Montážní návod

Transkript

Montážní návod
GARÁŽOVÁ VRATA
Mo n t á ž n í n á v o d
ed p istoupením k montáži prosím zkontrolujte obsah balení pokud jde o
množství a kvalitu sou ástek.
ed p istoupením k montáži vrat je nutné se podrobn seznámit s níže uvedeným
návodem.
ed p istoupením k montáži je nutné se vybavit ná adím nezbytným pro její
provedení.
ádná montáž vrat m že být provedena pouze, pokud je zachována svislost st n,
do nichž jsou montována, a také rovina podkladu/podlahy, na kterou budou vrata
spoušt na, v opa ném p ípad dojde ke ztrát záruky.
Nepovoluje se montáž poškozených ástí. Použití poškozených ástí zp sobí ztrátu
záruky.
PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BHP. Postup dle t chto zásad zaru uje
bezpe nou montáž. Doporu ujeme v novat zvláštní pozornost innostem p i montáži
komplet pružin. Veškeré úpravy, demontáž soupravy jsou ZAKÁZÁNY a hrozí p i
nich nebezpe í úrazu.
ádná montáž vrat zaru uje dlouholeté, bezpe né používání.
PARAMETRY MONTÁŽNÍHO OTVORU
Požadované parametry otvoru pro garážová vrata OKDOORS
200-300 mm
vzdálenost upevn ní
vnit ních úchytek pružin
Místa provedení navrtání
- vyžadováno stálé podloží pro náležité
upevn ní hmoždinek
Sv tlá ší ka otvoru 2500 mm
Minimální ší ka požadovaná do montáž - 2600 mm
2
Sv tlá výška otvoru - 2150 mm
minimální výška nadpraží – 250 mm
KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ SADU GARÁŽOVÝCH VRAT
TVO Í NÁSLEDUJÍCÍ SOU ÁSTKY:
1
Úchyt zámku
vrat
1 ks
16
Lišta spojující
vodicí kolejnice horizontální
1 ks
2
St edový záv s
vrat
4 ks
17
Spojka h ídele
1 ks
3
Madlo
1 pár
18
Upev ovací prvek
pružiny vnit ní
2 ks
4
Vratové pole
4 ks
19
Pružina
1 pár
5
Dolní vratové
pole s t sn ním
1 ks
20
ídel
2 ks
6
Dolní podp ra
vrat s úchytem
lanka
1 pár
21
Navinovací kladka
7
Mechanická
blokáda
vrat
1komplet
22
Patka h ídele pružiny
spolu se spojkou
2 ks
vodicích kolejnic
8
Vále ek
12 ks
23
Distan ní úhelník s
regulací
4 ks
9
Regulovaný
bo ní záv s
8 ks
idržující vále ky
24
Horní zarážka
vrat
2 ks
10
Vertikální
vodicí
kolejnice
2 ks
25
Distan ní
pouzdro
2 ks
11
Ocelový
úhelník
14 ks
26A
Spojovací šrouby na
plechy A
1 balení
12
Vodicí kolejnice
2 ks
horizontální horní
26B
Šrouby 28x8 B
1 balení
12A
Vodicí kolejnice
2 ks
horizontální
dolní
26C
Šrouby 20x6 C
1 balení
2 ks
13
Horní záv s
2 ks
27
Plechá e
spojující koleje
vodicí kolejnice
4 ks
14
Ocelové vodicí
lanko
2 ks
28
Pruty pro
napnutí pružin
2 ks
3 ks
29
Úhelník upev ující
distan ní kolejnici
4 ks
15
sn ní
3
14
20
19
18
17
16
15
21
13
12
11
10
12A
9
22
8
23
7
24
6
25
1
4
2
3
4
5
NÁVOD NA MONTÁŽ
1. Montáž systému upev ujícího pružiny
Lištu spojující vertikální vodicí kolejnice „16”
sešroubujeme pomocí šroub (krátkých 20x6) a
následn spojujeme s patkou h ídele „22” pomocí
úhelník „29” s dodržením p íslušné strany (viz
obrázek níže). Distan ní lišta ur uje optimální ší ku
vzdálenosti vertikálních vodicích kolejnic.
60 mm
2. Montáž systému vodicích kolejnic kladek.
Horizontální vodicí kolejnice „10” p ipev ujeme ke st
pomocí
distan ních úhelník s regulací „23” pomocí dodaných vrut
s kovovými rozp rnými hmoždinkami (POZOR – hmoždinky
dodávané spolu s vraty jsou ur eny pro montáž do cihly nebo do
betonu. Pokud je st na, do které jsou vrata montována,
zhotovena z jiného materiálu, než je uvedeno výše, doporu uje se
zakoupit kotvicí prvky p izp sobené pro daný druh st ny). B hem
provád ní této innosti v nujte, prosím, pozornost správnému
vertikálnímu uložení vodicích kolejnic. Po sešroubování obou
vodicích kolejnic nastavujeme vzdálenost horních a dolních ástí
vodicí kolejnice od st ny v souladu s obrázkem. (horní ásti
vodicích kolejnic by m la od st ny odstávat 60 mm a dolní 30
mm)
30 mm
5
3. Kontrola úhlop
ek
ed definitivním upevn ním výše uvedeného
modulu do st ny kontrolujeme hodnoty úhlop ek a
také p esnost vzdálenosti vodicích kolejnic
v souladu s níže uvedeným obrázkem. Pokud
úhlop ky nejsou rovn , zkontrolujeme správné
horizontální uložení vodicích kolejnic a regulujeme
až do momentu, kdy získáme požadovaný efekt.
4. Montáž systému napomáhajícího otevírání vrat
– pružin.
Upev ující prvek vnit ní pružiny spolu s ozubenou
ty í „18” pravý a levý kotvíme v souladu
s obrázkem p íslušn 10-20 cm napravo a nalevo
od bodu nacházejícího se ve st edu vrat ve výšce
otvor v patce h ídele pružiny „22”. Toto místo
musí být vyzna eno velmi p esn .
Doporu ujeme p edb žné smontování h ídele „20”,
spojky h ídele „17”, navinovacích kladek spolu
s prvkem upevn ní pružin (pamatujeme na to, že
