Zápis z 46. zasedání ZO ze dne 16.09.2013

Komentáře

Transkript

Zápis z 46. zasedání ZO ze dne 16.09.2013
1
ZÁPIS
z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013
Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni:
Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing.
František Haladej, Ing. Jiřina Čermáková. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede T.
Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zbyňkem Prokopem.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Ing. Čermáková se z pracovních
důvodu dostavila až v 17.30 hodin.
Paní Zdeňka Šebestová, starostka obce oznámila, že má poměr k věci, projednávané v bodu č.
20. Tuto skutečnost oznámila i členka ZO Ing. Jiřina Čermáková v souvislosti
s projednáváním bodu č. 7.
Starostka obce Zdeňka Šebestová dala hlasovat o návrhu programu 46. zasedání ZO.
Program jednání:
1. Kontrola usnesení posledního zasedání ZO.
2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč.
3. Zápis kontrolního výboru ze dne 14.8.2013.
4. Usnesení kontrolního výboru ze dne 14.8.2013.
5. Ohlášení kynologické akce.
6. Žádost o pronájem nebytových prostor v budově č.p.321.
7. Žádost o změnu termínu platby nájemného.
8. Žádost o sponzorský dar na rybářské závody.
9. Žádost o poskytnutí finančního daru – Olympiáda, Škola života.
10. Žádost o udělení licence ČSAD Havířov, a.s.
11. Rozhodnutí MSK odboru ŽP a Z o udělení výjimky sběru rostlin.
12. Smlouva o dílo FM/261/13/TSÚ-Pi- zimní údržba na pozemních komunikacích,
chodníků a mostech.
13. Smlouva o dodávkách elektrické energie
14. Smlouva o dodávkách zemního plynu.
15. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie.
16. Žádost o zřízení veřejného osvětlení.
17. Oprava propadlé komunikace Staříč –Kúty – havarijní.
18. Povolení průjezdu kamionů-fa Wood Source, s.r.o. Praha.
19. Rozpočtové opatření č.4/2013.
20. Žádost o poskytnutí půjčky z FRB.
21. Oprava nápisu na pomníku padlých pod Okrouhlou.
22. Informace odborného lesního hospodáře.
23. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1595/2 ostatní plocha.
24. Zavedení provozu MHD 865012 a 865013.
25. Změna termínu říjnového zastupitelstva obce.
26. Smlouva o dílo na zhotovení podkladů pro návrh zadání ÚP obce Staříč.
27. Stanovisko k dokumentaci na změnu stavby Energetické využití kondenzátů ve
společnosti Biocel Paskov a.s.
28. Žádost o napojení na splaškovou kanalizaci.
29. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Praha – Pojistná smlouva právní ochrany
30. Nabídka auditu hospodaření společnosti SKLADEKO, s.r.o. Staříč za rok 2012
31. Seznam zničených věcí Dagmar Marková
2
Usnesení č. 916/46
ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-0 program jednání ZO ze dne 16.09.2013.
1.Kontrolu usnesení posledního zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová.
Byly splněny úkoly uložené usneseními 883/43, 884/43, 885/43, 876/43,797/39,
898/44,899/44, 900/44, 901/44, 905/44. Nadále trvají úkoly, uložené v usneseních č. 676/32,
896/44, 897/44, 902/44, 903/44, 904/44, 906/44.
K usnesení č. 883/43 – Místostarosta obce pan Prokop informoval členy ZO o předložených
cenových nabídkách k opravě plochy před hasičskou zbrojnicí.
Nabídku podali: společnost GOLEM F-M, s.r.o. Staříč /98.976,97 Kč bez DPH/, společnost
Jankostav, s.r.o. Štěpaňákova 714/31, 71900 Ostrava-Kunčice /114.507,- Kč bez DPH/ a TS,
a.s. 17. listopadu 910, Frýdek-Místek se omluvila.
Nejvýhodnější nabídku předložila společnost GOLEM F-M, s.r.o. Staříč.
ZO schvaluje, aby společnosti GOLEM F-M, s.r.o. Staříč provedla úpravu plochy před
hasičskou zbrojnicí ve Staříči.
ZO ukládá starostce obce vyzvat OKD, a.s. Důl Paskov, závod Staříč k předložení
