4.předškolní vzdělávání ve školičce kamarád

Komentáře

Transkript

4.předškolní vzdělávání ve školičce kamarád
-1-
-2-
V Novém Veselí dne 7.10.2007
Vypracovala: Monika Kovalská
-3-
OBSAH
1.Charakteristika školy
2.Organizace školního roku 2005-06
3.Analýza současného stavu
4.Vzdělávání ve Školičce Kamarád
5.Organizace vzdělávání
6.Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
7.Spolupráce s obecním úřadem
8.Údaje o zaměstnancích školy
9.Údaje o DVPP
10.Údaje o mimoškolních aktivitách
11.Údaje o výsledcích kontroly ČŠI
-4-
1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Mateřská škola Nové Veselí je poměrně nová budova. Její kolaudace proběhla
v roce 1979. Součástí školy je školní jídelna a prostorná zahrada. V roce 1992
byla provedena plynofikace školy.
Od 1.1.2003 je MŠ sloučena se Základní školou Nové Veselí a tvoří příspěvkovou
organizaci Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí. Ředitelkou tohoto
subjektu byla do 8/2007 Mgr.Lenka Krčálová, od 20.8. 2007 je statutárním
zástupcem pověřeným řízením školy Mgr. Eva Nováková. Vedoucí učitelkou MŠ je
Monika Kovalská.
V budově mateřské školy se nacházejí čtyři prostorné třídy o kapacitě 30 dětí na
třídu, rozdělené na hernu a učebnu. Materiálně-technické vybavení školy je na
velmi dobré úrovni.Třídy jsou vkusně zařízeny nábytkem, dětskými koutky a
různými doplňky, které zpestřují interiér tříd.
V každé třídě jsou nainstalovány úsporné žárovky a nové regulační ventily na
radiátory. Dále jsou třídy vybaveny rádii s přehrávači, učitelky mají k dispozici
dva klavíry,kytaru, minivarhany, BTV, videopřehrávač, DVD rekordér, digitální
fotoaparát a také 2 kopírovací stroje, bez kterých si naši práci už ani neumíme
představit. Do dvou tříd byly zakoupeny nové stoly s rektifikační patkou a
stohovatelné židličky pro děti. V roce 2005 se dále pořizovaly stolky na pitný
režim a boxy na lůžkoviny. Součástí vybavení každé třídy je počítač + jedna
laserová tiskárna, v kanceláři vedoucí učitelky a vedoucí ŠJ je rovněž počítač
s tiskárnou. V roce 2006 byla naše MŠ připojena k internetu a od nového školního
roku rozeběhla provoz vlastních webových stránek na adrese
http://ms.noveveseli.cz/. Také vybavení učebními pomůckami je dostačující a je
neustále doplňováno. V roce 1997 byly do dětských šaten zavěšeny barevné
dekorační sítě,které s oblibou využívají učitelky k výstavkám obrázků či
výtvarných prací dětí. Nyní jsou tyto sítě zakoupeny i do tříd a slouží
k dekoračním účelům.
Ve všech třídách jsou nainstalovány žaluzie, bohužel stav oken je již
v chátrajícím stavu a vyžaduje výměnu oken včetně žaluzií v celé budově.
Od podzimu 1997 je ve sklepních prostorech školy zřízena prádelna, v roce 2003
tamtéž byla zprovozněna keramická dílna. V roce 2004 byl zrušen příslušnými
orgány sklad CO a prostory plánujeme k dalšímu využití, uvažujeme o výuce
starších dětí na hrnčířském kruhu, k čemuž by mohla být místnost použita, ale
tento záměr vyžaduje úpravy, stavební práce by mohly začít na podzim 2007. V
únoru 1998 bylo provedeno nové obložení schodů podlahovou krytinou, v
následném roce byly natřena okna v celé budově, dále bylo zrealizováno oplocení
objektu MŠ.
Z důvodu opakovaného zatékání do budovy zřizovatel přistoupil k novému
zastřešení budovy, byla provedena sedlová střecha a položena nová střešní
krytina. Zároveň tak v půdních prostorech vznikly tři bytové jednotky,které jsou
-5-
od roku 2003 přiděleny rodinám z Nového Veselí. Zahrada MŠ v letošním roce
doznala finálních úprav, nyní mají děti k dispozici dřevěný altán vybudovaný
v roce 1997, dřevěné prolézačky zakoupené ze sponzorského daru firmy FANS,
společné kruhové posezení s lavičkami a pískoviště. Uvažujeme ještě o zakoupení
pružinových houpaček EUROGAME . Černou asfaltovou plochu před MŠ jsme
oživili namalováním barevných obrázků a děti ji využívají k malování křídami.
