Manuál Spektr PD30e

Transkript

Manuál Spektr PD30e
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
pøenosný radarový detektor (antiradar)
legální použití v ÈR
upraven pro èeské podmínky
radarové a laserové èidlo
jednoduchá obsluha
vysoká citlivost
www.spektr.eu
Obsah .............................................................................................................................. 1
1. Základní vlastnosti
Zapnutí detektor .................................................................................................................... 2
Jas displeje ............................................................................................................................ 2
Nastavení citlivosti ............................................................................................................... 2
Autotest detektoru ................................................................................................................ 2
Volba frekvence pásma ......................................................................................................... 2
Nastavení hlasitosti ............................................................................................................... 2
2. Ovládací prvky a jejich použití ........................................................................................... 3
3. Instalace ................................................................................................................................................... 4
Pokyny pro upevnìní detektoru ............................................................................................ 4
Upevnìní na èelní sklo ......................................................................................................... 4
Pøipojení k napájení .............................................................................................................. 4
Výmìna pojistky ................................................................................................................... 4
4. Používání detektoru ............................................................................................... 5
Zapnutí .................................................................................................................................. 5
Nastavení hlasitosti ............................................................................................................... 5
Nastavení hlasového doprovodu pøi poplachu ...................................................................... 5
City/Highway mód ................................................................................................................ 5
Ztišený mód .......................................................................................................................... 5
Nastavení hlasového doprovodu pøi poplachu ...................................................................... 5
Funkce POP .......................................................................................................................... 5
5. Výbìr a nastavení frekvencí ................................................................................................... 6
6. Péèe o detektor ................................................................................................................................... 6
7. Øešení problémù ............................................................................................................................... 7
8. Specifikace ............................................................................................................................................. 7
9. Obsah balení ........................................................................................................................................ 8
10. Záruka ......................................................................................................................................................... 8
1. Základní vlastnosti
Zapnutí detektoru
Stisknìte tlaèítko POWER po dobu jedné vteøiny, zároveò se pøesvìdète, že máte zapnuté
èervené tlaèítko na kabelu do zapalovaèe (zapnuto-svítí). Zapnutí detektoru bude
signalizováno pípnutím. Pokud provedete zmìny v nastavení detektoru, nové nastavení se
uchová i po vypnutí detektoru.
Jas displeje
Pøednastavena je úroveò BRIGHT (svìtlý). Uživatel si mùže nastavit 3 úrovnì jasu:
BRIGHT (jasný), DIM (ztlumený) a DARK (tmavý).
Nastavení citlivosti
Tento mód je v továrním nastavení. Pøi zapnutém „Highway“ módu je citlivost detektoru
nejvìtší. Zmáèknutím tlaèítka „H/C“ se zmìní citlivost na úroveò City, èímž se omezí
citlivost detektoru a tím se redukuje i poèet pøípadných falešných poplachù v hustì
obydlených oblastech. Pro ÈR a Slovensko doporuèujeme používat režim „Highway“.
Autotest detektoru
Autotest provedete souèasným zmáèknutím tlaèítek DIM a H/C. Detektor poté provede test
funkènosti jednotlivých pásem X-BAND, Ku-band, K-band, Ka-band, LASER, VG-2.
