AquaCleaner B230-K - ANKER technology CZ

Transkript

AquaCleaner B230-K - ANKER technology CZ
Technický list I Manuál CZ
AquaCleaner B230-K
Extra silný čisticí, odmašťovací a odstraňovací koncentrát pro většinu povrchů
AquaCleaner B230-K je speciální extra silný čistič pro obtížné čištění, vhodný pro eliminaci všech druhů špíny. Zastupuje tak čisticí prostředky z těžkých
uhlovodíků (obsahujících xylen, technický benzín, toluen nebo rozpouštědla chlór a brom), např. ropné materiály. Čisticí přípravek je určený k použití ve
strojírenství a automobilovém průmyslu, k mytí strojů, motorů, výrobků, konstrukcí, dopravníkových řetězů, podvozků, forem, šablon, pracovních ploch,
podlah, stěn a nářadí znečištěných od olejů, vazelín a jiných „těžkých“ nečistot. Ideální pro mytí strojních zařízení a výrobků po obrábění, svařování, pro
dokončovací pracovní činnosti a pro použití u technických služeb.
Použití: Čistí nečistoty v podobě minerálních a syntetických tuků, olejů a vosků ze všech vodou omyvatelných tvrdých povrchů (jako jsou obklady, kovy,
nerez ocel, sklo, dlažba, smaltové povrchy apod.). Nahrazuje vysoce hořlavé, škodlivé chlorované uhlovodíky, jako jsou např. benzín, ředidla a jiné
hořlavé odmašťovače. Je vhodný pro běžné čištění stěn, podlah, strojů a zařízení, oken, kování, pracovních ploch, značek, vozidel apod.
Pro profesionální využití: úklidové nebo realizační firmy, automyčky, strojírenský a stavební průmysl
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou
proti následnému znečištění oleji, mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.
NanoAplikace pro následné použití:
NanoMinerál – nanoimpregnace minerálních povrchů
NanoMinerál+ – nanoimpregnace minerálních povrchů
Nano+ – nanoimpregnace minerálních povrchů
NanoGlass – nanoimpregnace skla, keramiky
NanoMetal – nanoimpregnace kovů
Nano AntiSlip Keramika – antiskluzový nátěr
Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku). Povrch
před samotným čištěním navlhčete.
Ředění: Běžné dávkování: 30–50 ml/10 litrů vody, vysoké znečištění: 50–150 ml/10 litrů vody, extrémní znečištění: 1 litr/10 litrů vody. Přípravek
doporučujeme používat v kombinaci s teplou vodou. Tím zvýšíme jeho čistící a mycí schopnosti.
Způsob aplikace: Čisticí roztok lze nanášet stříkáním, natíráním, ponorem atp. Prostředek necháme chvíli působit a potom ho z povrchu jednoduše
setřeme. Použitím štětce, tlaku nebo teplé vody (+60 °C) výrazně zvýšíme účinnost přípravku. V případě velkého znečištění nechte působit déle. Pro
ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor EPOCA 2000 s pěnovou koncovkou. Po několika minutách působení ošetřený povrch dostatečně
opláchneme vodou.
Katalogové číslo
Balení
EAN
Kartón
Paleta
K3000100
1 litrová plastová láhev + měrka
8594179531813
12 ks
40 kartónů
K3001000
10 litrový kanystr + dávkovací pumpa
8594179531820
-
192 ks
K3020000
200 litrový sud
8594179530601
-
2 ks
Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před
slunečním zářením a mrazem.
Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo
dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním.
Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.
AquaCleaner B230-K
Extra silný čisticí, odmašťovací a odstraňovací koncentrát pro většinu povrchů
PRODUKT POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE
NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P102 Uchovávejte
mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje hydroxid sodný, hydroxid draselný, < 5% neiontové povrchově
aktivní látky, EDTA a její soli
ANKER technology s.r.o., Zborovská 281/98, 301 00 Plzeň-Doudlevce, Česká republika
email: [email protected] www.anker-technology.cz www.anker-technology.sk www.anker-shop.eu
©Copyright: ANKER technology s.r.o., veškeré informace k aplikačním postupům, přípravkům, názvům, technickým parametrům a jiným složkám systému Nano4you, Nano4Wash,
NanoAB jsou vyhrazena. Neoprávněné kopírování a nakládání bez souhlasu společnosti ANKER technology s.r.o. je dle zákona č. 121/2000 Sb. trestným činem

Podobné dokumenty

AquaCleaner B230

AquaCleaner B230 NanoMinerál – nanoimpregnace minerálních povrchů NanoMinerál+ – nanoimpregnace minerálních povrchů Nano+ – nanoimpregnace minerálních povrchů NanoGlass – nanoimpregnace skla, keramiky NanoMetal – n...

Více

Technický list - KLINKER Centrum sro

Technický list - KLINKER Centrum sro 0,5 litr plastová láhev + rozprašovač

Více

product data sheet

product data sheet znečištění nechte působit déle. Strojní mytí: Tlakové mytí - Koncentrát se dávkuje dle typu stroje ( musí mít přisávání za čerpadlem !!! ) a síly znečištění 3 až 5% roztok, teplou nebo studenou vod...

Více

TL-AquaCleaner B230

TL-AquaCleaner B230 Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, kde se vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, olejům, mastnotě, snižuje následné usazování po...

Více