trojdohody se společností GOLEM F-M, s.r.o. Staříč a Obcí Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č. 884/43 – k provedení opravy břehu Ptáčnického potoka na základě žádostí
pana Václava Trnky, Staříč č. p. 739 – předložily cenovou nabídku tyto společnosti:
GOLEM F-M, s.r.o. Staříč /118.223,- Kč bez DPH/, Ing. R. Sochorec-ROSO, Ostravská 478,
Sviadnov /137.155,- Kč bez DPH/ a Lesostavby, a.s. Slezská 2766, 73801 Frýdek-MístekFrýdek /142.241,92 Kč bez DPH/. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost GOLEM
F-M, s.r.o. Staříč.
ZO schvaluje k provedení opravy břehu Ptáčnického potoka u pana Václava Trnky
společnost GOLEM F-M, s.r.o. Staříč.
ZO ukládá starostce obce vyzvat společnost GOLEM F-M, s.r.o. Staříč k předložení
smlouvy o dílo a zmocňuje jí k podpisu této smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 898/44 – Nebytové prostory v č.p. 203 budou pronajaty panu Davidu
Macháčovi, IČ: 74404024, Staříč č.p. 489.
ZO ukládá Mgr. Jiřímu Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor v č.p. 203 Obec-David Macháč a pověřuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 900/44 – Na základě žádosti rodiny Heryánovy k opravě – navýšení sítě, která
odděluje nové hřiště u mlýna od jejich pozemku, byla vyzvána společnosti GOLEM F-M,
s.r.o. Staříč, která toto hřiště vybudovala. Cenová nabídka této opravy je 36.122,- Kč bez
DPH.
ZO ukládá starostce obce vyzvat společnosti GOLEM F-M, s.r.o. Staříč k předložení
smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesením 902/44 a 903/44 – pronájem nebytových prostor v č.p. 321 – Jeanetta Machová
a Aneta Šamajová.
3
ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvy na bytové prostory v č.p. 321
Obec-Jeanetta Machová, Obec-Aneta Šamajová a poté zmocňuje starostku obce
k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 906/44 – starostka obce vyzvala členy ZO, aby si na další zasedání
zastupitelstva obce připravili poznámky k Operačnímu programu Životní prostředí –
„Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“.
K usnesení č. 881/43 – ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi zaslat panu Ing.
Vladimíru Vítkovi, Hraniční 105, Lysůvky, dopis, ve kterém mu sdělí, že cesta na
parcele 499/1, KÚ Lysůvky je veřejně přístupná a není třeba vypracovat smlouvu o
věcném břemeni.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
2.Členové ZO byli seznámeni se stavem portfolia Pionner ke dni 10.9.2013.
Usnesení č. 917/46
ZO bere na vědomí stav portfolia Pioneer ke dni 10.9.2013
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
3.Předsedkyně kontrolního výboru Ing. J. Čermáková předložila členům ZO zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 14.8.2013.
Usnesení č. 918/46
ZO bere na vědomí zápis ze schůzky kontrolního výboru ze dne 14.8.2013.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
4. Předsedkyně kontrolního výboru předložila členům ZO ke schválení usnesení kontrolního
výboru z jednání dne 14.8.2013
Usnesení č. 919/46
ZO schvaluje usnesení jednání kontrolního výboru ze dne 14.8.2013.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
5. ZKO č. 650 Staříč předložila ohlásila obci konání kynologické akce – zkoušky z výkonu
psů ve dnech 28.9. a 26.10.2013. Zkoušky proběhnou na kynologickém cvičišti ve Staříči.
Usnesení č. 920/46
ZO bere na vědomí ohlášení konání kynologických akcí ZKO č. 650, Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
6. Pan Zdeněk Mudra požádal o pronájem nebytových prostor v č.p. 321. Ze žádosti není
zřejmé, kolik metrů nebytové plochy si chce pan Mudra pronajmout a je třeba navrhnout, jak
se bude podílet na úhradě energií. Bod trvá.