Volba frekvence – pásma
Volbu požadovaného pásma provedete zmáèknutím tlaèítka MUTE po dobu 3-5 sekund. Na
displeji se zobrazí písmena znaèící pásma X, Ku, K, Ka a symbol X bude blikat.
Když symbol X bliká, znamená to, že je možné mìnit nastavení tohoto pásma. Tlaèítkem
MUTE je možné pásmo zapnout a písmeno X zhasne. Opìtovným zmáèknutím tlaèítka
MUTE pásmo zapnete a symbol X bude svítit. Pro možnost volby pásma ( X,Ku,K,Ka ) které
chcete nastavit slouží tlaèítko H/C popøípadì tlaèítko DIM. Nastavení dalších pásem je
stejné jako v pøípadì pásma X.(resp. Písmena X). Zmìny nastavení se po pìti sekundách
neèinnosti automaticky uloží. Pro ÈR a Slovensko doporuèujeme mít aktivní pouze pásmo
„Ka“ (symbol Ka) a ostatní pásma vypnout (symboly X,Ku,K) pásmo Laser nelze vypnout.
Detektor je již nastaven pro použití v ÈR. Nastavením detektoru se budeme ještì vìnovat
dále.
Nastavení hlasitosti
Zmáèknutím tlaèítka Volume ▲ se úroveò hlasitosti zvyšuje.
Zmáèknutím tlaèítka Volume ▼se úroveò hlasitosti snižuje.
2. Ovládací prvky a jejich použití
Levá strana – obr. A
a – DC 12V Konektor pro napájení
Horní strana – obr. B
b – tlaèítko POW: pro zapnutí a vypnutí detektoru
c – tlaèítka pro nastavení úrovnì hlasitosti
d – tlaèítko DIM (ztlumení jasu)
e – tlaèítko MUTE (funkèní tlaèítko)
f – tlaèítko H/C (Highway/City)
g – zadní laserového èidlo: slouží k zachycení
laserového signálu zezadu.
h – reproduktor
Èelní strana – obr. C
i
– radarové èidlo
j – slot pro umístìní držáku, není urèen pro
vertikální držák
k – slouží k zachycení laserového signálu zepøedu.
Displej – obr. D
i
– indikátor zapnutí
m – indikátor pásma X
n – indikátor pásma Ku
o – indikátor pásma K
p – indikátor pásma Ka
q – indikátor Laseru
r – indikátor City módu
s – indikátor Highway módu
3. Instalace
Pokyny pro upevnìní detektoru
Pro nejlepší výkonnost detektoru je nutné vybrat správné umístìní, tzn. pøímá viditelnost na
silnici. Radarová anténa a laserová èidla jsou umístìna za èelním panelem detektoru.
Radarová anténa a laserová èidla nesmí být zakryty žádným kovovým èi nekovovým
pøedmìtem a mìla by být nasmìrována co nejrovnìji vpøed.
·
Vyberte umístìní detektoru, pøi kterém nebude øidièi zavazet ve výhledu.
·
Upevnìte detektor tak, aby byl rovném smìru ve vertikální pozici pomocí magnetu.
·
Nepøipevòujte detektor za kovové èásti, anténu v pøedním skle, stìraèe, ozdoby,
pokovená skla, vyhøívaná èelní skla. Vyhøívaná èelní skla, kterými jsou vybavena
nìkterá vozidla zabraòují prostupu radarovému signálu a použití radarového
detektoru je velmi omezeno.
·
Neupevòujte detektor tam, kde do nìj mùže øidiè nebo spolujezdec zranit pøi prudkém
zabrždìní nebo pøi nárazu.
Poznámka: Jakékoli umístìní vyberete, nenechávejte detektor na viditelném místì, když
opouštíte vozidlo. Tímto bude detektor mimo pozornost zlodìjù a zároveò jej ochráníte pøed
vlivem velmi vysokých teplot, které se mohou v zaparkovaném vozidle vyskytovat.
Poznámka: Pokud je to nutné, je možné ohnout držák do požadovaného úhlu.
Varování: Na nìkterých novìjších autech má pøední sklo ochranný nátìr. Pøísavky mohou
zanechat po odstranìní stopy. V návodu vašeho vozidla zkontrolujte zda má ochranný nátìr.
Upevnìní na èelní sklo
·
Pøipevnìte držák k èelnímu sklu
·
Ohnìte držák do správného úhlu
·
Zapojte napájecí kabel do detektoru
·
Pøipevnìte detektor k držáku na magnet
·
Zapojte napájecí kabel do zapalovaèe.
Pøipojení k napájení
Kabel, který je souèástí balení má zástrèku do zapalovaèe
na jednom konci a malý konektor na druhém konci.
·
Zasuòte konec s konektorem do detektoru.
·
Zastrète zástrèku do zapalovaèe vašeho vozidla.
Jestliže detektor po zapnutí nefunguje, vyjmìte adapter ze zapalovaèe a zkontrolujte zásuvku
zapalovaèe, zda je èistá. Zkontrolujte pojistku na adapteru a pojistkovou skøíò vašeho automobilu.
Výmìna pojistky
Aby jste mohli vymìnit pojistku, vyšroubujte vrch zástrèky. Vyjmìte a zkontrolujte pojistku,
zda není spálená. Jestliže je spálená, vymìòte ji za novou stejného typu .
4. Používání detektoru
Zapnutí
Detektor zapnete zmaèknutím tlaèítka PWR (Power) a
následnì probìhne automatický test.
Nastavení hlasitosti
·
Tlaèítkem Vol ▲ se hlasitost zvyšuje.
·
Tlaèítkem Vol ▼ se hlasitost snižuje.
Nastavení jasu displeje
Jas displeje se nastavuje tlaèítkem DIM. Mùžete si vybrat
ze tøí úrovní jasu displeje. Zmáèknutím tlaèítka se
nastavují úrovnì jasu, a to svìtlý, tmavìjší, tmavý.
Nastavení hlasového doprovodu pøi poplachu
Hlas detektoru pøi poplachu lze zapnout nebo vypnout
zmáèknutím tlaèítka DIM na 3 sekundy.
City/Highway mód
Výbìr módu City nebo Highway provedete stisknutím
tlaèítka H/C. Když je aktivován CITY mód svítí písmeno
C a uslyšíte hlášení „ CITY“. Opakovaným zmáèknutím
aktivujete Highway mód a uslyšíte hlášení „Higway“.
Doporuèujeme mít nastaven mód Highway.
Pøi zapnutém CITY módu je snížena citlivost pásem K a KA.
Ztišený mód
Pro zapnutí a vypnutí ztišeného módu slouží tlaèítko MUTE.
Když je zaplý ztišený mód, jsou tóny ztišeny
Poznámka: Zmáèknìte tlaèítko MUTE k zapnutí obnovení