Rovněž školní jídelna prochází postupnou rekonstrukcí, došlo k výměně osvětlení a
vodovodních baterií za bezdotykové. Ve dvou kuchyňkách jsou vyměněny
kuchyňské linky a ve všech čtyřech pracovní desky včetně nerezových dřezů a
nových baterií. Od února 2005 se tyto kuchyňky využívají dětmi pro pitný režim,
děti si samy oplachují hrnečky. Stravování dětí tak probíhá v nové společné
jídelně, která byla vybudována z bývalé kanceláře ředitelky MŠ a jídelny pro cizí
strávníky. Pro uchování teploty jídel byl v roce 2004 zakoupen nerezový vozík
včetně gastronádob, aby byly dodržovány hygienické předpisy vyplývající ze
vstupu ČR do Evropské unie. Okna směrem k moštárně byla vyměněna za plastová
a v kuchyni do nich namontovány sítě.
Dále došlo k výměně vchodových dveří u MŠ i Šj za plastové dveře. V roce 2004 o
prázdninách byla dokončena rekonstrukce dětských umýváren, následný rok
proběhla výměna dětských WC v levé části budovy a v roce 2006 v přízemí pravé
části budovy. V květnu 2006 se stala havárie na vodoinstalaci v pravé polovině, a
provoz třídy berušek probíhal provizorně v neobsazené třídě, kterou využíváme
jako ložnici. Po havárii probíhalo vysoušení postižených prostorů a následně
během prázdnin pak malování, výměna podlahové krytiny, nákup nového koberce.
V duchu nově zařízené třídy Berušek jsme v letošním roce zařídili také zbylé dvě
třídy, takže v současné době mají děti srovnatelné podmínky ve všech třídách.
Byly pořízeny nové koberce, inovován nábytek, vymalovány třídy i šatny. Rovněž
se do každé třídy zakoupily nové závěsy, skřínky na VV materiál s pojezdem,
úklidníčky na stavebnice a velké dřevěné nástěnné tabule na grafomotoriku. Na
šatny a chodby byly zakoupeny nové záclony.
Mateřskou školu Nové Veselí navštěvují děti nejen z této obce , ale i z přilehlých
vesnic, konkrétně z Kotlas, Budče, Matějova, Újezda a Březí nad Oslavou.
Provoz MŠ byl od tohoto školního roku na základě množících se dotazů od rodičů
upraven z 6.45 na 6.30, tudíž provozní doba je od 6.30 do 15.30 hod.,v době
hlavních prázdnin bývá provoz po dohodě se zřizovatelem a rodiči přerušen
zpravidla na pět týdnů. V této době probíhá generální úklid celé budovy a
plánovaná údržba.
-6-
2.Organizace školního roku 2006 – 07
Pro školní rok 2006 – 2007 je zapsáno celkem 60 dětí, z toho 5 dětí na 4
hodinovou docházku.
Do mateřské školy docházejí děti z Nového Veselí, další děti dojíždějí z okolních
obcí, a to z Budče, Matějova, Újezda, Březí nad Oslavou, Kotlas a Žďáru nad
Sázavou.
Počet dětí z jednotlivých obcí:
Nové Veselí :
33 dětí
Budeč
:
8 dětí
Matějov
:
4 dětí
Újezd
:
5 dětí
Březí n/O. :
8 dětí
Kotlasy
:
1 dítě
Žďár nad Sázavou:
1 dítě
V tomto školním roce jsme z důvodu malého počtu přihlášených dětí vytvořili dvě
třídy heterogenní ve věkovém složení 2,5 – 5 let a jednu třídu předškolní ve
věkovém složení 5 – 7 let. Třídy jsou s celodenním provozem, dvě mladší třídy
budou umístěny v přízemí a nejstarší třída v prvním patře vlevo.
