Kopecký) – a na dům Křtěnův dáno č 66,
bývalé ze tří čísel Slavíkových.
Pekař
11d
Pekař Váňa z Nové Vsi peče v Sazené u Dlabače čp 15.
35
Umrtí
12g
6 XII zemřela Eleonora Hančová, manţelka zedníka Aloise Hanče čp 87, stáří 55 let. Pohřeb měla ve
středu 8/12.
Sadba
12d
6 XII dosázel Prejza s lidmi všecky sazenice lesní (30.000.)
umrtí
13g
9 XII oběsil se Votava Václav čp 77 bývalý krejčí a kapelník, stár 78 let. (narozen 3/12 1859) Byl
v nemocnici ve Slaném 3 měsíce, operován na močové kamínky. Oběsil se doma. Pohřeb 12/12 na Chrţín.
Taneční zábava
28b
25 XII byla taneční prodlouţená zábava u Ţalmanů. Pořádal ji hostinský Ţalman.
Přistěhování
29b
31 XII přistěhoval se z Loucké Antonín Studený do svého domku čp 96 bude jako kočí zaměstnán u
Antonína Röslera.
Dešťové sráţky
13d
Dešťové sráţky za leden 26.4, únor 50.4, březen 16.1, duben 82.1, květen 31.4, červen 28.5, červenec 71.3,
srpen 81.8, září 59.9, říjen 40.9, listopád 12.3, prosinec 50.9.
Konec roku 1937
1938
1 I byl dán do pense okresní cestář František Pokorný čp 108-má 21 rok skutečné práce a 3 válečná léta =
68% sluţného = 532.60 Kč měsíčně
V hostinci u Šeflu sehráli hasiči divadlo „Splašený kůň“.
Umrtí
1g
3 I zemřela Blaţenka Pokorná čp 11. – 14-letá. Pohřeb 5/1 za mrazivého odpoledne-jasno.
Onemocnění
1b
11 I Odejel František Opřátko, číšník do sanatoria ve Velkém Smokovci. Před tím byl dvakráte
v Prosečnici.
Kácení dříví
2d
Obec kácela akáty na horách, za práci s kleštěním vyplatila 565- Kč.
36
Oprava silnice
3d
27 I 28.29.30.ledna opravovala obec silnici na Hradskou a k myslivně písem z obecní pískovny.
Narození
1a
28 I narodila se manţelům Dlabačovým v čp 15 dcera.
Zavádí se telefon
4d
31 I vztyčili poslední sloupy ve vsi k hostinci Kratochvílovu pro telefon
hasič.stříkačka
5d
Vojenský erár zbořil hasičské skladiště. Stříkačka s příslušenstvím je umístěna v čp 20.
Ukončení linky telefon.
6d
4 II dokončili telefonisté práci na lince aţ do hostinské místnosti u Kratochvílů. Popíjeli hlaholilli, nebyli
s čímsi spokojeni. Odešli večer ještě do hostince Ţalmanova, kde se zdrţeli přes noc. Ráno 5/2 brali si
zavazadla, své věci, od Kratochvílů. Toho dne ráno poprvé byl zkoušen telefon. Hovor byl nesrozumitelný.
Byl přivolán telefonista z Kolče, jenţ nalezl ve spojce umístěné na chodbě kousek slídy, který tlumil a kazil
hovor. Soudí se, ţe to udělali někteří z telefonistů – aparát je hodně zastaralý.-Budka telefonní která má
státi osamocená v chodbě bude prý dodána za měsíc.
Vojáci stahovali
2b
12 II Odstěhovali se vojáci ze zámku, přišli 22 září lonského roku do zámku stěhovali se do Ţiţic.
Vojen.komise
3b
17 II komise vojenská se zástupcem okres. Úřadu v Kralupech jednala o náhradě obci za zbořené hasičské
skladiště. Obec dostane 6000.-Kč. Stavitel podal obci rozpočet na nové skladiště za 25.000.-Kč Fiedler
z Nové Vsi
zábava
4b
20 II maškarní zábava u Ţalmanů, pořádal ji S.K.S.
budka telefonní
7d
24 II budka telefonní byla postavena v chodbě v hostinci Kratochvílově.
Svatba
1c
28 II Miloš Votava čp.7 oddán s Jarmilou Plzákovou čp 106.
Odstěhování 5b
Odstěhoval se V Mareš Kočí od Václava Řeháka čp 28 do Budihostic
37
Umrtí
8g
4 III Zemřel Václav Kavka domkář. 83 stár. Den velmi teplý a příjený (27 stupňů C na slunci 15 stupňů
ve stínu)
onemocnění
2b
12 III Antonín Košťál čp 19 onemocněl zánětem okoštice, byl odvezen do nemocnice do Slaného kde mu
vytrhali všecky zuby. Transfuse krve – Adolf Führer ze Sazené.
Odvod branců
7b
26 III odvod branců ve Velvarech: ze Sazené šlo pět a odvedeni byli všichni za III třídu Antonín Novák čp
70-číšník – za II třídu Slávek Pokorný čp 101 kameník, Slávek Křiček čp 54 číšník – za I tř. Josef Pokorný
čp 11 číšník, Miloslav Souček kočí u Hausmannů
stavba
9d
Počátkem března František Suk, dosud nájemník v čp 122 postavil si domek čp 131 pod hájem na poslední
odměřené parcele při silnici.
Umrtí
10d
30 III v 5 hodin zemřel ve Slaném v nemocnici Antonín Košťál rolník z čp 19 stár 55 let. Týţ den jeli opět
lidé do Slaného k transfusi krve. Pikhart a Svoboda z Nové Vsi, František Řehák a Karel Vinš ze Sazené.
Do Slaného je vezl Toms z Nové Vsi.
Pohřeb byl v pátek 1/IV o půl 11 hodině dopolední ze Sazené čp 19. 15 osobních aut, 4 kočáry, jeden valník
s věnci. Účast velká i z okolí.
Onemocnění
3b
2 IV Jaroslav Plzák čp 29 odjel do Bohnic k dobrovolnému pobytu.
Odstěhování
9b
Komeda Václav odstěhoval se od Víšku do továrny V.D.P. (Velkonákupna Druţstevních Podníků
v Nelahozevsi) kde byl přijat za šofera.
Počasí
11d
3 IV neděle: ráno jasná obloha po jasné noci, bezvětší. Od 10 hod.dopoledne velký vítr bral s polí hlínu
umrtí
12 d
5 IV zemřel ve Velvarech Josef Kuchař, rolník na odpočinku ve Velvarech. Byl majitelem čp 16 v Sazené
hospodářství s hostincem předal synovi Josefovi postavil si ve Velvarech domek čp 470 a odstěhoval se tam.
Zemřel ve stáří 67 let. Pohřben byl ve Velvarech.
Umrtí
13d
11 IV zemřela Barbora Šťastná, vdova po sadaři Václavu Šťastném, jenţ po válce si postavil domek čp 107
vedle panské sýpky. Kdyţ V Šťastný zemřel prodala Šťastná domek Antonínu Kučerovi koláři a bydlela u
38
své dcery Anny provdané za Antonína Petříčka v čp 22. Bylo ji 68 let. Pohřbena ve středu 13 dubna
v týdnu velikonočním do Ledčic na evangelický hřbitov.
Stavba
14d
18 IV staví obec hasičské skladiště vedle panských stodol. Účet podal stavitel Fiedlar z Nové Vsi
svatba
2c
30 IV má svatbu Václav Řehák, člen pohraniční finanční stráţe bytem v Trmicích u Ústí n/L. Ten den má
svatbu Vlasta Kratochvílova z hospody provdá se do Poštovic do hospodařství za Čeňka Bernáška vdovce.
Svatba
3c
Boţena Novotná z čp 17 se provdala za Břetislava Koberu rodem Rzesov Polsko
Koupě auta
15d
Josef Plzák čp 5 má nové auto za 23.000
Zábava
10b
1.V „máje“ u Ţalmanu pořádal S.K.S.
onemocnění
14b
3.V Václav Pokorný čp 101 bude ošetřován v chorobinci ve Velvarech za měsiční válečný příspěvek 200 Kč
který pobírá od států.
Přistěhování
12b
11 V přistěhoval se Černý s rodinou z Uhů k Pokorným do čís.101. Na Uhách měl zadluţený domek se 17
strychy polí – byly mu prodány pro neplacení dluhů
narukování
13b
21 V v sobotu byli povoláni ke zvláštní vojenské sluţbě ihned: Antonín Hausmann starosta, Josef Jindřich,
František Datel, Václav Janda, František Křtěn.-Vojáci byli odvoláni z hlídek a na jejich místo přišlo 10
městských stráţníků z Prahy Ubytováni byli v hostinci u Kratochvílů (sedm osob). Dále byl na vojnu
povolán Oldřich Prejza z čísla 1.
Máje
14b
22 V Krouţek mladých pani a dívek pořádal „máje“ u Ţalmanů. Z výtěţku máji dal škole 130 Kč.
26 V šel na vojnu Josef Votava čp 21. domů se vrátil starosta Antonín Hausmann.
Odchod stráţe
15b
30 V odešli ze Sazené policejní stráţníci a místo nih jsou tu vojáci z Terezína. Konají sluţbu hlídkovou u
krytů, ve kterých uţ je výzbroj. Bydlí v zámku počtem 13.
39
Slintavka
16b
31 V obec vyhlásila ochranná opatření proti slintavce a kulhavce. Husy slepice a kozy nesmějí pobíhati po
návsi.
Volba starosty
17b
6 VI volen byl starosta obce Sazené za přítomnosti komisaře okres.úřadu Dra Votíka. Zvolen byl Emilian
Nápravník řidicí učitel 14 hlasy z 15 přítomných všech členů zastupitelstva.
Regulač.komise
1f
8 a 9 června byla v Sazené komise meliorační. Jednalo se o regulaci potoka a odvodnění. Jednotliví majitelé
půdy dali půdu na nové potočíště zdarma, jeţto nový potok zabere málo nového prostoru. Pouze Josef
Hejlík čp 25 ţádal výkupné protoţe jemu zabere potok asi strych půdy „na struhách“.-Obec súčastní se 20%,
avšak nejvýše obnosem 20.000 na práci meliorační, za to bude míti pod mostem níţe nádrţku.
Odvolaní vojáku
2f
10 VI v noci byli odvoláni vojáci zdejší ze stráţi a nahrazeni jinými
slintavka
18b
12 VI hlasil Václav Šelicha čp 71 ţe se vyskytla v jeho stáji slintavka 14/6 u Košťálů, 15/6 u Röslerů, 16/6
u Jaroslava Hůly, 19/6 u Antonína Zaura, 20/6 u Ladislava Císaře, 24/6 u Hausmannu, 26/6 u Kulky,
28/6 u Jaros.Pekárka, Šimáka a Poslta.
Umrtí
16d
16 VI hlásilo Radio, ţe zemřel v Mlčechvostech (známý) loutkař Tříška, pohřben bude na Vepřku. Stáří asi
71r.
přestavba
17d
5 VII přestavěl vnitřek svého domu Václav Kazetský
koupě domu
18d
11 VII přestěhoval se Antonín Kratochvíl dělník do svého domku čp 93, který koupil od Jaroslava Egera
řeznika z Kladna za 10.000 Kč. František Kulhavý se stěhoval do uprázdněného bytu po Kratochvílovi ke
Kajřovi čp 80.
Přestěhování
19b
17 VII Nastěhoval se František Suk do svého nově vystavěného domku pod hájem (poslední má č 131)
Jaros.Plzák
3.f.
9 VII zbavil okresní soud ve Velvarech Jaroslava Plzáka svéprávnosti. Podle úsudku lékařů z ústavu
choromyslných
40
onemocnění
5.b.
Růţena Hofmanová ţena Josefa Hofmana pokrývače z č 1. byla dána do ústavu choromyslných do
Beřkovic po druhé
Ţne
19 d.
19 VII nastaly ţně v Sazené. První byli Jindřich a Poslt – sekali pšenici červenou a ječmen.
Svatba
4.c.
10 VIII oţenil se Václav Kazetský obchodník s Marii Klicnerovou, dcera kantinského z Velvar
z cukrovaru.
Svatba
5.c.
31 VIII oţenil se Václav Kavka strojník z čísla 83 Bydlí na Drnku
zábava
21.b.
8 IX pouťová taneční zábava u Ţalmanů. Rösler Antonín čp 34 najal si revír v Sazené. Společniky jsou jeho
švagr Jaroslav Vála úředník z Prahy-Vršovic a továrník Saska z Prahy.
Narukování
22 b.
14 IX dostali povolací lístek a hned nastoupili k vojenské sluţbě: Kulhavý František do Slaného, Kulhavý
Václav do Slaného, Janda Václav k pluku Košťál Josef, Oldřich Votava, Kopecký František, Průša
Antonín do Slaného, Jindřich Josef. Na pozdější den 19/9 jsou zavoláni: Kulka Josef, Hofman Josef čp 13,
Bohumil Malik z č 1., Bohumil Řehák čp 23, Kubeš Jan z č 12 Kašpárek Oldřich čp 44, Richard Müller syn
Kašpárkové čp 85
Vojen.cvičení
23 b.
18 IX odešli na vojenské cvičení: Prejza Oldřich, Votava Josef, Křtěn Antonín čp 66 Pešek Josef.
Vyrozuměni byli o tom v noci. Domu se vrátil Kubeš Jan.
Vláda odst.
4f.
28 IX odstoupila vláda Hodţova. V noci jmenoval president republiky novou vládu vojenskou –
úřednickou, předseda vlády generál inspektor vojska Jan Syrový. Z dřívější vlády je v nové vládě min.
zahraničí Dr Krofta, min financi Dr Kalfus ministr propagandy bývalý vyslanec Hugo Vavrečka. General
Syrový má ministerstvo národní obrany.
Mobilisace
24 b.
24 IX vyhlášena byla mobilisace ráno v půl páte všech vojáku do 40 let. Motorová vozidla budou
odevzdána 25/9 v 5 hodin ráno, evidenční koně téţ, neevidenční budou předvedeni v Kralupech
odvodkoní.
25 b.
26 IX koní 12 odvedeno V neděli ráno přišlo asi 900 muţů a do Nové Vsi z nih odešlo asi 500 muţů Budou
tu čekati na výstroj a výzbroj. Od 22 září byla tu četa vojáků a kácela stromy podle potoka. Za 4 dny
41
z domácích lidí asi 12 odvezlo pokácené dřívi kaţdému na dvůr asi 30 vozů. Včera a dnes jiná skupina 35
muţů pracovala lopatami akrumpáči na zákopech.
Výplaty,vklad.
26 b.
Moratorium na výplatu vkladů vyhlášené způsobilo nedostatek peněz v Kampeličce. Vkladatel mohl ţádati
jen 3% do konce září.
Ubytov.muţstva
27 b.
26 IX Muţstvo má kuchyň na rychlo vyzděnou v čp 29. Uhlí dodává obec, vařila jim Anna Petříčková
vdova po zedniku ze zámku. Za vaření dostala vyplaceno 102 Kč.
V hostinci Kuchařově (Datel) vypili všecko pivo pani Datlová zavřela místnost.
Stráta
5f
V hostinci Kratochvílově (Šefl) ztratilo se hostinskému asi 600 nebo 700 Kč. Ze zásuvky kredence.
Hostinec je stále přeplněn lidmi
Před polednem procházel k Nové Vsi průvod asi 1.400 lidí. Jdou z Velvar, kde je pro ně shromaţdíště na
místo v Terezíně
Traktory
28 b.
27 IX včera odváděly se v Kralupech vozy potaţní. Měšly býti v dobrém stavu. V. Řehák čp 24 dodal
k odvodu vůz který mu byl vrácen, jeţto byl k nepotřebě. Přišlo nařizeni dodati do Slaného 4 traktory.
Výprodej znám.
20 d.
Obchodník Vosmik vyprodal ze 500.Kč známek poštovních a odpoledne opatřil si jiné za dalších 500-Kč.
Dnes nedošly ţádné noviny do Velvar, zato pošta doručila 6.000 dopisů a lístku a značný počet balíků.
Hitler mluví
29 b.
Včera večer mluvil v 18 hodin rozhlasem Hitler hanlivě a nadubě o naši republice a presidentovi Obecní
úřad pozastavil všecku zásobu uhlí u kupce Pokorného tak, ţe směl prodávati lidem nejvýš po 1/2q uhlí a
zásobiti vojenskou kuchyň v čp 29 a 19.
Odjezd traktoru
30 b.
28 IX ráno odjely 2 traktory Kulka a Poslt do Slaného se 4 potaţními vozy. 2 traktory nemohly býti
odtaţeny, byly poškozeny Hausmanův a Plzákův
Učitel Jan Kocik půjčil zahradní rýč a motyku 3 rotě 5p.pluku – navečer umístil starosta u něho jeji
kancelář, poručíka Najmana se sluhou a 2 podustojníky
Při úpravě se mu stratila kapesní baterka.
Odpoledne jel četař Dvořák se sluhou poručikovým pro peníze do Třebusic u Zvoleňovsi na motocyklu
Josefa Kocika
Večer se rozšířila zpráva o dohodě státníků – veděli o tom vojáci zde ubytování.
42
Odstěhování
31 b.
1.X odpoledne odstěhovala se 3 rota prý do Prahy, většinou lide, kteří mají rodiny v straceném území, snad
budou hned propuštění domů. Telefon byl z čp 105 odnesen. Zůstal poručík, jenţ předá všecky objekty zítra
svému nástupci.
Přesuny vojska
32 b
2. X přesuny: k nám vojáci oblečeni, od nás dále k Nové Vsi jsou neoblečeni. Naši lidé uţ nepracují na
vojenských pracích. Dostali v sobotu 1 října výplatu, od vojenského velitelství za 4 dny po Kč 8.50 za dva
dny nedostali nic. Našim lidem přidala obec Sazená dobrovolně na den 10-Kč ţenatým s rodinou, kteří byli
citelně zkráceni na svém dřívějším výdělku, svobodným nic – celkem 660.80 Kč.
Polní práce vojen.
33 b.
8 X byla zastavena polní práce vojenská a kácení stromů při potoce. Místní pracovní oddíl byl rozpuštěn,
mzda vojenským velitelstvím byla jím vyplacena. Obec doplácela svým občanům na těch pracích
sůčastněným denně po 10 Kč tento týden celkem 430- s předešlým dohromady 1170 Kč a 35
Uprchlíci
34 b
14 X v 7 hodin večer přišli do Sazené uprchlíci ze zabraného území, počtem 25. Byli na první noc ubytováni
v hostinci Kratochvílově na sále, ráno byli převedeni do čp 29. Anna Petříčková vdova po zedniku jim
vařila. Okresní úřad dal podporu na osobu Kč 8- denně – byli tu všichni do 18 října. Toho dne odešli do
pracovního tábora zvaného Písnice u Krče (praha).
Vrácení koně
35 b.
16.X byli vráceni hospodářům koně – Košťálovi, Plzákovi, Votavovi, Řehákovi. Došli si pro ně do Kralup.
Odstěhování
36 b.
19 X. odstěhovali se odtud vojáci s kulomety a druhý den odvezli odtud vojáci španělské jezdce, které
v prvních dnech mobilisace byly připraveny na silnici u chumberek a u sypky Vinšovy.
Přestěhování
37 b.
1 XI bývalý hostinský z hostince Kuchařova František Datel bydlí v čp 29 – Bydlí tam téţ jedna rodina
vystěhovalecká ze zabraného území (Jonášová) – Teţ tam bydlí Jaroslav Plzák, jenţ byl propuštěn
z Bohnic jako méně nebezpečný chorý
Umrtí
21 d.
6 XI zemřela Marie Hroudová, výměnkářka v čp 52, 80 let. Pohřeb v úterý odpoledne do Ledčic na
evang.hřbitov
Odstěhování
38 b.
7 XI Odstěhoval se Malečkův biograf od Ţalmanů. Pobyl tu 18 dní od 23 října.
43
Umrtí
22 d.
18 XI zemřel Václav Minařík, ve věku 79 let bývalý zámečník bydlící v čp 15, otec pani Dlabačové. Pohřeb
má 21 listopadu odpoledne na Chrţín.
Taneční zábava
39 b.
20 XI posvíceni:taneční zábava v hostinci u Šeflů i u Ţalmanů, u Ţalmanů i v pondělí pořádal S.K.S.
umrtí
23 d.
26 XI zemřela Veronika Kratochvílová čp 53 vdova po sadaři. Stáří 87 roků.
Návrat z vojny
40 b.
Vrátil se z vojenské sluţby ze Slovenska Josef Kocik jako poslední záloţník ze Sazené
Volba přes.
41 b.
30 XI vykonána byla sněmem za starého sloţení v Praze volba presidenta republiky Česko-Slovenské.
Zvolen Byl Dr.Emil Hácha, president nevyššího správního soudu v Brně (vPraze).Schůze
42 b.
1 XII schůze organisace republikánské strany u Šeflu. Usneseno likvidovati-rozpustiti organisaci a
vstoupiti do strany Národní jednoty. Nyní v republice budou jen dvě politické strany = strana Národní
jednoty, v niţ bude soustředěna většina dosavádních politických stran a Strana pracujícího listu v níţ
především zůstává strana sociálně demokratická.
Zábava
43 b.
4 XII mikulášskou zábavu pořádal Ţalman
draţba
24 d.
11 XII obec prodala v draţbě dřívi akátové na „Horách“ za 4 ½ tisice Kč.
Hon
6f.
17 XII hon na zajíce – holomráz stupňů C.
svatba
6c.
Měl občanský sňatek Jaroslav Kašpárek v Kralupech n/V. z čp 46
Zábava
44 b.
25 XII taneční zábava u Ţalmanů
V obci se leduje
25 d.
Celý týden nakládali zdejší hostinští a řeznici led.
Konec roku 1938
44
1939
Rok začíná
1b
1 I Nový rok začíná v neděli. Teplota ráno 0 stupňů v poledne 1 stupeň, večer –2 stupně.
Ples
2 b.
7 I v sobotu ples hasičů, slabě navštivený
Umrtí
1 g.
10 I zemřela Růţena Hofmanová z čp 1 v ústavě choromyslných v Horních Beřkovicích. Byly tam léčena od
května 1938.
Koupě
1 d.
29 I koupil Václav Pokorný obchodník z čp 82 osobní auto od uprchlíka ţida z Litoměřic, jenţ se postěhuje
do Bolivie za 2.700
Svatba
1 c.
30 I svatbu v Praze měl Josef Košťál rolník čp 19 s Annou Milfeitovou, byvalou zdejší učitelkou domácích
nauk.
Ples
3 b.
12 II maškarní ples S.K.S. u Ţalmanů. Odpoledne průvod z „myčína“ do hostince
Svatba
2 c.
18 II měla Vlasta Suková z čp 1 civilní sňatek s Karlem Číţkem klempířský dělník. T.č.vojín
Přestěhování
4 b.
26 II přestěhovala se Františka Dětinská z domu čp 58 do čp 53
Návrat z vojny
5 b.
1 III vrátili se z vojny domů ti branci, kteří nastupovali vojenskou sluţbu v roce 1936, tak ţe byli na vojně
29 měsíců místo 24 následkem loňských události v řijnu. Zároveň toho dne nastupovali nováčkové, kteří
měli původně nastupovati 1 řijna minulého roku.
Valná hromada
6b
5 III sbor hasiču měl mimořádnou valnou hromadu. Přijímal nové stanovy, jak to vyţaduje nová doba a
nařizuje úřad.
45
Divadlo
7 b.
