Kliknutím zobrazíte katalog

Komentáře

Transkript

Kliknutím zobrazíte katalog
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 1
Fyziologick˘ projekt Chicco
PrÛvodce o‰etfiováním a sáním novorozencÛ.
tam, kde je dítû
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 2
OBSAH
Chicco Nursery Centre je italské v˘zkumné centrum se sídlem v Milánû;
mezi jeho hlavní úkoly patfií v˘voj produktÛ, které by byly ideální pro
novorozence. Základem tohoto v˘voje je nepfietrÏitá inovace techniky
a produktÛ za spolupráce s pediatry, porodníky a odborníky v ortodoncii
(studium a léãení nepravidelnosti chrupu), která vede k v˘robû kvalitních
a spolehliv˘ch v˘robkÛ. V˘robkÛ, které plnû uspokojí potfieby va‰eho
novorozeneãka i vás.
ZRODILA SE NOVÁ FORMA PÉâE O DÍTù
Kojení je nejlep‰í cesta, jak nakrmit va‰e dítû. Matefiské mléko obsahuje
speciální v˘Ïivné látky potfiebné pro zdrav˘ v˘voj kojeneãka. Pfiesto
pfiese v‰echno jsou nûkteré maminky nuceny krmit své maliãké z lahve.
Chicco se sv˘mi dlouholet˘mi zku‰enostmi v oblasti péãe o ditû si dalo
za cíl vyvinout takovou láhev, která by co nejvíce napodobovala kojení.
UÏitím studie fyziologie novorozencÛ jako poãátku, studovali jsme spolu
se zdravotními specialisty, nemocnicemi a klinikami kojence pfii krmení
z lahve a pfii krmení z matãina prsu za úãelem dosaÏení dÛleÏitého
srovnání.
Na základû tûchto studií vznikl Fyziologick˘ Projekt Chicco. Tento projekt
byl postaven na hloubkovém vyhodnocení fyziologick˘ch funkcích dítûte
pfii sání. Toto vyhodnocení vedlo k v˘voji nové kolekce produktÛ,
vytvofien˘ch speciálnû pro novorozence. Tyto produkty charakterizuje
vysoká inovace, která je v˘sledkem technologie a specializace
spoleãnosti Chicco.
Fyziologick˘ projekt Chicco: kolekce produktÛ vyvinut˘ch pro novorozence od narození do 4 mûsícÛ, je zaloÏena na kvalitû, zku‰enostech,
znalostech a oddanosti, kterou znaãka Chicco zachovává a nabízí po
dobu více jak 50-ti let v‰em rodiãÛm.
SÁNÍ: P¤IROZEN¯, ZÁKLADNÍ INSTINKT
3
KOJENÍ
5
MATE¤SKÉ MLÉKO
5
KOJENÍ V âISTOTù A KLIDU
8
PROBLÉMY P¤I KOJENÍ
1 3
POT¤EBY P¤I KOJENÍ
1 6
UMùLÁ V¯ÎIVA
1 9
FYZIOLOGICKÁ LÁHEV
2 3
FYZIOLOGICK¯ DUDLÍK
2 5
POT¤EBA SÁT
FYZIOLOGICKÉ ·IDÍTKO VE TVARU SLZY
2 7
3 0
2
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 4
Sání
je pfiirozen˘ a základní instinkt
Va‰e dûÈátko má pfiirozenou schopnost sát uÏ od narození. Vedené
instinktem bude hledat prsní bradavku, utû‰í je teplo va‰eho tûla, vÛnû
va‰í kÛÏe a tlukot va‰eho srdce. Sání je primární akt; novorozenû má
intenzivní touhu sát pro uspokojení instinktu pfieÏít a pro uspokojení
potfieby v˘Ïivy.
Novorozenû je nejvíce pfiipraveno sát v okamÏicích následujících ihned
po porodu a v dal‰ích nejménû 12 hodinách. Proto témûfi v‰echna
porodnická oddûlení Ïádají maminky, aby svá dûÈátka pfiiloÏily
k prsÛm ihned po jejich narození, obãas dokonce je‰tû pfied pfiestfiiÏením pupeãní ‰ÀÛry. âasné sání je také dÛleÏité ke stimulaci
vytváfiení oxytocinu, hormonu, kter˘ pomáhá vylouãení placenty
a dûloÏním stahÛm. Tento efekt pokraãuje dal‰í dny po porodu.
Uchopení prsu a sání nejenom uspokojuje novorozencovu
základní fyziologickou potfiebu, ale, coÏ je dokonce je‰tû dÛleÏitûj‰í, dovoluje mu utváfiet vztah k matce, je to zku‰enost, která
nabízí bohatství citÛ a dotekÛ, akustick˘ch, chuÈov˘ch a ãichov˘ch vjemÛ. Naplnûní této potfieby zanechává jak matku, tak
dítû, s pocitem hlubokého uspokojení a poklidu.
Studie novorozenecké psychologie uvádí, Ïe první citové záÏitky
dítûte jsou spojeny právû s tûmito vjemov˘mi zku‰enostmi. Podle
známého dûtského psychoterapeuta Johna Bolwbyho je citová
komunikace mezi matkou a dítûtem bûhem kojení základem pro rytmus
utváfien˘ dítûtem, tedy pro stfiídavé sání s odmlkami. Tyto odmlky patrnû
vyvolávají reakci na stranû matky, která v tûchto okamÏicích své dûÈátko
instinktivnû houpe.
KaÏdé novorozenû, aÈ je to on ãi ona, má svÛj rytmus: brzy se nauãíte
rozpoznávat signály va‰eho dûÈátka a reagovat na nû s dÛvûrou na jeho
potfieby.
3
4
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 6
Kojení