hlasitého módu.
Nastavení hlasového doprovodu pøi poplachu
K zapnutí nebo vypnutí hlasu zmáèknìte tlaèítko DIM
po dobu tøí vteøin. Standartnì je hlas vypnut.
Funkce POP
Zapnutí funkce POP zvýšíme citlivost detektoru. Pøi aktivní funkci POP se mùže díky vyšší
citlivosti detektoru zvýšit i míra falešných poplachù. Tato funkce se zapíná souèasným
stisknutím tlaèítek MUTE a H/C.
5. Výbìr a nastavení frekvencí
Pro tuto funkci slouží tlaèítko MUTE, které zmáèknìte a držte 3 sekundy, èímž se dostanete
do programovacího módu frekvencí.
Symboly na displeji
Jestliže se budete pohybovat v programovacím módu, tak se na displeji setkáte
s následujícími symboly a indikátory (doporuèené nastavení pro ÈR je tuènì zvýraznìno):
·
Indikátor zapnutí - Symbol P svítí
·
Pásmo X (doporuèené nastavení pro ÈR: vypnuto)
Zapnutí pásma X: Symbol X nesvítí
Vypnutí pásma X: Symbol X svítí
·
Pásmo Ku (doporuèené nastavení pro ÈR: vypnuto)
Zapnutí pásma Ku: Symbol Ku nesvítí
Vypnutí pásma Ku: Symbol Ku svítí
·
Pásmo K (doporuèené nastavení pro ÈR: vypnuto)
Zapnutí pásma K: Symbol Ka nesvítí
Vypnutí pásma K: Symbol Ka svítí
·
Pásmo Ka (doporuèené nastavení pro ÈR: zapnuto
Zapnutí pásma Ka: Symbol Ka nesvítí
Vypnutí pásma Ka: Symbol Ka svítí
·
Laser (doporuèené nastavení pro ÈR: zapnuto)
Zapnutí detekce Laseru: Symbol L
Vypnutí pásma K: Symbol L svítí
Doporuèujeme: Mìjte zapnuto pouze pásmo KA a Laser, režim Highway, ostatní pásma
vypnìte. (tzn., že v programovacím módu budou na displeji svítit symboly pásem X, Ku, K,
které po uložení automaticky zhasnou po pìti bliknutí)
Nastavení detektoru se uloží automaticky po 3 vteøinách neèinnosti, i po vypnutí detektoru
bude nastavení uloženo.
Poznámka: Detektor je již výrobcem nastaven na použití v ÈR.
6. Péèe o detektor
·
Nikdy nenechávejte detektor na pøedním skle nebo na palubní desce, když opouštíte vozidlo.
V létì dosahují teploty ve vozidle vysokých hodnot což mùže detektor poškodit.
·
Abyste se vyvarovali krádeži detektoru, sundejte detektor z èelního skla nebo palubní
desky, když opouštíte vozidlo.
·
Nevystavujte detektor vlhku, dešti, nebo jiným kapalinám, které mohou poškodit
vnitøní komponenty a omezit tak citlivost detektoru.
·
Nepokoušejte se pøístroj rozmontovat.
·
Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným otøesùm, netøeste s pøístrojem.
Nešetrné zacházení mùže poškodit vnitøní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
·
Udržujte èelní panel, zakrývající radarové a laserové èidlo, èistý.
7. Øešení problémù
Zde naleznete øešení problémù, které se mohou pøi používání detektoru objevit.
Detektor nelze zapnout:
·
Zkontrolujte napájecí kabel. Ujistìte se, že jsou všechny konektory správnì zapojeny.
·
Zkontrolujte pojistku, která chrání pøed pøepìtím.
·
Zkontrolujte napájení, el. zásuvku s jiným pøístrojem, zkuste detektor v jiném vozidle
Varování: Nedávejte do zásuvky zapalovaèe jiné objekty než zástrèku nebo zapalovaè.
Vkládáním takových pøedmìtù mùže zpùsobit znièení pojistky.
Falešné poplachy pøi pøejíždìní nerovností:
·
Zkontrolujte elektrický systém vozidla vèetnì kabelu baterie a pøipojení alternátoru.
·
Nainstalujte napìový filtr (kondenzátor470µF, 35 V) na elektrický pøívod zapalovaèe.
Pøijímaný signál je slabý:
·
Zkontrolujte úhel detektoru (musí smìøovat pøímo dopøedu, ne nahoru ani dolù, ne
doprava ani doleva)
·
Zkontrolujte zda radarové anténì nebo laserovému senzoru nìco nebrání. Pøesuòte
detektor na místo, kde není žádná pøekážka, jako tøeba stìraèe, pokovení, vyhøívání.
8. Specifikace
RADAR
Typ pøíjmaèe: Superhet s trojnásobnou konverzí
Typ antény: Nezávislá anténa, lineární polarizace
Operaèní pásma:
10.525 GHz ± 50 MHz (pásmo X)
24.150 GHz ± 100 MHz (pásmo K)
34.000 GHz ± 100 MHz (pásmo Ka narrow)
34.300 GHz ± 100 MHz (pásmo Ka narrow)
34.700 GHz ± 1300 MHz (pásmo Ka wide)
LASER
Typ pøíjmaèe: Pulzní pøijímaè laserových paprskù
Optické senzory: Duální konvexní soustøedné èoèky a vysokorychlostní fotodioda
OBECNÌ:
Tepelné rozpìtí: - 20 až 60 º C
Napájení: 12 - 15 V DC, 150 mA stejnosmìrné, záporná zem
Rozmìry: 3,3 cm x 7,7 cm x 12,1 cm
9. Obsah balení
·
detektor
·
kabel do zapalovaèe s tlaèítkem POWER a pojistkou
·
vertikální držák na sklo s pøísavkami a magnetem
10. Záruka
1. Záruka se vztahuje na všechny kazy na materiálech a zpracování. Záruku nelze uznat
pokud byl detektor mechanicky poškozen, nevhodnì umístìn, upravován nebo jestli
byl kryt odejmut nebo sériové èíslo odstranìno.
2. V pøípadì poruchy, nesprávné funkce nebo jiného selhání vyhovující záruce bude
detektor podle uvážení opraven nebo vymìnìn bez poplatku. Jste odpovìdní za uhrazení
všech poplatkù týkajících se dopravy pokud žádáte o vyøízení reklamace.
3. Záruka zaèíná platit dnem zakoupení a je platná 24 mìsícù.
4. Radarový detektor nebude v žádném pøípadì odpovìdný za následnou, nepøímou
nebo zvláštní náhradu škody související s využíváním, špatným užíváním, nebo
funkcí pøístroje.
5. K uplatnìní reklamace je nutné pøedložit doklad o koupi s datem prodeje.
www.spektr.eu
Váš prodejce:

Podobné dokumenty

Přísavky, 108 stran

Přísavky, 108 stran okolním (atmosférickým) tlakem vzduchu v pøípadì, e je tento tlak vyšší ne tlak mezi pøísavkou a pøedmìtem. Pro vytvoøení podtlaku (vakua) je pøísavka pøipojena na zdroj vakua, kterým je zpravidl...

Více

U¾ivatelská příručka k Bluetooth modulu GPS Nokia LD

U¾ivatelská příručka k Bluetooth modulu GPS Nokia LD Péèe a údr¾ba Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk. • Nepou¾ívejte...

Více

Celkový přehled - SUNAP

Celkový přehled - SUNAP Celkový pøehled plastových souèástí, který právì dríte v ruce, poskytuje základní informace o námi nabízených plastových výliscích pro rùzné prùmyslové obory a výrobní èinnosti. Výlisky stejného u...

Více

Návod k použití

Návod k použití o Zmáèknutím TUN+ nebo TUN- (2,3) si vyberete pøedchozí nebo další frekvenci kterou preferujete. Zmáèknutím TUN+ nebo TUN- (2,3) po dobu 2 sekund, rádio zaène vyhledávat smìrem nahoru a dolù souèas...

Více

Höschl C.

Höschl C. – registraèní technikou – osobním pozorováním

Více

Obsluha tiskárny FELIX 3.0-CZ

Obsluha tiskárny FELIX 3.0-CZ Pokud Vám cokoli není jasné, nebo máte nìjaké tipy èi pøipomínky, prosím kontaktujte nás na adrese [email protected]. Dále Vám doporuèujeme navštívit naše fórum a zøídit si na nìm vlastní úè...

Více

Elektronický cyklovač stěračů - PaJa-trb

Elektronický cyklovač stěračů - PaJa-trb pùvodního stavu. Na vodièe cyklovaèe nasadíme „fastony“ takové velikosti a provedení, aby bylo možné pøipojit je tam, kam je mínìno. Vodièe na obou stranách, tj. jak ve vozidle, tak od cyklovaèe, d...

Více

Bluetooth headset Nokia BH-108

Bluetooth headset Nokia BH-108 pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí a elektronických souèástek. Neponechávejte pøístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teplo...

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-202

Nokia Bluetooth Headset BH-202 vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù. Je-li pøístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout. • Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj ...

Více