12 III obec Baráčníků sehrála u Šeflu čp 35 ochotnické divadlo „Staří blázni“ za reţie Jaroslava Šnýdra
z Chrţína
Oprava cest
2 d.
Obec opravovala cesty po návsi: od zvoničky ke Kubíčkovům, od Posltu na Hradskou. Dělníci vyškrábali
bláto, sousede hospodáři povezli pískem z obecní pískovny.
Zbraně odev.
8 b.
17 III k večeru asi 4 ½ jel přes Sazenou k Velvarům první vůz s německými policisty „Gestapo“ 9-12 členu.
Druhý den nařízeno odevzdati zbraně.
Návrat z vojny
9 b.
21 III vrátili se domů z aktivní sluţby nováčkové, kteří šli na vojnu 1.III
Vojáci jezdci
10 b.
24 III Němečtí vojáci jezdci ukazují se ve vsi. Tři jednají se starostou (jeden umí česky) ostatní čekají venku
Valná hrom.
11 b.
26 III valná hromada Kampeličky. Vybírání vkladu je opět omezeno
Návrat z vojny
12 b.
31 III vrátili se ostatní vojáci z činné sluţby kteří nastupovali v roce 1937 nebo 1938
Odstěhovaní
13 b.
Odstěhoval se podsudní hostinský Strejček z hostince Kuchařova pro špatný obchod v tom hostinci. Byl tam
od ½ roku vrátil se do Nymburka.
Onemocnění
1 e.
1 IV vrátila se z nemocnice slánské Františka Prejzová ţena stráţníka po plných osmi týdnech.
Vysadba strom.
3 d.
3 IV obec vysázela 518 kanadských topolů po okraji obecních pozemků: u potoka pod hájem
Umrtí
2 g.
18 IV zemřela Růţena Bigalska bytem u paní Víškové čp 114 bývalá kuchařka v myslivně čp 40 u Ing.
Karla Rosenkranze. Tři týdny pobyla v nemocnici ve Slaném. Příslušná do Kolína n/L. Rozvedená
Umrtí
3 g.
19 IV zemřel Jaroslav Bečvář čp 56 pokrývač ve věku 59 let po chřipce.
46
Něm.vojáci
14 b.
Odvezli němečtí vojáci z krytu větráky bedny a jiné věci, které tam zůstaly od podzimku na několika
nákladních autech vojenských.
Poţár
4 d.
Zapalil 4 letý Antonín Kašpárek a L Štros Císařův stoh v Myčíně
Souručenství
15 b.
1 V nábor všech Čechů do Národního souručenství. Listy přihlašovací doneseny do domu, sebrány pak.
Přihlásil se kaţdý muţ.
Draţba
5 d.
7 V draţba na obecní trávu vynesla 1250 Kč.
Slintavka
2 d.
Slintavka se vyskytla u králiku (Suk Fr.72) u děti (Řehak Bohumil 23) u dospělých
Nařizeno, aby kočové s potahy chodili při jízdě po pravé straně vozu.
Umrtí
4 g.
9 V zemřel Josef Hůla ţelezniční zřízenec na odpočinku čp 100 stár 53 roky. Trpěl záduchou a katarem
průdušek. Leţel jen 2 dny. Pohřeb měl v pátek 12/5. Byl členem obce baráčnické v Sazené, členem
Palackého v Nové Vsi, členem Druţstva pro rozvod el. V Sazené Kampeličky v S. Na pohřbu byli hasiči,
baráčnici v krojích, členové spolku Palacký a dvě hudby.
Biřmování
1 a.
12 V biřmovaní na Chrţíně J.Em.kardinál Kašpar
Máje
16 b.
14 V máje u Šeflu pořádal kruh paní a dívek. „Máj“ vyhrál V Pokorný čp 81.
Přestavba
6 d.
Václav Procházka ohradil před svým domkem čp 83 zahrádku drátěným pletivem.
Přestavba
7 d.
Jiří Votava vyboural v poschodí ve štítě obě okna a místo nih má jedno široké né však tolik jak byly dvě
okna dřívější. Spodní okno v přízemí nechal beze změny.
Výsadba
8 d.
V dubnu vysadil Ladislav Podracký ovocný sad na poli v Myčíně pod Straňkami více neţ 100 strom.
47
Přestavba
9 d.
15 V přestavěl vnitřek svého domku čp 3 Jan Řeřábek, inspektor policejní stráţe z Prahy. Do 30 záři byl
zaměstnán sluţebně v Litoměřicích, po zabráni Litoměřic přestěhoval se s rodinou do Sazené. Sluţbu koná
v Praze.
Bouře
10 d.
18 VI v noci přišla bouře – u nás vydatný dešť který pokračoval celé dopoledne. Z toho na potoce velká je
voda. Louka bývalá panská pod háje u zahrady Podrackých zalita z části vodou. V poledne vybubnoval
obecní stráţník, ţe potok na západě jest rozvodněn, doporučoval lidem aby s luk uklidili co se dá.l Někteří
uposlechli někteří nechali seno na lukach. V pondělí dopoledne uţ se voda vylévala z potoka přez břehy, po
poledni vystoupila nejvýše a zaplavila celou louku pod zájem aţ k horní hrázi na hranici katastru. Hladina
byla v rovině s hladinou vody v potoce, tak ţe voda se rozlila do luk i na straně druhé. Podobně i pode vsi
rozlila se zátopa po celém ostrově, po pozemcích (lukách) v Myčíně aţ k Novoveské silnici i ke studánce
v polích na Vojtovské. Vysoká voda trvala aţ do čtvrtku 22/6. Louka pod zájem byla zatopena aţ do 160
cm.
Odstřel krytu
1 f.
21 XI na katastru sazenském počali odstřelovati kryty ve středu 21/6 postupovali od Slaného. Krátce poře
8 hodinou ráno lidé vyhodili do povětří kryt na počátku „Hradské“ na kraji vsi do úvozu. Před výbuchem
trhavě zatroubili třikrát v přestávkách, v minutě se ozvala rána, hlavní proud kouře vyrazil, asi za tři
minuty kdyţ kouř se při zemi rozptýlil zatroubili zase třikrát a lidé se šli na tu zkázu podívat zblízka.
Narození
2 a.
7 VII narodila se Košťalovům čp 19 dcera v Praze
Umrtí
5 g.
10 VII zemřel Zdeněk Císař čp 74 byl nemocen řadu let po záchvatu mrtvice stár 43 roky. Zůstaly dvě
dítky nezaopatřené.
Odstěhování
17 b.
15 VII odstěhoval se do Ješína řezník František Datel z čp 29.
Přistěhování
18 b.
Začal točiti pivo v hostinci Kuchařově čp 16 nový hostinský vyučený krejčí jménem Führer přistěhoval se
z Mikovic
Svatba
3 c.
Provdala se Boţena Douchová z čp 124 za Josefa Melichárka vyučený klempíř
Povodeň
11 d.
16 VII v neděli večer po osmé hodině bouře s deštěm. Ráno zalila dešťová voda znova louky pod hájem. Přes
val pod mostem se vsi přetékala kalná voda 18/7 se přelévala voda přes břehy potoka nade vsi. Bývalá
48
panská luka jsou víc neţ polovice zapena rybníkem 50-60 cm.hlubokým, děti se v něm koupaly. Noviny píší
o mnoha katastrofách ţivelních po celých Čechách.
Svatba
4 c.
29 VII provdala se Věra Hůlova čp 43 za Rudolfa Anděla pekaře do Velvar.
Onemocnění
3e.
Odjela Anna Vinšová čp 130 sanitním autem do nemocnice „na Bulovce“s nemocí ţlučovou. Marta Císařová
čp 32 odjela do nemocnice Praha Bulovka se zánětem slepého střeva.
Svatba
5c
30 VII provdala se Anna Hůlová 16-letá dcera Jaroslava Hůly čp 43 za Antonína Michla kočí z Kameného
mostu
Ţně
12 d.
6 VIII poprvé mlátili u mlýna elektromlátičkou v týdnu mlátil Hausman s pole v Loucké a Votava
František řepku
Onemocnění
4 d.
18 VIII vrátily se Anna Vinšová, Marta Císařová z nemocnice
Koupě
13 d.
27 VIII četnic vyzval všecky, kdo si na jaře „koupili“ od německých vojáků ruční ventilátor z vojenských
krytu, aby jej vrátili a odevzdali na obecním úřadě. Tenkráte prý jim to dovolil, aby je od vojáků kupovali,
po 50-ti Kč inţenýr ač ventilátor prý má cenu 600-700 Kč.Ventilátor odevzdal Poslt čp 10, Slavík čp 42,
Vaněk Josef čp 37, Pekárek Josef řeznik čp 8. Dva ventilátory odevzdali Hausman čp 36 a Kulka čp 34.
Také dvířka a střílny byly vráceny.
Onemocnění
5 e.
1 IX Josef Kříček z čp 54 odvezen po druhé do nemocnice ve Slaném vrátil se 20/9.
Zábava
19 b.
3 IX taneční zábava poutní a doţinková u Ţalmanů odpoledne aţ do půlnoci
Přestěhování
20 b.
Rodina Jonášová z čp 29 přestěhovala se do čp 48 na „Vinici“
Oslava
21 b.
9 IX z Nové Vsi četnik přišel vyříditi aby byly vyvěšeny prapory na oslavu obsazení Varšavy německým
vojskem
49
Onemocnění
6 e.
Mlynářsky učen Jiří Sedláček z Nové Vsi strčil levou ruku do řemenu u šrotovníku ve mlýně čp 38., Ruku
museli mu uříznouti po loket v Roudnici v nemocnici.
Onemocnění
7 e.
Odjela Marie Posltová čp 10 do Slaného do nemocnice má slabé srdce.
Onemocnění
8 e.
Odjela Anna Vinšová čp 130 po druhé do nemocnice Bulovky se ţlučovými kamínky.
Svatba
6 c.
Provdala se Marie Kratochvílová (pod hájem) čp 125 za Václava Tomse na Uha.
Umrtí
6 g.
13 IX ve středu byla operovaná Marie Posltová na nádor v břiše. Zemřela ve Slaném 20/9 v 11 hodin
dopoledne. Pohřeb měla v neděli 24/9 z čp 10 na Chrţín – Velká účast domácích i přespolních lidi.
Vyhláška
2 f.
14 IX byl vyhlášen nákup mýdla na lístky. Mýdlo není, lístky zatím také né. Není sádlo není cukr.
Obecní úřad
3f
30 IX na obecním úřadě (škola) jest vyvěšena dvojjazyčná tabulka německo-česká Gemeinde Amt – Obecní
úřad. Tabulku maloval Oldřich Šváb z Veltrus za 25- Kč.
Kmenové listy
4 f.
1 X zavádějí se potravinové kmenové listy. Samozasobitel tj. výrobce potravin na příklad zemědělec, nemá
lístku na ty potraviny, které sám vyrábí. Na lístky se dostane týdně mnoţství, které od případu k případu
bude vyhlašovati úřad. Odebírá se na lístky cukr, káva, potraviny t.j.rýţe, kroupy, krupice, těstoviny, maso,
chléb, mléko tuky.
Onemocnění
9 e.
5 X odjela Marta Císařová opět do nemocnice na Bulovku do Prahy.
Svatba
7 c.
8 X provdala se Věra Votavová čp 117 za Rudolfa Votrubu bankovního úředníka v Praze syn drnomistra
z Velvar.
Umrtí
7 g.
12 X zemřel František Biňovec 81 letý na rakovinu konečníku, bývalý kočí spediter v Praze. Pohřeb měl na
Vepřek. Bydlel u dcery Anny Louţecké.
50
Občan.legitimace
5 f.
Vydával starosta domovské listy. Podle nařízení úřadů má kaţdý občan a občanka stáří 15 let si opatřiti
občanskou legitimaci u okresního úřadu v níţ bude vlastnoruční podpis občanův jeho stisk pravého palce
vlastní podobenka přepsána téţ vlastnoručně
Odhlaš.ţivnosti
6 f.
15 X odhlásil Václav Kubíček čp 27 ţivnost kovářskou bude jen hospodařit.
Poţár stohu
14 d.
V noci ze 26 na 27 říjen shořel stoh slámy na průhoně. Náleţel Antonínu Hausmanovi čp 36 bylo v něm
slámy ze sklizně ze 28 strychů. Hausman sváţel obilí přímo ke mlátičce z blízkých polí.
Zatemění
7 f.
27 X Od dnešního dne se zatemňuje kaţdé obydlí, jen obecní veřejná světla svítí.
28 říjen
22 b.
28 X je den všední bez praporů, bez oslav a bez projevů.
Onemocnění
10 e.
Julie Pokorná čp 101 odjela do nemocnice v Slaném . Má zápal pohrudnice, plic a ledvin. Vrátila se 21/11
né zdráva.
Nařízení
Vyvěšení práporu
8 f.
9 XI na rozkaz četníků byl na škole vyvěšen německý říšský prapor hákový a také poprvé nový
českomoravský prapor červenomodký na oslavu šťastného uniknutí následkům atentátu, nastrojeného na
říšského Vůdce v Mnichově 8/11 večer v Měšťanské pivnici.noční hlídka
9 f.
10 XI hlídka C.P.O. od 9-11 hodin v noci od 11-4 ráno
umrtí
8g
15 XI zemřelo Františku Kulhavému čp 80.dítě.
posvícen.zábava
10 f.
26 XI posvícení: Taneční zábava u Ţalmanů 26 a 27 listopadu u Šeflů 26/11. Houpačky na návsi před
hostincem Ţalmanovým
Soupis uhlí
10 f
V době od 12/11 do 25/11 bylo sepisováno spotřeba uhlí za rok mnulý od 1 dubna 1938 do 31 března 1939.
Spotřebitelé se přihlašovali u obchodníků. Václava Pokorného čp 82 u Antonína Vosmíka čp 35 a u
51
Kampeličky. Přihlášeno bylo u Pokorného 58 spotřebitelů se 170 q.uhlí černého a 4135 q. uhlí hnědého 43
vagonu. U Vosmíka 35 q. černého a 1110 hnědého a 10q koksu celkem v celé obci 95 ½ vagonu.
Stanné právo
11 f.
V sobotu 19 listopadu hlášeno bylo stanné právo v Praze, Praha venkov, v okresu Kladenském,
Berounském a Hořovickém. Bylo zrušeno 21 listopadu.
Onemocnění
11 e.
6 XII Marie Šebestová čp 68 odjela do nemocnice v Slaném rakovinu v krku.
Draţba
15 d.
10 XII draţba v háji při střední cestě na stromy – vánoční stromky.
Umrtí
9 g.
Zemřela Julie Balková čp 44 v nemocnici Vinohradské. Věk = 53letá. Srdeční vadu rozšíření srdce.
Obč.legitimace
12 f.
Úředníci Okresního úřadu z Kralup vydávali zde na obecním úřadě občanské legitimace.
Lístky na oděv
13 f.
15 XII byly nám rozdány lístky na oděv.
Narození
3 a.
16 XII narodila se manţelům Votavovým dcera čp 106. Tím nalezl statek Plzákův čp 29 dědicku.
Hon zaječí
14 f.
17 XII hon na zajíce.hlavní. Asi 20 střelců zastřelilo 135 zajíců 1 králíka oběd a zábava v hostinci u Šeflů
Narození
4 a.
18 XII narodil se syn manţelům Michlovým.
Zátopa
16 d.
Tři dny pršelo téţ sněţilo, sníh do výše 20 cm. tál a způsobil vysokou vodu v potoce. Voda se vylila na
louku pod hájem a zůstala tam i za pozdějších mrazů, zatopeno bylo asi tolik jako v letě. Pod mostem ve vsi
přelévala se voda z jalové strouhy do mlýnské několik dnu.
Potrav.lístky
15 f.
Od 11 prosince bylo na tukové lístky moţno dostati (=bylo nařizeno=vydávati) pro 1 osobu na týden 3 ½
dkg.tuku jakéhokoliv, ale v nejčastějších případech byl to tuk umělý (michanice všech jedlých tuků) Od 25
prosince byl také sníţen příděl masa na osobu a týden na pouhých 10 dkg.
52
Konec roku 1939
1940
Koupě
1 d.
1 I přistěhoval se Bedřich Hanč elektrotechnik z Loucké do svého domu čp 94+95. Dům ten koupil
v prosinci 1938 od pani Boţeny Kunertové za 25000. Místo mu učinil Alois Fencl, jenţ se odstěhoval do
zámku k matce. Další nájemníci = František Černý dělník, Jaroslav Novák kovář.
Odstěhování
1 b.
2. I Odstěhoval se hostinský z čp 35 Augustin Šefl, nájemce na Uhy. Místo něho převzal ţivnost Miroslav
Kratochvíl, pomáhají mu rodiče Karel a Anna Kratochvílovi majitele hostince.
Přestěhováni
2 b.
K 1. lednu 1940 přijal Josef Kulka čp 33 do sluţby k dobytku Josefa Hofmana z čp 1 se ţenou místo mu
učinil Frantisek Horman (bratr) se ţenou odstěhovali se do čp 96.
Onemocnění
1 e.
7 I odejel Václav Řehák čp 24 do nemocnice Slánské na zánět slepého střeva. Operován nebyl byl tam 9
dní. V témţ týdnu odejel do nemocnice Erlich Vilém st,. čp 99 (zauzlení střev)
Tchoř
1 f.
8 I Petříček Ladislav čp 52 utloukl tchoře ve chlévě čp 53, kde jej po ránu objevila nájemnice Fr. Dětinská.
Zakousl tam 4 slepice, jeţ náleţely druhé nájemnici Marii Novotné. Dětinská zavolala Ladíka a ten
utloukl tchoře na místě. O prodanou koţišinu byl spor. Novotná ţádala náhradu za slepice.
Počasí
2 d.
14.I nastala obleva po mrazech při jasném počasí, které dosahovaly aţ 22-25 stupňů C. Obleva potrvala jen
tři dny, pak byly zase silné mrazy.
Onemocnění
2 e.
16.I Řehák Bohumil čp 23 odvezl mladší dceru Marii do dětské nemocnice v Praze k operaci na
vykloubenou nohu od narození. Denní plat 70-Kč operační zákrok 1.500 Kč. Přivezl ji domu a bude se
léčiti v obalu ½ roku.
Kuna
2 f.
21.I Süssmilich Jan a jeho syn Oldřich čp 115 chytili do ţelez kunu ve statku Votavově – ve stohu slámy.
Kůţe mají velikou cenu. Za kunu se platí 1000 aţ 1500 K. za veverku 15 K. za zajíce 20 – 25 K., za
králika domácího 10 K.
53
onemocnění
3 d.
Odejel Bohumil Baigoll čp 59 do nemocnice ve Slanem kde byl operován na uskřípnuté střevo vrátil se 3
února.
Umrtí
1 g.
26 I ráno zemřela Rosalie Plzáková výměnkářka ze statku čp 5. Bydlela u syna Josefa Plzáka v čp 14
rovněţ na vyjminku doţila se 88 let. Rodem byla z Předboje okres Brandýs n/L.
Onemocnění
4 e.
30.I Anna Vinšová čp 130 odjela do nemocnice na Bulovku. Nemoc ţlučové kamínky.
Zákon o přisl.
3 f.
1 II O půlnoci mezi 31/1 a ½ vztoupil v platnost nový zákon o příslušnosti cikánů vypuzených nebo
uprchnuvších v roce 1938 ze Sudet. Na kterém katastru bude jejich rodina tj. kaţdý člen rodiny v tu hodinu
přenocovati, do té obce nabude příslušnosti domovské. Proto obce samy poskytovaly potahy cikánským
vozům jen aby byly ode vsi dále.
Občané sazenští hlídkovali na hranici katastru k Nové Vsi a k Chrţínu. Kdyţ pak jim Novoveští přivezli
asi v 11 hodin v noci dva vozy, nechali je dojeti aţ do vsi, zapřáhli do vozů koně svoje a dopravili vozy po
silnici aţ na počátek Chrţína, tak ţe před půlnoci stály uţ vozy před mlýnem Chrţínským. Jiná příhoda se
nestala.
Uzavření škol
4 f.
3 II odpoledne bylo oznámeno radio-rozhlasem ţe všecky školy v protektorátu zůstanou zavřeny od 4/2 do
18/2.
Onemocnění
5 d.
6 II Loučecky Josef je v nemocnici u Milosrdných v Praze vrátil se 3 března
onemocnění
6 e.
Marie Šebestova je dlouho a těţce nemocná přijímá potravu jen trubičkou.
Umrtí
2 g.
8 II zemřela Marie Šebestová dělnice a majitelka domečku čp 68 na tuberkulosu plic. Jeji muţ vrátil se ze
světové války jako komunista a nespokojen odešel v roce 1920 do sovětského Ruska. Ponechach tu ţenu a 6
děti svému osudu. Od té doby je nezvěstný. Pohřeb v sobotu 10/2 s hudbou Plachého a se spolkem
baráčníků. Šebestová ţila 5 let ve společné domácnosti s Antonínem Střihavkou dělníkem, pobíral starobní
příspěvek státní.
Taneč.zábava
3b
11 II odpoledne a večer Taneční zábava z Ţalmanů – pořádal S.K.S.
54
umrtí
3 g.
17 II večer zemřela Antonie Suková z čp 1. Vdova. Jeji muţ Antonín zahynul v posledních letech světové
války kolem 28 řijna 1918 při návratu z vojny domů. Pohřeb měla s doprovodem baráčníků. Vychovala 3
dcery a 3 syny.
Uzavření škol
5 f.
Oznámeno rozhlasem, ţe školy v Protektorátu zůstanou dále uzavřeny aţ na delší dobu do 3/3.
Odvod koní
4 b.
19 II byli odváděni koně říšskými vojáky ve Velvarech na náměstí, dnes ze Sazené. Byl vzat a hned
odveden kůň Šimákovi čp 9 dostal náhradu 11.000 K.Kulkovi čp 33 11.000 a Košťálovi čp 198 (9.000 –
lehký kůň) Dalších devět koní bylo zaznamenáno pro případ dalšího odvodu. Kůň stojí nyní 15000, pěkný
aţ 40000- K,m loni v červnu stál kůň 5 aţ 6000K.
onemocnění
7 e.
23 II sáňkovali hoši, tak jako uţ několik dnů před tím, po silnici na Hradské a sjíţděli aţ doprostřed vsi.
Dnes obsazené saně asi 10 hochy narazily na modřín u silnice při rozcestí ke studánce. Všichni kulhali
Vladimír Průša 11-letý rozbil si nohu, zavolali k němu Dra Číháka z Velvar a 10 letý Josef Prejza čp 123
rozbil si ret a potloukl tvář, ţe mu otekla.
Jaroslav Plzák
6 f.
14 X Jaroslav Plzák majitel usedlosti čp 29 přihlásil se na práci v cukrovaru ve Velvarech házel řízky do
vagonu – za denní plat 23 K. po týdnu denní práce, kdyţ měl práci v noci, se mu to znechutilo a zběhl od
toho.
Rekvis.dobytka
5 b.
19 X Okresním úřadem v Kralupech byla nařízena rekvisice dobytka. Ze Sazené bylo odvedeno do Veltrus
na nádraţi a naloţeno do vlaku 5 jalovic a 2 vepři. Za hovězí dobytek se platilo 7.80 K za l kg ţivé vahy.
Počasí
3d.
26 X první sníh, vlhký, padal celý den při teplotě 3stupně C. V neděli 27 řijna sešel skoro úplně, 29
v poledne začal padati nový sníh nepřetrţitě aţ do 14 hodin následujícího dne. Zůstalo ho leţeti as 25
cm.vysoko. Sníh do týdne roztal. Polní práce mohly býti dokončeny. Bylo třeba zkliditi více neţ 60 strychů
řepy, 15 strychů mrkve krmné a několik málo strychů bramborů.