kladka ozna ena ervenou barvou se nachází po
levé stran a erná po pravé). Všechny tyto prvky
musí tvo it rovnou p ímku. To zaru uje
bezproblémovou práci systému napomáhajícího
otevírání vrat. P ed sešroubováním celku po obou
vnit ních stranách patky h ídele pružiny montujeme
navinovací kladky „21” v souladu s obrázkem.
Ozubená ty je zvnit ku dotahována na 2 imbusy.
Po zakotvení vnit ních upevn ní p istupujeme k montáži pružin. Na
ídel nasuneme pružiny – je nutné v novat pozornost barvám.
Levá pružina je ozna ena ervenou barvou, pravá barvou ernou
(strany ur íme z pohledu z vnit ku garáže). Následn montujeme
navinovací kladky a po namontování pružiny do patky h ídele celek
sešroubujeme odpovídajícími šrouby
a upevníme spojku
ídele.
6
5. Montáž dvojitého systému horizontálních vodicích kolejnic
Po p ipevn ní systému napomáhajícího otevírání p istupujeme k montáži dvojitého systému
horizontálních vodicích kolejnic „12” a 12A” ke stropu. Horizontální vodicí kolejnice
sešroubujeme dohromady pomocí plochá
„27” Prvním krokem je dotažení správn
nastavených horizontálních vodicích kolejnic do namontovaných vertikálních vodicích kolejnic
išroubovaných do st ny. Prosím, v nujte pozornost tomu, že vnit ní strana vodicích kolejnic
musí být otev ena – v ní se budou pohybovat vále ky. Horizontální systém vodicích kolejnic musí
mít zachovány správné úhlop ky – stejn jako vertikální. Dalším krokem je zm ení vzdálenosti
systému horizontálních vodicích kolejnic od stropu a správné sešroubování trojúhelník
z dodaných ocelových úhelník „11” tak, aby po dotažení t chto úhelník ke stropu na jejich nižší
ostré hran bylo možné k nim p ipevnit horizontální vodicí kolejnice. Horizontální vodicí kolejnice
musí být po došroubování k úhelník m
rovnob žné se stropem. Pomocí ocelových
úhelník „11” zafixujeme spojení mezi
horizontální vodicí kolejnicí a patkou
ídele pružiny „22”. Zp sob montáže
znázor uje obrázek níže.
Na konci horní horizontální vodicí
kolejnice montujeme horní zarážku vrat
„24”. Dorazové lišty instalujeme p íslušn
na pravé i levé vodicí kolejnici. Montáž
zarážek provádíme pomocí jejich
išroubování do p íslušn p ipravených
otvor v horizontálních horních vodicích
kolejnicích.
6. Instalace t sn ní.
sn ní
Dodané t sn ní „15” montujeme uvnit garážového
otvoru pomocí dodaných hmoždinek do vnit ní ásti
zdi. T sn ní montujeme na 3 hranách (pravá, levá,
vrchní) tak, aby nevy nívaly mimo obrys otvoru
garážových vrat.
7
7 . Montáž panel
brány.
Montáž jednotlivých polí garážových vrat za ínáme
od vratového pole s t sn ním ”5”. Odstra ujeme fólii
z pole a dotáhneme dolní podp ru vrat s úchytem
lanka „6” po pravé a levé stran panelu. Následn
k podp e montujeme vále ek „8” a poté madlo „3”
išroubováním šroub z vnit ku místnosti. Po
vybavení dolního vratového pole zavádíme vále ky
do vodicích kolejnic a
istupujeme k montáži
dalších vratových polí.
ed p istoupením k montáži dalších polí z nich
nejprve odstraníme ochrannou fólii. Zbývající
vratová pole „4” vybavíme regulovanými bo ními
záv sy „9” a následn k nim upev ujeme vále ky
„8”. Vále ek 2. vratového pole musí být vybaven
distan ním kroužkem „25” a následn p išroubován
k bo nímu záv su. Celé 2. vratové pole montujeme
k prvnímu pomocí regulovaných bo ních záv
a
dále st edového záv su „2”.
Další 3. vratové pole montujeme analogicky jako 2.
(s výjimkou umíst ní kroužku (pouzdra) na vále ku).
Po namontování 3. vratového pole v jeho st ední
ásti montujeme úchyt zámku brány „1”, šroubujeme
jej z vnit ku místnosti. K vn jší ásti vertikální vodicí
kolejnice a také k 3. segmentu vrat ve vyzna eném
míst
šroubujeme pomocí dodaných šroub ,
mechanickou blokádu vrat „7”. Následn mezi
úchytem a blokádou brány natahujeme lanko tak,
aby po p eto ení úchytu došlo k odblokování
mechanismu, což umožní otev ít bránu.
8
Po namontování 4. a 5. vratového pole v míst regulovaného záv su brány „7” montujeme horní
záv s vrat „13” a dáváme pozor na to, že se vále ek musí nacházet v horní horizontální vodicí
kolejnici. B hem otevírání se bude pohybovat výhradn po horní vodicí kolejnici. Ostatní vále ky
se b hem otevírání pohybují v dolní horizontální vodicí kolejnici.
Po namontování všech vratových polí a
regulovaných bo ních záv
montujeme
st edové
záv sy
brány
„2”
a
išroubujeme je odpovídajícími vruty do
otvor p ipravených z výroby.
8. Montáž systému napínání vrat
Do p edem namontovaných navinovacích kladek „21” a dolní podp ry vrat „6” montujeme ocelové
lanko „14”. Lanko je zkráceno na odpovídající délku. Zabra uje se jeho zkracování. Lanko musí být