Prvotním zájmem kaÏdé matky je nakrmit své dítû. Kojení je originální a nejpfiirozenûj‰í cesta, jak tohoto dosáhnout: National Research
Council statistics nám fiíká, Ïe 80% ze v‰ech zdrav˘ch dono‰en˘ch novorozencÛ je nyní Ïiveno z matãin˘ch prsÛ.
Zjistíte, Ïe kojení je kaÏdodenní zku‰eností ve vytváfiení atmosféry
poklidné spolupráce s va‰ím dûÈátkem, bez starosti a s láskou.
Matefiské mléko
Je to velice zvlá‰tní druh mléka perfektnû pfiizpÛsoben˘ potfiebám vyrÛstajícího dítûte, je oproti ostatním formám mléka mnohem lépe stravitelné, protoÏe obsahuje ménû kazeínu (s˘roviny). Matefiské mléko nabízí
velké mnoÏství speciálních proteinÛ (jako lactoferrin, immunoglobulin,
lisozim), které chrání proti patogenÛm, které zpÛsobují onemocnûní.
Nesãetn˘ pfiínos matefiského mléka je ve sníÏené pravdûpodobnosti vzniku infekcí, alergií a diabetu a 2 - 4 krát niωím riziku obezity. Pro matku
je prospû‰né sníÏení rizika rakoviny prsu a také eventuelnû rakoviny
dûlohy.
Americk˘ odborník na v˘Ïivu Yoyee Nettleton z Chicago University prokázal, Ïe matefiské mléko je bohaté na mastnou kyselinu Omega 3,
látku, která brání cholesterolu, aby se vázal na stûny tepen a Ïil.
Ke zv˘‰ení mnoÏství Omega 3 ve va‰em matefiském mléce zvy‰te
v posledních mûsících tûhotenství konzumaci ryb jako jsou sardinky,
tuÀák a makrely.
5
6
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 8
Matefiské mléko po porodu. Va‰e mléko se zaãne vytváfiet v okamÏiku, kdy klesne hladina oestrogenÛ a progesteronu ve va‰í krvi. Obyãejnû to nastane nûkolik dní po porodu. Mezitím pouze ãekejte a pfiikládejte dûÈátko k prsu, kdykoliv chce. Sání totiÏ stimuluje tvorbu mléka: ãím
více va‰e dítû saje, tím více, vydatnûji a lépe bude va‰e mléko schopno
uti‰it jeho hlad.
Jakmile se mléko objeví, ãasto dítûti nabízejte prs. PouÏívejte teplé, vlhké
obklady, abyste va‰im prsÛm ulevila nebo si dejte horkou sprchu, ve
které si je budete jemnû masírovat. Aby byly va‰e bradavky zdravé, je
velice dÛleÏité drÏet pfii kojení dítû ve správné poloze a ujistit se, Ïe dítû
drÏí bradavku správnû a efektivnû saje.
Mlezivo, to jest mléko, které pfiichází po porodu, je hustá, naÏloutlá tekutina bohatá na albumin, minerální soli a protilátky, které nabízí speciální ochranu pro vnitfiní vyluãovací Ïlázy novorozenûte. Kromû toho je
mlezivo mírné projímadlo, které dítûti pomáhá vylouãit obsah jeho stfiev.
Mlezivo se postupnû pfiemûÀuje na pfiechodné mléko, které pfietrvává do
zhruba desátého dne po porodu, poté se mûní na zralé matefiské mléko.
Buìte bez obav a nic neuspûchejte, pokud cítíte, Ïe v prvních dnech po
porodu nemáte dostatek mléka. âasem poznáte, Ïe vám va‰e dûÈátko
naznaãí, kolik mléka potfiebuje.
Kojení v ãistotû a klidu
Peãujte o své prsy. Abyste byla pfiipravena kojit, musíte se dobfie starat o své prsy a vhodnû se stravovat.
Je dÛleÏité své bradavky jemnû ãistit a dÛkladnû je osu‰ovat pfied a po
kaÏdém kojení. Doporuãuje se zmûkãovat je vhodn˘mi pfiípravky.
Tato malá upozornûní mohou pomoci k prevenci ragád: bolestiv˘ch
prasklinek v kÛÏi prsní bradavky a prsního dvorce.
Strava. Kojení je únavné jak fyziologicky, tak psychologicky, pfiichází ihned po stresu tûhotenství. Je velice dÛleÏité dodrÏovat dvû základní
pravidla:
• konzumujte dostateãné mnoÏství kalorií (okolo 600 kalorií navíc za den)
• co nejvíce odpoãívejte
Je nezbytné jíst bûhem kojení zdraví prospû‰né, v˘Ïivné jídlo: ãerstvé
ovoce a zeleninu (jako je mrkev, fenykl, apod.), kroupovou polévku,
ãoãkovou polévku, jogurt - v‰echny tyto potraviny jsou obyãejnû doporuãovány tûhotn˘m Ïenám. Aãkoliv, pamatujte si, Ïe nûkteré druhy zeleniny, jako napfi. zelí, kapusta, ãesnek, chfiest a cibule mohou zmûnit chuÈ
va‰eho mléka.
Matefiské mléko je z 90% tvofieno vodou: pro doplnûní ztrát tekutin je
nutné hodnû pít pfii jídle a pokaÏdé, kdyÏ kojíte. Vበdoktor vám mÛÏe
navrhnout, abyste uÏívala Ïelezo, kalcium a vitamínové doplÀky.
7
8
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 10
Jak pfiiloÏit dítû k prsu? PomÛÏe vበpfiirozen˘ instinkt, ale to, jak
pfiiloÏit dítû k prsu, potfiebujete vûdût je‰tû pfied tím, neÏ zaãnete kojit.
MÛÏete fiíci, Ïe va‰e dítû nebylo k prsu pfiiloÏeno správnû, pokud:
• se brada dítûte nedot˘ká va‰eho prsu,
• nejsou ústa dítûte ‰iroce otevfiena,
• je spodní ret dítûte vpáãen dovnitfi,
• jsou tváfiiãky dítûte vpadlé a vytváfiejí dolíky, kdyÏ dítû saje,
• mÛÏete vidût, jak je prsní dvorec volnûj‰í pod ústy dítûte neÏ nad nimi.
MÛÏete fiíci, Ïe va‰e dítû uchopilo prs správnû, pokud:
• se brada dítûte dot˘ká prsu,
• jsou ústa dítûte ‰iroce otevfiena,
• je spodní ret dítûte otoãen ven,
• jsou tváfiiãky dítûte zaoblené a nevyduté,
• mÛÏete vidût, jak je prsní dvorec volnûj‰í nad ústy dítûte neÏ pod nimi.
PfiiloÏte dítû k prsu tak, aby jeho hlaviãku podepíralo va‰e pfiedloktí,
v poloze, která je pro vás oba pohodlná. Potom se jednodu‰e dotknûte
bradavkou rtÛ dítûte a jeho pusinka se otevfie.
JestliÏe dítû správnû saje, budete cítit, jak jeho jazyk tlaãí na bradavku
a uvidíte, jak se jeho ou‰ka, spánky a ãelisti rytmicky pohybují.
Zatímco jsou nûkterá novorozeÀata spokojena pfii kojení kaÏdou ãtvrtou
hodinu, vût‰ina z nich chce pít mnohem ãastûji. Îádné studie ãi vûdecké
v˘zkumy nena‰ly dÛvod k vytvofiení univerzálního programu kojení.
Miminka se dobfie adaptují a rostou, pokud mají nablízko své maminky,
Ïijí v ãistém a poklidném domácím prostfiedí a jsou si vûdoma toho, Ïe
jejich maminky mají pfiirozenou, reflexní schopnost o nû peãovat.
Pokuste se najít klidné a tiché místo s pohodln˘m kfieslem s dobrou opûrou
pro va‰e paÏe, abyste mohla v dobû kojení své dûÈátko pohodlnû drÏet.
Mûjte pfii ruce nûjak˘ nápoj, abyste, jakmile máte ÏízeÀ a chcete se
napít, nemusela dítû odejmout od prsu.
9
A
B
C
D
A
Sednûte si rovnû do pohodlné polohy a drÏte dítû na klínû, v úrovni s va‰ím prsem.
B
PoloÏte si hlaviãku dítûte na pfiedloktí, druhou rukou ji jemnû otoãte k prsu.
C
Dot˘kejte se bradavkou rtÛ dítûte. Ujistûte se, Ïe dítû uchopilo bradavku správnû, rty a jazykem.
D
Bradavka musí b˘t uvnitfi pusinky dítûte dobfie umístûna. Mûla byste ucítit jeho jazyk a vidût, jak
se ou‰ka, spánky a ãelisti pfii sání pohybují.
Jak dlouho bych mûla kojit? Va‰e dûÈátko mÛÏete krmit v˘hradnû
matefisk˘m mlékem do sedmého mûsíce vûku. Velice ãasto dá dítû
mamince do sv˘ch prvních narozenin samo vûdût, kdy je ãas pfiidat do
stravy jiné jídlo. V kaÏdém pfiípadû, kojení do prvních narozenin va‰eho drobeãka pfiiná‰í jen a jen uÏitek jak vám tak va‰emu kojeneãkovi.
Samozfiejmû, vzdát se takov˘ch jedineãn˘ch spoleãn˘ch okamÏikÛ mÛÏe
pro vás oba b˘t tím sloÏitûj‰í, ãím déle kojíte! Pfiirozenû, kdyÏ je ãas pfiestat s kojením, omezené sání dítûte bude patrnû staãit ke sníÏení a zastavení tvorby mléka.
Pokud plánujete vrátit se zpût do zamûstnání nûkolik mûsícÛ po porodu
dítûte, mÛÏete pouÏít prsní odsávaãku k odstfiiku mléka; mléko uskladnûte v chladniãce, takÏe dítû mÛÏe pít va‰e mléko, i kdyÏ mu nejste nablízku.
1 0
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 12
Kdy mohu fiíci, Ïe moje dûÈátko správnû roste? Jak mnoho má
dûÈátko vyrÛst? Kolik mléka by moje dítû mûlo bûhem kojení vypít? To
jsou otázky, pfied které jsou maminky postaveny, jakmile opustí nemocnici.
Mûla byste si uvûdomit, Ïe jakmile okamÏitû zaãnete s kojením a budete dítû krmit podle jeho potfieby, jeho váha zaãne tfii nebo ãtyfii dny po
porodu rÛst a sedmého dne Ïivota nebo nanejv˘‰ bûhem dvou t˘dnÛ
bude mít zpût svoji porodní váhu.
Dítû by mûlo b˘t ãasto váÏeno, a to dokud se vytváfií va‰e matefiské
mléko nebo pokud máte pochybnosti o tom, zda máte matefiského mléka
dostatek. Pokud to doporuãuje vበpediatr, mÛÏete dítû váÏit také po kaÏdém kojení.
Poté bude staãit váÏit je jednou t˘dnû k udrÏení záznamu o rÛstu, kter˘
bude v rozsahu 130 aÏ 300 g, se znaãn˘mi rozdíly od dítûte k dítûti.
Mimoto, dûti konzumují pfii kaÏdém kojení odli‰né mnoÏství mléka, pfiirozenû konzumují mnoÏství, které potfiebují.
Jakmile se zaãne vytváfiet va‰e matefiské mléko, krmíte dítû podle jeho
potfieby, mÛÏete plnû dÛvûfiovat tomu, Ïe va‰e dûÈátko dostává dostateãné mnoÏství mléka a tekutin, pokud má po kaÏdém kojení mokrou nebo
u‰pinûnou plenku a tváfií se klidnû a spokojenû.
1 1
1 2
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 14
Problémy pfii kojení