Počasí
4 d.
31 X mráz 5stupňů C. 1/11 ráno 2stupně C a prší do sněhu.
Slav.dušičkové
6 b.
1 XI 1 a 2 listopad byly dny všední Slavnosti dušičkové byly nařizením přeloţeny na neděli. Světla mohla
na hrobech býti jen do 16 ½ hodin letního času.
55
Odstěhování
7 b.
3 XI odstěhoval se Václav Kulhavý od Zauru čp 47 do Velvar do domku který vlastní Marie Kuchařová
vdova po rolniku Josefu Kuchařovi v čp 16 ze Sazené.
Pamětní knihy
7 f.
20 XI odevzdávaly se pamětní knihy obecní na okresní úřad do Velvar. Prý budou uloţeny v zemském
archivu. Obec Sazená odevzdala první knihu stránka 1 aţ 176 s událostmi do roku 1932 a druhou knihu
s událostmi z roku 1933 né všemi na stránce 177 aţ 185. Ostatních 390 stran prázdných.
Od 10 listopadu zdraţili holičové svoje poplatky za holení a stříhání poprvé o 25% proti původnímu z roku
1939.
Svatba
1 c.
24 XI posvíceni: Svatbu měla Marie Kulhavá čp 57 s Václavem Kunertem z Černuce bydleti budou u rodiču
čp 57.
poţár ve škole
5 d.
3 XII hořelo ve škole od kamen. Oheň byl zpozorován o půl sedmé hodině ráno. Ohóřela podlaha a praţcový
trám pod kamny v poschodí ve třídě nad hlavním vchodem. Škoda odhadnuta na 1056.-K a nahrazena
pojišťovnou bankou Slavií.
Odstěhování
9 b.
9 XII vystěhoval se podle soudní výpovědi Jindřichův deputátním z čp 51. František Fišer a přestěhovala
se tam dělnice V Jindřicha čp 31 Plzáková. Fišer je příslušný do Dolní Kamenice. V letě byl odsouzen pro
polní pych.
Zaječí hon
8 f.
14 XII byl uspořádán hlavní hon na zajíce. Zastřeleno 38 zajíců, za letošní sezonu od 15/8 140 zajíců.
Zábava
10 b,
23 XII povolily úřady taneční zábavy denně od 16 hodin odpoledne do 24. V Sazené byla taneční zábava u
Ţalmanů 25 prosince.
Umrtí
4 g.
27 XII časně ráno zemřela Rosalie Kašpárková čp 47 ve věku 64 let matka 8 děti pro těţké nemoci málo
viděla a slyšela. Pohřeb měla v neděli 29 prosince s účasti spolku baráčnického.
Počasí
6 d.
30 XII a 31 prosince obleva pršelo a bylo okluzko. Všichni hostinšti i řeznik Josef Pekárek navozili si dost
ledu jiţ dříve.
Konec roku 1940
56
1941
Ples
1 b.
4 I mládeţ Národního souručenství v Sazené pořádala ples u Kratochvílů (sobota) od 19 hodin večer do 2
hodin ráno. Byl hojně navštiven a finančně se vydařil.
Odnětí licence
2 b.
15 I okresní úřad v Kralupech odňal Františku Bubnikovi čp 111.licenci ke hře na kolovrátek, z důvodu ţe
jej obec musí podporovati a nebo ţe musí pracovati (má jednu nohu dřevěnou). Měsíční podpora byla mu
zbášena z 15-K na 200-K.
ples
3 b.
18 I.v sobotu S.K.S. pořádal ples u Ţalmanů. Finančně se vydařil.
Prac.povinost
1f
20 I. a 21.I. odpoledne prohazovali lidé sníh na silnici z pracovní povinnosti.
Revise
4 b.
22 I. byla tu revise po obchodech a u řezníků a 25 ledna byla tu komise okes.úřadu pro odvádění obilí. Ţádá
se na boci ještě 180 q.pšenice a ţita.
Přednáška
6 b.
2 II v neděli večer byla u Kratochvílů přednáška o pěstování papriky. Přednášel profesor mělnické vinařskozahradnické školy Dr.Langer. S ním byli ještě 3 páni, z nich velkostatkář Beníček bývalý statkář na
Slovensku a zástupce české zemědělské rady Ing.J.Vladyka přítomno asi 40 posluchačů.
Svatba
1 c.
8 II měla svatbu Marie Posltová čp 10 s Josefem Brannšveigem, statkářem z Podčapel, na Vinohradech u
sv. Ludmily. Hostina hotel Graf.
zátopa
1 d.
10 II vystoupila před polednem náhle voda v potoce, ţe se přelila přes břeh pod mostem do mlynské strouhy
a zatopila pod zámkem hřiště a dále pozemky vMyčíně, zahrada Röslerova, Kratochvílova a Hausmanova
byla pod vodou.
Přednáška
7 b.
Odpoledne 10 února byla přednáška u Kratochvílů na sále pro všecky rolníky „boj o zrno“. Povinná byla
z kaţdého domu přítomnost někoho. Byly přítomny i ţeny. Přednášku pořádala zemědělská rada – úřední
přednášku – z příkazu Oberlandratu na Kladně – zástupcem okres.úřadu byl Ing.Sosna přednášeli:profesor
Březina dipl.agronom hosp.školy v Roudnici na téma: „Vyrobní bitva“ v zrno v roce 1941. Dr Dvořák
proferor vyšší hosp.školy v Roudnici:Ţivočisná výroba. Účast pro zemědělce a zemědělské dělníky byla
povinná. Osob se sešlo 116. Mistnost – sál vytopila a zaplatila obec.
57
Zátopa
2 d.
11 II voda v noci ze včerejška ještě stoupla. Po celý den byla rozlita na pozemcích níţe od zámku a téměř
po všech lukach v Myčině aţ k silnici do Nové Vsi běţící. Pod hájem louky byly zaplaveny po obou stranách
jalového potoka a tvořila jedinou hladinu, voda se přelévala bez překáţky do zahrady Podrackého
Ladislava čp 26, výše vystoupila do zahrad dolních aţ k mostu. Voda sáhala pod hájem k silnici proti
Sukovu čp 131 a byla rozlita nahoru k západu aţ na konec katastru. Nad touto hrázi šířila se voda po
chrţínských lukách ještě volněji, ţádná hráz ji nezastavila.
Zátopa
3 d.
17 II voda v potoce opadla. Sklepy byly zatopeny vodou prosáklou v čp 5 do výše 70 cm., v čp 35,34,33,31.
Umrtí
1 g.
21 II zemřel v nemocnici na Bulovce hošík Ladislav Pekárek čp 8 syn Jaroslava Pekárka 2-lety na záškrtobrnu. Byl v nemocnici 7 týdnů. Pohřeb 25/2 v úterý masopustní.
Svatba
2 c.
Měl svatbu Jan Víšek elektrotechnik zaměstnán na Kladně bytem v Sazené čp 114.
Balon letěl
2 f.
24 II byl pozorován balon nad vinici. Plul od západu a spadl východně od silnice 300 m. v polích nad
Škarechovem. Nalezl jej cestář Novoveský a odevzdal četnické stanici v Nové Vsi která cestáře poučila, ţe
se neměl dotýkati, ale ihned jeho pád oznámiti. Balon byl asi 4m vysoký z látky, dole měl nedohořelý
doutnák, který asi vyhříval v balonu vzduch. K balonu byl přivěšen jakýsi rám omotaný provázkem.
Zřítila se zeď
4 d.
28 II přes šestou hodinou ranní sřítila se hlavní zeď zámku na východní straně blíţe jiţního rohu domu od
země aţ ke střeše v šíři 4 m. a strhla s sebou i vnitřní příčku v bytě o dvou místnostech jeţ obýval Josef
Hofman s manţelkou a malým děckem. Oba manţele byli právě ve statku Kulkově a krmili tam dobytek.
Spadl celý strop, ale šťastně tak ţe nezasáhl dítě v kolíbce, jeţ stála blíţe dveří v koutě. Za to postel měla
na mále a byla by se propadla za klenbou do přízemí. Soudí se, ţe tato přízemní klenba odsunula zeď a byla
příčinou sesutí. Obecní starosta Emilian Nápravník přivolal ihned jako znalce z Veltrus Josefa Minaříka a
jeho zetě architekta Šťástku. Na jejich ţádost přišel také stavitel Černý Josef z Velvar. Všichni usoudili, ţe
roh zámku hrozí dalším sesutím a ţe z té části musí se vystěhovati všichni blízcí nájemníci z poschodi
(V.Ekhart) i přízemku (Karel Číţek a obecní stráţník Prejza). V pondělí pak zabezpečí se zbylá zeď v rohu
zámku a střecha, která nyní spočívá jen na přelomeném předním trámu.
Platová směrnice
3 f.
1 III nová úprava mezd zemědělského sezonního dělnictva. Od 1/3 1941 stanní vyhláška, min.soc. a
zdravotní správy pro přechodně zaměstnané zem. dělníky tyto směrnice mezd:
A muţi starší 18 let za hodinu 1.80 K
Ţeny starší 18 let za hodinu 1.30 K
Od 16 do 18 let chlapci – 1.50 K od 16 do 18 let 1.20 ţeny
Ve ţních po dobu 30 dnů zvyšuje se hodinová mzda u muţů o 0.40 K a u ţen o 0.30 K.
Denní mzda u předních dělníků se zvyšuje ve ţních o 4.- K u muţů a o 3.- K u Kuchařek. Přes čas plat 2násobný.
58
Krmiči mají týdenní přídavek 22.- K, koňáci 17.50 atd. Při odchodu z práce po půl roce po řádném
zakončení prací obdrţí při poslední výplatě 150 K jako odměnu.
Počasí
5 d.
2.III byl teplý slunečný den, v poledne 12stupňů C.ve stínu. K večeru přihnala se vysoká voda na potoce a
k ránu se ještě zvýšila. Vymlela a protrhla val mezi potokem mlýnským a jalovým před vybetonovaným
přepadem.
Zabespečení zdiva
6 d.
3 III zabespečoval stavitel Minařík zdi a střechu na zřícené části zámku.
Zabespečení zdiva
7 d.
6 III také Marie Tlustá čp 49 musila podepřiti východní zeď svého domku aby se nesesul.
Zátopa
8 d.
10 III velká voda na potoce trvá nepřetrţitě od 2/3. Těsnění protrţeného místa nepomohlo. Pršelo
v pondělí, v úterý sněţilo dopoledne, voda stoupla. Ve valu jsou dva výmoly aţ 2 m hluboké jimi jde téměř
všecka voda do mlýnské stouhy. Na lukách v Myčíně jiţ voda odtekla.
Odvod koní
8 b.
11 III byli předvedeni koně ku prohlídce do Nové Vsi, ze Sazené, Nové Vsi, Vraňan, Mlčechvost kde byli
vojenskými německými důstojníky klassifikováni procentnálně 90% 80aţ60 i 50%.
Zřítila se zeď
9 d.
12 III v úterý spadla ohradní zeď u dvora při zámku na severní straně proti silnici v délce 4-5 m. Stalo se to
v 8 hodin ráno. Ssutiny zabily Ekhartovum hnízdo mladých králíčku bylo zasypáno, ale jinak se jím nic
horšího nepřihodilo.
Odvod koni
9 b.
11 III co to znamená, neví se, snad cena, snad schopnost. Také vozy byly znamenány. Sazenských koní
bylo 31, z nich zaznamenáno 10=Plzákův čp 5=1. Šimák 2, Košťál 2, Řehák V. 2, Podracký 1, Hausman
1,. Vozy bedněné byly zapsány 3.
Potravin.lístky
4 f.
17 III počínající XX období lístků na potraviny přináší změnu pro samozásobitele=místo 16 kg obilí směji si
semlíti jen 14 kg. (pšenice, ţito, ječmen)Na lístek nelze koupiti ţádnou mouku pšeničnou, leda kdo by si
nekoupil bílé pečivo – pouze samý chléb nebo jen mouku ječnou.
Onemocnění
1 e.
Obecní stráţník Josef Prejza jest nemocen. Po dobu nemoci vypomahá za něj František Bubník, kolovrátkář
čp111. Také oznamuje vyhlášky bubnováním.
59
Taneční zábava
10 b.
23 III byla taneční zábava u Ţalmanů.
Počasí
10 d.
1 IV sněţilo v noci do rána aţ do 14 hodin odpoledne při teplotě a větru 3-4stupně C. Do večera sníh sešel
skoro úplně. Napadlo ho na 10 cm.
zásobování
5 f.
Odevzdávalo se obilí, které bylo zásobitelům odpočitáno z jejich 4-týdenní dávky (16 kg ţita a pšenice) 2
kg.za 8 měsíců 2 kg na osobu. V Sazené to znamenalo cewlkem 31 q.obilí.
Změna sluţby
6 f.
Odešla slečna učitelka Milada Vlčková na Vepřek, kde byl do pense dán ř.uč. Husnik. Jest tu dále
hospitantka z Velvar Ţebráková V.
Zastavení činnosti
7f
13 IV na Boţí hod četnik z Nové Vsi „zastavil činnost“ TJ. Sokola v Sazené. Činovnici pořidili seznam
inventáře a odevzdali četnikovi vkl.kníţku (dar Jana Plzáka) 600 K.s hotovosti. Knihovna byla
zapečetěna.
Umrtí
2 g.
20 IV zemřel Josef Vaněk, zedník čp 37 na tuberkulosu plic. Byl zaměstnán stále v cukrovaru ve
Velvarech. Tyţ den musela odjeti jeho ţena do nemocnice ve Slaném na operaci. Pohřeb vypravil bratr
Vaňkův Václav čp 3 na evang.hřbitov chrţinský. Na rozloučenou v domě promluvil starosta obce,
řid.uč.Emilian Nápravník. Ze spolků účastnila se Obec baráčníků a obecní zastupitelstvo. Zemřelý Josef
Vaněk byl členem obecního zastupitelstva, místní školní rady a předsedou finanční komise obecní.
Rozp.škol.rady
8f
23 IV mistní školní rady byly rozpuštěny. Nové členy bude jmenovati úřad.
Předání gestapu
9f
28 IV při domovní prohlídce u Jana Süssmilicha čp 115 byly nalezeny 3 pušky lovecké a kolíčky dvěma
četniky z Nové Vsi. Důvod ku prohlídce byl ten, ţe Süssmilich při odevzdávání zbraní 1939 hlásil, ţe má
pušku č 16 ale nyní ţádal o zbrojník pro č 20- Následujícího dne odvedli jej četníci do Nové Vsi na stanici,
odnesli ještě střelivo, bylo zatím uschováno zde na obecním úřadě Süssmilicha předali členum Gestapa
z Kladna a ti jej odvezli na Kladno.
1 Máj
11 b.
1 V první máj nebyl oslavován, svátek byl.
60
Zátopa
11 d.
30 V velká voda na potoce po bouři trvá druhý den. Ve čtvrtek 29 května obec právě dokončila opravu valu
protrţeného v zimě, voda se přes něj opět přelévá a zaplavila opět louky v Myčíně, Pod háje voda ještě
úplně neopadla a znova se louky podplavily.
Odstěhování
12 b.
Neměl hostinský František Führer pivo. V úterý 27.května odstěhoval nábytek někam směrem k Velvarům,
sám bydlí u Kuchařů čp 16 na sále. V hostinci se pivo vůbec netočí, zavřeno aţ do 6.června. Potom točil
sám majitel hostince Josef Kuchař.
Válka s Ruskem
13 b.
Válka s Ruskem začala v neděli 22/6.
Umrtí
3 g.
23 VI zemřel František Votava rolník čp 7 ve věku 84 let. Pohřeb měl ve středu 25/6 odpoledne při vedru
30stupňů C ve stínu.
Nařizení
10 f.
21 VII okresní úřad nařídil ţe obecní domy, škola musí býti označeny V. Noviny denní jsou písmenem
V označeny ode dne 15/7 1941 hostince a obchody to učiní na doporučení okres.úřadem téţ, u ostatních
domu je to dobrovolné. Byla nařizena téţ hasičská pohotovost k hašení poţárů v polích. Úroda se hlídá ve
dne i v noci, ve hlídání se střídají sousedé podle pořádku nařizeného obecním úřadem.
Odstěhování
14 b.
24 VII odstěhoval se z Kuchařova domu Frant. Führer do Minic jako nájemce hostince Šitancova 27.
Svatby
3 c.
26 VII měla svatbu Ludmila Rábská, dcera Frant. Rábského čp 41 s Josefem Pokorným zedníkem synem
Františka Pokorného čp 108.
Ţně
12 d.
28 VIII byla skončena hasičská pohotovost v polích i u zbrojnice. Ţně skončeny, mlátilo ve vsi 7 mlátiček.
Nastoupení
11 f.
Přišla do čp 105 kuchařka Anna Patrsová z Ledče n/Sázavou.
Policej.matrika
12 f.
30 VIII dokončil obecní úřad policejní matriku všeho občanstva od 15 let výše-trojmo. Kaţdý občan dal
1.50 za zápis, obec za tu kartotéku zaplatila okresnímu úřadu.
61
Školní rok začal
13 f.
1 IX 41.školní rok začal s 35 dětmi, které v jediné třídě (škola jednotřídní) vyučuje E.Nápravník.
semen.řepa
13d.
2 IX Josef Kulka poţal semenitou řepu, má 3000 panáků po 5 snopkách semen.řepy na 30 stryších. Sklízí se
mák.
Přestavba 14 d.
3 IX u Slavíka Františka v kovárně klenba hrozila sesutím vytlačovala vnější zeď. Udělali klenutí nové.
Tabačenky
14 f.
8 IX vydává se tabák na lístky.
Nasoupení
15 f.
27 IX večer hlásil rozhlas, ţe namísto onemocnělého protektora Neuratha jest jmenován policejní generál
Heydrich protektorem, jenţ hned vydal nařízení, ţe můţe vyhlásiti 27/9 výjimečný stav. Jiţ toho dne byl
zatčen předseda protektoratní vlády Ing.Alois Eliaš.
Stanné právo
16 f.
28 IX byl jiţ výminečný stav vyhlášen s platnosti od 12 hodin a ustanoveny soudy podle stanného práva
v oberlandratech Praha-Kladno-Hradec Králové-Brno-Zlín-Hodonín. Od toho dne následovalo zatýkání a
odsuzování k smrti. Z Velvar byli souzeni přednosta okres.soudu Dr.Treybal, Jiří Jansa, Dekoj, Alois Fišl,
Otmar, z Uhů nájemce dvora Mildorf.
Rospuštěn „Sokol“
17 f
11 X Říšský protektor v 4.a na M. učinil na základě §13 nařízení o vybudování správy a Německé
bezpečnostní policie Protektorátu Č.a M. z 1 záři 1939 toto opatřeni: Spolek „Česká Obec Sokolská“ se
sídlem v Praze a jeho členská zdruţení, odbočky a přičleněné organisace bylo ve smyslu § 2 naříz.o
propadnutí jmění u Protektorátu Č. a M. ze dne 4.řijna 1939 zabaveno a můţe býti, pokud říšský protektor
v Č. a na M. neučiní jiné opatření, prohlášeno tajnou státní policií za propadlé ve prospěch Říše. Toto
opatření nabude účinnosti uveřejněním v „Der Neue Tag“ Výkonem funkce pověřen:podepsan Heydrich S.S.
Obergruppenführer a general.policie.
Hon
18 f
16 X povoleno stříleti zajíce a baţanty, první den honu.
Umrtí
4 g.
27 X zemřel Václav Pokorný domkář čp 101 ve Velvarech v okres.chorob.vysílenním z padoucnice, 61 rok.
Pohřeb 29/10 odpoledne ve středu na Chrţín, spolek baráčniků se šesti hudebníky.
Změna sluţby
19 f.
Odešla se sluţby v čp 105 Anna Patrasová do Ledče n/Sázavou Pivovarská 457.
62
Přistěhování
15 b.
29 X Josef Suk, vyučený klempíř, přistěhoval se do Kuchařova hostince z Kralup jako hostinský. Je z rodiny
Suka Antonína, který bydlíval v zámku, v roce 1918 stal se nezvěstným.
Počasí
15 d.
31 X sněţilo celé dopoledne, v noci na den 1/11 byl mráz 5stupňů C. Odpoledne bylo blátivo.
Změna sluţby
20 f.
1 XI obdrţel řid.uč.E.Nápravník dovolenou na jeho místo přišla bývalá uč.zdejší Milada Vlčková
z Vepřku. Na Vepřku byly zavřeny dvě třídy, na okresu dalších 12 tříd. Dovolená bude E.Nápravníkovi
počítána z důvodu, ţe je zároveň starostou obce.
Nastoupil pensi
21 f
Cestář Fencl František čp 41 byl dan do pense.
Onemocnění
2 e.
4 XI kočí u Jindřicha čp. 31 Frolík kdyţ zajíţděl s uhlím k Vosmíkovi, vyskakoval na vůz, smekla se mu
noha, spadl a kolo mu přejelo nohu. Na obuvi měl podráţku dřevěnou. V Slaném byl v léčeni do 19/11.41.
biograf
16 b.
11 XI přijel k Ţalmanovi biograf Kludsky.
Sklizeň bram.
16 d.
Josef Plzák čp 5 dobýval brambory. Mrkev má ještě na poli nedobytou. 16 listopadu měl na poli ještě asi 12
vozů mrkve.
Umrtí
5 g.
20 XI zemřela Anna Husáková čp 32 matka Marty Císařové – 65 let – pohřeb v neděli 23/11 (o posvícení)
na Vepřek. Z Vepřku přišel farář naproti aţ na hranici katastru Sazenského.
Uzavř.mlýna
23 f.
23 XI byl zavřen mlýn v Nové Vsi, melou teď u nás v Sazené. Jest ustanoven jeden den, kdy kaţdá ves
vzlaště. Všichni občané svezou obilí ke mlýnu, starosta obce převezme obilí a předá je mlynáři. Ten pak
semleté obilí vydává zase v jeden den všem mlečům samozasobitelům pod dozorem obecního starosty.
Odstěhování
17 b.
24 XI Jonáš Josef čp 48 odstěhoval se do Kralup s rodinou. Přišli ze Sudet jako uprchlici, ale brzy se
přiklonili k němcům tak ţe se jich lidé báli.
63
Letectvo
18 b.
7 XII přepadlo japonské letectvo Havai a jiné americké základny v Tichém oceáně. Tím se válka rozšířila na
celý svět doslova i ve skutečnosti. Státy středoamerické jsou ve válce s Osou.
Nast.trestu
24 f
8 XII Antonín Kašpárek čp 65 nastoupil trest vězení ve Velvarech na tři měsice a zaplatil 5000- pokuty.
Prodal v záři do továrny ve Velvarech, kde pracuje, inţenyrovi prase, a ten s masem keťasoval. Byl
vyslýchán a vypověděl i na jiné lidi, kteří také byli potrestáni.
Konec roku 1841.
1942
Odstěhování
1 b.
1 I odstěhoval se Alois Fencl s rodinou z čp 53 a jeho matka Alţběta s dcerou Marii z čp 1 do společného
bytu na vinici čp 48. Posltum kočí Kautcký z čp 12 přestěhoval se od Košťála čp 19 k Josefu Kulkovi do čp
20.
Narozeni
a1.
