Navod PS56103.indb

Komentáře

Transkript

Navod PS56103.indb
S A LU S 0 9 1 F L , 0 9 1 F LT X + a 0 9 1 F L R F
CZ
SK
SI
SALUS 091FL PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM
A S CITLIVOSTÍ TEPLOTY 0,2 °C
SALUS 091FLTX+; SALUS 091FLRF BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR
TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S CITLIVOSTÍ TEPLOTY 0,2 °C
SALUS 091FL PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM
A S CITLIVOSTÍ TEPLOTY 0,2 °C
SALUS 091FLTX+; SALUS 091FLRF BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR
TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S CITLIVOSTÍ TEPLOTY 0,2 °C
SALUS 091FL PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM
A S CITLIVOSTÍ TEPLOTY 0,2 °C
SALUS 091FLTX+; SALUS 091FLRF BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR
TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S CITLIVOSTÍ TEPLOTY 0,2 °C
1
CZ
SALUS 091FL; SALUS 091 FLRF – PROGRAMOVATELNÝ
REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S CITLIVOSTÍ TEPLOTY 0,2 °C
NÁVOD K OBSLUZE
Váš nový termostat bude vaší rodině sloužit řadu let s výraznou úsporou na nákladech za energii.Veliký
LCD, který zobrazuje řadu údajů, umožňuje ovládání bohaté funkční výbavy stisknutím tlačítka. Před
použitím termostatu si prosím pozorně pročtěte tuto příručku.
SEZNÁMENÍ S VAŠÍMTERMOSTATEM
Vzhled
Na pravé straně termostatu jsou umístěna posuvná dvířka. Když dvířka otevřete, uvidíte tlačítka. Dvířka
jsou snímatelná kvůli výměně baterií.
11
1
10
2
3
6
8
9
7
5
4
LCD
1. Ukazatel dne v týdnu
2. Čas
3. Teplota
4. Číslo programu
5. Ukazatel profilu programu
6. Ochrana proti mrazu
7. Ukazatel ruční změny
8. Ukazatel zapnutého výstupu – zobrazí se a rotuje, pokud je výstup zapnutý. Zmizí, pokud je výstup
vypnutý.
9. Ukazatel vybité baterie – zobrazí se, pokud napětí baterií klesne pod určitou úroveň. Baterie prosím
vyměňte co nejdříve.
10. Režim chlazení
11. Režim vytápění
Teplotní režim
Na obou tlačítkách a LCD můžete vidět symboly ☼a .Symbol ☼označuje komfortní teplotu a symbol
označuje úspornou teplotu. Tyto dvě teploty může uživatel měnit. Na LCD se dále zobrazuje stálá nezámrzná
teplota (7 °C). Při obsluze termostatu budeme místo číselných hodnot uvádět komfortní, ekonomickou
nebo nezámrznou teplotu.
Program
Váš termostat je programovatelný. Může automaticky nastavit teplotu místnosti na úroveň komfortní
teploty, pokud jste doma, a snížit ji, abyste ušetřili energii, když jdete ven nebo spát. Stačí, když naprogramujete, kdy má termostat zvýšit teplotu.V paměti termostatu je uloženo celkem devět programů.
Šest z nich je továrně přednastavených a zbývající tři může měnit uživatel.
2
Ruční změna
Pokud chcete změnit dočasně teplotu a nechcete upravovat programy, které jste nastavili, stačí jednoduše
stisknout tlačítko pro změnu stávajícího programu.
NÁVOD K MONTÁŽI
Varování: Před instalací termostatu vypněte elektrický zdroj. Doporučujeme, aby instalaci
provedl školený personál.
Vyberte vhodné umístění termostatu. Umístění termostatu může podstatně ovlivnit jeho funkci. Pokud
je na místě, kde nedochází k cirkulaci vzduchu nebo je vystaven přímému slunci, nebude měřit správně
teplotu v místnosti. Aby pracoval správně, nainstalujte termostat na vnitřní zeď v místě, kde volně
cirkuluje vzduch. Mělo by to být místo, kde se obvykle zdržuje vaše rodina.
Vyhněte se místům v blízkosti zařízení, která produkují teplo (např.TV, topení, lednička) nebo přímému
slunci. Neinstalujte termostat v blízkosti dveří, kde by docházelo k vibracím.
přívod
Zapojení
Svorky pro zapojení jsou na zadní straně termostatu. Naleznete dvě svorky
označené COM a NO. Jedná se o typický jednopólový (SPST) kontakt.
COM
NO
Montáž termostatu
odvod
S pomocí dodávané šablony vyvrtejte do zdi dva otvory o průměru 6 mm.
Vložte hmoždinky a dotáhněte levý šroub na vzdálenost 3 mm. Upevněte termostat tak, že jej nasadíte
přes hlavičku šroubu a posunete vpravo (všimněte si otvoru ve tvaru klíčové dírky v zadní části termostatu). Dotáhněte hlavní šroub a zajistěte termostat v dané poloze.
Poznámka: Pokud je stěna dřevěná, nemusíte používat hmoždinky. Vyvrtejte dva otvory o průměru 2,7 mm
namísto otvorů o průměru 6 mm.
Posuňte jej vpravo
POUŽITÍ VAŠEHO NOVÉHO TERMOSTATU
Následující postupy, jak ovládat termostat. Doporučujeme řídit se návodem a vyzkoušet si ovládání
termostatu před připojením k vytápění nebo chlazení.
1. Spuštění
Termostat napájí dvě alkalické baterie AA.
Sejměte prosím přední kryt a vložte dvě nové baterie. Když vložíte baterie, měl by být termostat v provozu a můžete vidět aktivní LCD.
Pokud váš termostat nepracuje správně, zkontrolujte prosím polaritu baterií a pomocí kuličkového
pera stiskněte tlačítko reset.
LCD po spuštění nebo resetování:
3
V normální režimu stiskněte jakékoli tlačítko, aby se rozsvítilo podsvícení.
Poznámka:
I. Teplota nemusí být 15 °C jako na obrázku a ukazatel zapnutého výstupu se může aktivovat až po
několika sekundách, v závislosti na situaci.
II. Ke stisknutí tlačítka reset nepoužívejte obyčejnou tužku. Zbytek tuhy z tužky může způsobit zkrat
a poškodit termostat.
2. Nastavte den/čas
Den nastavíte stisknutím tlačítka d. Stejně tak stisknutím tlačítka h nastavíte hodiny a tlačítka m
nastavíte minuty.
Použitá tlačítka:
Příklad:
Při spuštění nebo po resetování je čas 00:00, pondělí. Pro nastavení aktuálního času na hodinách (např.
11:23, úterý) stiskněte jednou tlačítko d, 11krát tlačítko h a 23krát tlačítko m.
Poznámka: Pokud stisknete a podržíte tlačítko 2 sekundy, bude se den/čas rychle měnit. Tlačítko uvolněte,
když se objeví požadované nastavení.
3. Zobrazení/změna teploty
Stiskněte tlačítko Temp, termostat vstoupí do režimu zobrazení/změny teploty. Na LCD se zobrazí
nastavení aktuálního teplotního režimu (tlačítko ☼, nebo ), které bude blikat. Stiskněte tlačítko ☼
nebo pro zobrazení nebo změnu teploty. Pro návrat přímo do běžného provozního režimu
stiskněte tlačítko OK.
Použitá tlačítka:
Příklad:
I. V běžném režimu...
II. Stiskněte tlačítko Temp. Podsvícení displeje bude aktivní. Opět stiskněte
tlačítko Temp, hodnota komfortní teploty začne blikat.
4
III. Změníte jej stisknutím tlačítka☼ nebo .
Např. pro změnu na 20 °C stiskněte 5krát
tlačítko ☼, pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.
IV. Pro zobrazení úsporné teploty stiskněte . Podsvícení bude aktivní.
Opět stiskněte tlačítko , přepnete se do úsporného režimu. Nyní stiskněte
tlačítko Temp, hodnota úsporné teploty začne blikat.
V. Když stisknete tlačítko ☼ nebo
nastavíte úspornou teplotu. Pro
potvrzení nebo pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko
OK.
Poznámka:
I. Rozsah nastavení teploty je 5 až 30 °C.
II. Pro snížení nebo zvýšení teploty vstupte do režimu zobrazení/změny teploty a stiskněte tlačítko ☼
nebo .
Tlačítko mačkejte tak dlouho, dokud se neobjeví požadované nastavení.
III. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, bude se nastavení rychle měnit. IV.Všimněte si prosím indikátoru
teplotního režimu. ☼ označuje zobrazení nebo změnu komfortní teploty. označuje úspornou
teplotu. není zobrazeno: Pokud je zobrazeno, jedná se o nezámrznou teplotu. Nezámrzná teplota
je vždy 7 °C a nelze ji měnit.
V. Pro návrat do běžného provozního režimu nemusíte pokaždé používat tlačítko OK. Pokud nestisknete
žádné tlačítko, vrátí se termostat po 15 sekundách automaticky zpět do běžného režimu.
4. Ruční změna
Stiskněte tlačítko ☼ pro výběr komfortní teploty. Stiskněte tlačítko pro výběr úsporné teploty. Aktuální teplotní režim se přeruší, až do další nastavené změny v programu. Změnu vymažete stisknutím
tlačítka OK. Použitá tlačítka:
Příklad:
I. V běžném provozním režimu stiskněte tlačítko
komfortního nastavení na úsporné nastavení:
5
pro změnu aktuálního
Teplota je nyní nastavena na úsporný režim. Tento režim bude spuštěn do
23:00. (Protože denním programem je PROG 1. Ve 23:00 se teplota změní z komfortní na úspornou, která
se rovná změněnému nastavení).
Nastavená doba
Nastavená doba je alternativou k ručnímu nastavení. Stiskněte a držte tlačítko☼(nebo ) 2 sekundy,
objeví se nastavená doba. Stiskněte tlačítko znovu pro nastavení nastavené doby. Pro návrat do běžného
provozního režimu stiskněte tlačítko OK. Maximální nastavitelná hodnota je 24 h. Ve sta-ovené době
není teplota ovlivňována programem. Pokud je režim stanovené doby aktivní, stisknutí příslušného
tlačítka změny teplotního režimu (např. ☼, pokud je stanovený komfortní režim) se objeví zbývající
stanovený čas. Zbývající nastavenou dobu lze rovněž měnit pomocí stejného tlačítka. Pokud stisknete jiné
tlačítko teplotního režimu (např. při nastavení komfortního režimu), časovač nastavené doby se vymaže.
Příklad:
I. Pro změnu aktuálního nastavení z komfortního na úsporný na 5 hodin,
stiskněte a držte tlačítko
přibližně 2 sekundy. Zobrazí se nastavená doba.
II. Nastavená doba je 1 h. Stiskněte 4krát tlačítko
doby na 5:
pro změnu nastavené
III. Stiskněte tlačítko OK nebo nemačkejte žádnou klávesu po dobu
15 sekund a termostat se vrátí do běžného režimu.
Poznámka:
I. Pokud je stávající teplotní režim změněný, objeví se „ručička“.
II. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, bude se nastavení rychle měnit.
5. Zobrazení/změna programu
Stiskněte tlačítko Prog a můžete měnit program aktuálního dne.
Stiskněte znovu tlačítko Prog pro posun na další den, zobrazí se program daného dne.
Pro změnu programu stiskněte tlačítko Prog#.
Programy 6, 7 a 8 definuje uživatel. Stisknutím tlačítka ☼ nebo můžete měnit rozdělení komfortní
a úsporné teploty, tlačítkem h zobrazit nastavení. Pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte
tlačítko OK.
Použitá tlačítka:
6
Jak zobrazuje schéma, celkem je
k dispozici devět programů:
Program 0 je zvláštní program. Nastaví celodenní
teplotu na nezámrznou teplotu (7 °C). (Pokud je
vybraný režim chlazení, systém se vypne.
Viz část 8. Regulace chlazení).
Programy 1, 2 a 3 jsou běžné denní programy.