Rozdělení učitelek a počty dětí v jednotlivých třídách:
1.oddělení BERUŠKY
2,5 - 5 leté
23 dětí
Monika
Vladimíra
Kovalská
Bednářová
2.oddělení - 2,5 - 5 leté
KOŤÁTKA
22 dětí
Alenka
Libuše
Černá
Sobková
3.oddělení - 5 - 7 leté
KUŘÁTKA
15 dětí
Pavla
Zichová
Organizace školy:
Ředitelka mateřské školy:
Vedoucí učitelka MŠ
:
Zástupkyně ved.uč.MŠ :
Vedoucí Šj
:
Mgr.Lenka K r č á l o v á
Monika K o v a l s k á
Alena Černá
Jaroslava Z á r y b n i c k á
-7-
3.ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLY
Tato analýza vychází ze současného stavu. Nyní byl ukončen školní rok 2006/07.
Mateřská škola z 80.let je samostatná budova s jídelnou, kotelnou a školní
zahradou. Jejím zřizovatelem je Obec Nové Veselí. Má dostatečně velké
prostory,kapacita čtyř tříd je dle hygieny 120 dětí, přičemž nyní vzhledem ke
snížení celkového počtu dětí jsou využívány pouze tři třídy, jejichž počet je
naplňován v souladu s Vyhláškou č.14/2004 o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů 24 dětmi.
Prostorové uspořádání tříd vyhovuje skupinovým, individuálním i frontálním
činnostem dětí. V jednotlivých třídách jsou vytvořeny hrací koutky, které děti
využívají ke skupinovým či individuálním hrám a skýtají rovněž určitý prostor pro
relaxaci a soukromí dětí. Tyto hrací koutky jsme vytvořili pomocí stávajícího
vybavení a doplňků, prostorové řešení třídy nám neumožňuje jiné řešení než to,
které jsme zvolili.
Veškeré vybavení školy je hygienicky nezávadné, estetické a odpovídá počtu dětí.
Budova splňuje všechny bezpečnostní a hygienické normy.
Vybavení hračkami a pomůckami je na dobré úrovni a daří se nám díky vstřícnosti
zřizovatele i sponzorským příspěvkům tento stav dále zlepšovat. Ve školním roce
2003-04 nastaly velké změny ve vnitřním interiéru, především však na chodbách a
schodišti a v menším rozsahu i na třídách. Paní učitelky vlastními silami a
s využitím své fantazie a tvořivosti vymalovaly výše uvedené prostory barevnými
obrázky, které symbolizují názvy tříd - BERUŠKY, KUŘÁTKA A KOŤÁTKA.
Rovněž čtvrtá (neobsazená) třída se díky výjevům z pohádek a pohádkovým
postavičkám stala „pohádkovou třídou“. Na výzdobě prostředí MŠ se v menš ím
rozsahu podílejí i děti svými výtvarnými pracemi.
Ve školním roce 2006 – 07 se však v důsledku poklesu počtu dětí změnila
organizace provozu školy, a to ve zřízení dvou heterogenních tříd a jedné
předškolní třídy, kde byla pouze jedna učitelka. V novém školním roce dochází
k nárůstu počtu dětí z 60 na 73. Rozdělení dětí do smíšených tříd však zůstává,
osvědčil se nám způsob práce s různými věkovými skupinami, a zároveň toto
dělení vystihuje profilaci školy na MŠ rodinného typu.
O prázdninách 2007 jsme konečně dořešili školní zahradu, která se realizovala ve
třech etapách od roku 2004-05. Díky sponzorskému příspěvku a.s. FANS a za
finanční podpory našeho zřizovatele se podařila dětem zařídit funkční zahrada,
která bude řešit pohybové aktivity dětí v dostatečné míře.
Vlastní školní jídelna poskytuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu.
Pracovnice Šj jsou velmi vstřícné všem změnám, a proto v duchu našeho ŠVP
zavedly do stravování nové suroviny i nové způsoby práce, např. dětem nabízejí
zdravé plodiny jako je indiánská rýže, jáhly, oranžová čočka, míchané čajové i
mléčné nápoje, kokteily, míchané zeleninové saláty, a děti si mohou obložit
-8zeleninou svůj chléb, popřípadě i namazat pomazánkou. Za odměnu dostávají od
kuchařky pochvalné lístky. Také jídelníčky pro rodiče mají barevnou grafickou
úpravu v duchu tématu, které je aktuální. Původní úvahy uzavřít naši Šj a dovážet
obědy z nově rekonstruované jídelny v základní škole se naštěstí ukázaly jako
předčasné a nevhodné z hlediska potřeb MŠ.