4 I narodil se Manţelům Pekarkovým čp 8 syn křtěny Ladislav.
11 I byla vykonána sbírka vlněného prádla a koţišin pro vojáky německé na vychodní (ruské) frontě. Sbírali
hasiči a Mládeţ N.Souručenství. Sebráno bylo 210 kusů.
Umrtí
1g
23 I zemřela Marie Hofmanová čp 109 na Hradské po dlouhém utrpeni. Pohřeb měla v pondělí odpol. 26
ledna. Věk 69 let.
Předv.na Gestapo
1f
3 II byl Josef Pekárek, řezník pozván gestapem do Prahy a byl tam zadrţen. Vyšetřovali, ţe prodal několik
prasat do Prahy on říká, ţe na chov, ale prasata prý byla zabita. Odsouzen je na 2 ½ roku do káznice a
odvezen do Beyrethu Bavory.
Draţba
1 d.
Konala se draţba na dřivi z obecních lesů. Pro velkou zimu sešli se draţebnici ve škole připravilo se tolik
lístku kolik bylo hromad, kaţdý koupěchtivý si vytáhl jeden lístek a zaplatil odhadní cenu. Tím se stalo, ţe
bylo strţeno něco přes 7000 K.coţ jest o 10.000 K méně nedţ loni.
64
Umrtí
2 g.
5 II zemřel v Praze XII Václav Novotný, účetní Odborové skupiny keramického průmyslu, syn Marie
Novotné čp 17, ve věku 29 let. Pohřben byl u sv.Matěje v Šarce do rodinneho hrobu.
Vyměňovali transformator.
Svatba
1 c.
15 II Josef Kulka z čp 33 oddan s Jarmilou Kurkovou ze Řisut.
Narozeni
2 a.
Věře a Václavu Šelichovi čp 129 narodila se dcera křtěná Eliška.
Předv.naGestapo
2f
24 II Boţena Pekárková manţelka Josefa Pekárka čp 22 byla zavolána Gestapem do Prahy k výslechu
17/II byl tam zavolán i jejich dělník.
Onemocnění
1 e.
28 II vrátil se František Řehák zástupce bank ze sanatoria z Vráţe u Písku byl tam měsíc.
Rozvod
2 c.
29 II rozvedla se Helena Sukdolová se svým muţem a vrátila se ku své matce Marii Hodrové čp 97.
Onemocnění
2 e.
Spadl s lešení na novostavbě okres.soudu v Kralupech Antonín Kratochvíl dělník čp 93. Zlomil si klíční
kost, lopatku a pohmoţdil obě nohy odvezli jej do nemocnice v Slaném. Zlomil si téţ kost v nártu. Vrátil se
26/3.
Narození
3 a.
Josefu Pokornému a Lidce rozené Rabské čp 107 narodil se syn křtěny František 1.III.
Vyuč.na školách
2 b.
4 III.bylo dovoleno vyučovati na školách, kde mají uhlí. Tím skončily vánoční prázdniny. Pololetí prvé
skončí. Ve 21 pololetí začne se vyučovati na obecných školách i tzv.hlavních nynějších měšťanských=58šk.rok. 1.školní rok má 4 hodiny týdně, 2a3.=6 hodin, 4 a 5=7 hodin.
Předv.k výslechu
3f
5 III Antonín Hausman st.byl předvolán k výslechu ve věci Pekárkově. Vrátil se týţ den domů.
Předv.k výslechu
4f
7 III vrátila se domu pani Pekárková a její chasník.
65
Narozeni
4 a.
8 III Václavu Šindlerovi a Antonii rozené Bartošové čp 98 narodil se syn křtěný Václav.
Sběr ţeleza
2 d.
9 III v pondělí byla vykonána sbírka ţeleza a litiny. Obec Sazená měla dáti aspoň 30q „dobrovolně“. Bylo
sebráno tolik, ţe se něco věcí, ponejvíce rozbitých strojů, nechalo na příští sbírku, a odvezly se 43 ě ţeleza
na2 vozech do Velvar hadráři Horovi. Řehák Václav dal do sbírky ţelezná vrata ode dvora čp 28.
Pracov.povinnost
5 f.
A byla nařizena pracovní povinnost odhazovati sníh se silnic a polních cest.
Odv.na rekvisici
3 b.
14 III odváděn byl dobytek na rekvisici-20 q.hovězího a asi 18 q.vepřového. Vepřového se nabídlo ze vsi
dost, ale kusy byly lehké aţ 70 kg.
Vyuč.na školách
4 b.
Dne 14 započala první hod.vyučovací. Správce školy přečetl předepsaný proslov. Pak bylo prázdno.
Umrtí
3 g.
17 III zemřela Antonie Votrubová, vdova čp 75 ve věku 79 let. Byla podruhé vdána, jeji první děti se
jmenovaly Skálovy. Pohřbena bude v pátek 20 března.
Zátopa
3 d.
26 III vylila se voda z potoka do polí a luk, na Vojtovské a v Myčíně aţ k silnici. Za dva dny zmizela. Na
ostrůvku vymlela a odnesla kus valu, přes přepad do mlynské strouhy tekla ještě celý týden.
Přistěhování
5 b.
28 III přistěhoval se do čp 122 Bohumil Malik z Libovice.
Sběr kovu
4 d.
30 III snesli zdejší lidé zvonek se zvoničky na rekvisici kovů (nařizeno) ţelezné kovaní se neodvádělo.
Zvonek váţil 25 kg a měl letopočet 1790. Památkový úřad jej neuznal za dosti památný. Školní zvonky se
neodváděly.
Pracov.povin.do Říše
6 f.
Odešli do říše tj.byli tam posláni na práci Šindler Václav zednik čp 98. Bečvář Josef pokryvač čp 56, Erlich
Oldřich mechanik čp 99. Všichni byli nyní zaměstnáni u dráhy. Josef
Bečvář se vrátil 25 dubna v sobotu.
66
Odvod koní
6 b.
1 IV ve Velvarech nová přehlídka koní. Ze Sazené nebyl odveden ţádný kůň. Prázdniny školní nastaly ¼
v poledne a končí v úterý 7/4 včetně.
Svatba
3 c.
11 IV sňatek občanský měl Josef Kocík s čp 105 s Marii Šindlerovou čp 98 v Kralupech n/vlt.
Poţár zámku
5 d.
20 IV v zámku čp 1.ve zbořeném přízemním křídle vznikl oheň ve chlévách. Zpozorován byl asi ve 5.45
min ráno. Tamější nájemnice Vlasta Číţková doznala, ţe krátce před tím šla se podívat na kozu
s kuzlátkem, svítila si svíčkou a jak rozţíhala zápalku, odlétla snad nepozorovaně hlavička zápalky do
slámy. Kdyţ byl oheň zpozorován, nedalo se jiţ nic zachránit. Brzo pak oheň zachvátil strop a střechu
krytou taškami. Škodu utrpělo 5 nájemniku. Číţkovům uhořela koza s kůzletem a králíci, téţ peří a něco
slámy. Prejzovům schořela sláma a seno. Petříčkové schořela sláma, seno oploceni půdy a ţebřik o 14
šprynclech. Ekhartovům zhynula husa na vejcích, peří nedrané různé drobné hospodářské nářadi.
Hykešovům schořelo obilí, brambory, uhlí, dřiví, seno, sláma, pytle, necky asi 1 kg peři, hrnce se ţárem
rozlily a nějaké staré šactvo a dvě králikárny. Různé drobné potřebnosti schořely kaţdému z nich. Jejich
škoda se odhaduje na 6000 K. Růţena Nováková spěchala dolu s druhého poschodi a vyvrtla si nohu.
K poţáru dostavili se četnici z Nové Vsi a z Kralup. Zjistili ţe nejde o sabotáţ. Toto křídlo zámku bylo
pojištěno na 23.000 K.banka Slavie odhadla škodu na 20.000 asi a vyplatila dne 4/6 42 obci náhradu
22.275 s podmínkou ţe bude stavět.
Postiţené rodiny se odškodnily tím, ţe se rozdělily o ohořelé trámy. Petříčková v té době byla v Praze
nedostala nic.
Zjišťování půdy
6 d.
28 IV Ing.Straka z Roudnice bral vzorky půdy ve zdejším katastru (asi 260 sáčku) za účelem zjištění ţivin.
Pomahalo mu vţdy několik lidí, zato jim obec platila sami bez ing. Brali vzorky 6/5. Braní vzorků půdy
Ing.agronomie Strakovi z Výzkumného ústavu zeměděl.v Roudnici pomáhali za plat Šťastný Jaroslav,
Soukup Václav čp 4, Říha Fr. čp 130 také z počátku Procházka Václav.Bezplatně a často ve svém zájmu
pomáhali Poslt Ladislav, Petříček Ladislav, Šimák Frant.ml.Hofman Antonín syn čp 102. Jindřich Václav
syn Plzák Josef čp 14 tento jako znatel majitelů pozemků, Prejza Oldřich. Ku pomoci nosili s sebou
Parcelní knihu a katastrální mapu. Vzorky byly brány z ornice aţ do hloubky 25 cm.zvláštními tyčemi
majícími po straně prohloubenou rýhu as 20 cm dlouhou. Vzorky byly sepsány ve zvláštní kníţce a popsány
dle parcely, polohy, majitelé pozemku atd.-Na lukách se vzorky nebraly.
Nařizení úřadu
7f
2 V Obecní zastupitelstvo zvolilo na příkaz úřadu několik komisí které převezmou práce starostovy.
V komisi pro Veřejnou knihovnu obecní jsou zvoleni Jiří Votava čp 77. Fencl Jaroslav a Pokorný Josef čp
108.
Sbírka peněz
7 d.
3 V byla po vsi vykonána sbírka peněz na zřízeni dětské knihovny při obecní veřejné lidové knihovně.
Sebráno bylo 1.020 K. Členové komise knihovní Votava Jiří, Fencl Jaroslav – odjeli do Prahy nakoupiti
knih dle doporučení praţského knihovníka šefa Frey, ale knihy uţ nebyly ke koupi. Teprve kdyţ knihovník
jim určil nakladatele knih mohli kupovati.
67
Postřik stromu
8 d.
9 V postřik stromu byl dokončen. Lidem (Procházka Václav a Šťastný Jaroslav) bylo zaplaceno 1120 K, za
Sulikol a Arborol bylo obec nucena dáti 6.286 K, majitelé stromů obocných dali obci nahradu 3 K.
svatba
4 c.
25 V provdala se Jarmila Ţalmanová z hostince čp 76 za Františka Sojku technického úředníka. Bydlí u
Ţalmanů.
Atentát
4 g.
27 V byl proveden atentát na zastupujícího protektora v Praze u Libeňského mostu Reinharda Haydricha.
Hned týţ den bylo vyhlášeno civilní stanné právo platící pro celý protektorát. Policejní hodina do 11 hod.v
noci, divadla zábavy a schůze zakázány téţ biografy, za týden povolena divadla a zábavy jen německá.
Reinhard Heydrich 4/6 a 8/6 Pohřben v Berlíně.
Nařizeni úřadu
8 f.
1 VI bylo nařizeno okresním školním výborem školam úřadovati písemně jen po německu. Jiţ dříve posílal
okrs.škol.výbor německé dopisy.
Svatba
5 c.
14 VI Slávek Pokorný kameník čp 101 měl svatbu se Sypeckou Věrou z Nových Ouholic.
Sbírka peněţ.
9 d.
Byla vykonána sbírka po vsi pro německý Č.Kříţ. Vybírali hasiči v pracovním kroji. Vybrali od občanstva
přes 3.000K obec to doplnila darem na 4.000
Četnická prohlídka
9 f.
16 VI němečtí četnici z Kladna činili tu domovní prohlídku. Na Malé straně byli u Ţalmanů a Kazetských
na velké straně asi v polovině domů. Novoveský četník chodil dům od domu s obrázky dvou aktovek, pláště
a dámského kola, které byly nalezeny na místě atentátu v Praze 27/5 kaţdý obyvatel od 15 let se podepsal,
ţe ty věci nezná. Četnik chodil několik dní.
68
Před.k výslechu
10 f.
19 VI byl odveden na Kladno k výslechu Jaroslav Řehák čp 23 a 22/6 byl odveden na Kladno k výslechu
Zdeněk Řehák čp 23. Noviny přinesly 25/6 zprávu, ţe tito dva byli 24/6 odsouzeni a zastřeleni pro
schvalování atentátu. Plakát o tom rozšířen po celém okresu.
Zdeněk Řehák v levo, narozený 5 prosince 1916 v Sazené čp 24, a Jaroslav Řehák v pravo narozený 21
ledna 1915 v Sazené, čp 24. Společně popraveni, v Kobylisích na vojenské střelnici a společně spopelněni ve
Strašnicích.
Před.k výslechu
11 f
22 VI byli odvedeni na Kladno Vlastimil Vinš čp 130 a Aleš Cinke čp 6. Pak byli převezeni do Terezina do
vězení.
Polní kázání
7 b.
1 VII „polní kázání“ k sousedům zdejším měl Zdeněk Hudeček, statkář z Černuce o svém zájezdu do Jenče.
Hovořil při pochůzce v polích.
69
Změna sluţby
12 f
Skončila dovolená 1/7 řid.učiteli Nápravnikovi. Sl.Vlčková byla přeloţena do Hostíně, zůstane tu však aţ
do konce š.roku do /7.
Výzva starostů
8 b.
3 VII byli všichni starostové z Čech a M.asi 4000 pozváni ministrem vnitra Bienertem do Prahy do sálu
Lucerny na 4 hodinu odpoledne aby vyslechli jeho výzvu ke spolupráci v těţké a váţné době. Práce jejich
slouţí občanům a proto mají býti trpěliví a obětaví. Večer v 19 hodin se pak účastnili projevu vlády –
min.předs. Krejčí, min.Moravce za účasti přes.Háchy na Václavském náměstí. Od 19 hodin toho dne byl
zrušen výjimečný civilní stav, popravy však budou pokračovati. Varování vyhlášeno.
Stavba
10 d.
13 VII přivezli dřivi na pole Plzákovo na vinicí ţe se tam bude stavěti triangulační rozhledna. Obilí na
místě nebylo ušetřeno. 29/7 42 byla rozhledna hotova.
21 VII byly odvedeny sokkolské kroje.
Krádeţ
13 f.
Františku Šindlerovi byla odcizena peněţenka se sto sedmdesáti K.v hostinci Ţalmanově na večerní schůzi,
kterou svolal starosta. Chtěje platit poloţil si peněţenku na stůl a vyšel ven. Zapoměl však a šel přimo
domů. Před Kazetských se upamatoval a vrátil se do hostince. Peněţenka však uţ tam nebyla, nikdo o ní
nevěděl. Ani na výzvu starostovu, aby ji únosce nenápadně odevzdal, se neobjevila.
Přestěhování
9 b.
25 VII přestěhoval se Okresní úřad v Kralupech do Roudnice.
Kolotoč
10 b.
Kolotoč před mlýnem se zdrţel do 28 července velký na benzínový motor a malý na ruční postrk. Měly
velkou návštěvu.
Ţně
11 d.
27 VII první ţeň Kulka a Rösler na „Křemeli“ kosili ţito strojem.
Zavírání obch.
12 d.
30 VII mají v obchodech i na vsi ve čtvrtek odpoledne zavřené krámy. Prodává se dopol. od
7 ½ do 18, jen ve čtvrtek. Jiné dny od 7 ½ do 13, odpoledne pak od 15 h.do 19.h.v sobotu od 13 ½ do 18 ½.
Ustan.hlidky
13 b.
1 VIII byly zase ustanoveny hlídky denní a noční v polích a u hasičského skladiště – zbrojnice do konce
měsíce.
70
Přistěhování
14 b.
Přistěhoval se Josef Řehák k otci Václavu Řehákovi čp 24 a hospodaří. Byl dosud zaměstnán u Zdeňka
Hudečka v Černuci.
Narození
4 a.
6 VIII narodil se syn Josefu Košťálovi čp 19 křtěný Pavel.
Poţár
13 d.
7 VIII před 19 hodinou zpozorovali lidé s pole jdoucí v čp 109 u Antonína Hofmana oheň v bytě. Vyrazili
okno a oheň uhasili. Shořel stolek, pod ním ohořela podlaha, vedle shořela skříň, a postel se strany se opálila.
Oheň povstal od lihovařiče.
Výměr regulaci potoka
14 d.
17 VIII dva inţenýři od firmy Kunc Pardubice počali tu vyměřovati regulaci potoka. Přes noc bydlí ve
škole v bývalé I třídě přízemí. Stravují se střídavě po číslech u samozasobitelů. Mají ku pomoci svoje lidi i
také zdejší. Byli tu do 8 září.
Ţivelní
15 d.
22 VIII asi ve 22 hodiny zlomila se jedna velká větev na hrušni dřevobarvé vedle domu čp 61 Bečváře
Oldřicha a s velkým praskotem spadla. Další větev podepřeli ještě včas.
Zjišťování půdy
16 d.
24 VIII byl tu inţeným Straka z Roudnice pro původní vzorky které sebral v dubnu. Suchou hlínu pomohly
mu děti válečkem drtit na prach, prosíval jej a jemný ukládal do papírových krabic asi po ½ kg a obec je
dopravila v bednách po dráze do Roudnice.-Školačky dostaly odměnu 110-K.od obce.
Řepné ţně
17 d.
26 VIII začal Kulka Josef čp 33 poţinovati řepnou semenku, jiţ měl zaseto 9 strychu. Jindy míval 30 aţ
40 strychu, letos mu mrazy poškodily sazenice v krechtu.
Vojens.cvičení
15 b.
28 VIII vojáci němečtí měli tu cvičení.
Vyuč.ve škole
16 b.
2 IX začal školní rok. V Sazené jest dále jednotřídka, vyučuje Emilian Nápravník, ku pomoci má
praktikantku Dlubalovou, dceru řid.uč. z Vepřku.
Svatba
6 c.
5 IX měla svatbu v Praze Libuše Kratochvílová, dcera hostinského čp 35 zaměstnaná v Praze jako
soukromá úřednice. Holakovský, úředník Kolbenky manţel.
71
Onemocnění
3 e.
11 IX odjel do všeobecné nemocnice v Praze na léčení hostinský Karel Kratochvíl.
Polman Josef čp 84 a Suk Josef hostinský z čp 16 odevzdali na Kladně radiopřístroj kdyţ k tomu dva dny
před tím je vyzvalo Gestapo.
Porucha elektr.proudu
18 d.
17 IX nešel proud pro poruchu způsobenou zpřetrháním elektrických drátů primerky na louce pod hájem.
Stalo se to při trhání krytu dynamitem. Toto vrtání a drobení roztříštěných krytů se koná zde na katastru
sazenském od června. Předem přivolaní elektrikáři pustili se hned do správky. Přerušení proudu trvalo as 3
hodiny.
Krádeţ
14 f.
Krádeţe ovoce se stromů Václavu Votavovi čp 117 švestky „na struhách“, Kulkovi, Komedovi a Slavíkovi
na „ostrůvku“. Mimo to byl Slavíkovi rozbit štěp při tříštění krytu na poli Hausmanově u studánky. Po
zlodějích ovoce nebylo pátráno.
Propuš.z vězení
15 f.
25 IX vrátil se domů z Terezína Vlast. Vinš.
Poboření plotu
19 d.
1 X neznámí autodopravce uhlím vyjíţděl od pekaře Dlabače čp 15.narazil na drátěný plot Kuchařův čp 16.
Porouchal podezdívku na rohu zahrádky a zohýbal tyče s pletivem.
Umrtí
6g
4 X v neděli ráno zemřel v Praze v nemocnici hostinský Karel Kratochvíl čp 35 stár 71 rok. Pohřeb ţehem 7
řijna v praţském krematoriu.
72
Zatčen Gestapem
15 f.
10 X byl zatčen Gestapem Jaroslav Kratochvíl čp 35 v bance Slavii v Praze=úředník banky, v 9 hodin
dopoledne, zde otom dostali zprávu belefonickou večer z banky.
Odstřel krytu
20 d.
13 X mezi 11 aţ 13 hodinou trhali kyslíkem kryt v zahradě Kulkově. Střechy nejbliţšších domů byly
poškozeny.
Vyuč.na škole
17 b.
14 X počínajíc dnešním dnem byl zaveden čtvrtek jako prázdný den ve škole a proto tuto středu jiţ se
vyučuje místo ve čtvrtek.
Narozeni
5 a.
30 X manţelům Pokorným čp 101 narodil se syn, prvé dítě křtěný Ladislav.
Zatčení
16 f.
Zatkli čenici Jiřího Fabiana, stárka ze mlýna zdejšího. Mlynář Emil Šedivý měl od neděle vyšetřování ve
mlýně.
73
Nařizení úřadu
17 f.
Přišel rozkaz od Pozemkového úřadu v Praze II Václavské nám.52, aby byl uprazdněn „podnik“ čp 29
nejen od obyvatel, ale i hospodářské budovy mají býti vyklízeny. Jaroslav Plzák majitel bude bydleti ve
Velvarech.
Přestěhování
18 b.
25 X Hofman Antonín čp 109 odešel do Velvar do okresního chorobince za plat.
Odstřel krytu
21 d.
29 X trhali kryt na „Hradské“ ve 2 hodiny odpoledne. Byl poslední.
Umrtí
7 g.
10 XI zemřel Antonín Hájem čp 55 kdysi zedník nyní na odpočinku, v stáří 76 roků. Byl od zaloţení
Kampeličky (1907) náměstkem starostovým od r.1928 jejím starostou aţ do r 1935. Býval téţ členem
obecního zastupitelstva a po resignaci Antonína Košťála převzal činnost obecního starosty. V době jeho
úřadování byl znovuzřizen most ţelezobetonový v lukách proti Košťálově sušárně. Jako starosta předsedal
A. Hájek i schůzím místní školní rady. Pohřeb měl 13/11 do Ledčic na evang.hřbitov.
umrtí
8 g.
14 XI odpoledne zemřel náhle František Oprátko dělník čp 67. Měl záduchu a revma. Den před tím ještě
pracoval u Šimáků. Byl douhá léta zbrojmistrem u hasičů. Na pohřeb mu přišlo 6 hasičů v pracovním
stejnokroji a spolek Palacký z Nové Vsi.
Propuš.z vězení
18 f.
4 XII vrátil se domů Aleš Cinke z vazby v Terezíně. Viz22/6
výdej mléka
19 f
7 XII vydávalo se lidem na lístek jen 1/16 litru mléka na osobu v krámě u Pokorného V. „mlékárensky
ošetřeného“.
Umrtí
9 g.
8 XII obdrţel obecní úřad umrtní listy Jaroslava a Zdeňka Řeháků čp 24, které napsal a vydal farní úřad u
Njsv.Trojice ve Spálené ulici v Praze II.(viz 19/6.a20/6.)
knihovna
19 b.
Knihovna Sokola byla podle rozkazu odevzdána na sbírku papíru. V místnosti Sokola v zámku jest
umístěna Veřejná knihovna obecní od leta a knihovníkem jest jiţ od jara Jiří Votava čp 77.
Pracov.povinn.do Říše
20 f.
15 XII odjeli do Říše na práci odvedeni Josef Vaněk čp 37 elektrotechnik a Jaroslav Beigott čp 113
obchodní příručí. Jedou do Halle.
74
Hon
21 f
19 XII obdrţel revírník Antonín Rösler zákaz stříleti zvěř. Němci z Kladna stříleli sami. Revír byl zabrán
„Landrátem“ v srpnu byl zabrán chrţinský revír.
Nastoup.trestu
22 f.
