Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní

Komentáře

Transkript

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov,
Školní 50, příspěvková organizace
IZO: 600 020 363
IČ: 477 96 006
Akreditaci vzdělávacího programu
Kód a název oboru vzd lávání:
26 – 47-N/ . . Informační technologie
Název vzd lávacího programu:
26 – 47-N/ 10 Výpočetní systémy
1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOL.............................................................................. 4
2 NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ............................................................................................... 5
2.1 Profil absolventa .................................................................................................................... 5
2.1.1 Vymezení výstupních znalostí a dovedností ...................................................................... 5
Ň.Ň Uplatn ní absolventa ............................................................................................................. 7
2.2.1 Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent m že uplatnit získané ...................... 7
vzd lání .............................................................................................................................................. 7
2.3 Charakteristika vzd lávacího programu ................................................................................ 8
2.3.1 Pojetí a cíle vzd lávacího programu ................................................................................. 8
2.3.2 Charakteristika obsahu vzd lávacího programu............................................................... 8
Ň.ň.ň Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví ................................................................ 9
2.3.3.1 Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance ........................................................ 9
2.3.3.2 Zabezpečení BOZ studentů ....................................................................................... 10
2.3.4 Organizace výuky ................................................................................................................ 10
Ň.ň.5 Metodické p ístupy .............................................................................................................. 10
Ň.ň.6 Zp sob a podmínky kontroly vzd lávání .......................................................................... 11
Ň.ň.7 Podmínky pro p ijímání student ...................................................................................... 11
Ň.ň.Ř Podmínky pro vzd lávání student se spec. vzd lávacími pot ebami ........................ 11
Ň.ň.ř Podmínky zdravotní zp sobilosti uchazeče o vzd lávání ............................................ 12
3 UČEBNÍ PLÁN ........................................................................................................................................ 13
ň.1 Učební plán Ěpovinné p edm tyě ........................................................................................ 13
ň.Ň Učební plán Ěvolitelné p edm tyě ......................................................................................... 14
ň.ň Další náležitosti učebního plánu ............................................................................................ 15
ň.4 Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v pr b hu
vzd lávání splnit ............................................................................................................................. 16
3.5 Rozsah absolventských zkoušek ......................................................................................... 18
4 UČEBNÍ OSNOVY .................................................................................................................................. 19
4.1 Anglický jazyk ...................................................................................................................... 19
4.2 Komunikace a jazykový projev ............................................................................................ 22
4.3 Ekonomika ........................................................................................................................... 24
4.4 Ekologie ............................................................................................................................... 26
4.5 Matematika .......................................................................................................................... 29
4.5.1 Matematika - Matematická analýza I ............................................................................... 29
4.5.2 Matematika - Matematická analýza II .............................................................................. 30
4.5.3 Matematika - Základy lineární algebry a optimalizace proces ................................... 31
4.5.4 Matematika - Základy popisné statistiky a statistického ízení proces ...................... 32
4.6 Elektrotechnika a Elektronika .............................................................................................. 34
4.7 Elektrotechnická m ení ...................................................................................................... 36
4.8 Technická dokumentace ...................................................................................................... 38
4.9 Programování ...................................................................................................................... 40
4.10 Počítačové sít .................................................................................................................. 42
4.11 Číslicová technika .............................................................................................................. 45
4.1Ň Teorie ízení ....................................................................................................................... 47
4.13 Mikroprocesorová technika ................................................................................................ 50
4.14 Architektura počítač ......................................................................................................... 52
4.15 Programování webových aplikací ...................................................................................... 54
4.16 Podpora firemních IT proces ........................................................................................... 56
4.17 Management IT projekt .................................................................................................. 58
4.18 Skupinový projekt .............................................................................................................. 60
4.19 Databáze ........................................................................................................................... 61
4.20 Odborná praxe v za ízeních školy ..................................................................................... 63
4.Ň1 Odborná praxe ve firmách, ú adech atd. ........................................................................... 65
4.22 Matematika – Základní kurz z matematiky pro technické obory Ěvolitelný p edm tě......... 67
4.23 Ruský jazyk Ěvolitelný p edm tě ........................................................................................ 68
4.Ň4 N mecký jazyk Ěvolitelný p edm tě .................................................................................... 71
5 MATERIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ...................... 75
5.1 Údaje o učebnách a budov školy....................................................................................... 75
5.2 Knihovna .............................................................................................................................. 82
5.Ň.1 Školní klub ............................................................................................................................ 83
2
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
5.ň Informační a komunikační technologie ................................................................................ 83
5.ň.1 Charakteristika počítačové sít ......................................................................................... 83
5.ň.Ň Vybavenost počítači a projekční technikou ..................................................................... 84
5.ň.ň Softwarové vybavení školy Ěsouhrně ................................................................................. 84
5.3.4 Akreditace a školení ............................................................................................................ 86
5.ň.5 P ístup student na PC ...................................................................................................... 86
6 ZÁMĚR ROZVOJE A ODŮVODNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU .......................................... 87
7 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ....................................................... 89
8 SPOLUPRÁCE S ODBORNOU PRAXÍ, VYŠŠÍMI A VYSOKÝMI ŠKOLAMI A DALŠÍMI
PRÁVNICKÝMI OSOBAMI ....................................................................................................................... 96
8.1 Spolupráce s vysokými školami........................................................................................... 96
8.1.1 UNIVERZITA JANA EVůNGELISTY PURKYN v Ústí nad Labem ............................. 96
8.2 Spolupráce s Ú adem práce Chomutov .............................................................................. 97
8.3 Spolupráce s odbornou praxí .............................................................................................. 97
Ř.4 Další spolupráce .................................................................................................................. 99
9 ZDŮVODNĚNÍ SPOLEČENSKÉ POTŘEBY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU .............................. 100
3
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
1 IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOL
Název školy:
St ední pr myslová škola a Vyšší odborná
škola, Chomutov, Školní 50, p ísp vková
organizace
Sídlo:
Školní 1060/50, 4ň0 01 Chomutov
Typ právnické organizace:
p ísp vková organizace
Z izovatel:
Ústecký kraj
Kód a název oboru vzd lávání:
26 – 47-N/ .. Informační technologie
Název vzd lávacího programu:
26-47-N/10 Výpočetní systémy
Zam ení vzd lávacího programu:
--------------------------
Podmínky zdravotní zp sobilosti:
Škola postupuje v souladu s na ízením vlády
211/2010 Sb., o soustav obor vzd lávání
v základním, st edním a vyšším odborném
vzd lávání, v platném zn ní, pro obor
vzd lání Ň6-47-N/.. Informační technologie
podle p ílohy č. Ň tohoto na ízení v bod ň
a bod ŇŇ Ěpodrobn specifikované v kap.
2.3.7 str. 9)
ádná délka vzd lávacího programu:
3 roky, 6 období
Forma vzd lávání:
denní
Vyučovací jazyk:
český
Dosažený stupeň vzd lání:
vyšší odborné
Zp sob ukončení vzd lání:
absolutorium
Certifikát:
vysv dčení o absolutoriu, diplom
absolventa
Označení absolventa:
Diplomovaný specialista, DiS.
4
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
2 NÁVRH VZD LÁVůCÍHO PROGRAMU
2.1 Profil absolventa
Absolvent vzd lávacího programu je teoreticky a prakticky p ipraven pro práci
p i zavád ní výpočetní techniky, pro její diagnostiku, programování a využití
v r zných oborech činnosti. Ovládá v pot ebném rozsahu problematiku technického
ešení počítač a počítačových sítí, jejich programování a vazby na vn jší prost edí.
Uplatn ní najde ve všech oborech, ve kterých se aktivn využívá výpočetní technika,
v pr myslu, službách, obchodu apod.
2.1.1 Vymezení výstupních znalostí a dovedností
a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:
V oblasti všeobecného vzd lání má absolvent p ehled o:
–
–
–
–
–
–
–
struktu e a terminologii anglického jazyka,
kultu e jazykového projevu a formách komunikace,
vyšší matematice a její aplikaci p i ešení technických problém ,
ekonomických kategoriích v oblasti ízení firmy,
da ových a účetních zákonech a p edpisech,
problematice soukromého podnikání a souvisejících právních normách,
ekologických aspektech vlivu technického rozvoje na životní prost edí.
Absolvent umí:
–
–
–
–
–
–
vyjad ovat se jazykov správn ústn či písemnou formou,
správn volit formy komunikace s okolím,
používat aktivn anglický jazyk na dorozumívací úrovni,
používat odbornou terminologii daného oboru v anglickém jazyce,
aplikovat vyšší matematiku p i ešení technických problém ,
posoudit z ekologického hlediska vliv technického ešení úkolu
prost edí.
b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:
Absolvent zná:
– konstrukci elektronických počítač a jejich částí,
– princip činnosti počítače,
– principy elektronických součástek a základních elektronických za ízení,
5
na životní
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
základní pojmy z oblasti teorie ízení,
metody m ení el. obvod a za ízení,
metody a postupy diagnostiky počítač ,
programovací jazyky,
operační systémy,
databázové systémy a principy datového modelování,
síťové operační systémy,
d ležité pojmy z mikroprocesorové techniky,
jazyk symbolických adres,
architekturu počítač ,
grafické počítačové systémy,
konstrukci a principy ovládání periferních za ízení,
textový editor, tabulkový procesor, databázové soubory,
pravidla pro projektování technických systém ,
prvky číslicové techniky a logické obvody,
programování a funkci programovacích automat ,
principy ízení projekt a sledování dílčích projektových činností.
Absolvent umí:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
provést diagnostiku počítače,
nakonfigurovat systém podle konkrétních požadavk ,
p ipojit a obsluhovat periferní za ízení počítače,
vytvo it a odladit program v konkrétním programovacím jazyce,
vytvo it a odladit program v jazyce symbolických adres,
pracovat s operačními systémy,
používat textový editor, tabulkový procesor, databáze a manažery soubor ,
provést instalaci počítače včetn softwaru a periferií,
provést instalaci síťového softwaru,
navrhnout technické ešení a parametry p i zavád ní výpočetní techniky v praxi,
provést m ení elektronických prvk a obvod ,
používat výpočetní techniku p i návrzích obvod a p i zpracování výsledk
m ení,
sestavit technickou zprávu,
pracovat s jednočipovými mikropočítači,
navrhovat jednoduché ídící systémy a inteligentní periferie pro sb r a analýzu
dat včetn jejich softwarového vybavení,
vypracovat komplexní ešení technického problému s ohledem na ekonomické i
ekologické aspekty,
ešit i složit jší úkoly s použitím znalostí vyšší matematiky,
programovat klientské i klient-serverové aplikace podle uživatelského zadání,
analyzovat a datov modelovat problémové prost edí p i samostatné tvorb
aplikací,
6
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
– samostatn sestavovat informační systémy založené na webových technologiích,
– ídit i být součástí projektového týmu, sledovat pr b h činností a úrove jejich
pln ní,
– komunikovat se zadavatelem informačního systému/aplikace, reagovat na jeho
požadavky,
– programovat automaty,
– vhodn prezentovat výstupy své práce.
2.2 Uplatn ní absolventa
2.2.1 Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent m že uplatnit získané
vzd lání
P edpokládá se schopnost ízení kolektivu pracovník či samostatná činnost
v oblastech:
–
–
–
–
–
–
–
–
programování,
zavád ní výpočetních systém ,
správa a údržba počítačových sítí,
prodej a servis výpočetní techniky,
opravy prost edk výpočetní techniky,
instalace počítač a počítačových sítí,
odborné poradenství,
obchodn podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky.
7
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
2.3 Charakteristika vzd lávacího programu
2.3.1 Pojetí a cíle vzd lávacího programu
Vzd lávací program p ipravuje studenty pro činnosti technickohospodá ských
a administrativn
ídících pracovník v oblasti výroby, soukromopodnikatelských
aktivit, státní správy a samosprávy. Jde o činnosti zabezpečující specializovanou
odbornou práci nebo ídící činnost v oblastech počítačové a automatizační techniky,
a ídící práce s využitím moderních prost edk počítačové a ídící techniky.
Cílem vzd lávacího programu je vychovat odborn zdatného technika
a ídícího pracovníka, současn však harmonicky rozvíjet osobnost studenta, aby
odborný r st byl podpo en schopnostmi vyjad ovacími, v domostmi a schopnostmi
jazykovými, vztahem k životnímu prost edí a hodnotám života, ekonomickým
myšlením.
V rámci akreditace byly využity poznatky z dosavadní výuky a požadavky
z praxe, tak, aby si uchoval vysokou úrove a budoucím absolvent p edal co
nejvíce teoretických a hlavn praktických znalostí.
Vzd lávací program má denní formu.
2.3.2 Charakteristika obsahu vzd lávacího programu
Obsah vzd lání je stanoven tak, aby studenti po úsp šném absolvování
vzd lávání
a nástupní
praxi
mohli
kvalifikovan
vykonávat
činnosti
technickohospodá ských a ídících pracovník , využívajících získané v domosti.
Obsahem vzd lání jsou poznatky o faktech, jevech a zákonech, o vztazích mezi nimi,
o teoretických a praktických činnostech, které umož ují jejich využití a p etvá ení
s d razem na schopnost samostatného rozhodování.
Poskytované vzd lávání má složku všeobecnou - propedeutickou a odborn specializační.
Všeobecná složka vzd lávání má polytechnickou povahu, její propedeutický
charakter slouží k vyrovnání rozdíl ve st edoškolské p íprav absolvent st edních
škol a gymnázií. Poznatky všeobecn vzd lávací složky poskytují student m
p edm ty jazykové, společenskov dní, p írodov dné a matematika.
Učivo jazykových p edm t poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho
prost edcích. P edm t komunikace a jazykový projev vytvá í základy pro rozvoj
kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, adekvátního
funkci a komunikativní situaci. V cizích jazycích se vytvá ejí ečové dovednosti
nezbytné pro samostatné jednání vzniklé v cizojazyčné komunikativní situaci, vytvá í
elementární dovednosti profesionáln komunikativní.
Učivo společenskov dních p edm t seznamuje studenty se zákonitostmi
vývoje lidské společnosti, poskytuje základní v domosti k vytvá ení názoru a pohledu
na sv t.
Učivo matematiky a p írodov dných p edm t poskytuje student m soubor
matematických a p írodov dných v domostí a dovedností. Dále rozvíjí schopnost
student získané poznatky rozši ovat a aplikovat v rámci odborné složky vzd lávání.
Odborné vzd lávání je tvo eno p edevším specializovaným učivem. T žišt
odborného vzd lávání je jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické p ípravy
Ěcvičeníě. V tší počet hodin je v nován cvičením, ve kterých je prakticky
8
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
procvičena látka probraná p i p ednáškách. V t chto hodinách je praktikován
individuální p ístup ke student m s ohledem na jejich úrove znalostí.
Základní odborné učivo aplikované v prvním, propedeutickém ročníku vytvá í
ucelený odborný p ehled problematiky a má za úkol vyrovnání v domostí ze
st edoškolské p ípravy. Poskytuje návyky v oblasti metod myšlení a práce, je
základem žádoucí p izp sobivosti studenta v rámci oboru. Poskytuje znalosti jev ,
princip , zákonitostí a vztah technologických a provozních, ekonomických, ekologických a společenských souvislostí i základní dovednosti, jak aplikovat tyto vztahy
a souvislosti p i ešení praktických úkol .
Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umož ující
uplatn ní absolvent v nových technických a technologických podmínkách a jejich
další rozvoj. Rozd lení vzd lávání na základní a specializační stupe umož uje ve
specializační části efektivn a rychle reagovat na m nící se pot eby regionálního
pr myslu.
Velký význam z pohledu budoucího uplatn ní student na trhu práce má
souvislá praxe v pr b hu celého zimního období ve t etím ročníku. Praxe je
vykonávána ve firmách a na ú adech na pracovištích, které svou náplní odpovídají
zam ení vzd lávacího programu.
2.3.3 Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví
Na BOZ student , BOZP zam stnanc školy a externích pracovník je kladen velký
d raz. Veškerá organizační opat ení vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, vyhlášek a na ízení týkajících se této problematiky, v platných
zn ních.
2.3.3.1 Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance
K zabezpečení BOZP na škole jsou realizovány následující kroky:
1. Školení o BOZP
– vstupní,
– opakovaná, základní – všichni zam stnanci školy (1x ročn ě,
– specializované školení – Ěučitelé v laborato ích a dílnách se zam ením
na elektrotechnická m ení, návrhy a osazování plošných spoj a další práce
na elektrických za ízeních ve smyslu vyhlášky č.50/1ř7Ř, obsluha tlakových
nádob,
vlastníci
svá ecích
pr kaz ě
–
perioda školení
je
ustanovena p íslušnými právními p edpisy.
Ň. Školení v oblasti PO
– pro zam stnance Ě1x za 2 roky),
– pro vedoucí zam stnance Ě1x za 3 roky),
– člen požárních hlídek Ějednou ročn ě.
3. Kategorizace prací.
4. Provedena prevence rizik odborn zp sobilou osobou v areálu školy.
5. Vedena kniha pracovních úraz .
6. Zabezpečení pracovišť Ědílen atd.ě ochrannými prost edky.
7. Zabezpečení pracovišť čistícími, mycími a dezinfekčními prost edky.
Ř. Použití odpovídajících bezpečnostních značek v celém objektu školy.
9
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
ř. Zpracovaným evakuačním plánem školy.
10. Pravidelnými kontrolami vedoucích pracovník školy.
11. Roční prov rkou BOZP ve smyslu zákoníku práce.
12. Zabezpečením pravidelných revizi vyhrazených za ízení Ětlakových nádob,
elektrických za ízení, spot ebič a rozvod , rozvod plynu a hromosvod ě podle
platných právních p edpis .
2.3.3.2 Zabezpečení BOZ studentů
V tšina bod uvedených v části Ň.ň.ň.1 ovliv uje zabezpečení BOZ student .
Studenti jsou navíc proškoleni:
1. Na úvod školního roku jsou seznámeni s obsahem Školního ádu VOŠ, který
obsahuje i kapitoly zam ené na bezpečnost a ochranu zdraví student ,
evakuačním adem školy a požární poplachovou sm rnicí.
Ň. Studenti jsou odpov dným pracovníkem školy seznámeni s problematikou chování
člov ka za mimo ádných situací.
3. P ed zahájením činnosti v dílnách a odborných učebnách Ělaborato íchě jsou
seznámeni s riziky a postupy práce Ělaboratorním ádemě, které platí a jsou závazné
pro vykonávání p íslušné činnosti v uvedených prostorách.
Všechna uvedená opat ení vytvá ejí bezpečné pracovní prost edí. D kazem
tohoto tvrzení je skutečnost, že po dobu existence Vyšší odborné školy
v Chomutov , došlo jen k p ti pracovním úraz m zam stnanc školy Ědva úrazy byly
spojeny se sportovními aktivitami a ostatní úrazy staly pracovník m úklidu a údržbyě
a nedošlo k žádnému školnímu úrazu studenta vyšší školy.
2.3.4 Organizace výuky
Organizace výuky odpovídá vyhlášce č. 10/Ň00Ř Sb. o vyšším odborném vzd lání,
v platném zn ní.
2.3.5 Metodické p ístupy
Metody výchovn vzd lávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti
studenta. Jsou zp sobem realizace obecných didaktických princip p i stanoveném
obsahu učiva, se zam ením na cíle studijního oboru. Tyto cíle určují i výb r metod
a forem výchovn vzd lávací práce. Protože se jedná o p ípravu p edevším k praktickému životu, která by m la postupn
p er st v prakticky zam enou
vysokoškolskou p ípravu, jsou co nejvíce omezeny popisné metody, je výrazn
posílena složka praktická, formou laboratorních seminá a dílenských cvičení. Tím
se vytvá ejí p edpoklady pro postupné osvojování takových metod práce a myšlení,
které odpovídají budoucímu uplatn ní absolvent . Rozvíjí se schopnost aplikace
v domostí a dovedností p i samostatném ešení problém .
D raz na praktické činnosti a laboratorní práce vede k formám výchovn
10
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
vzd lávací práce, p i kterých se podporuje diferencovaný a individuální p ístup
k student m, což zvyšuje úrove jejich p ípravy pro výkon činností v praxi. P i všech
formách jsou respektována závazná právní ustanovení, obsah výuky je m nitelný
v rámci aktualizace učiva rozhodnutím editele školy na základ doporučení odborné
p edm tové komise.
2.3.6 Zp sob a podmínky kontroly vzd lávání
Základními formami hodnocení vzd lávání jsou zápočet a zkouška. Jejich
rozpis stanoví vzd lávací program. V pr b hu vzd lávání mohou učitelé provád t
kontrolu vzd lávání zejména kontrolními otázkami, písemnými pracemi (testy),
zadáváním samostatných úkol , seminárními pracemi. V souladu s náplní p edm tu
mohou být výsledky t chto kontrol zohledn ny p i zkoušce a zápočtu.
Do vyššího ročníku postoupí student, který úsp šn splnil podmínky
stanovené akreditovaným vzd lávacím programem pro p edchozí ročník Ěurčený
počet zápočt a zkoušek, které jsou uvedeny v tabulkách č.1 až č. 9)
2.3.7 Podmínky pro p ijímání student
Do prvního ročníku vzd lávání
podmínky:
jsou
p ijímáni uchazeči spl ující tyto
a) ukončené st ední vzd lání s maturitní zkouškou ze všech typ st edních škol
bě zdravotní zp sobilost uchazeče podle na ízení vlády 211/2010 Sb., o soustav
obor vzd lávání v základním, st edním a vyšším odborném vzd lávání, v platném
zn ní,
cě p ijímací ízení vyhlášeného editelem školy.