Kolika. Kolika trápí novorozence ãasto, zneklidÀuje je a nutí k pláãi.
Kolika obyãejnû vzniká ve dvou nebo tfiech t˘dnech po narození a trvá do
tfietího mûsíce Ïivota. DûÈátko pláãe bez zjevného dÛvodu, nejãastûji
k veãeru, zdá se b˘t neutû‰itelné, s nohama zvednut˘ma k hrudníãku,
zaãíná b˘t strnulé. KdyÏ dûÈátko pohoupáte, pláã mÛÏe pfiestat, pfiinejmen‰ím doãasnû. Kolika je vût‰inou v˘sledkem nevyspûlého zaÏívání
a pouze zfiídka vypl˘vá z nesná‰enlivosti mléãného proteinu nebo laktózy v kravském mléce, cukru, kter˘ je obsaÏen
také v matefiském mléce.
S rÛstem dûtí si v tomto pfiípadû nedûlejte starosti: i koliková dûÈátka navzdory v‰emu pláãi
pokraãují v pfiib˘vání na váze.
K ulehãení bolesti bûhem koliky zpÛsobené
plynem poloÏte dítû na své pfiedloktí, bfií‰kem
dolÛ, a bfií‰ko jemnû masírujte.
Vyãerpání a deprese. Mnoho maminek se cítí b˘t ve dnech po porodu deprimováno. Nebojte se: je to normální. Pokuste se odpoãívat jak
jen to jde, více si tak uÏijete va‰e dûÈátko a budete schopna vybudovat
hluboké, vyrovnané pfiátelství uÏ od zaãátku.
Vpáãené bradavky. Ploché nebo vpáãené bradavky mohou uãinit
kojení sloÏitûj‰ím. Pokud máte tento problém, uchopte bradavku mezi
vበpalec a ukazováãek, jemnû ji potahujte, potom ji uchopte u kofiene
a stimulujte jak horizontálnû, tak vertikálnû.
Rozhodnû se pokou‰ejte pfiikládat dûÈátko k prsu: jeho sání ãasto bradavku zvût‰í. Vyzkou‰ejte chrániã bradavky nebo své prsy masírujte. Pokud
Vám bude pfiipadat, Ïe kojit va‰e dítû je nemoÏné, poraìte se se sv˘m
lékafiem.
1 3
Bolavé bradavky. âasté kojení, zejména v prvních nûkolika t˘dnech
po porodu, mÛÏe zpÛsobit, Ïe va‰e bradavky budou citlivé a bolestivé.
Dobfie se o nû starejte; bradavky bûhem koupání pfiíli‰ silnû netfiete, opatrnû je osu‰ujte.
Pokud mÛÏete, nechte va‰e prsy asi na deset minut odhalené nebo stejnû
tak uãiÀte po kojení. V pfiípadû, Ïe z nich vytéká hojnû mléka, pouÏijte
prsní tampóny. âasto je vymûÀujte k udrÏení perfektnû such˘ch bradavek.
1 4
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 16
Ragády. Jsou to prasklinky v kÛÏi okolo bradavky a aeroly (prsního
dvorce), které mohou b˘t velmi bolestivé. Jsou zpÛsobeny jemností kÛÏe
a drÏením dítûte v nesprávné poloze pfii kojení.
Pokud se vám ragády objeví, poÏádejte ihned o radu svého lékafie:
k jejich vyléãení ãasto postaãí kojit dítû ve správné poloze.
Pfieplnûné prsy. Va‰e prsy by se mûly po kojení vÏdy cítit mûkce.
Ale vÏdy tomu tak není, protoÏe prsy jsou obãas pfieplnûné, takÏe se
jejich bradavka zplo‰tí a dítû ji nemÛÏe fiádnû uchopit a vyprázdnit prs.
Pokud by se toto mûlo stát, mléãné kanálky se mohou ucpat s následn˘m
pfieplnûním prsÛ, které jsou bolestivé, nafouklé a ãervené a vy se mÛÏete cítit ‰patnû nebo i dostat teplotu.
Abyste pfieplnûn˘m prsÛm ulevila, pfiikládejte na nû pfied kojením horké obklady a manuálnû nebo pouÏitím odsávaãky odstfiikujte trochu mléka, takÏe
prs je potom pro dítû dostateãnû mûkk˘, mÛÏe jej lehce uchopit a fiádnû pít.
Zánût prsní Ïlázy neboli mastitida. Mléko, které není vylouãeno
z prsÛ, mÛÏe zpÛsobit zánût prsní Ïlázy, tj. zápal mléãn˘ch Ïláz, kter˘
na sebe bere podobu horeãky, zimnice, vyãerpání, hodnû nafoukl˘ch
prsÛ a, v nûkter˘ch pfiípadech, zápalu Ïil v podpaÏí. Zánût prsní Ïlázy
vÏdy vyÏaduje lékafiskou péãi.
Nedostatek mléka. Nebuìte odrazena, jestliÏe pro va‰e dûÈátko
netvofiíte dostatek mléka: pfiikládejte dítû k prsu dál podle jeho potfieby.
Tajemstvím zv˘‰ení tvorby mléka je dostateãnû pít, mít ve stravû hodnû
zeleniny, odpoãívat, kdykoliv je to moÏné. Nedostatek mléka je ãasto
v˘sledkem stresu a únavy.
Pokud, navzdory v‰emu úsilí, stále nemáte dostatek mléka, mÛÏete podávat va‰emu dûÈátku náhradní umûlou v˘Ïivu z dûtské lahve.
1 5
Potfieby pfii kojení
EXTRA JEMNÉ TAMPÓNY DO PODPRSENKY
POUÎÍVANÉ P¤I KOJENÍ, kód: 64948
Tyto jednorázové tampóny jsou vyrobeny z netkané
látky, která je jemná k pokoÏce. Anatomick˘
tvar s extra savou pfiírodní buniãitou
vrstvou a prody‰n˘m kosmetick˘m
papírem k udrÏení such˘ch bradavek a dvorcÛ zabraÀuje pronikání vlhkosti z mléka, které vytéká
ven mezi jednotliv˘m kojením,
a zpÛsobuje podráÏdûní.