na kladce založeno a musí kladku ovinout o 180 stup . Prosím, v nujte pozornost sm ru navíjení
lanka na kladku. Správnou montáž znázor uje obrázek níže. Po namontování lanka nastavíme h ídel
tak, aby byla kladka dotažena v poloze, kterou znázor uje níže uvedený obrázek.
9
Po provedení výše uvedených inností je t eba
natáhnout pružinu vrat. Za tímto ú elem, pomocí
dodaných prut „28”, provedeme 7 a p l otá ky
sm rem nahoru, abychom nastavili odpovídající
napnutí pružin. P i natahování pružiny se bude
pružina blokovat na vnit ní ozubené ty i. Optimální
napnutí musí udržet vrata na míst v polovin
výšky jejich otev ení. Pokud provedené napnutí
tento požadavek nespl uje, je nutné jej p íslušn
vyregulovat, a to p itažením nebo povolením
napnutí pružin. Ob pružiny musí být regulovány
rovnob žn , aby bylo napnutí pružin rovnom rné.
ZÁRU NÍ PODMÍNKY:
1. Dovozce poskytuje 12
sí ní záruku na správnou
funk nost truhlá ských prvk .
2. Dovozce zodpovídá za vady výrobku v moment prodeje.
3. Záruka se nevztahuje na poškození související s nesprávnou
montáží, nesprávnou dopravou nebo p echováváním, na
poškození lakovaného nát ru nahlášené písemnou formou
pozd ji než 2 dny o data nákupu. Náklady související s
montáží/demontáží a dopravou nese v plné mí e nabyvatel.
4. Bezd vodné zavolání servisu je v plné výši hrazeno
Klientem. Odmítnutí uhrazení platby za tuto službu m že být
vodem pro zrušení záruky.
5. Dovozce si vyhrazuje možnost dát Klientovi instrukce
ohledn zp sobu odstran ní vady, pokud existuje
edpoklad, že je tato vada zap in na nesprávn
provedenou montáží nebo nesprávným používáním.
6. Datem nahlášení reklamace je vypln ní a zaslání
prost ednictvím faxu, poštou nebo e-mailem formulá e pro
nahlášení reklamace, p iloženého k návodu na montáž, a
dále p iložení kopie dokladu o zakoupení nebo kopie
záru ního listu.
7. Distributor informuje, že pro zajišt ní bezproblémové
funk nosti kování je nutné provád t pravidelnou údržbu. Za
ádnou montáž zodpovídá montážní skupina a poskytuje
záruku na dobu 12 m síc od data montáže.
8. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození (rýhy,
škrábance, prohlubeniny, praskliny atd.) vzniklé po
moment , kdy nebezpe í poškození i p ípadné ztráty v ci
ešlo na kupujícího, za který se považuje obdržení dokladu
o zakoupení kupujícím nebo osobu, která v c p evezme
jménem kupujícího.
10
Záruka se rovn ž nevztahuje na žádná poškození
truhlá ských prvk vzniklá v d sledku montáže brány, který
není v souladu s tímto návodem a kterou provedl kupující
nebo osoba jednající na jeho pokyn, jež není v souladu
s ú elem použití dve í, nebo v d sledku jejich nesprávné
údržby a také na b žné opot ebení.
Záruka se nevztahuje na mechanická poškození
v d sledku oprav provedených vlastními silami. Závazk m
ze strany RADEX nepodléhají také nároky z titulu toho, že
truhlá ské prvky vrat nespl ují jisté podmínky, pokud byla
vrata namontována v míst neodpovídajícím jejich
vodnímu ur ení.
9. Zástupce/Distributor vyhodnotí oprávn nost nahlášené
reklamace a bude vycházet z obsahu objednávky/
nahlášení. V od vodn ných p ípadech sjedná zp sob
odstran ní závady ve lh
4 týdn ode dne nahlášení
reklamace, a ve zvláštních p ípadech, v nichž zjišt ná vada
vystavuje majetek ponechaný v prostoru, kde byla vrata
nainstalovaná, nebezpe í - bude závada odstran na
v zákonné lh .
10. Spolu s písemným nahlášením reklamace je nutné dodat
na vlastní náklady vadné zboží na místo zakoupení, v etn
se všemi sou ástmi, leda že by se vada projevila teprve po
osazení vrat do otvoru.
11. Oprávn ní vyplývající z titulu záruky neoprav ují
kupujícího k vymáhání odškodn ní z d vodu ztráty užitku.
12. Záruka platí na území Polska.
14.V záležitostech, které tyto záru ní podmínky ne eší, budou
uplat ovány p edpisy Ob anského zákoníku.
ZÁRU NÍ LIST
Vypl uje Prodejce
Vypl uje Prodejce
Datum prodeje klientovi
íslo ú tu / faktury
.................................................
..............................................
Adresa, kde jsou vrata namontovaná/skládaná:
Montáž provedena dne ……………………..........… kým:
………………………………………………………….......
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………............……………
…………………………………………………………………
Razítko montážní firmy :
Údaje o klientovi
Jméno : ……………………………………………………..
íjmení : ……………………………………………………
Telefon montážní firmy :
Na provedené práce poskytujeme 12m sí ní záruku
Adresa : ……………………………………………………
Telefonní íslo : ………………………………………..
POZNÁMKY O
PR
HU OPRAVY
(VYPL
UJE SERVIS)
:
……………………,dne ………..…..
11