2.3.8 Podmínky pro vzd lávání student se spec. vzd lávacími pot ebami
Škola realizuje vzd lávání student se speciálními vzd lávacími pot ebami
podle § 18 zákona č. 561/Ň004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším
odborném a jiném vzd lávání Ěškolský zákoně, v platném zn ní, na bázi
individuálního vzd lávacího plánu.
V současné dob škola nespl uje podmínky bezbariérového p ístupu do
budovy.
11
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
2.3.ř Podmínky zdravotní zp sobilosti uchazeče o vzd lávání
Škola postupuje v souladu s §1a) odst. 1 a 2 na ízením vlády 211/2010 Sb.,
o soustav obor vzd lávání v základním, st edním a vyšším odborném vzd lávání,
v platném zn ní,
Ě1ě Onemocn ní a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní zp sobilost uchazeče ke
vzd lávání, se pro jednotlivé obory vzd lání stanoví v p íloze č.1 k tomuto na ízení.
P íloha 1:
obor vzd lání 26-47-N/.. Informační technologie ……………..
3 a 22
ĚŇě Onemocn ní nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní
zp sobilosti uchazeče ke vzd lávání se stanoví v p íloze č. Ň k tomuto na ízení.
P íloha 2
3 – Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou
motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67
odst. 2 věta druhá školského zákona.
22 – Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu
v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících
prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2
věta druhá školského zákona.
12
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
3 UČEBNÍ PLÁN
3.1 Učební plán (povinné předměty)
Tab. č. 1
Učební plán
Název vzd lávacího programu
Výpočetní systémy
Kód a název oboru vzd lávání
26 – 47-N/ .. Informační technologie
1. ročník
P EDM T
ZO
Ň. ročník
LO
ZO
Forma
denní
ň. ročník
LO
ZO
Celkem
LO
Všeobecn vzd lávací p edm ty
ANGLICKÝ JAZYK
0
4
0
Z
4
ZK
KOMUNIKACE a
JAZYKOVÝ PROJEV
EKONOMIKA
EKOLOGIE
MATEMATIKA
0
4
Z
0
2
Z
2
0
2
Z
2
0
2
Z
1
0
2
Z
0
Z
0
4
ZK
0
2
Z
2
0
Z
0
3
ZK
2
0
0
19
0
4
10
0
Z
0
4
0
Z
1
1
Z
1
1
Z
1
1
Z
1
4
4
4
1
3
6
0
4
5
14
4
13
2
2
2
2
4
3
3
8
0
3
0
0
3
2
2
2
0
3
0
3
2
2
5
0
4
Z
Odborné p edm ty
ELEKTROTECHNIKA a
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNICKÁ
M ENÍ
TECHNICKÁ
DOKUMENTACE
PROGRAMOVÁNÍ
SÍT
2
1
ZK
2
3
Z
0
2
Z
1
3
ZK
2
2
ZK
2
0
ZK
1
3
Z
0
2
Z
1
3
ZK
2
2
ZK
ČÍSLICOVÁ TECHNIKů
TEORIE
ÍZENÍ
MIKROPROCESOROVÁ
TECHNIKA
1
2
ZK
0
3
ZK
1
1
Z
2
0
Z
1
2
ZK
1
3
ZK
0
3
ZK
1
1
Z
0
2
Z
1
3
ZK
1
3
ZK
0
3
ZK
0
Z
1
ZK
3
ARCHITEKTURA POČÍTůČ
Z
PROGRAMOVÁNÍ PRO
WEB
0
PODPORA FIREMNÍCH IT
PROCES
2
3
Z
0
0
Z
2
MůNůGEMENT IT PROJEKT
2
Z
0
Z
0
SKUPINOVÝ PROJEKT
Z
1
DATABÁZE
Odborná praxe v za ízeních školy
0dborná praxe ve firmách, ú adech
atd.
1
Z
0
2
Z
0
1
2
0
ZK
Z
2
Z
16
týdn
Celkem hodin povinných
16
30
30
30
30
p edm t
týdn
Komentá : Hodinové dotace jsou azeny v po adí p ednáška - cvičení
Zvýrazn ny jsou p edm ty, které jsou součástí absolutoria pro daný vzd lávací program
13
16
týdn
26
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
3.2 Učební plán Ěvolitelné p edm tyě
Tab. č. Ň Volitelné p edm ty
1. ročník
PŘEDMĚT
ZO
2. ročník
LO
ZO
3. ročník
LO
ZO
Celkem
LO
Nepovinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
NĚMECKÝ JAZYK
ŠPANĚLSKÝ JAZYK
RUSKÝ JAZYK
MATEMATIKA
(základní kurz)
0
2
0
Z
0
2
0
Z
0
2
0
Z
2
Z
20h
2
0
Z
0
2
0
Z
2
0
Z
2
Z
0
0
2
0
0
10
0
2
0
10
2
0
10
Z
2
Z
2
Z
Z
2
Z
2
Z
0
Z
Z d vodu zvýšení konkurenceschopnosti student na trhu práce si mohou zvolit
výuku jednoho dalšího sv tového jazyka.
Výuka bude zahájena v p ípad zájmu minimáln 10 student .
V p ípad , že si student zapíše jeden z t chto jazyk , stává se pro n j povinný po
celé období daného ročníku.
Z d vodu rozdílné úrovn znalostí st edoškolské matematiky nabízí škola
Základní kurz z matematiky pro technické obory.
Kurz si dává za cíl formou diskusí a cvičení sjednotit získané v domosti
a dovednosti student z vybraných témat učiva SŠ a tím vytvo it matematický základ
pro nadstavbové p edm ty. Kurz bude otev en jen v p ípad v tšinového zájmu
student .
14
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
3.3 Další náležitosti učebního plánu
Tab. č. 3
P ehled využití týdn
Činnost
Vyučování podle učebního plánu
Odborná praxe
Samostudium a získání klasifikace
P íprava k absolutoriu
Absolutorium
Časová rezerva
Celkem
Počet týdn v daném období
1.ročník
2.ročník
3.ročník
ZO
LO
ZO
LO
ZO
LO
16
16
16
16
0
14
0
0
0
0
16
0
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
15
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
3.4 Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí
student v pr b hu vzd lávání splnit
Použité zkratky:
P – p ednáška
Z – zápočet
Tab. č. 4
Cv – cvičení
Zk - zkouška
Učební plán v zimním období – 1. ročník
Název p edm tu
Rozsah a struktura výuky
P
0
2
2
1
2
2
0
1
2
0
12
Anglický jazyk
Ekonomika
Ekologie
Matematika
Elektrotechnika a elektronika
Elektrotechnická m ení
Technická dokumentace
Programování
Sít
Odborná praxe
Celkem hodin
Tab. č. 5
Cv
4
0
0
1
1
3
2
3
2
2
18
Zp sob
zakončení
Z
Z
Z
Z
Zk
Z
Z
Zk
Zk
Z
Učební plán v letním období – 1. ročník
Název p edm tu
Rozsah a struktura výuky
P
0
2
2
1
2
1
0
1
2
2
0
13
Anglický jazyk
Ekonomika
Ekologie
Matematika
Elektrotechnika a elektronika
Elektrotechnická m ení
Technická dokumentace
Programování
Sít
Management IT projekt
Odborná praxe
Celkem hodin
16
Cv
4
0
0
1
0
3
2
3
2
0
2
17
Zp sob
zakončení
Zk
Z
Z
Z
Zk
Z
Z
Zk
Zk
Z
Z
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Tab. č. 6
Učební plán v zimním období – 2. ročník
Název p edm tu
Rozsah a struktura výuky
P
0
2
1
0
1
0
1
2
1
0
2
1
11
Anglický jazyk
Ekonomika
Matematika
Komunikace a jazykový projev
Programování
Sít
Číslicová technika
Teorie ízení
Mikroprocesorová technika
Programování pro web
Podpora firemních proces
Databáze
Celkem hodin
Tab. č. 7
Cv
4
0
1
2
2
3
1
0
2
3
0
1
19
Zp sob
zakončení
Z
Z
Z
Z
Zk
Zk
Z
Z
Zk
Z
Z
Z
Učební plán v letním období – 2. ročník
Název p edm tu
Rozsah a struktura výuky
P
0
0
2
1
1
0
1
0
1
2
1
9
Anglický jazyk
Komunikace a jazykový projev
Ekonomika
Matematika
Programování
Sít
Číslicová technika
Teorie ízení
Mikroprocesorová technika
Podpora firemních IT proces
Databáze
Celkem hodin
17
Cv
4
2
0
1
3
3
1
2
3
0
2
21
Zp sob
zakončení
Zk
Z
Z
Z
Zk
Zk
Z
Z
Zk
Z
Zk
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Tab. č. Ř
Učební plán v zimním období – 3. ročník
Název p edm tu
Rozsah a struktura výuky
16 týdn
16 týdn
Odborná praxe
Celkový rozsah
Tab. č. ř
Zp sob
zakončení
Z
Učební plán v letním období – 3. ročník
Název p edm tu
Rozsah a struktura výuky
P
0
2
1
0
0
1
0
0
3
7
Anglický jazyk
Ekonomika
Programování
Sít
Teorie ízení
Mikroprocesorová technika
Skupinový projekt
Databáze
Architektura počítač
Celkem hodin
Cv
3
0
3
3
2
3
3
2
0
19
Zp sob
zakončení
Zk
Z
Zk
Zk
Z
Zk
Z
Z
Z
3.5 Rozsah absolventských zkoušek
Vzd lávání je zakončeno absolutoriem.
K absolutoriu postoupí studenti, kte í splnili v daném termínu všechny p edepsané
zápočty, zkoušky a odevzdali vypracovanou absolventskou práci.
Záv rečná zkouška u absolutoria se skládá ze t í částí:
a) obhajoba absolventské práce
b) odborná zkouška, která se skládá z otázek tří profilových p edm t :
1. Sítě
2. Programování
3. Mikroprocesorová technika
cě zkouška z cizího jazyka (anglický jazyk).
18
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4 UČEBNÍ OSNOVY
4.1 Anglický jazyk
P edpokládaná vstupní úroveň: B1 SERR
Anotace předmětu:
Vzd lávání v anglickém jazyce se podílí na p íprav student k aktivnímu
životu v multikulturní společnosti, neboť je vede k získání jak obecných,
tak komunikativních kompetencí k dorozum ní v situacích každodenního osobního
a zejména pracovního života. P ispívá k formování osobnosti student a učí je
toleranci k hodnotám jiných národ . Výuka anglického jazyka navazuje na znalosti,
které studenti získali na st ední škole Ěúrove B1 dle Společného evropského
referenčního rámce pro jazykyě, dále je rozvíjí a prohlubuje. Učí studenty využívat
cizího jazyka pro vlastní sebevzd lávání i pro pot eby praxe. Svými postupy p ispívá
ke kultivaci vyjad ovacích schopností student a vytvá ení návyk samostatné práce.
Cílem předmětu je:
– systematické rozvíjení ečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní,
tj. porozum ní vyslechnutému projevu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní
a písemné vyjad ování,
– osvojení takové úrovn komunikativních jazykových kompetencí, která
odpovídá minimální úrovni BŇ podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky t.j. dokáže porozum t hlavním myšlenkám složitých text
týkajících se konkrétních a abstraktních témat, včetn odborných diskusí ve
svém oboru, dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánn , že
m že vést b žný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to p edstavovalo
zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka, umí napsat srozumitelné podrobné
texty na širokou škálu témat a vysv tlit své stanovisko,
– osvojení
pracovních
návyk
vedoucích
k efektivnímu
vzd lávání
a samostudiu, jako nap . práce s informacemi a zdroji informací v anglickém
jazyce, včetn internetu, se slovníky, cizojazyčnými p íručkami a využívání
t chto informačních zdroj k dalšímu vzd lávání a prohlubování v domostí
a dovedností.
Rámcový rozpis učiva:
1. ročník:
a) Jazykové prostředky
Výslovnost:
– výslovnost, v tný rytmus, intonace, vázání slov.
19
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Slovní zásoba a konverzační okruhy:
– základní i odborná terminologie vztahující se ke studovanému oboru na úrovni
B2,
– životopis, strukturovaný životopis, dotazník,
– zam stnání, pohovor, psychometrické testování,
– moderní život a zvyky,
– komunikace, kulturní rozdíly,
– problémy 21. století,
– právo a kriminalita,
– masmédia, telekomunikace,
– zdravotnictví, zdravotní péče zdravotní pojišt ní.
b) Mluvnice
– p ítomný čas prostý, pr b hový, p edp ítomný čas,
– vyjád ení budoucnosti Ěwill, be going to, p ítomný čas prostý a pr b hovýě,
– minulý čas prostý, pr b hový, p edminulý čas,
– modální slovesa, modální slovesa a minulost,
– trpný rod,
– slovesné vzory,
– p ídavná jména, p íslovce.
Rámcový rozpis učiva:
2. ročník:
a) Jazykové prostředky
Výslovnost:
– v tný rytmus, intonace.
Slovní zásoba a konverzační okruhy:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
základní i odborná terminologie na úrovní B2 SERRJ,
firma, management,
reklama, inzerát,
ekonomika,
obchod a marketing,
finance, číslovky,
Evropská unie,
formální a neformální dopis
e-mail, sms,
práce s počítačem, výpočetní technika, počítačová bezpečnost,
programování,
– Internet,
– Doprava,
- automatizace, robotika.
20
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
b) Mluvnice:
– podmínkové a časové v ty,
– p ací v ty,
– nep ímá eč,
– otázka, zdvo ilá žádost,
– p edbudoucí čas, budoucí čas pr b hový,
– kauzativní have,
– slovesné vzory 2,
– podstatná jména, složená podstatná jména, členy, počitatelnost,
– zájmena,
– determinátory, kvantifikátory.
Rámcový rozpis učiva:
3. ročník:
a) Jazykové prostředky
Výslovnost:
– v tný rytmus, intonace.
Slovní zásoba a konverzační okruhy:
– základní i odborná terminologie na úrovní B2 SERRJ,
– opakování a p íprava k absolutoriu,
– odborná praxe – popis firmy, pracovní nápl , zhodnocení,
– záv rečná absolventská práce – resumé.
Doporučená literatura:
HUTCHINSON, T. : Lifelines Intermediate (student´s book, workbook), Oxford
University Press, 1997, ISBN 0-19- 433808-8
MURPHY, R. : English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004
SPÍNOVÁ, I. : Anglický jazyk pro studenty VOŠ, interní skripta , Chomutov
VOJTÁKOVÁ, Z. : Trade and Marketing, Open Agency s.r.o., Opava, 2013
anglicko-český/česko-anglický slovník, výkladový slovník
aktuální texty z odborných periodik, nap . BusinessSpotlight, ůnglický list, Time
for students, apod.
jakákoli učebnice gramatiky na úrovni SERRJ B1 – B2
odborné texty z relevantních internetových stránek zam ených na technickou
angličtinu
odborná literatura v anglickém jazyce související se studovaným oborem
21
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.2 Komunikace a jazykový projev
Anotace předmětu :
Hlavním cílem p edm tu je osvojení schopností a kompetencí kultivovaného
jazykového projevu v soukromém i pracovním prost edí, schopnost slovní
improvizace, logiky a srozumitelného vyjad ování, verbální prezentace a ve ejného
vystoupení, zvýšení úrovn
prezentačních dovedností student , rozvíjení
argumentačních dovedností pro p esv dčivé vystupování.
Pozornost bude v nována i psanému projevu, studenti se seznámí
s funkčními styly jazyka, budou procvičovat obtížn jší pravopisné jevy.
Pi
zachování p edepsaných forem stylizace budou absolventi schopni kvalifikovan
zpracovávat písemnosti a kontrolovat jazykovou i formální stránku písemností
v rámci administrativních útvar .
Studenti budou schopni psát plynule všemi prsty a zárove sledovat text.
V p edm tu budou též seznámeni se základními informacemi pro zpracování
absolventské práce, kterou student prokazuje schopnost pracovat s odbornou
literaturou, p ipravit a uskutečnit výzkum, formulovat problémy a jejich ešení na
teoretické úrovni a aplikovat poznatky do praxe.
Cílem předmětu je:
– systematické rozvíjení komunikativních dovedností, prost edk jazykové a
mimojazykové komunikace,
– rozvíjení schopnosti vedení dialogu, diskuse, vlastního projevu, prezentace,
– rozvíjení schopnosti komunikace s médii,
– zvládnutí asertivního chování, p esv dčivého vystupování,
– seznámení se společenskými pravidly,
– systematické rozvíjení slovní zásoby a dovedností stylizačních,
– schopnost psát plynule všemi prsty,
– získání pov domí o struktu e absolventské práce.
Rámcový rozpis učiva:
Komunikační dovednosti
Komunikace na trhu práce.
ečnické útvary a postupy.
Sociální komunikace.
Neverbální a verbální komunikace.
Komunikativní dovednosti.
Zásady konverzace.
Prezentační dovednosti
Zásady efektivní prezentace.
Cíl, struktura a p íprava prezentace, pom cky a technologie.
Společenská pravidla – etiketa.
Zásady asertivního chování.
22
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Verbální a písemný projev
Nácvik desetiprstové hmatové metody.
Zásady českého pravopisu.
Slovní zásoba – frazeologie, lexikologie, onomastika.
Administrativní styl, obchodní korespondence.
Formální a obsahové náležitosti absolventské práce – úprava, struktura, součásti,
odkazy, citace.
Doporučená literatura:
CůPPONI, V., NOVÁK, T.:ůsertivn do života. Praha: Grada Publishing 1994,
ISBN 80-7169-082-1
ČECHOVÁ, M.: Současná česká stylistika. ISV nakladatelství, Praha 2003,
ISBN 80-86642-00-3
DeVITO, J. A. : Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada publishing, 2001,
ISBN 80-7169-988-8
FILIPEC, J.: Slovník spisovné češtiny pro školu a ve ejnost : s Dodatkem
Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy ČR, Academia, Praha 1998,
ISBN 80-200-0493-9
FLEISCHMůNNOVÁ, E., JONÁŠ, I. ů KULDOVÁ O.: Písemná a elektronická
komunikace pro st ední školy a ve ejnost Ň. 1. vydání. Praha: Fortuna, 2005,
ISBN 80-7168-924-6
HLAVSA, Z. : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství,
mládeže a t lovýchovy České republiky, Academia, Praha 2002,ISBN 80-200-0992-2
CHLOUPEK, J.: Stylistika češtiny. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1991,
ISBN 80-04-23302-3
KOHOUT, J.: Rétorika : um ní mluvit a jednat s lidmi. Management Press, Praha
2002, ISBN 80-7261-072-4
KROBOTOVÁ, M.: Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Univerzita
Palackého, Olomouc 2000, ISBN 80-244-0187-8
KULDOVÁ, O. :Normalizovaná úprava písemností psaných strojem nebo
zpracovaných textovými editory (komentovaná norma s ukázkami). Praha: Fortuna,
1999, ISBN 80-7168-656-5X
NEUGEBAUER, T.: Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. Computer
Media, 2009, ISBN 978-80-7402-011-7
NEUGEBůUER, T.: Psaní na počítači všemi deseti. Computer Press, Ň001, ISBN ŘŇ7226-473-7
TOMAN, J.: Jak dob e mluvit. Svoboda, Praha 1974 VALENTA, J.: Učíme Ěseě
komunikovat : metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy , AISIS,
Kladno 2005, ISBN 80-239-4514-9
23
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.3 Ekonomika
Anotace předmětu:
P edm t ekonomika poskytuje student m p ehled o ekonomických situacích
v b žném život a právním ádu České republiky. Učí je ekonomicky myslet, chápat
a hodnotit situace kolem sebe. K tomu je t eba osvojit si základní pojmy, chápat
nejvýznamn jší souvislosti mezi jednotlivými ekonomickými odv tvími, porozum t
interpretaci i konkrétní aplikaci ekonomických vztah .
Pro úsp šnou profesní praxi je nezbytná znalost podnikatelského prost edí a
ekonomických činností v rámci podniku, vzhledem k značnému pohybu v našem
právním ádu pak také dovednost pracovat s právními prameny a jinými zdroji
informací. Součástí výuky jsou praktická cvičení týkající se pr zkumu trhu, podání
dokument , ešení modelových situací. Studenti jsou vedeni k úvahám o vlivu
ekonomiky na studijní obor a praktický život.
Cílem předmětu je :
–
–
–
–
–
–
pochopení základních ekonomických jev a vztah ,
orientace v právních formách podnikání,
p ehled o majetkové a kapitálové struktu e podniku,
schopnost vypočítat náklady, výnosy, hospodá ský výsledek,
orientace se v da ové soustav ČR,
schopnost správn využívat odbornou terminologii, formulovat myšlenky a
vyjad ovat se,
– p ehled o jednotlivých podnikových činnostech.
Rámcový rozpis učiva:
Podstata fungování tržní ekonomiky:
– pot eby, statky, služby, životní úrove ,
– výroba, výrobní faktory, hospodá ský proces,
– trh, tržní subjekty,
– nabídka, poptávka,
– zboží, cena.
Právní formy podnikání:
– podnikání fyzických osob,
– podnikání právnických osob,
– obchodní společnosti,
– podnikání v rámci EU.
Podnikové činnosti:
– hlavní činnost, výrobní kapacita,
– zásobovací činnosti,
– personální činnosti,
– investiční činnosti,
– marketing, management.
24
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Podnikatelský zám r:
– analýza SWOT,
– finanční analýza.
Da ová soustava v ČR:
– p ímé a nep ímé dan ,
– majetkové dan ,
– spot ební dan ,
– ekologické dan ,
– da z p idané hodnoty,
– dan z p íjm .