Pokud vám vyhovují, můžete je vybrat.
Program 4 nastavuje celý den na komfortní teplotu, zatímco program 5 na úspornou. Programy
6, 7 a 8 definuje uživatel. Můžete je upravovat
dle svých potřeb.
Příklad:
I. Předpokládejme, že chcete program 6 zadat na sobotu a chcete
nastavit celý den s výjimkou 13:00 až 18:00 nastavit na úspornou
teplotu. Stiskněte tlačítko Prog. Termostat přejde do režimu
programování a můžete programovat program aktuálního dne
(např. úterý). Displej zobrazuje, že programem nastaveným pro
úterý je program 1 se změnou teploty na úspornou teplotu
(15 °C) v 23:00.
II. Stiskněte 4krát tlačítko Prog. Ukazatel ukazuje na sobotu:
III. Pro změnu programu 1 na program 6 stiskněte 5krát tlačítko
Prog#:
IV. Nyní můžete nastavit čas zobrazovaný pro úspornou teplotu
stisknutím tlačítka nebo ☼ pro nastavení na komfortní teplotu. Nebo použijte tlačítko h pro ponechání času beze změny
nastavení.
Jelikož chceme nastavit komfortní teplotu v intervalu 13:00
až 18:00 a úspornou teplotu pro zbývající část dne, stiskneme
tlačítko 13krát. Od 00:00 do 12:00 se naprogramuje úsporná
teplota:
V. Stiskněte 6krát tlačítko h nebo ☼ abyste posunuli blikající bod
na 19:00:
VI. Nakonec stiskněte 5krát tlačítko
teplotu pro zbývající část dne:
, abyste nastavili úspornou
7
VII. Stisknutím tlačítka OK nebo pokud nestisknete žádné tlačítko po
dobu 15 sekund, se termostat vrátí do běžného provozního režimu.
Poznámka:
I. Programy 0, 1, 2, 3, 4, 5 jsou přednastavené programy. Tlačítky ☼ a je nelze měnit.Tlačítko h však
zůstává aktivní.
II. Všech devět programů lze běžně používat pro všech sedm dní. Včetně tří programů definovaných
uživatelem. Znamená to, že pokud změníte jeden z programů dne definovaných uživatelem, změní
se rovněž program dalších dnů.
III. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, bude se nastavení rychle měnit.
6. Tlačítko reset
Vpravo od tlačítka OK je malý otvor. Jedná se o tlačítko reset. Jeho stisknutím resetujete termostat do
původního stavu:
Čas – 00:00:00; den – 1; teplota – komfortní: 19 °C, úsporná: 15 °C; programy – všech sedm dní nastaveno
na PROG 1; uživatelem definované programy – nastavené na komfortní; ruční změna – vše smazáno;
výstup – vypnutý, režim vytápění, prodleva, interval 1 °C (hystereze +/0,4 °C)
Poznámka: Ke stisknutí tlačítka reset nepoužívejte obyčejnou tužku, jelikož zbytek tuhy může způsobit
zkrat a poškodit termostat.
V prostředí s vysokým (+/8 KV) elektrostatickým nábojem nelze výrobek provozovat jako za běžných
podmínek. Je možné, že uživatel bude muset jednotku resetovat.
7. Volby vytápění/chlazení, vypnutí/zapnutí 5min prodlevy, interval 0,5 °C (hystereze +/0,2 °C),
1°C (hystereze +/0,4 °C)
Volby aktivujte stiskem tlačítka OK po dobu přibližně 5 s.
Režim vytápění: Bliká ikona vytápění, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení režimu vytápění nebo stiskněte
tlačítko (úsporné) a pak tlačítko OK pro přechod do režimu chlazení.
Vyberte, zda se má regulovat vytápění nebo chlazení. Dovolujeme si upozornit, že u vytápění je běžně
komfortní teplota vyšší než úsporná teplota, zatímco u chlazení je tomu naopak.
Zapnutí prodlevy: stiskněte tlačítko OK pro potvrzení režimu zapnutí prodlevy nebo stiskněte tlačítko
☼ nebo , pak stiskněte tlačítko OK pro změnu prodlevy zapnutí.
Pokud je tento spínač zapnutý, zapne se externí systém pouze, pokud byl vypnutý déle než 5 min. Pokud
zvolíte chlazení, aktivuje se tato funkce automaticky.
Interval 1,0 °C: stiskněte tlačítko OK pro potvrzení intervalu 1,0 °C nebo
stiskněte tlačítko☼ nebo , pak stiskněte tlačítko OK pro změnu intervalu
na 0,5 °C (hystereze +/0,2 °C). Interval je rozdíl mezi teplotou zapnutí
a vypnutí. Můžete vybrat interval 0,5 °C (hystereze +/0,2 °C) nebo 1,0 °C
(hystereze +/0,4 °C). Účinek shrnuje následující tabulka:
8
Interval
0.5°C
1°C
Vytápění
Chlazení
Zapnutý,když...
Tr<=Ts-0.2
Tr>=Ts+0.2
Vypnutý, když...
Tr>=Ts+0.2
Tr<=Ts-0.2
Zapnutý, když...
Tr<=Ts-0.4
Tr>=Ts+0.4
Vypnutý, když...
Tr>=Ts+0.4
Tr<=Ts-0.4
Ts: Nastavená teplota
Tr: Pokojová teplota
Např. pokud nastavíte teplotu na 20 °C a interval = 0,5 °C, zapne se topení v případě, že pokojová teplota
klesne na 19,8 °C a vypne se, když se teplota zvýší na 20,2 °C.
8. Regulace chlazení
Váš termostat můžete použít k regulaci chlazení. Funkce je podobná jako
u vytápění. Rozdíly uvádíme v následujícím seznamu:
1.Obecně je komfortní teplota chlazení nižší než úsporná teplota.
2.Spínání je obrácené: Termostat spíná systém, pokud je pokojová teplota vyšší než nastavená teplota.
3.Nepoužívá se nezámrzná teplota. Vločka ( ) a 7 °C se nezobrazuje. Pokud vyberete program 0,
termostat vypne chlazení.
4.Pětiminutový minimální cyklus je zapnutý automaticky.
SALUS 091FL - Uvnitř balení naleznete
1 ks termostat
2 ks vruty # 6 x 1”
2 ks hmoždinky
1 ks šablona pro vrtání
1 ks návod k obsluze
2 ks baterie AA
SALUS 091FL Specifikace
Rozsah měření teploty
0 --34,5 °C (krok 0,5 °C)
Rozsah regulace teploty
5 --30 °C (krok 0,2 °C)
Přesnost měření teploty
+/0,2 °C
Přesnost hodin
+/70 s/měsíc
Programy
6 přednastavených, 3 definované uživatelem
Teplotní rozptyl
0,4 °C nebo 0,8 °C
Režim ovládání
Vytápění nebo chlazení
Minimální doba cyklu klimatizace
5 min.
Spínání
0 230 V AC 50 Hz 5 (3) A
Baterie
2 alkalické baterie AA
Rozměry
154 x 80 x 30 mm (V x Š x H)
Provozní teplota
0 --40 °C
Skladovací teplota
-20 --60 °C
Provozní vlhkost
5 --90 % bez kondenzace
9
CZ
SALUS 091 FLTX+ NÁVOD K INSTALACI PŘIJÍMAČE
BEZDRÁTOVÉHO TERMOSTATU
Popis přístroje
V termostatu 091 FLTX+ je signál zasílán pomocí radiových vln, což eliminuje nutnost táhnout kabely
od přístroje k spotřebiči. Souprava 091 FLTX+ se skládá z vysílacího zařízení (termostat) a radiového
přijímače napojeného na ovládané zařízení.
Kvalita spojení signálem závisí na množství a materiálu překážek mezi vysílačem a přijímačem. Dosah
signálu je v otevřených prostorách cca. 100 m a v obytných budovách kolem 50 m. Signál bez větších
problémů prochází stěnou bytu i stropem, avšak v panelových domech a jiných železobetonových
konstrukcích může být signál částečně oslaben.
POZOR!!! Ukazatel stavu baterií začne indikovat výměnu baterií, jakmile napětí v přístroji poklesne na
minimální přípustnou mez. Baterie je třeba co nejdříve vyměnit a poté přístroj znovu naprogramovat.
První spuštění
1.Vložte do termostatu nové alkalické baterie.
2.Připojte přijímač pomocí dvojlinky ke kotli a posléze ho zasuňte do zásuvky (230 V).
3.Dioda svítí zeleně – přijímač se připojuje k vysílači. Přístroj první minutu potvr zuje spojení trojitým
bliknutím diody a poté dioda blikne každou minutu. Pokud dioda přestala blikat na déle jak 2 minuty,
přístroj je bez signálu.
4.Dioda svítí červeně indikuje provoz otopného či chladicího zařízení.
Zabezpečení
1.Pokud dojde k blokaci signálu např. silným elektromagnetickým pulsem nebo vybitím baterií v termostatu (vysílači) a přijímač neobdrží signál vyp/zap déle jak po 7 cyklech, dojde k vypnutí otopného
zařízení, aby nedošlo k jeho přehřátí. Po odstranění bloku signálu přístroj přejde opět do původního
naprogramovaného režimu. Výjimkou je případ výměny baterií, po kterém je potřeba přístroj znovu
naprogramovat.
2.Signál vysílaný termostatem má charakter číselného kódu. To znamená, že v jedné místnosti může
bez problému pracovat více termostatů 091 FLTX+ be z obav o vzájemné rušení. Při instalaci dvou
přijímačů je však nutno zachovat odstup minimálně 0,5 m. Termostaty se spojí pouze s přijímači se
stejným kódem, takže neexistuje možnost záměny. Kód najdete na přijímači (nalepený štítek na
vidlici do zásuvky) i na termostatu na levé straně komory baterií.
Funkce
Termostat každou minutu sleduje stav systému vysláním signálu přijímači, což se projeví rozsvícením
zelené diody na 1 vteřinu. Při udržování teploty není potřeba, aby byl interval signálu kratší, jelikož
během minuty dojde jen k nepatrným změnám v teplotě, tudíž je ovládání velice přesné. První boční
přepínač na přijímači pod označením 0 a I slouží k ručnímu spínání relé. V poloze 0 pracuje dle signálu.
z vysílače. V poloze I je relé sepnuto neustále. Druhý boční minipřepínač na opačné straně příjímače
slouží k řízení vytápěcího nebo chladicího systému. V případě, že je přepínač v horní části, slouží přijímač
k řízení vytápěcího systému a pokud je přepínač v dolní části, slouží přijímač k řízení chladicího systému.
Z výroby je standardně nastaveno řízení vytápěcího systému.
POZOR: K termostatu je možno připojit zařízení elektrické, plynové či olejové s odpovídajícím proudovým zatížením.
POZOR: Důsledně se vyhýbejte neodborné instalaci přístrojů s nepodporovaným proudovým zatížením,
jelikož mohou způsobit vypálení kontaktů přístroje.
POZOR: zelená dioda se rozsvěcuje během přijímání signálu. Pokud se nerozsvěcuje:
1.Příliš veliká vzdálenost vysílače od přijímače, příliš mnoho překážek v cestě signálu (snížit vzdálenost).
2.Slabá baterie (vyměnit za nové alkalické). V závislosti na kvalitě baterií se může zvýšit či snížit dosah
signálu. Zkontrolujte také čistotu kontaktů baterie.
Červená dioda signalizuje práci zařízení (ohřev či klimatizace).
10
POZOR: Přístroj je pod vysokým napětím, stejně jako výstupní kabely a při nesprávné a neodborné manipulaci může dojít ke smrtelnému úrazu el. proudem.
Aby termostat pracoval správně, měl by být připevněn na vnitřní zdi, v místě, kde vzduch volně cirkuluje.