4
Usnesení č. 921/46
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat pana Mudru k upřesnění m2,
které chce pronajmout. Dále mu ukládá určit, jakým způsobem bude v č.p. 321
účtována spotřeba energií a vody.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
7. Paní Martina Kociánová, Fryčovická 335, žádá obec o umožnění opoždění plateb na
nájemné z důvodu pozdního výplatního termínu. Do konce roku 2013 bude splácet vždy
poslednímu v měsíci.
Usnesení č. 922/46
ZO schvaluje, aby paní Martina Kociánová splácela nájemné vždy k poslednímu dni
v měsíci, pouze však do konce roku 2013. Poté musí nájemné uhradit vždy k termínu
uvedenému v nájemní smlouvě, jinak dojde k porušení nájemní smlouvy a nemusí s ní
být prodloužena nájemní smlouva.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-1. /Ing. Čermáková se zdržela hlasování/.
8. Pan Vladimír Suder, Žabeň 68 žádá obec o sponzorský dar na zakoupení cen pro třetí
ročník rybářských závodů mezi obcemi Staříč, Žabeň a Zelinkovice které se uskutečnily 13. a
14.9.2013. Starostka obce rozhodla o poskytnutí částky 4.000,- Kč.
Usnesení č. 923/46
ZO bere na vědomí informaci starostky obce o poskytnutí sponzorského daru ve výši
4.000,- Kč na zakoupení cen pro rybářské závody konané v dnech 13. a 14. září 2013.
ZO ukládá OÚ vystavit darovací smlouvu a zmocňuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
9. Škola života, Mozartova 2313, Frýdek-Místek žádá obec o poskytnutí sponzorského daru
ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním XVII. ročníku sportovní
Olympiády pro mládež s mentálním postižením, která se koná v pátek 20.9.2013 na stadionu
TJ Slezan ve Frýdku-Místku.
Usnesení č. 924/46
ZO schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve výši 5.000,- Kč na pokrytí nákladů
spojených s pořádáním XVII. ročníku sportovní Olympiády pro mládež s mentálním
postižením, která se koná v pátek 20.9.2013 na stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku.
ZO ukládá OÚ vystavit darovací smlouvu a zmocňuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
Dále vyzvat Školu života Frýdek-Místek k dohodnutí termínu podpisu darovací
smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10. Krajský úřad MSK, odbor dopravy a silničního hospodářství předložil obci žádost
dopravce ČSAD Havířov, a.s. Těšínská 1297/2b, Havířov-Podlesí o udělení licence
5
k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 870464 HavířovBruzovice-Staříč.
Usnesení č. 925/46
ZO schvaluje žádost dopravce ČSAD Havířov, a.s. Těšínská 1297/2b, Havířov-Podlesí o
udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince
870464 Havířov-Bruzovice-Staříč.
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi udělit výše uvedenému dopravci
licenci.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
11. Krajský úřad MSK Ostrava, Odbor životního prostředí a zemědělství doručil obci
rozhodnutí o povolení výjimky sběru a trhání částí rostlin, tj. oměje tuhého, oměje pestrého,
židovníka německého a třtiny pobřežní. Trhat tyto rostliny může ČSOP Salamandr, Rožnov
pod Radhoštěm.
Usnesení č. 926/46
ZO bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu MSK Ostrava, Odbor životního
prostředí a zemědělství o povolení výjimky sběru a trhání částí rostlin, tj. oměje tuhého,
oměje pestrého, židovníka německého a třtiny pobřežní.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
12. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Úprkova 1, Ostrava, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova 2287 předložila obci smlouvu o dílo č. FM/261/13/TSÚ-Pi, jejímž předmětem je
zimní údržba pozemních komunikací, a to chodníků na mostech, uvedených v příloze č. 1