Pracovn právní vztahy:
– p sobnost, vznik pracovního pom ru,
– zm ny pracovního pom ru, skončení a další nároky,
– práva a povinnosti zam stnanc a zam stnavatel , BOZP.
– odm ování Ěmzda, plat, složky, srážky, výpočtyě,
– cestovní náhrady.
Doporučená literatura:
SYNEK,M. a kol.: Manažerská ekonomika, GRůDů, Praha Ň00ň
SYNEK,M. a kol.: Podniková ekonomika, C.H. Beck , Praha 2002
Da ové zákony
Zákon o obchodních korporacích Ěz.č.ř0/Ň01Ň sb.ě, v platném zn ní
Živnostenský zákon – Ěz.č.455/1řř1 Sb.,ě ve zn ní pozd jších p edpis
Zákoník práce – Ěz.č.Ň6Ň/Ň006 Sb.ě, ve zn ní pozd jších p edpis
25
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.4 Ekologie
Anotace předmětu:
P edm t je člen n do t í celk . První je úvodem do problematiky ekologie
a ochrany životního prost edí. Poskytuje primární informace o postavení ekologie ve
v dním systému, o faktorech a složkách životního prost edí, antropogenních vlivech
na životní prost edí a o p sobení životního prost edí na lidské zdraví. Druhý celek je
zam en na energetiku a životní prost edí a zdroje energie. T etí část seznamuje
studenty s úlohou státní správy a legislativy v oblasti životního prost edí, dále je
zam ena na trvale udržitelný rozvoj a globalizaci sv ta a ekologické problémy.
Cílem předmětu je:
– vytvo ení komplexní p edstavy o postavení a významu ekologie v rámci nauky
o životním prost edí,
– základní orientace student v ekologických pojmech a pochopení vztah mezi
jednotlivými složkami životního prost edí,
– využití získaných znalostí v praktickém život ,
– pochopení odpov dnosti jedince,
– osvojit si zásady trvale udržitelného rozvoje.
Rámcový rozpis učiva:
I. Část:
Základy ekologie:
– nápl a člen ní ekologie,
– vztahy mezi hlavními složkami Zem ,
– základní úrovn ekologického p ístupu,
– složky ekosystému
– vývoj ekosystému,
– ekologie jedince a v tších celk Ějejich vzájemné vztahy a
závislosti),
– biodiverzita,
– produkce ekosystém ,
– kolob h látek.
Vliv člov ka na životní prost edí:
– Ovzduší - složení atmosféry, znečišťující látky, zdroje znečišťování,
povinnosti provozovatel zdroj znečišťování, ochrana ovzduší,
m ení znečišt ní Ěemise, imise, prost edky na snižováníě.
– Odpady (obaly) – základní pojmy, plány odpadového hospodá ství,
druhy odpad a možnosti dalšího využívání Ěodstran níě, povinnosti
p vodc odpad , za ízení na nakládání s odpady (technologie
úpravy a využití odpad ě, skládky, rekultivace skládek.
26
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
– Voda – ochrana vod, její podstata, typy, charakteristika, vodní
zdroje, nakládání s vodami, užívání povrchových vod, plánování
v oblasti vod, chrán ná pásma, znečišt ní vody Ěznečišťující látky,
zp soby čišt ní, ČOVě.
II. Část:
Energetika a životní prost edí:
– Zdroje energie a budoucnost energetických zdroj .
Neobnovitelné zdroje energie
– Jaderná energetika , tepelné (fosilní) elektrárny.
– Princip činnosti, vstupující suroviny, vystupující znečišťující látky,
zp sob využití, nebo odstran ní vznikajících odpad z výroby
energie.
Obnovitelné zdroje energie
– Energie vody, geotermální energie, využití biomasy, energie v tru,
energie slunce, tepelná čerpadla, energie p ílivu, p íboje a vln.
– Princip činnosti jednotlivých druh elektráren, možnosti použití
t chto zdroj pro energetiku, doba využití, výhody a nevýhody
t chto zdroj .
III. Část:
Státní správa a legislativa v oblasti životní prost edí:
– Zákon č. 17/1řřŇ Sb., o životním prost edí ve zn ní pozd jších
zm n,
– Zákon č. 1Ř5/Ň001 Sb., o odpadech ve zn ní pozd jších zm n,
– Zákon č. Ň01/Ň01Ň Sb., o ochran ovzduší a o zm n n kterých
dalších zákon Ězákon o ochran ovzdušíě ve zn ní pozd jších
p edpis ,
– Zákon č. Ň54/Ň001 Sb. o vodách a o zm n n kterých zákon
(vodní zákon),
– Provád cí vyhlášky k jednotlivým zákon m,
– Návaznost legislativy ČR na legislativní požadavky EU v oblasti
životního prost edí.
Trvale udržitelný rozvoj:
– Koncepce trvale udržitelného rozvoje.
– Strategie udržitelného rozvoje ĚSRUR ČR z roku 2010).
– Strategický rámec trvale udržitelného rozvoje ČR, globální cíle,
prioritní osy.
– Politika životního prost edí Ěnástroje na ochranu životního prost edí,
dopady politik životního prost edí, nejlepší dostupné technikyě.
27
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Literatura:
Storch D. & Mihulka S. (2000): Úvod do současné ekologie. Portál, Praha
Šálek, M., R žička, J., Mandák, B. ĚŇ005ě: Ekologie. Skripta, Česká zem d lská
univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, katedra ekologie a životního
prost edí
Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace,
společenstva. Nakladatelství Univerzity Palackého, Olomouc.
Slábová M. (2006): Ochrana a tvorba životního prostředí. Skripta, Vysoká škola
evropských a regionálních studií
Svoboda, Kepák, (1998): Energetika a životní prostředí, skripta FŽP UJEP, Ústí n.L.
Webový portál Ministerstva životního prost edí Ěwww.mzp.czě
28
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.5 Matematika
4.5.1 Matematika - Matematická analýza I
Anotace předmětu:
Náplní p edm tu je seznámit studenty se základy diferenciálního počtu funkcí
jedné prom nné a jeho aplikačními možnostmi v matematice, fyzice a ostatních
technických p edm tech, a tím vytvo it matematický základ pro nadstavbové
p edm ty technického sm ru.
Cílem předmětu je:
– získat základní v domosti a dovednosti z oboru komplexních čísel a jejich užití
v elektrotechnice,
– rozší it si p ehled základních funkcí o cyklometrické funkce a další vlastnosti
o extrémy, inflexi a inverzní funkce,
– získat v domosti pro vyšet ování spojitosti, limit a derivace funkcí,
– naučit se aplikovat základy diferenciálního počtu p i vyšet ování pr b hu,
spojitosti a vlastností funkce, p i odhadování p ibližných funkčních hodnot,
absolutních a relativních chyb p i výpočtech, p i analytickém ešení tečen
a normál v rovin ,
– p ipravit se na použití získaných dovedností v dalších p edm tech.
Rámcový rozpis učiva:
–
–
–
–
Komplexní čísla a jejich užití.
Funkce jedné reálné prom nné a jejich vlastnosti.
Limita a spojitost funkce.
Derivace funkce a užití diferenciálního počtu.
Doporučená literatura:
ANGOT, ů.: Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry, SNTL, Praha 1971
BRABEC, J.: Matematická analýza I, SNTL, Praha 1989
BUDINSKÝ, B.: Matematika I, SNTL, Praha 1987
GILLMAN, L.: Matematická analýza, SNTL, Praha 1983
JARNÍK, V.: Diferenciální počet I, NČSůV, Praha 1963
JIRÁSEK, F.: Sbírka ešených p íklad z matematiky, SNTL, Praha 1990
REKTORYS, K.: P ehled užité matematiky, SNTL, Praha 1963
RIEČůN, B.: Úvod do diferenciálního a integrálního počtu, SPN, Praha 1986
29
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.5.2 Matematika - Matematická analýza II
Anotace předmětu:
Náplní p edm tu je seznámit studenty se základy integrálního počtu funkcí
jedné prom nné a jeho užití p i ešení diferenciálních rovnic a dalších aplikačních
možností v geometrii, fyzice a mechanice. Současn rozši uje student m dovednosti
z číselných ad, a tím vytvo it matematický základ pro nadstavbové p edm ty
technického sm ru.
Cílem předmětu je:
– získat základní v domosti a dovednosti s výpočty primitivních funkcí,
neurčitých a určitých integrál ,
– naučit se aplikovat základy integrálního počtu p i ešení úloh z geometrie
(obsah, délka a objem), mechaniky (statické momenty a sou adnice t žišt ě
a fyziky (práce, energie),
– um t ešit obyčejné diferenciální rovnice prvního ádu a tím nahlédnout do
teoretických možností ešení technických problém ,
– pracovat se součty a konvergencí číselných ad,
– p ipravit se na použití získaných dovedností v dalších p edm tech.
Rámcový rozpis učiva:
–
–
–
–
Primitivní funkce a neurčitý integrál funkce.
Určitý integrál a jeho aplikace.
Obyčejné diferenciální rovnice.
Číselné ady.
Doporučená literatura:
ANGOT, ů.: Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry, SNTL, Praha 1971
BRABEC, J.: Matematická analýza I, SNTL, Praha 1989
BUDINSKÝ, B.: Matematika I a II, SNTL, Praha 1987 a 1990
GILLMAN, L.: Matematická analýza, SNTL, Praha 1983
JARNÍK, V.: Diferenciální počet I a integrální počet I, NČSůV, Praha 1963 a 1974
JIRÁSEK, F.: Sbírka ešených p íklad z matematiky, SNTL, Praha 1990
KURZWEIL, J.: Obyčejné diferenciální rovnice, SNTL, Praha 1978
REKTORYS, K.: P ehled užité matematiky, SNTL, Praha 1963
RIEČůN, B.: Úvod do diferenciálního a integrálního počtu, SPN, Praha 1986
30
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.5.3 Matematika - Základy lineární algebry a optimalizace proces
Anotace předmětu:
P edm t si klade za cíl seznámit studenty se základy maticového počtu
a s jejich aplikacemi p i ešení soustav lineárních rovnic a nerovnic, a tím vytvo it
matematický základ zejména pro ešení úloh lineárního programování a jejich využití
p i matematickém modelování v mnoha oblastech hospodá ské sféry.
Cílem předmětu je:
– získat základní v domosti a dovednosti pro počítání s maticemi, p i výpočtech
hodností, determinant a inverzních matic,
– naučit se aplikovat maticový počet p i ešení soustav lineárních rovnic
a nerovnic,
– osvojit si základní v domosti a dovednosti ze základ
lineárního
programování,
– um t ešit základní problémy plánování, jako návrhy výrobního plánu
grafickou a simplexovou metodou Ěvýrobní program, ezací úlohaě,
– p ipravit se na použití získaných dovedností v dalších p edm tech.
Rámcový rozpis učiva:
– Matice a jejich základní vlastnosti.
– Determinant matice a inverzní matice.
–
ešení soustavy lineárních rovnic a nerovnic.
– Základy lineárního programování a plánování.
Doporučená literatura:
DEMLOVÁ, M.: MVŠT. ůlgebra, SNTL, Praha 1982
EICHLER, B.: Lineární programování pro III.R.SEŠ, SPN, Praha 1973
HAVEL, V.: Lineární algebra, SNTL, Praha 1984
JABLONSKÝ, J.: Operační výzkum, Ediční odd lení VŠE Praha, Praha 1999
KORDA, B.: Matematické metody v ekonomii, SNTL, Praha 1967
POND LÍČEK, B.: Lineární algebra, Ediční st edisko ČVUT Praha, Praha 1989
RYCHETNÍK, L.: Sbírka p íklad z lineárního programování, SNTL, Praha 1968
31
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.5.4 Matematika - Základy popisné statistiky a statistického ízení proces
Anotace předmětu:
Podstatou p edm tu je studenty seznámit s metodami statistického
zpracování dat, zp soby jejich prezentace, základní analýzou dat pomocí
statistických charakteristik, náhodnou veličinou a jejím rozd lením, základními
metodami odhad hodnot náhodné veličiny. Seznamuje studenty s metodami
analýzy statistických dat pomocí testování statistických hypotéz, šet ení statistické
závislosti a zp soby jejich regresní analýzy, dále je pak seznamuje s časovou adou
a její analýzou trendu, s nástroji pro statistické ízení proces a s šet ením
zp sobilosti výrobního procesu.
Cílem předmětu je:
– naučit se zpracovávat statistická data a dokázat je prezentovat pomocí
statistických tabulek, statistických graf a analyzovat pomocí statistických
charakteristik,
– seznámit se s náhodnou veličinou a jejím rozd lením,
– dokázat provád t jednoduché intervalové odhady pro vybrané statistické
charakteristiky,
– nahlédnout do možností statistické analýzy, naučit se základ m testování
statistických hypotéz, základ m vyšet ování statistické závislosti Ěkorelaceě
a regrese, získat základní v domosti a dovednosti s analýzou časových ad,
– dokázat používat vybrané nástroje ízení jakosti Ěhistogram, regulační
diagramy) a um t vyjád it zp sobilost výrobního procesu,
– p ipravit se na použití získaných dovedností v dalších p edm tech.
Rámcový rozpis učiva:
– Zpracování, prezentace statistických dat a statistické charakteristiky.
– Náhodná veličina a její rozd lení, náhodný výb r a základy teorie statistických
odhad .
– Analýza statistických dat testováním statistických hypotéz, korelační
a regresní analýzou a analýzou časových ad.
– Nástroje ízení jakosti a zp sobilost výrobního procesu.
Doporučená literatura:
CYHELSKÝ, L.:
Elementární statistická analýza, Management Press, Praha 1996
CYHELSKÝ, L.: Úvod do teorie statistiky, SNTL, Praha 1981
HINDLS, R.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press,
Praha 1997
LIKEŠ, J.: Základní statistické tabulky, SNTL, Praha 1978
POHL, S.: Úvod do statistiky a SPC, skripta SPŠ a VOŠ Chomutov, Chomutov 1998
REISENAUER, R.: Metody matematické statistiky a jejich aplikace, SNTL,
Praha 1965
SWOBODA, H.: Moderní statistika, Svoboda, Praha 1977
VÁCLAVEK, J.: Statistická regulace výrobních proces , Vydavatelství
a nakladatelství Barto , QSV České Bud jovice 1řř6
32
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Česká společnost pro jakost, Novotného lávka 5, Praha:
Statistická regulace výrobního procesu, n které její zvláštní typy a problémy p i
aplikaci, Sborník referát p ednesených na seminá i Ň1.4.1řřŇ Praha, 1řřŇ
Systémy statistických p ejímek podle nových norem ISO, Sborník referát
p ednesených na seminá i 16.6.1řřŇ Praha, 1řřŇ
Aplikace matematicko-statistických metod p i ešení r zných technických problém ,
Sborník referát p ednesených na seminá i 17.11.1řřŇ Praha, 1řřŇ
33
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.6 Elektrotechnika a Elektronika
Anotace předmětu:
P edm t je koncipován jako zdroj základních v domostí v oblasti
elektrostatického, magnetického a elektromagnetického pole; p i ešení el. obvod
stejnosm rných a st ídavých. Dále je zam en na vysv tlení vlastností a použití
základních polovodičových součástek a elektronických obvod . Tyto v domosti se
využijí p i vysv tlování zp sobu p enosu informací a problematiky EMC.
Cílem p edm tu je:
– seznámit studenty s vlastnostmi
elektrostatického,
a elektromagnetického pole s ohledem na využití v praxi,
magnetického
– naučit studenty ešit jednoduché el. obvody s možností využití p i orientační
kontrole navrženého elektronického obvodu, ochran obvod atd.,
– na základ znalosti vlastností polovodičových součástek a elektronických
obvod naučit studenty jejich využití v praxi,
– využití získaných znalostí v dalších p edm tech (počítačové sít , teorie ízení,
číslicová technika, elektrotechnické m ení atd.ě,
– sjednotit znalosti student , kte í p icházejí na VOŠ ze st edních škol s r zným
zam ením v dané problematice.
Rámcový rozpis učiva:
je volen tak, aby na jeho jednotlivé kapitoly navazovaly další p edm ty Ěpočítačové
sít , teorie ízení atd.ě nebo se navzájem dopl ovaly s paraleln vyučovanými
p edm ty Ěpraxe, elektrotechnická m ení atd.ě. Rozsah prezentované látky bude
aktualizován na základ vstupních znalostí student
a s ohledem na vývoj v dané
oblasti.
– Elektrostatické pole.
–
ešení stejnosm rných obvod .
– Magnetické a elektromagnetické pole.
–
ešení st ídavých obvod .
– Polovodičové součástky.
– Základní elektronické obvody Ězesilovače, napájecí zdroje, generátory signálu,
filtry atd.).
– Typy, provedení a vlastnosti p enosových cest.
– EMC (elektromagnetická kompatibilita).
34
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Doporučená literatura:
BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika I až III, INFORMATORIUM, Praha 2005
DOLEČEK, J.: Moderní učebnice elektroniky 1 až 6, BEN – technická literatura,
Praha Ň000 až Ň00Ř,
KREJČÍK, ů.: Napájecí zdroje I a II, BEN – technická literatura, Praha 1997
LEGÍ , M.: Televizní technika DVB-T, BEN – technická literatura, Praha 2006
PUNČOCHÁ , J.: Operační zesilovače v elektrotechnice, BEN – technická literatura,
Praha 1996
SVOBODA, J. a kolektiv: Telekomunikační technika, Hüthing & Beneš, Praha 1999
VACULÍKOVÁ, P., Vaculík, E. a kolektiv: Elektromagnetická kompatibilita,
GRADA Publishing spol. s r.o., Praha 1997
KESL, J. : Elektronika I a II, BEN, Praha 2006
35
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.7 Elektrotechnická m ení
Anotace předmětu:
Cílem p edm tu, je vybavit studenty základními znalostmi o vlastnostech,
funkci, podstat činnosti a použití základních analogových a digitálních m ících
p ístroj , ukázat základní metody m ení pasivních i aktivních elektrických
a neelektrických veličin a seznámit studenty s automatizovanými m ícími systémy.
P i praktické výuce je kladen d raz na dodržování zásad bezpečnosti práce, získání
a prohlubování základních technických návyk a schopnosti vyhodnotit výsledky
a zpracovat technickou zprávu. Studenti jsou vedeni k samostatnosti a
zodpov dnosti a je snaha o maximální podíl práce studenta na ešeném úkolu.
Cílem předmětu je:
– sm ovat k tomu, aby student získal pot ebné teoretické, praktické návyky a
zkušenosti, které umožní jeho další vzd lávání a pomohou mu se snsdno
adaptovat na rozmanité pot eby pr myslu,
– naučit studenty chápat v ci
v souvislostech, orientovat se v odborné
literatu e, vyhledat pot ebné podklady na internetu,
– využití získaných znalostí v dalších p edm tech Ěpočítačové sít , teorie ízení,
číslicová technika atd.ě,
– zvládnutí zpracování získaných informací a práce v týmu.
Rámcový rozpis učiva:
Obsah výuky je volen tak, aby demonstrace funkce a použití m ících p ístroj
v obvodu bylo realizováno v oblasti , která tematicky navazuje na p edm t
elektrotechnika a elektronika a teorie ízení.
Tím jsou výrazn posíleny
mezip edm tové vazby. Rozd lení konkrétních úloh v jednotlivých obdobích je vždy
součástí tematického plánu, ve kterém je zohledn no vybavení laborato í technikou
a výchozí úrove znalostí student na základ jejich p edchozího vzd lávání. Úlohy
v jednotlivých obdobích se volí z následujících oblastí:
–
–
–
–
–
–
školení bezpečnosti §4 vyhláška 50/7Ř Sb.,
úlohy zam ené na zvládnutí obsluhy a použití základních m ících p ístroj
a regulačních prvk ,
úlohy zam ené na ov ení a prohloubení znalostí o pasivních el. součástkách
a metodách m ení parametr t chto součástek,
úlohy zam ené na ov ení činnosti obvod sestavených z pasivních
elektronických součástek,
seznámení s technickou dokumentací,
úlohy zam ené na rozší ení poznatk o polovodičových součástkách,
na metody m ení V-ů charakteristik a parametr polovodičových součástek
36
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a na jejich využití v praxi,
úlohy zam ené na TTL obvody, jejich využití, zapojení a m ení,
úlohy zam ené na ov ení a prohloubení znalostí o napájecích zdrojích ,
jejich vlastnostech a konstrukci,
úlohy zam ené na m ení obvod s operačními zesilovači a m ení jejich
parametr ,
úlohy zam ené na m ení vlastností a parametr m ících zesilovač
a p evodník ,
návrh a realizace analogových a digitálních filtr ,
m ení na snímačích
m ení na analogov digitálních a digitáln analogových p evodnících
vytvá ení model ,
m ení s využitím automatizovaných m ících systém ,
m ení s využitím kamerových inspekčních systém .
V p íprav na jednotlivá cvičení je vhodným zp sobem vysv tlen princip funkce
používané m ící techniky, p evodník , m ících zesilovač apod. V domácí p íprav
si studenti na cvičení p ipraví odpov di na dané otázky ze zadání a pokusí navrhnout
ešení zadaného úkolu, nap . schéma zapojení, postup p i m ení, program
pro automatizované m ení apod.