20 XII došla zpráva do Sazené, ţe Jiří Fabian ze mlýna byl odsouzen do ţaláře na 1 ½ roku. Posílal
četnické stanici v Nové Vsi anonymní udání na mlynáře Šedivého, jeţ se ukázalo nepravdivé.
Svatba
7 c.
26 XII měla svatbu Zdeňka Šelichová čp 71 s Oldřichem Erlichem, zaměstnancem dráhy t.č.v Říši.
Koupě
22 d.
28 XII Františka Michlová prodala domek čp 86 Jaroslavu Kulichovi dělnikovi čp 79 za 14.000 K.
umrtí
10 g.
30 XII zemřel Václav Kratochvíl, zemědělský dělník na odpočinku čp 80 stáří 76 let. Od mládí byl úplně
hluchý. Pohřeb měl na Nový rok.
Prodej dříví
23 d.
31.XII prodala obec 72 hromádky dříví pokáceného na vinici z volné ruky. Cena hromádek od 35 do 180 K.
Dříví bylo ponecháno jen těm, kdo nemají vlastní les nebo porost, a nebo příbuzným dohromady jednu
hromádku. Dříví musilo býti z lesa odvezeno nejpozději 1 ledna protoţe Němci chystají v neděli 3 ledna hon
v revíru zdejším a nařídili zachovati úplný klid v revíru 2 a 3 ledna. Nařídili telefonicky starostovi v sobotu
odpoledne, aby jím opatřil 18 střelců. Přišlo 12 střelců, zabili 22 zajíce. Kaţdý střelec si zaplatil honce.
Gestap.z Kladna nepřišli. (Bürgel).
Dešťové srášky
24 d.
Dešťové sráţky v mm za rok 1942
Leden 13.0, Únor 21.4, Březen 25.6, Duben 16.5, Květen 21.9, Červen 36.5, Červenec 46.7, Srpen .0, Září
21.10, Říjen 42.4, Listopad 25.3, Prosinec 42.6. Celkem 318.0 sráţek.
Konec roku 1942.
75
76
1943
Přestěhování
1 b.
8 I v pátek přivezl major Cinke čp 6 nábytek ze svého statku v Ledčicích se vším co tam ještě měl. Do jeho
statku tam se nastěhovali Němci
Lišky
1 f.
9 I vykopal Oldřich Prejza obecní zaměstnanec dvě ţivé lišky na horách. Přinesl je do vsi. Přijeli si pro ně
Gestapáci 13/1 a litovali, ţe nejsou ţivé, ţe by je nasadili v Německu do revíru. Cenu prý dají aţ jak je
zaplatí sběrna. Týden před tím přinesl si z Prahy pušku, kterou míval ředitel Slavie Vojtěch Hrouda, puška
byla odevzdána u zbrojaře.
Umrtí
1 g.
13 I zemřela Marie Kratochvílová, vdova po Václavu Kratochvílovi, jeţ měl pohřeb na Nový rok 1943.
Pohřeb měla v pátek 15 ledna.
Letáky
2 f.
14 I byly nalezeny v obci i okolí letáky s obrázky a francouským tiskem. I v širším okolí katastru byly hojně
rozházeny. Četnictvo je sbívalo ze pomoci školních děti.
Potrva.lístky
3f
18 I počíná třítýdenní období potravinových lístků. Je to období značené jako 44-45 a tím se schodlo
s označením v Říši., Mléko na lístky je dále 1/16 litru na osobu a den, ale mlékárna dodává jen odstředěné,
t.je zbírané bez smetany.
Návrat z Říše
4 f.
21 I vrátil se Václav Šindler čp 98, zednik domů z Říše (Dráţďan) na ţádost, ţe jeho manţelka je nemocná.
Umrtí
2 g.
23 I v sobotu zemřel v Praze ve Vinohradské nemocnici akd.malíř František Janoušek, člen spolku Mánes
od r. 1924.F.Janoušek se narodil r 1890 v Jeseném v Podkrkonoší. Janoušek byl asi třikrát na krátký čas
v Sazené (v zimě a v letě o prázdninách, maloval motivy z Chrţína kostel za večerního šera, ze Sazené
lávka u Podrackých, dvůr v zimě u Svobodů čp 88, zátiší=květiny, a snad i jiné. Byl v Bulharsku u Černého
moře v Burgasu. Janoušek byl tu hostem Oldřicha Karla, majitele myslivny č 40.
Přistěhování
2 b.
30 I vystěhoval se ze zámku Košťálův deputátník Kautcký do Mlčechvost na jeho místo do zámku se
přistěhoval Václav Králík.
Uzavření podniku
3 b.
2 II vzdala se posádka ve Stalingradě na Volze vzdala se jiţ 6 armáda Paulusova 1/II a 3 II byly u nás
uzavřeny zábavní a umělecké podniky divadel, biografu, varietních a podobných na dny 3.4.5.a6.února
77
1943. Také policejní uzavíraci hodina byla pro tyto dny stanovena na 21 hodinu. Tak nařídil říšsky ministr
lidové osvěty a propaganda po oznámení zprávy vrchního velitelství branné moci o skončení hrdinného boje
6.armády na Volze.
Vyučování
4 b.
Od 1.února 1943 vyučuje tady opět industrialní učitelka po přestávce – Jmenuje se Častková a bydlí
v Nových Ouholicích.
Narození
1 a.
8 II narodila se Jarošovům čp 17 dcera křtěná Libuše.
Přestěhování
5 b.
15 II odstěhoval se František Fajc, holič z čp 58 (Hruška) do čp 91 k Bedřichu Hančovi. Holírnu má dále
v čp 15 (u Dlabaču.)
Svatba
1 c.
20 II měla svatbu Anna Řeháková, dcera rolníka Václava Řeháka čp 24 s rolníkem z Martiněvsi Tůmou
Antonínem.
Divadlo
6 b.
21 II sehráli ochotnici divadelní hru „Lesnická latina“ u Kratochvílů.
Narození
2 a.
25 II narodila se čtvrtá dcera Františku Kulhavému čp 80 křtěná Jaroslava, ten den se narodila manţelům
Sojkovým čp 76 dcera křtěná Jaroslava.
Onemocnění
1 e.
7 III vrátil se z Prahy z nemocnice Frant.Šimák syn lečil se tam od prosince 1942.
Narození
4 a.
10 III narodil se manţelům Kulkovým čp 33 syn křtěný Josef.
Hosp.kontrola
5 f.
Byla tu hospodářská prohlídka na obilí a zvířectvo.
Zatčení
6f
12 III ve čtvrtek dopoledne přijeli němečtí četnici od okresního úřadu v Roudnici do vsi a odvezli starostu
E.Nápravníka, zdejšího řidicího učitele do Roudnice.
78
Předání úřadu
7f
15 III přišel úředník okr.úř.v Roudnici Podivínský do Sazené aby předal obecní úřad prvnímu náměstkovi
Karlu Vackovi. Soupis se týkal jen obecních účtu.
Zatčení
8 f.
Přijelo do vsi Gestapo 15 února a odvezlo na Kladno Jiřího Votavu dříve krejčího, prý pro poslouchání
cizího rozhlasu.
Výslech
9f
16 III dopoledne byli ve škole vyslícháni, asi 8 osob, od kterých měl Václav Šisndler, čp 98 zednik odevní
lístky na nákup v Říši. O Šindlerovi došla včera zpráva, ţe byl asi před 3 týdny zatčen v Ústí n/L.kdyţ se
vračel z dovolené do Říše.
Revise zasobov.listku
10 f.
A konala se revise papírového hsopodářství na obecním úřadě. Revisi konal úředník Dondr z Velvar.
Revise zasob.listku
11 f.
17 III a ve dnech dalších konana se tu na obecním úřadě revise zasobovacích lístků. Ve středu přišlo se na
to, ţe obchodníci odstřihovali (všichni) ústřišky na holicí mýdlo i na lístky ţenské. Večer byl kaţdý
přednosta domácnosti volán, aby ukázal lístky. Našlo se jich ještě několik nesprávně odstřiţených.
Předvolaní k výslechu
12 f.
18 III po poledni přijelo Gestapo znovu k Votavovům čp 77 a sebralo nějaké zásoby, látky a potravíny.
Pani Votavová pak byla volána k výslechu, na pátek 19/3.
Kontrola šatenek
13 f.
Ten den kaţdý předloţil své šatenky na obecním úřadě. Hledalo se, má-li kaţdý na šatence svoje jmeno
psaní inkoustem.
Revize zasobov.lístku
14 f.
19 III skončena byla revise všeho zásobování, úředníci sepsali protokol, dle něhoţ se vlastní nic
nesprávného nedělo. Přes to starosta se ještě nevrátil.
Cirkus
7 b.
22 III Cirkus u mlýna, produkce pod stanem, osvětlení plynové. Odjel 24/3.
Zatčení
15 f.
24 III obdrţela pani Nápravníková tištěnou zprávu, podepsanou E.Nápravníkem ţe od 14/3 je na
Pankráci jako vězeň Gestapa. Zjištěno v Praze, ţe Nápravník je v zajišťovací vazbě pro jednu osobu
zatčenou v pohraničí. Odtud jej odvedla táţ pohraniční policie.
79
Koncert
8 b.
28 III koncert na harmoniku s humoristou Joţou Piţlou u Ţalmanů.
Cejchov.váhy
1 d.
31 III byla opravena a cejchovana obecní váha. Svoboda z Prahy. S opravou loňskou v řijnu stálo vše přes
3000.-K.
Umrtí
3 g.
1 IV přinesl do vsi novoveský četnik zprávu, ţe Jaroslav Kratochvíl syn hostinského čp.35 uţ neţije.
Okresní soud Velvarsky vyřizoval jeho pozůstalost. Viz:10/10 42. Jaroslav Kratochvíl v koncentračním
táboře v Polsku, kde nuceně pracoval v sírných dolech a pak skonal v Osvědčimi.
Předvol.k výslechu
16 f.
12 IV přijelo Gestapo z Kladna podruhé k Votavovům s osobním autem a odvezlo odtud nějaké zásoby, prý
látky a potraviny. Pani Votavová baly vyzvána aby příští den přišla na Kladno. 14/4 pak přijelo auto
potřetí a zase odvezlo značný náklad.
Suspendován s učitelství
17 f.
Emilian Nápravník jest suspendován s učitelství a odňato mu 50% platu. Viz: 12 III 43.
Zastoupení úřadu
18 f.
14 IV skončila dovolená Karlu Vackovi, prvnímu radnímu, jenţ zastupuje nyní starostu Em.Nápravníka.
Obec mu hradila ušlou mzdu v továrně V.D.P. za 4 týdny. Dále úřaduje Karel Vacek denně večer.
Oslava
9 b.
20 IV oslaveny 54 narozeniny Adolfa Hitlera vyvěšením praporů. Bylo vybubnováno, ţe kaţdý si musí
opatřiti říšskou vlajku nebo prapor.
Prodej koni
2 d.
23 IV na velký pátek nuceně prodali koně=Kulka dva a Košťál jednoho. Odvedli je do Kralup, kde si z nich
vybírali nejdříve Besarabci, potom ti, kteří dříve odevzdali na vojnu a teprvé ti, kdo koně potřebovali také.
Porpuštěn z vězení
19 f
1 V vrátil se domu Jan Süssmilich. Jeho jmění bylo zabaveno. Vězněn byl v Steinu-Kremţ.
Nastoupení trestu
20 f
8 V odsouzen byl v Praze na Pankráci Jiří Votava na 3 ½ roku ţaláře. Eliška Votavová je v táboře
v Terezíně.
80
Prodej trávy
3 d.
9 V Obec prodávala trávu na dílce jako loni za tutéţ cenu a týţ dílec. Strţila přes 2000 K.Všecky loňské
díly byly rozprodány.
Umrtí
4 g.
11 V v noci zemřel František Opřátko číšník, na tuber.plic, ve 26 letech.
Pohotv.hlídka
21 f.
15 V Asi 5 minut po 13 hodině při hlášení zpráv rozhlasem ozvala se sirena a současně umlklo vysílání
zpráv. Krátce na to telefonoval do vsi okresní úřad z Roudnice, aby starosta nařídil protileteckou
pohotovost, také hasiči postavili hlídku při zbrojnici. Hasiči troubili poplach. Asi po hodině bylo všecko
odvoláno.
Pracovní povin.do Plzně
22 f.
16 V všichni pokrývači a sklenáři jsou zavoláni na práce do Plzně. Byl tam nálet ze 13 na 14 v noci. Od
nás šel tam 16/5 Josef Prejza pokrývač. Šel napřed na pracovní úřad do Kralup a tam jej upozornili, ţe se
to netýká samostatného ţivnostníka. Hned se vrátil domů.
Vyhláška
23 f.
22 V dal obecní úřad vyhlásiti bubnem, ţe všecky vnitřní okenní křídla musí býti vysazena a uloţena ve
sklepě. Zatemnění má býti zařizeno podle toho.
Počasí
4 d.
25 V v noci namoklo poprvé asi na 20 cm. Od sněhu v zimě nebyla vláha. Řepa, hořčice mák, mrkev
nevzešly nebo jen velmi málo. Většina se sila podruhé. Píce nenarostla dosud. Ţito krátké jiţ vymetalo.
Akáty jiţ odkvétají, lípy rozvijejí.
Radiopřístroje
24 f.
31 V odpoledne byl poslán okr.úřadem z Roudnice radiomonter a vyjímal z radiopřístrojů zařizení
kratkovlnné u Kratochvílů. Radiopřístroj vrátil druhého dne. V Sazené je touto dobou 70 strojů.
Změna sluţby
25 f.
1 VI byla praktikující učitelka Věra Dlubalová přeloţena do Ledčic a Mnětěše, kde vyučuje pouze němčině
(14 hodin). Na její místo byl dosaţen učitel z Kralup, Stanislav Valdhans rodák z Kladna.
Onemocnění
2 e.
5 VI vrátil se z nemocnice Bulovky Šindler Václav starší kde byl měsíc na léčení.
Pracov.povinnost do Prahy
26 f.
8 VI byla Ludmila Šudová čp 63 přikázána Pracovním úřadem do Kolbenovy továrny v Praze na lehčí
práce ve skladišti.
81
Výstava
10 b.
12 VI byli ze Sazené zemědělci na výstavě „Více mléka“ ve Slaném počtem asi 15. Předem byli k tomu
vybídnuti ve čtvrtek 10/6 ze Slaného. A byla zvýšena dávka odstředěného mléka na jednu osobu a den opět
na 1/8 litru. Viz 7/12.42.
nález revolveru
11 b.
18 VI odpoledne při čistění mlýnské strouhy v krytu proti Řeřabkovím nalezli dělnice 9 mm.revolver
sluţební v koţeném pouzdře dobře vymazaný vaselinou. Odevzdali jej na obec.úřadě.
umrtí
5 g.
18 VI zemřel Josef Šuda, zedník čp 63 ve věku 66 let. Pohřeb v úterý 22/6. V průvodu hasiči a spolek
Palacký s baráčníky. Hudba Vojtěchovského.
Onemocnění
3 e.
21 VI odpoledne Josef Průša, kočí Košťálův čp 19 spadl při naskakování za jizdy pod valník (11 q těţký) a
byl jím přejet přes prsa. Zraněn jest váţně. Nehoda se stala na cestě z Trojhonů dolů k myslivně.
Těţké zranění utrpěl Vratislav Slavík při práci v kovárně při odsekávání ţeleza. Dláto se přerazilo a
uraţené ostří zalétlo a zaseklo se mu do levého předloktí, přeťalo tepnu a uvázlo v mase. Teprvé rentgenem
v ncmocnici v Roudnici bylo nalezeno a vytaţeno. Slavík zůstal v nemocnici týde, a lečí se dále doma.
Umrtí
6 g.
24 VI v Roudnické nemocnici zemřel Josef Průše=44 r. Den na to jej převezlo do Sazené. Pohřeb v neděli
27/6. Josef Hofman kočí Kulkův a Václav Frolík kočí Jindřichův vybírali pro jeho rodinu dary dům od
domu. Vybrali asi 3000.K.
polní kázání
12 b.
24 VI okresní úřad Roudnický uspořádal „polní kázání“ na Chrţíně pro Chrţín, Sazenou a Miletice,
odpoledne v poli. Účastníků asi 50. Vedl úředník okres.úřadu Roudnického a Zdeněk Hudeček z Černuce.
Oprava
5 d.
Po několik dni zřízence Středočeských elektráren ospravovali tu rozvodní síť, zejména kovové části natírali
barvou.
Změna sluţby
27 f.
Emilie Nápravníková vystoupila v Praze z rodinné školy a přihlásila se ve Mšeně u Mělníka do továrny
válečně důleţité za dělnici-úřednici. Byla tam přijata na začátku června 18-letá. Pani Nápravniková
dostala na červenec 735-K sluţného místo 2.200.
Onemocnění
4 e.
28 VI odešla do Roudnické nemocnice Libuše Konrádová dcera kočího u Kulku čp 20. V nemocnici se lečí
Antonín Hausman čp 4 a Josef Ţalman, hostinský čp 76.
82
Svatba
3 c.
3 VII provdala se Anna Cisařová čp 74 vdova za Josefa Suchého do Bechlína u Roudnice rovněţ vdovce.
Ohlášky byly vyvěšena na obecní tabuli. V jejim domě bydlí Marková Anna dříve hospodyně u Jana Balka
krejčího čp 44 jenţ má zaměstnání v Praze.
Ukonč.školní rok
13 b.
14 VII středa:Konec školního roku.
Narození 5 a.
16 VII narodila se manţelům Řehakovým Josefu a Jiřině čp 28 druhá dcera, třetí dítě.
Odvod dobytka
14 b.
17 VII byl odváděn na dráhu hovězí dobytek pro Německo prý ten, který sem přede 2 roky byl dodán sem
z Německa na výkrm na „zástav“. Ze Sazené bylo odvedeno do Velvar 10 kusů ve váze 33 q.
propuš.z vězení
28 f
19 VII vrátil se z vazby Jiří Votava, nemocen. Přetrpěl zápal pohrudnice, voda se mu usadila pod kůţi.
(Byl poslán na svou ţádost 28/7).
Źně
6 d.
Začaly ţně. V pondělí předešlý týden ţala se řepka ahořčice, hořčice byla naseta místo řepky. Řepka vyšla
na podzim chybně a přes zimu vyhynula.
Pracov.povinnost do Říše
29 f
22 VII odejel do Říše na práci do Mnichova Rudolf Novotný., Dosud dělal na pracích pozemních a
podzemních ve Hněvicích. Tam se práce dokončují. Jaroslav Kulich byl odeslán od těchto prací do Mostu.
Byl poslán na svou ţádost 27/7 úřadem práce do Ústí n/L.na práci zahradnickou Oldřich Süssmilich.
Onemocnění
5 e.23 VII Jiří Votava se léčí doma, lékař mu dosud vyjímá hnis a dává mu injekce. Mimo to má pravé
koleno v sádře a chodí o berlích. Lékaře mu slibují, ţe to bude dobré po vyléčení bez následku. Vlídné
zacházení!!
Odměna za mléko
7 d.
29 VII přišli dva úředníci Mléčného svazu ke Kratochvílovům, kde vyplatili zdejším výrobcům mléka
zvláštní odměnu za více dodané mléko, tj. 1 K.na kaţdý litr nad povinný kontingent z hektaru. Julie
Pokorná čp 101 dostala 2000. Václav Petříček čp 52 asi 2500-K. Podělených bylo 27.
Umrtí
7 g.
12 VIII zemřel Antonín Hausman čp 4. Dne 10/8 jej přivezli z Roudnice. Po operaci v koleně staří=76 let.
Pohřeb vypraven z čp 36 v neděli 15/8.
83
Odvádění zevířectva
30 f.
12 VIII Odváděly se mladé husy, krůty, slepice. Husy odevzdával kaţdý i kdo nechoval staré a to 40% při
čemţ jedna husa neoškubaná měla míti 4 kg.
Umrtí
8 g.
14 VIII zemřela Marie Novotná čp 17. Před týdnem ji přivezli ze Slaného. Měla v obličeji rakovinu ze
štípnuti hmyzem. Stáří=66 let. Pohřeb měla 17/8.
Umrtí
9 g.
20 VIII zemřela Josefa Plzáková bytem čp 106 v bývalé sušárně. Staří 78 let. Pohřeb v neděli 22/8
odpoledne vypravil Chrastil z Velvar.
Uzavření mlýna
8 d.
21 VIII nba šesti soukromých šrotovnicích se šrotovalo pro Sazenou na dobu, pokud bude mlýn zavřen.
Odvod hověz.dobytka
15 b.
2 IX odváděl se hovězí dobytek na jatky do Kralup, kusy také jen 150 kg, celkem 27 q.
Vyučování
16 b.
3 IX začátek školního roku, zde zatimní správce školy je Stanislav Waldhans.
Svatba
4 c.
4 IX Josef Pokorný z čp 11 měl civilní sňatek okres.úřad v Roudnici s Libuši Jakoubkovou z Podobanky u
Boleslavi. On číšník ona číšnice.
Návrat z Říše
31 f.
Vrátil se z Mnichova Rudolf Novotný, nemocen. Stavěl tam kryty.
Hon na koroptve
32 f.
5 IX byl tu hon, první na koroptve. Uspořádali jej od Gestapa Bürkl z Kladna, který jiţ loni sloţil nájemné
z honitby a ačkoli mu honitba nebyla schválena vyšším úřadem, přece tu honí. Střelilo se 70 koroptví.
Narození
6 a.
13 IX narodila se Josefu Kocikovi čp 105 dcera křtěná Marie.
Rozvod
5 c.
24 IX odešla Anastazie Votavová k rodičům s dcerou do čp 66 od svého muţe Joss.Votavy čp 21.
84
Výsadba
9 d.
25 IX vysadil Josef Kulka čp 33 v týdnu na své zahradě mezi potoky 10.000 jahodových sazenic.
Zatčení
33 f.
26 IX došla zpráva, ţe Eliška Votavová čp 77 byla z Terezína přesídlená d Říše.
Umrtí
10 g.
27 IX zemřela Anna Komedová čp 45 rozená Lukášová z čp 8 ve věku 70 let v Rodnici v nemocnici, kamţ
byla převeţena v sobotu 25/9. Pohřeb se čtvrtek odpoledne 30/9 na Chrţín. Byl tu i jeji synovec Lustig,
stavitel dómu svatovítského.
Odevzdání dobytka
17 b.
29 IX odváděly se na rekvisici i taţné krávy (35 q). Místní hospodářská komise musila pod pohrůţkou
pokut 5000K. určiti kusy dobytka k odevzdání.
Letec Komárek
34 f
V září došla zpráva ţe zahynul na východní frontě Jan Komárek z Vídně, letec dustojník=Oberfeldwebel.
Jeho matka byla ze Sazené Králová z čp 92. Po světové válce se jeho matka s muţem rozvedla a ţila
v Praze a malý Komárek ţil v Sazené u strýce Chaceviče a chodil tu do školy. Po čase se rodičové smířili a
ţili ve Vídni. Před půl rokem tu byl na návţtěvě.
Svatba
6 c.
3 X provdala se Věra Mládkova dcera Růţeny Hruškové čp 58.za Františka Zemana ze Ţalova jeţ na
sluţbu u hasičů, v Praze.
Zatčení Gestapem
35 f
14 X Gestapo odvezlo autem Václav Procházku a jeho manţelku Annu, pytel 202 kg s moukou a proutěný
velký koš. Procházka se ţenou byli propuštěni druhého dne kdyţ vysvětlil ţe mouka je Jana Komárka.
Umrtí
11 g.