CHRÁNIâ PRSNÍCH BRADAVEK,
kód: 64460
PouÏijte je na podráÏdûné nebo bolestivé
bradavky k prevenci podráÏdûní, které je
zpÛsobeno kontaktem s dûtsk˘mi rty a gumou.
K dispozici jsou chrániãe vyrobené ze
silikonu, které se pfiizpÛsobují tvaru
prsu. Mohou b˘t také pouÏity
na ploché bradavky, aby
se dûÈátkÛm lépe pilo.
PRELAT UBROUSKY S PLEËOV¯M MLÉKEM,
balení 20 ks, kód: 68811
Tyto Prelat prsní ubrousky pouÏívejte
pfied a po kojení. Obsahují p‰eniãn˘ protein a mléko a jsou vhodné k pfiímému pouÏití pro zmûkãení a zklidnûní pokoÏky.
1 6
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 18
Kontrolní sací ventilek vám
umoÏÀuje urãit si intenzitu sání.
Potfieby pfii kojení
REGULOVATELNÁ PRSNÍ ODSÁVAâKA. Va‰e dítû pije v cyklech,
které nejsou pravidelné, ale mohou mûnit svoji intenzitu v prÛbûhu
jednotliv˘ch kojení. Z toho dÛvodu má nová prsní odsávaãka Chicco
exkluzivní ventilek pro kontrolu intenzity sání a dává vám moÏnost
vybrat úroveÀ odsání, která nejlépe vyhovuje fyziologii va‰eho prsu.
Nádobka má jemnou latexovou vloÏku k zaji‰tûní bezvadné pohodlné pfiilnavosti k prsu a k zaji‰tûní efektivnûj‰ího sání. Pro maximální
hygienu mléko protéká pfiímo do kojenecké lahve, která je vybavena
fyziologick˘m dudlíkem.
FYZIOLOGICK¯ dudlík:
speciálnû ‰irok˘ tvar s pruÏn˘m
profilem ke zv˘‰ení pfiírodní elasticity gumy a k tomu, aby bylo
sání pfiirozené, jak jen to je
moÏné.
Odsávaãka na matefiské mléko ONE HAND
kód: 69243
Tuto regulovatelnou prsní odsávaãku mÛÏete
ovládat jednou rukou, zatímco druhou vበprs
podepíráte a masírujete ke stimulaci a podpofie
toku mléka.
1 7
Mûkké silikonové pouzdro pro
zlep‰ení pfiilnavosti k prsu.
Ergonomické
drÏátko dovoluje
odstfiíkat va‰e
mléko bez
námahy.
Prsní odsávaãka pfiichází
s nerozbitnou, lehkou, fyziologickou kojeneckou lahví
s objemem 150 ml.
1 8
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 20
Umûlá v˘Ïiva
Pokud kojení nestaãí potfiebám va‰eho dûÈátka, budete je muset krmit
z lahve. Mnoho maminek je nejdfiíve zklamáno, kdyÏ se dozví, Ïe budou
muset pfiistoupit k umûlé v˘Ïivû, ale brzy si uvûdomí, Ïe podstatou jejich
starosti je, jak peãovat o své dûti v perfektní ãistotû. Krmení kojeneckou
lahví je potom chápáno jako zpÛsob, jak se nauãit znát a milovat své
miminko a ãas krmení je dobou mazlení a dÛvûrností.
Hlavní v˘hodou krmení z lahve je to, Ïe se o nû mÛÏe postarat také tatínek, vychutná si tuto velmi milou zku‰enost a pozná své dítû skrze tento
jedineãn˘ kontakt.
Mûla byste si b˘t vûdoma toho, Ïe novorozenec na základû vztahu
s rodiãi formuje svoji psychologickou soustavu a zaãíná uspofiádávat své
zku‰enosti.
Je pro nû nezbytné, aby bylo vystaveno va‰im reakcím a zaãalo rozumût
tomu, jak reagujete na pláã, hlas a vyjádfiení radosti a spokojenosti.
Novorozenec není nikdy pasivním jedincem, má znaãnû velké
schopnosti, které nejsou pro pozorovatele patrné.
Z toho dÛvodu je dobré vûdût, Ïe i kdyÏ je dûÈátko krmeno
z lahve, je si vûdomo tepla rodiãovské pfiítomnosti a pfiijímá spoustu nûÏné milující péãe.
Aby si dítû mohlo vychutnat teplo va‰eho tûla, mÛÏete je pfiíleÏitostnû krmit z lahve a mít pfiitom odkryté prsy, pfiispûjete tak ke spokojenosti vás obou. Pamatujte si, Ïe va‰e dítû má z krmení skuteãnû
poÏitek, a Ïe je to pro nû velice podstatn˘ okamÏik, lahodící nejenom
jeho vyÏivovacím potfiebám, ale stejnû tak jeho potfiebû lásky a objetí.
1 9
2 0
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 22
Dûtská v˘Ïiva. Pokud nemÛÏete va‰e dítû kojit, budete muset pravdûpodobnû pouÏít místo matefiského mléka dûtskou v˘Ïivu. Dûtská v˘Ïiva je nejlep‰í náhradou matefiského mléka v prvním roce Ïivota, je vyrábûna tak, aby mu byla, jak jen to je moÏné, podobná.
V˘bûr lahve. Je samozfiejmû velmi dÛleÏité vybrat lahve a dudlíky,
které krmení co nejvíce pfiipodobní kojení. Dudlík by mûl b˘t pfiednostnû
vyroben z gumy, pfiírodního materiálu, kter˘ dítûti dovolí vnímat teplotu
mléka a je mûkk˘ a pruÏn˘, podobnû jako va‰e bradavka.
Tato podobnost je dokonce dÛleÏitûj‰í, pokud souãasnû kojíte, proto, aby
se dítû nemuselo sloÏitû adaptovat na alternativu prsu a lahve.