Zvolte místo, kde se členové Vaší rodiny nejvíce zdržují. Vyhněte se blízkosti tepelných zdrojů (např. televizory, radiátor, chladničky) a přímému slunečnímu světlu. Neosazujte termostat ani v blízkosti dveří, kde
by trpěl vibracemi. Pokud nebudete termostat instalovat pevně na zeď, položte ho vždy na vhodné místo.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE 091 FLTX+
Montáž termostatu
Použijte dodané schéma pro vrtání a vyvrtejte do zdi dva otvory o průměru 6 mm. Zasuňte hmoždinky
a zašroubujte levý šroub tak, aby měl 3 mm vůli. Zavěste termostat navlékněte ho na hlavu šroubu
a zasuňte směrem doprava (všimněte si otvoru v zadní stěně termostatu ve tvaru klíčové dírky). Polohu
termostatu zafixujte zašroubováním a dotažením druhého šroubu.
Možné poruchy a jejich odstranění
1.Termostat nezapíná topné zařízení:
–vyměnit baterie za nové, alkalické
–resetovat přístroj a znovu navolit programy
–změnit umístění termostatu
–zkontrolovat zda diody pravidelně indikují signál
–zkontrolovat, zda je kotel správně připojen k přijímači
–odpojit kotel od přijímače a vyzkoušet jeho bezchybnou samostatnou funkci
–zkontrolovat shodnost kódu signálu přijímače a vysílače
–maximálně vysunout anténu přijímače
2.LCD displej bliká:
–vyměnit baterie za nové, alkalické
–resetovat přístroj a znovu navolit programy
3.Blikání ukazatele baterií na displeji LCD:
–vyměnit baterie za nové, alkalické
–zkontrolovat čistotu kontaktů baterie
4.Na displeji nesvítí symbol funkce topení/chlazení, což označuje vypnuté zařízení:
–kontrolovat parametry den, hodina, teplota a nastavení
5.Relé je stále sepnuto (i v případě, že je přijímač vytažený ze zásuvky):
–zkontrolujte správnou polohu přepínače na přijímači
–spínač nastavený na 0 – relé spíná v závislosti na signálu vysílače
–spínač nastavený na I – relé je neustále sepnuto (ruční režim)
Dosah bezdrátové sady je cca 100 m na volné ploše. V případě nutnosti prodloužení bezdrátového
dosahu lze dokoupit prodlužovač dosahu TXRX, viz. www.thermo-control.cz
11
SALUS 091FLTX+; SALUS 091FLRF – Uvnitř balení naleznete
1 ks přijímače
1 ks šablony pro vrtání
1 ks termos tatu (vysílače)
1 ks návod k obsluze
4 ks vrutů #6 x 1”
2 ks alkalických baterií AA
4 ks hmoždinek
Termostat (vysílač)
Rozsah měření teploty
0 --34,5 °C (krok 0,5 °C)
Rozsah regulace teploty
5 --30 °C (krok 0,2 °C)
Přesnost měření teploty
+/0,2 °C
Přesnost hodin
+/70 s/měsíc
Programy
6 přednastavených, 3 definované
uživatelem
Teplotní rozptyl
0,4 °C nebo 0,8 °C
Režim ovládání
Vytápění nebo chlazení
Minimální doba cyklu
5 min.
Baterie
2 alkalické baterie AA
Rozměry
154 x 80 x 30 mm (V x Š x H)
Provozní teplota
0 --40 °C
Skladovací teplota
-20 --60 °C
Provozní vlhkost
5 --90 % bez kondenzace
Dosah
100 m na volné ploše
Napájení
230 V AC, max. 10 (5) A
Příjímač
Spínání
0 230 V stříd. 50 Hz, 5 A odpor
Souhlas příslušného orgánu
CE / R&TTE
Mikro odpojení při provozu
Ovládání typ 1.B
Jmenovité nárazové napětí
4k V
Přenos
868 MHz (typ 091FLRF)
digitální 433,92 MHz (typ 091FLTX+)
Emos spol.s r.o. prohlašuje, že 091FLRF, FLTX+ je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je
lze najít na webových stránkách http://shop.emos.cz/download-centrum/.
Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění
č. VO-R/10/04.2012-7.
12
SK
SALUS 091FL (SALUS 091FLRF – Bezdrôtový) – Týždenný
programovateľný termostat
091FL Týždenný programovateľný termostat
091FLRF Bezdrôtový týždenný programovateľný termostat
NÁVOD K OBSLUHE SALUS 091FL/091FLRF
PREHLÁSENIE O ZHODE
Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi smernicami ES:
-Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES
-Smernica o nízkom napätí 2006/95/EHS
-Smernica 2006/95/EHS
-Smernica 99/5/EC
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Tento návod na obsluhu sa používa pre termostaty Salus 091FL a Salus 091FLRF.
Tento návod sa vzťahuje na zariadenia používané v Európskej únii v súlade s ďalšími stanovenými
zákonmi a povinnosťami.
Zariadenie by malo byť inštalované iba kvalifikovaným inštalatérom v súlade s požiadavkami stanovenými
IEE (BS: 7671) a platnými zákonmi a predpismi. Výrobca zariadenia nezodpovedá za dôsledky použitia,
ktoré nie je v súlade s týmto návodom. Poznámka: Pred inštaláciou prístroja sa uistite, že napájané
zariadenie bolo odpojené. Nepoužívajte dobíjacie batérie a nekombinujte batérie z rôznych sád.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SALUS 091FL a SALUS 091FLRF (bezdrôtová verzia termostatu, ktorá je
podrobnejšie popísaná na strane...) je týždenný programovateľný regulátor teploty, ktorý kombinuje
funkcie izbového termostatu a regulátora teploty. Programovateľný termostat je určený na ovládanie
vykurovacieho systému a kotla vo vašom dome. Termostat bude regulovať teplotu podľa vopred nastaveného času a teploty. Môžete si vybrať medzi dvoma rôznymi teplotami, v závislosti na vašich potrebách:
1) úroveň "komfortná", kde nastavená teplota je vyvážená pre všetkých obyvateľov, takže necítite zimu
ani prehriatie, alebo 2) úroveň "úsporná", ktorá umožňuje znížiť spotrebu energie počas noci, keď spíte
alebo keď všetci obyvatelia nie sú doma. Aby bola zaistená optimálna účinnosť regulátora, nemal by
byť maximálny rozdiel medzi nastavenou teplotou komfortnej úrovne a úspornej úrovne väčší ako 3 °C.
Odporúčame nasledujúce nastavenie teploty: komfortná teplota 21 °C a úsporná teplota 19 °C. Toto
nastavenie budete mať možnosť kedykoľvek upraviť podľa vašich požiadaviek a potrieb.
Aby bolo zaistené, že regulátor teploty pracuje správne, je nutné vyššie uvedené teplotné režimy
(t.j. komfortná a úsporná) nastaviť pre každý deň v týždni.
Viď príklad nižšie: termostat je nastavený pre
prácu v ekonomickom režime od 0:00 (polnoc) do
6 hodín. Potom bude držať teplotu v miestnosti na
komfortnej úrovni od 6 do 8 hodín. Ekonomickej
úrovni od 8 hodín do 4 hodín. Opäť komfortnú
úroveň od 16 hodín do 23 hodín a ekonomickú
úroveň od 23 hodín až do 00:00 (polnoc), kedy
bude začínať ďalší program (deň). Úroveň
"komfort" je označená v spodnej časti displeja
pomocou čiernych obdĺžnikov na časovej osi.
13
INŠTALÁCIA MODELU SALUS 091FL
Pred inštaláciou termostatu, si prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste pochopili bezpečnostné pravidlá. Vyberte si vhodné miesto pre inštaláciu termostatu. Umiestnenie termostatu výrazne
ovplyvňuje chod systému. Pre zaistenie správnej funkcie prístroja, musí byť termostat inštalovaný na
stene, v mieste s voľným prúdením vzduchu. Vyhýbajte sa miestam v blízkosti tepelných spotrebičov
(napr. televízia, kúrenie, chladnička a i.) a miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Neinštalujte
prístroj v blízkosti dverí. Inštalácia termostatu v izolovaných miestnostiach, ako je pivnica, sa neodporúča.
Neinštalujte zariadenie v miestach priamo vystavených vlhkosti alebo kondenzácie vzduchu. Termostat
by mal byť inštalovaný cca. 1,5 m nad úrovňou podlahy.
UPEVNENIE TERMOSTATU
Pomocou dodávanej šablóny vyvŕtajte dva otvory ø 6 mm do steny. Vložte hmoždinky do otvorov
a utiahnite ľavú skrutku tak, že bude vo vzdialenosti cca. 3 mm. Zaveste termostat na hlavu skrutky
a presuňte ju doprava (zadná stena termostatu má otvor v tvare kľúčovej dierky). Utiahnite pevne
skrutku na druhej strane.
Poznámka: Ak je upevňovacie zariadenie na drevenej stene, nie je nutné používať hmoždinky. Vyvŕtajte
dva ø 2,7 mm otvory namiesto ø 6 mm diery do steny.
PREVÁDZKA TERMOSTATU Displej LCD
1.Ukazovateľ dňa v týždni
2.Aktuálny čas
3.ota
4.Číslo programu
5.Ukazovateľ profilu programu
6.Ochrana proti mrazu
7.Ukazovateľ manuálnej zmeny teploty
8.Ukazovateľ zapnutého výstupu - zobrazí
sa a rotuje, ak je výstup zapnutý. Zmizne,
ak je výstup vypnutý
9.Ukazovateľ vybitej batérie - zobrazí sa, ak
napätie batérií klesne pod určitú úroveň.
Batérie vymeňte čo najskôr
10. Režim chladenia
11. Režim vykurovania
Batérie
Termostat je napájaný dvoma AA alkalickými batériami. Odstráňte predný kryt a umiestnite batérie, ktoré sú súčasťou
balenia. Po vložení batérií sa automaticky aktivuje displej.
Ak displej nie je aktivovaný, skontrolujte, či sú batérie
správne umiestnené (pozitívne / negatívne póly) a stlačte
tlačidlo reset. LCD displej, po jeho zapnutí alebo resete,
bude vyzerať takto:
V pohotovostnom režime sa displej rozsvieti stlačením
akéhokoľvek tlačidla.
Poznámka:
I. Teplota nemusí byť 15 °C ako na obrázku a ukazovateľ zapnutého výstupu sa môže aktivovať až po
niekoľkých sekundách, v závislosti na situácii. II. Na stlačenie tlačidla reset nepoužívajte obyčajnú ceruzku.
Zvyšok tuhy z ceruzky môže spôsobiť skrat a poškodiť termostat.
Nastavenie dňa / času Na nastavenie dňa stlačte tlačidlo D, rovnako tak tlačidlom H nastavíte hodiny
a tlačidlom M minúty.
14
Tlačidlá na nastavenie sú označené tmavou farbou.
Príklad:
Pri spustení alebo po resetovaní je čas 00:00, pondelok.
Pre nastavenie aktuálneho času na hodinách (napr. 11:23,
utorok) stlačte raz tlačidlo D, 11-krát tlačidlo H a 23-krát
tlačidlo M
Poznámka: Ak stlačíte a podržíte tlačidlo 2 sekundy, bude
sa deň / čas rýchlo meniť. Tlačidlo uvoľnite, keď sa objaví
požadované nastavenie.
Teplotný režim
Na tlačidlách a na displeji môžete vidieť dva symboly
a
. Symbol slnka(
) označuje komfortnú
teplotu a symbol mesiac (
)označuje úspornou teplotu. Tieto teplotné nastavenia možno
užívateľsky meniť na potrebnú hodnotu. Termostat tiež disponuje protizámrznou teplotou
(7°C). Daný stav je indikovaný ikonou na displeji
( ). V návode sú tieto teploty označované ako
komfortná teplota, úsporná teplota a protizámrzná teplota.
Programovanie
Termostat umožňuje nastaviť dve rôzne teploty (komfortná a úsporná – viď. vyššie) pre rôzne časové
obdobia. Užívateľ si môže vybrať z 9 programov. Programy označené 0–5 sú pevne prednastavené z výroby. Programy 6–8 môžu byť definované užívateľom podľa jeho individuálnej potreby. Každý program
môže byť priradený na iný deň v týždni.