16 X v úterý odpoledne měla pohřeb na Chrţín Anna Jindřichová z čp 31. Zemřela v pátek v Praze u své
dcery Anny Kratochvílové na následky po zánětu pohrudnice, ve věku 67 let.
Svatba
7 c.
24 X měla svatbu Květa Řeřábková čp 3 se ţelezničním úředníkem z Kralup Antonínem Postlem. Bydlí
v čp 3.
Předání úřadu
36 f.
25 X dva úředníci z okresního úřadu v Roudnici Kavina a Podivinský předávali obecní úřad nově
jmenované obecní správní komisi jejiţ předsedou jest Karel Vinš čp.130 mistopředseda Josef Kulka
ml.Antonín Hofman čp 102 a Bohumil Řehák čp 23. Revidovány byly obecní účty a jednací protokol obce.
85
Koupě kozla
10 d.
V říjnu koupila obec Sazená licentovaného kozla od Karla Vinše za 4000-K.a odevzdala jej k chovu Josef
Bečvářovi, jenţ uţ takového licentovaného vlastního kozla má. V Sazené je toho času přes 160 chovných
koz. Chovatelé zaplatí nákupní cenu a na chování obou kozlů budou platiti ročně stanovené skočné. Kozel
vlastní jest označen jako prvotřídní, kozel koupený jako druhotřídní.
Koupě býka
11 d.
12 XI uznala příslušná komise ještě kozla Boţeně Skálové čp 75 a Jana Řeřábka čp 3. V říjnu téţ koupila
obec chovného býka za 15.000-K s výlohami a pojištěním za dalších 685 K. Byl dán do stáje Václavu
Jindřichovi čp 31. Cena za něj a skočné bude vybráno obci od chovatelů krav.
Onemocnění
6 e.
22 XI odešla do nemocnice v Motole Boţena Pekárkova čp 22. Má vředy na střevech.
Nastoupení trestu
37 f.
V týdnu 22/11 aţ 29/11 seděli ve věţení ve Velvarech Václav Procházka čp 83, Václav Křtěn čp 66 a
Marie Kulichová čp 53 pro výměnný obchod = za pšenici kanafas. Dva q pšenice byly zabaveny u
Procházky. Jemu ji dodala Kulichová. O kanafasu pověděl Křtěn.
Výsadba
12 d.
V říjnu vysadil František Řehák nad myslivnou obocný sad zatím asi 400 stromů pláňat.
Narození
7 a.
14 XII v úterý narodil se kočímu Frolíkovi čp 50 (u Jindřicha 31) syn křtěný Josef.
Odevz.bramborů
18 b.
10 XII bylo odvedeno dalších 130 q bramborů a to: ze sadbových bramborů 20 q přichystaných na 1 ha
odvaděly se 2q, z bramborů pro výţivu 200 kg na samozásobitele a osobu 26 kg.
Nařizení úřed.
38 f
18 XII cestáři zaznamenávali vápnem všecky „V“ na sloupech, plotech a rozích domů a.t.d.
Zaječí hon
39 f.
19 XII Gestap.Bürgel pořádali hon v Sazené a Budihosticích současně.
Umrtí
12 g.
22 XII zemřela Fenclova Alţběta válečná vdova čp 48, věk 59 let. Pohřeb v pátek odp.o štědrý den.
Dešťové sráţky
13 d.
Dešťové sráţky v mm.za rok 1943.
Leden 5.4, Únor 10.0, Březen 11.3, Duben 13.8, Květen 28, Červen 64.1, Červenec 11.9, Srpen 55.9, Září
34.0, Říjen 0.0, Listopad 14.7, Prosinec 6.3, Celkem 255.6 sráţek
86
Konec roku 1943
1944
Umrtí
1 g.
14 I zemřel Josef Ţalman, hostinský na Malé straně čp 76 večer v 6 hodin – nemoc ledvin, staří 63 let.
Pohřeb v pondělí 17/1.
Odvádení máku
1 b.
15 I odevzdávali samozásobitelé do sýpky Vinšovy z kaţdé dávky zásobitelské.
Narození
1 a.
18 I narodila se Jaroslavu Pekarkovi čp 8 dcera křtěná Helena.
Krádeţ
1 f.
19 I hledala obec s četníkem dříví pokácene a odcizené v háji. Zjistilo se 8 případů. Dříví bylo obci vráceno.
Svatba
1 c.
23 I Zdeňka Brudmanova čp 126 schovanka Fr.Šindlera měla svatbu s Antonínem Kunertem z Uhů.
Kunert je zaměstnán v Říši.
Odstřel krytu
2 f.
1 II odstřelovali (trhali) kryt na ostrůvku u Podrackých čp 2. Ve vsi dohlíţeli na bezpečnost 3 četnici
z Nové Vsi. Škoda se nestala nikde, ačkoli kusy létali k obecní váze a přes zámeckou zahradu k silnici.
Narození
2 a.
23 II narodil se Tůmovům čp 28 syn křtěný Zdeněk. 5 března zemřel.
Narození
3a.
29 II narodil se Zausovům čp 118 křtěný Miloslav druhé dítě. Prvý syn František 15 letý je v nemocnici ve
Slaném má na plících exudat.
Soupis obyvatel
3 f.
2 III je v Sazené 531 obyvatel ve 131 domě.
87
Školní inspektor
2 b.
2 III přišel do školy zdejší z Chrţína ve 4 hod.odpoledne zemský školní inspektor Hájek. Ţádal jen vyplniti
inspekční dotazník.
Narození 4 a.
5 III narodil se Kunertovům čp 59 syn, třetí dítě.
Narození 5 a.
7 III narodila se Kulhavým čp 81 dcera (pátá).
Narození 6 a.
14 III narodil se Holakovským čp 35 syn, Ivan.
Onemocnění
1 e.
25 III Václav Hykeš přišel k úrazu při kopané zlomení nohy.
Výměr pokut
3 b.
28 III dodával listonoš lidem výměry pokut za nedodané husy a kachny v celku 48 kusů, Pokuty byly 300
aţ 1000 K. za kus podle majetnosti.
Umrtí
2 g.
7 IV na velký pátek odpoledne zemřel Josef Rábský čp 41 ve věku 88 let. Býval zemědělským dělníkem u
Jana Plzáka čp 29. Na sklonku ţivota byl slepý, Pohřeb v pondělí 10/4.
Umrtí
3 g.
28 IV zemřela v čp 8 Anna Podracká na výměnku vdova po Františku Podrackém obuvníku jenţ v r 1919
koupil statek čp 26 od dědicu Arensteinu, a se synem Ladislavem nějakou dobu hospodařil. Doţila se 82 let.
Pohřeb 1/5.
Kolotoč
4 b.
2 V byli u mlýna kočovní Wertheimove 13 osob. Měli kolotoč, houpačky a střelnici. Hráli večer. Zdrţeli se
týden. Celý týden bylo chladno a větrno.
Četnická prohl.okolí
4 f.
3 V ve 4 hodiny ráno přišli novoveští četníci a vzali s sebou Prejzu Oldřicha, Röslera a Šimáka st.
s puškami na prohlídku okolí směrem proti Hospozínu. Prý hledali parašutisty, ale nic nenašli. U Zeměch
byli viděni 3 muţi, jeden z nich vytáhl pistoli na zvědavce a ti to pak oznámili. Hledalo se v širokém okolí.
Zajatci
5 f.
24 V u Novoveského háje byli přistiţeni četnictvem tři zajatci asi 20-21 letí Rusové, kteří uprchli z tábora
v Německu, kdyţ tam byla svrţena puma. Byli viděni nejdříve na Kozelcícz, pak v rokli, šli prý do Prahy.
Oldřich Prejza je sledoval a předal je četníkům, odvedeni byli na Kladno (prý).
88
Umrtí
4 g.
25 V zemřel ve věku 85 let Jan Votava čp 21 malorolník. V mládí byl v Praze zaměstnán v obchodě se
ţelezem. Pohřeb měl v sobotu 27/5 před boţím hodem svatodušním.
Umrtí
5 g.
29 V zemřela Františka Michlová vdova čp 86.v stáří 82 let. Pohřeb ve středu 31.května. Sboru hasičskému
odkázala 1000-K. Na pohřeb si věnovala 2000 K, za něţ jí vypravil pohřeb Jaroslav Kulich jenţ koupil od
ni domek čp 86 před časem. Hudbu ji za 600.K zaplatil spolek.
Výsadba
1 d.
V dubnu vysázela obec 2500 smrků do háje 1500 jasanů do hája a na Hora, a 500 javorů na Hora.
Pracovní povin.na Kladno
6 f.
Koncem Května byla Miluška Slavíková zařazena úřadem práce na Kladno do Poldiny huti. Z jara jí
povolil odklad okrs.lekař v Roudnici Trubáček.
Nastoupení trestu
7 f.
1 VI byl Jiří Votava čp 77 povolán opět na Pankrác do vězení, ţe není úplně zdráv prý dělá tam
krejčovinu.
Prohlíd.Gestapa
8 f.
13 VI bylo tu pět úředníků z hejrmanství na prohlídce. Šli dům od domu, prohledávali všecko. U Slaviků
objevili 2 slepice ukryté pod slamou. Den na to přijelo sem auto G.P=Gestapo na prohlídku novou. Byli asi
na třech místech také u Jarošů.
Odvádění mléka
5 b.
14 VI bylo mlékárně odevzdáno o 100 l. mléka více neţ předešlého dne.
Zákaz zvířectva Kulkovi
9 f.
24 VI Josefu Kulkovi čp 33 bylo zakázáno chovati drobné zvířectvo kromě slepic (králíky kozy, krůty,
kachny, husy), ţe nedodal plné mléčné jednotky v mléce. Sběrna mu drůbeţ nepřijala, protoţe prý na to není
zařizena, a musel si ji zase odvézti zpět.
Gestapo
10 f.
11 VII přijelo do vsi auto Gestapa s četníkem z Nové Vsi: Se zástupcem Vinšovým, Kulkou ml. odjeli do
Jílové na pole Jarošovo (konec lesa mezi oběma silnicemi) kde čekali dva lidé slušně oblečení, pěkně obutí,
kouřící. Lidé v nich poznávali ony dva zajatce, kteří prý tehdy se stavěli u Šulcové v cihelně a chtěli od ní
koupiti chléb. Ona je odkázala na pekaře do Nové Vsi. Oni poslechli a na silnici k N.Vsi je chytili četníci
s Oldřichem Prejzou. Na poli se Gestap.ptali Kulky, čí je to pole. Poslali Prejzu na Hradskou pro Jaroše,
kdyţ auto jejich dále nemohlo pro bláto, odvezli Jaroše na pole. Dávali mu za vinu, ţe těm dvěma
„zajatcům“ tehdy na poli dal kus chleba. Odvezli Jaroše v 10 hodin, k večeru jej přivezli zpět prý aby se
převlékl a pak jej zase odvezli.
Vyslíchán Gestapem
89
11 f.
13 VII večer vrátil se domu Bohumil Jaroš. Byl prý na Kladně, v Pečkově paláci a na Pankráci vyslíchán.
Narozeni
7 a.
14 VII Josefu Pokornému čp 108 narodil se druhý syn křtěný Pavel.
Umrtí
6 g.
23 VII zemřela Boţena Vaňková čp 3 věk 67 let. Pohřeb v úterý odpoledne 25/7 na Chrţín.
Narozeni
9 a.
13 VIII Adolfu Michlovi v Mlíčnici narodil se syn.
Umrtí
7 g.
14 VIII zemřel Josef Kušina ţelezničář čp 64 ve věku 41 let na tuberkulosu plic. Pohřeb 16/8.
Odvadění gumov.obručí
6 b.
23 VIII odevzdávali gumové obruče od svých aut Cinke Antonín, Kulka Josef, Pekárek Ladislav a
Pekárek Josef čp 22.
Propuš.z vězení
12 f.
26 VIII vráti se z Bayreutu z Bavor Josef Pekárek čp 22.po dvouletém prošlém trestu.
Česání chmele
7 b.
Odešla česat chmel do Domoušic u Loun Hana Nápravníková s princeznou Lobkovicovou z Dolních
Beřkovic.
Umrtí
8 g.
28 VIII zemřel Antonín Hofman čp 109, bývalý polír, ve Velvarském chorobinci ve věku 78 let. Pohřeb ze
Sazené čp 102. 30/8 na Chrţin.
Změna sluţby
13 f.
1 IX při zdejší šklole ustanoven učitel František Kreč, přichází z Nelahozevsi, kde učil tři léta. Na jeho
místo v Nelahozevsi jest přeloţen zdejší učitel Stanislav Waldhans.
Umrtí
9 g.
3 IX zemřela Anna Fenclová rozená Rabská čp 41 na rakovinu. Věk 54 let. Pohřeb 6/9.
Poţár
2 d.
7 IX v 8 večer vyhořela stodola Kuchařová čp 16. Oheň způsobil čtyrletý synek Josefa Suka jenţ je u
Kuchaře hostinským. Napřed hořela sláma sloţena mezi stodolou a kůlnou. Vrata stodoly byla otevřena, vál
silný vítr současně hořela i stodola. Osm stříkaček hasilo poţár z okolí: Velvary, Nová Ves, Vepřek
z Kralup a Chrţína, Miletic, Veltrus a Sazená, Kuchařovi shořely dva vozy, jeţ byly na mlatě.
90
Předvolaní do Prahy
14 f.
10 IX byla telegraficky zavolána do Prahy Amalie Fajfrova manţela holiče Františka Fajfra bytem čp 94.
Ţidovka pokřtěná. Bude prý odeslána do koncentračního tábora.
Onenocnění
2 e.
23 IX vrátil se z Roudnice z nemocnice Ladislav Kratochvíl, kde se lečil od 31/8 na katar střev=paratyfus
z ovoce.
Svatba
2 c.
24 IX měl svatbu Jaroslav Opřátko, vyučený strojník s Vlastou Peškovou z Mikovic.
Svatba
3 c.
30 IX vdova Julie Průšová měla civilní sňatek s Josefem Hofmanem, dělník v cukrovaru.
Umrtí
10 g.
14X zemřel Václav Vaněk čp 3 bývalý topič v cukrovaru velvarském ve věku 68 let v nemocnici
v Roudnické kam byl převezen dva dny před umrtím. Pohřeb konal se 18/10 na Chrţín.
Předvolání do Prahy
15 f.
15 X holič František Fajfr byl povolán Pracovním úřadem do Prahy z důvodu smíšeného manţelství se
ţidovkou. Ten den holil naposledy Fajfrová dojíţdí denně domů.
Svatba
4 c.
21 X měl svatbu Ladislav Pekárek kupecký příručí v Praze, s Annou Paurovou z Prahy.
Umrtí
11 g.
29 X v noci ze soboty na neděli zemřela v zámku babička Marie Vinšová stáří 78 let. Večer si nařikala ţe ji
bolí v krku. Byl u ní z Prahy její 10 letý vnuk Svoboda, jeho rodiče měli přijeti v neděli. Uţ se s ţivou
nesešli. Pohřeb 1/11 na Chrţín.
Posvícení
8 b.
19 XI a 26/11 slavilo se posvícení v Sazené, protoţe předseda obecní spravní komise K.Vinš nařidil ţe
posvíceni má býti 19 listopadu. Tento den málo kdo drţel posvícení.
Hon zaječí
16 f.
30 XI byl v Sazené hlavní hon – zastřeleno 50 zajíců, z toho polovina musela býti odvedena přítomnému
zástupci Lesnického svazu. Druhý hon byl 20 prosince.
Výsadba
3 d.
V listopadu vysadil František Řehák čp 30 dalších 270 stromů ovocných na poli nad myslivnou.
91
Svatba
5 c.
5 XII měla svatbu Marie Kolesová čp 30 ve Slaném s Václavem Šikýřem, hostinským v Podhořanech.
Oprava studny
4 d.
22 XII Studnař z Velvar Jindřich Muţík postavil dřevěnou pumpu v obecní studně u čp 10. Kdosi na ni
napsal tuţkou=Tuto studnu postavili zednici Václav Šuda a Kříček r 1840.
Odvádění motor.vozidel
9 b.
28 XII odevzdávala se motorová vozidla ve Velvarech v celku=konstukce i gumy. Kdo odevzdal gumy
dříve, měl si je vyţádati zpět, aby mohl celý stroj dopraviti do Velvar, pak do Slaného. Ze Sazené
odevzdává motocykl Josef Kocík čp 105 druhý den musel ještě do Roudnice 17/II 45 poslali mu za něj
6700K.
nálet na Veltrusy
5 d.
28 XII byl nálet na Veltrusy nadraţí a okolí a na Veltrusy městys. Na obou místech byly poškozeny domy,
zabito několik lidí. Většina pum padla do polí, na silnici do nádraţí byla poškozena linka elektrického
vedení.
Dešťové sráţky
6 d.
Dešťové sráţky v mm.za rok 1944.
Leden 32.0, Únor 28.7, Březen 31.4, Duben 30.2, Květen 38.3, Červen 95.3, Červenec 82.8, Srpen 52.7,
Září 24.1, Říjen 62.9, Listopad 32.5, Prosinec 16.8. Celkem 527.6 sráţek.
Konec roku 1944
1945
Na pracovní povinnlpotahy
1 f.
2 I odjeli kočové s povozem a koňmi na odváţení dřívi z lesa, někdo na západ k Rakovníku, někdo na jih
k Budějovicům. Byli to: Jindřichův kočí Frolík, Kulkův kočí Doucha, Röslerův kočí Studený, Plzakův kočí
Šnýdr Antonín a Posltův kočí Michl Antonín. Kulka ml. jel na kole za Douchou se podívati. Ten dojel v 7
½ večer do Mutějovic nocleh měl ve studené stáji, dříví v lese není ještě pokáceno a kočové budou téţ káceti
a kmeny stahovati se strání a z lesa. Vrátili se v posledních dnech února.
92
Vyhláška
2 f.
6 I večer v 7 hodin dal starosta Vinš K.vytroubili a ohlásiti ţe ihned mají se odevzdati na obecní úřad
všecky lopaty motyky, rýče a krumpáče. Četnici chtěli věděti výsledek do 10 h.a okresní hejtmanství do
půlnoci.
Pracov.povinnost
3 f.
10 I odeslal obecní úřad 20 muţů na urovnávací práce po bombách do Hleďsebe (asi 35 kráterů). Stalo se
tak na výzvu starosty z Podhořan. Obec Sazená měla přůikázáno zaházeti pět kráterů. Zahazovali po dvy
dny celkem 4 krátery. Hlína vymrštěná výbuchem z jam byla rozmetána do širého okolí.
Sběr pokrývek
1 d.
13.I konala se sbírka pokrývek a starého šatu a prádla, prý pro lidi zaměstnané na zákopech.
Káceni dřívi
2 d.
20 I byly poraţeny na školním pozemku 4 smrky, které od roku 1906 stály při obojích vratech. Také oba
kaštany, které rostly na dvoře při schodišti zdravé byly pokáceny na palivo. Uhlí školní bylo zabeveno
okresním úřadem pro pekaře-prý. Školní prázdniny trvají od 20.prosince 1944 doposud.
Pekař
3 d.
21 I do 26 ledna pekař Dlabač čp 15 nepekl, protoţe neměl uhlí. Vypomohl mu pak uhlím mlynář Šedivý.
Převáţ.zajatců
4 f.
27 I vlaky převáţejí zajatce, mrtvé vyhazují z vlaku. Podle trati z Prahy do Nových Ouholic bylo nalezeno
9 mrtvých. V Kralupech byla umačkáno nebo ušlapáno dítě při nastupování do vlaku.
Onemocnění
1 e.
28 I vrátil se z nemocnice v Roudnici Josef Plzák čp 14. Léčil si ledviny.
Na pracovní povinnost potahy
5 f.
31 I odjel na lesní práce: kočí Hausmanův Kopecký a kočí Votavův Kulich Josef – s koňmi a vozem
k Ţebráku a Točníku.
Návrat z Polska
6f
1 II vrátil se z Vratislavi Pruské Slezko holič František Fajfer pěšky. Cesta mu trvala 14 dni.
Vojsko
1 b.
Přijelo do Velvar německé vojsko, prý tiskový odbor zpravodajský a uprchlíci 403 jsou ubytováni ve škole a
8/2 přijelo do Velvar dalších 300 uprchlíků.
Umrtí
1 g.
93
9 II zemřela Anna Novotná vdova 79 let.čp 80. Její čtyři synové ji vynesli z domu. Hudba při pohřbu
v neděli 11/3.
Výzva zemědělcům
7 f.
12 II byli všichni zemědělci vyzváni okresním úřadem aby „dobrovolně“ odevzdali ještě nějaké obilí, asi 30 q
za celou obec. Sebráno 45 q obilí.
Uhynul kůň čp 7
4 d.
16 II Votava Ladislav dostal telegram z Kublova ţe tam zahynul jeho kůň – mrtvicí.
Onemocnění
2 e.
19 II dopoledne Jaroslav Hůla čp 43 jel s vozem do ulice k Podrackým k někomu pro slámu, krávy se mu
splašily a porazily jej pod vůz. Zůstal dlouho ve mdlobách u sestry Marie Hofmanové čp 73. Dr.Čihák jej
odpoledne dal převésti do Velvar na rentgen.
Vojsko přišlo do vsi
2 b.
24 II odpoledne přišlo sem z Ledčic 120 vojáiků, kteří tu přespali v připravených třech třídách školy, na
sálech u Kratochvílů a Ţalmanů. Ráno odešli k Slanému. V čp 105 přespal jeden praporčík z 26/2 na 27/2.
Umrtí
2 g.
28 II zemřela Anna Bubniková čo 111.stáří 77 ţena kolovratkáře, rodem z Polska do Sazené přišla v 1
světové válce a provdala se tu.
Umrtí
3 g.
1 III zemřela Františka Minaříková čp 16 věk 81 rok.
Draţba
5 d.1 III byla draţba na obecní dřívi na Jilové.
Přemístění telefonu
6d
2 III vojáci si zavedli telefonní kabel z hostince čp 35 do školy do pokoje pani Nápravníkové z kterého se
musela dříve vysvěhovat,) a ke Kulkovům. Mimo to byl do školní úřadovny přenesen telefonní aparát
z budky čp 35 jakoţto „obecní telefon“ a kaţdý civilní občan můţe telefonovati a hovory slyšeti jen odtud.
Zajatci
8f
9 III přišlo do Nové Vsi 1000 zajatců na Chrţín 700 ubozí zbědovaný na polo bosy a nazí. Kaţdý hned
vařil polévku, řeznici dali maso ze mlýna z Vepřku uvařily kotel polevky ze samých slepic k pekaři dávali
pytle mouky ten pekl ţemle a chléb. Ze všech vesnic se vařilo a vozilo zajatcům. Ze Sazené se vozilo na
Chrţin a do Nové Vsi. Polévka se všecka nalila do připravených necek kaţdý zajatec dosatal šálek polévky
a krajíc chleba nebo karásek, buchtu co kdo přinesl lidé svlékali se sebe svetry a boty zouvali a davali to
uboţákům. Ţeny jim nosily česnek, cibul a kuřivo. Vojáci je tloukli hlava ruce, nohy to jím bylo jedno.Lékaři
z Veltrus a Dr.Čihák z Velvar přijeli a odevzdali pro zajatce obvazy, léky prádlo části oděvu a kuřivo.
Některým se podařilo utéci. V Košťálově sušárně u mostku skryvali se dva Angličané. Byli nalezeni kdyţ
tam cvičili zdejší vojáci.
94
Vystěhování
3 b.