Doporučená literatura:
FIůLů, VROŽINů, HERCIK: Elektrotechnická m ení I, SNTL, Praha 1řŘ1
HAAS, SEDLÁČEK: Elektrická m ení. P ístroje a metody, ČVUT , Praha Ň00ň
HůůS, ROZTOČIL, NOVÁK: Číslicové m ící systémy, ČVUT, Praha Ň000
KůDE ÁBEK, P. : Laboratorní cvičení SPŠ a VOŠ Chomutov: Chomutov, Ň006
MATTHES: Hledání a odstra ování poruch HEL , Praha 2001
PUNČOCHÁ , J. : Operační zesilovače v elektronice, BEN – technická literatura,
Praha 1996
VEDRAL, FISCHER: Elektronické obvody pro m ící techniku ČVUT, Praha Ň004
" Manuál programu VEE Pro 9.32 na http://www.keysight.com "
BOHUMIL BRTNÍK : Elektrická m ení pro bakalá e, Technická literatura BEN, Praha
2011
37
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.8 Technická dokumentace
Anotace předmětu:
Schopnost číst a zpracovat technickou dokumentaci je nedílnou součástí
všech odv tví technického vzd lání. Současn
s nástupem elektronického
zpracování dat je zárove vyžadována po technicích schopnost orientovat se
v r zných zp sobech tvorby technické dokumentace.
Studenti jsou postupn seznamováni se základními zásadami tvorby a čtení
technické dokumentace vedoucí je postupn k schopnosti vytvo it technický
výkres odpovídající současnému stavu evropských norem. Teoretická výuka je
dopl ována praktickým
cvičením,
které
zárove
studenty
seznamuje
s nejrozší en jším programem pro tvorbu výkresové dokumentace ůutoCůD, který je
využitelný v mnoha oblastech techniky.
V letním období využijí studenti získané znalosti pro práci v 3D modelovacím
programu Inventor, který pat í mezi poslední generaci konstrukčních a kreslicích
program .
Celá výuka tohoto p edm tu je propojena zárove s tvorbou technické
dokumentace v kancelá ském programu Excel, kde se studenti se základními
znalostmi s prací v kancelá ském programu naučí používat jeho pokročilejší funkce
využitelné pro technické výpočty, nap . technologických postup a prezentaci
výpočt prost ednictvím graf . Poslední součástí je práce s v tším objemem dat,
jejich statistickým zpracováním či analýz prost ednictvím kontingenčních tabulek.
Zvládnutí učiva v plném rozsahu je dobrý p edpoklad k tomu, aby student
mohl získat mezinárodn p ijímaný Autodesk Certificate of Completion.
Cílem předmětu je:
–
–
–
–
–
–
–
orientace ve státních normách zabývajících se touto oblastí,
schopnost orientovat se ve výkresové dokumentaci, nákresech a schématech
používaných v pr myslové praxi,
ovládnutí princip tvorby výkresové dokumentace a schopnost vytvo ení
technického výkresu,
praktické zvládnutí tvorby 2D výkresové dokumentace v programu AutoCAD,
praktické zvládnutí tvorby návrhu modelu součásti a sestav v programu
Inventor spolu s vytvo ením výkresové dokumentace,
praktické zvládnutí technických výpočt a prezentace výsledk v programu
Excel,
orientace ve statistickém a hromadném zpracování dat prost ednictvím
programu Excel.
38
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Rámcový rozpis učiva:
Obsah učiva je up es ován podle vstupních znalostí student . Tzn., že student m
z technicky zam ených obor s částečnými znalostmi tohoto p edm tu jsou základní
osnovy individuáln p izp sobovány tak, aby dosáhli širšího rozsahu znalostí.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Normalizace v technické dokumentaci.
Technické zobrazování.
P edepisování jakosti a p esnosti.
Výrobní výkresy a výkresy sestav.
Kreslení strojních součástí.
Technická schémata.
Základy práce v CAD 2D programech (AutoCAD).
Praktické cvičení z tvorby výkres v návaznosti na teoretickou část.
Elektronické zpracování technické dokumentace.
Základy práce v CAD 3D programech (Inventor).
Torba výkresové dokumentace díl .
Tvorba výkresové dokumentace sestav.
Propojení CůD program s Excesem.
Rozší ení základních znalostí pro práci v Excelu.
Technické výpočty v Excelu.
Prezentace výsledk .
Zpracování dat.
Doporučená literatura:
BROŽ, M.: Excel vzorce, funkce výpočty, Computer Press, Brno 2006
FO T, P., KLETEČKů, J.: AutoCAD 2014 učebnice, Computer Press, Brno 2014
FO T, P., KLETEČKů, J.: Autodesk Inventor Funkční navrhování v pr myslové praxi
2.aktualizované vydání, Computer Press, Brno 2007
PECINOVSKÝ, J.: Excel v p íkladech ešené úlohy, GRADA, Praha 2001
POPELKA, M.: Technické výkresy v AutoCAD, Computer Press, Brno 2003
ŠVERCL, J.: Technické kreslení a deskriptivní geometrie, Scientia, Praha 2003
39
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.9 Programování
Anotace předmětu:
P edm t je zam en na získání znalostí a dovedností spojených s
technologiemi používanými p i vývoji aplikací, které jsou určeny pro prost edí
r zných OS ĚWindows, Linux, OS pro mobilní za ízení, …ě v jazycích C/C++/C# a
v jazyce Java, a na osvojení dovedností pot ebných pro vytvá ení t chto aplikací.
Pozornost je v nována vybraným t ídám knihoven používaných vývojovými nástroji a
také rys m jednotlivých programovacích jazyk , které jsou vzájemn porovnávány i
s ohledem na bezpečnost vytvá ení a používaní aplikací a aplet . D raz je kladen na
schopnost analyzovat zadání problému, navrhnout datové struktury za soub žné
komunikace se zadavatelem, sestavit ešení, zvolit vhodný programovací jazyk a
vývojový nástroj, vytvo it aplikaci a otestovat ji, komplexní ešení implementovat.
V p edm tu jsou také postiženy oblasti, které mají bezprost ední souvislost
s dalšími p edm ty Ědatabáze, počítačové sít , programování pro web, atd.ě.
V kontextu s uvedenými p edm ty p ipravuje tento p edm t absolventa pro možnost
pracovního za azení na pozici programátora, který je schopen se podílet na vývoji
samostatné aplikace nebo dílčí komponenty určitého systému vytvá eného v týmu od
analýzy jejího zadání až po vlastní implementaci.
Cílem předmětu je:
–
–
–
–
–
–
–
–
student provádí analýzu zadání a navrhuje algoritmus ešení, na jehož
základ vytvo í, odladí a otestuje aplikaci,
používá informační a komunikační technologie jako zdroj informací,
vytvá í, ladí, testuje a implementuje konzolové aplikace, aplikace s GUI a
komponenty aplikací, java-aplikace a aplety pro r zné OS,
vytvá í aplikace spolupracující s databázovými systémy, aplikace typu klientserver, aplikace pro ízení HW,
konfiguruje prost edí OS pro implementaci aplikací a aplet ĚDLL knihovny,
frameworky, JVM atd.),
dodržuje čitelnost a p ehlednost zdrojových kód , orientuje se v dokumentaci
k cizím aplikacím a v jejich zdrojovém kódu,
má vytvo eny p edpoklady učit se používat nové technologie, knihovny a
vývojová prost edí,
dovede pracovat samostatn i v týmu.
Rámcový rozpis učiva:
—
—
—
Algoritmizace - základy algoritmizace, datové a procesní modelování (UML,
CASE).
Úvod do programování v jazycích C/C++/C# a Java - základní pojmy, datové
struktury, ídící struktury jazyka.
Konzolové aplikace - vstupy a výstupy aplikací, procedurální programování,
práce se soubory, využití ůPI pro obsluhu HW.
40
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
—
—
—
—
—
—
—
Objektov
orientované programování - modulární vs. procedurální
programování, základní pojmy OOP, využití OOP pro tvorbu aplikací a jeho
p ínos.
Tvorba aplikací s GUI - systém událostí, ovládací prvky GUI, jednotlivé typy
program .
Knihovny – použití ůPI, vytvá ení a použití DLL a balíčk .
Použití komponent a ovládacích prvk .
P ístup k databázi z vlastních aplikací.
ůplikace založené na použití síťového ůPI - základní pojmy, úvod do tvorby
aplikací klient-server.
Vytvá ení aplikací i pro další OS ĚLinux, OS mobilních za ízeníě.
Doporučená literatura:
HEROUT, P. : Učebnice jazyka C České Bud jovice: KOOP, Ň00Ř
HEROUT, P. : Učebnice jazyka C – 2. díl České Bud jovice: KOOP, Ň00Ř
CHALUPA, R. : 1001 tip a trik pro Visual C++ , Computer Press, Brno 2003
KEOGH, J., GIANNINI, M. : OOP Objektov orientované programování bez
p edchozích znalostí , Computer Press, Brno 2006
KRUGLINSKI, D. J., SHEPHERD, G., WINGO, S. : Programujeme v Microsoft Visual
C++ , Computer Press, Brno 2000
HEROUT, P.: Učebnice jazyka Java, KOOP, České Bud jovice Ň00Ř
HEROUT, P. : Java – grafické uživatelské prost edí a čeština, KOOP, České
Bud jovice Ň00Ř
KEOGH, J.: Java bez p edchozích znalostí, Computer Press, Brno 2005
KISZKA, B. : 1001 tip
Brno 2003
a trik
pro programování v jazyce Java, Computer Press,
Internet: msdn.microsoft.com; www.itnetwork.cz;
41
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.10 Počítačové sít
Anotace předmětu:
Vzhledem k rostoucímu významu elektronické komunikace a elektronického
p enosu dat obecn by tento p edm t m l poskytnout student m hluboké znalosti v
oblasti princip počítačových sítí, jejich prvk , správy a samostatného projektování.
Vysokou kvalitu výuky zajišťuje využití certifikačního programu Cisco Certified
Networking Associate akreditovaného MŠMT, který zaručuje aktuálnost a dostupnost
informačních materiál pro výuku jak po teoretické, tak p edevším po praktické
stránce, a v neposlední ad
také výrazn
zvyšuje odborný kredit a
konkurenceschopnost studenta v následném profesním život .
Studenti získávají jak znalosti pokrývající obecný teoretický základ
problematiky počítačových sítí, jejich návrhu a fyzického provedení, tak p edevším
praktické znalosti související s návrhem, nasazením, konfigurací a dohledem nad
provozem v síti Ěpraktické úlohyě. V souvislosti s jinými p edm ty Ěp edevším p edm t
správa firemních IT procesůě si studenti vyzkouší i praktické nastavení základních
síťových služeb jak pod operačními systémy Microsoft Windows, tak pod n kterým
ze systém na Unixové bázi.
P edm t je rozd len do p ti období s náplní dle aktuálních podklad
certifikačního programu CCNů, na konci každého období je skládána zkouška v
podob online teoretického testu a instruktorem hodnocené praktické úlohy. Zimní
období 1. ročníku je zam ené na obecné znalosti v oblasti počítačových sítí, jejich
princip , obecných vlastností jednotlivých síťových prvk . Tyto znalosti jsou následn
rozvedeny učivem v letním období 1. ročníku, který pokrývá problematiku sm rování
dat v počítačových sítích, zimní období Ň. ročníku je zam eno na problematiku
p epínaných sítí na bázi ethernetu. Letní období ň. ročníku je zam eno na
problematiku bezdrátových sítí, problematiku škálování sítí a pokročilé správy. Celý
kurz je následn zakončen seznámením s nástroji pro dohled, správu a odstra ování
problém v sítích.
Součástí p edm tu jsou pravidelná praktická cvičení sloužící jak k rozvoji a
ov ení teoreticky nabytých znalostí, tak k seznámení se za ízeními tvo ících
standard počítačových sítí pro komerční sféru.
Cílem předmětu je:
—
—
—
—
ovládnutí základních princip počítačových sítí a elektronické komunikace,
p ehled v oblasti vrstvených model , enkapsulace dat p i p enosu a základ.
síťových protokol ,
zvládnutí problematiky adresace v sítích IP včetn sub- a supernet , VLSM
adresace,
pochopení princip základních síťových prvk , zhodnocení jejich parametr
a vhodnosti pro nasazení v navrhované počítačové síti,
42
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
—
—
—
—
—
—
—
praktické zvládnutí problematiky sm rování v počítačových sítí, p ehled v
základních sm rovacích protokolech a managementu sm rovač na bázi
Cisco IOS,
znalost v oblasti návrhu p epínaných sítí, t ívrstvé architektury návrhu sít ,
princip VLůN sítí a správy p epínač na bázi Cisco IOS,
orientace v oblasti nasazení a vlastností bezdrátových sítí, jejich správy
a zabezpečení,
dohled nad využitím a zabezpečení počítačové sít , p ehled dohledových
nástroj a vizualizace provozu, identifikace a ešení problém v rámci sít ,
zvládnutí metod škálování současných sítí a zp sobu jejich propojování,
získání orientace v oblasti konfigurace a nasazení standardních služeb sít
na bázi operačních systém WinňŇ a Unix,
ešení praktických úloh p i konfiguraci, nastavení a správ sítí.
Rámcový rozpis učiva:
Učivo je rozd leno na teoretickou část, využívající podklad certifikačního
programu CCNA, a navazujícího praktické cvičení, ve kterém si studenti pod
vedením instruktora ve cvičné laborato i ov ují své poznatky a konfigurují cvičné
sít .
– Úvod do problematiky počítačových sítí, p ehled základní terminologie a typ
sítí, historický vývoj počítačových sítí až do současnosti, specializované sít
(WAN, SAN, VPN apod.).
– Vrstvené modely sít
a jejich význam pro síťové technologie, seznámení
s ISO-OSI modelem, standardní model TCP-IP a jeho součásti.
– P enosový kanál a jeho p edpokládané vlastnosti, síťová média používaná
v rámci počítačových sítí a jejich vlastnosti, seznámení s vlastnostmi
a zabezpečením sítí na bázi IEEE802.11.
– Mezilehlé a koncové prvky počítačové sít , základní principy p epínaného
ethernetu a sm rování v rámci počítačových sítí.
– P ehled významu a funkce vybraných síťových protokol
včetn praktické
konfigurace vybraných služeb s využitím libovolného dostupného softwaru
a server .
– Bezpečnost počítačových sítí, její implementace a význam pro zabezpečení
informace. Seznámení s klasickými problémy současných sítí a protokol ,
metody snižování rizika. Firewally, nástroje pro detekci a p edcházení síťovým
útok m, stavová a protokolová analýza obsahu.
– Metody škálování adresného prostoru, návrh adresného prostoru IP sítí,
tvorba podsítí a jejich význam. P eklad adres a zp ístupn ní služeb v rámci
LAN.
– Projektování, dokumentace a provedení strukturované kabeláže, p ehled
doporučených postup a pravidel pro fyzický rozvod sít .
– P ehled sm rovacích protokol a jejich vlastností, rozdíly mezi protokoly typu
DVA a LSA, praktická konfigurace a správa sm rovač založených na bázi
Cisco IOS.
43
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
–
–
Pokročilé techniky používané v p epínaných sítí, autentizace p ístupu k síti,
virtuální sít VLůN, problematika záložních linek, principy t ívrstvého návrhu
počítačové sít .
Metody dohledu nad počítačovou sítí a jejími prvky, analýza provozu,
vyhodnocování anomálií a problém v b žném provozu.
Doporučená literatura:
HUCABY,A., MCQUERRY, S.: Konfigurace sm ovač Cisco, Computer Press,
Brno 2004
KABELOVÁ, A., DOSTÁLEK , L. : Velký pr vodce TCP/IP a systémem DNS,
GRADA, Comp. Press , Brno 2002
KÁLAY, F., PENIAK, P., Počítačové sít a jejich aplikace, GRADA, Praha2003
Kolektiv autor : Linux dokumentační projekt, Computer press, Brno 2003, online na
knihy.cpress.cz
KRETSCHMAR, J., DOSTÁLEK, L. : Administrace a diagnostika sítí, Computer
Press, Brno 2005
ODOM, K. : Počítačové sít bez p edchozích znalostí, Computer Press, Brno 2005
STANEK, W. R. : Microsoft Windows Server 2008, Computer Press, Brno 2008
TEARE, D. : Návrh a realizace sítí Cisco, Computer Press, Brno 2003
VELTE, TJ., VELTE, A.T. : Síťové technologie Cisco, Computer Press Brno 2003
ZANDL, P. : Bezdrátové sít - praktický pr vodce, Computer Press , Brno 2003
OnLine zdroje: http://www.netacad.com, https://en.wikipedia.org
44
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.11 Číslicová technika
Anotace předmětu:
Studenti získají základní informace z oboru sloužící pro p ímé praktické využití
v dalších p edm tech orientovaných na využití za ízení číslicové techniky
(mikroprocesorová technika) a vytvá ejí si tak základ pro další vzd láváním. Se
základy obecn technického myšlení se vytvá ejí dovednosti praktické aplikace
teoretických poznatk
a rozvíjí se samostatné logické myšlení. P edm t
v p im eném množství poskytuje student m pot ebné v domosti o technologiích
logických člen , logických funkcích, kombinačních a sekvenčních obvodech
a programovatelných logických polích.
Učivo
p edm tu
číslicová
technika obsahuje
základní
informace
o technologiích logických člen , logických funkcích, Booleov algeb e, minimalizaci,
kombinačních a sekvenčních obvodech, programovatelných logických polích
a diagnostice logických obvod . P edm t je koncipován do dvou období ve
2. ročníku, v zimním období získají studenti základní teoretické znalosti, které
následn uplatní v letním období p i návrzích obvod s využitím vývojových kit .
Cílem předmětu je:
– aplikovat minimalizaci logické funkce pomocí n kolika minimalizačními
technikami,
– samostatn navrhovat složit jší logické obvody a za pomoci p íslušného
software odzkoušet jejich funkci.
Rámcový rozpis učiva:
– Úvod do p edm tu, dvojková soustava a její význam pro číslicovou techniku,
interpretace log. 0 a log. 1 v elektronických systémech, základní logické
funkce, Booleova algebra.
– Zápis logických
funkcí - algebraický zápis, konjunkční a disjunkční
forma algebraického zápisu, definice logické funkce pomocí tabulky a mapy
logických hodnot.
– Minimalizace - význam minimalizace, algebraická úprava výrazu, minimalizace
Karnaughových map, metoda Quin-McCluskeyho.
– Sekvenční obvody - rozdíl mezi synchronním a asynchronním obvodem,
p ehled základních klopných obvod
a jejich realizace, Meal v
a Moor v konečný automat, jeho návrh a realizace, synchronní a asynchronní
čítač.
– Registry - význam registru, p ehled základních typ
a jejich realizace,
p evodníky ze sériového na paralelní kód a naopak.
– Diagnostika číslicových obvod
- p ehled základních nástroj používaných
na číslicových obvodech, typy chyb, které mohou v obvodu nastat a d vody
45
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
–
–
jejich vzniku, základní metody pro hledání chyb v logických systémech
a pam tích, praktický návrh test .
Programovatelné logické obvody - význam a použití vnit ní struktury, stručný
p ehled jednotlivých typ , tvorba návrhu a definice obsahu.
Praktický návrh jednodušších logických obvod - tvorba návrhu, grafický
a textový zápis návrhu, ov ení funkčnosti, analýza a ov ení funkčnosti,
časování a optimalizace návrhu s ohledem na pot ebnou plochu a rychlost
odezvy.
Doporučená literatura:
ůNTOŠOVÁ, DAVÍDEK: Číslicová technika, KOPP, 2003
BERNARD, J.M., HUGON, J.: Od logických obvod k mikroprocesor m, SNTL,
Praha 1986
BOUT, D. E.: The Practical Xilinx Designer Book, New Jersey, USA, Prentice Hall
1999
PINKER, J., POUPA, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL Praha, BEN, Praha 2006
http://prochazka.profitux.cz/xilinx.p20.html - základní informace a aplikace hradlových
polí Xilinx
http://www.mcu.cz - aplikace PLD v praktických konstrukcích, zdroje informací
o programování
46
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.12 Teorie ízení
Anotace předmětu:
Obsahem p edm tu je pr ez automatizační technikou. Teoretická část
p edm tu je obsahov d lena na analýzu a syntézu. V části analýzy regulačního
obvodu je uveden popis základních vlastností typických člen ídících obvod , které
jsou dále d leny na obecné členy, regulované soustavy a regulátory. V části syntézy
regulačního obvodu je uveden základ návrhu regulačního obvodu tj. metody volby
regulátoru a určení jeho parametr . Teoretickou část dopl ují základy fuzzy ízení,
robotiky, pr myslových sítí, modelování, vizualizace technologických proces
a projektování automatizovaných informačních a ídících systém .
Z hlediska času je p edm t rozd len do ň období, ve kterých studenti
postupn získávají znalosti nejprve teoretické a posléze i praktické. Ov ená
a promyšlená struktura p edm tu umož uje fixaci nabytých teoretických v domostí
pomocí osobní zkušenosti p i jejich uplatn ní v reálné situaci p i samostatné práci
na skutečném za ízení.
Studenti v p edm tu získávají základní v domosti z oblasti teorie ízení
technologických proces ve form stručné informační základny, která prolíná do
všech elektro obor Ěelektrotechnika, elektronika, číslicová, výpočetní a komunikační
technika). Charakter znalostí je zredukován na základy, které absolventovi umož ují
dále systematicky dopl ovat své znalosti podle individuálních pot eb. Vzd lávání
sm uje k tomu, aby absolventi byli p ipraveni, teoreticky i prakticky, pro práci
související s využitím automatizovaných systém ízení technologických proces .
Studenti se mohou uplatnit nejen na úrovni st edních a vyšších technických profesí
v pr myslu, ale i ve sfé e ízení výrobních i společenských organizací.