Podobné dokumenty

GSM modul AB01

GSM modul AB01  ........................ Chyba! Záložka není definována.

Více

Mig-29 Fulcrum

Mig-29 Fulcrum MiG-29 je celý vyroben z EPP a dopln n uhlíkovými díly. S hmotností od 250 gram p edstavuje ideální model pro létání tak ka na každém míst (nap . na školním h išti nebo v ulici). Je ur en nejen pro...

Více

Mechanické filtry na vodu OPERA

Mechanické filtry na vodu OPERA opakovaně používat, musí se vyměnit a to nejpozději i 1 x za půl roku provozu. 

Více

Český návod Zmax Alternative V2 atty.cz

Český návod Zmax Alternative V2 atty.cz nereaguje, zkontrolujte správnou polaritu vloženého článku/článků (kladný pól, který mají články označeny malým prolisem u hrany s menším a vystouplejší plochou kontaktu musí směřovat do vnitřku gr...

Více

Door hinges - Zeleziarstvo.sk

Door hinges - Zeleziarstvo.sk Z malé továrny se stal podnik moderního charakteru, kde s rozšiřováním výroby narůstá i vyráběný sortiment. Právě před 60 lety, v roce 1955 byla zahájena výroba stavebního a nábytkového kování, kte...

Více

Výukové programy pro předmět český jazyk a literatura (ČJL)

Výukové programy pro předmět český jazyk a literatura (ČJL) 3 složkách výuky ČJL. Součástí studia bude analýza jednotlivých výukových programů a práce s konkrétním výukovým softwarem. Procházejte text postupně podle pokynů, věnujte pozornost i novým pojmům ...

Více