smlouvy.
Usnesení č. 927/46
ZO schvaluje smlouvu o dílo č. FM/261/13/TSÚ-Pi, jejímž předmětem je zimní údržba
pozemních komunikací, a to chodníků na mostech, uvedených v příloze č. 1 smlouvy,
předloženou Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Úprkova 1, Ostrava,
středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
13. Na základě E-Aukce změnila obec Staříč dodavatele elektřiny. Společnost Amper
Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4 předložila obci výzvu k uzavření smlouvy a
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN.
Usnesení č. 928/46
ZO schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN,
předloženou společností Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4 a
zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
14. Společnost Pragoplyn, a.s. se sídlem Praha 1- Nové Město, Jungmannova 36/31 předložila
obci Staříč smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.
6
Usnesení č. 929/46
ZO schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu,
předloženou společností Pragoplyn, a.s. se sídlem Praha 1- Nové Město, Jungmannova
36/31 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
15. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly předložila obci
v měsíci dubnu 2013 smlouvu o realizaci přeložky číslo Z_S24_8120034563. Smlouva
nemohla být ze strany obce podepsána, protože územního řízení ke stavbě Bytového domu
pro seniory, na základě které bylo o předložku požádáno, bylo pozastaveno z důvodu odvolání
sousedů. Obec Staříč musela počkat na rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě územní rozhodnutí znovu projednal a
rozhodl ve prospěch Obce Staříč. Ze strany Společnost ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly již přišla výzva ke splnění smluvního závazku před odstoupením od
smlouvy.
Usnesení č. 930/46
ZO schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení číslo
Z_S24_8120034563, předloženou Společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly a zmocňuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
16. Pan Jiří Klečka, Staříč č.p. 459 žádá obec o zřízení veřejného osvětlení k parcele 2210/4
na k.ú. Staříč. Bod trvá.
Usnesení č. 931/46
ZO bere na vědomí žádost o zřízení veřejného osvětlení, předloženou panem Jiřím
Klečkou, Staříč č.p. 459.
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi provést kontrolu oprávněnosti žádosti
na místě samém.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
17. Na Kútech došlo k propadu části komunikace. Cenovou nabídku na havarijní opravu
předložila společnost Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953, Brušperk. /133.269,80 Kč bez DPH/.
Usnesení č. 932/46
ZO ukládá starostce obce vyzvat společnost Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953, Brušperk
k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Dále upozornit pana Ing. Jiřího Valu, aby do stavebního deníku rozepisoval všechny
nespecifikované práce, které má uvedeny v cenové nabídce.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
18. Společnost Wood Source, s.r.o., Hrušovanské náměstí 245/2, Praha 8 žádá obec o
umožnění průjezdu plachtových kamionů a následně i klanicových aut po silnici vedoucí
k ploše TSR kovošrot ve Staříči.
7
Usnesení č. 933/46
ZO zamítá průjezd plachtových kamionů a následně i klanicových aut po silnici vedoucí
k ploše TSR kovošrot ve Staříči.
ZO ukládá OÚ zaslat společnosti Wood Source, s.r.o., Hrušovanské náměstí 245/2,
Praha 8 zamítavé stanovisko.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
19. Účetní obce paní B. Plesníková předložila členům ZO ke schválení rozpočtové opatření č.