Zobrazenie teploty / zmena
Než budete môcť zmeniť komfortnú teplotu, musí byť daný symbol
zmeniť nastavenie úspornej teploty, musí byť na displeji symbol
KOMFORTNÁ TEPLOTA
15
zobrazený na displeji. Ak chcete
.
ÚSPORNÁ TEPLOTA
Pre zmenu komfortnej teploty otvorte pravú časť termostatu a stlačte tlačidlo
.
Ak nie je aktívne podsvietenie displeja, stlačením tlačidla
najskôr aktivujete podsvietenie displeja. Ak chcete zmeniť hodnotu teploty, znova stlačte tlačidlo a postupujte podľa pokynov, viď. nižšie.
Pokiaľ začne komfortná teplota blikať, môžete zvýšiť hodnotu o 0,2 °C pomocou tlačidla
, alebo
pomocou tlačidla
znížiť hodnotu teploty o 0,2 °C.
ZVÝŠENIE TEPLOTY
ZNÍŽENIE TEPLOTY
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo
zníži o 1 °C.
, teplota sa zvýši o 1 °C. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo
, teplota sa
ZVÝŠENIE TEPLOTY
ZNÍŽENIE TEPLOTY
Hneď ako si zvolíte požadovanú teplotu, potvrďte voľbu stlačením tlačidla OK.
Pre prepnutie prístroja z komfortného teplotného režimu na úsporný režim teploty, sa musí zobraziť
ikona
. Pokiaľ sa na displeji zobrazuje
namiesto
pomocou ovládacieho tlačidla pre výber režimu
na úsporný režim teploty.
/
, zmeňte nastavenie na úsporný režim teploty
. Postupujte podľa rovnakých krokov k zmene
Ak chcete zmeniť hodnotu úspornej teploty, otvorte dvierka termostatu na pravej strane a potom
stlačte tlačidlo
. Nezabudnite, že ak nie je podsvietenie displeja aktívne, prvým stlačením tlačidla
najprv aktivujete podsvietenie displeja. Ak chcete zmeniť hodnotu teploty, znova stlačte tlačidlo
a postupujte podľa pokynov nižšie.
OVLÁDACIE TLAČIDLÁ
- komfortná teplota
- úsporná teplota
OVLÁDACIE TLAČIDLÁ
Pokiaľ komfortná teplota začne blikať, môžete zvýšiť hodnotu 0,2 °C pomocou tlačidla
hodnotu o 0,2 °C pomocou tlačidla
o 1 °C. Pokiaľ stlačíte a podržíte tlačidlo
. Pokiaľ stlačíte a podržíte tlačidlo
, môžete teplotu znížiť o 1°C.
16
alebo znížiť
, môžete teplotu zvýšiť
Manuálne ovládanie
Pre výber komfortnej teploty stlačte tlačidlo
. Pre výber úspornej teploty stlačte tlačidlo
. Aktuálny
teplotný režim sa preruší až do ďalšej nastavenej zmeny programu, do tejto doby displej ukazuje symbol,
manuálneho ovládania
.
Príklad: V bežnom prevádzkovom režime stlačte tlačidlo
zmenu aktuálneho komfortného režimu na úsporný režim.
pre
Teplota je teraz nastavená na úsporný režim. Tento režim bude
spušťaný do 23:00. (Pretože denným programom je PROG 1. o 23:00
sa teplota zmení z komfortnej na úspornú, ktorá sa rovná zmenenému
nastaveniu).
Doba manuálneho režimu
Nastavená doba je alternatívou k ručnému nastaveniu. Stlačte a držte tlačidlo ☼alebo ( ) 2 sekundy,
objaví sa nastavená doba. Stlačte tlačidlo znova pre nastavenie nastavenej doby. Pre návrat do bežného
prevádzkového režimu stlačte tlačidlo OK. Maximálna
nastaviteľná hodnota je 24 h. V stanovenej dobe nie je teplota ovplyvňovaná programom. Ak je režim
stanovenej doby aktívny, stlačením príslušného tlačidla zmeny teplotného režimu (napr.☼, ak je stanovený komfortný režim) sa objaví zostávajúci stanovený čas. Zostávajúcu nastavenú dobu možno tiež
meniť pomocou rovnakého tlačidla. Pokiaľ stlačíte iné tlačidlo teplotného režimu (napr. pri nastavení
komfortného režimu), časovač nastavenej doby sa vymaže.
Príklad: I. Pre zmenu aktuálneho nastavenia z komfortného na
a podržte tlačidlo
úsporný režim po dobu 5 hodín, stlačte
približne 2 sekundy. Zobrazí sa nastavená doba II. Nastavená
pre zmenu nastavenej
doba je 1 h. Stlačte 4krát tlačidlo
doby na 5 hodín III. Stlačte tlačidlo OK, alebo nestláčajte
žiadnu klávesu po dobu 15 sekúnd a termostat sa vráti do
bežného režimu Poznámka: I. Pokiaľ je súčasný teplotný režim
zmenený, objaví sa symbol
.
II. Pokiaľ tlačidlo stlačíte a podržíte, bude sa nastavenie
rýchlo meniť.
17
Zobrazenie/zmena programu
Stlačte tlačidlo Prog a môžete meniť program aktuálneho
dňa. Stlačte znovu tlačidlo Prog pre posun na ďalší deň,
zobrazí sa program daného dňa. Pre zmenu čísla programu
stlačte tlačidlo Prog #.
Programy 6, 7 a 8 môžu byť definované užívateľom. Stlačením
tlačidla ☼ alebo
môžete meniť rozdelenie komfortnej
a úspornej teploty, tlačidlom H zobraziť nastavenia. Pre
návrat do bežného prevádzkového režimu stlačte tlačidlo OK.
Užívateľ si môže zvoliť z celkovo 9 nasledujúcich programov, ako sú zobrazené na diagrame.
Program 0 je špeciálny program. Nastaví celodennú teplotu
na nemrznúcu teplotu (7 °C). (Ak je vybratý režim chladenia,
systém sa vypne. Pozri časť 8. Regulácia chladenia).
Programy 1, 2 a 3 sú bežné, denné programy. Pokiaľ vám
vyhovujú, môžete si ich zvoliť.
Program 4 nastavuje celý deň na komfortnú teplotu, zatiaľ čo
program 5 na úspornú.
Programy 6, 7 a 8 definuje používateľ. Môžete ich upravovať podľa svojich potrieb.
Príklad:
I. Predpokladajme, že chcete program 6 zadať na sobotu a chcete
celý deň s výnimkou 13:00 až 18:00 nastaviť na úspornú teplotu.
Stlačte tlačidlo Prog. Termostat prejde do režimu programovania
a môžete programovať, program aktuálneho dňa (napr. utorok).
Displej zobrazuje, že programom nastaveným pre utorok, je
program 1 so zmenou teploty na úspornú teplotu (15 °C) v 23:00
II. Stlačte tlačidlo Prog. 4krát. Deň ukazuje na sobotu (deň č.6).
III. Stlačte tlačidlo Prog # 5krát pre zmenu programu 1 na program 6:
IV. Teraz môžete nastaviť čas zobrazovaný na úspornú teplotu, stla-
alebo ☼ pre nastavenie na komfortnú teplotu.
čením tlačidla
Môžete tiež použiť tlačidlo H pre ponechanie času bez zmeny
nastavenia.
Keďže chceme nastaviť komfortnú teplotu v intervale 13:00 až 19:00
a úspornú teplotu pre zostávajúcu časť dňa, stlačíme tlačidlo
13krát. Od 00:00 do 13:00 sa naprogramuje úsporná teplota.
18
V. Stlačte tlačidlo H alebo
6krát, aby ste
posunuli blikajúci bod na 19:00.
5krát, aby ste nastavili úspornou
VI. Nakoniec stlačte tlačidlo
teplotu pre zostávajúcu časť dňa.
VII. Stlačením tlačidla OK, alebo ak nestlačíte
žiadne tlačidlo po dobu 15 sekúnd, termostat sa vráti do bežného
prevádzkového režimu.
Poznámka: I. Programy 0, 1, 2, 3, 4, 5 sú prednastavené programy a nemožno ich meniť ani tlačidlami
alebo
. Tlačidlo H je stále aktívne.
II. Programy 6, 7, 8 sú definovateľné užívateľom a možno ich bežne používať pre všetkých sedem dní.
Znamená to, že ak zmeníte jeden z programov dňa definovaných užívateľom, dané nastavenie bude
platné aj pre ostatné dni.
Tlačidlo Reset
Vpravo od tlačidla OK je malý otvor. Ide o tlačidlo reset. Jeho stlačením resetujete termostat do pôvodného stavu:
Čas - 00:00:00; deň - 1; teplota - komfortná: 19 °C, úsporná: 15 °C; programy - všetkých sedem dní je
nastavených na PROG 1; užívateľom definované programy - nastavené na komfortné; manuálny režim
- neaktivovaný; výstup - vypnuté, režim vykurovania, oneskorenie, interval 1 °C (hysterézia + / - 0,4 °C)
Poznámka: Na stlačenie tlačidla reset nepoužívajte obyčajnú ceruzku, pretože zvyšok tuhy môže spôsobiť
skrat a poškodiť termostat. V prostredí s vysokým (+ / - 8 KV) elektrostatickým nábojom nemožno výrobok
prevádzkovať ako za bežných podmienok. Je možné, že používateľ bude musieť jednotku resetovať.
VOĽBY VYKUROVANIE / CHLADENIE, vypnutie / zapnutie ONESKORENIE, SPAN
INTERVAL 0,5 °C (hysterézia + / - 0,2 °C) / 1 °C (hysterézia + / - 0,4 °C)
Voľby aktivujete stlačením tlačidla OK, po dobu približne 5 s Režim vykurovania / chladenia: Bliká ikona
vykurovanie, stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie režimu vykurovanie alebo stlačte tlačidlo (
tlačidlo OK pre prechod do režimu chladenie.
)a potom
Vyberte, či sa má regulovať vykurovanie alebo chladenie. Dovoľujeme si upozorniť, že u vykurovania je
bežná komfortná teplota vyššia než úsporná teplota, zatiaľ čo u chladenia je tomu naopak.
V režime chladenia je relé termostatu nastavené v obrátenom režime, t.j. uzatvára NO a COM kontaktov,
keď je nameraná teplota vyššia ako nastavená teplota a otvorí kontakty, keď je nameraná teplota nižšia
ako nastavená teplota. Navyše, v režime vykurovania, nie je ochrana proti zamrznutiu aktívna (ak bol program 0 vybraný, termostat vypne chladiaci systém). Režim vykurovania je z výroby prednastavený režim.
Druhá funkcia, ktorú užívateľ môže zmeniť podržaním tlačidla OK je zapnutie oneskorenia (DLY) Zapnutie oneskorenia: Po voľbe medzi režimom vykurovania / chladenia a stlačením tlačidla OK, sa na
displeji zobrazí nápis "DLY OFF". To znamená, že funkcia oneskorenia (DLY) je neaktívna. Pre aktiváciu
, potom stlačte tlačidlo OK pre zmenu oneskorenia zapnutia
tejto funkcie, stlačte tlačidlo ☼ alebo
Pokiaľ je funkcia DLY aktívna, na displeji sa objaví slová "DLY ON". Pokiaľ je tento spínač zapnutý, zapne
sa externý systém, len ak bol vypnutý dlhšie ako 5 min. Ak zvolíte režim chladenia, aktivuje sa táto
funkcia automaticky.
19
SPAN INTERVAL - 0,5°C (hysterézia +/- 0,2 °C) / 1°C (hysterézia +/- 0,4 °C)
Interval 1,0 °C: stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie intervalu 1,0 °C alebo stlačte tlačidlo ☼ alebo
, potom stlačte tlačidlo OK pre zmenu intervalu na 0,5 °C (hysterézia + / - 0,2 °C). Interval, je rozdiel
medzi teplotou zapnutia a vypnutia. Môžete vybrať interval 0,5 °C (hysterézia + / - 0,2 °C) alebo 1,0 °C
(hysterézia + / - 0,4 °C).
