Obhajoba webových stránek na předmět KSSMI

Transkript

Obhajoba webových stránek na předmět KSSMI
DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY,
JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI
VYUŽITÍ
Vypracovaly:
Iva Hovorková, Tereza Peřinová
Ročník:
1. navazující
Obor:
Manažerská informatika
OBSAH

Rastrová (bitmapová) grafika
Výhody a nevýhody
 Nejpouţívanější formáty
 Programy pro práci s rastrovou grafikou
 Komprese dat


Vektorová grafika
Výhody a nevýhody
 Nejpouţívanější formáty
 Programy pro práci s vektorovou grafikou
 DTP programy


Porovnávání formátů grafiky

3D grafika
RASTROVÁ (BITMAPOVÁ GRAFIKA)

Rastrový přístup

Výhody
lze je velmi snadno zobrazit/tisknout
 mohou popisovat velmi sloţité předlohy (fotografie,…)
 převod mezi formáty bitmap je velmi snadný.


Nevýhody


Velký objem dat
ztráta kvality při transformacích typu otáčení,
zešikmení,…
PŘÍKLADY NEJPOUŢÍVANĚJŠÍCH FORMÁTŮ

.GIF - Graphics Interchange Format

.BMP - Bit Mapped Picture

.PCX

.TIFF - Tag Image File Format

.JPEG - Joint Photographics Expert Group
PROGRAMY PRO PRÁCI S RASTROVOU GRAFIKOU
A KOMPRESE

Programy pro rastrovou grafiku







Adope Photoshop
PaintShop PRO
Corel Painter
GIMP (v Linuxu)
Malování Microsoft (součástí OS Windows)
… a spousta dalších
Komprese dat
VEKTOROVÁ GRAFIKA

Vektorový přístup

Výhody





Zachovává stále ostré a přesné hrany křivek a
objektů
Přesnost – vektor definován matematicky
Snadný převod a úprava v jiném programu
malý objem dat
bezproblémové editování objektu - bez ztráty dat
VEKTOROVÁ GRAFIKA

Nevýhody
pro zobrazení - převedeny na bitmapu
 vektory se nehodí pro „popsání“ sloţitější předlohy
(fotografie,…).



tzv. trasovací programy (CorelTRACE)
rekonstrukce vektorových dat můţe být podstatně
delší, neţ je tomu u bitmapových dat stejné sloţitosti.
Kaţdý prvek musí být vykreslen jednotlivě a
popořádku
PROGRAMY PRO VEKTOROVOU GRAFIKU

Programy pro vektorovou grafiku







Adobe Illustrator
Corel Draw
ACD Canvans
kreslení ve Wordu
Zoner Callisto
… a další
DTP programy
QuarkXPress
 Adobe PageMarker
 TeX a jeho mutace…

NEJPOUŢÍVANĚJŠÍ FORMÁTY VEKTOROVÉ
GRAFIKY

.SVG - Scalable Vector Graphics

.ZMF – Zoner Metafile Viewer

.PS - PostScript

.AI - Adobe Illustrator

.CDR - Corel Draw

.DWG - AutoCAD Graphics

A další
POROVNÁNÍ FORMÁTŮ GRAFIKY
Rastrová (bitmapová)
















DIB - Microsoft Device Independent
Bitmap
GIF - CompuServe Graphics Interchange
Format
ICO - Microsoft Windows Icon
JPG - Joint Photo (Picture) Expert Group
KDC - Kodak Digital Camera
LBM - Deluxe Paint
MAC - MacPaint
PCT - Macintosh Picture
PCX - ZSoft Paintbrush
PNG - Portable Network Graphicd
PSD - Adobe Photoshop
PSP - Jasc Paint Shop Pro
RAW - RAW File Format
TGA - Truevision Targa
TIFF - Aldus Corporation Tagged Image
Format
WPG - WordPerfect Graphics
Vektorová














CDR - CorelDRAW!
CGM - Computer Graphics Metafile
CMX - Corel Clipart
DRW - Micrografix Draw
DXF - Autodesk
EMF - Windows Enhanced Metafile
GEM - Ventura/GEM
HGL - Hewlett-Packard Graphics
Language
PCT - Apple
PIC - Lotus Development
Corporation
WMF - Microsoft Windows Metafile
WPG - WordPerfect Graphics
ZBR - Zoner Zebra pro Windows
AI – Adobe Illustrato
3D GRAFIKA

Zvláštním případem vektorové grafiky je 3D
grafika. Zde jsou produkty většinou značně drahé
(aţ na výjimky) a navíc velmi náročné na
hardware. Matematické modely, které se
pouţívají na popis objektu, zde jsou velmi
náročné na výpočtovou kapacitu a paměť. Mezi
typické zástupce patří:
Maya
 Blender (freeware)
 … a další

DĚKUJEME ZA
POZORNOST 

Podobné dokumenty

Das ist eine Grafík

Das ist eine Grafík Výhody / Nevýhody

Více

Z obsahu: Hasičská soutěž Hasičská soutěž

Z obsahu: Hasičská soutěž Hasičská soutěž MÛÏeme fiíci, Ïe kdykoliv se podíváme na tento kfiíÏ, vzpomeneme si na na‰e pfiedky, ktefií o nûj peãovali a on drÏel ochrannou ruku nad obcí. Kronikáfi mûsta Fry‰táku PhDr. âeslav Zapletal vyzvedl kfiíÏ...

Více

Grafické formáty a editory

Grafické formáty a editory • výhody: schopnost věrné reprezentace "přirozeného" obrazu (sejmutého skenerem či digitálním fotoaparátem), robustnost (nehrozí ztráta informací při přenosu do jiného prostředí), poměrně snadné zp...

Více

Z obsahu:

Z obsahu: územních rozpoãtÛ, v platném znûní, a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), v platném znûní, povûfiuje RMF pro rok 2007 schvalovat rozpoãtová opatfi...

Více

Company presentation

Company presentation technical means: control system Siemens S7-315-2DP + O P 7 7 A , r e g u l a t o r f o r D C m o t o r S i e m e n s S i m o r e g D C M a s t e r, r e g u l a t o r f o r s y n c h r o n o u s m o...

Více

software pc - SOŠS a SOU Kadaň

software pc - SOŠS a SOU Kadaň určitou dobu. Slouží k vyzkoušení funkcí programu před jeho zakoupením. Shareware jsou plně fungující programy, které můžeme určitou dobu (často je to 30 dní) používat. Po uplynutí doby jsme povinn...

Více

Naklápěcí-tryska-kamera

Naklápěcí-tryska-kamera by jinak bylo potřeba hodně času a dalších zařízení. Vaši zákazníci ocení vaše další služby, které se vyplatí hlavně pro vás! Pracovat můžete v celé kanalizační síti a to pouze ze začátku a z jedin...

Více

Poster

Poster publikum do tří kategorií

Více