Cílem předmětu je:
–
–
–
–
–
–
–
–
rozvoj technického myšlení a vytvo ení dovednosti v praktické aplikaci
teoretických poznatk ,
rozvinutí samostatného logického myšlení,
osvojení analytického p ístupu k ešení technických, ekologických
a ekonomických problém ,
odpov dný
p ístup
k projektování,
provozu
a údržb
za ízení
z hlediska bezpečnosti práce, ekologie a ekonomie provozu,
p edání standardních znalostí a dovedností z oblasti automatického ízení
seznámení se s pr myslovou robotikou jako celkem Ěr zné druhy robotických
za ízení…ě,
znalost pr myslových robotických za ízení, jejich ovládání a programování
ešení praktických zadání p i programování robot .
47
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Rámcový rozpis učiva:
Teoretická část:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
základní pojmy terminologie, problém ízení fyzikálních a sociálních systém ,
logické ízení: v návaznosti na p edm t číslicová technika základní ovládací
obvody,
programovatelné automaty: hardware, software, programovací jazyky,
diagnostika,
snímače v pr myslu: v návaznosti na p edm t elektrotechnická m ení
dopln ní o využití princip pro m ení fyzikálních veličin, sb r dat, statistické
metody zpracování dat,
analýza regulačních obvod : vlastnosti člen reg. obvodu, reg. soustavy,
metody analýzy a vyhodnocování charakteristik, identifikace soustav,
syntéza regulačních obvod : typy regulátor , volba regulátoru, metody určení
parametr regulace, jakost regulace, kritéria stability,
číslicová regulace: návrh regulátoru, algoritmy, kvalita regulace, kritérium
stability,
fuzzy ízení: fuzzifikace, fuzzy regulace, defuzzifikace, algebry fuzzy logiky,
komunikace v automatizaci - pr myslové sít : v návaznosti na p edm t
počítačové sít dopln ní o pr myslové prost edky, sít HůRT, ProfiBus, ůS-i
atd.
vizualizace pr myslových proces : vlastnosti, p ínosy, kritéria hodnocení,
tvorba aplikace,
modelování v automatizaci: teorie model
analogových a číslicových,
modelování v robotice, software pro modelování, vizualizace a modelování,
metody projektování automatizovaných informačních a ídících systém :
v návaznosti na p edm t management IT projektu se doplní životní
cyklus automatizačního projektu a základní metodiky,
úvod do pr myslové robotiky Ělineární a kloubové roboty).
Praktická část:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
m ení statických a dynamických charakteristik,
experimentální identifikace regulované soustavy,
základní typy obvod logického ízení,
číslicový algoritmus dvoupolohového regulátoru,
kritéria návrhu a stanovení parametr spojitého regulátoru,
základní algoritmy číslicové regulace,
modelování dynamických vlastností člen analogovými prost edky,
modelování dynamických vlastností člen pomocí softwarových nástroj ,
modelování číslicové regulace,
vyhodnocování jakosti regulačního pochodu,
vizualizace technologického procesu – návrh projektu,
lineární robot – ovládání a programování.
48
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Doporučená literatura:
BůLÁT , J.: ůutomatické ízení, BEN – technická literatura, Praha 2003,
CENDELÍN, J.: Moderní metody projektování automatizovaných informačních
a ídicích systém , ůutomatizace, Praha, Ň000, roč. 4ň, č. ň až Ň001, roč. 44
RAMPAS, M.: Automatizace 1 a 2, skripta SPŠ a VOŠ Chomutov
Kol. autor , doc. Ing. Pavel Beneš, CSc: ůutomatizace a automatizační technika 1 –
Systémové pojetí automatizace, Computer Press, Brno 2012, ISBN 978-80-2513628-7
Kol. autor , doc. Ing. Pavel Beneš, CSc: ůutomatizace a automatizační technika 2 –
ůutomatické ízení, Computer Press, Brno Ň014, ISBN ř7Ř-80-251-4106-9
ŠMEJKůL, L. a kol. autor : Automatizace a automatizační technika, 4 díly, ČM spol.
pro aut., Computer Press, Praha 2000
MARTINEK, R.: Senzory v pr myslové praxi, BEN – technická literatura, Praha 2004,
RAMPAS, M.: Automatizace 1 a 2, skripta SPŠ a VOŠ Chomutov
ŠMEJKůL, L. a kol. autor : Automatizace a automatizační technika, 4 díly, ČM spol.
pro aut., Computer Press, Praha 2000
ŠMEJKůL, L. - MARTINÁSKOVÁ, M.: PLC a automatizace 1, BEN – technická
literatura, Praha 2002
ŠMEJKůL, L.: PLC a automatizace 2., BEN – technická literatura, Praha 2005,
VLACH, J.: ízení a vizualizace technologických proces , BEN – technická literatura,
Praha Ň00ŇOdborné časopisy: ůutomatizace, Sd lovací technika
Zdroje na webu: www.odbornecasopisy.cz elektronická verze časopisu ůutoma
automatizace.hw.cz portál pro automatizaci
49
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.13 Mikroprocesorová technika
Anotace předmětu:
Učivo p edm tu poskytuje student m základní informace z mikroprocesorové
techniky, tj. popisu mikroprocesor , jazyka symbolických adres, instrukčního souboru
a ovládání p ipojených periferií.
P edm t je rozd len na teoretickou a praktickou část, kdy student nabyté
teoretické znalosti ihned uplat uje v praxi. Tím je zaručena optimální reakce studentpedagog na výuku.
Učivo tohoto p edm tu má p ímou návaznost na znalosti z p edm tu
elektronika, číslicová technika a programování.
Výuka je rozd lena do dvou období druhého ročníku a jednoho období ročníku
t etího. V zimním období druhého ročníku zvládnou studenti ve dvou hodinách týdn
teoreticky mikroprocesory ady xŘ6 a základní principy pam tí, v letním období
druhého ročníku budou probírat jednočipové mikroprocesory a cvičit na MCS51
a AVR Atmel (teorie 1 hodina týdn a cvičení ň hodiny týdn ě, v letním období t etího
ročníku se studenti seznámí blíže s mikroprocesory Atmel a jejich programováním
v jazyce C.
Cílem předmětu je:
–
–
–
–
–
–
seznámit se s principy pam tí ROM i RWM,
seznámit se s architekturou jednotlivých mikroprocesor ,
osvojit si a prakticky vyzkoušet základní programování mikroprocesor v JSA,
osvojit si a prakticky vyzkoušet programování mikroprocesor v jazyce C,
využít znalostí návrhu jednoduchých periferií,
um t zapojit, obsluhovat a naprogramovat jednoduché periferie pomocí
jednotlivých mikroprocesor .
Rámcový rozpis učiva:
–
–
–
Úvod do mikroprocesorové techniky - historický úvod, základní pojmy,
architektura počítače a její význam, sb rnice a jejich vlastnosti, princip
obecného mikroprocesoru.
Architektura Intel IA32 - reálný režim, adresace, vstupy/výstupy, p erušení,
chrán ný režim, adresace, p epínání proces , segment stavu procesu,
segmentace,
stránkování,
režim
VŘ6,
obsluha vstup /výstup ,
obsluha p erušení.
Pam ti počítačových systém - p ehled princip a vlastností pam tí ROM
a RůM, vlastnosti pam tí počítač PC, návrh jednoduchých pam ťových
systém .
50
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
–
–
–
–
Jazyk symbolických adres - struktura, pravidla pro zápis zdrojového kódu,
p eklad, lad ní a p enos programu do cílového procesoru.
Jednočipové mikroprocesory - obecná charakteristika a využití, p ehled
vlastností, instrukčního souboru a integrovaných periferií vybrané architektury
(v návaznosti na praktická cvičeníě.
Programování na úrovni procesoru a ovládání základních periferií pro vstup
a výstup informací.
Programování jednočipových mikro adič v jazyce C - struktura programu,
základní prvky programu a odlišnosti ůNSI-C pro mikrokontroléry, standardní
knihovny funkcí.
Doporučená literatura:
BRANDEJS, M.: Mikroprocesory INTEL Pentium a spol, GRADA, Praha 1994
BURKHARD, M.: C pro MIKROKONTROLÉRY – ANSI-C,
BEN – technická
literatura, Praha 2003
SKALICKÝ, P.: Mikroprocesory ady Ř051, BEN – technická literatura, Praha 2002
51
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.14 Architektura počítač
Anotace předmětu:
Základním cílem p edm tu je vybavit studenta p ehledem technických znalostí
o používaných počítačových komponent a jejich funkcemi. D raz je kladen
na orientaci a pochopení používaných technologií, včetn
jejich stručných
historických souvislostí. Vedlejším cílem je seznámit studenta s metodologií aplikace,
hodnocením a výb rem vhodných prvk p i ešení složit jších úloh z praxe.
Nedílnou součástí výuky je p iblížit studentovi metody hodnocení
navrhovaných ešení s d razem na využití již získaných teoretických a praktických
poznatk z absolvovaných elektrotechnických teoretických i praktických p edm t .
Součástí výuky je také naučit studenta základním ekonomickým úvahám
a schopnosti zhodnotit efektivitu navrhovaných ešení.
Cílem předmětu je:
– orientace
v současných
technických
a technologických
možnostech
počítačového pr myslu, včetn nezbytn nutných softwarových souvislostí,
– naučit studenta vyhledávat a porovnávat odpovídající informace z r zných
informačních zdroj , včetn kvalifikovaného zd vodn ní svého výb ru,
– získané informace správn aplikovat p i ešení složitých úloh z pr myslové
praxe.
Rámcový rozpis učiva:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
historie a vývoj architektury počítač , procesor , mikroprocesor a periferií,
základní používané architektury procesor , vlastnosti, zhodnocení,
m ení výkonnosti počítačových systém , historie a vývoj m ící metodiky,
kritéria nasazení,
pam ťové systémy, člen ní jednotlivých druh
pam tí podle použité
technologie, zp sobu nasazení, výkonnostních charakteristik, vhodných
aplikačních oblastí,
pr myslové
sb rnice,
historický vývoj, popis vlastností, technické
charakteristiky, zp soby vhodného a nevhodného nasazení,
sb rnice v počítačích, historický vývoj, technické parametry, možnosti použití,
zp soby hodnocení,
jednoprocesorové systémy, historický vývoj, vlastnosti, zp soby použití,
nalezení oblastí optimálního využití,
multiprocesorové a paralelní systémy, historický vývoj, vlastnosti, vhodné
možnosti použití, úskalí p i aplikaci t chto ešení,
maticové systémy, vlastnosti, oblasti použití,
netradiční výpočetní systémy, historie a vývoj ešení, možnosti použití, oblasti
vhodného nasazení, další vývojové trendy,
posouzení dalšího možného vývoje současné techniky a technologie.
52
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Doporučená literatura:
BRANDEJS, M.: Mikroprocesory Intel, GRADA, Praha 2004
DVO ÁK, V., DRÁBEK, V.: Architektura procesor , VUT Brno, Brno 1řřř
HLůVIČKů, J.: ůrchitektura počítač , ČVUT Praha, Praha 1994
PINKER,J.: Mikroprocesory a mikropočítače, BEN, Praha 2004
Internetové zdroje:
Technologické a datové listy jednotlivých výrobc ĚůMD, Intel, IBM, Siemens,...ě
Elektronická encyklopedie – Wikipedie
Domácí a zahraniční zpravodajské servery zabývající se uvedenou problematikou
(www.cdr.cz, www.svethardware.cz, ...)
53
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.15 Programování webových aplikací
Anotace předmětu:
Tento p edm t má za úkol naučit studenty principy použitelnosti
a p ístupnosti webových aplikací, základ m programování MySQL, PHP
a schopnostem dodržovat standardy – validace webu HTML5 a CSSň. Používat
technologií na stran serveru - statické a dynamické stránky, tvorba aplikací pomocí
scriptování (PHP) a servletových technologií (Java Servlets, JSP). Studenti budou
navrhovat a následn realizovat ň vrstvou architekturu www aplikace dynamického
webu s využitím p íslušných technologií. Dále se budou zabývat klientskou stranou
web aplikací - vzhledem a interakcí pomocí kaskádních styl a dynamického HTML
z hlediska použitelnosti a p ístupnosti.
Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s technologiemi používanými p i tvorb aplikací v prost edí
Internetu
- samostatná tvorba web aplikací s použitelností v praxi v souladu s aktuálními
trendy.
- zvládnutí jednotlivých technologií návrhu a implementace obsahu webových
aplikací
Rámcový rozpis učiva :










HTML 5 a validita stránek,
kaskádové styly CSS,
efektivní a ergonomický design stránek,
skriptovací technologie na stran serveru a klienta,
PHP:
- úvod, instalace, nastavení,
- zpracování dat z formulá ,
- zabezpečení p ístup ke stránkám;
databáze – MySQL:
- princip, základní pojmy,
- popis základních prvk jazyku SQL pro operaci s daty,
- p ístup k MySQL z PHP,
- návrh a tvorba tabulek pro dané použití;
JavaScript:
- tvorba r zných prvk k oživení webu,
- dynamizace dat;
Java aplety;
3 vrstvá architektura:
- prezentační vrstva,
- aplikační vrstva,
- vrstva dat;
návrh aplikace a realizace.
54
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Doporučená literatura:
BRIAN P. HOGAN: HTML5 a CSS3 - výukový kurz webového vývojá e,
Computer Press 2012
BRIAN ALBERS, FRANK SALIM, PETER LUBBERS: HTML5 - Programujeme
moderní webové aplikace, CPress 2012
CEDERHOLM, D. : Flexibilní web design, Computer Press, Brno 2006
DELWING, I., DELWING, E. :JavaScript - p íručka programátora, GRůDů, Praha
2003
FLůNůGůN, D. : JavaScript kompletní pr vodce, Computer Press, Brno Ň00Ň
HUGH, E.W. : PHP a MySQL - vytvá íme webové databázové aplikace, Computer
Press, Brno 2006
KOFLER, M., BERND, Ö. : PHP 5 a MySQL 5 - pr vodce web programátora,
Computer Press, Brno 2007
LACKO, L. : PHP 5 a MySQL 5 – hotová ešení, Computer Press, Brno Ň007
55
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.16 Podpora firemních IT proces
Anotace předmětu:
P edm t má poskytnout student m základní náhled na využití IT technologií
jako nástroje pro efektivní ízení b hu malého podniku, a p ipravit tak studenty na
práci na pozici správce IT technologií a jejich podpory v rámci firemního prost edí s
alespo základní znalostí navazujících proces . Studenti by m li získat p ehled o
obecných oblastech nasazení IT technologií a jejich významu pro navazující
podnikové procesy. P edm t je koncipován jako praktický, studenti by m li být
schopni uplatnit své teoretické znalosti získané v souvisejících p edm tech a pružn
reagovat na pot eby a požadavky fiktivní firmy a jejich zam stnanc na IT služby.
Studenti si prakticky vyzkouší instalaci a správu operačních systém na
desktopové i serverové úrovni, správu b žných desktopových aplikací, postupy p i
ešení problém , se kterými se mohou setkat na pozici firemní IT podpory. Seznámí
se s nástroji pro skupinovou spolupráci, centrální vým nu informací a zadávání úkol
včetn nástroj a postup pro spolehlivé zálohování dat. Znalosti z oblasti
počítačových sítí budou dopln ny o praktické konfigurace a nasazení základních
síťových služeb včetn jejich správy, dohledu a omezení p ístupu. Studenti by se
m li naučit efektivní práci v týmu a vhodnému využití nástroj pro centrální správu
pracovních stanic a uživatelských práv v prost edí fiktivní firmy.
Cílem předmětu je:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
poskytnout náhled na IT technologie jako nástroje pro zefektivn ní b žných
firemních proces ,
praktické použití vybraných nástroj pro virtualizaci operačních systém ,
prakticky si vyzkoušet vybrané nástroje pro zálohování a dohled nad stanicemi
v rámci sít ,
osvojit si základní dovednosti v oblasti správy operačních systém a
desktopových aplikací,
osvojit si b žné postupy pro správu uživatel a konfiguraci p ístupových
oprávn ní,
nasadit a udržovat základní služby elektronické komunikace,
seznámit se s principy elektronického ob hu dokument ve firemním prost edí
dohlížet a analyzovat chod firemní sít včetn návrhu a ešení krizových
scéná ,
reagovat na požadavky uživatel a ešit je.
56
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Rámcový rozpis učiva:
Učivo má praktickou část, navazující ve velké mí e na učivo p edm tu
počítačové sítě. Studenti by m li vytvo it IT zázemí pro fiktivní společnost včetn
reagování a vyhodnocování požadavk pracovník této virtuální firmy.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
úvod do virtualizace operačních systém , porovnání vybraných virtualizačních
nástroj ,
virtualizace desktopových operačních systém ,
virtualizace serverových systém , p ínosy pro administraci a infrastrukturu,
instalace a správa desktopových/serverových operačních systém ve
vybraném virtualizačním nástroji,
principy skupinového a centrálního ízení uživatelských účt a oprávn ní,
audit bezpečnosti,
nasazení a správa vybraných síťových služeb,
elektronický ob h dokument a informací, životní cyklus dokumentu,
off-site pracovníci a jejich podpora, služby VPN, p ístup ke sdíleným
informacím,
zálohování a archivace, principy a význam pro IT infrastrukturu, krizové a
verifikační scéná e,
dokumentace činností, nástroje pro ízení IT podpory.
Doporučená literatura:
DOSED L, T. :Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, Brno 2004
PRICE, B. : ůctive Directory, optimální postupy a ešení, Computer Press, Brno
2005
STANEK, W. R. : Microsoft Windows Server 2008, Computer Press, Brno 2008
STANEK, W. R. : Microsoft Exchange Server 2003 2010, Computer Press, Brno
2004 2010
STANEK, W. R. : Group Policy, Computer Press, Brno 2010
VELTE, T. J., VELTE, A. T. : Síťové technologie Cisco, Computer Press, Brno 2003
https://www.netacad.com - síťová akademie Cisco
https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation - dokumentace k virtualizačnímu
prost edí
www.bezpapiru.cz - informační portál elektronizace firemních proces
57
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.17 Management IT projekt
Anotace předmětu:
P edm t má student m poskytnout p ehled v oblasti problematiky vývoje
softwaru nikoliv jen po stránce technické (tj. vývoj aplikace), ale i po stránce ízení
a dohledu nad vlastním procesem vývoje. Jedním z finálních kritérií procesu vývoje
softwaru je vlastní úsp šnost daného projektu, která je limitována adou faktor
a adou hledisek. V tomto p edm tu se studenti seznámí s r znými kritérii, která je
t eba mít b hem celého pr b hu projektu na z eteli a na základ kterých je možné
sledovat postup projektu jako celku. Studenti získají p edstavu o kompletním
životním cyklu projektu, od jeho zadání p es fázi specifikace funkcí a uživatelských
vlastností, až po jednotlivé metodiky, které jsou používány práv pro ízení
softwarových projekt . Zárove se seznámí s osv dčenými postupy, které je vhodné
na ízení softwarových projekt aplikovat.
P edm t tvo í teoretickou p ípravu pro navazující praktické p edm ty, ve
kterých by studenti m li efektivn uplatnit získané teoretické znalosti pro ízení
činností v rámci týmového projektu s omezeným časových rozsahem.
Cílem předmětu je:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
poskytnout základní seznámení s obecnými principy managementu a jeho
variantami,
seznámit s životním cyklem softwarového projektu a jeho fázemi
rozlišovat základní metodiky vývoje softwaru a vhodnost jejich nasazení
v daném p ípad ,
pochopit základní nástroje pro datové modelování problémové oblasti
a získání pot ebných informací ve fázi specifikace funkcí a vlastností
p ipravovaného softwaru,
rozlišit klíčová kritéria úsp šnosti projektu a sledovat jejich pln ní pomocí
vhodných metrik,
spravovat požadavky vzešlé b hem vlastního vývoje a vhodn je
implementovat do projektu bez ohrožení jeho úsp šnosti,
pr b žn identifikovat a reagovat na hrozby neúsp chu,
orientovat se v základní problematice testování softwaru a integrace dílčích
ešení,
využít principu a výhod iterativního vývoje softwaru,
efektivní využití ov ených návrhových vzor pro softwarové aplikace.
58
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Rámcový rozpis učiva:
–
–
–
–
–
–
–
Úvod do managementu, jeho význam, základní pojmy, plánování, organizace
a ízení.
Specifika softwarových projekt , klíčové parametry pro sledování úsp šnosti,
rizika a hrozby pro úsp šné dokončení projektu, znalostní požadavky
na softwarové projekty.
P ehled základních metodik pro vývoj softwaru, jejich vlastnosti a vhodnost
pro nasazení na r zn rozsáhlé softwarové projekty.
Životní cyklus projektu, jednotlivé fáze a procesy, které v nich probíhají,
zp soby sledování pr b hu pln ní projektu a hodnocení rizik.
Návrhové vzory, komponentový a iterativní vývoj, implementace a testování
existujících ešení.
Modelování problémové domény, seznámení s UML modelováním a jeho
principy.
Správa a zjišťování požadavk , zm nové požadavky, reakce na rizika
a zm ny b hem b žícího vývoje.
Doporučená literatura:
ARLOW, K., NEUSTADT, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer
Press, Brno 2007
KANISOVÁ, H.: MULLER, M. UML srozumiteln , Computer Press, Brno 2006
PALETA, P.: Co programátory ve škole neučí, Computer Press, Brno 2004
PECINOVSKÝ, R.: Návrhové vzory, Computer Press, Brno 2007
SCHWALBE, K. ízení projekt v IT, kompletní pr vodce, Computer Press, Brno
2007
TAYLOR,J.: Začínáme ídit projekty, Computer Press, Brno 2007
59
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.18 Skupinový projekt
Anotace předmětu:
P edm t poskytuje student m možnost uplatn ní nabytých znalostí
z p edchozího vzd lávání a jejich využití p i ešení praktických úkol . Studenti mají
za úkol prokázat, že zvládli požadovanou odbornou problematiku, ízení proces
a práci v týmu lidí. Student si vyzkouší schopnost samostatného myšlení
a rozhodování ve prosp ch celého týmu. Získá p ehled o ešení rozsáhlejších
problém a nov vzniklé p ekážky se naučí ešit s pat ičným nadhledem.