Príklad
Pokiaľ nastavíte teplotu na 20 °C a interval = 0,5 °C, zapne sa kúrenie v prípade, že izbová teplota klesne
na 19,8 °C a vypne sa, keď sa izbová teplota zvýši na 20,2 °C.
Poznámka Vo variante bezdrôtového modelu termostatu (091FLRF), po potvrdení hodnoty hysterézie
stlačením tlačidla OK, sa na displeji zobrazí "SYNCOFF". "SYNCOFF" je funkcia synchronizácie vysielača
(termostatu) s prijímačom iným, než je štandardne dodávaný prijímač pre model 091FLRF. Pokiaľ
používate štandardné nastavenie regulátora pomocou tlačidla OK prejdite do hlavnej ponuky alebo
nestláčajte žiadne tlačidlo po dobu cca. 10 sekúnd. V poslednom menovanom prípade sa termostat
automaticky vráti do normálneho režimu. Predtým zadané hodnoty budú uložené. SALUS 091FLRF
– bezdrôtový termostat
TERMOSTAT A JEHO PROGRAMOVANIE, JE OBDOBNÉ AKO U DRÔTOVÉHO MODELU 091FL
POZNÁMKA: Odporúčame, aby akékoľvek inštalačné práce vykonávala iba riadne vyškolená osoba.
Pokiaľ máte nejaké pochybnosti, obráťte sa na elektrikára, distribútora alebo iného kvalifikovaného
inštalačného technika. Nedotýkajte sa elektrických častí alebo obvodov.
Pred začatím inštalácie sa uistite, že sieťové napájanie je odpojené, dodržiavajte všetky bezpečnostné
opatrenia. Požiadavky na napájanie prijímača: 230 V AC. Vyberte vhodné
miesto na inštaláciu vo Vašom dome. Umiestnenie by malo byť oddelené
od vody a vlhkosti.
Prijímač by nemal byť tienený (t.j. umiestnený v skrini, napríklad v kovovej
skrini, atď.), tienenie by malo nepriaznivý vplyv na rozsah komunikácie
medzi prijímačom a vysielačom. Prijímač by
mal byť nainštalovaný na vhodnom mieste, kde je k dispozícii sieťové
napájanie, je možné pripojiť kábel kde je najlepšia kvalita príjmu
bezdrôtového signálu. Prijímač vyžaduje napájanie 230V-striedavého
prúdu. Prijímač by mal byť inštalovaný v mieste, kde nebude vystavený
pôsobeniu vody alebo vlhkosti.
Na prednom kryte prijímača vidíte spínač zap. / vyp. a dve LED diódy. Spínač umožňuje v prípade potreby
vypnúť prijímač, aby nevysielal signál na vykurovanie. Vrchný LED (červená) sa rozsvieti, ak je spínač
v polohe "zap." a jednotka je napájaná. Spodná LED (zelená) sa rozsvieti, ak jednotka prijímača prijíma
vysielaný signál na vykurovanie z vysielača (termostatu).
Svorky zapojenia a DIP (dvojpolohové) spínače pre nastavenie kódu
adresy RF sú umiestnené na zadnej strane prijímača, ako zobrazuje
tento obrázok:
INŠTALÁCIA VIAC TERMOSTATOV
Dovoľujeme si upozorniť, že ak používate v jednej inštalácii viac ako
jeden prijímač, musí byť medzi jednotkami prijímačov minimálna
vzdialenosť 1 m, aby nedochádzalo k rušeniu. Pri inštalácii viacerých
termostatov prideľte každému prijímaču rozdielne kódy adries, podľa
pokynov v bode "Nastavenie kódu adresy RF" tejto príručky. Každý
prijímač zapájajte do inštalácie samostatne, všetky ostatné jednotky
prijímača vypnite. Rovnako vyberte batérie zo všetkých ostatných
vysielačov (termostatov). Jednotlivé jednotky inštalujte podľa pokynov v bode "Skúška vysielania RF"
20
tejto príručky. Pokiaľ pracuje jednotka správne, môžete inštalovať ďalšie. Pokiaľ sú všetky prijímače
inštalované a zdá sa, že jedna z jednotiek nepracuje správne, skúste znova zmeniť kód adresy vysielača
(termostatu) a zodpovedajúceho prijímača. Dbajte, aby sa novo zadaný kód nezhodoval s ostatnými
kódmi v inštalácii. Vysielač (termostat) vysiela RF signály zap. / vyp. každých 10 min, aby bol zaistený
správny stav prijímača. Pokiaľ sa z nejakého dôvodu 1. RF signál preruší, môžete pozorovať, že vysielač
(termostat) spustil / zastavil signál na vykurovanie, ale prijímač sa neprepol. Jednoducho počkajte 10
min. na vyslanie ďalšieho RF signálu, prijímač by sa mal prepnúť.
NASTAVENIE KÓDU ADRESY RF
Pokiaľ je v okolí iný používateľ, napr. vo vedľajšom dome, môže váš
prijímač chybne spúšťať. Aby k tomu nedochádzalo, vyberte iný kód adresy
RF. Prijímač reaguje iba na vysielanie RF s rovnakým nastavením kódu adresy, ktorý sa zhoduje s jeho
kódom adresy. Kód adresy prijímača a vysielača (termostatu) nastavíte jednoducho, zopnutím alebo
vypnutím prepínačov 5 dvojpolohových DIP spínačov. Prepínače sú očíslované zľava doprava od 1 do 5
Poznámka:
1. Nastavte dvojpolohový spínač prijímača do rovnakej polohy ON (Zapnuté), ako na vysielači. Poloha
ON je označená na každej časti obrázku.
DIP PREPÍNAČE KÓDOV ADRIES
TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE DIP PREPÍNAČOV 1-5 v pozícii „ON“
DIP PREPÍNAČE KÓDOV ADRIES
TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE DIP PREPÍNAČOV 1-5 v pozícii „ON“
PRÍKLAD: Pre zmenu komunikačného kódu ako je prednastavený kód z výroby, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
1. Vo vysielači (termostate), nastavte DIP prepínače, napr. 2. V prijímači (tá časť, ktorá je pripojená ku
kotlu), nastavte prepínač 5 do polohy OFF tiež.
Ak inštalujete dve sady bezdrôtových termostatov 091FLRF, vykonajte nasledujúce kroky u druhej
bezdrôtovej sady:
1.Vo vysielači (termostate), nastavte DIP prepínače, napr. prepínač 3 do polohy OFF.
2.V prijímači (tá časť, ktorá je pripojená ku kotlu), nastavte prepínač 3 do prepínač 5 do polohy OFF.
Postupujte rovnakým spôsobom, ak inštalujete viac termostatov blízko seba. Uvedomte si, že každej
21
bezdrôtovej sade je nutné priradiť iný individuálny komunikačný kód ako je výrobcom prednastavený
kód a bude tak odlišný od adries kódov všetkých ostatných bezdrôtových sád.
SKÚŠKA BEZDRÔTOVÉHO PRENOSU
Je dôležité, aby ste prijímač aj vysielač (termostat) umiestnili na miesta, kde nedôjde k prerušeniu signálu
RF. Na otvorenom priestranstve je vzdialenosť pre príjem medzi vysielačom (termostatom) a prijímačom
60 m. Ovplyvniť vysielanie RF a skrátiť dosah môže množstvo faktorov, napr. tienenie silnými stenami,
hliníkovou fóliou, podlepený sadrokartón, kovové predmety (kartotéky), všeobecné rušenie RF, atď.
Bezdrôtový dosah však postačí pre väčšinu použití v domácnosti. Odporúčame vyskúšať bezdrôtový RF
prenos z požadovaného umiestnenia pred tým, než pevne umiestnite termostat a prijímač.
1.Nastavte požadovanú teplotu tak, aby bola o niekoľko stupňov vyššia ako izbová teplota
2.Počkajte niekoľko sekúnd. V pravej hornej časti LCD vysielača (termostatu) by sa mala objaviť ikona
3.Skontrolujte zelenú LED na jednotke prijímača. Mala by svietiť.
4.Nastavte požadovanú teplotu tak, aby bola o niekoľko stupňov nižšia ako izbová teplota. Počkajte
niekoľko sekúnd. ikona
by mala zmiznúť a zelená LED zhasnúť.
5.Pokiaľ pri kroku 3 LED nesvieti
, stlačte RESET a skúste umiestniť vysielač (termostat) bližšie
k prijímaču, zopakujte kroky 1 až 4.
6.Môžete tiež zmeniť kód adresy podľa pokynov v bode "Nastavenie kódu adresy RF" tejto príručky,
potom zopakujte kroky 1 až 3. Dovoľujeme si upozorniť, že po zmene kódu adresy musíte stlačiť
tlačidlo RESET na vysielači (termostate).
Schéma beznapäťového zapojenia termostatu 091FL na "NO" kotla:
Vykurovacie zariadenie, ktoré
vyžaduje beznapäťový kontakt,
napr.plynový kotol
Termostat
* V prípade, že sa jedná o kotol NC, termostat by mal byť nastavený v režime
Schéma napájacieho zapojenia termostatu 091FL na "NO" kotla:
Vykurovacie zariadenie vyžadujúce
napájanie
230V, napr. čerpadlo ÚK
Termostat
* V prípade, že sa jedná o kotol NC, termostat by mal byť nastavený v režime
22
SK
SALUS 091 FLTX+ – PRIJÍMAČ BEZDRÔTOVÝ TERMOSTAT
NÁVOD K INŠTALÁCII PRIJÍMAČA BEZDRÔTOVÉHO TERMOSTATU 091 FLTX+
Popis prístroja
V termostate 091 FLTX+ je signál zasielaný pomocou rádiových vĺn, čo eliminuje potrebu zavádzať káble
od prístroja k spotrebiču. Súprava 091 FLTX+ sa skladá z vysielacieho zariadenia (termostat) a rádiového
prijímača napojeného na ovládané zariadenie. Kvalita spojenia signálom závisí od množstva a materiálu
prekážok medzi vysielačom a prijímačom. Dosah signálu je v otvorených priestoroch cca 100 m a v obytných budovách okolo 50 m. Signál bez väčších problémov prechádza stenou bytu aj stropom, avšak
v panelových domoch a iných železobetónových konštrukciách môže byť signál čiastočne oslabený.
POZOR!!! Ukazovateľ stavu batérie začne indikovať výmenu batérií, akonáhle napätie v prístroji klesne
na minimálnu prípustnú hranicu. Batérie je potrebné čo najskôr vymeniť a potom prístroj znovu
naprogramovať.
Prvé spustenie
1.Vložte do termostatu nové alkalické batérie.
2.Pripojte prijímač pomocou dvojlinky ku kotlu a potom ho zasuňte do zásuvky (230V).
3.Maximálne vysuňte anténu prijímača.
4.Zelená dióda svieti – prijímač sa pripojuje k vysielaču. Prístroj prvú minútu potvrdzuje spojenie
trojitým bliknutím diódy a potom dióda blikne každú minútu.
Pokiaľ dióda prestala blikať po dobu viac ako 2 minút, prístroj je bez signálu.
5.Svietiaca červená dióda indikuje prevádzku vykurovaciehoči chladiaceho zariadenia.
Zabezpečenie
1.Pokiaľ dôjde k blokácii signálu napr. silným elektromagnetickým pulzom alebo vybitím batérií
v termostate (vysielači) a prijímač neobdrží signál vyp/zap viac ako po 7 cykloch, dôjde k vypnutiu
vykurovacieho systému, aby nedošlo k jeho prehriatiu. Po odstránení bloku signálu prístroj nabehne
opäť do pôvodného naprogramovaného režimu. Výnimkou je prípad výmeny batérií, po ktorom je
potrebné prístroj opäť znovu naprogramovať.