Jak krmit z lahve. Jako pfii kojení je dobré pohodlnû sedût, drÏet dítû
v polosedû s jeho hlavou opfienou o va‰e pfiedloktí, nikdy naklonûnou
dozadu. Ujistûte se, Ïe je dudlík naplnûn mlékem, abyste dítû ochránila
pfied polykáním vzduchu.
Rozvrh krmení a jeho ãetnost. Dûtská v˘Ïiva zabere z hlediska trávení oproti matefiskému mléku více ãasu: okolo tfií hodin ve srovnání
s hodinou a pÛl. Dûti mohou b˘t z tohoto dÛvodu krmeny podle rozvrhu.
Jak pfiipravit kojeneckou láhev. Pfiípravû kojeneck˘ch lahví je tfieba
z hlediska zaji‰tûní perfektní hygieny vûnovat ãas a péãi. V prvních mûsících Ïivota va‰e dûÈátko nemá vytvofienu dostateãnou ochranu proti
infekci, a zatímco je vût‰ina bakterií ne‰kodn˘ch, dûti krmené z lahve
mají men‰í imunitu proti choroboplodn˘m zárodkÛm a pfiípadná gastroenteritida (akutní zánût Ïaludeãní a stfievní sliznice) je bûÏn˘m dÛvodem
hospitalizace.
VÏdy si pamatujte, Ïe choroboplodn˘m zárodkÛm se dafií v mléce, které
má pokojovou teplotu, a Ïe je dÛleÏitá velká péãe bûhem zacházení
nejen s mlékem samotn˘m, ale se v‰ím, co bûhem krmení pouÏíváte. Existují dvû etapy pfiípravy jídla pro dítû v prvních mûsících Ïivota:
• sterilizace lahve, dudlíkÛ, víãek a jin˘ch pfiedmûtÛ pouÏívan˘ch na
odmûfiení, míchání nebo uskladnûní mléka
• pfiíprava mléka - neÏ s ní zaãnete, je dÛleÏité si um˘t ruce.
Pfiipravte jídlo nûjak˘ ãas pfied plánovanou dobou krmení a zahfiejte je
v ohfiívaãi lahví. Láhev po krmení vyprazdnûte vylitím zb˘vajícího mléka
a naplÀte ji vodou k zabránûní vzniku usazenin. Nakonec láhev dobfie
umyjte ‰tûtkou na ãi‰tûní lahví a sterilizujte ji.
A
B
C
D
Men‰í zaÏívací poruchy. Dûti krmené umûle více trpí fyziologick˘mi
poruchami, jako napfi. blinkáním nebo dávením se, kolikou, zácpou
nebo prÛjmem. U tûchto dûtí je ãastûj‰í i ‰kytavka, která ale není dÛvodem ke znepokojení: poleví sama od sebe.
Pokud va‰e dítû ochotnû vypije témûfi vÏdy v‰echno mléko z lahve, správnû pfiibírá na váze a normálnû se vyprazdÀuje (v˘kaly dûtí krmen˘ch
v˘Ïivou mají tendenci b˘t dosti tuhé, svûtle Ïluté a hrub‰í konzistence),
má narÛÏovûlou barvu pleti a je ãilé, mÛÏete si b˘t jistá, Ïe se mu dafií
dobfie. Svého lékafie kontaktujte v pfiípadû, Ïe prÛjem trvá, protoÏe malé
dûti jsou snadno dehydrovatelné.
2 1
A
Láhev dobfie umyjte ‰tûtkou na ãi‰tûní lahví.
B
Stejnû tak umyjte dudlík, a to k odstranûní v‰ech mléãn˘ch usazenin.
C
V‰e dezinfikujte sterilizátorem.
D
Jakmile jste mléko pfiipravila, udrÏujte je ohfiívaãem lahví ve správné teplotû.
2 2
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 24
FYZIOLOGICKÁ LÁHEV POLYKARBONÁT,
Angled 250 cc, kauãukov˘ dudlík, kód: 69002
Je to po kojení nejpfiirozenûj‰í fie‰ení, jak nakrmit dítû. Fyziologick˘
dudlík, 30° úhel a nov˘ antikolikov˘ systém Chicco, aby bylo krmení tak jednoduché, jako kojení.
Pojistn˘ ventilek proti odkapávání pfii manipulaci s lahví.
FYZIOLOGICK¯ dudlík (klinicky testován): speciálnû ‰irok˘
tvar zvy‰ující pfiírodní pruÏnost
gumy pro pfiirozenûj‰í sání.
30° úhel: ponechte si dítû ve
správné poloze a ujistûte se, Ïe se
do dudlíku, dokud dítû neskonãilo
s pitím, nedostal Ïádn˘ vzduch.
Polykarbonátová nádoba:
nerozbitná, lehká, hygienická,
sterilizovatelná.
Od‰roubovateln˘ podstavec
pro jednoduché, dÛkladné ãi‰tûní.
·iroké hrdlo pro
jednoduché plnûní.
Hygienická destiãka
pro pfiepravu lahve bez
odkapávání.
2 3
Fyziologická láhev
polykarb. Angled
Kauãuk. dudlík
s 1 dírkou.
0-4 m
250 ml
kód: 69002
Fyziologická láhev polykarb.
Kauãuk. dudlík 3 dírky.
4+ m, 250 ml
kód: 69004
150 ml
kód: 69003
Ergonomick˘ Ïlábek pro
pohodlné uchopení.
Protikolikov˘ ventilek:
kontroluje pfiívod vzduchu
a nahrazuje pfiebyteãn˘ vzduch
mlékem, které odchází z lahve,
a také zaji‰Èuje pravideln˘
tok mléka.
2 4
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 26
kód: 69049
FYZIOLOGICK¯ DUDLÍK KAUâUKOV¯
Dudlík, kter˘ se chová jako va‰e prsní bradavka.
·irok˘, jemn˘ a elastick˘, aby správnû reagoval na rytmus sání
va‰eho dûÈátka.
Dudlík kauãuk. mini dírka, 0-4 m, kód: 69009
Dudlík kauãuk. velká dírka, 0-4 m, kód: 69049
Dudlík kauãuk. regulovateln˘, 4+ m, kód: 69012
Kryt a dudlík kauãuk. mini dírka, 0-4 m, kód: 69047