Výchova a vzdělávání je na odborné úrovni, zajišťuje ji tým kvalifikovaných
učitelek, které se dále vzdělávají a zvyšují svou profesionalitu.
Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, který vychází z RVP pro
předškolní vzdělávání. Nynější program je charakterizován mottem „Ve školičce
Kamarád budeme si s časem hrát“ a kromě ročního plánu práce obsahuje zásobník
zpracovaných podtémat s cílovými kompetencemi i dílčími specifickými cíli. Je
založen na vývoji člověka a přírody v čase a změnách, které s tím souvisejí, na
těsném sepětí člověka s přírodou a životem na vesnici, na vztazích a tradicích.
Novým spojovacím článkem ve ŠVP se stal skřítek Ciferníček, který všechny
změny prožívá spolu s dětmi a učitelky jej využívají při vzdělávání dětí. Od
šk.roku 2004-05 jsme si vytvořili nový systém vedení TVP, který využívá více
návaznosti a spolupráce mezi učitelkami. I letos fungovaly zájmové kroužky,
které vedou paní učitelky od května 2005 v rámci pracovní náplně a pracovní
doby.
Vánoční vystoupení dětí MŠ v akciové společnosti FANS v Hlinsku v Čechách.
-9-
4.PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLIČCE KAMARÁD
___________________________________________________________________________
Předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ vychází z RVP. Na základě výše uvedených
třech rámcových cílů předškolního vzdělávání si naše MŠ určila svůj hlavní cíl,
který se budeme snažit za účasti všech zúčastněných dnes a denně naplňovat:
„ Budeme využívat přirozené touhy a chuti dítěte poznávat,tvořit a učit se
nové věci, a tím podporovat všestranný rozvoj jeho osobnosti v prostředí
jemu blízkém a bezpečném, kde bude spokojené a šťastné.“
Jméno naší mateřské školy „ŠKOLIČKA KAMARÁD“ vybízí k tomu,že se více
každodenně a při všech činnostech zaměřujeme na vztahy, na rozvoj smyslu pro
kamarádství, soucítění, vzájemné spolupráce, komunikaci, respektování pravidel.
Každý se tak podílí, ať už dospělí nebo děti, na vytváření klimatu ve třídě, na
pohodě, na prostředí bezpečí a jistoty.
Integrovaný vzdělávací celek směřující k těmto cílům a kompetencím se jmenuje:
„PŮJDEME SI S ČASEM HRÁT DO ŠKOLIČKY KAMARÁD“.
Tento vzdělávací celek využívá prožitků a vnímání dítěte, toho, co dítě denně vidí
a prožívá.Dítě je tak vedeno k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech,
k vnímání reality každodenního života.
Všechny poznatky se snažíme dětem předávat, ať už při řízených či spontánních
aktivitách, formou prožitkového učení a smyslového vnímání a dbáme na jejich
vyváženost. K tomu můžeme využívat jak individuálních, tak skupinových či
frontálních činností.
Proto, aby dítě bylo v naší MŠ spokojené a šťastné, je nutné každodenně
přistupovat k zajištění všech podmínek, především psychosociálních. Proto i náš
program rozpracovává, na co se v jednotlivých podmínkách zaměříme.
* i n d i v i d u á l n í r o z v o j d í t ě t e - každé dítě je osobnost se svými
specific. potřebami a zájmy. My se snažíme osobnost dítěte podporovat a
rozvíjet při všech činnostem a v průběhu celého dne.Rozvoj všestranné
samostatné osobnosti respektující dohodnutá pravidla jednání a chování, která
najde své uplatnění v rámci celé společnosti, je vlastně cílem celoživotního
vzdělávání dítěte a my jsme mezi těmi, kdo dělá první kroky ke zvládnutí této
dlouhé cesty. A pokud dítě při zvládání této cesty bude šťastné a spokojené, i my
budeme prožívat spolu s ním radost z dosažených úspěchů. To je vlastně hlavní cíl
ŠVP naší školy. Dětem budeme nabízet různé formy činností při ind. i skupinových
hrách. Zaměříme se na slovní oceňování a povzbuzování dětí, abychom zvyšovaly
jejich sebevědomí a podněcovaly jejich přirozenou chuť poznávat vše nové.