Studenti pod vedením team leadera prokážou schopnost ešení komplexního
problému. Uplatní své analytické schopnosti, technické znalosti dané problematiky,
schopnost ešit problémy nov vzniklé Ěimprovizaceě a prezentují hotové ešení.
Dané problémy se naučí ešit s využitím nejmodern jších technologií a nejnov jších
trend . Je samoz ejmé, že získané dovednosti si studenti mají možnost ihned
vyzkoušet v praxi, a tím sami zhodnotit, je-li jejich ešení správné.
P edm t úzce navazuje na projektový management a velmi úzce souvisí
s podporou firemních IT procesů.
Cílem předmětu je:
–
pracovat v týmu a naučit se spolupráci,
–
um t ešit komplexn daný problém od počátku do konce,
–
prokázat znalost ízení proces a odborné znalost,
–
navázat na v tšinu již absolvovaných p edm t a využít znalosti v nich
získaných.
Rámcový rozpis učiva:
–
–
–
–
–
–
–
Sestavení projektu na základ zadaných požadavk .
Analýza a proces plánování projektu.
Proces organizování projektu - určení kompetencí, tvorba časového
harmonogramu.
Proces zpracování projektu - tvorba jednotlivých dílčích částí, tvorba aplikací
a podp rných systém .
Testování - implementace testovacího prost edí, tvorba test ,
analýza výsledk , uživatelské prost edí.
Následné iterace - reakce na zm nové požadavky a výsledky test , rozší ení
funkcionalit.
P edání a prezentace konečného ešení.
Doporučená literatura:
PALETA, P.: Co programátory ve škole neučí, Computer Press, Brno 2004
SCHWALBE, K.:
ízení projekt v IT, kompletní pr vodce, Computer Press, Brno
60
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.19 Databáze
Anotace předmětu:
P edm t je zam en na podstatu a postup návrhu struktury datové základny,
vazby mezi tabulkami, tvorbu a správu databází, dotazy a pohledy, databázové
aplikace, SQL.
Znalosti student se dále využijí v p edm tech programování Ěp ístup z jazyka
C# k databázím) a programování pro web (práce s databázemi pomocí PHP,
dynamické webové aplikace).
Cílem předmětu je:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
seznámení se základními principy relačních databázových systém ,
normální formy, odstran ní redundance, kontrola dat,
instalace a správa databázového serveru SQL,
datové modelování problémové domény, iterativní návrh struktury databáze,
práce s datovými tabulkami, jejich úprava, napln ní hodnotami, zm ny hodnot,
vazby mezi tabulkami, vlastní a cizí klíče,
dotazy jednoduché i složité, restrikce, azení dat,
triggery, funkce a procedury v databázovém systému,
transakce, zachování datové integrity,
seznámení s objektovými databázemi a jejich využitím v moderních
programovacích jazycích.
Rámcový rozpis učiva:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
P ehled typ databází, jejich vlastností a využitelnosti.
Princip relační databáze, datové modelování, normální formy.
P ehled databázových systém , popis jazyka SQL, typy datových položek.
Instalace, spušt ní a práce s databázovým serverem SQL, jeho správa.
Tvorba tabulky, struktura, deklarace položek, typy hodnot, p eddefinované
hodnoty, omezení, zm na struktury, p idání tabulky do databáze a zrušení
tabulky.
P idávání záznam , jejich opravy a rušení, aktualizace dat, kontrolní výpisy.
Vazby mezi tabulkami, vazby 1:1, 1:N, M:N, vlastní a cizí klíče
Jednoduché dotazy pracující s jedinou tabulkou, restrikce, azení.
Složit jší dotazy, skládání dotaz , vno ené a pokročilé dotazy
Triggery, funkce a procedury.
Zpracování transakcí a zachování integrity dat.
Tvorba ukázkové databáze s n kolika provázanými tabulkami a práce s ní.
Komplexní databázová aplikace.
Soub žná práce mnoha uživatel s databázovým systémem.
61
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Doporučená literatura:
KROENKE David M., AUER David J.: Databáze, Computer Press, Brno 2015
MOLINůRO ůnthony: SQL Kucha ka programátora, Computer Press, Brno Ň00ř
GROFF, J. R. : SQL - Kompletní pr vodce, Computer Press, Brno Ň005
SCHNEIDER, R. D. : MySQL – Oficiální pr vodce tvorbou, správou a lad ním
databází, GRADA, Praha 2006
62
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.20 Odborná praxe v za ízeních školy
Anotace předmětu:
Učivo p edm tu umož uje student m uplat ovat teoretické znalosti získané
p edchozím studiem jiných odborných p edm t Ěhlavn elektrotechniky, elektroniky
a měření) v praktických cvičeních, a prokázat tak návaznost mezi jednotlivými
p edm ty.
Zárove je p edm t určen k pochopení a zevrubné analýze teoretických
proces . Tyto informace je student následn schopen aplikovat v praxi, z čehož
vyplývá schopnost využívání souvislostí, dochází k rozvoji samostatného myšlení
a rozhodování. V neposlední ad také k rozvoji manuální zručnosti.
Studenti si prakticky vyzkouší funkci jednotlivých elektronických prvk .
Seznámí se s nástroji pro tvorbu elektrických schémat a získají znalosti návrhu
a kreslení t chto schémat. Postupn se seznámí s tvorbou plošných spoj
a s výrobou jednoduchých elektronických celk , na kterých si zárove osvojí znalosti
základních m ení v elektrických obvodech. Tyto celky, respektive jednoduché
periferie, se studenti nakonec naučí programov oživovat a ovládat.
Cílem předmětu je:
–
–
–
–
–
–
–
znalost pasivních a aktivních elektronických prvk a jejich praktické využití,
dovednost kreslení elektrických schémat Ěnormy, čtení schémat…ě,
schopnost základních m ení v elektrických obvodech,
zvládnout výrobu plošného spoje,
znalost programovatelných automat ,
seznámit se s pneumatickými a elektropneumatickými za ízeními,
osvojit si základní číslicové obvody.
Rámcový rozpis učiva:
1. Základní součásti elektrických obvod :
pasivní prvky Ěrezistory, kondenzátory…ě – značení, provedení, parametry,
aktivní prvky (tranzistory, tyristory, triaky…ě – značení, pouzdra.
2. Elektrická schémata:
pravidla kreslení schémat,
normované schematické značky,
čtení schémat.
3. Základní m ení v elektrických obvodech
 Použití analogových a digitálních m idel k m ení nap tí, proudu
a odporu, odečítání ze stupnic
 Osciloskop a jeho využití k m ení
4. Plošné spoje
 Výroba plošných spoj , technologie a postupy.
5. Programovatelné automaty.
63
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Doporučená literatura:
DOLEČEK, J.: Moderní učebnice elektroniky 1.-6., BEN, Praha 2005
HEROT, P.: Učebnice jazyka C, Kopp, České Bud jovice Ň004
64
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.21 Odborná praxe ve firmách, ú adech atd.
Anotace předmětu:
Odborná praxe je jednou ze základních odborných disciplín. Vytvá í p edpoklady pro
budoucí samostatnou prací absolvent a jejich úsp šné za azení do pracovního
procesu ve firmách, ú adech atd.
P edstavuje interdisciplinární p edm t, který zahrnuje poznatky a dovednosti celého
vzd lávání, a je tak syntetizující složkou p ípravy pro budoucí začlen ní absolvent
do pracovního procesu ve firmách, na ú adech atd. Navazuje zejména na výuku
p edm t
PROGRůMOVÁNÍ,
SÍT ,
MIKROPROCEROVÁ
TECHNIKů,
ELEKTROTECHNICKÁ M ENÍ, TEORIE ÍZENÍ, PROGRůMOVÁNÍ PRO WEB,
DATABÁZE atd.
Studenti nastupují praxi u firem, institucí státní správy a samosprávy, se kterými má
škola dlouhodobou spolupráci (1 až Ň6ě. Vykonávání odborné praxe u t chto firem
zprost edkovává škola na základ jejich požadavk .
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Ň4ě
25)
26)
Komo any
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Klášterec n. Oh í
Chomutov
Klášterec n. Oh í
Chomutov
Klášterec n. Oh í
Chomutov
Chomutov
Most
United Energy spol. s r.o.
Reis Robotics spol. s r.o.
Puls EP k.s.
HS – Umfortechnik spol. s r.o.
Donaldson Czech rep. spol. s r.o.
Parker Hannifin spol. s r.o.
Cherry spol. s r.o.
Eaton Industries spol. s r.o.
Toyda Gosei Czech spol. s r.o.
Noel Plus spol. s r.o.
KEBEK spol. s r.o.
MUS a.s.
ČEPS a.s. provozní správa západ
MÚ Chomutov
MÚ Klášterec nad Oh í
MÚ Jirkov
Tediko spol. s r.o.
Povodí Oh e s.p.
První Elektro spol. s r.o.
Chemické závody Záluží a.s.
Kyocera spol. s r.o.
Grape SC a.s.
I&C Energo spol. s r.o.
ČEZ, a.s. Elektrárna Počerady
ČEZ, a.s. Elektrárna Tušimice
ČEZ, a.s. Elektrárna Pruné ov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Kada
Chomutov
Kada
Dále studenti vykonávají odbornou praxi u firem, které se zabývají činností v oblasti
správy počítačových sítí, prodeje a servisu výpočetní techniky, programování a další
65
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
činností spojenou s instalací, programováním a správou ídících systém . U t chto
firem si praxi sjednávají studenti praxe samostatn z d vodu jejího vykonávání
v míst bydlišt , na základ
zkušeností z brigád a doporučení vedení školy
na základ kladného hodnocení student , kte í se v dané firm zúčastnili praxe
v p edcházejících letech.
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
Datasoft spol. s r.o.
HS Project spol s r.o.
DeCe COMPUTERS spol. s r.o.
Komplete Internet Services spol. s r.o.
SEA spol. s r.o.
3 NET a.s.
HSF spol. s r.o.
FIC CZ spol. s r.o.
FIRO – TOUR a.s
SIMWARE spol. s r.o.
Rakona a.s.
Koito Czech spol. s r.o.
Chomutov
Chomutov
D čín
Lázn B lehrad
Chomutov
Teplice
Sokolov
Rudná
Chomutov
Ústí nad Labem
Rakovník
Žatec
Cílem předmětu je:
– zprost edkovat zkušenost se vztahy a zp soby práce, které existují nebo
jsou uplat ovány ve firmách, na ú adech atd.,
– konfrontovat získané teoretické a praktické poznatky z odborných
p edm t v p irozených podmínkách,
– aplikovat poznatky získané v pr b hu vzd lávání v praxi a dopl ovat si je
v souvislosti s ešením konkrétních úkol a zakázek pro firmu, ú ad atd.,
– poznat organizaci a postavení firem, ú ad atd. na trhu práce.
Rámcový rozpis učiva:
– Práce s technickou dokumentací a její vytvá ení.
–
ešení praktických úkol
v rámci vnit ního chodu firmy,
zákazníka firmy.
– Poznání nových SW aplikací využívaných v praxi.
– Práce s moderními m ícími p ístroji a ídící technikou.
– Účast p i realizaci, kompletaci a p edávání zakázek.
– Jednání se zam stnanci, nad ízenými a zákazníky firmy, ú adu atd.
pro
Doporučená literatura:
Bezpečností a hygienické p edpisy
Provád cí a organizační p edpisy, charakterizující činnost na p íslušném pracovišti
Odborná literatura Ěnap . manuály k p íslušnému SW a za ízení, metodické p íručky
pro účetnictví, kontrolní činnost atd.ě
Platné zákony, vyhlášky, na ízení vlády a normy vztahující se k náplni vykonávané
činnosti na odborné praxi
66
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.22 Matematika – Základní kurz z matematiky pro technické obory
Ěvolitelný p edm tě
Anotace předmětu:
Kurz si dává za cíl formou diskusí a cvičení sjednotit získané v domosti
a dovednosti student z vybraných témat učiva SŠ, a tím vytvo it matematický základ
pro další p edm ty.
Cílem předmětu je:
– zopakovat, doplnit nebo up esnit, podle typu SŠ, základní v domosti
a dovednosti z vybraných kapitol učiva SŠ,
– rozší it si informace zejména z kapitol: číselné obory, algebraické výrazy,
základní funkce a jejich vlastnosti, analytické vyjád ení p ímek a kuželoseček,
číselné posloupnosti a ady,
– p ipravit studenty z matematiky pro vzd lávání na vyšší odborné škole.
Rámcový rozpis učiva:
–
–
–
–
–
–
Číselné obory (N, Z, Q, R) a jejich vlastnosti.
Úpravy výraz a vyjád ení neznámé ze vzorc .
Základní rovnice a nerovnice.
Základní reálné funkce jedné reálné prom nné a jejich základní vlastnosti.
Základy analytické geometrie v rovin .
Číselné posloupnosti a ady.
Doporučená literatura:
CALDA, E.: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 1.-6., SPN, Praha 1984-87
HALOUZKA, ů.: P ehled učiva k maturitní zkoušce z matematiky, Fortuna,
Praha 2002
KUBÁT, J.: Sbírka úloh z matematiky pro p ípravu k maturitní zkoušce a k p ijímacím
zkouškám na VŠ, VICTORIA PUBLISHING a.s., Praha 1993
ODVÁRKO, O.: Matematika pro gymnázia, Prométheus, Praha 1984-87
POLÁK, J.: P ehled st edoškolské matematiky, SPN, Praha 1983
POLÁK, J.: St edoškolská matematika v úlohách I, Prométheus, Praha 2006
VOŠICKÝ, Z.: Matematika v kostce pro SŠ, Fragment, Havlíčk v Brod 1996
VOŠICKÝ,Z.: Cvičení k matematice v kostce pro SŠ, Fragment, Havlíčk v Brod 2004
67
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.23 Ruský jazyk Ěvolitelný p edm tě
Anotace předmětu
P edm t seznamuje studenta se základy ruského jazyka jako prost edku
mezinárodního dorozumívání. Cíle výuky p edm tu ruský jazyk se shodují s cíli i
požadavky na ečové a jazykové dovednosti absolvent v ostatních cizích jazycích.
P edm t posiluje studentovy
p edpoklady pro další vzd lávání, celoživotní
vzd lávání a uplatn ní v budoucím život . Vede studenta k rozvoji komunikativních
kompetencí v ruském jazyce, ale také kompetencí všeobecných (znalost kultury
zem
studovaného jazyka, rozvoj osobnosti a studijních návyk ě. Jazykové
vyučování plní i cíle výchovné, zam ené na harmonický rozvoj osobnosti,
charakterových a morálních hodnot.
Specifikem je obvykle nulová vstupní znalost jazyka student . Úkolem je pomocí
komunikativních metod dosáhnout takové úrovn produktivních i receptivních
komunikačních dovedností, aby studenti dokázali správn reagovat v b žných
oblastech společenského styku. Cílem výuky je b hem p ti období Ědv hodiny
týdn ě dosáhnout úrovn ůŇ vymezené evropským referenčním rámcem.
Cílem předmětu je:
b hem p ti období Ědv hodiny týdn ě dosáhnout úrovn ůŇ vymezené evropským
referenčním rámcem.
Student získá p ehled o základech ruské gramatiky, seznámí se s reáliemi
současného Ruska, osvojí si receptivní, produktivní a interaktivní ečové dovednosti.
Znalosti ruského gramatického systému, pravopisu, tvo ení slov a lexiky budou
upev ovány a rozši ovány v konfrontačním rusko-českém pohledu. Díky vzd lávání
ruštiny jako dalšího cizího jazyka získají studenti lepší p edstavu o roli jazyka jako
nástroje pro dorozumívání a spolupráci národ jiných kultur, rozší í si možnost
budoucího profesního uplatn ní. Naučí se komunikovat v b žných situacích, popsat
dosažené vzd lání a zam stnání, vyhledat informace v každodenních materiálech,
nap . inzerátech, prospektech.
Po prvním roce vzd lávání dosáhne
student úrovn ů1 podle evropského
referenčního rámce, tzn. p i poslechu rozumí známým slov m a zcela základním
frázím týkajících se jeho osoby, rodiny a bezprost edního okolí, pokud lidé hovo í
pomalu a z eteln . P i čtení rozumí známým slov m a velmi jednoduchým v tám.
Umí se jednoduchým zp sobem domluvit, klást jednoduché otázky a také na n
odpovídat. Umí napsat jednoduchý text, umí vyplnit formulá e obsahující osobní
údaje.
Po druhém a t etím roce vzd lávání dosáhne student úrovn ůŇ, tzn. rozumí b žné
slovní zásob vztahující se k oblastem, které se ho bezprost edn týkají Ěrodina,
nakupování, místopis, zam stnáníě. Dokáže pochopit smysl krátkých jasných
jednoduchých zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty, vyhledat
jednoduché informace v každodenních materiálech Ěinzerát, jídelní lístek…..ě.
Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopis m. Umí komunikovat v b žných
životních situacích vyžadujících jednoduchou p ímou vým nu informací o známých
tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci. Umí použít
adu frází a v t, napsat jednoduché poznámky a zprávy týkající se základních pot eb.
Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis.
68
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Rámcový rozpis předmětu:
1. ročník
Výslovnost:
– m kké a tvrdé souhlásky, p ízvuk, redukce samohlásek.
Grafika a pravopis:
– psaná a tišt ná podoba ruské azbuky,
– funkce m kkého a tvrdého znaku,
– m kké a tvrdé souhlásky.
Mluvnice:
– tvarosloví – rod a číslo podstatných a p ídavných jmen, jejich sklo ování,
– osobní zájmena, časování sloves, základní číslovky,
– skladba – vyjad ování existence a vlastnictví, vykání, shoda p ísudku,
– s podm tem, slovesné vazby.
Slovní zásoba:
– b žná slovní zásoba jednotlivých konverzačních okruh .
Tematické okruhy a komunikační situace:
– p edstavování, pozdravy,
– seznamování, telefonický rozhovor, pozvání, pod kování, omluva.
– vyjád ení radosti a údivu, dojm ,
– dotazy a odpov di k témat m rodina, povolání a studium, koníčky a zájmy.
Reálie – vybrané zem pisné, historické a kulturní reálie Ruska a zemí bývalého
Sov tského svazu.
2. ročník
Výslovnost:
– výslovnost zakončení zvratných sloves a adjektivních koncovek,
– p edložkových spojení, intonace a rytmus v ty oznamovací, tázací
a rozkazovací.
Grafika a pravopis:
– pravopis nov osvojené slovní zásoby,
– psaní velkých písmen v porovnání s mate ským jazykem.
Mluvnice:
– tvarosloví – nejfrekventovan jší odchylné tvary podstatných jmen, zájmena,
– p ivlast ovací, ukazovací a tázací, adové číslovky, časování v budoucím
a minulém čase, p edložky,
– skladba – frekventované slovesné vazby, struktury vyjad ující nutnost,
– možnost a pot ebnost, struktury s infinitivem.
Slovní zásoba:
– b žná slovní zásoba jednotlivých konverzačních okruh .
Tematické okruhy a komunikační situace:
– škola, studium jazyka,
69
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
–
–
–
–
nakupování,
orientace ve m st ,
dopravní prost edky,
prohlídka m sta.
Reálie – vybrané zem pisné, kulturní a historické reálie Ruska a bývalého
Sov tského svazu.
3. ročník
Výslovnost:
– výslovnost p ejatých slov,
– intonační vyjád ení r zných emocionálních stav Ěnap . údiv, pochybnost,
radost).
Grafika a pravopis:
– funkční použití m kkého a tvrdého znaku,
– fonetický zp sob psaní p edpon a částic,
– koncovky množného čísla minulého času.
Mluvnice:
– tvarosloví - vyjad ování hodin a rok lexikáln , frekventovaná slovesa se,
– zm nami souhlásek, nepravidelná slovesa, podmi ovací zp sob, dokonavý
a nedokonavý vid frekventovaných sloves,
– skladba – struktury s infinitivem, praktické používání základních typ souv tí,
– frekventované p edložkové vazby s d razem na rozdíly proti češtin .
Slovní zásoba:
– b žná slovní zásoba jednotlivých konverzačních okruh .
Tematické okruhy a komunikační situace:
– konkurz,
– vyjad ování názor na osobní vlastnosti lidí,
– omluva a politování,
– cestování, počasí a roční období,
– ochrana životního prost edí,
– životní styl,
– péče o zdraví.
Reálie – základní sociáln - politické
reálie současného Ruska a bývalého
Sov tského svazu.
Doporučená literatura
JELÍNEK, S. a kol.: Raduga 1-2. díl., pracovní sešity a nahrávky
- aktuální texty z ruských a českých periodik, audiovizuální
a multimediální výukové programy.
70
prost edky
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4.24 N mecký jazyk Ěvolitelný p edm tě
Anotace předmětu:
Výuka n meckého jazyka jako dalšího cizího jazyka navazuje na znalosti, jež
studenti získali na základní, p íp. st ední škole, které jsou shrnuty, ut íd ny, dále
rozvíjeny a prohlubovány. Obsah vzd lání sm uje k osvojení jazykových
kompetencí, které odpovídá minimální úrovni ůŇ podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky, záleží na vstupní úrovni student . Učí studenty
využívat cizího jazyka pro vlastní sebevzd lání i pro pot eby praxe. Svými postupy
p ispívá ke kultivaci vyjad ovacích schopností student
a vytvá ení návyk
samostatné práce.