4/2013. Informovat ZŠ o snížení rozpočtu o částku 120.000,- Kč. /Oprava kotelny/
Usnesení č. 934/46
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013. ZO ukládá účetní B. Plesníkovou
informovat ZŠ o snížení rozpočtu o částku 120.000,- Kč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
20. Pan Ludvík Šebesta, Staříč č.p. 737 požaduje uzavřít smlouvu o půjčce z Fondu rozvoje
bydlení ve výši 100.000,- Kč
Usnesení č. 935/46
ZO schvaluje uzavřít smlouvu o půjčce z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000,- Kč
s Ludvíkem Šebestou, Staříč č.p. 737.
ZO pověřuje místostarostu L. Kravčíka vypracovat tuto smlouvu a místostarostovi obce Z.
Prokopovi pověřuje tuto smlouvu podepsat.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-1. /starostka obce Z. Šebestová se zdržela hlasování/
21. Pod Okrouhlou se nachází pomník padlých. Je zapotřebí provést jeho opravu, jak písma,
tak i celkového vzhledu /vyčištění/.
Usnesení č. 936/46
ZO schvaluje provedení opravy pomníku padlých pod Okrouhlou.
ZO ukládá vyzvat pana Petra Bitnera k předložení cenové nabídky na tuto opravu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
22. Lesní hospodář Pavel Hruška doporučuje obci Staříč zalesnit léta vznikající holinu těžbou
kůrovcem napadených smrků v porostní skupině 58b12, plochy cca 0,25ha. K úpravě holiny
je nutné použití půdní frézy.
Usnesení č. 937/46
ZO schvaluje využití půdní frézy k úpravě holiny v porostní skupině 58b12.
ZO ukládá místostarostovi obce objednat půdní frézu k provedení těchto úprav.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
23. Mgr. Jiří Kubala předložil obci žádost o koupi části (cca 73m2) pozemku parc. č. 1595/2
ostatní plocha. Bod trvá.
8
Usnesení č. 938/46
ZO ukládá OÚ vyvěsit záměr prodat část pozemku (cca 73m2) pozemku parc. č. 1595/2
ostatní plocha na úřední desce obce Staříč. Reálná hodnota tohoto pozemku se rovná
ceně účetní. Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
24. Obec Staříč usilovala o rozšíření MHD Frýdek-Místek do Staříče – linky č. 12.
Usnesení č. 939/46
Zastupitelstvo obce Staříč schvaluje zavedení provozu linek MHD 865012 a 865013
z Frýdku-Místku do obce Staříč ve všedních dnech a víkendech. Tento záměr je
podmíněn finanční spoluúčastí Moravskoslezského kraje (místo dosavadního
financování linky 860330 a 870464, která bude tímto zrušena) dle projektu společnosti
UDI MORAVA. Další podmínkou je souhlas Města Frýdku-Místku a uzavření smlouvy
o zajištění provozu linek MHD č. 865012 a č. 865013 z Frýdku-Místku do obce Staříč.
Zastupitelstvo obce Staříč schvaluje financování linky MHD č. 865012 a č. 865012 dle
projektu UDI MORAVA pro období 2014-2018 za podmínky finanční spoluúčasti
Moravskoslezského kraje a Města Frýdek-Místek dle předchozího bodu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
25. Starostka obce navrhla změnu termínu zasedání zastupitelstva obce v měsíci říjnu 2013.
Usnesení č. 940/46
ZO schvaluje, aby zasedání zastupitelstva obce proběhlo dne 9. října 2013.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
26. Ateliér Archplán Ostrava, a.s.o. Martinovská 3168/48 Ostrava-Martinov předložila obci
Smlouvu o dílo s názvem zakázky: Územní plán Staříč, průzkumy a rozbory, podklady pro
návrh zadání.
Usnesení č. 941/46
ZO ukládá OÚ zařadit do říjnového vydání Zpravodaje obce Staříč článek místostarosty
obce pana Libora Kravčíka k nově připravovanému územnímu plánu obce Staříč.
ZO souhlasí se schůzkou ke změnám do nově připravovaného územního plánu obce
Staříč dne 23.9.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
27. Biocel Paskov, a.s. zaslal žádost o stanovisko k dokumentaci na změnu stavby před jejím