2.Signál vysielaný termostatom má charakter číselného kódu. To znamená, že v jednej miestnosti môže
bez problémov pracovať viac termostatov 091 FLTX+ bez obáv o vzájomné rušenie. Pri inštalácii dvoch
prijímačov je však potrebné zachovať odstup minimálne 0,5 m. Termostaty sa spoja iba s prijímačmi
s rovnakým kódom, takže neexistuje možnosť zámeny. Kód nájdete na prijímači (nalepený štítok na
vidlici do zásuvky) i na termostate na ľavej strane komory batérií.
Funkcie
Termostat každú minútu sleduje stav systému vysielaním signálu prijímaču, čo sa prejaví rozsvietením
zelenej diódy na 1 sekundu. Pri udržiavaní teploty nie je potrebné, aby bol interval signálu kratší,
nakoľko behom minúty dôjde iba k nepatrným zmenám v teplote, takže je ovládanie veľmi presné.
Bočný prepínač na prijímači slúži k ručnému spínaniu relé. V polohe 0 pracuje podľa signálu z vysielača,
v polohe I je relé zopnuté neustále. (relé štandardne spína dvojicu COM-NO, pokiaľ by bolo potrebné
zaistiť opačný efekt, tzn. pri príkaze kúriť by malo dôjsť k rozopnutiu relé, je možné drôty premiestniť
do svoriek COM-NC, ale relé nebude reagovať na bočný prepínač. Za škody vzniknuté týmto zásahom
však výrobca nenesie zodpovednosť.
POZOR: K termostatu je možné pripojiť zariadenie elektrické, plynové či olejové so zodpovedajúcim
prúdovým zaťažením.
POZOR: Dôsledne sa vyhýbajte neodbornej inštalácii prístroja s nepodporovaným prúdovým zaťažením,
nakoľko môže spôsobiť vypálenie kontaktov prístroja.
POZOR: Zelená dióda sa rozsviecuje v priebehu prijímania signálu. Pokiaľ sa nerozsviecuje:
1.Príliš veľká vzdialenosť vysielača od prijímača, príliš veľa prekážok v ceste signálu (znížiť vzdialenosť).
2.Slabé batérie (vymeniť za nové alkalické). V závislosti od kvality batérií sa môže zvýšiť či znížiť dosah
signálu. Skontrolujte taktiež čistotu kontaktov batérie.
23
Červená dióda signalizuje prácu zariadenia (ohrev či klimatizáciu).
POZOR: Prístroj je pod vysokým napätím, rovnako ako výstupné káble a pri nesprávnej a neodbornej manipulácii môže dôjsť k smrteľnému úrazu el. prúdom.
Aby termostat pracoval správne, mal by byť pripevnený na vnútornú stenu v mieste, kde vzduch voľne
cirkuluje. Zvoľťe miesto, kde sa členovia Vašej rodiny najviac zdržiavajú. Vyhnite sa blízkosti tepelných
zdrojov (napr. televízory, radiátor, chladničky) a priamemu slnečnému svetlu. Neosadzujte termostat
ani v blízkosti dverí, kde by bol vystavený vibráciám. Pokiaľ nebudete termostat inštalovať pevne na
stenu, položte ho vždy na vhodné miesto.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE PRIJÍMAČA 091 FLTX
Montáž termostatu
Použite dodanú schému pre vŕtanie a vyvŕtajte do steny dva otvory o priemere 6mm. Zasuňte hmoždinky a naskrutkujte ľavý šrób tak, aby mal 3 mm vôľu. Zaveste termostat – navlečte ho na hlavu šróbu
a zasuňte smerom doprava (všimnite si otvor v zadnej stene termostatu v tvare kľúčovej dierky). Polohu
termostatu zafixujte zaskrutkovaním a dotiahnutím druhého šróbu.
Možné poruchy a ich odstránenie
1.Termostat nezapína vykurovacie zariadenie:
•vymeniť batérie za nové, alkalické
•resetovať prístroj a znova navoliť programy
•zmeniť umiestnenie termostatu
•skontrolovať, či diódy pravidelne indukujú signál
•skontrolovať, či je kotol správne pripojený k prijímaču
•odpojiť kotol od prijímača a vyskúšať jeho bezchybnú samostatnú funkciu
•skontrolovať zhodnosť kódu signálu prijímača a vysielača
•maximálne vysunúť anténu prijímača
2.LCD displej bliká:
•vymeniť batérie za nové, alkalické
•reštartovať prístroj a znova navoliť programy
3.Blikanie ukazovateľa batérií na displeji LCD:
•vymeniť batérie za nové, alkalické
24
•skontrolovať čistotu kontaktov batérie
4.Na displeji nesvieti symbol funkcie kúrenia/chladenia, čo označuje vypnuté zariadenie:
•kontrolovať parametre deň, hodiny, teplota a nastavenie
5.Relé je stále zopnuté (i v prípade, že je prijímač vytiahnutý zo zásuvky)
•skontrolovať správnu polohu prepínača na prijímači
•spínač nastavený na 0 – relé spína v závislosti od signálu vysielača
•spínač nastavený na I – relé je neustále zopnuté (ručný režim)
Dosah bezdrôtovej sady je cca 100m na voľnej ploche. V prípade potreby predĺženia bedrôtového dosahu
je možné dokúpiť predĺžovač dosahu TXRX, viď. www.thermo-control.sk
Špecifikácia 091 FLTX+
Prijímač
1.Napájanie:
2.Max.prúdové zaťaženie:
3.Spínanie:
4.Prenos:
230V AC 50/60Hz
5A AC
0-230V stried. 50Hz, 5A odpor.
digitálny 433,92 MHz
Firma „Thermo-control SK s.r.o.“ týmto prehlasuje, že výrobok 091 FLTX+ je v zhode so základnými
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES.
Schéma beznapäťového zapojenia bezdrôtového termostatu 091FLRF na „NO“ kotla.
Vykurovacie zariadenie,
ktoré vyžaduje beznapäťový kontakt, napr.
plynový kotol
Termostat - prijímač
Termostatvysielač
* V prípade, že sa jedná o kotol NC, termostat by mal byť nastavený v režime
Schéma napájacieho zapojenia bezdrôtového termostatu na "NO" kotla:
Vykurovacie zariadenie
vyžadujúce napájanie
230V, napr. čerpadlo ÚK
Termostat - prijímač
* V prípade, že sa jedná o kotol NC, termostat by mal byť nastavený v
25
Termostat
- vysielač
ŠPECIFIKÁCIA
Rozsah merania
teploty [°C]
0 – 34,4°C (po 0,2°C)
Rozsah regulácie
teploty [°C]
5 – 30°C (po 0,2°C)
Presnosť merania
teploty [°C]
+/- 0,2°C
Presnosť hodín
+/- 70 sek. / mesiac
Programy
9x (6-prednastavených, 3definované užívateľom)
Interval zopnutia [°C]
0,5°C alebo1°C
Protizámrzný režim
[°C]
7°C
Max. záťaž:
091FL:
5A / 3 A (indukčné)
091FLRF: 16A / 5 A (indukčné)
091FL – 2x batérie AA
091FLRF – vysielač: 2x batérie
AA, prijímač: 230V AC
Napájanie:
091FL: 154/80/30
091FLRF: vysielač: 154/80/30, prijímač:
128/97/38
Rozmery:
Skladovacia teplota
[°C]
-20°C - 60°C
IP trieda
30
Bezdrôtový prenos
868MHz
Emos SK s.r.o. prehlasuje, že 091FLRF, FLTX+ je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími
relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ.
Vyhlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ich možno nájsť na webových stránkach http://shop.
emos.cz/download-centrum/.
26
SI
SALUS 091FL; SALUS 091 FLRF – PROGRAMIRNI REGULATOR TEMPERATURE S TEDENSKIM PROGRAMOM IN Z LOČLJIVOSTJO TEMPERATURE 0,2 °C
NAVODILA ZA UPORABO
Vaš novi termostat bo vaši družini služil vrsto let z izrazitim prihrankom stroškov energije. Velik LCD
zaslon, ki prikazuje vrsto podatkov, omogoča upravljanje bogate funkcijske opreme s pritiskom tipke.
Pred uporabo termostata, prosim, pazljivo preberite ta priročnik.
SEZNANITEV Z VAŠIM TERMOSTATOM
Videz
Na desni strani termostata so nameščena pomična vratca. Kadar vratca odprete, vidite tipke. Vratca so
snemljiva zaradi zamenjave baterij.
11
1
10
2
3
6
8
9
7
5
4
LCD
1. Kazalec dne v tednu
2. Ura
3. Temperatura
4. Številka programa
5. Kazalec profila programa
6. Zaščita proti mrazu
7. Kazalec ročne spremembe
8. Kazalec vklopljenega izhoda–prikaže se in rotira, če je izhod vklopljen. Izgine, če je izhod izklopljen.
9. Kazalec izpraznjene baterije–prikaže se, če napetost baterij pade pod
določen nivo. Baterije prosim zamenjajte čim prej.
10. Režim hlajenja
11. Režim ogrevanja
Toplotni režim
Na obeh tipkah in LCD lahko vidite simbola ☼ in . Simbol ☼ komfortno temperaturo in simbol označuje varčno temperaturo. Obe temperaturi uporabnik lahko spreminja. Na LCD se poleg tega prikazuje
stalna temperatura zmrzovanja (7°C). Pri upravljanju termostata bomo namesto številčnih vrednosti
navajali komfortno, ekonomično ali temperaturo zmrzovanja.
Program
Vaš termostat se lahko programira. Lahko samodejno nastavi temperaturo sobe na nivo komfortne
temperatura, če ste doma in jo znižati, da boste varčevali energijo, kadar greste ven ali spat. Zadostuje,
če nastavite, kdaj naj termostat temperaturo dvigne. V spominu termostata je shranjeno skupaj devet
programov. Šest od njih je tovarniško nastavljenih in ostale tri lahko spreminja uporabnik.
27
Ročna sprememba
Če želite začasno spremeniti temperaturo in ne želite upravljati programov, ki ste jih nastavili, zadostuje
enostavno pritisniti tipko za spremembo obstoječega programa.
NAVODILA ZA MONTAŽO
Opozorilo: Pred instalacijo termostata izklopite električni vir. Priporočamo, da instalacijo naredi
usposobljeno osebje.
Izberite primerno namestitev termostata. Namestitev termostata lahko bistveno vpliva na njegovo
funkcijo. Če je na mestu, kjer ne prihaja do cirkulacije zraka ali je izpostavljen neposrednim sončnim
žarkom, ne bo meril temperature sobe pravilno. Da bo deloval pravilno, instalirajte termostat na notranjo
steno na mestu, kjer kroži prosto zrak.
To naj bi bilo mesto, kjer se po navadi zadržuje vaša družina.
Izognite se mestom v bližini naprav, ki ustvarjajo toploto (npr. TV, radiator, hladilnik) ali neposrednim
sončnim žarkom. Termostata ne instalirajte v bližini vrat, kjer bi prihajalo do vibracij.
dovod
Priključitev
Sponki za priključitev sta na zadnji strani termostata. Našli boste dve sponki
označeni z COM in NO. Gre za tipičen enopolni (SPST) kontakt.
COM
NO
odvod
S pomočjo priložene šablone izvrtajte v steno dve odprtini s premerom 6 mm. Vstavite zidna vložka in
privijte levi vijak do razdalje 3 mm. Pritrdite termostat na ta način, da ga nataknete čez glavo vijaka in
pomaknete desno (poglejte odprtino v obliki odprtine za ključ na zadnjem delu termostata). Privijte
glavni vijak in namestite termostat v dani položaj.
Opomba: Če je stena lesena, ni treba uporabiti zidnih vložkov. Izvrtajte dve odprtini s premerom 2,7
mm namesto odprtin s premerom 6 mm.
Montaža termostata
UPORABA VAŠEGA NOVEGA TERMOSTATA
Sledijo postopki, kako termostat upravljati. Priporočamo upoštevati navodila in preizkusiti upravljanje
termostata pred priključitvijo na ogrevanje ali hlajenje.