Individ. přístup bude samozřejmě vycházet z věkových zvláštností dětí.
* r o z v o j z á j m ů – na podporu rozvoje zájmů dětí byla provedena v roce
2003 anketa mezi rodiči a na základě výsledků této ankety od školního roku 2003
- 10 – 04 fungují čtyři zájmové kroužky. Zájmy dětí se snažíme rozvíjet i v rámci
každodenních činností v průběhu celého roku, naše školka připravuje řadu
mimoškolních a nadstandardních aktivit, které jsou blíže rozepsány
v mimoškolních aktivitách.
* r o z v o j s a m o s t a t n o s t i - na rozvoj samostatnosti klademe velký
důraz. V dnešní době, která je velmi uspěchaná a dravá,je nutné vychovat člověka
samostatného, schopného se ve společnosti prosadit a uplatnit, jak bylo již výše
uvedeno, proto se budeme snažit opět při všech činnostech děti k samostatnosti
vést . Zaměřujeme se především na zvládnutí sebeobsluhy, komunikace, posilování
sebevědomí dítěte. Děti mají samostatnost při výběru her, činností, samostatná
je obsluha při stolování, pitném režimu. Dále se snažíme působit na rodiče, kde
vidíme značné rezervy ve výchově k samostatnosti. Je důležité, aby kroky, které
děláme, byly v součinnosti s rodinou. Proto ať už při schůzkách rodičů nebo při
osobních rozhovorech rodičům vysvětlujeme nutnost podpory samostatnosti.
* v ý ch o v a k o d p o v ě d n o s t i - opět jeden z důležitých momentů. Dítě
musíme odmalička vést k odpovědnosti, zaměříme se na odpovědnost dítěte vůči
své osobě, druhým i okolnímu světu, budeme podporovat v dětech myšlenky,jako
že každý je odpovědný sám za sebe a za své jednání(vztah dítěte ke kamarádům,
k hračkám, prostředí MŠ apod.)
* s p o l u p r á c e – motto naší MŠ je kamarádství, vztah k sobě samému i
druhým, spolupráce, víc zvládnu, když nejsem sám apod., tudíž i přístup ke
spolupráci je od toho odvozen. Opět využijeme společných i skupinkových
činností, při kterých se děti spolupráci učí, vedeme děti ke zdravé soutěživosti,
ohleduplnosti, pomoci druhému, jakékoliv projevy nadřazenosti či šikany mezi
dětmi se snažíme řešit hned v prvopočátku, a to neustálým vysvětlováním. Pokud
děti pochopí myšlenku, že spolu vše zvládneme lépe, opět se posouváme blíže ke
splnění našich cílů. V této oblasti samozřejmě celý kolektiv bude příkladem, proto
se i samy zaměříme na dobrou spolupráci mezi sebou nejen při plnění pracovních
povinností, ale i zapojením provozních zaměstnanců do akcí školy a hlavně pěknými
vzájemnými vztahy.
* m o t i v a c e – motivace dětí je v procesu učení to nejdůležitější, protože
pokud dítě nebude chtít, nepřesvědčíme ho o tom, aby se naučilo to či ono. Pro
vzbuzení zájmu se snažíme získávat stále nové a nové pomůcky, které budou
zájem dětí zvyšovat. Rovněž je důležitá volba témat, která jsou ze života a
dětem blízká. Do ŠVP naší školy jsme volili taková témata, která souvisejí
s časem, protože
čas ve vývoji dítěte
v předškolním věku
má velmi významnou
roli. Dítě v tomto
období rychle roste
a vyvíjí se a učí se
všemu, co
v budoucím životě
uplatní. V čase se
také promítají
změny okolo něj,
protože i příroda a
svět, který ho
obklopuje, se mění
a vyvíjí.
- 11 -
5.Organizace vzdělávání
Předškolní vzdělávání v naší MŠ probíhá dle daných podmínek ve třech
odděleních, kde jsou děti rozděleny podle věku a data narození dětí. Čtvrtá třída
je z důvodu nízkého počtu celkově přihlášených dětí do MŠ Nové Veselí využita
k jiným účelům (ložnice dětí, tělocvična, fungování zájmových kroužků, hudební
třída apod.) Děti během své docházky do MŠ zpravidla procházejí postupně všemi
třemi třídami a na jejich vzdělávání se podílí všech šest učitelek. V letošním roce
jsme museli z důvodu malého počtu dětí vytvořit dvě třídy heterogenní a jednu
homogenní (předškolní).