dokončením. Jedná se o stavbu Energetické využití kondenzátorů v Biocel Paskov, a.s.
Usnesení č. 942/2013
ZO schvaluje žádost Biocelu Paskov, a.s. s podmínkou, že požadované parametry stavby
z hlediska provozu, životního prostředí a bezpečnosti při užívání zůstanou zachovány.
9
ZO ukládá místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi zaslat stanovisko k dokumentaci za
změnu stavby Energetické využití kondenzátorů ve společnosti Biocel Paskov, a.s.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
28. Společnost H+P AUTODEMONT, s.r.o. Staříč č.p. 539 žádá obec o napojení stavby č.p.
539 na plánovanou splaškovou kanalizaci obce Staříč. Bod trvá.
Usnesení č. 943/46
ZO ukládá starostce obce zadat Ing. Bernardu Hájovskému žádost společnosti H+P
AUTODEMONT, s.r.o. Staříč k posouzení.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
29. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Vyskočilova 1481/4, Praha 4 nabídla obci Staříč
smlouvu o pojištění právní ochrany.
Usnesení č. 944/46
ZO bere na vědomí nabídku D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. Vyskočilova 1481/4,
Praha 4 na smlouvu o pojištění právní ochrany.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
30. Člen zastupitelstva obce Ing. Macháček, předseda finančního výboru zajistil provedení
auditu-kontroly hospodaření za rok 2012 společnosti SKLADEKO, s.r.o. Staříč.
K provedení tohoto auditu byla vybrána společnost Daně a audit, s.r.o. Mariánské náměstí
480/5 Ostrava-Mariánské Hory.
Usnesení č. 945/46
ZO schvaluje provedení kontroly hospodaření za rok 2012 společnosti SKLADEKO,
s.r.o. Staříč auditorskou společností Daně a audit, s.r.o. Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava Mariánské Hory.
ZO ukládá starostce obce objednat kontrolu hospodaření za rok 2012 společnosti
SKLADEKO, s.r.o. Staříč společností Daně a audit, s.r.o. Mariánské náměstí 480/5
Ostrava-Mariánské Hory.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
31. Paní Dagmar Marková, Chlebovická 203, Staříč předložila obci seznam zařízení jejího
bytu, k jehož zničení došlo nadměrnou vlhkostí v bytě. Bod trvá.
Usnesení č. 946/46
ZO bere na vědomí dopis paní Dagmar Markové.
ZO ukládá starostce obce zaslat paní Dagmar Markové dopis, ve kterém ji vyzve
k upřesnění toho, co svým dopisem mínila.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10
Usnesení č. 947/46
ZO překládá následující body programu:
bod č. 4 ze dne 15.01.2007
usnesení č. 127/7
usnesení č. 203/10
usnesení č. 263/11
usnesení č. 591/28
usnesení č. 676/32
usnesení č. 714/35
usnesení č. 753/37
usnesení č. 797/39
usnesení č. 868/42
usnesení č. 877/43
usnesení č. 877/43
usnesení č. 896/44
usnesení č. 897/44
usnesení č. 902/44
usnesení č. 903/44
usnesení č. 904/44
usnesení č. 912/45
usnesení č. 921/46
usnesení č. 931/46
usnesení č. 938/46
usnesení č. 943/46
usnesení č. 946/46
Zdeňka Šebestová
předsedající
Za správnost: Tamara Filínová
zapisovatel
Zbyněk Prokop
ověřovatel
Libor Kravčík
ověřovatel

Podobné dokumenty

Z Á P I S

Z Á P I S z 62. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 4. srpna 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libo...

Více

Zápis z 59. zasedání ZO ze dne 16.6.2014

Zápis z 59. zasedání ZO ze dne 16.6.2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing. František Haladej. Ing. Jiřina Čermáková,...

Více

Zapis z 6. zasedani ZO ze dne 16.2.2015

Zapis z 6. zasedani ZO ze dne 16.2.2015 19. Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 18.12.2014 20. Plán činnosti finančního výboru na rok 2015 21. Smlouvy o smlouvách budoucích „Staříč-splašková kanalizace a ČOV“ 22. Žádost o pron...

Více