Cílem předmětu je:
– systematické rozvíjení ečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní
Ěporozum ní vyslechnutému projevu i čtenému textuě i produktivní Ěústní
a písemné vyjad ováníě
– osvojení p im eného množství jazykových prost edk , tj. slovní zásoby
a gramatiky n meckého jazyka, zvukové i grafické stránky n meckého jazyka
– osvojení dalších pracovních návyk , vedoucích k efektivnímu vzd lávání
a dalšímu samostudiu n meckého jazyka
Rámcový rozpis vzdělávání:
1. ročník
Jazykové prost edky
Výslovnost:
– základní prost edky daného jazyka,
– odlišnosti zvukové podoby jazyka.
Slovní zásoba:
Získávání a rozši ování slovní zásoby v rozsahu daných tematických okruh :
– seznamování, první kontakty,
– t ída, škola, spolužáci,
– rodina,
– moje m sto,
– nákupy, obchody,
– m j d m, m j byt,
– jídlo.
Mluvnice
V tná skladba:
– skladba v ty jednoduché, slovosled,
– kladná a záporná odpov ď,
– vyjád ení záporu,
71
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
–
–
–
–
všeobecný podm t man,
vazba wie geht´s?,
vazba es gibt,
prostý a závislý infinitiv.
Tvarosloví:
– kategorie substantiv, pravidla užití člen , tvo ení plurálu,
– p ítomný čas sloves pravidelných, pomocných,
– slovesný zp sob oznamovací,
– osobní, tázací, p ivlast ovací,
– číslovky základní a adové,
– P edložky se ň. a 4. pádem,
– p edložky a p íslovce v rámci odlišného systému vyjad ování časových,
prostorových a dalších vztah .
Pravopis:
– grafická podoba jazyka,
– základní pravopisné normy,
– nová pravidla pravopisu.
2. ročník
Jazykové prost edky
Výslovnost :
– základní prost edky daného jazyka,
– odlišnosti zvukové podoby jazyka.
Slovní zásoba
Získávání a rozši ování slovní zásoby v rozsahu daných tematických okruh :
– všední den,
– p átelé, vztahy,
– pomoc, ešení problému,
– události, osobnosti,
– zdraví, nemoci,
– volný čas.
Mluvnice
V tná skladba:
– skladba souv tí pod adného, slovosled.
Tvarosloví:
– p ítomný čas sloves nepravidelných, préteritum, perfektum, zp sobová
slovesa, slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou p edponou, zvratná
slovesa,
– slovesný zp sob rozkazovací,
72
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
– osobní, tázací, p ivlast ovací a zvratná zájmena,
– p edložky se ň. a 4. pádem,
– p edložky a p íslovce v rámci odlišného systému vyjad ování časových,
prostorových a dalších vztah .
Pravopis:
– grafická podoba jazyka,
– základní pravopisné normy,
– nová pravidla pravopisu.
3. ročník
Jazykové prost edky
Výslovnost:
– základní prost edky daného jazyka,
– odlišnosti zvukové podoby jazyka.
Slovní zásoba:
Získávání a rozši ování slovní zásoby v rozsahu daných tematických okruh :
– cestování, dovolená,
– člov k a jeho vlastnosti,
– móda, oblékání,
– sv t práce.
Mluvnice
V tná skladba:
– skladba souv tí, slovosled,
– v ty účelové Ědamit, um zuě.
Tvarosloví:
– sklo ování podstatných jmen,
– stup ování p ídavných jmen,
– préteritum sloves, perfektum,
– p edložky a p íslovce v rámci odlišného systému vyjad ování časových,
prostorových a dalších vztah .
Pravopis:
– grafická podoba jazyka,
– základní pravopisné normy,
– nová pravidla pravopisu.
73
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Doporučená literatura:
DRBALOVÁ, D., HOMOLKOVÁ, B., KETTNEROVÁ, D., TESů OVÁ, L.: N mecky
s úsm vem nov , nakladatelství Fraus, Plze Ň00ň
HORSTMANN, G., KAIER, A.: Maturitní témata v n mčin nov Ň5+5, nakladatelství
Fraus, Plze 1řřŘ
MEJZLÍKOVÁ, Š.: Odmaturuj z n meckého jazyka 2, Didaktik, Praha 2005
MOTTA, G., ĆWIKOWSKů, B.,VOMÁČKOVÁ, O.: Direkt 1 N mčina pro st ední
školy, Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2007
MOTTA, G., ĆWIKOWSKA, B.,VOMÁČKOVÁ, O.: Direkt Ň N mčina pro st ední
školy, Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2007
74
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
5 MATERIÁLNÍ A ORGůNIZůČNÍ ZůBEZPEČENÍ
VZD LÁVůCÍHO PROGRAMU
5.1 Údaje o učebnách a budov školy
Škola má k uskuteč ování navrhovaného vzd lávacího programu k dispozici
školní budovu na ulici Školní č. 50 v Chomutov .
Pro zajišt ní sportovního vyžití student školy má k dispozici dv t locvičny
a posilovnu.
Ve spolupráci se St ední školou energetickou, stavební, obchodní a zdravotní
Chomutov, Na Průhoně 4800 je zajišt no ubytování a stravování (300m od budovy
školyě.
Pro výuku navrhovaného vzd lávacího programu slouží toto technické zázemí:
1. Laboratoře elektrotechnických měření
Celkem 5 laboratorních učeben s následujícím vybavením:
1 učebna vybavená 5 pracovišti s automatizovaným m ícím systémem a 2
pracovišti s kamerovým inspekčním systémem
Kapacita : 8 – 10 pracovních míst v jedné učebn , podle složitosti ešených úloh
6ks PC se síťovou kartou a kartou HP-IB nebo p evodníky USB/ HP-IB, software
Keysight VEE Pro 9.0 - grafický programovací jazyk s podporou Matlabu, Vision
builder for automated inspektion – program pro zpracování obrazu
programovatelné p ístroje: Ě všechny HP-IB, n které USB, LůN včetn
zabudovaného webového serveru)
6ks digitální multimetr
4ks digitální osciloskop s možností spektrální analýzy
1ks m ící úst edna
6ks číslicov ízený zdroj
1ks jednotka pro sb r dat
6 ks programovatelný generátor
4 učebny s možností klasického laboratorního m ení vybavené :
Digitální p ístroje:
1ks logický analyzátor
4ks digitální osciloskop s možností spektrální analýzy
1ks analogov digitální osciloskop s plotrem
12ks digitální multimetr
10ks funkční generátor vybavený čítačem
1ks dvoukanálový čítač
3ks jednofázový digitální wattmetr
2ks digitální RLC metr
75
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Elektronické p ístroje:
4ks analogový osciloskop
4ks nf. generátor
Řks nízkofrekvenční milivoltmetr
4ks univerzální elektronický voltmetr
1ks poloautomatický m ič zkreslení
Ňks zkoušeč tranzistor
1ks proudová sonda
Ňks m ič rezonance
2ks luxmetr
Elektromechanické p ístroje:
desítky voltmetr stejnosm rných a st ídavých r zných rozsah
desítky ampérmetr stejnosm rných a st ídavých r zných rozsah
desítky wattmetr stejnosm rných a st ídavých r zných rozsah
n kolik cos-metr
n kolik kmitom r
n kolik ohmmetr
Zdroje
desítky stejnosm rných a st ídavých zdroj s r zným nap tím a proudem pevné a
regulovatelné
desítky odd lovacích transformátor
Ostatní:
desítky normál odporu, indukčnosti a kapacity včetn prom nných
ada m ících transformátor proudu
desítky reostat
ňks Thomson v m stek
ňks Epstein v p ístroj
desítky r zných p ípravk pro m ení
2. Laborato e mikroprocesorové techniky
Hlavním využitím laborato e mikroprocesorové techniky je výuka programování
mikroprocesorových systém a r zných p ípravk simulujících reálný provoz. Dále je
laborato využívána k výuce b žného a aplikačního programování v jazycích Pascal,
C++, JSA (MCS 51 a x86) a SW Visual Studio. Učebna slouží pro výuku p edm tu
MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA.
Kapacita : 10-12 pracovních míst podle složitosti ešených úloh
Vybavení:
a) Hardware
11 PC
Procesor
Intel Pentium G3420 - 3,2 GHz
76
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Pam ť4 GB DDR3
Pevný disk 80 GB
Mechanika optická DVD-ROM
Monitor
17˝ monitor LCD
Switch
Linksys 1GB – 24p
Dataprojektor
b) 4 mikroprocesorové systémy MCS 51
cě N kolik desítek p ípravk Ěmodel výtahu, model k ižovatky, scanner čárového
kódu, model robotické ruky, regulace vodní hladiny, model solárního panelu,
14segmentovým displejem, bezdrátovými moduly pro p enos signál atd.ě. Tyto
p ístroje se k počítači p ipojují pomocí komunikační karty na ISů sb rnici.
3. Laborato výpočetní techniky LVT1
LVT1 je primárn zam ena na výuku počítačových sítí v rámci programu Cisco
Certified Networking ůssociate ĚCCNůě. V laborato i je duální rozvod počítačové sít
Ěškolní LůN s p ístupem na internet + rozvod pro vytvá ení cvičných síťových
topologií).
Laborato dále slouží pro výuku p edm t PROGRůMOVÁNÍ, PROGRůMOVÁNÍ
PRO WEB, PODPORů FIREMNÍCH IT PROCES , DůTůBÁZE a ovládání dalších
softwarových aplikací (viz Software).
Kapacita : 16 míst
Vybavení:
a) 16 PC
Procesor
Intel Pentium G3420 - 3,2 GHz
Pam ť
8 GB DDR3
Pevný disk
SATA 500 GB
Mechanika optická DVD-ROM/RW
Monitor
ŇŇ˝ led panel
Dataprojektor
BenQ
Interaktivní tabule SMART Board
Tiskárna
HP Color Laser Jet 2550
Switch
Cisco 100 Mb – 24p
b) Síťový HW
6 router ady Cisco1700
ň routery ady Cisco 1ř40
ň switche ady Catalyst Ňř50
3 switche ady Catalyst Ňř60
Ň ůP Cisco ůironet ady 1100 a 1Ň00
bezdrátové síťové adaptéry pro praktickou výuku bezdrátových sítí, jejich správy,
konfiguraci a zabezpečení
77
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
4. Laborato výpočetní techniky LVT2
Laborato slouží pro výuku p edm t PROGRůMOVÁNÍ, PROGRAMOVÁNÍ PRO
WEB, PODPORů FIREMNÍCH IT PROCES , DůTůBÁZE a ovládání dalších
softwarových aplikací (viz Software).
Kapacita : 16 míst
Vybavení:
a) 16 PC
Procesor
Pam ť
Pevný disk
Mechanika
Monitor
Dataprojektor
Switch
Intel Pentium DualCore - 1,8 GHz
3 GB DDR2
SATA 160 GB
optická super multi DVD+/-RW Lightscribe
19˝ LCD monitor
TOSHIBA
TP-Link 100 Mb – 24p
5. Laborato výpočetní techniky LVT3
Laborato slouží pro výuku PROGRůMOVÁNÍ, PROGRůMOVÁNÍ PRO WEB,
PODPORA FIREMNÍCH IT PROCES , DůTůBÁZE a ovládání dalších softwarových
aplikací (viz Software).
Kapacita : 16 míst
Vybavení:
a) Hardware
Procesor
Intel Pentium G3420 - 3,2 GHz
Pam ť
8 GB DDR3
Pevný disk
SATA 500 GB
Mechanika optická DVD-ROM/RW
Monitor
ŇŇ˝ led panel
Dataprojektor
BenQ
Switch
Dexlan 100 Mb – 24p
78
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
6. Učebna CůD/ CůM
Primární určení této učebny je výuka CůD/CůM aplikací. Učebna pro daný
akreditovaný obor slouží pro výuku p edm tu TECHNICKÁ DOKUMENTůCE.
Kapacita : 16 míst
Vybavení:
a) Hardware
16 PC
Procesor
Pam ť
6 GB
Pevný disk
Mechanika
Monitor
Tiskárna
Dataprojektor
Switch
Intel Core i5 – 2,67 GHz
SATA 160 GB
optická DVD- R
17˝ LCD monitor
Canon iR ŇŇ70 ůň/ů4 čb.
Acer
Linksys 1GB – 24p
7. Mobilní učebna 002
Slouží pro podporu výuky p edm t
PROGRAMOVÁNÍ atd).
v učebnách ĚMůTEMůTIKů, EKONOMIKů,
Kapacita :
Využitelnost pro individuální i skupinovou výuku: 15 student
Vybavení:
15 notebook ůsus K5ŇJ
a) Hardware
Procesor
Pam ť
Pevný disk
Mechanika
Zvuková karta
WiFi
Dataprojektor
Switch
Intel Mobile Core i3 - 2,13 GHz
3 GB DDR3
320 GB
optická DVD-RW
integrovaná ady Intel HD
Intel PRO/Wireless 2200 BG
Acer
Linksys 1GB – 24p
79
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
8. Učebna 3D m ení
Hlavním zam ením učebny je ovládání a zpracování výsledk
m ení
na m ícím stroji ňD ůBERLING, výuka vizualizačního a cvičného
programu
ovládání robota v p edm tu TEORIE ÍZENÍ, programování CNC stroj .
Kapacita: 12 pracovních míst
Vybavení:
aě M ící stroj 3D ůBERLING
b) Hardware učebny
10 notebook
HP
Procesor:
Intel Pentium Core2Duo 1,6 GHz
Ram:
1 GB
Grafický adaptér: Mobile Intel 965 Express
Pevný disk:
120 GB/7200 SATA
Optická mechanika: super multi DVD+/-RW Lightscribe
9. Učebny praktického vyučování
Učebny jsou využívány pro p edm t PRůXE a TEORIE ÍZENÍ. Dále jsou p ístupné
pro studenty p i vypracovávání absolventské práce Ěhardwarové záležitosti atd.ě.
Kapacita: max. 10 pracovních míst / dílna, podle charakteru práce a zam ení
studovaných obor
1. DÍLNA ELKTRONIKY:
– v díln se nachází Ř pracovišť Ěstol ě pro pájení a osazování součástkami,
– dv pracovišt CNC techniky ĚF1 CNC-frézka) (COMPAKT5-soustruh),
– dílna je vybavena strojním za ízením, které slouží pro vrtání, soustružení
a broušení,
– pracovišt pro výrobu plošných spoj .
2. DÍLNA ELEKTROMONTÁŽE:
– jedno pracovišt s ídícím automatem LOGO,
– dv pracovišt s programovatelnými automaty SIMATIC,
– 10 pracovišť Ěstol -elektromontážeě,
– Ř pracovišť pro praktickou činnost v el. instalacích a k cvičným úlohám.
3. DÍLNA STROJNÍHO OBRÁB NÍ:
– dílna je vybavena:
 t emi obrážečkami,
 šesti soustruhy,
80
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace


dv ma CNC stroji (frézka, soustruh),
čty mi frézkami.
4. ZÁMEČNICKÁ DÍLNů:
– 10 pracovišť Ěstol ě - pro orýsování, ruční st íhání a pilování,
– kovárna - pro tepelné zpracování kovu,
– dílna sva ovna – svá ení balenou elektrodou, autogenem a CO,
– dílna je vybavena stroji na ezání, ohýbání, svá ení a vrtání.
5. DÍLNA AUTOMATIZACE:
– 10 pracovišť Ěstol ě - pro cvičné práce se součástkami, dále pak pro m ení
r zných veličin.
– dílna je vybavena:
 vrtačkou,
 m ícími p ístroji,
 ručním ná adím pro elektrotechniku.
6. DÍLNA ROBOTIKY:
– lineární robot RL6,
– ídící jednotka pro robot RL6,
– kompresor.
10. Laborato e automatizace
Laborato e
automatizace jsou určeny pro praktickou výuku spojenou
s teoretickým p edm tem TEORIE ÍZENÍ a mikroprocesorová technika.
Základní vybavení laborato e umož uje výuku n kolika oblastí automatizace
Ěprogramování programovatelných automat , návrh logických ídících obvod ,
pneumatické obvody, regulační obvody číslicov ízené, statických a dynamických
charakteristik za ízení, kalibraci snímač a sb r dat, atd.).
Počet míst:
max. 12 pracovních míst,
studovaných obor
podle charakteru úloh a zam ení
Vybavení:
4 pracovišt s automaty TECOMAT FOXTROT
4 pracovišt s automaty TSX Micro Modicon Schneider
ň pracovišt s automaty Siemens S7-200
4 pracovišt s univerzálním výukovým systémem CADET2
ň montážní panely FESTO
analogové počítače MEDA 41TC, MEDA 50 a softwarový nástroj Dynast
multimetr Metrix s p íslušným softwarovým vybavením atd.
11. Učebny teoretického vyučování
22 učeben
Standardní vybavení (lavice, bílá stíratelná tabule, plátno, dataprojektor, PC
a nást nkyě
Kapacita: 18 – 34 míst/ učebna
81
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
12. Učebny cizích jazyk
3 učebny vybavené audio – vizuální technikou (DVD, CD a video p ehrávače,
dataprojektor, PC a televizor)
Kapacita: 12 a 16 míst/ učebna
13. P ednáškový sál
Vybaven audio – vizuální technikou pro p ednáškovou činnost Ěodborné
p ednášky pro studenty VOŠě.
Kapacita: 90 míst
14. Audio učebna
Učebna určená jako podpora pro výuku humanitních a odborných p edm t
(EKOLOGIE,
EKONOMIKA,
CIZÍ
JAZYKY,
ELEKTROTECHNIKA
a
ELEKTRONIKA atd.), vybavení audio – vizuální technikou (DVD, CD a video
p ehrávače, dataprojektor, plátno a televizor).
Kapacita: 30 míst
5.2 Knihovna
Obsahuje 4169 výtisk odborné literatury, ze všech obor , které jsou na škole
vyučovány. Knihovna je pravideln
dopl ována nákupem nových odborných
publikací. Meziročn se p edpokládá 5 % nár st počtu odborné literatury.
Další odborná literatura je k dispozici v p íručních knihovnách jednotlivých
p edm tových komisí, které se nachází v kabinetech a odborných učebnách. Tato
literatura slouží k zvyšování odborného r stu pedagogického sboru, podpora výuky
v odborných učebnách a jednotlivý vyučující ji zap jčují i jednotlivým student m
na základ jejich zájmu. V t chto p íručních knihovnách se nachází v současnosti
dalších cca 1000 ks.
V knihovn je k dispozici jedna počítačová sestava.
Knihovna je p ístupná denn od Ř:00 do 14:30.
Škola odebírá následující časopisy:
Praktická elektronika
Elektro
Amatérské rádio
Energetika
Mzdové účetnictví
Poradce ve ejné správy
Technický týdeník
Účetnictví v praxi
Učitelské noviny
V stník ministerstva školství
Dan a účetnictví
82
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
5.2.1 Školní klub
Školní klub slouží jako studovna ĚŇ PC p ipojená k sítí školy se stálým p ístupem
na INTERNET) a oddechová místnost, která je vybavená kulečníkem, stolním
fotbalem, audio a video technikou.
Klub je p ístupný denn od 7:00 do 17:00.
5.3 Informační a komunikační technologie
5.3.1 Charakteristika počítačové sít
Topologie sítě - hierarchická hv zdicová s datovým centrem vybaveným :
Server :
Záložní server :
Switche:
UPS :
Monitor :
ASUS 1U Rackmount, P4 3GHz, 3GB RAM, 250 GB HDD
Chieftec 2U, P4 3GHz, 1GB RAM, 160 GB HDD
Rackmount switch D-Link 10/100 Mbit
2 ks
Rackmount switch TP-Link 10/100 Mbit
2 ks
Rackmount switch Cisco 10/100 Mbit
3 ks
Rackmount switch Cisco/Linksys 1Gbit
6 ks
Rackmount VGA switch
Rackmount APC UPS
15´´ LCD
V současné dob je v síti k dispozici 225 p ípojných míst Ěučebny, kabinety,
laborato e, dílny, kancelá eě.
Z d vodu p ipojení k internetu je v současné dob pokryto signálem wifi 70% budovy
školy. P ístup je povolen vyučujícím a student m Ěproti platnému certifikátu).
Způsob připojení k internetu :
radiolinka
rychlost
802.11
40 Mbit/ s
Zajišťované serverové služby :
- souborové služby,
- služby tisku na síťové kopírce a účtování tisku pro studenty,
- web – prezentace školy na INTERNETU,
- poštovní server a správa schránek ,
- routování a p ipojení na INTERNET,
- ochrana sít pomocí firewallu a antivirové ochrany ESET Endpoint Antivirus,
- zálohování dat,
- elektronický docházkový systém,
- systém IP telefonie, informační systém Bakalá ,
- správa jednotlivých stanic atd.
83
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
5.3.2 Vybavenost počítači a projekční technikou
Vybavenost počítači a projekční technikou
počet počítač určených pro studenty a pro p ípravu výuky
z toho počítač mladších 5 let
celkový počet počítač včetn administrativy
počet dataprojektor
počet dotykových tabulí
počet zp tných projektor
Vybavenost jednotlivých laborato í a učeben výpočetní technikou
v kapitole 5.1.