Jednotlivá oddělení mají své jméno a i třídy spolu se souvisejícími prostory jsou
tomuto jménu přizpůsobeny výzdobou. V rámci tříd fungují třídní pravidla, která
si děti tvoří na začátku roku samy a podílí se i na výrobě piktogramů.
oddělení
jméno
věková skupina
Učitelky
1.
BERUŠKY
3(2,5) - 5 let
Monika Kovalská
Vlaďka Bednářová
Vybavení této třídy je zohledněno věkovou skupinou. Jedná se o třídu
heterogenní, proto je zde nutná přístupnost hraček a dalšího vybavení či
tvořivých materiálů dětem nejmenším, aby i zde mohl být naplňován prostor pro
samostatnost. Starší děti jsou pak vedeny k samostatnosti i tím, že je
zapojujeme do dění ve třídě a pomoci mladším kamarádům.
Učitelky se zaměřují na zvládnutí adaptace mladších dětí, odloučení od rodiny,
zvládnutí hygienických a sebeobslužných návyků. Dále se snaží o co nejhladší
zvládnutí nepravidelné docházky dětí tak, aby pobyt těchto dětí nenarušoval
denní režim a děti se zdárně zapojovaly do denních činností. U starších dětí se
zaměřují na respektování smluvených pravidel v rámci třídy, ale i mimo ní,dále na
budování kladných vztahů mezi dětmi a jejich upevňování.
Ve třídě jsou vytvořeny dětské koutky pro individ. a skupinkové
hry:
*obchod
* obývací koutek
*kuchyňka
*tvořivý koutek
*„čtecí koutek“
*relaxační koutek
*konstruktivní koutek
*počítačový koutek
Děti a učitelky mají k dispozici velkou hračkárnu a knihovnu.
Součástí vybavení třídy je klavír a kopírovací stroj.
Oddělení
Jméno
věková skupina
učitelky
2.
KOŤÁTKA
3(2,5) – 5 let
Alena Černá
Libuše Sobková
- 12 Ve vzdělávání dětí se učitelky tak jako ve třídě Berušek zaměřují na vztahy mezi
dětmi, respektování třídních pravidel , co největší podporu samostatnosti a
zautomatizování již získaných návyků jak u starších dětí, tak v přiměřené formě
dané věkové skupiny i u mladších dětí. Vzdělávání probíhá formou skupinových a
frontálních činností .
Opět je vybavení třídy přizpůsobeno věk. a indiv. potřebám dětí. Učitelky se
snaží zachovat dostupnost veškerého vybavení dětem v co největší míře, aby se
děti mohly samostatně rozhodnout, co budou dělat a s čím si budou hrát.
Dětské koutky:
*tvořivý
* dopravní
*relaxační s kuchyňkou a domácností
* počítačový
*kadeřnický
* „čtecí“
*konstruktivní
Ve třídě mají děti a učitelky k dispozici el.varhany a
kytaru, hračkárnu, knihovnu s různými naučnými
encyklopediemi a polykarpovu stavebnici. Provoz třídy
se řídí pravidly stanovenými na začátku roku a děti se podílejí na vytvoření
piktogramů.
Oddělení
Jméno
věková skupina
učitelky
3.
KUŘÁTKA
5 – 6(7) let
Pavla Zichová
Třetí třída se ve vzdělávání zaměřuje na prohloubení a upevnění všech
dovedností, které jsou předpokladem pro úspěšný vstup dětí do základní školy.
Opět je zde dán velký prostor pro samostatnost a ve větší míře se uplatňuje
respektování stanovených pravidel. Vzdělávání probíhá formou individuálních,
skupinových a frontálních činností .
Jako ve všech třídách i zde je vybavení třídy přizpůsobeno věk. a indiv.
potřebám dětí. Ty mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a
činností a k rozvoji komunikaci při hrách, řešení situací a budování vzájemných
vztahů. V této třídě si děti zapisují svou přítomnost ve třídě, a to tak, že při
příchodu si otevřou okénko se svou fotkou. Děti dále navštěvují zájmové kroužky,
čehož využívají dostatečně.