Pani Nápravníková byla vystěhována z bytu ve škole. Nábytek si uloţila u Košťálů. Bydlí s dcerou Hanou
u Šimáků.
Zbořený pilíř
7 d.
Porazilo auto vojáků, 5-tunovka pravý pilíř i s pletivem u východních vrat, kdyţ tu bylo pro uhlí ve škole.
Přistěhování 4 b.
14 III bydlí v čp 105 německý lékař, jemuţ majitel uprázdnil dva pokoje. Ve druhém pokoji jsou lehce
nemocní vojáci i z Nové Vsi. Zdejší skupina vojáku si dává jméno Skorpion.
Uprchlíci
9 f.
16 III přišli do Sazené uprchlíci=“národní hosté“ počtem 44=11 rodin. Jsou umístěni po větších statkách.
Poslt je ubytoval v čp 12. Plzák v čp 14, Hausman v čp 4, Votava Ladislav v čp 7 ve výměnku. Košťál 1
koně a 1 krávu. Vozy a jednu krávu, svršky a jistou zásobu potravin u Plzáka Jaroslava čp 29. Mají své
koně u Plzáků 3, Jindřichu 2, Rösleru 2, Votava Laď.2.V.Řehák 2 koně.
Nálet
8 d.
22 III byl v polední čas velký nálet na Kralupy. Pumy zasáhly petrolejku, gymnasium nádraţí téţ u tunelu
padly pumy. Na nádraţí byl rozbit podjezd, do něhoţ se skrylo mnoho lidí. Soukromé domy postíţené se
odhadují počtem na 60%. Ze Sazené nebyl postiţen úrazem nikdo. Velmi blízko byl Václav Šindler, zednik
čp 98 a Ludmila Kulichová čp 86, která slouţila v Kralupech. Byla zasypána a přišla o své všecky věci.
Svatba
1 c.
24 III měl svatbu Jaroslav Malík čp 122, obchodní příručí s Annou Voršilkovou z Olešnice.
Pohřeb
4 g.
26 III byl na Chrţíně pohřeb 4 členové rodiny Kasalického. Ţena a dvě děti zahynuly v Kralupech náletem,
on odešel na Chrţin k rodičům a oběsil se.
Letadlo
10 f.
29 III večer přistálo německé letadlo 2-motorové nouzově na Kozelcích. Řídil je Slovák důstojník prý
zbloudil. Při dopadu poškodil vrtuli.
Umrtí
5 g.
31 III zemřela ve Velvarech – v chorobinci Aneţka Pokorná, vdova majitelka domku čp 70. V chorobinci
byla asi týden těţce nemocná. Pohřeb na Chrţín v dubnu.
Vyučování
5 b.
4 IV začaly děti opěti choditi do školy, jen dopoledne, vojáci měli odpoledné své vyučování.
95
Pracov.povinnost
11 f.
5 IV a ve dnech dalších odcházeli zdejší sousedé do Kralup na odklizovací práce, vţdy po 12 aţ 15 lidech a
po dvou párech potahů koňských.
Balon
13 f.
5 IV přinesli vojáci balon šedobílý s trochou plynů, vysoký as 5 m, byl v něm přístroj na rozhazování
letáků. Viděli jej přistávati mezi Nov.Vsi a vrchem Ouholickým. Ten den německý voják přivedl z lesa na
Jílové tři zajatce ruské do školy, slušně oblečené. Měli hlad.
Boj letadel
14 f.
16 IV v půl osmé ráno souboj americké stíhačky s německým těţkým letadlem nad Novou Vsi, směr letu od
severu. Střelbou nízko z kulometu byla vikýřem zapálena sláma pod střechou domu Valtýřova, oheň byl
brzy uhašen.
Sbírka peněz
9 d.
22 IV svírka na postiţené náletem v Kralupech. Sebráno bylo na penězích 12.000 K.
vystěhovalci
15 f.
27 IV večer odjeli zdejší vystěhovalci němečtí do Velvar aby pokračovali v cestě na západ. Tu noc měli ujeti
asi 37 km, ale druhý den (sobota) ještě tábořili u Malovarského rybníka.
Onemocnění
3 d.
29 IV v neděli večer byl mrtvicí raněn V. Řehák čp 24, v noci jej odvezli do Roudnice do nemocnice druhý
den jej přivezli domu.
Nařízení
16 f.
30 IV bylo nařízeno aby civilní obyvatelstvo si připravilo asi 2 kg chleba a vodu ţe bude velký nálet při
němţ má kaţdý vyhledati úkryt.
Neplatící peníze
17 f.
1 V kolovala pověst, ţe německé peníze uţ neplatí. A ţe guvernen Národní banky byl od Gestapa zabit ţe
řekl, ţe uţ německé peníze neplatí. (včera) Na elektrických tratích a na dráze opravdu uţ je nebrali.
Odvoz střeliva
18 f.
Bylo tu 5 selských povozů, ţe odvezou odtud ze školy střelivo.
Očekávání konce války
19 f.
5 V dopoledne očekávali u nás ukončení války. Lidé v hloučcích vyčkávali po návsi. Německočeské nápisy
se vyměňovaly. Cestáři odklízeli se seilnic německá označení. Zdejší němečtí vojáci nakládali u školy na
auto pušky balíky, bedny a do toho od rána prší. Několik práporu bylo vyvěšeno.
96
Boj o Prahu
20 f.
6 V boj o Prahu. Praţský rozhlas volá o pomoc Angličany a Rusy, hlásí, ţe na pomoc jedou Vlasovci od
Zbraslavi a Berouna. K večeru uţ bojují v praţských ulicích. – Odpoledne ve 2 hodiny ze Sazené odjíţdí na
vojenském zde zapomenutém autu(spravil je a pak řidil Josef Suk hostinský čp 16) asi 30 zdejších mladých
sousedů na pomoc Praze. Ozbrojeni byli nedokonale. Vrátili se z Nové Vsi, protoţe po silnici od Prahy
jezdily vozy s německým ozbrojeným vojskem. Před 5 hodinou odpoledne střílelo německé letadlo na Uhách
palubním dělem do skupiny lidí na návsi u ovčína. Zabito bylo pět lidí a raněno 13.
Odjezd vojska
6 b.
Od čtyř hodin ráno se chystali němečtí vojáci na cestu a do sedmi hodin celá posádka odjela k Roudnici na
autech s celou vyzbroji. Byla v občanstvu snaha vzíti jim výzbroj, ale včas bylo od toho upuštěno.
Prodej mléka
10 d.
Ten den nevezli mléko na dráhu, nechali je u Pokorného v krámu aby je rozprodal tady.
Přemístění telefonu
11 d.
6 V telefon ze školy byl přenesen opět do hostince u Kratochvílů.
Podepsání kapitulace
22 f.
7 V Česká tisková kancelář ohlásila v 19.15 hod.z Londýna, ţe byla podepsána všeobecná kapitulace
Německa vůčk frontě západní i východní v Remeši. Kratce na to mluví bývalý primátor Petr Zenkl, Ripka
a Hodinová.
Boj o Prahu
23 f.
Po celý den Praha bojuje a volá o pomoc i večer po vyhlášení kapitulace. Někdo seřídil obecní rozhlas, jenţ
se ozval dvakráte. Tlampač tu zanechali vojáci, také promítací stroj pro kino. Auto označené červeným
kříţem odváţí dary do Prahy. Němec z Velvar přijel autem osobním pro dary a mléko pro Prahu.
Večer 19.30 hlásí rozhlas ţe velitel v Protektorátě Toisaint s generálem Kutlvašerem vyhlásili zastavení
nepřátelství. Oznámila to Národní rada. Hned na to jedou přes Sazenou od Mělníka přes Novou Ves řady
aut nákladních, osobních, v nich Č.Kříţ. Proudy vozidel jely od N.Vsi aţ do půlnoci. Pět min.po půlnoci
ozvala se od Nové Vsi střelba z děl. To se srazily ruské vozy s německými u Hájkovy staré stodoly a počaly
do vozů německých stříleti, ty opětovaly palbu. Také na silnici k Mělníku bylo stříleno, odkud jel transport
německý. Spousta vozů leţí rozbitých a převrácených u Nové Vsi a Rusobé rozdávají z vozů věci kaţdému,
komu se jich zachce. I ze Sazené byli tam někteří obdarováni.
Nálety
24 f.
9 V celý den nálety německých letadel. V N.Vsi opět střelba na přijíţdějící německé vozy od Mělníka. To
střílí ruská stráţ. Ve zdejších lesích a porostech honička na německé vojáky, s nimiţ byli civilové, ţeny, i
malé děti. Vojáci o berlích, obvázaní, staří, mladí i Hitlerova mládeţ. Uprchli v noci od rozbitých aut a
skrývali se. Byli shromaţděni a odvedeni k četníkům do Velvar. Také v Sazené zůstali 3 poškozená auta,
která opustili němečtí vojáci, kdyţ v Nové Vsi o půlnoci se střetli s Rusy. Jedno sanitní auto bylo odvlečeno
se silnice k Jarošovům do čp 17, odkud pak je dvěma páry volů vytáhli znova na náves (před polednem) a
zatáhli do školy.
97
Nálety
25 f.
9 V po desáté hodině létají v dálce letadla a schazují bomby. Silné výbuchy. Mladá Boleslav, Mělník,
Namburk. Celý den nálety německých letadel. V Nové Vsi opět střelba na přijíţdějící německé vozy od
Mělníka. Ve zdejších lesích a porostech honička na německé vojáky, s nimiţ byli celé rodiny.
Zastřeleni
6 g.
9 V byl zabit Václav Pokorný truhlář z čp 110 na Homolce to j.na rozcestí Mělník-Praha-Nová Ves., při
střelbě Rusů na německé vozy. Večer jej mrtvého přivezli domů. A zabit byl na silnici u Mlčechvost se
zbrani v ruce Bohumil Verner čp 12. Pochován na hřbitov na Vepřku.
Honička na německé vojáky
26 f.
10 V druhý den mírový. Letadla přeletují, ale ne tolik jako včera. Pořidku rána z děla v Nové Vsi. Honička
na německé vojáky trvá. Zabavena byla u školy dvě auta, taţená traktory. Lidé z nich, civilisté, posláni
národním výborem pěšky do „Terezína“. Náklad uloţen byl ve škole.
Zastřeleni
7 g.
Dopoledne několik občanu sazenských stíhalo německé ozbrojené vojáky. Od nich se oddělil Antonín Fencl
čp 50 a Vítězslav Cifka čp 4. došli z polní polohy „Loucká“ zvané k silnici Ledčice-Budihostice k místu kde
je palouček kolem dokola zarostlý trnkami tam bylo 12 ozbrojených Němců schováno a ti je napadli statečně
se bránili a volali, pomoc přišla pozdě. Cifka byl zastřelen Fencl utlučen. Přispěchali lide 7 Němců zastřelili
hned, 5 jich zajali. Tito pohřbili zabité, a pak je odstřelili nad hrobem.
98
Příjezd vlády čsl.
7 b.
10 V přiletěla do Prahy-Kbel československá vláda z Košic, národní rada česká ji odevzdala moc.pohřeb
8 g.
11 V do rána silná přestřelka z pušek. Zajato 9 němců. Pohřeb má Václav Pokorný z márnice na hřbitově
ve 2 hodiny odpoledne. Průvod nebyl dovolen farním úřadem.
Přišli vojáci
8 b.
11 V odpoledne přišli do Sazené ruští vojáci, asi 20 chystali nocleh pro armádu, která od Libochovic jde za
nimi. Jiné poslání neměli. Jeden voják tančil při harmonice „kozáčka“ u sochy před hostincem čp 35 pro
podívanou. Večer pak přijela 2 děla, která si nalezla stanoviště v Myčíně.
Odešli vojáci
9 b.
12 V dopoledne ojedinělé střelné rány. Letadlo pořídku. Dopoledne odešli odtud ruští vojáci, jiní nepřišli.
Pohřeb
9 g.
Odpoledne měli na Chrţíně pohřeb Vítězslav Cifka 27 let, a Antonín Fencl 53 roky. Na Vepřku byl pohřben
Bohumil Verner 48 let.prodej cigaret
12 d.
Večer prodává Místní Nár.výbor cigarety a tabák za krámskou cenu. Peníze věnuje na zlatý poklad
republiky.
Přijelo vojsko
10 b.
13 V neděle, v 10 hodin dopoledne přijela vozidla ruské armády do Sazené po silnici od Loucké i od Velvar.
Vojsko se ihned rozešlo po vsi vyhledat nocleh. Vozy jsou umístěny na dvorech a větší část jich zajela se
silnice k potoku na Hofmanovo pole. Je jich asi 20.
Přejíţdí vojsko
11 b.
14 V dopoledne stěhují se ruské vozy cestou ke studánce na ostrov k oněm 20 vozidlům včerejším, přejíţdějí
celý den. Minomety odjely do Budihostic.
Zatčeni
27 f.
Václav Řehák čp 24 a jeho syn Josef dopadli Oldřicha Süssmilicha v Roudnici v bytě Františka Kejře,
přivedli ho do vsi a večer vodila jej mládeţ ze stadardou po vsi. Süssmilich nest standardu s nápisem
„Zradci“ jeho sestra šla vedle něho.
Odvedeni k výslechu
28 f.
15 V dnes odvedli odtud do Velvar Süssmilicha Oldřicha, Věru a jejich otce Jana k výslechu a do vězení.
Hledají v Praze Josefa Černého.
99
Dopis z Buchenwaldu
29 f.
pani Nápravniková dostala dopis ze dne 10/5 od svého manţela z Buchenwaldu.
Projíţdí vojsko
30 f.
Projely od Velvar k Nové Vsi koňské povozy ruské. Rusové si obarvili na zeleno vozy a auta s minomety.
Parkují na louce Šimákově u mostku 11-12, jedno auto Červ.Kříţe, kuchyň jedno auto stojí na průhoně k
„horám“ blízko za studánkou. Ostatní auta „Katuše“ stojí pod zámkem na hříšti počtem 40 a na vedlejším
poli obecním a na přilehlém poli a louce Ant.Hofmana.
Vojáci si postavili stany při mlynské strouze pod stromy na obou stranách. Počasí je po všecky tři dny horké
obloha jasná.
Ustaven M.N.V.
31 f.
Dne 5/5 večer ustavil se Místní narodní výbor předseda Kreč František, zdejší učitel.
Prejza Oldřich obecní zaměstnanec, Fencl Jaroslav poduředník u pošt.spořitelny v Praze, Prejza Josef
pokrývač, Vacek Karel, dělník ve V.D.P. v Nelahozevsi, Řehák Bohumil rolník, Kulka Josef rolník,
Šafránek Jan řeznik, Cinke Antonín rolnik. Výbor začal úřadovati 6/5 v den, kdy ze Sazené odtáhlo
německé vojsko. Byly ustaveny hlídky k udrţování pořádku, spojky do okolí.
Pohřeb
10 g.
15 V odpoledne měl pohřeb Josef Komeda čp 45 bývalý krejčí, stár 77 let. Hudba spolku „Palacký“ z N.Vsi.
Listonoš
32 f.
Po 10-denní přestávce zase přišel do vsi listonoš přinesl časopis „Venkov“ z 11/5.
Neplat.něm.peněz
12 b.
Vláda československá s národní radou prohlásila neplatnost německých peněz ze dne 11/5.
President Beneš
13 b.
16 V přijel do Prahy president Dr.Edvard Beneš.
Mobilisace
14 b.
Národní okresní vybor v Roudnici vydal vyhlášku o mobilisaci ročníků 1913-17. Vojáci českoslovenští mají
nastoupiti hńed zítra, pokud moţno s výzbrojí.
Narukování
15 b.
17 V odešlo odtud 18 byvalých vojáků českosl.do Kralup podle Mobilisační vyhlášky. Louţecký se vrátil.
Rozšířil se místní nar.výbor o 3 další členy: Šuda Josef, Hůla Jaroslav, a Fencl Václav.
100
Zatčení
33 f.
18 V přišel Černy Josef do vsi od Lečic. Zatýkali jej V.Slavik, R.Louţecky, M Vinš. Byl spoutan a odeslan
do nemocnice ve Slaném, protoţe si zatím podřezal ţily. Vinen je tím, ţe co slyšel na mostě od bratří Řeháků
pověděl Oldřichu Süssmilichovi a ten to udal Gestapu.
Volba členu výboru
16 b.
19 V svolal narodní výbor schůzi občanstva k volbě nových 3 členů výboru – zvolen Polman Josef, Pekárek
Josef, Erlich Vilem mladší.
Návrat koncen.tábora
34 f.
20 V v neděli odpoledne vrátil se Nápravník Emilián, řídicí učitel zdejší, z koncentračního tábora
v Buchenwaldu u Výmaru v Německu, přes Aš do Kladna, z Kladna roudnickým autem do Sazené.
Mobilisace vojáků
17 b.
20V vyhlášená mobilisace ročníku 1912 a okamţitý návrat k vojenské sluţbě těch vojáků, kteří při odvodu
v Kralupech minulý týden obdrţeli dovolení odejíti domů.
Přijeli vojáci pro píci
35 f.
26 V koňské povozy Rusů z Veltrus přijely si pro krmivo pro koně. Na 5 vozech odvezli si píci s pole
Hausmanova na !Ostrově“ (bývalá „zahrada Getsemanska“ nyní vysazená švestkami a slívami). Druhý den
vezli Rusové píci z Votavovy zahrady, 4 vozy a ještě přijeli pro dva dny.
Vyučování
18 b.
28 V ţactvo středních škol ve Slaném počalo zase navštěvovati školy pravidelně, od 1/6. Ţactvo obec. a
měšť.škol účastnilo se vyučování v okolních školách, pokud nebude vyklízena uţ prázdná škola velvarská a
vyčištěna.
Kárný výbor
19 b.
30 V byl zvolen kárný výbor, 3 členové – Vosmik Ant. Obchodnik, Šafránek Fr. Čp 73.
Jmenování komise
20 b.
3 VI Místní národní výbor jmenoval komise: Zásobovací předseda Šafránek Jan, rolnickou Cinke Antonín,
osvětovou, školní, socialní, zdravotní Fencl Jar. Finanční Vosmik Antonín, bytovou Erlich Vilem ml.
Obecní knihovnu obstarává Pokorný Jos. Čp 108, Bezpečnostní hlídce velí Šedivý Emil. V radě místního
Nár.výboru předsedá Vacek Karel.
Vyučování
21 b.
7 VI začaly děti zdejší choditi pravidelně do školy chrţinské. Bude to na tak dlouho, pokud škola v Sazené
bude hostiti armádu ruskou.
Večer přivezl Košťál Josef němkyně vyţádané na polní práce. Tůma čp 24 si vzal 3, Košťál 6, Hausman 4.
101
Pracovní povinnost
36 f.
7 VI na večer vyhlásil mistní nár.výb.všeobecnou pracovní povinnost pro všecky zdejší obyvatele od 14 do
50 let muţe i ţeny, ku práci polní.
Bouře
13 d.
8 VI odpoledne bouře s kroupami a přívalem vody, který Václavu Pokornému kupci čp 82 odnesl 30 centu
uhlí, jeţ mu zrovna přivezli autem a sloţili před krám.
Návrat z koncent.tábora
37 f.
Ten den se vrátil večer domu Jiří Votava krejčí čp 77 byl 3 měsíce zavřen v káznici, potom odvezen do
Německa, aby šil pro armádu, pak po dobytí Golnova cestoval pěšky na Slovensko.
Odjezd vojska
22 b.
10 VI odjeli Rusové od nás do Uhnoště.
Návrat z koncent.tábora
38 f.
Večer vrátila se domu z tábora Ravensbrücke u Fürstenberku na Odře. Eliška Votavová čp 77. Byla tam
vězněna se ţenami z Lidic s nimi se vrátila do Lidic. Z tábora chodila p.Votavová na šití prádla pro
vojáky.
Umrtí
11 g.
11 VI zemřela Margareta Schnablova němka u Hausmann v Roudnici v nemocnici, a 14/6 zemřela Anna
Jindřichova němka u Košťalu a pochována je na Chrţín na Křemílek.
Návrat ze Slovenska
39 f.
12 VI vrátil se Pahola Michal čp 96 ze Slovenska po týdenním pobytu.
Zvonek
23 b.
30 VI škole byl vrácen zvonek jiný.
Změna sluţby
40 f.
Přestal Oldřich Prejza býti zaměstnancem obecním, protoţe nastoupil místo u pošty v Praze. Dojíţdí do
Prahy denně.
Odstěhování
24 b.
1 VII odstěhoval se řid.učitel E.Nápravník od Šimáků do Nové Vsi. Bude ředitelem školy v Dejcicích.
V novinách byla uveřejněna tato zpráva: Ministerstvo vnitra sděluje, ţe dne 27 června 1945 zemřel
v Praze Dr. Emil Hácha. Před smrtí dostalo se mu poslední pomazání. U jeho lůţka dlela jeho dcera Milada
Rádlová. Zesnulý byl pohřben dne 30/6 v rodinné hrobce!
102
Zabavení majetku
41 f.
5 VII Místní nár.Výb. zabavil Süssmilichův majetek i movitý. Zabavil radio u něho a Vinše.
Návrat z říše
42 f.
6 VII dojel domů z říše Josef Vaněk čp 37, poslední ze zdejších dělníků zaměstnaných totálně v říši. Přivedl
si ţenu, rozená Kateřina Kučerová Roslav Smolensko. Oddani byli na americkém konsulátě Stastfurt
v černu.
Jmenování
43 f.
11 VII jmenoval místní nar.výbor Louţeckého Rud. čp 103 národním správcem zabavené nemovitosti
Süssmilichovy.
Dar svaz mládeţe
25 b.
14 VII Svaz mládeţe v Sazené dostal v upomínku kovový pohár (kalich z hliníku nebo slitiny) za úspěšnou
účast a podporu revolucionářů v bojích 5-10 května o Prahu=posílali potraviny a darovali občané a místní
nár.výb. potraviny, které zabavil mis.n.výbor v Sazené, Čs.Č.Kříţi.
odstěhování
26 b.
14 VII odstěhoval se z domu čp 4 dělník Soukup se ţenou a zetěm Laštovičkou dělnikem u Hausmanu do
Podhořan hospodařit na ţivnost Chrastilovou jeţ obhospodařovali ze války Němci. Ze 30 strychů oseli
ţitem 27 strychů.
Ţně
14 d.
16 VII nastaly ţně. Kulka sekal ţito na (křemeli) Plzak vedle u své třešňovky.
Odstěhování
27 b.
17 VII odstěhoval se holič Fajfr s rodinou a nastávajícím zetěm do Ústí n/L.a Václav Šindler zedník nyní
vojín s rodinou do Lovosic.
20 VII nastaly dětem školní prázdniny.
Umrtí
12 g.
22 VII zemřel Vilém Erlich ve stáří 67 let, mnoho let zaměstnaný jako topič a strojník u zdejší mlátičky
spolkové, a jako dělník v cukrovaru.
Stráţník Bláha
44 f.
31 VII jmenoval M.N.V.nového obecního zaměstnance Karla Bláhu stráţníka z Chrţína.
Odstěhování
28 b.
Odstěhoval se Jan Bálek krejčí čp 44 se svojí hospodyní Markovou do Chomutova.
103
Dvouletý plán N.F.
29 f.
Místnímu národnímu vyboru a všemu občanstvu v Sazené
Národní fronta polit.stran v Sazené podává timto návrh dvouletého budovatelského plánu obce Sazené,
který by se důstojně zapojil do dvouletého plánu budovatelského vlády naši republiky. Návrh předkládá se
M.N.V. k doplnění, schválení a zavázání se všemi jeho členy k jeho uskutečnění a provedení, které bude
slouţit blahu celé obce.