Pomaknite ga desno
Zdaj privijte
1. Vklop
Termostat napajata dve alkalni bateriji AA.
Snemite, prosim, sprednji pokrov in vstavite dve novi bateriji. Ko vstavite bateriji, termostat bi moral
biti vklopljen in lahko vidite aktiven LCD.
Če vaš termostat ne deluje pravilno, preverite, prosim, polarnost baterij in s pomočjo kemičnega
svinčnika pritisnite tipko izbris.
LCD po zagonu ali izbrisu:
28
V normalnem režimu pritisnite kakršnokoli tipko, da se prižge osvetlitev.
Opomba:
I. Ni nujno, da je temperatura višja od 15°C kot na sliki in kazalec vklopljenega izhoda se lahko aktivira
šele po nekaj sekundah, v odvisnosti od situacije.
II. Za pritisk tipke izbris ne uporabljajte navadnega svinčnika. Ostanek grafita iz svinčnika lahko povzroči
kratek stik in termostat poškoduje.
2. Nastavite dan/uro
Dan nastavite s pritiskom tipke d. Na enak način nastavite s pritiskom tipke h uro in s pritiskom tipke
m minute.
Uporabjene tipke:
Primer:
Pri zagonu ali izbrisu je ura 00:00, ponedeljek. Za nastavitev aktualnega
časa na uri (npr. 11:23, torek) pritisnite enkrat tipko d,11 krat tipko h in
23 krat tipko m.
Opomba: Če pritisnete in držite tipko 2 sekundi, se bo dan/ura spreminjala hitreje. Tipko sprostite, ko
se prikaže želena nastavitev.
3. Prikaz/sprememba temperature
Pritisnite tipko Temp, termostat vstopi v režim prikaza/spremembe temperature. Na LCD se prikaže
nastavitev trenutnega toplotnega režima (tipka ☼, ali ), ki bo utripala. Pritisnite tipko ☼ ali za prikaz
ali spremembo temperature. Za vrnitev neposredno v navaden režim delovanja pritisnite tipko OK.
Uporabljene tipke:
Primer:
I. V navadnem režimu...
II. Pritisnite tipko Temp. Osvetlitev zaslona bo aktivna. Pritisnite ponovno tipko
Temp, vrednost komfortne temperature bo začela utripati.
III. Spremenite ga s pritiskom tipke ☼ ali .
Npr. za spremembo na 20°C pritisnite 5 krat
tipko ☼, za potrditev pritisnite tipko OK.
IV. Za prikaz varčne temperature pritisnite . Osvetlitev bo aktivna. Pritisnite
ponovno tipko , preklopili boste v varčni režim.
Zdaj pritisnite tipkoTemp, vrednost varčne temperature bo začela utripati.
29
V. Ko pritisnete ponovno tipko ☼ ali
nastavite varčno temperaturo. Za
potrditev ali vrnitev v navadni režim delovanja pritisnite tipko OK.
Opomba:
I. Območje nastavitve temperature je 5 do 30 °C.
II. Za znižanje temperature vstopite v režim prikaza/spremembe temperature
in pritisnite tipko ☼ ali .
Tipko pritiskajte tako dolgo, dokler se ne prikaže želena nastavitev.
III. Če tipko pritisnete in držite, se bo nastavitev menjala hitreje.
IV. Poglejte prosim indikator toplotnega režima. ☼ označuje prikaz ali spremembo komfortne temperature. označuje varčno temperaturo. ni prikazano: Če je prikazano, gre za temperaturo zmrzovanja.
Temperatura zmrzovanja je vedno 7 °C in je ni mogoče spreminjati.
V. Za vrnitev v navadni režim delovanja ne potrebujete vedno uporabiti tipke OK. Če ne pritisnete
nobene tipke, vrne se termostat po 15 sekundah samodejno nazaj v navadni režim.
4. Ročna sprememba
Pritisnite tipko☼za izbiro komfortne temperature. Pritisnite tipko
za izbiro varčne temperature.
Aktualni toplotni režim se prekine vse do naslednje nastavljene spremembe v programu. Spremembo
izbrišete s pritiskom tipke OK. Uporabljene tipke:
Primer:
I. V navadnem režimu delovanja pritisnite tipko
za spremembo
aktualne komfortne nastavitve na varčno nastavitev:
Temperatura je zdaj nastavljena na varčni režim. Ta režim bo vklopljen
do 23:00. (Ker je dnevni program PROG 1. Ob 23:00 se temperatura
spremeni iz komfortne na varčno, ki je enaka spremenjeni nastavitvi).
Nastavljeni čas
Nastavljeni čas je alternativa ročni nastavitvi. Pritisnite in držite tipko ☼ (ali ) 2 sekundi, prikaže se
nastavljen čas. Pritisnite ponovno tipko za nastavitev nastavljenega časa. Za vrnitev v navadni režim
delovanja pritisnite tipko OK. Maksimalna nastavljiva vrednost je 24 ur.
V določenem času ni temperatura pod vplivom programa.
Če je režim določenega časa aktiven, s pritiskom ustrezne tipke spremembe toplotnega režima (npr.☼,
če je določen komfortni režim)se prikaže preostali določeni čas. Preostali nastavljeni čas je tudi mogoče
spremeniti s pomočjo enake tipke. Če pritisnete drugo tipko toplotnega režima (npr. pri nastavitvi
komfortnega režima, programska ura nastavljenega časa se izbriše.
Primer:
I. Za spremembo trenutne nastavitve iz komfortne na varčno za 5 ur,
pritisnite in držite tipko približno 2 sekundi. Prikaže se nastavljeni čas.
30
II. Nastavljeni čas je 1 h. Pritisnite 4 krat
tipko za spremembo nastavljenega časa na 5:
III. Pritisnite tipko OK ali ne pritiskajte
15 sekund nobene druge tipke in termostat se bo vrnil v navadni režim.
Opomba:
I. Če je obstoječi toplotni režim spremenjen, prikaže se „rokica“.
II. Če tipko pritisnete in držite, se bo nastavitev menjala hitreje.
5. Prikaz/sprememba programa
Pritisnite tipko Prog in lahko spreminjate program aktualnega dne.
Pritisnite ponovno tipko Prog za premik na naslednji dan, prikaže se program danega dne.
Za spremembo programa pritisnite tipko Prog#.
Programi 6, 7 in 8 definira uporabnik. S pritiskom tipke☼ali lahko spremenite razdelitev komfortne
in varčne temperature, s tipko h prikažete nastavitev. Za vrnitev v navadni režimu delovanja pritisnite
tipko OK. Uporabljene tipke:
Kot je prikazano na shemi, na voljo je skupaj devet
programov:
Program 0 je poseben program. Nastavi celodnevno temperaturo na temperaturo zmrzovanja (7 °C). (Če je izbran režim hlajenja, se sistem izklopi. Viz
část 8. Regulacija hlajenja).
Programi 1, 2 in 3 so navadni dnevni programi. Če vam ustrezajo, jih lahko
izberete.
Program 4 nastavlja cel dan na komfortno temperaturo, medtem ko program
5 na varčno. Programi 6, 7 in 8 definira uporabnik. Lahko jih upravljate po
svojih potrebah.
Primer:
I. Predpostavljajmo, da želite program 6 vnesti za soboto in želite
nastaviti cel dan z izjemo 13:00 do 18:00 na varčno temperaturo. Pritisnite tipko Prog. Termostat preklopi v režim programiranja in lahko
programirate program aktualnega dne (npr. torek). Zaslon prikazuje,
da program nastavljen za torej je program 1 s spremembo temperature
na varčno temperaturo (15 °C) ob 23:00.
II. Pritisnite 4 krat tipko Prog. Kazalec kaže soboto:
31
III. Za spremembo programa 1 na program 6 pritisnite 5 krat tipko
Prog#:
IV. Zdaj lahko nastavite čas prikazan za varčno temperaturo s pritiskom
tipke ali☼za nastavitev na komfortno temperaturo. Ali uporabite
tipko h da pustite čas brez spremembe nastavitve.
Ker želimo nastaviti komfortno temperaturo v intervalu 13:00 do 18:00
in varčno temperaturo za preostali del dne, pritisnemo tipko 13 krat.
Od 00:00 do 12:00 se programira varčna temperatura:
V. Pritisnite 6 krat tipko h ali☼da boste pomaknili utripajočo točko
na 19:00:
VI. Za konec pritisnite 5 krat tipko , da boste nastavili varčno temperaturo za preostali del dne:
VII. S pritiskom tipke OK ali če ne pritisnete nobene tipke 15 sekund,
se termostat vrne v navadni režim delovanja.
Opomba:
I. Programi 0, 1, 2, 3, 4, 5 so prednastavljeni programi. S tipkama☼in jih ni mogoče spreminjati. Tipka
h pa ostaja aktivna.
II. Vseh devet programov je mogoče redno uporabljati za vseh sedem dni. Skupaj s tremi programi,
ki jih definira uporabnik. To pomeni, da če spremenite eden od programov dne, ki jih je definiral
uporabnik, se spremeni tudi program naslednjih dni.
III. Če tipko pritisnete in držite, se bo nastavitev menjala hitreje.
6. Tipka izbris
Desno od tipke OK je majhna odprtina. Gre za tipko izbris. Z njegovim pritiskom izbrišemo termostat
v prvotno stanje:
Ura–00:00:00; dan–1; temperatura–komfortna:19°C, varčna:15°C; programi–vseh sedem dni nastavljeno
na PROG 1; programi, ki jih je definiral uporabnik–nastavljeni na komfortno; ročna sprememba–vse
izbrisano; izhod– vklopljen, režim ogrevanja, zamik, interval 1 °C (histereza +/- 0,4 °C).
Opomba: Za pritisk tipke izbris ne uporabljajte navadnega svinčnika. Ostanek grafita iz svinčnika lahko
povzroči kratek stik in termostat poškoduje.
V okolju z visokim (+/-8 KV) elektrostatičnim nabojem ni mogoče izdelka uporabljati kot v navadnih
pogojih. Mogoče je, da bo moral uporabnik enoto izbrisati.
7. Izbire ogrevanje/hlajenje, izklop/vklop 5 min zamika, interval 0,5°C (histereza
+/- 0,2 °C), 1°C( histereza +/- 0,4 °C)
Izbire aktivirajte s pritiskom tipke OK za približno 5 s.
Režim ogrevanja: Utripa ikona ogrevanja, pritisnite tipko OK za potrditev režima ogrevanja ali pritisnite
tipko (varčno) i nato tipko OK za prehod v režim hlajenja.
Izberite, ali naj se regulira ogrevanje ali hlajenje. Dovoljujemo si opozoriti, da pri ogrevanju je navadno
komfortna temperatura višja kot varčna temperatura, medtem ko pri hlajenju je to obratno.
Vklop zamika: pritisnite tipko OK za potrditev režima vklopa zamika ali pritisnite tipko☼ali , nato
pritisnite tipko OK za spremembo zamika vklopa.
Če je to stikalo vklopljeno, vklopi se zunanji sistem le, če je bil izklopljen več kot 5 min. Če izberete
hlajenje, aktivira se ta funkcija samodejno.
Interval 1,0°C: pritisnite tipko OK za potrditev intervala 1,0°C ali pritisnite tipko☼ali , nato pritisnite
tipko OK za spremembo intervala na 0,5 °C (histereza+/- 0,2 °C). Interval je razlika med temperaturo
32
vklopa in izklopa. Lahko izberete interval 0,5°C (histereza+/-0,2°C) ali 1,0°C (histereza+/-0,4°C). Učinek
povzema naslednja tabela:
Interval
0.5°C
1°C
Ogrevanje
Hlajenje
Vklopljen, ko...
Tr<=Ts-0.2
Tr>=Ts+0.2
Izklopljen, ko...
Tr>=Ts+0.2
Tr<=Ts-0.2
Vklopljen, ko...