Dětské koutky:
*tvořivý
* dopravní
*relaxační
* počítačový
*divadelní a „čtecí“
* domeček
*kuchyňka
* domácnost
Ve třídě mají děti a učitelky k dispozici el.varhany a
kytaru, hračkárnu, knihovnu s různými naučnými
encyklopediemi a drobné tělovýchovné náčiní k pohybovým aktivitám. Provoz třídy
se řídí pravidly stanovenými na začátku roku s vytvořenými piktogramy.
- 13 -
6.Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
Vzdělávání těchto dětí vychází z respektování individuálních potřeb a
možností dítěte. Snahou učitelek je vytvořit těmto dětem optimální podmínky
k rozvoji osobnosti, k učení a ke komunikaci s ostatními. Zároveň je nutné děti se
spec.potřebami vést v rámci jejich možností k co největší samostatnosti.
Při vzdělávání dětí se spec.potřebami vycházíme z doporučení SPC ve
Žďáře nad Sázavou, s kterým úzce spolupracujeme. Na základě doporučení SPC
učitelky zpracují individuální vzdělávací plán pro integrované dítě, který vychází
z reálných možností dítěte a respektují jeho ind.potřeby. Dále se snažíme
vytvořit optimální podmínky pro pohyb dětí se spec.potřebami za pomoci
dostupných technických prostředků nebo s využitím pomoci osobního asistenta.
Pro rok 2006-07 však do docházky MŠ Nové Veselí nebylo zařazeno žádné dítě
vyžadující zvláštní péči.
Další skupinou dětí se spec.potřebami jsou děti zařazené do logopedické
prevence. O tyto děti pečuje pí.učitelka Zichová a Sobková, obě mají logopedický
kurs a při nápravě výslovnosti spolupracují s PhDr.Dvořákem a Dr. Pavlíkovou
z Logopedického centra ve Žďáru n/Sáz. Logopedická prevence probíhá formou
logopedického kroužku. Paní učitelky si vedly podrobné záznamy o všech dětech
vyžadujících nápravu, především se však soustředily na děti předškolní. Pro tyto
děti si učitelky zpracovávají IVP a 2x do roka evaluují dosažené výsledky
v rámci MŠ. Každou návštěvou odborníků z Logopedického centra pak mají
zpětnou vazbu, zda náprava výslovnosti probíhá úspěšně.
Integrací dětí se spec.potřebami do běžné MŠ se snažíme přiblížit tyto děti
normálnímu prostředí a oslabit určitou izolaci dítěte, což usnadňuje rozvoj
sociální i rozvoj jejich osobnosti.
- 14 -
7.SPOLUPRÁCE S MĚSTYSEM
Spolupráce s naším zřizovatelem je velmi dobrá.
Městys vychází vstříc většině požadavků vznesených při přípravě rozpočtu i
během školního roku vedením školy. Materiální vybavení i péče o budovu školy je
kvalitně a dostatečně zajištěna.
Z pozitiv školního roku 2006-2007 bych uvedla dokončení rekonstrukce školní
zahrady, kde městys Nové Veselí v rámci investičních akcí v průběhu 3 let
zainvestoval zhruba 200.000 . Dále nám městys u příležitosti 60. výročí MŠ Nové
Veselí uvolnil částku 15.000 na zajištění oslav tohoto výročí. V současné době
však městys realizuje dvě nákladné investiční akce ve prospěch všech obyvatel
Nového Veselí, tudíž nemůžeme čekat větší finanční podporu, a i rozpočet pro
letošní rok zůstal bez významnějšího navýšení. I přesto díky jeho podpoře
můžeme nakoupit dostatek výtvarného materiálu i drobný dlouhodobý majetek,
takže materiální vybavení MŠ je na poměrně vysoké úrovni.
Dětské umývárny a WC po rekonstrukci probíhající v letech 2004-2006.
- 15 -
8.Údaje o zaměstnancích školy
Ve školním roce 2006-2007 tvoří kolektiv MŠ Nové Veselí 9 pracovníků,
z toho 5 pedagogických a 4 provozní( jedna učitelka odešla od 8/2006 do
starobního důchodu).