kód: 69009
kód: 69047
kód: 69012
Rozmûry velmi podobn˘ matefiské bradavce.
Ventilek proti ‰kytání kontroluje
pfiívod vzduchu a nahrazuje pfiebyteãn˘ vzduch mlékem, které odchází
z lahve, a také zaji‰Èuje pravideln˘
tok mléka.
Vroubkování profilu
zvy‰uje pfiírodní pruÏnost
gumy a simuluje prodluÏování bradavky matefiského
prsu.
VZDUCH
MLÉKO
2 5
Fyziologick˘ tvar: velmi
podobn˘ tomu, jak˘ má
prsní bradavka matky,
nabízí tu nejlep‰í oporu pro
dûtské rty.
2 6
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 28
Potfieba sát
Dûti cítí potfiebu sát uÏ v dûloze. Sání je velice dÛleÏitá ãást jejich psycho-fyzického v˘voje. Je to pfiirozen˘ instinkt, kter˘ se postará o novorozencovo pohodlí, klid a vyrovnanost, reprezentuje jednu z prvních pfiíleÏitostí pro nervosvalové uãení.
Není to ãirou náhodou, Ïe jakmile se dûti nauãí brát vûci do ruky, dávají si je do úst, aby je prozkoumaly.
Jako v‰ichni novorozenci má i va‰e dítû z kojení velké potû‰ení. Kojení mu dává nejen v˘Ïivu, ale také útûchu a úlevu
od nudy a pocitu osamûlosti... Zku‰enost vás nauãí pojmenovat rozdíly a porozumût, zda dítû pije z hladu nebo pro
ryzí potû‰ení.
·idítko mÛÏe uti‰it dûtskou potfiebu pít, poskytuje pfiechodnou náhradu za vበprs, utû‰í plaãící dítû nebo dítûti pomÛÏe usnout.
Nemûlo by ale b˘t v ústech dítûte 24 hodin dennû!
Ideální ‰idítko má b˘t mûkké, jemné a ploché, aby pfiimûlo dítû
otevfiít ústa co nejménû a aby zabralo co nejménû prostoru mezi jazykem a patrem a nebránilo tak rÛstu v ústní dutinû. ZároveÀ by mûlo b˘t
v kontaktu s dosti velkou plochou.
2 7
2 8
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 30
Jak pouÏívat ‰idítko. Pokuste se kontrolovat vyuÏití ‰idítka, a to
z dÛvodu, aby na nûm va‰e dítû nebylo pfiíli‰ závislé. Oral Prevention
Centre operující ve spolupráci s WHO (Svûtovou zdravotnickou organizací) v San Paolo Hospital University of Milan doporuãuje, abyste nenamáãela ‰idítko do sladk˘ch látek jako med, cukr nebo dÏem, a to k prevenci ãasn˘ch zubních kazÛ. Ze stejného dÛvodu nepodávejte va‰emu
dítûti slazené nápoje v lahvi, a to veãer, pfied krátk˘m spánkem ve dne
nebo v noci.
FYZIOLOGICKÉ ·IDÍTKO VE TVARU SLZY
Mimofiádná péãe o dûtské patro. Dokonalé ‰idítko hned od poãátku,
navrÏené tak, aby vyhovovalo pohybÛm sání.
·idítko celokauãukové slza mini, (0-6 m), kód: 69041
Dovoluje vzduchu bûhem
dumlání pronikat skrz, takÏe
dudlík mÛÏe b˘t rovnomûrnû
zplo‰tûn.
Díky mûkké, pfiírodní
gumû mimofiádnû vysoké
kvality je ‰idítko jemné
a pruÏné.
Mot˘lkovit˘ tvar chránítka je navrÏen tak, aby se
pfiizpÛsobil rtÛm a nosu
a nebránil d˘chání.
Jak om˘vat ‰idítko. Vypláchnûte je ve vlaÏné vodû, dokud je va‰e
dítû pfiinejmen‰ím osm mûsícÛ staré, dezinfikujte je a z hygienick˘ch
dÛvodÛ uchovávejte ve speciální krabiãce. Bakteriální flóra v ústech
nabízí efektivní obrannou schopnost proti zhoubn˘m bakteriím pouze po
osmém mûsíci vûku.
Kdy ‰idítko vymûnit. KdyÏ uÏ jste si vybrala nejlep‰í typ ‰idítka pro
va‰e dítû, kupte pfiinejmen‰ím dvû taková a stfiídejte je v pouÏívání. Kontrolujte je z hlediska opotfiebení: jakmile ‰idítko zmûní tvar nebo je prokouslé rostoucími zoubky, mûlo by b˘t vymûnûno.
Bezvadné pro krátk˘
spánek zejména ve dne:
vyrobené pouze z gumy,
jemné a komfortní, i kdyÏ
spí dítû na pol‰táfii.
Jak dlouho je pouÏívat. PouÏití ‰idítka by mûlo b˘t pfieru‰eno pfied
druh˘m rokem vûku k omezení v˘skytu zubních nebo patrov˘ch defektÛ.
Dal‰í pouÏívání ‰idítka je nejenom ‰patn˘ zvyk, ale mÛÏe zpÛsobit rÛzné
stupnû poru‰ení normálního rÛstu kostí a svalÛ v ústech dítûte.
Srovnání nového a pouÏívaného ‰idítka: stará
guma ztrácí svou pfiírodní
prÛsvitnost a nabobtnává,
zvût‰uje svou velikost.
2 9
Prevence vyráÏky: vûtrací
otvory zabraÀují slinám, aby
zÛstaly na dûtské pokoÏce.
Fyziologick˘ dudlík: men‰í,
vyÏaduje ménû svalové námahy
a pfiizpÛsobuje se tlaku, tak, aby
nepfiekáÏel bûÏnému v˘voji patra.
3 0
fizio_layout
5.5.2003
12:17
Stránka 32
tam, kde je dítû
Piccollo, s.r.o., Pernerova 35, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 225 386 410, +420 225 386 423, Fax: +420 225 386 417
e-mail: [email protected], www.chiccoCZ.cz