Tr<=Ts-0.4
Tr>=Ts+0.4
Izklopljen, ko...
Tr>=Ts+0.4
Tr<=Ts-0.4
Ts: Nastavljena temperatura
Tr: Sobna temperatura
Npr. če nastavite temperaturo na 20 °C in interval = 0,5 °C, se ogrevanje vklopi v primeru, ko sobna
temperatura pade na 19,8°C in izklopi se, ko sobna temperatura naraste na 20,2 °C.
8. Regulacija hlajenja
Váš termostat lahko uporabite za regulacijo hlajenja. Funkcija je podobna kot pri ogrevanju. Razlike
navajamo v sledečem seznamu:
1.Splošno je komfortna temperatura hlajenja nižja kot varčna temperatura.
2.Vklapljanje je obratno: Termostat vklaplja sistem, če je sobna temperatura višja kot nastavljena
temperatura.
3.Ne uporablja se temperatura zmrzovanja. Snežinka ( ) in 7°C se ne prikazuje.
Če izberete program 0, termostat hlajenje izklopi.
4.Petminutni minimalni cikel je vklopljen samodejno.
SALUS 091FL - V setu boste našli: 1 kom termostat; 2 kom vijak # 6 x 1«; 2 kom zidni vložek; 1 kom šablona
za vrtanje; 1 kom navodila za uporabo; 2 kom baterija AA
SALUS 091FL Specifikacija
Območje merjenja temperature
0---34,5°C (korak 0,5°C)
Območje regulacije temperature
5---30°C (korak 0,2°C)
Ločljivost merjenja temperature
+/-0,2°C
Ločljivost ure
+/-70 s/mesec
Programi
6 prednastavljenih, 3 definirani uporabnikom
Območje temperature
0,4°C ali 0,8°C
Režim upravljanja
Ogrevanje ali hlajenje
Minimalni čas cikla klimatizacije
5 min.
Vklapljanje
0-230V AC 50Hz 5(3)A
Baterije
2 alkalni bateriji AA
Dimenzije
154x80x30mm(VxŠxG)
Delovna temperatura
0---40°C
Skladiščna temperatura
-20---60°C
Delovna vlažnost
5---90% brez kondenzacije
33
SI
SALUS 091 FLTX+ – NAVODILA ZA INSTALACIJO
SPREJEMNIKA BREZŽIČNEGA TERMOSTATA
Opis naprave
Pri termostatu 091 FLTX+ je signal oddajan s pomočjo radijskih valov, kar odstranjuje potrebo voditi kable
od naprave do porabnika. Set 091 FLTX+ je sestavljen z oddajnika (termostat) in radijskega sprejemnika,
priključenega na upravljano napravo.
Kakovost povezave s signalom je odvisna od količine in materiala ovir med oddajnikom in sprejemnikom. Doseg signala je v odprtih prostorih ca. 100 m in v stanovanjskih stavbah okoli 50 m. Signal gre
brez večjih težav skozi stene stanovanja in strop, vendar v panelnih hišah in drugih železobetonskih
konstrukcijah je signal lahko delno oslabljen.
POZOR!!! Kazalec stanja baterije začne nakazovati zamenjavo baterij, ko napetost v napravi pade na
minimalno dopustno mejo. Bateriji je treba čim prej zamenjati in napravo potem ponovno programirati.
Prvi zagon
1.V termostat vstavite nove alkalne baterije.
2.S pomočjo dveh vodnikov priključite sprejemnik na kotel in potem ga vtaknite v vtičnico (230 V).
3.Dioda sveti zeleno – sprejemnik se priključuje na oddajnik. Naprava v prvi minuti potrjuje povezavo
s trojnim utripom diode in potem dioda utripne vsako minuto. Če dioda neha utripati za dlje kot 2
minuti, je naprava brez signala.
4.Dioda sveti rdeče – nakazuje delovanje grelne ali hladilne naprave.
Zavarovanje
1.Če pride do blokiranja signala npr. z močnim elektromagnetnim pulzom ali z izpraznitvijo baterij
v termostatu (oddajniku) in sprejemnik ne dobi signala izklop/ vklop dlje kot po 7 ciklih, pride do
izklopa grelne naprave, da ne bi prišlo do pregretja le-te. Po odstranitvi blokiranja signala se naprava
preklopi spet v prvoten programirani režim. Izjema je primer zamenjave baterij, po kateri je treba
napravo ponovno programirati.
2.Signal, ki ga oddaja termostat ima značaj številčne kode. To pomeni, da v enem prostoru lahko brez
problemov deluje več termostatov 091 FLTX+ brez medsebojnih motenj. Vendar je pri instalaciji dveh
sprejemnikov treba ohraniti razdaljo najmanj 0,5 m. Termostati se povežejo le s sprejemniki z enako
kodo, torej ne obstaja možnost zamenjave. Kodo boste našli na sprejemniku (nalepljena tablica na
vtiču za vtičnico) in tudi na termostatu na levi strani prostora za baterije.
Funkcije
Termostat spremlja vsako minuto stanje sistema z oddajanjem signala sprejemniku, kar se izkaže
s prižigom zelene diode za 1 sekundo. Pri ohranjanju temperature ni treba, da bo interval signala krajši,
ker v minuti pride le do zanemarljivih sprememb temperature, torej je upravljanje zelo natančno. Prvo
stransko stikalo na sprejemniku pod oznako 0 in I služi za ročni vklop releja. V položaju 0 dela po signalu
iz oddajnika. V položaju I je rele vklopljen stalno. Drugo stransko mini stikalo na nasprotni strani
sprejemnika služi za upravljanje ogrevalnega ali hladilnega sistema. V primeru, da je stikalo v gornjem
delu, služi sprejemnik za upravljanje ogrevalnega sistema in če je stikalo v dolnjem delu, služi stikalo za
upravljanje hladilnega sistema. Iz proizvodnje je standardno nastavljeno upravljanje ogrevalnega sistema.
POZOR: Na termostatu je možno priključiti električno, plinsko ali oljno napravo z ustrezno tokovno
obremenitvijo.
POZOR: Dosledno se izogibajte nestrokovni instalaciji naprav s tokovno obremenitvijo, ki ni podpirana,
ker lahko povzročijo sežig kontaktov naprave.
POZOR: zelena dioda se prižiga med sprejemanjem signala. Če se ne prižiga:
1.Prevelika razdalja oddajnika od sprejemnika, preveč ovir na poti signala (zmanjšati razdaljo).
2.Izpraznjeni bateriji (zamenjati za novi alkalni). V odvisnosti od kakovosti baterij se lahko poveča ali
zniža doseg signala.
34
Preverite tudi, ali so kontakti baterije čisti.
Rdeča dioda signalizira delovanje naprave (ogrevanja ali klimatizacije).
POZOR: Naprava je pod visoko napetostjo, enako kot izhodni kabli in pri nepravilnem ravnanju
in nestrokovni manipulaciji lahko pride do smrtne poškodbe z el. tokom.
Da bo termostat deloval pravilno, bi moral biti pritrjen na notranji steni, na mestu, kjer prosto kroži zrak.
To naj bi bilo mesto, kjer se po navadi zadržuje vaša družina. Izognite se mestom v bližini naprav, ki
ustvarjajo toploto (npr. TV, radiator, hladilnik) ali neposrednim sončnim žarkom. Termostata ne instalirajte
v bližini vrat, kjer bi prihajalo do vibracij.
Če ne boste termostata namestili fiksno na steno, položite ga vedno na primerno mesto.
ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV SPREJEMNIKA 091 FLTX+
Sprejemnik
Dvojni kabel 2 m
230 V/50 Hz
Montaža termostata
Uporabite priloženo shemo za vrtanje in v steno izvrtajte dve odprtini s premerom 6 mm. Vtaknite zidna
vložka in privijte levi vijak tako, da bo imel 3 mm zračnosti. Obesite termostat – nataknite ga na glavo
vijaka in pomaknite v smeri desno (poglejte odprtino na zadnji steni termostata v obliki ključavnice).
Položaj termostata pritrdite s privitjem drugega vijaka.
Možne napake in odstranitev le-teh
1.Termostat ne vklaplja ogrevane naprave:
–zamenjati bateriji za novi, alkalni
–izbrisati napravo in ponovno izbrati programe
–zamenjati namestitev termostata
–preveriti ali diode redno zaznavajo signal
–preveriti, ali je kotel pravilno priključen na sprejemnik
–izključiti kotel iz sprejemnika in preizkusiti njegovo brezhibno samostojno funkcijo
–preveriti skladnost kode signala sprejemnika in oddajnika
–iztegniti anteno sprejemnika kolikor je le mogoče
2.LCD zaslon utripa:
–zamenjati baterije za nove, alkalne
–izbrisati napravo in ponovno izbrati programe
3.Utripanje kazalca baterij na zaslonu LCD:
–zamenjati baterije za nove, alkalne
–preveriti čistočo kontaktov baterije
4.Na zaslonu ne sveti simbol funkcije ogrevanje/hlajenje, kar označuje izklopljeno napravo:
–preveriti parametre dan, ura, temperatur in nastavitev
5.Rele je stalno vklopljen (tudi v primeru, da je sprejemnik izklopljen iz vtičnice):
–preverite pravilen položaj stikala na sprejemniku
–stikalo nastavljeno na 0 – rele vklaplja v odvisnosti od signala oddajnika
35
–stikalo nastavljeno na I – rele je trajno vklopljen (ročni režim)
Doseg brezžičnega seta je ca 100 m na prostem. V primeru potrebe podaljšanja brezžičnega dosega je
možno dokupiti podaljševanik dosega TXRX, glej: www.thermo-control.cz
SALUS 091FLTX+
SALUS 091FLRF V setu boste našli
1 kom sprejemnik
1 kom šablona za vrtanje
1 kom termostat (oddajnik)
1 kom navodila za uporabo
4 kom vijak #6 x 1"
2 kom alkalna baterija AA
4 kom zidni vložek
Termostat (oddajnik)
Območje merjenja temperature
0---34,5°C(korak 0,5°C)
Območje regulacije temperature
5---30°C(korak 0,2°C)
Ločljivost merjenja temperature
+/-0,2°C
Ločljivost ure
+/-70 s/mesec
Programi
6 prednastavljenih, 3 definirani uporabnikom
Območje temperature
0,4°C ali 0,8°C
Režim upravljanja
Ogrevanje ali hlajenje
Minimalni čas cikla
5 min.
Baterije
2 alkalni bateriji AA
Dimenzije
154 x 80 x 30 mm (V x Š x G)
Delovna temperatura
0 --- 40 °C
Skladiščna temperatura
-20 --- 60 °C
Delovna vlažnost
5 --- 90 % brez kondenzacije
Doseg
100 m na prostem
Sprejemnik
Napajanje
230 V AC, maks. 10 (5) A
Vklop
0 - 230 V izmen. 50 Hz, 5 A odpor
Soglasje pristojnega organa
CE / R&TTE
Mikro izklop med delovanjem
Upravljanje tip 1.B
Nazivna impulzna napetost
4k V
868 MHz (tip 091FLRF)
Prenos
digitalen 433,92 MHz (tip 091FLTX+)
Emos spol.s r.o. izjavlja, da je 091FLRF, FLTX+ v skladu z osnovnimi zahtevami
in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive 1999/5/ES. Naprava
se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo
lahko najdete na spletnih straneh http://shop.emos.cz/download-centrum/.
36
GARANCIJSKA IZJAVA
1.Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2.Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3.EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4.Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5.Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva
novega ali vračilo plačanega zneska.
6.Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
predelave brez odobritve proizvajalca
neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7.Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
8.Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9.Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne
aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10.Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi
nepravilne uporabe ali preobremenitve.
NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK
Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici
(EMOS SI, d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela, Slovenija) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če
s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi
deloval brezhibno.
ZNAMKA: TIP:
DATUM PRODAJE: Servis: EMOS SI, d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela, Slovenija, tel: +386 8 205 17 20
37

Podobné dokumenty