5.3.3 Softwarové vybavení školy Ěsouhrně
1. OPERůČNÍ SYSTÉM
Microsoft Windows 7 Pro
Linux
2. INTERNET
Opera
Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird
Google Chrome
Internet Explorer/Edge
Microsoft Outlook
3. ELEKTRO
Eagle
PSpice
4. TOOLS
Altap Salamander 2.5
Double Commander
Volkov Commander
Mu Commander
PSPad 4.5.7
KomPozer
Virtual Box
VM Ware
Flash Player
Notepad++
VLC Player
Java RE
putty
.NET 4.5
84
189
102
225
27
2
2
je uvedena
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
ESET Endpoint Antivirus
5. DEVELOP
Free Pascal
AS51
Turbo Pascal 7.0
Borland C++ v3.1
Microsoft Visual Studio 2013 Pro
Dev-cpp
Lazarus
AVR Studio 4.60 + LCD plugin
6. CD-RW Software
CD Burner XP Pro
7. GRAFIKA
XnView
IrfanView
GIMP
Sodipodi
InkScape
MS GIF Animator 1.0.0.1
Picasa 3
8. CAD CAM aplikace
Autodesk Inventor 2016
AutoCad 2016
AlphaCam
GibbsCam
EdgeCam
9. UŽIVůTELSKÝ SOFTWůRE
OpenOffice.org
Microsoft Office2010
Microsoft Visio 2010
Promotic 8
Adobe Acrobat Reader
Foxit PDF Reader
FormFiller 4.56
10. VÝUKOVÉ PROGRAMY
Delfin
Český Jazyk
GeoGebra
85
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Palstat
Derive
Cabri Geometry
ReisRobotics
5.3.4 Akreditace a školení
Škola má akreditovánu 1 učebnu VT pro ECDL testování Ěř modul ě. Toto testování
je zajišt no prost ednictvím t í tester . Zabezpečuje p ípravu student VOŠ na testy
ECDL v rámci p ípravných kurz Ěkroužk ě a na záv r i testování.
P i škole je z ízena lokální CISCO Akademie s vlastní specializovanou laborato í
včetn cvičné sít . Zabezpečuje v rámci výuky p edm tu SÍT i jako zájmovou
činnost student p ípravu a testování v oblasti síťových technologií.
Obdobnou
činnost
vyvíjí
také
škola v oblasti
CAD/CAM
technologií.
Autodesk Academia Partner nabízí student m získat p íslušné certifikáty
dokládající rozsah znalostí a dovedností ve využívání softwaru ůUTOCůD
a INVERTOR.
5.3.5 P ístup student na PC
Po domluv s vedoucími jednotlivých učeben je možný p ístup na INTERNET,
k procvičení jednotlivých softwarových produkt v dob od 7:00 do 16:30, v p ípad
neobsazení učebny po celý týden. V areálu školy možnost p es WI-FI p ipojení s síti.
86
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
6 ZÁM R ROZVOJE A OD VODN NÍ VZD LÁVůCÍHO
PROGRAMU
Tradice ve sv tle evaluace
P edkládaný vzd lávací program výpočetní systémy je p irozenou evaluací a genezí
schváleného vzd lávacího programu stávajícího oboru výpočetní systémy,
realizovaného na St ední pr myslové škole a Vyšší odborné škole, Chomutov, Školní
50, p ísp vkové organizaci od roku 1997. Je tedy v organizaci dlouhodob , ko eny
instituce sahají do roku 1Ř74, od kdy se zabývá odborným vzd láváním, tudíž je
jednoznačn spjatá s vývojem a rozvojem regionu.
Regionální vzd lávací provázanost a dostupnost
Vzd lávací program výpočetní systémy pat í mezi tradiční, dlouhodob provázaný
vzd lávací program se st edoškolskou nabídkou realizovanou na St ední pr myslové
škole a Vyšší odborné škole, Chomutov, Školní 50, p ísp vkové organizaci a
dalšími regionálními vzd lávacími institucemi. Tvo í tak vhodnou a zárove ve všech
ohledech dostupnou alternativu k vysokoškolským vzd lávacím program m
a zohled uje regionální poptávku na trhu práce.
Zam stnavatelnost studenta
Nabídka vzd lávacího programu výpočetní systémy je dlouhodob akceptována
regionálními zam stnavateli, kte í jsou s p idanou hodnotou student p ímo
konfrontováni v zimním období ň. ročníku u vzd lávání v rámci praxí. Kvalifikované
hodnocení student ze strany zam stnavatel podporuje jejich osobnostní rozvoj,
navíc p i zadávání záv rečných prací mohou být p ímo zohledn ny pot eby firem
a organizací, kde byla praxe realizována. Budoucí zam stnavatelé zárove
vzhledem k tradici vzd lávání student na St ední pr myslové škole a Vyšší odborné
škole, Chomutov, Školní 50, p ísp vkové organizaci, velmi dob e chápou profil
absolventa a p esn
pracují s jeho za azením. Poptávka po kvalifikovaných
diplomovaných specialistech ze strany regionálních zam stnavatel expanduje
a dlouhodob p esahuje výstupní kapacitu vzd lávacího za ízení.
Poptávka a vzd lávací flexibilita studenta
Poptávka ze strany student je stabilní, a tím pádem umož uje pravidelné
vzd lávání ve skupin . Vzhledem k individuálním pot ebám student lze výuku ješt
optimalizovat dalším d lením, a reflektovat tak na současné pot eby trhu práce.
Vzd lávací program zárove umož uje další studium na regionálních pobočkách
vysokých škol, což je dokladem flexibility celého vzd lávacího procesu.
Kvalita vzd lávacích program
Kvalita vzd lávacího programu je vyhodnocována pr b žn na základ zp tné vazby
se strany firem a institucí, kde studenti p sobí v období praxe nebo po absolvování
školy Ěsrovnání požadavk praxe a obsahu vzd lávacího programu školyě, a analýzy
schopností a kvality uplatn ní absolvent Ěspolupráce s ÚP). Dále je vzd lávací
program soustavn ov ován ve vnit ním evaluačním ízení Ěinterakce názor
87
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
vyučujících a student ě. Ke zvýšení kvality vzd lávacího programu jsou využívány
následující nástroje – kontrolní a hospitační činnost vedení školy, pravidelné sch zky
vedení s vyučujícími jednotlivých p edm tových komisí, činnost vedoucích ročník
atd.
88
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
7 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZD LÁVůCÍCH
PROGRůM
P i personálním zabezpečení výuky jednotlivých p edm t akreditovaného
oboru se postupuje ve smyslu §11 zákona č. 56ň/Ň004, o pedagogických
pracovnících, v platném zn ní :
Učitel vyšší odborné školy
Ě1ě Učitel všeobecn vzd lávacích p edm t nebo odborných p edm t vyšší
odborné školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzd láním získaným
studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který
odpovídá charakteru vyučovaného všeobecn vzd lávacího nebo odborného
p edm tu.
ĚŇě Učitel praktického vyučování a odborné praxe získává odbornou kvalifikaci
aě
vysokoškolským vzd láním získaným studiem v akreditovaném studijním
programu studijního oboru, který odpovídá charakteru praktického vyučování,
bě vyšším odborným vzd láním získaným ukončením akreditovaného vzd lávacího
programu vyšší odborné školy v oboru, který odpovídá charakteru praktického
vyučování, nebo
cě st edním vzd láním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzd lávacího
programu st edního vzd lávání v oboru vzd lání, který odpovídá charakteru
vyučovaného p edm tu, a praxí v oboru v délce trvání nejmén ň let.
Jméno vyučujícího
Spínová Ivana
Titul
Ing.
Praxe
23
ůnglický jazyk, Špan lský jazyk
Vyučované p edm ty
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká škola zahradnická, Rozši ující studium ůJ – PF Univerzita Karlova Praha,
DPS
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
P kná Eva
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
Titul
Mgr.
Praxe
Ruský jazyk, Anglický jazyk
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
89
33
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Bečvá ová Marie
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
Mgr.
Titul
Praxe
37
Ruský jazyk, Anglický jazyk
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Pedagogická fakulta Ostrava (RJ, D), JASPEX – ČVUT Praha (Aj)
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Jméno vyučujícího
Žižková Dana
Vyučované p edm ty
N mecký jazyk, Komunikace a jazykový projev
Mgr.
Titul
Praxe
20
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Univerzita Jana Evangelisty Purkyn – PF ĚČj, On, Njě
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Jméno vyučujícího
Klimešová Valentýna
Vyučované p edm ty
N mecký jazyk
Mgr.
Titul
Praxe
31
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Filosofická fakulta - Univerzita Karlova Praha
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Rosecká Jana
Vyučované p edm ty
Titul
Ing.
Praxe
14
Ekonomika
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká škola bá ská Ostrava , fakulta hornicko – geologická, obor ekonomie a
ízení
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Jméno vyučujícího
Pohl Stanislav
Vyučované p edm ty
Matematika
Titul
PaedDr.
Praxe
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem (M, TV)
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
90
36
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
Kade ábek Petr
Ing.
Titul
Praxe
27
Elektrotechnika a elektronika, Elektrotechnická m ení
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
ČVUT Praha, DPS
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Jméno vyučujícího
Macháček Petr
Vyučované p edm ty
Elektrotechnika a elektronika, Elektrotechnická m ení
Ing.
Titul
Praxe
31
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká škola strojní a elektrotechnická Plze – fakulta elektro
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
R žička Bohumil
Titul
Ing.Bc. Praxe
Elektrotechnika a elektronika
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš, DPS
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
91
44
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
Mikšovic Stanislav
Titul
Ing.
Praxe
42
Elektrotechnická m ení
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká škola strojní a elektrotechnická Plze – fakulta elektro, DPS
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Šlégl Radovan
Titul
Ing.
Praxe
28
Technická dokumentace,
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká škola bá ská Ostrava
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Galuszková Vlasta
Titul
Ing.
Praxe
23
Technická dokumentace
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysokoškolské
ZČU Plze – fakulta strojní
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Naxer Rudolf
Titul
Mgr.
Praxe
28
Programování, Java, Matematika
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Ústí nad Labem
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Naxerová Vladimíra
Titul
Mgr.
Praxe
Programování
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Ústí nad Labem
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
92
26
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Koloušek Tomáš
Jméno vyučujícího
Titul
DiS.
Praxe
16
Sít , Podpora IT proces , Mikroprocesorová technika
Vyučované p edm ty
vyšší odborné
Nejvyšší dosažené vzd lání
St ední pr myslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov
Spln na odborná kvalifikace
Ne - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Poznámka
Lektor certif. programu CCNA
Lorenc Ji í
Jméno vyučujícího
Titul
Ing.
Praxe
39
Číslicová technika
Vyučované p edm ty
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká škola strojní a elektrotechnická Plze – fakulta elektro, DPS
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Madaj Josef
Titul
Ing.
Praxe
27
Teorie ízení, Skupinový projekt
Vyučované p edm ty
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, DPS
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Jméno vyučujícího
Zicha Pavel
Vyučované p edm ty
Programování pro WEB, Skupinový projekt
Titul
Mgr.
Praxe
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
TU Liberec PF (F- Informatikaě, ZČU Plze ĚVT pro st . školyě
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
93
20
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Patera Zden k
Jméno vyučujícího
Titul
Ing.Bc. Praxe
38
Databáze, Management IT projekt , Skupinový projekt
Vyučované p edm ty
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká škola strojní a elektrotechnická Plze – elektronické počítače, DPS
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Mašek Otakar
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
Titul
-
Praxe
28
Praxe, Skupinový projekt
st edoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
St ední pr myslová škola Chomutov
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
ANO - podle odst. 2c §11 zákona č. 563/2004
Faltýn Karel
Titul
DiS.
Praxe
13
Praxe, Skupinový projekt
vyšší odborné
Nejvyšší dosažené vzd lání
St ední pr myslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
ANO - podle odst. 2c §11 zákona č. 563/2004
Vlček Ludvík
Titul
Ing.
Praxe
Architektura počítač , Sít , Mikroprocesorová technika
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Vysoká škola strojní a elektrotechnická Plze – fakulta elektro
Spln na odborná kvalifikace
Poznámka
31
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Absolvent CCNA p i ZČU Plze
94
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
Kubánková Olga
Titul
Mgr.
Praxe
20
Komunikace a jazykový projev
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem Ěčeský jazyk, občanská naukaě
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Morávek Zden k
Titul
Ing.
Praxe
22
Ekonomika
Nejvyšší dosažené vzd lání
vysokoškolské
VŠE Praha, fakulta podniko-hospodá ská, obor podniková ekonomika
Spln na odborná kvalifikace
Jméno vyučujícího
Vyučované p edm ty
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
Fenclová V ra
Titul
Mgr.
Praxe
Komunikace a jazykový projev
vysokoškolské
Nejvyšší dosažené vzd lání
Pedagogická fakulta ZU Plze Ěčeský jazyk, občanská nauka)
Spln na odborná kvalifikace
ANO - podle odst. 1 §11 zákona č. 563/2004
V rámci nov akreditovaného oboru vedení školy oslovilo i další odborníky z praxe,
kte í by v n kterých p edm tech m li dílčí p ednášky ĚSít , Databáze, Teorie ízení
atd.)
Z důvodu zvyšování kvalifikace škola podporuje účast vyučujících na jednodenních i
vícedenních odborných školeních (kopie certifikátů jsou uloženy v osobních složkách
jednotlivých pracovníků).
95
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
8 SPOLUPRÁCE S ODBORNOU PRůXÍ, VYŠŠÍMI
A VYSOKÝMI ŠKOLůMI A DůLŠÍMI PRÁVNICKÝMI
OSOBAMI
8.1 Spolupráce s vysokými školami
Škola v současné dob spolupracuje s UNIVERZITOU JANA EVANGELISTY
PURKYN v Ústí nad Labem (dále UJEP)
8.1.1 UNIVERZITA JANA EVůNGELISTY PURKYN v Ústí nad Labem
Od
školního
roku
Ň00Ň/Ň00ň
byla zahájena výuka
bakalá ského
kombinovaného studia v konzultačním st edisku p i SPŠ a VOŠ Chomutov pod
vedením Univerzity J. E. Purkyn v Ústí nad Labem. Konzultační st edisko vzniklo
jako výraz spolupráce mezi SPŠ a VOŠ Chomutov, Fakultou techniky a ízení výroby
Ěaktuáln Fakulta výrobních technologií a managementuě ÚJEP v Ústí nad Labem a
Statutárním m stem Chomutov. Toto aktivita je zam ena na ešení vzd lanostní
úrovn v regionech Chomutov, Most, Louny, Klášterec nad Oh í a Kada , pro
studenty z ad zam stnanc regionálních firem. V roce Ň015 dosp la spolupráce
mezi organizacemi ke statutu „Fakultní škola“ a vhodn provazuje st edoškolské,
vyšší odborné a vysokoškolské vzd lávání.
ůktivn
je realizován bakalářský kombinovaný studijní program
strojírenské technologie, obor ízení výroby. Společn s tímto studiem je
současn možné vzd lávání na n kterém z obor denního vzd lávání na VOŠ. Pro
studenty, kte í mohou současn studovat na obou školách, je možnost uznání
zápočt
a zkoušek z VŠ Ěnap . Matematika, Elektronika a elektrotechnika).
Škola zabezpečuje pro tento obor učebny a technické zázemí (audiovizuální
technika, učebny VT, laborato e elektro a strojníě. Vyučující školy zabezpečují výuku
n kterých p edm t zejména v prvním, druhém ročníku ĚMatematika, Fyzika,
Technická chemie, Elektronika a elektrotechnika, CAD systémy a výuku cizích
jazyk ě.
Od školního roku Ň005/Ň006 spolupracuje SPŠ a VOŠ Chomutov výukov a
následn od školního roku Ň010/Ň011 komunikačn na realizaci kombinovaného
bakalářského studia oboru počítačové modelování ve výrob , v d a technice
ve spolupráci s P írodov deckou fakultou UJEP.
Profilace studia vytvá í
p edpoklady pro prostupnost studenta VOŠ do studií z oblasti "Počítačové
modelování ve v d a technice". Škola nabízí pro tento obor učebny a technické
zázemí (audiovizuální technika, učebny VTě. Vyučující školy pedagogiku volitelných
p edm t
v prvním, druhém a t etím ročníku ĚSilnoproudá elektrotechnika,
Mikroprocesorová technika, ůutomatizované m ící systémy, CůD a ízení
obráb cích stroj , ůutomatizační systémy I a II, Elektronika I a II).
96
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
8.2 Spolupráce s Ú adem práce Chomutov
Spolupráce se s ÚP se rozvíjí v oblastech:
– poskytnutí praxe student m VOŠ,
– p ednášek o funkci ÚP v rámci p edm tu EKONOMIKů,
– zabezpečení rekvalifikačních kurz v oblastech ICT, ekonomiky a cizích,
jazyk v rozsahu Ř0 až Ň00 hodin .
Názvy rekvalifikačních kurz po ádaných pro ú ad práce:
–
–
–
–
–
–
–
Rehabilitace ekonomických povolání.
3D modelování.
Webmaster.
Správce sít LINUX.
Základy obsluhy výpočetní techniky.
Rehabilitace technických povolání.
Základy obsluhy výpočetní techniky se záv rečným ECDL testováním atd.
8.3 Spolupráce s odbornou praxí
Velice obsáhlou kapitolou z hlediska spolupráce jsou praxe student . V této
oblasti spolupracujeme s desítkami firem a institucí.
Studenti nastupují praxi u firem, institucí státní správy a samosprávy, se kterými má
škola dlouhodobou spolupráci (1 až Ň6ě. Vykonávání odborné praxe u t chto firem
zprost edkovává škola na základ jejich požadavk .
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Komo any
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Klášterec n. Oh í
Chomutov
Klášterec n. Oh í
Chomutov
Klášterec n. Oh í
Chomutov
Chomutov
Most
United Energy spol. s r.o.
Reis Robotics spol. s r.o.
Puls EP k.s.
HS – Umfortechnik spol. s r.o.
Donaldson Czech rep. spol. s r.o.
Parker Hannifin spol. s r.o.
Cherry spol. s r.o.
Eaton Industries spol. s r.o.
Toyda Gosei Czech spol. s r.o.
Noel Plus spol. s r.o.
KEBEK spol. s r.o.
MUS a.s.
ČEPS a.s. provozní správa západ
MÚ Chomutov
97
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Ň4ě
25)
26)
MÚ Klášterec nad Oh í
MÚ Jirkov
Tediko spol. s r.o.
Povodí Oh e s.p.
První Elektro spol. s r.o.
Chemické závody Záluží a.s.
Kyocera spol. s r.o.
Grape SC a.s.
I&C Energo spol. s r.o.
ČEZ, a.s. Elektrárna Počerady
ČEZ, a.s. Elektrárna Tušimice
ČEZ, a.s. Elektrárna Pruné ov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Kada
Chomutov
Kada
Dále studenti vykonávají odbornou praxi u firem, které se zabývají činností v oblasti
správy počítačových sítí, prodeje a servisu výpočetní techniky, programování a další
činností spojenou s instalací, programováním a správou ídících systém . U t chto
firem si praxi sjednávají studenti praxe samostatn z d vodu jejího vykonávání
v míst bydlišt , na základ
zkušeností z brigád a doporučení vedení školy
na základ kladného hodnocení student , kte í se v dané firm zúčastnili praxe
v p edcházejících letech.
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
Datasoft spol. s r.o.
HS Project spol s r.o.
DeCe COMPUTERS spol. s r.o.
Komplete Internet Services spol. s r.o.
SEA spol. s r.o.
3 NET a.s.
HSF spol. s r.o.
FIC CZ spol. s r.o.
FIRO – TOUR a.s
SIMWARE spol. s r.o.
Rakona a.s.
Koito Czech spol. s r.o.
Chomutov
Chomutov
D čín
Lázn B lehrad
Chomutov
Teplice
Sokolov
Rudná
Chomutov
Ústí nad Labem
Rakovník
Žatec
Užší spolupráci máme například s firmami:
United Energy a.s. - praxe student , spolupráce na vývoji SW, sponzoring dílčích
projekt ze strany firmy, p ednášková činnost odborník z firmy, exkurze atd.
Toyda Gosei Czech spol. s r.o. - praxe student , sponzoring dílčích projekt ze
strany firmy ĚPneumatický okruh, Systém optického snímání, Demonstrační
pom cka pro výuku elektronických obvod ě, p ednášková činnost odborník z firmy,
exkurze atd.
Severočeské doly a.s. – praxe student , školení pracovník firmy ĚECDLě,
ABB spol. s r.o. - vyškolení 5 vyučujících školy v problematice kloubových robot ,
dlouhodobé zap jčení kloubového robota škole pro účely výuky student a školení
potenciálních zákazník firmy
98
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Ř.4 Další spolupráce
Ve vzd lávacím sektoru škola spolupracuje s mnoha st edními školami
v Ústeckém kraji Ěnábor budoucích student , zapojování do projekt EU atd.)
Velmi dobrá spolupráce funguje s vyšší odbornou školou v Pardubicích (neformální
vým na názor
v oblasti
výuky
odborných
p edm t ,
vým na p edsed
na absolutoria atd.).
Škola velmi úzce spolupracuje
s vedením Statutárního m sta Chomutov
a dalšími m stskými ú ady v okrese Chomutov.
99
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
ř ZD VODN NÍ SPOLEČENSKÉ POT EBY
VZD LÁVůCÍHO PROGRůMU
Vzd lávací program Výpočetní systémy vznikl na základ
požadavku
zam stnavatel , vyhodnocení pot eb trhu práce a pozitivních odezev ze strany
absolvent vzd lávacího programu Výpočetní systémy ĚŇ6-31-N/011), na který
akreditovaný program navazuje, a jejich zam stnavatel .
ůbsolventi vzd lávacího programu v posledních letech nemají problémy
s uplatn ním na trhu práce a mnozí z nich úsp šn pokračují v dalším studiu na
vysokých školách.
V Chomutov :
…………………………
Ing. Lacina Jan, editel
100
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
101
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
102
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
103
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
104
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
105
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
106
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
107

Podobné dokumenty