Navrhuje se následující:
1. zakoupení nového vzorného školního nábytku do jedné třídy zdejší školy. Důvod: Nynější nábytek,
který jest z roku 1905 je značně sešlý a nevyhovuje po stránce školní a zdravotní. Finanční náklad
uhradí se z vázaného vkladu 16.500 Ksč.,“tj. výnos z daru občanstva z května 1945“
2. Podpora zemědělského podnikání a jeho zmechanisování
a. podpora nákupu hospodářských strojů strojním druţstvu i jednotlivcům, vhodným
doporučením u nadřizených úřadů a obstaraváním subvenci na úhradu.
b. Organisování dobrovolných prac.brigád v případě nalehavých potřeb zemědělců.
c. Co nejdurazněji doporučovati zdejším zemědělcům zcelovaní půdy, vzhledem ke
zmechanisování zemědělství.
3. Podpora druţstevnictví
a. Podpora strojního druţstva v jeho rozšiřování a zdokonalování. Zaopatřiti tomuto
druţstvu v případě potřeby pozemek na stavbu budovy k uskladnění strojů.
b. Dokončení elektrisace obce. t.j.protaţení elektrické sítě do háje.Práce, pokud by to odborná
znalost dovolovala, provésti dobrovolnou akcí. Finanční náklad poměrně rozvrhnouti na
přímé účastníky, elektrárenské druţstvo a obec.“Jedno veřejné osvětlení“.
c. Podpora ustavení stavebního druţstva pro stavbu rodinných domků, tj.opatření pozemků
a zachování postupu podle regulačního plánu obce z r.1897 a doplněného v r.1916 a
později.
d. Doporučiti zřizení druţstevní prádelny se zařizením.
4.Vybudovati takové koupaliště, které by povzneslo naši obec na rekreační středisko celého okolí, podle
plánu, vysloveného před lety p.ing. Rosenkrancem. Místo provedení:rybníček majitelů p.Antonína
Hausmana čp 36, p. Ladislava Votavy čp 7 a pí.Ludmily Cinkové čp 6. Veškeré práce provésti pracovní
brigádou a finanční náklad za material uhraditi z výtěţku prodeje zvláštních bloku pro pořádání zábav a
jiných podniků v obci a za provedení různých úkonů na M.N.V. Při koupališti navrhuje se zřiditi vhodně
vybavené hřiště pro nejmenší děti.
5. Zřízení obecního rozhlasu podle celkového plánu dvouletého O.N.V. v Kralupech n/V. Finanční
náklad uhraditi výtěţkem doţinkových slavností 38.500 -Kčs.a výtěţkem z divadelního
představení 2.000 Kč.
6. Provésti přestavbu a úpravu zámku ke kulturním účelům obce a podle plánu O.N.V. v Kralupech
n/V. přizpůsobiti jej na rekreační středisko všech pracujících našeho okresu. Přípravné práce
záleţely by v opatření vhodných plánů na přestavbu a získání finančních prostředků, případně
započetí prací.
7. Poţádati Z.N.V. prostřednictvím O.N.V. o řádné vydláţdění mostu a ulice, případně vydláţdění
celé silnice v zastavěné části obce ţulovou dlaţbou a současně ţádati o zajištění soch a mostě.
8. Uspíšení provedení regulace Bakovského potoka, podle plánů, které mají jiţ občane zaplaceny.
9. provésti drobné práce, které by zlepšily vzhled obce. T.j.zalesňování, vysazování ovocných a
okrasných stromů, úprava obce postupnou vrchní kanalisaci, provedenou pracovní povinnosti,
úpravou obecních a polních cest a podobně. K tomu navrhuje se zřiditi zvláštní komisi, která by
tyto úkoly blíţe propracovala a provedla.
10. Vydání broţury o obci Sazené podle ředitele okresního musea v Kralupech n/V.p.Fr.Masnera,
pojednávající o historii obce, zdejšího zámku a o význačných rodácích a osobnostech, které ţily ve
zdejší obci – hvězdář Strnad, spisovatel J.Zeyer, barytonista Lev, akademický malíř Fr.Slabý a
jiní.
104
Národní fronta politických stran v Sazené připomíná, ţe provedení tohoto plánu nebude nijak zvláště
zatěţkávati obecní rozpočet a ţe záleţí jen na pochopení a přiloţení ruky k dílu všemi občany naší obce.
Kronikář Jan Kocík
45 f.
31 VII končí záznamy po kronikáři Janu Kocíkovi řidicím učiteli zdejší školy odešel v srpnu 1945 do
Velvar na odpočinek. Následkem toho se vzdal funkce kronikáře. Jan Kocík čp 105 druhý řidicí učitel zdejší
školy ţil v Sazené od r.1905 jako učitel působil 32 let na škole r. 1926 stal se řidicím do r.1937, kdy odešel
do vysluţby.
Byl pokladnikem Kampeličky a pokladnikem obce od r. 1926 do r.1945, byl v Osvětové komisi, zakládajícím
členem Sokola, jednatel, vzdělavatel, starosta a pokladník. Člen Zboru hasiču později téţ pokladníkem.
Zakládajícím členem elektrárenského druţstva, člen výboru a pokladníkem elektraren.druţstva od r.19231945.
Kronikář Rudolf Louţecký
46 f.
Ve schůzi obecního zastupitelstva byl zvolen kronikářem Rudolf Louţecky okresní cestář v Sazené čp 103.
Umrtí
13 g.
14 VIII ráno zemřel Josef Plzák čp 14 rolník na odpočinku v 68 letech. Pohřeb z čp 5 na Chrţín.
Svatba
2 c.
18 VIII svatbu měl Fr.Řehák z čp 30 s Anastasii Votavovou Křtěnovou čp66.
Narození
1 a.
19 VIII Narozená šesta dcera Fr.kulhavému čp 80 zemřela po pěti dnech.
Taneční zábava
30 b.
23 VIII zdejší hoši měli taneční zábavu na Chrţíně po odvodu z 15 odvedeno 13. Neodveden Slavnost
doţinková
26 VIII krajská doţinková slavnost. Pořadatele M.N.V. za účasti min.zeměd.předs.Mikulaše za
spoluúčasti N.V. v Kralupech Roudnici, Slanem, Velvarech, Veltrusích, Nové Vsi, Vepřku, Mlčechvosty,
Chrţína, Uh, Budihostic, Miletic, Ledčic, Černuce, Loucké, Ješína, Nelahozevsi, Černoušku, Mnětěše,
Starých Ouholic, Velké Bučiny, Vodochod, Straţkov, Vraţkov. Dopoledne vítání hostu a deputací,
odpoledne na hřiště přes ves z háje průvod s hudbou. Tam promlouvali zástupci polit.stran i zemědělců
k účastníkům doţinek. Řeč byla vysílána rozhlasem, večer taneční zábava u Ţalmanů. Slavnost se pěkně
vydařila.
Svatba
3 c.
3 IX svatbu měl Miroslav Kratochvíl hostinský čp 35 s Helenou Votavovou dcerou cestáře čp 117.
Umrtí
14 g.
9 IX zemřel Josef Prejza obecní stráţník v.v.slouţil 30 let obci vychoval 7 děti. Ve světové valce šel s první
vyzvou vrátil se v 1918 domu zdráv.
105
Nas.vojens.sluţbu
32 b.
1 X nastupují vojenskou sluţbu první aktivní vojáci ročníku 17-18-19-20 na 5 měsícu 21-22 na rok 23 na
dva roky.
Odstěhování
33 b.
3 XII se odstěhoval Oldřich Prejza byvalý obecní zaměstnanec do Litoměřic.
Svatba
4 c.
8 XII Svatbu měl František Šimák čp 9 s Jaroslavou Šimonkovou dcerou rolnika z Hospozína.
1946
Umrtí
1 g.
12 I Josef Vlasák ţelezniční zřízenec z čp 116 má posmrtný převoz k pohřbení do Prahy, narozen 21/12
1867 v Batřdích u Hradce Kralové.
Umrtí
2 g.
13 I zemřel Josef Hejlík mistr kolářský 60 r. Na jeho pohřbu prvně zvonili, zvonek byl večer před pohřbem
zavěšen, Německými okupačními úřady odvezen do Prahy na Manina, kde jej nalezla Anna Košťálová a
přivezl jej Václav Petříček čp 52. Zavěšovali jej kovář V.Slavík a jeho učen, Louţecky R. Kratochvíl
Miroslav.
Narozeni
1 a.
20 I narodila se Marii Hykešové dcera, křtěná Magda.
Narozeni
2 a.
4 II manţelům Kratochvílovým nar.syn křtěny Miroslav.
Umrtí
3 g.
13 II zemřel ve stohu nad Hájem Antonín Bajgott (zmrzl.) 47 r. svobodný z čp 59.
Umrtí
4 g.
4 III zemřelo Josefu Sukovi hostinskému čp 16 novorozeně.
106
Narození
3 a.
19 III manţelům Hofmanovým nar dcera křtěná Marie.
Umrtí
5 g.
28 III zemřel Václav Dlabač pekař z čp 15 zůstala vdova s třemi nezaopatřenýmik dětmi.
Svatba
1 c.
13 VI provdala se Jaroslava Šedivá dcera mlynáře Emila Šedivého čp 38 za Ladislava Poslta rolníka čp 10.
Svatba vyjela na sedmi kočárech, nevěsta oděná v bílém rouchu s bílým závojem 4 velké drůţičky v dlouhých
hedvábných šatech různých barev s mládenci a dvě malé drůţičky. Paní mylnářka rozeslala koláče před
svatbou do kaţdé rodiny coţ tu není zvykem. Rolník Bohumil Poslt odevzdal statek synovi odešel na
odpočinek.
Umrtí
6 g.
20 V zemřel syn Jarošovům čp 17-stáří 7 měsíců.
Umrtí
7 g.
28 VII zemřela Marie Panáčková 69 r. u své dcery Aloisii Hančové čp 95. Byla rodem ze Slovenska –
z Lysa pod Makytou Puchov nad Vahom.
Umrtí
8 g.
10 VIII v sobotu zemřel Václav Kašpárek 73 let. Byl dvakráte ţenat. S první ţenou měl tři děti s druhou
ţenou dvě děti vyţenil a pět jich měli spolu. Byl zednik při práci mu přišlo vápno do oka málo na něj viděl.
Při parcelování velkostatku Kinských dostal malý příděl pole a domek do vlastnictví, bývalá panská to
cihelna.
Narození
4 a.
22 VIII manţelům Michlovým čp 94 narozena dcera křtěna Vladimíra.
Svatba
2 c.
15 IX Jaroslav Hůla čp 43 oddan s Julii Rabskou čp 41 ve chrámu Páně na Chrţíně.
Přeličení s Oldř.Süssmilichem
1 f.
1 X v útery bylo první přeličeni u lid soudu v Praze s Oldřichem Süssmilichem, Janem Süssmilichem
Barborou Süssmilichovou a Josefem Černým.
Viz str. 99
Trest smrti O.Süs
2 f.
2 X středa vynesen trest smrti nad Oldřichem Süssmilichem, Josef Černy 20 let těţkého ţaláře. Barbora a
Jan Süssmilichovi jsou propuštěni a spadají pod malý dekret.
107
Svatba
3 c.
6 X svatbu měl Vratislav Slavík kovář čp 42 s Miladou Moravcovou z Volšan u Kladna.
Narození
5 a.
8 X Manţelům Eichlerovým nar.syn křtěný Jiří.
Subvence
1 b.
19 XI M.N.V.obdrţel od zems.pam.úřadu subvenci 12000 Kč na obnovu zámku.
Posvíc.zábava
2 b.
25 XI v neděli byla posvícenská zábava pořádal Č.S.K. V pondělí byla pěkná hodinka. Zábava po oba dva
dny byla slušně navštivena.
Divadlo
3 b.
1 XII pořádali baráčníci (Vlasten.obec baráčníků) divadlo „13 v pátek“.
Zaječí hon
3 f.
14 XII v sobotu se pořádal hlavní zaječí hon. Zastřeleno 217 zajícu.
Schůze svaz přátel S.S.S.R.
4 b.
15 XII pořádá svaz přátel S.S.S.R.prvou plenární schůzi.
Zahájení vysíl.rozhlasu
5 b.
26 XII ve čtvrtek dopoledne 11.25 h.podle zimního času zahájil Fr. Kreč zdejší řid uč.jmenem M.N.V.
vysílání místního rozhlasu.
Umrtí
9 g.
31 XII manţelům Krečovým se narodil mrtvý hošík.
Konec roku 1946.
1947
Hasický ples.
1 b.
5.I. hasický ples u Kratochvílů, slušně navštivený.
108
Narození
1 a.
10.I. manţelům Michlovým čp 101 narodila se dcera křtěná Vlasta.
Bio ve škole
2 b.
14.I. se promítá úzký zábavný film ve škole.
Svatba
1 c.
18 I provdala se Boţena Melichárková roz. Douchová za Josefa Hubínka krejčího na VepřekVečer pořádá „Sokol“ ples u Kratochvílů.
Umrtí
1 g.
18.I Večer v 11.45 h. náhle zemřel Václav Řehák čp 24.rolník. Byl dvakráte ţenat vychoval 5 dětí. Dva
synove za okupace byli zastřeleni. Byl znamým holubářem, míval všecky druhy holubů.
Narození
2 a.
23 I manţelům Šimákovým narozen syn křtěny František.
Narození
3 a.
10 II manţelům Pekárkovým narozena dcera křtěna Miroslava.
Ples K.S.Č
15 II v sobotu pořádal ples maskovaný K.S.Č. Návštěva obstojná, zábava veselá.
Narození
4 a.
25 II manţelům Studeným čp 96.narozená dcera křtěna Marie.
Svatba
2 c.
2 III provdala se Boţena Erlichova dcera Vilema Erlicha čp 91 za Josefa Kozáka truhláře z Dolní
Kamenice bydlí u rodičů.
Narození
5 a.
2 III manţelům Slavikovým narozena dcera křtěna Miroslava.
Narození
6 a.
12 III manţelům Hůlovým nar.syn křtěný Jaroslav.
Zátopa
1 d.
14 III z pátku na sobotu rozvodnily se potoky následkem rychlého tání sněhu a deštivého počasí ještě včera
stál před zámkem sněhulák. Voda zatopila dvory aţ ku vratům u Jindřichu, Šafranku, Císařu, Kulku,
Hausmanu dobytek museli převádět sousedům naproti, ulice je plná vody. Louky pod hájem jsou pod vodou
proudy vod se valý se strání. To trva aţ do 17 března kdy přišla nová voda. Místní rozhlas volal na pomoc
hasiči do mlýna vynesti 3 vagony obilí (byl) voda rychle stoupala a byl strach ţe to voda zatopí. Hasiči
hlídku i v noci.
109
Narození
7 a.
19 III manţelům Kašpárkovým čp 46.narozená dcera křtěná Jana.
Narození
8 a.
10 IV manţelům Posltovým čp 10 narozená dcera křtěná Jaroslava.
Svatba
3 c.
26 IV provdala se Hana Řeháková dcera Františka Řeháka rolníka čp 30 za Václava Jandouše syna
rolnika z Vetle. Hospodařit budou v Sazené.
A provdala se Boţena Šťastná dcera Jaroslava Šťastného čp 90.za Josefa Tomáška fresaře odstěhovali se do
Pohraničí.
Umrtí
2 g.
30 IV zemřel Miroslav Fencl čp 62 nadějný ţák realného gymnasia v Kralupech n/V. 13 ½ roce věku svého.
Zemřel v Praze v nemocnici na Bulovce. 4.Května, měl pohřeb na Chrţin, před polednem přijel pohřební
motorový vůz s bílou rakvičkou. V autobuse přijelo 37 dětí z kralupského gymnasia a páni profesoři, místní
školní děti s kříţkem šly v předu, před rakví šla černá drůţička, 12 párů malých druţiček 18 párů velkých
drůţiček a mladenců, tři druţičky a mládenci podle vozu a tři černé drůţičky za vozem. Hudebnici v předu.
Účast lidí na pohřbu veliká.
Svatba
4 c.
1 VI Rudolf Louţecký okres.cestář oddán s Annou Roškotovou z Veltrus ve chrámu církve Československé
ve Slanem.
Pracovní povinnost
1 f.
O Boţi Hod svatodušní 25.května započala brigáda stavbu na zámku, ve vyhořelé části zámku, od silnice.
Základní kámen poloţili v čele u silnici František Hofman a Bohouš Panocha. Ostatní jsou:Karel Vacek,
Ignac Chacevič, František Šafránek, František Prejza, Josef Kratochvíl, Mírek Šafránek, Josef Novák,
Václav Studeny, Adolf Führer, Vilem Erlich, Václav Kratochvíl, Antonín Kratochvíl, Josef Hofman,
Václav Ekhard, Václav Inkomer Josef Hfrman čp 20, Ladislav Beigott, Václav Kubíček,
Placenou práci na zámku započali zednici druhého prosince v propadlé části zámku. Podracký Frant. Michl
Adolf, Hájek Antonín, Hůla Václav z Nových Ouholic. O svatodušní pondělí pracovala brigada 26 muţu 6
ţen 2 povozy.
Filmování práce na zámku
2 f.
1 VI před polednem přijeli z Prahy filmaři od Minst inf.a z Č.T.K.filmovat práci na zámku. Ten den
pracovali.Hofman Václav, Hofman Míla, Kratochvíl Antonín, Kratochvíl Ladislav,
Chacevič Hynek, Šťastný Jaroslav, Kašpárek František Pekárek Jaroslav Kašpárek Ant. Erlich Vilem,
Kozák Josef, Chacevič Václav, Kašpárek Stan Průša Ladislav, Fencl Václav, Šťastný Antonín, Šnýdr
Václav, Beigott Bohumil, Fencl Josef, Kreč František, Hájek Antonín, Fencl Bedřich, Erlich Josef, Rabský
Frant. Šindler Václav, Kratochvíl Josef, Štefan Karel, Kučera Antonín, Hofman František, Doucha Josef,
Pokorný Josef 108, Hofman Antonín, Fencl Jaroslav Hofman Jos Šimák František star, Votava Jiří, Hykeš
František Šťastný Jos.star. Beigott Ladislav, Prejza František.
110
Povozy traktorova stanice – Šuda Josef 1 traktor Kulka Josef, Inkomer Václav, Kratochvíl Miroslav.
Potahy Řehák Josef, Císař Ladislav, Pekárek Josef, 1 Pekarek-Haramul2 Kulka-Josef Hofman2. Hausman
kočí Kopecký František.
svatba
5.c.
7 VI provdala se Marie Ekhardová za Jaroslava Jánuse horníka rodem z Loučky Sekyrkovy bytem
v Duchcově.
Svatba
6.c.
25 VI svatbu měli Boţena Panochová Václav Králík ve chrámu Páně v Ledčicích.
Svatba
7 c.
13 VII provdala se Otilie Beigottova čp 113 za Ludvika Hornišera automech.z Hodonína.
Ţně
2 d.
16 VII středa začínají v obci ţně.
Narození
9 a.
10 VIII manţelům Hofmanovým v háji narozen syn.
Umrtí
3 g.
12 VIII zemřela Marie Kulhavá čp 57 dlouha leta churavěla vychovala 7 děti. Pohřeb měla ku sv.Klimentu
na Chrţín.
pracov.četa do Plájí
3 f.
17 VIII rok 1947 byl tak chudý na deštivé sráţky ţe bylo málo píce. U nás v Sazené po vyzvě okresního
N.V. v Kralupech n/V byla vyslána pracovní četa zemědělců do Flají sušiti seno, četa zemdělců a jejich
příslušníku:Fencl František, Hájek Antonín, Chacevič Hynek, Hůla Jaroslav Haramul Ladislav Pekárek
Jaroslav, Pekárek Josef, Petříček Václav, Beigott Bohumil, Jaroš Bohumil, Řehák František, Šimák
František, Votava Václav, Votava Jiří, Votava Josef.
Po schůzi na vyzvu N.V. se vyjelo v neděli 17 srpna ve 4h.ráno nákladním autem Josefa Pekárka a osobním
autem Františka Řeháka do Flájí. Šimák, Petříček, Hůla, Jaroš hned druhý den přijeli domu. 11 muţu
s velkými obtíţemi sekalo a sušilo seno. 23 srpna uţ měli sena dost, nasušené seno vezli na nadraţi do
Moldavy 13 km vzdálené, domu přijelo po dráze 26.srpna. Celkem nasušili 61 centu sena, které po vší reţii
přišlo na 108 Kčs20 h.za cent.
Onemocnění
1 e.
20 VIII ve středu zde byl u rodiču s rodinou Václav Šindler a děti onemocněly záškrtem.
Zavádí se elektrika
3 d.
22 VIII se zavadí elektrika do háje. a do bytu kde nebyla ještě zavedena.
111
Pozdr.adresa SSSR.
4 b.
29 VIII v pátek se podpisovala pozdravná adresa do S.S.S.R.
zábava
5 b.
30 VIII v neděli byla zde pouťová zábava, prlměrně navštivená.
Recit.večer
6 b.
13 IX v sobotu večer pořádala Místní osvět rada recitační večer k desátemu výročí umrtí T.G.M.
odstěhování
7 b.
27 IX v sobotu se odstěhoval Antonín Šnýdr do Podhořan.
Přestavba
4 d.
16 X ve čtvrtek byla zvednuta vazba na vyhořelé části zámku.
Dar min.zeměď.
8 b.
28 X v úterý M.N.V. dostal 150.000 Kč od Minist.zemědělství.
filmový večer
9 b.
20 XI ve čtvrtek se ve škole pořádá filmový večer s přednáškou okrs.osvětové rady, film byl rázu poučného,
za dobré účasti zdejšího občanstva.
Posvícen.zábava
10 b.
23 XI v neděli se pořádala posvícenská zábava za velké účasti občanstva. O pěknou v pondělí byla zábava
slabší.
Zde končí záznamy po kronikáři Rudolfu Loučeckém okres cestáři čp 103. Kronika mu byla vzata, z toho
důvodu:ţe psal záznamy více osobního zájmu.
Vystavení kroniky
11 b.
Tato kronika byla k veřejnému nahlédnutí vyloţena ve dnech od 8 – 18 února 1950 na M.N.V.
Pak ještě od 21 února do 24.
112
Kronikář A.Petříčková
4 f.
Narodila jsem se v Novém Lobečku-Kralupy n/V. 26. prosince 1887. Do obecné školy jsem chodila ve
Veltrusích osm let. V V.tř ve II oddělení jsem vystoupila. Přes 10 let jsem slouţila ve Vídni a v Praze. 24
září 1912 jsem se provdala Anna Řízková za Václava Petříčka zednika narozeného v Sazené 15 řijna 1871.
Ovdovělého v listopadu 1911 po druhé se čtyřmi dětmi od 9 do 4 let, tři dcerky 1 syn. Svatba se konala ve
Chrámu páně ve Veltrusích. Spolu jsme měli tři děti. První hošík nám za půl roku zemřel, dvě dcerky
zůstaly ţivé.
Ve světové válce 15 září 1914 nastoupil muţ vojenskou sluţbu. V r.1916 byl na italské frontě
raněny, průstřel chodidla, 14 července 1918 se vracel z Albanie domu na cestě zemřel ve Rjece, kde je i
pochován.
Od mého provdání bydlím v Sazené č 1 kde můj muţ uţ 10 let bydlel od r 1902.
Anna Petříčková
V Sazené dne 7 prosince 1947
113

Podobné dokumenty