Jméno
funkce
kvalif.
délka praxe
____________________________________________________________
Kovalská
Monika
vedoucí uč.MŠ
uč.MŠ
21 let
Černá
Alena
zást.ved.uč.
uč.MŠ
27 let
Sobková
Libuše
uč.MŠ
uč.MŠ
24 let
Bednářová Vladimíra
uč.MŠ
uč.MŠ
28 let
Zichová
Pavla
uč.MŠ
uč.MŠ
19 let
Bradáčová Zdeňka
školnice
základní
36 let
Novotná
Květuše
uklizečka
šička kožichů
24 let
Zárybnická Jaroslava
ved.Šj,pom.kuch. SZŠ
29 let
Bartůňková Eva
vedoucí kuchařka kuchařka
14 let
Vencálek
Ladislav
topič na dohodu
stroj.zámečník
31 let
Úvazky pedagogických pracovníků : všechny učitelky mají celý úvazek
Úvazky provozních pracovníků
: školnice
– úv. 0,9 + 0,1 kuchyň
uklizečka
– úv. 0,9
topič
- smlouva v ZŠ.
vedoucí Šj
-úv.0,5
pomoc.síla v kuch. -úv.0,5
kuchařka
-úv.1,-
- 16 -
9.ÚDAJE O DVPP
Ve školním roce 2006-07 se pedagogické pracovnice dále vzdělávaly, a to účastí
na odborných seminářích a odbornou literaturou a tiskem. Velký zájem je o
tvořivé semináře.
Účast na seminářích:
Studium pro ředitele škol a školských zařízení……………………….1 učitelka
Metodická schůzka ved.uč. MŠ…………..………………………………………1 učitelka
Olejomalba na skle…………………………………………………………………………1 učitelka
Batikování sluneční technikou……………………………………………………..2 učitelky
Studium odborné literatury:
Informaturium 3-8
Metodické listy pro předškolní vzdělávání RAABE
Jaro,léto,podzim,zima v MŠ – Portál
Děti potřebují hranice – Portál
KAFOMET
Portál VÚP pro předškolní vzdělávání
- 17 -
10. ÚDAJE O ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH
SOUTĚŽE
• Soutěž ve sběru kaštanů
• Soutěž ve sběru použitých monočlánků
• Rodinná soutěž „BROUČCI“
• Výtvarná soutěž „Krásné je žít“
• Výtvarná soutěž“Malujeme s Petrou“
AKTIVITY VOLNÉHO ČASU
• Drakiáda
• „Tvoříme s tátou“
• Podzimní čarování
• Adventní zpívání
• Besídka ke Svátku maminek
• „Dětská pouť“
• Nocování „Vodníci“
• rozloučení s předškoláky se stužkováním
• Uspávání broučků
DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
• Vystoupení ve firmě FANS
• hry rodičů s dětmi
• loutkové představení 1.9.
• výtvarná vernisáž
• divadlo 19.9.
• soutěžní odpoledne pro Plastii
• besídka“S čerty nejsou žerty“
• divadlo 24.11.
• návštěva okresní knihovny a dopravního hř.
• besídka“Vánoční zvonění“
• divadlo 12.1.
• výstava krojovaných panenek
• Betlém Hlinsko
• Výstava betlémů
• Karneval v MŠ
• Divadlo 23.2.
• Rej čarodějnic
• Přišlo jaro do vsi(vyhánění Morany)
• Divadlo 4.4.
• Beseda s dopr.policisty
• Divadlo 5.6.
• Polodenní výlet Dinopark
• Návštěva policejních psovodů
36 dětí
41 dětí
33 rodin
3 oddělení
3 oddělení
5 pedagogů
5
5
5
5
33 rodin
27 rodin
15 rodin
14 dětí
55 dětí
35 rodin
14 dětí
15 dětí
26 rodin
5
5
5
5 + 4 provozní
5
6+4 provozní
5
5
5
15 dětí
3
5
44 dětí
48 dětí
5
46 dětí
45 dětí
45 dětí
39 dětí
42 dětí
39 dětí
23 dětí
28 dětí
42 dětí
53 dětí
50 dětí
33 dětí
44 dětí
51 dětí
43 dětí
44 dětí
37 dětí
5
5
5
2
5
5
5
4
5
5 + 4 provozní
5
- 18 -
11.ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI
ČŠI.
Ve školním roce 2006-2007 nebyla v MŠ Nové Veselí vykonána kontrola

Podobné dokumenty