Podobné dokumenty

Sestava 1

Sestava 1 hysterii ufiíznutím po‰tûváãku. A my jsme je‰tû do zaãátku Juliina kurzu ani nevûdûli, jak pfiesnû vypadá. Va‰e spolubydlící moÏná po letech ztrácí chuÈ na sex ne proto, Ïe by ji opustila schopnost r...

Více

na cestě

na cestě zafiadila v âeské republice v celkov˘ch prodejích na 9. místo jako jedna z nejlep‰ích neevropsk˘ch automobilek a jak v âR tak v SR zaznamenala 100 % nárÛst prodeje. Je toho mnohem více, ãím vás mÛÏe...

Více

PŘIRUČKA K EL.MOTORU typ 5580

PŘIRUČKA K EL.MOTORU typ 5580 Tento v˘robek je dodáván se síÈov˘m kabelem event. speciálním kabelem, kter˘ se pfii po‰kození musí nahradit kabelem stejného druhu. Tento kabel mÛÏete zakoupit u místního zástupce LiftMaster a nech...

Více

Návody – Pohon garáÏov˘ch vrat model LiftMaster 1000A, 800A, 600A

Návody – Pohon garáÏov˘ch vrat model LiftMaster 1000A, 800A, 600A • Pohon vrat je samozfiejmû dimenzován a pfiezkou‰en z hlediska bezpeãné obsluhovatelnosti; tato obsluhovatelnost mÛÏe v‰ak b˘t zaruãena pouze tehdy, jestliÏe pfii instalaci a obsluze byly pfiesnû dodr...

Více

STOLETÍ BENZÍNU

STOLETÍ BENZÍNU nebo kovu s kondenzací par v pfiedloze je objevem koptick˘ch alchymistÛ v Alexandrii v prvních tfiech stoletích na‰eho letopoãtu. Ta pfie‰la

Více

Pyro-LogTM - Morgan Thermal Ceramics

Pyro-LogTM - Morgan Thermal Ceramics Speciální rozmûry jsou vyfiezávány z Pyro-LogÛ o rozmûrech 152 x 1220 x 11940 mm. Dodávány jsou také Pyro-Logy v tlou‰Èkách 100 a 125 mm. Nestandardní tlou‰Èky a rozmûry jsou dodávány s ohledem na o...

Více

Estetika - GC Europe

Estetika - GC Europe U dítête vytvoõí odstín WT /white

Více